ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 271

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. rugsėjo 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 959/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

1

 

*

2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 960/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

3

 

*

2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 961/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

8

 

*

2014 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 962/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Pescabivona (SGN)]

14

 

*

2014 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 963/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Zázrivské vojky (SGN)]

15

 

*

2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 964/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų taikymo finansinių priemonių standartinėms sąlygoms taisyklės

16

 

 

2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 965/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

45

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimas 2014/658/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

47

 

*

2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimas 2014/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

54

 

 

2014/660/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl pavyzdinio finansavimo susitarimo dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai įnašo bendroms neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėms priemonėms, skirtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms

58

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/661/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos rekomendacija dėl 2 ir 3-monochlorpropano-1,2-diolio (2 ir 3-MCPD), 2- ir 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių maiste stebėsenos ( 1 )

93

 

 

2014/662/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos rekomendacija dėl opijaus alkaloidų kaupimosi aguonų sėklose bei aguonų sėklų produktuose prevencijos ir jų kiekio tose sėklose ir jų produktuose mažinimo gerosios patirties ( 1 )

96

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimo 2014/451/ES dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijoje Libijoje (EUBAM Libya) pasirašymo ir sudarymo klaidų ištaisymas ( OL L 205, 2014 7 12 )

101

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 959/2014

2014 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 (2) įgyvendinamos tam tikros Sprendime 2014/145/BUSP numatytos priemonės ir numatomas fizinių asmenų, atsakingų už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, arba kurie trukdo tarptautinių organizacijų darbą Ukrainoje, ir tuos veiksmus bei tą politiką aktyviai remiančių ar įgyvendinančių fizinių asmenų, ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų; juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, kurie materialiai arba finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi; juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų Kryme arba Sevastopolyje, kurių nuosavybė buvo perduoda nesilaikant Ukrainos teisės, arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, kuriems toks perdavimas buvo naudingas, arba fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, kurie aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, arba gauna iš jų naudos, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

2014 m. rugsėjo 8 d. Taryba sutiko išplėsti ribojamąsias priemones, kad jos būtų taikomos asmenims arba subjektams, vykdantiems sandorius su separatistų grupuotėmis Ukrainos Donbaso regione. Taryba priėmė Sprendimą 2014/658/BUSP (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP ir nustatomi tuo tikslu iš dalies pakeisti įtraukimo į sąrašą kriterijai;

(3)

ta priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse ji būtų taikoma vienodai, jos įgyvendinimui būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 269/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, vykdantys sandorius su separatistų grupuotėmis Ukrainos Donbaso regione.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 6).

(3)  2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimas 2014/658/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 47).


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 960/2014

2014 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimą 2014/659/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 (2) įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės. Tos priemonės apima dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimus, susijusių paslaugų teikimo apribojimus ir tam tikrų paslaugų, susijusių su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, apribojimus, tam tikrų technologijų tiesioginio ar netiesioginio pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto naftos pramonei Rusijoje apribojimus, nustatant išankstinio leidimo reikalavimą, bei apribojimus tam tikroms finansų įstaigoms patekti į kapitalo rinką;

(2)

Europos Sąjungos valstybių ar Vyriausybių vadovai paragino atlikti parengiamąjį darbą, susijusį su tolesnėmis tikslinėmis priemonėmis, kurias reikėtų įgyvendinti, kad būtų galima nedelsiant imtis tolesnių veiksmų;

(3)

atsižvelgdama į padėties sunkumą, Taryba mano, kad tikslinga imtis papildomų ribojamųjų priemonių, reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(4)

šiomis aplinkybėmis tikslinga taikyti papildomus dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimus, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 428/2009 (4);

(5)

be to, turėtų būti draudžiama teikti paslaugas, susijusias su giliavandene naftos žvalgyba ir gamyba, naftos žvalgyba ir gamyba Arktyje arba skalūnų naftos projektais;

(6)

siekiant daryti spaudimą Rusijos Vyriausybei taip pat tikslinga taikyti papildomus apribojimus tam tikroms finansų įstaigoms, išskyrus tarptautinį statusą turinčias Rusijoje įsikūrusias įstaigas, įsteigtas pagal tarpvyriausybinius susitarimus su Rusija kaip viena iš akcininkių; apribojimus Rusijoje įsteigtiems gynybos sektoriuje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, išskyrus tuos, kurie daugiausia vykdo veiklą kosmoso ir branduolinės energetikos pramonėje, ir apribojimus Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurių pagrindinė veikla susijusi su žalios naftos ar naftos produktų pardavimu ar transportavimu, patekti į kapitalo rinką. Finansinėms paslaugoms, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5 straipsnyje nurodytas paslaugas, pavyzdžiui, su indėliais susijusioms paslaugoms, mokėjimo paslaugoms, draudimo paslaugoms, paskoloms iš institucijų, nurodytų to reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir išvestinėms finansinėms priemonėms, naudojamoms rizikos draudimo tikslais energijos rinkoje, šie apribojimai netaikomi. Paskolos turi būti laikomos naujomis paskolomis, jeigu jos imamos po 2014 m. rugsėjo 12 d.;

(7)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(8)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)   investicinės paslaugos– šios paslaugos ir veikla:

i)

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv)

portfelio valdymas,

v)

konsultacijos investicijų klausimais,

vi)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f)   perleidžiamieji vertybiniai popieriai– šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii)

obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius;“

.

2.

Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą įtrauktas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas šio reglamento IV priede nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Rusijoje.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, išvardytiems IV priede, tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, išvardytiems IV priede, tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nustatytais draudimais nedaromas poveikis sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., vykdymui ir pagalbos, būtinos ES esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

4.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, skirtų aeronautikai ir kosmoso pramonei, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba susijusios techninės pagalbos ir finansinės paramos teikimui ne kariniais tikslais bei nekariniams galutiniams naudotojams, taip pat ES esamų civilinių branduolinių pajėgumų, naudojamų ne kariniais tikslais ar nekariniams galutiniams naudotojams, priežiūrai ir saugai.“

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti šias susijusias paslaugas, reikalingas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje:

 

i) gręžimo, ii) gręžinių tyrimo, iii) karotažo ir užbaigimo paslaugas, iv) specializuotų plūdriųjų konstrukcijų teikimo paslaugas.

2.   1 dalyje nustatytais draudimais nedaroma poveikio įsipareigojimų pagal sutartį arba bendrąjį susitarimą, sudarytą iki 2014 m. rugsėjo 12 d., arba pagal papildomas sutartis, būtinas tokių sutarčių vykdymui, vykdymui.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tuo atveju, jeigu atitinkamos paslaugos yra būtinos skubiai įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba sušvelninimui.“

4.

4 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą arba garantiją, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą;“

.

5.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 90 dienų, arba po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 30 dienų, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a)

Rusijoje įsteigta stambi kredito įstaiga ar kita stambi įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. priklauso valstybei arba yra valstybės kontroliuojamos, kaip išvardyta III priede, arba

b)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į III priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priede pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 30 dienų, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleido:

a)

Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, daugiausia dalyvaujantis ir pagrindinę veiklą vykdantis kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, kaip išvardyta V priede, išskyrus juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, vykdančius veiklą kosmoso ar branduolinės energetikos pramonėje;

b)

Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų kontroliuoja valstybė ir kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas Rusijos rublių, o ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų gaunama iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo, kaip nurodyta VI priede;

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurio daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a, b arba c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

3.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai teikti naujas paskolas arba dalyvauti teikiant paskolas ar kreditus, kurių termino diena viršija 30 dienų, bet kokiam iš 1 ar 2 dalyje išvardytų juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų po 2014 m. rugsėjo 12 d., išskyrus paskolas ar kreditus, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra finansuoti nedraudžiamų prekių ir nefinansinių paslaugų importą ar eksportą tarp Sąjungos ir Rusijos, arba paskolas, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių priklauso III priede nurodytam subjektui.“

5a.

11 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

subjektai, nurodyti 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose bei 5 straipsnio 2 dalies d punkte, arba išvardyti III, IV, V ir VI prieduose;“

.

6.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2, 2a, 3a, 4 arba 5 straipsniuose nurodytų draudimų, taip pat veikti kaip 5 straipsnyje nurodytų subjektų pakaitui arba naudotis išimtimis, nurodytomis 5 straipsnio 3 dalyje, siekiant finansuoti 5 straipsnyje nurodytus subjektus.“

7.

Šio reglamento I priedas pridedamas kaip IV priedas.

8.

Šio reglamento II priedas pridedamas kaip V priedas.

9.

Šio reglamento III priedas pridedamas kaip VI priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 54.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).

(4)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).


I PRIEDAS

„IV PRIEDAS

2a straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

JSC Sirius (optinė elektronika, skirta civiliniams ir kariniams tikslams)

 

OJSC Stankoinstrument (mechanikos inžinerija, skirta civiliniams ir kariniams tikslams)

 

OAO JSC Chemcomposite (medžiagos, skirtos civiliniams ir kariniams tikslams)

 

JSC Kalashnikov (šaulių ginklai)

 

JSC Tula Arms Plant (ginklų sistemos)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicija)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (priešlėktuvinės ir prieštankinės sistemos)

 

OAO Almaz Antey (valstybinė įmonė; ginklai, amunicija, moksliniai tyrimai)

 

OAO NPO Bazalt (valstybinė įmonė, ginklų ir amunicijos gamybai skirtos įrangos gamyba)“


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD“


III PRIEDAS

„VI PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

 

„ROSNEFT“

 

„TRANSNEFT“

 

„GAZPROM NEFT““


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/8


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 961/2014

2014 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

atsižvelgdama į padėties sunkumą Taryba mano, kad į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti papildomi asmenys ir subjektai;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Gim. data: 1976 m.

Gim. vieta: Donetsk (Doneckas)

Nuo rugpjūčio 7 d. jis pakeitė Alexander Borodai, kaip vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ministras pirmininkas“. Pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas A.  Zakharchenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

2.

Vladimir KONONOV/dar žinomas kaip „Tsar“ („Caras“)

Image

Gim. data: 1974 10 14

Gim. vieta: Gorsky (Gorskis)

Nuo rugpjūčio 14 d. jis pakeitė Igor Strelkov/Girkin, kaip vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „gynybos ministras“. Kaip pranešama, nuo balandžio mėn. jis vadovavo separatistų kovotojų padaliniui Donecke ir pažadėjo „išspręsti strateginį uždavinį atremti Ukrainos karinę agresiją“. Todėl V.  Kononov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

Gim. data: 1983 1 21

Gim. vieta: Debalcevo

Donbaso liaudies milicijos vadas. Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie toliau kovos likusioje šalies teritorijoje. Todėl M. V. Rudenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Gim. data: 1973 6 21

Pakeitė Marat Bashirov, kaip vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ministras pirmininkas“. Anksčiau aktyviai veikė nereguliariojoje Pietryčių armijoje. Todėl G. N. Tsyplakov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„valstybės saugumo ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų „vyriausybinę“ veiklą. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„vidaus reikalų ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų „vyriausybinę“ veiklą. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ Maskvos atstovas. Savo pareiškimuose jis, inter alia, yra kalbėjęs apie milicijos pasirengimą kariauti partizaninį karą ir apie ginklų sistemų užgrobimą iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„ministro pirmininko pavaduotojas socialiniams reikalams“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų „vyriausybinę“ veiklą. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Rusijos Ministro Pirmininko pavaduotojo Dmitry Rogozin protežė.

2014 9 12

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Gim. data: 1954 11 19

Vadinamasis Krymo „ministro pirmininko pavaduotojas“ ir Krymo įgaliotasis atstovas Prezidentui V. Putinui. G. L. Muradov atliko svarbų vaidmenį stiprinant Rusijos vykdomą Krymo institucinę kontrolę po neteisėtos jo aneksijos. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Gim. data: 1971 5 23

Gim. vieta: Dzhankoy

Vadinamasis Krymo „ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas“. M. S. Sheremet atliko svarbų vaidmenį organizuojant ir įgyvendinant Kryme kovo 16 d. referendumą dėl susijungimo su Rusija. Kaip pranešama, referendumo metu M. S. Sheremet vadovavo Maskvai palankioms „savigynos pajėgoms“ Kryme. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Gim. data: 1948 2 2

Gim. vieta: Krasnoyarsk (Krasnojarskas)

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 1 d. Y. L. Vorobiov Federacijos Taryboje pareiškė viešą paramą tam, kad Rusijos pajėgos būtų dislokuotos Ukrainoje. Po to jis balsavo už su tuo susijusį dekretą.

2014 9 12

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Gim. data: 1964 6 10

Gim. vieta: Eidelshtein, Kazachstanas

Valstybės Dūmos Tarybos narys; Rusijos liberalų demokratų partijos (RLDP) vadovas. Jis aktyviai rėmė tai, kad Ukrainoje būtų naudojamos Rusijos ginkluotosios pajėgos, ir Krymo aneksiją. Jis aktyviai ragino padalinti Ukrainą. RLDP, kurios pirmininkas jis yra, vardu pasirašė susitarimą su vadinamąja „Donecko Liaudies Respublika“.

2014 9 12

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Gim. data: 1949 8 11

Gim. vieta: Klin

Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Gim. data: 1957 8 19

Gim. vieta: Azov Region (Azovo sritis)

Rusijos ir užsienio kazokų pajėgų sąjungos pirmininkas („atamanas“) ir Valstybės Dūmos pavaduotojas. Jis rėmė Krymo aneksiją ir pripažino, kad Rusijos kazokai aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte Maskvos remiamų separatistų pusėje. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Gim. data: 1960 8 6

Gim. vieta: Stepnoy Dvorets

Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Gim. data: 1948 4 5

Gim. vieta: Opochka

Valstybės Dūmos Santykių su NVS valstybėmis, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Gim. data: 1964 3 21

Gim. vieta: Orel/Rudny

Valstybės Dūmos Santykių su NVS valstybėmis, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Gim. data: 1950 8 7

Gim. vieta: Bogoroditsk

Pirmasis pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Gim. data: 1972 9 27

Gim. vieta: Moscow (Maskva)

Pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Gim. data: 1953 5 28

Gim. vieta: Pushkin

Pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Gim. data: 1972 1 7

Gim. vieta: Pavlov-on-the-Neva

Užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Gim. data: 1968 2 11

Rusijos armijos generolas majoras. Jis yra 76–ojo oro desanto padalinio, kuris buvo susijęs su Rusijos kariniu buvimu Ukrainos teritorijoje, visų pirma neteisėtos Krymo aneksijos metu, vadas

2014 9 12

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Gim. data: 1952 8 20

Gim. vieta: Cheremkhovo

Sergei Chemezov yra vienas iš žinomų Prezidento V. Putino artimų bendražygių – abu jie buvo KGB pareigūnai, išsiųsti į Drezdeną, ir jis yra „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys. Jis gauna naudos iš ryšių su Rusijos Prezidentu – yra pakeliamas į aukštesnes pareigas valstybės kontroliuojamose firmose. Jis yra Rostec konglomerato, pagrindinės Rusijos valstybės kontroliuojamos gynybos ir pramoninės gamybos korporacijos, pirmininkas. Atsižvelgdama į Rusijos Vyriausybės sprendimą, Technopromexport, Rostec patronuojamoji įmonė, planuoja statyti jėgaines Kryme, taip remdama jo integraciją į Rusijos Federaciją.

Be to, Rosoboronexport, Rostec patronuojamoji įmonė, rėmė Krymo gynybos srities bendrovių integraciją į Rusijos gynybos pramonę, tokiu būdu sutvirtindama neteisėtą Krymo prijungimą prie Rusijos Federacijos.

2014 9 12

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Gim. data: 1963 2 8

Gim. vieta: Chisinau (Kišiniovas)

Valstybės Dūmos deputatas, Valstybės Dūmos komisijos dėl teisinių nuostatų, skirtų Rusijos Federacijos karinio-pramoninio komplekso kūrimui, pirmininkas. Jis yra svarbus „Vieningosios Rusijos“ narys ir verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 962/2014

2014 m. rugpjūčio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Pescabivona (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Pescabivona“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Pescabivona“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Pescabivona“ (SGN) yra įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.6 klasei „Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 103, 2014 4 8, p. 13.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 369, 2006 12 23, p. 1).


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 963/2014

2014 m. rugpjūčio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Zázrivské vojky (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Slovakijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Zázrivské vojky“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Zázrivské vojky“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Zázrivské vojky“ (SGN) yra įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 668/2014 (3) XI priede nurodytai 1.3 klasei „Sūriai“, pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 109, 2011 4 11, p. 27.

(3)  2014 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės (OL L 179, 2014 6 19, p. 36).


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 964/2014

2014 m. rugsėjo 11 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų taikymo finansinių priemonių standartinėms sąlygoms taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 38 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu arba tarpvalstybiniu lygmeniu nustatytomis finansinėmis priemonėmis, kurias valdo arba už kurių valdymą atsako vadovaujančioji institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 3 dalies a punktą, reikėtų nustatyti tam tikrų finansinių priemonių standartinėms sąlygoms taikytinas taisykles. Nustačius finansinių priemonių standartines sąlygas, būtų parengtos naudoti standartinėmis vadinamos finansinės priemonės;

(2)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis finansinėmis priemonėmis, standartinėmis sąlygomis reikia užtikrinti atitiktį valstybės pagalbos taisyklėms ir supaprastinti Sąjungos finansinės paramos teikimo galutiniams naudos gavėjams sąlygas, derinant finansines priemones su subsidijomis;

(3)

standartinėmis sąlygomis neturėtų būti leidžiama finansuotojui, pavyzdžiui, viešojo arba privačiojo sektoriaus investuotojui arba skolintojui, finansinės priemonės valdytojui arba galutiniam naudos gavėjui, gauti valstybės pagalbą, kuri yra nesuderinama su vidaus rinka. Standartinėmis sąlygomis turėtų būti atsižvelgta į atitinkamus de minimis reglamentus, kaip antai Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (2) ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 (3), Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 (4), Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014 (5), Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gaires (6) ir Valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gaires (7);

(4)

kadangi valstybės pagalbos taisyklės yra netaikomos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis remiamai žemės ūkio veiklai, standartinių sąlygų laikymasis turėtų būti savanoriškas. Kai vykdoma kita veikla, kuriai yra skiriama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama, taikomos bendrosios valstybės pagalbos taisyklės, todėl laikytis standartinių sąlygų turėtų būti privaloma;

(5)

gali būti, kad žuvininkystės sektoriaus įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), gaus paramą pagal iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansuojamas finansines priemones. Kai tokia parama finansuojama iš kito nei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas Europos struktūrinio ir investicijų fondo, visa per trejus metus finansinėmis priemonėmis visoms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėms suteiktos pagalbos suma turėtų būti mažesnė nei Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 (8) kiekvienai valstybei narei nurodyta žuvininkystės, akvakultūros ir perdirbimo sektorių metinės apyvartos viršutinė riba. Be to, turėtų būti atsižvelgta į Reglamentą (ES) Nr. 702/2014 (9) ir Gaires dėl valstybės pagalbos žuvininkystei ir akvakultūrai tikrinimo (10);

(6)

standartinėse sąlygose taip pat turėtų būti nurodyti būtiniausi valdymo reikalavimai, siekiant užtikrinti tinkamą finansinių priemonių valdymą ir nustatyti išsamesnes nei Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytos taisykles;

(7)

siekiant remti MVĮ augimą sunkiomis finansavimo sąlygomis, tinkama finansinė priemonė yra pasidalytos portfelio rizikos paskola (toliau – PR paskola). PR paskola MVĮ suteikiama naujų paskolų ir padidinamos galimybės gauti finansavimą – finansų tarpininkams skiriamas finansinis įnašas ir dalijamasi kredito rizika – taip MVĮ suteikiama daugiau lėšų lengvatinėmis sąlygomis, t. y. taikant sumažintą palūkanų normą ir (arba) supaprastintus įkeičiamo turto reikalavimus;

(8)

finansavimas teikiant PR paskolą gali būti itin veiksmingas MVĮ rėmimo būdas, esant ribotoms tam tikrų sektorių arba tam tikrų tipų MVĮ finansavimo galimybėms arba palyginti mažam finansų tarpininkų norui rizikuoti. Todėl standartinių sąlygų taikymas yra veiksmingas tokio rinkos nepakankamumo pašalinimo būdas;

(9)

siekiant skatinti finansų tarpininkus MVĮ teikti daugiau paskolų, kurioms būtų teikiamos Sąjungos finansuojamos garantijos, tinkama finansinė priemonė yra apribota portfelio garantija;

(10)

apribota portfelio garantija turėtų padėti spręsti esamą MVĮ skolų rinkos nepakankamumo problemą, remiant naujų paskolų teikimą, t. y. suteikiant kredito rizikos apsaugą (kaip apribotą portfelio garantiją dėl pirmųjų nuostolių atlyginimo), siekiant sumažinti sunkumus, kurių siekdamos gauti finansavimą patiria MVĮ, kadangi jos neturi pakankamo įkeičiamo turto ir jų kredito rizika yra palyginti didelė. Tačiau, kad poveikis būtų toks, kokio tikimasi, Sąjungos įnašas į apribotą portfelio garantiją neturėtų pakeisti tam pačiam tikslui pagal taikomas Sąjungos, nacionalines ir regionines finansines priemones atitinkamoms finansų įstaigoms teikiamų lygiaverčių garantijų. Todėl standartinių sąlygų taikymas yra veiksmingas tokio rinkos nepakankamumo pašalinimo būdas;

(11)

siekiant skatinti didinti energijos taupymo potencialą atnaujinant gyvenamuosius namus, tinkama finansinė priemonė yra atnaujinimo paskola;

(12)

atnaujinimo paskola turėtų būti naudojama ilgalaikėms subsidijuojamoms paskoloms ir išankstinei techninei paramai, taip pat paramai gyvenamųjų namų savininkams, kad būtų galima parengti ir įgyvendinti pastatų atnaujinimo projektus. Be to, atnaujinimo paskola yra tinkama finansavimo rinkai, kurioje bankininkystės paslaugas teikiantys tarpininkai iš esmės yra vienintelis finansavimo šaltinis, tačiau arba jų teikiamas finansavimas yra per mažas (dėl tarpininko nenoro rizikuoti), arba finansavimo terminas yra per trumpas, arba finansavimas yra per brangus, arba dėl kitų priežasčių netinkamas finansuotiniems projektams, kadangi jiems yra būdingas ilgas skolos grąžinimo terminas. Visa tai kartu su neveiksminga sistema, pagal kurią daugiabučių namų savininkų vardu yra nustatomi ir perkami darbai, neatmetant galimybės remti atskirus asmenis, sudaro rinkos nepakankamumą. Todėl standartinių sąlygų taikymas yra veiksmingas tokio rinkos nepakankamumo pašalinimo būdas;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, taikomos toliau nurodytų finansinių priemonių standartinėms sąlygoms:

a)

pasidalytos rizikos paskolų portfelis (PR paskola);

b)

apribota portfelio garantija;

c)

atnaujinimo paskola.

2 straipsnis

Papildomos sąlygos

Vadovaujančiosios institucijos gali į finansavimo sutartį pagal pasirinktos finansinės priemonės, nustatytos šiame reglamente, sąlygas įtrauktinas sąlygas papildyti kitomis sąlygomis.

3 straipsnis

Atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms laikantis standartinių sąlygų

1.   Kai finansinės priemonės yra derinamos su subsidijomis techninei paramai, skiriamai galutiniams naudos gavėjams, besinaudojantiems viena iš priemonių, tokios subsidijos neviršija 5 % ESI fondų įnašo į tą priemonę ir yra skiriamos atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje nurodyto tokias subsidijas pagrindžiančio ex ante vertinimo išvadas.

2.   Finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas (toliau – finansų tarpininkas) valdo subsidiją techninei paramai. Techninė parama neskiriama veiklai, kurios išlaidos yra dengiamos iš valdymo išlaidoms ir mokesčiams skirtų lėšų, kurias skiriamos finansinei priemonei valdyti. Išlaidos, dengiamos techninės paramos lėšomis, negali būti investicijų, kurios bus finansuojamos iš paskolos pagal atitinkamą finansinę priemonę, dalis.

4 straipsnis

Valdymas laikantis standartinių sąlygų

1.   Vadovaujančiajai institucijai arba, jei taikoma, fondų fondo valdytojui yra atstovaujama finansinės priemonės priežiūros komitete arba panašaus pobūdžio valdymo struktūroje.

2.   Vadovaujančioji institucija tiesiogiai nedalyvauja, kai yra priimami atskiri sprendimai dėl investicijų. Fondų fondo atveju vadovaujančioji institucija fondų fondo lygmeniu atlieka tik priežiūros funkcijas ir nesikiša, kai fondų fondas priima atskirus sprendimus.

3.   Nustatoma finansinės priemonės valdymo struktūra, kurioje sprendimai dėl kredito ir rizikos įvairinimo priimami skaidriai, laikantis atitinkamos rinkos praktikos.

4.   Nustatoma fondų fondo valdytojo ir finansų tarpininko valdymo struktūra, kuria būtų užtikrintas fondų fondo valdytojo arba finansų tarpininko nešališkumas ir nepriklausomumas.

5 straipsnis

Finansavimo sutartis laikantis standartinių sąlygų

1.   Vadovaujančioji institucija sudaro rašytinę finansavimo sutartį dėl programų įnašų į finansinę priemonę, kurioje nustatomos I priedą atitinkančios sąlygos.

2.   Prie finansavimo sutarties pridedami tokie priedai:

a)

finansinę priemonę pagrindžiantis ex ante vertinimas, kurio reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį;

b)

finansinės priemonės verslo planas, įskaitant investavimo strategiją ir investavimo, garantijų arba skolinimo politikos aprašymą;

c)

priemonės aprašymas, kuris turi atitikti išsamias priemonės standartines sąlygas ir kuriame nustatomi finansinių priemonių finansiniai parametrai;

d)

stebėsenos ataskaitų ir kitų ataskaitų šablonai.

6 straipsnis

Pasidalytos rizikos paskola

1.   PR paskola teikiama iš paskolų fondo, kurį, naudodamasis programos įnašu ir įnešęs ne mažiau kaip 25 % paskolų fondo dalies, įsteigia finansų tarpininkas. Iš paskolų fondo finansuojamas naujai sukurtų paskolų portfelis, jomis negali būti refinansuojamos esamos paskolos.

2.   PR paskola atitinka II priede nustatytas sąlygas.

7 straipsnis

Apribota portfelio garantija

1.   Apribota portfelio garantija teikiama dėl kiekvienos atskiros paskolos kredito rizikos, neviršijant didžiausios 80 % garantijos normos, kad būtų sukurtas naujų paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms portfelis, neviršijant didžiausios nuostolių sumos, nustatytos pagal garantijos ribos normą, kuri neviršija 25 % portfelio lygmeniu įvertintos rizikos.

2.   Apribota portfelio garantija atitinka III priede nustatytas sąlygas.

8 straipsnis

Atnaujinimo paskola

1.   Atnaujinimo paskola teikiama iš paskolų fondo, kurį, naudodamasis programos įnašu ir įnešęs ne mažiau kaip 15 % paskolų fondo dalies, įsteigia finansų tarpininkas. Iš paskolų fondo finansuojamas naujai sukurtų paskolų portfelis, jomis negali būti refinansuojamos esamos paskolos.

2.   Galutiniai naudos gavėjai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys arba laisvųjų profesijų atstovai, kuriems priklauso patalpos, taip pat administratoriai arba kiti teisės subjektai, vykdantys veiklą savininkų vardu arba jų naudai, įgyvendinantys energijos vartojimo efektyvumo didinimo arba atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo skatinimo priemones, atitinkančias Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 ir paramos skyrimo pagal programą reikalavimus.

3.   Atnaujinimo paskola atitinka IV priede nustatytas sąlygas.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL L 352, 2013 12 24, p. 9).

(4)  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).

(5)  2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL L 193, 2014 7 1, p. 1).

(6)  Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairės (OL C 19, 2014 1 22, p. 4).

(7)  Valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairės 2014–2020 m. (OL C 204, 2014 7 1, p. 1).

(8)  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL L 190, 2014 6 28, p. 45).

(9)  2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL L 193, 2014 7 1, p. 1).

(10)  Gairės dėl valstybės pagalbos žuvininkystei ir akvakultūrai tikrinimo (OL C 84, 2008 4 3, p. 10).


I PRIEDAS

Anotuotas vadovaujančiosios institucijos ir finansų tarpininko finansavimo sutarties turinys

Turinys

(1)

Preambulė

(2)

Apibrėžtys

(3)

Taikymo sritis ir tikslas

(4)

Politikos tikslai ir ex ante vertinimas

(5)

Galutiniai naudos gavėjai

(6)

Finansinis pranašumas ir valstybės pagalba

(7)

Investavimo, garantijų arba skolinimo politika

(8)

Veikla ir veiksmai

(9)

Siektini rezultatai

(10)

Finansų tarpininko vaidmuo ir atsakomybė. Rizikos ir pajamų pasidalijimas

(11)

Finansinės priemonės valdymas ir auditas

(12)

Programos įnašas

(13)

Mokėjimai

(14)

Sąskaitų tvarkymas

(15)

Administracinės išlaidos

(16)

Trukmė ir išlaidų tinkamumas finansuoti programos užbaigimo metu

(17)

Vadovaujančiosios institucijos išmokėtų lėšų (įskaitant sukauptas palūkanas) pakartotinis naudojimas

(18)

Palūkanų normos subsidijų ir garantijos mokesčio subsidijų kapitalizacija (jei taikoma)

(19)

Finansinės priemonės valdymas

(20)

Interesų konfliktai

(21)

Ataskaitų teikimas ir stebėsena

(22)

Vertinimas

(23)

Matomumas ir skaidrumas

(24)

Išskirtinumas

(25)

Ginčų sprendimas

(26)

Konfidencialumas

(27)

Sutarties keitimas ir teisių bei pareigų perdavimas

1.   PREAMBULĖ

Šalies ir (arba) regiono pavadinimas

Vadovaujančiosios institucijos pavadinimas

Programos bendrojo indentifikavimo kodo (CCI) Nr.

Susijusios programos pavadinimas

Programos skiltis, kurioje nurodoma finansinė priemonė

Europos struktūrinio ir investicinio fondo (ESIF) pavadinimas

Prioritetinės krypties identifikavimas

Regionai, kuriuose įgyvendinama finansinė priemonė (NUTS lygmuo arba kt.)

Vadovaujančiosios institucijos skiriama suma finansinei priemonei

ESIF skiriama suma

Nacionalinių viešųjų įnašų suma (programos viešasis įnašas)

Nacionalinių privačiųjų įnašų suma (programos privatusis įnašas)

Nacionalinių viešųjų ir privačiųjų įnašų, kurie nėra programos įnašai, suma

Numatoma finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios data

Finansinės priemonės įgyvendinimo užbaigimo data

Kontaktinė informacija šalims

Sutarties tikslas

2.   APIBRĖŽTYS

3.   TAIKYMO SRITIS IR TIKSLAS

Finansinės priemonės, įskaitant jos investavimo strategiją arba politiką ir paramos, kuri bus teikiama, rūšį, apibūdinimas.

4.   POLITIKOS TIKSLAI IR EX ANTE VERTINIMAS

Finansų tarpininkų tinkamumo kriterijai, jei taikoma, ir papildomi su veiksmais susiję reikalavimai, kuriais siekiama priemonės politikos tikslų, finansiniai produktai, kurie bus siūlomi, tiksliniai galutiniai naudos gavėjai ir numatomas derinys su subsidijomis.

5.   GALUTINIAI NAUDOS GAVĖJAI

Finansinės priemonės galutinių naudos gavėjų (tikslinės grupės) nurodymas ir jiems keliami tinkamumo kriterijai.

6.   FINANSINIS PRANAŠUMAS IR VALSTYBĖS PAGALBA

Programos viešojo įnašo finansinio pranašumo ir atitikties valstybės pagalbos taisyklėms vertinimas.

7.   INVESTAVIMO, GARANTIJŲ ARBA SKOLINIMO POLITIKA

Nuostatos dėl investavimo, garantijų arba skolinimo politikos, ypač dėl portfelio įvairinimo (rizikos, sektoriaus, geografinių zonų, dydžio) ir finansų tarpininko jau turimo portfelio.

8.   VEIKLA IR VEIKSMAI

Priemonės, kuri bus įgyvendinama, verslo planas arba lygiaverčiai dokumentai, įskaitant numatomą sverto poveikį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalies c punkte.

Tinkamos finansuoti veiklos apibūdinimas.

Aiškus nustatytos veiklos ir jos apribojimų, visų pirma susijusių su veiklos ir portfelio valdymo pakeitimais (nuostoliais ir įsipareigojimų nevykdymu ir skolos išieškojimo procesu), apibūdinimas.

9.   SIEKTINI REZULTATAI

Veiklos, rezultatų ir poveikio rodiklių, siejamų su pradinės reikšmės nustatymu ir numatomomis siektinomis reikšmėmis, apibūdinimas.

Siektini rezultatai, kuriuos tikimasi pasiekti įgyvendinus finansinę priemonę ir kurie padėtų siekti su atitinkamu prioritetu arba priemone susijusių konkrečių tikslų ir rezultatų. Rodiklių sąrašas pagal veiksmų programą ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnį.

10.   FINANSŲ TARPININKO VAIDMUO IR ATSAKOMYBĖ. RIZIKOS IR PAJAMŲ PASIDALIJIMAS

Finansų tarpininko nurodymas ir nuostatos dėl finansų tarpininko ir kitų subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant finansinę priemonę, atsakomybės.

Paaiškinimas, kaip nustatomas rizikos dydis ir kaip įvairios sutarties šalys dalijasi riziką ir pelną.

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 (1) 6 straipsnio taisykles atitinkančios nuostatos dėl finansines priemones įgyvendinančių subjektų vaidmens, įsipareigojimų ir atsakomybės.

11.   FINANSINĖS PRIEMONĖS VALDYMAS IR AUDITAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 9 straipsnio reikalavimus atitinkančios susijusios nuostatos dėl finansinių priemonių valdymo ir kontrolės.

Nuostatos dėl audito reikalavimų, pavyzdžiui, būtiniausi dokumentų saugojimo finansų tarpininko lygmeniu (ir fondų fondo lygmeniu) reikalavimai, taip pat reikalavimai, susiję su atskira kiekvienos skirtingos formos paramos apskaita, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 ir 8 dalyse (jei taikoma), įskaitant nuostatas ir reikalavimus dėl galimybės valstybių narių audito institucijoms, Komisijos auditoriams ir Europos Audito Rūmams susipažinti su dokumentais, kad būtų užtikrinta aiški audito seka, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnyje.

Nuostatos, kuriomis vadovaudamasi audito institucija galėtų laikytis gairių dėl audito metodikos, kontrolinio sąrašo ir galimybės gauti dokumentus.

12.   PROGRAMOS ĮNAŠAS

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 10 dalį atitinkančios nuostatos dėl programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos.

Jei tinka, nuostatos dėl įnašų iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir būsimojo jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo skyrimo tvarkos.

13.   MOKĖJIMAI

Reikalavimai ir procedūros, susijusios su dalimis atliekamų mokėjimų valdymu, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnyje nustatytų viršutinių ribų, ir su sandorių srautų prognozavimu.

Galimo programos viešojo įnašo į finansinę priemonę anuliavimo sąlygos.

Taisyklės, kuriose nurodoma, kokių patvirtinamųjų dokumentų reikia vadovaujančiosios institucijos mokėjimams finansų tarpininkui pagrįsti.

Sąlygos, kuriomis vadovaujančiosios institucijos mokėjimai finansų tarpininkui turi būti sustabdomi arba pertraukiami.

14.   SĄSKAITŲ VALDYMAS

Išsami informacija apie sąskaitas. Taip pat įtraukiami Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalyje nustatyti reikalavimai dėl patikos teise valdomų sąskaitų ir (arba) atskiros apskaitos, jei taikoma.

Nuostatos, kuriomis paaiškinama, kaip yra valdoma finansinės priemonės sąskaita. Taip pat įtraukiamos naudojimosi bankų sąskaitomis sąlygos: sandorio šalies rizika (jei taikoma), priimtinos iždo operacijos, atitinkamų šalių atsakomybė, taisomieji veiksmai patikos teise valdomų sąskaitų perteklinių likučių atveju, duomenų registravimo ir ataskaitų teikimo.

15.   ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Nuostatos dėl atlygio finansų tarpininkui ir dėl finansų tarpininko valdymo išlaidų ir mokesčių apskaičiavimo ir apmokėjimo, atitinkančios Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsnius.

Nuostatose turi būti nustatyta didžiausia taikoma norma ir orientacinės sumos, kuriomis būtų remiamasi atliekant skaičiavimus.

16.   TRUKMĖ IR IŠLAIDŲ TINKAMUMAS FINANSUOTI PROGRAMOS UŽBAIGIMO METU

Sutarties įsigaliojimo data.

Finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos ir išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios ir pabaigos datos.

Nuostatos dėl galimybės pratęsti programos viešojo įnašo mokėjimo finansinės priemonės finansų tarpininkui laikotarpį ir mokėjimą nutraukti, įskaitant sąlygas dėl programos įnašų mokėjimo ankstyvo nutraukimo arba anuliavimo, įnašų nutraukimo strategijų ir finansinių priemonių (įskaitant, jei taikoma, fondų fondą) likvidavimo.

Nuostatos dėl tinkamų finansuoti išlaidų užbaigiant programą, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsniu.

17.   VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠMOKĖTŲ LĖŠŲ (ĮSKAITANT SUKAUPTAS PALŪKANAS) PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

Nuostatos dėl vadovaujančiosios institucijos išmokėtų lėšų pakartotinio naudojimo.

Palūkanų ir kito pelno, priskiriamo prie ESIF paramos, valdymo reikalavimai ir procedūros, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsniu.

Nuostatos dėl lėšų, priskiriamų prie ESI fondų paramos, pakartotinio naudojimo iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsnio.

Nuostatos dėl lėšų, priskiriamų prie ESI fondų paramos, pakartotinio naudojimo pasibaigus išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiui, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 45 straipsnio.

18.   PALŪKANŲ NORMOS SUBSIDIJŲ IR GARANTIJOS MOKESČIO SUBSIDIJŲ KAPITALIZACIJA (JEI TAIKOMA)

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnį atitinkančios nuostatos dėl palūkanų normos subsidijų ir garantijos mokesčio subsidijų metinių išmokų kapitalizacijos.

19.   FINANSINĖS PRIEMONĖS VALDYMAS

Nuostatos, kuriose apibūdinama tinkama finansinės priemonės valdymo struktūra, siekiant užtikrinti, kad sprendimai dėl paskolų ir (arba) garantijų ir (arba) investicijų, taip pat investuoto kapitalo atsiėmimo ir rizikos įvairinimo būtų įgyvendinami vadovaujantis taikomais teisės aktų reikalavimais ir rinkos standartais.

Nuostatos dėl finansinės priemonės investicijų valdybos (vaidmens, nepriklausomumo, kriterijų).

20.   INTERESŲ KONFLIKTAI

Turi būti nustatytos aiškios interesų konfliktų sprendimo procedūros.

21.   ATASKAITŲ TEIKIMAS IR STEBĖSENA

Nuostatos dėl investicijų ir sandorių srautų įgyvendinimo stebėsenos, įskaitant finansų tarpininko ataskaitų teikimą fondų fondui ir (arba) vadovaujančiajai institucijai, siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio reikalavimams ir valstybės pagalbos taisyklėms.

Užduočių atlikimo ataskaitų teikimo vadovaujančiajai institucijai, taip pat ataskaitų apie rezultatus, pažeidimus ir įgyvendintas taisomąsias priemones teikimo taisyklės.

22.   VERTINIMAS

Finansinės priemonės vertinimo sąlygos ir tvarka.

23.   MATOMUMAS IR SKAIDRUMAS

Nuostatos dėl Sąjungos skiriamo finansavimo matomumo, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedo.

Nuostatos, kuriomis galutiniams naudos gavėjams užtikrinama galimybė gauti informaciją.

24.   IŠSKIRTINUMAS

Nuostatos dėl sąlygų, kuriomis fondų fondo valdytojas arba finansų tarpininkas gali pradėti įgyvendinti naują investavimo priemonę.

25.   GINČŲ SPRENDIMAS

Nuostatos dėl ginčų sprendimo.

26.   KONFIDENCIALUMAS

Nuostatos, kuriomis apibrėžiama, kokiems finansinės priemonės aspektams yra taikomos konfidencialumo sąlygos. Visa kita informacija yra laikoma vieša.

Konfidencialumo įsipareigojimai, kurie yra prisiimami kaip šios sutarties dalis, netrukdo tinkamai teikti ataskaitas investuotojams, įskaitant teikiantiems viešąsias lėšas.

27.   SUTARTIES KEITIMAS IR TEISIŲ BEI PAREIGŲ PERLEIDIMAS

Nuostatos, kuriomis apibrėžiama galimo sutarties keitimo ir nutraukimo apimtis ir sąlygos.

Nuostatos, kuriomis finansų tarpininkui yra draudžiama be išankstinio vadovaujančiosios institucijos leidimo perleisti bet kokią teisę ar įsipareigojimą.

A PRIEDAS.

:

Finansinę priemonę pagrindžiantis ex ante vertinimas, kurio reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį.

B PRIEDAS.

:

Finansinės priemonės verslo planas, įskaitant investavimo strategiją ir investavimo, garantijų ir skolinimo politikos aprašymą.

C PRIEDAS.

:

Finansinės priemonės aprašymas, kuris turi atitikti išsamias priemonės sąlygas ir kuriame nustatomi priemonės finansiniai parametrai.

D PRIEDAS.

:

Stebėsenos ataskaitų ir kitų ataskaitų šablonai.


(1)  2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5).


II PRIEDAS

Pasidalytos rizikos paskolų portfelio modeliu grindžiama paskola MVĮ (PR paskola)

PR paskolos schema

Image

Finansinės priemonės struktūra

Pasidalytos rizikos paskola (PR paskola arba finansinė priemonė) teikiama iš paskolų fondo, kurį, naudodamasis programos ir finansų tarpininko įnašais, turi įsteigti finansų tarpininkas naujai sukurtų paskolų portfeliui finansuoti, bet ne esamoms paskoloms refinansuoti.

Pasidalytos rizikos paskola teikiama naudoti įgyvendinant veiksmą, esantį iš atitinkamo ESI fondo bendrai finansuojamoje programoje ir atliekant ex ante vertinimą, kurio reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį, apibrėžtos prioritetinės krypties dalimi.

Priemonės tikslas

Priemonės tikslas yra:

1.

derinti ESIF programos ir finansų tarpininko lėšas, siekiant finansuoti MVĮ, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 4 dalyje, ir

2.

sudaryti MVĮ geresnes sąlygas gauti finansavimą, skiriant finansų tarpininkui finansavimo įnašą ir dalijantis su juo kredito rizika ir taip suteikiant MVĮ daugiau lėšų lengvatinėmis sąlygomis, t. y. taikant sumažintą palūkanų normą ir (jei taikoma) supaprastintus įkeičiamo turto reikalavimus.

ESIF programos įnašas finansų tarpininkui neišstumia kitų privačiojo arba viešojo sektoriaus investuotojų skiriamo finansavimo.

Pagal ESIF programą finansų tarpininkui finansavimas skiriamas tam, kad jis suformuotų naujai sukurtų paskolų MVĮ portfelį ir tuo pačiu dengtų šio portfelio paskolų MVĮ nuostolius ir (arba) įsipareigojimų nevykdymo nuostolius ir susigrąžintų sumas atsižvelgdamas į kiekvieną paskolą ir proporcinga programos įnašui į priemonę dalimi.

Jei parama teikiama per fondų fondą, fondų fondas ESIF programos įnašą perveda finansų tarpininkui.

Be ESIF programos įnašo, fondų fondas gali skirti savo lėšų – jos yra derinamos su finansų tarpininko lėšomis. Tokiu atveju fondų fondas prisiima pro-rata rizikos, proporcingai paskirstytos viso paskolų portfelio įnašams, dalį. Jei fondų fondo skiriamos lėšos yra valstybės lėšos, būtina laikytis valstybės pagalbos taisyklių.

Valstybės pagalba

PR paskola yra priemonė, neturinti valstybės pagalbos elementų, t. y. finansų tarpininkui yra skiriamas rinkos standartus atitinkantis atlygis, finansų tarpininkas galutiniams naudos gavėjams perduoda visą finansinį pranašumą, taip pat galutiniams naudos gavėjams finansavimas skiriamas pagal taikomą de minimis Reglamentą.

a)   Finansų tarpininko ir fondų fondo lygmeniu pagalbos nėra, jei:

1.

finansų tarpininkas ir vadovaujančioji institucija arba fondų fondas bet kada prisiima jų įnašui proporcingą nuostolių arba naudos dalį (pro-rata), ir finansų tarpininko dalyvavimas pasidalytos rizikos paskoloje yra svarbus ekonominiu požiūriu, ir

2.

atlygis (t. y. valdymo išlaidos ir (arba) mokesčiai) finansų tarpininkui ir fondų fondui atitinka tuo metu panašiomis aplinkybėmis skiriamą rinkos standartus atitinkantį atlygį – taip yra tuo atveju, kai pastarasis yra atrinktas taikant atvirą, skaidrią, nediskriminuojančią ir objektyvią atrankos procedūrą – arba jei atlygis atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsnių reikalavimus ir valstybė nesuteikia jokio kito pranašumo. Jei fondų fondas tik perveda ESIF įnašą finansų tarpininkui, jo misija yra susijusi su viešaisiais interesais, jis įgyvendindamas priemonę nevykdo komercinės veiklos ir bendrai neinvestuoja nuosavų lėšų, jis nėra laikomas pagalbos gavėju – tokių sąlygų pakanka, kad fondų fondas negautų kompensacijos permokos, ir

3.

visas programos viešojo įnašo į priemonę finansinis pranašumas yra perduodamas galutiniams naudos gavėjams, sumažinant palūkanų normą. Atrinkdama finansų tarpininką vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 7 straipsnio 2 dalį, įvertina kainodaros politiką ir finansinio pranašumo perdavimo galutiniams naudos gavėjams metodiką.

Jei finansų tarpininkas neperduoda galutiniams naudos gavėjams viso finansinio pranašumo, neišmokėtas viešasis įnašas yra grąžinamas vadovaujančiajai institucijai.

b)   MVĮ lygmeniu

MVĮ lygmeniu paskola atitinka de minimis taisykles.

Finansų tarpininkas apskaičiuoja kiekvienos į portfelį įtrauktos paskolos bendrąjį subsidijos ekvivalentą (BSE), naudodamas šią apskaičiavimo metodiką:

apskaičiuotas BSE = paskolos nominali suma (EUR) × (finansavimo išlaidos (pagal standartinę praktiką) + rizikos išlaidos (pagal standartinę praktiką) – visi su programos įnašu susiję mokesčiai, vadovaujančiosios institucijos priskaičiuoti finansų tarpininkui) × vidutinė svertinė paskolos trukmė (metais) × rizikos pasidalijimo norma.

Kai pasidalytos rizikos paskolos BSE yra apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę, laikoma, kad yra tenkinamas de minimis Reglamento (1) 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas. Minimalaus įkeičiamo turto reikalavimas netaikomas.

Taikant tikrinimo mechanizmą užtikrinama, kad pagal nurodytą formulę apskaičiuotas BSE nebūtų mažesnis nei pagal de minimis Reglamento 4 straipsnio 3 dalies c punktą apskaičiuotas BSE.

Visa apskaičiuota pagalbos suma kartu su BSE negali viršyti 200 000 EUR per trejų finansinių metų laikotarpį, atsižvelgiant į de minimis Reglamente nurodytą galutiniams naudos gavėjams taikomą pagalbos sumavimo taisyklę.

Galutiniam naudos gavėjui skiriama techninės paramos subsidija arba kita subsidija sumuojama su apskaičiuotu BSE.

Pagalba žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus MVĮ atitinka susijusias žuvininkystės sektoriaus de minimis Reglamento taisykles.

Iš EŽŪFKP remiamai veiklai taikomos bendrosios taisyklės.

Skolinimo politika

a)   Vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo mokėjimas finansų tarpininkui

Po to, kai vadovaujančioji institucija ir fondų fondas arba finansų tarpininkas pasirašo finansavimo sutartį, atitinkama vadovaujančioji institucija perveda programos viešuosius įnašus fondų fondui arba finansų tarpininkui, o šis juos įneša į specialų pasidalytos rizikos paskolų fondą. Lėšos pervedamos dalimis, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnyje nustatytų viršutinių ribų.

Siektina skolinamų lėšų suma ir palūkanų normos intervalas patvirtinami atliekant ex ante vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį, ir į juos atsižvelgiama nustatant priemonės pobūdį (atnaujinamojo arba neatnaujinamojo pobūdžio priemonė).

b)   Naujų paskolų portfelio sukūrimas

Reikalaujama, kad finansų tarpininkas be jau vykdomos su paskolomis susijusios veiklos, per iš anksto nustatytą ribotos trukmės laikotarpį sukurtų naujų reikalavimus atitinkančių paskolų portfelį, iš dalies finansuojamą iš pervestų programos lėšų, taikydamas finansavimo sutartyje suderintą rizikos pasidalijimo normą.

Reikalavimus atitinkančios paskolos MVĮ (pagal kiekvienai paskolai ir kiekvienam portfeliui iš anksto nustatytus tinkamumo finansuoti kriterijus) automatiškai įtraukiamos į portfelį, pranešant apie paskolų įtraukimą ne rečiau kaip kas ketvirtį.

Finansų tarpininkas įgyvendina nuoseklią skolinimo politiką, ypač vykdydamas portfelio įvairinimo veiklą, taip sudarydamas sąlygas tinkamai valdyti paskolų portfelį ir įvairinti riziką, tuo pačiu laikydamasis sektoriui taikomų standartų ir įgyvendindamas vadovaujančiosios institucijos finansinius interesus ir politikos tikslus.

Finansų tarpininkas įprasta tvarka ir vadovaudamasis atitinkamoje finansavimo sutartyje nustatytais principais nustato, atrenka, išsamiai patikrina, pagrindžia dokumentais ir išmoka paskolas galutiniams naudos gavėjams.

c)   Finansinei priemonei grąžintų lėšų pakartotinis naudojimas

Finansinei priemonei grąžintos lėšos pakartotinai naudojamos tai pačiai finansinei priemonei (atnaujinamosios tos pačios finansinės priemonės lėšos) arba yra grąžinamos vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui ir po to naudojamos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsniu.

Kai tos pačios finansinės priemonės lėšos yra atnaujinamos, sumos, kurios yra priskirtinos prie ESIF paramos ir kurios yra kompensuojamos ir (arba) grąžinamos finansų tarpininkui iš paskolų galutiniams naudos gavėjams per nustatytą investavimo laikotarpį, iš esmės yra iš naujo naudojamos tai pačiai finansinei priemonei. Šis atnaujinamųjų lėšų metodas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 ir 45 straipsniuose, yra nurodomas finansavimo sutartyje.

Kitu atveju, jei vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui lėšos grąžinamos tiesiogiai, jos yra grąžinamos reguliariais mokėjimais ir apima: i) pagrindines grąžinamas sumas (vadovaujantis pro rata principu ir atsižvelgiant į rizikos pasidalijimo normą), ii) visus iš paskolų MVĮ susigrąžintų sumų ir nuostolių atskaitymus (atsižvelgiant į rizikos pasidalijimo normą) ir (iii) visus palūkanų normos mokėjimus. Šios lėšos turi būti naudojamos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 ir 45 straipsniais.

d)   Nuostolių susigrąžinimas

Finansų tarpininkas, vadovaudamasis vidaus gairėmis ir procedūromis, imasi lėšų susigrąžinimo veiksmų dėl kiekvienos nesugrąžintos paskolos MVĮ, finansuotos pagal finansinę priemonę.

Finansų tarpininko susigrąžintos sumos (atskaičius susigrąžinimo ir nuosavybės teisės netekimo išlaidas, jei jų yra) priskiriamos pro rata finansų tarpininko ir vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo pasidalytai rizikai.

e)   Kita

Palūkanos ir kitas pelnas, gauti iš ESI fondų paramos finansinei priemonei, yra naudojami kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnyje.

Kainodaros politika

Siūlydamas kainų nustatymo būdą finansų tarpininkas pateikia kainodaros politiką ir metodiką, kuriomis užtikrinama, kad reikalavimus atitinkančioms MVĮ būtų perduotas visas programos viešojo įnašo finansinis pranašumas. Kainodaros politika ir metodika apima šiuos aspektus:

1.

finansų tarpininko lėšų daliai taikoma palūkanų norma yra nustatoma remiantis rinkos palūkanų norma (t. y. pagal finansų tarpininko nuosavą politiką);

2.

bendra palūkanų norma, kuri turi būti taikoma į portfelį įtrauktoms paskoloms reikalavimus atitinkančioms MVĮ, turi būti sumažinama proporcingai programos viešojo įnašo lėšų sumai. Mažinant palūkanų normą atsižvelgiama į mokesčius, kuriuos vadovaujančioji institucija galėtų nustatyti programos įnašams;

3.

valstybės pagalbos skiltyje pateikta BSE apskaičiavimo metodika yra taikoma kiekvienai į portfelį įtrauktai paskolai;

4.

kainodaros politika ir metodika išlieka nepakitusios per visą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

Programos įnašas į finansinę priemonę: suma ir norma (išsamūs duomenys apie produktą)

Faktinė rizikos pasidalijimo norma, programos viešasis įnašas ir paskoloms taikoma palūkanų norma yra grindžiami ex ante vertinimo išvadomis ir juos nustatant užtikrinama, kad galutiniams naudos gavėjams teikiama nauda atitiktų de minimis taisyklę.

Siektinas pasidalytos rizikos paskolų portfelio dydis yra patvirtinamas atliekant ex ante vertinimą, pagrindžiantį finansinei priemonei skiriamą paramą (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnis), ir nustatant tą dydį atsižvelgiama į priemonės lėšų atnaujinimo metodą (jei taikomas). Siektino paskolų portfelio sudėtis nustatoma taip, kad būtų užtikrintas rizikos įvairinimas.

PR paskolos lėšos ir rizikos pasidalijimo norma turi būti nustatytos tam, kad būtų panaikintas atliekant ex ante vertinimą nustatytas finansavimo trūkumas, tačiau visais atvejais jas nustatant turi būti tenkinamos šiame sąlygų dokumente nustatytos sąlygos.

Rizikos pasidalijimo norma, dėl kurios susitariama su finansų tarpininku, nustatyta kiekvienai į portfelį įtrauktai reikalavimus atitinkančiai paskolai, nurodo kokia yra programos lėšomis finansuojamos reikalavimus atitinkančios paskolos pagrindinės sumos dalis.

Rizikos pasidalijimo norma, dėl kurios susitariama su finansų tarpininku, nurodo nuostolių, kurie turi būti dengiami finansų tarpininko ir atitinkamai programos įnašo lėšomis, riziką.

Programos įnašas į finansinę priemonę (veikla)

Į PR paskolos priemonės finansuojamą portfelį yra įtraukiamos tik naujai sukurtos MVĮ teikiamos paskolos, be galimybės refinansuoti esamas paskolas. Paskolos įtraukimo į portfelį tinkamumo kriterijai yra nustatomi vadovaujantis Sąjungos teise (pavyzdžiui, Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 ir konkrečiam fondui taikomomis taisyklėmis), programa, nacionalinėmis atitikties reikalavimams taisyklėmis, taip pat jie nustatomi kartu su finansų tarpininku, siekiant galimybę gauti paskolą suteikti dideliam galutinių naudos gavėjų skaičiui ir užtikrinti pakankamą portfelio įvairinimą. Finansų tarpininkas pagrįstai įvertina portfelio riziką. Nustatant šiuos kriterijus atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės arba regiono rinkos sąlygas ir praktiką.

Vadovaujančiosios institucijos įsipareigojimai

Su finansine priemone susiję vadovaujančiosios institucijos įsipareigojimai yra nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 6 straipsnyje.

Dengiami nuostoliai yra mokėtinos, mokamos ir negrąžintos pagrindinės sumos ir standartinės palūkanos (tačiau neįskaitant delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir visų kitų išlaidų).

Trukmė

Finansinės priemonės skolinimo laikotarpis nustatomas siekiant užtikrinti, kad programos įnašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnyje, būtų panaudotas galutiniams naudos gavėjams išmokant paskolas ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Rekomenduojama, kad įprastinis paskolų portfelio sukūrimo laikotarpis būtų ne ilgesnis kaip 4 metai nuo finansavimo sutarties (kurią pasirašo vadovaujančioji institucija arba fondų fondas ir finansų tarpininkas) pasirašymo dienos.

Skolinimas ir rizikos pasidalijimas finansų tarpininko lygmeniu (interesų suderinimas)

Vadovaujančiosios institucijos ir finansų tarpininko interesai suderinami šiais būdais:

taikant su veiklos rezultatais susijusius mokesčius, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsniuose;

be programos įnašo, finansų tarpininkas, vadovaudamasis vietos rinkos sąlygomis, savo lėšomis finansuoja bent 25 % visos pagal PR paskolos priemonę MVĮ teikiamos paskolos finansavimo įsipareigojimo sumos;

nuostoliai ir susigrąžintos sumos daro poveikį pro rata finansų tarpininko ir vadovaujančiosios institucijos atitinkamiems įsipareigojimams, atsižvelgiant į rizikos pasidalijimo normą.

Numatoma rizikos pasidalijimo norma nustatoma remiantis paramą finansinei priemonei pagrindžiančio ex ante vertinimo rezultatais.

Reikalavimus atitinkantys finansų tarpininkai

Valstybėje narėje įsteigti viešojo ir privačiojo sektorių subjektai, kuriems pagal įstatymus leidžiama teikti paskolas įmonėms, vykdančioms veiklą programos, kuria prisidedama prie finansinės priemonės, jurisdikcijai priklausančiose srityse. Tokie subjektai yra finansų įstaigos ir atitinkamai mikrofinansų įstaigos arba bet kuri kita įstaiga, kuriai pagal įstatymus leidžiama teikti paskolas.

Galutinių naudos gavėjų tinkamumas

Galutiniai naudos gavėjai atitinka ES ir nacionalinės teisės, susijusios programos ir finansavimo sutarties reikalavimus. Paskolos sutarties pasirašymo dieną tenkinami šie tinkamumo finansuoti kriterijai:

a)

įmonė yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ, įskaitant savarankiškus verslininkus ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (2)  (3);

b)

įmonė nėra MVĮ, vykdanti veiklą de minimis Reglamento 1 straipsnio d–f punktuose nustatytuose sektoriuose;

c)

įmonė nepriklauso vienam arba keliems užribio sektoriams (4);

d)

įmonė nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta valstybės pagalbos taisyklėse;

e)

atlikus patikras pagal finansų tarpininko vidaus gaires ir standartinę paskolų politiką nenustatyta, kad įmonė yra padariusi pažeidimų arba nevykdo įsipareigojimų, susijusių su bet kuria kita finansų tarpininko arba kitos finansų įstaigos suteikta paskola arba nuoma.

Be to, tuo metu, kai investuojama ir kai grąžinama paskola, galutiniai naudos gavėjai turi registruotą verslo vietą valstybėje narėje, o ekonominė veikla, kuriai buvo išmokėta paskola, yra vykdoma atitinkamoje ESIF programos valstybėje narėje ir regione ir (arba) jurisdikcijoje.

Galutiniams naudos gavėjams skirto produkto ypatybės

Finansų tarpininkas suteikia galutiniams naudos gavėjams paskolas, kuriomis prisidedama prie programos tikslo įgyvendinimo ir kurios yra bendrai finansuojamos programos lėšomis pagal PR paskolos priemonę. Jų sąlygos yra grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje nurodyto ex ante vertinimo rezultatais.

Paskolos yra naudojamo išskirtinai šiais leistinais tikslais:

a)

investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant nuosavybės teisių perdavimo įmonėse išlaidas, jei toks perdavimas vyksta tarp nepriklausomų investuotojų;

b)

apyvartinėms lėšoms, susijusioms su vystymosi ir plėtros veikla, kuri padeda vykdyti a punkte nurodytą veiklą (ir yra su ja susijusi) (jos pagalbinis pobūdis pagrindžiamas, inter alia, MVĮ verslo planu ir finansavimo suma).

Į portfelį įtrauktos paskolos visą laiką atitinka šiuos tinkamumo kriterijus:

c)

paskolos yra naujai sukurtos, ir jomis negali būti refinansuojamos esamos paskolos;

d)

pagrindinė į PR paskolų portfelį įtrauktos paskolos suma: i) neviršija 1 000 000 EUR, remiantis ex ante vertinimu, ir ii) yra skiriama tokiomis sąlygomis, kad kiekvienam galutiniam naudos gavėjui apskaičiuotas BSE neviršytų 200 000 EUR (arba 100 000 EUR sausumos kelių transporto sektoriuje ir 30 000 EUR žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį; reikalavimus atitinkančios MVĮ galėtų daugiau nei vieną kartą teikti paraiškas dėl paskolų, kurios yra skiriamos pagal šią finansinę priemonę, su sąlyga, kad visada atsižvelgiama į nurodytą BSE ribą;

e)

paskolomis yra suteikiamas finansavimas eurais ir (arba) atitinkamos jurisdikcijos nacionaline valiuta ir, atsižvelgiant į konkrečius atvejus, bet kuria kita valiuta vienam arba keliems leistiniems tikslams įgyvendinti;

f)

paskolos nėra laikomos tarpinio pobūdžio paskolomis, subordinuotąja skola arba kvazinuosavu kapitalu;

g)

paskolos nėra laikomos atnaujinamosiomis kredito linijomis;

h)

paskolos turi sudarytą lėšų grąžinimo, įskaitant reguliarius amortizacinius ir (arba) termino pabaigoje mokamus mokėjimus, tvarkaraštį;

i)

paskolomis nefinansuojama išimtinai finansinė veikla arba nekilnojamojo turto plėtra, vykdoma kaip finansinė investavimo veikla, taip pat nefinansuojamos vartojimo paskolos;

j)

trumpiausias paskolų grąžinimo terminas yra 12 mėnesių, įskaitant atitinkamą lengvatinį laikotarpį (jei taikomas), o ilgiausias – 120 mėnesių.

Ataskaitų teikimas ir siektini rezultatai

Finansų tarpininkai bent kas ketvirtį vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui teikia standartinės formos ir apimties informaciją.

Ataskaitoje nurodomi visi susiję aspektai, kad vadovaujančioji institucija galėtų įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio reikalavimus.

Be to, valstybės narės vykdo savo prievolę teikti ataskaitas pagal de minimis Reglamentą.

Rodikliai turi būti suderinti su ESIF programos, pagal kurią yra finansuojama finansinė priemonė, atitinkamo prioriteto konkrečiais tikslais ir turi būti pagrįsti numatomais ex ante vertinimo rezultatais. Su PR paskola susiję rodikliai vertinami ir pateikiami ataskaitoje bent kas ketvirtį, taip pat jie yra suderinami bent su reglamento reikalavimais. Be bendrųjų ESIF programos prioritetinės krypties rodiklių (užimtumo padidėjimas, MVĮ skaičius ir pan.), kiti rodikliai yra:

 

finansuojamų paskolų ir (arba) projektų skaičius,

 

finansuojamų paskolų lėšų sumos,

 

negrąžintos paskolos (skaičius ir lėšų sumos),

 

grąžintos lėšos ir pajamos.

Programos įnašo ekonominės naudos vertinimas

Finansų tarpininkas, atsižvelgdamas į palankias PR paskolos finansavimo ir rizikos pasidalijimo sąlygas, sumažina visą galiojančią palūkanų normą (ir sušvelnina įkeičiamo turto politiką, jei tinkama), nustatytą kiekvienai į portfelį įtrauktai reikalavimus atitinkančiai paskolai, suteiktai galutiniams naudos gavėjams.

Visas programos viešojo įnašo į priemonę finansinis pranašumas yra perduodamas galutiniams naudos gavėjams, sumažinant palūkanų normą. Finansų tarpininkas vykdo stebėseną ir teikia ataskaitas dėl galutiniams naudos gavėjams apskaičiuoto BSE, kaip nurodyta valstybės pagalbos skiltyje. Šis principas nustatomas vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo ir finansų tarpininko finansavimo sutartyje.


(1)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(2)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų įmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422) (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(3)  Įmonė, kuri turi mažiau nei 250 darbuotojų ir kurios apyvarta yra mažesnė nei 50 mln. EUR arba viso turto vertė yra mažesnė nei 43 mln. EUR; be to, įmonė nepriklauso įmonių grupei, kurios apyvarta arba turtas viršija šias ribas. Vadovaujantis Komisijos rekomendacija, įmone yra laikomas bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo teisinio statuso.

(4)  Toliau nurodyti ekonomikos sektoriai yra kartu vadinami apribotaisiais sektoriais:

a)

neteisėta ekonominė veikla. Bet kokia gamyba, prekyba ar kitokia veikla, kuri yra neteisėta pagal šalies jurisdikcijai priklausančius įstatymus arba taisykles, taikomus tokiai gamybai, prekybai arba veiklai;

b)

tabakas ir distiliuoti alkoholiniai gėrimai. Tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų, taip pat su jais susijusių produktų gamyba ir prekyba jais;

c)

ginklų ir amunicijos gamyba ir prekyba jais. Ginklų ir bet kokios amunicijos gamybos ir prekybos jais finansavimas. Šis apribojimas netaikomas, jei tokia veikla yra vykdoma įgyvendinant aiškią Europos Sąjungos politiką arba prisideda prie jos įgyvendinimo;

d)

lošimo namai. Lošimo namai ir lygiavertės įmonės;

e)

IT sektoriaus apribojimai. Moksliniai tyrimai, plėtra arba techninis pritaikymas, susiję su elektroninių duomenų programomis arba sprendimais, kuriais: i) konkrečiai siekiama: a) remti bet kokią veiklą, kuri priklauso nurodytiems uždraustiesiems sektoriams, b) teikti internetinių lošimų ir internetinių lošimo namų paslaugas arba c) platinti pornografiją, arba kuriais: ii) siekiama sudaryti sąlygas neteisėtai: a) prisijungti prie elektroninių duomenų tinklų arba b) parsisiųsdinti elektroninius duomenis;

f)

gyvybės mokslų sektoriaus apribojimai. Kai parama yra skiriama tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai, plėtra arba techninis pritaikymas, susiję su: i) žmonių klonavimu mokslinių tyrimų arba terapiniais tikslais arba ii) genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).


III PRIEDAS

Apribota portfelio garantija MVĮ (apribota garantija)

Apribotos garantijos schema

Suinteresuotųjų subjektų ir apribotos portfelio garantijos aprėpties ryšys

Image Image

Finansinės priemonės struktūra

Apribota portfelio garantija teikiama dėl kiekvienos atskiros paskolos kredito rizikos iki didžiausios nuostolių sumos (ribos), kad būtų sukurtas naujų paskolų MVĮ portfelis.

Apribota portfelio garantija teikiama naudoti vadovaujančiosios institucijos, įgyvendinant veiksmą, esantį iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) bendrai finansuojamoje programoje, ir atliekant ex ante vertinimą, kurio reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį, apibrėžtos prioritetinės krypties dalimi.

Priemonės tikslas

Priemonės tikslas yra:

1.

sudaryti tikslinėms MVĮ geresnes sąlygas gauti finansavimą, pašalinant konkrečias ir tiksliai nustatytas rinkos spragas,

2.

mobilizuoti ESI fondus MVĮ finansavimui remti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 4 dalyje.

Vadovaujančiosios institucijos teikiamas ESIF programos įnašas yra naudojamas kaip finansų tarpininko valdomas garantijų fondas. Šis įnašas neišstumia kitų viešojo arba privačiojo sektoriaus investuotojų teikiamų garantijų.

Finansų tarpininko valdomas garantijų fondas įsipareigoja suteikti ESIF programos lėšų finansų įstaigoms, kuriančioms naujų paskolų portfelius, jei galutiniai naudos gavėjai nevykdytų savo įsipareigojimų.

Jei parama teikiama per fondų fondą, fondų fondas ESIF programos įnašą perveda finansų tarpininkui.

Apribotos garantijos priemonė įgyvendinama siekiant suteikti garantiją naujų paskolų portfeliui, kurį kuria viena arba daugiau finansų įstaigų.

Naujų paskolų portfelius kuriančios finansų įstaigos gali gauti dalinę garantiją nuostoliams, neviršijantiems sumos ribos, kai paskolos yra teikiamos reikalavimus atitinkančioms MVĮ.

Garantijos finansinis pranašumas turi būti perduotas galutiniams naudos gavėjams (pavyzdžiui, taikant sumažintą paskolų palūkanų normą ir (arba) mažesnius įkeičiamo turto reikalavimus, tačiau ir tuomet visas programos viešojo įnašo finansinis pranašumas turi būti perduodamas galutiniams naudos gavėjams).

Valstybės pagalba

Apribota portfelio garantija yra priemonė, neturinti valstybės pagalbos elementų, t. y. garantijų fondą valdančio finansų tarpininko ir naujų paskolų portfelius kuriančių finansų įstaigų lygmeniu užtikrinama atitiktis rinkos standartams, o pagalba galutiniams naudos gavėjams teikiama vadovaujantis taikytinu de minimis Reglamentu.

a)   Fondų fondo, garantijų fondą valdančio finansų tarpininko, naujų paskolų portfelius kuriančių finansų įstaigų lygmeniu pagalbos nėra, jei:

1.

atlygis (t. y. valdymo išlaidos ir (arba) mokesčiai) finansų tarpininkui ir fondų fondui atitinka tuo metu panašiomis aplinkybėmis skiriamą rinkos standartus atitinkantį atlygį – taip yra tuo atveju, kai pastarasis yra atrinktas taikant atvirą, skaidrią, objektyvią ir nediskriminuojančią atrankos procedūrą – arba jei atlygis atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsnių reikalavimus ir valstybė nesuteikia jokio kito pranašumo. Jei fondų fondas tik perveda ESIF įnašą finansų tarpininkui, jo misija yra susijusi su viešaisiais interesais, jis įgyvendindamas priemonę nevykdo komercinės veiklos ir bendrai neinvestuoja nuosavų lėšų, jis nėra laikomas pagalbos gavėju – tokių sąlygų pakanka, kad fondų fondas negautų kompensacijos permokos, ir

2.

finansų įstaiga atrenkama taikant atvirą, skaidrią, nediskriminuojančią ir objektyvią atrankos procedūrą, kad savo lėšomis sukurtų naujų paskolų portfelį, o finansų įstaigos išlaikoma rizika jokiu atveju nėra mažesnė nei 20 % paskolos sumos (kiekvieną paskolą vertinant atskirai), ir

3.

be to, visas programos viešojo įnašo į priemonę finansinis pranašumas yra perduodamas galutiniams naudos gavėjams, sumažinant palūkanų normą. Atrinkdama finansų tarpininką vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 7 straipsnio 2 dalį, įvertina kainodaros politiką ir finansinio pranašumo perdavimo galutiniams naudos gavėjams metodiką.

Jei finansų tarpininkas neperduoda galutiniams naudos gavėjams viso finansinio pranašumo, nepaskirstytas viešasis įnašas grąžinamas vadovaujančiajai institucijai.

Garantija turi būti susieta su konkrečiu finansiniu sandoriu, turi būti nustatyta didžiausia suma, kuriai taikoma garantija, ir ji turi galioti ribotą laiką.

b)   Galutinių naudos gavėjų lygmeniu:

MVĮ lygmeniu garantuota paskola atitinka de minimis taisykles.

Finansų tarpininkas apskaičiuoja kiekvienos į portfelį įtrauktos garantuotos paskolos bendrąjį subsidijos ekvivalentą (BSE), naudodamas šią apskaičiavimo metodiką:

apskaičiuotas BSE = paskolos nominali suma (EUR) × rizikos išlaidos (pagal standartinę praktiką) × garantijos norma × garantijos ribos norma × vidutinė svertinė paskolos trukmė (metais).

Visa pagalbos suma, apskaičiuota kartu su BSE, negali viršyti 200 000 EUR per trejų finansinių metų laikotarpį, atsižvelgiant į galutiniams naudos gavėjams taikomą de minimis Reglamente nustatytą pagalbos sumavimo taisyklę.

Kai apribotos portfelio garantijos priemonės BSE yra apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę, laikoma, kad yra tenkinamas de minimis Reglamento (1) 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas.

Taikant tikrinimo mechanizmą užtikrinama, kad pagal nurodytą formulę apskaičiuotas BSE nebūtų mažesnis nei pagal de minimis Reglamento 4 straipsnio 6 dalies c punktą apskaičiuotas BSE.

Galutiniam naudos gavėjui skiriama techninės paramos subsidija arba kita subsidija sumuojama su apskaičiuotu BSE.

Pagalba žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus MVĮ atitinka susijusias žuvininkystės sektoriaus de minimis Reglamento taisykles.

Iš EŽŪFKP remiamai veiklai taikomos bendrosios taisyklės.

