ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gegužės 13d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 478/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojamųjų priemonių Somaliui

1

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 479/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojamąsias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

3

 

*

2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos

5

 

*

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis

45

 

*

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 482/2014, kuriuo dėl gamintojo Great Wall Motor Company Limited 2010 m. vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 114/2013

51

 

*

2014 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 483/2014 dėl apsaugos priemonių, susijusių su koronaviruso delta sukelta kiaulių diarėja, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, skirtus ūkinių kiaulių pašarams gaminti ( 1 )

52

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 484/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 nustatomi pagrindinių sandorio šalių hipotetinio kapitalo techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

57

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Bacillus pumilus QST 2808 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

65

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 486/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką panaikinamas veikliosios medžiagos fenbutatino oksido patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 487/2014, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, metrafenono, pirimikarbo, rimsulfurono, spinozado, tiametoksamo, metiltolklofoso ir tritikonazolo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

72

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 488/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

75

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 489/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės

80

 

 

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 490/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

84

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/266/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl 3 protokolo (Sąvokos produktų kilmė apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai) pritaikymo Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą

86

 

 

2014/267/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

98

 

 

2014/268/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

102

 

 

2014/269/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

104

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas 2014/270/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

106

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/271/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

108

 

 

2014/272/ES

 

*

2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aglomeruotų akmenų

110

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 432/2014, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 43/2014 nustatytos žvejybos galimybės, klaidų ištaisymas ( OL L 126, 2014 4 29 )

112

 

*

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje klaidų ištaisymas ( OL L 127, 2014 4 29 )

114

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 478/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojamųjų priemonių Somaliui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 147/2003 (2) nustatytas visuotinis draudimas bet kokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai Somalyje teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą;

(2)

2014 m. kovo 5 d. JT Saugumo Taryba priėmė JT Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliuciją 2142 (2014), kuria dar kartą patvirtintas ginklų embargas Somaliui ir iki 2014 m. spalio 25 d. pratęsta taikyti nuostata, kad ginklų embargas neturi būti taikomas ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos tiekimui arba konsultacijų, paramos ar mokymo teikimui, skirtam tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti ir Somalio gyventojų saugumui užtikrinti, išskyrus tam tikrų JT ST rezoliucijos 2111 (2013) priede nurodytų objektų tiekimą, kurį turi iš anksto patvirtinti Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992);

(3)

JT ST rezoliucija 2142 (2014) iš dalies keičiami pranešimo reikalavimai, taikytini ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos tiekimui arba konsultacijų, paramos ar Somalio saugumo pajėgų mokymo teikimui, taip pat išimties procedūra, taikoma JT ST rezoliucijos 2011 (2013) priede nurodytų objektų tiekimui;

(4)

2014 m. gegužės 12 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/270/BUSP (3), kuriuo, atsižvelgiant į JT ST rezoliuciją 2142 (2014), iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP. Dalis tų pakeitimų patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jiems įgyvendinti – visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai – būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 iš dalies keičiamas taip:

2a straipsnio e punktas pakeičiamas taip:

„e)

teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, išskyrus atvejus, kai tai susiję su III priede išvardytais objektais, jei įvykdytos šios sąlygos:

i)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad toks finansavimas, finansinė pagalba, techninės konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti ir Somalio gyventojų saugumui užtikrinti; ir

ii)

likus bent penkioms dienoms iki bet kokių konsultacijų, pagalbos ar mokymo, skirtų tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti ir Somalio gyventojų saugumui užtikrinti, teikimo Somalio federalinė Vyriausybė arba finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą teikianti valstybė narė apie tai pranešė JT ST rezoliucijos 751 (1992) 11 punktu įsteigtam komitetui pagal JT ST rezoliucijos 2142 (2014) 3 ir 4 punktus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 105, 2010 4 27, p. 17.

(2)  2003 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojamųjų priemonių Somaliui (OL L 24, 2003 1 29, p. 2).

(3)  2014 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas 2014/270/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 106).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 479/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojamąsias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 560/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojamąsias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante (1), ypač į jo 11a straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. balandžio 12 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 560/2005;

(2)

pagal to Reglamento 11a straipsnio 6 dalį Taryba atliko Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateikto sąrašo peržiūrą;

(3)

Taryba nustatė, kad nebeliko priežasčių palikti vieną asmenį Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateiktame sąraše;

(4)

be to, turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su dviem į Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priede pateiktą sąrašą įtrauktais asmenimis;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 560/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 560/2005 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

I.

Įrašas, susijęs su šiuo asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

Marcel Gossio

Gimęs 1951 m. vasario 18 d. Adžamėje.

Paso numeris: 08AA14345 (manoma, kad nustojo galioti 2013 m. spalio 6 d.

Išduotas tarptautinis arešto orderis dėl jo. Dalyvavo pasisavinant valstybės lėšas ir finansuojant bei apginkluojant kovotojų grupuotes.

Vienas iš pagrindinių asmenų, kurie teikė finansavimą L. Gbagbo klanui ir kovotojų grupuotėms. Jis taip pat yra vienas iš pagrindinių asmenų vykdant neteisėtą prekybą ginklais.

Dėl to, kad jis pasisavino dideles pinigų sumas ir žino neteisėtus ginklavimosi tinklus, jis tebekelia grėsmę Dramblio Kaulo Kranto stabilumui ir saugumui.“

II.

Įrašas, susijęs su šiuo asmeniu, pervadinamas taip:

„Justin Koné Katina“ pakeičiamas „Justin Koné Katinan“.

III.

Įrašas, susijęs su šiuo asmeniu, išbraukiamas:

Oulaï Delafosse.


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 480/2014

2014 m. kovo 3 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 22 straipsnio 7 dalį, 37 straipsnio 13 dalį, 38 straipsnio 4 dalį, 40 straipsnio 4 dalį, 41 straipsnio 3 dalį, 42 straipsnio 1 ir 6 dalis, 61 straipsnio 3 dalį, 68 straipsnio 1 dalį, 101 straipsnį, 125 straipsnio 8 ir 9 dalis, 127 straipsnio 7 ir 8 dalis ir 144 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 antrojoje dalyje nustatytos bendros nuostatos, taikomos Europos regioninės plėtros fondui (toliau – ERPF), Europos socialiniam fondui (toliau – ESF), Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (toliau – EJRŽF), kurie šiuo metu veikia pagal bendrą sistemą (toliau – Europos struktūriniai ir investicijų (ESI) fondai). Be to, to reglamento trečiojoje dalyje nustatytos bendrosios nuostatos, taikomos ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui, bet netaikomos EŽŪFKP ir EJRŽF, o to reglamento ketvirtojoje dalyje nustatytos bendrosios nuostatos, taikomos ERPF, ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF, bet netaikomos EŽŪFKP. Todėl šiame reglamente pateikiamos nuostatos, kurios taikomos visiems ESI fondams, ir nuostatos, kurios taikomos tik ERPF ir Sanglaudos fondui arba tik ERPF, ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF;

(2)

būtina nustatyti išsamias finansinės pataisos, kurią neįvykdžius veiklos rezultatų plano Komisija gali taikyti kiekvienam iš ESI fondų remiamų programų prioritetui, dydžio nustatymo kriterijų taisykles;

(3)

tokios finansinės pataisos gali būti taikomos, tik jeigu įvykdomos visos atskiros sąlygos. Finansinės pataisos dydis turėtų būti nustatytas remiantis su koeficientu susietomis fiksuotosiomis normomis, apskaičiuotomis atsižvelgiant į realaus įgyvendinimo ir lėšų įsisavinimo lygį. Išorės veiksnius, dėl kurių iki 2023 m. iš esmės nepavyko pasiekti veiklos rezultatų plane nustatytų siektinų reikšmių, išskyrus veiksnius, dėl kurių finansinė pataisa netaikytina, reikėtų apsvarstyti kiekvienu atveju atskirai, ir jais remiantis galėtų būti nustatytas mažesnis nei remiantis koeficientu nustatytas pataisos dydis;

(4)

nuostatose dėl neįvykdžius veiklos rezultatų plano taikytinų finansinių pataisų dydžio nustatymo kriterijų reikėtų atskirai aptarti Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtą specialų asignavimą;

(5)

konkrečiomis taisyklėmis turėtų būti išaiškintos nuostatos dėl žemės pirkimo, kuris remiamas finansinėmis priemonėmis;

(6)

kad techninei paramai skirtų subsidijų ir finansinės priemonės derinimo vykdant vieną veiksmą sistema veiktų nuosekliai, tai turėtų būti leidžiama tik siekiant techniškai parengti perspektyvines investicijas, kurios bus naudingos galutiniam naudos gavėjui;

(7)

siekiant užtikrinti, kad finansinių priemonių įgyvendinimas būtų patikėtas subjektams, kurie turi reikiamų pajėgumų kuo veiksmingiau jas įgyvendinti pagal ESI fondų uždavinius ir prioritetus, reikėtų nustatyti tokių subjektų atrankos kriterijus, taip pat apibrėžti jų vaidmenį, atsakomybę ir įsipareigojimus;

(8)

siekiant užtikrinti patikimą finansinių priemonių, kuriomis teikiamos garantijos, finansų valdymą, programų įnašai turėtų būti grindžiami apdariu ex ante rizikos vertinimu, kartu atsižvelgiant į tinkamą dauginamąjį koeficientą;

(9)

siekiant užtikrinti, kad finansinės priemonės būtų įgyvendinamos laikantis galiojančių teisės aktų, reikėtų nustatyti konkrečias jų valdymo ir kontrolės, įskaitant auditą, nuostatas;

(10)

siekiant užtikrinti tvarų programų įnašų į finansines priemones finansų valdymą, bet koks tokių įnašų anuliavimas turėtų būti tinkamai atspindėtas susijusiuose mokėjimo prašymuose;

(11)

siekiant užtikrinti nuoseklų tinkamų finansuoti kapitalizuotų palūkanų normos subsidijų ir garantijos mokesčio subsidijų apskaičiavimą, reikėtų nustatyti konkrečias jų apskaičiavimo taisykles;

(12)

siekiant užtikrinti greitą ir veiksmingą lėšų paskirstymą realiosios ekonomikos atstovams ir patikimą finansų valdymą, taip pat tinkamą atlygį finansines priemones įgyvendinantiems subjektams, reikėtų parengti valdymo išlaidų ir mokesčių nustatymo, remiantis rezultatais ir taikomais ribiniais dydžiais, kriterijus ir nuosavu kapitalu grindžiamų priemonių ir mikrokreditų kapitalizuotų valdymo išlaidų ir mokesčių kompensavimo taisykles;

(13)

laikantis patikimo finansų valdymo principo, apskaičiuojant viešąjį įnašą turėtų būti atsižvelgiama į iš veiksmų gautas pajamas;

(14)

būtina nustatyti iš veiksmo gautų diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimo metodą, atsižvelgiant į to veiksmo sektoriui taikytinus ataskaitinius laikotarpius, į pelningumą, kurio paprastai tikimasi iš atitinkamos kategorijos investicijų, į principo „teršėjas moka“ taikymą ir – reikiamais atvejais – į teisingumo aspektus, susijusius su atitinkamos valstybės narės arba regiono santykine gerove;

(15)

reikėtų nustatyti sektoriams taikytinus ataskaitinius laikotarpius, grindžiamus registruojamais ir saugomais ankstesniais duomenimis apie 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektus, kuriais gauta pajamų;

(16)

reikia apibrėžti išlaidas ir pajamas, į kurias reikia atsižvelgti apskaičiuojant diskontuotas grynąsias pajamas, taip pat likutinės vertės ir finansinės diskonto normos nustatymo sąlygas;

(17)

kaip orientacinis rodiklis pasiūlyta 4 % diskonto norma turėtų būti grindžiama tarptautinio investicijų portfelio dabartine ilgalaike grąžos norma, apskaičiuota kaip 3 % vidutinės turto grąžos, patikslintos pridedant 1 %, t. y. procentinę dalį, kuria nukrito vidutinis ilgalaikis Vyriausybės obligacijų pajamingumas Sąjungos teritorijoje nuo tada, kai buvo nustatyta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui skirta finansinė diskonto norma;

(18)

pagal principą „teršėjas moka“ taršos ir prevencinių priemonių išlaidas aplinkos apsaugai turėtų patirti tie, kurie teršia, o apmokestinimo sistemos turėtų atsižvelgti į visas išlaidas, įskaitant kapitalo sąnaudas, aplinkos apsaugos paslaugoms, taršos ir vykdomų prevencinių priemonių išlaidas aplinkos apsaugai, taip pat išlaidas, susijusias su naudojamų išteklių trūkumu;

(19)

siekiant sumažinti administracinę naštą, paramos gavėjams turėtų būti leista naudotis kitose Sąjungos politikos srityse dabar taikomais metodais ir atitinkamomis normomis, apskaičiuojant netiesiogines išlaidas, jei veiksmai ir paramos gavėjai yra panašūs;

(20)

siekiant užtikrinti, kad iš ESI fondų remiami veiksmai, kuriuos vykdant netiesioginėms išlaidoms būtų galima taikyti kitose Sąjungos politikos srityse nustatytą fiksuotąją normą, būtų panašūs į tose kitose politikos srityse finansuojamus veiksmus, reikia nustatyti intervencinių veiksmų kategorijas ir nurodyti jų investavimo prioritetus ar priemones;

(21)

reikėtų nustatyti didelės apimties projektų kokybės vertinimui taikytiną metodiką. Nepriklausomų ekspertų kokybės vertinimas yra būtinas, kad valstybė narė didelės apimties projektą galėtų pateikti Komisijai taikydama Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytą pranešimo procedūrą;

(22)

jei valstybė narė nutaria taikyti pranešimo procedūrą, ji turėtų nuspręsti, ar didelės apimties projektą vertins iš Komisijos techninę paramą gaunantys nepriklausomi ekspertai, ar, gavus Komisijos pritarimą, kiti nepriklausomi ekspertai;

(23)

didelės apimties projektų kokybę vertinančių nepriklausomų ekspertų gebėjimai, kompetencija ir nešališkumas yra vieni svarbiausių veiksnių nusprendžiant, ar atliktas vertinimas yra kokybiškas ir patikimas. Todėl nepriklausomiems ekspertams reikėtų nustatyti tam tikrus reikalavimus, kuriais būtų užtikrinta, kad jų kokybės vertinimo darbas būtų patikimas ir labai kokybiškas. Šiuos kriterijus turėtų atitikti visi nepriklausomi ekspertai, nepriklausomai nuo to, ar jiems techninė parama teikiama Komisijos iniciatyva, ar jiems padeda valstybė narė. Valstybė narė turėtų patikrinti nepriklausomų ekspertų atitiktį reikalavimams, prieš prašydama, kad Komisija pritartų jos pasirinktiems nepriklausomiems ekspertams;

(24)

tik teigiamai nepriklausomų ekspertų įvertinti didelės apimties projektai gali būti atrinkti pateikti Komisijai pagal pranešimo procedūrą, tad būtina šiuo tikslu nustatyti aiškius kriterijus. Siekiant užtikrinti, kad kiekvieno didelės apimties projekto kokybės vertinimas būtų grindžiamas ta pačia metodika ir kad jis būtų atliekamas taip, kad padėtų gerinti vertinamų didelės apimties projektų kokybę, taip pat būtina nustatyti šio vertinimo proceso etapus ir vertinant naudotinus kokybės įvertinimo parametrus;

(25)

Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 reikalaujama, kad vadovaujančioji institucija įdiegtų sistemą, kurioje kompiuterine forma būtų registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, įskaitant duomenis apie atskirus dalyvius, reikalingi stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais. Todėl būtina sudaryti duomenų, kuriuos reikia registruoti ir saugoti toje sistemoje, sąrašą;

(26)

tam tikri duomenys svarbūs tik tam tikrų tipų veiksmams arba tik kai kuriems ESI fondams, todėl reikėtų patikslinti duomenų teikimo reikalavimus. Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1304/2013 (2) nustatomi konkretūs duomenų apie atskirus iš ESF remiamų veiksmų dalyvius registravimo ir saugojimo reikalavimai, į kuriuos būtina atsižvelgti;

(27)

duomenų sąraše turėtų būti atsižvelgta į ataskaitų teikimo reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ir konkretiems fondams skirtuose reglamentuose, siekiant užtikrinti, kad kiekvieno veiksmo finansų valdymui ir stebėsenai reikalingi duomenys, įskaitant rengiant mokėjimo prašymus, sąskaitas ir įgyvendinimo ataskaitas reikalingus duomenis, būtų kaupiami tokia forma, kad juos būtų galima lengvai sujungti ir sutikrinti. Sąraše turėtų būti atsižvelgta į tai, kad tam tikrų kompiuterinės formos pagrindinių duomenų apie veiksmus reikia siekiant veiksmingo veiksmų finansų valdymo ir siekiant laikytis pagrindinės informacijos apie veiksmus skelbimo reikalavimo. Tam tikrų kitų duomenų reikia, kad būtų galima veiksmingai suplanuoti ir atlikti patikrinimą ir auditą;

(28)

duomenų, kuriuos reikia registruoti ir saugoti, sąrašas neturėtų nulemti vadovaujančiųjų institucijų įdiegtų kompiuterizuotų sistemų techninės charakteristikos arba struktūros ar iš anksto nulemti registruojamų ir saugomų duomenų formato, nebent tai konkrečiai nurodyta šiame reglamente. Jis taip pat neturėtų nulemti priemonių, kuriomis duomenys įvedami į sistemą arba joje generuojami; kai kuriais atvejais gali reikėti įvesti kelias į sąrašą įtrauktų duomenų reikšmes. Vis dėlto būtina nustatyti tam tikras šių duomenų pobūdžio taisykles, siekiant užtikrinti, kad vadovaujančioji institucija galėtų atlikti savo stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito pareigą, įskaitant atvejus, kai dėl to reikia tvarkyti atskirų dalyvių duomenis;

(29)

kad veiksmų programų išlaidas būtų galima patikrinti ir atlikti jų auditą, būtina nustatyti kriterijus, kuriuos audito seka turėtų atitikti, kad auditas būtų tinkamas;

(30)

būtina nustatyti, kad atlikdamos auditą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 Komisija ir valstybės narės privalo užkirsti kelią bet kokiam asmens duomenų neleistinam atskleidimui arba prieigai prie jų, ir nurodyti tikslus, kurių siekdamos jos gali tvarkyti tokius duomenis;

(31)

audito institucija atsakinga už veiksmų auditą. Siekiant užtikrinti, kad toks auditas būtų pakankamai išsamus bei veiksmingas ir kad visose valstybėse narėse jis būtų atliekamas pagal vienodus standartus, būtina nustatyti sąlygas, kurias jis turi atitikti;

(32)

būtina nustatyti išsamų audituotinų veiksmų imties atrankos pagrindą, kurio audito institucija turėtų laikytis rengdama ar patvirtindama imties atrankos metodą, taip pat nustatydama imties vienetą, tam tikrus imčiai taikytinus techninius kriterijus ir reikiamais atvejais veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti sudarant papildomas imtis;

(33)

audito institucija turėtų parengti audito nuomonę, kuri apimtų Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nurodytas sąskaitas. Siekiant užtikrinti, kad šis sąskaitų auditas būtų pakankamai išsamus bei veiksmingas ir kad visose valstybėse narėse jis būtų atliekamas pagal vienodus standartus, būtina nustatyti sąlygas, kurias jis turi atitikti;

(34)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir vienodas galimybes visoms valstybėms narėms, kad darant finansines pataisas būtų laikomasi proporcingumo principo, būtina nustatyti didelių veiksmingo valdymo ir kontrolės sistemų veikimo trūkumų kriterijus, apibrėžti pagrindinius tokių trūkumų tipus ir parengti taikytinos finansinės pataisos dydžio nustatymo kriterijus bei fiksuotųjų normų arba ekstrapoliuotų finansinių pataisų taikymo kriterijus;

(35)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos toliau nurodytos nuostatos, kuriomis papildomas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013:

a)

nuostatos, kuriomis papildoma ERPF, ESF, Sanglaudos fondui, EŽŪFKP ir EJRŽF (toliau – ESI fondai) taikoma to reglamento antroji dalis, dėl:

i)

neįvykdžius veiklos rezultatų plano taikytinos finansinės pataisos dydžio nustatymo kriterijų;

ii)

finansinėms priemonėms taikomų taisyklių, susijusių su:

papildomomis konkrečiomis žemės pirkimo, taip pat techninės paramos ir finansinių priemonių derinimo taisyklėmis;

papildomomis konkrečiomis finansines priemones įgyvendinančių subjektų vaidmens, įsipareigojimų ir atsakomybės, susijusių atrankos kriterijų ir produktų, kurie gali būti teikiami kaip finansinės priemonės, taisyklėmis;

tam tikrų finansinių priemonių valdymo ir kontrolės, įskaitant vadovaujančiosios institucijos ir audito institucijos vykdomą kontrolę, patvirtinamųjų dokumentų saugojimo tvarką, patvirtinamaisiais dokumentais įrodytinus elementus, taip pat valdymo, kontrolės ir audito tvarką, taisyklėmis;

mokėjimų finansinėms priemonėms anuliavimo bei atitinkamo mokėjimo prašymų koregavimo taisyklėmis;

konkrečiomis palūkanų normos subsidijų ir garantijos mokesčio subsidijų metinių išmokų kapitalizavimo sistemos sukūrimo taisyklėmis;

konkrečiomis valdymo išlaidų ir mokesčių nustatymo, remiantis rezultatais ir taikomais ribiniais dydžiais, kriterijų taisyklėmis ir nuosavu kapitalu grindžiamų priemonių ir mikrokreditų kapitalizuotų valdymo išlaidų ir mokesčių kompensavimo taisyklėmis;

iii)

iš užbaigtų veiksmų, kuriais gaunama pajamų, gautų diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimo metodo;

iv)

kitose Sąjungos politikos srityse naudojamos netiesioginėms išlaidoms taikomos fiksuotosios normos ir susijusių metodų;

b)

nuostatos dėl didelės apimties projektų kokybės vertinimui taikytinos metodikos, kuriomis papildoma ERPF ir Sanglaudos fondui taikoma to reglamento trečioji dalis;

c)

nuostatos, kuriomis papildoma ERPF, ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF taikoma to reglamento ketvirtoji dalis, dėl:

i)

taisyklių, skirtų informacijai apie duomenis, kurie turi būti registruojami ir kompiuterine forma saugomi vadovaujančiosios institucijos įdiegtoje stebėsenos sistemoje, apibrėžti;

ii)

su saugotinais apskaitos duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos turi saugoti tvirtinančioji institucija, vadovaujančioji institucija, tarpinės institucijos ir paramos gavėjai, susijusių išsamių būtiniausių audito sekos reikalavimų;

iii)

veiksmų ir sąskaitų audito aprėpties ir turinio ir veiksmų imties atrankos metodikos;

iv)

Komisijos pareigūnų arba įgaliotų Komisijos atstovų atliekamo audito metu surinktų duomenų naudojimo išsamių taisyklių;

v)

kriterijų, taikomų siekiant nustatyti didelius veiksmingo valdymo ir kontrolės sistemų veikimo trūkumus, įskaitant pagrindinius tokių trūkumų tipus, taikytinos finansinės pataisos dydžio nustatymo kriterijų ir fiksuotųjų normų arba ekstrapoliuotų finansinių pataisų taikymo kriterijų išsamių taisyklių.

II SKYRIUS

NUOSTATOS, KURIOMIS PAPILDOMA ESI FONDAMS TAIKOMA REGLAMENTO (ES) NR. 1303/2013 ANTROJI DALIS

I SKIRSNIS

Neįvykdžius veiklos rezultatų plano taikytinos finansinės pataisos dydžio nustatymo kriterijai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalies ketvirta pastraipa)

2 straipsnis

Finansinės pataisos dydžio nustatymas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalies ketvirta pastraipa)

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalį Komisijos taikytinos finansinės pataisos dydis yra fiksuotoji norma, nustatoma remiantis visų produkto rodiklių ir pagrindinių įgyvendinimo etapų pagal veiklos rezultatų planą galutinių pasiekimo lygių vidurkio ir finansinio rodiklio pagal tą veiklos rezultatų planą galutinio pasiekimo lygio santykiu (pasiekimo/lėšų įsisavinimo koeficientas).

2.   Pasiekimo/lėšų įsisavinimo koeficientas apskaičiuojamas taip:

a)

veiklos rezultatų plane konkrečiam prioritetui pasirinkto kiekvieno produkto rodiklio ir pagrindinio įgyvendinimo etapo galutinė reikšmė padalijama iš atitinkamų siektinų reikšmių, kad būtų gautas galutinis pasiekimo lygis, išreikštas siektinos reikšmės procentine dalimi;

b)

nustatomas veiklos rezultatų plane konkrečiam prioritetui pasirinktų visų produkto rodiklių ir pagrindinių įgyvendinimo etapų galutinių pasiekimo lygių vidurkis. Šiuo tikslu tais atvejais, kai apskaičiuojama, kad galutinis pasiekimo lygis yra daugiau kaip 100 %, jis laikomas 100 %;

c)

veiklos rezultatų plane konkrečiam prioritetui pasirinkto finansinio rodiklio galutinė reikšmė padalijama iš atitinkamos siektinos reikšmės, kad būtų gautas galutinis pasiekimo lygis, išreikštas siektinos reikšmės procentine dalimi. Šiuo tikslu tais atvejais, kai apskaičiuojama, kad galutinis pasiekimo lygis yra daugiau kaip 100 %, jis laikomas 100 %;

d)

veiklos rezultatų plane konkrečiam prioritetui pasirinktų visų produkto rodiklių ir pagrindinių įgyvendinimo etapų galutinių pasiekimo lygių vidurkis padalijamas iš veiklos rezultatų plane konkrečiam prioritetui pasirinkto finansinio rodiklio galutinio pasiekimo lygio.

3.   Jei prioritetas susijęs su daugiau kaip vienu ESI fondu arba regionų kategorija, pasiekimo/lėšų įsisavinimo koeficientas apskaičiuojamas atskirai kiekvienam ESI fondui ir (arba) regionų kategorijai.

3 straipsnis

Finansinės pataisos dydis

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalies ketvirta pastraipa)

1.   Finansinės pataisos dydis nustatomas taip:

a)

kai pasiekimo/lėšų įsisavinimo koeficientas yra mažesnis nei 65 %, bet ne mažesnis kaip 60 %, taikoma 5 % fiksuotoji norma;

b)

kai pasiekimo/lėšų įsisavinimo koeficientas yra mažesnis nei 60 %, bet ne mažesnis kaip 50 %, taikoma 10 % fiksuotoji norma;

c)

kai pasiekimo/lėšų įsisavinimo koeficientas yra mažesnis nei 50 %, taikoma 25 % fiksuotoji norma.

