ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 366

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1367/2014, kuriuo nustatomos Sąjungos žvejybos laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2015 m. ir 2016 m. žvejybos galimybės

1

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1368/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką ( 1 )

15

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1369/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Garda (SKVN)]

17

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1370/2014, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba Suomijos pieno gamintojams

18

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1371/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės

20

 

 

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1372/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

32

 

 

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1373/2014, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2014 m. gruodžio 1–7 d. pateiktos importo teisių paraiškos pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 413/2014 leistas naudoti Ukrainos kilmės paukštienos tarifines kvotas

34

 

*

2014 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50)

36

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1375/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

77

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1376/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

79

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos direktyva 2014/110/ES, kuria dėl alogeninės kraujo donorystės laikinojo atidėjimo kriterijų iš dalies keičiama Direktyva 2004/33/EB ( 1 )

81

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/111/ES, kuria atsižvelgiant į tam tikrus Tarptautinės jūrų organizacijos priimtus kodeksus ir su jais susijusius kai kurių konvencijų ir protokolų pakeitimus iš dalies keičiama Direktyva 2009/15/EB ( 1 )

83

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/938/ES

 

*

2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas dėl priemonės SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), kurią Danija ir Švedija įgyvendino įmonės Scandinavian Airlines naudai (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/ES

 

*

2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/833/ES dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su naujausiais labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkiais Nyderlanduose (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1367/2014

2014 m. gruodžio 15 d.

kuriuo nustatomos Sąjungos žvejybos laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2015 m. ir 2016 m. žvejybos galimybės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 43 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi patvirtinti priemones dėl žvejybos galimybių nustatymo ir skyrimo;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 (1) reikalaujama, kad išsaugojimo priemonės būtų patvirtinamos atsižvelgiant į turimas mokslines, technines ir ekonomines rekomendacijas, įskaitant, kai tinkama, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (toliau – ŽMTEK) parengtas ataskaitas;

(3)

Taryba turi patvirtinti žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo priemones, prireikus įskaitant tam tikras su jomis funkciškai susietas sąlygas. Žvejybos galimybės valstybėms narėms turėtų būti paskirstytos taip, kad kiekvienai valstybei narei būtų užtikrintas santykinis kiekvienos rūšies išteklių žvejybos arba žvejybos kiekviename rajone stabilumas, tinkamai atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos tikslus, nustatytus Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013;

(4)

bendri leidžiami sužvejoti kiekiai (toliau – BLSK) turėtų būti nustatyti remiantis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir atsižvelgiant į biologinius, socialinius ir ekonominius aspektus, kartu užtikrinant vienodas veiklos sąlygas visiems žvejybos sektoriams, taip pat atsižvelgiant į nuomones, pareikštas konsultacijose su suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su atitinkamomis regioninėmis patariamosiomis tarybomis;

(5)

žvejybos galimybės turėtų atitikti tarptautinius susitarimus ir principus, pavyzdžiui, 1995 m. Jungtinių Tautų susitarimą dėl vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo (2), taip pat išsamius valdymo principus, nustatytus 2008 m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos tarptautinėse giliavandenės žvejybos atviroje jūroje valdymo gairėse, pagal kurias visų pirma reguliavimo institucija turėtų būti atsargesnė, jei informacija yra netiksli, nepatikima arba nepakankama. Tinkamos mokslinės informacijos trūkumas neturėtų būti priežastis atidėti išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių taikymą arba iš viso tų priemonių netaikyti;

(6)

iš Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (toliau – ICES) ir ŽMTEK naujausių mokslinių rekomendacijų matyti, kad dauguma giliavandenių žuvų išteklių vis dar žvejojami netausiai ir kad, norint užtikrinti jų tvarumą, tų išteklių žvejybos galimybės turėtų būti toliau mažinamos, kol išteklių pokyčiai taps teigiami. ICES taip pat rekomendavo uždrausti specializuotą islandinių pjūklapilvių beriksų žvejybą visuose rajonuose ir tam tikrų raudonpelekių pagelų ir bukasnukių ilgauodegių grenadierių išteklių specializuotą žvejybą;

(7)

kalbant apie bukasnukių ilgauodegių grenadierių išteklius visuose keturiuose rajonuose, iš mokslinių rekomendacijų ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijoje (toliau – NEAFC) neseniai vykusių diskusijų matyti, kad apie sužvejotą šios rūšies kiekį galėjo būti klaidingai pranešta kaip apie sužvejotų šiaurinių grenadierių kiekį. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga nustatyti abiem rūšims taikomą BLSK ir sudaryti sąlygas teikti atskiras ataskaitas apie kiekvieną iš šių rūšių;

(8)

kalbant apie giliavandenius ryklius, pagrindinių komercinių rūšių ištekliai laikomi išeikvotais, todėl specializuota žvejyba neturėtų būti vykdoma. Be to, atsižvelgiant į tai, kad giliavandeniai rykliai yra migruojantys ir plačiai paplitę visoje šiaurės rytų Atlanto vandenyno dalyje, ŽMTEK rekomendavo, kad šioms rūšims taikomos valdymo priemonės būtų išplėstos tiek, kad apimtų Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (toliau – CECAF) Sąjungos vandenis aplink Madeirą;

(9)

giliavandenių žuvų rūšių, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002 (3) 2 straipsnio a punkte, žvejybos galimybės nustatomos kartą per dvejus metus. Tačiau dėl atlantinių argentinų ir melsvųjų molvų išteklių yra nustatyta išimtis. Pagrindinė melsvųjų molvų žvejyba priklauso nuo kasmetinių derybų su Norvegija; supaprastinimo tikslais visi melsvųjų molvų BLSK turėtų būti nustatomi kartu tame pačiame teisės akte. Todėl atlantinių argentinų ir melsvųjų molvų išteklių žvejybos galimybės turėtų būti nustatytos kitame atitinkamame kasmetiniame reglamente, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės;

(10)

pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96 (4) turėtų būti nustatyti ištekliai, kuriems taikomos įvairios jame nurodytos priemonės. Prevenciniai BLSK turėtų būti taikomi tiems ištekliams, dėl kurių neturima tų metų, kuriais turi būti nustatyti BLSK, moksliškai pagrįsto žvejybos galimybių vertinimo; priešingu atveju turėtų būti taikomi mokslinėmis rekomendacijomis pagrįsti BLSK. Atsižvelgiant į ICES ir ŽMTEK rekomendacijas dėl giliavandenių žuvų išteklių, kurių atveju moksliškai pagrįsto atitinkamų žvejybos galimybių vertinimo neturima, šiame reglamente jiems turėtų būti taikomi prevenciniai BLSK;

(11)

siekiant išvengti žvejybos veiklos pertrūkių ir užtikrinti pragyvenimo šaltinį Sąjungos žvejams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Dėl skubos priežasčių šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu Sąjungos žvejybos laivams nustatomos 2015 m. ir 2016 m. tam tikrų giliavandenių žuvų rūšių išteklių metinės žvejybos Sąjungos vandenyse ir tam tikruose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse, kuriuose būtina riboti sužvejojamų žuvų kiekį, galimybės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   Sąjungos žvejybos laivas: žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir įregistruotas Sąjungoje;

b)   Sąjungos vandenys: vandenys, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, išskyrus vandenis, esančius greta Sutarties II priede išvardytų teritorijų;

c)   bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK): kiekvienos rūšies žuvų išteklių kiekis, kurį per metus galima sužvejoti ir iškrauti;

d)   kvota: Sąjungai arba valstybei narei skirta BLSK dalis;

e)   tarptautiniai vandenys: vandenys, į kuriuos nė viena valstybė neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso nė vienos valstybės jurisdikcijai.

2.   Šiame reglamente taikomos zonų apibrėžtys:

a)   ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) zonos: geografiniai rajonai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 218/2009 (5) III priede;

b)   CECAF (Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto) rajonai: geografiniai rajonai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2009 (6) II priede.

3 straipsnis

BLSK ir jų paskirstymas

Sąjungos vandenyse arba tam tikruose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse Sąjungos žvejybos laivų sužvejojami giliavandenių žuvų rūšių BLSK, tokių BLSK paskirstymas valstybėms narėms ir su tuo funkciškai susietos sąlygos, jei tokių yra, nustatyti šio reglamento priede.

4 straipsnis

Specialiosios žvejybos galimybių paskirstymo nuostatos

1.   Šiame reglamente nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a)

žvejybos galimybėms, kuriomis pasikeista pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį;

b)

išskaitymams ir galimybių perskirstymui pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (7) 37 straipsnį arba pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 (8) 10 straipsnio 4 dalį;

c)

papildomam iškraunamam kiekiui, kuris leidžiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

d)

išskaitymams, atliekamiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105, 106 ir 107 straipsnius.

2.   Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis taikomas ištekliams, kuriems taikomas prevencinis BLSK, o to reglamento 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis taikomi ištekliams, kuriems taikomas mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK, išskyrus atvejus, kai šio reglamento priede nurodyta kitaip.

5 straipsnis

Sužvejotų žuvų ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Išteklių, kuriems yra nustatyti BLSK, žuvys laikomos laive arba iškraunamos tik jei jas sužvejojo žvejybos laivai, plaukiojantys su kvotą turinčios ir jos neišnaudojusios valstybės narės vėliava.

6 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius Komisijai pateikdamos duomenis apie iškrautą sužvejotų žuvų išteklių kiekį, naudoja šio reglamento priede nustatytus žuvų išteklių kodus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MARTINA


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(2)  Susitarimas dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo (OL L 189, 1998 7 3, p. 16).

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (OL L 351, 2002 12 28, p. 6).

(4)  1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

(5)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).

(6)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2009 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (OL L 87, 2009 3 31, p. 1).

(7)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(8)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33).


PRIEDAS

Nurodytos žvejybos zonos yra ICES zonos, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

1 DALIS

Rūšių ir rūšių grupių apibrėžtis

1.

Šio priedo 2 dalyje pateiktame sąraše žuvų ištekliai nurodomi išvardijant lotyniškus rūšių pavadinimus abėcėlės tvarka. Tačiau giliavandeniai rykliai nurodyti to sąrašo pradžioje. Šiame reglamente pateikiama tokia bendrinių pavadinimų ir lotyniškų pavadinimų atitikmenų lentelė:

Bendrinis pavadinimas

Triraidis kodas

Mokslinis pavadinimas

Juodoji kalavija

BSF

Aphanopus carbo

Paprastasis beriksas

ALF

Beryx spp.

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

RNG

Coryphaenoides rupestris

Šiaurinis grenadierius

RHG

Macrourus berglax

Islandinis pjūklapilvis beriksas

ORY

Hoplostethus atlanticus

Raudonpelekis pagelas

SBR

Pagellus bogaraveo

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

GFB

Phycis blennoides

2.

