ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 170

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija, susijusi su Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, laikinu taikymu

1

 

*

Informacija, susijusi su Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, laikinu taikymu

1

 

*

Informacija, susijusi su Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, laikinu taikymu

1

 

*

Informacija, susijusi su Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje laikinu taikymu

2

 

 

2014/343/ES

 

*

2014 m. kovo 24 d. Tarybos sprendimas dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

3

 

 

Susitarimas dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trys susiję susitarimai

5

 

 

2014/344/ES

 

*

2014 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo

49

 

 

Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų

50

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 618/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (SKVN))

58

 

 

2014 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 619/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

60

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. birželio 10 d. Komisijos direktyva 2014/77/ES, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės I ir II priedai ( 1 )

62

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/345/ES

 

*

2014 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3590)  ( 1 )

64

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


Informacija, susijusi su Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, laikinu taikymu

2014 m. gegužės 23 d. užbaigus Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą (1), pasirašyto 2014 m. balandžio 11 d. Briuselyje, laikinam taikymui būtinas procedūras, protokolas bus laikinai taikomas nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


Informacija, susijusi su Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, laikinu taikymu

2014 m. gegužės 15 d. užbaigus Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą (1), pasirašyto 2014 m. balandžio 11 d. Briuselyje, laikinam taikymui būtinas procedūras, protokolas bus laikinai taikomas nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


Informacija, susijusi su Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, laikinu taikymu

2014 m. balandžio 11 d. užbaigus Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (1), pasirašyto 2014 m. balandžio 11 d. Briuselyje, laikinam taikymui būtinas procedūras, protokolas laikinai taikomas nuo 2014 m. balandžio 12 d.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/2


Informacija, susijusi su Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje laikinu taikymu

2014 m. balandžio 11 d. Briuselyje pasirašyto Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (1) laikinam taikymui būtinos procedūros buvo užbaigtos 2014 m. balandžio 11 d.; susitarimas laikinai taikomas nuo 2014 m. balandžio 12 d.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. kovo 24 d.

dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(2014/343/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį, drauge su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo, ypač į jo 6 straipsnio 2 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1992 m. gegužės 2 d. Porte buvo pasirašytas Europos ekonominės erdvės susitarimas (1) (toliau – EEE susitarimas);

(2)

Kroatijos Respublika Europos Sąjungos nare tapo 2013 m. liepos 1 d.;

(3)

įstojusi į Europos Sąjungą, Kroatijos Respublika pateikė prašymą tarpti EEE susitarimo Susitariančiąja Šalimi pagal jo 128 straipsnį;

(4)

tuo tikslu Komisija Sąjungos ir jos valstybių narių vardu derėjosi su Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštyste, Norvegijos Karalyste dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – Susitarimas) ir trijų susijusių papildomų protokolų, būtent: a) Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomo protokolo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, (b) Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, ir (c) Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – susiję protokolai);

(5)

Susitarimas ir susiję protokolai turėtų būti pasirašyti ir taikomi laikinai, su sąlyga, kad bus baigtos jų sudarymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidžiama Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir susijusius protokolus su sąlyga, kad jie bus sudaryti vėliau.

Susitarimo ir susijusių protokolų, taip pat Susitarimų, sudarytų pasikeitus laiškais dėl jų laikino taikymo, tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą ir susijusius protokolus, taip pat Susitarimus, sudarytus pasikeitus laiškais dėl jų laikino taikymo.

3 straipsnis

Susitarimas ir Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomas protokolas dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje taikomi laikinai nuo dienos, einančios po pasikeitimo laiškais užbaigimo dienos, su sąlyga, kad bus baigtos nurodytam Susitarimui ir Protokolui nustatytos procedūros.

Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomas protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, ir Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomas protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, taikomi laikinai nuo pirmosios trečio mėnesio, einančio po paskutinio pranešimo dėl laikino taikymo deponavimo, dienos pagal abiejų papildomų protokolų 4 straipsnį.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. TSAFTARIS


(1)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/5


SUSITARIMAS

dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trys susiję susitarimai

 


SUSITARIMAI

pasikeičiant laiškais dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje laikino taikymo ir Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo laikino taikymo

Gerbiamieji,

remdamiesi Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas) ir trimis susijusiais susitarimais, džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi laikinai taikyti EEE plėtros susitarimą nuo dienos, einančios po Europos Sąjungos bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pasikeitimo laiškais dėl laikino taikymo užbaigimo dienos, jei Islandija elgsis taip pat.

Būtume dėkingi, jei galėtumėte patvirtinti, kad Islandija pritaria tokiam laikinam taikymui.

Pagarbiai

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Gjört í Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

Gerbiamieji,

maloniai pranešame, kad gavome Jūsų laišką. Patvirtiname, kad Islandija sutinka su šio laiško turiniu:

„Remdamiesi Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas) ir trimis susijusiais susitarimais, džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi laikinai taikyti EEE plėtros susitarimą nuo dienos, einančios po Europos Sąjungos bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pasikeitimo laiškais dėl laikino taikymo užbaigimo dienos, jei Islandija elgsis taip pat.“

Pagarbiai

Gjört í Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Fyrir hönd Íslands

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Image

Gerbiamieji,

remdamiesi Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas) ir trimis susijusiais susitarimais, džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi laikinai taikyti EEE plėtros susitarimą nuo dienos, einančios po Europos Sąjungos bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pasikeitimo laiškais dėl laikino taikymo užbaigimo dienos, jei Lichtenšteino Kunigaikštystė elgsis taip pat.

Būtume dėkingi, jei galėtumėte patvirtinti, kad Lichtenšteino Kunigaikštystė pritaria tokiam laikinam taikymui.

Pagarbiai

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Gerbiamieji,

maloniai pranešame, kad gavome Jūsų laišką. Patvirtiname, kad Lichtenšteino Kunigaikštystė sutinka su šio laiško turiniu:

„Remdamiesi Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas) ir trimis susijusiais susitarimais, džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi laikinai taikyti EEE plėtros susitarimą nuo dienos, einančios po Europos Sąjungos bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pasikeitimo laiškais dėl laikino taikymo užbaigimo dienos, jei Lichtenšteino Kunigaikštystė elgsis taip pat.“

Pagarbiai

Geschehen zu Brüssel am

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

Gerbiamieji,

remdamiesi Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas) ir trimis susijusiais susitarimais, džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi laikinai taikyti EEE plėtros susitarimą ir toliau nurodytą susijusį protokolą:

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomą protokolą,

nuo dienos, einančios po Europos Sąjungos bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pasikeitimo laiškais dėl laikino taikymo užbaigimo dienos, jei Norvegijos Karalystė elgsis taip pat.

Būtume dėkingi, jei galėtumėte patvirtinti, kad Norvegijos Karalystė pritaria tokiam laikinam taikymui.

Pagarbiai

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

Gerbiamieji,

maloniai pranešame, kad gavome Jūsų laišką. Patvirtiname, kad Norvegijos Karalystė sutinka su šio laiško turiniu:

„Remdamiesi Susitarimu dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas) ir trimis susijusiais susitarimais, džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi laikinai taikyti EEE plėtros susitarimą ir toliau nurodytą susijusį protokolą:

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomą protokolą,

nuo dienos, einančios po Europos Sąjungos bei Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos pasikeitimo laiškais dėl laikino taikymo užbaigimo dienos, jei Norvegijos Karalystė elgsis taip pat.“

Pagarbiai

Utferdiget i Brussel

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


SUSITARIMAS

dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos Ekonominėje Erdvėje

EUROPOS SĄJUNGA,

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – Europos Sąjungos valstybės narės,

ISLANDIJA,

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ,

NORVEGIJOS KARALYSTĖ,

toliau – ELPA valstybės,

toliau kartu – dabartinės Susitariančiosios Šalys,

ir

KROATIJOS RESPUBLIKA,

KADANGI 2011 m. gruodžio 9 d. Briuselyje buvo pasirašyta Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis);

KADANGI pagal 1992 m. gegužės 2 d. Porte pasirašyto Europos ekonominės erdvės susitarimo 128 straipsnį kiekviena Europos valstybė, tapusi Bendrijos nare, pareiškia norą tapti Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) šalimi;

KADANGI Kroatijos Respublika pareiškė norą tapti EEE susitarimo Susitariančiąja Šalimi;

KADANGI tokio dalyvavimo sąlygos turi būti nustatytos dabartinių Susitariančiųjų Šalių ir valstybės kandidatės susitarimu,

NUSPRENDĖ sudaryti šį Susitarimą:

1 straipsnis

1.   Kroatijos Respublika tampa EEE susitarimo Susitariančiąja Šalimi ir toliau yra vadinama nauja Susitariančiąja Šalimi.

2.   Nuo tos dienos, kai įsigalioja šis Susitarimas, EEE susitarimo su pakeitimais, padarytais EEE jungtinio komiteto sprendimais, priimtais iki 2011 m. birželio 30 d., nuostatos yra privalomos naujai Susitariančiajai Šaliai tokiomis pat sąlygomis kaip ir dabartinėms Susitariančiosioms Šalims, taip pat šiame Susitarime nustatytomis sąlygomis.

3.   Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama jo dalis.

2 straipsnis

1.   EEE SUSITARIMO PAGRINDINIO TEKSTO PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

a)

Preambulė:

i)

Susitariančiųjų Šalių sąraše po įrašo „Prancūzijos Respublika“ įrašoma:

„KROATIJOS RESPUBLIKA,“

ii)

Žodis „Respublika“ po žodžio „Vengrija“ išbraukiamas;

iii)

Vietoje žodžio „MALTA“ įrašomi žodžiai „MALTOS Respublika“;

b)

2 straipsnis:

i)

f punktas išbraukiamas;

ii)

po e punkto įrašomas šis tekstas:

„f)

frazė „2011 m. gruodžio 9 d. Aktas dėl stojimo“ reiškia Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomųjų pataisų, pasirašytą Briuselyje 2011 m. gruodžio 9 d.“;

c)

117 straipsnis:

117 straipsnis pakeičiamas taip:

„Finansinius mechanizmus reglamentuojančios nuostatos pateikiamos 38 ir 38a protokoluose, 38a protokolo papildyme, 38b protokole ir 38b protokolo papildyme.“;

d)

129 straipsnis:

i)

1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Atsižvelgiant į Europos ekonominės erdvės plėtrą, šio susitarimo tekstas bulgarų, čekų, estų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, rumunų, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis yra autentiškas.“;

i)

1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Prieduose nurodytų teisės aktų tekstai anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, suomių, slovakų, slovėnų, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, yra autentiški; autentikavimo tikslu minėti teisės aktai parengiami islandų ir norvegų kalbomis ir paskelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede.“

2.   EEE SUSITARIMO PROTOKOLŲ PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

a)

4 protokolas dėl kilmės taisyklių iš dalies iš dalies keičiamas taip:

i)

IVa priedas (Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas) iš dalies keičiamas taip:

aa)

Prieš sąskaitos faktūros deklaracijos tekstą italų kalba įterpiamas šis tekstas:

„Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.“;

ii)

IVb priedas (EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas) iš dalies keičiamas taip:

aa)

Prieš EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos tekstą italų kalba įterpiamas šis tekstas:

„Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

cumulation applied with … (šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)“.

b)

38b protokolas papildomas šiuo tekstu:

„38B PROTOKOLO PAPILDYMAS KROATIJOS RESPUBLIKAI SKIRTO EEE FINANSINIO MECHANIZMO PAPILDYMAS

1 straipsnis

1.

38b protokolas Kroatijos Respublikai taikomas mutatis mutandis.

2.

Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 38b protokolo 3 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys netaikomas.

3.

Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 38b protokolo 6 straipsnis netaikomas. Jokiai kitai valstybei gavėjai negalima perskirstyti likusių nepanaudotų Kroatijai numatytų lėšų.

2 straipsnis

Kroatijos Respublikai nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. imtinai skirta papildomų finansinių įnašų suma yra 5 mln. EUR; ją galima skirti nuo Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje arba Susitarimo dėl minėto Susitarimo laikino taikymo įsigaliojimo dienos ir jos išmokamos įsipareigojimams vienintele dalimi.“

c)

44 protokolo tekstas pakeičiamas taip:

„DĖL APSAUGOS MECHANIZMŲ, NUSTATYTŲ ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS PLĖTRĄ

1.   Susitarimo 112 straipsnio taikymas Bendrajai ekonominių apsaugos priemonių sąlygai ir apsaugos mechanizmams, numatytiems tam tikrose pereinamojo laikotarpio priemonėse, taikomose laisvo asmenų judėjimo ir kelių transporto srityse.

Susitarimo 112 straipsnis taip pat taikomas tais atvejais, kurie apibrėžti arba nurodyti:

a)

2003 m. balandžio 16 d. Stojimo akto 37 straipsnio ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo akto 36 straipsnio arba tam tikrais atvejais 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto 37 straipsnio nuostatose ir

b)

apsaugos mechanizmuose, numatytuose pereinamojo laikotarpio priemonėse, nustatytose V priedo (Laisvas darbuotojų judėjimas) ir VIII priedo (Įsisteigimo laisvė) antraštinėse dalyse „Pereinamasis laikotarpis“, XVIII priedo (Darbuotojų sauga ir sveikata, darbo teisė ir vienodas požiūris į vyrus ir moteris) 30 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB) ir XIII priedo (Transportas) 26c punkte (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3118/93) ir 53a punkte (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92), kurių taikymo laikotarpis, apimtis ir poveikis yra toks, koks nustatytas šiose nuostatose.

2.   Vidaus rinkos apsaugos sąlyga

Susitarime numatyta bendra sprendimų priėmimo tvarka taip pat taikoma Europos Bendrijų Komisijos sprendimams, kurie priimami taikant 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo akto 38 straipsnį ir 2005 m. balandžio 25 d. Stojimo akto 37 straipsnį arba 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto 38 straipsnį.“

3 straipsnis

1.   Visi Europos Sąjungos institucijų priimtų teisės aktų, įtrauktų į EEE susitarimą, pakeitimai, padaryti Aktu dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomųjų pataisų (toliau – 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo aktas), įtraukiami į EEE susitarimą ir tampa jo dalimi.

2.   Tuo tikslu EEE susitarimo priedų ir protokolų punktuose, kuriuose daromos nuorodos į Europos Sąjungos institucijų priimtus teisės aktus, pridedama ši įtrauka:

„–

1 2012 J003: Aktas dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomųjų pataisų, priimtas 2011 m. gruodžio 9 d. (OL L 112, 2012 4 24, p. 21).“

3.   Jeigu 2 dalyje nurodyta įtrauka yra pirmoji šio punkto įtrauka, prieš ją įrašomi žodžiai: „su pakeitimais, padarytais:“.

4.   Šio Susitarimo A priede yra išvardyti EEE susitarimo priedų ir protokolų punktai, kurie turi būti papildyti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytu tekstu.

5.   Jei teisės aktai, įtraukti į EEE susitarimą iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, turi būti keičiami dėl naujos Susitariančiosios Šalies dalyvavimo, o reikiami pakeitimai nėra numatyti šiame Susitarime, dėl tokių pakeitimų bus sprendžiama EEE susitarime nustatyta tvarka.

4 straipsnis

1.   2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akte nustatytos ir šio Susitarimo B priede nurodytos priemonės yra įtraukiamos į EEE susitarimą ir tampa jo dalimi.

2.   Dėl visų 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akte nurodytų arba juo remiantis priimtų priemonių, kurios yra svarbios EEE susitarimui ir nėra paminėtos šio Susitarimo B priede, bus sprendžiama pagal EEE susitarime nustatytą tvarką.

5 straipsnis

Bet kuri šio Susitarimo Šalis gali pateikti EEE jungtiniam komitetui svarstyti bet kokį su šio Susitarimo aiškinimu ar taikymu susijusį klausimą. EEE jungtinis komitetas nagrinėja tokį klausimą, siekdamas rasti priimtiną sprendimą, kad EEE susitarimas ir toliau gerai veiktų.

6 straipsnis

1.   Dabartinės Susitariančiosios Šalys ir nauja Susitariančioji Šalis ratifikuoja arba patvirtina šį Susitarimą savo nustatyta tvarka. Ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

2.   Jis įsigalioja kitą dieną po to, kai dabartinės Susitariančiosios Šalys arba nauja Susitariančioji Šalis deponuoja paskutinį ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentą, su sąlyga, kad tą pačią dieną įsigalioja šie susiję protokolai:

a)

Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomas protokolas, sudarytas dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

b)

papildomas Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo protokolas, sudarytas dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, ir

c)

papildomas Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo protokolas, sudarytas dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą.

7 straipsnis

Šis vienu originaliu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir islandų bei norvegų kalbomis sudarytas susitarimas, kurio tekstas kiekviena iš šių kalbų yra autentiškas, deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate, kuris patvirtintą kopiją perduoda kiekvienos šio Susitarimo Šalies Vyriausybei.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

A PRIEDAS

Susitarimo 3 straipsnyje nurodytas sąrašas

I DALIS

EEE SUSITARIME NURODYTI TEISĖS AKTAI SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2011 M. GRUODžIO 9 D. STOJIMO AKTU

3 straipsnio 2 dalyje numatyta įtrauka į EEE susitarimo priedus ir protokolus įtraukiama į:

II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) XXVII skyriaus (Spiritiniai gėrimai):

3 punktą (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91);

VII priedo (Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas):

1 punktą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB).

XVII priedo (Intelektinė nuosavybė):

6a punktą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96);

IX priedo (Finansinės paslaugos):

14 punktą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB).

XX priedo (Aplinka):

21al punktą (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB).

II DALIS

KITI EEE SUSITARIMO PRIEDŲ PAKEITIMAI

EEE susitarimo priedai iš dalies keičiami taip:

II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas):

XV skyriaus 12a punkte (Tarybos direktyva 91/414/EEB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

XVII skyriaus 7 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

XVII skyriaus 8 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

XXV skyriaus 3 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

V priedas (Laisvas darbuotojų judėjimas):

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

VIII priedas (Įsisteigimo teisė):

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

IX priedo (Finansinės paslaugos):

31b punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė):

5cm punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XII priedas (Laisvas kapitalo judėjimas):

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XIII priedas (Transportas):

15a punkte (Tarybos direktyva 96/53/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

18a punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

19 punkte (Tarybos direktyva 96/26/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

26c punkte (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3118/93). žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XV priedas (Valstybės pagalba):

Antraštinėje dalyje „SEKTORINĖS ADAPTACIJOS“ žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XVII priedo (Intelektinė nuosavybė):

Antraštinėje dalyje „SEKTORINĖS ADAPTACIJOS“ žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XVIII priedas (Darbuotojų sauga ir sveikata, darbo teisė ir vienodas požiūris į vyrus ir moteris):

30 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

XX priedo (Aplinka):

1f punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

7a punkte (Tarybos direktyva 98/83/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

13 punkte (Tarybos direktyva 91/271/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

19a punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

21ad punkte (Tarybos direktyva 1999/32/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

32d punkte (Tarybos direktyva 1999/31/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

32f punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami;

32fa punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB) žodžiai „arba atitinkamu atveju 2005 m. balandžio 25 d. Protokolo dėl […] stojimo“ išbraukiami.

B PRIEDAS

Susitarimo 4 straipsnyje nurodytas sąrašas

EEE susitarimo priedai ir protokolai iš dalies keičiami taip:

 

I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai):

1.

I skyriaus 1.1 dalies 4 punkte (Tarybos direktyva 97/78/EB) prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 5 skyriaus IV skirsnis).“

2.

I skyriaus 6.1 dalies 16 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 5 skyriaus II skirsnis).“

3.

I skyriaus 6.1 dalies 17 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 5 skyriaus II skirsnis).“

4.

I skyriaus 9.1 dalies 8 punkte (Tarybos direktyva 1999/74/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 5 skyriaus I skirsnis).“

5.

III skyriaus 1 dalies 10 punkte (Tarybos direktyva 2002/53/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 5 skyriaus III skirsnis).“

6.

III skyriaus 1 dalies 12 punkte (Tarybos direktyva 2002/55/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 5 skyriaus III skirsnis).“

 

II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas):

1.

XII skyriaus 54zr punktas (Tarybos direktyva 2001/113/EB) papildomas šiuo tekstu:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 4 skyriaus I skirsnio 1 punktas).“

2.

XIII skyriaus 15q punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 1 skyrius).“

3.

XV skyriaus 12zc punkte (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus VI skirsnis).“

 

V priedas (Laisvas darbuotojų judėjimas):

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ tarp pastraipų dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir pastraipos dėl apsaugos mechanizmų įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 2 skyrius).“

 

VIII priedas (Įsisteigimo teisė):

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ tarp pastraipų dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir pastraipos dėl apsaugos mechanizmų įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 2 skyrius).“

 

XII priedas (Laisvas kapitalo judėjimas):

Antraštinėje dalyje „PEREINAMASIS LAIKOTARPIS“ įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 3 skyrius).“

 

XIII priedas (Transportas):

53a punkte (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92) prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 7 skyriaus 1 punktas).

Apsaugos mechanizmams, numatytiems ankstesnėse pastraipose nurodytose pereinamojo laikotarpio priemonėse, TAIKOMAS 44 PROTOKOLAS DĖL APSAUGOS MECHANIZMŲ ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS PLĖTRĄ.“

 

XV priedas (Valstybės pagalba):

Antraštinė dalis „SEKTORINĖS ADAPTACIJOS“ papildoma taip:

„Tarp Susitariančiųjų Šalių taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto IV priedo 2 skyriuje (Konkurencijos politika) nurodytos priemonės dėl galiojančių pagalbos priemonių.“

 

XVII priedas (Intelektinė nuosavybė):

Antraštinė dalis „SEKTORINĖS ADAPTACIJOS“ papildoma taip:

„Tarp Susitariančiųjų Šalių taikomi 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto IV priedo 1 skyriuje (Intelektinės nuosavybės teisė) nurodyti specifiniai mechanizmai.“

 

XVIII priedas (Darbuotojų sauga ir sveikata, darbo teisė ir vienodas požiūris į vyrus ir moteris):

30 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB) tarp pastraipų dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir pastraipos dėl apsaugos mechanizmų įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 2 skyrius).“

 

XX priedas (Aplinka):

1.

7a punkte (Tarybos direktyva 98/83/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus IV skirsnio 2 punktas).“

2.

13 punkte (Tarybos direktyva 91/271/EEB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus IV skirsnio 1 punktas).“

3.

19a punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių ir prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus V skirsnio 2 punktas).“

4.

21ab punktas (Tarybos direktyva 1999/13/EB) papildomas šiuo tekstu:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus V skirsnio 1 punktas).“

5.

21al punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB) prieš adaptacijos tekstą įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus I skirsnio 1 punktas).“

6.

32d punkte (Tarybos direktyva 1999/31/EB) po pastraipos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių įterpiamas šis tekstas:

„Taikomos 2011 m. gruodžio 9 d. Stojimo akto prieduose išdėstytos pereinamojo laikotarpio priemonės, nustatytos Kroatijai (V priedo 10 skyriaus III skirsnis).“


BAIGIAMASIS AKTAS

Įgaliotieji atstovai, atstovaujantys:

EUROPOS SĄJUNGAI, toliau – Europos Sąjunga,

ir

BELGIJOS KARALYSTEI,

BULGARIJOS RESPUBLIKAI,

ČEKIJOS RESPUBLIKAI,

DANIJOS KARALYSTEI,

VOKIETIJOS FEDERACINEI RESPUBLIKAI,

ESTIJOS RESPUBLIKAI,

AIRIJAI,

GRAIKIJOS RESPUBLIKAI,

ISPANIJOS KARALYSTEI,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKAI,

ITALIJOS RESPUBLIKAI,

KIPRO RESPUBLIKAI,

LATVIJOS RESPUBLIKAI,

LIETUVOS RESPUBLIKAI,

LIUKSEMBURGO DIDŽIAJAI HERCOGYSTEI,

VENGRIJAI,

MALTOS RESPUBLIKAI,

NYDERLANDŲ KARALYSTEI,

AUSTRIJOS RESPUBLIKAI,

LENKIJOS RESPUBLIKAI,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKAI,

RUMUNIJAI,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKAI,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKAI,

SUOMIJOS RESPUBLIKAI,

ŠVEDIJOS KARALYSTEI,

JUNGTINEI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTEI,

Sutarties dėl EUROPOS SĄJUNGOS veikimo Susitariančiosioms Šalims, toliau – ES valstybės narės,

įgaliotieji atstovai, atstovaujantys:

ISLANDIJAI,

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTEI,

NORVEGIJOS KARALYSTEI,

toliau – ELPA valstybės,

visos kartu – 1992 m. gegužės 2 d. Porte pasirašyto Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) dabartinės Susitariančiosios Šalys, ir

įgaliotieji atstovai, atstovaujantys:

KROATIJOS RESPUBLIKAI,

toliau – nauja Susitariančioji Šalis,

[įrašyti metus] m. [įrašyti mėnesį ir dieną] d. Briuselyje vykusiame susitikime dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje pasirašymo priėmė šiuos tekstus:

I.

Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – Susitarimas);

II.

Toliau išvardytus tekstus, pridėtus prie Susitarimo:

A priedas: Susitarimo 3 straipsnyje nurodytas sąrašas,

B priedas: Susitarimo 4 straipsnyje nurodytas sąrašas.

Dabartinių Susitariančiųjų Šalių ir naujos Susitariančiosios Šalies įgaliotieji atstovai priėmė bendras toliau išvardytas ir prie Baigiamojo akto pridedamas deklaracijas ir pareiškimus:

1.

Bendra deklaracija dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ankstesnio įsigaliojimo arba laikino taikymo;

2.

Bendra deklaracija dėl pereinamojo laikotarpio priemonių galiojimo;

3.

Bendros deklaracijos dėl kilmės taisyklių taikymo įsigaliojus Susitarimui dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

4.

Bendra deklaracija dėl su Lichtenšteinu susijusios sektorinės adaptacijos laisvo asmenų judėjimo srityje;

5.

Bendras pareiškimas dėl 38b protokole nurodytų prioritetinių sektorių;

6.

Bendras pareiškimas dėl finansinių įnašų.

Dabartinių Susitariančiųjų Šalių ir naujos Susitariančiosios Šalies įgaliotieji atstovai atsižvelgė į toliau pateiktą ir prie šio Baigiamojo akto pridedamą deklaraciją:

ELPA valstybių bendrą jungtinę deklaraciją.

Be to, jos susitarė, kad ne vėliau kaip iki Susitarimo įsigaliojimo, dabartinės Susitariančiosios Šalys ir nauja Susitariančioji Šalis turi kroatų kalba parengti EEE susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, bei visų EEE jungtinio komiteto priimtų sprendimų visus tekstus ir patvirtinti jų autentiškumą.

Jos atsižvelgia į Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomą protokolą, sudarytą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, kuris taip pat pridedamas prie šio Baigiamojo akto.

Be to, jos atsižvelgia į Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomą protokolą, sudarytą dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, kuris pridedamas prie šio Baigiamojo akto.

Jos taip pat atsižvelgia į Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomą protokolą, sudarytą dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, kuris pridedamas prie šio Baigiamojo akto.

Jos pabrėžia, kad pirmiau minėti protokolai priimti numatant, kad ir toliau ketinama dalyvauti Europos ekonominėje erdvėje.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir hönd Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image


DABARTINIŲ SUSITARIMO SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ IR NAUJOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES BENDROS DEKLARACIJOS IR PAREIŠKIMAI

 

BENDRA DEKLARACIJA DĖL SUSITARIMO DĖL KROATIJOS RESPUBLIKOS DALYVAVIMO EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE ANKSTESNIO ĮSIGALIOJIMO ARBA LAIKINO TAIKYMO

Šalys pabrėžia Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ankstesnio įsigaliojimo arba laikino taikymo svarbą siekiant užtikrinti sklandžią Europos ekonominės erdvės veiklą ir suteikti Kroatijai galimybę gauti naudos iš dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONIŲ GALIOJIMO

Šalys patvirtina, kad Stojimo sutartyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės perkeliamos į EEE susitarimą ir baigs galioti tą pačią dieną, kaip būtų buvę tuo atveju, jei Europos Sąjungos ir EEE plėtra būtų įvykusi tuo pačiu metu – 2013 m. liepos 1 d.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL PREKIŲ KILMĖS TAISYKLIŲ TAIKYMO ĮSIGALIOJUS SUSITARIMUI DĖL KROATIJOS RESPUBLIKOS DALYVAVIMO EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE

1.

ELPA valstybės arba naujos Susitariančiosios Šalies pagal ELPA valstybių ir naujos Susitariančiosios Šalies sudarytą lengvatinį susitarimą arba pagal vienašalius ELPA valstybės arba naujos Susitariančiosios Šalies nacionalinės teisės aktus tinkamai išduotas kilmės įrodymas laikomas EEE lengvatinės kilmės įrodymu, jei:

a)

kilmės įrodymas ir transporto dokumentai buvo išduoti ne vėliau kaip dieną prieš naujos Susitariančiosios Šalies įstojimą į Europos Sąjungą;

b)

kilmės įrodymas pateikiamas muitinėms per keturis mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Jeigu prekės buvo deklaruotos importui iš ELPA valstybės į naują Susitariančiąją Šalį arba iš naujos Susitariančiosios Šalies į ELPA valstybę iki naujos Susitariančiosios Šalies įstojimo į Europos Sąjungą pagal tuo metu galiojusius ELPA valstybės ir naujos Susitariančiosios Šalies lengvatinius susitarimus, ELPA valstybės arba nauja Susitariančioji Šalis taip pat gali priimti pagal šiuos susitarimus atgaline data išduotą kilmės įrodymą, jei jis pateikiamas muitinėms per keturis mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo.

2.

ELPA valstybės ir Kroatijos Respublika turi teisę toliau taikyti leidimus, kuriais buvo suteiktas patvirtintų eksportuotojų statusas pagal ELPA valstybių ir Kroatijos Respublikos susitarimus, jei patvirtinti eksportuotojai taiko EEE kilmės taisykles.

Šiuos leidimus ELPA valstybės ir Kroatijos Respublika turi pakeisti naujais leidimais, išduodamais pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 protokole nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip po vienerių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo.

3.

Kompetentingos ELPA valstybių ir naujos Susitariančiosios Šalies valdžios institucijos trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo išdavimo priima prašymus dėl tolesnio pagal 1 ir 2 dalyse minėtus lengvatinius susitarimus bei atskirą tvarką išduotų įrodymų patikrinimo ir gali juos išduoti trejus metus po kilmės įrodymo pripažinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL SU LICHTENŠTEINU SUSIJUSIOS SEKTORINĖS ADAPTACIJOS LAISVO ASMENŲ JUDĖJIMO SRITYJE

Dabartinės Susitariančiosios Šalys ir nauja Susitariančioji Šalis,

remdamosi su Lichtenšteinu susijusiomis sektorinėmis adaptacijomis laisvo asmenų judėjimo srityje pagal EEE susitarimo V ir VIII priedus, kaip nustatyta EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 191/1999 ir iš dalies pakeista 2003 m. spalio 14 d. Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje,

pastebėdamos vis didėjantį ES ir ELPA valstybių piliečių norą gyventi Lichtenšteine, dėl ko viršijamas pagal pirmiau minėtas sektorines adaptacijas nustatytas grynasis imigracijos lygis,

atsižvelgdamos į tai, kad dėl Kroatijos dalyvavimo EEE piliečių, turinčių teisę į EEE susitarime nustatytą laisvą asmenų judėjimą, skaičius bus didesnis,

peržiūrėdamos EEE susitarimo V ir VIII priedų sektorines adaptacijas sutinka tinkamai atsižvelgti į tikrąją situaciją ir tai, kad Lichtenšteino pajėgumas absorbuoti lieka toks pat.

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL 38B PROTOKOLE NURODYTŲ PRIORITETINIŲ SEKTORIŲ

Dabartinės Susitariančiosios Šalys ir nauja Susitariančioji Šalis primena, kad Kroatijos atveju nereikia apimti visų 38b protokolo 3 straipsnyje apibrėžtų prioritetinių sektorių.

BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL FINANSINIŲ ĮNAŠŲ

Dabartinės Susitariančiosios Šalys ir nauja Susitariančioji Šalis sutinka, kad dėl EEE plėtros priimti susitarimai dėl finansinių įnašų nėra precedentas laikotarpiui po jų galiojimo pabaigos 2014 m. balandžio 30 d.


