ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. balandžio 5d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 331/2014, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa Pericles 2020), ir panaikinami Tarybos sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB

1

 

*

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 332/2014 dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos

10

 

*

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 333/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį

15

 

*

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 334/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų ( 1 )

22

 

*

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 335/2014, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

5.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 331/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), ir panaikinami Tarybos sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjunga ir valstybės narės išsikėlė tikslą nustatyti priemones, būtinas eurui kaip bendrai valiutai naudoti. Tos priemonės apima euro apsaugą nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo, taigi kartu padeda sustiprinti Sąjungos ekonomikos veiksmingumą ir užtikrinti viešųjų finansų tvarumą;

(2)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/2001 (3) nustatytas keitimasis informacija, bendradarbiavimas, savitarpio pagalba ir taip sukuriama suderinta euro apsaugos sistema. Siekiant užtikrinti lygiavertį euro apsaugos lygį visoje Sąjungoje, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1339/2001 (4) to reglamento galiojimas išplėstas taip, kad jis būtų taikomas valstybėms narėms, neįsivedusioms euro kaip savo bendros valiutos;

(3)

veiksmais, kuriais siekiama skatinti informacijos ir darbuotojų mainus, techninę ir mokslinę pagalbą bei specialaus mokymą labai prisidedama prie bendros Sąjungos valiutos apsaugos nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo, todėl kartu padedama pasiekti aukštą lygiavertį apsaugos lygį visoje Sąjungoje ir įrodomas Sąjungos gebėjimas kovoti su sunkiu organizuotu nusikalstamumu;

(4)

euro apsaugos nuo padirbinėjimo programa (toliau – programa „Pericles“) padeda didinti Sąjungos piliečių informuotumą ir gerinti euro apsaugą, visų pirma nuolat skleidžiant pagal tą programą remiamų veiksmų rezultatus;

(5)

iki šiol remiant tokius veiksmus pagal Tarybos sprendimus 2001/923/EB (5) ir 2001/924/EB (6), kurie vėliau buvo iš dalies pakeisti ir pratęsti Tarybos sprendimais 2006/75/EB (7), 2006/76/EB (8), 2006/849/EB (9) ir 2006/850/EB (10), buvo galima gerinti Sąjungos ir valstybių narių veiksmus euro apsaugos nuo padirbinėjimo srityje. 2002–2006 m. ir 2007–2013 m. programos „Pericles“ tikslai sėkmingai pasiekti;

(6)

Komisija, 2011 m. atlikdama poveikio vertinimą ir taip siekdama nustatyti, ar programą „Pericles“ reikėtų tęsti, padarė išvadą, kad „Pericles“ programą reikėtų atnaujinti ir numatyti geresnius tikslus ir metodiką;

(7)

poveikio vertinime pateiktas patarimas buvo tas, kad Sąjungos ir valstybių narių lygmens veiksmai euro apsaugos nuo padirbinėjimo srityje ir toliau turėtų būti vykdomi ir plėtojami, taip pat atsižvelgiant į naujus sunkumus, kylančius dėl biudžeto išlaidų ribojimo. Pagal naują programą – „Pericles 2020“ programą – į programoje dalyvaujančių valstybių narių pateiktus pasiūlymus gali būti įtraukti trečiųjų šalių dalyviai, jei jų dalyvavimas svarbus euro apsaugai;

(8)

reikėtų užtikrinti, kad programa „Pericles 2020“ atitiktų ir papildytų kitas susijusias programas ir veiksmus. Todėl, siekdama įvertinti euro apsaugos poreikį, Komisija Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame komitete turėtų surengti visas reikiamas konsultacijas su pagrindinėmis susijusiomis šalimis (pirmiausia su valstybių narių paskirtomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, Europos Centriniu Banku ir Europolu), visų pirma mainų, pagalbos ir mokymo taikant programą „Pericles 2020“ klausimais;

(9)

„Pericles 2020“ programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (11) nuostatų. Remiantis tuo reglamentu, dotacija negali būti naudojama tik įrangai pirkti. Dotacijos paskirtis –paremti finansiškai veiksmą, skirtą padėti pasiekti Sąjungos politikos tikslą;

(10)

euro – tai pasauliniu mastu svarbi valiuta, todėl būtina atitinkama tarptautinio lygmens apsauga, ir ją galima užtikrinti paskyrus lėšų įrangai, kurią naudotų trečiųjų šalių agentūros, tiriančios euro padirbinėjimo atvejus, pirkti;

(11)

iš programos „Pericles“ vertinimo, atlikto kartu su suinteresuotaisiais subjektais, matyti papildoma tos programos nauda, nes užtikrinamas aukšto lygio bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir su trečiosiomis šalimis, taip pat papildomi nacionaliniu lygmeniu vykdomi veiksmai, todėl didinamas veiksmingumas. Tęsiant programą „Pericles“ Sąjungos lygmeniu tikimasi labai padėti išlaikyti ir toliau didinti aukštą euro apsaugos lygį ir kartu užtikrinti intensyvesnį tarpvalstybinį bendradarbiavimą, mainus ir pagalbą. Be to, kolektyviai organizuojant veiksmus ir viešuosius pirkimus bus galima apskritai daugiau sutaupyti, nei galbūt imantis atskirų nacionalinių iniciatyvų;

(12)

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti programos „Pericles 2020“ įgyvendinimo nepriklausomą laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą ir galutinę jos tikslų įgyvendinimo vertinimo ataskaitą;

(13)

šis reglamentas atitinka papildomos naudos ir proporcingumo principus. Programa „Pericles 2020“ turėtų palengvinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Komisija siekiant apsaugoti eurą nuo padirbinėjimo, nemažinant valstybių narių atsakomybės ir naudojant išteklius našiau, negu juos būtų galima panaudoti nacionaliniu lygmeniu. Sąjungos lygmens veiksmai būtini ir pagrįsti, nes jais aiškiai padedama valstybėms narėms bendrai apsaugoti eurą ir skatinama naudotis bendrosiomis Sąjungos struktūromis stiprinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija;

(14)

programa „Pericles 2020“ turėtų būti įgyvendinama septynerius metus derinant jos trukmę su daugiametės finansinės programos trukme, nustatyta Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (12);

(15)

siekiant užtikrinti vienodas programos „Pericles 2020“ įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija turėtų priimti metines darbo programas, kuriose būtų nustatyti prioritetai, paskirstytas biudžetas ir numatyti dotacijų skyrimo veiksmams vertinimo kriterijai. Komisija turėtų su valstybėmis narėmis aptarti šio reglamento taikymą Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame komitete. Metinėse darbo programose turėtų būti numatyti išskirtiniai ir tinkamai pagrįsti atvejai, kai reikia padidinti bendro finansavimo dalį siekiant, kad valstybės narės turėtų daugiau ekonominio lankstumo ir galėtų gerai vykdyti ir užbaigti euro apsaugos ir išsaugojimo projektus;

(16)

šiuo reglamentu nustatomas viso programos „Pericles 2020“ įgyvendinimo laikotarpio finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai vykdant kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą turi būti svarbiausias orientacinis dydis, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (13) 17 punkte;

(17)

siekiant nustatyti lankstų lėšų paskirstymą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų lėšų preliminaraus paskirstymo dalinių pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(18)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi proporcingomis priemonėmis per visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, prireikus, administracines ir finansines sankcijas;

(19)

Sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB turėtų būti panaikinti. Turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kad būtų galima įvykdyti finansinius įsipareigojimus, susijusius su veiksmais, vykdomais pagal tuos sprendimus;

(20)

tikslinga užtikrinti perėjimą be pertraukimo nuo programos „Pericles“ į programą „Pericles 2020“ ir yra tikslinga programos „Pericles 2020“ trukmę suderinti su Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013. Todėl programa „Pericles 2020“ turėtų būti taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. nustatoma daugiametė veiksmų programa „Pericles 2020“, skirta skatinti veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti eurą nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo (toliau – programa).

2 straipsnis

Papildoma nauda

Programa aktyviai skatinamas ir remiamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo, įskaitant bendradarbiavimą su Sąjungos prekybos partneriais, stiprinimas siekiant apsaugoti eurą Sąjungoje ir už jos ribų dėmesį skiriant taip pat toms valstybėms narėms ar trečiosioms šalims, kuriose, kaip matyti iš kompetentingų institucijų parengtų ataskaitų, yra didžiausi euro padirbinėjimo mastai. Toks bendradarbiavimas keičiantis geriausia patirtimi, naudojantis bendrais standartais ir bendru specialiu mokymu padeda didinti euro apsaugos veiksmingumą.

3 straipsnis

Bendrasis tikslas

Bendrasis programos tikslas yra užkirsti kelią padirbinėjimui ir susijusiam sukčiavimui ir su tuo kovoti taip didinant Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir apsaugant viešųjų finansų tvarumą.

4 straipsnis

Konkretus tikslas

Konkretus programos tikslas yra apsaugoti euro banknotus ir monetas nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo remiant bei papildant valstybių narių priemones ir padedant kompetentingoms nacionalinėms bei Sąjungos institucijoms plėtoti glaudų ir reguliarų bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi tarpusavyje ir su Komisija, įskaitant prireikus su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

To tikslo įgyvendinimas vertinamas, be kita ko, nustatant finansinių, techninių, teisėsaugos ir teisminių institucijų veiklos veiksmingumą pagal aptiktų padirbtų pinigų, uždarytų neteisėtų dirbtuvių, suimtų asmenų ir skirtų sankcijų skaičių.

5 straipsnis

Finansavimo reikalavimus atitinkančios įstaigos

Pagal programą finansavimo reikalavimus atitinkančios įstaigos yra Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 2 straipsnio b punkte apibrėžtos kompetentingos nacionalinės institucijos.

6 straipsnis

Dalyvavimas programoje

1.   Programoje dalyvaujančios šalys yra valstybės narės, įsivedusios eurą kaip savo bendrą valiutą.

2.   Į 1 dalyje nurodytų valstybių narių pateiktus pasiūlymus gali būti įtraukti trečiųjų šalių dalyviai, jei tai svarbu siekiant atitinkamai 3 ir 4 straipsniuose nurodytų bendrųjų ir konkrečių programos tikslų.

7 straipsnis

Tikslinės grupės ir bendri veiksmai

1.   Tikslinės programos dalyvių grupės yra šios:

a)

padirbinėjimą nustatančių ir su juo kovojančių agentūrų, visų pirma policijos pajėgų ir finansų institucijų, atsižvelgiant į konkrečias jų funkcijas nacionaliniu lygmeniu, darbuotojai;

b)

žvalgybos tarnybų darbuotojai;

c)

nacionalinių centrinių bankų, monetų kalyklų, komercinių bankų ir kitų finansinių tarpininkų atstovai, visų pirma finansinių institucijų prievolių atžvilgiu;

d)

teisminių institucijų pareigūnai, šios srities teisininkai ir teisėjai;

e)

bet kokia kita susijusių specialistų grupė, pvz., prekybos ir pramonės rūmai arba panašios įstaigos, galinčios susisiekti su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, mažmenininkais ir grynųjų pinigų vežimo įmonėmis.

2.   Veiksmus pagal programą kartu su Komisija gali rengti ir kiti atitinkamos patirties turintys partneriai, pvz.:

a)

nacionaliniai centriniai bankai ir Europos Centrinis Bankas (ECB);

b)

nacionaliniai analizės centrai (NAC) ir nacionaliniai monetų analizės centrai (NMAC);

c)

Europos techninis ir mokslinis centras (ETSC) ir monetų kalyklos;

d)

Europolas, Eurojustas ir Interpolas;

e)

1929 m. balandžio 20 d. Ženevoje pasirašytos Tarptautinės konvencijos dėl kovos su pinigų padirbinėjimu (14) 12 straipsnyje numatytos nacionalinės centrinės kovos su padirbinėjimu institucijos ir kitos organizacijos, kurių specializacija – su padirbinėjimu susijusi prevencija, aptikimas ir teisėsauga;

f)

specializuotos įstaigos, veikiančios kopijavimo ir sertifikavimo technologijų srityje, spausdinimo ir graviravimo paslaugų teikėjai;

g)

kitos įstaigos nei tos, nurodytos a-f punktuose, turinčios specialios patirties, įskaitant, prireikus, tokias trečiųjų šalių ir ypač stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių įstaigas, ir

h)

privatūs subjektai, kurie įgijo ir turi patvirtintų techninių žinių, ir padirbtų banknotų ir monetų nustatymo specialistų grupės.

