ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 336

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1209/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

22.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1209/2014

2014 m. spalio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 451/2008, nustatantį naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 451/2008 nustatytas statistinis produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (toliau – CPA), skirtas Sąjungos statistikos reikalavimams tenkinti;

(2)

atnaujinus Jungtinių Tautų Svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC 2 red.), CPA reikėtų atitinkamai pritaikyti, kad būtų galima toliau lyginti duomenis ir užtikrinti jų nuoseklumą tarptautiniu lygmeniu taikomiems produktų klasifikavimo standartams;

(3)

CPA taip pat reikia iš dalies pakeisti, suderinti ir paaiškinti tekstus patikslinus Suderintą sistemą (SS) ir Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1001/2013 (2) ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1326/2013 (3);

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 451/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 451/2008 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2008 6 4, p. 65.

(2)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1326/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 334, 2013 12 13, p. 4).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Kodas

Pozicija

A

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

01

Žemės ūkio, medžioklės produktai ir susijusios paslaugos

01.1

Vienmečiai augalai

01.11

Varpiniai (išskyrus ryžius) ir ankštiniai javai ir aliejingosios sėklos

01.11.1

Kviečiai

01.11.11

Kietieji kviečiai

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

01.11.2

Kukurūzai

01.11.20

Kukurūzai

01.11.3

Miežiai, rugiai ir avižos

01.11.31

Miežiai

01.11.32

Rugiai

01.11.33

Avižos

01.11.4

Sorgai, soros ir kiti javai

01.11.41

Sorgai

01.11.42

Soros

01.11.43

Kvietrugiai

01.11.49

Kiti javai

01.11.5

Javų šiaudai ir išaižos

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos

01.11.6

Žalios ankštinės daržovės

01.11.61

Žalios pupos

01.11.62

Žali žirniai

01.11.69

Kitos žalios ankštinės daržovės

01.11.7

Džiovintos ankštinės daržovės

01.11.71

Sausos pupos

01.11.72

Sausos pupelės

01.11.73

Sausi avinžirniai

01.11.74

Sausi lęšiai

01.11.75

Sausi žirniai

01.11.76

Pupuolės

01.11.77

Sausi kajanai

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai augalai (džiovintos ankštinės daržovės)

01.11.8

Sojų pupelės ir žemės riešutai

01.11.81

Sojų pupelės

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai

01.11.9

Kitos aliejingosios sėklos

01.11.91

Sėmenys

01.11.92

Garstyčių sėklos

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos

01.11.94

Sezamų sėklos

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos

01.11.96

Paprastojo ricinmedžio sėklos

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aliejingosios sėklos

01.12

Lukštenti ryžiai

01.12.1

Lukštenti ryžiai

01.12.10

Lukštenti ryžiai

01.13

Daržovės ir melionai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai

01.13.1

Lapinės arba stiebinės daržovės

01.13.11

Smidrai

01.13.12

Kopūstai

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

01.13.14

Salotos

01.13.15

Trūkažolės

01.13.16

Špinatai

01.13.17

Artišokai

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

01.13.2

Melionai

01.13.21

Arbūzai

01.13.29

Kiti melionai

01.13.3

Kitos vaisinės daržovės

01.13.31

Žali ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos (tik Capsicum)

01.13.32

Agurkai ir kornišonai

01.13.33

Baklažanai

01.13.34

Pomidorai

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisinės daržovės

01.13.4

Šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės daržovės

01.13.41

Morkos ir ropės

01.13.42

Česnakai

01.13.43

Svogūnai

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės arba česnakinės daržovės

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės arba gumbavaisinės daržovės (neturinčios daug krakmolo arba inulino)

01.13.5

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

01.13.51

Bulvės

01.13.52

Batatai

01.13.53

Maniokai

01.13.54

Valgomoji kolokazija

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

01.13.6

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

01.13.7

Cukriniai runkeliai ir cukrinių runkelių sėklos

01.13.71

Cukriniai runkeliai

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

01.13.8

Grybai ir trumai

01.13.80

Grybai ir trumai

01.13.9

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

01.14

Cukranendrės

01.14.1

Cukranendrės

01.14.10

Cukranendrės

01.15

Neperdirbtas tabakas

01.15.1

Neperdirbtas tabakas

01.15.10

Neperdirbtas tabakas

01.16

Pluoštiniai augalai

01.16.1

Pluoštiniai augalai

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę

01.16.19

Niekur kitur nepriskirti linai, tikrosios kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai

01.19

Kiti vienmečiai augalai

01.19.1

Pašariniai augalai

01.19.10

Pašariniai augalai

01.19.2

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai; gėlių sėklos

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

01.19.22

Gėlių sėklos

01.19.3

Runkelių sėklos, pašarinių augalų sėklos; kitos augalinės žaliavos

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos

01.19.39

Niekur kitur nepriskirtos augalinės žaliavos

01.2

Daugiamečiai augalai

01.21

Vynuogės

01.21.1

Vynuogės

01.21.11

Valgomosios vynuogės

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės

01.22

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01.22.1

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01.22.11

Avokadai

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai

01.22.13

Datulės

01.22.14

Figos

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01.23

Citrusiniai vaisiai

01.23.1

Citrusiniai vaisiai

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos

01.23.13

Apelsinai

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinai

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai

01.24

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01.24.1

Obuoliai

01.24.10

Obuoliai

01.24.2

Kiti sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01.24.21

Kriaušės

01.24.22

Svarainiai

01.24.23

Abrikosai

01.24.24

Vyšnios

01.24.25

Persikai

01.24.26

Nektarinai

01.24.27

Slyvos

01.24.28

Dygiosios slyvos

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01.25

Kiti vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisiai

01.25.1

Šilauogių genties augalų uogos ir vaisiai

01.25.11

Kiviai

01.25.12

Avietės

01.25.13

Braškės

01.25.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šilauogių genties augalų vaisiai ir uogos

01.25.2

Vaisių sėklos

01.25.20

Vaisių sėklos

01.25.3

Riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

01.25.31

Migdolai

01.25.32

Kaštainiai

01.25.33

Lazdyno riešutai

01.25.34

Pistacijos

01.25.35

Graikiniai riešutai

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

01.25.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

01.26

Aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01.26.1

Alyvuogės

01.26.11

Valgomosios alyvuogės

01.26.12

Alyvuogės aliejui spausti

01.26.2

Kokosai

01.26.20

Kokosai

01.26.9

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01.27

Gėrimams gaminti naudojami augalai

01.27.1

Gėrimams gaminti naudojami augalai

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės

01.27.12

Arbatžolės

01.27.13

Matės lapeliai

01.27.14

Kakavos pupelės

01.28

Prieskoniniai, kvapieji, vaistiniai ir farmacijos pramonėje naudojami augalai

01.28.1

Neperdirbti prieskoniai

01.28.11

Žaliaviniai pipirai (Piper spp.)

01.28.12

Žaliaviniai sausi (Capsicum spp.) ankštiniai pipirai ir žaliavinės vienmetės paprikos

01.28.13

Žaliaviniai muskatai, muskato kevalai ir kardamonas

01.28.14

Žaliaviniai žvaigždanyžiai, anyžinės ožiažolės, kalendros, kmynai, kmyniniai kuminai, pankoliai ir kadagių uogos

01.28.15

Žaliavinis cinamonas

01.28.16

Žaliaviniai gvazdikėliai (su stiebais)

01.28.17

Žaliavinis sausas imbieras

01.28.18

Žaliavinė vanilė

01.28.19

Kiti neperdirbti prieskoniai

01.28.2

Apynių spurgai

01.28.20

Apynių spurgai

01.28.3

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01.29

Kiti daugiamečiai augalai

01.29.1

Gamtinis kaučiukas

01.29.10

Gamtinis kaučiukas

01.29.2

Nukirstos kalėdinės eglutės

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės

01.29.3

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

01.29.30

Augalinės medžiagos, pirmiausia skirtos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

01.3

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.30

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.30.1

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.30.10

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01.4

Gyvi gyvūnai ir gyvūniniai produktai

01.41

Gyvi pieniniai galvijai, žalias pieninių galvijų pienas

01.41.1

Gyvi pieniniai galvijai

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai

01.41.2

Žalias pieninių galvijų pienas

01.41.20

Žalias pieninių galvijų pienas

01.42

Kiti gyvi galvijai ir buivolai bei jų sperma

01.42.1

Kiti gyvi galvijai ir buivolai

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus veršelius

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

01.42.2

Galvijų ir buivolų sperma

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

01.43

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos gyvūnai

01.43.1

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos gyvūnai

01.43.11

Gyvi arkliai

01.43.12

Gyvi asilai, mulai (asilėnai) ir arklėnai

01.44

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos gyvūnai

01.44.1

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos gyvūnai

01.44.10

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos gyvūnai

01.45

Gyvos avys ir ožkos; avių ir ožkų žalias pienas ir kirpta vilna

01.45.1

Gyvos avys ir ožkos

01.45.11

Gyvos avys

01.45.12

Gyvos ožkos

01.45.2

Žalias avių ir ožkų pienas

01.45.21

Žalias avių pienas

01.45.22

Žalias ožkų pienas

01.45.3

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

01.46

Gyvos kiaulės

01.46.1

Gyvos kiaulės

01.46.10

Gyvos kiaulės

01.47

Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai

01.47.1

Gyvi naminiai paukščiai

01.47.11

Gyvos vištos ir viščiukai

01.47.12

Gyvi kalakutai

01.47.13

Gyvos žąsys

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

01.47.2

Švieži kiaušiniai su lukštais

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

01.47.23

Vištų periniai

01.47.24

Kitų naminių paukščių periniai

01.49

Kiti ūkiniai gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

01.49.1

Kiti gyvi ūkiniai gyvūnai

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

01.49.12

Niekur kitur nepriskirti gyvi ūkiniai paukščiai

01.49.13

Gyvi ūkiniai ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi ūkiniai gyvūnai

01.49.2

Kiti ūkinių gyvūnų produktai

01.49.21

Natūralus medus

01.49.22

Niekur kitur nepriskirtas žalias pienas

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, užšaldytos, džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges

01.49.24

Niekur kitur nepriskirti ūkinių gyvūnų valgomieji produktai

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvijimui

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas vabzdžių vaškas ir spermacetas

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

01.49.28

Niekur kitur nepriskirti nevalgomieji ūkinių gyvūnų produktai

01.49.3

Neišdirbti kailiai ir įvairios žaliavinės odos ir kailiai

01.49.31

Neišdirbti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius

01.49.32

Neišdirbti kailinių ėriukų kailiai

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos neišdirbtos gyvūnų odos (šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)

01.6

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugos (išskyrus veterinarijos paslaugas)

01.61

Augalininkystei būdingos paslaugos

01.61.1

Augalininkystei būdingos paslaugos

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

01.62

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

01.62.1

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

01.63

Derliaus apdorojimo paslaugos

01.63.1

Derliaus apdorojimo paslaugos

01.63.10

Derliaus apdorojimo paslaugos

01.64

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

01.64.1

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

01.64.10

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

01.7

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

01.70

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

01.70.1

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

01.70.10

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

02

Miškininkystės, medienos ruošos produktai ir susijusios paslaugos

02.1

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

02.10

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

02.10.1

Augantys miško medžių sodinukai; miško medžių sėklos

02.10.11

Augantys miško medžių sodinukai

02.10.12

Miško medžių sėklos

02.10.2

Miško medžių medelynų paslaugos

02.10.20

Miško medžių medelynų paslaugos

02.10.3

Miško medžiai

02.10.30

Miško medžiai

02.2

Padarinė mediena

02.20

Padarinė mediena

02.20.1

Padarinė mediena

02.20.11

Spygliuočių rąstai

02.20.12

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių rąstus

02.20.13

Atogrąžų medžių rąstai

02.20.14

Spygliuočių malkos

02.20.15

Lapuočių malkos

02.3

Laukiniai nemedieniniai produktai

02.30

Laukiniai nemedieniniai produktai

02.30.1

Gamtinės dervos

02.30.11

Balata, gutaperčia, gvajulės derva, čiklė ir panašios gamtinės dervos

02.30.12

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai

02.30.2

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

02.30.20

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

02.30.3

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

02.30.30

Dekoratyviniams tikslams tinkamos augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

02.30.4

Laukinių augalų valgomieji produktai

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

02.4

Miškininkystei būdingos paslaugos

02.40

Miškininkystei būdingos paslaugos

02.40.1

Miškininkystei būdingos paslaugos

02.40.10

Miškininkystei būdingos paslaugos

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

03.0

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

03.00

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

03.00.1

Nemaistinės gyvos žuvys

03.00.11

Laukinės dekoratyvinės žuvytės

03.00.12

Ūkiuose užaugintos dekoratyvinės žuvytės

03.00.13

Kitos nemaistinės gyvos laukinės žuvys, įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

03.00.14

Kitos nemaistinės gyvos ūkiuose užaugintos žuvys, įskaitant akvakultūros sėklas ir pašarus

03.00.2

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės žuvys

03.00.21

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės laukinės jūros žuvys

03.00.22

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės laukinės gėlavandenės žuvys

03.00.23

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės ūkiuose užaugintos jūros žuvys

03.00.24

Gyvos, šviežios arba atšaldytos maistinės ūkiuose užaugintos gėlavandenės žuvys

03.00.3

Neužšaldyti vėžiagyviai

03.00.31

Neužšaldyti laukiniai vėžiagyviai

03.00.32

Neužšaldyti ūkiuose užauginti vėžiagyviai

03.00.4

Kiti gyvi, švieži arba užšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos laukinės austrės

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti laukiniai moliuskai

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos ūkiuose užaugintos austrės

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti moliuskai

03.00.45

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti ūkiuose užauginti vandens bestuburiai

03.00.46

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens laukiniai bestuburiai

03.00.5

Neapdoroti perlai

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai

03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai

03.00.6

Kiti vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys

03.00.63

Jūriniai maistiniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.64

Jūriniai maistiniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.65

Jūriniai nemaistiniai laukiniai vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.66

Jūriniai nemaistiniai ūkiuose užauginti vandens augalai ir kiti dumbliai

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

03.00.7

Žuvininkystei ir akvakultūrai būdingos paslaugos

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos

B

KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO PRODUKTAI

05

Akmens ir rusvosios anglys (lignitas)

05.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.10.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.10.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

05.2

Rusvosios anglys (lignitas)

05.20

Rusvosios anglys (lignitas)

05.20.1

Rusvosios anglys (lignitas)

05.20.10

Rusvosios anglys (lignitas)

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

06.1

Žalia nafta

06.10

Žalia nafta

06.10.1

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų

06.10.10

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų

06.10.2

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

06.10.20

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

06.2

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

06.20

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

06.20.1

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

06.20.10

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

07

Metalo rūda

07.1

Geležies rūda

07.10

Geležies rūda

07.10.1

Geležies rūda

07.10.10

Geležies rūda

07.2

Spalvotųjų metalų rūda

07.21

Urano ir torio rūda

07.21.1

Urano ir torio rūda

07.21.10

Urano ir torio rūda

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.1

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.11

Vario rūda ir koncentratai

07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai

07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai

07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

08

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

08.1

Akmuo, smėlis ir molis

08.11

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo, klintys, gipsas, kreida ir skalūnai

08.11.1

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo

08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai

08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys

08.11.2

Klintys ir gipsas

08.11.20

Klintys ir gipsas

08.11.3

Kreida ir nedegtas dolomitas

08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas

08.11.4

Skalūnai

08.11.40

Skalūnai

08.12

Žvyras, smėlis, molis ir kaolinas

08.12.1

Žvyras ir smėlis

08.12.11

Gamtinis smėlis

08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras

08.12.13

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

08.12.2

Molis ir kaolinas

08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

08.12.22

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

08.9

Niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

08.91

Mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.91.1

Mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai

08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera

08.91.19

Kiti mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.92

Durpės

08.92.1

Durpės

08.92.10

Durpės

08.93

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.93.1

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

08.99.1

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.2

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos; kiti mineralai

08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos

08.99.29

Kiti mineralai

09

Kalnakasybai būdingos paslaugos

09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

09.10.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

09.10.11

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

09.10.12

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, ardymo ir kitos paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

09.10.13

Gamtinių dujų suskystinimo ir suskystintųjų dujų vertimo dujomis, ruošiant jas gabenti, paslaugos, atliekamos gavybos vietoje

09.9

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

09.90

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

09.90.1

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

09.90.11

Juodųjų akmens anglių gavybai būdingos paslaugos

09.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

C

PAGAMINTI PRODUKTAI

10

Maisto produktai

10.1

Konservuota mėsa ir mėsos produktai

10.11

Perdirbta ir konservuota mėsa

10.11.1

Šviežia arba atšaldyta galvijiena, kiauliena, aviena, ožkiena, arkliena ir kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena

10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.2

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

10.11.3

Užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai; kita mėsa ir valgomieji subproduktai

10.11.31

Užšaldyta galvijiena

10.11.32

Užšaldyta kiauliena

10.11.33

Užšaldyta aviena

10.11.34

Užšaldyta ožkiena

10.11.35

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai

10.11.4

Galvijų arba arklinių šeimos gyvūnų, avių ir ožkų pešta vilna ir žaliavinė oda

10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant plautą vilnos plaką

10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena

10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

10.11.5

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

10.11.6

Nevalgoma subproduktų žaliava

10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava

10.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

10.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

10.12

Perdirbta ir konservuota paukštiena

10.12.1

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

10.12.2

Užšaldyta paukštiena

10.12.20

Užšaldyta paukštiena

10.12.3

Naminių paukščių taukai

10.12.30

Naminių paukščių taukai

10.12.4

Valgomieji paukštienos subproduktai

10.12.40

Valgomieji paukštienos subproduktai

10.12.5

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

10.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

10.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

10.13

Paukštienos ir kitos mėsos gaminiai

10.13.1

Konservai ir gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (šoninė ir kumpis)

10.13.12

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta

10.13.13

Kita mėsa ir valgomieji subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena); valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

10.13.14

Dešros ir panašūs gaminiai iš mėsos, subproduktų arba kraujo

10.13.15

Kita paruošta ir konservuota mėsa, mėsos subproduktai arba kraujas

10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai

10.13.9

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

10.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

10.2

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

10.20

Perdirbta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

10.20.1

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta žuvis

10.20.11

Žuvies filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta

10.20.12

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

10.20.13

Užšaldyta žuvis

10.20.14

Užšaldyta žuvies filė

10.20.15

Užšaldyta (malta arba nemalta) žuviena

10.20.16

Užšaldytos žuvies kepenys, ikrai ir pieniai

10.20.2

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis; ikrai ir ikrų pakaitalai

10.20.21

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

10.20.22

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos, uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės

10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvies patiekalus

10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai

10.20.3

Užšaldyti vėžiagyviai, moliuskai, vandens augalai ir kiti vandens bestuburiai, jų gaminiai arba konservai

10.20.31

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vėžiagyviai

10.20.32

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu moliuskai

10.20.33

Kiti užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vandens bestuburiai ir vandens augalai

10.20.34

Kitaip paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai bei vandens augalai

10.20.4

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės bei kiti, niekur kitur nepriskirti, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių bei vandens augalų produktai

10.20.41

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar vandens augalų

10.20.42

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar vandens augalų

10.20.9

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

10.20.91

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos

10.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

10.3

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

10.31

Perdirbtos ir konservuotos bulvės

10.31.1

Perdirbtos ir konservuotos bulvės

10.31.11

Užšaldytos bulvės

10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet papildomai neparuoštos

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos

10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės

10.31.9

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

10.31.91

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos

10.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

10.32.1

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

10.32.11

Pomidorų sultys

10.32.12

Apelsinų sultys

10.32.13

Greipfrutų sultys

10.32.14

Ananasų sultys

10.32.15

Vynuogių sultys

10.32.16

Obuolių sultys

10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

10.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis

10.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis

10.39

Kiti perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

10.39.1

Perdirbtos ir konservuotos daržovės, išskyrus bulves

10.39.11

Užšaldytos daržovės

10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės

10.39.13

Džiovintos daržovės

10.39.14

Pjaustyti ir fasuoti vaisiai, uogos ir daržovės

10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.17

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus

10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

10.39.2

Perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai

10.39.21

Užšaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos

10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, neskirti vartoti nedelsiant

10.39.25

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai

10.39.29

Kiti paruošti, džiovinti arba konservuoti vaisiai ir riešutai

10.39.3

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai

10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai

10.39.9

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti; operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti

10.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

10.4

Augalinis aliejus ir augaliniai bei gyvūniniai riebalai ir taukai

10.41

Aliejus, riebalai ir taukai

10.41.1

Neapdoroti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos

10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajus

10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos

10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

10.41.2

Neapdorotas augalinis aliejus

10.41.21

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

10.41.22

Neapdorotas alyvuogių aliejus

10.41.23

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

10.41.24

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

10.41.25

Neapdorotas alyvpalmių aliejus

10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

10.41.3

Medvilnės pūkai

10.41.30

Medvilnės pūkai

10.41.4

Išspaudos ir augalinių riebalų arba aliejaus liekanos; aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai

10.41.41

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus liekanos

10.41.42

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

10.41.5

Rafinuotas aliejus, išskyrus liekanas

10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos

10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos

10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos

10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos, rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

10.41.6

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

10.41.60

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

10.41.7

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus); degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

10.41.72

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

10.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir riebalų gamybos dalis

10.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip aliejaus ir riebalų gamybos dalis

10.42

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.1

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

10.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

10.5

Pieno gaminiai

10.51

Pieno ir sūrių gaminiai

10.51.1

Perdirbtas skystas pienas ir grietinėlė

10.51.11

Perdirbtas skystas pienas

10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %

10.51.2

Pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.21

Nugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.22

Nenugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.3

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

10.51.30

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

10.51.4

Sūris ir varškė

10.51.40

Sūris ir varškė

10.51.5

Kiti pieno gaminiai

10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus pieno ir grietinėlės miltelius

10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinė

10.51.53

Kazeinas

10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas

10.51.55

Išrūgos

10.51.56

Niekur kitur nepriskirti pieno gaminiai

10.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis

10.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių gaminių gamybos dalis

10.52

Grietininiai ledai

10.52.1

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

10.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

10.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

10.6

Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo produktai

10.61

Grūdų malimo produktai

10.61.1

Pusiau arba visiškai malti, lukštenti arba skaldyti ryžiai

10.61.11

Lukštenti ryžiai

10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

10.61.2

Javų ir daržovių miltai; jų mišiniai

10.61.21

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai

10.61.22

Kitų javų miltai

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

10.61.3

Kruopos, rupūs miltai ir granulės bei kiti javų grūdų produktai

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

10.61.32

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos, rupūs miltai ir granulės

10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

10.61.4

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

10.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

10.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

10.62

Krakmolas ir krakmolo produktai

10.62.1

Krakmolas ir krakmolo produktai; niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus sirupas

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinai ir kitoks modifikuotas krakmolas

10.62.12

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus sirupas

10.62.14

Kukurūzų aliejus

10.62.2

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

10.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

10.7

Kepyklos ir miltiniai produktai

10.71

Duona; švieži pyragai ir bandelės

10.71.1

Duona, švieži pyragai ir bandelės

10.71.11

Šviežia duona

10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės

10.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

10.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba užšaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

10.72

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.72.1

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai

10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

10.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

10.73

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai

10.73.1

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai

10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltiniai produktai

10.73.12

Kuskusas

10.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

10.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, lakštinių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

10.8

Kiti maisto produktai

10.81

Cukrus

10.81.1

Žaliavinis arba rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus; melasa

10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be aromatinių arba dažiųjų medžiagų

10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas

10.81.14

Melasa

10.81.2

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

10.81.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

10.81.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

10.82.1

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai, kakavos sviestas, riebalai ir aliejus, kakavos milteliai

10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

10.82.2

Šokoladas ir cukraus saldumynai

10.82.21

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), birios formos

10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), išskyrus birios formos

10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)

10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

10.82.3

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

10.82.30

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

10.82.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

10.82.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

10.83

Perdirbta arbata ir kava

10.83.1

Perdirbta arbata ir kava

10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta

10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kuriuose jos masė ne didesnė kaip 3 kg

10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai

10.83.15

Žolių užpilai

10.83.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

10.83.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

10.84

Uždarai ir pagardai

10.84.1

Actas; padažai; maišyti užgardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai; paruoštos garstyčios

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios

10.84.2

Perdirbti prieskoniai

10.84.21

Perdirbti pipirai (Piper spp.)

10.84.22

Perdirbtos sausos paprikos ir perdirbti pipirai (Capsicum spp.)

10.84.23

Perdirbtas cinamonas; kiti perdirbti prieskoniai

10.84.3

Maistinė druska

10.84.30

Maistinė druska

10.84.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

10.84.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

10.85

Paruošti valgiai ir patiekalai

10.85.1

Paruošti valgiai ir patiekalai

10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš miltinių produktų

10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai

10.85.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

10.85.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

10.86

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.1

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

10.86.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

10.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

10.89.1

Sriubos, kiaušiniai, mielės ir kiti maisto produktai; mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

10.89.14

Mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

10.89.15

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; pektino medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

10.89.16

Paruošti gedieji maisto produktai, pavyzdžiui, sumuštiniai ir šviežios picos

10.89.17

Maisto papildai žmonėms

10.89.19

Niekur kitur nepriskirti įvairūs maisto produktai

10.89.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

10.89.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

10.9

Paruošti pašarai gyvūnams

10.91

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai

10.91.1

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules

10.91.10

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules

10.91.2

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

10.91.20

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

10.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

10.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ūkiniams gyvūnams paruoštų pašarų gamybos dalis

10.92

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.1

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.10

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto gyvūnų augintinių ėdalo gamybos dalis

10.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto gyvūnų augintinių ėdalo gamybos dalis

11

Gėrimai

11.0

Gėrimai

11.01

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.1

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

11.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

11.02

Vynuogių vynas

11.02.1

Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa

11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas

11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa

11.02.2

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

11.02.20

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

11.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

11.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

11.03

Sidras ir kiti vaisių ir uogų vynai

11.03.1

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

11.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

11.04

Kiti nedistiliuoti fermentuoti gėrimai

11.04.1

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas

11.04.10

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas

11.04.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

11.04.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

11.05

Alus

11.05.1

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

11.05.2

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

11.05.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

11.05.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

11.06

Salyklas

11.06.1

Salyklas

11.06.10

Salyklas

11.06.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

11.06.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

11.07

Gaivieji gėrimai; mineralinis vanduo ir kitas vanduo buteliuose

11.07.1

Mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatizuotas mineralinis ir gazuotas vanduo

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

11.07.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

11.07.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

12

Tabako gaminiai

12.0

Tabako gaminiai

12.00

Tabako gaminiai

12.00.1

Tabako gaminiai, išskyrus atliekas

12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigariukai ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

12.00.12

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos vidurinės gyslos

12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

12.00.2

Tabako atliekos

12.00.20

Tabako atliekos

12.00.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

12.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

13

Tekstilės gaminiai

13.1

Tekstilės verpalai ir siūlai

13.10

Tekstilės verpalai ir siūlai

13.10.1

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

13.10.10

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

13.10.2

Verpti paruošti natūralieji tekstilės pluoštai

13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)

13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna

13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė

13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę)

13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

13.10.3

Verpti paruošti cheminiai tekstilės kuokšteliniai pluoštai

13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.4

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

13.10.5

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

13.10.50

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

13.10.6

Medvilniniai verpalai; medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.7

Verpalai iš augalinių tekstilės pluoštų, išskyrus medvilnę (įskaitant linus, džiutą, koirą ir tikrąsias kanapes); popieriaus verpalai

13.10.71

Lininiai verpalai

13.10.72

Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai

13.10.8

Tekstilės verpalai ir siūlai iš cheminių gijų arba kuokštelinių pluoštų

13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti gretintiniai arba daugiasukiai cheminių gijų verpalai, (išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius tempimui poliamido, poliesterio arba viskozės pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės

13.10.84

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų

13.10.9

Pešenos; natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

13.10.91

Vilnų arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų pešenos

13.10.92

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos

13.10.93

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos

13.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

13.2

Tekstilės audiniai

13.20

Tekstilės audiniai

13.20.1

Nemedvilniniai natūraliojo pluošto audiniai (išskyrus specialiuosius audinius)

13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai

13.20.12

Sukarštos arba šukuotos vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

13.20.13

Lino audiniai

13.20.14

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus lino, tikrųjų kanapių, ramės) audiniai

13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai

13.20.2

Medvilnės audiniai

13.20.20

Medvilnės audiniai

13.20.3

Audiniai (išskyrus specialiuosius audinius) iš cheminių gijų ir kuokštelinių pluoštų

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

13.20.33

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

13.20.4

Pūkiniai, kilpiniai rankšluosčių ir kiti specialieji audiniai

13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir juostinius audinius)

13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

13.20.44

Gazas (išskyrus juostinius audinius)

13.20.45

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, išskyrus kilimus

13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant juostinius audinius)

13.20.5

Austinė kailio imitacija

13.20.50

Austinė kailio imitacija

13.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

13.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

13.3

Tekstilės apdailos paslaugos

13.30

Tekstilės apdailos paslaugos

13.30.1

Tekstilės apdailos paslaugos

13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

13.30.12

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos

13.30.13

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos

13.30.19

Kitos audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

13.9

Kitos tekstilės medžiagos

13.91

Megztinės (trikotažas) ir nertinės medžiagos

13.91.1

Megztinės arba nertinės medžiagos

13.91.11

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos

13.91.19

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant megztinį dirbtinį kailį

13.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis

13.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztinių arba nertinių audinių gamybos dalis

13.92

Gatavi tekstilės gaminiai, išskyrus drabužius

13.92.1

Gatavi namų apyvokos tekstilės gaminiai

13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes

13.92.12

Patalynės skalbiniai

13.92.13

Stalo skalbiniai

13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

13.92.16

Niekur kitur nepriskirti gaminiai baldams ir būstui dekoruoti; audinių, verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems tekstilės gaminiams gaminti

13.92.2

Kiti gatavi tekstilės gaminiai

13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

13.92.22

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės; laivų, burlenčių arba vėjaračių burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

13.92.23

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; jų dalys

13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

13.92.29

Kiti gatavi tekstilės gaminiai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)

13.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.93

Kilimai ir kilimėliai

13.93.1

Kilimai ir kilimėliai

13.93.11

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

13.93.19

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, įskaitant pagamintą iš veltinio

13.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

13.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

13.94

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai

13.94.1

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai, išskyrus atliekas

13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

13.94.12

Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; niekur kitur nepriskirti gaminiai iš verpalų arba juostelių

13.94.2

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

13.94.20

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti gaminiai iš tekstilės medžiagų

13.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

13.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

13.95

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.1

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

13.96

Kiti techniniai ir pramoniniai tekstilės gaminiai

13.96.1

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai; audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų; guminiai siūlai ir kordai, padengti tekstilės medžiaga, ir techninės paskirties tekstilės gaminiai

13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

13.96.12

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais

13.96.14

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti tekstilės audiniai

13.96.15

Padangų kordo audinys iš sustiprinto nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės pluošto verpalų

13.96.16

Techninės paskirties tekstilės gaminiai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo audinius)

13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų, surišti lipnia medžiaga; apsiuvai ir panašūs gaminiai

13.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

13.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tekstilės gaminiai

13.99.1

Tiulis, nėriniai ir siuvinėjimo dirbiniai; apvytiniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji arba pumpuruotieji verpalai

13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztinės arba nertinės medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinys

13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis neviršija 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji arba pumpuruotieji verpalai

13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai

13.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

13.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

14

Drabužiai

14.1

Drabužiai, išskyrus kailinius drabužius

14.11

Odiniai drabužiai

14.11.1

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

14.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

14.12

Darbiniai drabužiai

14.12.1

Vyriški darbiniai drabužiai

14.12.11

Vyriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.12

Vyriškos darbinės ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.2

Moteriški darbiniai drabužiai

14.12.21

Moteriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.22

Moteriškos darbinės arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.3

Kiti darbiniai drabužiai

14.12.30

Kiti darbiniai drabužiai

14.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis

14.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbinių drabužių gamybos dalis

14.13

Kiti viršutiniai drabužiai

14.13.1

Megztiniai arba nertiniai viršutiniai drabužiai

14.13.11

Vyriški arba berniukų megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.12

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.2

Kiti vyriški arba berniukų viršutiniai drabužiai

14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.3

Kiti moteriški ir mergaičių viršutiniai drabužiai

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai paltai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs tekstilės gaminiai

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.4

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

14.13.40

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai

14.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

14.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

14.14

Apatiniai drabužiai

14.14.1

Megztiniai arba nertiniai apatiniai drabužiai

14.14.11

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.12

Megztinės arba nertinės vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.13

Megztinės arba nertinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.2

Audekliniai apatiniai drabužiai

14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.25

Megztinės, nertinės arba ne liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

14.14.3

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

14.14.30

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

14.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

14.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

14.19

Kiti drabužiai ir drabužių priedai

14.19.1

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai, sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, drabužių reikmenys ir dalys

14.19.11

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys

14.19.12

Megztiniai arba nertiniai sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

14.19.13

Megztinės arba nertinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

14.19.19

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys

14.19.2

Audekliniai kūdikių drabužėliai, kiti drabužiai ir drabužių priedai, ne megzti arba nerti

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai, ne megzti arba nerti

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai, ne megzti arba nerti

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys

14.19.3

Odiniai drabužių priedai; drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; drabužiai iš padengtų tekstilės audinių

14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines

14.19.32

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

14.19.4

Skrybėlės ir galvos apdangalai

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megztiniai arba nertiniai ar pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų; tinkleliai plaukams

14.19.43

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos apdangalus iš gumos ar plastiko, apsauginius galvos apdangalus, galvos apdangalus iš asbesto; kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

14.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

14.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

14.2

Kailiniai gaminiai

14.20

Kailiniai gaminiai

14.20.1

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.10

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis

14.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių gaminių gamybos dalis

14.3

Megztiniai arba nertiniai drabužiai

14.31

Megztiniai arba nertiniai trikotažo gaminiai

14.31.1

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai

14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai

14.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis

14.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztinių arba nertinių gaminių gamybos dalis

14.39

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai

14.39.1

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai

14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai

14.39.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis

14.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztinių arba nertinių drabužių gamybos dalis

15

Oda ir odos gaminiai

15.1

Rauginta ir išdirbta oda; lagaminai, rankinės, balno reikmenys ir pakinktai; išdirbti ir dažyti kailiai

15.11

Rauginta ir išdirbta oda; išdirbti ir dažyti kailiai

15.11.1

Rauginti ir išdirbti kailiai

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

15.11.2

Zomša; lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

15.11.21

Zomša

15.11.22

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

15.11.3

Galvijų odos arba arklenos be plaukų

15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

15.11.33

Arklenos be plaukų

15.11.4

Avių, ožkų odos be vilnos arba kiaulenos be plaukų

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

15.11.43

Kiaulenos

15.11.5

Kitų gyvūnų oda; kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda

15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai

15.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

15.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

15.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, balno reikmenys ir pakinktai

15.12.1

Balno reikmenys ir pakinktai; lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys; kiti gaminiai iš odos

15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams

15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinio plastiko, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys

15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose aparatuose, ir kitos techninės paskirties gaminius)

15.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

15.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

15.2

Avalynė

15.20

Avalynė

15.20.1

Avalynė, išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę bei ortopedinius batus

15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę

15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę

15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

15.20.2

Sportinė avalynė

15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

15.20.3

Kita, niekur kitur nepriskirta, apsauginė ir kitokia avalynė

15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

15.20.4

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

15.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

15.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų

16.1

Obliuotoji pjautinė mediena

16.10

Obliuotoji pjautinė mediena

16.10.1

Mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

16.10.11

Spygliuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta

16.10.12

Lapuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta

16.10.13

Neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.2

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono; medienos vilna; medienos miltai; medienos skiedros arba smulkiniai

16.10.21

Spygliuočių mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.22

Bambuko mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.23

Kitokia mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.24

Medienos vilna; medienos miltai

16.10.25

Medienos skiedros arba smulkiniai

16.10.3

Padarinė mediena; įmirkyti arba kitaip apdirbti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.31

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

16.10.9

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos

16.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

16.2

Dirbiniai iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

16.21

Faneravimo danga ir medienos plokštės

16.21.1

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena; medienos smulkinių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

16.21.12

Medienos smulkinių plokštės

16.21.13

Orientuotosios medienos drožlių plokštės (OSB)

16.21.14

Kitos medienos arba panašių į medieną medžiagų plokštės

16.21.15

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną medžiagų plaušų plokštės

16.21.16

Kita spygliuočių medienos klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

16.21.17

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, kurių bent išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos

16.21.18

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena iš kitokios medienos

16.21.2

Faneravimo danga; sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės; tankioji mediena

16.21.21

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profiliuočių pavidalo mediena

16.21.22

Faneravimo danga ir sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš spygliuočių medienos

16.21.23

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš atogrąžų medžių medienos

16.21.24

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš kitokios medienos

16.21.9

Skydų bei plokščių apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

16.21.91

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

16.22

Surinktas grindų parketas

16.22.1

Surinktos parketo plokštės

16.22.10

Surinktos parketo plokštės

16.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis

16.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip surinktų parketo grindų gamybos dalis

16.23

Kiti statybiniai dailidžių ir stalių dirbiniai

16.23.1

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus surenkamuosius medinius pastatus)

16.23.11

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

16.23.19

Niekur kitur nepriskirti mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

16.23.2

Surenkamieji mediniai pastatai

16.23.20

Surenkamieji mediniai pastatai

16.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

16.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

16.24

Medinė tara

16.24.1

Medinė tara

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai

16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys

16.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

16.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

16.29

Kiti medienos gaminiai; dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

16.29.1

Kiti medienos gaminiai

16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai arba kailiamaučiai

16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai

16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

16.29.15

Supresuotos ir aglomeruotos medienos ir augalinių atliekų bei laužo granulės ir briketai

16.29.2

Dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ar kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

16.29.21

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį arba bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos

16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos, vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.24

Aglomeruota kamštiena; niekur kitur nepriskirti gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

16.29.9

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų medienos produktų, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

16.29.91

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos

16.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

17

Popierius ir popieriaus gaminiai

17.1

Plaušiena, popierius ir kartonas

17.11

Plaušiena

17.11.1

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena

17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

17.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

17.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

17.12

Popierius ir kartonas

17.12.1

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas

17.12.13

Popierius ir kartonas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų popierius

17.12.14

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

17.12.2

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.3

Taros kartonas

17.12.31

Nepadengtas nebalintas tvirtasis apdarinis popierius

17.12.32

Tvirtasis apdarinis popierius baltu viršumi; padengtas tvirtasis apdarinis popierius

17.12.33

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

17.12.34

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis popierius

17.12.35

Specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas)

17.12.4

Nepadengtas popierius

17.12.41

Nepadengtas tvirtasis popierius; krepinis ar klostytas maišinis tvirtasis popierius

17.12.42

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

17.12.43

Filtravimo popierius ir kartonas; fetrinis popierius

17.12.44

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo

17.12.5

Nepadengtas kartonas (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

17.12.51

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

17.12.59

Kitas nepadengtas kartonas

17.12.6

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

17.12.60

Augalinis pergamentas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

17.12.7

Apdorotas popierius ir kartonas

17.12.71

Sudėtinis popierius ir kartonas, nepadengtu paviršiumi ar neįmirkytas

17.12.72

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas

17.12.73

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams

17.12.74

Tvirtasis popierius (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.75

Tvirtasis kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.76

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius

17.12.77

Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluošto klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su spaudais

17.12.78

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.79

Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

17.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

17.2

Popieriaus ir kartono gaminiai

17.21

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

17.21.1

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

17.21.11

Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas

17.21.12

Popieriniai maišai ir krepšiai

17.21.13

Dėžutės, dėžės ir dėklai iš gofruotojo popieriaus ar gofruotojo kartono

17.21.14

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruotojo popieriaus arba kartono

17.21.15

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai iš popieriaus, naudojami įstaigose, prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba kitur

17.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

17.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

17.22

Buitiniai, higienos ir tualeto reikmenys

17.22.1

Buitinis ir tualetinis popierius bei popieriaus gaminiai

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai gaminiai, aprangos gaminiai ir drabužių reikmenys iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluošto klodų

17.22.13

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs gaminiai iš popieriaus arba kartono

17.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių, higienos ir tualeto reikmenų gamybos dalis

17.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių, higienos ir tualeto reikmenų gamybos dalis

17.23

Popieriniai raštinės reikmenys

17.23.1

Popieriniai raštinės reikmenys

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba ofsetinės plokštės

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

17.23.13

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono

17.23.14

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. y. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

17.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

17.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

17.24

Sienų apmušalai

17.24.1

Sienų apmušalai

17.24.11

Sienų apmušalai ir panašios sienų dangos; skaidrios popierinės langų dangos

17.24.12

Tekstiliniai sienų apmušalai

17.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis

17.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų gamybos dalis

17.29

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

17.29.1

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

17.29.11

Popierinės arba kartoninės etiketės

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus plaušienos

17.29.19

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti, popieriaus ir kartono gaminiai

17.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

17.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

18.1

Spausdinimo paslaugos ir su spausdinimu susijusios paslaugos

18.11

Laikraščių spausdinimo paslaugos

18.11.1

Laikraščių spausdinimo paslaugos

18.11.10

Laikraščių spausdinimo paslaugos

18.12

Kitos spausdinimo paslaugos

18.12.1

Kitos spausdinimo paslaugos

18.12.11

Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitokio nepadirbamojo popieriaus bei panašių gaminių spausdinimo paslaugos

18.12.12

Reklaminių katalogų, brošiūrų, plakatų arba kitokių reklamos leidinių spausdinimo paslaugos

18.12.13

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos

18.12.14

Knygų, žemėlapių, jūrlapių arba panašių schemų, paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų spausdinimo paslaugos

18.12.15

Etikečių ir žymenų spausdinimo paslaugos

18.12.16

Spausdinimo ant medžiagų, išskyrus popierių, paslaugos

18.12.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos

18.13

Parengiamosios spausdinimo ir žiniasklaidos paslaugos

18.13.1

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

18.13.10

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

18.13.2

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos laikmenos, naudojamos spausdinti

18.13.20

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos laikmenos, naudojamos spausdinti

18.13.3

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

18.13.30

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

18.14

Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.14.1

Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.14.10

Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

18.20.1

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.10

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.2

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.20

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.3

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

18.20.30

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

19.1

Koksavimo krosnių produktai

19.10

Koksavimo krosnių produktai

19.10.1

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

19.10.10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

19.10.2

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos

19.10.20

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kitos mineralinės dervos

19.10.3

Pikis ir pikio koksas

19.10.30

Pikis ir pikio koksas

19.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

19.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

19.2

Rafinuoti naftos produktai

19.20

Rafinuoti naftos produktai

19.20.1

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras

19.20.11

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš akmens anglių

19.20.12

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)

19.20.13

Briketų, ovoidų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš durpių

19.20.2

Naftinis kuras ir dujos; tepalinės alyvos

19.20.21

Automobilinis benzinas (benzinas)

19.20.22

Aviacinis benzinas

19.20.23

Vaitspiritas

19.20.24

Benzininis ir žibalinis reaktyvinių variklių kuras

19.20.25

Pirminis benzinas

19.20.26

Gazoliai

19.20.27

Vidutiniosios naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti vidutiniųjų alyvų preparatai

19.20.28

Niekur kitur nepriskirtas naftinis kuras

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; niekur kitur nepriskirti sunkiųjų alyvų preparatai

19.20.3

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas

19.20.32

Etilenas, propilenas, butilenas, butadienas

19.20.39

Kitos naftos dujos arba dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

19.20.4

Kiti naftos produktai

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti naftos alyvų likučiai

19.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

19.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

20.1

Pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai, pirminių formų plastikai ir sintetinis kaučiukas

20.11

Pramoninės dujos

20.11.1

Pramoninės dujos

20.11.11

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

20.11.12

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

20.11.13

Skystasis ir suslėgtasis oras

20.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

20.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

20.12

Dažikliai ir pigmentai

20.12.1

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai

20.12.11

Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas

20.12.12

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei hidroksidai

20.12.19

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir hidroksidai

20.12.2

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos

20.12.21

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba kaip švytalai; spalvotieji lakai ir jų pagrindu pagaminti preparatai

20.12.22

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai; augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos

20.12.23

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai; fermentiniai parengiamojo rauginimo preparatai

20.12.24

Niekur kitur nepriskirtos dažiosios medžiagos; neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai

20.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

20.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

20.13

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

20.13.1

Sodrintasis uranas ir plutonis; nuskurdintasis uranas ir toris; kiti radioaktyvieji elementai

20.13.11

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai

20.13.12

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai

20.13.13

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių

20.13.14

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)

20.13.2

Niekur kitur nepriskirti cheminiai elementai; neorganinės rūgštys ir junginiai

20.13.21

Metaloidai

20.13.22

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera

20.13.23

Šarminiai arba šarminiai žemių metalai; retieji žemių metalai, skandis ir itris; gyvsidabris

20.13.24

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo pentoksidas; kitos neorganinės rūgštys; silicio ir sieros dioksidai

20.13.25

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai; hidrazinas, hidroksilaminas ir jų neorganinės druskos

20.13.3

Metalo halogenidai; hipochloritai, chloratai ir perchloratai

20.13.31

Metalo halogenitai

20.13.32

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai

20.13.4

Sulfidai, sulfatai; nitratai, fosfatai ir karbonatai

20.13.41

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai

20.13.42

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai ir nitratai (išskyrus kalio nitratus)

20.13.43

Karbonatai

20.13.5

Kitų metalų druskos

20.13.51

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos; tauriųjų metalų koloidai

20.13.52

Niekur kitur nepriskirti neorganiniai junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį; amalgamos ne iš tauriųjų metalų

20.13.6

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pagrindiniai neorganiniai chemikalai

20.13.61

Niekur kitur nepriskirti izotopai ir jų junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį)

20.13.62

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai; fulminatai, cianatai ir tiocianatai; silikatai; boratai; peroksoboratai; kitos neorganinių rūgščių arba perokso rūgščių druskos

20.13.63

Vandenilio peroksidas

20.13.64

Fosfidai, karbidai, hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai

20.13.65

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio junginiai

20.13.66

Siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

20.13.67

Degti geležies piritai

20.13.68

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys

20.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

20.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

20.14

Kiti pagrindiniai organiniai chemikalai

20.14.1

Angliavandeniliai ir jų dariniai

20.14.11

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai

20.14.12

Cikliniai angliavandeniliai

20.14.13

Chlorinti alifatinių (aciklinių) angliavandenilių dariniai

20.14.14

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

20.14.19

Kiti angliavandenilių dariniai

20.14.2

Alkoholiai, fenoliai, fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai; pramoniniai riebalų alkoholiai

20.14.21

Pramoniniai riebalų alkoholiai

20.14.22

Monohidroksiliai alkoholiai

20.14.23

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir jų dariniai

20.14.24

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai

20.14.3

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; karboksirūgštys ir jų dariniai

20.14.31

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rafinuotas rūgštusis aliejus

20.14.32

Sočiosios alifatinės (aciklinės) monokarboksirūgštys ir jų dariniai

20.14.33

Nesočiosios monokarboksirūgštys, cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės alifatinės (aciklinės) polikarboksirūgštys ir jų dariniai

20.14.34

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys, kurių struktūroje yra papildomoji funkcinė deguonies grupė; jų dariniai, išskyrus salicilo rūgštį ir jos druskas

20.14.4

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinė funkcinė grupė

20.14.41

Junginiai su funkcine amino grupe

20.14.42

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė, išskyrus liziną ir glutamo rūgštis

20.14.43

Ureinai; junginiai su funkcine karboksiimido grupe, junginiai su funkcine nitrilo grupe; jų dariniai

20.14.44

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto grupėmis

20.14.5

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai; niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai

20.14.51

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai

20.14.52

Niekur kitur nepriskirti heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys ir jų druskos

20.14.53

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

20.14.6

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai; kiti organiniai junginiai

20.14.61

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinė funkcinė grupė

20.14.62

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir chinono funkcinė grupė

20.14.63

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai bei jų dariniai

20.14.64

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai

20.14.7

Įvairūs pagrindiniai organiniai cheminiai dariniai

20.14.71

Augalinių arba dervų produktų dariniai

20.14.72

Medžio anglys

20.14.73

Akmens anglių deguto distiliavimo aukštoje temperatūroje alyvos ir kiti produktai bei panašūs produktai

20.14.74

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

20.14.75

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet kokio stiprumo spiritas

20.14.8

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

20.14.80

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

20.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

20.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

20.15

Trąšos ir azoto junginiai

20.15.1

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

20.15.2

Amonio chloridas; nitritai

20.15.20

Amonio chloridas; nitritai

20.15.3

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

20.15.31

Karbamidas

20.15.32

Amonio sulfatas

20.15.33

Amonio nitratas

20.15.34

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai

20.15.35

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos

20.15.36

Karbamido ir amonio nitrato tirpalai

20.15.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, azoto trąšos ir mišiniai

20.15.4

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos

20.15.41

Superfosfatai

20.15.49

Kitos fosforo trąšos

20.15.5

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos

20.15.51

Kalio chloridas

20.15.52

Kalio sulfatas

20.15.59

Kitos kalio trąšos

20.15.6

Natrio nitratas

20.15.60

Natrio nitratas

20.15.7

Niekur kitur nepriskirtos trąšos

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis

20.15.72

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

20.15.73

Mononatrio fosfatas

20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: azotas ir fosforas

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra du trąšų elementai: fosforas ir kalis

20.15.76

Kalio nitratai

20.15.79

Niekur kitur nepriskirtos mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent du trąšų elementai (azotas, fosfatas, potašas)

20.15.8

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės trąšos

20.15.80

Niekur kitur nepriskirtos gyvūninės arba augalinės trąšos

20.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

20.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

20.16

Pirminių formų plastikai

20.16.1

Pirminių formų etileno polimerai

20.16.10

Pirminių formų etileno polimerai

20.16.2

Pirminių formų stireno polimerai

20.16.20

Pirminių formų stireno polimerai

20.16.3

Pirminių formų vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

20.16.30

Pirminių formų vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

20.16.4

Pirminių formų poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminių formų polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

20.16.40

Pirminių formų poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminių formų polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

20.16.5

Kiti pirminių formų plastikai; jonitai

20.16.51

Pirminių formų propeno arba kitų alkenų polimerai

20.16.52

Pirminių formų vinilacetato arba kitų vinilesterių polimerai ir kiti vinilo polimerai

20.16.53

Pirminių formų akrilo polimerai

20.16.54

Pirminių formų poliamidai

20.16.55

Pirminių formų karbamido dervos, tiokarbamido dervos ir melamino dervos

20.16.56

Kitos pirminių formų amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai

20.16.57

Pirminių formų silikonai

20.16.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminių formų plastikai

20.16.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių formų plastikų gamybos dalis

20.16.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių formų plastikų gamybos dalis

20.17

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

20.17.1

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

20.17.10

Pirminių formų sintetinis kaučiukas

20.17.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminių formų sintetinio kaučiuko gamybos dalis

20.17.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminių formų sintetinio kaučiuko gamybos dalis

20.2

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20.1

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20.11

Insekticidai

20.20.12

Herbicidai

20.20.13

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės

20.20.15

Fungicidai

20.20.16

Pavojingieji pesticidai

20.20.19

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

20.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrochemijos produktų gamybos dalis

20.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrochemijos produktų gamybos dalis

20.3

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

20.30

Dažai, lakai ir panašios dangos medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

20.30.1

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra polimerai

20.30.11

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti vandeninėje terpėje

20.30.12

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti nevandeninėje terpėje; tirpalai

20.30.2

Kiti dažai ir lakai bei panašios medžiagos; dažai dailininkams ir spaustuviniai dažai

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir glazūros, angobai, skysti blizgikliai ir panašūs preparatai; fritas

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

20.30.23

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažikliai ir panašios medžiagos

20.30.24

Spaustuviniai dažai

20.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

20.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangos medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

20.4

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai, kvepalų ir tualeto priemonės

20.41

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai

20.41.1

Glicerolis

20.41.10

Glicerolis

20.41.2

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

20.41.20

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

20.41.3

Muilas, skalbikliai ir valikliai

20.41.31

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos bei preparatai, naudojami kaip muilas; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos, vilktos arba padengtos muilu arba plovikliu

20.41.32

Plovikliai ir skalbikliai

20.41.4

Kvapieji preparatai ir vaškas

20.41.41

Patalpų oro kvėpinimo arba gaivinimo preparatai

20.41.42

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas

20.41.43

Blizginimo priemonės ir tepalai avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai

20.41.44

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

20.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

20.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

20.42

Kvepalai ir tualeto priemonės

20.42.1

Kvepalai ir tualeto priemonės

20.42.11

Kvepalai ir tualetinis vanduo

20.42.12

Lūpų ir akių makiažo preparatai

20.42.13

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

20.42.14

Kosmetinės ar tualetinės pudros

20.42.15

Niekur kitur nepriskirti gražinimosi, makiažo ar odos priežiūros preparatai (įskaitant įdegio imitavimo preparatus)

20.42.16

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai

20.42.17

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, plaukų preparatai

20.42.18

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai (įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius), tarpdančių valymo siūlai

20.42.19

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo; vonios preparatai; kiti, niekur kitur nepriskirti, parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai

20.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

20.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

20.5

Kitos cheminės medžiagos

20.51

Sprogmenys

20.51.1

Paruošti sprogmenys; degtuvai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai; fejerverkai

20.51.11

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys

20.51.12

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai

20.51.13

Fejerverkai

20.51.14

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai, išskyrus fejerverkus

20.51.2

Degtukai

20.51.20

Degtukai

20.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

20.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

20.52

Klijai

20.52.1

Klijai

20.52.10

Klijai

20.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

20.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

20.53

Eteriniai aliejai

20.53.1

Eteriniai aliejai

20.53.10

Eteriniai aliejai

20.53.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinių aliejų gamybos dalis

20.53.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinių aliejų gamybos dalis

20.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

20.59.1

Fotografinės plokštelės ir juostos, momentinės fotografijos juostos; cheminiai preparatai ir nesumaišytos medžiagos, skirtos naudoti fotografijoje

20.59.11

Fotografinės plokštelės ir juostos bei momentinės fotografijos juostos, įjautrintos ir neeksponuotos; fotografijos popierius

20.59.12

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; niekur kitur nepriskirti cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje

20.59.2

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų mišiniai

20.59.20

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejų mišiniai

20.59.3

Rašalai ar tušai

20.59.30

Rašalai ar tušai

20.59.4

Tepimo priemonės; priedai; antifriziniai preparatai

20.59.41

Tepimo priemonės

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių alyvų priedai ir panašios medžiagos

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai preparatai ir paruošti skysčiai nuo apledėjimo

20.59.5

Įvairios cheminės medžiagos

20.59.51

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos, baltyminės medžiagos ir jų dariniai; odos milteliai

20.59.52

Modeliavimo pastos; odontologinis vaškas ar kiti preparatai, skirti odontologijai, daugiausia pagaminti iš gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai; paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti; niekur kitur nepriskirti sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai reagentai

20.59.53

Disko pavidalo cheminiai elementai ir legiruotieji junginiai, skirti naudoti elektronikoje

20.59.54

Aktyvintosios anglys

20.59.55

Apdailos reagentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios medžiagos

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti kaučiuko vulkanizavimo greitikliai; sudėtiniai gumos arba plastikų plastifikatoriai ir stabilizatoriai; niekur kitur nepriskirti kataliziniai preparatai; niekur kitur nepriskirti mišrieji alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

20.59.57

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; cheminės medžiagos

20.59.58

Biodyzelinas

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

20.59.6

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

20.59.60

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

20.59.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

20.59.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

20.6

Cheminiai pluoštai

20.60

Cheminiai pluoštai

20.60.1

Sintetiniai pluoštai

20.60.11

Nekaršti ir nešukuoti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

20.60.12

Sustiprinti poliamidų ir poliesterių gijiniai verpalai

20.60.13

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai

20.60.14

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš sintetinių tekstilės medžiagų

20.60.2

Dirbtiniai pluoštai

20.60.21

Nekaršti ir nešukuoti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

20.60.22

Sustiprinti viskozės gijiniai siūlai

20.60.23

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai

20.60.24

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės medžiagų

20.60.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

20.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

21.1

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

21.10

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

21.10.1

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

21.10.10

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

21.10.2

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

21.10.20

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

21.10.3

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai; sulfamidai

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar toliau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai

21.10.32

Sulfamidai

21.10.4

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

21.10.40

Niekur kitur nepriskirtas chemiškai grynas cukrus; niekur kitur nepriskirti cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

21.10.5

Provitaminai, vitaminai ir hormoniniai preparatai; glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų dariniai; antibiotikai

21.10.51

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai

21.10.52

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti steroidai, daugiausia vartojami kaip hormoniniai preparatai

21.10.53

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

21.10.54

Antibiotikai

21.10.6

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

21.10.60

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

21.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

21.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

21.2

Farmaciniai preparatai

21.20

Farmaciniai preparatai

21.20.1

Vaistai

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormonų preparatų, bet nėra antibiotikų

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormonų ar antibiotikų

21.20.2

Kiti farmaciniai preparatai

21.20.21

Imuniniai serumai ir vakcinos

21.20.22

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormonai arba spermicidai

21.20.23

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai preparatai

21.20.24

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios medžiagos; pirmosios pagalbos vaistinėlės

21.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip farmacinių preparatų gamybos dalis

21.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip farmacinių preparatų gamybos dalis

22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

22.1

Guminiai gaminiai

22.11

Guminės padangos ir kameros; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

22.11.1

Naujos guminės padangos ir kameros

22.11.11

Naujos pneumatinės guminės variklinių automobilių padangos

22.11.12

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių padangos

22.11.13

Naujos pneumatinės guminės autobusų, krovininių automobilių arba orlaivių padangos

22.11.14

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės pneumatinės padangos

22.11.15

Guminės kameros, pilnavidurės padangos, keičiami padangų protektoriai ir padangų ratjuosčiai

22.11.16

Protektorių juostos guminėms padangoms restauruoti

22.11.2

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

22.11.20

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

22.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

22.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

22.19

Kiti gumos gaminiai

22.19.1

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotasis kaučiukas

22.19.10

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotasis kaučiukas

22.19.2

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotas kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo

22.19.20

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai; vulkanizuotas kaučiukas (guma) (išskyrus kietąją gumą), siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalo

22.19.3

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.30

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.4

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš gumos

22.19.40

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš gumos

22.19.5

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

22.19.50

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

22.19.6

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.60

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.7

Niekur kitur nepriskirti gaminiai ir dirbiniai iš gumos; kietoji guma; gaminiai iš kietosios gumos

22.19.71

Higienos arba farmacijos gaminiai (įskaitant čiulptukus) iš gumos, išskyrus kietąją gumą

22.19.72

Grindų dangos ir dembliai iš neakytosios gumos

22.19.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gumos gaminiai; įvairaus pavidalo kietoji guma ir gaminiai iš jos; grindų dangos ir dembliai iš akytosios gumos

22.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis

22.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių gaminių gamybos dalis

22.2

Plastikiniai gaminiai

22.21

Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliuočiai

22.21.1

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

22.21.10

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

22.21.2

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, taip pat jų jungiamosios detalės

22.21.21

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų; plastikiniai standieji vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos

22.21.29

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų jungiamosios detalės

22.21.3

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

22.21.30

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

22.21.4

Kitos plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės

22.21.41

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytųjų plastikų

22.21.42

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytųjų plastikų

22.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

22.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

22.22

Plastikinės pakuotės

22.22.1

Plastikinės pakuotės

22.22.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš polietileno

22.22.12

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš kitų plastikų, išskyrus polietileną

22.22.13

Plastikinės dėžės, skrynutės, dėžės ir panašūs gaminiai

22.22.14

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir panašūs gaminiai

22.22.19

Kitos plastikinės pakuotės

22.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

22.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

22.23

Plastikiniai statybos gaminiai

22.23.1

Plastikiniai statybos gaminiai; linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga

22.23.11

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo

22.23.12

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai, unitazų dangčiai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai

22.23.13

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų

22.23.14

Plastikinės durys, langai bei staktos ir durų slenksčiai; langinės, žaliuzės ir panašūs gaminiai bei jų dalys

22.23.15

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga, t. y. elastinga grindų danga, tokia kaip vinilas, linoleumas ir pan.

22.23.19

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos gaminiai

22.23.2

Surenkamieji plastikiniai statiniai

22.23.20

Surenkamieji plastikiniai statiniai

22.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis

22.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos gaminių gamybos dalis

22.29

Kiti plastikiniai gaminiai

22.29.1

Plastikinė apranga ir drabužių reikmenys (įskaitant pirštines)

22.29.10

Plastikinė apranga ir drabužių reikmenys (įskaitant pirštines)

22.29.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai gaminiai

22.29.21

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kiti plokštieji gaminiai, susukti į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20 cm

22.29.22

Kitos plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos

22.29.23

Plastikiniai valgomieji reikmenys ir virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir tualeto reikmenys

22.29.24

Niekur kitur nepriskirtos plastikinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiančiosios iškabos ir panašūs plastikiniai gaminiai

22.29.25

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys

22.29.26

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės; plastikinės statulėlės ir kiti dekoratyviniai gaminiai

22.29.29

Kiti plastikiniai gaminiai

22.29.9

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis

22.29.91

Kitų plastikinių gaminių gamybos paslaugos

22.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių gaminių gamybos dalis

23

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai

23.1

Stiklas ir stiklo gaminiai

23.11

Plokščiasis stiklas

23.11.1

Plokščiasis stiklas

23.11.11

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio stiklo lakštai, kitaip neapdirbti

23.11.12

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba poliruotu paviršiumi lakštai, bet kitaip neapdirbti

23.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.12

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

23.12.1

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

23.12.11

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitaip apdirbtas, bet neįrėmintas ar neįmontuotas stiklas

23.12.12

Beskeveldris stiklas

23.12.13

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

23.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto plokščiojo stiklo gamybos dalis

23.13

Tuščiaviduris stiklas

23.13.1

Tuščiaviduris stiklas

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, išskyrus ampules; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

23.13.12

Stikliniai geriamieji indai, išskyrus pagamintas iš stiklo keramikos

23.13.13

Stiklo gaminiai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualete, biure, interjerams dekoruoti ir panašios paskirties gaminiai

23.13.14

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos

23.13.9

Tuščiavidurio stiklo apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

23.13.91

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos

23.13.92

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

23.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

23.14

Stiklo pluoštai

23.14.1

Stiklo pluoštai

23.14.11

Sluoksnos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų

23.14.12

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai iš stiklo pluoštų

23.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

23.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

23.19

Kitas apdorotas stiklas, įskaitant stiklo dirbinius techninėms reikmėms

23.19.1

Kiti stiklo pusgaminiai

23.19.11

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus mikrosferas), strypų arba vamzdžių pavidalo

23.19.12

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti statybiniai gaminiai iš presuoto arba formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs gaminiai; akytasis stiklas arba putstiklis, blokų, plokščių arba panašaus pavidalo

23.19.2

Techninis ir kitas stiklas

23.19.21

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės dalys, skirtos elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams ir panašiems gaminiams

23.19.22

Optiškai neapdirbti įvairių tipų laikrodžių ir akinių stiklai; tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai, skirti tokių stiklų gamybai

23.19.23

Stikliniai indai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms; stiklinės ampulės

23.19.24

Stiklinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai iš stiklo

23.19.25

Stikliniai elektros izoliatoriai

23.19.26

Niekur kitur nepriskirti stiklo gaminiai

23.19.9

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis

23.19.91

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos

23.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis

23.2

Ugniai atsparūs gaminiai

23.20

Ugniai atsparūs gaminiai

23.20.1

Ugniai atsparūs gaminiai

23.20.11

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai gaminiai iš birių silicingų uolienų ar silicingų žemių

23.20.12

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs keraminiai statybiniai gaminiai, išskyrus iš birių silicingų uolienų ar silicingų žemių

23.20.13

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs, niekur kitur nepriskirti mišiniai

23.20.14

Nedegti ugniai atsparūs gaminiai ir kiti ugniai atsparūs keraminiai gaminiai

23.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis

23.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis

23.3

Statybinės medžiagos iš molio

23.31

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.1

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

23.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

23.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

23.32

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai

23.32.1

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai gaminiai

23.32.11

Ugniai neatsparios keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai

23.32.12

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos ir kiti statybiniai gaminiai iš keramikos

23.32.13

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir vamzdžių jungiamosios detalės

23.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių gaminių gamybos dalis

23.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių gaminių gamybos dalis

23.4

Kiti porceliano ir keramikos gaminiai

23.41

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai

23.41.1

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai

23.41.11

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai bei kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys

23.41.12

Keraminiai valgomieji reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus porcelianinius arba kiniškojo porceliano

23.41.13

Statulėlės ir kiti puošybiniai keraminiai gaminiai

23.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių gamybos dalis

23.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių gamybos dalis

23.42

Keraminiai santechnikos gaminiai

23.42.1

Keraminiai santechnikos gaminiai

23.42.10

Keraminiai santechnikos gaminiai

23.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių gamybos dalis

23.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių gamybos dalis

23.43

Keraminiai izoliatoriai ir keraminės izoliacinės detalės

23.43.1

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

23.43.10

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

23.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

23.44

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

23.44.1

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

23.44.11

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitos techninės paskirties, pagaminti iš porceliano arba kiniškojo porceliano

23.44.12

Keraminiai indai laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitos techninės paskirties, išskyrus pagamintuosius iš porceliano arba kiniškojo porceliano

23.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis

23.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis

23.49

Kiti keraminiai gaminiai

23.49.1

Kiti keraminiai gaminiai

23.49.11

Keraminiai gaminiai, naudojami žemės ūkyje bei prekėms gabenti arba pakuoti

23.49.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nestatybiniai keraminiai gaminiai

23.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis

23.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis

23.5

Cementas, kalkės ir gipsas

23.51

Cementas

23.51.1

Cementas

23.51.11

Cemento klinkeriai

23.51.12

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas ir panašus hidraulinis cementas

23.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis

23.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis

23.52

Kalkės ir gipsas

23.52.1

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

23.52.10

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

23.52.2

Gipsas

23.52.20

Gipsas

23.52.3

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

23.52.30

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

23.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis

23.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis

23.6

Betono, cemento ir gipso gaminiai

23.61

Statybiniai betono gaminiai

23.61.1

Statybiniai betono gaminiai

23.61.11

Plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės, plytos ir panašūs gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.61.12

Surenkamieji konstrukciniai komponentai, naudojami pastatų arba inžinerinių statinių statybai, iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.61.2

Surenkamieji betoniniai statiniai

23.61.20

Surenkamieji betoniniai statiniai

23.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betono gaminių gamybos dalis

23.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betono gaminių gamybos dalis

23.62

Statybiniai gipso gaminiai

23.62.1

Statybiniai gipso gaminiai

23.62.10

Statybiniai gipso gaminiai

23.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis

23.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso gaminių gamybos dalis

23.63

Prekinis betono mišinys

23.63.1

Prekinis betono mišinys

23.63.10

Prekinis betono mišinys

23.63.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis

23.63.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinio betono mišinio gamybos dalis

23.64

Statybiniai skiediniai

23.64.1

Statybiniai skiediniai

23.64.10

Statybiniai skiediniai

23.64.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis

23.64.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis

23.65

Cemento pluoštas

23.65.1

Gaminiai iš cemento pluošto

23.65.11

Plokštės, blokai ir panašūs gaminiai iš augalinių pluoštų, šiaudų ar medienos atliekų, aglomeruotų mineraliniais rišikliais

23.65.12

Gaminiai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba panašių medžiagų

23.65.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

23.65.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

23.69

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai

23.69.1

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai

23.69.11

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas

23.69.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

23.69.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių gamybos dalis

23.69.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių gamybos dalis

23.7

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

23.70

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

23.70.1

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

23.70.11

Apdirbtas marmuras, klintinis tufas, alebastras ir jų gaminiai bei dirbiniai (išskyrus tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes, plyteles, kubelius ir panašius gaminius); dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro, klintinio tufo ir alebastro

23.70.12

Kiti apdirbti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys bei jų dirbiniai; kitos dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš gamtinių akmenų; dirbiniai ir gaminiai iš aglomeruotų skalūnų

23.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

23.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

23.9

Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai

23.91

Abrazyviniai gaminiai

23.91.1

Abrazyviniai gaminiai

23.91.11

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs gaminiai be aptaisų, naudojami akmenims ir jų dalims iš gamtinių akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos apdirbti

23.91.12

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai, pritvirtinti prie audinio, popieriaus arba kartono

23.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis

23.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis

23.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai gaminiai

23.99.1

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai gaminiai

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato; gaminiai iš tokių mišinių arba iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos stabdžiams, sankaboms arba panašioms nesumontuotoms detalėms

23.99.12

Gaminiai iš asfalto arba iš panašių medžiagų

23.99.13

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir bitumo, gamtinio asfalto arba panašių rišiklių

23.99.14

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatų, daugiausia iš grafito arba kitų anglies atmainų, pusgaminiai

23.99.15

Dirbtinis korundas

23.99.19

Niekur kitur nepriskirti nemetalo mineraliniai gaminiai

23.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis

23.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių gaminių gamybos dalis

24

Pagrindiniai metalai

24.1

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

24.10

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

24.10.1

Geležies ir plieno pirminės medžiagos

24.10.11

Ketus ir veidrodinis ketus luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalo

24.10.12

Ferolydiniai

24.10.13

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą, ir kiti korėti juodųjų metalų produktai luitų, granulių arba panašių formų pavidalo; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės luitų, granulių arba panašių formų pavidalo

24.10.14

Ketaus, veidrodinio ketaus ar plieno granulės ir milteliai

24.10.2

Neapdorotas plienas

24.10.21

Nelegiruotasis plienas luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir nelegiruotojo plieno pusgaminiai

24.10.22

Nerūdijantis plienas luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir nerūdijančio plieno pusgaminiai

24.10.23

Kitas legiruotasis plienas luitų arba kitų pirminių formų pavidalo ir kito legiruotojo plieno pusgaminiai

24.10.3

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti

24.10.31

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.32

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.33

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.34

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.35

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.36

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)

24.10.4

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.41

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.42

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.43

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.5

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, ir plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno ir silicinio elektrotechninio plieno

24.10.51

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti

24.10.52

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti

24.10.53

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

24.10.54

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.55

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.10.6

Karštai apdorotos plieno juostos ir strypai

24.10.61

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.62

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

24.10.63

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.64

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

24.10.65

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

24.10.66

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

24.10.67

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

24.10.7

Karštai apdoroti atviri plieno profiliuočiai, profiliuotieji plieno lakštai ir geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno

24.10.71

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.72

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.73

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

24.10.74

Profiliuotieji plieno lakštai ir suvirintieji atviri plieno profiliuočiai

24.10.75

Geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno

24.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

24.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

24.2

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės

24.20

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės

24.20.1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai

24.20.11

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.12

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.13

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno

24.20.14

Plieniniai neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliuočiai

24.20.2

Suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

24.20.21

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.22

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.23

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

24.20.24

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu

24.20.3

Suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.31

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

24.20.32

Suvirinti apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

24.20.33

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.34

Suvirintieji neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.35

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

24.20.4

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno

24.20.40

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno

24.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

24.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profiliuočių ir susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

24.3

Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai

24.31

Šaltai tempti strypai

24.31.1

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

24.31.10

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

24.31.2

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas

24.31.20

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantysis plienas

24.31.3

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

24.31.30

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

24.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis

24.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis

24.32

Šaltai valcuotos siauros juostos

24.32.1

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.10

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.2

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.20

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

24.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis

24.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis

24.33

Šaltojo formavimo ar lankstymo gaminiai

24.33.1

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai

24.33.11

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

24.33.12

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

24.33.2

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

24.33.20

Briaunoti nelegiruotojo plieno lakštai

24.33.3

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

24.33.30

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

24.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo gaminių gamybos dalis

24.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo gaminių gamybos dalis

24.34

Šaltai tempta viela

24.34.1

Šaltai tempta viela

24.34.11

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno

24.34.12

Šaltai tempta viela iš nerūdijančiojo plieno

24.34.13

Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo plieno

24.34.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis

24.34.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis

24.4

Pagrindiniai taurieji metalai ir kiti spalvotieji metalai

24.41

Taurieji metalai

24.41.1

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

24.41.10

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

24.41.2

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas

24.41.20

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas

24.41.3

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

24.41.30

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

24.41.4

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.40

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.5

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.50

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

24.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis

24.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis

24.42

Aliuminis

24.42.1

Neapdirbtas aliuminis; aliuminio oksidas

24.42.11

Neapdirbtas aliuminis

24.42.12

Aliuminio oksidas, išskyrus dirbtinį korundą

24.42.2

Pusgaminiai iš aliuminio ar aliuminio lydinių

24.42.21

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

24.42.22

Aliuminio strypai, juostos ir profiliuočiai

24.42.23

Aliumininė viela

24.42.24

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

24.42.25

Aliumininė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,2 mm

24.42.26

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės

24.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis

24.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis

24.43

Švinas, cinkas ir alavas

24.43.1

Neapdirbtas švinas, cinkas ir alavas

24.43.11

Neapdirbtas švinas

24.43.12

Neapdirbtas cinkas

24.43.13

Neapdirbtas alavas

24.43.2

Pusgaminiai iš švino, cinko, alavo ar jų lydinių

24.43.21

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai

24.43.22

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

24.43.23

Cinko juostos, strypai, profiliuočiai ir viela; cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija

24.43.24

Alavo juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

24.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis

24.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis

24.44

Varis

24.44.1

Neapdirbtas varis; vario šteinai; cementacinis varis

24.44.11

Vario šteinai; cementacinis varis

24.44.12

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrolitiniam rafinavimui

24.44.13

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros

24.44.2

Pusgaminiai iš vario ar jo lydinių

24.44.21

Vario milteliai ir žvyneliai

24.44.22

Vario strypai, juostos ir profiliuočiai

24.44.23

Varinė viela

24.44.24

Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,15 mm

24.44.25

Varinė folija, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm

24.44.26

Variniai vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės

24.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis

24.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis

24.45

Kiti spalvotieji metalai

24.45.1

Neapdirbtas nikelis; tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

24.45.11

Neapdirbtas nikelis

24.45.12

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

24.45.2

Pusgaminiai iš nikelio ar jo lydinių

24.45.21

Nikelio milteliai ir žvyneliai

24.45.22

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

24.45.23

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

24.45.24

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės

24.45.3

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai; kermetas (metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra metalų arba metalų junginių

24.45.30

Kiti spalvotieji metalai bei jų gaminiai: kermetas (metalo keramika); pelenai ir kitos liekanos, kuriose yra metalų arba metalų junginių

24.45.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

24.45.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

24.46

Perdirbtas branduolinis kuras

24.46.1

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

24.46.10

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos, įskaitant kermetus (metalo keramiką), keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

24.46.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis

24.46.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis

24.5

Liejimo iš metalų paslaugos

24.51

Liejimo iš geležies paslaugos

24.51.1

Liejimo iš ketaus paslaugos

24.51.11

Liejimo iš kaliojo ketaus paslaugos

24.51.12

Liejimo iš ketaus su rutuliškuoju grafitu paslaugos

24.51.13

Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos

24.51.2

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profililiuočiai iš ketaus

24.51.20

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profililiuočiai iš ketaus

24.51.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus

24.51.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš ketaus

24.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis

24.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis

24.52

Liejimo iš plieno paslaugos

24.52.1

Liejimo iš plieno paslaugos

24.52.10

Liejimo iš plieno paslaugos

24.52.2

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno

24.52.20

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno

24.52.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno lydinių

24.52.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno lydinių

24.53

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

24.53.1

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

24.53.10

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

24.54

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

24.54.1

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

24.54.10

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

25

Metaliniai gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą

25.1

Konstrukciniai metaliniai gaminiai

25.11

Metalinės konstrukcijos ir jų dalys

25.11.1

Surenkamieji metaliniai pastatai

25.11.10

Surenkamieji metaliniai pastatai

25.11.2

Konstrukciniai metaliniai gaminiai ir jų dalys

25.11.21

Geležiniai arba plieniniai tiltai ir tiltų sekcijos

25.11.22

Geležiniai arba plieniniai bokštai ir ažūriniai stiebai

25.11.23

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio

25.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

25.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

25.12

Metalinės durys ir langai

25.12.1

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

25.12.10

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

25.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis

25.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis

25.2

Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

25.21

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

25.21.1

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

25.21.11

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš geležies arba plieno

25.21.12

Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui kaitinti arba mažo slėgio vandens garams generuoti

25.21.13

Centrinio šildymo katilų dalys

25.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

25.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

25.29

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

25.29.1

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

25.29.11

Geležiniai, plieniniai arba aliumininiai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos (išskyrus suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklas), kurių talpa didesnė kaip 300 l, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos)

25.29.12

Metalinės suslėgtųjų ir suskystintų dujų talpyklos

25.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

25.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

25.3

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus

25.30

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus

25.30.1

Garo generatoriai ir jų dalys

25.30.11

Vandens arba kitokių garų generavimo katilai; perkaitinto vandens katilai

25.30.12

Pagalbiniai agregatai, skirti naudoti kartu su katilais; garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

25.30.13

Garo generatorių dalys

25.30.2

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys

25.30.21

Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų separatorius

25.30.22

Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų separatorius, dalys

25.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis

25.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilus, gamybos dalis

25.4

Ginklai ir šaudmenys

25.40

Ginklai ir šaudmenys

25.40.1

Ginklai ir šaudmenys bei jų dalys

25.40.11

Kariniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti ginklai

25.40.12

Revolveriai, pistoletai, nekariniai šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai

25.40.13

Bombos, raketos ir panašūs kariniai šaudmenys; šoviniai, kiti šaudmenys ir kulkos bei jų dalys

25.40.14

Karinių ir kitų ginklų dalys

25.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis

25.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis

25.5

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija

25.50

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija

25.50.1

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir valcavimo paslaugos

25.50.11

Metalo kalimo paslaugos

25.50.12

Metalo štampavimo paslaugos

25.50.13

Kitos metalo formavimo paslaugos

25.50.2

Miltelių metalurgija

25.50.20

Miltelių metalurgija

25.6

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos; mechaninis apdirbimas

25.61

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos

25.61.1

Metalų dengimo paslaugos

25.61.11

Metalų dengimo metalais paslaugos

25.61.12

Metalų dengimo nemetalais paslaugos

25.61.2

Kitos metalų apdorojimo paslaugos

25.61.21

Metalų šiluminio apdorojimo paslaugos, išskyrus dengimą metalais

25.61.22

Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos

25.62

Mechaninio apdirbimo paslaugos

25.62.1

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

25.62.10

Metalinių dalių tekinimo paslaugos

25.62.2

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

25.62.20

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

25.7

Valgomieji ir pjovimo įrankiai, kiti įrankiai ir bendrieji metalo dirbiniai

25.71

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai

25.71.1

Valgomieji ir kiti pjovimo įrankiai

25.71.11

Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės bei jų geležtės

25.71.12

Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius

25.71.13

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

25.71.14

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvies peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

25.71.15

Kalavijai, kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys

25.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

25.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

25.72

Spynos ir vyriai

25.72.1

Spynos ir vyriai

25.72.11

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos, naudojamos variklinėms transporto priemonėms, bei spynos, naudojamos balduose, iš netauriųjų metalų

25.72.12

Kitos spynos iš netauriųjų metalų

25.72.13

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis; jų dalys

25.72.14

Vyriai, lankstai, aptaisai, jungiamosios detalės ir panašūs gaminiai, tinkantys variklinėms transporto priemonėms, durims, langams, baldams ir panašiems gaminiams, iš netauriųjų metalų

25.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis

25.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis

25.73

Įrankiai

25.73.1

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

25.73.10

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

25.73.2

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

25.73.20

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

25.73.3

Kiti rankiniai įrankiai

25.73.30

Kiti rankiniai įrankiai

25.73.4

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

25.73.40

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

25.73.5

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai

25.73.50

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai

25.73.6

Kiti įrankiai

25.73.60

Kiti įrankiai

25.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis

25.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis

25.9

Kiti metalo gaminiai

25.91

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

25.91.1

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

25.91.11

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos, kurių talpa ne mažesnė kaip 50 l, bet ne didesnė kaip 300 l, iš geležies ar plieno, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

25.91.12

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės (išskyrus uždaromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu), dėžės ir panašios įvairioms medžiagoms (išskyrus dujas) skirtos talpyklos iš geležies ar plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 l, be pritvirtintos mechaninės arba šiluminės įrangos

25.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

25.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

25.92

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

25.92.1

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

25.92.11

Skardinės, uždaromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, iš geležies ar plieno

25.92.12

Aliuminio statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairių medžiagų (išskyrus dujas) talpyklos, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų

25.92.13

Vainikiniai kamščiai ir kamščiai, gaubteliai ir dangteliai iš netauriųjų metalų

25.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis

25.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis

25.93

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

25.93.1

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

25.93.11

Suvyta daugiagyslė viela, kabeliai, pintos juostos, stropai ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno be elektros izoliacijos

25.93.12

Spygliuota viela iš geležies arba plieno; suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs gaminiai iš vario arba aliuminio be elektros izoliacijos

25.93.13

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės vielos; kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš geležies, plieno arba vario

25.93.14

Vinys, plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai, smeigės ir panašūs gaminiai

25.93.15

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai su fliuso apvalkalais arba šerdimis

25.93.16

Geležinės arba plieninės spyruoklės ir jų lakštai; varinės spyruoklės

25.93.17

Grandinės (išskyrus šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir jų dalys

25.93.18

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios adatos iš geležies arba iš plieno ir panašūs gaminiai, skirti dirbti rankomis; žiogeliai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, segtukai, iš geležies arba plieno

25.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

25.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

25.94

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

25.94.1

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

25.94.11

Niekur kitur nepriskirtos sriegtos tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

25.94.12

Niekur kitur nepriskirtos besriegės tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

25.94.13

Sriegtos ir besriegės varinės tvirtinimo detalės

25.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

25.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

25.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metaliniai gaminiai

25.99.1

Metaliniai gaminiai voniai ir virtuvei

25.99.11

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita santechnikos įranga bei jos dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

25.99.12

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

25.99.2

Kiti reikmenys iš netauriųjų metalų

25.99.21

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai, dėžės pinigams arba dokumentams saugoti ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai

25.99.22

Popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigos antspaudų dėklai ir panašūs įstaigos arba darbo stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus

25.99.23

Segtuvų arba aplankų susegimo įtaisai, laiškų spaustukai ir panašūs įstaigos reikmenys, taip pat juostinės apkabėlės iš netauriųjų metalų

25.99.24

Statulėlės ir kiti puošybiniai dirbiniai bei fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų

25.99.25

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų gaminių sąsagos, įtvarai su sąsagomis, sagtys, sąsagos su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų metalų gaminiai; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų

25.99.26

Laivasraigčiai ir jų mentės

25.99.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų metalų gaminiai

25.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalinių gaminių gamybos dalis

25.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalinių gaminių gamybos dalis

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

26.1

Elektroniniai komponentai ir plokštės

26.11

Elektroniniai komponentai

26.11.1

Elektroninės lempos ir vamzdžiai su termoelektroniniu, šaltuoju katodu arba fotokatodu, įskaitant elektroninius vamzdžius

26.11.11

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai

26.11.12

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos ir kiti kenotronai

26.11.2

Diodai ir tranzistoriai

26.11.21

Diodai; tranzistoriai; tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai

26.11.22

Puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai; sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; jų dalys

26.11.3

Elektroniniai integriniai grandynai

26.11.30

Elektroniniai integriniai grandynai

26.11.4

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių komponentų dalys

26.11.40

Elektroninių lempų ir vamzdžių ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių ko