ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 183

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 689/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 dalis

1

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 690/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

3

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) NR. 691/2014, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 1 dalis

6

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2014 dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importui į Sąjungą, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

9

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 693/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

15

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 694/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tipų nustatymo techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

18

 

 

2014 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 695/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

21

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/78/ES, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I, II, III, IV ir V priedai

23

 

*

2014 m. birželio 23 d. Komisijos direktyva 2014/81/ES, kuria dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis ( 1 )

49

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/380/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

52

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/381/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

56

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/382/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

57

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/383/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas

60

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/384/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/426/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje paskyrimo

65

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/385/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimų terminas

66

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

70

 

*

2014 m. birželio 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/387/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

72

 

 

2014/388/ES

 

*

2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl regionų ir teritorijų, tinkamų gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpvalstybinius ir tarptautinius komponentus 2014–2020 m., sąrašo sudarymo (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/ES

 

*

2014 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl papildomo ankstesnio laikotarpio aviacijos išmetamųjų teršalų kiekio ir papildomų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, atsižvelgiant į Kroatijos stojimą į Europos Sąjungą ( 1 )

135

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 689/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 2 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 204/2011;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 204/2011 16 straipsnio 6 dalį Taryba atliko to reglamento III priede pateikto sąrašo peržiūrą;

(3)

be to, turėtų būti atnaujinta identifikavimo informacija apie vieną į Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede pateiktą sąrašą įtrauktą subjektą;

(4)

nebėra priežasčių du subjektus toliau laikyti įtrauktus į Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priede pateiktą sąrašą;

(5)

todėl Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 204/2011 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašas „Capitana Seas Limited“ pakeičiamas šiuo įrašu:

 

„Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

36.

Capitana Seas Limited

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas

2011 4 12“

2)

įrašai apie toliau nurodytus subjektus išbraukiami:

Libyan Holding Company for Development and Investment;

Dalia Advisory Limited (Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė).


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 690/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 204/2011 (2) įgyvendinamos Sprendime 2011/137/BUSP numatytos priemonės;

(2)

2014 m. kovo 19 d. Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 2146 (2014) (JT ST rezoliucija 2146 (2014)), kuria Sankcijų komiteto nurodytiems laivams (toliau – nurodytieji laivai), plaukiantiems su valstybės narės veliava, uždrausta be Libijos Vyriausybės nurodymo krauti, gabenti ar iškrauti žalią naftą iš Libijos ryšių centro;

(3)

JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) taip pat reikalaujama imtis priemonių, kad nurodytieji laivai nebūtų įleidžiami į uostus ir jiems nebūtų teikiamos aprūpinimo kuru bei kitomis atsargomis paslaugos ar kitos laivų aptarnavimo paslaugos, jei Sankcijų komitetas nurodant sąraše taip nustatė;

(4)

be to, JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) uždrausti sandoriai, susiję su šiuose laivuose esančios žalios naftos neteisėtu eksportu iš Libijos, jei Sankcijų komitetas nurodant sąraše taip nustatė. Tačiau, kadangi JT ST rezoliucija 2146 (2014) leidžiama tam tikrais atvejais nurodytiems laivams įplaukti į uostus, uosto mokesčiai, įskaitant žalios naftos tuose laivuose atžvilgiu, gali būti renkami tokiais atvejais;

(5)

praktiniais sumetimais Komisija turėtų būti įgaliota prireikus, remdamasi Sankcijų komiteto nurodymais, pateiktais pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 ir 12 dalis, iš dalies keisti nurodytųjų laivų, kuriems taikomos tos priemonės pagal Sprendimo 2011/137/BUSP V straipsnio dalinius pakeitimus, sąrašą;

(6)

kad tos priemonės būtų įgyvendintos, 2014 m. birželio 23 d. Sprendimas 2011/137/BUSP buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu 2014/380/BUSP (3);

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„h)   nurodytieji laivai – JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punkte minimo Sankcijų komiteto nurodyti laivai, išvardyti šio reglamento V priede;

i)   Libijos Vyriausybės ryšių centras – Libijos Vyriausybės paskirtas ryšių centras, apie kurį pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 3 punktą pranešta Sankcijų komitetui.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„10b straipsnis

1.   Nurodytiesiems laivams, plaukianties su valstybės narės veliava, draudžiama krauti, gabenti ar iškrauti žalią naftą iš Libijos, nebent kompetentinga tos valstybės narės institucija, pasikonsultavusi su Libijos Vyriausybės ryšių centru, suteikia leidimą.

2.   Nurodytuosius laivus draudžiama priimti Sąjungos teritorijoje esančiuose uostuose ar sudaryti jiems galimybes į juos patekti, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė.

3.   2 dalyje nustatyta priemonė netaikoma, jei patekti į uostą Sąjungos teritorijoje reikia atliekant patikrinimą, dėl ekstremaliosios situacijos arba laivui grįžtant į Libiją.

4.   Nacionaliniams valstybių narių subjektams ar valstybių narių teritorijoje esantiems subjektams draudžiama teikti nurodytiesiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas ar laivų aptarnavimo paslaugas arba bet kurias kitas laivų aptarnavimo paslaugas, pavyzdžiui aprūpinimą kuru ar atsargomis, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė.

5.   IV priede nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti išimties tvarka netaikyti 4 dalyje nustatytos priemonės, jei to reikia humanitariniais ar saugumo sumetimais arba jei laivas grįžta į Libiją. Apie tokius leidimus Sankcijų komitetui ir Komisijai turi būti pranešta raštu.

6.   Draudžiama vykdyti finansinius sandorius, susijusius su nurodytuosiuose laivuose esančia žalia nafta, be kita ko, parduoti žalią naftą ar naudoti žalią naftą kaip kreditą, taip pat apdrausti žalios naftos gabenimą, jeigu Sankcijų komitetas taip nustatė. Toks draudimas netaikomas uosto mokesčių rinkimui 3 dalyje numatytais atvejais.“;

3)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a)

remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti IV priedą;

b)

remiantis Sprendimo 2011/137/BUSP V straipsnio daliniais pakeitimais ir remiantis Sankcijų komiteto nurodymais, pateiktais pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 ir 12 dalis iš dalies keisti V priedą.“;

4)

papildoma V priedu, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemuburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.

(2)  2011 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 58, 2011 3 3, p. 1).

(3)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/380/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUS dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėti Libijoje (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 52).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

1 STRAIPSNIO h PUNKTE IR 10b STRAIPSNYJE NURODYTAS LAIVŲ SĄRAŠAS IR SANKCIJŲ KOMITETO NUSTATYTOS TAIKYTINOS PRIEMONĖS“

 


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/6


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) NR. 691/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (1), ypač į jo 17 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 224/2014;

(2)

2014 m. gegužės 9 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliuciją 2127 (2013), įtraukė tris asmenis į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos (JT ST) rezoliucijos 2134 (2014) 30 ir 32 punktais nustatytos priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 224/2014 I priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 70, 2014 3 11, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PAVARDĖ: BOZIZÉ

VARDAS: François Yangouvonda.

DAR ŽINOMAS KAIP: Bozize Yangouvonda

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1946 m. spalio 14 d./Mouila, Gabonas

PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA: Martine Kofio sūnus

ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS: Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), arba parama tokiai veiklai: nuo 2013 m. kovo 24 d. valstybės perversmo F. Bozizé teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. François Bozizé kartu su savo šalininkais paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje anti-balaka pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis CAR netrukus pablogėjo. Nuo to laiko jis toliau bandė vykdyti destabilizavimo operacijas ir suvienyti anti-balaka kovotojus, kad palaikytų įtampą CAR sostinėje. F. Bozizé bandė reorganizuoti daugelį Centrinės Afrikos ginkluotųjų pajėgų elementų, po valstybės perversmo išsibarsčiusių kaimiškose vietovėse. F. Bozizé lojalios pajėgos ėmė dalyvauti atsakomuosiuose išpuoliuose prieš CAR gyventojus musulmonus. F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus.

2.   NOURREDINE ADAM

PAVARDĖ: ADAM

VARDAS: Nourredine

DAR ŽINOMAS KAIP: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1970 m./Ndele, CAR

Kitos gimimo datos: 1969 m., 1971 m.

PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA:

 

ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS: Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba parama tokiai veiklai: Noureddine yra vienas pirmųjų Séléka lyderių. Jis identifikuotas kaip vienos iš Séléka ginkluotų sukilėlių grupuočių (Central PJCC – grupuotės, kuri formaliai vadinasi Patriotų už teisingumą ir taiką konventas ir kurios kitas patvirtintas trumpinys yra CPJP) generolas ir pirmininkas. Kaip buvęs Patriotų už teisingumą ir taiką konvento „fundamentalios“ atskilusios grupuotės (CPJP/F) vadovas jis buvo buvusios Séléka karinis koordinatorius per puolimus sukilime Centrinės Afrikos Respublikoje, kuris vyko nuo 2012 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. kovo mėn. Jei Noureddine nebūtų dalyvavęs susivienijime, Séléka greičiausiai nebūtų sugebėjęs atimti valdžios iš buvusio CAR Prezidento François Bozizé. Nuo tada, kai Catherine Samba-Panza 2014 m. sausio 20 d. buvo paskirta laikinai eiti prezidento pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų, suplanavusių buvusių Séléka narių taktinį pasitraukimą Sibute, kuriuo buvo siekiama įgyvendinti jo planą sukurti musulmonų tvirtovę šalies šiaurėje. Jis aiškiai ragino savo pajėgas nepaisyti pereinamojo laikotarpio Vyriausybės ir Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA) karinių vadovų draudimų. Noureddine aktyviai vadovauja buvusiai Séléka – anksčiau Séléka priklausiusioms pajėgoms, kurias 2013 m. išsklaidė M. Djotodia, – vadovauja operacijoms prieš krikščioniškuosius rajonus, taip pat teikia reikšmingą paramą ir nurodo veiklos kryptis CAR veikiančiai buvusiai Séléka.

Dalyvavo planuojant veiksmus, pažeidžiančius tarptautinę žmogaus teisių teisę ar atitinkamai tarptautinę humanitarinę teisę, vadovaujant tokiems veiksmams arba juos vykdant:2013 m. kovo 24 d.Séléka perėmus Bangio kontrolę, Nourredine Adam buvo paskirtas Saugumo ministru, po to – „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, šiuo metu nebeegzistuojanti CAR žvalgybos tarnyba) generaliniu direktoriumi. Nourredine Adam naudojo CEDAD kaip savo asmeninę politinę policiją, vykdydamas daug savavališkų areštų, kankinimo veiksmų ir neteisminių egzekucijų. Be to, Nourreddine buvo vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už kruviną operaciją Boy Rabe rajone. 2013 m. rugpjūčio mėn. Séléka pajėgos šturmavo Boy Rabe – CAR rajoną, laikomą François Bozizé šalininkų ir jo etninės grupės tvirtove. Prisidengdamos ginklų slėptuvių paieškos pretekstu, Séléka karinės pajėgos, kaip pranešama, nužudė daugybę civilių gyventojų ir ėmė plačiai plėšikauti. Kai šie išpuoliai išplito į kitus kvartalus, tūkstančiai gyventojų įsiveržė į tarptautinį oro uostą, kuris dėl ten buvusių Prancūzijos karinių pajėgų buvo laikomas saugia vieta, ir užėmė jo kilimo ir tūpimo taką.

Paramos teikimas ginkluotoms grupuotėms arba nusikalstamiems tinklams neteisėtai eksploatuojant gamtos išteklius: 2013 m. pradžioje Nourredine Adam atliko svarbų vaidmenį buvusios Séléka finansavimo tinkluose. Jis vyko į Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų tuo metu vykdomam sukilimui. Jis taip pat veikė kaip vienos Čado deimantų kontrabandininkų grupuotės, vykdančios veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade, tarpininkas.

3.   LEVY YAKETE

PAVARDĖ: YAKETE

VARDAS: Levy

DAR ŽINOMAS KAIP: Levi Yakite; Levy Yakite

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1964 m. rugpjūčio 14 d./Bangis, CAR

Kita gimimo data: 1965 m.

PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA: Pierre Yakété ir Joséphine Yamazon sūnus.

ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS: Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba parama tokiai veiklai: 2013 m. gruodžio 17 d. L. Yakete tapo naujai suformuotos anti-Balaka sukilėlių grupuotės – Liaudies pasipriešinimo judėjimo Centrinės Afrikos Respublikai reformuoti – politiniu koordinatoriumi. Jis tiesiogiai dalyvavo priimant sukilėlių grupuotės, vykdžiusios veiksmus, kuriais buvo kenkiama taikai, stabilumui ir saugumui CAR, sprendimus, visų pirma 2013 m. gruodžio 5 d. ir vėliau. Be to, dėl tokių veiksmų ši grupuotė konkrečiai paminėta JT ST rezoliucijose 2127, 2134 ir 2149. L. Yakete kaltinamas tuo, kad davė įsakymus suimti su Séléka susijusius žmones, ragino vykdyti išpuolius prieš žmones, neremiančius Prezidento F. Bozizé, ir verbavo jaunus karinių grupuočių narius, kad šie naudodami mačetes puldinėtų režimui priešiškus asmenis. Po 2013 m. kovo mėn. jis liko François Bozizé aplinkoje ir įstojo į Konstitucinės tvarkos atkūrimo Centrinės Afrikos Respublikoje frontą (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), kuris siekė bet kokiomis priemonėmis grąžinti į valdžią nuverstą prezidentą. 2013 m. vasaros pabaigoje jis vyko į Kamerūną ir Beniną, kur bandė verbuoti žmones kovai su Séléka. 2013 m. rugsėjo mėn. jis bandė vėl į savo rankas perimti operacijų, kurias F. Bozizé remiantys kovotojai vykdė miesteliuose bei kaimuose netoli Bossangoa, kontrolę. L. Yakete taip pat įtariamas tuo, kad skatino dalinti mačetes jauniems bedarbiams krikščionims, kad jie galėtų užpuldinėti musulmonus.


