ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 129

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. balandžio 30d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 421/2014, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė ( 1 )

1

 

*

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 422/2014, kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

5

 

*

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 423/2014, kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. Tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

12

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

30.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 421/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

aviacijos sektorius pasižymi ypač tarptautiniu pobūdžiu. Tarptautinės aviacijos išmetamų teršalų problemą sprendžiant globaliai atsiranda geriausios ilgalaikio tvarumo užtikrinimo perspektyvos;

(2)

Sąjunga siekia, kad ateityje būtų sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, o iki to susitarimo Sąjungos aerodromus apimančios aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai ji riboja savarankiškomis priemonėmis. Siekiant užtikrinti, kad tų tikslų įgyvendinimas būtų remiamas ir kad jie vienas kitam neprieštarautų, tinkama atsižvelgti į pažangą ir pozicijas, priimtas tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) asamblėjos sesijoje 2013 m. spalio 4 d. priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas „Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią politiką ir praktiką“;

(3)

todėl, siekiant išlaikyti postūmį, pasiektą 2013 m. vykusioje 38-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje ir sudaryti palankesnes sąlygas pažangai būsimoje 2016 m. vyksiančioje 39-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje, pageidautina laikinai laikyti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB (3) nustatyti reikalavimai įvykdomi laikotarpiu iki 2016 m. gruodžio 31 d. skrydžiams į Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE) nepriklausančių valstybių aerodromus ir iš jų. Taip Sąjunga pabrėžia, kad teisiniai reikalavimai gali būti taikomi skrydžiams į EEE valstybių aerodromus ir iš jų ir kad tokiu pačiu būdu teisiniai reikalavimai gali būti taikomi su skrydžiais tarp tokių aerodromų susijusiems išmetamiesiems teršalams. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, taikant šią nukrypti leidžiančią nuostatą skrydžius tarp EEE valstybių aerodromų ir aerodromų, esančių valstybėse, kurios įstojo į Sąjungą 2013 m., turėtų būti laikomi skrydžiais tarp EEE valstybių;

(4)

primenama, kad pagal Direktyvą 2003/87/EB valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione gautos pajamos. Tos pajamos turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms Sąjungos ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Sąjungos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti. Pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal Direktyvą 2003/87/EB, panaudojimo skaidrumas yra labai svarbus, užtikrinant Sąjungos įsipareigojimų vykdymą. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 (4) valstybės narės turi teikti Komisijai įplaukų, gautų pardavus tokius leidimus aukcione, ataskaitą;

(5)

šiame reglamente numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis atsižvelgta į dvišalio ir daugiašalio bendravimo su trečiosiomis valstybėmis, kurį Komisija tęs Sąjungos vardu, rezultatus, siekiant skatinti naudoti rinkos priemones, kuriomis mažinamas aviacijos išmetamų teršalų kiekis;

(6)

primenama, kad Direktyvoje 2003/87/EB numatyta galimybė priimti priemones, kuriomis iš dalies keičiama tos direktyvos I priede išvardyta aviacijos veikla, kai trečioji valstybė nustato priemones siekdama mažinti aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai;

(7)

derybose dėl visų Sąjungos susitarimų aviacijos srityje su trečiosiomis valstybėmis turėtų būti siekiama išsaugoti Sąjungos lankstumą imtis su aplinkosaugos klausimais susijusių veiksmų, įskaitant priemones, kuriomis siekiama sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai;

(8)

siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, svarbu, kad visiems to paties maršruto skrydžiams būtų taikomos tos pačios sąlygos;

(9)

siekiant toliau išvengti neproporcingos administracinės naštos nustatymo mažiausių orlaivių naudotojams, Direktyvos 2003/87/EB I priedą reikėtų papildyti laikinąja išimtimi. Todėl nekomercinių orlaivių, per metus išmetančių mažiau kaip 1000 tonų CO2, naudotojams ta direktyva neturėtų būti taikoma laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(10)

dera sudaryti galimybes orlaivių naudotojams, kurie yra mažieji teršėjai, naudoti alternatyvų jų išmetamų teršalų patikrinimo metodą, kad būtų dar labiau sumažinta jiems tenkanti administracinė našta. Valstybės narės turėtų galėti įgyvendinti supaprastinimo priemones, kuriomis ypač atsižvelgiama į nekomercinių orlaivių naudotojų, kurie yra mažieji teršėjai, poreikius;

(11)

ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad būtų mažinamas atokiausių Sąjungos regionų patiriamų prieinamumo ir konkurencingumo problemų poveikis arba kad tos problemos būtų pašalintos. Turint tai minty, skrydžiams tarp aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnio prasme, ir kitame EEE regione esančio aerodromo, taip pat turėtų būti taikoma pagal šį reglamentą nustatyta nukrypti leidžianti nuostata;

(12)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą orlaivių naudotojams ir nacionalinės valdžios institucijoms, tinkama leisti nuostatas dėl apyvartinių taršos leidimų atsisakymo ir ataskaitų pateikimo terminų, susijusių su 2013 m. išmetamaisiais teršalais, įvykdyti iki 2015 m.;

(13)

taikant šią nukrypti leidžiančią nuostatą svarbu priminti, kad apyvartinių taršos leidimų orlaivių naudotojams skyrimo ir išdavimo metodai išlieka tokie, kokie yra nustatyti Direktyvoje 2003/87/EB, t. y. grindžiami patikrintais tonkilometrių duomenimis atitinkamų toje direktyvoje nurodytų laikotarpių atžvilgiu;

(14)

po 2016 m. ICAO asamblėjos sesijos Komisija, atsižvelgdama į tos sesijos rezultatus, turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti išsamią ataskaitą. Toje ataskaitoje Komisija, inter alia, turėtų apsvarstyti visas alternatyvas, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su aviacijos veikla, ir prireikus nedelsdama pateiktų pasiūlymus dėl priemonių, siekiant užtikrinti, jog būtų atsižvelgta į pokyčius pasaulyje ir prireikus spręsti klausimą dėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo. Komisija turėtų taip pat skirti ypatingą dėmesį tam, kiek veiksmingas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) poveikis aplinkai, ir šiame kontekste taip pat konkrečiam aviacijos sektoriaus poveikiui, įskaitant geresnio taisyklių, taikytinų atitinkamai stacionariems įrenginiams ir aviacijos veiklai, suderinimo metodus;

(15)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti nukrypti leidžiančią laikiną nuostatą, taikomą apyvartinių taršos leidimų, susijusių su skrydžiais į ne EEE valstybes ir iš jų laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., stebėsenai, ataskaitų teikimui ir atsisakymui, taip pat palengvinti administracinę naštą ir supaprastinti sistemos administravimą valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(16)

labai svarbu užtikrinti teisinį tikrumą orlaivių naudotojams ir nacionalinės valdžios institucijoms, atsižvelgiant į tai, kad nustatytas apyvartinių taršos leidimų atsisakymo terminas, kaip nurodyta Direktyvoje 2003/87/EB, yra 2014 m. balandžio 30 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos;

(17)

Direktyva 2003/87/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2003/87/EB iš dalies keičiama taip:

1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„28a straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos iki tarptautinio susitarimo dėl vienos pasaulinės rinkos priemonės taikymo įgyvendinimo iki 2020 m.

1.   Nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies, 14 straipsnio 3 dalies ir 16 straipsnio, valstybės narės laiko, kad tose nuostatose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti, ir nesiima prieš orlaivių naudotojus nukreiptų veiksmų dėl:

a)

visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų;

b)

visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius tarp aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnio prasme, ir kitame EEE regione esančio aerodromo;

c)

apyvartinių taršos leidimų atsisakymo, jei apyvartinių taršos leidimų už 2013 m. patikrintus išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais tarp aerodromų, esančių EEE valstybėse, atsisakoma ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 30 d. vietoj 2014 m. balandžio 30 d., o patikrintas 2013 m. tų skrydžių išmetamųjų teršalų kiekis pranešamas ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. vietoj 2014 m. kovo 31 d.

11a, 12 ir 14 straipsnių taikymo tikslais, su pirmoje pastraipoje nenurodytais skrydžiais susiję patikrinti išmetamieji teršalai laikomi orlaivių naudotojo patikrintais išmetamaisiais teršalais.

2.   Nukrypstant nuo 3e straipsnio 5 dalies ir 3f straipsnio, orlaivių naudotojui, kuriam taikomos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, išduodamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičius proporcingai sumažinamas pagal tuose punktuose numatytą mažesnį atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičių.

Nukrypstant nuo 3f straipsnio 8 dalies, panaikinami apyvartiniai taršos leidimai, kurie nėra paskirstomi taikant pirmą pastraipą.

Ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės paskelbia kiekvienam orlaivių naudotojui nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, susijusių su veikla vykdoma laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., skaičių.

3.   Nukrypdamos nuo 3d straipsnio, valstybės narės aukcione parduodamų aviacijos apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažina proporcingai bendrai sumažintam išduotų apyvartinių taršos leidimų skaičiui.

4.   Nukrypdamos nuo 3d straipsnio 3 dalies, kiekviena valstybė narė laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažina atitinkamai pagal jai priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais, kuriems netaikomos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktų numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kiekį.

5.   Nukrypstant nuo 3g straipsnio, orlaivio naudotojas neprivalo pateikti stebėsenos planų, kuriame būtų nustatytos priemonės, skirtos stebėti išmetamųjų teršalų kiekį ir teikti ataskaitas apie juos, jei tie teršalai susiję su skrydžiais, kuriems taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose.

6.   Nukrypstant nuo 3g, 12, 15 ir 18a straipsnių, kai orlaivių naudotojas per metus iš viso išmeta mažiau kaip 25 000 tonų CO2,teršalų, jo išmetamieji teršalai laikomi patikrintais, jei jie nustatyti naudojant mažiesiems teršėjams skirtą pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 606/2010 (5) patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę. Nekomercinių orlaivių naudotojų atžvilgiu valstybės narės gali įgyvendinti supaprastintas procedūras, jei taikant tokias procedūras gaunami ne mažiau tikslūs duomenys negu taikant mažųjų teršėjų priemonę.

7.   Taikant šį straipsnį skrydžiai tarp aerodromų, esančių EEE valstybėse ir aerodromų, esančių valstybėse, įstojusiose į Sąjungą 2013 m., laikomi skrydžiais tarp EEE šalių.

8.   Komisija reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie derybų su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) pažangą ir apie Komisijos pastangas skatinant, kad tarptautiniu mastu trečiosios šalies priimtų rinkos priemones. Po 2016 m. ICAO asamblėjos sesijos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti ataskaitą dėl veiksmų, skirtų įgyvendinti tarptautinį susitarimą dėl pasaulinės rinkos priemonės, kuri turėtų būti taikoma nuo 2020 m. ir kuri padės nediskriminaciniu būdu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 525/2013 17 straipsnį pateikiamos informacijos apie įplaukų panaudojimą.

Ataskaitoje Komisija nagrinėja, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais į aerodromus, esančius EEE nepriklausančiose valstybėse, ir iš jų nuo 2017 m. sausio 1 d., ir, prireikus, pateikia pasiūlymus dėl reagavimo į tuos pokyčius. Ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto galimus kitų problemų, galinčių iškilti taikant šio straipsnio 1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių naudotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.

(5)  2010 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 606/2010 dėl Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) parengtos supaprastintos priemonės, kuria apskaičiuojamos apytikslės tam tikrų aplinką mažai teršiančių naudotojų orlaivių degalų sąnaudos, patvirtinimo (OL L 175, 2010 7 10, p. 25).“"

2)

I priedo stulpelis „Veikla“ pavadinime „Aviacija“ po j punkto papildomas šiuo punktu:

„k)

nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. – skrydžiai, kurie, jei nebūtų taikomas šis punktas, būtų priskiriami šiai veiklos rūšiai ir kuriuos atlieka nekomercinės oro transporto priemonės naudotojas, vykdantis skrydžius, kurių bendras metinis išmetamų teršalų kiekis yra mažesnis kaip 1 000 tonų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. balandžio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  Nuomonė priimta 2014 m. sausio 22 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(4)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).


30.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 422/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo nuo 2011 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), ypač į Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Teisingumo Teismo nuomonę (2),

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (4),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) savo sprendime Byloje C-63/12 Komisija prieš Tarybą paaiškino, kad institucijos kasmet privalo nuspręsti dėl darbo užmokesčio tikslinimo ir taikyti „matematinį“ tikslinimą pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 3 straipsnyje nustatytą metodą arba nukrypti nuo to „matematinio“ skaičiavimo pagal to priedo 10 straipsnį;

(2)

Tarnybos nuostatų su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 (5), XIII priedo 19 straipsnio tikslas – sudaryti galimybę institucijoms imtis priemonių, būtinų jų ginčams dėl 2011 ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo spręsti, vadovaujantis Teisingumo Teismo sprendimu; tinkamai atsižvelgdamos į institucijų darbuotojų teisėtus lūkesčius institucijos turi kasmet priimti sprendimą dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo;

(3)

siekdama laikytis Teisingumo Teismo sprendimo Byloje C-63/12, kai Taryba nustato, kad netikėtai labai pablogėjo ekonominė ir socialinė padėtis Sąjungoje, Komisija turi pateikti pasiūlymą laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 336 straipsnyje nustatytos procedūros, kad į teisėkūros procesą būtų įtrauktas Europos Parlamentas. 2011 m. lapkričio 4 d. Taryba pareiškė, kad Sąjungą apėmusi finansų ir ekonomikos krizė, dėl kurios daugumoje valstybių narių yra atliekamas didelio masto fiskalinis koregavimas, buvo netikėtas smarkus ekonominės ir socialinės padėties Sąjungoje pablogėjimas. Todėl Taryba paprašė Komisijos laikantis SESV 241 straipsnio įgyvendinti Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnį ir pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl darbo užmokesčio patikslinimo;

(4)

Teisingumo Teismas patvirtino, kad pagal išlygą dėl išimtinių atvejų Europos Parlamentas ir Taryba turi didelę veiksmų laisvę darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimo atžvilgiu. Atsižvelgiant į laikotarpio nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. ekonominius ir socialinius duomenis, pavyzdžiui, susijusius su 2011 m. rudenį tam tikras valstybes nares apėmusia finansų ir ekonomikos krize, dėl kurios netikėtai pablogėjo ekonominė ir socialinė padėtis Sąjungoje ir dėl kurios teko padaryti didelių makroekonominių koregavimų, su dideliu nedarbo lygiu ir dideliu valstybės deficitu bei skola Sąjungoje, tikslinga 2011 m. Belgijoje ir Liuksemburge nustatyti 0 % darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimą. Tas patikslinimas yra visuotinio požiūrio, kurio laikomasi siekiant išspręsti ginčus dėl 2011 ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo, dalis ir taip pat apima 0,8 % patikslinimą 2012 m.;

(5)

todėl penkerių metų laikotarpiu (2010–2014 m.) Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos patikslinti taip: 2010 m. taikant Tarnybos nuostatų XI priedo 3 straipsnyje nustatytą metodą buvo atliktas 0,1 % patikslinimas. 2011 m. ir 2012 m., pasirinkus visuotinį požiūrį, kurio laikomasi siekiant išspręsti ginčus dėl 2011 m. ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo, buvo atliktas atitinkamai 0 % ir 0,8 % patikslinimas. Be to, politinio kompromiso dėl Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų reformos dalis buvo sprendimas įšaldyti darbo užmokestį ir pensijas 2013 m. ir 2014 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 63 straipsnio antroje pastraipoje žodžiai „2010 m. liepos 1 d.“ pakeičiami žodžiais „2011 m. liepos 1 d.“

2 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė, naudojama darbo užmokesčiui ir pensijoms apskaičiuoti, pakeičiama taip:

2011 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

3 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 2 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui pagal Tarnybos nuostatų 64 straipsnį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 3 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 4 skiltyje pateikiami pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2011 m. gegužės 16 d. galioja toliau pateiktos lentelės 5 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui taikytini korekciniai koeficientai. Metinio patikslinimo įsigaliojimo data toms valstybėms narėms – 2011 m. gegužės 16 d.

Nuo 2011 m. gegužės 16 d. galioja toliau pateiktos lentelės 6 skiltyje pateikiami pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį taikytini korekciniai koeficientai. Kasmetinis patikslinimas įsigalioja 2011 m. gegužės 16 d.

1

2

3

4

5

6

Šalis/Vietovė

Darbo užmokestis

Pervedimas

Pensija

Darbo užmokestis

Pensija

2011 7 1

2012 1 1

2011 7 1

2011 5 16

2011 5 16

Bulgarija

60,6

58,1

100,0

 

 

Čekija

85,2

79,3

100,0

Danija

134,2

130,5

130,5

Vokietija

93,7

95,4

100,0

Bona

93,0

 

 

Karlsrūhė

92,2

 

 

Miunchenas

103,2

 

 

Estija

75,4

77,4

100,0

Graikija

92,2

91,0

100,0

Ispanija

97,4

91,5

100,0

Prancūzija

116,4

108,5

108,5

Airija

109,6

104,6

104,6

Italija

104,8

100,0

100,0

Varezė

91,9

 

 

Kipras

83,0

85,4

100,0

Latvija

74,4

70,2

100,0

Lietuva

72,7

70,7

100,0

Vengrija

83,5

73,1

100,0

Malta

82,7

84,6

100,0

Nyderlandai

102,8

97,3

100,0

Austrija

105,0

104,1

104,1

Lenkija

80,5

71,4

100,0

Portugalija

84,0

83,9

100,0

Rumunija

72,7

62,1

100,0

Slovėnija

86,2

83,6

100,0

Slovakija

78,8

73,5

100,0

Suomija

120,5

113,0

113,0

Švedija

124,1

117,2

117,2

Jungtinė Karalystė

 

103,5

 

120,8

103,5

Kalhemas

 

 

 

98,2

 

4 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje ir trečioje pastraipose nurodytų vaiko priežiūros atostogų išmoka yra 911,73 EUR, o vienišiems tėvams – 1 215,63 EUR.

5 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos šeimai bazinis dydis yra 170,52 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra 372,61 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 252,81 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 91,02 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos mažiausias dydis yra 505,39 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 134 straipsnyje nurodyta ekspatriacijos išmoka yra 363,31 EUR.

6 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka už kiekvieną kilometrą tikslinama taip:

0 EUR už kiekvieną km nuo

0 iki 200 km,

0,3790 EUR už kiekvieną km nuo

201 iki 1 000 km,

0,6316 EUR už kiekvieną km nuo

1 001 iki 2 000 km,

0,3790 EUR už kiekvieną km nuo

2 001 iki 3 000 km,

0,1262 EUR už kiekvieną km nuo

3 001 iki 4 000 km,

0,0609 EUR už kiekvieną km nuo

4 001 iki 10 000 km,

0 EUR už kiekvieną km virš

10 000 km.

Prie pirmiau nurodytos išmokos už kiekvieną kilometrą pridedamas fiksuoto dydžio priedas:

189,48 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

378,93 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis kaip 1 450 km.

7 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

39,17 EUR – pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

31,58 EUR – pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

8 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta įsikūrimo išmoka yra ne mažesnė kaip:

1 114,99 EUR – tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

662,97 EUR – tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

9 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 1 337,19 EUR ir ne didesnė kaip 2 674,39 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė pašalpa yra 1 215,63 EUR.

10 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė pakeičiama taip:

PAREIGŲ GRUPĖ

2011 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

11 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje nurodyta įsikūrimo išmoka yra ne mažesnė kaip:

838,66 EUR – tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

497,22 EUR – tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

12 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 1 002,90 EUR ir ne didesnė kaip 2 005,78 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė pašalpa yra 911,73 EUR.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 136 straipsnyje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 882,33 EUR ir ne didesnė kaip 2 076,07 EUR.

13 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. išmokos už pamaininį darbą, nustatytos Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 (6) 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, yra 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR ir 859,84 EUR.

14 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 (7) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas koeficientas 5,516766.

15 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje pateikta lentelė pakeičiama taip:

2011 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

16 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., nurodyta fiksuoto dydžio išmoka yra:

131,84 EUR per mėnesį – C4 arba C5 lygių pareigūnams,

202,14 EUR per mėnesį – C1, C2 arba C3 lygių pareigūnams.

17 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 133 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų skalė pakeičiama taip:

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Lygis

15

16

17

18

19

 

 

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(2)  2014 m. kovo 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2014 m. kovo 3 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(5)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(6)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6).

(7)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).


30.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/12


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 423/2014

2014 m. balandžio 16 d.

kuriuo nuo 2012 m. liepos 1 d. Tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), ypač į Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Teisingumo Teismo nuomonę (2),

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (4),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) savo sprendime Byloje C-63/12 Komisija prieš Tarybą paaiškino, kad institucijos kasmet privalo nuspręsti dėl darbo užmokesčio tikslinimo ir taikyti „matematinį“ tikslinimą pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 3 straipsnyje nustatytą metodą arba nukrypti nuo to „matematinio“ skaičiavimo pagal to priedo 10 straipsnį;

(2)

Tarnybos nuostatų su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 (5), XIII priedo 19 straipsnio tikslas – sudaryti galimybę institucijoms imtis priemonių, būtinų jų ginčams dėl 2011 ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo spręsti, vadovaujantis Teisingumo Teismo sprendimu; tinkamai atsižvelgdamos į institucijų darbuotojų teisėtus lūkesčius institucijos turi kasmet priimti sprendimą dėl darbuotojų darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo;

(3)

siekdama laikytis Teisingumo Teismo sprendimo Byloje C-63/12, kai Taryba nustato, kad netikėtai labai pablogėjo ekonominė ir socialinė padėtis Sąjungoje, Komisija turi pateikti pasiūlymą laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 336 straipsnyje nustatytos procedūros, kad į teisėkūros procesą būtų įtrauktas Europos Parlamentas. 2012 m. spalio 25 d. Taryba pareiškė, kad Komisijos įvertinime, pateiktame jos ataskaitoje dėl išlygos dėl išimtinių atvejų, neatsispindi netikėtas smarkus ekonominės ir socialinės padėties pablogėjimas Sąjungoje 2012 m., kaip rodė viešai prieinami objektyvūs ekonomikos duomenys. Todėl Taryba paprašė Komisijos pagal Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnį pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl atlyginimų patikslinimo 2012 m.;

(4)

Teisingumo Teismas patvirtino, kad pagal išlygą dėl išimtinių atvejų Europos Parlamentas ir Taryba turi didelę veiksmų laisvę darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimo atžvilgiu. Atsižvelgiant į laikotarpio nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. ekonominius ir socialinius duomenis, pavyzdžiui, 2011 m. rudenį prasidėjusio ekonomikos nuosmukio padarinius, dėl kurių Sąjungoje prasidėjo ekonomikos recesija ir pablogėjo socialinė padėtis, taip pat nuolatinį didelį nedarbo lygį ir didelį valstybės deficitą bei skolą Sąjungoje, tikslinga 2012 m. Belgijoje ir Liuksemburge nustatyti 0,8 % darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimą. Tas patikslinimas yra visuotinio požiūrio, kurio laikomasi siekiant išspręsti ginčus dėl 2011 ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo, dalis ir taip pat apima 0 % patikslinimą 2011 m.;

(5)

todėl penkerių metų laikotarpiu (2010–2014 m.) Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos patikslinti taip: 2010 m. taikant Tarnybos nuostatų XI priedo 3 straipsnyje nustatytą metodą buvo atliktas 0,1 % patikslinimas. 2011 m. ir 2012 m., pasirinkus visuotinį požiūrį, kurio laikomasi siekiant išspręsti ginčus dėl 2011 m. ir 2012 m. darbo užmokesčio ir pensijų patikslinimo, buvo atliktas atitinkamai 0 % ir 0,8 % patikslinimas. Be to, politinio kompromiso dėl Tarnybos nuostatų ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų reformos dalis buvo sprendimas įšaldyti darbo užmokestį ir pensijas 2013 m. ir 2014 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 63 straipsnio antroje pastraipoje žodžiai „2011 m. liepos 1 d.“ pakeičiami žodžiais „2012 m. liepos 1 d.“

2 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė, naudojama darbo užmokesčiui ir pensijoms apskaičiuoti, pakeičiama taip:

2012 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

3 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 2 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui pagal Tarnybos nuostatų 64 straipsnį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 3 skiltyje pateikiami pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. galioja toliau pateiktos lentelės 4 skiltyje pateikiami pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2012 m. gegužės 16 d. galioja toliau pateiktos lentelės 5 skiltyje pateikiami pensijoms pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 1 dalį taikytini korekciniai koeficientai. Metinio patikslinimo įsigaliojimo data toms valstybėms narėms – 2012 m. gegužės 16 d.

1

2

3

4

5

Šalis/Vietovė

Darbo užmokestis

Pervedimas

Pensija

Pensija

2012 07 01

2013 01 01

2012 07 01

2012 05 16

Bulgarija

58,4

57,4

100,0

 

Čekija

80,6

74,6

100,0

Danija

135,3

127,3

127,3

Vokietija

95,8

96,6

100,0

Bona

94,1

 

 

Karlsrūhė

93,8

 

 

Miunchenas

106,4

 

 

Estija

77,6

78,0

100,0

Graikija

90,5

89,0

100,0

Ispanija

97,1

90,9

100,0

Prancūzija

117,7

109,2

109,2

Airija

110,6

104,5

104,5

Italija

104,2

97,4

100,0

Varezė

93,4

 

 

Kipras

84,1

87,4

100,0

Latvija

77,6

74,9

100,0

Lietuva

71,5

69,5

100,0

Vengrija

78,3

68,7

100,0

Malta

83,3

83,7

100,0

Nyderlandai

105,3

100,9

 

100,9

Austrija

106,4

103,2

103,2

 

Lenkija

74,2

66,4

100,0

Portugalija

83,5

82,8

100,0

Rumunija

68,8

60,0

100,0

Slovėnija

85,3

81,2

100,0

Slovakija

79,7

73,5

100,0

Suomija

122,1

113,8

113,8

Švedija

131,9

123,8

123,8

Jungtinė Karalystė

147,8

119,0

119,0

Kalhemas

112,5

 

 

4 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje ir trečioje pastraipose nurodytų vaiko priežiūros atostogų išmoka yra 919,02 EUR, o vienišiems tėvams – 1 225,36.

5 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos šeimai bazinis dydis yra 171,88 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra 375,59 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 254,83 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 91,75 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos mažiausias dydis yra 509,43 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 134 straipsnyje nurodyta ekspatriacijos išmoka yra 366,22 EUR.

6 straipsnis

Nuo 2013 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka už kiekvieną kilometrą tikslinama taip:

0 EUR už kiekvieną km nuo

0 iki 200 km,

0,3820 EUR už kiekvieną km nuo

201 iki 1 000 km,

0,6367 EUR už kiekvieną km nuo

1 001 iki 2 000 km,

0,3820 EUR už kiekvieną km nuo

2 001 iki 3 000 km,

0,1272 EUR už kiekvieną km nuo

3 001 iki 4 000 km,

0,0614 EUR už kiekvieną km nuo

4 001 iki 10 000 km,

0 EUR už kiekvieną km virš

10 000 km.

Prie pirmiau nurodytos išmokos už kiekvieną kilometrą pridedamas fiksuoto dydžio priedas:

191,00 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

381,96 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis kaip 1 450 km.

7 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

39,48 EUR – pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

31,83 EUR – pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

8 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta įsikūrimo išmoka yra ne mažesnė kaip:

1 123,91 EUR – tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

668,27 EUR – tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

9 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 1 347,89 EUR ir ne didesnė kaip 2 695,79 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė pašalpa yra 1 225,36 EUR.

10 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė pakeičiama taip:

PAREIGŲ GRUPĖ

2012 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

11 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje nurodyta įsikūrimo išmoka yra ne mažesnė kaip:

845,37 EUR – tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

501,20 EUR – tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

12 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 1 010,92 EUR ir ne didesnė kaip 2 021,83 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 7 dalyje nurodyta standartinė pašalpa yra 919,02 EUR.

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 136 straipsnyje nurodyta bedarbio pašalpa yra ne mažesnė kaip 889,39 EUR ir ne didesnė kaip 2 092,68 EUR.

13 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. išmokos už pamaininį darbą, nustatytos Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 (6) 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, yra 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR ir 866,72 EUR.

14 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 (7) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas koeficientas 5,5609.

15 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje pateikta lentelė pakeičiama taip:

2012 7 1

PAKOPA

LYGIS

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

16 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., nurodyta fiksuoto dydžio išmoka yra:

132,89 EUR per mėnesį – C4 arba C5 lygių pareigūnams,

203,76 EUR per mėnesį – C1, C2 arba C3 lygių pareigūnams.

17 straipsnis

Nuo 2012 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 133 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų skalė pakeičiama taip:

Lygis

1

2

3

4

5

6

7

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Lygis

8

9

10

11

12

13

14

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Lygis

15

16

17

18

19

 

 

Bazinė alga (dirbančių visą darbo dieną)

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(2)  2014 m. kovo 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2014 m. kovo 3 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(5)  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(6)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6).

(7)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).