Šiame reglamente giliavandeniai rykliai reiškia šias rūšis:

Bendrinis pavadinimas

Triraidis kodas

Mokslinis pavadinimas

Juodasis katryklis

API

Apristurus spp.

Gyvatryklis

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Trumpadyglis ryklys

CWO

Centrophorus spp.

Portugalinis baltaakis dygliaryklis

CYO

Centroscymnus coelolepis

Ilgašnipis baltaakis dygliaryklis

CYP

Centroscymnus crepidater

Paprastasis juodasis šunryklis

CFB

Centroscyllium fabricii

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

DCA

Deania calcea

Šokoladinis dygliaryklis

SCK

Dalatias licha

Didysis juodasis dygliaryklis

ETR

Etmopterus princeps

Naktinis juodasis dygliaryklis

ETX

Etmopterus spinax

Islandinis pjūklauodegis katryklis

GAM

Galeus murinus

Pilkasis šešiažiaunis ryklys

SBL

Hexanchus griseus

Tribriaunis ryklys

OXN

Oxynotus paradoxus

Aštriadantis velvetinis dygliaryklis

SYR

Scymnodon ringens

Arktinis ryklys

GSK

Somniosus microcephalus

2 DALIS

Metinės žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos žvejybos laivams rajonuose, kuriuose galioja pagal rūšis ir rajoną taikomas BLSK (tonomis gyvojo svorio)

Rūšys:

Giliavandeniai rykliai

Zona:

V, VI, VII, VIII ir IX zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2 rajonų Sąjungos vandenys

(DWS/56789-)

Metai

2015

2016

 

 

Vokietija

0

0

 

 

Estija

0

0

 

 

Airija

0

0

 

 

Ispanija

0

0

 

 

Prancūzija

0

0

 

 

Lietuva

0

0

 

 

Lenkija

0

0

 

 

Portugalija

0

0

 

 

Jungtinė Karalystė

0

0

 

 

Sąjunga

0

0

 

 

BLSK

0

0

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšys:

Giliavandeniai rykliai

Zona:

X zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(DWS/10-)

Metai

2015

2016

 

 

Portugalija

0

0

 

 

Sąjunga

0

0

 

 

BLSK

0

0

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšys:

Giliavandeniai rykliai, Deania hystricosa ir Deania profundorum

Zona:

XII zonos tarptautiniai vandenys

(DWS/12INT-)

Metai

2015

2016

 

 

Airija

0

0

 

 

Ispanija

0

0

 

 

Prancūzija

0

0

 

 

Jungtinė Karalystė

0

0

 

 

Sąjunga

0

0

 

 

BLSK

0

0

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšys:

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

Zona:

I, II, III ir IV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BSF/1234-)

Metai

2015

2016

 

 

Vokietija

3

3

 

 

Prancūzija

3

3

 

 

Jungtinė Karalystė

3

3

 

 

Sąjunga

9

9

 

 

BLSK

9

9

 

Prevencinis BLSK


Rūšys:

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

Zona:

V, VI, VII ir XII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BSF/56712-)

Metai

2015

2016

 

 

Vokietija

42

39

 

 

Estija

20

19

 

 

Airija

104

96

 

 

Ispanija

208

191

 

 

Prancūzija

2 918

2 684

 

 

Latvija

136

125

 

 

Lietuva

1

1

 

 

Lenkija

1

1

 

 

Jungtinė Karalystė

208

191

 

 

Kitos (1)

11

10

 

 

Sąjunga

3 649

3 357

 

 

BLSK

3 649

3 357

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

Zona:

VIII, IX ir X zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BSF/8910-)

Metai

2015

2016

 

 

Ispanija

12

12

 

 

Prancūzija

29

29

 

 

Portugalija

3 659

3 659

 

 

Sąjunga

3 700

3 700

 

 

BLSK

3 700

3 700

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

Zona:

CECAF 34.1.2 rajono Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BSF/C3412-)

Metai

2015

2016

 

 

Portugalija

3 141

2 827

 

 

Sąjunga

3 141

2 827

 

 

BLSK

3 141

2 827

 

Prevencinis BLSK


Rūšys:

Paprastasis beriksas

Beryx spp.

Zona:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(ALF/3X14-)

Metai

2015

2016

 

 

Airija

9

9

 

 

Ispanija

67

67

 

 

Prancūzija

18

18

 

 

Portugalija

193

193

 

 

Jungtinė Karalystė

9

9

 

 

Sąjunga

296

296

 

 

BLSK

296

296

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius ir šiaurinis grenadierius

Coryphaenoides rupestris ir Macrourus berglax

Zona:

I, II ir IV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(RNG/124-) bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus atveju;

(RHG/124-) šiaurinio grenadieriaus atveju

Metai

2015

2016

 

 

Danija

1

1

 

 

Vokietija

1

1

 

 

Prancūzija

10

10

 

 

Jungtinė Karalystė

1

1

 

 

Sąjunga

13

13

 

 

BLSK

13

13

 

Prevencinis BLSK


Rūšys:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius ir šiaurinis grenadierius

Coryphaenoides rupestris ir Macrourus berglax

Zona:

III zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(RNG/03-) bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus atveju; (2)

(RHG/03-) šiaurinio grenadieriaus atveju

Metai

2015

2016

 

 

Danija

412

329

 

 

Vokietija

2

2

 

 

Švedija

21

17

 

 

Sąjunga

435

348

 

 

BLSK

435

348

 

Prevencinis BLSK


Rūšys:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius ir šiaurinis grenadierius

Coryphaenoides rupestris ir Macrourus berglax

Zona:

Vb, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(RNG/5B67-) bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus atveju; (5)

(RHG/5B67-) šiaurinio grenadieriaus atveju

Metai

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Vokietija

8

8

 

 

Estija

59

60

 

 

Airija

260

265

 

 

Ispanija

65

66

 

 

Prancūzija

3 302

3 358

 

 

Lietuva

76

77

 

 

Lenkija

38

39

 

 

Jungtinė Karalystė

194

197

 

 

Kitos (4)

8

8

 

 

Sąjunga

4 010

4 078

 

 

BLSK

4 010

4 078

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius ir šiaurinis grenadierius

Coryphaenoides rupestris ir Macrourus berglax

Zona:

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(RNG/8X14-) bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus atveju; (7)

(RHG/8X14-) šiaurinio grenadieriaus atveju

Metai

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Vokietija

24

21

 

 

Airija

5

5

 

 

Ispanija

2 617

2 354

 

 

Prancūzija

121

109

 

 

Latvija

42

38

 

 

Lietuva

5

5

 

 

Lenkija

819

737

 

 

Jungtinė Karalystė

11

10

 

 

Sąjunga

3 644

3 279

 

 

BLSK

3 644

3 279

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Hoplostethus atlanticus

Zona:

VI zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(ORY/06-)

Metai

2015

2016

 

 

Airija

0

0

 

 

Ispanija

0

0

 

 

Prancūzija

0

0

 

 

Jungtinė Karalystė

0

0

 

 

Sąjunga

0

0

 

 

BLSK

0

0

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšys:

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Hoplostethus atlanticus

Zona:

VII zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(ORY/07-)

Metai

2015

2016

 

 

Airija

0

0

 

 

Ispanija

0

0

 

 

Prancūzija

0

0

 

 

Jungtinė Karalystė

0

0

 

 

Kitos

0

0

 

 

Sąjunga

0

0

 

 

BLSK

0

0

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšys:

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Hoplostethus atlanticus

Zona:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(ORY/1CX14)

Metai

2015

2016

 

 

Airija

0

0

 

 

Ispanija

0

0

 

 

Prancūzija

0

0

 

 

Portugalija

0

0

 

 

Jungtinė Karalystė

0

0

 

 

Kitos

0

0

 

 

Sąjunga

0

0

 

 

BLSK

0

0

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.


Rūšys:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona:

VI, VII ir VIII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(SBR/678-)

Metai

2015

2016

 

 

Airija

5

5

 

 

Ispanija

135

128

 

 

Prancūzija

7

6

 

 

Jungtinė Karalystė

17

16

 

 

Kitos (8)

5

5

 

 

Sąjunga

169

160

 

 

BLSK

169

160

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona:

IX zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(SBR/09-)

Metai

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Ispanija

294

144

 

 

Portugalija

80

39

 

 

Sąjunga

374

183

 

 

BLSK

374

183

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona:

X zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(SBR/10-)

Metai

2015

2016

 

 

Ispanija

6

5

 

 

Portugalija

678

507

 

 

Jungtinė Karalystė

6

5

 

 

Sąjunga

690

517

 

 

BLSK

690

517

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona:

I, II, III ir IV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(GFB/1234-)

Metai

2015

2016

 

 

Vokietija

10

10

 

 

Prancūzija

10

10

 

 

Jungtinė Karalystė

17

17

 

 

Sąjunga

37

37

 

 

BLSK

37

37

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona:

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(GFB/567-)

Metai

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Vokietija

12

12

 

 

Airija

312

312

 

 

Ispanija

706

706

 

 

Prancūzija

427

427

 

 

Jungtinė Karalystė

977

977

 

 

Sąjunga

2 434

2 434

 

 

BLSK

2 434

2 434

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona:

VIII ir IX zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(GFB/89-)

Metai

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Ispanija

290

290

 

 

Prancūzija

18

18

 

 

Portugalija

12

12

 

 

Sąjunga

320

320

 

 

BLSK

320

320

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


Rūšys:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona:

X ir XII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(GFB/1012-)

Metai

2015

2016

 

 

Prancūzija

10

10

 

 

Portugalija

45

45

 

 

Jungtinė Karalystė

10

10

 

 

Sąjunga

65

65

 

 

BLSK

65

65

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

(1)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(2)  Kol įvyks Europos Sąjungos ir Norvegijos konsultacijos, specializuota bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus žvejyba ICES IIIa zonoje nevykdoma.

(3)  VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (RNG/*8X14-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 10 % kiekvienos kvotos.

(4)  Tik kaip priegauda. Specializuota žvejyba neleidžiama.

(5)  Iškraunami bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus kiekiai negali viršyti 95 % kiekvienos valstybės narės kvotos.

(6)  Vb, VI, VII zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (RNG/*5B67-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 10 % kiekvienos kvotos.

(7)  Iškraunami bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus kiekiai negali viršyti 80 % kiekvienos valstybės narės kvotos.

(8)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(9)  VI, VII ir VIII zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (SBR/*678-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 % kiekvienos kvotos.

(10)  VIII ir IX zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (GFB/*89-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 % kiekvienos kvotos.

(11)  V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (GFB/*567-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 % kiekvienos kvotos.


