ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 320

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/762/ES

 

*

2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo įgyvendinimo taisyklės ir panaikinami Komisijos sprendimai 2004/277/EB, Euratomas ir 2007/606/EB, Euratomas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7489)  ( 1 )

1

 

 

2014/763/ES

 

*

2014 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą sugeriamiesiems higienos gaminiams (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7735)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

SPRENDIMAI

6.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 16 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo įgyvendinimo taisyklės ir panaikinami Komisijos sprendimai 2004/277/EB, Euratomas ir 2007/606/EB, Euratomas

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7489)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/762/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (toliau – Sąjungos mechanizmas) bendras tikslas – stiprinti Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas koordinuoti veiklą civilinės saugos srityje, siekiant gerinti gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemų veiksmingumą;

(2)

nelaimės gali nutikti bet kuriuo metu, tad Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 7 straipsniu įsteigtas Reagavimo į nelaimes koordinavimo centras (toliau – RNKC) turėtų užtikrinti nuolatinį glaudų ryšį su valstybių narių ryšių centrais;

(3)

pagrindinis Sąjungos mechanizmo elementas – Bendra ekstremaliųjų situacijų ryšių ir informacijos sistema (toliau – CECIS), nes ji turėtų garantuoti informacijos, kuria keičiasi valstybės narės įprastinėmis sąlygomis ir susidarius ekstremaliai situacijai, autentiškumą, vientisumą ir konfidencialumą. Atsižvelgiant į reagavimo į jūros taršos incidentus specifiką, reikėtų sukurti atskirą CECIS versiją, kad šia sistema galėtų naudotis regioninių jūrų konvencijų sekretoriatai ir trečiosios šalys, turinčios bendrą su Sąjunga regioninį jūrų baseiną;

(4)

siekiant užtikrinti veiklos veiksmingumą, reikėtų apibrėžti būtiniausius reikalavimus, taikytinus pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 9 straipsnio 1 dalį nustatytiems moduliams, kitiems reagavimo pajėgumams ir ekspertams, taip pat jų eksploataciniams reikalavimams, veikimui ir sąveikumui, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 9 straipsnio 2 dalyje. Visų pirma moduliai turėtų gebėti tam tikrą laikotarpį dirbti savarankiškai apsirūpindami, juos turėtų būti galima greitai dislokuoti ir jie turėtų būti sąveikūs tarpusavyje. Siekiant padidinti modulių sąveikumą, būtinos Sąjungos ir valstybių narių priemonės;

(5)

reikėtų apibrėžti ir reguliariai peržiūrėti Europos reagavimo į nelaimes pajėgumų (toliau – ERNP) tikslus, kad būtų turima pakankamai visų reikalingų rūšių modulių, kitų reagavimo pajėgumų ir ekspertų, kuriuos būtų galima dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą. Reikėtų apibrėžti ir reguliariai peržiūrėti kokybės ir sąveikumo reikalavimus, kad būtų užtikrintas vienodas būtiniausias visų ERNP priklausančių pajėgumų kokybės ir sąveikumo lygis;

(6)

reikėtų apibrėžti sertifikavimo ir registravimo procedūrą, įskaitant savęs vertinimo elementus, kad būtų patvirtinta, kad visi savanoriškai sutelkti pajėgumai atitinka visus susijusius reikalavimus, ir prireikus pasinaudota riboto dydžio Sąjungos bendru adaptavimo išlaidų finansavimu. Be to, šia sertifikavimo ir registravimo procedūra turėtų būti užtikrinta tinkama geografinė pajėgumų pusiausvyra, atsižvelgiant į rizikos vietą, ir apsvarstyta visų suinteresuotų valstybių narių dalyvavimo galimybė;

(7)

nustačiusios galimą ERNP reagavimo pajėgumų trūkumą Komisija ir valstybės narės turėtų galėti kartu nuspręsti, kokių reikiamų pajėgumų nėra savanoriškame telkinyje ar už jo ribų. Šiuos trūkumus savarankiškai ar per konsorciumus šalinančios valstybės narės turėtų galėti pasinaudoti riboto dydžio Sąjungos bendru finansavimu su sąlyga, kad tai ekonomiškai efektyvu ir patvirtinta rizikos vertinimais;

(8)

kad būtų galima tobulinti ERNP veikimą, riboto dydžio Sąjungos bendru finansavimu pagal bendrąsias sutartis, bendruosius partnerystės susitarimus ar panašius susitarimus turėtų būti remiama valstybių narių prieiga prie papildomų pajėgumų, siekiant pašalinti laikiną trūkumą įvykus išskirtinėms nelaimėms, t. y. nelaimėms, kurių pobūdis ir dydis viršija tai, ko pagrįstai galima tikėtis ir kam galima pasiruošti. Šie pajėgumai turėtų būti įtraukti į savanorišką telkinį, kad juos būtų galima dislokuoti pagal Sąjungos mechanizmą;

(9)

Sąjungos mechanizmo mokymo programa tebėra esminis civilinės saugos ir nelaimių valdymo personalo, dislokuojamo taikant Sąjungos mechanizmą, pasirengimo elementas. Laikantis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos aprėpties, ji turėtų apimti prevencijos, pasirengimo ir reagavimo etapus;

(10)

Sąjungos mechanizmo pratybų programa ir toliau turėtų būti esminė praktinio pasirengimo dislokavimui pagal Sąjungos mechanizmą ir dalijimosi patirtimi, įgyta pagal Sąjungos mechanizmą vykdant civilinės saugos veiksmus, dalis. Pratybų programa turėtų būti grindžiama strategija, kurioje nustatomi pratybų pagal Sąjungos mechanizmą tikslai ir vaidmenys, taip pat konkrečiais į metines darbo programas įtrauktais prioritetais;

(11)

reikėtų sukurti sisteminį, tikslingą ir nuoseklų įgytos patirties rinkimo, analizės, sklaidos ir įgyvendinimo metodą, kuris apimtų visą nelaimių valdymo ciklą;

(12)

kad būtų galima užtikrinti veiksmingą pagalbą įvykus nelaimei, įskaitant pagalbą susijusioms tarptautinėms organizacijoms, nustatytoms laikantis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 16 straipsnio 1 dalies, svarbu, kad būtų aiškios reagavimo į nelaimę pagal Sąjungos mechanizmą veiklos procedūros;

(13)

kad Sąjungos mechanizmas būtų kuo veiksmingesnis ir efektyvesnis, visi pagalbos prašymai ir pasiūlymai padėti turėtų būti kuo konkretesni ir juose turėtų būti pateikta visa reikalinga informacija;

(14)

siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbos koordinavimą, RNKC turėtų visoms valstybėms narėms pateikti savo atliktą ypač svarbių poreikių vertinimą ir rekomendacijas dislokuoti savanoriško telkinio pajėgumus ir kiekvienąkart gavęs pagalbos prašymą parengti adekvačius dislokavimo planus. Pajėgumų iš savanoriško telkinio atranka turėtų būti grindžiama konkrečiais ir objektyviais kriterijais, kurių prioritetinė tvarka turėtų būti nustatyta pagal dabartinius veiklos poreikius;

(15)

siekiant prireikus pagerinti reagavimo pagal Sąjungos mechanizmą laiką, valstybės narės turėtų iš anksto susitarti dėl savanoriškame telkinyje užregistruotų jų pajėgumų dislokavimo;

(16)

svarbus Sąjungos mechanizmo elementas – techniniai, vertinimo ir veiksmų koordinavimo ekspertai, taip pat ir grupių vadovai. Reikėtų apibrėžti ekspertų užduotis ir funkcijas ir nustatyti jų dislokavimo tvarką;

(17)

Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnyje nustatytos specialios transporto paramos teikimo nelaimės atveju nuostatos, siekiant supaprastinti greitą ir veiksmingą reagavimą naudojantis Sąjungos mechanizmu. Būtina nustatyti taisykles ir procedūras, susijusias su valstybių narių pateikiamais prašymais Sąjungos finansinei paramai gauti, kad jų teikiama pagalba būtų nuvežta į nukentėjusiąją valstybę, ir su Komisijos atliekamu tų prašymų nagrinėjimu;

(18)

siekiant skaidrumo, nuoseklumo ir veiksmingumo, būtina nustatyti, kokia informacija turi būti pateikta transporto paramos prašyme ir su juo susijusiuose valstybių narių ir Komisijos atsakymuose;

(19)

Jei pagal Sprendimą Nr. 1313/2013/ES gali būti teikiama Sąjungos finansinė parama, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė prašyti dotacijos arba transporto paslaugos;

(20)

reikėtų panaikinti Komisijos sprendimus 2004/277/EB, Euratomas (2) ir 2007/606/EB, Euratomas (3);

(21)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Civilinės saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime nustatytos išsamios Sprendimo Nr. 1313/2013/ES įgyvendinimo taisyklės, susijusios su:

a)

Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (RNKC) bendradarbiavimu su valstybių narių ryšių punktais;

b)

Bendros ekstremaliųjų situacijų ryšių ir informacijos sistemos (CECIS) sudedamosiomis dalimis, taip pat dalijimosi informacija per CECIS organizavimu;

c)

modulių, kitų reagavimo pajėgumų ir ekspertų nustatymu, taip pat modulių veikimui ir sąveikumui keliamais eksploataciniais reikalavimais, įskaitant jų užduotis, pajėgumus, pagrindines sudedamąsias dalis, savarankišką apsirūpinimą ir dislokavimą;

d)

pajėgumų tikslais, kokybės ir sąveikumo reikalavimais ir sertifikavimo ir registravimo procedūra, būtina, kad ERNP veiktų, taip pat finansinėmis nuostatomis;

e)

ERNP trūkumo nustatymu ir pašalinimu;

f)

mokymo programos, pratybų sistemos ir įgytos patirties programos organizavimu;

g)

reagavimo į nelaimes Sąjungoje ir už jos ribų veiklos procedūromis, įskaitant atitinkamų tarptautinių organizacijų nustatymą;

h)

ekspertų grupių dislokavimo procesu;

i)

paramos pagalbai vežti organizavimu.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   pagalbos prašytoja– valstybė narė arba trečioji šalis, kuri nukentėjo nuo užklupusios ar artėjančios nelaimės arba kuri, tikėtina, nukentės nuo artėjančios nelaimės, taip pat Jungtinės Tautos ir jų agentūros ir kitos susijusios tarptautinės organizacijos, nurodytos VII priede;

2)   civilinės saugos pagalba– civilinės saugos grupės, ekspertai ar moduliai ir jų įranga, taip pat pagalbos siuntos ar reikmenys tiesioginėms nelaimės pasekmėms sušvelninti;

3)   atsarginiai pajėgumai– reagavimo į nelaimes pajėgumai, kurių prieinamumas ir galimybė jais greitai pasinaudoti bendrai finansuojami pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 2 dalies d punktą;

4)   pagalbos grupė– vienos ar kelių valstybių narių sutelkti žmogiškieji ir materialieji ištekliai, įskaitant modulius, civilinės saugos pagalbai teikti;

5)   techninės pagalbos ir paramos grupė– vienos ar kelių valstybių narių sutelkti žmogiškieji ir materialieji ištekliai II priede nurodytoms paramos užduotims atlikti.

2 SKYRIUS

REAGAVIMO Į NELAIMES KOORDINAVIMO CENTRAS (RNKC)

3 straipsnis

RNKC bendradarbiavimas su valstybių narių ryšių punktais

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria 24 valandas per parą ir septynias dienas per savaitę veikiantį nacionalinį ryšių su RNKC punktą. Paskiriama naudojant I priede nustatytą šalies kortelės šabloną.

2.   Kad galėtų vykdyti savo įprastas pareigas ir šiame sprendime bei Sprendime Nr. 1313/2013/ES numatytas reagavimo operacijas, RNKC palaiko glaudžius ryšius su valstybių narių ryšių punktais.

3 SKYRIUS

BENDRA EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RYŠIŲ IR INFORMACIJOS SISTEMA (CECIS)

4 straipsnis

CECIS lygmenys

CECIS sudaro trys lygmenys:

a)

tinklo, jungiančio valstybių narių kompetentingas institucijas ir ryšių punktus su RNKC, lygmuo;

b)

taikomasis lygmuo, kurį sudaro duomenų bazės ir kitos informacijos sistemos, reikalingos, kad Sąjungos mechanizmas veiktų, pirmiausia tos, kurių reikia:

i)

pranešimams perduoti;

ii)

RNKC ir kompetentingų institucijų bei ryšių punktų bendravimui ir informacijos mainams užtikrinti;

iii)

įgytai pagalbos teikimo patirčiai skleisti;

c)

saugumo lygmuo, kurį sudaro sistemos, taisyklės ir procedūros, užtikrinančios CECIS kaupiamų duomenų ir per ją vykstančių duomenų mainų autentiškumą, vientisumą ir konfidencialumą.

5 straipsnis

Informacijos saugumas

1.   CESIS turi gebėti dokumentus, duomenų bazes ir informacijos sistemas tvarkyti saugiai, naudodama saugų telematikos paslaugų tarp Europos administracijų tinklą (sTESTA) arba lygiavertį tinklą.

2.   Dokumentai ir informacija, klasifikuojami ES CONFIDENTIAL ar aukštesnio slaptumo lygmens žyma, perduodami laikantis specialių siuntėjo ir gavėjo (-ų) susitarimų, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (4).

6 straipsnis

Informacija ir atnaujinimas

1.   Valstybės narės teikia Komisijai atitinkamą informaciją naudodamos I priede nustatytą šalies kortelės šabloną.

2.   Valstybės narės teikia informaciją apie ryšių punktus ir prireikus apie kitas tarnybas, dirbančias gaivalinių, technologinių ir radiologinių nelaimių ar aplinkos avarijų, įskaitant atsitiktinę jūros taršą, vietose.

3.   Valstybės narės Komisijai nedelsdamos praneša apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pasikeitimus.

4.   CECIS duomenų bazė turi turėti specialų skirsnį, kuriame būtų pateikiama informacija apie registraciją ERNP ir jų reagavimo pajėgumų prieinamumą. Komisija užtikrina, kad nacionaliniai civilinės saugos ryšių punktai turėtų nuolatinę prieigą.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad specialus CECIS duomenų bazės skirsnis visada būtų atnaujintas, kiek tai susiję su prieinamumo statusu ir visais reikiamais faktiniais duomenimis, susijusiais su atitinkamomis visų ERNP registruotų reagavimo pajėgumų charakteristikomis.

6.   Prireikus valstybės narės gali kitoms susijusioms nacionalinėms institucijoms suteikti tik skaityti skirtą prieigą prie CESIS.

7 straipsnis

CECIS naudotojų grupė

Komisijai tvirtinti, bandyti ir toliau plėtoti CECIS padeda iš valstybių narių paskirtų atstovų sudaryta naudotojų grupė.

8 straipsnis

Įgyvendinimas ir tolesnė plėtotė

1.   Komisija valdo ir toliau plėtoja CECIS, atsižvelgdama į valstybių narių poreikius ir reikalavimus.

2.   Valstybės narės sukuria atitinkamą CECIS informacinių technologijų aplinką savo teritorijoje laikydamosi įsipareigojimų, prisiimtų naudojantis I priede nustatytu šalies kortelės šablonu.

9 straipsnis

Jūros taršai skirta CECIS

1.   Komisija užtikrina, kad valstybės narės ir Europos jūrų saugumo agentūra galėtų naudotis specialia jūros taršai skirta CECIS internetine programa, kad būtų atsižvelgta į reagavimo į avarijas jūroje ypatumus.

2.   Šia internetine programa taip pat gali naudotis trečiosios šalys, turinčios bendrą su Sąjunga regioninį jūrų baseiną. Ad hoc prieiga taip pat gali būti suteikta susijusių regioninių jūrų konvencijų sekretoriatams.

4 SKYRIUS

MODULIAI, TECHNINĖS PAGALBOS IR PARAMOS GRUPĖS, KITI REAGAVIMO PAJĖGUMAI IR EKSPERTAI

10 straipsnis

Modulių, techninės pagalbos ir paramos grupių, kitų reagavimo pajėgumų ir ekspertų registracija

1.   Valstybės narės CECIS duomenų bazėje registruoja savo modulius, techninės pagalbos ir paramos grupes, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus, nustatytus laikantis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 9 straipsnio 6 dalies.

2.   ERNP iš anksto skirti moduliai, techninės pagalbos ir paramos grupės, kiti reagavimo pajėgumai ir ekspertai registruojami specialiame CECIS duomenų bazės skirsnyje.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyta informacija prireikus atnaujinama.

11 straipsnis

Modulių, techninės pagalbos ir paramos grupių, kitų reagavimo pajėgumų ir ekspertų sudėtis

1.   Modulius ir techninės pagalbos ir paramos grupes gali sudaryti vienos ar kelių valstybių narių suteikti ištekliai.

2.   Jeigu modulį ar techninės pagalbos ir paramos grupę sudaro daugiau negu viena sudedamoji dalis, teikiant pagalbą galima dislokuoti tik tos modulio ar techninės pagalbos ir paramos grupės sudedamąsias dalis, kurios yra būtinos tokiai pagalbai teikti.

12 straipsnis

Modulių savarankiškas apsirūpinimas

1.   Kiekvienam moduliui, kaip nurodyta II priede, taikomi toliau nurodyti savarankiško apsirūpinimo elementai:

a)

vyraujančias oro sąlygas atitinkanti pastogė;

b)

elektros energija ir apšvietimas, reikalingi operacijų bazei ir misijai įvykdyti naudojamiems įrengimams;

c)

modulio personalui skirtos sanitarinės ir higienos patalpos;

d)

galimybė gauti modulio personalui reikalingą maistą ir vandenį;

e)

modulio personalą aptarnaujantys medicinos ar paramedicinos darbuotojai, patalpos ir reikalingi ištekliai;

f)

įrangos saugojimas ir modulio įrangos techninė priežiūra;

g)

įranga ryšiui su atitinkamais partneriais, ypač su atsakingais už veiklos koordinavimą įvykio vietoje, užtikrinti;

h)

vietos transporto priemonės;

i)

logistika, įranga ir darbuotojai, užtikrinantys galimybę įsteigti operacijų bazę ir pradėti nedelsiant vykdyti misiją po atvykimo į įvykio vietą.

2.   Pagalbą siūlanti valstybė narė užtikrina atitiktį savarankiško apsirūpinimo reikalavimams, taikydama bet kurią iš šių priemonių:

a)

į modulį įtraukdama reikiamus darbuotojus, įrangą ir vartojimo reikmenis;

b)

atlikdama atitinkamus parengiamuosius darbus operacijų vietoje;

c)

prieš atitinkamo modulio registraciją pagal 10 straipsnio 1 dalį imdamasi būtinų išankstinių priemonių, kad susietų savarankiškai neapsirūpinančią pagalbos teikimo grupę su techninės pagalbos ir paramos grupe, kad būtų laikomasi 13 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

3.   Pradėjus vykdyti misiją savarankiškas apsirūpinimas turi būti užtikrintas ne trumpesnį nei vienas iš toliau nurodytų laikotarpių:

a)

96 valandas;

b)

II priede nustatytą laikotarpį.

13 straipsnis

Moduliams ir techninės pagalbos ir paramos grupėms taikomi reikalavimai

1.   Moduliai atitinka II priede nustatytus bendruosius reikalavimus.

2.   Techninės pagalbos ir paramos grupės atitinka II priede nustatytus bendruosius reikalavimus.

3.   II priede nustatyti bendrieji reikalavimai reguliariai peržiūrimi.

4.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad:

a)

moduliai galėtų veikti kartu su kitais moduliais;

b)

techninės pagalbos ir paramos grupės galėtų veikti kartu su kitomis techninės pagalbos ir paramos grupėmis ir kitais susijusiais veikėjais įvykio vietoje;

c)

modulio sudedamosios dalys galėtų veikti kartu kaip vienas modulis;

d)

techninės pagalbos ir paramos grupės sudedamosios dalys galėtų veikti kartu kaip viena techninės pagalbos ir paramos grupė;

e)

už Sąjungos ribų dislokuoti moduliai ir techninės pagalbos ir paramos grupės galėtų veikti kartu su tarptautinėmis reagavimo į nelaimes pajėgomis, remiančiomis nukentėjusiąją valstybę;

f)

grupių vadovai, grupių vadovų pavaduotojai ir modulių ir techninės pagalbos ir paramos grupių ryšių palaikymo pareigūnai dalyvautų reikiamuose Komisijos rengiamuose mokymuose ir pratybose, kaip nustatyta 26–32 straipsniuose.

