ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 165

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/315/Euratomas

 

*

2013 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl pritarimo tam, kad Europos Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

1

 

 

2014/316/ES

 

*

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo

3

 

 

2014/317/Euratomas

 

*

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas dėl pritarimo, kad Europos Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

5

 

 

2014/318/ES

 

*

2014 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sudarymo Europos Sąjungos vardu

6

 

 

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

7

 

 

Informacija apie Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įsigaliojimo datą

15

 

 

2014/319/ES

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

16

 

 

2014/320/ES

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

18

 

 

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos Stabilizacijos Ir Asociacijos Susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

19

 

 

2014/321/ES

 

*

2014 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

30

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 591/2014 dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir reglamente (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo ( 1 )

31

 

*

2014 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 592/2014, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių naudojimo kurui deginimo įmonėse iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

33

 

*

2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 593/2014, kuriuo nustatomi pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų 16 straipsnio 1 dalį formato techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

41

 

*

2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 594/2014, kuriuo nustatomi pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų 17 straipsnio 1 dalį formato techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

44

 

 

2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 595/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/322/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2014 m.

49

 

 

2014/323/ES

 

*

2014 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

51

 

 

2014/324/ES

 

*

2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad schema Gafta Trade Assurance Scheme tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2009/28/EB ir 98/70/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

53

 

 

2014/325/ES

 

*

2014 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad schema KZR INiG System tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. spalio 22 d.

dėl pritarimo tam, kad Europos Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

(2014/315/Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 24 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Juodkalnija dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – protokolas), sudarymo;

(2)

tos derybos sėkmingai užbaigtos protokolo parafavimu 2013 m. gegužės 16 d.;

(3)

dėl tų klausimų, kurie priklauso Europos atominės energijos bendrijos kompetencijai, turėtų būti pritarta tam, kad Komisija sudarytų protokolą;

(4)

dėl tų klausimų, kurie priklauso Sąjungos bei jos valstybių narių kompetencijai, protokolo pasirašymui ir sudarymui taikoma atskira procedūra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Pritariama tam, kad Europos Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

Protokolo tekstas pridedamas prie sprendimo dėl jo pasirašymo.

Priimta Liuksemburge 2013 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 15 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo

(2014/316/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 24 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kroatijos Respublikos vardu pradėti derybas su Albanijos Respublika dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Protokolas), sudarymo;

(2)

šios derybos sėkmingai užbaigtos ir Protokolą pasikeičiant laiškais 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino Albanijos valdžios institucijos;

(3)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos ir jos valstybių narių vardu, su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas;

(4)

Protokolo sudarymui taikoma atskira procedūra tais klausimais, kurie priklauso Europos atominės energijos bendrijos kompetencijai;

(5)

atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į Sąjungą 2013 m. liepos 1 d., Protokolas turėtų būti laikinai taikomas nuo tos datos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos ir jos valstybių narių vardu leidžiama pasirašyti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Protokolą.

3 straipsnis

Protokolas, remiantis jo 10 straipsniu, laikinai taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d., kol bus užbaigtos jo sudarymo procedūros.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 15 d.

dėl pritarimo, kad Europos Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

(2014/317/Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 24 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Albanijos Respublika dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Protokolas), sudarymo;

(2)

tos derybos sėkmingai užbaigtos ir Protokolą pasikeičiant laiškais 2013 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino Albanijos valdžios institucijos;

(3)

turėtų būti pritarta tam, kad Europos Komisija sudarytų Protokolą tais klausimais, kurie priklauso Europos atominės energijos bendrijos kompetencijai;

(4)

Protokolo pasirašymui ir sudarymui taikoma atskira procedūra tais klausimais, kurie priklauso Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Pritariama tam, kad Europos Komisija Europos atominės energijos bendrijos vardu sudarytų Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

Protokolo tekstas pridedamas prie sprendimo dėl jo pasirašymo.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 17 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sudarymo Europos Sąjungos vardu

(2014/318/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija turėtų stiprinti bendradarbiavimą, siekdamos neleisti nukreipti narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) iš teisėtos prekybos ir taip kovoti su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba;

(2)

pagal Tarybos sprendimą 2013/263/ES (1) Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas 2013 m. birželio 4 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(3)

Susitarimu turėtų būti užtikrintas besąlygiškas pagrindinių teisių laikymasis, visų pirma aukštas asmens duomenų tvarkymo ir apsikeitimo tarp Susitarimo Šalių apsaugos lygis;

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 11 straipsnyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. TSAFTARIS


(1)  2013 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas 2013/263/ES dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 154, 2013 6 6, p. 5).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/7


Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos

SUSITARIMAS

dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

EUROPOS SĄJUNGA

ir

RUSIJOS FEDERACIJA,

toliau – Šalys,

LAIKYDAMOSI 1988 m. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (toliau – 1988 m. Konvencija);

PASIRYŽUSIOS užkirsti kelią neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai ir su ja kovoti neleidžiant nukreipti iš teisėtos prekybos medžiagų, dažnai naudojamų narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms neteisėtai gaminti (toliau – pirmtakai);

ATSIŽVELGDAMOS į Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos santykių bendrą teisinę sistemą;

PAŽYMĖDAMOS, kad tarptautinės prekybos priemonės gali būti naudojamos tokiems pirmtakams nukreipti;

ĮSITIKINUSIOS, kad siekiant nustatyti plataus masto bendradarbiavimą, visų pirma susijusį su eksporto ir importo kontrole, būtina sudaryti ir įgyvendinti atitinkamų Šalių susitarimus;

PRIPAŽINDAMOS, kad pirmtakai taip pat yra iš esmės plačiai naudojami teisėtais tikslais ir kad pernelyg griežtos stebėjimo procedūros neturi trukdyti tarptautinei prekybai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo taikymo sritis

1.   Šiuo Susitarimu nustatomos priemonės, kuriomis stiprinamas Šalių bendradarbiavimas siekiant neleisti nukreipti iš teisėtos prekybos pirmtakų, nedarant poveikio teisėtai prekybai šiais pirmtakais.

2.   Šalys padeda viena kitai, kaip nustatyta šiame Susitarime, visų pirma:

stebėdamos Šalių tarpusavio pirmtakų prekybą siekiant neleisti jų naudoti neteisėtais tikslais,

teikdamos savitarpio pagalbą siekiant neleisti nukreipti tokių pirmtakų.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nustatytos priemonės taikomos šio Susitarimo I priede nurodytiems pirmtakams (toliau – registruotieji pirmtakai).

2 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Šalys raštu praneša viena kitai apie savo atitinkamas kompetentingas institucijas. Šios institucijos palaiko tiesioginius tarpusavio ryšius įgyvendindamos šį Susitarimą.

2.   Šalys praneša viena kitai apie savo atitinkamas teisines nuostatas ir kitas priemones, taikomas šiam Susitarimui įgyvendinti.

3 straipsnis

Prekybos stebėjimas

1.   Šalių kompetentingos institucijos savo iniciatyva praneša viena kitai, jei turi pagrįstų priežasčių manyti, kad registruotieji pirmtakai iš teisėtos Šalių tarpusavio prekybos gali būti nukreipti į neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybą.

2.   Eksportuojančiosios Šalies kompetentingos institucijos siunčia importuojančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms išankstinį pranešimą apie registruotųjų pirmtakų eksportą, kuriame pateikta 1988 m. Konvencijos 12 straipsnio 10 dalies a punkte nurodyta informacija.

Importuojančiosios Šalies kompetentingos institucijos techninėmis ryšio priemonėmis per 21 dieną nuo pranešimo iš eksportuojančiosios Šalies kompetentingų institucijų gavimo pateikia rašytinį atsakymą. Jeigu atsakymas per šį laikotarpį nepateikiamas, laikoma, kad prieštaravimų dėl krovinio išsiuntimo nėra. Apie visus prieštaravimus techninėmis ryšio priemonėmis raštu pranešama eksportuojančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms per šį laikotarpį nuo išankstinio pranešimo apie eksportą gavimo, nurodant atsisakymo priežastis.

4 straipsnis

Savitarpio pagalba

1.   Šalys, atsižvelgdamos į šio Susitarimo taikymo sritį, teikia viena kitai savitarpio pagalbą, keisdamosi 1988 m. Konvencijos 12 straipsnio 10 dalies a punkte nurodyta informacija, siekdamos neleisti nukreipti registruotųjų pirmtakų į neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybą. Laikydamosi savo teisės aktų, Šalys imasi tinkamų veiksmų, kad užkirstų kelią tokiam pirmtakų nukreipimui.

2.   Šalys taip pat teikia viena kitai savitarpio pagalbą gavusios rašytinį prašymą arba savo iniciatyva, jei yra priežasčių manyti, kad kita reikšminga informacija yra svarbi kitai Šaliai.

3.   Prašyme pateikiama ši informacija:

prašymo tikslas ir pagrindas,

numatomas prašymo įvykdymo terminas,

kita informacija, kuri gali būti panaudota vykdant prašymą.

4.   Prie rašytinio prašymo, atspausdinto ant oficialaus prašančiosios Šalies kompetentingų institucijų blanko ir pasirašyto tinkamai įgaliotų prašančiosios Šalies kompetentingų institucijų asmenų, pridedamas vertimas į vieną iš prašomosios Šalies oficialiųjų kalbų.

5.   Prašomosios Šalies kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių, kad kuo skubiau visiškai įvykdytų prašymą.

6.   Pagalbos prašymai vykdomi pagal prašomosios Šalies teisės aktus.

7.   Prašomosios Šalies kompetentingos institucijos turėtų kuo skubiau pranešti prašančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms apie aplinkybes, dėl kurių neįmanoma įvykdyti prašymo arba vėluojama jį įvykdyti.

Jei prašančiosios Šalies kompetentingos institucijos nusprendžia, kad prašymo vykdyti nebereikia, jos kuo skubiau apie tai praneša prašomosios Šalies kompetentingoms institucijoms.

8.   Šalys gali bendradarbiauti tarpusavyje, siekdamos kuo labiau sumažinti neteisėto registruotų pirmtakų išvežimo iš Rusijos Federacijos teritorijos ir Europos Sąjungos muitų teritorijos arba įvežimo į jas riziką.

9.   Šiame straipsnyje pateiktomis pagalbos nuostatomis nedaromas poveikis taisyklėms, kuriomis reglamentuojama savitarpio pagalba baudžiamosiose bylose ir vykdant ekstradiciją, ir jos netaikomos informacijai, gautai naudojantis įgaliojimais teisminės institucijos prašymu, išskyrus atvejus, kai ta institucija leidžia perduoti tokią informaciją.

5 straipsnis

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

1.   Šalys imasi visų priemonių, kad užtikrintų gautos informacijos konfidencialumą. Jeigu neįmanoma užtikrinti prašomos informacijos konfidencialumo, informacijos prašanti Šalis informuoja apie tai kitą Šalį, kuri nusprendžia, ar pateikti informaciją šiomis sąlygomis.

2.   Pagal šį Susitarimą gauta informacija, įskaitant asmens duomenis, naudojama tik įgyvendinant šį Susitarimą ir negali būti saugoma ilgiau nei reikia tikslams, dėl kurių ji perduota pagal šį Susitarimą, pasiekti.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, informaciją gavusios Šalies institucijoms ar kitoms viešosioms įstaigoms naudoti informaciją, įskaitant asmens duomenis, kitais tikslais leidžiama tik gavus išankstinį aiškų rašytinį Šalies institucijos, kuri tą informaciją perdavė pagal tos Šalies teisės aktus, sutikimą. Tokiu atveju informacija naudojama laikantis visų tos institucijos nustatytų sąlygų.

4.   Bylose, iškeltose už registruotųjų pirmtakų teisės aktų nesilaikymą, Šalys gali naudoti pagal šį Susitarimą gautą informaciją ir dokumentus kaip įrodymus, gavusios išankstinį prašomosios Šalies kompetentingos institucijos, kuri tuos duomenis pateikė, sutikimą.

5.   Jei keičiamasi asmens duomenimis, jų tvarkymas turi atitikti II priede nustatytus principus, kurie yra privalomi Susitarimo Šalims.

6 straipsnis

Pareigos teikti savitarpio pagalbą išimtys

1.   Suteikti pagalbą gali būti atsisakyta arba ji gali būti suteikta taikant tam tikras sąlygas ar reikalavimus, jei, Šalies nuomone, suteikus pagalbą pagal šį Susitarimą, galėtų būti pažeistas Rusijos Federacijos arba Europos Sąjungos valstybės narės, kurios paprašyta suteikti pagalbą pagal šį Susitarimą, suverenitetas, saugumas, viešoji tvarka ar kiti svarbūs interesai.

2.   Šiame straipsnyje nurodytais atvejais prašomos Šalies kompetentingų institucijų sprendimas ir jo priežastys turi būti kuo skubiau perduoti prašančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms.

7 straipsnis

Bendradarbiavimas dėl pirmtakų, neįtrauktų į I priedą

1.   Šalys gali savanoriškai keistis informacija apie pirmtakus, neįtrauktus į šio Susitarimo I priedą (toliau – neregistruotieji pirmtakai).

2.   Šio straipsnio 1 dalies atveju taikomos 4 straipsnio 2–9 dalių nuostatos.

3.   Šalys gali keistis turimais neregistruotųjų pirmtakų sąrašais.

8 straipsnis

Techninis ir mokslinis bendradarbiavimas

Šalys bendradarbiauja siekdamos nustatyti naujus pirmtakų nukreipimo būdus ir atitinkamas atsakomąsias priemones, taip pat vykdo techninį bendradarbiavimą, ypač atitinkamų pareigūnų mokymo ir mainų programas, kad šios srities administracinės ir vykdymo užtikrinimo struktūros sustiprėtų ir būtų skatinamas bendradarbiavimas su prekybos ir pramonės sektoriais.

9 straipsnis

Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė

1.   Pagal šį Susitarimą steigiama Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė, kurią sudaro Šalių kompetentingų institucijų atstovai (toliau – Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė).

2.   Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė teikia rekomendacijas bendru sutarimu.

3.   Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė renkasi bendru sutarimu nustatytu laiku, nustatytoje vietoje ir pagal nustatytą programą.

4.   Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė administruoja šį Susitarimą ir užtikrina jo tinkamą įgyvendinimą. Todėl ji:

svarsto klausimus, susijusius su Susitarimo įgyvendinimu,

nagrinėja ir rekomenduoja techninio bendradarbiavimo priemones, minėtas 8 straipsnyje,

nagrinėja ir rekomenduoja kitus galimus bendradarbiavimo būdus,

svarsto kitus Šalių klausimus, susijusius su šio Susitarimo įgyvendinimu.

5.   Jungtinė įgyvendinimo ekspertų grupė gali rekomenduoti Šalims šio Susitarimo pakeitimus.

10 straipsnis

Įsipareigojimai pagal kitus tarptautinius susitarimus

1.   Jei šiame Susitarime nenustatyta kitaip, jo nuostatomis nedaromas poveikis Šalių įsipareigojimams pagal visus kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Keitimasis slapta informacija reglamentuojamas Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarime dėl įslaptintos informacijos apsaugos (1).

3.   Šio Susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų Rusijos Federacijos ir ES valstybių narių dvišalių ar daugiašalių tarptautinių susitarimų dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) nuostatas.

4.   Šalys praneša viena kitai apie tarptautinių susitarimų minėtais klausimais sudarymą su kitomis šalimis.

5.   Šis Susitarimas turi būti vertinamas ir aiškinamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos santykių bendrą teisinę sistemą, įskaitant visus joje nustatytus įsipareigojimus.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Susitarimas įsigalioja antro mėnesio, einančio po dienos, kurią gautas paskutinis rašytinis Šalių pranešimas apie Susitarimui įsigalioti būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmąją dieną.

12 straipsnis

Trukmė, denonsavimas ir pakeitimai

1.   Šis Susitarimas sudaromas penkerių metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus jis automatiškai (savaime) pratęsiamas kitiems penkerių metų laikotarpiams, kol viena iš Šalių, likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki atitinkamo penkerių metų laikotarpio pabaigos, raštu nepraneša kitai Šaliai ketinanti nutraukti šį Susitarimą.

2.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas apibusiu Šalių sutarimu.

13 straipsnis

Išlaidos

Kiekviena Šalis apmoka patirtas išlaidas, susijusias su priemonėmis šiam Susitarimui įgyvendinti.

Priimta Jekaterinburge 2013 m. birželio 4 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir rusų kalbomis; tekstas visomis šiomis kalbomis yra vienodai autentiškas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image


(1)  OL L 155, 2010 6 22, p. 57.


I PRIEDAS

Acetanhidridas

Acetonas

Antranilo rūgštis

Efedrinas

Ergometrinas

Ergotaminas

Etileteris

Druskos rūgštis

Izosafrolas

Lizergo rūgštis

3,4-metilendioksifenil-2-propanonalis

Metiletilketonas

N-acetilantranilo rūgštis

Norefedrinas

Fenilacto rūgštis

1-fenil-2-propanonas

Piperidinas

Piperonalis

Kalio permanganatas

Pseudoefedrinas

Safrolas

Sieros rūgštis

Toluenas

Šiame priede išvardytų medžiagų druskos nurodomos tuo atveju, jei jų egzistavimas yra įmanomas. (Išskyrus druskos rūgšties ir sieros rūgšties druskas.)


II PRIEDAS

DUOMENŲ APSAUGOS APIBRĖŽTYS IR PRINCIPAI

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta;

asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas.

Duomenų apsaugos principai

Duomenų kokybė ir proporcingumas: duomenys yra pakankami, tikslūs, tinkami, jų nėra pernelyg daug atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių jie perduoti, ir prireikus atnaujinami. Šalys visų pirma užtikrina, kad duomenų, kuriais keičiamasi, tikslumas būtų reguliariai tikrinamas.

Skaidrumas: duomenų subjektui teikiama informacija apie tvarkymo tikslus ir duomenų valdytojo tapatybę, asmens duomenų gavėjus ir gavėjų kategorijas, teisę susipažinti su savo duomenimis, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti ar blokuoti, teisę naudotis administracinėmis ir teisminėmis priemonėmis, taip pat kita informacija, jei jos reikia siekiant užtikrinti sąžiningą tvarkymą, nebent tokią informaciją jau suteikė Susitarimo Šalys.

Teisė susipažinti su duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, ištrinti ir blokuoti: duomenų subjektas turi teisę be apribojimų tiesiogiai susipažinti su visais tvarkomais jo duomenimis ir prireikus teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti ar blokuoti duomenis, kurie tvarkomi nesilaikant šio Susitarimo dėl to, kad duomenys yra neišsamūs arba netikslūs.

Žalos atlyginimas: Šalys nustato, kad duomenų subjektas, manantis, kad jo teisė į privatų gyvenimą yra pažeista arba kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant šį Susitarimą, turi teisę pagal teisės aktus pasinaudoti veiksmingomis administracinėmis teisių gynimo priemonėmis kompetentingoje institucijoje ir teisminėmis teisių gynimo priemonėmis nepriklausomame ir nešališkame teisme, į kurį gali kreiptis visi asmenys, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamosios vietos šalį.

Už visus tokius pažeidimus taikomos tinkamos, proporcingos ir veiksmingos sankcijos, įskaitant žalos, patirtos dėl duomenų apsaugos taisyklių pažeidimo, atlyginimą. Jei nustatomas duomenų apsaugos nuostatų pažeidimas, sankcijos, įskaitant žalos atlyginimą, taikomos pagal taikomas nacionalines taisykles.

Tolesnis perdavimas:

asmens duomenis toliau perduoti kitoms institucijoms ir trečiosios šalies viešosioms įstaigoms leidžiama tik gavus išankstinį rašytinį duomenis perdavusios institucijos sutikimą ir tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, taip pat jei ši šalis užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį. Laikydamosi nacionalinėje teisėje nustatytų tinkamų teisinių apribojimų, Šalys praneša duomenų subjektui apie tokį tolesnį perdavimą.

Duomenų tvarkymo kontrolė: kaip kiekviena Šalis laikosi duomenų apsaugos taisyklių, kontroliuoja viena ar kelios nepriklausomos viešosios institucijos, kurioms suteikti veiksmingi įgaliojimai vykdyti tyrimus, įsikišti ir dalyvauti teismo procese arba pareikšti ieškinį kompetentingose teisminėse institucijose dėl šiame Susitarime nustatytų duomenų apsaugos principų pažeidimo. Kiekviena nepriklausoma viešoji institucija visų pirma nagrinėja asmenų pateiktus skundus dėl jų teisių ir laisvių tvarkant asmens duomenis pagal šį Susitarimą apsaugos. Suinteresuotam asmeniui pranešama apie skundo nagrinėjimo baigtį.

Skaidrumo ir teisės susipažinti principų išimtys: Šalys gali apriboti teisės susipažinti ir skaidrumo principus pagal savo teisės aktus, kai tai būtina siekiant:

nesukelti pavojaus oficialiam tyrimui,

nepažeisti kitų asmenų žmogaus teisių.


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/15


Informacija apie Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įsigaliojimo datą

2013 m. birželio 4 d. pasirašius Susitarimą, Rusijos Federacijos Vyriausybė ir Europos Sąjunga pranešė atitinkamai 2014 m. vasario 20 d. ir 2014 m. vasario 21 d. apie tai, kad jos užbaigė vidaus procedūras Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimui dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sudaryti.

Todėl Susitarimas įsigaliojo 2014 m. balandžio 1 d. pagal jo 11 straipsnį.


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 12 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

(2014/319/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas), buvo pasirašytas Sąjungos vardu 2013 m. gruodžio 12 d.;

(2)

Protokolo tikslas – nustatyti finansines ir technines taisykles siekiant Gruzijai sudaryti sąlygas dalyvauti tam tikrose Sąjungos programose. Protokolu nustatytą horizontalią sistemą sudaro ekonominio, finansinio ir techninio bendradarbiavimo priemonė, kuria suteikiama galimybė gauti paramą, visų pirma finansinę paramą, kurią pagal Sąjungos programas turi teikti Sąjunga. Ši sistema taikoma tik toms Sąjungos programoms, kuriose atitinkamais steigiamaisiais teisės aktais numatoma Gruzijos dalyvavimo galimybė. Todėl šio Protokolo sudarymo pagrindu nesuteikiami pagal programas vykdomos įvairių krypčių sektorių politikos įgaliojimai, kuriais naudojamasi nustatant tas programas;

(3)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas) (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo 10 straipsnyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Protokolas paskelbtas OL L 8, 2014 1 11, p. 3 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.

(2)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 12 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

(2014/320/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto i papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimu 2014/316/ES (1), Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – Protokolas), buvo pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

Protokolo sudarymui taikoma atskira procedūra tais klausimais, kurie priklauso Europos atominės energijos bendrijos kompetencijai;

(3)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, patvirtinamas Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos bei jos valstybių narių vardu deponuoti Protokolo 9 straipsnio 2 dalyje numatytą patvirtinimo dokumentą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(2)  Protokolo tekstas buvo paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 19).


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/19


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos Stabilizacijos Ir Asociacijos Susitarimo

PROTOKOLAS,

kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, ir

EUROPOS SĄJUNGA bei EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA, toliau – Europos Sąjunga,

ir

ALBANIJOS RESPUBLIKA, toliau – Albanija,

ATSIŽVELGDAMOS Į Kroatijos Respublikos (toliau – Kroatija) įstojimą į Europos Sąjungą 2013 m. liepos 1 d.,

Kadangi:

(1)

2006 m. birželio 12 d. Liuksemburge buvo pasirašytas ir 2009 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS).

(2)

2011 m. gruodžio 9 d. Briuselyje pasirašyta Sutartis dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis);

(3)

2013 m. liepos 1 d. Kroatija įstojo į Europos Sąjungą;

(4)

pagal Kroatijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį dėl Kroatijos prisijungimo prie SAS turi būti susitarta sudarant SAS protokolą;

(5)

siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į tame susitarime nurodytus abipusius Europos Sąjungos ir Albanijos interesus, buvo surengtos SAS 36 straipsnio 3 dalyje numatytos konsultacijos,

SUSITARĖ:

I SKIRSNIS

Susitariančiosios šalys

1 straipsnis

Kroatija yra 2006 m. birželio 12 d. Liuksemburge pasirašyto Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (toliau – SAS) šalis ir kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės atitinkamai priima SAS bei prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrųjų deklaracijų ir vienašalių deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

SAS IR JO PRIEDŲ BEI PROTOKOLŲ TEKSTO PAKEITIMAI

II SKIRSNIS

Žemės ūkio produktai

2 straipsnis

Žemės ūkio produktai sensu stricto

SAS IIc priedas pakeičiamas šio protokolo I priede pateiktu tekstu.

III SKIRSNIS

Kilmės taisyklės

3 straipsnis

SAS 4 protokolo IV priedas pakeičiamas šio protokolo II priede pateiktu tekstu.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

IV SKIRSNIS

4 straipsnis

PPO

Albanija įsipareigoja dėl šios Europos Sąjungos plėtros nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar neperduoti jokių klausimų, nekeisti ir neatšaukti jokių nuolaidų pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį.

5 straipsnis

Prekių kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Nedarant įtakos jokios priemonės, kylančios iš bendros prekybos politikos, taikymui, Albanijos arba Kroatijos tinkamai išduotas arba pagal vienos kitai taikomą lengvatinį susitarimą surašytas prekių kilmės įrodymas yra pripažįstamas galiojančiu atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

įgijus tokią kilmę suteikiama teisė naudotis lengvatiniu muitų tarifo režimu taikant SAS nustatytas lengvatines muitų tarifo priemones;

b)

prekių kilmės įrodymas ir transporto dokumentai išduoti arba surašyti ne vėliau kaip paskutinę dieną iki įstojimo;

c)

prekių kilmės įrodymas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu iki įstojimo dienos prekės Albanijoje ar Kroatijoje buvo deklaruotos kaip importuojamos, pagal lengvatinį susitarimą išduotas arba surašytas prekių kilmės įrodymas taip pat gali būti priimtas, jeigu jis muitinei pateikiamas per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Albanija ir Kroatija turi teisę naudotis leidimais, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal vienos kitai taikomą lengvatinį susitarimą, jeigu:

a)

tokia nuostata taip pat numatyta iki Kroatijos įstojimo dienos Albanijos ir Europos Sąjungos sudarytame SAS ir

b)

patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

c)

Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo Kroatijos įstojimo dienos šie leidimai pakeičiami naujais leidimais, išduodamais laikantis SAS sąlygų.

3.   Albanijos arba Kroatijos kompetentingos muitinės trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo išdavimo priima prašymus atlikti tolesnį pagal 1 dalyje minėtą lengvatinį susitarimą išduotų įrodymų patikrinimą ir gali juos išduoti trejus metus po prekių kilmės įrodymo, pateikto šioms įstaigoms kartu su importo deklaracija, pripažinimo.

6 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   SAS nuostatos gali būti taikomos iš Albanijos į Kroatiją arba iš Kroatijos į Albaniją eksportuojamoms prekėms, kurios atitinka SAS 4 protokolo nuostatas ir kurios Kroatijos įstojimo dieną yra pakeliui arba laikinai saugomos Albanijos arba Kroatijos muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Lengvatinis režimas gali būti suteiktas tokiais atvejais, jeigu importuojančios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo Kroatijos įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmės įrodymas.

7 straipsnis

2013 m. kvotos

2013 m. naujųjų tarifinių kvotų apimtys ir galiojančių tarifinių kvotų padidėjimas skaičiuojamas proporcingai bazinėms apimtims, atsižvelgiant į laikotarpio, praėjusio iki 2013 m. liepos 1 d., dalį.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

V SKIRSNIS

8 straipsnis

Šis protokolas ir jo priedai yra neatskiriama SAS dalis.

9 straipsnis

1.   Laikydamosi savo procedūrų, šį protokolą patvirtina Europos Sąjunga bei jos valstybės narės ir Albanijos Respublika.

2.   Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

10 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo dieną.

2.   Jei iki 2013 m. liepos 1 d. bus deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas laikinai taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

11 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstas anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir albanų kalbomis yra vienodai autentiškas.

12 straipsnis

SAS tekstas, įskaitant priedus ir protokolus, kurie yra neatskiriama jo dalis, taip pat Baigiamasis aktas kartu su prie jo pridedamomis deklaracijomis parengiami kroatų kalba, ir tie tekstai yra autentiški kaip ir originalai. Tuos tekstus patvirtina Stabilizacijos ir asociacijos taryba.

Съставено в Брюксел на двадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt février deux mille quatorze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a ceathair déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci februarie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde februari tjugohundrafjorton.

Bërë në Bruksel, më njëzet shkurt dymijë e katërmbëdhjetë

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Za Republiku Albaniju

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image


I PRIEDAS

„IIc PRIEDAS

Albanijos tarifų nuolaidos Bendrijos kilmės pirminiams žemės ūkio produktams

(kaip nurodyta 27 straipsnio 3 dalies c punkte)

KN kodas

Aprašymas

Metinė kvota

(tonomis)

Kvotos muito dydis

0401 10 10

NEKONCENTRUOTAS PIENAS IR GRIETINĖLĖ, KURIŲ RIEBUMAS NE DIDESNIS KAIP 1 % MASĖS, TIESIOGIAI IŠFASUOTI Į PAKUOTES, KURIŲ NETO TŪRIS NE DIDESNIS KAIP 2 LITRAI, Į KURIUOS NEPRIDĖTA CUKRAUS AR KITŲ SALDIKLIŲ

790

0 %

0401 20 11

NEKONCENTRUOTAS PIENAS IR GRIETINĖLĖ, KURIŲ RIEBUMAS DIDESNIS KAIP 1 %, BET NE DIDESNIS KAIP 3 % MASĖS, TIESIOGIAI IŠFASUOTI Į PAKUOTES, KURIŲ NETO TŪRIS NE DIDESNIS KAIP 2 LITRAI, Į KURIUOS NEPRIDĖTA CUKRAUS AR KITŲ SALDIKLIŲ

0401 20 91

NEKONCENTRUOTAS PIENAS IR GRIETINĖLĖ, KURIŲ RIEBUMAS DIDESNIS KAIP 3 %, BET NE DIDESNIS KAIP 6 % MASĖS, TIESIOGIAI IŠFASUOTI Į PAKUOTES, KURIŲ NETO TŪRIS NE DIDESNIS KAIP 2 LITRAI, Į KURIUOS NEPRIDĖTA CUKRAUS AR KITŲ SALDIKLIŲ

1001 91 20

(anksčiau 1001 90 91)

PAPRASTŲJŲ KVIEČIŲ IR MESLINO (KVIEČIŲ BEI RUGIŲ MIŠINIO) SĖKLA

42 000

0 %

1001 99 00

(anksčiau 1001 90 99)

SPELTOS, PAPRASTIEJI KVIEČIAI IR MESLINAS (KVIEČIŲ BEI RUGIŲ MIŠINYS) (IŠSKYRUS SĖKLĄ)

1005 90 00

KUKURŪZAI (IŠSKYRUS SĖKLĄ)

10 000

0 %“


II PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nustatytus reikalavimus. Išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas nyderlandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Tekstas albanų kalba

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … (2).

 (3)

(Vieta ir data)

 (4)

(Eksportuotojo parašas. Be to, deklaraciją pasirašančio asmens pavardė turi būti parašyta įskaitomai.)“


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją rengia patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją rengia ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba ši vieta paliekama tuščia.

(2)  Nurodoma produktų kilmė. Kai visa sąskaitos faktūros deklaracija arba jos dalis yra susijusi su Seutos arba Melilijos kilmės produktais, eksportuotojas turi juos aiškiai pažymėti raidėmis „CM“ dokumente, kuriame rengiama deklaracija.

(3)  Šių nuorodų gali nebūti, jei informacija yra pačiame dokumente.

(4)  Tuo atveju, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, atleidimas nuo parašo taip pat reiškia atleidimą nuo pasirašančiojo vardo ir pavardės nuorodos.


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 13 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

(2014/321/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto i papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Tarybos sprendimu 2014/172/ES (1) Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (toliau – protokolas), buvo pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas;

(2)

dėl tų klausimų, kurie priklauso Europos atominės energijos bendrijos kompetencijai, protokolo sudarymui taikoma atskira procedūra;

(3)

protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos bei jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Sąjungos bei jos valstybių narių vardu deponuoti protokolo 11 straipsnio 2 dalyje numatytą patvirtinimo dokumentą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. VENIZELOS


(1)  OL L 93, 2014 3 28, p. 1.

(2)  Protokolo tekstas paskelbtas OL L 93, 2014 3 28, p. 2 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.


REGLAMENTAI

4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 591/2014

2014 m. birželio 3 d.

dėl pereinamųjų laikotarpių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir reglamente (ES) Nr. 648/2012 ir susijusių su nuosavų lėšų reikalavimais pagrindinių sandorio šalių pozicijoms, pratęsimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 497 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant išvengti tarptautinių finansų rinkų sutrikdymo ir užkirsti kelią tam, kad įstaigos nebūtų baudžiamos taikant joms didesnius nuosavų lėšų reikalavimus, kai vyksta leidimų suteikimo esamoms pagrindinėms sandorio šalims ir jų pripažinimo reikalavimus atitinkančiomis pagrindinėmis sandorio šalimis procesai, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį visos pagrindinės sandorio šalys, su kuriomis Sąjungoje įsteigtos įstaigos atlieka sandorių tarpuskaitą, bus laikomos reikalavimus atitinkančiomis pagrindinėmis sandorio šalimis;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 taip pat iš dalies pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (2) nuostatos, susijusios su tam tikrais įvesties duomenimis, naudojamais apskaičiuojant įstaigų nuosavų lėšų reikalavimus pagrindinių sandorio šalių pozicijoms. Atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalį reikalaujama, kad tam tikros pagrindinės sandorio šalys ribotą laikotarpį praneštų apie bendrą pradinės garantinės įmokos, kurią jos gavo iš savo tarpuskaitos narių, sumą. Tas pereinamasis laikotarpis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatyti pereinamieji laikotarpiai baigsis 2014 m. liepos 15 d.;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktą, kad išimtinėmis aplinkybėmis pereinamasis laikotarpis būtų pratęstas šešiems mėnesiams. Tas pratęsimas turėtų galioti ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalyje nustatytų terminų atžvilgiu;

(5)

kadangi tebevyksta leidimų suteikimo pagrindinėms sandorio šalims ir jų pripažinimo procesai, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies pirmoje ir antroje pastraipose nustatyti pereinamieji laikotarpiai turėtų būti pratęsti šešiems mėnesiams, t. y. iki 2014 m. gruodžio 15 d.;

(6)

nesutikus pratęsti pereinamųjų laikotarpių, Sąjungoje įsisteigusioms įstaigoms (arba ne Sąjungoje įsteigtoms jų patronuojamosioms įmonėms) gerokai išaugtų nuosavų lėšų reikalavimai pagrindinių sandorio šalių, kurioms dar nebuvo suteikti leidimai arba kurios dar nebuvo pripažintos, pozicijoms. Nors toks padidėjimas gali būti tik laikinas, dėl to jos gali nutraukti tiesioginį dalyvavimą tų pagrindinių sandorio šalių veikloje ir taip būtų sutrikdytos rinkos, kuriose veikia tos pagrindinės sandorio šalys;

(7)

šis reglamentas turėtų įsigalioti iki 2014 m. birželio 16 d., kad būtų užtikrinta, jog esami pereinamieji laikotarpiai bus pratęsti anksčiau negu jie pasibaigs. Jam įsigaliojus vėliau galėtų būti sutrikdyta pagrindinių sandorio šalių, rinkų, kuriose jos veikia, ir įstaigų, kurios turi tų pagrindinių sandorio šalių pozicijų, veikla;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos bankininkystės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 497 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies pirmoje ir antroje pastraipose atitinkamai nustatyti 15 mėnesių trukmės pereinamieji laikotarpiai pratęsiami 6 mėnesiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 592/2014

2014 m. birželio 3 d.

kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių naudojimo kurui deginimo įmonėse iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalies d ir e punktus, 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 27 straipsnio pirmos dalies h ir i punktus, 27 straipsnio antrą pastraipą ir 45 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1069/2009 nustatytos šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams taikomos visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos taisyklės siekiant išvengti šių produktų keliamos rizikos visuomenės ir gyvūnų sveikatai arba ją kuo labiau sumažinti. Jame tie produktai pagal susijusią riziką skirstomi į konkrečias kategorijas ir numatomi reikalavimai dėl jų saugaus naudojimo ir šalinimo;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011 (2) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 įgyvendinimo taisykles, įskaitant taisykles dėl mėšlo naudojimo ir naikinimo;

(3)

naminių paukščių mėšlo gamyba yra neatsiejama nuo naminių paukščių veisimo ir auginimo ūkiuose; toks iš anksto neapdorotas mėšlas gali būti naudojamas vietoje kaip deginimui skirtas kuras, jeigu paisoma atitinkamų aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimų ir jei jį taip specialiai panaudojus nebus neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai;

(4)

deginimo įmonės, naudodamos kurui naminių paukščių mėšlą, privalo imtis galimam užkratui paplisti neleidžiančių higienos priemonių. Tarp jų turi būti priemonių, kurių tikslas – apdoroti nuotekas, atsiradusias naminių paukščių mėšlo laikymo vietose;

(5)

naminių paukščių mėšlo degimo produktuose, visų pirma pelenuose, yra daug mineralų, kurie gali būti surinkti ir panaudoti mineralinių trąšų gamybai, ir dėl tų mineralų šiuo metu Komisija rengia Sąjungos teisės aktus. Todėl tikslinga numatyti galimybę degimo produktus panaudoti, o ne pašalinti kaip atliekas;

(6)

šiuo metu Komisijai tebuvo pateikti išsamūs įrodymai, kad yra sukurta naminių paukščių mėšlo kaip kuro deginimo ūkiuose technologija, nedaranti neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai. Tuo atveju, jei Komisijai būtų pateikta įrodymų, kad kurui būtų galima naudoti kitų rūšių mėšlą, užtikrinant lygiavertę sveikatos ir aplinkos apsaugą, atitinkamai galėtų būti peržiūrėtos susijusios Reglamento (ES) Nr. 142/2011 nuostatos;

(7)

siekiant užtikrinti, kad naminių paukščių mėšlas būtų toliau teisėtai naudojamas kaip kuras deginimo įmonėse, reikėtų nustatyti papildomus, su šia specialia naudojimo paskirtimi susijusius aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai;

(8)

suderinus reikalavimus, kurie visapusiškai reglamentuotų rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, susijusios su mėšlo naudojimo kurui ūkiuose esančiose deginimo įmonėse, kontrolę, taip pat būtų galima lengviau plėtoti technologijas, skirtas deginimo įmonėms, kurios kaip tvarų kuro šaltinį ūkiuose naudoja naminių paukščių mėšlą;

(9)

todėl tikslinga iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 6 straipsnį, siekiant nustatyti papildomus reikalavimus dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių naudojimo kurui deginimo įmonėse;

(10)

kompetentinga institucija turėtų tikrinti, ar operatoriai laikosi tam tikrų šiame reglamente nurodytų aplinkos kokybės standartų, arba turėtų pavesti tai atlikti jos vardu;

(11)

terminiams boileriams taikomi perdirbimo standartai, aprašyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 IV priedo IV skyriaus 2 skirsnio F punkte, buvo patvirtinti kaip alternatyvus metodas pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 20 straipsnį. Padarius reikiamus šių standartų pakeitimus, juos galima taikyti ir gyvūninių riebalų kaip degalų deginimui stacionariuose vidaus degimo varikliuose;

(12)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 III priedą,

(13)

Siekiant taikyti šį reglamentą, būtina nustatyti oficialiosios gyvūninių riebalų ir naminių paukščių mėšlo kaip kuro deginimo kontrolės reikalavimus; todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XVI priedą;

(14)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

6 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Naikinimas deginant, naikinimas arba perdirbimas deginant bendrai su kitomis medžiagomis ir panaudojimas kurui“;

b)

pridedamos šios dalys:

„6.   Operatoriai užtikrina, kad jų kontroliuojamos įmonės, kuriose kurui naudojami šalutiniai gyvūniniai produktai arba jų gaminiai, išskyrus nurodytąsias IV priedo IV skyriaus 2 skirsnyje, laikytųsi atitinkamai III priedo IV ir V skyriuose nustatytų bendrųjų sąlygų ir konkrečių reikalavimų ir būtų patvirtintos kompetentingos institucijos, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalis d punktu.

7.   Kompetentinga institucija 6 dalyje nurodytas deginimo įmones, galinčias naudoti kurui šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, patvirtina tik tuo atveju, jeigu:

a)

deginimo įmonėms taikomas III priedo V skyrius;

b)

deginimo įmonės atitinka visas susijusias bendrąsias sąlygas ir konkrečius reikalavimus, pateiktus šio reglamento III priedo IV ir V skyriuose;

c)

yra numatyta administracinė tvarka, kuria būtų užtikrinama, kad deginimo įmonių patvirtinimo reikalavimai būtų kasmet tikrinami;

8.   Naudojant naminių paukščių mėšlą kurui, kaip nurodyta III priedo V skyriuje, be nurodytųjų šio straipsnio 7 dalyje taikomos dar ir šios taisyklės:

a)

kompetentingai institucijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 24 straipsnio 1 dalies d punktą operatoriaus pateiktoje patvirtinimo paraiškoje turi būti pateikti valstybės narės kompetentingos institucijos arba jos įgaliotos specialios kompetencijos turinčios organizacijos patvirtinti įrodymai, kad deginimo įmonė, kurioje naminių paukščių mėšlas naudojamas kurui, visiškai laikosi išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir stebėsenos reikalavimus, nustatytus III priedo V skyriaus B skirsnio 4 punkte;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 44 straipsnyje numatyta tvirtinimo procedūra turi būti užbaigta tik tada, kai per pirmus šešis deginimo įmonės veiklos mėnesius kompetentinga institucija arba jos įgaliota specialios kompetencijos turinti organizacija iš eilės atlieka bent du patikrinimus, kurių vienas turi būti atliktas be įspėjimo, įskaitant reikiamus temperatūros ir išmetamųjų teršalų matavimus. Po to, kai minėtų patikrinimų rezultatai patvirtina, kaip III priedo V skyriaus B skirsnio 4 dalyje nustatytų parametrų yra laikomasi, gali būti suteiktas visapusiškas patvirtinimas.“

2)

III ir XVI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu po 3 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos datos valstybės narės gali suteikti pagal nacionalinius teisės aktus patvirtintoms deginimo įmonėms, kurui naudojančioms lydytus riebalus arba naminių paukščių mėšlą, leidimą užsiimti šia veikla.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 300, 2009 11 14, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 III ir XVI priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

III priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

NAIKINIMAS, PERDIRBIMAS IR PANAUDOJIMAS KURUI“;

b)

pridedami šie IV ir V skyriai:

„IV SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ PANAUDOJIMO KURUI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1 skirsnis

Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių kaip kuro deginimo bendrieji reikalavimai

1.

6 straipsnio 6 dalyje nurodytų deginimo įmonių įrenginių operatoriai turi užtikrinti, kad jų kontroliuojamose deginimo įmonėse būtų paisoma šių sąlygų:

a)

kūrenti skirti gyvūniniai šalutiniai produktai ir jų gaminiai pagal šią paskirtį turi būti panaudoti kuo greičiau arba saugiai saugomi, kol bus panaudoti;

b)

deginimo įmonėse privalo būti numatyti atitinkami būdai, kuriais užtikrinama, kad talpyklos ir transporto priemonės būtų valomos ir dezinfekuojamos jų patalpose tam tikslui skirtoje vietoje, kurioje įmanoma surinkti ir pašalinti nuotekas pagal Sąjungos teisės aktus, siekiant išvengti aplinkos užteršimo pavojaus;

Nukrypstant nuo pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų, talpyklos ir lydytiems riebalams vežti naudojamos transporto priemonės gali būti valomos ir dezinfekuojamos krovos įmonėje ar bet kurioje kitoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009 patvirtintoje ar įregistruotoje įmonėje.

c)

deginimo įmonės turi būti ant gerai nusausinto tvirto pagrindo;

d)

deginimo įmonėse turi būti numatytos tinkamos apsaugos priemonės nuo kenkėjų. Tuo tikslu turi būti naudojama dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa;

e)

darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos naudotis tinkama asmens higienos įranga, pvz., tualetais, persirengimo patalpomis ir prireikus praustuvais, siekiant apsaugoti ūkinių gyvūnų ar pašaro tvarkymo įrangą nuo pavojaus ją užkrėsti;

f)

turi būti nustatyta ir dokumentais patvirtinta visų deginimo įmonės vietų valymo ir dezinfekavimo tvarka. Valymui turi būti naudojama tinkama įranga ir valikliai;

g)

tikrinant, kaip paisoma higienos reikalavimų, turi būti reguliariai tikrinama aplinka ir įranga. Tikrinimo grafikai ir rezultatai turi būti patvirtinti dokumentais ir saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus;

h)

kai lydyti riebalai naudojami kaip degalai stacionariems vidaus degimo varikliams patvirtintose ar įregistruotose maisto ar pašarų perdirbimo įmonėse, toje pačioje patalpoje apdorojamas maistas turi būti būtinai atskirtas nuo pašarų.

2.

Priimdami šalutinius gyvūninius produktus ar jų gaminius, deginimo įmonių įrenginių operatoriai imasi visų reikiamų atsargumo priemonių, kad užkirstų kelią tiesioginiam pavojui žmonių ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai arba kuo labiau jį apribotų.

3.

Gyvūnai neturi patekti į deginimo įmonę arba prie paruoštų deginti šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių ar po deginimo likusių pelenų.

4.

Jei deginimo įmonė yra įsikūrusi ūkyje, kuriame laikomos maistinių gyvūnų rūšys:

a)

deginimo įrenginiai turi būti fizinėmis priemonėmis visiškai atskirti nuo gyvūnų, taip pat jų pašarų ir kraiko;

b)

įrenginiai turi būti skirti tik deginimo įmonės veiklai ir ūkyje negali būti naudojami jokiai kitai veiklai, nebent prieš naudojimą jie veiksmingai išvalomi ir išdezinfekuojami;

c)

prieš imdamiesi gyvūnų priežiūros darbų šiame ar kituose ūkiuose arba prieš tvarkydami jų pašarą ar kraiką deginimo įmonės darbuotojai privalo pasikeisti viršutinius rūbus bei avalynę ir laikytis asmens higienos taisyklių.

5.

Kaip kuras paruošti deginti šalutiniai gyvūniniai produktai bei jų gaminiai ir degimo produktai turi būti laikomi uždaroje ir dengtoje tam tikslui skirtoje vietoje arba uždengtose ir sandariose talpyklose.

6.

Šalutiniai gyvūniniai produktai arba jų gaminiai deginami tokiomis sąlygomis, kuriomis galima išvengti kryžminės pašarų taršos.

2 skirsnis

Deginimo įmonių veiklos sąlygos

1.

Deginimo įmonės turi būti suprojektuotos, pastatytos, įrengtos ir eksploatuojamos taip, kad netgi pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai būtų apdorojami ne trumpiau kaip 2 sekundes, esant 850 °C temperatūrai, arba ne mažiau kaip 0,2 sekundės, esant 1 100 °C temperatūrai.

2.

Šio proceso metu gautų dujų temperatūra kontroliuojamomis sąlygomis tolygiai pakeliama 2 sekundėms iki 850 °C arba 0,2 sekundės – iki 1 100 °C.

Temperatūra turi būti matuojama prie vidinės sienelės arba kitoje reprezentatyvioje degimo kameros vietoje, kaip nustatyta kompetentingos institucijos.

3.

Kaip paisoma deginimo procesui nustatytų reikalavimų ir sąlygų, stebima naudojant automatines priemones.

4.

Temperatūros matavimo rezultatai registruojami automatiškai ir pateikiami taip, kad kompetentinga institucija, vadovaudamasi atitinkamos institucijos nustatyta tvarka, galėtų patikrinti, kaip laikomasi 1 ir 2 dalyse nustatytų leidžiamų veikimo sąlygų.

5.

Deginimo įmonės įrenginių operatorius užtikrina, kad kuras būtų deginamas taip, kad bendras organinės anglies kiekis šlake ir dugno pelenuose būtų mažesnis kaip 3 %, o jų nuostoliai užsidegant būtų mažesni kaip 5 % medžiagos grynojo svorio.

3 skirsnis

Degimo produktai

1.

Degimo produktų kiekis ir kenksmingumas turi būti kuo mažesni. Tokie degimo produktai turi būti perdirbti arba, kai tai neįmanoma, pašalinti ar panaudoti pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus.

2.

Sausi degimo produktai, įskaitant dulkes, transportuojami ir tarpinėse saugojimo vietose laikomi uždarose talpyklose arba taip, kad nepasklistų į aplinką.

4 skirsnis

Gedimas arba neįprastos veikimo sąlygos

1.

Degimo įmonėje turi būti įranga, kuri, įvykus gedimui ar susidarius neįprastoms veikimo sąlygoms, automatiškai nutraukia veiklą tol, kol veikimo sąlygos vėl taps įprastos.

2.

Iš dalies sudegę šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turi būti dar kartą deginami arba sunaikinami kaip atliekos kuriuo nors būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 12, 13 ir 14 straipsnius, išskyrus šalinimą patvirtintame sąvartyne.

V SKYRIUS

AUGALAI IR KURAS, KURIUOS GALIMA NAUDOTI DEGINANT, IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI TAM TIKRŲ RŪŠIŲ AUGALAMS

A.   Stacionarūs vidaus degimo varikliai

1.

Pradinė medžiaga

Šiam procesui gali būti naudojama visų rūšių šalutinių gyvūninių produktų riebalų frakcija, jeigu paisoma šių sąlygų:

a)

jei nėra naudojami žuvų taukai ar lydyti riebalai, kurie buvo pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo atitinkamai VIII arba XII skirsnį, šalutinių gyvūninių produktų riebalų frakcija pirmiausia turi būti perdirbama naudojant:

i)

jei tai riebalų frakcija, gauta iš 1 ir 2 kategorijos medžiagų, taikomas bet kuris iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų nuo pirmojo iki penktojo;

jeigu iš perdirbimo gamyklos šie riebalai vežami tiesiogiai nedelsiant sudeginti uždaroje konvejerių sistemoje, kurios negalima apeiti, ir jei kompetentinga institucija leido naudoti tokią sistemą, nuolatinė gliceroltriheptanoato (GTH) žyma, nurodyta VIII priedo V skyriaus 1 punkte yra nereikalinga;

ii)

jei tai riebalų frakcija, gauta iš 3 kategorijos medžiagų, taikomas bet kuris iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų nuo pirmojo iki penktojo arba septintasis metodas;

iii)

jeigu medžiagos gautos iš žuvies, taikomas bet kuris iš IV priedo III skyriuje nurodytų perdirbimo metodų nuo pirmojo iki septintojo;

b)

riebalų frakcija turi būti atskiriama nuo baltymų ir, jei tai atrajotojų kilmės riebalai, skirti sudeginti kitoje gamykloje, pašalinamos netirpios priemaišos, viršijančios 0,15 % svorio.

2.

Metodologija

Gyvūninių riebalų kaip degalų deginimas stacionariame vidaus degimo variklyje atliekamas taip:

a)

1 dalies a ir b punktuose nurodytos riebalų frakcijos turi būti sudegintos:

i)

laikantis sąlygų, nustatytų IV skyriaus 2 skirsnio 1 dalyje, arba

ii)

taikant kompetentingos institucijos patvirtintus proceso parametrus, kuriais galima užtikrinti tokius pačius rezultatus kaip i punkte nurodytomis sąlygomis;

b)

įmonėje neturi būti leidžiama deginti jokių kitų gyvūninių medžiagų, išskyrus gyvūninius riebalus;

c)

gauti 1 arba 2 kategorijos lydyti riebalai, deginami patalpose, patvirtintose arba įregistruotose pagal reglamentus (EB) Nr. 852/2004, (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 183/2005, arba viešose vietose, prieš tai turi būti perdirbti taikant IV priedo III skyriuje nustatytą pirmąjį perdirbimo metodą;

d)

gyvūninių riebalų deginimas turi būti atliekamas pagal Sąjungos teisės aktus siekiant saugoti aplinką, visų pirma, laikantis tų teisės aktuose nustatytų standartų bei reikalavimų ir reikalavimų dėl geriausių turimų išmetamų teršalų kiekio kontrolės ir stebėsenos metodų.

3.

Darbo sąlygos

Nukrypstant nuo IV skyriaus 2 skirsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų, už aplinkosaugą atsakinga kompetentinga institucija gali leisti taikyti reikalavimus, pagrįstus kitais proceso parametrais, kuriais, aplinkosaugos požiūriu, užtikrinami lygiaverčiai rezultatai.

B.   Ūkiuose veikiančios deginimo įmonės, kuriose kurui naudojamas naminių paukščių mėšlas

1.

Deginimo įmonės tipas:

Ūkyje veikianti deginimo įmonė, kurios įrenginių bendra nominali šiluminė galia neviršija 5 MW.

2.

Pradinė medžiaga ir taikymo sritis

Vien tik neperdirbtas naminių paukščių mėšlas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 9 straipsnio a punkte, naudojamas kaip kuras pagal 3–5 dalyse nustatytus reikalavimus.

1 dalyje nurodytoje deginimo įmonėje neleidžiama naudoti kaip kuro ir deginti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių ir kitų rūšių gyvūnų mėšlo arba ne ūkyje gauto mėšlo.

3.

Specialieji reikalavimai, taikomi naminių paukščių mėšlui, kuris naudojamas kaip kuras:

a)

mėšlas saugiai saugomas uždaroje sandėliavimo vietoje, kad reiktų kuo mažiau jį tvarkyti papildomai ir kitos ūkio, kuriame laikomos maistinių gyvūnų rūšys, patalpos būtų apsaugotos nuo kryžminės taršos.

b)

ūkyje veikianti deginimo įmonė privalo būti aprūpinta:

i)

automatine kuro valdymo sistema, kuria papildomai neapdorotas kuras tiesiogiai tiekiamas į degimo kamerą;

ii)

papildomu degikliu, kuris turi būti naudojamas paleidimo ir išjungimo veiksmams, siekiant užtikrinti, kad juos atliekant ir tol, kol degimo kameroje yra nesudegusių medžiagų, būtų paisoma IV skyriaus 2 skirsnio 2 dalyje nustatytų temperatūros reikalavimų.

4.

Išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir stebėsenos reikalavimai:

a)

išmetamas sieros dioksido, azoto oksidų (t. y. bendras azoto monoksido ir azoto dioksido, išreikšto azoto dioksidu, kiekis) ir kietųjų dalelių kiekis neturi viršyti šių išmetamųjų teršalų ribinių verčių, išreikštų mg/Nm3 esant 273,15 K temperatūrai, 101,3 kPa slėgiui ir 11 % deguonies kiekiui, pakoregavus vandens garų kiekį išmetamosiose dujose:

Teršalas

Išmetamųjų teršalų ribinė vertė mg/Nm3

Sieros dioksidas

50

Azoto oksidai (kaip NO2)

200

Kietosios dalelės

10

b)

ūkyje veikiančios deginimo įmonės įrenginių operatorius turi bent kartą per metus išmatuoti sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekį.

Užuot atlikus matavimus, nurodytus pirmoje pastraipoje, siekiant nustatyti išmetamą sieros dioksido kiekį, gali būti taikomos kitos procedūros, patikrintos ir patvirtintos kompetentingos institucijos.

Stebėseną operatorius atlieka ar paveda atlikti pagal CEN standartus. Jei CEN standartų nėra, taikomi ISO, nacionaliniai arba kiti tarptautiniai standartai, užtikrinantys, kad pateikti duomenys, moksliniu požiūriu, bus tokios pat kokybės;

c)

visi stebėsenos rezultatai registruojami, apdorojami ir pateikiami taip, kad kompetentinga institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi išmetamųjų teršalų ribinių verčių;

d)

ūkyje veikiančiose deginimo įmonėse, kuriose, kad būtų pasiektos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, naudojama pagalbinė taršos mažinimo įranga, nuolat vykdoma veiksmingo tos įrangos eksploatavimo stebėsena ir registruojami jos rezultatai;

e)

jei nesilaikoma a punkte nurodytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių arba tais atvejais, kai ūkyje veikiančiose deginimo įmonėse nepaisoma IV skyriaus 2 skirsnio 1 dalies reikalavimų, operatoriai nedelsdami apie tai praneša kompetentingai institucijai ir imasi atitikčiai užtikrinti per kuo trumpesnį laiką būtinų priemonių. Jei atitikties neįmanoma užtikrinti, kompetentinga institucija sustabdo deginimo įmonės veiklą ir panaikina jos patvirtinimą.

5.

Veiklos pokyčiai ir gedimai:

a)

operatorius kompetentingai institucijai praneša apie bet kokius planuojamus pokyčius ūkyje veikiančioje deginimo įmonėje, dėl kurių gali pakisti išmetamųjų teršalų kiekis, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki to pasikeitimo dienos;

b)

operatorius imasi būtinų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad ūkyje veikiančios deginimo įmonės įrenginių paleidimo ir išjungimo, taip pat veikimo sutrikimo laikotarpiai būtų kuo trumpesni. Jeigu sutrinka pagalbinės taršos mažinimo įrangos veikimas arba ji sugenda, operatorius nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai.“

2)

XVI priedo III skyriuje pridedamas šis papildomas skirsnis:

„12 skirsnis

Oficialioji patvirtintų įmonių, galinčių deginti gyvūninius riebalus ir naminių paukščių mėšlą kaip kurą, kontrolė

Taikydama 6 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytas procedūras, kompetentinga institucija patvirtintose įmonėse, galinčiose deginti gyvūninius riebalus ir naminių paukščių mėšlą kaip kurą, atlieka dokumentų tikrinimą, kaip nurodyta III priedo V skyriuje.“


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 593/2014

2014 m. birželio 3 d.

kuriuo nustatomi pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų 16 straipsnio 1 dalį formato techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (1), ypač į jo 16 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 345/2013 16 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad Europos rizikos kapitalo fondo (toliau – „EuVECA“) buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie įvykius, susijusius su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų pasu, praneša priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI). Pagal Reglamento (ES) Nr. 345/2013 21 straipsnio 3 dalį taip pat reikalaujama, kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneštų priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie „EuVECA“ valdytojo pašalinimą iš registro;

(2)

atsižvelgiant į tai, kad EVPRI dar nesukūrė pranešimui skirtos IT priemonės, kompetentingoms institucijoms viena kitai ir EVPRI teikiamo šios rūšies pranešimo priimtiniausias formatas yra elektroninis laiškas. Todėl EVPRI turėtų nustatyti atitinkamų e. pašto adresų sąrašą ir jį pateikti visoms kompetentingoms institucijoms;

(3)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad pranešimo formato taikymas bei poveikis riboti ir kad tik kompetentingos institucijos naudoja specialią nustatytą formą, EVPRI nerengė viešų konsultacijų, susijusių su šio pranešimo formato nustatymu. EVPRI paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį sukurtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas kompetentingų institucijų viena kitai ir EVPRI teikiamo priežiūros informacijos, susijusios su Reglamento (ES) Nr. 345/2013 16 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje numatytais įvykiais, pranešimo formatas.

2 straipsnis

Pranešimo formatas

Europos rizikos kapitalo fondo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija elektroniniu laišku praneša priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie įvykius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 345/2013 16 straipsnio 1 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje, užpildydama šio reglamento priede nustatytą formą.

3 straipsnis

E. pašto adresų sąrašas

Kiekviena kompetentinga institucija EVPRI praneša atitinkamą priežiūros informacijos pranešimo e. pašto adresą.

EVPRI visoms kompetentingoms institucijoms pateikia atitinkamų e. pašto adresų sąrašą, įskaitant atitinkamą EVPRI e. pašto adresą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 115, 2013 4 25, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

Pranešimas apie Europos rizikos kapitalo fondo (toliau – „EuVECA“) valdytojo registraciją arba jau praneštos informacijos atnaujinimas

Image


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 594/2014

2014 m. birželio 3 d.

kuriuo nustatomi pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų 17 straipsnio 1 dalį formato techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (1), ypač į jo 17 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 346/2013 17 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad Europos socialinio verslumo fondo (toliau – „EuSEF“) buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie įvykius, susijusius su reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų pasu, praneša priimančiosioms valstybėms narėms ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – EVPRI). Pagal to reglamento 22 straipsnio 3 dalį taip pat reikalaujama, kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneštų priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie „EuSEF“ valdytojo pašalinimą iš registro;

(2)

atsižvelgiant į tai, kad EVPRI dar nesukūrė pranešimui skirtos IT priemonės, kompetentingoms institucijoms viena kitai ir EVPRI teikiamo šios rūšies pranešimo priimtiniausias formatas yra elektroninis laiškas. Todėl EVPRI turėtų nustatyti atitinkamų e. pašto adresų sąrašą ir jį pateikti visoms kompetentingoms institucijoms;

(3)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad pranešimo formato taikymas bei poveikis riboti ir kad tik kompetentingos institucijos naudoja specialią nustatytą formą, EVPRI nerengė viešų konsultacijų, susijusių su šio pranešimo formato nustatymu. EVPRI paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį sukurtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas kompetentingų institucijų viena kitai ir EVPRI teikiamo priežiūros informacijos, susijusios su Reglamento (ES) Nr. 346/2013 17 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 3 dalyje numatytais įvykiais, pranešimo formatas.

2 straipsnis

Pranešimo formatas

Europos socialinio verslumo fondo buveinės valstybės narės kompetentinga institucija elektroniniu laišku praneša priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie įvykius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 346/2013 17 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 3 dalyje, užpildydama šio reglamento priede nustatytą formą.

3 straipsnis

E. pašto adresų sąrašas

Kiekviena kompetentinga institucija EVPRI praneša atitinkamą priežiūros informacijos pranešimo e. pašto adresą.

EVPRI visoms kompetentingoms institucijoms pateikia atitinkamų e. pašto adresų sąrašą, įskaitant atitinkamą EVPRI e. pašto adresą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 115, 2013 4 25, p. 18.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

Pranešimas apie Europos socialinio verslumo fondų (toliau – „EuSEF“) valdytojo registraciją arba jau praneštos informacijos atnaujinimas

Image


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 595/2014

2014 m. birželio 3 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

77,0

TR

62,5

ZZ

69,8

0707 00 05

AL

25,2

MK

39,8

TR

119,2

ZZ

61,4

0709 93 10

TR

112,1

ZZ

112,1

0805 50 10

TR

121,8

ZA

122,4

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

104,5

BR

95,8

CL

97,0

CN

98,5

NZ

135,3

US

142,6

UY

70,3

ZA

139,5

ZZ

110,4

0809 10 00

TR

178,3

ZZ

178,3

0809 29 00

TR

387,8

ZZ

387,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/49


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2014 m.

(2014/322/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 148 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 145 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės ir Sąjunga turi veikti siekdamos plėtoti suderintą užimtumo strategiją, ypač ugdydamos kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą bei darbo rinkas, prisitaikančias prie ekonomikos pokyčių, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatyti tikslai;

(2)

Komisijos siūloma strategija „Europa 2020“ Sąjungai sudaromos galimybės savo ekonomiką orientuoti į pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir kartu užtikrinti aukštą užimtumo, produktyvumo ir socialinės sanglaudos lygį. 2010 m. liepos 13 d. Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių (3). Be to, 2010 m. spalio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/707/ES (toliau – užimtumo gairės). Tie gairių rinkiniai sudaro integruotas gaires strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti (toliau – integruotos gairės) (4). Penki pagrindiniai atitinkamose gairėse išvardyti tikslai sudaro bendrus uždavinius, kuriais grindžiama valstybių narių veikla, ir kuriuose atsižvelgta į jų atitinkamas pradines pozicijas ir nacionalines sąlygas, taip pat į Sąjungos pozicijas ir sąlygas. Europos užimtumo strategijai tenka pagrindinis vaidmuo įgyvendinant strategijoje „Europa 2020“ numatytus tikslus užimtumo ir darbo rinkos srityse;

(3)

integruotos gairės atitinka 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas. Jose valstybėms narėms pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti nacionalines reformų programas ir įgyvendinti reformas. Užimtumo politikos gairės turėtų būti pagrindas rengiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias Taryba valstybėms narėms gali teikti pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, ir konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį. Be to, užimtumo gairių pagrindu turėtų būti rengiama bendra užimtumo ataskaita, kurią Taryba ir Komisija kasmet pateikia Europos Vadovų Tarybai;

(4)

iš bendroje užimtumo ataskaitoje, kurią Taryba patvirtino 2013 m. vasario 28 d., pateiktos valstybių narių nacionalinių reformų programų analizės matyti, kad valstybės narės turėtų toliau dėti visas pastangas šiose prioritetinėse srityse – didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir mažinti struktūrinį nedarbą, ugdyti kvalifikuotą darbo jėgą, prisitaikančią prie darbo rinkos poreikių, ir skatinti gerą darbo kokybę bei mokymąsi visą gyvenimą, gerinti visų lygių švietimo ir mokymo sistemų veikimą ir didinti dalyvavimą tretinio mokslo sistemoje, puoselėti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu;

(5)

Užimtumo gairės neturėtų būti keičiamos iki 2014 m. pabaigos, kad daugiausia dėmesio būtų galima skirti jų įgyvendinimui. Iki 2014 m. pabaigos užimtumo gairių atnaujinimai turėtų būti labai riboti. Užimtumo gairės buvo taikomos 2011, 2012 ir 2013 m. 2014 m. jos turėtų būti toliau taikomos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/707/ES priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2014 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  2014 m. vasario 26 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2014 m. sausio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 191, 2010 7 23, p. 28.

(4)  2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2010/707/ES dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 308, 2010 11 24, p. 46).


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/51


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 19 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo

(2014/323/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą Kotonu 2000 m. birželio 23 d. (1), peržiūrėtą Liuksemburge 2005 m. birželio 25 d. (2) ir Uagadugu 2010 m. birželio 22 d. (3) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (4), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

pritarus Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimas 2010/371/ES (5) buvo priimtas, kad būtų įgyvendinamos atitinkamos priemonės atsižvelgiant į Susitarimo 9 straipsnyje nurodytų esminių nuostatų pažeidimą;

(2)

tų priemonių taikymas Tarybos sprendimu 2011/324/ES (6) buvo pratęstas iki 2011 m. gruodžio 6 d., o Tarybos sprendimu 2011/808/ES (7) tos priemonės buvo iš dalies pakeistos ir jų taikymas pratęstas iki 2012 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimu 2012/749/ES (8) tų priemonių taikymas buvo pratęstas neribotam laikui, kol Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nuspręs, kad įvyko patikimi rinkimai ir Madagaskare atkurta konstitucinė tvarka;

(3)

2013 m. spalio 25 d. ir gruodžio 20 d. atitinkamai Madagaskare įvyko prezidento ir parlamento rinkimai, kurių oficialūs rezultatai buvo paskelbti atitinkamai 2014 m. sausio 17 d. ir vasario 6 d., ir darbą pradėjo naujos išrinktos institucijos, o tai rodo Madagaskaro grįžimą prie konstitucinės tvarkos. Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai 2014 m. vasario 7 d. teigiamai atsiliepė apie rinkimų proceso eigą ir ją palankiai įvertino;

(4)

buvo išpildytos sąlygos, nustatytos Tarybos sprendime 2011/808/ES, įskaitant tai, kad įvyko patikimi prezidento ir parlamento rinkimai, paskelbti oficialūs rinkimų rezultatai ir pradėjo darbą naujos išrinktos institucijos, o tai rodo Madagaskaro sugrįžimą prie konstitucinės tvarkos. Todėl Sprendimas 2010/371/ES turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos sprendimas 2010/371/ES panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (OL L 209, 2005 8 11, p. 27).

(3)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(4)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(5)  2010 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo (OL L 169, 2010 7 3, p. 13).

(6)  2011 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas 2011/324/ES, kuriuo pratęsiamas Sprendimas 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo (OL L 146, 2011 6 1, p. 2).

(7)  2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas 2011/808/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo ir pratęsiamas jo galiojimo laikotarpis (OL L 324, 2011 12 7, p. 1).

(8)  2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2012/749/ES, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2010/371/ES dėl konsultacijų su Madagaskaro Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį baigimo galiojimo laikotarpis (OL L 333, 2012 12 5, p. 46).


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. birželio 3 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „Gafta Trade Assurance Scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2009/28/EB ir 98/70/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

(2014/324/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 18 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (2), ypač į jos 7c straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komitetu,

kadangi:

(1)

direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatomi biodegalų tvarumo kriterijai. Direktyvos 98/70/EB 7b ir 7c straipsniai ir IV priedas panašūs į Direktyvos 2009/28/EB 17 ir 18 straipsnius ir V priedą;

(2)

valstybės narės turėtų reikalauti, kad ūkio subjektai įrodytų, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus;

(3)

jeigu ūkio subjektas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo taikymo sritį valstybė narė neturėtų reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų atitikties tvarumo kriterijams įrodymų;

(4)

prašymas pripažinti, kad priedu pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (angl. „RED addendum“) iš dalies pakeista schema „Gafta Trade Assurance Scheme“ įrodoma, jog biodegalų siuntos atitinka Direktyvoje 98/70/EB ir Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus, Komisijai buvo pateiktas 2014 m. vasario 18 d. Schema gali apimti visas žaliavas, tinkančias biodegalams gaminti, ir būti taikoma visame pasaulyje. Schema apima žemės ūkio žaliavų prekybos, transportavimo ir laikymo etapus nuo augintojo iki pirminio perdirbėjo, o kitais etapais grindžiama kitomis Komisijos pripažintomis savanoriškomis schemomis. Todėl schema „Gafta Trade Assurance Scheme“ turi būti užtikrinama, kad tos Komisijos pripažintos schemos, kurios taikomos kartu su ja, galiotų viso bendradarbiavimo metu. Pripažinta schema turėtų būti paskelbta skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB;

(5)

įvertinus schemą „Gafta Trade Assurance Scheme“, įskaitant „RED addendum“, nustatyta, kad ja tinkamai atsižvelgiama visus Direktyvos 98/70/EB ir Direktyvos 2009/28/EB tvarumo kriterijus, išskyrus Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalį. Vis dėlto joje pateikiami tikslūs duomenys apie aspektus, kurių reikia, kad tolesnės gamybos grandinės ūkio subjektai galėtų įrodyti, jog laikosi Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies nuostatų, ir taikoma masės balanso metodika, atitinkanti Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

(6)

įvertinus schemą „Gafta Trade Assurance Scheme“, įskaitant „RED addendum“, nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus;

(7)

schema „Gafta Trade Assurance Scheme“, įskaitant „RED addendum“, įvertinta remiantis šio Komisijos įgyvendinimo sprendimo priėmimo metu galiojančiais teisės aktais. Jei būtų padaryta susijusių teisinio pagrindo pakeitimų, Komisija įvertins schemą, kad nustatytų, ar ja vis dar tinkamai atsižvelgiama tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta;

(8)

jei schema būtų keičiama, Komisija ją įvertins, kad nustatytų, ar ja vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Schema „Gafta Trade Assurance Scheme“, įskaitant „RED addendum“ (toliau – schema), kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2014 m. vasario 18 d., galima įrodyti, kad biodegalų siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

Schema neapima Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies, tačiau 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais joje naudojami tikslūs duomenys, kuriais užtikrinama, kad ankstesnės gamybos grandies ūkio subjektai perduotų visą svarbią informaciją tolesnės gamybos grandies ūkio subjektams.

Schemą galima naudoti siekiant įrodyti, kad iki pirminio žaliavų perdirbėjo laikomasi Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies nuostatų.

2 straipsnis

Jeigu po šio sprendimo priėmimo schemos turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti šio sprendimo priėmimo pagrindas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, kad nustatytų, ar schema vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta.

Jeigu aiškiai įrodoma, kad schemoje neįgyvendinti šio sprendimo priėmimą lėmę elementai, ir jeigu padaromas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas, Komisija gali panaikinti šį sprendimą

3 straipsnis

Šis sprendimas galioja penkerius metus.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(2)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.


4.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. birželio 3 d.

kuriuo pripažįstama, kad schema „KZR INiG System“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

(2014/325/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančią bei vėliau panaikinančią Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (1), ypač į jos 18 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (2), ypač į jos 7c straipsnio 6 dalį,

pasikonsultavusi su Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komitetu,

kadangi:

(1)

direktyvomis 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatomi biodegalų tvarumo kriterijai. Direktyvos 98/70/EB 7b ir 7c straipsniai ir IV priedas panašūs į Direktyvos 2009/28/EB 17 ir 18 straipsnius ir V priedą;

(2)

valstybės narės turėtų reikalauti, kad ūkio subjektai įrodytų, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus, kai Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais reikia atsižvelgti į biodegalus ir skystuosius bioproduktus;

(3)

jeigu ūkio subjektas pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Komisijos pripažintą savanorišką schemą, atsižvelgdama į pripažinimo sprendimo taikymo sritį valstybė narė neturėtų reikalauti, kad tiekėjas pateiktų papildomų atitikties tvarumo kriterijams įrodymų;

(4)

prašymas pripažinti, kad schema „KZR INiG System“ įrodoma, jog biodegalų siuntos atitinka Direktyvoje 98/70/EB ir Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus, Komisijai buvo pateiktas 2012 m. liepos 17 d. Priimta schemos versija buvo pateikta 2013 m. gruodžio 17 d. Schema taikoma žaliavoms, kurios užaugintos ir kurių derlius nuimtas ES, taip pat atliekoms ir liekanoms iš ES. Schema apima visą tiekimo grandinę nuo žaliavų gamybos iki biodegalų paskirstymo. Pripažinta schema turėtų būti paskelbta skaidrumo platformoje, sukurtoje pagal Direktyvą 2009/28/EB;

(5)

įvertinus schemą „KZR INiG System“ nustatyta, kad ja tinkamai atsižvelgiama į Direktyvoje 98/70/EB ir Direktyvoje 2009/28/EB nustatytus tvarumo kriterijus ir kad joje taikoma masės balanso metodika, atitinkanti Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

(6)

įvertinus schemą „KZR INiG System“ nustatyta, kad ji atitinka tinkamus patikimumo, skaidrumo ir nepriklausomo audito standartus, taip pat Direktyvos 98/70/EB IV priede ir Direktyvos 2009/28/EB V priede nustatytus metodikos reikalavimus;

(7)

schema „KZR INiG System“ įvertinta remiantis šio Komisijos įgyvendinimo sprendimo priėmimo metu galiojančiais teisės aktais. Jei būtų padaryta susijusių teisinio pagrindo pakeitimų, Komisija įvertins schemą, kad nustatytų, ar ja vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Schema „KZR INiG System“ (toliau – schema), kurios pripažinimo prašymas Komisijai pateiktas 2013 m. gruodžio 17 d., galima įrodyti, kad biodegalų siuntos atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytus tvarumo kriterijus.

Schemoje taip pat pateikiami tikslūs duomenys Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnio 2 dalies ir Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 2 dalies taikymo tikslais.

Schemą galima naudoti siekiant įrodyti, kad laikomasi Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 2009/28/EB 18 straipsnio 1 dalies nuostatų.

2 straipsnis

Jeigu po šio sprendimo priėmimo schemos turinys pakeičiamas taip, kad gali pasikeisti šio sprendimo priėmimo pagrindas, apie tokius pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai. Komisija įvertina pakeitimus, apie kuriuos jai pranešta, kad nustatytų, ar schema vis dar tinkamai atsižvelgiama į tvarumo kriterijus, dėl kurių ji buvo pripažinta.

Jeigu aiškiai įrodoma, kad schemoje neįgyvendinti šio sprendimo priėmimą lėmę elementai, ir jeigu padaromas didelis struktūrinis tų elementų pažeidimas, Komisija gali panaikinti šį sprendimą

3 straipsnis

Šis sprendimas galioja penkerius metus.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

(2)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.