ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 294

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. spalio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos ( 1 )

1

 

*

2014 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1063/2014, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius merlangus VIII zonoje

35

 

*

2014 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1064/2014, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIf ir VIIg zonose

37

 

*

2014 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1065/2014, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrines plekšnes VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse

39

 

 

2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1066/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

41

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/703/ES

 

*

2014 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl infekcinio galvijų rinotracheito likvidavimo Belgijoje kontrolės programos patvirtinimo ir dėl Vokietijos Tiuringijos federalinės žemės statuso kaip neužkrėstos infekciniu galvijų rinotracheitu iš dalies keičiami Sprendimo 2004/558/EB I ir II priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7113)  ( 1 )

43

 

 

2014/704/ES

 

*

2014 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų sąrašo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7139)  ( 1 )

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, klaidų ištaisymas ( OL L 105, 2010 4 27 )

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2014

2014 m. rugpjūčio 4 d.

dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1451/2007 (2) nustatytos esamų biodicinių veikliųjų medžiagų peržiūrėjimo programos (toliau – peržiūrėjimo programa), pradėtos vykdyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) 16 straipsnio 2 dalį, išsamios taisyklės. Ta direktyva buvo panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) Nr. 528/2012, todėl peržiūrėjimo programos tąsos išsamios taisyklės turėtų būti pritaikytos prie to reglamento nuostatų;

(2)

svarbu nustatyti veikliąsias medžiagas ir atitinkamus produktų tipus, kuriems skirtos tos veikliosios medžiagos, kitaip tariant, veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinius, kurie gali būti tiekiami rinkai ir naudojami, laikantis nacionalinių taisyklių, pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatas. Tai turėtų būti taikoma šiuo metu peržiūrėjimo programoje vertinamiems veikliųjų medžiagų ir atitinkamų produktų tipų deriniams;

(3)

jei produktui buvo taikoma su maistu ir pašarais susijusi nukrypti leidžianti nuostata, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 6 straipsnyje, tačiau jam netaikoma Reglamento (ES) Nr. 528/2012 2 straipsnio 5 dalies a punkte numatyta su maistu ir pašarais susijusi taikymo išimtis, tame produkte esančios veikliosios medžiagos, skirtos atitinkamų tipų produktams gaminti, turėtų būti įvertintos pagal peržiūrėjimo programą. Iki to vertinimo pabaigos turėtų būti leidžiama jas teikti rinkai ir naudoti pagal nacionalines taisykles. Išankstinio deklaravimo sistemoje turėtų būti nustatyta, kuriems produktams bus taikoma šia nuostata. Tas pats turėtų galioti tais atvejais, kai apie veikliosios medžiagos ir produktų tipo derinį nepranešama todėl, kad Reglamente (ES) Nr. 528/2012 apibrėžti kiti produktų tipai negu Direktyvoje 98/8/EB, arba jei tai svariai pagrįsta remiantis Komisijos sprendimu, priimtu pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, arba teismų praktika, kaip antai byla Nr. C-420/10 (4), arba Komisijos ar valstybių narių kompetentingų institucijų nurodymais, kurie vėliau peržiūrėti;

(4)

jei biocidinį produktą sudaro veiklioji medžiaga, jos yra biocidiniame produkte arba jį naudojant susidaro veiklioji medžiaga, kuri nebėra įtraukta į peržiūrėjimo programą, bet valstybėje narėje tą biocidinį produktą naudoti yra būtina, turi būti laikinai leidžiama toje valstybėje narėje – tai valstybei narei prisiimant atsakomybę ir laikantis tam tikrų sąlygų – naudoti ir tiekti jos rinkai biocidinį produktą, skirtą konkrečiai reikmei patenkinti;

(5)

siekiant užtikrinti nuoseklumą ir supaprastinimą, peržiūrėjimo programoje veikliųjų medžiagų vertinimo tvarka turėtų būti visiškai tokia pati kaip paraiškų, pateiktų pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnį arba pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 88/2014 (5), vertinimo tvarka;

(6)

dėl medžiagų, atitinkančių netvirtinimo arba pakeitimo kitomis medžiagomis kriterijus, vertinančioji kompetentinga institucija turėtų Agentūrai pateikti pasiūlymą dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (6) 37 straipsnio 1 dalį susirūpinimą keliančių pakitimų atžvilgiu, paliekant valstybėms narėms teisę pateikti pasiūlymus kitų ar visų pakitimų atžvilgiu. Vertinančioji kompetentinga institucija taip pat turėtų pasikonsultuoti su Agentūra dėl medžiagų, kurios galėtų atitikti patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų kriterijus arba medžiagų, kurios galėtų būti laikomos turinčiomis endokrininės sistemos ardymo savybių;

(7)

siekiant užtikrinti, kad peržiūrėjimo programa būtų baigta iki Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino, turėtų būti vertinami tik tie veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai, kurių reikiami duomenys pateikti iki Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 arba šiame reglamente nustatytų terminų. Be to, turėtų būti nustatyta, iki kada tie vertinimai turi būti užbaigti, atsižvelgiant į galimybę paraiškas patvirtinti likus mažiau kaip metams iki tų terminų;

(8)

kol kas nenustatyta jokių duomenų pateikimo reikalavimų dėl medžiagų įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 7 kategoriją. Todėl šiuo metu tikslinga nustatyti, kad paraiškos gali būti teikiamos tik dėl medžiagų įtraukimo į to priedo 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 kategoriją;

(9)

nepaisant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 90 straipsnio 2 dalies, remiantis to reglamento 91 straipsniu, darytina išvada, kad to reglamento 10 straipsnyje išvardyti kriterijai turėtų būti visais atvejais taikomi vėliau autorizuojant biocidinius produktus. Todėl atliekant visų veikliųjų medžiagų vertinimus reikėtų nustatyti, kurios medžiagos tuos kriterijus atitinka;

(10)

reikėtų leisti, kad būsimas peržiūrėjimo programos dalyvis bendru sutarimu galėtų prisijungti prie programos arba pakeisti esamą dalyvį, su sąlyga, kad dėl to neuždelsiamas vertinimas dėl ribotos duomenų prieigos, nes antraip būsimas dalyvis turėtų iš naujo gauti tuos duomenis;

(11)

dalyvavimas peržiūrėjimo programoje yra savanoriškas, tad dalyviams turėtų būti leidžiama iš jos pasitraukti. Taip atsitikus, būsimiems dalyviams turėtų būti leidžiama perimti rūpinimąsi medžiagos patvirtinimu, nebent ta galimybė jau kartą buvo suteikta, taip uždelsiant peržiūrėjimo programą, ir nebent Agentūra jau pradėjo rengti savo nuomonę;

(12)

jei atliekant veikliosios medžiagos vertinimą paaiškėja, kad oficialiai į peržiūrėjimo programą įtrauktas medžiagos tapatumas ne visai tiksliai atitinka faktiškai vertinamos medžiagos tapatumą ir tokiu atveju negalima pateikti tos medžiagos, kuri oficialiai įtraukta, vertinimo išvadų, turėtų būti numatyta galimybė vertinimo eigoje iš naujo apibrėžti medžiagą ir leisti kitiems asmenims perimti rūpinimąsi oficialiai įtrauktos medžiagos patvirtinimu;

(13)

šio reglamento priėmimo metu į peržiūrėjimo programą yra įtraukta medžiagų, kurių patvirtinimu dar nesirūpina joks dalyvis. Tas pats pasakytina apie nanomedžiagas, nors pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalį tokios medžiagos negali būti patvirtintos, nebent jos būtų aiškiai nurodytos. Subjektai turėtų turėti galimybę perimti dalyvavimą programoje tų medžiagų arba nanomedžiagų atžvilgiu, nes antraip tos medžiagos ir nanomedžiagos turėtų būti išbrauktos iš peržiūrėjimo programos;

