ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 186

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 703/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acibenzolar-S-metilo, etoksichino, flusilazolo, izoksaflutolo, molinato, propoksikarbazono, etilpiraflufeno, kvinoklamino ir varfarino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

1

 

*

2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 704/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 211/2013 dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų ( 1 )

49

 

*

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 705/2014, kuriuo nustatomas skaldytų ryžių importo muitas

53

 

*

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 706/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 972/2006 nuostatos dėl basmati ryžių importo muito

54

 

*

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 707/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus

56

 

 

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 708/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

62

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/83/ES, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I, II, III, IV ir V priedai

64

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/393/ES

 

*

2014 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/283/ES dėl perviršinio deficito Belgijoje

72

 

 

2014/394/ES

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Asociacijos taryboje, įsteigtoje Susitarimu, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, priimant Asociacijos tarybos sprendimus dėl Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisyklių, dėl Darbo tvarkos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas ginčų sprendimas pagal X antraštinę dalį, bei Kolegijų narių ir tarpininkų elgesio kodekso, dėl kolegijos narių sąrašo ir dėl Prekybos ir darnaus vystymosi ekspertų sąrašo

75

 

 

2014/395/ES

 

*

2014 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimas dėl biocidinių produktų, kuriuose yra vario, tiekimo rinkai būtiniausioms reikmėms (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4062)

103

 

 

2014/396/ES

 

*

2014 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama pateikti rinkai UV apdorotas kepimo mieles (Saccharomyces cerevisiae) kaip naują maisto sudedamąją dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4114)

108

 

 

2014/397/ES

 

*

2014 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad difetialoną ir difenakumą galima naudoti 14-o tipo biocidiniuose produktuose, galiojimo pabaigos data ( 1 )

111

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

26.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 703/2014

2014 m. birželio 19 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acibenzolar-S-metilo, etoksichino, flusilazolo, izoksaflutolo, molinato, propoksikarbazono, etilpiraflufeno, kvinoklamino ir varfarino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 18 straipsnio 1 dalies b punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji acibenzolar-S-metilo, izoksaflutolo, molinato, propoksikarbazono ir etilpiraflufeno liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Etoksichino ir flusilazolo DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje. Kvinoklamino ir varfarino DLK nustatyta Reglamente (EB) Nr. 396/2005 ir, kadangi šios veikliosios medžiagos neįtrauktos į to reglamento IV priedą, joms taikoma to reglamento 18 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta 0,01 mg/kg numatytoji vertė;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 (2) 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos acibenzolar-S-metilo DLK. Tarnyba pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį. Ji rekomendavo sumažinti bananams ir pomidorams nustatytas DLK vertes. Kitų produktų atveju ji rekomendavo palikti esamą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie obuoliams, kriaušėms ir mangams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; peržiūroje bus atsižvelgta į informaciją, gautą per dvejus metus nuo šio reglamento paskelbimo;

(3)

etoksichino neįtraukimas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą numatytas Komisijos sprendime Nr. 2011/143/ES (4). Buvo panaikintos visos išduotos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra veikliosios medžiagos etoksichino, registracijos. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsnį kartu su to paties reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktu reikėtų III priede išbraukti nustatytą didžiausią leidžiamąją šios veikliosios medžiagos koncentraciją. Tai neturėtų būti taikoma DLK, atitinkančioms CXL vertes, grindžiamas naudojimu trečiosiose šalyse, jeigu jos priimtinos vartotojų saugumo požiūriu. Tai neturėtų būti taikoma ir tais atvejais, kai DLK vertės buvo nustatytos specialiai kaip importo leidžiamasis nuokrypis;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 (5) 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos etoksichino DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie kriaušėms nustatytą CXL ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kriaušių atveju rizika vartotojams nustatyta. Todėl tikslinga taikyti nustatytojo dydžio DLK. Tarnyba nustatė keletą neaiškumų dėl etoksichino toksikologinės pamatinės vertės. Kadangi negalima atmesti rizikos vartotojams liekanų koncentracijai esant mažesnei nei dabar nustatyta DLK, nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos kriaušėms turėtų būti taikoma 0,05 mg/kg vertė;

