ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 331

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

1

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1226/2014 dėl leidimo vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su susirgimo rizikos mažinimu ( 1 )

3

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1227/2014, kuriuo nustatomas 2014 kalendoriniais metais taikytinas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014

6

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1228/2014, kuriuo vienus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su rizikos susirgti mažinimu, vartoti leidžiama, o kitų neleidžiama ( 1 )

8

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1229/2014, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

14

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1230/2014 dėl leidimo naudoti vario bilizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

18

 

 

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1231/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

22

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas 2014/800/BUSP, kuriuo pradedama Europos Sąjungos patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP

24

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas 2014/801/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

26

 

 

2014/802/ES

 

*

2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2014/803/ES

 

*

2014 m. spalio 10 d. ES ir Šveicarijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2014, kuriuo nustatomi atleidimo nuo 2009 m. birželio 25 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo ir dėl muitinės įgyvendinamų saugumo priemonių I priedo 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos prievolės perduoti duomenis atvejai

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimo 2014/252/ES dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo klaidų ištaisymas ( OL L 134, 2014 5 7 )

40

 

*

2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą, klaidų ištaisymas ( OL L 164, 2009 6 26 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1225/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

informacija apie vieną asmenį, įtrauktą į Reglamente (ES) Nr. 269/2014 pateiktą sąrašą, turėtų būti iš dalies pakeista;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Su šiuo į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą įtrauktu asmeniu susijęs įrašas pakeičiamas toliau pateiktu įrašu.

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Gimęs 1946 4 25 Almatoje (anksčiau taip pat žinomoje kaip Alma Ata), Kazachstane.

Valstybės Dūmos Tarybos narys; Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) vadovas. Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Aktyviai ragino suskaldyti Ukrainą. LDPR partijos, kuriai jis pirmininkauja, vardu pasirašė susitarimą su vadinamąja „Donecko Liaudies Respublika“.

2014 9 12


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1226/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

dėl leidimo vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su susirgimo rizikos mažinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba);

(3)

gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama apie ją informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus bendrovės Lactalis B&C paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su mažai riebalų ir mažai transriebalų rūgščių turinčiais tepiaisiais riebalais, kuriuose yra daug nesočiųjų ir omega-3 riebalų rūgščių, ir MTL cholesterolio koncentracijos mažėjimu (klausimas Nr. EFSA-Q-2009–00458) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Riebalus, kuriuose gausu sočiųjų ir (arba) transriebalų rūgščių, pakeitus riebalais, kuriuose gausu nesočiųjų riebalų rūgščių, mažėja MTL cholesterolio kiekis. MTL cholesterolis yra kraujagyslių ligų rizikos veiksnys“;

(6)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2011 m. gegužės 25 d., padarė išvadą, kad tarp sočiųjų riebalų rūgščių mišinio vartojimo ir padidėjusios MTL cholesterolio koncentracijos kraujyje nustatytas priežastinis ryšys ir kad sočiųjų riebalų rūgščių mišinį maisto produktuose arba maiste pakeitus atitinkamo svorio cis-mononesočiosiomis riebalų rūgštimis ir (arba) cis-polinesočiosiomis riebalų rūgštimis mažėja MTL cholesterolio koncentracija. Taigi šią išvadą atitinkantis sveikumo teiginys turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus, todėl reikėtų jį įtraukti į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą. Tarnyba nusprendė, kad darant šią išvadą intervencijos klinikinio tyrimo, kuris, pareiškėjo teigimu, priklauso jam nuosavybės teise, atlikti nereikėjo. Laikoma, kad Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 21 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas reikalavimas neįvykdytas, todėl remiantis nuosavybės teise duomenys neturi būti saugomi;

(7)

savo nuomonėje Tarnyba daro išvadą, kad, norint vartoti teiginį, maisto produktuose arba maiste didelis kiekis sočiųjų riebalų rūgščių turėtų būti pakeistas atitinkamo svorio mononesočiosiomis ir (arba) polinesočiosiomis riebalų rūgštimis. Todėl, siekiant užtikrinti, kad maiste būtų didelis kiekis mononesočiųjų ir (arba) polinesočiųjų riebalų rūgščių, yra tikslinga leisti vartoti šį sveikumo teiginį tik kalbant apie riebalus ir aliejus ir nustatyti vartojimo sąlygas pagal maistingumo teiginį „DAUG NESOČIŲJŲ RIEBALŲ“, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad palankioje nuomonėje dėl leidimo vartoti sveikumo teiginį turėtų būti tam tikra informacija. Atitinkamai ši informacija turėtų būti nurodyta šio reglamento priede dėl leidžiamo vartoti teiginio, įskaitant galimą teiginio formuluotės pakeitimą, konkrečias teiginio vartojimo sąlygas ir, jei taikoma, maisto produkto vartojimo sąlygas ar apribojimus ir (arba) papildomus teiginius ar įspėjimus, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų taisyklių ir atsižvelgiant į Tarnybos nuomones;

(9)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad sveikumo teiginiai būtų teisingi, aiškūs ir patikimi bei naudingi vartotojui ir kad to siekiant būtų atsižvelgiama į teiginių formuluotę ir pateikimą. Todėl tais atvejais, kai teiginių formuluotės turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti sveikumo teiginiais, nes nurodomas tas pats maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos ryšys, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(10)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede pateiktas sveikumo teiginys gali būti vartojamas su Sąjungos rinkai tiekiamais maisto produktais laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodytas sveikumo teiginys įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5):2168.