Garantijų politika

a)   Vadovaujančiosios institucijos pervedimas finansų tarpininkui

Po to, kai vadovaujančioji institucija ir fondų fondas arba finansų tarpininkas pasirašo finansavimo sutartį, atitinkama vadovaujančioji institucija perveda programos įnašus fondų fondui arba finansų tarpininkui, o šie juos įneša į specialų garantijų fondą. Lėšos pervedamos dalimis ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnyje nustatytų viršutinių ribų.

b)   Naujų paskolų portfelio sukūrimas

Reikalaujama, kad finansų institucijos per iš anksto nustatytą ribotos trukmės laikotarpį sukurtų naujų paskolų MVĮ portfelius. Naujai sukurtos paskolos MVĮ yra iš dalies finansuojamos programos įnašo lėšomis iki tam tikros sumos (ribos), vertinant kiekvieną paskolą atskirai. Reikalavimus atitinkančios paskolos MVĮ yra automatiškai įtraukiamos į portfelį, jei jos atitinka iš anksto nustatytus paskolos įtraukimo į portfelį kriterijus.

Paskolos MVĮ yra įtraukiamos į portfelį automatiškai, kai garantijų fondą valdantis finansų tarpininkas gauna pranešimą apie paskolos įtraukimą, kuris yra teikiamas ne rečiau kaip kas ketvirtį, kol pasibaigia atitinkamas paskolos įtraukimo į portfelį laikotarpis.

Finansų įstaigos įgyvendina nuoseklią skolinimo politiką vykdydamos portfelio įvairinimo veiklą, sudarydamos sąlygas tinkamai valdyti paskolų portfelį ir įvairinti riziką, tuo pačiu laikydamosi sektoriui taikomų standartų ir įgyvendindamos vadovaujančiosios institucijos finansinius interesus ir politikos tikslus.

Finansų įstaigos įprasta tvarka ir vadovaudamosi finansų tarpininko ir naujų paskolų portfelį kuriančios finansų įstaigos sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytais principais nustato, atrenka, išsamiai patikrina, pagrindžia dokumentais ir išmoka paskolas galutiniams naudos gavėjams.

c)   Nuostolių padengimas

Pagal apribotą portfelio garantiją yra dengiami nuostoliai, kuriuos finansų įstaigos patiria dėl kiekvienos negrąžintos reikalavimus atitinkančios paskolos MVĮ; jie dengiami laikantis garantijos normos, kuri neviršija 80 %

Visi su reikalavimus atitinkančių paskolų MVĮ portfeliu susiję nuostoliai, dengiami pagal apribotą portfelio garantiją, bendrai neviršija sumos ribos.

Sumos riba, t. y. didžiausia įsipareigojama suma pagal šią priemonę, gaunama padauginus siektiną paskolų portfelio sumą iš garantijos normos ir garantijos ribos normos.

Garantijos ribos norma nustatoma atliekant ex ante rizikos vertinimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies b punkte ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 8 straipsnyje.

Dengiami nuostoliai yra mokėtinos, mokamos ir negrąžintos pagrindinės sumos ir standartinės palūkanos (tačiau neįskaitant delspinigių už pavėluotą mokėjimą, mokesčių ir visų kitų išlaidų).

d)   Garantijos išmokėjimas

Atsiradus nuostoliams, susijusiems su negrąžinta paskola, garantijų fondą valdantis finansų tarpininkas pagal garantiją per įprastą 60 dienų laikotarpį atlieka mokėjimus finansų įstaigai.

Kainodaros ir turto įkeitimo politika

Finansų tarpininkas pateikia metodiką, kuria užtikrinama, kad reikalavimus atitinkančioms MVĮ būtų perduotas visas programos viešojo įnašo finansinis pranašumas. Finansų įstaiga turi suformavusi šią metodiką atitinkančią kainodaros ir (arba) turto įkeitimo politiką. Kainodaros ir (arba) turto įkeitimo politika ir metodika apima šiuos aspektus:

1.

pagal priemonę yra dengiama ne daugiau nei 80 % įvertintos kiekvienos reikalavimus atitinkančios paskolos MVĮ rizikos (iki nustatytos ribos);

2.

visas programos viešojo įnašo finansinis pranašumas yra perduodamas reikalavimus atitinkančioms MVĮ, sumažinant joms taikomą palūkanų normą ir (arba) taikant mažesnius finansų įstaigos reikalaujamo įkeičiamo turto reikalavimus;

3.

valstybės pagalbos skiltyje pateikta BSE apskaičiavimo metodika yra taikoma kiekvienai į portfelį įtrauktai paskolai;

4.

garantijų fondą valdantis finansų tarpininkas netaiko finansų įstaigai jokių garantijos mokesčių;

5.

finansų įstaiga, vadovaudamasi kainodaros politika ir metodika, kuriomis užtikrinama, kad būtų perduotas visas finansinis pranašumas, sumažina kiekvienos į portfelį įtrauktos reikalavimus atitinkančios paskolos MVĮ bendrą palūkanų normą ir (arba) įkeičiamo turto reikalavimus. Finansų įstaigos pasiūlytą sumažinimą, atitinkamai išanalizavęs ir išsamiai patikrinęs, įvertina ir patvirtina finansų tarpininkas ir ji yra laikoma paskolų MVĮ, kurios turi būti įtrauktos į portfelį, tinkamumo kriterijumi;

6.

vadovaujančioji institucija, remdamasi ex ante vertinimu, kurį atliekant yra nustatomos tikslinės MVĮ, ir ex ante rizikos vertinimu, kurį atliekant yra nustatoma rizika, gali nuspręsti reikalauti, kad galutiniai naudos gavėjai mokėtų garantijos mokesčius. Tokiu atveju BSE yra apskaičiuojamas pagal valstybės pagalbos skiltyje pateiktą formulę arba yra suderinamas su pranešime dėl garantijos pateiktomis sąlygomis. Galutinių naudos gavėjų sumokėti mokesčiai yra grąžinami į garantijų fondą kaip sugrąžintos lėšos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnyje;

7.

kainodaros politika ir metodika išlieka nepakitusios per visą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

Garantija finansų įstaigai: suma ir norma (išsamūs duomenys apie produktą)

Apribota portfelio garantija yra suteikiama laikantis Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 8 straipsnyje nustatytų sąlygų.

Garantijos ribos norma yra nustatoma atliekant ex ante rizikos vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies b punktą ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 8 straipsnį ir visais atvejais ji neviršija 25 % Garantija gali būti suteikiama dėl numatytų ir nenumatytų nuostolių.

Programos įnašo lėšomis finansuojamos garantijos koeficientas yra nustatomas taip:

Koeficientas = (1/garantijos norma) × (1/garantijos ribos norma).

Dauginamasis koeficientas yra pagrįstas ex ante rizikos vertinimu ir turi būti ne mažesnis kaip 5.

Siektino portfelio, kuriam yra taikoma dalinė garantija, dydis nustatomas remiantis ex ante vertinimo rezultatais, pagrindžiančiais finansinei priemonei skiriamą paramą (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnis), ir nustatant tą dydį atsižvelgiama į priemonės lėšų atnaujinimo metodą (jei taikomas). Siektino paskolų portfelio sudėtis nustatoma taip, kad būtų užtikrintas rizikos įvairinimas.

Garantija finansų įstaigai (veikla)

Į paskolos portfelį, kuriam yra suteikiama garantija pagal garantijos priemonę, yra įtraukiamos tik naujai sukurtos galutiniams naudos gavėjams teikiamos paskolos, be galimybės refinansuoti esamas paskolas. Paskolos įtraukimo į portfelį tinkamumo kriterijai yra nustatomi vadovaujantis Sąjungos teise (pavyzdžiui, Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 ir konkrečiam fondui taikomomis taisyklėmis), programa, nacionalinėmis atitikties reikalavimams taisyklėmis, taip pat jie nustatomi kartu su finansų tarpininku, siekiant galimybę gauti paskolą suteikti dideliam galutinių naudos gavėjų skaičiui ir užtikrinti pakankamą portfelio įvairinimą. Finansų įstaigos pagrįstai įvertina portfelio riziką (pavyzdžiui, nustatyta pagalbos kiekvienam sektoriui riba). Nustatant šiuos kriterijus atsižvelgiama į atitinkamos šalies arba regiono rinkos sąlygas ir praktiką.

Finansų įstaiga ex ante nustato apytikrę išieškojimo normą, kuri bus naudojama apskaičiuojant sumą, kurią tikimasi susigrąžinti dėl negrąžintų portfelio paskolų, – tai daro poveikį garantijos ribos normos įvertinimui.

Vadovaujančiosios institucijos įsipareigojimai

Su finansine priemone susiję vadovaujančiosios institucijos įsipareigojimai yra nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 6 straipsnyje.

Galutiniam naudos gavėjui suteiktos paskolos negrąžinimas reiškia, kad: i) finansų įstaiga gali bet kuriuo metu įrodyti (veikdama pagal savo vidaus procedūras ir kaip nurodyta jos finansinėse ir reguliuojamojo pobūdžio ataskaitose), kad tikėtina, jog galutinis naudos gavėjas negalės įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų arba ii) galutinis naudos gavėjas neįvykdė kokio nors su paskola MVĮ susijusio mokėjimo įsipareigojimo bent 90 kalendorinių dienų iš eilės.

Trukmė

Finansinės priemonės garantijos laikotarpis nustatomas siekiant užtikrinti, kad programos įnašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnyje, būtų panaudotas galutiniams naudos gavėjams išmokant paskolų garantijas ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Rekomenduojama, kad įprastinis garantuotų paskolų portfelio sukūrimo laikotarpis būtų ne ilgesnis kaip 4 metai nuo finansavimo sutarties (kurią pasirašo vadovaujančioji institucija arba fondų fondas ir finansų tarpininkas) pasirašymo dienos.

Rizikos pasidalijimas finansų tarpininko lygmeniu (interesų suderinimas)

Vadovaujančiosios institucijos, finansų tarpininko ir finansų įstaigos interesai suderinami šiais būdais:

finansų įstaigos išlaikoma nuosavo kredito rizika, vertinant kiekvieną paskolą atskirai, jokiu atveju nėra mažesnė nei 20 %;

finansų įstaiga įsipareigoja savo lėšomis sukurti naujų paskolų portfelį;

visas apribotos garantijos finansinis pranašumas perduodamas galutiniams naudos gavėjams – MVĮ;

finansų tarpininkui taikomi veiklos rezultatų mokesčiai, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsniuose.

Reikalavimus atitinkantys finansų tarpininkai ir finansų įstaigos

Finansų tarpininkai yra valstybėje narėje įsteigti viešojo ir privačiojo sektorių subjektai, kuriems pagal įstatymus leidžiama teikti paskolų įmonėms, vykdančioms veiklą programos, kuria prisidedama prie finansinės priemonės, jurisdikcijai priklausančiose srityse, garantijas.

Finansų įstaigos yra valstybėje narėje įsteigti viešojo ir privačiojo sektorių subjektai, kuriems pagal įstatymus leidžiama teikti paskolas įmonėms, vykdančioms veiklą programos, kuria prisidedama prie finansinės priemonės, jurisdikcijai priklausančiose srityse. Tokie subjektai yra finansų įstaigos ir atitinkamai mikrofinansų įstaigos arba bet kuri kita įstaiga, kuriai pagal įstatymus leidžiama teikti paskolas.

Galutinis naudos gavėjas (galutinių naudos gavėjų) tinkamumas

Galutiniai naudos gavėjai atitinka Sąjungos ir nacionalinės teisės, susijusios programos ir finansavimo sutarties reikalavimus. Dokumento, kuriuo patvirtinama atitinkama paskolos MVĮ garantija ir kuris yra laikomas įsipareigojimu suteikti garantiją, pasirašymo dieną galutiniai naudos gavėjai atitinka šiuos tinkamumo finansuoti kriterijus:

a.

įmonė yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ (įskaitant savarankiškus verslininkus ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (2);

b.

įmonė nėra MVĮ, vykdanti veiklą de minimis Reglamento 1 straipsnio d–f punktuose nustatytuose sektoriuose;

c.

įmonė nepriklauso vienam arba keliems užribio sektoriams (3);

d.

įmonė nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta valstybės pagalbos taisyklėse;

e.

atlikus patikras pagal finansų tarpininko vidaus gaires ir standartinę paskolų politiką nenustatyta, kad įmonė yra padariusi pažeidimų arba nevykdo įsipareigojimų, susijusių su bet kuria kita finansų tarpininko arba kitos finansų įstaigos suteikta paskola arba nuoma.

Be to, tuo metu, kai investuojama ir kai grąžinama garantuota paskola, galutiniai naudos gavėjai turi registruotą verslo vietą valstybėje narėje, o ekonominė veikla, kuriai buvo išmokėta garantuota paskola, yra vykdoma atitinkamoje ESIF programos valstybėje narėje ir regione ir (arba) jurisdikcijoje.

Galutiniams naudos gavėjams skirto produkto ypatybės

Finansų įstaiga suteikia galutiniams naudos gavėjams paskolas, kuriomis prisidedama prie programos tikslo įgyvendinimo ir kurioms pagal programą yra taikoma apribota portfelio garantija. Garantijų ir paskolų sąlygos yra grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalyje nurodyto ex ante vertinimo rezultatais.

Paskolos yra naudojamos išskirtinai šiais leistinais tikslais:

a)

investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant nuosavybės teisių perdavimo įmonėse išlaidas, jei toks perdavimas vyksta tarp nepriklausomų investuotojų;

b)

apyvartinėms lėšoms, susijusioms su vystymosi ir plėtros veikla, kuri padeda vykdyti a punkte nurodytą veiklą (ir yra su ja susijusi) (jos pagalbinis pobūdis pagrindžiamas, inter alia, MVĮ verslo planu ir finansavimo suma).

Į portfelį įtrauktos paskolos visą laiką atitinka šiuos tinkamumo kriterijus:

c)

paskolos yra naujai sukurtos, ir jomis negali būti refinansuojamos esamos paskolos;

d)

į portfelį įtrauktos paskolos dalis, kuriai yra suteikta garantija: i) neviršija 1 500 000 EUR, remiantis ex ante vertinimu, ir ii) yra skiriama tokiomis sąlygomis, kad kiekvienam galutiniam naudos gavėjui apskaičiuotas BSE neviršytų 200 000 EUR (arba 100 000 EUR sausumos kelių transporto sektoriuje ir 30 000 EUR žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Reikalavimus atitinkančios MVĮ galėtų daugiau nei vieną kartą teikti paraiškas dėl paskolų, kurios yra skiriamos pagal šią finansinę priemonę, su sąlyga, kad visada atsižvelgiama į nurodytą BSE ribą;

e)

paskolomis yra suteikiamas finansavimas eurais ir (arba) atitinkamos jurisdikcijos nacionaline valiuta ir, atsižvelgiant į konkrečius atvejus, bet kuria kita valiuta vienam arba keliems leidžiamiems tikslams įgyvendinti;

f)

paskolos nėra laikomos tarpinio pobūdžio paskolomis, subordinuotąja skola arba kvazinuosavu kapitalu;

g)

paskolos nėra laikomos atnaujinamosiomis kredito linijomis;

h)

paskolos turi sudarytą lėšų grąžinimo, įskaitant reguliarius amortizacinius ir (arba) termino pabaigoje mokamus mokėjimus, tvarkaraštį;

i)

paskolomis nefinansuojama išimtinai finansinė veikla arba nekilnojamojo turto plėtra, vykdoma kaip finansinė investavimo veikla, taip pat nefinansuojamos vartojimo paskolos;

j)

trumpiausias paskolų grąžinimo laikotarpis yra 12 mėnesių, o ilgiausias – 120 mėnesių.

Ataskaitų teikimas ir siektini rezultatai

Finansų tarpininkai bent kas ketvirtį vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui teikia standartinės formos ir apimties informaciją.

Ataskaitoje nurodomi visi susiję aspektai, kad vadovaujančioji institucija galėtų įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio reikalavimus.

Be to, valstybės narės vykdo savo prievolę teikti ataskaitas pagal de minimis Reglamentą.

Rodikliai turi būti suderinti su ESIF programos, pagal kurią yra finansuojama finansinė priemonė, atitinkamo prioriteto konkrečiais tikslais ir turi būti pagrįsti numatomais ex ante vertinimo rezultatais. Jie įvertinami ir pateikiami ataskaitoje bent kas ketvirtį, taip pat jie yra suderinami bent su reglamento reikalavimais. Be bendrųjų ESIF programos prioritetinės krypties rodiklių (užimtumo padidėjimas, MVĮ skaičius ir pan.), kiti rodikliai yra:

 

garantuotų paskolų skaičius;

 

garantuotų paskolų lėšų suma;

 

negrąžintų paskolų skaičius;

 

negrąžintų paskolų lėšų suma;

 

įsipareigojimai suteikti garantiją ir (arba) reikalavimai apmokėti nuostolius pagal garantiją (skaičius, lėšų sumos);

 

nepareikalautos apmokėti lėšos ir pajamos (pavyzdžiui, sukauptos palūkanos).

Programos įnašo ekonominės naudos vertinimas

Visas programos viešojo įnašo į priemonę finansinis pranašumas yra perduodamas galutiniams naudos gavėjams (garantijos teikiama nauda).

Finansinis pranašumas yra perduodamas reikalavimus atitinkančioms MVĮ, sumažinant visą finansų įstaigos nustatytą palūkanų normą ir (arba) sumažinant tokiai paskolai MVĮ taikomus įkeičiamo turto reikalavimus.

Finansų tarpininkas vykdo stebėseną ir teikia ataskaitas dėl galutiniams naudos gavėjams apskaičiuoto BSE, kaip nurodyta valstybės pagalbos skiltyje.

Šie principai nustatomi vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo ir finansų tarpininkų, taip pat finansų tarpininkų ir naujų paskolų portfelius kuriančių finansų įstaigų sutartyse.


(1)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(2)  Įmonė, kuri turi mažiau nei 250 darbuotojų ir kurios apyvarta yra mažesnė nei 50 mln. EUR arba viso turto vertė yra mažesnė nei 43 mln. EUR; be to, įmonė nepriklauso įmonių grupei, kurios apyvarta arba turtas viršija šias ribas. Vadovaujantis Komisijos rekomendacija, įmone yra laikomas bet koks ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo teisinio statuso.

(3)  Toliau nurodyti ekonomikos sektoriai yra kartu vadinami uždraustaisiais sektoriais:

a)

neteisėta ekonominė veikla. Bet kokia gamyba, prekyba ar kitokia veikla, kuri yra neteisėta pagal šalies jurisdikcijai priklausančius įstatymus arba taisykles, taikomus tokiai gamybai, prekybai arba veiklai;

b)

tabakas ir distiliuoti alkoholiniai gėrimai. Tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų, taip pat su jais susijusių produktų gamyba ir prekyba jais;

c)

ginklų ir amunicijos gamyba ir prekyba jais. Ginklų ir bet kokios amunicijos gamybos ir prekybos jais finansavimas. Šis apribojimas netaikomas, jei tokia veikla yra vykdoma įgyvendinant aiškią Europos Sąjungos politiką arba prisideda prie jos įgyvendinimo;

d)

lošimo namai. Lošimo namai ir lygiavertės įmonės;

e)

IT sektoriaus apribojimai. Moksliniai tyrimai, plėtra arba techninis pritaikymas, susiję su elektroninių duomenų programomis arba sprendimais, kuriais: i) konkrečiai siekiama: a) remti bet kokią veiklą, kuri priklauso nurodytiems uždraustiesiems sektoriams, b) teikti internetinių lošimų ir internetinių lošimo namų paslaugas arba c) platinti pornografiją, arba kuriais: ii) siekiama sudaryti sąlygas neteisėtai: a) prisijungti prie elektroninių duomenų tinklų arba b) parsisiųsdinti elektroninius duomenis;

f)

gyvybės mokslų sektoriaus apribojimai. Kai parama yra skiriama tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai, plėtra arba techninis pritaikymas, susiję su: i) žmonių klonavimu mokslinių tyrimų arba terapiniais tikslais arba ii) genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).


IV PRIEDAS

Gyvenamųjų namų sektoriaus energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo skatinimo paskola (atnaujinimo paskola)

Atnaujinimo paskolos schema

Image

Finansinės priemonės struktūra

Atnaujinimo paskola teikiama iš paskolų fondo, kurį, naudodamasis programos ir finansų tarpininko įnašais, turi įsteigti finansų tarpininkas naujai sukurtų paskolų portfeliui finansuoti, bet ne esamoms paskoloms refinansuoti.

Atnaujinimo paskola teikiama naudoti įgyvendinant veiksmą, esantį iš atitinkamo ESIF finansuojamoje programoje ir atliekant ex ante vertinimą, kurio reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį, apibrėžtos prioritetinės krypties dalimi.

Priemonės tikslas

Priemonės tikslas yra suteikti lengvatines paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims arba laisvųjų profesijų atstovams, kuriems priklauso patalpos (butas, socialinis būstas arba atskiras namų ūkis), taip pat administratoriams arba kitiems teisės subjektams, vykdantiems veiklą savininkų vardu ir jų naudai, kad būtų galima imtis atnaujinimo darbų, atitinkančių ESIF paramos skyrimo reikalavimus.

ESIF programos įnašas, kurį vadovaujančioji institucija perveda finansų tarpininkui, neišstumia kitų privačiojo arba viešojo sektoriaus investuotojų skiriamo finansavimo.

Pagal ESIF programą finansų tarpininkui finansavimas skiriamas tam, kad jis suformuotų naujai sukurtų paskolų portfelį ir tuo pačiu dengtų šio portfelio paskolų nuostolius ir (arba) įsipareigojimų nevykdymo nuostolius ir susigrąžintų sumas atsižvelgdamas į kiekvieną paskolą ir proporcinga programos įnašui į priemonę dalimi.

Jei parama teikiama per fondų fondą, fondų fondas ESIF programos įnašą perveda finansų tarpininkui.

Be ESIF programos įnašo, fondų fondas gali skirti savo lėšų; jos yra derinamos su finansų tarpininko lėšomis. Tokiu atveju fondų fondas prisiima pro-rata rizikos, proporcingai paskirstytos viso paskolų portfelio įnašams, dalį. Jei fondų fondo skiriamos lėšos yra valstybės lėšos, taip pat būtina laikytis valstybės pagalbos taisyklių.

Valstybės pagalba

Atnaujinimo paskola yra priemonė, neturinti valstybės pagalbos elementų, t. y. finansų tarpininkui yra skiriamas rinkos standartus atitinkantis atlygis, finansų tarpininkas galutiniams naudos gavėjams perduoda visą finansinį pranašumą, taip pat galutiniams naudos gavėjams finansavimas yra skiriamas pagal taikomą de minimis Reglamentą.

a)   Finansų tarpininko ir fondų fondo lygmenimis pagalbos nėra, jei:

1.

finansų tarpininkas ir vadovaujančioji institucija arba fondų fondas bet kada prisiima jų įnašui proporcingai tenkančią nuostolių arba naudos dalį (pro-rata), ir finansų tarpininko dalyvavimas atnaujinimo paskolos priemonėje yra svarbus ekonominiu požiūriu, ir

2.

atlygis (t. y. valdymo išlaidos ir (arba) mokesčiai) finansų tarpininkui ir fondų fondui atitinka tuo metu panašiomis aplinkybėmis skiriamą rinkos standartus atitinkantį atlygį – taip yra tuo atveju, kai jie yra atrinkti taikant atvirą, skaidrią, nediskriminuojančią ir objektyvią atrankos procedūrą – arba jei atlygis atitinka Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsnių reikalavimus ir valstybė nesuteikia jokio kito pranašumo. Jei fondų fondas tik perveda ESIF įnašą finansų tarpininkui, jo misija yra susijusi su viešaisiais interesais, jis įgyvendindamas priemonę nevykdo komercinės veiklos ir bendrai neinvestuoja nuosavų lėšų, jis nėra laikomas pagalbos gavėju – tokių sąlygų pakanka, kad fondų fondas negautų kompensacijos permokos, ir

5.

visas programos viešojo įnašo į priemonę finansinis pranašumas yra perduodamas galutiniams naudos gavėjams, sumažinant palūkanų normą. Atrinkdama finansų tarpininką vadovaujančioji institucija, atsižvelgdama į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 7 straipsnio 2 dalį, įvertina kainodaros politiką ir finansinio pranašumo perdavimo galutiniams naudos gavėjams metodiką.

Jei finansų tarpininkas neperduoda galutiniams naudos gavėjams viso finansinio pranašumo, neišmokėtas viešasis įnašas yra grąžinamas vadovaujančiajai institucijai.

b)   Pagalba savininkų (t. y. fizinių ir juridinių asmenų, laisvųjų profesijų atstovų, kuriems priklauso patalpos, administratorių ir kitų teisės subjektų) vardu veiklą vykdančio subjekto lygmeniu

Savininkų vardu veiklą vykdančio subjekto lygmeniu pagalbos nėra, jei:

1.

subjektas negauna jokių tiesioginių viešosios paramos išmokų ir

2.

subjektas perduoda visą programos viešojo įnašo finansinį pranašumą galutiniams naudos gavėjams.

c)   Ekonominės veiklos nevykdančių arba ją vykdančių savininkų (teisės subjektų arba laisvųjų profesijų atstovų, nuomotojų ir savininkų, kurie įrengia atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą ir dalį pagamintos energijos tiekia tinklui) lygmeniu

Savininkai, kurie yra fiziniai asmenys ir nėra laikomi įmonėmis, nes nevykdo ekonominės veiklos, nėra laikomi valstybės pagalbos gavėjais.

Ekonominę veiklą vykdantys savininkai yra laikomi įmone ir jiems yra taikomos valstybės pagalbos taisyklės. Visų pirma jos yra taikomos, jei jie yra nuomotojai (nuoma yra ekonominė veikla), taip pat tuo atveju, jei jie yra atsinaujinančiųjų išteklių energijos infrastruktūrą įrengiantys subjektai, jei jie dalį pagamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiekia tinklui (energijos tiekimas tinklui yra laikomas ekonomine veikla).

Ekonominę veiklą vykdančių savininkų lygmeniu valstybės pagalba teikiama laikantis de minimis taisyklių.

Finansų tarpininkas apskaičiuoja kiekvienos į portfelį įtrauktos paskolos ekonominę veiklą vykdantiems savininkams bendrąjį subsidijos ekvivalentą (BSE), naudodamas šią apskaičiavimo metodiką:

apskaičiuotas BSE = paskolos nominali suma (EUR) × (finansavimo išlaidos (pagal standartinę praktiką) + rizikos išlaidos (pagal standartinę praktiką) – visi su programos įnašu susiję mokesčiai, vadovaujančiosios institucijos priskaičiuoti finansų tarpininkui) × vidutinė svertinė paskolos trukmė (metais) × rizikos pasidalijimo norma.

Kai atnaujinimo paskolos priemonės BSE yra apskaičiuojamas pagal nurodytą formulę, laikoma, kad yra tenkinamas de minimis Reglamento (1) 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas. Minimalaus įkeičiamo turto reikalavimas netaikomas.

Taikant tikrinimo mechanizmą užtikrinama, kad pagal nurodytą formulę apskaičiuotas BSE nebūtų mažesnis nei pagal de minimis Reglamento 4 straipsnio 3 dalies c punktą apskaičiuotas BSE.

Visa apskaičiuota pagalbos suma kartu su BSE negali viršyti 200 000 EUR per trejų finansinių metų laikotarpį, atsižvelgiant į de minimis Reglamente nurodytą galutiniams naudos gavėjams taikomą pagalbos sumavimo taisyklę.

Galutiniam naudos gavėjui skiriama techninės paramos subsidija arba kita subsidija yra sumuojama su apskaičiuotu BSE.

Skolinimo politika

a)   Vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo mokėjimas finansų tarpininkui

Po to, kai vadovaujančioji institucija ir fondų fondas arba finansų tarpininkas pasirašo finansavimo sutartį, atitinkama vadovaujančioji institucija perveda programos viešuosius įnašus fondų fondui arba finansų tarpininkui, o šie juos įneša į specialų atnaujinimo paskolų fondą. Lėšos pervedamos dalimis, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnyje nustatytų viršutinių ribų.

Siektina skolinamų lėšų suma ir palūkanų normos intervalas yra patvirtinami atliekant ex ante vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnį, ir į juos yra atsižvelgiama nustatant priemonės pobūdį (atnaujinamojo arba neatnaujinamojo pobūdžio priemonė).

Didžiausia rizikos pasidalijimo procentinė dalis, nustatyta galutiniams naudos gavėjams pagal finansinę priemonę, yra 85 % (t. y. bent 15 % yra dengiama iš finansų tarpininko nuosavų lėšų).

b)   Naujų paskolų portfelio sukūrimas

Reikalaujama, kad finansų tarpininkas per iš anksto nustatytą ribotos trukmės laikotarpį sukurtų naujų paskolų portfelį, taikydamas finansavimo sutartyje suderintą rizikos pasidalijimo normą (t. y. finansuojamą i) programos įnašo lėšomis ir ii) finansų tarpininko nuosavomis lėšomis).

Reikalavimus atitinkančios paskolos, iš anksto nustatytos pagal kiekvienai paskolai ir kiekvienam portfeliui taikomus tinkamumo finansuoti kriterijus, yra automatiškai įtraukiamos į portfelį, pranešant apie paskolų įtraukimą ne rečiau kaip kas ketvirtį.

Finansų tarpininkas įgyvendina nuoseklią skolinimo politiką, ypač susijusią su portfelio sudėtimi, taip sudarydamas sąlygas tinkamai valdyti paskolų portfelį ir įvairinti riziką, siekiant sumažinti rinkos nepakankamumą, nustatytą atliekant ex ante vertinimą (remiantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsniu), ir įgyvendindamas vadovaujančiosios institucijos finansinius interesus ir politikos tikslus.

Finansų tarpininkas įprasta tvarka ir vadovaudamasis atitinkamoje finansavimo sutartyje nustatytais principais nustato, atrenka, išsamiai patikrina, pagrindžia dokumentais ir išmoka paskolas galutiniams naudos gavėjams.

c)   Finansinei priemonei grąžintų lėšų pakartotinis naudojimas

Finansinei priemonei grąžintos lėšos yra pakartotinai naudojamos tai pačiai finansinei priemonei (atnaujinamosios tos pačios finansinės priemonės lėšos) arba yra grąžinamos vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui ir po to naudojamos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 straipsniu.

Kai tos pačios finansinės priemonės lėšos yra atnaujinamos, sumos, kurios yra priskirtinos prie ESIF paramos ir kurios yra kompensuojamos ir (arba) grąžinamos finansų tarpininkui iš paskolų galutiniams naudos gavėjams per nustatytą investavimo laikotarpį, iš esmės yra iš naujo naudojamos tai pačiai finansinei priemonei. Šis atnaujinamųjų lėšų metodas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 ir 45 straipsniuose, yra nurodomas finansavimo sutartyje.

Kitu atveju, jei vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui lėšos grąžinamos tiesiogiai, jos yra grąžinamos reguliariais mokėjimais ir apima: i) pagrindines grąžinamas sumas (vadovaujantis pro rata principu ir atsižvelgiant į rizikos pasidalijimo normą), ii) visus iš atnaujinimo paskolų susigrąžintų sumų ir nuostolių atskaitymus (atsižvelgiant į rizikos pasidalijimo normą) ir iii) visus palūkanų normos mokėjimus. Šios lėšos turi būti naudojamos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 ir 45 straipsniais.

d)   Nuostolių susigrąžinimas

Finansų tarpininkas, vadovaudamasis vidaus gairėmis ir procedūromis, imasi lėšų susigrąžinimo veiksmų dėl kiekvienos nesugrąžintos paskolos, kuri yra bendrai finansuota atnaujinimo paskolos lėšomis.

Finansų tarpininko susigrąžintos sumos (atskaičius lėšų susigrąžinimo ir nuosavybės teisės netekimo išlaidas, jei jų yra) priskiriamos pro rata finansų tarpininko ir vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo pasidalytai rizikai.

e)   Kita

Palūkanos ir kitas pelnas, gauti iš ESI fondų paramos finansinei priemonei, yra naudojami kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 straipsnyje.

Kainodaros politika

Siūlydamas kainų nustatymo būdą finansų tarpininkas pateikia kainodaros politiką ir metodiką, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams naudos gavėjams būtų perduotas visas programos viešojo įnašo finansinis pranašumas. Kainodaros politika ir metodika apima šiuos aspektus:

1.

finansų tarpininko lėšų daliai taikoma palūkanų norma yra nustatoma remiantis rinkos palūkanų norma (t. y. pagal finansų tarpininko nuosavą politiką);

2.

bendra palūkanų norma, kuri turi būti taikoma į portfelį įtrauktoms paskoloms galutiniams naudos gavėjams, turi būti sumažinama proporcingai programos viešojo įnašo lėšų sumai. Mažinant palūkanų normą atsižvelgiama į mokesčius, kuriuos vadovaujančioji institucija galėtų nustatyti programos įnašams;

3.

valstybės pagalbos skiltyje pateikta BSE apskaičiavimo metodika yra taikoma kiekvienai į portfelį įtrauktai paskolai;

4.

kainodaros politika ir metodika išlieka nepakitusios per visą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

Programos įnašas į finansinę priemonę: suma ir norma (išsamūs duomenys apie produktą)

Atnaujinimo paskolos suma, skirta finansų tarpininkams, ir mažiausia rizikos pasidalijimo norma yra grindžiamos ex ante vertinimo, pagrindžiančio finansinei priemonei teikiamą paramą, rezultatais (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnis) ir nustatomos atsižvelgiant į priemonės lėšų atnaujinimo metodą (jei taikomas).

Programos įnašas į finansinę priemonę (veikla)

Į atnaujinimo paskolos priemonės finansuojamą portfelį yra įtraukiamos tik naujai sukurtos paskolos galutiniams naudos gavėjams, be galimybės refinansuoti esamas paskolas. Paskolos įtraukimo į portfelį tinkamumo kriterijai yra nustatomi vadovaujantis Sąjungos teise (pavyzdžiui, Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 ir konkrečiam fondui taikomomis taisyklėmis), programa, nacionalinėmis atitikties reikalavimams taisyklėmis, taip pat jie nustatomi kartu su finansų tarpininku, siekiant galimybę gauti paskolą suteikti dideliam galutinių naudos gavėjų skaičiui ir užtikrinti pakankamą portfelio įvairinimą ir vientisumą, kad būtų galima pagrįstai įvertinti portfelio riziką. Nustatant šiuos kriterijus atsižvelgiama į atitinkamos šalies arba regiono rinkos sąlygas ir praktiką.

Reikalaujama, kad finansų tarpininkas bendradarbiautų su regioniniais arba nacionaliniais subjektais, kurie yra atsakingi už papildomų paslaugų, susijusių su atnaujinimo projektų įgyvendinimu, teikimą, įskaitant, inter alia, konsultavimo paslaugas, projekto rengimo, kūrimo, techninės priežiūros ir pirkimo dokumentų tikrinimą ir vertinimą, atnaujinimo projektų atitikties Sąjungos ir nacionalinei teisei vertinimą, paramos subsidijomis teikimą, valstybės pagalbos tikrinimą ir registravimą.

Vadovaujančiosios institucijos įsipareigojimai

Su finansine priemone susiję vadovaujančiosios institucijos įsipareigojimai yra nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 6 straipsnyje.

Trukmė

Finansinės priemonės skolinimo laikotarpis nustatomas siekiant užtikrinti, kad programos įnašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnyje, būtų panaudotas galutiniams naudos gavėjams išmokant paskas ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Skolinimas ir rizikos pasidalijimas finansų tarpininko lygmeniu (interesų suderinimas)

Vadovaujančiosios institucijos ir finansų tarpininko interesai suderinami šiais būdais:

taikant su veiklos rezultatais susijusius mokesčius, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 12 ir 13 straipsniuose;

finansų tarpininkas, vadovaudamasis vietos rinkos sąlygomis, privalo savo lėšomis finansuoti bent 15 % visos galutiniams naudos gavėjams teikiamos paskolos finansavimo įsipareigojimo sumos (tai leidžia nustatyti rizikos pasidalijimo normą);

nuostoliai ir susigrąžintos sumos daro poveikį pro rata finansų tarpininko ir vadovaujančiosios institucijos atitinkamiems įsipareigojimams.

Reikalavimus atitinkantys finansų tarpininkai

Valstybėje narėje įsteigti viešojo ir privačiojo sektorių subjektai, kuriems pagal įstatymus leidžiama teikti atnaujinimo paskolas patalpų savininkams ir įmonėms, vykdančioms veiklą ir nuosavybės teise valdančioms patalpas programos, kuria prisidedama prie finansinės priemonės, jurisdikcijai priklausančiose srityse. Tokie subjektai yra finansų įstaigos ir atitinkamai mikrofinansų įstaigos arba bet kuri kita įstaiga, kuriai pagal įstatymus leidžiama teikti paskolas.

Galutinių naudos gavėjų tinkamumas

Galutiniai naudos gavėjai atitinka Sąjungos ir nacionalinės teisės, susijusio prioriteto ir finansavimo sutarties reikalavimus.

Galutiniai naudos gavėjai yra fiziniai arba juridiniai asmenys arba laisvųjų profesijų atstovai (vykdantys ekonominę veiklą), taip pat administratoriai arba kiti teisės subjektai, vykdantys veiklą savininkų, kuriems priklauso patalpos (butas arba atskiras namų ūkis), vardu ir jų naudai ir įgyvendinantys energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo skatinimo priemones, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 reikalavimus ir programos paramos skyrimo kriterijus.

