ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.096.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 96

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 29d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija) ( 1 )

1

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo ( 1 )

45

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) ( 1 )

79

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo ( 1 )

107

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) ( 1 )

149

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo ( 1 )

251

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) ( 1 )

309

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo ( 1 )

357

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/28/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

1993 m. balandžio 5 d. Direktyva 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo (3) buvo iš esmės keičiama (4). Kadangi tą direktyvą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

šioje direktyvoje svarbu patikslinti, kad remiantis Jungtinių Tautų rekomendacijomis dėl pavojingų krovinių vežimo tam tikri gaminiai buvo priskirti pirotechnikos gaminių arba šaudmenų kategorijoms, t. y. nepateko į šios direktyvos taikymo sritį. Todėl 2004 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 2004/57/EB, nustatanti pirotechninių gaminių ir kai kurių šaudmenų, minimų Tarybos direktyvoje 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo (5), kurioje pateikiamas tokių gaminių sąrašas, turėtų būti panaikinta;

(3)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (6), nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(4)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (7) nustatomi bendrieji principai ir orientacinės nuostatos, skirtos taikyti sektorių teisės aktams, siekiant nustatyti nuoseklų tų teisės aktų pakeitimo ar jų naujos redakcijos rengimo pagrindą. Todėl Direktyva 93/15/EEB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(5)

sauga sandėliavimo metu reglamentuojama 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (8), kurioje nustatomi saugos reikalavimai įmonėms, kuriose laikomi sprogmenys. Sprogmenų pervežimo sauga reglamentuojama tarptautinėmis konvencijomis ir susitarimais, įskaitant Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimo. Todėl šie aspektai neturėtų patekti į šios direktyvos taikymo sritį;

(6)

pirotechnikos gaminiams reikalingos atitinkamos priemonės, kurios užtikrintų galutinių vartotojų apsaugą ir visuomenės saugą. Pirotechnikos gaminiai reglamentuojami 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (9). Todėl pirotechnikos gaminiams neturėtų būti taikoma ši direktyva;

(7)

šios direktyvos taikymas šaudmenims turėtų apsiriboti jų gabenimo ir panašių priemonių kontrolės taisyklėmis. Kadangi šaudmenys gabenami panašiomis sąlygomis kaip ir ginklai, jų gabenimui taip pat turėtų būti taikomos nuostatos, panašios į nustatytąsias 1991 m. birželio 18 d. Direktyvoje 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (10);

(8)

ši direktyva turėtų būti taikoma esant visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(9)

sprogmenų, kuriems taikoma ši direktyva, apibrėžtis turi remtis Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl pavojingų krovinių vežimo pateikta tokių gaminių apibrėžtimi;

(10)

siekiant užtikrinti laisvą sprogmenų judėjimą reikia suderinti sprogmenų tiekimo rinkai įstatymus;

(11)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už sprogmenų atitiktį šiai direktyvai jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos lygis ir vartotojų apsauga bei sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(12)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų rinkai tiekiami sprogmenys atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(13)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir galutinių naudotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus papildomai be pašto adreso įtraukti interneto svetainės adresą;

(14)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti atitikties įvertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga;

(15)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys sprogmenys atitiktų šią direktyvą, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę tinkamas tų sprogmenų atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog jų rinkai pateikiami sprogmenys atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie nepateiktų rinkai tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių sprogmenų. Taip pat reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad gamintojas paženklino sprogmenis ir parengė dokumentus, jog kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(16)

platintojas tiekia sprogmenį rinkai po to, kai jį rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl jis turi deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas tą sprogmenį nepadarytų neigiamo poveikio jo atitikčiai;

(17)

ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis sprogmenį rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičiantis sprogmenį taip, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(18)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl ir jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūros darbą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą reikalingą informaciją apie atitinkamą sprogmenį;

(19)

norint, kad visuose tiekimo grandinės etapuose būtų kaupiami tikslūs ir išsamūs duomenys, labai svarbu, kad sprogmenys turėtų unikalų atpažinties žymenį. Identifikaciniai numeriai turėtų sudaryti sąlygas identifikuoti ir atsekti sprogmenį nuo jo pagaminimo ir pateikimo rinkai vietos iki jo galutinio naudotojo ir panaudojimo ir leisti užkirsti kelią netinkamam sprogmenų naudojimui bei vagystėms ir padėti teisėsaugos institucijoms atsekti pamestų ar pavogtų sprogmenų kilmę. Efektyvi atsekamumo sistema taip pat palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančius sprogmenis. Saugant pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus veiklos vykdytojus, nereikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė sprogmenis arba kuriems jie patiekė sprogmenis;

(20)

šios direktyvos nuostatos, susijusios su sprogmenų tiekimu rinkai, turėtų būti pagrįstos esminiais saugos reikalavimais, kad nebūtų keliamas pavojus asmenų sveikatai ir turto bei aplinkos apsaugai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį šiems reikalavimams, būtina numatyti sprogmenų, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (11), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, atitikties prezumpciją;

(21)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(22)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, jog jų rinkai tiekiami sprogmenys atitinka esminius saugos reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti tų gaminių atitiktį esminiams saugos reikalavimams, būtina numatyti atitikties vertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties vertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš tų modulių. Dėl specifinių charakteristikų ir susijusių pavojų sprogmenims visada turėtų būti atliekamas trečiųjų šalių atitikties vertinimas.

(23)

Gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie sprogmens atitiktį šiai direktyvai ir kitiems susijusiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams;

(24)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(25)

CE ženklas, kuriuo nurodoma sprogmens atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu taisykles;

(26)

pagal šioje direktyvoje nustatytas atitikties vertinimo procedūras reikalaujama, kad vertinant atitiktį dalyvautų atitikties vertinimo įstaigos, apie kurias valstybės narės yra pranešusios Komisijai;

(27)

patirtis rodo, kad Direktyvoje 93/15/EEB nustatyti kriterijai, kuriuos atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti, kad apie jas būtų pranešta Komisijai, nėra pakankami, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodai aukštas notifikuotųjų įstaigų teikiamų paslaugų lygis. Vis dėlto labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios nori būti paskirtos teikti atitikties vertinimo paslaugas, reikia nustatyti privalomus reikalavimus;

(28)

siekiant užtikrinti nuoseklų atitikties vertinimo kokybės lygį, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms institucijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vertinant ir pranešant apie notifikuotas įstaigas ir vykdant jų stebėseną;

(29)

jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitinkanti darniuosiuose standartuose nustatytus kriterijus, turėtų būti laikoma, kad ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(30)

šioje direktyvoje nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditacijos sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir pranešimo tikslais;

(31)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrią akreditaciją, kuria užtikrinamas būtinas pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygis, nacionalinės institucijos visoje Sąjungoje turėtų laikyti pageidautinu atitikties vertinimo įstaigų techninės kompetencijos įrodymo būdu. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitiktį nustatytiems norminiams reikalavimams;

(32)

dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant užtikrinti reikiamą Sąjungos rinkai pateikiamų sprogmenų apsaugos lygį, labai svarbu, kad subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų tuos pačius atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus, kurie yra taikomi notifikuotosioms įstaigoms. Todėl svarbu, kad vertinant įstaigų, siekiančių būti notifikuotomis atitikties vertinimo įstaigomis, kompetenciją bei veiklos rezultatus ir stebint notifikuotųjų įstaigų veiklą taip pat būtų vertinama ir stebima subrangovų bei pavaldžiųjų įstaigų veikla;

(33)

būtina pasirūpinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksmingesnė ir skaidresnė, ir visų pirma pritaikyti ją prie naujų technologijų, kad pranešimą būtų galima atlikti internetu;

(34)

notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimą dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išnagrinėti visus abejonių ar susirūpinimą dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos keliančius klausimus prieš šioms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosioms įstaigoms;

(35)

dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams reikia užtikrinti, kad atitikties vertinimo procedūros būtų taikomos techniškai nuosekliai. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(36)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą būtina patikslinti, kad sprogmenims taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(37)

valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių užtikrinti, kad sprogmenis būtų galima pateikti į rinką tik tuomet, jei jie tinkamai laikomi, naudojami pagal numatytą paskirtį arba tokiomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai. Sprogmenys turėtų būti laikomi neatitinkančiais šioje direktyvoje nustatytų esminių saugos reikalavimų tik esant tokioms naudojimo sąlygoms, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas atsirastų dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio;

(38)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl sprogmenų, keliančių pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba turtui ar aplinkai. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų tokių sprogmenų atžvilgiu imtis ankstesniame etape;

(39)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomų priemonių pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai gaminys reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(40)

iškilus rimtai visuomenės saugumo ar užpuolimų grėsmei dėl neteisėto sprogmenų ar šaudmenų turėjimo ar naudojimo derėtų leisti valstybėms narėms tam tikromis aplinkybėmis nukrypti nuo šios direktyvos dėl sprogmenų ir šaudmenų gabenimo, kad būtų užkirstas kelias tokiam neteisėtam turėjimui ar naudojimui;

(41)

labai svarbu nustatyti valstybių narių kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo mechanizmus. Dėl to kompetentingos institucijos turėtų remtis 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų (12) taikymą;

(42)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių galioms imtis priemonių, užkertančių kelią neteisėtai prekybai sprogmenimis ir šaudmenimis;

(43)

kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus dėl Sąjungos priemonių, susijusių su šios direktyvos suderinimu su Jungtinių Tautų rekomendacijomis dėl pavojingųjų krovinių vežimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(44)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (13);

(45)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais reikalaujama, kad notifikuojančiosios valstybės narės imtųsi taisomųjų priemonių notifikuotųjų įstaigų, kurios neatitinka arba nebeatitinka pranešimo apie jas reikalavimų, atžvilgiu, priimti;

(46)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais nustatoma praktinė tvarka, susijusi su sistemos, skirtos sprogmenų unikaliai atpažinčiai ir atsekamumui, taip pat nustatomi techniniai susitarimai dėl sprogmenų gabenimo nuostatų taikymo, visų pirma naudotino dokumento pavyzdys, priimti;

(47)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams dėl reikalavimus atitinkančių sprogmenų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams, priimti;

(48)

Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su reikalavimus atitinkančiais sprogmenimis, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba turtui ar aplinkai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(49)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali atlikti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis Darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(50)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(51)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybių narių priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančio sprogmens atžvilgiu, yra pateisinamos;

(52)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir užtikrinti, kad tos taisyklės būtų vykdomos. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(53)

reikia numatyti tinkamą pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią nereikalaujant atitikties tolesniems reikalavimams, kurie taikomi gaminiams, būtų galima rinkai tiekti sprogmenis, kurie rinkai jau pateikti pagal Direktyvą 93/15/EEB anksčiau nei pradėtos taikyti nacionalinės priemonės, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva. Todėl platintojams turėtų būti leidžiama tiekti sprogmenis, kurie jau buvo pateikti rinkai, t. y. jų atsargas, jau esančias platinimo grandinėje, anksčiau nei pradedamos taikyti nacionalinės priemonės, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva;

(54)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti, kad rinkoje esantys sprogmenys atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas sveikatos, saugos ir kitų visuomenės interesų apsaugos lygis, tuo pačiu metu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(55)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnių direktyvų nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas atsiranda pagal ankstesnes direktyvas;

(56)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos V priedo B dalyje nurodytais perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma civiliniam naudojimui skirtiems sprogmenims.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

sprogmenims, įskaitant šaudmenis, pagal nacionalinius įstatymus skirtiems ginkluotosioms pajėgoms ir policijai naudoti;

b)

pirotechnikos gaminiams, kuriems taikoma Direktyva 2013/29/ES;

c)

šaudmenims, išskyrus 12, 13 ir 14 straipsnių nuostatas.

I priede pateiktas neišsamus šios dalies b punkte ir atitinkamai 2 straipsnio 2 punkte minėtųjų pirotechnikos gaminių ir šaudmenų sąrašas remiantis Jungtinių Tautų rekomendacijomis dėl pavojingų krovinių vežimo.

3.   Ši direktyva nedraudžia valstybėms narėms savo nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose tam tikras medžiagas, kurioms ši direktyva netaikoma, priskirti sprogmenims.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   sprogmenys– medžiagos ir gaminiai, kurie sprogmenimis laikomi Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl pavojingų krovinių, priskiriamų tų rekomendacijų 1 klasei, vežimo;

2)   šaudmenys– sviediniai su šaunamaisiais užtaisais ar be jų ir tušti šoviniai, naudojami nešiojamuosiuose ginkluose, kituose šaunamuosiuose ginkluose ir artilerijoje;

3)   sauga– nelaimingų atsitikimų prevencija ir, kai prevencija nepasiteisina, jų padarinių mažinimas;

4)   saugumas– naudojimo ne pagal įstatymus ir tvarką prevencija;

5)   sutikimas– sprendimas leisti planuojamą sprogmenų gabenimą Sąjungos teritorijoje;

6)   gabenimas– bet koks fizinis sprogmenų gabenimas Sąjungoje, išskyrus kilnojimą jų laikymo vietoje;

7)   tiekimas rinkai– sprogmens, skirto platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

8)   pateikimas rinkai– sprogmens tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

9)   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina sprogmenį arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti sprogmenį ir parduoda jį savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą, arba kuris naudoja tą sprogmenį savo tikslais;

10)   įgaliotasis atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

11)   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia sprogmenį iš trečiosios šalies;

12)   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris patiekia rinkai sprogmenį ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

13)   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas, platintojas ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris užsiima sprogmenų laikymu, naudojimu, gabenimu, importu, eksportu ar prekyba;

14)   prekiautojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio išskirtinis ar dalinis užsiėmimas– šaunamųjų ginklų ir šaudmenų gamyba, prekyba, mainai, nuoma, remontas ar perdirbimas į tokius ginklus ir šaudmenis;

15)   techninė specifikacija– dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti sprogmuo;

16)   darnusis standartas– darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje;

17)   akreditavimas– akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte;

18)   nacionalinė akreditacijos įstaiga– nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

19)   atitikties vertinimas– procesas, kuriuo nustatoma, ar sprogmuo atitinka pagal šią direktyvą nustatytus esminius saugos reikalavimus;

20)   atitikties vertinimo įstaiga– įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

21)   atšaukimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas sprogmuo;

22)   pašalinimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią sprogmens tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

23)   derinamieji Sąjungos teisės aktai– Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

24)   CE ženklas– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad sprogmuo atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

3 straipsnis

Laisvas judėjimas

Valstybės narės neuždraudžia, neapriboja ar netrukdo tiekti rinkai sprogmenų, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

4 straipsnis

Tiekimas rinkai

Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad sprogmenys galėtų būti tiekiami rinkai tik jeigu jie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

5 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami savo sprogmenis rinkai arba patys juos naudodami savo tikslams gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis II priede nustatytų esminių saugos reikalavimų.

2.   Gamintojai parengia III priede nurodytus techninius dokumentus ir užtikrina, kad būtų atlikta 20 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra.

Kai atlikus tą procedūrą nustatoma, kad sprogmuo atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi sprogmenį CE ženklu.

3.   Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai dienos.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šios direktyvos reikalavimams. Tinkamai atsižvelgiama į sprogmens projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama sprogmens atitiktis, pakeitimus.

5.   Gamintojai užtikrina, kad sprogmenys, kuriuos jie pateikė rinkai, turėtų unikalų atpažinties žymenį, kaip nurodyta 15 straipsnyje apibrėžtoje sprogmenų identifikavimo ir atsekamumo sistemoje. Jei sprogmenims toji sistema netaikoma, gamintojas turi:

a)

užtikrinti, kad ant jų rinkai pateiktų sprogmenų būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu dėl sprogmens dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar sprogmens lydimajame dokumente;

b)

ant sprogmens, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie sprogmens pridedamame lydimajame dokumente – nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su juo galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

6.   Gamintojai užtikrina, kad prie sprogmenų, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų pridėtos instrukcijos ir saugumo informacija, ir kad jos būtų pateikiamos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir saugos informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

7.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas sprogmuo neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to sprogmens atitiktį, jį pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei sprogmuo kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokį sprogmenį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad sprogmuo atitinka šios direktyvos reikalavimus. Šios institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti sprogmenų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

6 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų ir rengti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų techninių dokumentų.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus sprogmens atitikčiai reikalavimams įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti sprogmenų, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

7 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius sprogmenis.

2.   Prieš pateikdami sprogmenį į rinką, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko reikiamą atitikties įvertinimo procedūrą, nurodytą 20 straipsnyje. Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, kad sprogmuo būtų paženklintas CE ženklu ir kad prie jo pridėti reikalaujami dokumentai ir kad gamintojas įvykdytų 5 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad sprogmuo neatitinka II priede nustatytų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia sprogmens rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei sprogmuo kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Importuotojai ant sprogmens arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba sprogmens lydinčiame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie sprogmens būtų pridėtos instrukcijos ir saugos informacija, ir kad jos būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kurią nustatė atitinkama valstybė narė.

5.   Kai atsakomybė už sprogmenį tenka importuotojams, jie užtikrina, kad jo laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai II priede nustatytiems esminiams reikalavimams.

6.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas sprogmuo neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti to sprogmens atitiktį, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei sprogmuo kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokį sprogmenį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

7.   Importuotojai 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

8.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus sprogmens atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti sprogmenų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

8 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai sprogmenį, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami sprogmenį rinkai, platintojai patikrina, ar sprogmuo pažymėtas CE ženklu, ar prie jo pridėti reikalaujami dokumentai ir valstybės narės, kurioje sprogmuo bus tiekiamas rinkai, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengtos instrukcijos ir saugos informacija, bei ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 5 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad sprogmuo neatitinka II priede nustatytų esminių saugos reikalavimų, jis netiekia sprogmens rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei sprogmuo kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Kai atsakomybė už sprogmenį tenka platintojams, jie užtikrina, kad sprogmens laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai II priede nustatytiems esminiams reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektas sprogmuo neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių to sprogmens atitikčiai užtikrinti, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei sprogmuo kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokį sprogmenį, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine arba elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus sprogmens atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti sprogmenų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

9 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 5 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigas, jei jis sprogmenį rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą sprogmenį, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvos reikalavimams.

10 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Jei sprogmenims netaikoma 15 straipsnyje nurodyta sistema, rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė sprogmenis;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė sprogmenis.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktas sprogmuo, ir 10 metų po to, kai jie pateikė sprogmenį.

3   SKYRIUS

SAUGUMO NUOSTATOS

11 straipsnis

Sprogmenų gabenimas

1.   Sprogmenys gali būti gabenami tik laikantis 2–8 dalių.

2.   Siuntos gavėjas iš gavėjo valstybės narės kompetentingos institucijos gauna sutikimą sprogmenų gabenimui. Kompetentinga institucija patikrina, ar siuntos gavėjas turi teisę įsigyti sprogmenis ir būtinas licencijas arba leidimus. Atsakingas už perdavimą ekonominės veiklos vykdytojas tranzito valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms praneša apie sprogmenų gabenimą per atitinkamas valstybes nares ir gauna išankstinį susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) sutikimą.

