ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 218

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. liepos 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 796/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

1

 

 

2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 797/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/491/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK)

6

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

24.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 796/2014

2014 m. liepos 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 501/2008 (2) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnyje nurodytų programų parengimo, atrankos, įgyvendinimo, finansavimo ir tikrinimo taisyklės;

(2)

atsižvelgiant į Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politikos reformą, kuri turėtų įsigalioti 2015 m. gruodžio 1 d., tikslinga pakeisti Reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 ir 11 straipsniuose nustatytą programų pateikimo tvarkaraštį. Pakeitus tvarkaraštį atitinkamos šakinės ir tarpšakinės organizacijos galės susipažinti ir su naujomis programų pateikimo dažnumo taisyklėmis, kurios įsigalios 2016 m. po politikos reformos;

(3)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 501/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 501/2008 iš dalies keičiamas taip:

(a)

8 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Atitinkamus sektorius atstovaujančios Sąjungos šakinės arba tarpšakinės organizacijos (toliau – pasiūlymus teikiančios organizacijos) valstybei narei programas pateikia ne vėliau kaip vasario 28 d.“;

(b)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komisijos atliekama programų atranka

1.   Valstybės narės išsiunčia Komisijai 9 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą, kuriame, prireikus, nurodytos jų pasirinktos, pagal 8 straipsnio 3 dalį atrinktos įgyvendinančios institucijos ir kiekvienos programos kopiją. Siunčiama elektroniniu būdu ir paštu; Komisija dokumentus turi gauti ne vėliau kaip balandžio 30 d.

Jeigu programose dalyvauja kelios valstybės narės, toks pranešimas pateikiamas bendru suinteresuotų valstybių narių susitarimu.

2.   Ne vėliau kaip liepos 15 d. Komisija atitinkamas valstybes nares informuoja, jei ji nustato, kad programos visiškai arba iš dalies neatitinka:

(a)

Sąjungos teisės arba

(b)

su vidaus rinka susijusių gairių, arba

(c)

9 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų (trečiosioms šalims skirtų programų atveju).

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipą, valstybės narės pataisytas programas Komisijai pateikia per 55 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo.

Patikrinusi pataisytas programas, Komisija ne vėliau kaip lapkričio 30 d. nusprendžia, kurias programas ji gali iš dalies finansuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

4.   Pasiūlymą teikiančioji (-iosios) organizacija (-os) atsako už tinkamą pasirinktų programų įgyvendinimą ir administravimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas Reglamente (EB) Nr. 3/2008 nurodytoms programoms, kurios pateikiamos nuo 2015 m.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 3, 2008 1 5, p. 1.

(2)  2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės (OL L 147, 2008 6 6, p. 3).


24.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 797/2014

2014 m. liepos 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

0806 10 10

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

0808 10 80

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

0809 10 00

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

US

344,6

ZZ

344,1

0809 30

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

0809 40 05

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

24.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/6


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/491/BUSP

2014 m. liepos 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/189/BUSP (1), kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK);

(2)

Sprendime 2013/189/BUSP nustatyta orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti pirmuosius 12 mėnesių po finansavimo susitarimo sudarymo, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.;

(3)

Sprendimu 2013/189/BUSP įsteigtas Iniciatyvinis komitetas 2014 m. kovo 25 d. susitarė, kad finansavimo susitarimo laikotarpis būtų suderintas su metiniu ataskaitiniu laikotarpiu, kuris prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., kad reikėtų tik vieno sąskaitų rinkinio nuo 2016 m.;

(4)

todėl turėtų būti nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

(5)

todėl Sprendimas 2013/189/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/189/BUSP 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti pirmuosius 12 mėnesių po 3 dalyje minėto finansavimo susitarimo sudarymo, yra 535 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., yra 756 000 EUR.

Sprendimus dėl orientacinių finansavimo sumų, skirtų ESGK išlaidoms padengti vėlesniais laikotarpiais, priima Taryba.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) ir panaikinami Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP (OL L 112, 2013 4 24, p. 22).