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1368/2014

2014 m. gruodžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 48 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1), ypač į jo 72 straipsnio f punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), ypač į jo 8, 9 ir 92 straipsnius,

kadangi:

(1)

valstybės narės pateikė prašymus Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 priedo įrašus, siekiant šį priedą suderinti su jų nacionalinės teisės aktų pokyčiais;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 priede siekiama pateikti pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį tebegaliojančių arba 8 straipsnio 2 dalį sudarytų ir 9 straipsnio 2 dalį priede išvardytų valstybių narių dvišalių susitarimų įgyvendinimo nuostatų apžvalgą;

(3)

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 72 straipsnio f punktu, pateikė Komisijai atitinkamus pasiūlymus dėl prašomų pakeitimų;

(4)

pasiūlymus dėl techninių pakeitimų Komisija sutiko įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 priedą;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 XI priedas buvo per klaidą iš dalies pakeistas Komisijos reglamento (ES) Nr. 1372/2013 (3) 1 straipsnio 2 dalimi. Todėl ši iš dalies keičianti nuostata turėtų būti išbraukta. Siekiant teisinio aiškumo, Reglamento (ES) Nr. 1372/2013 1 straipsnio 2 dalies išbraukimas turėtų būti taikomas atgaline data nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(6)

todėl reglamentai (EB) Nr. 987/2009 ir (ES) Nr. 1372/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1)

1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

skirsnis „DANIJA–ITALIJA“ išbraukiamas;

2)

skirsnio „PRANCŪZIJA–LIUKSEMBURGAS“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

1995 m. liepos 17 d. ir rugsėjo 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 95 ir 96 straipsnius, sąlygų ir 2013 m. liepos 10 d. ir rugpjūčio 30 d. Pasikeitimas laiškais“

.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1372/2013 1 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d., išskyrus 2 straipsnį, kuris taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

(3)  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (OL L 346, 2013 12 20, p. 27).


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1369/2014

2014 m. gruodžio 17 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Garda (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Garda“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2325/97 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas pavadinimo „Garda“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  1997 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2325/97 (OL L 322, 1997 11 25, p. 33–35).

(3)  OL C 260, 2014 8 9, p. 17.


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/18


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1370/2014

2014 m. gruodžio 19 d.

kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba Suomijos pieno gamintojams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusijos Vyriausybė įvedė tam tikrų žemės ūkio produktų, įskaitant pieno gaminius, importo iš Sąjungos į Rusiją draudimą;

(2)

Suomija į Rusiją eksportuoja daugiau kaip 25 % pieno gaminių, t. y. 64 % viso savo į trečiąsias šalis eksportuojamo pieno ir jo gaminių, todėl ji yra viena tų valstybių narių, kurių pieno gamyba iki draudimo įvedimo labiausiai priklausė nuo eksporto Rusiją;

(3)

Suomijos pieno supirkimo kainos smarkiai nukrito 2014 m. rugsėjo mėn. – to priežastis galėjo būti tik Rusijos įvestas draudimas. Nors vidutinės pieno kainos Suomijoje, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, yra gana didelės, gamybos sąnaudos šioje valstybėje yra pačios didžiausios Sąjungoje;

(4)

dėl Rusijos įvesto importo draudimo Suomijos pieno ir pieno gaminių sektoriaus perspektyvumui kyla grėsmė, nes jame investuota į didelės pridėtinės vertės pieno gaminius, pritaikytus Rusijos rinkos pageidavimams ir poreikiams. Rusijos rinkai gaminti pieno gaminiai turi būti realizuoti Suomijos mažmeninėje rinkoje sumažintomis kainomis. Reikia laiko, kad Suomijos sektorius surastų naujų pardavimo galimybių arba pritaikytų gamybos procesus naujiems paklausiems produktams. Norint panaikinti sektoriui iškilusią grėsmę nepakanka kliautis vien viešąja intervencija ir privačiuoju sandėliavimu;

(5)

siekiant efektyviai panaikinti atsiradusį rinkos sutrikimą tikslinga Suomijai skirti pagalbą – vienkartinį finansinį paketą pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo Rusijos įvesto importo draudimo ir dėl jo susiduriantiems su likvidumo problema, paremti;

(6)

Suomijai skirta finansinio paketo suma turėtų būti grindžiama 2013–2014 m. pieno gaminių gamyba pagal nacionalines kvotas ir proporcinga pieno kainų sumažėjimui. Siekdama užtikrinti, kad parama pasiektų tuos gamintojus, kurie nukentėjo nuo importo draudimo, ir atsižvelgdama į ribotus biudžeto išteklius, Suomija tą sumą turėtų paskirstyti nediskriminacinėmis sąlygomis pagal objektyvius kriterijus ir vengti iškreipti rinką ir konkurenciją;

(7)

kadangi Suomijai skiriamo finansinio paketo lėšomis bus galima kompensuoti tik nedidelę dalį gamintojų patirtų faktinių išlaidų, jai turėtų būti leista pieno gamintojams skirti papildomą paramą;

(8)

ta papildoma parama turėtų būti skiriama vienodomis objektyviomis, nediskriminacinėmis ir konkurencijos neiškreipiančiomis sąlygomis, atsižvelgiant į nacionalinę pagalbą, kuri tuo pačiu tikslu buvo skirta gamintojams pagal Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 142 straipsnį;

(9)

šiame reglamente numatyta pagalba turėtų būti laikoma priemone, kuria remiamos žemės ūkio rinkos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (2) 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

(10)

dėl biudžetinių priežasčių išlaidas, kurias Suomija patyrė remdama pieno gaminių gamintojus, Sąjunga turėtų finansuoti tik jei atitinkamos išmokos bus išmokėtos iki nustatyto termino;

(11)

siekdama užtikrinti skaidrumą ir jai skirtos sumos panaudojimo stebėseną ir tinkamą administravimą, Suomija turėtų pranešti Komisijai objektyvius paramos skyrimo metodų nustatymo kriterijus ir nuostatas, kuriomis vadovaujasi siekdama neiškreipti rinkos;

(12)

siekiant užtikrinti, kad pieno gaminių gamintojai pagalbą gautų kuo greičiau, Suomijai turėtų būti sudaryta galimybė šį reglamentą įgyvendinti nedelsiant. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

10 729 307 EUR Sąjungos pagalba skiriama Suomijai, kad ji galėtų tikslingai paremti pieno gamintojus, nukentėjusius dėl Rusijos įvesto Sąjungos gaminių importo draudimo.

Suomija tą sumą panaudoja remdamasi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais su sąlyga, kad išmokomis nebus iškreipta konkurencija. Šiuo tikslu Suomija atsižvelgia į Rusijos įvesto importo draudimo poveikio atitinkamiems gamintojams mastą.

Suomija tas išmokas išmoka ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 31 d.

2 straipsnis

Suomija pieno gamintojams, gaunantiems 1 straipsnyje nurodytą pagalbą, gali skirti papildomą paramą, neviršijančią tame straipsnyje numatytos sumos.

Ta papildoma parama skiriama vienodomis objektyviomis, nediskriminacinėmis ir konkurencijos neiškreipiančiomis sąlygomis, atsižvelgiant į nacionalinę pagalbą, kuri tuo pačiu tikslu buvo skirta gamintojams pagal Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 142 straipsnį.

Suomija papildomą paramą išmoka ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 31 d.

3 straipsnis

Suomija Komisijai praneša:

a)

nedelsdama ir ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 30 d. – objektyvius tikslinės paramos skyrimo metodų nustatymo kriterijus ir priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti konkurencijos iškreipimo;

b)

ne vėliau kaip 2015 m. liepos 31 d. – bendrą išmokėtą sumą ir paramos gavėjų skaičių ir tipą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/20


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1371/2014

2014 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 219 straipsnio 1 dalį kartu su 228 straipsniu,

kadangi:

(1)

2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusijos Vyriausybė įvedė tam tikrų produktų, įskaitant vaisius ir daržoves, importo iš Sąjungos į Rusiją draudimą;

(2)

kad dėl to kilęs vaisių ir daržovių rinkos, kurioje susidarė dideli greitai gendančių produktų kiekiai, sutrikimas nevirstų dar didesniu arba ilgai trunkančiu rinkos sutrikimu, buvo priimtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 932/2014 (2). Jame nustatytos didžiausios paramos sumos, skiriamos už produktų pašalinimo iš rinkos, neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo veiksmus. Tame reglamente nustatytas mechanizmas vėliau buvo papildytas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1031/2014 (3) nustatytomis priemonėmis – papildoma tiksline parama už tam tikrus produktų kiekius, apskaičiuotus remiantis įprastais eksporto į Rusiją kiekiais;

(3)

dėl Rusijos nustatyto importo draudimo ir toliau gresia didelis rinkos sutrikimo pavojus, nes staiga užsivėrus svarbiai eksporto rinkai smarkiai sumažėjo kainos. Susidarius tokiai rinkos padėčiai, vis dar atrodo, kad Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytų įprastų priemonių nepakanka. Todėl Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1031/2014 nustatyto paramos už tam tikrus produktų kiekius mechanizmo taikymo laikotarpį reikia pratęsti;

(4)

atsižvelgiant į apskaičiuotus produktų, kuriems importo draudimas turi poveikį, kiekius, Sąjungos finansinės paramos teikimo laikotarpį reikėtų pratęsti remiantis atitinkamų produktų kiekiais. Tie kiekiai kiekvienai valstybei narei turėtų būti apskaičiuojami remiantis vidutiniais atitinkamų produktų kiekiais, kuriuos atitinkama valstybė narė į Rusiją eksportavo per pastaruosius trejus metus šiais mėnesiais: vaisių – balandžio ir gegužės mėnesiais, daržovių – sausio–gegužės mėnesiais. Be to, dėl sezoninio eksporto į produktų, už kuriuos gali būti skiriama parama pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1031/2014, sąrašą turėtų būti įtrauktos citrinos, kurių KN kodas 0805 50 10;

(5)

todėl Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1031/2014 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

siekiant iš karto padaryti poveikį rinkai ir padėti stabilizuoti kainas, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1031/2014 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje pridedamas šis r punktas:

„r)

citrinas, kurių KN kodas 0805 50 10.“

;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalyje nurodyta parama apima veiksmus, atliekamus laikotarpiu, kuris suskirstomas taip:

a)

nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. iki tos dienos, kai 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiekiai išnaudojami kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė;

b)

nuo 2015 m. sausio 1 d. iki tos dienos, kai 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti kiekiai išnaudojami kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje, arba iki 2015 m. birželio 30 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.“

2)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   straipsnio 1 dalyje nurodyta parama valstybėms narėms skiriama už šiuos produktų kiekius:

a)

1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyto laikotarpio kiekiai nustatyti I priede;

b)

1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto laikotarpio kiekiai nustatyti Ia priede.