3.   Jei valstybė narė mano, kad kyla problemų dėl šio straipsnio 2 dalyje minimos sprogmenų įsigijimo teisės tyrimo, toji valstybė narė nusiunčia turimą šiuo klausimu informaciją Komisijai, kuri apie tai informuoja kitas valstybes nares.

4.   Jei gavėjo valstybės narės kompetentinga institucija duoda sutikimą gabenti sprogmenis, siuntos gavėjui ji išduoda dokumentą, kuriame nurodoma visa šio straipsnio 5 dalyje minima informacija. Toks dokumentas lydi sprogmenis iki jų nurodytos paskirties vietos. Dokumentas pateikiamas atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu. Siuntos gavėjas pasilieka to dokumento kopiją, kurią pateikia gavėjo valstybės narės kompetentingai institucijai patikrinti, jei ši paprašo.

5.   Jei sprogmenų gabenimas turi būti specialiai prižiūrimas, kad valstybės narės teritorijoje ar jos dalyje būtų laikomasi specialių saugumo reikalavimų, siuntos gavėjas gavėjo valstybės narės kompetentingai institucijai prieš sprogmenų gabenimą pateikia šią informaciją:

a)

atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų pavardes ir adresus;

b)

gabenamų sprogmenų skaičių ir kiekį;

c)

išsamų sprogmenų ir jų identifikavimo priemonių aprašą, įskaitant Jungtinių Tautų identifikacinį numerį;

d)

jei ketinama sprogmenis pateikti rinkai, informaciją apie pateikimo rinkai sąlygų tenkinimą;

e)

gabenimo priemonę ir maršrutą;

f)

numatomas išsiuntimo ir gavimo datas;

g)

jei būtina, tikslią įvežimo į valstybę narę ir išvežimo iš jos vietą.

Pirmos pastraipos a punkte nurodyta informacija turi būti pakankamai išsami, kad sudarytų sąlygas kompetentingoms institucijoms susisiekti su ekonominės veiklos vykdytojais ir gauti patvirtinimą, kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai turi teisę gauti siuntą.

Gavėjo valstybės narės kompetentinga institucija, atsižvelgdama pirmiausia į specialius saugumo reikalavimus, ištiria sąlygas, kuriomis gali vykti gabenimas. Jei specialūs saugumo reikalavimai tenkinami, sutikimas gabenti išduodamas. Jei gabenama tranzitu per kitų valstybių narių teritoriją, tos valstybės narės taip pat nagrinėja ir patvirtina su gabenimu susijusius duomenis.

6.   Jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad specialių 4 ir 5 dalyje minimų saugumo reikalavimų nebūtina paisyti, sprogmenys jų teritorijoje ar teritorijos dalyje gali būti gabenami iš anksto nepateikus 5 dalyje nurodytos informacijos. Tuomet gavėjo valstybės narės kompetentinga institucija sutikimą išduoda tam tikram nustatytam laikui, tačiau jei atsiranda motyvuotas pagrindas, ji gali bet kuriuo metu sustabdyti jo galiojimą arba jį atšaukti. 4 dalyje minimame dokumente, su kuriuo sprogmenys turi būti gabenami iki jų paskirties vietos, nurodomas tik tas sutikimas.

7.   Nepažeidžiant įprastų patikrinimų, kuriuos savo teritorijoje atlieka išsiuntimo valstybė narė, atitinkami siuntos gavėjai ir ekonominės veiklos vykdytojai išsiuntimo ir tranzito valstybės narės įstaigoms perduoda, atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu, visą svarbią informaciją, kurią jie turi apie sprogmenų gabenimą.

8.   Ekonominės veiklos vykdytojai negali gabenti sprogmenų, jei siuntos gavėjas nėra gavęs gabenimo leidimų pagal 2, 4, 5 ir 6 dalis.

12 straipsnis

Šaudmenų gabenimas

1.   Šaudmenys gali būti gabenami iš vienos valstybės narės į kitą tik laikantis 2–5 dalyse nustatytos tvarkos. Tos dalys taip pat taikomos pagal užsakymus paštu gabenamiems šaudmenims.

2.   Jei šaudmenys turi būti gabenami į kitą valstybę narę, atitinkamas asmuo prieš išsiunčiant šaudmenis praneša valstybei narei, kurioje šaudmenys yra:

a)

šaudmenis parduodančio ar gabenančio asmens, šaudmenis perkančio ar įsigyjančio asmens ir prireikus jų savininko pavardes bei adresus;

b)

adresą, kuriuo šaudmenis ketinama siųsti ar vežti;

c)

ketinamų siųsti ar vežti šaudmenų kiekį;

d)

duomenis, kurie leidžia šaudmenis identifikuoti, ir nurodymą, kad šaudmenys yra patikrinti pagal 1969 m. liepos 1 d. Konvenciją dėl šaulių ginklų patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo;

e)

gabenimo priemonę;

f)

išsiuntimo datą ir numatomą gavimo datą.

Pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodytos informacijos galima neteikti, jei šaudmenis vienas prekiautojas gabena kitam. Valstybė narė nagrinėja sąlygas, kuriomis šaudmenys bus gabenami, pirmiausia atsižvelgdama į saugumą. Jei valstybė narė leidžia šaudmenis gabenti, ji išduoda licenciją, kurioje yra visa pirmoje pastraipoje nurodyta informacija. Šaudmenys su ta licencija gabenami iki jų paskirties vietos. Ji pateikiama visada, kai to reikalauja valstybių narių kompetentingos institucijos.

3.   Kiekviena valstybė narė prekiautojams gali suteikti teisę be išankstinio 2 dalyje minimo leidimo gabenti šaudmenis iš savo teritorijos prekiautojui, įsisteigusiam kitoje valstybėje narėje. Šiuo tikslu ji išduoda trejus metus galiojantį leidimą, kurio galiojimas, priėmus motyvuotą sprendimą, gali būti bet kuriuo metu sustabdytas arba atšauktas. Šaudmenys turi būti gabenami su dokumentu, kuriame yra nuoroda į tą leidimą, iki jų paskirties vietos. Ji pateikiama visada, kai to reikalauja valstybių narių kompetentingos institucijos.

Prekiautojas, prieš pradėdamas gabenti šaudmenis, valstybės narės, iš kurios jie gabenami, institucijoms pateikia visus duomenis, išvardytus 2 dalies pirmoje pastraipoje.

4.   Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms pateikia sąrašą šaudmenų, kuriuos į jos teritoriją galima atgabenti be išankstinio sutikimo.

Tokie šaudmenų sąrašai perduodami prekiautojams, kurie yra gavę sutikimą gabenti šaudmenis 3 dalyje nustatyta tvarka be išankstinio leidimo.

5.   Kiekviena valstybė narė perduoda kitai valstybei narei visą turimą naudingą informaciją apie tikrai įvykusį šaudmenų gabenimą į jos teritoriją.

Visa informacija, kurią valstybės narės gauna pagal 2 ir 3 dalis dar nepradėjus atitinkamo gabenimo, perduodama šaudmenų paskirties valstybėms narėms ir, jei tinkama, dar nepradėjus gabenimo į tranzito valstybes nares.

13 straipsnis

Su saugumu susijusios nukrypti leidžiančios nuostatos

Nukrypstant nuo 11 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 12 straipsnio, tais atvejais, kai dėl neteisėto sprogmenų ar šaudmenų turėjimo ar naudojimo visuomenės saugumui iškyla rimta grėsmė arba jam gali būti smarkiai pakenkta, valstybė narė gali imtis visų būtinų priemonių, susijusių su sprogmenų ar šaudmenų gabenimu, kad užkirstų kelią tokiam neteisėtam sprogmenų ar šaudmenų turėjimui ar naudojimui.

Pirmoje pastraipoje minimos priemonės turi atitikti proporcingumo principą. Jomis neturi būti nei savavališkai diskriminuojama, nei slaptai ribojama valstybių narių prekyba.

Kiekviena valstybė narė, kuri imasi tokių priemonių, nedelsdama praneša apie jas Komisijai. Komisija apie jas informuoja kitas valstybes nares.

14 straipsnis

Informacijos mainai

1.   Įgyvendindamos 11 ir 12 straipsnius, valstybės narės sukuria keitimosi informacija tinklą. Kitoms valstybėms narėms ir Komisijai jos praneša, kurios nacionalinės institucijos yra atsakingos už informacijos siuntimą bei priėmimą ir už tuose straipsniuose nurodytų procedūrų taikymą.

Valstybės narės kitoms valstybėms narėms ir Komisijai suteikia galimybę susipažinti su naujausia informacija apie ekonominės veiklos vykdytojus, kurie turi 16 straipsnyje nurodytas licencijas ir leidimus.

2.   Įgyvendinant šią direktyvą, Reglamentas (EB) Nr. 515/97, ypač jo su slaptumu susiję reikalavimai, taikomas mutatis mutandis.

15 straipsnis

Sprogmenų identifikavimas ir atsekamumas

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai taiko vienodą sprogmenų identifikavimo ir atsekamumo sistemą, pagal kurią fiksuojamas sprogmenų dydis, pobūdis arba dizainas, išskyrus atvejus, kai unikalus atpažinties žymuo nebūtinas dėl nedidelio sprogmens pavojaus lygio arba dėl jo savybių ir veiksnių, pavyzdžiui, nedidelio sprogimo poveikio, jo naudojimo ir nedidelės jo sukeliamos saugumo rizikos, kurią lemia nedidelis galimo neteisingo naudojimo poveikis.

Sistema netaikoma sprogmenims, kurie vežami ir pristatomi nesupakuoti arba cisternose ir iš karto iškraunami į sprogdinimo ertmes, taip pat sprogmenims, kurie gaminami sprogdinimo vietose ir yra pakraunami iš karto, kai pagaminami (in situ gamyba).

2.   Toje sistemoje numatytas duomenų rinkimas ir kaupimas, taip pat, jei tinkama, ir elektroninėmis priemonėmis, sudarantis sąlygas identifikuoti ir atsekti sprogmenį bei pažymėti jį ir (arba) jo pakuotę unikaliu identifikavimo kodu, padėsiančiu surasti tuos duomenis. Duomenys suteikia galimybę identifikuoti sprogmenį, taip pat nustatyti jo buvimo vietą, kol jį turi ekonominės veiklos vykdytojai, ir nustatyti tų ekonominės veiklos vykdytojų tapatybę.

3.   2 dalyje nurodyti duomenys reguliariai tikrinami ir saugomi nuo atsitiktinės arba tyčinės žalos ar sunaikinimo. Tie duomenys saugomi 10 metų po to, kai atlikti sandoriai, arba, jei sprogmenys buvo panaudoti arba sunaikinti, 10 metų po panaudojimo arba sunaikinimo, netgi ir tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas nutraukia prekybą. Kompetentingų institucijų prašymu jie nedelsiant pateikiami.

4.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais:

a)

nustatoma praktinė 1 dalyje nurodytos sprogmenų identifikavimo ir atsekamumo sistemos taikymo tvarka, pagal kurią fiksuojamas sprogmenų dydis, pobūdis arba dizainas, ypač unikalaus identifikavimo kodo forma ir struktūra, kaip nurodyta 2 dalyje;

b)

nustatomi 1 dalyje numatyti atvejai, kuriais dėl nedidelio sprogmens pavojaus lygio ekonominės veiklos operatoriai nebūtų įpareigoti taikyti toje dalyje nurodytos sprogmenų identifikavimo ir atsekamumo sistemos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

16 straipsnis

Licencijos ar leidimai

Ekonominės veiklos vykdytojai privalo turėti licenciją ar leidimą, kuriuo jiems suteikiama teisė gaminti, sandėliuoti, naudoti, importuoti, eksportuoti ir gabenti sprogmenis arba jais prekiauti.

Licenciją ar leidimą turinčio ekonominės veiklos vykdytojo darbuotojams pirmoji pastraipa netaikoma.

17 straipsnis

Gamybos licencijavimas

Kai valstybė narė išduoda 16 straipsnyje nurodytą sprogmenų gamybos licenciją ar leidimą, ji pirmiausia patikrina, ar atsakingi ekonominės veiklos vykdytojai gali laikytis prisiimtų techninių įsipareigojimų.

18 straipsnis

Konfiskavimas

Kiekviena valstybė narė patvirtina būtinas priemones, kad kompetentingos institucijos galėtų konfiskuoti bet kurį sprogmenį, jei yra pakankamai įrodymų, kad toks sprogmuo bus neteisėtai įsigytas, naudojamas ar juo bus neteisėtai prekiaujama.

4   SKYRIUS

SPROGMENŲ ATITIKTIS

19 straipsnis

Sprogmenų atitikties prezumpcija

Jei sprogmenys atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, preziumuojama, kad jie atitinka II priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai arba jų dalys.

20 straipsnis

Atitikties vertinimo procedūros

Sprogmenų atitikties vertinimui gamintojas taiko vieną iš šių III priede nurodytų procedūrų:

a)

ES tipo tyrimą (B modulis) ir, gamintojo pasirinkimu, vieną iš šių procedūrų:

i)

gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįstą atitikties tipui (C2 modulis) procedūrą;

ii)

gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui (D modulis) procedūrą;

iii)

gaminio kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui (E modulis) procedūrą;

iv)

gaminio kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui (F modulis) procedūrą;

b)

vieneto patikra pagrįstos atitikties (G modulis) procedūrą;

21 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti II priede nustatyti esminiai saugos reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija atitinka IV priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiama atitinkamuose III priede aprašytuose moduliuose nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje sprogmuo pateikiamas ar tiekiamas rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.   Kai sprogmeniui taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengdamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę už sprogmens atitiktį šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

22 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

23 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu taisyklės ir sąlygos

1.   Sprogmuo CE ženklu žymimas taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jeigu taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl sprogmens pobūdžio, CE ženklu žymima pakuotė ir lydimieji dokumentai.

2.   Sprogmuo CE ženklu pažymimas prieš jį pateikiant rinkai.

3.   Šalia CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę.

Sprogmenį notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi pati notifikuotoji įstaiga arba jos pavedimu tą daro gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

4.   Prie CE ženklo ir, kai tinkama, notifikuotosios įstaigos identifikacinio numerio gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar naudojimo atvejį.

5.   Jei sprogmenys gaminami savo reikmėms, jei jie vežami ir pristatomi nesupakuoti arba mobiliuose sprogmenų gamybos įrenginiuose (MSGĮ) ir iš karto iškraunami į sprogdinimo ertmes, taip pat jei jie gaminami sprogdinimo vietose ir yra pakraunami iš karto, kai pagaminami (in situ gamyba), CE ženklu žymimi lydimieji dokumentai.

6.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą CE ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

5   SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGAS

24 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

25 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už procedūrų, būtinų atitikties vertinimo įstaigoms įvertinti ir pranešti apie jas bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenai, įskaitant 30 straipsnio laikymąsi, atlikti, nustatymą ir taikymą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėjimą vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis.

26 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir įstaiga turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą dėl pranešimo apie atitikties vertinimo įstaigą priimtų kiti nei vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiojoje institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

27 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir notifikuotųjų institucijų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.

Komisija šią informaciją skelbia viešai.

28 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.   Pranešimo tikslais, atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies valdoma įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos ar sprogmenų.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti sprogmenų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti jos veiklai būtinus sprogmenis arba naudoti sprogmenis asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant sprogmenis ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo veiklą vykdančios atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms (visų pirma finansinėms), kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal III priedą ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar šias užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai sprogmenų rūšiai ar kategorijai, kuriai apie atitikties vertinimo įstaigą yra pranešta, atitikties vertinimo įstaiga turi reikiamų:

a)

darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c)

procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.   Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b)

pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi reikiamų žinių ir išmano II priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d)

turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimo atlikimo faktas.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal III priedą arba bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, kuria remiantis jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti ir kad šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taikytų kaip bendrąsias gaires.

29 straipsnis

Atitikties vertinimo įstaigų atitikties prezumpcija

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, prezumiuojama, kad ji atitinka 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai juos apima.

30 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir subranga

1.   Kai notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucija.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsteigti.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos įvertinimu ir jų pagal III priedą atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

31 straipsnis

Pranešimo paraiška

1.   Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir sprogmens ar sprogmenų, kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 28 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

32 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos pranešimus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

3.   Pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamus sprogmenis ir atitinkamą kompetencijos patvirtinimą.

4.   Kai pranešimas nėra grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra nustatyta tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir atitiks 28 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo apie notifikuotąją įstaigą, kai yra pateikiamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po pranešimo apie notifikuotąją įstaigą, kai akreditacijos pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga pagal šią direktyvą laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.   Notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikaciniai numeriai ir sąrašai

1.   Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikacinį numerį.

Komisija suteikia tik vieną identifikacinį numerį net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikacinius numerius bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

34 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.   Kai notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 28 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo arba pareigų nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios institucijos ir rinkos priežiūros institucijos.

35 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau vykdo jai nustatytus reikalavimus ir pavestas pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Kai Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jai taikomų pranešimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriuo notifikuojančiosios valstybės narės prašoma imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, pranešimo galiojimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

36 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.   Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimą pagal III priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.   Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Vis dėlto jos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia sprogmenų atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti.

3.   Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė II priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato.

4.   Kai po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad sprogmenys nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių, ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

5.   Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

37 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta notifikuotųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

38 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.   Notifikuotosios įstaigos informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

c)

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d)

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pagal suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pavyzdžiui, tarpvalstybiniu mastu vykdytą veiklą ir subrangą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotoms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių sprogmenų atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

39 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojami valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikuotųjų įstaigų skelbimo politiką, patirties mainai.

40 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina deramą pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas bei bendradarbiavimas tinkamai vyktų notifikuotųjų įstaigų grupėje.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, apie kurias jos pranešė, tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvautų to tos grupės veikloje.

6   SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, Į SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ SPROGMENŲ KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

41 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių sprogmenų kontrolė

Sprogmenims taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 16 ir 29 straipsniai.

Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad sprogmenis būtų galima pateikti į rinką tik tuomet, jei jie tinkamai laikomi, naudojami pagal numatytą paskirtį ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai.

42 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių sprogmenų atveju taikoma procedūra

1.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių teigti, kad sprogmenys kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba turtui ar aplinkai, jos atlieka su atitinkamais sprogmenimis susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad sprogmenys neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų sprogmenų atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų sprogmenis iš rinkos arba juos atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų nurodymu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų tinkamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių sprogmenų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas sprogmenų tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad sprogmenys būtų pašalinti iš rinkos arba atšaukti.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Pateikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkantiems sprogmenims identifikuoti būtini duomenys, sprogmenų kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

sprogmenys neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata ar sauga arba su turto ar aplinkos apsauga, arba

b)

19 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prezumpcija, turi trūkumų.