KITOS VIENOS AR KELIŲ SUSITARIMO SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ DEKLARACIJOS

 

ELPA VALSTYBIŲ BENDRA JUNGTINĖ DEKLARACIJA

ELPA valstybės atsižvelgia į su EEE susitarimu susijusias deklaracijas, pridėtas prie Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Kroatijos Respublikos sutarties dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą baigiamojo akto.

ELPA valstybės pabrėžia, kad su EEE susitarimu susijusios deklaracijos, pridėtos prie pirmiau pateiktoje pastraipoje minėto Sutarties baigiamojo akto, turi būti aiškinamos arba taikomos nepažeidžiant dabartinių Susitariančiųjų Šalių ir naujos Susitariančiosios Šalies įsipareigojimų, nustatytų pagal šį Susitarimą arba EEE susitarimą.


Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos Finansinio Mechanizmo

PAPILDOMAS PROTOKOLAS,

sudarytas dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos Ekonominėje Erdvėje

EUROPOS SĄJUNGA

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo,

ATSIŽVELGDAMOS į Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje,

NUSPRENDĖ įtraukti Kroatijos Respubliką į dabartinį 2009–2014 m. Norvegijos finansinį mechanizmą

IR SUDARYTI ŠĮ PROTOKOLĄ,

1 straipsnis

1.   Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo (toliau – Susitarimas) Kroatijos Respublikai taikomas mutatis mutandis.

2.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, Susitarimo 3 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

3.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, Susitarimo 6 straipsnis netaikomas. Jokiai kitai valstybei gavėjai negalima perskirstyti likusių nepanaudotų Kroatijos Respublikai numatytų lėšų.

2 straipsnis

Kroatijos Respublikai nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. imtinai skirta papildomų finansinių įnašų suma yra 4,6 mln. EUR; ją galima skirti nuo Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje arba susitarimo dėl minėto Susitarimo laikino taikymo įsigaliojimo dienos ir ji išmokama įsipareigojimams vienintele dalimi.

3 straipsnis

Šalys šį protokolą ratifikuoja ar patvirtina pagal savo nustatytą tvarką. Ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

Jis įsigalioja kitą dieną po paskutinio ratifikavimo arba patvirtinimo dokumento deponavimo, jei taip pat deponuoti Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai.

4 straipsnis

Šis vienu originaliu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudarytas protokolas, kurio tekstas kiekviena iš šių kalbų yra autentiškas, deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate, kuris patvirtintą kopiją perduoda kiekvienai Šaliai.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


Europos Ekonominės Bendrijos ir Islandijos susitarimo

PAPILDOMAS PROTOKOLAS,

sudarytas dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS SĄJUNGA

ir

ISLANDIJA

ATSIŽVELGDAMOS į 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimą (toliau – Susitarimas) ir priemones, šiuo metu taikomas Islandijos ir Bendrijos prekybai žuvimi bei žuvininkystės produktais,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomą protokolą, kuriuo nustatytos specialios nuostatos, 2009–2014 m. taikomos tam tikroms į Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams,

ATSIŽVELGDAMOS į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą,

ATSIŽVELGDAMOS į Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje,

ATSIŽVELGDAMOS į tvarką, šiuo metu taikomą Islandijos ir Kroatijos Respublikos prekybai žuvimi ir žuvininkystės produktais,

NUSPRENDĖ bendru susitarimu nustatyti Susitarimo pritaikomąsias pataisas, susijusias su Kroatijos Respublikos įstojimu į Europos Sąjungą,

IR SUDARYTI ŠĮ PROTOKOLĄ,

1 straipsnis

Susitarimo tekstas, priedai ir protokolai, sudarantys neatsiejamą jo dalį, ir Baigiamasis aktas kartu su prie jo pridedamomis deklaracijomis parengiami kroatų kalba, ir yra autentiški, kaip ir tekstai originalo kalba. Tekstus kroatų kalba patvirtina Jungtinis komitetas.

2 straipsnis

1.   Specialios nuostatos, taikomos tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms Islandijos kilmės žuvims ir žuvininkystės produktams, yra nustatytos šiame protokole.

2.   Protokolo 3 straipsnyje nustatytos tarifinės kvotos apima dešimties mėnesių laikotarpį nuo Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą iki 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo pabaigos (nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.). Jos peržiūrimos šio laikotarpio pabaigoje atsižvelgiant į atitinkamus interesus.

3.   Tarifinės kvotos taikomos nuo dienos, kurią pradedama laikinai taikyti protokolą laikantis 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų procedūrų ir galioja dvylika mėnesių nuo tos dienos.

3 straipsnis

Sąjunga leidžia naudoti toliau nurodytas papildomas neapmokestinamas tarifines kvotas Islandijos kilmės produktams:

šaldytiems norveginiams omarams (Nephrops norvegicus) (KN kodas 0306 15 90) – 60 tonų grynojo svorio;

paprastiesiems jūriniams ešeriams (Sebastes spp.), šviežiems ar atšaldytiems (KN kodas 0304 49 50) – 100 tonų grynojo svorio.

4 straipsnis

1.   Šalys šį protokolą ratifikuoja ar patvirtina pagal savo nustatytą tvarką. Ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

2.   Jis įsigalioja kitą dieną nuo paskutinio ratifikavimo arba patvirtinimo dokumento deponavimo, jei taip pat deponuoti toliau išvardytų susijusių susitarimų ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai:

i)

Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

ii)

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

iii)

Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą.

3.   Kol bus baigtos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos procedūros, šis protokolas taikomas laikinai nuo pirmosios trečio mėnesio, einančio po paskutinio pranešimo pateikimo, dienos.

5 straipsnis

Šis vienu originaliu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, islandų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudarytas protokolas, kurio tekstas kiekviena iš šių kalbų yra autentiškas, deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate, kuris patvirtintą kopiją perduoda kiekvienai Šaliai.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyrir hönd Evrópusambandsins

Image

За Исландия

Por Islandia

Za Island

For Island

Für Island

Islandi nimel

Για την Ισλανδία

For Iceland

Pour l'Islande

Za Island

Per l'Islanda

Islandes vārdā –

Islandijos vardu

Izland részéről

Għar-Iżlanda

Voor IJsland

W imieniu Islandii

Pela Islândia

Pentru Islanda

Za Island

Za Islandijo

Islannin puolesta

För Island

Fyrir hönd Íslands

Image


Europos Ekonominės Bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo

PAPILDOMAS PROTOKOLAS,

sudarytas dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS SĄJUNGA

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ,

ATSIŽVELGDAMOS į 1973 m. gegužės 14 d. pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimą (toliau – Susitarimas) ir priemones, šiuo metu taikomas Norvegijos ir Bendrijos prekybai žuvimi bei žuvininkystės produktais,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomą protokolą, kuriuo nustatytos specialios nuostatos, 2009–2014 m. taikomos tam tikroms į Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams, ypač į jo 1 straipsnį,

ATSIŽVELGDAMOS į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą,

ATSIŽVELGDAMOS į Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje,

ATSIŽVELGDAMOS į tvarką, šiuo metu taikomą Norvegijos ir Kroatijos Respublikos prekybai žuvimi ir žuvininkystės produktais,

NUSPRENDĖ bendru susitarimu nustatyti Susitarimo pritaikomąsias pataisas, susijusias su Kroatijos Respublikos įstojimu į Europos Sąjungą,

IR SUDARYTI ŠĮ PROTOKOLĄ,

1 straipsnis

Susitarimo tekstas, priedai ir protokolai, sudarantys neatsiejamą jo dalį, ir Baigiamasis aktas kartu su prie jo pridedamomis deklaracijomis parengiami kroatų kalba, ir yra autentiški, kaip ir tekstai originalo kalba. Tekstus kroatų kalba patvirtina Jungtinis komitetas.

2 straipsnis

1.   Specialios nuostatos, taikomos tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms Norvegijos kilmės žuvims ir žuvininkystės produktams, yra nustatytos šiame protokole.

2.   Protokolo 3 straipsnyje nustatytos tarifinės kvotos apima dešimties mėnesių laikotarpį nuo Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą iki 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo pabaigos (nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.). Jos peržiūrimos šio laikotarpio pabaigoje atsižvelgiant į atitinkamus interesus.

3.   Tarifinės kvotos taikomos nuo dienos, kurią pradedama laikinai taikyti protokolą laikantis 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų procedūrų ir galioja dvylika mėnesių nuo tos dienos.

4.   3 straipsnyje nurodytoms tarifinėms kvotoms taikomos Susitarimo protokole Nr. 3 nustatytos kilmės taisyklės.

3 straipsnis

Sąjunga leidžia naudoti toliau nurodytas naujas papildomas neapmokestinamas tarifines kvotas:

silkės, pagardintos prieskoniais ir (arba) marinuotos acte, užpiltos sūrymu (KN kodai ex 1604 12 91, ex 1604 12 99) – 1 400 tonų grynojo sausojo svorio.

4 straipsnis

1.   Šalys šį protokolą ratifikuoja ar patvirtina pagal savo nustatytą tvarką. Ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

2.   Jis įsigalioja kitą dieną nuo paskutinio ratifikavimo arba patvirtinimo dokumento deponavimo, jei taip pat deponuoti toliau išvardytų susijusių susitarimų ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentai:

i)

Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

ii)

Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje;

iii)

Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo, sudaryto dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą,

3.   Kol bus baigtos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos procedūros, šis protokolas taikomas laikinai nuo pirmosios trečio mėnesio, einančio po paskutinio pranešimo pateikimo, dienos.

5 straipsnis

Šis vienu originaliu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudarytas protokolas, kurio tekstas kiekviena iš šių kalbų yra autentiškas, deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate, kuris patvirtintą kopiją perduoda kiekvienai Šaliai.

Съставено в Брюксел на единадесети април две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de abril de dos mil catorce.

V Bruselu dne jedenáctého dubna dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte april to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am elften April zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aprillikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the eleventh day of April in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le onze avril deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog travnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì undici aprile duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada vienpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų balandžio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év április havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ April tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego kwietnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em onze de abril de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece aprilie două mii paisprezece.

V Bruseli jedenásteho apríla dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enajstega aprila leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den elfte april tjugohundrafjorton.

Gjört í Brussel hinn 11. apríl 2014.

Utferdiget i Brussel, ellevte april totusenogfjorten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Княжество Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveģja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/49


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 19 d.

dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo

(2014/344/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 74 straipsnį, 78 straipsnio 1 ir 2 dalis kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu Nr. 2014/186/ES (1), 2014 m. kovo 3 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų (toliau – Susitarimas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas;

(3)

kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 439/2010 (2) 21 konstatuojamojoje dalyje, Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant tą reglamentą ir jis joms yra privalomas. Todėl jos turėtų taikyti Reglamento (ES) Nr. 439/2010 49 straipsnio 1 dalį dalyvaudamos šio sprendimo priėmime. Todėl Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant šį sprendimą;

(4)

kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 439/2010 22 konstatuojamojoje dalyje, Danija nedalyvauja priimant tą reglamentą ir jis nėra jai privalomas. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 13 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. TSAFTARIS


(1)  2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas Nr. 2014/186/ES dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 102, 2014 4 5, p 3).

(2)  2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/50


Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės

SUSITARIMAS

dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – ES)

ir

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ (toliau – Lichtenšteinas),

atsižvelgdamos į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (1) (toliau – reglamentas) 49 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

reglamente nurodyta, kad tam, kad atliktų savo paskirtį, Europos prieglobsčio paramos biuras (toliau – Paramos biuras) turėtų būti pasirengęs bendradarbiauti su valstybėmis, sudariusiomis su ES susitarimus, kuriais remdamosi jos priėmė ir taiko ES teisę reglamentu reglamentuojamose srityse, visų pirma su Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija (toliau – asocijuotosios šalys);

(2)

Lichtenšteinas sudarė su ES susitarimus, kuriais remdamasis jis priėmė ir taiko ES teisę reglamentu reglamentuojamose srityse, visų pirma Lichtenšteinas prisijungė prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (2),

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimo mastas

Lichtenšteinas visapusiškai dalyvauja Paramos biuro veikloje ir jam gali būti skiriami reglamente apibūdinti Paramos biuro paramos veiksmai, laikantis šiame susitarime išdėstytų sąlygų.

2 straipsnis

Administracinė valdyba

Lichtenšteinui Paramos biuro administracinėje valdyboje atstovaujama stebėtojo teisėmis be teisės balsuoti.

3 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Lichtenšteinas prisideda prie Paramos biuro pajamų – įneša metinę sumą, apskaičiuojamą pagal jo bendrą vidaus produktą (BVP), kaip visų dalyvaujančių šalių BVP procentinę dalį, pagal I priede nustatytą formulę.

2.   1 dalyje nurodytas finansinis įnašas pradedamas skaičiuoti nuo sekančios dienos po šio susitarimo įsigaliojimo. Pirmasis finansinis įnašas proporcingai sumažinamas, atsižvelgiant į po šio susitarimo įsigaliojimo likusį laiką iki metų pabaigos.

4 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Taikydamas šį susitarimą Lichtenšteinas tvarko duomenis pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

2.   Šio susitarimo tikslais Paramos biuro atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

3.   Lichtenšteinas laikosi Paramos biuro turimų dokumentų konfidencialumo taisyklių, kaip nustatyta Administracinės valdybos darbo tvarkos taisyklėse.

5 straipsnis

Teisinis statusas

Paramos biuras turi juridinio asmens statusą pagal Lichtenšteino teisę ir Lichtenšteine naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal Lichtenšteino teisę. Jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba juo disponuoti ir gali būti šalimi teismo procesuose.

6 straipsnis

Atsakomybė

Paramos biuro atsakomybę reglamentuoja reglamento 45 straipsnio 1, 3 ir 5 dalys.

7 straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Lichtenšteinas pripažįsta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikciją Paramos biuro atžvilgiu, kaip numatyta reglamento 45 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

8 straipsnis

Paramos biuro darbuotojai

1.   Pagal reglamento 38 straipsnio 1 dalį ir 49 straipsnio 1 dalį Paramos biuro įdarbintiems Lichtenšteino piliečiams taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, tiems tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms įgyvendinti bendrai ES institucijų priimtos taisyklės ir Paramos biuro pagal reglamento 38 straipsnio 2 dalį priimtos įgyvendinimo priemonės.

2.   Nukrypstant nuo kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto ir 82 straipsnio 3 dalies a punkto, Lichtenšteino piliečius, turinčius visas piliečių teises, pagal Paramos biuro priimtas galiojančias darbuotojų atrankos ir įdarbinimo taisykles Paramos biuro vykdomasis direktorius gali įdarbinti pagal sutartį.

3.   Reglamento 38 straipsnio 4 dalis Lichtenšteino piliečiams taikoma mutatis mutandis.

4.   Tačiau Lichtenšteino piliečiai negali būti skiriami į Paramos biuro vykdomojo direktoriaus pareigas.

9 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Lichtenšteinas Paramos biurui ir jo darbuotojams Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (5) ir remiantis tuo protokolu priimtas su Paramos biuro darbuotojais susijusias taisykles.

10 straipsnis

Kova su sukčiavimu

Su reglamento 44 straipsniu susijusios nuostatos dėl ES atliekamos Paramos biuro veikloje dalyvaujančių subjektų finansinės kontrolės Lichtenšteine išdėstytos II priede.

11 straipsnis

Komitetas

1.   Tinkamą šio susitarimo įgyvendinimą prižiūri ir atitinkamą nuolatinį informavimą bei pasikeitimą nuomonėmis šiuo tikslu užtikrina komitetas, kurį sudaro Europos Komisijos ir Lichtenšteino atstovai. Dėl praktinių priežasčių komitetas posėdžiauja kartu su atitinkamais komitetais, įsteigtais su kitomis asocijuotosiomis šalimis, dalyvaujančiomis pagal reglamento 49 straipsnio 1 dalį. Jis posėdžiauja Lichtenšteino arba Europos Komisijos prašymu. Paramos biuro administracinė valdyba informuojama apie komiteto veiklą.

2.   Komitete dalijamasi informacija apie numatomus ES teisės aktus, kurie daro tiesioginį poveikį reglamentui, arba teisės aktus, kuriais jis iš dalies keičiamas arba kurie, kaip manoma, turės įtakos šio susitarimo 3 straipsnyje nurodytam finansiniam įnašui, ir apsikeičiama nuomonėmis tuo klausimu.

12 straipsnis

Priedai

Šio susitarimo priedai yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Susitariančiosios Šalys patvirtina šį susitarimą pagal savo vidaus procedūras. Jos viena kitai praneša apie tų procedūrų užbaigimą.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai pateikiamas paskutinis pranešimas, nurodytas 1 dalyje.

14 straipsnis

Nutraukimas ir galiojimas

1.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

2.   Kiekviena Susitariančioji Šalis, pasikonsultavusi su komitetu, gali denonsuoti šį susitarimą, apie tai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3.   Šis susitarimas nutraukiamas, jeigu nutraukiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolas dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (6).

4.   Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, kroatų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Съставено в Брюксел на трети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne třetího března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dritten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the third day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le trois mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de derde maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em três de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la trei martie două mii paisprezece.

V Bruseli tretieho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne tretjega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tredje mars tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

(2)  OL L 160, 2011 6 18, p. 39.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(5)  OL C 83, 2010 3 30, p. 266.

(6)  OL L 160, 2011 6 18, p. 39.


I PRIEDAS

Įnašo apskaičiavimo formulė

1.

Reglamento 33 straipsnio 3 dalies d punkte apibrėžtas Lichtenšteino finansinis įnašas į Paramos biuro pajamas apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau.

Naujausi galutiniai Lichtenšteino bendrojo vidaus produkto (BVP) duomenys, turimi kiekvienų metų kovo 31 d., padalijami iš visų šalių, dalyvaujančių Paramos biuro veikloje, BVP sumos tais pačiais metais. Siekiant gauti Lichtenšteino finansinio įnašo sumą, gautas procentinis dydis taikomas patvirtintų Paramos biuro pajamų daliai, kaip apibrėžta reglamento 33 straipsnio 3 dalies a punkte, svarstomais metais.

2.

Finansinis įnašas mokamas eurais.

3.

Lichtenšteinas savo finansinį įnašą sumoka ne vėliau kaip per 45 dienas nuo debetinio dokumento gavimo. Pavėlavęs sumokėti įnašą Lichtenšteinas nuo įnašo mokėjimo dienos turės mokėti delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Delspinigiams apskaičiuoti taikoma palūkanų norma, kurią Europos Centrinis Bankas taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms, kuri paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir kuri galiojo mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją 3,5 procentinio punkto.

4.

Lichtenšteino finansinis įnašas pagal šį priedą pakoreguojamas, jeigu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1) 26, 27 arba 41 straipsnį padidinamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą įtrauktas ES finansinis įnašas, kaip apibrėžta reglamento 33 straipsnio 3 dalies a punkte. Tokiu atveju skirtumas sumokamas per 45 dienas nuo debetinio dokumento gavimo.

5.

Jeigu iš ES pagal reglamento 33 straipsnio 3 dalies a punktą gauti mokėjimų asignavimai, susiję su N metais, nepanaudojami iki N metų gruodžio 31 d. arba jeigu Paramos biuro N metų biudžetas sumažinamas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 26, 27 arba 41 straipsnį, tų nepanaudotų ar sumažintų mokėjimų asignavimų dalis, atitinkanti Lichtenšteino įnašo procentinę dalį, perkeliama į N + 1 metų Paramos biuro biudžetą. Lichtenšteino įnašas į N + 1 metų Paramos biuro biudžetą atitinkamai sumažinamas.


(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


II PRIEDAS

Paramos biuro veikloje dalyvaujančių Lichtenšteino subjektų finansinė kontrolė

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Paramos biuras ir Europos Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Lichtenšteine įsikūrusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Paramos biuro veikloje: rangovais, Paramos biuro programų dalyviais, Paramos biuro arba ES biudžeto išmokų gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys Europos Komisijai ir Paramos biurui gali tiesiogiai perduoti bet kokią svarbią informaciją ar dokumentus, kuriuos jie turi pateikti laikydamiesi šiame susitarime nurodytų priemonių, sudarytų sutarčių ar susitarimų ir pagal tas sutartis ar susitarimus priimtų sprendimų.

2 straipsnis

Auditas

1.   Pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1), 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, (2) ir pagal kitas šiame susitarime nurodytas priemones su Lichtenšteine įsisteigusiais paramos gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Paramos biuro ir Europos Komisijos pareigūnai arba kiti Paramos biuro ir Europos Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu paramos gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Paramos biuro ir Europos Komisijos pareigūnams ir kitiems Paramos biuro ir Europos Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa reikiama informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kad jie galėtų tinkamai atlikti tokį auditą. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame susitarime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Europos Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas penkerius metus po to, kai šis susitarimas nustos galiojęs, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Lichtenšteino nacionalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Lichtenšteino teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra teisinė sąlyga auditui vykdyti.

3 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Europos Komisijai (OLAF) suteikiami įgaliojimai Lichtenšteino teritorijoje atlikti patikrinimus vietoje, laikantis 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (3) nustatytų sąlygų ir tvarkos.

2.   Europos Komisija, rengdamasi atlikti ir atlikdama patikrinimus vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Lichtenšteino nacionaline audito tarnyba ar kitomis Lichtenšteino nacionalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Lichtenšteino institucijomis, kurioms tinkamu laiku pranešama apie patikrinimų objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu kompetentingų Lichtenšteino institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamuose patikrinimuose.

3.   Jei suinteresuotos Lichtenšteino institucijos to pageidauja, Europos Komisija vietoje atliekamus patikrinimus gali vykdyti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei dalyvaujantieji programoje nesutinka, kad būtų atliktas patikrinimas vietoje, Lichtenšteino institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia Europos Komisijos inspektoriams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrinimą vietoje.

5.   Europos Komisija kuo greičiau praneša Lichtenšteino nacionalinei audito tarnybai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, apie kurį ji sužinojo atlikdama patikrinimą vietoje. Bet kuriuo atveju apie tokių patikrinimų rezultatus Europos Komisija privalo pranešti minėtai institucijai.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, kompetentingos Lichtenšteino ir ES institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Kompetentingos Lichtenšteino institucijos nedelsdamos praneša Paramos biurui ir Europos Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame susitarime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimus.

5 straipsnis

Konfidencialumas

Informacija, kuri buvo perduota ar gauta remiantis šiuo priedu, nepriklausomai nuo to, kokia forma ji buvo perduota ar gauta, saugoma kaip profesinė paslaptis; ji saugoma kaip analogiška informacija pagal Lichtenšteino teisę ir atitinkamas ES institucijoms taikomas nuostatas. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant pareigas ES institucijose, valstybėse narėse ar Lichtenšteine, ir gali būti panaudota tik veiksmingos Susitariančiųjų Šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdami Lichtenšteino baudžiamosios teisės taikymo principų, Paramos biuras arba Europos Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4), 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (5) ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (6).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį susitarimą Paramos biuro arba Europos Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, finansinės prievolės vykdomi Lichtenšteine. Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Lichtenšteino Vyriausybės paskirta institucija, kuri apie tai praneša Paramos biurui arba Europos Komisijai. Vykdymas užtikrinamas pagal Lichtenšteine galiojančią tvarką. Ar vykdymo sprendimas teisėtas kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, priimti pagal nuostatą dėl arbitražo, vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 652/2008 (OL L 181, 2008 7 10, p. 23).

(3)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(4)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(5)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(6)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.


REGLAMENTAI

11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 618/2014

2014 m. birželio 2 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (SKVN))

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Bleu de Gex Haut-Jura“/„Bleu de Septmoncel“, įregistruotos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) Nr. 937/2008 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL L 257, 2008 9 25, p. 8.

(4)  OL C 5, 2014 1 9, p. 6.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė. Sūriai

PRANCŪZIJA

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (SKVN)


11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 619/2014

2014 m. birželio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

46,1

MK

80,0

TR

60,1

ZZ

62,1

0707 00 05

MK

34,3

TR

106,0

ZZ

70,2

0709 93 10

MA

68,1

TR

114,0

ZZ

91,1

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

128,5

ZZ

122,3

0808 10 80

AR

96,9

BR

84,9

CL

99,1

CN

120,6

NZ

137,1

US

175,3

UY

164,7

ZA

91,9

ZZ

121,3

0809 10 00

TR

231,1

ZZ

231,1

0809 29 00

TR

371,5

ZZ

371,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/62


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/77/ES

2014 m. birželio 10 d.

kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės I ir II priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 98/70/EB nustatyti rinkai teikiamo benzino ir dyzelinių degalų aplinkosauginiai rodikliai ir analizės metodai;

(2)

tie analizės metodai pagrįsti tam tikrais Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatytais standartais. Dėl technikos pažangos CEN tuos standartus pakeitė naujais, todėl tikslinga atnaujinti Direktyvos 98/70/EB I ir II prieduose į tuos standartus daromas nuorodas;

(3)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 98/70/EB 11 straipsnio 1 dalimi įsteigto Degalų kokybės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 98/70/EB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 išnašos tekstas pakeičiamas taip:

„Bandymų metodai nurodyti standarte EN 228:2012. Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nurodytą standartą EN 228:2012 pakeičiančiame standarte, jei galima įrodyti, kad toks metodas yra bent ne mažiau tikslus ir užtikrina bent ne mažesnį tikslumo lygį nei tas analizės metodas, kurį jis pakeičia.“;

b)

6 išnašos tekstas pakeičiamas taip:

„Kiti monoalkoholiai ir eteriai, kurių galutinė virimo temperatūra ne aukštesnė kaip nustatyta standarte EN 228:2012.“;

2)

II priedo 1 išnašos tekstas pakeičiamas taip:

„Bandymų metodai nurodyti standarte EN 590:2013. Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nurodytą standartą EN 590:2013 pakeičiančiame standarte, jei galima įrodyti, kad toks metodas yra bent ne mažiau tikslus ir užtikrina bent ne mažesnį tikslumo lygį nei tas analizės metodas, kurį jis pakeičia.“

2 straipsnis

1.   Per 12 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos.

Tas nuostatas jos pradeda taikyti per 12 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.


SPRENDIMAI

11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/64


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. birželio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3590)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/345/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

į Komisijos sprendimo 2012/481/ES (2) taikymo sritį neįtraukti didesnės nei 400 g/m2 gramatūros kartono substratai, nes tame sprendime reikalaujama, kad spausdinto popieriaus gaminiai būtų spausdinami tik ant popieriaus, kuris, kaip nustatyta Komisijos sprendimu 2011/333/ES (3) arba Komisijos sprendimu 2012/448/ES (4), yra pažymėtas ES ekologiniu ženklu. Tačiau tam tikrų kategorijų gaminiams, pavyzdžiui, bloknotams, užrašų knygelėms, spiralinio įrišimo užrašų knygelėms ir kalendoriams su viršeliais, kurie yra įtraukti į Sprendimo 2012/481/ES taikymo sritį, gaminti reikia ir didesnės nei 400 g/m2 gramatūros kartono substratų. Todėl tam tikri gaminiai negali atitikti kriterijų;

(2)

į Komisijos sprendimo 2014/256/ES (5) taikymo sritį įtraukti popieriniai raštinės reikmenys, kurių ne mažiau kaip 70 % svorio sudaro popierius, kartonas arba popieriaus substratai; tame sprendime nustatyti didesnės kaip 400 g/m2 gramatūros kartono substratams keliami reikalavimai;

(3)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę;

(4)

Sprendimas 2012/481/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/481/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Gaminių grupę „spausdintas popierius“ sudaro visi spausdinto popieriaus gaminiai, kurių ne mažiau kaip 90 % svorio sudaro popierius, kartonas arba popieriaus substratai, taip pat knygos, katalogai, lankstinukai ir blankai, kurių ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro popierius, kartonas arba popieriaus substratai. Intarpai, viršeliai ir bet kuri galutinio spausdinto popieriaus dalis iš spausdinto popieriaus laikoma spausdinto popieriaus gaminio dalimi.“;

2)

1 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

aplankai, vokai, žiediniai segtuvai ir popieriniai raštinės reikmenys.“;

3)

2 straipsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1)

knygos – siūlais įrišti ir (arba) klijais sutvirtinti spausdinto popieriaus gaminiai kietais arba minkštais viršeliais, kaip antai mokykliniai vadovėliai, grožinės ir negrožinės literatūros knygos, pranešimai, vadovai ir knygos minkštais viršeliais. Prie knygų nepriskiriami žurnalai, brošiūros, periodiniai žurnalai, reguliariai leidžiami katalogai ir metiniai pranešimai;“;

4)

2 straipsnio 9 punktas pakeičiamas taip:

„9)

spausdinto popieriaus gaminys – apdorojus spausdinimo medžiagas gautas gaminys. Apdorojimą sudaro spausdinimas ant popieriaus. Be spausdinimo, apdorojimas gali apimti gaminio užbaigimo procesą, kaip antai sulankstymą, štampavimą ir pjaustymą ar surinkimą klijuojant, įrišant arba įrišant siūlais. Prie spausdinto popieriaus gaminių priskiriami laikraščiai, reklaminė medžiaga ir informaciniai biuleteniai, žurnalai, katalogai, knygos, skrajutės, brošiūros, plakatai, vizitinės kortelės ir etiketės;“;

5)

Sprendimo 2012/481/ES priedo 3 kriterijus iš dalies keičiamas taip:

„3 kriterijus. Perdirbamumas

Spausdinto popieriaus gaminius turi būti galima perdirbti. Iš spausdinto popieriaus turi būti galima pašalinti dažus, o nepopierines spausdinto popieriaus gaminio sudedamąsias dalis turi būti galima lengvai atskirti, kad jos nepakenktų perdirbimo procesui.

a)

Atsparumo drėgmei priemones galima naudoti tik tada, jei galima įrodyti, kad galutinį gaminį galima perdirbti.

b)

Klijus galima naudoti tik tada, jei galima įrodyti, kad juos galima pašalinti.

c)

Padengimo lakus ir laminatus, įskaitant polietileną ir (arba) polietileną/polipropileną galima naudoti tik knygų, žurnalų ir katalogų viršeliams.

d)

Turi būti įrodyta, kad galima pašalinti dažus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas turi pateikti atsparumo drėgmei priemonių ir klijų pašalinimo bandymo rezultatus. Orientaciniai bandymų metodai yra PTS metodas PTS-RH 021/97 (atsparumo drėgmei priemonės), INGEDE metodas 12 (netirpių klijų pašalinimas) arba lygiaverčiai bandymų metodai. Įrodant, kad galima pašalinti dažus, turi būti naudojama Europos popieriaus regeneravimo tarybos patvirtinta dažų pašalinimo rezultatų lentelė (6) arba lygiavertis bandymų metodas. Bandymai atliekami su 3 tipų popieriumi: nepadengtu, kreidiniu ir klijintu popieriumi. Jei kurio nors tipo spausdinimo dažai parduodami naudoti tik vieno ar dviejų konkrečių tipų popieriui, pakanka išbandyti tik tų tipų popierių. Pareiškėjas pateikia patvirtinimą, kad kreidinio ir laminuoto spausdinimo popieriaus gaminiai atitinka 3 kriterijaus c punktą. Jei spausdinto popieriaus gaminio dalis yra lengvai nuimama (pvz., plastikinis viršelis), perdirbamumo bandymas atliekamas be šios sudėtinės dalies. Tai, kad nepopierinės sudėtinės dalys yra lengvai atskiriamos, įrodoma pateikiant popieriaus surinkimo bendrovės, perdirbimo bendrovės arba lygiavertės organizacijos patvirtinimą. Galima naudoti ir kompetentingos nepriklausomos trečiosios šalies siūlomus bandymų metodus, jei ji įrodė, kad juos taikant gaunami lygiaverčiai rezultatai.

(6)  Spausdinto gaminio perdirbamumo vertinimas. Dažų pašalinimo rezultatas. Naudotojo vadovas, www.paperrecovery.org, „Publications“.“"

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui (OL L 223, 2012 8 21, p. 55).

(3)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas 2011/333/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis kopijuojamajam ir rašomajam popieriui suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 149, 2011 6 8, p. 12).

(4)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas 2012/448/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą laikraštiniam popieriui (OL L 202, 2012 7 28, p. 26).

(5)  2014 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas 2014/256/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą gaminiams iš popieriaus (OL L 135, 2014 5 8, p. 24).