ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 121

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. balandžio 24d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 404/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ( 1 )

1

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 405/2014, kuriuo lauro rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 19-to tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

8

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 406/2014, kuriuo etilbutilacetilaminopropionatas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 19-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

11

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 407/2014, kuriuo transflutrinas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

14

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 408/2014, kuriuo sintetinis amorfinis silicio dioksidas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-to tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

17

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2014, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTG)]

20

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 410/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 293/2012 nuostatos, susijusios su naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurių tipas tvirtinamas per daugiapakopį procesą, išmetamo CO2 kiekio stebėsena ( 1 )

21

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos Sąjungos importo tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka

27

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

32

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės paukštienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

37

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

44

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 415/2014, kuriuo dėl Ukrainos kilmės pieno produktų tarifinių kvotų valdymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 ir leidžiama nuo jo nukrypti

49

 

*

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 416/2014, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

53

 

 

2014 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 417/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

56

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/225/ES

 

*

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis narys ir Nyderlandams atstovaujantis pakaitinis narys

58

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EURATOMAS) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006, klaidų ištaisymas ( OL L 346, 2013 12 20 )

59

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 404/2014

2014 m. vasario 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 9 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 (2) XII priede nustatytas naujas N1 kategorijos transporto priemonių, kurių tipas patvirtinamas per daugiapakopį procesą (toliau – pakopinio komplektavimo transporto priemonės), išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodas. Naujasis metodas bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d. jį jau galima taikyti savanoriškai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo B dalies 7 punkte numatyta, kad sukomplektuotų transporto priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis turi būti priskiriamas bazinės transporto priemonės gamintojui. Todėl reikia, kad sukomplektuotą pakopinio komplektavimo transporto priemonę būtų galima atpažinti vykdant stebėsenos procesą ir kad būtų galima identifikuoti bazinės transporto priemonės gamintoją. Taip pat reikia, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priede nustatytą metodiką būtų nustatomi tam tikri su bazine transporto priemone susiję duomenys;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalį bazinės transporto priemonės gamintojas turi teisę patikrinti su pakopinio komplektavimo transporto priemone susijusius duomenis, kuriais remiantis apskaičiuojamos jų savitosios CO2 išmetimo normos. Todėl tikslinga pateikti atitinkamus duomenis, kad būtų galima veiksmingai atlikti tokį patikrinimą;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priede nustatyta metodika taikoma nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms. Tačiau, jeigu komplektinė transporto priemonė prieš pirmą kartą ją užregistruojant buvo perdaryta, reikėtų paaiškinti, kad vykdant stebėseną ir skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas turėtų būti atsižvelgiama į parengtos naudoti komplektinės transporto priemonės, kuri naudota kaip bazinė transporto priemonė, masę ir išmetamo CO2 kiekį;

(5)

būtina išsamiau nustatyti, kokie duomenys turi būti pateikiami siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai ir veiksmingai vykdyti pakopinio komplektavimo transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėseną ir patikrinti susijusius duomenis;

(6)

transporto priemonė identifikuojama pagal transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), t. y. raidinį skaitinį kodą, kurį pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 19/2011 (3) transporto priemonei priskyrė gamintojas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (4) XVII priedo 4 skirsnyje numatyta pagrindinė taisyklė, kad bazinės transporto priemonės identifikavimo numeris, siekiant užtikrinti proceso atsekamumą, išlaikomas per visus paskesnius tipo patvirtinimo proceso etapus. Todėl pagal VIN turėtų būti įmanoma sukomplektuotą transporto priemonę susieti su bazine transporto priemone, taigi ir nustatyti bazinės transporto priemonės gamintoją, kuris yra atsakingas už išmetamo CO2 kiekį. Be to, VIN bazinės transporto priemonės gamintojui turėtų užtikrinti galimybę patikrinti atitinkamus su bazine transporto priemone susijusius duomenis. Kadangi nėra kitų parametrų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti tokią sąsają, tikslinga reikalauti, kad valstybės narės stebėtų ir per Europos aplinkos agentūros duomenų rinkimo sistemą Komisijai praneštų naujai registruojamų N1 kategorijos transporto priemonių VIN;

(7)

kad pagal pakopinio komplektavimo transporto priemonių duomenis būtų galima apskaičiuoti savitąsias teršalų išmetimo normas, pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo B dalies 7 punktą reikia atsižvelgti į standartinę papildomą masę, kuri nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5.3 punktą. Tuo tikslu į stebėseną ir ataskaitas turėtų būti įtraukiami parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos tos transporto priemonės masės duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti standartinę papildomą masę, arba pačios standartinės papildomos masės duomenys. Be to, kad būtų galima nustatyti, ar pakopinio komplektavimo transporto priemonei taikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011, būtina patikrinti, ar sukomplektuotos transporto priemonės etaloninė masė neviršija to reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų ribų;

(8)

jei valstybės narės dėl savo lengvųjų komercinių transporto priemonių duomenų registravimo sistemos sandaros negali pateikti visų pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedą reikalaujamų parametrų, tuos parametrus atitinkami gamintojai gali pateikti Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalyje nurodytame pranešime;

(9)

dėl tos pačios priežasties gamintojai gali, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 293/2012 (5), Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai pateikti transporto priemonių identifikavimo numerius, kuriuos jie priskyrė transporto priemonėms, kurios praėjusiais kalendoriniais metais buvo parduotos arba kurioms tais metais buvo suteikta garantija;

(10)

VIN, užregistravus transporto priemonę naudoti keliuose, gali būti susieti su duomenų rinkiniais, pagal kuriuos galima identifikuoti transporto priemonės savininką. Tačiau pačiame VIN asmens duomenų nėra ir apdorojant duomenis Reglamento (ES) Nr. 510/2011 tikslais susipažinti su jokiais susijusiais asmens duomenimis ar juos apdoroti nereikia. Todėl VIN stebėsena ir jų ataskaitų teikimas nelaikomas asmens duomenų tvarkymu, kuriam taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (6) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (7). Vis dėlto pripažįstama, kad VIN gali būti laikomi neskelbtinais duomenimis, inter alia, dėl transporto priemonių apsaugos nuo vagystės, todėl tikslinga užtikrinti, kad Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai pranešami VIN nebūtų skelbiami viešai;

(11)

sugretindama valstybių narių praneštus VIN su gamintojų pateiktais VIN, Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, turėtų nustatyti gamintojus ir jų transporto priemones ir pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 293/2012 10b straipsnį parengti preliminarų duomenų rinkinį;

(12)

siekiant užtikrinti visišką stebėsenos reikalavimų pagal Reglamentą (ES) Nr. 510/2011 ir keleivinių automobilių stebėsenos reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (8) lygiagretumą, tikslinga priderinti Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo reikalavimus dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių suvestinių duomenų teikimo ir CO2 kiekio stebėsenos informacijos nustatymo metodikos;

(13)

todėl Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.

(2)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

(3)  2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).

(4)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(5)  2012 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 (OL L 98, 2012 4 4, p. 1).

(6)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(7)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(8)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Išsamūs duomenys

1.1.   Komplektinės transporto priemonės, registruojamos kaip N1 kategorijos transporto priemonės

Apie EB patvirtinto tipo komplektines transporto priemones, kurios registruojamos kaip N1 kategorijos transporto priemonės, valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais registruoja šiuos išsamius kiekvienos jų teritorijoje pirmą kartą registruojamos naujos lengvosios komercinės transporto priemonės duomenis:

a)

gamintojas;

b)

tipo patvirtinimo numeris ir jo plėtinys;

c)

tipas, variantas ir modifikacija;

d)

markė;

e)

patvirtinto tipo transporto priemonės kategorija;

f)

užregistruotos transporto priemonės kategorija;

g)

savitasis išmetamo CO2 kiekis;

h)

parengtos naudoti transporto priemonės masė;

i)

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

j)

automobilio ratų apibrėžtas jo plotas: bazė, vairuojamosios ašies tarpuvėžio plotis ir kitos ašies tarpuvėžio plotis;

k)

degalų tipas ir degalų režimas;

l)

variklio darbinis tūris;

m)

elektros energijos suvartojimas;

n)

naujoviškos technologijos arba naujoviškų technologijų grupės kodas ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimas taikant tą technologiją

o)

transporto priemonės identifikavimo numeris.

Duomenys pateikiami C dalies 2 skirsnyje nurodyta forma.

1.2.   Pakopinio patvirtinimo transporto priemonės, registruojamos kaip N1 kategorijos transporto priemonės

Apie pakopinio patvirtinimo transporto priemones, registruojamas kaip N1 kategorijos transporto priemones, valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais registruoja šiuos išsamius duomenis:

a)

bazinės (nekomplektinės) transporto priemonės – 1.1 punkto a, b, c, d, e, g, h, i, n ir o papunkčiuose nurodytus duomenis; užuot h ir i punktuose nurodytų duomenų gali būti registruojama standartinė papildoma masė, nurodyta pateikiant Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.17.2 punkte nurodytą informaciją tipui patvirtinti;

b)

bazinės (komplektinės) transporto priemonės – 1.1 punkto a, b, c, d, e, g, h, i, n ir o papunkčiuose nurodytus duomenis;

c)

sukomplektuotos transporto priemonės – 1.1 punkto a, f, g, h, j, k, l, m ir o papunkčiuose nurodytus duomenis.

Jei negalima pateikti kurių nors iš šio punkto a ir b papunkčiuose nurodytų bazinės transporto priemonės duomenų, valstybė narė vietoj jų pateikia sukomplektuotos transporto priemonės duomenis.

Sukomplektuotų N1 kategorijos transporto priemonių duomenys pateikiami C dalies 2 skirsnyje nurodyta forma.

1.1 punkto o papunktyje nurodytas transporto priemonės identifikavimo numeris viešai neskelbiamas“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Valstybės narės kiekvienais kalendoriniais metais nustato:

a)

šaltinius, iš kurių renkami 1 punkte nurodyti išsamūs duomenys;

b)

bendrą naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas EB tipo patvirtinimas, skaičių;

c)

bendrą naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, skaičių, jei jis žinomas;

d)

bendrą naujai užregistruotų naujų individualiai patvirtintų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičių;

e)

bendrą naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, patvirtintų mažomis serijomis nacionaliniu lygmeniu, skaičių.“

2.

B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Įžanginė dalis ir 1 punktas iš dalies keičiami taip:

„B.   Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos informacijos nustatymo metodika

Stebėsenos informacija, kurią valstybės narės privalo nustatyti pagal šio priedo A dalies 1 ir 3 punktus, nustatoma pagal šioje dalyje aprašytą metodiką.

1.   Užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičius

Valstybės narės nustato naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, užregistruotų jų teritorijoje atitinkamais stebėsenos metais, skaičių, atskirai nustatydamos EB patvirtinto tipo transporto priemonių, individualiai patvirtintų transporto priemonių, nacionaliniu lygiu patvirtintų mažų serijų transporto priemonių ir, jei žinomas, pakopinio patvirtinimo transporto priemonių skaičių.“;

b)

4 punktas išbraukiamas;

c)

7 punkte pridedama ši pastraipa:

„Nepaisant to, kad pagal šio priedo C dalį nurodoma standartinė papildoma masė, kai šios masės nustatyti negalima, 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą savitąją teršalų išmetimo normą galima preliminariai apskaičiuoti pagal sukomplektuotos parengtos naudoti transporto priemonės masę.

Kai bazinė transporto priemonė yra komplektinė, savitoji teršalų išmetimo norma skaičiuojama pagal parengtos naudoti tos transporto priemonės masę. Tačiau, kai tos masės nustatyti negalima, savitąją teršalų išmetimo normą galima preliminariai apskaičiuoti pagal sukomplektuotos parengtos naudoti transporto priemonės masę.“

3.

C dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„C.   Duomenų perdavimo forma

Kiekvienais metais A dalies 1 ir 3 punktuose nurodytą informaciją valstybės narės perduoda tokia forma:

1 skirsnis. Suvestiniai stebėsenos duomenys

Valstybė narė (1)

 

Metai

 

Duomenų šaltinis

 

Bendras naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas EB tipo patvirtinimas, skaičius

 

Bendras naujai užregistruotų naujų individualiai patvirtintų lengvųjų komercinių transporto priemonių skaičius

 

Bendras naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, patvirtintų mažomis serijomis nacionaliniu lygmeniu, skaičius

 

Bendras naujai užregistruotų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, skaičius (jei žinomas)

 


2 skirsnis. Išsamūs stebėsenos duomenys. Vienos transporto priemonės įrašas

Nuoroda į A dalies 1.1 skirsnį

Išsamūs kiekvienos užregistruotos transporto priemonės duomenys (2)

a)

Gamintojo pavadinimas (standartinis ES pavadinimas) (3)

Gamintojo pavadinimas (nurodytas pirminės įrangos gamintojo deklaracijoje)

KOMPLEKTINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ/BAZINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ (4)

Gamintojo pavadinimas (nurodytas pirminės įrangos gamintojo deklaracijoje)

SUKOMPLEKTUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ (4)

Gamintojo pavadinimas, nurodytas valstybės narės registre (3)

b)

Tipo patvirtinimo numeris ir jo plėtinys

c)

Tipas

Variantas

Modifikacija

d)

Markė

e)

Patvirtinto tipo transporto priemonės kategorija

f)

Užregistruotos transporto priemonės kategorija

g)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis;

h)

Parengtos naudoti transporto priemonės masė

BAZINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ

Parengtos naudoti transporto priemonės masė

SUKOMPLEKTUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ/KOMPLEKTINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ

i) (5)

Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė

j)

Bazė

Vairuojamosios ašies (pirmos ašies) tarpuvėžio plotis

Kitos ašies (antros ašies) tarpuvėžio plotis

k)

Degalų tipas

Degalų režimas

l)

Variklio darbinis tūris (cm3)

m)

Elektros energijos suvartojimas (Wh/km)

n)

Naujoviškos technologijos arba naujoviškų technologijų grupės kodas

Išmetamų teršalų kiekio sumažinimas taikant naujovišką (-as) technologiją (-as)

o)

Transporto priemonės identifikavimo numeris

Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.17.2 punktas (6)

Standartinė papildoma masė (kai taikoma pakopinio patvirtinimo transporto priemonėms)


(1)  ISO 3166 „alfa 2“ kodai, išskyrus Graikijos ir Jungtinės Karalystės, kurių kodai yra atitinkamai „EL“ ir „UK“.

(2)  Jei, pateikiant pakopinio patvirtinimo transporto priemonių duomenis, negalima pateikti bazinės transporto priemonės duomenų, valstybė narė pateikia bent šioje formoje nurodytus sukomplektuotos transporto priemonės duomenis. Kai negalima pateikti transporto priemonės identifikavimo numerio, turi būti pateikiami visi išsamūs komplektinės transporto priemonės, sukomplektuotos transporto priemonės ir bazinės transporto priemonės duomenys pagal šio priedo A dalies 1.2 punkto a, b ir c papunkčius.

(3)  Jei transporto priemonei taikomas patvirtinimas mažomis serijomis nacionaliniu lygmeniu (NSS) arba individualus patvirtinimas (IVA), skiltyje „Gamintojo pavadinimas, nurodytas valstybės narės registre“ nurodomas gamintojo pavadinimas, o skiltyje „Gamintojo pavadinimas (standartinis ES pavadinimas“ – atitinkamai „AA-NSS“ arba „AA-IVA“.

(4)  Nurodomas pakopinio patvirtinimo transporto priemonės bazinės (nekomplektinės/komplektinės) transporto priemonės gamintojas. Jei bazinės transporto priemonės gamintojas nežinomas, nurodomas tik sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas.

(5)  Nurodoma pakopinio patvirtinimo transporto priemonės bazinės transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė.

(6)  Nurodant pakopinio patvirtinimo transporto priemonės duomenis, vietoje parengtos naudoti bazinės transporto priemonės masės ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos bazinės transporto priemonės masės gali būti nurodoma standartinė papildoma masė, nurodyta pagal Direktyvos 2007/46/EB I priedo 2.17.2 punktą pateikiant informaciją tipui patvirtinti.“


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 405/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo lauro rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 19-to tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra lauro rūgštis;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar lauro rūgštį galima naudoti 19-o tipo produktams (repelentams ir masalams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 19-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Vokietija buvo paskirta už ataskaitos rengimą atsakinga valstybe nare ir 2010 m. gegužės 17 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi peržiūros išvados 2014 m. kovo 13 d. buvo įtrauktos į Biocidinių produktų nuolatinio komiteto peržiūrėtą vertinimo ataskaitą;

(5)

pagal tą vertinimo ataskaitą biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 19-to tipo produktai ir kurių sudėtyje yra lauro rūgšties, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl lauro rūgštį tikslinga patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 19-to tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų imtis parengiamųjų priemonių, reikalingų siekiant laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Lauro rūgštis patvirtinama kaip veiklioji medžiaga, skirta 19-to tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Lauro rūgštis

IUPAC pavadinimas:

dodekano rūgštis

EB Nr. 205-582-1

CAS Nr. 143-07-7

980 g/kg

2015 m. lapkričio 1 d.

2025 m. spalio 31 d.

19

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 406/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo etilbutilacetilaminopropionatas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 19-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra etilbutilacetilaminopropionatas;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar etilbutilacetilaminopropionatą galima naudoti 19-to tipo produktams (repelentams ir masalams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 19-to tipo produktus, gaminti;

(3)

Belgija buvo paskirta už ataskaitos rengimą atsakinga valstybe nare ir 2009 m. lapkričio 5 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi peržiūros išvados 2014 m. kovo 13 d. buvo įtrauktos į Biocidinių produktų nuolatinio komiteto peržiūrėtą vertinimo ataskaitą;

(5)

pagal tą vertinimo ataskaitą biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 19-to tipo produktai ir kurių sudėtyje yra etilbutilacetilaminopropionato, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl etilbutilacetilaminopropionatą tikslinga patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 19-to tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalį patvirtinimas šioms medžiagoms neturėtų būti taikomas;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų imtis parengiamųjų priemonių, reikalingų siekiant laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Etilbutilacetilaminopropionatas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 19-to tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Etilbutilacetilaminopropionatas

IUPAC pavadinimas:

3-(N-acetil-N-butil)aminopropioninės rūgšties etilo esteris

EB Nr. 257-835-0

CAS Nr. 52304-36-6

990 g/kg

2015 m. lapkričio 1 d.

2025 m. spalio 31 d.

19

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami, jei laikomasi šių sąlygų:

 

pirminis produkto poveikis žmonėms kiek įmanoma sumažinamas, atsižvelgiant į tinkamas rizikos mažinimo priemones, įskaitant, jei taikoma, nurodymus dėl to, koks produkto kiekis ir kaip dažnai gali būti naudojamas ant žmogaus odos, ir tas priemones taikant.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 407/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo transflutrinas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra transflutrinas;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar transflutriną galima naudoti 18-o tipo produktams (insekticidams, akaricidams ir kitiems nariuotakojų kontrolės produktams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 18-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Nyderlandai buvo paskirti ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2010 m. liepos 13 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2014 m. kovo 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į peržiūrėtą vertinimo ataskaitą;

(5)

remiantis ta vertinimo ataskaita, biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 18-to tipo produktai ir kurių sudėtyje yra transflutrino, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(6)

todėl transflutriną galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti su sąlyga, kad laikomasi minėtų specifikacijų ir sąlygų;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų imtis parengiamųjų priemonių, kurios būtinos, kad būtų galima laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Transflutrinas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, laikantis priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Transflutrinas

IUPAC pavadinimas:

2,3,5,6-tetrafluorbenzil (1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

arba

2,3,5,6-tetrafluorbenzil trans-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

EC Nr. 405-060-5

CAS Nr. 118712-89-3

965 g/kg medžiagos su 1R transkonfiguracija

2015 m. lapkričio 1 d.

2025 m. spalio 31 d.

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami, jei laikomasi šios sąlygos:

atsižvelgiant į grėsmę vandeniui, nuosėdoms ir dirvožemiui, transflutrinas nenaudojamas viduje naudojamiems garintuvams arba spiralėms nuo vabzdžių, nebent produkto autorizacijos liudijimo paraiškoje gali būti įrodyta, kad riziką galima sumažinti iki priimtino lygio.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 408/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo sintetinis amorfinis silicio dioksidas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-to tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Į tą sąrašą įtrauktas silicio dioksidas;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar silicio dioksidą galima naudoti 18-to tipo produktams (insekticidams, akaricidams ir kitiems nariuotakojų kontrolės produktams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 18-o tipo produktus, gaminti;

(3)

pagal vertinimui pateiktus duomenis buvo galima daryti išvadas tik dėl tam tikros formos silicio dioksido, t. y. sintetinio amorfinio silicio dioksido, apibūdinamo kaip drėgno proceso metu gautas silicio dioksidas (CAS Nr. 112926-00-8). Atlikus vertinimą nebuvo galima padaryti išvadų apie jokią kitą silicio dioksido (CAS Nr. 7631-86-9) apibrėžtį atitinkančią medžiagą, esančią Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 nustatytame minėtame veikliųjų medžiagų sąraše. Todėl patvirtinimas turėtų būti taikomas tik sintetiniam amorfiniam silicio dioksidui;

(4)

Prancūzija buvo paskirta už ataskaitos rengimą atsakinga valstybe nare ir 2009 m. balandžio 16 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(5)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi peržiūros išvados 2014 m. kovo 13 d. buvo įtrauktos į Biocidinių produktų nuolatinio komiteto peržiūrėtą vertinimo ataskaitą;

(6)

pagal tą vertinimo ataskaitą biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 18-to tipo produktai ir kurių sudėtyje yra sintetinio amorfinio silicio dioksido, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(7)

todėl sintetinį amorfinį silicio dioksidą tikslinga patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 18-to tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi tų specifikacijų ir sąlygų;

(8)

įvertinta, kad sintetinis amorfinis silicio dioksidas yra nanomedžiaga, todėl patvirtinimas turėtų būti taikomas tokioms nanomedžiagoms, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje, jei laikomasi tam tikrų su jų naudojimu susijusių specifikacijų ir sąlygų;

(9)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų imtis parengiamųjų priemonių, reikalingų siekiant laikytis nustatytų naujų reikalavimų;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sintetinis amorfinis silicio dioksidas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 18-to tipo biocidiniams produktams gaminti, jei laikomasi priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Orientacinės struktūrinės savybės (2)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (3)

Sintetinis amorfinis silicio dioksidas (nanomedžiaga)

IUPAC pavadinimas:

Silicio dioksidas

EB Nr. 231-545-4

CAS Nr. 112926-00-8

Šis patvirtinimas taikomas sintetiniam amorfiniam silicio dioksidui kaip iš stabilių agreguotų dalelių sudarytai nanomedžiagai, kurios dalelės yra > 1μm dydžio, o pirminės dalelės – nanodydžio.

800 g/kg

Stabilių agreguotų dalelių dydis – > 1μm

Pirminės dalelės dydis – < 25nm

Vienetinio tūrio paviršiaus plotas – > 600 m2/cm3

2015 m. lapkričio 1 d.

2025 m. spalio 31 d.

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Šioje skiltyje nurodytos struktūrinės savybės – tai veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, struktūrinės savybės.

(3)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 409/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies b punktu, Portugalijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa“ (GTG) įregistruojamas.

Pirmoje pastraipoje nurodytas pavadinimas – tai produkto, priklausančio vienai iš Komisijos reglamento (EB) Nr. 1216/2007 (3) II priede išvardytų klasių (1.7 klasė. Šviežios žuvys, moliuskai, vėžiagyviai ir iš jų pagaminti produktai), pavadinimas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 292, 2013 10 8, p. 8.

(3)  2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1216/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių įgyvendinimo taisykles (OL L 275, 2007 10 19, p. 3).


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 410/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 293/2012 nuostatos, susijusios su naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurių tipas tvirtinamas per daugiapakopį procesą, išmetamo CO2 kiekio stebėsena

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 9 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 (2) XII priede nustatytas naujas N1 kategorijos transporto priemonių, kurių tipas patvirtinamas per daugiapakopį procesą (toliau – pakopinio komplektavimo transporto priemonės), išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodas. Naujasis metodas turi būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., tačiau nuo 2013 m. sausio 1 d. jį galima taikyti savanoriškai;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo B dalies 7 punkte numatyta, kad sukomplektuotų transporto priemonių savitasis išmetamo CO2 kiekis yra skiriamas bazinės transporto priemonės gamintojui. Dėl to reikia, kad sukomplektuotą transporto priemonę būtų galima atpažinti vykdant stebėsenos procesą ir kad būtų galima identifikuoti bazinės transporto priemonės gamintoją. Taip pat reikia tam tikrų su bazine transporto priemone susijusių duomenų, nustatomų pagal naują Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priede nustatytą metodiką;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalį bazinių transporto priemonių gamintojai turi teisę patikrinti su pakopinio komplektavimo transporto priemonėmis susijusius duomenis, kuriais remiantis apskaičiuojamos jų savitojo išmetamo CO2 kiekio normos. Todėl tikslinga nustatyti išsamias nuostatas dėl gamintojų ir Komisijos keitimosi atitinkamais duomenimis;

(4)

dėl transporto priemonių registravimo sistemų specifiškumo ir struktūros valstybės narės gali neturėti galimybės pateikti visus Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priede nurodytus išsamius pakopinio komplektavimo priemonių stebėsenai reikalingus duomenis. Todėl nustatydama preliminarias savitąsias teršalų išmetimo normas Komisija turėtų turėti galimybę atsižvelgti į duomenis, kuriuos pateikia gamintojai per patikros procesą pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalį;

(5)

todėl Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai (EAA) gamintojai turėtų pateikti transporto priemonių identifikavimo numerius (VIN kodus), kuriuos jie priskyrė praėjusiais kalendoriniais metais parduotoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms arba toms, kurioms tais metais suteikta garantija. Gamintojai taip pat turėtų turėti galimybę pateikti Komisijai išsamius tų transporto priemonių duomenis. Kad į tuos duomenis būtų atsižvelgta apskaičiuojant preliminarias normas, gamintojai savo duomenis Komisijai ir EAA turėtų pateikti tuo pačiu metu, kai kasmetinius duomenis pateikia valstybės narės;

(6)

valstybių narių pateiktus išsamius duomenis pagal VIN kodus sugretinusi su gamintojų pateiktais duomenimis, Komisija turėtų parengti preliminarių duomenų rinkinį preliminarioms normoms apskaičiuoti. Gamintojui pateikiamame preliminarių duomenų rinkinyje į tuos įrašus, kuriuos galima sugretinti pagal abu rinkinius, turėtų būti įtraukti VIN kodai. Prireikus į preliminarų duomenų rinkinį turėtų būti įtraukti ir tie įrašai, kuriuose valstybės narės pateikti VIN kodai neatitinka gamintojo pateiktų VIN kodų. Tokiu atveju įrašai gamintojui perduodami be VIN kodų. Pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 4 dalį preliminarių duomenų rinkinys, išskyrus VIN kodus, turėtų būti paskelbtas viešai;

(7)

kad Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 293/2012 (3) nustatyti reikalavimai visiškai derėtų su keleiviniams automobiliams taikomais reikalavimais, nustatytais Komisijos reglamente (ES) Nr. 1014/2010 (4), tikslinga gamintojų pranešimų apie klaidas reikalavimus suderinti su to reglamento nuostatomis;

(8)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3)

išsamūs stebėsenos duomenys – Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo C dalies 2 skirsnyje nurodyti išsamūs duomenys, suskirstyti pagal gamintoją ir transporto priemonių serijas, kurios apibrėžiamos pagal tipą, variantą ir modifikaciją, arba, jeigu taikoma, pagal pavienę transporto priemonę, kuri apibrėžiama pagal transporto priemonės identifikavimo numerį.“

2)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Transporto priemonės, kurioms netaikomas EB tipo patvirtinimas

Jei lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikomas mažų serijų nacionalinis tipo patvirtinimas pagal Direktyvos 2007/46/EB 23 straipsnį arba individualus patvirtinimas pagal tos direktyvos 24 straipsnį, valstybės narės Komisijai pateikia jų teritorijoje užregistruotų kiekvienos tokios rūšies transporto priemonių skaičių.

Parengdama išsamius stebėsenos duomenis, kompetentinga institucija nurodo gamintojo pavadinimą stulpelyje „Gamintojo pavadinimas (pavadinimas pagal valstybės narės registrą)“ Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo C dalyje nustatyta forma, o stulpelyje „Gamintojo pavadinimas (standartinis ES pavadinimas)“ nurodo:

a)

AA-IVA – kai pateikiami duomenys apie individualiai patvirtintų tipų transporto priemones,

b)

AA-NSS – kai pateikiami duomenys apie nacionaliniu lygiu patvirtintų tipų mažų serijų transporto priemones.“

3)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje pridedama tokia pastraipa:

„Jeigu duomenys perduodami pagal šio straipsnio 3 dalį, gamintojo nurodytam kontaktiniam asmeniui taip pat suteikiama teisė įkelti išsamius duomenis į Europos aplinkos agentūros duomenų saugyklą.“;

b)

pridedamos tokios 3 ir 4 dalys:

„3.   Kad būtų galima patikrinti preliminarius duomenis, gamintojai iki kiekvienų metų vasario 28 d. Komisijai pateikia visų lengvųjų komercinių transporto priemonių (komplektinių, sukomplektuotų arba nekomplektinių), kurias jie Sąjungoje pardavė praėjusiais kalendoriniais metais arba kurioms tais metais suteikė garantiją, identifikavimo numerius. Tuo pat metu gamintojai gali pateikti Komisijai su tomis transporto priemonėmis susijusius išsamius duomenis, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priede.

Duomenys elektroninėmis duomenų perdavimo priemonėmis perduodami į Europos aplinkos agentūros tvarkomą duomenų saugyklą.

4.   Jeigu gamintojai nepateikia 3 dalyje nurodytų transporto priemonių identifikavimo numerių ir išsamių duomenų, preliminari savitoji teršalų išmetimo norma apskaičiuojama remiantis valstybių narių pateiktais išsamiais duomenimis.“

4)

Įterpiami 10a ir 10b straipsniai:

„10a straipsnis

Gamintojų pranešimai apie klaidas

1.   Gamintojai, teikdami pranešimus apie klaidas pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalį, remiasi pagal 8 straipsnio 4 dalį Komisijos perduotais preliminarių duomenų rinkiniais.

Į pranešimą apie klaidas įtraukiami visi duomenys, susiję su transporto priemonių registracijomis, už kurias atsakingas pranešimą teikiantis gamintojas. Sukomplektuotų transporto priemonių atveju atsakingas gamintojas yra gamintojas, atsakingas už bazinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimą.

Klaida nurodoma kiekvienos versijos duomenų rinkinyje įrašant atskirą įrašą, pavadintą „Gamintojo pastabos“, kuriame nurodomas vienas iš šių kodų:

a)

A kodas, jei gamintojas pakeitė įrašus;

b)

B kodas, jei transporto priemonės identifikuoti neįmanoma;

c)

C kodas, jei transporto priemonei netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 arba jei transporto priemonė nebegaminama;

d)

D kodas, jeigu gamintojas, kuriam priskirtas konkretus įrašas, yra sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas, bet ne nekomplektinės bazinės transporto priemonės gamintojas.

Taikant b punktą, transporto priemonės identifikuoti neįmanoma, jeigu gamintojas negali identifikuoti transporto priemonės pagal valstybės narės pateiktą transporto priemonės identifikavimo numerį arba jeigu toks numeris įraše nepateiktas ir transporto priemonės negalima identifikuoti kitaip.

Taikant d punktą, galutinės transporto priemonės gamintojas taip pat nurodo bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimą atskirame įraše, pavadintame „Gamintojo pastabos“.

2.   Jei gamintojas Komisijai nepraneša apie klaidas pagal 1 dalį arba jei pranešimas pateikiamas pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui, nurodytam Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 5 dalyje, preliminarios vertės, praneštos pagal to reglamento 8 straipsnio 4 dalį, laikomos galutinėmis.

3.   Jeigu į 1 dalyje nurodytą pranešimą apie klaidas įtraukiami transporto priemonių identifikavimo numeriai, jis pateikiamas į 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą duomenų saugyklą, kitais atvejais jis elektroninėje neištrinamojoje duomenų laikmenoje, pažymėtoje „Notification of error – CO2 from vans“ (Pranešimas apie klaidą. Furgonų išmetamas CO2), siunčiamas paštu šiuo adresu:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Elektroninė pranešimo kopija informavimo tikslu nusiunčiama šiais specialiais e. pašto adresais:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

ir

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

10b straipsnis

Preliminarių duomenų rengimas

1.   Jei gamintojas pateikia duomenis Komisijai pagal 10 straipsnio 3 dalį, į preliminarių duomenų rinkinį, pateikiamą gamintojui, įtraukiami šie įrašai:

a)

įrašai su transporto priemonių identifikavimo numeriais tais atvejais, kai gamintojo pagal 10 straipsnio 3 dalį pateikti transporto priemonių identifikavimo numeriai sutampa su valstybių narių pateiktais transporto priemonių identifikavimo numeriais, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 510/2011 II priedo C dalies 2 skirsnyje;

b)

įrašai, kuriuos galima priskirti gamintojui, bet be transporto priemonių identifikavimo numerių, tais atvejais, kai valstybių narių pateikti transporto priemonių identifikavimo numeriai nesutampa su gamintojų pateiktais transporto priemonių identifikavimo numeriais.

Preliminarių duomenų rinkinys, parengtas įtraukiant a ir b punktuose nurodytus įrašus, pateikiamas gamintojui pagal Reglamento (ES) Nr. 510/2011 8 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

Į 8 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą centrinį duomenų registrą neįtraukiama jokių duomenų apie transporto priemonių identifikavimo numerius.

2.   Apdorojant transporto priemonių identifikavimo numerių duomenis negali būti apdorojami jokie asmeniniai duomenys, kuriuos būtų galima susieti su tais numeriais, nei jokie kiti duomenys, pagal kuriuos transporto priemonių identifikavimo numerius būtų galima susieti su asmeniniais duomenimis.“

5)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2011 5 31, p. 1.

(2)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

(3)  2012 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2012 dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 (OL L 98, 2012 4 4, p. 1).

(4)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 dėl naujų keleivinių automobilių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 293, 2010 11 11, p. 15).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

DUOMENŲ ŠALTINIAI

Parametras

Atitikties liudijimas (Direktyvos 2007/46/EB IX priede nustatytas I dalies B pavyzdys)

Tipo patvirtinimo dokumentai (Direktyva 2007/46/EB)

Gamintojas (komplektinių transporto priemonių)

0.5 punktas

III priedo I dalies 0.5 punktas

Bazinės transporto priemonės gamintojas (pakopinio komplektavimo transporto priemonių)

0.5.1 punktas

VI priedo I skirsnio 0.5 punktas

Tipo patvirtinimo numeris

0.10 punkto b papunktis

VI priedo įvadinė dalis

Tipas

0.2 punktas

III priedo I dalies 0.2 punktas

Variantas

0.2 punktas

III priedo I ar II dalis arba VIII priedo 3 skirsnis

Versija

0.2 punktas

III priedo I ar II dalis arba VIII priedo 3 skirsnis

Markė

0.1 punktas

III priedo I dalies 0.1 punktas

Patvirtinto- transporto priemonės tipo kategorija

0.4 punktas

III priedo I dalies 0.4 punktas

Parengtos naudoti transporto priemonės masė (komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių) (kg)

13 skirsnis

III priedo I dalies 2.6 punktas arba nuo 2014 m. sausio 10 d. III priedo I dalies 2.6 punkto b papunktis (intervalo atveju nurodoma mažiausia masė)

Parengtos naudoti transporto priemonės masė (bazinių transporto priemonių) (kg)

14 skirsnis

I priedo 2.17.1 punktas

Techniškai leistina didžiausia pakrautos transporto priemonės masė (pakopinio komplektavimo priemonių atveju – bazinės transporto priemonės) (kg)

16.1 punktas

III priedo I dalies 2.8 punktas

Automobilio ratų apibrėžtas jo plotas. Bazė (mm)

4 skirsnis

III priedo I dalies 2.1 punktas (1)

Automobilio ratų apibrėžtas jo plotas. Tarpuvėžio plotis (mm)

30 skirsnis

III priedo I dalies 2.3.1 ir 2.3.2 punktai (2)

Savitasis išmetamo CO2 kiekis (g/km) (3)

49.1 punktas

VIII priedo 3 skirsnis

Degalų tipas

26 skirsnis

III priedo I dalies 3.2.2.1 punktas

Degalų režimas

26.1 punktas

III priedo I dalies 3.2.2.4 punktas

Darbinis variklio tūris (cm3)

25 skirsnis

III priedo I dalies 3.2.1.3 punktas

Elektros energijos suvartojimas (Wh/km)

49.2 punktas

VIII priedo 3 skirsnis

Naujoviška technologija arba naujoviškų technologijų grupė ir išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl tos technologijos naudojimo

49.3 punktas

VIII priedo 4 skirsnis

Transporto priemonės identifikavimo numeris

0.10 punktas

III priedo I dalies 9.17 punktas

Standartinė papildoma masė

 

I priedo 2.17.2 punktas


(1)  Pagal šio reglamento 4 straipsnio 9 dalį.

(2)  Pagal šio reglamento 4 straipsnio 8 ir 9 dalis.

(3)  Pagal šio reglamento 4 straipsnio 5 dalį.“


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 411/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos galvijienos Sąjungos importo tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a, c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 374/2014 (2) numatyta 2014 m. taikyti lengvatines priemones, susijusias su tam tikrų Ukrainos kilmės prekių importo muitais. Remiantis to reglamento 3 straipsniu, reglamento III priede išvardytus žemės ūkio produktus leidžiama importuoti į Sąjungą neviršijant tame priede nustatytų tarifinių kvotų. Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas;

(2)

nors atitinkama kvota turėtų būti valdoma taikant importo licencijas, tikslinga suteikti importo teises (pirmasis žingsnis) ir išduoti importo licencijas (antrasis žingsnis), kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 6 straipsnio 3 dalyje. Tokiu būdu importo teises įgiję ekonominės veiklos vykdytojai, atsižvelgdami į faktinius savo prekybos srautus, galės nuspręsti, kokiu kvotos laikotarpio galiojimo momentu pateikti importo licencijos paraišką;

(3)

pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms turėtų būti taikomi Komisijos reglamentai (EB) Nr. 376/2008 (4) ir (EB) Nr. 382/2008 (5), išskyrus atvejus, kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(4)

be to, Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, susijusios su importo teisių paraiškomis, pareiškėjų statusu ir importo licencijų išdavimu, turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų papildomų sąlygų;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, teikiant importo teisių paraišką turėtų būti pateiktas užstatas;

(6)

siekiant įpareigoti ekonominės veiklos vykdytojus importo licencijų paraiškas teikti pasinaudojant visomis suteiktomis importo teisėmis, reikėtų nustatyti, kad šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 282/2012 (6);

(7)

Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas leidžiama naudoti tik iki 2014 m. spalio 31 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti tarifinę kvotą ir jos valdymas

1.   Šiuo reglamentu leidžiama pradėti naudoti I priede nurodytų produktų importo tarifinę kvotą ir ją valdyti.

2.   Produktų, kuriems taikoma 1 dalyje nurodyta kvota, kiekis, taikomas muitų tarifas ir eilės numeriai nustatyti I priede.

3.   1 dalyje nurodyta importo tarifinė kvota valdoma pirmiausia suteikiant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

4.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1301/2006, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 382/2008.

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpis

1 straipsnio 1 dalyje nurodyta tarifinė kvota naudojama iki 2014 m. spalio 31 d.

3 straipsnis

Importo teisių paraiškos

1.   Importo teisių paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip 15-tos kalendorinės dienos po šio reglamento įsigaliojimo 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Teikiant importo teisių paraišką pateikiamas 6 EUR už 100 kilogramų gryno svorio užstatas.

3.   Importo teisių paraiškų teikėjai pateikia įrodymų, kad per 12 mėnesių prieš pat importo tarifinės kvotos laikotarpio pradžią pagal atitinkamas muitų teisės aktų nuostatas jie importavo arba jų vardu buvo importuotas tam tikras jautienos, kurios KN kodai yra 0201 arba 0202, kiekis (toliau – referencinis kiekis). Bendrovė, įsteigta sujungus kelias bendroves, kurių kiekviena importavo referencinį kiekį, teikdama paraišką gali sudėti tuos referencinius kiekius.

4.   Visas kiekis, nurodytas importo tarifinės kvotos laikotarpiu pateiktoje importo teisių paraiškoje, negali viršyti pareiškėjo referencinio kiekio. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

5.   Ne vėliau nei 7-ą darbo dieną po 1 dalyje nurodyto paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie bendrą paraiškose nurodytą kiekį, išreikštą produktų svorio kilogramais.

6.   Importo licencijos išduodamos nuo 7-os darbo dienos ir ne vėliau nei 12-ą darbo dieną po 5 dalyje nurodyto pranešimų teikimo laikotarpio pabaigos.

7.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą suteikiama mažiau importo teisių negu nurodyta pateiktose paraiškose, nedelsiant grąžinama atitinkama pagal 2 dalį pateikto užstato dalis.

8.   Importo teisės galioja nuo jų išdavimo dienos iki 2014 m. spalio 31 d. Importo teisės neperleidžiamos.

4 straipsnis

Importo licencijų išdavimas

1.   Pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą importo tarifinę kvotą leisti importuoti kiekiai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas bendras kiekis, dėl kurio suteiktos importo teisės. Šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 282/2012 19 straipsnio 2 dalyje.

3.   Licencijų paraiškos gali būti teikiamos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė importo teisių paraišką ir įgijo tokias teises pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą tarifinę kvotą.

Išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamos suteiktos importo teisės ir nedelsiant grąžinama atitinkama pagal 3 straipsnio 2 dalį pateikto užstato dalis.

4.   Importo licencijos išduodamos pagal importo teises įgijusio ekonominės veiklos vykdytojo vykdytojo paraišką ir jo vardu.

5.   Licencijos paraiškoje nurodomas tik vienas eilės numeris. Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiu atveju visi KN kodai ir jų aprašymai atitinkamai įrašomi į licencijos paraiškos ir licencijos 15 ir 16 langelius.

6.   Licencijos paraiškose ir importo licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje nurodoma kilmės šalis – Ukraina, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

7.   Kiekvienoje licencijoje kiekis nurodomas pagal kiekvieną KN kodą.

8.   Nukrypstant nuo Reglamentas (EB) Nr. 382/2008 5 straipsnio 3 dalies b punkto, importo licencijos galioja 30 dienų nuo faktinės jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalyje. Tačiau importo licencijos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d.

5 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 14 d. – apie produktų kiekius, kuriems per tą kvotos laikotarpį išduotos importo licencijos (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta);

b)

ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. – apie produktų kiekius, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta).

2.   Ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. valstybės narės Komisijai praneša apie produktų kiekius, kurie buvo faktiškai išleisti į laisvą apyvartą per šiame reglamente nustatytą importo tarifinės kvotos laikotarpį.

3.   Teikiant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus kiekis nurodomas kilogramais ir suskirstomas pagal eilės numerius.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(4)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(5)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(6)  2012 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2012, nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 92, 2012 3 30, p. 4).


I PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus.

Eilės Nr.

KN kodai

Aprašymas

Kiekis (neto masė tonomis)

Taikomas muitas

(EUR už toną)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

12 000

0


II PRIEDAS

4 straipsnio 6 dalies b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

ispanų kalba: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

čekų kalba: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

danų kalba: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

vokiečių kalba: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

estų kalba: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

graikų kalba: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

anglų kalba: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

prancūzų kalba: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

kroatų kalba: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

italų kalba: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

latvių kalba: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

lietuvių kalba: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

vengrų kalba: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiečių kalba: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

olandų kalba: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

lenkų kalba: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

portugalų kalba: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

rumunų kalba: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

slovakų kalba: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

slovėnų kalba: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

suomių kalba: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

švedų kalba: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 412/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a, c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 374/2014 (2) numatyta 2014 m. taikyti lengvatines priemones, susijusias su tam tikrų Ukrainos kilmės prekių importo muitais. Remiantis to reglamento 3 straipsniu, reglamento III priede išvardytus žemės ūkio produktus leidžiama importuoti į Sąjungą neviršijant tame priede nustatytų tarifinių kvotų. Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas;

(2)

atitinkamos importo tarifinės kvotos turėtų būti valdomos taikant importo licencijas. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 (3), nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų papildomų sąlygų;

(3)

pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms turėtų būti taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008 (4), išskyrus atvejus, kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(4)

siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, teikiant importo licencijos paraišką turėtų būti pateiktas užstatas;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (5) kai kurie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (6) I priede nurodyti KN kodai pakeisti naujais KN kodais, kurie dabar skiriasi nuo nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 374/2014. Todėl šio reglamento I priede turėtų būti nurodyti naujieji KN kodai;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas leidžiama naudoti tik iki 2014 m. spalio 31 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti tarifines kvotas ir jų valdymas

1.   Šiuo reglamentu leidžiama pradėti naudoti I priede nurodytų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo tarifines kvotas ir jas valdyti.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muitų tarifas ir eilės numeriai nustatyti I priede.

3.   1 dalyje nurodytos importo tarifinės kvotos valdomos išduodant importo licencijas.

4.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 376/2008.

5.   Šiame reglamente kiaušinių produktų svoris paverčiamas kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu taikant Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (7) 69 priede nustatytas standartines išeigos normas.

6.   Šiame reglamente pieno albumino svoris paverčiamas kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu taikant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 69 priede nustatytus perskaičiavimo principus ir standartinę 7,00 išeigos normą džiovintam pieno albuminui (KN kodas 3502 20 91) ir standartinę 53,00 išeigos normą kitiems pieno albuminams (KN kodas 3502 20 99).

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpis

1 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarifinės kvotos naudojamos iki 2014 m. spalio 31 d.

3 straipsnis

Importo licencijų paraiškos ir importo licencijos

1.   Importo licencijų paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip 15-tos kalendorinės dienos po šio reglamento įsigaliojimo 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Licencijos paraiškoje nurodomas tik vienas eilės numeris. Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiu atveju visi KN kodai ir jų aprašymai atitinkamai įrašomi į licencijos paraiškos ir licencijos 15 ir 16 langelius. I priede nurodytos tarifinės kvotos Nr. 09.4275 atveju bendras kiekis paverčiamas kiaušinių su lukštu ekvivalentu.

3.   Licencijos paraiška pateikiama dėl ne mažiau kaip 1 tonos ir ne daugiau kaip 10 % turimo atitinkamos kvotos kiekio.

4.   Licencijų paraiškose ir licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje nurodoma kilmės šalis – Ukraina, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

5.   Teikiant importo licencijos paraišką pateikiamas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

6.   Ne vėliau nei 7-ą darbo dieną po 1 dalyje nurodyto paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie prašomą bendrą kiekį, išreikštą kilogramais (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu) ir suskirstytą pagal eilės numerius.

7.   Pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą importo tarifinę kvotą leistas importuoti kiekis išleidžiamas į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

8.   Importo licencijos išduodamos nuo 7-os darbo dienos ir ne vėliau nei 12-ą darbo dieną po 6 dalyje nurodyto pranešimų teikimo laikotarpio pabaigos.

4 straipsnis

Importo licencijų galiojimas

1.   Importo licencijos galioja nuo jų išdavimo dienos iki 2014 m. spalio 31 d.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 8 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktas teises galima perduoti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 14 d. – apie produktų kiekius, kuriems per tą kvotos laikotarpį išduotos importo licencijos (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta);

b)

ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. – apie produktų kiekius, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta).

2.   Ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. valstybės narės Komisijai praneša apie produktų kiekius, kurie buvo faktiškai išleisti į laisvą apyvartą per šiame reglamente nustatytą importo tarifinės kvotos laikotarpį.

3.   Teikiant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus kiekis nurodomas kilogramais (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu) ir suskirstomas pagal eilės numerius.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(4)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(5)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(6)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(7)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


I PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus.

Eilės Nr.

KN kodai

Aprašymas

Kiekis tonomis

Taikomas muitas

(EUR už toną)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti; paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, tinkami vartoti žmonių maistui; kiaušinių baltymai arba pieno albuminai, tinkami vartoti žmonių maistui

1 500

(kiaušinio su lukštu ekvivalentu)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti

3 000 (grynuoju svoriu)

0


II PRIEDAS

3 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

ispanų kalba: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

čekų kalba: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

danų kalba: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

vokiečių kalba: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

estų kalba: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

graikų kalba: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

anglų kalba: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

prancūzų kalba: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

kroatų kalba: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

italų kalba: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

latvių kalba: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

lietuvių kalba: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

vengrų kalba: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiečių kalba: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

olandų kalba: Uitvoeringsverordening (EU ) nr. 412/2014

lenkų kalba: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

portugalų kalba: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

rumunų kalba: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

slovakų kalba: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

slovėnų kalba: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

suomių kalba: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

švedų kalba: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 413/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės paukštienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a, c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 374/2014 (2) numatyta 2014 m. taikyti lengvatines priemones, susijusias su tam tikrų Ukrainos kilmės prekių importo muitais. Remiantis to reglamento 3 straipsniu, reglamento III priede išvardytus žemės ūkio produktus leidžiama importuoti į Sąjungą neviršijant tame priede nustatytų tarifinių kvotų. To reglamento III priede nurodytas kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas;

(2)

nors atitinkamos kvotos paprastai turėtų būti valdomos taikant importo licencijas, tikslinga suteikti importo teises (pirmasis žingsnis) ir išduoti importo licencijas (antrasis žingsnis), kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 6 straipsnio 3 dalyje. Tokiu būdu importo teises įgiję ekonominės veiklos vykdytojai, atsižvelgdami į faktinius savo prekybos srautus, galės nuspręsti, kokiu kvotos laikotarpio galiojimo momentu pateikti importo licencijos paraišką;

(3)

pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms turėtų būti taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008 (4), išskyrus atvejus, kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(4)

be to, Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, susijusios su importo teisių paraiškomis, pareiškėjų statusu ir importo licencijų išdavimu, turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų papildomų sąlygų;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, teikiant importo teisių paraišką ir gaunant importo licenciją turėtų būti pateiktas užstatas;

(6)

siekiant įpareigoti ekonominės veiklos vykdytojus importo licencijų paraiškas teikti pasinaudojant visomis paskirtomis importo teisėmis, reikėtų nustatyti, kad šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 282/2012 (5);

(7)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (6) kai kurie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (7) I priede nurodyti KN kodai pakeisti naujais KN kodais, kurie dabar skiriasi nuo nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 374/2014. Todėl šio reglamento I priede turėtų būti nurodyti naujieji KN kodai;

(8)

Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas leidžiama naudoti tik iki 2014 m. spalio 31 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti tarifines kvotas ir jų valdymas

1.   Šiuo reglamentu leidžiama pradėti naudoti I priede nurodytų produktų importo tarifines kvotas ir jas valdyti.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muitų tarifas ir eilės numeriai nustatyti I priede.

3.   1 dalyje nurodytos importo tarifinės kvotos valdomos pirmiausia suteikiant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

4.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 376/2008.

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpis

1 straipsnyje nurodytos tarifinės kvotos naudojamos iki 2014 m. spalio 31 d.

3 straipsnis

Importo teisių paraiškos

1.   Importo teisių paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip 15-tos kalendorinės dienos po šio reglamento įsigaliojimo 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Teikiant importo teisių paraišką pateikiamas 35 EUR už 100 kilogramų užstatas.

3.   Importo teisių paraiškų teikėjai pateikia įrodymų, kad per 12 mėnesių prieš pat importo tarifinės kvotos laikotarpio pradžią pagal atitinkamas muitų teisės aktų nuostatas jie importavo arba jų vardu buvo importuotas tam tikras paukštienos produktų, kurių KN kodai yra 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 arba 1602 39 21, kiekis (toliau – referencinis kiekis). Bendrovė, įsteigta sujungus kelias bendroves, kurių kiekviena importavo referencinį kiekį, teikdama paraišką gali sudėti tuos kiekius.

4.   Visas kiekis, nurodytas importo tarifinės kvotos laikotarpiu pateiktoje importo teisių paraiškoje, negali viršyti pareiškėjo referencinio kiekio. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

5.   Ne vėliau nei 7-ą darbo dieną po 1 dalyje nurodyto paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie bendrą visose paraiškose nurodytą kiekį, išreikštą produktų svorio kilogramais ir suskirstytą pagal eilės numerius.

6.   Importo licencijos išduodamos nuo 7-os darbo dienos ir ne vėliau nei 12-ą darbo dieną po 5 dalyje nurodyto pranešimų teikimo laikotarpio pabaigos.

7.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą suteikiama mažiau importo teisių negu nurodyta pateiktose paraiškose, nedelsiant grąžinama atitinkama pagal 2 dalį pateikto užstato dalis.

8.   Importo teisės galioja nuo jų išdavimo dienos iki 2014 m. spalio 31 d. Importo teisės neperleidžiamos.

4 straipsnis

Importo licencijų išdavimas

1.   Pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas importo tarifines kvotas leisti importuoti kiekiai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas bendras kiekis, dėl kurio suteiktos importo teisės. Šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 282/2012 19 straipsnio 2 dalyje.

3.   Licencijų paraiškos gali būti teikiamos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė importo teisių paraišką ir įgijo tokias teises pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas tarifines kvotas.

4.   Gaudamas importo licenciją ekonominės veiklos vykdytojas pateikia 75 EUR už 100 kilogramų užstatą. Išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamos suteiktos importo teisės ir nedelsiant grąžinama atitinkama su importo teisėmis susijusio pateikto užstato dalis.

5.   Importo licencijos išduodamos pagal importo teises įgijusio ekonominės veiklos vykdytojo paraišką ir jo vardu.

6.   Licencijos paraiškoje nurodomas tik vienas eilės numeris. Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiu atveju visi KN kodai ir jų aprašymai atitinkamai įrašomi į licencijos paraiškos ir licencijos 15 ir 16 langelius.

7.   Licencijos paraiškose ir importo licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje nurodoma kilmės šalis – Ukraina, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

8.   Kiekvienoje licencijoje kiekis nurodomas pagal kiekvieną KN kodą.

9.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalimi, importo licencijos galioja 30 dienų nuo faktinės licencijos išdavimo datos. Tačiau importo licencijos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d.

5 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 14 d. – apie produktų kiekius, kuriems per tą kvotos laikotarpį išduotos importo licencijos (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta);

b)

ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. – apie produktų kiekius, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta).

2.   Ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. valstybės narės Komisijai praneša apie produktų kiekius, kurie buvo faktiškai išleisti į laisvą apyvartą per šiame reglamente nustatytą importo tarifinės kvotos laikotarpį.

3.   Teikiant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus kiekis nurodomas kilogramais ir suskirstomas pagal eilės numerius.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(4)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(5)  2012 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2012, nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 92, 2012 3 30, p. 4).

(6)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(7)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


I PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai yra nurodyti ex KN kodai, preferencinės schemos taikymas nustatomas remiantis kartu KN kodu ir atitinkamu aprašymu.

Eilės Nr.

KN kodai

Aprašymas

Kiekis (neto masė tonomis)

Taikomas muitas

(EUR už toną)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Naminių paukščių mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti; kita paruošta arba konservuota kalakutų ir Gallus domesticus rūšies vištų mėsa

16 000

0

09.4274

0207 12

Naminių paukščių mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į dalis, užšaldyti

20 000

0


(1)  Šviežios arba atšaldytos perlinių vištų (patarškų) pusės arba ketvirčiai.


II PRIEDAS

4 straipsnio 7 daliEU b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

ispanų kalba: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

čekų kalba: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

danų kalba: GennemførelsEUforordning (EU) nr. 413/2014

vokiečių kalba: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

EUtų kalba: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

graikų kalba: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

anglų kalba: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

prancūzų kalba: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

kroatų kalba: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

italų kalba: Regolamento di EUecuzione (UE) n. 413/2014

latvių kalba: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

lietuvių kalba: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

vengrų kalba: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiečių kalba: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

olandų kalba: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

lenkų kalba: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

portugalų kalba: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

rumunų kalba: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

slovakų kalba: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

slovėnų kalba: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

suomių kalba: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

švedų kalba: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 414/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti Ukrainos kilmės šviežios ir užšaldytos kiaulienos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a, c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 347/2014 (2) numatyta 2014 m. taikyti lengvatines priemones, susijusias su tam tikrų Ukrainos kilmės prekių importo muitais. Remiantis to reglamento 3 straipsniu, reglamento III priede išvardytus žemės ūkio produktus leidžiama importuoti į Sąjungą neviršijant tame priede nustatytų tarifinių kvotų. To reglamento III priede nurodytas kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas;

(2)

nors atitinkamos kvotos paprastai turėtų būti valdomos taikant importo licencijas, tikslinga suteikti importo teises (pirmasis žingsnis) ir išduoti importo licencijas (antrasis žingsnis), kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 6 straipsnio 3 dalyje. Tokiu būdu importo teises įgiję ekonominės veiklos vykdytojai, atsižvelgdami į faktinius savo prekybos srautus, galės nuspręsti, kokiu kvotos laikotarpio galiojimo momentu pateikti importo licencijos paraišką;

(3)

pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms turėtų būti taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008 (4), išskyrus atvejus, kai taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos;

(4)

be to, Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, susijusios su importo teisių paraiškomis, pareiškėjų statusu ir importo licencijų išdavimu, turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant šiame reglamente nustatytų papildomų sąlygų;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, teikiant importo teisių paraišką ir gaunant importo licenciją turėtų būti pateiktas užstatas;

(6)

siekiant įpareigoti ekonominės veiklos vykdytojus importo licencijų paraiškas teikti pasinaudojant visomis suteiktomis importo teisėms, reikėtų nustatyti, kad šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 282/2012 (5);

(7)

Reglamento (ES) Nr. 347/2014 III priede nurodytas kvotas leidžiama naudoti tik iki 2014 m. spalio 31 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti tarifines kvotas ir jų valdymas

1.   Šiuo reglamentu leidžiama pradėti naudoti I priede nurodytų produktų importo tarifines kvotas ir jas valdyti.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muitų tarifas ir eilės numeriai nustatyti I priede.

3.   1 dalyje nurodytos importo tarifinės kvotos valdomos pirmiausia suteikiant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

4.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 376/2008.

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpis

1 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarifinės kvotos naudojamos iki 2014 m. spalio 31 d.

3 straipsnis

Importo teisių paraiškos

1.   Importo teisių paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip 15-tos kalendorinės dienos po šio reglamento įsigaliojimo 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Teikiant importo teisių paraišką pateikiamas 20 eurų už 100 kilogramų užstatas.

3.   Importo teisių paraiškų teikėjai pareiškėjai pateikia įrodymų, kad per 12 mėnesių prieš pat importo tarifinės kvotos laikotarpio pradžią pagal atitinkamas muitų teisės aktų nuostatas jie importavo arba jų vardu buvo importuotas tam tikras kiaulienos produktų, kurių KN kodai yra 0203, kiekis (toliau – referencinis kiekis). Bendrovė, įsteigta sujungus kelias bendroves, kurių kiekviena importavo referencinį kiekį, teikdama paraišką gali sudėti tuos kiekius.

4.   Visas kiekis, nurodytas importo tarifinės kvotos laikotarpiu pateiktoje importo teisių paraiškoje, negali viršyti pareiškėjo referencinio kiekio. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

5.   Ne vėliau nei 7-ą darbo dieną po 1 dalyje nurodyto paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie bendrą visose paraiškose nurodytą kiekį, išreikštą produktų svorio kilogramais ir suskirstytą pagal eilės numerius.

6.   Importo licencijos išduodamos nuo 7-os darbo dienos ir ne vėliau nei 12-ą darbo dieną po 5 dalyje nurodyto pranešimų teikimo laikotarpio pabaigos.

7.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą suteikiama mažiau importo teisių negu nurodyta pateiktose paraiškose, nedelsiant grąžinama atitinkama pagal 2 dalį pateikto užstato dalis.

8.   Importo teisės galioja nuo jų išdavimo dienos iki 2014 m. spalio 31 d. Importo teisės neperleidžiamos.

4 straipsnis

Importo licencijų išdavimas

1.   Pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas importo tarifines kvotas leisti importuoti kiekiai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas bendras kiekis, dėl kurio suteiktos importo teisės. Šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 282/2012 19 straipsnio 2 dalyje.

3.   Licencijų paraiškos gali būti teikiamos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė importo teisių paraišką ir įgijo tokias teises pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas tarifines kvotas.

4.   Gaudamas importo licenciją ekonominės veiklos vykdytojas pateikia 50 EUR už 100 kilogramų užstatą. Išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamos suteiktos importo teisės ir nedelsiant grąžinama atitinkama su importo teisėmis susijusio pateikto užstato dalis.

5.   Importo licencijos išduodamos pagal importo teises įgijusio ekonominės veiklos vykdytojo paraišką ir jo vardu.

6.   Licencijos paraiškoje nurodomas tik vienas eilės numeris. Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiu atveju visi KN kodai ir jų aprašymai atitinkamai įrašomi į licencijos paraiškos ir licencijos 15 ir 16 langelius.

7.   Licencijos paraiškose ir importo licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje nurodoma kilmės šalis – Ukraina, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

8.   Kiekvienoje licencijoje kiekis nurodomas pagal kiekvieną KN kodą.

9.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalimi, importo licencijos galioja 30 dienų nuo faktinės licencijos išdavimo datos. Tačiau importo licencijos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d.

5 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 14 d. – apie produktų kiekius, kuriems per tą kvotos laikotarpį išduotos importo licencijos (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta);

b)

ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. – apie produktų kiekius, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą (įskaitant informaciją apie tai, kad licencijų paraiškų nepateikta).

2.   Ne vėliau kaip iki 2015 m. vasario 28 d. valstybės narės Komisijai praneša apie produktų kiekius, kurie buvo faktiškai išleisti į laisvą apyvartą per šiame reglamente nustatytą importo tarifinės kvotos laikotarpį.

3.   Teikiant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus kiekis nurodomas kilogramais ir suskirstomas pagal eilės numerius.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(4)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(5)  2012 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2012, nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 92, 2012 3 30, p. 4).


I PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus.

Eilės Nr.

KN kodai

Aprašymas

Kiekis (neto masė tonomis)

Taikomas muitas

(EUR už toną)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Naminių kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Naminių kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta, išskyrus kumpius, nugarines ir mėsos gabalus be kaulų

20 000

0


II PRIEDAS

4 straipsnio 7 dalies b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

ispanų kalba: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

čekų kalba: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

danų kalba: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

vokiečių kalba: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

estų kalba: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

graikų kalba: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

anglų kalba: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

prancūzų kalba: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

kroatų kalba: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

italų kalba: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

latvių kalba: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

lietuvių kalba: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

vengrų kalba: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiečių kalba: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

olandų kalba: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

lenkų kalba: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

portugalų kalba: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

rumunų kalba: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

slovakų kalba: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

slovėnų kalba: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

suomių kalba: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

švedų kalba: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 415/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo dėl Ukrainos kilmės pieno produktų tarifinių kvotų valdymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 ir leidžiama nuo jo nukrypti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a ir c punktus,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 374/2014 (2) numatyta 2014 m. taikyti lengvatines priemones, susijusias su tam tikrų Ukrainos kilmės prekių importo muitais. Remiantis to reglamento 3 straipsniu, reglamento III priede išvardytus žemės ūkio produktus leidžiama importuoti į Sąjungą neviršijant tame priede nustatytų tarifinių kvotų. Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas;

(2)

į Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priedą įtrauktos pieno ir pieno produktų tarifinės kvotos. Šias kvotas būtina įtraukti į Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001 (3) I priedą, o į to reglamento 19 straipsnį įtraukti atitinkamą su kilmės įrodymu susijusią taisyklę, kurią reikalaujama nurodyti importuojant pagal šias kvotas;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytos kvotos taikomos tik iki 2014 m. spalio 31 d., todėl reikėtų patikslinti importo licencijų paraiškų pateikimo ir importo licencijų galiojimo laikotarpį;

(4)

remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001 10 straipsnio 1 dalimi, 2013 m. gegužės mėn. patvirtinti importuotojai gali importuoti pagal kvotas tik nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Ukrainai leidžiamos naudoti kvotos išimties tvarka apima du vienas po kito einančius šešių mėnesių laikotarpius, todėl patvirtinti importuotojai galėtų importuoti tik iki 2014 m. birželio 30 d., nors atitinkamas kvotas leidžiama naudoti iki 2014 m. spalio 31 d. Todėl tikslinga šiems importuotojams leisti importuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas iki 2014 m. spalio 31 d.;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (4) kai kurie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (5) I priede nurodyti KN kodai pakeisti naujais KN kodais, kurie dabar skiriasi nuo nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 374/2014. Todėl Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 I priede turėtų būti nurodyti naujieji KN kodai;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas leidžiama naudoti tik iki 2014 m. spalio 31 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 iš dalies keičiamas taip:

a)

5 straipsnis papildomas l punktu:

„l)

I priedo L dalyje nurodytomis kvotomis“;

b)

19 straipsnio 1 dalis papildoma j punktu:

„j)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 374/2014 (6) 2 straipsnio a punktas.

(6)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1)“;"

c)

I priedas papildomas nauja L dalimi, kurios tekstas pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Licencijų paraiškos kvotoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 I priedo L dalyje, kuri į reglamentą įtraukta šio reglamento 1 straipsnio c punktu, pateikiamos ne vėliau kaip 10-os kalendorinės dienos po šio reglamento įsigaliojimo 13.00 val. Briuselio laiku.

Išduotos licencijos galioja nuo išdavimo dienos iki 2014 m. spalio 31 d.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2013 ir 2014 m. patvirtinti importuotojai iki 2014 m. spalio 31 d. gali importuoti produktus pagal kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 I priedo L dalyje, kuri į reglamentą įtraukta šio reglamento 1 straipsnio c punktu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(3)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(4)  2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1001/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 290, 2013 10 31, p. 1).

(5)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

„I. L

REGLAMENTO (ES) Nr. 374/2014 III PRIEDE NURODYTOS TARIFINĖS KVOTOS

Eilės

Nr.

KN kodas

Aprašymas (1)

Kilmės šalis

Importo laikotarpis

Kvotos dydis

(produkto svorio tonomis)

Importo muitas (EUR už 100 kg grynojo svorio)

09. 4600

0401

 

UKRAINA

Iki 2014 m. spalio 31 d.

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Pienas ir grietinėlė, ne miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai; jogurtas, nearomatizuotas arba į kurį nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos; fermentuoti arba rauginti pieno produktai, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAINA

Iki 2014 m. spalio 31 d.

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Pienas ir grietinėlė, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai; fermentuoti arba rauginti pieno produktai, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, nearomatizuoti arba į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, nenurodyti kitur

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAINA

Iki 2014 m. spalio 31 d.

1 500

0

 

0405 20 90

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos, kurių riebumas didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus.“


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 416/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 187 straipsnio a ir c punktus,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 374/2014 (2) be kitų dalykų numatyta iki 2014 m. spalio 31 d. leisti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų Sąjungos importo tarifines kvotas. To reglamento III priede nurodytas tarifines kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas;

(2)

siekiant užtikrinti, kad Ukrainos kilmės grūdų importas pagal šias tarifines kvotas vyktų nustatyta tvarka, o ne spekuliatyviai, turėtų būti nustatytas reikalavimas turėti importo licenciją; Todėl, nepažeidžiant papildomų sąlygų arba leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios galėtų būti numatytos šiame reglamente, turėtų būti taikomos reglamentų (EB) Nr. 1301/2006 (3), (EB) Nr. 1342/2003 (4) ir (EB) Nr. 376/2008 (5) nuostatos;

(3)

siekiant užtikrinti tinkamą šių kvotų tvarkymą, reikėtų nustatyti licencijų paraiškų pateikimo terminus ir nurodyti, kokia informacija turi būti pateikta paraiškose ir licencijose.

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1006/2011 (6) kai kurie Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (7) I priede nurodyti KN kodai pakeisti naujais KN kodais, kurie dabar skiriasi nuo nurodytųjų Reglamente (ES) Nr. 374/2014. Todėl šio reglamento I priede turėtų būti nurodyti naujieji KN kodai;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 374/2014 III priede nurodytas kvotas leidžiama naudoti tik iki 2014 m. spalio 31 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas pradėti naudoti kvotas ir kvotų administravimo tvarka

1.   Šio reglamento priede nurodytų kai kurių Ukrainos kilmės produktų importo tarifinės kvotos naudojamos iki 2014 m. spalio 31 d.

2.   Laikantis 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų taikomas importo muitas – 0 EUR už toną.

3.   Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 376/2008, (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 1342/2003.

2 straipsnis

Importo licencijų paraiškos ir licencijų išdavimas

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, pareiškėjas per savaitę gali pateikti tik vieną importo licencijos paraišką ir tik vienam eilės numeriui. Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, nė viena iš tų paraiškų nepriimama, o paraiškų pateikimo metu pateikti užstatai lieka atitinkamai valstybei narei.

Importo licencijų paraiškos valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikiamos kiekvieną savaitę, ne vėliau kaip penktadienį 13 val. Briuselio laiku. Po 2014 m. spalio 17 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku šių paraiškų teikti nebegalima.

2.   Kiekvienoje importo licencijos paraiškoje nurodomas kiekis kilogramais be dešimtųjų dalių, kuris negali būti didesnis nei visas susijusios kvotos kiekis.

3.   Importo licencijos išduodamos ketvirtą darbo dieną po 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos.

4.   Importo licencijos paraiškos ir importo licencijos 8 langelyje įrašoma „Ukraina“, o langelis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencijos galioja tik Ukrainos kilmės produktams.

3 straipsnis

Importo licencijų galiojimas

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalimi, importo licencijos galiojimo laikas skaičiuojamas nuo faktinės jos išdavimo dienos.

Importo licencijos galiojimo trukmė nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies b punkte. Tačiau importo licencijos galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d.

4 straipsnis

Pranešimai

1.   Ne vėliau kaip iki pirmadienio po paskutinės importo licencijų paraiškų pateikimo savaitės 18 val. Briuselio laiku valstybės narės elektroniniu būdu siunčia Komisijai pranešimą, kuriame pagal kvotos eilės numerį nurodomos visos paraiškos, produkto kilmė ir prašomas kiekis, įskaitant pranešimą apie tai, kad paraiškų nepateikta.

2.   Importo licencijų išdavimo dieną valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai pateikia informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, ir visus kiekius, kuriems buvo išduotos importo licencijos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 374/2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (OL L 118, 2014 4 22, p. 1).

(3)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).

(4)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(5)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(6)  2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).

(7)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik orientacinio pobūdžio, o šiame priede pateiktos lengvatinės sistemos taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai yra nurodyti ex KN kodai, preferencinės schemos taikymas nustatomas remiantis kartu KN kodu ir atitinkamu aprašymu.

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Kiekis

09.4306

1001 99 (00)

speltos, paprastieji kviečiai ir meslinas, išskyrus sėklą

950 000 tonų

1101 00 (15-90)

paprastųjų kviečių ir speltų miltai, meslininiai miltai

1102 90 (90)

kitų javų, išskyrus kviečius, mesliną, rugius, kukurūzus, miežius, avižas ir ryžius, miltai

1103 11 (90)

paprastųjų kviečių ir speltų kruopos ir rupiniai

1103 20 (60)

kviečių granulės

09.4307

1003 90 (00)

miežiai, išskyrus sėklą

250 000 tonų

1102 90 (10)

miežiniai miltai

ex 1103 20 (25)

miežių granulės

09.4308

1005 90 (00)

kukurūzai, išskyrus sėklą

400 000 tonų

1102 20 (10-90)

kukurūzų miltai

1103 13 (10-90)

kukurūzų kruopos ir rupiniai

1103 20 (40)

kukurūzų granulės

1104 23 (40-98)

apdirbti kukurūzų grūdai


24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 417/2014

2014 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/58


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. balandžio 14 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis narys ir Nyderlandams atstovaujantis pakaitinis narys

(2014/225/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Nyderlandų Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2009/1014/ES (1) ir Sprendimą 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus P.G. de VEY MESTDAGH kadencijai tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus S.A.E. POEPJES kadencijai tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariu:

 

Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen,

ir

b)

pakaitiniu nariu:

 

Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. TSAFTARIS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.


Klaidų ištaisymas

24.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/59


2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EURATOMAS) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 346, 2013 m. gruodžio 20 d. )

Turinys ir 7 puslapis, pavadinimas:

yra:

„TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1369/2013 2013 m. gruodžio 13 d. dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006“,

turi būti:

„TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1369/2013 2013 m. gruodžio 13 d. dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006“.