(5)

flusilazolo įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą laikotarpis, numatytas Komisijos direktyvoje Nr. 2006/133/EB (6), baigėsi 2008 m. birželio 30 d. Kadangi flusilazolas daugiau nėra patvirtintas kaip veiklioji medžiaga ir buvo panaikintos visos išduotos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios veikliosios medžiagos, registracijos, III priede nustatyta šios veikliosios medžiagos DLK pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 17 straipsnį kartu su to paties reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktu turėtų būti išbraukta;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos flusilazolo DLK (7). Ji nustatė, kad obuoliams, kriaušėms, valgomosioms vynuogėms, persikams, galvijų kepenims, inkstams, mėsai ir riebalams, avių mėsai ir riebalams ir kiaulių mėsai ir riebalams nustatytos CXL vertės kelia riziką vartotojams. Persikų atveju rizika vartotojams nustatyta liekanų koncentracijai esant mažesnei nei dabar nustatyta DLK. Todėl nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos persikams turėtų būti taikoma 0,01 mg/kg vertė;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos izoksaflutolo DLK (8). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį. Ji rekomendavo sumažinti cukriniams kukurūzams, kukurūzų grūdams ir cukranendrėms nustatytas DLK vertes. Ji padarė išvadą, kad trūksta informacijos apie aguonų sėkloms nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. DLK aguonų sėklose turėtų būti nustatyto dydžio arba numatytoji DLK, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos molinato DLK (9). Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie ryžiams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiam produktui turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK vertė bus peržiūrėta; peržiūroje bus atsižvelgta į informaciją, gautą per dvejus metus nuo šio reglamento paskelbimo;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos propoksikarbazono DLK (10). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį. Ji rekomendavo palikti tam tikriems produktams nustatytą DLK;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos etilpiraflufeno DLK (11). Ji pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie citrusiniams vaisiams, medžių riešutams, sėklavaisiams, kaulavaisiams, valgomosioms vynuogėms ir vynuogėms vynui gaminti, serbentams (raudoniesiems, juodiesiems, baltiesiems), agrastams, šeivamedžio uogoms, valgomosioms alyvuogėms, bulvėms, rapsų sėkloms, aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms, miežių grūdams, avižų grūdams, rugių grūdams, kviečių grūdams ir apyniams nustatytas DLK vertes ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatytos šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK vertės. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; peržiūroje bus atsižvelgta į informaciją, gautą per dvejus metus nuo šio reglamento paskelbimo. Tarnyba padarė išvadą, kad trūksta informacijos apie vilnamedžių sėkloms nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. DLK vilnamedžių sėklose turėtų būti nustatyto dydžio arba numatytoji DLK, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(11)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 (12) 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos kvinoklamino DLK. Visos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra kvinoklamino, registracijos skirtos tik nemaistiniams kultūriniams augalams. Todėl tikslinga taikyti nustatytojo dydžio DLK;

(12)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos varfarino DLK (13). Visos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra varfarino, registracijos skirtos naudoti augalų apsaugos produktus tik kaip rodenticidus ir nėra skirtos juos naudoti tiesiogiai ant maistinių kultūrinių augalų. Todėl tikslinga taikyti nustatytojo dydžio DLK;

(13)

dėl produktų, apie kurių atitinkamas registracijas ir importo leidžiamąjį nuokrypį neturima duomenų Sąjungos lygiu ir kurių DLK vertės nėra nustatytos Kodekse (Codex), Tarnyba padarė išvadą, kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Atsižvelgiant į dabartines mokslines ir technines žinias, DLK šiuose produktuose turėtų būti nustatyto dydžio arba numatytoji DLK, remiantis Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punktu;

(14)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis laboratorijomis dėl pesticidų liekanų ir būtinybės pakoreguoti tam tikras nustatymo ribas. Šios laboratorijos padarė išvadą, kad dėl technikos raidos reikia nustatyti kelių medžiagų konkrečias ribas tam tikruose produktuose;

(15)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(16)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

(18)

prieš pradedant taikyti pakeistas DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(19)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujos DLK su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti iki 2015 m. sausio 16 d.:

1)

veikliųjų medžiagų acibenzolar-S-metilo, izoksaflutolo, molinato, propoksikarbazono, etilpiraflufeno, kvinoklamino ir varfarino atveju – visuose produktuose ir ant jų,

2)

veikliosios medžiagos etoksichino atveju – visuose produktuose ir ant jų, išskyrus kriaušes,

3)

veikliosios medžiagos flusilazolo atveju – visuose produktuose ir ant jų, išskyrus persikus.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3122. [41 pp.].

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2011/143/ES dėl etoksichino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/941/EB (OL L 59, 2011 3 4, p. 71).

(5)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3231. [25 pp.].

(6)  2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos direktyva 2006/133/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą flusilazolą (OL L 349, 2006 12 12, p. 27).

(7)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3186. [62 pp.].

(8)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3123. [30 pp.].

(9)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3140. [27 pp.].

(10)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3164. [30 pp.].

(11)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3142. [37 pp.].

(12)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(3):3141. [11 pp.].

(13)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(2):3124. [8 pp.].