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/9


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 692/2014

2014 m. birželio 23 d.

dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importui į Sąjungą, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 2014/386/BUSP (1) dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Taryba per 2014 m. kovo 20–21 d. posėdį griežtai pasmerkė Krymo Autonominės Respublikos (toliau – Krymas) ir Sevastopolio miesto (toliau – Sevastopolis) prijungimą prie Rusijos Federacijos ir pabrėžė, kad prijungimo ji nepripažins. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos įvertinti to prijungimo teisines pasekmes ir pasiūlyti greitai įgyvendinamus su Krymu susijusius ekonominius, prekybos ir finansinius apribojimus;

(2)

2014 m. kovo 27 d. rezoliucijoje Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino savo įsipareigojimą siekti Ukrainos suvereniteto, politinės nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas jos sienas, pabrėždama kovo 16 d. Kryme surengto referendumo neteisėtumą, ir paragino valstybes nepripažinti Krymo ir Sevastopolio statuso pokyčių;

(3)

2014 m. birželio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/386/BUSP dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importui ir tiesioginiam ar netiesioginiam finansavimo arba finansinės paramos, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugų, susijusių su tokių prekių importu, teikimui atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą. Siekiant sumažinti tokių ribojamųjų priemonių poveikį ekonominės veiklos vykdytojams, turėtų būti numatytos išimtys ir pereinamieji laikotarpiai, taikomi prekybai prekėmis ir paslaugomis, dėl kurių pagal prekybos sutartį arba papildomą sutartį reikia sudaryti sandorį, laikantis nustatytos pranešimo tvarkos;

(4)

šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(5)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki arba po 2014 m. birželio 25 d. ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii)

reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv)

priešieškinį;

v)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b)   sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c)   Krymo arba Sevastopolio kilmės prekės – prekės, kurios buvo visos gautos Kryme ir Sevastopolyje arba kurių paskutinis esminis pakeitimas buvo ten atliktas, remiantis, mutatis mutandis, 1992 m. spalio 12 d. Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 23 ir 24 straipsniais;

d)   Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

e)   kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos priede išvardytose interneto svetainėse.

2 straipsnis

Draudžiama:

a)

importuoti į Europos Sąjungą Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su a punkte nurodytų prekių importu.

3 straipsnis

2 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.

b)

Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 (3) buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą.

4 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra 2 straipsnyje nurodytų draudimų apėjimas.

5 straipsnis

Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

6 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, įtraukti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą;

b)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai;

c)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, kurie teismo, administraciniu ar arbitražo sprendimu pripažinti pažeidusiais šiame reglamente nustatytus draudimus;

d)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, jei reikalavimas susijęs su prekėmis, kurių importas draudžiamas pagal 2 straipsnį.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

7 straipsnis

1.   Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie pažeidimus ir vykdymo sunkumus ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali būti svarbi veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus priede išvardytų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.   Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP dėl dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 70).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(3)  OL L 118, 2014 4 22, p. 1.


PRIEDAS

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

 

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 693/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012;

(2)

turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su vienu asmeniu, pateikta Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede;

(3)

atsižvelgiant į padėties sunkumą, į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti dvylika asmenų;

(4)

todėl Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.


PRIEDAS

1.

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje pateiktas su toliau nurodytu asmeniu susijęs įrašas pakeičiamas šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (dar žinomas kaip Kadri) Jamil (

Image

) (dar žinomas kaip Jameel)

 

Buvęs Ministro Pirmininko pavaduotojas ekonomikos reikalams, buvęs Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos reikalų ministras. Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16“

2.

Į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

180.

Ahmad al-Qadri

Gimęs 1956 m.

Žemės ūkio ir agrarinių reformų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

181.

Suleiman Al Abbas

 

Naftos ir mineralinių išteklių ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Gimęs 1959 m.

Pramonės ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

183.

Kinda al-Shammat

(dar žinomas kaip Shmat)

Gimęs 1973 m.

Socialinių reikalų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

184.

Hassan Hijazi

Gimęs 1964 m.

Darbo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

185.

Ismael Ismael

(dar žinomas kaip Ismail Ismail, arba Isma'Il Isma'il)

Gimęs 1955 m.

Finansų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

186.

Dr. Khodr Orfali

(dar žinomas kaip Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Gimęs 1956 m.

Ekonomikos ir užsienio prekybos ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Gimęs 1966 m.

Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

188.

Bishr Riyad Yazigi

Gimęs 1972 m.

Turizmo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

189.

Dr. Malek Ali

(dar žinomas kaip Malik)

Gimęs 1956 m.

Aukštojo mokslo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

190.

Hussein Arnous

(dar žinomas kaip Arnus)

Gimęs 1953 m.

Viešųjų darbų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(dar žinomas kaip Hasib)

Gimęs 1957 m.

Valstybės ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/18


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 694/2014

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos, susijusios su alternatyvaus investavimo fondų valdytojų tipų nustatymo techniniais reguliavimo standartais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (1), ypač į jos 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

svarbu, kad alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (toliau – AIFV) tipų nustatymo techniniai reguliavimo standartai papildytų Direktyvos 2011/61/ES taisykles, kad tam tikri direktyvos reikalavimai AIFV būtų taikomi vienodai;

(2)

pageidautina skirti, ar AIFV valdo atvirojo, ar uždarojo, ar abiejų tipų AIF, kad būtų galima AIFV teisingai taikyti Direktyvoje 2011/61/ES nustatytas likvidumo valdymo taisykles ir vertinimo procedūras;

(3)

skiriamasis veiksnys nustatant, ar AIFV valdo atvirojo, ar uždarojo tipo AIF, turėtų būti tas, kad atvirojo tipo AIF atperka arba išperka savo akcijas arba investicinius vienetus iš investuotojų bet kurio iš savo akcininkų arba investicinių vienetų savininkų prašymu prieš prasidedant likvidavimo etapui arba veiklos nutraukimui ir tai daro pagal procedūras ir tokiu dažnumu, kurie nustatyti jo taisyklėse arba steigimo dokumentuose, prospekte ar siūlymo dokumentuose. Nustatant, ar AIF yra atvirojo tipo, ar ne, neturėtų būti atsižvelgiama į AIF kapitalo sumažinimą, susijusį su paskirstymu pagal AIF taisykles arba steigimo dokumentus, prospektą ar siūlymo dokumentus, įskaitant paskirstymą, leidžiamą akcininkų arba investicinių vienetų savininkų nutarimu, priimtu pagal tas AIF taisykles arba steigimo dokumentus, prospektą ar siūlymo dokumentus;

(4)

atpirkimas ar išpirkimas, kurie turėtų būti svarbūs nustatant, ar AIFV valdo atvirojo, ar uždarojo tipo AIF, turėtų būti atliekamas tik iš AIF turto. Todėl nustatant, ar AIF yra atvirojo tipo, ar ne, neturėtų būti atsižvelgiama į tai, ar dėl AIF akcijų arba investicinių vienetų gali būti deramasi antrinėje rinkoje ir jie nėra atperkami ar išperkami;

(5)

AIFV, kuris tuo pačiu metu valdo vieną ar daugiau atvirojo tipo AIF ir vieną ar daugiau uždarojo tipo AIF, turėtų kiekvienam AIF taikyti specialias taisykles, susijusias su atitinkamu AIF tipu;

(6)

dėl visų AIF išpirkimo politikos pakeitimų, dėl kurių AIF nebūtų galima laikyti atvirojo tipo AIF arba uždarojo tipo AIF, AIFV turėtų nustoti taikyti taisykles, susijusias su senąja AIF, kurį jis valdo, išpirkimo politika ir taikyti taisykles, susijusias su naująja tokio AIF išpirkimo politika;

(7)

laikantis Direktyvos 2011/61/ES 61 straipsnio 3 ir 4 dalių, reikėtų atsižvelgti į teisines struktūras, pagal kurias iki 2013 m. liepos 22 d. buvo įsteigti uždarojo tipo AIF. Kai buvo priimta direktyva, Sąjungoje nebuvo suderintos uždarojo tipo AIF teisinės struktūros apibrėžties, taigi valstybėse narėse apibrėžtis skyrėsi. Tokia realybė atspindėta direktyvos tekste, apibrėžiant uždarojo tipo AIF kaip tam tikras veikiančias teisines struktūras, kurios neturi išpirkimo teisių, kuriomis galima pasinaudoti per penkerius metus nuo pradinių investicijų datos. Direktyvos 2011/61/ES 61 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyti pereinamieji laikotarpiai, per kuriuos veikiantys AIFV, jeigu jie valdo uždaro tipo AIF, kurie yra pažengusiame arba galutiniame investicinio ciklo etape, apie kurį liudija galiojimo pabaigos data arba galimybių papildomai investuoti po 2013 m. liepos 22 d. nebuvimas, gali toliau valdyti tokius AIF be veiklos leidimo arba neprivalėdami laikytis daugelio šios direktyvos nuostatų. Todėl, siekiant išsaugoti tų nuostatų taikymo sritį, kaip numatyta atsižvelgiant į šį tikslą ir minėtą pagrindą, laikantis Direktyvos 2011/61/ES 61 straipsnio 3 ir 4 dalių, AIFV, kuris valdo uždarojo tipo AIF, reikėtų laikyti kiekvieną AIFV, jeigu jis valdo AIF, kurių akcijos arba investiciniai vienetai yra atperkami arba išperkami po pradinio penkerių metų laikotarpio, per kurį išpirkimo teisėmis negalima pasinaudoti;

(8)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

AIFV tipai

1.   AIFV gali būti vieno arba abiejų toliau nurodytų tipų:

atvirojo tipo AIF AIFV;

uždarojo tipo AIF AIFV.

2.   Atvirojo tipo AIF AIFV yra AIFV, kuris valdo AIF, kurio akcijos arba investiciniai vienetai bet kurio iš jo akcininkų arba investicinių vienetų savininkų prašymu yra tiesiogiai arba netiesiogiai atperkami arba išperkami prieš prasidedant likvidavimo etapui arba veiklos nutraukimui iš AIF turto ir pagal procedūras bei tokiu dažnumu, kurie nustatyti jo taisyklėse arba steigimo dokumentuose, prospekte ar siūlymo dokumentuose.

Nustatant, ar AIF yra atvirojo tipo, ar ne, neatsižvelgiama į AIF kapitalo sumažinimą, susijusį su paskirstymu pagal AIF taisykles arba steigimo dokumentus, prospektą ar siūlymo dokumentus, įskaitant paskirstymą, leidžiamą akcininkų arba investicinių vienetų savininkų nutarimu, priimtu pagal tas taisykles arba steigimo dokumentus, prospektą ar siūlymo dokumentus.

Nustatant, ar AIF yra atvirojo tipo, ar ne, neatsižvelgiama į tai, ar dėl AIF akcijų arba investicinių vienetų gali būti deramasi antrinėje rinkoje ir ar jie nėra atperkami ar išperkami.

3.   Uždarojo tipo AIF AIFV yra AIFV, kuris valdo AIF, kuris nėra 2 dalyje aprašyto tipo.

4.   Kai AIF išpirkimo politikos pakeitimai turi poveikį AIF, kurį valdo AIFV, tipo pakeitimui, AIFV tam AIF taiko taisykles, susijusias su naujuoju AIF tipu.

5.   Laikydamasis Direktyvos 2011/61/ES 61 straipsnio 3 ir 4 dalių, AIFV, jeigu jis valdo AIF, kurio akcijos arba investiciniai vienetai bet kurio iš jo akcininkų arba investicinių vienetų savininkų prašymu atperkami arba išperkami prieš prasidedant likvidavimo etapui arba veiklos nutraukimui iš AIF turto po pradinio penkerių metų laikotarpio, per kurį išpirkimo teisėmis negalima pasinaudoti, taip pat laikomas uždarojo tipo AIF AIFV.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 695/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/78/ES

2014 m. birželio 17 d.

kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I, II, III, IV ir V priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 14 straipsnio antros pastraipos c ir d punktus,

pasikonsultavusi su susijusiomis valstybėmis narėmis,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į padidėjusią tarptautinę prekybą, siekiant apsaugoti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį įrašyti kenksminguosius organizmus Agrilus anxius Gory ir Anthonomus eugenii Cano;

(2)

siekiant apsaugoti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų auginimą, gamybą ir prekybą jais, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, kenksminguosius organizmus Agrilus planipennis Fairmaire, citrusų bakterinę mozaiką ir Diaphorina citri Kuway išbraukti iš Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnio ir įrašyti į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį;

(3)

dėl kenksmingųjų organizmų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Bührer) Nickle et al. ir Trioza erytreae Del Guercio kyla nepriimtinas pavojus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų auginimui, gamybai bei prekybai jais. Todėl techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, minėtus kenksminguosius organizmus perkelti iš Direktyvos 2000/29/EB II priedo į I priedą. Portugalijos pateikta informacija rodo, kad minėti kenksmingieji organizmai dabar aptinkami Sąjungoje. Todėl juos reikėtų įtraukti į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies II skirsnį;

(4)

techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, iš Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnio išbraukti kenksmingąjį organizmą Monilinia fructicola (Winter) Honey ir iš tos direktyvos II priedo A dalies I skirsnio – Ciborinia camelliae Kohn, nes šie kenksmingieji organizmai jau yra išplitę ir įsitvirtinę didžiojoje Sąjungos dalyje, o priemonių jiems išnaikinti arba jų plitimui sustabdyti nėra;

(5)

techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, iš Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies II skirsnio išbraukti kenksmingąjį organizmą – citrusų gyslų sumedėjusių išaugų virusą, nes nustatyta, kad jo poveikis nedidelis;