8 straipsnis

Tinkami finansuoti veiksmai

1.   Programoje atsižvelgiama į tarpvalstybinius ir daugiadalykius kovos su padirbinėjimu aspektus ir skatinama geriausia patirtis, pritaikyta prie kiekvienos valstybės narės nacionalinių ypatumų.

2.   Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos 11 straipsnyje nurodytose metinėse darbo programose, teikiama finansinė parama šiems veiksmams:

a)

keitimasis informacija ir jos sklaida, ypač rengiant praktinius seminarus, susitikimus ir kitokius seminarus, įskaitant mokymus, tikslingas kompetentingų nacionalinių institucijų darbuotojų įdarbinimas ir mainai bei kiti panašūs veiksmai. Tikslinės keitimosi informacija sritys, be kita ko, yra šios:

padirbinėjimo ekonominio ir finansinio poveikio stebėjimo ir analizės metodai,

duomenų bazių ir išankstinio perspėjimo sistemų naudojimas,

kompiuterinių aptikimo priemonių naudojimas,

užklausos ir tyrimų metodai,

mokslinė pagalba, ypač mokslinės duomenų bazės ir technologijų sekimas ir (arba) naujovių stebėjimas,

euro apsauga už Sąjungos ribų,

mokslinių tyrimų veiksmai,

specialios su veikla susijusios patirties perteikimas;

b)

techninė, mokslinė ir su veikla susijusi pagalba, kuri reikalinga kaip programos dalis, pirmiausia įskaitant:

bet kokią tinkamą priemonę, kuria kuriami mokymo ištekliai Sąjungos lygmeniu, tokie kaip Sąjungos teisės aktų vadovas, informaciniai biuleteniai, praktiniai vadovai, terminų žodynai ir leksikonai, duomenų bazės, ypač mokslinės pagalbos arba technologijų sekimo srityse, arba taikomosios kompiuterių programos, tokios kaip programinė įranga,

atitinkamus daugiadalykius ir tarpvalstybinius tyrimus,

techninės pagalbos priemonių ir metodų kūrimą siekiant palengvinti padirbinėjimo aptikimo veiksmus Sąjungos lygmeniu,

finansinę paramą bendradarbiavimui imantis veiksmų, kuriuose dalyvauja bent dvi valstybės, kai tokia parama neteikiama pagal kitas Europos institucijų ir įstaigų programas;

c)

dotacijos, skirtos įrangai, kurią galėtų naudoti specialios kovos su padirbinėjimu institucijos eurui nuo padirbinėjimo apsaugoti, įsigyti laikantis 10 straipsnio 3 dalies.

II   SKYRIUS

FINANSINĖ PROGRAMA

9 straipsnis

Finansinis paketas

1.   Programos įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra 7 344 000 EUR (galiojančiomis kainomis).

2.   Iš programai skirto finansinio paketo 8 straipsnio 2 dalyje išvardytiems tinkamiems finansuoti veiksmams sumos skiriamos laikantis priede pateikto preliminaraus lėšų paskirstymo.

Komisija nenukrypsta nuo to preliminaraus lėšų paskirstymo daugiau kaip 10 % Jei paaiškėtų, kad tą ribą reikia viršyti, Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas priede pateiktas preliminarus lėšų paskirstymas.

3.   Metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, neviršydami daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ribų.

10 straipsnis

Finansinės paramos rūšys ir bendras finansavimas

1.   Komisija įgyvendina programą pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.

2.   8 straipsnio 2 dalyje išvardytiems tinkamiems finansuoti veiksmams pagal programą teikiama ši finansinė parama:

a)

dotacijos arba

b)

viešieji pirkimai.

3.   Dotacijos susitarimas negali būti skirtas vien tik įrangai pirkti.

4.   Dotacijų, suteiktų pagal programą, bendro finansavimo dalis neviršija 75 % tinkamų finansuoti sąnaudų. 11 straipsnyje nurodytose metinėse darbo programose nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais bendro finansavimo dalis neviršija 90 % tinkamų finansuoti sąnaudų.

5.   Kai 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti tinkami finansuoti veiksmai vykdomi bendrai su Komisija ir su ECB, Eurojustu, Europolu arba Interpolu, susijusios išlaidos paskirstomos tarp jų. Bet kuriuo atveju kiekvienas iš jų prisiima savo kalbėtojų, dalyvaujančių svečio teisėmis, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

11 straipsnis

Metinės darbo programos

Programai įgyvendinti Komisija priima metines darbo programas.

Pagal kiekvieną metinę darbo programą bendrieji ir konkretūs tikslai, numatyti atitinkamai 3 ir 4 straipsniuose, įgyvendinami nustatant:

a)

veiksmus, kurių turi būti imtasi pagal tokius bendruosius ir konkrečius tikslus, įskaitant preliminarų lėšų paskirstymą ir įgyvendinimo metodą;

b)

dotacijų atveju – esminius atrankos kriterijus ir didžiausią bendro finansavimo dalį.

Komunikacijos veiksmams pagal programą skirtos lėšos taip pat naudojamos instituciniam informavimui apie Sąjungos politikos prioritetus, jei šie prioritetai susiję su bendruoju tikslu, numatytu 3 straipsnyje.

12 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus, Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai sumokėtas sumas ir prireikus skiriant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias administracines ir finansines sankcijas.

2.   Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų pagal programą, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (15) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (16) numatytų nuostatų ir procedūrų, atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant pagal programą finansuojamą dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą arba sutartį nebūta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos arba kitų neteisėtų veikų atvejų.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijų susitarimus bei sprendimus dėl dotacijų, sudaromus ir priimamus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą ir tyrimus atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją.

III   SKYRIUS

STEBĖJIMAS, VERTINIMAS IR DELEGUOTI ĮGALIOJIMAI

13 straipsnis

Stebėjimas ir vertinimas

1.   Komisija programą įgyvendina bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įvairiais programos įgyvendinimo etapais reguliariai konsultuodamasi Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame komitete, atsižvelgiant į susijusias taikytas kitų kompetentingų subjektų, ypač ECB ir Europolo, priemones.

2.   Komisija siekia užtikrinti programos ir kitų susijusių Sąjungos lygmens programų ir veiksmų derėjimą ir papildomumą.

3.   Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie programos rezultatus. Kartu pateikiama informacija apie programos ir kitų susijusių programų bei veiksmų Sąjungos lygmeniu derėjimą bei papildomumą. Komisija nuolat skleidžia pagal programą remiamų veiksmų rezultatus. Visos dalyvaujančios šalys ir kiti paramos gavėjai teikia Komisijai visus duomenis ir informaciją, būtinus programai stebėti ir vertinti.

4.   Komisija atlieka programos vertinimą. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia nepriklausomą laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą, kurioje įvertina visų priemonių tikslų pasiekimą, rezultatus ir poveikį, išteklių naudojimo veiksmingumą bei ekonominį efektyvumą ir papildomą naudą Sąjungai. Vertinimo ataskaita parengiama siekiant pateikti informaciją, kai bus priimamas sprendimas dėl tų priemonių atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo. Vertinant taip pat apsvarstomos supaprastinimo galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, tolesnis visų tikslų aktualumas, taip pat priemonių nauda siekiant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. Atsižvelgiama į ankstesnių priemonių ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

5.   Programos ilgalaikis poveikis ir jos poveikio tvarumas taip pat vertinami siekiant pateikti informaciją, kai bus priimamas sprendimas dėl galimo bet kurios vėlesnės programos atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo.

6.   Be to, ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia programos tikslų įgyvendinimo galutinio vertinimo ataskaitą.

14 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB panaikinami.

Tačiau su tuose sprendimuose nustatytais veiksmais susiję finansiniai įsipareigojimai toliau reglamentuojami tais sprendimais, kol bus įvykdyti tie įsipareigojimai.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimtas Strasbūre 2014 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 137, 2012 5 12, p. 7.

(2)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta OL) ir

2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 181, 2001 7 4, p. 6).

(4)  2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1339/2001, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos (OL L 181, 2001 7 4, p. 11).

(5)  2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2001/923/EB, nustatantis mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (OL L 339, 2001 12 21, p. 50).

(6)  2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2001/924/EB, išplečiantis Sprendimo, nustatančio mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), galiojimą valstybėms narėms, nepriėmusioms euro kaip bendros valiutos (OL L 339, 2001 12 21, p. 55).

(7)  2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2006/75/EB, iš dalies keičiantis ir pratęsiantis Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (OL L 36, 2006 2 8, p. 40).

(8)  2006 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2006/76/EB, išplečiantis Sprendimo 2006/75/EB, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms (OL L 36, 2006 2 8, p. 42).

(9)  2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas 2006/849/EB, iš dalies keičiantis ir pratęsiantis Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą) (OL L 330, 2006 11 28, p. 28).

(10)  2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas 2006/850/EB, išplečiantis Sprendimo 2006/849/EB, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio Sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programą), taikymą programoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms (OL L 330, 2006 11 28, p. 30).

(11)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(12)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(13)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(14)  Tautų lygos sutarčių serija Nr. 2623 (1931), p. 372.

(15)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(16)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


PRIEDAS

Preliminarus lėšų paskirstymas 8 straipsnio 2 dalyje išvardytiems reikalavimus atitinkantiems veiksmams

Iš programai skirto finansinio paketo, kaip nustatyta 9 straipsnyje, mažiausiai 90 % biudžeto skiriama šiems 8 straipsnio 2 dalyje išvardytiems tinkamiems finansuoti veiksmams:

keitimuisi informacija ir jos sklaidai;

techninei, mokslinei ir su veikla susijusiai pagalbai;

dotacijoms, skirtoms įrangos, kurią galėtų naudoti specialios kovos su padirbinėjimu institucijos, įsigijimui finansuoti.


5.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/10


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 332/2014

2014 m. kovo 11 d.

dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS) buvo pasirašytas 2008 m. balandžio 29 d. ir sudarytas 2013 m. liepos 22 d. (2). SAS įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

būtina nustatyti tam tikrų SAS nuostatų įgyvendinimo taisykles ir išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo tvarką;

(3)

siekiant užtikrinti vienodas SAS įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (3). Kadangi įgyvendinimo aktai priklauso bendrai prekybos politikai, juos priimant turėtų būti iš esmės taikoma nagrinėjimo procedūra. Kai SAS yra numatyta galimybė susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai nedelsiant taikyti priemones, kurių reikia reaguojant į tą padėtį, Komisija turėtų nedelsdama priimti tokius įgyvendinimo aktus. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su priemonėmis dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(4)

SAS nustatyta, kad tam tikrus žemės ūkio ir žuvininkystės produktus, kurių kilmės šalis yra Serbija, galima importuoti į Sąjungą pagal nustatytas tarifines kvotas, taikant sumažintą muitą. Todėl būtina nustatyti tų tarifinių kvotų valdymą ir peržiūrą reglamentuojančias nuostatas, kad būtų galima jas išsamiai įvertinti;

(5)

jei yra būtinos prekybos apsaugos priemonės, jos turėtų būti priimamos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 260/2009 (4), Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 (5) arba, atskirais atvejais – pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 (6);

(6)

tais atvejais, kai valstybė narė suteikia Komisijai informaciją apie galimą sukčiavimo atvejį arba apie tai, kad nėra administracinio bendradarbiavimo, turėtų būti taikomi atitinkami Sąjungos teisės aktai, visų pirma Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 (7);

(7)

šiame reglamente pateikiamos SAS įgyvendinimo priemonės, todėl jis turėtų būti taikomas nuo SAS įsigaliojimo datos;

(8)

įsigaliojus SAS, SAS pakeitė Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (8) (toliau – Laikinasis susitarimas), kuris įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d. ir kuriame numatytas SAS prekybos ir su prekyba susijusių nuostatų ankstyvas įsigaliojimas. Siekiant užtikrinti pagal Laikinąjį susitarimą ir SAS suteiktų tarifinių kvotų veiksmingą taikymą ir valdymą, taip pat siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir vienodas sąlygas muitų taikymo atžvilgiu, tam tikros šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo Laikinojo susitarimo įsigaliojimo datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomos Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (toliau – SAS) tam tikrų nuostatų išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo taisyklės ir tvarka.

2.   Visos šiame reglamente pateiktos nuorodos į SAS nuostatas, kai taikytina, yra suprantamos kaip nuorodos į atitinkamas Laikinojo susitarimo nuostatas.

2 straipsnis

Nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

Komisija įgyvendinimo aktais priima išsamias Laikinojo susitarimo 14 straipsnio, o vėliau SAS 29 straipsnio dėl žuvų ir žuvininkystės produktų tarifinių kvotų įgyvendinimo taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3 straipsnis

Tarifų sumažinimas

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, lengvatinio muito normos suapvalinamos iki vieno skaitmens po kablelio.

2.   Lengvatinė norma laikoma visišku atleidimu nuo muito, jeigu taikant 1 dalį apskaičiuota lengvatinio muito norma yra viena iš toliau nurodytų:

a)

1 % ar mažiau ad valorem muitų atveju;

b)

1 EUR ar mažiau nuo kiekvienos sumos specialių muitų atveju.

4 straipsnis

Techninės adaptacijos

Komisija įgyvendinimo aktais priima pagal šį reglamentą priimtų nuostatų dalinius pakeitimus ir technines adaptacijas, kurie yra būtini pasikeitus Kombinuotosios nomenklatūros kodams ir Europos Sąjungos integruotojo muitų tarifo (TARIC) subpozicijoms arba būtini Sąjungai ir Serbijos Respublikai sudarius naujus arba iš dalies pakeistus tarpusavio susitarimus, protokolus, pasikeitus laiškais ar sudarius kitus aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis

Bendroji apsaugos sąlyga

Nedarant poveikio 7 straipsniui, jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės, numatytos SAS 41 straipsnyje, Komisija įgyvendinimo aktais priima tą priemonę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, jei SAS 41 straipsnyje nenustatyta kitaip.

6 straipsnis

Trūkumo sąlyga

Nedarant poveikio 7 straipsniui, jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės, nustatytos SAS 42 straipsnyje, Komisija įgyvendinimo aktais priima tą priemonę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Išskirtinė ir kritinė padėtis

Jei susidaro išskirtinė ir kritinė padėtis, kaip nustatyta SAS 41 straipsnio 5 dalies b punkte ir 42 straipsnio 4 dalyje, Komisija šio reglamento 13 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka gali imtis nedelsiant taikytinų priemonių, kaip numatyta SAS 41 ir 42 straipsniuose.

8 straipsnis

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktams taikoma apsaugos sąlyga

1.   Nepaisant šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose nustatytos tvarkos, jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės, kaip numatyta SAS 32 straipsnio 2 dalyje arba 41 straipsnyje, dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva priima sprendimą dėl būtinų priemonių, pasinaudojusi, kai taikytina, SAS 41 straipsnyje numatyta klausimo perdavimo procedūra. Komisija įgyvendinimo aktais priima tas priemones.Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, įskaitant šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, laikydamasi šio reglamento 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

2.   Jei Komisija gauna valstybės narės prašymą, nurodytą 1 dalyje, ji priima dėl jo sprendimą:

a)

per tris darbo dienas nuo to prašymo gavimo dienos, kai SAS 41 straipsnyje numatyta klausimo perdavimo procedūra netaikoma, arba

b)

per tris dienas nuo SAS 41 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyto 30 dienų laikotarpio pabaigos, kai taikoma SAS 41 straipsnyje numatyta klausimo perdavimo procedūra.

9 straipsnis

Priežiūra

Įgyvendinant SAS 32 straipsnio 2 dalį, Sąjungoje vykdoma SAS 3 protokolo V priede išvardytų prekių importo priežiūra. Taikoma Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (9) 308d straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Dempingas ir subsidijos

Jei dėl tam tikros veiklos Sąjunga turi pagrindo imtis SAS 40 straipsnio 2 dalyje numatytų priemonių, vadovaujantis atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 597/2009 nuostatomis sprendžiama dėl galimybės taikyti antidempingo ir (arba) kompensacines priemones.

11 straipsnis

Konkurencija

1.   Manydama, kad tam tikra veikla yra nesuderinama su SAS 73 straipsniu, Komisija, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu išnagrinėjusi konkretų atvejį, sprendžia, kurią iš SAS 73 straipsnyje numatytų priemonių reikėtų taikyti.

Pagalbos atvejais SAS 73 straipsnio 10 dalyje numatytos priemonės priimamos Reglamente (EB) Nr. 597/2009 nustatyta tvarka.

2.   Jei dėl tam tikros veiklos Serbijos Respublika turi pagrindo taikyti Sąjungai priemones remdamasi SAS 73 straipsniu, Komisija, išnagrinėjusi konkretų atvejį, sprendžia, ar ta veikla yra suderinama su SAS išdėstytais principais. Prireikus ji priima atitinkamus sprendimus vadovaudamasi kriterijais, susijusiais su Sutarties 101, 102 ir 107 straipsnių taikymu.

12 straipsnis

Sukčiavimas arba administracinio bendradarbiavimo nebuvimas

1.   Jeigu remdamasi valstybės narės suteikta informacija arba savo iniciatyva Komisija nustato, kad tenkinamos SAS 46 straipsnyje nustatytos sąlygos, ji nepagrįstai nedelsdama:

a)

informuoja apie tai Europos Parlamentą ir Tarybą ir

b)

praneša Stabilizacijos ir asociacijos komitetui apie nustatytą faktą, kartu pateikdama objektyvią informaciją, kuria jis grindžiamas, ir pradeda konsultacijas Stabilizacijos ir asociacijos komitete.

2.   Visą SAS 46 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais laikantis šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, gali nuspręsti laikinai sustabdyti taikomą atitinkamą lengvatinį režimą produktams, kaip numatyta SAS 46 straipsnio 4 dalyje.

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Taikant šio reglamento 2, 4 ir 12 straipsnius Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 450/2008 (10) 184 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Taikant šio reglamento 5–8 straipsnius Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 260/2009 4 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnio 1–4 dalys kartu su jo 5 straipsniu.

14 straipsnis

Pranešimas

Už pranešimą atitinkamai Stabilizacijos ir asociacijos tarybai ir Stabilizacijos ir asociacijos komitetui, kaip reikalaujama SAS, yra atsakinga Sąjungos vardu veikianti Komisija.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Tačiau 2, 3 ir 4 straipsniai taikomi nuo 2010 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Strasbūre 2014 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. sausio 28 d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2013 m. liepos 22 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2013/490/ES, Euratomas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (OL L 278, 2013 10 18, p. 14). Susitarimas buvo paskelbtas kartu su tuo sprendimu OL L 278, 2013 10 18, p. 16.

(3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(4)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių (OL L 84, 2009 3 31, p. 1).

(5)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51).

(6)  2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 188, 2009 7 18, p. 93).

(7)  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

(8)  OL L 28, 2010 1 30, p. 1.

(9)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(10)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas) (OL L 145, 2008 6 4, p. 1).


5.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/15


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 333/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 (3) 13 straipsnio 5 dalį Komisija turi peržiūrėti būdus, kuriais iki 2020 m. ekonomišku būdu būtų galima pasiekti 95 g CO2/km tikslą, įskaitant to reglamento I priede nustatytas formules ir jo 11 straipsnyje nurodytas nukrypti leidžiančias nuostatas. Reikėtų, kad šis reglamentas būtų kuo neutralesnis konkurencijos požiūriu, būtų socialiai teisingas ir tvarus;

(2)

tolesnis pažangiųjų technologijų, kuriomis siekiama pagerinti keleivinių automobilių efektyvumą, pasaulinės rinkos plėtojimas atitinka 2011 m. sausio 21 d. Komisijos komunikatą „Tausiai išteklius naudojanti Europa – pavyzdinė iniciatyva pagal „Europa 2020“ strategiją“, pagal kurią remiamas perėjimas prie efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos siekiant tvaraus ekonomikos augimo;

(3)

tikslinga paaiškinti, kad siekiant patikrinti, ar 95 g CO2/km tikslas yra vykdomas, išmetamo CO2 kiekis turėtų būti toliau matuojamas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 (4) bei jo įgyvendinimo priemonėmis ir naudojant naujoviškas technologijas;

(4)

didelės iškastinio kuro kainos turi neigiamą poveikį ekonomikos asigavimui, energetiniam saugumui ir energijos prieinamumui Sąjungoje. Todėl, siekiant sumažinti priklausomybę nuo naftos, prioritetas turėtų būti teikiamas naujų keleivinių automobilių ir mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių efektyvumo ir tvarumo didinimui;

(5)

pripažįstant dideles su pirmųjų kartų itin mažo anglies dioksido kiekio transporto priemonėmis susijusių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros darbų sąnaudas ir vieneto gamybos sąnaudas, tikslinga laikinai ir tam tikru mastu paspartinti ir palengvinti jų pateikimo Sąjungos rinkai procesą pirminiuose jų komercializacijos etapuose. Skirtingų lygių subjektai turėtų skirti deramą dėmesį geriausios praktikos pavyzdžių nustatymui ir skleidimui itin mažo anglies dioksido kiekio transporto priemonių paklausai skatinti;

(6)

tai, kad trūksta alternatyvių degalų infrastruktūros ir bendrų techninių specifikacijų dėl transporto priemonių ir infrastruktūrų sąsajos, galėtų būti kliūtis itin mažo anglies dioksido kiekio transporto priemonių komercializacijai. Pakankamai išplėtojus tokią infrastruktūrą Sąjungoje, galėtų būti sudarytos geresnės sąlygos veikti rinkos jėgoms ir prisidėta prie ekonomikos augimo Europoje;

(7)

pripažįstant neproporcingą poveikį smulkiausiems gamintojams, atsirandantį dėl savitųjų teršalų išmetimo normų, nustatytų pagal transporto priemonės naudingumą, laikymosi, didelę administracinę naštą, susijusią su nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo procedūra, ir nedidelę naudą, susijusią su CO2 išmetimų į aplinką iš tų gamintojų parduodamų transporto priemonių mažinimu, savitoji teršalų išmetimo norma ir mokestis už viršytą taršos normą turėtų būti netaikomi gamintojams, kurie atsakingi už mažiau nei 1 000 naujų keleivinių automobilių per metus, įregistruotų Sąjungoje. Siekiant tiems gamintojams užtikrinti teisinį tikrumą nuo ankstyviausio etapo, labai svarbu, kad ši nukrypti leidžianti nuostata būtų taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.;

(8)

leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą smulkiesiems gamintojams procedūra turėtų būti supaprastinta siekiant suteikti daugiau lankstumo gamintojų prašymų leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas pateikimo ir Komisijos sprendimo jas taikyti priėmimo terminų atžvilgiu;

(9)

leidimo taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas tam tikro rinkos segmento gamintojams procedūra turėtų būti taikoma ir po 2020 m. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad tam tikro rinkos segmento gamintojams nustatytos pastangos mažinti išmetamųjų teršalų kiekį atitiktų stambiųjų gamintojų pastangas, nuo 2020 m. turėtų būti taikoma norma, kuri yra 45 % mažesnė už 2007 m. tam tikro rinkos segmento gamintojų vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį;

(10)

siekiant sudaryti sąlygas automobilių pramonei vykdyti ilgalaikes investicijas ir taikyti naujoves, pageidautina nurodyti, kaip Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 turėtų būti iš dalies keičiamas laikotarpiu po 2020 m. Tokios nuorodos turėtų būti pagrįstos įvertinimu, kiek būtina sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikius tikslus klimato srityje, ir koks būtų poveikis automobiliams skirtos ekonomiškai efektyvios CO2 mažinimo technologijos plėtojimui. Komisija turėtų iki 2015 m. peržiūrėti tuos aspektus ir pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą su savo išvadomis. Toje ataskaitoje prireikus turėtų būti pateikti pasiūlymai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 443/2009, siekiant nustatyti naujiems keleiviniams automobiliams po 2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas, įskaitant galimą realistinį ir įvykdytiną tikslą, keliamą 2025 metams, remiantis visapusišku poveikio vertinimu, kuriame būtų atsižvelgiama į tolesnį automobilių pramonės ir susijusių pramonės šakų konkurencingumą, išlaikant aiškų išmetamųjų teršalų mažinimo planą, panašų į įvykdytą laikotarpiu iki 2020 m. Rengdama tokius pasiūlymus Komisija turėtų užtikrinti, kad jie būtų kuo neutralesni konkurencijos požiūriu ir būtų socialiai teisingi ir tvarūs;

(11)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 Komisija turi atlikti poveikio vertinimą, siekdama peržiūrėti bandymų procedūras, kad jose tinkamai atsispindėtų realūs automobilių išmetamo CO2 kiekio rodikliai. Šiuo metu taikomą procedūrą – naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC) reikia patikslinti siekiant užtikrinti, kad jis iš tiesų atspindėtų realias važiavimo sąlygas ir būtų išvengta pavojaus, kad realūs išmetamo CO2 kiekiai ir suvartojamų degalų kiekiai bus nepakankamai įvertinti. Naują, realistiškesnę ir patikimesnę bandymų procedūrą reikėtų patvirtinti iškart, kai tai bus įmanoma. Darbas siekiant šio tikslo jau vykdomas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijoje rengiant pasaulinę harmonizuotą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP), tačiau dar nėra baigtas. Kad naujiems keleiviniams automobiliams nustatytas savitasis išmetamo CO2 kiekis būtų kuo artimesnis normaliomis sąlygomis eksploatuojamo automobilio faktiškai išmetamam teršalų kiekiui, WLTP turėtų būti pradėta taikyti iškart, kai tai bus įmanoma. Atsižvelgiant į tai, 2020 m. taikomos Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede nustatytos teršalų išmetimo normos, apskaičiuotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 692/2008 (5) XII priedą. Patikslinus bandymų procedūras, reikėtų patikslinti Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede nustatytas normas, kad gamintojams ir įvairių klasių transporto priemonėms būtų taikomi panašaus griežtumo reikalavimai. Todėl Komisija turėtų atlikti patikimą NEDC procedūros ir naujosios WLTP procedūros bandymų ciklų koreliacijos tyrimą siekiant užtikrinti šių ciklų reprezentatyvumą realių važiavimo sąlygų atžvilgiu;

(12)

siekiant užtikrinti, kad realūs išmetamų teršalų kiekiai būtų tinkamai atspindėti, o išmatuotos CO2 vertės būtų tiksliai palyginamos, Komisija turėtų užtikrinti, kad tie bandymų procedūros elementai, kurie turi didelį poveikį matuojamam išmetamam CO2 kiekiui, būtų tiksliai apibrėžti, kad gamintojai negalėtų pasinaudoti bandymų ciklo lankstumu. Turėtų būti šalinami neatitikimai tarp tipui patvirtinto išmetamo CO2 kiekio ir siūlomų parduoti transporto priemonių išmetamo teršalų kiekio, be kita ko, apsvarstant galimybę taikyti eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros procedūrą, kuria turėtų būti užtikrintas nepriklausomas siūlomų parduoti transporto priemonių reprezentatyviosios imties bandymas, taip pat apsvarstant, kaip turi būti sprendžiami atvejai, kai įrodomas didelis skirtumas tarp bandymo metu nustatyto išmetamo CO2 kiekio ir iš pradžių tipui patvirtinto išmetamo CO2 kiekio;

(13)

Reglamento (EB) Nr. 443/2009 3 straipsnio 2 dalies formuluotė turėtų būti patikslinta, siekiant užtikrinti, kad susijusių įmonių sąvoka atitiktų Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 (7) 3 straipsnio 2 dalį;

(14)

Reglamentu (EB) Nr. 443/2009 Komisijai suteikiami įgaliojimai kai kurias jo nuostatas įgyvendinti pagal procedūras, nustatytas Tarybos sprendimu 1999/468/EB (8). Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tuos įgaliojimus reikia suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 290 ir 291 straipsniais;

(15)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 443/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (9);

(16)

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 443/2009 II priedas, kiek tai susiję su duomenų reikalavimais ir duomenų parametrais; papildytos taisyklės dėl kriterijų, kuriais nustatomos nukrypti nuo savitųjų teršalų išmetimo normų leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, aiškinimo, dėl prašymų leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą turinio ir dėl savitojo išmetamo CO2 kiekio mažinimo programų turinio ir vertinimo; kuriais Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede nurodytas M0 skaičius būtų suderintas su naujų keleivinių automobilių masės per praėjusius trejus kalendorinius metus vidurkiu ir kuriais būtų patikslintos Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede pateiktos formulės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(17)

tikslinga toliau laikytis požiūrio, pagal kurį norma būtų nustatoma remiantis tiesine priklausomybe tarp automobilio naudingumo ir jam nustatyto išmetamo CO2 kiekio, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede pateiktose formulėse, nes tai leidžia išlaikyti keleivinių automobilių rinkos įvairovę ir gamintojų pajėgumus tenkinti įvairius vartotojų poreikius, taip išvengiant nepagrįsto konkurencijos iškraipymo;

(18)

poveikio vertinime Komisija įvertino galimybę gauti automobilio ratų apibrėžto jo ploto duomenų ir naudoti tuos duomenis kaip „naudos“ parametrą Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede pateiktose formulėse. Remdamasi tuo vertinimu Komisija priėjo prie išvados, kad 2020 m. taikytinoje formulėje naudotinas „naudos“ parametras turėtų būti masė. Vis dėlto ateityje atliekant peržiūrą reikėtų atsižvelgti į „naudos“ parametro pakeitimo automobilio ratų apibrėžto jo ploto parametru mažesnes sąnaudas ir privalumus;

(19)

tiekiant energiją ir gaminant bei utilizuojant transporto priemones išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudaro didelę dabartinio bendro kelių transporto anglies dioksido išmetimo rodiklio, kuris ateityje gali smarkiai didėti, dalį. Todėl reikėtų imtis politikos priemonių, kad gamintojai būtų skatinami priimti optimalius sprendimus, atsižvelgiant visų pirma į transporto priemonėms tiekiamos energijos, pavyzdžiui, elektros ir alternatyvių degalų, gamybos sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir kad būtų užtikrinta, kad tie gamintojų grandies išmetami teršalai nepanaikintų privalumų, susijusių su geresniais energijos suvartojimo eksploatuojant transporto priemones rodikliais, kurių siekiama Reglamentu (EB) Nr. 443/2009;

(20)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti būdus, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(21)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuo reglamentu Sąjungoje įregistruotų naujų automobilių parkui nustatoma nuo 2020 m. pradedama taikyti vidutinio išmetamų teršalų kiekio norma – 95 g CO2/km, apskaičiuojama vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedu bei jo įgyvendinimo priemonėmis ir panaudojant naujoviškas technologijas.“

2.

2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Nuo 2012 m. sausio 1 d. 4 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktai, 9 straipsnis ir 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktai netaikomi gamintojui, kuris kartu su visomis su juo susijusiomis įmonėmis yra atsakingas už mažiau nei 1 000 per praėjusius kalendorinius metus Sąjungoje įregistruotų naujų keleivinių automobilių.“

3.

3 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

galią naudotis daugiau nei puse balsavimo teisių arba“.

4.

4 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Siekiant nustatyti kiekvieno gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, atsižvelgiama į šiuos atitinkamais metais įregistruotų kiekvieno gamintojo naujų keleivinių automobilių skaičiaus procentinius dydžius:

65 % –2012 m.,

75 % –2013 m.,

80 % –2014 m.,

100 % – nuo 2015 m. iki 2019 m.,

95 % –2020 m.,

100 % – nuo 2020 m. pabaigos.“

5.

Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Ypatingieji kreditai siekiant 95 g CO2/km normos

Skaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį laikoma, kad kiekvienas naujas keleivinis automobilis, kurio savitasis išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis nei 50 g CO2/km, yra:

2 keleiviniai automobiliai – 2020 m.,

1,67 keleivinio automobilio – 2021 m.,

1,33 keleivinio automobilio – 2022 m.,

1 keleivinis automobilis – nuo 2023 m.,

tais metais, kuriais jis įregistruojamas 2020–2022 m. laikotarpiu, taikant 7,5 g CO2/km ribą tuo laikotarpiu kiekvienam gamintojui.“

6.

8 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias taisykles dėl stebėsenos ir duomenų teikimo pagal šį straipsnį procedūrų ir dėl II priedo taikymo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies pakeisti II priede išdėstyti duomenų reikalavimai ir duomenų parametrai.“

7.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato mokesčių už 1 dalyje nurodytą viršytą taršos normą surinkimo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

8.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies paskutinis sakinys išbraukiamas;

b)

4 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jeigu prašymas susijęs su I priedo 1 punkto a ir b papunkčiais – norma, kuri yra 25 % mažesnis kiekis, palyginti su vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 2007 m., arba kai vienas bendras prašymas pateikiamas dėl kelių susijusių įmonių – vidutiniškai 25 % mažesnis kiekis, palyginti su šių įmonių vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 2007 m.“;

c)

4 dalies antra pastraipa papildoma šiuo punktu:

„c)

jeigu prašymas susijęs su I priedo 1 punkto c papunkčiu – norma, kuri yra 45 % mažesnis kiekis, palyginti su vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 2007 m., arba kai vienas bendras prašymas pateikiamas dėl kelių susijusių įmonių – vidutiniškai 45 % mažesnis kiekis, palyginti su šių įmonių vidutiniu savituoju išmetamo CO2 kiekiu 2007 m.“;

d)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1–7 dalis papildančios taisyklės dėl kriterijų, kuriais nustatomos nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, aiškinimo, dėl prašymų turinio ir dėl savitojo išmetamo CO2 kiekio mažinimo programų turinio ir vertinimo.“

9.

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tiekėjo arba gamintojo prašymu atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekį, sumažintą naudojant naujoviškas technologijas arba naujoviškų technologijų derinį („naujoviškų technologijų paketus“).

Į tokias technologijas atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu jos vertinamos pagal tokią metodiką, kurią naudojant galima gauti patikrinamus, atkartojamus ir palyginamus rezultatus.

Kai naudojamos tokios technologijos, gamintojui taikoma savitoji teršalų išmetimo norma gali būti sumažinta iki 7 g CO2/km.“;

b)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios nuostatos dėl 1 dalyje nurodytų naujoviškų technologijų arba naujoviškų technologijų paketų patvirtinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tiekėjas arba gamintojas, kuris prašo, kad priemonė būtų patvirtinta kaip naujoviška technologija arba naujoviškų technologijų paketas, pateikia Komisijai ataskaitą, įskaitant nepriklausomos sertifikuotos įstaigos atliktos patikros ataskaitą. Galimos tos priemonės ir kitos jau patvirtintos naujoviškos technologijos arba kito jau patvirtinto naujoviškų technologijų paketo sąveikos atveju ta sąveika nurodoma ataskaitoje, o patikros ataskaitoje įvertinama, kiek dėl tos sąveikos pakinta kiekviena priemone užtikrinamas išmetamų teršalų kiekio sumažinimas.“

10.

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija patvirtina tas priemones priimdama deleguotuosius aktus pagal 14a straipsnį.“;

b)

3 dalies antra pastraipa išbraukiama;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. peržiūri savitąsias teršalų išmetimo normas ir šiame reglamente nustatytus jų siekimo būdus, taip pat kitus šio reglamento aspektus, įskaitant peržiūrą, ar vis dar reikalingas „naudos“ parametras ir kuris „naudos“ parametras yra tvaresnis – masė ar automobilio ratų apibrėžtas jo plotas, kad nustatytų naujiems keleiviniams automobiliams laikotarpiu po 2020 m. taikytinas CO2 išmetimo normas. Tuo tikslu, vertinant, kiek būtina sumažinti išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgiama į Sąjungos ilgalaikius tikslus klimato srityje ir į tai, koks būtų poveikis automobiliams skirtos ekonomiškai efektyvios CO2 mažinimo technologijos plėtojimui. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai tokios peržiūros rezultatų ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiami visi atitinkami pasiūlymai dėl šio reglamento dalinio pakeitimo, be kita ko, dėl galimo realistinio ir įvykdytino tikslo nustatymo, remiantis visapusišku poveikio vertinimu, kuriame bus atsižvelgta į tolesnį automobilių pramonės ir susijusių pramonės šakų konkurencingumą. Rengdama tokius pasiūlymus Komisija užtikrina, kad jie būtų kuo neutralesni konkurencijos požiūriu ir būtų socialiai teisingi ir tvarūs.“;

d)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato koreliacijos parametrus, būtinus, kad būtų atspindėti visi savitajam išmetamo CO2 kiekiui matuoti taikomos reguliuojamosios bandymų procedūros, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) Nr. 692/2008, pokyčiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų patikslintos I priede pateiktos formulės, taikant pagal pirmą pastraipą patvirtiną metodiką, kartu užtikrinant, kad ankstesne ir nauja bandymų procedūromis gamintojams ir skirtingo naudingumo transporto priemonėms būtų nustatomi panašaus griežtumo išmetamų teršalų mažinimo reikalavimai.“

11.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB (10) 9 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (11).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.   Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

(10)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL L 49, 2004 2 19, p. 1)."

(11)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“"

12.

Įterpiamas šis straipsnis:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   8 straipsnio 9 dalies antroje pastraipoje, 11 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. balandžio 8 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 9 dalies antroje pastraipoje, 11 straipsnio 8 dalyje, 13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 8 straipsnio 9 dalies antrą pastraipą, 11 straipsnio 8 dalį, 13 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir 13 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

13.

I priedo 1 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„c)

Nuo 2020 m.:

Formula

čia:

M= transporto priemonės masė kilogramais (kg)

M0 = dydis, nustatomas, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje.

a= 0,0333.“

14.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 1 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„n)

maksimali grynoji galia.“;

b)

lentelė „A dalies 1 punkte nurodyti išsamūs duomenys“ papildoma šia skiltimi:

„Maksimali grynoji galia (kW)“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Strasbūre 2014 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 44, 2013 2 15, p. 109.

(2)  2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2009 m. balandžio 23 d.. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

(4)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(5)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

(6)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

(7)  2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).

(8)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

(9)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


5.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/22


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 334/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 (3) 2 straipsnyje nustatoma to reglamento taikymo sritis ir, be kita ko, iš jo taikymo srities pašalinami biocidiniai produktai, kai jie naudojami kaip pagalbinės perdirbimo medžiagos. 2 straipsnio 5 dalis turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų aišku, jog „pagalbinės perdirbimo medžiagos“ reiškia medžiagas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1831/2003 (4) ir (EB) Nr. 1333/2008 (5);

(2)

3 straipsnio 1 dalies s punktas ir Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 6 dalis turėtų būti iš dalies pakeisti, kad panašius biocidinius produktus būtų leidžiama įtraukti į biocidinių produktų grupę, jei juos galima tinkamai įvertinti atsižvelgiant į didžiausią nustatytiną riziką ir žemiausią efektyvumo lygį;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 1 dalies e punkte ir 19 straipsnio 7 dalyje turėtų būti paaiškinta, kad ribinės vertės, kurias reikalaujama nustatyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 (6), yra konkrečios išsiskyrimo ribinės arba likutinės ribinės vertės su maistu besiliečiančiose medžiagose;

(4)

siekiant užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (7) nuoseklumą, Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 4 dalies b punktas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad 1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio ar pakartotinio poveikio būtų įtrauktas kaip klasifikavimo kriterijus siekiant neleisti suteikti leidimo tiekti rinkai plačiosios visuomenės naudojimo reikmėms biocidinį produktą, atitinkantį šios klasifikacijos kriterijus. Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 4 dalies c punktu biocidinio produkto neleidžiama suteikti leidimo tiekti rinkai plačiosios visuomenės naudojimo reikmėms, jei jis atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (8) XIII priede nustatytus kriterijus, pagal kuriuos jis klasifikuojamas kaip patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas (toliau – PBT) arba labai patvarus ir didelės bioakumuliacijos (toliau – vPvB) produktas. Vis dėlto nors biocidiniai produktai dažnai yra mišiniai, o kartais ir gaminiai, tie kriterijai taikomi tik medžiagoms. Todėl Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 4 dalies c punkte turėtų būti paminėti biocidiniai produktai, kurie sudaryti, kurių sudėtyje yra arba iš kurių susidaro minėtus kriterijus atitinkančios veikliosios medžiagos;

(5)

kadangi lyginamais vertinimas nėra nurodytas Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priede, reikėtų panaikinti to reglamento 23 straipsnio 3 dalyje pateiktą nuorodą į tą priedą;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 34 straipsnio 4 dalis turėtų būti iš dalies pakeista siekiant ištaisyti kryžminę nuorodą į 30 straipsnį;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 35 straipsnio 3 dalį kai visos atitinkamos valstybės narės susitaria su referencine valstybe nare dėl abipusio pripažinimo, biocidinis produktas turi būti autorizuojamas pagal jo 33 straipsnio 4 dalį arba 34 straipsnio 6 dalį. Vis dėlto nuostatos dėl visų atitinkamų valstybių narių priimamų sprendimų išduoti autorizacijos liudijimus pagal abipusio pripažinimo principą yra nustatytos to reglamento 33 straipsnio 3 dalyje ir 34 straipsnio 6 dalyje. Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti 35 straipsnio 3 dalį;

(8)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa reikalaujama, kad teikiant paraišką pratęsti Sąjungos autorizacijos liudijimo galiojimą būtų sumokami pagal to reglamento 80 straipsnio 1 dalį mokėtini mokesčiai. Vis dėlto mokesčiai gali būti sumokėti tik po to, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) pagal to reglamento 45 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą pateikia informaciją apie jų dydį. Todėl siekiant, kad nebūtų prieštaraujama to reglamento 7 straipsnio 1 daliai, 13 straipsnio 1 daliai ir 43 straipsnio 1 daliai, reikėtų išbraukti 45 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą;

(9)

atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (9) nustatytas pareigas, žodžio „šalinimas“ naudojimas Reglamento (ES) Nr. 528/2012 52, 89 ir 95 straipsniuose galėtų klaidinti ir galėtų sukelti aiškinimo problemų. Todėl jį reikėtų išbraukti.

(10)

turėtų būti atlikti kai kurie Reglamento (ES) Nr. 528/2012 54 straipsnio techniniai pataisymai siekiant išvengti 54 straipsnio 1 ir 3 dalių, reglamentuojančių mokesčių, taikomų pagal 80 straipsnio 1 dalį, mokėjimą, kartojimosi;

(11)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 60 straipsnio 3 dalies pirmoje ir antroje pastraipose minimi autorizacijos liudijimai, išduodami pagal jo 30 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 6 dalį arba 44 straipsnio 4 dalį. Tačiau nuostatos dėl sprendimų išduoti autorizacijos liudijimus yra nustatytos to reglamento 30 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 3 dalyje, 33 straipsnio 4 dalyje, 34 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 7 dalyje, 36 straipsnio 4 dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 37 straipsnio 3 dalyje ir 44 straipsnio 5 dalyje. Be to, to reglamento 60 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nenurodytas joks 20 straipsnio 1 dalies b punkte minimų duomenų, kurie turi būti pateikti teikiant paraišką pagal jo 26 straipsnio 1 dalį, apsaugos laikotarpis. Todėl 60 straipsnio 3 dalyje turėtų būti nuorodos į to reglamento 26 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 3 dalį, 33 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 7 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 3 dalį ir 44 straipsnio 5 dalį;

(12)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 66 straipsnio 4 dalis turėtų būti iš dalies pakeista siekiant ištaisyti kryžminę nuorodą į 67 straipsnį;

(13)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geram valstybių narių, Agentūros ir Komisijos bendradarbiavimui, veiksmų koordinavimui bei keitimuisi informacija dėl įgyvendinimo, Agentūrai taip pat turėtų būti paskirta užduotis teikti valstybėms narėms paramą ir pagalbą, susijusią su kontrolės ir įgyvendinimo veikla, jei tinkama, pasinaudojant esamomis struktūromis;

(14)

siekiant sudaryti sąlygas biocidinių produktų autorizacijos paraiškas parengti iki veikliosios medžiagos patvirtinimo datos, numatytos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, jo 67 straipsnyje numatyta elektroninė prieiga prie informacijos apie veikliąsias medžiagas visuomenei turėtų būti prieinama nuo tos dienos, kurią Komisija priima reglamentą, kuriuo patvirtinama veiklioji medžiaga;

(15)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 77 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad galima apskųsti Agentūros sprendimus, priimtus pagal jo 26 straipsnio 2 dalį. Tačiau 26 straipsnio 2 dalimi Agentūra nėra įgaliojama priimti jokio sprendimo, todėl 77 straipsnio 1 dalyje reikėtų panaikinti nuorodą į tą straipsnį;

(16)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 86 straipsnyje minimos veikliosios medžiagos, įrašytos į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (10) I priedą. Reikėtų paaiškinti, kad tas straipsnis taikomas visoms veikliosioms medžiagoms, dėl kurių įrašymo į minėtą priedą Komisija yra priėmusi direktyvą, kad tokio įrašymo sąlygos taikomos patvirtinimui ir, kad patvirtinimo data yra įrašymo data;

(17)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa valstybėms narėms leidžiama savo esamas sistemas taikyti ne ilgiau kaip dvejus metus po veikliosios medžiagos patvirtinimo dienos. Jo 89 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad biocidinių produktų autorizacijos liudijimai būtų išduodami, keičiami ar panaikinami per dvejus metus nuo veikliosios medžiagos patvirtinimo dienos. Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kiek laiko trunka įvairūs autorizacijos proceso etapai, visų pirma tais atvejais, kai valstybės narės nesutaria dėl abipusio pripažinimo ir todėl jis turi būti perduotas Komisijai, kad ši priimtų sprendimą, reikėtų tuos galutinius terminus pratęsti iki trejų metų ir tai nurodyti to reglamento 37 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje;

(18)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa valstybėms narėms leidžiama esamoms veikliosioms medžiagoms taikyti savo esamas sistemas. Biocidinio produkto sudėtyje galėtų būti patvirtintų naujų veikliųjų medžiagų ir dar nepatvirtintų esamų veikliųjų medžiagų derinys. Kad suteikiant tokiems produktams galimybę patekti į rinką būtų skatinamos inovacijos, valstybėms narėms turėtų būti leista tokiems produktams taikyti savo esamas sistemas, kol bus patvirtinta esama veiklioji medžiaga ir tie produktai bus laikomi atitinkančiais autorizavimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 reikalavimus;

(19)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 4 dalyje ir 93 straipsnio 2 dalyje numatyti neautorizuotų biocidinių produktų laipsniško šalinimo iš rinkos laikotarpiai. Tie patys laikotarpiai turėtų būti taikomi laipsniškai šalinant iš rinkos jau jai tiekiamą biocidinį produktą, kai to biocidinio produkto autorizacijos liudijimas išduotas, bet jame nustatytos sąlygos, dėl kurių būtina pakeisti biocidinį produktą;

(20)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 93 straipsnyje reikėtų paaiškinti, kad jame numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik laikantis valstybių narių nacionalinių taisyklių;

(21)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 94 straipsnio 1 dalimi siekiama leisti pateikti rinkai gaminius, apdorotus biocidiniais produktais, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios dar nėra patvirtintos, tačiau jų vertinimas atliekamas pagal to reglamento 89 straipsnio 1 dalyje nurodytą darbo programą arba remiantis pagal 94 straipsnio 1 dalį pateikta paraiška. Vis dėlto 94 straipsnio 1 dalyje esančią nuorodą į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 58 straipsnį galima suprasti kaip netyčinę nukrypti nuo 58 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų ženklinimo etiketėmis ir informacijos teikimo reikalavimų leidžiančią nuostatą. Todėl to reglamento 94 straipsnio 1 dalyje reikėtų pateikti nuorodą tik į 58 straipsnio 2 dalį;

(22)

kadangi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 94 straipsnio 1 dalis taikoma tik rinkai jau pateiktiems apdorotiems gaminiams, buvo įvestas netyčinis draudimas daugumą naujų apdorotų gaminių pateikti rinkai nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki tol, kol bus patvirtinta paskutinė tų apdorotų gaminių sudėtyje esanti veiklioji medžiaga. Todėl 94 straipsnio 1 dalies taikymo sritis turėtų būti išplėsta įtraukiant ir naujus apdorotus gaminius. Tame straipsnyje taip pat reikėtų numatyti laipsniško apdorotų gaminių, kurių sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų patvirtinimo priskiriant atitinkamam produktų tipui paraiška nepateikta iki 2016 m. rugsėjo 1 d., pašalinimo laikotarpį. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio ekonominės veiklos vykdytojams ir visiškai laikantis teisinio tikrumo principo, turėtų būti nustatyta, kad šie pakeitimai būtų taikomi nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.;

(23)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa reikalaujama pateikti išsamų medžiagos dokumentų rinkinį. Turėtų būti įmanoma į tokį išsamų dokumentų rinkinį įtraukti Direktyvos 98/8/EB IIIA arba IVA priede nurodytus duomenis;

(24)

pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą teisė remtis jo 63 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytais duomenimis išplečiama taikant visiems tyrimams, kurių reikia atliekant poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimą, kad būtų galima potencialius atitinkamus asmenis įrašyti į jo 95 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą. Neturint tokios teisės naudotis duomenimis, daugeliui potencialių atitinkamų asmenų negalėtų laiku pradėti laikytis 95 straipsnio 1 dalies reikalavimų iki 95 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, kaip to reikalaujama siekiant būti įrašytam į tą sąrašą. Vis dėlto 95 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nepaminėti išlikimo ir elgsenos aplinkoje tyrimai. Be to, potencialūs atitinkami asmenys turi mokėti už teisę naudotis duomenimis pagal 63 straipsnio 3 dalį, todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė visapusiškai naudotis ta teise ją perduodant produkto autorizacijos paraiškos teikėjams. Todėl 95 straipsnį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(25)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa ketinama apriboti duomenų, kuriais galima dalytis nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., siekiant laikytis 95 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos reikalavimų, apsaugos laikotarpį, bet kuriais tą dieną dar nebuvo galima dalytis siekiant pagrįsti produktų autorizacijos paraiškas. Toks atvejis yra, kai duomenys yra susiję su aktyviųjų medžiagų ir produktų tipų deriniais, dėl kurių įrašymo į Direktyvos 98/8/EB I priedą anksčiau nei 2013 m. rugsėjo 1 d. nebuvo priimtas sprendimas. Todėl to reglamento 95 straipsnio 1 dalyje turėtų būti nurodyta ta data;

(26)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio 2 dalimi Agentūros paskelbtame sąraše turi būti nurodomi asmenų, kurie dalyvauja jo 89 straipsnio 1 dalyje nurodytoje darbo programoje, vardai ir pavardės. Taigi 95 straipsnio 2 dalimi leidžiama tiems programos dalyviams pasinaudoti tame reglamente nustatytu išlaidų kompensavimo mechanizmu. Galimybė pasinaudoti išlaidų kompensavimo mechanizmu turėtų būti suteikta visiems asmenims, kurie pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 arba Direktyvą 98/8/EB pateikė išsamų medžiagų dokumentų rinkinį arba sutikimo raštą, kuriuo leidžiama naudotis tokiu dokumentų rinkiniu. Taip pat ji turėtų būti taikoma ir asmenims, pateikusiems bet kokios medžiagos, kuri savaime nėra veiklioji medžiaga, bet iš kurios susidaro veikliosios medžiagos, dokumentų rinkiniams;

(27)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa draudžiama rinkai pateikti biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurių gamintojas arba importuotojas („atitinkamas asmuo“) nėra įrašytas į tame straipsnyje nurodytą sąrašą. Remiantis to reglamento 89 straipsnio 2 dalimi ir 93 straipsnio 2 dalimi tam tikros biocidiniuose produktuose esančios veikliosios medžiagos bus teisėtai pateiktos rinkai, nors dar nebus pateiktas išsamus tų medžiagų dokumentų rinkinys. Draudimas pagal 95 straipsnio 3 dalį neturėtų būti taikomas tokioms medžiagoms. Be to, kai sąraše nėra nurodytas veikliosios medžiagos, kurios išsamus medžiagų dokumentų rinkinys pateiktas, gamintojas arba importuotojas, pateikti rinkai biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra tokios medžiagos, turėtų būti leista kitam asmeniui, su sąlyga, kad jis arba to biocidinio produkto gamintojas ar importuotojas pateikia dokumentų rinkinį arba sutikimo leisti naudotis tuo dokumentų rinkiniu raštą;

(28)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 95 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad 95 straipsnis taikomas veikliosioms medžiagoms, kurios to reglamento I priede priskirtos 6 kategorijai. Tos medžiagos buvo įrašytos į tą priedą remiantis pateiktais išsamiais medžiagų dokumentų rinkiniais, kurių savininkams turėtų būti suteikta teisė pasinaudoti tame straipsnyje nustatytu išlaidų kompensavimo mechanizmu. Ateityje remiantis tokiais pateiktais dokumentų rinkiniais į tą priedą gali būti įrašomos kitos medžiagos. Todėl visos tokios medžiagos turėtų būti reglamentuojamos to priedo 6 kategorijos;

(29)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede pateiktame biocidinių produktų, naudojamų su maistu besiliečiančiose medžiagose, aprašyme turėtų būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 vartojamų terminų;

(30)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 96 straipsnio pirmoje pastraipoje reikėtų paaiškinti, kad Direktyva 98/8/EB panaikinama nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostatoms, kuriose daroma nuorodą į tą direktyvą;

(31)

todėl Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 5 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

biocidiniams produktams, naudojamiems kaip pagalbinės perdirbimo medžiagos, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 ir Reglamente (EB) Nr. 1333/2008.“;

2)

3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

s punktas pakeičiamas taip:

„s)

biocidinių produktų grupė – grupė biocidinių produktų, kurių:

i)

panaši paskirtis;

ii)

tos pačios veikliosios medžiagos;

iii

panaši sudėtis ir apibrėžti sudėties pakitimai ir

iv)

panašus rizikos ir efektyvumo lygis;“;

b)

v punktas išbraukiamas;

3)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

veikliosios medžiagos yra įtrauktos į I priedą arba patvirtintos priskiriant atitinkamam produktų tipui ir įvykdomos visos toms veikliosioms medžiagoms nustatytos sąlygos;“;

ii)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

prireikus pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93 (11), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (12), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (13) ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/32/EB (14) buvo nustatyti didžiausi leistini biocidinio produkto sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų liekanų kiekiai maiste ir pašaruose arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 (15) buvo nustatytos konkrečios tokių veikliųjų medžiagų išsiskyrimo ribinės vertės arba likutinės ribinės vertės su maistu besiliečiančiose medžiagose.

(11)  1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1)."

(12)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1)."

(13)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11)."

(14)  2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10)."

(15)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).“;"

b)

4 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

jis atitinka kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuoti kaip:

ūmaus toksiškumo prarijus pavojaus 1, 2 arba 3 kategorija,

ūmaus toksiškumo per odą pavojaus 1, 2 arba 3 kategorija,

ūmaus toksiškumo įkvėpus (dujos, dulkės ir (arba) rūkas) pavojaus 1, 2 arba 3 kategorija,

ūmaus toksiškumo įkvėpus (garai) pavojaus 1 arba 2 kategorija,

toksiškumo konkrečiam organui po vienkartinio ar pakartotinio poveikio pavojaus 1 kategorija,

1A ar 1B kategorijos kancerogeninis,

1A ar 1B kategorijos mutageninis arba

1A ar 1B kategorijos toksiškas reprodukcijai;

c)

jį sudaro, jo sudėtyje yra arba iš jo susidaro veiklioji medžiaga, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama kaip PBT arba vPvB medžiaga;“;

c)

6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

„6.   Vykdant biocidinių produktų grupės vertinimą, kuris atliekamas laikantis bendrųjų VI priede nustatytų principų, atsižvelgiama į visų biocidinių produktų grupei galinčių priklausyti produktų didžiausią riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, taip pat į mažiausią jų veiksmingumą.

Biocidinių produktų grupei autorizacijos liudijimas išduodamas tik tuo atveju, jei:

a)

paraiškoje aiškiai nurodoma didžiausia galima rizika žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai ir mažiausias veiksmingumas, kuriais grindžiamas vertinimas, ir 3 straipsnio 1 dalies s punkte nurodyti leidžiami sudėties ir naudojimo būdų pakitimai ir jų klasifikavimas, pavojingumo ir atsargumo nuorodos bei visos tinkamos rizikos mažinimo priemonės; ir

b)

remiantis šios dalies pirmoje pastraipoje minėtu vertinimu galima nustatyti, kad visi biocidinių produktų grupei priskiriami produktai atitinka 1 dalyje nustatytas sąlygas.

7.   Atitinkamais atvejais potencialus autorizacijos liudijimo turėtojas arba jo atstovas kreipiasi, kad pagal Reglamentą (EEB) Nr. 315/93, Reglamentą (EB) Nr. 396/2005, Reglamentą (EB) Nr. 470/2009 ar Direktyvą 2002/32/EB būtų nustatyti didžiausi leistini biocidiniame produkte esančių veikliųjų medžiagų liekanų kiekiai arba kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 būtų nustatytos konkrečios tokių medžiagų išsiskyrimo ribinės vertės arba likutinės ribinės vertės su maistu besiliečiančiose medžiagose.“;

4)

23 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Gaunančioji kompetentinga institucija arba, jei sprendžiama dėl paraiškos išduoti Sąjungos autorizacijos liudijimą – Komisija, uždraudžia tiekti rinkai ar naudoti biocidinį produktą, kuriame yra keistinos veikliosios medžiagos, arba apriboja jo tiekimą rinkai ar naudojimą, jei lyginamojo vertinimo, atliekamo pagal 24 straipsnyje nurodytus techninius nurodymus, rezultatai patvirtina, kad įvykdyti abu šie kriterijai:“;

5)

34 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Per 365 dienas nuo paraiškos patvirtinimo referencinė valstybė narė įvertina paraišką ir pagal 30 straipsnį parengia vertinimo ataskaitą; vertinimo ataskaitą ir biocidinio produkto charakteristikų santrauką ji išsiunčia atitinkamoms valstybėms narėms ir pareiškėjui.“;

6)

35 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Koordinavimo grupėje visos šio straipsnio 2 dalyje nurodytos valstybės narės deda visas pastangas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl veiksmų, kurių turi būti imtasi. Jos suteikia pareiškėjui galimybę išdėstyti savo poziciją. Jei per 60 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto klausimų, dėl kurių nesutariama, perdavimo dienos jos susitaria, referencinė valstybė narė užregistruoja susitarimą Biocidinių produktų registre. Tuomet procedūra laikoma baigta, o referencinė valstybė narė ir kiekviena iš atitinkamų valstybių narių autorizuoja biocidinį produktą vadovaudamosi atitinkamai 33 straipsnio 3 dalimi arba 34 straipsnio 6 dalimi.“;

7)

37 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kol vyksta pagal šį straipsnį vykdoma procedūra, 89 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta valstybės narės pareiga autorizuoti biocidinį produktą per trejus metus nuo patvirtinimo dienos, nurodytos 89 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, laikinai sustabdoma.“;

8)

45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa išbraukiama;

9)

52 straipsnis pakeičiamas taip:

„52 straipsnis

Atidėjimo laikotarpis

Nepaisant 89 straipsnio, jei kompetentinga institucija, o Sąjungos autorizacijos liudijimo biocidiniam produktui atveju – Komisija, panaikina ar iš dalies pakeičia autorizacijos liudijimą arba nusprendžia nepratęsti jo galiojimo, ji pratęsia turimų atsargų tiekimo rinkai ir naudojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai tolesnis biocidinio produkto tiekimas rinkai arba naudojimas keltų nepriimtiną riziką žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

Atitinkamų biocidinių produktų tiekimo rinkai laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 180 dienų, papildomai numatant ne ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį turimų atsargų naudojimui.“;

10)

53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo 17 straipsnio, valstybės narės (įvežimo valstybė narė) kompetentinga institucija pareiškėjo prašymu išduoda lygiagrečios prekybos kitoje valstybėje narėje (kilmės valstybė narė) autorizuotu biocidiniu produktu leidimą, kuriuo leidžiama tą produktą tiekti įvežimo valstybės narės rinkai ir naudoti joje, jei šios valstybės narės kompetentinga institucija pagal 3 dalį nustato, kad tas biocidinis produktas yra identiškas įvežimo valstybėje narėje jau autorizuotam biocidiniam produktui (referencinis produktas).“;

11)

54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kai būtina nustatyti veikliųjų medžiagų techninį lygiavertiškumą, tą lygiavertiškumą nustatyti siekiantis asmuo (pareiškėjas) pateikia Agentūrai paraišką.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Agentūra informuoja pareiškėją apie pagal 80 straipsnio 1 dalį mokėtinus mokesčius ir, jei pareiškėjas nesumoka šių mokesčių per 30 dienų, paraišką atmeta. Ji apie tai informuoja pareiškėją.“;

12)

56 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo 17 straipsnio, atlikti eksperimentą arba bandymą mokslinių ar produkto tyrimų ir technologinio tyrimo bei plėtros tikslais, naudojant neautorizuotą biocidinį produktą arba nepatvirtintą veikliąją medžiagą, skirtą naudoti išimtinai tik biocidiniame produkte (eksperimentas arba bandymas), galima tik laikantis šiame straipsnyje numatytų sąlygų.“;

13)

58 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Už apdoroto gaminio pateikimą rinkai atsakingas asmuo užtikrina, kad etiketėje būtų nurodyta antroje pastraipoje nurodyta informacija:“;

14)

60 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„3.   Duomenų, pateiktų siekiant biocidinio produkto, kuriame yra tik esamų veikliųjų medžiagų, autorizacijos, apsaugos laikotarpis baigiasi praėjus 10 metų nuo pirmosios mėnesio, einančio po pirmo sprendimo dėl produkto autorizacijos priėmimo pagal 26 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 3 dalį, 33 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 7 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 3 dalį ar 44 straipsnio 5 dalį mėnesio, dienos.

Duomenų, pateiktų siekiant biocidinio produkto, kuriame yra naujos veikliosios medžiagos, autorizacijos, apsaugos laikotarpis baigiasi praėjus 15 metų nuo pirmosios mėnesio, einančio po pirmo sprendimo dėl produkto autorizacijos priėmimo pagal 26 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 3 dalį, 33 straipsnio 4 dalį, 34 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 7 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 3 dalį ar 44 straipsnio 5 dalį mėnesio, dienos.“;

15)

66 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Asmenys, kurie Agentūrai arba kompetentingoms institucijoms pagal šį reglamentą teikia su veikliąja medžiaga ar biocidiniu produktu susijusią informaciją, gali paprašyti neatskleisti 67 straipsnio 3 ir 4 dalių informacijos ir pagrįsti, kodėl informacijos atskleidimas galėtų pakenkti tų asmenų ar kurios nors kitos suinteresuotosios šalies komerciniams interesams.“;

16)

67 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Nuo dienos, kurią Komisija priima įgyvendinimo reglamentą, nustatantį, kad veiklioji medžiaga yra patvirtinama, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalies a punkte, visuomenė gali nemokamai ir lengvai susipažinti su Agentūros ar Komisijos turima naujausia informacija apie tą veikliąją medžiagą:“;

b)

3 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Nuo dienos, kurią Komisija pagal 9 straipsnio 1 dalies a punktą priima įgyvendinimo reglamentą, nustatantį, kad veiklioji medžiaga yra patvirtinama, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalies a punkte, Agentūra, išskyrus atvejus, kai duomenų teikėjas pagal 66 straipsnio 4 dalį pateikia pagrindimą, kodėl toks paskelbimas galėtų pakenkti jo ar kurios nors kitos suinteresuotosios šalies komerciniams interesams, ir tokį pagrindimą kompetentinga institucija arba Agentūra pripažįsta tinkamu, viešai ir nemokamai padaro viešai prieinama šią naujausią informaciją apie tą veikliąją medžiagą:“;

17)

76 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„l)

teikia valstybėms narėms paramą ir pagalbą, susijusią su kontrolės ir įgyvendinimo veikla.“;

18)

77 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Apeliacinei komisijai, įsteigtai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, galima apskųsti Agentūros sprendimus, priimtus pagal 7 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 43 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 3 dalį, 54 straipsnio 3 dalį, 54 straipsnio 4 dalį, 54 straipsnio 5 dalį, 63 straipsnio 3 dalį ir 64 straipsnio 1 dalį.“;

19)

78 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 96 straipsnio 1 dalyje nurodytos Agentūros pajamos nenaudojamos pagal šį reglamentą numatytoms užduotims vykdyti, nebent tai daroma siekiant bendro tikslo arba lėšos laikinai pervedamos norint užtikrinti tinkamą Agentūros veikimą. Agentūros pajamos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, nenaudojamos užduotims pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 vykdyti, nebent tai daroma siekiant bendro tikslo arba lėšos laikinai pervedamos norint užtikrinti tinkamą Agentūros veikimą.“;

20)

86 straipsnis pakeičiamas taip:

„86 straipsnis

Į Direktyvos 98/8/EB I priedą įrašytos veikliosios medžiagos

Veikliosios medžiagos, dėl kurių Komisija priėmė direktyvas dėl įrašymo į Direktyvos 98/8/EB I priedą, nuo įrašymo dienos laikomos patvirtintomis pagal šį reglamentą ir įrašomos į 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą. Patvirtinimui taikomos tose Komisijos direktyvose nustatytos sąlygos.“;

21)

89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 1 dalies ir 20 straipsnio 1 dalies bei nedarant poveikio šio straipsnio 1 ir 3 dalių taikymui, valstybė narė gali ir toliau ne ilgiau nei trejus metus nuo paskutinės veikliosios medžiagos, kuri yra konkrečiame biocidiniame produkte ir turi būti tvirtinama, patvirtinimo taikyti savo esamą to biocidinio produkto tiekimo rinkai ar naudojimo sistemą ar praktiką. Atitinkama valstybė narė gali, vadovaudamasi savo nacionalinėmis taisyklėmis, leisti savo teritorijoje tiekti rinkai ar naudoti tik biocidinius produktus, kuriuose yra tik:

a)

esamų veikliųjų medžiagų, kurios:

i)

buvo įvertintos pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1451/2007 (16), tačiau kurios dar nėra patvirtintos priskiriant tam produktų tipui, arba

ii)

yra vertinamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1451/2007, tačiau kurios dar nėra patvirtintos priskiriant tam produktų tipui;

arba

b)

a punkte nurodytų veikliųjų medžiagų ir veikliųjų medžiagų, patvirtintų pagal šį reglamentą, derinys;

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai priimamas sprendimas nepatvirtinti veikliosios medžiagos, valstybė narė gali toliau taikyti savo esamą biocidinių produktų tiekimo rinkai sistemą arba praktiką ne ilgiau kaip dvylika mėnesių nuo sprendimo nepatvirtinti veikliosios medžiagos dienos laikantis 1 dalies trečios pastraipos, taip pat esamą biocidinių produktų naudojimo sistemą arba praktiką gali toliau taikyti ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo to sprendimo priėmimo dienos.

(16)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).“;"

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Priėmus sprendimą patvirtinti tam tikrą veikliąją medžiagą priskiriant ją atitinkamam produktų tipui, valstybės narės užtikrina, kad biocidinių produktų, kurie priskiriami tam produktų tipui ir kurių sudėtyje yra tos veikliosios medžiagos, autorizacijos liudijimai būtų atitinkamai išduodami, keičiami ar panaikinami pagal šį reglamentą per trejus metus nuo patvirtinimo dienos.

Tuo tikslu asmenys, pageidaujantys teikti paraišką dėl autorizacijos liudijimo išdavimo biocidiniams produktams, priskirtiems tam produktų tipui, ar jų lygiagretaus abipusio pripažinimo, ir kai jų sudėtyje nėra kitų veikliųjų medžiagų, išskyrus esamas veikliąsias medžiagas, pateikia paraišką dėl autorizacijos liudijimo išdavimo ar lygiagretaus abipusio pripažinimo ne vėliau kaip veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) patvirtinimo dieną. Jei biocidiniame produkte yra daugiau kaip viena veiklioji medžiaga, paraiška pateikiama ne vėliau kaip paskutinės patvirtintos veikliosios medžiagos tam produktų tipui patvirtinimo dieną.

Kai paraiška išduoti autorizacijos liudijimą ar paraiška dėl lygiagretaus abipusio pripažinimo nebuvo pateikta pagal antrą pastraipą:

a)

biocidinis produktas nebetiekiamas į rinką praėjus 180 dienų po veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) patvirtinimo dienos ir

b)

turimų biocidinio produkto atsargų naudojimas gali būti tęsiamas ne ilgiau kaip 365 dienas po veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) patvirtinimo dienos.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kai valstybės narės kompetentinga institucija ar, atitinkamais atvejais, Komisija nusprendžia atmesti pagal 3 dalį pateiktą biocidinio produkto, kuris jau pateiktas rinkai, autorizacijos paraišką ar neišduoti autorizacijos liudijimo arba nustatyti tam tikras autorizacijos sąlygas, dėl kurių būtina pakeisti tokį produktą, taikomos šios nuostatos:

a)

neautorizuotas biocidinis produktas arba, atitinkamais atvejais, autorizacijos sąlygų neatitinkantis biocidinis produktas nebetiekiamas rinkai praėjus 180 dienų po institucijos sprendimo priėmimo dienos ir

b)

turimos biocidinio produkto atsargos gali būti naudojamos 365 dienas po institucijos sprendimo priėmimo dienos.“;

22)

92 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Biocidiniai produktai, autorizuoti pagal Direktyvos 98/8/EB 3 arba 4 straipsnį, laikomi autorizuotais pagal šio reglamento 17 straipsnį.“;

23)

93 straipsnis pakeičiamas taip:

„93 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos biocidiniams produktams, kuriems netaikoma Direktyva 98/8/EB

Nukrypstant nuo 17 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali toliau taikyti savo esamą biocidinių produktų, kuriems netaikoma Direktyva 98/8/EB, tačiau kuriems taikomas šis reglamentas ir kuriuos sudaro, kurių sudėtyje yra arba iš kurių susidaro tik veikliosios medžiagos, kurios buvo tiekiamos rinkai arba naudojamos biodiciniuose produktuose 2013 m. rugsėjo 1 d., tiekimo rinkai ir naudojimo sistemą arba praktiką. Nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik iki vienos iš šių datų:

a)

kai paraiškos dėl visų tų veikliųjų medžiagų, kurios sudaro biocidinį produktą, kurių yra jo sudėtyje arba iš kurio susidaro veiklioji medžiaga, patvirtinimo pateikiamos dėl atitinkamo produktų tipo ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 1 d., taikomi 89 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 89 straipsnio 3 dalyje ir 89 straipsnio 4 dalyje nustatyti terminai; arba

b)

kai paraiška dėl vienos iš veikliųjų medžiagų nėra pateikiama pagal a punktą – iki 2017 m. rugsėjo 1 d.“;

24)

94 ir 95 straipsniai pakeičiami taip:

„94 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos apdorotiems gaminiams

1.   Nukrypstant nuo 58 straipsnio 2 dalies, gaminys, kuris yra apdorotas vienu arba daugiau biocidiniu produktų arba į kurį sąmoningai įdėta vienas arba daugiau biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra tik veikliųjų medžiagų, kurios 2016 m. rugsėjo 1 d. pagal 89 straipsnio 1 dalyje nurodytą darbų programą tikrinamos kaip priklausančios tam tikram produktų tipui, arba kurio patvirtinimo priskiriant atitinkamam produktų tipui paraiška pateikta ne vėliau kaip tą dieną, arba kurių sudėtyje yra tik tokių medžiagų ir veikliųjų medžiagų, kurios įrašytos į pagal 9 straipsnio 2 dalį parengtą atitinkamų produktų tipų ir naudojimo paskirčių sąrašą arba įrašytos į I priedą, derinys, gali būti pateiktas rinkai iki vienos iš šių datų:

a)

kai sprendimas atmesti patvirtinimo paraišką arba nepatvirtinti vienos iš veikliųjų medžiagų naudojimo atitinkama paskirtimi yra priimtas po 2016 m. rugsėjo 1 d. – 180 dienų po tokio sprendimo priėmimo dienos;

b)

kitais atvejais – paskutinės biocidinio produkto sudėtyje esančios veikliosios medžiagos, kuri turi būti patvirtinta, patvirtinimo atitinkamam produktų tipui ir paskirčiai, dienos.

2.   Toliau nukrypstant nuo 58 straipsnio 2 dalies, gaminys, kuris yra apdorotas vienu arba daugiau biocidinių produktų arba į kurį sąmoningai įdėta vienas arba daugiau biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra bet kokios kitos veikliosios medžiagos nei minėtos šio straipsnio 1 dalyje, arba medžiagų, kurios nėra įrašytos į pagal 9 straipsnio 2 dalį parengtą atitinkamų produktų tipų ir naudojimo paskirčių sąrašą arba į I priedą, gali būti pateiktas rinkai iki 2017 m. kovo 1 d.

95 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su galimybe naudotis veikliųjų medžiagų dokumentų rinkiniu

1.   Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Agentūra viešai skelbia ir reguliariai atnaujina visų veikliųjų medžiagų ir visų medžiagų, iš kurių susidaro veiklioji medžiaga, su kuriomis susijęs dokumentų rinkinys, atitinkantis šio reglamento II priedo arba Direktyvos 98/8/EB IIA arba IVA priedo ir, atitinkamais atvejais, tos direktyvos IIIA priedo reikalavimus (išsamus dokumentų rinkinys) buvo pateiktas ir valstybės narės priimtas arba patvirtintas šiame reglamente arba toje direktyvoje numatyta tvarka (atitinkamos medžiagos), sąrašą. Sąraše taip pat nurodomi visi asmenys, pateikę išsamų kiekvienos atitinkamos medžiagos dokumentų rinkinį arba tokį rinkinį pateikę Agentūrai pagal šios dalies antrą pastraipą, ir nurodomas jų vaidmuo, kaip numatyta toje pastraipoje, taip pat produktų tipas (-ai), dėl kurio (-ių), pateikta paraiška, ir medžiagos įrašymo į sąrašą data.

Sąjungoje įsisteigęs asmuo, gaminantis arba importuojantis atitinkamą medžiagą atskirai arba biocidiniuose produktuose (medžiagos tiekėjas), arba asmuo, gaminantis biocidinį produktą, kurį sudaro, kurio sudėtyje yra arba iš kurio susidaro atitinkama medžiaga, arba pateikiantis jį rinkai (produkto tiekėjas), gali bet kuriuo metu Agentūrai pateikti išsamų atitinkamos medžiagos dokumentų rinkinį, sutikimo leisti naudotis išsamiu medžiagos dokumentų rinkiniu raštą arba nuorodą į išsamų dokumentų rinkinį, kurio visi duomenų apsaugos laikotarpiai baigėsi. Kai veikliosios medžiagos patvirtinimas atnaujinamas, bet kuris medžiagos arba produkto tiekėjas gali pateikti Agentūrai sutikimo naudotis visais duomenimis, kurie, vertinančiosios kompetentingos institucijos nuomone, svarbūs šio atnaujinimo požiūriu ir kurių apsaugos laikotarpis dar nesibaigė, raštą (svarbūs duomenys).

Agentūra informuoja paraišką teikiantį tiekėją apie pagal 80 straipsnio 1 dalį mokėtinus mokesčius. Jei paraišką teikiantis tiekėjas nesumoka tų mokesčių per 30 dienų, ji paraišką atmeta ir apie tai informuoja paraišką teikiantį tiekėją.

Gavusi pagal 80 straipsnio 1 dalį mokėtinus mokesčius, Agentūra priima paraišką ir patikrina, ar pateikta paraiška atitinka šios dalies antros pastraipos reikalavimus, ir apie tai informuoja paraišką teikiantį tiekėją.

2.   Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. rinkai netiekiami biocidiniai produktai, kuriuos sudaro, kurių sudėtyje yra arba iš kurių susidaro atitinkama į 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašyta medžiaga, išskyrus tuo atveju, jei medžiagos arba produkto tiekėjas yra įrašytas 1 dalyje nurodytą sąrašą tam produktų tipui (-ams), kuriam (-iems) priklauso produktas.

3.   Teikiant paraišką pagal šio straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, šio reglamento 63 straipsnio 3 dalis taikoma visiems Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 II priede išvardytų medžiagų toksikologiniams ir ekotoksikologiniams tyrimams, taip pat išlikimo ir elgsenos aplinkoje tyrimams, įskaitant tyrimus, kuriuos atliekant nedaromi bandymai su stuburiniais gyvūnais.

4.   Į 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytas medžiagos arba produkto tiekėjas, kuriam, taikant šį straipsnį, išduotas sutikimo raštas arba pagal 3 dalį suteikta teisė naudotis tyrimo duomenimis, turi teisę leisti biocidinio produkto autorizacijos paraišką teikiantiems asmenims daryti nuorodą į tą sutikimo raštą ar tą tyrimą taikant 20 straipsnio 1 dalį.

5.   Nukrypstant nuo 60 straipsnio, visi duomenų apsaugos laikotarpiai, taikomi aktyviųjų medžiagų ir produktų tipų deriniams, kurie išvardyti Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 II priede, tačiau dėl kurių įrašymo į Direktyvos 98/8/EB I priedą sprendimas nebuvo priimtas anksčiau nei 2013 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2025 m. gruodžio 31 d.

6.   1–5 dalys netaikomos medžiagoms, įrašytoms į I priedą ir priskirtoms prie 1–5 ir 7 kategorijų, ar biocidiniams produktams, kurių sudėtyje yra vien tokių medžiagų.

7.   Agentūra reguliariai atnaujina šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą. Kai veikliosios medžiagos patvirtinimas atnaujinamas, Agentūra pašalina iš sąrašo bet kurį medžiagos arba produkto tiekėją, kuris per 12 mėnesių nuo atnaujinimo nepateikė visų svarbių duomenų arba sutikimo leisti naudotis visais svarbiais duomenimis rašto pagal šio straipsnio 1 dalies antrą pastraipą arba pagal 13 straipsnį pateikdamas paraišką.“;

25)

96 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio šio reglamento 86, 89, 93 ir 95 straipsnių taikymui, Direktyva 98/8/EB panaikinama nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.“;

26)

I priedo 6 kategorijos pavadinimas pakeičiamas taip:

„6 kategorija. Medžiagos, kurių veikliųjų medžiagų dokumentų rinkinį valstybė narė patvirtino pagal šio reglamento 7 straipsnio 3 dalį arba priėmė tokį dokumentų rinkinį pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 1 dalį“;

27)

V priedo antraštinės dalies „4 produktų tipas. Maisto ir pašarų sritis“ antra pastraipa pakeičiama taip:

„Produktai, naudojami medžiagose, kurios gali susiliesti su maistu.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 24 punktas taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Strasbūre 2014 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 347, 2010 12 18, p. 62.

(2)  2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(4)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

(6)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004, 2004 m. spalio 27 d. dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).

(7)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(8)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB, (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(9)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėlatliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(10)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


5.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/33


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 335/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

beprecedentė pasaulinė finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis gerokai pakenkė ekonomikos augimui bei finansiniam stabilumui ir labai pablogino kai kurių valstybių narių finansinę ir ekonominę padėtį. Tam tikros valstybės narės visų pirma patiria didelių sunkumų arba joms tokie sunkumai gresia. Visų pirma jos susiduria su jų ekonomikos augimo ir finansinio stabilumo užtikrinimo problemomis ir deficito bei skolos rodiklių pablogėjimu;

(2)

neigiamiems krizės padariniams sušvelninti imtasi svarbių priemonių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 122 straipsnio 2 dalį, 136 ir 143 straipsnius. Vis dėlto nacionaliniams finansiniams ištekliams tenkanti našta vis didėja ir reikia tinkamų veiksmų tokiai naštai mažinti, maksimaliai ir optimaliai panaudojant Europos žuvininkystės fondo, įsteigto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 (3), lėšas;

(3)

siekiant palengvinti Sąjungos finansavimo valdymą, padėti spartinti investicijas valstybėse narėse ir regionuose ir didinti ekonomikos finansavimo galimybes, Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 387/2012 (4). Tuo daliniu pakeitimu buvo leista tarpinius ir galutinius mokėjimus iš Europos žuvininkystės fondo padidinti suma, kuri atitiktų kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendrojo finansavimo normos padidinimą 10 procentinių punktų valstybėms narėms, kurios patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų ir prašo pasinaudoti ta priemone;

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 leidžiama taikyti padidintą bendro finansavimo normą iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tačiau kadangi kai kurios valstybės narės ir toliau patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų, padidintos bendro finansavimo normos taikymo laikotarpio nereikėtų baigti 2013 m. gruodžio 31 d.;

(5)

finansinę paramą gaunančioms valstybėms narėms ta bendrojo finansavimo norma taip pat turėtų būti padidinta iki reikalavimus atitinkančio laikotarpio pabaigos; jos turėtų ją nurodyti prašymuose dėl galutinio likučio, net jeigu finansinė parama joms nebebūtų teikiama;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

atsižvelgiant į precedentų neturintį krizės pobūdį reikia skubiai patvirtinti paramos priemones. Todėl tikslinga, kad šis reglamentas turėtų įsigalioti tą pačią dieną, kai jis bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

76 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo 53 straipsnio 3 dalies, valstybės narės prašymu tarpiniai mokėjimai padidinami suma, atitinkančia kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendro finansavimo normos padidinimą 10 procentinių punktų neviršijant 100 %, kuri turi būti taikoma reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų sumai, naujai deklaruotai kiekvienoje patvirtintoje išlaidų ataskaitoje, pateiktoje valstybės narės, kuri 2013 m. gruodžio 31 d. ar vėliau atitinka vieną iš šių sąlygų:“;

2)

77 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 53 straipsnio 3 dalies, valstybės narės prašymu galutiniai mokėjimai padidinami suma, atitinkančia kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendro finansavimo normos padidinimą 10 procentinių punktų neviršijant 100 %, kuri turi būti taikoma reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų sumai, naujai deklaruotai kiekvienoje patvirtintoje išlaidų ataskaitoje, pateiktoje valstybės narės, kuri 2013 m. gruodžio 31 d. ar vėliau atitinka vieną iš 76 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytų sąlygų.“;

3)

77a straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Komisija suteikia leidimą taikyti 76 straipsnio 3 dalyje ir 77 straipsnio 2 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą valstybei narei, atitinkančiai vieną iš 76 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytų sąlygų, pateikus raštišką prašymą.“;

b)

5 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimtas Strasbūre 2014 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 341, 2013 11 21, p. 75.

(2)  2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, 2006 8 15, p. 1).

(4)  2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 387/2012, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo nuostatos, susijusios su tam tikrų valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai, finansų valdymu (OL L 129, 2012 5 16, p. 7).