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priede acibenzolar-S-metilui, izoksaflutolui, molinatui, propoksikarbazonui ir etilpiraflufenui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (2)

Acibenzolar-S-metilas (acibenzolar-S-metiilo ir acibenzolaro rūgšties (laisvosios konjuguotosios) suma, išreikšta kaip acibenzolar-S-metilas)

Izoksaflutolas (izoksaflutolo ir jo diketonitrilo-metabolito suma, išreikšta kaip izoksaflutolas)

Molinatas

Propoksikarbazonas (A) (propoksikarbazonas, jo druskos ir 2-hidroksipropoksikarbazonas, išreikšta kaip propoksikarbazonas)

Etilpiraflufenas (A) (etilpiraflufeno ir piraflufeno suma, išreikšta kaip etilpiraflufenas)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

0,02  (1)

 

 

0,02  (1)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02  (1)

(+)

0110010

Greipfrutai (Didysis greipfrutas, saldusis greipfrutas (sweetie), tangelas (išskyrus mineolą), tangelas ugli ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotė, aitrusis apelsinas (karčiavaisio apelsinmedžio vaisius), mirtalapio apelsino vaisius (chinotto) ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110030

Citrinos (Citronas, citrina, pirštuotavaisio cintrinmedžio vaisius (C. medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinas, tikrasis mandarinas, mineola ir kiti hibridai karališkasis mandarinas (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai

 

 

0,02  (1)

0,05  (1)

(+)

0120010

Migdolai

0,01  (1)

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

0,01  (1)

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

0,01  (1)

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

0,01  (1)

 

 

 

 

0120050

Kokosai

0,01  (1)

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Lazdyno riešutas)

0,1

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

0,01  (1)

 

 

 

 

0120080

Karijos

0,01  (1)

 

 

 

 

0120090

Pinijos

0,01  (1)

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

0,01  (1)

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

0,01  (1)

 

 

 

 

0120990

Kita

0,01  (1)

 

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0130010

Obuoliai (Miškinės obels vaisius)

0,1 (+)

 

 

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninė kriaušė)

0,1 (+)

 

 

 

 

0130030

Svarainiai

0,01  (1)

 

 

 

 

0130040

Šliandros

0,01  (1)

 

 

 

 

0130050

Lokvos

0,01  (1)

 

 

 

 

0130990

Kita

0,01  (1)

 

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0140010

Abrikosai

0,2

 

 

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnė, vyšnia)

0,01  (1)

 

 

 

 

0140030

Persikai (Nektarinas ir panašūs hibridai)

0,2

 

 

 

 

0140040

Slyvos (Aitrioji slyva, renklodas, mirabelė, dygioji slyva, paprastasis zizifas (Ziziphus zizyphus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0140990

Kita

0,01  (1)

 

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

(+)

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

 

 

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

 

 

 

0153010

Gervuogės

 

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti Rubus veislių hibridai)

 

 

 

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglė avietė, šiaurinė katuogė (Rubus arcticus), nektarinė gervuogė (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Kita

 

 

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės (Mėlynė)

 

 

 

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknė (paprastoji bruknė, V.vitis-idaea))

 

 

 

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

 

 

(+)

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų Ribes veislių hibridus)

 

 

 

 

(+)

0154050

Erškėtuogės

 

 

 

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginis arbutas)

 

 

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Aktinidija (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, naminių šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

 

 

 

(+)

0154990

Kita

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

0,01  (1)

 

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

 

(+)

0161040

Kinkanai (Japoninis kinkanas, kiaušininis kinkanas, puscitrinė (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinė karambola)

 

 

 

 

 

0161060

Persimonai

 

 

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos (Eugenia uniflora) vaisiai)

 

 

 

 

 

0161990

Kita

 

 

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

0,01  (1)

 

 

 

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeris rambutanas, paprastasis rambutanas, longanas, mangostaninė garcinija, lansija, salakpalmės vaisius)

 

 

 

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

 

 

0162050

Gelčiai

 

 

 

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki) (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 

 

 

 

0162990

Kita

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

 

 

 

0163010

Avokadai

0,01  (1)

 

 

 

 

0163020

Bananai (Mažasis bananas, tikrasis bananas)

0,08

 

 

 

 

0163030

Mangai

0,6 (+)

 

 

 

 

0163040

Papajos

0,01  (1)

 

 

 

 

0163050

Granatai

0,01  (1)

 

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinė anona, žvynuotoji anona, baltoji anona (Annona diversifolia) ir kiti vidutinio dydžio Annonaceae šeimos augalų vaisiai)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisis kertuotis/banguotasis kertuotis (Hylocereus undatus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0163080

Ananasai

0,01  (1)

 

 

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambusis duonvaisis)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163100

Durijai

0,01  (1)

 

 

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

0,01  (1)

 

 

 

 

0163990

Kita

0,01  (1)

 

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

0,02 (1)

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0211000

a)

Bulvės

 

 

 

 

(+)

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

 

 

 

 

0212010

Manijokai (Valgomoji kolokazija, strėlialapė ksantosoma (tannia))

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos (Tikroji gumbapupė (ropinė gumbapupė), meksikinė gumbapupė)

 

 

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

 

 

0212990

Kita

 

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

 

 

0213020

Morkos

 