6.   Kitos, nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės, nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamų sprogmenų neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimtąja nacionaline priemone, pareiškia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepareiškia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamų sprogmenų atžvilgiu būtų nedelsiant imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai sprogmenys būtų pašalinti iš rinkos.

43 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Kai užbaigus 42 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonių, kurių ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nusprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta.

Komisija sprendimą adresuoja visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantys sprogmenys būtų pašalinti iš jų rinkos, ir praneša apie tai Komisijai. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o sprogmenų neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 42 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

44 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys sprogmenys, kurie kelia pavojų

1.   Kai valstybė narė, kuri pagal 42 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šią direktyvą atitinkantys sprogmenys vis dėlto kelia pavojų žmonių sveikatai ir saugai arba turtui ar aplinkai, ji reikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateikti sprogmenys nebekeltų pavojaus, pašalintų sprogmenis iš rinkos arba atšauktų juos per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių sprogmenų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma nurodomi susijusiems sprogmenims identifikuoti būtini duomenys, sprogmenų kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, jeigu būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su žmonių sveikata ir sauga arba turto ar aplinkos apsauga, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 49 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

5.   Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

45 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 42 straipsnio taikymui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 23 straipsnį;

b)

nepritvirtintas CE ženklas;

c)

gaminys notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, pažymėtas pažeidžiant 23 straipsnį arba nepažymėtas;

d)

neparengta ES atitikties deklaracija;

e)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

f)

techninių dokumentų nėra arba yra pateikti ne visi techniniai dokumentai;

g)

5 straipsnio 5 dalyje ar 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, neteisinga ar neišsami;

h)

neįvykdytas bet kuris kitas 5 ar 7 straipsnyje nustatytas administracinis reikalavimas.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas sprogmenų tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad sprogmenys būtų atšaukti ar pašalinti iš rinkos.

7   SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR KOMITETAS

46 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 47 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo atnaujinimo siekiant jį suderinti su Jungtinių Tautų rekomendacijomis dėl pavojingųjų krovinių vežimo.

47 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   46 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. balandžio 18 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 46 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 46 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

48 straipsnis

Įgyvendinimo aktai

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi techniniai susitarimai dėl 11 straipsnio taikymo, visų pirma naudotino dokumento pavyzdys.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

49 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis, kartu su to reglamento 5 straipsniu.

5.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas gali nagrinėti bet kurį kitą klausimą dėl šios direktyvos taikymo, kurį, remdamasis Darbo tvarkos taisyklėmis, gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

8   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų ekonominės veiklos vykdytojams, pažeidusiems pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

51 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai sprogmenų, kuriems taikoma Direktyva 93/15/EEB, kurie atitinka tą direktyvą ir kurie rinkai buvo pateikti iki 2016 m. balandžio 20 d.

2.   Remiantis Direktyva 93/15/EEB išduoti sertifikatai galioja pagal šią direktyvą.

3.   Kol nepakeista pagal šios direktyvos 15 straipsnį priimtomis priemonėmis, toliau taikoma 2008 m. balandžio 4 d. Direktyva 2008/43/EB, nustatanti civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų identifikavimo ir atsekamumo sistemą pagal Tarybos direktyvą 93/15/EEB (14).

52 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos 2 straipsnio 2, 7–13 ir 15–24 punktų, 3–10 straipsnių, 14 straipsnio 1 dalies, 15 ir 16 straipsnių, 20 straipsnio a punkto i papunkčio, 21–27 straipsnių, 28 straipsnio 1–4, 6, 7, 10 ir 11 dalių, 29–45 straipsnių, 50 ir 51 straipsnių bei III ir IV priedų. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. balandžio 20 d.

Valstybės narės, patvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat įtraukia teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

53 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 93/15/EEB su pakeitimais, padarytais reglamentais, nurodytais V priedo A dalyje, ir Direktyva 2004/57/EB panaikinamos nuo 2016 m. balandžio 20 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos, nurodytos V priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo datomis.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

54 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnis, 2 straipsnio 1, 3–6 dalys, 2 straipsnio 14 dalis, 11, 12, 13 straipsniai, 14 straipsnio 2 dalis, 17–19 straipsniai, 20 straipsnio a punkto ii–iv papunkčiai ir b punktas, 28 straipsnio 5, 8 ir 9 dalys, 46, 47, 48 ir 49 straipsniai bei I, II, V bei VI priedai taikomi nuo 2016 m. balandžio 20 d.

55 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 181, 2012 6 21, p. 105.

(2)  2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 121, 1993 5 15, p. 20.

(4)  Žr. V priedo A dalį.

(5)  OL L 127, 2004 4 29, p. 73.

(6)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(7)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(8)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

(9)  OL L 178, 2013 6 28, p. 27.

(10)  OL L 256, 1991 9 13, p. 51.

(11)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(12)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1.

(13)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(14)  OL L 94, 2008 4 5, p. 8.


I PRIEDAS

GAMINIAI, KURIE, REMIANTIS ATITINKAMOMIS JUNGTINIŲ TAUTŲ REKOMENDACIJOMIS, LAIKOMI PIROTECHNIKOS GAMINIAIS ARBA ŠAUDMENIMIS

JT Nr.

PAVADINIMAS ir APIBŪDINIMAS

KLASĖ / SKYRIUS

TERMINŲ PAAIŠKINIMAI (naudotis tik kaip informaciniais orientyrais)

G grupė

0009

Šaudmenys, padegamieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.2 G

Šaudmenys

Bendras paprastai karinės paskirties gaminių (bombų, granatų, raketų, minų, sviedinių ir pan.) pavadinimas.

Šaudmenys, padegamieji

Šaudmenys su padegamąja medžiaga. Išskyrus tuos atvejus, kai padegamasis mišinys yra ir sprogstamasis, juose būna viena arba keletas šių sudėtinių dalių: sviedžiantysis užtaisas su kapsule ir padegančiuoju užtaisu, sprogdiklis su sprogstamuoju ar išmetančiuoju užtaisu.

0010

Šaudmenys, padegamieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.3 G

Žr. JT Nr. 0009

0015

Šaudmenys, dūminiai su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.2 G

Šaudmenys, dūminiai

Šaudmenys su dūmijančia medžiaga. Išskyrus tuos atvejus, kai dūmijanti medžiaga yra ir sprogstamoji, juose būna viena arba keletas šių sudėtinių dalių: sviedžiantysis užtaisas su kapsule ir padegančiuoju užtaisu, sprogdiklis su sprogstamuoju ar išmetančiuoju užtaisu.

0016

Šaudmenys, dūminiai su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.3 G

Žr. JT Nr. 0015

0018

Šaudmenys, ašariniai su sprogstamuoju užtaisu, išmetančiuoju užtaisu arba sviedžiančiuoju užtaisu

1.2 G

Šaudmenys, ašariniai su sprogstamuoju užtaisu, išmetančiuoju užtaisu arba sviedžiančiuoju užtaisu

Šaudmenys, turintys ašarinių medžiagų. Be to, juose yra viena arba keletas šių sudėtinių dalių: pirotechninė medžiaga; sviedžiantysis užtaisas su kapsule ir padegančiuoju užtaisu, sprogdiklis su sprogstamuoju ar išmetančiuoju užtaisu.

0019

Šaudmenys, ašariniai su sprogstamuoju užtaisu, išmetančiuoju užtaisu arba sviedžiančiuoju užtaisu

1.3 G

Žr. JT Nr. 0018

0039

Fotobombos

1.2 G

Bombos

Sprogstamieji įtaisai, mėtomi iš skraidymo aparatų. Juose gali būti degusis skystis ir sprogstamasis užtaisas, blykstės mišinys arba sprogstamasis užtaisas. Sąvoka apima fotobombas.

0049

Šoviniai, blykstės

1.1 G

Šoviniai, blykstės

Gaminiai, sudaryti iš apvalkalo, kapsulės ir blyksnio mišinio, surinkti ir paruošti iššauti.

0050

Šoviniai, blykstės

1.3 G

Žr. JT Nr. 0049

0054

Šoviniai, signaliniai

1.3 G

Šoviniai, signaliniai

Gaminiai, skirti šaudyti iš signalinių pistoletų ir skleisti spalvotus šviesos signalus ar kitus signalinius ženklus.

0066

Padegamoji virvutė

1.4 G

Padegamoji virvutė

Gaminys, sudarytas iš tekstilės siūlų, padengtų dūminiu paraku ar kitu greitai degančiu pirotechniniu mišiniu ir apvilktų lanksčia apsaugine danga; arba gaminys iš dūminio parako šerdies, aptrauktos lanksčiu audeklu. Virvutė palaipsniui dega per visą savo ilgį atvira liepsna ir naudojama perduoti uždegimui nuo įtaiso į užtaisą.

0092

Šviečiamieji įtaisai, antžeminiai

1.3 G

Šviečiamieji įtaisai Įtaisai, turintys pirotechninių medžiagų, skirti naudoti apšvietimo, atpažinimo, signalizavimo ar įspėjimo tikslams.

0093

Šviečiamieji įtaisai, aviaciniai

1.3 G

Žr. JT Nr. 0092

0101

Virvutė, nedetonuojanti

1.3 G

Virvutė / sprogdiklis (fuse / fuze)

Skliausteliuose nurodyti angliški pavadinimai kildinami iš prancūziškų žodžių fusee, fusil ir kartais laikomi skirtingais to paties žodžio dariniais, todėl reikėtų žinoti, kad virvutė (fuse) – tai panašus į virvelę padegamasis įtaisas, o sprogdiklis (fuze) – tai šaudmenyse naudojamas įtaisas, turintis mechaninius, elektrinius, cheminius ar hidrostatinius komponentus, skirtas deflagracijai arba detonacijai inicijuoti.

Virvutė, momentinė, nedetonuojanti

Greitai degantis gaminys, sudarytas iš medvilninių siūlų, impregnuotų smulkiu dūminiu paraku. Jis dega atvira ugnimi ir naudojamas fejerverkų uždegimo grandinėms ir pan.

0103

Degtuvas, vamzdinis, padengtas metalu

1.4 G

Degtuvas, vamzdinis, padengtas metalu

Gaminys, sudarytas iš metalinio vamzdelio su deflagruojančių sprogmenų šerdimi.

0171

Šaudmenys, apšviečiantieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.2 G

Šaudmenys, apšviečiantieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

Šaudmenys, sukurti intensyviam šviesos šaltiniui, reikalingam aplinkai apšviesti. Sąvoka apima apšviečiančiuosius šovinius, granatas ir sviedinius bei apšviečiančiąsias ir taikinio atpažinimo bombas.

0191

Signaliniai įrenginiai, rankiniai

1.4 G

Įtaisai, skirti signalams duoti

0192

Petardos, geležinkeliams, signalinės

1.1 G

Žr. JT Nr. 0191

0194

Nelaimės signalai, laivams

1.1 G

Žr. JT Nr. 0191

0195

Nelaimės signalai, laivams

1.3 G

Žr. JT Nr. 0191

0196

Signalai, dūminiai

1.1 G

Žr. JT Nr. 0191

0197

Signalai, dūminiai

1.4 G

Žr. JT Nr. 0191

0212

Traseriai šaudmenims

1.3 G

Traseriai šaudmenims

Hermetiški gaminiai, turintys pirotechninių medžiagų, skirti sviedinio trajektorijai parodyti.

0254

Šaudmenys, apšviečiantieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.3 G

Žr. JT Nr. 0171

0297

Šaudmenys, apšviečiantieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.4 G

Žr. JT Nr. 0254

0299

Fotobombos

1.3 G

Žr. JT Nr. 0039

0300

Šaudmenys, padegamieji su sprogstamuoju, išmetančiuoju arba sviedžiančiuoju užtaisu arba be jų

1.4 G

Žr. JT Nr. 0009

0301

Šaudmenys, ašariniai su sprogstamuoju, išmetančiuoju užtaisu

1.4 G

Žr. JT Nr. 0018

0303

Šaudmenys, dūminiai su sprogstamuoju, išmetančiuoju užtaisu arba be jų

1.4 G

Žr. JT Nr. 0015

0306

Traseriai šaudmenims

1.4 G

Žr. JT Nr. 0212

0312

Šoviniai, signaliniai

1.4 G

Šoviniai, signaliniai

Gaminiai, skirti šaudyti iš signalinių pistoletų ir skleisti spalvotus šviesos signalus ar kitus signalinius ženklus.

0313

Signalai, dūminiai

1.2 G

Žr. JT Nr. 0195

0318

Granatos, mokomosios, rankinės arba šautuvinės

1.3 G

Granatos, rankinės arba šautuvinės

Gaminiai, skirti mesti ranka ar išsviesti iš paleidimo įtaiso. Sąvoka apima granatas, mokomąsias, rankines arba šautuvines.

0319

Kapsuliniai vamzdeliai

1.3 G

Kapsuliniai vamzdeliai

Įtaisai, sudaryti iš uždegimo kapsulės ir pagalbinio deflagruojančios sprogstamosios medžiagos (pvz., dūminio parako) užtaiso, naudojami sviedžiantiesiems užtaisams didelio kalibro artilerijos šaudmenų tūtose uždegti.

0320

Kapsuliniai vamzdeliai

1.4 G

Žr. JT Nr. 0319

0333

Fejerverkai

1.1 G

Fejerverkai

Pirotechnikos gaminiai, skirti pramogoms.

0334

Fejerverkai

1.2 G

Žr. JT Nr. 0333

0335

Fejerverkai

1.3 G

Žr. JT Nr. 0333

0336

Fejerverkai

1.4 G

Žr. JT Nr. 0333

0362

Šaudmenys, mokomieji

1.4 G

Šaudmenys, mokomieji

Šaudmenys be pagrindinio sprogstamojo užtaiso, su sprogstamuoju arba išmetančiuoju užtaisu. Paprastai šie šaudmenys turi sprogdiklį ir sviedžiantįjį užtaisą.

0363

Šaudmenys, bandomieji

1.4 G

Šaudmenys, bandomieji

Šaudmenys, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų ir kurie naudojami patikrinti naujų šaudmenų arba ginklų ar jų atskirų dalių eksploatacinėms savybėms ar atsparumui.

0372

Granatos, mokomosios, rankinės arba šautuvinės

1.2 G

Žr. JT Nr. 0318

0373

Signaliniai įrenginiai, rankiniai

1.4 S

Žr. JT Nr. 0191

0403

Šviečiamieji įtaisai, aviaciniai

1.4 G

Žr. JT Nr. 0092

0418

Šviečiamieji įtaisai, antžeminiai

1.2 G

Žr. JT Nr. 0092

0419

Šviečiamieji įtaisai, antžeminiai

1.1 G

Žr. JT Nr. 0092

0420

Šviečiamieji įtaisai, aviaciniai

1.1 G

Žr. JT Nr. 0092

0421

Šviečiamieji įtaisai, aviaciniai

1.2 G

Žr. JT Nr. 0092

0424

Sviediniai, inertiniai, su traseriu

1.3 G

Sviediniai

Gaminiai, pavyzdžiui, sviediniai arba kulkos, šaudomi iš patrankos ar kito artilerijos pabūklo, šautuvo ar kitokio šaulio ginklo. Jie gali būti inertiniai, su traseriu ar be jo, su sprogstamuoju ar išmetančiuoju ar sprogstamuoju užtaisu. Sąvoka apima: sviedinius, inertinius, su traseriu; sviedinius su sprogstamuoju ar išmetančiuoju užtaisu; sviedinius su sprogstamuoju užtaisu.

0425

Sviediniai, inertiniai, su traseriu

1.4 G

Žr. JT Nr. 0424

0428

Pirotechnikos priemonės, skirtos techniniams tikslams

1.1 G

Pirotechnikos priemonės, skirtos techniniams tikslams

Gaminiai, kurių sudėtyje yra pirotechninių medžiagų ir kurie naudojami techniniams tikslams, pavyzdžiui, šilumos gamybai, dujų generavimui, teatrų efektams, ir t. t. Ši sąvoka neapima tokių gaminių, kurie įtraukiami į atskirą sąrašą: visi šaudmenys; signaliniai šoviniai; sprogimu nukertantys kabelį įtaisai; fejerverkai, antžeminiai šviečiamieji įtaisai; aviaciniai šviečiamieji įtaisai; nuo sprogimo suveikiantys jungikliai; sprogstamosios kniedės; rankiniai signaliniai įrenginiai; nelaimės signalai; signalinės geležinkelio petardos; dūminiai signalai.

0429

Pirotechnikos priemonės, skirtos techniniams tikslams

1.2 G

Žr. JT Nr. 0428

0430

Pirotechnikos priemonės, skirtos techniniams tikslams

1.3 G

Žr. JT Nr. 0428

0431

Pirotechnikos priemonės, skirtos techniniams tikslams

1.4 G

Žr. JT Nr. 0428

0434

Sviediniai su sprogstamuoju arba išmetančiuoju užtaisu

1.2 G

Sviediniai

Gaminiai, pavyzdžiui, sviediniai arba kulkos, šaudomi iš patrankos ar kito artilerijos pabūklo, šautuvo ar kitokio šaulio ginklo. Jie gali būti inertiniai, su traseriu ar be jo, su sprogstamuoju ar išmetančiuoju ar sprogstamuoju užtaisu. Sąvoka apima: sviedinius, inertinius, su traseriu; sviedinius su sprogstamuoju ar išmetančiuoju užtaisu; sviedinius su sprogstamuoju užtaisu.

0435

Sviediniai su sprogstamuoju arba išmetančiuoju užtaisu

1.4 G

Žr. JT Nr. 0434

0452

Granatos, mokomosios, rankinės arba šautuvinės

1.4 G

Žr. JT Nr. 0372

0487

Signalai, dūminiai

1.3 G

Žr. JT Nr. 0194

0488

Šaudmenys, mokomieji

1.3 G

Šaudmenys, mokomieji

Šaudmenys be pagrindinio sprogstamojo užtaiso, su sprogstamuoju arba išmetančiuoju užtaisu. Paprastai šie šaudmenys turi sprogdiklį ir sviedžiantįjį užtaisą. Mokomųjų granatų ši sąvoka neapima, jos aprašomos atskirai.

0492

Petardos, geležinkeliams, signalinės

1.3 G

Žr. JT Nr. 0194

0493

Petardos, geležinkeliams, signalinės

1.4 G

Žr. JT Nr. 0194

0503

Oro pagalvių įpūtimo įranga arba oro pagalvių moduliai, arba saugos diržų įtempimo įranga

1.4 G

 

S grupė

0110

Granatos, mokomosios, rankinės arba šautuvinės

1.4 S

Žr. JT Nr. 0318

0193

Petardos, geležinkeliams, signalinės

1.4 S

Žr. JT Nr. 0194

0337

Fejerverkai

1.4 S

Žr. JT Nr. 0334

0345

Sviediniai, inertiniai, su traseriu

1.4 S

Sviediniai

Gaminiai, pavyzdžiui, sviediniai arba kulkos, šaudomi iš patrankos ar kito artilerijos pabūklo, šautuvo ar kitokio šaulio ginklo. Jie gali būti inertiniai, su traseriu ar be jo, su sprogstamuoju ar išmetančiuoju ar sprogstamuoju užtaisu.