Vadovaujantis su programa susijusiomis tinkamumo taisyklėmis, taip pat nacionalinėmis ir Sąjungos taisyklėmis, toliau pateiktuose pavyzdžiuose nurodyti darbai gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus:

techninė parama projekto daliai, susijusiai su energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo skatinimo priemonėmis, parengti;

projekto dalies, susijusios su energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo skatinimo priemonėmis, įgyvendinimo išlaidos;

šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų kapitalinis remontas arba pakeitimas;

šilumos punkto arba katilinės (atskirų katilų), taip pat karšto vandens paruošimo sistemų pakeitimas arba remontas;

stovų balansinių vožtuvų sumontavimas;

vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas;

vamzdžių ir šilumos įrenginių pakeitimas;

individualios šilumos apskaitos sistemos įrengimas ir termostatinių vožtuvų sumontavimas butuose;

karšto vandens sistemos vamzdžių ir įrenginių pakeitimas arba remontas;

ventiliacijos sistemų pakeitimas arba remontas;

langų ir namo durų pakeitimas;

stogo izoliacija, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (neįeina patalpų palėpėje statyba);

fasadų izoliacija;

rūsio lubų izoliacija;

alternatyvių energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) sistemų įrengimas;

liftų kapitalinis remontas arba pakeitimas liftais, kurių energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis;

pastato bendro naudojimo inžinerinių sistemų (kanalizacijos sistemos, elektros instaliacijos, priešgaisrinės apsaugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdžių ir įrenginių ventiliacijos sistemos) pakeitimas arba remontas.

Kai paskola yra teikiama galutiniams naudos gavėjams ir (arba) savininkams, kurie vykdo ekonominę veiklą kaip teisės subjektai (pavyzdžiui, laisvųjų profesijų atstovai), galutiniams naudos gavėjams yra taikomi toliau nurodyti tinkamumo kriterijai. Paskolos sutarties pasirašymo dieną tenkinami šie tinkamumo finansuoti kriterijai:

a)

įmonė yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ (įskaitant savarankiškus verslininkus ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;

b)

įmonė nėra MVĮ, vykdanti veiklą de minimis Reglamento 1 straipsnio a–f punktuose nustatytuose sektoriuose;

c)

įmonė nepriklauso vienam arba keliems užribio sektoriams (2);

d)

įmonė nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta valstybės pagalbos taisyklėse;

e)

atlikus patikras pagal finansų tarpininko vidaus gaires ir standartinę paskolų politiką nenustatyta, kad įmonė yra padariusi pažeidimų arba nevykdo įsipareigojimų, susijusių su bet kuria kita finansų tarpininko arba kitos finansų įstaigos suteikta paskola arba nuoma.

Be to, tuo metu, kai investuojama ir kai grąžinama paskola, galutiniai naudos gavėjai turi registruotą verslo vietą valstybėje narėje, o ekonominė veikla, kuriai buvo išmokėta paskola, yra vykdoma atitinkamoje ESIF programos valstybėje narėje ir regione ir (arba) jurisdikcijoje.

Galutiniams naudos gavėjams skirto produkto ypatybės

Finansų tarpininkas teikia galutiniams naudos gavėjams naujas paskolas, kuriomis prisidedama prie programos tikslo įgyvendinimo ir kurios yra bendrai finansuojamos programos lėšomis pagal atnaujinimo paskolą, be galimybės refinansuoti esamas paskolas. Jų sąlygos yra grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnyje nurodyto ex ante vertinimo rezultatais.

Atnaujinimo paskolos grąžinimo laikotarpis yra 20 metų.

Didžiausia kiekvienos atnaujinimo paskolos suma yra nustatoma remiantis programos įnašą į finansinę priemonę pagrindžiančio ex ante vertinimo rezultatais, taip pat ji yra nustatoma vadovaujančiosios institucijos, fondų fondo ir finansų tarpininko finansavimo sutartyje. Didžiausia vienos paskolos vienam namų ūkiui suma neviršija 75 000 EUR. Paskolų pastatų administratoriui suma apskaičiuojama sudėjus atskiriems pastato namų ūkiams skiriamų paskolų sumas.

Pagal finansinę priemonę gali būti reikalaujama, kad galutiniai naudos gavėjai arba galutinių naudos gavėjų vardu veiklą vykdantys bendro turto administratoriai prisidėtų „nuosavomis lėšomis“.

Atnaujinimo paskolai yra taikoma nustatyta metinė palūkanų norma ir reguliarus išsimokamasis grąžinimas. Finansų tarpininko lėšų daliai taikoma palūkanų norma yra nustatoma remiantis rinkos sąlygomis. Atitinkamai reikalavimus atitinkančiai portfelio paskolai taikoma palūkanų norma yra sumažinama dalimi, kuri yra proporcinga programos viešojo įnašo, skirto galutiniams naudos gavėjams, dydžiui.

Palūkanų normos subsidija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalyje, gali būti skiriama mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams arba pažeidžiamiems namų ūkiams (3). Didžiausia palūkanų normos subsidija atitinka palūkanų normos, taikomos finansų tarpininko įnašui į kiekvieną paskolą, sumą, kurią turi sumokėti mažas pajamas gaunantys namų ūkiai arba pažeidžiami namų ūkiai.

Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, į finansinę priemonę gali būti įtrauktos tam tikros su technine parama susijusios išlaidos. Parama turi būti skiriama tik projektui rengti (parengiamosioms studijoms ir pagalbai, skirtai pasirengti investuoti, kol nepriimtas sprendimas dėl investavimo). Šios techninės paramos yra tinkamos finansuoti tik jei atnaujinimo paskolą pasirašo finansų tarpininkas ir galutiniai naudos gavėjai, neatsižvelgiant į tai, koks subjektas teikia šias paslaugas (pavyzdžiui, neatsižvelgiant į tai, ar tokias paslaugas teikia finansų tarpininkas, ar kitas subjektas).

Ataskaitų teikimas ir siektini rezultatai

Finansų tarpininkai bent kas ketvirtį vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui teikia standartinės formos ir apimties informaciją.

Ataskaitoje nurodomi visi susiję aspektai, kad vadovaujančioji institucija galėtų įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnio reikalavimus.

Be to, valstybės narės vykdo savo prievolę teikti ataskaitas pagal de minimis Reglamentą.

Rodikliai turi būti suderinti su ESIF programos, pagal kurią yra finansuojama finansinė priemonė, atitinkamo prioriteto konkrečiais tikslais ir turi būti pagrįsti numatomais ex ante vertinimo rezultatais. Su atnaujinimo paskola susiję rodikliai vertinami ir pateikiami ataskaitoje bent kas ketvirtį, taip pat jie yra suderinami bent su reglamento reikalavimais. Be bendrųjų ESIF programos prioritetinės krypties rodiklių (aukštesnės energijos vartojimo efektyvumo klasės namų ūkių skaičius, įvertintas metinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas ir pan.), kiti rodikliai yra:

 

paskolų skaičius ir lėšų suma;

 

atnaujinti daugiabučiai namai (kvadratiniais metrais);

 

atnaujinti butai pastatuose (kvadratiniais metrais);

 

negrąžintos paskolos (skaičius ir lėšų sumos);

 

grąžintos lėšos ir pajamos;

 

techninės paramos subsidijų skaičius ir lėšų sumos;

 

palūkanų normos subsidijų skaičius ir lėšų sumos.

Programos įnašo ekonominės naudos vertinimas

Finansų tarpininkas, atsižvelgdamas į palankias atnaujinimo paskolos finansavimo ir rizikos pasidalijimo sąlygas, sumažina visą galiojančią palūkanų normą (ir sušvelnina įkeičiamo turto politiką, jei tinkama), taikomą galutiniams naudos gavėjams pagal kiekvieną į portfelį įtrauktą reikalavimus atitinkančią paskolą.

Visas programos viešojo įnašo į priemonę finansinis pranašumas yra perduodamas galutiniams naudos gavėjams, sumažinant palūkanų normą. Finansų tarpininkas vykdo stebėseną ir teikia ataskaitas dėl galutiniams naudos gavėjams apskaičiuoto BSE, kaip nurodyta valstybės pagalbos skiltyje. Šis principas nustatomas vadovaujančiosios institucijos arba fondų fondo ir finansų tarpininko finansavimo sutartyje.


(1)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(2)  Toliau nurodyti ekonomikos sektoriai yra kartu vadinami uždraustaisiais sektoriais:

a)

neteisėta ekonominė veikla. Bet kokia gamyba, prekyba ar kitokia veikla, kuri yra neteisėta pagal šalies jurisdikcijai priklausančius įstatymus arba taisykles, taikomus tokiai gamybai, prekybai arba veiklai;

b)

tabakas ir distiliuoti alkoholiniai gėrimai. Tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų, taip pat su jais susijusių produktų gamyba ir prekyba jais;

c)

ginklų ir amunicijos gamyba ir prekyba jais. Ginklų ir bet kokios amunicijos gamybos ir prekybos jais finansavimas. Šis apribojimas netaikomas, jei tokia veikla yra vykdoma įgyvendinant aiškią Europos Sąjungos politiką arba prisideda prie jos įgyvendinimo;

d)

lošimo namai. Lošimo namai ir lygiavertės įmonės;

e)

IT sektoriaus apribojimai. Moksliniai tyrimai, plėtra arba techninis pritaikymas, susiję su elektroninių duomenų programomis arba sprendimais, kuriais: i) konkrečiai siekiama: a) remti bet kokią veiklą, kuri priklauso nurodytiems uždraustiesiems sektoriams, b) teikti internetinių lošimų ir internetinių lošimo namų paslaugas arba c) platinti pornografiją, arba kuriais: ii) siekiama sudaryti sąlygas neteisėtai: a) prisijungti prie elektroninių duomenų tinklų arba b) parsisiųsdinti elektroninius duomenis;

f)

gyvybės mokslų sektoriaus apribojimai. Kai parama yra skiriama tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai, plėtra arba techninis pritaikymas, susiję su: i) žmonių klonavimu mokslinių tyrimų arba terapiniais tikslais arba ii) genetiškai modifikuotais organizmais (GMO).

(3)  2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendime 2012/21/ES jie yra apibrėžti kaip socialiai remtini arba pažeidžiami asmenys, kurie dėl lėšų trūkumo negali susirasti būsto rinkos sąlygomis.


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 965/2014

2014 m. rugsėjo 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

59,9

TR

64,5

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

187,5

BR

100,4

CL

194,1

IL

182,0

UY

126,6

ZA

179,1

ZZ

161,6

0806 10 10

BR

163,2

EG

159,9

MA

157,9

TR

120,3

ZZ

150,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,4

CL

74,2

NZ

120,1

US

129,1

ZA

101,1

ZZ

90,1

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,3

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,4

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/47


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/658/BUSP

2014 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1);

(2)

2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Taryba pareiškė susirūpinimą dėl tebesitęsiančių ir vis labiau intensyvėjančių kovų Rytų Ukrainoje ir paprašė naujos nuostatos, kuria remiantis į sąrašą būtų įtrauktas kiekvienas su separatistų grupėmis Donbaso regione veiklą vykdantis asmuo ir institucija;

(3)

be to, Taryba mano, kad į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą asmenų, subjektų ir organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą turėtų būti įtraukti papildomi fiziniai ir juridiniai asmenys;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei toliau kenkiama ar į juos kėsinamasi, Sprendimo 2014/145/BUSP galiojimas turėtų būti pratęstas dar šešiems mėnesiams;

(5)

Sprendimas 2014/145/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šioms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/145/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu:

a)

fiziniams asmenims, atsakingiems už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, arba kuriais kenkiama stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, arba kurie trukdo tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje, ir tuos veiksmus bei tą politiką aktyviai remiantiems ar įgyvendinantiems fiziniams asmenims, ir su jais susijusiems fiziniams asmenims;

b)

fiziniams asmenims, kurie aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jų; arba

c)

fiziniams asmenims, vykdantiems sandorius su separatistų grupėmis Ukrainos Donbaso regione,

kurie išvardyti priede.“

2)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso, kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja:

a)

fiziniai asmenys, atsakingi už veiksmus ar politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, arba kuriais kenkiama stabilumui ar saugumui Ukrainoje arba į juos kėsinamasi, arba kurie trukdo tarptautinių organizacijų darbui Ukrainoje, ir tuos veiksmus bei tą politiką aktyviai remiantys ar įgyvendinantys fiziniai asmenys, ir su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;

c)

juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos Kryme ar Sevastopolyje, kurių nuosavybė buvo perduota nesilaikant Ukrainos teisės, arba juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, kuriems toks perdavimas buvo naudingas;

d)

fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie aktyviai teikia materialinę arba finansinę paramą Rusijos sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už Krymo aneksiją arba Rytų Ukrainos destabilizaciją, arba gauna naudos iš jų; arba

e)

fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, vykdantys sandorius su separatistų grupėmis Ukrainos Donbaso regione,

išvardyti priede, yra įšaldomi.“

3)

6 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. kovo 15 d.“

.

2 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Sprendimo 2014/145/BUSP priede pateiktą sąrašą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).


PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Gim. data: 1976 m.

Gim. vieta: Donetsk (Doneckas)

Nuo rugpjūčio 7 d. jis pakeitė Alexander Borodai, kaip vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ministras pirmininkas“. Pradėdamas eiti ir eidamas šias pareigas A.  Zakharchenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

2.

Vladimir KONONOV/ dar žinomas kaip „Tsar“ („Caras“)

Image

Gim. data: 1974 10 14

Gim. vieta: Gorsky (Gorskis)

Nuo rugpjūčio 14 d. jis pakeitė Igor Strelkov/Girkin, kaip vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „gynybos ministras“. Kaip pranešama, nuo balandžio mėn. jis vadovavo separatistų kovotojų padaliniui Donecke ir pažadėjo „išspręsti strateginį uždavinį atremti Ukrainos karinę agresiją“. Todėl V.  Kononov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

Gim. data: 1983 1 21

Gim. vieta: Debalcevo

Donbaso liaudies milicijos vadas. Jis yra, inter alia, pareiškęs, kad jie toliau kovos likusioje šalies teritorijoje. Todėl M. V. Rudenko rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Gim. data: 1973 6 21

Pakeitė Marat Bashirov, kaip vadinamosios „Luhansko Liaudies Respublikos“ vadinamasis „ministras pirmininkas“. Anksčiau aktyviai veikė nereguliariojoje Pietryčių armijoje. Todėl G. N. Tsyplakov rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„valstybės saugumo ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų „vyriausybinę“ veiklą. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„vidaus reikalų ministras“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų „vyriausybinę“ veiklą. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ Maskvos atstovas. Savo pareiškimuose jis, inter alia, yra kalbėjęs apie milicijos pasirengimą kariauti partizaninį karą ir apie ginklų sistemų užgrobimą iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“„ministro pirmininko pavaduotojas socialiniams reikalams“. Susijęs su Vladimir Antyufeyev, kuris yra atsakingas už vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos vyriausybės“ separatistų „vyriausybinę“ veiklą. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei. Rusijos Ministro Pirmininko pavaduotojo Dmitry Rogozin protežė.

2014 9 12

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Gim. data: 1954 11 19

Vadinamasis Krymo „ministro pirmininko pavaduotojas“ ir Krymo įgaliotasis atstovas Prezidentui V. Putinui. G. L. Muradov atliko svarbų vaidmenį stiprinant Rusijos vykdomą Krymo institucinę kontrolę po neteisėtos jo aneksijos. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Gim. data: 1971 5 23

Gim. vieta: Dzhankoy

Vadinamasis Krymo „ministro pirmininko pirmasis pavaduotojas“. M. S. Sheremet atliko svarbų vaidmenį organizuojant ir įgyvendinant Kryme kovo 16 d. referendumą dėl susijungimo su Rusija. Kaip pranešama, referendumo metu M. S. Sheremet vadovavo Maskvai palankioms „savigynos pajėgoms“ Kryme. Todėl jis rėmė veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei.

2014 9 12

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Gim. data: 1948 2 2

Gim. vieta: Krasnoyarsk (Krasnojarskas)

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 1 d. Y. L. Vorobiov Federacijos Taryboje pareiškė viešą paramą tam, kad Rusijos pajėgos būtų dislokuotos Ukrainoje. Po to jis balsavo už su tuo susijusį dekretą.

2014 9 12

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Gim. data: 1964 6 10

Gim. vieta: Eidelshtein, Kazachstanas

Valstybės Dūmos Tarybos narys; Rusijos liberalų demokratų partijos (RLDP) vadovas. Jis aktyviai rėmė tai, kad Ukrainoje būtų naudojamos Rusijos ginkluotosios pajėgos, ir Krymo aneksiją. Jis aktyviai ragino padalinti Ukrainą. RLDP, kurios pirmininkas jis yra, vardu pasirašė susitarimą su vadinamąja „Donecko Liaudies Respublika“.

2014 9 12

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Gim. data: 1949 8 11

Gim. vieta: Klin

Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Gim. data: 1957 8 19

Gim. vieta: Azov Region (Azovo sritis)

Rusijos ir užsienio kazokų pajėgų sąjungos pirmininkas („atamanas“) ir Valstybės Dūmos pavaduotojas. Jis rėmė Krymo aneksiją ir pripažino, kad Rusijos kazokai aktyviai dalyvavo Ukrainos konflikte Maskvos remiamų separatistų pusėje. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Gim. data: 1960 8 6

Gim. vieta: Stepnoy Dvorets

Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Gim. data: 1948 4 5

Gim. vieta: Opochka

Valstybės Dūmos Santykių su NVS valstybėmis, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Gim. data: 1964 3 21

Gim. vieta: Orel/Rudny

Valstybės Dūmos Santykių su NVS valstybėmis, Eurazijos integracijos ir ryšių su tėvynainiais komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Gim. data: 1950 8 7

Gim. vieta: Bogoroditsk

Pirmasis pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Gim. data: 1972 9 27

Gim. vieta: Moscow (Maskva)

Pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Gim. data: 1953 5 28

Gim. vieta: Pushkin

Pirmininko pavaduotojas, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Gim. data: 1972 1 7

Gim. vieta: Pavlov-on-the-Neva

Užsienio reikalų komiteto pirmininko pirmoji pavaduotoja, Valstybės Dūma. 2014 m. kovo 20 d. ji balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Gim. data: 1968 2 11

Rusijos armijos generolas majoras. Jis yra 76–ojo oro desanto padalinio, kuris buvo susijęs su Rusijos kariniu buvimu Ukrainos teritorijoje, visų pirma neteisėtos Krymo aneksijos metu, vadas

2014 9 12

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Gim. data: 1952 8 20

Gim. vieta: Cheremkhovo

Sergei Chemezov yra vienas iš žinomų Prezidento V. Putino artimų bendražygių – abu jie buvo KGB pareigūnai, išsiųsti į Drezdeną, ir jis yra „Vieningoji Rusija“ Aukščiausiosios tarybos narys. Jis gauna naudos iš ryšių su Rusijos Prezidentu – yra pakeliamas į aukštesnes pareigas valstybės kontroliuojamose firmose. Jis yra Rostec konglomerato, pagrindinės Rusijos valstybės kontroliuojamos gynybos ir pramoninės gamybos korporacijos, pirmininkas. Atsižvelgdama į Rusijos Vyriausybės sprendimą, Technopromexport, Rostec patronuojamoji įmonė, planuoja statyti jėgaines Kryme, taip remdama jo integraciją į Rusijos Federaciją.

Be to, Rosoboronexport, Rostec patronuojamoji įmonė, rėmė Krymo gynybos srities bendrovių integraciją į Rusijos gynybos pramonę, tokiu būdu sutvirtindama neteisėtą Krymo prijungimą prie Rusijos Federacijos.

2014 9 12

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Gim. data: 1963 2 8

Gim. vieta: Chisinau (Kišiniovas)

Valstybės Dūmos deputatas, Valstybės Dūmos komisijos dėl teisinių nuostatų, skirtų Rusijos Federacijos karinio-pramoninio komplekso kūrimui, pirmininkas. Jis yra svarbus „Vieningosios Rusijos“ narys ir verslininkas, daug investavęs Ukrainoje ir Kryme.

2014 m. kovo 20 d. jis balsavo už federalinio konstitucinio įstatymo „Dėl Krymo Respublikos priėmimo į Rusijos Federaciją ir naujų federalinių subjektų – Krymo Respublikos ir federalinės reikšmės miesto Sevastopolio – sudarymo Rusijos Federacijoje“ projektą.

2014 9 12


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/54


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/659/BUSP

2014 m. rugsėjo 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/512/BUSP (1);

(2)

2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Taryba pasmerkė didėjančius kovotojų ir ginklų srautus iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rytų Ukrainą, taip pat Rusijos ginkluotųjų pajėgų agresiją Ukrainos teritorijoje;

(3)

Europos Vadovų Taryba paragino imtis parengiamojo darbo formuluojant pasiūlymus, kad būtų galima imtis ryžtingų tolesnių priemonių atsižvelgiant į padėties šalyje raidą;

(4)

atsižvelgdama į padėties sunkumą Taryba mano, kad tikslinga imtis tolesnių ribojamųjų priemonių reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(5)

šiame kontekste tikslinga išplėsti su tam tikromis finansinėmis priemonėmis susijusį draudimą. Rusijos valstybinių finansų įstaigų, tam tikrų Rusijos subjektų gynybos sektoriuje ir tam tikrų Rusijos subjektų, kurių pagrindinė veikla yra naftos pardavimas arba transportavimas, atžvilgiu turėtų būti nustatyti papildomi patekimo į kapitalo rinką apribojimai. Šie draudimai neturi poveikio 1 straipsnyje nenurodytoms finansinėms paslaugoms. Paskolos yra laikomos naujomis paskolomis, jei jos imamos po 2014 m. rugsėjo 12 d.;

(6)

be to, turėtų būti uždrausta parduoti, tiekti ar perduoti dvejopo naudojimo objektus tam tikriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje;

(7)

taip pat turėtų būti uždrausta teikti paslaugas, reikalingas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams;

(8)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/512/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Obligacijų, nuosavybės ar panašių finansinių priemonių, kurių termino diena viršija 90 dienų, išleistų po 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12d., arba kurių termino diena viršija 30 d., išleistų po 2014 m. rugsėjo 12 d., tiesioginis ar netiesioginis pirkimas ar pardavimas, tiesioginis ar netiesioginis investicinių paslaugų, skirtų joms išleisti, teikimas ar pagalba išleidžiant jas arba kitoks prekiavimas tokiomis obligacijomis, nuosavybės ar panašiomis finansinėmis priemonėmis, kurį vykdo:

a)

pagrindinės kredito įstaigos arba vystymosi finansų įstaigos, įsteigtos Rusijoje, jeigu 2014 m. rugpjūčio 1 d. daugiau kaip 50 % tų įstaigų akcijų yra valstybės nuosavybė arba kontroliuojama valstybės, kaip išvardyta I priede;

b)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau kaip 50 % akcijų yra į I priedą įtraukto subjekto nuosavybė; arba

c)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodytai kategorijai priklausančio arba į I priede pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu;

yra draudžiami.

2.   Tiesioginis ar netiesioginis obligacijų, nuosavybės ar panašių finansinių priemonių, kurių termino diena viršija 30 dienų, pirkimas ar pardavimas, tiesioginis ar netiesioginis investicinių paslaugų, skirtų joms išleisti, teikimas ar pagalba jas išleidžiant arba kitoks prekiavimas tokiomis obligacijomis, nuosavybės ar panašiomis finansinėmis priemonėmis, kurias po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleido:

a)

subjektai, įsteigti Rusijoje, daugiausia dalyvaujantys ir pagrindinę veiklą vykdantys kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, įtraukti į II priede pateiktą sąrašą, išskyrus subjektus, kurie veikia kosmoso ir branduolinės energetikos sektoriuose;

b)

subjektai, įsteigti Rusijoje, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė, kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas Rusijos rublių, ir kurie ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų 2014 m. rugsėjo 12 d. gauna iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo, įtraukti į III priede pateiktą sąrašą;

c)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti ne Sąjungoje, kurio daugiau kaip 50 % akcijų yra a ir b punktuose nurodyto subjekto nuosavybė; arba

d)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys c punkte nurodytai kategorijai priklausančio arba į II ar III prieduose pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu,

yra draudžiami.

3.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime suteikti naujas paskolas arba kreditą, kurių termino diena viršija 30 dienų, bet kuriam 1 arba 2 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai po 2014 m. rugsėjo 12 d., išskyrus paskolas arba kreditą, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamų prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir Rusijos, arba paskolas, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių priklauso I priede nurodytam subjektui.“

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą, bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, įtrauktiems į šio sprendimo IV priede pateiktą sąrašą, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės vieta yra jų teritorijose.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, įtrauktiems į IV priede pateiktą sąrašą, tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis bei su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, įtrauktiems į IV priede pateiktą sąrašą, tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., vykdymui, taip pat pagalbos, reikalingos ES esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

4.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, skirtų aeronautikai ir kosmoso pramonei, eksportui, pardavimui, tiekimui ar perdavimui, arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui ne kariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, taip pat ES esamų civilinių branduolinių pajėgumų, skirtų naudoti ne kariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, priežiūrai ir saugai.“

;

3)

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais tiesiogiai ar netiesiogiai teikti susijusias paslaugas, reikalingas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje vykdyti, yra draudžiama.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio sutarčių arba bendrųjų susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., arba papildomų sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims vykdyti, vykdymui.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tuo atveju, jeigu atitinkamos paslaugos yra būtinos skubiai įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba sušvelninimui.“

4.

7 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

subjektai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b ar c punkte ir 1 straipsnio 2 dalies c ar d punkte, arba išvardyti I, II, III ar IV priede.“

.

5.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ar tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba pasekmė yra 1–4a straipsniuose nustatytų draudimų išvengimas, įskaitant veikimą kaip 1 straipsnyje nurodytų subjektų pakaitas.“

.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  2014 m. liepos 31 d. Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


PRIEDAS

1.

Sprendimo 2014/512/BUSP priedas pervadinamas I priedu;

2.

Pridedami šie priedai:

II PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALIES a PUNKTE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

III PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALIES b PUNKTE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

IV PRIEDAS

3a STRAIPSNYJE NURODYTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ AR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

 

JSC Sirius (optinė elektronika, skirta civiliniams ir kariniams tikslams)

 

OJSC Stankoinstrument (mechanikos inžinerija, skirta civiliniams ir kariniams tikslams)

 

OAO JSC Chemcomposite (medžiagos, skirtos civiliniams ir kariniams tikslams)

 

JSC Kalashnikov (šaulių ginklai)

 

JSC Tula Arms Plant (ginklų sistemos)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicija)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (priešlėktuvinės ir prieštankinės sistemos)

 

OAO Almaz Antey (valstybinė įmonė; ginklai, amunicija, moksliniai tyrimai)

 

OAO NPO Bazalt (valstybinė įmonė, ginklų ir amunicijos gamybai skirtos įrangos gamyba)

“.

12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 11 d.

dėl pavyzdinio finansavimo susitarimo dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai įnašo bendroms neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėms priemonėms, skirtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms

(2014/660/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 39 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

finansų krizė nuo 2009 m. turėjo neigiamos įtakos Europos Sąjungos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) dėl, inter alia, Europos bankų savo balansuose atlikto finansinio įsiskolinimo mažinimo siekiant atitikti kapitalo reikalavimus, nustatytus 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (2), ir 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (3). Siekdama išspręsti kylančias galimo rinkos nepakankamumo problemas, susijusias su MVĮ skirtomis finansinėmis paslaugomis ir finansinėmis priemonėmis, Europos Vadovų Taryba įpareigojo Komisiją išnagrinėti galimybes, kaip MVĮ sudaryti sąlygas naudotis finansinėmis priemonėmis visos Europos mastu;

(2)

2013 m. gruodžio mėn. Komisija kartu su Europos investicijų banku (EIB) užbaigė ex ante vertinimą (4), kuris parodė, kad rinkos nepakankamumas, susijęs su gyvybingų MVĮ finansavimo galimybėmis Europos Sąjungoje, yra maždaug 20–112 mlrd. eurų;

(3)

ex ante vertinime pabrėžiama, kad svarbu greitai reaguoti į finansų krizę, kuri daro neigiamą poveikį MVĮ, atsižvelgiant į bendras Europos pastangas vėl atverti kreditų kanalą MVĮ, skatinti ekonomikos augimą ir kovoti su vidaus rinkos susiskaidymu dėl MVĮ galimybių gauti kreditą;

(4)

viena iš atsakomųjų priemonių – pradėti taikyti specialias priemones, įgyvendinamas pagal finansines priemones, Sąjungos lygmeniu nustatytas pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (5), ir 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (6);

(5)

Reglamento (ES) Nr. 1287/2013 (COSME) 17 straipsnio 2 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama programa „Horizontas 2020“, 20 ir 21 straipsniais aiškiai siekiama užtikrinti papildomumą ir sąveiką su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (toliau – ESI fondai), todėl kita atsakomoji priemonė – leisti valstybėms narėms naudotis Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) siekiant skirti finansinį įnašą šioms Sąjungos lygmeniu nustatytoms finansinėms priemonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39 straipsnio 2 dalį;

(6)

šias Sąjungos lygmeniu nustatytas finansines priemones pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (7) 58 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktį ir 139 straipsnio 4 dalį netiesiogiai valdo Europos Komisija, o jų įgyvendinimo užduotys pavestos EIB arba EIF, kai taikomos neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinės priemonės, skirtos MVĮ. Tuo tikslu Komisija turi sudaryti įgaliojimų perdavimo susitarimus su EIB arba Europos investicijų fondu (EIF);

(7)

kai valstybė narė naudojasi galimybe skirti finansinį įnašą Sąjungos lygmeniu nustatytoms finansinėms priemonėms iš ERPF ir EŽŪFKP išteklių, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 39 straipsnio 4 dalies c punktą reikalaujama, kad dalyvaujančios valstybės narės sudarytų finansavimo susitarimą su EIB arba EIF;

(8)

Sąjungos lygmeniu nustatytos finansinės priemonės gali užtikrinti norimą greitą atsaką, tik jei jų veikimas atitinka dvi sąlygas. Pirma, turi būti užtikrinta, kad dalyvaujančioms valstybėms narėms būtų taikomos vienodos sąlygos ir vienodas požiūris dėl ERPF ir EŽŪFKP išteklių panaudojimo. Antra, ERPF ir EŽŪFKP finansinio įnašo skyrimo sąlygos pagal atskirą finansavimo susitarimą, kurį sudaro dalyvaujančios valstybės narės ir EIB arba EIF, ir įgaliojimų perdavimo susitarimuose išdėstytos sąlygos dėl kitų šaltinių, numatytų pagal COSME programą ir programą „Horizontas 2020“, turi būti nuoseklios. Pavyzdinis finansavimo susitarimas, kuriuo galėtų naudotis ir dalyvaujančios valstybės narės, ir EIB arba EIF, yra geriausias būdas užtikrinti, kad šių sąlygų būtų laikomasi. Todėl būtina parengti pavyzdinį finansavimo susitarimą;

(9)

siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamų ERPF ir EŽŪFKP išteklių panaudojimą, pavyzdiniame finansavimo susitarime reikėtų numatyti, inter alia, EIB arba EIF užduotis ir įsipareigojimus, pavyzdžiui, atlygį, minimalų sverto poveikį, kuris turi būti pasiektas laikantis tiksliai apibrėžtų orientyrų, sąlygas MVĮ skirtam naujam skolų finansavimui sukurti, nuostatas, susijusias su netinkama finansuoti veikla ir atmetimo kriterijais, ERPF ir EŽŪFKP mokėjimų finansinėms priemonėms grafiką, baudas, taikomas tuo atveju, jei susiję finansų tarpininkai nevykdo įsipareigojimų, finansų tarpininkų atrankos nuostatas, nuostatas dėl finansinių priemonių stebėsenos, ataskaitų teikimo, audito ir matomumo, susitarimo nutraukimo sąlygas;

(10)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame sprendime numatytas priemones, šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 150 straipsnio 1 dalį įsteigto Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos investicijų banko arba Europos investicijų fondo ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės sudaromas pavyzdinis finansavimo susitarimas dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansinio įnašo bendroms neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėms priemonėms, skirtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(3)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(4)  Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 517 final.

(5)  OL L 347, 2013 12 20, p. 33.

(6)  OL L 347, 2013 12 20, p. 104.

(7)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


PRIEDAS

[MVĮ INICIATYVOJE DALYVAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS]

ir

[EUROPOS INVESTICIJŲ FONDO]/[EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO]

FINANSAVIMO SUSITARIMO PAVYZDYS

Turinys

1 straipsnis

Apibrėžtys ir aiškinimas

2 straipsnis

Šio finansavimo susitarimo tikslas ir taikymo sritis

3 straipsnis

Naujam skolų finansavimui taikomi tinkamumo ir atmetimo kriterijai

4 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimu ir valdymu

5 straipsnis

Specialios [-ių] priemonės [-ių] tikslai ir aprašas

6 straipsnis

Teritorinė aprėptis

7 straipsnis

Minimalus sverto poveikis, orientyrai ir baudos

8 straipsnis

EIF užduotys ir įsipareigojimai

9 straipsnis

Finansų tarpininkų atranka ir veiksmų susitarimai

10 straipsnis

Valdymas

11 straipsnis

Valstybės narės įnašas

12 straipsnis

EIF įnašas

13 straipsnis

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os] ir iždo turto valdymas

14 straipsnis

Valdymo išlaidos ir mokesčiai

15 straipsnis

Apskaita

16 straipsnis

Veiklos ir finansinių ataskaitų teikimas

17 straipsnis

Auditas, kontrolė ir stebėsena

18 straipsnis

Vertinimas

19 straipsnis

Prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai

20 straipsnis

Matomumas

21 straipsnis

Informacijos apie finansų tarpininkus ir galutinius naudos gavėjus paskelbimas

22 straipsnis

Perleidimas

23 straipsnis

Atsakomybė

24 straipsnis

Taikoma teisė ir jurisdikcija

25 straipsnis

Galiojimas ir nutraukimas

26 straipsnis

Pranešimai ir ryšių palaikymas

27 straipsnis

Pakeitimai ir įvairios nuostatos

28 straipsnis

Priedai

1 priedas

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąlygų dokumentas

2 priedas

Finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams taikomi atmetimo kriterijai ir ES įnašui taikomi tinkamumo kriterijai [iš dalies nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

3 priedas

Mokėjimo prašymas [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

4 priedas

Iždo turto valdymo gairės [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

5 priedas

Ataskaitų apie specialios [-ių] priemonės [-ių] veiklos aspektus teikimas [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

6 priedas

Ataskaitų apie finansinius specialios [-ių] priemonės [-ių] aspektus teikimas [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

Šį susitarimą 2014 m. [] sudarė:

1)

[MVĮ iniciatyvoje dalyvaujančios valstybės narės vadovaujančioji institucija] (toliau – vadovaujančioji institucija), kuriai pasirašant šį susitarimą atstovauja [asmens vardas ir pavardė], [pareigos];

ir

2)

[Europos investicijų fondas]/[Europos investicijų bankas], [15, Avenue J. F. Kennedy]/[98–100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxembourg, Luxembourg (toliau – EIF), kuriam pasirašant šį susitarimą atstovauja [asmens vardas ir pavardė], [pareigos]; toliau pagal kontekstą kartu – šalys, atskirai – šalis.