 

 

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

 

 

0213040

Krienai (Šventagaršvės/skudučių šaknys, vaistinės gelsvės šaknys, gencijono šaknys)

 

 

 

 

 

0213050

Topinambai (Gumbuotoji notra)

 

 

 

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

 

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

 

 

 

 

0213080

Ridikai (Juodasis ridikas, japoninis ridikas, ridikėlis ir panašios veislės, valgomoji viksvuolė (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomoji gelteklė, ispaninis auksadagis, didžioji varnalėša)

 

 

 

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

 

 

 

0213110

Ropės

 

 

 

 

 

0213990

Kita

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0220010

Česnakai

 

 

 

 

 

0220020

Svogūnai (Kiti valgomieji svogūnai baltieji svogūnai)

 

 

 

 

 

0220030

Smulkieji svogūnai

 

 

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai (Kiti žalieji svogūnai ir panašios veislės)

 

 

 

 

 

0220990

Kita

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšninis pomidoras, Physalis, dygliuotojo ožekšnio uogos, kininio ožekšnio uogos (Lycium barbarum ir L. chinense), stambiavaisė basovija)

0,9

 

 

 

 

0231020

Paprikos (Aštrioji paprika)

0,01  (1)

 

 

 

 

0231030

Baklažanai (Kiauliauogė, gelsvasis baklažanas (S. macrocarpon))

0,01  (1)

 

 

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

0,01  (1)

 

 

 

 

0231990

Kita

0,01  (1)

 

 

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

0,01  (1)

 

 

 

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

0232030

Cukinijos (Kiaušininis agurotis, patisonas, paprastasis ilgmoliūgis (lauki) (Lagenaria siceraria), valgomasis čajotas, raukšlėtasis svaidenis (sopropo),

 

 

 

 

 

0232990

Kita

 

 

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

0,01  (1)

 

 

 

 

0233010

Melionai (Raguotasis melionas)

 

 

 

 

 

0233020

Moliūgai (Didysis moliūgas (naujesnis varietetas))

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

 

 

 

0233990

Kita

 

 

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai (Jaunų kukurūzų burbuolės)

0,01  (1)

 

 

 

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,01  (1)

 

 

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokolinis kopūstas, gausiažiedis bastutis, špinatinis kopūstas)

 

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžis kopūstas, raudongūžis kopūstas, savojinis kopūstas, baltagūžis kopūstas)

 

 

 

 

 

0242990

Kita

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai (Sareptinis bastutis, kininis kopūstas (pak choi), skrotelinis kopūstas (tai goo choi, choi sum), pekininis kopūstas (pe-tsai))

 

 

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotasis kopūstas, lapinis kopūstas, portugalinis lapinis kopūstais, portugalinis gūžinis kopūstas)

 

 

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

 

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0,3

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0251010

Sultenės (Italinė sultenė)

 

 

 

 

 

0251020

Sėjamoji salota (Gūžinė salota (iceberg), raudonoji salota (lollo rosso), romaninė salota)

 

 

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Laukinė trūkažolė, raudonlapė trūkažolė (radicchio), garbanotoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), kiaulpienės lapai)

 

 

 

 

 

0251040

Sėjamoji pipirnė (Spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai)

 

 

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

 

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Laukinis šatrainis (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

 

 

 

0251080

Brassica spp. daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių ūglius (Japoninė garstyčia (mizuna), žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų), ropinio kopūsto lapai )

 

 

 

 

 

0251990

Kita

 

 

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0252010

Daržiniai špinatai (Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis (pak-khom, tampara), ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri))

0,3

 

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapė kleitonija, didžialapė portulaka, paprastoji portulaka, valgomoji rūgštynė, smiltyninė druskė, paprastoji druskė (Salsola soda))

0,01  (1)

 

 

 

 

0252030

Burokėlių lapai (Burokėlių lapai)

0,01  (1)

 

 

 

 

0252990

Kita

0,01  (1)

 

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (Baltoji bazelė, banano lapai, vijoklinė akacija (Acacia pennata))

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0254000

d)

Rėžiukai (Vandeninio sukučio (Ipomea aquatica) vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,3

0,05 (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

 

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinės kalendros lapai, krapų lapai, kmynų lapai, vaistinės gelsvės, šventagaršvės/skudučių, kvapiosios garduoklės ir kitų Apiacea šeimos augalų lapai, kvapioji zunda)

 

 

 

 

 

0256040

Petražolės (Šakninės petražolės lapai)

 

 

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalninis dašis, daržinis dašis, vaistinės agurklės (Borago officinalis) lapai)

 

 

 

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

 

 

 

0256070

Čiobreliai (Mairūnas, paprastasis raudonėlis)

 

 

 

 

 

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos lapai, garbiniuotoji mėta, pipirinė mėta, siauralapis bazilikas, kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, valgomosios gėlės (medetkos ir kt.), azijinė centelė, raukšlėtalapio pipiro lapai, kvapiosios murėjos lapai)