2.   Fiksuotoji norma taikoma ESI fondo įnašui, kuris nustatomas remiantis valstybės narės deklaruotomis išlaidomis pagal prioritetą, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas, po to, kai pritaikomos visos kitos finansinės pataisos.

Jei prioritetai susiję su daugiau kaip vienu ESI fondu arba regionų kategorija, fiksuotoji norma taikoma kiekvienam ESI fondui ir (arba) regionų kategorijai.

3.   Išorės veiksniai, dėl kurių iš esmės nepavyko pasiekti siektinų reikšmių, išskyrus veiksnius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalies trečioje pastraipoje, vertinami kiekvienu atveju atskirai. 1 dalyje nustatyta fiksuotosios normos pataisa gali būti sumažinta daugiausia 50 %, atsižvelgiant į tai, kokiu mastu siektinų reikšmių iš esmės nepavyko pasiekti būtent dėl tų veiksnių.

4.   Tais atvejais, kai taikoma 1 dalyje nustatyta fiksuotoji norma būtų neproporcinga, pataisos dydis sumažinamas.

II SKIRSNIS

Finansinės priemonės

4 straipsnis

Konkrečios žemės pirkimo taisyklės

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 13 dalis)

1.   Iš ERPF, Sanglaudos fondo ir EŽŪFKP finansuojamomis finansinėmis priemonėmis galima remti investicijas, kurios apima neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimą už sumą, neviršijančią 10 % programos įnašo, sumokėto galutiniam naudos gavėjui. Kalbant apie garantijas, ši procentinė dalis taikoma pagrindinės paskolos arba kitų rizikos priemonių dydžiui.

2.   Kai finansinėmis priemonėmis remiamos galutinių naudos gavėjų investicijos į infrastruktūrą, skirtos miestų plėtrai ar miestų atgaivinimo veiklai remti, 1 dalyje nurodyta riba yra 20 %

3.   Vadovaujančioji institucija gali nukrypti nuo 1 ir 2 dalyse nurodytų ribų išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais dėl veiksmų, susijusių su aplinkos apsauga.

5 straipsnis

Techninės paramos ir finansinių priemonių derinimas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 13 dalis)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį techninės paramos subsidijas ir finansines priemones vykdant vieną veiksmą galima derinti tik siekiant techniškai parengti perspektyvines investicijas, kurios bus naudingos tuo veiksmu remtinam galutiniam naudos gavėjui.

6 straipsnis

Konkrečios finansines priemones įgyvendinančių subjektų vaidmens, įsipareigojimų ir atsakomybės taisyklės

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa)

1.   Finansines priemones įgyvendinantys subjektai savo pareigas atlieka laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir veikia kvalifikuotai, veiksmingai, skaidriai ir uoliai, kaip to tikimasi iš profesionalaus subjekto, turinčio finansinių priemonių įgyvendinimo patirties. Jie užtikrina, kad:

a)

finansinėmis priemonėmis paramą gaunantys galutiniai naudos gavėjai būtų atrinkti tinkamai atsižvelgiant į finansinės priemonės pobūdį ir tikėtiną finansuotinų investicinių projektų ekonominį gyvybingumą. Atranka vykdoma skaidriai, grindžiama objektyviomis priežastimis ir dėl jos nekyla interesų konflikto;

b)

galutiniai naudos gavėjai būtų informuojami, kad finansavimas teikiamas pagal programas, kurios bendrai finansuojamos iš ESI fondų laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnyje nustatytų reikalavimų, taikomų ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 (3) 66 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nustatytų reikalavimų, taikomų EŽŪFKP, ir būsimame Sąjungos teisės akte, kuriuo nustatomos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos finansinės paramos sąlygos (EJRŽF reglamente), nustatytų reikalavimų;

c)

finansinėmis priemonėmis teikiama parama būtų proporcinga ir mažiausiai iškraipytų konkurenciją;

d)

atlyginimas pirmumo tvarka privatiesiems investuotojams arba viešiesiems investuotojams, kurie veikia pagal rinkos ekonomikos principą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 2 dalies c punkte ir 44 straipsnio 1 dalies b punkte, būtų proporcingas šių investuotojų prisiimtai rizikai ir neviršytų minimalios sumos, reikalingos tokiems investuotojams pritraukti, ir tai būtų užtikrinta nuostatomis ir sąlygomis ir procedūrinėmis garantijomis.

2.   Tiesioginė vadovaujančiosios institucijos finansinė atsakomybė finansines priemones įgyvendinančių subjektų arba galutinių naudos gavėjų atžvilgiu, taip pat jos atsakomybė dėl bet kokios kitos finansinės priemonės skolos ar prievolės negali viršyti sumos, kurią vadovaujančioji institucija skyrė finansinei priemonei pagal atitinkamas finansavimo sutartis, todėl finansines priemones įgyvendinantys subjektai užtikrina, kad vadovaujančiosioms institucijoms nebūtų teikiami mokėjimo prašymai, kuriais būtų viršyta tos institucijos finansinei priemonei skirta suma.

3.   Finansines priemones įgyvendinantys subjektai atsako už programų įnašų, kuriuos naudojant padaryta pažeidimų, kompensavimą kartu su palūkanomis ir kitu iš tų įnašų gautu pelnu.

Kita vertus, finansines priemones įgyvendinantys subjektai neatsako už pirmoje pastraipoje nurodytų sumų kompensavimą, jeigu įrodo, kad konkretus pažeidimas padarytas visomis toliau nurodytomis sąlygomis:

a)

pažeidimas padarytas galutinių naudos gavėjų arba – fondų fondo atveju – finansų tarpininkų arba galutinių naudos gavėjų lygmeniu;

b)

finansines priemones įgyvendinantys subjektai laikėsi šio straipsnio 1 dalies nuostatų, susijusių su programos įnašais, kuriems pažeidimas turėjo poveikio;

c)

sumų, kurioms pažeidimas turėjo poveikio, nebuvo galima susigrąžinti nepaisant to, kad finansines priemones įgyvendinantys subjektai su deramu uolumu ėmėsi visų galimų sutartinių ir teisinių priemonių.

7 straipsnis

Finansines priemones įgyvendinančių subjektų atrankos kriterijai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa)

1.   Atrinkdama finansinę priemonę įgyvendinantį subjektą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies a punktą ir b punkto ii ir iii papunkčius, vadovaujančioji institucija įsitikina, kad tas subjektas atitinka toliau nurodytus būtiniausius reikalavimus:

a)

turi teisę vykdyti susijusias įgyvendinimo užduotis pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę;

b)

yra pakankamo ekonominio ir finansinio gyvybingumo;

c)

turi pakankamai pajėgumų įgyvendinti finansinę priemonę, taip pat organizacinę struktūrą ir valdymo sistemą, kuri vadovaujančiajai institucijai suteiktų reikiamą patikinimą;

d)

turi veiksmingą ir efektyvią vidaus kontrolės sistemą;

e)

naudoja apskaitos sistemą, kuria laiku suteikiama tiksli, išsami ir patikima informacija;

f)

sutinka, kad valstybės narės audito institucijos, Komisija ir Europos Audito Rūmai atliktų jo auditą.

2.   Atrinkdama 1 dalyje nurodytą subjektą, vadovaujančioji institucija tinkamai atsižvelgia į įgyvendinamos finansinės priemonės pobūdį, subjekto patirtį įgyvendinant panašias finansines priemones, siūlomų darbuotojų kompetenciją ir patirtį ir subjekto veiklos ir finansinius pajėgumus. Atranka vykdoma skaidriai, grindžiama objektyviomis priežastimis ir dėl jos nekyla interesų konflikto. Taikomi bent šie toliau nurodyti kriterijai:

a)

finansų tarpininkų arba, jei taikytina, galutinių naudos gavėjų nustatymo ir vertinimo metodikos tvirtumas ir patikimumas;

b)

finansinės priemonės įgyvendinimo valdymo išlaidų ir mokesčių dydis ir siūloma jų apskaičiavimo metodika;

c)

nuostatos ir sąlygos, taikomos remiamiems galutiniams naudos gavėjams, įskaitant kainų nustatymą;

d)

gebėjimas pritraukti kitų nei programos įnašai išteklių investicijoms į galutinius naudos gavėjus;

e)

gebėjimas įrodyti papildomą veiklą, palyginti su dabartine veikla;

f)

kai finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas finansinei priemonei skiria nuosavus finansinius išteklius arba dalijasi rizika, siūlomos interesų derinimo ir galimų interesų konfliktų švelninimo priemonės.

3.   Kai fondų fondo paramą įgyvendinantis subjektas, įskaitant EIB, įgyvendinimo užduotis patiki finansų tarpininkui, jis užtikrina, kad tas finansų tarpininkas atitiktų 1 ir 2 dalyse nurodytus reikalavimus ir kriterijus.

8 straipsnis

Konkrečios finansinėmis priemonėmis teikiamų garantijų taisyklės

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa)

Kai finansinėmis priemonėmis teikiamos garantijos, laikomasi šių reikalavimų:

a)

pasiekiamas tinkamas programos įnašo sumos, atidėtos tikėtiniems ir netikėtiems naujų paskolų ar kitų rizikos pasidalijimo priemonių nuostoliams padengti garantijomis, ir atitinkamų išmokėtų naujų paskolų ar kitų rizikos pasidalijimo priemonių vertės dauginamasis koeficientas;

b)

dauginamasis koeficientas nustatomas atlikus konkretaus garantijų produkto, kurį ketinama siūlyti, apdairų ex ante rizikos vertinimą, atsižvelgiant į specifines rinkos sąlygas, finansinės priemonės investicijų strategiją ir ekonomiškumo ir veiksmingumo principus. Ex ante rizikos vertinimas gali būti persvarstytas, kai tai pateisinama pasikeitusiomis rinkos sąlygomis;

c)

garantijoms užtikrinti skirtas programos įnašas teikiamas atsižvelgiant į tą ex ante rizikos vertinimą;

d)

jei finansų tarpininkas arba garantijas gaunantis subjektas neišmokėjo planuoto dydžio naujų paskolų ar kitų rizikos pasidalijimo priemonių galutiniams naudos gavėjams, tinkamos finansuoti išlaidos proporcingai sumažinamos.

9 straipsnis

Nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu sukurtų finansinių priemonių valdymas ir kontrolė

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 40 straipsnio 4 dalis)

1.   Dėl veiksmų, kuriais pagal programas remiamos nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu sukurtos finansinės priemonės, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies b punkte, vadovaujančioji institucija užtikrina, kad:

a)

veiksmas atitiktų taikomus teisės aktus, atitinkamą programą ir atitinkamą finansavimo sutartį tiek veiksmo vertinimo ir atrankos procesu, tiek rengiant ir įgyvendinant finansinę priemonę;

b)

į finansavimo sutartis būtų įtrauktos nuostatos dėl audito reikalavimų ir audito sekos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV priedo 1 punkto e papunktį;

c)

valdymo patikrinimai būtų vykdomi visą programavimo laikotarpį ir kuriant bei įgyvendinant finansines priemones pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalį, skirtą ERPF, ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF, ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 58 straipsnio 1 ir 2 dalis, skirtas EŽŪFKP;

d)

tinkamomis finansuoti deklaruotų išlaidų patvirtinamiesiems dokumentams būtų taikomi tokie reikalavimai:

i)

vadovaujančioji institucija, finansų tarpininkas arba įstaiga, kuri įgyvendina fondų fondą, kai finansinė priemonė įgyvendinama per fondų fondą, saugo patvirtinamuosius dokumentus, kad galėtų įrodyti, kad lėšos panaudotos pagal numatytą paskirtį ir kad laikytasi taikomų teisės aktų ir atitinkamoms programoms taikomų finansavimo kriterijų bei sąlygų;

ii)

su jais galima susipažinti, siekiant patikrinti Komisijai deklaruotų išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą;

e)

patvirtinamieji dokumentai, kuriais remiantis būtų galima patikrinti atitiktį Sąjungos ir nacionalinės teisės aktams ir finansavimo sąlygoms, apimtų bent:

i)

dokumentus dėl finansinės priemonės sukūrimo;

ii)

dokumentus, kuriuose nurodomos pagal kiekvieną programą ir kiekvieną prioritetinę kryptį finansinėms priemonėms skirtos sumos, pagal programas tinkamos finansuoti išlaidos ir palūkanos bei kitas pelnas, gautas iš ESI fondų paramos, taip pat ESI fondams pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43 ir 44 straipsnius priskirtinų išteklių pakartotinis panaudojimas;

iii)

dokumentus dėl finansinės priemonės veikimo, įskaitant susijusius su stebėsena, ataskaitų teikimu ir tikrinimu;

iv)

dokumentus, kuriais parodoma atitiktis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 43, 44 ir 45 straipsniams;

v)

dokumentus, susijusius su programos įnašų nutraukimu ir finansinės priemonės užbaigimu;

vi)

dokumentus dėl valdymo išlaidų ir mokesčių;

vii)

prašymo formas arba atitinkamus dokumentus, kuriuos galutiniai naudos gavėjai pateikė kartu su patvirtinamaisiais dokumentais, įskaitant verslo planus ir reikiamais atvejais ankstesnes metines sąskaitas;

viii)

kai įmanoma, finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų kontrolinius sąrašus ir ataskaitas;

ix)

jei taikoma, deklaracijas, pateiktas dėl de minimis pagalbos;

x)

sutartis, pasirašytas dėl finansine priemone teikiamos paramos, įskaitant dėl nuosavo kapitalo, paskolų, garantijų ar kitų investicijų tipų, teikiamų galutiniams naudos gavėjams;

xi)

įrodymus, kad finansine priemone suteikta parama panaudota pagal numatytą paskirtį;

xii)

įrašus apie finansinius srautus tarp vadovaujančiosios institucijos ir finansinės priemonės, taip pat visų lygmenų srautus finansinės priemonės viduje iki galutinių naudos gavėjų, o garantijų atveju – įrodymą, kad pagrindinės paskolos buvo išmokėtos;

xiii)

sumokėto programos įnašo arba finansine priemone suteiktos garantijos, skirtos galutiniam naudos gavėjui, atskirus įrašus arba apskaitos kodus.

2.   Dėl veiksmų, kuriais pagal programas iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF remiamos finansinės priemonės, audito institucijos užtikrina, kad finansinių priemonių auditas būtų vykdomas per visą programavimo laikotarpį iki jų užbaigimo, atliekant tiek sistemų auditą, tiek veiksmų auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį.

Dėl veiksmų, kuriais pagal programas iš EŽŪFKP remiamos finansinės priemonės, audito institucijos užtikrina, kad finansinių priemonių auditas būtų vykdomas per visą programavimo laikotarpį iki jų užbaigimo, atliekant sistemų auditą ir veiksmų auditą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (4) 59 straipsnį.

3.   Kai finansines priemones įgyvendina EIB pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktį:

a)

vadovaujančioji institucija įgalioja įmonę, kuri turėtų veikti pagal bendrą Komisijos sukurtą sistemą, atlikti veiksmo patikrą vietoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 5 dalies b punktą;

b)

audito institucija įgalioja įmonę, kuri turėtų veikti pagal bendrą Komisijos sukurtą sistemą, atlikti veiksmo auditą.

Audito institucija savo audito nuomonę grindžia įgaliotos įmonės pateikta informacija.

4.   Jei netaikoma 3 dalyje nurodyta Komisijos sukurta bendra sistema, vadovaujančioji institucija Komisijai pateikia siūlomą patikrų vietoje vykdymo metodiką, o audito institucija – siūlomą audito metodiką, kad gautų jos pritarimą.

10 straipsnis

Mokėjimų finansinėms priemonėms anuliavimo bei atitinkamo mokėjimo prašymų koregavimo taisyklės

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 41 straipsnio 3 dalis)

Valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos gali anuliuoti programų įnašus, skirtus finansinėms priemonėms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 1 dalies a punkte, ir finansinėms priemonėms, nurodytoms 38 straipsnio 1 dalies b punkte, kurios įgyvendinamos pagal to reglamento 38 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, tik jei įnašai dar neįtraukti į mokėjimo prašymą, kaip nurodyta to reglamento 41 straipsnyje. Vis dėlto, kalbant apie iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF remiamas finansines priemones, įnašus galima anuliuoti ir kai kitas mokėjimo prašymas iš dalies keičiamas, kad būtų anuliuotos ar pakeistos atitinkamos išlaidos.

11 straipsnis

Palūkanų normos subsidijų ir garantijos mokesčio subsidijų metinių išmokų kapitalizavimo sistema

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa)

1.   Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kapitalizuotos palūkanų normos subsidijos ir garantijos mokesčio subsidijos apskaičiuojamos tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigoje kaip visi diskontuoti mokėjimų įsipareigojimai to straipsnio tikslais ir pagal jame nustatytus laikotarpius, kartu laikantis susijusių finansavimo sutarčių.

2.   Bet kokie po Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto laikotarpio sąlyginio deponavimo sąskaitoje likę ištekliai arba ištekliai, likę netikėtai užbaigus finansinę priemonę iki to laikotarpio pabaigos, naudojami pagal to reglamento 45 straipsnį.

12 straipsnis

Valdymo išlaidų ir mokesčių nustatymo remiantis veiklos rezultatais kriterijai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 6 dalis)

1.   Vadovaujančioji institucija apskaičiuoja valdymo išlaidas ir mokesčius, kuriuos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies d punktą galima deklaruoti kaip tinkamas finansuoti išlaidas, remdamasi, kaip nurodyta to reglamento 42 straipsnio 5 dalyje, veiklos rezultatais grindžiamais kriterijais:

a)

pagal ESI fondų programą suteiktų įnašų paskirstymas;

b)

lėšos, grąžintos iš investicijų, arba grąžintos lėšos, kurias buvo įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis;

c)

investicijas papildančių priemonių, vykdytų prieš sprendimą dėl investavimo ir po jo, kad investicijų poveikis būtų kuo didesnis, kokybė ir

d)

finansinės priemonės indėlis siekiant programos tikslų ir produktų.

2.   Vadovaujančioji institucija informuoja pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 47 straipsnį įsteigtą stebėsenos komitetą apie nuostatas dėl veiklos rezultatais grindžiamo patirtų finansinės priemonės valdymo išlaidų arba valdymo mokesčių apskaičiavimo. Stebėsenos komitetas kasmet gauna valdymo išlaidų ir per praėjusius kalendorinius metus faktiškai sumokėtų mokesčių ataskaitas.

13 straipsnis

Valdymo išlaidų ir mokesčių ribiniai dydžiai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 5 ir 6 dalys)

1.   Fondų fondo paramą įgyvendinančio subjekto valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie gali būti deklaruoti kaip tinkamos finansuoti išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies d punktą, neviršija sumos, kuri yra:

a)

3 proc. fondų fondui sumokėtų programos įnašų pirmuosius 12 mėnesių po finansavimo sutarties pasirašymo, 1 proc. – kitus 12 mėnesių ir po to 0,5 proc. per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo faktinio mokėjimo fondų fondui dienos iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, išmokėjimo vadovaujančiajai institucijai dienos arba užbaigimo dienos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė); ir

b)

0,5 % fondų fondo finansų tarpininkams sumokėtų programos įnašų per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo fondų fondo atlikto faktinio mokėjimo dienos iki išmokėjimo fondų fondui dienos, tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos arba užbaigimo dienos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė).

2.   Finansines priemones įgyvendinančių subjektų, teikiančių nuosavą kapitalą, paskolas, garantijas ir mikrokreditus, įskaitant atvejus, kai jie derinami su subsidijomis, palūkanų normos subsidijomis arba garantijos mokesčio subsidijomis pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie gali būti deklaruoti kaip tinkamos finansuoti išlaidos pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalies d punktą, neviršija sumos, kuri yra:

a)

bazinis atlygis, kuris apskaičiuojamas taip:

i)

finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju: 2,5 proc. finansinei priemonei pagal atitinkamą finansavimo sutartį įsipareigotų skirti programos įnašų per metus pirmuosius dvidešimt keturis mėnesius po finansavimo sutarties pasirašymo, po to 1 proc. per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo susijusios finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, įnašų išmokėjimo vadovaujančiajai institucijai ar fondų fondui dienos arba užbaigimo dienos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė);

ii)

visų kitų rūšių finansinės priemonės atveju: 0,5 % finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo faktinio mokėjimo finansinei priemonei dienos iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, išmokėjimo vadovaujančiajai institucijai arba fondų fondui dienos arba užbaigimo dienos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė); ir

b)

veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris apskaičiuojamas taip:

i)

finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju: 2,5 % programos įnašų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą sumokėtų galutiniams naudos gavėjams nuosavo kapitalo forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo išmokėjimo galutiniam naudos gavėjui dienos iki investicijų grąžinimo dienos, susigrąžinimo procedūros pabaigos (nurašymo atveju) arba tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė);

ii)

finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju: 1 % programos įnašų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą sumokėtų galutiniams naudos gavėjams paskolų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo išmokėjimo galutiniam naudos gavėjui dienos iki investicijų grąžinimo dienos, susigrąžinimo procedūros pabaigos (įsipareigojimų nevykdymo atveju) arba tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė);

iii)

finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju: 1,5 % programos įnašų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies b punktą skirtų galiojančioms garantijų sutartims, taip pat pakartotinai panaudotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams, per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo įsipareigojimų dienos iki garantijų sutarties galiojimo pabaigos, susigrąžinimo procedūros pabaigos (įsipareigojimų nevykdymo atveju) arba tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė);

iv)

finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju: 1,5 % programos įnašų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą sumokėtų galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo išmokėjimo galutiniam naudos gavėjui dienos iki investicijų grąžinimo dienos, susigrąžinimo procedūros pabaigos (įsipareigojimų nevykdymo atveju) arba tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė);

v)

finansinės priemonės, kuria teikiamos subsidijos, palūkanų normos subsidijos ar garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, atveju: 0,5 proc. subsidijų, pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalies a punktą išmokėtų galutiniams naudos gavėjams.

Šios dalies nuostatos taikomos finansinę priemonę įgyvendinančiam ir garantijas teikiančiam subjektui, nepriklausomai nuo to, ar tas pats subjektas įgyvendina fondų fondo paramą, su sąlyga, kad laikomasi 4 dalies nuostatų.

3.   Valdymo išlaidų ir mokesčių bendra suma per Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalyje nustatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį negali viršyti toliau nurodytų ribų:

a)

fondų fondo atveju – 7 % fondų fondui sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

b)

finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju – 20 % finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

c)

finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju – 8 % finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

d)

finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju – 10 % finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

e)

finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju – 10 % finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos;

f)

finansinės priemonės, kuria teikiamos dotacijos, palūkanų normos subsidijos ir garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, atveju – 6 % finansinei priemonei sumokėtų programos įnašų bendros sumos.

4.   Kai tas pats subjektas įgyvendina fondų fondo ir finansinės priemonės paramą, nei tinkamų finansuoti valdymo išlaidų ir mokesčių pagal 1 ir 2 dalis sumos, nei 3 dalyje nustatytos ribos nesudedamos tiems patiems programos įnašams arba reinvestuotoms toms pačioms lėšoms, kurios priskiriamos programos įnašams.

5.   Kai į nuosavą kapitalą teikiančius finansų tarpininkus investuoto nuosavo kapitalo didžiąją dalį teikia privatieji investuotojai arba viešieji investuotojai, veikiantys pagal rinkos ekonomikos principą, ir kai programos įnašas teikiamas pari passu su privačiaisiais investuotojais, valdymo išlaidos ir mokesčiai atitinka rinkos sąlygas ir negali viršyti tų, kuriuos moka privatieji investuotojai.

6.   1, 2 ir 3 dalyse nustatyti ribiniai dydžiai gali būti viršyti, kai apmokestinimą vykdo finansinę priemonę įgyvendinantis subjektas, įskaitant atvejus, jei taikoma, kai jis įgyvendina fondų fondą ir buvo atrinktas konkurso būdu, laikantis taikomų taisyklių, ir konkurso būdu patvirtinta būtinybė padidinti valdymo išlaidas ir mokesčius.

14 straipsnis

Nuosavu kapitalu grindžiamų priemonių ir mikrokreditų kapitalizuotų valdymo išlaidų ir mokesčių kompensavimas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 6 dalis)

1.   Kapitalizuotos valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie turi būti kompensuoti kaip tinkamos finansuoti išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalį, apskaičiuojami tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigoje kaip diskontuotų valdymo išlaidų ir mokesčių suma, kuri turi būti išmokėta pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui už to reglamento 42 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį, laikantis atitinkamų finansavimo sutarčių.

2.   Kapitalizuotos valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie, pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui, turi būti išmokėti finansinei priemonei, kuria teikiami mikrokreditai, neviršija 1 proc. programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą paskolų forma, kuriuos dar reikia grąžinti finansinei priemonei, per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos iki investicijų grąžinimo dienos, susigrąžinimo procedūros pabaigos (įsipareigojimų nevykdymo atveju) arba to reglamento 42 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė).

3.   Kapitalizuotos valdymo išlaidos ir mokesčiai, kurie, pasibaigus tinkamumo finansuoti laikotarpiui, turi būti išmokėti finansinei priemonei, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, neviršija 1,5 proc. programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą nuosavo kapitalo forma, kuriuos dar reikia grąžinti finansinei priemonei, per metus, skaičiuojant pro rata temporis nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos iki investicijų grąžinimo dienos, susigrąžinimo procedūros pabaigos (įsipareigojimų nevykdymo atveju) arba to reglamento 42 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos (priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė).

4.   Bet kokie sąlyginio deponavimo sąskaitoje po Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio likę ištekliai arba ištekliai, likę netikėtai užbaigus finansinę priemonę iki to laikotarpio pabaigos, naudojami pagal to reglamento 45 straipsnį.

III SKIRSNIS

Iš veiksmų, kuriais gaunama pajamų, gautų diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimo metodas

15 straipsnis

Diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimo metodas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa)

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytą metodą, veiksmo diskontuotos grynosios pajamos apskaičiuojamos iš diskontuotų pajamų atimant diskontuotas išlaidas ir, jei taikoma, pridedant investicijos likutinę vertę.

2.   Veiksmo diskontuotos grynosios pajamos apskaičiuojamos pagal to veiksmo sektoriui taikomą konkretų ataskaitinį laikotarpį, kaip nustatyta I priede. Ataskaitinis laikotarpis apima veiksmo įgyvendinimo laikotarpį.

3.   Pajamos ir išlaidos nustatomos taikant atskirą metodą, grindžiamą naujų investicijų pajamų ir išlaidų scenarijaus palyginimu su pajamų ir išlaidų scenarijumi be naujų investicijų.

Kai veiksmas susijęs su nauju turtu, pajamomis ir išlaidomis laikomos naujų investicijų pajamos ir išlaidos.

4.   Kai pridėtinės vertės mokestis nėra tinkamos finansuoti išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 69 straipsnio 3 dalies c punktą, diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimas grindžiamas skaičiais, į kuriuos pridėtinės vertės mokestis neįtraukiamas.

16 straipsnis

Pajamų nustatymas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa)

Apskaičiuojant diskontuotas grynąsias pajamas, pajamos nustatomos taip:

a)

jei taikoma, nustatomi naudotojo mokesčiai laikantis principo „teršėjas moka“ ir prireikus atsižvelgiama į galimybes sumokėti;

b)

į pajamas neįtraukiami pervedimai iš nacionalinių ar regioninių biudžetų arba nacionalinių valstybinio draudimo sistemų;

c)

kai veiksmu suteikiamas naujas turtas, kuriuo papildoma jau esanti paslauga ar infrastruktūra, atsižvelgiama tiek į naujų naudotojų įnašus, tiek į papildomus esamų naujos ar išplėstos paslaugos ar infrastruktūros naudotojų įnašus.

17 straipsnis

Išlaidų nustatymas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa)

Apskaičiuojant diskontuotas grynąsias pajamas, atsižvelgiama į toliau nurodytas per 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas:

a)

trumpalaikės įrangos, kuria užtikrinamas techninis veiksmo vykdymas, pakeitimo išlaidas;

b)

pastovias veiklos išlaidas, įskaitant priežiūros išlaidas, kaip antai darbuotojai, priežiūra ir remontas, bendras valdymas ir administravimas bei draudimas, ir

c)

kintamas veiklos išlaidas, įskaitant priežiūros išlaidas, kaip antai žaliavų, energijos, kitų proceso reikmenų vartojimas ir visi priežiūros ir remonto darbai, reikalingi veiksmo trukmei pratęsti.

18 straipsnis

Investicijų likutinė vertė

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa)

1.   Kai veiksmo turto eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 15 straipsnio 2 dalyje nurodytas ataskaitinis laikotarpis, likutinė vertė nustatoma apskaičiuojant grynąją dabartinę grynųjų pinigų srautų vertę per likusius veiksmo trukmės metus. Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis gali būti taikomi kiti likutinės vertės apskaičiavimo metodai.

2.   Investicijų likutinė vertė įtraukiama į veiksmo diskontuotų grynųjų pajamų apskaičiavimą, tik jei pajamos viršija 17 straipsnyje nurodytas išlaidas.

19 straipsnis

Grynųjų pinigų srautų diskontavimas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa)

1.   Apskaičiuojant išlaidas ir pajamas atsižvelgiama tik į grynųjų pinigų srautus, kurie išmokėtini arba gautini vykdant veiksmą. Grynųjų pinigų srautai nustatomi kiekvieniems metams, kuriais jie išmokėti arba gauti vykdant veiksmą 15 straipsnio 2 dalyje nurodytu ataskaitiniu laikotarpiu.

2.   Ne grynųjų pinigų apskaitos straipsniai, kaip antai nusidėvėjimas, bet kokie būsimoms keitimo išlaidoms skirti rezervai ir nenumatytų atvejų rezervai, į skaičiavimą neįtraukiami.

3.   Grynųjų pinigų srautai diskontuojami į dabartinius metus, kaip orientacinį rodiklį, skirtą bendrai su ESI fondais finansuojamiems viešojo investavimo veiksmams, naudojant 4 % finansinę diskonto normą realiomis kainomis.

4.   Valstybės narės gali naudoti kitą nei 4 % finansinę diskonto normą, jei jos pagrindžia tą rodiklį ir užtikrina, kad jis būtų nuosekliai taikomas vykdant panašius to paties sektoriaus veiksmus.

5.   Kitos nei 4 % vertės gali būti pateisinamos:

a)

valstybės narės konkrečiomis makroekonominėmis sąlygomis ir tarptautinėmis makroekonominėmis tendencijomis ir aplinkybėmis, arba

b)

investuotojo pobūdžiu ar įgyvendinimo struktūra, kaip antai viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, arba

c)

susijusio sektoriaus pobūdžiu.

6.   Kad nustatytų konkrečias finansines diskonto normas, valstybės narės apskaičiuoja vidutinę ilgalaikę grąžą, kuri bus gauta iš alternatyvaus, nerizikingo vietos ar tarptautinio investicijų, kurias jos laiko svarbiomis, krepšelio. Informacija apie įvairias finansines diskonto normas pateikiama paramos gavėjams.

IV SKIRSNIS

Kitose Sąjungos politikos srityse netiesioginėms išlaidoms taikomų fiksuotųjų normų ir susijusių metodų apibrėžtis

20 straipsnis

Netiesioginių išlaidų finansavimas taikant fiksuotąsias normas, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1290/2013

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 68 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Netiesiogines išlaidas galima apskaičiuoti taikant pagal Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 29 straipsnio 1 dalį nustatytą fiksuotąją normą toliau nurodytiems veiksmų arba į veiksmus įtrauktų projektų tipams:

a)

iš ERPF remiamiems veiksmams, kurių intervencinių veiksmų srities kodai yra 056, 057 arba 060–065, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 215/2014 (5) priedo 1 lentelėje, ir kurie vykdomi pagal vieną iš investavimo prioritetų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 (6) 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, 2 dalies b punkte, 3 dalies a ir c punktuose ir 4 dalies f punkte;

b)

ESF remiamiems veiksmams, kurių intervencinių veiksmų srities kodas yra 04, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 215/2014 priedo 6 lentelėje, ir kuriais padedama stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 3 straipsnio 2 dalies c punktą;

c)

iš EŽŪFKP remiamiems veiksmams pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17, 26 arba 35 straipsnius, kuriais padedama siekti to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto Sąjungos prioriteto. Kai veiksmas programuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 ir 26 straipsnius, atsižvelgiama tik į veiksmus, kuriuos įgyvendina pagal to reglamento 35 straipsnio 1 dalies c punktą finansuojama Europos inovacijų partnerystės veiklos grupė;

d)

iš EJRŽF remiamiems veiksmams, programuojamiems pagal būsimo Sąjungos teisės akto, kuriuo nustatomos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos finansinės paramos sąlygos, 28 straipsnį, 37 straipsnį arba 41 straipsnio 5 dalį.

21 straipsnis

Netiesioginių išlaidų finansavimas taikant fiksuotąsias normas, remiantis Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 68 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Netiesiogines išlaidas galima apskaičiuoti taikant pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (7) 124 straipsnio 4 dalį nustatytą fiksuotąją normą toliau nurodytiems veiksmų arba į veiksmą įtrauktų projektų tipams:

a)

iš ERPF remiamiems veiksmams, kurių intervencinių veiksmų srities kodai yra 085, 086 arba 087, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 215/2014 priedo 1 lentelėje, ir kurie vykdomi pagal vieną iš investavimo prioritetų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 5 straipsnio 5 dalies a punkte ir 6 dalies d punkte;

b)

iš ESF remiamiems veiksmams, kurių intervencinių veiksmų srities kodas yra 01, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 215/2014 priedo 6 lentelėje, ir kuriais padedama remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, atsparios klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius naudojančios ir ekologiškesnės ekonomikos pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 3 straipsnio 2 dalies a punktą;

c)

iš EŽŪFKP remiamiems veiksmams pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 17 ir 25 straipsnius, kuriais padedama siekti Sąjungos prioriteto, nustatyto to reglamento 5 straipsnio 4 arba 5 dalyje;

d)

iš EJRŽF remiamiems veiksmams, programuojamiems pagal būsimo Sąjungos teisės akto, kuriuo nustatomos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos finansinės paramos sąlygos, 36 straipsnį, 38 straipsnį, 39 straipsnio 1 dalį, 46 straipsnio 1 dalies e ir i punktus, 54 straipsnį, 79c straipsnio 1 dalies b punktą.

III SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL ATLIEKANT DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ KOKYBĖS VERTINIMĄ TAIKYTINOS METODIKOS, KURIOMIS PAPILDOMA ERPF IR SANGLAUDOS FONDUI TAIKOMA REGLAMENTO (ES) NR. 1303/2013 TREČIOJI DALIS

22 straipsnis

Kokybės vertinimą atliekantiems nepriklausomiems ekspertams taikomi reikalavimai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio ketvirta pastraipa)

1.   Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio trečioje pastraipoje nurodytą didelės apimties projektų kokybės vertinimą atlieka nepriklausomi ekspertai, kurie:

a)

turi daug visų projekto ciklo etapų techninės patirties;

b)

turi didelės tarptautinės patirties atitinkamuose investicijų sektoriuose;

c)

gerai išmano socialinės ir ekonominės naudos analizę ir vertinimą;

d)

turi daug žinių ir patirties, susijusios su atitinkamais Sąjungos teisės aktais, politikos sritimis ir procedūromis;

e)

yra nepriklausomi nuo bet kokių institucijų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja tvirtinant, įgyvendinant ar valdant didelės apimties projektą;

f)

jiems nekyla jokio lygmens interesų konfliktų, susijusių su didelės apimties projektu;

g)

neturi su didelės apimties projektu susijusių komercinių interesų;

h)

moka reikiamas kalbas.

2.   Pasiūliusi įgalioti ne Komisijos iniciatyva teikiamą techninę paramą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 58 straipsnį gaunančius nepriklausomus ekspertus, valstybė narė, laikydamasi to reglamento 101 straipsnio trečios pastraipos, teikia Komisijai prašymą duoti sutikimą. Dėl tokio sutikimo sprendžiama remiantis dokumentais, kuriais įrodoma, kad ekspertai atitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus.

Per tris mėnesius po prašymo pateikimo Komisija valstybei narei praneša, ar sutinka su pasiūlymu dėl nepriklausomų ekspertų.

23 straipsnis

Didelės apimties projektų kokybės vertinimas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio ketvirta pastraipa)

1.   Nepriklausomi ekspertai vertinimą atlieka remdamiesi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio pirmos pastraipos a–i punktuose nurodyta informacija. Nepriklausomi ekspertai gali prašyti su šia informacija susijusių papildomų elementų, kurių, jų manymu, reikia kokybės vertinimui atlikti.

Valstybė narė ir nepriklausomi ekspertai gali susitarti, kad šis darbas būtų papildytas apsilankymais vietoje.

Gavę valstybių narių sutikimą, nepriklausomi ekspertai gali konsultuotis su Komisija atitinkamais valstybės pagalbos klausimais, kad galėtų juos įvertinti.

2.   Atlikdami kokybės vertinimą, nepriklausomi ekspertai vykdo šiuos veiksmus:

a)

patikrina, ar veiksmas yra didelės apimties projektas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 100 straipsnyje, ar didelės apimties projektas nėra užbaigtas veiksmas, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 14 dalyje ir 65 straipsnio 6 dalyje, ir ar didelės apimties projektas yra įtrauktas į atitinkamą veiksmų programą;

b)

patikrina, ar pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio pirmos pastraipos a–i punktus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio penktoje pastraipoje nurodyta forma pateikta informacija yra išsami, nuosekli ir tiksli;

c)

remdamiesi šio reglamento II priede nustatytais kriterijais įvertina didelės apimties projekto kokybę;

d)

parengia Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytos formos nepriklausomo kokybės vertinimo ataskaitą (toliau – NKV ataskaita). NKV ataskaitoje nepriklausomi ekspertai nedviprasmiškai suformuluoja ir pagrindžia savo teiginius apie šioje dalyje nurodytus elementus.

3.   Atliekant kokybės vertinimą, didelės apimties projektas įvertinamas teigiamai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 102 straipsnio 1 dalyje, jeigu nepriklausomi ekspertai padaro išvadą, kad laikomasi visų šio reglamento II priede nurodytų kriterijų.

IV SKYRIUS

NUOSTATOS, KURIOMIS PAPILDOMA ERPF, ESF, SANGLAUDOS FONDUI IR EJRŽF TAIKOMA REGLAMENTO (ES) NR. 1303/2013 KETVIRTOJI DALIS

I SKIRSNIS

Kompiuterine forma registruotini ir saugotini duomenys

24 straipsnis

Kompiuterine forma registruotini ir saugotini duomenys

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 8 dalis)

1.   Informacija apie kiekvieno veiksmo duomenis, kompiuterine forma registruotinus ir saugotinus pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 2 dalies d punktą sukurtoje stebėsenos sistemoje, nurodoma šio reglamento III priede.

2.   Kiekvieno veiksmo duomenys, įskaitant, jei taikoma, duomenis apie atskirus dalyvius, registruojami ir saugomi taip, kad juos būtų galima sujungti, kai to reikia stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais. Sistemoje taip pat turi būti galima bendrai sujungti tokius viso programavimo laikotarpio duomenis. Su ESF susiję duomenys registruojami ir saugomi taip, kad vadovaujančiosios institucijos galėtų atlikti su stebėsena ir vertinimu susijusias užduotis laikydamosi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 56 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 5 bei 19 straipsniuose ir I bei II prieduose nustatytų reikalavimų.

3.   Jei veiksmas remiamas pagal kelias veiksmų programas ar prioritetus, iš kelių fondų arba pagal kelias regionų kategorijas, III priedo 23–113 laukuose nurodyta informacija registruojama taip, kad duomenų būtų galima ieškoti suskaidytų pagal veiksmų programą, prioritetą, fondą ar regionų kategoriją. Jei taikoma, taip pat turi būti įmanoma III priedo 31–40 laukuose nurodytų rodiklių duomenų ieškoti suskaidytų pagal investavimo prioritetą ir lytį.

II SKIRSNIS

Audito seka ir per auditą surinktų duomenų naudojimas

25 straipsnis

Išsamūs būtiniausi audito sekos reikalavimai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 9 dalis)

1.   Toliau nurodomi su saugotinais apskaitos duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais susiję išsamūs būtiniausi audito sekos reikalavimai:

a)

laikantis audito sekos galima patikrinti, kaip taikomi stebėsenos komiteto nustatyti veiksmų programos atrankos kriterijai;

b)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies a punktą teikiamų subsidijų ir grąžinamųjų subsidijų atveju laikantis audito sekos galima Komisijai teikiamas patvirtintas bendras sumas sutikrinti su pagal veiksmų programą bendrai finansuojamų veiksmų išsamiais apskaitos duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos saugo tvirtinančioji institucija, vadovaujančioji institucija, tarpinės institucijos ir paramos gavėjai;

c)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktus bei 109 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalį teikiamų subsidijų ir grąžinamųjų subsidijų atveju laikantis audito sekos galima Komisijai teikiamas patvirtintas bendras sumas sutikrinti su pagal veiksmų programą bendrai finansuojamų veiksmų išsamiais duomenimis, kurie yra susiję su produktais arba rezultatais, ir su patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos saugo tvirtinančioji institucija, vadovaujančioji institucija, tarpinės institucijos ir paramos gavėjai, įskaitant, jei taikoma, su fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų nustatymo metodu susijusius dokumentus;

d)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies d punktą ir 68 straipsnio 1 dalies a punktą nustatytų išlaidų atveju audito seka parodo ir pagrindžia skaičiavimo metodą, jei taikoma, ir fiksuotųjų normų pasirinkimo pagrindą, taip pat tinkamas finansuoti tiesiogines išlaidas arba išlaidas, deklaruotas pagal kitas pasirinktas kategorijas, kurioms taikoma fiksuotoji norma;

e)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 68 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnį nustatytų išlaidų atveju laikantis audito sekos galima pagrįsti tinkamas finansuoti tiesiogines išlaidas, kurioms taikoma fiksuotoji norma;

f)

laikantis audito sekos galima patikrinti viešojo įnašo išmokėjimą paramos gavėjui;

g)

prireikus į kiekvieno veiksmo audito seką įtraukiamos techninės specifikacijos ir finansavimo planas, su subsidijos patvirtinimu susiję dokumentai, su viešųjų pirkimų procedūromis susiję dokumentai, paramos gavėjo pateiktos ataskaitos ir atliktų patikrinimų bei audito ataskaitos;

h)

į audito seką įtraukiama informacija apie atliktus veiksmo valdymo patikrinimus ir auditą;

i)

nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 19 straipsnio 3 daliai ir I bei II priedams, laikantis audito sekos galima su veiksmo produkto rodikliais susijusius duomenis sutikrinti su siektinomis reikšmėmis ir programos duomenimis bei rezultatais, apie kuriuos pranešta;

j)

finansinių priemonių atveju į audito seką įtraukiami šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti patvirtinamieji dokumentai.

Išlaidų, nurodytų c ir d punktuose, atveju laikantis audito sekos galima patikrinti, ar vadovaujančiosios institucijos taikytas skaičiavimo metodas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 5 dalį ir 68 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 3 dalį.

2.   Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad būtų išsaugoti subjektų, saugančių visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus visus 1 dalyje išdėstytus būtiniausius reikalavimus atitinkančiai tinkamai audito sekai užtikrinti, tapatybės ir vietos duomenys.

26 straipsnis

Per Komisijos pareigūnų arba įgaliotųjų Komisijos atstovų atliekamą auditą surinktų duomenų naudojimas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 8 dalis)

1.   Komisija imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų išvengta per Komisijos atliekamą auditą surinktų duomenų neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

2.   Komisija per savo atliekamą auditą surinktus duomenis naudoja tik siekdama vykdyti savo pareigas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 75 straipsnį. Europos Audito Rūmams ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai suteikiama prieiga prie surinktų duomenų.

3.   Surinkti duomenys nesiunčiami kitiems asmenims, išskyrus asmenis valstybėse narėse ar Sąjungos institucijose, kuriems dėl atliekamų pareigų pagal taikomas taisykles turi būti suteikta prieiga prie tokių duomenų be aiškaus duomenis pateikusios valstybės narės sutikimo.

III SKIRSNIS

Veiksmų ir sąskaitų audito aprėptis ir turinys ir veiksmų imties atrankos metodika

27 straipsnis

Veiksmų auditas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 7 dalis)

1.   Veiksmų auditas atliekamas už kiekvienus ataskaitinius metus, veiksmų imtį atrinkus pagal šio reglamento 28 straipsnį audito institucijos nustatytu ar patvirtintu metodu.

2.   Veiksmų auditas atliekamas remiantis audito seką sudarančiais patvirtinamaisiais dokumentais ir per jį patikrinama, ar Komisijai deklaruotos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos, įskaitant šiuos aspektus:

a)

ar veiksmas buvo atrinktas laikantis veiksmų programos atrankos kriterijų, nebuvo fiziškai užbaigtas ar visiškai įgyvendintas anksčiau, nei paramos gavėjas pateikė paraišką skirti finansavimą pagal veiksmų programą, yra įgyvendintas laikantis patvirtinimo sprendimo ir audito metu atitiko visas taikomas sąlygas, susijusias su jo funkcijomis, naudojimu ir siektinais tikslais;

b)

ar Komisijai deklaruotos išlaidos atitinka apskaitos duomenis, o reikalaujamais patvirtinamaisiais dokumentais įrodoma tinkama audito seka, kaip nustatyta šio reglamento 25 straipsnyje;

c)

ar Komisijai deklaruotų išlaidų, nustatytų pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktus bei 109 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalį, atveju yra sukurti produktai ir pasiekti rezultatai, kuriais grindžiami mokėjimai paramos gavėjui, dalyvių duomenys ar kiti su produktais ir rezultatais susiję duomenys atitinka Komisijai pateiktą informaciją, o reikalaujamais patvirtinamaisiais dokumentais įrodoma tinkama audito seka, kaip nustatyta šio reglamento 25 straipsnyje.

Per auditą taip pat patikrinama, ar viešasis įnašas paramos gavėjui išmokėtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnio 1 dalį.

3.   Jei taikoma, veiksmų auditas apima veiksmo fizinio įgyvendinimo patikrinimą vietoje.

4.   Atliekant veiksmų auditą patikrinamas tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemoje užregistruotų atitinkamų išlaidų tikslumas ir išsamumas, taip pat audito sekos sutikrinimas visuose lygiuose.

5.   Jeigu nustatytos problemos yra sisteminio pobūdžio, todėl kelia riziką kitiems pagal veiksmų programą vykdomiems veiksmams, audito institucija užtikrina, kad, siekiant nustatyti tokių problemų mastą, būtų atliekamas išsamesnis tyrimas, įskaitant, jei reikia, papildomą auditą, ir rekomenduoja reikiamus taisomuosius veiksmus.

6.   Teikiant Komisijai skirtą metinės aprėpties ataskaitą, audituojamų išlaidų sumą sudaro tik išlaidos, kurios patenka į pagal 1 dalį atliekamo audito aprėptį. Šiais tikslais naudojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 6 dalį nustatytas kontrolės ataskaitos modelis.

28 straipsnis

Veiksmų imties atrankos metodika

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 7 dalis)

1.   Audito institucija imties atrankos metodą (toliau – imties atrankos metodas) nustato laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir atsižvelgdama į tarptautiniu mastu pripažįstamus audito standartus, INTOSAI, IFAC arba IIA.

2.   Kad įrodytų nustatyto metodo tinkamumą, audito institucija, be audito strategijoje pateiktų paaiškinimų, registruoja imties atrankos metodams nustatyti naudotus dokumentus ir profesinius sprendimus, apimančius planavimo, atrankos, bandymo ir vertinimo etapus.

3.   Atrenkama reprezentatyvi tiriamosios visumos imtis, kuria remdamasi audito institucija gali parengti pagrįstą audito nuomonę pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 5 dalies a punktą. Tokią tiriamąją visumą sudaro konkrečių ataskaitinių metų veiksmų programos arba veiksmų programų grupės, kuriai taikoma bendra valdymo ir kontrolės sistema, išlaidos, įtrauktos į Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnį pateiktus mokėjimo prašymus. Imtis gali būti atrinkta per ataskaitinius metus arba po jų.

4.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį, imties atrankos metodas laikomas statistiniu, jeigu:

i)

imties vienetai atrenkami atsitiktinai;

ii)

imties rezultatams vertinti taikoma tikimybių teorija, taip pat matuojama ir kontroliuojama imties atrankos rizika ir planuotas bei pasiektas tikslumas.

5.   Imties atrankos metodu atsitiktinė kiekvieno tiriamosios visumos imties vieneto atranka užtikrinama imtį sudarantiems vienetams atrinkti naudojant kiekvienam tiriamosios visumos vienetui sugeneruotus atsitiktinius skaičius arba taikant sisteminę atranką – naudojant atsitiktinį pradžios tašką ir taikant sisteminę taisyklę papildomiems vienetams atrinkti.

6.   Imties vienetą nustato audito institucija remdamasi profesiniu sprendimu. Imties vienetas gali būti veiksmas, veiksmo projektas arba paramos gavėjo mokėjimo prašymas. Informacija apie nustatytą imties vieneto tipą ir tuo tikslu taikytą profesinį sprendimą įtraukiama į kontrolės ataskaitą.

7.   Jeigu per ataskaitinius metus visa su imties vienetu susijusių išlaidų suma yra neigiama, šios išlaidos į 3 dalyje nurodytą tiriamąją visumą neįtraukiamos ir jų auditas atliekamas atskirai. Audito institucija taip pat gali sudaryti šios atskiros tiriamosios visumos imtį.

8.   Jeigu taikomos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 148 straipsnio 1 dalyje numatytos proporcingos kontrolės sąlygos, audito institucija gali į tiriamąją visumą, iš kurios sudaroma imtis, neįtraukti tame straipsnyje nurodytų vienetų. Jei atitinkamas veiksmas jau atrinktas į imtį, audito institucija, taikydama tinkamą atsitiktinę atranką, jį pakeičia.

9.   Atliekamas visų į imtį įtrauktų Komisijai deklaruotų išlaidų auditas.

Jeigu atrinkti imties vienetai apima didelį skaičių susijusių mokėjimo prašymų ar sąskaitų faktūrų, audito institucija jų auditą gali atlikti sudarydama dalinę imtį – atrinkdama susijusius mokėjimo prašymus ar sąskaitas faktūras pagal tuos pačius imties atrankos parametrus, kurie taikyti pagrindinės imties vienetams atrinkti.

Tokiu atveju apskaičiuojamas tinkamas kiekvieno audituotino imties vieneto imties dydis, kuris bet kuriuo atveju turi būti ne mažesnis kaip 30 susijusių mokėjimo prašymų ar sąskaitų faktūrų kiekvienam imties vienetui.

10.   Audito institucija tiriamąją visumą gali sluoksniuoti, t. y. išskaidyti į povisumes, kurių kiekviena būtų panašias savybes, ypač atsižvelgiant į riziką ar tikėtiną klaidų dažnį, turinčių imties vienetų grupė, arba tais atvejais, kai tiriamojoje visumoje yra veiksmų, kuriuos sudaro pagal veiksmų programą finansinėms priemonėms skirti finansiniai įnašai ar kiti didelės vertės vienetai.

11.   Audito institucija įvertina, ar sistema yra labai, vidutiniškai ar menkai patikima, atsižvelgdama į sistemų audito rezultatus, pagal kuriuos nustatomi imties atrankos techniniai parametrai, kad pagal sistemų auditą ir veiksmų auditą nustatytas bendras patikinimo lygis būtų aukštas. Jei įvertinus nustatoma, kad sistema labai patikima, sudarant veiksmų imtį taikomas ne mažesnis kaip 60 % pasikliovimo lygis. Jei įvertinus nustatoma, kad sistema menkai patikima, sudarant veiksmų imtį taikomas ne mažesnis kaip 90 % pasikliovimo lygis. Didžiausias 3 dalyje nurodytų išlaidų reikšmingumo lygis yra 2 %.

12.   Nustačius, kad yra pažeidimų arba kyla pažeidimų rizika, audito institucija, remdamasi profesiniu sprendimu, nusprendžia, ar reikia atlikti papildomų veiksmų papildomos imties arba veiksmų dalių, kurių auditas nebuvo atliktas sudarius atsitiktinę imtį, auditą, kad būtų atsižvelgta į nustatytus konkrečius rizikos veiksnius.

13.   Audito institucija atskirai išnagrinėja papildomos imties audito rezultatus, jais remdamasi parengia išvadas ir jas metinėje kontrolės ataskaitoje pateikia Komisijai. Skaičiuojant atsitiktinės imties projektuojamas atsitiktines klaidas, papildomoje imtyje nustatyti pažeidimai neįtraukiami.

14.   Kad parengtų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą audito nuomonę ir kontrolės ataskaitą, audito institucija, remdamasi veiksmų audito rezultatais, apskaičiuoja bendrą klaidų dažnį, kuris yra projektuojamų atsitiktinių klaidų ir, jei taikoma, sisteminių klaidų bei neištaisytų anomalių klaidų sumos ir tiriamosios visumos dalmuo.

29 straipsnis

Sąskaitų auditas

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 7 dalis)

1.   Audito institucija Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąskaitų auditą atlieka už kiekvienus ataskaitinius metus.

2.   Sąskaitų auditu pagrįstai patikinama, kad sumos sąskaitose deklaruotos išsamiai, tiksliai ir teisingai.

3.   Laikydamasi 1 ir 2 dalių, audito institucija visų pirma atsižvelgia į atlikto tvirtinančiosios institucijos sistemos audito ir veiksmų audito rezultatus.

4.   Sistemos auditas apima tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemos patikimumo ir, remiantis imtimi, tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemoje užregistruotų anuliuotų sumų ir susigrąžintų sumų išlaidų tikslumo patikrinimą.

5.   Kad rengiant audito nuomonę būtų galima padaryti išvadą, jog sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai, audito institucija patikrina, ar visi elementai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnį, yra tinkamai įtraukti į sąskaitas ir atitinka visų atitinkamų institucijų ar subjektų ir paramos gavėjų saugomus patvirtinamuosius apskaitos duomenis. Audito institucija, remdamasi tvirtinančiosios institucijos jai pateiktinomis sąskaitomis, visų pirma patikrina, ar:

a)

visa pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 1 dalies a punktą deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma atitinka išlaidas ir atitinkamą viešąjį įnašą, įtrauktus į Komisijai pateiktus atitinkamų ataskaitinių metų mokėjimo prašymus, o esant neatitikimų, sąskaitose pateikti tinkami paaiškinimai dėl sumų sutikrinimo;

b)

sąskaitose nurodytos per ataskaitinius metus anuliuotos ir susigrąžintos sumos, ataskaitinių metų pabaigoje susigrąžintinos sumos, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį atlikti susigrąžinimai ir nesusigrąžinamos sumos atitinka į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įtrauktas sumas ir yra grindžiamos atsakingos vadovaujančiosios institucijos arba tvirtinančiosios institucijos sprendimais;

c)

išlaidos neįtrauktos į sąskaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 137 straipsnio 2 dalį, jei taikoma, ir visos reikiamos pataisos atsispindi atitinkamų ataskaitinių metų sąskaitose;

d)

finansinėms priemonėms pagal programą sumokėti įnašai ir paramos gavėjams sumokėti valstybės pagalbos avansai grindžiami iš vadovaujančiosios institucijos ir tvirtinančiosios institucijos gaunama informacija.

Patikrinimai, nurodyti b, c ir d punktuose, gali būti atliekami naudojant imtį.

IV SKIRSNIS

Dėl sistemų trūkumų Komisijos atliekamos finansinės pataisos

30 straipsnis

Veiksmingo valdymo ir kontrolės sistemų veikimo didelių trūkumų nustatymo kriterijai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 144 straipsnio 6 dalis)

1.   Vertindama veiksmingą valdymo ir kontrolės sistemų veikimą, Komisija remiasi viso esamo sistemų audito, įskaitant kontrolės priemonių testus, ir veiksmų audito rezultatais.

Vertinama programos vidaus kontrolės aplinka, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų vykdoma valdymo ir kontrolės veikla, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų vykdoma stebėsena ir audito institucijos vykdoma kontrolės veikla, o vertinimas grindžiamas atitikties IV priedo 1 lentelėje nustatytiems pagrindiniams reikalavimams patikrinimu.

Šių pagrindinių reikalavimų laikymasis vertinamas remiantis IV priedo 2 lentelėje nustatytomis kategorijomis.

2.   Veiksmingo valdymo ir kontrolės sistemos veikimo didelių trūkumų pagrindiniai tipai atitinka atvejus, kai bet kuris iš IV priedo 1 lentelės 2, 4, 5, 13, 15, 16 ir 18 punktuose nurodytų pagrindinių reikalavimų arba du ar daugiau iš kitų IV priedo 1 lentelėje nurodytų pagrindinių reikalavimų įvertinami kaip priklausantys IV priedo 2 lentelėje nustatytai 3 arba 4 kategorijai.

31 straipsnis

Fiksuotųjų normų arba ekstrapoliuotų finansinių pataisų taikymo kriterijai ir finansinės pataisos dydžio nustatymo kriterijai

(Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 144 straipsnio 6 dalis)

1.   Finansinės pataisos taikomos visai veiksmų programai arba jos daliai, jeigu Komisija nustato vieną ar kelis didelius valdymo ir kontrolės sistemos veikimo trūkumus.

Nepaisant pirmos pastraipos, ekstrapoliuotos finansinės pataisos visai veiksmų programai arba jos daliai taikomos, jeigu Komisija nustato sisteminių pažeidimų reprezentatyvioje veiksmų imtyje, pagal kuriuos galima tiksliau kiekybiškai įvertinti riziką Sąjungos biudžetui. Tokiu atveju, siekiant nustatyti finansinės pataisos dydį, reprezentatyvios imties nagrinėjimo rezultatai ekstrapoliuojami likusiai tiriamosios visumos, iš kurios sudaryta imtis, daliai.

2.   Fiksuotosios normos pataisos dydis nustatomas atsižvelgiant į šiuos elementus:

a)

santykinę didelio (-ių) trūkumo (-ų) svarbą visai valdymo ir kontrolės sistemai;

b)

didelio (-ių) trūkumo (-ų) reiškimosi dažnumą ir mastą;

c)

nuostolio Sąjungos biudžetui rizikos lygį.

3.   Atsižvelgiant į šiuos elementus, finansinės pataisos dydis nustatomas taip:

a)

jeigu didelis (-i) valdymo ir kontrolės sistemos trūkumas (-ai) yra toks (-ie) esminis (-iai), dažnas (-i) ar plačiai paplitęs (-ę), kad sistemos veikimas visiškai sutrinka ir todėl kyla rizika visų susijusių išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui, taikoma 100 % fiksuotoji norma;

b)

jeigu didelis (-i) valdymo ir kontrolės sistemos trūkumas (-ai) yra toks (-ie) dažnas (-i) ir plačiai paplitęs (-ę), kad atsiranda itin reikšmingų sistemos veikimo trikčių ir todėl kyla rizika labai didelės susijusių išlaidų dalies teisėtumui ir tvarkingumui, taikoma 25 % fiksuotoji norma;

c)

jeigu didelis (-i) valdymo ir kontrolės sistemos trūkumas (-ai) atsiranda, nes sistema veikia ne visiškai arba taip prastai ar nereguliariai, kad kyla rizika didelės susijusių išlaidų dalies teisėtumui ir tvarkingumui, taikoma 10 % fiksuotoji norma;

d)

jeigu didelis (-i) valdymo ir kontrolės sistemos trūkumas (-ai) atsiranda, nes sistema veikia nenuosekliai ir todėl kyla rizika nemažos susijusių išlaidų dalies teisėtumui ir tvarkingumui, taikoma 5 % fiksuotoji norma.

4.   Jeigu taikyti pagal 3 dalį nustatytą fiksuotąją normą būtų neproporcinga, pataisos dydis gali būti sumažintas.

5.   Jeigu, atsakingoms institucijoms nesiėmus tinkamų taisomųjų priemonių po to, kai ataskaitiniais metais imta taikyti finansinė pataisa, tas (tie) pats (-ys) didelis (-i) trūkumas (-ai) nustatomas (-i) ir paskesniais ataskaitiniais metais, dėl tebeegzistuojančio (-ių) didelio (-ių) trūkumo (-ų) pataisos norma gali būti padidinta iki kitos aukštesnės kategorijos neviršijančio dydžio.

32 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

24 straipsnio nuostatos dėl informacijos apie III priede, išskyrus 23–40, 71–78 ir 91–105 duomenų laukus, nurodytus registruojamus ir saugomus duomenis taikomos nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Dėl nurodytų III priedo laukų 24 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2015 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(5)  2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės (OL L 69, 2014 3 8, p. 65).

(6)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).

(7)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1)


I PRIEDAS

15 straipsnio 2 dalyje nurodyti ataskaitiniai laikotarpiai

Sektorius

Ataskaitinis laikotarpis (metai)

Geležinkeliai

30

Vandentieka ir (arba) kanalizacija

30

Keliai

25–30

Atliekų tvarkymas

25–30

Uostai ir oro uostai

25

Miesto transportas

25–30

Energetika

15–25

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

15–25

Plačiajuostis ryšys

15–20

Verslo infrastruktūra

10–15

Kiti sektoriai

10–15


II PRIEDAS

23 straipsnyje nurodyto didelės apimties projektų kokybės vertinimo kriterijai

1.   Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (1) 101 straipsnio a punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

Įrodymai, kad pakanka techninių, teisinių, finansinių ir administracinių gebėjimų vadovauti projektui įgyvendinimo ir veiklos etapais.

2.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio b punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

Įrodymai, kad projektas tinkamas finansuoti remiantis atitinkamais reikalavimais, susietais su vieta ar projekto įgyvendinimo teritorija.

3.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio c punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

3.1.   Teisingas visų išlaidų ir visų tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pakankamas išsamumas ir išlaidoms apskaičiuoti taikytas tinkamas pagrindimas atsižvelgiant tiek į jo bendras išlaidas numatytiems tikslams pasiekti, tiek į vieneto įkainius, jei taikoma.

3.2.   Įrodymai, kad projektas yra tinkamas gauti paramą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) arba Sanglaudos fondo, jei taikoma, ir finansuoti numatoma tik tuos elementus, kurie atitinka Reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1301/2013 (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1300/2013 (3) išdėstytas, taip pat valstybės narės nustatytas tinkamumo finansuoti taisykles.

3.3.   Įrodymai, kad viešoji parama projektui nėra valstybės pagalba arba, jei tai valstybės pagalba, kad į ją tinkamai atsižvelgta apskaičiuojant visą viešąjį įnašą į projektą.

4.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio d punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

4.1.   Patikima paklausos analizė (arba verslo planas, jei tai gamybinės investicijos), paremta realiais skaičiavimais ir atitinkanti pagrindines demografines tendencijas bei pokyčius atitinkamame sektoriuje, kuria pagrindžiamas projekto būtinumas ir bendras projekto infrastruktūros pajėgumas.

4.2.   Tinkamos kokybės galimybių analizė, kuria būtų paremta valstybės narės išvada, kad išnagrinėtos pagrindinės alternatyvos ir įgyvendinti pasirinkta geriausia galimybė, taip pat pasirinktos galimybės pagrindimas.

4.3.   Tinkama projektui siūloma technologija ir galutinio paramos gavėjo gebėjimas užtikrinti jos tvarumą arba, jei galutinio paramos gavėjo gebėjimas nepakankamas, numatytos pakankamos nuostatos reikiamam tokio gebėjimo lygiui pasiekti.

4.4.   Pagrįsta išvada, kad projektas yra įvykdomas ir gali būti įgyvendintas per projektui numatytą laikotarpį arba ne vėliau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 2 dalyje apibrėžto tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos.

5.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio e punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

5.1.   Atliekant išlaidų ir naudos analizę tinkamai laikytasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnyje nurodytos reikiamos metodikos ir tinkamai taikytas grynųjų pajamų skaičiavimo metodas, kaip nurodyta to reglamento 61 straipsnyje ir šio reglamento 15–19 straipsniuose.

5.2.   Pagrįsta išvada, kad projektas yra ekonomiškai ir finansiškai perspektyvus ir turi teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį, dėl kurio ERPF ar Sanglaudos fondo mastu numatytos paramos lygis yra pagrįstas.

6.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio f punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

6.1.   Įrodytas indėlis siekiant aplinkos ir kovos su klimato kaita politikos tikslų (visų pirma su strategija „Europa 2020“ susietų tikslų) ir įrodymai, kad atsižvelgta į riziką, susijusią su klimato kaita, būtinybe prie jos prisitaikyti ir ją švelninti ir atsparumu nelaimėms, taip pat į įgyvendintas ar numatytas tinkamas priemones, kuriomis užtikrinamas projekto atsparumas klimato kaitos nepastovumui.

6.2.   Įrodymai, kad tinkamai taikomas principas „teršėjas moka“ ir prevencinių veiksmų principas.

6.3.   Projekto atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/92/ES (4), jei tai tos direktyvos I priede išvardyti projektai, taip pat tos direktyvos II priede išvardyti projektai, kurių poveikio aplinkai vertinimo procedūra, remiantis 4 straipsnyje numatytą atrankinę patikrą atlikusių kompetentingų institucijų išvada, yra būtina taip, kaip ir Direktyvos 2011/92/ES I priede išvardytų projektų:

a)

netechninė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauka atitinka Direktyvos 2011/92/ES 5 straipsnį ir IV priedą ir yra pateikta viešosioms konsultacijoms ir

b)

konsultacijos su aplinkos apsaugos institucijomis, visuomene ir, jei taikoma, kitomis valstybėmis narėmis surengtos laikantis Direktyvos 2011/92/ES 6 ir 7 straipsnių, ir

c)

kompetentingos institucijos sprendimas paskelbtas laikantis Direktyvos 2011/92/ES 8 ir 9 straipsnių arba

d)

jeigu poveikio aplinkai vertinimo procedūra baigta priėmus teisiškai privalomą sprendimą, kol pagal Direktyvos 2011/92/ES 8 ir 9 straipsnius bus duotas sutikimas dėl planuojamos veiklos, yra raštiškas valstybių narių įsipareigojimas laiku imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad sutikimas dėl planuojamos veiklos būtų duotas vėliausiai prieš darbų pradžią.

6.4.   Projekto atitiktis Direktyvai 2011/92/ES, jei tai tos direktyvos II priede išvardyti projektai, kurių poveikio aplinkai vertinimo procedūra, remiantis 4 straipsnyje numatytą atrankinę patikrą atlikusių kompetentingų institucijų išvada, nereikalinga:

a)

po kompetentingų institucijų atliktos atrankinės patikros priimtas sprendimas paskelbtas ir paviešintas ir

b)

jeigu po atrankinės patikros priimtame sprendime neatsižvelgta į Direktyvos 2011/92/ES III priede išvardytus kriterijus, pateikta atitinkama informacija pagal tos direktyvos 4 straipsnį ir III priedą.

6.5.   Prireikus įrodoma, kad Direktyva 2011/92/ES netaikoma.

6.6.   Jeigu projektas vykdomas pagal planą arba programą (laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB (5) nustatytų reikalavimų), kuri nėra veiksmų programa, įrodytas projekto derėjimas su planu arba programa.

6.7.   Jeigu nesilaikoma su aplinkos teisės aktais susijusių bendrųjų ex ante sąlygų ir, atitinkamais atvejais, bet kurių vandens ir atliekų sektoriams, taip pat transporto sektoriui taikomų atitinkamų teminių ex ante sąlygų (SPAV reikalavimų), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 19 straipsnyje ir XI priede, turi būti įrodyta sąsaja su suderintu veiksmų planu.

6.8.   Projekto atitiktis Tarybos direktyvai 92/43/EEB (6):

a)

jeigu projektas veikiausiai turės didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijai (-oms) (pagal 6 straipsnio 3 dalį), prieš duodant sutikimą dėl pagal projektą planuojamos veiklos atliktas ir užbaigtas tinkamas vertinimas;

b)

jeigu projektas turės reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijai (-oms), įvykdyti Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai, įskaitant pranešimo Komisijai arba Komisijos nuomonės reikalavimus.

6.9.   Tinkama informacija apie papildomas aplinkos aspektų integravimo priemones, pvz., aplinkosaugos auditą, aplinkosaugos vadybą ir specialią aplinkos stebėseną, įrodant, kad jos yra tinkamos atsižvelgiant į nustatytus poreikius.

6.10.   Tinkamas priemonių, kurių imtasi neigiamam poveikiui aplinkai ištaisyti, išlaidų apskaičiavimas.

6.11.   Projekto atitiktis susijusioms atitinkamo sektoriaus aplinkos srities direktyvoms, jei jos taikomos, visų pirma:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2000/60/EB (7) – vandens telkiniams poveikį darančių projektų (jei taikoma, projektų, kuriems pagal tos direktyvos 4 straipsnio 7 dalį taikomos išimtys, vertinimas patikrinamas);

b)

Tarybos direktyvai 91/271/EEB (8) – miesto nuotekų sektoriaus projektų;

c)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2008/98/EB (9) ir atitinkamoms taikomoms direktyvoms, pvz., Tarybos direktyvai 1999/31/EB (10) – su kietosiomis atliekomis susijusių projektų;

d)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/75/ES (11) – projektų, kuriems pagal tą direktyvą turi būti išduotas leidimas.

7.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio g punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

7.1.   Projekto tikslų derėjimas ir atitiktis pagal susijusių veiksmų programų atitinkamas prioritetines kryptis apibrėžtiems konkretiems tikslams.

7.2.   Tinkamas tikėtinas projekto indėlis siekiant prioritetinės krypties rezultato ir produkto rodiklių.

7.3.   Tinkamas tikėtinas projekto indėlis į socialinį ir ekonominį vystymąsi.

7.4.   Įrodymai, kad paramos gavėjas ėmėsi tinkamų priemonių optimaliam infrastruktūros naudojimui veiklos etapu užtikrinti.

8.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio h punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

8.1.   Finansavimo plane tinkamai nurodyti pagrįsti visi planuojami finansiniai ištekliai ir pagrįsta planuojama parama iš fondų.

8.2.   Tinkamas projekto finansavimo planas, kuriuo įrodomas projekto finansinis perspektyvumas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metinius finansinius poreikius.

8.3.   Tinkami ir patikrinami fiziniai ir finansiniai pažangos stebėsenos, atsižvelgiant į nustatytą riziką, rodikliai.

9.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio i punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai

9.1.   Pagrįstas ir įvykdomas siūlomas didelės apimties projekto įgyvendinimo tvarkaraštis atsižvelgiant į nustatytą riziką.

9.2.   Jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis už programavimo laikotarpį, tinkamai nustatyti etapai ir optimali sąranga, kad veikla būtų vykdoma veiksmingai ir efektyviai.


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 281).

(4)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

(5)  2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).

(6)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

(7)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

(8)  1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

(9)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(10)  1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

(11)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).


III PRIEDAS

Stebėsenos sistemoje kompiuterine forma registruotinų ir saugotinų duomenų sąrašas (nurodytas 24 straipsnyje)

Reikalaujama iš ESF, ERPF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF remiamų veiksmų duomenų, nebent antrame stulpelyje nurodyta kitaip.

Duomenų laukai

Fondų, kuriems duomenų pateikti nereikia, nuoroda

Paramos gavėjo duomenys (1)  (2)

1.

Kiekvieno paramos gavėjo pavadinimas arba unikalus identifikatorius

 

2.

Informacija, ar paramos gavėjas yra viešosios teisės subjektas, ar privatinės teisės subjektas

 

3.

Informacija, ar paramos gavėjo patirtoms išlaidoms taikomas PVM nėra susigrąžinamas pagal nacionalinius PVM teisės aktus

 

4.

Paramos gavėjo kontaktiniai duomenys

 

Veiksmo duomenys

5.

Veiksmo pavadinimas arba unikalus identifikatorius

 

6.

Trumpas veiksmo aprašas

 

7.

Veiksmo paraiškos pateikimo data

 

8.

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nurodyta pradžios data

 

9.

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nurodyta pabaigos data

 

10.

Faktinė data, kada veiksmas yra fiziškai užbaigtas ar visiškai įgyvendintas

 

11.

Dokumentą, kuriame nustatomos paramos sąlygos, išduodantis subjektas

 

12.

Dokumento, kuriame nustatomos paramos sąlygos, data

 

13.

Informacija, ar veiksmas yra didelės apimties projektas, ir CCI

Netaikoma ESF ir EJRŽF

14.

Informacija, ar veiksmas yra bendrasis veiksmų planas, ir CCI

Netaikoma EJRŽF

15.

Informacija, ar veiksmas apima finansavimą pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI)

Netaikoma ERPF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

16.

Informacija, ar viešąją paramą veiksmui sudarys valstybės pagalba

 

17.

Informacija, ar veiksmas įgyvendinamas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sistemą

Netaikoma EJRŽF

18.

Veiksmo valiuta

 

19.

Programos (-ų), pagal kurią (-ias) veiksmas yra remiamas, CCI

 

20.

Programos (-ų), pagal kurią (-ias) veiksmas yra remiamas, prioritetas (-ai)

 

21.

Fondas (-ai), iš kurio (-ių) veiksmas yra remiamas

 

22.

Susijusi regionų kategorija

Netaikoma Sanglaudos fondui ir EJRŽF

Intervencinių veiksmų kategorijų duomenys

23.

Intervencinių veiksmų srities kodas (-ai)

Netaikoma EJRŽF

24.

Finansavimo formos kodas (-ai)

Netaikoma EJRŽF

25.

Teritorijos tipo kodas (-ai)

Netaikoma EJRŽF

26.

Teritorinio paramos paskirstymo sistemų kodas (-ai)

Netaikoma EJRŽF

27.

Teminio tikslo kodas (-ai)

Netaikoma ESF ir EJRŽF

28.

ESF antrinės temos kodas (-ai)

Netaikoma ERPF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

29.

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

Netaikoma EJRŽF

30.

Vietovės kodas (-ai)

Netaikoma EJRŽF

Rodiklių duomenys

31.

Kiekvieno su veiksmu susijusio bendrojo ir konkrečiai programai skirto produkto rodiklio pavadinimas ir unikalus identifikatorius arba, jei reikalaujama pagal konkrečiam fondui taikomas taisykles, kiekvieno pagal dalyvių lytį suskaidyto bendrojo produkto rodiklio pavadinimas ir unikalus identifikatorius

 

32.

Kiekvieno produkto rodiklio matavimo vienetas

 

33.

Produkto rodiklio siektina reikšmė, jei taikoma, suskaidyta pagal lytį

 

34.

Kiekvieno produkto rodiklio pasiekimo kiekvienais kalendoriniais metais lygis, jei taikoma, suskaidytas pagal lytį

 

35.

Kiekvieno su veiksmu susijusio bendrojo ir konkrečiai programai skirto rezultato rodiklio (3) pavadinimas ir unikalus identifikatorius arba, jei reikalaujama pagal konkrečiam fondui taikomas taisykles, kiekvieno, jei taikoma, pagal lytį suskaidyto bendrojo rezultato rodiklio pavadinimas ir unikalus identifikatorius

 

36.

Kiekvieno rezultato rodiklio matavimo vienetas

 

37.

Kiekvieno nurodyto rezultato rodiklio pradinė reikšmė

Netaikoma ESF

38.

Nurodyto rezultato rodiklio siektina reikšmė, jei taikoma, suskaidyta pagal lytį

Netaikoma ERPF ir Sanglaudos fondui

39.

Kiekvieno rezultato siektinos ir pradinės reikšmės matavimo vienetas

 

40.

Kiekvieno nurodyto rezultato rodiklio pasiekimo kiekvienais kalendoriniais metais lygis, jei taikoma, suskaidytas pagal lytį

Netaikoma ERPF ir Sanglaudos fondui

Kiekvieno veiksmo finansiniai duomenys (veiksmui taikoma valiuta)

41.

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, patvirtintų visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų suma

 

42.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtas viešąsias išlaidas sudarančių visų tinkamų finansuoti išlaidų suma

 

43.

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nustatyta viešosios paramos suma

 

Paramos gavėjo mokėjimo prašymų duomenys (veiksmui taikoma valiuta)

44.

Paramos gavėjo pateikto kiekvieno mokėjimo prašymo gavimo data

 

45.

Mokėjimo prašymu grindžiamo kiekvieno mokėjimo paramos gavėjui data

 

46.

Į mokėjimo prašymą įtraukta tinkamų finansuoti išlaidų suma, kuria grindžiamas kiekvienas mokėjimas paramos gavėjui

 

47.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų viešųjų išlaidų suma, atitinkanti tinkamas finansuoti išlaidas, kuriomis grindžiamas kiekvienas mokėjimas

 

48.

Mokėjimo prašymu grindžiamo kiekvieno mokėjimo paramos gavėjui suma

 

49.

Įgyvendinant veiksmą gautos grynosios pajamos, į kurias neatsižvelgta dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, ir kurios yra išskaitytos iš tinkamų finansuoti išlaidų

 

50.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 5 dalies b punktą atliktų veiksmo patikrinimų vietoje pradžios data

 

51.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį ir šio reglamento 28 straipsnį atlikto veiksmo audito vietoje data

 

52.

Auditą ar patikrinimą atliekantis subjektas

 

Realiosiomis išlaidomis grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų duomenys (veiksmui taikoma valiuta)

53.

Komisijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos, nustatytos remiantis faktiškai patirtomis ir apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma

 

54.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis faktiškai atlygintomis ir apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma

 

55.

Sutarties tipas, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB (4), Direktyvos 2004/18/EB (5) (darbai, paslaugų teikimas ir (arba) prekių tiekimas) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES (6) nuostatų

 

56.

Suma, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos 2014/23/ES nuostatų

 

57.

Sutartimi grindžiamos patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, jei sutarčiai taikomos Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos 2014/23/ES nuostatos

 

58.

Taikyta viešųjų pirkimų procedūra, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos 2014/23/ES nuostatų

 

59.

Rangovo pavadinimas arba unikalus identifikatorius, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos 2014/23/ES nuostatų

 

Fiksuotaisiais vieneto įkainiais grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų duomenys (sumos nurodomos veiksmui taikoma valiuta)

60.

Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta remiantis fiksuotaisiais vieneto įkainiais

 

61.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis fiksuotaisiais vieneto įkainiais

 

62.

Taikant fiksuotuosius vieneto įkainius naudotino vieneto apibrėžtis

 

63.

Pagal kiekvieną vieneto elementą mokėjimo prašyme nurodytų pateiktų vienetų skaičius

 

64.

Pagal kiekvieną vieneto elementą nustatytas vieno vieneto įkainis

 

Fiksuotųjų sumų mokėjimu grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų duomenys (sumos nurodomos veiksmui taikoma valiuta)

65.

Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta remiantis fiksuotosiomis sumomis

 

66.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis fiksuotosiomis sumomis

 

67.

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, suderinti su kiekviena fiksuotąja suma susiję įvykdymo matai (produktai arba rezultatai), kuriais remiantis išmokamos fiksuotosios sumos

 

68.

Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, suderinta su kiekviena fiksuotąja suma susijusi suma

 

Fiksuotosiomis normomis grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų duomenys (veiksmui taikoma valiuta)

69.

Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta remiantis fiksuotąja norma

 

70.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis fiksuotąja norma

 

Susigrąžinimo iš paramos gavėjo duomenys

71.

Kiekvieno sprendimo dėl susigrąžinimo data

 

72.

Viešosios paramos suma, kuriai turi poveikio kiekvienas sprendimas dėl susigrąžinimo

 

73.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, kurioms turi poveikio kiekvienas sprendimas dėl susigrąžinimo

 

74.

Kiekvienos pagal sprendimą dėl susigrąžinimo paramos gavėjo grąžintos sumos gavimo data

 

75.

Pagal sprendimą dėl susigrąžinimo paramos gavėjo grąžinta viešosios paramos suma (be delspinigių ar baudų)

 

76.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, atitinkančios paramos gavėjo grąžintą viešąją paramą

 

77.

Pagal sprendimą dėl susigrąžinimo nesusigrąžinama viešosios paramos suma

 

78.

Visos tinkamos finansuoti išlaidos, atitinkančios nesusigrąžinamą viešąją paramą

 

Komisijai teikiamų mokėjimo prašymų duomenys (EUR)

79.

Kiekvieno mokėjimo prašymo, į kurį įtrauktos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos, pateikimo data

 

80.

Į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa įgyvendinant veiksmą paramos gavėjo patirtų ir apmokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma

 

81.

Į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų veiksmo viešųjų išlaidų suma

 

82.

Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų suma

 

83.

Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, visa Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų viešųjų išlaidų suma, atitinkanti į kiekvieną mokėjimo prašymą įtrauktą visą finansinėms priemonėms sumokėtų programos įnašų sumą

 

84.

Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa kaip tinkamos finansuoti išlaidos faktiškai sumokėta programos įnašų suma, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose

 

85.

Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, visa viešųjų išlaidų suma, atitinkanti į kiekvieną mokėjimo prašymą įtrauktą visą kaip tinkamos finansuoti išlaidos faktiškai sumokėtą programos įnašų sumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose

 

86.

Teikiant valstybės pagalbą, kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis, į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta vykdant veiksmą paramos gavėjui kaip avansas sumokėta suma

 

87.

Teikiant valstybės pagalbą, kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis, į mokėjimo prašymą įtraukta avanso suma, padengta paramos gavėjo per 3 metus nuo avanso sumokėjimo apmokėtomis išlaidomis

 

88.

Teikiant valstybės pagalbą, kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis, į mokėjimo prašymą įtraukta vykdant veiksmą paramos gavėjui kaip avansas sumokėta suma, kuri yra nepadengta paramos gavėjo apmokėtomis išlaidomis ir kuriai taikomas trejų metų laikotarpis nėra pasibaigęs

 

89.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalimi į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta tinkamų finansuoti išlaidų suma

Netaikoma ERPF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

90.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalimi į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų viešųjų išlaidų suma

Netaikoma ERPF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 138 straipsnį Komisijai pateiktų sąskaitų duomenys (EUR)

91.

Kiekvieno sąskaitų rinkinio, įskaitant su veiksmu susijusias išlaidas, pateikimo data

 

92.

Sąskaitų, į kurias užbaigus veiksmą įtrauktos veiksmo galutinės išlaidos, pateikimo data (jeigu visos tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 1 000 000 EUR ar daugiau (Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnis))

 

93.

Visa į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įvesta tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų suma, įtraukta į sąskaitas

 

94.

Visa įgyvendinant veiksmą patirtų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų viešųjų išlaidų suma, atitinkanti visą į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įvestą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, įtrauktą į sąskaitas

 

95.

Visa pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnio 1 dalį paramos gavėjui sumokėta suma, atitinkanti visą į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įvestą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, įtrauktą į sąskaitas

 

96.

Į sąskaitas įtrauktos visos per ataskaitinius metus anuliuotos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos

 

97.

Visos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktas visas per ataskaitinius metus anuliuotas tinkamas finansuoti išlaidas

 

98.

Į sąskaitas įtrauktos visos per ataskaitinius metus susigrąžintos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos

 

99.

Visos viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktas visas per ataskaitinius metus susigrąžintas tinkamas finansuoti veiksmo išlaidas

 

100.

Į sąskaitas įtrauktos visos ataskaitinių metų pabaigoje susigrąžintinos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos

 

101.

Visos veiksmo viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktas visas ataskaitinių metų pabaigoje susigrąžintinas tinkamas finansuoti išlaidas

 

102.

Į kiekvieną sąskaitų rinkinį įtraukto veiksmo atveju visa pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį per ataskaitinius metus susigrąžinta tinkamų finansuoti išlaidų suma

 

103.

Į kiekvieną sąskaitų rinkinį įtraukto veiksmo atveju Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios visą pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 71 straipsnį per ataskaitinius metus susigrąžintą tinkamų finansuoti išlaidų sumą

 

104.

Į sąskaitas įtraukta visa ataskaitinių metų pabaigoje nesusigrąžinama tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų suma

 

105.

Visos veiksmo viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktą visą ataskaitinių metų pabaigoje nesusigrąžinamą tinkamų finansuoti išlaidų sumą

 

Tam tikrų tipų išlaidų, kurioms taikomos viršutinės ribos, duomenys

106.

Patirtų ir apmokėtų ERPF tipo išlaidų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 98 straipsnio 2 dalį bendrai finansuojamų iš ESF, suma

Netaikoma ERPF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

107.

Patirtų ir apmokėtų ESF tipo išlaidų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 98 straipsnio 2 dalį bendrai finansuojamų iš ERPF, suma

Netaikoma ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

108.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 70 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 13 straipsnio 2 dalį ne programos įgyvendinimo teritorijoje, bet Sąjungoje patirtų ir apmokėtų išlaidų suma

 

109.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 13 straipsnio 3 dalį ne Sąjungoje patirtų ir apmokėtų išlaidų suma

Netaikoma ERPF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

110.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalį ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje patirtų ir apmokėtų išlaidų suma

Netaikoma ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF

111.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 69 straipsnio 3 dalies b punktą patirtų ir apmokėtų žemės pirkimo išlaidų suma

 

112.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 69 straipsnio 1 dalį veiksmui skirtų nepiniginių įnašų suma

 

113.

Trečiosiose šalyse, kurioms taikoma Pasirengimo narystei pagalbos priemonė arba Europos kaimynystės priemonė, kai vykdomi ETB veiksmai, patirtų ir apmokėtų išlaidų suma

Netaikoma ESF, Sanglaudos fondui ir EJRŽF


(1)  Europos teritorinio bendradarbiavimo atveju paramos gavėjai – tai pagrindinis paramos gavėjas ir kiti paramos gavėjai.

(2)  Jei taikoma, paramos gavėjai yra ir kiti subjektai, vykdant veiksmą patiriantys išlaidų, kurios laikomos paramos gavėjo patirtomis išlaidomis.

(3)  ESF atveju bendrieji rezultato rodikliai apima Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 I ir II prieduose nustatytus rodiklius.

(4)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 1).

(5)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114).

(6)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).


IV PRIEDAS

Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms taikomi reikalavimai ir jų klasifikacija atsižvelgiant į 30 straipsnyje nurodytą veiksmingą tų sistemų veikimą

1 lentelė

Pagrindiniai reikalavimai

Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms taikomi reikalavimai

Susiję subjektai ir (arba) institucijos

Taikymo sritis

1

Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, jeigu atsakinga institucija užduotis paveda atlikti kitam subjektui

Vadovaujančioji institucija

Vidinė kontrolės aplinka

2

Tinkama veiksmų atranka

Vadovaujančioji institucija

Valdymo ir kontrolės veiksmai

3

Tinkamas paramos gavėjų informavimas apie atrinktiems veiksmams taikomas sąlygas

Vadovaujančioji institucija

4

Tinkami valdymo patikrinimai

Vadovaujančioji institucija

5

Įdiegta veiksminga sistema, kad būtų saugomi visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai ir taip užtikrinama tinkama audito seka

Vadovaujančioji institucija

Valdymo ir kontrolės veiksmai ir (arba) stebėsena

6

Patikima stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais naudojamų duomenų rinkimo, registravimo ir saugojimo sistema, įskaitant sąsajas su elektroninio keitimosi duomenimis su paramos gavėjais sistemomis

Vadovaujančioji institucija

7

Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių įgyvendinimas

Vadovaujančioji institucija

Valdymo ir kontrolės veiksmai

8

Tinkamos valdymo pareiškimo ir galutinio audito ataskaitų bei atliktų kontrolės veiksmų metinės santraukos rengimo procedūros

Vadovaujančioji institucija

9

Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, jeigu atsakinga institucija užduotis paveda atlikti kitam subjektui

Tvirtinančioji institucija

Vidinė kontrolės aplinka

10

Tinkamos mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo procedūros

Tvirtinančioji institucija

Valdymo ir kontrolės veiksmai ir (arba) stebėsena

11

Saugomi tinkami deklaruotų išlaidų ir atitinkamo viešojo įnašo kompiuteriniai įrašai

Tvirtinančioji institucija

Valdymo ir kontrolės veiksmai

12

Tinkama ir išsami susigrąžinamų, susigrąžintų ir anuliuotų sumų sąskaita

Tvirtinančioji institucija

13

Tinkamos metinių sąskaitų rengimo ir jų išsamumo, tikslumo ir teisingumo patvirtinimo procedūros

Tvirtinančioji institucija

14

Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos sistemos, skirtos užtikrinti, kad pagal programos audito strategiją auditą atliekantis bet kuris kitas subjektas būtų funkciniu požiūriu nepriklausomas tiek, kiek reikia, ir atsižvelgtų į tarptautiniu mastu pripažįstamus audito standartus

Audito institucija

Vidinė kontrolės aplinka

15

Tinkamas sistemų auditas

Audito institucija

Kontrolės veikla

16

Tinkamas veiksmų auditas

Audito institucija

17

Tinkamas sąskaitų auditas

Audito institucija

18

Tinkamos patikimos audito nuomonės teikimo ir metinės kontrolės ataskaitos rengimo procedūros

Audito institucija


2 lentelė

Pagrindinių valdymo ir kontrolės sistemoms taikomų reikalavimų klasifikacija atsižvelgiant į tų sistemų veikimą

1 kategorija

Veikia gerai. Tobulinti nereikia arba reikia tik minimaliai patobulinti.

2 kategorija

Veikia. Reikia šiek tiek patobulinti.

3 kategorija

Veikia iš dalies. Reikia iš esmės tobulinti.

4 kategorija

Iš esmės neveikia.


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/45


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 481/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (1), ypač į jo 18 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 18 straipsnio 1 dalį turi būti nustatytos konkrečios bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės, susijusios su išlaidomis darbuotojams, biuro ir administracinėmis išlaidomis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis, išorės ekspertų ir paslaugų išlaidomis ir įrangos išlaidomis (toliau – išlaidų kategorijos);

(2)

kad tinkamumo finansuoti taisykles bendradarbiavimo programoms būtų galima taikyti lanksčiai, konkrečioje bendradarbiavimo programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nuspręsti, kad tam tikra išlaidų kategorija netaikoma tam tikrai konkrečios bendradarbiavimo programos prioritetinei krypčiai;

(3)

reikėtų nurodyti, kaip šiame reglamente nustatytos konkrečios bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės dera su visiems ESI fondams taikoma bendra tinkamumo finansuoti taisyklių teisine sistema, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (2) 65–71 straipsniuose;

(4)

reikėtų sudaryti kiekvienos išlaidų kategorijos atskirų išlaidų elementų sąrašą;

(5)

reikėtų aiškiai nurodyti, kad apskritai dovanos yra netinkamos finansuoti. Tačiau su reklama, ryšių palaikymu, viešinimu ar informavimu susijusių nedidelių daiktų dalijimas turėtų būti tinkamas finansuoti;

(6)

reikėtų nustatyti atskirus išlaidų darbuotojams elementus, taip pat išlaidų darbuotojams skaičiavimo, apskaitos ir atlyginimo taisykles, taikomas ir apskritai, ir konkrečiai darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką arba pagal paslaugų sutartis, taikant valandinį įkainį;

(7)

turėtų būti išvardyti atskiri biuro ir administracinių išlaidų elementai, taip pat išdėstytos tokių išlaidų elementų kaip tiesioginių ar netiesioginių išlaidų skaičiavimo, apskaitos ir atlyginimo taisyklės, ypač jei jos derinamos su fiksuotosiomis normomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013;

(8)

turėtų būti išvardyti atskiri kelionės ir apgyvendinimo išlaidų elementai, taip pat išdėstytos skaičiavimo, apskaitos ir atlyginimo taisyklės, neatsižvelgiant į tai, ar tokias išlaidas patiria paramos gavėjas, ar tiesiogiai jo darbuotojai. Taip pat reikėtų aiškiai išdėstyti kelionės ir apgyvendinimo išlaidų apskaitos sąlygas, jeigu tokios išlaidos patiriamos ne Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnyje nurodytoje programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje;

(9)

turėtų būti išvardyti atskiri išorės ekspertų ir paslaugų išlaidų elementai;

(10)

turėtų būti išvardyti atskiri įrangos išlaidų elementai, taip pat išdėstytos naudotai įrangai taikomos tinkamumo finansuoti taisyklės;

(11)

siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65–71 straipsniuose arba remiantis tais straipsniais nustatytoms tinkamumo finansuoti taisyklėms, šiame reglamente nustatomos konkrečios bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės, susijusios su šiomis išlaidų kategorijomis:

a)

išlaidomis darbuotojams;

b)

biuro ir administracinėmis išlaidomis;

c)

kelionės ir apgyvendinimo išlaidomis;

d)

išorės ekspertų ir paslaugų išlaidomis ir

e)

įrangos išlaidomis.

2.   Bendradarbiavimo programos stebėsenos komiteto veikloje dalyvaujančios valstybės narės gali susitarti, kad vienai ar kelioms iš 1 dalyje nurodytų kategorijų priskiriamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal vieną ar kelias prioritetines kryptis.

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Bet kokios pagal šį reglamentą tinkamos finansuoti paties paramos gavėjo arba jo vardu apmokėtos išlaidos siejamos su veiksmo arba veiksmo dalies inicijavimo arba inicijavimo ir įgyvendinimo išlaidomis.

2.   Netinkamos finansuoti yra šios išlaidos:

a)

baudos, finansinės sankcijos ir teisinių ginčų bei bylinėjimosi išlaidos;

b)

išlaidos dovanoms, išskyrus susijusias su reklama, ryšių palaikymu, viešinimu ar informavimu, kurių kiekviena ne brangesnė kaip 50 EUR;

c)

su valiutos kurso svyravimu susijusios išlaidos.

3 straipsnis

Išlaidos darbuotojams

1.   Išlaidas darbuotojams sudaro bendrosios darbo išlaidos darbuotojams, dirbantiems paramos gavėjui vienu iš šių būdų:

a)

visą darbo laiką;

b)

ne visą darbo laiką – fiksuotą darbo laiko procentinę dalį per mėnesį;

c)

ne visą darbo laiką – kintamą skaičių valandų per mėnesį arba

d)

valandinio darbo principu.

2.   Išlaidas darbuotojams sudaro tik:

a)

su veikla, kurios subjektas nevykdytų, jei atitinkamas veiksmas nebūtų įgyvendinamas, susijęs mokamas atlyginimas, nustatytas darbo sutartyje, skyrimo sprendime (toliau abu – įdarbinimo dokumentas) arba teisės aktu, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės aprašyme nustatytas pareigas;

b)

bet kurios kitos su mokamu atlyginimu tiesiogiai susijusios darbdavio patirtos ir apmokėtos išlaidos, pvz., su darbu susiję mokesčiai ir socialinio draudimo, įskaitant pensijas, įmokos, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 (3), jeigu jos:

i)

nustatytos įdarbinimo dokumente arba teisės aktu;

ii)

atitinka įdarbinimo dokumente nurodytus teisės aktus ir šalyje, ir (arba) organizacijoje, kurioje pavienis darbuotojas faktiškai dirba, taikomą standartinę tvarką ir

iii)

nėra susigrąžinamos darbdavio.

Atsižvelgiant į a punktą, mokėjimas fiziniams asmenims, kurie paramos gavėjui dirba ne pagal darbo, o pagal kitą sutartį, gali būti prilyginamas mokamam atlyginimui, o tokia sutartis gali būti laikoma darbo sutartimi.

3.   Išlaidos darbuotojams gali būti atlyginamos:

i)

remiantis realiosiomis išlaidomis (pagrįstomis įdarbinimo dokumentu ir atlyginimo lapeliais) arba

ii)

taikant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 67 straipsnio 1 dalies b–d punktuose nustatytas supaprastinto išlaidų skaičiavimo galimybes, arba

iii)

kaip fiksuotoji norma pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 19 straipsnį.

4.   Su asmenimis, kurie įgyvendindami veiksmą dirba ne visą darbo laiką, susijusios išlaidos darbuotojams apskaičiuojamos kaip:

a)

fiksuota bendrųjų darbo išlaidų procentinė dalis, atitinkanti fiksuotą įgyvendinant veiksmą dirbto laiko procentinę dalį, netaikant įpareigojimo įdiegti atskirą darbo laiko registravimo sistemą, arba

b)

kintama bendrųjų darbo išlaidų dalis, atitinkanti kas mėnesį vis kitą įgyvendinant veiksmą dirbtų valandų skaičių, nustatomą remiantis laiko registravimo sistema, fiksuojančia 100 % darbuotojo darbo laiko.

5.   Jeigu ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams taikomas 4 dalies a punktas, darbdavys kiekvienam darbuotojui išduoda dokumentą, kuriame nustatoma įgyvendinant veiksmą dirbtino laiko procentinė dalis.

6.   Jeigu ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams taikomas 4 dalies b punktas, atlygintinos išlaidos darbuotojams skaičiuojamos remiantis valandiniu įkainiu, nustatomu:

i)

mėnesio bendrąsias darbo išlaidas padalijus iš įdarbinimo dokumente nustatyto valandomis išreikšto mėnesio darbo laiko arba

ii)

paskiausiai apskaitytas metines bendrąsias darbo išlaidas padalijus iš 1 720 valandų pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 68 straipsnio 2 dalį.

Valandinis įkainis dauginamas iš įgyvendinant veiksmą faktiškai dirbtų valandų skaičiaus.

7.   Su asmenimis, kurie, remdamiesi įdarbinimo dokumentu, dirba valandinį darbą, susijusios išlaidos darbuotojams yra tinkamos finansuoti įgyvendinant veiksmą faktiškai dirbtų valandų skaičiui taikant įdarbinimo dokumente suderintą valandinį įkainį, remiantis darbo laiko registravimo sistema.

4 straipsnis

Biuro ir administracinės išlaidos

Biuro ir administracines išlaidas sudaro tik šie elementai:

a)

biuro nuoma;

b)

su pastatais, kuriuose dirba darbuotojai, ir biuro įranga susijęs draudimas ir mokesčiai (pvz., draudimas nuo gaisro ar vagystės);

c)

komunaliniai mokesčiai (pvz., elektros, šildymo, vandens);

d)

raštinės reikmenys;

e)

paramą gaunančioje organizacijoje vykdoma bendroji apskaita;

f)

archyvai;

g)

priežiūra, valymas ir remontas;

h)

saugumas;

i)

IT sistemos;

j)

ryšiai (pvz., telefonas, faksas, internetas, pašto paslaugos, vizitinės kortelės);

k)

banko taikomi sąskaitos (-ų) atidarymo ir tvarkymo mokesčiai, jei įgyvendinant veiksmą reikia atidaryti atskirą sąskaitą;

l)

tarpvalstybinių finansinių sandorių mokesčiai.

5 straipsnis

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos

1.   Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas sudaro tik šie elementai:

a)

kelionės išlaidos (pvz., bilietai, kelionės ir automobilio draudimas, degalai, automobilio naudojimo išlaidos, kelių rinkliavos ir stovėjimo mokesčiai);

b)

maitinimo išlaidos;

c)

apgyvendinimo išlaidos;

d)

vizų išlaidos;

e)

dienpinigiai.

2.   Iš dienpinigių apmokamas bet kuris 1 dalies a–d punktuose nurodytas elementas negali būti papildomai atlyginamas ne iš dienpinigių.

3.   Išorės ekspertų ir paslaugų teikėjų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos priskiriamos 6 straipsnyje išvardytoms išorės ekspertų ir paslaugų išlaidoms.

4.   Paramos gavėjo darbuotojui tiesiogiai apmokėjus šiame straipsnyje nurodytas išlaidas, įrodymu patvirtinama, kad paramos gavėjas atlygino tokias to darbuotojo išlaidas.

5.   Ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje patirtos su technine parama arba reklamine veikla ir gebėjimų stiprinimu susijusių veiksmų išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu yra patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 3 dalį.

6.   Vadovaujančioji institucija gali sutikti ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje esančiose įstaigose suteikto apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas laikyti tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalį. Tai taikoma ir vietos kelionės išlaidoms, patirtoms keliaujant renginio ar veiklos vietoje ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje.

7.   Vadovaujančioji institucija gali sutikti ne programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje įsikūrusių paramos gavėjų darbuotojų patirtas 1 dalyje nurodytas išlaidas, įskaitant kelionės į renginio ar veiklos vietą programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje arba už jos ribų ir iš tos vietos išlaidas, laikyti tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalį.

8.   Programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje įsikūrusių paramos gavėjų darbuotojų patirtos 1 dalyje nurodytos išlaidos, įskaitant kelionės į renginio ar veiklos vietą programos įgyvendinimo teritorijos Sąjungos dalyje arba už jos ribų ir iš tos vietos išlaidas, laikomos tinkamomis finansuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 1 dalį.

6 straipsnis

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidos

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidas sudaro tik šios viešosios ar privatinės teisės subjekto arba fizinio asmens, kuris nėra veiksmo paramos gavėjas, teikiamos paslaugos ir ekspertų žinios:

a)

tyrimai ar apklausos (pvz., vertinimai, strategijos, koncepcijų aprašai, projektų planai, vadovai);

b)

mokymas;

c)

vertimas;

d)

IT sistemų ir svetainių kūrimas, keitimas ir naujinimas;

e)

su veiksmu arba visa bendradarbiavimo programa susieta reklama, ryšių palaikymas, viešinimas ar informavimas;

f)

finansų valdymas;

g)

su renginių ar susitikimų organizavimu ir rengimu susijusios paslaugos (įskaitant nuomą, aprūpinimą maistu ir gėrimais ar vertimą);

h)

dalyvavimas renginiuose (pvz., registracijos mokesčiai);

i)

teisinės konsultacijos ir notaro paslaugos, techninės ir finansų srities ekspertų paslaugos, kitos konsultavimo ir apskaitos paslaugos;

j)

intelektinės nuosavybės teisės;

k)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies a punktą ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 23 straipsnio 4 dalį atliekami tikrinimai;

l)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 ir 127 straipsnius programos lygmeniu atliekamo tvirtinimo ir audito išlaidos;

m)

banko ar kitos finansų įstaigos suteiktos garantijos, jei jų reikalaujama pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus arba stebėsenos komiteto priimtame programavimo dokumente;

n)

išorės ekspertų, pranešėjų, susitikimų pirmininkų ir paslaugų teikėjų kelionės ir apgyvendinimas;

o)

kitos veiksmams reikalingos konkrečios ekspertų žinios ir paslaugos.

7 straipsnis

Įrangos išlaidos

1.   Veiksmo paramos gavėjo įrangos pirkimo, nuomos ar išperkamosios nuomos finansavimo išlaidas, kurios nėra apmokamos pagal 4 straipsnį, sudaro tik:

a)

biuro įranga;

b)

IT aparatinė ir programinė įranga;

c)

baldai ir įrenginiai;

d)

laboratorijos įranga;

e)

aparatai ir priemonės;

f)

įrankiai ar prietaisai;

g)

transporto priemonės;

h)

kita veiksmams reikalinga konkreti įranga.

2.   Naudotos įrangos pirkimo išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

tam iš ESI fondų negauta jokios kitos paramos;

b)

įrangos kaina ne didesnė už atitinkamoje rinkoje apskritai priimtiną kainą;

c)

įranga turi veiksmui būtinas technines charakteristikas ir atitinka taikomas normas bei standartus.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 259.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/51


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 482/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl gamintojo „Great Wall Motor Company Limited“ 2010 m. vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 114/2013

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 11 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

lengvųjų komercinių transporto priemonių gamintojas „Great Wall Motor Company Limited“ pranešė Komisijai, kad Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 114/2013 (2) nurodytas šio gamintojo 2010 m. vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis yra neteisingas. Gamintojas pateikė išsamius įrodymus, kad 2010 m. vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis buvo daug didesnis nei tame reglamente nurodyta vertė;

(2)

Komisija įvertino „Great Wall Motor Company Limited“ pateiktus įrodymus ir mano, kad tą vertę derėtų pataisyti;

(3)

todėl Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 114/2013 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 114/2013 III priedo sąrašo antroje skiltyje „Vidutinis išmetamų teršalų kiekis (g/km)“ gamintojui „Great Wall“ skirtas įrašas pakeičiamas įrašu „225,00“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.

(2)  2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 114/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011 papildomas prašymo leisti naujoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikyti nukrypti nuo savitosios CO2 išmetimo normos leidžiančią nuostatą teikimo taisyklėmis (OL L 38, 2013 2 9, p. 1).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 483/2014

2014 m. gegužės 8 d.

dėl apsaugos priemonių, susijusių su koronaviruso delta sukelta kiaulių diarėja, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, skirtus ūkinių kiaulių pašarams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinio patikrinimo organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 97/78/EB 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu trečiosios šalies teritorijoje pastebima ar paplinta liga arba kitoks reiškinys ar aplinkybė, galintis kelti didelę grėsmę gyvūnų sveikatai, Komisija, veikdama savo iniciatyva ar valstybės narės prašymu, nedelsdama priima priemones, įskaitant specialias sąlygas, atsižvelgiant į produktus iš visos atitinkamos trečiosios šalies teritorijos arba iš jos dalies;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009 (2) nustatytos visuomenės ir gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos šalutiniams gyvūniniams produktams ir jų gaminiams, siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą nuo šių produktų keliamo pavojaus ir šį pavojų sumažinti, taip pat ypač užtikrinti maisto ir pašarų grandinės saugą. Be to, jame tie produktai suskirstomi į specialias kategorijas, atitinkančias pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai lygį;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 41 straipsnio 3 dalyje nustatyti šalutinių gyvūninių produktų ir iš 3 kategorijos medžiagų pagamintų produktų importo reikalavimai;

(4)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 įgyvendinimo taisyklės, įskaitant šalutinių gyvūninių produktų ir iš jų pagamintų produktų, skirtų naudoti ūkiniams gyvūnams skirtiems pašarams, išskyrus kailinius gyvūnus, apdorojimo ar perdirbimo specialiuosius reikalavimus;

(5)

kraujo produktai, skirti ūkinių gyvūnų pašarams gaminti, įskaitant purškiamuoju būdu išdžiovintus kiaulių kraujo miltus ir kraujo plazmą, turi būti pagaminti laikantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 X priedo II skyriaus 2 skirsnyje nustatytų reikalavimų. Kaip nurodyta to skirsnio B punkte, kraujo produktai turi būti perdirbami taikant bet kurį iš 1–5 perdirbimo metodų arba 7 perdirbimo metodą, kaip nustatyta to reglamento IV priedo III skyriuje, arba taikant kitą metodą, kuriuo užtikrinama, kad kraujo produktai atitiktų šalutinių gyvūninių produktų gaminių mikrobiologinius standartus, nustatytus Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 X priedo I skyriuje; Reglamente (ES) Nr. 142/2011, ypač XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 6 skilties 2 eilutėje, taip pat nustatyta, kad prie kraujo produktų, neskirtų vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti pašarams, skirtų siųsti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu, pridedamas veterinarijos sertifikatas laikantis XV priedo 4 skyriaus B dalyje pateikto veterinarijos sertifikato pavyzdžio;

(6)

koronaviruso delta sukeltos kiaulių diarėjos atvejų pasitaiko Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. Šis virusas niekada nebuvo aptiktas Sąjungoje. Purškiamuoju būdu išdžiovinti kiaulių kraujo miltai ir kraujo plazma yra įprasta kiaulių pašaro sudedamoji dalis. Netinkamai apdorojus termiškai arba užteršus po terminio apdorojimo, su tokiais produktais virusas gali išplisti;

(7)

todėl yra būtina peržiūrėti purškiamuoju būdu išdžiovintų kiaulių kraujo miltų ir kraujo plazmos, skirtų ūkinių kiaulių pašarams gaminti, importo reikalavimus;

(8)

remiantis moksliniais stebėjimais, kiaulių koronavirusai yra inaktyvinami kiaulių išmatose, kaitinant iki 71 °C ir išlaikant tokią temperatūrą 10 minučių arba laikant 20 °C kambario temperatūroje 7 dienas. Virusas neišsilaikė bandymui užkrėstuose sausuose pašaruose, laikytuose 24 °C temperatūroje daugiau nei 2 savaites. Trečiosiose šalyse purškiamuoju būdu džiovinami kraujo miltai ir kraujo plazma paprastai apdorojami visą medžiagą kaitinant 80 °C temperatūroje;

(9)

remiantis turima informacija, yra tinkama reikalauti, kad iš trečiųjų šalių įvežami kiaulių purškiamuoju būdu išdžiovinti kiaulių kraujo miltai ir kraujo plazma, skirti kiaulių pašarams, būtų apdorojami esant aukštai temperatūrai ir po to tam tikrą laiką laikomi kambario temperatūroje, siekiant sumažinti užkrėtimo po apdorojimo riziką;

(10)

dėl būtinybės apsaugoti gyvūnų sveikatą Sąjungoje ir dėl didelio atitinkamų kraujo produktų keliamo pavojaus, Komisija turėtų priimti laikinąsias apsaugos priemones. Atitinkamai, įvežant tuos produktus į Sąjungą, prie jų turėtų būti pridedamas veterinarijos sertifikatas, atitinkantis šio reglamento priede pateiktą pavyzdį;

(11)

laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos nuo kitos dienos po šio reglamento paskelbimo ir galioti 12 mėnesių. Jas galima iš dalies pakeisti atsižvelgiant į nauja moksline informacija pagrįstą rizikos vertinimą;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 6 skilties 2 eilutės ir XV priedo 4 skyriaus B dalies, prie kraujo produktų, neskirtų vartoti žmonėms, kuriuos galima naudoti pašarinėms žaliavoms, siųsti į Sąjungą arba vežti per ją tranzitu, pridedamas veterinarijos sertifikatas, atitinkantis šio reglamento priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas sertifikuotoms siuntoms nuo kitos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2015 m. gegužės 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(2)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL L 300, 2009 11 14, p. 1).

(3)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).


PRIEDAS

Veterinarijos sertifikatas

Image

Image

Image


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/57


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 484/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 nustatomi pagrindinių sandorio šalių hipotetinio kapitalo techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 50a straipsnio 4 dalies trečią pastraipą ir 50c straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (2) Sąjungoje įsteigtos įstaigos šiuo metu apie nuosavų lėšų reikalavimų laikymąsi praneša kartą per ketvirtį. Siekiant kuo labiau sumažinti įstaigoms ir pagrindinėms sandorio šalims nustatytų su hipotetiniu kapitalu susijusių duomenų apskaičiavimo ir teikimo ataskaitinių datų nenuoseklumą, pagrindinėms sandorio šalims nustatytos ataskaitinės datos turėtų apimti bent ataskaitines datas, jau nustatytas įstaigoms. Tačiau dažnesnis su hipotetiniu kapitalu susijusių duomenų teikimas taip pat sudarytų sąlygas atsižvelgti į tai, kad trečiosiose šalyse įsteigti tarpuskaitos nariai gali laikytis skirtingų ataskaitinių datų. Be to, gali labai skirtis nuosavų lėšų reikalavimai ir, kad galėtų turėti atnaujintą tų reikalavimų vaizdą, tarpuskaitos nariai ir jų kompetentingos institucijos galėtų norėti tas pozicijas tikrinti dažniau nei kartą per ketvirtį;

(2)

įprastais atvejais pagrindinių sandorio šalių ataskaitinės datos negali būtų nukeltos daugiau nei viena savaite, atsižvelgiant į apskaičiavimo datą. Pagrindinėms sandorio šalims savaitė yra pakankamas laikas įgyvendinti visas vidaus kontrolės priemones ir užbaigti reikiamą patvirtinimo procesą prieš teikiant reikalaujamus duomenis. Jei pagrindinė sandorio šalis sukuria visiškai automatizuotą sistemą, ataskaitinė data gali būti artima apskaičiavimo datai. Tačiau šiuo metu pagrindinės sandorio šalys gali neturėti galimybės visą procesą užbaigti per šį laiką ir dėl to joms gali reikėti sukurti vidaus procesus ir infrastruktūras, kad galėtų tai padaryti. Šiomis aplinkybėmis reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatą, kad pagrindinės sandorio šalys turėtų pakankamai laiko reikiamiems vidaus procesams ir infrastruktūroms sukurti ir kartu pradėti teikti su hipotetiniu kapitalu susijusius duomenis savo tarpuskaitos nariams;

(3)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 tarpuskaitos nariui neįvykdžius įsipareigojimų patirti nuostoliai iš pradžių būtų padengti iš paties įsipareigojimų neįvykdžiusio nario pradinių garantinių įmokų ir įmokų į įsipareigojimų neįvykdymo fondą. Jei jų nepakanka, nuostoliai dengiami iš anksto finansuojamais finansiniais ištekliais, kuriuos pagrindinės sandorio šalys skiria savo atitinkamiems įsipareigojimų neįvykdymo srautams, ir įsipareigojimus vykdančių narių iš anksto sumokėtomis įmokomis į įsipareigojimų neįvykdymo fondą. Šiuo laikotarpiu tikslinga informaciją teikti dažniau, kad kiti įsipareigojimus vykdantys tarpuskaitos nariai ir kompetentingos institucijos turėtų atnaujintus su hipotetiniu kapitalu susijusius duomenis, reikalingus tarpuskaitos narių nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti. Pagrindinės sandorio šalys turėtų turėti techninių galimybių ir vidaus procesų, kad galėtų apskaičiuoti ir pateikti su hipotetiniu kapitalu susijusius duomenis tokiomis nepalankiausiomis sąlygomis;

(4)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 pagrindinė sandorio šalis iš anksto finansuojamus nuosavus finansinius išteklius įsipareigojimų neįvykdymo srautui turi atkurti per mėnesį. Todėl su šiais atvejais susiję duomenys turi būti apskaičiuojami ir teikiami dažniau nei įprastai. Su hipotetiniu kapitalu susijusius duomenis teikti kasdien galėtų būti mažiau prasminga, nes tarpuskaitos nariui neįvykdžius įsipareigojimų patirtų nuostolių bendro dydžio nustatymas gali užtrukti. Turint omenyje, kad kompetentingos institucijos gali susidurti su labai skirtingais scenarijais, jos taip pat turėtų turėti galimybę prašyti nepalankiausių sąlygų laikotarpiais duomenis teikti dažniau, remdamosi situacijos vertinimu, kurį atliekant turėtų būti atsižvelgta į faktinio arba numatomo pagrindinei sandorio šaliai prieinamų iš anksto finansuojamų (tiek pačios pagrindinės sandorio šalies skirtų, tiek tarpuskaitos narių įmokėtų) finansinių išteklių išeikvojimo laipsnį. Informacija turėtų būti teikiama dažniau tol, kol tie ištekliai atkuriami iki lygio, kurio reikalaujama atitinkamais teisės aktais;

(5)

turint omenyje naujai nustatytą informacijos teikimo reikalavimą, nepalankiausių sąlygų laikotarpiais gali būti sunku dažnai ją teikti. Bent kai kurioms pagrindinėms sandorio šalims techninis įgyvendinimas gali būti sudėtingas. Situacijai sušvelninti tikslinga nustatyti vėlesnę dažnesnio informacijos teikimo reikalavimų taikymo datą. Taip bus sudarytos sąlygos pagrindinėms sandorio šalims patobulinti savo vidaus procesus ir atnaujinti savo sistemas;

(6)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios, nes jomis aptariamas su pagrindinės sandorio šalies hipotetiniu kapitalu susijusių duomenų apskaičiavimas ir teikimas. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, suderinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomos šios prievolės, pageidautina visus atitinkamus techninius įgyvendinimo standartus, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, pateikti viename reglamente;

(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos Komisijai pateiktu techninių įgyvendinimo standartų projektu;

(8)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50a straipsnio 3 dalyje reikalaujamo apskaičiavimo dažnumas ir datos

1.   Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50a straipsnio 3 dalyje nurodytas apskaičiavimas atliekamas kas mėnesį, išskyrus atvejus, kai pasinaudojama šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje numatyta sprendimo savo nuožiūra teise ir tuomet apskaičiavimas atliekamas arba kas savaitę, arba kasdien.

2.   Jei 1 dalyje nurodytas apskaičiavimas atliekamas kas mėnesį, pagrindinė sandorio šalis taiko abu šiuos punktus:

a)

su tuo apskaičiavimu susijusios ataskaitinės dienos yra šios:

sausio 31 d., vasario 28 d. (arba vasario 29 d. keliamaisiais metais), kovo 31 d., balandžio 30 d., gegužės 31 d., birželio 30 d., liepos 31 d., rugpjūčio 31 d., rugsėjo 30 d., spalio 31 d., lapkričio 30 d., gruodžio 31 d.;

b)

tą apskaičiavimą pagrindinė sandorio šalis atlieka atitinkamai šią dieną (toliau – apskaičiavimo diena):

vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d., birželio 1 d., liepos 1 d., rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d., sausio 1 d.

3.   Jei 1 dalyje nurodytas apskaičiavimas atliekamas kas savaitę arba kasdien, pirmojo apskaičiavimo diena yra kita diena po kompetentingos institucijos prašymo dienos. Pirmoji ataskaitinė diena yra kompetentingos institucijos prašymo diena. Atliekant vėlesnius apskaičiavimus, ataskaitinė diena yra diena, einanti prieš apskaičiavimo dieną. Apskaičiavimus atliekant kas savaitę, laikas tarp apskaičiavimo dienų yra 5 darbo dienos.

4.   Jei apskaičiavimo diena yra nedarbo diena, šeštadienis arba sekmadienis, apskaičiavimas atliekamas ateinančią darbo dieną.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 2 dalyje ir 89 straipsnio 5a dalyje reikalaujamos informacijos teikimo dažnumas, datos ir vienodas formatas

1.   Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 2 dalyje ir, kai taikoma, 89 straipsnio 5a dalies trečioje pastraipoje nurodyta informacija teikiama kas mėnesį, išskyrus atvejus, kai pasinaudojama šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje numatyta sprendimo savo nuožiūra teise ir tuomet apskaičiavimas atliekamas arba kas savaitę, arba kasdien.

2.   Jei pagal 1 dalį informacija teikiama kas mėnesį, informaciją reikia pateikti per penkias darbo dienas nuo 1 straipsnyje nustatytos apskaičiavimo dienos arba anksčiau, jei įmanoma.

3.   Jei 1 dalyje nurodyta informacija teikiama kasdien arba kas savaitę, informacijos pateikimo diena yra kita diena po apskaičiavimo dienos.

4.   Jei informacijos pateikimo diena yra nedarbo diena, šeštadienis arba sekmadienis, informacija pateikiama ateinančią darbo dieną.

5.   1 dalyje nurodytą informaciją pagrindinės sandorio šalys pateikia naudodamos I priede pateiktą šabloną (Su hipotetiniu kapitalu susijusi informacija), kuris užpildomas vadovaujantis II priede išdėstytais nurodymais (Su hipotetiniu kapitalu susijusios informacijos pateikimo nurodymai).

3 straipsnis

Dažnesnio duomenų apskaičiavimo ir teikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50a straipsnio 3 dalį ir 50c straipsnio 2 dalį sąlygos

1.   Tarpuskaitos nario vaidmenį atliekančios įstaigos kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad bet kuri pagrindinė sandorio šalis, kurioje ta įstaiga atlieka tarpuskaitos nario vaidmenį, atliktų 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą apskaičiavimą ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją teiktų arba kasdien, arba kas savaitę šiais atvejais:

a)

jei vienam tarpuskaitos nariui neįvykdžius įsipareigojimų pagrindinė sandorio šalis priversta panaudoti dalį iš anksto finansuojamų finansinių išteklių, kuriuos ji skyrė įsipareigojimų neįvykdymo srautams, pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 43 straipsnį;

b)

jei vienam tarpuskaitos nariui neįvykdžius įsipareigojimų pagrindinė sandorio šalis priversta panaudoti įsipareigojimus vykdančių tarpuskaitos narių įmokas į įsipareigojimų neįvykdymo fondą pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 straipsnį.

2.   Kompetentingų institucijų sprendimas dėl 1 dalyje numatyto kasdieninio arba savaitinio dažnumo grindžiamas faktinio arba numatomo iš anksto finansuojamų finansinių išteklių išeikvojimo laipsniu.

3.   Jei kompetentingos institucijos reikalauja, kad pagrindinė sandorio šalis dažniau atliktų apskaičiavimą arba teiktų informaciją pagal 1 dalies a punktą, toks reikalavimas taikomas tol, kol iš anksto finansuojami finansiniai ištekliai, kuriuos pagrindinė sandorio šalis skyrė įsipareigojimų neįvykdymo srautui, yra atkuriami iki Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 153/2013 (4) 35 straipsnyje nustatyto dydžio.

4.   Jei kompetentingos institucijos reikalauja, kad pagrindinė sandorio šalis dažniau atliktų apskaičiavimą arba teiktų informaciją pagal 1 dalies b punktą, toks reikalavimas taikomas tol, kol pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimus vykdančių narių įmokos į įsipareigojimų neįvykdymo fondą atkuriamos iki Reglamento (ES) Nr. 648/2012 42 straipsnyje nustatyto dydžio.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 2 dalies, laikotarpiu nuo šio reglamento taikymo datos iki 2014 m. gruodžio 31 d. pagrindinės sandorio šalys toje dalyje nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų po ataskaitinės dienos arba anksčiau, jei įmanoma.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. birželio 2 d., išskyrus 1 straipsnio 3 dalį, 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnį, kurie taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(4)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 153/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 41).


I PRIEDAS

Su hipotetiniu kapitalu susijusi informacija

ID

Punktas

Nuorodos į teisės aktus

Suma

10

Pagrindinė sandorio šalis

 

20

Įsipareigojimų neįvykdymo fondo identifikatorius

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c str. 1 dalis

 

30

Apskaičiavimo data

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 484/2014 1 str. 2 dalis

 

40

Hipotetinis kapitalas (KCCP)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c str. 1 dalies a punktas

 

50

Iš anksto finansuojamų įmokų suma (DFCM)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c str. 1 dalies b punktas

 

60

Iš anksto finansuojamų finansinių išteklių suma, kurią ji privalo panaudoti prieš pradėdama naudoti kitų tarpuskaitos narių įmokas, esančias įsipareigojimų neįvykdymo fonde (DFCCP)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c str. 1 dalies c punktas

 

70

Tarpuskaitos narių bendrasis skaičius (N)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c str. 1 dalies d punktas

 

80

Koncentracijos koeficientas (β)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c str. 1 dalies e punktas

 

90

Bendra pradinės garantinės įmokos suma

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 str. 5a dalies trečia pastr.

 


II PRIEDAS

SU HIPOTETINIU KAPITALU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NURODYMAI

1.   Šiame priede pateikiami papildomi nurodymai dėl I priede pateiktos lentelės.

BENDRIEJI NURODYMAI

2.   Dažnumas

2.1.   Informacija pagal šabloną pateikiama šio reglamento 1 straipsnyje nustatytu dažnumu.

3.   Informacijos perdavimo datos

3.1.   Informacijos perdavimo datos yra nustatytos 2 straipsnyje.

SU ŠABLONU SUSIJĘ NURODYMAI

4.   Ženklų tvarka

4.1.   Visos sumos pateikiamos kaip teigiami skaičiai.

4.2.   Pildant šablonus atsižvelgiama į toliau nurodytus formatus ir nuorodas į teisės aktus:

Šablono ID

Nurodymai

10

Pagrindinės sandorio šalies pavadinimas

Formatas

Tekstas, neribotas simbolių skaičius

20

Įsipareigojimų neįvykdymo fondo identifikatorius

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 1 dalis

Nurodymas

Pagal 50c straipsnio 1 dalį tais atvejais, kai pagrindinė sandorio šalis turi daugiau nei vieną įsipareigojimų neįvykdymo fondą, pirmoje tos dalies pastraipoje nurodytą informaciją apie kiekvieną įsipareigojimų neįvykdymo fondą ji teikia atskirai.

Formatas

Tekstas, neribotas simbolių skaičius

Apskaičiavimas

Nėra

30

Apskaičiavimo data

Nuorodos į teisės aktus

Šio reglamento 1 straipsnio 2 dalis

Pastaba

Apskaičiavimo data pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į reikalaujamą dažnumą.

Formatas

MMMM-MM-DD

Metai (keturi skaitmenys), brūkšnelis, mėnuo (du skaitmenys), brūkšnelis, diena (du skaitmenys)

Apskaičiavimas

Nėra

40

Hipotetinis kapitalas (KCCP)

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 1 dalies a punktas

Nurodymai

Pranešimo valiuta nurodoma naudojant ISO 4217 valiutos kodą, o po jo dedamas tarpas ir nurodoma suma. Skaičius galima apvalinti, o apvalinimo paklaida yra mažesnė negu 1 %.

Formatas

Suma pagal ISO kodą

Apskaičiavimas

Hipotetinis kapitalas apskaičiuojamas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50a straipsnio 2 dalyje.

50

Iš anksto finansuojamų įmokų suma (DFCM)

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 1 dalies b punktas.

Apskaičiavimas

Iš anksto finansuojamos įmokos apskaičiuojamos susumavus tarpuskaitos narių iš anksto finansuojamas įmokas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 308 straipsnio 2 dalyje.

Nurodymai

Pranešimo valiuta nurodoma naudojant ISO 4217 valiutos kodą, o po jo dedamas tarpas ir nurodoma suma. Skaičius galima apvalinti, o apvalinimo paklaida yra mažesnė negu 1 %.

Formatas

Suma pagal ISO kodą

60

Iš anksto finansuojamų finansinių išteklių suma, kurią ji privalo panaudoti prieš pradėdama naudoti kitų tarpuskaitos narių įmokas, esančias įsipareigojimų neįvykdymo fonde (DFCCP)

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 1 dalies c punktas

Apskaičiavimas

Visų pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių iš anksto finansuojamų įmokų suma apskaičiuojama, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 308 straipsnio 3 dalies c punkte.

Nurodymai

Pranešimo valiuta nurodoma naudojant ISO 4217 valiutos kodą, o po jo dedamas tarpas ir nurodoma suma. Skaičius galima apvalinti, o apvalinimo paklaida yra mažesnė negu 1 %.

Formatas

Suma pagal ISO kodą

70

Tarpuskaitos narių bendrasis skaičius (N)

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 1 dalies d punktas

Apskaičiavimas

Pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitos narių skaičius.

Formatas

Sveikasis skaičius

80

Koncentracijos koeficientas (β)

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50c straipsnio 1 dalies e punktas

Apskaičiavimas

Koncentracijos koeficientas apskaičiuojamas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 648/2012 50d straipsnio c punkte.

Nurodymai

Pranešimo valiuta nurodoma naudojant ISO 4217 valiutos kodą, o po jo dedamas tarpas ir nurodoma suma. Skaičius galima apvalinti, o apvalinimo paklaida yra mažesnė negu 1 %.

Formatas

Suma pagal ISO kodą

90

Bendra pradinės garantinės įmokos suma

Nuorodos į teisės aktus

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 5a dalies trečia pastraipa

Apskaičiavimas

Bendra pagrindinės sandorio šalies iš savo tarpuskaitos narių gautos pradinės garantinės įmokos suma apskaičiuojama, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 153/2013 24–27 straipsniuose.

Nurodymai

Ši informacija pateikiama tik jei taikoma. Pranešimo valiuta nurodoma naudojant ISO 4217 valiutos kodą, o po jo dedamas tarpas ir nurodoma suma. Skaičius galima apvalinti, o apvalinimo paklaida yra mažesnė negu 1 %.

Formatas

Suma pagal ISO kodą


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 485/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Bacillus pumilus QST 2808 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos Bacillus pumilus QST 2808 įvykdytos Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/253/ES (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2010 m. gruodžio 3 d. Nyderlandai gavo „AgraQuest Inc.“, dabar „Bayer CropScience“, paraišką įtraukti veikliąją medžiagą Bacillus pumilus QST 2808 į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Įgyvendinimo sprendimu 2011/253/ES patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja 2012 m. gegužės 8 d. pateikė vertinimo ataskaitos projektą;

(4)

valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projektą. 2013 m. liepos 26 d. Tarnyba pateikė Komisijai veikliosios medžiagos Bacillus pumilus QST 2808 keliamos pesticidų rizikos vertinimo išvadą (4). Vertinimo ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2014 m. kovo 20 d. pateikė kaip Komisijos Bacillus pumilus QST 2808 peržiūros ataskaitą;

(5)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra Bacillus pumilus QST 2808, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo ištirti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga patvirtinti Bacillus pumilus QST 2808;

(6)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(7)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, atsiradusių patvirtinus veikliąją medžiagą;

(8)

nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, atsiradusių patvirtinus medžiagą, atsižvelgiant į tam tikrą padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateikiamos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis po medžiagos patvirtinimo, per kurį jos peržiūrėtų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra Bacillus pumilus QST 2808, registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti registracijas. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(9)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą anksčiau įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (5) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų aiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų įpareigojimų, palyginti su nustatytaisiais iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (6) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga Bacillus pumilus QST 2808 patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 valstybės narės prireikus iki 2015 m. vasario 28 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos Bacillus pumilus QST 2808, registracijas.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis šios direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės ne vėliau kaip iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje Bacillus pumilus QST 2808 yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, taikydamos vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

prireikus, ne vėliau kaip 2016 m. vasario 29 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje Bacillus pumilus QST 2808 yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją arba

b)

iki 2016 m. vasario 29 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, nurodytos atitinkamame teisės akte ar teisės aktuose, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą, prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje Bacillus pumilus QST 2808 yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(3)  2011 m. balandžio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/253/ES, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad dėl galimo metobromurono, S-abscizo rūgšties, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 ir Streptomyces lydicus WYEC 108 įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą nuodugniam patikrinimui pateikti dokumentų rinkiniai yra išsamūs (OL L 106, 2011 4 27, p. 13).

(4)  EFSA Journal (2013) 11(8):3346. Adresas internete: www.efsa.europa.eu.

(5)  1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3600/92, nustatantis išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (OL L 366, 1992 12 15, p. 10).

(6)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas,

identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Bacillus pumilus QST 2808

USDA žemės ūkio mokslinių tyrimų tarnybos (NRRL) patentuota kultūrų kolekcija, Peorija, Ilinojus, JAV, nuorodos Nr. B-30087.

Netaikoma

≥ 1 × 1012 KSV/kg

2014 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Bacillus pumilus QST 2808 peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2014 m. kovo 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai, nes Bacillus pumilus QST 2808 yra potencialus jautriklis.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

Bacillus pumilus QST 2808 išskirto glikozamino nustatymu;

b)

šio glikozamino kiekio gamybos siuntose analitiniais duomenimis.

Pranešėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai šią informaciją pateikia iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.


(1)  Papildoma informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta jos peržiūros ataskaitoje.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Nu-meris

Įprastas pavadinimas,

identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„75

Bacillus pumilus QST 2808

USDA žemės ūkio mokslinių tyrimų tarnybos (NRRL) patentuota kultūrų kolekcija, Peorija, Ilinojus, JAV, nuorodos Nr. B-30087

Netaikoma

≥ 1 × 1012 KSV/kg

2014 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Bacillus pumilus QST 2808 peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2014 m. kovo 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai, nes Bacillus pumilus QST 2808 yra potencialus jautriklis.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su:

a)

Bacillus pumilus QST 2808 išskirto glikozamino nustatymu;

b)

šio glikozamino kiekio gamybos siuntose analitiniais duomenimis.

Pranešėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai šią informaciją pateikia iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.“


(1)  Papildoma informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta jos peržiūros ataskaitoje.


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/70


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 486/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką panaikinamas veikliosios medžiagos fenbutatino oksido patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje numatytą antrą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2011/30/ES (2) veiklioji medžiaga fenbutatino oksidas įtraukta į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą, su sąlyga, kad susijusios valstybės narės užtikrina, kad iki 2013 m. gegužės 31 d. pareiškėjas, kurio prašymu buvo įtrauktas fenbutatino oksidas, pateiktų papildomos patvirtinamosios informacijos apie priemaišos SD 31723 genotoksikologinę riziką, ekotoksikologines savybes ir spektrus, laikymo stabilumą bei preparatų analizės metodus;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

pareiškėjas, kurio prašymu fenbutatino oksidas buvo patvirtintas, iki 2013 m. gegužės 31 d. termino patvirtinamosios informacijos nepateikė. 2013 m. birželio 27 d. raštu jis buvo patvirtinęs Komisijai savo ketinimą nepateikti tokios informacijos;

(4)

taigi tikslinga panaikinti fenbutatino oksido patvirtinimą;

(5)

todėl Komisijos direktyva 2011/30/ES turėtų būti panaikinta;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

valstybėms narėms turėtų būti skirtas laikotarpis augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra fenbutatino oksido, registracijai panaikinti;

(8)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra fenbutatino oksido, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip per aštuoniolika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Patvirtinimo panaikinimas

Veikliosios medžiagos fenbutatino oksido patvirtinimas panaikinamas.

2 straipsnis

Komisijos direktyvos 2011/30/ES panaikinimas

Komisijos direktyva 2011/30/ES panaikinama.

3 straipsnis

Dalinis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas

Iš Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalies išbraukiama 331 eilutė (fenbutatino oksidas).

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės panaikina augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenbutatino oksido, registraciją iki 2014 m. gruodžio 2 d.

5 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 2 d.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. kovo 7 d. Komisijos direktyva 2011/30/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga fenbutatino oksidas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB (OL L 61, 2011 3 8, p. 14).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/72


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 487/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, metrafenono, pirimikarbo, rimsulfurono, spinozado, tiametoksamo, metiltolklofoso ir tritikonazolo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos, laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, metrafenono, pirimikarbo, rimsulfurono, spinozado, tiametoksamo, metiltolklofoso ir tritikonazolo patvirtinimas nustos galioti 2017 m. sausio 31 d. Dėl šių veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo pateiktos paraiškos. Kadangi šioms veikliosioms medžiagoms taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 844/2012 (3) nustatyti reikalavimai, pareiškėjams būtina suteikti pakankamai laiko užbaigti atnaujinimo procedūrą pagal minėtą reglamentą. Dėl šios priežasties tų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas veikiausiai baigsis prieš priimant sprendimą dėl jo pratęsimo. Todėl reikia pratęsti jų patvirtinimo galiojimą;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 ne vėliau kaip 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos nepateikiamas joks papildomų dokumentų rinkinys, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir buvo prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus kita po jos einanti anksčiausia data;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimas neatnaujinamas, nes nėra patenkinti patvirtinimo kriterijai, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus reglamento dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo neatnaujinimo įsigaliojimo data, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje klodinafopo (123 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

2)

šeštoje skiltyje pirimikarbo (124 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

3)

šeštoje skiltyje rimsulfurono (125 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

4)

šeštoje skiltyje metiltolklofoso (126 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

5)

šeštoje skiltyje tritikonazolo (127 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

6)

šeštoje skiltyje metrafenono (137 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

7)

šeštoje skiltyje Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, (138 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

8)

šeštoje skiltyje spinozado (139 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“;

9)

šeštoje skiltyje tiametoksamo (140 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data „2017 m. sausio 31 d.“ pakeičiama į „2018 m. balandžio 30 d.“.


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/75


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 488/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatyta didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija įvairiuose maisto produktuose;

(2)

2009 m. sausio 30 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Teršalų maisto grandinėje reikalų mokslinė grupė (CONTAM) priėmė nuomonę dėl kadmio maiste (3). Toje nuomonėje EFSA nustatė leidžiamą kadmio savaitės normą (LSN), kuri yra 2,5 μg/kg kūno svorio. Pareiškime dėl leidžiamos kadmio savaitės normos (4) EFSA atsižvelgė į Jungtinio FAO ir PSO maisto priedų ekspertų komiteto (JMPEK) neseniai atliktą rizikos vertinimą (5) ir patvirtino 2,5 μg/kg kūno svorio LSN;

(3)

CONTAM grupė mokslinėje nuomonėje dėl kadmio maiste padarė išvadą, kad Europos šalyse su maistu vidutiniškai suvartojama kadmio norma sudaro beveik 2,5 μg/kg kūno svorio (LSN) arba šiek tiek viršija šią normą. Kai kurie gyventojų pogrupiai gali viršyti LSN maždaug du kartus. CONTAM grupė taip pat padarė išvadą, kad nors nėra tikėtina, jog dėl tokio lygmens individualaus kadmio suvartojimo inkstų funkcijai būtų daromas neigiamas poveikis, kadmio suvartojimas gyventojų lygmeniu turėtų būti sumažintas;

(4)

mokslinėje CONTAM grupės nuomonėje dėl kadmio maiste nurodyta, kad daugiausia kadmio su maistu gaunama vartojant šių grupių maisto produktus, visų pirma dėl didelio tokių grupių produktų suvartojimo: grūdų ir grūdų produktų, daržovių, riešutų ir ankštinių augalų, krakmolingų šaknų arba bulvių, mėsos ir mėsos gaminių. Didžiausia kadmio koncentracija nustatyta maisto produktuose su jūrų dumbliais, žuvyse ir jūrų gėrybėse, šokolade ir specialios paskirties dietiniuose maisto produktuose, taip pat grybuose, aliejinių augalų sėklose ir valgomuosiuose subproduktuose;

(5)

patikslintame poveikio vertinime, kurį EFSA pateikė savo mokslinėje ataskaitoje dėl Europos gyventojų su maistu suvartojamo kadmio (6) ir kurį atliko naudodama naują išsamią maisto suvartojimo duomenų bazę, kurioje pateikta atnaujinta informacija apie maisto suvartojimą skirtingose valstybėse narėse ir skirtingose gyventojų amžiaus grupėse, nurodyta išsamesnė informacija pagal amžiaus grupes apie konkrečius maisto produktus, su kuriais suvartojamas kadmis. Suaugusieji daugiausia kadmio suvartoja su krakmolingomis šaknimis ir gumbavaisiais, grūdais ir grūdų produktais bei daržovėmis ir daržovių produktais. Vaikai ir paaugliai daugiausia kadmio suvartoja su krakmolingomis šaknimis ir gumbavaisiais, grūdais ir grūdų produktais bei cukrumi ir konditerijos gaminiais, o kūdikiai ir pradedantys vaikščioti vaikai – su krakmolingomis šaknimis ir gumbavaisiais, grūdais ir grūdų produktais, daržovėmis ir daržovių produktais, pienu ir pieno gaminiais bei kūdikiams ir mažiems vaikams skirtais maisto produktais. Patikslintame poveikio vertinime nurodyta, kad bendrą kadmio suvartojimą nulemia ne tik keli pagrindiniai šaltiniai, bet su įvairių skirtingų grupių maisto produktais suvartojamo kiekio suma;

(6)

didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija nustatyta daugelyje maisto produktų, įskaitant grūdus, daržoves, mėsą, žuvis, jūrų gėrybes, subproduktus ir maisto papildus. Kai kuriuose maisto produktuose, kuriuos vartodamos tam tikros gyventojų grupės suvartoja daug kadmio (šokoladas ir kakavos produktai, kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai) didžiausia leidžiamoji koncentracija dar nenustatyta. Todėl būtina nustatyti didžiausią leidžiamąją kadmio koncentraciją tuose maisto produktuose;

(7)

didžiausia leidžiamoji teršalų koncentracija nustatoma taikant ALARA principą (kiek praktiškai įmanoma mažesnės koncentracijos principą) tiek produktuose, kuriuose didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija jau nustatyta (kaip antai, daržovėse, mėsoje, žuvyse, jūrų gėrybėse, subproduktuose ir maisto papilduose), tiek produktuose, kuriems didžiausia leidžiamoji koncentracija nustatoma dabar (kaip antai, kakavos ir šokolado produktuose), atsižvelgiant į duomenis apie paplitimą ir Europos Sąjungos piliečių maisto vartojimo modelius;

(8)

galutiniam vartotojui parduodamo šokolado ir kakavos miltelių sudėtyje gali būti didelė kadmio koncentracija ir vartodami tuos produktus žmonės suvartoja daug kadmio. Juos dažnai vartoja vaikai, pvz., šokoladą ar kakavos gėrimuose naudojamus saldintus kakavos miltelius. Nustatant didžiausią leidžiamąją kadmio koncentraciją reikėtų atsižvelgti į skirtingų rūšių šokolado ir kakavos miltelių, parduodamų galutiniam vartotojui, paplitimo duomenis. Kadangi kadmio koncentracija kakavos produktuose yra susijusi su kakavos kiekiu juose, tikslinga nustatyti skirtingą didžiausią leidžiamąją kadmio koncentraciją produktuose, kurių sudėtyje yra skirtingas kakavos procentais išreikštas kiekis. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad ir šokolade, kurio sudėtyje yra didesnis kakavos kiekis, kadmio koncentracija neviršytų didžiausios leidžiamosios koncentracijos;

(9)

kai kuriuose kakavą gaminančių šalių regionuose kadmio koncentracija dirvožemyje gali būti natūraliai didelė. Todėl nustatant didžiausią leidžiamąją kadmio koncentraciją reikėtų atsižvelgti į šalių, kurių dirvožemyje kadmio koncentracija yra didelė, tiekiamų kakavos ir šokolado produktų paplitimo duomenis;

(10)

kūdikiai ir maži vaikai daugiausia kadmio suvartoja su pradinio maitinimo kūdikių mišiniais ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniais. Iš sojų baltymų izoliatų arba juos maišant su karvės pieno baltymais pagamintų pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėtyje gali būti didesnė kadmio koncentracija nei pieno produktuose, nes sojos pupelės natūraliai pasisavina kadmį iš dirvožemio. Iš sojų pagaminti mišiniai yra svarbi alternatyva kūdikiams, kurie netoleruoja laktozės, todėl būtina užtikrinti pakankamą rinkos pasiūlą. Taigi tikslinga nustatyti didesnę leidžiamąją koncentraciją sojų produktuose;

(11)

kūdikiai ir maži vaikai didelį kiekį kadmio suvartoja su perdirbtais grūdiniais maisto produktais ir kitu kūdikių maistu, skirtu kūdikiams ir mažiems vaikams. Todėl reikėtų nustatyti atskirą didžiausią leidžiamąją kadmio koncentraciją perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kitame kūdikių maiste;

(12)

nustačius didžiausią leidžiamąją koncentraciją tam tikrų kategorijų dietiniuose maisto produktuose (pvz., kūdikiams skirtuose specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose), labai pažeidžiamos vartotojų grupės suvartotų mažesnį kiekį kadmio. Tačiau neturint duomenų, pagrindžiančių tokią didžiausią leidžiamąją koncentraciją, reikėtų surinkti paplitimo duomenis, kad ateityje būtų galima nustatyti konkrečią didžiausią leidžiamąją koncentraciją;

(13)

sudėtinga užtikrinti atitiktį dabartinei didžiausiai leidžiamajai koncentracijai tam tikrose konkrečiose daržovėse (gelteklėse, pastarnokuose, salieruose, krienuose), o valstybių narių pateikti paplitimo duomenys rodo, kad natūrali gamtinė koncentracija jose yra didesnė ir palyginama su koncentracija gumbiniuose salieruose. Kadangi tų produktų suvartojama nedaug ir poveikis žmonėms yra nedidelis, tikslinga padidinti didžiausią leidžiamąją kadmio koncentraciją pastarnokuose, gelteklėse, salieruose ir krienuose iki gumbiniuose salieruose nustatyto koncentracijos dydžio;

(14)

kai kurių rūšių žuvims šiuo metu netaikoma nustatyta 0,05 mg/kg didžiausia leidžiamoji koncentracija žuvyse. Nauji paplitimo duomenys rodo, kad taikant gerąją žuvininkystės praktiką gali būti laikomasi nustatytos didžiausios leidžiamosios koncentracijos ir kad nebūtina toliau taikyti išimties šių rūšių žuvims: atlantinėms pelamidėms (Sarda sarda), snapasnukiams sargams (Diplodus vulgaris), europiniams upiniams unguriams (Anguilla anguilla), kefalėms (Mugil labrosus labrosus), paprastosioms stauridėms (Trachurus rūšys), karališkiesiems luvariams (Luvarus imperialis), Sardinops rūšies sardinėms (Sardinops rūšys) ir paprastiesiems jūrų liežuvėliams (Dicologoglossa cuneata). Todėl šių rūšių žuvims nebūtina toliau taikyti konkrečios didžiausios leidžiamosios koncentracijos.

(15)

nauji paplitimo duomenys rodo, kad taikant gerąją žuvininkystės praktiką gali būti laikomasi mažesnės didžiausios leidžiamosios koncentracijos, taikomos skumbriniams tunams (Auxis rūšys), europiniams ančiuviams (Engraulis rūšys) ir durklažuvėms (Xiphias gladius). Todėl didžiausia leidžiamoji koncentracija šių rūšių žuvyse turėtų būti pakoreguota;

(16)

paplitimo duomenys rodo, kad sudėtinga laikytis dabartinės didžiausios leidžiamosios koncentracijos reikalavimo, nustatyto europinėms sardinėms (Sardina pilchardus) ir sparnapelekėms sicijoms (Sicyopterus lagocephalus). Abiejų rūšių žuvų suvartojama nedaug ir poveikis žmonėms yra nedidelis. Todėl tikslinga nustatyti didesnę leidžiamąją koncentraciją šių dviejų rūšių žuvyse, kad būtų užtikrinta rinkos pasiūla;

(17)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(18)

valstybėms narėms ir maisto tvarkymo subjektams turėtų būti suteikta daugiau laiko, kad galėtų prisitaikyti prie naujos šiuo reglamentu nustatytos didžiausios leidžiamosios koncentracijos kakavos produktuose ir kūdikiams bei mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose. Todėl reikėtų atidėti didžiausios leidžiamosios kadmio koncentracijos tuose maisto produktuose taikymą;

(19)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 3.2.19 ir 3.2.20 punktuose nustatyta ir šiuo reglamentu pakeista didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija taikoma nuo 2015 m. sausio 1 d. Šios nustatytos didžiausios leidžiamosios koncentracijos neatitinkančiais maisto produktais, teisėtai pateiktais rinkai iki 2015 m. sausio 1 d., galima prekiauti ir po tos datos iki trumpiausio jų tinkamumo vartoti termino arba suvartojimo termino.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 3.2.7 punkte nustatyta ir šiuo reglamentu pakeista didžiausia leidžiamoji kadmio koncentracija taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d. Šios nustatytos didžiausios leidžiamosios koncentracijos neatitinkančiais maisto produktais, teisėtai pateiktais rinkai iki 2019 m. sausio 1 d., galima prekiauti ir po tos datos iki trumpiausio jų tinkamumo vartoti termino arba suvartojimo termino.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5).

(3)  Teršalų maisto grandinėje reikalų grupės Europos Komisijos prašymu priimta mokslinė nuomonė dėl kadmio maiste. EFSA leidinys (The EFSA Journal), (2009 m.) 980, 1–139.

(4)  EFSA Teršalų maisto grandinėje reikalų grupės (CONTAM) mokslinė nuomonė dėl leidžiamos kadmio savaitės normos. EFSA leidinys (EFSA Journal), 2011 m.; 9(2):1975. [19 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  PSO maisto priedų ataskaitų serija Nr. 64, 73-iasis Jungtinio FAO ir PSO maisto priedų ekspertų komiteto (JMPEK) posėdis, Pasaulio sveikatos organizacija, Ženeva, 2011 m.

(6)  Europos maisto saugos tarnyba (EFSA). „Europos gyventojų su maistu suvartojamas kadmis“. EFSA leidinys (EFSA Journal), 2012 m.; 10(1):2551. [37 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3.2 poskyris (Kadmis) pakeičiamas taip:

„3.2

Kadmis

 

3.2.1

Daržovės ir vaisiai, išskyrus šakniavaisius ir gumbavaisius, lapines daržoves, šviežias prieskonines žoles, lapines kopūstines daržoves, stiebines daržoves, grybus ir jūros dumblius (27)

0,050

3.2.2

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai (išskyrus gumbinius salierus, pastarnokus, geltekles ir krienus), stiebinės daržovės (išskyrus salierus) (27). Bulvėms taikoma nuskustoms bulvėms nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija

0,10

3.2.3

Lapinės daržovės, šviežios prieskoninės žolės, kopūstinės lapinės daržovės, salierai, gumbiniai salierai, pastarnokai, gelteklės, krienai ir šie grybai (27): Agaricus bisporus (dvisporiai pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (valgomieji danteniai)

0,20

3.2.4

Grybai, išskyrus 3.2.3 punkte nurodytus grybus (27)

1,0

3.2.5

Grūdai, išskyrus kviečius ir ryžius

0,10

3.2.6

Kviečių grūdai, ryžių grūdai

Kviečių sėlenos ir kviečių gemalai, skirti tiesiogiai vartoti

Sojos pupelės

0,20

3.2.7

Konkretūs toliau nurodyti kakavos ir šokolado produktai (49)

 

Pieninis šokoladas, kurio sudėtyje yra < 30 % kakavos sausųjų medžiagų

0,10 nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šokoladas, kurio sudėtyje yra < 50 % kakavos sausųjų medžiagų; pieninis šokoladas, kurio sudėtyje yra ≥ 30 % kakavos sausųjų medžiagų

0,30 nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šokoladas, kurio sudėtyje yra ≥ 50 % kakavos sausųjų medžiagų

0,80 nuo 2019 m. sausio 1 d.

kakavos milteliai, kurie parduodami galutiniam vartotojui arba yra sudėtinė kakavos miltelių su cukrumi dalis (šokolado gėrimas)

0,60 nuo 2019 m. sausio 1 d.

3.2.8

Galvijiena, aviena, kiauliena ir paukštiena (išskyrus subproduktus) (6)

0,050

3.2.9

Arkliena, išskyrus subproduktus(6)

0,20

3.2.10

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių kepenys (6)

0,50

3.2.11

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių inkstai (6)

1,0

3.2.12

Žuvų, išskyrus 3.2.13, 3.2.14 ir 3.2.15 punktuose išvardytų rūšių, raumenų mėsa (24) (25)

0,050

3.2.13

Šių žuvų raumenų mėsa (24) (25):

skumbrių (Scomber rūšys), tunų (Thunnus rūšys, Katsuwonus pelamis, Euthynnus rūšys), sparnapelekių sicijų (Sicyopterus lagocephalus)

0,10

3.2.14

Šių žuvų raumenų mėsa (24) (25):

skumbrinių tunų (Auxis rūšys)

0,15

3.2.15

Šių žuvų raumenų mėsa (24) (25):

 

europinių ančiuvių (Engraulis rūšys)

 

durklažuvių (Xiphias gladius)

 

europinių sardinių (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Vėžiagyviai (26): galūnių ir pilvo raumenų mėsa (44). Jei tai krabai ir į krabus panašūs vėžiagyviai (Brachyura ir Anomura) – galūnių raumenų mėsa

0,50

3.2.17

Dvigeldžiai moliuskai (26)

1,0

3.2.18

Galvakojai moliuskai (be vidaus organų) (26)

1,0

3.2.19

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai (8) (29)

 

Iš karvės pieno baltymų arba baltymų hidrolizatų pagaminti miltelių pavidalo mišiniai

0,010 nuo 2015 m. sausio 1 d.

Iš karvės pieno baltymų arba baltymų hidrolizatų pagaminti skysti mišiniai

0,005 nuo 2015 m. sausio 1 d.

Tik iš sojų baltymų izoliatų arba juos maišant su karvės pieno baltymais pagaminti miltelių pavidalo mišiniai

0,020 nuo 2015 m. sausio 1 d.

Tik iš sojų baltymų izoliatų arba juos maišant su karvės pieno baltymais pagaminti skysti mišiniai

0,010 nuo 2015 m. sausio 1 d.

3.2.20

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas (3) (29)

0,040 nuo 2015 m. sausio 1 d.

3.2.21

Maisto papildai (39), išskyrus 3.2.22 punkte nurodytus maisto papildus

1,0

3.2.22

Maisto papildai (39) vien tik arba daugiausia iš džiovintų jūros dumblių, jūros dumblių antrinių produktų arba džiovintų dvigeldžių moliuskų

3,0“

2.

26 išnaša papildoma tokiu sakiniu: „Pecten maximus atveju, didžiausia leidžiamoji koncentracija taikoma tik pritraukiamiesiems raumenims ir gonadoms.“

3.

Įterpiama ši išnaša:

„(49)

Konkrečių kakavos ir šokolado produktų apibrėžtys nustatytos 2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų (OL L 197, 2000 8 3, p. 19) I priedo A. 2, 3 ir 4 punktuose.“


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/80


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 489/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį,

informavusi valstybes nares,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1796/1999 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams. Šios priemonės toliau taikytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1601/2001 (3) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 (4).

(2)

Atlikus priemonių vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 400/2010 (5) Taryba antidempingo muito, taikomo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymą išplėtė tokiam pačiam iš Korėjos Respublikos siunčiamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Korėjos Respublikos kilmės. Tuo pačiu reglamentu tam tikri eksportuojantys Korėjos Respublikos gamintojai buvo atleisti nuo tokių išplėstųjų priemonių.

(3)

Šiuo metu galiojančios priemonės – pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 (6), kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės, su pakeitimais, padarytais Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 558/2012 (7), nustatytas antidempingo muitas (toliau – galiojančios priemonės).

B.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(4)

Komisija gavo prašymą atleisti nuo galiojančių priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį. Prašymą pateikė Korėjos Respublikos gamintojas „Line Metal Co. Ltd“ (toliau – „Line Metal“); prašymas buvo susijęs su galimybe atleisti „Line Metal“ nuo galiojančių priemonių.

(5)

Išnagrinėjusi „Line Metal“ pateiktus įrodymus, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir po to, kai Sąjungos pramonei buvo suteikta galimybė pateikti pastabas, 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisija Reglamentu (ES) Nr. 806/2013 (8) inicijavo peržiūros tyrimą (toliau – inicijavimo reglamentas).

(6)

Inicijavimo reglamentu panaikintas Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 nustatytas antidempingo muitas iš Korėjos Respublikos siunčiamam ir bendrovės „Line Metal“ gaminamam importuojamam nagrinėjamajam produktui. Be to, inicijavimo reglamento 3 straipsniu muitinėms nurodyta imtis reikiamų priemonių tokiam importui registruoti pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

2.   Peržiūrimasis produktas

(7)

Peržiūrimasis produktas – plieniniai lynai ir kabeliai, įskaitant uždaros konstrukcijos lynus, išskyrus lynus ir kabelius iš nerūdijančio plieno, kurių didžiausias skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba siunčiami iš Korėjos Respublikos ir deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Korėjos Respublikos kilmės (toliau – peržiūrimasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ir ex 7312 10 98 (TARIC kodai 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 ir 7312109813).

3.   Ataskaitinis laikotarpis

(8)

Ataskaitinis laikotarpis – nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. Siekiant ištirti prekybos modelio pasikeitimą duomenys buvo renkami nuo 2008 m. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

4.   Tyrimas

(9)

Komisija oficialiai pranešė bendrovės „Line Metal“ ir Korėjos Respublikos atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosios šalys buvo paragintos pareikšti savo nuomonę ir informuotos apie galimybę pateikti prašymą būti išklausytoms. Tokio prašymo negauta.

(10)

Komisija bendrovei „Line Metal“ nusiuntė klausimyną ir laiku gavo iš jos atsakymą. Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga peržiūroms atlikti. „Line Metal“ patalpose surengti tikrinamieji vizitai.

C.   NUSTATYTI FAKTAI

(11)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad „Line Metal“ nesusijusi su Kinijos eksportuotojais arba gamintojais, kuriems nustatytos galiojančios antidempingo priemonės, ir neeksportavo peržiūrimojo produkto į Europos Sąjungą priemonių vengimo tyrimo, kurį atlikus nustatytos išplėstosios priemonės, tiriamuoju laikotarpiu, t. y. 2008 m. liepos 1 d.–2009 m. birželio 30 d.„Line Metal“ peržiūrimąjį produktą pirmą kartą eksportavo po to, kai priemonių taikymas išplėstas Korėjos Respublikai.

(12)

„Line Metal“ perdirbimo veikla gali būti laikoma surinkimo ir baigimo operacijomis pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį. „Line Metal“ įsigyja vidaus rinkoje pagamintus plieninius vielos strypus, bet taip pat importuoja plieninius vielos strypus iš Kinijos Liaudies Respublikos; po to bendrovės patalpose Korėjos Respublikoje iš šių strypų gaminama viela, ji vejama į pluoštus, o šie vejami į lynus. Gatavas produktas parduodamas vidaus rinkoje ir eksportuojamas į Sąjungą.

(13)

Per ataskaitinį laikotarpį Kinijos kilmės žaliavos sudarė daugiau nei 60 % visos galutinio produkto sudedamųjų dalių vertės. Dėl šios priežasties reikėjo atlikti pridėtinės vertės tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį. Atlikus tyrimą nustatyta, kad pridėtinė vertė, surinkimo ir baigimo operacijų metu pridedama prie iš Kinijos Liaudies Respublikos įvežtų dalių, sudaro daugiau nei 25 % gamybos sąnaudų. Todėl nustatyta, kad „Line Metal“ gamybos veikla nelaikoma priemonių vengimu pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalį.

(14)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad „Line Metal“ neįsigijo gatavo peržiūrimojo produkto iš Kinijos Liaudies Respublikos siekdama jį perparduoti arba perkrauti į Sąjungą; be to, bendrovė gali pagrįsti visą eksportą per ataskaitinį laikotarpį.

(15)

Atsižvelgdama į 11–14 konstatuojamosiose dalyse pateiktas išvadas Komisija daro išvadą, kad „Line Metal“ nevengia galiojančių antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, kurių taikymas išplėstas, inter alia, importuojamiems iš Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės.

(16)

Minėti nustatyti faktai atskleisti „Line Metal“ ir Sąjungos pramonei, kurioms suteikta galimybė teikti pastabas. Kai tinkama, į gautas pastabas buvo atsižvelgta.

D.   BENDROVIŲ, ATLEISTŲ NUO GALIOJANČIŲ PRIEMONIŲ, SĄRAŠO PAKEITIMAS

(17)

Atsižvelgiant į minėtus nustatytus faktus bendrovė „Line Metal“ turėtų būti įtraukta į sąrašą bendrovių, kurios atleistos nuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 102/2012 nustatyto antidempingo muito.

(18)

Kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 400/2010 1 straipsnio 2 dalyje, atleidimas nuo priemonių taikomas, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti to reglamento priede nustatytus reikalavimus. Tokios sąskaitos faktūros nepateikus, turėtų būti toliau taikomas antidempingo muitas.

(19)

Remiantis šios peržiūros išvadomis atleidimas nuo išplėstųjų priemonių taikomas importuojamiems bendrovės „Line Metal“ pagamintiems plieniniams lynams ir kabeliams. Atleidimas išskirtinai taikomas vien tik importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos ir pagamintiems minėto konkretaus juridinio asmens. Importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, pagamintiems bet kurių kitų bendrovių, kurių pavadinimai konkrečiai nepaminėti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012 1 straipsnio 4 dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su tomis konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, šis atleidimas netaikomas ir joms galioja tuo reglamentu nustatytas muitas kitiems eksportuotojams.

(20)

Naujo importuotojo peržiūra turėtų būti baigta, o Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012 su pakeitimais turėtų būti iš dalies pakeistas į 1 straipsnio 4 dalyje pateiktą lentelę įtraukiant „Line Metal“,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012 su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 558/2012, 1 straipsnio 4 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

„Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Korėjos Respublika

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621–872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682–4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287–6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4–10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85–2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47–4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715–8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559–4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71–1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969“

2 straipsnis

Muitinėms nurodoma nebevykdyti importuojamo produkto registracijos pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2013 3 straipsnį. Antidempingo muitas už registruotą importuojamą produktą nerenkamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  1999 m. rugpjūčio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1796/1999 dėl galutinio antidempingo muito nustatymo ir nustatyto laikino antidempingo muito galutinio surinkimo už plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalys yra Kinijos Liaudies Respublika, Vengrija, Indija, Meksika, Lenkija, Pietų Afrika ir Ukraina, importą ir antidempingo tyrimo dėl Korėjos Respublikos kilmės produktų importo nutraukimo (OL L 217, 1999 8 17, p. 1).

(3)  2001 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1601/2001, nustatantis galutinius antidempingo muitus Čekijos, Rusijos, Tailando ir Turkijos kilmės tam tikrų geležinių ir plieninių lynų bei kabelių importui ir galutinai surenkantis nustatytus laikinuosius antidempingo muitus (OL L 211, 2001 8 4, p. 1).

(4)  2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1858/2005, Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos, Pietų Afrikos ir Ukrainos plieninių lynų ir kabelių importui vadovaujantis atliktos priemonių galiojimo termino peržiūros išvadomis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį (OL L 299, 2005 11 16, p. 1).

(5)  2010 m. balandžio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 400/2010, kuriuo galutinio antidempingo muito, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 nustatyto importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, taikymas išplečiamas importuojamiems plieniniams lynams ir kabeliams, siunčiamiems iš Korėjos Respublikos, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne, ir baigiamas tyrimas dėl importuojamų produktų, siunčiamų iš Malaizijos (OL L 117, 2010 5 11, p. 1).

(6)  2012 m. sausio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Ukrainos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kuris taip pat taikomas importuojamiems iš Maroko, Moldavijos ir Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės, ir baigiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atliekama importuojamiems Pietų Afrikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams taikomų priemonių galiojimo termino peržiūra (OL L 36, 2012 2 9, p. 1).

(7)  2012 m. birželio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 558/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės (OL L 168, 2012 6 28, p. 3).

(8)  2013 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 806/2013, kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 102/2012 (kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas, inter alia, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams, kuris taip pat taikomas, inter alia, importuojamiems iš Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės arba ne) peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Korėjos eksportuotojui galima netaikyti šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas galiojantis antidempingo muitas iš šio eksportuotojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma šio importuojamo produkto registracija (OL L 228, 2013 8 27, p. 1).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/84


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 490/2014

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

48,3

MK

88,4

TN

49,2

TR

65,0

ZZ

62,7

0707 00 05

MK

59,9

TR

124,2

ZZ

92,1

0709 93 10

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,6

MA

45,2

TN

68,6

TR

51,4

ZZ

56,8

0805 50 10

TR

96,6

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

131,2

BR

101,5

CL

101,7

CN

98,4

MK

27,7

NZ

140,1

US

191,6

ZA

101,4

ZZ

111,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/86


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl 3 protokolo (Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai) pritaikymo Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą

(2014/266/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąvoka „produktų kilmė“ ir administracinio bendradarbiavimo metodai nustatyti 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo (1) (toliau – Susitarimas) 3 protokole;

(2)

2013 m. lipos 1 d. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, Kroatijos ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) tarpusavio prekybai taikomas Susitarimas, o sudaryti Kroatijos ir Šveicarijos prekybos susitarimai turėtų būti nebetaikomi nuo tos datos;

(3)

siekiant užtikrinti sklandų susitarimo veikimą ir siekiant palengvinti ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių administracijų darbą, 3 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

vadovaujantis 3 protokolo 39 straipsniu, Jungtinis komitetas galėtų nuspręsti iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(5)

todėl Sąjungos pozicija ES ir Šveicarijos jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kuri Sąjungos vardu turi būti patvirtinta ES ir Šveicarijos Jungtiniame komitete dėl 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 3 protokolo dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Jungtinio komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.


PROJEKTAS

ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2014

2014 m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, pasirašytą 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje (toliau – Susitarimas), ypač į jo 11 straipsnį,

atsižvelgdamas į Susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – 3 protokolas), ypač į jo 39 straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika (toliau – Kroatija) įstojo į Europos Sąjungą;

(2)

Kroatijai įstojus, Kroatijos ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) tarpusavio prekybai taikomas Susitarimas, o Šveicarijos ir Kroatijos sudaryti prekybos susitarimai nebegalioja nuo tos dienos;

(3)

Kroatijai įstojus, į Šveicariją pagal Susitarimą importuojamos Kroatijos kilmės prekės turi būti laikomos Sąjungos kilmės;

(4)

todėl nuo 2013 m. liepos 1 d. Kroatijos ir Šveicarijos prekybai taikomas šiuo sprendimu iš dalies pakeistas Susitarimas;

(5)

siekiant užtikrinti sklandžią pereinamojo laikotarpio proceso eigą ir teisinį tikrumą, būtina atlikti tam tikrus techninius 3 protokolo pakeitimus ir nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones;

(6)

panašios pereinamojo laikotarpio priemonės ir procedūros numatytos 2012 m. Stojimo akto IV priedo 5 punkte;

(7)

todėl nuo 2013 m. liepos 1 d. 3 protokolui taikoma pereinamoji tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I SKIRSNIS

PROTOKOLO TEKSTO TECHNINIAI PAKEITIMAI

1 straipsnis

Kilmės taisyklės

3 protokolas iš dalies keičiamas taip:

a)

IVa priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu;

b)

IVb priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu.

II SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

2 straipsnis

Prekių kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Kroatijos arba Šveicarijos išduoti arba pagal tarp jų taikomą lengvatinio režimo susitarimą surašyti prekių kilmės įrodymai yra pripažįstami atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

įgijus kilmės statusą suteikiama teisė naudotis lengvatiniu muitų tarifų režimu taikant Susitarime nustatytas lengvatines muitų tarifų priemones;

b)

prekių kilmės įrodymas ir važtos dokumentai buvo išduoti arba surašyti ne vėliau kaip likus dienai iki įstojimo dienos; ir

c)

prekių kilmės įrodymas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu iki įstojimo dienos prekės Kroatijoje arba Šveicarijoje buvo deklaruotos kaip importuojamos pagal tuo metu Kroatijos ir Šveicarijos vienos kitai taikytą lengvatinio režimo susitarimą, pagal minėtą susitarimą atgaline data išduotas prekių kilmės įrodymas taip pat gali būti priimtas, jeigu jis muitinei pateikiamas per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Kroatijai leidžiama toliau naudoti leidimus, kuriais remiantis pagal iki Kroatijos įstojimo sudarytą Kroatijos ir Šveicarijos lengvatinio režimo susitarimą buvo suteiktas „patvirtintų eksportuotojų“ statusas, jeigu:

a)

tokia nuostata taip pat yra numatyta iki įstojimo Šveicarijos ir Bendrijos sudarytame susitarime; ir

b)

patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo įstojimo datos šie leidimai pakeičiami naujais leidimais, išduodamais laikantis Susitarimo sąlygų.

3.   Šveicarijos arba Kroatijos kompetentingos muitinės trejus metus nuo atitinkamo prekių kilmės įrodymo išdavimo priima prašymus atlikti tolesnį pagal 1 ir 2 dalyse minėtą lengvatinio režimo susitarimą išduoto prekių kilmės įrodymo patikrinimą ir gali juos surašyti trejus metus po prekių kilmės įrodymo, pateikto šioms įstaigoms kartu su importo deklaracija, priėmimo.

3 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   Susitarimo nuostatos gali būti taikomos iš Kroatijos į Šveicariją arba iš Šveicarijos į Kroatiją eksportuojamoms prekėms, kurios atitinka 3 protokolo nuostatas ir kurios Kroatijos įstojimo dieną yra vežamos tranzitu arba laikinai saugomos Kroatijos arba Šveicarijos muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Lengvatinis režimas gali būti taikomas tais atvejais, jeigu importuojančiosios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančiosios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmės įrodymo dokumentas.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 1 d.

Priimta

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas


I PRIEDAS

„IVa PRIEDAS

SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašoma pagal išnašas. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że – jeśli wyraźnie nie określono inaczej – produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2)

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2)

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)

 (3)

(Vieta ir data)

 (4)

(Eksportuotojo parašas. Be to, deklaraciją pasirašančio asmens vardas ir pavardė turi būti parašyta įskaitomai.)


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Šių pastabų gali nebūti, jeigu informacija pateikiama pačiame dokumente.

(4)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti.“


II PRIEDAS

„IVb PRIEDAS

EUR–MED SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

EUR–MED sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nurodytus reikalavimus. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n o … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n o … (1)] déclare que, sauf indication

claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo

indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi

skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,

tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az

áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas portugalų kalba

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Vieta ir data)

 (5)

(Eksportuotojo parašas. Be to, deklaraciją pasirašančio asmens vardas ir pavardė turi būti parašyta įskaitomai.)


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Atitinkamai užpildyti arba ištrinti.

(4)  Šių pastabų gali nebūti, jeigu informacija pateikiama pačiame dokumente.

(5)  Kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, pasirašančiojo vardo ir pavardės taip pat nereikia nurodyti.“


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/98


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

(2014/267/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 173 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo 31 protokolą;

(3)

EEE susitarimo 31 protokole nustatytos bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, nuostatos ir tvarka;

(4)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įtraukiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1291/2013 (3);

(5)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įtraukiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1292/2013 (4);

(6)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad bendradarbiavimas būtų išplėstas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(7)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

(4)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1292/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo (OL L 347, 2013 12 20, p. 174).


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2014

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įtraukiant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (1);

(2)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įtraukiant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1292/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo (2);

(3)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad bendradarbiavimas būtų išplėstas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

5 dalis papildoma taip:

„—

32013 R 1291: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

Lichtenšteinas atleidžiamas nuo dalyvavimo šioje programoje ir neprivalo finansiškai prisidėti prie jos įgyvendinimo.“

2.

11 dalies a punktas papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32013 R 1292: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1292/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo (OL L 347, 2013 12 20, p. 174)“.

3.

11 dalies b punkto tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį. (3)

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto

sekretoriai


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 104.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 174.

(3)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/102


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

(2014/268/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 165 straipsnio 4 dalį, 166 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEA susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo 31 protokolą;

(3)

EEA susitarimo 31 protokole išdėstytos nuostatos ir tvarka dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis;

(4)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą į EEE susitarimą įtraukiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1288/2013 (3);

(5)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad bendradarbiavimas būtų išplėstas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(6)

todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo grindžiama prie šio sprendimo pridedamu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2014

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą į EEE susitarimą įtraukiant 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (1);

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad bendradarbiavimas būtų išplėstas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 2m dalies įterpiama ši dalis:

„2n.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja šioje programoje:

32013 R 1288: 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).“

2.

3 dalies tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„ELPA valstybės pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą prisideda prie 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m ir 2n dalyse nurodytų programų ir veiksmų finansavimo.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje …

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto sekretoriai


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 50.

(2)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/104


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu

(2014/269/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (1), ypač į jo 26 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo (2), ypač į jo 5 ir 6 straipsnius,

kadangi:

(1)

2009 m. lapkričio 30 d. Taryba priėmė Sprendimą 2009/935/TVR (3);

(2)

kadangi Sprendimo 2009/371/TVR 26 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašo (toliau – sąrašas) nustatymas yra susijęs su Sąjungos ir jos valstybių narių užsienio santykiais, tuo punktu Tarybai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai tam sąrašui nustatyti. Remiantis sprendimais 2009/371/TVR ir 2009/935/TVR, sąrašas pateiktas Sprendimo 2009/935/TVR priede;

(3)

Europolo valdyba nusprendžia prireikus peržiūrėti sąrašą ir nusprendžia, ar siūlyti Tarybai jo dalinius pakeitimus;

(4)

2012 m. spalio 3–4 d. posėdyje Europolo valdyba nusprendė rekomenduoti Tarybai įtraukti į sąrašą tam tikras trečiąsias valstybes, nurodydama, kad, siekiant vykdyti veiklą, reikia sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su šiomis trečiosiomis valstybėmis;

(5)

labai svarbu, kad Europolas inicijuotų bendradarbiavimo susitarimo sudarymo procedūrą, teikiant pirmenybę Gruzijai, atsižvelgiant į pagal 2009 m. pradėtą Rytų partnerystės iniciatyvą prisiimtus įsipareigojimus, Europos Sąjungos ir Gruzijos Asociacijos susitarimo parafavimą 2013 m. lapkričio mėn. bei ES ir Gruzijos Asociacijos darbotvarkę, taip pat ES ir Gruzijos vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą;

(6)

todėl Sprendimas 2009/935/TVR turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

2012 m. gruodžio 19 d. Taryba nusprendė konsultuotis su Europos Parlamentu ir po šių konsultacijų Europos Parlamentas pateikė nuomonę (4),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Į Sprendimo 2009/935/TVR priedo 1 punktą įterpiami šie įrašai:

Brazilija,

Gruzija,

Meksika,

Jungtiniai Arabų Emyratai.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)  OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas (OL L 325, 2009 12 11, p. 12).

(4)  2013 m. lapkričio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/106


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/270/BUSP

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2010 m. balandžio 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/231/BUSP (1);

(2)

2014 m. kovo 5 d. JT Saugumo Taryba (toliau – JT ST) priėmė JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2142 (2014) dėl padėties Somalyje, kuria dar kartą patvirtintas ginklų embargas Somaliui ir iki 2014 m. spalio 25 d. pratęstas sprendimas, kad ginklų embargas neturi būti taikomas ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos tiekimui arba konsultacijų, paramos ar mokymo teikimui, skirtam tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti ir Somalio gyventojų saugumui užtikrinti, išskyrus tam tikrų JT ST rezoliucijos 2111 (2013) priede nurodytų objektų tiekimą; tokį tiekimą turi iš anksto patvirtinti Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliuciją 751 (1992);

(3)

JT ST rezoliucija 2142 (2014) iš dalies keičiami pranešimo reikalavimai, susiję su ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos tiekimu arba konsultacijų, paramos ar mokymo teikimu Somalio saugumo pajėgoms, taip pat išimties procedūros, susijusios su JT ST rezoliucijos 2011 (2013) priede nurodytų objektų tiekimu, tikslais;

(4)

todėl Sprendimas 2010/231/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2010/231/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 3 dalies f ir g punktai pakeičiami taip:

„f)

tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti, Somalio gyventojų saugumui užtikrinti, išskyrus, kiek tai susiję su II priede nurodytų objektų tiekimu, jeigu pranešimas Sankcijų komitetui buvo pateiktas taip, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;

g)

tiekiant, parduodant arba perduodant II priede nurodytus visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą Somalio federalinei Vyriausybei, kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto patvirtinus Sankcijų komitetui, kaip nustatyta šio straipsnio 4a dalyje;“.

2.

1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Somalio federalinei Vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė iš anksto pranešti Sankcijų komitetui apie ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos tiekimą arba konsultacijų, paramos ar mokymo teikimą jos saugumo pajėgoms, kaip nustatyta 3 dalies f punkte. Alternatyviu atveju paramą teikiančios valstybės narės, konsultuodamosi su Somalio federaline Vyriausybe, gali ne vėliau kaip prieš penkias dienas pateikti pranešimą Sankcijų komitetui, vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2142 (2014) 3 ir 4 punktais. Jeigu valstybė narė nusprendžia pateikti pranešimą Sankcijų komitetui, toks pranešimas apima: išsamią informaciją apie ginklų ir šaudmenų gamintoją ir tiekėją, ginklų ir šaudmenų aprašymą, įskaitant rūšį, kalibrą ir kiekį, siūlomą pristatymo datą bei vietą ir visą svarbią informaciją, susijusią su numatomu Somalio nacionalinių saugumo pajėgų paskirties padaliniu arba numatoma saugojimo vieta. Ginklus ar šaudmenis tiekianti valstybė narė gali, bendradarbiaudama su Somalio federaline Vyriausybe, ne vėliau kaip praėjus 30 dienų po tokių objektų pristatymo pateikti Sankcijų komitetui raštišką patvirtinimą, kad tiekimas yra užbaigtas, įskaitant pristatytų ginklų ir šaudmenų serijos numerius, informaciją apie gabenimą, konosamentą, krovinio deklaracijas ar pakuočių sąrašus ir konkrečią saugojimo vietą.“

3.

1 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a)   Somalio federalinei Vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė prašyti, kad Sankcijų komitetas iš anksto patvirtintų II priede nurodytų objektų tiekimą, kaip nustatyta 3 dalies g punkte. Alternatyviu atveju valstybės narės, konsultuodamosi su Somalio federaline Vyriausybe, gali prašyti, kad Sankcijų komitetas suteiktų išankstinį patvirtinimą, vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2142 (2014) 3 punktu.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP (OL L 105, 2010 4 27, p. 17).


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/108


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/271/BUSP

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimą 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 29 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/656/BUSP;

(2)

Taryba atliko Sprendimo 2010/656/BUSP 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų priemonių peržiūrą, laikydamasi to sprendimo 10 straipsnio 3 dalies;

(3)

Taryba nustatė, kad nebeliko priežasčių palikti vieną asmenį Sprendimo 2010/656/BUSP II priede pateiktame sąraše;

(4)

be to, turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su Sprendimo 2010/656/BUSP II priede pateiktame sąraše nurodytais dviem asmenimis;

(5)

todėl Sprendimas 2010/656/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/656/BUSP II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 285, 2010 10 30, p. 28.


PRIEDAS

Sprendimo 2010/656/BUSP II priedas iš dalies keičiamas taip:

I.

Įrašas, susijęs su šiuo asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

„4.

Marcel Gossio

Gimęs 1951 m. vasario 18 d. Adžamėje. Paso numeris: 08AA14345 (manoma, kad nustojo galioti 2013 m. spalio 6 d.)

Išduotas tarptautinis arešto orderis dėl jo. Dalyvavo pasisavinant valstybės lėšas ir finansuojant bei apginkluojant kovotojų grupuotes.

Vienas iš pagrindinių asmenų, kurie teikė finansavimą L. Gbagbo klanui ir kovotojų grupuotėms. Jis taip pat yra vienas iš pagrindinių asmenų vykdant neteisėtą prekybą ginklais.

Dėl to, kad jis pasisavino dideles pinigų sumas ir žino neteisėtus ginklavimosi tinklus, jis tebekelia grėsmę Dramblio Kaulo Kranto stabilumui ir saugumui.“

II.

Įrašas, susijęs su šiuo asmeniu, pervadinamas taip:

„Justin Koné Katina“ pakeičiamas „Justin Koné Katinan“.

III.

Įrašas, susijęs su šiuo asmeniu, išbraukiamas:

Oulaï Delafosse.


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/110


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. gegužės 12 d.

kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aglomeruotų akmenų

(2014/272/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

INICIJAVIMAS

(1)

2013 m. birželio mėn. Europos Komisija (toliau – Komisija) pranešimu, paskelbtu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2), inicijavo antidempingo tyrimą dėl į Sąjungą importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aglomeruotų akmenų.

(2)

Tyrimas inicijuotas gavus skundą, kurį 2013 m. gegužės 14 d. Sąjungos gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų aglomeruotų akmenų Sąjungoje, vardu pateikė „A.St.A Europe“ (toliau – skundo pateikėjas).

(3)

Skunde pateikta šio produkto dempingo ir jo daromos materialinės žalos prima facie įrodymų, kurių pakako tyrimo inicijavimui pagrįsti.

(4)

Komisija apie tyrimo inicijavimą pranešė skundo pateikėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams, Sąjungos gamintojų asociacijai, žinomiems eksportuojantiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) gamintojams, KLR atstovams, žinomiems importuotojams, žinomiems Sąjungos žaliavų ir aglomeruotų akmenų gamybos įrangos gamintojams, žinomiems naudotojams, žaliavų gamintojų asociacijai, naudotojų ir vartotojų asociacijoms ir jiems nusiuntė klausimynus. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį.

(5)

Skundo pateikėjas, kiti Sąjungos gamintojai, eksportuojantys KLR gamintojai, importuotojai ir naudotojai pareiškė savo nuomonę. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

B.   SKUNDO ATSIĖMIMAS IR TYRIMO NUTRAUKIMAS

(6)

2014 m. vasario 18 d. Komisijai skirtu raštu skundo pateikėjas atsiėmė skundą.

(7)

Pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalį tyrimas gali būti nutraukiamas, jei skundas atsiimamas ir jeigu nutraukiant tyrimą neprieštaraujama Sąjungos interesams.

(8)

Atliekant tyrimą nenustatyta jokių aplinkybių, įrodančių, kad nutraukus šį tyrimą būtų prieštaraujama Sąjungos interesams. Todėl Komisija mano, kad šį tyrimą reikėtų nutraukti. Apie tai buvo pranešta suinteresuotosioms šalims ir joms suteikta galimybė teikti pastabas. Tačiau pastabų negauta.

(9)

Todėl Komisija daro išvadą, kad antidempingo tyrimas dėl į Sąjungą importuojamų KLR kilmės aglomeruotų akmenų turėtų būti nutrauktas.

(10)

Šis sprendimas atitinka pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl į Sąjungą importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plytelių ir kitų lygaus paviršiaus dirbinių, blokų ir plokščių iš dirbtinio akmens, surišto derva, arba iš aglomeruoto akmens ir (arba) stiklo, ir (arba) veidrodžio, surišto derva, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 ir ex 7020 00 80.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL C 183, 2013 6 28, p. 21.


Klaidų ištaisymas

13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/112


2014 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 432/2014, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 43/2014 nustatytos žvejybos galimybės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 126, 2014 m. balandžio 29 d. )

24 puslapis, I priedo 40 punktas:

yra:

„40)

atlantinių skumbrių ištekliams IIIa ir IV zonose ir IIa, IIIb, IIIc zonų bei 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

IIIa ir IV; IIa, IIIb, IIIc ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(MAC/2A34.)

Belgija

768 (1)

 

 

Danija

26 530 (1)

 

 

Vokietija

800 (1)

 

 

Prancūzija

2 417 (1)

 

 

Nyderlandai

2 434 (1)

 

 

Švedija

7 101 (2)  (1)

 

 

Jungtinė Karalystė

2 254 (1)

 

 

Sąjunga

42 304 (2)  (1)

 

 

Norvegija

256 936 (3)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK

turi būti:

„40)

atlantinių skumbrių ištekliams IIIa ir IV zonose ir IIa, IIIb, IIIc zonų bei 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenyse skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

IIIa ir IV; IIa, IIIb, IIIc ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(MAC/2A34.)

Belgija

768 (5)

 

 

Danija

26 530 (5)

 

 

Vokietija

800 (5)

 

 

Prancūzija

2 417 (5)

 

 

Nyderlandai

2 434 (5)

 

 

Švedija

7 101 (4)  (5)

 

 

Jungtinė Karalystė

2 254 (5)

 

 

Sąjunga

42 304 (4)  (5)

 

 

Norvegija

256 936 (6)

 

 

BLSK

Netaikoma

 

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLSK


(1)  Speciali sąlyga: įskaitant pm tonų, kurios turi būti sužvejotos Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos (MAC/*04N-).

247

Žvejojant pagal šią specialią sąlygą, atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegaudos turi būti įskaičiuojamos į šios rūšies kvotas.

(2)  Taip pat gali būti sužvejota IVa zonos Norvegijos vandenyse (MAC/*4AN.).

(3)  Turi būti išskaičiuota iš BLSK Norvegijos dalies (patekimo kvota). Į šį kiekį įskaičiuojama toliau nurodyta Šiaurės jūros BLSK Norvegijos dalis:

74 500

Pagal šią kvotą galima žvejoti tik IVa zonoje (MAC/*04A.), išskyrus pm tonų, kurias galima sužvejoti IIIa zonoje (MAC/*03A.):

3 000 <...>““,

(4)  Speciali sąlyga: įskaitant pm tonų, kurios turi būti sužvejotos Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos (MAC/*04N-).

247

Žvejojant pagal šią specialią sąlygą, atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegaudos turi būti įskaičiuojamos į šios rūšies kvotas.

(5)  Taip pat gali būti sužvejota IVa zonos Norvegijos vandenyse (MAC/*4AN.).

(6)  Turi būti išskaičiuota iš BLSK Norvegijos dalies (patekimo kvota). Į šį kiekį įskaičiuojama toliau nurodyta Šiaurės jūros BLSK Norvegijos dalis:

74 500

Pagal šią kvotą galima žvejoti tik IVa zonoje (MAC/*04A.), išskyrus pm tonų, kurias galima sužvejoti IIIa zonoje (MAC/*03A.):

3 000 <...>““.


13.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/114


2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 127, 2014 m. balandžio 29 d. )

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

yra:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2015 m. spalio 4 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.“,

turi būti:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2016 m. spalio 4 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.“

13 straipsnis

Ataskaitų teikimas

yra:

„Komisija ne vėliau kaip 2018 m. spalio 4 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina esamų nacionalinės teisės aktų konfiskavimo ir turto susigrąžinimo srityje poveikį, ir prireikus kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus.

Toje ataskaitoje Komisija taip pat įvertina, ar reikia peržiūrėti 5 straipsnio 2 dalyje pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą.“,

turi būti:

„Komisija ne vėliau kaip 2019 m. spalio 4 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertina esamų nacionalinės teisės aktų konfiskavimo ir turto susigrąžinimo srityje poveikį, ir prireikus kartu pateikia atitinkamus pasiūlymus.

Toje ataskaitoje Komisija taip pat įvertina, ar reikia peržiūrėti 5 straipsnio 2 dalyje pateiktą nusikalstamų veikų sąrašą.“