0376

Kapsuliniai vamzdeliai

1.4 S

Žr. JT Nr. 0319

0404

Šviečiamieji įtaisai, aviaciniai

1.4 S

Žr. JT Nr. 0092

0405

Šoviniai, signaliniai

1.4 S

Šoviniai, signaliniai

Gaminiai, skirti šaudyti iš signalinių pistoletų ir skleisti spalvotus šviesos signalus ar kitus signalinius ženklus.

0432

Pirotechnikos gaminiai, skirti techniniams tikslams

1.4 S

 


II PRIEDAS

ESMINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI

I.   Bendrieji reikalavimai

1.

Kiekvienas sprogmuo turi būti sukurtas, pagamintas ir tiekiamas taip, kad įprastomis, galimomis numatyti sąlygomis ir tol, kol jis bus naudojamas laikantis saugos taisyklių bei pripažintos tvarkos, jo keliamas pavojus žmonių gyvybei bei sveikatai būtų minimalus, ir kad jis nedarytų žalos turtui bei aplinkai.

2.

Kad būtų užtikrinta maksimali sauga ir patikimumas, kiekvienas sprogmuo turi atitikti jo gamintojo nurodytas charakteristikas.

3.

Kiekvienas sprogmuo turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad tinkamu būdu jį būtų galima jį sunaikinti, aplinkai padarius kuo mažiausią poveikį.

II.   Specialūs reikalavimai

1.   Jei tinkama, būtina mažų mažiausiai atkreipti dėmesį arba patikrinti toliau pateikiamą informaciją ir savybes:

a)

projektas ir būdingos savybės, įskaitant cheminę sudėtį, mišinio santykį ir, jei galima, matmenis ir homogeniškumą;

b)

fizinis ir cheminis sprogmens stabilumas visokiomis aplinkos sąlygomis, kurios gali jį veikti;

c)

jautrumas smūgiui ir trinčiai;

d)

visų komponentų suderinamumas jų fizinio bei cheminio stabilumo atžvilgiu;

e)

sprogmens cheminis grynumas;

f)

sprogmens atsparumas vandens poveikiui, jei jis skirtas naudoti, kai drėgna ar šlapia, ir jei sprogmens saugą ir patikimumą gali neigiamai paveikti vanduo;

g)

sprogmens atsparumas aukštai ir žemai temperatūrai, jei jį ketinama laikyti ar naudoti tokioje temperatūroje, ir kai jo saugą ir patikimumą gali neigiamai paveikti kurio nors komponento ar viso sprogmens įkaitinimas ar atvėsinimas;

h)

sprogmens tinkamumas naudoti pavojingomis sąlygomis (pvz., kasyklų dujos, daug karštos masės ir t. t.), jei jis yra skirtas naudoti tokiomis sąlygomis;

i)

saugos savybės, skirtos apsaugoti nuo ne laiku ar netyčia įvykusio sužadinimo ar užsidegimo;

j)

sprogmens tinkamas užtaisymas ir veikimas, kai jis naudojamas pagal paskirtį;

k)

tinkamos instrukcijos ir, kai būtina, žymenys dėl saugaus elgesio, sandėliavimo, naudojimo ir sunaikinimo;

l)

sprogmens, jo apvalkalo ar kitų komponentų nesiskaidymas sandėliuojant iki gamintojo nurodytos „naudoti iki“ datos;

m)

visų prietaisų ir priedų, reikalingų patikimam ir saugiam sprogmens veikimui, specifikacija.

2.   Kiekvienas sprogmuo bandomas realiomis sąlygomis. Jei to neįmanoma atlikti laboratorijoje, bandymai atliekami tokiomis sąlygomis, kokiomis sprogmuo bus naudojamas.

3.   Reikalavimai, taikomi sprogmenų grupėms

3.1.

Sprogstamosios medžiagos taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

numatytas sprogdinimo būdas turi užtikrinti saugų, patikimą ir visišką sprogstamosios medžiagos detonaciją ar atitinkamai deflagraciją. Jei naudojamas juodasis parakas, reikia patikrinti deflagracijos pajėgumą;

b)

sprogmenų grandinė turi saugiai ir patikimai perduoti detonaciją per visą savo ilgį;

c)

garų, kurie susidaro sprogstant medžiagoms, skirtoms naudoti po žeme, sudėtyje anglies monoksido, azoto dujų, kitų dujų, garų ar ore tvyrančių kietų dalelyčių gali būti tik tiek, kad įprastomis veiklos sąlygomis nekenktų sveikatai.

3.2.

Degtuvai, padegamosios virvutės, kiti sprogdikliai bei smūginiai vamzdeliai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

degtuvų, padegamųjų virvučių, kitų sprogdiklių ir smūginių vamzdelių išorės danga turi būti pakankamai mechaniškai atspari, kad esant normaliam mechaniniam poveikiui tinkamai apsaugotų sprogstamąjį užtaisą;

b)

turi būti nurodytas padegamųjų virvučių degimo laikas, tikrasis degimo laikas turi atitikti nurodytąjį;

c)

degtuvų patikimumas ir galia neturi sumažėti visą laikymo sandėlyje laiką, net esant ypatingoms aplinkos sąlygoms.

3.3.

Detonatoriai (įskaitant uždelsto veikimo detonatorius) ir relės taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

detonatoriai turi užtikrinti patikimą sprogmens susprogdinimą esant bet kokioms aplinkos sąlygoms, kurias galima numatyti;

b)

detonatorių laidų delsos jungtis turi būti galima patikimai sužadinti;

c)

drėgmė neturi neigiamai veikti sužadinimo pajėgumo;

d)

uždelsto veikimo detonatorių uždelsimo laikas turi būti pakankamai vienodas, kad būtų kuo mažesnė tikimybė, jog viena po kitos einančių uždelsimo pakopų laikas gali iš dalies sutapti;

e)

elektros detonatorių elektriniai parametrai turi būti nurodyti ant pakuotės (pvz., saugi srovė, varža);

f)

elektros detonatorių laidai turi būti gerai izoliuoti, mechaniškai atsparūs, patikimai pritvirtinti ir elektriškai prijungti prie detonatorių, atsižvelgiant į jų naudojimą pagal paskirtį.

3.4.

Kietasis kuras ir raketų kuras taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

naudojamos pagal paskirtį, šios medžiagos neturi sprogti;

b)

prireikus kuras (pvz., kurio pagrindą sudaro nitroceliuliozė) turi būti stabilizuotas, kad prieš skaidantis nesuirtų;

c)

presuotas ar lydytas kietasis raketų kuras negali turėti jokių atsitiktinių įskilimų, dujų pūslelių, kurie keltų pavojų juos naudojant.


III PRIEDAS

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

B   MODULIS

ES tipo tyrimas

1.

ES tipo tyrimas yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria techninį sprogmens projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis sprogmens projektas atitinka jam taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.

ES tipo tyrimas atliekamas kaip sprogmens atitikties techniniam projektui vertinimas atliekant techninių dokumentų ir 3 punkte nurodytų patvirtinančių duomenų tyrimą ir numatomos gatavo gaminio produkcijos tipinio pavyzdžio tyrimas (produkcijos rūšies ir projekto tipo derinimas).

3.

Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti sprogmens atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima sprogmens projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent ši informacija:

i)

bendras sprogmens aprašymas;

ii)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

iii)

tiems brėžiniams ir schemoms bei sprogmens veikimui būtini suprasti aprašymai ir paaiškinimai;

iv)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu tie darnieji standartai nebuvo taikomi, sprendimų, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

v)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

vi)

bandymų ataskaitos;

d)

tipiniai numatomos produkcijos pavyzdžiai. Notifikuotoji įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau pavyzdžių, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

e)

techniniam projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys. Pateikiant patvirtinamuosius duomenis nurodomi visi naudoti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visi, o tik tam tikros jų dalys. Prireikus į patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe.

4.

Notifikuotoji įstaiga:

vertindama sprogmenį:

4.1.

išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų sprogmens techninio projekto tinkamumą;

vertindama pavyzdį (-ius):

4.2.

patikrina, ar pavyzdys (-iai) pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, nustato dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal taikomas atitinkamų darniųjų standartų nuostatas, taip pat dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas;

4.3.

atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai;

4.4.

jei susijusiuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvo taikomi, atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo, taikančio kitas atitinkamas technines specifikacijas, pasirinktais sprendiniais įvykdomi šios direktyvos atitinkami esminiai saugos reikalavimai;

4.5.

susitaria su gamintoju dėl vietos, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

5.

Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, nedarydama poveikio pareigoms, kurias ji turi notifikuojančiųjų institucijų atžvilgiu, visą tos ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

6.

Jei tipas atitinka atitinkamam sprogmeniui taikytinus šios direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Tame sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria remiantis būtų galima įvertinti pagamintų sprogmenų atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą.

Jei tipas neatitinka šios direktyvos taikytinų reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

7.

Notifikuotoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų šios direktyvos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga tai praneša gamintojui.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos sprogmens atitikčiai esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymas.

8.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją notifikuojančiąją instituciją apie išduotus ir (arba) panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai arba gavusi prašymą pateikia notifikuojančiosioms institucijoms tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apriboto galiojimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apriboto galiojimo ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios įstaigos turi teisę pateikusios prašymą gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Komisija ir valstybės narės turi teisę pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

9.

Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus dešimt metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

10.

Įgaliotasis gamintojo atstovas gali pateikti 3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti 7 bei 9 punktuose nurodytas pareigas, jei jos nurodytos įgaliojime.

C2   MODULIS

Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui

1.   Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 4 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami sprogmenys atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų sprogmenų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

3.   Gaminių patikra

Kad patikrintų, ar kokybiškai atliekami sprogmens vidaus patikrinimai, gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atsitiktiniais tos įstaigos nustatytais intervalais atlieka sprogmens patikrinimus arba paveda juos atlikti, atsižvelgdama, inter alia, į sprogmens technologijos sudėtingumą ir gamybos mastą. Tiriama pakankama gatavų gaminių imtis, kurią notifikuotoji įstaiga paima gamybos vietoje prieš pateikiant juos rinkai, ir atliekami reikiami šios imties bandymai, nurodyti atitinkamose darniųjų standartų dalyse, ir (arba) lygiaverčiai bandymai, nurodyti kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad būtų patikrinta sprogmens atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams. Kai pavyzdys neatitinka priimtino kokybės lygio, notifikuotoji įstaiga imasi atitinkamų priemonių.

Vertinant atitiktį taikytina atranka yra skirta nustatyti, ar sprogmens gamybos procesas neviršija priimtinų ribų, taip siekiant užtikrinti sprogmens atitiktį.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

4.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

4.1.

Kiekvieną sprogmenį, kuris atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jam taikomus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

4.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno sprogmens tipo ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kokio tipo sprogmeniui ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

5.   Įgaliotasis atstovas

4 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

D   MODULIS

Gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui

1.   Gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2 ir 5 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami sprogmenys atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas taiko patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų sprogmenų gamybą, gatavų gaminių tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 3 punkte, ir yra prižiūrimas, kaip nurodyta 4 punkte.

3.   Kokybės sistema

3.1.

Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamų sprogmenų kokybės sistemą.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

visa svarbi informacija apie numatomą sprogmens kategoriją;

d)

kokybės sistemos dokumentai;

e)

patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir ES tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2.

Kokybės sistema užtikrinama sprogmenų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

a)

kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminių kokybe;

b)

atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

c)

tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

d)

kokybės įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

e)

priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama gaminių kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Ji preziumuoja, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties aptariamų gaminių vertinimo srityje ir išmanantis jų technologiją, taip pat audito grupė turi žinoti taikytinus šios direktyvos reikalavimus. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 3.1 punkto e papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti susijusius šios direktyvos reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad užtikrintų sprogmens atitiktį tiems reikalavimams.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4.

Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

3.5.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4.   Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra

4.1.

Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

4.2.

Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų bei sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

a)

kokybės sistemos dokumentus;

b)

kokybės įrašus, t. y. patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti gaminių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

5.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

5.1.

Kiekvieną atskirą sprogmenį, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu ir 3.1 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

5.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno sprogmens tipo ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kokio tipo sprogmeniui ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.   Gamintojas laikotarpiu, kuris baigiasi praėjus 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti:

a)

3.1 punkte nurodytus dokumentus;

b)

informaciją apie 3.5 punkte nurodytus patvirtintus pakeitimus;

c)

notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas 3.5, 4.3 ir 4.4 punktuose.

7.   Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją notifikuojančiąją instituciją apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją notifikuojančiosios institucijos prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apriboto galiojimo kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus, panaikintus, ar kitaip apriboto galiojimo kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

8.   Įgaliotasis atstovas

3.1, 3.5, 5 ir 6 punktuose išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

E   MODULIS

Gaminio kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui

1.   Gaminio kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2 ir 5 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami sprogmenys atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas taiko patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų sprogmenų gamybą, gatavų gaminių tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 3 punkte, ir yra prižiūrimas, kaip nurodyta 4 punkte.

3.   Kokybės sistema

3.1.

Gamintojas pasirinktai notifikuotajai įstaigai pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamų sprogmenų kokybės sistemą.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

visa svarbi informacija apie numatomą sprogmens kategoriją;

d)

kokybės sistemos dokumentai;

e)

patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir ES tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2.

Kokybės sistema užtikrinama sprogmenų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

a)

kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminių kokybe;

b)

tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami gaminį pagaminus;

c)

kokybės įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

d)

priemonės, skirtos stebėti, ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Ji preziumuoja, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto atitinkamas specifikacijas.

Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties atitinkamų gaminių vertinimo srityje ir išmanantis jų technologiją, taip pat audito grupė turi žinoti taikytinus šios direktyvos reikalavimus. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 3.1 punkto e papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti susijusius šios direktyvos reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad užtikrintų sprogmens atitiktį tiems reikalavimams.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4.

Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

3.5.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4.   Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra

4.1.

Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

4.2.

Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų bei sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

a)

kokybės sistemos dokumentus;

b)

kokybės įrašus, t. y. patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti gaminių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

5.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

5.1.

Kiekvieną sprogmenį, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu ir 3.1 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos, jei ji prisiima atsakomybę, identifikaciniu numeriu.

5.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno sprogmens tipo ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kokio tipo sprogmeniui ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.   Gamintojas 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti:

a)

3.1 punkte nurodytus dokumentus;

b)

informaciją apie 3.5 punkte nurodytus patvirtintus pakeitimus;

c)

3.5, 4.3 ir 4.4 punktuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

7.   Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją notifikuojančiąsias institucijas apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją notifikuojančiųjų institucijų prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apriboto galiojimo kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

8.   Įgaliotasis atstovas

3.1, 3.5, 5 ir 6 punktuose nustatytas gamintojo pareigas jo vardu ir jo atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

F   MODULIS

Gaminio patikra pagrįsta atitiktis tipui

1.   Gaminio patikra pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2, 5.1 ir 6 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami sprogmenys, kuriems taikytos 3 punkto nuostatos, atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų sprogmenų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir jiems taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

3.   Patikra

Gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus, kad patikrintų sprogmenų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams.

Tyrimai ir bandymai, kuriais nustatoma gaminių atitiktis atitinkamiems reikalavimams, gamintojui pasirinkus atliekami tiriant ir bandant kiekvieną gaminį, kaip nurodyta 4 punkte, arba tiriant ir bandant sprogmenis remiantis statistikos principais, kaip nurodyta 5 punkte.

4.   Atitikties patikra tiriant ir išbandant kiekvieną gaminį

4.1.

Tiriami visi sprogmenys ir atliekami reikiami jų bandymai, nurodyti atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčiai bandymai, nurodyti kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad būtų patikrinta jų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams. Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuotoji įstaiga.

4.2.

Notifikuotoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir visus patvirtintus sprogmenis pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti jos atsakomybe.

Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.   Statistinė atitikties patikra

5.1.

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos partijos vienarūšiškumas, ir sprogmenis tikrinti pateikia kaip vienarūšes partijas.

5.2.

Iš kiekvienos partijos paimama atsitiktinė imtis. Tiriami visi imties sprogmenys ir atliekami reikiami jų bandymai, nurodyti atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčiai bandymai, nurodyti kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad būtų patikrinta jų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui, taikytiniems šios direktyvos reikalavimams ir nustatyta, ar partija turi būti priimta, ar atmesta. Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuotoji įstaiga.

5.3.

Jei partija priimama, visi partijos sprogmenys laikomi patvirtintais, išskyrus tuos imties sprogmenis, kurie neatitiko bandymų reikalavimų.

Notifikuotoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir visus patvirtintus sprogmenis pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti jos atsakomybe.

Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.4.

Jei partija nepatvirtinama, notifikuotoji įstaiga arba kompetentinga institucija imasi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią tos partijos pateikimui rinkai. Jei partijos dažnai nepatvirtinamos, notifikuotoji įstaiga gali laikinai sustabdyti statistinę patikrą ir imtis reikiamų priemonių.

6.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

6.1.

Kiekvieną sprogmenį, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą patvirtintą tipą ir taikomus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu ir 3 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos, jei ji prisiima atsakomybę, identifikaciniu numeriu.

6.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno sprogmens tipo ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kokio tipo sprogmeniui ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

Jei 3 punkte nurodyta notifikuotoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas sprogmenis taip pat gali pažymėti jos identifikaciniu numeriu.

Jei notifikuotoji įstaiga sutinka ir prisiima atsakomybę, gamintojas sprogmenis jos identifikaciniu numeriu gali pažymėti gamybos proceso metu.

7.   Įgaliotasis atstovas

Gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime. Įgaliotasis atstovas negali vykdyti 2 ir 5.1 punktuose nustatytų gamintojo pareigų.

G   MODULIS

Vieneto patikra pagrįsta atitiktis

1.   Vieneto patikra pagrįsta atitiktis yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2, 3 ir 5 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamas sprogmuo, kuriam taikytos 4 punkto nuostatos, atitinka jam taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Techniniai dokumentai

2.1.

Gamintojas parengia techninius dokumentus ir pateikia juos 4 punkte nurodytai notifikuotajai įstaigai. Dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti sprogmens atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima sprogmens projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

a)

bendras sprogmens aprašymas;

b)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

c)

tiems brėžiniams ir schemoms bei sprogmens veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jei tie darnieji standartai nebuvo taikomi, sprendimų, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant kitų taikytų atitinkamų techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

atliktų projektinių skaičiavimų, tyrimų ir kt. rezultatai;

f)

bandymų ataskaitos.

2.2.

Gamintojas saugo techninius dokumentus 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

3.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagaminto sprogmens atitiktis taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

4.   Patikra

Gamintojo pasirinkta notifikuotoji įstaiga atlieka arba paveda atlikti reikiamus tyrimus ir bandymus, nurodytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčius bandymus, nurodytus kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad patikrintų sprogmens atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams. Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuotoji įstaiga.

Notifikuotoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir patvirtintą sprogmenį pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti jos atsakomybe.

Gamintojas saugo atitikties sertifikatus 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

5.1.

Kiekvieną sprogmenį, atitinkantį taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu ir 4 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

5.2.

Gamintojas parengia rašytinę ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po sprogmens pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas sprogmuo, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.   Įgaliotasis atstovas

2.2 ir 5 punktuose išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


IV PRIEDAS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. XXXX) (1)

1.

Nr. … (gaminio, tipo, tipo ar serijos numeris):

2.

Gamintojo ir, jei taikytina, jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota gamintojui prisiimant visą atsakomybę:

4.

Deklaracijos objektas (gaminio identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti):

5.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

6.

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

7.

Notifikuotoji įstaiga … (pavadinimas, numeris) atliko … (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą:

8.

Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(išdavimo data ir vieta):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):


(1)  Gamintojas gali pasirinkti, ar atitikties deklaracijai suteikti numerį.


V PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinamos direktyvos ir jų pakeitimų sąrašas

(nurodyta 53 straipsnyje)

Tarybos direktyva 93/15/EEB

(OL L 121, 1993 5 15, p. 20)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

Tik II priedo 13 punktas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

(OL L 87, 2009 3 31, p. 109)

Tik priedo 2.2 punktas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012

(OL L 316, 2012 11 14, p. 12)

Tik 26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos direktyva 2004/57/EB

(OL L 127, 2004 4 29, p. 73)

 

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datos

(nurodyta 53 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Taikymo pradžios data

93/15/EEB (9, 10, 11, 12, 13 ir 14 straipsniai)

1993 m. rugsėjo 30 d.

1993 m. rugsėjo 30 d.

93/15/EEB (visi kiti straipsniai)

1994 m. birželio 30 d.

1995 m. sausio 1 d.

2004/57/EB

2004 m. gruodžio 31 d.

2005 m. sausio 31 d.


VI PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 93/15/EEB

Direktyva 2004/57/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

 

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

 

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalis

 

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 4 dalis

 

2 straipsnio 3—6, 8, 13 ir 14 dalys

 

2 straipsnio 2, 7, 9—12 ir 15—24 dalys

1 straipsnio 5 dalis

 

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 dalis

 

3 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis

 

4 straipsnis

2 straipsnio 3 dalis

 

22 straipsnis

3 straipsnis

 

4 straipsnis ir 5 straipsnio 1 dalis

 

5 straipsnio 2—8 dalys

 

6 straipsnis

 

7 straipsnis

 

8 straipsnis

 

9 straipsnis

 

 

10 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

 

19 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

 

5 straipsnis

 

43 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 dalis

 

20 straipsnis

 

21 straipsnis

 

24—27 straipsniai

6 straipsnio 2 dalis

 

28—40 straipsniai

7 straipsnio 1 dalis

 

22 ir 23 straipsniai

7 straipsnio 2 dalis

 

22 straipsnis

7 straipsnio 3 dalis

 

22 straipsnis

 

41 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

 

42 ir 44 straipsniai

8 straipsnio 2 dalis

 

43 straipsnis

8 straipsnio 3 dalis

 

45 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

 

11 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

 

9 straipsnio 3 dalis

 

11 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 4 dalis

 

11 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 5 dalis

 

11 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 6 dalis

 

11 straipsnio 6 dalis

9 straipsnio 7 dalis

 

11 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 8 dalis

 

11 straipsnio 7 dalis

9 straipsnio 9 dalis

 

11 straipsnio 8 dalis

10 straipsnio 1 dalis

 

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

 

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 3 dalis

 

12 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

 

12 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

 

12 straipsnio 5 dalis

11 straipsnis

 

13 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

 

14 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

 

14 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 dalis

 

49 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

 

13 straipsnio 3 dalis

 

46 ir 47 straipsniai

 

48 straipsnis

13 straipsnio 4 dalis

 

49 straipsnio 2—5 dalys

13 straipsnio 5 dalis

 

46 ir 47 straipsniai

14 straipsnio pirma pastraipa

 

46 straipsnis

14 straipsnio antra pastraipa

 

15 straipsnio 1 ir 4 dalys

14 straipsnio trečia pastraipa

 

15 straipsnio 2 ir 4 dalys

14 straipsnio ketvirta pastraipa

 

15 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

 

16 straipsnis

 

17 straipsnis

17 straipsnis

 

50 straipsnis

18 straipsnis

 

18 straipsnis

19 straipsnis

 

51 ir 52 straipsniai

 

53 straipsnis

 

54 straipsnis

20 straipsnis

 

55 straipsnis

 

1 straipsnis

 

2 straipsnis

 

3 straipsnis

 

4 straipsnis

 

5 straipsnis

 

I priedas

I priedas

 

II priedas

I priedas

 

II priedas

II priedas

 

III priedas

III priedas

 

28 straipsnis

IV priedas

 

22 straipsnis

 

IV priedas

 

V priedas

 

VI priedas


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamento manymu, tik kai ir tiek, kiek komitetų posėdžių metu aptariami įgyvendinimo aktai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, šie komitetai gali būti laikomi komitologijos komitetais, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių I priede. Todėl, kai ir tiek, tiek svarstomi kiti klausimai, komitetų posėdžiams taikomos Pagrindų susitarimo 15 punkto nuostatos.


29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/45


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/29/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1)

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/105/EB dėl paprastų slėginių indų (3) buvo iš esmės keičiama (4). Kadangi tą direktyvą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (5), nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(3)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (6) nustatomi bendrieji principai ir orientacinės nuostatos, skirti sektorių teisės aktams, kad tuos teisės aktus peržiūrint arba išdėstant nauja redakcija tai būtų daroma nuosekliai. Direktyva 2009/105/EB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(4)

ši direktyva taikoma paprastiems slėginiams indams, kurie yra nauji Sąjungos rinkai tuo metu, kai jie pateikiami rinkai; tai reiškia, kad jie yra arba Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagaminti visiškai nauji paprasti slėginiai indai, arba iš trečiosios šalies importuoti paprasti slėginiai indai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nauji, ar naudoti;

(5)

ši direktyva turėtų būti taikoma visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(6)

valstybės narės savo teritorijoje turėtų užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą ir saugą bei naminių gyvūnų ir nuosavybės apsaugą nuo pavojų, kurie gali kilti dėl paprastųjų slėginių indų nesandarumo ar sprogimo;

(7)

ekonominės veiklos vykdytojams už paprastųjų slėginių indų atitiktį šiai direktyvai tenkanti atsakomybė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamus jų vaidmenis tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, kaip antai žmonių sveikatos ir saugos, taip pat naminių gyvūnų ir nuosavybės, apsaugos lygis, taip pat sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(8)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų rinkai tiekiami paprastieji slėginiai indai atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(9)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir galutinių naudotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus papildomai be pašto adreso įtraukti interneto svetainės adresą;

(10)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti paprastųjų slėginių indų atitikties vertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga;

(11)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys paprastieji slėginiai indai atitiktų šią direktyvą, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų paprastųjų slėginių indų atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų nustatyti importuotojų pareigą pasirūpinti, kad jų rinkai pateikiami paprastieji slėginiai indai atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie nepateiktų rinkai tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių paprastųjų slėginių indų. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų pareigą įsitikinti, kad buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad gamintojai paženklino gaminį ir parengė dokumentus, kad kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(12)

kiekvienas importuotojas, pateikdamas paprastąjį slėginį indą rinkai, turėtų ant paprastojo slėginio indo nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Turėtų būti numatytos išimtys tais atvejais, kai paprastojo slėginio indo pobūdis to neleidžia;

(13)

platintojas tiekia paprastąjį slėginį indą rinkai po to, kai jį rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl turėtų deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas paprastąjį slėginį indą nepadarytų neigiamo poveikio paprastojo slėginio indo atitikčiai;

(14)

bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis paprastąjį slėginį indą rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičiantis paprastąjį slėginį indą taip, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(15)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamas rinkos priežiūros užduotis ir būti pasirengę aktyviai jose dalyvauti teikdami toms institucijoms visą būtiną informaciją apie atitinkamą paprastąjį slėginį indą;

(16)

jei užtikrinamas paprastojo slėginio indo atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Efektyvi atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančius paprastuosius slėginius indus. Neturėtų būti reikalaujama, kad saugodami pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus ekonominės veiklos vykdytojus, ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė paprastąjį slėginį indą arba kuriems jie patiekė paprastąjį slėginį indą;

(17)

šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti tik esminiai saugos reikalavimai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį tems reikalavimams, būtina numatyti paprastųjų slėginių indų, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (7), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, atitikties prielaidą;

(18)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(19)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, kad jų rinkai tiekiami paprastieji slėginiai indai atitinka esminius saugos reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti tų gaminių atitiktį esminiams reikalavimams, būtina numatyti atitikties vertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties vertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš tų modulių;

(20)

gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie paprastojo slėginio indo atitiktį šiai direktyvai ir kitiems susijusiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams;

(21)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(22)

CE ženklas, kuriuo nurodoma paprastojo slėginio indo atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai ir jo ryšys su kitais ženklais yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu taisykles;

(23)

norint veiksmingai apsaugoti galutinius naudotojus ir trečiąsias šalis, būtina tikrinti atitiktį atitinkamiems esminiams saugos reikalavimams;

(24)

pagal šioje direktyvoje nustatytas atitikties vertinimo procedūras reikalaujama, kad vertinant atitiktį dalyvautų atitikties vertinimo įstaigos, apie kurias valstybės narės yra pranešusios Komisijai;

(25)

patirtis rodo, kad Direktyvoje 2009/105/EB nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti atitikties vertinimo įstaigos, kad apie jas būtų pranešta Komisijai, nėra pakankami, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodai aukštas notifikuotųjų įstaigų teikiamų paslaugų lygis. Vis dėlto labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios nori, kad apie jas būtų pranešta siekiant teikti atitikties vertinimo paslaugas, reikia nustatyti privalomus reikalavimus;

(26)

jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitinkanti darniuosiuose standartuose nustatytus kriterijus, turėtų būti laikoma, kad ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(27)

siekiant užtikrinti nuoseklų atitikties vertinimo kokybės lygį, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms institucijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vertinant, pranešant apie notifikuotąsias įstaigas ir vykdant jų stebėseną;

(28)

šioje direktyvoje nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditacijos sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir pranešimo tikslais;

(29)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatyta skaidri akreditacija, užtikrinanti būtiną pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygį, nacionalinių valdžios institucijų visoje Sąjungoje turėtų būti vertinama kaip pageidautinas būdas įrodyti atitikties vertinimo įstaigų techninę kompetenciją. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitiktį atitinkamiems norminiams reikalavimams;

(30)

dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant užtikrinti reikiamą Sąjungos rinkai pateikiamų paprastųjų slėginių indų apsaugos lygį, labai svarbu, kad subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų tuos pačius atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus kaip notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu, kad vertinant notifikuotinų įstaigų kompetenciją bei veiklos rezultatus ir atliekant jau notifikuotų įstaigų stebėseną taip pat būtų vertinama ir stebima subrangovų bei pavaldžiųjų įstaigų veikla;

(31)

būtina pasirūpinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksmingesnė ir skaidresnė ir visų pirma pritaikyti ją prie naujų technologijų, kad ją būtų galima atlikti internetu;

(32)

notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimų dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išnagrinėti visus abejonių ar susirūpinimą dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos keliančius klausimus prieš toms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosioms įstaigoms;

(33)

dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams reikia užtikrinti, kad atitikties vertinimo procedūros būtų taikomos techniškai nuosekliai. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(34)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia patikslinti, kad paprastiesiems slėginiams indams taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(35)

valstybės narės turėtų imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad paprastuosius slėginius indus būtų galima pateikti rinkai tik tuomet, jei jie tinkamai laikomi, naudojami pagal numatytą paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai. Paprastieji slėginiai indai turėtų būti laikomi neatitinkančiais šioje direktyvoje nustatytų esminių saugos reikalavimų tik naudojimo sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas galėtų atsirasti dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio;

(36)

Direktyvoje 2009/105/EB jau yra numatyta apsaugos procedūra, kurią taikydama Komisija gali nagrinėti, ar priemonė, kurią valstybė narė nustato jos manymu reikalavimų neatitinkantiems paprastiesiems slėginiams indams, yra pagrįsta. Tam, kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti galiojančią apsaugos procedūrą, kad ji taptų efektyvesnė ir būtų pasiremta valstybių narių sukaupta patirtimi;

(37)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl paprastųjų slėginių indų, keliančių pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba naminiams gyvūnams ar nuosavybei. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų tokių paprastųjų slėginių indų atžvilgiu imtis ankstesniame etape;

(38)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomos priemonės pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai gaminys reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(39)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (8);

(40)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui, kuriais reikalaujama, kad notifikuojančioji valstybė narė imtųsi būtinų korekcinių priemonių notifikuotųjų įstaigų, kurios neatitinka arba nebeatitinka pranešimo apie jas reikalavimų, atžvilgiu;

(41)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui dėl reikalavimus atitinkančių paprastųjų slėginių indų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams;

(42)

Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su reikalavimus atitinkančiais paprastaisiais slėginiais indais, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams ar nuosavybei, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(43)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(44)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(45)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybės narės priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančių paprastųjų slėginių indų atžvilgiu, yra pateisinamos;

(46)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, skyrimo taisykles ir užtikrinti tų taisyklių vykdymą. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(47)

reikia numatyti pagrįstą pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią nereikalaujant atitikties tolesniems gaminių reikalavimams, būtų galima rinkai tiekti ir eksploatuoti paprastuosius slėginius indus, kurie rinkai jau pateikti pagal Direktyvą 2009/105/EB anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo pradžios dieną. Todėl platintojai turėtų galėti anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama šį direktyva, taikymo pradžios dieną, tiekti paprastuosius slėginius indus, kurie jau buvo pateikti rinkai, t. y. jų atsargas, jau esančias platinimo grandinėje;

(48)

kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. užtikrinti, kad rinkoje esantys paprastieji slėginiai indai atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas žmonių sveikatos ir saugos, taip pat naminių gyvūnų ir nuosavybės apsaugos lygis, tuo pat metu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(49)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas atsiranda pagal anksčiau priimtą direktyvą;

(50)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos, nurodytos V priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma toliau nurodytų charakteristikų serijiniu būdu gaminamiems paprastiems slėginiams indams (toliau – indai):

a)

indai yra suvirinti indai, kuriuose numatomas vidinis manometrinis slėgis yra didesnis nei 0,5 baro, skirti laikyti orui ar azotui, bet ne kaitinti;

b)

indo atsparumą slėgiui užtikrinančios dalys ir sujungimai yra pagaminti iš nelegiruoto kokybiško plieno arba iš nelegiruoto aliuminio, arba iš naujų grūdintų aliuminio lydinių;

c)

indą sudaro tokie elementai:

i)

apvalaus skerspjūvio cilindras, uždengtas apvaliais išgaubtais ir (arba) plokščiais dugnais, kurie turi bendrą su cilindru sukimosi ašį;

ii)

du išgaubti dugnai, turintys tą pačią sukimosi ašį;

d)

indo didžiausias darbinis slėgis neviršija 30 barų, o to slėgio ir indo talpos sandauga (PS × V) neviršija 10 000 bar·l;

e)

žemiausia darbo temperatūra ne žemesnė kaip – 50 °C, o aukščiausia – ne aukštesnė kaip 300 °C plieno ir 100 °C aliuminio arba aliuminio lydinio indams.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

branduoliniams tikslams skirtiems indams, dėl kurių gedimo gali pasklisti radioaktyvios medžiagos;

b)

indams, skirtiems laivų ir lėktuvų jėgos agregatams;

c)

ugnies gesintuvams.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje taikomos šios terminų apibrėžtys:

1)   tiekimas rinkai– indo, skirto platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

2)   pateikimas rinkai– indo tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

3)   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina indą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti indą ir parduoda tą indą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

4)   įgaliotasis atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

5)   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia indą iš trečiosios šalies;

6)   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai indą ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

7)   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

8)   techninė specifikacija– dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti indas;

9)   darnusis standartas– darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje;

10)   akreditavimas– akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte;

11)   nacionalinė akreditacijos įstaiga– nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

12)   atitikties vertinimas– procesas, kuriuo nustatoma, ar indas atitinka šioje direktyvoje nustatytus esminius saugos reikalavimus;

13)   atitikties vertinimo įstaiga– įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

14)   atšaukimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas indas;

15)   pašalinimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią indo tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

16)   derinamieji Sąjungos teisės aktai– Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

17)   CE ženklas– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad indas atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo tuo ženklu reikalavimus.

3 straipsnis

Tiekimas rinkai ir pradėjimas eksploatuoti

1.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad indai būtų tiekiami rinkai ir pradedami eksploatuoti tik jeigu jie atitinka šios direktyvos reikalavimus, kai yra tinkamai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį.

2.   Šios direktyvos nuostatos nekliudo valstybių narių teisei nustatyti reikalavimus, kuriuos jos laiko reikalingais darbuotojų saugai užtikrinti naudojant indus su sąlyga, kad tie indai nebus keičiami šioje direktyvoje nenumatytais būdais.

4 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1.   Indai, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, turi atitikti esminius I priede pateiktus saugos reikalavimus.

2.   Indai, kurių PS ir V sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, suprojektuojami ir gaminami vienoje iš valstybių narių pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus.

5 straipsnis

Laisvas judėjimas

Valstybės narės netrukdo savo teritorijoje tiekti rinkai ir pradėti eksploatuoti indus, atitinkančius šios direktyvos reikalavimus.

2   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

6 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami rinkai savo indus, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis I priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų.

Pateikdami rinkai savo indus, kurių PS ir V sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti vienoje iš valstybių narių pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus.

2.   Gamintojai parengia gaminių, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, II priede nurodytus techninius dokumentus ir atlieka 13 straipsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Jeigu atlikus tą procedūrą nustatoma, kad gaminys, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, atitinka taikytinus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi jį CE ženklu ir III priedo 1 punkte numatytais užrašais.

Gamintojai užtikrina, kad ant indų, kurių PS ir V sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, būtų III priedo 1 punkte nustatyti užrašai.

3.   Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po indo pateikimo rinkai.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šiai direktyvai. Deramai atsižvelgiama į indų projekto ar charakteristikų pakeitimus, darniųjų standartų arba kitų techninių specifikacijų, kuriomis remiantis deklaruojama indo atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į indo keliamą pavojų, gamintojai, siekdami apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai tiekiamų indų bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus indus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

5.   Gamintojai užtikrina, kad ant indų, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodyti tipo ir serijos arba partijos identifikaciniai duomenys, leidžiantys nustatyti jų tapatybę.

6.   Gamintojai ant indo nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

7.   Gamintojai užtikrina, kad prie indo būtų pridėtos III priedo 2 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija, ir kad jos būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir saugos informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

8.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas indas neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to indo atitiktį, jį pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei indas kelia pavojų, gamintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai indą, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad indas atitinka šią direktyvą. Tos institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

7 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas ir pareigą rengti techninius dokumentus, nurodytus 6 straipsnio 2 dalyje.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti institucijai visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, dėl kurių gautas įgaliotojo atstovo įgaliojimas, keliamą pavojų.

8 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius indus.

2.   Prieš pateikdami indą, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko 13 straipsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, kad ant indo yra CE ženklas ir III priedo 1 punkte numatyti užrašai, kad prie jo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad indas, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, neatitinka I priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia indo rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei indas kelia pavojų, importuotojas tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Prieš pateikdami rinkai indą, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, importuotojai užtikrina, kad indas buvo suprojektuotas ir pagamintas vienoje iš valstybių narių pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus, kad ant jo būtų III priedo 1.2 punkte numatyti užrašai ir kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

3.   Importuotojai ant indo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, indo lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie indų būtų pridėtos III priedo 2 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

5.   Kai atsakomybė už indą, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, tenka importuotojams, jie užtikrina, kad gaminio laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams saugos reikalavimams.

6.   Kai to reikia atsižvelgiant į indo keliamą pavojų, importuotojai, siekdami apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai tiekiamų indų bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus indus, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

7.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas indas neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to indo atitiktį, jį pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei indas kelia pavojų, importuotojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai indą, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.   Importuotojai 10 metų po indo, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tų institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

9 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai indą, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami rinkai indą, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, platintojai patikrina, ar indas pažymėtas CE ženklu ir III priedo 1 punkte numatytais užrašais, ar prie jo pridėti reikiami valstybės narės, kurioje indas bus tiekiamas rinkai, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir saugos informacija, nurodyti III priedo 2 punkte, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad indas, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, neatitinka I priede išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis netiekia indo rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei indas kelia pavojų, platintojas tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Prieš tiekdami rinkai indą, kurio PS ir V sandauga yra 50 bar·l arba mažesnė, platintojai patikrina, ar ant jo yra III priedo 1.2 punkte numatyti užrašai, ar kartu su juo pateikiami valstybės narės, kurioje indas bus tiekiamas rinkai, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengti instrukcijos ir saugos informacija, nurodyti III priedo 2 punkte, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Kai atsakomybė už indą, kurio PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, tenka platintojams, jie užtikrina, kad gaminio laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams saugos reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektas indas neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių to indo atitikčiai užtikrinti, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei indas kelia pavojų, platintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai indą, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti. Tos institucijos paprašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 6 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigas, jei indą rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą indą, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvai.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Rinkos priežiūros institucijų prašymu ekonominės veiklos vykdytojai identifikuoja:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė indą;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė indą.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktas indas, ir 10 metų po to, kai jie pateikė indą.

3   SKYRIUS

INDŲ, KURIŲ PS IR V SANDAUGA VIRŠIJA 50 bar·l, ATITIKTIS

12 straipsnis

Indų, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, atitikties prielaida

Jei indai, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, daroma jų atitikties I priede nustatytiems esminiams saugos reikalavimams, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys, prielaida.

13 straipsnis

Atitikties vertinimo procedūros

1.   Prieš pradedant gaminti indus, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, atliekamas jų ES tipo tyrimas (B modulis), nustatytas II priedo 1 punkte:

a)

kai indai gaminami laikantis 12 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų, gamintojo pasirinkimu naudojamas vienas iš šių būdų:

i)

įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, bet ne pavyzdį (B modulis – projekto tipas);

ii)

įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis ir tiriamas prototipas, kuris yra tipinis numatomos gatavo indo produkcijos pavyzdys (B modulis – produkcijos tipas);

b)

kai indai gaminami nesilaikant arba tik iš dalies laikantis 12 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų, gamintojas pateikia ištirti prototipą, kuris yra tipinis numatomos gatavo indo produkcijos pavyzdys ir techninius dokumentus bei patvirtinamuosius duomenis indo techninio projekto tinkamumui įvertinti (B modulis – produkcijos tipas).

2.   Prieš pateikiant rinkai indus atliekamos šios procedūros:

a)

jeigu indų PS ir V sandauga viršija 3 000 bar·l, II priedo 2 punkte nustatyta gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrįsta atitiktis tipui (C1 modulis);

b)

jeigu indo PS ir V sandauga neviršija 3 000 bar·l, bet viršija 200 bar·l, gamintojo pasirinkimu taikoma vienas iš šių atitikčių tipui:

i)

gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrįsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatytas II priedo 2 punkte;

ii)

gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui (C2 modulis), nustatytas II priedo 3 punkte;

c)

jeigu indo PS ir V sandauga neviršija 200 bar·l, bet viršija 50 bar·l, gamintojo pasirinkimu taikoma vienas iš šių atitikčių tipui:

i)

gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrįsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta II priedo 2 punkte;

ii)

gamybos vidaus kontrole pagrįsta atitiktis tipui (C modulis), nustatyta II priedo 4 punkte.

3.   Dokumentai ir korespondencija, susiję su 1 ir 2 dalyse nurodytomis atitikties vertinimo procedūromis, parengiami valstybės narės, kurioje yra įsteigta notifikuotoji įstaiga, oficialiąja kalba arba tai įstaigai priimtina kalba.

14 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti I priede nustatyti esminiai saugos reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija atitinka IV priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiama atitinkamuose II priede nustatytuose moduliuose nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje indas pateikiamas ar tiekiamas rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.   Kai indui taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Toje deklaracijoje nurodomi atitinkami Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengdamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl indo atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

15 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

16 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu ir užrašais taisyklės ir sąlygos

1.   Indas arba jo duomenų lentelė žymimi CE ženklu ir III priedo 1 punkte nurodytais užrašais taip, kad šis ženklas ir užrašai būtų matomi, įskaitomi ir negalėtų būti panaikinti.

2.   Indas CE ženklu žymimas prieš pateikiant jį rinkai.

3.   Po CE ženklo nurodomas atliekant gamybos kontrolę dalyvaujančios notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris.

Notifikuotoji įstaiga gaminį identifikaciniu numeriu pažymi pati arba jos pavedimu tai daro gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

4.   Prie CE ženklo ir notifikuotosios įstaigos identifikacinio numerio gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar naudojimo atvejį.

5.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą CE ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

4   SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ PRANEŠIMAS

17 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

18 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už tai, kad būtų nustatytos ir taikomos atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir pranešimo bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenos, įskaitant 23 straipsnio nuostatų laikymąsi, procedūros.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis.

3.   Jeigu notifikuojančioji institucija paveda arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą, pranešimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinė institucija, ta įstaiga turi būti juridinis asmuo ir mutatis mutandis atitikti reikalavimus, nustatytus 19 straipsnyje. Be to, ji turi būti apsidraudusi su savo vykdoma veikla susijusią atsakomybę.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

19 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir institucija turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą dėl pranešimo apie atitikties vertinimo įstaigą priimtų kiti nei vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiojoje institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

20 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.

Komisija tą informaciją skelbia viešai.

21 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.   Pranešimo tikslais, atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga yra įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos ar indo.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų indų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų indų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintus indus, kurie yra būtini jos veiklai, arba tokius indus naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant tuos indus ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansiniams, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar jų atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal I priedo 3.2 punktą ir II priedą ir kurioms atlikti ji yra notifikuota, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai indų rūšiai, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

a)

reikalingų darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

reikalingus procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c)

reikalingų procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.   Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b)

turi pakankamai gerai išmanyti atliekamo vertinimo reikalavimus ir turėti tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti I priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d)

turi turėti gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimų atlikimo faktas.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinę teisę prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal I priedo 3.2 punktą ir II priedą arba bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria jos įgyvendinamos, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, bei tos grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus jos taiko kaip bendrąsias gaires.

22 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prezumpcija

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, preziumuojama, kad ji atitinka 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

23 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir subranga

1.   Kai notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucijai.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsteigti.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal I priedo 3.2 punktą ir II priedą atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

24 straipsnis

Pranešimo paraiška

1.   Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir indo ar indų, kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 21 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

25 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos pranešimus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

3.   Paskelbimo pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą indą ar indus ir atitinkamą kompetencijos atestaciją.

4.   Kai pranešimas nėra grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 24 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir toliau atitiks 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo, kai yra pateikiamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po pranešimo, kai akreditacijos pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga pagal šią direktyvą laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.   Notifikuotoji įstaiga Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

26 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikaciniai numeriai ir sąrašai

1.   Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikacinį numerį.

Komisija suteikia tik vieną identifikacinį numerį net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikacinius numerius bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

27 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.   Kai notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 21 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į tų reikalavimų nesilaikymo arba tų pareigų nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios ir rinkos priežiūros institucijos.

28 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau atitinka jai nustatytus reikalavimus ir vykdo jai pavestas pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Kai Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jai taikomų pranešimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriuo notifikuojančiosios valstybės narės prašoma imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, pranešimo galiojimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

29 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.   Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimus pagal II priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.   Atitikties vertinimai atliekami laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams.

Atitikties vertinimo įstaigos veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo indo technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Vis dėlto jos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia indo atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti.

3.   Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato.

4.   Jeigu po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad indas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir jei būtina laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

5.   Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

30 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų taikoma notifikuotųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

31 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.   Notifikuotosios įstaigos informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

c)

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d)

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pagal pranešime suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pavyzdžiui, tarpvalstybinę veiklą ir subrangą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių indų atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

32 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojami valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikuotųjų įstaigų pranešimo politiką, patirties mainai.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina deramą pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas bei bendradarbiavimas tinkamai vyktų konkretaus sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupėje ar grupėse.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos pranešė, tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvautų tokios grupės ar grupių veikloje.

5   SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, INDŲ, PATENKANČIŲ Į SĄJUNGOS RINKĄ, KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

34 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių indų kontrolė

Šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytiems indams taikoma Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

35 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių indų atveju taikoma procedūra

1.   Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą priežastį manyti, kad indas, kuriam taikoma ši direktyva, kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba naminiams gyvūnams ar nuosavybei, jos atlieka su atitinkamu indu susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad indas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų indo atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų indą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių indų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas indo tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad indas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Pateikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkančiam indui identifikuoti būtini duomenys, indo kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

indas neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata ar sauga, naminių gyvūnų arba nuosavybės apsauga, arba

b)

12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

6.   Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamo indo neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybė narė, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo indo atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai indas būtų pašalintas iš rinkos.

36 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Jeigu užbaigus 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija sprendimą adresuoja visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis indas būtų pašalintas iš jų rinkos, ir praneša apie tai Komisijai. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o indo neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 35 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

37 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys indai, kurie kelia pavojų

1.   Kai valstybė narė, kuri pagal 35 straipsnio 1 dalį atliko vertinimą, nustato, kad šią direktyvą atitinkantis indas vis dėlto kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams arba nuosavybei, ji reikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktas atitinkamas indas nebekeltų pavojaus, pašalintų indą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių indų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Pateikiant tą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi susijusiam indui identifikuoti būtini duomenys, indo kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, kai tai būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Dėl pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su žmonių sveikatos ir saugos apsauga arba naminių gyvūnų ar nuosavybės apsauga, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 39 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

5.   Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

38 straipsnis

Formali neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 35 straipsniui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 16 straipsnį;

b)

nepritvirtintas CE ženklas;

c)

gaminys pažymėtas notifikuotosios įstaigos, kuri dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, identifikaciniu numeriu pažeidžiant 16 straipsnį arba nepažymėtas;

d)

gaminys nepažymėtas III priedo 1 punkte nurodytais užrašais arba pažymėtas pažeidžiant 16 straipsnį arba III priedo 1 punktą;

e)

neparengta ES atitikties deklaracija;

f)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

g)

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

h)

6 straipsnio 6 dalyje arba 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga ar neišsami;

i)

neįvykdytas bet kuris kitas 6 ar 8 straipsnyje numatytas administracinis reikalavimas.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas indo tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad indas būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

6   SKYRIUS

KOMITETAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Paprastųjų slėginių indų komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su to reglamento 5 straipsniu.

5.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos teisės aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas nagrinėja bet kurį kitą klausimą dėl šios direktyvos taikymo, kurį remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

40 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų ekonominės veiklos vykdytojams pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

41 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti indus, kuriems taikoma Direktyva 2009/105/EB, kurie atitinka tą direktyvą ir kurie buvo pateikti rinkai anksčiau nei 2016 m. balandžio 20 d.

Remiantis Direktyva 2009/105/EB patvirtintų kontrolės įstaigų išduoti sertifikatai galioja pagal šią direktyvą.

42 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 2 straipsnio, 6–41 straipsnių, II priedo bei IV priedo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. balandžio 20 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

43 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2009/105/EB su pakeitimais, padarytais reglamentu, nurodytu V priedo A dalyje, panaikinama nuo 2016 m. balandžio 20 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų V priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

44 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1, 3, 4 ir 5 straipsniai ir I bei III priedai taikomi nuo 2016 m. balandžio 20 d.

45 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 27, 2009 2 3, p. 41.

(2)  2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 264, 2009 10 8, p. 12. Direktyva 2009/105/EB kodifikuojama 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/404/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastais slėginiais indais, suderinimo (OL L 220, 1987 8 8, p. 48).

(4)  Žr. V priedo A dalį.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(6)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(7)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(8)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


I PRIEDAS

ESMINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI

1.   Medžiagos

Medžiagos parenkamos pagal numatytą indo paskirtį, laikantis 1.1–1.4 punktų nuostatų.

1.1.   Slėginės dalys

Medžiagos, naudojamos slėginėms dalims gaminti, turi būti:

a)

tinkamos suvirinti;

b)

kalios ir tamprios, kad lūžusios žemiausioje darbo temperatūroje neįtrūktų arba neįskiltų;

c)

atsparios senėjimui.

Medžiagos plieniniams indams turi atitikti 1.1.1 punkte nustatytus reikalavimus, o aliuminio ar aliuminio lydinių indams – 1.1.2 punkte nustatytus reikalavimus.

Prie medžiagų pridedama medžiagų gamintojo sudaryta tikrinimo kortelė, kaip apibrėžta III priedo 3.1 punkto i papunktyje.

1.1.1.   Plieniniai indai

Nelegiruotas kokybiškas plienas atitinka šiuos reikalavimus:

a)

negali išskirti dujų ir turi būti pateiktas po normalizacijos apdirbimo arba lygiavertės būklės;

b)

kiekviename gaminyje anglies turi būti mažiau nei 0,25 %, o sieros ir fosforo – mažiau nei 0,05 % kiekvieno;

c)

kiekvienas gaminys turi šias mechanines savybes:

i)

didžiausias tempiamasis stiprumas Rm,max turi būti mažesnis už 580 N/mm2;

ii)

pailgėjimas po įskilimo:

jei bandiniai yra lygiagretūs valcavimo krypčiai:

storis ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %

storis < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %

jei bandiniai yra statmeni valcavimo krypčiai:

storis ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %

storis < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %

iii)

vidutinė suardymo lenkimu energija (KCV) trims išilginiams bandiniams žemiausioje darbo temperatūroje yra ne mažesnė nei 35 J/cm2. Tik vieno iš trijų bandinių mažiausia energija gali būti mažesnė nei 35 J/cm2, bet ne mažesnė nei 25 J/cm2. Ši plieno savybė patikrinama, kai iš plieno ketinama gaminti indus, kurių žemiausia darbo temperatūra yra žemesnė nei – 10 °C ir kurių sienelių storis viršija 5 mm.

1.1.2.   Aliuminio indai

Nelegiruotame aliuminyje yra mažiausiai 99,5 % aliuminio, o 1 straipsnio 1 dalies b punkte apibūdinti lydiniai turi būti adekvačiai atsparūs tarpkristalinei korozijai aukščiausioje darbo temperatūroje.

Be to, šios medžiagos turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jos turi būti pateikiamos grūdintos;

b)

kiekvienas gaminys turi turėti šias mechanines savybes:

didžiausias tempiamasis stiprumas Rm,max turi būti ne didesnis kaip 350 N/mm2,

pailgėjimas po įskilimo:

A ≥ 16 %, jei bandinys lygiagretus valcavimo krypčiai,

A ≥ 14 %, jei bandinys statmenas valcavimo krypčiai.

1.2.   Suvirinimo medžiagos

Suvirinimo medžiagos, naudojamos indų siūlėms ar indams suvirinti, turi būti tinkamos ir suderintos su medžiagomis, kurios bus suvirinamos.

1.3.   Kitos indo tvirtumą užtikrinančios detalės

Šios detalės (varžtai, veržlės ir t. t.) turi būti pagamintos iš 1.1 punkte nurodytos medžiagos arba kitų plieno rūšių, aliuminio ar atitinkamo aliuminio lydinio, tinkančių slėginėms dalims gaminti.

Minėtosios medžiagos, esant žemiausiai darbo temperatūrai, turi atitinkamai pailgėti po įskilimo ir turėti tinkamą suardymo lenkimu energiją.

1.4.   Neslėginės dalys

Visos suvirintų indų neslėginės dalys gaminamos iš medžiagų, kurios derėtų prie tų medžiagų, prie kurių jos yra privirinamos.

2.   Indo projektas

a)

Projektuodamas indą, gamintojas apibrėžia jo paskirtį ir pasirenka:

i)

žemiausią darbo temperatūrą Tmin;

ii)

aukščiausią darbo temperatūrą Tmax;

iii)

didžiausią darbinį slėgį PS.

Tačiau jei pasirinktoji žemiausia darbo temperatūra būtų žemesnė nei – 10 °C, medžiagų kokybei keliami reikalavimai turi atitikti – 10 °C.

b)

Gamintojas taip pat atsižvelgia į šias nuostatas:

i)

indą turi būti galima patikrinti iš vidaus;

ii)

indą turi būti galima ištuštinti;

iii)

pagal paskirtį naudojamo indo mechaninės savybės laikui bėgant neturi kisti;

iv)

atsižvelgiant į numatytą paskirtį, indas turi būti tinkamai apsaugotas nuo korozijos.

c)

Gamintojas atsižvelgia į tai, kad numatytomis naudojimo sąlygomis:

i)

indų neturi veikti įtempiai, kurie sumažintų naudojimo saugą;

ii)

vidinis slėgis neturi nuolatos viršyti didžiausio darbinio slėgio PS. Tačiau trumpam šis slėgis gali būti viršijamas iki 10 %.

d)

Apskritiminės ir išilginės siūlės turi būti visiškai įvirintos arba joms ekvivalentiško efektyvumo. Kitokie nei pusrutulio formos išgaubti dugnai privalo turėti cilindrinį apvadą.

2.1.   Sienelių storis

Jeigu PS ir V sandauga neviršija 3 000 bar·l, sienelių storiui nustatyti gamintojas pasirenka vieną iš 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose aprašytų būdų; jei PS ir V sandauga viršija 3 000 bar·l arba aukščiausia darbo temperatūra yra didesnė kaip 100 °C, sienelių storis nustatomas 2.1.1 punkte aprašytu būdu.