 

 

 

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai (Citrinžolė)

 

 

 

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistinis isopas)

 

 

 

 

 

0256990

Kita

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinė pupelė, raudonžiedė pupelė, smidrinė pupuolė, kampuotoji pupenė, soja)

 

 

 

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

 

 

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Stambiasėklis žirnis)

 

 

 

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Sėjamasis žirnis, avinžirnis)

 

 

 

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

 

 

 

0260990

Kita

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0270010

Vaistiniai smidrai

 

 

 

 

 

0270020

Dygieji artišokai (Borago officinalis stiebai)

 

 

 

 

 

0270030

Salierai

 

 

 

 

 

0270040

Pankoliai

 

 

 

 

 

0270050

Artišokai (Bananų žiedai)

 

 

 

 

 

0270060

Porai

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

 

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

 

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

 

 

 

0270990

Kita

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Grybai

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0280010

Auginamieji grybai (Pievagrybis, gluosninė kreivabudė, shiitake grybas, grybeliena (fungus mycelium) (vegetatyvinės dalys))

 

 

 

 

 

0280020

Miško grybai (Voveraitė, triufelis, briedžiukas, baravykas)

 

 

 

 

 

0280990

Kita

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300010

Pupos (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

 

 

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

 

 

0300030

Žirniai (Avinžirnis, dirvinis žirnis, sėjamasis pelėžirnis)

 

 

 

 

 

0300040

Lubinai

 

 

 

 

 

0300990

Kita

 

 

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

 

0401010

Sėmenys

 

 

 

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

0401030

Aguonų sėklos

 

 

 

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

 

 

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

 

 

 

 

0401060

Rapsų sėklos (Dirvinio bastučio sėklos)

 

 

 

 

(+)

0401070

Gauruotosios sojos

 

 

 

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

 

 

 

 

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos Cucurbitacea šeimos augalų sėklos)

 

 

 

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

 

 

 

0401120

Agurklės (Gyslotinis ežeinis (Echium plantagineum), dirvinis akmengrūdis (Buglossoides arvensis))

 

 

 

 

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 

 

 

 

0401140

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

 

 

 

0401990

Kita

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

 

 

(+)

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

 

 

 

 

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

 

 

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

 

 

 

0402990

Kita

 

 

 

 

 

0500000

5.

JAVAI

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0500010

Miežiai

0,05

 

 

 

(+)

0500020

Sėjamieji grikiai (Burnotis, bolivinė balanda)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500030

Kukurūzai

0,01  (1)

 

 

 

 

0500040

Soros (Italinė šerytė, abisininė posmilgė, rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500050

Avižos

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500060

Ryžiai (Pelkinė zizanija (Zizania aquatica))

0,01  (1)

 

(+)

 

 

0500070

Rugiai

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500080

Sorgai

0,01  (1)

 

 

 

 

0500090

Paprastieji kviečiai (Spelta, kvietrugis)

0,05

 

 

 

(+)

0500990

Kita (Kanarinių strypainių grūdai (Phalaris canariensis))

0,01  (1)

 

 

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0610000

i)

Arbata

 

 

 

 

 

0620000

ii)

Kavos pupelės

 

 

 

 

 

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 

 

 

 

 

0631000

a)

Žiedai

 

 

 

 

 

0631010

Vaistinių ramunių žiedai (ramunėliai)

 

 

 

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 

 

 

 

 

0631030

Rožių žiedlapiai

 

 

 

 

 

0631040

Jazminaičių žiedai (Šeivamedžio žiedai (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

 

 

 

0631990

Kita

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 

 

 

 

0632010

Žemuogių lapai

 

 

 

 

 

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžio lapai)

 

 

 

 

 

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 

 

 

 

 

0632990

Kita

 

 

 

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

 

 

0633010

Valerijono šaknys

 

 

 

 

 

0633020

Ženšenio šaknys

 

 

 

 

 

0633990

Kita

 

 

 

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakavos pupelės (fermentuotos arba džiovintos)

 

 

 

 

 

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 

 

 

 

 

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1) (+)

0800000

8.