1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu parama visose valstybėse narėse skiriama ir už produktų pašalinimo iš rinkos, neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo ir derliaus nenuėmimo veiksmus, susijusius su vienu ar daugiau 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų, kaip nustatė valstybė narė, su sąlyga, kad atitinkamas papildomas kiekis neviršija 3 000 tonų kiekvienai valstybei narei.“

3)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Gamintojų organizacijos paraiškas išmokėti 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytą Sąjungos finansinę paramą teikia iki 2015 m. sausio 31 d. – dėl veiksmų, atliktų 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu, ir iki 2015 m. liepos 31 d. – dėl veiksmų, atliktų 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu.

2.   Laikydamosi Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 72 straipsnyje nurodytos tvarkos, gamintojų organizacijos paraiškas išmokėti visą Sąjungos finansinę paramą, nurodytą šio reglamento 4 ir 6 straipsniuose, teikia iki 2015 m. sausio 31 d. – dėl veiksmų, atliktų šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu, ir iki 2015 m. liepos 31 d. – dėl veiksmų, atliktų šio reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu.“

;

b)

3 dalyje frazė „iki 1 dalyje nurodytos datos“ pakeičiama fraze „iki 1 dalyje nurodytų datų“.

4)

10 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Iki 2014 m. rugsėjo 30 d., 2014 m. spalio 15 d., 2014 m. spalio 31 d., 2014 m. lapkričio 15 d., 2014 m. lapkričio 30 d., 2014 m. gruodžio 15 d., 2014 m. gruodžio 31 d., 2015 m. sausio 15 d., 2015 m. sausio 31 d. ir 2015 m. vasario 15 d. valstybės narės Komisijai pateikia toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną produktą, susijusią su 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu, o iki 2015 m. rugsėjo 30 d., ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 d. ir paskutinę dieną, – toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną produktą, susijusią su 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu:“

.

5)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Sąjungos finansinės paramos išmokėjimas

Sąjungos finansinė parama gali būti teikiama tik už valstybių narių išlaidas, susijusias su mokėjimais pagal šį reglamentą, kurias jos patiria iki šių datų:

a)

iki 2015 m. birželio 30 d. – už išlaidas, susijusias su 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytu laikotarpiu atliktais veiksmais;

b)

iki 2015 m. rugsėjo 30 d. – už išlaidas, susijusias su 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu laikotarpiu atliktais veiksmais.“

6)

I priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„Didžiausi atskiroms valstybėms narėms skiriami produktų kiekiai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies a punkte“

.

7)

Įterpiamas Ia priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento I priede.

8)

III ir IV priedai pakeičiami šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 932/2014, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 913/2014 (OL L 259, 2014 8 30, p. 2).

(3)  2014 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės (OL L 284, 2014 9 30, p. 22).


I PRIEDAS

„Ia PRIEDAS

Didžiausi atskiroms valstybėms narėms skiriami produktų kiekiai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies b punkte

(Tonomis)

Obuoliai ir kriaušės

Slyvos, valgomosios vynuogės ir kiviai

Pomidorai, morkos, saldžiosios paprikos, agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

Apelsinai, klementinai, mandarinai ir citrinos

Belgija

21 200

0

13 200

0

Vokietija

3 450

0

0

0

Graikija

200

3 100

2 000

0

Ispanija

300

0

26 650

15 775

Prancūzija

3 800

0

1 450

0

Italija

8 400

3 800

0

0

Kipras

0

0

0

1 750

Lietuva

0

0

6 000

0

Nyderlandai

9 700

0

24 650

0

Austrija

500

0

0

0

Lenkija

155 700

0

18 650

0

Portugalija

350

0

0

0“


II PRIEDAS

III PRIEDAS

10 straipsnyje nurodytų pranešimų šablonai

PRANEŠIMAS APIE PAŠALINIMĄ IŠ RINKOS. NEMOKAMAS PASKIRSTYMAS

Valstybė narė

Laikotarpis

Data


Produktas

Gamintojų organizacijos

Augintojai, kurie nėra gamintojų organizacijos nariai

Bendras kiekis (t)

Bendra Sąjungos finansinė parama (EUR)

Kiekis (t)

Sąjungos finansinė parama (EUR)

Kiekis (t)

Sąjungos finansinė parama (EUR)

Pašalinimas iš rinkos

Transportavimas

Rūšiavimas ir pakavimas

IŠ VISO

Pašalinimas iš rinkos

Transportavimas

Rūšiavimas ir pakavimas

IŠ VISO

(a)

(b)

(c)

(d)

e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

k) = (a) + (f)

l) = (e) + (j)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso obuolių ir kriaušių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso daržovių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso citrusinių vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Kiekvienam pranešimui pildoma atskira „Excel“ lentelė.

PRANEŠIMAS APIE PAŠALINIMĄ IŠ RINKOS. KITA PASKIRTIS

Valstybė narė

Laikotarpis

Data


Produktas

Gamintojų organizacijos

Augintojai, kurie nėra gamintojų organizacijos nariai

Bendras kiekis (t)

Bendra Sąjungos finansinė parama (EUR)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama

(EUR)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

e) = (a) + (c)

f) = (b) + (d)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

Iš viso obuolių ir kriaušių

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

 

 

Iš viso daržovių

 

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų vaisių

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

Iš viso citrusinių vaisių

 

 

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

*

Kiekvienam pranešimui pildoma atskira „Excel“ lentelė.

PRANEŠIMAS APIE NEPRINOKUSIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ DERLIAUS NUĖMIMĄ IR DERLIAUS NENUĖMIMĄ

Valstybė narė

Laikotarpis

Data


Produktas

Gamintojų organizacijos

Augintojai, kurie nėra gamintojų organizacijos nariai

Bendras kiekis

(t)

Bendra Sąjungos finansinė parama (EUR)

Plotas

(ha)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama

(EUR)

Plotas

(ha)

Kiekis

(t)

Sąjungos finansinė parama

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

g) = (b) + (e)

h) = (c) + (f)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso obuolių ir kriaušių

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso daržovių

 

 

 

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso citrusinių vaisių

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso kitų

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Kiekvienam pranešimui pildoma atskira „Excel“ lentelė.

IV PRIEDAS

TEIKIANT PIRMĄJĮ PRANEŠIMĄ SIŲSTINOS LENTELĖS, KAIP NURODYTA 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE PAŠALINIMAS IŠ RINKOS.

KITA PASKIRTIS

Valstybės narės pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 79 straipsnio 1 dalį ir šio reglamento 4 ir 5 straipsnius nustatytos didžiausios paramos sumos

Valstybė narė

Data


Produktas

Gamintojų organizacijos įnašas

(EUR/100 kg)

Sąjungos finansinė parama

(EUR/100 kg)

Obuoliai

 

 

Kriaušės

 

 

Pomidorai

 

 

Morkos

 

 

Kopūstai

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

Pievagrybiai

 

 

Slyvos

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

Kiviai

 

 

Apelsinai

 

 

Klementinai

 

 

Mandarinai

 

 

Citrinos

 

 

NEPRINOKUSIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ DERLIAUS NUĖMIMAS IR DERLIAUS NENUĖMIMAS

Valstybės narės pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 85 straipsnio 4 dalį ir šio reglamento 6 straipsnį nustatytos didžiausios paramos sumos

Valstybė narė

Data


Produktas

Lauke

Šiltnamiuose

Gamintojų organizacijos įnašas

(EUR/ha)

Sąjungos finansinė parama

(EUR/ha)

Gamintojų organizacijos įnašas

(EUR/ha)

Sąjungos finansinė parama

(EUR/ha)

Obuoliai

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

Kopūstai

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

 

 

 

 

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

 

 

Pievagrybiai

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

Minkštieji vaisiai

 

 

 

 

Šviežios valgomosios vynuogės

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1372/2014

2014 m. gruodžio 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1373/2014

2014 m. gruodžio 19 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2014 m. gruodžio 1–7 d. pateiktos importo teisių paraiškos pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 413/2014 leistas naudoti Ukrainos kilmės paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnio 1 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 413/2014 (2) leista naudoti tarifines metines paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Ukraina, importo kvotas;

(2)

2014 m. gruodžio 1–7 d. pateiktose 2015 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo teisių paraiškose nurodytas kiekis viršija kiekį, kurį galima importuoti pagal kvotas, kurių eilės numeris yra 09.4273. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima suteikti importo teises, reikėtų nustatyti prašomam kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 6 straipsnio 3 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsnio 2 dalimi;

(3)

siekiant užtikrinti šios priemonės veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekiui, nurodytam pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 413/2014 pateiktose 2015 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo teisių paraiškose, taikomas šio reglamento priede nurodytas paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės paukštienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 121, 2014 4 24, p. 37).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


PRIEDAS

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas. 2015 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiu pateiktos paraiškos

(%)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 366/36


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1374/2014

2014 m. lapkričio 28 d.

dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų

(ECB/2014/50)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, vykdydamas savo statistinės atskaitomybės reikalavimus, Europos Centrinis Bankas (ECB), padedant nacionaliniams centriniams bankams (NCB), turi teisę iš atraminės atskaitomybės visumos rinkti statistinę informaciją bei kitą Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) užduotims vykdyti reikalingą informaciją. Iš Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnio 2 dalies a punkto darytina išvada, kad draudimo bendrovės priskiriamos atraminei atskaitomybės visumai, siekiant vykdyti ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, inter alia, pinigų ir finansų statistikos srityse. Be to, Reglamento (EB) Nr. 2533/98 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tinkamai pagrįstais atvejais ECB turi teisę rinkti konsoliduotą statistinę informaciją. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 3 straipsnyje reikalaujama, kad ECB nurodytų faktinę atskaitomybės visumą atraminės atskaitomybės visumoje ir jam suteikiama teisė visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingųjų agentų klases nuo jo statistinės atskaitomybės reikalavimų;

(2)

statistinės atskaitomybės reikalavimų draudimo bendrovėms nustatymo tikslas – suteikti ECB atitinkamus statistikos duomenis apie valstybių narių, kurių valiuta euro (toliau – euro zonos valstybės narės) ir kurios laikomos viena ekonomine teritorija, draudimo bendrovių subsektoriaus finansinę veiklą. Statistinė informacija apie draudimo bendroves reikalinga reguliarios ir ad hoc analizės poreikiams tenkinti, padėti ECB atlikti pinigų ir finansinę analizę ir tam, kad ESCB galėtų prisidėti prie finansų sistemos stabilumo;

(3)

NCB turėtų turėti teisę rinkti informaciją apie draudimo bendroves iš faktinės atskaitingosios visumos, sudarančios platesnę statistinės atskaitomybės sistemą, jei tai netrukdo vykdyti ECB statistikos reikalavimų. Tokiais atvejais derėtų užtikrinti skaidrumą, atskaitinguosius agentus informuojant apie įvairius statistikos duomenų rinkimo tikslus;