Faktinis plieninių indų cilindrinės dalies ir galų sienelių storis turi būti ne mažesnis nei 2 mm, o aliuminio arba aliuminio lydinio indų – ne mažesnis nei 3 mm.

2.1.1.   Skaičiavimo būdas

Slėginių dalių mažiausias storis apskaičiuojamas atsižvelgiant į įtempių dydį ir į šias nuostatas:

a)

skaičiuojamasis slėgis, į kurį būtina atsižvelgti, turi būti ne mažesnis už pasirinktą didžiausią PS darbinį slėgį;

b)

leistinas bendras apvalkalo įtempis neturi viršyti mažesniosios iš verčių 0,6 ReT arba 0,3 Rm. Leistinam įtempiui nustatyti gamintojas turi naudoti ReT ir Rm mažiausias vertes, kurias garantuoja medžiagos gamintojas.

Tačiau, kai cilindrinėje indo dalyje yra viena arba daugiau išilginių neautomatinio suvirinimo siūlių, skaičiuojamasis storis, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, reikia padauginti padauginamas iš koeficiento 1,15.

2.1.2.   Eksperimentinis būdas

Sienelių storis turi būti toks, kad leistų indui aplinkos temperatūroje išlaikyti slėgį, kuris mažiausiai penkis kartus viršija didžiausią darbinį slėgį, kai nuolatinė apskritiminė deformacija neviršija 1 %.

3.   Gamybos procesai

Indai turi būti sukonstruoti ir pateikti gamybiniam patikrinimui pagal II priedo 2, 3 arba 4 punktus.

3.1.   Sudedamųjų dalių ruošimas

Sudedamųjų dalių ruošimo (pvz., formavimo ar apdailos) metu neturi atsirasti indo saugai galinčių pakenkti paviršiaus defektų, trūkių ir neturi pasikeisti indo mechaninės savybės.

3.2.   Slėginių dalių suvirinimas

Siūlių ir gretimų sričių savybės turi būti panašios į suvirinamų medžiagų savybes ir neturėti jokių paviršiaus ar vidinių defektų, galinčių pakenkti indų saugai.

Suvirinti turi kvalifikuoti suvirintojai arba reikiamų įgūdžių turintys specialistai, laikydamiesi patvirtintos suvirinimo tvarkos. Tvarką tvirtina ir kvalifikacijos egzaminus rengia notifikuotosios įstaigos.

Gamintojas taip pat nustatyta tvarka atlieka atitinkamus gamybinius bandymus, kad būtų užtikrinta suvirinimo kokybė. Parengiama šių bandymų ataskaita.

4.   Indų pradėjimas eksploatuoti

Prie indų pridedamos gamintojo parengtos naudojimo instrukcijos, kaip nurodyta III priedo 2 punkte.


II PRIEDAS

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

1.   ES tipo tyrimas (B Modulis)

1.1.

ES tipo tyrimas yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria techninį indo projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis indo projektas atitinka jam taikomus šios direktyvos reikalavimus.

1.2.

ES tipo tyrimas atliekamas bet kuriuo iš šių būdų pagal 13 straipsnį:

įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir 1.3 punkte nurodytus patvirtinamuosius duomenis, kartu atliekamas indo prototipo, kaip numatomos produkcijos tipinio pavyzdžio, tyrimas (produkcijos tipas),

įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir 1.3 punkte nurodytus patvirtinamuosius duomenis, bet ne indo prototipą (projekto tipas).

1.3.

Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Su paraiška pateikiama:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti indo atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas.

Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir tie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima indo projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

i)

bendras indo aprašymas;

ii)

projekto eskizas ir brėžiniai bei sudedamųjų dalių ir kt. schemos;

iii)

tiems brėžiniams ir schemoms bei indo veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

iv)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendimų, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

v)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

vi)

bandymų ataskaitos;

vii)

III priedo 2 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija;

viii)

dokumentas, kuriame apibūdinami:

pasirinktos medžiagos,

pasirinkti suvirinimo procesai,

pasirinkti patikrinimai,

visi su indo projektu susiję duomenys;

d)

prireikus indų prototipai kaip tipiniai numatomos produkcijos pavyzdžiai. Notifikuotoji įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau indų prototipų, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

e)

techniniam projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys. Pateikiant patvirtinamuosius duomenis nurodomi visi naudoti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visi, o tik tam tikros jų dalys. Prireikus į patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje, arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe.

Kai tiriamas indo prototipas, kartu su techniniais dokumentais pateikiama:

sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija,

medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė,

atliktų tyrimų ir bandymų ataskaita arba planuojamų patikrinimų apibūdinimas.

1.4.

Notifikuotoji įstaiga:

Vertindama indą:

1.4.1.

išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų indo techninio projekto tinkamumą.

Vertindama indo prototipą (-us):

1.4.2.

patikrina, ar indo prototipas (-ai) pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, ar jį (juos) galima saugiai naudoti numatytomis darbo sąlygomis, ir nustato, kurie elementai suprojektuoti pagal taikytinas atitinkamų darniųjų standartų nuostatas, o kurie suprojektuoti pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas;

1.4.3.

atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamame darniajame standarte nustatyti sprendiniai;

1.4.4.

jei susijusiuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvo taikomi, atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo pasirinktais sprendiniais, kuriais taikomos kitos atitinkamos techninės specifikacijos, įvykdomi šios direktyvos atitinkami esminiai saugos reikalavimai;

1.4.5.

susitaria su gamintoju dėl vietos, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

1.5.

Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 1.4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, nedarydama poveikio pareigoms, kurias ji turi notifikuojančiųjų institucijų atžvilgiu, visą tos ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

1.6.

Jeigu tipas atitinka šios direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Tame sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria remiantis būtų galima įvertinti pagamintų indų atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą. Be to, sertifikate nurodomos su sertifikato išdavimus susijusios sąlygos, kurios gali būti nustatytos, be to, prie jo pridedami patvirtintam prototipui identifikuoti būtini aprašai ir brėžiniai.

Jei tipas neatitinka šios direktyvos taikytinų reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

1.7.

Notifikuotoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų šios direktyvos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga tai praneša gamintojui.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos indo atitikčiai esminiams šios direktyvos saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymas.

1.8.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją paskelbusią instituciją apie išduotus ir (arba) panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai arba gavusi ją paskelbusios institucijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios įstaigos turi teisę pateikusios prašymą gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Komisija ir valstybės narės turi teisę pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

1.9.

Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

1.10.

Įgaliotasis gamintojo atstovas gali pateikti 1.3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti 1.7 bei 1.9 punktuose nustatytas pareigas, jei jos nurodytos įgaliojime.

2.   Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui (C1 Modulis)

2.1.   Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tikrinimu pagrįsta tipo atitiktis yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2.2, 2.3 ir 2.4 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia pasirinktai notifikuotajai įstaiga visą reikiamą informaciją, visų pirma:

a)

techninius dokumentus, kuriuos, be kita ko, sudaro:

sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija,

medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė,

ataskaita apie atliktus tyrimus ir bandymus;

b)

tikrinimo dokumentą, kuriame apibūdinami reikiami gamybos proceso metu atliktini tyrimai ir bandymai, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

c)

ES tipo tyrimo sertifikatą.

2.3.   Indų patikra

2.3.1.

Kad patikrintų indo atitiktį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams, notifikuotoji įstaiga atlieka kiekvieno pagaminto indo reikiamus tyrimus ir bandymus pagal šiuos punktus:

a)

Gamintojas pateikia savo indus vienarūšėmis partijomis ir imasi visų reikiamų priemonių, kad gamybos procesu būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos partijos vienodumas.

b)

Vertindama partiją, notifikuotoji įstaiga užtikrina, kad indai būtų pagaminti ir patikrinti pagal techninius dokumentus, ir atlieka kiekvieno partijos indo hidrostatinį ar lygiaverčio poveikio pneumatinį bandymą jo tvirtumui patikrinti, kai slėgis Ph yra 1,5 karto didesnis už indo projektinį slėgį. Atliekant pneumatinį bandymą taikomos valstybės narės, kurioje atliekamas bandymas, pripažintos bandymų saugos procedūros.

c)

Be to, suvirintųjų siūlių kokybei patikrinti notifikuotoji įstaiga atlieka bandinių, kurie gamintojo pasirinkimu imami iš bandomojo gamybos baro arba iš indo, patikrinimą. Atliekami išilginių suvirintųjų siūlių bandymai. Jeigu išilginės ir apskritiminės suvirintosios siūlės suvirintos skirtingais būdais, atliekami pakartotiniai apskritiminių siūlių bandymai.

d)

Indams, kuriems taikomas I priedo 2.1.2 punkte nurodytas eksperimentinis būdas, šie bandinių patikrinimai pakeičiami atsitiktinai iš kiekvienos partijos paimtų penkių indų hidrostatiniu bandymu, norint patikrinti, ar jie atitinka I priedo 2.1.2 punkte išdėstytus esminius saugos reikalavimus.

e)

Jei partija patvirtinama, notifikuotoji įstaiga kiekvieną indą paženklina arba paveda paženklinti savo identifikaciniu numeriu ir išduoda rašytinį atitikties sertifikatą pagal atliktus bandymus. Pateikti rinkai gali būti visi partijos gaminiai, išskyrus tuos, kurie neišlaikė hidrostatinio ar pneumatinio bandymo.

f)

Jei partija nepatvirtinama, notifikuotoji įstaiga imasi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią tos partijos pateikimui rinkai. Jei partijos dažnai nepatvirtinamos, notifikuotoji įstaiga gali laikinai sustabdyti statistinę patikrą.

g)

Gamintojas turi galėti pateikti, atitinkamoms institucijoms paprašius, e punkte nurodytus notifikuotosios įstaigos atitikties sertifikatus.

2.3.2.

Notifikuotoji įstaiga pateikia ją paskelbusiai valstybei narei ir, jei prašoma, kitoms notifikuotosioms įstaigoms, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai jos išduotos patikrinimo ataskaitos kopiją.

2.3.3.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

2.4.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

2.4.1.

Kiekvieną indą, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

2.4.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

2.4.3.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

2.5.   Įgaliotasis atstovas

2.4 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

3.   Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui (C2 Modulis)

3.1.   Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 3.2, 3.3 ir 3.4 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

3.2.   Gamyba

3.2.1.

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

3.2.2.

Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia pasirinktai notifikuotajai įstaiga visą reikiamą informaciją, visų pirma:

a)

techninius dokumentus, kuriuos, be kita ko, sudaro:

sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija,

medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė,

ataskaita apie atliktus tyrimus ir bandymus;

b)

ES tipo tyrimo sertifikatą;

c)

dokumentą, kuriame aprašyti gamybos procesai ir visos iš anksto nustatytos sisteminės priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui.

Notifikuotoji įstaiga prieš gamybos pradžią išnagrinėja tuos dokumentus, kad patvirtintų jų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikatui.

3.2.3.

3.2.2 punkto c papunktyje nurodytus dokumentus sudaro:

a)

indų projektą atitinkančių gamybos ir tikrinimo priemonių aprašymas;

b)

tikrinimo dokumentas, kuriame apibūdinami reikiami gamybos proceso metu atliktini tyrimai ir bandymai, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

c)

įsipareigojimas tyrimus ir bandymus atlikti pagal minėtą tikrinimo dokumentą ir atlikti kiekvieno pagaminto indo hidrostatinį arba, valstybei narei sutikus, pneumatinį bandymą, kai bandymo slėgis yra 1,5 karto didesnis už projektinį slėgį; šiuos tyrimus ir bandymus atlieka kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra nepriklausomi nuo su gamyba susijusių darbuotojų, ir parengiama šių tyrimų ir bandymų ataskaita;

d)

gamybos ir sandėliavimo vietų adresai ir gamybos pradžios data.

3.3.   Indų tikrinimas

Kad patikrintų, ar kokybiškai atliekami indo vidaus patikrinimai, notifikuotoji įstaiga atsitiktinės atrankos būdu atsitiktiniais jos nustatytais intervalais atlieka indų patikrinimus arba paveda juos atlikti, atsižvelgdama, inter alia, į indų technologijos sudėtingumą ir gamybos mastą. Tiriama pakankama gatavų indų imtis, kurią notifikuotoji įstaiga paima gamybos vietoje prieš pateikiant juos rinkai, ir atliekami reikiami šios imties bandymai, nurodyti atitinkamose darniųjų standartų dalyse, ir (arba) kitose atitinkamose techninėse specifikacijose nustatyti lygiaverčiai bandymai, kuriais tikrinama indo atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems šios direktyvos reikalavimams.

Be to, notifikuotoji įstaiga užtikrina, kad gamintojas iš tikrųjų tikrintų serijiniu būdu gaminamus indus pagal 3.2.3 punkto c papunktį;

Kai pavyzdys neatitinka priimtino kokybės lygio, notifikuotoji įstaiga imasi atitinkamų priemonių.

Vertinant atitiktį taikytina atranka yra skirta nustatyti, ar indo gamybos procesas neviršija priimtinų ribų, taip siekiant užtikrinti indo atitiktį.

Notifikuotoji įstaiga pateikia ją paskelbusiai valstybei narei ir, jei prašoma, kitoms notifikuotosioms įstaigoms, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai jos išduotos patikrinimo ataskaitos kopiją.

Gamintojas notifikuotosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

3.4.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

3.4.1.

Kiekvieną indą, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

3.4.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

3.4.3.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

3.5.   Įgaliotasis atstovas

3.4 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.

4.   Gamybos vidaus kontrole pagrįsta atitiktis tipui (c modulis)

4.1.   Gamybos vidaus kontrole pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytas pareigas ir užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiems indams taikomus šios direktyvos reikalavimus.

4.2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia ES tipo tyrimo sertifikatą išdavusiai notifikuotajai visą reikiamą informaciją, visų pirma:

a)

sertifikatus, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

b)

medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelę;

c)

ataskaitą apie atliktus tyrimus ir bandymus;

d)

dokumentą, kuriame aprašyti gamybos procesai ir visos iš anksto nustatytos sisteminės priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui.

Tame dokumente turi būti:

i)

indų projektą atitinkančių gamybos ir tikrinimo priemonių aprašymas;

ii)

tikrinimo dokumentas, kuriame apibūdinami reikiami gamybos proceso metu atliktini tyrimai ir bandymai, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

iii)

įsipareigojimas tyrimus ir bandymus atlikti pagal minėtą tikrinimo dokumentą ir atlikti kiekvieno pagaminto indo hidrostatinį arba, valstybei narei sutikus, pneumatinį bandymą, kai bandymo slėgis yra 1,5 karto didesnis už projektinį slėgį; tuos tyrimus ir bandymus atlieka kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra nepriklausomi nuo su gamyba susijusių darbuotojų, ir parengiama šių tyrimų ir bandymų ataskaita;

iv)

gamybos ir sandėliavimo vietų adresai ir gamybos pradžios data.

Notifikuotoji įstaiga prieš gamybos pradžią išnagrinėja tuos dokumentus, kad patvirtintų jų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikatui.

4.3.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

4.3.1.

Gamintojas kiekvieną ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šios direktyvos taikytinus reikalavimus atitinkantį indą pažymi CE ženklu.

4.3.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

4.3.3.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

4.4.   Įgaliotasis atstovas

4.3 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


III PRIEDAS

UŽRAŠAI, INSTRUKCIJOS, APIBRĖŽTYS IR SIMBOLIAI

1.   CE ženklas ir užrašai

1.1.

Indai, kurių PS ir V sandauga viršija 50 bar·l, turi būti pažymėti CE ženklu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 II priede, ir ant jų turi būti nurodyti paskutiniai du skaitmenys metų, kada buvo paženklinta CE ženklu.

1.2.

Ant indų arba jų duomenų lentelėje privalo būti pateikta bent ši informacija:

a)

maksimalus darbinis slėgis (PS barais);

b)

maksimali darbinė temperatūra (Tmax °C);

c)

minimali darbinė temperatūra (Tmin °C);

d)

indo talpa (V litrais);

e)

gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo adresas;

f)

tipas ir serijos ar partijos skiriamasis numeris.

1.3.

Kai yra naudojama duomenų lentelė, ji turi būti tokia, kad jos nebūtų galima dar kartą panaudoti ir joje turi būti palikta tuščios vietos kitai informacijai.

2.   Instrukcijos ir saugos informacija

Instrukcijose pateikiama ši informacija:

a)

1.2 punkte išvardyti duomenys, išskyrus indo serijos ar partijos žymenį;

b)

numatoma indo paskirtis;

c)

indo priežiūros ir montavimo saugos reikalavimai.

3.   Apibrėžtys ir simboliai

3.1.   Terminų apibrėžtys

a)

Projektinis slėgis „P“ yra gamintojo pasirinktas manometrinis slėgis, naudojamas indo slėginių dalių storiui nustatyti.

b)

Didžiausias darbinis slėgis „PS“ yra didžiausias manometrinis slėgis inde normaliomis naudojimo sąlygomis.

c)

Žemiausia darbo temperatūra „Tmin“ yra žemiausia stabili indo sienelių temperatūra normaliomis naudojimo sąlygomis.

d)

Aukščiausia darbo temperatūra „Tmax“ yra aukščiausia stabili indo sienelių temperatūra, kurią indo sienelė gali pasiekti normaliomis naudojimo sąlygomis.

e)

Takumo stiprumas „ReT“ yra vieno iš šių dydžių vertė aukščiausioje darbo temperatūroje „Tmax“:

i)

medžiagos, turinčios viršutinį ir apatinį takumo tašką viršutiniame takumo taške ReH;

ii)

stiprio pagal 0,2 % sąlyginę takumo ribą Rp0,2;

iii)

stiprio pagal 1,0 % sąlyginę takumo ribą Rp1,0 gaminių iš nelegiruoto aliuminio atveju.

f)

Indų šeimos:

Indai priklauso tai pačiai šeimai, jeigu jie skiriasi nuo prototipo tik skersmeniu ir (arba) cilindrinės dalies ilgiu, su sąlyga, kad jie atitinka I priedo 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nurodytus leistinus reikalavimus šiose ribose:

i)

jeigu indo prototipas šalia dugnų turi dar vieną ar kelis apkalos žiedus, šeimos variantai privalo turėti bent vieną apkalos žiedą;

ii)

jeigu prototipas turi tik du išgaubtus dugnus, šeimos variantai negali turėti apkalos žiedų.

Ilgio skirtumai, nuo kurių priklauso angų arba įvirinimų pasikeitimai, nurodomi kiekvieno varianto brėžinyje.

g)

Indų partiją sudaro ne daugiau kaip 3 000 to paties tipo indų.

h)

Šioje direktyvoje serijinė gamyba yra tokia gamyba, kai daugiau nei vienas to paties tipo indas pagaminamas nenutrūkstamo gamybos proceso metu per tam tikrą laiko tarpą pagal tą patį projektą ir technologinį procesą.

i)

Tikrinimo kortelė yra dokumentas, kuriuo medžiagų gamintojas paliudija, jog pateikti gaminiai atitinka užsakovo reikalavimus, ir jame pateikia įprastinio gamykloje atliekamo patikrinimo rezultatus, pirmiausia cheminę sudėtį ir mechanines ypatybes, kurio metu tikrinami gaminiai, pagaminti pagal tą pačią technologiją kaip ir pateiktieji gaminiai, tačiau tikrinami nebūtinai jie.