PRIESKONIAI

 

 

 

 

 

0810000

i)

Sėklos

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0810010

Anyžiai

 

 

 

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

 

 

0810030

Salierų sėklos (Vaistinės gelsvės sėklos)

 

 

 

 

 

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 

 

 

 

 

0810050

Kmynų sėklos

 

 

 

 

 

0810060

Krapų sėklos

 

 

 

 

 

0810070

Parastųjų pankolių sėklos

 

 

 

 

 

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 

 

 

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

 

 

0810990

Kita

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

 

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

 

 

 

0820030

Kmynai

 

 

 

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

 

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji) (Ilgasis pipiras, švelnusis pirulis)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilės vaisiai

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

 

 

 

0820990

Kita

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Žievės

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0830010

Cinamonas (Kininis cinamonas)

 

 

 

 

 

0830990

Kita

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 

 

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840020

Imbieras

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840040

Krienai

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Kita

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850000

v)

Pumpurai

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

 

 

 

0850990

Kita

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0860010

Tikrųjų krokų purkos

 

 

 

 

 

0860990

Kita

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Kevalai

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

 

 

 

0870990

Kita

 

 

 

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

 

 

 

 

0900020

Cukranendrės

 

 

 

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

 

 

 

 

0900990

Kita

 

 

 

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

 

 

1010000

i)

Audiniai

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1011000

a)

Kiaulių

 

 

 

 

 

1011010

Raumenys

 

 

 

 

 

1011020

Riebalai

 

 

 

 

 

1011030

Kepenys

 

 

 

 

 

1011040

Inkstai

 

 

 

 

 

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1011990

Kita

 

 

 

 

 

1012000

b)

Galvijų

 

 

 

 

 

1012010

Raumenys

 

 

 

 

 

1012020

Riebalai

 

 

 

 

 

1012030

Kepenys

 

 

 

 

 

1012040

Inkstai

 

 

 

 

 

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1012990

Kita

 

 

 

 

 

1013000

c)

Avių

 

 

 

 

 

1013010

Raumenys

 

 

 

 

 

1013020

Riebalai

 

 

 

 

 

1013030

Kepenys

 

 

 

 

 

1013040

Inkstai

 

 

 

 

 

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1013990

Kita

 

 

 

 

 

1014000

d)

Ožkų

 

 

 

 

 

1014010

Raumenys

 

 

 

 

 

1014020

Riebalai

 

 

 

 

 

1014030

Kepenys

 

 

 

 

 

1014040

Inkstai

 

 

 

 

 

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1014990

Kita

 

 

 

 

 

1015000

e)

Arklių, asilų, mulų arba arklėnų

 

 

 

 

 

1015010

Raumenys

 

 

 

 

 

1015020

Riebalai

 

 

 

 

 

1015030

Kepenys

 

 

 

 

 

1015040

Inkstai

 

 

 

 

 

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1015990

Kita

 

 

 

 

 

1016000

f)

naminių paukščių: viščiukų, žąsų, ančių, kalakutų, perlinių vištų, stručių ir balandžių

 

 

 

 

 

1016010

Raumenys

 

 

 

 

 

1016020

Riebalai

 

 

 

 

 

1016030

Kepenys

 

 

 

 

 

1016040

Inkstai

 

 

 

 

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1016990

Kita

 

 

 

 

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties gyvūnų (Triušiai, kengūros, stirnos)

 

 

 

 

 

1017010

Raumenys

 

 

 

 

 

1017020

Riebalai

 

 

 

 

 

1017030

Kepenys

 

 

 

 

 

1017040

Inkstai

 

 

 

 

 

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

 

 

1017990

Kita

 

 

 

 

 

1020000

ii)

Pienas

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

1020010

Galvijai

 

 

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

 

 

1020990

Kita

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1030010

Viščiukai

 

 

 

 

 

1030020

Antys

 

 

 

 

 

1030030

Žąsys

 

 

 

 

 

1030040

Putpelės

 

 

 

 

 

1030990

Kita

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Medus (Bičių pienelis, žiedadulkės, medus su koriu (korinis medus))

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai (Varlių šlaunelės, krokodilai)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1060000

vi)

Sraigės

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų (Laukiniai medžiojamieji gyvūnai)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

2)

III priede acibenzolarui, etoksichinui, flusilazolui, izoksaflutolui, molinatui, propoksikarbazonui ir etilpiraflufenui skirtos skiltys išbraukiamos.

3)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Įterpiamos šios varfarinui ir kvinoklaminui skirtos skiltys:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Groups and examples of individual products to which the MRLs apply (4)

Kvinoklaminas

Varfarinas

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,01  (3)

 

0110010

Greipfrutai (Didysis greipfrutas, saldusis greipfrutas (sweetie), tangelas (išskyrus mineolą), tangelas ugli ir kiti hibridai)

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotė, aitrusis apelsinas (karčiavaisio apelsinmedžio vaisius), mirtalapio apelsino vaisius (chinotto) ir kiti hibridai)

 

 

0110030

Citrinos (Citronas, citrina, pirštuotavaisio cintrinmedžio vaisius (C. medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinas, tikrasis mandarinas, mineola ir kiti hibridai karališkasis mandarinas (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Kita

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai

0,02  (3)

 

0120010

Migdolai

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

0120050

Kokosai

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Lazdyno riešutas)

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

0120080

Karijos

 

 

0120090

Pinijos

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

0120990

Kita

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

0,01  (3)

 

0130010

Obuoliai (Miškinės obels vaisius)

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninė kriaušė)

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

0130040

Šliandros

 

 

0130050

Lokvos

 

 

0130990

Kita

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

0,01  (3)

 

0140010

Abrikosai

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnė, vyšnia)

 

 

0140030

Persikai (Nektarinas ir panašūs hibridai)

 

 

0140040

Slyvos (Aitrioji slyva, renklodas, mirabelė, dygioji slyva, paprastasis zizifas (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Kita

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

0,01  (3)

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

0153010

Gervuogės

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti Rubus veislių hibridai)

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglė avietė, šiaurinė katuogė (Rubus arcticus), nektarinė gervuogė (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Kita

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės (Mėlynė)

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknė (paprastoji bruknė, V.vitis-idaea))

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų Ribes veislių hibridus)

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginis arbutas)

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Aktinidija (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, naminių šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

 

0154990

Kita

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

0,01  (3)

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

 

0161010

Datulės

 

 

0161020

Figos

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

0161040

Kinkanai (Japoninis kinkanas, kiaušininis kinkanas, puscitrinė (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinė karambola)

 

 

0161060

Persimonai

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos (Eugenia uniflora) vaisiai)

 

 

0161990

Kita

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

 

0162010

Kiviai

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeris rambutanas, paprastasis rambutanas, longanas, mangostaninė garcinija, lansija, salakpalmės vaisius)

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

0162050

Gelčiai

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki) (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 

0162990

Kita

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

0163010

Avokadai

 

 

0163020

Bananai (Mažasis bananas, tikrasis bananas)

 

 

0163030

Mangai

 

 

0163040

Papajos

 

 

0163050

Granatai

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinė anona, žvynuotoji anona, baltoji anona (Annona diversifolia) ir kiti vidutinio dydžio Annonaceae šeimos augalų vaisiai)

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisis kertuotis/banguotasis kertuotis (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananasai

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambusis duonvaisis)

 

 

0163100

Durijai

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

0163990

Kita

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0,01  (3)

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

0,01  (3)

 

0211000

a)

Bulvės

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

 

0212010

Manijokai (Valgomoji kolokazija, strėlialapė ksantosoma (tannia))

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

0212030

Dioskorėjos (Tikroji gumbapupė (ropinė gumbapupė), meksikinė gumbapupė)

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

0212990

Kita

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

0213020

Morkos

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

0213040

Krienai (Šventagaršvės/skudučių šaknys, vaistinės gelsvės šaknys, gencijono šaknys)

 

 

0213050

Topinambai (Gumbuotoji notra)

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

 

0213080

Ridikai (Juodasis ridikas, japoninis ridikas, ridikėlis ir panašios veislės, valgomoji viksvuolė (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomoji gelteklė, ispaninis auksadagis, didžioji varnalėša)

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

0213110

Ropės

 

 

0213990

Kita

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,01  (3)

 

0220010

Česnakai

 

 

0220020

Svogūnai (Kiti valgomieji svogūnai baltieji svogūnai)

 

 

0220030

Smulkieji svogūnai

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai (Kiti žalieji svogūnai ir panašios veislės)

 

 

0220990

Kita

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

0,01  (3)

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšninis pomidoras, Physalis, dygliuotojo ožekšnio uogos, kininio ožekšnio uogos (Lycium barbarum ir L. chinense), stambiavaisė basovija)

 

 

0231020

Paprikos (Aštrioji paprika)

 

 

0231030

Baklažanai (Kiauliauogė, gelsvasis baklažanas (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

0231990

Kita

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

 

0232010

Agurkai

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

0232030

Cukinijos (Kiaušininis agurotis, patisonas, paprastasis ilgmoliūgis (lauki) (Lagenaria siceraria), valgomasis čajotas, raukšlėtasis svaidenis (sopropo), ilgavaisė kutuotė, briaunotoji plaušenė (teroi))

 

 

0232990

Kita

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

 

0233010

Melionai (Raguotasis melionas)

 

 

0233020

Moliūgai (Didysis moliūgas (naujesnis varietetas))

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0233990

Kita

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai (Jaunų kukurūzų burbuolės)

 

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,01  (3)

 

0241000

a)

Žiedinės

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokolinis kopūstas, gausiažiedis bastutis, špinatinis kopūstas)

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

0241990

Kita

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžis kopūstas, raudongūžis kopūstas, savojinis kopūstas, baltagūžis kopūstas)

 

 

0242990

Kita

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai (Sareptinis bastutis, kininis kopūstas (pak choi), skrotelinis kopūstas (tai goo choi, choi sum), pekininis kopūstas (pe-tsai))

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotasis kopūstas, lapinis kopūstas, portugalinis lapinis kopūstais, portugalinis gūžinis kopūstas)

 

 

0243990

Kita

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0,01  (3)

 

0251010

Sultenės (Italinė sultenė)

 

 

