ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 147

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gegužės 17d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 518/2014, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 ir (ES) Nr. 812/2013 dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo internete ( 1 )

1

 

*

2014 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatos dėl didelių siuntų, prieskonių ir maisto papildų ėminių ėmimo metodų, toksinų T-2 bei HT-2 ir citrinino analizės metodų taikymo kriterijų ir analizės atrankinės patikros metodų ( 1 )

29

 

*

2014 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 520/2014, kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikras 2013 m. nepanaudotas žvejybos kvotų kiekis pridedamas prie 2014 m. kvotų

44

 

 

2014 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 521/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

68

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/285/BUSP

 

*

2014 m. gegužės 13 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUTM Mali/2/2014 dėl pritarimo trečiųjų valstybių indėliams į Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/ES

 

*

2014 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo ( 1 )

71

 

 

2014/287/ES

 

*

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų ir jų narių steigimo bei vertinimo kriterijai ir lengvesnių sąlygų keistis informacija bei praktinėmis žiniomis apie tokių tinklų steigimą ir vertinimą sudarymo kriterijai ( 1 )

79

 

 

2014/288/ES

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi standartiniai tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų, kurias bendrai finansuoja Sąjunga, vykdymo ataskaitų rengimo reikalavimai ir panaikinamas Sprendimas 2008/940/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/ES

 

*

2014 m. gegužės 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti veikliųjų medžiagų pinoksadeno ir meptildinokapo laikinųjų registracijų galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 30559)  ( 1 )

114

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2014/290/ES

 

*

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos ES ir Čilės asociacijos komitete dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, XII priedo, kuriame nustatyti Čilės subjektų, kurie vykdo pirkimus pagal IV dalies IV antraštinės dalies (Viešieji pirkimai) nuostatas, sąrašai, pakeitimo

116

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

17.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 518/2014

2014 m. kovo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 ir (ES) Nr. 812/2013 dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo internete

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 7 ir 10 straipsnius,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad su energija susijusių gaminių ženklinimo tvarką nustatytų Komisija deleguotaisiais teisės aktais, kuriuose numatytomis priemonėmis būtų užtikrinta, kad būsimiems galutiniams naudotojams būtų pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje nurodyta informacija, kai gaminiai parduodami nuotoliniu būdu, įskaitant pardavimą paštu, naudojant katalogus, internetu arba telemarketingo priemonėmis;

(2)

pagal galiojančius reikalavimus informacija etiketėje turi būti pateikiama tam tikra eilės tvarka, kai gaminiais prekiaujama nuotoliniu būdu. Tačiau nereikalaujama rodyti pačią etiketę arba vardinių parametrų lentelę. Todėl paveikiamos galutinių naudotojų galimybės priimti informacija geriau pagrįstus pirkimo sprendimus, kai gaminiais prekiaujama nuotoliniu būdu, nes tokie naudotojai negali vadovautis spalvine etiketės skale, jie neinformuojami, kuri gaminių grupės energijos vartojimo efektyvumo klasė yra geriausia, ir negauna papildomos vardinių parametrų lentelėje pateikiamos informacijos;

(3)

internetinėmis nuotolinės prekybos priemonėmis parduodamų su energija susijusių gaminių dalis tampa vis reikšmingesnė. Internetu parduodamų gaminių etiketes ir vardinių parametrų lenteles galima rodyti neužkrovus papildomos administracinės naštos. Todėl internetu gaminius parduodantys prekiautojai turėtų rodyti etiketę ir vardinių parametrų lentelę;

(4)

kad etiketė ir vardinių parametrų lentelė būtų rodoma internete, tiekėjai turėtų prekiautojams pateikti kiekvieno su energija susijusio gaminio modelio elektroninį etiketės ir vardinių parametrų lentelės variantą, t. y. etiketę ir vardinių parametrų lentelę pateikti interneto svetainėje, iš kurios jas galėtų atsisiųsti prekiautojai;

(5)

kad šio reglamento reikalavimai būtų įgyvendinami pagal įprastus verslo ciklus, tiekėjai turėtų būti įpareigoti pateikti tik naujų ir modernizuotų modelių elektroninę etiketę ir vardinių parametrų lentelę, t. y. tų, kurių modelio identifikatorius yra naujas. Esamų modelių elektroninė etiketė ir gaminio vardinių parametrų lentelė turėtų būti pateikiamos savanoriškai;

(6)

etiketei ir vardinių parametrų lentelei parodyti šalia gaminio gali reikėti daugiau vietos ekrane, todėl turėtų būti leidžiama etiketę ir lentelę rodyti įdėtiniame rodinyje;

(7)

todėl Komisijos deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1059/2010 (2), (ES) Nr. 1060/2010 (3), (ES) Nr. 1061/2010 (4), (ES) Nr. 1062/2010 (5), (ES) Nr. 626/2011 (6), (ES) Nr. 392/2012 (7), (ES) Nr. 874/2012 (8), (ES) Nr. 665/2013 (9), (ES) Nr. 811/2013 (10) ir (ES) Nr. 812/2013 (11) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1059/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių indaplovių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių indaplovių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių indaplovių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių indaplovių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitinėmis indaplovėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV priedą tiekėjo pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento I priedą įrašomas naujas VIII priedas.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių šaldymo aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių šaldymo aparatų modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių šaldymo aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių šaldymo aparatų modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitiniais šaldymo aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal V priedą tiekėjų pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos X priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento II priedą įrašomas naujas X priedas.

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių skalbyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių skalbyklių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių skalbyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų buitinių skalbyklių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitinėmis skalbyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV priedą tiekėjų pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento III priedą įrašomas naujas VIII priedas.

4 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno televizijos aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede.. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų televizijos aparatų modelių elektroninė etiketė;“;

b)

1 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno televizijos aparatų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų televizijos aparatų modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant televizijos aparatais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjo pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies f ir g punktus buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos IX priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento IV priedą įrašomas naujas IX priedas.

5 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 626/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis h punktas:

„h)

laikantis II priede nustatytų energijos vartojimo efektyvumo klasių, prekiautojams pateikiama kiekvieno oro kondicionierių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų oro kondicionierių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

1 dalyje įrašomas šis i punktas:

„i)

prekiautojams pateikiama kiekvieno oro kondicionierių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų oro kondicionierių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant oro kondicionieriais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal IV ir VI priedus tiekėjo pateikta informacija. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies h ir i punktus buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos IX priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento V priedą įrašomas naujas IX priedas.

6 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 392/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių būgninių džiovyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų būgninių džiovyklių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno buitinių būgninių džiovyklių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų būgninių džiovyklių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant buitinėmis būgninėmis džiovyklėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal šio reglamento IV priedą tiekėjų pateikta informacija, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio f ir g dalis buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento VI priedą įrašomas naujas VIII priedas.

7 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 874/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno lempų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priedo 1 punkte. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų lempų modelių elektroninė etiketė.“;

b)

2 dalyje įrašomas šis e punktas:

„e)

prekiautojams pateikiama kiekvieno šviestuvų modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priedo 2 punkte. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų šviestuvų modelių elektroninė etiketė.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

kiekvienas modelis, kurį siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis savininkas negali apžiūrėti, būtų pateikiamas su informacija, kurią pagal IV priedą pateikia tiekėjai. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies f punktą buvo pateikta elektroninė etiketė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“;

b)

2 dalyje įrašomas šis d punktas:

„d)

prie kiekvieno modelio, kurį pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma siūloma internetu ir kurio elektroninė etiketė buvo pateikta pagal 3 straipsnio 2 dalies e punktą, būtų pateikiama VIII priede nustatyta etiketė.“

3)

Pagal šio reglamento VII priedą įrašomas naujas VIII priedas.

8 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 665/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno dulkių siurblio modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos II priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų dulkių siurblių modelių elektroninė etiketė;“;

b)

1 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno dulkių siurblių modelio, kuris su nauju modelio identifikatoriumi pateikiamas rinkai nuo 2015 m. sausio 1 d., elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta III priede. Prekiautojams gali būti pateikiama ir kitų dulkių siurblių modelių elektroninė vardinių parametrų lentelė.“

2)

4 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant dulkių siurbliais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal šio reglamento V priedą tiekėjų pateikta informacija, kaip nurodyta Direktyvos 2010/30/ES 7 straipsnyje. Kai tokie pasiūlymai teikiami internetu ir pagal 3 straipsnio 1 dalies f ir g punktus buvo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, vietoje šios nuostatos taikomos VIII priedo nuostatos;“.

3)

Pagal šio reglamento VIII priedą įrašomas naujas VIII priedas.

9 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 811/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

b)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 1 punkte; taikant šį reikalavimą patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.“;

c)

1 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

d)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

e)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 2 punkte; taikant šį reikalavimą kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.“;

f)

2 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

g)

3 dalyje įrašomas šis c punktas:

„c)

prekiautojams pateikiama kiekvieno temperatūros reguliatorių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 3 punkte.“;

h)

4 dalyje įrašomas c punktas:

„c)

prekiautojams pateikiama kiekvieno saulės energijos įrenginių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 4 punkte.“;

i)

5 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

j)

5 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno patalpų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 5 punkte.“;

k)

6 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 ir 2 punktuose nustatytas sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo klases ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 4 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

l)

6 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno kombinuotųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 6 punkte.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant patalpų šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant kombinuotaisiais šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“;

c)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“;

d)

4 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 4 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus, kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos IX priedo nuostatos;“.

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IX priedą.

4)

Pagal šio reglamento IX priedą įrašomas naujas IX priedas.

10 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) Nr 812/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 812/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

b)

1 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 1 punkte; taikant šį reikalavimą vandens šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.“;

c)

1 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

d)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų, atitinkančių II priedo 2 punkte nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

e)

2 dalies pirmoje pastraipoje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 2 punkte.“;

f)

2 dalyje įrašoma ši pastraipa:

„Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų, atitinkančių II priedo 2 punkte nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.“;

g)

3 dalyje įrašomas šis c punktas:

„c)

prekiautojams pateikiama kiekvieno saulės energijos įrenginių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 3 punkte.“;

h)

4 dalyje įrašomas šis f punktas:

„f)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;“;

i)

4 dalyje įrašomas šis g punktas:

„g)

prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 4 punkte.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant vandens šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant karšto vandens talpyklomis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;“;

c)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

prekiaujant vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;“.

3)

VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento X priedą.

4)

Pagal šio reglamento X priedą įrašomas naujas X priedas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1059/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 1).

(3)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 17).

(4)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 47).

(5)  2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant televizijos aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus (OL L 314, 2010 11 30, p. 64).

(6)  2011 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 178, 2011 7 6, p. 1).

(7)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 392/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 123, 2012 5 9, p. 1).

(8)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 874/2012, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant elektros lempų ir šviestuvų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 258, 2012 9 26, p. 1).

(9)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 192, 2013 7 13, p. 1).

(10)  2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/30/ES nuostatos dėl patalpų šildytuvų, kombinuotųjų šildytuvų, patalpų šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų, taip pat kombinuotojo šildytuvo, temperatūros reguliatoriaus ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo (OL L 239, 2013 9 6, p. 1).

(11)  2013 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus (OL L 239, 2013 9 6, p. 83).


