ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 270

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. rugsėjo 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 957/2014, kuriuo dėl montano rūgšties esterių (E 912) išbraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas ( 1 )

1

 

 

2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 958/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/657/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo priimamas eksportuojančių gamintojų grupės kartu su Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmais (CCCME) pateiktas pasiūlymas dėl patikslinimų, susijusių su Įgyvendinimo sprendime 2013/707/ES nurodyto įsipareigojimo įgyvendinimu

6

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

11.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 957/2014

2014 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo dėl montano rūgšties esterių (E 912) išbraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leistinų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) nustatytos Reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(3)

montano rūgšties esteriai (E 912) yra vaškai, kuriuos pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedą leidžiama naudoti kaip glazūros medžiagą citrusinių vaisių, melionų, papajų, mangų, avokadų ir ananasų paviršiui apdoroti;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) turi atlikti pakartotinį visų maisto priedų, kuriuos buvo leista naudoti Sąjungoje iki 2009 m. sausio 20 d., rizikos vertinimą;

(5)

tuo tikslu Komisijos reglamente (ES) Nr. 257/2010 (3) yra nustatyta maisto priedų pakartotinio vertinimo programa. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 257/2010 maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, pakartotinis vertinimas turi būti baigtas iki 2018 m. gruodžio 31 d. Vis dėlto tam tikriems maisto priedams, įskaitant montano rūgšties esterius (E 912), teikiama pirmenybė ir jie turėtų būti įvertinti anksčiau;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 257/2010 6 straipsnio 1 dalį suinteresuotasis (-ieji) verslo subjektas (-ai) ir bet kuri kita suinteresuotoji šalis per Tarnybos kvietime teikti duomenis nustatytą laikotarpį pateikia duomenis, susijusius su maisto priedo pakartotiniu vertinimu;

(7)

2012 m. vasario 15 d. Tarnyba paskelbė viešą kvietimą teikti mokslinius duomenis apie montano rūgšties esterius (E 912) (4) ir paprašė suinteresuotąsias šalis ir suinteresuotuosius subjektus pateikti prašomus duomenis arba informaciją iki 2012 m. birželio 1 d.;

(8)

2013 m. birželio 7 d. Tarnyba pateikė mokslinę nuomonę (5) dėl montano rūgšties esterių (E 912) kaip maisto priedų pakartotinio vertinimo. Nuomonėje teigiama, kad duomenų apie montano rūgšties esterių toksikokinetiškumą ir toksinį poveikį reprodukcijai ir vystymuisi nėra. Turimi duomenys apie montano rūgšties esterių trumpalaikį ir poūmį toksiškumą, genotoksiškumą, lėtinį toksiškumą ir kancerogeniškumą yra riboti. Duomenų apie naudojimą nepateikta. Tarnyba, remdamasi šiais apribojimais, padarė išvadą, kad montano rūgšties esterių kaip maisto priedų vertinti nebuvo įmanoma;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 257/2010 6 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu suinteresuotasis (-ieji) verslo subjektas (-ai) ir bet kuri kita suinteresuotoji šalis nepateikė Tarnybai konkretaus maisto priedo pakartotiniam vertinimui užbaigti reikalingos informacijos iki nustatyto termino, maisto priedas gali būti išbraukiamas iš Sąjungos sąrašo laikantis Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos. Todėl šio maisto priedo specifikacijos taip pat turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (ES) Nr. 231/2012;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 10 straipsnio 3 dalį patvirtintų Sąjungos maisto priedų sąrašas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008 (6) nustatyta tvarka;

(11)

Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujinamas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(12)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas turėtų būti iš dalies pakeisti išbraukiant montano rūgšties esterius (E 912) iš Sąjungos leidžiamų naudoti maisto priedų sąrašo, kadangi dėl naujausių mokslinių įrodymų trūkumo jų buvimo sąraše daugiau nebegalima pateisinti;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Maisto produktais, kurių sudėtyje yra montano rūgšties esterių (E 912), kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti prekiaujama, kol baigsis jų atsargos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(3)  2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 80, 2010 3 26, p. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):3236.

(6)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalies 3 skirsnyje „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ išbraukiamas maisto priedui E 912 skirtas įrašas.

2)

E dalyje išbraukiamas 4.1.1 maisto produktų kategorijos „Švieži vaisiai ir daržovės“ maisto priedui E 912 skirtas įrašas.


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede išbraukiamas maisto priedui E 912 skirtas įrašas.


11.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 958/2014

2014 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

65,0

TR

64,5

ZZ

64,8

0707 00 05

TR

127,2

ZZ

127,2

0709 93 10

TR

129,7

ZZ

129,7

0805 50 10

AR

192,2

BR

100,4

CL

207,8

IL

182,0

UY

169,8

ZA

173,9

ZZ

171,0

0806 10 10

BR

171,0

EG

167,7

TR

121,9

ZZ

153,5

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,1

CL

105,4

NZ

131,8

US

129,1

ZA

135,3

ZZ

102,9

0808 30 90

TR

134,1

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,6

0809 30

TR

136,3

ZZ

136,3

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

11.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 270/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo priimamas eksportuojančių gamintojų grupės kartu su Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmais (CCCME) pateiktas pasiūlymas dėl patikslinimų, susijusių su Įgyvendinimo sprendime 2013/707/ES nurodyto įsipareigojimo įgyvendinimu

(2014/657/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis),

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal pagrindinio antidempingo reglamento 15 straipsnio 1 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 25 straipsnį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2012 m. rugsėjo 6 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) inicijavo antidempingo tyrimą dėl į Sąjungą importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) kilmės fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų ir plokštelių) (3). 2012 m. lapkričio 8 d. Komisija inicijavo antisubsidijų tyrimą dėl šio importo (4).

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 513/2013 (5) Komisija nustatė laikinąjį antidempingo muitą į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms).

(3)

Sprendimu 2013/423/ES (6) Komisija priėmė eksportuojančių gamintojų grupės kartu su Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmais (CCCME) pasiūlytą įsipareigojimą dėl kainos, susijusį su laikinuoju antidempingo muitu. Reglamentu (ES) Nr. 748/2013 (7) Komisija iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 513/2013 ir nustatė šiam įsipareigojimui, susijusiam su laikinuoju antidempingo muitu, priimti būtinus techninius pakeitimus.

(4)

Gavusi pranešimą apie iš dalies pakeistą eksportuojančių gamintojų grupės kartu su CCCME pasiūlytą įsipareigojimą, Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (8) Komisija patvirtino iš dalies pakeisto įsipareigojimo (toliau – įsipareigojimas) priėmimą galutinių priemonių taikymo laikotarpiui.

(5)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (9) Taryba importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), dėl kurių neprisiimtas įsipareigojimas, nustatė galutinį antidempingo muitą.

(6)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (10) Taryba importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams), dėl kurių neprisiimtas įsipareigojimas, taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą.

B.   ĮSIPAREIGOJIMAS

1.   Įsipareigojimo įgyvendinimas

(7)

Priėmus Įgyvendinimo sprendimą 2013/707/ES, „EU ProSun“, antidempingo ir antisubsidijų skundus pateikusi asociacija, suabejojo dėl pagal įsipareigojimą numatyto kainų koregavimo mechanizmo įgyvendinimo. „EU ProSun“ manymu, ji negalėjo tinkamai pasinaudoti savo teisėmis į gynybą, nes nekonfidencialioje įsipareigojimo teksto versijoje esą nebuvo aiškiai nurodyta, kad „Bloomberg“ tarptautinės kainos, kurios yra kainų koregavimo pagrindas, yra išreikštos eurais. Priešingai nei iš pradžių manė Komisijos tarnybos bei eksportuojantys gamintojai kartu su CCCME, „EU ProSun“ manė, kad tarptautinės momentinės kainos, pateiktos „Bloomberg“ duomenų bazėje, neturėtų būti perskaičiuojamos iš JAV dolerių į eurus. Tokia nuomonė taip pat buvo išreikšta per 2014 m. balandžio 10 d. ir 2014 m. gegužės 14 d. klausymus, kuriuose dalyvavo Prekybos generalinio direktorato (Prekybos GD) bylas nagrinėjantis pareigūnas.

(8)

Kiti iškelti klausimai buvo susiję su įsipareigojimo įgyvendinimu, kiek tai susiję su kaina ir elementų metinio lygio koregavimu, taip pat su orientaciniu suvartojimo kiekiu 2013 m., įtrauktu į skaičiavimus, dėl kurių pirmąkart pakoreguotas metinis lygis. Šiuos klausimus „EU ProSun“ ir Komisijos tarnybos jau išsiaiškino.

(9)

Atsižvelgdama į gautas „EU ProSun“ pastabas, 2014 m. gegužės 2 d. Komisija paprašė eksportuojančių gamintojų kartu su CCCME pateikti pastabų. 2014 m. gegužės 13 d. atsakyme, papildytame 2014 m. birželio 16 d., CCCME išreiškė nuomonę, kad perskaičiuoti valiutą iš JAV dolerių į eurus buvo būtina siekiant įgyvendinti įsipareigojimą. 2014 m. birželio 12 d. klausyme, kuriame dalyvavo Prekybos GD bylas nagrinėjantis pareigūnas, CCCME tą nuomonę pakartojo. 2014 m. liepos 15 d. rašte „EU ProSun“ pateikė pastabas dėl klausyme išreikštos CCCME nuomonės. 2014 m. birželio 13 d., remdamasi įsipareigojimo nuostatomis, Komisija paprašė konsultacijų su eksportuojančiais gamintojais bei CCCME. Prašymas buvo susijęs valiuta, kuri turėtų būti naudojama kainų koregavimo mechanizmo reikmėms. Komisija pažymėjo, kad valiuta nebuvo aiškiai nurodyta įsipareigojime, todėl kainų koregavimo mechanizmą reikėtų papildomai teisiškai patikslinti. 2014 m. liepos 1 d. eksportuojantys gamintojai kartu su CCCME patenkino prašymą surengti konsultacijas. 2014 m. liepos 9 d. pagal atitinkamą įsipareigojimo nuostatą surengtos CCCME ir Komisijos konsultacijos, kuriose siekta išspręsti šiuos techninius klausimus. 2014 m. liepos 24 d. eksportuojantys gamintojai kartu su CCCME pateikė pranešimą (toliau – CCCME pranešimas), kuriame pasiūlė patikslinti kainų koregavimo mechanizmą – papildyti atitinkamas įsipareigojimo nuostatas.

(10)

Suinteresuotosioms šalims suteikta galimybė susipažinti su CCCME pranešimu, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą, kiek tai susiję su tam tikrų įsipareigojimo nuostatų įgyvendinimu. 2014 m. liepos 28 d. ir liepos 30 d. raštuose „EU ProSun“ pareiškė nepritarianti pasiūlytam įsipareigojimo įgyvendinimo patikslinimui. Ji taip pat paprašė, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos GD pareigūnas, ir 2014 m. liepos 31 d. surengtas klausymas. 2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisija suinteresuotosioms šalims pranešė apie esmines faktines ir teisines aplinkybes, kuriomis remdamasi ji ketino priimti pasiūlytą patikslinimą. Ji paragino suinteresuotąsias šalis pareikšti nuomonę. 2014 m. rugpjūčio 6 d., 2014 m. rugpjūčio 14 d. ir pavėluotai 2014 m. rugpjūčio 25 d.„EU ProSun“ pakartojo nepritarianti pasiūlytam patikslinimui.

2.   Vertinimas

(11)

Dabar Komisija turi nuspręsti, ar gali priimti CCCME pranešime pasiūlytą patikslinimą. „EU ProSun“ tam prieštarauja, remdamasi penkiais argumentais. Šio sprendimo tikslas – techninis patikslinimas, o ne jau galiojančių priemonių peržiūra. Todėl „EU ProSun“ argumentai gali būti vertinami tik tokiu mastu, kokiu jie yra susiję su šio sprendimo taikymo sritimi.

(12)

Pirma, „EU ProSun“ nepritarė teiginiui, kad pagal įsipareigojimą „Bloomberg“ tarptautines kainas esą galima perskaičiuoti į eurus. Todėl, jos nuomone, jeigu būtų priimtas įsipareigojimo įgyvendinimo patikslinimas, įsipareigojimas būtų iš dalies pakeistas, o tai neleistina. Išklausiusi šalis Komisija pakartoja, kad įsipareigojimo tekstas yra neaiškus, nes jame aiškiai nenumatytas valiutos perskaičiavimas, tačiau jis nedraudžiamas, todėl, siekiant teisinio tikrumo, patikslinimas yra tikslingas. Be to, CCCME pranešime pateiktas išaiškinimas atitinka įsipareigojimo logiką ir bendrą struktūrą, kaip nustatyta bendrajame susitarime.

(13)

Komisija pabrėžia, kad „Bloomberg“ tarptautinių kainų perskaičiavimas į eurus buvo dalis bendrojo įsipareigojimo šalių susitarimo. Be to, perskaičiuoti „Bloomberg“ tarptautines kainas į eurus būtina, nes jos naudojamos kaip kontrolinis dydis koreguojant mažiausias importo kainas (MIK), kurios išreiškiamos eurais. Dėl paties perskaičiavimo dempingas arba subsidijavimas netampa labiau (ar mažiau) žalingas, nes valiutos kursas gali svyruoti į abi puses – aukštyn ir žemyn. Tai automatinis eurais reiškiamų pradinių MIK koregavimo mechanizmas. Bet kuriuo atveju valiutos kursas yra veiksnys, į kurį taip pat atsižvelgia įvairūs ekonominės veiklos vykdytojai, vykdydami pardavimą tam tikroje rinkoje (šiuo atveju tai Sąjungos rinka).

(14)

Antra, „EU ProSun“ tvirtino, kad pritarimas siūlomam įsipareigojimo įgyvendinimo patikslinimui lemtų MIK mažėjimo spiralę. Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi, kad pagal koregavimo mechanizmą užkertamas kelias kainų mažėjimo (arba didėjimo) spiralės rizikai, nes užtikrinamas grįžimas prie pradinių MIK, jei kainų skirtumas tam tikru ketvirčiu yra mažesnis nei tam tikra procentinė dalis. Be to, Komisija pažymi, kad laikoma, kad „Bloomberg“ skelbiamos kainų kotiruotės atspindi saulės energijos plokščių kainas visame pasaulyje ir yra grindžiamos įvairių šalių gamintojų skirtingose nacionalinėse rinkose taikomų kainų imtimi. Pasak Europos fotovoltinės pramonės asociacijos (EPIA), 2013 m. Europos rinkoje buvo naudojama maždaug 28 proc. pasaulio saulės energijos plokščių (10 975 MW iš 38 358 MW naujai įdiegtų pajėgumų) (11). Taigi sandoriai, kuriems taikomas įsipareigojimas, sudaro gerokai mažiau nei 28 proc. visų pasaulinių sandorių, kuriuos atspindi „Bloomberg“ tarptautinės kainos. Todėl MIK pakeitimo poveikis „Bloomberg“ tarptautinėms kainoms yra ribotas. Taigi teiginys, kad MIK koregavimo mechanizmas lemtų kainų mažėjimo spiralę, yra klaidingas.

(15)

Trečia, „EU ProSun“ teigė, kad Komisija turėtų remtis tarptautinėmis kainomis, išskyrus Kinijos kainas. Komisija pažymėjo, kad ši galimybė yra paminėta įsipareigojimo tekste kaip antroji, kuri dar nėra taikoma. Ją būtų galima apsvarstyti ateityje, atlikus atitinkamas procedūras.

(16)

Ketvirta, „EU ProSun“ teigė, kad pakoregavus MIK nėra pašalinama žala Sąjungos pramonei. Komisija pažymi, kad įsipareigojimas nuo pat pradžių apėmė pradines MIK ir kainos koregavimą. Todėl Įgyvendinimo sprendime 2013/707/ES pateiktas vertinimas, susijęs su atitiktimi pagrindiniuose antidempingo ir antisubsidijų reglamentuose įtvirtintiems įsipareigojimų priimtinumo reikalavimams, taip pat apima kainų koregavimą. Šis kainų koregavimas yra automatinis. MIK ir kainų koregavimo mechanizmas taikomi atsižvelgiant į pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnyje ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 13 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

(17)

Penkta, „EU ProSun“ teigė, kad CCCME pranešimas nebūtų ekonomiškai pagrįstas. Pirmasis ekonominis argumentas yra tas, kad „Bloomberg“ duomenų bazė yra indeksas, o ne aiški kainų kotiruotė, nes kainos skirtingose rinkose standartizuojamos JAV doleriais. Komisija pažymi, kad įsipareigojime kalbama apie „vidutines kainas“, todėl jis grindžiamas prielaida, kad „Bloomberg“ duomenų bazėje pateikiamos kainų kotiruotės. Neginčijama, kad „Bloomberg“ duomenų bazė yra kainų rinkinys, pateikiamas JAV doleriais. Tačiau MIK reiškiamos eurais. Todėl tikslinga minėtas kotiruotes perskaičiuoti į eurus, kad būtų aišku, kokiomis kainomis eurais saulės energijos plokštes galima įsigyti pasaulinėje rinkoje. Kadangi Sąjungoje sutartys dažniausiai sudaromos eurais, Komisija mano, kad tarptautinių kainų tendencijų poveikiui padėčiai Europos Sąjungoje įvertinti labiau tinka naudoti vidutines kainas eurais. Antrasis ekonominis argumentas susijęs su koregavimo mechanizmo tikslu ir klausimu, ar šis tikslas panašus į tikslus, įtvirtintus kituose įsipareigojimuose, kurie buvo grindžiami žaliavų kaina. Pirma, Komisija pažymi, kad Sprendimo 2013/423/ES 4 konstatuojamojoje dalyje iš tiesų nurodyta, kad koregavimo mechanizmo tikslas šiuo atveju yra toks pats kaip ankstesniuose įsipareigojimuose taikytų koregavimo mechanizmų tikslas, nors dėl techninių priežasčių šiuo atveju ir nebuvo galima naudoti žaliavų kainos. Antra, MIK yra grindžiamos ne Sąjungos gamintojų gamybos sąnaudomis, įskaitant pagrįstą pelną, o Sprendimo 2013/423/ES 7 konstatuojamojoje dalyje ir Įgyvendinimo sprendimo 2013/707/ES 22 konstatuojamojoje dalyje nurodyta metodika.

3.   Pasiūlymo patikslinti įsipareigojimo įgyvendinimą priėmimas

(18)

Komisija mano, kad siūlomas patikslinimas priklauso įsipareigojimo taikymo sričiai, kaip pripažinta Įgyvendinimo sprendime 2013/707/ES.

(19)

Atsižvelgiant į įgyvendinant įsipareigojimą trečiųjų šalių išreikštą susirūpinimą, tikslinga priimti siūlomą įsipareigojimo įgyvendinimo patikslinimą ir baigti konsultacijas su eksportuojančiais gamintojais bei CCCME. Suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais grindžiamas šis sprendimas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamas Įgyvendinimo sprendimo 2013/707/ES priede nurodytų eksportuojančių gamintojų kartu su Kinijos įrenginių ir elektronikos gaminių importo ir eksporto prekybos rūmais (CCCME) pateiktas pasiūlymas dėl patikslinimų, susijusių su įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš jos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), įgyvendinimu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)  OL C 269, 2012 9 6, p. 5.

(4)  OL C 340, 2012 11 8, p. 13.

(5)  OL L 152, 2013 6 5, p. 5.

(6)  OL L 209, 2013 8 3, p. 26.

(7)  OL L 209, 2013 8 3, p. 1.

(8)  OL L 325, 2013 12 5, p. 214.

(9)  OL L 325, 2013 12 5, p. 1.

(10)  OL L 325, 2013 12 5, p. 66.

(11)  2014–2018 m. pasaulinės fotoelektros rinkos perspektyva („Global Market Outlook for Photovoltaic“), p. 18.