ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 334

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2014 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas 2014/821/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) statuso pasirašymo ir sudarymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM UKRAINE) statuso

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1241/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Westfälischer Pumpernickel (SGN)]

10

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1242/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos veiksmų atitinkamų suvestinių duomenų pateikimo taisyklės

11

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės

39

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1244/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva), įgyvendinimo taisyklės ( 1 )

52

 

 

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1245/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

84

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2014/102/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų ( 1 )

86

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/822/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

88

 

 

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

90

 

 

2014/823/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo

93

 

 

2014/824/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

94

 

 

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

95

 

 

2014/825/ES

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo ir Europos inovacijų partnerystės tinklo organizacinė struktūra bei veikla ir panaikinamas Sprendimas 2008/168/EB

98

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, klaidų ištaisymas ( OL L 179, 2008 7 8 )

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/821/BUSP

2014 m. lapkričio 4 d.

dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) statuso pasirašymo ir sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 5 ir 6 dalimis,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP (1);

(2)

tą pačią dieną Taryba priėmė Sprendimą, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Ukraina siekiant sudaryti Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimą dėl Europos Sąjungos Bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijos Ukrainoje statuso;

(3)

Sąjunga ir Ukraina vedė derybas ir parengė susitarimą dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (toliau – Susitarimas) statuso;

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) statuso.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad įpareigotų Sąjungą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 217, 2014 7 23, p. 42).


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/3


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Ukrainos

SUSITARIMAS

dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM UKRAINE) statuso

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Europos Sąjunga arba ES),

ir

UKRAINA (toliau – Ukraina arba priimančioji valstybė),

toliau abi kartu – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

2014 m. liepos 11 d. Ukrainos užsienio reikalų ministro laišką Europos Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai,

2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine),

tai, kad šis Susitarimas nedarys poveikio Šalių teisėms ir įsipareigojimams pagal tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinių teismų steigimo dokumentus, įskaitant Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtys

1.   Šis Susitarimas taikomas Europos Sąjungos patariamajai misijai (EUAM Ukraine) ir jos personalui.

2.   Šis Susitarimas taikomas tik Ukrainos teritorijoje.

3.   Šiame Susitarime:

a)   „misija EUAM Ukraine“ arba „misija“– ES patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje, Europos Sąjungos Tarybos įsteigta Sprendimu 2014/486/BUSP, įskaitant jos sudedamąsias dalis, padalinius, būstines ir personalo narius, dislokuotus priimančiosios valstybės teritorijoje ir paskirtus misijai EUAM Ukraine;

b)   „misijos vadovas“– misijos EUAM Ukraine vadovas, kurį skiria Europos Sąjungos Taryba;

c)   „Europos Sąjunga (ES)“– ES nuolatiniai organai ir jų personalas;

d)   „misijos EUAM Ukraine personalas“– misijos vadovas, personalas, kurį komandiruoja ES valstybės narės, Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) bei ES institucijos ir ES narėmis nesančios valstybės, kurias ES pakvietė dalyvauti misijoje EUAM Ukraine, tarptautinis personalas, kurį misija EUAM Ukraine samdo sutarčių pagrindu, dislokuotas misijai parengti, remti ir įgyvendinti, ir personalas, atliekantis su misija susijusį siunčiančiosios valstybės, ES institucijos arba EIVT pavedimą. Misijos personalui nepriklauso komerciniai rangovai ar vietoje įdarbintas personalas;

e)   „būstinė“– misijos EUAM Ukraine pagrindinė būstinė Kijeve;

f)   „siunčiančioji valstybė“– ES valstybė narė ar ES nare nesanti valstybė, kuri paskyrė personalą į misiją;

g)   „infrastruktūra“– visi pastatai, patalpos, įranga ir žemė, reikalingi misijos veiklai vykdyti bei misijos personalui apgyvendinti;

h)   „vietoje įdarbintas personalas“– personalas, kurį sudaro Ukrainos pilietybę turintys arba nuolat joje gyvenantys asmenys;

i)   „oficiali korespondencija“– visa su misija EUAM Ukraine ir jos funkcijomis susijusi korespondencija;

j)   „misijos EUAM Ukraine transporto priemonė“– visos transporto priemonės ir kitų rūšių transportas, nuosavybės teise priklausantis misijai EUAM Ukraine, jos išsinuomojamas arba frachtuojamas;

k)   „misijos EUAM Ukraine turtas“– įranga, įskaitant transporto priemones, ir vartojimo prekės, būtinos misijos EUAM Ukraine veiklai vykdyti.

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Misija EUAM Ukraine ir misijos EUAM Ukraine personalas laikosi priimančiosios valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų bei nesiima jokių veiksmų ar veiklos, kurie nesuderinami su misijos EUAM Ukraine tikslais.

2.   Vykdydama savo funkcijas pagal šį Susitarimą misija EUAM Ukraine veikia autonomiškai. Priimančioji valstybė gerbia misijos EUAM Ukraine vientisumą ir tarptautinį pobūdį.

3.   Misijos vadovas reguliariai informuoja priimančiosios valstybės Vyriausybę apie priimančiosios valstybės teritorijoje dislokuotų misijos EUAM Ukraine personalo narių skaičių.

3 straipsnis

Identifikacija

1.   Misijos trukmės laikotarpiu Ukrainos užsienio reikalų ministerijai (Ukrainos URM) pateikiamas ir prireikus atnaujinamas misijos EUAM Ukraine personalo sąrašas, įskaitant jų atvykimo ir išvykimo datas. Misijos EUAM Ukraine personalas gauna Ukrainos URM išduotas asmens tapatybės korteles, kuriomis patvirtinamas Misijos EUAM Ukraine personalo statusas.

2.   Misijos EUAM Ukraine transporto priemonės gali būti paženklintos misijos EUAM Ukraine skiriamaisiais ženklais, kurių pavyzdys pateikiamas priimančiosios valstybės atitinkamoms valdžios institucijoms, ir joms gali būti suteikti registracijos numeriai, kurie Ukrainoje išduodami diplomatinėms atstovybėms.

3.   Misija EUAM Ukraine turi teisę savo būstinėje ir kitur iškelti ES vėliavą, misijos vadovo sprendimu atskirai arba kartu su priimančiosios valstybės vėliava. Misijos vadovo sprendimu misijos infrastruktūroje, ant misijos EUAM Ukraine transporto priemonių ir ant uniformų galima naudoti nacionalines vėliavas ar misijoje EUAM Ukraine dalyvaujančių nacionalinių kontingentų skiriamuosius ženklus.

4 straipsnis

Sienų kirtimas ir judėjimas Ukrainos teritorijoje

1.   Misijos EUAM Ukraine personalas, misijos EUAM Ukraine turtas ir misijos EUAM Ukraine transporto priemonės kerta priimančiosios valstybės sieną oficialiuose sienos kirtimo punktuose, uostuose ir tarptautiniais oro erdvės koridoriais.

2.   Priimančioji valstybė sudaro palankias sąlygas misijos EUAM Ukraine personalui ir misijai EUAM Ukraine priklausančiam turtui ir misijos EUAM Ukraine transporto priemonėms įvažiuoti bei patekti į priimančiosios valstybės teritoriją ir iš jos išvykti bei būti iš jos išgabentam. Misijos EUAM Ukraine personalas Ukrainos valstybinę sieną kerta turėdamas galiojančius pasus. Įvažiuojant į priimančiosios valstybės teritoriją ir iš jos išvykstant, priimančiosios valstybės teritorijoje misijos EUAM Ukraine personalo nariams, turintiems misijos asmens tapatybės kortelę ar laikiną dokumentą, įrodantį, kad dalyvauja misijoje EUAM Ukraine, netaikoma muitinės kontrolė, vizų bei imigracijos reikalavimai ir jokių kitų rūšių imigracijos kontrolė.

3.   Misijos EUAM Ukraine personalui netaikomos priimančiosios valstybės taisyklės, reglamentuojančios užsieniečių registravimą ir kontrolę, tačiau jiems nesuteikiama teisė nuolat būti ar gyventi priimančiosios valstybės teritorijoje.

4.   Misija EUAM Ukraine įveža turtą, įskaitant Ukrainoje tarnybiniam naudojimui skirtas transporto priemones, į priimančiosios valstybės muitų teritoriją arba išveža turtą iš Ukrainos muitų teritorijos be muitinio tikrinimo. Tokios prekės, įskaitant transporto priemones, deklaruojamos pagal diplomatinėms atstovybėms taikomus priimančiosios valstybės muitų teisės aktus.

5.   Misijos EUAM Ukraine personalo nariai priimančiosios valstybės teritorijoje gali vairuoti automobilius, vesti laivus, pilotuoti orlaivius ir naudotis kitomis transporto priemonėmis, jeigu jie turi galiojančius nacionalinius ar tarptautinius atitinkamai vairuotojo pažymėjimus, laivo kapitono pažymėjimus ar piloto pažymėjimus. Priimančioji valstybė, netaikydama mokesčio ar rinkliavos, pripažįsta misijos EUAM Ukraine personalo turimus vairuotojo pažymėjimus ar leidimus galiojančiais.

6.   Misijai EUAM Ukraine ir misijos EUAM Ukraine personalui bei jiems priklausantiems automobiliams ir kitoms transporto priemonėms, įrangai ir ištekliams suteikiama galimybė, laikantis Ukrainos teisės aktų, laisvai ir nevaržomai judėti visoje priimančiosios valstybės teritorijoje, įskaitant jos teritorinius vandenis ir oro erdvę.

Jei reikia, pagal 18 straipsnį galima sudaryti papildomus susitarimus.

7.   Misijos EUAM Ukraine personalas bei vietoje įdarbintas personalas, keliaudamas, kad atliktų oficialias pareigas, gali naudotis viešaisiais keliais, tiltais, keltais, oro uostais ir uostais nemokėdami muitų, rinkliavų, kelio mokesčių, mokesčių ar kitų privalomųjų mokėjimų. Misija EUAM Ukraine neatleidžiama nuo pagrįstų privalomųjų mokėjimų už prašomas ir gaunamas paslaugas tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos paslaugoms, teikiamoms priimančiosios valstybės nacionaliniams subjektams.

5 straipsnis

Priimančiosios valstybės misijai EUAM Ukraine suteikiamos privilegijos ir imunitetai

1.   Infrastruktūra turi neliečiamybę. Priimančiosios valstybės atstovai negali į ją įeiti be misijos vadovo sutikimo.

2.   Infrastruktūrai, joje esantiems baldams ir kitam turtui bei jos transporto priemonėms negali būti taikoma krata, rekvizavimas, areštas ar vykdomieji veiksmai.

3.   Misijai EUAM Ukraine, jos nuosavybei ir misijos EUAM Ukraine turtui, kad ir kur jie būtų ir kas juos turėtų, taikomas imunitetas nuo bet kokių teisinių procesinių veiksmų.

4.   Misijos EUAM Ukraine archyvai ir dokumentai turi neliečiamybę bet kuriuo metu, kad ir kur jie būtų.

5.   Oficiali korespondencija turi neliečiamybę.

6.   Misija EUAM Ukraine atleidžiama nuo visų nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios rinkliavų, mokesčių ir panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų už jos misijos EUAM Ukraine tikslais įsigytas ir importuojamas prekes, suteiktas paslaugas ir naudojamą infrastruktūrą. Misija EUAM Ukraine neatleidžiama nuo rinkliavų, mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, mokamų už suteiktas paslaugas.

7.   Priimančioji valstybė leidžia įvežti prekes, reikalingas misijos EUAM Ukraine tikslams, ir atleidžia nuo visų muitų, rinkliavų, kelių mokesčių, mokesčių ir panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų už šias prekes, išskyrus mokesčius už sandėliavimą, vežimą ir kitas suteiktas paslaugas.

6 straipsnis

Priimančiosios valstybės misijos EUAM Ukraine personalui suteikiamos privilegijos ir imunitetai

1.   Misijos EUAM Ukraine personalo narių negalima suimti ar sulaikyti.

2.   Misijos EUAM Ukraine personalo dokumentai, korespondencija ir nuosavybė turi neliečiamybę, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos pagal 6 dalį leidžiamos vykdymo priemonės.

3.   Misijos EUAM Ukraine personalas bet kuriomis aplinkybėmis turi imunitetą priimančiosios valstybės baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu. Tai, kad misijos EUAM Ukraine personalo nariams yra suteiktos privilegijos ir jie turi imunitetą Ukrainos baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu, nereiškia, kad siunčiančiosios valstybės ar ES institucijos jų atžvilgiu neturi jurisdikcijos. Misijos EUAM Ukraine personalo narių imunitetą priimančios valstybės baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu atitinkamais atvejais gali panaikinti atitinkama siunčiančioji valstybė ar ES institucija. Toks panaikinimas visada turi būti aiškiai suformuluotas.

4.   Misijos EUAM Ukraine personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės civilinės ir administracinės jurisdikcijos atžvilgiu dėl visko, kas jų pasakyta ar parašyta ir dėl visų veiksmų, padarytų atliekant savo oficialias funkcijas. Jeigu prieš misijos EUAM Ukraine personalo narius pradedama civilinė byla priimančiosios valstybės teisme, apie tai nedelsiant pranešama misijos vadovui ir siunčiančiosios valstybės kompetentingai institucijai ar ES institucijai. Misijos vadovas ir siunčiančiosios valstybės kompetentinga institucija ar ES institucija prieš pradedant teisminį procesą teismui patvirtina, ar atitinkamą veiksmą misijos EUAM Ukraine personalo nariai padarė atlikdami savo oficialias funkcijas. Jeigu veiksmas buvo padarytas atliekant oficialias funkcijas, teisminis procesas nepradedamas ir taikomos 16 straipsnio nuostatos. Jeigu veiksmas buvo padarytas neatliekant oficialių funkcijų, galima tęsti teisminį procesą. Misijos vadovo ir siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos ar ES institucijos patvirtinimas yra įpareigojantis priimančiosios valstybės teismo atžvilgiu; priimančioji valstybė negali jo užginčyti. Jei misijos EUAM Ukraine personalo nariai pradeda teisminį procesą, jie nebegali remtis imunitetu jurisdikcijos atžvilgiu dėl priešieškinio, tiesiogiai susijusio su pagrindiniu ieškiniu.

5.   Misijos EUAM Ukraine personalo nariai neprivalo duoti liudytojo parodymus.

6.   Misijos EUAM Ukraine personalo nariams negalima taikyti jokių vykdymo priemonių, išskyrus atvejus, kai jiems iškeliama su jų oficialiomis funkcijomis nesusijusi civilinė byla. Misijos EUAM Ukraine personalo narių nuosavybė, kuri, kaip patvirtino misijos vadovas, yra reikalinga jų oficialioms funkcijoms atlikti, negali būti konfiskuojama vykdant teismo sprendimą, sprendimą ar nutartį. Civilinėse bylose netaikomi jokie apribojimai misijos EUAM Ukraine personalo narių asmens laisvei ar kitos suvaržymo priemonės.

7.   Tai, kad misijos EUAM Ukraine personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės jurisdikcijos atžvilgiu, nereiškia, kad atitinkamos siunčiančiosios valstybės jų atžvilgiu neturi jurisdikcijos.

8.   Misijos EUAM Ukraine personalo nariams misijos EUAM Ukraine suteiktų paslaugų atžvilgiu netaikomos socialinės apsaugos nuostatos, kurios gali galioti priimančiojoje valstybėje.

9.   Misijos EUAM Ukraine personalo narių tarnybinės pajamos ir atlyginimai, kuriuos jiems moka misija EUAM Ukraine arba siunčiančiosios valstybės, bei pajamos, gaunamos ne priimančiojoje valstybėje, neapmokestinamos priimančiosios valstybės mokesčiais.

10.   Priimančioji valstybė, laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos ji gali priimti, leidžia įvežti misijos EUAM Ukraine personalo narių asmeniniam naudojimui skirtus daiktus ir atleidžia nuo visų muitų, mokesčių ir susijusių privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokesčius už sandėliavimo, pervežimo ir panašias paslaugas. Priimančioji valstybė taip pat leidžia šiuos daiktus išsivežti. Misijos EUAM Ukraine personalas atleidžiamas nuo PVM ir mokesčių už vidaus rinkoje įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas pagal priimančiosios valstybės įstatymus.

11.   Misijos EUAM Ukraine personalo narių asmeninis bagažas netikrinamas, išskyrus atvejus, kai yra rimtų priežasčių manyti, kad jame yra daiktų, kurie nėra skirti misijos EUAM Ukraine personalo narių asmeniniam naudojimui, arba daiktų, kuriuos įvežti ar išvežti draudžiama įstatymu arba kuriems taikomos priimančiosios valstybės karantino taisyklės. Toks asmeninio bagažo patikrinimas atliekamas tik dalyvaujant atitinkamam misijos EUAM Ukraine personalo nariui arba misijos EUAM Ukraine įgaliotam atstovui.

7 straipsnis

Vietoje įdarbintas personalas

Vietoje įdarbintas personalas naudojasi privilegijomis ir imunitetais tik tiek, kiek tai leidžia priimančioji valstybė. Tačiau priimančioji valstybė naudojasi jurisdikcija to personalo atžvilgiu pernelyg nekliudydama vykdyti misijos EUAM Ukraine funkcijų.

8 straipsnis

Baudžiamoji jurisdikcija

Siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos, konsultuodamosi su Ukrainos kompetentingomis institucijomis, turi teisę pagal atitinkamą siunčiančiosios valstybės teisę misijos EUAM Ukraine personalo atžvilgiu naudotis baudžiamąja jurisdikcija ir taikyti drausmines priemones priimančiosios valstybės teritorijoje.

9 straipsnis

Saugumas

1.   Priimančioji valstybė, kiek leidžia jos pačios galimybės, užtikrina misijos EUAM Ukraine personalo saugumą.

2.   1 dalies tikslais priimančioji valstybė imasi visų reikalingų priemonių misijos EUAM Ukraine ir jos personalo apsaugai, saugai ir saugumui užtikrinti. Visos konkrečios nuostatos, kurias siūlo priimančioji valstybė, prieš jas įgyvendinant suderinamos su misijos vadovu. Priimančioji valstybė leidžia vykdyti ir remia veiksmus, susijusius su misijos EUAM Ukraine personalo medicinine evakuacija.

Jei reikia, sudaromi 18 straipsnyje nurodyti papildomi susitarimai.

10 straipsnis

Uniforma

1.   Misijos EUAM Ukraine personalas gali dėvėti nacionalinę uniformą arba civilinę aprangą su misijos EUAM Ukraine skiriamaisiais ženklais.

2.   Uniformos dėvėjimą reglamentuoja misijos vadovo nustatytos taisyklės.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas ir galimybė naudotis informacija

1.   Priimančioji valstybė visapusiškai bendradarbiauja su misija EUAM Ukraine bei misijos EUAM Ukraine personalu ir teikia jiems paramą. Kai taikoma, bus naudojamasi 2005 m. birželio 13 d. Ukrainos ir Europos Sąjungos susitarime dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų numatytomis procedūromis.

Jei reikia, pirmos pastraipos tikslais sudaromi 18 straipsnyje nurodyti papildomi susitarimai.

2.   Misijos vadovas ir priimančioji valstybė reguliariai konsultuojasi ir imasi tinkamų priemonių, kad visais atitinkamais lygiais užtikrintų glaudžius tarpusavio ryšius. Priimančioji valstybė gali skirti už ryšius su misija EUAM Ukraine atsakingą pareigūną.

12 straipsnis

Priimančiosios valstybės parama ir sutarčių sudarymas

1.   Priimančioji valstybė padeda misijai EUAM Ukraine surasti tinkamą infrastruktūrą, jei to buvo paprašyta.

2.   Jei reikia ir yra galimybė, priimančioji valstybė leidžia nemokamai naudotis jai priklausančia infrastruktūra. Misija EUAM Ukraine turi teisę statyti, keisti infrastruktūrą arba daryti kitus jos pakeitimus, jei to reikia dėl jos veiklos poreikių. Priimančioji valstybė nereikalauja jokios kompensacijos už tokias statybas ar tos infrastruktūros keitimus.

Privatiems subjektams priklausanti infrastruktūra, jei tokios infrastruktūros paprašoma misijos EUAM Ukraine administracinei ir su misija susijusiai veiklai vykdyti, yra suteikiama sudarant tinkamus sutartinio pobūdžio susitarimus.

3.   Atsižvelgdama į turimas priemones ir galimybes, priimančioji valstybė padeda rengiant, steigiant, vykdant ir remiant misiją EUAM Ukraine, įskaitant bendrą naudojimąsi infrastruktūra ir įranga misijos EUAM Ukraine ekspertų reikmėms.

Jei reikia, pagal 18 straipsnį galima sudaryti papildomus susitarimus.

4.   Priimančiosios valstybės pagalba ir parama misijai EUAM Ukraine teikiama bent tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos priimančiosios valstybės nacionaliniams subjektams.

5.   Misija EUAM Ukraine turi pagal priimančiosios valstybės teisės aktus savo misijai vykdyti būtiną teisnumą ir veiksnumą, kurio reikia visų pirma banko sąskaitoms atidaryti ir turtui įsigyti ar jį perleisti ir norint būti teisinio proceso šalimi.

6.   Priimančiojoje valstybėje misijos EUAM Ukraine sudarytoms sutartims taikytina teisė nustatoma atitinkamomis tų sutarčių nuostatomis.

7.   Misijos EUAM Ukraine sudarytose sutartyse galima numatyti, kad ginčams, kylantiems dėl sutarties įgyvendinimo, taikoma 15 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta ginčų sprendimo tvarka.

13 straipsnis

Misijos EUAM Ukraine personalo narių mirties atvejai

1.   Misijos vadovas turi teisę pasirūpinti reikalingais formalumais ir sutvarkyti juos dėl misijos EUAM Ukraine mirusio personalo nario, taip pat dėl asmeninės velionio nuosavybės grąžinimo į tėvynę, ir šiuo tikslu imtis tinkamų priemonių laikantis Ukrainos teisės aktų.

2.   Misijos EUAM Ukraine personalo nario mirties atveju autopsija atliekama tik gavus atitinkamos valstybės sutikimą ir dalyvaujant misijos EUAM Ukraine ir (arba) atitinkamos valstybės atstovui.

3.   Priimančioji valstybė ir misija EUAM Ukraine visapusiškai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad misijos EUAM Ukraine personalo nario palaikai būtų kuo greičiau pargabenti į tėvynę.

14 straipsnis

Komunikacijos

1.   Misija EUAM Ukraine gali įrengti radijo signalo siuntimo ir priėmimo stotis bei palydovines sistemas ir jomis naudotis laikydamasi priimančiosios valstybės teisės aktų. Ji bendradarbiauja su priimančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis, kad būtų išvengta konfliktų naudojant atitinkamus dažnius.

2.   Misija EUAM Ukraine turi teisę misijos EUAM Ukraine tikslais ir laikydamasi priimančiosios valstybės teisės aktų be apribojimų naudotis radijo (įskaitant palydovinį, mobilųjį ir portatyvinį radiją), telefono, telegrafo ir faksimiliniu ryšiu bei kitomis priemonėmis, taip pat teisę sumontuoti įrangą, būtiną tokių ryšių palaikymui misijos EUAM Ukraine infrastruktūroje ir tarp jos infrastruktūrų, įskaitant kabelių ir antžeminių linijų tiesimą.

3.   Misija EUAM Ukraine gali savo infrastruktūroje pasirūpinti būtinomis priemonėmis dėl pašto, adresuoto misijai EUAM Ukraine ir (arba) jos personalui ir kurį siunčia misijos EUAM Ukraine ir (arba) jos personalas, perdavimo.

15 straipsnis

Ieškiniai mirties, sužalojimo, patirtos žalos ir praradimo atveju

1.   Misija EUAM Ukraine, misijos EUAM Ukraine personalas, ES ir siunčiančiosios valstybės neatsako už civilių gyventojų arba valstybės turtui padarytą žalą, arba už tokio turto praradimą, jei tai buvo neišvengiama dėl su misijos vykdymu susijusios veiklos arba jei tai atsitiko dėl veiklos, susijusios su visuomenės neramumais ar misijos EUAM Ukraine apsauga.

2.   Siekiant taikiai išspręsti ginčą, ieškiniai dėl žalos civilių gyventojų arba valdžios turtui, arba dėl tokio turto praradimo, kurie nepatenka į 1 dalies taikymo sritį, taip pat ieškiniai asmenų mirties arba sužalojimo atveju, ir ieškiniai dėl žalos misijos EUAM Ukraine turtui arba dėl tokio turto praradimo, persiunčiami misijai EUAM Ukraine per priimančiosios valstybės kompetentingas institucijas, jei tai yra priimančiosios valstybės juridinių ar fizinių asmenų pareikšti ieškiniai, ir persiunčiami priimančiosios valstybės kompetentingoms institucijoms, jei tai yra ieškiniai, kuriuos pareiškė misija EUAM Ukraine.

3.   Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ieškinys perduodamas ieškinių nagrinėjimo komisijai, kurią sudaro toks pat misijos EUAM Ukraine ir priimančiosios valstybės atstovų skaičius. Ginčas išsprendžiamas bendru susitarimu.

4.   Tuo atveju, jei ieškinių nagrinėjimo komisija ginčo negali išspręsti, ginčą dėl ieškinių, neviršijančių 40 000 EUR, diplomatinėmis priemonėmis sprendžia priimančioji valstybė ir ES atstovai. Ginčas dėl ieškinių, viršijančių tą sumą, perduodamas arbitražui, kurio sprendimai yra privalomi.

5.   4 dalyje nurodytą arbitražą sudaro trys arbitrai, kurių vieną skiria priimančioji valstybė, antrą – misija EUAM Ukraine, o trečią – bendrai priimančioji valstybė ir misija EUAM Ukraine. Tais atvejais, kai viena iš Šalių nepaskiria arbitro per dviejų mėnesių laikotarpį, arba kai priimančioji valstybė ir misija EUAM Ukraine negali susitarti dėl trečiojo arbitro paskyrimo, tą arbitrą skiria Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininkas.

6.   Misijos EUAM Ukraine ir priimančiosios valstybės administracinės valdžios institucijos sudaro administracinį susitarimą, kuriuo nustatomi ieškinių nagrinėjimo komisijos ir arbitražo įgaliojimai, šiose institucijose taikytina tvarka ir ieškinių pateikimo sąlygos.

16 straipsnis

Ryšiai ir ginčai

1.   Visus klausimus, kylančius dėl šio Susitarimo taikymo, bendrai svarsto misijos EUAM Ukraine atstovai ir priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos.

2.   Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo vien tik diplomatinėmis priemonėmis tarpusavyje sprendžia priimančioji valstybė ir ES atstovai.

17 straipsnis

Kitos nuostatos

1.   Priimančiosios valstybės Vyriausybė yra atsakinga už tai, kad atitinkamos Ukrainos vietos valdžios institucijos įgyvendintų šiame Susitarime numatytas misijos EUAM Ukraine ir misijos EUAM Ukraine personalo privilegijas, imunitetus bei teises ir juos gerbtų.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nesiekiama nukrypti nuo teisių, kurios gali būti suteiktos ES valstybei narei arba bet kuriai kitai valstybei, prisidedančiai prie misijos EUAM Ukraine pagal kitus susitarimus, ir nė viena nuostata negali būti aiškinama kaip leidžianti nukrypti nuo tų teisių.

18 straipsnis

Įgyvendinimo susitarimai

Taikant šį Susitarimą, su misijos vykdymu susijusius, administracinius ir techninius klausimus galima reglamentuoti atskirais misijos vadovo ir priimančiosios valstybės administracinės valdžios institucijų susitarimais.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja paskutinio rašytinio pranešimo apie tai, kad Šalys baigė šiam Susitarimui įsigalioti būtinas procedūras, gavimo diplomatiniais kanalais dieną ir galioja iki paskutinio misijos EUAM Ukraine personalo nario išvykimo dienos, apie kurią praneš misija EUAM Ukraine.

2.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas arba nutraukiamas rašytiniu Šalių susitarimu.

3.   Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos teisėms ar įsipareigojimams, atsirandantiems vykdant šį Susitarimą iki jo nutraukimo.

Priimta Briuselyje du tūkstančiai keturioliktųjų metų lapkričio septynioliktą dieną anglų ir ukrainiečių kalbomis, abu tekstai yra vienodai autentiški.

Europos Sąjungos vardu

Image

Ukrainos vardu

Image


REGLAMENTAI

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1241/2014

2014 m. lapkričio 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Westfälischer Pumpernickel (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Vokietijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Westfälischer Pumpernickel“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Westfälischer Pumpernickel“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Westfälischer Pumpernickel“ (SGN) įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.3 klasei „Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Phil HOGAN

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 196, 2014 6 26, p. 20.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1242/2014

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos veiksmų atitinkamų suvestinių duomenų pateikimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 97 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 97 straipsnio 1 dalies a punktą valstybių narių vadovaujančiosios institucijos turi pateikti Komisijai atitinkamus finansuoti atrinktų veiksmų laikotarpio iki ankstesnių metų pabaigos suvestinius duomenis, įskaitant pagrindines paramos gavėjų ir veiksmų ypatybes;

(2)

siekiant užtikrinti finansuoti atrinktų veiksmų suvestinių duomenų nuoseklumą ir išsamumą būtina nustatyti tų duomenų teikimo bendrąsias technines specifikacijas ir taisykles. Šiuo tikslu reikėtų remtis duomenų bazės struktūra, numatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1243/2014 (2) I priede;

(3)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vadovaujančiosios institucijos laikosi finansuoti atrinktų veiksmų suvestinių duomenų, įskaitant pagrindines paramos gavėjų ir veiksmų ypatybes, teikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 97 straipsnio 1 dalies a punktą techninių specifikacijų ir taisyklių, naudodamos šio reglamento prieduose pateiktas formas ir lenteles.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)  2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 39).


I PRIEDAS

Informacija apie kiekvieną veiksmą, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

3

Veiksmo pavadinimas

5

NUTS kodas

6

Paramos gavėjas

7

Paramos gavėjo lytis

8

Įmonės dydis

9

Veiksmo įgyvendinimo pažangos lygis

10

Iš viso reikalavimus atitinkančių sąnaudų

11

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų sąnaudų

12

EJRŽF parama

13

Patvirtinimo data

14

Iš viso reikalavimus atitinkančių išlaidų

15

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų

16

EJRŽF reikalavimus atitinkančios išlaidos

17

Galutinio mokėjimo paramos gavėjui data

18

Susijusi priemonė

19

Pasiekimų rodiklis


II PRIEDAS

Informacija apie kiekvieną su laivyno priemonėmis susijusį veiksmą, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

4

Laivo numeris – Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris


III PRIEDAS

Informacija apie kiekvieno veiksmo projektų įgyvendinimo duomenis, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

20

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

21

Įgyvendinimo duomenų vertė


IV PRIEDAS

Informacija apie kiekvieno veiksmo rezultatų rodiklius, kurią reikia pateikti toliau nurodytuose duomenų laukuose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1243/2014 I priede išdėstytoje duomenų bazės struktūroje

Veiksmų, atrinktų finansuoti 2014 m. sausio 1 d.–… gruodžio 31 d., suvestiniai duomenys

Laukas

Turinys

1

CCI

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

22

Su veiksmu susijęs (-ę) rezultatų rodiklis (-iai)

23

Preliminarus paramos gavėjo numatytas rezultatas

24

Po įgyvendinimo patvirtinta rezultatų rodiklio vertė


V PRIEDAS

Informacinės lentelės

1 lentelė. Projekto įgyvendinimo duomenys

Priemonės kodas

Su EJRŽF susijusios priemonės

Projekto įgyvendinimo duomenys

Įgyvendinimo duomenų kodas

Galima vertė ir vertės rūšis

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (Privaloma/Neprivaloma)

18 skiltis

20 skiltis

21 skiltis

I skyrius. Tvarus žuvininkystės plėtojimas

I.1

26 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis.

Inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Inovacijos rūšis: produktai ir įranga; procesai ir metodai; valdymo ir organizavimo sistema.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Paramą gaunančiose bendrovėse dirbančių asmenų, kurie iš veiksmo gauna tiesioginės naudos, skaičius.

3

Skaitinė

I.2

27 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis.

Konsultavimo paslaugos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Konsultavimo paslaugos rūšis: galimybių studijos ir konsultavimo paslaugos; specialistų konsultacijos; verslo strategijos.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

I.3

28 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis.

Mokslininkų ir žvejų partnerystės

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiklos rūšis: tinklai; partnerystės susitarimai ar asociacijos; duomenų rinkimas ir tvarkymas; tyrimai; bandomieji projektai; platinimas; seminarai; geriausia praktika.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Partnerystėje dalyvaujančių mokslininkų skaičius.

3

Skaitinė

Partnerystėje dalyvaujančių žvejų skaičius.

4

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių kitų subjektų skaičius.

5

Skaitinė

I.4

29 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas.

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas – mokymas, bendradarbiavimas tinkluose, socialinis dialogas, parama sutuoktiniams ir partneriams.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis; bendradarbiavimas tinkluose; socialinis dialogas.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių sutuoktinių ir partnerių skaičius.

3

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių asmenų ar organizacijų (mokymų dalyvių, tinklų dalyvių, socialinio dialogo veikloje dalyvaujančių organizacijų) skaičius.

4

Skaitinė

I.5

29 straipsnio 3 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas.

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas – mokiniai mažos apimties priekrantės žvejybos laivuose.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Veiksmo naudą gaunančių mokinių skaičius.

3

Skaitinė

I.6

30 straipsnis ir 44 straipsnio 4 dalis.

Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Įvairinimo rūšis: investicijos į laivą; žūklės turizmas; restoranai; aplinkosaugos funkcijos; šviečiamoji veikla.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Susijusių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.7

31 straipsnis ir 44 straipsnio 2 dalis.

Parama veiklą pradedantiems jauniesiems žvejams

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Naudos iš veiksmo gaunančių jaunųjų žvejų amžius.

2

Skaitinė

I.8

32 straipsni ir 44 straipsnio 1 dalies b punktas.

Sveikata ir sauga

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Įrangos rūšis: investicijos į laivą; atskira įranga.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Su veiksmu susijusių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.9

33 straipsnis.

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Susijusių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma

Dienų skaičius.

2

Skaitinė

I.10

34 straipsnis.

Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui

Susijusių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma

I.11

35 straipsnis.

Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirti tarpusavio pagalbos fondai – fondų steigimas

Tarpusavio pagalbos fondo pavadinimas.

1

Simbolių seka

Neprivaloma

I.12

35 straipsnis.

Tarpusavio pagalbos fondai nepalankių klimato reiškinių ir su aplinka susijusių įvykių atvejais – kompensacijų mokėjimas

Kompensacijos, mokamos dėl: pavojingų meteorologinių reiškinių; ekologinių avarijų; gelbėjimo išlaidų.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma

Susijusių įgulos narių skaičius.

2

Skaitinė

I.13

36 straipsnis.

Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms

Veiklos rūšis: kūrimas; plėtojimas; stebėsena; vertinimas; valdymas.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

I.14

37 straipsnis.

Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui ir regioniniam bendradarbiavimui

Veiklos rūšis: rengimas; plėtojimas ir stebėsena; suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas; tiesioginis išteklių atkūrimas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Susijusių išteklių skaičius (jei aktualu)

2

Skaitinė

Bendras su projektu susijęs plotas (km2) (jei aktualu)

3

Skaitinė

I.15

38 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas.

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Investicijų rūšis: žvejybos įrankių selektyvumas; į jūrą išmetamų žuvų kiekio mažinimas arba nepageidaujamos priegaudos tvarkymas; fizinio ir biologinio žvejybos poveikio ekosistemai ir jūros dugnui panaikinimas; užtikrinimas, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai; plūdriosios priemonės pelaginėms žuvims žvejoti atokiausiuose regionuose.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.16

39 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas.

Su jūrų biologinių išteklių apsauga susijusios inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: žvejybos veiklos poveikiui aplinkai mažinti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių plėtojimas; žvejybos veiklos poveikiui aplinkai mažinti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių diegimas; tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių plėtojimas; tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių diegimas.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.17

40 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas – atliekų rinkimas

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma

I.18

40 straipsnio 1 dalies b–g punktai ir 44 straipsnio 6 dalis

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Pastangos, kuriomis siekiama padėti geriau valdyti arba išsaugoti jūrų biologinius išteklius, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, apsaugos ir valdymo planų, susijusių su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis, parengiamąjį darbą, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėsena, sąmoningumo aplinkosaugos srityje ugdymas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama išlaikyti ir praturtinti biologinę įvairovę bei ekosistemų funkcijas.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: investicijos į įrengimus; išteklių valdymas; „Natura 2000“ teritorijoms ir specialioms saugomoms teritorijoms skirti valdymo planai; „Natura 2000“ teritorijų valdymas; saugomų jūrų teritorijų valdymas; sąmoningumo ugdymas; kiti veiksmai, kuriais siekiama praturtinti biologinę įvairovę.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2) (jei aktualu)

3

Skaitinė

Bendras su saugomomis jūrų teritorijomis susijęs plotas (km2) (jei aktualu)

4

Skaitinė

Susijusių žvejų skaičius.

5

Skaitinė

I.19

40 straipsnio 1 dalies h punktas.

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

1

Skaitinė

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

I.20

41 straipsnio 1 dalies a–c punktai ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas.

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas – investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimai ir sistemos, tyrimai

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra (tik 41 straipsnio 1 dalies a punkto atveju).

Veiksmo rūšis: laivo įranga; žvejybos įrankiai; energijos vartojimo efektyvumo patikrinimai ir sistemos; tyrimai.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%).

4

Skaitinė

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%) (jei aktualu).

5

Skaitinė

I.21

41 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas.

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas – variklių keitimas arba modernizavimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: variklio pakeitimas; modernizavimas.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

kW skaičius iki intervencijos (sertifikuotas arba fiziškai nustatytas).

3

Skaitinė

kW skaičius po intervencijos (sertifikuotas arba fiziškai nustatytas).

4

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

5

Skaitinė

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%).

6

Skaitinė

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%) (jei aktualu).

7

Skaitinė

I.22

42 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies e punktas.

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Veiksmo rūšis: investicijos į žvejybos produktų vertės didinimą; investicijos į laivus, kuriomis gerinama žvejybos produktų kokybė.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

3

Skaitinė

I.23

43 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies f punktas.

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos – investicijos, kuriomis gerinama žvejybos uostų, aukcionams skirtų patalpų, iškrovimo vietų ir priedangų infrastruktūra, investicijos į žvejų saugos gerinimą.

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, su žvejyba vidaus vandenyse, ar su abiem atvejais.

1

Žr kodą 2 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma, jei veiksmas susijęs su jūra.

Investicijos kategorija: žvejybos uostai; iškrovimo vietos; aukcionams skirtos patalpos; priedangos.

2

Žr kodą 5 lentelėje. Skaitinė.

Investicijos rūšis: kokybė; kontrolė ir atsekamumas; energijos vartojimo efektyvumas; aplinkos apsauga; sauga ir darbo sąlygos.

3

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

4

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių kitų uostų naudotojų arba kitų darbuotojų skaičius.

5

Skaitinė

I.24

43 straipsnio 2 dalis.

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos – investicijos, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą laimikį

Investicijos kategorija: žvejybos uostai; iškrovimo vietos; aukcionams skirtos patalpos; priedangos.

1

Žr kodą 5 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių žvejų skaičius.

2

Skaitinė

II skyrius. Tvarus akvakultūros plėtojimas

II.1

47 straipsnis

Inovacijos

Inovacijos rūšis: žinių plėtojimas; naujų rūšių teikimas; galimybių studijos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Susijusios mokslinių tyrimų institucijos rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

Paramą gaunančių įmonių darbuotojų, kurie gauna tiesioginės naudos iš veiksmo, skaičius.

3

Skaitinė

II.2

48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą

Investicijos rūšis: produktyvi investicija; įvairinimas; modernizavimas; gyvūnų sveikata; produktų kokybė; atkūrimas; papildoma veikla.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.3

48 straipsnio 1 dalies e, i ir j punktai.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą – išteklių naudojimo efektyvumas, naudojamo vandens ir cheminių medžiagų kiekio mažinimas, recirkuliacinės sistemos, kuriomis mažinamas sunaudojamo vandens kiekis

Investicijų rūšis: aplinka ir ištekliai; vandens naudojimas ir kokybė; uždaros sistemos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

II.4

48 straipsnio 1 dalies k punktas.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą – energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinantieji energijos ištekliai

Investicijos rūšis: energijos vartojimo efektyvumas; atsinaujinantieji energijos ištekliai.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

II.5

49 straipsnis

Valdymo, pagalbos ir konsultavimo paslaugos akvakultūros ūkiams

Veiksmo rūšis: valdymo sukūrimas; konsultavimo paslaugų ūkiams pirkimas; pagalbos ir konsultavimo paslaugos (atitiktis aplinkos teisės aktams); pagalbos ir konsultavimo paslaugos (poveikio aplinkai vertinimas); pagalbos ir konsultavimo paslaugos (gyvūnų gerovė, sveikata ir sauga, taip pat atitiktis visuomenės sveikatos teisės aktams); pagalbos ir konsultavimo paslaugos (rinkodaros ir verslo strategijos).

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.6

50 straipsnis.

Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas

Veiklos rūšis: profesinis mokymas; mokymasis visą gyvenimą; platinimas; nauji profesiniai gebėjimai; darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; bendradarbiavimas tinkluose ir keitimasis patirtimi.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių sutuoktinių ir gyvenimo partnerių skaičius.

3

Skaitinė

II.7

51 straipsnis.

Akvakultūros teritorijų galimybių didinimas

Veiksmo rūšis: teritorijų nustatymas; paramos priemonių ir infrastruktūros gerinimas; didelės žalos prevencija; veiksmai nustačius padidėjusį gaištamumą ar ligas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.8

52 straipsnis.

Naujų akvakultūros augintojų skatinimas užsiimti tausia akvakultūra

Bendras susijęs plotas (km2).

1

Skaitinė

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

II.9

53 straipsnis.

Perėjimas prie aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų bei ekologinės akvakultūros

Veiksmo rūšis: perėjimas prie ekologinės akvakultūros; dalyvavimas EMAS.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

Bendras susijęs plotas (km2).

3

Skaitinė

II.10

54 straipsnis.

Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

Veiksmo rūšis: akvakultūra „Natura 2000“ teritorijose; išsaugojimas ex situ ir reprodukcija; akvakultūros veikla, įskaitant aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei gerinimą

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Skaitinė

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2)

3

Skaitinė

Bendras su „Natura 2000“ nesusijęs plotas (km2)

4

Skaitinė

II.11

55 straipsnis.

Visuomenės sveikatai skirtos priemonės

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

II.12

56 straipsnis.

Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės

Veiksmo rūšis: ligų kontrolė ir likvidavimas; geriausia praktika ir elgesio kodeksai; akvakultūros priklausomybės nuo veterinarinių vaistų mažinimas; veterinariniai ir farmaciniai tyrimai ir geriausia praktika; sanitarinės apsaugos grupės; kompensacijos moliuskų augintojams.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

2

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

II.13

57 straipsnis.

Akvakultūros išteklių draudimas

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

III skyrius. Tvarus žuvininkystės ir akvakultūros regionų plėtojimas

III.1

62 straipsnio 1 dalies a punktas.

Parengiamoji parama

Paramos gavėjo rūšis.

1

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

III.2

63 straipsnis.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių atranka (1)

Gyventojų, priklausančių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veiklos rajonui, skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių viešųjų partnerių skaičius.

2

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių privačių partnerių skaičius.

3

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių pilietinės visuomenės partnerių skaičius.

4

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius.

5

Skaitinė

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės aktyvaus pritaikymo veiklą vykdančių darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius.

6

Skaitinė

III.3

63 straipsnis.

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės remiami projektai (įskaitant einamąsias išlaidas ir aktyvų pritaikymą).

Veiksmo rūšis: vertės didinimas; įvairinimas; aplinkosauga; socialinis ir kultūrinis aspektas; valdymas; einamosios išlaidos ir aktyvus pritaikymas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

III.4

64 straipsnis.

Bendradarbiavimo veikla

Veiksmo rūšis: parengiamoji parama; projektai toje pačioje valstybėje narėje; su kitomis valstybėmis narėmis bendri projektai; su ES nepriklausančiais partneriais bendri projektai.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Partnerių skaičius (jei aktualu).

2

Skaitinė

IV skyrius. Su prekyba ir perdirbimu susijusios priemonės

IV.1

66 straipsnis.

Gamybos ir prekybos planai

Dalyvaujančių gamintojų organizacijų narių skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

IV.2

67 straipsnis.

Parama sandėliavimui

Naudos iš veiksmo gaunančių gamintojų organizacijų narių skaičius.

1

Skaitinė

Neprivaloma

IV.3

68 straipsnis.

Rinkodaros priemonės

Veiksmo rūšis: gamintojų organizacijų, asociacijų ar tarpšakinių organizacijų steigimas; naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (rinkodaros potencialą turinčios rūšys); naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (nepageidaujama priegauda); naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (mažo poveikio aplinkai produktai arba ekologiški produktai); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tausios žvejybos ir akvakultūros produktų sertifikavimas ir propagavimas); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (kokybės sistemos); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tiesioginė prekyba); kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (pakavimas); gamybos skaidrumas; atsekamumas ir ekologiniai ženklai; standartinės sutartys; komunikacijos ir reklaminės kampanijos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

 

Naudos iš veiksmo gaunančių įmonių skaičius.

2

Skaitinė

Gamintojų organizacijų narių, gaunančių naudos iš veiksmo, skaičius.

3

Skaitinė

IV.4

69 straipsnis.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Investicijos rūšis: energijos taupymas arba poveikio aplinkai mažinimas; saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimas; žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas; šalutinių produktų perdirbimas; ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas; nauji ar patobulinti produktai, procesai ar valdymo sistemos.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Parama gaunančių įmonių skaičius.

2

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

3

Skaitinė

V skyrius. Su žvejybos ir akvakultūros produktais susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose regionuose kompensavimas

V.1

70 straipsnis.

Kompensavimo tvarka

Kompensuojamos papildomos išlaidos

1

Skaitinė

Neprivaloma

Naudos iš veiksmo gaunančių įmonių skaičius.

2

Skaitinė

Naudos iš veiksmo gaunančių darbuotojų skaičius.

3

Skaitinė

VI skyrius. Bendrą žuvininkystės politiką papildančios priemonės pagal pasidalijamojo valdymo principą

VI.1

76 straipsnis

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

Veiksmo rūšis: technologijų įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; duomenų perdavimo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas; atsekamumo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas; keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas: patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas; kitų kontrolės priemonių įsigijimas; inovacinių kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomieji projektai; mokymo ir mainų programos; ekonominės naudos analizė ir atliktų auditų įvertinimas; seminarai ir žiniasklaidos priemonės; veiklos išlaidos; veiksmų plano įgyvendinimas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Privaloma investicijų į laivą atveju.

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

VI.2

77 straipsnis.

Duomenų rinkimas

Paramos gavėjo rūšis.

1

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

VII skyrius. Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

VII.1

78 straipsnis.

Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

Veiksmo rūšis: veiksmų programos įgyvendinimas; IT sistemos; administracinių gebėjimų stiprinimas; komunikacijos veikla; vertinimas; tyrimai; kontrolė ir auditas, žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklas; kita.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

VIII skyrius. Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

VIII.1

80 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jūrų stebėjimo integravimas

Veiksmo rūšis: indėlis į integruotą jūrų stebėjimą; indėlis į bendros keitimosi informacija aplinkos kūrimą.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

VIII.2

80 straipsnio 1 dalies b punktas.

Jūrų aplinkos apsaugos skatinimas ir tausus jūrų ir pakrančių išteklių naudojimas

Veiksmo rūšis: saugomos jūrų teritorijos; „Natura 2000“.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Susijusių saugomų jūrų teritorijų plotas (km2) (jei aktualu).

2

Skaitinė

Susijusių saugomų „Natura 2000“ teritorijų plotas (km2) (jei aktualu).

3

Skaitinė

Paramos gavėjo rūšis.

4

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.

VIII.3

80 straipsnio 1 dalies c punktas.

Žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimas

Veiksmo rūšis: stebėsenos programos parengimas; Jūrų strategijos pagrindų direktyvos priemonių nustatymas.

1

Žr kodą 3 lentelėje. Skaitinė.

Neprivaloma

Paramos gavėjo rūšis.

2

Žr kodą 4 lentelėje. Skaitinė.


2 lentelė. Žvejybos rūšis

Kodas

Aprašymas

1

Žvejyba jūroje

2

Žvejyba vidaus vandenyse

3

Abi žvejybos rūšys


3 lentelė. Veiksmų rūšys

Kodas

Aprašymas

Sąsaja su priemonės (-ių) kodu (-ais)

1

Produktai ir įranga

I.1

2

Procesai ir metodai

I.1

3

Valdymo ir organizavimo sistema

I.1

4

Galimybių studijos ir konsultavimo paslaugos

I.2

5

Specialistų konsultacijos

I.2

6

Verslo strategijos

I.2

7

Tinklai

I.3

8

Partnerystės susitarimas ar asociacija

I.3

9

Duomenų rinkimas ir tvarkymas

I.3

10

Tyrimai

I.3

11

Bandomieji projektai

I.3

12

Platinimas

I.3

13

Seminarai

I.3

14

Geriausia praktika

I.3

15

Mokymas ir mokymasis

I.4, I.5

16

Bendradarbiavimas tinkluose

I.4

17

Socialinis dialogas

I.4

18

Investicijos į laivą

I.6

19

Žūklės turizmas

I.6

20

Restoranai

I.6

21

Aplinkosaugos funkcijos

I.6

22

Šviečiamoji veikla

I.6

23

Investicija į laivą

I.8

24

Atskira įranga

I.8

25

Pavojingas meteorologinis reiškinys

I.12

26

Ekologinė avarija

I.12

27

Gelbėjimo išlaidos

I.12

28

Rengimas

I.13, I.14

29

Plėtojimas

I.13, I.14

30

Stebėsena

I.13, I.14

31

Vertinimas

I.13

32

Valdymas

I.13

33

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

I.14

34

Tiesioginis išteklių atkūrimas

I.14

35

Žvejybos įrankių selektyvumas

I.15

36

Į jūrą išmetamų žuvų kiekio mažinimas arba nepageidaujamos priegaudos tvarkymas

I.15

37

Fizinio ir biologinio žvejybos poveikio ekosistemai ir jūros dugnui panaikinimas

I.15

38

Užtikrinimas, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai

I.15

39

Plūdriosios priemonės pelaginėms žuvims žvejoti atokiausiuose regionuose

I.15

40

Žvejybos veiklos poveikį aplinkai mažinti skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių plėtojimas

I.16

41

Žvejybos veiklos poveikį aplinkai mažinti skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių diegimas

I.16

42

Tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių plėtojimas

I.16

43

Tausiai ištekliams naudoti skirtų naujų techninių arba organizacinių žinių diegimas

I.16

44

Investicijos į įrengimus

I.18

45

Išteklių valdymas

I.18

46

„Natura 2000“ teritorijoms ir specialioms saugomoms teritorijoms skirti valdymo planai

I.18

47

„Natura 2000“ teritorijų valdymas

I.18

48

Saugomų jūrų teritorijų valdymas

I.18

49

Sąmoningumo ugdymas

I.18

50

Kiti veiksmai, kuriais siekiama praturtinti biologinę įvairovę

I.18

51

Laivo įranga

I.20

52

Žvejybos įrankiai

I.20

53

Energijos vartojimo efektyvumo patikrinimai ir sistemos

I.20

54

Tyrimai

I.20

55

Variklio pakeitimas

I.21

56

Modernizavimas

I.21

57

Investicijos į žvejybos produktų vertės didinimą

I.22

58

Investicijos į laivus, kuriomis gerinama žvejybos produktų kokybė

I.22

59

Kokybė

I.23

60

Kontrolė ir atsekamumas

I.23

61

Energijos vartojimo efektyvumas

I.23

62

Aplinkos apsauga

I.23

63

Sauga ir darbo sąlygos

I.23

64

Žinių plėtojimas

II.1

65

Naujų rūšių teikimas

II.1

66

Galimybių studijos

II.1

67

Produktyvios investicijos

II.2

68

Įvairinimas

II.2

69

Modernizavimas

II.2

70

Gyvūnų sveikata

II.2

71

Produktų kokybė

II.2

72

Atkūrimas

II.2

73

Papildoma veikla

II.2

74

Aplinka ir ištekliai

II.3

75

Vandens naudojimas ir kokybė

II.3

76

Uždaros sistemos

II.3

77

Energijos vartojimo efektyvumas

II.4

78

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

II.4

79

Valdymo sukūrimas

II.5

80

Konsultavimo paslaugų ūkiams pirkimas

II.5

81

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (atitiktis aplinkos teisės aktams)

II.5

82

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (poveikio aplinkai vertinimas)

II.5

83

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (gyvūnų gerovė, sveikata ir sauga, taip pat atitiktis visuomenės sveikatos teisės aktams)

II.5

84

Pagalbos ir konsultavimo paslaugos (rinkodaros ir verslo strategijos)

II.5

85

Profesinis mokymas

II.6

86

Mokymasis visą gyvenimą

II.6

87

Platinimas

II.6

88

Nauji profesiniai gebėjimai

II.6

89

Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas

II.6

90

Bendradarbiavimas tinkluose ir keitimasis patirtimi

II.6

91

Teritorijų nustatymas

II.7

92

Paramos priemonių ir infrastruktūros gerinimas

II.7

93

Didelės žalos prevencija

II.7

94

Veiksmai nustačius padidėjusį gaištamumą ar ligas

II.7

95

Perėjimas prie ekologinės akvakultūros

II.9

96

Dalyvavimas EMAS

II.9

97

Akvakultūra „Natura 2000“ teritorijose

II.10

98

Išsaugojimas ex situ ir reprodukcija

II.10

99

Akvakultūros veikla, įskaitant aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimą bei gerinimą

II.10

100

Ligų kontrolė ir likvidavimas

II.12

101

Geriausia praktika ir elgesio kodeksai

II.12

102

Akvakultūros priklausomybės nuo veterinarinių vaistų mažinimas

II.12

103

Veterinariniai ir farmaciniai tyrimai ir geriausia praktika

II.12

104

Sanitarinės apsaugos grupės

II.12

105

Kompensacijos moliuskų augintojams

II.12

106

Vertės didinimas

III.3

107

Įvairinimas

III.3

108

Aplinka

III.3

109

Socialinis ir kultūrinis aspektas

III.3

110

Valdymas

III.3

111

Einamosios išlaidos ir aktyvus pritaikymas

III.3

112

Parengiamoji parama

III.4

113

Projektai toje pačioje valstybėje narėje

III.4

114

Su kitomis valstybėmis narėmis bendri projektai

III.4

115

Su ES nepriklausančiais partneriais bendri projektai

III.4

116

Gamintojų organizacijų, asociacijų ar tarpšakinių organizacijų steigimas

IV.3

117

Naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (rinkodaros potencialą turinčios rūšys)

IV.3

118

Naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (nepageidaujama priegauda)

IV.3

119

Naujų rinkų paieška ir rinkodaros sąlygų gerinimas (mažo poveikio aplinkai produktai arba ekologiški produktai)

IV.3

120

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tausios žvejybos ir akvakultūros produktų sertifikavimas ir propagavimas)

IV.3

121

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (kokybės sistemos)

IV.3

122

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (tiesioginė prekyba)

IV.3

123

Kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas (pakavimas)

IV.3

124

Gamybos skaidrumas

IV.3

125

Atsekamumas ir ekologiniai ženklai

IV.3

126

Standartinės sutartys

IV.3

127

Komunikacijos ir reklaminės kampanijos

IV.3

128

Energijos taupymas arba poveikio aplinkai mažinimas

IV.4

129

Saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimas

IV.4

130

Žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas

IV.4

131

Šalutinių produktų perdirbimas

IV.4

132

Ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas

IV.4

133

Nauji ar patobulinti produktai, procesai ar valdymo sistemos

IV.4

134

Technologijų įsigijimas, įrengimas ir kūrimas

VI.1

135

Duomenų perdavimo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas

VI.1

136

Atsekamumo užtikrinimo komponentų kūrimas, įsigijimas ir įrengimas

VI.1

137

Keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas

VI.1

138

Patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas

VI.1

139

Kitų kontrolės priemonių įsigijimas

VI.1

140

Inovacinių kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomieji projektai

VI.1

141

Mokymo ir mainų programos

VI.1

142

Ekonominės naudos analizė ir atliktų auditų įvertinimas

VI.1

143

Seminarai ir žiniasklaidos priemonės

VI.1

144

Veiklos išlaidos

VI.1

145

Veiksmų plano įgyvendinimas

VI.1

146

Veiksmų programos įgyvendinimas

VII.1

147

IT sistemos

VII.1

148

Administracinių gebėjimų stiprinimas

VII.1

149

Komunikacijos veikla

VII.1

150

Vertinimas

VII.1

151

Tyrimai

VII.1

152

Kontrolė ir auditas

VII.1

153

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklas

VII.1

154

Kita

VII.1

155

Indėlis į integruotą jūrų stebėjimą

VIII.1

156

Indėlis į bendros keitimosi informacija aplinkos kūrimą

VIII.1

157

Saugomos jūrų teritorijos

VIII.2

158

„Natura 2000“

VIII.2

159

Stebėsenos programos parengimas

VIII.3

160

Jūrų strategijos pagrindų direktyvos priemonių nustatymas

VIII.3


4 lentelė. Paramos gavėjų rūšys

Kodas

Aprašymas

1

Viešoji institucija

2

Juridinis asmuo

3

Fizinis asmuo

4

Žvejų organizacija

5

Gamintojų organizacijos

6

Nevyriausybinė organizacija

7

Mokslinių tyrimų centras, universitetas

8

Mišrus


5 lentelė. Investicijų kategorijos

Kodas

Aprašymas

Sąsaja su priemonės (-ių) kodu (-ais)

1

Žvejybos uostai

I.23, I.24

2

Iškrovimo vietos

I.23, I.24

3

Aukcionams skirtos patalpos

I.23, I.24

4

Priedangos

I.23, I.24


(1)  Informaciją pateikti tik kai atrenkama žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1243/2014

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (1), ypač į jo 107 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 (2) nustatomos Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), Europos socialiniam fondui (ESF), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF) taikytinos bendros nuostatos. Tame reglamente reikalaujama, kad valstybių narių vadovaujančiosios institucijos sukurtų sistemą, kurioje kompiuterine forma būtų registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, įskaitant duomenis apie atskirus veiksmus, reikalingi stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais;

(2)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 (3) III priede nurodyti kiekvieno veiksmo duomenys, registruotini ir saugotini kompiuterine forma kiekvienos valstybės narės sukurtoje stebėsenos sistemoje;

(3)

kad Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnyje numatyta stebėsenos ir vertinimo sistema veiktų, būtinos papildomos duomenų registravimo ir perdavimo taisyklės. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnio 3 dalimi tose taisyklėse turėtų būti nustatyta informacija, kurią turi atsiųsti valstybės narės, siekiant kuo didesnės sinergijos su kitais galimais duomenų šaltiniais, pvz., registruotinų ir saugotinų duomenų sąrašu, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 1303/2014;

(4)

siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos informacijos, kurią Komisijai turi atsiųsti valstybės narės, taisyklės, kad būtų galima stebėti ir vertinti veiksmus, finansuojamus Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis (EJRŽF) pagal pasidalijamojo valdymo principą.

2 straipsnis

Duomenų sąrašas ir duomenų bazės struktūra

1.   Kiekviena valstybė narė registruoja duomenis savo duomenų bazėje kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalyje ir pateikia Komisijai duomenų sąrašą, kuriame nurodoma Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija ir kuris atitinka šio reglamento I priede nustatytą struktūrą.

2.   Duomenų sąrašas registruojamas ir pateikiamas Komisijai kiekvieno veiksmo, atrinkto finansuoti pagal EJRŽF remiamą veiksmų programą, atveju.

3 straipsnis

Duomenų įvedimas į duomenų bazę

2 straipsnyje nurodyti duomenys įvedami į duomenų bazę dviem etapais:

a)

veiksmo patvirtinimo metu;

b)

užbaigus veiksmą.

4 straipsnis

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

I priedo D dalyje (Veiksmo įgyvendinimo duomenys) nurodyta informacija grindžiama II priede nurodytais laukais.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).


I PRIEDAS

DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

A DALIS

Administracinė informacija

Laukas

Turinys

Aprašas

Duomenų poreikis ir sinergija

1

CCI

Veiksmų programos bendrasis identifikavimo kodas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 (1) III priedo 19 duomenų laukas

2

Unikalus veiksmo identifikatorius (ID)

Privalomas visiems fondo lėšomis remiamiems veiksmams

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 5 duomenų laukas

3

Veiksmo pavadinimas

Jei yra ir jei 2 lauke nurodytas skaičius

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 5 duomenų laukas

4

Laivo numeris – Bendrijos laivyno registro numeris (CFR (2))

Jei aktualu

Taikoma tik EJRŽF

5

NUTS kodas (3)

Įrašykite tinkamiausią NUTS lygį (numatytoji reikšmė = III lygis)

Taikoma tik EJRŽF

6

Paramos gavėjas

Paramos gavėjo pavadinimas/vardas, pavardė (tik juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys vadovaujantis nacionaline teise);

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 1 duomenų laukas

7

Paramos gavėjo lytis

Jei aktualu (galima reikšmė: 1: vyriška, 2: moteriška, 3: kita)

Taikoma tik EJRŽF

8

Įmonės dydis

Jei aktualu (4) (galimos reikšmės: 1: labai maža, 2: mažoji, 3: vidutinė, 4: didelė)

Taikoma tik EJRŽF

9

Veiksmo įgyvendinimo pažangos lygis

1 skaitmuo:

kodas 0

=

veiksmas, dėl kurio priimtas sprendimas skirti paramą, tačiau Komisijai teikiamos išlaidos dar nepatvirtintos

kodas 1

=

veiksmas sustabdytas įgyvendinus jo dalį (kai kurios Komisijai teikiamos išlaidos buvo patvirtintos)

kodas 2

=

veiksmo atsisakyta įgyvendinus jo dalį (kai kurios Komisijai teikiamos išlaidos buvo patvirtintos)

kodas 3

=

veiksmas užbaigtas (visos Komisijai teikiamos išlaidos buvo patvirtintos)

Taikoma tik EJRŽF

B DALIS

Išlaidų prognozė (išreikšta veiksmui taikoma valiuta)

Laukas

Turinys

Aprašas

Duomenų poreikis ir sinergija

10

Iš viso reikalavimus atitinkančių sąnaudų

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, patvirtinta visų reikalavimus atitinkančių sąnaudų suma

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 41 duomenų laukas

11

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų sąnaudų

Visų reikalavimus atitinkančių sąnaudų suma, sudaranti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtas viešąsias išlaidas

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 42 duomenų laukas

12

EJRŽF parama

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nustatyta viešosios paramos suma

Taikoma tik EJRŽF

13

Patvirtinimo data

Dokumento, kuriame nustatomos paramos sąlygos, data

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 12 duomenų laukas

C DALIS

Finansinis veiksmo įgyvendinimas (EUR)

Laukas

Turinys

Aprašas

Duomenų poreikis ir sinergija

14

Iš viso reikalavimus atitinkančių išlaidų

Komisijai deklaruotos reikalavimus atitinkančios išlaidos, nustatytos remiantis faktiškai patirtomis ir apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 53 duomenų laukas

15

Iš viso reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas reikalavimus atitinkančias išlaidas, nustatytas remiantis faktiškai atlygintomis ir apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 54 duomenų laukas

16

EJRŽF reikalavimus atitinkančios išlaidos

EJRŽF išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas reikalavimus atitinkančias išlaidas

Taikoma tik EJRŽF

17

Galutinio mokėjimo paramos gavėjui data

 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 III priedo 45 duomenų laukas (tik nuo galutinio mokėjimo paramos gavėjui)

D DALIS

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

Laukas

Turinys

Pastaba

Duomenų poreikis ir sinergija

18

Atitinkama priemonė

Priemonės kodas (žr. II priedą)

Taikoma tik EJRŽF

19

Pasiekimų rodiklis

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF

20

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

Žr. II priedą

Taikoma tik EJRŽF

21

Įgyvendinimo duomenų vertė

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF

E DALIS

Rezultatų rodikliai

Laukas

Turinys

Pastaba

Duomenų poreikis ir sinergija

22

Su veiksmu susijęs (-ę) rezultatų rodiklis (-iai)

Rezultatų rodiklio kodo numeris (5)

Taikoma tik EJRŽF

23

Preliminarus paramos gavėjo numatytas rezultatas

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF

24

Po įgyvendinimo patvirtinta rezultatų rodiklio vertė

Skaitinė vertė

Taikoma tik EJRŽF


(1)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).

(2)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(4)  Pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320) 2 straipsnio 28 dalį dėl MVĮ.

(5)  Nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 107 straipsnio 1 dalį.


II PRIEDAS

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO DUOMENYS

Priemonės kodas

Priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 508/2014

Veiksmo įgyvendinimo duomenys

I skyrius. Tvarus žuvininkystės plėtojimas

I.1

26 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis. Inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Inovacijų rūšis: produktai ir įranga; procesai ir metodai; valdymo ir organizavimo sistema

Paramą gaunančiose bendrovėse dirbančių asmenų, kurie iš veiksmo gauna tiesioginės naudos, skaičius

I.2

27 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis. Konsultavimo paslaugos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Konsultavimo paslaugų rūšis: galimybių studijos ir konsultavimo paslaugos; specialistų konsultacijos; verslo strategijos

I.3

28 straipsnis ir 44 straipsnio 3 dalis. Mokslininkų ir žvejų partnerystės

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiklos rūšis: tinklai; partnerystės susitarimas ar asociacija; duomenų rinkimas ir tvarkymas; tyrimai; bandomieji projektai; žinių platinimas; seminarai; geriausia praktika

Partnerystėje dalyvaujančių mokslininkų skaičius

Partnerystėje dalyvaujančių žvejų skaičius

Veiksme dalyvaujančių kitų subjektų skaičius

I.4

29 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas.

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas. Mokymas, bendradarbiavimas tinkluose, socialinis dialogas, parama sutuoktiniui ir partneriams

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis; bendradarbiavimas tinkluose; socialinis dialogas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių sutuoktinių ir partnerių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių asmenų ar organizacijų (mokymų dalyvių, tinklų narių, socialiniame dialoge dalyvaujančių organizacijų) skaičius

I.5

29 straipsnio 3 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies a punktas

Žmogiškojo kapitalo, darbo vietų kūrimo ir socialinio dialogo rėmimas. Mokiniai mažos apimties priekrantės žvejybos laivuose

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiklos rūšis: mokymas ir mokymasis

Iš šio veiksmo naudos gaunančių mokinių skaičius

I.6

30 straipsnis ir 44 straipsnio 4 dalis

Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Įvairinimo rūšis: investicijos į laivą; žūklės turizmas; restoranai; aplinkosaugos funkcijos; šviečiamoji veikla

Susijusių žvejų skaičius

I.7

31 straipsnis ir 44 straipsnio 2 dalis

Parama veiklą pradedantiems jauniesiems žvejams

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Iš šio veiksmo naudos gaunančių jaunųjų žvejų amžius

I.8

32 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies b punktas

Sveikata ir sauga

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Atitinkamos įrangos rūšis: investicijos į laivą; atskira įranga

Su veiksmu susijusių žvejų skaičius

I.9

33 straipsnis

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas

Susijusių žvejų skaičius

Susijusių dienų skaičius

I.10

34 straipsnis

Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui

Susijusių žvejų skaičius

I.11

35 straipsnis

Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirtas tarpusavio pagalbos fondas. Fondo sukūrimas

Tarpusavio pagalbos fondo pavadinimas

I.12

35 straipsnis

Pavojingų meteorologinių reiškinių ir ekologinių avarijų atvejams skirtas tarpusavio pagalbos fondas. Mokamos kompensacijos

Kompensacijos, mokamos dėl: pavojingų meteorologinių reiškinių; ekologinių avarijų; gelbėjimo išlaidų

Susijusių laivų skaičius

Susijusių įgulos narių skaičius

I.13

36 straipsnis

Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms

Veiklos rūšis: sistemų kūrimas; plėtojimas; stebėsena; vertinimas; valdymas

Paramos gavėjo rūšis: viešoji valdžios institucija; juridinis arba fizinis asmuo; žvejų organizacija; gamintojų organizacija; kita

I.14

37 straipsnis

Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui ir regioniniam bendradarbiavimui

Veiklos rūšis: rengimas, plėtojimas ir stebėsena; suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas; tiesioginis išteklių atkūrimas

Susijusių išteklių skaičius, jei aktualu

Bendras su projektu susijęs plotas (km2)

I.15

38 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Investicijų rūšis: įrankių selektyvumas; nepageidaujamos priegaudos mažinimas arba tvarkymas; žvejybos poveikio ekosistemai ir jūros dugnui panaikinimas; apsaugos priemonės, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai; plūdriosios priemonės pelaginėms žuvims žvejoti atokiausiuose regionuose

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.16

39 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies c punktas

Su jūrų biologinių išteklių išsaugojimu susijusios inovacijos

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: žvejybos poveikio mažinimui skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių plėtojimas; žvejybos poveikio mažinimui skirtų naujų technikos arba organizacinių žinių diegimas; tausų išteklių naudojimą užtikrinančių naujų technikos arba organizacinių žinių plėtojimas; tausų išteklių naudojimą užtikrinančių naujų technikos arba organizacinių žinių diegimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.17

40 straipsnio 1 dalies a punktas

Jūrų biologinės įvairovės apsauga bei atkūrimas. Atliekų rinkimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.18

40 straipsnio 1 dalies b–g ir i punktai bei 44 straipsnio 6 dalis. Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Pastangos, kuriomis siekiama pagerinti valdymą arba išsaugojimą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas arba modernizavimas, su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėsena, sąmoningumo aplinkosaugos srityje ugdymas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę bei ekosistemų funkcijas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: investicijos į įrenginius; išteklių valdymas; „Natura 2000“ ir specialių saugomų teritorijų valdymo planai; „Natura 2000“ teritorijų valdymas, saugomų jūrų teritorijų valdymas; sąmoningumo didinimas; kiti veiksmai, kuriais turtinama biologinė įvairovė

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2)

Bendras su saugomomis jūrų teritorijomis susijęs plotas (km2)

Susijusių žvejų skaičius

I.19

40 straipsnio 1 dalies h punktas

Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

I.20

41 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumą, audito sistemas ir tyrimus

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: laivo įranga; žvejybos įranga; energijos vartojimo efektyvumas; tyrimai

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%)

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%), jei aktualu

I.21

41 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 1 dalies d punktas

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Variklių keitimas arba modernizavimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: keitimas; modernizavimas

kW prieš intervenciją (sertifikuota arba patikrinta fiziškai)

kW po intervencijos (sertifikuota arba patikrinta fiziškai)

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

Sunaudojamo kuro kiekio sumažėjimas (%)

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (%), jei aktualu

1.22

42 straipsnis ir 44 straipsnio 1 dalies e punktas

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Veiksmo rūšis: investicijos į produktų vertės didinimą; investicijos į laivus, kuriomis gerinama žvejybos produktų kokybė

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

1.23

43 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 44 straipsnio 1 dalies f punktas

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis gerinama žvejybos uostų, aukcionams skirtų patalpų, iškrovimo vietų ir priedangų infrastruktūra; investicijos žvejų saugai gerinti

Nurodyti, ar veiksmas susijęs su žvejyba jūroje, žvejyba vidaus vandenyse ar abiem

Investicijų kategorija: žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos

Investicijų rūšis: kokybė; kontrolė ir atsekamumas; aplinkos apsauga; sauga ir darbo sąlygos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių uosto naudotojų ar kitų darbuotojų skaičius

I.24

43 straipsnio 2 dalis

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą laimikį

Investicijų kategorija: žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionams skirtos patalpos ir priedangos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių žvejų skaičius

II skyrius. Tvari akvakultūros plėtra

II.1

47 straipsnis

Inovacijos

Inovacijų rūšis: žinių plėtojimas; naujų rūšių teikimas rinkai; galimybių studijos

Dalyvaujančios mokslinių tyrimų įstaigos rūšis: privačioji, viešoji

Paramą gaunančių įmonių darbuotojų, kurie gauna tiesioginės naudos iš veiksmo, skaičius

II.2

48 straipsnio 1 dalies a–d ir f–h punktai

Produktyvios investicijos į akvakultūrą

Investicijų rūšis: produktyvumas; įvairinimas; modernizavimas; gyvūnų sveikata; produktų kokybė; atkūrimas; papildoma veikla

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.3

48 straipsnio 1 dalies e, i ir j punktai

Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Išteklių naudojimo efektyvumas, naudojamo vandens ir cheminių medžiagų kiekio mažinimas; recirkuliacinės sistemos, užtikrinančios kuo mažesnį vandens naudojimą

Investicijų rūšis: aplinka ir ištekliai; vandens naudojimas ir kokybė, uždaros sistemos

II.4

48 straipsnio 1 dalies k punktas

Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančiųjų išteklių energija

Investicijų rūšis: energijos vartojimo efektyvumas; atsinaujinančiųjų išteklių energija

II.5

49 straipsnis

Valdymo, pagalbos ir konsultavimo paslaugos akvakultūros ūkiams

Veiksmo rūšis: valdymo sukūrimas; pagalbos ir konsultavimo paslaugos; ūkių konsultavimo paslaugų pirkimas

Konsultavimo paslaugų rūšis (jei aktualu): aplinkosaugos teisės aktų laikymasis; poveikio aplinkai vertinimas; gyvūnų gerovės, sveikatos bei saugos ir visuomenės sveikatos teisės aktų laikymasis

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.6

50 straipsnis

Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas

Veiklos rūšis: profesinis mokymas; mokymasis visą gyvenimą; žinių platinimas; nauji profesiniai gebėjimai; darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; bendradarbiavimas tinkluose ir keitimasis patirtimi

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių sutuoktinių ir sugyventinių skaičius

II.7

51 straipsnis

Akvakultūros teritorijų galimybių didinimas

Veiksmo rūšis: teritorijų nustatymas; paramos priemonių ir infrastruktūros tobulinimas; didelės žalos prevencija; veiksmai nustačius gaištamumą ar ligas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.8

52 straipsnis

Naujų akvakultūros augintojų skatinimas užsiimti tausia akvakultūra

Bendras susijęs plotas (km2)

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.9

53 straipsnis

Perėjimas prie aplinkosaugos vadybos ir audito sistemų bei ekologinės akvakultūros

Veiksmo rūšis: perėjimas prie ekologinės akvakultūros; dalyvavimas EMAS

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

Bendras susijęs plotas (km2)

II.10

54 straipsnis

Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

Veiksmo rūšis: akvakultūra „Natura 2000“ teritorijose; gyvūnų išsaugojimas ex situ ir reprodukcija; akvakultūros veikla, įskaitant aplinkos ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinimą

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

Bendras su „Natura 2000“ susijęs plotas (km2)

Bendras su „Natura 2000“ nesusijęs plotas (km2)

II.11

55 straipsnis

Visuomenės sveikatai skirtos priemonės

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.12

56 straipsnis

Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės

Veiksmo rūšis: ligų kontrolė ir likvidavimas; geriausia praktika ir elgesio kodeksai; priklausomybės nuo veterinarinių vaistų mažinimas; veterinariniai arba farmaciniai tyrimai ir geriausios praktikos pavyzdžiai; sanitarinės apsaugos grupės; kompensacijos moliuskų augintojams

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

II.13

57 straipsnis

Akvakultūros išteklių draudimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

III skyrius Tvarus žuvininkystės ir akvakultūros regionų plėtojimas

III.1

62 straipsnio 1 dalies a punktas

EJRŽF parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai. Parengiamoji parama

Paramos gavėjo rūšis: viešoji įstaiga; NVO; kita kolektyvinė įstaiga; privatus asmuo

III.2

63 straipsnis

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių atranka (1)

Gyventojų, priklausančių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veiklos rajonui, skaičius (vienetais)

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių viešųjų partnerių skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių privačių partnerių skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei priklausančių pilietinės visuomenės partnerių skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės aktyvaus pritaikymo veiklą vykdančių darbuotojų (visos darbo dienos ekvivalentu) skaičius

III.3

63 straipsnis

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. ŽRVVG remiami projektai (įskaitant einamąsias išlaidas ir aktyvų pritaikymą)

Veiksmo rūšis: vertės didinimas; veiklos įvairinimas; aplinka; socialiniai ir kultūriniai aspektai; valdymas; einamosios išlaidos ir aktyvus pritaikymas

III.4

64 straipsnis

Bendradarbiavimo veikla

Veiksmo rūšis: parengiamoji parama; projektai tos pačios valstybės narės teritorijoje; projektai su partneriais už ES ribų

Partnerių skaičius, jei aktualu

IV skyrius Su prekyba ir perdirbimu susijusios priemonės

IV.1

66 straipsnis

Gamybos ir prekybos planai

Susijusių gamintojų organizacijų narių skaičius

IV.2

67 straipsnis

Parama sandėliavimui

Iš šio veiksmo naudos gaunančių gamintojų organizacijų skaičius

IV.3

68 straipsnis

Rinkodaros priemonės

Veiksmo rūšis: gamintojų organizacijų, asociacijų ar tarpšakinių organizacijų steigimas; naujų rinkų paieška ir pateikimo rinkai sąlygų gerinimas; kokybės ir pridėtinės vertės skatinimas; gamybos skaidrumas; atsekamumas ir ekologiniai ženklai; standartinės sutartys; komunikacijos ir reklaminės kampanijos

Projektai, kuriais siekiama ieškoti naujų rinkų ir gerinti pateikimo rinkai sąlygas: rinkodaros potencialą turinčios rūšys; nepageidaujama priegauda; produktai, gauti taikant mažo poveikio aplinkai metodus arba ekologiniai produktai

Projektai, kuriais siekiama skatinti kokybę ir pridėtinę vertę: kokybės sistemos; tausiu būdu gautų produktų sertifikavimas ir propagavimas; tiesioginė prekyba; pakavimas

Iš šio veiksmo naudos gaunančių įmonių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių gamintojų organizacijų skaičius

IV.4

69 straipsnis

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

Investicijų rūšis: energijos taupymas ir poveikio aplinkai mažinimas; saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimas; sužvejoto laimikio perdirbimas ne žmonių vartojimui; šalutinių produktų perdirbimas; ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas; nauji ar patobulinti produktai, procesai ar valdymo sistemos

Remiamų įmonių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

V skyrius Su žvejybos ir akvakultūros produktais susijusių papildomų išlaidų atokiausiuose regionuose kompensavimas

V.1

70 straipsnis

Kompensavimo tvarka

Kompensuojamos papildomos išlaidos

Iš šio veiksmo naudos gaunančių įmonių skaičius

Iš šio veiksmo naudos gaunančių darbuotojų skaičius

VI skyrius Bendrą žuvininkystės politiką papildančios priemonės pagal pasidalijamojo valdymo principą

VI.1

76 straipsnis

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

Veiksmo rūšis: technologijų įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; komponentų, reikalingų siekiant užtikrinti duomenų perdavimą, įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; komponentų, reikalingų siekiant užtikrinti atsekamumą, įsigijimas, įrengimas ir kūrimas; keitimosi duomenimis ir duomenų analizės programų įgyvendinimas; patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas; kitų kontrolės priemonių įsigijimas; inovacinių kontrolės bei stebėsenos sistemų ir bandomųjų projektų kūrimas; mokymo ir mainų programos; ekonominės naudos analizė ir auditų įvertinimas; seminarai ir žiniasklaidai skirtos priemonės; veiklos išlaidos; veiksmų plano įgyvendinimas

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

Susijusių žvejybos laivų skaičius, jei aktualu

VI.2

77 straipsnis

Duomenų rinkimas

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

VII skyrius Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

VII.1

78 straipsnis

Valstybės narės iniciatyva teikiama techninė parama

Veiksmo rūšis: veiksmų programos įgyvendinimas; IT sistemos; administracinių gebėjimų tobulinimas; komunikacijos veikla; vertinimas; tyrimai; kontrolė ir auditas; ŽRVVG tinklas; kita

VIII skyrius Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas

VIII.1

80 straipsnio 1 dalies a punktas

Jūrų stebėjimo integravimas

Veiksmo rūšis: prisidėti prie integruoto jūrų stebėjimo; prisidėti prie bendros keitimosi informacija aplinkos

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

VIII.2

80 straipsnio 1 dalies b punktas

Jūrų aplinkos apsauga ir tvarus jūrų ir pakrančių išteklių naudojimas

Veiksmo rūšis: saugomos jūrų teritorijos, „Natura 2000“ teritorijos

Susijusių saugomų jūrų teritorijų plotas (km2)

Susijusių „Natura 2000“ teritorijų plotas (km2)

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio

VIII.3

80 straipsnio 1 dalies c punktas

Žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimas

Veiksmo rūšis: stebėsenos programos nustatymas; Jūrų strategijos pagrindų direktyvos priemonių nustatymas

Paramos gavėjo rūšis: privatusis, viešasis, mišraus pobūdžio


(1)  Informaciją pateikti tik jei pasirinkta ŽRVVG.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) Nr. 1244/2014

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva), įgyvendinimo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva) (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 375/2014 Komisija turėtų nustatyti standartus ir procedūras, kurie apimtų būtinas sąlygas, susitarimus ir reikalavimus, kuriuos turėtų taikyti siunčiančioji ir priimančioji organizacijos nustatydamos, atrinkdamos, rengdamos, valdydamos ir dislokuodamos savanorius kandidatus ir ES pagalbos savanorius humanitarinės pagalbos operacijoms trečiosiose šalyse remti. Reglamente (ES) Nr. 375/2014 numatyta, kad šie standartai turėtų būti priimti deleguotaisiais aktais, o procedūros – įgyvendinimo aktais;

(2)

visi ES pagalbos savanorių iniciatyva suinteresuotieji asmenys, įskaitant pačius savanorius ir siunčiančiąją bei priimančiąją organizacijas, turėtų būti raginami prisiimti bendrą atsakomybę už iniciatyvą;

(3)

svarbu, kad savanoriai kandidatai būtų nustatyti ir atrinkti jų nediskriminuojant, sąžiningai ir skaidriai, siunčiančiajai ir priimančiajai organizacijoms bendradarbiaujant taip, kad būtų patenkinti tikrieji priimančiųjų organizacijų nurodyti vietos lygmens poreikiai;

(4)

ir siunčiančioji, ir priimančioji organizacijos turėtų surengti nuodugnų įvadinį instruktažą tam, kad užkirstų kelią su funkcijomis ir lūkesčiais susijusiems nesusipratimams ir savanorius tinkamai praktiškai parengtų misijai. Taip būtų padėtas pagrindas priimančiosios bendruomenės pasitikėjimui ir pripažinimui, visapusiškai atsižvelgiant į atitinkamus kultūriniu požiūriu jautrius dalykus;

(5)

mokymas yra vienas svarbiausių pasirengimo dislokavimui etapų, jį reikėtų rengti visiems savanoriams kandidatams pagal struktūruotą privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų programą. Be to, jaunesniesiems specialistams turėtų būti suteikta galimybė (jeigu reikia, per praktiką) toliau ugdyti savo gebėjimus ir įgyti naujų konkrečių humanitariniame sektoriuje reikalingų žinių ir įgūdžių. Visų pirma, jie turėtų būti tinkami pagal siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų veiklos pobūdį ir aplinkybes;

(6)

siunčiančioji ir priimančioji organizacijos turėtų įdiegti tinkamą priežiūros ir valdymo sistemą. Jos turėtų drauge prižiūrėti ir vertinti ES pagalbos savanorių veiklos rezultatus ir laimėjimus bei teikti atsiliepimus apie jiems pavestas užduotis ir tikslus. Tai padės pagerinti ES pagalbos savanorių iniciatyvos atskaitomybę;

(7)

kuravimu reikėtų papildyti priežiūrą ir valdymą ir ES pagalbos savanoriui suteikti papildomos pagalbos iki dislokavimo, dislokavimo laikotarpiu ir po dislokavimo;

(8)

dislokavimo trečiosiose valstybėse laikotarpiu reikėtų sukurti nuolatinio ryšio su siunčiančiąja organizacija kanalą, o siunčiančioji organizacija turėtų teikti papildomą pagalbą. Su visais ES pagalbos savanoriais turėtų būti dalijamasi informacija apie rezultatus, o baigus misiją teikiama pagalba;

(9)

tam, kad ES pagalbos savanoriai galėtų pavestas užduotis vykdyti saugioje ir sanitariniu požiūriu tinkamoje aplinkoje bei tenkinti svarbiausius savo poreikius nepatirdami asmeninių sunkumų, kartu kaip savanoriai laikydamiesi kuklaus, neiššaukiančio gyvenimo būdo, jiems reikia sukurti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas. Pragyvenimo ir kitų ES pagalbos savanoriams skiriamų išmokų nėra siekiama prilyginti nuolatinio darbuotojo darbo užmokesčiui. Šių išmokų dydis neturėtų būti nustatomas pagal profesinę patirtį, įgūdžius arba savanoriui pavestos užduoties rezultatus: jų paskirtis yra tik padengti pragyvenimo išlaidas dislokavimo laikotarpiu. Siekiant užtikrinti aukštą ir vienodą apsaugos lygį, visiems ES pagalbos savanoriams turėtų būti suteiktas visapusis specialus draudimas, skirtas jiems apsaugoti visą dislokavimo trečiojoje valstybėje laikotarpį ir visą atitinkamą laikotarpį iki ir po dislokavimo;

(10)

pareiga rūpintis yra ypač svarbi visų bendra pareiga. Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos turėtų kiek galėdamos užtikrinti ES pagalbos savanorių sveikatos priežiūrą, saugą, saugumą, gerovę ir parengti tinkamas saugumo, sveikatos priežiūros ir saugos procedūras. ES pagalbos savanoriai turėtų lygiai taip pat visomis išgalėmis stengtis darbo vietoje saugoti savo ir kitų asmenų sveikatą, saugą ir saugumą;

(11)

kiekvieno ES pagalbos savanorio veiklos rezultatai turėtų būti nuolat stebimi ir vertinami visą misijos laikotarpį. Tuo tikslu turėtų būti remiamasi priežiūros ir veiklos valdymo sistema, per šį procesą turėtų būti renkami duomenys apie tai, kiek ES pagalbos savanoris savo asmeniniu darbu prisideda (vertinant tiesioginį ir bendresnį poveikį) prie projekto ir visos iniciatyvos tikslų įgyvendinimo;

(12)

reikalingas patikimas patvirtinimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad siunčiančioji ir priimančioji organizacijos atitiktų Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nustatytus standartus ir šiame reglamente išdėstytas procedūras. Šis patvirtinimo mechanizmas turėtų būti grindžiamas paprastinimo, nedubliavimo, siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų atskirumo, išlaidų efektyvumo, skaidrumo, nešališkumo, įvairovės skatinimo ir prieinamumo principais;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 26 straipsnį, nuomonę;

(14)

siekiant užtikrinti, kad ES pagalbos savanorių iniciatyva būtų įgyvendinta laiku, reikia, kad šis reglamentas įsigaliotų skubos tvarka, nes jame išdėstytos nuostatos, kuriomis remdamosi įgyvendinančiosios organizacijos dislokuos ES pagalbos savanorius trečiosiose valstybėse,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos Reglamento (ES) Nr. 375/2014 įgyvendinimo taisyklės 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodytose srityse:

a)

procedūros, kurių reikia laikytis siekiant nustatyti ir atrinkti savanorius kandidatus ir suteikti jiems būtiną parengimą iki dislokavimo, įskaitant, jeigu reikia, praktikos galimybes;

b)

mokymo programos sąlygos ir savanorių kandidatų pasirengimo būti dislokuotiems vertinimo procedūra;

c)

ES pagalbos savanorių dislokavimo ir valdymo trečiosiose valstybėse nuostatos, įskaitant, inter alia, priežiūrą vietoje, nuolatinę paramą suteikiant ugdomąjį vadovavimą, kuravimą ir papildomą mokymą, reikiamas darbo sąlygas ir paramą po dislokavimo;

d)

nuostatos dėl savanorių draudimo ir gyvenimo sąlygų užtikrinimo, įskaitant pragyvenimo, gyvenamosios vietos, kelionių ir kitų atitinkamų išlaidų padengimą;

e)

procedūros, kurių reikia laikytis prieš, per dislokavimą ir po jo, kad būtų užtikrinta pareiga rūpintis ir tinkamos saugos ir saugumo priemonės, įskaitant medicininės evakuacijos protokolus bei saugumo planus, kurie apimtų evakuaciją iš trečiųjų šalių ekstremaliosios situacijos atveju, taip pat būtinos ryšių su nacionalinėmis valdžios institucijomis palaikymo procedūros;

f)

kiekvieno ES pagalbos savanorio veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo procedūros;

g)

patvirtinimo mechanizmas, kuriuo užtikrinama, kad siunčiančiosios organizacijos laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnyje nurodytų standartų ir procedūrų, ir priimančiosioms organizacijoms skirtas diferencijuotas patvirtinimo mechanizmas.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 375/2014 3 straipsnyje ir Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, išdėstytos sąvokos. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   kompetencijų sistema– sistema, apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį;

b)   mokymosi ir pažangos planas– planas, apibrėžtas Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį;

c)   mokytojas– mokymo paslaugų teikėjo pasamdytas asmuo vienam arba keliems mokymo moduliams įgyvendinti arba padėti atlikti modeliavimo pagal įvairius scenarijus užduotis ir savanorių kandidatų gebėjimams įvertinti;

d)   mokymo kuratorius– mokymo paslaugų teikėjo pasamdytas mokytojas, kuriam pavesta koordinuojamoji funkcija vertinant savanorio kandidato tinkamumą būti dislokuotam. Jis yra atsakingas už savanorių kandidatų grupę. Remdamasis kitų mokytojų atsiliepimais jis koordinuoja savanorių kandidatų gebėjimų vertinimą ir su savanoriais kandidatais asmeniškai aptaria savęs vertinimo ir mokytojų įvertinimo rezultatus;

e)   kuravimas– darbui, karjerai ar profesiniam tobulėjimui svarbių žinių, socialinio kapitalo neformalaus perdavimo ir psichosocialinės pagalbos teikimas. Kuravimas yra tam tikrą laikotarpį trunkantis asmens, kurį priimančioji organizacija yra paskyrusi kuratoriumi ir kuris, manoma, turi reikiamų žinių, įgūdžių bei patirties, ir ES pagalbos savanorio neformalus, dažniausiai asmeninis, bendravimas;

f)   dalijimasis informacija apie rezultatus– procesas, per kurį siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir ES pagalbos savanoris gauna aiškios informacijos apie pavestos užduoties rezultatus bei ES pagalbos savanorių laimėjimus, per kurį teikiamos rekomendacijos arba mokomasi iš jų patirties, sužinoma apie įgytas žinias, išmoktas pamokas ir padaromos galutinės profesionalios išvados dėl misijos.

2 SKYRIUS

SAVANORIŲ KANDIDATŲ NUSTATYMO IR ATRANKOS PROCEDŪROS

3 straipsnis

Nustatymo ir atrankos procedūra

1.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge parengia nustatymo ir atrankos procedūrą. Apibrėžiamos funkcijos, atsakomybė ir procesai, siekiant užtikrinti, kad įdarbinimo procesas būtų skaidrus, sąžiningas ir veiksmingas ir būtų laikomasi vienodo požiūrio, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų, kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį.

2.   Per nustatymo ir atrankos procedūrą siunčiančioji ir priimančioji organizacijos bendradarbiauja kaip partnerės ir užtikrina, kad informacija būtų teikiama laiku ir nuolat. Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad priimančioji organizacija būtų nuosekliai įtraukiama į visą įdarbinimo procesą.

3.   Suderinta nustatymo ir atrankos procedūra taikoma visais įdarbinimo proceso etapais.

4.   Nustatymo ir atrankos procedūrą sudaro bent šie etapai:

a)

ES pagalbos savanoriams pavedamos užduoties, jų gebėjimų profilio ir atrankos kriterijų suformulavimas, kaip numatyta 4 straipsnyje;

b)

skelbimas ir paraiškos, kaip numatyta 5 straipsnyje;

c)

vertinimas, pirminio ir galutinio pareiškėjų sąrašo sudarymas, kaip numatyta 6 straipsnyje;

d)

atranka, kaip numatyta 7 straipsnyje.

4 straipsnis

ES pagalbos savanoriams pavedamos užduoties, jų gebėjimų profilio ir atrankos kriterijų suformulavimas

1.   Priimančioji organizacija, remdamasi poreikių įvertinimu, kuris turi būti atliekamas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, ir laikydamasi I priedo 1 punkte nustatytų reikalavimų, ES pagalbos savanoriui suformuluoja užduotį, įskaitant lanksčius jos aspektus taip, kad būtų atsižvelgta į savanorio indėlį, kurį šis įneš, kai bus įdarbintas.

2.   Siunčiančioji organizacija peržiūri pavedamą užduotį ir prireikus padeda ją pakoreguoti, kad ji būtų tinkama ir realistiška, atsižvelgiant į tai, kokių gebėjimų yra tikimasi iš ES pagalbos savanorių, taip pat į priimančiosios organizacijos gebėjimą pasinaudoti pagalba ir jos poreikius.

3.   Atsižvelgdamos į pavedamą užduotį ir kompetencijų sistemą, siunčiančioji ir priimančioji organizacijos apibrėžia ES pagalbos savanorio gebėjimų profilį, atrankos kriterijus bei būtiniausius reikalavimus, kurie bus taikomi per įdarbinimo procesą. Apibrėžiant gebėjimų profilį taip pat reikia nurodyti, ar savanoris bus vyresnysis, ar jaunesnysis specialistas ir tai, ar reikalinga kokia nors praktika.

5 straipsnis

Skelbimas ir paraiškos

1.   Siunčiančioji organizacija yra atsakinga už paskelbimą apie misiją. Siekdama informuoti apie iniciatyvą ir pritraukti savanorius kandidatus ji, padedama priimančiosios organizacijos, parengia skelbiamos informacijos rinkinį.

2.   Skelbimas turi būti parengtas bent jau anglų kalba, parašytas aiškia, konkrečia ir suprantama kalba, skelbime turi būti pateikta informacija apie savanoriui kandidatui siūlomą poziciją pagal I priedo 2 punkte išdėstytus reikalavimus.

3.   Jis turi būti skelbiamas ne trumpiau negu vieną mėnesį centrinėje ES pagalbos savanorių iniciatyvos platformoje; siekiant pritraukti pareiškėjus į centrinę platformą, gali būti pasinaudota papildomomis viešinimo galimybėmis. Deramai pagrįstomis aplinkybėmis, kai misija rengiama reaguojant į humanitarinės pagalbos krizes, skelbimas gali būti skelbiamas trumpiau negu vieną mėnesį, bet ne trumpiau negu vieną savaitę.

4.   Pareiškėjai užpildo standartizuotą paraiškos formą, taip pat prideda struktūruotą gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjai dar užpildo standartizuotą savęs vertinimo klausimyną ir įvertina savo gebėjimus, kurių reikalaujama pagal kompetencijų sistemą, ir savo galimybes prisitaikyti prie skelbime nurodytos užduoties, gyvenimo ir darbo sąlygų. Pareiškėjų prašoma patvirtinti, kad su jomis sutinka.

6 straipsnis

Vertinimas, pirminis ir galutinis sąrašai

1.   Siunčiančioji organizacija įvertina pareiškėjus, remdamasi paraiškos formoje, savęs vertinimo klausimyne, motyvaciniame dalyvavimo ES pagalbos savanorių iniciatyvoje (ir konkrečioje misijoje) laiške pateikta informacija ir pareiškėjų gebėjimo analizuoti atitinkamą humanitarinės pagalbos scenarijų įvertinimu per testą raštu, esė arba panašius testus.

2.   Remdamasi vertinimo rezultatais siunčiančioji organizacija priimančiajai organizacijai pateikia pirminį pareiškėjų sąrašą, kad jos drauge galėtų suderinti galutinį pareiškėjų, su kuriais vyks pokalbiai, sąrašą.

3.   Į galutinį sąrašą atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti struktūruotame pokalbyje, kuris vyksta remiantis kompetencijų sistema. Pokalbis gali būti tiesioginis arba vykti naudojant telekomunikacines technologijas ir, jeigu įmanoma, dalyvaujant priimančiajai organizacijai. Papildomi vertinimo metodai gali būti vertinimo centrai, grupinė veikla ir darbo modeliavimo užduotys.

4.   Prireikus siunčiančioji organizacija prieš galutinę atranką gali patikrinti asmenines ir profesines rekomendacijas. Pareiškėjai informuojami apie patikrinimą skelbimu šio proceso pradžioje.

7 straipsnis

Atranka

1.   Priimančioji organizacija priima galutinį sprendimą dėl atrinkto savanorio kandidato ir patvirtina pasirinktą kandidatūrą siunčiančiajai organizacijai, o ši yra atsakinga už pozicijos pasiūlymą ir įvadinio instruktažo parengimą. Kiekvienai pozicijai gali būti pasirinkti pakaitiniai savanoriai, kurie pakeistų kandidatą, jeigu jis atsisakytų tos pozicijos arba jos užimti nebegalėtų.

2.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos privalo gebėti įrodyti ir pagrįsti, kad priimdamos sprendimą dėl atrankos visą nustatymo ir atrankos procesą laikėsi vienodo požiūrio, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų.

3.   Atrankos procedūra užbaigiama per pagrįstą laikotarpį. Siunčiančioji organizacija informuoja visus pareiškėjus apie sprendimą dėl atrankos ir apie galimybę susipažinti su vertinimo rezultatais. Atrinktus kandidatus savanorius ji kviečia raštu patvirtinti jų norą dalyvauti ES pagalbos savanorių iniciatyvoje.

4.   Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad su nustatymo ir atrankos procesu susiję dokumentai būtų atsekami ir saugomi laikantis Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nustatyto duomenų apsaugos standarto.

8 straipsnis

Mokymosi poreikių vertinimas

1.   Remdamasi įdarbinimo proceso rezultatais, priimančiosios organizacijos poreikiais ir numatomu dislokavimu, siunčiančioji organizacija, konsultuodamasi su priimančiąja organizacija ir savanoriu kandidatu, įvertina mokymosi poreikius ir parenka mokymo programos modulius, kuriuose šis dalyvaus, pagal šiuos kriterijus:

a)

rangą, numatant galimybę vyresniesiems specialistams dėmesį sutelkti į privalomuosius modulius ir pasirinkti tinkamą projektų valdymo mokymo lygį ir specializuotus pasirenkamuosius modulius;

b)

priimančiosios organizacijos konkrečių gebėjimų poreikius; kad jų įgytų, savanoris kandidatas dalyvauja pasirenkamuosiuose moduliuose;

c)

bendruosius kandidato savanorio gebėjimus; jie stiprinami dalyvaujant pasirenkamuosiuose moduliuose.

2.   Siunčiančioji organizacija užpildo Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nurodytą mokymosi ir pažangos planą, kuriame išdėsto įvertintus atrinktų savanorių kandidatų gebėjimus ir mokymosi poreikius, ir jį perduoda mokymo paslaugų teikėjams.

3 SKYRIUS

ES PAGALBOS SAVANORIŲ INICIATYVOS MOKYMO PROGRAMA

9 straipsnis

Mokymo programa

1.   Visiems atrinktiems kandidatams savanoriams skirtą mokymo programą įgyvendina mokymo paslaugų teikėjas (-ai), prireikus prie jos prisideda siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir buvę savanoriai.

2.   Mokymo programos grindžiamos kompetencijų sistema, jas galima tikslinti pagal jaunesniųjų ir vyresniųjų specialistų poreikius.

3.   Mokymo programa įgyvendinama taikant kompleksinį mokymosi metodą: e. mokymosi ir darbo klasėje modulius.

4.   Visiems kandidatams savanoriams privalomi moduliai:

a)

bendras įvadas apie Sąjungą, jos išorės santykius ir reagavimo į krizes sistemą;

b)

įvadas apie humanitarinius veiksmus, Sąjungos humanitarinės pagalbos politiką ir ES pagalbos savanorių iniciatyvą;

c)

asmeninio saugumo, saugos ir sveikatos priežiūros valdymas;

d)

projektų valdymas;

e)

kultūrinis sąmoningumas (ir universalieji dalykai);

f)

modeliavimas pagal tam tikrą scenarijų, kad kandidatai savanoriai parodytų įgytus gebėjimus.

5.   Pasirenkamieji moduliai:

a)

propagavimas ir komunikavimas;

b)

pirmoji psichologinė pagalba;

c)

mokytojų rengimas;

d)

savanorių valdymas;

e)

organizacinė plėtra;

f)

specialūs moduliai, jei jų reikia, visų pirma, moduliai, susiję su savanorių kandidatų techninių gebėjimų pritaikymu pagal humanitarinės pagalbos aplinkybes.

6.   Savanoriai kandidatai dalyvauja visuose privalomuosiuose moduliuose ir gali dalyvauti viename arba keliuose pasirenkamuosiuose moduliuose, kurie parenkami pagal 8 straipsnį.

7.   Mokymo programa su duomenimis apie kiekvieną modulį, įskaitant jo statusą, tikslinę grupę, grafiką, ugdomus gebėjimus ir susijusius mokymosi rezultatus, rengiama pagal II priede pateiktą pavyzdį.

10 straipsnis

Savanorių kandidatų vertinimas mokymo laikotarpiu ir baigus mokymą

1.   Mokymo laikotarpiu ir baigus mokymą remiantis kompetencijų sistema vertinama, kaip savanoriai kandidatai yra pasirengę dislokavimui.

2.   Vertinimą mokytojai organizuoja drauge, o pagrindinė koordinavimo pareiga tenka savanorio kandidato mokymo kuratoriui.

3.   Gebėjimai vertinami remiantis mokytojų atliktu savanorio kandidato žinių, įgūdžių ir nuostatų vertinimu, taip pat:

a)

savęs vertinimo klausimynu, kurį savanoris kandidatas užpildo po modeliavimo pagal įvairius scenarijus užduoties;

b)

pastabomis, kurias mokytojai pateikia po kiekvieno modulio ir po modeliavimo pagal įvairius scenarijus užduoties;

c)

mokymo kuratoriaus vertinimu, kuriame kritiškai apžvelgiama savęs vertinimo, ir pastabomis, pateikiamomis po mokymo kuratoriaus ir savanorio kandidato tiesioginio pokalbio, kuris vyksta remiantis mokytojų atsiliepimais.

4.   Visų gebėjimų vertinimas įtraukiamas į savanorio kandidato mokymosi ir pažangos planą, kuris užbaigus mokymą atnaujinamas, jame nurodant lankytus kursus ir pasiektus rezultatus.

5.   Savanoriai kandidatai, kurių kurie nors universalieji arba specialieji gebėjimai įvertinami prastai, yra diskvalifikuojami. Mokytojai ir mokymo kuratorius visais atvejais turi gebėti prireikus paaiškinti ir pagrįsti tokį vertinimą ir sprendimą.

4 SKYRIUS

SAVANORIŲ KANDIDATŲ PARENGIMO DISLOKAVIMUI PROCEDŪROS

11 straipsnis

Įvadinio instruktažo programa

1.   Per įvadinį instruktažą kandidatas arba ES pagalbos savanoris supažindinamas su siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų kultūra, politika bei praktika ir su pavedama užduotimi siejamais lūkesčiais.

2.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge parengia įvadinio instruktažo programą. Jų pareigos ir atsakomybė programoje apibrėžiamos remiantis grįžusiųjų ES pagalbos savanorių indėliu, jeigu tai įmanoma, pasinaudojant tiesiogine jų patirtimi ir įgytomis žiniomis. Programą sudaro:

a)

įvadinis instruktažas iki dislokavimo, kurį organizuoja siunčiančioji organizacija, kaip numatyta 12 straipsnyje;

b)

įvadinis instruktažas dislokacijos šalyje, kurį organizuoja priimančioji organizacija, kaip numatyta 18 straipsnyje.

3.   Prireikus siunčiančioji ir priimančioji organizacijos rengia bendras sesijas, kuriose kandidatai arba ES pagalbos savanoriai dalyvauja visi kartu.

12 straipsnis

Įvadinis instruktažas iki dislokavimo

1.   Siunčiančiosios organizacijos užtikrina, kad visiems savanoriams kandidatams prieš juos dislokuojant būtų surengtas tiesioginis nuodugnus ir tinkamas įvadinis instruktažas. Per jį aptariami bent šie dalykai:

a)

organizacijos ir valdymo struktūra bei procesai, projekte dalyvaujančios darbo grupės (įskaitant projekto vadovą, krizių valdymo pareigūną, žmogiškuosius išteklius), organizacijos misija ir tikslai, susiję su ES pagalbos savanorių iniciatyva;

b)

išsami informacija apie aplinkybes, kuriomis savanoris kandidatas dirbs projekte, jam pavestą užduotį ir su ja susijusių poreikių vertinimą; numatomos darbo ir gyvenimo sąlygos, kaip nurodyta 22 ir 24–27 straipsniuose;

c)

atitinkama savanoriams taikoma teisinė bazė, kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį;

d)

savanoriui svarbūs standartai ir procedūros, įskaitant drausmines, skundų, kovos su sukčiavimu ir korupcija, vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos taisykles, elgesio kodeksą, kaip numatyta Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį;

e)

privaloma pagal konkrečias aplinkybes parengta informacija apie saugumą, sveikatos priežiūrą ir saugą (įskaitant sveikatos patikrinimą prieš išvykstant), kaip numatyta 28 ir 30 straipsniuose;

f)

priežiūros ir veiklos rezultatų valdymo sistema ir procedūra, įdiegti paramos mechanizmai, įskaitant kuravimą ir kitą paramą, kaip numatyta 19, 20 ir 21 straipsniuose;

g)

mokymosi ir pažangos planas;

h)

informacija apie ES pagalbos savanorių iniciatyvos tinklą ir tai, kaip jis padeda savanoriams iki dislokavimo, dislokavimo laikotarpiu ir po dislokavimo;

i)

informacija apie projekte numatytą komunikacijos ir matomumo didinimo veiklą, remiantis Reglamento (ES) Nr. 375/2014 17 straipsnyje nurodytu komunikacijos planu, įskaitant atsakingo Komisijos regioninės informacijos pareigūno kontaktinius duomenis;

j)

dalijimosi informacija apie rezultatus procesas, kaip numatyta 23 straipsnyje.

2.   Per įvadinį instruktažą siunčiančioji organizacija taip pat pateikia informaciją apie Komisijos humanitarinės pagalbos vietos biurą, atsakingą už dislokacijos šalį, ir informuoja šį biurą apie numatomą ES pagalbos savanorių dislokavimą.

3.   Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad savanoriai kandidatai perskaitytų ir suprastų visą per įvadinį instruktažą suteiktą informaciją ir kad visą savanorių kandidatų dalyvavimo ES pagalbos savanorių iniciatyvoje laikotarpį su siunčiančiąja organizacija būtų galima lengvai susisiekti.

13 straipsnis

Jaunesniųjų specialistų praktika

1.   Savanorių kandidatų, kurie yra jaunesnieji specialistai, gali būti paprašyta ne tik baigti mokymus, bet ir atlikti praktiką siunčiančiojoje organizacijoje ir taip praktiškai susipažinti su procedūromis, etika ir humanitarinio darbo aplinkybėmis ir geriau pasirengti numatomam dislokavimui kaip ES pagalbos savanoriui. Praktika gali trukti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, deramai pagrįstais išimtiniais atvejais gali būti ribotam laikui pratęsta.

2.   Siunčiančioji organizacija, konsultuodamasi su priimančiąja organizacija ir praktiką atliekančiu savanoriu, peržiūri ir atsižvelgdama į praktikos poreikius atnaujina mokymosi ir pažangos plane nurodytus mokymosi poreikius. Mokymosi ir pažangos plane visų pirma yra apibrėžiami:

a)

mokymosi rezultatai, kuriuos praktiką atliekantis savanoris turėtų pasiekti praktikos laikotarpiu;

b)

užduotys, kurias praktiką atliekantis savanoris vykdys mokymosi laikotarpiu, ir reikalingi ištekliai;

c)

tikslai ir rezultatai, kuriuos praktiką atliekantis savanoris turėtų pasiekti iki praktikos laikotarpio pabaigos.

3.   Toliau išvardyti reglamento straipsniai mutatis mutandis taikomi praktikai, juose nustatomi įpareigojimai praktiką atliekančius savanorius priimančiai siunčiančiajai organizacijai:

a)

19 straipsnio 4, 5, 6 ir 9 dalys, 21 ir 22 straipsniai;

b)

24 straipsnis, išskyrus 5 dalį. Iš ES valstybių arba Reglamento (ES) Nr. 375/2014 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų trečiųjų valstybių tame straipsnyje nurodytomis sąlygomis atvykstantiems savanoriams kandidatams, kurie yra apdrausti pagal jų gyvenamosios valstybės nacionalinę socialinės apsaugos arba draudimo sistemą ir atlieka praktiką minėtose valstybėse, suteikiamas tik papildomas draudimas. Tai reiškia, kad pagal jų draudimo sąlygas padengiamos tik tos išlaidos, kurios viršija pagal nacionalinę socialinės apsaugos arba draudimo sistemą apdraudžiamą sumą. Išimtiniais pagrįstais atvejais, kai pagal nacionalinę socialinės apsaugos arba draudimo sistemą yra padengiama tik dalis 24 straipsnio 5 dalyje numatytų išlaidų arba tos išlaidos nedengiamos iš viso, padengiama 100 proc. patirtų išlaidų;

c)

25 straipsnis, išskyrus 6 dalį, 26 straipsnis ir 27 straipsnio 1 dalis, jei reikia;

d)

28 straipsnio 1, 8 ir 14 dalys ir 30 straipsnio 1, 4, 5, 6 ir 7 dalys.

14 straipsnis

Savanorių kandidatų vertinimas pasibaigus praktikai

1.   Praktikos pabaigoje praktiką atlikęs savanoris, remdamasis kompetencijų sistema ir mokymosi ir pažangos planu, atlieka savęs vertinimą.

2.   Tiesioginis vadovas siunčiančiojoje organizacijoje, konsultuodamasis su priimančiąja organizacija, peržiūri savęs vertinimo rezultatus ir įvertina praktiką atlikusį savanorį, visų pirma šiuos dalykus:

a)

įvertina, kaip praktiką atlikęs savanoris siekė tikslų;

b)

peržiūri, ar pasiekti sutarti rezultatai;

c)

nustato mokymosi rezultatus.

3.   Savanoriai kandidatai, kurių kurie nors universalieji arba specialieji gebėjimai įvertinami prastai, diskvalifikuojami ir negali tapti ES pagalbos savanoriais. Tiesioginis vadovas siunčiančiojoje organizacijoje visais atvejais turi gebėti prireikus paaiškinti ir pagrįsti tokį vertinimą ir sprendimą.

15 straipsnis

Papildomas mokymas rengiantis dislokavimui

Netrukdydama savanoriui kandidatui dalyvauti mokymo programoje arba atlikti praktiką, siunčiančioji organizacija ruošdamasi dislokavimui gali surengti papildomą reikiamą mokymą, pavyzdžiui, susijusį su savanorių kandidatų techninių gebėjimų pritaikymu pagal priimančiosios organizacijos poreikius, dislokacijos šalyje reikalingų kalbų mokymu ir pan.

16 straipsnis

Sutartis su ES pagalbos savanoriu

1.   Remdamasi įvadinio instruktažo iki dislokavimo ir, jeigu reikia, 13–15 straipsniuose nurodytos praktikos bei kito mokymo rengiantis dislokacijai rezultatais ir konsultuodamasi su priimančiąja organizacija, siunčiančioji organizacija patvirtina galutinį savanorio kandidato, kurį ketinama dislokuoti kaip ES pagalbos savanorį, tinkamumo vertinimą.

2.   Siunčiančioji organizacija su atrinktu ES pagalbos savanoriu pasirašo dislokavimo sutartį, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 375/2014 14 straipsnio 5 dalyje.

3.   Sutartyje, kuri rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su priimančiosiomis organizacijomis, nurodomos konkrečios dislokavimo sąlygos ir ES pagalbos savanorio teisės bei pareigos. Joje taip pat nurodomi sutarčiai taikomi teisės aktai ir jos jurisdikcijai pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES), kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, tarp jų – bent šie aspektai:

a)

nurodomas ES pagalbos savanorio vaidmuo, pareigos, misijos trukmė ir vieta, uždaviniai, kuriuos jis turės atlikti ir kurie apibrėžti pavedant užduotį, taip pat visi aspektai, susiję su komunikacijos planu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 375/2014 17 straipsnyje;

b)

sutarties trukmė, įskaitant jos galiojimo pradžią ir pabaigą;

c)

veiklos rezultatų valdymas, įskaitant:

valdymo tvarką, be kita ko, atsakingą tiesioginį vadovą priimančiojoje organizacijoje ir siunčiančiosios organizacijos kontaktinį asmeninį nuolatinei paramai teikti;

kuravimo tvarką;

d)

darbo sąlygos, įskaitant darbo valandas ir atostogas;

e)

ES pagalbos savanorio finansinės teisės ir pareigos, įskaitant reikiamą jų suteikimo tvarką:

pragyvenimo ir persikraustymo išmokos;

informacija apie taikomas mokesčių ir socialinės apsaugos taisykles;

draudimo apsauga;

gyvenamoji vieta;

kelionės;

f)

praktinės sąlygos:

sveikatos patikrinimai;

viza ir darbo leidimai;

g)

konfidencialumas;

h)

kokio elgesio tikimasi iš ES pagalbos savanorio, įskaitant sąžiningumą, elgesio kodekso laikymąsi, vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą, visišką lytinės prievartos netoleravimą – tai bus nurodyta sutarties priede;

i)

drausmės politika ir savanorio statuso panaikinimas;

j)

tarpininkavimo mechanizmas sprendžiant problemas, teikiant skundus ir sprendžiant ginčus;

k)

atsakomybė už saugumo valdymą, sveikatos priežiūrą ir saugą ir šios srities politika;

l)

mokymasis ir pažanga:

mokymai ir įvadinis instruktažas;

dalijimasis informacija apie rezultatus.

4.   Jeigu tarp priimančiosios arba siunčiančiosios organizacijos ir ES pagalbos savanorio kyla ginčas, ES pagalbos savanoris turi teisę pasinaudoti veiksmingomis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis pagal siunčiančiajai organizacijai taikomas nacionalines nuostatas.

17 straipsnis

Įtraukimas į duomenų bazę

Gavusi aiškų ES pagalbos savanorio sutikimą, siunčiančioji organizacija ES pagalbos savanorio duomenis įtraukia į Reglamento (ES) Nr. 375/2014 13 straipsnyje nurodytą duomenų bazę ( toliau – duomenų bazė). Visais atvejais asmens duomenys šioje duomenų bazėje privalo būti tvarkomi laikantis Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nurodyto duomenų apsaugos standarto. Visais atvejais, kai asmens duomenis šioje duomenų bazėje tvarko Komisija, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (2).

5 SKYRIUS

ES PAGALBOS SAVANORIŲ DISLOKAVIMO IR VALDYMO PROCEDŪROS

18 straipsnis

Įvadinis instruktažas dislokacijos šalyje

1.   Priimančiosios organizacijos užtikrina, kad ES pagalbos savanoriams atvykus į dislokacijos šalį, būtų surengtas nuodugnus ir tinkamas įvadinis instruktažas, per kurį būtų aptariami bent šie dalykai:

a)

organizacijos ir valdymo struktūra bei procesai, projekte dalyvaujančios darbo grupės (įskaitant projekto valdymo pareigūną, operatyvinę ir techninę darbo grupę, krizių valdymo pareigūną, pagalbines darbo grupes, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių ir finansų); projekto vieta (-os); organizacijos misija ir tikslai, susiję su ES pagalbos savanorių iniciatyva;

b)

išsami informacija apie priimančiosios organizacijos misiją, veiklos sritį ir projektus; dalyvaujančios bendruomenės; veiklos aplinkybės; lūkesčiai dėl ES pagalbos savanoriams pavestos užduoties tiesioginių ir bendresnių rezultatų ir su ja susijusių poreikių vertinimas;

c)

atitinkama vietos teisinė bazė, taikoma ES pagalbos savanoriui;

d)

privaloma pagal konkrečias aplinkybes parengta informacija apie saugumą, sveikatos priežiūrą ir saugą, kaip numatyta 28 ir 30 straipsniuose;

e)

priežiūros ir veiklos rezultatų valdymo sistema ir procedūra, įdiegti paramos mechanizmai, įskaitant kuravimą ir kitą paramą, kaip numatyta 19, 20 ir 21 straipsniuose;

f)

supažindinimas su dislokacijos šalies, regiono ir vietovės kultūra, taip pat informacija apie tai, koks elgesys yra tinkamas;

g)

dalijimosi informacija apie rezultatus procesas dislokacijos šalyje, kaip numatyta 23 straipsnyje.

2.   Priimančioji organizacija užtikrina, kad ES pagalbos savanoris perskaitytų ir suprastų visą per įvadinį instruktažą dislokacijos valstybėje suteiktą informaciją ir kad visą ES pagalbos savanorio dalyvavimo ES pagalbos savanorių iniciatyvoje laikotarpį su priimančiąja organizacija būtų galima lengvai susisiekti.

19 straipsnis

Priežiūra ir veiklos valdymas

1.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos, vadovaudamosi veiklos tikslais, laukiamais tiesioginiais ir bendresniais rezultatais, drauge sukuria veiklos valdymo sistemą, kuria remdamosi pagal pavestą užduotį vertina ES pagalbos savanorio darbo pažangą ir kokybę.

2.   Veiklos valdymo procedūroje nurodomas atitinkamas siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų vaidmuo ir atsakomybė už ES pagalbos savanorio priežiūrą.

3.   Per įvadinį instruktažą siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge su ES pagalbos savanoriu nustato jo veiklos tikslus ir suteikia jam galimybę pareikšti pastabas dėl lanksčių pavestos užduoties aspektų.

4.   Priimančioji organizacija paskiria tiesioginį vadovą, kuris yra atsakingas už ES pagalbos savanorio priežiūrą ir kuris su ES pagalbos savanoriu pagrįstu ir praktiškai reikalingu dažnumu rengia priežiūros susitikimus.

5.   Jeigu reikia, atsižvelgdami į misijos trukmę, siunčiančioji organizacija ir tiesioginis vadovas priimančiojoje organizacijoje drauge su ES pagalbos savanoriu atlieka laikotarpio vidurio veiklos rezultatų peržiūrą, kad formaliai įvertintų integracijos eigą, pažangą siekiant tikslų, patikslintų tikslus ir pavestą užduotį ir mokymosi bei pažangos planą.

6.   Jeigu atliekant laikotarpio vidurio veiklos rezultatų peržiūrą padaroma išvada, kad kurie nors ES pagalbos savanorio universalieji arba specialieji gebėjimai yra prasti, siunčiančiajai organizacijai pritarus priimančioji organizacija gali nuspręsti nutraukti dislokavimą prieš terminą. Jie privalo visais atvejais gebėti prireikus paaiškinti ir pagrįsti tokį vertinimą ir sprendimą.

7.   Siunčiančioji organizacija ir tiesioginis vadovas priimančiojoje organizacijoje drauge su ES pagalbos savanoriu atlieka galutinę veiklos rezultatų peržiūrą, kad misijos pabaigoje pagal pavestą užduotį ir mokymosi ir pažangos planą įvertintų ES pagalbos savanorio laimėjimus.

8.   Veiklos rezultatų peržiūros išvados įtraukiamos į ES pagalbos savanorio mokymosi ir pažangos planą.

9.   Siunčiančioji organizacija saugo veiklos rezultatų peržiūros duomenis, laikydamasi Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nurodytų duomenų apsaugos standartų, ir atsiunčia patvirtinimą į duomenų bazę, ar misija sėkmingai baigta, jeigu ne – nurodo, kodėl.

20 straipsnis

Nuolatinė siunčiančiųjų organizacijų pagalba

1.   Prieš dislokuodama ES pagalbos savanorį siunčiančioji organizacija paskiria kontaktinį asmenį, su kuriuo visą dislokavimo laikotarpį turi būti galima susisiekti ir kuris turi palaikyti ryšius su ES pagalbos savanoriu, kad:

a)

padėtų ES pagalbos savanoriui įsikurti ir išgyventi perinamąjį laikotarpį;

b)

teiktų reikiamą papildomą pagalbą ES pagalbos savanoriui ir priimančiajai organizacijai;

c)

prireikus dalyvautų laikotarpio vidurio ir galutinės veiklos rezultatų peržiūros ir kituose susitikimuose;

d)

tarpininkautų iškilus nesutarimams tarp priimančiosios organizacijos ir ES pagalbos savanorio.

2.   Jeigu paskirtas kontaktinis asmuo dislokavimo laikotarpiu nebegali vykdyti savo pareigų, jis kuo skubiau pakeičiamas, užtikrinant pagalbos tęstinumą.

21 straipsnis

Kuravimas

1.   Priimančioji organizacija paskiria vieną arba kelis ES pagalbos savanorio kuratorius, kurie padeda:

a)

ugdyti profesinius įgūdžius, gerinti veiklos rezultatus ir žinias;

b)

kultūriškai integruotis ir prisitaikyti;

c)

atlikdami ugdomojo vadovavimo pareigas spręsti su pavesta užduotimi susijusius klausimus ir

d)

spręsti psichosocialinius klausimus.

2.   Paskirtas (-i) kuratorius (-iai) susipažįsta su ES pagalbos savanorio mokymosi ir pažangos planu ir jam pavesta užduotimi ir teikdamas (-i) pagalbą jais remiasi. Kuratorius (-iai) reguliariai susitinka su ES pagalbos savanoriu, kad aptartų padarytą pažangą ir padėtų spręsti su misija susijusius ir asmeninius klausimus.

3.   Kuruojant atsižvelgiama į vietos aplinkybes ir, jeigu įmanoma, kuravimas turi būti tinkamas ir vietos savanoriams.

4.   Siunčiančioji organizacija padeda atlikti kuravimo funkcijas palaikydama partnerystės ryšius su priimančiąja organizacija: teikia analitinę, mokymo ir kitą gebėjimų stiprinimo pagalbą, o jeigu vietos lygmeniu turima nedaug įgūdžių, savo pačios struktūrose ir tinkluose nustato tinkamų gebėjimų, kuriais būtų papildomi vietos įgūdžiai, turinčius asmenis.

5.   Kai tinkama, galima svarstyti nuotolinio kuravimo galimybę, ypač pasinaudojant ES pagalbos savanorių iniciatyvos tinklu.

22 straipsnis

Darbo sąlygos

1.   Visiems ES pagalbos savanoriams sudaromos tinkamos darbo sąlygos, kad jie galėtų per savo misiją tinkamai dirbti ir būtų užtikrinta jų gerovė, motyvacija, sveikatos priežiūra ir sauga. Jos turi atitikti atitinkamas Direktyvos 89/391/EB (3) ir Direktyvos 2003/88/EB (4) nuostatas.

2.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos bendradarbiauja ir atsižvelgdamos į vietos ir nacionalines veiklos aplinkybes apibrėžia tinkamas darbo sąlygas.

3.   Priimančioji organizacija suteikia reikalingą informaciją ir siūlo darbo sąlygas, o siunčiančioji organizacija vertina jų tinkamumą ir pakankamumą, užtikrindama, kad jos atitiktų pareigą rūpintis ir siunčiančiosios organizacijos bendrą politiką bei praktiką.

4.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge užtikrina, kad būtų vykdoma saugumo, sveikatos ir saugos rizikos prevencija, ši rizika būtų valdoma ir mažinama ir kad siūlomos darbo sąlygos atitiktų sutartas ir 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytas saugumo, sveikatos priežiūros ir saugos procedūras ir I priedo 3 punkte nurodytus darbo valandų, atostogų, būtiniausios paros ir savaitės poilsio trukmės bei darbo vietos erdvės reikalavimus.

23 straipsnis

Pagalba pasibaigus misijai ir dislokavimui

1.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge nusprendžia dėl dalijimosi informacija apie rezultatus turinio ir eigos – dalytis informacija apie rezultatus numatoma su visais ES pagalbos savanoriais, taip pat ir tais, kurie grįžta anksčiau laiko.

2.   Priimančioji organizacija surengia ES pagalbos gavėjui asmeninį arba grupinį susitikimą, skirtą pasidalyti informacijai apie rezultatus, įskaitant 19 straipsnio 7 dalyje numatytos galutinės veiklos rezultatų peržiūros rezultatus, atitinkamais atvejais projekto perdavimą darbo grupei arba kolegoms, kurie tęs ES pagalbos savanorio vykdytą veiklą, užtikrindami jos nuoseklumą ir tęstinumą.

3.   Siunčiančioji organizacija su grįžusiu ES pagalbos savanoriu tinkamu laiku surengia asmeninį arba grupinį susitikimą, skirtą pasidalyti informacijai apie rezultatus, taip pat susitikimus, skirtus pasidalyti informacijai apie veiklos ir projekto rezultatus, remiantis priimančiosios organizacijos atsiliepimais ir baigtu pildyti mokymosi ir pažangos planu.

4.   ES pagalbos savanoriui sugrįžus po dislokacijos, siunčiančioji organizacija sudaro sąlygas patikrinti jo sveikatą, siūlo surengti sesiją (-as), skirtas pasidalyti informacija apie psichosocialinius rezultatus, ir konsultacinę pagalbą, kuria ES pagalbos savanoris gali naudotis, jeigu to nori.

5.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos konsultuoja ES pagalbos savanorį apie galimybes toliau dalyvauti sprendžiant su humanitarine pagalba ir aktyvių Europos pilietiškumu susijusius klausimus, taip pat informuoja apie ES pagalbos savanorių iniciatyvos tinklą ir galimybę jame dalyvauti.

6.   Siunčiančioji organizacija kviečia grįžusius ES pagalbos savanorius pateikti konstruktyvius atsiliepimus apie ES pagalbos savanorių iniciatyvą, taip pat paaiškina, kaip jų indėlis gali suteikti informacijos ateityje organizuosimoms misijoms.

6 SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL DRAUDIMO IR GYVENIMO SĄLYGŲ

24 straipsnis

Draudimo apsauga

1.   Visi ES pagalbos savanoriai apdraudžiami specialiu visapusišku draudimu, kuris yra skirtas jiems apsaugoti visą dislokavimo trečiojoje šalyje laikotarpį ir atitinkamą laikotarpį iki ir po dislokavimo.

2.   Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, 24 valandas per parą. Ji įsigalioja nuo tos dienos, kurią ES pagalbos savanoris išvyksta iš kilmės šalies į trečiąją dislokacijos šalį, ir galioja iki tos dienos, kurią ES pagalbos savanoris išvyksta iš trečiosios dislokacijos šalies į kilmės šalį ir į ją grįžta (pirmasis draudimo laikotarpis).

3.   Jeigu draudimo apsauga yra ilgesnė nei 12 savaičių, apdraustojo kilmės šalyje ji pratęsiama dar 8 savaitėms, kad būtų padengtos vėlesnio ligų ir sužeidimų, patirtų per pirmąjį draudimo laikotarpį, gydymo išlaidos.

4.   Draudimas galioja visai su ES pagalbos savanorių iniciatyva susijusiai veiklai, taip pat ir asmeninei ES pagalbos savanorių veiklai, kuria šie užsiima per pirmąjį draudimo laikotarpį.

5.   Visi ES pagalbos savanoriai 100 proc. (visapusiškas draudimas) apdraudžiami šiuo draudimu:

a)

medicininio ir stomatologinio gydymo;

b)

nėštumo ir gimdymo;

c)

nelaimingų atsitikimų;

d)

repatriacijos;

e)

gyvybės;

f)

nuolatinės ir laikinos negalios arba darbingumo praradimo;

g)

atsakomybės prieš trečiąją šalį;

h)

dokumentų, kelionės bilietų ir asmeninių daiktų praradimo arba vagystės;

i)

papildomos pagalbos.

6.   Siekiant užtikrinti, kad visiems ES pagalbos savanoriams būtų sudarytos vienodos sąlygos ir suteikta vienoda apsauga, Komisija gali pasirinkti vieną arba kelis draudimo paslaugų teikėjus viešojo pirkimo tvarka.

25 straipsnis

Pragyvenimo ir persikraustymo išmokos

1.   Siunčiančioji organizacija moka darbuotojo statuso neturintiems ES pagalbos savanoriams pragyvenimo išmokas – tinkamu laiku ir reguliariais intervalais mokamas fiksuotąsias sumas.

2.   Pragyvenimo išmokų fiksuotosios sumos dydis nustatomas pagal vartojimo prekių krepšelį, išmokos yra skirtos šioms reguliarioms ES pagalbos savanorio išlaidoms padengti:

a)

maisto;

b)

asmens higienos ir buitinių produktų;

c)

drabužių;

d)

vietos transporto ir transporto dislokacijos šalies viduje;

e)

įvairioms išlaidoms, kurios yra laikomos būtinomis tinkamam pragyvenimo lygiui ir dalyvavimui vietos visuomenės gyvenime užtikrinti (ne daugiau kaip 20 proc. visos a–d punktuose išvardytiems dalykams skiriamos sumos galima pridėti kitoms išlaidoms, pavyzdžiui, laisvalaikio, kirpyklos paslaugų, laikraščių, kanceliarinių prekių, padengti);

f)

nenumatytoms išlaidoms ES pagalbos savanoriams, dislokuotiems vietovėse, kuriose pragyvenimo lygis yra aukštesnis už šalies vidurkį (ne daugiau kaip 10 proc. a–d punktuose nurodytiems dalykams skiriamos sumos).

3.   Būsto išlaidos neįeina į fiksuotąsias pragyvenimo išmokų sumas.

4.   Komisija skelbia informaciją apie dislokacijos šalyse mokamų pragyvenimo išmokų fiksuotųjų sumų dydį, remdamasi šių šalių indeksais. Dėl specialiųjų poreikių, susijusių su negalia arba kitomis deramai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis, be pragyvenimo išmokų gali būti mokama papildoma kompensacija.

5.   ES pagalbos savanoriai laiku informuojami apie indeksų ir pragyvenimo išmokų dydžio pokyčius, kurie jiems yra aktualūs misijos laikotarpiu, ypač tose šalyse, kuriose aukštas infliacijos arba defliacijos lygis.

6.   Dislokavimo laikotarpiui sėkmingai pasibaigus, siunčiančioji organizacija grįžtantiems ES pagalbos savanoriams už dislokacijos laikotarpį moka reguliariai indeksuojamas persikraustymo išmokas, kurių dydis – 100 EUR per mėnesį.

26 straipsnis

Būstas

1.   Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad priimančioji organizacija suteiktų ES pagalbos savanoriui tinkamą būstą už vietos aplinkybėmis pagrįstą kainą.

2.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge užtikrina, kad būtų vykdoma saugumo, sveikatos ir saugos rizikos prevencija, ši rizika būtų valdoma ir mažinama ir kad siūlomos būsto sąlygos atitiktų sutartas ir 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytas saugumo, sveikatos priežiūros ir saugos procedūras bei atitiktų I priedo 4 punkte išdėstytus reikalavimus.

3.   Būsto, šildymo ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas, jei įmanoma, tiesiogiai padengia priimančioji organizacija. Priimančioji organizacija užmezga sutartinius santykius su nekilnojamojo turto nuomotojas ir imasi visų reikalingų priemonių, kad informuotų nekilnojamojo turto savininkus ir nuomotojus apie ES pagalbos savanorių iniciatyvą.

27 straipsnis

Kelionių ir su jomis susijusios išlaidos

1.   Siunčiančioji organizacija organizuoja ES pagalbos savanorio kelionę į dislokacijos vietą ir iš jos, taip pat ir grįžimo anksčiau laiko atvejais, ir padengia kelionės išlaidas.

2.   ES pagalbos savanorio prašymu siunčiančioji organizacija organizuoja papildomą grįžimo kelionę ir padengia jos išlaidas šiais atvejais:

a)

ES pagalbos savanorių, kurių dislokacijos laikotarpis yra ilgesnis už 18 mėnesių, atostogoms kilmės šalyje;

b)

ES pagalbos savanorių, kurie turi vieną arba kelis išlaikomus vaikus iki 12 metų amžiaus, vaiko priežiūros atostogoms, jeigu dislokacijos laikotarpis yra ilgesnis už 6 mėnesius;

c)

specialioms atostogoms laidotuvių arba gydytojo patvirtintos tiesiosios aukštutinės arba žemutinės linijos giminaičio, sutuoktinio arba registruoto partnerio, sesers arba brolio sunkios ligos atveju.

3.   Kelionės išlaidos gali būti apskaičiuojamos pagal faktines kelionės ekonomine arba antrąja klase išlaidas, arba gali būti išmokama fiksuotoji suma, apskaičiuota pagal tinkamą atstumo skaičiavimo metodiką.

4.   Siunčiančioji organizacija teikia informaciją ir logistinę pagalbą ES pagalbos savanoriui tvarkant vizos reikalus, o priimančioji organizacija padeda tvarkyti vizos reikalus pagal poreikį. Siunčiančioji organizacija padengia su vizos išdavimu susijusias išlaidas, įskaitant būtinų kelionių išlaidas.

7 SKYRIUS

PAREIGOS RŪPINTIS, SAUGOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROCEDŪROS

28 straipsnis

Saugumo valdymas ir rizikos vertinimas

1.   Siunčiančioji organizacija parengia organizacijos saugumo politiką ir rizikos vertinimo procedūras, kurios būtų tinkamos ir taikomos ES pagalbos savanoriams ir prireikus pagal juos pritaikomos.

2.   Remdamosi siunčiančiosios organizacijos saugumo politika siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge parengia saugumo valdymo ir evakuacijos planą, skirtą veiklai pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą. Šie planai turi atitikti bent I priedo 5 punkte išdėstytus reikalavimus.

3.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge parengia rašytinį dislokacijos šalies rizikos saugumui, kelionėms ir sveikatai įvertinimą. Šis įvertinimas turi atitikti bent I priedo 6 punkte išdėstytus reikalavimus.

4.   3 dalyje nurodytas rizikos įvertinimas peržiūrimas ir atnaujinamas taip dažnai, kiek reikia atsižvelgiant į aplinkybes, ir bent prieš ES pagalbos savanorio dislokaciją. Jeigu atlikus rizikos įvertinimą padaroma išvada, kad dislokacijos vieta būtų tarptautinio arba netarptautinio ginkluoto konflikto zonoje arba zonoje, kurioje yra tokia grėsmė, dislokacijos atsisakoma arba, jeigu ES pagalbos savanoris jau atrinktas, dislokacija atšaukiama.

5.   Reikalavimai dėl informuotumo apie saugumą ir rizikos bei saugumo valdymo atžvilgiu tinkamo elgesio įtraukiami į pavedamos užduoties ir įdarbinimo proceso aprašą.

6.   Prieš vieno iš savo piliečių kaip ES pagalbos savanorio dislokavimą siunčiančioji organizacija informuoja atitinkamas valstybių narių ir kitų dalyvaujančių valstybių nacionalinės valdžios institucijas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 23 straipsnį. ES pagalbos savanorius, kurie nėra Sąjungos piliečiai, dislokuojanti siunčiančioji organizacija prieš dislokavimą turi patikrinti konsulinės apsaugos taisykles, kurias pateikia savanorio pilietybės šalis arba kita šalis.

7.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos užtikrina, kad ES pagalbos savanoriui būtų suteikta visa informacija apie saugumo ir saugos procedūras ir jis ją suprastų. Per įvadinius instruktažus, prieš išvykstant ir per 24 valandas nuo atvykimo į dislokacijos šalį, suteikiama pagal konkrečias aplinkybes parengta informacija apie saugumą. Šią informaciją privalo sudaryti rizikos įvertinimo rezultatai, evakuacijos ir saugumo valdymo planas, įskaitant pranešimus apie saugumo incidentus, evakuacijos ir repatriacijos procedūros, ryšių schema, kontaktiniai krizių valdymo pareigūno (-ų) duomenys, ambasadų, policijos, gaisrinės ir ligoninių duomenys.

8.   Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad ES pagalbos savanoris būtų apdraustas bent 24 straipsnyje nurodytu draudimu.

9.   Be privalomojo mokymo saugumo klausimais, kuris rengiamas pagal mokymo programą, siunčiančioji organizacija surengia ES pagalbos savanoriams visą kitą reikalingą mokymą saugumo klausimais, kurį rengia savo pačios tarptautiniams darbuotojams.

10.   Pasirašydami 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą sutartį ES pagalbos savanoriai patvirtina, kad supranta saugumo valdymo procedūras ir jų laikysis, taip pat vykdys savo pareigą domėtis esama saugumo padėtimi ir ją sekti, asmeniškai rūpinsis savo, kitų ir organizacijos saugumo valdymu ir vykdys pareigą susilaikyti nuo rizikingo elgesio. Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos informuoja ES pagalbos savanorį apie bet kokio saugumo procedūrų pažeidimo, visų pirma tokio, dėl kurio misija nutraukiama prieš terminą, padarinius.

11.   Siunčiančioji organizacija rekomenduoja ES pagalbos savanoriams atvykus į dislokacijos valstybę užsiregistruoti savo pilietybės šalies ambasadoje arba konsulate ir informuoja apie galimybes į juos kreiptis konsulinės pagalbos. Jeigu ES pagalbos savanorio pilietybės šalis neturi konsulinės atstovybės dislokacijos šalyje, siunčiančioji organizacija rekomenduoja ES pagalbos savanoriams, kurie yra Sąjungos piliečiai, užsiregistruoti kitos valstybės narės konsulate arba ambasadoje ir informuoja apie galimybę į juos kreiptis konsulinės pagalbos.

12.   Remdamosi priimančiosios organizacijos suteikiama naujausia informacija, siunčiančioji ir priimančioji organizacijos nuolat atnaujina evakuacijos planą ir užtikrina, kad jis visą laiką atitiktų veiklos aplinką. Remiantis rizikos įvertinimo rezultatais nustatoma, kaip dažnai planą reikia peržiūrėti, prireikus priimančioji organizacija jį pakoreguoja, remdamasi ankstesniais ir atnaujintais duomenimis. Evakuacijos planas saugomas ES pagalbos savanoriui lengvai prieinamoje vietoje.

13.   Priimančioji organizacija užtikrina, kad ES pagalbos savanoris būtų supažindintas su visais veiklos aplinkos pokyčiais ir visais dėl to padarytais saugumo procedūrų arba protokolų pakeitimais.

14.   Priimančioji organizacija žino ES pagalbos savanorio buvimo vietą ir kontaktinį numerį, kuriuo su juo galėtų susisiekti bet kuriuo metu, taip pat ir per atostogas.

29 straipsnis

Procedūros, kurių reikia laikytis iškilus incidentui arba prireikus evakuotis

1.   Iškilus saugumo incidentui su ES pagalbos savanoriu kuo skubiau pasidalijama informacija apie jo rezultatus. Atsižvelgiant į incidento rimtumą ir siunčiančiosios bei priimančiosios organizacijų įdiegtas procedūras, šia informacija gali pasidalyti priimančiosios organizacijos paskirtas tiesioginis vadovas arba kuratorius arba siunčiančiosios organizacijos krizių valdymo pareigūnas, taip pat gali būti teikiama profesionali psichologinė pagalba.

2.   Prireikus evakuotis vadovaujamasi evakuacijos planu ir ES pagalbos savanoriu visą laiką rūpinamasi, jei reikia, laikantis konsulatų arba ambasadų, kuriose ES pagalbos savanoris yra užsiregistravęs pagal 28 straipsnio 11 dalį, nustatytos tvarkos.

3.   ES pagalbos savanoriams sugrįžus, siunčiančioji organizacija su jais susisiekia ir užtikrina, kad jie gautų tinkamą paskesnę pagalbą, įskaitant dalijimąsi informacija apie rezultatus, psichosocialinę ir medicininę pagalbą.

4.   Saugumas yra įtraukiamas į siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos stebėsenos ir vertinimo sistemą, projektai peržiūrimi ir tobulinami remiantis per ankstesnius saugumo incidentus įgyta patirtimi.

30 straipsnis

Sveikatos priežiūra ir sauga

1.   Siunčiančioji organizacija parengia ES pagalbos savanoriams tinkamą, taikomą ir prireikus pagal juos pritaikomą organizacijos sveikatos priežiūros ir saugos politiką, įskaitant gaires dėl:

a)

asmeninės sveikatos priežiūros, t. y. fizinės sveikatos priežiūros (ligų prevencija, patarimai dėl mitybos ir miego, informavimas apie klimato keliamų ir geografinių pavojų riziką, gydymosi galimybes);

b)

psichikos sveikatos priežiūros (patarimai dėl darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo, streso valdymo, susikaupimo ir atsipalaidavimo metodų, kontaktiniai duomenys, kur kreiptis dėl psichosocialinės pagalbos).

2.   Remdamosi siunčiančiosios organizacijos sveikatos priežiūros ir saugos politika, siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge sukuria išsamią sveikatos priežiūros ir saugos politiką bei gaires, taip vykdydamos savo pareigą rūpintis ir užtikrindamos fizinę ir emocinę ES pagalbos savanorių gerovę.

3.   Atlikdamos 28 straipsnio 3 dalyje nurodytą rizikos vertinimą ir prieš apibrėždamos pavedamą užduotį, siunčiančioji ir priimančioji organizacijos, remdamosi I priedo 7 punkte išdėstytais rodikliais, drauge įvertina, ar per misiją ES pagalbos savanoriui bus užtikrintos saugios darbo ir gyvenimo sąlygos.

4.   Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad ES pagalbos savanoris būtų apdraustas bent visapusišku sveikatos ir kelionių draudimu pagal 24 straipsnio nuostatas.

5.   Per įvadinį instruktažą siunčiančioji organizacija supažindina ES pagalbos savanorį su 1 ir 2 dalyje aptarta sveikatos priežiūros ir saugos politika bei gairėmis, taip pat suteikia informaciją apie pagalbą ligos atveju, pirmąją pagalbą, visų vietų techninę priežiūrą, transporto priemonių ir įrangos techninę priežiūrą, darbo stotis, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, sveikatos ir saugumo incidentus, medicininės evakuacijos tvarką.

6.   Siunčiančioji organizacija užtikrina, kad ES pagalbos savanoris prieš išvykdamas atliktų nuodugnų sveikatos patikrinimą, ir suteikia rekomenduojamus vaistus ir skiepus, kad apsaugotų nuo dislokacijos šalyje esančios rizikos, taip pat suteikia reikmenis, pavyzdžiui, pirmosios pagalbos ir apsaugos nuo moskitų rinkinius, jei to reikia.

7.   Priimančioji organizacija užtikrina, kad pareiga rūpintis būtų kasdienio savanorių valdymo dalis, ir per įvadinį instruktažą ES pagalbos savanoriui suteikia šią informaciją:

a)

naujausią informaciją apie vietos išteklius, susijusius su sveikatos priežiūra ir sauga: gydytojų, ligoninių, greitosios medicininės pagalbos tarnybų kontaktinius duomenis;

b)

supažindindamos su dislokacijos šalimi suteikia informaciją apie vietos papročius ir normas, kad sumažintų riziką saugai ir palengvintų integraciją.

8.   Pasibaigus dislokacijai ir ES pagalbos savanoriui sugrįžus, siunčiančioji organizacija sudaro sąlygas sveikatos patikrinimui, siūlo surengti sesiją (-as) informacijai apie psichosocialinius rezultatus pasidalyti arba per dalijimosi informacija apie rezultatus procesą siūlo konsultacinę pagalbą. Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos viešina ES pagalbos savanorių iniciatyvos tinklą kaip alternatyvų pagalbos iki dislokavimo, dislokavimo laikotarpiu ir po dislokavimo mechanizmą.

8 SKYRIUS

KIEKVIENO ES PAGALBOS SAVANORIO VEIKLOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO PROCEDŪROS

31 straipsnis

Kiekvieno ES pagalbos savanorio veiklos stebėsenos ir vertinimo procedūros

1.   Remdamosi 19 straipsnyje nurodyta priežiūros ir veiklos valdymo procedūra siunčiančioji ir priimančioji organizacijos stebi ir pagal ES pagalbos savanoriui pavestą užduotį ir jos tikslus vertina kiekvieno ES pagalbos savanorio veiklą – pažangą, tiesioginius ir bendresnius rezultatus.

2.   Kiekvieno ES pagalbos savanorio veikla stebima ir vertinama nuolat visą misijos laikotarpį, o specialios veiklos rezultatų peržiūros vykdomos bent šiais etapais:

a)

pasibaigus 14 straipsnyje nurodytai praktikai, jei ji rengiama;

b)

per 19 straipsnyje nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą ir per laikotarpio vidurio rezultatų peržiūrą, jei manoma, kad ją tikslinga atlikti;

c)

per 23 straipsnyje nurodytą dalijimosi informacija apie rezultatus procesą.

3.   Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos, atsižvelgdamos į Reglamento (ES) Nr. 375/2014 7 straipsnyje nurodytus rodiklius, teikia duomenis, iš kurių būtų matyti, kiek kiekvienas ES pagalbos savanoris savo veikla (vertinant jos tiesioginį ir bendresnį poveikį) prisideda prie projekto ir visos iniciatyvos tikslų gyvendinimo. Šiuos duomenis sudaro ES pagalbos savanorio tiesioginių ir bendresnių darbo rezultatų kokybės duomenys, kurie turi būti anonimiški ir parengti vertinimui. Šie duomenys tvarkomi laikantis Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nurodytų duomenų apsaugos standartų.

4.   Siunčiančiosios organizacijos padeda priimančiosioms organizacijoms stiprinti gebėjimus vertinti pažangą, tiesioginius ir bendresnius rezultatus pagal ES pagalbos savanoriui pavestą užduotį ir jos tikslus.

9 SKYRIUS

SIUNČIANČIOSIOMS IR PRIIMANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS SKIRTAS PATVIRTINIMO MECHANIZMAS

32 straipsnis

Priimančiosioms organizacijoms skirtas patvirtinimo mechanizmas

1.   Priimančiosios organizacijos, kurios nori gauti patvirtinimą, pateikia objektyvią ir tikrovišką savęs vertinimo ataskaitą, parengtą pagal III priedo 1 punkte nurodytus reikalavimus, kurioje įvertina, kaip jų esama politika ir praktika atitinka šiame reglamente ir Komisijos deleguotajame reglamente, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 375/2014 9 straipsnio 2 dalį, nurodytų standartų reikalavimus ir procedūras, susijusias su savanoriais kandidatais ir ES pagalbos savanoriais.

2.   Savęs vertinimo ataskaitoje priimančioji organizacija pažymi visas spragas ir sritis, kurias reikia tobulinti ir kuriose gali prireikti stiprinti gebėjimus, kad būtų įvykdyti visi reikalavimai.

3.   Priimančioji organizacija, laikydamasi III priedo 1 punkte išdėstytų reikalavimų pateikti išsamią informaciją, kaip laikomasi visų standartų reikalavimų ir procedūrų, susijusių su savanoriais kandidatais ir ES pagalbos savanoriais, kartu su savęs vertinimo ataskaita pateikia tris rekomendacijas. Rekomendacijos turi būti suteiktos bent dviejų iš šių suinteresuotųjų subjektų grupių:

a)

patvirtinimą gavusios siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos, su kuria priimančioji organizacija pareiškėja jau buvo užmezgusi arba ketina užmegzti partnerystės ryšius dalyvavimo ES pagalbos savanorių iniciatyvoje tikslais;

b)

Komisijos humanitarinės pagalbos partnerio, su kuriuo galioja bendrasis (partnerystės) susitarimas ir su kuriuo priimančioji organizacija pareiškėja yra sėkmingai bendradarbiavusi kokiame nors humanitarinės pagalbos projekte;

c)

atitinkamos tarptautinės organizacijos arba ne pelno organizacijos ar civilinio pobūdžio viešosios teisės įstaigos, su kuria priimančioji organizacija pareiškėja yra sėkmingai bendradarbiavusi kokiame nors humanitarinės pagalbos projekte;

d)

akreditavimo arba audito organizacijos, kuri suteikė patvirtinimą priimančiajai organizacijai pareiškėjai ES pagalbos savanorių iniciatyvai aktualiose srityse, tokiu atveju taip pat reikėtų pateikti atitinkamus akreditacijos arba audito dokumentus.

4.   Užpildytą savęs vertinimo ataskaitą pasirašo asmuo, įgaliotas atstovauti priimančiajai organizacijai ir jos vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus, savęs vertinimo ataskaita kartu su 3 dalyje nurodytomis rekomendacijomis siunčiama Komisijai.

5.   Remdamasi savęs vertinimo ataskaita ir rekomendacijomis Komisija įvertina paraišką ir priima vieną iš šių sprendimų:

a)

jeigu įvertinama, kad priimančioji organizacija pareiškėja visiškai atitinka standartų reikalavimus ir procedūras – suteikti patvirtinimą;

b)

jeigu priimančioji organizacija pareiškėja atitinka ne visus standartų reikalavimus ir procedūras – nesuteikti patvirtinimo.

6.   Per šešis mėnesius nuo paraiškos gavimo Komisija praneša priimančiajai organizacijai pareiškėjai apie patvirtinimo rezultatus, taip pat paaiškina galimybes pasinaudoti parama gebėjimams stiprinti, jeigu jos reikia, kad priimančioji organizacija pareiškėja galėtų pakartotinai teikti paraišką. Jeigu nustatoma kokių nors poreikių, kuriuos reikės patenkinti remiantis priimančiosios organizacijos pareiškėjos pateikta gebėjimų stiprinimo strategija, ši organizacija gali ir turi pirmenybę pasinaudoti parama gebėjimams stiprinti.

33 straipsnis

Siunčiančiosioms organizacijoms skirtas patvirtinimo mechanizmas

1.   Siunčiančiosios organizacijos, kurios nori gauti patvirtinimą, pateikia objektyvią ir tikrovišką faktais pagrįsto savęs vertinimo ataskaitą, parengtą pagal III priedo 2 punkte nurodytus reikalavimus, kurioje įvertina, kaip jos esama politika ir praktika atitinka standartų reikalavimus ir procedūras, susijusias su savanoriais kandidatais ir ES pagalbos savanoriais.

2.   Faktais pagrįsto savęs vertinimo ataskaitoje siunčiančioji organizacija pažymi visas spragas ir sritis, kurias reikia tobulinti ir kuriose gali prireikti techninės paramos, kad būtų įvykdyti visi reikalavimai. Ji taip pat pateikia keletą faktų ir prideda priemones, pagal kurias būtų galima patikrinti, ar visuose standartų reikalavimuose ir procedūrose nurodyta politika ir praktika, ypač susijusi su savanoriais, yra įgyvendinta.

3.   Užpildytą faktais pagrįsto savęs vertinimo ataskaitą pasirašo asmuo, įgaliotas atstovauti siunčiančiajai organizacijai ir jos vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus, ir ši ataskaita kartu su 2 dalyje nurodytais lydimaisiais dokumentais siunčiama Komisijai.

4.   Remdamasi faktais pagrįsto savęs vertinimo ataskaita ir lydimaisiais dokumentais Komisija įvertina paraišką ir gali priimti vieną iš šių sprendimų:

a)

jeigu įvertinama, kad siunčiančioji organizacija pareiškėja visiškai atitinka standartų reikalavimus ir procedūras – suteikti patvirtinimą;

b)

jeigu siunčiančioji organizacija pareiškėja atitinka ne visus standartų reikalavimus ir procedūras – nesuteikti patvirtinimo.

5.   Per šešis mėnesius nuo paraiškos gavimo Komisija praneša siunčiančiajai organizacijai pareiškėjai apie patvirtinimo rezultatus, taip pat paaiškina galimybes pasinaudoti technine parama, jeigu jos reikia, kad siunčiančioji organizacija pareiškėja galėtų pakartotinai teikti paraišką. Jeigu nustatoma kokių nors poreikių, kuriuos reikės patenkinti remiantis siunčiančiosios organizacijos pareiškėjos pateikta techninės paramos strategija, ši organizacija gali ir turi pirmenybę pasinaudoti technine parama.

34 straipsnis

Teisinės teisių gynimo priemonės

1.   Komisijos sprendimas organizacijai nesuteikti patvirtinimo ir atmesti paraišką reiškia, kad organizacija, kurios paraiška buvo atmesta, paraišką pakartotinai pateikti gali tik po dvylikos mėnesių, kurie pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią paraiškėja gauna sprendimą dėl paraiškos atmetimo. Sprendime taip pat nurodomos teisinės teisių gynimo priemonės, kuriomis galima ginčyti sprendimą.

2.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 256 ir 263 straipsnius Bendrasis Teismas turi jurisdikciją nagrinėti Europos Komisijos aktus, kuriais ketinama nustatyti trečiosioms šalims teisinį poveikį turinčias priemones. Taip pat pagal SESV 256, 268 ir 340 straipsnius Bendrasis Teismas turi jurisdikciją spręsti ginčus dėl Europos Komisijos padarytos žalos atlyginimo nesutartinių įsipareigojimų atveju.

35 straipsnis

Organizacijų finansinis gyvybingumas ir organizaciniai gebėjimai

Patvirtinimą gavusių siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų gyvybingumo ir organizacinių gebėjimų vertinimas nėra patvirtinimo procedūros dalykas. Siekiant gauti Sąjungos finansinę paramą, šis gyvybingumo ir gebėjimų vertinimas atliekamas rengiant paraiškas pagal kvietimą teikti pasiūlymus.

36 straipsnis

Patvirtinimo galiojimas ir reguliarios patikros

1.   Patvirtinimą gavusių siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų patvirtinimo procedūros yra kartojamos po trejų metų nuo Komisijos sprendimo, kuriuo suteiktas patvirtinimas, gavimo arba bet kuriuo metu, kai iš esmės pakeičiami atitinkamų sričių standartai arba procedūros.

2.   Patvirtinimo galiojimo laikotarpiu, jeigu reikia, patvirtinimą gavusios siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos gali būti reguliariai Komisijos tikrinamos.

3.   Patvirtinimą gavusios siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus teisinės, finansinės, techninės arba organizacinės padėties pokyčius, dėl kurių gali kilti abejonių, ar jos atitinka standartus ir procedūras, arba gali kilti interesų konfliktų. Jos taip pat informuoja Komisiją apie visus pavadinimo, adreso ar teisinių atstovų pasikeitimus.

37 straipsnis

Patvirtinimo sustabdymas ir nutraukimas

1.   Remdamasi informacija, gauta iš patvirtinimą gavusios siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos, taip pat informacija, gauta per 36 straipsnio 2 dalyje nurodytas patikras, arba bet kuriais kitais būdais gauta informacija Komisija gali padaryti išvadą, kad patvirtinimą gavusi siunčiančioji arba priimančioji organizacija nebeatitinka vieno arba kelių standartų ar procedūrų. Tokiais atvejais Komisija gali imtis reikiamų veiksmų, be kita ko, sustabdyti arba nutraukti patvirtinimo galiojimą III priedo 3 punkte išdėstyta tvarka.

2.   Siunčiančioji arba priimančioji organizacija, kurios patvirtinimo galiojimas sustabdytas arba nutrauktas, nuo sustabdymo arba nutraukimo dienos nebegali dislokuoti arba priimti ES pagalbos savanorių ir tam tikslui nebegali gauti Sąjungos finansinės paramos.

3.   Atsižvelgdama į patvirtinimo galiojimo sustabdymo arba nutraukimo priežastis, ypač į ES pagalbos savanorių saugą ir saugumą, Komisija gali pareikalauti repatrijuoti ES pagalbos savanorius, kurie sustabdymo arba nutraukimo metu yra dislokuoti.

4.   Siunčiančioji arba priimančioji organizacija neturi teisės reikalauti kompensacijos remdamasi tuo, kad sustabdytas arba nutrauktas patvirtinimo galiojimas.

38 straipsnis

Atsakomybė už žalą

Komisija neatsako už jokius nuostolius arba žalą, kurią patiria arba padaro siunčiančioji arba priimančioji organizacija ar trečiosios šalys dėl siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos patvirtinto statuso.

10 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 122, 2014 4 24, p. 1.

(2)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  Tarybos direktyva 89/391/EB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

(4)  2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).


I PRIEDAS

1.   Pavedamos užduoties reikalavimai

Pavedant užduotį būtinai nurodoma:

a)

funkcijos, pareigos, darbo grupės aprašas, tiesioginis vadovas, misijos trukmė ir vieta (-os);

b)

išsamus priimančiosios (-ųjų) organizacijos (-ų) patvirtintos veiklos, kuri bus vykdoma pagal poreikius, aprašas ir aiškiai apibrėžtos užduotys, kurias vykdys ES pagalbos savanoris, įskaitant iniciatyvos komunikacijos plane numatytus aspektus;

c)

reikalingi gebėjimai užduotims vykdyti pagal kompetencijų sistemą;

d)

apibrėžti veiklos tikslai, atsižvelgiant į ES pagalbos savanorio misijos trukmę ir ypatumus, ir savanorio pozicijai tinkamos funkcijos;

e)

pavestos užduoties tiesioginių ir bendresnių numatomų rezultatų ir, jei įmanoma, poveikio rodikliai, skirti ES pagalbos savanorio veiklai valdyti;

f)

lankstūs aspektai, kad ES pagalbos savanoris – tiek, kiek tai realu, – galėtų keisti ir formuoti užduotis pagal savo gebėjimų profilį ir interesus;

g)

informacija apie darbo valandas, atostogas, darbo vietą ir kuratoriaus pagalbą;

h)

aiškus valdymo ir saugumo valdymo atsakomybės pasiskirstymas tarp siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų;

i)

informacija apie saugumą ir, jei reikia, apie tai, kaip elgtis rizikos ir saugumo valdymo atžvilgiu.

2.   Skelbimo reikalavimai

Skelbime nurodoma bent ši informacija:

a)

aiški ir tiksli informacija apie ES pagalbos savanorių iniciatyvą, jos humanitarinį pobūdį ir savanorystės tikslus;

b)

projekto aprašas, taip pat duomenys apie veiklos aplinkybes, saugumo aspektus ir (arba) informacija, ar siunčiančioji ir (arba) priimančioji organizacijos yra religinės organizacijos;

c)

užduotys, kurias ES pagalbos savanoriui reikės vykdyti;

d)

pozicijai užimti reikalingi gebėjimai ir motyvacija;

e)

tinkamumo ir išimčių taikymo kriterijai (jei yra), remiantis lygių galimybių ir nediskriminavimo principais;

f)

atrankos kriterijai ir būtiniausi reikalavimai, kurie taikomi kaip atmetimo kriterijai, jei taikoma (pavyzdžiui, gebėjimų lygis, motyvacija ir kiti atitinkami kriterijai, pavyzdžiui, patirtis, kalbų mokėjimas, sveikatos galimybės keliauti ir dirbti besivystančiose šalyse, galėjimas imtis užduoties), ir tai, ar ieškomas jaunesnysis, ar vyresnysis specialistas;

g)

ar pagal šią poziciją yra numatoma praktika;

h)

tarnybos sąlygos, taip pat dislokavimo trukmė, mokymosi galimybės, darbo ir gyvenimo sąlygos, įskaitant išmokas būstui ir pragyvenimui, skrydžiai, draudimo apsauga, medicininė informacija ir reikalingi skiepai, t. t.;

i)

data ir laikas, kada reikia pateikti paraiškas;

j)

galutinio sąrašo sudarymo ir pokalbio (-ių) laikas;

k)

pokalbio eiga;

l)

numatoma sprendimo dėl atrankos data ir

m)

numatomas grafikas (mokymo data, praktikos data, jei ji rengiama, pasirengimo dislokavimui ir įvadinio instruktažo datos, dislokavimo ir veiklos pasibaigus dislokavimui datos).

3.   Darbo laiko, atostogų ir darbo erdvės reikalavimai

Veiksniai

Bendrieji reikalavimai

Būtiniausi reikalavimai

Darbo valandos

Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos, atsižvelgdamos į priimančiosios organizacijos politiką, susitaria dėl tinkamų darbo valandų ir jas aptaria bei suderina su ES pagalbos savanoriu.

Sutartas darbo valandų skaičius turi būti toks, kad ES pagalbos savanoriui liktų laiko tobulintis, kaip numatyta pagal jam pavestą užduotį ir veiklos tikslus.

Vidutinis įprastų darbo valandų skaičius per keturių mėnesių laikotarpį neviršija 40 valandų per savaitę.

Dėl viršvalandžių ir darbo ekstremaliųjų situacijų atvejais valandų deramasi su ES pagalbos savanoriu, atsižvelgiant į jo psichologinę ir fizinę gerovę.

Viršvalandžiai, darbo ekstremaliųjų situacijų atvejais valandos ir poilsio laikas turi atitikti būtiniausius Direktyvos 2003/88/EB (1) ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Suteikiamos atostogos

Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos, atsižvelgdamos į priimančiosios organizacijos politiką, susitaria dėl tinkamų suteikiamų atostogų ir jas aptaria bei suderina su ES pagalbos savanoriu.

Jeigu skirtingas funkcijas atliekantiems asmenims suteikiamos skirtingos atostogos, atostogos turi būti tokios, kokios yra suteikiamos tas pačias arba panašias funkcijas atliekantiems vietos darbuotojams.

Suteikiamos šios atostogos:

kasmėnesinės atostogos;

laikinojo nedarbingumo atostogos;

atostogos, skirtos grįžti į kilmės šalį, kai dislokavimo laikotarpis yra ilgesnis negu 18 mėnesių;

vaiko priežiūros atostogos, įskaitant motinystės ir tėvystės atostogas. ES pagalbos savanorio, kurio dislokavimo trukmė yra ilgesnė negu šeši mėnesiai, prašymu prie vaiko priežiūros atostogų gali būti pridėtos nedarbo dienos, skirtos grįžti į šalį, kurioje gyvena išlaikomas (-i) vaikas (-ai) iki 12 metų amžiaus;

specialiosios atostogos laidotuvėms arba gydytojo patvirtintos aukštutinės ir žemutinės linijos giminaičio, sutuoktinio arba registruoto partnerio, sesers arba brolio sunkios ligos atveju.

Jeigu vietos sąlygos yra labai nepalankios, siunčiančioji organizacija užtikrina, kad nustatant ES pagalbos savanorių atostogų trukmę minimalus standartas būtų tarptautiniams darbuotojams taikomos nuostatos.

Bet kuriuo atveju kasmėnesines atostogas sudaro po dvi dienas per mėnesį, jas ES pagalbos savanoriai turi panaudoti savo dislokavimo laikotarpiu.

Atostogų laikas

Skatinama neimti metinių kasmėnesinių atostogų misijos pradžioje arba pabaigoje.

Atostogos, skirtos grįžti į kilmės šalį, gali būti suteiktos ES pagalbos savanorio prašymu praėjus devyniems mėnesiams nuo misijos pradžios ir likus pakankamai laiko iki jos pabaigos.

 

Darbo erdvė

Priimančioji organizacija, remdamasi I priedo 7 punkte išdėstytais rodikliais, suteikia ES pagalbos savanoriui specialią darbo erdvę, kuri yra tinkama pavestai užduočiai ir atitinka sutartas saugias ir sveikas darbo sąlygas.

 

4.   Būsto reikalavimai

1.

Kiekvienam ES pagalbos savanoriui skiriamas švarus, užrakinamas kambarys su galimybe naudotis švariu vandeniu ir sanitarine įranga. Kambarys turi būti pakankamai arti pagrindinės ES pagalbos savanorio darbo vietos.

2.

ES pagalbos savanoriui, inter alia, gali būti skirtas kambarys priimančiosios šeimos būste, atskirame būste arba viename būste su kitais ES pagalbos savanoriais.

3.

Jeigu įmanoma, būsto vieta turi padėti ES pagalbos savanoriui integruotis vietos bendruomenėje ir bendrauti su emigrantų bendruomene.

4.

Vertinant būsto galimybes reikia atsižvelgti į kalbinę aplinką.

5.

ES pagalbos savanoriams suteikiama galimybė naudotis ryšio priemonėmis, kad jie galėtų susisiekti su priimančiąja ir siunčiančiąja organizacijomis bei savo giminaičiais.

5.   Saugumo valdymo ir evakuacijos plano reikalavimai

Saugumo valdymo ir evakuacijos planą sudaro bent ši informacija:

a)

informacija apie siunčiančiosios organizacijos krizių valdymo pareigūną ir (arba) darbo grupę ir atitinkami kontaktiniai duomenys, kuriais reikia pasidalyti su priimančiąja organizacija ir ES pagalbos savanoriu;

b)

siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos personalo, atsakingo už saugumo rizikos valdymą, organizacinė schema ir galiojantys kontaktiniai duomenys;

c)

aiškios procedūros, funkcijos ir atsakomybė susidarius ekstremaliajai situacijai;

d)

siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų informavimo apie saugumo incidentus mechanizmas;

e)

evakuacijos planas;

f)

medicininės evakuacijos nuostatos, laikantis 24 straipsnio nuostatų dėl draudimo;

g)

priimančiosios organizacijos suteikta informacija apie konkrečias aplinkybes, gairės ir taisyklės;

h)

siunčiančiosios organizacijos reguliariai atliekamų peržiūrų mechanizmas ir priimančiosios organizacijos pateikta naujausia informacija (kai to reikia atsižvelgiant į konkrečios valstybės aplinką);

i)

scenarijaus planavimas, kurį organizuoja siunčiančioji ir priimančioji organizacijos, kad įvertintų galimas saugumo aplinkybes ir išbandytų saugumo valdymo ir evakuacijos planą; jeigu įmanoma, surengiamos pratybos, skirtos sklandžiam siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų bendradarbiavimui susidarius ekstremaliajai situacijai užtikrinti;

j)

pagalba, kurią gali suteikti siunčiančioji ir priimančioji organizacijos užtikrindamos ES pagalbos savanorių fizinį, materialinį ir psichologinį saugumą ir saugą.

6.   Rizikos vertinimo reikalavimai

Vertinant riziką įvertinami bent šie dalykai:

a)

bendra padėtis dislokacijos šalyje (pavyzdžiui, ekonominė padėtis, pastarojo laikotarpio istorija, numatomi pokyčiai, pagal kuriuos nustatomas rizikos lygis ir nesaugumas, susijęs su politiniu nestabilumu, padėties sudėtingumu, konfliktais, pilietiniais neramumais, etnine ir religine dinamika ir pan., ir sudaromas grėsmių žemėlapis, įvertinama kiekvienos grėsmės tikimybė ir tikėtinas poveikis);

b)

gaivalinių nelaimių rizikos žemėlapis;

c)

vietos gyventojų požiūris ir tai, kokiu lygiu vietos bendruomenės ir valdžios institucijos pripažįsta ES pagalbos savanorius ir (arba) iniciatyvą;

d)

kitos toje pačioje vietovėje veikiančios agentūros;

e)

nenumatytų aplinkybių veiksmų planas ir evakuacijos planas;

f)

infrastruktūra (biurai ir būstas);

g)

atsiskaitomybės mechanizmai ir saugumo incidentų stebėsena;

h)

esamos susisiekimo ir ryšio priemonės, ryšio įranga (įskaitant prieinamumą ir patikimumo lygį) ir

i)

galimybės naudotis transportu ir naujausiais žemėlapiais, taip pat judėjimo laisvė ir prieigos paprastumas.

7.   Saugių ir sveikų darbo ir gyvenimo sąlygų rodikliai

Taikomi šie saugių ir sveikų darbo ir gyvenimo sąlygų rodikliai:

a)

vietovėje paplitusių ligų (kuriomis užsikrečiama per vandenį, moskitus, žmones, sezoninių ligų) žemėlapis, taip pat nurodant susirgimo tikimybę ir padarinius;

b)

galimybė gauti pirmąją pagalbą (vidaus ir išorės), gaisrininkų ir gaisrinių tarnybų pagalbą, medicininę pagalbą ir specialistų paslaugų (pvz., ligoninių, slaugių paslaugų, vaistų) ir jų prieinamumas;

c)

visų vietų (biurų ir būsto) techninės priežiūros lygis, galimybė prisijungti prie elektros šaltinių, apšvietimas, vėdinimas, sanitarinės ir higienos priemonės;

d)

transporto priemonių priežiūros lygis, reguliarus patikrinimas ir aptarnavimas, tinkama įranga (pvz., radijas, pirmosios pagalbos priemonių rinkinys, saugos diržai, vanduo, antklodė);

e)

darbo stalas, kėdės, kompiuterinė įranga ir jų kokybė;

f)

nuostatos dėl atostogų ir darbo valandų; galimybė užsiimti poilsio veikla, sportuoti, naudotis biblioteka, lankytis parduotuvėje ir pan.; atokumas; asmeninė erdvė, religiniai pastatai ir

g)

pranešimo apie sveikatos ir saugumo incidentus mechanizmai ir stebėsena.


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9).


II PRIEDAS

Mokymo programa

Modulio pavadinimas

Tiesioginio mokymo dienų skaičius

Tikslinė grupė/statusas

Pagrindiniai mokymosi rezultatai: dalyviai turi …

Pagrindiniai ugdomi gebėjimai

1)

Bendras įvadas apie Sąjungą, jos išorės santykius, reagavimo į krizes sistemą

0,5

Visos grupės/privalomas

Suprasti ir apibūdinti ES ir pagrindines jos veikimo sąlygas bei principus;

suprasti ir paaiškinti ES išorės veiksmus, įskaitant bendrą užsienio ir saugumo politiką, reagavimo į krizes sistemą ir ES visapusišką požiūrį į išorės krizes;

suprasti ir paaiškinti Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato vaidmenį humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos srityje, įskaitant jo vietinį tinklą.

Gebėjimas suprasti humanitarinį kontekstą ir taikyti humanitarinius principus

2)

Įvadas apie humanitarinius veiksmus, Sąjungos humanitarinės pagalbos politiką ir ES pagalbos savanorių iniciatyvą

1,5

Visos grupės/privalomas

 

 

Sąjungos humanitarinės pagalbos politika ir ES pagalbos savanorių iniciatyva

 

 

Suprasti ES pagalbos savanorių iniciatyvą, taip pat jos komunikacijos planą, tai, kaip ji veikia ir ką reikia daryti norint joje toliau dalyvauti;

su misija, kuriai rengiasi, sieti realistiškus lūkesčius;

dirbti savarankiškai, kurti savo paties savanorystės patirtį;

suprasti, kaip jų vieši veiksmai ir elgsena veikia ES pagalbos savanorių iniciatyvos ir misijos, prie kurios jie prisijungs, įvaizdį;

žinoti, ką dislokavimo laikotarpiu galima ir ko negalima daryti, pavyzdžiui, bendraujant su žiniasklaida, skelbiant informaciją socialinės žiniasklaidos priemonėse, dalyvaujant demonstracijose ir pan.

Gebėjimas suprasti humanitarinį kontekstą ir taikyti humanitarinius principus

Savarankiškumas

Vadovavimo įgūdžiai

Savo lūkesčių valdymas

Savanorio mąstysena

Bendravimas

Bendra humanitarinių veiksmų sistema

 

 

Apibūdinti, kas yra humanitarinė pagalba;

išvardyti tris humanitarinius principus;

suprasti ir apibūdinti pagrindinius tarptautinės nelaimių rizikos mažinimo, reagavimo į nelaimes, humanitarinės pagalbos ir atkūrimo sistemos elementus;

suprasti ir apibūdinti pagrindines svarbiausių tarptautinių dalyvių funkcijas ir atsakomybę nuo nelaimės kenčiančiose vietovėse, vietovėse, kuriose ruošiamasi nelaimei, arba nuo nelaimės nukentėjusiose vietovėse;

suprasti ir paaiškinti JT centrinę ir bendrą koordinavimo funkciją skatinant darnų tarptautinį reagavimą į humanitarines krizes;

žinoti regioninius bendradarbiavimo nelaimių valdymo srityje mechanizmus;

suprasti ir paaiškinti įvairių suinteresuotųjų subjektų reikalavimus, apribojimus ir tikslus ir suinteresuotųjų subjektų koordinavimo per humanitarinius veiksmus, pagalbos, atkūrimo ir atsparumo stiprinimo susiejimo problemas;

suprasti kintančias pagalbos ir plėtros paradigmas, požiūrį į atsparumą;

tarptautinę darbotvarkę po 2015 m.

Gebėjimas suprasti humanitarinį kontekstą ir taikyti humanitarinius principus

Atskaitomybė

Gebėjimas pasiekti veiksmų rezultatus ir stiprinti įgūdžius

Darbas su kitais žmonėmis

Tarptautinė humanitarinė teisė

 

 

Nurodyti pagrindinius 1949 m. I–IV Ženevos konvencijų ir 1977 m. Papildomų protokolų aspektus;

suprasti tarptautinės humanitarinės teisės (THT) vaidmenį tarptautinėje humanitarinėje sistemoje ir tai, kaip ji taikoma konkrečiais ekstremaliųjų situacijų atvejais;

bendrai suprasti reagavimo į tarptautines nelaimes teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę;

žinoti pagrindinius Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos ir Europos konsensuso dėl vystymosi vystomosios pagalbos aspektus.

Gebėjimas suprasti humanitarinį kontekstą ir taikyti humanitarinius principus

Atskaitomybė

Įvadas apie humanitarinės pagalbos sektorius

 

 

Žinoti ir apibūdinti konkrečius poreikius šiuose humanitarinės pagalbos sektoriuose:

maisto ir maitinimosi;

sveikatos;

vandens, higienos ir sanitarijos;

nelaimių rizikos mažinimo;

apsaugos;

prieglobsčio;

pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų;

pragyvenimo;

pagalbos, atkūrimo ir vystymosi susiejimo;

atsparumo;

lyčių ir

konfliktų prevencijos.

Gebėjimas suprasti humanitarinį kontekstą ir taikyti humanitarinius principus

Vadovavimo įgūdžiai

Elgesio kodeksai ir standartai

 

 

Išmanyti ir taikyti pagrindinius projekto SPHERE standartus ir apsaugos principus;

išmanyti ir taikyti tinklo „People in Aid“ kodeksą;

išmanyti ir taikyti Humanitarinio sektoriaus partnerių atskaitomybės iniciatyvos (angl. „Humanitariant Accountability Partnership“, HAP) atskaitomybės ir kokybės valdymo standartus;

išmanyti ir taikyti Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (TNVO) atskaitomybės chartiją;

žinoti ir mokėti paaiškinti, ką atskaitomybė reiškia pagal HAP;

išvardyti šešis HAP kriterijus;

išvardyti devynis TNVO chartijos principus ir

suprasti ir taikyti atskaitomybės galutiniams humanitarinės pagalbos gavėjams principus.

Gebėjimas suprasti humanitarinį kontekstą ir taikyti humanitarinius principus

Atskaitomybė

Vadovavimo įgūdžiai

3)

Asmeninės saugos, sveikatos priežiūros ir saugumo valdymas

1,5

Visi savanoriai/privalomas

Išmanyti saugumo strategijas ir procedūras ir jų laikytis;

suprasti organizacijų saugos procedūrų laikymosi dislokavimo laikotarpiu svarbą;

žinoti, kaip pasirengti dislokavimui;

misijos laikotarpiu gebėti nustatyti riziką, užkirsti jai kelią ir ją mažinti;

iškilus grėsmei gebėti imtis veiksmų;

turėti pagrindinių pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių ir

turėti pagrindinių streso valdymo įgūdžių, gebėti suteikti pirmąją psichologinę pagalbą.

Asmeninės saugos, sveikatos priežiūros ir saugumo valdymas

Savimonė ir atsparumas

Savarankiškumas

4)

Projektų valdymas, įvadas, 1 lygis (Įvadas apie humanitarinės pagalbos misijų ir (arba) projektų ciklą)

1,5

Jaunesnieji specialistai

Apibūdinti pagrindinius projekto ciklo etapus ir konkrečius šiems etapams taikomus principus humanitarinės pagalbos aplinkybėmis;

parengti bendros projekto paraiškos metmenis;

prižiūrint aukštesnio rango kolegai atlikti bendrą poreikių vertinimą;

konsultuojantis su aukštesnio rango kolegomis savo kompetencijos srityje sudaryti paprasto projekto įgyvendinimo planą;

parengti pagrindines projekto finansų valdymo priemones;

nurodyti pagrindines kitų projektui įgyvendinti reikalingų asmenų funkcijas ir užduotis;

parengti paprasto projekto stebėsenos metodiką;

parengti paprasto projekto vertinimo metodikos metmenis.

Projektų valdymas humanitarinėmis aplinkybėmis

Atskaitomybė

Vadovavimo įgūdžiai

Gebėjimas pasiekti veiksmų rezultatus ir stiprinti įgūdžius

5)

Projektų valdymas, pažengusiems, 2 lygis (Įvadas apie humanitarinės pagalbos misijų ir (arba) projektų bei programų ciklą)

1,5

Vyresnieji specialistai

Pritaikyti savo projekto ciklo valdymo patirtį humanitarinės pagalbos sektoriuje, kuriame dirbs;

suprasti humanitarinės pagalbos principus ir gebėti juos taikyti humanitarinei pagalbai vietos bendruomenės įtraukimo ir atskaitomybės srityse, ypač daug dėmesio skiriant lyčių klausimams ir pažeidžiamoms grupėms;

atlikti projekto poreikių vertinimą pagal savo praktinės patirties sritį;

parengti projekto paraišką;

sudaryti projekto įgyvendinimo planą pagal savo praktinės patirties sritį;

parengti projekto finansų valdymo priemones;

nurodyti pagrindines kitų projektui įgyvendinti reikalingų asmenų funkcijas ir užduotis;

nustatyti informavimo ir konsultacinės pagalbos poreikius;

atlikti projekto rizikos vertinimą;

parengti projekto stebėsenos metodiką;

parengti projekto vertinimo metodikos metmenis;

suprasti pagrindinius tinkamos atskaitomybės principus;

nustatyti pagrindinius finansinės ir administracinės atskaitomybės principus.

Projektų valdymas humanitarinėmis aplinkybėmis

Atskaitomybė

Vadovavimo įgūdžiai

Gebėjimas pasiekti veiksmų rezultatus ir stiprinti įgūdžius

6)

Kultūrinis sąmoningumas (ir universalieji gebėjimai)

1

Visi savanoriai/privalomas

Suprasti, kaip svarbu paisyti kultūriniu požiūriu jautrių dalykų;

suprasti galimus neigiamus stereotipinio elgesio padarinius;

apibūdinti, kas yra stereotipai ir kaip jie pasireiškia;

apibūdinti įvairias reakcijas naujos kultūros sąlygomis (atsiskyrimas, atstūmimas, pranašumo jausmas, pernelyg stiprus susitapatinimas ir pan.);

suprasti pagrindinius kultūros ypatumus ir tai, kaip jie pasireiškia praktiškai;

suprasti nežodinio bendravimo svarbą;

suprasti bendravimo stilių skirtumus ir gebėti pritaikyti bendravimą;

apibūdinti ir taikyti pagrindinius konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principus;

suvokti, kaip svarbu savo elgesiu paisyti lyčių aspektų, ir taip elgtis;

suprasti pagrindinius lyčių aspekto integravimo principus.

Kultūrinis sąmoningumas

Darbas su kitais žmonėmis

Bendravimas

Savo lūkesčių valdymas

7)

Įvairiais scenarijais grindžiamos užduotys

3

Visi savanoriai/privalomas

Ši dalis skirta patikrinti, kaip dalyviams sekėsi siekti ankstesnių modulių mokymosi tikslų ir kaip jiems sekasi:

analizuoti įsivaizduojamos humanitarinės intervencijos aplinkybes, nustatyti pagrindinius organizacijos ir jos personalo saugumo rizikos veiksnius;

nustatyti saugumo rizikos mažinimo procedūras;

įgyvendinti saugumo gaires;

rinkti, analizuoti ir perduoti informaciją operatyviai ją įvertinant;

koordinuoti veiksmus su kitais suinteresuotaisiais subjektais;

sudaryti projekto loginį planą, nustatyti atkūrimo ir nelaimių rizikos mažinimo projektų finansavimo šaltinius;

dirbti komandoje, įgyvendinti ir vertinti paprasto projekto planą;

informuoti suinteresuotuosius subjektus apie projekto eigą ir rezultatus.

 

8)

Komunikavimas ir propagavimas

1

Visos grupės/pasirenkamas

Suprasti humanitarinės pagalbos propagavimo etiškumo svarbą;

vykdant komunikavimo ir propagavimo veiklą atsižvelgti į kultūriniu požiūriu jautrius dalykus;

sudaryti humanitarine pagalba suinteresuotųjų asmenų ir (arba) jos gavėjų sąrašą, nustatyti, kokiais ryšio kanalais geriausia su jais palaikyti ryšius;

parengti komunikacijos strategiją;

kritiškai įvertinti komunikacijos strategijas ir nustatyti tobulintinus aspektus.

Bendravimas

Vadovavimo įgūdžiai

Žinios apie kitas kultūras

9)

Pirmoji psichologinė pagalba

1

Visos grupės/pasirenkamasis

Išvardyti keturias sritis, kuriose žmogaus emocijos išreiškiamos streso ciklo etapais, ištikus nelaimei, susidarius ekstremaliajai situacijai arba atsitikus kitam traumuojančiam įvykiui;

apibūdinti du skirtingus nelaimių ir ekstremaliųjų situacijų tipus ir sritis;

apibūdinti du elgesio teikiant pirmąją psichologinę pagalbą nuo nelaimių nukentėjusiems žmonėms principus;

pademonstruoti bent tris pirmosios psichologinės pagalbos įgūdžius, kurių buvo mokoma;

nurodyti būdus, kuriais galima suteikti pirmąją psichologinę pagalbą;

nurodyti gyventojų grupes, kurioms tikslinga teikti pirmąją psichologinę pagalbą.

Asmeninės saugos, sveikatos priežiūros ir saugumo valdymas

Savimonė ir atsparumas

10)

Mokytojų rengimas

2

Vyresnieji specialistai savanoriai/pasirenkamas

Nurodyti suaugusiųjų mokymo principus ir juos taikyti;

nurodyti mokymo ciklo etapus ir pagrindinius kiekvienam etapui taikomus reikalavimus;

suformuluoti mokymo kursų tikslus ir mokymosi rezultatus;

išmanyti ir praktiškai taikyti į mokinį orientuotą mokymo metodą;

taikyti įvairius mokymo įgūdžius ir metodus;

pasirinkti tinkamus su humanitariniu darbu susijusio mokymo metodus, skaitytiną medžiagą ir išteklius;

parengti vertinimo baigus mokymą priemones.

Gebėjimas pasiekti veiksmų rezultatus ir stiprinti įgūdžius

Bendravimas

11)

Savanorių valdymas

1

Vyresnieji specialistai savanoriai/pasirenkamasis

Suprasti teisines savanorių valdymo nuostatas ir jas įgyvendinti;

planuoti vietos savanorių darbą priimančiojoje valstybėje;

organizuoti savanorių įdarbinimą ir atranką;

sukurti ir įdiegti reguliarios priežiūros, pagalbos ir savanorių valdymo sistemas;

pagal poreikį suplanuoti savanorių įvadinį instruktažą ir trumpas mokymo sesijas;

įdiegti vietos savanorių saugos ir saugumo užtikrinimo sistemas;

užtikrinti, kad vietos organizacijos vadovybė oficialiai prisiimtų atsakomybę už savanorius, būtų sukurta tinkama tiesioginio valdymo ir atsiskaitymo sistema;

diegti ir stebėti sistemas.

Gebėjimas pasiekti veiksmų rezultatus ir stiprinti įgūdžius

Vadovavimo įgūdžiai

Darbas su kitais žmonėmis

Kultūrinis sąmoningumas

12)

Organizacinė plėtra

2

Vyresnieji specialistai savanoriai/pasirenkamas

Nurodyti keletą pagrindinių gebėjimų stiprinimo aspektų;

nurodyti ir apibūdinti keletą skirtingų intervencinių organizacinės plėtros priemonių;

apibūdinti įvairius organizacijos vertinimo aspektus;

įvertinti vietos organizacijos stipriąsias ir silpnąsias savybes;

gebėti atlikti gebėjimų stiprinimo poreikių vertinimą;

padėti vietos organizacijoms formuoti naują politiką;

suformuluoti organizacinės plėtros stebėsenos gebėjimų rodiklius.

Gebėjimas pasiekti veiksmų rezultatus ir stiprinti įgūdžius

Vadovavimo įgūdžiai


III PRIEDAS

1.   Savęs vertinimas ir rekomendacijos priimančiosioms organizacijoms

1.

Priimančiosios organizacijos atlikdamos savęs vertinimą atsižvelgia į visus standartus ir procedūras, kuriuos turi atitikti priimančiosios organizacijos pareiškėjos politika arba praktika tam, kad būtų įvykdyti būtini reikalavimai dėl savanorių kandidatų ir ES pagalbos savanorių. Vertindama kiekvieną kiekvieno standarto ir procedūros reikalavimą organizacija nurodo, ar:

a)

būtiniausi reikalavimai įtraukti į jos politiką ir (arba) praktiką ir (arba) ar ji įsipareigoja juos vykdyti;

b)

atitinkami darbuotojai apie juos informuoti ir juos vykdo;

c)

dar reikia imtis darbo ir (arba) veiksmų siekiant pašalinti spragas.

2.

Save vertinant taip pat atsakoma į šiuos klausimus apie saugą, saugumą ir savanorių valdymą:

kaip priimančioji organizacija užtikrina priimamų tarptautinių savanorių saugą ir saugumą?

Kaip savanoriai valdomi ir kaip jiems teikiama pagalba jų misijos laikotarpiu?

Kuriose standartų ir procedūrų srityse priimančioji organizacija šiuo metu stiprina savo gebėjimus (jei tokių sričių yra)?

3.

Rekomendacijoje aptariama tai, ko iš priimančiosios organizacijos yra reikalaujama ES pagalbos savanorio dislokavimo laikotarpiu, nurodoma rekomendacijos rengėjo patirtis kiekvieno būtino standarto ir procedūros reikalavimo srityje, apie kurią jis gali pateikti informacijos. Visų pirma joje:

a)

nurodoma organizacijos patirtis įgyvendinant būtinuosius atitinkamų standartų ir procedūrų reikalavimus, kurių turės laikytis priimančioji organizacija (juos atitinka ar jų neatitinka);

b)

pagrindžiamas ir (arba) paaiškinamas kiekvienas vertinimas;

c)

nurodoma, kokio darbo ir (arba) veiksmų dar reikia imtis (jeigu reikia) siekiant pašalinti spragas.

4.

Kad būtų paprasčiau, Komisija nurodo standartus ir procedūras, dėl kurių priimančioji organizacija pareiškėja neprivalo nieko imtis, jeigu yra Komisijos humanitarinės pagalbos partnerė ir yra pasirašiusi galiojantį bendrąjį (partnerystės) susitarimą.

2.   Faktais grindžiamas siunčiančiųjų organizacijų savęs vertinimas

1.

Siunčiančiosios organizacijos atlikdamos faktais grindžiamą savęs vertinimą atsižvelgia į visus standartus ir procedūras, kuriuos turi atitikti organizacijos politika arba praktika tam, kad būtų įvykdyti būtini reikalavimai dėl savanorių kandidatų ir ES pagalbos savanorių. Vertindama kiekvieną kiekvieno standarto ir procedūros reikalavimą siunčiančioji organizacija nurodo, ar:

a)

būtiniausi reikalavimai įtraukti į jos politiką ir (arba) praktiką ir (arba) ar ji įsipareigoja juos vykdyti;

b)

atitinkami darbuotojai apie juos informuoti ir juos vykdo;

c)

dar reikia imtis darbo ir (arba) veiksmų siekiant pašalinti spragas;

d)

reikalavimas yra vertinamas pagal kitą patvirtinimo ir (arba) akreditavimo mechanizmą (pvz., pagal nacionalinę, Europos arba tarptautinę sistemą).

2.

Kad pagrįstų savęs vertinimo argumentus, siunčiančioji organizacija pareiškėja turi įrodyti savo atitiktį ir pateikti keletą faktų bei pridėti priemones, pagal kurias būtų galima patikrinti, ar visuose standartų reikalavimuose ir procedūrose nurodyta politika ir praktika, ypač susijusi su savanoriais, yra įgyvendinta.

3.

Kad būtų paprasčiau, Komisija nurodo standartus ir procedūras, dėl kurių siunčiančioji organizacija pareiškėja neprivalo nieko imtis, jeigu yra Komisijos humanitarinės pagalbos partnerė ir yra pasirašiusi galiojantį bendrąjį (partnerystės) susitarimą.

4.

Bet kuriuo patvirtinimo proceso etapu Komisija prireikus gali paprašyti, kad siunčiančioji organizacija pateiktų papildomų įrodymų.

3.   Patvirtinimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo procedūra

1.

Jeigu Komisija ketina sustabdyti arba panaikinti patvirtinimo galiojimą, ji oficialiai iš anksto informuoja siunčiančiąją arba priimančiąją organizaciją, nurodo priežastis ir pasiūlo per 45 dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti pastabas.

2.

Jeigu, išanalizavusi siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos pateiktas pastabas, Komisija nusprendžia sustabdyti galiojimo sustabdymo arba nutraukimo procedūrą, ji oficialiai praneša apie savo sprendimą.

3.

Jeigu pastabų nepateikiama arba jeigu nepaisydama pateiktų pastabų Komisija nusprendžia tęsti galiojimo sustabdymo arba nutraukimo procedūrą, ji atitinkamai:

a)

sustabdo galiojimo patvirtinimą oficialiai pranešdama organizacijai apie galiojimo sustabdymą ir nurodo priežastis ir preliminarią būtinų patikrinimų užbaigimo datą arba

b)

oficialiai praneša organizacijai apie galiojimo nutraukimą ir nurodo priežastis bei datą, nuo kurios galiojimo nutraukimas įsigalioja.

4.

Galiojimo sustabdymas įsigalioja tą dieną, kurią siunčiančioji arba priimančioji organizacija gauna 3 punkto a papunktyje nurodytą pranešimą, arba vėlesnę dieną, jeigu taip nurodoma pranešime.

5.

Jeigu patvirtinimo galiojimas nebuvo nutrauktas pagal 3 punkto b papunktį, Komisija iš karto, kai mano, kad galiojimo sustabdymo pagrindo nebėra arba užbaigiami reikalingi patikrinimai, oficialiai informuoja siunčiančiąją arba priimančiąją organizaciją apie galiojimo sustabdymo panaikinimą.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/84


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1245/2014

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

76,3

MA

76,7

MK

78,8

ZZ

77,3

0707 00 05

AL

68,7

JO

194,1

TR

137,4

ZZ

133,4

0709 93 10

MA

40,4

TR

132,7

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

113,2

ZZ

113,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

74,4

TR

70,6

ZZ

72,5

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AU

203,7

BR

53,1

CA

133,4

CL

87,9

MD

29,7

NZ

155,4

US

135,6

ZA

138,6

ZZ

117,2

0808 30 90

CN

73,0

US

201,1

ZZ

137,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/86


TARYBOS DIREKTYVA 2014/102/ES

2014 m. lapkričio 7 d.

kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Kroatijos stojimo akto 50 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti iki įstojimo dienos institucijų priimtų aktų adaptacijas ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte ar jo prieduose, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma tuo tikslu priima būtinus aktus, jei pirminis aktas nebuvo priimtas Komisijos;

(2)

siekiant numatyti, kad toje direktyvoje numatytos koordinavimo priemonės būtų atitinkamai taikomos Kroatijoje, į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (1) I ir II priedus turėtų būti įrašytos atitinkamos Kroatijos įmonių rūšys. Daliniai pakeitimai turėtų apimti tik dėl Kroatijos stojimo būtinas technines adaptacijas;

(3)

todėl Direktyva 2013/34/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2013/34/ES iš dalies keičiama taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. liepos 20 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės gali numatyti, kad pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės pirmą kartą taikomos finansinių metų, kurie prasideda 2016 m. sausio 1 d. arba 2016 kalendoriniais metais, finansinėms ataskaitoms.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės priemonių pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. C. PADOAN


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).


PRIEDAS

Direktyva 2013/34/ES iš dalies keičiama taip:

1.

I priede po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„—

Kroatijoje:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;“

.

2.

II priede po Prancūzijai skirto įrašo įterpiama:

„—

Kroatijoje:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;“

.


SPRENDIMAI

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/88


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 23 d.

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/822/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Biuro 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7-0054/2014),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6),

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0011/2014),

1.

patvirtina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, kad Biuro 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 365, 2013 12 13, p. 9.

(2)  OL L 266, 2014 9 5, p. 353.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/90


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2014 m. spalio 23 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7-0054/2014),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6),

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0011/2014),

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.

atkreipia dėmesį į tai, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (toliau – Biuras), norėdamas pašalinti su operacijų teisėtumu ir tvarkingumu susijusius trūkumus, į savo finansų ir apskaitos vadovus įtraukė aiškias procedūras, išsamiai apibrėžtus veiksmus ir darbo srautą, kuriais turi vadovautis visi finansų pareigūnai; palankiai vertina tai, kad ypatingas dėmesys buvo skirtas su perkėlimo praktika susijusiems procesams;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.

atsižvelgdamas į Biuro galutines metines finansines ataskaitas nustato, kad biudžeto įvykdymo lygis (89,55 proc.) ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis (76,57 proc.) yra geresni negu buvo 2012 m.; pripažįsta, kad buvo imtasi veiksmų siekiant pagerinti biudžeto vykdymą; tačiau mano, kad padėtis galėtų būti dar geresnė, ir ragina Biurą ateityje toliau tobulinti biudžeto stebėseną;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.

palankiai vertina priemones, kurias pradėjo taikyti Biuras, siekdamas spręsti su įsipareigojimais ir perkėlimais į kitą laikotarpį susijusius klausimus, kaip antai geresnis biudžeto planavimas ir griežta mėnesinių bei metų pabaigoje vykdomų mokėjimų stebėsena; remdamasis Biuro pateikta informacija, pripažįsta, jog Biuras užtikrino, kad būtų priimti darbuotojai į pagrindines pareigas, kurios gali daryti tiesioginį poveikį finansinei grandinei, ir patobulino savo politiką dėl ekspertų komandiruočių išlaidų pateikimo laiku ir jų kompensavimo;

4.

susirūpinęs pažymi, kad panaikintų įsipareigotų asignavimų, perkeltų į 2013 finansinius metus, lygis vis dar aukštas ir siekia 28 proc., nors yra kur kas žemesnis, palyginti su ankstesnių metų 45 proc. lygiu; atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pripažįsta, kad tie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia susiję su 2013 m. antroje pusėje pasirašytomis sutartimis dėl 2013 ir 2014 m. planuotos veiklos;

5.

atkreipia dėmesį į tai, kad nepanaudotų asignavimų lygis sumažėjo nuo 17 proc. 2012 m. iki 14,6 proc. 2013 m., taip pat sumažėjo perkėlimų į 2014 m. lygis – nuo 611 223 EUR (19 proc.) iki 461 983 EUR (13 proc.); ragina Biurą toliau gerinti planavimą ir savo veiklos įgyvendinimą ir dar sumažinti perkėlimų į kitą laikotarpį lygį;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.

patvirtina, kad į Biuro finansų vadovą buvo įtrauktas privalomas ir išsamus viešųjų pirkimų kontrolinis sąrašas, taip pat buvo paskirtas viešųjų pirkimų pareigūnas ir visiems darbuotojams suorganizuoti mokymai viešųjų pirkimų srityje; palankiai vertina tai, kad šios priemonės padėjo geriau pasirengti Biuro viešųjų pirkimų procedūroms, jų vykdymui, dokumentų tvarkymui ir koordinavimui;

7.

palankiai vertina dabartinių įdarbinimo procedūrų pakeitimus ir patobulinimus siekiant reaguoti į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos prašymus ir padidinti įdarbinimo proceso skaidrumą, ypač:

testų raštu ir pokalbio klausimų, taip pat privalomų balų skaičiaus nustatymą prieš nagrinėjant paraiškas,

paskyrimo organo atliktą atrankos komisijos skyrimo ir jos sudėties pakeitimų patvirtinimą,

2013 m. įgyvendintų įdarbinimo gairių persvarstymą;

8.

palankiai vertina Biuro persvarstytą komunikacijos politiką, kuria vadovaujanti užtikrinama, kad darbuotojams, atsižvelgiant į profesinius poreikius, suteikiami mobilieji telefonai, ir vidaus kontrolę, vykdomą siekiant stebėti, ar laikomasi šios politikos;

9.

atkreipia dėmesį į tai, kad su A+/A-1 reitingą turinčiu banku sudaryta nauja banko sutartis Biuro grynųjų pinigų operacijoms atlikti; pripažįsta, kad į Biuro apskaitos vadovą buvo įtrauktos iždo valdymo gairės;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.

pripažįsta, kad Biuro reguliuotojų valdybos, Valdymo komiteto ir Administracijos vadovo metinės interesų konfliktų deklaracijos paskelbtos specialiuose Biuro viešojo dokumentų registro skirsniuose; pažymi, kad tokių pačių principų laikomasi įgyvendinant Biuro darbuotojų interesų konfliktų politiką ir kad darbuotojų interesų konfliktų deklaracijos taip pat paskelbtos Biuro viešajame registre;

11.

atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras neplanavo persvarstyti savo šiuo metu taikomos interesų konfliktų politikos ir kad jis mano, jog visos atitinkamos interesų konfliktų politikos priemonės yra suderintos su 2013 m. gruodžio mėn. Komisijos interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES decentralizuotose agentūrose gairėmis; pripažįsta, kad Biuras siekia geriau informuoti apie savo, taip pat apie savo Valdybos, interesų konfliktų politiką, ir kad jis atidžiai stebės atitinkamus šios srities pokyčius;

Vidaus auditas

12.

pažymi, kad Biuras įgyvendino visus oficialius reikalavimus pagal vidaus kontrolės standartą (angl. ICS), susijusį su informavimu ir komunikacija (ICS 12);

13.

pripažįsta, kad Biuras siekia pritaikyti savo planavimą ir ataskaitų teikimą siekiant įtraukti daugiau išmatuojamų tikslų tam, kad būtų galima įgyvendinti vidaus kontrolės standartus, susijusius su tikslais ir veiklos rezultatų rodikliais (ICS 5); pažymi, kad Biuras, siekdamas įgyvendinti vidaus kontrolės standartą, susijusį su procesais ir procedūromis (ICS 8), baigė rengti savo procedūrų vadovus ir patvirtino išsamią visų neatitikties atvejų registravimo vidaus procedūrą; atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras, siekdamas atitikti vidaus kontrolės standartą, susijusį su dokumentų tvarkymu (ICS 11), atnaujino savo vidaus procedūras dėl dokumentų tvarkymo;

14.

atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras nustatė inventorizacijos procedūrą, pagal kurią registruojamas ir perleidžiamas ilgalaikis turtas ir kuri patvirtinta kaip finansų vadovo dalis; pažymi, kad 2013 m. rugpjūčio mėn. atlikta fizinė inventorizacija; palankiai vertina tai, kad, laikantis Biuro procedūrų, turto inventorizacija turi būti atliekama kasmet;

15.

pažymi, kad Vidaus audito tarnyba planuoja persvarstyti ICS; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie minėto persvarstymo rezultatus, kai tik jie bus gauti;

Veiklos rezultatai

16.

teigiamai vertina veiksmus, kurių neseniai ėmėsi Biuras siekdamas gerinti komunikaciją su ES piliečiais apie savo veiklos poveikį jiems, ypač sutelkdamas dėmesį į išmatuojamus ir aiškiai apibrėžtus tikslus, pagal kuriuos galima geriau įvertinti Biuro veiklą;

17.

pažymi, kad Biuras pradėjo intensyviau viešinti savo, kaip Sąjungos institucijos, profilį, į kai kuriuos savo interneto svetainės puslapius įkeldamas Sąjungos logotipą, ir tikisi, kad šis logotipas taip pat bus įkeltas į EERRI pradžios tinklalapį ir sistemingai naudojamas palaikant visus ryšius, taip užtikrinant Biurui skiriamo Sąjungos biudžeto įnašo matomumą;

18.

pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje (8) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


(1)  OL C 365, 2013 12 13, p. 9.

(2)  OL L 266, 2014 9 5, p. 353.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(8)  OL L 266, 2014 9 5, p. 359.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/93


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 23 d.

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/823/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05849/2014 – C7–0054/2014),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (5), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6),

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0011/2014),

1.

pritaria Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 365, 2013 12 13, p. 9.

(2)  OL L 266, 2014 9 5, p. 353.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/94


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 23 d.

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2014/824/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą (1),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotas metines ataskaitas (COM(2013)570 – C7–0275/2013) (2),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais (3),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (4),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (7), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (8),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0010/2014),

1.

nepatvirtina Tarybos Generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL L 56, 2012 2 29.

(2)  OL C 334, 2013 11 15, p. 1.

(3)  OL C 331, 2013 11 14, p. 1.

(4)  OL C 334, 2013 11 15, p. 122.

(5)  OL L 266, 2014 9 5, p. 24.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/95


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2014 m. spalio 23 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą (1),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotas metines ataskaitas (COM(2013)570 – C7–0275/2013) (2),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais (3),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (4),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą (5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir prie jo pridedamą rezoliuciją,

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (7), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (8),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0010/2014),

A.

kadangi visos Sąjungos institucijos turi dirbti skaidriai ir būti visapusiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.

kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba, kurios yra Sąjungos institucijos, turėtų būti demokratiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams, kadangi jos yra tiesioginės Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšų gavėjos;

C.

kadangi Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija ir yra atsakingas už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą;

1.

pabrėžia Parlamento vaidmenį, nurodytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), tvirtinant biudžeto įvykdymą;

2.

pažymi, kad pagal SESV 335 straipsnį „Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“ ir tai reiškia, kad atsižvelgiant į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (Finansinio reglamento) 55 straipsnį institucijos yra individualiai atsakingos už savo biudžeto įvykdymą;

3.

pabrėžia Parlamento ir kitų institucijų atliekamą vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai reglamentuojama Finansinio reglamento nuostatomis, ypač jo 164–166 straipsniais;

4.

pažymi, kad pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį „nuostatos, reglamentuojančios procedūrą dėl patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, taip pat taikomos […] procedūrai patvirtinti biudžeto įvykdymą asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba (dėl jos vykdomosios veiklos), […] biudžeto įvykdymą“;

Audito Rūmų nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos, pareikšta jų 2012 finansinių metų patikinimo pareiškime

5.

pabrėžia, kad Audito Rūmai į 2012 finansinių metų metinę ataskaitą įtraukė pastabas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos, susijusias su parengtų viešųjų pirkimų procedūrų klaidomis; pažymi, kad viena klaida susijusi su derybų procedūros eiga, o kita – su atrankos kriterijaus taikymu;

6.

atkreipia dėmesį į Tarybos atsakymą, kad „Taryba ir Europos Vadovų Taryba turi įdiegtą patikimą ir centralizuotą viešųjų pirkimų sistemą, kuri neseniai buvo pritaikyta prie naujojo Finansinio reglamento bei taikymo taisyklių ir bus sustiprinta sukūrus naujus sutarčių ir kvietimų teikti pasiūlymus šablonus, taip pat parengus specialius mokymo kursus, kaip nustatyti ir taikyti atrankos ir sutarties skyrimo kriterijus“;

7.

pritaria Audito Rūmų rekomendacijoms, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos leidimus suteikiantys pareigūnai turėtų pagerinti viešųjų pirkimų procedūrų rengimą, koordinavimą ir vykdymą atliekant tinkamas patikras ir rengiant geresnes gaires;

8.

pažymi, kad Taryba nepateikė jokio papildomo atsakymo į Audito Rūmų rekomendacijas;

Neišspręsti klausimai

9.

dar karta ragina Tarybą informuoti Parlamentą apie pastato „Europa“ statybos pažangą ir galutines planuojamas išlaidas;

10.

ragina Tarybą pateikti paaiškinimą dėl visų priemonių, kurios taikytos statant pastatą „Europa“ siekiant pagerinti projekto vykdymą;

11.

primena Tarybai Parlamento raginimą pateikti pastato „Residence Palace“ projekto pažangos ataskaitą ir išsamų iki šiol patirtų išlaidų paskirstymą;

12.

primygtinai ragina Tarybą pateikti nuodugnų raštišką paaiškinimą ir jame išsamiai nurodyti bendrą asignavimų, panaudotų pastatui „Residence Palace“ pirkti, sumą, biudžeto punktus, pagal kuriuos šie asignavimai buvo panaudoti, įmokas, kurios iki šiol sumokėtos, įmokas, kurias dar reikia sumokėti, ir pastato panaudojimo paskirtį;

13.

dar kartą ragina Tarybą pateikti informaciją apie jos administracinio modernizavimo procesą, visų pirma informaciją apie konkrečias to proceso įgyvendinimo priemones ir apie numatomą poveikį Tarybos biudžetui;

14.

apgailestauja, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl Tarybos nebendradarbiavimo; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos Generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010 ir 2011 m. biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė 2011 m. gegužės 10 d. (9), 2011 m. spalio 25 d. (10), 2012 m. gegužės 10 d. (11), 2012 m. spalio 23 d. (12), 2013 m. balandžio 17 d. (13) ir 2013 m. spalio 9 d. (14) rezoliucijose, taip pat atidėjo sprendimą dėl 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybos Generaliniam sekretoriui, o atidėjimo priežastis nurodė savo 2014 m. balandžio 3 d. rezoliucijoje;

15.

pakartoja, kad siekiant vykdyti veiksmingą biudžeto kontrolę būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, kaip išdėstyta 2014 m. balandžio 3 d. Parlamento rezoliucijoje; patvirtina, kad Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

16.

primena, kad 2013 m. balandžio 17 d. priėmus sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamentas Tarybos klausimus nusiuntė Komisijai ir kad Komisija atsakymus pateikė 2014 m. sausio 23 d. laiške; primena Tarybai Komisijos nuomonę, kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja imantis veiksmų dėl pastabų, kurias Parlamentas pateikia vykdydamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą;

17.

pabrėžia, jog Komisija minėtame laiške taip pat pažymėjo, kad neprižiūrės, kaip savo biudžetą vykdo kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį;

18.

apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į Parlamento klausimus; primena 2012 m. rugsėjo 27 d. vykusio Parlamento praktinio seminaro Parlamento teisės suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą tema, per kurį teisės ir mokslo srities ekspertai iš esmės patvirtino, kad Parlamentas turi teisę gauti informaciją, išvadas; atsižvelgdamas į tai nurodo SESV 15 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, kurioje įtvirtinta, kad kiekviena institucija, įstaiga ar organas turi užtikrinti savo veiklos skaidrumą;

19.

primygtinai reikalauja, kad Tarybos išlaidos būtų tikrinamos taip pat kruopščiai, kaip kitų institucijų išlaidos, ir primena, kad šio kruopštaus tikrinimo svarbiausi elementai išdėstyti ankstesnių metų rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, visų pirma 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

20.

pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, atsižvelgiant į dabartinį interpretavimą ir praktiką, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojų atžvilgiu;

21.

laikosi nuomonės, kad Parlamento reikalaujamų dokumentų nepateikimas visų pirma pažeidžia ES piliečių teisę į informaciją ir skaidrumą, be to, tai tampa priežastimi nerimauti, kad Sąjungos institucijose tam tikrais atvejais trūksta demokratijos; todėl ragina Tarybą nelaikyti Parlamento prašymų prieiti prie informacijos institucinio pranašumo išraiška, bet visų pirma atsižvelgti į piliečių teisę gauti visapusišką informaciją;

22.

mano, kad būtina apsvarstyti įvairias biudžeto įvykdymo patvirtinimo taisyklių, išdėstytų SESV, atnaujinimo galimybes;

23.

mano, kad Parlamentas ir Taryba galėtų pasiekti tam tikros pažangos, bendrai nustatę „modus vivendi“ procedūrą ir sąrašą dokumentų, kuriais turėtų būti keičiamasi siekiant atlikti atitinkamą kiekvienos institucijos vaidmenį biudžeto įvykdymo tvirtinimo procese; taigi ragina Tarybą ieškoti politinio sprendimo dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nepaisant to, kad Parlamentas ir Taryba ir toliau laikosi skirtingos teisinės nuomonės;

24.

mano, kad užtikrinus patenkinamą Parlamento, Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos bendradarbiavimą, kuris būtų realizuojamas vykdant atvirą ir oficialią dialogo procedūrą, Sąjungos piliečiams būtų pasiųsta teigiama žinia.


(1)  OL L 56, 2012 2 29.

(2)  OL C 334, 2013 11 15, p. 1.

(3)  OL C 331, 2013 11 14, p. 1.

(4)  OL C 334, 2013 11 15, p. 122.

(5)  OL L 266, 2014 9 5, p. 24.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(9)  OL L 250, 2011 9 27, p. 25.

(10)  OL L 313, 2011 11 26, p. 13.

(11)  OL L 286, 2012 10 17, p. 23.

(12)  OL L 350, 2012 12 20, p. 71.

(13)  OL L 308, 2013 11 16, p. 22.

(14)  OL L 328, 2013 12 7, p. 97.


21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/98


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 20 d.

kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo ir Europos inovacijų partnerystės tinklo organizacinė struktūra bei veikla ir panaikinamas Sprendimas 2008/168/EB

(2014/825/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 52 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 52 straipsnio 1 dalį buvo sukurtas Europos kaimo plėtros tinklas, skirtas nacionalinių tinklų, organizacijų ir administracinių institucijų, Sąjungos lygmeniu veikiančių kaimo plėtros srityje, bendradarbiavimui plėtoti;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 53 straipsnio 1 dalį buvo sukurtas Europos inovacijų partnerystės (toliau – EIP) tinklas, skirtas remti to reglamento 55 straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje ir sudaryti bendradarbiavimo tinkle galimybes veiklos grupėms, konsultavimo paslaugų teikėjams ir mokslininkams;

(3)

todėl reikia priimti taisykles, kuriomis nustatoma tiek Europos kaimo plėtros tinklo (toliau – EKPT), tiek EIP tinklo organizacinė struktūra ir veikla;

(4)

siekiant Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 52 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnio 2 dalyje nustatytų Europos lygmens bendradarbiavimo kaimo tinkle tikslų ir kad būtų galima atlikti to reglamento 52 straipsnio 3 dalyje ir 53 straipsnio 3 dalyje atitinkamai EKPT ir EIP tinklams numatytas užduotis, reikia įsteigti Kaimo tinklų asamblėją ir apibrėžti jos užduotis bei struktūrą vadovaujantis Komisijos baltąja knyga „Europos valdymas“ (2) ir Pirmininko pranešimu Komisijai „Komisijos ekspertų grupių veiklos organizavimo taisyklės. Horizontalios taisyklės ir viešasis registras“ (3) (toliau – Komisijos ekspertų grupių veiklos organizavimo taisyklės);

(5)

Asamblėja turėtų pirmiausia skatinti viešuosius ir privačius subjektus, veikiančius kaimo plėtros ir žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų srityse, keistis informacija ir bendradarbiauti tinkle. Ji turėtų užtikrinti EKPT ir EIP tinklo veiklos koordinavimą, parengti jų veiklos, įskaitant teminę veiklą, strateginę programą ir užtikrinti tinkamą tos veiklos stebėseną bei vertinimą. Ji turėtų siūlyti valdymo grupės narius;

(6)

Asamblėją turėtų sudaryti nacionaliniai kaimo tinklai, vadovaujančiosios institucijos, mokėjimo agentūros, Sąjungos lygmeniu kaimo plėtros srityje veikiančios organizacijos, LEADER vietos veiklos grupės, žemės ūkio konsultacinių paslaugų teikėjai, teikiantys paramos inovacijoms paslaugas, susijusias su veiklos grupėmis, ir mokslinių tyrimų institutai, vykdantys inovacijų veiklą, susijusią su veiklos grupėmis;

(7)

siekiant užtikrinti atvirą, skaidrų ir subalansuotą atstovavimą, Asamblėjos nariai, kurie yra organizacijos, veikiančios kaimo plėtros srityje Sąjungos lygmeniu, turėtų būti paskirti pilietinio dialogo grupės kaimo plėtros klausimais vadovaujantis Komisijos sprendimu 2013/767/ES (4) (toliau – pilietinio dialogo grupė kaimo plėtros klausimais);

(8)

siekiant užtikrinti efektyvų ir veiksmingą EKPT ir EIP tinklo veiklos organizavimą vadovaujantis Asamblėjos rekomendacijomis, reikia įsteigti Kaimo tinklų valdymo grupę ir apibrėžti jos užduotis bei struktūrą;

(9)

valdymo grupė turėtų pirmiausia parengti ir įgyvendinti EKPT ir EIP tinklo veiklą bei tolesnius veiksmus. Ji turėtų koordinuoti tinklų teminę veiklą ir užtikrinti Asamblėjos ir kitų ekspertų grupių bei komitetų, įsteigtų su kaimo plėtra susijusiai veiklai vykdyti, ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos koordinavimą;

(10)

valdymo grupę turėtų sudaryti vadovaujančiosios institucijos ir (arba) nacionaliniai kaimo tinklai, ES mastu kaimo plėtros srityje veikiančios organizacijos, nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kaimo plėtros programų vertinimą, žemės ūkio konsultavimo paslaugų teikėjai ir (arba) žemės ūkio mokslinių tyrimų institutai;

(11)

siekiant užtikrinti, kad EKPT, EIP tinklas ir pilietinio dialogo grupė kaimo plėtros klausimais atvirai ir reguliariai keistųsi informacija apie kaimo plėtrą, pilietinio dialogo grupės pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui turėtų būti sudarytos sąlygos stebėtojų teisėmis dalyvauti valdymo grupės posėdžiuose;

(12)

turėtų būti nustatytos Asamblėjos ir valdymo grupės nariams taikomos informacijos atskleidimo taisyklės;

(13)

asmens duomenys turėtų būti tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (5);

(14)

Komisijos sprendime 2008/168/EB (6) numatyta Europos kaimo plėtros tinklo organizacinė struktūra 2007–2013 m. laikotarpiu. Todėl tas sprendimas turėtų būti panaikintas;

(15)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo (toliau – EKPT) ir Europos inovacijų partnerystės tinklo žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (toliau – EIP tinklas) organizacinė struktūra ir veikla – įsteigiama Asamblėja ir valdymo grupė, numatoma jų sudėtis bei užduotys ir nustatomos jų veiklos taisyklės.

II SKYRIUS

KAIMO TINKLŲ ASAMBLĖJA

2 straipsnis

Kaimo tinklų asamblėja

Šiuo sprendimu įsteigiama EKPT ir EIP tinklo asamblėja, toliau – Asamblėja.

3 straipsnis

Asamblėjos užduotys

Asamblėjos užduotys visų pirma yra šios:

a)

skatinti viešuosius ir privačius subjektus, veikiančius kaimo plėtros ir inovacijų žemės ūkio našumo ir tvarumo srityse, keistis informacija ir bendradarbiauti tinkle;

b)

užtikrinti EKPT ir EIP tinklo veiklos koordinavimą;

c)

parengti EKPT ir EIP tinklo veiklos, įskaitant teminę veiklą, strateginę programą;

d)

užtikrinti tinkamą EKPT ir EIP tinklo veiklos stebėseną ir vertinimą, kaip siekiama Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 52 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų ir atliekamos to reglamento 52 straipsnio 3 dalyje ir 53 straipsnio 3 dalyje išvardytos užduotys;

e)

siūlyti Žemės ūkio kaimo plėtros generaliniam direktoriui (toliau – generalinis direktorius) valdymo grupės narius.

4 straipsnis

Narystė Asamblėjoje

1.   Asamblėją sudaro šie nariai:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 54 straipsnyje nurodyti nacionaliniai kaimo tinklai (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės);

b)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 66 straipsnyje nurodytos vadovaujančiosios institucijos (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės);

c)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (7) 7 straipsnyje nurodytos mokėjimo agentūros (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės);

d)

ES mastu veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios yra užsiregistravusios bendrame Europos skaidrumo registre ir kurios pagal Sprendimą 2013/767/ES yra paskirtos pilietinio dialogo grupės kaimo plėtros klausimais (toliau – pilietinio dialogo grupė kaimo plėtros klausimais) nariais ir išreiškusios susidomėjimą dalyvauti Asamblėjos veikloje (ne daugiau kaip 29 nariai);

e)

ES mastu veikiančios organizacijos, atstovaujančios regioninėms ir (arba) vietos valdžios institucijoms, veikiančioms kaimo plėtros srityje, įskaitant ryšius tarp kaimo ir miesto vietovių (ne daugiau kaip 3 nariai);

f)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 42 straipsnyje nurodytos LEADER vietos veiklos grupės (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės);

g)

žemės ūkio konsultavimo paslaugų teikėjai, teikiantys paramos inovacijoms paslaugas, susijusias su veiklos grupėmis (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės);

h)

žemės ūkio mokslinių tyrimų institutai, vykdantys inovacijų veiklą, susijusią su veiklos grupėmis (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės).

2.   1 dalies a, b, c, f, g ir h punktuose nurodytus narius paskiria atitinkama valstybė narė.

1 dalies e punkte nurodytus narius paskiria generalinis direktorius pagal kvietimo teikti paraiškas rezultatus.

3.   Valstybių narių valdžios institucijos skiria kiekvienos iš 1 dalies a, b, c, f, g ir h punktuose nurodytų kategorijų nuolatinius atstovus.

1 dalies d ir e punktuose nurodytos organizacijos skiria savo nuolatinius atstovus.

4.   Asamblėjos nariai skelbiami Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registre (toliau – registras) ir EKPT bei EIP tinklo interneto svetainėse.

5.   Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

5 straipsnis

Asamblėjos veikla

1.   Asamblėjai pirmininkauja Komisijos atstovas. Pirmininkas sušaukia posėdį ne rečiau kaip kartą per metus.

2.   Komisijai pritarus, Asamblėja gali įsteigti pogrupius, atsakingus už konkrečius klausimus, susijusius su EKPT ir EIP tinklo tikslais ir užduotimis, įskaitant šiuos nuolatinius pogrupius:

a)

inovacijų žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje;

b)

LEADER ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros ir

c)

kaimo plėtros programų vertinimo.

Pogrupiai atlieka teminę veiklą remdamiesi Asamblėjos apibrėžtais įgaliojimais.

Nenuolatiniai pogrupiai veiklą baigia įvykdę jiems pavestą užduotį.

3.   Komisijos atstovas prireikus gali kviesti Asamblėjos arba pogrupio veikloje ad hoc pagrindu dalyvauti Asamblėjai nepriklausančius ekspertus ir stebėtojus, turinčius specialiųjų žinių kuriuo nors į darbotvarkę įtrauktu klausimu.

4.   Asamblėjos nariai, taip pat kviestiniai ekspertai ir stebėtojai laikosi Sutartyse ir jų įgyvendinimo taisyklėse nustatytų įpareigojimų saugoti profesinę paslaptį, taip pat Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (8) priede nustatytų Komisijos saugumo taisyklių, susijusių su ES įslaptintos informacijos apsauga. Jeigu šių įpareigojimų nesilaikoma, Komisija imasi visų tinkamų priemonių.

5.   Asamblėjos ir jos pogrupių posėdžiai vyksta Komisijos patalpose, išskyrus atvejus, kai pirmininkas nusprendžia kitaip. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Asamblėjos ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

6.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis ekspertų grupių darbo tvarkos taisyklėmis, Asamblėja priima savo darbo tvarkos taisykles.

7.   Komisija skelbia visus svarbius dokumentus apie Asamblėjos vykdomą veiklą (pvz., darbotvarkes, protokolus ir dalyvių pateiktą informaciją) – įtraukia juos į registrą arba registre pateikia nuorodą į specialią interneto svetainę.

8.   Asamblėjos veikla koordinuojama su kitų ekspertų grupių ir komitetų, įsteigtų vykdant pilietinį dialogą kaimo plėtros klausimais ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 (9) bei tame reglamente apibrėžtus konkretiems fondams taikomus reglamentus, veikla.

6 straipsnis

Išlaidų kompensavimas

1.   Asamblėjos nariams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

2.   Asamblėjos narių, dalyvaujančių Asamblėjos ir pogrupių posėdžiuose, patirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidas pagal galiojančias Komisijos nuostatas kompensuoja Komisija.

3.   2 dalyje nurodytos išlaidos kompensuojamos neviršijant pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

III SKYRIUS

KAIMO TINKLŲ VALDYMO GRUPĖ

7 straipsnis

Kaimo tinklų valdymo grupė

Šiuo sprendimu įsteigiama EKPT ir EIP tinklo valdymo grupė (toliau – valdymo grupė).

8 straipsnis

Valdymo grupės užduotys

Valdymo grupės užduotys visų pirma yra šios:

a)

parengti ir įgyvendinti EKPT ir EIP tinklo veiklą bei tolesnius veiksmus vadovaujantis Asamblėjos pateikta strategine programa;

b)

koordinuoti teminį darbą vadovaujantis Asamblėjos pateikta strategine programa ir stebėti jo įgyvendinimą;

c)

nuolat vertinti EKPT ir EIP tinklo veiklos efektyvumą ir veiksmingumą;

d)

užtikrinti Asamblėjos veiklos koordinavimą su kitų ekspertų grupių ir komitetų, įsteigtų vykdant pilietinį dialogą kaimo plėtros klausimais ir taikant Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 bei tame reglamente apibrėžtus konkretiems fondams taikomus reglamentus, veikla;

e)

teikti Asamblėjai veiklos ataskaitas.

9 straipsnis

Narystė valdymo grupėje

1.   Valdymo grupę sudaro šie Asamblėjos nariai:

a)

vadovaujančiosios institucijos ir (arba) nacionaliniai kaimo tinklai (po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės);

b)

4 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nurodytos ES mastu veikiančios organizacijos (ne daugiau kaip 12 narių);

c)

nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už kaimo plėtros programų vertinimą (ne daugiau kaip 4 nariai);

d)

4 straipsnio 1 dalies g ir h punktuose nurodyti žemės ūkio konsultavimo paslaugų teikėjai ir (arba) žemės ūkio mokslinių tyrimų institutai (ne daugiau kaip 4 nariai).

2.   Generalinis direktorius valdymo grupės narius skiria remdamasis Asamblėjos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į geografinę ir teminę EKPT ir EIP tinklo narių įvairovę ir siūlomų narių savanorišką įsipareigojimą.

Kiekvienai 1 dalyje nurodytai kategorijai Asamblėja gali pasiūlyti taikyti valdymo grupės narių rotaciją.

3.   Generalinis direktorius, remdamasis Asamblėjos pasiūlymu, gali pakeisti valdymo grupės narį, jei šis:

a)

pasitraukia iš valdymo grupės;

b)

reguliariai neskiria atstovų, kurie dalyvautų valdymo grupės posėdžiuose;

c)

nebegali efektyviai prisidėti atliekant valdymo grupės užduotis;

d)

nesilaiko reikalavimo neatskleisti informacijos, kuriai taikomas Sutarties dėl ES veikimo 339 straipsnyje nustatytas įpareigojimas neatskleisti tarnybinės paslapties.

4.   Pilietinio dialogo grupės kaimo plėtros klausimais pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas valdymo grupės posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojų teisėmis.

10 straipsnis

Valdymo grupės veiklos ir dalyvavimo posėdžiuose išlaidos

5 ir 6 straipsniai taikomi mutatis mutandis valdymo grupės veiklos ir dalyvavimo posėdžiuose išlaidoms.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2008/168/EB panaikinamas.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  Komisijos baltoji knyga „Europos valdymas“, 2001 m. liepos 25 d., COM(2001) 428 galutinis.

(3)  Pirmininko pranešimas Komisijai „Komisijos ekspertų grupių veiklos organizavimo taisyklės. Horizontalios taisyklės ir viešasis registras“, 2012 m. lapkričio 10 d., C(2010) 7649 galutinis.

(4)  2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas 2013/767/ES, kuriuo nustatoma pilietinio dialogo bendros žemės ūkio politikos klausimais sistema ir panaikinamas Sprendimas 2004/391/EB (OL L 338, 2013 12 17, p. 115).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(6)  2008 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2008/168/EB, kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo organizacinė struktūra (OL L 56, 2008 2 29, p. 31).

(7)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(8)  2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 317, 2001 12 3, p. 1).

(9)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).


Klaidų ištaisymas

21.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/104


2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 179, 2008 m. liepos 8 d. )

9 puslapis, 1 straipsnis, 4 punktas, pakeisto Direktyvos 91/477/EEB 5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas:

yra:

„a)

yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įsigijimą (pirkimą) ir laikymą, jei laikomasi sąlygos, <…>;“

turi būti:

„a)

yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įsigijimą (kitu būdu nei perkant) ir laikymą, jei laikomasi sąlygos, <…>;“