PRIEDAS

Leidžiamas vartoti sveikumo teiginys

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Pareiškėjo adresas

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EFSA nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230 Bourgbarré, France

Mononesočiosios ir (arba) polinesočiosios riebalų rūgštys

Nustatyta, kad sočiuosius riebalus maiste pakeitus nesočiaisiais riebalais mažėja cholesterolio kiekis kraujyje. Didelis cholesterolio kiekis yra rizikos susirgti koronarine širdies liga veiksnys.

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra daug nesočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta teiginyje DAUG NESOČIŲJŲ RIEBALŲ, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Teiginį galima vartoti tik riebalams ir aliejams.

Q-2009–00458


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1227/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo nustatomas 2014 kalendoriniais metais taikytinas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 21 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficiento, taikytino 2014 kalendoriniais metais, nustatymo (2). Europos Parlamentas ir Taryba to koregavimo koeficiento nenustatė iki 2014 m. birželio 30 d. Todėl, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 3 dalimi, koregavimo koeficientą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 879/2014 (3) nustatė Komisija;

(2)

iš Komisijos parengtame 2015 m. biudžeto projekto taisomajame rašte Nr. 1 pateiktų tiesioginių išmokų ir su rinka susijusių išlaidų prognozių matyti, kad reikia patikslinti 2015 m. biudžeto projekte numatytą finansinės drausmės koeficientą. Tas taisomasis raštas parengtas atsižvelgiant į 433 mln. EUR sumą, pagal finansinės drausmės mechanizmą skirtą Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nurodytam Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui. Atsižvelgdama į šią naują informaciją, Komisija turėtų patikslinti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 879/2014 nustatytą koregavimo koeficientą;

(3)

paprastai ūkininkui, pateikusiam paramos paraišką gauti tiesiogines išmokas už vienus kalendorinius metus (N), jos išmokamos per nustatytą mokėjimo laikotarpį (N + 1) finansiniais metais. Tačiau valstybės narės, laikydamosi tam tikrų apribojimų, paramą ūkininkams gali išmokėti vėliau, pasibaigus šiam mokėjimo laikotarpiui, be jokių terminų. Tokie pavėluoti mokėjimai gali būti atlikti kitais finansiniais metais. Kai finansinės drausmės mechanizmas taikomas konkretiems kalendoriniams metams, koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos kitais kalendoriniais metais nei tie, kuriems taikomas finansinės drausmės mechanizmas. Todėl, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, tikslinga numatyti, kad koregavimo koeficientas taikomas tik išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos tais kalendoriniais metais, kuriems taikomas finansinės drausmės mechanizmas, nepriklausomai nuo to, kada parama išmokama ūkininkams;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (4) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo koregavimo koeficientas Bulgarijai ir Rumunijai taikomas tik nuo 2016 m. sausio 1 d., o Kroatijai – nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl šiuo reglamentu nustatomas koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas tų valstybių narių ūkininkams skiriamoms išmokoms;

(5)

siekiant užtikrinti, kad patikslintas koregavimo koeficientas būtų taikomas nuo dienos, kurią pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 pradedamos mokėti išmokos ūkininkams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d.;

(6)

patikslintas koregavimo koeficientas turėtų būti taikomas apskaičiuojant visas ūkininkui pagal pateiktą paramos paraišką skiriamas išmokas už 2014 kalendorinius metus. Todėl, siekiant aiškumo, Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Atliekant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose numatytą koregavimą ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalies, Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (5) 2 straipsnio d punkte apibrėžtų išmokų, skiriamų ūkininkams pagal paraiškas gauti paramą už 2014 kalendorinius metus, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 1,302214 %.

2.   1 dalyje numatytas sumažinimas netaikomas Bulgarijai, Kroatijai ir Rumunijai.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  2014 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014, kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, taikytinas 2014 kalendoriniais metais (OL L 240, 2014 8 13, p. 20).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).

(5)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1228/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo vienus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su rizikos susirgti mažinimu, vartoti leidžiama, o kitų neleidžiama

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba);

(3)

gavusi paraišką Tarnyba nedelsdama apie ją informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus bendrovės Abtei Pharma Vertriebs GmbH paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su kalcio ir vitamino D3 kramtomųjų tablečių poveikiu ir kaulų retėjimu (klausimas Nr. EFSA-Q-2008–721) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Kramtomosios tabletės su kalciu ir vitaminu D teigiamai veikia 50 m. ir vyresnių moterų kaulų tankį. Todėl kramtomosios tabletės gali sumažinti lūžių dėl osteoporozės riziką“;

(6)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje (ją Komisija ir valstybės narės gavo 2009 m. rugpjūčio 7 d.) padarė išvadą, kad tarp kalcio (tiek su vitaminu D, tiek be jo) vartojimo ir moterų po menopauzės lėtesnio kaulų mineralinio tankio (KMT) mažėjimo priežastinis ryšys yra. Dėl lėtesnio KMT mažėjimo gali sumažėti kaulų lūžių rizika. Taigi du šią išvadą atitinkantys sveikumo teiginiai turėtų būti laikomi atitinkančiais Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus, todėl reikėtų juos įtraukti į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą. Vis dėlto Taryba padarė išvadą, kad pateiktos informacijos nepakako nustatyti teiginių vartojimo sąlygas. Todėl Komisija kreipėsi į Tarnybą papildomų konsultacijų, kad rizikos valdytojai galėtų nustatyti tinkamas atitinkamų sveikumo teiginių vartojimo sąlygas. 2010 m. gegužės 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos nuomonę (klausimas Nr. EFSA-Q-2009–00940) (3), kurioje padaryta išvada, kad, siekiant gauti deklaruojamą poveikį, kasdien turėtų būti suvartojama mažiausiai 1 200 mg kalcio iš visų šaltinių arba mažiausiai 1 200 mg kalcio ir 800 TV (20 μg) vitamino D iš visų šaltinių;