0251020

Sėjamoji salota (Gūžinė salota (iceberg), raudonoji salota (lollo rosso), romaninė salota)

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Laukinė trūkažolė, raudonlapė trūkažolė (radicchio), garbanotoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), kiaulpienės lapai)

 

 

0251040

Sėjamoji pipirnė (Spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai)

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Laukinis šatrainis (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

0251080

Brassica spp. daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių ūglius (Japoninė garstyčia (mizuna), žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų), ropinio kopūsto lapai )

 

 

0251990

Kita

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (3)

 

0252010

Daržiniai špinatai (Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis (pak-khom, tampara), ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri))

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapė kleitonija, didžialapė portulaka, paprastoji portulaka, valgomoji rūgštynė, smiltyninė druskė, paprastoji druskė (Salsola soda))

 

 

0252030

Burokėlių lapai (Burokėlių lapai)

 

 

0252990

Kita

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (Baltoji bazelė, banano lapai, vijoklinė akacija (Acacia pennata))

0,01  (3)

 

0254000

d)

Rėžiukai (Vandeninio sukučio (Ipomea aquatica) vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija)

0,01  (3)

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,01  (3)

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,02  (3)

 

0256010

Daržiniai builiai

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinės kalendros lapai, krapų lapai, kmynų lapai, vaistinės gelsvės, šventagaršvės/skudučių, kvapiosios garduoklės ir kitų Apiacea šeimos augalų lapai, kvapioji zunda)

 

 

0256040

Petražolės (Šakninės petražolės lapai)

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalninis dašis, daržinis dašis, vaistinės agurklės (Borago officinalis) lapai)

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

0256070

Čiobreliai (Mairūnas, paprastasis raudonėlis)

 

 

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos lapai, garbiniuotoji mėta, pipirinė mėta, siauralapis bazilikas, kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, valgomosios gėlės (medetkos ir kt.), azijinė centelė, raukšlėtalapio pipiro lapai, kvapiosios murėjos lapai)

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai (Citrinžolė)

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistinis isopas)

 

 

0256990

Kita

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

0,01  (3)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinė pupelė, raudonžiedė pupelė, smidrinė pupuolė, kampuotoji pupenė, soja)

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Stambiasėklis žirnis)

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Sėjamasis žirnis, avinžirnis)

 

 

0260050

Lęšiai

 

 

0260990

Kita

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,01  (3)

 

0270010

Vaistiniai smidrai

 

 

0270020

Dygieji artišokai (Borago officinalis stiebai)

 

 

0270030

Salierai

 

 

0270040

Pankoliai

 

 

0270050

Artišokai (Bananų žiedai)

 

 

0270060

Porai

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

0270990

Kita

 

 

0280000

viii)

Grybai

0,01  (3)

 

0280010

Auginamieji grybai (Pievagrybis, gluosninė kreivabudė, shiitake grybas, grybeliena (fungus mycelium) (vegetatyvinės dalys))

 

 

0280020

Miško grybai (Voveraitė, triufelis, briedžiukas, baravykas)

 

 

0280990

Kita

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

0,01  (3)

 

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,02  (3)

0,01  (3)

0300010

Pupos (Paprastoji pupa, daržinė pupelė, lenktoji kardapupė, lenktasėklė pupelė, kininė pupuolė)

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

0300030

Žirniai (Avinžirnis, dirvinis žirnis, sėjamasis pelėžirnis)

 

 

0300040

Lubinai

 

 

0300990

Kita

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,02  (3)

0,01  (3)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

0401010

Sėmenys

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

0401030

Aguonų sėklos

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

 

0401060

Rapsų sėklos (Dirvinio bastučio sėklos)

 

 

0401070

Gauruotosios sojos

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

 

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos Cucurbitacea šeimos augalų sėklos)

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

 

0401120

Agurklės (Gyslotinis ežeinis (Echium plantagineum), dirvinis akmengrūdis (Buglossoides arvensis))

 

 

0401130

Sėjamosios judros

 

 

0401140

Kanapių sėklos

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

 

0401990

Kita

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

 

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

0402990

Kita

 

 

0500000

5.

JAVAI

0,02  (3)

0,01  (3)

0500010

Miežiai

 

 

0500020

Sėjamieji grikiai (Burnotis, bolivinė balanda)

 

 

0500030

Kukurūzai

 

 

0500040

Soros (Italinė šerytė, abisininė posmilgė, rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė)

 

 

0500050

Avižos

 

 

0500060

Ryžiai (Pelkinė zizanija (Zizania aquatica))

 

 

0500070

Rugiai

 

 

0500080

Sorgai

 

 

0500090

Paprastieji kviečiai (Spelta, kvietrugis)

 

 

0500990

Kita (Kanarinių strypainių grūdai (Phalaris canariensis))

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05  (3)

0,01  (3)

0610000

i)

Arbata

 

 

0620000