(14)

siekiant užtikrinti, kad jokia medžiaga nebūtų įrašyta į peržiūrėjimo programą arba įtraukta į ją be reikalo, t. y. neatliekant tolesnio jos vertinimo, reikėtų nustatyti, kad dar nevertinama medžiaga gali likti įrašyta programoje arba būti į ją įtraukta tik jei pateikiamas pranešimas su esminiais tos medžiagos duomenimis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos visų esamų veikliųjų medžiagų sistemingo tyrimo darbo programos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnyje, vykdymo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nepatvirtinimo sprendimas– sprendimas nepatvirtinti medžiagos ir produkto tipo derinio pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 1 dalies b punktą arba to reglamento 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, arba jo neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I arba IA priedą;

b)   į peržiūrėjimo programą įtrauktas medžiagos ir produkto tipo derinys– medžiagos ir produkto tipo derinys, įrašytas į II priedą ir atitinkantis šias sąlygas:

i)

dėl jo nebuvo priimta:

direktyva dėl jo įtraukimo į Direktyvos 98/8/EB I arba IA priedą,

reglamentas dėl jo patvirtinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą;

ii)

dėl jo nebuvo priimtas nepatvirtinimo sprendimas arba paskutinis jo nepatvirtinimo sprendimas buvo panaikintas;

c)   dalyvis– asmuo, pateikęs paraišką dėl medžiagos ir produkto tipo derinio, įtraukto į peržiūrėjimo programą, arba pranešimą, atitinkantį šio reglamento 17 straipsnio 5 dalies reikalavimus, arba asmuo, kurio vardu pateikta tokia paraiška arba pranešimas;

d)   vertinančioji kompetentinga institucija– šio reglamento II priede nurodytos valstybės narės kompetentinga institucija, paskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 81 straipsnį.

2 SKYRIUS

DOKUMENTŲ RINKINIO VERTINIMO PROCESAS

3 straipsnis

Patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraiška

1.   Patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraišką gali pateikti tik dalyvis, kurio atitiktį Agentūra patvirtino pagal šio reglamento 17 straipsnio 5 dalį.

Jei paraiška teikiama dėl įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą, ji gali būti susijusi tik su to priedo 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 kategorijomis.

2.   1 dalyje minimos paraiškos Agentūrai pateikiamos per dvejus metus nuo pareiškimo apie atitiktį dienos pagal 17 straipsnio 5 dalį.

4 straipsnis

Paraiškos priėmimas

1.   Agentūra informuoja pareiškėją apie mokesčius, mokėtinus pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 564/2013 (7), ir, jei pareiškėjas nesumoka šių mokesčių per 30 dienų, paraišką atmeta. Ji atitinkamai informuoja pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą instituciją.

2.   Gavusi pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 564/2013 mokėtinus mokesčius, Agentūra priima paraišką ir informuoja apie tai pareiškėją ir vertinančiąją kompetentingą instituciją, nurodydama paraiškos priėmimo datą bei jos unikalų identifikavimo kodą.

3.   Pagal šio straipsnio 1 dalį Agentūros priimti sprendimai gali būti apskundžiami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsniu.

4.   Per 30 dienų nuo tos dienos, kai Agentūra patvirtina paraišką, vertinančioji kompetentinga institucija informuoja dalyvį apie mokesčius, mokėtinus pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 2 dalį, ir, jei pareiškėjas nesumoka šio mokesčio per 30 dienų, paraišką atmeta. Ji atitinkamai informuoja dalyvį ir Agentūrą.

5 straipsnis

Patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategoriją paraiškų tvirtinimas

1.   Jei patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategoriją paraišką, kurioje pateikiami pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalį reikalaujami duomenys, Agentūra priima pagal 4 straipsnio 2 dalį ir jei sumokamas mokestis pagal 4 straipsnio 4 dalį, vertinančioji kompetentinga institucija patvirtina paraišką per 30 dienų nuo mokesčių sumokėjimo dienos.

2.   Jei vertinančioji kompetentinga institucija iš dalyvio yra gavusi dokumentų rinkinį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1451/2007, tačiau dar nėra jos priėmusi kaip išsamios pagal to reglamento 13 straipsnį, vertinančioji kompetentinga institucija patvirtina paraišką vėliausiai 2015 m. sausio 3 d.

3.   1 ir 2 dalyje numatytais atvejais vertinančioji kompetentinga institucija nevertina pateiktų duomenų ar pagrindžiamųjų teiginių kokybės ar tinkamumo.

4.   Jei vertinančioji kompetentinga institucija mano, kad paraiška yra neišsami, ji informuoja dalyvį, kokios papildomos informacijos reikia paraiškos vertinimui, ir nustato pagrįstą tokios informacijos pateikimo terminą. Paprastai tas terminas neturi viršyti 90 dienų.

Gavusi papildomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija per 30 dienų patvirtina paraišką, jei nusprendžia, kad pateiktos papildomos informacijos pakanka, jog būtų laikoma, kad 2 dalyje nustatytas reikalavimas yra įvykdytas.

Jei dalyvis iki nustatyto termino nepateikia prašomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija paraišką atmeta ir apie tai informuoja dalyvį ir Agentūrą. Tokiais atvejais dalyviui grąžinama dalis pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 80 straipsnio 1 ir 2 dalis sumokėtų mokesčių.

Patvirtinusi paraišką, vertinančioji kompetentinga institucija nedelsdama apie tai informuoja dalyvį, Agentūrą ir kitas kompetentingas institucijas, nurodydama paraiškos patvirtinimo datą

6 straipsnis

Paraiškų vertinimas

1.   Šis straipsnis taikomas, jei taikoma kuri nors iš toliau išvardytų sąlygų:

a)

paraiška buvo patvirtinta pagal 5 straipsnį;

b)

vertinančioji kompetentinga institucija priėmė dokumentų rinkinį kaip išsamų pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 13 straipsnį, bet dar nepateikė kompetentingos institucijos ataskaitos Komisijai pagal to reglamento 14 straipsnio 4 dalį;

c)

įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4 arba 5 kategoriją paraišką Agentūra priėmė pagal 4 straipsnio 2 dalį ir sumokėtas mokestis pagal 4 straipsnio 4 dalį.

2.   Vertinančioji kompetentinga institucija įvertina paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 ir 5 straipsnius, prireikus taip pat įvertindama pagal to reglamento 6 straipsnio 3 dalį pateiktą pasiūlymą pritaikyti duomenų pateikimo reikalavimus, ir išsiunčia Agentūrai vertinimo ataskaitą bei vertinimo išvadas.

3.   Jei to paties medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu rūpinasi keli dalyviai, vertinančioji kompetentinga institucija rengia vieną vertinimo ataskaitą. Vertinimo ataskaita ir išvados išsiunčiamos per vieną iš toliau nurodytų terminų, nelygu kuris vėlesnis:

a)

per 365 dienas nuo paskutinio patvirtinimo, nurodyto 1 dalies a punkte, nuo išsamumo patvirtinimo, nurodyto 1 dalies b punkte, arba nuo 1 dalies c punkte nurodyto mokesčio, susijusio su tuo konkrečiu medžiagos ir produktų tipo deriniu, sumokėjimo;

b)

per III priede nurodytą terminą.

4.   Prieš pateikdama savo išvadas Agentūrai, vertinančioji kompetentinga institucija suteikia galimybę dalyviui per 30 dienų pateikti pastabas raštu dėl vertinimo ataskaitos ir vertinimo išvadų. Priimdama galutinį sprendimą dėl vertinimo, vertinančioji kompetentinga institucija tinkamai atsižvelgia į tas pastabas.

5.   Jei paaiškėja, kad vertinimui atlikti reikia papildomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija paprašo dalyvio pateikti tokią papildomą informaciją per nustatytą laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą.

3 dalyje nurodytas 365 dienų terminas sustabdomas nuo tokio prašymo pateikimo dienos iki informacijos gavimo dienos. Nebent tai būtų pateisinama dėl prašomų duomenų pobūdžio arba dėl išimtinių aplinkybių, tokio sustabdymo trukmė negali viršyti šių laikotarpių:

a)

365 dienų, jei papildoma informacija susijusi su susirūpinimą keliančiais aspektais, kurie nebuvo įvertinti pagal Direktyvą 98/8/EB, arba taikant pagal tą direktyvą nustatytą praktiką;

b)

180 dienų visais kitais atvejais.

6.   Jei vertinančioji kompetentinga institucija mano, kad dėl biocidinių produktų, kuriuose yra tos pačios veikliosios medžiagos arba įvairių veikliųjų medžiagų, kumuliacijos kyla grėsmė žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai, ji savo susirūpinimą nurodo dokumentuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (8) XV priedo atitinkamų II.3 skirsnio dalių reikalavimus ir juos įtraukia į savo išvadas.

7.   Užbaigusi pavojingumo vertinimą, vertinančioji kompetentinga institucija nedelsdama, vėliausiai teikdama vertinimo ataskaitą pagal 3 dalį, atitinkamai:

a)

pateikia pasiūlymą Agentūrai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 37 straipsnio 1 dalį, jei ji mano, kad tenkinamas vienas iš to reglamento 36 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, bet į tai nėra tinkamai atsižvelgta to reglamento VI priedo 3 dalyje;

b)

konsultuojasi su Agentūra, jei mano, kad tenkinamas vienas iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 1 dalies d arba e punkto kriterijų arba to reglamento 10 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyta sąlyga, tačiau į tai nėra tinkamai atsižvelgta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede arba to reglamento 59 straipsnio 1 dalyje nurodytame kandidatiniame sąraše.

7 straipsnis

Agentūros nuomonė

1.   Šis straipsnis taikomas, jei taikoma kuri nors iš toliau išvardytų sąlygų:

a)

vertinančioji kompetentinga institucija pateikė vertinimo ataskaitą pagal 6 straipsnio 2 dalį ir, jei reikia, pateikė pasiūlymą arba konsultavosi pagal 6 straipsnio 7 dalį;

b)

kompetentingos institucijos ataskaita pateikta Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 dalį, tačiau vertinimo ataskaitos dar neperžiūrėjo Biocidinių produktų nuolatinis komitetas pagal to reglamento 15 straipsnio 4 dalį.

2.   Priėmusi ataskaitą ir atsižvelgdama į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, Agentūra parengia ir Komisijai pateikia nuomonę dėl medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimo arba įtraukimo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 kategorijas, arba dėl šių abiejų veiksmų.

Agentūra pradeda rengti nuomonę per vieną iš toliau nurodytų terminų, nelygu kuris vėlesnis:

a)

per tris mėnesius nuo ataskaitos priėmimo;

b)

per III priede nurodytą terminą.

Savo nuomonę Agentūra pateikia Komisijai per 270 dienų nuo tos dienos, kai pradeda ją rengti.

8 straipsnis

Keistinos veikliosios medžiagos

1.   Rengdama savo nuomonę pagal 7 straipsnio 2 dalį Agentūra išnagrinėja, ar veiklioji medžiaga atitinka kurį nors iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalyje išvardytų kriterijų, ir šį klausimą aptaria savo nuomonėje.

2.   Prieš pateikdama savo nuomonę Komisijai, Agentūra, paisydama Reglamento (ES) Nr. 528/2012 66 ir 67 straipsnių nuostatų, ne ilgiau kaip 60 dienų viešai skelbia informaciją apie galimai keistinas medžiagas; per šį laikotarpį suinteresuotos trečiosios šalys gali pateikti susijusios informacijos, įskaitant informaciją apie turimus pakaitalus. Apsispręsdama dėl savo nuomonės Agentūra tinkamai atsižvelgia į gautą informaciją.

3.   Jei patvirtinta veiklioji medžiaga atitinka vieną iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų, ji reglamente, priimtame pagal to reglamento 89 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, įvardijama kaip galimai keistina medžiaga.

9 straipsnis

Komisijos sprendimas

Gavusi Agentūros nuomonę pagal 7 straipsnio 2 dalį, Komisija, be reikalo nedelsdama, parengia sprendimo, kuris turi būti priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalį arba atitinkamais atvejais pagal 28 straipsnio 1 dalį, projektą.

3 SKYRIUS

PERŽIŪRĖJIMO PROGRAMOS ELEMENTŲ PAKEITIMAI

10 straipsnis

Prisijungimas prie dalyvio arba dalyvio pakeitimas bendru sutarimu

1.   Dalyvio vaidmuo gali būti perimtas arba prie dalyvio galima prisijungti bendru esamo dalyvio ir būsimo dalyvio sutarimu, su sąlyga, kad būsimas dalyvis turi teisę remtis visais esamo dalyvio pateiktais arba nurodytais duomenimis.

2.   Taikant šį straipsnį, per Biocidinių produktų registrą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 528/2012 71 straipsnyje (toliau – registras) Agentūrai pateikiamas bendras būsimo dalyvio ir esamo dalyvio pranešimas, kuriame pateikiami atitinkami sutikimo naudotis dokumentų rinkiniu raštai.

3.   Gavusi 2 dalies nuostatas atitinkantį pranešimą Agentūra registre atnaujina informaciją, susijusią su dalyvio tapatybe.

4.   Sąjungoje įsisteigęs asmuo, pagal šį straipsnį prisijungęs prie dalyvio arba perėmęs dalyvio vaidmenį, laikomas pateikusiu dokumentų rinkinį arba sutikimo naudotis dokumentų rinkiniu raštą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnį.

11 straipsnis

Dalyvių pasitraukimas

1.   Toliau nurodytais atvejais laikoma, kad dalyvis nebesirūpina medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu pagal peržiūrėjimo programą:

a)

dalyvis per registrą informuoja Agentūrą arba vertinančiąją kompetentingą instituciją apie savo ketinimą pasitraukti;

b)

dalyvis nepateikė paraiškos per 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą;

c)

dalyvio paraiška atmesta pagal 4 straipsnio 1 arba 4 dalį arba pagal 5 straipsnio 4 dalį;

d)

dalyvis nepateikė papildomos informacijos per 6 straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą;

e)

dalyvis nesumokėjo vertinančiajai kompetentingai institucijai arba Agentūrai mokėtinų mokesčių.

2.   Laikoma, kad pasitraukimas atliktas tinkamu laiku, jei jis atliekamas po to, kai vertinančioji kompetentinga institucija pateikia kompetentingos institucijos ataskaitą pareiškėjui pagal šio reglamento 6 straipsnio 4 dalį.

12 straipsnis

Tinkamu laiku atlikto pasitraukimo pasekmės

1.   Jei apie tinkamu laiku atliktą pasitraukimą žino tik vertinančioji kompetentinga institucija, o Agentūra – ne, vertinančioji kompetentinga institucija be reikalo nedelsdama apie tai informuoja Agentūrą per registrą.

2.   Jei Agentūra žino apie tinkamu laiku atliktą pasitraukimą, ji registre atnaujina informaciją, susijusią su dalyvio tapatybe.

3.   Jei iš peržiūrėjimo programos pasitraukia visi dalyviai, besirūpinantys to paties medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu ir jei to derinio patvirtinimu besirūpinančio dalyvio vaidmuo anksčiau buvo perimtas, Agentūra per registrą apie tai informuoja Komisiją.

13 straipsnis

Naujas veikliųjų medžiagų tapatumas

1.   Jei įvertinus veikliąją medžiagą negalima apie ją padaryti tokių išvadų kaip nurodyta II priede, vertinančioji kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su atitinkamu dalyviu, nustato naują medžiagos tapatumą. Vertinančioji kompetentinga institucija apie tai informuoja Agentūrą.

2.   Agentūra registre atnaujina informaciją apie medžiagos tapatumą.

14 straipsnis

Dalyvio vaidmens perėmimas

1.   Visais toliau nurodytais atvejais Agentūra paskelbia atvirą kvietimą perimti su tam tikru medžiagos ir produktų tipo deriniu susijusio dalyvio vaidmenį:

a)

jei visi to paties medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu besirūpinantys dalyviai tinkamu laiku pasitraukė iš programos pagal 11 straipsnį ir su tuo deriniu susijusio dalyvio vaidmuo anksčiau nebuvo perimtas;

b)

jei medžiagos tapatumas nustatomas iš naujo pagal 13 straipsnį; tuo atveju kvietimas teikiamas dėl bet kokios medžiagos, kuriai taikomas esamas II priede nurodytas tapatumas, bet ne dėl naujo medžiagos tapatumo.

2.   Per 12 mėnesių nuo 1 dalyje nurodyto kvietimo paskelbimo bet koks asmuo gali pateikti pranešimą dėl to derinio pagal 17 straipsnį.