(6)

tam tikri augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai gali būti šių kenksmingųjų organizmų šeimininkai: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (neeuropinės populiacijos), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Bührer) Nickle et al., citrusinių vaisių bakterinės mozaikos, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridiania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricius), Spodoptera littoralis (Boisd.) ir Trioza erytreae Del Guercio, kurie yra išvardyti arba turi būti išvardyti Direktyvos I arba II priedų A dalyje. Atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą matyti, kad Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalyje nustatyti specialūs reikalavimai yra netinkami, siekiant iki priimtino lygio sumažinti fitosanitarinę riziką, kylančią dėl į Sąjungą įvežamų ir joje vežamų tokių augalų, augalinių produktų ir kitų objektų. Todėl minėtus specialius reikalavimus būtina iš dalies pakeisti ir įrašyti papildomus specialius reikalavimus. Taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnyje nustatytus specialius reikalavimus dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Bührer) Nickle et al., siekiant juos suderinti su Sąjungos taisyklėmis dėl vežimo Sąjungoje, skirtomis apsaugoti nuo šio kenksmingojo organizmo;

(7)

atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą matyti, kad įvežus į Sąjungą ir vežant joje tam tikrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, kurie nėra įtraukti į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalį, gali kilti nepriimtina fitosanitarinė rizika, nes jie gali būti 6 konstatuojamojoje dalyje nurodytų kenksmingųjų organizmų šeimininkai. Todėl minėtus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus reikėtų išvardyti IV priedo A dalyje;

(8)

be to, prieš įvežant į Sąjungą arba vežant joje 6 konstatuojamojoje dalyje nurodytus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, turėtų būti atliekami augalų sveikatos patikrinimai. Todėl minėtus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus reikėtų išvardyti Direktyvos 2000/29/EB V priedo A ir B dalyse;

(9)

dažnai sulaikomos Manihot esculenta Crantz, Limnophila L. ir Eryngium L., bei Capsicum L siuntos parodė, kad Manihot esculenta Crantz lapai, Limnophila L. ir Eryngium L. lapinės daržovės bei Capsicum L. vaisiai gali būti Direktyvos 2000/29/EC I ir II prieduose išvardytų kenksmingųjų organizmų šeimininkai. Todėl prieš įvežant į Sąjungą minėtus augalus turėtų būti atliekami augalų sveikatos patikrinimai, ir juos turėtų būti leidžiama įvežti į Sąjungą, tik jeigu prie jų pridėtas fitosanitarinis sertifikatas. Todėl juos reikėtų išvardyti V priedo B dalies I skirsnyje;

(10)

atsižvelgiant į patikslintą FAO tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimas tarptautinėje prekyboje“ manoma, kad dabartinė Direktyvoje 2000/29/EB numatyta praktika nustatyti įvairius reikalavimus pagal tai, ar faktiškai naudojamos medinės pakavimo medžiagos, ar ne, nebeturėtų būti taikoma, nes ji techniškai nebepagrįsta. Todėl Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

panašiai, laikantis tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 apibrėžčių, mediena, naudojama pleištuoti arba paremti visų tipų kroviniams, turėtų būti laikoma medinės pakavimo medžiagos rūšimi, nes techniškai nebepagrįsta šios rūšies atskirti nuo kitų rūšių medinių pakavimo medžiagų. Todėl Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

manoma, kad reikia iš dalies pakeisti fitosanitarinių reikalavimų dėl terminio medienos ir nuluptos žievės apdorojimo tekstą ir paaiškinti, kad, siekiant sėkmingai išnaikinti medieną užkrėtusius kenksminguosius organizmus, terminio apdorojimo trukmė nurodoma minutėmis nepertraukiant ir kad iki reikiamos temperatūros turi įkaisti visas medienos arba nuluptos žievės profilis. Todėl Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje nurodyti spygliuočių medienos KN kodai turėtų būti atnaujinti, kad būtų įtraukta spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, dėl kurios, remiantis naujausiu kenksmingojo organizmo keliamo pavojaus tyrimu, taip pat kyla Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Bührer) Nickle et al. įvežimo pavojus;

(14)

reikėtų iš dalies pakeisti Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. ir citrusų bakterinės mozaikos pavadinimus, atsižvelgiant į tų kenksmingųjų organizmų patikslintus mokslinius pavadinimus. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith turėtų būti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. turėtų būti Solanum lycopersicum L. Citrusinių vaisių bakterinė mozaika turėtų būti Candidatus Liberibacter spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių bakterinės mozaikos) sukėlėjas;

(15)

Tarybos direktyvoje 2007/33/EB (2) nustatytos priemonės, kurių reikia imtis dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų europinių populiacijų (Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), siekiant nustatyti jų paplitimą, neleisti jiems išplisti ir juos kontroliuoti. Šiuo metu taikomas Direktyvos 2000/29/EB nuostatas dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų (Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) reikėtų atnaujinti ir suderinti su Direktyvos 2007/33/EB reikalavimais. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 2000/29/EB IV ir V priedus;

(16)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 690/2008 (3) tam tikros zonos buvo pripažintos apsaugotomis nuo įvairių kenksmingųjų organizmų. Reglamentas (EB) Nr. 690/2008 buvo iš dalies pakeistas, siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su Sąjungos apsaugotomis zonomis ir šiais kenksmingaisiais organizmais: citrusų greito sunykimo virusas (europinės padermės), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ir Grapevine flavescence dorée MLO. Todėl būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 2000/29/EB I–V priedus, siekiant užtikrinti reikalavimų dėl zonų, saugomų nuo atitinkamų kenksmingųjų organizmų, nuoseklumą;

(17)

be to, kai kurios Sąjungos teritorijos, kurios buvo pripažintos nuo tam tikrų kenksmingųjų organizmų saugomomis zonomis, nebeatitinka reikalavimų, nes tie kenksmingieji organizmai jose jau yra įsiveisę. Tai šios teritorijos: Kastilijos-La Mančos, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonominės sritys, Kalatajudo (Aragonas) srities rajonas ir Gibuskoa provincija (Baskų šalis) (Ispanija), Friulis-Venecija Džulija ir Sondrijo provincija (Lombardija) (Italija), Ohradų, Topolnikų ir Trhova Hradskos sritys (Slovakija) (susijęs kenksmingasis organizmas Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.); Argolidės ir Chanijos nomai (Graikija), Korsika (Prancūzija) ir Algarvė (Portugalija) (kenksmingasis organizmas – citrusų greito sunykimo virusas, europinės padermės). Direktyvos 2000/29/EB II priedo B dalis, III priedo B dalis ir IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(18)

siekiant apsaugoti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, į Direktyvos 2000/29/EB I priedo B dalį įrašyti kenksminguosius organizmus Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ir Thaumatopoea processionea L.;

(19)

remiantis Airijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės pateikta informacija, galima manyti, kad šių šalių teritorijose Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu neaptinkamas ir kad tos teritorijos tenkina Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto sąlygas dėl zonos pripažinimo saugoma nuo to kenksmingojo organizmo. Direktyvos 2000/29/EB I priedo B dalis ir IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos. Taip pat turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B dalis ir V priedo A dalis, kad būtų nustatyti reikalavimai, taikomi įvežant tam tikrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus į saugomas zonas;

(20)

remiantis Airijos ir Jungtinės Karalystės pateikta informacija, galima manyti, kad Airijos teritorijoje ir Jungtinės Karalystės teritorijos dalyje Thaumatopoea processionea L. neaptinkamas ir kad tos teritorijos tenkina Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto sąlygas dėl zonos pripažinimo saugoma nuo to kenksmingojo organizmo. Direktyvos 2000/29/EB I priedo B dalis ir IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos. Taip pat turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B dalis ir V priedo A dalis, kad būtų nustatyti reikalavimai, taikomi įvežant tam tikrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus į saugomas zonas;

(21)

remiantis Prancūzijos atliktu naujausiu kenksmingojo organizmo keliamo pavojaus tyrimu nustatyta, kad Ips amitinus Eichhof Korsikoje (Prancūzija) nekelia nepriimtinos fitosanitarinės rizikos. Todėl Korsiką reikėtų išbraukti iš zonų, saugomų nuo šio kenksmingojo organizmo, sąrašo. Direktyvos 2000/29/EB II priedo B dalis ir IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(22)

remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija, galima manyti, kad meno Saloje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nėra ir kad Meno Sala tenkina Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto sąlygas dėl zonos pripažinimo apsaugota nuo to kenksmingojo organizmo. Direktyvos 2000/29/EB II priedo B dalis ir IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(23)

remiantis naujausiu kenksmingojo organizmo keliamo pavojaus tyrimu nustatyta, kad dabartiniai reikalavimai, taikomi įvežant į tam tikras saugomas zonas ir vežant per jas augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, yra netinkami, kad su Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr susijusi fitosanitarinė rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio. Tie reikalavimai turėtų būti atnaujinti. Direktyvos 2000/29/EB II priedo B dalis, IV priedo B dalis, V priedo A dalies II skirsnis ir V priedo B dalies II skirsnis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(24)

remiantis Prancūzijos pateikta informacija, galima manyti, kad Pikardijoje (Enos departamentas), Il de Franse (Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sritys) ir Apulijoje Grapevine flavescence dorée MLO neaptinkamas ir kad tos teritorijos tenkina Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto sąlygas dėl zonos pripažinimo saugoma nuo to kenksmingojo organizmo. Direktyvos 2000/29/EB II priedo B dalis ir IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(25)

remiantis Šveicarijos pateikta informacija, galima manyti, kad Šveicarijoje (išskyrus Tičino kantoną ir Mezolčino slėnį) Grapevine flavescence dorée MLO neaptinkamas. Todėl tikslinga Šveicariją (išskyrus Tičino kantoną ir Mezolčino slėnį) įtraukti į teritorijų, iš kurių Vitis L. augalai gali būti įvežami į nuo minėto kenksmingojo organizmo saugomas zonas, sąrašą. Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(26)

todėl Direktyva 2000/29/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(27)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/29/EB I, II, III, IV ir V priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2014 m. spalio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 11 d. Tarybos direktyva 2007/33/EB dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės, panaikinanti Direktyvą 69/464/EEB, OL L 156, 2007 6 16, p. 12).

(3)  2008 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus, OL 193, 2008 7 22, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2000/29/EB I, II, III, IV ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a antraštinėje dalyje po 1 punkto įrašomas 1.1 punktas:

„1.1.

Agrilus anxius Gory“

a antraštinėje dalyje po 1.1 punkto įrašomas 1.2 punktas:

„1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire“

a antraštinėje dalyje po 1.2 punkto įrašomas 1.3 punktas:

„1.3.

Anthonomus eugenii Cano“

a antraštinėje dalyje po 10.4 punkto įrašomas 10.5 punktas:

„10.5.

Diaphorina citri Kuway“

b antraštinėje dalyje prieš 1 punktą įrašomas 0.1 punktas:

„0.1.

Candidatus Liberibacter spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjas“

c antraštinės dalies 9 punktas išbraukiamas.

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a antraštinėje dalyje prieš 0.1 punktą įrašomas 0.01 punktas:

„0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Bührer) Nickle et al.

a antraštinėje dalyje po 9 punkto įrašomas 10 punktas:

„10.

Trioza erytreae Del Guercio“

b antraštinėje dalyje 2 punkte tekstas „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ pakeičiamas tekstu „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

b)

B dalies a antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Po 1.1 punkto įrašomas 1.2 punktas:

„1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK“

ii)

Po 4 punkto įrašomas 5 punktas:

„5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (išskyrus šiuos vietos savivaldybės vienetus: Barnetas, Brentas, Bromlis, Kamdenas, Londono miestas, Westminsterio miestas, Kroidonas, Ilingas, Elmbridžo sritis, Epsomo ir Juelio sritis, Haknis, Hamersmitas ir Fulamas, Haringėjus, Harou, Hilingdonas, Haunslou, Islingtonas, Kensingtonas ir Čelsis, Kingstonas prie Temzės, Lambetas, Luišamas, Mertonas, Redingas, Ričmondas prie Temzės, Ranimedo rajonas, Slau, Pietų Oksfordšyras, Sadarkas, Speltorno rajonas, Satonas, Tauer Hamletsas, Vondsvertas ir Vakarų Berkšyras)“

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

1.1 punktas išbraukiamas,

8 punktas išbraukiamas,

10 punktas išbraukiamas,

31 punktas išbraukiamas.

b antraštinės dalies 1 punktas išbraukiamas.

c antraštinės dalies 7 punktas išbraukiamas.

d antraštinės dalies 5.1 punkte dešinėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

b antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

2 punkte dešinėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

9 punkte dešinėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

d antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

5 punktas išbraukiamas.

15 punkte dešinėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

16 punkte dešinėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a antraštinės dalies 6 punkto a papunkčio trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„EL, IRL, UK“

ii)

b antraštinės dalies 2 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„E (išskyrus Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Kalatajudo (Aragonas) srities rajoną ir Gibuskoa provinciją (Baskų šalis)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos ir Sondrijaus provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Kastelbaldo, Barbonos, Boara Pizanio, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), LV, LT, P, SI (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus), SK (išskyrus Blahovos, Horne Myto, Ohradų, Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Velke Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) komunas), FI, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“

iii)

c antraštinės dalies 0.1 punktas pakeičiamas taip:

„0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Mediena, išskyrus medieną be žievės, nulupta žievė ir Castanea Mill augalai, skirti sodinti.