I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1059/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priedo 2 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1060/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis X priedas:

„X PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga II priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


III PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1061/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priedo 2 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


IV PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1062/2010 priedų pakeitimai

Įrašomas šis IX priedas:

„IX PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga V priedo 5 punkte nustatytam dydžiui.Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gamino kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


V PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 626/2011 priedų pakeitimai

Įrašomas šis IX priedas:

„IX PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 4–6 dalyse nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies h punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies i punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


VI PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 392/2012 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priedo 4 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


VII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 874/2012 priedų pakeitimai

Įrašomas šis VIII priedas:

„VIII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–4 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies f punkto arba 3 straipsnio 2 dalies e punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga I priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis, paskui – informacijos apie gaminio kainą objektai;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.“


VIII PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 665/2013 priedų pakeitimai

Įrašomas VII priedas:

„VII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies f punkto reikalavimus atitinkanti reikiama etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga II priedo 3 punkte nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


IX PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 priedų pakeitimai

a)

VI priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus apžiūrą internete“

b)

Įrašomas šis IX priedas:

„IX PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti arba, komplekto atveju, pagal tiekėjų pateiktas 3 straipsnio reikalavimus atitinkančias etiketes ir gaminio vardinių parametrų lenteles užpildyta reikiama etiketė. Jei rodomas gaminys ir komplektas, tačiau nurodyta tik komplekto kaina, rodoma tik komplekto etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio arba komplekto kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio arba komplekto vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


X PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 priedų pakeitimai

a)

VI priedo pavadinimas pakeičiamas taip:

„Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus apžiūrą internete“

b)

Įrašomas šis X priedas:

„X PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1.

Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2.

Pagal 3 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti arba, komplekto atveju, pagal tiekėjų pateiktas 3 straipsnio reikalavimus atitinkančias etiketes ir gaminio vardinių parametrų lenteles užpildyta reikiama etiketė. Jei rodomas gaminys ir komplektas, tačiau nurodyta tik komplekto kaina, rodoma tik komplekto etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3.

Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a)

yra etiketėje pavaizduoto gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b)

kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c)

paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

Image

4.

Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a)

rodinio mechanizme prie gaminio arba komplekto kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b)

paveikslėlis yra susietas su etikete;

c)

etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d)

etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e)

jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f)

etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g)

jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5.

Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio arba komplekto vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.“


17.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2014

2014 m. gegužės 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatos dėl didelių siuntų, prieskonių ir maisto papildų ėminių ėmimo metodų, toksinų T-2 bei HT-2 ir citrinino analizės metodų taikymo kriterijų ir analizės atrankinės patikros metodų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatomos didžiausios tam tikrų mikotoksinų konkrečiuose maisto produktuose ribinės vertės;

(2)

ėminių ėmimas itin svarbus siekiant tiksliai nustatyti mikotoksinų, kurie siuntoje pasiskirstę nevienodai, kiekį. Todėl būtina nustatyti kriterijus, kuriuos turėtų atitikti ėminių ėmimo metodai;

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 401/2006 (3) nustatyti ėminių ėmimui siekiant kontroliuoti mikotoksinų kiekį taikomi kriterijai;

(4)

reikia iš dalies pakeisti prieskonių ėminių ėmimo taisykles, kad būtų atsižvelgta į dalelių dydžio skirtumus, dėl kurių mikotoksinų teršalai prieskoniuose pasiskirsto nevienodai. Be to, tikslinga nustatyti didelių siuntų ėminių ėmimo taisykles siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje reikalavimai būtų vykdomi vienodai. Taip pat tikslinga aiškiai nurodyti, koks metodas turi būti taikomas imant obuolių sulčių ėminius;

(5)

toksinų T-2 ir HT-2 analizės metodo taikymo kriterijus reikia atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technologijų pažangą. Citrinino analizės metodo taikymo kriterijai turi būti nustatyti atsižvelgiant į didžiausią leidžiamą citrinino kiekį maisto papilduose, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai;

(6)

atliekant mikotoksinų analizę vis dažniau taikomi atrankinės patikros metodai. Tikslinga nustatyti kriterijus, kuriuos turi atitikti reglamentavimo tikslu taikytini atrankinės patikros metodai;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 401/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

B dalyje 1 išnaša pakeičiama taip:

„1.

Tokių siuntų ėminiai imami laikantis L dalyje nustatytų taisyklių. Didelių siuntų ėminių ėmimo gairės išdėstytos rekomendaciniame dokumente, pateiktame interneto svetainėje http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf

Siekiančių užtikrinti atitiktį teisės aktų nuostatoms maisto tvarkymo subjektų taikomos standartą EN ISO 24333:2009 arba GAFTA ėminių ėmimo taisykles Nr. 124 atitinkančios ėminių ėmimo taisyklės yra lygiavertės L dalyje nustatytoms ėminių ėmimo taisyklėms.

Jei siuntų ėminiai imami Fusarium toksinams nustatyti, siekiančių užtikrinti atitiktį teisės aktų nuostatoms maisto tvarkymo subjektų taikomos standartą EN ISO 24333:2009 arba GAFTA ėminių ėmimo taisykles Nr. 124 atitinkančios ėminių ėmimo taisyklės yra lygiavertės B dalyje nustatytoms ėminių ėmimo taisyklėms.“

b)

B.2 dalyje 1 lentelė pakeičiama šia lentele:

„1 lentelė

Siuntų padalijimas į siuntų dalis atsižvelgiant į produktą ir siuntos masę

Prekė

Siuntos masė (t)

Siuntos dalių masė arba skaičius

Pavienių ėminių skaičius

Jungtinio ėminio masė (kg)

Grūdai ir grūdų produktai

> 300 ir < 1 500

3 siuntos dalys

100

10

≥ 50 ir ≤ 300

100 tonų

100

10

< 50

3–100 (4)

1–10

c)

B.3 dalyje pirma įtrauka papildoma šiuo paskutiniu sakiniu:

„Siuntų, kurių masė > 500 t, pavienių ėminių skaičius nustatytas I priedo L.2 dalyje.“

d)

D.2 dalyje po pirmojo sakinio įterpiamas šis sakinys:

„Šis ėminių ėmimo metodas taip pat taikomas siekiant oficialiai kontroliuoti didžiausią leidžiamą ochratoksino A, aflatoksino B1 ir bendrą aflatoksinų kiekį prieskoniuose, kurių dalelės santykinai didelės (panašaus dydžio kaip žemės riešutai arba didesnės, pvz., muskato riešutai).“

e)

E dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Šis ėminių ėmimo metodas taip pat taikomas siekiant oficialiai kontroliuoti didžiausią leidžiamą ochratoksino A, aflatoksino B1 ir bendrą aflatoksinų kiekį prieskoniuose, išskyrus tuos, kurių dalelės santykinai didelės (nevienodas mikotoksinų teršalų pasiskirstymas).“

f)

I dalies antraštė ir pirmas sakinys pakeičiami taip:

„I.   KIETŲJŲ OBUOLIŲ PRODUKTŲ ĖMINIŲ ĖMIMO METODAS

Šis ėminių ėmimo metodas taikomas siekiant oficialiai kontroliuoti didžiausią leidžiamą patulino kiekį kietuosiuose obuolių produktuose, įskaitant kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus kietuosius obuolių produktus.“

g)

I.1 dalies antroje pastraipoje išbraukiami šie sakiniai:

„Jeigu tiriami skysti produktai, siunta gerai sumaišoma rankiniu arba mechaniniu būdu prieš pat imant ėminius. Tuomet galima numanyti, kad toje siuntoje patulinas yra pasiskirstęs tolygiai. Todėl iš siuntos pakanka paimti tris pavienius ėminius, sudarysiančius jungtinį ėminį.“

h)

Įterpiamos šio reglamento I priede nustatytos naujos L ir M dalys.

2.

II priedo 4.2 dalis „Bendrieji reikalavimai“, 4.3 dalis „Specialieji reikalavimai“ ir 4.4 dalis „Matavimo neapibrėžties nustatymas, regeneravimo apskaičiavimas ir rezultatų pateikimas“ pakeičiami šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL L 70, 2006 3 9, p. 12).

(4)  Atsižvelgiant į siuntos masę, žr. 2 lentelę.“


I PRIEDAS

„L.   LABAI DIDELIŲ SIUNTŲ ARBA SIUNTŲ, LAIKOMŲ AR GABENAMŲ TAIP, KAD PAIMTI ĖMINIŲ IŠ VISOS SIUNTOS NEĮMANOMA, ĖMINIŲ ĖMIMO METODAS

L.1.   Bendrieji principai

Jeigu siunta gabenama ar laikoma taip, kad pavienių ėminių iš visos siuntos paimti neįmanoma, tokių siuntų ėminius reikėtų imti, kai siunta juda srautu (dinaminis ėminių ėmimas).

Maistui laikyti skirtus didelius sandėlius eksploatuojančius veiklos vykdytojus reikėtų paskatinti sandėlyje sumontuoti įrangą, kad būtų galima (automatiškai) imti ėminius iš visos sandėlyje laikomos siuntos.

Taikant šioje L dalyje numatytas ėminių ėmimo procedūras, apie ėminių ėmimo procedūrą maisto tvarkymo subjektui arba jo atstovui turėtų būti pranešama. Jei maisto tvarkymo subjektui arba jo atstovui dėl ėminių ėmimo procedūros kyla abejonių, maisto tvarkymo subjektas arba jo atstovas savo lėšomis sudaro kompetentingai institucijai sąlygas imti ėminius iš visos siuntos.

Imti siuntos dalies ėminius leidžiama, jeigu dalis, iš kurios imami ėminiai, sudaro bent 10 % siuntos, kurios ėminiai turi būti imami, kiekio. Jeigu paimti tos pačios klasės arba taip pat aprašyto maisto siuntos dalies ėminiai ir nustatyta, kad jie neatitinka Sąjungos reikalavimų, tokia laikoma visa siunta, nebent vėliau išsamiai įvertinus nerandama įrodymų, kad kita siuntos dalis neatitinka reikalavimų.

Imant ėminius iš labai didelių siuntų arba siuntų, gabenamų ar laikomų taip, kad paimti ėminių iš visos siuntos neįmanoma, taikomos kitose šio priedo dalyse išdėstytos atitinkamos nuostatos, pvz., dėl pavienio ėminio svorio.

L.2.   Iš labai didelių siuntų paimtinų pavienių ėminių skaičius

Jei kiekis, iš kurio imami ėminiai, didelis (> 500 tonų), paimtinų pavienių ėminių skaičius = 100 pavienių ėminių + √tonų. Tačiau jei siunta mažesnė nei 1 500 tonų ir ją galima padalyti į siuntos dalis pagal B dalyje pateiktą 1 lentelę ir jei siuntos dalis galima fiziškai atskirti, pavienių ėminių turi būti imama tiek, kiek nurodyta B dalyje.

L.3.   Laivu gabenamos didelės siuntos

L.3.1.   Dinaminis laivu gabenamų didelių siuntų ėminių ėmimas

Didelių siuntų laivuose ėminius geriausia imti, kai produktas juda srautu (dinaminis ėminių ėmimas).

Ėminiai turi būti imami iš kiekvieno triumo (talpyklos, kurią galima fiziškai atskirti). Tačiau triumai iš dalies ištuštinami vienas po kito, taigi krovinį perkėlus į saugyklas pradinio fizinio atskyrimo nebelieka. Todėl ėminiai gali būti imami atsižvelgiant į pradinį fizinį atskyrimą arba į atskyrimą krovinį perkėlus į saugyklas.

Kroviniui iškrauti iš laivo gali prireikti kelių dienų. Paprastai ėminiai turi būti imami reguliariais intervalais per visą iškrovimo laiką. Tačiau ne visada įmanoma ar tikslinga užtikrinti, kad valstybinis inspektorius visą iškrovimo laiką būtų vietoje ir galėtų paimti ėminius. Todėl leidžiama imti siuntos dalies (kiekio, iš kurio imami ėminiai) ėminius. Pavienių ėminių skaičius nustatomas atsižvelgiant į kiekio, iš kurio imami ėminiai, dydį.