5 SKYRIUS

EUROPOS REAGAVIMO Į NELAIMES PAJĖGUMŲ (ERNP) KAIP SAVANORIŠKO TELKINIO PLĖTOTĖ

14 straipsnis

Pajėgumų tikslai

1.   ERNP pajėgumų tikslai nurodyti III priede.

2.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija bent kas dvejus metus įvertina pajėgumų tikslų tinkamumą ir prireikus juos peržiūri remdamasi nacionaliniuose rizikos vertinimuose ar kituose atitinkamuose nacionaliniuose ar tarptautiniuose informacijos šaltiniuose nustatytais pavojais.

3.   Valstybės narės teikia Komisijai susijusią informaciją apie pavojus, kad ji galėtų įvertinti pajėgumų tikslus.

15 straipsnis

Kokybės ir sąveikumo reikalavimai

1.   ERNP moduliams, techninės pagalbos ir paramos grupėms, kitiems reagavimo pajėgumams ir ekspertams taikomi IV priede nurodyti kokybės ir sąveikumo reikalavimai.

2.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija bent kas dvejus metus įvertina kokybės ir sąveikumo reikalavimų tinkamumą ir prireikus juos peržiūri. Kokybės reikalavimai grindžiami nusistovėjusiais tarptautiniais standartais, jei tokie jau yra.

16 straipsnis

Sertifikavimo ir registravimo procedūra

1.   ERNP moduliams, techninės pagalbos ir paramos grupėms, kitiems reagavimo pajėgumams ir ekspertams taikoma 2–8 dalyse nurodyta sertifikavimo ir registravimo procedūra.

2.   Sertifikavimui ir registravimui taikomi IV priede nustatyti kokybės reikalavimai, išskyrus atsarginius pajėgumus, kuriems taikoma 25 straipsnio 3 dalis.

3.   Valstybės narės, siūlančios į ERNP įtraukti konkretų modulį, techninės pagalbos ir paramos grupę, kitus reagavimo pajėgumus ar ekspertus, pateikia V priede nurodytą informaciją.

4.   Komisija įvertina, ar galima svarstyti susijusio modulio, techninės pagalbos ir paramos grupės, kitų reagavimo pajėgumų ar eksperto įtraukimą į ERNP, ir savo išvadas nedelsdama pateikia atitinkamai valstybei narei. Šiame vertinime Komisija visų pirma apsvarsto atitiktį kokybės reikalavimams, pajėgumų tikslus, pateiktos informacijos išsamumą, geografinį artumą ir visų valstybių narių dalyvavimą, taip pat kitus susijusius, jos iš anksto nustatytus ir visiems palyginamiems moduliams, techninės pagalbos ir paramos grupėms, kitiems reagavimo pajėgumams ar ekspertams taikomus veiksnius.

5.   Jei svarstoma dėl įtraukimo į ERNP, Komisija, remdamasi pateikta informacija ir visa kita informacija, kurios ji gali paprašyti atitinkamos valstybės narės institucijos, inicijuoja modulio, techninės pagalbos ir paramos grupės, kitų reagavimo pajėgumų ar eksperto sertifikavimo procedūrą. Tais atvejais, kai remdamasi turima informacija Komisija mano, kad kokybės ir sąveikumo reikalavimų laikomasi, ji gali modulį, techninės pagalbos ir paramos grupę, kitus reagavimo pajėgumus ar ekspertą užregistruoti į savanorišką telkinį.

6.   Komisija atitinkamai valstybės narės institucijai raštu pateikia reikalaujamų mokymų, pratybų ir (arba) seminarų ir kitų susijusių sertifikavimo ir registravimo sąlygų vertinimą.

7.   Jei laikomasi visų sertifikavimo sąlygų, Komisija paskelbia, kad modulis, techninės pagalbos ir paramos grupė, kiti reagavimo pajėgumai ar ekspertas tinkami būti įtraukti į ERNP, ir apie tai praneša valstybei narei.

8.   Modulio, techninės pagalbos ir paramos grupės, kitų reagavimo pajėgumų ar eksperto sertifikavimas turėtų būti iš naujo įvertintas ne vėliau kaip po trejų metų, jei jie pateikiami iš naujo užregistruoti ERNP.

9.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija bent kas dvejus metus įvertina sertifikavimo ir registravimo procedūros tinkamumą ir prireikus ją peržiūri.

17 straipsnis

Adaptavimo išlaidų finansinės nuostatos

1.   Valstybės narės gali kiekvienam moduliui, techninės pagalbos ir paramos grupei ar kitiems reagavimo pajėgumams atskirai prašyti dotacijos adaptavimo išlaidoms finansuoti, Komisijai neskelbiant kvietimo teikti paraiškas. Adaptavimo išlaidos apima išlaidas, nurodytas Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 2 dalies c punkte.

2.   Kad pagrįstų šį prašymą, valstybės narės Komisijai teikia adaptavimo išlaidų įgyvendinimo planus, įskaitant numatomas išlaidas ir tvarkaraštį.

3.   Komisija įvertina 2 dalyje nurodytus įgyvendinimo planus ir, jei susijusių reikalavimų laikomasi, juos patvirtina, patikslindama, kurios iš susijusių išlaidų yra tinkamos finansuoti kaip adaptavimo išlaidos.

4.   Įvertinusi prašymą Komisija priima sprendimą dėl dotacijos skyrimo.

5.   Valstybės narės praneša Komisijai apie patirtas adaptavimo išlaidas.

6 SKYRIUS

REAGAVIMO PAJĖGUMŲ TRŪKUMO PAŠALINIMAS

18 straipsnis

Pažangos siekiant pajėgumų tikslų stebėsena

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija nuolat stebi pažangą, padarytą siekiant pajėgumų tikslų, atsižvelgdama į 20 straipsnyje nustatytus pajėgumus, ir valstybėms narėms reguliariai teikia pažangos vertinimą. Komisija valstybėms narėms suteikia reikiamą informaciją apie bet kokį vis dar esantį reagavimo pajėgumų trūkumą.

19 straipsnis

Reagavimo pajėgumų trūkumo nustatymo procedūra

1.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir stebėdama pažangą, padarytą siekiant pajėgumų tikslų, Komisija įvertina skirtumą tarp valstybių narių ERNP užregistruotų pajėgumų ir III priede nustatytų pajėgumų tikslų.

2.   Komisija ir valstybės narės ERNP skirtais pajėgumais laiko tik tuos pajėgumus, kurie yra užregistruoti kaip valstybės narės ERNP suteikti pajėgumai pagal 16 straipsnį.

20 straipsnis

ERNP nepriklausančių reagavimo pajėgumų nustatymo procedūra

1.   Tais atvejais, kai Komisija kartu su valstybėmis narėmis nustatė galimą didelį reagavimo pajėgumų trūkumą pagal šio sprendimo 19 straipsnį, ji bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis išsiaiškina, ar yra prieinamų ERNP nepriklausančių reikiamų pajėgumų pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 2 dalį.

2.   Komisija prieinamais ERNP nepriklausančiais pajėgumais laiko tik šiuos pajėgumus:

a)

CECIS užregistruotus pajėgumus;

b)

atsarginius pajėgumus arba

c)

į a ir b punktus neįtrauktus pajėgumus, kuriuos reikiamu mastu, reikiamoje vietoje per reikiamą terminą ir reikiamą laikotarpį galima lengvai suteikti valstybei narei ar valstybėms narėms.

3.   Siekdama nustatyti 2 dalies c punkte nurodytus pajėgumus, Komisija teikia prašymą nacionaliniams ryšių punktams, pateikia galimo didelio reagavimo pajėgumų trūkumo vertinimą ir kviečia valstybes nares pateikti informacijos apie visus prieinamus ERNP nepriklausančius pajėgumus, kaip nurodyta 2 dalies c punkte.

4.   Komisija prašyme nurodo ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų terminą, per kurį reikia pateikti atsakymą, ir konkreti šio termino trukmė priklauso nuo to, kaip sudėtinga gali būti valstybėms narėms nustatyti 2 dalyje nurodytus pajėgumus.

5.   Valstybės narės per nustatytą terminą raštu informuoja Komisiją apie visus 2 dalyje nurodytus pajėgumus.

6.   Jei per nustatytą terminą valstybė narė nepateikia atsakymo raštu, Komisija šio vertinimo tikslu daro prielaidą, kad ta valstybė narė 2 dalyje nurodytų pajėgumų neturi.

7.   Remdamasi iš valstybių narių gauta informacija ir atsižvelgdama tik į 2 dalyje nurodytus pajėgumus, Komisija įvertina, ar tais pajėgumais pašalinamas pagal šio sprendimo 19 straipsnį nustatytas reagavimo pajėgumų trūkumas. Komisija laiko, kad pajėgumų trūkumas pašalintas, tik tada, kai ERNP priskirtų pajėgumų mastas ir 2 dalyje nurodytų pajėgumų mastas kartu atitinka III priede nustatytą pajėgumų tikslą arba jį viršija.

21 straipsnis

Reagavimo pajėgumų trūkumo pašalinimo procedūra

1.   Tais atvejais, kai Komisija kartu su valstybėmis narėmis nustatė galimą didelį reagavimo pajėgumų trūkumą pagal 19 straipsnį ir tas trūkumas negali būti pašalintas pagal 20 straipsnį, ji raštu praneša valstybėms narėms ir nurodo, ką ji laiko strateginių reagavimo pajėgumų trūkumu.

2.   Komisija raštu kviečia valstybes nares pašalinti strateginių reagavimo pajėgumų trūkumą, laikydamasi Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 3 dalies.

3.   Valstybės narės asmeniškai arba bendradarbiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis praneša Komisijai, ar, kada ir kaip jos ketina pašalinti strateginių reagavimo pajėgumų trūkumą.

22 straipsnis

Komisijos parama siekiant įveikti strateginių reagavimo pajėgumų trūkumą

1.   Kai siekiant įveikti strateginių reagavimo pajėgumų trūkumą pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnio 1 dalies j punktą reikia Sąjungos finansavimo, Komisija skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos valstybėms narėms.

2.   Reaguodamos į kvietimą teikti paraiškas, valstybės narės laikosi Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 1 dalies j punkto iii ir iv papunkčių.

3.   Valstybės narės, inter alia, nurodo reikalingą Sąjungos bendro finansavimo procentinę dalį.

23 straipsnis

Tinkamos finansuoti išlaidos paramai, kuria siekiama pašalinti reagavimo pajėgumų trūkumą

1.   Tinkamomis finansuoti laikomos visos išlaidos įrangai, paslaugoms ar žmogiškiesiems ištekliams, būtiniems suformuoti pradinius reagavimo pajėgumus.

2.   Nuolatinės eksploatacijos ar einamosios išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

7 SKYRIUS.

LAIKINO TRŪKUMO PAŠALINIMAS ĮVYKUS IŠSKIRTINĖMS NELAIMĖMS

24 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Komisija metinėje darbo programoje bendrais bruožais apibrėžia reikiamas atsarginių pajėgumų rūšis ir skaičių, atsižvelgdama į tam tikrų išskirtinių nelaimių tikimybę valstybėse narėse, taip pat išskirtinį stiprumą ar kitus veiksnius, dėl kurių nelaimė tampa išskirtine, kaip antai dėl to, kad ji įvyksta kartu su kita nelaime, taip pat į įmanomą laikiną trūkumą tokiais atvejais.

2.   Komisija reguliariai vykdo reikalingas finansines procedūras, kad padengtų Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 21 straipsnio 2 dalies d punkte apibrėžtas išlaidas, siekdama užtikrinti, kad būtų galima skubiai pasinaudoti metinėje darbo programoje apibrėžtais atsarginiais pajėgumais.

3.   Komisijos bendrai finansuojamais atsarginiais pajėgumais papildomi esami reagavimo pajėgumai, kuriuos valstybės narės turi pagal nacionalines pasirengimo programas, ir esami reagavimo pajėgumai jais nekeičiami.

25 straipsnis

Sąjungos finansinio įnašo teikimo sąlygos

1.   Sąjungos finansinis įnašas teikiamas su sąlyga, kad valstybės narės, taikančios 24 straipsnio 2 dalyje numatytas finansines procedūras, laikosi 2–9 dalyse nustatytų sąlygų. Komisija gali nurodyti finansinių procedūrų papildomų sąlygų.

2.   Valstybės narės sutinka, kad atsarginiai pajėgumai taptų savanoriško telkinio dalimi.

3.   Atsarginiai pajėgumai atitinka reikiamus kokybės ir sertifikavimo reikalavimus, nustatytus 24 straipsnio 2 dalyje numatytose finansinėse procedūrose.

4.   Atsarginiai pajėgumai savanoriškame telkinyje užregistruojami visam susijusiose bendrosiose sutartyse, bendruosiuose partnerystės susitarimuose ar panašiuose susitarimuose nustatytam laikotarpiui. Visos pajėgumus registruojančios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) nustatytos sąlygos ir apribojimai tinkamai pagrindžiami eksploataciniais reikalavimais.

5.   Atsarginiai pajėgumai laikomi neatitinkančiais reikalavimų 17 straipsnyje nurodytai finansinei paramai gauti.

6.   Komisija per CECIS iškart informuoja visas valstybes nares apie savanoriškame telkinyje užregistruotus atsarginius pajėgumus.

7.   Savanoriškame telkinyje užregistruoti atsarginiai pajėgumai gali būti dislokuojami pagal Sąjungos mechanizmą tomis pačiomis bendromis sąlygomis kaip ir kiti savanoriškame telkinyje užregistruoti pajėgumai pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 11 straipsnį.

8.   Per RNKC gavus pagalbos prašymą savanoriškame telkinyje užregistruotų atsarginių pajėgumų dislokavimas vykdomas laikantis reagavimo į nelaimes veiklos procedūrų, kaip nustatyta 11 skyriuje.

9.   Savanoriškame telkinyje užregistruotus atsarginius pajėgumus galima naudoti valstybių narių, kurios bendrai finansavo tuos pajėgumus, viduje. Prieš pradėdamos pajėgumus naudoti viduje, valstybės narės kreipiasi į RNKC, kad gautų patvirtinimą, kad:

i)

tuo pačiu metu nevyksta jokios išskirtinės nelaimės, dėl kurios gali reikėti dislokuoti atsarginius pajėgumus, ar tokia nelaimė neartėja;

ii)

naudojimas šalies viduje pernelyg netrukdytų skubios prieigos kitoms valstybėms narėms, jei kiltų nauja išskirtinė nelaimė.

8 SKYRIUS

MOKYMO PROGRAMA

26 straipsnis

Mokymo programa

1.   Parengiama nelaimių prevenciją, pasirengimą joms ir reagavimą į jas apimanti mokymo programa. Programa apima bendruosius ir specialiuosius kursus ir ekspertų mainų sistemą. Programa skirta 27 straipsnyje nustatytoms tikslinėms grupėms.

2.   Už mokymo programos koordinavimą ir organizavimą bei mokymo programos turinio nustatymą ir tvarkaraštį atsako Komisija.

27 straipsnis

Dalyviai

1.   Mokymo programos tikslinės grupės:

a)

valstybių narių civilinės saugos ir nelaimių valdymo personalas, visų pirma grupių vadovai, jų pavaduotojai ir ryšių palaikymo pareigūnai, valstybių narių ekspertai, kaip nustatyta 41 straipsnyje, įskaitant prevencijos ir pasirengimo ekspertus, taip pat nacionalinių ryšių punktų pagrindiniai darbuotojai;

b)

Sąjungos institucijų ir agentūrų darbuotojai;

c)

atrinkti Europos kaimynystės politikos šalių ir šalių kandidačių bei potencialių šalių kandidačių ekspertai.

2.   Mokymuose taip pat gali dalyvauti atrinkti ekspertai iš:

a)

Jungtinių Tautų ir jų agentūrų;

b)

VII priede nurodytų tarptautinių organizacijų;

c)

trečiųjų šalių ir prireikus kitų susijusių subjektų.

3.   Valstybės narės ir Komisija paskiria kiekvienoje mokymo sesijoje apmokomus asmenis.

28 straipsnis

Kursai

1.   Programą sudaro įvadiniai, veiksmų lygmens ir valdymo lygmens kursai.

2.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija nustato kursus, jų turinį, mokymo programą ir kursų sistemos tvarkaraštį, taip pat prieigos reikalavimus.

3.   Komisija užtikrina, kad instruktoriai ir dėstytojai gautų atnaujintą informaciją apie svarbius Sąjungos mechanizmo pokyčius.

29 straipsnis

Ekspertų mainai

Valstybių narių ekspertų mainų arba mainų su Komisija sistema leidžia ekspertams:

a)

įgyti patirties ir ja pasidalyti;

b)

susipažinti su įvairiais naudojamais metodais ir veiklos procedūromis;

c)

įvertinti metodus, kuriais naudojasi kitos dalyvaujančios avarinės tarnybos ir institucijos.

30 straipsnis

Papildomi mokymo veiksmai

Prireikus ir laikantis metinės darbo programos suteikiamos papildomos mokymo galimybės, kad būti patenkinti nustatyti sklandaus ir veiksmingo civilinės saugos ir nelaimių valdymo veiksmų įgyvendinimo poreikiai.

31 straipsnis

Vertinimo sistema

Komisija užtikrina mokymo lygio ir jo turinio nuoseklumą. Šiuo tikslu Komisija sukuria atitinkamą surengtų mokymo veiksmų vertinimo sistemą.

9 SKYRIUS

PRATYBŲ SISTEMA

32 straipsnis

Pratybų programa, strategija ir prioritetai

1.   Komisija parengia ir valdo civilinės saugos pratybų programą.

2.   Civilinės saugos pratybų programa grindžiama strategija, kurioje nustatomi pratybų pagal Sąjungos mechanizmą tikslai ir vaidmenys.

3.   Pratybų programa visų pirma siekiama:

a)

pagerinti valstybių narių reagavimo pajėgumus, visų pirma kiek tai susiję su grupėmis ir kitu turtu, suteiktu teikiant pagalbą pagal Sąjungos mechanizmą;

b)

tobulinti ir patikrinti procedūras, nustatyti bendrą požiūrį į pagalbos teikimo pagal Sąjungos mechanizmą koordinavimą ir sutrumpinti reagavimo į dideles nelaimes laiką;

c)

stiprinti valstybių narių civilinės saugos tarnybų ir Komisijos bendradarbiavimą;

d)

nustatyti įgytą patirtį ir ja dalytis;

e)

pabandyti pritaikyti įgytą patirtį.

4.   Pratybų programos bendri prioritetai pateikiami ilgalaikiame išsamiame plane. Į jį įtraukiami reikiami nelaimių scenarijai ir pajėgumai.

5.   Komisija:

a)

bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis parengia strategiją ir ilgalaikį išsamų planą, atsižvelgdama į įgytos patirties programą ir kitą reikiamą informaciją;

b)

nustato pratybų tikslus ir jų vaidmenį, susiedama su kitomis Sąjungos mechanizmo sudedamosiomis dalimis, ir

c)

darbo programoje pateikia metinį pasiūlymą dėl konkrečių, su ilgalaikiu išsamiu planu susietų pratybų prioritetų.

10 SKYRIUS

ĮGYTOS PATIRTIES PROGRAMA

33 straipsnis

Stebėsena, analizė ir vertinimas

1.   Komisija ir valstybės narės dalijasi duomenimis, informacija ir vertinimu, kurių reikia, kad jos galėtų stebėti, analizuoti ir vertinti visus svarbius Sąjungos mechanizmo civilinės saugos veiksmus.

2.   Komisija sukuria ir valdo duomenų bazę, kuria gali naudotis valstybės narės ir Komisija, kad rinktų duomenis ir jais dalytųsi, skleistų nustatytą vertingą patirtį ir galėtų apžvelgti jų įgyvendinimo padėtį.

3.   Komisija susijusiems suinteresuotiesiems subjektams padeda nustatyti vertingą patirtį, be kita ko, rengdama susitikimus.

34 straipsnis

Įgyvendinimo skatinimas

1.   Komisija užtikrina, kad į vertingą Komisijos, valstybių narių ir susijusių suinteresuotųjų subjektų patirtį būtų atsižvelgiama priimant sprendimus dėl tolesnės Sąjungos mechanizmo plėtotės.

2.   Visų pirma nustatyta vertinga patirtis padeda parengti:

a)

mokymo programos prioritetus, įskaitant, kai tinkama, mokymų turinį ir programą, taip pat pratybų programą;

b)

kasmetinių kvietimų teikti paraiškas dėl prevencijos ir pasirengimo projektų prioritetus ir

c)

Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 10 straipsnyje nurodytų planavimo veiksmų prioritetus.

3.   Komisija teikia reguliarias įgytos patirties programos ataskaitas, išvardydama nustatytą vertingą patirtį, numatytus taisomuosius veiksmus, pareigas ir laikotarpius ir nurodydama, kaip pasinaudota patirtimi.

4.   Valstybės narės reguliariai praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant nustatytą jų atsakomybei priskirtą vertingą patirtį.

11 SKYRIUS

REAGAVIMO Į NELAIMES VEIKLOS PROCEDŪROS

35 straipsnis

Pagalbos prašymai ir reagavimas į juos

1.   Kai Sąjungoje įvyksta ar artėja nelaimė, per CECIS gavusi pagalbos prašymą Komisija tinkamai ir nedelsdama imasi Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 15 straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

2.   Kai nelaimė įvyksta ar artėja už Sąjungos ribų ir dėl jos gali reikėti civilinės saugos pagalbos, Komisija gali informuoti trečiąją šalį apie galimybes prašyti pagalbos pagal Sąjungos mechanizmą.

3.   Jei nuo nelaimės nukentėjusi arba artėjančios nelaimės pavojų jaučianti valstybė narė ar trečioji šalis nori paprašyti pagalbos pagal Sąjungos mechanizmą, ji per kompetentingas nacionalines institucijas RNKC pateikia rašytinį civilinės saugos pagalbos prašymą. Jei Jungtinės Tautos ir jų agentūros ar bet kurios VII priede nurodytos tarptautinės organizacijos nori paprašyti pagalbos pagal Sąjungos mechanizmą, jos RNKC pateikia rašytinį civilinės saugos pagalbos prašymą.

4.   Pagalbos prašytoja RNKC pateikia visą reikiamą informaciją apie situaciją ir visų pirma apie konkrečius poreikius, prašomą paramą ir vietą.

5.   Pagalbos prašytoja informuoja RNKC apie laikotarpį, įvežimo punktą ir vietą, kurioje prašoma pagalbos, taip pat apie vietoje dirbantį nelaimės valdymo ryšių punktą.

6.   RNKC, reaguodamas į kiekvieną pagalbos prašymą, parengia, kiek tai įmanoma, konkrečius dislokavimo planus. Jie apima rekomendacijas dėl pagalbos teikimo, įskaitant kvietimus dislokuoti ERNP užregistruotus modulius, techninės pagalbos ir paramos grupes, kitus reagavimo pajėgumus ir ekspertus, ir galimų ypač svarbių poreikių vertinimą. Konkretūs dislokavimo planai grindžiami VI priede pateikta struktūra ir principais ir Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 15 straipsnio 3 dalies c punkte ir 16 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytais bendrais iš anksto parengtais planais, kurie apima svarbiausias nelaimės pavojų rūšis ir kuriais atsižvelgiama į valstybių narių rizikos vertinimuose nustatytus rizikos scenarijus. Konkretūs dislokavimo planai perduodami visoms valstybėms narėms.

7.   Atrenkant pajėgumus iš ERNP atsižvelgiama į toliau nurodytus kriterijus, kurių prioritetinė tvarka gali priklausyti nuo pagalbos prašymo ypatybių:

a)

prieinamumą;

b)

tinkamumą;

c)

vietą/atstumą;

d)

tikėtiną vežimo laiką ir išlaidas;

e)

ankstesnę patirtį;

f)

ankstesnį naudojimąsi turtu;

g)

kitus svarbius kriterijus, kaip antai kalbos gebėjimus, kultūrų panašumą.

8.   Jei su valstybėmis narėmis nesusitarta kitaip, RNKC nekviečia valstybių narių dislokuoti konkrečių ERNP priklausančių pajėgumų teritorijose, kuriose vyksta ginkluotas konfliktas, yra tokio konflikto grėsmė ar kitos sąlygos, dėl kurių kyla pavojus grupių saugai ir saugumui.

9.   Kvietimą dislokuoti ERNP priklausančius pajėgumus gavusios valstybės narės pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 11 straipsnio 7 dalį praneša RNKC savo galutinį sprendimą. RNKC nurodo terminą, per kurį valstybė narė paprastai turi atsakyti. Terminas priklauso nuo nelaimės pobūdžio ir bet kokiu atveju yra mažiausiai dvi valandos.

10.   Pagalbos prašytoja praneša RNKC, kokius pasiūlymus padėti priėmė.

11.   Kai pagalbos reikia, kad būtų patenkinti ypač svarbūs poreikiai, o naudojant ERNP pagalbos suteikti negalima ar ji yra nepakankama, Komisija per CECIS skubiai informuoja visus nacionalinius ryšių punktus apie galimą Sąjungos finansinę paramą transportui pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 3 dalies b punktą.

12.   Prašymų dėl pagalbos teikimo grupių ir išteklių atveju RNKC praneša valstybėms narėms apie pagalbos prašytojos pasirinkimą. Pagalbą teikiančios valstybės narės reguliariai informuoja RNKC apie pagalbos teikimo grupių ir išteklių išsiuntimą, įskaitant visus ERNP priklausančius pajėgumus.

13.   Komisija pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 17 straipsnį gali atrinkti, paskirti ir išsiųsti ekspertų grupę, kad ji padėtų nelaimės vietoje.

36 straipsnis

Ekspertų misijos

1.   Išsiųsti ekspertai vykdo Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 8 straipsnio d punkte nustatytas užduotis. Jie teikia reguliarias ataskaitas prašančiosios valstybės institucijoms ir RNKC.

2.   RNKC nuolat informuoja valstybes nares apie ekspertų misijos eigą.

3.   Pagalbos prašytoja reguliariai informuoja RNKC apie vietoje vykdomų veiksmų eigą.

4.   Pagalbos teikimo trečiosiose šalyse atveju apie vietoje vykdomų veiksmų eigą RNKC reguliariai informuoja grupės vadovas.

5.   RNKC kaupia visą gautą informaciją ir perduoda ją valstybių narių ryšių punktams ir kompetentingoms institucijoms.

37 straipsnis

Veiklos nutraukimas

1.   Prašančioji valstybė narė arba bet kuri iš pagalbą teikiančių valstybių narių kuo skubiau informuoja RNKC ir išsiųstus ekspertus bei pagalbos grupes, jei nusprendžia, kad jų pagalba nereikalinga arba negali būti ilgiau teikiama. Veiklos nutraukimą tinkamu būdu organizuoja pagalbos prašytoja ir valstybės narės. Apie tai nuolat informuojamas RNKC.

2.   Trečiosiose šalyse grupės vadovas kuo skubiau praneša RNKC, jei jis, tinkamai pasikonsultavęs su pagalbos prašytoja, mano, kad pagalbos nebereikia ar kad yra kliūčių, dėl kurių negalima veiksmingai jos teikti. RNKC perduoda šią informaciją Sąjungos delegacijai toje šalyje, taip pat susijusioms Komisijos tarnyboms, EIVT ir valstybėms narėms. Savo veiksmus derindamas su pagalbos prašytoja RNKC užtikrina veiksmingą išsiųstų ekspertų ir pagalbos teikimo grupių veiklos nutraukimą.

38 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir nustatyta vertinga patirtis

1.   Pagalbos prašytojos ir pagalbą suteikusių valstybių narių kompetentingos institucijos, taip pat nusiųsti ekspertai turi galimybę RNKC pateikti savo išvadas dėl visų pagalbos teikimo aspektų. RNKC parengia trumpą suteiktos pagalbos ir nustatytos vertingos patirties ataskaitą.

2.   Be 33 ir 34 straipsnių nuostatų, RNKC kartu su valstybėmis narėmis toliau atsižvelgia į nustatytą vertingą patirtį, kad pagerintų pagalbos teikimą pagal Sąjungos mechanizmą.

39 straipsnis

Išlaidos

1.   Jei nesusitarta kitaip, pagalbos prašytoja padengia valstybių narių išlaidas, patirtas teikiant pagalbą.

2.   Pagalbą teikianti valstybė narė gali, atsižvelgdama į nelaimės pobūdį ir žalos dydį, pasiūlyti visiškai ar iš dalies nemokamą pagalbą. Ta valstybė narė taip pat bet kuriuo metu gali atsisakyti visų ar dalies jos patirtų išlaidų atlyginimo.

3.   Jei nesusitarta kitaip, visą pagalbos teikimo laiką pagalbos prašytoja pasirūpina pagalbos grupių maitinimu ir apgyvendinimu ir nemokamai papildo atsargas ir išteklius. Vis dėlto iš pradžių pagalbos grupės logistiškai yra savarankiškos ir atitinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į sunaudojamus išteklius, apsirūpina savarankiškai ir atitinkamai informuoja RNKC.

4.   Ekspertų išsiuntimo ir susijusios logistinės paramos išlaidos tvarkomos pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 22 straipsnio a punktą. Šios išlaidos atitinka Sąjungos finansavimo reikalavimus.

40 straipsnis

Žalos atlyginimas

1.   Pagalbos prašančios valstybės narės neprašo valstybių narių atlyginti žalą, kai ji padaryta teikiant pagalbą pagal Sąjungos mechanizmą ir šį sprendimą, nebent įrodoma, kad ji padaryta dėl sukčiavimo ar sunkaus nusižengimo.

2.   Trečiosioms šalims patyrus žalą dėl pagalbos teikimo, pagalbos prašančios valstybės narės ir pagalbą teikianti valstybė narė bendradarbiauja siekdamos palengvinti tokios žalos atlyginimą pagal taikomus teisės aktus ir susijusią tvarką.

12 SKYRIUS

EKSPERTŲ GRUPIŲ DISLOKAVIMO PROCESAS

41 straipsnis

Ekspertų kategorijos

Valstybės narės ekspertus skirsto į tokias kategorijas:

a)

techninius ekspertus;

b)

vertinimo ekspertus;

c)

koordinavimo ekspertus;

d)

grupių vadovus.

42 straipsnis

Užduotys ir funkcijos

1.   Techniniai ekspertai turi sugebėti patarti konkrečiais labai specializuotais klausimais, taip pat dėl galimų pavojų ir turi galėti dalyvauti misijose.

2.   Vertinimo ekspertai turi sugebėti įvertinti padėtį, patarti dėl atitinkamų veiksmų, kurių turi būti imamasi, ir turi galėti dalyvauti misijose.

3.   Koordinavimo ekspertais gali būti grupės vadovo pavaduotojai, už logistiką ir ryšius atsakingi asmenys ir prireikus kiti personalo nariai. Prireikus į koordinavimo grupę gali būti įtraukti techniniai ekspertai ir vertinimo ekspertai, kad per visą misiją padėtų grupės vadovui.

4.   Grupės vadovas per visą pagalbos teikimo laiką vadovauja vertinimo ir koordinavimo grupei. Grupės vadovas užtikrina tinkamus ryšius su nukentėjusiosios valstybės institucijomis, su RNKC, įskaitant RNKC ryšių palaikymo pareigūną, su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir, jei pagalba pagal Sąjungos mechanizmą teikiama už valstybių narių ribų, su Sąjungos delegacija toje šalyje.

5.   Ekspertus, dislokuotus pasirengimo užduotims atlikti, Komisija, pritarus jų kandidatūras pasiūliusiai valstybei narei, gali įgalioti atlikti bet kurias iš 41 straipsnyje nurodytų funkcijų ir jie turi sugebėti patarti dėl tinkamų pasirengimo priemonių, įskaitant administracinius pajėgumus, ankstyvojo perspėjimo reikalingumą, mokymą, pratybas ir informuotumo didinimą, ir teikti dėl jų ataskaitas.

6.   Su prevencijos užduotimis dislokuotus ekspertus Komisija, pritarus jų kandidatūras pasiūliusiai valstybei narei, gali įgalioti atlikti bet kurias iš 41 straipsnyje nurodytų funkcijų ir jie turi sugebėti patarti dėl tinkamų prevencijos priemonių ir rizikos valdymo pajėgumų ir teikti dėl jų ataskaitas.

43 straipsnis

Ekspertų duomenų bazė

1.   Informaciją apie ekspertus Komisija kaupia ekspertų duomenų bazėje, ir ji turi būti prieinama per CECIS.

2.   1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje nurodomi konkretūs RNKC priklausantys ekspertai.

44 straipsnis

Mokymo reikalavimai

Ekspertai, jei būtina, baigia laikantis 26 straipsnio sudarytą mokymo programą.

45 straipsnis

Skyrimas

Gavusios pagalbos prašymą valstybės narės turi pasiūlyti galimų ekspertų kandidatūras ir RNKC perduoti jų kontaktinius duomenis.

46 straipsnis

Mobilizavimas ir susitarimas dėl paslaugos teikimo

1.   Kai valstybės narės pasiūlo ekspertų kandidatūras konkrečiai misijai, RNKC turi sugebėti juos skubiai mobilizuoti ir išsiųsti.

2.   Komisija su kiekvienu ekspertu pasirašo susitarimą dėl paslaugos teikimo, kuriame įtraukti toliau nurodyti aspektai:

a)

misijos tikslai;

b)

įgaliojimai;

c)

numatoma misijos trukmė;

d)

asmens vietoje kontaktiniai duomenys;

e)

draudimo sąlygos;

f)

dienpinigiai išlaidoms padengti;

g)

konkrečios mokėjimo sąlygos;

h)

gairės techniniams ekspertams, vertinimo ekspertams, koordinavimo ekspertams ir grupių vadovams.

13 SKYRIUS

TRANSPORTO PARAMA

47 straipsnis

Transporto paramos formos

Transporto parama gali būti:

a)

transporto pajėgumų sutelkimas ar dalijimasis jais;

b)

transporto išteklių komercinėje rinkoje ir (arba) iš kitų šaltinių nustatymas ir pagalba valstybėms narėms jais pasinaudoti arba

c)

Sąjungos paramos teikimas valstybėms narėms, skiriant dotacijas ar transporto paslaugas, nupirktas iš privačiųjų ar kitų subjektų.

48 straipsnis

Transporto paramos pagal Sąjungos mechanizmą procedūra

1.   Kai pateikiamas prašymas dėl transporto paramos, taikomos 49 ir 50 straipsniuose nustatytos procedūros.

2.   Prašymus išduoda 56 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija ir jie raštu pateikiami Komisijai. Juose pateikiama VIII priedo A dalyje nurodyta informacija.

3.   Transporto pajėgumų sutelkimo atveju viena valstybė narė gali imtis iniciatyvos prašyti Sąjungos finansinės paramos visai operacijai.

4.   Visi transporto paramos prašymai pagal šį sprendimą ir susiję atsakymai bei valstybių narių ir Komisijos keitimasis informacija perduodami RNKC ir yra jo tvarkomi.

5.   Prašymai perduodami per CECIS arba elektroniniu paštu. Su Sąjungos finansavimu susijusių prašymų perdavimas per CECIS, faksu arba elektroniniu paštu yra priimtinas, jei kompetentingos institucijos pasirašyti originalai nedelsiant perduodami Komisijai.

6.   Tačiau Komisija visam keitimuisi informacija su paramos gavėjais, įskaitant dotacijos susitarimų sudarymą, pranešimą apie sprendimus dėl dotacijos ir jų pakeitimus, gali naudoti elektroninę keitimosi informacija sistemą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 179 straipsnį (5).

49 straipsnis

Transporto paramos prašymai

1.   Komisija, gavusi paramos prašymą, iškart praneša ryšių punktams, kuriuos valstybės narės paskyrė pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 9 straipsnio 7 dalį.

2.   Pranešime Komisija tinkamais atvejais paragina valstybes nares jai pateikti informaciją apie transporto išteklius, kuriuos jos gali suteikti prašymą pateikusiai valstybei narei, arba apie bet kokį kitą sprendimą, kurį jos gali pasiūlyti, kad būtų patenkinti nukentėjusiosios valstybės nurodyti poreikiai. Komisija gali nurodyti maksimalų laikotarpį, per kurį reikia pateikti tokią informaciją.

3.   Po Komisijos pranešimo 1 dalyje nurodytiems ryšių punktams prašoma transporto parama tampa atitinkančia Sąjungos bendro finansavimo reikalavimus, nepažeidžiant 53 straipsnio.

50 straipsnis

Atsakymai į transporto paramos prašymus

1.   Transporto paramą galinčios suteikti valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 24 valandas po 49 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo, nebent pranešime nurodyta kitaip, informuoja Komisiją apie visus transporto išteklius, kuriuos jos savanoriškai gali suteikti reaguodamos į paramos sutelkiant ar nustatant transporto išteklius prašymą. Ta informacija apima VIII priedo B dalyje nurodytą informaciją ir informaciją apie finansines sąlygas ar kitus apribojimus, jei tokių yra.

2.   Komisija kuo skubiau surenka informaciją apie turimus transporto išteklius ir ją perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei.

3.   Be 2 dalyje nurodytos informacijos, Komisija valstybėms narėms persiunčia visą kitą jos turimą informaciją apie kitų šaltinių, įskaitant komercinę rinką, transporto išteklius, kuriais galima pasinaudoti, ir palengvina valstybių narių prieigą prie tų papildomų išteklių.

4.   Prašančioji valstybė narė informuoja Komisiją apie pasirinktus sprendimus dėl transporto ir susisiekia su tokią paramą teikiančiomis valstybėmis narėmis arba Komisijos nustatytais vežėjais.

5.   Komisija informuoja visas valstybes nares apie prašymą pateikusios valstybės narės pasirinkimą. Ta valstybė narė reguliariai informuoja Komisiją apie jos teikiamos civilinės saugos pagalbos teikimo eigą.

51 straipsnis

Dotacijos prašymas

1.   Kai valstybė narė nustato galimą sprendimą dėl transporto, tačiau civilinės saugos pagalbai nuvežti reikalingas Sąjungos finansavimas, valstybė narė gali prašyti Sąjungos suteikti dotaciją.

2.   Valstybė narė savo prašyme nurodo, kokios Sąjungos bendro finansavimo procentinės dalies ji prašo, ir ji neturi viršyti 55 % finansuoti tinkamų išlaidų transporto veiksmams pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 2 dalį ir 85 % tinkamų finansuoti išlaidų transporto veiksmams pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 3 dalies a ir b punktus. Komisija nedelsdama apie prašymą informuoja visas valstybes nares.

3.   Komisija gali sudaryti bendruosius partnerystės susitarimus su susijusiomis valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 178 straipsnyje.

52 straipsnis

Transporto paslaugos prašymas

1.   Tais atvejais, kai transporto paramos prašanti valstybė narė neranda sprendimo dėl transporto, ji gali prašyti Komisijos sudaryti transporto paslaugos sutartį su privačiaisiais ar kitais subjektais, kad jos civilinės saugos pagalba būtų nuvežta į nukentėjusiąją valstybę.

2.   Komisija, gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą, apie jį nedelsdama informuoja visas valstybes nares, o transporto paslaugos prašančią valstybę narę informuoja apie visus galimus sprendimus dėl transporto ir su jais susijusias išlaidas.

3.   Remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodytais informacijos mainais, valstybė narė raštu patvirtina savo transporto paslaugos prašymą ir įsipareigojimą grąžinti Komisijai gautą paramą pagal 54 straipsnio nuostatas. Valstybė narė nurodo, kokią išlaidų procentinę dalį ji grąžins. Ta procentinė dalis negali būti mažesnė nei 45 % transporto veiksmams pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 2 dalį ir 15 % transporto veiksmams pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 3 dalies a ir b punktus.

4.   Valstybė narė nedelsdama Komisijai praneša apie visus pasikeitimus, susijusius su transporto paslaugos prašymu.

53 straipsnis

Sprendimas dėl transporto paramos Sąjungos finansavimo

1.   Siekiant nuspręsti, ar laikomasi Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytų kriterijų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (6) nustatytų ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų, atsižvelgiama į:

a)

informaciją, pagal 48 straipsnio 2 dalį pateiktą valstybės narės prašyme suteikti Sąjungos finansavimą;

b)

nukentėjusiosios valstybės išsakytus poreikius;

c)

visus per nelaimę Komisijai atskaitingų ekspertų atliktus poreikių vertinimus;

d)

kitą sprendimo priėmimo metu Komisijos turimą aktualią ir patikimą informaciją, kurią pateikė valstybės narės ir tarptautinės organizacijos;

e)

sprendimų dėl transporto, kuriais siekiama laiku pristatyti civilinės saugos pagalbą, veiksmingumą ir efektyvumą;

f)

galimybes įsigyti paslaugas vietoje;

g)

kitus veiksmus, kurių imasi Komisija.

2.   Valstybės narės pateikia visą papildomą informaciją, kurios reikia norint įvertinti atitiktį Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytiems kriterijams. Gavusios Komisijos prašymą, valstybės narės kuo greičiau pateikia tokią informaciją.

3.   Komisija nurodo išmokėtiną išankstinį finansavimą, kuris gali sudaryti iki 85 % prašomo Sąjungos finansinio įnašo, su sąlyga, kad yra biudžeto išteklių. Joks išankstinis finansavimas nesuteikiamas dotacijoms, kurios yra mažesnės už mažos vertės dotacijoms nustatytą ribą, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 185 straipsnyje, nebent finansinės paramos prašanti valstybė narė gali įrodyti, kad be išankstinio finansavimo iškiltų grėsmė veiksmo įgyvendinimui.

4.   Sprendimas dėl finansinės paramos nedelsiant perduodamas finansinės paramos prašančiai valstybei narei. Jis taip pat perduodamas visoms kitoms valstybėms narėms.

5.   Atskiri transporto dotacijų prašymai, kuriuose prašoma mažiau kaip 2 500 EUR Sąjungos finansinio įnašo, neatitinka Sąjungos bendro finansavimo reikalavimų, nebent jie įtraukti į 51 straipsnio 3 dalyje nurodytus bendruosius partnerystės susitarimus.

54 straipsnis

Transporto paramos Sąjungos finansavimo atlyginimas

Komisijos pagal 52 straipsnio nuostatas patirtų išlaidų atveju Komisija per 90 dienų nuo transporto operacijos, kuriai atlikti buvo suteikta Sąjungos finansinė parama, pabaigos, Sąjungos finansavimą gavusioms valstybėms narėms pateikia lėšų debetinį dokumentą dėl sumos, kuri atitinka Komisijos priimto sprendimo dėl transporto paslaugos prašymo nuostatas ir sudaro ne mažiau kaip 15 % transporto išlaidų transporto veiksmams pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 3 dalį ir 45 % transporto veiksmams pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnio 2 dalį.

55 straipsnis

Žalos atlyginimas

Transporto paramos prašanti valstybė narė neprašo Sąjungos atlyginti žalą, padarytą jos turtui ar tarnybų darbuotojams, kai tokia žala padaryta teikiant šiame sprendime numatytą transporto paramą, nebent įrodoma, kad ji padaryta dėl sukčiavimo ar sunkaus nusižengimo.

56 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, įgaliotas prašyti Komisijos finansinės paramos ir ją gauti taikant šį sprendimą, ir apie tai informuoja Komisiją per 60 dienų nuo pranešimo apie šį sprendimą. Bet kokie tos informacijos pasikeitimai nedelsiant pranešami Komisijai.

Tačiau valstybių narių pagal Sprendimo 2007/606/EB, Euratomas 12 straipsnį atliktas kompetentingų institucijų paskelbimas lieka galioti, kol atitinkama valstybė narė nepateikia papildomo pranešimo.

14 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2004/277/EB, Euratomas ir 2007/606/EB, Euratomas panaikinami. Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal IX priede pateiktą atitikties lentelę.

58 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

Kristalina GEORGIEVA

Komisijos narė


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 924.

(2)  2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/277/EB, Euratomas, nustatantis Tarybos sprendimo 2001/792/EB, Euratomas, nustatančio Bendrijos mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti, įgyvendinimo taisykles (OL L 87, 2004 3 25, p. 20).

(3)  2007 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimas 2007/606/EB, Euratomas, nustatantis Tarybos sprendimo 2007/162/EB, Euratomas, nustatančio civilinės saugos finansinę priemonę, su transportu susijusių nuostatų įgyvendinimo taisykles (OL L 241, 2007 9 14, p. 17).

(4)  2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (OL L 317, 2001 12 3, p. 1).

(5)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


I PRIEDAS

CECIS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II Priedas

MODULIAMS IR TECHNINĖS PAGALBOS IR PARAMOS GRUPĖMS TAIKOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.   Siurbimas didelio galingumo įranga

Užduotys

Atlikti siurbimo darbus:

užtvindytose teritorijose,

padėti kovoti su ugnimi tiekiant vandenį.

Pajėgumai

Atlikti siurbimo darbus su mobiliais vidutinio ir didelio galingumo siurbliais, kurių:

bendras galingumas yra ne mažesnis negu 1 000 m3/val. ir

mažesnis galingumas siurbti iš 40 metrų gylio.

Gebėjimas:

veikti sunkiai prieinamose teritorijose ir vietovėse,

siurbti dumbliną vandenį, kuriame yra ne daugiau kaip 5 % iki 40 mm skersmens kietųjų dalelių,

siurbti vandenį iki 40 °C per ilgesnės trukmės operacijas,

tiekti vandenį 1 000 metrų atstumu.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Vidutinio ir didelio galingumo siurbliai.

Įvairius standartus, įskaitant Storz standartą, atitinkančios žarnos ir movos.

Pakankamas personalo narių skaičius užduočiai įvykdyti, jeigu reikia, užtikrinant nepertraukiamą darbą.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Parengtis būti dislokuotam iki 21 dienos.

2.   Vandens valymas

Užduotys

Užtikrinti geriamo vandens tiekimą iš gruntinių vandenų pagal taikomus standartus ir laikantis bent PSO nustatytų standartų.

Kontroliuoti vandens kokybę jo ištekėjimo iš valymo įrangos vietoje.

Pajėgumai

Išvalyti 225 000 litrų vandens per dieną.

Talpos, kuriose galima laikyti per pusę dienos išvalyto vandens kiekį.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Mobili vandens valymo stotis.

Mobili vandens talpa.

Mobili lauko laboratorija.

Įvairius standartus, įskaitant Storz standartą, atitinkančios movos.

Pakankamas personalo narių skaičius užduočiai įvykdyti, jeigu reikia, užtikrinant nepertraukiamą darbą.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Parengtis būti dislokuotam iki 12 savaičių.

3.   Vidutinio intensyvumo paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose

Užduotys

Po griuvėsiais (nugriuvusiais pastatais ir eismo įvykio metu sugadintomis transporto priemonėmis) esančių nukentėjusiųjų (1) paieška, vietos nustatymas ir gelbėjimas.

Suteikti gyvybei palaikyti būtiną pirmąją pagalbą iki perdavimo tolesniam gydymui.

Pajėgumai

Modulis turi sugebėti vykdyti toliau nurodytas užduotis, deramai atsižvelgdamas į pripažintas tarptautines gaires, kaip antai Tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patariamosios grupės (INSARAG) gaires:

paiešką su tarnybiniais šunimis ir (arba) technine paieškos įranga,

gelbėjimą, įkaitant iškėlimą,

betono pjovimą,

techninį gelbėjimą virvėmis,

pagrindinių sutvirtinimų įrengimą,

pavojingų medžiagų aptikimą ir neutralizavimą (2),

šiuolaikinių gyvybės palaikymo priemonių taikymą (3).

Gebėjimas dirbti įvykio vietoje 24 valandas per parą 7 dienas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Vadovavimas (valdymas, ryšių palaikymas/koordinavimas, planavimas, ryšiai su žiniasklaida/ataskaitų teikimas, vertinimas/analizė, sauga/saugumas).

Paieška (techninė paieška ir (arba) paieška su šunimis, pavojingų medžiagų vietos nustatymas, pavojingų medžiagų neutralizavimas).

Gelbėjimas (įsilaužimas ir sulaužymas, pjovimas, iškėlimas ir perkėlimas, sutvirtinimų įrengimas, techninis gelbėjimas virvėmis).

Medicininė priežiūra, įskaitant pacientų ir grupės personalo bei tarnybinių šunų priežiūrą.

Savarankiškas apsirūpinimas

Gebėjimas dirbti bent septynias dienas.

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis darbui nukentėjusiojoje valstybėje per 32 valandas.

4.   Intensyvios paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose

Užduotys

Po griuvėsiais (nugriuvusiais pastatais ir eismo įvykio metu sugadintomis transporto priemonėmis) esančių nukentėjusiųjų (4) paieška, vietos nustatymas ir gelbėjimas.

Suteikti gyvybei palaikyti būtiną pirmąją pagalbą iki perdavimo tolesniam gydymui.

Pajėgumai

Modulis turi sugebėti vykdyti toliau nurodytas užduotis, deramai atsižvelgdamas į pripažintas tarptautines gaires, kaip antai INSARAG gaires:

paiešką su tarnybiniais šunimis ir technine paieškos įranga,

gelbėjimą, įkaitant didelių svorių iškėlimą,

gelžbetonio ir struktūrinio plieno pjaustymą,

techninį gelbėjimą virvėmis,

pagrindinių sutvirtinimų įrengimą,

pavojingų medžiagų aptikimą ir neutralizavimą (5),

šiuolaikinių gyvybės palaikymo priemonių taikymą (6).

Gebėjimas dirbti 24 valandas per parą daugiau nei vienoje įvykio vietoje 10 dienų.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Vadovavimas (valdymas, ryšių palaikymas /koordinavimas, planavimas, ryšiai su žiniasklaida/ataskaitų teikimas, vertinimas/analizė, sauga/saugumas).

Paieška (techninė paieška, paieška su šunimis, pavojingų medžiagų vietos nustatymas, pavojingų medžiagų neutralizavimas).

Gelbėjimas (įsilaužimas ir sulaužymas, pjovimas, iškėlimas ir perkėlimas, sutvirtinimų įrengimas, techninis gelbėjimas virvėmis).

Medicininė priežiūra, įskaitant pacientų ir grupės personalo bei tarnybinių šunų priežiūrą (7).

Savarankiškas apsirūpinimas

Gebėjimas dirbti bent 10 dienų.

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis darbui nukentėjusiojoje valstybėje per 48 valandas.

5.   Kovos su miško gaisrais iš oro modulis naudojant sraigtasparnius

Užduotys

Prisidėti prie didelių miško ir augmenijos gaisrų gesinimo vykdant operacijas iš oro.

Pajėgumai

Trys sraigtasparniai, kiekvienas su 1 000 litrų vandens talpomis.

Gebėjimas nepertraukiamai vykdyti operacijas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Trys sraigtasparniai su įgulomis, užtikrinant, kad bent du sraigtasparniai bet kuriuo metu būtų parengti darbui.

Techniniai darbuotojai.

4 vandens talpos arba 3 vandens išpylimo įrangos rinkiniai.

1 techninės priežiūros komplektas.

1 atsarginių dalių komplektas.

2 gelbėjimo keltuvai.

Ryšių įranga.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomi 12 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose nurodyti elementai.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pasiūlymo priėmimo.

6.   Kovos su miško gaisrais iš oro modulis naudojant lėktuvus

Užduotys

Prisidėti prie didelių miško ir augmenijos gaisrų gesinimo vykdant operacijas iš oro.

Pajėgumai

Du lėktuvai, kiekvienas su 3 000 litrų vandens talpomis.

Gebėjimas nepertraukiamai vykdyti operacijas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Du lėktuvai.

Mažiausiai keturios įgulos.

Techniniai darbuotojai.

Mobilus techninės priežiūros komplektas.

Ryšių įranga.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomi 12 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose nurodyti elementai.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pasiūlymo priėmimo.

7.   Centrinis medicinos punktas

Užduotys

Skirstyti nukentėjusiuosius pagal pagalbos suteikimo skubumą (atlikti medicininį rūšiavimą) nelaimės vietoje.

Stabilizuoti nukentėjusiuosius ir parengti pervežimui į tinkamesnę gydymo įstaigą tolesniam gydymui.

Pajėgumai

Atlikti ne mažiau nei 20 pacientų medicininį rūšiavimą per valandą.

Dviem pamainomis dirbanti medikų komanda, per 24 valandas darbo pajėgi stabilizuoti 50 pacientų.

Galimybė gauti priemones, kurių reikia 100 nedidelius sužalojimus patyrusių pacientų gydyti, per 24 valandas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

12 valandų pamainą dirbanti medikų komanda:

medicininis rūšiavimas: 1 slaugytojas ir (arba) 1 gydytojas,

intensyvi priežiūra: 1 gydytojas ir 1 slaugytojas,

rimti, tačiau gyvybei pavojaus nekeliantys sužalojimai: 1 gydytojas ir 2 slaugytojai,

evakuacija: 1 slaugytojas,

specializuotas pagalbinis personalas: 4.

Palapinės:

palapinė(s) su sujungtomis medicininio rūšiavimo, medicininės priežiūros ir evakuacijos zonomis,

palapinė(s) personalui.

Vadovo postas.

Logistika ir medicininių priemonių atsargos.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Parengtis darbui per 1 valandą nuo atvykimo į įvykio vietą.

8.   Centrinis medicinos punktas su galimybe atlikti chirurgines operacijas

Užduotys

Skirstyti nukentėjusiuosius pagal pagalbos suteikimo skubumą (atlikti medicininį rūšiavimą) nelaimės vietoje.

Atlikti chirurgines operacijas siekiant išsaugoti kuo daugiau gyvybinių funkcijų.

Stabilizuoti nukentėjusiuosius ir parengti pervežimui į tinkamesnę gydymo įstaigą tolesniam gydymui.

Pajėgumai

Atlikti ne mažiau nei 20 pacientų medicininį rūšiavimą per valandą.

Dviem pamainomis dirbanti medikų komanda, per 24 valandas darbo pajėgi stabilizuoti 50 pacientų.

Dviem pamainomis dirbanti chirurgų komanda, per 24 valandas darbo pajėgi atlikti gyvybinėms funkcijoms išsaugoti būtinas chirurgines operacijas 12 pacientų.

Galimybė gauti priemones, kurių reikia 100 nedidelius sužalojimus patyrusių pacientų gydyti, per 24 valandas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

12 valandų pamainą dirbanti medikų komanda:

medicininis rūšiavimas: 1 slaugytojas ir (arba) 1 gydytojas,

intensyvi priežiūra: 1 gydytojas ir 1 slaugytojas,

operacija: 3 chirurgai, 2 chirurgams asistuojantys slaugytojai, 1 anesteziologas ir 1 anestezijos slaugytojas,

rimti, tačiau gyvybei pavojaus nekeliantys sužalojimai: 1 gydytojas ir 2 slaugytojai,

evakuacija: 1 slaugytojas,

specializuotas pagalbinis personalas: 4.

Palapinės:

palapinė (-ės) su sujungtomis medicininio rūšiavimo, medicininės priežiūros ir evakuacijos zonomis,

palapinė (-ės) operacijoms,

palapinė (-ės) personalui.

Vadovo postas.

Logistika ir medicininių priemonių atsargos.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Parengtis darbui per 1 valandą nuo atvykimo į įvykio vietą.

9.   Lauko ligoninė

Užduotys

Suteikti pirminę ir (arba) paskesnę pagalbą traumos atveju ir medicininę priežiūrą, atsižvelgiant į pripažintas užsienyje dislokuotoms lauko ligoninėms skirtas tarptautines gaires, kaip antai Pasaulio sveikatos organizacijos ar Raudonojo Kryžiaus gaires.

Pajėgumai

10 lovų sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams (su galimybe didinti pajėgumus).

Pagrindinės sudedamosios dalys

Medikų komanda tokioms funkcijoms atlikti:

medicininis rūšiavimas,

intensyvi priežiūra,

operacija,

rimti, tačiau gyvybei pavojaus nekeliantys sužalojimai,

evakuacija,

specializuotas pagalbinis personalas,

be to, komandą būtinai sudaro bent šie specialistai: bendrosios praktikos specialistas, skubios pagalbos specialistai, ortopedas, pediatras, anesteziologas, farmacininkas, akušeris, ligoninės direktorius, laboratorijos technikas, rentgeno technikas.

Palapinės:

medicininėms paslaugoms teikti pritaikytos palapinės,

palapinės personalui.

Vadovo postas.

Logistika ir medicininių priemonių atsargos.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo.

Parengtis darbui per 12 valandų nuo atvykimo į įvykio vietą.

Gebėjimas veikti bent 15 dienų.

10.   Nelaimės aukų evakuacija medicininėmis oro transporto priemonėmis

Užduotys

Nuvežti nelaimės aukas į gydymo įstaigas.

Pajėgumai

Pajėgumas pervežti 50 pacientų per 24 valandas.

Gebėjimas skristi dienos ir nakties metu.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Sraigtasparniai/lėktuvai su neštuvais.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomi 12 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose nurodyti elementai.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

11.   Avarinė laikina stovyklavietė

Užduotys

Suteikti laikiną avarinę pastogę, įskaitant darbuotojus stovyklai įrengti, daugiausia tik įvykus nelaimei, koordinuojant veiksmus su esamomis struktūromis, vietos valdžios institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis iki nukentėjusiųjų perdavimo vietos valdžios institucijoms ar humanitarinėms organizacijoms, kai pajėgumus būtina išlaikyti ilgiau.

Jei vykdomas nukentėjusiųjų perdavimas, apmokyti atitinkamus personalo narius (vietos ir (arba) iš užsienio valstybių) prieš patraukiant modulį.

Pajėgumai

Palapinių stovyklavietė, parengta priimti 250 asmenų (50 palapinių).

Pagrindinės sudedamosios dalys

Atsižvelgiant į pripažintas tarptautines ir ES gaires:

palapinės su šildymu (žiemos sąlygomis) ir gultai su miegmaišiais ir (arba) antklodėmis,

elektros energijos generatoriai ir apšvietimo įranga,

sanitarijos ir higienos patalpos,

aprūpinimas geriamu vandeniu pagal PSO standartus,

pagrindinės socialinės veiklos patalpos (galimybė rengti susirinkimus).

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Iš esmės misija turi tęstis ne ilgiau kaip 4–6 savaites, kitaip reikiamais atvejais reikėtų pradėti nukentėjusiųjų perdavimo procesą.

12.   Cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių (ChBRB) medžiagų aptikimas ir ėminių ėmimas

Užduotys

Atlikti ir (arba) patvirtinti pirminį vertinimą, taip pat:

aprašyti pavojų ar rizikos veiksnius,

nustatyti užkrėstą teritoriją,

įvertinti ar patvirtinti jau pritaikytas apsaugos priemones.

Kvalifikuotai atlikti mėginių ėmimą.

Paženklinti užkrėstą teritoriją.

Prognozuoti padėtį, stebėti, atlikti dinaminį rizikos veiksnių vertinimą, įskaitant rekomendacijas dėl perspėjimo ir kitas priemones.

Padėti įgyvendinti priemones tiesioginei rizikai mažinti.

Pajėgumai

Cheminių ir radiologinių pavojingų medžiagų aptikimas, naudojant rankinę, mobilią ir laboratorinę įrangą:

gebėjimas nustatyti alfa, beta ir gama spinduliuotę ir bendruosius izotopus,

gebėjimas nustatyti ir, kai įmanoma, atlikti pusiau kiekybinę bendrųjų toksinių pramoninių cheminių medžiagų ir kariniams tikslams pritaikytų medžiagų analizę.

Gebėjimas surinkti, tvarkyti ir parengti biologinius, cheminius ir radiologinius mėginius išsamesnei analizei kitose įstaigose (8).

Gebėjimas taikyti atitinkamus mokslinius modelius pavojams prognozuoti ir patvirtinti modelius užtikrinant nepertraukiamą stebėseną.

Padėti įgyvendinti priemones tiesioginei rizikai mažinti:

izoliuoti pavojingas medžiagas,

neutralizuoti pavojingas medžiagas,

teikti techninę pagalbą kitoms grupėms ar moduliams.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Mobili cheminė ir radiologinė lauko laboratorija.

Rankinė ar mobili medžiagų nustatymo įranga.

Mėginių ėmimo vietoje įranga.

Sklaidos modeliavimo sistemos.

Mobili meteorologijos stotis.

Žymėjimo priemonės.

Pagrindiniai dokumentai ir galimybė susipažinti su nustatytais moksliniais šaltiniais.

Saugus mėginių ir atliekų izoliavimas.

Nukenksminimo patalpos personalui.

Tinkama personalo ir apsaugos įranga, suteikianti galimybę dirbti užkrėstoje teritorijoje ir (arba) sumažinto deguonies kiekio sąlygomis, įskaitant, jeigu reikia, hermetinius apsauginius kombinezonus.

Pavojingų medžiagų izoliavimo ir neutralizavimo techninės įrangos tiekimas.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

13.   Paieška ir gelbėjimas cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių įvykių sąlygomis

Užduotys

Specialiosios paieškos ir gelbėjimo operacijos dėvint apsauginius kostiumus.

Pajėgumai

Specialiosios paieškos ir gelbėjimo operacijos dėvint apsauginius kostiumus pagal vidutinio intensyvumo ir intensyvios paieškos ir gelbėjimo operacijų miestuose moduliams taikomus reikalavimus.

Trys asmenys, vienu metu dirbantys pavojingoje teritorijoje.

Nepertraukiama pagalba 24 valandas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Žymėjimo priemonės.

Saugus mėginių ir atliekų izoliavimas.

Nukenksminimo patalpos personalui ir išgelbėtiems nukentėjusiesiems.

Atitinkamas personalas ir apsauginė įranga, suteikianti galimybę vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas užkrėstoje aplinkoje pagal vidutinio intensyvumo ir intensyvios paieškos ir gelbėjimo operacijų miestuose moduliams taikomus reikalavimus.

Pavojingų medžiagų izoliavimo ir neutralizavimo techninės įrangos tiekimas.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

14.   Kova su miško gaisrais žemėje

Užduotys

Prisidėti prie didelių miško ir augmenijos gaisrų gesinimo naudojant antžemines priemones.

Pajėgumai

Pakankamas žmogiškųjų išteklių kiekis nepertraukiamam operacijų vykdymui 7 dienas.

Gebėjimas veikti ribotos prieigos teritorijose.

Gebėjimas nutiesti ilgas žarnas su siurbliais (mažiausiai 2 km ilgio) ir (arba) nepertraukiamai statyti gynybines linijas.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Gaisrininkai, papildomuose saugos ir saugumo mokymuose apmokyti atlikti pirmiau nurodytą užduotį atsižvelgiant į skirtingų rūšių gaisrus, dėl kurių gali būti dislokuotas modulis.

Įrankiai gynybinėms linijoms statyti.

Žarnos, nešiojamos talpyklos ir siurbliai linijai sukurti.

Žarnų jungčių adapteriai, įskaitant Storz standartą.

Kuprinės vandeniui gabenti.

Įranga, kurią būtų galima pritvirtinti prie sraigtasparnio arba juo nuleisti.

Gaisrininkams skirtos evakuacijos procedūros turi būti nustatytos kartu su pagalbos prašančia valstybe.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 6 valandas nuo pasiūlymo priėmimo.

Gebėjimas nepertraukiamai dirbti 7 dienas.

15.   Kova su miško gaisrais žemėje naudojant transporto priemones

Užduotys

Prisidėti prie didelių miško ir augmenijos gaisrų gesinimo naudojant transporto priemones.

Pajėgumai

Pakankamas žmogiškųjų išteklių (bet kuriuo metu mažiausiai 20 gaisrininkų) ir transporto priemonių kiekis nepertraukiamam operacijų vykdymui.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Gaisrininkai, apmokyti atlikti pirmiau nurodytą užduotį.

4 visureigės transporto priemonės.

Kiekvienos transporto priemonės degalų bako talpa – ne mažiau kaip 2 000 litrų.

Žarnų jungčių adapteriai, įskaitant Storz standartą.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 6 valandas nuo pasiūlymo priėmimo.

Gebėjimas nepertraukiamai dirbti 7 dienas.

Dislokavimas sausumos arba jūros transportu. Dislokavimas oro transportu galimas tik tinkamai pagrįstais atvejais.

16.   Potvynio suvaldymas

Užduotys

Sustiprinti esamas struktūras ir sukurti naujas užtvaras, kad upės, upių baseinai ir vandens telkiniai, kuriems būdingas vandens lygio kilimas, daugiau nesukeltų potvynio.

Pajėgumai

Gebėjimas suvaldyti aukščiau nei 0,8 metro pakilusį vandenį naudojant:

medžiagas, kuriomis galima pastatyti 1 000 metrų ilgio užtvarą,

kitas įvykio vietoje prieinamas medžiagas.

Gebėjimas sustiprinti esamus pylimus.

Gebėjimas vienu metu veikti mažiausiai 3 vietose, esančiose teritorijoje, kurią galima pasiekti sunkvežimiais.

Gebėjimas dirbti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

Užtvarų ir užtvankų priežiūra ir eksploatacija.

Gebėjimas dirbti su vietos darbuotojais.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Medžiagos vandens nepraleidžiančioms užtvaroms statyti, kurių bendras ilgis nuo pradžios iki pabaigos – 1 000 metrų (smėliu turi aprūpinti vietos valdžios institucijos).

Folijos ar plastiko lakštai (kad prireikus būtų galima esamą užtvarą padaryti nepralaidžią vandeniui (priklauso nuo užtvaros konstrukcijos)).

Maišus smėliu pripildanti mašina.

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Dislokavimas sausumos arba jūros transportu. Dislokavimas oro transportu galimas tik tinkamai pagrįstais atvejais.

Gebėjimas veikti bent 10 dienų.

17.   Gelbėjimas nuo potvynio naudojant laivus

Užduotys

Paieška ir gelbėjimas vandenyje bei pagalba potvynio įkalintiems žmonėms naudojant laivus.

Gelbėjimas ir prireikus aprūpinimas būtiniausiais dalykais.

Pajėgumai

Gebėjimas ieškoti žmonių miesto ir kaimo teritorijose.

Gebėjimas išgelbėti žmones iš potvynio teritorijos, įskaitant gebėjimą suteikti pirmojo lygio medicinos pagalbą.

Gebėjimas dirbti su paiešką iš oro atliekančiomis priemonėmis (sraigtasparniais ir lėktuvais).

Gebėjimas aprūpinti būtiniausiais dalykais potvynio teritorijoje, t. y.

vežti gydytojus, vaistus ir kt.,

maistu ir vandeniu.

Modulį turi sudaryti mažiausiai 5 laivai, kurie iš viso gali vežti 50 žmonių, neįskaitant modulio darbuotojų.

Laivai turi būti pritaikyti naudoti šaltu oru ir plaukti prieš srovę bent 10 mazgų greičiu.

Gebėjimas dirbti 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Laivai, pritaikyti:

plaukti sekliais vandenimis (> 0,5 m),

naudoti pučiant vėjui,

naudoti dieną ir naktį,

laivai turi būti įrengti pagal tarptautinius saugos standartus, įskaitant keleivių gelbėjimosi liemenes.

Asmenys, apmokyti greito gelbėjimo vandenyje. (Ne nardyti, tik ieškoti paviršiuje.)

Savarankiškas apsirūpinimas

Taikomas 12 straipsnis.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pasiūlymo priėmimo.

Dislokavimas sausumos arba jūros transportu. Dislokavimas oro transportu galimas tik tinkamai pagrįstais atvejais.

Gebėjimas veikti bent 10 dienų.

Techninės pagalbos ir paramos grupės

Techninės pagalbos ir paramos grupėms taikomi bendrieji reikalavimai

Užduotys

Suteikti arba pasirūpinti, kad būtų suteikta:

biuro įrengimo ir priežiūros parama,

IRT parama,

logistinė parama ir parama pasirūpinant būtiniausiomis priemonėmis,

transporto parama įvykio vietoje.

Pajėgumai

Gali padėti vertinimo, koordinavimo ir (arba) pasirengimo grupei, įvykio vietoje įkurtam operacijų koordinavimo centrui arba gali integruotis į civilinės saugos modulį, kaip nurodyta 12 straipsnio 2 dalies c punkte.

Pagrindinės sudedamosios dalys

Toliau nurodytos paramos sudedamosios dalys, užtikrinančios galimybę atlikti visas įvykio vietoje veikiančio koordinavimo centro funkcijas, tinkamai atsižvelgiant į pripažintas tarptautines gaires, kaip antai JT gaires:

biuro įrengimo ir priežiūros parama,

IRT paramos įranga,

logistinė parama ir paramos pasirūpinant būtiniausiomis priemonėmis įranga,

transporto parama įvykio vietoje.

Sudedamąsias dalis turi būti galima padalyti į skirtingus vienetus, kad būtų užtikrintas lankstumas prisitaikant prie konkretaus pagalbos teikimo poreikių.

Dislokavimas

Parengtis išvykti ne vėliau kaip per 12 valandų nuo prašymo gavimo.


(1)  Gyvi nukentėjusieji.

(2)  Bendrieji pajėgumai; išplėstiniai pajėgumai įtraukti į modulį „Cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių medžiagų aptikimas ir ėminių ėmimas“.

(3)  Pacientų priežiūra (pirmoji pagalba ir stabilizavimas) nuo nukentėjusiojo aptikimo iki jo perdavimo.

(4)  Gyvi nukentėjusieji.

(5)  Bendrieji pajėgumai; išplėstiniai pajėgumai įtraukti į modulį „Cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių medžiagų aptikimas ir ėminių ėmimas“.

(6)  Pacientų priežiūra (pirmoji pagalba ir stabilizavimas) nuo nukentėjusiojo aptikimo iki jo perdavimo.

(7)  Taikomi medicinos ir veterinarijos srityje pripažinti reikalavimai.

(8)  Įgyvendinant šį procesą, kai įmanoma, atsižvelgiama į atitinkamais įrodymais pagrįstus pagalbos prašančios valstybės reikalavimus.


III PRIEDAS

ERNP PRADINĖ KONFIGŪRACIJA

Moduliai

Modulis

Modulių, kuriuos galima dislokuoti vienu metu, skaičius (1)

HCP (Siurbimas didelio galingumo įranga)

6

MUSAR (Vidutinio intensyvumo paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose – 1 šaltu oru)

6

WP (Vandens valymas)

2

FFFP (Kovos su miško gaisrais iš oro modulis naudojant lėktuvus)

2

AMP (Centrinis medicinos punktas)

2

ETC (Avarinė laikina stovyklavietė)

2

HUSAR (Intensyvios paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose)

2

CBRNDET (ChBRB medžiagų aptikimas ir ėminių ėmimas)

2

GFFF (Kova su miško gaisrais žemėje)

2

GFFF-V (Kova su miško gaisrais žemėje naudojant transporto priemones)

2

CBRNUSAR (Paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių įvykių sąlygomis)

1

AMP-S (Centrinis medicinos punktas su galimybe atlikti chirurgines operacijas)

1

FC (Potvynio suvaldymas)

2

FRB (Gelbėjimas nuo potvynio naudojant laivus)

2

MEVAC (Nelaimės aukų evakuacija medicininėmis oro transporto priemonėmis)

1

FHOS (Lauko ligoninė)

2

FFFH (Kovos su miško gaisrais iš oro modulis naudojant sraigtasparnius)

2


Techninės pagalbos ir paramos grupės

Techninės pagalbos ir paramos grupė

TPPG, kurias galima dislokuoti vienu metu, skaičius (1)

TPPG (Techninės pagalbos ir paramos grupė)

2


Kiti reagavimo pajėgumai

Kiti reagavimo pajėgumai

Kitų reagavimo pajėgumų, kuriuos galima dislokuoti vienu metu, skaičius (1)

Paieškos ir gelbėjimo kalnuose grupės

2

Paieškos ir gelbėjimo vandenyje grupės

2

Paieškos ir gelbėjimo urvuose grupės

2

Grupės, turinčios specializuotos paieškos ir gelbėjimo įrangos, pvz., paieškos robotų

2

Grupės, turinčios bepiločių orlaivių

2

Reagavimo į avarijas jūroje grupės

2

Struktūrinės inžinerijos grupės, atliekančios žalos ir saugos vertinimą, taip pat vertinančios ketinamus nugriauti/taisyti pastatus, infrastruktūrą, trumpalaikius sutvirtinimus

2

Evakuacijos parama, įskaitant informacijos valdymo ir logistikos grupes

2

Gaisro gesinimas: patariamosios/vertinimo grupės

2

ChBRB medžiagų nukenksminimo grupės

2

Ekologinėms nelaimėms skirtos mobilios laboratorijos

2

Ryšių grupės ar platformos, kad atokiose teritorijose būtų greitai atkurti ryšiai

2

Medicininės evakuacijos greitosios medicinos pagalbos lėktuvas ir medicininės evakuacijos sraigtasparnis (po vieną Europos viduje ir visame pasaulyje)

2

Papildomi pastogės pajėgumai: 250 žmonių skirti vienetai (50 palapinių); įskaitant savarankiškai apsirūpinantį vienetą, kuris rūpinasi darbuotojais

100

Papildomų pajėgumų pastogės rinkinys: 2 500 žmonių skirti vienetai (500 dirbinių iš brezento); su priemonių rinkiniu, kurį galbūt galima nusipirkti vietoje

6

Vandens siurbliai, kurių galingumas ne mažesnis kaip 800 l/min

100

5–150 kW elektros energijos generatoriai

Didesnio nei 150 kW galingumo elektros energijos generatoriai

100

10

Kovos su jūros tarša pajėgumai

prireikus

Kiti reagavimo pajėgumai, kurių reikia nustatytiems pavojams įveikti (1)

prireikus


(1)  Kad tokia galimybė būtų užtikrinta, turi būti įmanoma ERNP užregistruoti didesnį pajėgumų skaičių (pvz., rotacijos atveju). Atitinkamai, jei valstybės narės suteikia daugiau pajėgumų, ERNP galima užregistruoti didesnį jų skaičių.


IV PRIEDAS

ERNP KOKYBĖS IR SĄVEIKUMO REIKALAVIMAI

II priede nustatyti reikalavimai taikomi moduliams ir techninės pagalbos ir paramos rupėms, kiek tai susiję su pradine konfigūracija. Ateityje Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis peržiūrės kokybės ir sąveikumo reikalavimus, kad toliau gerintų ERNP reagavimo pajėgumų prieinamumą ir jų reagavimo laiką.

Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis taip pat nustato su kitais reagavimo pajėgumais ir ekspertais susijusius kokybės ir sąveikumo reikalavimus.


V PRIEDAS

ERNP TAIKOMA SERTIFIKAVIMO IR REGISTRAVIMO PROCEDŪRA. INFORMACIJA

INFORMACIJA

Teikiant prašymą dėl konkretaus turto sertifikavimo ir registravimo ERNP procedūros būtina pateikti toliau nurodytą informaciją ir bet kurią kitą, Komisijos nuomone, reikalingą informaciją:

1.

savęs vertinimą, kuriuo nustatoma, kad turtas atitinka tokios rūšies turtui nustatytus kokybės reikalavimus:

2.

informacijos apie modulį suvestinę, įskaitant informaciją apie techninės pagalbos ir paramos grupę, kitus reagavimo pajėgumus ar ekspertą (CECIS informacijos suvestines);

3.

patvirtinimą, kad imtasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad susijusi institucija ir nacionaliniai ryšių punktai galėtų nepertraukiamai ir nedelsdami tvarkyti prašymus dislokuoti ERNP užregistruotą jų pačių turtą;

4.

patvirtinimą, kad imtasi visų reikiamų priemonių, įskaitant reikiamą finansavimą, užtikrinti, kad ERNP užregistruotą turtą būtų galima nedelsiant dislokuoti, kai tik gaunamas Komisijos kvietimas dislokuoti;

5.

tikslią turto išankstinio skyrimo ERNP trukmę [mažiausiai vieni metai, daugiausia treji metai, išskyrus ekspertus, kurių atveju gali būti ir 6 mėnesiai];

6.

informaciją apie garantuojamą ilgiausią mobilizavimo laiką [daugiausia 12 valandų po pasiūlymo priėmimo];

7.

geografinę turto vietą, orientacinę mobilizavimo vietą (oro uostas ir pan.), įprastą dislokavimo geografinę teritoriją, taip pat geografinius apribojimus, jei tokių yra;

8.

modulio standartines veiklos procedūras, įskaitant techninės pagalbos ir paramos grupę ar kitus reagavimo pajėgumus (pvz., modulių standartinių veiklos procedūrų gaires);

9.

visą susijusią informaciją apie transporto valdymą, kaip antai matmenis, svorį, skrydžio apribojimus ir pan., pageidautinas transporto rūšis; jei reikia: prieigą prie uostų;

10.

bet kokius kitus apribojimus ar kitas numatomas dislokavimo sąlygas;

11.

dokumentą apie sukauptą patirtį, kuriame pateikiamos modulio, kitų reagavimo pajėgumų ar eksperto ankstesnio dislokavimo santraukos; dalyvavimą Sąjungos mechanizmo pratybose, pagrindinio personalo (grupės vadovo, grupės vadovo pavaduotojo) mokymus pagal Sąjungos mechanizmą, prireikus atitiktį tarptautiniams standartams (pvz., INSARAG, PSO, TRKRPDF ir kt.);

12.

savo adaptavimo poreikių ir susijusių išlaidų vertinimą;

13.

visą reikalingą kontaktinę informaciją;

14.

patvirtinimą, kad modulis, įskaitant techninės pagalbos ir paramos grupę, kitus reagavimo pajėgumus ar ekspertą, atitinka kokybės reikalavimus [ir kad sėkmingai įveikė sertifikavimo procedūrą].

Modulis

Informacijos suvestinės, standartinės veiklos procedūros, mokymas

Lauko pratybų moduliai

Teorinio modeliavimo pratybų moduliai

HCP (Siurbimas didelio galingumo įranga)

x

x

x

MUSAR (Vidutinio intensyvumo paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose)

x

(x), jei ne IEC (*)

x

WP (Vandens valymas)

x

x

x

FFFP (Kovos su miško gaisrais iš oro modulis naudojant lėktuvus)

x

 

x

AMP (Centrinis medicinos punktas)

x

x

x

ETC (Avarinė laikina stovyklavietė)

x

 

x

HUSAR (Intensyvios paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose)

x

(x), jei ne IEC (*)

x

CBRNDET (ChBRB medžiagų aptikimas ir ėminių ėmimas)

x

x

x

GFFF (Kova su miško gaisrais žemėje)

x

 

x

GFFF-V (Kova su miško gaisrais žemėje naudojant transporto priemones)

x

 

x

CBRNUSAR (Paieškos ir gelbėjimo operacijos miestuose cheminių, biologinių, radiacinių ir branduolinių įvykių sąlygomis)

x

x

x

AMP-S (Centrinis medicinos punktas su galimybe atlikti chirurgines operacijas)

x

 

x

FC (Potvynio suvaldymas)

x

 

x

FRB (Gelbėjimas nuo potvynio naudojant laivus)

x

x

x

MEVAC (Nelaimės aukų evakuacija medicininėmis oro transporto priemonėmis)

x

 

x

FHOS (Lauko ligoninė)

x

 

x

FFFH (Kovos su miško gaisrais iš oro modulis naudojant sraigtasparnius)

x

 

x

TPPG (Techninės pagalbos ir paramos grupė)

x

x

x


(*)  

IEC– INSARAG išorės klasifikacija (angl. INSARAG External Classification).


VI PRIEDAS

RNKC PARENGTŲ KONKREČIŲ DISLOKAVIMO PLANŲ PRINCIPAI

[Nelaimei] skirtas RNKC parengtas konkretus dislokavimo planas

Pagalbos teikimo scenarijaus aprašymas

Padėties analizė. Koordinavimas vietoje

Nuoroda į iš anksto parengtus bendrus pagalbos teikimo scenarijus

Pasitraukimo scenarijai

ERNP turto atrankos kriterijai

Nuoroda į saugumo padėtį vietoje

Nuoroda į iš anksto nustatytus atrankos kriterijus: prieinamumą, tinkamumą, vietą/atstumą, atvežimo laiką ir išlaidas ir kt.

Skubos įvardijimas

Geografinės ribos ir kitos iš anksto nustatytos ribos

Atnaujinta informacija apie mechanizmo statusą

Prašymai, pasiūlymai, ES civilinės saugos grupė, transporto sutelkimas

Rekomendacijos dėl

pagalbos teikimo

ypač svarbių poreikių

kitų susijusių prieinamų elementų, pavyzdžiui, logistikos, muitų, gavėjų


VII PRIEDAS

SUSIJUSIOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Šiame priede išvardytos Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos susijusios tarptautinės organizacijos. Bet kuri iš toliau nurodytų susijusių tarptautinių organizacijų gali paprašyti Sąjungos civilinės saugos pagalbos arba tokios pagalbos gali būti paprašyta per bet kurią iš šių organizacijų.

1.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)

2.

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija (TRKRPDF)

3.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (CGUO)


VIII PRIEDAS

TRANSPORTO PARAMA

A DALIS

Informacija, kurią turi pateikti transporto paramos prašančios valstybės narės

1.

Nelaimė/ekstremalioji situacija; nukentėjusioji valstybė

2.

Nuorodos į Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (RNKC) paskelbtus pranešimus

3.

Transporto paramos prašanti valstybė/institucijos

4.

Prašomos transporto paramos forma: (pasirinkite vieną ar kelias toliau nurodytas galimybes):

A.   Transporto priemonių, kurias gali suteikti kitos valstybės narės, nustatymas (pajėgumų sutelkimas)

TAIP/NE

B.   Komercinėje rinkoje (Europos Komisijos transporto rangovas) ar iš kitų šaltinių prieinamų transporto priemonių nustatymas

TAIP/NE

C.   Transporto dotacijos forma suteikiama finansinė parama

TAIP/NE

5.

Galutinis gavėjas/nuvežtos pagalbos gavėjas

6.

Išsami informacija apie vežtiną civilinės saugos pagalbą, įskaitant tikslų daiktų (svorio, dydžio, tūrio, grindų ploto), pakuotės (tinkamai nurodant vežimo oru, sausuma ar jūra pakavimo standartus), pavojingų krovinių aprašymą, duomenis apie transporto priemones (bendrą svorį, dydį, tūrį, grindų plotą) ir kitus su pagalbos vežimu ir pristatymu susijusius teisinius, muitų, sveikatos ar sanitarinius reikalavimus

Informacija apie keliaujančių darbuotojų/vežtinų keleivių skaičių

7.

Informacija apie tai, kaip ši pagalba tenkina nukentėjusiosios valstybės poreikius atsižvelgiant į tos valstybės prašymą ar poreikių įvertinimą, visų pirma kiek tai susiję su nustatytais ypač svarbiais poreikiais

8.

Informacija apie šios pagalbos padėtį, kurią pateikia nukentėjusioji valstybė arba koordinuojanti institucija (priimta/laukiama priėmimo)

9.

Reikalaujamas/suplanuotas transporto maršrutas

10.

Pakrovimo vieta/uostas ir vietos ryšių punktas

11.

Iškrovimo vieta/uostas ir vietos ryšių punktas. Jei įmanoma, informacija apie tai, kas pasirūpins iškrovimu ir muitiniu įforminimu iškrovimo vietoje/uoste

12.

Ryšių punktas, į kurį galima kreiptis dėl su muitais susijusių dokumentų/formalumų

13.

Data/laikas, kai pagalba/keleiviai jau parengta (-i) vežti iš pakrovimo uosto

14.

Informacija apie visas galimybes pagalbą/keleivius pervežti į alternatyvią pakrovimo vietą/uostą/centrą, kad ji (jie) būtų vežama (-i) toliau

15.

Jei turima, papildoma informacija (reikiamais atvejais), pristatymo vieta, adresas ir siuntėjo kontaktiniai duomenys

16.

Informacija apie galimus įnašus transporto išlaidoms padengti

17.

Informacija apie jau nustatytus kitus sprendimus dėl transporto

18.

Informacija apie prašymą suteikti Sąjungos bendrą finansavimą (jei taikoma)

19.

Transporto paramos prašančios organizacijos atstovo vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys

B DALIS

Informacija, kurią turi pateikti transporto paramą siūlančios valstybės narės arba Komisija

1.

Nelaimė/ekstremalioji situacija, nukentėjusioji valstybė

2.

Reaguojanti valstybė/organizacija

3.

Nuorodos į Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (RNKC) ir transporto paramos prašančios valstybės narės/organizacijos paskelbtus pranešimus

4.

Pasiūlymo vežti techniniai aspektai, įskaitant turimų transporto išteklių tipus, vežimo datas ir laiką, būtinų pervežimų ar išvežimų skaičių

5.

Išsami informacija, apribojimai ir sąlygos, susiję su vežtina civilinės saugos pagalba, įskaitant svorį, dydį, tūrį, grindų plotą, pakuotę, galimus pavojingus krovinius, transporto priemonės paruošimą, tvarkymo reikalavimus, keliaujančius darbuotojus/keleivius ir kitus su vežimu susijusius teisinius, muitų, sveikatos ar sanitarinius reikalavimus

6.

Siūlomas vežimo maršrutas

7.

Pakrovimo vieta/uostas ir vietos ryšių punktas

8.

Iškrovimo vieta/uostas ir vietos ryšių punktas

9.

Ryšių punktas, į kurį galima kreiptis dėl su muitais susijusių dokumentų/formalumų

10.

Data/laikas, kai pagalba/keleiviai turi būti parengta vežti/pasirengę būti vežami iš pakrovimo uosto

11.

Informacija apie visus prašymus pagalbą/keleivius pervežti į alternatyvią pakrovimo vietą/uostą/centrą, kad ji (jie) būtų vežama (-i) toliau

12.

Data/laikas, kai planuojama pagalbą/keleivius atvežti į iškrovimo (išlaipinimo) vietą/uostą

13.

Papildoma informacija (jei reikia)

14.

Informacija apie galimus įnašus transporto išlaidoms padengti, finansiniai įnašai ir išsamūs duomenys apie ypatingas sąlygas arba apribojimus, susijusius su pasiūlymu

15.

Transporto paramą siūlančios organizacijos atstovo vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys


IX PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas 2004/277/EB, Euratomas.

Sprendimas 2007/606/EB, Euratomas.

Šis sprendimas

1 straipsnis

 

1 straipsnis

2 straipsnis

 

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis (1)

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

 

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 3 dalis

3a straipsnio 1 dalis

3a straipsnio 2 dalis

3a straipsnio 3 dalis

3a straipsnio 4 dalis

 

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

3b straipsnis

 

12 straipsnis

3c straipsnis

 

13 straipsnio 4 dalis

4 straipsnis

 

5 straipsnis

 

3 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

 

7 straipsnis

 

8 straipsnis

 

4 straipsnis

9 straipsnis

 

10 straipsnis

 

5 straipsnis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

 

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

12 straipsnis

 

7 straipsnis

13 straipsnis

 

14 straipsnis

 

10 straipsnio 1 ir 3 dalys

15 straipsnis

 

41 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 4 dalis

 

42 straipsnio 1 dalis

42 straipsnio 2 dalis

42 straipsnio 3 dalis

42 straipsnio 4 dalis

17 straipsnis

 

43 straipsnis

18 straipsnis

 

44 straipsnis

19 straipsnis

 

45 straipsnis

20 straipsnis

 

46 straipsnis

21 straipsnis

 

26 straipsnis

22 straipsnis

 

27 straipsnio 1 dalis

23 straipsnis

 

26 straipsnio 1 dalies trečias sakinys

24 straipsnis

 

32 straipsnio 3 dalis

25 straipsnis

 

29 straipsnis

26 straipsnis

 

30 straipsnis

27 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 3 dalis

 

31 straipsnio pirmas sakinys

27 straipsnio 3 dalis

31 straipsnio antras sakinys

28 straipsnis

 

29 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 3 dalis

29 straipsnio 4 dalis

29 straipsnio 5 dalis

29 straipsnio 6 dalis

29 straipsnio 7 dalis

29 straipsnio 8 dalis

29 straipsnio 9 dalis

29 straipsnio 10 dalis

29 straipsnio 11 dalis

 

35 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys

35 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 4 ir 5 dalys

35 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 10 dalis

35 straipsnio 12 dalis

46 straipsnio 1 dalis

30 straipsnis

 

31 straipsnis

 

32 straipsnio 1 dalis

32 straipsnio 2 dalis

32 straipsnio 3 dalis

32 straipsnio 4 dalis

32 straipsnio 5 dalis

32 straipsnio 6 dalis

 

36 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 2 dalis

36 straipsnio 2 dalis

36 straipsnio 3 dalis

36 straipsnio 4 dalis

36 straipsnio 5 dalis

33 straipsnis

 

37 straipsnis

34 straipsnis

 

38 straipsnis

35 straipsnis

 

39 straipsnis

36 straipsnis

 

40 straipsnis

37 straipsnis

 

58 straipsnis

 

1 straipsnis

1 straipsnis

 

2 straipsnis

2 straipsnis

 

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 5 dalis

48 straipsnio 1 dalis

48 straipsnio 2 dalis

48 straipsnio 4 dalis

48 straipsnio 5 dalis

 

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

49 straipsnio 1 dalis

49 straipsnio 2 dalis

49 straipsnio 2 dalies antras sakinys ir 50 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

 

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

50 straipsnio 1 dalis

50 straipsnio 2 dalis

50 straipsnio 3 dalis

50 straipsnio 4 dalis

50 straipsnio 5 dalis

 

6 straipsnis

51 straipsnis

 

7 straipsnis

52 straipsnis

 

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 5 dalis

53 straipsnio 1 dalis

53 straipsnio 2 dalis

53 straipsnio 3 dalis

53 straipsnio 4 dalis

 

9 straipsnis

 

10 straipsnis

54 straipsnis

 

11 straipsnis

55 straipsnis

 

12 straipsnis

56 straipsnis

 

13 straipsnis

58 straipsnis

 

Priedas

VIII priedas

I priedas (2)

 

I priedas

II priedas (3)

 

II priedas

III priedas (4)

 

II priedo pabaiga


(1)  3a, 3b ir 3c straipsniai pridėti Komisijos sprendimu 2008/73/EB, Euratomas (OL L 20, 2008 1 24, p. 23), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/277/EB, Euratomas.

(2)  I priedas, kaip nustatyta Sprendimu 2008/73/EB, Euratomas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/277/EB, Euratomas.

(3)  II priedas, kaip iš dalies pakeista Komisijos sprendimu 2010/481/ES, Euratomas (OL L 236, 2010 9 7, p. 5), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/277/EB, Euratomas.

(4)  III priedas, kaip nustatyta Sprendimu 2008/73/EB, Euratomas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/277/EB, Euratomas.


6.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. spalio 24 d.

kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą sugeriamiesiems higienos gaminiams

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7735)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/763/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems gaminiams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

atsižvelgiant į šios gaminių grupės inovacijų ciklą, kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti ketverius metus nuo šios sprendimo priėmimo datos;

(4)

bendras sugeriamųjų higienos produktų poveikis aplinkai gali labai priklausyti nuo medžiagų sąnaudų, todėl šiai gaminių grupei tikslinga nustatyti ES ekologinio ženklo kriterijus. Tais kriterijais pirmiausia turėtų būti skatinama tausiai naudoti medžiagas, riboti pavojingųjų medžiagų naudojimą, gaminti aukštos kokybės ir labai veiksmingus gaminius, kurie yra tinkami naudoti ir suprojektuoti taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

1.   Gaminių grupę „sugeriamieji higienos gaminiai“ sudaro kūdikių sauskelnės, moterų higieniniai įklotai, tamponai ir liemenėlės įklotai (dar vadinami krūtų įklotais), kurie yra vienkartiniai ir sudaryti iš natūralių pluoštų ir polimerų mišinio, kuriame pluošto yra mažiau nei 90 % masės (išskyrus tamponus).

2.   Gaminių grupei nepriskiriami šlapimo nelaikymo gaminiai ir bet kurio kito tipo gaminiai, patenkantys į Tarybos direktyvos 93/42/EEB (2) taikymo sritį.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)   celiuliozės plaušai– pluoštinė medžiaga, sudaryta daugiausia iš celiuliozės, gaunama lignoceliuliozines medžiagas apdorojant vienu ar keliais vandeniniais cheminių plaušinimo ir (arba) balinimo produktų tirpalais;

(2)   skaistikliai ir fluorescenciniai balikliai– priedai, naudojami vieninteliu tikslu – medžiagai balinti ar skaistinti;

(3)   plastikinės medžiagos, arba plastikai– sintetiniai polimerai, į kuriuos gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kurie gali būti formuojami ir naudojami kaip galutinių medžiagų ir gaminių pagrindinės struktūrinės sudedamosios dalys;

(4)   sintetiniai polimerai– makromolekulinės medžiagos, išskyrus celiuliozės plaušus, gaunamos polimerizacijos būdu, cheminės natūralių ar sintetinių makromolekulių modifikacijos būdu arba mikrobiologinės fermentacijos būdu;

(5)   superabsorbciniai polimerai– sintetiniai polimerai, skirti dideliam, palyginti su jų mase, skysčio kiekiui sugerti ir sulaikyti.

3 straipsnis

Kad gaminiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 būtų suteiktas ES ekologinis ženklas, jis turi būti priskiriamas prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos gaminių grupės „sugeriamieji higienos gaminiai“ ir atitikti priede nustatytus kriterijus ir susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

4 straipsnis

Gaminių grupės „sugeriamieji higienos gaminiai“ kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja ketverius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais gaminių grupei „sugeriamieji higienos gaminiai“ suteikiamas kodas 047.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993 7 12, p. 1).


PRIEDAS

VERTINIMO IR PATIKROS REIKALAVIMAI

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimų rezultatus, bandymų ataskaitas ar kitus įrodymus, kad laikomasi kriterijų, visi šie dokumentai gali būti parengti pareiškėjo arba jo tiekėjo, arba jų abiejų.

Kompetentingos institucijos pripažindamos bandymus pirmenybę teikia pagal ISO 17025 standartą akredituotiems bandymams ir patikroms, kurias atliko pagal EN 45011 ar lygiavertį tarptautinį standartą akredituotos įstaigos.

Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus, nei nurodyta kiekvieno kriterijaus apraše, bandymo metodus, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga institucija.

Prireikus kompetentingos institucijos gali reikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir atlikti nepriklausomas patikras.

Būtina sąlyga – gaminys turi atitikti visus atitinkamus šalies (šalių), kurioje (kuriose) gaminį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus. Pareiškėjas pareiškia, kad gaminys atitinka šį reikalavimą.

ES EKOLOGINIO ŽENKLO KRITERIJAI

ES ekologinio ženklo suteikimo sugeriamiesiems higienos gaminiams kriterijai:

1.

Gaminio aprašas

2.

Puri plaušiena

3.

Dirbtiniai celiuliozės pluoštai (įskaitant viskozę, modalą, lajocelį, vario amoniakinį pluoštą, triacetatą)

4.

Medvilnės ir kiti natūralūs celiuliozės sėkliniai pluoštai

5.

Plastikinės medžiagos ir superabsorbciniai polimerai

6.

Kitos medžiagos ir sudedamosios dalys

7.

Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos arba mišiniai

8.

Medžiagų naudojimo efektyvumas gamyboje

9.

Panaudotų gaminių šalinimo gairės

10.

Gaminio tinkamumas naudoti ir kokybė

11.

Socialiniai aspektai

12.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Ekologinio ženklo kriterijais apibrėžiami geriausiomis aplinkosauginio veiksmingumo savybėmis pasižymintys sugeriamųjų higienos gaminių rinkos gaminiai.

1 kriterijus. Gaminio aprašas

Pateikiamas gaminio ir pakuotės aprašas (gaminio pavadinimas, kategorija, funkcijos), kartu nurodomi visi šie duomenys:

visas gaminio ir pakuotės svoris,

gaminio sudedamosios dalys, naudotos medžiagos ir priedai, nurodomas kiekvieno jų svoris ir, jeigu taikoma, CAS numeris.

Gaminio svorio informacija pateikiama ir ant pakuotės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia gaminio pavyzdį ir ataskaitą, kurioje pateikiamas techninis gaminio aprašas ir nurodomas gaminio bei kiekvienos sudedamosios dalies, naudotos medžiagos ir priedo svoris.

2 kriterijus. Puri plaušiena

2.1.   Žaliavų šaltiniai

Visi plaušai turi turėti galiojančius kilmės patvirtinimo sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Bent 25 % plaušų turi turėti galiojančius tvarios miškotvarkos sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Likusiajai plaušų daliai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad jie būtų gauti iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai žaliavai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos (pripažįstamos) pagal tą sertifikavimo sistemą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas iš plaušienos gamintojo (-ų) turi gauti galiojančius nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus kilmės patvirtinimo sertifikatus, kuriais įrodoma, kad medienos plaušai išauginti laikantis tvarios miškotvarkos principų ir (arba) gauti iš teisėtų ir kontroliuojamų šaltinių. Kaip nepriklausomos trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos pripažįstamos FSC, PEFC arba lygiavertės sistemos.

2.2.   Balinimas

Gaminyje naudojama plaušiena neturi būti balinta naudojant dujinį chlorą. Bendras gaminant plaušieną išmetamų adsorbuojamųjų organinių halogenų (AOX) kiekis neturi viršyti 0,170 kg/OMT.

Vertinimas ir patikra

Gamintojas pateikia plaušienos gamintojo deklaraciją, kad dujinio chloro nenaudota, ir bandymų ataskaitą, kuria įrodoma, kad AOX ribinė vertė neviršijama. Kaip bandymų metodai pripažįstamas ISO 9562 metodas arba jam lygiavertis EPA 1650C metodas, taip pat atliekami išsamūs skaičiavimai, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reikalavimo, kartu pateikiami atitinkami patvirtinamieji dokumentai.

Patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodomas matavimo periodiškumas. AOX kiekis matuojamas tik tuose procesuose, kuriuose plaušienai balinti naudojami chloro junginiai.

Matavimams atlikti imami nefiltruoti ir nenusodinti gamykloje arba komunalinių nuotekų valymo įmonėje išvalytų nuotekų ėminiai.

Matavimo laikotarpis – 12 gamybos mėnesių. Kas mėnesį tiriamas reprezentatyvus sudėtinis ėminys (24 val. sudėtinis ėminys).

Jei gamykla nauja ar rekonstruota arba jei gamykloje keičiamas procesas, matuojama kas savaitę – iš viso 8 stabilaus gamyklos darbo savaites iš eilės. Matavimai turi būti reprezentatyvūs atitinkamam laikotarpiui.

2.3.   Skaistikliai ir dažikliai

Į plaušieną neturi būti specialiai dedama skaistiklių ir dažiklių, įskaitant fluorescencinius baliklius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi.

2.4   Gamybos metu į vandenį išleidžiamo ChDS bei fosforo (P) ir į orą išmetamų sieros (S) junginių bei NOx kiekiai

Gaminant plaušieną į vandenį išleidžiamų ir į orą išmetamų teršalų kiekis įvertinamas taškais (PChDS, PP, PS, PNOx). Taškai apskaičiuojami faktinį išmetamųjų teršalų kiekį padalijus iš 1 lentelėje nurodytos etaloninės vertės.

Nė vienas iš PChDS, PS, PNOx, PP parametrų neturi viršyti 1,5 taško.

Bendras taškų skaičius (Pbendr = PChDS + PS + PNOx + PP) neturi viršyti 4,0.

Nustatoma su kiekviena žaliavinės plaušienos rūšimi i susijusi svertinė (atsižvelgiant į žaliavinės plaušienos, plaušienos i, dalį orasausės medžiagos tonoje – OMT) išmatuota teršalų vertė (išreikšta kg/OMT) ir visos vertės sudedamos. Kiekvienos naudojamos plaušienos rūšies ir popieriaus gamybos etaloninės vertės pateiktos 1 lentelėje. Galiausiai bendras teršalų kiekis padalijamas iš bendros etaloninės vertės pagal šią ChDS formulę:

Formula

1 lentelė

Su skirtingų rūšių plaušienos gamyba susijusių išmetamųjų teršalų etaloninės vertės

Plaušienos rūšis

Etaloninės vertės (kg/OMT)

ChDSetalon

Petalon

Setalon

NOxetalon

Balintoji cheminė plaušiena (išskyrus sulfitinę)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Balintoji cheminė plaušiena (sulfitinė)

25,0

0,045

0,6

1,6

Cheminė termomechaninė plaušiena

15,0

0,01

0,2

0,3

Jeigu toje pačioje jėgainėje bendrai gaminama ir šiluma, ir elektros energija, iš bendros sumos atimamas gaminant elektros energiją išmetamas S ir NOx kiekis. Gaminant šilumą išmetamų teršalų dalį galima apskaičiuoti pagal šią formulę: [MWh(šiluma) – MWh(šiluma)parduota]/[MWh(šiluma) + 2 × MWh(elektros energija)]

Šioje formulėje:

—   MWh(elektros energija)– elektros energija, pagaminta bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainėje;

—   MWh(šiluma)– naudingoji šiluma, pagaminta bendros šilumos ir elektros energijos gamybos metu;

—   MWh(šiluma)parduota – naudingoji šiluma, naudojama ne plaušienos gamykloje.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, kuriais įrodoma atitiktis šiam kriterijui, ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, į kuriuos įtraukiamos bandymų ataskaitos, parengtos taikant šiuos bandymų metodus:

ChDS – ISO 6060, EPA SM 5220D arba HACH 8000;

P – ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 arba Dr Lange LCK 349;

S(oksiduota) – EPA 8 arba lygiavertis metodas;

S(redukuota) – EPA 8, EPA 16 A arba lygiavertis metodas;

S kiekis mazute – ISO 8754 arba EPA 8;

S kiekis anglyse – ISO 351 arba EPA 8;

NOx – ISO 11564 arba EPA 7E.

Patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodomas matavimo periodiškumas ir pateikiami apskaičiuoti ChDS, P, S ir NOx taškai. Dokumentuose nurodomas visas S ir NOx, išmetamų plaušienos gamybos metu, taip pat ne gamybos vietoje gaminant garą, kiekis, išskyrus teršalų kiekius, išmetamus gaminant elektros energiją.

Į matavimus įtraukiami regeneravimo katilai, kalkių degimo krosnys, garo katilai ir nemalonaus kvapo dujų deginimo krosnys. Įvertinamas pasklidžiųjų išmetamųjų teršalų kiekis.

Į ataskaitoje pateiktas išmetamos į aplinkos orą S vertes įtraukiami oksiduotos ir redukuotos S (dimetilsulfido, metiltiolio, vandenilio sulfido ir pan.) kiekiai. Išmetamus S kiekius, susijusius su šiluminės energijos gamyba iš mazuto, anglių ir kito išorės kuro, kurio S kiekis yra žinomas, galima ne matuoti, o apskaičiuoti, ir į juos būtina atsižvelgti.

Į vandenį išleidžiamų teršalų kiekiui nustatyti imami nefiltruoti ir nenusodinti gamykloje arba komunalinių nuotekų valymo įmonėje išvalytų nuotekų ėminiai.

Matavimo laikotarpis – 12 gamybos mėnesių. ChDS ir P kiekiai nustatomi kas mėnesį, o S ir NOx – kasmet. Kaip alternatyva gali būti atliekami nuolatiniai matavimai, jeigu juos bent kartą per metus patikrina trečioji šalis.

Jei gamykla nauja ar rekonstruota arba jei gamykloje keičiamas procesas, matuojama kas savaitę – iš viso 8 stabilaus gamyklos darbo savaites iš eilės. Matavimai turi būti reprezentatyvūs atitinkamam laikotarpiui.

2.5.   Gamybos metu išmetamo CO2 kiekis

Naudojant neatsinaujinančiuosius energijos išteklius išmetamo CO2 kiekis turi neviršyti 450 kg vienai pagamintos plaušienos tonai, įskaitant anglies dioksidą, išmetamą gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų). Skaičiuojant CO2 kiekį, susidarantį deginant kurą, naudojamos 2 lentelėje pateiktos etaloninės išmetamųjų teršalų vertės.

2 lentelė

Etaloninės naudojant įvairius energijos išteklius išmetamo CO2 vertės

Kuras

Išmetamas CO2 (iškastinio kuro anglies) kiekis

Vienetai

Anglys

95

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Žalia nafta

73

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Mazutas Nr. 1

74

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Mazutas Nr. 2–5

77

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Suskystintosios naftos dujos

69

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Gamtinės dujos

56

g CO2 iškastinio kuro/MJ

Elektros energija iš tinklo

400

g CO2 iškast/kWh

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia išsamius skaičiavimus, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reikalavimo, ir atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pareiškėjas pateikia į orą išmetamo anglies dioksido kiekio duomenis. Į juos įtraukiami duomenys, susiję su visais neatsinaujinančiaisiais kuro ištekliais, naudojamais plaušienos gamyboje, taip pat teršalai, išmetami gaminant elektros energiją (gamybos vietoje arba už jos ribų).

Matavimo laikotarpis – 12 gamybos mėnesių. Matavimai atliekami kasmet.

Jei gamykla nauja ar rekonstruota arba jei gamykloje keičiamas procesas, matuojama kas savaitę – iš viso 8 stabilaus gamyklos darbo savaites iš eilės. Taip pat pateikiami rezultatai praėjus 12 gamybos mėnesių. Matavimai turi būti reprezentatyvūs atitinkamam laikotarpiui.

Skaičiuojant išmetamo CO2 kiekį neįtraukiamas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių (1) pagamintos įsigytos ir gamybos procesams sunaudotos energijos kiekis: pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad gamykloje iš tikrųjų naudojama arba iš išorės įsigyjama šios rūšies energija.

3 kriterijus. Dirbtiniai celiuliozės pluoštai (įskaitant viskozę, modalą, lajocelį, vario amoniakinį pluoštą, triacetatą)

3.1.   Žaliavų šaltiniai

a)

Visi plaušai turi turėti galiojančius kilmės patvirtinimo sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Bent 25 % plaušų turi turėti galiojančius tvarios miškotvarkos sertifikatus, išduotus pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Likusiajai plaušų daliai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad jie būtų gauti iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus nesertifikuotai žaliavai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos (pripažįstamos) pagal tą sertifikavimo sistemą.

b)

Iš medvilnės pūkų pagaminta tirpioji plaušiena turi atitikti medvilnei taikomą 4.1 kriterijų (žaliavų šaltiniai ir atsekamumas).

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas iš plaušienos gamintojo (-ų) turi gauti galiojančius nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus kilmės patvirtinimo sertifikatus, kuriais įrodoma, kad medienos plaušai išauginti laikantis tvarios miškotvarkos principų ir (arba) gauti iš teisėtų ir kontroliuojamų šaltinių. Kaip nepriklausomos trečiųjų šalių sertifikavimo sistemos pripažįstamos FSC, PEFC arba lygiavertės sistemos.

b)

Pareiškėjas pateikia atitikties pagal medvilnei taikomą 4.1 kriterijų (žaliavų šaltiniai ir atsekamumas) įrodymus.

3.2.   Balinimas

Pluoštams gaminti naudojama plaušiena neturi būti balinta naudojant dujinį chlorą. Bendras adsorbuojamųjų organinių halogenų (AOX) ir organiniuose junginiuose esančio chloro (OCl) kiekis neturi viršyti šių verčių:

0,170 kg/OMT, jei matuojama plaušienos gamybos nuotekose (AOX), arba

150 ppm, jei matuojama pagamintame pluošte (OCl).

Vertinimas ir patikra

Gamintojas pateikia plaušienos tiekėjo deklaraciją, kad dujinio chloro nenaudota, ir bandymų ataskaitą, kuria įrodoma, kad AOX arba OCL ribinė vertė neviršijama, ir kuri parengta taikant tinkamus bandymų metodus:

ISO 9562 metodą arba jam lygiavertį EPA 1650C metodą – AOX nustatyti;

ISO 11480 metodą – OCl nustatyti.

AOX matavimo periodiškumas nustatomas pagal puriai plaušienai taikomą 2.2 kriterijų.

3.3.   Skaistikliai ir dažikliai

Į pluoštus neturi būti specialiai dedama skaistiklių ir dažiklių, įskaitant fluorescencinius baliklius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi.

3.4.   Pluoštų gamyba

a)

Daugiau kaip 50 % pluoštams gaminti naudojamos plaušienos gaunama iš tirpiosios plaušienos gamyklų, kuriose panaudotų perdirbimo tirpalų vertė atgaunama šiais būdais:

gamykloje gaminama elektros energija ir garas arba

gaminami šalutiniai cheminiai produktai.

b)

Viskozės ir modalo pluošto gamybos procesuose turi būti neviršijamos toliau nurodytos į orą išmetamų sieros junginių ribinės vertės.

3 lentelė

Gaminant viskozės ir modalo pluoštus išmetamos sieros kiekio vertės

Pluošto rūšis

Į orą išmetamos sieros ribinė vertė (g/kg)

Kuokštelinis pluoštas

30

Gijinis pluoštas

 

Skalbiama partijomis

40

Skalbiama bendrai

170

Pastaba. Ribinė vertė – metinis vidurkis.

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas pasirūpina, kad pluoštų gamintojai pateiktų plaušienos, iš kurios gaminami pluoštai, tiekėjų sąrašą ir nurodytų jų tiekiamos plaušienos dalį. Pateikiami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, kad reikiamos tiekėjų dalies gamybos vietose įrengta tinkama energijos gamybos arba šalutinių produktų atgavimo įranga ir gamybos sistemos.

b)

Pareiškėjas pateikia išsamius dokumentus ir (arba) bandymų ataskaitas, kuriais įrodoma atitiktis šiam kriterijui, ir kartu pateikia atitikties deklaraciją.

4 kriterijus. Medvilnės ir kiti natūralūs celiuliozės sėkliniai pluoštai

4.1.   Žaliavų šaltiniai ir atsekamumas

a)

Medvilnė turi būti išauginta laikantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 (2), JAV Nacionalinėje ekologinės gamybos programoje (angl. santrumpa NOP) išdėstytų reikalavimų arba Sąjungos prekybos partnerių nustatytų atitinkamų teisinių įpareigojimų. Ekologiškos medvilnės kiekį gali sudaryti ekologiškai išauginta medvilnė ir pereinamojo laikotarpio ekologiška medvilnė.

b)

Laikantis 4.1 kriterijaus a punkto reikalavimų išauginta ir sugeriamiesiems higienos gaminiams gaminti naudojama medvilnė turi būti atsekama nuo gamybos standarto patikros.

Vertinimas ir patikra

a)

Nepriklausoma kontrolės įstaiga turi sertifikuoti, kad ekologiška medvilnė pagaminta laikantis Reglamente (EB) Nr. 834/2007, JAV Nacionalinėje ekologinės gamybos programoje išdėstytų arba kitų prekybos partnerių nustatytų gamybos ir tikrinimo reikalavimų. Su kiekviena kilmės šalimi susiję patikros duomenys teikiami kasmet.

b)

Pareiškėjas įrodo, kad per metus įsigytos medvilnės kiekis, naudotas galutiniam (-iams) gaminiui (-iams) pagaminti, ir kiekviena gaminio linija atitinka medvilnės kiekio reikalavimą, kasmet pateikdamas sandorių duomenis ir (arba) sąskaitas faktūras, kuriose nurodytas per metus iš ūkininkų arba gamintojų grupių įsigytos medvilnės kiekis ir bendras sertifikuotų gniutulų svoris.

4.2.   Balinimas

Medvilnė neturi būti balinta naudojant dujinį chlorą.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad dujinio chloro nenaudota.

4.3.   Skaistikliai ir dažikliai

Į medvilnę neturi būti specialiai dedama skaistiklių ir dažiklių, įskaitant fluorescencinius baliklius.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi.

5 kriterijus. Plastikinės medžiagos ir superabsorbciniai polimerai

5.1.   Sintetinių polimerų ir plastikinių medžiagų gamyba

Visose gamyklose, kuriose gaminami gaminyje naudojami sintetiniai polimerai ir plastikinės medžiagos, turi būti įdiegtos šios sistemos:

vandens taupymo sistema (pvz., vandens tekėjimui įrenginiuose ir vandens cirkuliacijai uždarose sistemose stebėti);

integruotas atliekų tvarkymo planas, siekiant optimizuoti atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, naudojimą ir galutinį šalinimą (pvz., įvairių atliekų frakcijų rūšiavimą);

energijos vartojimo efektyvumo ir energijos valdymo optimizavimo sistema (pvz., pakartotinis garo, pagaminto gaminant superabsorcinius polimerus, naudojimas).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjų deklaraciją, kad šio reikalavimo laikomasi. Kartu su deklaracija pateikiama ataskaita, kurioje išsamiai aprašyta tiekėjų nustatyta tvarka, taikoma kiekvienoje gamybos vietoje, kad būtų įvykdytas šis reikalavimas.

5.2.   Plastikinių medžiagų priedai

a)

Švino, kadmio, šešiavalenčio chromo ir jų junginių kiekiai turi sudaryti mažiau kaip 0,01 % (100 ppm) kiekvienos gaminyje naudojamos plastikinės medžiagos ir sintetinio polimero masės.

b)

Priedai, kurių koncentracija plastikuose viršija 0,10 % masės, neturi būti priskiriami medžiagoms, kurioms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (3) nustatytas klasifikavimo taisykles priskiriamos toliau nurodytos pavojingumo frazės

kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, 1a, 1b ir 2 kategorijos (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);

ūmiai toksiškoms medžiagoms, 1 ir 2 kategorijos (H300, H310, H330, H304);

toksiškoms konkrečiam veikiamam organui (angl. santrumpa STOT) medžiagoms, 1 kategorija (H370, H372);

pavojingoms vandens aplinkai medžiagoms, 1 ir 2 kategorijos (H400, H410, H411).

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia teikėjų deklaraciją, kad laikomasi a ir b punktų reikalavimų. Taip pat pateikiamas priedų medžiagų sąrašas, nurodant jų koncentraciją ir atitinkamas pavojingumo ir rizikos frazes, kartu pateikiami saugos duomenų lapai.

Siekiant palengvinti tolesnį pateiktų dokumentų tyrimą ir stebėseną, gali būti tikrinami atsitiktinai atrinkti tiekėjai. Tiekėjai turi sudaryti galimybę patekti į gamybines patalpas, sandėlius ir panašias vietas. Visiems pateiktiems dokumentams ir informacijai, kuria dalijamasi, taikomas konfidencialumo reikalavimas.

5.3.   Superabsorbciniai polimerai

a)

Į gaminį neturi būti specialiai dedama akrilamido (CAS numeris 79–06–1).

b)

Gaminyje naudojamų superabsorbcinių polimerų sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 1 000 ppm liekamųjų monomerų, kuriems priskiriamos pavojingumo frazės, nurodytos 7 kriterijaus dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių apraše. Natrio poliakrilato atveju tai visa nesureagavusi akrilo rūgštis ir skersinius ryšius sudarančios medžiagos.

c)

Gaminyje naudojamų superabsorbcinių polimerų sudėtyje ne daugiau kaip 10 % (masės) gali sudaryti vandenyje tirpūs ekstraktai, kurie turi atitikti 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių. Natrio poliakrilato atveju tai akrilo rūgšties monomerai ir oligomerai, kurių molekulinė masė mažesnė nei superabsorbcinių polimerų (pagal ISO 17190).

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad šios cheminės medžiagos nenaudota.

b)

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodoma gaminyje naudojamo (-ų) superabsorbcinio (-ų) polimero (-ų) sudėtis. Tuo tikslu pateikiami produkto saugos duomenų lapai, kuriuose nurodomas tikslus pavadinimas ir CAS numeris, produkto sudėtyje esantys liekamieji monomerai, klasifikuojami pagal reikalavimą, ir jų kiekiai. Rekomenduojami bandymų metodai – ISO 17190 ir WSP 210. Apibūdinami tyrimams naudoti metodai ir nurodomi tyrimus atlikusių laboratorijų pavadinimai.

c)

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kurioje nurodomas vandenyje tirpių ekstraktų kiekis superabsorbciniame (-iuose) polimere (-uose). Rekomenduojami bandymų metodai – ISO 17190 ir WSP 270. Apibūdinami tyrimams naudoti metodai ir nurodomos tyrimų laboratorijos.

6 kriterijus. Kitos medžiagos ir sudedamosios dalys

6.1.   Klijuojamosios medžiagos

Klijuojamųjų medžiagų sudėtyje neturi būti šių medžiagų:

kanifolijos dervų (CAS Nr. 8050–09–7, 8052–10–6, 73138–82–6),

diizobutilftalato (DIBP, CAS Nr. 84–69–5),

diizononilftalato (DINP, CAS Nr. 28553–12–0),

formaldehido (CAS Nr. 50–00–0).

Šis reikalavimas netaikomas, jeigu šių medžiagų specialiai nededama į klijuojamąją medžiagą ar galutinį produktą ir jeigu jų koncentracija klijuojamosiose medžiagose yra mažesnė kaip 100 ppm (0,010 % masės).

Didžiausiasis leidžiamasis formaldehido, susidariusio klijų gamybos metu, kiekis yra 250 ppm, matuojant ką tik pagamintoje polimero dispersijoje. Laisvojo formaldehido kiekis sukietėjusiuose klijuose turi neviršyti 10 ppm. Šis reikalavimas netaikomas lydomiesiems klijams.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi. Kaip įrodymas gali būti naudojami saugos duomenų lapai. Pateikiami formaldehido tyrimo rezultatai, išskyrus lydomuosius klijus.

6.2.   Dažai ir dažikliai

Gaminys ir visos vienalytės jo dalys nedažomi. Šio reikalavimo išimtis taikoma:

tamponų virvelėms, pakavimo medžiagoms ir lipniosioms juostelėms;

polimeruose ir viskozėje esančiam titano dioksidui;

medžiagos, tiesiogiai nesiliečiančios su oda, gali būti dažomos, jeigu dažikliai atlieka specialias funkcijas (pvz., gaminys mažiau persišviečia per baltus ar šviesius drabužius, parodoma, kur prilipinti lipniąsias juosteles, rodomas šlapumas).

Naudojami dažai ir dažikliai taip pat turi atitikti 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad reikalavimų laikomasi, ir pasirūpina, kad tokią deklaraciją pateiktų tiekėjai. Jeigu naudojama dažiklių, jų naudojimą reikia pagrįsti nurodant specialias jų funkcijas.

6.3.   Kvapiosios medžiagos

a)

Gaminiuose, kuriais prekiaujama kaip skirtais vaikams, taip pat tamponuose ir liemenėlės įklotuose neturi būti kvapiųjų medžiagų.

b)

Visos į produktą kaip kvapiosios medžiagos dedamos medžiagos arba mišiniai turi būti pagamintos ir tvarkomos pagal Tarptautinės kvapiųjų medžiagų gamintojų asociacijos (IFRA) veiklos kodeksą. Kodeksas pateikiamas IFRA interneto svetainėje http://www.ifraorg.org. Gamintojas turi laikytis IFRA rekomenduojamų standartų, susijusių su cheminių medžiagų draudimu, naudojimo ribojimu ir nustatytais grynumo kriterijais.

c)

Visos naudojamos kvapiosios medžiagos, neatsižvelgiant į jų koncentraciją galutiniame gaminyje, taip pat turi atitikti 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių.

d)

Nenaudojama kvapiųjų medžiagų ar kvapiųjų mišinių sudedamųjų dalių, kurias Vartotojų saugos mokslinis komitetas (4) yra nustatęs kaip žinomus ypatingą susirūpinimą keliančius kontaktinius alergenus, taip pat kvapiųjų medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 (5) III priedą reikalaujama nurodyti sudedamųjų dalių sąraše. Be to, neleidžiama naudoti nitromuskusų ir policiklinių muskusų.

e)

Naudojamos kvapiosios medžiagos nurodomos ant gaminio pakuotės. Be to, išvardijamos kvapiosios medžiagos ir (arba) kvapiųjų mišinių sudedamosios dalys, kurias Vartotojų saugos mokslinis komitetas yra nustatęs kaip žinomus žmonių kontaktinius alergenus ir kurios nėra ribojamos pagal 6.3 kriterijaus c ir d punktus.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad laikomasi visų a–e punktuose nustatytų reikalavimų; kartu, jei reikia, pateikiama kvapiųjų medžiagų gamintojo deklaracija. Jeigu naudojama kvapiųjų medžiagų, taip pat pateikiamas naudotų kvapiųjų medžiagų sąrašas ir vaizdinis įrodymas, kad prie pakuotės pridedama reikiama informacija.

6.4.   Losjonai

a)

Losjonų nenaudojama moterų higieniniuose įklotuose, tamponuose ir liemenėlės įklotuose. Kituose gaminiuose naudojami losjonai nurodomi ant pakuotės.

b)

Visi gaminiuose, išskyrus moterų higieninius įklotus, tamponus ir liemenėlės įklotus, naudojami losjonai, neatsižvelgiant į jų koncentraciją galutiniame gaminyje, turi atitikti 6.3 kriterijų dėl kvapiųjų medžiagų ir 7 kriterijų dėl draudžiamų ar ribojamų cheminių medžiagų arba mišinių.

c)

Nenaudojama šių medžiagų: triklozano, parabenų, formaldehido ir formaldehidą išskiriančių medžiagų.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėja pateikia atitikties deklaraciją; kartu, jeigu reikia, pateikiama losjono gamintojo deklaracija. Jeigu naudojama losjonų, taip pat pateikiamas vaizdinis įrodymas, kad prie pakuotės pridedama reikiama informacija.

6.5.   Silikonas

a)

Jeigu gaminio sudedamosios dalys apdorojamos silikonu, gamintojas užtikrina, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo tirpiklių.

b)

Cheminiuose produktuose, naudojamuose sudedamosioms dalims apdoroti silokonu, neturi būti oktametilciklotetrasiloksano D4 (CAS 556–67–2) ir dekametilciklopentasiloksano D5 (CAS 541–02–6). Šis reikalavimas netaikomas, jeigu D4 ir D5 specialiai nededama į medžiagą ar galutinį produktą ir jeigu jų koncentracija silikone yra mažesnė kaip 100 ppm (0,01 % masės).

Vertinimas ir patikra

a)

Pareiškėjas pateikia informaciją apie taikomus apdorojimo silikonu metodus ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad darbuotojai yra apsaugoti.

b)

Pareiškėjas pateikia tiekėjo deklaraciją, kad šis reikalavimas įvykdytas.

6.6.   Nanosidabro dalelės

Į gaminį arba bet kurią vienalytę jo dalį ar medžiagą neturi būti specialiai dedama nanosidabro dalelių.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad šis reikalavimas įvykdytas, ir pasirūpina, kad tokią deklaraciją pateiktų tiekėjai.

7 kriterijus. Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos arba mišiniai

7.1.   Pavojingosios cheminės medžiagos ir mišiniai

ES ekologinis ženklas negali būti suteiktas, jei produkte arba bet kuriame jo gaminyje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (6) 3 straipsnio 3 punkte, arba vienalytėje jo dalyje yra cheminių medžiagų arba mišinių, klasifikuojamų priskiriant 4 lentelėje nurodytas pavojingumo frazes arba rizikos frazes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba Tarybos direktyvą 67/548/EEB (7), arba jei juose yra cheminių medžiagų arba mišinių, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje, išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikoma konkreti išimtis.

Jei yra paskelbtos naujesnės Sąjungos patvirtintos klasifikavimo taisyklės, pirmenybė teikiama ne nurodytai pavojingumo klasifikacijai ir rizikos frazėms, o naujausioms taisyklėms. Todėl pareiškėjai turi užtikrinti, kad klasifikuojama remiantis naujausiomis klasifikavimo taisyklėmis.

4 lentelėje nurodytos pavojingumo ir rizikos frazės paprastai taikomos cheminėms medžiagoms. Tačiau, jei informacijos apie chemines medžiagas gauti negalima, taikomos mišinių klasifikavimo taisyklės.

Cheminėms medžiagoms arba mišiniams, kurių apdorotų savybės pasikeičia taip, kad jie pasidaro biologiškai nepasisavinami arba įvyksta tokių cheminių pakitimų, kad pirmiau nustatytas pavojus išnyksta, 7.1 kriterijus netaikomas. Tai taikoma, pvz., modifikuotiems polimerams ir monomerams arba priedams, kurie yra kovalentiškai prijungti prie plastikų.

Cheminių medžiagų ir mišinių, kuriems gali būti arba yra priskirta kuri nors 4 lentelėje nurodytų pavojingumo arba rizikos frazių ir kurie atitinka priskyrimo pavojingumo klasėms arba kategorijoms kriterijus, taip pat cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a, b arba c punkte nustatytus kriterijus, ribinė koncentracija turi neviršyti bendrosios arba konkrečios ribinės koncentracijos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį. Jeigu yra nustatyta konkreti ribinė koncentracija, taikoma konkreti ribinė koncentracija, o ne bendroji ribinė koncentracija.

4 lentelė

Pavojingumo frazės ir atitinkamos rizikos frazės

Pavojingumo frazė (1)

Rizikos frazė (2)

H300 Mirtina prarijus

R28

H301 Toksiška prarijus

R25

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

R65

H310 Mirtina susilietus su oda

R27

H311 Toksiška susilietus su oda

R24

H330 Mirtina įkvėpus

R23/26

H331 Toksiška įkvėpus

R23

H340 Gali sukelti genetinius defektus

R46

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

R68

H350 Gali sukelti vėžį

R45

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

R49

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

H360F Gali pakenkti vaisingumui

R60

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R61

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/61/60–61

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/63

H360Df Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R61/62

H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R62

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R63

H361fd Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R62–63

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

R64

H370 Kenkia organams

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Gali pakenkti organams

R68/20/21/22

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/25/24/23

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/20/21/22

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R50

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

R53

EUH059 Pavojinga ozono sluoksniui

R59

EUH029 Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R29

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

R31

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

R32

EUH070 Toksiška patekus į akis

R39–41

H317 (1A subkategorija) Gali sukelti alerginę odos reakciją (poveikį sukelianti koncentracija ≥ 0,1 % masės) (3)

R43

H317 (1B subkategorija) Gali sukelti alerginę odos reakciją (poveikį sukelianti koncentracija ≥ 1,0 % masės) (3)

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

R42

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia gaminio medžiagų, taip pat visų jo sudedamųjų dalių ir vienalyčių dalių sąrašą.

Pareiškėjas patikrina, ar yra cheminių medžiagų ir mišinių, kuriems gali būti priskiriamos šios kriterijaus apraše nurodytos pavojingumo arba rizikos frazės. Pareiškėjas pateikia gaminio, bet kurios jo sudedamosios dalies arba bet kurios jo vienalytės dalies atitikties šiam kriterijui deklaraciją.

Pareiškėjai pasirenka tinkamus patikros būdus. Pagrindiniai nustatyti patikros būdai yra šie:

Vienalytės dalys ir visos susijusios apdorojimo medžiagos arba priemaišos (pvz., superabsorbcinių polimerų sluoksnis): pateikiami tą gaminio dalį sudarančių medžiagų ir medžiagų sudėtyje bei joms apdoroti naudotų cheminių medžiagų bei mišinių, kurių kiekis galutinėje dalyje viršija ribinę 0,10 % (masės) vertę, saugos duomenų lapai, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma žemesnė bendroji arba konkreti ribinė koncentracija pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį.

Cheminė receptūra, taikoma siekiant suteikti gaminiui ar gaminio sudedamosioms dalims tam tikrą funkciją (pavyzdžiui, klijų ir klijuojamųjų medžiagų, dažiklių): pateikiami surinktame galutiniame gaminyje naudotų cheminių medžiagų bei mišinių arba gaminio sudedamosioms dalims taikytų ir juose likusių cheminių medžiagų bei mišinių saugos duomenų lapai.

Prie tos deklaracijos pridedami atitinkami dokumentai, pvz., tiekėjų pasirašytos atitikties deklaracijos, kad cheminės medžiagos, mišiniai arba kitos medžiagos nepriskiriamos kuriai nors iš pavojingumo klasių, susijusių su 4 lentelėje nurodytomis pavojingumo arba rizikos frazėmis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, jei tai galima nustatyti bent iš informacijos, atitinkančios reikalavimus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede.

Teikiama informacija turi būti susijusi su ta cheminių medžiagų arba mišinių pavidalu arba fizine būsena, kuria jie naudojami galutiniame produkte.

Patvirtinant kiekvienos cheminės medžiagos ir mišinio klasifikavimo arba neklasifikavimo deklaraciją, pateikiama toliau nurodyta techninė informacija:

i)

jei cheminės medžiagos neregistruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 arba jei jų suderintos CLP klasifikacijos dar nėra, – informacija, atitinkanti to reglamento VII priede išdėstytus reikalavimus;

ii)

jei cheminės medžiagos registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, bet neatitinka CLP klasifikacijos reikalavimų, – REACH registracijos dokumentais pagrįsta informacija, kuria patvirtinama, kad cheminė medžiaga neklasifikuojama;

iii)

jei cheminių medžiagų suderinta klasifikacija parengta arba jos suklasifikuotos savarankiškai, – saugos duomenų lapai, jei jie parengti. Jei jie neparengti arba jei cheminė medžiaga suklasifikuota savarankiškai, pateikiama su cheminių medžiagų pavojingumo klasifikacija susijusi informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą;

iv)

pateikiami mišinių saugos duomenų lapai, jei jie parengti. Jei jie neparengti, pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 taisykles pateikiami su mišinio klasifikavimu susiję skaičiavimo duomenys, kartu pridedama informacija, susijusi su mišinių pavojingumo klasifikavimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą.

Saugos duomenų lapai (SDL) pildomi laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 2, 3, 9, 10, 11 ir 12 skirsniuose pateiktų nurodymų (Saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai). Nevisiškai užpildytus SDL reikia papildyti cheminių medžiagų tiekėjų deklaracijose pateikta informacija.

Informacija apie būdingas cheminių medžiagų savybes gali būti gaunama ne tik atliekant bandymus, bet ir naudojant alternatyvius metodus, pvz., in vitro metodus, taikant kiekybinio struktūros ir savybių ryšio nustatymo metodiką arba naudojant grupavimo ar analogijos metodą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedą. Primygtinai raginama dalytis atitinkamais duomenimis visoje tiekimo grandinėje.

7.2.   Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį

Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalies draudimo išimtis netaikoma cheminėms medžiagoms, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą, yra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą ir kurių koncentracija mišiniuose, gaminiuose arba kurioje nors vienalytėje produkto dalyje viršija 0,1 % masės.

Vertinimas ir patikra

Remiamasi naujausiu paraiškos pateikimo dieną galiojančiu cheminių medžiagų, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą, sąrašu. Pareiškėjas pateikia atitikties 7.2 kriterijui deklaraciją ir susijusius dokumentus, įskaitant medžiagų tiekėjų pasirašytas atitikties deklaracijas ir atitinkamų cheminių medžiagų ar mišinių saugos duomenų lapų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, kopijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį parengtuose cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapuose nurodomos ribinės koncentracijos.

8 kriterijus. Medžiagų naudojimo efektyvumas gamyboje

Atliekų, susidarančių gaminant ir pakuojant gaminius, atėmus dalį, kuri panaudojama pakartotinai ar paverčiama naudingomis medžiagomis ir (arba) energija, kiekis turi neviršyti:

tamponų atveju – 10 % galutinio gaminio masės,

visų kitų gaminių atveju – 5 % galutinio gaminio masės.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia atliekų, kurios nebuvo pakartotinai panaudotos per gamybos procesą arba paverstos medžiagomis ir (arba) energija, kiekio įrodymus.

Skaičiavimai atliekami pagal ISO 14025, pareiškėjas pateikia visus šiuos parametrus, susijusius su:

gaminio ir pakuotės svoriu,

metu susidarančiais atliekų srautais ir

atitinkamu apdorojimo medžiagų perdirbimu (pvz., antriniu perdirbimu, deginimu), įskaitant perdirbti skirtų atliekų dalį ir šalinamų atliekų dalį.

Grynosios atliekos apskaičiuojamos kaip susidariusių atliekų kiekio ir perdirbamų atliekų kiekio skirtumas.

9 kriterijus. Panaudotų gaminių šalinimo gairės

Gamintojai ant pakuotės užrašo arba vaizdiniais simboliais nurodo:

kad gaminio negalima mesti į klozetą;

kaip tinkamai pašalinti gaminį.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia pakuotės pavyzdį.

10 kriterijus. Gaminio tinkamumas naudoti ir kokybė

Gaminio efektyvumas ir (arba) kokybė turi būti pakankami ir bent lygiaverčiai rinkoje jau esančių gaminių efektyvumui ir (arba) kokybei. Tinkamumas naudoti bandomas atsižvelgiant į 5 lentelėje nurodytas savybes ir parametrus Jeigu yra nustatytos ribinės veiksmingumo vertės, gaminiai turi jas atitikti.

5 lentelė

Savybės ir parametrai, kuriais apibūdinamas bandomų gaminių tinkamumas naudoti

Savybė

Reikiamas bandymo metodas (ribinė veiksmingumo vertė)

Kūdikių sauskelnės

Moterų higieniniai įklotai

Tamponai

Liemenėlės įklotai

Naudojimo bandymai

U1.

Sugėrimas ir apsauga nuo pratekėjimo (**)

Vartotojų grupės tyrimas (pratekėjimas pasitaiko mažiau kaip 5 % gaminio naudojimo atvejų)

U2.

Odos sausumas

Vartotojų grupės tyrimas (80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą vertina patenkinamai)

Netaikoma

Toks pat kaip kūdikių sauskelnių

U3.

Tikimas ir patogumas

Vartotojų grupės tyrimas (80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą vertina patenkinamai)

U4.

Bendras veiksmingumas

Vartotojų grupės tyrimas (80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą vertina patenkinamai)

Techniniai bandymai

T1.

Sugėrimas ir apsauga nuo pratekėjimo

Sugėrimo sparta ir sugėrimas prieš pratekėjimą

Sintetinės vaginos metodas

Nėra rekomenduojamo metodo

T2.

Odos sausumas

Vandens netekimas per odą (angl. santrumpa TEWL), pakartotinio sudrėkimo metodas arba odos drėgmės nustatymas

Netaikoma

Nėra rekomenduojamo metodo

Vertinimas ir patikra

Pateikiama naudojimo ir techninių bandymų ataskaita, kurioje apibūdinami bandymų metodai, rezultatai ir naudoti duomenys. Bandymus atlieka laboratorijos, patvirtintos diegti kokybės vadybos sistemas – tiek vidaus, tiek išorines.

Atliekami konkretaus tipo ir dydžio gaminių, dėl kurių teikiama paraiška suteikti ES ekologinį ženklą, bandymai. Tačiau, jeigu galima įrodyti, kad gaminių veiksmingumas yra toks pat, gali pakakti išbandyti tik vieną kiekvieno gaminio modelio dydį arba reprezentatyvų dydžių rinkinį. Siekiant užtikrinti rezultatų atkuriamumą, ėminių ėmimui, gaminių transportavimui ir laikymui skiriamas ypatingas dėmesys. Rekomenduojama gaminių nekoduoti arba neperpakuoti jų į neutralias pakuotes, kadangi yra rizikos, jog pasikeis gaminių ir (arba) pakuotės veiksmingumas.

Informacija apie bandymus turi būti prieinama kompetentingoms institucijoms paisant konfidencialumo reikalavimų. Bandymų rezultatai aiškiai paaiškinami ir pateikiami duomenų naudotojui suprantama kalba, matų vienetais ir simboliais. Nurodomi šie dalykai: bandymų vieta ir data; bandomų gaminių atrankos kriterijai ir jos reprezentatyvumas; pasirinktos bandomosios savybės ir, jei reikia, priežastys, dėl kurių kai kurios savybės į bandymą neįtrauktos; naudoti bandymo metodai ir jų apribojimai, jei tokių yra. Pateikiamos aiškios bandymų rezultatų naudojimo gairės.

Papildomos naudotojų bandymo gairės:

Imties sudarymas, bandymo planas, grupės sudarymas ir tyrimo rezultatų analizė turi atitikti standartinius statistinius metodus (AFNOR Q 34–019, ASTM E1958–07e1 ar jiems lygiaverčius).

Kiekvienas gaminys vertinamas naudojantis anketa. Bandymas turi trukti ne mažiau kaip 72 valandas, o jeigu įmanoma – visą savaitę, ir vykdomas įprastomis gaminio naudojimo sąlygomis.

Rekomenduojamas bandytojų skaičius yra ne mažiau kaip 30 bandytojų. Visi tyrime dalyvaujantys asmenys turi būti konkretaus tipo ir (arba) dydžio bandomo gaminio naudotojai.

Jeigu gaminys nėra specialiai skirtas vienos lyties asmenims, moterų ir vyrų santykis turi būti 1:1.

Tyrime dalyvaujančių asmenų grupė proporcingai sudaroma iš įvairių rinkoje esančių vartotojų grupių. Aiškiai nurodomas amžius, šalis ir lytis.

Bandyme neturėtų dalyvauti sergantys asmenys ir asmenys, sergantys lėtinėmis odos ligomis. Jeigu asmuo suserga vykstant naudotojų bandymui, tai turi būti nurodyta anketoje ir į jo atsakymus vertinant neatsižvelgiama.

Vertindami odos sausumą, gaminio tikimą bei patogumą ir bendrą veiksmingumą, 80 % gaminį išbandžiusių vartotojų veiksmingumą turi įvertinti patenkinamai; pavyzdžiui, tai galėtų reikšti, kad vartotojai skiria daugiau kaip 60 balų (kiekybinė 1–100 balų skalė) arba kad gaminys buvo įvertintas gerai ar labai gerai (renkantis iš penkių kokybinių vertinimų: labai blogai, blogai, vidutiniškai, gerai, labai gerai). Vertinant sugėrimą ir apsaugą nuo pratekėjimo, pratekėjimas turi pasitaikyti mažiau kaip 5 % bandomų gaminių naudojimo atvejų.

Baigus naudotojų bandymą, rezultatai vertinami statistiškai.

Pranešama apie išorinius veiksnius, galinčius turėti poveikio nuomonei apie gaminių veiksmingumą, kaip antai prekės ženklo kūrimą, rinkos dalį ir reklamą.

Papildomi techninių bandymų reikalavimai:

Bandymų metodai turi būti kiek įmanoma grindžiami gaminiams tinkamais, pakartojamais ir tiksliais metodais.

Išbandomi bent penki pavyzdžiai. Pateikiami rezultatų vidurkiai, kartu nurodomas standartinis nuokrypis.

Gaminio svoris, matmenys ir modelio ypatybės apibūdinami ir pateikiami pagal 1 kriterijų.

11 kriterijus. Socialiniai aspektai

Pareiškėjai užtikrina, kad visose tiekimo grandinei priklausančiose licencijuoto (-ų) gaminio (-ių) gamybos vietose laikomasi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindiniuose darbo standartuose, JT pasauliniame susitarime ir EBPO rekomendacijose tarptautinėms įmonėms aprašytų pagrindinių darbo principų ir teisių. Atliekant patikrą remiamasi šiais TDO pagrindiniais darbo standartais:

029

Priverstinis darbas,

087

Asociacijų laisvė ir teisės jungtis į organizacijas gynimas,

098

Teisė jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas,

100

Vienodas atlyginimas,

105

Priverstinio darbo panaikinimas,

111

Diskriminacija (darbo ir profesinės veiklos srityje),

138

Minimalus įdarbinimo amžius,

155

Darbuotojų sauga ir sveikata,

182

Nepriimtino vaikų darbo panaikinimas.

Apie šiuos standartus informuojamos tiekimo grandinei priklausančios galutinio gaminio gamybos vietos.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas įrodo trečiosios šalies atliktą atitikties patikrą, naudodamas nepriklausomos patikros arba dokumentinius įrodymus, įskaitant auditorių lankymąsi per ekologinio ženklo patikros procesą licencijuotų gaminių tiekimo grandinės gamybos vietose. Patikros atliekamos pateikus paraišką, o vėliau – licencijos galiojimo laikotarpiu, jei pradedama naudotis naujomis gamybos vietomis.

12 kriterijus. ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

ES ekologinis ženklas pateikiamas ant gaminio pakuotės. ES ekologinio ženklo 2 langelyje pateikiamas šis tekstas:

„Sunaudota mažiau išteklių“

„Ribotas pavojingųjų medžiagų kiekis“

„Išbandytas veiksmingumas ir kokybė“

Be to, ant pakuotės pateikiamas šis tekstas: „Daugiau informacijos apie tai, kodėl šiam gaminiui buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, rasite interneto svetainėje http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Vertinimas ir patikra

Pareiškėjas pateikia deklaraciją, kad laikomasi šio reikalavimo, ir vaizdinį įrodymą.


(*)  Skaičiuojant atsižvelgiama į grynąjį išmetamo P kiekį. Iš bendrojo išmetamo P kiekio galima atimti P, kurio natūraliai yra žaliavinėje medienoje ir vandenyje. Leidžiamas sumažinimas iki 0,010 kg/OMT.

(1)  Atsinaujinantieji energijos ištekliai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančioje bei vėliau panaikinančioje Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

(2)  2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1).

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  2012 m. birželio mėn. priimta Vartotojų saugos mokslinio komiteto nuomonė dėl aromatinių alergenų kosmetikos gaminiuose, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

(5)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342, 2009 12 22, p. 59).

(6)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(7)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).

(1)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

(2)  Pagal Direktyvą 67/548/EEB ir 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1).

(3)  Pagal 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 286/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL L 83, 2011 3 30, p. 1).

(**)  Šis reikalavimas netaikomas įklotams be užpildo, skirtiems moterų apatiniam trikotažui apsaugoti (kasdieniams įklotams).