CZ, IRL, S, UK“

iv)

d antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

1 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„EL (išskyrus Argolidos ir Chanijos nomus), M, P (išskyrus Algarvę ir Madeirą)“

2 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„CZ, FR (Elzasas, Šampanė-Ardėnai, Pikardija (Enos departamentas), Il de Fransas (Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sritys), ir Lotaringija, I (Apulija, Bazilikata ir Sardinija)“

3)

III priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punkto antroje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„E (išskyrus Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Kalatajudo (Aragonas) srities rajoną ir Gibuskoa provinciją (Baskų šalis)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos ir Sondrijaus provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Kastelbaldo, Barbonos, Boara Pizanio, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), LV, LT, P, SI (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus), SK (išskyrus Blahovos, Horne Myto, Ohradų, Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Velke Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) komunas), FI, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“

b)

2 punkto antroje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„E (išskyrus Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Kalatajudo (Aragonas) srities rajoną ir Gibuskoa provinciją (Baskų šalis)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos ir Sondrijaus provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Kastelbaldo, Barbonos, Boara Pizanio, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), LV, LT, P, SI (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus), SK (išskyrus Blahovos, Horne Myto, Ohradų, Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Velke Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) komunas), FI, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“

4)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.1.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, spygliuočių (Coniferales), išskyrus Thuja L. ir Taxus L., mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

Libocedrus decurrens Torr. mediena, jei yra įrodymų, kad mediena buvo apdorota arba gaminama pieštukams, termiškai apdorojant, kad temperatūra 7–8 dienas siektų ne mažiau kaip 82 °C,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivano ir JAV, kur, kaip žinoma, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. aptinkami.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai:

a)

termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytuose sertifikatuose,

arba

b)

fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h),

arba

c)

chemiškai impregnuota slėgiu, naudojant produktą, patvirtintą pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%),

ir

oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios šalies, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus medieną be žievės) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. užkrato arba jo pernešėjo.“

1.2 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, spygliuočių (Coniferales) mediena:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivano ir JAV, kur, kaip žinoma, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra tinkamai:

a)

termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

b)

fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h),

ir

oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo mediena, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios šalies, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba (išskyrus medieną be žievės) mediena yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. užkrato arba jo pernešėjo.“

1.3 punktas pakeičiamas taip:

„1.3.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Thuja L. ir Taxus L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Taivano ir JAV, kur, kaip žinoma, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

a)

be žievės,

arba

b)

išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. Tai įrodo ženklas „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

c)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytuose sertifikatuose,

arba

d)

tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h),

arba

e)

tinkamai chemiškai impregnuota slėgiu, naudojant produktą, patvirtintą pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%).“

1.4 punktas išbraukiamas,

1.5 punktas pakeičiamas taip:

„1.5.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, spygliuočių (Coniferales) mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Rusijos, Kazachstano ir Turkijos.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

a)

kilusi iš vietovių, kuriose, kaip žinoma, neaptinkami:

Monochamus spp. (neeuropinis)

Pissodes spp. (neeuropinis)

Scolytidae spp. (neeuropinis)

Vietovė nurodoma 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose „kilmės vietos“ skiltyje,

arba

b)

be žievės ir be Monochamus spp. genties (neeuropinio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens,

arba

c)

išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. Tai įrodo ženklas „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

d)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytuose sertifikatuose,

arba

e)

tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h),

arba

f)

tinkamai chemiškai impregnuota slėgiu, naudojant produktą, patvirtintą pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%).“

1.6 punktas pakeičiamas taip:

„1.6.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, spygliuočių (Coniferales) mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių spygliuočių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš trečiųjų šalių, išskyrus:

Rusiją, Kazachstaną ir Turkiją,

Europos šalis,

Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėjos Respubliką, Meksiką, Taivaną ir JAV, kur, kaip žinoma, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

a)

be žievės ir be Monochamus spp. genties (neeuropinio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens,

arba

b)

išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. Tai įrodo ženklas „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

c)

tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia medienos temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h),

arba

d)

tinkamai chemiškai impregnuota slėgiu, naudojant produktą, patvirtintą pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, slėgis (psi arba kPa) ir koncentracija (%),

arba

e)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytuose sertifikatuose.“

1.7 punkto dešinėje skiltyje e antraštinė dalis pakeičiama taip:

„e)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, apdorotą medieną, pagamintą apdorojant klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu, ir pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena, iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją.

Medinė pakavimo medžiaga yra:

apdorota vienu iš patvirtintų apdorojimo būdų, nustatytų FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairių I priede, ir

paženklinta to tarptautinio standarto II priede nurodytu ženklu, nurodančiu, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota patvirtintu fitosanitariniu apdorojimo būdu pagal šį standartą.“

2.1 punkto kairėje skiltyje pateiktas tekstas pakeičiamas taip:

Acer saccharum Marsh. mediena, įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus:

medieną, skirtą faneros gamybai,

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

kilusi iš JAV ir Kanados.“

2.3 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta į KN kodų sąrašą V priedo B dalyje, Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. mediena, kitokios formos nei

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių medžių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus,

kilusi iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)

mediena kilusi iš vietovės, kurioje Agrilus planipennis Fairmaire neaptinkamas, kaip pripažinta pagal 18 straipsnio 2 dalies nurodytą tvarką. Vietovės pavadinimas nurodomas 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

b)

nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinio brazdo,

arba

c)

mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.“

2.4 punktas pakeičiamas taip:

„2.4.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., mediena,

kilusi iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš vietovės, kurioje Agrilus planipennis Fairmaire neaptinkamas, kaip pripažinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką. Vietovės pavadinimas nurodomas 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

2.5 punktas pakeičiamas taip:

„2.5.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, nulupta Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. žievė ir iš žievės pagaminti objektai, kilę iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV

Oficialus patvirtinimas, kad žievė kilusi iš vietovės, kurioje Agrilus planipennis Fairmaire neaptinkamas, kaip pripažinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką. Vietovės pavadinimas nurodomas 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

3 punkto kairėje skiltyje pateiktas tekstas pakeičiamas taip:

Quercus L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

medinių statinių, statinaičių, kubilų, puskubilių ir kitų kubilų gaminių bei jų dalių, įskaitant šulus, pavidalo, jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV.“

po 3 punkto įrašomi 4.1, 4.2 ir 4.3 punktai:

„4.1.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Betula L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš šių medžių,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, ir baldus bei kitus iš neapdorotos medienos pagamintus objektus, kilusius iš Kanados ir JAV, kur Agrilus anxius Gory aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)

nuo medienos įmonėje, kurią patvirtino ir prižiūri nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nulupta žievė ir nuskusta bent 2,5 cm storio išorinio brazdo,

arba

b)

mediena apdorota jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

4.2.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, mediena drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kurie visi arba jų dalis gauti iš Betula L.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Agrilus anxius Gory neaptinkamas.

4.3.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Betula L. žievė ir iš jos pagaminti objektai, kilę iš Kanados ir JAV, kur, kaip žinoma, Agrilus anxius Gory aptinkamas.

Oficialus patvirtinimas, kad žievė yra be medienos.“

5 punkto kairėje skiltyje pateiktas tekstas pakeičiamas taip:

Platanus L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV arba Armėnijos.“

6 punkto kairėje skiltyje pateiktas tekstas pakeičiamas taip:

Populus L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš Amerikos žemyno šalių.“

7.1 punkto dešinėje skiltyje d antraštinė dalis pakeičiama taip:

„d)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

7.2 punkto dešinėje skiltyje c antraštinė dalis pakeičiama taip:

„c)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

7.3 punkto dešinėje skiltyje pateiktas tekstas pakeičiamas taip:

„Oficialus patvirtinimas, kad nulupta žievė:

a)

tinkamai fumiguota remiantis specifikacija, patvirtinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką. Tai įrodo 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose nurodoma veiklioji sudedamoji medžiaga, mažiausia žievės temperatūra, rodiklis (g/m3) ir poveikio laikas (h),

arba

b)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodoma 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

ir

oficialus patvirtinimas, kad po apdorojimo žievė, prieš išvežant ją iš šį patvirtinimą išdavusios šalies, buvo gabenama sezonu, kai neskraido Monochamus užkrato pernešėjai, laikantis papildomų keturių savaičių iki numatyto skraidymo sezono pradžios ir po jo saugos ribų, arba žievė yra padengta apsaugine danga, užtikrinančia apsaugą nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. užkrato arba jo pernešėjo.“

8 punktas išbraukiamas,

11.4 punktas pakeičiamas taip:

„11.4.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, bet įskaitant nupjautas šakas su lapais ar be jų, kilę iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš vietovės, kurioje Agrilus planipennis Fairmaire neaptinkamas, kaip pripažinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką. Vietovės pavadinimas nurodomas 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

Po 11.4 punkto įrašomas 11.5 punktas:

„11.5.

Betula L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, bet įskaitant nupjautas Betula L. šakas su lapais ar be jų

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Agrilus anxius Gory neaptinkamas.“

15 ir 16 punktai išbraukiami,

Po 18 punkto įrašomi 18.1, 18.2 ir 18.3 punktai:

„18.1.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ir Vepris Comm., išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas; ir Citrus L., Fortunella Swingle bei Poncirus Raf. sėklos ir jų hibridai, kilę iš trečiųjų šalių

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnyje išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš šalies, kurioje Candidatus Liberibacter spp., citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjas, neaptinkamas, kaip pripažinta pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

18.2.

Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 18.1 ir 18.3 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas,

arba

b)

augalai kilę iš vietovės, kurioje Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“.

18.3.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš trečiųjų šalių

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 18.1 ir 18.2 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai kilę iš šalies, kurioje, kaip žinoma, Diaphorina citri Kuway neaptinkamas,

arba

b)

augalai kilę iš vietovės, kurioje Diaphorina citri neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“.“

25.4 punkte aa) ir bb) antraštinėse dalyse tekstas „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ pakeičiamas tekstu „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

25.4.1 punkto dešinėje skiltyje tekstas „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ pakeičiamas tekstu „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

25.6 punkto kairėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

25.7 punktas pakeičiamas taip:

„25.7.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose, kaip žinoma, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. aptinkamas

Nepažeidžiant III priedo A dalies 11 ir 13 punktuose bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.5 punkte išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai kilę iš vietovių, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nenustatyta,

arba

b)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.“

27.1 punktas pakeičiamas taip:

„27.1.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:

aa)

augalai kilę iš vietovės, kurioje Helicoverpa armigera (Hübner) ir Spodoptera littoralis (Boisd.) neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų,

arba

a)

Helicoverpa armigera (Hübner) arba Spodoptera littoralis (Boisd.) požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

b)

augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų.“

27.2 punktas pakeičiamas taip:

„27.2.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 27.1 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad:

aa)

augalai kilę iš vietovės, kurioje Spodoptera eridiania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ir Spodoptera litura (Fabricius) neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų,

arba

a)

Spodoptera eridiania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, arba Spodoptera litura (Fabricius) požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

b)

augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų.“

28.1 punkto kairėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

32.1 punkto dešinėje skiltyje po c antraštinės dalies įrašoma d antraštinė dalis:

„arba

d)

kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch); užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Liriomyza sativae (Blanchard) ir Amauromyza maculosa (Malloch), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

32.3 punkto dešinėje skiltyje po c antraštinės dalies įrašoma d antraštinė dalis:

„arba

d)

augalai kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess); užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

33 punktas pakeičiamas taip:

„33.

Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)

auginimo vietoje, kaip žinoma, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann ir Kotthoff) Davis et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival neaptinkama

ir

b)

augalai yra kilę iš lauko, kuriame, kaip žinoma, Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens neaptinkama.“

36.1 punkto dešinėje skiltyje po c antraštinės dalies įrašoma d antraštinė dalis:

„arba

d)

augalai kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Thrips palmi Karny; užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Thrips palmi Karny, ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

Po 36.2 punkto įrašomas 36.3 punktas:

„36.3.

Capsicum L. vaisiai, kilę iš Belizo, Kosta Rikos, Dominikos Respublikos, El Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Jamaikos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Puerto Riko, JAV ir Prancūzijos Polinezijos, kur, kaip žinoma, Anthonomus eugenii Cano aptinkamas

Oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš vietovės, kurioje Anthonomus eugenii Cano neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“.

arba

b)

kilę iš eksportuojančios šalies auginimo vietos, kurioje Anthonomus eugenii Cano neaptinkamas, kaip nustatė tos šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija pagal atitinkamus Tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartus, ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“ ir, bent kartą per mėnesį per du mėnesius prieš eksportą atlikus oficialius patikrinimus auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje, oficialiai pripažinta auginimo vieta, kurioje Anthonomus eugenii Cano neaptinkamas.“

38.1 punktas išbraukiamas.

45.1 punkto dešinėje skiltyje po c antraštinės dalies įrašoma d antraštinė dalis:

„arba

d)

kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. (neeuropinės populiacijos); užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Bemisia tabaci Genn. (neeuropinės populiacijos), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

45.3 punkto kairėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

46 punkto dešinėje skiltyje po c antraštinės dalies įrašoma d antraštinė dalis:

„arba

d)

augalai kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Bemisia tabaci Genn. (neeuropinės populiacijos) ir ant jų nepastebėta atitinkamų kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių; užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Bemisia tabaci Genn. (neeuropinės populiacijos), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

48 punkto kairėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

49.1 punkto dešinėje skiltyje po b antraštinės dalies įrašoma c antraštinė dalis:

„arba

c)

sėklos buvo fiziniu būdu apdorotos priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, o atlikus laboratorinius tyrimus naudojant tipinį ėminį Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatyta.“

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai yra kilę iš vietovių, kuriose, kaip žinoma, Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli ir Gikashvili ir citrusų greito sunykimo virusas (europinės padermės) neaptinkami,

arba

b)

augalai išauginti pagal sertifikavimo sistemą, kuri reikalauja, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir buvo oficialiai individualiai ištirta bent dėl citrusų greito sunykimo viruso (europinės padermės), naudojant tinkamus tyrimus arba taikant metodus pagal tarptautinius standartus, ir visą laiką buvo auginami nuo vabzdžių apsaugotame šiltnamyje arba izoliatoriuje, ant kurių Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli ir Gikashvili ir citrusų greito sunykimo viruso (europinės padermės) požymių nepastebėta,

arba

c)

augalai:

yra išauginti pagal sertifikavimo sistemą, reikalaujančią, kad jie būtų tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tam tikromis sąlygomis ir oficialiai individualiai ištirta bent dėl citrusų greito sunykimo viruso (europinės padermės), naudojant tinkamus tyrimus arba taikant metodus pagal tarptautinius standartus, ir tyrimų metu nustatyta, kad jie neužkrėsti citrusų greito sunykimo virusu (europinės padermės) ir jiems išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad, remiantis oficialiais individualiais tyrimais, atliktais taikant šioje įtraukoje minimus metodus, augalai neužkrėsti bent citrusų greito sunykimo virusu (europinės padermės),

ir

buvo patikrinti ir Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli ir Gikashvili ir citrusų greito sunykimo viruso (europinės padermės) požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.“