NET jei oficialus ėminys imamas automatiškai, inspektoriui dalyvauti būtina. Tačiau jei ėminiai automatiškai imami vadovaujantis iš anksto nustatytais parametrais, kurių imant ėminius pakeisti negalima, o pavieniai ėminiai surenkami į plombuojamą talpyklą ir taip užtikrinama apsauga nuo bet kokio galimo sukčiavimo, inspektorius privalo dalyvauti tik ėminių ėmimo pradžioje, kiekvieną kartą, kai reikia pakeisti ėminių talpyklą, ir ėminių ėmimo pabaigoje.

L.3.2.   Statinis laivu gabenamų siuntų ėminių ėmimas

Imant ėminius statiniu būdu turi būti taikoma tokia pati procedūra, kokia yra numatyta iš viršaus pasiekiamoms saugykloms (silosinėms) (žr. L.5.1 punktą).

Ėminiai turi būti imami iš pasiekiamos (iš viršaus) siuntos ar triumo dalies. Pavienių ėminių skaičius nustatomas atsižvelgiant į kiekio, iš kurio imami ėminiai, dydį.

L.4.   Sandėliuose laikomų didelių siuntų ėminių ėmimas

Ėminiai turi būti imami iš pasiekiamos siuntos dalies. Pavienių ėminių skaičius nustatomas atsižvelgiant į kiekio, iš kurio imami ėminiai, dydį.

L.5.   Ėminių ėmimas iš saugyklų (silosinių)

L.5.1.   Ėminių ėmimas iš silosinių, (lengvai) pasiekiamų iš viršaus

Ėminiai turi būti imami iš pasiekiamos siuntos dalies. Pavienių ėminių skaičius nustatomas atsižvelgiant į kiekio, iš kurio imami ėminiai, dydį.

L.5.2.   Ėminių ėmimas iš silosinių, nepasiekiamų iš viršaus (uždarų silosinių)

L.5.2.1.   Iš viršaus nepasiekiamos (uždaros) didesnės nei 100 tonų silosinės

Tokiose silosinėse laikomo maisto ėminių statiniu būdu imti negalima. Todėl jei reikia paimti silosinėje laikomo maisto ėminį, o siuntos negalima pajudinti, turi būti susitarta su veiklos vykdytoju, kad jis inspektoriui praneš, kada silosinės turinys bus iš dalies ar visiškai iškraunamas, kad ėminius būtų galima paimti maisto produktams judant srautu.

L.5.2.2.   Iš viršaus nepasiekiamos (uždaros) mažesnės nei 100 tonų silosinės

Priešingai nei nurodyta L.1 punkto dalyje išdėstytoje nuostatoje (dalis, iš kurios imami ėminiai, sudaro bent 10 %), taikant ėminių ėmimo procedūrą į talpyklą paimamas 50–100 kg kiekis ir iš jo imamas ėminys. Jungtinio ėminio dydis priklauso nuo visos siuntos dydžio, o pavienių ėminių skaičius yra susijęs su ėminiams imti į talpyklą paimtu silosinėje laikyto maisto kiekiu.

L.6.   Dideliuose uždaruose konteineriuose laikomų piltinių maisto produktų ėminių ėmimas

Tokių siuntų ėminius dažnai galima imti tik siuntas iškraunant. Tam tikrais atvejais krovinio neįmanoma iškrauti importo ar kontrolės punkte, todėl ėminiai turėtų būti imami krovinį iškraunant iš konteinerių. Veiklos vykdytojas turi pranešti inspektoriui, kur ir kada krovinys iškraunamas iš konteinerių.

M.   MAISTO PAPILDŲ, KURIŲ PAGRINDINĖ SUDEDAMOJI DALIS – RAUDONOSIOMIS MIELĖMIS MONASCUS PURPUREUS FERMENTUOTI RYŽIAI, ĖMINIŲ ĖMIMO METODAS

Šis ėminių ėmimo metodas taikomas siekiant oficialiai kontroliuoti didžiausią leidžiamą citrinino kiekį maisto papilduose, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai.

Ėminių ėmimo procedūra ir imties dydis

Ėminių ėmimo procedūra grindžiama prielaida, kad maisto papildai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai, parduodami dažniausiai 30–120 kapsulių mažmeninės prekybos pakuotėmis.

Siuntos dydis (mažmeninės prekybos pakuočių skaičius)

Ėminiams paimtinų mažmeninės prekybos pakuočių skaičius

Imties dydis

1–50

1

Visos kapsulės

51–250

2

Visos kapsulės

251–1 000

4

Pusė kiekvienos ėminiams paimtos mažmeninės prekybos pakuotės kapsulių

> 1 000

4 + 1 mažmeninės prekybos pakuotės 1 000-čiui mažmeninės prekybos pakuočių (daugiausia 25 mažmeninės prekybos pakuotės)

≤ 10 mažmeninės prekybos pakuočių – pusė kiekvienos mažmeninės prekybos pakuotės kapsulių

> 10 mažmeninės prekybos pakuočių – iš kiekvienos mažmeninės prekybos pakuotės paimamas vienodas skaičius kapsulių, kad imtis atitiktų 5 mažmeninės prekybos pakuočių turinį“


II PRIEDAS

„4.2.   Bendrieji reikalavimai

Maisto kontrolei taikomi patvirtinamieji analizės metodai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 882/2004 III priedo 1 ir 2 punktų nuostatas.

4.3.   Specialieji reikalavimai

4.3.1.   Specialieji patvirtinamųjų metodų reikalavimai

4.3.1.1.   Metodo taikymo kriterijai

Prireikus rekomenduojama taikyti visapusiškai patvirtintus patvirtinamuosius metodus (t. y. tarplaboratoriniais atitinkamų matricų tyrimais patvirtintus metodus), jei tokių yra. Galima taikyti ir kitus tinkamus patvirtintus patvirtinamuosius metodus (pvz., naudojant atitinkamas dominančios prekių grupės matricas savoje laboratorijoje patvirtintus metodus), jei jie atitinka toliau pateiktose lentelėse nustatytus metodo taikymo kriterijus.

Jei įmanoma, patvirtinant savoje laboratorijoje patvirtintus metodus naudojama sertifikuotoji pamatinė medžiaga.

a)

Aflatoksinų analizės metodo taikymo kriterijai

Kriterijus

Koncentracijos ribos

Rekomenduojama vertė

Didžiausia leidžiama vertė

Tuštieji bandymai

Visos

Nedidelė

 

 

 

 

Išgava – aflatoksinas M1

0,01–0,05 μg/kg

60–120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70–110 %

 

 

 

 

 

Išgava – aflatoksinai B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50–120 %

 

 

1–10 μg/kg

70–110 %

 

 

> 10 μg/kg

80–110 %

 

 

 

 

 

Atkuriamumo RSDR

Visos

Apskaičiuotoji pagal Horwitzo lygtį (*), (**)

Dukart didesnė už apskaičiuotąją pagal Horwitzo lygtį (*),(**)

Atkuriamumo RSDr gali būti apskaičiuotas iš 0,66 padauginus dominančios koncentracijos atkuriamumo RSDR

Pastaba

Vertės taikytinos ir B1, ir B1 + B2 + G1 + G2 sumai.

Jeigu reikia nurodyti atskirų aflatoksinų sumą (B1 + B2 + G1 + G2), kiekvieno iš jų atsakas į analizės sistemą turi būti žinomas arba ekvivalentiškas.

b)

Ochratoksino A analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Ochratoksinas A

RSDr (%)

RSDR (%)

Išgava (%)

< 1

≤ 40

≤ 60

50–120

≥ 1

≤ 20

≤ 30

70–110

c)

Patulino analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Patulinas

RSDr (%)

RSDR (%)

Išgava (%)

< 20

≤ 30

≤ 40

50–120

20–50

≤ 20

≤ 30

70–105

> 50

≤ 15

≤ 25

75–105

d)

Deoksinivalenolio analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Deoksinivalenolis

RSDr (%)

RSDR (%)

Išgava (%)

> 100 – ≤ 500

≤ 20

≤ 40

60–110

> 500

≤ 20

≤ 40

70–120

e)

Zearalenono analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Zearalenonas

RSDr (%)

RSDR (%)

Išgava (%)

≤ 50

≤ 40

≤ 50

60–120

> 50

≤ 25

≤ 40

70–120

f)

Fumonizinų B1 ir B2 (atskirai) analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Fumonizinai B1 ir B2 (atskirai)

RSDr (%)

RSDR (%)

Išgava (%)

≤ 500

≤ 30

≤ 60

60–120

> 500

≤ 20

≤ 30

70–110

g)

Toksinų T-2 ir HT-2 (atskirai) analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Toksinai T-2 ir HT-2 (atskirai)

RSDr (%)

RSDR (%)

Išgava (%)

15–250

≤ 30

≤ 50

60–130

> 250

≤ 25

≤ 40

60–130

h)

Citrinino analizės metodo taikymo kriterijai

Kiekis

(μg/kg)

Citrininas

RSDr (%)

Rekomenduojamas RSDR (%)

Didžiausias leidžiamas RSDR (%)

Išgava (%)

Visas

0,66 RSDR

Apskaičiuotoji pagal Horwitzo lygtį (*) (**)

Dukart didesnė už apskaičiuotąją pagal Horwitzo lygtį (*) (**)

70–120

i)

Pastabos dėl mikotoksinų analizės metodų taikymo kriterijų

Taikomų metodų radimo ribos nenurodytos, nes pateiktos dominančių koncentracijų glaudumo vertės.

Glaudumo vertės apskaičiuojamos pagal Horwitzo lygtį, visų pirma pirminę Horwitzo lygtį (kai koncentracija yra 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) (*) ir pakeistąją Horwitzo lygtį (kai koncentracija yra C < 1,2 × 10–7) (**).

(*)

Koncentracijoms 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138 taikoma Horwitzo lygtis:

RSDR = 2(1–0,5logC)

(nuoroda – W. Horwitz, L. R. Kamps, K. W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980 m., 63, 1344)

(**)

Koncentracijoms C < 1,2 × 10–7 taikoma pakeistoji Horwitzo lygtis (*):

RSDR = 22 %

(nuoroda – M. Thompson, Analyst, 2000 m, 125, p. 385–386)

čia:

RSDR – santykinis standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal atkuriamumo sąlygomis gautus rezultatus [(sR/) × 100],

C – koncentracijų santykis (t. y. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

Tai yra apibendrinta glaudumo apskaičiavimo lygtis, kuri, kaip nustatyta, nepriklauso nuo analitės ir matricos, o priklauso tik nuo koncentracijos, taikant daugumą įprastų analizės metodų.

4.3.1.2.   Tikslo atitikimo metodas

Siekiant įvertinti savoje laboratorijoje patvirtintų metodų tinkamumą oficialiai kontrolei atlikti, kaip alternatyvą galima taikyti tikslo atitikimo metodą (***). Rezultatų, gautų taikant oficialiai kontrolei atlikti tinkamus metodus, standartinė matavimo neapibrėžtis (u) turi būti mažesnė už didžiausią standartinę matavimo neapibrėžtį, apskaičiuotą pagal šią formulę:

Formula

čia:

Uf – didžiausia standartinė matavimo neapibrėžtis (μg/kg),

LOD – metodo radimo riba (μg/kg),

α – konstanta, skaitinis koeficientas, taikytinas atsižvelgiant į C vertę. Taikytinos vertės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje,

C – dominanti koncentracija (μg/kg).

Jeigu taikant analizės metodą gaunami rezultatai, kurių neapibrėžties matavimai yra mažesni už didžiausią standartinę neapibrėžtį, metodas laikomas taip pat tinkamu, kaip ir 4.3.1.1 punkte nurodytus taikymo kriterijus atitinkantis metodas.