KADANGI:

(1)

atsižvelgdami į 2013 m. birželio 27–28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos Komisija atliko ex ante vertinimą, kurio tikslas – nustatyti rinkos nepakankamumą, susijusį su šiuo metu visos Europos mastu MVĮ skirtomis finansinėmis paslaugomis ir prieinamomis finansinėmis priemonėmis (toliau – ex ante vertinimas), atsižvelgiant į bendras Europos pastangas vėl atverti kreditų kanalą MVĮ, skatinti ekonomikos augimą ir kovoti su vidaus rinkos susiskaidymu dėl MVĮ galimybių gauti kreditą (toliau – MVĮ iniciatyva);

(2)

ex ante vertinimas užbaigtas 2013 m. gruodžio mėn.; jis parodė, kad rinkos nepakankamumas, susijęs su gyvybingų MVĮ finansavimo galimybėmis [valstybės narės pavadinimas], yra maždaug []–[] mln. eurų;

(3)

2013 m. gruodžio 17 d. priimtas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1) (toliau – BNR);

(4)

pagal BNR 38 straipsnio 1 dalies a punktą vadovaujančiosios institucijos gali skirti finansinį įnašą Sąjungos lygmeniu nustatytai finansinei priemonei; pagal BNR 39 straipsnio 2 dalį [valstybės narės pavadinimas] gali panaudoti iki 7 % savo bendro ERPF ir EŽŪFKP asignavimo siekdamos skirti finansinį įnašą tokioms finansinėms priemonėms, kurias pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2) (Finansinis reglamentas) 58 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktį ir 139 straipsnio 4 dalį netiesiogiai valdo Europos Komisija, o jų įgyvendinimo užduotys pavestos EIB grupei (pagal BNR 2 straipsnio 23 dalį EIB apibrėžiamas kaip Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas arba bet kuri EIB patronuojamoji įmonė) (toliau – EIB grupė), kai [išduodamos neribotos garantijos teikiant kapitalo lengvatas finansų tarpininkams, siekiant kurti naujus skolų finansavimo portfelius, skirtus tinkamoms finansuoti MVĮ, kaip numatyta pagal BNR 37 straipsnio 4 dalį] IR (ARBA) [vykdomas pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (3) 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, kai vertybiniais popieriais pakeičiami [esami skolų finansavimo portfeliai, skirti MVĮ ir kitoms įmonėms, turinčioms mažiau kaip 500 darbuotojų;] IR (ARBA) [nauji MVĮ skirti skolų finansavimo portfeliai] (2 galimybė); [valstybės narės įnašą sutelkiant kartu su kitų valstybių narių įnašais (3 galimybė)];

(5)

vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (4) (toliau – COSME reglamentas), Europos Komisija nustatė finansines priemones (toliau – COSME finansinės priemonės), kuriomis siekiama didinti ir užtikrinti geresnes MVĮ galimybes gauti finansavimą jų steigimo, augimo ir perkėlimo etapais ir kurios papildo valstybių narių nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis MVĮ skirtas finansines priemones; numatoma, kad 2014–2016 m. laikotarpiu orientacinis Europos Komisijos įnašas į COSME finansines priemones sudarys iki [] mln. EUR;

(6)

vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (5), ir 2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimu 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (6) (toliau kartu – „Horizonto 2020“ reglamentas), Europos Komisija nustatė finansines priemones (toliau – „Horizonto 2020“ finansinės priemonės), kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas galutiniams naudos gavėjams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, pasinaudoti rizikos finansavimu; numatoma, kad 2014–2016 m. laikotarpiu orientacinis Europos Komisijos įnašas į „Horizonto 2020“ finansines priemones sudarys iki [] mln. EUR;

(7)

[data] [ir atitinkamai [data]] Europos Komisija [, EIB] ir EIF pasirašė įgaliojimų perdavimo susitarimą [-us] (toliau – įgaliojimų perdavimo susitarimas [-ai]), kuriame [-iuose], inter alia, išdėstytos sąlygos, taikomos i) [COSME finansinėms priemonėms] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansinėms priemonėms] ir ypač specialioms priemonėms, atitinkančioms skirtingus nuosavu kapitalu ir skola grindžiamus finansinius produktus (įskaitant įgyvendinant MVĮ iniciatyvą siūlomus produktus), kurioms įnašus gali skirti ir valstybės narės, ii) Europos Komisijos įnašui į tokias [COSME finansinių priemonių] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansinių priemonių] specialias priemones;

(8)

įgyvendindamos MVĮ iniciatyvą, šalys yra pasirengusios bendradarbiauti siekdamos įgyvendinti ir valdyti specialią [-ias] priemonę [-es], kuri [-ios] atitinka valstybės narės įnašą į [COSME finansines priemones] [IR (ARBA)] [„Horizonto 2020“ finansines priemones] (toliau – speciali [-ios] priemonė [-ės]), kai [suteikiamos neribotos garantijos naujiems skolų finansavimo portfeliams, skirtiems tinkamoms finansuoti MVĮ, kaip numatyta pagal BNR 37 straipsnio 4 dalį (1 galimybė)] [IR (ARBA)] [vykdomas pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, kai vertybiniais popieriais pakeičiami [esami skolų finansavimo portfeliai, skirti MVĮ ir kitoms įmonėms, turinčioms mažiau kaip 500 darbuotojų;] [IR (ARBA)] [nauji MVĮ skirti skolų finansavimo portfeliai] (2 galimybė); [valstybės narės įnašą sutelkiant kartu su kitų valstybių narių įnašais (3 galimybė)];

(9)

laikydamasi BNR 39 straipsnio 4 dalies b punkto, 2014 m. [įrašyti datą] [valstybės narės pavadinimas] pateikė Komisijai bendrą specialią nacionalinę programą dėl savo dalyvavimo specialioje [-iose] priemonėje [-ėse] (toliau – bendra speciali nacionalinė programa). 2014 m. [įrašyti datą] bendra speciali nacionalinė programa patvirtinta Europos Komisijos sprendimu C(2014)[];

(10)

pagal BNR 39 straipsnį dalyvavimo MVĮ iniciatyvoje sąlygos turi būti nustatytos kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės ir EIB grupės sudarytame finansavimo susitarime;

(11)

speciali [-ios] priemonė [-ės] įgyvendinama [-os] kaip [VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS] skirto [COSME finansinių priemonių] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansinių priemonių] segmento (toliau – segmentas) dalis; segmentui taip pat naudojamas ES įnašas, taip pat EIF įnašas ir EIB bei kitų investuotojų nuosavi ištekliai, jei taikoma, laikantis įgaliojimų perdavimo susitarimo [-ų] ir bet kurio kito EIF ir susijusių investuotojų sudaryto susitarimo, jei taikoma, sąlygų. Siekdamos deramai atsižvelgti į valstybės narės įnašo dydį ir vaidmenį įgyvendinant [COSME finansines priemones] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansines priemones], šalys ketina nustatyti specialų specialios [-ių] priemonės [-ių] valdymą, įskaitant, inter alia, ad hoc investuotojų valdybą, atliekančią patariamąją funkciją ir papildančią įgaliojimų perdavimo susitarimo [-ų] nuostatas su valstybės narės įnašais susijusiais klausimais;

(12)

be to, atsižvelgiant į exante vertinimo rezultatus ir į diskusijas su susijusiomis institucijomis ir rinkos dalyviais siekiant nustatyti specialiai [-ioms] priemonei [-ėms] skiriamų viešųjų išteklių sumą, specialiai [-ioms] priemonei [-ėms] skiriamas orientacinis [] mln. EUR dydžio valstybės narės įnašas; numatoma, kad 2014–2016 m. laikotarpiu orientacinis ES įnašas sudarys iki [] mln. EUR;

(13)

specialios [-ių] priemonės [-ių] struktūra atitinka Sąjungos teisės aktais nustatytas valstybės pagalbos taisykles; [VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS] ir EIF pripažįsta, kad speciali [-ios] priemonė [-ės] turi būti įgyvendinama [-os] laikantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (7) (de minimis reglamentas) arba 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (8), arba susijusio Bendrojo bendrosios išimties reglamento ir kad priešingu atveju reikia pranešti Europos Komisijai, kad būtų atliktas individualus vertinimas;

(14)

pasirašyti šį finansavimo susitarimą vadovaujančiosios institucijos vardu įgaliotas [nurodo vadovaujančioji institucija];

(15)

pasirašyti šį finansavimo susitarimą EIF vardu įgaliotas [nurodo EIF],

šalys susitarė:

1 straipsnis

Apibrėžtys ir aiškinimas

1.1.

Šiame susitarime toliau išdėstyti terminai vartojami tokiomis reikšmėmis:

darbo diena

bet kuri darbo diena, kurią teikiamos vadovaujančiosios institucijos viešosios paslaugos ir atidarytas EIF [valstybės narės verslo vieta] ir Liuksemburge;

įsipareigojimų laikotarpis

laikotarpis, kuriuo [VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS] gali skirti valstybės narės įnašą iš [VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS] biudžeto į EIF specialios [-ių] priemonės [-ių] tikslams. Įsipareigojimų laikotarpis baigiasi 2016 m. gruodžio 31 d.;

segmentas

vartojama 11 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

COSME finansinės priemonės

vartojama 5 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

COSME reglamentas

vartojama 5 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

BNR

vartojama 3 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

speciali [-ios] priemonė [-ės]

vartojama 8 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os]

atskira [-os] sąskaita [-os], i) kurią [-ias] EIF savo vardu vadovaujančiosios institucijos naudai atidarė komerciniame banke ir ii) kuri [-ios] valdoma [-os] vadovaujančiosios institucijos vardu pagal šio finansavimo susitarimo 13 straipsnį;

įgaliojimų perdavimo susitarimas [-ai]

vartojama 7 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

paskirtoji tarnyba

Europos Komisijos tarnyba, kuriai pavestas netiesioginis [COSME finansinių priemonių] [IR (ARBA)] [„Horizonto 2020“ finansinių priemonių] valdymas; šiame finansavimo susitarime atitinkamai Europos Komisijos [Įmonių ir pramonės IR (ARBA) Mokslinių tyrimų ir inovacijų] GD arba jo [jų] perėmėjas [-ai];

EŽŪFKP

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

EIF

vartojama preambulėje nustatyta reikšme;

EIF veikla

EIF pagal šį finansavimo susitarimą vykdomi įsipareigojimai ir užduotys;

EIF įnašas

bendra finansinių išteklių, kuriuos, kaip numatyta 12 straipsnyje, EIF įsipareigojo skirti (įskaitant išteklius pagal EIB įgaliojimus, tačiau išskyrus kitų ESI fondų išteklius ir COSME finansinių priemonių bei „Horizonto 2020“ finansinių priemonių išteklius) segmentui, suma;

ERPF

Europos regioninės plėtros fondas;

ES įnašas

bendra finansinių išteklių, kuriuos Europos Komisija įsipareigojo skirti arba atitinkamai sumokėjo segmentui, suma;

sąskaita eurais

eurais tvarkoma sąskaita, kuri yra specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] dalis;

vertinimas

bet koks 18 straipsnyje nurodytas specialios [-ių] priemonės [-ių] vertinimas, išskyrus BNR 57 straipsnio 3 dalyje numatytą vertimą;

pasitraukimo politika

specialios [-ių] priemonės [-ių] likvidavimo pajamų paskirstymo nutraukus šį finansavimo susitarimą, visų pirma i) specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] likučio, susijusio su valstybės narės įnašu, apskaičiavimo atskaičius taikytinas valdymo išlaidas ir mokesčius, ii) grynojo specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] likučio grąžinimo vadovaujančiajai institucijai ir iii) specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] uždarymo, tvarka [tvarka tiksliau apibrėžiama sutartimi];

galutinis naudos gavėjas

MVĮ, gaunanti naują skolų finansavimą pagal sandorį;

finansų tarpininkas

finansų subjektai, kaip antai bankas, finansų įstaiga, fondas, garantijų sistemą įgyvendinantis subjektas, savitarpio garantijų organizacija, mikrofinansų įstaiga, išperkamosios nuomos įmonė arba kitas juridinis asmuo ar subjektas, kurį EIF pasirinko pagal šiame finansavimo susitarime išdėstytas sąlygas veiksmui, kuriuo siekiama įgyvendinti specialią [-ias] priemonę [-es]; siekiant išvengti abejonių, finansų tarpininko apibrėžtis i) taip pat apima finansų subjektus, kuriuos finansų tarpininkas pasirinko kaip antrinius finansų tarpininkus, jei taikoma, ir ii) neapima sandorio šalių, kurias EIF pasirinko EIF vykdomo turto valdymo tikslais, arba tikro pardavimo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagal 2 galimybę – garantijos susitarimo naudos gavėjas;

Finansinis reglamentas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 kartu su jo taikymo taisyklėmis (2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių) (9), su galimais pakeitimais, papildymais ar patikslinimais;

force majeure

bet kokios nenumatytos ir nepaprastos aplinkybės ar įvykis, kurių šalys negali kontroliuoti ir dėl kurių bet kuri šalis negali įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šį finansavimo susitarimą, kai tokios aplinkybės atsirado ne dėl šalių ar jų subrangovų klaidos ar aplaidumo ir jų nebuvo galima išvengti laikantis tinkamo ir pagrįsto deramo stropumo. Bet koks paslaugos įsipareigojimų nevykdymas, įrangos ar medžiagos trūkumas arba vėlavimas jas pateikti, išskyrus atvejus, tiesiogiai susijusius su atitinkamomis force majeure aplinkybėmis, taip pat darbo ginčai ar streikai arba finansiniai sunkumai negali būti laikomi force majeure;

finansavimo susitarimas

šis finansavimo susitarimas su galimais pakeitimais, papildymais ar patikslinimais;

garantijos susitarimas

veiksmų susitarimas, o tikro pardavimo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pagal 2 galimybę – garantijos susitarimas, kurį EIF ir paramos gavėjas sudarė dėl veiksmo;

„Horizonto 2020“ finansinės priemonės

vartojama 6 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

„Horizonto 2020“ reglamentas

vartojama 6 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

įgyvendinimo laikotarpis

laikotarpis, kuriuo EIF dalį valstybės narės įnašo gali skirti veiksmams pagal specialią [-ias] priemonę [-es]. Įgyvendinimo laikotarpis baigiasi 2016 m. gruodžio 31 d., išskyrus grąžinamas sumas ir pajamas, kurios gali būti skiriamos iki specialios [-ių] priemonės [-ių] likvidavimo;

įgyvendinimo strategija

EIF politika, susijusi su veiksmų paskirstymu, kaip išdėstyta 4 straipsnio 4.6 dalyje;

vidaus kontrolė

visais valdymo lygiais taikomas procesas, kurio paskirtis – pakankamai užtikrinti, kad būtų pasiekti šie tikslai:

a)

veiksmų efektyvumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo;

b)

ataskaitų patikimumo;

c)

turto ir informacijos apsaugos;

d)

sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos, nustatymo, ištaisymo ir tolesnių susijusių veiksmų;

e)

tinkamo rizikos, susijusios su finansinių veiksmų teisėtumu ir tvarkingumu, valdymo atsižvelgiant į daugiametį programų pobūdį ir į atitinkamų mokėjimų pobūdį;

investuotojų valdyba

10 straipsnyje nurodytas specialios [-ių] priemonės [-ių] valdymo komitetas;

sverto poveikis

šio finansavimo susitarimo atžvilgiu – galutiniams naudos gavėjams pagal specialią [-ias] priemonę [-es] teikiamo naujo skolų finansavimo ir atitinkamo valstybės narės įnašo santykis, o konkretaus veiksmų susitarimo atžvilgiu – galutiniams naudos gavėjams pagal tokį veiksmų susitarimą teikiamo naujo skolų finansavimo ir atitinkamo valstybės narės įnašo santykis;

valdymo išlaidos ir mokesčiai

kaip nurodyta 14 straipsnyje;

vadovaujančioji institucija

vartojama preambulėje nustatyta reikšme;

orientyras

kiekvienas 7 straipsnyje nustatytas orientyras pagal BNR 39 straipsnio 5 dalį;

valstybės narės įnašas

atitinkamai įsipareigotas valstybės narės įnašas arba sumokėtas valstybės narės įnašas, arba abu;

įsipareigotas valstybės narės įnašas

bendra visų įsipareigojimų asignavimų iš [ERPF veiksmų programos] [ir EŽŪFKP kaimo plėtros programos] biudžeto suma, skiriama specialios [-ių] priemonės [-ių] atžvilgiu;

sumokėtas valstybės narės įnašas

bendra visų finansinių išteklių iš [ERPF veiksmų programos] [ir EŽŪFKP kaimo plėtros programos] suma, kurią vadovaujančioji institucija sumokėjo specialios [-ių] priemonės [-ių] atžvilgiu, įskaitant pajamas ir grąžinamas sumas;

naujas skolų finansavimas

ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. finansų tarpininko galutiniams naudos gavėjams sukurtos naujos paskolos, išperkamoji nuoma arba garantijos laikantis veiksmų susitarimuose išdėstytų sąlygų;

sąskaita ne eurais

ne eurais, o kita valiuta tvarkoma sąskaita, kuri yra specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] dalis;

OLAF

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba;

veiksmas

[EIF ir finansų tarpininko] [1 galimybės atveju] IR (ARBA) [EIF, finansų tarpininko ir kitų šalių] [2 galimybė] vykdomos veiklos rūšys, kaip tiksliau apibrėžta 1 priede, siekiant įgyvendinti specialią [-ias] priemonę [-es];

veiksmų susitarimas

susitarimas (-ai), sudarytas (-i) tarp [EIF ir finansų tarpininko, kuriame (-iuose) išdėstytos veiksmo sąlygos] [1 galimybės atveju] , IR (ARBA) [EIF ir finansų tarpininko dėl naujo skolų finansavimo sukūrimo] [2 galimybė] ;

1 galimybė

kaip nurodyta 5 straipsnio i punkte;

2 galimybė

kaip nurodyta 5 straipsnio ii punkte;

3 galimybė

kaip nurodyta 5 straipsnio ii punkte;

mokėjimo prašymas

mokėjimo prašymas, nurodytas 11 straipsnio 11.3 dalyje;

baudos

7 straipsnyje nurodytos sutartyje numatytos baudos, kurias finansų tarpininkas turi mokėti pagal veiksmų susitarimą, laikydamasis taikytinų teisės aktų;

grąžinamos sumos

sumos, gaunamos grąžinus garantijas, ir sumos, susigrąžintos pagal specialią [-ias] priemonę [-es];

pajamos

bet kokios pajamos, įskaitant garantijų mokesčius ir palūkanas už patikos sąskaitose laikomas sumas, mokamos į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] pagal specialią [-ias] priemonę [-es], įskaitant bet kokias sumas, susidarančias vykdant pasitraukimo politiką;

sekretoriatas

10 straipsnyje nurodytas investuotojų valdybos sekretoriatas;

bendra speciali nacionalinė programa

kaip nurodyta 9 konstatuojamojoje dalyje;

MVĮ

labai maža (įskaitant individualius verslininkus/savarankiškai dirbančius asmenis), mažoji ir vidutinė įmonė, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (10);

MVĮ iniciatyva

vartojama 1 konstatuojamojoje dalyje nustatyta reikšme;

nutraukimo atvejis

bet kuris 25 straipsnio 25.5 dalyje nurodytas atvejis;

techninė užduotis

EIF parengtas atviras kvietimas pareikšti susidomėjimą;

sandoris

finansų tarpininko (arba antrinio finansų tarpininko) ir galutinio naudos gavėjo paskolos, išperkamosios nuomos arba garantijos sandoris, kuriuo teikiamas naujas skolos finansavimas;

iždo turto valdymas

sumokėto valstybės narės įnašo iždo valdymas, kaip tiksliau išdėstyta 13 straipsnyje;

Sąjungos emblema

Europos Sąjungos logotipas, kuriame pavaizduota dvylika geltonų žvaigždučių mėlyname fone.

1.2.

Šiame susitarime, jeigu pagal kontekstą nesuteikiama kitokia reikšmė:

a)

antraštės pateikiamos tik patogumo sumetimais ir nedaro įtakos šio finansavimo susitarimo nuostatų suformulavimui ar aiškinimui;

b)

žodžiai, vartojami vienaskaita, taip pat gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai;

c)

nuoroda į straipsnį, skyrių, dalį arba priedą yra nuoroda į šio finansavimo susitarimo straipsnį, skyrių, dalį arba priedą.

2 straipsnis

Šio finansavimo susitarimo tikslas ir taikymo sritis

2.1.

Šiame finansavimo susitarime išdėstomos valstybės narės įnašo naudojimo EIF įgyvendinant specialią [-ias] priemonę [-es] sąlygos.

2.2.

Orientacinė valstybės narės įnašo į specialią [-ias] priemonę [-es] suma sudaro iki [] mln. eurų.

2.3.

Vadovaujančioji institucija suteikia EIF įgaliojimus įgyvendinti ir valdyti specialią [-ias] priemonę [-es] valstybės narės įnašo atžvilgiu EIF vardu ir vadovaujančiosios institucijos sąskaita ir rizika, laikantis BNR ir šio finansavimo susitarimo nuostatų.

3 straipsnis

Naujam skolų finansavimui taikomi tinkamumo ir atmetimo kriterijai

3.1.

EIF valstybės narės įnašą skiria veiksmams naujam skolų finansavimui sukurti pagal specialią [-ias] priemonę [-es], pagal kurią [-ias] remiamos MVĮ ir parama skiriama:

naujoms įmonėms steigti,

ankstyvojo etapo kapitalui (t. y. parengiamojo etapo kapitalui ir veiklos pradžios kapitalui),

plėtros kapitalui,

įmonės bendros veiklos stiprinimo kapitalui užtikrinti,

naujiems projektams įgyvendinti, patekimui į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti,

kiekvienu atveju nedarant poveikio taikytinoms Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėms ir laikantis atitinkamai ERPF ir EŽŪFKP konkrečių taisyklių.

3.2.

Atsižvelgiant į šio straipsnio 3.1 dalyje išdėstytus kriterijus speciali [-ios] priemonė [-ės]:

i)

gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, taip pat apyvartinį kapitalą, neviršijant taikytinomis Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėmis nustatytų ribų ir siekiant skatinti privatųjį sektorių įmonėms teikti finansavimą. Be to, investicijos gali apimti nuosavybės teisių perdavimo įmonėse išlaidas, jei toks perdavimas vyksta tarp nepriklausomų investuotojų;

ii)

skirta [-os] remti investicijas, kurios, kaip tikimasi, turėtų būti finansiškai perspektyvios, ir investicijas, kurios nėra fiziškai užbaigtos arba visiškai įgyvendintos įtraukimo į naują skolų finansavimą dieną;

iii)

skirta [-os] remti galutinius naudos gavėjus, kurie iš valstybės narės įnašo finansuojamos paramos teikimo metu laikomi potencialiai ekonomiškai perspektyviais, atsižvelgiant į BNR, [COSME reglamente] ARBA [„Horizonto 2020“ reglamente] išdėstytus tikslus, kurie gali būti tiksliau apibrėžti šiame finansavimo susitarime.

[3.3.]

[Specialios [-ių] priemonės [-ių] parama gali būti skiriama tik apyvartiniam kapitalui, kuris yra papildomas ir susijęs su nauja investicija žemės ūkio arba miškininkystės sektoriuje, neviršijant 30 % visos sandorio sumos ir pateikus finansų tarpininkui priimtiną tinkamą pagrindimą. Ne žemės ūkio veiklos atveju parama apyvartiniam kapitalui negali būti skiriama.] [Ši pastraipa taikoma tik iš EŽŪFKP remiamai [-oms] specialiai [-ioms] priemonei [-ėms].]

3.4.

Finansinė parama pagal specialią [-ias] priemonę [-es] skiriama atsižvelgiant į ES įnašui pagal [COSME finansines priemones] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansines priemones] taikomus atmetimo kriterijus, informacijos tikslais išdėstytus 2 priede.

3.5.

Šalys pripažįsta, kad pagal šio straipsnio 3.1 dalį sukurto naujo skolų finansavimo daliai, atitinkančiai ES įnašo pagal [COSME finansines priemones] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansines priemones] daugiklį, taikomos įgaliojimų perdavimo susitarime (-uose) išdėstytos nuostatos, reglamentuojančios ES įnašą.

4 straipsnis

Bendrieji principai, susiję su specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimu ir valdymu

4.1.

EIF įgyvendina, valdo, stebi ir likviduoja specialią [-ias] priemonę [-es] remdamasis finansavimo susitarimu, taikytinomis BNR sąlygomis, įgaliojimų perdavimo susitarimu (-ais), Finansiniu reglamentu ir kitomis susijusiomis Sąjungos teisės nuostatomis, ypač valstybės pagalbos taisyklėmis. Vykdydamas šias užduotis EIF taiko savo taisykles, politiką ir procedūras su galimais pakeitimais, papildymais ar patikslinimais, gerąją sektoriaus patirtį ir tinkamas stebėsenos, kontrolės ir audito priemones, kaip tiksliau išdėstyta šiame susitarime.

4.2.

EIF yra atsakingas už samdymą ir įdarbinimą darbuotojų ir (arba) konsultantų, kuriuos jis gali paskirti įgyvendinti specialią [-ias] priemonę [-es] ir kurie šio finansavimo susitarimo tikslais veikia EIF atsakomybe, o jų veiklą visais aspektais reglamentuoja ir jiems taikomos taisyklės, politika ir procedūros, kurias EIF taiko savo darbuotojams ir (arba) konsultantams.

4.3.

EIF savo įsipareigojimus, susijusius su specialia [-iomis] priemone [-ėmis], kaip tiksliai apibrėžta šiame finansavimo susitarime, vykdo su deramu profesiniu rūpestingumu, veiksmingai, skaidriai ir stropiai, kaip tvarkydamas savo reikalus.

4.4.

Šalis, susidūrusi su force majeure, nedelsdama apie tai praneša kitai šaliai, nurodydama pobūdį, galimą trukmę ir numatomą poveikį. Šalys imasi būtinų priemonių apriboti ar sumažinti išlaidas ir galimus nuostolius, patirtus dėl force majeure.

4.5.

Specialios [-ių] priemonės [-ių] valdymas ir įgyvendinimas grindžiamas šalių interesų suderinimo principu. Kiek tai susiję su interesų suderinimo principu, EIF laikosi 12 straipsnyje ir 1 priede išdėstytų principų.

4.6.

Veiksmų paskirstymas grindžiamas įgyvendinimo strategijoje išdėstytais kriterijais. EIF pateikia vadovaujančiajai institucijai savo įgyvendinimo strategiją per [3] mėnesius nuo šio finansavimo susitarimo pasirašymo ir nedelsdamas praneša vadovaujančiajai institucijai apie bet kokius įgyvendinimo strategijos pakeitimus.

4.7.

Dėl valstybės narės įnašo neturi atsirasti netinkamo pranašumo, ypač netinkamų dividendų ar pelno trečiosioms šalims forma, išskyrus atvejus, numatytus pagal šį finansavimo susitarimą.

4.8.

Finansinė parama pagal specialią [-ias] priemonę [-es] neskiriama finansų tarpininkui ar galutiniam naudos gavėjui, kurie yra patekę į vieną iš 9 straipsnio 9.4 dalyje nurodytų situacijų [tokios sąlygos tiksliau apibrėžiamos sutartimi].

5 straipsnis

Specialios [-ių] priemonės [-ių] tikslai ir aprašas

Kaip tiksliau apibrėžta 1 priede, speciali [-ios] priemonė [-ės] padengia riziką, susijusią su:

i)

naujo skolų finansavimo portfeliais, kai išduodamos neribotos garantijos teikiant kapitalo lengvatas, atsižvelgiant į atitinkamas kapitalo reikalavimų taisykles, padengiant iki 80 % kiekvienos atitinkamų portfelių paskolos (1 galimybė), ARBA

ii)

[esamais paskolų, išperkamosios nuomos arba garantijų portfeliais, skirtais MVĮ ir kitoms įmonėms, turinčioms mažiau kaip 500 darbuotojų] ARBA [naujo skolų finansavimo portfeliais], kai vykdomas pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte (2 galimybė), [valstybės narės įnašą sutelkiant kartu su kitų valstybių narių įnašais (3 galimybė)].

6 straipsnis

Teritorinė aprėptis

Valstybės narės įnašas panaudojamas siekiant sukurti naują skolų finansavimą, skirtą tik galutiniams naudos gavėjams, registruotiems ir veikiantiems [VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS] teritorijoje, pagal tokį paskirstymą: [] [tokios sąlygos tiksliau apibrėžiamos sutartimi].

7 straipsnis

Minimalus sverto poveikis, orientyrai ir baudos

7.1.

EIF užtikrina, kad į kiekvieną veiksmų susitarimą būtų įtrauktos nuostatos, pagal kurias finansų tarpininkai privalo pasiekti šiuos orientyrus:

i)

laikotarpio, apimančio [] mėnesius po veiksmų susitarimo pasirašymo, pabaigoje sverto poveikis yra ne mažesnis kaip [];

ii)

šio susitarimo nutraukimo dieną arba 2023 m. gruodžio 31 d. (atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė) sverto poveikis yra ne mažesnis kaip [].

7.2.

16 straipsnio 16.1 dalyje nurodytoje ataskaitoje EIF raštu praneša vadovaujančiajai institucijai apie orientyrą, pasiektą iki šio straipsnio 7.1 dalyje nustatytų datų arba vėliau, ir pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, susijusią su naujo skolų finansavimo apimtimi, kaip tiksliau apibrėžta šiame susitarime.

7.3.

Kiekviename veiksmų susitarime nustatomos preliminariai tokios baudos finansų tarpininkams, mokamos vadovaujančiosios institucijos naudai:

a)

jei finansų tarpininko pagal atitinkamus veiksmų susitarimus sukurto naujo skolų finansavimo suma yra mažesnė nei [A] % susitarimuose pagal atitinkamą orientyrą sutartos naujo skolų finansavimo sumos, bauda lygi [X] % sutarto naujo skolų finansavimo ir sukurto naujo skolų finansavimo skirtumo; arba

b)

jei finansų tarpininko pagal atitinkamus veiksmų susitarimus sukurto naujo skolų finansavimo suma yra didesnė kaip [A] %, bet mažesnė nei [B] % susitarimuose pagal atitinkamus orientyrus sutartos naujo skolų finansavimo sumos, bauda lygi [Y] % sutarto naujo skolų finansavimo ir sukurto naujo skolų finansavimo skirtumo.

Be to, specialios [-ių] priemonės [-ių] pagal 2 galimybę atveju, jei finansų tarpininkas nepasiekia sverto poveikio, kuris būtų lygus bent 1, bauda lygi atitinkamo sumokėto valstybės narės įnašo, skirto atitinkamam veiksmui, ir susijusios sukurto naujo skolų finansavimo sumos skirtumui.

[Baudų nustatymo ir taikymo sąlygos kiekvieno veiksmo lygmeniu apibrėžiamos sutartimi.]

7.4.

Vadovaujančioji institucija pripažįsta, kad atitinkamo finansų tarpininko nesugebėjimas įgyvendinti pagal šį finansavimo susitarimą arba atitinkamais atvejais pagal atitinkamą veiksmų susitarimą nustatytų sverto reikalavimų neturi poveikio garantijos susitarimams ir atitinkamiems veiksmams.

7.5.

Bauda yra su kiekvienu veiksmu susijusi vienkartinė suma, kurią EIF apskaičiuoja atsižvelgdamas į kiekvieną orientyrą, o šio straipsnio 7.3 dalyje nurodytas vėliausiai apskaičiuotas sumas finansų tarpininkas turi sumokėti EIF pagal kiekvieną veiksmų susitarimą x) nutraukus veiksmų susitarimą dėl priežasčių, priklausančių nuo finansų tarpininko, arba y) pasibaigus atitinkamam naujo skolų finansavimo sukūrimo laikotarpiui (atsižvelgiant į tai, kuris įvykis pirmesnis). Atitinkamam finansų tarpininkui sumokėjus tokią sumą, EIF ją sumoka vadovaujančiajai institucijai. [Prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

7.6.

[Siekiant išvengti abejonių, baudos taikomos nedarant poveikio kitoms dėl atitinkamo ES įnašo pagal [COSME finansinių priemonių] ARBA [„Horizonto 2020“ finansinių priemonių] įgaliojimų perdavimo susitarimus taikytinoms baudoms ar mokesčiams.]

8 straipsnis

EIF užduotys ir įsipareigojimai

8.1.

Pasirašius šį finansavimo susitarimą, siekdamas įgyvendinti veiksmus EIF stengiasi pirmą veiksmų susitarimą sudaryti ne vėliau kaip [X] mėnesiai po šio finansavimo susitarimo pasirašymo.

8.2.

Nedarant poveikio kitoms šio finansavimo susitarimo nuostatoms, EIF:

a)

šio finansavimo susitarimo galiojimo laikotarpiu kiekvieną specialią priemonę įgyvendina taikydamas efektyvią ir veiksmingą vidaus kontrolės sistemą;

b)

taikytinas šio finansavimo susitarimo sąlygas, visų pirma 7 straipsnyje nurodytas nuostatas dėl sverto poveikio, įtraukia į veiksmų susitarimus su finansų tarpininkais;

c)

priima visus sprendimus skirti lėšų veiksmams ir prireikus panaikinti įsipareigojimus ir atitinkamai informuoja investuotojų valdybą;

d)

derasi dėl visų teisinių priemonių, kurios, profesionalia EIF nuomone, yra tinkamos veiksmams įgyvendinti, valdyti ir atitinkamais atvejais nutraukti, ir tokias priemones sudaro;

e)

reikalauja finansų tarpininkų grąžinti bet kokią pagal veiksmų susitarimus jiems nepagrįstai išmokėtą sumą (jei tokių būtų);

f)

reikalauja finansų tarpininkų pagal kiekvieną veiksmų susitarimą imtis tinkamų priemonių siekiant iš atitinkamų galutinių naudos gavėjų susigrąžinti bet kokią pagal susijusius sandorius mokėtiną sumą;

g)

atitinkamais atvejais, jei atlyginamos susijusios bylinėjimosi išlaidos pagal 14 straipsnio 14.9 dalį, administruoja su bet kuriuo veiksmu susijusį bylinėjimosi procesą (įskaitant bylos iškėlimą, vedimą, sprendimą ir gynybą, tačiau tuo neapsiribojant);

h)

atidaro, tvarko ir uždaro specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as], debetuoja ir kredituoja specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] pagal šio finansavimo susitarimo nuostatas, atlieka visus šiame finansavimo susitarime nustatytus mokėjimus ir kitais atžvilgiais atlieka visus šiame finansavimo susitarime numatytus sandorius, susijusius su specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-omis];

i)

turi atskirus apskaitos žurnalus ir tvarko tinkamą ir tikslią buhalterinę apskaitą, susijusią su valstybės narės įnašo naudojimu;

j)

imasi būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta EIF turimų asmens duomenų apsauga, kaip reikalaujama pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (11) ir pakeitimus, padarytus vėlesniais teisės aktais;

k)

užtikrina, kad į veiksmų susitarimus būtų įtraukti sutartiniai reikalavimai dėl finansų tarpininkų patvirtintos sumažintos palūkanų normos perdavimo galutiniams naudos gavėjams, ir stebi jų įgyvendinimą;

l)

imasi tokių veiksmų, kuriuos laiko būtinais siekiant tinkamai įgyvendinti ir valdyti specialią [-ias] priemonę [-es], atsižvelgiant į šiame finansavimo susitarime nustatytus apribojimus.

8.3.

EIF įsipareigoja vykdyti visus savo įsipareigojimus ir užduotis pagal šį finansavimo susitarimą su deramu profesiniu rūpestingumu, visų pirma:

a)

taikyti profesinius standartus ir praktiką, ne mažiau palankius nei tie, kuriuos jis taiko vykdydamas savo veiklą, atsižvelgiant į šio finansavimo susitarimo sąlygas;

b)

skirti pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas tinkamas specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimas ir valdymas;

c)

propaguoti specialią [-ias] priemonę [-es] ir padėti vadovaujančiajai institucijai užtikrinti bendrą Sąjungos paramos matomumą visoje įgyvendinimo grandinėje iki galutinių naudos gavėjų, kaip tiksliau apibrėžta šiame finansavimo susitarime;

d)

nenustatyti jokio specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitoje [-ose] laikomų lėšų įkeitimo, reikalavimo užtikrinimo ar kitokio suvaržymo (išskyrus atvejus, kai tai numatyta pagal teisės aktus arba įprastą bankų praktiką);

e)

vykdyti bet kokio specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] likučio iždo turto valdymą, kaip nustatyta šio finansavimo susitarimo 13 straipsnyje.

8.4.

[Siekiant išvengti abejonių, EIF užduotys ir įsipareigojimai pagal šį finansavimo susitarimą neturi poveikio kitiems atitinkamiems EIF įsipareigojimams pagal [COSME] ARBA [„Horizonto 2020“] įgaliojimų perdavimo susitarimą [-us].

9 straipsnis

Finansų tarpininkų atranka ir veiksmų susitarimai

9.1.

EIF savo atsakomybe atrenka vieną arba kelis finansų tarpininkus specialiai [-ioms] priemonei [-ėms] įgyvendinti pagal atitinkamas [COSME] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“] įgaliojimų perdavimo susitarimo (-ų) sąlygas. [Prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

9.2.

Finansų tarpininkai, su kuriais EIF ketina sudaryti veiksmų susitarimus, atrenkami remiantis EIF politika ir procedūromis, taikant atviras, skaidrias, proporcingas, nediskriminuojančias ir objektyvias atrankos procedūras, vengiant interesų konflikto, deramai atsižvelgiant į specialios [-ių] priemonės [-ių] pobūdį ir finansų tarpininko patirtį bei finansinį pajėgumą. Tokių finansų tarpininkų atranka vykdoma nuolat, taikant balų sistemą, pagal kurią finansų tarpininkai išdėstomi pirmumo tvarka remiantis konkrečiais kriterijais.

9.3.

EIF su finansų tarpininkais sudarytuose veiksmų susitarimuose atsižvelgiama į visus taikytinus EIF įsipareigojimus pagal šį finansavimo susitarimą. Pirmiausia tokiuose veiksmų susitarimuose numatomos nuostatos dėl finansų tarpininkų atsakomybės, susijusios su baudomis.

9.4.

Veiksmų susitarimuose reikalaujama, kad specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimo tikslais atrinkti finansų tarpininkai tam, kad:

a)

būtų visapusiškai bendradarbiaujama siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą;

b)

būtų užtikrinta vadovaujančiosios institucijos teisė visapusiškai naudotis savo kompetencija:

c)

suteikia OLAF visas galimybes ir pateikia informaciją ir dokumentus apie atitinkamus veiksmus, kad OLAF galėtų visapusiškai naudotis savo kompetencija, leidžiančia atlikti tyrimus, įskaitant patikras vietoje ir tikrinimus, pagal 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (12), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (13) ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (14) (su galimais pakeitimais, papildymais ar patikslinimais) nustatytas nuostatas ir procedūras siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą ir nustatyti, ar būta su bet kuriuo finansavimo veiksmu, kuriam taikoma [-os] speciali [-ios] priemonė [-ės], susijusių sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų;

d)

septynerių ([7]) metų laikotarpį nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, arba nuo veiksmų susitarimo nutraukimo, arba nuo veiksmų užbaigimo (atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgiausias) saugo ir gali pateikti visus su specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimu susijusius dokumentus;

e)

Audito Rūmams pagal Finansinio reglamento 161 straipsnį suteikia visas priemones ir pateikia visą informaciją, kurią Audito Rūmai mano esant reikalingą savo užduotims atlikti;

f)

laikosi atitinkamų pinigų plovimo prevencijos, kovos su terorizmu ir mokestiniu sukčiavimu standartų ir taikomų teisės aktų;

g)

šio straipsnio 9.4 ir 9.5 dalyse nustatytas atitinkamas sąlygas kitų tarpininkų ir galutinių naudos gavėjų atžvilgiu įtraukia į savo susitarimus su jais, tačiau taikant 9.5 dalį finansų tarpininkai ir galutiniai naudos gavėjai pateikia pareiškimus, kad jie nėra patekę į situaciją, dėl kurios jiems būtų draudžiama dalyvauti konkurse, kaip nurodyta 2 priede;

h)

įsipareigoja netaikyti EIF jokio mokesčio, susijusio su veiksmų įgyvendinimu;

i)

kiekvienam sandoriui pagal 1 priede nustatytą formulę apskaičiuoja bendrąjį subsidijos ekvivalentą, kaip apibrėžta de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, ir apie apskaičiuotą vertę praneša EIF;

j)

visą valstybės pagalbos finansinės naudos, gaunamos iš valstybės narės įnašo, dalį visiškai perduoda galutiniams naudos gavėjams, kaip tiksliau apibrėžta 1 priede.

[Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

9.5.

Finansų tarpininkai, kurie yra patekę į vieną iš 2 priede nurodytų situacijų, negali būti atrinkti.

9.6.

Prieš pasirašydamas veiksmų susitarimą EIF raštu informuoja vadovaujančiąją instituciją apie pagrindinius kiekvieno veiksmo elementus, kaip tiksliau apibrėžta finansavimo susitarime. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.] EIF nedelsdamas raštu praneša vadovaujančiajai institucijai apie veiksmų susitarimo pasirašymą.

9.7.

EIF nedelsdamas raštu informuoja vadovaujančiąją instituciją apie veiksmų susitarimo dalinį nutraukimą, esminį pakeitimą arba ankstyvą nutraukimą ir nurodo to priežastis, kaip numatyta toliau šiame finansavimo susitarime. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

10 straipsnis

Valdymas

10.1.

Investuotojų valdyba (toliau – investuotojų valdyba) prižiūri, kaip EIF įgyvendina specialią [-ias] priemonę [-es]. Investuotojų valdybą sudaro [4] vadovaujančiosios institucijos paskirti ir jai atstovaujantys tinkamai įgalioti nariai, [1] EIF paskirtas narys, [1] EIB paskirtas stebėtojas ir [2] Europos Komisijos paskirti stebėtojai.

10.2.

Investuotojų valdyba:

a)

tvirtina technines užduotis ir, jei būtina, jų pakeitimus ar patikslinimus ir peržiūri EIF pateiktus kvietimus teikti pasiūlymus prieš juos paskelbiant;

b)

vertina pažangą, padarytą įgyvendinant specialią [-ias] priemonę [-es], įskaitant pažangą siekiant orientyrų, ir naujų veiksmų paketą;

c)

apžvelgia su specialia [-iomis] priemone [-ėmis] susijusius strateginius ir politikos klausimus ir dėl jų pateikia nuomones;

d)

pateikia gaires 3 straipsnio 3.1–3.4 dalyse išdėstytų tinkamumo kriterijų aiškinimo klausimais;

e)

peržiūri 16 straipsnyje nurodytas metines specialios [-ių] priemonės [-ių] ataskaitas;

f)

peržiūri vertinimų technines užduotis ir specialios [-ių] priemonės [-ių] vertinimo ataskaitas (jei tokių būtų);

g)

peržiūri parengus 18 straipsnyje nurodytas vertinimo ataskaitas siūlomus specialios [-ių] priemonės [-ių] patikslinimus;

h)

prireikus siūlo šio finansavimo susitarimo pakeitimus;

i)

[kitos užduotys]. [Prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

10.3.

Investuotojų valdyba sprendimus priima bendru sutarimu ir jokiomis aplinkybėmis neturi pakenkti jokiam atitinkamo valdymo komiteto, numatyto atitinkamame [-uose] įgaliojimų perdavimo susitarime [-uose], priimtam sprendimui dėl [COSME finansinių priemonių] [IR (ARBA)] [„Horizonto 2020“ finansinių priemonių] bendros strategijos įgyvendinimo.

10.4.

Investuotojų valdyba išsirenka pirmininką. Pirmininkas yra vadovaujančiosios institucijos atstovas.

Investuotojų valdyba renkasi bet kurio jos nario prašymu, tačiau ne rečiau kaip [] kartus per metus. Investuotojų valdybos posėdžius rengia jos sekretoriatas.

10.5.

Investuotojų valdyba remdamasi sekretoriato pasiūlymu priima darbo tvarkos taisykles.

10.6.

Už dalyvavimą investuotojų valdybos posėdžiuose neatlyginama. Visas nario patirtas kelionės ir dalyvavimo investuotojų valdybos posėdžiuose išlaidas padengia jį paskyręs subjektas.

10.7.

EIF teikia sekretoriato paslaugas pagal šį finansavimo susitarimą.

Sekretoriatas atlieka, inter alia, tokias užduotis:

a)

rengia investuotojų valdybos posėdžius, įskaitant investuotojų valdybos dokumentų, darbotvarkių ir protokolų rengimą ir skirstymą;

b)

atlieka kitas užduotis, [apibrėžtas šiame finansavimo susitarime] arba nustatytas investuotojų valdybos;

c)

su investuotojų valdybos veikla susijusiais klausimais bendraujama per sekretoriatą.

11 straipsnis

Valstybės narės įnašas

11.1.

Valstybės narės įnašas naudojamas tik specialiai [-ioms] priemonei [-ėms] ir bet kokiam su tokia [-iomis] priemone [-ėmis] susijusiam veiksmui.

11.2.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų [X] EIF pateikia vadovaujančiajai institucijai i) veiksmų, kuriuos numatoma pasirašyti einamaisiais metais, paketą ir siūlomą valstybės narės įnašo sumą, kurią reikia sumokėti einamaisiais metais, ii) siūlomos valstybės narės įnašo sumos, kurią reikia mokėti kiekvienais metais iki įsipareigojimų laikotarpio pabaigos, mokėjimų grafiką, įskaitant taikytinus valdymo mokesčius, iii) bet kokius reikalingus pokyčius, susijusius su einamaisiais metais įsipareigojamu valstybės narės įnašu, apie kurį pranešta.

Prireikus iki kiekvienų metų [X] EIF pateikia vadovaujančiajai institucijai patikslintus skaičius, susijusius su pirmesne pastraipa.

11.3.

Atlikęs finansų tarpininkų, kuriuos numatoma atrinkti pagal 9 straipsnį, išsamų patikrinimą EIF bet kuriuo metu, kai mano esant būtina, siunčia vadovaujančiajai institucijai 3 priede nustatytos formos mokėjimo prašymą (toliau – mokėjimo prašymas). Mokėjimo prašyme nurodoma i) siūloma valstybės narės įnašo suma įsipareigojimams pagal garantijos susitarimus, kuriuos tikimasi pasirašyti per tris mėnesius nuo mokėjimo prašymo dienos, padengti ir ii) valstybės narės įnašo, kurį reikia mokėti kiekvienais metais iki įsipareigojimų laikotarpio pabaigos dėl susijusių veiksmų, mokėjimų grafikas.

11.4.

Mokėjimo prašyme nurodyta siūloma valstybės narės įnašo suma gali būti 100 % sumos, būtinos įsipareigojimams pagal garantijos susitarimą padengti.

11.5.

Gavusi mokėjimo prašymą ir atsižvelgdama į biudžeto galimybes vadovaujančioji institucija nepagrįstai nedelsdama ir bet kuriuo atveju prieš EIF pasirašant bet kokį garantijos susitarimą į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] įneša valstybės narės įnašą, kuris yra lygus mokėjimo prašyme nurodytai valstybės narės įnašo sumai, ir apie tai praneša EIF.

11.6.

Vadovaujančioji institucija bet kuriuo metu gali sustabdyti valstybės narės įnašo mokėjimą, pranešdama EIF, kad jo mokėjimo prašymo negalima įvykdyti, nes:

a)

jis kokiu nors reikšmingu aspektu neatitinka šio finansavimo susitarimo nuostatų arba

b)

esama rimtų abejonių dėl numatytų pagrindinių išlaidų priimtinumo, arba

c)

vadovaujančioji institucija gauna informacijos apie didelį vidaus kontrolės sistemos veikimo trūkumą arba apie tai, kad EIF patvirtintos išlaidos yra susijusios su dideliu pažeidimu ir jis neištaisytas. Šiuo atveju vadovaujančioji institucija gali sustabdyti mokėjimą tik jei tai būtina, kad nebūtų smarkiai pakenkta jos finansiniams interesams Europos Sąjungos biudžeto atžvilgiu.

Toks sustabdymas turi būti tinkamai vadovaujančiosios institucijos pagrįstas ir jis netaikomas atgaline data. EIF kuo skubiau pranešama apie tokį sustabdymą ir jo priežastis.

Sustabdymas įsigalioja tą dieną, kai vadovaujančioji institucija apie jį praneša EIF. Likęs mokėjimo laikotarpis vėl pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gaunama prašoma informacija ar peržiūrėti dokumentai arba atliekami reikiami papildomi patikrinimai, įskaitant patikrinimus vietoje.

Jei sustabdymo laikotarpis ilgesnis nei [du] mėnesiai, EIF gali prašyti vadovaujančiosios institucijos peržiūrėti, ar sustabdymas turi būti tęsiamas.

12 straipsnis

EIF įnašas

EIF skiria EIF įnašą segmentui pagal 1 priede nustatytas sąlygas.

13 straipsnis

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os] ir iždo turto valdymas

13.1.

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų] iždo turto valdymą vykdo EIF arba kitas jo paskirtas subjektas, kai tam pritaria investuotojų valdyba, pagal 4 priede išdėstytas iždo turto valdymo gaires.

13.2.

Kiekvienai specialiai priemonei EIF atidaro ir tvarko specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [iš ERPF veiksmų programos skirtoms lėšoms ir specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą iš EŽŪFKP kaimo plėtros programos skirtoms lėšoms] laikydamasis EIF vidaus politikos ir procedūrų.

13.3.

Valstybės narės įnašas į specialią [-ias] priemonę [-es] mokamas į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] pagal šio susitarimo 11 straipsnį.

13.4.

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os] visada ir visais atžvilgiais turi būti naudojama [-os], paskirta [-os] arba ja [jomis] kitaip disponuojama arba ji [jos] apskaitos požiūriu tvarkoma [-os] atskirai nuo kitų EIF lėšų ar sąskaitų. Visuose sandoriuose turi būti nurodyta lėšų įskaitymo diena.

13.5.

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os] naudojama [-os] tik sandoriams ar veiksmams pagal šį finansavimo susitarimą.

13.6.

Iždo turtas valdomas vadovaujantis EIF politika ir procedūromis, patikimo finansų valdymo principu ir laikantis 4 priede išdėstytų principų. Šis turtas bus investuojamas vadovaujančiosios institucijos rizika (įskaitant riziką, susijusią su neigiamomis palūkanomis ir turto valdymo nuostoliais) remiantis iš anksto sutartu rizikos profiliu bei investavimo strategija ir, kai taikoma, 4 priede nustatytos formos turto valdymo gairėmis.

13.7.

EIF už EIF arba jo vardu vykdomą iždo turto valdymą vadovaujančiajai institucijai taiko mokestį pagal 14 straipsnį.

13.8.

Administruodamas specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] EIF atidaro ir tvarko sąskaitą eurais ir, jei taikoma, sąskaitą ne eurais veiksmams, kurie yra išreikšti kita nei euro valiuta.

13.9.

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os] kredituojama [-os]:

a)

sumokėtu valstybės narės įnašu;

b)

grąžinamomis sumomis;

c)

pajamomis.

13.10.

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaita [-os] debetuojama [-os]:

a)

veiksmams reikalingomis sumomis;

b)

EIF pagal 14 straipsnį mokėtinomis sumomis;

c)

vykdant pasitraukimo politiką vadovaujančiajai institucijai grąžintomis sumomis;

d)

iždo turto valdymui reikalingomis sumomis.

13.11.

Šio straipsnio 13.10 dalies c punkte nurodytas pervedimas atliekamas į šią vadovaujančiosios institucijos banko sąskaitą:

[Banko] pavadinimas:

[]

[Banko] adresas:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Paramos gavėjo pavadinimas:

[]

Paramos gavėjo adresas:

[]

Paramos gavėjo BIC:

[]

Nuoroda:

Sumų grąžinimas dėl pasitraukimo iš [įterpti specialios [-ių] priemonės [-ių] santrumpą ir kitą galimą nuorodą] politikos.

13.12.

Atsižvelgdamas į šio finansavimo susitarimo nutraukimą, kaip nurodyta 25 straipsnyje, EIF uždaro specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] ir nedelsdamas apie tai praneša vadovaujančiajai institucijai.

13.13.

EIF pajamas ir grąžinamas sumas naudoja specialios [-ių] priemonės [-ių] tikslams, įskaitant valdymo išlaidų atlyginimą ir valdymo mokesčių sumokėjimą, ir tvarko pajamų ir grąžinamų sumų panaudojimo apskaitą.

13.14.

[Prireikus ir bet kokiu atveju pasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip kiekvienų metų [X] EIF praneša vadovaujančiajai institucijai apie įsipareigoto ir į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] nesumokėto valstybės narės įnašo sumą, kurios šio finansavimo susitarimo arba bet kurio garantijos susitarimo tikslais nebereikia, kaip numatyta toliau [papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi].]

13.15.

[Pasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui, tokiu atveju, kai nebeliko mokėtino valstybės narės įnašo, EIF kasmet ne vėliau kaip kiekvienų metų [X] praneša vadovaujančiajai institucijai apie sumas, kurių pagal specialią [-ias] priemonę [-es] arba garantijos susitarimą nebereikia. Todėl vadovaujančioji institucija gali išduoti debetinį dokumentą EIF dėl atitinkamos sumos grąžinimo į vadovaujančiosios institucijos biudžetą.]

14 straipsnis

Valdymo išlaidos ir mokesčiai

14.1.

Vadovaujančioji institucija EIF atlygina už EIF veiklą mokėdama mokesčius, kurie apima i) administracinį mokestį, ii) skatinamąjį mokestį, iii) iždo turto valdymo mokestį ir iv) rezervo mokestį nenumatytoms išlaidoms padengti (toliau kartu – valdymo išlaidos ir mokesčiai), kaip tiksliau apibrėžta šiame straipsnyje.

14.2.

Valdymo išlaidas ir mokesčius EIF debetuoja iš specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitos [-ų], pateikus sąskaitą faktūrą ir ją peržiūrėjus [tiksliau apibrėžiama sutartimi] vadovaujančiajai institucijai; valdymo išlaidomis ir mokesčiais visiškai atlyginama už EIF veiklą. [Prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

14.3.

Bendra administracinio mokesčio ir skatinamojo mokesčio suma jokiais atvejais neviršija 6 % įsipareigoto valstybės narės įnašo, išskyrus atvejus, kai yra tinkamai pagrįstų aplinkybių. Atsižvelgiant į šio straipsnio 14.6 ir 14.7 dalis, skatinamasis mokestis yra ne mažesnis kaip viena trečioji bendros administracinio mokesčio ir skatinamojo mokesčio sumos.

Greta administracinio ir skatinamojo mokesčių, iždo turto valdymo mokestis neviršija [1] proc, [arba kaip nurodyta atskiruose finansavimo susitarimuose] įsipareigoto valstybės narės įnašo. Be to, rezervo mokestis neviršija [0,5] % [arba kaip nurodyta atskiruose finansavimo susitarimuose] įsipareigoto valstybės narės įnašo.

14.4.

Administracinis mokestis yra visiškas EIF patirtų administracinių išlaidų, susijusių su specialia [-iomis] priemone [-ėmis], atlyginimas, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant): rinkotyrą, rinkodarą, gaminio kūrimą, informuotumo didinimo veiklą, derybas, stebėseną, IT sistemų pritaikymą, teisines išlaidas, kelionės išlaidas, konsultacijas mokesčių klausimais, banko mokesčius, subrangos išlaidas, apskaitą ir ataskaitų teikimą, stebėseną ir kontrolę, sekretoriatą, vertinimus (jei tokių būtų), vidaus ir išorės auditą, matomumą ir viešinimą. Jį apskaičiuojant atsižvelgiama į finansų tarpininkų apmokamas išlaidas. [Prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

14.5.

Atsižvelgiant į šio straipsnio 14.3 dalyje nustatytas viršutines ribas, administracinis mokestis EIF mokamas taip:

1.

pirmoji administracinio mokesčio dalis siejama su specialios [-ių] priemonės [-ių] sukūrimu ir yra lygi [2] % sumokėto valstybės narės įnašo. Ši suma EIF sumokama pasirašant pirmą veiksmų susitarimą [tokios sąlygos tiksliau apibrėžiamos sutartimi];

2.

likusi administracinio mokesčio dalis siejama su specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimu, valdymu, stebėsena ir laipsnišku panaikinimu ir mokama kasmet metams pasibaigus [prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi].

14.6.

Skatinamuoju mokesčiu EIF atlyginama už pasiektus specialios [-ių] priemonės [-ių] finansinius ir su politika susijusius rezultatus.

14.7.

Atsižvelgiant į šio straipsnio 14.3 dalyje nustatytą viršutinę ribą, skatinamasis mokestis EIF mokamas remiantis pasiektais veiklos rodikliais, ypač pagal 7 straipsnyje nustatytus orientyrus pasiektu sverto poveikiu. [Tokios sąlygos tiksliau apibrėžiamos sutartimi.] Skatinamasis mokestis mokamas kas pusmetį pusmečiui pasibaigus.

14.8.

Iždo turto valdymo mokestis naudojamas iždo valdymo veiklai.

14.9.

Rezervo mokestis naudojamas nenumatytoms išlaidoms, pvz., bylinėjimosi išlaidoms, padengti. Nenumatytos išlaidos apmokamos tik gavus išankstinį vadovaujančiosios institucijos patvirtinimą. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

14.10.

Valdymo išlaidos ir mokesčiai pirmiausia dengiami iš pajamų ir grąžinamų sumų. Jeigu tokių pajamų ir grąžinamų sumų nepakanka, trūkumas dengiamas iš sumokėto valstybės narės įnašo pagal šiame straipsnyje išdėstytas taisykles. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, vadovaujančioji institucija atlygina EIF už EIF po 2023 m. gruodžio 31 d. vykdomą veiklą mokėdama mokesčius, kurie neįeina į valdymo išlaidas ir mokesčius, kaip nurodyta toliau šiame finansavimo susitarime. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

15 straipsnis

Apskaita

15.1.

EIF tvarko atskiras specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] su kiekviena finansine priemone susijusios veiklos atžvilgiu, vadovaudamasis EIF taisyklėmis ir procedūromis.

15.2.

Finansinis sandoris ir finansinės ataskaitos, susiję su specialia priemone, sudaromi pagal:

a)

tokiai specialiai priemonei taikytinas EIF taisykles ir procedūras;

b)

Europos Komisijos apskaitos pareigūno remiantis Tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų (TVSAS) valdybos nustatytais standartais nustatytas Sąjungos apskaitos taisykles su galimais pakeitimais, Europos Komisijai iš anksto perdavus jas EIF pagal įgaliojimų perdavimo susitarimo [-ų] sąlygas [prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi].

15.3.

Su valstybės narės įnašu susijusius finansinius ir apskaitos dokumentus EIF saugo septynerius (7) metus nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos arba nuo šio finansavimo susitarimo nutraukimo, arba nuo veiksmų pagal finansinę priemonę užbaigimo (atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgiausias).

15.4.

EIF kasmet vadovaujančiajai institucijai pateikia audituotas specialios priemonės finansines ataskaitas.

16 straipsnis

Veiklos ir finansinių ataskaitų teikimas

16.1.

Remdamasis 5 priedu EIF sutartu dažnumu [papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi] teikia vadovaujančiajai institucijai ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie specialios [-ių] priemonės [-ių] veiklos aspektus, būtent:

a)

nurodoma bendra speciali nacionalinė programa, taip pat prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos teikiamas valstybės narės įnašas;

b)

apibūdinama [-os] speciali [-ios] priemonė [-ės] ir jos [jų] įgyvendinimo tvarka;

c)

nurodomi finansų tarpininkai;

d)

nurodoma visa pagal bendrą specialią nacionalinę programą sumokėto valstybės narės įnašo pagal prioritetus arba priemones suma;

e)

nurodoma visa atitinkamą ketvirtį ir ligi šiol sukurto naujo skolų finansavimo suma;

f)

nurodoma visa valdymo išlaidų ir mokesčių suma;

g)

nurodomi specialios [-ių] priemonės [-ių] veiklos rezultatai, įskaitant pažangą, padarytą jas kuriant ir atrenkant finansų tarpininkus;

h)

nurodoma visa sukauptų grąžinamų sumų ir pajamų suma;

i)

nurodoma pažanga, padaryta siekiant sverto poveikio;

j)

nurodomas specialios [-ių] priemonės [-ių] indėlis siekiant atitinkamo bendros specialios nacionalinės programos prioriteto arba priemonės rodiklių;

k)

nurodomas galutinių naudos gavėjų skaičius (bendras ir pagal veiksmus);

l)

nurodomas bendrasis subsidijos ekvivalentas kiekvienam sandoriui.

[Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

16.2.

Remdamasis 6 priedu EIF šio straipsnio 16.1 dalyje nurodytu dažnumu teikia vadovaujančiajai institucijai ataskaitas apie finansinius specialios [-ių] priemonės [-ių] aspektus. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

16.3.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų [] EIF vadovaujančiajai institucijai pateikia metinę ataskaitą, kurioje pateikiami visi su specialios [-ių] priemonės [-ių] veiklos ir finansiniais aspektais susiję duomenys, sukaupti nuo jos [jų] sukūrimo. Ši metinė ataskaita nedelsiant pateikiama investuotojų valdybai peržiūrėti. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

EIF rekomendacijų raštu perduoda vadovaujančiajai institucijai reguliarias kontrolės ataskaitas, jas pateikia šiame finansavimo susitarime nurodyti išorės auditoriai. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

Be to, prireikus šalys gali apsvarstyti ir nustatyti papildomas ataskaitų teikimo priemones, susijusias su veiksmais. [Papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

16.4.

Šio straipsnio 16.1 ir 16.2 dalyse nurodyti atitinkami ataskaitų teikimo reikalavimai grindžiami informacija, kuri EIF kartais pateikiama pagal atitinkamus ataskaitų teikimo įpareigojimus, įtrauktus į EIF ir finansų tarpininkų veiksmų susitarimus, kuriais įgyvendinama [-os] speciali [-ios] priemonė [-ės]. Veiksmų susitarime reikalaujama, kad finansų tarpininkai teiktų tokią informaciją EIF. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

16.5.

Vadovaujančiajai institucijai teikiamos ataskaitos nurodomos eurais. Šios ataskaitos gali būti parengtos remiantis kita valiuta išreikštomis finansinėmis ataskaitomis, atsižvelgiant į EIF reikalavimus. Jei būtina, sumos perskaičiuojamos į eurus. Išskyrus atvejus, kai šiame finansavimo susitarime numatyta kitaip, kita nei euro valiuta nurodytos sumos, apie kurias viena šalis praneša kitai šaliai, perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko nustatytą valiutos kursą, galiojantį atitinkamų ataskaitų sudarymo dieną.

17 straipsnis

Auditas, kontrolė ir stebėsena

17.1.

Laikydamiesi atitinkamų Sąjungos teisės aktų, Audito Rūmai ir Europos Komisija turi įgaliojimus atlikti specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimo auditą.

17.2.

Siekdamas užtikrinti, kad speciali [-ios] priemonė [-ės] būtų efektyviai ir teisingai įgyvendinama [-os], ir, inter alia, užkirsti kelią pažeidimams bei sukčiavimo atvejams ir juos ištaisyti, EIF, vadovaudamasis savo taisyklėmis, politika bei procedūromis ir šiuo finansavimo susitarimu, vykdo specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimo kontrolę, taip pat prireikus reprezentatyvių ir (arba) su rizika susijusių sandorių imčių patikras vietoje.

17.3.

Įtariamo sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejais, EIF nedelsdamas informuoja OLAF ir, glaudžiai bendradarbiaudamas su OLAF, gali imtis atitinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones. Pažeidimų, susijusių su valstybės narės įnašu, atveju EIF nedelsdamas informuoja vadovaujančiąją instituciją ir imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant procesinius veiksmus, kad susigrąžintų bet kokias pagal veiksmų susitarimo nuostatas mokėtinas sumas, laikantis 1 priedo, ir visas susigrąžintas sumas nedelsdamas grąžina į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as].

17.4.

EIF vykdo specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimo stebėseną remdamasis finansų tarpininkų teikiamomis ataskaitomis ir (arba) finansinėmis ataskaitomis, atliktais vidaus ir išorės auditais ir bet kokiais finansų tarpininkų arba EIF atliktais patikrinimais, įskaitant nustatytų sistemų klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto analizę, taip pat taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis. EIF praneša vadovaujančiajai institucijai apie esminius tokios veiklos rezultatus.

17.5.

EIF vykdoma specialios [-ių] priemonės [-ių] įgyvendinimo stebėsena siekiama sudaryti sąlygas vadovaujančiajai institucijai įvertinti: i) ar vidaus kontrolės sistema yra veiksminga ir efektyvi, ii) ar valstybės narės įnašas panaudotas pagal taikomas reguliavimo ir sutartines nuostatas, iii) pažangą, padarytą siekiant politikos tikslų pagal susijusius produkto ir rezultatų rodiklius.

17.6.

Vadovaujančioji institucija gali vykdyti specialios [-ių] priemonės [-ių] kontrolę ir stebėseną dalyvaudama investuotojų valdyboje, per EIF pagal 15 straipsnio 15.4 dalį teikiamas audituotas finansines ataskaitas.

17.7.

OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikras vietoje ir tikrinimus, pagal Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (su galimais pakeitimais, papildymais ar patikslinimais) nustatytas nuostatas ir procedūras siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą ir nustatyti, ar būta su bet kuriuo finansavimo veiksmu, kuriam taikoma [-os] speciali [-ios] priemonė [-ės], susijusių sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų.

18 straipsnis

Vertinimas

18.1.

Šalys gali susitarti, kad būtų atliekamas bet koks finansavimo susitarimo įgyvendinimo vertinimas laikantis toliau apibrėžtų sąlygų. [Papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi.]

18.2.

EIF reikalauja, kad finansų tarpininkai pagal kiekvieną veiksmų susitarimą EIF pateiktų jų turimą informaciją, kuri pagrįstai reikalinga, kad Europos Komisija galėtų atlikti vertinimą pagal BNR 57 straipsnio 3 dalį.

19 straipsnis

Prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai

19.1.

Bet kokių prekių, darbų ar paslaugų viešuosius pirkimus pagal specialią [-ias] priemonę [-es] EIF vykdo vadovaudamasis EIF patvirtintomis taisyklėmis ir procedūromis, sudarydamas sutartis atsižvelgdamas į skaidrumo, proporcingumo, vienodų sąlygų, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, interesų konflikto vengimo ir nediskriminavimo principus, tik jei, tinkamai atsižvelgus į išlaidas ir trukmę, dėl subrangos nepadidėtų išlaidos, palyginti su paties EIF tiesioginio įgyvendinimo išlaidomis. Siekiant išvengti abejonių, tokia subranga neapima finansų tarpininkų atrankos pagal 9 straipsnį.

19.2.

Su kandidatais ir konkurso dalyviais, įtrauktais į Europos Komisijos pagal 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 dėl centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės (15) sukurtą ir administruojamą draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinę duomenų bazę, specialios [-ių] priemonės [-ių] valdymo tikslais sutartys nepasirašomos.

20 straipsnis

Matomumas

20.1.

EIF imasi visų šiame finansavimo susitarime numatytų tinkamų priemonių, kad būtų skelbiama informacija apie tai, jog specialią [-ias] priemonę [-es] iš dalies finansuoja [ERPF] ARBA [EŽŪFKP], ir įtrauktos nuostatos, pagal kurias šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai atitinkamose sutartyse turi būti perduoti finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams. [Papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi.]

20.2.

EIF reikalauja spaudai, suinteresuotosioms šalims, specialios [-ių] priemonės [-ių] finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams pateikiamoje informacijoje nurodyti, kad speciali [-ios] priemonė [-ės] taikoma [-os] „pasinaudojus Europos Sąjungos finansavimu“ (atitinkama Sąjungos kalba), ir tinkamai naudoti Sąjungos emblemą (dvylika geltonų žvaigždučių mėlyname fone) pagal įgaliojimų perdavimo susitarimo [-ų] reikalavimus.

20.3.

EIF reikalauja, kad finansų tarpininkas [VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS] teritorijoje vykdytų šiame finansavimo susitarime nustatytas informavimo, rinkodaros ir viešinimo kampanijas [papildomos sąlygos apibrėžiamos sutartimi], kuriomis siekiama užtikrinti, kad toje teritorijoje apie specialią [-ias] priemonę [-es] būtų žinoma užtikrinant, kad visuose dokumentuose, susijusiuose su specialia [-iomis] priemone [-ėmis] teikiama parama būtų nurodyta, jog sandoriui teikiama Europos Sąjungos parama pagal „[MVĮ iniciatyvą], specialią [-ias] priemonę [-es] su Europos Sąjungos finansavimu [ERPF] ARBA [EŽŪFKP], [COSME] ARBA [“Horizonto 2020„] lėšomis“.

20.4.

Nuorodos ir Sąjungos emblemos dydis ir matomumas yra tokie, kad būtų aiškiai matomi ir nekiltų nesusipratimų dėl EIF veiklos identifikavimo ir dėl EIF privilegijų ir imunitetų taikymo specialiai [-ioms] priemonei [-ėms].

20.5.

Visuose EIF leidiniuose, konkrečiai susijusiuose su specialia [-iomis] priemone [-ėmis], nepriklausomai nuo jų formos ir laikmenos, atitinkama Sąjungos kalba pateikiama tokia arba panaši atsakomybės apribojimo nuostata: „Šis dokumentas parengtas pasinaudojus Europos Sąjungos finansine parama. Jame išreikštos nuomonės jokiu būdu negali būti laikomos oficialia Europos Sąjungos nuomone.“

20.6.

Vadovaujančioji institucija imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų skelbiama informacija apie tai, jog specialią [-ias] priemonę [-es] iš dalies finansuoja EIF ir atitinkamais atvejais EIB. Spaudai, suinteresuotosioms šalims, finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams pateikiamoje informacijoje, visoje susijusioje viešinimo medžiagoje, oficialiuose pranešimuose, ataskaitose, leidiniuose ir internete skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad specialios [-ių] priemonės [-ių] vykdymas „iš dalies finansuojamas Europos investicijų fondo [ir Europos investicijų banko]“ (atitinkama Sąjungos kalba), ir tinkamai naudojamas EIF logotipas ir atitinkamais atvejais EIB logotipas.

20.7.

Laikydamasis taikytinų konfidencialumo reikalavimų, pasirašius pirmą veiksmų susitarimą, nedelsiant po pasirašymo EIF parengia pranešimą spaudai anglų kalba ir paskelbia jį EIF interneto svetainėje. EIF sprendžia dėl pranešimų spaudai turinio.

20.8.

Šalys tariasi viena su kita dėl pažangos ir padėties ataskaitų, leidinių, pranešimų spaudai ir naujienų, susijusių su šiuo finansavimo susitarimu, prieš juos parengiant ar paskelbiant, ir perduoda tokius dokumentus viena kitai, kai jie paskelbiami.

20.9.

Į kiekvieną veiksmų susitarimą EIF įtraukia atitinkamų įgaliojimų perdavimo susitarimų reikalavimus dėl finansų tarpininkų informuotumo apie Europos Sąjungos teikiamą paramą.

21 straipsnis

Informacijos apie finansų tarpininkus paskelbimas

21.1.

EIF kasmet paskelbia finansų tarpininkų, kurie remiami pagal specialią [-ias] priemonę [-es] vadovaujantis įgaliojimų perdavimo susitarimo (-ų) nuostatomis, pavadinimus.

21.2.

Duomenų atskleidimo kriterijai ir skelbiamų duomenų išsamumo lygis nustatomas atsižvelgiant į finansų sektoriaus specifiką ir į specialios [-ių] priemonės [-ių] pobūdį, taip pat vadovaujantis atitinkamai ERPF ir EŽŪFKP konkrečiomis taisyklėmis.

22 straipsnis

Perleidimas

Šalys negali perleisti trečiosioms šalims visų savo teisių ar įsipareigojimų pagal šį finansavimo susitarimą arba jų dalies be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo.

23 straipsnis

Atsakomybė

23.1.

EIF atsako vadovaujančiajai institucijai už šiame finansavimo susitarime nustatytų užduočių ir įsipareigojimų vykdymą su profesiniu rūpestingumu ir stropumu, taip pat už bet kokius nuostolius dėl tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.

[23.2.

Įgyvendinant šį finansavimo susitarimą, vadovaujančioji institucija ir EIF tariasi dėl sutartinių taisomųjų priemonių, susijusių su EIF patirtais nuostoliais ar žala.]

23.3.

Šalis, susidūrusi su force majeure, nelaikoma pažeidusia savo įsipareigojimus pagal šį finansavimo susitarimą, jeigu ji negalėjo jų įvykdyti dėl force majeure.

24 straipsnis

Taikoma teisė ir jurisdikcija

24.1.

Šis finansavimo susitarimas taikomas ir aiškinamas remiantis [apibrėžiama sutartimi] įstatymais, neatsižvelgiant į jokius taikytinus teisės kolizijos principus.

24.2.

Šalys stengiasi taikiai spręsti bet kokį ginčą ar skundą, susijusį su šio finansavimo susitarimo aiškinimu, taikymu arba vykdymu, įskaitant jo egzistavimą, galiojimą arba nutraukimą.

24.3.

Jei nepavyksta rasti taikaus sprendimo, šalys susitaria, kad [kompetentinga jurisdikcija apibrėžiama sutartimi] turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus, susijusius su šiuo finansavimo susitarimu.

25 straipsnis

Galiojimas ir nutraukimas

25.1.

Šis finansavimo susitarimas įsigalioja, kai šalys jį pasirašo, ir galioja iki [2023 m. gruodžio 31 d.] arba iki nutraukimo atvejo, kuris nebuvo ištaisytas, kaip numatyta šio straipsnio 25.5 dalyje, dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė).

25.2.

Likus ne mažiau kaip [6] mėnesiams iki [2023 m. gruodžio 31 d.] šalys tariasi viena su kita dėl šio finansavimo susitarimo pratęsimo papildomam laikotarpiui.

25.3.

Jeigu [2023 m. gruodžio 31 d.] vis dar galioja atitinkamai vienas ar keli veiksmų susitarimai ir (arba) garantijos susitarimai, šis finansavimo susitarimas pratęsiamas šalių susitarimu. Jei tokio susitarimo nėra, šis finansavimo susitarimas toliau galioja tik faktinio ar neapibrėžtojo įsipareigojimo arba pozicijos pagal bet kurį veiksmą atžvilgiu tol, kol toks įsipareigojimas arba pozicija bus nurašyti arba pripažinti nesusigrąžintinais ir pasibaigs taikytinas senaties terminas.

