ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 120

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. balandžio 23d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/209/ES

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

SPRENDIMAI

23.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 120/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. kovo 20 d.

dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1625)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/209/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), ypač į jos 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2006/126/EB numatyta, kad visi valstybėse narėse išduoti vairuotojo pažymėjimai, įskaitant išduotus iki tarpusavio pripažinimo principo taikymo pradžios dienos, turėtų būti tarpusavyje pripažįstami;

(2)

taikant vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimo principą turėtų būti visapusiškai pripažįstamos visos teisės, suteiktos pažymėjimo savininkui pagal tuo metu galiojusias nacionalines nuostatas;

(3)

Direktyvoje 2006/126/EB numatyta, kad valstybės narės turėtų nustatyti iki tos direktyvos įgyvendinimo pradžios išduotų vairuotojo pažymėjimų kategorijų ir tos direktyvos 4 straipsnyje apibrėžtų kategorijų atitikmenis. Tie atitikmenys turėtų būti įtvirtinti teisiškai privalomu Komisijos pritarimu;

(4)

į Sąjungą įstojus Kroatijai, šioje šalyje išduotus vairuotojo pažymėjimus būtina įtraukti į Komisijos sprendimu 2013/21/ES (2) nustatytas atitikmenų lenteles;

(5)

nuo tada, kai buvo priimtas Sprendimas 2013/21/ES, Čekijos Respublika, Vokietija, Graikija, Italija, Slovėnija ir Švedija pranešė apie juo leistų taikyti atitikmenų ištaisymus;

(6)

todėl Sprendimą 2013/21/ES reikėtų panaikinti;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas visiems šiuo metu naudojamiems galiojantiems valstybių narių išduotiems vairuotojo pažymėjimams.

2 straipsnis

Vairuotojo pažymėjimų, išduotų valstybėse narėse iki Direktyvos 2006/126/EB įgyvendinimo pradžios, kategorijų ir Direktyvos 2006/126/EB 4 straipsnyje apibrėžtų suderintų vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų lentelės pateikiamos šio sprendimo priede.

3 straipsnis

1.   Iki Direktyvos 2006/126/EB įgyvendinimo pradžios išduotais atitinkamų kategorijų vairuotojo pažymėjimais jų savininkams suteikiama teisė nekeičiant vairuotojo pažymėjimo vairuoti šio sprendimo priede aprašytų atitinkamų kategorijų transporto priemones. Atitinkamoms teisėms gali būti taikomi tam tikri šio sprendimo priede nurodyti apribojimai.

2.   Vairuotojo pažymėjimą keičiant Direktyvos 2006/126/EB I priede aprašytu ES pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu, lygiavertės teisės suteikiamos šio sprendimo priede nurodyta tvarka.

3.   Atitinkamų teisių apribojimai nurodomi taikant Direktyvos 2006/126/EB I priede nurodytus suderintus ES kodus.

4.   Nacionalinėms vairuotojo pažymėjimų kategorijoms Direktyvos 2006/126/EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas tarpusavio pripažinimo principas netaikomas.

4 straipsnis

Sprendimas 2013/21/ES panaikinamas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 403, 2006 12 30, p. 18.

(2)  2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2013/21/ES dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų (OL L 19, 2013 1 22, p. 1).


PRIEDAS

BELGIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Belgija 1“ (B1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Belgijoje nuo 1967 m. sausio 1 d. iki 1988 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Vairuotojo pažymėjimai buvo išduodami viena iš šių kalbų – nyderlandų, prancūzų arba vokiečių. Jie gali būti skirtingų spalvų ir skirtingai atspausdinti. Tai – šešių puslapių 105 × 222 mm dydžio popieriniai rausvos spalvos dokumentai.

Atitikmenų lentelė

B1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A su ES kodais pritaikytoms transporto priemonėms

2

BF

B su ES kodais pritaikytoms transporto priemonėms

2

Papildoma informacija

1.

B* kategorija skirta B kategorijos transporto priemonėms, naudojamoms kaip taksi, automobilių nuomai, darbuotojams vežti ir pan.

2.

Siekiant įgyti teisę vairuoti AF ir (arba) BF kategorijos transporto priemones, reikėjo patvirtinti A ir (arba) B, taip pat F kategorijų vairuotojo pažymėjimus, ir pažymėjime turėjo būti nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris.

„Belgija 2“ (B2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Belgijoje nuo 1989 m. sausio 1 d. iki 1998 m. rugsėjo 30 d.

Aprašymas. Vairuotojo pažymėjimai buvo išduodami viena iš šių kalbų – nyderlandų, prancūzų arba vokiečių. Jie gali būti skirtingų spalvų ir skirtingai atspausdinti. Tai – šešių puslapių 106 × 222 mm dydžio popieriniai rausvos spalvos dokumentai.

Atitikmenų lentelė

B2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

„Belgija 3“ (B3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Belgijoje nuo 1998 m. sausio 1 d.

Aprašymas. Vairuotojo pažymėjimai išduodami viena iš šių kalbų – nyderlandų, prancūzų arba vokiečių. Jie yra šešių puslapių 106 × 222 mm dydžio popieriniai rausvos spalvos.

Atitikmenų lentelė

B3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

„Belgija 4“ (B4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Belgijoje nuo 2010 m. liepos 1 d.

Aprašymas. Vairuotojo pažymėjimai išduodami viena iš šių kalbų – nyderlandų, prancūzų arba vokiečių. Tai rausvos spalvos polikarbonatinė kortelė, pagaminta laikantis Direktyvos 2006/126/EB I priedo nuostatų.

Atitikmenų lentelė

B4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

BULGARIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Bulgarija 1“ (BG1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Bulgarijoje nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. sausio 19 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai atitinka Direktyvos 2006/126/EB reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

BG1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

ČEKIJOS RESPUBLIKOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Čekijos Respublika 1“ (CZ1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Čekijos Respublikoje nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d.

Aprašymas. Medžiaga – spalvotas banknotinis popierius, įvilktas į plastikinę įmautę. Apskritas holografinis vaizdas (su raidėmis „CZ“ viduryje) laminate iš dalies persidengia su apačioje kairėje pusėje esančia nuotrauka. Nuotrauka yra 35 × 45 mm dydžio, pateikiama pirmoje pusėje rėmeliu apvestame plote, su oficialiu antspaudu, kuriame nurodytas pažymėjimą išdavusios valdžios institucijos pavadinimas ir pavaizduotas valstybės herbas.

Vairuotojo pažymėjimas galioja neribotą laiką. Šio pavyzdžio pažymėjimai turėjo būti pakeisti iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Atitikmenų lentelė

CZ1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 m. amžiaus ir vyresni vairuotojai)

AM, A1, A2

A (21 m. amžiaus ir vyresni vairuotojai)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (nacionalinė kategorija – žemės ūkio traktoriai)

„Čekijos Respublika 2“ (CZ2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Čekijos Respublikoje nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Aprašymas. Medžiaga – polikarbonatinė plastikinė ID1 54 × 86 mm, t. y. kreditinės kortelės, dydžio kortelė, kurios viršuje parašyti žodžiai „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ ir šalies pavadinimas „ČESKÁ REPUBLIKA“. Dešinėje kortelės pusėje ES kalbomis parašyti žodžiai „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ ir „VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS“. Pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas – viršutiniame kairiajame kortelės kampe mėlynos spalvos stačiakampiame fone negatyvu išspausdintos raidės „CZ“, kurias apskritimu juosia dvylika geltonos spalvos žvaigždžių. Pažymėjime lazeriu išgraviruoti pažymėjimo savininko asmens duomenys, nuotrauka ir parašas. Abiejose kortelės pusėse yra pozityvinis horeljefo įspaudas su giljoširuotėmis ir raidėmis „CZ“. Pirmos pusės viršutiniame dešiniajame kampe optiškai kintančių spalvų (nuo auksinės iki žalios) rašalu išspaustas logotipas ir raidės „CZ“. Pirmos pusės apatiniame dešiniajame kampe matomas kintantis vairuotojo pažymėjimo savininko nuotraukos atvaizdas ir pažymėjimo numeris (jis sutampa su 5 laukelyje nurodytu numeriu).

Vairuotojo pažymėjimas galioja 10 metų.

Atitikmenų lentelė

CZ2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 m. amžiaus ir vyresni vairuotojai)

AM, A1, A2

A (21 m. amžiaus ir vyresni vairuotojai)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (nacionalinė kategorija – žemės ūkio traktoriai)

DANIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Danija 1“ (DK1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Danijoje iki 1986 m. balandžio 30 d.

Aprašymas. Tai keturių puslapių rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

DK1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildoma informacija

1.

Danijoje A1 kategorija skirta vairuoti motociklams be šoninės priekabos, o A2 kategorija – motociklams su šonine priekaba. Todėl šios kategorijos nesutampa su Direktyvoje 2006/126/EB apibrėžtomis A1 ir A2 pakategorėmis. Danijoje išduotu A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti tik motociklus be šoninės priekabos, o A2 vairuotojo pažymėjimu – tik motociklus su šonine priekaba. Vairuotojai, turintys Danijoje išduotą A1 ir (arba) A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, gali kitose valstybėse narėse įgyti neribotą teisę vairuoti AM, A1, A2 ir A kategorijų transporto priemones.

2.

Be to, vairuotojai, turintys Danijoje išduotą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti variklines trirates transporto priemones.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai Danijoje nebegalioja, nes 1991–1993 m. buvo nustatyta prievolė pasikeisti visus vairuotojo pažymėjimus. Tačiau šiuos vairuotojo pažymėjimus galima pasikeisti į naujus Danijoje išduodamus pažymėjimus ir jie kitose valstybėse narėse turi būti pripažįstami iki 2033 m. sausio 19 d.

„Danija 2“ (DK2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Danijoje nuo 1986 m. gegužės 1 d. iki 1996 m. birželio 30 d.

Šie vairuotojo pažymėjimai yra keturių puslapių, su rausvos ir smėlio spalvų linijomis.

Atitikmenų lentelė

DK2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildoma informacija

1.

Danijoje A1 kategorija skirta vairuoti motociklams be šoninės priekabos, o A2 – motociklams su šonine priekaba. Todėl šios kategorijos nesutampa su Direktyvoje 2006/126/EB apibrėžtomis A1 ir A2 pakategorėmis. Danijoje išduotu A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti tik motociklus be šoninės priekabos, o A2 vairuotojo pažymėjimu – tik motociklus su šonine priekaba. Vairuotojai, turintys Danijoje išduotą A1 ir (arba) A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, gali kitose valstybėse narėse įgyti neribotą teisę vairuoti AM, A1, A2 ir A kategorijų transporto priemones.

2.

Be to, vairuotojai, turintys Danijoje išduotą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti variklines trirates transporto priemones.

„Danija 3“ (DK3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Danijoje nuo 1996 m. liepos 1 d. iki 1997 m. balandžio 13 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra keturių puslapių, su rausvos ir smėlio spalvų linijomis.

Atitikmenų lentelė

DK3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A (maži motociklai)

AM, A1,

1

A (dideli motociklai)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildoma informacija

1.

Vairuotojai, turintys Danijoje išduotą A (maži motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti:

a)

dviratį motociklą be šoninės priekabos, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, o galia ne didesnė kaip 25 kW;

b)

dviratį motociklą su šonine priekaba, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg;

c)

variklines trirates transporto priemones;

d)

a, b ir c punktuose nurodytas transporto priemones su priekaba;

e)

didelius mopedus.

2.

Vairuotojai, turintys Danijoje išduotą A (dideli motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti:

a)

1 dalyje nurodytas transporto priemones;

b)

dviratį motociklą be šoninės priekabos, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg arba galia didesnė kaip 25 kW;

c)

dviratį motociklą su šonine priekaba, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg;

d)

b ir c punktuose nurodytas transporto priemones su priekaba.

3.

Be to, vairuotojai, turintys Danijoje išduotą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti variklines trirates transporto priemones.

„Danija 4“ (DK4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Danijoje nuo 1997 m. balandžio 14 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Tarybos direktyvos 91/439/EEB (1) Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

DK4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A (maži motociklai)

AM, A1

1

A (dideli motociklai)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildoma informacija

1.

Vairuotojai, turintys Danijoje išduotą A (maži motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti:

a)

dviratį motociklą be šoninės priekabos, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, o galia ne didesnė kaip 25 kW;

b)

dviratį motociklą su šonine priekaba, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg;

c)

variklines trirates transporto priemones;

d)

a, b ir c punktuose nurodytas transporto priemones su priekaba;

e)

didelius mopedus.

2.

Vairuotojai, turintys Danijoje išduotą A (dideli motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti:

a)

1 dalyje nurodytas transporto priemones;

b)

dviratį motociklą be šoninės priekabos, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg arba galia didesnė kaip 25 kW;

c)

dviratį motociklą su šonine priekaba, kurio galios ir svorio (įskaitant vandenį, tepalą ir kurą) santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg;

d)

b ir c punktuose nurodytas transporto priemones su priekaba.

3.

Be to, vairuotojai, turintys Danijoje išduotą B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turi teisę vairuoti variklines trirates transporto priemones.

Įvairių kategorijų vairuotojo pažymėjimų, išduotų iki 1986 m. gegužės 1 d., pirmojo išdavimo datos neįmanoma nustatyti. Tokiu atveju vairuotojo pažymėjimo 10 skiltyje gali būti įrašyti simboliai „<“ arba „≤“ ir tam tikri metai. Tai reiškia, kad atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti tais metais arba anksčiau.

Iki 2013 m. sausio 19 d. Danijoje galioja toliau nurodytos teisės vairuoti mažus mopedus suteikimo taisyklės.

Asmuo, norintis Danijoje vairuoti mažą mopedą, turi tenkinti vieną iš šių sąlygų:

a)

turėti mopedo vairuotojo pažymėjimą;

b)

turėti traktoriaus vairuotojo pažymėjimą;

c)

turėti 18 metų arba daugiau.

VOKIETIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Vokietija 1“ (D1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vokietijoje iki 1986 m. balandžio 1 d. (tam tikrais atvejais išdavimo data gali būti vėlesnė)

Aprašymas. Tai keturių puslapių pilkos spalvos vairuotojo pažymėjimai. Iš tikrųjų šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai gali būti įvairių spalvų ir formato, nes jie buvo išduodami daugiau nei 40 metų. Saro krašte išduoto pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai gali būti įvairaus dydžio, o tekstas juose užrašytas dviem kalbomis (vokiečių ir prancūzų).

Atitikmenų lentelė

D1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980 — 31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Papildoma informacija

Be lentelėse nurodytų teisių, gali būti suteiktos labai konkrečios ribotos papildomos teisės. Jei kyla abejonių dėl konkrečios teisės taikymo srities, retais atvejais gali tekti susisiekti su vairuotojo pažymėjimus išduodančiomis Vokietijos institucijomis.

1.

Jei „Klasse 1“ vairuotojo pažymėjimas gautas iki 1954 m. balandžio 1 d. (Saro krašte – iki 1960 m. spalio 1 d.), jo savininkas nekeisdamas pažymėjimo turi teisę vairuoti dar ir B 79 (≤ 700 cm3) kategorijos transporto priemonę. Jei toks pažymėjimas keičiamas, jo savininkui išduodamas visų B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas.

2.

Jei „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukako iki 1999 m. gruodžio 31 d., jo vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti 2000 m. gruodžio 31 d. Jei šis vairuotojo pažymėjimo savininkas savo pažymėjimą pakeitė iki 2000 m. gruodžio 31 d., bus paisoma naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiko ir medicininės patikros periodiškumo. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukanka po 1999 m. gruodžio 31 d., jis savo pažymėjimą naujo pavyzdžio pažymėjimu turi pakeisti ne vėliau kaip savo 50-ojo gimtadienio dieną, ir toks naujo pavyzdžio pažymėjimas galioja penkerius metus.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatos apsigyvena kitoje valstybėje narėje ir nesilaiko pirmiau nurodytų taisyklių, jo „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimas neturėtų būti pripažįstamas (nebent jis savo nuolatinę gyvenamąją vietą būtų pakeitęs anksčiau nei jam imtos taikyti minėtos taisyklės).

3.

Jei „Klasse 2“ arba „Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimas gautas iki 1954 m. gruodžio 1 d. (Saro krašte – iki 1960 m. spalio 1 d.), jo savininkas taip pat turi teisę vairuoti A1 ir A 79 (≤ 250 cm3) kategorijų transporto priemones. Keičiant pažymėjimą vairuotojo pažymėjimo savininkui abiem atvejais suteikiama neribota teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones.

Jei „Klasse 2“ arba „Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimas gautas po minėtų datų, bet iki 1980 m. balandžio 1 d., šio pažymėjimo savininkui suteikiama teisė vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones.

4.

„Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimo savininkas taip pat turi teisę vairuoti CE 79 kategorijos (C1E > 12 t, L ≤ 3, t. y. iš viso ne daugiau kaip trijų ašių) transporto priemonę.

Ši teisė naujajame vairuotojo pažymėjime, kuriuo keičiamas senasis, turi būti nurodyta tik savininkui aiškiai paprašius.

5.

„Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti mažesnio nei 7,5 t didžiausio svorio autobusus be keleivių, taip pat ir tarptautiniuose keliuose. „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti autobusus be keleivių tarptautiniuose keliuose. Vokietijoje pakeitus vairuotojo pažymėjimų pavyzdžius, teisė vairuoti autobusą be keleivių galioja tik Vokietijos teritorijoje pagal nacionalines taisykles.

6.

Jei „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1954 m. gruodžio 1 d. (Saro krašte – iki 1960 m. spalio 1 d.), vairuotojo pažymėjimo savininkui suteikta ne tik nacionalinė kategorija, bet ir teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones: A1, A 79 (≤ 250 cm3) ir B 79 (≤ 700 cm3). Keičiant pažymėjimą vairuotojo pažymėjimo savininkui abiem atvejais suteikiama neribota teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones.

Jei „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimas išduotas po minėtų datų, bet iki 1980 m. balandžio 1 d., jo savininkui suteikiama teisė vairuoti A1 kategorijos transporto priemones.

7.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (kodas – 79.05).

8.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (kodas – 79.05). A kategorija skirta tik triratėms transporto priemonėms (kodas – 79.03) ir triratėms transporto priemonėms, sujungtoms su priekaba, kurios didžiausia leistina masė ne didesnė kaip 750 kg (kodas – 79.04). BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė yra didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

9.

A1 ir A kategorijos skirtos tik triratėms transporto priemonėms (kodas – 79.03) ir triratėms transporto priemonėms, sujungtoms su priekaba, kurios didžiausia leistina masė ne didesnė kaip 750 kg (kodas – 79.04). BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

„Vokietija 2“ (D2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vokietijos Demokratinėje Respublikoje iki 1969 m.

Aprašymas. Tai keturių puslapių pilkos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

1957 m. balandžio 1 d. įsigaliojus teisės akto pataisai, pakito kategorijų taikymo sritis ir apibrėžtys. Todėl šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijoms reikalingos dvi atitikmenų lentelės.

D2a   pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai, kurie buvo išduodami iki 1957 m. kovo 31 d.

Atitikmenų lentelė

D2a pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b   pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai, kurie buvo išduodami nuo 1957 m. balandžio 1 d. iki 1969 m.

Atitikmenų lentelė

D2b pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Papildoma informacija

Be lentelėse nurodytų teisių, gali būti suteiktos labai konkrečios ribotos papildomos teisės. Jei kyla abejonių dėl konkrečios teisės taikymo srities, retais atvejais gali tekti susisiekti su vairuotojo pažymėjimus išduodančiomis Vokietijos institucijomis.

1.

Jei asmeniui, turinčiam „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimą, išduotą iki 1957 m. balandžio 1 d., arba „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimą, išduotą po 1957 m. kovo 31 d., 50 metų sukako iki 1999 m. gruodžio 31 d., jo vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti 2000 m. gruodžio 31 d. Jei šis vairuotojo pažymėjimo savininkas savo pažymėjimą pakeitė iki 2000 m. gruodžio 31 d., bus paisoma naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiko ir medicininės patikros periodiškumo. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukanka po 1999 m. gruodžio 31 d., jis savo pažymėjimą naujo pavyzdžio pažymėjimu turi pakeisti ne vėliau kaip savo 50-ojo gimtadienio dieną, ir toks naujo pavyzdžio pažymėjimas galioja penkerius metus.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatos apsigyvena kitoje valstybėje narėje ir nesilaiko pirmiau nurodytų taisyklių, jo „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimas neturėtų būti pripažįstamas (nebent jis savo nuolatinę gyvenamąją vietą būtų pakeitęs anksčiau nei jam imtos taikyti minėtos taisyklės).

2.

„Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto iki 1957 m. balandžio 1 d., ir „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto po 1957 m. kovo 31 d., savininkas turi teisę vairuoti ir CE 79 kategorijos (C1E > 12 t, L ≤ 3, t y. iš viso ne daugiau kaip trijų ašių) transporto priemonę.

Ši teisė naujajame vairuotojo pažymėjime, kuriuo keičiamas senasis, turi būti nurodyta tik savininkui aiškiai paprašius.

3.

„Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto iki 1957 m. balandžio 1 d. (D2a), arba „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto po 1957 m. kovo 31 d. (D2b), savininkas turi teisę vairuoti mažesnio nei 7,5 t didžiausio svorio autobusus be keleivių, taip pat ir tarptautiniuose keliuose.

„Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto iki 1957 m. balandžio 1 d. (D2a), arba „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto po 1957 m. kovo 31 d. (D2b), savininkas turi teisę vairuoti autobusus be keleivių tarptautiniuose keliuose.

Vokietijoje pakeitus vairuotojo pažymėjimų pavyzdžius, teisė vairuoti autobusą be keleivių galioja tik Vokietijos teritorijoje pagal nacionalines taisykles.

4.

D2a pavyzdžio „Klasse 2“, „Klasse 3“ arba „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimo arba D2b pavyzdžio „Klasse 2“, „Klasse 4“ arba „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimo, išduoto iki 1954 m. gruodžio 1 d., savininkas neribotą teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones turi tik pakeitęs pažymėjimą. Pažymėjimo nepakeitęs tokio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti tik A 79 (≤ 250 cm3) transporto priemones.

5.

Nepakeitus dokumento, taikomos tokios nuostatos:

Jei „Klasse 1“ arba „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1954 m. gruodžio 1 d., jo savininkas turi teisę vairuoti tik B 79 (≤ 700 cm3) transporto priemones. Jei „Klasse 1“ arba „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimas išduotas po tos datos, bet iki 1957 m. balandžio 1 d., arba jei „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimas išduotas po 1957 m. kovo 31 d., jo savininkas turi teisę vairuoti tik B 79 (≤ 250 cm3) transporto priemones.

Dokumentą pakeitus nauju vairuotojo pažymėjimu, jo savininkui suteikiama neribota teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones.

6.

BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

7.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (kodas – 79.05).

„Vokietija 3“ (D3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vokietijos Demokratinėje Respublikoje nuo 1969 m. iki 1982 m. gegužės 31 d.

Aprašymas. 12 puslapių knygelė pilku viršeliu.

Atitikmenų lentelė

D3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Papildoma informacija

Be lentelėse nurodytų teisių, gali būti suteikiamos labai konkrečios ribotos papildomos teisės. Jei kyla abejonių dėl konkrečios teisės taikymo srities, retais atvejais gali tekti susisiekti su vairuotojo pažymėjimus išduodančiomis Vokietijos institucijomis.

1.

Jei „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukako iki 1999 m. gruodžio 31 d., jo vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti 2000 m. gruodžio 31 d. Jei šis vairuotojo pažymėjimo savininkas savo pažymėjimą pakeitė iki 2000 m. gruodžio 31 d., bus paisoma naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiko ir medicininės patikros periodiškumo. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukanka po 1999 m. gruodžio 31 d., jis savo pažymėjimą naujo pavyzdžio pažymėjimu turi pakeisti ne vėliau kaip savo 50-ojo gimtadienio dieną, ir šis naujas pažymėjimas galioja penkerius metus. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatos apsigyvena kitoje valstybėje narėje ir nesilaiko pirmiau nurodytų taisyklių, jo „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimas neturėtų būti pripažįstamas (nebent jis savo nuolatinę gyvenamąją vietą būtų pakeitęs anksčiau nei jam imtos taikyti minėtos taisyklės).

2.

„Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimo savininkas taip pat turi teisę vairuoti CE 79 kategorijos (C1E > 12 t, L ≤ 3, t. y. iš viso ne daugiau kaip trijų ašių) transporto priemonę.

Ši teisė naujajame vairuotojo pažymėjime, kuriuo keičiamas senasis, turi būti nurodyta tik savininkui aiškiai paprašius.

3.

„Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti mažesnio nei 7,5 t didžiausio svorio autobusus be keleivių, taip pat ir tarptautiniuose keliuose. „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti autobusus be keleivių tarptautiniuose keliuose. Vokietijoje pakeitus vairuotojo pažymėjimų pavyzdžius, teisė vairuoti autobusą be keleivių galioja tik Vokietijos teritorijoje pagal nacionalines taisykles.

4.

„Klasse 2“, „Klasse 4“ arba „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimo, iš pradžių išduoto iki 1954 m. gruodžio 1 d., savininkas neribotą teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones turi tik pakeitęs pažymėjimą. Pažymėjimo nepakeitęs tokio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti tik A 79 (≤ 250 cm3) transporto priemones.

5.

Nepakeitus dokumento, taikomos toliau išdėstytos nuostatos.

Jei „Klasse 1“ vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1954 m. gruodžio 1 d., jo savininkas turi teisę vairuoti B 79 kategorijos (≤ 700 cm3) transporto priemones. Jei „Klasse 1“ vairuotojo pažymėjimas išduotas po tos datos ir iki 1957 m. balandžio 1 d. arba jei „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimas išduotas po 1957 m. balandžio 1 d., jo savininkas turi teisę vairuoti tik B 79 kategorijos (≤ 250 cm3) transporto priemones.

Dokumentą pakeitus nauju vairuotojo pažymėjimu, jo savininkui suteikiamos visos B kategorijos transporto priemonių vairavimo teisės.

6.

Asmuo, kuris „Klasse 2“, „Klasse 3“, „Klasse 4“ arba „Klasse 5“ vairuotojo pažymėjimą arba pagal įstatymo „StVZO“ 6 arba 85 dalį išduotą vairuotojo pažymėjimą gavo iki 1980 m. balandžio 1 d., turi teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones. Šiuo atveju „Klasse 3“ nėra vien nacionalinė kategorija.

7.

BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

8.

A1 ir A kategorijos skirtos tik triratėms transporto priemonėms (kodas – 79.03).

„Vokietija 4“ (D4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vokietijos Demokratinėje Respublikoje nuo 1982 m. birželio 1 d. iki 1990 m. spalio 2 d.

Aprašymas. Tai keturių puslapių popieriniai ryškiai rausvos spalvos pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

D4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Papildoma informacija

Be lentelėse nurodytų teisių, gali būti suteikiamos labai konkrečios ribotos papildomos teisės. Jei kyla abejonių dėl konkrečios teisės taikymo srities, retais atvejais gali tekti susisiekti su vairuotojo pažymėjimus išduodančiomis Vokietijos institucijomis.

1.

Jei asmeniui, turinčiam „Klasse C“, CE, D ir DE kategorijų vairuotojo pažymėjimą, 50 metų sukako iki 1999 m. gruodžio 31 d., jo vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti 2000 m. gruodžio 31 d. Jei šis vairuotojo pažymėjimo savininkas savo pažymėjimą pakeitė iki 2000 m. gruodžio 31 d., bus paisoma naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiko ir medicininės patikros periodiškumo. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukanka po 1999 m. gruodžio 31 d., jis savo pažymėjimą naujo pavyzdžio pažymėjimu turi pakeisti ne vėliau kaip savo 50-ojo gimtadienio dieną, ir šis naujas pažymėjimas galioja penkerius metus.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatos apsigyvena kitoje valstybėje narėje ir nesilaiko pirmiau nurodytų taisyklių, jo „Klasse C“ vairuotojo pažymėjimas neturėtų būti pripažįstamas (nebent jis savo nuolatinę gyvenamąją vietą būtų pakeitęs anksčiau nei jam imtos taikyti minėtos taisyklės).

2.

„Klasse B“ ir BE vairuotojo pažymėjimo savininkas taip pat turi teisę vairuoti CE 79 kategorijos (C1E > 12 t, L ≤ 3, t. y. iš viso ne daugiau kaip trijų ašių) transporto priemonę.

Ši teisė naujajame vairuotojo pažymėjime, kuriuo keičiamas senasis, turi būti nurodyta tik savininkui aiškiai paprašius.

3.

„Klasse B“ ir BE vairuotojo pažymėjimų savininkas turi teisę vairuoti iki 7,5 t didžiausio svorio autobusus be keleivių, taip pat ir tarptautiniais keliais.

„Klasse C“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti autobusus be keleivių tarptautiniuose keliuose. Vokietijoje pakeitus vairuotojo pažymėjimų pavyzdžius, teisė vairuoti autobusą galioja tik Vokietijos teritorijoje pagal nacionalines taisykles.

4.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (kodas – 79.05).

5.

A1 ir A kategorijos skirtos tik triratėms transporto priemonėms (kodas – 79.03).

6.

BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

„Vokietija 5“ (D5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vokietijoje nuo 1986 m. balandžio 1 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai ryškiai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Papildoma informacija

Be lentelėse nurodytų teisių, gali būti suteikiamos labai konkrečios ir ribotos papildomos teisės. Jei kyla abejonių dėl konkrečios teisės taikymo srities, retais atvejais gali tekti susisiekti su vairuotojo pažymėjimus išduodančiomis Vokietijos institucijomis.

1.

Jei „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukako iki 1999 m. gruodžio 31 d., jo vairuotojo pažymėjimas nustojo galioti 2000 m. gruodžio 31 d. Jei šis vairuotojo pažymėjimo savininkas savo pažymėjimą pakeitė iki 2000 m. gruodžio 31 d., bus paisoma naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiko ir medicininės patikros periodiškumo. Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui 50 metų sukanka po 1999 m. gruodžio 31 d., jis savo pažymėjimą naujo pavyzdžio pažymėjimu turi pakeisti ne vėliau kaip savo 50-ojo gimtadienio dieną, ir šis naujas pažymėjimas galioja penkerius metus.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkas nuolatos apsigyvena kitoje valstybėje narėje ir nesilaiko pirmiau nurodytų taisyklių, jo „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimas neturėtų būti pripažįstamas (nebent jis savo nuolatinę gyvenamąją vietą būtų pakeitęs anksčiau nei jam imtos taikyti minėtos taisyklės).

2.

Jei D1 pavyzdžio „Klasse 1“ vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1954 m. balandžio 1 d. (Saro krašte – iki 1960 m. spalio 1 d.), jo savininkas, nekeisdamas pažymėjimo, turi teisę vairuoti ir B 79 kategorijos (≤ 700 cm3) transporto priemones. Pakeitęs tokį pažymėjimą, jo savininkas gauna visų B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.

Minėta nuostata D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimui taikoma tik jei D1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas tam pačiam savininkui buvo išduotas iki nustatytų datų ir vėliau pakeistas D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu.

3.

Jei D1 pavyzdžio „Klasse 2“ arba „Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1954 m. gruodžio 1 d. (Saro krašte – iki 1960 m. spalio 1 d.), jo savininkas turi teisę vairuoti ir A1 bei A 79 kategorijų (≤ 250 cm3) transporto priemones. Keičiant pažymėjimą vairuotojo pažymėjimo savininkui abiem atvejais suteikiama neribota teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones. Jei „Klasse 2“ arba „Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas po minėtų datų, bet iki 1980 m. balandžio 1 d., tokio pažymėjimo savininkui suteikiama teisė vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones.

Minėta nuostata D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimams taikoma tik tada, jei D1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas tam pačiam savininkui buvo išduotas iki nustatytų datų ir vėliau pakeistas D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu.

4.

„Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimo savininkas taip pat turi teisę vairuoti CE 79 kategorijos (C1E > 12 t, L ≤ 3, t. y. iš viso ne daugiau kaip trijų ašių) transporto priemonę. Ši teisė naujajame vairuotojo pažymėjime, kuriuo keičiamas senasis, turi būti nurodyta tik savininkui aiškiai paprašius.

5.

„Klasse 3“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti mažesnio nei 7,5 t didžiausio svorio autobusus be keleivių, taip pat ir tarptautiniuose keliuose. „Klasse 2“ vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti autobusus be keleivių tarptautiniuose keliuose. Vokietijoje pakeitus vairuotojo pažymėjimų pavyzdžius, teisė vairuoti autobusą be keleivių galioja tik Vokietijos teritorijoje pagal nacionalines taisykles.

6.

Jei D1 pavyzdžio „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1954 m. gruodžio 1 d. (Saro krašte – iki 1960 m. spalio 1 d.), vairuotojo pažymėjimo savininkui suteikta ne tik nacionalinė kategorija, bet ir teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones: A1, A 79 (≤ 250 cm3) ir B 79 (≤ 700 cm3). Keičiant pažymėjimą vairuotojo pažymėjimo savininkui abiem atvejais suteikiama neribota teisė vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones. Jei „Klasse 4“ vairuotojo pažymėjimas buvo išduotas po minėtų datų, bet iki 1980 m. balandžio 1 d., juo suteikiama teisė vairuoti A1 kategorijos transporto priemones.

Minėta nuostata D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimui taikoma tik jei D1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas tam pačiam savininkui buvo išduotas iki nustatytų datų ir vėliau pakeistas D5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu.

7.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (kodas – 79.05).

8.

A1 ir A kategorijos skirtos tik triratėms transporto priemonėms (naujas kodas – 79.03) ir triratėms transporto priemonėms, sujungtoms su priekaba, kurios didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 750 kg (naujas kodas – 79.04).

9.

BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

„Vokietija 6“ (D6) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vokietijoje nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2013 m. sausio 18 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

D6 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (naujas kodas – 79.05).

2.

A1 ir A kategorijos skirtos tik triratėms transporto priemonėms (kodas – 79.03) ir triratėms transporto priemonėms, sujungtoms su priekaba, kurios didžiausia leistina masė ne didesnė kaip 750 kg (kodas – 79.04).

3.

BE kategorijos vairuotojo pažymėjimas galioja ir vairuojant BE kategorijos transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg (kodas – 79.06).

ESTIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Estija 1“ (EST1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Estijoje nuo 1999 m. lapkričio 1 d. iki 2004 m. rugsėjo 30 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra rausvos spalvos, pagaminti iš specialaus sintetinio popieriaus (TESLIN, ISO 9002; 1994 m.) ir visiškai padengti apsaugine plastikine plėvele. Popierius turi tinklinį apsauginį raštą, plastikinės įmautės nugarėlėje įspaustos raidės „EST“ ir šešios banguotos linijos. Duomenys yra išspausdinti, o nuotrauka – skenuota.

Atitikmenų lentelė

EST1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Didžiausia A kategorijos transporto priemonių galia neturėtų būti didesnė kaip 25 kW arba 0,16 kW/kg.

Papildoma informacija

Apribojimas (-ai), nurodytas (-i) kodais:

1 –

Būtina vairuoti su akiniais ar kontaktiniais lęšiais;

2 –

Būtina vairuoti su klausos pagalbine priemone;

3 –

Taikoma ranka valdomoms transporto priemonėms;

4 –

Didžiausia A kategorijos transporto priemonių galia neturėtų būti didesnė kaip 25 kW arba 0,16 kW/kg;

5 –

Automatinė pavarų dėžė.

Pirmos pusės apačioje per vidurį įrašytas žodis „ESMANE“ reiškia, kad pažymėjimo savininkas yra pradedantysis vairuotojas; toks pažymėjimas galioja 2 metus.

„Estija 2“ (EST2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Estijoje nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 7 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Vairuotojo pažymėjimas pagamintas iš plastikinės medžiagos su unikaliu, tik Estijos vairuotojo pažymėjimams būdingu rausvos spalvos fono raštu. Vairuotojo pažymėjime pateikti asmens duomenys (įskaitant skaitmeninę nuotrauką ir pažymėjimo savininko parašą) išgraviruoti lazeriu.

Atitikmenų lentelė

EST2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Didžiausia A kategorijos transporto priemonių galia neturėtų būti didesnė kaip 25 kW arba 0,16 kW/kg.

Papildoma informacija

Apribojimas (-ai), nurodytas (-i) kodais:

101 –

Laikinas vairuotojo pažymėjimas. Pradedantieji vairuotojai, turintys 2 metus galiojančius laikinus vairuotojo pažymėjimus, privalo ant priekinio ir galinio automobilio langų priklijuoti žalio klevo lapo atvaizdą. Didžiausias greitis – 90 km/h.

102 –

Šių kategorijų transporto priemones gali vairuoti armijoje tarnaujantis šauktinis karys.

103 –

D kategorija. Vairuotojas gali vairuoti tik troleibusą.

105 –

Motociklas, kurio galia ne didesnė kaip 25 kW arba faktinė variklio galia ne didesnė kaip 0,16 kW/kg.

106 –

D kategorija. Leidžiama vairuoti tik 50 km ilgio kelio atkarpose.

„Estija 3“ (EST3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Estijoje nuo 2008 m. rugsėjo 8 d.

Aprašymas. Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai yra tokie patys, kaip 2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai, tačiau pirmame puslapyje prie žodžio „JUHILUBA“ įrašyti žodžiai „Driving Licence“ ir „Permis de conduire“.

Atitikmenų lentelė

EST3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

GRAIKIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Graikija 1“ (GR1a) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Graikijoje iki 1987 m. sausio 11 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra mėlynos ir geltonos spalvos su juodais rašmenimis.

Jie yra dvylikos puslapių ir naudojami vairuojant Β, Γ, Δ, Ε kategorijų transporto priemones.

Graikija 1 (GR1b) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Graikijoje iki 1987 m. sausio 11 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra rausvos ir geltonos spalvos su juodais rašmenimis.

Jie yra aštuonių puslapių ir naudojami vairuojant tik A kategorijos transporto priemones.

Iki 1985 m. sausio 30 d. visų kategorijų (Β, Γ, Δ, Ε) vairuotojo pažymėjimais buvo suteikiama teisė vairuoti ir AM kategorijos transporto priemones. Nuo tada iki 2013 m. sausio 18 d. teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemones buvo suteikiama tik atskiru vairuotojo pažymėjimu, išduodamu Graikijos kelių eismo policijos skyriuose.

Atitikmenų lentelė

GR1a ir GR1b pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Papildoma informacija

Nors 4b punkte nurodyta, kad šio konkretaus pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai galioja tam tikrą laikotarpį, šis laikotarpis pagal Prezidento dekretą Nr. 255/1984 pratęsiamas iki asmeniui sukaks 65 m.

1.

E kategorija buvo atskira kategorija, tačiau ji galiojo tik kartu su kitomis kategorijomis.

„Graikija 2“ (GR2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Graikijoje nuo 1987 m. sausio 12 d. iki 1997 m. kovo 31 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra šešių puslapių, rausvos spalvos su juodais rašmenimis.

Atitikmenų lentelė

GR2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Papildoma informacija

Nuo 1985 m. sausio 30 d. iki 2013 m. sausio 18 d. teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemones buvo suteikiama tik atskiru vairuotojo pažymėjimu, išduodamu Graikijos kelių eismo policijos skyriuose.

1.

E kategorija buvo atskira kategorija, tačiau ji galiojo tik kartu su kitomis kategorijomis (Β, Γ arba Δ).

„Graikija 3“ (GR3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Graikijoje nuo 1997 m. balandžio 1 d. iki 2001 m. balandžio 30 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra rausvos spalvos su juodais rašmenimis.

Jie yra šešių puslapių.

Atitikmenų lentelė

GR3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Papildoma informacija

Nuo 1985 m. sausio 30 d. iki 2013 m. sausio 18 d. teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemones buvo suteikiama tik atskiru vairuotojo pažymėjimu, išduodamu Graikijos kelių eismo policijos skyriuose.

1.

Pagal Direktyvą 91/439/EEB, kuri į Graikijos teisę perkelta Prezidento dekretu Nr. 19/1995, B1 ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkas turi teisę vairuoti variklines trirates ir keturrates transporto priemones. Todėl gali būti nurodyta teisė vairuoti A kategorijos (kodas – 79.03) transporto priemones.

„Graikija 4“ (GR2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Graikijoje nuo 2001 m. gegužės 1 d. iki 2009 m. sausio 18 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra rausvos spalvos su juodais rašmenimis.

Jie yra šešių puslapių.

Atitikmenų lentelė

GR4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A/A (≤ 25 KW ir ≤ 0,16 KW/kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Papildoma informacija

Nuo 1985 m. sausio 30 d. iki 2013 m. sausio 18 d. teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemones buvo suteikiama tik atskiru vairuotojo pažymėjimu, išduodamu Graikijos kelių eismo policijos skyriuose.

1.

Pagal Direktyvą 91/439/EEB, kuri į Graikijos teisę perkelta Prezidento dekretu Nr. 19/1995, B1 ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkai turi teisę vairuoti variklines trirates ir keturrates transporto priemones. Todėl gali būti nurodyta teisė vairuoti A kategorijos (kodas – 79.03) transporto priemones.

„Graikija 5“ (GR5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Graikijoje nuo 2009 m. sausio 19 d. iki 2013 m. sausio 18 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra rausvos spalvos su juodais rašmenimis.

Matmenys. Plotis – 85,6 mm, aukštis – 54 mm, storis – 0,75 mm.

Naujas vairuotojo pažymėjimas – tai plastikinė kortelė, išduodama laikantis tarptautinių kokybės standartų (ISO) ir visų Direktyvos 2006/126/EB I priede nustatytų techninių reikalavimų. Pirmos pusės kairiajame kampe yra apsauginė holograma. Visi rašmenys atspausdinti apsauginiame fone optiškai kintančiais dažais, naudojant mikrospaudą. Be to, numatyti dvigubi atvaizdai ir jutikliniai apsauginiai elementai. Kitoje pusėje yra trimatė apsauginė holograma ir apsauginis fonas, kurį sudaro išskirtiniai atvaizdai ir susikertančios linijos. Ultravioletinėje šviesoje galima matyti ant abiejų pusių atspausdintus rašmenis, tačiau tai neturi jokio poveikio pažymėjimo kokybei.

Atitikmenų lentelė

GR5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A/A (≤ 25 kW ir ≤ 0,16 kW/kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Papildoma informacija

Nuo 1985 m. sausio 30 d. iki 2013 m. sausio 18 d. teisė vairuoti AM kategorijos transporto priemones buvo suteikiama tik atskiru vairuotojo pažymėjimu, išduodamu Graikijos kelių eismo policijos skyriuose.

1.

Pagal Direktyvą 91/439/EEB, kuri į Graikijos teisę perkelta Prezidento dekretu Nr. 19/1995, B1 ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkai turi teisę vairuoti variklines trirates ir keturrates transporto priemones. Todėl gali būti nurodyta teisė vairuoti A kategorijos (kodas – 79.03) transporto priemones.

ISPANIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Ispanija 1“ (E1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Ispanijoje nuo 1997 m. birželio 27 d. iki 2004 m. lapkričio 1 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Direktyvos 91/439/EEB I priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

E1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

„Ispanija 2“ (E2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Ispanijoje nuo 2004 m. lapkričio 2 d. iki 2009 m. gruodžio 7 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

E2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

„Ispanija 3“ (E3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Ispanijoje nuo 2009 m. gruodžio 8 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 2006/126/EB I priedo 3 dalies reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

E3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Papildoma informacija

AM ir A2 kategorijų vairuotojo pažymėjimai išduodami nuo 2009 m. gruodžio 8 d.

PRANCŪZIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Prancūzija 1“ (F1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje iki 1954 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Dviejų puslapių rausvos spalvos kortelė, kurios pirmoje pusėje yra nuotrauka.

Atitikmenų lentelė

F1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM, A1. B1. B

1, 2

1

Voitures affectés à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2

véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Papildoma informacija

1.

Jei kitoje vairuotojo pažymėjimo pusėje nieko nenurodyta, tokiu pažymėjimu nesuteikiama teisė vairuoti 1, 2 ir 3 kategorijų transporto priemonių. Todėl jei lygiavertė teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones pagal vieną iš trijų nurodytų kategorijų nenumatyta, ji dokumente nenurodyta. Tuomet vienoje iš lentelės eilučių pažymėta „—“.

2.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L4e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima 5 metų vairavimo patirtis (skaičiuojama iki 2011 m. sausio 1 d.), pagrįsta draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

„Prancūzija 2“ (F2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1955 m. sausio 1 d. iki 1975 m. sausio 19 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, gerokai didesni už Direktyvos 91/439/EEB I priede pateiktus pavyzdžius.

Atitikmenų lentelė

F2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kodas (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kodas (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kodas (10, 15, …)

 

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų vairavimo patirties (skaičiuojama iki 2011 m. sausio 1 d.), pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui laikant praktinį D arba DE kategorijos transporto priemonių vairavimo egzaminą naudota transporto priemonė, kurios masė ≤ 3 500 kg, toks pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti tik AM, A1 (žr. 1 pastabą), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ir D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijų transporto priemones.

„Prancūzija 3“ (F3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1975 m. sausio 20 d. iki 1980 m. vasario 29 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, gerokai didesni už Direktyvos 91/439/EEB I priede pateiktus pavyzdžius.

Atitikmenų lentelė

F3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + kodas (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1+ kodas (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kodas (10, 15, …)

 

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų (skaičiuojant iki 2011 m. sausio 1 d.) šio tipo transporto priemonių vairavimo patirties, pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui laikant praktinį D arba DE kategorijų transporto priemonių vairavimo egzaminą naudota transporto priemonė, kurios masė ≤ 3 500 kg (1975 1 20–1979 5 31 laikotarpiu) arba ≤ 7 000 kg (1979 6 1–1980 3 1 laikotarpiu), toks pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti tik AM, A1 (žr. 1 pastabą), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ir D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijų transporto priemones.

„Prancūzija 4“ (F4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1980 m. kovo 1 d. iki 1984 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, gerokai didesni už Direktyvos 91/439/EEB I priede pateiktus pavyzdžius.

Atitikmenų lentelė

F4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kodas (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kodas (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kodas (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kodas (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kodas (10, 15, …)

 

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų (skaičiuojant iki 2011 m. sausio 1 d.) šio tipo transporto priemonių vairavimo patirties, pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui laikant praktinį D kategorijos transporto priemonių vairavimo egzaminą naudota transporto priemonė, kurios masė ≤ 7 000 kg, toks pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti tik AM, A1 (žr. 1 punktą), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ir D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijų transporto priemones.

3.

A1 79 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti „L5e“ kategorijos motociklus, kurių variklio galia yra ≤ 15 kW.

„Prancūzija 5“ (F5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1985 m. sausio 1 d. iki 1990 m. birželio 30 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

F5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų (skaičiuojant iki 2011 m. sausio 1 d.) šio tipo transporto priemonių vairavimo patirties, pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

Jei vairuotojo pažymėjimo savininkui laikant praktinį D kategorijos transporto priemonių vairavimo egzaminą naudota transporto priemonė, kurios masė ≤ 3 500 kg, toks pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti tik AM, A1 (žr. 1 punktą), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) ir D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijų transporto priemones.

3.

A1 79 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti „L5e“ kategorijos motociklus, kurių variklio galia yra ≤ 15 kW.

„Prancūzija 6“ (F6) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1990 m. liepos 1 d. iki 1994 m. lapkričio 15 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

F6 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų (skaičiuojant iki 2011 m. sausio 1 d.) šio tipo transporto priemonių vairavimo patirties, pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

A1 79 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti „L5e“ kategorijos motociklus, kurių variklio galia yra ≤ 15 kW.

„Prancūzija 7“ (F7) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1994 m. lapkričio 16 d. iki 1999 m. vasario 28 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

F7 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų (skaičiuojant iki 2011 m. sausio 1 d.) šio tipo transporto priemonių vairavimo patirties, pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

A1 79 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti „L5e“ kategorijos motociklus, kurių variklio galia yra ≤ 15 kW.

„Prancūzija 8“ (F8) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Prancūzijoje nuo 1999 m. kovo 1 d. iki 2013 m. sausio 18 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos popieriniai vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Direktyvos 91/439/EEB I priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

F8 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

Lygiavertiškumas A1 kategorijai (mopedai ir „L5e“ kategorijos transporto priemonės) galioja tik jei turima faktinės 5 metų (skaičiuojant iki 2011 m. sausio 1 d.) šio tipo transporto priemonių vairavimo patirties, pagrįstos draudimo bendrovės pateikta informacija, arba jei pateikiama pažyma, kad išklausytas 3 arba 7 valandų mokymo kursas.

2.

A1 79 kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti „L5e“ kategorijos motociklus, kurių variklio galia yra ≤ 15 kW.

3.

CE kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti DE kategorijos transporto priemones, jei vairuotojo pažymėjimo savininkas turi teisę vairuoti ir D kategorijos transporto priemones.

KROATIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Kroatija 1“ (HR1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Kroatijoje nuo 1993 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. lapkričio 19 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių sulankstomi popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

HR1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Papildoma informacija

1.

H kategorija skirta mopedams ir darbo mašinoms, pvz., krautuvams, šakiniams krautuvams ir pan.

2.

G kategorija skirta traktoriams. G ir H kategorijos buvo atskiros kategorijos, tačiau teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones buvo suteikiama ir B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkams.

3.

E kategorija buvo atskira kategorija, tačiau ji galiojo tik kartu su kitomis kategorijomis (Β, C arba D).

4.

F kategorija skirta tramvajams.

„Kroatija 2“ (HR2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Kroatijoje nuo 2004 m. lapkričio 20 d. iki 2009 m. sausio 31 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių sulankstomi popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

HR2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Papildoma informacija

1.

F kategorija skirta traktoriams su priekaba arba be jos.

2.

G kategorija skirta darbo mašinoms, pvz., krautuvams, šakiniams krautuvams ir pan. F, G ir M kategorijos buvo atskiros kategorijos, tačiau teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones buvo suteikiama ir B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkams.

3.

H kategorija skirta tramvajams.

„Kroatija 3“ (HR2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Kroatijoje nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių sulankstomi popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

HR2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Papildoma informacija

1.

F kategorija skirta traktoriams su priekaba arba be jos.

2.

G kategorija skirta darbo mašinoms, pvz., krautuvams, šakiniams krautuvams ir pan. F, G ir M kategorijos buvo atskiros kategorijos, tačiau teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones buvo suteikiama ir B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkams.

3.

H kategorija skirta tramvajams.

AIRIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Airija 1“ (IRL1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Airijoje nuo 1992 m. birželio 25 d. iki 1999 m. lapkričio 16 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos popieriniai plastikiniu laminatu dengti vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

IRL1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildoma informacija

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai buvo išduodami dviem kalbomis: tekstas pirmiausia buvo rašomas airių (gėlų), o paskui anglų kalba.

„Airija 2“ (IRL2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Airijoje nuo maždaug 1999 m. lapkričio 17 d. iki 2005 m. liepos 4 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos popieriniai plastikiniu laminatu dengti vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

IRL2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Papildoma informacija

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai buvo išduodami dviem kalbomis: tekstas pirmiausia buvo rašomas airių (gėlų), o paskui anglų kalba.

„Airija 3“ (IRL3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Airijoje nuo 2007 m. liepos 4 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos popieriniai plastikiniu laminatu dengti vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

IRL3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

ITALIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Italija 1“ (I1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 1959 m. iki 1989 m.

Atitikmenų lentelė

I1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Papildoma informacija

1.

Iki 1986 m. sausio 1 d. išduoti visų kategorijų vairuotojo pažymėjimai taip pat galioja vairuojant A1, A2 ir A kategorijų transporto priemones.

2.

Po 1986 m. sausio 1 d. išduoti visų kategorijų vairuotojo pažymėjimai taip pat galioja šalies teritorijoje vairuojant A1 kategorijos transporto priemones.

„Italija 2“ (I2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 1989 m. iki 1990 m.

Atitikmenų lentelė

I2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

„Italija 3“ (I3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 1990 m. iki 1995 m.

Atitikmenų lentelė

I3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

„Italija 4“ (I4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje 1995 m.

Atitikmenų lentelė

I4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

„Italija 5“ (I5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje 1996 m.

Atitikmenų lentelė

I5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

Italija 6 (I6) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 1996 m. iki 1997 m.

Atitikmenų lentelė

I6 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

„Italija 7“ (I7) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 1997 m. iki 1999 m.

Atitikmenų lentelė

I7 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

„Italija 8“ (I8) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 1999 m. iki 2004 m.

Atitikmenų lentelė

I8 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

2.

Lygiavertiškumas C1, C1E, C ir CE kategorijoms galioja tik jei D kategorijos vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 2004 m. spalio 1 d.

„Italija 9“ (I9) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 2005 m. iki 2007 m.

Atitikmenų lentelė

I9 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

„Italija 10“ (I10) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Italijoje nuo 2007 m. iki 2013 m.

Atitikmenų lentelė

I10 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildoma informacija

1.

A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimai galioja tik šalies teritorijoje.

KIPRE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Kipras 1“ (CY1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Kipre nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

CY1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

LATVIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Latvija 1“ (LV1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Latvijoje nuo 1993 m. rugsėjo 28 d. iki 2004 m. balandžio 30 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė.

Atitikmenų lentelė

LV1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildoma informacija

Nacionalinių TRAM ir TROL kategorijų vairuotojo pažymėjimais suteikiama teisė vairuoti atitinkamai tramvajus ir troleibusus.

Žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriams vairuoti išduodami atskiri vairuotojo pažymėjimai.

„Latvija 2“ (LV2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Latvijoje nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

LV2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildoma informacija

1.

Nacionalinių TRAM ir TROL kategorijų vairuotojo pažymėjimais suteikiama teisė atitinkamai vairuoti tramvajus ir troleibusus.

2.

Žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriams vairuoti išduodami atskiri vairuotojo pažymėjimai.

LIETUVOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Lietuva 1“ (LT1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Lietuvoje iki 2000 m. balandžio 1 d.

Aprašymas. Geltonos spalvos sandariai laminuota dvipusė kortelė.

Atitikmenų lentelė

LT1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Papildoma informacija

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjime galiojimo terminas nenurodytas.

Visų vairuotojo pažymėjimų savininkai taip pat turi teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones.

„Lietuva 2“ (LT2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Lietuvoje nuo 2000 m. balandžio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Geltonos spalvos sandariai laminuota dvipusė kortelė.

Atitikmenų lentelė

LT2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildoma informacija

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai galioja iki dokumente nurodytos datos.

Visų vairuotojo pažymėjimų savininkai taip pat turi teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones.

„Lietuva 3“ (LT3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Lietuvoje nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2005 m. spalio 31 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė. Duomenys (nuotrauka, kategorijos ir asmens duomenys) išgraviruoti lazeriu polikarbonato sluoksnyje.

Atitikmenų lentelė

LT3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Papildoma informacija

1.

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos vairuotojo pažymėjimo savininkui po dvejų metų gali būti suteikta teisė vairuoti visas A kategorijos transporto priemones tik jei jis pasikeičia vairuotojo pažymėjimą.

Visų vairuotojo pažymėjimų savininkai taip pat turi teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones.

„Lietuva 4“ (LT4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Lietuvoje nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

LT4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Papildoma informacija

1.

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijos vairuotojo pažymėjimo savininkui po dvejų metų gali būti suteikta teisė vairuoti visas A kategorijos transporto priemones tik jei jis pasikeičia vairuotojo pažymėjimą.

Visų vairuotojo pažymėjimų savininkai taip pat turi teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones.

Galiojimas: 3 mėnesiai, 2 metai, 10 metų.

LIUKSEMBURGE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Liuksemburgas 1“ (L1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Liuksemburge iki 1985 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

L1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Papildoma informacija

1.

Jei B1/B2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1977 m. liepos 1 d., jo savininkas turi teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones.

2.

Teisė vairuoti E2 kategorijos transporto priemones apima teisę vairuoti transporto priemones su priekabomis ir puspriekabėmis, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė kaip 1 750 kg.

3.

Nacionalinės kategorijos.

„Liuksemburgas 2“ (L2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Liuksemburge iki 1985 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

L2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Papildoma informacija

1.

Jei B1/B2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas išduotas iki 1977 m. liepos 1 d., jo savininkas turi teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones.

2.

Teisė vairuoti E2 kategorijos transporto priemones apima teisę vairuoti transporto priemones su priekabomis ir puspriekabėmis, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė kaip 1 750 kg.

3.

Nacionalinės kategorijos.

„Liuksemburgas 3“ (L3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Liuksemburge nuo 1986 m. sausio 1 d. iki 1996 m. rugsėjo 30 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

L3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Papildoma informacija

1.

Nacionalinės kategorijos.

„Liuksemburgas 4“ (L4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Liuksemburge nuo 1996 m. spalio 1 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos popieriniai vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Direktyvos 91/439/EEB I priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

L4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Papildoma informacija

1.

Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą taip pat galima vairuoti B1 kategorijos automobilius.

2.

Nacionalinės kategorijos.

VENGRIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Vengrija 1“ (H1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vengrijoje nuo 1964 m. sausio 1 d. iki 1984 m. sausio 1 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių sulankstomi popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

H1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Papildoma informacija

1.

E kategorija galioja tik su kitomis suderinamomis kategorijomis, kurių transporto priemones vairuotojas jau turi teisę vairuoti. Pvz.: B ir E kategorijos laikomos sudėtine „B+E“ kategorija.

„Vengrija 2“ (H2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vengrijoje nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Tai keturių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

H2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Papildoma informacija

1.

E kategorija galioja tik su kitomis suderinamomis kategorijomis, kurių transporto priemones vairuotojas jau turi teisę vairuoti. Pvz.: B ir E kategorijos laikomos sudėtine „B+E“ kategorija.

„Vengrija 3“ (H3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Vengrijoje nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė. Vengrijoje šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas pripažįstamas ir kaip nacionalinis asmens dokumentas. Jis buvo išduodamas centralizuotai ir yra A kategorijos saugusis dokumentas, kuriame įrašai išgraviruoti lazeriu.

Atitikmenų lentelė

H3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Papildoma informacija

Sudėtinės kategorijos vairuotojo pažymėjimas galėjo būti išduodamas tik teisę vairuoti vilkiką turinčiam asmeniui.

1.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su C1 kategorija, taip pat galioja su B ir D1 kategorijomis.

2.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su D1 kategorija, taip pat galioja su B kategorija.

3.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su C kategorija, galioja su visomis kategorijomis, kurių transporto priemones vairuotojas turi teisę vairuoti, ir tai nurodoma vairuotojo pažymėjime.

4.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su D kategorija, taip pat galioja su B ir D1 kategorijomis.

„Vengrija 4“ (H4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Vengrijoje nuo 2004 m. rugpjūčio 5 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus. Vengrijoje šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas pripažįstamas kaip nacionalinis asmens dokumentas. Jis išduodamas centralizuotai ir yra A kategorijos saugusis dokumentas, kuriame įrašai išgraviruoti lazeriu.

Atitikmenų lentelė

H4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Papildoma informacija

Sudėtinės kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas gali būti išduodamas tik teisę vairuoti vilkiką turinčiam asmeniui.

1.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su C1 kategorija, taip pat galioja su B ir D1 kategorijomis.

2.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su D1 kategorija, taip pat galioja su B kategorija.

3.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su C kategorija, galioja su visomis kategorijomis, kurių transporto priemones vairuotojas turi teisę vairuoti, ir tai nurodoma vairuotojo pažymėjime.

4.

Su kitomis kategorijomis derinama E kategorija, įgyta kartu su D kategorija, taip pat galioja su B ir D1 kategorijomis.

MALTOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Malta 1“ (M1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Maltoje nuo 1991 m. liepos 1 d. iki 2000 m. gruodžio 31 d.

Tai rausvos spalvos popieriniai į šešias dalis sulankstomi vairuotojo pažymėjimai, pirmą kartą išduoti 1991 m. liepos mėn.; atversto dokumento dydis – 221 mm × 100 mm.

Atitikmenų lentelė

M1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Papildoma informacija

Pažymėjimas išspausdintas maltiečių ir anglų kalbomis. Tai popierinis pažymėjimas, ant kurio abiejų pusių nurodytas serijos numeris ir kurio fonas padengtas mažais Maltos policijos simboliais. Didesnis simbolis išspaustas ant nuotraukos ir pažymėjimo, o virš serijos numerio per vidurį esančiame dideliame lange matomas didelis Maltos simbolis.

„Malta 2“ (M2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Maltoje nuo 2001 m. sausio 1 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos asmens tapatybės kortelės formato plastikinė kortelė su nuotrauka, kurios dydis 85,4 mm × 54 mm, išduota 2001 m. laikantis Direktyvos 91/439/EEB reikalavimų.

Vairuotojo pažymėjimas sudarytas iš dviejų dalių – plastikinės kortelės su nuotrauka ir vairuotojo pažymėjimo priedo. Plastikinėje kortelėje su nuotrauka pateikiama kortelės savininko nuotrauka ir nurodomas išsamus adresas, parašas ir suteiktos vairavimo teisės. Prie vairuotojo pažymėjimo pridedamas priedas, kuriame nurodomas dokumento serijos numeris, vairuotojo asmens duomenys, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuskenuotas pažymėjimo savininko parašas, suteiktos vairavimo teisės ir galiojimo laikas, informaciniai kodai, įrašai apie baudos taškus, pažymėjimo galiojimo data (jei pažymėjimo savininkui yra daugiau nei 70 metų) ir kita svarbi informacija. Apatinė vairuotojo pažymėjimo dalis naudojama kaip dokumento gavimo kvitas. Antroje priedo pusėje pateikiamas dokumentą išdavusios institucijos adresas, taip pat vairuotojo pažymėjimo kategorijos ir ES bei nacionalinių informacinių kodų aprašymas.

Toliau nurodyti vairuotojo pažymėjimo apsauginiai elementai. Tai labai tvirta ir lanksti ultravioletiniams spinduliams jautri kreditinės kortelės tipo kortelė su nuotrauka. Pirmoje kortelės pusėje centre pavaizduotas rausvos spalvos Maltos kryžius. Beveik visą pirmą pusę dengia vingiuotomis linijomis pakartotinai (be tarpų tarp žodžių) užrašyti į ES valstybių narių kalbas išversti žodžiai „vairuotojo pažymėjimas“. Ant kortelės išspausdintas šešėlinis pažymėjimo savininko atvaizdas, o aplink mėlynos spalvos kvadrato formos langą, kuriame įrašyta raidė M ir pavaizduota 12 geltonos spalvos žvaigždžių, išspausdintas mikrotekstas. Antroje vairuotojo pažymėjimo pusėje kairėje įspausti 5 Maltos simboliai. Panašiomis linijomis išvingiuoti žodžiai „vairuotojo pažymėjimas“ dengia visą antrą dokumento pusę. Antroje kortelės pusėje nurodytos atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteiktos teisės, jų galiojimo laikas ir pateikti kiti informaciniai kodai. Priedas yra gelsvos spalvos (anksčiau buvo mėlynos ir rausvos spalvų), su vandens ženklais. Dokumento serijos numeris pateikiamas viršutiniame dešiniajame kampe, po dokumentą išdavusios institucijos logotipu. Jis taip pat nurodytas gavimo kvite.

Atitikmenų lentelė

M2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

NYDERLANDUOSE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Nyderlandai 1“ (NL1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Nyderlanduose nuo 2002 m. birželio 1 d. iki 2006 m. spalio 1 d.

Aprašymas. Tai 106 × 222 mm dydžio popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

NL1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildoma informacija

1.

1 pavyzdžio A (lengvieji motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti motociklus, kurių galia yra ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir svorio santykis – ne didesnis kaip 0,16 kW/kg. Šie motociklai šiek tiek skiriasi nuo naujos A2 kategorijos motociklų, kurių galia yra ne didesnė kaip 35 kW, o galios ir svorio santykis – ne didesnis kaip 0,2 kW/kg. Teisę vairuoti A (lengvieji motociklai) kategorijos transporto priemones šiuo metu gali įgyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys; pagal Direktyvą 2006/126/EB tokio amžiaus asmenys gali įgyti teisę iš karto vairuoti A2 kategorijos transporto priemones.

Šiuo metu 1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu teisė vairuoti A kategorijos motociklus suteikiama 21 metų asmenims. Jei asmuo turi dvejų metų A (lengvieji motociklai) kategorijos transporto priemonių vairavimo patirties, jam (jai) automatiškai suteikiama teisė vairuoti ir A kategorijos motociklus. Pagal Direktyvą 2006/126/EB teisę iš karto vairuoti A kategorijos transporto priemones gali įgyti 24 metų asmenys arba 20 metų asmenys, turintys 2 metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo patirties.

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. 2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų antroje pusėje įrašomos ir naujosios ES šalys.

„Nyderlandai 2“ (NL2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Nyderlanduose nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2013 m. sausio 19 d.

Aprašymas. Tai rausvos spalvos plastikiniai kreditinės kortelės tipo vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

NL2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildoma informacija

1.

2 pavyzdžio A (lengvieji motociklai) kategorijos vairuotojo pažymėjimu suteikiama teisė vairuoti motociklus, kurių galia yra ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir svorio santykis – ne didesnis kaip 0,16 kW/kg. Šie motociklai šiek tiek skiriasi nuo naujos A2 kategorijos motociklų, kurių galia yra ne didesnė kaip 35 kW, o galios ir svorio santykis – ne didesnis kaip 0,2 kW/kg. Teisę vairuoti A (lengvieji motociklai) kategorijos transporto priemones šiuo metu gali įgyti 18 metų asmenys; pagal Direktyvą 2006/126/EB teisę vairuoti A2 kategorijos transporto priemones gali įgyti ne jaunesni kaip 20 metų asmenys.

Šiuo metu 2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimu teisė vairuoti A kategorijos motociklus suteikiama ne jaunesniems kaip 21 metų asmenims. Jei asmuo turi dvejų metų A (lengvieji motociklai) kategorijos transporto priemonių vairavimo patirties, jam (jai) automatiškai suteikiama teisė vairuoti ir A kategorijos motociklus. Pagal Direktyvą 2006/126/EB teisę iš karto vairuoti A kategorijos transporto priemones gali įgyti ne jaunesni kaip 24 metų asmenys arba ne jaunesni kaip 20 metų asmenys, turintys 2 metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo patirties.

2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimuose jau numatyta vieta Direktyvoje 2006/126/EB nustatytoms naujoms kategorijoms įrašyti. Šios kategorijos įrašomos nuo 2013 m. sausio 19 d.

AUSTRIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Austrija 1“ (A1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Austrijoje nuo 1947 m. kovo 25 d. iki 1952 m. gegužės 15 d.

Aprašymas. Tai 15 × 10,5 cm dydžio pilkos spalvos vairuotojo pažymėjimai, pagaminti iš paprasto storo popieriaus.

Atitikmenų lentelė

A1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Papildoma informacija

Vairuotojo pažymėjimų, išduotų nuo 1947 m. iki 1951 m. rugsėjo mėn., 4 puslapyje nurodyta, kad šio pavyzdžio pažymėjimai išduoti vietoj Vokietijos vairuotojo pažymėjimų.

„Austrija 2“ (A2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Austrijoje nuo 1952 m. gegužės 16 d. iki 1955 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Tai 22 × 10,5 cm dydžio pilkos spalvos vairuotojo pažymėjimai, pagaminti iš paprasto storo popieriaus.

Atitikmenų lentelė

A2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Papildoma informacija

1.

D2 klasės vairuotojo pažymėjimai galiojo 5 metus.

„Austrija 3“ (A3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Austrijoje nuo 1956 m. sausio 1 d. iki 1997 m. lapkričio 1 d.

Aprašymas. Tai 22 × 10,5 cm dydžio rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, pagaminti iš atsparaus popieriaus. Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai gali atrodyti įvairiai. Tačiau per šio pavyzdžio pažymėjimų išdavimo laikotarpį neįvyko jokių svarbių su jais suteiktų teisių turiniu susijusių pokyčių.

Atitikmenų lentelė

A3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Papildoma informacija

1.

Iki A4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų įvedimo Direktyvoje 91/439/EEB BE, CE ir DE kategorijų nustatyta nebuvo. E kategorija galioja tik kartu su bent viena iš šių kategorijų – B, C arba D. Teisei vairuoti D kategorijos transporto priemones taikomas 5 metų terminas galioja ir su D kategorija derinant E kategoriją.

„Austrija 4“ (A4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Austrijoje nuo 1997 m. lapkričio 1 d. iki 2006 m. kovo 1 d.

Aprašymas. Tai 22 × 10,5 cm dydžio rausvos spalvos iš atsparaus popieriaus pagaminti vairuotojo pažymėjimai, kurių 2 puslapis (su pažymėjimo savininko duomenimis ir nuotrauka) dengtas plastikiniu laminatu.

Atitikmenų lentelė

A4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

„Austrija 5“ (A5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Austrijoje nuo 2006 m. kovo 1 d.

Aprašymas. Tai 8,5 × 5,5 cm dydžio rausvos spalvos plastikinė kortelė.

Atitikmenų lentelė

A5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A (≤ 25 kW ir ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

LENKIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Lenkija 1“ (PL1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Lenkijoje nuo 1999 m. liepos 1 d. iki 2001 m. rugsėjo 30 d.

Aprašymas. Tai horizontali 53,98 × 85,60 mm dydžio ir 0,76 mm storio rausvų atspalvių skaidriu apsauginiu sluoksniu dengta plastikinė tapatybės kortelė.

Atitikmenų lentelė

PL1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti mopedą, suteikta 13–18 metų asmeniui, patvirtinama mopedo vairuotojo pažymėjimu; vyresnis nei 18 metų asmuo vairuoti mopedą gali neturėdamas vairavimo teisę patvirtinančio dokumento.

2.

T“ kategorijos vairuotojo pažymėjimu teisė vairuoti žemės ūkio traktorių su priekaba (-omis) arba lėtaeigę transporto priemonę su priekaba (-omis) suteikiama tik Lenkijos teritorijoje.

„Lenkija 2“ (PL2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Lenkijoje nuo 2001 m. spalio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d.

Aprašymas. Horizontali 53,98 × 85,60 mm dydžio ir 0,76 mm storio rausvų atspalvių skaidriu apsauginiu sluoksniu dengta plastikinė tapatybės kortelė.

Atitikmenų lentelė

PL2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti mopedą, suteikta 13–18 metų asmeniui, patvirtinama mopedo vairuotojo pažymėjimu; vyresnis nei 18 metų asmuo vairuoti mopedą gali neturėdamas vairavimo teisę patvirtinančio dokumento.

2.

T“ kategorijos vairuotojo pažymėjimu teisė vairuoti žemės ūkio traktorių su priekaba (-omis) arba lėtaeigę transporto priemonę su priekaba (-omis) suteikiama tik Lenkijos teritorijoje.

„Lenkija 3“ (PL3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Lenkijoje nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Aprašymas. Tai horizontali 53,98 × 85,60 mm dydžio ir 0,76 mm storio rausvų atspalvių skaidriu apsauginiu sluoksniu dengta plastikinė tapatybės kortelė.

Atitikmenų lentelė

PL3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti mopedą, suteikta 13–18 metų asmeniui, patvirtinama mopedo vairuotojo pažymėjimu; vyresnis nei 18 metų asmuo vairuoti mopedą gali neturėdamas vairavimo teisę patvirtinančio dokumento.

2.

T“ kategorijos vairuotojo pažymėjimu teisė vairuoti žemės ūkio traktorių su priekaba (-omis) arba lėtaeigę transporto priemonę su priekaba (-omis) suteikiama tik Lenkijos teritorijoje.

PORTUGALIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Portugalija 1“ (P1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Portugalijoje nuo 1965 m. rugpjūčio 30 d. iki 1984 m. rugsėjo 1 d.

Aprašymas. Tai 6 puslapių 105 × 222 mm dydžio popieriniai rausvos spalvos su juodais rašmenimis vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

P1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Žemės ūkio traktoriai

Papildoma informacija

Keli iki šiol naudojami šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai baigs galioti 2015 m.

„Portugalija 2“ (P2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Portugalijoje nuo 1984 m. rugsėjo 1 d. iki 1994 m. liepos 1 d.

Aprašymas. Tai 4 puslapių 106 × 148 mm dydžio popieriniai rausvos spalvos su juodais rašmenimis vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

P2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (žemės ūkio traktoriai)

 

G (profesionalūs vairuotojai)

 

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris mažesnis kaip 50 cm3, ir mopedus suteikiama specialiu vairuotojo pažymėjimu. Be to, šias transporto priemones gali vairuoti A kategorijos vairuotojo pažymėjimų savininkai.

2.

E kategorija suteikiama tik visų kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojams.

„Portugalija 3“ (P3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Portugalijoje nuo 1994 m. liepos 1 d. iki 1998 m. spalio 18 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių 106 mm aukščio ir 221 mm pločio popieriniai rausvos spalvos su juodais rašmenimis vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

P3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris mažesnis kaip 50 cm3, ir mopedus suteikiama specialiu vairuotojo pažymėjimu. Be to, šias transporto priemones gali vairuoti A kategorijos vairuotojo pažymėjimų savininkai.

2.

E kategorija suteikiama tik kartu su kita kategorija.

„Portugalija 4“ (P4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Portugalijoje nuo 1998 m. spalio 18 d. iki 1999 m. liepos 1 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių 106 mm aukščio ir 221 mm pločio popieriniai rausvos spalvos su juodais rašmenimis vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

P4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW ir 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ir 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris mažesnis kaip 50 cm3, ir mopedus suteikiama specialiu vairuotojo pažymėjimu. Be to, šias transporto priemones gali vairuoti A kategorijos vairuotojo pažymėjimų savininkai.

„Portugalija 5“ (P5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Portugalijoje nuo 1999 m. liepos 1 d. iki 2005 m. gegužės 25 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB ir ISO 7810/7816 reikalavimus. Dokumentas tikrinamas pagal ISO 10 373.

Atitikmenų lentelė

P5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW ir 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ir 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris mažesnis kaip 50 cm3, ir mopedus suteikiama specialiu vairuotojo pažymėjimu. Be to, šias transporto priemones gali vairuoti A kategorijos vairuotojo pažymėjimų savininkai.

Nuo 1999 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo išduodami abiejų pavyzdžių – P5 ir P6 – vairuotojo pažymėjimai.

„Portugalija 6“ (P6) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Portugalijoje nuo 2005 m. gegužės 25 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB ir ISO 7810/7816 reikalavimus. Dokumentas tikrinamas pagal ISO 10 373.

Atitikmenų lentelė

P6 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW ir 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW ir 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildoma informacija

1.

Teisė vairuoti motociklus, kurių variklio darbinis tūris mažesnis kaip 50 cm3, ir mopedus suteikiama specialiu vairuotojo pažymėjimu. Be to, šias transporto priemones gali vairuoti A kategorijos vairuotojo pažymėjimų savininkai.

RUMUNIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Rumunija 1“ (ROU1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Rumunijoje nuo 1966 m. balandžio 29 d. iki 1984 m. birželio 28 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos 74 × 105 mm dydžio knygelė su vienu popieriniu lapu viduje.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai Rumunijoje nebegalioja, nes 1995–2001 m. buvo privaloma pasikeisti visus vairuotojo pažymėjimus. Tačiau vairuotojo pažymėjimą galima pasikeisti į Rumunijoje išduodamą naują vairuotojo pažymėjimą, kuris kitose valstybėse narėse turi būti pripažįstamas iki 2033 m. sausio 19 d.

Atitikmenų lentelė

ROU1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Papildoma informacija

1.

E kategorija buvo atskira kategorija ir galiojo tik kartu su kita kategorija: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

„Rumunija 2“ (ROU2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Rumunijoje nuo 1984 m. liepos 1 d. iki 1990 m. balandžio 9 d.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai pagaminti iš rausvos spalvos storo banknotinio kokybiško popieriaus, padengto apsauginiu raštu. Matmenys – 76 × 112 mm.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai Rumunijoje nebegalioja, nes 1995–2001 m. buvo privaloma pasikeisti visus vairuotojo pažymėjimus. Tačiau vairuotojo pažymėjimą galima pasikeisti į Rumunijoje išduodamą naują vairuotojo pažymėjimą, kuris kitose valstybėse narėse turi būti pripažįstamas iki 2033 m. sausio 19 d.

Atitikmenų lentelė

ROU2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Papildoma informacija

1.

E kategorija buvo atskira kategorija ir galiojo tik kartu su kita kategorija: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

„Rumunija 3“ (ROU3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Rumunijoje nuo 1990 m. balandžio 9 d. iki 1995 m. gruodžio 1 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai. Vieno puslapio dydis – 75 × 103 mm. Du atskiri puslapiai skirti periodinėms medicininėms patikroms.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai Rumunijoje nebegalioja, nes 1995–2001 m. buvo privaloma pasikeisti visus vairuotojo pažymėjimus. Tačiau vairuotojo pažymėjimą galima pasikeisti į Rumunijoje išduodamą naują vairuotojo pažymėjimą, kuris kitose valstybėse narėse turi būti pripažįstamas iki 2033 m. sausio 19 d.

Atitikmenų lentelė

ROU3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Papildoma informacija

1.

E kategorija buvo atskira kategorija ir galiojo tik kartu su kita kategorija: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

„Rumunija 4“ (ROU4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Rumunijoje nuo 1995 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m.

Aprašymas. Laminuota rausvos spalvos kortelė, kurios dydis atitinka standarto ISO 7810 reikalavimus. Plastikinė kortelė palaipsniui įvesta nuo 1995 m. gruodžio 1 d.1995 m. gruodžio 1 d.–1996 m. spalio 31 d. buvo išduodami abiejų pavyzdžių – ROU3 ir ROU4 – vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

ROU4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Papildoma informacija

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai galioja iki dokumente nurodytos datos (10 metų).

Naudojamos įvairios apsaugos priemonės nuo klastojimo: neatgaminamas specialus popierius (su litografiniu sudėtiniu raštu ir nuo kopijavimo apsaugotu linijiniu fono raštu, optiškai kintanti priemonė, prizmiška ir sidabriška spauda), skenuota nuotrauka, šalia jos – holograma, UV šviesoje matomi ir (arba) nematomi fluorescenciniai apsaugos elementai, nuotraukos pakraščiuose išspausdintas mikrotekstas („ROMANIA“), o antroje dokumento pusėje ant transporto priemonės paveikslėlio – apsauginis elementas „Microplex“.

„Rumunija 5“ (ROU5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Rumunijoje nuo 2008 m. iki 2013 m. sausio 19 d.

Aprašymas. ROU5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Direktyvos 2006/126/EB reikalavimus. Tai polikarbonatinė kortelė, atitinkanti ISO 7810 ir ISO 7816-1 reikalavimus. Apsaugos nuo klastojimo priemonės: specialios hologramos, UV šviesoje matomi ir nematomi dažai, infraraudonojoje šviesoje matomų ir fosforescencinių pigmentų turintys dažai, jutikliniai laukeliai, UV šviesoje šviečiančių priedų neturinčios medžiagos, fono apsauginiai raštai, optiškai kintantys elementai, lazerinis graviravimas, apsauginis fonas nuotraukos vietoje.

Kiti ypatumai: skaidrus langas, bangos elementai.

Atitikmenų lentelė

ROU5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Papildoma informacija

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai galioja iki dokumente nurodytos datos (10 metų).

2008 m. buvo išduodami abiejų pavyzdžių – ROU4 ir ROU5 – vairuotojo pažymėjimai.

SLOVĖNIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Slovėnija 1“ (SLO1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Slovėnijoje nuo 1992 m. vasario 15 d. iki 2006 m.

Aprašymas. Tai šešių puslapių sulankstomi popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Šie pažymėjimai gali būti išduoti šiomis kalbomis: slovėnų; slovėnų ir italų (dviem kalbomis); slovėnų ir vengrų (dviem kalbomis).

Atitikmenų lentelė

SLO1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Papildoma informacija

1.

A kategorijai gali būti taikomi šie apribojimai (nurodyti pastabų skiltyje):

„A – LE DO 50 KM/H“, „21800 A LE DO 50 KM/H“ arba „A 79 (< 50 KM/H)“ – leidžiama vairuoti tik A1 79 (< 50 km/h) kategorijos motociklus;

„A – DO 125 CCM“, „20500 A <= 125 CCM“, „A <= 125 CCM IN <= 11KW“, „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW“ arba „72. (A1)“ – suteikiama teisė vairuoti tik A1 kategorijos motociklus;

„A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG“, „20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG“; arba „A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG)“ – suteikiama teisė vairuoti A kategorijos motociklus, kurių naudingoji galia yra ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg;

„A – DO 350 CCM“ arba „20700 A <= 350 CCM“ – suteikiama teisė vairuoti A kategorijos motociklus ne jaunesniems kaip 20 metų amžiaus vairuotojams.

2.

Jei pastabų skiltyje įrašytos šios žymos:

„E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE“, „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ arba „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“ – tokio pažymėjimo savininkas taip pat turi teisę vairuoti BE kategorijos transporto priemones.

3.

Be to, jei E kategoriją turintis asmuo prieš tai yra įgijęs teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones, jis taip pat turi teisę vairuoti DE kategorijos transporto priemones.

„Slovėnija 2“ (SLO2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Slovėnijoje nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 13 d.

Tai rausvos spalvos popieriniai termoplastine folija dengti vairuotojo pažymėjimai.

Šie pažymėjimai gali būti išduoti šiomis kalbomis: slovėnų, slovėnų ir italų (dviem kalbomis), slovėnų ir vengrų (dviem kalbomis).

Atitikmenų lentelė

SLO2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

„Slovėnija 3“ (SLO3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Slovėnijoje nuo 2009 m. liepos 13 d. iki 2013 m. sausio 18 d.

Aprašymas. Tai 85,6 × 53,98 mm dydžio polikarbonatinė kortelė, atitinkanti ISO/IEC 7810:2003 reikalavimus.

Šie pažymėjimai gali būti išduoti šiomis kalbomis: slovėnų, slovėnų ir italų (dviem kalbomis), slovėnų ir vengrų (dviem kalbomis).

Atitikmenų lentelė

SLO3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

SLOVAKIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Slovakija 1“ (SK1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos dviejų puslapių sandariai įvilkta 105 mm × 74 mm dydžio popierinė kortelė, padengta termoplastine folija.

Apsauginiai elementai: UV šviesoje švytintis vairuotojo pažymėjimo numeris, išspausdintas naudojant specialų fluorescencinį spausdinimo būdą, ir ofsetinis giljošas. Abiejuose dokumento puslapiuose yra fono spaudos raštas.

Atitikmenų lentelė

SK1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Papildoma informacija

Iki 2004 m. sausio 1 d. žodžiai „skúšobná lehota“ (bandomasis laikotarpis) buvo įrašomi antroje dokumento pusėje esančios lentelės skiltyje „Osobitné záznamy“ (papildomi įrašai). Dviejų metų bandomasis laikotarpis buvo skaičiuojamas nuo dokumento išdavimo dienos. Todėl tokie dokumentai galiojo ribotą laiką (dvejus metus), kuris buvo nurodomas 7 punkte. Tokį vairuotojo pažymėjimą pakeitus nauju, galiojimo laikas nebebūdavo nurodomas. Visų kategorijų vairuotojo pažymėjimai galioja neribotą laiką.

Suderinti kodai:

 

„Okuliare potrebné“ = 01

 

„Ručné ridenie“ = šis apribojimas priklauso nuo fizinės vairuotojo pažymėjimo savininko negalios ir gali būti susijęs su daugiau nei vienu ES kodu. Jis gali apimti vieną ar kelis iš šių ES kodų: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 ir 44.

„Slovakija 2“ (SK2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Apsauginiai elementai:

a)

pirmame puslapyje tarp permatomos folijos ir polikarbonato sluoksnio įterpta apvali skaidri difrakcinė optiškai kintanti priemonė, iš dalies dengianti skenuotą dokumento savininko veido atvaizdą;

b)

pirmame puslapyje polikarbonato paviršiuje pateikti su eismu susiję elementai, grafiškai pavaizduoti kelio ženklai ir transporto priemonių piktogramos;

c)

ant viršutinės kairės dokumento savininko veido atvaizdo pusės ir likusios kortelės dalies yra reljefo elementas „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“;

d)

antroje dokumento pusėje yra apsauginis siūlelis su optiškai kintančiais rašmenimis ir pasikartojančiu tekstu „SLOVENSKO/SLOVAKIA“;

e)

abejose dokumento pusėse naudojamos dvi aiškios pastelinės spalvos, o taikant dvigubos vaivorykštinės spaudos metodą dokumentui suteikiama galutinė rausva spalva;

f)

dokumento krašte įterpta maždaug 15 mm pločio mėlynos spalvos juostelė, kuri trumpųjų bangų UV šviesoje atrodo raudonos spalvos, o ilgųjų bangų UV šviesoje – mėlynos spalvos; pirmojo puslapio viršutiniame kairiajame kampe pavaizduota mėlynos spalvos ES vėliava ir užrašytas tekstas „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, o antroje pusėje pateikti transporto priemonių simboliai.

Atitikmenų lentelė

SK2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

SUOMIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Suomija 1“ (FIN1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Suomijoje nuo 1972 m. liepos 1 d. iki 1990 m. rugsėjo 30 d.

Aprašymas. Tai dviejų puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

FIN1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

„Suomija 2“ (FIN2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Suomijoje nuo 1990 m. spalio 1 d. iki 1996 m. birželio 30 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė.

Atitikmenų lentelė

FIN2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

„Suomija 3“ (FIN3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Suomijoje nuo 1996 m. liepos 1 d. iki 1997 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė.

Atitikmenų lentelė

FIN3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

„Suomija 4“ (FIN4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Suomijoje nuo 1998 m. sausio 1 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

FIN4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Papildoma informacija

1.

Nacionalinė M kategorija (lengvosios keturratės transporto priemonės, standartiniai mopedai, išskyrus mažos galios mopedus) įvesta 2000 m. sausio 1 d. Asmenys, kuriems 15 metų suėjo iki minėtos datos, turi teisę vairuoti mopedus (išskyrus lengvuosius keturračius) be vairuotojo pažymėjimo.

2.

T kategorija įvesta dar prieš įvedant pirmojo pavyzdžio (FIN1) vairuotojo pažymėjimus. Ši kategorija skirta traktoriams (išskyrus greitaeigius traktorius), savaeigėms darbo mašinoms ir sniegaeigiams, taip pat visoms jų velkamoms transporto priemonėms. Teisė vairuoti T kategorijos transporto priemones suteikiama visų kitų kategorijų, išskyrus M arba AM kategorijos, vairuotojo pažymėjimais. Jei vairuotojo pažymėjime nurodomos kitos kategorijos, kurios apima ir T kategoriją, pastaroji vairuotojo pažymėjime nenurodoma. T kategorija vairuotojo pažymėjime gali būti įrašoma tik tuo atveju, kai vairuotojas atskirai išlaiko T kategorijos transporto priemonės vairavimo egzaminą. Nuo 2013 m. sausio 19 d. įvesta nauja LT kategorija, skirta greitaeigiams traktoriams. Teisę vairuoti LT kategorijos transporto priemones turės C1 ir C kategorijų vairuotojo pažymėjimų savininkai.

3.

Nuo 2013 m. sausio 19 d. A kategorija prilygs A2 kategorijai, jei nebus pasibaigęs atitinkamas 2 metų laikotarpis, arba A kategorijai, jei vairuotojo pažymėjimas bus išduotas iki tos datos.

4.

Nuo 2013 m. sausio 19 d. naudojant atskirus nacionalinius kodus vairuotojo pažymėjime bus nurodyta, jog pažymėjimo savininkas yra išlaikęs AM kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti reikalingą praktinį mopedų valdymo ir lengvųjų keturračių vairavimo egzaminą.

„Suomija 5“ (FIN5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Alandų salų teritorijoje nuo 1973 m. rugpjūčio 1 d. iki 1992 m. gegužės 31 d.

Aprašymas. Tai dviejų puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

FIN 5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

„Suomija 6“ (FIN6) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Alandų salų teritorijoje nuo 1992 m. birželio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 31 d.

Aprašymas. Rausvos spalvos plastikinė kortelė.

Atitikmenų lentelė

FIN6 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Papildoma informacija

A1 kategorija įvesta 1996 m. liepos 1 d.

B1, C1, C1E, D1 ir D1E kategorijos įvestos 1996 m. rugsėjo 1 d.

Įvedus A1, B1, C1, C1E, D1 ir D1E kategorijas vairuotojo pažymėjimo išvaizda nepasikeitė.

„Suomija 7“ (FIN7) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Alandų salų teritorijoje nuo 1998 m. sausio 1 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

FIN7 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Papildoma informacija

1.

M kategorija (lengvosios keturratės transporto priemonės, standartiniai mopedai, išskyrus mažos galios mopedus) įvesta 2004 m. birželio 1 d.

2.

T kategorija skirta traktoriams (išskyrus greitaeigius traktorius), savaeigėms darbo mašinoms ir sniegaeigiams, taip pat visoms jų velkamoms transporto priemonėms.

3.

A kategorijos vairuotojo pažymėjimai išduodami motociklams, kurių galia yra ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, arba visų rūšių motociklams vairuoti. A kategorijos vairuotojo pažymėjimo savininkas, kuriam buvo suteikta teisė 2 metus vairuoti motociklus, kurių galia yra ne didesnė kaip 25 kW, o galios ir svorio santykis – ne didesnis kaip 0,16 kW/kg, turi teisę vairuoti visų rūšių motociklus.

4.

B1 kategorija antrame vairuotojo pažymėjimo puslapyje nenurodoma.

5.

A2 kategorija bus įvesta 2013 m. sausio 19 d.

6.

B1 kategorija bus panaikinta 2013 m. sausio 19 d.

7.

2013 m. sausio 19 d. M kategoriją pakeis AM kategorija.

ŠVEDIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Švedija 1“ (S1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Švedijoje nuo 1999 m. birželio 1 d. iki 2007 m. lapkričio 30 d.

Aprašymas. Tai ID-1 formato polikarbonatinės kortelės pavidalo vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

S1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildoma informacija

1.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kuriems iki 1996 m. liepos 1 d. išduotais A kategorijos vairuotojo pažymėjimais suteikta teisė vairuoti tik lengvuosius motociklus, turi teisę vairuoti variklines transporto priemones, kurių variklio darbinis tūris yra ne didesnis kaip 125 cm3, o galia (kW) neribojama. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik A1 kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

2.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie B kategorijos pažymėjimą gavo iki 1996 m. liepos 1 d., turi teisę vairuoti asmeninius lengvuosius automobilius, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė kaip 3,5 t, jei transporto priemonė įregistruota kaip asmeninis automobilis, o ne kaip lengvasis sunkvežimis. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik B kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

3.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti A1 arba A kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti keturračius motociklus. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik A1 arba A kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

4.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti A1 kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0.1 kW/kg (kodas – 79.05). Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik A1 kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

5.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, tik jei jie A kategorijos vairuotojo pažymėjimą turi bent dvejus metus arba sulaukę 21 metų išlaikė šio tipo motociklo vairavimo egzaminą.

6.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti bet kokios galios variklines trirates transporto priemones. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Po 2013 m. sausio 19 d. asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas, išduotais B kategorijos vairuotojo pažymėjimais suteikiama teisė vairuoti variklines trirates transporto priemones, kurių naudingoji galia yra didesnė nei 15 kW, tik Švedijos teritorijoje ir tik jei pažymėjimo savininkas yra ne jaunesnis kaip 21 metų. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

7.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti BE kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė yra didesnė kaip 3,5 t (kodas – 9.06). Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik BE kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

„Švedija 2“ (S2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Švedijoje nuo 2007 m. lapkričio 27 d. iki 2013 m. sausio 18 d.

Aprašymas. Tai – ID – 1 formato polikarbonatinė kortelės pavidalo vairuotojo pažymėjimai. Kortelė yra rausvos spalvos, o jos ypatumas – centre po parašu esantis skaidrus langas.

Atitikmenų lentelė

S2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildoma informacija

1.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kuriems iki 1996 m. liepos 1 d. išduotais A kategorijos vairuotojo pažymėjimais suteikta teisė vairuoti tik lengvuosius motociklus, turi teisę vairuoti variklines transporto priemones, kurių variklio darbinis tūris yra ne didesnis kaip 125 cm3, o galia (kW) neribojama. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik A1 kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

2.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie B kategorijos pažymėjimą gavo iki 1996 m. liepos 1 d., turi teisę vairuoti asmeninius lengvuosius automobilius, kurių didžiausia leistina masė didesnė kaip 3,5 t, jei transporto priemonė įregistruota kaip asmeninis automobilis, o ne kaip lengvasis sunkvežimis. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik B kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

3.

AM kategorija kaip nacionalinė kategorija Švedijoje įvesta 2009 m. spalio 1 d.

4.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti A1 arba A kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti keturračius motociklus. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik A1 arba A kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

5.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti A1 kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti A1 kategorijos motociklus, kurių galios ir svorio santykis yra didesnis kaip 0,1 kW/kg (nuo 2013 m. gruodžio 31 d. naujas kodas – 79.05). Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik A1 kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

6.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, tik jei jie A kategorijos vairuotojo pažymėjimus turi bent dvejus metus arba sulaukę 21 metų išlaikė šio tipo motociklo vairavimo egzaminą.

7.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti bet kokios galios variklines trirates transporto priemones. Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Po 2013 m. sausio 19 d. asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas, išduotais B kategorijos vairuotojo pažymėjimais suteikiama teisė vairuoti variklines trirates transporto priemones, kurių naudingoji galia yra didesnė nei 15 kW, tik Švedijos teritorijoje ir tik jei pažymėjimo savininkas yra ne jaunesnis kaip 21 metų. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

8.

Vairuotojo pažymėjimų savininkai, kurie teisę vairuoti BE kategorijos transporto priemones įgijo iki 2013 m. sausio 19 d., turi teisę vairuoti transporto priemones, kurių priekabos didžiausia leistina masė yra didesnė kaip 3,5 t (nuo 2013 m. gruodžio 31 d. naujas kodas – 79.06). Šia teise jie naudojasi iki vairuotojo pažymėjimų galiojimo pabaigos. Asmeniui, kuriam buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, išdavus naują pažymėjimą pagal Direktyvą 2006/126/EB suteikiama teisė vairuoti tik BE kategorijos transporto priemones. Jei vairuotojo pažymėjimas atnaujinamas arba išduodamas kitais atvejais nei po atėmimo, asmuo naudojasi anksčiau turėtomis teisėmis.

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Jungtinė Karalystė 1“ (UK1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Didžiojoje Britanijoje nuo 1976 m. sausio mėn. iki 1986 m. sausio mėn.

Aprašymas. Tai žalios spalvos pailgi sulankstomi vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

UK1 (Jungtinė Karalystė) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Papildoma informacija

1.

A grupės vairuotojo pažymėjimų savininkai turi teisę ne nuomos pagrindais ir ne už atlygį (ne profesiniais tikslais, be tiesiogiai ar netiesiogiai mokančių keleivių) vairuoti D1 ir D1E transporto priemones, taip pat C1E transporto priemones, jei priekabos ir vilkiko bendras svoris ne didesnis kaip 8,25 t.

2.

Taikoma tokia pati nuostata kaip A grupės pažymėjimų savininkams, tačiau visos transporto priemonės turi būti tik su automatinėmis pavarų dėžėmis.

„Jungtinė Karalystė 2“ (UK2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Didžiojoje Britanijoje nuo 1986 m. sausio mėn. iki 1990 m. birželio mėn.

Aprašymas. Šie vairuotojo pažymėjimai yra rausvos spalvos, sulankstomi. Vieną dokumento dalį sudaro pats vairuotojo pažymėjimas, o kitą – jo priedas.

Atitikmenų lentelė

UK2 (Jungtinė Karalystė) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Papildoma informacija

1.

A grupės vairuotojo pažymėjimų savininkai turi teisę ne nuomos pagrindais ir ne už atlygį (ne profesiniais tikslais, be tiesiogiai ar netiesiogiai mokančių keleivių) vairuoti D1 ir D1E transporto priemones, taip pat C1E transporto priemones, jei priekabos ir vilkiko bendras svoris ne didesnis kaip 8,25 t.

2.

Taikoma tokia pati nuostata kaip A grupės pažymėjimų savininkams, tačiau visos transporto priemonės turi būti tik su automatinėmis pavarų dėžėmis.

3.

Skirta tik A kategorijos variklinių triračių tipo transporto priemonėms arba B1 kategorijos keturračių tipo transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina masė abiem atvejais yra ≥ 550 kg.

4.

Skirta A1 kategorijos transporto priemonėms, kurių cilindro tūris ≤ 50 cm3, o didžiausias konstrukcinis greitis – ≤ 50 km/h.

„Jungtinė Karalystė 3“ (UK3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Didžiojoje Britanijoje nuo 1990 m. birželio mėn. iki 1996 m. gruodžio mėn.

Aprašymas. Tai rausvos ir žalios spalvų sulankstomi vairuotojo pažymėjimai. Vieną dokumento dalį sudaro pats vairuotojo pažymėjimas, o kitą – jo priedas.

Atitikmenų lentelė

UK3 (Jungtinė Karalystė) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (neįgaliųjų transporto priemonės)

4

F, G, H, K, L

 

 

Papildoma informacija

1.

Skirta tik A kategorijos variklinių triračių tipo transporto priemonėms arba B1 kategorijos keturračių tipo transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina masė abiem atvejais yra ≥ 550 kg.

2.

A grupės vairuotojo pažymėjimų savininkai turi teisę ne nuomos pagrindais ir ne už atlygį (ne profesiniais tikslais, be tiesiogiai ar netiesiogiai mokančių keleivių) vairuoti D1 ir D1E transporto priemones, taip pat C1E transporto priemones, jei priekabos ir vilkiko bendras svoris ne didesnis kaip 8,25 t.

3.

Skirta A1 kategorijos transporto priemonėms, kurių cilindro tūris ≤ 50 cm3, o didžiausias konstrukcinis greitis – ≤ 50 km/h.

4.

Tai nacionalinė kategorija, kuriai priskiriamos neįgaliesiems suprojektuotos ir sukonstruotos transporto priemonės, kurių svoris ≤ 254 kg.

„Jungtinė Karalystė 4“ (UK4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Didžiojoje Britanijoje nuo 1997 m. sausio mėn. iki 2000 m. kovo mėn.

Aprašymas. Tai rausvos ir žalios spalvų sulankstomi vairuotojo pažymėjimai. Vieną dokumento dalį sudaro pats vairuotojo pažymėjimas, o kitą – jo priedas.

Atitikmenų lentelė

UK4 (Jungtinė Karalystė) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (neįgaliųjų transporto priemonės)

F, G, H, K, P

 

3

Papildoma informacija

1.

Skirta tik A kategorijos variklinių triračių tipo transporto priemonėms arba B1 kategorijos keturračių tipo transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina masė abiem atvejais yra ≥ 550 kg.

2.

Skirta A1 kategorijos transporto priemonėms, kurių cilindro tūris ≤ 50 cm3, o didžiausias konstrukcinis greitis – ≤ 50 km/h.

3.

Išduoti tik tiems asmenims, kurie šia teise naudojosi iki 1999 m. lapkričio 12 d.

4 ir 5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų išdavimo laikotarpis iš dalies sutampa.

„Jungtinė Karalystė 5“ (UK5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Didžiojoje Britanijoje nuo 1998 m. liepos mėn. iki 2013 m. sausio 19 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Priedas, kuriame įrašomos baudos už eismo taisyklių pažeidimus, išduodamas atskirai. Kadangi naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai buvo įvedami palaipsniui, šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo ir UK4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo išdavimo laikotarpiai iš dalies sutampa.

Atitikmenų lentelė

UK5 (Jungtinė Karalystė) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (neįgaliųjų transporto priemonės)

F, G, H, K, P

 

3

Papildoma informacija

1.

Skirta tik A kategorijos variklinių triračių tipo transporto priemonėms arba B1 kategorijos keturračių tipo transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina masė abiem atvejais yra ≥ 550 kg.

2.

Skirta A1 kategorijos transporto priemonėms, kurių cilindro tūris ≤ 50 cm3, o didžiausias konstrukcinis greitis – ≤ 50 km/h.

3.

Išduoti tik tiems asmenims, kurie šia teise naudojosi iki 1999 m. lapkričio 12 d.

„Jungtinė Karalystė 6“ (UK6) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Šiaurės Airijoje nuo 1999 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. sausio 19 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Priedas, kuriame įrašomos baudos už eismo taisyklių pažeidimus, išduodamas atskirai.

Atitikmenų lentelė

UK6 (Šiaurės Airija) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (neįgaliųjų transporto priemonės)

 

F, G, H, K

 

Papildoma informacija

1.

Skirta tik A kategorijos variklinių triračių tipo transporto priemonėms arba B1 kategorijos keturračių tipo transporto priemonėms, kurių didžiausia leistina masė abiem atvejais yra ≥ 550kg.

2.

Skirta A1 kategorijos transporto priemonėms, kurių cilindro tūris ≤ 50 cm3, o didžiausias konstrukcinis greitis – ≤ 50 km/h.

„Jungtinė Karalystė 7“ (UK7) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Gibraltare nuo 1990 m. gruodžio 2 d. iki 1997 m. sausio 15 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Pirmos Tarybos direktyvos 80/1263/EEB (2) I priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

UK7 (Gibraltaras) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A

A, B1 79 (≤ 400 kg), tik triračiai

B

B, B1 (tik keturračiai)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE; ši kategorija buvo suteikiama ir D kategorijos D1E ir DE pakategorių vairuotojo pažymėjimų savininkams

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

„Jungtinė Karalystė 8“ (UK8) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Gibraltare nuo 1997 m. sausio 16 d. iki 2006 m. rugpjūčio 24 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Direktyvos 91/439/EEB I priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

UK8 (Gibraltaras) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

„Jungtinė Karalystė 9“ (UK9) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Gibraltare nuo 2006 m. rugpjūčio 15 d.

Aprašymas. Tai šešių puslapių popieriniai rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai, atitinkantys Direktyvos 91/439/EEB I priedo reikalavimus. Jie yra tokie patys kaip UK8 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai, tačiau, atsižvelgiant į naujų valstybių narių įstojimą, pakeista pirma dokumento pusė.

Atitikmenų lentelė

UK9 (Gibraltaras) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

ISLANDIJOJE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Islandija 1“ (ÍS1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Islandijoje nuo 1960 m. balandžio 12 d. iki 1981 m.

Aprašymas. Tai dviejų puslapių popieriniai laminuoti žalios spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

ÍS1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildoma informacija

1.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimais suteikta teisė vairuoti C kategorijos transporto priemones reiškia tik teisę profesiniais tikslais vairuoti B ir (arba) E kategorijos transporto priemones, bet nėra susijusi su Direktyva 91/439/EEB.

„Islandija 2“ (ÍS2) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Islandijoje nuo 1981 m. iki 1988 m. kovo 1 d.

Aprašymas. Tai dviejų puslapių popieriniai laminuoti rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

ÍS2 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildoma informacija

1.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimais suteikta teisė vairuoti C kategorijos transporto priemones reiškia tik teisę profesiniais tikslais vairuoti B ir (arba) E kategorijos transporto priemones, bet nėra susijusi su Direktyva 91/439/EEB.

„Islandija 3“ (ÍS3) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Islandijoje nuo 1988 m. kovo 1 d. iki 1993 m. gegužės 31 d.

Aprašymas. Tai dviejų puslapių popieriniai laminuoti rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

ÍS3 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildoma informacija

1.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimais suteikta teisė vairuoti C kategorijos transporto priemones reiškia tik teisę profesiniais tikslais vairuoti B ir (arba) E kategorijos transporto priemones, bet nėra susijusi su Direktyva 91/439/EEB.

„Islandija 4“ (ÍS4) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Islandijoje nuo 1993 m. birželio 1 d. iki 1997 m. rugpjūčio 14 d.

Aprašymas. Tai dviejų puslapių popieriniai laminuoti rausvos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

ÍS4 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

Pastabos

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildoma informacija

1.

Šio pavyzdžio vairuotojo pažymėjimais suteikta teisė vairuoti C kategorijos transporto priemones reiškia tik teisę profesiniais tikslais vairuoti B ir (arba) E kategorijos transporto priemones, bet nėra susijusi su Direktyva 91/439/EEB.

„Islandija 5“ (ÍS5) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Išduodami Islandijoje nuo 1997 m. rugpjūčio 15 d.

Aprašymas. Plastikinė kortelė, atitinkanti Direktyvos 91/439/EEB Ia priedo reikalavimus.

Atitikmenų lentelė

ÍS5 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

LICHTENŠTEINE IŠDUODAMI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAI

„Lichtenšteinas 1“ (FL1) pavyzdžio vairuotojo pažymėjimai

Buvo išduodami Lichtenšteine nuo 1978 m. iki 1993 m.

Aprašymas. Tai A5 dydžio popieriniai mėlynos spalvos vairuotojo pažymėjimai.

Atitikmenų lentelė

FL1 pavyzdžio vairuotojo pažymėjimų kategorijos

Kategorijų atitikmenys

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (profesiniams tikslams)

B

B

BE

BE

C1