Lentelė

Šiame punkte pateiktoje formulėje naudotinos α konstantos skaitinės reikšmės atsižvelgiant į dominančią koncentraciją

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

> 10 000

0,1

(***)

Nuoroda. M. Thompson ir R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006 m., 10, p. 471–478.

4.3.2.   Specialieji pusiau kiekybinių atrankinės patikros metodų reikalavimai

4.3.2.1.   Taikymo sritis

Reikalavimai taikomi imuniniu atpažinimu arba prisitvirtinimu prie receptorių grindžiamiems bioanalizės metodams (pvz., ELISA, diagnostinės juostelės, šoninio srauto įtaisai, imuniniai jutikliai) ir chromatografija arba tiesioginiu aptikimu naudojant masių spektrometriją grindžiamiems fizikiniams cheminiams metodams (pvz., masių spektrometrija aplinkos sąlygomis). Neatmetami ir kiti metodai (pvz., plonasluoksnė chromatografija), jeigu sukuriami signalai yra tiesiogiai susiję su dominančiais mikotoksinais ir galima taikyti toliau aprašytą principą.

Specialieji reikalavimai taikomi metodams, kurių matavimo rezultatas yra skaitinė reikšmė, pvz., diagnostinių juostelių skaitytuvo (santykinio) atsako, skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos signalo ir kt., ir kuriems taikomi įprastiniai statistiniai duomenys.

Reikalavimai netaikomi metodams, kuriais skaitinių reikšmių negaunama (pvz., tik tai, ar juostelė yra, ar jos nėra), – jiems būtini kitokie patvirtinimo metodai. Tokiems metodams taikomi specialieji reikalavimai išdėstyti 4.3.3 punkte.

Šiame dokumente aprašomos atrankinės patikros metodų patvirtinimo procedūros taikant tarplaboratorinį patvirtinimą, tarp laboratorijų patvirtinto metodo taikymo patikra ir vienos laboratorijos atliekamas atrankinės patikros metodo patvirtinimas.

4.3.2.2.   Terminai

Atrankinės patikros tikslinė koncentracija (STC) – dominanti koncentracija mikotoksinui ėminyje nustatyti. Siekiant patikrinti atitiktį reguliavimo tikslu nustatytoms ribinėms vertėms, STC lygi taikomam didžiausiam kiekiui. Jei siekiama kitų tikslų arba didžiausias kiekis nenustatytas, STC iš anksto nustatoma laboratorijoje.

Atrankinės patikros metodas – metodas, taikomas atrinkti ėminiams, kuriuose mikotoksinų kiekis, esant nustatytam tikrumui, viršija atrankinės patikros tikslinę koncentraciją (STC). Atliekant mikotoksinams nustatyti skirtą atrankinę patikrą atitinkančiu tikslus laikomas 95 % tikrumas. Atrankinės analizės rezultatas gali būti neigiamas arba įtartinas. Atrankinės patikros metodais galima pasiekti ekonomiškai efektyvų didelį ėminių ėmimo našumą, taigi padidėja tikimybė nustatyti naujų stiprų poveikį turinčių ir pavojų vartotojų sveikatai keliančių medžiagų naudojimo atvejų. Šie metodai grindžiami bioanalizės, skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos arba efektyviosios skysčių chromatografijos metodais. Ribinę vertę viršijantys ėminių rezultatai patikrinami – patvirtinamuoju metodu atliekama išsami pakartotinė pradinio ėminio analizė.

Neigiamas ėminys – ėminys, kuriame mikotoksinų kiekis, esant 95 % tikrumui (t. y. 5 % tikimybei, kad ėminiai bus klaidingai palaikyti neigiamais), yra mažesnis už STC.

Klaidingai neigiamas ėminys – ėminys, kuriame mikotoksinų kiekis didesnis už STC, tačiau jis pripažintas neigiamu.

Įtartinas ėminys (atrankinės patikros rezultatas teigiamas) – ribinį lygį (žr. toliau) viršijantis ėminys, kuriame mikotoksinų kiekis gali būti didesnis už STC. Gavus įtartiną rezultatą visada atliekama patvirtinamoji analizė siekiant neabejotinai identifikuoti mikotoksiną ir nustatyti jo kiekį.

Klaidingai įtartinas ėminys – įtartinu pripažintas neigiamas ėminys.

Patvirtinamieji metodai – metodai, kuriais gaunama visa informacija ar papildomos informacijos, pagal kurią galima neabejotinai identifikuoti mikotoksiną ir nustatyti jo kiekį dominančiu lygiu.

Ribinis lygis – atrankinės patikros metodu gautas atsakas, signalas ar koncentracija, kurią viršijęs ėminys laikomas įtartinu. Ribinis lygis nustatomas atliekant patvirtinimą ir atsižvelgiant į matavimo kintamumą.

Neigiamas kontrolinis (tuščiosios matricos) ėminys – ėminys, kuriame, kaip žinoma, nėra (1) atrankinės patikros būdu ieškotino mikotoksino, kai tai, pvz., yra anksčiau nustatyta taikant pakankamo jautrumo patvirtinamąjį metodą. Jei tuščiųjų ėminių gauti neįmanoma, galima naudoti medžiagą, kurioje yra mažiausias nustatomas kiekis, jei remiantis tuo kiekiu galima daryti išvadą, kad atrankinės patikros metodas atitinka tikslą.

Teigiamas kontrolinis ėminys – ėminys, kuriame mikotoksino kiekis atitinka atrankinės patikros tikslinę koncentraciją, pvz., sertifikuotoji pamatinė medžiaga, žinomos sudėties medžiaga (pvz., tyrimų kokybės tikrinimo bandomoji medžiaga) arba patvirtinamuoju metodu kitaip pakankamai apibūdinta medžiaga. Jeigu tokių ėminių nėra, galima naudoti skirtingų užteršimo lygių ėminių mišinį arba laboratorijoje paruoštą ir pakankamai apibūdintą užterštą ėminį, jei galima įrodyti, kad užteršimo lygis patikrintas.

4.3.2.3.   Patvirtinimo procedūra

Patvirtinimu siekiama įrodyti, kad atrankinės patikros metodas atitinka tikslą. Dėl to nustatoma ribinė vertė, taip pat klaidingai neigiamų ir klaidingai įtartinų rezultatų dažnis. Šie du parametrai apima tokias metodo taikymo ypatybes kaip jautrumas, atrankumas ir glaudumas.

Atrankinės patikros metodai gali būti patvirtinti tarp laboratorijų arba vienos laboratorijos. Jeigu tam tikro mikotoksino, matricos ir STC derinio tarplaboratorinio patvirtinimo duomenų jau yra, pakanka, kad metodo taikymas būtų patikrintas metodą taikančioje laboratorijoje.

4.3.2.3.1.   Pirminis vienos laboratorijos atliekamas patvirtinimas

Mikotoksinai

Metodas patvirtinamas atskirai atsižvelgiant į kiekvieną mikotoksiną, kuriam nustatyti yra taikomas. Taikant bioanalizės metodus, kuriais gaunamas bendras tam tikros mikotoksinų grupės (pvz., aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2; fumonizinų B1 ir B2) atsakas, metodo taikymo srityje turi būti įrodytas taikomumas ir nurodyti bandymo apribojimai. Nemanoma, kad dėl nepageidaujamo kryžminio reaktyvumo (pvz., DON-3-glikozido, 3- arba 15-acetil-DON, kai DON taikomi imuniniu atsaku grindžiami metodai) padidėja tikslinių mikotoksinų klaidingai neigiamų rezultatų dažnis, tačiau gali padidėti klaidingai įtartinų rezultatų dažnis. Šis nepageidaujamas padidėjimas sumažinamas atliekant patvirtinamąją analizę, kuria siekiama neabejotinai identifikuoti mikotoksinus ir nustatyti jų kiekį.

Matricos

Pirminį patvirtinimą reikėtų atlikti atsižvelgiant į kiekvieną prekę arba, jei žinoma, kad metodas taikytinas daugeliui prekių, kiekvieną prekių grupę. Pastaruoju atveju iš tos grupės atrenkama viena tipinė atitinkama prekė (žr. A lentelę).

Ėminių rinkinys

Patvirtinimui reikia mažiausiai 20 skirtingų vienalyčių neigiamų kontrolinių ėminių ir 20 skirtingų vienalyčių teigiamų kontrolinių ėminių, kuriuose yra STC lygus mikotoksino kiekis, – jie analizuojami vidutinio glaudumo (RSDRi) sąlygomis per 5 skirtingas dienas. Pasirinktinai į patvirtinimo rinkinį galima įtraukti papildomus 20-ies ėminių, kuriuose yra kiti mikotoksino kiekiai, rinkinius, kad būtų galima įvertinti, kokiu mastu šiuo metodu galima nustatyti skirtingą mikotoksinų koncentraciją.

Koncentracija

Metodas turi būti patvirtintas naudojant kiekvieną įprastai taikant metodą naudojamą STC.

4.3.2.3.2.   Pirminis patvirtinimas atlikus tarplaboratorinius tyrimus

Patvirtinimas atlikus tarplaboratorinius tyrimus suteikiamas laikantis tarptautiniu mastu pripažįstamo tarplaboratorinių tyrimų protokolo (pvz., ISO 5725:1994 arba IUPAC Tarptautinio darniojo protokolo), pagal kurį reikalaujama įtraukti bent 8 skirtingose laboratorijose gautus galiojančius duomenis. Išskyrus tai, šis patvirtinimas nuo vienos laboratorijos atliekamo patvirtinimo skiriasi tik tuo, kad 20 ar daugiau prekės ir (arba) kiekio ėminių galima po lygiai padalyti dalyvaujančioms laboratorijoms taip, kad kiekvienai laboratorijai tektų bent po 2 ėminius.

4.3.2.4.   Ribinio lygio nustatymas ir tuščiųjų ėminių klaidingai įtartinų rezultatų dažnis

Reikiamiems parametrams apskaičiuoti remiamasi (santykiniu) neigiamų kontrolinių ėminių ir teigiamų kontrolinių ėminių atsaku.

Atrankinės patikros metodai, kurių atsakas proporcingas mikotoksinų koncentracijai

Atrankinės patikros metodams, kurių atsakas proporcingas mikotoksinų koncentracijai, taikoma ši lygtis:

Ribinė vertė = RSTC – t vertė0,05 * SDSTC

RSTC

vidutinis teigiamų kontrolinių ėminių atsakas (esant STC);

t vertė –

vienpusė t vertė, kai klaidingai neigiamų rezultatų dažnis yra 5 % (žr. B lentelę);

SDSTC

standartinis nuokrypis.Atrankinės patikros metodai, kurių atsakas atvirkščiai proporcingas mikotoksinų koncentracijai

Taip pat atrankinės patikros metodų, kurių atsakas atvirkščiai proporcingas mikotoksinų koncentracijai, ribinė vertė nustatoma taip:

Ribinė vertė = RSTC + t vertė0,05 * SDSTC

Taikant šią specialią t vertę ribinei vertei nustatyti, nustatomas numatytasis 5 % klaidingai neigiamų rezultatų dažnis.

Tikslo atitikimo įvertinimas

Neigiamų kontrolinių ėminių rezultatai naudojami atitinkamam klaidingai įtartinų rezultatų dažniui įvertinti. t vertė apskaičiuojama atitinkamai atsižvelgiant į tai, kad neigiamo kontrolinio ėminio rezultatas viršija ribinę vertę, taigi klaidingai laikomas įtartinu.

t vertė= (ribinė vertė – vidurkistuščiųjų ėminių)/SDtuščiųjų ėminiųtaikoma atrankinės patikros metodams, kurių atsakas proporcingas mikotoksinų koncentracijai,

arba

t vertė= (vidurkis tuščiųjų ėminių – ribinė vertė)/SDtuščiųjų ėminiųtaikoma atrankinės patikros metodams, kurių atsakas atvirkščiai proporcingas mikotoksinų koncentracijai.

Pagal gautą t vertę, grindžiamą remiantis bandymų skaičiumi apskaičiuotais laisvės laipsniais, vienpusio pasiskirstymo klaidingai įtartinų ėminių tikimybė gali būti apskaičiuojama (pvz., naudojantis skaičiuoklės funkcija „TDIST“) arba paimama iš t pasiskirstymo lentelės.

Atitinkama vienpusio t pasiskirstymo vertė rodo klaidingai įtartinų rezultatų dažnį.

Ši koncepcija išsamiai su pavyzdžiu aprašyta žurnale „Analytical and Bioanalytical Chemistry“ DOI 10.1007/s00216-013-6922-1.

4.3.2.5.   Metodo taikymo srities išplėtimas

4.3.2.5.1.   Taikymo srities išplėtimas įtraukiant kitus mikotoksinus

Į esamo atrankinės patikros metodo taikymo sritį įtraukus naujų mikotoksinų, metodą reikia visapusiškai patvirtinti siekiant įrodyti jo tinkamumą.

4.3.2.5.2.   Taikymo srities išplėtimas įtraukiant kitas prekes

Jei žinoma ar tikimasi, kad atrankinės patikros metodas taikytinas kitoms prekėms, turi būti patikrinta, ar jis galioja minėtoms kitoms prekėms. Jei nauja prekė priklauso prekių grupei (žr. A lentelę), į kurią atsižvelgiant pirminis patvirtinimas jau atliktas, pakanka riboto papildomo patvirtinimo. Tuo tikslu vidutinio glaudumo sąlygomis atliekama mažiausiai 10 vienalyčių neigiamų kontrolinių ėminių ir 10 vienalyčių teigiamų kontrolinių ėminių (esant STC) analizė. Visų teigiamų kontrolinių ėminių rezultatai turi viršyti ribinę vertę. Jei šio kriterijaus nesilaikoma, būtinas visapusis patvirtinimas.

4.3.2.6.   Tarplaboratoriniais tyrimais jau patvirtintų metodų patikra

Jei atrankinės patikros metodai jau sėkmingai patvirtinti atlikus tarplaboratorinį tyrimą, patikrinamas atitinkamo metodo taikymas. Tuo tikslu atliekama mažiausiai 6 neigiamų kontrolinių ėminių ir 6 teigiamų kontrolinių ėminių (esant STC) analizė. Visų teigiamų kontrolinių ėminių rezultatai turi viršyti ribinę vertę. Jei šio kriterijaus nesilaikoma, laboratorija turi išnagrinėti esmines priežastis, kad nustatytų, kodėl neatitinka tarplaboratoriniu tyrimu nustatytos specifikacijos. Metodo taikymas toje laboratorijoje dar kartą tikrinamas tik atlikus taisomuosius veiksmus. Jei tarplaboratorinio tyrimo rezultatų laboratorijoje patikrinti neįmanoma, ji pati turi nustatyti ribinę vertę taikydama išsamią vienos laboratorijos atliekamo patvirtinimo procedūrą.

4.3.2.7.   Nuolatinė metodo patikra ir (arba) tęstinis metodo patvirtinimas

Po pirminio patvirtinimo papildomų patvirtinimo duomenų gaunama į kiekvieną atrankinės patikros būdu tikrinamų ėminių partiją įtraukiant bent du teigiamus kontrolinius ėminius. Vienas teigiamas kontrolinis ėminys yra žinomas ėminys (pvz., naudotas atliekant pirminį patvirtinimą), kitas – kita tos pačios prekių grupės prekė (jei atliekama tik vienos prekės analizė, naudojamas kitas tos prekės ėminys). Pasirinktinai galima įtraukti neigiamą kontrolinį ėminį. Abiejų teigiamų kontrolinių ėminių tyrimų rezultatai įtraukiami į esamą patvirtinimo rinkinį.

Bent kartą per metus iš naujo nustatoma ribinė vertė ir įvertinamas metodo galiojimas. Nuolatinė metodo patikra naudinga keliais atžvilgiais:

užtikrinama atrankinės patikros būdu tikrinamų ėminių partijos kokybės kontrolė,

gaunama informacijos apie metodo patikimumą metodą taikančioje laboratorijoje esančiomis sąlygomis,

pagrindžiamos metodo taikymo skirtingoms prekėms galimybės,

sudaromos sąlygos pakoreguoti ribines vertes, jei ilgainiui laipsniškai atsiranda slinkis.

4.3.2.8.   Patvirtinimo ataskaita

Patvirtinimo ataskaitoje pateikiama ši informacija:

nurodoma STC,

nurodoma gauta ribinė vertė.

Pastaba. Ribinę vertę turi sudaryti tiek pat reikšminių skaitmenų kaip ir STC. Ribinei vertei apskaičiuoti naudojamas skaitines reikšmes turi sudaryti bent vienu reikšminiu skaitmeniu daugiau nei STC.

nurodomas apskaičiuotas klaidingai įtartinų rezultatų dažnis,

nurodoma, kaip klaidingai įtartinų rezultatų dažnis yra gautas.

Pastaba. Nurodytas apskaičiuotas klaidingai įtartinų rezultatų dažnis rodo, ar metodas atitinka tikslą, nes nurodo tikrinti atrinktų tuščiųjų (ar mažai užterštų) ėminių skaičių.

A lentelė

Atrankinės patikros metodams patvirtinti skirtos prekių grupės

Prekių grupės

Prekių kategorijos

Kategorijai priskiriamos tipinės prekės

Didelis vandens kiekis

Vaisiai, sultys

Obuolių sultys, vynuogių sultys

Alkoholiniai gėrimai

Vynas, alus, sidras

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

Šviežias imbieras

Kruopų ar vaisių košės

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirtos košės

Didelis aliejaus kiekis

Medžių riešutai

Graikiniai riešutai, lazdyno riešutai, kaštainiai

Aliejingosios sėklos ir jų produktai

Rapsai, saulėgrąžos, vilnamedžių sėklos, sojos, žemės riešutai, sezamo sėklos ir kt.

Aliejingieji vaisiai ir jų produktai

Aliejai ir pastos (pvz., žemės riešutų sviestas, tahinis)

Didelis krakmolo ir (arba) baltymų kiekis ir mažas vandens ir riebalų kiekis

Grūdai ir jų produktai

Kviečiai, rugiai, miežiai, kukurūzai, ryžiai, avižos Rupių miltų duona, balta duona, krekeriai, pusryčių dribsniai, makaronai

Dietiniai produktai

Sausi milteliai kūdikiams ir mažiems vaikams skirtam maistui ruošti

Didelis rūgšties kiekis ir didelis vandens kiekis (2)

Citrusinių vaisių produktai

 

Sunkiai analizuojamos ar unikalios prekės (3)

 

Kakavos pupelės ir jų produktai, kopra ir jos produktai,

kava, arbata

Prieskoniai, saldymedžio šaknys

Didelis cukraus kiekis ir mažas vandens kiekis

Džiovinti vaisiai

Figos, razinos, serbentai, besėklės razinos

Pienas ir pieno produktai

Pienas

Karvių, ožkų ir buivolių pienas

Sūris

Karvių, ožkų pieno sūris

Pieno produktai (pvz., pieno milteliai)

Jogurtas, kremas


B lentelė

Vienpusė t vertė esant 5 % klaidingai neigiamų rezultatų dažniui

Laisvės laipsniai

Kartotinių ėminių skaičius

t vertė (5 %)

10

11

1,812

11

12

1,796

12

13

1,782

13

14

1,771

14

15

1,761

15

16

1,753

16

17

1,746

17

18

1,74

18

19

1,734

19

20

1,729

20

21

1,725

21

22

1,721

22

23

1,717

23

24

1,714

24

25

1,711

25

26

1,708

26

27

1,706

27

28

1,703

28

29

1,701

29

30

1,699

30

31

1,697

40

41

1,684

60

61

1,671

120

121

1,658

1,645

4.3.3.   Kokybinių atrankinės patikros metodų (metodų, kuriais negaunama skaitinių reikšmių) reikalavimai

Dvejetainių bandymų metodų patvirtinimo gaires šiuo metu kuria įvairios standartizacijos įstaigos (pvz., AOAC, ISO). Neseniai AOAC parengė šiam dalykui skirtas gaires. Šis dokumentas gali būti laikomas pažangiausiu šioje srityje. Todėl metodai, kuriuos taikant gaunami dvejetainiai rezultatai (pvz., diagnostinių juostelių apžiūra), turėtų būti patvirtinami laikantis šių gairių

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf

4.4.   Matavimo neapibrėžties nustatymas, išgavos apskaičiavimas ir rezultatų pateikimas (4)

4.4.1.   Patvirtinamieji metodai

Analizės rezultatai turi būti pateikiami:

a)

pritaikius pataisą dėl išgavos dydžio, nurodant išgavos dydį. Pataisa dėl išgavos dydžio nebūtina, jei jis yra 90–110 %;

b)

kaip „x +/– U“, čia x – analizės rezultatas, U – išplėstinė matavimo neapibrėžtis taikant aprėpties faktorių 2, kuris užtikrina maždaug 95 % patikimumo lygį.

Jeigu maisto produktas yra gyvūninis, į matavimo neapibrėžtį taip pat gali būti atsižvelgiama nustatant sprendimo ribą (CCα), remiantis Komisijos sprendimu 2002/657/EB (5) (I priedo 3.1.2.5 punktas – medžiagų, kurių nustatytas leidžiamas kiekis, atvejis).

Tačiau jei analizės rezultatas yra gerokai (> 50 %) mažesnis arba gerokai (t. y. daugiau kaip 5 kartus) didesnis už didžiausią lygį ir jei taikomos atitinkamos kokybės procedūros, o analizės tikslas – tik patikrinti atitiktį teisinėms nuostatoms, analizės rezultatą būtų galima pateikti be išgavos dydžio pataisos, o išgavos dydžio ir matavimo neapibrėžties tais atvejais galima nenurodyti.

Kad būtų galima nuspręsti, ar siuntą priimti, ar atmesti, oficialiai kontrolei skirto ėminio analizės rezultatai aiškinami laikantis dabartinių analizės rezultatų aiškinimo taisyklių. Atliekant analizę gynybos ar arbitražo tikslais, taikomos nacionalinės taisyklės.

4.4.2.   Atrankinės patikros metodai

Atrankinės patikros rezultatas įvardijamas kaip atitinkantis reikalavimus arba įtariamas neatitinkąs reikalavimų.

Kaip įtariama, reikalavimų neatitinkantis ėminys – ribinį lygį viršijantis ėminys, kuriame mikotoksinų kiekis gali būti didesnis nei STC. Gavus įtartiną rezultatą visada atliekama patvirtinamoji analizė siekiant neabejotinai identifikuoti mikotoksiną ir nustatyti jo kiekį.

Reikalavimus atitinka ėminys, kuriame mikotoksinų kiekis, esant 95 % tikrumui (t. y. 5 % tikimybei, kad ėminiai bus klaidingai palaikyti neigiamais), yra mažesnis už STC. Analizės rezultatas pateikiamas kaip „< už STC lygį“ ir nurodomas STC lygis.“


(1)  Laikoma, kad ėminiuose analitės nėra, jei ėminyje jos yra ne daugiau kaip 1/5 STC. Jeigu kiekį galima nustatyti patvirtinamuoju metodu, atliekant patvirtinimo vertinimą į tą kiekį būtina atsižvelgti.

(2)  Jeigu ekstrahavimo etape naudojamas buferis pH pokyčiams stabilizuoti, ši prekių grupė gali būti įtraukta į vieną prekių grupę „Didelis vandens kiekis“.

(3)  Sunkiai analizuojamoms ar unikalioms prekėms taikomi metodai turėtų būti visapusiškai patvirtinami tik jei tokių prekių analizė atliekama dažnai. Jei jų analizė atliekama tik retkarčiais, patvirtinimą galima supaprastinti – naudojant užterštus tuščiuosius ekstraktus patikrinti tik registruojamuosius lygius.

(4)  Išsamesnės informacijos apie matavimo neapibrėžties nustatymo ir išgavos vertinimo procedūras pateikiama Analizės rezultatų, matavimo neapibrėžties, išgavos koeficientų ir maistą bei pašarus reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatų ryšių ataskaitoje – http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(5)  2002 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos sprendimas 2002/657/EB dėl Tarybos direktyvos 96/23/EB nuostatų dėl analizės metodų tinkamumo ir rezultatų aiškinimo įgyvendinimo (OL L 221, 2002 8 17, p. 8).


17.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 520/2014

2014 m. gegužės 16 d.

kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikras 2013 m. nepanaudotas žvejybos kvotų kiekis pridedamas prie 2014 m. kvotų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės iki žvejybos kvotos taikymo metų spalio 31 d. gali prašyti Komisijos, kad ne daugiau kaip 10 % joms skirtos kvotos nebūtų išnaudota ir kad ta kvota būtų perkelta į kitus metus. Komisija prie atitinkamos kvotos turi pridėti neišnaudotą kiekį;

(2)

Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1262/2012 (2), (ES) Nr. 1088/2012 (3), (ES) Nr. 1261/2012 (4), (ES) Nr. 39/2013 (5) ir (ES) Nr. 40/2013 (6) nustatomos 2013 m. tam tikrų išteklių žvejybos kvotos ir nurodoma, kuriems ištekliams gali būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 847/96 numatytos priemonės;

(3)

Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 1180/2013 (7), (ES) Nr. 24/2014 (8) ir (ES) Nr. 43/2014 (9) nustatomos 2014 m. tam tikrų išteklių žvejybos kvotos;

(4)

kai kurios valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį iki 2013 m. spalio 31 d. paprašė leisti neišnaudoti joms skirtų 2013 m. kvotų dalies ir ją perkelti į kitus metus. Atsižvelgiant į tame reglamente nurodytus apribojimus, neišnaudotas kvotų kiekis turėtų būti pridėtas prie 2014 m. kvotų;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentuose (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 1180/2013, (ES) Nr. 24/2014 ir (ES) Nr. 43/2014 nustatytos 2014 m. žvejybos kvotos padidinamos, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(2)  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1262/2012, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2013 m. ir 2014 m. (OL L 356, 2012 12 22, p. 22).

(3)  2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1088/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (OL L 323, 2012 11 22, p. 2.).

(4)  2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1261/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (OL L 356, 2012 12 22, p. 19.).

(5)  2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 39/2013, kuriuo ES laivams nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (OL L 23, 2013 1 25, p. 1).

(6)  2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (OL L 23, 2013 1 25, p. 54).

(7)  2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1180/2013, kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (OL L 313, 2013 11 22, p. 4).

(8)  2014 m. sausio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 24/2014, kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (OL L 9, 2014 1 14, p. 4).

(9)  2014 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 43/2014, kuriuo 2014 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams (OL L 24, 2014 1 28, p. 1).


PRIEDAS

Šalies kodas

Išteklių kodas

Rūšis

Zonos pavadinimas

Galutinė 2013 m. kvota (1)

(tonomis)

2013 m. sužvejotas kiekis

(tonomis)

Taikant specialiąją sąlygą 2013 m. sužvejotas kiekis

(tonomis)

Galutinės kvotos dalis

Perkeltas kiekis

(tonomis)

BE

ANF/07.

Velniažuvės

VII

1 702,800

1 127,900

134,600

74,14 %

170,280

BE

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

343,800

136,800

0

39,79 %

34,380

BE

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

259,500

238,000

0

91,71 %

21,500

BE

COD/07A.

Menkės

VII a

20,800

12,900

0

62,02 %

2,080

BE

COD/07D.

Menkės

VII d

67,100

52,200

0

77,79 %

6,710

BE

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

513,700

202,000

0

39,32 %

51,370

BE

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

37,900

6,200

0

16,36 %

3,790

BE

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

85,400

78,400

0

91,80 %

7,000

BE

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

0,700

0

0

0 %

0,070

BE

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

2,800

0

0

0 %

0,280

BE

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

38,200

31,200

0

81,68 %

3,820

BE

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

97,300

12,000

0

12,33 %

9,730

BE

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

13,000

7,600

0

58,46 %

1,300

BE

LEZ/07.

Megrimai

VII

578,100

520,200

0

89,98 %

57,810

BE

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

6,900

0,400

0

5,80 %

0,690

BE

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

25,000

18,200

0

72,80 %

2,500

BE

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos Sąjungos vandenys

15,400

14,800

0

96,10 %

0,600

BE

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

77,400

52,100

0

67,31 %

7,740

BE

MAC/2A34.

Atlantinės skumbrės

III a ir IV zonos; II a, III b ir c ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

79,100

61,600

0

77,88 %

7,910

BE

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

16,200

13,600

0

83,95 %

1,620

BE

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 034,800

286,800

0

27,72 %

103,480

BE

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

5,600

0,400

0

7,14 %

0,560

BE

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

220,300

144,100

0

65,41 %

22,030

BE

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

1 556,300

1 391,100

0

89,39 %

155,630

BE

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

1,200

0

0

0 %

0,120

BE

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

1 771,900

953,000

0

53,78 %

177,190

BE

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

34,600

29,500

0

85,26 %

3,460

BE

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 339,800

697,300

0

52,05 %

133,980

BE

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

860,200

787,600

0

91,56 %

72,600

BE

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

36,900

4,500

0

12,20 %

3,690

BE

SOL/8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIII a ir b

331,800

311,900

0

94,00 %

19,900

BE

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

4,500

2,300

0

51,11 %

0,450

BE

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

390,600

319,800

0

81,87 %

39,060

DE

ANF/07.

Velniažuvės

VII

353,900

310,413

0

87,71 %

35,390

DE

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

369,600

248,831

0

67,32 %

36,960

DE

ARU/1/2.

Atlantinės argentinos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

27,300

0

0

0 %

2,730

DE

ARU/34-C

Atlantinės argentinos

III ir IV zonų Sąjungos vandenys

11,200

0

0

0 %

1,120

DE

ARU/567.

Atlantinės argentinos

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

432,600

416,765

0

96,34 %

15,835

DE

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

5,000

0

0

0 %

0,500

DE

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

57,500

0

0

0 %

5,750

DE

COD/03AS.

Menkės

Kategato sąsiauris

1,200

0,481

0

40,08 %

0,120

DE

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

4 711,350

0

540,701

11,48 %

471,135

DE

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9,900

0

0

0 %

0,990

DE

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11,000

0

0

0 %

1,100

DE

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys; V b ir VI zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,000

0

0

0 %

0,800

DE

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

700,990

233,909

436,130

95,58 %

30,951

DE

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

1,800

0

0

0 %

0,180

DE

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

4,000

0

0

0 %

0,400

DE

HER/1/2-

Paprastosios silkės

I ir II zonų Sąjungos, Norvegijos ir tarptautiniai vandenys

4 431,130

2 321,619

1 922,228

95,77 %

187,283

DE

HER/3D-R30

Paprastosios silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

1 416,000

0

1 415,315

99,95 %

0,685

DE

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

4 481,680

4 032,643

0

89,98 %

448,168

DE

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

501,970

450,217

0

89,69 %

50,197

DE

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

171,250

92,375

0

53,94 %

17,125

DE

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

27 659,260

24 834,294

49,803

89,97 %

2 765,926

DE

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

5,600

1,071

0

19,13 %

0,56

DE

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos Sąjungos vandenys

104,160

45,061

0

43,26 %

10,416

DE

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,900

0,663

0

7,45 %

0,890

DE

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a zona; III b, c ir d zonų Sąjungos vandenys

4,150

0,410

0

9,88 %

0,415

DE

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

93,070

2,589

0

2,78 %

9,307

DE

MAC/2A34.

Atlantinės skumbrės

III a ir IV zonos; II a, III b ir c ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

871,140

836,766

0

96,05 %

34,374

DE

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

531,650

419,588

0

78,92 %

53,165

DE

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

12,500

3,139

0

25,11 %

1,250

DE

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI zona; V b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

85,270

0

0

0 %

8,527

DE

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,500

0

0

0 %

0,850

DE

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

41,000

0

0

0 %

4,100

DE

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų Sąjungos vandenys

658,500

560,818

0

85,17 %

65,850

DE

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

22,400

8,892

0

39,70 %

2,240

DE

SPR/3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

10 322,000

0

10 315,365

99,94 %

6,635

DE

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos Sąjungos vandenys

20,800

1,817

0

8,74 %

2,080

DE

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

4,700

0,297

0

6,32 %

0,470

DE

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a zona, 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

7,700

0,018

0

0,23 %

0,770

DE

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3,000

0

0

0 %

0,300

DE

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

12 618,360

11 341,048

37,671

90,18 %

1 239,641

DE

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

2,000

0

0

0 %

0,200

DK

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

756,580

196,140

0

25,92 %

75,658

DK

ARU/34-C

Atlantinės argentinos

III ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 017,300

317,760

0

31,24 %

101,730

DK

ARU/567.

Atlantinės argentinos

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

422,500

124,850

0

29,55 %

42,250

DK

COD/03AS.

Menkės

Kategato sąsiauris

71,700

56,730

0

79,12 %

7,170

DK

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

15 204,390

0

5 869,290

38,60 %

1 520,439

DK

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys; V b ir VI zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

13,200

0

0

0 %

1,320

DK

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

1 470,160

1 282,900

0

87,26 %

147,016

DK

HER/1/2-

Paprastosios silkės

I ir II zonų Sąjungos, Norvegijos ir tarptautiniai vandenys

17 184,200

16 880,370

0

98,23 %

303,830

DK

HER/3D-R30

Paprastosios silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

2 204,000

0

2 197,030

99,68 %

6,970

DK

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

247,500

208,370

0

84,19 %

24,750

DK

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 351,570

870,060

0

64,37 %

135,157

DK

HKE/3A/BCD

Jūrinės lydekos

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

816,800

210,910

0

25,82 %

81,680

DK

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

7 868,710

6 681,950

43,700

85,47 %

786,871

DK

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

21,100

19,180

0

90,90 %

1,920

DK

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

204,330

83,180

0

40,71 %

20,433

DK

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,900

0

0

0 %

0,890

DK

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a zona; III b, c ir d zonų Sąjungos vandenys

63,310

56,380

0

89,05 %

6,331

DK

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

5,600

0

0

0 %

0,560

DK

MAC/2A4A-N

Atlantinės skumbrės

II a ir IV a zonų Norvegijos vandenys

11 413,440

0

11 413,080

100,00 %

0,360

DK

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 035,110

250,970

0

24,25 %

103,511

DK

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

4 298,680

2 646,290

0

61,56 %

429,868

DK

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

2 530,600

163,460

0

6,46 %

253,060

DK

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų Sąjungos vandenys

692,100

497,230

0

71,84 %

69,210

DK

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

528,900

246,150

0

46,54 %

52,890

DK

SPR/3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

27 569,000

0

27 113,080

98,35 %

455,920

DK

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos Sąjungos vandenys

69,900

4,830

0

6,91 %

6,990

DK

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

16,300

0,820

0

5,03 %

1,630

DK

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3 417,510

2 165,250

14,710

63,79 %

341,751

EE

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

1 633,670

0

248,622

15,22 %

163,367

EE

HER/03D.RG

Paprastosios silkės

28.1 pakvadratis

12 332,440

11 898,247

0

96,48 %

434,193

EE

HER/3D-R30

Paprastosios silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

10 142,000

0

10 042,332

99,02 %

99,668

EE

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

63,000

0

0

0 %

6,300

EE

SPR/3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

29 810,000

0

29 805,065

99,98 %

4,935

ES

ANF/07.

Velniažuvės

VII

2 971,400

2 868,090

0

96,52 %

103,310

ES

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

1 070,400

1 019,850

0

95,28 %

50,550

ES

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

2 121,690

1 816,280

0

85,61 %

212,169

ES

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

588,220

568,360

19,830

99,99 %

0,030

ES

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys; V b ir VI zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

13,200

0,110

0

0,83 %

1,320

ES

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3,300

0

0

0 %

0,330

ES

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

12 446,040

11 941,040

0

95,94 %

505,000

ES

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

8 631,140

6 619,750

1 709,730

96,50 %

301,660

ES

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

9 882,200

7 099,500

0

71,84 %

988,220

ES

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

23 628,510

18 787,770

0

79,51 %

2 362,851

ES

JAX/09.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

IX

10 840,780

10 127,150

0

93,42 %

713,630

ES

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

7 075,130

5 880,240

0

83,11 %

707,513

ES

LEZ/07.

Megrimai

VII

5 437,900

4 539,310

0

83,48 %

543,790

ES

LEZ/56-14

Megrimai

V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; VI zona; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

427,400

212,710

0

49,77 %

42,740

ES

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

685,100

581,130

0

84,82 %

68,510

ES

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

1 158,770

735,070

0

63,44 %

115,877

ES

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

2 456,700

1 621,160

0

65,99 %

245,670

ES

MAC/8C3411

Atlantinės skumbrės

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

20 223,800

15 444,990

620,400

79,44 %

2 022,380

ES

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

1 498,480

76,510

132,180

13,93 %

149,848

ES

NEP/08C.

Norveginiai omarai

VIII c

68,700

21,950

0

31,95 %

6,870

ES

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

37,200

0,060

0

0,16 %

3,720

ES

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

131,200

0,570

0

0,43 %

13,120

ES

NEP/9/3411

Norveginiai omarai

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

36,850

31,340

0

85,05 %

3,685

ES

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI zona; V b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

23,000

21,190

0

92,13 %

1,810

ES

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

111,060

110,900

0

99,86 %

0,160

ES

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 650,020

2 417,700

202,060

71,77 %

365,002

ES

SBR/09-

Raudonpelekiai pagelai

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

682,500

111,530

52,720

24,07 %

68,250

ES

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

10,000

0,510

0

5,10 %

1,000

ES

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

118,230

118,170

0

99,95 %

0,060

ES

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

1 587,170

74,530

0

4,70 %

158,717

ES

WHB/8C3411

Žydrieji merlangai

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

21 487,890

14 538,070

0

67,66 %

2 148,789

ES

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1,100

0

0

0 %

0,110

ES

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

11,200

4,190

0

37,41 %

1,120

FI

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

1 250,090

0

434,391

34,75 %

125,009

FI

HER/30/31.

Paprastosios silkės

30–31 pakvadračiai

105 843,500

0

103 546,210

97,83 %

2 297,290

FI

HER/3D-R30

Paprastosios silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

19 556,000

0

18 052,464

92,31 %

1 503,536

FI

SPR/3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

11 442,000

0

11 074,842

96,79 %

367,158

FR

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

31,200

19,300

0

61,86 %

3,120

FR

ANF/07.

Velniažuvės

VII

17 267,500

14 859,400

0

86,05 %

1 726,750

FR

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

70,200

17,600

0

25,07 %

7,020

FR

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

7 397,600

6 154,300

0

83,19 %

739,760

FR

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

49,500

38,400

0

77,58 %

4,950

FR

ARU/1/2.

Atlantinės argentinos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,900

0,200

0

2,25 %

0,890

FR

ARU/34-C

Atlantinės argentinos

III ir IV zonų Sąjungos vandenys

7,800

1,800

0

23,08 %

0,780

FR

ARU/567.

Atlantinės argentinos

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

7,800

0

0

0 %

0,780

FR

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

2 239,640

1 694,000

0

75,64 %

223,964

FR

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 887,090

2 167,100

0

75,06 %

288,709

FR

BSF/8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

31,900

7,400

0

23,20 %

3,190

FR

COD/07A.

Menkės

VII a

11,600

0,500

0

4,31 %

1,160

FR

COD/07D.

Menkės

VII d

1 414,400

642,300

0

45,41 %

141,440

FR

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

8 182,100

4 016,200

0

49,09 %

818,210

FR

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10,000

0

0

0 %

1,000

FR

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10,000

0,600

0

6,00 %

1,000

FR

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

727,000

438,100

17,300

62,64 %

72,700

FR

GFB/89-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

16,000

10,100

0

63,13 %

1,600

FR

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys; V b ir VI zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

598,400

305,600

0

51,07 %

59,840

FR

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

95,900

0,700

0

0,73 %

9,590

FR

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

256,700

179,000

0

69,73 %

25,670

FR

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

103,100

51,700

0

50,15 %

10,310

FR

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

149,800

0

0

0 %

14,980

FR

HAD/7X7A34

Juodadėmės menkės

VII b–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

8 878,000

8 778,600

0

98,88 %

99,400

FR

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

590,200

586,600

0

99,39 %

3,600

FR

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

1 200,400

0,900

0

0,07 %

120,040

FR

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 032,750

800,800

0

77,54 %

103,275

FR

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

17 925,400

16 129,600

0

89,98 %

1 792,540

FR

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

18 839,000

13 633,600

0

72,37 %

1 883,900

FR

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

951,700

368,700

0

38,74 %

95,170

FR

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

411,100

9,800

0

2,38 %

41,110

FR

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

12 410,200

6 461,500

300

54,48 %

1 241,020

FR

LEZ/07.

Megrimai

VII

6 633,800

3 679,500

0

55,47 %

663,380

FR

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

35,200

6,800

0

19,32 %

3,520

FR

LEZ/56-14

Megrimai

V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; VI zona; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 665,600

95,600

0

5,74 %

166,560

FR

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

1 194,700

849,700

0

71,12 %

119,470

FR

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

62,100

12,900

0

20,77 %

6,210

FR

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos Sąjungos vandenys

133,900

103,800

0

77,52 %

13,390

FR

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,900

7,400

0

83,15 %

0,890

FR

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

2 678,200

2 215,400

0

82,72 %

267,820

FR

MAC/2A34.

Atlantinės skumbrės

III a ir IV zonos; II a, III b ir c ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

1 725,200

1 341,900

0

77,78 %

172,520

FR

MAC/2CX14-

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; II a, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

16 821,900

13 367,400

1 322,300

87,32 %

1 682,190

FR

MAC/8C3411

Atlantinės skumbrės

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

1 037,100

221,300

642,700

83,31 %

103,710

FR

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

5 725,600

671,800

0

11,73 %

572,560

FR

NEP/08C.

Norveginiai omarai

VIII c

14,600

0,500

0

3,42 %

1,460

FR

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

30,800

0

0

0 %

3,080

FR

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

147,700

0

0

0 %

14,770

FR

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

4 195,500

2 430,900

0

57,94 %

419,550

FR

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

20,000

0,300

0

1,50 %

2,000

FR

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

3 152,400

2 358,200

0

74,81 %

315,240

FR

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

50,300

48,600

0

96,62 %

1,700

FR

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI zona; V b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

4 794,000

3 805,600

0

79,38 %

479,400

FR

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4 038,720

993,700

0

24,60 %

403,872

FR

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

133,900

0,200

0

0,15 %

13,390

FR

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

78,500

51,200

0

65,22 %

7,850

FR

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

3 505,600

2 864,500

0

81,71 %

350,560

FR

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

354,100

321,100

0

90,68 %

33,000

FR

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų Sąjungos vandenys

947,100

680,100

0

71,81 %

94,710

FR

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

63,500

48,800

0

76,85 %

6,350

FR

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

106,800

76,000

0

71,16 %

10,680

FR

SOL/8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIII a ir b

4 120,400

3 879,200

0

94,15 %

241,200

FR

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos Sąjungos vandenys

47,700

10,900

0

22,85 %

4,770

FR

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

7,700

6,900

0

89,61 %

0,770

FR

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

625,040

228,200

0

36,51 %

62,504

FR

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8 319,000

7 181,600

0

86,33 %

831,900

FR

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

3,300

0,600

0

18,18 %

0,330

FR

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

39,000

1,400

0

3,59 %

3,900

FR

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

15 078,900

6 997,700

0

46,41 %

1 507,890

IE

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1,100

0

0

0 %

0,110

IE

ANF/07.

Velniažuvės

VII

3 523,950

3 172,717

0

90,03 %

351,233

IE

ARU/34-C

Atlantinės argentinos

III ir IV zonų Sąjungos vandenys

7,800

0

0

0 %

0,780

IE

ARU/567.

Atlantinės argentinos

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

338,800

0

0

0 %

33,880

IE

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

0,500

0,480

0

96,00 %

0,020

IE

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

0,100

0

0

0 %

0,010

IE

COD/07A.

Menkės

VII a

175,100

159,692

0

91,20 %

15,408

IE

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

1 612,010

1 452,085

0

90,08 %

159,925

IE

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

26,700

17,567

0

65,79 %

2,670

IE

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

541,640

491,903

0

90,82 %

49,737

IE

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

777,260

746,274

0

96,01 %

30,986

IE

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

105,400

105,358

0

99,96 %

0,042

IE

HER/07A/MM

Paprastosios silkės

VII a

2,500

0

0

0 %

0,250

IE

HER/1/2-

Paprastosios silkės

I ir II zonų Sąjungos, Norvegijos ir tarptautiniai vandenys

3 755,230

0

3 593,584

95,70 %

161,646

IE

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3 739,510

3 025,655

0

80,91 %

373,951

IE

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

16 643,450

14 790,997

0

88,87 %

1 664,345

IE

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 972,160

1 772,351

0

89,87 %

197,216

IE

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

41 195,510

37 398,143

0

90,78 %

3 797,367

IE

LEZ/07.

Megrimai

VII

3 386,900

3 053,295

0

90,15 %

333,605

IE

LEZ/56-14

Megrimai

V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; VI zona; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

487,300

384,113

0

78,82 %

48,730

IE

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

692,520

619,345

0

89,43 %

69,252

IE

MAC/2CX14-

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; II a, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

57 443,250

43 079,934

13 523,407

98,54 %

839,909

IE

NEP/*07U16

Norveginiai omarai

VII (Porkupino sekluma – 16 vienetas)

771,400

654,000

0

84,78 %

77,140

IE

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

9 352,420

7 762,505

654,000

89,99 %

935,242

IE

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

247,100

6,106

0

2,47 %

24,710

IE

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

1 047,800

102,697

0

9,80 %

104,780

IE

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI zona; V b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

465,000

312,944

0

67,30 %

46,500

IE

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

27,700

0

0

0 %

2,770

IE

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5,700

0

0

0 %

0,570

IE

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

170,400

85,414

0

50,13 %

17,040

IE

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

14,300

1,865

0

13,04 %

1,430

IE

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

14 671,780

13 205,392

0

90,01 %

1 466,388

IE

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

47,910

44,360

0

92,59 %

3,550

IE

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

92,370

72,363

0

78,34 %

9,237

IE

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

7 668,960

6 902,221

0

90,00 %

766,739

LT

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

4 353,400

0

1 743,276

40,04 %

435,340

LT

HER/3D-R30

Paprastosios silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

2 663,000

0

2 478,427

93,07 %

184,573

LT

SPR/3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

10 355,000

0

10 353,744

99,99 %

1,256

LV

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

6 283,000

0

2 441,400

38,86 %

628,300

LV

HER/03D.RG

Paprastosios silkės

28.1 pakvadratis

18 463,000

18 462,300

0

100 %

0,700

NL

ANF/07.

Velniažuvės

VII

15,200

0,501

0

3,30 %

1,520

NL

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

274,100

23,815

0

8,69 %

27,410

NL

ARU/1/2.

Atlantinės argentinos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

20,700

0

0

0 %

2,070

NL

ARU/34-C

Atlantinės argentinos

III ir IV zonų Sąjungos vandenys

46,900

0

0

0 %

4,690

NL

ARU/567.

Atlantinės argentinos

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3 147,100

1 430,210

0

45,45 %

314,710

NL

COD/07A.

Menkės

VII a

1,000

0

0

0 %

0,100

NL

COD/07D.

Menkės

VII d

46,030

36,978

0

80,33 %

4,603

NL

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

2,600

0,922

0

35,46 %

0,260

NL

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

149,000

0

0

0 %

14,900

NL

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

0,200

0

0

0 %

0,020

NL

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

184,790

169,231

0

91,58 %

15,559

NL

HAD/7X7A34

Juodadėmės menkės

VII b–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

23,000

21,136

0

91,90 %

1,864

NL

HER/1/2-

Paprastosios silkės

I ir II zonų Sąjungos, Norvegijos ir tarptautiniai vandenys

5 479,850

5 425,883

10,620

99,21 %

43,347

NL

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

2 370,260

2 130,949

0

89,90 %

237,026

NL

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

865,370

314,834

0

36,38 %

86,537

NL

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

81,020

42,102

0

51,96 %

8,102

NL

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

238,150

76,346

1,177

32,55 %

23,815

NL

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

24,800

0

6,700

27,02 %

2,480

NL

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

64 263,580

52 455,973

2450,424

85,44 %

6 426,358

NL

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

27,600

15,124

0

54,80 %

2,760

NL

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos Sąjungos vandenys

5,600

0

0

0 %

0,560

NL

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

0,300

0,100

0

33,33 %

0,030

NL

MAC/2A34.

Atlantinės skumbrės

III a ir IV zonos; II a, III b ir c ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

1 488,500

741,559

598,041

90,00 %

148,900

NL

MAC/2CX14-

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; II a, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

19 082,230

13 711,312

3 462,695

90,00 %

1 908,223

NL

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 219,270

862,899

0

70,77 %

121,927

NL

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

18,000

0

0

0 %

1,800

NL

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

0,100

0

0

0 %

0,010

NL

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

41,900

0

0

0 %

4,190

NL

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų Sąjungos vandenys

11 127,000

9 910,051

0

89,06 %

1 112,700

NL

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

18,900

0

0

0 %

1,890

NL

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

59,040

0

0

0 %

5,904

NL

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

57 308,710

51 536,926

16,221

89,96 %

5 730,871

NL

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

972,250

736,710

0

75,77 %

97,225

PL

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

38,500

0

0

0 %

3,850

PL

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

19 438,400

0

11 794,652

60,68 %

1 943,840

PT

BSF/8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 784,690

2 484,400

0

65,64 %

378,469

PT

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

40,000

6,400

0

16,00 %

4,000

PT

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

4 624,560

3 191,100

0

69,00 %

462,456

PT

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

2 281,270

1 778,700

0

77,97 %

228,127

PT

JAX/09.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

IX

22 413,800

20 088,700

0

89,63 %

2 241,380

PT

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

106,200

81,300

0

76,55 %

10,620

PT

NEP/9/3411

Norveginiai omarai

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

204,500

202,200

0

98,88 %

2,300

PT

SBR/09-

Raudonpelekiai pagelai

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

184,200

109,800

0

59,61 %

18,420

PT

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

1 128,000

571,700

0

50,68 %

112,800

SE

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

16 032,100

0

5 287,710

32,98 %

1 603,210

SE

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

28,500

17,570

0

61,65 %

2,850

SE

HER/1/2-

Paprastosios silkės

I ir II zonų Sąjungos, Norvegijos ir tarptautiniai vandenys

57,340

50,550

0

88,16 %

5,734

SE

HER/30/31.

Paprastosios silkės

30–31 pakvadračiai

11 892,500

0

10 937,740

91,97 %

954,760

SE

HER/3D-R30

Paprastosios silkės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračių Sąjungos vandenys

29 272,000

0

28 830,000

98,49 %

442,000

SE

HKE/3A/BCD

Jūrinės lydekos

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

178,400

27,060

0

15,17 %

17,840

SE

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

677,300

0

0

0 %

67,730

SE

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos Sąjungos vandenys

11,100

0,240

0

2,16 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a zona; III b, c ir d zonų Sąjungos vandenys

27,300

11,700

0

42,86 %

2,730

SE

MAC/2A34.

Atlantinės skumbrės

III a ir IV zonos; II a, III b ir c ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

2 941,540

2 101,050

829,280

99,62 %

11,210

SE

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

1 538,400

1 124,740

0

73,11 %

153,840

SE

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

101,300

0

0

0 %

10,130

SE

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

57,340

54,250

0

94,61 %

3,090

SE

SPR/3BCD-C

Atlantiniai šprotai

22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

50 490,000

0

50 489,430

100,00 %

0,570

SE

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos Sąjungos vandenys

6,600

0

0

0 %

0,660

SE

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a zona; 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

7,700

1,030

0

13,38 %

0,770

SE

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

29,710

26,710

0

89,90 %

2,971

UK

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11,100

1,400

0

12,61 %

1,110

UK

ANF/07.

Velniažuvės

VII

6 533,860

6 152,200

197,500

97,18 %

184,160

UK

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

7 893,800

4 778,900

314,100

64,52 %

789,380

UK

ARU/1/2.

Atlantinės argentinos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

43,600

0

0

0 %

4,360

UK

ARU/34-C

Atlantinės argentinos

III ir IV zonų Sąjungos vandenys

17,900

0

0

0 %

1,790

UK

ARU/567.

Atlantinės argentinos

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

45,700

0

0

0 %

4,570

UK

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

253,560

203,600

0

80,30 %

25,356

UK

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

76,860

56,900

0

74,03 %

7,686

UK

COD/07A.

Menkės

VII a

120,400

107,400

0

89,20 %

12,040

UK

COD/07D.

Menkės

VII d

179,150

99,800

0

55,71 %

17,915

UK

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

883,500

548,100

0

62,04 %

88,350

UK

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10,000

0

0

0 %

1,000

UK

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

14,500

2,100

0

14,48 %

1,450

UK

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

679,100

251,300

0

37,00 %

67,910

UK

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys; V b ir VI zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

535,000

344,500

0

64,39 %

53,500

UK

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

615,000

154,400

0

25,11 %

61,500

UK

HAD/2AC4.

Juodadėmės menkės

IV zona; II a zonos Sąjungos vandenys

33 209,290

29 446,500

3 498,100

99,20 %

264,690

UK

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

3 926,500

3 875,900

0

98,71 %

50,600

UK

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

1 097,800

595,400

0

54,24 %

109,780

UK

HER/07A/MM

Paprastosios silkės

VII a

5 012,700

5 000,200

0

99,75 %

12,500

UK

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

16 314,850

15 734,300

0

96,44 %

580,550

UK

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

23,800

1,200

0

5,04 %

2,380

UK

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

1 838,900

1 658,000

0

90,16 %

180,900

UK

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

6 527,800

5 224,300

86,300

81,35 %

652,780

UK

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a, IV a zonų Sąjungos vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e zonos; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

7 909,400

6 788,600

0

85,83 %

790,940

UK

LEZ/07.

Megrimai

VII

3 212,050

3 055,400

0

95,12 %

156,650

UK

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

2 043,600

1 686,900

0

82,55 %

204,360

UK

LEZ/56-14

Megrimai

V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; VI zona; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 179,300

527,400

0

44,72 %

117,930

UK

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos Sąjungos vandenys

2 172,400

2 069,100

0

95,24 %

103,300

UK

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

8,900

0,800

0

8,99 %

0,890

UK

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

2 872,800

2 365,700

0

82,35 %

287,280

UK

MAC/2A34.

Atlantinės skumbrės

III a ir IV zonos; II a, III b ir c ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

1 364,600

795,400

546,700

98,35 %

22,500

UK

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

7 740,000

6 872,000

118,200

90,31 %

749,800

UK

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

15 949,850

8 423,600

0

52,81 %

1 594,985

UK

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

17 698,500

12 826,800

0

72,47 %

1 769,850

UK

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

519,600

90,000

0

17,32 %

51,960

UK

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

1 822,400

1 680,400

0

92,21 %

142,000

UK

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI zona; V b, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

4 485,830

3 647,500

0

81,31 %

448,583

UK

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų Sąjungos vandenys

730,700

0,200

0

0,03 %

73,070

UK

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

192,900

6,000

0

3,11 %

19,290

UK

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11,400

0

0

0 %

1,140

UK

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

10,100

0

0

0 %

1,010

UK

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5,400

0,400

0

7,41 %

0,540

UK

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

1 233,200

604,900

0

49,05 %

123,320

UK

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

581,300

536,900

0

92,36 %

44,400

UK

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų Sąjungos vandenys

976,200

857,800

0

87,87 %

97,620

UK

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

74,800

46,600

0

62,30 %

7,480

UK

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos Sąjungos vandenys

105,300

74,600

0

70,85 %

10,530

UK

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

264,760

77,800

0

29,39 %

26,476

UK

WHB/1X14

Žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d ir e, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

14 939,800

13 498,600

0

90,35 %

1 441,200

UK

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

31,700

20,200

0

63,72 %

3,170

UK

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI zona; V b zonos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

164,100

118,500

0

72,21 %

16,410

UK

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

2 095,000

1 379,600

0

65,85 %

209,500


(1)  Valstybėms narėms atitinkamais žvejybos galimybių reglamentais skirtos žvejybos kvotos, atsižvelgus į žvejybos galimybių apsikeitimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 (OL L 358, 2002 12 31, p. 59) 20 straipsnio 5 dalį, kvotų perkėlimą pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį ir (arba) žvejybos galimybių perskirstymus ir išskaitymus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 ir 105 straipsnius (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).


17.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 521/2014

2014 m. gegužės 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

41,3

MK

84,5

TR

65,9

ZZ

63,9

0707 00 05

AL

41,5

MK

41,5

TR

125,0

ZZ

69,3

0709 93 10

TR

113,0

ZZ

113,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

74,1

MA

40,7

TN

68,6

TR

53,3

ZZ

56,2

0805 50 10

TR

85,1

ZZ

85,1

0808 10 80

AR

100,1

BR

88,0

CL

102,6

CN

127,0

MK

32,3

NZ

135,5

US

190,9

UY

78,1

ZA

98,2

ZZ

105,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

17.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/70


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUTM MALI/2/2014

2014 m. gegužės 13 d.

dėl pritarimo trečiųjų valstybių indėliams į Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali)

(2014/285/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 17 d. Tarybos sprendimą 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Sprendimo 2013/34/BUSP 8 straipsnio 2 dalį Taryba įgaliojo Politinį ir saugumo komitetą (toliau – PSK) priimti atitinkamus sprendimus dėl pritarimo trečiųjų valstybių siūlomiems indėliams;

(2)

atsižvelgiant į ES misijos vado ir Europos Sąjungos karinio komiteto rekomendacijas dėl Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Juodkalnijos indėlių, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Juodkalnijos indėliams turėtų būti pritarta;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Juodkalnijos indėliams į Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) pritarta ir jie laikomi svariais.

2.   Gruzija, Moldovos Respublika ir Juodkalnija atleidžiamos nuo finansinių įnašų į EUTM Mali biudžetą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja