ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 243

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. rugpjūčio 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 887/2014 dėl Europos vynuogynų statistikos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1337/2011 techninio formato ( 1 )

1

 

*

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 888/2014, kuriuo uždraudžiamas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Sąjungą

21

 

*

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 889/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos, susijusios su reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo ir įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo programų bendrų saugumo reikalavimų pripažinimu ( 1 )

39

 

*

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 890/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga metobromuronas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

42

 

*

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 891/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga aminopiralidas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

47

 

 

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 892/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

52

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/531/ES

 

*

2014 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vidaus žaliuzių Europos standartų EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir tam tikrų Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 sąlygų atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB bendrajam saugos reikalavimui ir dėl nuorodų į šiuos standartus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  ( 1 )

54

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 887/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

dėl Europos vynuogynų statistikos perdavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1337/2011 techninio formato

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių augalų statistikos (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1337/2011 nustatyta palyginamos Europos daugiamečių augalų statistikos rengimo sistema;

(2)

reikėtų tiksliai nustatyti vynuogynų statistinių duomenų perdavimo struktūrą ir keitimosi jais standartą;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio statistinių duomenų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės siunčia vynuogynų statistinius duomenis, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1337/2011 II priede, laikydamosi struktūros, nustatytos SDMX duomenų struktūros apibrėžtyse. Jos siunčia duomenis Europos Komisijai (Eurostatui) naudodamos vieno langelio sistemą arba užtikrina prieigą prie duomenų, kad Europos Komisija (Eurostatas), naudodama vieno langelio sistemą, galėtų juos išgauti.

2 straipsnis

Europos Komisijai (Eurostatui) siunčiamų vynuogynų statistinių duomenų struktūra nustatyta priede.

3 straipsnis

Pateikiami visų atskirų privalomų kintamųjų ir visų suvestinių rodiklių duomenys.

4 straipsnis

Duomenys pateikiami hektarais ir ūkių skaičiais.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2011 12 30, p. 7.


PRIEDAS

Perduodamų vynuogynų statistinių duomenų struktūra

Į perduodamas rinkmenas įtraukiama ši informacija:

1 lentelė

Vynuogininkystės ūkiai pagal produkcijos rūšį

Numeris

Laukas

Pastabos

1.

Regionas/Šalis

NUTS 0/NUTS 2 kodai, apibrėžti pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1319/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 342, 2013 12 18)

2.

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2015, 2020 m. ir t. t.)

3.

Gamybos tipas

Žymos pateikiamos 5 lentelėje

4.

Stebinio vertė

Skaitinė (plotas, šimtųjų tikslumu)

5.

Vienetas

Žymos pateikiamos 11 lentelėje

6.

Stebinio būsena

Standartinių kodų sąrašas

7.

Konfidencialumo statusas

Standartinių kodų sąrašas


2 lentelė

Vynuogininkystės ūkiai pagal dydžio klasę (ir apibendrintą gamybos rūšį) nacionaliniu lygiu

Numeris

Laukas

Pastabos

1.

Šalis

NUTS 0 kodai, apibrėžti pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1319/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 342, 2013 12 18)

2.

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2015, 2020 m. ir t. t.)

3.

Apibendrinta gamybos rūšis

Žymos pateikiamos 6 lentelėje

4.

Bendro vynmedžiais apsodinto ploto dydžio klasė

Žymos pateikiamos 7 lentelėje

5.

Stebinio vertė

Skaitinė (plotas, šimtųjų tikslumu)

6.

Vienetas

Žymos pateikiamos 11 lentelėje

7.

Stebinio būsena

Standartinių kodų sąrašas

8.

Konfidencialumo statusas

Standartinių kodų sąrašas


3 lentelė

Vynuogininkystės ūkiai pagal specializacijos lygį ir dydžio klasę nacionaliniu lygiu

Numeris

Laukas

Pastabos

1.

Šalis

NUTS 0 kodai, apibrėžti pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1319/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 342, 2013 12 18)

2.

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2015, 2020 m. ir t. t.)

3.

Specializacija

Žymos pateikiamos 8 lentelėje

4.

Bendro vynmedžiais apsodinto ploto dydžio klasė

Žymos pateikiamos 7 lentelėje

5.

Stebinio vertė

Skaitinė (plotas, šimtųjų tikslumu)

6.

Vienetas

Žymos pateikiamos 11 lentelėje

7.

Stebinio būsena

Standartinių kodų sąrašas

8.

Konfidencialumo statusas

Standartinių kodų sąrašas


4 lentelė

Pagrindinės vynmedžių veislės pagal amžiaus klasę

Numeris

Laukas

Pastabos

1.

Regionas/Šalis

NUTS 0/NUTS 2 kodai, apibrėžti pagal 2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1319/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 342, 2013 12 18)

2.

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2015, 2020 m. ir t. t.)

3.

Pagrindinė vynuogių veislė

Žymos pateikiamos 10 lentelėje

4.

Amžiaus klasė

Žymos pateikiamos 9 lentelėje

5.

Stebinio vertė

Skaitinė (plotas, šimtųjų tikslumu)

6.

Vienetas

Žymos pateikiamos 11 lentelėje

7.

Stebinio būsena

Standartinių kodų sąrašas

8.

Konfidencialumo statusas

Standartinių kodų sąrašas


5 lentelė

Gamybos rūšies žymos

Numeris

Žyma

Pastabos

1.

Bendras vynuogynų (duodančių derlių arba dar neduodančių derliaus) plotas

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Vynuogynai, duodantys derlių. Iš viso

Σ 3, 7, 8

3.

Vynuogynai, duodantys derlių. Vyninės vynuogės. Iš viso

Σ 4, 5, 6

4.

Vynuogynai, duodantys derlių. Vyninės vynuogės, kurios tinka SKVN žymimo vyno gamybai

 

5.

Vynuogynai, duodantys derlių. Vyninės vynuogės, kurios tinka SGN žymimo vyno gamybai

 

6.

Vynuogynai, duodantys derlių. Vyninės vynuogės, kurios tinka SKVN ar SGN nežymimo vyno gamybai

 

7.

Vynuogynai, duodantys derlių. Dvejopos paskirties vynuogės

 

8.

Vynuogynai, duodantys derlių. Vynuogės, skirtos džiovinimui

 

9.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Iš viso

Σ 10, 14, 15

10.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Vyninės vynuogės, iš viso

Σ 11, 12, 13

11.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Vyninės vynuogės, kurios tinka SKVN žymimo vyno gamybai

 

12.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Vyninės vynuogės, kurios tinka SGN žymimo vyno gamybai

 

13.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Vyninės vynuogės, kurios tinka SKVN ar SGN nežymimo vyno gamybai

 

14.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Dvejopos paskirties vynuogės

 

15.

Vynuogynai, dar neduodantys derliaus. Vynuogės, skirtos džiovinimui

 

16.

Vynuogynai, skirti vynmedžių vegetatyvinei dauginamajai medžiagai gaminti

 

17.

Kiti niekur kitur nepriskirti (nkp.) vynmedžiai

 


6 lentelė

Apibendrintos gamybos rūšies žymos

Numeris

Žyma

Pastabos

1.

Bendras vynuogynų plotas

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Vynmedžiai, skirti vyninėms vynuogėms auginti. Iš viso

Σ 3, 4, 5

3.

Vynmedžiai SKVN vyno gamybai

 

4.

Vynmedžiai SGN vyno gamybai

 

5.

Vynmedžiai SKVN ir (arba) SGN nežymimo vyno gamybai

 

6.

Vynmedžiai, skirti dvejopos paskirties vynuogėms auginti

 

7.

Vynmedžiai, skirti vynuogėms, skirtoms džiovinimui, auginti

 

8.

Niekur kitur nepriskirti (nkp.) vynmedžiai

 


7 lentelė

Bendro vynmedžiais apsodinto ploto dydžio klasės žymos

Numeris

Žyma

Pastabos

1.

Iš viso

Σ 2–8

2.

Mažiau nei 0,10 ha

 

3.

Nuo 0,10 iki 0,49 ha

 

4.

Nuo 0,50 iki 0,99 ha

 

5.

Nuo 1 iki 2,9 ha

 

6.

Nuo 3 iki 4,9 ha

 

7.

Nuo 5 iki 9,9 ha

 

8.

10 ha arba daugiau

 


8 lentelė

Specializacijos lygio žymos

Numeris

Žyma

Pastabos

1.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų. Iš viso

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai vyno gamybai

Σ 3, 7, 8

3.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai vyno, žymimo SKVN ir (arba) SGN, gamybai

Σ 4, 5, 6

4.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai vyno, žymimo tik SKVN, gamybai

 

5.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai vyno, žymimo tik SGN, gamybai

 

6.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai vyno, žymimo tik SKVN ir SGN, gamybai

 

7.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai vyno, kuris nėra SKVN ir (arba) SGN, gamybai

 

8.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų kelių rūšių vyno gamybai

 

9.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų išskirtinai džiovinti tinkamoms vynuogėms auginti

 

10.

Ūkiai, kuriuose yra kitų vynmedžiais apsodintų plotų

 

11.

Ūkiai, kuriuose yra vynuogynų, skirtų kelioms gamybos rūšims

 


9 lentelė

Amžiaus klasės žymos

Numeris

Žyma

Pastabos

1.

Iš viso

Σ 2–5

2.

Mažiau kaip 3 metų

 

3.

Nuo 3 iki 9 metų

 

4.

Nuo 10 iki 29 metų

 

5.

Ne mažiau 30 metų

 


10 lentelė

Pagrindinės vynuogių veislės žymos

Numeris

Žyma

Pastabos

1.

Pagrindinės vynuogių veislės. Iš viso

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Pagrindinės raudonos spalvos vynuogių veislės. Iš viso (R)

Σ 3–169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvedre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Kitos pagrindinės raudonos spalvos vynuogių veislės (R)

 

169.

Kitos pagrindinės raudonos spalvos vynuogių mišrios veislės (R)

 

170.

Pagrindinės baltos spalvos vynuogių veislės. Iš viso (W)

Σ 171–374

171.

Airen (W)

 

172.

Alarije (W)

 

173.

Albana (W)

 

174.

Albariño (W)

 

175.

Albillo (W)

 

176.

Albillo Mayor (W)

 

177.

Alicante Branco (W)

 

178.

Aligote (W)

 

179.

Alvarinho (W)

 

180.

Ansonica (W)

 

181.

Antão Vaz (W)

 

182.

Arany sárfehér (W)

 

183.

Arinto/Pedernã (W)

 

184.

Arneis (W)

 

185.

Asirtiko (W)

 

186.

Athiri (W)

 

187.

Auxerrois (W)

 

188.

Avesso (W)

 

189.

Azal (W)

 

190.

Bacchus (W)

 

191.

Baco blanc (W)

 

192.

Beba (W)

 

193.

Bellone (W)

 

194.

Bianca (W)

 

195.

Biancame (W)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (W)

 

197.

Blanca Cayetana (W)

 

198.

Bombino bianco (W)

 

199.

Borba (W)

 

200.

Bourboulenc (W)

 

201.

Calagraño (W)

 

202.

Cariñena blanco (W)

 

203.

Cataratto lucido (W)

 

204.

Catarratto commune (W)

 

205.

Cayetana blanca (W)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (W)

 

207.

Chasan (W)

 

208.

Chasselas (W)

 

209.

Chenin (W)

 

210.

Clairette (W)

 

211.

Cococciola (W)

 

212.

Coda di volpe bianca (W)

 

213.

Côdega do Larinho (W)

 

214.

Colombard (W)

 

215.

Cortese (W)

 

216.

Cramposie selectionata (W)

 

217.

Cserszegi fűszeres (W)

 

218.

Diagalves (W)

 

219.

Dimyat (W)

 

220.

Doña Blanca (W)

 

221.

Elbling, Weißer (W)

 

222.

Ezerfürtű (W)

 

223.

Ezerjó (W)

 

224.

Falanghina (W)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (W)

 

226.

Feteasca alba (W)

 

227.

Feteasca regala (W)

 

228.

Fiano (W)

 

229.

Folle blanche (W)

 

230.

Frâncușă (W)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (W)

 

232.

Furmint (W)

 

233.

Galbena de Odobesti (W)

 

234.

Garganega (W)

 

235.

Garnacha blanca (W)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (W)

 

237.

Godello (W)

 

238.

Gouveio (W)

 

239.

Gouveio Real (W)

 

240.

Grasă de Cotnari (W)

 

241.

Grecanino dorato (W)

 

242.

Grechetto (W)

 

243.

Greco (W)

 

244.

Greco bianco (W)

 

245.

Grenache blanc (W)

 

246.

Grillo (W)

 

247.

Gros Manseng blanc (W)

 

248.

Gutedel, Weißer (W)

 

249.

Hárslevelű (W)

 

250.

Huxelrebe (W)

 

251.

Iordana (W)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (W)

 

253.

Jacquere (W)

 

254.

Kerner (W)

 

255.

Királyleányka (W)

 

256.

Kövidinka (W)

 

257.

Kunleány (W)

 

258.

Lakhegyi mézes (W)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (W)

 

260.

Len de l'El (W)

 

261.

Listan blanca (W)

 

262.

Loureiro (W)

 

263.

Macabeu/Macabeo (W)

 

264.

Malvasia (W)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (W)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (W)

 

267.

Malvasia bianca lunga (W)

 

268.

Malvasia Branca (W)

 

269.

Malvasia del Lazio (W)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (W)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (W)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija (W)/Istarska malvazija (W)

 

273.

Malvasia Rei (W)

 

274.

Mantua/Chelva (W)

 

275.

Marisancho (W)

 

276.

Marsanne (W)

 

277.

Mauzac (W)

 

278.

Melon (W)

 

279.

Messeguera (W)

 

280.

Misket cherven (W)

 

281.

Monemvasia (W)

 

282.

Montepulciano bianco (W)

 

283.

Montua (W)

 

284.

Moscatel de Alejandría (W)

 

285.

Moscatel de grano menudo (W)

 

286.

Moscatel de Malaga (W)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/ Tămâioasă românească (W)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (W)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (W)

 

290.

Moscato giallo (W)

 

291.

Moschato (W)

 

292.

Müller – Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (W)

 

293.

Muscadelle (W)

 

294.

Muscat Alexandrie (W)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (W)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (W)

 

297.

Muskateller (W)

 

298.

Mustoasă de Măderat (W)

 

299.

Neuburger (W)

 

300.

Nuragus (W)

 

301.

Ondarrabi Zuri (W)

 

302.

Ortega (W)

 

303.

Ortrugo (W)

 

304.

Palomino fino (W)

 

305.

Palomino superior (W)

 

306.

Pardina (W)

 

307.

Parellada (W)

 

308.

Passerina (W)

 

309.

Pecorino (W)

 

310.

Pedro Ximenez (W)

 

311.

Perruno (W)

 

312.

Petit Manseng (W)

 

313.

Pignoletto (W)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (W)

 

315.

Piquepoul blanc (W)

 

316.

Planta nova (W)

 

317.

Prosecco lungo (W)

 

318.

Rabigato (W)

 

319.

Rabo de Ovelha (W)

 

320.

Rebula (W)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (W)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (W)

 

323.

Rkatsiteli (W)

 

324.

Rompola (W)

 

325.

Roussanne (W)

 

326.

Sarba (W)

 

327.

Sardone (W)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (W)

 

329.

Savagnin Blanc (W)

 

330.

Savvatiano (W)

 

331.

Scheurebe (W)

 

332.

Seara Nova (W)

 

333.

Semillon (W)

 

334.

Šipon (W)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (W)

 

336.

Soultanina (W)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (W)

 

338.

Szürkebarát (W)

 

339.

Terret blanc (W)

 

340.

Tocai friulano (W)

 

341.

Torrontes (W)

 

342.

Tortosina (W)

 

343.

Trajadura/Treixadura (W)

 

344.

Tramini (W)

 

345.

Trebbiano abruzzese (W)

 

346.

Trebbiano di Soave (W)

 

347.

Trebbiano giallo (W)

 

348.

Trebbiano romagnolo (W)

 

349.

Trebbiano toscano (W)

 

350.

Treixadura (W)

 

351.

Ugni blanc (W)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (W)

 

353.

Verdeca (W)

 

354.

Verdejo blanco (W)

 

355.

Verdicchio bianco (W)

 

356.

Verdoncho (W)

 

357.

Verduzzo friulano (W)

 

358.

Verduzzo trevigiano (W)

 

359.

Vermentino (W)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (W)

 

361.

Vilana (W)

 

362.

Viogner (W)

 

363.

Viognier (W)

 

364.

Viosinho (W)

 

365.

Vital (W)

 

366.

Welschriesling (W)

 

367.

Xarello blanco (W)

 

368.

Xinisteri (W)

 

369.

Zalagyöngye (W)

 

370.

Zalema (W)

 

371.

Zenit (W)

 

372.

Zibibbo (W)

 

373.

Kitos pagrindinės baltos spalvos vynuogių veislės (W)

 

374.

Kitos pagrindinės baltos spalvos vynuogių mišrios veislės (W)

 

375.

Pagrindinės kitų kitų spalvų vynuogių veislės (O). Iš viso

Σ 376–386

376.

Babeasca gri (O)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (O)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (O)

 

379.

Grenache gris (O)

 

380.

Grenas Rose (O)

 

381.

Moschofilero (O)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (O)

 

383.

Roditis (O)

 

384.

Sauvignon gris (O)

 

385.

Kitos pagrindinės kitų spalvų vynuogių veislės (O). Iš viso

 

386.

Kitų įvairių spalvų pagrindinės mišrios vynuogių veislės (O)

 

387.

Nenurodytos spalvos pagrindinės vynuogių veislės. Iš viso

 


11 lentelė

Vienetų žymos

Numeris

Žyma

1.

Ūkių skaičius

2.

Hektaras


15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 888/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo uždraudžiamas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Sąjungą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 4 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Komisija gali apriboti tam tikrų rūšių egzempliorių įvežimą į Sąjungą pagal tos straipsnio dalies a–d punktuose nustatytas sąlygas. Be to, tokių apribojimų įgyvendinimo priemonės nustatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (2) 71 straipsnyje;

(2)

naujausias rūšių, kurių egzempliorius draudžiama įvežti į Sąjungą, sąrašas buvo nustatytas 2013 m. birželį Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 578/2013 (3);

(3)

2013 m. liepos 1 d. į Sąjungą įstojo Kroatija; todėl iš rūšių, kurias draudžiama įvežti į Sąjungą, sąrašo turėtų būti išbrauktos visos nuorodos į šią valstybę narę;

(4)

remdamasi naujausia informacija, Mokslinio tyrimo grupė nusprendė, kad tam tikrų papildomų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių gyvūnų ir augalų apsaugos būklei kils rimtas pavojus, jei šių rūšių gyvūnų ir augalų įvežimas į Sąjungą iš tam tikrų kilmės šalių nebus uždraustas. Todėl reikėtų uždrausti įvežti į Sąjungą šių papildomų rūšių egzempliorius:

Loxodonta africana (medžioklės trofėjai) iš Kamerūno;

Manis tricuspis iš Gvinėjos;

Balearica pavonina iš Pietų Sudano;

Balearica regulorum iš Ruandos ir Tanzanijos;

Calumma tarzan iš Madagaskaro;

Trioceros perreti ir Trioceros serratus iš Kamerūno;

Cordylus rhodesianus iš Mozambiko;

Uroplatus sameiti iš Madagaskaro;

Candoia carinata iš Indonezijos;

Python bivittatus iš Kinijos;

Kinixys erosa iš Kongo Demokratinės Respublikos;

Pandinus imperator iš Benino (laukinių egzempliorių) ir Togo (laukinių ir ūkiuose užaugintų egzempliorių);

(5)

mokslinio vertinimo grupė taip pat nusprendė, kad, remiantis naujausia turima informacija, į Sąjungą nebereikia drausti įvežti šių rūšių egzempliorių:

Gopherus agassizii iš Meksikos;

Stigmochelys pardalis iš Mozambiko (ūkiuose užaugintų egzempliorių) ir Zambijos (ūkiuose užaugintų ir F kodu pažymėtų egzempliorių)

Ornithoptera urvillianus (laukinių ir ūkiuose užaugintų egzempliorių) iš Saliamono Salų;

Nardostachys grandiflora iš Nepalo.

(6)

konsultuotasi su visomis šalimis, kurios yra tų rūšių gyvūnų ir augalų, kurių įvežimui į Sąjungą taikomi nauji apribojimai, kilmės šalys;

(7)

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos šešioliktame susitikime priimta gyvūnų nomenklatūros naujų nuorodų (padalytos rūšys ir pervadintos gentys), ir tai turėtų atitinkamai atsispindėti Sąjungos teisės aktuose. Be to, turėtų būti išbraukta rūšis Euphyllia picteti, nes standartinėje nomenklatūroje, dėl kurios susitarta šešioliktame ŠK susitikime, ji nepripažįstama;

(8)

todėl reikėtų atnaujinti rūšių, kurių egzempliorių įvežimas į Sąjungą draudžiamas, sąrašą ir, siekiant aiškumo, Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 578/2013 reikėtų pakeisti nauju;

(9)

su Reglamento (EB) Nr. 338/97 17 straipsniu įsteigta Mokslinio tyrimo grupe pasikonsultuota;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsniu įsteigto Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardytų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorius įvežti į Sąjungą iš ten pat nurodytų kilmės šalių draudžiama.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 578/2013 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą įgyvendinimo reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(3)  2013 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 578/2013, kuriuo sustabdomas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Sąjungą (OL L 169, 2013 6 21, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, kuriuos draudžiama įvežti į Sąjungą

Rūšis

Šaltinis (-iai)

Egzempliorius (-iai)

Kilmės šalys

Remiantis 4 straipsnio 6 dalies punktu

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Uzbekistanas

(a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Baltarusija, Mongolija, Tadžikistanas, Turkija

(a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Kanada (Britų Kolumbija), Kazachstanas

(a)

Ursus thibetanus

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Rusija

(a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Kamerūnas

(a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Falconidae

 

 

 

 

Falco cherrug

Laukiniai

Visi

Bahreinas

(a)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodytų rūšių egzemplioriai, kuriuos draudžiama įvežti į Sąjungą

Rūšis

Šaltinis (-iai)

Egzempliorius (-iai)

Kilmės šalys

Remiantis 4 straipsnio 6 dalies punktu

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis vignei bocharensis

Laukiniai

Visi

Uzbekistanas

(b)

Saiga borealis

Laukiniai

Visi

Rusija

(b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Laukiniai

Visi

Uzbekistanas

(b)

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (sinonimas Choeropsis liberiensis)

Laukiniai

Visi

Nigerija

(b)

Hippopotamus amphibius

Laukiniai

Visi

Gambija, Kamerūnas, Mozambikas, Nigeris, Nigerija, Siera Leonė, Togas

(b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Laukiniai

Visi

Rusija

(b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Laukiniai

Visi

Etiopija

(b)

Profelis aurata

Laukiniai

Visi

Tanzanija, Togas

(b)

Mustelidae

 

 

 

 

Hydrictis maculicollis

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Laukiniai

Visi

Grenlandija

(b)

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bartoni

Laukiniai

Visi

Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja

(b)

Zaglossus bruijni

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

 

Manis temminckii

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

(b)

Manis tricuspis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

PRIMATES

 

 

 

 

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta guariba

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Ateles belzebuth

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Ateles fusciceps

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Ateles geoffroyi

Laukiniai

Visi

Belizas, Gvatemala, Hondūras, Kolumbija, Kosta Rika, Meksika, Panama, Salvadoras

(b)

Ateles hybridus

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Lagothrix lagotricha

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Lagothrix lugens

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Lagothrix poeppigii

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

(b)

Cercopithecus erythrogaster

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Cercopithecus erythrotis

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Cercopithecus hamlyni

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Cercopithecus mona

Laukiniai

Visi

Togas

(b)

Cercopithecus petaurista

Laukiniai

Visi

Togas

(b)

Cercopithecus pogonias

Laukiniai

Visi

Nigerija

(b)

Cercopithecus preussi (sinonimas C. lhoesti preussi )

Laukiniai

Visi

Nigerija

(b)

Colobus vellerosus

Laukiniai

Visi

Nigerija, Togas

(b)

Lophocebus albigena (sinonimas Cercocebus albigena)

Laukiniai

Visi

Nigerija

(b)

Macaca cyclopis

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Macaca sylvanus

Laukiniai

Visi

Alžyras, Marokas

(b)

Piliocolobus badius (sinonimas Colobus badius)

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Galagidae

 

 

 

 

Euoticus pallidus (sinonimas Galago elegantulus pallidus)

Laukiniai

Visi

Nigerija

(b)

Galago matschiei (sinonimas G. inustus)

Laukiniai

Visi

Ruanda

(b)

Lorisidae

 

 

 

 

Arctocebus calabarensis

Laukiniai

Visi

Nigerija

(b)

Perodicticus potto

Laukiniai

Visi

Togas

(b)

Pithecidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Laukiniai

Visi

Gajana

(b)

Pithecia pithecia

Laukiniai

Visi

Gajana

(b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus

Visi

Gyvi

Visos

(d)

Sciurus carolinensis

Visi

Gyvi

Visos

(d)

Sciurus niger

Visi

Gyvi

Visos

(d)

AVES

 

 

 

 

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

Visi

Gyvi

Visos

(d)

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Accipiter melanoleucus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Accipiter ovampensis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Aquila rapax

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Aviceda cuculoides

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Gyps africanus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Gyps bengalensis

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Gyps indicus

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Gyps rueppellii

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Gyps tenuirostris

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Hieraaetus ayresii

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Kamerūnas, Togas

(b)

Hieraaetus spilogaster

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Togas

(b)

Leucopternis lacernulatus

Laukiniai

Visi

Brazilija

(b)

Lophaetus occipitalis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Macheiramphus alcinus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Polemaetus bellicosus

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Kamerūnas, Tanzanija, Togas

(b)

Spizaetus africanus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Stephanoaetus coronatus

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Tanzanija, Togas

(b)

Terathopius ecaudatus

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Torgos tracheliotus

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Sudanas, Tanzanija

(b)

Trigonoceps occipitalis

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja

(b)

Urotriorchis macrourus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Togas

(b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Kamerūnas, Tanzanija, Togas

(b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Malis, Pietų Sudanas, Sudanas

(b)

Balearica regulorum

Laukiniai

Visi

Botsvana, Burundis, Kongo Demokratinė Respublika, Kenija, Ruanda, Pietų Afrika, Tanzanija, Zambija, Zimbabvė

(b)

Bugeranus carunculatus

Laukiniai

Visi

Pietų Afrika, Tanzanija

(b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Loriidae

 

 

 

 

Charmosyna diadema

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Agapornis nigrigenis

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Agapornis pullarius

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Kongo Demokratinė Respublika, Malis, Togas

(b)

Aratinga auricapillus

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Coracopsis vasa

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Deroptyus accipitrinus

Laukiniai

Visi

Surinamas

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Leptosittaca branickii

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Poicephalus gulielmi

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Kamerūnas, Kongas

(b)

Poicephalus robustus

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Kongo Demokratinė Respublika, Malis, Nigerija, Togas, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

Laukiniai

Visi

Beninas, Pusiaujo Gvinėja, Liberija, Nigerija

(b)

Psittacus erithacus timneh

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Bisau Gvinėja

(b)

Psittrichas fulgidus

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

Laukiniai

Visi

Kolumbija

(b)

Pyrrhura pfrimeri

Laukiniai

Visi

Brazilija

(b)

Pyrrhura subandina

Laukiniai

Visi

Kolumbija

(b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Bubo lacteus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Bubo poensis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Glaucidium capense

Laukiniai

Visi

Ruanda

(b)

Glaucidium perlatum

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Kamerūnas

(b)

Ptilopsis leucotis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

Scotopelia bouvieri

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Scotopelia peli

Laukiniai

Visi

Gvinėja

(b)

REPTILIA

 

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Palaeosuchus trigonatus

Laukiniai

Visi

Gajana

(b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Laukiniai

Visi

Alžyras, Malis, Sudanas

(b)

Uromastyx geyri

Laukiniai

Visi

Malis, Nigeris

(b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma ambreense

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma capuroni

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma cucullatum

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma furcifer

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma guibei

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma hilleniusi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma linota

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma peyrierasi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma tarzan

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma tsaratananense

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Calumma vatosoa

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Chamaeleo africanus

Laukiniai

Visi

Nigeris

(b)

Chamaeleo gracilis

Laukiniai

Visi

Beninas, Gana, Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Beninas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Kurių ilgis nuo snukio iki išeinamosios angos yra didesnis kaip 8 cm

Togas

(b)

Chamaeleo senegalensis

Laukiniai

Visi

Beninas, Gana, Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Kurių ilgis nuo snukio iki išeinamosios angos yra didesnis kaip 6 cm

Beninas, Togas

(b)

Furcifer angeli

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Furcifer balteatus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Furcifer belalandaensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Furcifer labordi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Furcifer monoceras

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Furcifer nicosiai

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Furcifer tuzetae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Trioceros camerunensis

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Trioceros deremensis

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Trioceros eisentrauti

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Trioceros feae

Laukiniai

Visi

Pusiaujo Gvinėja

(b)

Trioceros fuelleborni

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Trioceros montium

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Trioceros perreti

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Trioceros serratus

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Trioceros werneri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Trioceros wiedersheimi

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Cordylus rhodesianus

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Cordylus tropidosternum

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Cordylus vittifer

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma antanosy

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma barbouri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma berghofi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma breviceps

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma comorensis

Laukiniai

Visi

Komorai

(b)

Phelsuma dubia

Laukiniai

Visi

Komorai, Madagaskaras

(b)

Phelsuma flavigularis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma guttata

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma hielscheri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma klemmeri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma laticauda

Laukiniai

Visi

Komorai

(b)

Phelsuma malamakibo

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma masohoala

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma modesta

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma mutabilis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma pronki

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma pusilla

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma seippi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma serraticauda

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma standingi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Phelsuma v-nigra

Laukiniai

Visi

Komorai

(b)

Uroplatus ebenaui

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus fimbriatus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus guentheri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus henkeli

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus lineatus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus malama

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus phantasticus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus pietschmanni

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus sameiti

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Uroplatus sikorae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Laukiniai

Visi

Saliamono Salos

(b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Laukiniai

Visi

Tanzanija

(b)

Varanus beccarii

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Varanus dumerilii

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Varanus exanthematicus

Laukiniai

Visi

Beninas, Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Kurių bendras ilgis daugiau kaip 35 cm

Beninas, Togas

(b)

Varanus jobiensis (sinonimas V. karlschmidti)

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Varanus niloticus

Laukiniai

Visi

Beninas, Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Kurių bendras ilgis daugiau kaip 35 cm

Beninas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Togas

(b)

Varanus ornatus

Laukiniai

Visi

Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Togas

(b)

Varanus salvadorii

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Varanus spinulosus

Laukiniai

Visi

Saliamono Salos

(b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

Laukiniai

Visi

Hondūras

(b)

Calabaria reinhardtii

Laukiniai

Visi

Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Beninas, Togas

(b)

Candoia carinata

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

Laukiniai

Visi

Laosas

(b)

Naja kaouthia

Laukiniai

Visi

Laosas

(b)

Naja siamensis

Laukiniai

Visi

Laosas

(b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Morelia boeleni

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Python bivittatus

Laukiniai

Visi

Kinija

(b)

Python molurus

Laukiniai

Visi

Kinija

(b)

Python natalensis

Ūkiuose auginami

Visi

Mozambikas

(b)

Python regius

Laukiniai

Visi

Beninas, Gvinėja

(b)

Python reticulatus

Laukiniai

Visi

Malaizija (pusiasalio)

(b)

Python sebae

Laukiniai

Visi

Mauritanija

(b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Visi

Gyvi

Visos

(d)

Trachemys scripta elegans

Visi

Gyvi

Visos

(d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur borneoensis

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Cuora amboinensis

Laukiniai

Visi

Indonezija, Malaizija

(b)

Cuora galbinifrons

Laukiniai

Visi

Kinija, Laosas

(b)

Heosemys annandalii

Laukiniai

Visi

Laosas

(b)

Heosemys grandis

Laukiniai

Visi

Laosas

(b)

Heosemys spinosa

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Malayemys subtrijuga

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Notochelys platynota

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Peltocephalus dumerilianus

Laukiniai

Visi

Gajana

(b)

Podocnemis lewyana

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Podocnemis unifilis

Laukiniai

Visi

Surinamas

(b)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone sulcata

Ūkiuose auginami

Visi

Beninas, Togas

(b)

Gopherus agassizii

Laukiniai

Visi

Jungtinės Amerikos Valstijos

(b)

Gopherus berlandieri

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Indotestudo forstenii

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Indotestudo travancorica

Laukiniai

Visi

Visos

(b)

Kinixys belliana

Laukiniai

Visi

Beninas, Gana, Mozambikas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Kurių tiesus šarvas ilgesnis kaip 5 cm

Beninas

(b)

Kinixys erosa

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Togas

(b)

Kinixys homeana

Laukiniai

Visi

Beninas, Gana, Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Beninas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Kurių tiesus šarvas ilgesnis kaip 8 cm

Togas

(b)

Kinixys spekii

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Manouria emys

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Manouria impressa

Laukiniai

Visi

Vietnamas

(b)

Stigmochelys pardalis

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Mozambikas, Uganda

(b)

Testudo horsfieldii

Laukiniai

Visi

Kazachstanas

(b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Chitra chitra

Laukiniai

Visi

Malaizija

(b)

Pelochelys cantorii

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

(b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Laukiniai

Visi

Peru

(b)

Ranitomeya variabilis

Laukiniai

Visi

Peru

(b)

Ranitomeya ventrimaculata

Laukiniai

Visi

Peru

(b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella bernhardi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella cowani

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella crocea

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella expectata

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum)

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella pulchra

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Mantella viridis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Ranidae

 

 

 

 

Lithobates catesbeianus

Visi

Gyvi

Visos

(d)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus barbouri

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Hippocampus comes

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Hippocampus erectus

Laukiniai

Visi

Brazilija

(b)

Hippocampus histrix

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Hippocampus kelloggi

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Hippocampus kuda

Laukiniai

Visi

Indonezija, Kinija, Vietnamas

(b)

Hippocampus spinosissimus

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Laukiniai

Visi

Beninas, Gana, Togas

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Beninas, Togas

(b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Ornithoptera victoriae

Laukiniai

Visi

Saliamono Salos

(b)

 

Ūkiuose auginami

Visi

Saliamono Salos

(b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Laukiniai

Visi

Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

(b)

Tridacna crocea

Laukiniai

Visi

Fidžis, Kambodža, Saliamono Salos, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

(b)

Tridacna derasa

Laukiniai

Visi

Fidžis, Filipinai, Naujoji Kaledonija, Palau, Saliamono Salos, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

(b)

Tridacna gigas

Laukiniai

Visi

Maršalo Salos, Saliamono Salos, Tonga, Vietnamas

(b)

Tridacna maxima

Laukiniai

Visi

Fidžis, Kambodža, Maršalo Salos, Mikronezija, Mozambikas, Naujoji Kaledonija, Saliamono Salos, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

(b)

Tridacna rosewateri

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Tridacna squamosa

Laukiniai

Visi

Fidžis, Kambodža, Mozambikas, Naujoji Kaledonija, Saliamono Salos, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

(b)

Tridacna tevoroa

Laukiniai

Visi

Tonga

(b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Laukiniai

Visi

Grenada, Haitis

(b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Laukiniai

Visi

Saliamono Salos

(b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Laukiniai

Visi

Gana

(b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Laukiniai

Visi

Haitis

(b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Catalaphyllia jardinei

Laukiniai

Visi

Saliamono Salos

(b)

Euphyllia cristata

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Euphyllia divisa

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Euphyllia fimbriata

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Euphyllia paraancora

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Euphyllia paradivisa

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Euphyllia yaeyamaensis

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Plerogyra spp.

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Dendrophylliidae

 

 

 

 

Eguchipsammia fistula

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Faviidae

 

 

 

 

Favites halicora

Laukiniai

Visi

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

Laukiniai

Visi

Tonga

(b)

Fungiidae

 

 

 

 

Heliofungia actiniformis

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Mussidae

 

 

 

 

Acanthastrea hemprichii

Laukiniai

Visi

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Cynarina lacrymalis

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Scolymia vitiensis

Laukiniai

Visi

Tonga

(b)

Scolymia vitiensis

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Laukiniai

Visi

Indonezija

(b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Laukiniai

Visi

Fidžis

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

(b)

FLORA

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

Laukiniai

Visi

Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija, Ukraina

(b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Pachypodium rosulatum

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Pachypodium sofiense

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycadaceae spp.

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia banae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia berorohae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia bongolavensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia bulbispina

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia duranii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia fianarantsoae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia guillauminiana

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia iharanae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia kondoi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia labatii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia lophogona

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia millotii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia neohumbertii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia pachypodioides

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia razafindratsirae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Euphorbia waringiae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

(b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Barlia robertiana

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Cypripedium japonicum

Laukiniai

Visi

Japonija, Kinija, Pietų Korėja, Šiaurės Korėja

(b)

Cypripedium macranthos

Laukiniai

Visi

Pietų Korėja, Rusija

(b)

Cypripedium margaritaceum

Laukiniai

Visi

Kinija

(b)

Cypripedium micranthum

Laukiniai

Visi

Kinija

(b)

Dactylorhiza romana

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Dendrobium bellatulum

Laukiniai

Visi

Vietnamas

(b)

Dendrobium nobile

Laukiniai

Visi

Laosas

(b)

Dendrobium wardianum

Laukiniai

Visi

Vietnamas

(b)

Myrmecophila tibicinis

Laukiniai

Visi

Belizas

(b)

Ophrys holoserica

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Ophrys pallida

Laukiniai

Visi

Alžyras

(b)

Ophrys tenthredinifera

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Ophrys umbilicata

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Orchis coriophora

Laukiniai

Visi

Rusija

(b)

Orchis italica

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Orchis mascula

Laukiniai/ ūkiuose auginami

Visi

Albanija

(b)

Orchis morio

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Orchis pallens

Laukiniai

Visi

Rusija

(b)

Orchis punctulata

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Orchis purpurea

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Orchis simia

Laukiniai

Visi

Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija

(b)

Orchis tridentata

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Orchis ustulata

Laukiniai

Visi

Rusija

(b)

Phalaenopsis parishii

Laukiniai

Visi

Vietnamas

(b)

Serapias cordigera

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Serapias parviflora

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Serapias vomeracea

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Cyclamen mirabile

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Cyclamen pseudibericum

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Laukiniai

Visi

Turkija

(b)

Stangeriaceae

 

 

 

 

Stangeriaceae spp.

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)

Zamiaceae

 

 

 

 

Zamiaceae spp.

Laukiniai

Visi

Mozambikas

(b)


15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 889/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos, susijusios su reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo ir įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo programų bendrų saugumo reikalavimų pripažinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

tiek muitinės, tiek aviacijos saugumo srityse atitinkamais teisės aktais, visų pirma Reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 300/2008 (2) dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, leidžiama sertifikuoti tam tikras sąlygas ir reikalavimus atitinkančius subjektus, kad būtų užtikrinta patikima tiekimo grandinė ir prie jos prisidedama;

(2)

galiojančiuose muitinės ir aviacijos teisės aktuose numatytas tam tikras pagal atitinkamas programas išduotų sertifikatų pripažinimas, visų pirma atsižvelgiant į saugumo patikrinimus išduodant kiekvieną iš jų. Komisijos reglamento Nr. 2454/93 (3) 14k straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalyje numatyta, kad jeigu pareiškėjas, kuris prašo suteikti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo (AEO) statusą, jau turi reguliuojamo subjekto statusą, laikoma, kad jis atitinka tinkamų saugumo ir saugos standartų kriterijų, taikomą patalpoms, kuriose vykdomai veiklai ekonominių operacijų vykdytojui buvo suteiktas reguliuojamo subjekto statusas. Komisijos reglamento (ES) Nr. 185/2010 (4) priedo 6.3.1.2 ir 6.4.1.2 punktuose numatyta, kad atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis nepriklausomas tvirtintojas turėtų atsižvelgti į tai, ar pareiškėjas, kuris prašo suteikti reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusą, turi AEO sertifikatą;

(3)

praktiškas muitinės teisės aktų, kuriais nustatomas AEO statusas, ir aviacijos teisės aktų, kuriais nustatomas reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statusas, įgyvendinimas parodė, kad siekiant užtikrinti didžiausią įmanomą atitinkamų saugumo programų bendrus veiksmus, šiuo metu taikomo abiejų programų tarpusavio pripažinimo nepakanka. Saugumo reikalavimai abiem, tiek aviacijos saugumo reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo, tiek muitinės AEO programoms yra ekvivalentiški tiek, kad būtų galima abi programas toliau derinti;

(4)

tolesnis abiejų programų derinimas vienodo pripažinimo lygmens požiūriu, įskaitant informacijos mainus, reikalingas tam, kad būtų mažinama susijusio ekonomikos sektoriaus ir valdžios institucijų (muitinės ir civilinės aviacijos) administracinė našta, o dabartinis saugumo lygis būtų dar labiau padidintas;

(5)

Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keisti būtina tam, kad būtų atnaujintos nuorodos į galiojančius aviacijos teisės aktus, įtrauktas žinomo siuntėjo statuso pripažinimas, kiek tai susiję su AEO, apibrėžta atitinkamų programų bendrų reikalavimų tarpusavio pripažinimo apimtis ir numatyti būtini muitinės ir aviacijos institucijų informacijos mainai;

(6)

Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1.

14k straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

būti reguliuojamu subjektu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 (5) 3 straipsnyje (reguliuojamas subjektas) ir atitikti Komisijos reglamente (EB) Nr. 185/2010 (6) nustatytus reikalavimus;

(5)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72."

(6)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.“;"

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu aviakompanija yra reguliuojamas subjektas, laikoma, kad tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos, susijusios su vietomis ir operacijomis, kurioms atlikti pareiškėjui suteiktas reguliuojamo subjekto statusas, tokia apimtimi, kiek reguliuojamo subjekto statuso suteikimo sąlygos sutampa su 1 dalyje nustatytomis sąlygomis arba jas atitinka.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu pareiškėjas yra įsteigtas Bendrijos muitų teritorijoje, turi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 3 straipsnyje nurodytą reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusą ir atitinka Reglamente (EB) Nr. 185/2010 nustatytus reikalavimus, laikoma, kad tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos, susijusios su vietomis ir operacijomis, kurioms atlikti pareiškėjui suteiktas reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusas, tokia apimtimi, kiek reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statuso suteikimo sąlygos sutampa su 1 dalyje nustatytomis sąlygomis arba jas atitinka.“

2.

14w straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Išduodančioji muitinės įstaiga nedelsdama sudaro galimybes atitinkamoms už civilinės aviacijos saugumą atsakingoms nacionalinėms institucijoms susipažinti bent jau su šia jos turima informacija, susijusia su įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusu:

a)

AEO sertifikatu – saugumas ir sauga (AEOS), ir AEO sertifikatu – muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga (AEOF), įskaitant sertifikato turėtojo pavadinimą ir, jei taikoma, jų pakeitimais arba įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statuso panaikinimu arba sustabdymu ir jų priežastimis;

b)

informacija apie tai, ar konkrečioje susijusioje vietoje lankėsi muitinės pareigūnai, paskutinio vizito data ir vizito tikslu (leidimų išdavimas, pakartotinis vertinimas, stebėsena);

c)

bet kokiu pakartotiniu AEOS ir AEOF sertifikatų vertinimu ir jo rezultatais.

Vėliausiai iki 2015 m. kovo 1 d. nacionalinės muitinės administracijos, pritarus atitinkamai už civilinės aviacijos saugumą atsakingai nacionalinei institucijai, nustato išsamias taisykles, taikomas bet kokiems pirmoje pastraipoje minimos informacijos mainams, vykstantiems nesinaudojant 14x straipsnyje nurodyta elektronine informacijos ir ryšių sistema.

Už civilinės aviacijos saugumą atsakingos nacionalinės institucijos, naudojančios atitinkamą informaciją, ją naudoja tik atitinkamų reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo programų tikslais ir, siekdamos užtikrinti šios informacijos saugumą, įgyvendina deramas technines ir organizacines priemones“.

3.

14x straipsnyje įterpiama ši 2a dalis:

„2a.   Jeigu taikoma, visų pirma kai įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusas laikomas pagrindu patvirtinti arba išduoti leidimus arba suteikti palankesnes sąlygas pagal kitus Sąjungos teisės aktus, leidimas naudotis 14w straipsnio 4 dalies a ir c punktuose nurodyta informacija taip pat gali būti suteiktas atitinkamai už aviacijos saugumą atsakingai nacionalinei institucijai.“

4.

1C priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

15 langelio pavadinimas pakeičiamas taip:

Image

b)

15 langelio pildymo paaiškinimų pavadinimas pakeičiamas taip:

„15.

Muitinės formalumų supaprastinimai arba palankesnės sąlygos, kuriais jau leista naudotis, 14k straipsnio 4 dalyje minimi sertifikatai ir (arba) suteiktas reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusas, kaip nurodyta 14k straipsnio 2 ir 3 dalyse:“;

c)

15 langelio pildymo paaiškinimai pakeičiami taip:

„Jeigu pareiškėjui jau leista naudotis supaprastinimais, nurodoma supaprastinimo rūšis, atitinkama muitinės procedūra ir leidimo numeris.Atitinkama muitinės procedūra nurodoma parenkant raides, naudojamas kaip stulpelių pavadinimai (nuo A iki K) muitinės procedūroms nurodyti 37 priedo I antraštinės dalies B punkto matricoje.

Jeigu taikomos 14k straipsnio 2 ir 3 dalys, nurodomas suteiktas statusas:reguliuojamas subjektas arba žinomas siuntėjas ir sertifikato numeris.

Jeigu pareiškėjas yra vieno arba kelių 14k straipsnio 4 dalyje minimų sertifikatų turėtojas, nurodoma sertifikato (-ų) rūšis ir numeris.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

(3)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(4)  2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL L 55, 2010 3 5, p. 1).


15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 890/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga metobromuronas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas pagal tos direktyvos 6 straipsnio 3 dalį iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos metobromuronui įgyvendintos Komisijos sprendimu 2011/253/ES (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2010 m.gruodžio 15 d. Prancūzija gavo „Belchim Crop Protection NV/SA“ paraišką įtraukti veikliąją medžiagą metobromuroną į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą. Sprendimu 2011/253/ES patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja Prancūzija 2013 m. sausio 10 d. pateikė vertinimo ataskaitos projektą. Pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 188/2011 (4) 8 straipsnio 3 dalį 2013 m. gegužės 13 d. pareiškėjo buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos. 2013 m. spalio mėn. Prancūzija pateikė papildomos informacijos vertinimą kaip atnaujintą vertinimo ataskaitos projektą;

(4)

valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projektą. 2014 m. sausio 15 d. Tarnyba pateikė Komisijai veikliosios medžiagos metobromurono keliamos pesticidų rizikos vertinimo išvadas (5). Vertinimo ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir 2014 m. liepos 11 d. pateikė kaip Komisijos metobromurono peržiūros ataskaitą;

(5)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra metobromurono, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo ištirti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga patvirtinti metobromuroną;

(6)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(7)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, atsiradusių patvirtinus veikliąją medžiagą;

(8)

nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, atsiradusių patvirtinus medžiagą, atsižvelgiant į tam tikrą padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateikiamos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis po medžiagos patvirtinimo, per kurį jos peržiūrėtų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metobromurono, registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti registracijas. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(9)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą anksčiau įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (6) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų aiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų įpareigojimų, palyginti su nustatytaisiais iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (7) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga metobromuronas patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės narės iki 2015 m. birželio 30 d. prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos metobromurono, registraciją.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis tos direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. pakartotinai įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje metobromuronas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, taikydamos vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

prireikus, ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje metobromuronas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją arba

b)

iki 2016 m. birželio 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, nurodytos atitinkamame teisės akte ar teisės aktuose, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą, prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje metobromuronas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(3)  2011 m. balandžio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/253/ES, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad dėl galimo metobromurono, S-abscizo rūgšties, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 ir Streptomyces lydicus WYEC 108 įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą nuodugniam patikrinimui pateiktas dokumentų rinkinys yra išsamus (OL L 106, 2011 4 27, p. 13).

(4)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 188/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos direktyvos 91/414/EEB įgyvendinimo taisyklės dėl veikliųjų medžiagų, kurių rinkoje nebuvo dvejus metus po pranešimo apie tą direktyvą, vertinimo tvarkos (OL L 53, 2011 2 26, p. 51).

(5)  EFSA Journal 2014; 12(2):3541. Adresas internete www.efsa.europa.eu.

(6)  1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3600/92, nustatantis išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (OL L 366, 1992 12 15, p. 10).

(7)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas,

identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Metobromuronas

CAS Nr. 3060–89–7

CIPAC Nr. 168

3-(4-bromfenil)-1-metoksi-1-metilkarbamidas

≥ 978 g/kg

2015 m. sausio 1 d.

2024 m. gruodžio 31 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metobromurono peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti 2014 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai,

b)

paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams ir atsitiktinai paveiktiems sausumos augalams keliamai rizikai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

metabolitų CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 ir 4-bromo anilino toksikologiniu vertinimu,

b)

ilgalaikės rizikos, keliamos paukščiams ir žinduoliams, priimtinumu.

Pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai šią informaciją pateikia iki 2016 m. gruodžio 31 d.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas,

identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„76

Metobromuronas

CAS Nr. 3060–89–7

CIPAC Nr. 168

3-(4-bromfenil)-1-metoksi-1-metilkarbamidas

≥ 978 g/kg

2015 m. sausio 1 d.

2024 m. gruodžio 31 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metobromurono peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti 2014 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai,

b)

paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams ir atsitiktinai paveiktiems sausumos augalams keliamai rizikai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

metabolitų CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 ir 4-bromo anilino toksikologiniu vertinimu,

b)

ilgalaikės rizikos, keliamos paukščiams ir žinduoliams, priimtinumu.

Pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai šią informaciją pateikia iki 2016 m. gruodžio 31 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 891/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga aminopiralidas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas pagal tos direktyvos 6 straipsnio 3 dalį iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos aminopiralidui įgyvendintos Komisijos sprendimu 2005/778/EB (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2004 m. balandžio 22 d. Jungtinė Karalystė gavo įmonės „Dow AgroSciences Ltd.“ paraišką įtraukti veikliąją medžiagą aminopiralidą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Sprendimu 2005/778/EB patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja 2006 m. rugpjūčio 22 d. pateikė vertinimo ataskaitos projektą. Pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 188/2011 (4) 11 straipsnio 6 dalį 2011 m. gegužės 27 d. pareiškėjo buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos. 2012 m. birželio 8 d. Jungtinė Karalystė pateikė papildomų duomenų vertinimą kaip atnaujintą vertinimo ataskaitos projektą;

(4)

valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) apsvarstė vertinimo ataskaitos projektą. 2013 m. rugpjūčio 30 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadas dėl veikliosios medžiagos aminopiralido (5), naudojamo kaip pesticidas, keliamos rizikos vertinimo. Vertinimo ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete; jis buvo baigtas rengti 2014 m. liepos 11 d. Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir pateiktas kaip Komisijos aminopiralido peržiūros ataskaita;

(5)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra aminopiralido, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo ištirti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl aminopiralidą tikslinga patvirtinti;

(6)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, atsiradusių patvirtinus veikliąją medžiagą;

(7)

nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų prievolių, atsiradusių patvirtinus medžiagą, ir atsižvelgiant į tam tikrą padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateikiamos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti nustatytas šešių mėnesių laikotarpis po medžiagos patvirtinimo, per kurį jos galėtų persvarstyti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra aminopiralido, registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai pataisyti, pakeisti arba panaikinti registraciją. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nurodytas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(8)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą anksčiau įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (6) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų aiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų prievolių, palyginti su nustatytomis iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (7) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga aminopiralidas patvirtinama pagal tame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 valstybės narės prireikus iki 2015 m. birželio 30 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos aminopiralido, registraciją.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis šios direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje aminopiralidas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš kelių veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d., pagal vienodus principus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

prireikus ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje aminopiralidas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją arba

b)

iki 2016 m. birželio 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, nurodytos atitinkamame teisės akte ar teisės aktuose, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą, prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje aminopiralidas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(3)  2005 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas 2005/778/EB, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad dokumentai, pateikti nuodugniam tyrimui dėl aminopiralido ir fluopikolido galimo įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą, yra išsamūs (OL L 293, 2005 11 9, p. 26).

(4)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 188/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos direktyvos 91/414/EEB įgyvendinimo taisyklės dėl veikliųjų medžiagų, kurių rinkoje nebuvo dvejus metus po pranešimo apie tą direktyvą, vertinimo tvarkos (OL L 53, 2011 2 26, p. 51).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(9):3352. Adresas internete: www.efsa.europa.eu.

(6)  1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3600/92, nustatantis išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (OL L 366, 1992 12 15, p. 10).

(7)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Aminopiralidas

CAS Nr. 150114–71–9

CIPAC Nr. 771

4-amino-3,6-dichlorpiridin-2-karboksirūgštis

≥ 920 g/kg

Šios svarbios priemaišos kiekis negali viršyti nustatytos ribos:

Pikloramas ≤ 40 g/kg

2015 m. sausio 1 d.

2024 m. gruodžio 31 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į aminopiralido peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti 2014 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

požeminiam vandeniui keliamai rizikai, kai medžiaga naudojama esant pažeidžiamoms dirvožemio ar klimato sąlygomis;

b)

vandens makrofitams ir netiksliniams sausumos augalams keliamai rizikai;

c)

ilgalaikei žuvims keliamai rizikai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„77

Aminopiralidas

CAS Nr. 150114–71–9

CIPAC Nr. 771

4-amino-3,6-dichlorpiridin-2-karboksirūgštis

≥ 920 g/kg

Šios svarbios priemaišos kiekis negali viršyti nustatytos ribos:

Pikloramas ≤ 40 g/kg

2015 m. sausio 1 d.

2024 m. gruodžio 31 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į aminopiralido peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti 2014 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

a)

požeminiam vandeniui keliamai rizikai, kai medžiaga naudojama esant pažeidžiamoms dirvožemio ar klimato sąlygomis;

b)

vandens makrofitams ir netiksliniams sausumos augalams keliamai rizikai;

c)

ilgalaikei žuvims keliamai rizikai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 892/2014

2014 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

160,5

CL

209,1

TR

74,0

UY

161,8

ZA

135,2

ZZ

148,1

0806 10 10

BR

183,2

EG

209,7

MA

170,8

MX

246,5

TR

157,8

ZZ

193,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

91,3

CL

100,1

CN

120,9

NZ

115,0

US

134,0

ZA

110,7

ZZ

108,4

0808 30 90

AR

217,5

CL

89,0

TR

142,0

ZA

99,4

ZZ

137,0

0809 30

MK

69,0

TR

134,7

ZZ

101,9

0809 40 05

BA

42,6

MK

49,3

TR

127,6

ZA

207,0

ZZ

106,6


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

15.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. rugpjūčio 14 d.

dėl vidaus žaliuzių Europos standartų EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir tam tikrų Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 sąlygų atitikties Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB bendrajam saugos reikalavimui ir dėl nuorodų į šiuos standartus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/531/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 1 dalimi gamintojai įpareigojami pateikti rinkai tik saugius gaminius;

(2)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą gaminys turi būti laikomas saugiu (atsižvelgiant į pavojus ir pavojų kategorijas, kuriems taikomi atitinkami nacionaliniai standartai), kai jis atitinka neprivalomus nacionalinius standartus, kuriais perkeliami Europos standartai, kurių nuorodas pagal tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalį Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(3)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 1 dalį Europos standartus nustato Europos standartizacijos organizacijos (ESO) pagal Komisijos suteiktus įgaliojimus;

(4)

pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio 2 dalį Komisija skelbia nuorodas į tokius standartus;

(5)

2011 m. liepos 27 d. Komisija priėmė sprendimą 2011/477/ES (2). Tame sprendime nustatyta, kad, siekiant sumažinti pasismaugimo ir asfiksijos pavojų langų vidaus žaliuzių (ir virvinių langų užuolaidų) konstrukcija turi būti saugi, o prieinama (-os) virvė (-ės), grandinė (-ės), grandinėlė (-ės), jei jų yra, neturi sudaryti pavojingos kilpos. Be to, jei gaminio konstrukcija nepašalina pavojingos kilpos susidarymo pavojaus, gaminyje turi būti sumontuoti atitinkami pasismaugimo pavojų iki minimumo sumažinantys saugos įtaisai. Jei saugos įtaisai sumontuoti, jie turi būti neprieinami reguliuoti mažiems vaikams. Be to, saugos įtaisuose turi nebūti galinčių atsiskirti smulkių dalių, kurios galėtų sukelti vaiko asfiksijos pavojų, jie turi nekelti fizinių sužalojimų pavojaus vaikams dėl, pavyzdžiui, aštrių briaunų, galimybės suspausti pirštus ar kyšančių dalių, jie turi atlaikyti patvarumo ir atsparumo (dėvėjimosi) bandymus ir turi nesusidėvėti bėgant laikui dėl oro sąlygų;

(6)

2012 m. rugsėjo 4 d. Komisija Europos standartizacijos organizacijoms suteikė įgaliojimą M/505 parengti Europos standartus, atsižvelgiant į vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams;

(7)

2014 m. vasario 19 d. Europos standartizacijos komitetas pagal Komisijos suteiktą įgaliojimą pirmą kartą paskelbė vidaus žaliuzių Europos standartus EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir patikslintą Europos standartą EN 13120:2009+A1:2014;

(8)

Europos standartai EN 16433 ir EN 16434 ir tam tikros Europos standarto EN 13120+A1 sąlygos atitinka įgaliojimą M/505 ir Direktyvoje 2001/95/EB nustatytą bendrą saugos reikalavimą. Todėl nuorodos į juos turėtų būti atitinkamai paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Toliau nurodyti Europos standartai atitinka juose nurodytiems pavojams taikomą Direktyvoje 2001/95/EB nustatytą bendrą saugos reikalavimą:

a)

EN 16433:2014 „Vidaus žaliuzės. — Apsauga nuo suveržimo pavojaus. — Bandymo metodai“;

b)

EN 16434:2014 „Vidaus žaliuzės. — Apsauga nuo suveržimo pavojaus. — Saugos įtaisų reikalavimai ir bandymo metodai“;

c)

Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 „Vidaus žaliuzės. —Eksploataciniai ir saugos reikalavimai“ 8.2 ir 15 sąlygos.

2 straipsnis

Nuorodos į standartus EN 16433:2014 ir EN 16434:2014 ir Europos standarto EN 13120:2009+A1:2014 8.2 ir 15 sąlygas skelbiamos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  2011 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas 2011/477/ES dėl saugos reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB turi būti įtraukti į Europos standartus, atsižvelgiant į vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams (OL L 196, 2011 7 28, p. 21).