(7)

jei sveikumo teiginys vartojamas tik kalbant apie kalcį, siekiant užtikrinti, kad maiste būtų didelis kiekis kalcio, yra tikslinga nustatyti vartojimo sąlygas, pagal kurias teiginį būtų leidžiama vartoti tik su maisto produktais, kurių vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 400 mg kalcio;

(8)

atsižvelgiant į didelį vitamino D kiekį, kurį reikia suvartoti siekiant gauti deklaruojamą poveikį (20 μg), jei sveikumo teiginys yra apie kalcio ir vitamino D mišinį, tikslinga vartoti teiginį tik kalbant apie maisto papildus. Siekiant užtikrinti, kad su maisto papildu būtų gaunamas didelis kiekis kalcio ir vitamino D pagal minėtą teiginį, yra tikslinga nustatyti vartojimo sąlygas, pagal kurias teiginį būtų leidžiama vartoti tik kalbant apie maisto papildus, kurių paros normoje yra ne mažiau kaip 400 mg kalcio ir 15 μg vitamino D;

(9)

gavus bendrovės DSM Nutritional Products Europe AG paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su vitamino D poveikiu ir 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų rizika griūti (klausimas Nr. EFSA-Q-2010–01233) (4). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Vitaminas D mažina riziką griūti. Griuvimas yra lūžių rizikos veiksnys“;

(10)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2011 m. rugsėjo 30 d., padarė išvadą, kad tarp vitamino D vartojimo ir sumažėjusios rizikos griūti, kuri yra aiškiai siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu, priežastinis ryšys yra. Mažesnė rizika griūti 60 m. ir vyresniems vyrams ir moterims yra naudinga žmonių sveikatai, nes dėl to mažėja kaulų lūžių rizika. Taigi šią išvadą atitinkantis sveikumo teiginys turėtų būti laikomas atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimus, todėl reikėtų jį įtraukti į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(11)

savo nuomonėje Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad, siekiant gauti deklaruojamą poveikį, kasdien turėtų būti suvartojama po 800 TV (20 μg) vitamino D iš visų šaltinių. Atsižvelgiant į didelį vitamino D kiekį, kurį reikia suvartoti siekiant gauti deklaruojamą poveikį (20 μg), tikslinga vartoti teiginį tik kalbant apie maisto papildus. Siekiant užtikrinti, kad su maisto papildu būtų gaunamas didelis kiekis vitamino D pagal minėtą teiginį, yra tikslinga nustatyti vartojimo sąlygas, pagal kurias teiginį būtų leidžiama vartoti tik kalbant apie maisto papildus, kurių paros normoje yra ne mažiau kaip 15 μg vitamino D;

(12)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad palankioje nuomonėje dėl leidimo vartoti sveikumo teiginį turėtų būti tam tikra informacija. Atitinkamai ši informacija turėtų būti nurodyta šio reglamento I priede dėl leidžiamų vartoti teiginių, įskaitant galimą teiginio formuluotės pakeitimą, konkrečias teiginio vartojimo sąlygas ir, jei taikoma, maisto produkto vartojimo sąlygas ar apribojimus ir (arba) papildomus teiginius ar įspėjimus, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų taisyklių ir atsižvelgiant į Tarnybos nuomones;

(13)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad sveikumo teiginiai būtų teisingi, aiškūs ir patikimi bei naudingi vartotojui ir kad to siekiant būtų atsižvelgiama į teiginių formuluotę ir pateikimą. Todėl tais atvejais, kai teiginių formuluotės turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti sveikumo teiginiais, nes nurodomas tas pats maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos ryšys, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, kaip nurodyta šio reglamento I priede;

(14)

gavus bendrovės GP International Holding B.V. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukozamino hidrochlorido poveikiu ir mažesne kremzlės degeneracija (klausimas Nr. EFSA-Q-2009–00412) (5). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Lėtina raumenų ir skeleto sistemos kremzlių nykimo procesą ir dėl to mažina osteoartrito riziką“;

(15)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2009 m. spalio 29 d., padarė išvadą, kad tarp gliukozamino hidrochlorido vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(16)

gavus Europos natūralių sojos produktų gamintojų asociacijos (ENSA), Europos daržovių baltymų federacijos (EUVEPRO) ir Sojų baltymų asociacijos (SPA) paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su izoliuotų sojų baltymų poveikiu MTL cholesterolio kiekio kraujyje mažėjimui (klausimas Nr. EFSA-Q-2011–00784) (6). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Nustatyta, kad baltyminga sojos sudedamoji dalis mažina cholesterolio kiekį kraujyje; dėl mažesnio cholesterolio kiekio kraujyje gali sumažėti rizika susirgti (koronarine) širdies liga“;

(17)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2012 m. vasario 2 d., padarė išvadą, kad tarp izoliuotų sojų baltymų, kaip apibrėžė pareiškėjas, vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(18)

gavus bendrovės Health Concern B.V. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su augalinių sterolių ir Cholesternorm®mix mišinio poveikiu ir MTL cholesterolio kiekio kraujyje mažinimu (klausimas Nr. EFSA-Q-2009–00237, EFSA-Q-2011–01114) (7). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Aktyviai mažina cholesterolio kiekį“;

(19)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2012 m. liepos 17 d., padarė išvadą, kad tarp augalinių sterolių ir Cholesternorm®mix mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio pasiūlytomis vartojimo sąlygomis nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(20)

gavus bendrovės Minami Nutrition Health BVBA paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su eikozapentaeno rūgšties (EPR) poveikiu ir arachidono rūgšties (ARR) ir EPR santykio mažinimu vaikų, kuriems nustatytas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADHD), kraujyje (klausimas Nr. EFSA-Q-2012–00573) (8). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Nustatyta, kad EPR mažina ARR ir EPR santykį kraujyje. Aukštas ARR ir EPR lygis yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimo (ADHD) simptomų turinčių vaikų dėmesio sutrikimo vystymosi rizikos veiksnys. Taip pat sumažėja tokių vaikų hiperaktyvumas ir (arba) priešiškumas“;

(21)

remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2013 m. balandžio 8 d., padarė išvadą, kad tikslinė šio teiginio populiacija yra serganti populiacija (t. y. vaikai, kuriems nustatytas ADHD) ir kad deklaruojamas poveikis yra susijęs su ligos gydymu;

(22)

Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 papildyti 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (9) bendrieji principai. Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad ženklinant nė vienam maisto produktui neturi būti priskiriamos gydomosios arba profilaktinės savybės arba daroma nuoroda į jas. Atitinkamai, kadangi maisto produktams gydomąsias savybes priskirti draudžiama, teiginio, susijusio su eikozapentaeno rūgšties (EPR) poveikiu ir arachidono rūgšties (ARR) ir EPR santykio mažinimu vaikų, kuriems nustatytas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, kraujyje, nereikėtų leisti vartoti;

(23)

gavus bendrovės McNeil Nutritionals and Raisio Nutrition Ltd. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su tuo, kad, laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos ir kasdien suvartojant po 2 g augalinių stanolių (kaip augalinių stanolių esterių), MTL cholesterolio kiekio sumažėjimas būna dvigubai didesnis nei tik laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos (klausimas Nr. EFSA-Q-2012–00915) (10). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Kasdien suvartojant po 2 g augalinių stanolių (kaip augalinių stanolių esterių) laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos MTL cholesterolio kiekio sumažėjimas būna dvigubai didesnis nei tik laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos. Didelis cholesterolio kiekis yra rizikos susirgti koronarine širdies liga veiksnys“;

(24)

remdamasi turimais duomenimis, Tarnyba savo nuomonėje, kurią Komisija ir valstybės narės gavo 2013 m. balandžio 8 d., padarė išvadą, kad, remiantis pareiškėjo pateiktais įrodymais, negalima teigti, kad kasdien suvartojant po 2 g augalinių stanolių (kaip augalinių stanolių esterių) laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos MTL cholesterolio kiekio sumažėjimas būna dvigubai didesnis nei tik laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(25)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones, apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos;

(26)

medžiagų dėjimas į maisto produktus arba jų naudojimas maisto produktuose reglamentuojamas specialiais Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, kaip ir produktų priskyrimas maisto produktams arba vaistams. Bet kuris sprendimas dėl sveikumo teiginio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, pavyzdžiui, įtraukimas į jo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nereiškia nei leidimo prekiauti medžiaga, apie kurią kalbama teiginyje, nei sprendimo, ar medžiaga gali būti naudojama maisto produktuose, nei tam tikro produkto priskyrimo maisto produktams;

(27)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento I priede išvardyti sveikumo teiginiai gali būti vartojami su Sąjungos rinkai tiekiamais maisto produktais laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2.   1 dalyje nurodyti sveikumo teiginiai įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

2 straipsnis

Šio reglamento II priede išvardyti sveikumo teiginiai neįtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 14 straipsnio 1 dalį.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 1180, 1–13.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(5):1609.

(4)  EFSA Journal (2011); 9(9):2382.

(5)  EFSA Journal 2009; 7(10):1358.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(2):2555.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(7):2810.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(4):3161.

(9)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(10)  EFSA Journal 2013; 11(4):3160.


I PRIEDAS

Leidžiami vartoti sveikumo teiginiai

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Pareiškėjo adresas

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai

EFSA nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Vokietija.

Kalcis

Kalcis padeda lėtinti moterų po menopauzės kaulų mineralinio tankio mažėjimą. Mažas kaulų mineralinis tankis yra lūžių dėl osteoporozės rizikos veiksnys.

Šį teiginį galima vartoti tik maisto produktams, kurių kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 400 mg kalcio.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teiginys yra skirtas specialiai 50 m. ir vyresnėms moterims ir kad teigiamas poveikis gaunamas kasdien suvartojant mažiausiai 1 200 mg kalcio iš visų šaltinių.

Maisto produktų, į kuriuos pridėta kalcio, atveju, teiginį galima vartoti tik kalbant apie tuos maisto produktus, kurie skirti 50 m. ir vyresnėms moterims.

Q-2008–721

Q- 2009–00940

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Vokietija.

Kalcis ir vitaminas D

Kalcis ir vitaminas D padeda lėtinti moterų po menopauzės kaulų mineralinio tankio mažėjimą. Mažas kaulų mineralinis tankis yra lūžių dėl osteoporozės rizikos veiksnys.

Šį teiginį galima vartoti tik maisto papildams, kurių paros normoje yra bent 400 mg kalcio ir 15 μg vitamino D.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teiginys yra skirtas specialiai 50 m. ir vyresnėms moterims ir kad deklaruojamas poveikis gaunamas kasdien suvartojant mažiausiai po 1 200 mg kalcio ir 20 μg vitamino D iš visų šaltinių.

Maisto papildų, į kuriuos pridėta kalcio ir vitamino D, atveju, teiginį galima vartoti tik kalbant apie tuos maisto papildus, kurie skirti 50 m. ir vyresnėms moterims.

Q-2008–721

Q- 2009–00940

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Šveicarija.

Vitaminas D

Vitaminas D padeda sumažinti riziką griūti, kuri yra siejama su nestabilia laikysena ir raumenų silpnumu. Griuvimas yra 60 m. ir vyresnių vyrų ir moterų kaulų lūžių rizikos veiksnys.

Šį teiginį galima vartoti tik maisto papildams, kurių paros normoje yra bent 15 μg vitamino D.

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis gaunamas per parą suvartojant 20 μg vitamino D iš visų šaltinių.

Maisto papildų, į kuriuos pridėta vitamino D, atveju, teiginį galima vartoti tik kalbant apie tuos maisto papildus, kurie skirti 60 m. ir vyresniems vyrams ir moterims.

Q-2010–01233


II PRIEDAS

Atmesti sveikumo teiginiai

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Gliukozamino hidrochloridas

Lėtina raumenų ir skeleto sistemos kremzlių nykimo procesą ir dėl to mažina osteoartrito riziką.

Q-2009–00412

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Izoliuoti sojų baltymai

Nustatyta, kad baltyminga sojos sudedamoji dalis mažina cholesterolio kiekį kraujyje; dėl mažesnio cholesterolio kiekio kraujyje gali sumažėti rizika susirgti (koronarine) širdies liga.

Q-2011–00784

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Augalinių sterolių ir Cholesternorm®mix mišinys

Aktyviai mažina cholesterolio kiekį.

Q-2009–00237

Q-2011–01114

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Eikozapentaeno rūgštis (EPR)

Nustatyta, kad EPR mažina ARR ir EPR santykį kraujyje. Aukštas ARR ir EPR lygis yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimo (ADHD) simptomų turinčių vaikų dėmesio sutrikimo vystymosi rizikos veiksnys. Taip pat sumažėja tokių vaikų hiperaktyvumas ir (arba) priešiškumas.

Q-2012–00573

14 straipsnio 1 dalies a punkto sveikumo teiginys, susijęs su susirgimo rizikos mažinimu

Augaliniai stanoliai (kaip augalinių stanolių esteriai)

Kasdien suvartojant po 2 g augalinių stanolių (kaip augalinių stanolių esterių) laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos MTL cholesterolio kiekio sumažėjimas būna dvigubai didesnis nei tik laikantis mažo sočiųjų riebalų kiekio dietos. Didelis cholesterolio kiekis yra rizikos susirgti koronarine širdies liga veiksnys.

Q-2012–00915


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1229/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(3)

Tarnyba pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus bendrovės Italsur s.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su garbanotųjų kopūstų, trejopų spalvų tankiųjų lapinių burokėlių, dvejopų spalvų špinatų ir savojinių kopūstų mišinio poveikiu ir kraujo lipidų apsauga nuo oksidacinės pažaidos (klausimas Nr. EFSA-Q-2013–00574) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos“;

(6)

2013 m. spalio 30 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp garbanotųjų kopūstų, trejopų spalvų tankiųjų lapinių burokėlių, dvejopų spalvų špinatų ir savojinių kopūstų mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(7)

gavus bendrovės Italsur s.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su sidabrinių celiozijų, špinatų, salotinių trūkažolių, paprastųjų trūkažolių, žaliųjų lapinių burokėlių, raudonųjų lapinių burokėlių, raudonųjų tankiųjų lapinių burokėlių, geltonųjų tankiųjų lapinių burokėlių ir baltųjų tankiųjų lapinių burokėlių mišinio poveikiu ir kraujo lipidų apsauga nuo oksidacinės pažaidos (klausimas Nr. EFSA-Q-2013–00575) (3). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos“;

(8)

2013 m. spalio 30 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp sidabrinių celiozijų, špinatų, salotinių trūkažolių, paprastųjų trūkažolių, žaliųjų lapinių burokėlių, raudonųjų lapinių burokėlių, raudonųjų tankiųjų lapinių burokėlių, geltonųjų tankiųjų lapinių burokėlių ir baltųjų tankiųjų lapinių burokėlių mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(9)

gavus bendrovės Italsur s.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su garbanotųjų kopūstų, trejopų spalvų tankiųjų lapinių burokėlių, dvejopų spalvų špinatų ir savojinių kopūstų mišinio poveikiu ir normalaus MTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymu (klausimas Nr. EFSA-Q-2013–00576) (4). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Palaiko normalų cholesterolio kiekį kraujyje“;

(10)

2013 m. spalio 30 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp garbanotųjų kopūstų, trejopų spalvų tankiųjų lapinių burokėlių, dvejopų spalvų špinatų ir savojinių kopūstų mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(11)

gavus bendrovės Italsur s.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su sidabrinių celiozijų, špinatų, salotinių trūkažolių, paprastųjų trūkažolių, žaliųjų lapinių burokėlių, raudonųjų lapinių burokėlių, raudonųjų tankiųjų lapinių burokėlių, geltonųjų tankiųjų lapinių burokėlių ir baltųjų tankiųjų lapinių burokėlių mišinio poveikiu ir normalaus MTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymu (klausimas Nr. EFSA-Q-2013–00579) (5). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Palaiko normalų cholesterolio kiekį kraujyje“;

(12)

2013 m. spalio 30 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp sidabrinių celiozijų, špinatų, salotinių trūkažolių, paprastųjų trūkažolių, žaliųjų lapinių burokėlių, raudonųjų lapinių burokėlių, raudonųjų tankiųjų lapinių burokėlių, geltonųjų tankiųjų lapinių burokėlių ir baltųjų tankiųjų lapinių burokėlių mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(13)

gavus bendrovės Omikron Italia S.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su diosmino, trokserutino ir hesperidino mišinio poveikiu ir normalaus venų kapiliarų pralaidumo palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2013–00353) (6). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Flavonoidų mišinys, kurio sudėtyje yra 300 mg diosmino, 300 mg trokserutino ir 100 mg hesperidino, yra naudingas koadjuvantas fiziologiniam venų kapiliarų pralaidumui palaikyti“;

(14)

2014 m. sausio 13 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp diosmino, trokserutino ir hesperidino mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(15)

gavus bendrovės Omikron Italia S.r.l. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su diosmino, trokserutino ir hesperidino mišinio poveikiu ir normalaus venų tonuso palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2013–00354) (7). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Flavonoidų mišinys, kurio sudėtyje yra 300 mg diosmino, 300 mg trokserutino ir 100 mg hesperidino, yra naudingas koadjuvantas fiziologiniam venų tonusui palaikyti“;

(16)

2014 m. sausio 13 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp diosmino, trokserutino ir hesperidino mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(17)

gavus bendrovės Italsur s.r.l paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su miežių sriubos Orzotto poveikiu ir kraujo lipidų apsauga nuo oksidacinės pažaidos (klausimas Nr. EFSA-Q-2013–00578) (8). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos“;

(18)

2014 m. sausio 10 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje remdamasi pateiktais duomenimis Tarnyba padarė išvadą, kad tarp miežių sriubos Orzotto vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti sveikumo teiginiai neįtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  The EFSA Journal 2013;11(10):3413.

(3)  The EFSA Journal 2013;11(10):3414.

(4)  The EFSA Journal 2013;11(10):3415.

(5)  The EFSA Journal 2013;11(10):3416.

(6)  The EFSA Journal 2014;12(1):3511.

(7)  The EFSA Journal 2014;12(1):3512.

(8)  The EFSA Journal 2014;12(1):3519.


PRIEDAS

Atmesti sveikumo teiginiai

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EFSA nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Garbanotųjų kopūstų, trejopų spalvų tankiųjų lapinių burokėlių, dvejopų spalvų špinatų ir savojinių kopūstų mišinys

Padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos

Q-2013–00574

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Sidabrinių celiozijų, špinatų, salotinių trūkažolių, paprastųjų trūkažolių, žaliųjų lapinių burokėlių, raudonųjų lapinių burokėlių, raudonųjų tankiųjų lapinių burokėlių, geltonųjų tankiųjų lapinių burokėlių ir baltųjų tankiųjų lapinių burokėlių mišinys

Padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos

Q-2013–00575

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Garbanotųjų kopūstų, trejopų spalvų tankiųjų lapinių burokėlių, dvejopų spalvų špinatų ir savojinių kopūstų mišinys

Palaiko normalų cholesterolio kiekį kraujyje

Q-2013–00576

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Sidabrinių celiozijų, špinatų, salotinių trūkažolių, paprastųjų trūkažolių, žaliųjų lapinių burokėlių, raudonųjų lapinių burokėlių, raudonųjų tankiųjų lapinių burokėlių, geltonųjų tankiųjų lapinių burokėlių ir baltųjų tankiųjų lapinių burokėlių mišinys

Palaiko normalų cholesterolio kiekį kraujyje

Q-2013–00579

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Diosmino, trokserutino ir hesperidino mišinys

Flavonoidų mišinys, kurio sudėtyje yra 300 mg diosmino, 300 mg trokserutino ir 100 mg hesperidino, yra naudingas koadjuvantas fiziologiniam venų kapiliarų pralaidumui palaikyti

Q-2013–00353

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Diosmino, trokserutino ir hesperidino mišinys

Flavonoidų mišinys, kurio sudėtyje yra 300 mg diosmino, 300 mg trokserutino ir 100 mg hesperidino, yra naudingas koadjuvantas fiziologiniam venų tonusui palaikyti

Q-2013–00354

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Miežių sriuba Orzotto

Padeda apsaugoti kraujo lipidus nuo oksidacinės pažaidos

Q-2013–00578


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

dėl leidimo naudoti vario bilizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti vario bilizinatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti vario bilizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2014 m. liepos 3 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis vario bilizinatas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad šis preparatas gali būti veiksmingas vario šaltinis visų rūšių gyvūnams. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

Atlikus vario bilizinato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA leidinys (2014 m.) 12(7):3796.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Elemento (Cu) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

3b411

Vario bilizinatas

Priedo apibūdinimas

Milteliai arba granulės, kurių sudėtyje yra ≥ 14,5 % vario ir ≥ 84,0 % lizino.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

L-lizinato-HCl vario chelatas

Cheminė formulė: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS numeris: 53383–24–7

Analizės metodas  (1)

Lizino kiekio nustatymas pašarų priede:

jonų mainų chromatografija, kartu taikant pokolonėlinio antrinių junginių gavimo ir kolorimetrinio arba fluorescencinio aptikimo būdus (EN ISO 17180).

Viso vario kiekio nustatymas pašarų priede ir premiksuose:

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 15510)

arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES), mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621).

Viso vario kiekio nustatymas pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose:

atominės sugerties spektroskopijos metodu (ASS) (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2009) arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES) (EN 15510) arba

induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodu (ICP-AES), mineralizavus aukštame slėgyje (EN 15621).

Visų rūšių gyvūnai

Galvijai:

galvijai prieš atrajojimą: 15 (iš viso);

kiti galvijai: 35 (iš viso)

Avys: 15 (iš viso)

Paršeliai iki 12 savaičių: 170 (iš viso)

Vėžiagyviai: 50 (iš viso)

Kiti gyvūnai: 25 (iš viso)

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Naudotojų sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti apsauginius akinius ir mūvėti pirštines.

3.

Etiketėje įrašomi šie žodžiai:

Avių pašarams, jei vario kiekis pašaruose didesnis nei 10 mg/kg:

„Kai kurių veislių avims šiuose pašaruose esantis vario kiekis gali būti nuodingas.“

Galvijų pašarams po to, kai jie pradeda atrajoti, jei vario kiekis pašaruose mažesnis nei 20 mg/kg:

„Vario kiekis šiuose pašaruose galvijams, ganomiems ganyklose, kuriose yra daug molibdeno ir sieros, gali sukelti vario nepakankamumą.“

„Ruošiant pašarus, turėtų būti atsižvelgiama į priede esančio lizino kiekį.“

2024 m. gruodžio 8 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1231/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/24


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/800/BUSP

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo pradedama Europos Sąjungos patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP;

(2)

2014 m. spalio 20 d. Taryba patvirtino EUAM Ukraine operacijos planą;

(3)

gavus civilinių operacijų vado rekomendaciją ir EUAM Ukraine pasiekus pradinį operacinį pajėgumą, EUAM Ukraine turėtų būti pradėta 2014 m. gruodžio 1 d.;

(4)

Sprendimu 2014/486/BUSP buvo numatyta 2 680 000 EUR orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2014 m. lapkričio 30 d. Reikėtų nustatyti naują orientacinę finansavimo sumą 2014 m. gruodžio 1 d. prasidedančiam 12 mėnesių laikotarpiui. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimą 2014/486/BUSP;

(5)

EUAM Ukraine bus vykdoma aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) pradedama 2014 m. gruodžio 1 d.

2 straipsnis

EUAM Ukraine civilinių operacijų vadas įgaliojamas nedelsiant pradėti vykdyti operaciją.

3 straipsnis

Sprendimo 2014/486/BUSP 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms iki 2014 m. lapkričio 30 d. padengti yra 2 680 000 EUR. Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. padengti, yra 13 100 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnių laikotarpių orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.“

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 217, 2014 7 23, p. 42.


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/26


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/801/BUSP

2014 m. lapkričio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

informacija apie vieną asmenį, įtrauktą į Sprendime 2014/145/BUSP pateiktą sąrašą, turėtų būti iš dalies pakeista;

(3)

todėl Sprendimo 2014/145/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/145/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).


PRIEDAS

Su šiuo į Sprendimo 2014/145/BUSP priedą įtrauktu asmeniu susijęs įrašas pakeičiamas toliau pateiktu įrašu.

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Gimęs 1946 m. balandžio 25 d. Almatoje (anksčiau taip pat žinomoje kaip Alma Ata), Kazachstane.

Valstybės Dūmos Tarybos narys; Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) vadovas. Aktyviai rėmė Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Aktyviai ragino suskaldyti Ukrainą. LDPR partijos, kuriai jis pirmininkauja, vardu pasirašė susitarimą su vadinamąja „Donecko Liaudies Respublika“.

2014 9 12


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8339)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/802/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalies trečią įtrauką, 17 straipsnio 2 dalies b punktą, 18 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir 19 straipsnio įžanginį sakinį ir b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimo 2010/470/ES (2) IV priedo A dalyje pateiktas Sąjungos vidaus prekybos avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų, surinktų arba gautų po 2010 m. rugpjūčio 31 d., siuntomis sveikatos sertifikato pavyzdys;

(2)

Komisijos sprendimo 2010/472/ES (3) IV priedo 2 dalyje pateiktas į Sąjungą importuojamų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų sveikatos sertifikato pavyzdys;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001 (4) nustatyti galvijų, avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. To reglamento VIII priedo A skyriuje nustatytos Sąjungos vidaus prekybos gyvais gyvūnais, sperma ir embrionais sąlygos. Be to, to reglamento IX priede nustatytos gyvų gyvūnų, embrionų, kiaušialąsčių ir gyvūninių produktų importo į Sąjungą iš trečiųjų šalių sąlygos;

(4)

atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus, Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 630/2013 (5). Tie pakeitimai, susiję su skrepio liga, buvo padaryti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/470/ES (6) iš dalies pakeitus Sprendimo 2010/470/ES IV priedo A dalyje pateiktą sveikatos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntomis, pavyzdį ir Sprendimo 2010/472/ES IV priedo 2 dalyje pateiktą sveikatos sertifikato, skirto avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų importui į Sąjungą, pavyzdį, ir nustačius pereinamąjį laikotarpį iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

(5)

vadovaujantis Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2013 m. sausio 24 d. moksline nuomone dėl klasikinės skrepio ligos perdavimo pavojaus persodinant in vitro būdu gautus embrionus avims, kurioje buvo padaryta išvada, kad klasikinės skrepio ligos perdavimo pavojų implantuojant homozigotinius ir heterozigotinius avių ARR embrionus galima laikyti nedideliu, jeigu laikomasi su embrionų persodinimu susijusių OIE rekomendacijų ir procedūrų, atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatos buvo iš dalies pakeistos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1148/2014 (7);

(6)

todėl Sprendimo 2010/470/ES IV priedo A dalyje pateiktas sveikatos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntomis, pavyzdys ir Sprendimo 2010/472/ES IV priedo 2 dalyje pateiktas sveikatos sertifikato, skirto avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų importui į Sąjungą, pavyzdys turėtų būti iš dalies pakeisti, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 1148/2014;

(7)

be to, Sprendimo 2010/470/ES IV priedo A dalyje pateiktame sveikatos sertifikato, skirto Sąjungos vidaus prekybai avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntomis, pavyzdyje reikia iš dalies pakeisti tam tikras nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, kad būtų pašalintas nevienareikšmiškumas;

(8)

taip pat reikia tiksliau išdėstyti Sprendimo 2010/472/ES IV priedo 2 dalyje pateikto sveikatos sertifikato, skirto avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų importui į Sąjungą, pavyzdžio tekstą, siekiant paaiškinti, kad epizootinės hemoraginės ligos (EHD) tyrimo metodai taikomi avinių ar ožkinių rūšių gyvūnų patelėms donorėms;

(9)

todėl sprendimai 2010/470/ES ir 2010/472/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/470/ES IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2010/472/ES IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/470/ES, kuriuo nustatomi prekybai Sąjungoje skirtų arklinių, avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų ir kiaulinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių bei embrionų sveikatos sertifikatų pavyzdžiai (OL L 228, 2010 8 31, p. 15).

(3)  2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2010/472/ES dėl avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Sąjungą (OL L 228, 2010 8 31, p. 74).

(4)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

(5)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 630/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, priedai (OL L 179, 2013 6 29, p. 60).

(6)  2013 m. rugsėjo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/470/ES, kuriuo iš dalies keičiamos sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą (OL L 252, 2013 9 24, p. 32).

(7)  2014 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1148/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, II, VII, VIII, IX ir X priedai (OL L 308, 2014 10 29, p. 66).


I PRIEDAS

Direktyvos 2010/470/ES IV priedo A dalis pakeičiama taip:

„A DALIS

Sveikatos sertifikato pavyzdys IVA, skirtas prekybai Sąjungoje avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų, surinktų arba gautų po 2010 m. rugpjūčio 31 d. pagal Tarybos direktyvą 92/65/EEB ir išsiųstų kiaušialąsčių ar embrionų kilmės patvirtintos embrionų surinkimo arba gavimo grupės, siuntomis

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Direktyvos 2010/472/ES IV priedo 2 dalis pakeičiama taip:

„2 DALIS

Importuojamų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų kiaušialąsčių ir embrionų siuntų sveikatos sertifikato pavyzdys

Image

Image

Image

Image

Image


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/38


ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2014

2014 m. spalio 10 d.

kuriuo nustatomi atleidimo nuo 2009 m. birželio 25 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo ir dėl muitinės įgyvendinamų saugumo priemonių I priedo 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos prievolės perduoti duomenis atvejai

(2014/803/ES)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo ir dėl muitinės įgyvendinamų saugumo priemonių (toliau – Susitarimas), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį kartu su jo I priedo 3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;

kadangi:

(1)

Susitarimo tikslas – išlaikyti tikrinimų ir formalumų gabenant prekes per sienas supaprastinimo lygį ir išlaikyti sklandžią abiejų susitariančiųjų šalių tarpusavio prekybą, kartu užtikrinant aukštą tiekimo grandinės saugumo lygį;

(2)

susitariančiosios šalys įsipareigojo savo atitinkamose teritorijose užtikrinti lygiavertį saugumo lygį, taikydamos Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų nustatytas priemones;

(3)

kai prekės iš vienos susitariančiosios šalies muitų teritorijos vežamos į trečiąją šalį per kitos susitariančiosios šalies muitų teritoriją, pirmosios susitariančiosios šalies kompetentinga institucija jai pateiktoje išvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodytus saugumo duomenis perduoda antrosios susitariančiosios šalies kompetentingai institucijai;

(4)

Jungtinis komitetas gali nustatyti atvejus, kai perduoti šią informaciją nebūtina, jei tai nesukelia poveikio Susitarimu užtikrinamam saugumo lygiui;

(5)

Europos Sąjungos valstybės narės ir Šveicarijos Konfederacija yra Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos susitariančiosios šalys; pagal tos konvencijos 17 priedą, siekiant apsaugoti tarptautinę aviaciją nuo neteisėto įsikišimo, oro vežėjai prieš pakrovimą tikrina viso orlaivio krovinio saugumą;

(6)

Europos bendrijai ir Šveicarijos Konfederacijai yra privalomas 1999 m. birželio 21 d. sudarytas oro transporto susitarimas, kuriuo reglamentuojamas aviacijos saugumas ir sauga,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto prekių eksporto atveju duomenų perduoti nebūtina, jei:

a)

prekes priima išvežti iš susitariančiųjų šalių muitų teritorijos oro linijų bendrovė;

b)

prekės per antrojoje susitariančioje šalyje esančią muitinės įstaigą išvežamos oro transportu;

c)

išvežimo bendroji deklaracija arba eksporto muitinės deklaracija, atitinkanti bendrajai deklaracijos taikomus reikalavimus, pateikta muitinės įstaigai, kurios kompetencijai priklauso vietos, iš kurios prekės eksportuojamos, priežiūra;

d)

kai prekės atvežamos į muitinės įstaigą, veikiančią išvežimo iš antrosios susitariančiosios šalies muitų teritorijos vietoje, vežėjas tai muitinės įstaigai jos prašymu pateikia eksportuojamoms prekėms įforminto Sąjungos eksporto lydimojo dokumento arba bet kurio kito Šveicarijos muitinės įforminto panašaus dokumento, kuriame pateikti saugumo duomenys, kopiją.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Vacallo 2014 m. spalio 10 d.

ES ir Šveicarijos jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Klaidų ištaisymas

18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/40


2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimo 2014/252/ES dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 134, 2014 m. gegužės 7 d. )

1 puslapis, 3 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius, ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsnio taikymui, Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;“

turi būti:

„(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Jungtinė Karalystė 2012 m. rugsėjo 21 d. laišku pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą;“


18.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/40


2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 164, 2009 m. birželio 26 d. )

26 puslapis, priedo 2 punktas, pagal kurį iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas, 52 įrašas, antra skiltis „Apribojimo sąlygos“, 1 punktas:

yra:

„Negali būti naudojami kaip medžiaga arba mišiniuose, jei jų koncentracija žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurias vaikai gali dėti į burną, yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės.“

turi būti:

„Negali būti naudojami kaip medžiaga arba mišiniuose, jei jų koncentracija žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kuriuos vaikai gali įsikišti į burną, yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės.“