(4)

norint sumažinti draudimo bendrovėms tenkančią atskaitomybės naštą, NCB turėtų turėti teisę jungti savo atskaitomybės reikalavimus pagal šį reglamentą su savo atskaitomybės reikalavimais pagal Centrinio Europos Banko reglamentą (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) (3);

(5)

duomenys, kuriuos renka NCB statistikos tikslais pagal šį reglamentą, ir duomenys, kuriuos renka nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) priežiūros tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB (4) nustatytą sistemą, yra glaudžiai susiję. Atsižvelgiant į bendrąjį ECB įgaliojimą pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 5 straipsnio 1 dalį bendradarbiauti su kitais subjektais statistikos srityje, siekiant riboti administracinę naštą ir išvengti užduočių dubliavimo, NCB gali išvesti duomenis, kuriuos reikia pateikti pagal šį reglamentą, iš duomenų, surinktų pagal Direktyvą 2009/138/EB, įskaitant nacionalinę teisę, kuria įgyvendinama ta direktyva, atsižvelgiant į bet kokių atitinkamo NCB ir atitinkamos NKI bendradarbiavimo tvarkos sąlygas. Direktyvos 2009/138/EB 70 straipsnyje numatyta, kad NKI gali perduoti NCB ir kitiems subjektams, vykdantiems panašias pinigų institucijų funkcijas, informaciją, reikalingą jų užduotims pagal tą direktyvą atlikti;

(6)

pagal Europos sąskaitų sistemą, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 (5) (toliau – 2010 m. ESS), reikalaujama, kad duomenys apie institucinių vienetų turtą ir įsipareigojimus būtų teikiami jų rezidavimo šalyje. Siekiant sumažinti duomenų teikimo naštą, jei NCB išveda duomenis, kuriuos reikia pateikti pagal šį reglamentą, iš duomenų, surinktų pagal Direktyvą 2009/138/EB, draudimo bendrovių, kurių pagrindinė buveinė yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE), filialų turtą ir įsipareigojimus leidžiama sudėti su pagrindinių buveinių turtu ir įsipareigojimais. Ribota informacija apie draudimo bendrovių filialus turėtų būti renkama siekiant stebėti jų dydį ir bet kokius nukreipimus nuo 2010 m. ESS;

(7)

konfidencialios statistinės informacijos rinkimui pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 straipsnyje nustatyti konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo standartai;

(8)

nors ir pripažįstama, kad pagal ECBS statuto 34 straipsnio 1 dalį priimti reglamentai valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (toliau – ne euro zonos valstybės narės), nesuteikia jokių teisių ir nenustato jokių įpareigojimų, ECBS statuto 5 straipsnis taikomas euro zonos ir ne euro zonos valstybėms narėms. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 17 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad ECBS statuto 5 straipsnis kartu su Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi reiškia prievolę nacionaliniu lygmeniu parengti ir įgyvendinti visas priemones, kurias euro zonai nepriklausančios valstybės narės laiko tinkamomis statistinei informacijai, reikalingai ECB statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, rinkti, ir laiku pasirengti statistikos srityje, kad jos galėtų tapti euro zonai priklausančiomis valstybėmis narėmis;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ECB turi teisę taikyti sankcijas atskaitingiems agentams, kurie nevykdo ECB reglamentuose ar sprendimuose nustatytų statistinės atskaitomybės reikalavimų;

(10)

Valdančioji taryba turėtų ne vėliau kaip 2020 m. įvertinti: a) ketvirtinės atskaitomybės aprėpties padidinimo nuo 80 % iki 95 % visos draudimo bendrovių rinkos dalies kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje; b) atskiro duomenų apie draudimo bendrovių filialų turtą ir įsipareigojimus teikimo, kai filialai yra euro zonos valstybių narių rezidentai, o tokių filialų patronuojantys subjektai yra EEE rezidentai, ir c) tolesnio laiko, nustatyto atskaitingiesiems agentams duomenims pateikti, sumažinimo iki keturių savaičių nuo ketvirčio, su kuriuo šie duomenys susiję, pabaigos, vertę ir išlaidas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1.

draudimo bendrovė arba DB (2010 m. ESS 128 subsektorius) – finansų bendrovė ar kvazibendrovė, daugiausia vykdanti finansinio tarpininkavimo veiklą, sutelkus riziką daugiausia tiesioginio draudimo ar perdraudimo forma.

Apibrėžtis apima:

a)

finansų bendrovę ar kvazibendrovę, teikiančią gyvybės draudimo paslaugas, jei draudėjai atlieka reguliarius ar vienkartinius mokėjimus draudikui, o pastarasis savo ruožtu garantuoja suteikti draudėjams sutartą sumą ar anuitetą konkrečią dieną ar anksčiau;

b)

finansų bendrovę ar kvazibendrovę, teikiančią ne gyvybės draudimo paslaugas, norint apsisaugoti nuo tokios rizikos kaip antai nelaimingų atsitikimų, ligos, gaisro ar kredito rizikos;

c)

finansų bendrovę ar kvazibendrovę, teikiančią perdraudimo paslaugas, jei draudikas įsigyja draudimą, siekdamas apsisaugoti nuo netikėtai daug ar išimtinai didelių reikalavimų.

Apibrėžtis neapima:

a)

investicinių fondų, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (6) 1 straipsnyje;

b)

finansinių priemonių bendrovių, dalyvaujančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (7) 1 straipsnyje;

c)

pinigų finansų įstaigų, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (8) 1 straipsnyje;

d)

pensijų fondų, apibrėžtų 2010 m. ESS 2.105 dalyje;

2.

filialas – draudimo ar perdraudimo bendrovės juridinio asmens teisių neturinti atstovybė arba filialas, tačiau ne pagrindinė buveinė;

3.

antrinė įmonė – juridinio asmens teisių neturintis subjektas, kuriame didžiąją dalį akcinio kapitalo arba jį visą turi kitas subjektas;

4.

atskaitingieji agentai turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

5.

rezidentas turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje. Šiame reglamente, kai juridinis asmuo neturi fizinės formos, jo rezidavimo vieta nustatoma remiantis ekonomine teritorija, pagal kurios teisės aktus subjektas yra įsteigtas. Jei subjektas neturi juridinio asmens statuso, jo rezidavimo vieta nustatoma pagal jo juridinį adresą, būtent šalį, pagal kurios teisinę sistemą reguliuojamas to subjekto sukūrimas ir tolesnis egzistavimas;

6.

atitinkamas NCB – euro zonos valstybės narės, kurioje reziduoja draudimo bendrovė, NCB;

7.

atitinkama NKI – euro zonos valstybės narės, kurioje reziduoja draudimo bendrovė, NKI;

8.

duomenys pagal kiekvieną vertybinį popierių – duomenys, paskirstyti atskirai pagal kiekvieną vertybinį popierių;

9.

duomenys pagal kiekvieną straipsnį – duomenys, paskirstyti atskirai pagal kiekvieną turtą ar įsipareigojimą;

10.

suvestiniai duomenys – duomenys, kurie nėra paskirstyti pagal kiekvieną turtą ar įsipareigojimą;

11.

finansiniai sandoriai – sandoriai, atsirandantys dėl finansinio turto ar įsipareigojimų atsiradimo, panaikinimo ar nuosavybės pakeitimo, kaip nurodyta toliau II priedo 5 dalyje;

12.

kainos ir valiutų kurso perkainojimai – turto ir įsipareigojimų įvertinimo pasikeitimai, atsirandantys dėl turto ir įsipareigojimų kainų pasikeitimų ir (arba) valiutų kursų poveikio užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų vertėms eurais, kaip nurodyta toliau II priedo 5 dalyje.

2 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.   Jei NCB renka duomenis pagal 2010 m. ESS, kurioje duomenis apie institucinių vienetų turtą ir įsipareigojimus reikalaujama teikti rezidavimo šalyje, faktinę atskaitingąją visumą sudaro draudimo bendrovės, reziduojančios atitinkamos euro zonos valstybės narės teritorijoje.

2.   Jei NCB išveda duomenis, kuriuos reikalaujama teikti pagal šį reglamentą, iš duomenų, surinktų pagal Direktyvos 2009/138/EB ar nacionalinės teisės, kuria įgyvendinama ta direktyva, nuostatas, faktinę atskaitingąją visumą sudaro:

a)

draudimo bendrovės, įsteigtos ir reziduojančios atitinkamos euro zonos valstybės narės teritorijoje, įskaitant antrines įmones, kurių pagrindiniai subjektai yra už tos teritorijos ribų;

b)

a punkte nurodytų draudimo bendrovių filialai, reziduojantys už atitinkamos euro zonos valstybės narės teritorijos ribų, ir

c)

draudimo bendrovių, reziduojančių atitinkamos euro zonos valstybės narės teritorijoje, kurių pagrindinė buveinė yra už EEE ribų, filialai.

Draudimo bendrovių, reziduojančių euro zonos valstybių narių teritorijoje, kurių pagrindinė buveinė yra EEE, filialai nepriskiriami faktinei atskaitingajai visumai.

3.   Faktinę atskaitingąją visumą sudarančioms draudimo bendrovėms taikomi visi statistinės atskaitomybės reikalavimai, išskyrus atvejus, kai taikoma nukrypti leidžianti nuostata pagal 7 straipsnį.

3 straipsnis

Statistikai naudojamas draudimo bendrovių sąrašas

1.   ECB vykdomoji valdyba parengia ir tvarko statistikai naudojamą draudimo bendrovių, kurios sudaro faktinę atskaitingąją visumą, kuriai taikomas šis reglamentas, sąrašą. Sąrašas gali būti parengtas šiuo metu nacionalinės valdžios institucijos parengtų draudimo bendrovių sąrašų pagrindu, jei tokie sąrašai sudaryti, ir papildomi kitais draudimo bendrovių sąrašais, kuriuos apima 1 straipsnyje pateikta draudimo bendrovių apibrėžtis.

2.   Atitinkamas NCB gali pareikalauti 2 straipsnio 2 dalyje a punkte nurodyto atskaitingojo agento pateikti reikalingą informaciją apie savo filialus, jei tokia informacija reikalinga šiam sąrašui.

3.   Šį sąrašą ir bet kokius jo atnaujinimus NCB ir ECB pateikia tinkama forma, įskaitant elektronines priemones, internetą arba, suinteresuotų atskaitingųjų agentų prašymu, popierine forma.

4.   Jeigu šiame straipsnyje nurodyto sąrašo naujausias elektroninis variantas yra neteisingas, ECB netaiko sankcijų jokiam atskaitingajam agentui, kuris tinkamai neįvykdė savo atskaitomybės reikalavimų, jeigu atskaitingasis agentas sąžiningai rėmėsi neteisingu sąrašu.

4 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.   Atskaitingieji agentai atitinkamam NCB tiesiogiai ar per atitinkamą NKI pagal vietos bendradarbiavimo tvarką ir laikantis I ir II priedų teikia:

a)

kartą per ketvirtį – duomenis apie draudimo bendrovių turto ir įsipareigojimų atsargas ketvirčio pabaigoje, o pagal 5 straipsnį, kartą per ketvirtį – patikslinimus dėl perkainojimo ar finansinius sandorius, kai taikoma;

b)

kartą per ketvirtį – duomenis apie ne gyvybės draudimo techninių rezervų atsargas ketvirčio pabaigoje, paskirstytas pagal veiklos sritis;

c)

kartą per metus – duomenis apie ne gyvybės draudimo techninių rezervų atsargas ketvirčio pabaigoje, paskirstytas pagal veiklos sritis ir geografines teritorijas.

2.   Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, atskaitingieji agentai – draudimo bendrovės, įsteigtos ir reziduojančios euro zonos valstybių narių teritorijoje, atitinkamam NCB tiesiogiai ar per atitinkamą NKI pagal vietos bendradarbiavimo tvarką teikia informaciją apie pasirašytas draudimo įmokas, gautus reikalavimus ir išmokėtus komisinius. Ši informacija teikiama kartą per metus pagal I ir II priedus.

3.   NCB gali gauti duomenis, kuriuos reikalaujama teikti pagal šį reglamentą, iš šių duomenų, surinktų pagal Direktyvoje 2009/138/EB nustatytą sistemą:

a)

duomenis, pateiktus kiekybiniuose priežiūros atskaitomybės šablonuose, kuriuos NKI perduoda NCB, nepaisant to, ar NCB ir NKI yra įsteigti atskirai, ar integruoti į tą pačią instituciją pagal abiejų įstaigų vietos bendradarbiavimo tvarkos sąlygas, arba

b)

duomenis, pateiktus kiekybiniuose priežiūros atskaitomybės šablonuose, kuriuos perduoda atskaitingieji agentai tiesiogiai ir vienu metu NCB ir NKI.

Jei kiekybiniame priežiūros atskaitomybės šablone yra duomenų, reikalingų šiame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams vykdyti, NCB suteikiama galimybė susipažinti su visu šablonu ir bet kokiu kitu šablonu norint užtikrinti duomenų kokybę.

Valstybės narės gali nustatyti bendradarbiavimo tvarką, pagal kurią atitinkama NKI centralizuotai renka informaciją, kurioje laikomasi tiek duomenų rinkimo reikalavimų pagal Direktyvoje 2009/138/EB nustatytą sistemą, tiek papildomų duomenų rinkimo reikalavimų, apibrėžtų šiame reglamente, pagal nacionalinę teisę ir ECB apibrėžtas suderintas sąlygas.

4.   NCB praneša atskaitingiesiems agentams apie įvairius jų duomenų rinkimo tikslus.

5 straipsnis

Patikslinimai dėl perkainojimo ir finansiniai sandoriai

Informacija apie patikslinimus dėl perkainojimo ir finansinius sandorius, kaip toliau nustatyta I priede ir aprašyta II priede, gaunama taip:

a)

atskaitingieji agentai teikia suvestinius patikslinimų dėl perkainojimo ir (arba) finansinių sandorių duomenis, atsižvelgiant į atitinkamo NCB nurodymus;

b)

NCB išveda vertybinių popierių sandorių vertės įverčius iš duomenų apie kiekvieną vertybinį popierių arba tiesiogiai renka duomenis apie tokius sandorius iš atskaitingųjų agentų kiekvieno vertybinio popieriaus būdu. NCB gali laikytis panašaus požiūrio ir su kitu turtu, išskyrus vertybinius popierius, rinkdami duomenis apie kiekvieną straipsnį;

c)

draudimo bendrovių draudimo techninių rezervų finansinių sandorių vertės įverčius išveda:

i)

atskaitingieji agentai pagal atitinkamo NCB gaires, remiantis bendrąja gerąja euro zonos lygmeniu nustatyta patirtimi, arba

ii)

atitinkamas NCB, remiantis draudimo bendrovių pateiktais duomenimis.

6 straipsnis

Apskaitos taisyklės

1.   Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, apskaitos taisyklės, kurių laikosi draudimo bendrovės, teikdamos duomenis pagal šį reglamentą, yra nustatytos atitinkamoje nacionalinėje teisėje, įgyvendinančioje Direktyvą 2009/138/EB, arba bet kuriuose kituose nacionaliniuose arba tarptautiniuose standartuose, kurių privalo laikytis draudimo bendrovės pagal NCB nurodymus.

2.   Be reikalavimų pagal atskaitomybės taisykles, kurių laikosi draudimo bendrovės pagal 1 dalį, duomenys apie draudimo bendrovių indėlius ir turimas paskolas, išreikštas „nominalia verte“ I priedo 2.1 ir 2.2 lentelėse, teikiami pagrindine ketvirčiui pasibaigus mokėtina suma. Šiai sumai nepriskiriami atitinkamos atskaitomybės praktikos nustatyti visiški ar daliniai nurašymai.

3.   Nepažeidžiant euro zonos valstybėse narėse galiojančios apskaitos praktikos ir įskaitymo tvarkos, statistikos tikslais visas finansinis turtas ir įsipareigojimai pateikiami bendrąja verte.

7 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos

1.   Mažoms draudimo bendrovėms gali būti suteiktos nukrypti leidžiančios nuostatos tokia tvarka:

a)

NCB gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas mažiausioms rinkos dalies atžvilgiu draudimo bendrovėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalyje, jei draudimo bendrovėms, teikiančioms duomenis suvestiniam ketvirčio balansui, kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje priklauso bent 80 % visos draudimo bendrovių rinkos dalies kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje;

b)

draudimo bendrovė, kuriai suteikta nukrypti leidžianti nuostata pagal a punktą, laikosi 4 straipsnyje nustatytų atskaitomybės reikalavimų kartą per metus tam, kad draudimo bendrovės, prisidedančios prie metinio bendro balanso, sudarytų ne mažiau kaip 95 % bendros draudimo bendrovių rinkos dalies kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje;

c)

draudimo bendrovė, kuri neprivalo teikti jokių duomenų pagal a ir b punktus, teikia atitinkamo NCB apibrėžtą sumažintą informacijos rinkinį;

d)

NCB kartą per metus laiku tikrina, kaip vykdomos a ir b punktuose nustatytos sąlygos, kad nuo kitų kalendorinių metų pradžios prireikus galėtų taikyti arba panaikinti nukrypti leidžiančias nuostatas.

2.   NCB gali suteikti draudimo bendrovėms nuo duomenų apie turimą užsienio valiutą ir indėlius nominalia verte teikimo nukrypti leidžiančias nuostatas.

Jei duomenys, surinkti aukštesniu suvedimo lygmeniu, rodo, kad reziduojančių draudimo bendrovių turima užsienio valiuta ir indėliai sudaro mažiau nei 10 % nacionalinio bendro draudimo bendrovių balansų dydžio, ir mažiau kaip 10 % visų euro zonos draudimo bendrovių turimų užsienio valiutos ir indėlių atsargų, atitinkamas NCB gali nereikalauti teikti duomenis apie turimą užsienio valiutą ir indėlius nominalia verte. Atitinkamas NCB apie tokį sprendimą praneša atskaitingiesiems agentams.

3.   Draudimo bendrovės gali nuspręsti nesinaudoti tokia nukrypti leidžiančia nuostata ir vykdyti visus 4 straipsnyje nustatytus statistinės atskaitomybės reikalavimus. Jei draudimo bendrovė pasirenka pastarąjį variantą, prieš pradėdama naudotis šia nukrypti leidžiančia nuostata, ji turi gauti atitinkamo NCB sutikimą.

8 straipsnis

Atlikimo laikas

1.   Už 2016 m. atskaitingieji agentai perduoda atitinkamam NCB ar atitinkamai NKI ar jiems abiem pagal vietos bendradarbiavimo tvarką reikalingus ketvirtinius duomenis, ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo ketvirčio, su kuriuo duomenys yra susiję, pabaigos. Šis terminas vėliau perkeliamas viena savaite per metus ir 2019 m. pasibaigiantiems ketvirčiams sudaro penkias savaites.

2.   Už 2016 m. atskaitingieji agentai perduoda atitinkamam NCB ar atitinkamai NKI ar jiems abiem pagal vietos bendradarbiavimo tvarką reikalingus metinius duomenis, ne vėliau kaip per 20 savaičių nuo metų, su kuriais duomenys yra susiję, pabaigos. Šis terminas vėliau perkeliamas dviem savaitėmis per metus ir 2019 m. sudaro 14 savaičių.

9 straipsnis

Būtinieji standartai ir nacionalinės atskaitomybės taisyklės

1.   Atskaitingieji agentai vykdo statistinės atskaitomybės reikalavimus laikydamiesi III priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ir pataisymų standartų.

2.   Atsižvelgdami į nacionalinius reikalavimus, NCB nustato ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių turi laikytis atskaitingieji agentai. NCB užtikrina, kad pagal tokias atskaitomybės taisykles būtų teikiama reikalinga statistinė informacija ir būtų galima tiksliai patikrinti, kaip vykdomi III priede nustatyti būtinieji perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties standartai.

10 straipsnis

Susijungimas, skaidymasis ir reorganizavimas

Jeigu susijungimas, skaidymasis ar reorganizavimas gali padaryti poveikį atskaitingojo agento statistinių įsipareigojimų vykdymui, viešai paskelbus apie ketinimą įvykdyti tokią operaciją ir iki jos įvykdymo atitinkami atskaitingieji agentai tiesiogiai ar per atitinkamą NKI pagal vietos bendradarbiavimo tvarką informuoja atitinkamą NCB apie planuojamas procedūras šiame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti.

11 straipsnis

Tikrinimas ir privalomas rinkimas

Teisę tikrinti arba rinkti privalomą informaciją, kurią atskaitingieji agentai privalo pateikti pagal šį reglamentą, įgyvendina NCB, nepažeisdami ECB teisės pačiam tikrinti arba rinkti privalomą informaciją. Konkrečiai, NCB įgyvendina šias teises tada, kai atskaitingasis agentas nevykdo III priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ar pataisymų standartų.

12 straipsnis

Pirmasis duomenų teikimas

1.   Pirmajam duomenų teikimui teikiami 2016 m. pirmojo ketvirčio ketvirtiniai duomenys ir 2016 m. metiniai duomenys.

2.   7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos draudimo bendrovės teikia metinius duomenis nuo 2016 m. atraminių metų. Be to, norint sudaryti draudimo bendrovių subsektoriaus statistiką nuo 2016 m. pradžios, draudimo bendrovės pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą teikia išsamų duomenų rinkinį už pirmąjį 2016 m. ketvirtį.