Po 10 punkto įrašomas 10.1 punktas:

„10.1.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai ir Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., išskyrus vaisius ir sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš vietovės, kurioje Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų.“

18.1 punktas pakeičiamas taip:

„18.1.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)

laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

ir

b)

stiebagumbiai yra kilę iš vietovės, kurioje, kaip žinoma, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann ir Kotthoff) Davis et al. neaptinkama arba yra laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann ir Kotthoff) Davis et al.;

ir

d)

aa)

arba stiebagumbiai kilę iš vietovių, kuriose, kaip žinoma, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. neaptinkamas; arba

bb)

vietovėse, kuriose, kaip žinoma, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. aptinkamas, stiebagumbiai kilę iš auginimo vietos, kurioje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nenustatytas, arba laikoma, kad jis neaptinkamas, kadangi ten atliekama atitinkama procedūra, kuria siekiama išnaikinti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

ir

e)

arba stiebagumbiai yra kilę iš vietovių, kuriose, kaip žinoma, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen neaptinkama, arba iš vietovių, kuriose, kaip žinoma, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen aptinkami:

arba stiebagumbiai kilę iš auginimo vietų, kuriose Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen nenustatyta, remiantis metinių tyrimų, vykdomų atliekant augalų šeimininkų vizualinę apžiūrą atitinkamu laiku, taip pat atliekant tiek išorinę vizualinę apžiūrą, tiek po derliaus nuėmimo perpjaunant auginimo vietoje augintų bulvių stiebagumbius,

arba nuėmus derlių buvo paimti atsitiktiniai stiebagumbių ėminiai ir, juos patikrinus, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visų populiacijų) ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nerasta; tikrinama taikant atitinkamą požymius indukuojantį metodą arba laboratoriniu būdu, taip pat atitinkamu laiku ir visais atvejais, kai prieš realizavimą yra užsandarinamos pakuotės arba konteineriai, laikantis užsandarinimą reglamentuojančių Tarybos direktyvos 66/403/EEB nuostatų, vizualiai apžiūrint tiek išoriškai, tiek perpjaunant stiebagumbius.“

Po 18.1 punkto įrašomas šis 18.1.1 punktas:

„18.1.1

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, skirti sodinti, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Tarybos direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies b punktą

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 18.1 punkte išvardytiems Solanum tuberosum L. stiebagumbiams, skirtiems sodinti, taikomų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“

18.3 punkto dešinėje skiltyje tekstas „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith“ pakeičiamas tekstu „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

18.5 punktas pakeičiamas taip:

„18.5.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus minimus IV priedo A dalies II skirsnio 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ar 18.4 punktuose

Ant pakuotės arba bulves vežančios transporto priemonės (tuo atveju, kai bulvės vežamos dideliais kiekiais ir nesupakuotos) nurodomas registracijos numeris, įrodantis, kad bulves išaugino oficialiai registruotas gamintojas arba jos kilusios iš auginimo vietoje esančių oficialiai įregistruotų kolektyvinių sandėlių ar paskirstymo centrų, kad stiebagumbiai neužkrėsti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ir kad:

a)

laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

ir

b)

jei reikia, Sąjungos nuostatų dėl kovos su Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann ir Kotthoff) Davis et al.,

ir

c)

laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“

Po 18.6 punkto įrašomas šis 18.6.1 punktas:

„18.6.1

Sodinti skirti Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. augalai su šaknimis, išskyrus skirtuosius sodinti pagal Tarybos direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies a punktą

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 18.6 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, oficialus patvirtinimas, kad laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“

18.7 punktas pakeičiamas taip:

„18.7.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 18.6 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, jei reikia, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai kilę iš vietovių, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nenustatyta,

arba

b)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.“

20 punktas pakeičiamas taip:

„20.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ir Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:

aa)

augalai kilę iš vietovės, kurioje Helicoverpa armigera (Hübner) ir Spodoptera littoralis (Boisd.) neaptinkama, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų;

arba

a)

Helicoverpa armigera (Hübner) arba Spodoptera littoralis (Boisd.) požymių ant augalų auginimo vietoje per paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

b)

augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant juos apsaugoti nuo minėtų organizmų.“

23 punkto dešinėje skiltyje po c antraštinės dalies įrašoma d antraštinė dalis:

„arba

d)

augalai kilę iš augalų medžiagos (eksplanto), neužkrėstos Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess); užauginti in vitro sterilioje terpėje steriliomis sąlygomis, neleidžiančiomis augalams užsikrėsti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess), ir yra gabenami permatomose talpyklose steriliomis sąlygomis.“

24 punktas pakeičiamas taip:

„24.

Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore

Pateikiamas įrodymas, kad auginimo vietoje, kaip žinoma, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann ir Kotthoff) Davis et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. neaptinkama.“

Po 24 punkto įrašomas 24.1 punktas:

„24.1.

Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. ir Fragaria L. augalai su šaknimis, skirti sodinti, išauginti atvirame ore,

ir

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. ir Tulipa L. svogūnai, stiebagumbiai ir šakniastiebiai, išauginti atvirame ore, išskyrus tuos augalus, svogūnus, stiebagumbius ir šakniastiebius, kurie skirti sodinti pagal Tarybos direktyvos 2007/33/EB 4 straipsnio 4 dalies a arba c punktus

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 24 punkte išvardytiems augalams taikytinų reikalavimų, pateikiamas įrodymas, kad laikomasi Sąjungos nuostatų dėl kovos su Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.“

26.1 punkto kairėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

27 punkto kairėje skiltyje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

28.1 punkto dešinėje skiltyje po b antraštinės dalies įrašoma c antraštinė dalis:

„arba

c)

sėklos buvo fiziniu būdu apdorotos priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, o atlikus laboratorinius tyrimus naudojant tipinį ėminį Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev taip pat nenustatyta.“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

4, 10 ir 14.2 punktų trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„EL, IRL, UK“

6.3 ir 14.9 punktų trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„CZ, IRL, S, UK“

Po 19 punkto įrašomas 19.1 punktas:

„19.1.

Castanea Mill. augalai, skirti sodinti

Nepažeidžiant III priedo A dalies 2 punkte bei IV priedo A dalies I skirsnio 11.1 ir 11.2 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr neaptinkamas,

arba

b)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų,

arba

c)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami saugomose zonose, išvardytose dešinėje skiltyje

CZ, IRL, S, UK“

20.3 punktas pakeičiamas taip:

„20.3.

Augalai su šaknimis, pasodinti arba skirti sodinti, išauginti atvirame ore

Pateikiamas įrodymas, kad augalai kilę iš lauko, kuriame, kaip žinoma, Globodera pallida (Stone) Behrens neaptinkamas.

FI, LV, SI, SK“

21 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„E (išskyrus Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Kalatajudo (Aragonas) srities rajoną ir Gibuskoa provinciją (Baskų šalis)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos ir Sondrijaus provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Kastelbaldo, Barbonos, Boara Pizanio, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), LV, LT, P, SI (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus), SK (išskyrus Blahovos, Horne Myto, Ohradų, Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos sritis (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Velke Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) komunas), FI, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“

21.3 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„E (išskyrus Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Kalatajudo (Aragonas) srities rajoną ir Gibuskoa provinciją (Baskų šalis)), EE, F (Korsika), IRL, I (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parmos ir Pjačencos provincijos), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos ir Sondrijaus provincijas), Markė, Molizė, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Kastelbaldo, Barbonos, Boara Pizanio, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), LV, LT, P, SI (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus), SK (išskyrus Blahovos, Horne Myto, Ohradų, Okočo, Topolnikų ir Trhova Hradskos sritis (Dunaiska Stredos apskritis), Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Velke Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) komunas), FI, UK (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“

31 punktas pakeičiamas taip:

„31.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiai ir jų hibridai, kilę iš BG, HR, SI, EL (Argolidės ir Chanijos nomai), P (Algarvė ir Madeira), E, F, CY ir I

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 30.1 punkte išvardytiems vaisiams taikytinų reikalavimų, pakuotėje turėtų būti nurodyta, kad

a)

vaisiai yra be lapų ir žiedynkočių arba

b)

jei vaisiai yra su lapais ir žiedynkočiais, oficialioje deklaracijoje patvirtinama, kad vaisiai sudėti į sandarias, oficialiai užantspauduotas talpyklas, kurios bus užantspauduotos tol, kol šie vaisiai bus vežami saugoma zona ir kurios paženklintos skiriamuoju ženklu, nurodomu ir pase.

EL (išskyrus Argolidos ir Chanijos nomus), M, P (išskyrus Algarvę ir Madeirą)“

32 punktas pakeičiamas taip:

„32.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

Nepažeidžiant III priedo A dalies 15 punkte, IV priedo A dalies II skirsnio 17 punkte ir IV priedo B dalies 21.1 punkte išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai yra kilę iš auginimo vietos šalyje, kurioje, kaip žinoma, Grapevine flavescence dorée MLO neaptinkamas, ir yra išauginti toje auginimo vietoje; arba

b)

augalai yra kilę iš auginimo vietos vietovėje, kurioje Grapevine flavescence dorée MLO neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, ir yra išauginti toje auginimo vietoje; arba

c)

augalai yra kilę iš Čekijos, Prancūzijos (Elzaso, Šampanės-Ardėnų, Pikardijos (Enos departamentas)), Il de Franso (Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sričių) ir Lotaringijos) arba Italijos (Apulijos, Bazilikatos ir Sardinijos) ir buvo ten išauginti; arba

cc)

augalai yra kilę iš Šveicarijos (išskyrus Tičino kantoną ir Mezolčino slėnį) ir buvo ten išauginti; arba

d)

augalai yra kilę iš auginimo vietos (ir joje išauginti), kurioje:

aa)

Grapevine flavescence dorée MLO požymių ant motininių augalų per paskutinius du pasibaigusius vegetacinius ciklus nepastebėta ir

bb)

arba

i)

auginimo vietoje Grapevine flavescence dorée MLO požymių ant augalų nepastebėta; arba

ii)

siekiant sunaikinti Grapevine flavescence dorée MLO, augalai buvo apdoroti karštu bent 50 °C vandeniu 45 minutes.

CZ, FR (Elzasas, Šampanė-Ardėnai, Pikardija (Enos departamentas), Il de Fransas (Sitri, Nantėjaus prie Marnos ir Sasi prie Marnos sritys), ir Lotaringija), I (Apulija, Bazilikata ir Sardinija)“

Po 32 punkto įrašomas 33 punktas:

„33.

Castanea Mill. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, vaisius ir sėklas

Nepažeidžiant III priedo A dalies 2 punkte bei IV priedo A dalies I skirsnio 11.1 ir 11.2 punktuose išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu neaptinkamas,

arba

b)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami vietovėje, kurioje Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu neaptinkamas, kaip nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų,

arba

c)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami saugomose zonose, išvardytose dešinėje skiltyje.

IRL, P, UK“

5)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1.4 punktas pakeičiamas taip:

„1.4.

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai ir Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ir Vitis L., išskyrus vaisius ir sėklas.“

2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.1.

Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. genčių augalai ir Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L. hibridai, visos Naujosios Gvinėjos Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. veislių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, taip pat kiti žolinių rūšių augalai, išskyrus Gramineae šeimos augalus, skirti sodinti, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas ir stiebagumbius“

2.4 punkto trečioje įtraukoje tekstas „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.“ pakeičiamas tekstu „Solanum lycopersicum L.“

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Svogūnai, gumbasvogūniai, stiebagumbiai ir šakniastiebiai, skirti sodinti, išauginti augintojų, kuriems suteiktas leidimas užsiimti profesionaliu augalų auginimu ir pardavimu, išskyrus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, jau paruoštus parduoti galutiniam vartotojui, ir jei valstybių narių atsakingos oficialios institucijos garantuoja, kad jų produkcija yra aiškiai atskirta nuo kitų Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne. produktų, Gladiolus Tourn. ex L., tokių kaip Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. ir Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. ir Tulipa L. smulkiažiedžių genčių ir jų hibridų produktų.“

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1.2 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.

Populus L., Beta vulgaris L. ir Quercus spp., išskyrus Quercus suber, augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas“

1.3 punkte po teksto „Amelanchier Med.“ įrašomas tekstas „Castanea Mill.“

1.8 punkte po teksto „Beta vulgaris L.“ įrašomas tekstas „Castanea Mill.“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1.

Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, tačiau įskaitant Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp. sėklas, kilusias iš Argentinos, Australijos, Bolivijos, Čilės, Naujosios Zelandijos ir Urugvajaus, Triticum, Secale ir X Triticosecale genčių sėklas iš Afganistano, Indijos, Irano, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos ir JAV, Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf. ir jų hibridų, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. ir Phaseolus L. sėklas.

2.

Šių augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ir Orchidaceae šeimos skintos gėlės,

spygliuočių (Coniferales) dalys,

Acer saccharum Marsh., kilusių iš JAV ir Kanados, dalys,

Prunus L., kilusių iš ne Europos šalių, dalys,

Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ir Trachelium L. skintos gėlės, kilusios iš ne Europos šalių,

Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. ir Eryngium L. lapinės daržovės,

Manihot esculenta Crantz lapai,

nupjautos Betula L. šakos su lapais ar be jų,

nupjautos Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., kilusių iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV, šakos su lapais ar be jų,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. ir Zanthoxylum L. dalys.“

Po 2 punkto įrašomas 2.1 punktas:

„2.1.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ir Vepris Comm. augalų dalys, išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas.“

3 punktas papildomas šia įtrauka:

„—

Capsicum L.“

5 ir 6 punktai pakeičiami taip:

„5.

Šių medžių nulupta žievė:

spygliuočių (Coniferales), kilusių iš ne Europos šalių,

Acer saccharum Marsh, Populus L., ir Quercus L. išskyrus Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., kilusių iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV,

Betula L., kilusių iš Kanados ir JAV.

6.

Mediena, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, jei ji:

a)

visa arba jos dalis gauta iš vienos iš toliau nurodytų veislių, genčių arba rūšių, kaip apibrėžiama toliau tekste, išskyrus IV priedo A dalies I skirsnio 2 punkte apibrėžtą medinę pakavimo medžiagą:

Quercus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV, išskyrus medieną, kuri atitinka b punkte nurodytą KN kodo 4416 00 00 aprašymą, ir jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C,

Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV arba Armėnijos,

Populus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Amerikos žemyno šalių,

Acer saccharum Marsh., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš JAV ir Kanados,

spygliuočių (Coniferales), įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš ne Europos šalių, Kazachstano, Rusijos ir Turkijos,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV,

Betula L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kilusią iš Kanados ir JAV, ir

b)

atitinka vieną iš šių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 2 dalyje nustatytų aprašymų

KN kodas

Aprašymas

4401 10 00

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą

4401 21 00

Spygliuočių medienos skiedros arba drožlės

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės

ex 4401 30 40

Pjuvenos, neaglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą

ex 4401 30 80

Kitos medienos atliekos ir gabaliukai, neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo

4403 10 00

Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 20

Spygliuočių žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 91

Žaliavinė ąžuolo (Quercus spp.) mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4403 99

Ne spygliuočių žaliavinė mediena (išskyrus atogrąžų medžių, kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje, kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.) arba beržo (Betula L.)), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 99 51

Beržo (Betula L.) žaliaviniai pjautinieji rąstai, nuo kurių nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kurie grubiai aptašyti suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyti

4403 99 59

Beržo (Betula L.) žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, išskyrus pjautinuosius rąstus

ex 4404

Perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407 10

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4407 91

Ąžuolo (Quercus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4407 95

Uosio (Fraxinus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arbaperskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

ex 4407 99

Ne spygliuočių mediena (išskyrus atogrąžų medžių, kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje, arba kitų atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.), buko (Fagus spp.), klevo (Acer spp.), vyšnios (Prunus spp.) arba uosio (Fraxinus spp.)), kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4408 10

Vienasluoksnės spygliuočių faneros lakštai (įskaitant išpjautus drožiant sluoksniuotąją medieną), skirti klijuotinei fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, taip pat kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

9406 00 20

Surenkamieji mediniai statiniai“

ii)

II skirsnio 5 punkte prieš tekstą „Dolichos Jacq.“ įrašomas tekstas „Castanea Mill.“.


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/49


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/81/ES

2014 m. birželio 23 d.

kuria dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1), ypač į jos 46 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2009/48/EB nustatomi bendrieji reikalavimai cheminėms medžiagoms, klasifikuojamoms kaip kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (toliau – CMR) pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2). Tokių cheminių medžiagų negalima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, nebent jos nepasiekiamos vaikams, Komisijos sprendimu tam suteiktas leidimas arba jų individuali koncentracija prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai jų turinčių mišinių klasifikavimo kaip CMR tikslu, ar yra už ją mažesnė. Siekiant dar labiau apsaugoti vaikų sveikatą, prireikus gali būti nustatytos specialios tokių cheminių medžiagų ribinės vertės, kai jos naudojamos žaislams, skirtiems jaunesniems nei trejų metų vaikams, arba kitiems žaislams, skirtiems dėti į burną;

(2)

cheminė medžiaga bisfenolis A gaminama dideliais kiekiais ir plačiai naudojama gaminant labai įvairias vartojimo prekes. Bisfenolis A naudojamas kaip monomeras polikarbonatiniams plastikams gaminti. Polikarbonatiniai plastikai, be kita ko, naudojami gaminant žaislus. Be to, bisfenolio A rasta tam tikruose žaisluose;

(3)

1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų sauga, suderinimo (3) nustatyti cheminių žaislų savybių esminiai saugumo reikalavimai taikyti iki 2013 m. liepos 19 d. Europos standarte EN 71–9:2005+A1:2007 bisfenoliui A nustatyta 0,1 mg/l išsiskyrimo ribinė vertė. Europos standartuose EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 nustatyti atitinkami tyrimo metodai. Žaislų pramonė taiko standartuose EN 71–9:2005+A1:2007, EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 bisfenoliui A nustatytas vertes ir metodus, kad užtikrintų, kad dėl žaisluose esančio bisfenolio A nebūtų nesaugios ekspozicijos. Vis dėlto šie standartai nėra darnieji standartai;

(4)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 bisfenolis A klasifikuojamas kaip 2 kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga. Specialių reikalavimų nėra, tad bisfenolio A žaisluose gali būti, jei jo koncentracija prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai jo turinčių mišinių klasifikavimo kaip CMR tikslu, ar yra už ją mažesnė, t. y. 5 % nuo 2013 m. liepos 20 d. ir 3 % nuo 2015 m. birželio 1 d. Negalima atmesti galimybės, kad dėl tokios bisfenolio A koncentracijos mažų vaikų ekspozicija gali būti didesnė, palyginti su ekspozicija laikantis Europos standartuose EN 71–9:2005+A1:2007, EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 bisfenoliui A nustatytos 0,1 mg/l išsiskyrimo ribinės vertės;

(5)

2003 m. ir 2008 m. bisfenolis A buvo visapusiškai įvertintas pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (4). Galutinėje rizikos vertinimo ataskaitoje „Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)“ (liet. „Europos Sąjungos atnaujinta 4,4'-izopropilidendifenolio (bisfenolio A) rizikos vertinimo ataskaita“), be kita ko, nustatyta, kad keliuose in vitro ir in vivo atrankinės patikros tyrimuose dėl bisfenolio A vyko endokrininiai pokyčiai, ir padaryta išvada, kad reikia papildomų mokslinių tyrimų, kad būtų išaiškinti neaiškumai, susiję su bisfenolio A galimybe daryti neigiamą poveikį vystymuisi, kai jo kiekis nedidelis. Kita vertus, siekis užtikrinti kuo didesnę vaikų apsaugą nuo cheminių medžiagų žaisluose keliamų pavojų, atsižvelgiant į ypatingus vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius, pateisina tai, kad Direktyvoje 2009/48/EB bisfenoliui A būtų nustatyta 0,1 mg/l išsiskyrimo ribinė vertė;

(6)

bisfenolio A poveikis šiuo metu vertinamas mokslo forumuose, įskaitant Europos maisto saugos tarnybą. Šia direktyva nustatyta išsiskyrimo ribinė vertė turėtų būti peržiūrėta, jei būtų gauta naujos svarbios mokslinės informacijos;

(7)

todėl Direktyva 2009/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Žaislų saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/48/EB II priedo C priedėlis pakeičiamas taip:

„C priedėlis

Pagal 46 straipsnio 2 dalį nustatytos specialios cheminių medžiagų ribinės vertės, kai jos naudojamos žaislams, skirtiems jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams, arba kitiems žaislams, skirtiems dėti į burną

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Ribinė vertė

TCEP

115–96–8

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

TCPP

13674–84–5

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

TDCP

13674–87–8

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

Bisfenolis A

80–05–7

0,1 mg/l (išsiskyrimo ribinė vertė) pagal standartuose EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 nustatytus metodus“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 21 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2015 m. gruodžio 21 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 170, 2009 6 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 187, 1988 7 16, p. 1.

(4)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.


SPRENDIMAI

24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/52


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/380/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (1);

(2)

2014 m. kovo 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2146 (2014) (JT ST rezoliucija 2146 (2014), kuria JT valstybėms narėms leista atviroje jūroje tikrinti JT ST rezoliucija 1970 (2011) įsteigto komiteto (toliau – Komitetas) į sąrašą įtrauktus laivus;

(3)

JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) nustatyta, kad į sąrašą įtrauktų laivų vėliavos valstybės, jei Komitetas įtraukiant taip nurodė, turi imtis būtinų priemonių, kad tokiems laivams būtų nurodyta nepakrauti, netransportuoti ir neiškrauti laive esančios iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, neturint Libijos Vyriausybės ryšių punkto nurodymų;

(4)

be to, JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) nustatyta, kad JT valstybės narės, jei Komitetas įtraukiant taip nurodė, turi imtis būtinų priemonių, kad į sąrašą įtrauktiems laivams būtų draudžiama įplaukti į jų uostus, nebent jie turi įplaukti į uostą, kad būtų atliktas jų patikrinimas, susidarius ekstremaliajai situacijai arba jiems grįžtant į Libiją;

(5)

be to, JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) nustatyta, kad, jei Komitetas įtraukiant taip nurodė, turėtų būti draudžiama teikti į sąrašą įtrauktiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas, pavyzdžiui, aprūpinimą kuru ar atsargomis, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, nebent tokių paslaugų teikimas būtinas dėl humanitarinių priežasčių arba grįžimo į Libiją atveju;

(6)

JT ST rezoliucijoje 2146 (2014) taip pat nustatyta, kad, jei Komitetas įtraukiant taip nurodė, neturėtų būti sudaromi finansiniai sandoriai dėl iš Libijos neteisėtai eksportuos žalios naftos, esančios į sąrašą įtrauktuose laivuose;

(7)

vadovaudamasi Sprendimu 2011/137/BUSP, Taryba atliko išsamią to sprendimo II ir IV prieduose pateiktų asmenų ir subjektų sąrašų peržiūrą;

(8)

turėtų būti atnaujinta identifikavimo informacija, susijusi su vienu į Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede pateiktą asmenų ir subjektų sąrašą įtrauktu subjektu;

(9)

nebėra pagrindo Sprendimo 2011/137/BUSP IV priede pateiktame asmenų ir subjektų sąraše laikyti du subjektus;

(10)

todėl Sprendimas 2011/137/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/137/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiami šie straipsniai:

„4b straipsnis

1.   Vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 5–9 punktais, valstybės narės gali atviroje jūroje tikrinti į sąrašą įtrauktus laivus naudodamos visas konkrečioms aplinkybėms proporcingas priemones, visapusiškai laikydamosi taikytinos tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, atlikti tokius patikrinimus ir nurodyti laivams imtis atitinkamų priemonių, kad žalia nafta būtų grąžinta Libijai, gavus Libijos Vyriausybės sutikimą ir su ja koordinuojant veiksmus.

2.   Prieš pradėdamos 1 dalyje nurodytą patikrinimą, valstybės narės turėtų pirma prašyti laivo vėliavos valstybės sutikimo.

3.   1 dalyje nurodytą patikrinimą atliekančios valstybės narės nedelsiant Komitetui pateikia patikrinimo ataskaitą, kurioje išdėstomi atitinkami duomenys, įskaitant veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant gauti laivo vėliavos valstybės sutikimą.

4.   1 dalyje nurodytą patikrinimą atliekančios valstybės narės užtikrina, kad tuos patikrinimus atliktų karo laivai ir valstybei priklausantys ar jos valdomi laivai, naudojami tik Vyriausybės nekomerciniam eksploatavimui.

5.   1 dalis neturi įtakos valstybių narių teisėms, pareigoms ar įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę, įskaitant teises ar pareigas pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, įskaitant bendrąjį vėliavos valstybės išimtinės jurisdikcijos savo laivų atviroje jūroje atžvilgiu principą, į sąrašą neįtrauktų laivų atžvilgiu ir bet kuriais kitais atvejais, nei nurodyti toje dalyje.

6.   Į V priedą įtraukiami 1 dalyje nurodyti laivai, kuriuos į sąrašą įtraukė Komitetas pagal JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 11 punktą.

4c straipsnis

1.   Valstybė narė, kuri yra į sąrašą įtraukto laivo vėliavos valstybė, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė, nurodo laivui nepakrauti, netransportuoti ir neiškrauti laive esančios iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, neturint Libijos Vyriausybės ryšių punkto nurodymų, kaip nurodyta JT ST rezoliucijos 2146 (2014) 3 dalyje.

2.   Valstybės narės, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė, neleidžia į sąrašą įtrauktiems laivams įplaukti į jų uostus, išskyrus atvejus, kai laivas turi įplaukti į uostą, kad būtų atliktas jo patikrinimas, susidarius ekstremaliajai situacijai arba laivui grįžtant į Libiją.

3.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų draudžiama teikti į sąrašą įtrauktiems laivams skirtas su kuro laikymu susijusias paslaugas, pavyzdžiui, aprūpinimą kuru ar atsargomis, ar kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė.

4.   3 dalis netaikoma, kai atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad tokių paslaugų teikimas yra būtinas dėl humanitarinių priežasčių arba jei laivas grįžta į Libiją. Atitinkama valstybė narė praneša Komitetui apie visus tokius leidimus.

5.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba jų jurisdikcijai priklausantiems subjektams iš valstybių narių teritorijų draudžiama sudaryti finansinius sandorius dėl iš Libijos neteisėtai eksportuotos žalios naftos, esančios į sąrašą įtrauktuose laivuose, jei Komitetas įtraukiant į sąrašą taip nurodė.

6.   Į V priedą įtraukiami 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodyti laivai, kuriuos į sąrašą įtraukė Komitetas pagal JT ST 2146 (2014) 11 punktą.“;

2)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Taryba įgyvendina I, III ir V priedų pakeitimus remdamasi Komiteto sprendimais.“;

3)

įterpiamas šis straipsnis:

„9b straipsnis

Jei Komitetas į sąrašą įtraukia 4b straipsnio 1 dalyje ir 4c straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodytą laivą, Taryba tą laivą įtraukia į V priedą.“

2 straipsnis

Šio sprendimo I priedas pridedamas prie Sprendimo 2011/137/BUSP kaip jo V priedas.

3 straipsnis

Sprendimo 2011/137/BUSP IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šio sprendimo II priede.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 58, 2011 3 3, p. 53.


I PRIEDAS

„V PRIEDAS

4b STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 4c STRAIPSNIO 1, 2, 3 IR 5 DALYSE NURODYTAS LAIVŲ SĄRAŠAS

…“


II PRIEDAS

Sprendimo 2011/137/BUSP IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Įrašas „Capitana Seas Limited“ pakeičiamas šiuo įrašu:

 

„Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

36.

Capitana Seas Limited

 

Didžiosios Britanijos Mergelių Salose registruotas Saadi Qadhafi nuosavybės teise priklausantis subjektas

2011 4 12“

2)

Įrašai, susiję su šiais subjektais, išbraukiami:

Libyan Holding Company for Development and Investment;

Dalia Advisory Limited (Libijos investicijų agentūros patronuojamoji įmonė).


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/56


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/381/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/573/BUSP (1);

(2)

2013 m. rugsėjo 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/477/BUSP (2), kuriuo, remiantis Sprendimo 2010/573/BUSP peržiūros rezultatais, ribojamųjų priemonių taikymas Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei buvo pratęstas iki 2014 m. rugsėjo 30 d.;

(3)

ribojamosios priemonės turėtų būti pratęstos iki 2014 m. spalio 31 d.;

(4)

todėl Sprendimas 2010/573/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/573/BUSP 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. spalio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei (OL L 253, 2010 9 28, p. 54).

(2)  2013 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas 2013/477/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei (OL L 257, 2013 9 28, p. 18).


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/57


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/382/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. Gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1), ypač į jo 2c straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. Gruodžio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/798/BUSP;

(2)

2014 m. Gegužės 9 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliuciją 2127 (2013), įtraukė tris asmenis į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos JT ST rezoliucijos 2134 (2014) 30 ir 32 punktais nustatytos priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2013/798/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys įtraukiami į Sprendimo 2013/798/BUSP priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. Birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

PAVARDĖ: BOZIZÉ

VARDAS: François Yangouvonda.

DAR ŽINOMAS KAIP: Bozize Yangouvonda

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1946 m. spalio 14 d./Mouila, Gabonas

PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA: Martine Kofio sūnus

ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS: Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), arba parama tokiai veiklai: nuo 2013 m. kovo 24 d. valstybės perversmo F. Bozizé teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. François Bozizé kartu su savo šalininkais paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje anti-balaka pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis CAR netrukus pablogėjo. Nuo to laiko jis toliau bandė vykdyti destabilizavimo operacijas ir suvienyti anti-balaka kovotojus, kad palaikytų įtampą CAR sostinėje. F. Bozizé bandė reorganizuoti daugelį Centrinės Afrikos ginkluotųjų pajėgų elementų, po valstybės perversmo išsibarsčiusių kaimiškose vietovėse. F. Bozizé lojalios pajėgos ėmė dalyvauti atsakomuosiuose išpuoliuose prieš CAR gyventojus musulmonus. F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus.

2.   NOURREDINE ADAM

PAVARDĖ: ADAM

VARDAS: Nourredine

DAR ŽINOMAS KAIP: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1970 m./Ndele, CAR

Kitos gimimo datos: 1969 m., 1971 m.

PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA:

 

ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS: Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba parama tokiai veiklai: Noureddine yra vienas pirmųjų Séléka lyderių. Jis identifikuotas kaip vienos iš Séléka ginkluotų sukilėlių grupuočių (Central PJCC – grupuotės, kuri formaliai vadinasi Patriotų už teisingumą ir taiką konventas ir kurios kitas patvirtintas trumpinys yra CPJP) generolas ir pirmininkas. Kaip buvęs Patriotų už teisingumą ir taiką konvento „fundamentalios“ atskilusios grupuotės (CPJP/F) vadovas jis buvo buvusios Séléka karinis koordinatorius per puolimus sukilime Centrinės Afrikos Respublikoje, kuris vyko nuo 2012 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. kovo mėn. Jei Noureddine nebūtų dalyvavęs susivienijime, Séléka greičiausiai nebūtų sugebėjęs atimti valdžios iš buvusio CAR Prezidento François Bozizé. Nuo tada, kai Catherine Samba-Panza 2014 m. sausio 20 d. buvo paskirta laikinai eiti prezidento pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų, suplanavusių buvusių Séléka narių taktinį pasitraukimą Sibute, kuriuo buvo siekiama įgyvendinti jo planą sukurti musulmonų tvirtovę šalies šiaurėje. Jis aiškiai ragino savo pajėgas nepaisyti pereinamojo laikotarpio vyriausybės ir Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA) karinių vadovų draudimų. Noureddine aktyviai vadovauja buvusiai Séléka – anksčiau Séléka priklausiusioms pajėgoms, kurias 2013 m. išsklaidė M. Djotodia, – vadovauja operacijoms prieš krikščioniškuosius rajonus, taip pat teikia reikšmingą paramą ir nurodo veiklos kryptis CAR veikiančiai buvusiai Séléka.

Dalyvavo planuojant veiksmus, pažeidžiančius tarptautinę žmogaus teisių teisę ar atitinkamai tarptautinę humanitarinę teisę, vadovaujant tokiems veiksmams arba juos vykdant:2013 m. kovo 24 d.Séléka perėmus Bangio kontrolę, Nourredine Adam buvo paskirtas Saugumo ministru, po to – „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, šiuo metu nebeegzistuojanti CAR žvalgybos tarnyba) generaliniu direktoriumi. Nourredine Adam naudojo CEDAD kaip savo asmeninę politinę policiją, vykdydamas daug savavališkų areštų, kankinimo veiksmų ir neteisminių egzekucijų. Be to, Nourreddine buvo vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už kruviną operaciją Boy Rabe rajone. 2013 m. rugpjūčio mėn. Séléka pajėgos šturmavo Boy Rabe – CAR rajoną, laikomą François Bozizé šalininkų ir jo etninės grupės tvirtove. Prisidengdamos ginklų slėptuvių paieškos pretekstu, Séléka karinės pajėgos, kaip pranešama, nužudė daugybę civilių gyventojų ir ėmė plačiai plėšikauti. Kai šie išpuoliai išplito į kitus kvartalus, tūkstančiai gyventojų įsiveržė į tarptautinį oro uostą, kuris dėl ten buvusių Prancūzijos karinių pajėgų buvo laikomas saugia vieta, ir užėmė jo kilimo ir tūpimo taką.

Paramos teikimas ginkluotoms grupuotėms arba nusikalstamiems tinklams neteisėtai eksploatuojant gamtos išteklius: 2013 m. pradžioje Nourredine Adam atliko svarbų vaidmenį buvusios Séléka finansavimo tinkluose. Jis vyko į Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų tuo metu vykdomam sukilimui. Jis taip pat veikė kaip vienos Čado deimantų kontrabandininkų grupuotės, vykdančios veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade, tarpininkas.

3.   LEVY YAKETE

PAVARDĖ: YAKETE

VARDAS: Levy

DAR ŽINOMAS KAIP: Levi Yakite; Levy Yakite

GIMIMO DATA/GIMIMO VIETA: 1964 m. rugpjūčio 14 d./Bangis, CAR

Kita gimimo data: 1965 m.

PASO DUOMENYS/IDENTIFIKUOJAMOJI INFORMACIJA: Pierre Yakété ir Joséphine Yamazon sūnus.

ĮTRAUKIMAS Į SĄRAŠĄ/PAGRINDIMAS: Dalyvavimas veikloje, kuria kenkiama taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba parama tokiai veiklai: 2013 m. gruodžio 17 d. L. Yakete tapo naujai suformuotos anti-Balaka sukilėlių grupuotės – Liaudies pasipriešinimo judėjimo Centrinės Afrikos Respublikai reformuoti – politiniu koordinatoriumi. Jis tiesiogiai dalyvavo priimant sukilėlių grupuotės, vykdžiusios veiksmus, kuriais buvo kenkiama taikai, stabilumui ir saugumui CAR, sprendimus, visų pirma 2013 m. gruodžio 5 d. ir vėliau. Be to, dėl tokių veiksmų ši grupuotė konkrečiai paminėta JT ST rezoliucijose 2127, 2134 ir 2149. L. Yakete kaltinamas tuo, kad davė įsakymus suimti su Séléka susijusius žmones, ragino vykdyti išpuolius prieš žmones, neremiančius Prezidento F. Bozizé, ir verbavo jaunus karinių grupuočių narius, kad šie naudodami mačetes puldinėtų režimui priešiškus asmenis. Po 2013 m. kovo mėn. jis liko François Bozizé aplinkoje ir įstojo į Konstitucinės tvarkos atkūrimo Centrinės Afrikos Respublikoje frontą (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), kuris siekė bet kokiomis priemonėmis grąžinti į valdžią nuverstą prezidentą. 2013 m. vasaros pabaigoje jis vyko į Kamerūną ir Beniną, kur bandė verbuoti žmones kovai su Séléka. 2013 m. rugsėjo mėn. jis bandė vėl į savo rankas perimti operacijų, kurias F. Bozizé remiantys kovotojai vykdė miesteliuose bei kaimuose netoli Bossangoa, kontrolę. L. Yakete taip pat įtariamas tuo, kad skatino dalinti mačetes jauniems bedarbiams krikščionims, kad jie galėtų užpuldinėti musulmonus.


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/60


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/383/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/393/BUSP (1), kuriuo Franz-Michael SKJOLD MELLBIN paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Afganistane. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2014 m. birželio 30 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas papildomam 8 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti siekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų tikslų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio Afganistane Franz-Michael SKJOLD MELLBIN įgaliojimai pratęsiami iki 2015 m. vasario 28 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialusis įgaliotinis atstovauja Sąjungai ir propaguoja Sąjungos politikos tikslus Afganistane, glaudžiai derindamas veiklą su valstybių narių atstovais Afganistane. Konkrečiau, ES specialusis įgaliotinis:

a)

prisideda prie ES ir Afganistano bendros deklaracijos, 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane ir, atitinkamais atvejais, ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo dėl partnerystės ir plėtros įgyvendinimo;

b)

remia Sąjungos ir Afganistano politinį dialogą;

c)

remia Jungtines Tautas (JT), joms imantis pagrindinio vaidmens Afganistane, ypatingą dėmesį skirdamas pastangoms geriau koordinuoti tarptautinę paramą, tokiu būdu skatindamas Bonos, Čikagos ir Tokijo konferencijų komunikatų ir atitinkamų JT rezoliucijų įgyvendinimą.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Įgyvendindamas savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybių narių atstovais Afganistane:

a)

propaguoja Sąjungos požiūrį į politinį procesą ir įvykių raidą Afganistane;

b)

palaiko glaudžius ryšius su atitinkamomis Afganistano institucijomis, ypač Vyriausybe ir Parlamentu, taip pat vietos valdžios institucijomis, ir remia jų vystymą. Taip pat turėtų būti palaikomi ryšiai su kitomis Afganistano politinėmis grupėmis ir kitais svarbiais Afganistane veikiančiais subjektais, visų pirma atitinkamais pilietinės visuomenės subjektais;

c)

palaiko glaudžius ryšius su atitinkamais tarptautiniais ir regioniniais Afganistane veikiančiais subjektais, visų pirma JT Generalinio Sekretoriaus specialiuoju atstovu ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos vyresniuoju civiliniu įgaliotiniu bei kitais svarbiausiais partneriais ir organizacijomis;

d)

konsultuoja dėl padarytos pažangos siekiant ES ir Afganistano bendros deklaracijos, 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane, ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimo dėl partnerystės ir plėtros bei Bonos, Čikagos ir Tokijo konferencijų komunikatų tikslų, visų pirma šiose srityse:

civilinių gebėjimų stiprinimas, visų pirma subnacionaliniu lygiu,

geras valdymas ir teisinės valstybės egzistavimui būtinų institucijų, visų pirma nepriklausomos teismų sistemos, kūrimas,

rinkimų reformos,

saugumo sektoriaus reformos, įskaitant teisminių institucijų, nacionalinės kariuomenės ir policijos pajėgų stiprinimą ir visų pirma civilinės policijos tarnybos plėtojimą,

augimo skatinimas, visų pirma pasitelkiant žemės ūkį ir kaimo plėtrą,

pagarba Afganistano tarptautiniams įsipareigojimams žmogaus teisių srityje, įskaitant pagarbą mažumoms priklausančių asmenų teisėms ir moterų bei vaikų teisėms,

pagarba demokratijos ir teisinės valstybės principams,

moterų dalyvavimo viešajame administravime, pilietinės visuomenės veikloje ir, vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1325, taikos procese skatinimas,

pagarba Afganistano tarptautiniams įsipareigojimams, įskaitant bendradarbiavimą, susijusį su tarptautinėmis pastangomis kovoti su terorizmu, neteisėta prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir ginklų bei masinio naikinimo ginklų ir susijusių medžiagų platinimu,

palankesnių sąlygų humanitarinės pagalbos teikimui ir tvarkingam pabėgėlių bei šalies viduje perkeltų asmenų grįžimui sudarymas ir

Sąjungos dalyvavimo ir veiklos Afganistane veiksmingumo didinimas ir dalyvavimas rengiant reguliarias 2014–2016 m. ES strategijos Afganistane įgyvendinimo ataskaitas, kurių prašo Taryba;

e)

aktyviai dalyvauja vietos koordinavimo forumų, pavyzdžiui, Jungtinės koordinavimo ir stebėsenos valdybos, veikloje, kartu išsamiai informuodamas nedalyvaujančias valstybes nares apie tais lygiais priimtus sprendimus;

f)

konsultuoja dėl Sąjungos dalyvavimo ir jos pozicijų su Afganistanu susijusiose tarptautinėse konferencijose;

g)

aktyviai skatina regioninį bendradarbiavimą įgyvendinant atitinkamas iniciatyvas, įskaitant Stambulo procesą ir Regionų ekonominio bendradarbiavimo konferenciją Afganistano klausimais (RECCA);

h)

prisideda prie Sąjungos žmogaus teisių politikos ir ES žmogaus teisių gairių, visų pirma dėl moterų ir vaikų konfliktų apimtose vietovėse, įgyvendinimo, visų pirma vykdant stebėseną ir reaguojant į pokyčius šioje srityje;

i)

prireikus teikia paramą įtraukiam Afganistano vadovaujamam taikos procesui, kuriuo siekiama politinio sprendimo, laikantis Bonos konferencijoje nustatytų principinių ribų.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir atitinkamais jos padaliniais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 3 760 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis laiku ir reguliariai praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti valstybės narės pilietybę.

3.   Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, siunčiančiajai Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja šalimi susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir ES specialiojo įgaliotinio personalo narių užduočių įvykdymui bei sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir EIVT šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, kuriame numatomos konkrečios fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, kuris reglamentuoja personalo saugaus atvykimo į geografinę teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir kuriame numatomas misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl geografinėje teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į geografinę teritoriją visiems ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla koordinuojama su Komisijos ir Sąjungos delegacijos Pakistane veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje palaikomas glaudus ryšys su Sąjungos delegacijų vadovais ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis teikia ES policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) vadovui konsultacijas vietos politiniais klausimais. ES specialusis įgaliotinis ir civilinės operacijos vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Pagalba pretenzijų atveju

ES specialusis įgaliotinis ir jo personalas teikia pagalbą, susijusią su atsaku į bet kokias pretenzijas ir prievoles, kylančias dėl ankstesnių ES specialiųjų įgaliotinių Afganistane įgaliojimų vykdymo, ir dėl tokių tikslų suteikia administracinę pagalbą bei prieigą prie atitinkamų dokumentų.

14 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2014 m. lapkričio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 198, 2013 7 23, p. 47.

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/65


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/384/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/426/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje paskyrimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2011 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/426/BUSP (1), kuriuo paskyrė Peter SØRENSEN Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Bosnijoje ir Hercegovinoje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai baigiasi 2015 m. birželio 30 d.;

(2)

Sprendimu 2011/426/BUSP, kuris paskutinį kartą iš dalies pakeistas Sprendimu 2013/351/BUSP (2), ES specialiajam įgaliotiniui buvo numatytos orientacinės finansavimo sumos laikotarpiui nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Turėtų būti nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d.;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sąjungos išorės veiksmų tikslus, nustatytus Sutarties 21 straipsnyje;

(4)

todėl Sprendimas 2011/426/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/426/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 5 250 000 EUR.“;

2.

13 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Galutinė išsami įgaliojimų vykdymo ataskaita turi būti pateikta iki 2015 m. kovo mėn.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 188, 2011 7 19, p. 30.

(2)  OL L 185, 2013 7 4, p. 7.


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/66


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/385/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. birželio 25 d. Taryba priėmė ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

(2)

2012 m. liepos 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/440/BUSP (1), kuriuo Stavros LAMBRINIDIS paskirtas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) žmogaus teisių klausimais. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas baigiasi 2014 m. birželio 30 d.;

(3)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas papildomam 8 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais Stavros LAMBRINIDIS įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2015 m. vasario 28 d. Taryba, remdamasi Politinio ir saugumo komiteto (toliau – PSK) įvertinimu bei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu, gali nuspręsti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus nutraukti anksčiau.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais, susijusiais su žmogaus teisėmis, kaip išdėstyta Sutartyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, taip pat ES strateginėje programoje žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje:

a)

didinti Sąjungos veiklos veiksmingumą, dalyvavimą ir matomumą saugant ir propaguojant žmogaus teises pasaulyje, visų pirma stiprinant Sąjungos bendradarbiavimą ir politinį dialogą su trečiosiomis šalimis, atitinkamais partneriais, verslo subjektais, pilietine visuomene, tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis; taip pat veikiant atitinkamuose tarptautiniuose forumuose;

b)

didinti Sąjungos indėlį stiprinant demokratiją ir institucijų kūrimą, teisinę valstybę, gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms visame pasaulyje;

c)

didinti Sąjungos veiksmų žmogaus teisių srityje nuoseklumą ir žmogaus teisių klausimo integravimą į visas Sąjungos išorės veiksmų sritis.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

prisidėti prie Sąjungos žmogaus teisių politikos, visų pirma ES strateginės programos žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje įgyvendinimo, be kita ko, rengiant rekomendacijas šiuo klausimu;

b)

prisidėti prie Sąjungos gairių, priemonių ir veiksmų planų žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės klausimais įgyvendinimo;

c)

stiprinti dialogą su trečiųjų šalių vyriausybėmis ir tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis žmogaus teisių klausimais, taip pat su pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais siekiant užtikrinti Sąjungos žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir matomumą;

d)

padėti užtikrinti geresnį Sąjungos politikos ir veiksmų žmogaus teisių apsaugos ir propagavimo srityje darnumą ir nuoseklumą, visų pirma prisidedant prie atitinkamos Sąjungos politikos formavimo.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus, nedarant poveikio vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimams.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiklą visapusiškai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir jos kompetentingais padaliniais, kad būtų užtikrintas jų atitinkamos veiklos žmogaus teisių srityje darnumas ir nuoseklumas.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 550 000 EUR.

2.   Orientacinę finansavimo sumą kitam ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimų laikotarpiui nustato Taryba.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

4.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti deleguoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą tokiems deleguotiems darbuotojams moka atitinkamai ta valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT deleguoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi deleguoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, Sąjungos institucijai arba EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

8 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos ir valstybių narių diplomatinės atstovybės teikia ES specialiajam įgaliotiniui logistinę paramą.

9 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį atitinkamoje šalyje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai ES specialiajam įgaliotiniui pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT gairėmis, kuriame numatomos konkrečios fizinės, organizacinės ir procedūrinės saugumo priemonės, kuris reglamentuoja personalo saugaus atvykimo į geografinę teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą, ir kuriame numatomas misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl geografinėje teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į geografinę teritoriją visiems ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

10 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas. ES specialusis įgaliotinis prireikus taip pat teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms, visų pirma Žmogaus teisių darbo grupei. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

11 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos veiksmų vieningumo, nuoseklumo ir veiksmingumo užtikrinimo bei padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų vykdomi suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su valstybių narių ir Komisijos veikla, taip pat prireikus su kitų Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

2.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais, valstybių narių atstovybių vadovais, taip pat, prireikus, su bendros saugumo ir gynybos politikos misijų ir operacijų vadovais ar vadais ir su kitais Europos Sąjungos specialiaisiais įgaliotiniais, kurie deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus.

3.   ES specialusis įgaliotinis centrinių būstinių ir vietos lygiu taip pat palaiko ryšius ir siekia papildomumo bei sąveikos su kitais tarptautiniais ir regioniniais subjektais. ES specialusis įgaliotinis centrinių būstinių ir vietos lygiu siekia palaikyti reguliarius ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis.

12 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2014 m. lapkričio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 200, 2012 7 27, p. 21.

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/70


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/386/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Sąjungos valstybių narių ar vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą neišprovokuotą Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą;

(2)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;

(3)

2014 m. kovo 20–21 d. susitikime Europos Vadovų Taryba griežtai pasmerkė Krymo Autonominės Respublikos (toliau – Krymas) ir Sevastopolio miesto (toliau – Sevastopolis) neteisėtą prijungimą prie Rusijos Federacijos ir pabrėžė, kad jo nepripažins. Europos Vadovų Taryba laikėsi nuomonės, kad reikėtų pasiūlyti tam tikrus skubiai įgyvendintinus ekonominius, prekybinius bei finansinius apribojimus dėl Krymo;

(4)

2014 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 68/262 dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, kuriame patvirtinamas Generalinės Asamblėjos įsipareigojimas siekti Ukrainos suvereniteto, politinės nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo tarptautiniu mastu pripažintoje jos teritorijoje, pabrėždama, kad kovo 16 d. Kryme surengtas referendumas yra negaliojantis, ir visos valstybės raginamos nepripažinti jokių Krymo ir Sevastopolio statuso pakeitimų;

(5)

šiomis aplinkybėmis Taryba mano, kad turėtų būti draudžiama į Europos Sąjungą importuoti Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes, išskyrus Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes, kurioms Ukrainos vyriausybė suteikė kilmės pažymėjimą;

(6)

siekiant užtikrinti, kad šiuo sprendimu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(7)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Draudžiama importuoti į Sąjungą Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes.

2.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importavimu.

2 straipsnis

1 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos valdžios institucijoms patikrinti ir kurios buvo tų institucijų patikrintos ir kurioms Ukrainos vyriausybė suteikė kilmės pažymėjimą.

3 straipsnis

1 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2014 m. rugsėjo 26 d., arba ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytinų ir vykdytinų pagalbinių sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 26 d.

4 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti 1 straipsnyje nustatytų draudimų.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. birželio 23 d.

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/72


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/387/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1), ypač į jo 30 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/255/BUSP;

(2)

turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su vienu iš Sprendimo 2013/255/BUSP I priede pateiktame sąraše nurodytų asmenų;

(3)

atsižvelgiant į padėties sunkumą, į Sprendimo 2013/255/BUSP I priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti dvylika asmenų;

(4)

todėl Sprendimas 2013/255/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/255/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 147, 2013 6 1, p. 14.


PRIEDAS

1.

Sprendimo 2013/255/BUSP I priedo A skirsnyje pateiktas su toliau nurodytu asmeniu susijęs įrašas pakeičiamas šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

152.

Dr. Qadri (

Image

) (dar žinomas kaip Kadri) Jamil (

Image

) (dar žinomas kaip Jameel)

 

Buvęs Ministro Pirmininko pavaduotojas ekonomikos reikalams, buvęs Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos reikalų ministras. Kaip buvęs vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

2.

Į Sprendimo 2013/255/BUSP I priedo A skirsnyje pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašą įtraukiami šie asmenys:

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

180.

Ahmad al-Qadri

Gimęs 1956 m.

Žemės ūkio ir agrarinių reformų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

181.

Suleiman Al Abbas

 

Naftos ir mineralinių išteklių ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Gimęs 1959 m.

Pramonės ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

183.

Kinda al-Shammat

(dar žinomas kaip Shmat)

Gimęs 1973 m.

Socialinių reikalų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

184.

Hassan Hijazi

Gimęs 1964 m.

Darbo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

185.

Ismael Ismael

(dar žinomas kaip Ismail Ismail, arba Isma'Il Isma'il)

Gimęs 1955 m.

Finansų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

186.

Dr. Khodr Orfali

(dar žinomas kaip Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Gimęs 1956 m.

Ekonomikos ir užsienio prekybos ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Gimęs 1966 m.

Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

188.

Bishr Riyad Yazigi

Gimęs 1972 m.

Turizmo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

189.

Dr. Malek Ali

(dar žinomas kaip Malik)

Gimęs 1956 m.

Aukštojo mokslo ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

190.

Hussein Arnous

(dar žinomas kaip Arnus)

Gimęs 1953 m.

Viešųjų darbų ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(dar žinomas kaip Hasib)

Gimęs 1957 m.

Valstybės ministras. Kaip vyriausybės ministras dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2014 6 24


24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/75


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. birželio 16 d.

dėl regionų ir teritorijų, tinkamų gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpvalstybinius ir tarptautinius komponentus 2014–2020 m., sąrašo sudarymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3898)

(2014/388/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 3 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

pasikonsultavusi su Europos struktūrinių ir investicinių fondų koordinavimo komitetu, įsteigtu pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (2), 150 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas tam tikruose regionuose, kurie pagal bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių priskiriami prie 3 lygio regionų (toliau – NUTS 3 lygio regionai), ir tarptautinis bendradarbiavimas visuose regionuose, kurie pagal bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių priskiriami prie 2 lygio regionų (toliau – NUTS 2 lygio regionai), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 (3) su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 31/2011 (4). Todėl būtina sudaryti šių tinkamų gauti paramą regionų sąrašus;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą regionų, tinkamų gauti tarpvalstybiniam bendradarbiavimui skirtą paramą, sąraše taip pat turi būti nurodomi tie Sąjungos NUTS 3 lygio regionai, į kuriuos buvo atsižvelgta skiriant ERPF paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui prie visų vidaus sienų ir tų išorės sienų, kurioms taikomos Sąjungos išorės finansinės priemonės, pvz., Europos kaimynystės priemonė (EKP), patenkanti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 232/2014 (5) taikymo sritį, ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II), patenkanti į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014 (6) taikymo sritį;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 3 straipsnio 1 dalies penktą pastraipą susijusios valstybės narės ar valstybių narių prašymu į sąrašą kaip tarpvalstybines teritorijas taip pat galima įtraukti NUTS 3 lygio regionus, esančius atokiausiuose regionuose prie jūrų sienų, kai juos skiria daugiau nei 150 km;

(4)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 3 straipsnio 6 dalį Komisijos sprendime, kuriuo nustatomi tarpvalstybinių ir tarptautinių teritorijų sąrašai, informavimo tikslais taip pat turi būti nurodomi trečiųjų šalių ar teritorijų regionai, nurodyti to reglamento 3 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

(5)

todėl būtina sudaryti tarpvalstybinių ir tarptautinių teritorijų, tinkamų gauti ERPF finansavimą ir suskirstytų pagal bendradarbiavimo programas, sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Regionai ir teritorijos, tinkami gauti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpvalstybinį komponentą, išvardyti I priede.

2 straipsnis

Sąjungos NUTS 3 lygio regionai, į kuriuos buvo atsižvelgta skiriant ERPF paramą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, tačiau kurie nėra I priede išvardytų tarpvalstybinių teritorijų dalis, ir kuriems bus taikomos Sąjungos išorės finansinės priemonės, pvz., Europos kaimynystės priemonė (EKP), patenkanti į Reglamento (ES) Nr. 232/2014 taikymo sritį, ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II), patenkanti į Reglamento (ES) Nr. 231/2014 taikymo sritį, išvardyti II priede.

3 straipsnis

Regionai ir teritorijos, tinkami gauti ERPF finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarptautinį komponentą, išvardyti III priede.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

Johannes HAHN

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 259.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

(4)  2011 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 31/2011, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai (OL L 13, 2011 1 18, p. 3).

(5)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 27).

(6)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II) (OL L 77, 2014 3 15, p. 11).


I PRIEDAS

Pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas suskirstytų teritorijų, kurioms skirtina parama, sąrašas

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgija – Vokietija – Nyderlandai (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Austrija – Čekija

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovakija – Austrija

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Austrija – Vokietija/Bavarija (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Ispanija – Portugalija (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)

 

PT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porto

 

 

PT115

Tâmega