3.   Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos bet koks asmuo gali pateikti pranešimą pagal 17 straipsnį dėl medžiagos ir produktų tipo derinio, nurodyto II priedo 2 dalyje.

15 straipsnis

Medžiagų ir produktų tipų deriniai, kurie atitinka įtraukimo į peržiūrėjimo programą kriterijus

Jei rinkai tiekiamą biocidinį produktą, kuriam taikomas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012, sudaro esama veiklioji medžiaga, tos medžiagos yra tame biocidiniame produkte arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą, ir jei ta veiklioji medžiaga nėra nei patvirtinta, nei jos ir konkretaus produktų tipo derinys nėra įtrauktas į peržiūrėjimo programą, nei ji įrašyta į to reglamento I priedą, ta medžiaga derinyje su konkrečiu produktų tipu gali būti įtraukta į peržiūrėjimo programą dėl kurios nors iš toliau nurodytų priežasčių:

a)

asmuo, teikiantis produktą rinkai, rėmėsi Komisijos arba kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvos 98/8/EB 26 straipsnį arba pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 81 straipsnį, paskelbtais nurodymais arba iš jų gautomis rašytinėmis rekomendacijomis, kai tuose nurodymuose arba rekomendacijose buvo pateikta objektyviai pagrįstų priežasčių manyti, kad produktui nebuvo taikoma Direktyva 98/8/EB arba Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 arba kad dėl veikliosios medžiagos naudojimo tam konkrečiam produktų tipui buvo pateiktas pranešimas, tačiau vėliau tie nurodymai arba rekomendacijos persvarstyti sprendime, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį, arba naujose Komisijos paskelbtose nurodomojo pobūdžio gairėse;

b)

medžiagai buvo taikoma Reglamento (ES) Nr. 1451/2007 6 straipsnyje numatyta išimtis dėl maisto ir pašarų;

c)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinis produktas priskirtas kitam produktų tipui negu jis buvo priskirtas pagal Direktyvą 98/8/EB, nes tų produktų tipų aprėptis buvo pakeista, ir jame yra medžiagos, kuri buvo įtraukta į peržiūrėjimo programą dėl pirminio produktų tipo, o dėl naujo – ne.

16 straipsnis

Pareiškimas apie suinteresuotumą pateikti pranešimą

1.   Pareiškimą apie savo suinteresuotumą pateikti pranešimą dėl medžiagos, kuri atitinka įtraukimo į peržiūrėjimo programą kriterijus pagal 15 straipsnį, gali pateikti bet kuris asmuo, suinteresuotas pateikti pranešimą dėl medžiagos ir produktų tipo derinio; pareiškimas teikiamas per registrą vienam iš šių gavėjų:

a)

Komisijai vėliausiai per 12 mėnesių po sprendimo arba rekomendacijų, nurodytų 15 straipsnio a punkte, priėmimo;

b)

Agentūrai vėliausiai 2015 m. spalio 30 d. 15 straipsnio b punkte nurodytais atvejais;

c)

Komisijai vėliausiai 2015 m. spalio 30 d. 15 straipsnio c punkte nurodytais atvejais.

2.   Pareiškime nurodomas atitinkamas medžiagos ir produktų tipo derinys. 15 straipsnio a punkte nurodytais atvejais pareiškime pateikiami pagrįsti įrodymai, kad išpildytos visos tame punkte numatytos sąlygos.

3.   Jei 15 straipsnio a arba c punkte nurodytu atveju pateikiama deklaracija, bet Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis nustato, kad 6 dalis tuo atveju netaikoma, ir, jei aktualu, kad tenkinamos 15 straipsnio a punkte išvardytos pranešimo pateikimo sąlygos, ji apie tai informuoja Agentūrą.

4.   Jei deklaracija pateikiama 15 straipsnio b punkte nurodytu atveju arba jei Komisija informuoja Agentūrą pagal 3 dalį, Agentūra tą informaciją skelbia viešai elektroninėmis priemonėmis, nurodydama atitinkamą medžiagos ir produktų tipo derinį. Šio reglamento taikymo tikslais informacijos paskelbimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 3a straipsnio 3 dalį laikomas paskelbimu pagal šią dalį.

5.   Per 6 mėnesius nuo 4 dalyje nurodyto informacijos paskelbimo datos bet koks asmuo, suinteresuotas pateikti pranešimą dėl medžiagos ir produktų tipo derinio, gali tai padaryti pagal 17 straipsnį.

6.   15 straipsnio a ir c punktuose nurodytais atvejais laikoma, kad dalyvis pateikė pranešimą apie medžiagos ir produktų tipo derinį, ir todėl papildomo pranešimo apie jį teikti nereikia, jei išpildytos šios sąlygos:

a)

aptariama veiklioji medžiaga jau yra įtraukta į peržiūrėjimo programą;

b)

viename vertinančiajai valstybei narei pateiktame dokumentų rinkinyje jau yra visi tam produktų tipui įvertinti reikiami duomenys;

c)

tą dokumentų rinkinį pateikęs dalyvis išreiškia susidomėjimą rūpintis to medžiagos ir produktų tipo derinio patvirtinimu.

17 straipsnis

Pranešimo teikimo tvarka

1.   Pranešimai pagal 14 straipsnio 2 ir 3 dalis arba 16 straipsnio 5 dalį teikiami Agentūrai per registrą.

2.   Pranešimas teikiamas IUCLID formatu. Jame pateikiama I priede nurodyta informacija.

3.   Jei II priede aptariamai medžiagai dar nėra nurodyta vertinančioji kompetentinga institucija, pranešėjas Agentūrai nurodo savo pasirinktos kompetentingos institucijos, kuri paskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 81 straipsnį, pavadinimą ir pateikia rašytinį patvirtinimą, kad ta kompetentinga institucija sutinka įvertinti jo dokumentų rinkinį.

4.   Gavusi tokį pranešimą Agentūra apie jį informuoja Komisiją, o pranešėją – apie mokesčius, mokėtinus pagal Reglamentą (ES) Nr. 564/2013. Jei per 30 dienų nuo tokios informacijos gavimo pranešėjas mokesčio nesumoka, Agentūra pranešimą atmeta ir apie tai informuoja pranešėją ir Komisiją.

5.   Gavusi sumokėtus mokesčius Agentūra per 30 dienų patikrina, ar pranešimas atitinka 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Jeigu pranešimas neatitinka šių reikalavimų, Agentūra pranešėjui suteikia 30 dienų laikotarpį, per kurį jis pranešimą papildo arba pataiso. Pasibaigus minėtam 30 dienų laikotarpiui, Agentūra per 30 dienų arba pareiškia, kad pranešimas atitinka 2 dalies reikalavimus, arba pranešimą atmeta ir apie tai praneša pranešėjui bei Komisijai.

6.   Pagal 4 arba 5 dalį Agentūros priimti sprendimai gali būti apskundžiami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsniu.

7.   Jeigu pranešimas atitinka 5 dalies reikalavimus, Agentūra nedelsdama:

a)

registre atnaujina informaciją apie dalyvio tapatybę ir prireikus apie medžiagos tapatumą, jei pranešimas pateiktas pagal 14 straipsnio 2 arba 3 dalį;

b)

informuoja Komisiją apie atitiktį, jei pranešimas pateiktas pagal 16 straipsnio 5 dalį.

18 straipsnis

Įtraukimas į peržiūrėjimo programą

Jei laikoma, kad apie medžiagos ir produktų tipo derinį pranešta pagal 16 straipsnio 6 dalį, arba jei Agentūra informuoja Komisiją apie atitiktį pagal 17 straipsnio 7 dalies b punktą, Komisija įtraukia medžiagos ir produktų tipo derinį į peržiūrėjimo programą.

19 straipsnis

Informavimas apie medžiagas, kurių patvirtinimu pagal peržiūrėjimo programą niekas nebesirūpina

Jei per 16 straipsnio 5 dalyje nurodytą laikotarpį negaunama jokio pranešimo arba jei tame straipsnyje nurodytas pranešimas buvo gautas, bet po to Agentūros atmestas pagal 17 straipsnio 4 arba 5 dalį, Agentūra per registrą apie tai informuoja valstybes nares ir tą informaciją paskelbia elektroniniu būdu.

20 straipsnis

Komisijos sprendimai dėl medžiagų, kurių patvirtinimu pagal peržiūrėjimo programą niekas nebesirūpina

Toliau nurodytais atvejais Komisija parengia nepatvirtinimo sprendimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą projektą:

a)

kai Agentūra informuoja Komisiją apie visų dalyvių pasitraukimą tinkamu laiku pagal šio reglamento 12 straipsnio 3 dalį;

b)

kai niekas nepateikia pranešimo per šio reglamento 14 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytą terminą arba kai toks pranešimas buvo pateiktas ir atmestas pagal 17 straipsnio 4 arba 5 dalį;

c)

kai pranešimas buvo pateiktas per šio reglamento 14 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytą terminą ir nustatyta, kad jis atitinka 17 straipsnio 5 dalies reikalavimus, tačiau pranešime nurodytas medžiagos tapatumas apima tik dalį esamos medžiagos tapatumo, nurodyto šio reglamento II priede.

Pirmos dalies c punkte nurodytu atveju sprendimo dėl nepatvirtinimo projektas taikomas bet kuriai medžiagai, kuri įtraukta į šio reglamento II priedą kaip esama medžiaga, tačiau ne pranešime arba patvirtinimo sprendime nurodytai medžiagai.

4 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

21 straipsnis

15 straipsnyje nurodytoms medžiagoms taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Valstybė narė gali toliau taikyti savo dabartinę sistemą arba praktiką, pagal kurią rinkai tiekiamas ir naudojamas biocidinis produktas, kurį sudaro 15 straipsnio b ir c punktuose nurodyta esama veiklioji medžiaga, kuriame yra tos veikliosios medžiagos arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą. Tokiais atvejais:

a)

praėjus 24 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo toks biocidinis produktas rinkai nebegali būti teikiamas;

b)

esamas biocidinio produkto atsargas galima naudoti iki 30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos;

2.   Valstybė narė gali toliau taikyti savo dabartinę sistemą arba praktiką, pagal kurią rinkai tiekiamas ir naudojamas biocidinis produktas, kurį sudaro 15 straipsnio a punkte nurodyta esama veiklioji medžiaga, kuriame yra tos veikliosios medžiagos arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą. Tokiais atvejais:

a)

toks biocidinis produktas rinkai nebegali būti teikiamas praėjus 24 mėnesiams po vienos iš toliau nurodytų datų, nelygu kuri iš jų yra vėlesnė:

i)

šio reglamento įsigaliojimo dienos;

ii)

pranešimo pateikimo arba sprendimo arba rekomendacijų, nurodytų 15 straipsnio a punkte, paskelbimo dienos.

b)

Esamas biocidinio produkto atsargas galima naudoti iki 30 mėnesių po vienos iš toliau nurodytų datų, nelygu kuri iš jų yra vėlesnė:

i)

šio reglamento įsigaliojimo dienos;

ii)

pranešimo pateikimo arba sprendimo arba rekomendacijų, nurodytų 15 straipsnio a punkte, paskelbimo dienos.

3.   Valstybė narė gali toliau taikyti savo dabartinę sistemą arba praktiką, pagal kurią rinkai tiekiamas ir naudojamas biocidinis produktas, kurį sudaro esama veiklioji medžiaga, dėl kurios naudojimo tam tikro tipo produktams Agentūra paskelbė informaciją pagal 16 straipsnio 4 dalį, kuriame yra tos veikliosios medžiagos arba ta medžiaga susidaro naudojant tą produktą. Tokiais atvejais:

a)

toks biocidinis produktas rinkai nebegali būti teikiamas praėjus 12 mėnesių po tos dienos, kai Agentūra elektroniniu būdu paskelbia 19 straipsnyje minimą informaciją, ir

b)

esamas biocidinio produkto atsargas galima naudoti iki 18 mėnesių po tos informacijos paskelbimo dienos.

22 straipsnis

Būtiniausios reikmės

1.   Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 528/2012 55 straipsnio 1 dalies nuostatų, per 18 mėnesių nuo sprendimo nepatvirtinti esamos veikliosios medžiagos dienos, jei valstybė narė mano, kad ta veiklioji medžiaga yra būtina dėl vienos iš priežasčių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b arba c punktuose, ji gali Komisijai pateikti pagrįstą prašymą padaryti minėto reglamento 89 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatos taikymo išimtį.

2.   Prašančioji valstybė narė pagrįstą prašymą per registrą pateikia Agentūrai. Jei prašyme yra konfidencialios informacijos, prašančioji valstybė narė kartu pateikia nekonfidencialią versiją.

3.   Prašymą arba atitinkamais atvejais jo nekonfidencialią versiją Agentūra paskelbia viešai elektroninėmis priemonėmis. Valstybės narės arba bet kuris kitas asmuo per 60 dienų nuo paskelbimo gali pateikti savo pastabas.

4.   Atsižvelgdama į gautas pastabas, Komisija gali suteikti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatos taikymo išimtį, kuria leidžiama prašančiosios valstybės narės rinkai teikti biocidinius produktus, kurie sudaryti iš tos medžiagos, kurių sudėtyje yra tos medžiagos arba kuriuos naudojant susidaro ta medžiaga, ir juos naudoti toje valstybėje narėje pagal nacionalines taisykles ir laikantis 5 dalies sąlygų bei visų kitų Komisijos nustatytų sąlygų.

5.   Valstybė narė, kuriai suteikiama išimtis:

a)

užtikrina, kad atitinkami biocidiniai produktai būtų naudojami tik tais atvejais, kai tenkinamos 1 dalies sąlygos, ir tik tol, kol minėtos sąlygos yra tenkinamos;

b)

nustato tinkamas rizikos mažinimo priemones, kad užtikrintų, jog žmonėms, gyvūnams ir aplinkai būtų padarytas kuo mažesnis poveikis;

c)

užtikrina, kad būtų ieškoma pakaitalų arba kad likus pakankamai laiko iki išimties galiojimo pabaigos būtų rengiama veikliosios medžiagos patvirtinimo paraiška, kuri turi būti pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnį.

5 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 panaikinamas.

Nuorodos į tą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(4)  Byla C-420/10. 2012 m. kovo 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Söll GmbH prieš Tetra GmbH (Biocidinių produktų pateikimas į rinką – Direktyva 98/8/EB – 2 straipsnio 1 dalies a punktas – „Biocidinių produktų“ sąvoka – Produktas, sukeliantis kenksmingų organizmų flokuliaciją, jų nepanaikindamas, nesulaikydamas ar nenukenksmindamas).

(5)  2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 88/2014, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo I priedo keitimo tvarka (OL L 32, 2014 2 1, p. 3).

(6)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(7)  2013 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 564/2013 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčiųpagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2013 6 19, p. 17).

(8)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


I PRIEDAS

Reikalavimai dėl pranešimuose pagal 17 straipsnį pateikiamos informacijos

Pagal 17 straipsnį pateikiamame pranešime turi būti pateikiama bent tokia informacija:

1)

įrodymas, kad medžiaga yra esama veiklioji medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies d punkte;

2)

nurodomas produktų tipas (-ai), dėl kurio (-ių) teikiamas pranešimas;

3)

informacija apie visus užsakytus tyrimus, susijusius su patvirtinimo arba įrašymo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraiška, taip pat numatoma tyrimų pabaigos data;

4)

atskiruose skirsniuose nurodyta informacija:

a)

apie chemines medžiagas pateikiama Reglamento (ES) Nr. 528/2012 II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 1 ir 2 skirsniuose ir 7 skirsnio 1–5 punktuose nurodyta informacija;

b)

apie mikroorganizmus pateikiama Reglamento (ES) Nr. 528/2012 II priedo 2 antraštinės dalies lentelės 1 ir 2 skirsniuose ir 6 skirsnio 1–4 punktuose nurodyta informacija;

5)

jei pranešimas buvo pateiktas 15 straipsnio a punkte nurodytu atveju, pateikiamas įrodymas, kad medžiaga buvo rinkoje kaip biocidinio produkto, priskiriamo atitinkamam produktų tipui, veiklioji medžiaga pranešimo pateikimo arba sprendimo ar tame punkte nurodytų gairių paskelbimo dieną.


II PRIEDAS

2014 M. RUGPJŪČIO 4 D. Į PERŽIŪRĖJIMO PROGRAMĄ ĮTRAUKTI VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR PRODUKTŲ TIPŲ DERINIAI

1 DALIS

Veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai, kuriais buvo rūpinamasi 2014 m. rugpjūčio 4 d., išskyrus visas kitas nanomedžiagas nei aiškiai nurodytosios 1017 ir 1019 įrašuose

Įrašo numeris

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehidas

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-butoksietoksi)etil-6-propilpiperonileteris (piperonilbutoksidas/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopolis

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

29

Chlorkrezolis

FR

200-431-6

59-50-7

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Etanolis

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Skruzdžių rūgštis

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

40

Propan-2-olis

DE

200-661-7

67-63-0

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Salicilo rūgštis

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propan-1-olis

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etilenoksidas

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Citrinų rūgštis

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolio rūgštis

LT

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Peroksiacto rūgštis

FI

201-186-8

79-21-0

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-pieno rūgštis

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksichromen[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-ono (rotenonas)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozenas

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-olis

ES

201-993-5

90-43-7

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

113

Cinamono aldehidas/3-fenil-propen-2-alis (cinamono aldehidas)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniolis

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksalis

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieno rūgštis (sorbo rūgštis)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Glutaralis (glutaraldehidas)

FI

203-856-5

111-30-8

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

154

Klorofenas (chlorfenas)

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanolis

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Cetilpiridinio chloridas

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Anglies dioksidas

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Natrio dimetilarsinatas (natrio kakodilatas)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Natrio tozilchloramidas (natrio tozilchloramidas – chloraminas T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kalio dimetilditiokarbamatas

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natrio dimetilditiokarbamatas

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Natrio 2-bifeniliatas

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

198

N-(trichlormetiltio)ftalimidas (folpetas)

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Tiramas

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metamnatris

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazolas (Tiabendazolas)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuronas

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamidas

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tionas (dazometas)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

279

Dichlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(ptolil)metansulfenamidas (tolilfluanidas)

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

283

Terbutrinas

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-dichlorfluormetiltio-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidas (dichlofluanidas)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

289

Vario tiocianatas

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-tetrametrinas)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

958

Kalcio dihidroksidas/kalcio hidroksidas/gesintos kalkės/hidratuotos kalkės

UK

215-137-3

1305-62-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959

Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės

UK

215-138-9

1305-78-8

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Divario oksidas

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

315

2-butanono peroksidas

HU

215-661-2

1338-23-4

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Monolinuronas

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas (diaminas)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidas] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-onas (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

346

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklozennatris

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronio etilsulfatas (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Triklozanas

DK

222-182-2

3380-34-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etilendioksi)dimetanolis (etilenglikolio ir paraformaldehido reakcijos produktas (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska (Natrio piritionas)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamino 3-chloralilochloridas (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2′′-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

387

N,N′-metilenbismorfolinas (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

392

Metileno ditiocianatas

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Sidabras

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

403

Varis

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

405

Sieros dioksidas

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Natrio bromidas

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Natrio hipochloritas

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrinas

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vandenilio peroksidas

FI

231-765-0

7722-84-1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazolas (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Sidabro nitratas

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatrio peroksodisulfatas/natrio persulfatas

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Kalcio hipochloritas

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Chloras

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Amonio sulfatas

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

473

Piretrinai ir piretroidai

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Chloro dioksidas

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-cianacetamidas (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazimas

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Amonio bromidas

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Cinko piritionas

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidino monohidrochloridas

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

Kalio 2-bifeniliatas

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Bromo chloridas

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanolis

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

534

Vario bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionatas-O,S) (Vario piritionas)

SE

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

541

Natrio p-chlor-m-krezoliatas

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gliukono rūgšties ir N,N′′-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianatas (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (praletrinas)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas (kalio sorbatas)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

α,α′,α′′-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolis (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578

N′-tret-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diaminas (cibutrinas)

NL

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

588

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (BCDMH/bromchlordimetilhidantoinas)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas (izoproturonas)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas (imazalilas)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfatas (azametifosas)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

600

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas (DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961

Kalcio magnio oksidas/dolomitinės kalkės

UK

253-425-0

37247-91-9

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Kalcio magnio tetrahidroksidas/kalcio magnio hidroksidas/hidratuotos dolomitinės kalkės

UK

254-454-1

39445-23-3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

α-cian-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (cifenotrinas)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

cis- ir trans-p-mentan-3,8 diolių mišinys (citriodiolis)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-ciano-3 fenoksibenzil-(1RS)-cis trans-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2 dimetilciklopropankarboksilatas (cipermetrinas)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

615

3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (permetrinas)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (empentrinas)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

628

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)

FI

262-104-4

60207-90-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

Kokosų aliejaus alkiltrimetilamonio chloridas (ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlor-2-oktilizotiazol-3-(2H)-onas (4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

649

2-chlor-N-[[[4-(trifluormetoksi)fenil]amino]karbonil] benzamidas (triflumuronas)

IT

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

656

3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidinas] (oksazolidinas/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

657

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triaminas (ciromazinas)

EL

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

666

Α α-cian-4-fluor-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (ciflutrinas)

DE

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

667

Alkil (C12-18) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonio chloridas (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-18-alkildimetil-, druskos su 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksidu (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrio N-(hidroksimetil)glicinatas

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminai, C10-16-alkildimetil, N-oksidai

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Magnio monoperoksiftalato heksahidratas (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Indinio nimbamedžio ekstraktas

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

724

Alkil (C12-C14) dimetilbenzilamonio chloridas (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12-C14) etilbenzilamonio chloridas (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstraktas

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Levanda hibridinė, Lavandula hybrida, ekstr./levandų aliejus

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

776

1-(3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamidas (heksaflumuronas)

PT

401-400-1

86479-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

779

Glutamo rūgšties ir N-(C12-14-alkil)propilendiamino reakcijos produktai (glukoprotaminas)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benz[d]izotiazol-3-onas (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetrachlordekaoksidų kompleksas (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Sidabro-natrio-vandenilio-cirkonio fosfatas

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

antr-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilatas/ikaridinas (ikaridinas)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-chrizantematas; [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-chrizantematas (imiprotrinas)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

790

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

952

Bacillus sphaericus 2362, atmaina ABTS-1743

IT

Mikroorganizmas

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, atmaina SA3A

IT

Mikroorganizmas

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganizmas

Netaikoma

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 220-239-6) mišinys (CMIT ir MIT mišinys)

FR

Mišinys

55965-84-9

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

939

Veiklusis chloras: gaunamas hipochlorito rūgšties ir natrio hipochlorito reakcija, gaminamas in situ

SK

Mišinys

Netaikoma

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Peroksioktano rūgštis

FR

Netaikoma

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Sidabro ceolitas

SE

Netaikoma

Netaikoma

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

3-fenoksibenzil-(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-fenotrinas)

IE

Netaikoma

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai (amfolitas 20)

IE

Netaikoma

139734-65-9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir bromo bei choloro reakcijos produktai (DCDMH)

NL

Nėra

Nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titano dioksido ir sidabro chlorido reakcijos masė

SE

Nėra

Nėra

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetilhidantoino, 5-etil-5-metilhidantoino ir choloro reakcijos produktai (DCEMH)

NL

Nėra

Nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sidabro fosfato stiklas

SE

Nėra

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Sidabro cinko ceolitas

SE

Nėra

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Sidabro vario ceolitas

SE

Nėra

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Sidabro adsorbcija ant silicio dioksido (kaip stabilios agregatinės būsenos nanomedžiaga su nanoskalės pirminėmis dalelėmis)

SE

Nėra

Nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Silicio dioksidas (kaip nanomedžiaga, suformuota iš agregatų ir aglomeratų)

FR

Nėra

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Silicio dioksidas (silicio dioksidas/diatomitas)

FR

Augalų apsaugos produktas

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (4 izomerų mišinys: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrinas)

DE

Augalų apsaugos produktas

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (2 izomerų mišinys: 1R trans: 1R/S tik 1:3) (esbiotrinas)

DE

Augalų apsaugos produktas

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-Chlor-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletanimidamidas (acetamipridas)

BE

Augalų apsaugos produktas

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvaleratas/(S)-α-cian-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-chlorfenil)-3-metilbutiratas (esfenvaleratas)

PT

Augalų apsaugos produktas

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

836

[1-α-(S*),3-α]-(α)-cian-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dichloretenil)-2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (α-cipermetrinas)

BE

Augalų apsaugos produktas

67375-30-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitrilas (chlorfenapiras)

PT

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetanamino (EINECS 204-697-4 ir (chlormetil)oksirano (EINECS 203-439-8) polimeras/Polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras)

HU

Polimeras

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

N,N′′′-1,6-heksandiilbis[N′-cianguanidino] (EINECS 240-032-4) ir heksametilendiamino (EINECS 204-679-6) polimero monohidrochloridas/poliheksametilenbiguanidas (monomeras: 1,5-bis(trimetilen)guanilguanidinio monohidrochloridas) (PHMB)

FR

Polimeras

27083-27-8/32289-58-0

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poli(heksametilenbiguanidas)

FR

Polimeras

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska) (bardapas 26)

IT

Polimeras

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/ didecilpolioksetilamonio boratas (polimerinis betainas)

EL

Polimeras

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DALIS

Veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai, kuriais nebuvo rūpinamasi 2014 m. rugpjūčio 4 d.

Į šią priedo dalį įtraukta:

medžiagų ir produktų tipų deriniai (įskaitant visas jų nanomedžiagų formas), išvardyti toliau pateikiamoje lentelėje,

1 dalies lentelėje išvardytų medžiagų ir produktų tipų derinių visos nanomedžiagų formos, išskyrus tas, kurios išvardytos anoje lentelėje,

visų veikliųjų medžiagų ir produktų tipų, patvirtintų iki 2014 m. rugpjūčio 4 d., išskyrus tuos, kurie patvirtinti atskirai, visos nanomedžiagų formos.

Dėl visų į šią dalį įtrauktų veikliųjų medžiagų ir produktų tipų derinių bus priimti nepatvirtinimo sprendimai pagal 20 straipsnį, jei per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo joks asmuo nepateiks pranešimo pagal 14 straipsnio 3 dalį arba jei toks pranešimas bus atmestas pagal 17 straipsnio 4 arba 5 dalį.

Įrašo numeris

Cheminės medžiagos pavadinimas

Ataskaitą rengianti valstybė narė

EB numeris

CAS numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1021

1,3-dichlor-5,5-metilhidantoinas (kitaip apibrėžta 152 įrašo medžiaga)

NL

204-258-7

118-52-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

166

Cetalkonio chloridas (žr. 948 įrašą)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Benzildimetil(oktadecil)amonio chloridas (žr. 948 įrašą)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Benzdodecinio chloridas (žr. 948 įrašą)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Miristalkonio chloridas (žr. 948 įrašą)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazolas (Tiabendazolas)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didecildimetilamonio bromidas (žr. 949 įrašą)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

Dimetildioktilamonio chloridas (žr. 949 įrašą)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

Benzildodecildimetilamonio bromidas (žr. 948 įrašą)

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Sidabras

SE

231-131-3

7440-22-4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

Silicio dioksidas, amorfinis

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

449

Vario sulfatas

FR

231-847-6

7758-98-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

Sidabro chloridas

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

UK

243-468-3

20018-09-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

Decildimetiloktilamonio chloridas (žr. 949 įrašą)

 

251-035-5

32426-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Benzildimetiloleilamonio chloridas (žr. 948 įrašą)

 

253-363-4

37139-99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

3-fenoksibenzil  (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas (permetrinas)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil(kokosų aliejaus alkil)dimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

 

263-080-8

61789-71-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

Ketvirtiniai amonio junginiai, di(kokosų aliejaus alkil) dimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

 

263-087-6

61789-77-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

Ketvirtiniai amonio junginiai, bis(hidrinto lajaus alkil)dimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

 

263-090-2

61789-80-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8-18-alkildimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

 

264-151-6

63449-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C6-12-alkildimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

 

269-925-7

68391-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8-16-alkildimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

 

270-324-7

68424-84-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C10-16-alkildimetil-, chloridai (žr. 948 įrašą)

 

273-544-1

68989-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminai, C10-16-alkildimetil, N-oksidai

PT

274-687-2

70592-80-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8-18-alkildimetil-, chloridai (žr. 949 įrašą)

 

277-453-8

73398-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Divandenilio bis[monoperoksiftalato (2-)-O1,OO1]magnezato(2-) heksahidratas

PL

279-013-0

14915-85-4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Indinio nimbamedžio ekstraktas, išskyrus gautą iš Azadirachta indica sėklų, ekstrahuojamas vandeniu ir toliau perdirbamas organiniais tirpikliais

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

741

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8-18-alkildimetil-, bromidai (žr. 948 įrašą)

 

293-522-5

91080-29-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1,3-dichlor-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionas (kitaip apibrėžta 777 įrašo medžiaga)

NL

401-570-7

89415-87-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

778

1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis (tebukonazolis)

DK

403-640-2

107534-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktas (perestanas)

HU

432-790-1

Not applicable

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Alkilbenzildimetilamonio chloridas/benzalkonio chloridas (žr. 948 įrašą)

 

Mišinys

8001-54-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil (alkilai nuo C6-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba metilsulfatai) (DDAC)

IT

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

Netaikoma

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

950

Ketvirtiniai amonio junginiai (alkiltrimetil (alkilai nuo C8-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, (kokosų aliejaus alkil)- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba metilsulfatai) (TMAC)

IT

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8-C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil, kokosų aliejaus alkil ir sojų aliejaus alkil) chloridai, bromidai arba hidroksidai) (BKC)

IT

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

Netaikoma

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

849

3-fenoksibenzil-(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas (d-fenotrinas)

IE

Netaikoma

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1001

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 671 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1002

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 667 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1003

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 725 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1005

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil- C12-14-alkildimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 724 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1006

Sidabro-cinko-aliuminio borofosfatinis stiklas/stiklo oksidas, turintis sidabro ir cinko

SE

Netaikoma

398477-47-9

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8-10-alkildimetil, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 673 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1011

Ketvirtiniai amonio junginiai, (kokosų aliejaus alkil)trimetil-, chloridai (kita medžiaga nei nurodytoji 635 įraše)

IT

Netaikoma

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Aliuminio natrio silikato sidabro cinko kompleksas/sidabro cinko ceolitas

SE

Netaikoma

130328-20-0

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas (techninis imazalilas)

DE

Augalų apsaugos produktas

73790-28-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III PRIEDAS

Terminai

Produktų tipai

Vertinimo ataskaitos pateikimo pagal 6 straipsnio 3 dalies b punktą terminas

Nuomonės rengimo pradžios pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą terminas

8, 14, 16, 18, 19 ir 21

2015 12 31

2016 3 31

3, 4 ir 5

2016 12 31

2017 3 31

1 ir 2

2018 12 31

2019 3 31

6 ir 13

2019 12 31

2020 3 31

7, 9 ir 10

2020 12 31

2021 3 31

11, 12, 15, 17, 20 ir 22

2022 12 31

2023 9 31


10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1063/2014

2014 m. spalio 7 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius merlangus VIII zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

42/TQ43

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

WHG/08.

Rūšis

Paprastasis merlangas (Merlangius merlangus)

Zona

VIII zona

Draudimo data

2014 9 13


10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1064/2014

2014 m. spalio 7 d.

kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIf ir VIIg zonose

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

41/TQ43

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

SOL/7FG.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIf ir VIIg zonos

Draudimo data

2014 9 11


10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1065/2014

2014 m. spalio 7 d.

kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrines plekšnes VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (ES) Nr. 43/2014 (2) nustatomos kvotos 2014 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2014 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2014 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

43/TQ43

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

PLE/8/3411

Rūšis

Jūrinė plekšnė (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

Draudimo data

2014 9 13


10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1066/2014

2014 m. spalio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308//2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

305,5

MK

57,4

XS

75,9

ZZ

146,3

0707 00 05

MK

29,8

TR

95,4

ZZ

62,6

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

113,6

BR

84,6

CL

104,9

IL

102,2

TR

126,7

UY

58,0

ZA

138,9

ZZ

104,1

0806 10 10

BR

151,1

MK

31,8

TR

134,4

ZZ

105,8

0808 10 80

BA

57,3

BR

51,7

CL

76,3

NZ

132,8

US

192,8

ZA

121,0

ZZ

105,3

0808 30 90

CN

95,2

TR

124,7

ZZ

110,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 8 d.

dėl infekcinio galvijų rinotracheito likvidavimo Belgijoje kontrolės programos patvirtinimo ir dėl Vokietijos Tiuringijos federalinės žemės statuso kaip neužkrėstos infekciniu galvijų rinotracheitu iš dalies keičiami Sprendimo 2004/558/EB I ir II priedai

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7113)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/703/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatytos Sąjungos vidaus prekybos galvijais taisyklės. Jos 9 straipsnyje nustatyta, kad valstybė narė, kurioje vykdoma privaloma nacionalinė vienos iš jos E priedo II dalyje išvardytų užkrečiamųjų ligų kontrolės programa, šią programą gali teikti Komisijai patvirtinti. Į tą sąrašą įtrauktas infekcinis galvijų rinotracheitas. Infekciniu galvijų rinotracheitu apibūdinami ryškiausi infekcijos, kurią sukelia 1 tipo galvijų herpeso virusas (BHV1), klinikiniai simptomai;

(2)

Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnyje taip pat apibrėžtos papildomos garantijos, kurios gali būti taikomos Sąjungos vidaus prekybai;

(3)

be to, Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnyje nustatyta, kad jeigu valstybė narė laiko savo teritoriją ar teritorijos dalį neužkrėsta viena iš šios direktyvos E priedo II dalyje nurodytų užkrečiamųjų ligų, ji turi Komisijai pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Tame straipsnyje taip pat apibrėžtos papildomos garantijos, kurios gali būti taikomos Sąjungos vidaus prekybai;

(4)

Komisijos sprendimu 2004/558/EB (2) patvirtinamos BHV1 kontrolės ir likvidavimo programos, kurias pateikė I priede išvardytos valstybės narės, tame priede išvardytiems regionams, kuriems taikomos papildomos garantijos pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį;

(5)

be to, Sprendimo 2004/558/EB II priede nurodyti valstybių narių regionai, kurie laikomi neužkrėstais BHV1 ir kuriems pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį taikomos papildomos garantijos;

(6)

Belgija pateikė Komisijai BHV1 infekcijos likvidavimo visoje savo teritorijoje programą. Ši programa atitinka Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Programoje taip pat numatomos galvijų gabenimo šalies viduje taisyklės, kurios visiškai atitinka anksčiau kai kuriose valstybėse narėse ar jų regionuose įgyvendintas analogiškas taisykles ir kurias taikant ši liga tose valstybėse narėse buvo sėkmingai likviduota.

Belgijos pateikta programa ir pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį pateiktos papildomos garantijos turėtų būti patvirtintos;

(7)

todėl Sprendimo 2004/558/EB I priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

šiuo metu visi Vokietijos regionai, išskyrus Bavarijos federalinę žemę, yra išvardyti Sprendimo 2004/558/EB I priede. Bavarijos federalinė žemė neužkrėsta BHV1, todėl ji įtraukta į to sprendimo II priedą;

(9)

Vokietija pateikė Komisijai patvirtinamuosius dokumentus, siekdama, kad Tiuringijos federalinė žemė būtų laikoma neužkrėsta BHV1 ir kad jai būtų taikomos papildomos garantijos pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį.

Įvertinus šios valstybės narės pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, Tiuringijos federalinė žemė turėtų būti išbraukta iš Sprendimo 2004/558/EB I priedo ir įtraukta į to sprendimo II priedą, ir jai turėtų būti taikomos papildomos garantijos pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį;

(10)

todėl Sprendimo 2004/558/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

todėl Sprendimas 2004/558/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/558/EB I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  2004 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimas 2004/558/EB dėl Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (OL L 249, 2004 7 23, p. 20).


PRIEDAS

Sprendimo 2004/558/EB I ir II priedai pakeičiami taip:

I PRIEDAS

Valstybės narės

Valstybių narių regionai, kuriems taikomos papildomos garantijos dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį

Belgija

Visi regionai

Čekijos Respublika

Visi regionai

Vokietija

Visi regionai, išskyrus Bavarijos federalinę žemę ir Tiuringijos federalinę žemę

Italija

Friulio Venecijos Džulijos regionas

Aostos slėnio regionas

Trento autonominė provincija

II PRIEDAS

Valstybės narės

Valstybių narių regionai, kuriems taikomos papildomos garantijos dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį

Danija

Visi regionai

Vokietija

Bavarijos federalinė žemė

Tiuringijos federalinė žemė

Italija

Bolcano autonominė provincija

Austrija

Visi regionai

Suomija

Visi regionai

Švedija

Visi regionai


10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. spalio 8 d.

kuriuo dėl pasienio kontrolės postų sąrašo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7139)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/704/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 ir 3 dalis,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 6 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir 6 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3), ypač į jos 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2009/821/EB (4) nustatytas pagal direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas. Tas sąrašas pateikiamas minėto sprendimo I priede;

(2)

Danija pranešė, kad iš šios valstybės narės įrašų sąrašo turėtų būti išbrauktas Koldingo pasienio kontrolės postas. Vokietija pranešė, kad iš šios valstybės narės įrašų sąrašo turėtų būti išbrauktas Diuseldorfo pasienio kontrolės postas. Todėl Sprendimo 2009/821/EB I priede nurodyti tų valstybių narių įrašų sąrašai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(3)

remiantis Ispanijos ir Nyderlandų pateikta informacija, reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimo 2009/821/EB I priedo sąrašo įrašus, skirtus Ispanijos Barselonos, Gran Kanarijos ir Pietų Tenerifės oro uostų bei Nyderlandų Roterdamo uosto pasienio kontrolės postams;

(4)

po Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT), Komisijos audito tarnybos (buvusios Komisijos kontrolės tarnybos), sėkmingai atlikto audito Grenlandijos Nūko pasienio kontrolės postą galima patvirtinti visų kategorijų produktų, neskirtų vartoti žmonėms, reikmėms. Todėl Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktas to pasienio kontrolės posto įrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

MVT atliko auditus Kroatijoje, po kurių tai valstybei narei pateikė keletą rekomendacijų. Į tas rekomendacijas Kroatija tinkamai atsižvelgė – priėmė veiksmų planą ir iš dalies pakeitė Rijekos pasienio kontrolės posto patvirtinimo kategorijas. Todėl Sprendimo 2009/821/EB I priede pateiktas to pasienio kontrolės posto įrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

todėl Sprendimas 2009/821/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/821/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(4)  2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (OL L 296, 2009 11 12, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2009/821/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Danijai skirtoje dalyje Koldingo uostui skirtas įrašas išbraukiamas.

2.

Vokietijai skirtoje dalyje Diuseldorfo oro uostui skirtas įrašas išbraukiamas;

3.

Ispanijai skirta dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Barselonos oro uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Barcelona

BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC-T(CH)(2)“

 

b)

Gran Kanarijos oro uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)“

c)

Pietų Tenerifės oro uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

 

Animales

 

U (*), E (*), O“

4.

Grenlandijai skirtoje dalyje Nūko uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)“

 

5.

Kroatijai skirtoje dalyje Rijekos uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

6.

Nyderlandams skirtoje dalyje Roterdamo uostui skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)“

 


Klaidų ištaisymas

10.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/49


2010 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 105, 2010 m. balandžio 27 d. )

2 puslapis, 12 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(12)

Atsižvelgiant į padėties Somalyje keliamą specifinę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui regione ir siekiant užtikrinti atitiktį Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP priedo peržiūrėjimo ir keitimo procesui, Taryba turėtų turėti įgaliojimus iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.“

turi būti:

„(12)

Atsižvelgiant į padėties Somalyje keliamą specifinę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui regione ir siekiant užtikrinti atitiktį Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP priedo peržiūrėjimo ir keitimo procesui, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.“