13 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. lapkričio 28 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  OL C 427, 2014 11 28, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24) (OL L 305, 2012 11 1, p. 6).

(4)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(5)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

(6)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) (OL L 297, 2013 11 7, p. 73).

(7)  2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107).

(8)  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).


I PRIEDAS

STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI

1 DALIS

Bendrieji statistinės atskaitomybės reikalavimai

1.

Faktinė atskaitingoji visuma privalo pateikti šią statistinę informaciją kas ketvirtį:

a)

duomenis apie kiekvieną vertybinį popierių su ISIN kodais;

b)

duomenis apie vertybinius popierius be ISIN kodų – apie kiekvieną vertybinį popierių arba suvestinius duomenis, paskirstytus pagal priemonės (termino) kategorijas ir atitiktines šalis;

c)

duomenis apie turtą ir įsipareigojimus, išskyrus vertybinius, – apie kiekvieną straipsnį arba suvestinius duomenis, paskirstytus pagal priemonės (termino) kategorijas ir atitiktines šalis.

2.

Turi būti pateikti suvestiniai duomenys apie atsargas ir, pagal atitinkamo NCB nurodymus, apie: a) perkainojimus dėl kainos ir valiutų kurso pasikeitimų arba b) finansinius sandorius.

3.

Draudimo bendrovės (DB), įsteigtos ir reziduojančios euro zonos valstybės šalies teritorijoje, taip pat privalo kartą per metus pateikti duomenis apie draudimo įmokas ir išmokas bei komisinius, nurodydamos šalyje ir per filialus užsienyje vykdytą veiklą, paskirstytą pagal atskiras šalis Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių atveju.

4.

Atitinkamam NCB teiktini duomenys apie kiekvieną vertybinį popierių yra nurodyti 2.1 lentelėje – apie vertybinius popierius su ISIN kodais, o 2.2 lentelėje – apie vertybinius popierius be ISIN kodų. Suvestinės ketvirtinės statistinės atskaitomybės reikalavimai atsargų atžvilgiu nurodyti 1a ir 1b lentelėse, o reikalavimai perkainojimų dėl kainos ir valiutų kurso pasikeitimų ar finansinių sandorių atžvilgiu nurodyti 3a ir 3b lentelėse. Metiniai draudimo įmokų ir išmokų bei komisinių atskaitomybės reikalavimai nurodyti 4 lentelėje.

2 DALIS

Draudimo techniniai rezervai

1.

Draudimo techninių rezervų klausimu atskaitingieji agentai, vykdydami toliau nurodytus ketvirtinius atskaitomybės reikalavimus, išveda įverčius, nesant galimybės nustatyti duomenų tiesiogiai, pagal atitinkamo NCB gaires, remiantis bendrąja gerąja patirtimi, apibrėžta euro zonos lygmeniu:

a)

dėl turto – duomenis apie subjekto, teikiančio perdraudimo paslaugas atskaitingajam agentui, rezidavimo vietą; šis turtas laikomas ne gyvybės draudimo techniniais rezervais (perdraudimo susigrąžintinos sumos);

b)

dėl įsipareigojimų – duomenis apie:

i)

draudimo techninių rezervų (atskirai – gyvybės ir ne gyvybės) turėtojų rezidavimo vietą, kuriuos pateikia DB, reziduojančios valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro (toliau – euro zonos valstybės narės);

ii)

teisę į pensiją, susijusią su profesinės pensijos planais (paskirstytais pagal apibrėžtų įnašų, apibrėžtų išmokų ir mišrias sistemas);

iii)

finansinius sandorius ir (arba) patikslinimus dėl perkainojimo pagal visus reikalingus paskirstymus, kaip parodyta 3a ir 3b lentelėse.

2.

NCB taip pat gali savo pasirinkimu išvesti reikalingą informaciją iš duomenų, kurių jie gali pareikalauti iš atskaitingųjų agentų pagal šią dalį.

3 DALIS

Atskaitomybės lentelės

1a lentelė

Ketvirčio atsargos

 

Iš viso

Euro zona

Likęs pasaulis

Vidaus

Euro zonos valstybės narės, išskyrus vidaus

Euro zonos valstybės narės, išskyrus vidaus

(informacija pagal kiekvieną šalį)

Iš viso

Nedalyvaujančios valstybės narės

(informacija pagal kiekvieną šalį)

Atitiktinės šalys už Europos Sąjungos ribų

(informacija apie Braziliją, Kanadą, Kiniją, Honkongą, Indiją, Japoniją,Rusiją, Šveicariją ir JAV)

TURTAS (F)

1.

Užsienio valiuta ir indėliai (2010 m. ESS: F.21 + F.22 + F.29), tikrąja verte

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

iki 1 metų (iki termino pabaigos)

SUM

 

 

 

 

 

 

daugiau nei 1 metų (iki termino pabaigos)

SUM

 

 

 

 

 

 

1x.

Užsienio valiuta ir indėliai, iš jų perleidžiamieji indėliai (F.22)

SUM

 

 

 

 

 

 

1.

Užsienio valiuta ir indėliai (2010 m. ESS: F.21 + F.22 + F.29), nominalia verte

SUM

 

SUM

 

 

 

 

2.

Skolos vertybiniai popieriai (2010 m. ESS: F.3)

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

 

išleisti PFĮ

 

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

SUM

SUM

 

 

 

 

iki 1 metų (pradinis terminas)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų (pradinis terminas)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

daugiau nei 2 metų (pradinis terminas)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų (iki termino pabaigos)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų (iki termino pabaigos)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

nuo 2 iki 5 metų (iki termino pabaigos)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

daugiau nei 5 metų (iki termino pabaigos)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti VS

 

 

 

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

išleisti DB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PF

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NFB

 

 

 

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

3.

Paskolos (2010 m. ESS: F.4), tikrąja verte

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

pradinis terminas iki 1 metų, tikrąja verte

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

suteiktos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos VS

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos IF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos DB

 

 

 

 

 

 

 

suteitos PF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NFB

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų, tikrąja verte

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

suteiktos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos VS

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos IF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos DB

 

 

 

 

 

 

 

suteitos PF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NFB

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas daugiau nei 5 metų, tikrąja verte

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

suteiktos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos VS

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos IF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos DB

 

 

 

 

 

 

 

suteitos PF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NFB

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

SUM

 

 

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

SUM

 

 

 

 

 

 

nuo 2 iki 5 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

SUM

 

 

 

 

 

 

daugiau nei 5 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

SUM

 

 

 

 

 

 

3x.

Paskolos, iš jų indėlių garantijos, susijusios su perdraudimo veikla, tikrąja verte

SUM

 

SUM

 

 

 

 

3.

Paskolos (2010 m. ESS: F.4), nominalia verte

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

pradinis terminas iki 1 metų, nominalia verte

SUM

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų, nominalia verte

SUM

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas daugiau nei 5 metų, nominalia verte

SUM

 

 

 

 

 

 

4.

Nuosavybės priemonės (2010 m. ESS: F.51)

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

4a.

Nuosavybės priemonės, iš jų biržinės akcijos

SUM

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

išleistos PFĮ

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos VS

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos KFĮ

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos DB

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos PF

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos NFB

 

 

SUM

 

 

 

 

4b.

Nuosavybės priemonės, iš jų nebiržinės akcijos

SUM

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

išleistos PFĮ

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos VS

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos KFĮ

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos DB

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos PF

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos NFB

 

 

SUM

 

 

 

 

4c.

Nuosavybės priemonės, iš jų kitos nuosavybės priemonės

SUM

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

išleistos PFĮ

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos VS

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos KFĮ

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos DB

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos PF

 

 

SUM

 

 

 

 

išleistos NFB

 

 

SUM

 

 

 

 

5.

Investicinių fondų akcijos (vienetai) (2010 m. ESS: F.52)

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

5a.

PRF akcijos (vienetai)

SUM

 

 

 

 

 

 

5b.

Ne PRF akcijos (vienetai)

SUM

 

 

 

 

 

 

6.

Išvestinės finansinės priemonės (2010 m. ESS: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ne gyvybės draudimo techniniai rezervai (2010 m. ESS: F.61)  (1)

SUM

 

SUM

 

 

 

 

8.

Nefinansinis turtas (2010 m. ESS: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Likęs turtas

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bendras turtas

SUM

 

 

 

 

 

 

SUM
Laukai, kuriuos galima išvesti iš detalesnio paskirstymo

Šioje lentelėje naudojamos santrumpos: iš jų, PFĮ = pinigų finansų įstaiga, VS = valdžios sektorius, KFĮ = kita finansų įstaiga, IF = investicijų fondas, PF = pensijų fondas, NFB = ne finansų bendrovė, DB = draudimo bendrovė, NŪ = namų ūkis, NŪPTNPI = namų ūkiams paslaugas teikianti ne pelno institucija, PRF = pinigų rinkos fondas.


1b lentelė

Ketvirčio atsargos  (2)

 

Iš viso

Euro zona

Likęs pasaulis

Vidaus

Euro zonos valstybės narės, išskyrus vidaus

Euro zonos valstybės narės, išskyrus vidaus

(informacija pagal kiekvieną šalį)

Iš viso

Nedalyvaujančios valstybės narės

(informacija pagal kiekvieną šalį)

Atitiktinės šalys už Europos Sąjungos ribų

(informacija apie Braziliją, Kanadą, Kiniją, Honkongą, Indiją, Japoniją,Rusiją, Šveicariją ir JAV)

ĮSIPAREIGOJIMAI (F)

1.

Išleisti skolos vertybiniai popieriai (2010 m. ESS: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Paskolos (2010 m. ESS: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

išleistos pinigų finansų įstaigų (PFĮ) (3)

SUM

 

 

 

 

 

 

išleistos ne PFĮ (3)

SUM

 

 

 

 

 

 

2.x.

Paskolos, iš jų indėlių garantijos, susijusios su perdraudimo veikla

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nuosavybės priemonės (2010 m. ESS: F.51)

SUM

 

 

 

 

 

 

3a.

Nuosavybės priemonės, iš jų biržinės akcijos

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Nuosavybės priemonės, iš jų nebiržinės akcijos

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Nuosavybės priemonės, iš kurių kitos nuosavybės priemonės

 

 

 

 

 

 

 

4

Draudimo techniniai rezervai (2010 m. ESS: F.6)  (4)

SUM

 

 

 

 

 

 

4.1

Gyvybės draudimo techniniai rezervai

SUM

 

SUM

 

 

 

 

iš jų susiję su vienetais

 

 

 

 

 

 

 

iš jų nesusiję su vienetais

 

 

 

 

 

 

 

iš jų teisė į pensiją

SUM

 

 

 

 

 

 

iš jų apibrėžto įnašo sistemos

 

 

 

 

 

 

 

iš jų apibrėžtos išmokos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

iš jų mišrios sistemos

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Ne gyvybės draudimo techniniai rezervai

SUM

 

SUM

 

 

 

 

pagal veiklos sritis

 

 

 

 

 

 

 

Gydymo išlaidų draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Pajamų apsaugos draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Kitas transporto priemonių draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Jūrų, aviacijos ir transporto draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Turto draudimas nuo gaisro ir kitos žalos

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Kredito ir laidavimo draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Teisinių išlaidų draudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Pagalba

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Įvairūs finansiniai nuostoliai

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

Perdraudimas

 

Annual

 

Annual

 

Annual

Annual

5

Išvestinės finansinės priemonės (2010 m. ESS: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

Šioje lentelėje naudojama santrumpa: iš jų.

2 lentelė

Reikalaujami duomenys apie kiekvieną vertybinį popierių

Duomenys 2.1 ir 2.2 lentelių laukams turi būti pateikiami apie kiekvieną vertybinį popierių, patenkantį į priemonių kategorijas „skolos vertybiniai popieriai“, „nuosavybės priemonės“ ir „investicinio fondo išleistos akcijos (vienetai)“ (kaip apibrėžta II priedo 1 dalies A lentelėje). 2.1 lentelėje nurodomi vertybiniai popieriai, kuriems yra priskirtas ISIN kodas, o 2.2 lentelėje nurodomi vertybiniai popieriai be ISIN kodo.

2.1 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai su ISIN kodu

Duomenys kiekvienam laukui turi būti pateikiami apie kiekvieną vertybinį popierių pagal tokias taisykles:

1.

Turi būti pateikiami duomenys 1 laukui.

2.

Jeigu atitinkamas NCB tiesiogiai nerenka informacijos apie kiekvieną vertybinį popierių apie finansinius sandorius, turi būti pateikiami duomenys dviem iš šių trijų laukų: 2, 3 ir 4 (t.y. 2 ir 3 laukų, 2 ir 4 laukų arba 3 ir 4 laukų). Jei renkami duomenys 3 laukui, taip pat būtina rinkti duomenis 3b laukui.

3.

Jeigu atitinkamas NCB tiesiogiai renka informaciją apie kiekvieną vertybinį popierių apie finansinius sandorius, taip pat turi būti pateikiami duomenys šiems laukams:

a)

5 laukui arba 6 ir 7 laukams ir

b)

4 laukui arba 2 ir 3 laukams.

4.

Atitinkamas NCB taip pat gali reikalauti, kad atskaitingieji agentai pateiktų duomenis 8, 9, 10 ir 11 laukams.

Laukas

Pavadinimas

1

ISIN kodas

2

Vienetų skaičius arba suvestinė nominalioji vertė

3

Kaina

3b

Kotiravimo pagrindas

4

Bendra suma rinkos verte

5

Finansiniai sandoriai

6

Nupirkti vertybiniai popieriai

7

Parduoti vertybiniai popieriai

8

Vertybinio popieriaus apskaitos valiuta

9

Kiti nominalios vertės apimties pasikeitimai

10

Kiti rinkos vertės apimties pasikeitimai

11

Portfelinės investicijos arba tiesioginės investicijos

2.2 lentelė

Turimi vertybiniai popieriai be ISIN kodo

Duomenys kiekvienam laukui turi būti pateikiami: a) apie kiekvieną vertybinį popierių arba b) suvedant bet kokį vertybinių popierių skaičių kaip vieną straipsnį.

a) atveju taikomos šios sąlygos:

1.

Turi būti pateikiami duomenys 1, 12, 13, 14 ir 15 laukams.

2.

Jeigu atitinkamas NCB tiesiogiai nerenka informacijos apie kiekvieną vertybinį popierių apie finansinius sandorius, turi būti pateikiami duomenys dviem iš šių trijų laukų: 2, 3 ir 4 (t. y. 2 ir 3 laukų, 2 ir 4 laukų arba 3 ir 4 laukų). Jei renkami duomenys 3 laukui, taip pat būtina rinkti duomenis 3b laukui.

3.

Jeigu atitinkamas NCB tiesiogiai renka informaciją apie kiekvieną vertybinį popierių apie finansinius sandorius, taip pat turi būti pateikiami duomenys šiems laukams:

a)

5 laukui arba 6 ir 7 laukams ir

b)

4 laukui arba 2 ir 3 laukams.

4.

Atitinkamas NCB taip pat gali reikalauti, kad atskaitingieji agentai pateiktų duomenis 3b, 8, 9, 10 ir 11 laukams.

b) atveju taikomos šios sąlygos:

1.

Turi būti pateikiami duomenys 4, 12, 13, 14 ir 15 laukams.

2.

Turi būti pateikiami duomenys 5 laukui arba 10 ir 16 laukams.

3.

Atitinkamas NCB taip pat gali pareikalauti atskaitinguosius agentus teikti duomenis 8, 9 ir 11 laukams.

Laukas

Pavadinimas

1

Vertybinio popieriaus identifikavimo kodas

2

Vienetų skaičius arba suvestinė nominalioji vertė

3

Kaina

3b

Kotiravimo pagrindas

4

Bendra suma rinkos verte

5

Finansiniai sandoriai

6

Nupirkti vertybiniai popieriai

7

Parduoti vertybiniai popieriai

8

Vertybinio popieriaus apskaitos valiuta

9

Kiti nominalios vertės apimties pasikeitimai

10

Kiti rinkos vertės apimties pasikeitimai

11

Portfelinės investicijos arba tiesioginės investicijos

12

Priemonės (su finansinių sandorių klasifikacija):

skolos vertybiniai popieriai (F.3)

nuosavybės priemonės (F.51)

iš jų: biržinės akcijos (F.511)

iš jų: nebiržinės akcijos (F.512)

iš jų: kitos nuosavybės priemonės (F.519)

investicinių fondų akcijos ar vienetai (F.52)

13

Skolos vertybinių popierių išleidimo ir išpirkimo data. Alternatyviai, pateikiamas paskirstymas pagal išpirkimo grupes taip: pradinis terminas iki vienerių metų, nuo vienerių iki dvejų metų, daugiau nei dvejų metų ir likęs terminas iki vienerių metų, nuo vienerių iki dvejų metų, nuo dvejų iki penkerių metų, daugiau nei penkerių metų.

14

Emitento sektorius ar subsektorius:

centrinis bankas (S.121)

indėlių bendrovės, išskyrus centrinį banką (S.122)

pinigų rinkos fondai (S.123)

investiciniai fondai, išskyrus pinigų rinkos fondus (S.124)

kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus (išskyrus finansinių priemonių bendroves, dalyvaujančias pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose) + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125 išskyrus FPB + S.126 + S.127)

finansinių priemonių bendrovės, dalyvaujančios pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriuose (S.125 poskyris)

DB (S.128)

pensijų fondai (S.129)

ne finansų bendrovės (S.11)

valdžios sektorius (S.13)

namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14 + S.15) (5)

15

Emitento šalis

16

Patikslinimai dėl perkainojimo

3a lentelė

Ketvirčio patikslinimai dėl perkainojimo arba finansiniai sandoriai

 

Iš viso

Euro zona

Likęs pasaulis

Vidaus

Euro zonos valstybės narės, išskyrus vidaus

Euro zonos valstybės narės, išskyrus vidaus

(informacija pagal kiekvieną šalį)

Iš viso

Nedalyvaujančios valstybės narės

(informacija pagal kiekvieną šalį)

Atitiktinės šalys už Europos Sąjungos ribų

(informacija apie Braziliją, Kanadą, Kiniją, Honkongą, Indiją, Japoniją,Rusiją, Šveicariją ir JAV)

TURTAS (F)

1.

Užsienio valiuta ir indėliai (2010 m. ESS: F.21 + F.22 + F.29), tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų (iki termino pabaigos)

 

 

 

 

 

 

 

daugiau nei 1 metų (iki termino pabaigos)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Užsienio valiuta ir indėliai, iš jų perleidžiamieji indėliai (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Užsienio valiuta ir indėliai (2010 m. ESS: F.21 + F.22 + F.29), nominalia verte

 

 

 

 

 

 

 

2.

Skolos vertybiniai popieriai (2010 m. ESS: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

išleisti PFĮ

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleisti VS

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleisti KFĮ

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleisti DB

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleisti PF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleisti NFB

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

iki 1 metų (pradinis terminas)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų (pradinis terminas)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

daugia nei 2 metų (pradinis terminas)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

iki 1 metų (iki termino pabaigos)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nuo 1 iki 2 metų (iki termino pabaigos)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

nuo 2 iki 5 metų (iki termino pabaigos)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

daugiau nei 5 metų (iki termino pabaigos)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

išleisti PFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti VS

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti KFĮ

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti DB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti PF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NFB

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

išleisti NŪ ir NŪPTNPI

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Paskolos (2010 m. ESS: F.4), tikrąja verte

 

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas iki 1 metų, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

suteiktos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos VS

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos IF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos DB

 

 

 

 

 

 

 

suteitos PF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NFB

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

suteiktos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos VS

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos IF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos DB

 

 

 

 

 

 

 

suteitos PF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NFB

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas daugiau nei 5 metų, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

suteiktos PFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos VS

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos IF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos KFĮ

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos DB

 

 

 

 

 

 

 

suteitos PF

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NFB

 

 

 

 

 

 

 

suteiktos NŪ ir NŪPTNPI

 

 

 

 

 

 

 

iki 1 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

nuo 1 iki 2 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

nuo 2 iki 5 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

daugiau nei 5 metų iki termino pabaigos, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3x.

Paskolos, iš jų indėlių garantijos, susijusios su perdraudimo veikla, tikrąja verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.

Paskolos (2010 m. ESS: F.4), nominalia verte

 

 

 

 

 

 

 

pradinis terminas iki 1 metų, nominalia verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

pradinis terminas nuo 1 iki 5 metų, nominalia verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

pradinis terminas daugiau nei 5 metų, nominalia verte

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

4.

Nuosavybės priemonės (2010 m. ESS: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Nuosavybės priemonės, iš jų biržinės akcijos

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

išleistos PFĮ

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos VS

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos KFĮ

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos DB

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos PF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos NFB

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4b.

Nuosavybės priemonės, iš jų nebiržinės akcijos

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

išleistos PFĮ

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos VS

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos KFĮ

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos DB

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos PF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

išleistos NFB

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4c.

Nuosavybės priemonės, iš jų kitos nuosavybės priemonės

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM