ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 316

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1173/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Salama da sugo (SGN)]

1

 

*

2014 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1174/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (SGN)]

3

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1175/2014, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 ( 1 )

4

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1176/2014, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIId zonos Sąjungos vandenyse

44

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1177/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIa zonoje

46

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2014, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

48

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1179/2014, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

50

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1180/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes VIIa zonoje

52

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1181/2014, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIa, VIb, VIIa-c ir VIIe-k zonų Sąjungos vandenyse

54

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1182/2014, kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIa, VIb, VIIa-c ir VIIe-k zonų Sąjungos vandenyse

56

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1183/2014, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIa zonoje

58

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1184/2014, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes IIIa ir IV zonose; IIa, IIIb, IIIc zonų Sąjungos vandenyse ir 22–32 pakvadračiuose

60

 

 

2014 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1185/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

62

 

 

2014 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1186/2014, kuriuo nustatomi nuo 2014 m. lapkričio 4 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

64

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/773/ES

 

*

2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Belgijai, Airijai, Prancūzijai, Maltai ir Suomijai leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės įgyvendinimo nuostatų (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7865)

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1173/2014

2014 m. spalio 24 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Salama da sugo (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Salama da sugo“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Salama da sugo“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Salama da sugo“ (SGN) yra įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produktas, priklausantis 1.2 klasei: Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 XI priede nurodyti 1.2. klasės mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) (3).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 178, 2014 6 12, p. 38.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1174/2014

2014 m. spalio 24 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ (SGN) įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 2.3 klasei „Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 153, 2014 5 21, p. 9.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1175/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 452/2008 sukuriama bendra sistemingo Europos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo sistema;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 823/2010 (2) nustatytos priemonės, skirtos atskiriems statistiniams veiksmams vykdyti, kad būtų rengiama suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą statistika, priskiriama Reglamento (EB) Nr. 452/2008 2 sričiai;

(3)

nacionalinės ir ES statistikos institucijos, rengdamos ir skleisdamos suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą statistiką, turėtų atsižvelgti į Europos statistikos sistemos komiteto 2011 m. rugsėjo mėn. patvirtintame Europos statistikos praktikos kodekse nustatytus principus;

(4)

suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą duomenų rinkimo taisykles reikia reguliariai pritaikyti prie mokymosi visą gyvenimą pokyčių ir naujų informacijos poreikių;

(5)

kad visų šalių tyrimo rezultatai būtų kuo darnesni, Komisija turėtų parengti tyrimo atlikimo metodines gaires;

(6)

todėl Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 turėtų būti panaikintas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atliekant antrą suaugusiųjų dalyvavimo arba nedalyvavimo mokymosi visą gyvenimą veikloje tyrimą (toliau – antrasis suaugusiųjų švietimo tyrimas) duomenys renkami nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. Ataskaitinis laikotarpis, kurio duomenys apie dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veikloje renkami, yra 12 mėnesių iki apklausos pradžios.

2 straipsnis

Tiriami 25–64 m. amžiaus grupės asmenys. 18–24 m. ir 65–69 m. amžiaus grupių asmenys taip pat gali būti tiriami.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 452/2008 priede nurodytų 2 srities antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo temų kintamieji ir jų suskirstymas nustatyti šio reglamento I priede.

4 straipsnis

Imties ir tikslumo standartai, būtini siekiant įvykdyti reikalavimus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 452/2008 priedo 2 srities duomenų šaltiniais ir imties dydžiais, nustatyti šio reglamento II priede.

5 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo standartinę kokybės ataskaitą. Ataskaitos struktūra atitinka Europos statistikos sistemos standartinės kokybės ataskaitos struktūrą ir visų pirma grindžiama kokybės kriterijais, nurodytais Reglamento (EB) Nr. 452/2008 4 straipsnio 1 dalies d punkte, ir papildomais reikalavimais, nustatytais šio reglamento III priede.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo standartinės kokybės ataskaitos deramai parengtus mikroduomenų rinkinius Komisijai (Eurostatui) pateikia per šešis mėnesius nuo nacionalinių duomenų rinkimo laikotarpio pabaigos.

2.   Antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo standartinę kokybės ataskaitą jos Komisijai (Eurostatui) pateikia per tris mėnesius nuo mikroduomenų rinkinių pateikimo.

7 straipsnis

Šiame reglamente nurodyti būtinieji reikalavimai. Valstybės narės gali nustatyti papildomus nacionalinius antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo reikalavimus, jeigu jie atitiks šiame reglamente nustatytus kokybės reikalavimus.

8 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2008 6 4, p. 227.

(2)  2010 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą (OL L 246, 2010 9 18, p. 33).


I PRIEDAS

Kintamieji

Pastaba.

Perduodami visi kintamieji. 6 straipsnyje nurodyti duomenys ir metaduomenys perduodami Eurostatui naudojant bendros duomenų prieigos paslaugas. Lentelėje pateikti kodai ir kodų sąrašai yra tik orientaciniai. Duomenų struktūros apibrėžtis ir perdavimo formą nustato Komisija (Eurostatas).

1.   Pagrindinė informacija apie asmenį

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

COUNTRY

 

GYVENAMOSIOS VIETOS ŠALIS

Visi

 

2 skaitmenys

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

REGION

 

GYVENAMOSIOS VIETOS REGIONAS

Visi

 

2 skaitmenys

Kodas pagal NUTS 2 skaitmenų lygmeniu

 

DEG_URB

 

NAMŲ ŪKIO VIETOVĖS URBANIZACIJOS LYGIS

Visi

 

1

Tankiai apgyvendinta vietovė

 

 

2

Vidutiniškai apgyvendinta vietovė

 

 

3

Retai apgyvendinta vietovė

 

REFYEAR

 

APKLAUSOS METAI

Visi

 

4 skaitmenys

 

 

REFMONTH

 

APKLAUSOS MĖNUO

Visi

 

1–12

 

 

RESPID

 

RESPONDENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS

Visi

 

skaitmeninis

Kiekvieno įrašo identifikavimo kodas

 

RESPWEIGHT

 

ASMENŲ SVORINIS DAUGIKLIS

Visi

 

skaitmeninis

Asmenų svorinis daugiklis (trys skaitmenys po taško)

 

NFEACTWEIGHT

 

NEFORMALIOS VEIKLOS SVORINIS DAUGIKLIS

NFENUM ≥ 1

 

skaitmeninis

Neformalios NFERAND1 ir NFERAND2 veiklos svorinis daugiklis (trys skaitmenys po taško)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

TAIKYTAS DUOMENŲ RINKIMO METODAS

Visi

 

10

Paštu, neelektroninė versija

 

 

11

Paštu, elektroninė versija

 

 

20

Asmeniškai, neelektroninė versija

 

 

21

Asmeniškai, elektroninė versija

 

 

30

Telefonu, neelektroninė versija

 

 

31

Telefonu, elektroninė versija

 

 

40

Internetu

 

 

50

Mišrus rinkimo metodas (pvz., paštu ir asmeninė apklausa)

 

(HHNBPERS)

 

TAME PAČIAME NAMŲ ŪKYJE GYVENANČIŲ ASMENŲ SKAIČIUS (ĮSKAITANT RESPONDENTĄ)

Visi

HHNBPERS_tot

0–98

Bendras namų ūkyje gyvenančių asmenų skaičius

 

HHNBPERS_0_13

0–98

0–13 metų

 

HHNBPERS_14_24

0–98

14–24 metų

 

HHNBPERS_25plus

0–98

25 metų ir vyresni

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

HHTYPE

 

NAMŲ ŪKIO TIPAS

Visi

 

10

Vieno asmens namų ūkis

 

 

21

Vieniša motina ar vienišas tėvas su vaiku (-ais), jaunesniu (-iais) nei 25 m.

 

 

22

Pora, neturinti vaiko (-ų), jaunesnio (-ių) nei 25 m.

 

 

23

Pora su vaiku (-ais), jaunesniu (-iais) nei 25 m.

 

 

24

Pora arba vieniša motina ar vienišas tėvas, su vaiku (-ais), jaunesniu (-iais) nei 25 m., ir kitais kartu namų ūkyje gyvenančiais asmenimis

 

 

30

Kita

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

HHINCOME

 

NAMŲ ŪKIO GRYNOSIOS MĖNESIO EKVIVALENTINĖS PAJAMOS

Visi

 

1

Mažesnės nei pirmojo kvintilio

 

 

2

Tarp pirmojo ir antrojo kvintilių

 

 

3

Tarp antrojo ir trečiojo kvintilių

 

 

4

Tarp trečiojo ir ketvirtojo kvintilių

 

 

5

Didesnės nei 4 kvintilio

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

SEX

 

LYTIS

Visi

 

1

Vyras

 

 

2

Moteris

 

 

 

GIMIMO METAI IR MĖNUO

 

BIRTHYEAR

4 skaitmenys

Gimimo metai (4 skaitmenys)

Visi

BIRTHMONTH

1–12

Gimimo mėnuo (2 skaitmenys)

Visi

CITIZEN

 

PILIETYBĖ

Visi

 

0

Gyvenamosios vietos šalies pilietybė

 

 

2 skaitmenys

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

BIRTHPLACE

 

GIMIMO ŠALIS

Visi

 

0

Gimė duomenis teikiančioje šalyje

 

 

2 skaitmenys

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

RESTIME

 

GYVENIMO DUOMENIS TEIKIANČIOJE ŠALYJE METAI

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

Gyvena duomenis teikiančioje šalyje ne ilgiau kaip 1 metus

 

 

2–10

Asmenims, kurie gyvena šioje šalyje 2–10 metų, nurodyti metų skaičių

 

 

11

Gyvena duomenis teikiančioje šalyje ilgiau kaip 10 metų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

DE FACTO SANTUOKINĖ PADĖTIS (bendras gyvenimas neįregistravus santuokos)

Visi

 

1

Bendrai gyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo

 

 

2

Bendrai negyvenantis santuokos neįregistravęs asmuo

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

HATLEVEL

 

AUKŠČIAUSIAS ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS (aukščiausias įgytas išsilavinimas arba pasiektas mokymo lygis, kaip nustatyta ISCED 2011, Eurostatui teiktini kodai nustatomi pagal ISCED žymenis)

Visi

 

000

Jokio formaliojo išsilavinimo arba žemesnis nei ISCED 1 išsilavinimas

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (įskaitant ISCED 3 programas, trunkančias trumpiau nei dvejus metus)

 

 

302

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau, nuosekli (t. y. suteikianti galimybę studijuoti tik pagal kitą ISCED 3 programą)

 

 

303

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau (baigtinė arba suteikianti galimybę studijuoti tik pagal ISCED 4)

 

 

304

ISCED 3, suteikianti galimybę studijuoti pagal ISCED 5, 6 arba 7

 

 

300

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau, neskiriant, ar yra galimybė studijuoti pagal kitų ISCED lygmenų programas

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

HATFIELD

 

AUKŠČIAUSIAS ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS ARBA PASIEKTAS MOKYMO LYGIS PAGAL STUDIJŲ SRITIS

HATLEVEL = 300–800

 

0000–9998

Išsilavinimo ir mokymo sričių klasifikacijos 1 lygmuo

 

 

arba

(neprivaloma)

arba smulkesni išsilavinimo ir mokymo sričių klasifikavimo lygmenys

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (HATLEVEL ≠ 300–800)

 

HATYEAR

 

METAI, KURIAIS ĮGYTAS AUKŠČIAUSIAS IŠSILAVINIMAS ARBA PASIEKTAS MOKYMO LYGIS

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 skaitmenys

Metų, kuriais įgytas aukščiausias išsilavinimas arba pasiektas mokymo lygis, keturi skaitmenys

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

AUKŠČIAUSIO ĮGYTO IŠSILAVINIMO ARBA PASIEKTO MOKYMO LYGIO KRYPTIS

HATLEVEL = 300–400 ir (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Bendrasis lavinimas

 

 

2

Profesinis mokymas

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (HATLEVEL ≠ 300–400 arba (REFYEAR–HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUC

 

NEBAIGTAS FORMALUSIS LAVINIMAS ARBA MOKYMAS (aukščiausio lygio programa, jeigu nebaigtos kelios programos)

HATLEVEL ≠ 000, -1 ir (REFYEAR–HATYEAR) ≤ 20

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (HATLEVEL = 000, -1 arba (REFYEAR–HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

NEBAIGTO FORMALIOJO LAVINIMO ARBA MOKYMO LYGMUO

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (įskaitant ISCED 3 programas, trunkančias trumpiau nei dvejus metus)

 

 

302

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau, nuosekli (t. y. suteikianti galimybę studijuoti tik pagal kitą ISCED 3 programą)

 

 

303

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau (baigtinė arba suteikianti galimybę studijuoti tik pagal ISCED 4)

 

 

304

ISCED 3, suteikianti galimybę studijuoti pagal ISCED 5, 6 arba 7

 

 

300

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau, neskiriant, ar yra galimybė studijuoti pagal kitų ISCED lygmenų programas

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

NEBAIGTO FORMALIOJO LAVINIMO ARBA MOKYMO KRYPTIS

DROPEDUCLEVEL = 300–400 ir (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Bendrasis lavinimas

 

 

2

Profesinis mokymas

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (DROPEDUCLEVEL ≠ 300–400 arba (REFYEAR–HATYEAR) > 20)

 

MAINSTAT

 

PAGRINDINIS DABARTINIO UŽIMTUMO STATUSAS

Visi

 

 

Apklausos metu dirba arba turi tam tikrą profesiją, įskaitant neatlyginamą darbą, susijusį su šeimos verslu arba namų ūkiu, įskaitant profesinę pameistrystę arba mokamą praktiką ir pan.:

 

 

11

visą darbo dieną

 

 

12

ne visą darbo dieną

 

 

20

Bedarbis

 

 

31

Moksleivis, studentas, tolesnis mokymasis, neatlyginamo darbo patirtis

 

 

32

Į pensiją arba į paankstintą pensiją išėjęs ar verslo atsisakęs asmuo

 

 

33

Nuolatinę negalią turintis asmuo

 

 

34

Privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą atliekantis asmuo

 

 

35

Namų šeimininkas (-ė)

 

 

36

Kitas neaktyvus asmuo

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

EMP12M

 

UŽIMTUMAS PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ

MAINSTAT = 20–36

 

 

Bet kuriuo metu per pastaruosius 12 mėnesių dirbo arba turėjo tam tikrą profesiją, įskaitant neatlyginamą darbą, susijusį su šeimos verslu arba namų ūkiu, įskaitant profesinę pameistrystę arba mokamą praktiką ir pan.:

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

PROFESINIS STATUSAS

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Savarankiškai dirbantis asmuo, samdantis darbuotojus

 

 

12

Savarankiškai dirbantis asmuo, nesamdantis darbuotojų

 

 

21

Nuolatinis arba pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas

 

 

22

Laikinas arba pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas

 

 

30

Šeimos darbuotojas

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

PROFESIJA

MAINSTAT = 11, 12

 

2 skaitmenys

ISCO-08, koduojama 2 skaitmenų lygmeniu

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

VIETINIO VIENETO EKONOMINĖ VEIKLA

MAINSTAT = 11, 12

 

2 skaitmenys

NACE 2 red., koduojama 2 skaitmenų lygmeniu

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

VIETINIAME VIENETE DIRBANČIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1–9 asmenys

 

 

2

10–19 asmenų

 

 

3

20–49 asmenys

 

 

4

50–249 asmenys

 

 

5

250 ar daugiau asmenų

 

 

7

Tiksliai nežinau, bet ne mažiau kaip 10 asmenų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

METAI, KURIAIS ASMUO PRADĖJO DIRBTI DABARTINĮ PAGRINDINĮ DARBĄ

MAINSTAT = 11, 12

 

4 skaitmenys

Atitinkamų metų 4 skaitmenys

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

AUKŠČIAUSIAS TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS AR PASIEKTAS MOKYMO LYGIS

 

HATFATHER

 

TĖVAS (GLOBĖJAS)

Visi

 

1

Ne aukštesnis kaip pagrindinis išsilavinimas

 

 

2

Vidurinis išsilavinimas

 

 

3

Aukštasis išsilavinimas

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (tėvas nežinomas)

 

HATMOTHER

 

MOTINA (GLOBĖJA)

Visi

 

1

Ne aukštesnis kaip pagrindinis išsilavinimas

 

 

2

Vidurinis išsilavinimas

 

 

3

Aukštasis išsilavinimas

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (motina nežinoma)

 

 

 

TĖVŲ GIMIMO ŠALIS

 

BIRTHFATHER

 

TĖVO GIMIMO ŠALIS

Visi

 

0

Gimė šioje šalyje

 

 

2 skaitmenys

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (tėvas nežinomas)

 

BIRTHMOTHER

 

MOTINOS GIMIMO ŠALIS

Visi

 

0

Gimė šioje šalyje

 

 

2 skaitmenys

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (motina nežinoma)

 

2.   Galimybė gauti informaciją apie mokymosi galimybes ir rekomendacijos

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

SEEKINFO

 

PER PASTARUOSIUS 12 MĖN. IEŠKOTA INFORMACIJOS APIE MOKYMOSI GALIMYBES (formalųjį ir neformalųjį švietimą ir mokymą)

Visi

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

GUIDEINST

 

PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ IŠ INSTITUCIJŲ/ORGANIZACIJŲ GAUTA INFORMACIJA ARBA KONSULTACIJOS IR (ARBA) PAGALBA DĖL MOKYMOSI GALIMYBIŲ

Visi

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

GUIDEINST_1

 

Taip, nemokamai gavau informacijos arba konsultacijų ir (arba) pagalbos dėl mokymosi galimybių iš institucijų ir (arba) organizacijų

 

GUIDEINST_2

 

Taip, sumokėjau už iš institucijų ir (arba) organizacijų gautą informaciją arba konsultacijas ir (arba) pagalbą dėl mokymosi galimybių

 

GUIDEINST_3

 

Ne, informacijos arba konsultacijų ir (arba) pagalbos dėl mokymosi galimybių iš institucijų ir (arba) organizacijų negavau

 

 

 

Kiekvienas GUIDEINST_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, nėra atsakymo – -1

 

GUIDESOURCE

 

PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ GAUTOS NEMOKAMOS INFORMACIJOS ARBA KONSULTACIJŲ IR (ARBA) PAGALBOS DĖL MOKYMOSI GALIMYBIŲ ŠALTINIS

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

GUIDESOURCE_1

 

Iš ugdymo ar mokymo įstaigų (mokyklos, kolegijos, universiteto, profesinio rengimo ir mokymo centro, suaugusiųjų mokymo institucijos, įteisinimo centro)

 

GUIDESOURCE_2

 

Iš užimtumo tarnybos

 

GUIDESOURCE_3

 

Iš darbdavio ar darbdavių organizacijų

 

GUIDESOURCE_4

 

Iš profesinių sąjungų ir darbo tarybos

 

GUIDESOURCE_5

 

Iš kitų institucijų/organizacijų, teikiančių nemokamą informaciją arba konsultacijas ir (arba) pagalbą dėl mokymosi galimybių (kita, nei nurodyta pirmiau)

 

 

 

Kiekvienas GUIDESOURCE_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (GUIDEINST_1 ≠ 1), nėra atsakymo – -1

 

GUIDETYPE

 

PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ GAUTOS NEMOKAMOS INFORMACIJOS ARBA KONSULTACIJŲ IR (ARBA) PAGALBOS DĖL MOKYMOSI GALIMYBIŲ RŪŠIS

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

GUIDETYPE_1

 

Informacija arba konsultacijos ir (arba) pagalba dėl mokymosi galimybių

 

GUIDETYPE_2

 

Įgūdžių ir gebėjimų vertinimas naudojant testus, įgūdžių patikrinimus arba pokalbius

 

GUIDETYPE_3

 

Informacija ar konsultacijos ir (arba) pagalba dėl įgūdžių, kompetencijos ar ankstesnio mokymosi įteisinimo/pripažinimo tvarkos patvirtinimo

 

GUIDETYPE_4

 

Kitų rūšių informacija ar konsultacijos ir (arba) pagalba

 

 

 

Kiekvienas GUIDETYPE_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (GUIDEINST_1 ≠ 1), nėra atsakymo – -1

 

GUIDEMODE

 

PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ GAUTOS NEMOKAMOS INFORMACIJOS ARBA KONSULTACIJŲ IR (ARBA) PAGALBOS DĖL MOKYMOSI GALIMYBIŲ TEIKIMO BŪDAS

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

GUIDEMODE_1

 

Asmeninis bendravimas

 

GUIDEMODE_2

 

Bendravimas su asmeniu internetu, telefonu, elektroniniu paštu arba bet kokiomis kitomis medijų priemonėmis

 

GUIDEMODE_3

 

Bendravimas informacijos arba konsultacijų ir (arba) pagalbos teikimui naudojant kompiuterinę programėlę

 

GUIDEMODE_4

 

Jokio bendravimo, informacija teikiama tik naudojant specialią medžiaga (knygas, plakatus, interneto svetaines, informacinius lapelius, TV programų ir kt.)

 

 

 

Kiekvienas GUIDEMODE_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (GUIDEINST_1 ≠ 1), nėra atsakymo – -1

 

3.   Dalyvavimas formaliojo švietimo ir mokymo veikloje

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

FED

 

DALYVAVIMAS FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE PER PASTARUOSIUS 12 MĖN.

Visi

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

FEDNUM

 

DALYVAVIMO FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE, KURIOJE DALYVAUTA PER PASTARUOSIUS 12 MĖN., KARTŲ SKAIČIUS

Visi

 

0

Jokios veiklos (FED=2)

 

 

1–99

Dalyvavimo kartų skaičius

 

FEDLEVEL

 

PASKIAUSIOS FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS LYGMUO

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (įskaitant ISCED 3 programas, trunkančias trumpiau nei dvejus metus)

 

 

302

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau, nuosekli (t. y. suteikianti galimybę studijuoti tik pagal kitą ISCED 3 programą)

 

 

303

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau (baigtinė arba suteikianti galimybę studijuoti tik pagal ISCED 4)

 

 

304

ISCED 3, suteikianti galimybę studijuoti pagal ISCED 5, 6 arba 7

 

 

300

ISCED 3 programa, trunkanti dvejus metus ar ilgiau, neskiriant, ar yra galimybė studijuoti pagal kitų ISCED lygmenų programas

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

PASKIAUSIOS FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS SRITIS

FEDNUM ≥ 1 ir FEDLEVEL = 300–800

 

0000–9998

Švietimo ir mokymo sričių klasifikacijos 1 lygmuo

 

 

arba

(neprivaloma)

arba smulkesni išsilavinimo ir mokymo sričių klasifikavimo lygmenys

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0 arba FEDLEVEL ≠ 300–800)

 

FEDVOC

 

PASKIAUSIOS FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS KRYPTIS

FEDLEVEL= 300–400

 

1

Bendrasis lavinimas

 

 

2

Profesinis mokymas

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDLEVEL ≠ 300–400)

 

FEDSTARTYEAR

 

METAI, KURIAIS PRASIDĖJO PASKIAUSIA FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA

FEDNUM ≥ 1

 

4 skaitmenys

Metai, kuriais prasidėjo paskiausia formaliojo švietimo veikla

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

MĖNUO, KURIUO PRASIDĖJO PASKIAUSIA FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA

FEDNUM ≥ 1

 

1–12

Mėnuo, kuriuo prasidėjo paskiausia formaliojo švietimo veikla

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

PASKIAUSIOS FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS BAIGIMAS

FEDNUM ≥ 1

 

1

Ne, nutraukiau studijas prieš numatomą pabaigą

 

 

2

Ne, ji tebevyksta

 

 

3

Taip, ją užbaigiau

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

PASKIAUSIA FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA, ORGANIZUOTA KAIP NUOTOLINIS MOKYMASIS

FEDNUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

NUOTOLINIS MOKYMASIS, RENGIAMAS KAIP KURSAI INTERNETU

FEDDIST = 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

NAUDOJIMASIS INTERNETINIAIS ŠVIETIMO IŠTEKLIAIS PASKIAUSIAI FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Labai dažnai

 

 

2

Dažnai

 

 

3

Kartais

 

 

4

Niekada

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

BENDRAVIMAS SU KITAIS ASMENIMIS (PVZ., MOKYTOJAIS, STUDENTAIS) NAUDOJANT ŠVIETIMO INTERNETO SVETAINES IR (ARBA) PORTALUS, VYKSTANT PASKIAUSIAI FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

DALYVAVIMO PASKIAUSIOJE FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE PRIEŽASTYS

FEDNUM ≥ 1

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

FEDREASON_01a

 

kad geriau atlikčiau darbą

 

FEDREASON_01b

 

kad pagerinčiau savo karjeros perspektyvas

 

FEDREASON_02

 

kad sumažinčiau galimybes netekti darbo

 

FEDREASON_03

 

kad turėčiau daugiau galimybių gauti ar pakeisti darbą arba profesiją

 

FEDREASON_04

 

kad galėčiau pradėti savo verslą

 

FEDREASON_05

 

buvo privaloma dalyvauti

 

FEDREASON_06

 

kad įgyčiau kasdieniame gyvenime praversiančių žinių ir (arba) įgūdžių

 

FEDREASON_07

 

kad gaučiau daugiau žinių ir (arba) ugdyčiau įgūdžius, susijusius su dominančiu dalyku

 

FEDREASON_08

 

kad gaučiau pažymėjimą

 

FEDREASON_09

 

kad susipažinčiau su naujais žmonėmis ir (arba) smagiai praleisčiau laiką

 

 

 

Kiekvienas FEDREASON_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (FEDNUM = 0), nėra atsakymo – -1

 

FEDWORKTIME

 

PASKIAUSIA FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLA DARBO VALANDOMIS, UŽ KURIAS MOKAMAS ATLYGIS (ĮSKAITANT MOKAMAS ATOSTOGAS AR KOMPENSACINIUS LAISVADIENIUS)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Tik darbo valandomis, už kurias mokamas atlygis

 

 

2

Daugiausia darbo valandomis, už kurias mokamas atlygis

 

 

3

Daugiausia po darbo valandų, už kurias mokamas atlygis

 

 

4

Tik po darbo valandų, už kurias mokamas atlygis

 

 

5

Tuo metu nedirbo

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

PASKIAUSIOS FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS MOKYMO VALANDŲ SKAIČIUS

FEDNUM ≥ 1

 

1–9999

Mokymo valandų skaičius

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ, REGISTRACIJĄ, EGZAMINUS, IŠLAIDOS KNYGOMS AR TECHNINĖMS MOKYMOSI PRIEMONĖMS, SKIRTOMS PASKIAUSIAI FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAI

FEDNUM ≥ 1

 

1

Viską apmokėjo respondentas

 

 

2

Iš dalies apmokėjo respondentas, o dalį – kitas asmuo

 

 

3

Viską apmokėjo kitas asmuo

 

 

4

Nemokama veikla

 

 

5

Nežinoma

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

UŽ MOKSLĄ, REGISTRACIJĄ, EGZAMINUS, KNYGAS AR TECHNINES MOKYMOSI PRIEMONES, SKIRTAS PASKIAUSIAI FORMALIOJO MOKYMOSI VEIKLAI, IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI APMOKĖJO:

FEDNUM ≥ 1 ir FEDPAID = 2 arba 3

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0 arba (FEDPAID ≠ 2 ir FEDPAID ≠ 3))

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

FEDPAIDBY_1

 

Esamas ar būsimas darbdavys

 

FEDPAIDBY_2

 

Valstybės užimtumo tarnybos

 

FEDPAIDBY_3

 

Kitos valstybės institucijos

 

FEDPAIDBY_4

 

Namų ūkio narys ar giminaitis

 

 

 

Kiekvienas FEDPAIDBY_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (FEDNUM = 0 arba (FEDPAID ≠ 2 ir FEDPAID ≠ 3)), nėra atsakymo – -1

 

FEDUSEA

 

ĮGŪDŽIŲ AR ŽINIŲ, ĮGYTŲ DALYVAUJANT PASKIAUSIOJE FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE, DABARTINIS NAUDOJIMAS

FEDNUM ≥ 1

 

1

Labai didelis

 

 

2

Pakankamas

 

 

3

Labai mažas

 

 

4

Jokio

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

ĮGŪDŽIŲ AR ŽINIŲ, ĮGYTŲ DALYVAUJANT PASKIAUSIOJE FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE, TIKĖTINAS NAUDOJIMAS

FEDNUM ≥ 1

 

1

Labai didelis

 

 

2

Pakankamas

 

 

3

Labai mažas

 

 

4

Jokio

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

REZULTATAI, SUSIJĘ SU NAUJAIS ĮGŪDŽIAIS IR (ARBA) ŽINIOMIS, ĮGYTOMIS DALYVAUJANT PASKIAUSIOJE FORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE

FEDNUM ≥ 1

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (FEDNUM = 0)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

FEDOUTCOME_1

 

Naujas darbas

 

FEDOUTCOME_3

 

Didesnis darbo užmokestis

 

FEDOUTCOME_2

 

Paaukštinimas

 

FEDOUTCOME_4

 

Naujos užduotys

 

FEDOUTCOME_5

 

Geresni darbo rezultatai

 

FEDOUTCOME_6

 

Asmeninės priežastys (susipažino su naujais žmonėmis, atnaujino bendruosius gebėjimus, kt.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Kol kas jokių rezultatų

 

 

 

Kiekvienas FEDOUTCOME_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (FEDNUM = 0), nėra atsakymo – -1

 

4.   Dalyvavimas neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

(NFE)

 

DALYVAVIMAS BET KOKIOJE TOLIAU NURODYTOJE VEIKLOJE SIEKIANT GAUTI DAUGIAU ŽINIŲ AR UGDYTI ĮGŪDŽIUS BET KOKIOJE SRITYJE (ĮSKAITANT POMĖGIUS) PER PASTARUOSIUS 12 MĖN.

Visi

NFECOURSE

 

a.

KURSAI

Visi

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

NFEWORKSHOP

 

b.

PRAKTINIAI IR TEORINIAI SEMINARAI

Visi

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

NFEGUIDEDJT

 

c.

MOKYMAS DARBO VIETOJE

Visi

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

NFELESSON

 

d.

PRIVAČIOS PAMOKOS

Visi

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

NFENUM

 

DALYVAVIMO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE, KURIOJE DALYVAUTA PER PASTARUOSIUS 12 MĖN., KARTŲ SKAIČIUS

Visi

 

0

Jokios veiklos (NFECOURSE = 2 ir NFEWORKSHOP = 2 ir NFEGUIDEDJT = 2 ir NFELESSON = 2)

 

 

1–99

Dalyvavimo kartų skaičius

 

 

 

VEIKLOS RŪŠIŲ NUSTATYMAS (IKI 7)

 

(NFEACT01)

 

01 – pirma veikla

 

NFEACT01_TYPE

 

VEIKLOS RŪŠIS

NFENUM ≥ 1

 

1

Kursai

 

 

2

Praktiniai ir teoriniai seminarai

 

 

3

Mokymas darbo vietoje

 

 

4

Privačios pamokos

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

VEIKLOS TIKSLAS

NFENUM ≥ 1

 

1

Daugiausia susijęs su darbu

 

 

2

Daugiausia susijęs su asmeninėmis ir (arba) su darbu nesusijusiomis priežastimis

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

MOKYMOSI VEIKLA VYKO VISIŠKAI AR DAUGIAUSIA DARBO VALANDOMIS, UŽ KURIAS MOKAMAS ATLYGIS (ĮSKAITANT MOKAMAS ATOSTOGAS IR KOMPENSACINIUS LAISVADIENIUS)

NFENUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne (įskaitant, jei tuo metu nedirbo)

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

MOKYMOSI VEIKLA, KURIOS DALĮ IŠLAIDŲ ARBA VISAS IŠLAIDAS APMOKĖJO DARBDAVYS

NFENUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne (įskaitant, jei tuo metu nedirbo)

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 – antra veikla

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 – trečia veikla

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 – ketvirta veikla

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 – penkta veikla

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 – šešta veikla

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 – septinta veikla

NFENUM ≥ 7

NFEACT 07_TYPE

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Koduojama kaip (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

PIRMOS ATSITIKTINAI ATRINKTOS VEIKLOS KODAS

NFENUM ≥ 1

 

01–07

Pirmos atsitiktinai atrinktos veiklos identifikavimo kodas (veiklos kodas, kaip nurodyta NFEACTxx)

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Kaip ir NFEACT01_TYPE–NFEACT07_TYPE nurodytas pirmos atsitiktinai atrinktos veiklos kodas

 

NFEFIELD1

 

PIRMOS VEIKLOS SRITIS

NFERAND1 ≠ -2

 

0000–9998

Švietimo ir mokymo sričių klasifikacijos 1 lygmuo

 

 

arba

(neprivaloma)

arba smulkesni išsilavinimo ir mokymo sričių klasifikavimo lygmenys

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1= –2)

 

NFEDIST1

 

PIRMA VEIKLA, ORGANIZUOJAMA KAIP NUOTOLINIS MOKYMASIS

NFENUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

NUOTOLINIS MOKYMASIS VYKDANT PIRMĄ VEIKLĄ, ORGANIZUOJAMAI KAIP KURSAI INTERNETU

NFEDIST1 = 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

NAUDOJIMASIS INTERNETINIAIS ŠVIETIMO IŠTEKLIAIS VYKDANT PIRMĄ VEIKLĄ

NFENUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM=0)

 

NFEOERB1

 

BENDRAVIMAS SU KITAIS ASMENIMIS (PVZ., MOKYTOJAIS, STUDENTAIS) NAUDOJANT ŠVIETIMO INTERNETO SVETAINES IR (ARBA) PORTALUS, VYKDANT PIRMĄ VEIKLĄ

NFENUM ≥ 1

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

DALYVAVIMO PIRMOJE VEIKLOJE PRIEŽASTYS

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1=-2)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

NFEREASON1_01a

 

kad geriau atlikčiau darbą

su darbu susijusi veikla

NFEREASON1_01b

 

kad pagerinčiau savo karjeros perspektyvas

su darbu susijusi veikla

NFEREASON1_02

 

kad sumažinčiau galimybes netekti darbo

su darbu susijusi veikla

NFEREASON1_03

 

kad turėčiau daugiau galimybių gauti ar pakeisti darbą arba profesiją

su darbu susijusi veikla

NFEREASON1_04

 

kad galėčiau pradėti savo verslą

su darbu susijusi veikla

NFEREASON1_13

 

dėl organizacinių ir (arba) technologinių pokyčių darbe

su darbu susijusi veikla

NFEREASON1_11

 

reikalauja darbdavys arba yra teisiškai privalomas

 

NFEREASON1_06

 

kad įgyčiau kasdieniame gyvenime praversiančių žinių ir (arba) įgūdžių

 

NFEREASON1_07

 

kad gaučiau daugiau žinių ir (arba) ugdyčiau įgūdžius, susijusius su dominančiu dalyku

 

NFEREASON1_08

 

kad gaučiau pažymėjimą

 

NFEREASON1_09

 

kad susipažinčiau su naujais žmonėmis ir (arba) smagiai praleisčiau laiką

 

NFEREASON1_10

 

dėl sveikatos

 

NFEREASON1_12

 

kad geriau atlikčiau savanorišką darbą

 

 

 

Kiekvienas NFEREASON1_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (NFERAND1 = -2), nėra atsakymo – -1

 

NFENBHOURS1

 

BENDRAS PIRMOS VEIKLOS MOKYMO VALANDŲ SKAIČIUS

NFERAND1 ≠ -2

 

1–9999

Mokymo valandų skaičius

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

PIRMOS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKĖJAS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Formaliojo švietimo įstaiga

 

 

2

Neformaliojo švietimo ir mokymo įstaigos

 

 

3

Komercinė įmonė, kurios pagrindinė veikla nėra švietimas ir mokymas (pvz., įrangos tiekėjai)

 

 

4

Darbdavys

 

 

5

Darbdavių organizacijos, prekybos rūmai

 

 

6

Profesinės sąjungos

 

 

7

Ne pelno organizacijos, pvz., kultūros draugija, politinė partija

 

 

8

Pavieniai asmenys (pvz., studentai, teikiantys privačių pamokų paslaugas)

 

 

9

Nekomercinė įstaiga, kurios pagrindė veikla nėra švietimas ir mokymas (pvz., bibliotekos, muziejai, ministerijos)

 

 

10

Kita

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

PIRMOS VEIKLOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMAS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Taip, jo reikalauja darbdavys arba profesinė organizacija, arba jis yra teisiškai privalomas

 

 

2

Taip, bet jo nereikalauja darbdavys arba profesinė organizacija, arba jis nėra teisiškai neprivalomas

 

 

3

Ne (tik dalyvavimo patvirtinimas)

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ, REGISTRACIJĄ, EGZAMINUS, KNYGAS AR TECHNINES MOKYMOSI PRIEMONES

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Viską apmokėjo respondentas

 

 

2

Iš dalies apmokėjo respondentas, o dalį – kitas asmuo

 

 

3

Viską apmokėjo kitas asmuo

 

 

4

Nemokama veikla

 

 

5

Nežinoma

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

DALIES IŠLAIDŲ ARBA VISŲ IŠLAIDŲ UŽ PIRMOS VEIKLOS MOKSLĄ, REGISTRACIJĄ, EGZAMINUS, KNYGAS AR TECHNINES MOKYMOSI PRIEMONES APMOKĖJIMAS

NFERAND1 ≠ -2 ir NFEPAID1 = 2 arba 3

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2 arba (NFEPAID1 ≠ 2 arba 3))

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Esamas ar būsimas darbdavys

 

NFEPAIDBY1_2

 

Valstybės užimtumo tarnybos

 

NFEPAIDBY1_3

 

Kitos valstybės institucijos

 

NFEPAIDBY1_4

 

Namų ūkio narys ar giminaitis

 

 

 

Kiekvienas NFEPAIDBY1_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (NFERAND1 = -2 arba (NFEPAID1 ≠ 2 arba 3)), nėra atsakymo – -1

 

NFEPAIDVAL1

 

IŠLAIDOS UŽ MOKSLĄ, REGISTRACIJĄ, EGZAMINUS, KNYGAS IR (ARBA) KITAS TECHNINES MOKYMOSI PRIEMONES, SKIRTAS PIRMAI VEIKLAI, KURIAS APMOKĖJO RESPONDENTAS AR NAMŲ ŪKIO NARYS AR GIMINAITIS

NFEPAID1 = 1 arba NFEPAID1 = 2 arba (NFEPAID1 = 3 ir NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

Eurais

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma [NFEPAID1 ≠ 1 ir NFEPAID1 ≠ 2 ir (NFEPAID1 = 3 ir NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

ĮGŪDŽIŲ AR ŽINIŲ, ĮGYTŲ DALYVAUJANT PIRMOJE VEIKLOJE, DABARTINIS NAUDOJIMAS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Labai didelis

 

 

2

Pakankamas

 

 

3

Labai mažas

 

 

4

Jokio

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

ĮGŪDŽIŲ AR ŽINIŲ, ĮGYTŲ DALYVAUJANT PIRMOJE VEIKLOJE, TIKĖTINAS NAUDOJIMAS

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Labai didelis

 

 

2

Pakankamas

 

 

3

Labai mažas

 

 

4

Jokio

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

REZULTATAI, SUSIJĘ SU NAUJAIS ĮGŪDŽIAIS AR ŽINIOMIS, ĮGYTOMIS DALYVAUJANT PIRMOJE VEIKLOJE

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Naujas darbas

 

NFEOUTCOME1_3

 

Didesnis darbo užmokestis

 

NFEOUTCOME1_2

 

Paaukštinimas

 

NFEOUTCOME1_4

 

Naujos užduotys

 

NFEOUTCOME1_5

 

Geresni darbo rezultatai

 

NFEOUTCOME1_6

 

Asmeninės priežastys (susipažino su naujais žmonėmis, atnaujino bendruosius gebėjimus, kt.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Kol kas jokių rezultatų

 

 

 

Kiekvienas NFEOUTCOME1_x kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (NFERAND1 = -2), nėra atsakymo – -1

 

NFERAND2

 

ANTROS ATSITIKTINAI ATRINKTOS VEIKLOS KODAS

Kintamieji ir kodavimas analogiški NFERAND 1

 

5.   Dalyvavimo formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje sunkumai

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

DIFFICULTY

 

SUNKUMAI, PATIRTI (DAUGIAU) DALYVAUJANT FORMALIOJO AR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE PER PASTARUOSIUS 12 MĖN.

Visi

 

1

Asmuo dalyvavo formaliojo ar neformaliojo švietimo veikloje ir nenorėjo dalyvauti daugiau

 

 

2

Asmuo dalyvavo formaliojo arba neformaliojo švietimo veikloje ir norėjo dalyvauti daugiau

 

 

3

Asmuo nedalyvavo formaliojo arba neformaliojo švietimo veikloje ir dalyvauti nenorėjo

 

 

4

Asmuo nedalyvavo formaliojo arba neformaliojo švietimo veikloje, bet dalyvauti norėjo

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

NEED

 

NĖRA POREIKIO (TOLIAU) MOKYTIS

DIFFICULTY = 1 arba 3

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (DIFFICULTY ≠ 1 arba 3)

 

DIFFTYPE

 

SUNKUMŲ POBŪDIS

(DIFFICULTY = 2 arba 4) arba NEED = 2

 

0

Nė vienas (-a) iš toliau nurodytų atsakymų

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma [(DIFFICULTY ≠ 2 arba 4) ir NEED ≠ 2]

 

 

 

Atsakymų sąrašas (galima rinktis daugiau nei vieną):

 

DIFFTYPE_01

 

01 sunkumas – nebuvo tinkamų sąlygų

 

DIFFTYPE_02

 

02 sunkumas – kaina

 

DIFFTYPE_03

 

03 sunkumas – nėra darbdavio ar valstybės tarnybų paramos

 

DIFFTYPE_04

 

04 sunkumas – tvarkaraštis

 

DIFFTYPE_05

 

05 sunkumas – nuotolis

 

DIFFTYPE_06

 

06 sunkumas – nėra galimybės naudotis kompiuteriu ar internetu

 

DIFFTYPE_07

 

07 sunkumas – šeimos pareigos

 

DIFFTYPE_08a

 

08a sunkumas – sveikata

 

DIFFTYPE_08b

 

08b sunkumas – amžius

 

DIFFTYPE_09

 

09 sunkumas – kitos asmeninės priežastys

 

DIFFTYPE_10

 

10 sunkumas – nėra tinkamos švietimo arba mokymo veiklos

 

DIFFTYPE_12

 

12 sunkumas – neigiama ankstesnio mokymosi patirtis

 

 

 

Kiekvienas DIFFTYPE_xx kintamasis koduojamas taip: jei pasirinkta – 1, nepasirinkta – 2, netaikoma – -2 (DIFFICULTY ≠ 2 arba 4), nėra atsakymo – -1

 

DIFFMAIN

 

DIDŽIAUSIAS SUNKUMAS

(DIFFICULTY = 2 arba 4) arba NEED = 2

 

3 skaitmenys

Vieno iš 01–12 priežasčių kodas (koduojama kaip kintamasis DIFFTYPE)

 

 

-2

Netaikoma [(DIFFICULTY ≠ 2 arba 4) arba NEED ≠ 2]

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

6.   Dalyvavimas neoficialioje mokymosi veikloje

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

(INF)

 

DALYVAVIMAS TOKIŲ KITŲ RŪŠIŲ VEIKLOJE PER PASTARUOSIUS 12 MĖN. (TIKSLINGAS MOKYMASIS SIEKIANT GAUTI DAUGIAU ŽINIŲ AR UGDYTI ĮGŪDŽIUS DARBE IR LAISVALAIKIU)

Visi

INFFAMILY

 

MOKOMASI IŠ ŠEIMOS NARIO, DRAUGO AR BENDRADARBIO

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

INFMATERIAL

 

MOKOMASI NAUDOJANT SPAUSDINTĄ MEDŽIAGĄ (KNYGAS, PROFESINIUS ŽURNALUS, KT.)

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

INFCOMPUTER

 

MOKOMASI NAUDOJANTIS KOMPIUTERIU (INTERNETU ARBA NE INTERNETU)

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

INFMEDIA

 

MOKOMASI NAUDOJANTIS TELEVIZIJA, RADIJU, VAIZDO MEDŽIAGA

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

INFMUSEUM

 

MOKOMASI LANKANTIS MUZIEJUOSE, ISTORINIUOSE, GAMTINIUOSE ARBA PRAMONINIUOSE OBJEKTUOSE

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

INFLIBRARIES

 

MOKOMASI LANKANTIS MOKYMOSI CENTRUOSE (ĮSKAITANT BIBLIOTEKAS)

 

 

1

Taip

 

 

2

Ne

 

7.   Kalbos

Kintamasis

Kodas

Aprašymas

Filtras

LANGMOTHER

 

GIMTOJI (-IOS) KALBA (-OS)

Visi

 

 

Kodai pagrįsti ISO šalių klasifikacija

 

 

2 skaitmenų

Pirma kalba

 

 

2 skaitmenų

Antra kalba (00, jei nėra)

 

LANGUSED

 

KITOS KALBOS, IŠSKYRUS GIMTĄJĄ (-IAS) KALBĄ (-AS)

Visi

 

0–99

Kitų kalbų skaičius

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

LANGUSED_1

2 skaitmenys

1 – pirmos kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

LANGUSED_2

2 skaitmenys

2 – antros kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

LANGUSED_3

2 skaitmenys

3 – trečios kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

LANGUSED_4

2 skaitmenys

4 – ketvirtos kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

LANGUSED_5

2 skaitmenys

5 – penktos kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

LANGUSED_6

2 skaitmenys

6 – šeštos kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

LANGUSED_7

2 skaitmenys

7 – septintos kalbos kodas arba 00 (nėra)

 

 

 

Kiekvienas LANGUSED_x kintamasis koduojamas pagal ISO šalių klasifikaciją

 

LANGBEST1

 

PIRMA GERIAUSIAI MOKAMA KALBA (IŠSKYRUS GIMTĄJĄ (-IAS) KALBĄ (-AS))

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

 

2 skaitmenys

Pirma kalba (2 skaitmenų kodas)

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

PIRMOS GERIAUSIAI MOKAMOS KALBOS MOKĖJIMAS (IŠSKYRUS GIMTĄJĄ (-IAS) KALBĄ (-AS))

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Aš tik suprantu ir moku kelis žodžius ir frazes

 

 

1

Suprantu ir vartoju nesudėtingus kasdieninius posakius. Kalbą vartoju, kai aptariami žinomi dalykai ir situacijos

 

 

2

Suvokiu prasmę, kai kalbama aiškiai, ir galiu parengti nesudėtingą tekstą. Galiu apibūdinti patirtį bei įvykius ir bendrauti pakankamai sklandžiai

 

 

3

Suprantu įvairių sričių sudėtingesnius tekstus ir lanksčiai vartoju kalbą. Kalbą moku beveik puikiai

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

ANTRA GERIAUSIAI MOKAMA KALBA (IŠSKYRUS GIMTĄJĄ (-IAS) KALBĄ (-AS))

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Pagal ISO šalių klasifikaciją

 

 

2 skaitmenys

Antra kalba (2 skaitmenų kodas)

 

 

-1

Nėra atsakymo

 

 

-2

Netaikoma (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

ANTROS GERIAUSIAI MOKAMOS KALBOS MOKĖJIMAS (IŠSKYRUS GIMTĄJĄ (-IAS) KALBĄ (-AS))

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Koduojama kaip LANGLEVEL1

 


II PRIEDAS

Imties ir tikslumo reikalavimai

1.

Antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo duomenys turi būti grindžiami tipiškiausiomis tikimybinėmis imtimis.

Svoriniai daugikliai turėtų būti apskaičiuojami visų pirma atsižvelgiant į atrankos tikimybę ir turimus išorinius duomenis, susijusius su tiriamosios gyventojų grupės pasiskirstymu pagal lytį, amžiaus grupes [25–34, 35–54, 55–64], išsilavinimą [ne aukštesnis kaip pagrindinis išsilavinimas (ISCED 1 lygmens arba žemesnis, ISCED 2 ir ISCED 3 programos, trunkančios trumpiau nei dvejus metus); vidurinis išsilavinimas (ISCED 3 ir 4 lygmenys); aukštasis išsilavinimas (5–8 lygmenys)]; užimtumą [dirba arba yra bedarbis]; regioną [NUTS II lygio], kai nacionaliniu lygmeniu tokie išorės duomenys laikomi pakankamai patikimais.

2.

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 452/2008 priedu, antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo imties dydis nustatomas vadovaujantis tikslumo reikalavimais, pagal kuriuos veiksmingi nacionalinio masto imčių dydžiai, apskaičiuojami remiantis paprasta atsitiktine atranka, neturėtų viršyti 5 000 asmenų.

3 punkte nurodyto rodiklio absoliuti paklaidos riba neturi viršyti 3 punkte nurodyto ribinio dydžio, išskyrus atvejus, kai reikia daugiau kaip 5 000 asmenų veiksmingos nacionalinės imties. Pastaruoju atveju reikalaujama veiksminga nacionalinė imtis yra 5 000 asmenų.

3.

Antrasis suaugusiųjų švietimo tyrimas turėtų būti parengtas taip, kad absoliučios paklaidos ribos, susijusios su visos 25–64 m. amžiaus gyventojų tiriamosios grupės apskaičiuotu dalyvavimu neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje, įvertis neviršytų 1,4 procentinio punkto.

Šis reikalavimas padidinamas iki 1,7 procentinio punkto šalims, kuriose 25–64 m. gyventojų yra nuo vieno milijono iki trijų su puse milijono.

Šis reikalavimas taip pat padidinamas iki 2,0 procentinio punkto šalims, kuriose 25–64 m. gyventojų yra mažiau nei vienas milijonas.

4.

3 punkte paminėta absoliuti paklaidos riba yra pusė 95 proc. pasikliautinojo intervalo dydžio.

Veiksmingi nacionalinių imčių dydžiai turėtų būti koreguojami dėl imties modelio poveikio ir numatomų vieneto neatsakymų, kad planavimo etape būtų nustatyti tikri imties dydžiai.

Šie reikalavimai taikomi 25–64 m. asmenų rezidentų imčiai. Platesnės aprėpties nacionalinių imčių atveju 25–64 m. gyventojų rezidentų įverčiai turėtų atitikti pirmiau išdėstytus tikslumo reikalavimus.


III PRIEDAS

Kokybės reikalavimai ir standartinė kokybės ataskaita

Standartinė kokybės ataskaita pateikiama remiantis Europos statistikos sistemos standartinių kokybės ataskaitų struktūra. Ypač daug dėmesio skiriama aktualumui, tikslumui, savalaikiškumui ir punktualumui, prieinamumui ir aiškumui, palyginamumui ir nuoseklumui, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 452/2008 4 straipsnio 1 dalies d punkte.

Valstybės narės teikia standartinę kokybės ataskaitą kaip nurodyta šio reglamento 6 straipsnyje. Tam jos naudoja Komisijos (Eurostato) nustatytą duomenų perdavimo formatą. Prie ataskaitos pridedama nacionalinio klausimyno kopija.

Taikomi toliau nurodyti standartiniai kokybės kriterijai.

1.   AKTUALUMAS

Tyrimo vykdymas ir statistikos atitikties esamiems ir potencialiems naudotojų poreikiams laipsnis.

Naudotojų apibūdinimas ir klasifikacija.

Individualūs kiekvienos naudotojų grupės poreikiai.

Ar šie poreikiai buvo patenkinti ir kokiu mastu.

2.   TIKSLUMAS

2.1.   Imties paklaidos

Imties modelio ir faktinės imties apibūdinimas.

Galutinių svorinių daugiklių skaičiavimo, įskaitant neatsakymo modelį ir naudotus pagalbinius kintamuosius, apibūdinimas.

Įverčių variacijos koeficientai pagal imties sluoksnius, susiję su II priedo 3 punkte išvardytais atitinkamais rodikliais.

Variacijos nustatymo programinė įranga.

Naudotų pagalbinių kintamųjų ar informacijos apibūdinimas.

Neatsakymų analizės atveju imties ir rezultatų nukrypimų apibūdinimas.

2.2.   Su imtimi nesusijusios paklaidos

2.2.1.   Aprėpties paklaidos

Imčiai naudoto registro aprašymas ir jo kokybė.

Registre pateikiama informacija ir jos atnaujinimo dažnumas.

Paklaidas dėl imties sąrašo ir tikslinių grupių bei pogrupių neatitikimų (perteklius, nepakankamumas, klaidingas klasifikavimas).

Šiai informacijai gauti naudoti metodai.

Klaidingos klasifikacijos tvarkymo pastabos.

2.2.2.   Apskaičiavimo paklaidos

Įvertinamos paklaidos, kurios atsirado renkant duomenis, pavyzdžiui, dėl:

klausimyno formos (preliminaraus testo rezultatų arba laboratorinių metodų, apklausos strategijų);

duomenis teikiančio vieneto ir (arba) respondento (respondentų reakcijos);

duomenų rinkimo priemonių ir administracinių įrašų (administracinių ir apklausos sąvokų atitiktis, pvz., ataskaitinis laikotarpis, galimybė naudotis atskirais duomenimis) naudojimo;

duomenų rinkimo metodų.

2.2.3.   Duomenų apdorojimo paklaidos

Duomenų redagavimo aprašymas:

naudota apdorojimo sistema ir priemonės;

paklaidos dėl kodavimo, redagavimo, svorių taikymo, lentelių sudarymo ir pan.;

makro (ir arba) mikro lygmenų kokybės patikrinimai;

taisymų ir klaidingo redagavimo atvejų suskirstymas į trūkstamas vertes, klaidas ir anomalijas.

2.2.4.   Paklaidos dėl negautų duomenų

Priemonės, kurių imtasi pakartotiniam ryšiui su respondentais:

vieneto atsakymo lygis ir atsakymo į atskirus klausimus lygis;

vieneto neatsakymo ir neatsakymo į klausimus vertinimas;

išsami praleistų reikšmių įrašymo procedūrų ataskaita, įskaitant praleistų reikšmių įrašymo metodus ir (arba) pakartotiną svorių taikymą;

metodinės pastabos ir neatsakymų analizės rezultatai arba kiti metodai, kuriais vertinamas neatsakymų poveikis.

3.   SAVALAIKIŠKUMAS IR PUNKTUALUMAS

Kiekvieno iš projekto etapų – duomenų rinkimo, priminimų ir vėlesnės priežiūros, duomenų tikrinimo ir redagavimo, tolesnio patvirtinimo ir įrašymo, neatsakymų tyrimo (jei reikia), įvertinimo, duomenų perdavimo Eurostatui ir nacionalinių rezultatų platinimo – pradžios ir pabaigos datų lentelė.

4.   PRIEINAMUMAS IR AIŠKUMAS

Naudojimosi duomenimis sąlygos.

Rezultatų sklaidos planas.

Bet kokių metodologinių dokumentų, susijusių su teikiamais statistiniais duomenimis, kopijos.

5.   PALYGINAMUMAS

Jei įmanoma ir reikalinga, šalys turėtų pateikti:

pastabas dėl nukrypimo nuo Europos klausimyno ir apibrėžčių;

pastabas dėl tyrimo sąsajų su kitais nacionaliniais tyrimais;

pastabas dėl naudojimosi registruose esančiais duomenimis atliekant tyrimą;

aprašymą, kaip buvo laikomasi šio reglamento reikalavimų, kad būtų galima įvertinti duomenų palyginamumą.

6.   SUDERINAMUMAS

Tų pačių reiškinių ar temų statistinių duomenų, gautų atlikus kitus tyrimus ar iš kitų šaltinių, palyginimas.

Aprašymas, kaip buvo laikomasi šio reglamento reikalavimų, kad būtų galima įvertinti geografinį duomenų palyginamumą.

7.   SĄNAUDOS IR NAŠTA

Naštos ir naudos analizė nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, atsižvelgiant į:

laiko, skirto atsakyti į klausimyną, vidurkį;

probleminius tyrimo klausimus arba modulius;

mokymosi veiklos klasifikavimo ir apibrėžimo problemas, su kitais klasifikatoriais susijusias problemas;

suaugusiųjų dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą veikloje duomenų rinkimo požiūriu naudingiausius (nenaudingiausius) kintamuosius;

tikėtiną arba faktinį nacionalinių duomenų naudotojų lūkesčių patenkinimo laipsnį;

respondentams tenkančią naštą.

Pastangos sąnaudoms sumažinti.


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1176/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIId zonos Sąjungos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

63/TQ43

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

SRX/07D.

Rūšis

Rombinės rajos (Rajiformes)

Zona

VIId zonos Sąjungos vandenys

Draudimo data

2014 10 3


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1177/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIa zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

62/TQ43

Valstybė narė

Airija

Ištekliai

SOL/07A.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIa zona

Draudimo data

2014 10 2


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1178/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

59/TQ43

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

POK/04-N.

Rūšis

Ledjūrio menkė (Pollachius virens)

Zona

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

Draudimo data

2014 10 6


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1179/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

60/TQ43

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

COD/04-N.

Rūšis

Atlantinė menkė (Gadus Morhua)

Zona

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

Draudimo data

2014 10 6


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1180/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes VIIa zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

61/TQ43

Valstybė narė

Airija

Ištekliai

COD/07A.

Rūšis

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

VIIa zona

Draudimo data

2014 10 2


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1181/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIa, VIb, VIIa-c ir VIIe-k zonų Sąjungos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

64/TQ43

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

SRX/67AKXD

Rūšis

Rombinės rajos (Rajiformes)

Zona

VIa, VIb, VIIa-c ir VIIe-k zonų Sąjungos vandenys

Draudimo data

2014 10 11


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1182/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIa, VIb, VIIa-c ir VIIe-k zonų Sąjungos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

67/TQ43

Valstybė narė

Nyderlandai

Ištekliai

SRX/67AKXD

Rūšis

Rombinės rajos (Rajiformes)

Zona

VIa, VIb, VIIa-c ir VIIe-k zonų Sąjungos vandenys

Draudimo data

2014 10 16


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1183/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIa zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

68/TQ43

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

SOL/07A.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIa zona

Draudimo data

2014 10 21


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/60


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1184/2014

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes IIIa ir IV zonose; IIa, IIIb, IIIc zonų Sąjungos vandenyse ir 22–32 pakvadračiuose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

65/TQ43

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

POK/2A34.

Rūšis

Ledjūrio menkė (Pollachius virens)

Zona

IIIa ir IV zonos; IIa, IIIb, c zonų ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

Draudimo data

2014 10 20


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/62


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1185/2014

2014 m. lapkričio 3 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/64


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1186/2014

2014 m. lapkričio 3 d.

kuriuo nustatomi nuo 2014 m. lapkričio 4 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 642/2010 (2) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [paprastieji kviečiai, skirti sėjai], ex 1001 99 00 [aukštos kokybės paprastieji kviečiai, išskyrus skirtus sėklai], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00, nustatomas importo muitas yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau tas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, siekiant apskaičiuoti to straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės toje dalyje nurodytų produktų CIF importo kainos;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 1 dalimi, apskaičiuojant to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų importo muitą turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta to reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka;

(4)

reikėtų nustatyti importo muitus, kurie būtų taikomi nuo 2014 m. lapkričio 4 d. tol, kol bus nustatyti ir įsigalios nauji muitai;

(5)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2014 m. lapkričio 4 d. galiojantys Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti grūdų sektoriaus importo muitai nustatomi šio reglamento I priedu, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2014 m. lapkričio 4 d.

KN kodas

Prekių aprašymas

Importo muitas (1)

(EUR už toną)

1001 11 00

Kietieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

1001 19 00

Kietieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

vidutinės kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

žemos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

ex 1001 91 20

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 99 00

Paprastieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 10 00

RUGIAI, skirti sėjai

4,49

1002 90 00

RUGIAI, išskyrus sėklą

4,49

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

4,49

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus skirtus sėjai (2)

4,49

1007 10 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus sėjai skirtus hibridus

4,49

1007 90 00

Grūdinis SORGAS, išskyrus sėklą

4,49


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalimi, importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūros uostas (už Gibraltaro sąsiaurio ribų) arba Juodosios jūros uostas ir jei prekės į Sąjungą atgabenamos Atlanto vandenynu arba per Sueco kanalą,

2 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Pirėnų pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje ir jei prekės į Sąjungą atgabenamos Atlanto vandenynu.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR už toną suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR už toną)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Prekių birža

Mineapolis

Čikaga

Kotiruojama

179,86

112,48

Meksikos įlankos priemoka

25,89

Didžiųjų ežerų priemoka

68,56

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Vežimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas

14,17 EUR už toną

Vežimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas

47,21 EUR už toną


(1)  Įtraukta 14 EUR už toną priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/67


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 30 d.

kuriuo Belgijai, Airijai, Prancūzijai, Maltai ir Suomijai leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės įgyvendinimo nuostatų

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7865)

(Tekstas autentiškas tik anglų, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, suomių ir švedų kalbomis)

(2014/773/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Airijos, Prancūzijos Respublikos, Maltos Respublikos ir Suomijos Respublikos prašymus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 452/2008 nustatoma bendra sistemingo Europos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo sistema. Jis taikomas rengiant suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą statistiką;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 452/2008 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus dėl objektyvių priežasčių valstybėms narėms gali būti nustatytos ribotos apimties nukrypti leidžiančios nuostatos;

(3)

Belgijos Karalystė, Airija, Prancūzijos Respublika, Maltos Respublika ir Suomijos Respublika pateikė prašymus leisti nukrypti nuo reglamento nuostatų, kurie grindžiami poreikiu iš esmės pakeisti jų nacionalines statistikos sistemas, kad jos visiškos atitiktų Reglamentą (EB) Nr. 452/2008;

(4)

todėl toms valstybėms narėms reikėtų nustatyti tokias leidžiančias nukrypti nuostatas;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Airijoje atliekant antrą suaugusiųjų dalyvavimo arba nedalyvavimo mokymosi visą gyvenimą veikloje tyrimą (toliau – antrasis suaugusiųjų švietimo tyrimas) duomenys renkami nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Ataskaitinis laikotarpis, kurio duomenys apie dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veikloje renkami, yra 12 mėnesių iki apklausos pradžios.

Prancūzijoje ir Suomijoje atliekant antrąjį suaugusiųjų švietimo tyrimą duomenys renkami nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. Ataskaitinis laikotarpis, kurio duomenys apie dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veikloje renkami, yra 12 mėnesių iki apklausos pradžios.

Belgija ir Malta antrojo suaugusiųjų švietimo tyrimo standartinės kokybės ataskaitos deramai parengtus mikroduomenų rinkinius Komisijai (Eurostatui) pateikia per devynis mėnesius nuo nacionalinių duomenų rinkimo laikotarpio pabaigos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Airijai, Prancūzijos Respublikai, Maltos Respublikai ir Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 145, 2008 6 4, p. 227.