25.4.

Šio finansavimo susitarimo galiojimo laikotarpiu bet kuri šalis bet kuriuo metu šį finansavimo susitarimą gali nutraukti iš karto, pranešdama kitai šaliai, kad susidarė nutraukimo atvejis.

25.5.

Toliau nurodomi galimi nutraukimo atvejo pagrindai:

i)

vadovaujančioji institucija apie nutraukimo atvejį gali pranešti, jeigu:

a)

EIF per tris mėnesius nuo mokėjimo prašymo dienos nepasirašo veiksmų susitarimo, susijusio su tokiame mokėjimo prašyme nurodyta valstybės narės įnašo suma;

b)

EIF nesilaiko kurių nors esminių savo įsipareigojimų pagal šį susitarimą;

c)

EIF per 8 straipsnio 8.2 dalyje nustatytą terminą nepasirašo pirmo veiksmų susitarimo,

kiekvienu atveju su sąlyga, kad vadovaujančioji institucija EIF nusiuntė įspėjamąjį pranešimą, nurodydama tokį galimą nutraukimo atvejį, o EIF per (60) dienų nuo pranešimo gavimo dienos jo neištaisė; ir

ii)

EIF apie nutraukimo atvejį gali pranešti, jeigu:

a)

nepažeidžiant 11 straipsnio, vadovaujančioji institucija į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] nepagrįstai nedelsdama neįnešė valstybės narės įnašo, kuris yra lygus mokėjimo prašyme nurodytai valstybės narės įnašo sumai;

b)

vadovaujančioji institucija nesilaiko kurių nors esminių savo įsipareigojimų pagal šį finansavimo susitarimą,

kiekvienu atveju su sąlyga, kad EIF vadovaujančiajai institucijai nusiuntė įspėjamąjį pranešimą, nurodydamas tokį galimą nutraukimo atvejį, o vadovaujančioji institucija per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pranešimo gavimo dienos jo neištaisė.

25.6.

Nepažeidžiant šio straipsnio 25.9 dalies, jei šis susitarimas nutraukiamas, nuo tokio nutraukimo įsigaliojimo dienos EIF atleidžiamas nuo bet kokio įsipareigojimo vykdyti EIF veiklą. Valdymo išlaidos ir mokesčiai, kuriuos EIF turėtų teisę gauti už laikotarpius iki nutraukimo įsigaliojimo dienos, yra mokėtini nuo tokios dienos. [Prireikus papildomos sąlygos gali būti apibrėžtos sutartimi, įskaitant galimus valdymo išlaidų ir mokesčių, mokėtinų šį finansavimo susitarimą nutraukus anksčiau laiko, patikslinimus (jei tokių būtų).]

25.7.

Bet kurios šalies išlaidas, patirtas dėl nutraukimo atvejo, padengia už tokį nutraukimo atvejį atsakinga šalis.

25.8.

Pasibaigus šio finansavimo susitarimo galiojimui arba jį nutraukus, į specialios [-ių] priemonės [-ių] sąskaitą [-as] įnešto valstybės narės įnašo grynasis likutis vykdant pasitraukimo politiką grąžinamas vadovaujančiajai institucijai. Visas EIF išlaidas, patirtas dėl tokio pervedimo, padengia vadovaujančioji institucija; tokios išlaidos išskaitomos iš grąžinamo valstybės narės įnašo, išskyrus atvejus, kai toks pervedimas atliekamas šį finansavimo susitarimą nutraukus dėl nutraukimo atvejo, apie kurį pranešė vadovaujančioji institucija.

25.9.

Šio finansavimo susitarimo nutraukimas arba galiojimo pabaiga nedaro poveikio bet kurios šalies tokio nutraukimo ar galiojimo pabaigos dieną atsiradusioms ar esamoms teisėms ir įsipareigojimams, įskaitant, be apribojimų, atsiradusias bet kurios šalies teises ir įsipareigojimus, susijusius su mokėjimų prievolėmis. Nutraukus šį susitarimą arba pasibaigus jo galiojimui, šis finansavimo susitarimas toliau galioja tik faktinio ar neapibrėžtojo įsipareigojimo arba pozicijos pagal bet kurį veiksmą atžvilgiu tol, kol toks įsipareigojimas arba pozicija bus nurašyti arba pripažinti nesusigrąžintinais ir pasibaigs taikytinas senaties terminas, o svarbiausia EIF turi teisę pasilikti sumas, kurių gali reikėti pagal šį susitarimą arba bet kurį veiksmų susitarimą bet kokiai skolos EIF sumai sumokėti arba bet kokiems sukauptiems ar neapibrėžtiesiems įsipareigojimams pagal neįvykdytus veiksmus įvykdyti.

25.10.

Jei EIF, pasikonsultavęs su Europos Komisija, nuspręstų, kad specialiai [-ioms] priemonei [-ėms] skiriamas minimalus bendras įnašas, kurį sudaro visų dalyvaujančių Europos Sąjungos valstybių narių įnašų suma, nėra pakankamas deramai atsižvelgiant į minimalią kritinę masę, apibrėžtą atliekant ex ante vertinimą, jis gali pranešti vadovaujančiajai institucijai, kad susidarė nutraukimo atvejis.

25.11.

Nutraukus šį finansavimo susitarimą arba pasibaigus jo galiojimui 23 (Atsakomybė), 24 (Taikoma teisė ir jurisdikcija), 25 (Galiojimas ir nutraukimas) ir 26 (Pranešimai ir ryšių palaikymas) straipsnių nuostatos lieka galioti.

25.12.

[COSME finansinių priemonių] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ finansinių priemonių] likvidavimo atveju šalys susitaria dėl valstybės narės įnašo panaudojimo.

26 straipsnis

Pranešimai ir ryšių palaikymas

26.1.

Su šiuo finansavimo susitarimu susijusius pranešimus ir kitą informaciją šalys viena kitai siunčia raštu popierine arba elektronine forma pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, naudodamosi šiais kontaktiniais duomenimis:

 

Vadovaujančiajai institucijai:

[įrašyti].

 

EIF:

Europos investicijų fondas

[įrašyti tarnybą]

15, Avenue J. F. Kennedy

2968 Luxembourg (GD Luxembourg)

Asmuo ryšiams: [įrašyti]

Specialusis e. pašto adresas [įrašyti]

26.2.

Bet koks pirmiau nurodytų kontaktinių duomenų pakeitimas įsigalioja tik po to, kai apie jį raštu popierine arba elektronine forma pranešama kitai šaliai.

26.3.

Šie pranešimai ir kita informacija laikomi tinkamai pateiktais, kai [įrašyti].

27 straipsnis

Pakeitimai ir įvairios nuostatos

27.1.

Norint padaryti bet kokį šio finansavimo susitarimo pakeitimą, keitimą ar patikslinimą būtinas tinkamai kiekvienos šalies pasirašytas rašytinis dokumentas, kuriame nurodoma jo įsigaliojimo diena.

27.2.

Šalies susilaikymas ar atsisakymas vienu ar keliais atvejais reikalauti įvykdyti bet kurią šio finansavimo susitarimo nuostatą nelaikomas tos šalies teisių į būsimą tokios nuostatos įvykdymą atsisakymu, o kitos šalies įsipareigojimas tokio būsimo įvykdymo atžvilgiu galioja toliau.

28 straipsnis

Priedai

Konstatuojamosios dalys ir toliau pateikti priedai yra neatsiejama šio finansavimo susitarimo dalis:

1 priedas.

:

Specialios [-ių] priemonės [-ių] sąlygų dokumentas

Neribotų garantijų priemonė (1 galimybė)

Pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė (2 galimybė)

2 priedas.

:

Finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams taikomi atmetimo kriterijai ir ES įnašui taikomi tinkamumo kriterijai [iš dalies nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

3 priedas.

:

Mokėjimo prašymas [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

4 priedas.

:

Iždo turto valdymo gairės [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

5 priedas.

:

Ataskaitų apie specialios [-ių] priemonės [-ių] veiklos aspektus teikimas [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

6 priedas.

:

Ataskaitų apie finansinius specialios [-ių] priemonės [-ių] aspektus teikimas [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose]

1 PRIEDAS

NERIBOTŲ GARANTIJŲ  (16) PRIEMONĖ

MVĮ iniciatyva – 1 galimybė

MVĮ INICIATYVOS NERIBOTŲ GARANTIJŲ PRIEMONĖ – 1 GALIMYBĖ

Pagal šią priemonę numatomas EIF teikiamų neribotų garantijų panaudojimas kredito rizikai, susijusiai su MVĮ paskolomis, išperkamąja nuoma arba garantijomis, padengti. MVĮ iniciatyvos neribotų garantijų priemonė grindžiama naudojant ES išteklius (COSME ir (arba) „Horizonto 2020“), ERPF/EŽŪFKP kartu su EIB grupės ir potencialiai nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų bei nacionalinių garantijų sistemų ištekliais išlaikyta skirtingo lygio rizika.

Pagal MVĮ iniciatyvos neribotų garantijų priemonę EIF suteiktų neribotas garantijas neviršijant sutartų didžiausių sumų. Finansų įstaigos iniciatorės išlaiko reikšmingą atitinkamų portfelių, kuriems suteiktos garantijos, dalį, t. y. išlaiko 20 % kiekvienos garantuotos paskolos ekonominės pozicijos, kad būtų užtikrintas būtinas interesų suderinimas (tiesioginis aktyvus dalyvavimas savomis lėšomis).

Kiekvienam finansų tarpininkui atskirai suteikiama EIF neribota garantija, už tai sumokėjus garantijos mokestį. Didesnė atitinkamo portfelio rizika bus padengta derinant valstybės narės įnašą ir COSME ir (arba) „Horizonto 2020“ išteklius. Mažesnė atitinkamo portfelio rizika bus išlaikyta derinant EIB grupės (neviršijant sutartų didžiausių sumų) ir potencialiai nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų bei nacionalinių garantijų sistemų išteklius. Toks netiesioginis rizikos perleidimas, leidžiantis dalį kredito rizikos perleisti trečiosioms šalims faktiškai neišbraukiant turto portfelio iš finansų įstaigos balanso, suteiktų finansų įstaigai iniciatorei galimybę gauti reguliuojamojo kapitalo lengvatą, jei tai įmanoma. Tokio veiksmo atveju turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamos šalies reguliavimo reikalavimus.

Portfelio, sudaryto iš tinkamų finansuoti MVĮ paskolų, išperkamosios nuomos arba garantijų sandorių, sukūrimo, išsamaus patikrinimo, dokumentavimo ir aptarnavimo veiklą finansų tarpininkai vykdo laikydamiesi savo įprastų inicijavimo ir aptarnavimo procedūrų. Finansų tarpininkas (arba antrinis finansų tarpininkas netiesioginių garantijų atveju) su kiekvienu galutiniu naudos gavėju palaiko tiesioginius kliento kredito santykius. Finansų tarpininkas reguliariai teiks EIF informaciją apie portfelį, o EIF atitinkamai perduos visą susijusią informaciją riziką prisiimantiems subjektams pagal atitinkamus susitarimus.

Finansų tarpininkas visą valstybės pagalbos paramą perduos MVĮ, kaip apibrėžta orientacinėse sąlygose ir apskaičiuota pagal 5 ir 6 skyriuose nustatytą formulę. Be to, laikoma, kad numanomos išlaidos (reputacijos rizikos, finansinės rizikos, administracinės rizikos, rizikos, susijusios su segmento (17) įgyvendinimu), kurias patiria finansų tarpininkas, atsveria bet kokį pranašumą, susijusį su valstybės ištekliais (t. y. valstybės narės įnašu), ir taip užtikrinama, kad finansų tarpininkas negautų naudos iš nepagrįstos pagalbos.

Jeigu nenustatyta kitaip, 1 priede pateiktos apibrėžtys turi tokią pat reikšmę kaip atitinkamos apibrėžtys šiame finansavimo susitarimo pavyzdyje.

Neribotų garantijų pagal 1 galimybę orientacinės sąlygos

1.

Pagrindinės ypatybės

 

Finansinės priemonės taikymo sritis

Finansų tarpininkas sukuria naujo skolų finansavimo portfelį (atsižvelgdamas į minimalų sverto poveikį), kuriam bus suteikta EIF neribota portfelio garantija (kaip tiesioginė, netiesioginė arba bendra garantija), už tai sumokėjus garantijos mokestį.

EIF vykdo kasdienį finansinės priemonės valdymą, jis valdo valstybės narės įnašą, ES įnašą, t. y. įnašus pagal [COSME reglamentą] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ reglamentą], EIF įnašą, taip pat EIB ir galbūt nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų prisiimtą riziką.

Garantija

Garantiją finansų tarpininkui EIF suteikia už garantijos mokestį. Garantija taikoma kredito rizikos, susijusios su pagrindinio naujo skolų finansavimo portfeliu (toliau – portfelis), daliai (neviršijant garantijos normos).

Garantijos norma

Iki 80 % kiekvieno į portfelį įtraukto sandorio, kad finansų tarpininkas išlaikytų reikšmingą ekonominę portfelio dalį, sudarančią ne mažiau kaip 20 % jo ekonominės pozicijos, kad būtų užtikrintas interesų suderinimas.

Struktūra

Garantija, neviršijant garantijos normos, taikoma finansų tarpininkui susidariusioms negrąžintoms sumoms, susijusioms su kiekvienu į portfelį įtrauktu neįvykdytu tinkamu finansuoti sandoriu.

Valstybės narės įnašas bus naudojamas didžiausiai portfelio rizikai padengti, neviršijant procentinio dydžio, jis bus nustatytas atsižvelgiant į finansavimo susitarime sutartą didinamąjį poveikį valstybės narės įnašui. Paprastai 100 % tokios sumos gali būti panaudota su portfeliu susijusiems gryniesiems nuostoliams padengti.

Antroji rizikingiausia portfelio dalis bus padengta derinant EIF, ES biudžeto ir vadovaujančiosios institucijos išteklius. Likutinė portfelio rizika padengiama derinant EIB grupės ir potencialiai nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų bei nacionalinių garantijų sistemų išteklius.

Nustatomi tokie skirtingų riziką prisiimančių subjektų skiriami ištekliai, kad rizika būtų suderinama su EIB grupei ir bet kuriam kitam potencialiam riziką prisiimančiam subjektui priimtina rizika.

Kiekvienas portfelis turi būti pakankamai vienarūšis ir pakankamai diversifikuotas, kad EIF galėtų nustatyti reitingus taikydamas savo rizikos vertinimo metodiką.

Negrąžintos sumos

Susijusios su nesumokėta pagrindine suma ir palūkanomis, susidariusiomis finansų tarpininkui dėl neįvykdytų į portfelį įtrauktų sandorių.

2.

Portfelis

 

Teikimo laikotarpis

EIF ir finansų tarpininkas susitars dėl teikimo laikotarpio (paprastai iki 3 metų), kuriuo sandoriai gali būti įtraukti į portfelį.

Tinkamumo kriterijus atitinkantys galutiniai naudos gavėjai

Galutiniai naudos gavėjai turi atitikti tinkamumo reikalavimus pagal BNR 37 straipsnio 4 dalį ir 39 straipsnį, taip pat ERPF ir EŽŪFKP reglamentuose nustatytus konkrečius tinkamumo reikalavimus.

COSME tinkamumo kriterijai

Žr. 2 priedą.

„Horizonto 2020“ tinkamumo kriterijai

Žr. 2 priedą.

Atmetimo procesas

Jeigu sandoris neatitinka tinkamumo kriterijų, jis į portfelį neįtraukiamas (ir jam netaikoma garantija). Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis, įgyvendinant BNR 39 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus, nustačius, ar tokį reikalavimų nesilaikymą finansų tarpininkas galėjo kontroliuoti, garantija gali būti taikoma toliau.

Sverto poveikio reikalavimas valstybės narės įnašui

Sverto poveikis apskaičiuojamas kaip bendra tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikiamo naujo skolų finansavimo suma, padalyta iš valstybės narės įnašo. Minimalus sverto poveikis turi būti mažiausiai [X] kartų didesnis už valstybės narės įnašą.

Minimalaus sverto poveikio reikalavimas COSME įnašui

Atsižvelgiant į įnašą pagal COSME reglamentą, jei taikoma, tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikiamo naujo skolų finansavimo apimtis, atitinkanti sverto poveikio reikalavimus, kaip išdėstyta COSME teisiniame pagrinde ir įgaliojimo susitarime, taip pat turi atitikti COSME tinkamumo kriterijus.

Minimalaus sverto poveikio reikalavimas „Horizonto 2020“ įnašui

Atsižvelgiant į įnašą pagal „Horizonto 2020“ reglamentą, jei taikoma, tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikiamo naujo skolų finansavimo apimtis, atitinkanti sverto poveikio reikalavimus, kaip išdėstyta „Horizonto 2020“ teisiniame pagrinde ir įgaliojimo susitarime, taip pat turi atitikti „Horizonto 2020“ tinkamumo kriterijus.

3.

Kainodara

 

Garantijos mokestis

EIF finansų tarpininkui taiko garantijos mokestį, susijusį su sandoriais, įtrauktais į portfelį.

Garantijos mokestis, išreikštas kaip [X] % per metus, bus apskaičiuojamas kas ketvirtį pagal nesumokėtą portfelio sumą.

Valstybės narės įnašo kainos nustatymas

Nustatoma tokia valstybės narės įnašo kaina, kad ji būtų proporcinga atitinkamai prisiimtai rizikai, išskyrus rizikingiausios portfelio dalies apsaugą, kuriai nustatoma nulinė kaina (t. y. valstybės narės įnašui bus teikiama nemokamai).

4.

Įvairios nuostatos

 

Baudos

Žr. 7 straipsnį.

Ataskaitų teikimas

Žr. 5 priedą.

Stebėsena ir auditas

Žr. 17 straipsnį.

5.

Naudos perdavimas

 

Naudos perdavimas

EIF vertina naudos perdavimo galutiniams naudos gavėjams mechanizmą. Tas mechanizmas įtraukiamas į finansų tarpininkų atrankos procesą ir į jį atsižvelgiama EIF priimant galutinį sprendimą, ar sudaryti garantijos susitarimą ir kokiomis sąlygomis. Naudos perdavimas naujo skolų finansavimo dalies, kuriai suteikta garantija, atžvilgiu taikomas galutiniams naudos gavėjams taikomai standartinei palūkanų normai, sumažinant kredito rizikos/garantijos priedą. Jis atitinkamai patvirtinamas dokumentais.

Bendra nauda

Bendra nauda paskolos dalies, kuriai suteikta garantija, atžvilgiu nustatoma kaip sumažinta palūkanų norma arba atitinkamais atvejais sumažintas garantijos mokestis, kurį finansų tarpininkas taiko galutiniams naudos gavėjams, atsižvelgdamas į prisiimtą pagrindinę kredito riziką ir garantijos poveikį bei išlaidas. Kadangi finansų tarpininkas iš EIF negauna jokio atlygio/finansavimo, vertinant bendrą naudą dėmesys sutelkiamas tik į kredito rizikos priedą. Į garantijos išlaidas (garantijos mokestį) finansų tarpininkas atsižvelgia apskaičiuodamas naują kredito rizikos/garantijos priedą kiekvienai paskolai ar garantijai.

Bendra nauda pateikiama tokia formule:

bendra nauda = standartinis kredito/garantijos rizikos priedas – garantijos mokestis.

6.

Valstybės pagalba

 

Valstybės pagalbos nauda

Valstybės pagalbos nauda paskolos dalies, kuriai suteikta garantija, atžvilgiu yra bendros naudos dalis, proporcinga valstybės narės įnašui (18) naujo skolų finansavimo portfelyje, pateikiama tokia formule:

valstybės pagalbos nauda = bendra nauda * % valstybės narės įnašo garantijoje (garantuojama naujo skolų finansavimo portfelio dalis).

Valstybės pagalbos naudą finansų tarpininkas visiškai perduoda galutiniams naudos gavėjams.

BSE apskaičiavimas

Galutinių naudos gavėjų lygmeniu valstybės pagalbos nauda laikoma palūkanų subsidija, kaip apibrėžta de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE) apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

BSE = garantuojama paskolos suma (19) * paskolos (garantijos) (20) terminas (svertinė vidutinė trukmė) * valstybės pagalbos nauda.

Finansų tarpininkas apskaičiuoja BSE kiekvienai į naujo skolų finansavimo portfelį įtrauktai paskolai (garantijai) (20) ir apie apskaičiuotą vertę praneša EIF. Visais atvejais BSE negali viršyti de minimis reglamente nustatytos vertės ribos.

Su valstybės pagalba susijusios baudos

Jeigu valstybės pagalbos nauda nėra visiškai perduota galutiniams naudos gavėjams, EIF finansų tarpininkui taiko su valstybės pagalba susijusią baudą.

PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS PRIEMONĖ

MVĮ iniciatyva – 2 galimybė

MVĮ INICIATYVOS PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS PRIEMONĖ

Pagal šią priemonę numatomas MVĮ paskolomis, išperkamąja nuoma arba garantijomis užtikrintų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių panaudojimas, kai naudojant ES išteklius (COSME ir (arba) „Horizonto 2020“), ERPF/EŽŪFKP kartu su EIB grupės ir potencialiai nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų, nacionalinių garantijų sistemų bei kitų institucinių investuotojų ištekliais būtų pasirašomos arba garantuojamos tam tikros sumos skirtingais rizikos lygiais.

Pagal pakeitimo vertybiniais popieriais priemonę tinkamų finansuoti MVĮ finansavimo priemonių portfelis, diversifikuotas pagal rizikos lygį, naudojamas kaip parduodamų vertybinių popierių (segmentų) užtikrinimo priemonė.

Taip pat būtų galimi netiesioginio rizikos perleidimo susitarimai (sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais), leidžiantys kredito riziką perleisti trečiosioms šalims faktiškai neišbraukiant turto portfelio iš banko balanso, taip suteikiant bankui iniciatoriui galimybę gauti reguliuojamojo kapitalo lengvatą. Tokių veiksmų atveju turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamos šalies reguliavimo reikalavimus.

Pakeitimo vertybiniais popieriais priemone bus garantuojama didelė pagrindinio tinkamo finansuoti skolų finansavimo portfelio dalis, atitinkamam finansų tarpininkui įsipareigojus sukurti, tam taip pat naudojant išteklius, sutelktus atlikus pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį, papildomą portfelį naujam MVĮ skolų finansavimui teikti.

Pagal MVĮ iniciatyvos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonę EIF ir EIB (potencialiai kartu su nacionaliniais lengvatinį finansavimą teikiančiais bankais, nacionalinėmis garantijų sistemomis ir kitais instituciniais investuotojais) pasirašytų arba garantuotų tam tikrus segmentus, neviršijant sutartų didžiausių sumų. Finansų įstaigos iniciatorės išlaiko reikšmingą sandorio dalį, kaip antai pakankamą mažesnio prioriteto segmento dalį (mažiausiai 50 %) ir pakankamą kiekvieno investuotojams pateikto segmento poziciją arba panašius susitarimus, kad būtų užtikrintas būtinas interesų suderinimas (tiesioginis aktyvus dalyvavimas savomis lėšomis) ir būtų laikomasi rizikos išlaikymo reikalavimo, apibrėžto Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013.

Didesnio prioriteto ir tarpinio pobūdžio segmentų reitingų nustatymas suderinamas su rizika, priimtina EIB grupei ir potencialiai nacionaliniams lengvatinį finansavimą teikiantiems bankams, nacionalinėms garantijų sistemoms bei trečiųjų šalių instituciniams investuotojams, kurie taip pat gali investuoti į tokio pakeitimo vertybiniais popieriais didesnio prioriteto segmentus, taip padidinant įsipareigotų biudžeto išteklių sverto poveikį.

Mažesnio prioriteto ir tarpinio pobūdžio segmentai, kurių iniciatorius neišlaiko, pasirašomi derinant ERPF/EŽŪFKP, COSME/„Horizonto 2020“ ir EIF nuosavus išteklius.

Vadovaujančiosios institucijos, norinčios dalyvauti garantijų sistemoje (per EIF, tačiau ESI fondų įnašo rizika), garantuoja (investuoja į) iki 50 % mažesnio prioriteto segmento.

Vertybiniais popieriais pakeisto portfelio, sudaryto iš MVĮ ir įmonėms, turinčioms mažiau kaip 500 darbuotojų, skirtų tinkamų finansuoti MVĮ paskolų, išperkamosios nuomos arba garantijų, sukūrimo, išsamaus patikrinimo, dokumentavimo ir aptarnavimo veiklą finansų tarpininkai vykdo laikydamiesi savo įprastų inicijavimo ir aptarnavimo procedūrų. Finansų tarpininkai paprastai su kiekviena MVĮ palaiko tiesioginius kliento kredito santykius. Finansų tarpininkai kas ketvirtį atitinkamai EIB ir EIF teiks informaciją apie vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, taip pat apie papildomą portfelį (naujai sukurtą MVĮ finansavimą) iki pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio nutraukimo.

Pakeitimo vertybiniais popieriais orientacinės sąlygos

1.

Bendrosios sąlygos

 

Finansinės priemonės taikymo sritis

Vykdydami turto pakeitimą vertybiniais popieriais finansų tarpininkai siekia išlaisvinti reguliuojamąjį ir ekonominį kapitalą ir (arba) gauti naujų finansavimo šaltinių tam, kad finansų tarpininkas galėtų sukurti naują skolų finansavimą galutiniams naudos gavėjams (sudaryti papildomą portfelį).

Finansų tarpininkas gaus EIF garantiją/investiciją vertybiniais popieriais pakeistam portfeliui padengti, už tai sumokėjęs mokestį, ir įsipareigos sukurti naujo skolų finansavimo portfelį (atsižvelgdamas į minimalų sverto poveikį).

EIF vykdo kasdienį finansinės priemonės valdymą, jis valdo valstybės narės įnašą, ES įnašą, t. y. įnašus pagal [COSME reglamentą] IR (ARBA) [„Horizonto 2020“ reglamentą], EIF įnašą, taip pat EIB ir galbūt nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų prisiimtą riziką.

Sandorio struktūra

Leidžiamas piniginis (tikro pardavimo) arba sintetinis (netiesioginis) pakeitimas vertybiniais popieriais.

Piniginis pakeitimas vertybiniais popieriais – tai sandoris, kai iniciatorius (finansų tarpininkas) turtą pakeičia vertybiniais popieriais, sutelkdamas jį į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį ir vertybiniais popieriais pakeistą portfelį parduodamas specialios paskirties subjektui (SPS). SPS vertybiniais popieriais pakeisto portfelio pirkimą finansuoja išleisdamas tokiu turtu užtikrintus trumpalaikius ir vidutinės trukmės skolos vertybinius popierius (turtu užtikrintus vertybinius popierius). Iš tokių skolos vertybinių popierių išleidimo pajamų SPS finansų tarpininkui sumoka vertybiniais popieriais pakeisto portfelio pirkimo kainą.

Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju finansų tarpininkas išlaiko atitinkamą turtą savo balanse, o EIF dengia dalį vertybiniais popieriais pakeisto portfelio rizikos. Dėl to finansų tarpininkui potencialiai atsiranda kapitalo lengvata.

EIF segmentuoja vertybiniais popieriais pakeistą portfelį pagal pagrindinių sandorių riziką.

Mažesnio prioriteto segmentą sudaro rizikingiausia vertybiniais popieriais pakeisto portfelio dalis (neviršijant iš anksto nustatyto procentinio dydžio), atsižvelgiant į portfelio ypatybes, kredito vertės didinimo reikalavimus ir sverto poveikio reikalavimą valstybės narės įnašui. Valstybės narės įnašu dengiama iki 50 % mažesnio prioriteto segmento, o likutinę mažesnio prioriteto segmento dalį išlaiko finansų tarpininkas. Paprastai 100 % tokios sumos gali būti panaudota su portfeliu susijusiems gryniesiems nuostoliams padengti.

Tarpinio pobūdžio segmentą sudaro antroji rizikingiausia vertybiniais popieriais pakeisto portfelio dalis, jis susideda iš trijų sudedamųjų dalių, kurios dengiamos derinant EIF, ES biudžeto ir vadovaujančiosios institucijos išteklius. Visų pirma, valstybės narės įnašu dengiama žemesniojo tarpinio pobūdžio segmento rizika. Įnašu pagal [COSME reglamentą] arba [„Horizonto 2020“ reglamentą] dengiama viduriniojo tarpinio pobūdžio segmento rizika. EIF įnašu dengiama aukštesniojo tarpinio pobūdžio segmento rizika.

Tarpinio pobūdžio segmento dydį nustatys EIF atsižvelgdamas į portfelio ypatybes, kredito vertės didinimo reikalavimus ir sverto poveikio reikalavimą valstybės narės įnašui.

Žemesnysis ir vidurinysis tarpinio pobūdžio segmentai neviršija iš anksto nustatyto vertybiniais popieriais pakeisto portfelio procentinio dydžio.

Didesnio prioriteto segmentą sudaro likutinė vertybiniais popieriais pakeisto portfelio rizika, jis bus finansuojamas/išlaikytas derinant EIB grupės (neviršijant sutartų didžiausių sumų) ir potencialiai nacionalinių lengvatinį finansavimą teikiančių bankų, nacionalinių garantijų sistemų bei kitų investuotojų išteklius.

Nustatomi tokie didesnio prioriteto ir aukštesnysis tarpinio pobūdžio segmentai, kad rizika būtų suderinama su EIB grupei ir bet kuriam kitam dalyvaujančiam riziką prisiimančiam subjektui priimtina rizika.

2.

Orientacinis portfelis (vertybiniais popieriais pakeistas portfelis)

 

Vertybiniais popieriais pakeistas portfelis

Į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį gali būti įtrauktas esamas turtas (MVĮ ir kitoms įmonėms, turinčioms mažiau kaip 500 darbuotojų, skirtas skolų finansavimas), taip pat MVĮ skirti naujo skolų finansavimo portfeliai.

Kiekvienas vertybiniais popieriais pakeistas portfelis turi būti pakankamai vienarūšis ir pakankamai diversifikuotas, kad EIF galėtų nustatyti reitingus taikydamas savo rizikos vertinimo metodiką.

Pasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui esami portfeliai į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį neįtraukiami.

3.

Papildomas portfelis

 

Papildomas portfelis

Kiekvienas finansų tarpininkas pagal sutartį privalės tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikti naują skolų finansavimą (papildomas portfelis).

Jeigu finansų tarpininkas pažeistų bet kurį atitinkamame veiksmų susitarime nustatytą reikalavimą, tai neturėtų neigiamos įtakos garantijai, suteiktai vertybiniais popieriais pakeistam portfeliui.

Sverto poveikio reikalavimas valstybės narės įnašui

Sverto poveikis apskaičiuojamas kaip bendra tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikiamo naujo skolų finansavimo suma, padalyta iš valstybės narės įnašo. Minimalus sverto poveikis turi būti mažiausiai [X] kartų didesnis už valstybės narės įnašą.

Teikimo laikotarpis

EIF ir finansų tarpininkas susitars dėl teikimo laikotarpio (paprastai iki [3] metų), kuriuo sandoriai įtraukiami į papildomą portfelį.

Tinkamumo kriterijus atitinkantys galutiniai naudos gavėjai

Galutiniai naudos gavėjai turi atitikti tinkamumo reikalavimus pagal BNR 37 straipsnio 4 dalį ir 39 straipsnį, taip pat ERPF ir EŽŪFKP reglamentuose nustatytus konkrečius tinkamumo reikalavimus.

COSME tinkamumo kriterijai

Žr. COSME reglamentą.

„Horizonto 2020“ tinkamumo kriterijai

Žr. „Horizonto 2020“ reglamentą.

Minimalaus sverto poveikio reikalavimas COSME įnašui

Atsižvelgiant į įnašą pagal COSME reglamentą, jei taikoma, tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikiamo naujo skolų finansavimo apimtis, atitinkanti sverto poveikio reikalavimus, kaip išdėstyta COSME teisiniame pagrinde ir įgaliojimo susitarime, taip pat turi atitikti COSME tinkamumo kriterijus.

Minimalaus sverto poveikio reikalavimas „Horizonto 2020“ įnašui

Atsižvelgiant į įnašą pagal „Horizonto 2020“ reglamentą, jei taikoma, tinkamumo kriterijus atitinkantiems galutiniams naudos gavėjams teikiamo naujo skolų finansavimo apimtis, atitinkanti sverto poveikio reikalavimus, kaip išdėstyta „Horizonto 2020“ teisiniame pagrinde ir įgaliojimo susitarime, taip pat turi atitikti „Horizonto 2020“ tinkamumo kriterijus.

4.

Kainodara

 

Mokestis

Mokestis nustatomas remiantis kiekvieno finansinės priemonės riziką prisiimančio subjekto nustatytomis atitinkamų jų segmentų kainomis (žr. kainų nustatymą toliau).

EIF finansų tarpininkui taiko [X] % metinį mokestį, susijusį su užtikrinta vertybiniais popieriais pakeisto portfelio dalimi.

Didesnio prioriteto segmento kainos nustatymas

Laikydamiesi savo kainodaros politikos EIB ir kiti potencialūs riziką prisiimantys subjektai nustato kainą, neviršijančią iš anksto nustatyto procentinio metinio dydžio.

Tarpinio pobūdžio segmento kainos nustatymas

Laikydamasis savo kainodaros politikos EIF nustato [X] % tarpinio pobūdžio segmento metinę kainą.

Nustatoma tokia viduriniojo ir žemesniojo tarpinio pobūdžio segmentų kaina, kad padengtų riziką, susijusią su tikėtinais atitinkamų segmentų nuostoliais. Tinkamai pagrįstais atvejais kaina gali būti dar sumažinta, kad pritrauktų finansų tarpininkus.

Mažesnio prioriteto segmento kainos nustatymas

Kaina lygi nuliui (t. y. mažesnio prioriteto segmentui, išskyrus iniciatoriaus išlaikytą segmentą, bus teikiama nemokamai).

5.

Įvairios nuostatos

 

Baudos

Žr. 7 straipsnį.

Ataskaitų teikimas

Žr. 5 priedą.

Stebėsena ir auditas

Žr. 17 straipsnį.

6.

Naudos perdavimas

 

Naudos perdavimas

EIF vertina finansų tarpininko vykdomo naudos perdavimo į papildomą portfelį įtrauktiems galutiniams naudos gavėjams mechanizmą. Tas mechanizmas įtraukiamas į vertinimo balais sistemą siekiant atrinkti finansų tarpininkus ir į jį atsižvelgiama EIF priimant galutinį sprendimą, ar sudaryti garantijos arba investicijų susitarimą ir kokiomis sąlygomis.

Naudos perdavimas taikomas galutiniams naudos gavėjams teikiant į papildomą portfelį įtrauktą naują skolų finansavimą taikomai standartinei palūkanų normai, sumažinant kredito rizikos priedą. Naudos perdavimo mechanizmas atitinkamai patvirtinamas dokumentais.

Bendra nauda

Bendra nauda nustatoma atsižvelgiant į finansų tarpininkui suteiktą naudą, susijusią su kiekvienu vertybiniais popieriais pakeisto portfelio segmentu.

Bendra nauda apskaičiuojama kaip rinkos kainos ir EIF kiekvienam segmentui, kuriam būdingas toks pat rizikos lygis, taikomos kainos skirtumas. Kiekvieno segmento rizikos lygis nustatomas taikant EIF vidinę reitingų nustatymo metodiką.

Kai rinkos kainos nėra, EIF garantijoms už lygiavertį rizikos lygį taiko „saugaus uosto“ priemoką, nustatytą Komisijos pranešime dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (OL C 155, 2008 6 20, p. 10). „Saugaus uosto“ priemoka už mažesnio prioriteto segmentą sudaro iki 10 % per metus.

Bendra nauda pateikiama tokia formule:

bendra nauda = atskirų segmentų naudos suma.

Atskiro segmento nauda apskaičiuojama taip:

atskiro segmento nauda = (segmento rinkos kaina – mokestis) * bendra segmento suma EUR * segmento terminas (svertinė vidutinė trukmė).

7.

Valstybės pagalba

 

Valstybės pagalbos nauda

Bendra valstybės pagalbos nauda yra bendros naudos dalis, proporcinga valstybės narės įnašui (21) vertybiniais popieriais pakeistame portfelyje.

Finansų tarpininkui suteikta bendra valstybės pagalbos nauda apskaičiuojama pagal tokią formulę:

bendra valstybės pagalbos nauda (EUR) = (atskiro segmento nauda * % valstybės narės įnašo segmente) suma.

Bendrą valstybės pagalbos naudą finansų tarpininkas visiškai perduoda visiems galutiniams naudos gavėjams, įtrauktiems į papildomą portfelį.

Valstybės pagalbos nauda kiekvienam galutiniam naudos gavėjui apskaičiuojama pagal tokią formulę:

valstybės pagalbos nauda (palūkanų subsidija baziniais punktais) = (bendra valstybės pagalbos nauda/naujas skolų finansavimas, įtrauktas į papildomą portfelį)/papildomo portfelio terminas (svertinė vidutinė trukmė).

BSE apskaičiavimas

Valstybės pagalbos nauda, teikiama į papildomą portfelį įtrauktiems galutiniams naudos gavėjams, laikoma palūkanų subsidija, kaip apibrėžta de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE) apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

BSE = nominalioji paskolos suma * paskolos terminas (svertinė vidutinė trukmė) * valstybės pagalbos nauda.

Finansų tarpininkas apskaičiuoja BSE kiekvienai į papildomą portfelį įtrauktai paskolai ir apie apskaičiuotą vertę praneša EIF. Visais atvejais BSE negali viršyti de minimis reglamente nustatytos vertės ribos.

Jokios papildomos naudos, susijusios su kapitalo lengvata

Taikant atitinkamas nacionalines kapitalo reikalavimų taisykles, naujo skolų finansavimo apimtis negali būti mažesnė už MVĮ skirto skolų finansavimo apimtį, kokią finansų tarpininkai, tikėtina, galėtų sukurti naudodamiesi dėl valstybės narės įnašo išlaisvintu kapitalu.

Su valstybės pagalba susijusios baudos

Jeigu valstybės pagalbos nauda nėra visiškai perduota galutiniams naudos gavėjams, EIF finansų tarpininkui taiko su valstybės pagalba susijusią baudą.

2 PRIEDAS

Finansų tarpininkams ir galutiniams naudos gavėjams taikomi atmetimo kriterijai ir ES įnašui taikomi tinkamumo kriterijai

1.   FINANSŲ TARPININKAMS TAIKOMI ATMETIMO KRITERIJAI

Negali būti atrinkti tie finansų tarpininkai, kurie yra patekę į vieną iš toliau nurodytų situacijų, kai tokia situacija, profesionalia EIF nuomone, turėtų įtakos jų gebėjimui įgyvendinti finansinę priemonę:

1.

jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jiems iškelta byla dėl tų klausimų, arba jie yra bet kokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose;

2.

jie buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla, res judicata galią turinčiu teismo sprendimu, nes tai turėtų įtakos jų gebėjimui įvykdyti sandorį;

3.

jų atžvilgiu priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Sąjungos finansiniams interesams;

4.

jie yra kalti dėl esminio klaidingo informacijos, reikalingos norint atrinkti kaip finansų tarpininką, pateikimo;

5.

jie yra įtraukti į 9 straipsnio 9.5 dalies e punkte nurodytą draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinę duomenų bazę;

6.

jie yra registruoti teritorijose, kurios pagal savo jurisdikciją nebendradarbiauja su Sąjunga tarptautiniu mastu suderintų mokesčių standartų taikymo srityje arba jų mokesčių praktika neatitinka 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų (C(2012) 8805), išdėstytų principų;

7.

jų verslo veikla neatitinka EIF politikos dėl sektorių, kuriems taikomi apribojimai.

2 ir 3 punktai netaikomi, kai finansų tarpininkai gali EIF tinkamai įrodyti, kad jiems atstovaujančių, sprendimus priimančių arba juos kontroliuojančių asmenų, kuriems taikomas 2 arba 3 punkte nurodytas teismo sprendimas, atžvilgiu imtasi tinkamų priemonių.

2.   GALUTINIAMS NAUDOS GAVĖJAMS TAIKOMI ATMETIMO KRITERIJAI

Galutinių naudos gavėjų finansų tarpininkai negali atrinkti, jeigu jie atitinka vieną ar kelis toliau išdėstytus reikalavimus:

1.

jie nėra potencialiai ekonomiškai perspektyvūs;

2.

jie yra registruoti teritorijose, kurios pagal savo jurisdikciją nebendradarbiauja su Sąjunga tarptautiniu mastu suderintų mokesčių standartų taikymo srityje arba jų mokesčių praktika neatitinka 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendacijos dėl priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų (C(2012) 8805);

3.

jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jiems iškelta byla dėl tų klausimų, arba jie yra bet kokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose;

4.

jie buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla, res judicata galią turinčiu teismo sprendimu, nes tai turėtų įtakos jų gebėjimui vykdyti savo verslo veiklą;

5.

jų atžvilgiu priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Sąjungos finansiniams interesams;

6.

jie yra kalti dėl esminio klaidingo informacijos, reikalingos norint atrinkti kaip galutinį naudos gavėją, pateikimo;

7.

jie yra įtraukti į Komisijos pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1302/2008 sukurtą ir administruojamą draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje centrinę duomenų bazę;

8.

jie verčiasi viena ar keliomis toliau išvardytomis veiklos rūšimis:

a)

neteisėta ekonomine veikla (t. y. bet kokia gamybos, prekybos ar kita veikla, kuri yra neteisėta pagal finansų tarpininkui arba atitinkamam galutinės naudos gavėjui taikytinus įstatymus arba kitus teisės aktus, įskaitant, be apribojimų, žmonių klonavimą reprodukcijos tikslais);

b)

tabako gaminių, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių gaminių gamyba ir prekyba jais;

c)

bet kokių ginklų ir šaudmenų gamybos ir prekybos jais arba bet kokių karinių operacijų finansavimu;

d)

lošimo namų ir lygiaverčių įmonių veikla;

e)

internetiniais azartiniais lošimais ir lošimo namų veikla;

f)

pornografija ir prostitucija;

g)

branduoline energetika;

h)

„Horizonto 2020“ reglamento 19 straipsnyje nurodyta veikla;

i)

moksliniais tyrimais, technologine plėtra ar techninėmis prietaikomis, susijusiais su elektroninėmis duomenų programomis ar sprendimais, kai jais siekiama konkrečiai remti bet kurią a–h punktuose nurodytą veiklą arba norima suteikti galimybę neteisėtai patekti į elektroninius duomenų tinklus arba atsisiųsti elektroninius duomenis;

9.

jų verslo veikla neatitinka EIF politikos dėl sektorių, kuriems taikomi apribojimai;

10.

jiems suteiktas naujas skolų finansavimas, kuris neatitinka atitinkamame de minimis reglamente nustatytų pagalbos sumavimo taisyklių;

11.

jiems suteikta pagalba su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalba, tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

12.

jiems suteikta pagalba, kuri priklauso nuo to, ar vietinių prekių vartojama daugiau nei importuotų.

3.   ES ĮNAŠUI TAIKOMI TINKAMUMO KRITERIJAI

3.1.

COSME finansinėms priemonėms skiriamam ES įnašui taikomi tinkamumo kriterijai [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose, atsižvelgiant į Komisijos ir EIF susitarimą, įgaliojimų perdavimo susitarime dėl COSME]

3.2.

„Horizonto 2020“ finansinėms priemonėms skiriamam ES įnašui taikomi tinkamumo kriterijai [nustatoma konkrečiuose finansavimo susitarimuose, atsižvelgiant į Komisijos ir EIF susitarimą, įgaliojimų perdavimo susitarime dėl „Horizonto 2020“]

(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(3)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(4)  OL L 347, 2013 12 20, p. 33.

(5)  OL L 347, 2013 12 20, p. 104.

(6)  OL L 347, 2013 12 20, p. 965.

(7)  OL L 352, 2013 12 24, p. 1.

(8)  OL L 352, 2013 12 24, p. 9.

(9)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(10)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(11)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(12)  OL L 248, 2013 9 18, p. 1.

(13)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(14)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(15)  OL L 344, 2008 12 20, p. 12.

(16)  Terminas „neribotos garantijos“ vartojamas BNR 39 straipsnyje.

(17)  Konkretūs reikalavimai, susiję su dalyvavimu segmente, apima:

a)

minimalų sverto poveikį, kad būtų sudarytas minimalios naujo skolų finansavimo apimties portfelis, atitinkantis valstybės narės įnašui taikomus tinkamumo kriterijus;

b)

mažiausią naujo skolų finansavimo apimtį, kuri taip pat atitinka COSME ir (arba) „Horizonto 2020“ tinkamumo kriterijus;

c)

tinkamumo kriterijų vertinimą ir kontrolę;

d)

baudas tokiu atveju, jei minimalus sverto poveikis laikantis orientyrų nepasiekiamas ir jei valstybės pagalbos parama neperduodama;

e)

naudos perdavimo įsipareigojimus, įskaitant tokio perdavimo mechanizmo vertinimą ir ataskaitų teikimą EIF;

f)

BSE apskaičiavimą kiekvienai į naujo skolų finansavimo portfelį įtrauktai paskolai ir ataskaitų teikimą EIF;

g)

ES paramos matomumą sutarčių su galutiniais naudos gavėjais dokumentuose ir rinkodaros medžiagoje;

h)

audito ir stebėsenos įsipareigojimai, susiję su Europos Komisija ir Europos Audito Rūmais.

Pirmiau paminėta rizika ir reikalavimai reiškia numanomas išlaidas finansų tarpininkui, negaunančiam jokio atlygio, įskaitant administracinius mokesčius ir sėkmės mokestį, už sandorio valdymo veiklą.

(18)  Valstybės pagalbos požiūriu svarbus tik valstybės narės įnašas. Komisijos ištekliai ir EIB bei EIF nuosavi ištekliai nėra valstybės pagalba.

(19)  Garantuojama paskolos suma = nominalioji paskolos suma (nominalioji garantijos suma) * garantijos norma.

(20)  Netiesioginių garantijų atvejais.

(21)  Valstybės pagalbos požiūriu svarbus tik valstybės narės įnašas EIF dėl vertybiniais popieriais pakeisto portfelio. Komisijos ištekliai ir EIB bei EIF nuosavi ištekliai nėra valstybės pagalba.


REKOMENDACIJOS

12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/93


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. rugsėjo 10 d.

dėl 2 ir 3-monochlorpropano-1,2-diolio (2 ir 3-MCPD), 2- ir 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių maiste stebėsenos

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/661/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

3-monochlorpropano-1,2-diolis (3-MCPD) yra perdirbant maistą susidarantis teršalas, priskiriamas prie žmonėms galimai kancerogeniškų teršalų, kuriems nustatyta 2 μg/kg kūno masės leidžiamoji paros dozė (LPD) (1). Didžiausia leidžiamoji 20 μg/kg koncentracija hidrolizuotame augaliniame baltyme (HVP) ir sojų padaže buvo nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 (2) skystiems produktams, kuriuose sausosios medžiagos sudaro 40 %, o tai atitinka 50 μg/kg sausųjų medžiagų didžiausią leidžiamąją koncentraciją;

(2)

2- ir 3-monochlorpropano-1,2-diolio (MCPD) esteriai ir glicidilo esteriai yra svarbūs perdirbtų valgomųjų aliejų, naudojamų kaip maisto produktai arba maisto sudedamosios dalys, teršalai. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (CONTAM) sutiko su 100 % 3-MCPD patekimo iš jo esterių į žmogaus organizmą (3) įverčiu;

(3)

glicidilo riebalų rūgščių esteriai (GE) yra teršalai, susidarantys rafinuojant valgomąjį aliejų dezodoravimo etapu. Glicidilo riebalų rūgščių esterių toksikologinė reikšmė dar nėra visiškai išaiškinta. Pats glicidolis priskiriamas prie žmonėms tikriausiai kancerogeniškų teršalų. Remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, (beveik) visas glicidolis iš riebalų rūgščių esterių patenka į žmogaus virškinamąjį traktą;

(4)

2013 m. rugsėjo 20 d. EFSA paskelbė mokslinę ataskaitą apie 3-monochlorpropano-1,2-diolio (3-MCPD) maiste Europoje 2009–2011 m. analizę ir preliminarius poveikio vertinimo rezultatus (4);

(5)

reikia daugiau duomenų apie MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių buvimą, kad poveikio vertinimas būtų tikslesnis;

(6)

todėl yra tikslinga rekomenduoti atlikti MCPD, MCPD esterių ir glicidilo esterių stebėseną augaliniuose aliejuose ir riebaluose, iš jų pagamintuose maisto produktuose ir maisto produktuose, kurių sudėtyje yra augalinių aliejų ir riebalų,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

Valstybės narės turėtų, aktyviai įtraukdamos pašarų ir maisto tvarkymo subjektus, atlikti 2 ir 3-MCPD, 2 ir 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių maiste stebėseną, ypač:

a)

augaliniuose aliejuose ir riebaluose ir jų gaminiuose, kaip antai margarine ir panašiuose gaminiuose;

b)

specialios mitybinės paskirties maisto produktuose, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/39/EB (5), kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose, įskaitant pradinio maitinimo kūdikių mišinius ir tolesnio maitinimo mišinius, kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 2006/141/EB (6) ir kūdikiams skirtuose specialiosios medicininės paskirties dietiniuose maisto produktuose, kaip apibrėžta Komisijos direktyvoje 1999/21/EB (7);

c)

smulkiuose konditerijos kepiniuose, duonoje ir bandelėse;

d)

(rūkytos) mėsos produktų konservuose ir (rūkytos) žuvies produktų konservuose;

e)

bulvių ar grūdų užkandžiuose, kituose keptų bulvių produktuose;

f)

maisto produktuose, kurių sudėtyje yra augalinio aliejaus, ir maisto produktuose, paruoštuose (pagamintuose) su augaliniais aliejais.

Pripažįstama, kad 2 ir 3-MCPD, 2 ir 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių analizė b–f punktuose minėtuose maisto produktuose yra labai sudėtinga ir šiuo metu dar nėra tarplaboratoriniu lyginamuoju tyrimu patvirtintų analizės metodų. Todėl, siekiant užtikrinti surinktų duomenų patikimumą, atliekant maisto produktų analizę ypatingą dėmesį būtina skirti b–f punktuose nurodytiems maisto produktams.

Todėl valstybės narės, kurios ketina atlikti 2 ir 3-MCPD, 2 ir 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių analizę b–f punktuose minėtuose maisto produktuose, gali paprašyti, jei tikslinga ir būtina, Komisijos Jungtinio tyrimų centro, Etaloninių medžiagų ir matavimų instituto (IRMM), Maisto biotechnologijų standartų skyriaus techninės pagalbos.

2.

Siekiant užtikrinti, kad iš partijų imami mėginiai būtų reprezentatyvūs, valstybės narės turėtų laikytis Komisijos reglamento (EB) Nr. 333/2007 (8) priedo B dalyje nustatytų mėginių ėmimo procedūrų.

3.

Siekiant nustatyti, ar yra su esteriu surišto MCPD ir glicidolio, rekomenduojama taikyti Amerikos naftos chemikų draugijos standartinius metodus. Tie metodai yra dujų chromatografijos ir masės spektrometrijos metodai (GC-MS), kurie buvo patvirtinti atlikus tarplaboratorinį lyginamąjį augalinių aliejų ir riebalų tyrimą ir kuriuos galima rasti www.aocs.org.

Nepageidaujamos medžiagos aptikimo riba neturėtų būti didesnė kaip 100 μg/kg atliekant MCPD ir glicidolio, surišto su riebalų rūgščių esteriais, analizę valgomuosiuose aliejuose ir riebaluose. Pageidautina, kad kitiems maisto produktams, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % riebalų, nepageidaujamos medžiagos aptikimo riba turėtų būti ne didesnė, jei ji siejama su riebalų kiekiu maiste, t. y. atliekant MCPD ir glicidolio riebalų rūgščių esterių analizę maiste, kuriame yra 20 % riebalų, nepageidaujamos medžiagos aptikimo riba neturėtų būti didesnė nei 20 μg/kg pagal bendrą masę. Maisto produktams, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 10 % riebalų, nepageidaujamos medžiagos aptikimo riba turėtų būti ne didesnė kaip 10 μg/kg pagal bendrą masę.

4.

Laboratorijos turėtų taikyti kokybiškas kontrolės procedūras, kad analizės metu būtų išvengta glicidilo esterių transformacijos į MCPD esterius ir atvirkščiai. Be to, būtina vienareikšmiškai nurodyti matuojamąjį dydį ir atskirai pranešti apie 2- ir 3- MCPD buvimą tiriamoje 2- ir 3- MCPD riebalų rūgščių esterių matricoje, kadangi abu jie vertinami kaip 3-MCPD. Atskirai turėtų būti pranešama apie šiuos matuojamuosius dydžius:

2-MCPD

3-MCPD

2-MCPD esterius

3-MCPD esterius

glicidilo esterius.

Šiuo metu nėra laisvo glicidolio buvimo (1) punkte nurodytuose maisto produktuose įrodymų. Vis dėlto, jei laisvas glicidolis būtų tiriamas, apie tai turėtų būti pranešta atskirai.

5.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad analizių rezultatai būtų reguliariai (kas šešis mėnesius) siunčiami EFSA šios organizacijos duomenų pateikimo formatu, laikantis EFSA maisto ir pašarų standartinio mėginių aprašo (SMA) gairių (9) ir papildomų EFSA konkrečių ataskaitų teikimo reikalavimų.

Siekiant užtikrinti, kad būtų pateikiama kuo daugiau naudingos turimos stebėsenos informacijos, bus parengtas supaprastintas, mažiau privalomų laukų turintis formatas.

6.

Siekiant užtikrinti vienodą šios rekomendacijos taikymą ir tyrimų rezultatų palyginamumą bus parengtos gairės.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonė dėl 3-monochlorpropano-1,2-diolio (3-MCPD), kuria atnaujinama jo 1994 m. nuomonė (priimta 2001 m. gegužės 30 d.), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  Europos Komisijos prašymu Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinės grupės (CONTAM) pateiktas pranešimas dėl 3-MCPD esterių, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf.

(4)  Europos maisto saugos tarnyba, 2013 m. 3-monochlorpropano-1,2-diolio (3-MCPD) maiste Europoje 2009–2011 m. analizė ir preliminarūs poveikio vertinimo rezultatai (angl. 2013 Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009–2011 and preliminary exposure assessment). EFSA leidinys 2013 m.; 11(9):3381, 45 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB dėl specialios mitybinės paskirties maisto produktų (OL L 124, 2009 5 20, p. 21).

(6)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, iš dalies keičianti Direktyvą 1999/21/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1).

(7)  1999 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 1999/21/EB dėl specialiosios medicininės paskirties dietinių maisto produktų(OL L 91, 1999 4 7, p. 29).

(8)  2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, 3-MCPD ir benzo(a)pireno koncentracijos maisto produktuose kontrolę (OL L 88, 2007 3 29, p. 29).

(9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm.


12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/96


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. rugsėjo 10 d.

dėl opijaus alkaloidų kaupimosi aguonų sėklose bei aguonų sėklų produktuose prevencijos ir jų kiekio tose sėklose ir jų produktuose mažinimo gerosios patirties

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/662/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

aguonų sėklos gaunamos iš daržinių aguonų (Papaver somniferum L.) Jos naudojamos grūdiniams gaminiams gaminti, patiekalams apibarstyti, pyragų įdarams, desertams ir valgomajam aliejui gaminti. Daržinėse aguonose yra narkotinių alkaloidų, pvz., morfino ir kodeino. Aguonų sėklose opijaus alkaloidų nėra arba jų yra labai mažai, tačiau jų ant sėklų gali patekti dėl vabzdžių daromos žalos arba sėklos gali būti užterštos išoriškai, kai nuimant derlių ant stiebelių (įskaitant sėklų dėžučių sieneles) esančios dulkių dalelės nusėda ant sėklų;

(2)

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (CONTAM) priėmė mokslinę nuomonę dėl žmonėms vartoti skirtose aguonų sėklose esančių opijaus alkaloidų keliamos rizikos visuomenės sveikatai (1);

(3)

įvertinus su maistu, kurio sudėtyje yra aguonų sėklų, suvartojamo morfino poveikį nustatyta, kad ūmaus poveikio etaloninė dozė (ŪPED) kai kuriems vartotojams, ypač vaikams, visoje Sąjungoje gali būti viršyta per vieną kartą;

(4)

todėl tikslinga taikyti opijaus alkaloidų kaupimosi aguonų sėklose bei aguonų sėklų produktuose prevencijos ir jų kiekio tose sėklose ir jų produktuose mažinimo gerąją patirtį,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Valstybėms narėms rekomenduojama imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad visi aguonų sėklas gaminantys ir perdirbantys veiklos vykdytojai taikytų šios rekomendacijos priede aprašytą opijaus alkaloidų kaupimosi aguonų sėklose bei aguonų sėklų produktuose prevencijos ir jų kiekio tose sėklose ir jų produktuose mažinimo gerąją patirtį.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  EFSA Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (CONTAM); Scientific Opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds. EFSA Journal 2011;9(11):2405. [150 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2405. Adresas internete: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


PRIEDAS

I.   Opijaus alkaloidų kaupimosi augimo, derliaus nuėmimo ir saugojimo metu prevencijos geroji žemės ūkio patirtis

Morfinas ir kiti alkaloidų junginiai kaupiasi daugiausia dėl išorės taršos, visų pirma dėl netinkamos augalų apsaugos ir derliaus nuėmimo bei valymo procedūrų. Kiti veiksniai, turintys įtakos alkaloidų kaupimuisi aguonų sėklose ir jų produktuose: aguonų veislė ir augimo sąlygos, kaip antai nepalankūs veiksniai (sausra ir grybelis). Be to, prie aguonų sėklų taršos labai daug prisideda vabzdžiai.

Aguonų veislių pasirinkimas

Aguonų veisles galima suskirstyti į dvi kategorijas:

a)

aguonų veislės, kurios auginamos tik maistui skirtų aguonų sėklų gamybai. Šių veislių aguonose opijaus alkaloidų yra mažai;

b)

aguonų veislės, kurios auginamos farmacijos tikslais, bet jų sėklos kaip šalutiniai produktai naudojamos maistui. Palyginti su ankštimis ir stiebeliais, aguonų sėklose yra gana nedaug opijaus alkaloidų.

Tinkama kenkėjų ir ligų kontrolė

Ne visi šiame skirsnyje nurodyti kenkėjai ir ligos aptinkami visuose Sąjungos gamybos regionuose. Todėl šių kenkėjų ir ligų kontrolės priemonės yra aktualios tik tuose gamybos regionuose, kur jų aptinkama.

Aguonos kenčia nuo dviejų pagrindinių ligų: Peronospora arboresces (netikroji miltligė) ir Pleospora papaveracea. Šių grybelių grybiena įsiskverbia į sėklų dėžutes, todėl gaunamas prastos kokybės derlius – per anksti subrendusios tamsios arba juodos sėklos. Dėl ligų taip pat pablogėja juslinės aguonų savybės, t. y. skonis ir spalva, ir šių pelėsio paveiktų kitokios spalvos sėklų valymo konvejeryje neįmanoma visiškai atskirti.

Maisto kokybė iš esmės sumažėja ir dėl aguonų kenkėjų, kurie puola augalus vėlesnėse augimo stadijose. Dažniausiai tai sėklų dėžučių straubliukai (Neoglycianus maculalba) ir sėklų dėžučių gumbauodžiai (Dasineura papaveris). Sėklų dėžučių straubliukai deda kiaušinėlius jaunose nesunokusiose sėklų dėžutėse. Aguonų galvutėse išsiritusios lervos minta sėklų dėžučių turiniu (nokstančiomis aguonų sėklomis), užteršia sėklų dėžučių vidų, pažeidžia aguonų sėklas ir galiausiai išgraužusios skylutes išlenda iš sėklų dėžučių. Per šias skylutes į sėklų dėžutes kiaušinėlius deda sėklų dėžučių gumbauodžiai. Prinokusioje sėklų dėžutėje gali būti iki 50 oranžinių lervų, kurios ją galutinai sunaikina. Sėklos pajuosta, nepakankamai išsivysto ir tampa netinkamos valgyti.

Svarbiau yra tai, kad grybienai ir straubliukams įsiskverbus į sėklų dėžutes sėklos užteršiamos išsiskyrusiu pieniniu aguonų skysčiu ir lateksu. Su šiomis problemos susiduriama auginant visas aguonas.

Todėl rekomenduojama tinkamai kontroliuoti šias ligas ir kenkėjus, jei jų aptinkama.

Blogų derliaus nuėmimo sąlygų, kurias lemia išguldyti pasėliai, prevencija

Išguldymo galima iš esmės išvengti sėjant aguonas atitinkamu tankiu.

Siekiant sumažinti stiebo pailgėjimą, augimo etapu, per kurį augalas pailgėja, maistui skirtoms aguonoms gali būti naudojami augimo reguliatoriai. Auginant farmacijos tikslams skirtas aguonas augimo reguliatoriai paprastai nenaudojami, nes dėl jų pakinta alkaloidų biosintetinimo procesas. Reguliuojant augimą užtikrinamas ne tik trumpesnis stiebas, bet ir stipresnė apatinė stiebo dalis. Trumpi ir tvirti augalai yra atsparesni išguldymui, ypač formuojantis jaunoms sėklų dėžutėms ir joms nokstant.

Išguldytų aguonų sėklos sunoksta nevienodai ir nuimant derlių jos užteršiamos alkaloidais. Išguldyti augalai dažniausiai išleidžia naujus ūglius. Šių jaunų stiebelių sėklų dėžutės sunoksta vėliau. Nuimant aguonų derlių nokimo procesas turėtų būti reguliuojamas, nes nesunokusių aguonų sėklų dėžutėse yra latekso. Nuimant derlių jos sutraiškomos ir iš pientakių išsiskiria lateksas, todėl aguonų sėklų paviršius tiesiogiai užteršiamas opijaus alkaloidais, kurie vėliau išdžiūsta. Aguonų kokybė, išvaizda ir ypač juslinės savybės taip pat pablogėja dėl nesunokusiose sėklų dėžutėse esančių parudavusių sėklų.

Siekiant užtikrinti, kad nuimant derlių visos sėklų dėžutės būtų visiškai sudžiūvusios, pagal nacionalines augalų apsaugos produktų registracijos ir jų naudojimo sąlygų taisykles galima naudoti džioviklį.

Derliaus nuėmimas

Maistui skirtų aguonų derlius nuimamas esant ne didesniam kaip 10 % drėgniui. Nuimant derlių sėklų drėgnis paprastai siekia 6–10 %. Jei dėl klimato sąlygų aguonų sėklų derliaus negalima nuimti pirmiau nurodytomis sąlygomis, aguonos surenkamos su stiebeliais ir nedelsiant džiovinamos ore ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje. Tačiau tokiomis aplinkybėmis dėl bet kokio delsimo kyla rizika, kad bus padarytas neigiamas poveikis sėklų kokybei tiek jų juslinių savybių, tiek sėklų kaip žmonėms vartoti skirto maisto produkto fizinių, cheminių ir mikrobiologinių savybių atžvilgiu.

Farmacijos tikslams auginamų aguonų derlius kartais nuimamas esant didesniam drėgniui, tačiau iš karto po derliaus nuėmimo jos išdžiovinamos ir – dar svarbiau – atvėsinamos. Išdžiovinus ir atvėsinus sėklas jų drėgnis yra apie 8–9 %.

Maistui skirtų aguonų derlius nuimamas naudojant kombainus, pritaikytus mažų sėklų derliui nuimti. Aguonoms būtina specialiai pritaikyti atskiras mašinų dalis, nes aguonų sėklos yra labai jautrios mechaniniams pažeidimams. Maistui skirtų aguonų sėklų sudėtyje yra 45–50 % aliejaus. Pažeidus aguonų sėklą jos paviršius išsitepa aliejumi, ant kurio prilimpa sutraiškytų sėklų dėžučių dulkės. Dėl prilipusių dulkių padidėja opijaus alkaloidų koncentracija ant aguonų sėklų. Be to, aguonų aliejus yra nepatvarus ir labai greitai oksiduojasi. Taigi dėl pažeistų sėklų gerokai pablogėja tiek maistui skirtų aguonų juslinės savybės, tiek jų patvarumas, be to, užteršiamos kitos sėklos ir padidėja opijaus alkaloidų kiekis.

Nuimant farmacijos tikslams auginamų aguonų derlių svarbu, kad būtų renkamos tik ankštys ir nedidelė stiebelio dalis. Todėl derliui nuimti turėtų būti naudojamas pašarų kombainas su specialiai pritaikytu rinktuvu, kuris surenka tik viršutinę augalo dalį. Naudojant pašarų kombainą surenkama tik reikalinga augalo dalis, taigi sumažėja užteršimo galimybė.

Kondicionavimas po derliaus nuėmimo

Aguonų sėklose opijaus alkaloidų nėra arba jų yra palyginti nedaug. Kalbant apie opijaus alkaloidų kiekį ant aguonų sėklų turimos omenyje ant stiebelių (sėklų dėžučių sienelių) esančios smulkios dulkių dalelės. Todėl nuėmus derlių jį būtina išvalyti arba perdirbti, neatsižvelgiant į tai, ar dulkių sudėtyje yra daug ar mažai opijaus alkaloidų.

Po derliaus nuėmimo ir prieš naudojant aguonų sėklas maistui jos turėtų būti išvalytos, dulkių dalelės ir kitos priemaišos turėtų būti pašalintos siurbliu, kol galiausiai išgaunamas didesnis kaip 99,8 % grynumas.

Saugojimas

Jei aguonų sėklos turi būti saugomos prieš galutinį kondicionavimą, jos turėtų būti surenkamos su aguonų stiebeliais ir tinkamai vėdinamos ant grotelių su aktyvia ventiliacija, siekiant užtikrinti, kad drėgnis neviršytų 8–10 %.

Ilgalaikiam saugojimui su ventiliacija turėtų būti naudojamas neapdorotas, t. y. iš anksto nepašildytas, oras.Tokiu būdu apdorotas aguonų sėklas galima saugoti 12 mėnesių ir jų kokybė iš esmės nepakinta.

Išvalytos aguonų sėklos turėtų būti laikomos vėdinamose talpyklose arba didmaišiuose ar maišuose, sertifikuotuose nefasuotiems maisto produktams pakuoti, ir tiesiogiai nesiliesti su saugojimo vietos grindimis.

Ženklinimas

Jei aguonų sėklas prieš žmonėms jas vartojant arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąją dalį reikia papildomai apdoroti siekiant sumažinti opijaus alkaloidų kiekį, tokios aguonų sėklos turėtų būti tinkamai paženklinamos nurodant, kad prieš žmonėms jas vartojant arba naudojant kaip maisto produktų sudedamąją dalį jos turi būti fiziškai apdorotos siekiant sumažinti opijaus alkaloidų kiekį.

II.   Opijaus alkaloidų kaupimosi perdirbimo metu prevencijos geroji patirtis

Opijaus alkaloidų kiekį aguonų sėklose galima sumažinti keliais paruošiamojo apdorojimo ir maisto perdirbimo metodais. Įrodyta, kad perdirbant maistą alkaloidų kiekį galima sumažinti iki maždaug 90 %, o derinant paruošiamąjį apdorojimą ir terminį apdorojimą netgi beveik visiškai juos pašalinti.

Veiksmingiausi metodai – plovimas ir mirkymas, terminis apdorojimas bent aukštesnėje kaip 135 °C temperatūroje, bet geriau aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, terminis apdorojimas žemesnėje temperatūroje (pvz., 100 °C) kartu su apdorojimu drėgme arba plovimu bei malimu bei įvairių apdorojimo metodų deriniai.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra aguonų sėklų, prieš juos patiekiant paprastai apdorojami keliais metodais.

Duonos ir bandelių puošimui daugiausia naudojamos sveikos ir neapdorotos aguonų sėklos, kurios, išskyrus kepimą, kitaip neapdorojamos.

Kitiems maisto produktams skirtos aguonų sėklos paprastai sumalamos prieš jomis apibarstant patiekalo paviršių arba prieš jas naudojant grūdiniams gaminiams gaminti. Aguonų sėklos taip pat naudojamos kaip aguonų sėklų įdaras, kurį sudaro maltos aguonų sėklos, cukrus, skystis (vanduo arba pienas), taip pat kitos galimos sudedamosios dalys ir prieskoniai. Prieš naudojant maistui ruošti aguonų sėklų įdaras paprastai termiškai apdorojamas. Pagal tam tikras gastronomines tradicijas svarbi valgio dalis yra žalios (sveikos arba maltos) aguonų sėklos, kurios niekaip termiškai neapdorojamos.

Taigi, maisto produktų sudėtyje esančios aguonų sėklos dažnai apdorojamos derinant skirtingus procesus, įskaitant malimą, maišymą su skysčiu, terminį apdorojimą ir kartais netgi kelis terminio apdorojimo etapus. Nors po vieno apdorojimo etapo aguonų sėklų alkaloidų kiekis gali labai nesumažėti, derinant paruošiamąjį apdorojimą (pvz., aguonų sėklų įdaro perdirbimą) ir vėliau terminį apdorojimą (pvz., kepimą) aguonų sėklų alkaloidų kiekį galima sumažinti iki nenustatomo lygio. Derinant techninio masto plovimą ir džiovinimą net ir labai užterštose žalių aguonų sėklų partijose morfino koncentracija (pradinė koncentracija buvo 50–220 mg morfino/kg) sumažėjo iki mažesnės nei 4 mg morfino/kg koncentracijos ir nei kokybė, nei juslinės savybės dėl to nenukentėjo.

Lentelėje pateikiami rekomenduojami paruošiamojo apdorojimo ir perdirbimo metodai, kuriais sumažinamas alkaloidų kiekis aguonų sėklose ir aguonų sėklų produktuose.

Tačiau būtina pateikti šias pastabas:

nerekomenduojama taikyti terminio apdorojimo prieš galutinį maisto perdirbimą, nes taip suardomi riebalai ir aguonos gali apkarsti bei prarasti joms būdingą skonį;

jei siekiant sumažinti aguonų sėklų alkaloidų kiekį jas būtina plauti vandeniu ar mirkyti jame, tai turėtų būti atliekama netrukus po derliaus nuėmimo. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad dėl to gali nukentėti aguonų sėklų kokybė ir (arba) sutrumpėti jų galiojimo terminas.

Lentelė

Rekomenduojami paruošiamojo apdorojimo ir perdirbimo metodai, kuriais sumažinamas alkaloidų kiekis aguonų sėklose ir aguonų sėklų produktuose

Paruošiamojo apdorojimo ir perdirbimo metodai

Papildomos sąlygos

Poveikis

Kiekybinė poveikio išraiška

Plovimas vandeniu arba mirkymas jame

Laikas (5 min.)

Ilgesnis laikas ir aukštesnė temperatūra (30 sek. – 2 min. – 30 min.) vandenyje, kurio temperatūra yra

Sumažėja alkaloidų kiekis

46 % ↓

15 °C

60 °C

100 °C

60 %–75 % ↓

80 %–95 % ↓

80 %–100 % ↓

Plovimas vieną kartą silpnai rūgštinėje terpėje

40 % ↓

Apdorojimas tam tikroje temperatūroje/terminis apdorojimas

Duonos kepimas

135 °C

220 °C

200 °C + malimas

Sumažėja alkaloidų kiekis

~10–50 % ↓

~30 % ↓

~80–90 % ↓

~90 % ↓

Malimas

Deguonis (didelis aktyvusis paviršius)

Didesnis pH

Greičiau skyla morfinas, susidaro pseudomorfinas, pagerėja produkto aromatas.

~25–34 % ↓

Šviesa

 

Nedidelis poveikis skilimo greičiui

 

Kombinuotas paruošiamasis apdorojimas

Plovimas (100 °C, 1 min.) + skrudinimas (200 °C, 20 min.)

Sumažėja alkaloidų kiekis

98–100 % ↓

Plovimas (100 °C, 1 min.) + džiovinimas (90 °C, 120 min.)

99 % ↓

Apdorojimas drėgme su garais (100 °C, 10 min.) + džiovinimas (90 °C, 120 min.)

50–75 % ↓

Apdorojimas drėgme (100 °C, 10 min.) + malimas + džiovinimas (90 °C, 120 min.)

90–98 % ↓

Paruošiamasis apdorojimas + kepimas

Malimas + kepimas

Derinant paruošiamąjį apdorojimą drėgme ir paruošiamąjį terminį apdorojimą ir po to taikant sausą terminį apdorojimą labai sumažėja alkaloidų kiekis

80–95 % ↓

Kombinuotas paruošiamasis apdorojimas garais + malimas + kepimas

90–95 % ↓

Kombinuotas paruošiamasis apdorojimas plaunant + malimas + kepimas

100 % ↓


Klaidų ištaisymas

12.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/101


2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimo 2014/451/ES dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijoje Libijoje (EUBAM Libya) pasirašymo ir sudarymo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 205, 2014 m. liepos 12 d. )

2 puslapyje pavadinimas:

yra:

„TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijoje Libijoje (EUBAM Libya) pasirašymo ir sudarymo

(2014/451/ES)“

turi būti:

„TARYBOS SPRENDIMAS 2014/451/BUSP

2014 m. gegužės 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijoje Libijoje (EUBAM Libya) pasirašymo ir sudarymo“