3.2.   Simboliai

A

pailgėjimas po įskilimo (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

pailgėjimas po įskilimo (Lo = 80 mm)

%

KCV

suardymo lenkimu energija

J/cm2

P

projektinis slėgis

Bar

PS

maksimalus darbinis slėgis

Bar

Ph

hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis

Bar

Rp0,2

stipris pagal 0,2 % takumo ribą

N/mm2

ReT

takumo stiprumas esant aukščiausiai darbo temperatūrai

N/mm2

ReH

viršutinis takumo taškas

N/mm2

Rm

tempiamasis stiprumas

N/mm2

Rm, max

didžiausias tempiamasis stiprumas

N/mm2

Rp1,0

stipris pagal 1,0 % takumo ribą

N/mm2

Tmax

aukščiausia darbo temperatūra

°C

Tmin

žemiausia darbo temperatūra

°C

V

indo talpa

L


IV PRIEDAS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. XXXX) (1)

1.

Indas/indo modelis (gaminys, tipas, partija arba serijinis numeris):

2.

Gamintojo ir, prireikus, jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

4.

Deklaracijos objektas (indo identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti; kai tinkama, gali būti pateikiamas atvaizdas, kad būtų galima identifikuoti indą):

5.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

6.

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

7.

Notifikuotoji įstaiga … (pavadinimas, numeris) atliko … (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą:

8.

Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(išdavimo vieta ir data):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):


(1)  Gamintojas gali pasirinkti atitikties deklaracijai suteikti numerį.


V PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos pakeitimas

(nurodyti 43 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/105/EB

(OL L 264, 2009 10 8, p. 12)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012

(OL L 316, 2012 11 14, p. 12)

Tik 26 straipsnio 1 dalies j punktas

B   DALIS

Direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminai ir taikymo pradžios datos, nustatytos Direktyvos 2009/105/EB IV priedo B dalyje

(nurodyti 43 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

Taikymo pradžios data

87/404/EEB

1989 m. gruodžio 31 d.

1990 m. liepos 1 d. (1)

90/488/EEB

1991 m. liepos 1 d.

93/68/EEB

1994 m. birželio 30 d.

1995 m. sausio 1 d. (2)


(1)  Pagal Direktyvos 87/404/EEB 18 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą valstybės narės iki 1992 m. liepos 1 d. leidžia pateikti į rinką ir (arba) atiduoti naudoti indus, atitinkančius anksčiau nei 1990 m. liepos 1 d. jų teritorijose galiojusias taisykles.

(2)  Pagal Direktyvos 93/68/EEB 14 straipsnio 2 dalį valstybės narės iki 1997 m. sausio 1 d. leidžia pateikti į rinką ir atiduoti naudoti produktus, atitinkančius anksčiau nei 1995 m. sausio 1 d. jų teritorijose galiojusias ženklinimo taisykles.


VI PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 2009/105/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalies a punktas

1 straipsnio 1 dalies a–e punktai

1 straipsnio 3 dalies b punktas

2 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

13 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnio 1 ir 2 dalys

11 straipsnio 3 dalis

II priedo 2.3 punktas

12 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis

II priedo 3.2.1 punktas

13 straipsnio 2 dalis

II priedo 3.2.2 punktas

13 straipsnio 3 dalis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

34 straipsnis

35 straipsnis

36 straipsnis

37 straipsnis

38 straipsnis

39 straipsnis

40 straipsnis

41 straipsnis

18 straipsnis

42 straipsnio 2 dalis

42 straipsnio 1 dalis

19 straipsnis

43 straipsnis

20 straipsnis

44 straipsnis

21 straipsnis

45 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedo 1, 2 ir 4 punktai

III priedas

II priedo 3 punktas

II priedo 1.3 punkto c papunktis, 2.2 punktas, 3.2.2 punktas ir 4.2 punkto a, b bei c papunkčiai

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamento manymu, tik kai ir tiek, kiek komitetų posėdžių metu aptariami įgyvendinimo aktai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, šie komitetai gali būti laikomi komitologijos komitetais, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių I priede. Todėl, kai ir tiek, tiek svarstomi kiti klausimai, komitetų posėdžiams taikomos Pagrindų susitarimo 15 punkto nuostatos.


29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/79


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/30/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, panaikinančioje Direktyvą 89/336/EEB (3), reikia padaryti pakeitimų. Dėl aiškumo ta direktyva turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (4), nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(3)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (5) nustatomi bendrieji principai ir orientacinės nuostatos, skirtos sektorių teisės aktams, siekiant nustatyti nuoseklų tų teisės aktų peržiūros ar jų naujos redakcijos rengimo pagrindą. Direktyva 2004/108/EB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(4)

valstybės narės turėtų būti atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta radijo ryšių, įskaitant radijo transliacijų priėmimą ir radijo mėgėjų veiklą, veikiančių laikantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU) radijo ryšio reglamento, elektros tiekimo tinklų ir telekomunikacijų tinklų, taip pat prie jų prijungtų įrenginių, apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių;

(5)

apsaugą nuo elektromagnetinių trikdžių užtikrinančias nacionalinės teisės aktų nuostatas reikia suderinti, siekiant užtikrinti laisvą elektrinių ir elektroninių aparatų judėjimą, nemažinant pagrįstų apsaugos lygių valstybėse narėse;

(6)

ši direktyva taikoma produktams, kurie yra Sąjungos rinkai nauji produktai tuo metu, kai jie pateikiami rinkai; tai reiškia, kad tai yra arba Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagaminti nauji produktai, arba nauji ar naudoti iš trečiosios šalies importuoti produktai;

(7)

ši direktyva turėtų būti taikoma visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(8)

įrenginiams, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų priklausyti ir aparatai, ir stacionarieji įrenginiai. Tačiau vieniems ir kitiems turėtų būti nustatytos atskiros nuostatos. Taip yra dėl to, kad aparatai gali laisvai judėti Sąjungoje, o stacionarieji įrenginiai, sumontuoti iš įvairių tipų aparatų ir, prireikus, kitų įtaisų, įrengiami nuolatiniam naudojimui iš anksto nustatytoje vietoje. Daugeliu atvejų tokių įrenginių sandara ir funkcija atitinka jų naudotojų konkrečius poreikius;

(9)

šia direktyva reglamentuojant aparatus, ji turėtų būti taikoma rinkai pateiktiems pagamintiems aparatams. Kai kurie komponentai ar sudėtinės dalys turėtų tam tikromis sąlygomis būti laikomi aparatais, jeigu juos gali įsigyti galutinis naudotojas;

(10)

ši direktyva neturėtų būti taikoma radijo ryšio įrenginiams ir telekomunikacijų galiniams įrenginiams, nes juos jau reglamentuoja 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6). Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai abiejose direktyvose pasiekia tą patį apsaugos lygį;

(11)

ši direktyva neturėtų būti taikoma orlaiviams arba įrenginiams, kurie skirti įmontuoti orlaiviuose, nes jiems jau taikomos specialios Sąjungos arba tarptautinės taisyklės, reglamentuojančios elektromagnetinį suderinamumą;

(12)

šia direktyva neturėtų būti reglamentuojami įrenginiai, kurie elektromagnetinio suderinamumo požiūriu iš esmės nėra žalingi;

(13)

ši direktyva neturėtų būti taikoma įrenginių saugai, nes tai aptariama atskiruose Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose;

(14)

įrenginių, skirtų prijungti prie tinklų, gamintojai turėtų tokius įrenginius konstruoti taip, kad naudojant juos normaliomis darbo sąlygomis tinklai būtų apsaugoti nuo neleistino paslaugų pablogėjimo. Tinklų operatoriai turėtų konstruoti savo tinklus taip, kad įrenginių, kurie bus jungiami prie tinklų, gamintojams nebūtų užkrauta neproporcinga našta siekiant apsaugoti tinklus nuo neleistino paslaugų pablogėjimo. Rengdamos darniuosius standartus, Europos standartizacijos organizacijos turėtų tinkamai atsižvelgti į tą tikslą (taip pat vertindamos ir kaupiamuosius atitinkamų tipų elektromagnetinių reiškinių padarinius);

(15)

apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių reikalauja, kad būtų nustatytos pareigos įvairiems ekonominės veiklos vykdytojams. Kad tokia apsauga būtų pasiekta, tos pareigos turėtų būti taikomos teisingai ir veiksmingai;

(16)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už aparatų atitiktį šiai direktyvai jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, apsaugos lygis bei sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(17)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog visi rinkai tiekiami jų aparatai atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(18)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus greta pašto adreso pateikti interneto svetainės adresą;

(19)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti atitikties vertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga;

(20)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai atitiktų šią direktyvą, pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę reikiamas tų aparatų atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotai pasirūpintų, kad jų rinkai pateikiami aparatai atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų tokių reikalavimų neatitinkančių arba riziką keliančių aparatų. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų pareigą įsitikinti, ar buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir ar gamintojai paženklino aparatus ir parengė dokumentus, kad kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(21)

kiekvienas importuotojas, pateikdamas aparatą rinkai, turėtų ant aparato nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl aparato dydžio ar pobūdžio. Tai apima ir atvejus, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant aparato nurodyti savo pavadinimą ir adresą;

(22)

platintojas tiekia aparatą rinkai po to, kai jį rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl turėtų deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas aparatą nepadarytų neigiamo poveikio aparato atitikčiai;

(23)

bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis aparatą rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičiantis aparatą taip, kad gali pasikeisti aparato atitiktis šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(24)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūrą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą būtiną informaciją apie atitinkamą aparatą;

(25)

aparato atsekamumo visoje tiekimo grandinėje užtikrinimas padeda padaryti rinkos priežiūrą paprastesne ir veiksmingesne. Efektyvi atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančius aparatus. Saugant pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus veiklos vykdytojus, nereikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė aparatą, arba kuriems jie patiekė aparatą;

(26)

stacionarieji įrenginiai, įskaitant didelius mechanizmus ir tinklus, gali sukelti elektromagnetinius trikdžius arba būti tokių trikdžių paveikti. Stacionarieji įrenginiai ir aparatai gali turėti sąsają, ir stacionariųjų įrenginių skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai gali paveikti aparatus bei atvirkščiai. Elektromagnetinio suderinamumo požiūriu nesvarbu, ar elektromagnetinius trikdžius skleidžia aparatai, ar stacionarieji įrenginiai. Todėl stacionariesiems įrenginiams ir aparatams turėtų būti taikomas darnus ir visapusiškas esminių reikalavimų režimas;

(27)

šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti tik esminiai reikalavimai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį tems reikalavimams, būtina numatyti įrenginių, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (7), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, atitikties prielaidą. Darniuosiuose standartuose atsispindi visuotinai pripažintas technikos pasiekimų lygis elektromagnetinio suderinamumo atžvilgiu Sąjungoje;

(28)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(29)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, kad jų rinkai tiekiami aparatai atitinka esminius reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti tų aparatų atitiktį esminiams reikalavimams, būtina numatyti atitikties vertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties vertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš tų modulių;

(30)

atitikties vertinimo pareiga turėtų būti reikalaujama, kad gamintojas atliktų aparato elektromagnetinio suderinamumo vertinimą pagal atitinkamus reiškinius ir nustatytų, ar aparatas atitinka šios direktyvos esminius reikalavimus;

(31)

kai aparatas gali būti skirtingų konfigūracijų, elektromagnetinio suderinamumo vertinimu turėtų būti patvirtinama, kad tų konfigūracijų, kurios, kaip numato gamintojas, atspindi įprastinį naudojimą pagal paskirtį, aparatas atitinka esminius reikalavimus. Tokiais atvejais turėtų pakakti atlikti vertinimą remiantis konfigūracija, galinčia skleisti didžiausius trikdžius, ir konfigūracija, galinčia būti jautriausia trikdžiams;

(32)

netinkama vertinti aparatų, pateikiamų rinkai įmontuoti į tam tikrą stacionarųjį įrenginį, kurie kitu atveju netiekiami rinkai, atitiktį atskirai nuo stacionariojo įrenginio, į kurį jie turi būti įmontuoti. Todėl tokiems aparatams neturėtų būti taikoma atitikties vertinimo procedūra, kuri įprastai taikoma aparatams. Tačiau neleistina, kad toks aparatas pažeistų stacionariojo įrenginio, į kurį jis yra įmontuotas, atitiktį. Jei aparatas įmontuojamas į daugiau nei vieną identišką stacionarųjį įrenginį, tam, kad nebūtų taikoma atitikties vertinimo procedūra, turėtų pakakti šių įrenginių elektromagnetinio suderinamumo charakteristikų identifikavimo;

(33)

gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie aparato atitiktį šiai direktyvai ir kitiems susijusiems derinamiesiems Sąjungos teisės aktams;

(34)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(35)

CE ženklas, kuriuo nurodoma aparato atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu taisykles;

(36)

stacionariųjų įrenginių dėl jų specifinių charakteristikų nereikia žymėti CE ženklu arba parengti jų ES atitikties deklaraciją;

(37)

pagal vieną iš šioje direktyvoje nustatytų atitikties vertinimo procedūrų reikalaujama, kad vertinant atitiktį dalyvautų atitikties vertinimo įstaigos, kurias valstybės narės yra paskelbusios Komisijai;

(38)

patirtis rodo, kad Direktyvoje 2004/108/EB nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti atitikties vertinimo įstaigos, kad apie jas būtų pranešta Komisijai, nėra pakankami, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodai aukštas notifikuotųjų įstaigų teikiamų paslaugų lygis. Vis dėlto labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios nori, kad apie jas būtų pranešta, siekiančioms teikti atitikties vertinimo paslaugas, reikia nustatyti privalomus reikalavimus;

(39)

jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitinkanti darniuosiuose standartuose nustatytus kriterijus, turėtų būti laikoma, kad ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(40)

siekiant užtikrinti nuoseklų atitikties vertinimo kokybės lygį, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms institucijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vertinant ir pranešant apie notifikuotąsias įstaigas ir vykdant jų stebėseną;

(41)

šioje direktyvoje nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditacijos sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos tikrinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir pranešimo tikslais;

(42)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrią akreditaciją, kuria užtikrinamas būtinas pasitikėjimo sertifikatais lygis, nacionalinės viešosios institucijos visoje Sąjungoje turėtų laikyti pageidautinu atitikties vertinimo įstaigų techninės kompetencijos įrodymo būdu. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitiktį atitinkamiems norminiams reikalavimams;

(43)

dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant užtikrinti reikiamą Sąjungos rinkai pateiktinų aparatų apsaugos lygį, labai svarbu, kad atitikties vertinimo subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų tuos pačius atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus, kurie yra taikomi notifikuotosioms įstaigoms. Todėl svarbu, kad vertinant jau notifikuotų įstaigų kompetenciją bei veiklos rezultatus ir atliekant notifikuotojų įstaigų stebėseną taip pat būtų vertinama subrangovų bei pavaldžiųjų įstaigų veikla ir atliekama šios veiklos stebėsena;

(44)

būtina pasirūpinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksmingesnė ir skaidresnė ir visų pirma pritaikyti ją prie naujų technologijų, kad ją būtų galima atlikti internetu;

(45)

notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimų dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išnagrinėti visus abejonių ar susirūpinimą dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos keliančius klausimus prieš šioms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosioms įstaigoms;

(46)

dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams, reikia užtikrinti, kad atitikties vertinimo procedūros būtų taikomos techniškai nuosekliai. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(47)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia patikslinti, kad aparatams, kuriems taikoma ši direktyva, taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(48)

Direktyvoje 2004/108/EB jau numatyta apsaugos procedūra. Kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti esamą apsaugos procedūrą, kad ji taptų efektyvesnė ir būtų pasiremta valstybių narių turimomis ekspertinėmis žiniomis;

(49)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl aparatų, keliančių pavojų su šioje direktyvoje nurodyta visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų tokių aparatų atžvilgiu imtis ankstesniame etape;

(50)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomos priemonės pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai aparatas reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(51)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (8);

(52)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui, kuriais reikalaujama, kad notifikuojančioji valstybė narė imtųsi būtinų korekcinių priemonių notifikuotųjų įstaigų, kurios neatitinka arba nebeatitinka pranešimo apie jas reikalavimų, atžvilgiu;

(53)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(54)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(55)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybių narių priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančio aparato atžvilgiu, yra pateisinamos;

(56)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, skiriamų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taikymo taisykles ir užtikrinti, kad tos taisyklės būtų vykdomos. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(57)

reikia numatyti pagrįstą pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią nereikalaujant atitikties tolesniems reikalavimams, kurie taikomi gaminiams, būtų galima rinkai tiekti ir pradėti eksploatuoti aparatus, kurie rinkai jau pateikti pagal Direktyvą 2004/108/EB anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo pradžios dieną. Todėl platintojai turėtų galėti anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama šį direktyva, taikymo pradžios dieną, tiekti aparatus, kurie jau buvo pateikti rinkai, t. y. atsargas, jau esančias platinimo grandinėje;

(58)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti vidaus rinkos veikimą reikalaujant, kad įrenginiai atitiktų pakankamą elektromagnetinio suderinamumo lygį, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(59)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas atsiranda pagal anksčiau priimtą direktyvą;

(60)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos, nurodytos V priede, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Ši direktyva reglamentuoja įrenginių elektromagnetinį suderinamumą. Ja siekiama užtikrinti vidaus rinkos veikimą reikalaujant, kad įrenginiai atitiktų pakankamą elektromagnetinio suderinamumo lygį.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma įrenginiams, kaip apibrėžta 3 straipsnyje.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

įrenginiams, kuriems taikoma Direktyva 1999/5/EB;

b)

aviacijos produktams, dalims ir prietaisams, nurodytiems 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiame Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančiame Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (9);

c)

radijo mėgėjų naudojamiems radijo ryšio įrenginiams, kaip apibrėžta Radijo ryšio reglamente, priimtame pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatus ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvenciją (10), išskyrus atvejus, kai įrenginiai tiekiami rinkai;

d)

įrenginiams, kurie dėl savo fizinių charakteristikų pobūdžio:

i)

negali sukelti ar palaikyti elektromagnetinio spinduliavimo, viršijančio lygį, kuriam esant radijo ryšio ir telekomunikacijų įrenginiai bei kiti įrenginiai veikia pagal paskirtį; ir

ii)

veikia be nepriimtino pablogėjimo dėl elektromagnetinių trikdžių, paprastai atsirandančių įrenginius naudojant pagal paskirtį;

e)

specialiai sukonstruotiems komplektams, skirtiems profesionaliems vartotojams vertinti, naudojamiems tik tyrimų ir tobulinimo įrenginiuose tokiais tikslais.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, rinkai tiekiami sudėtinių dalių, iš kurių radijo mėgėjai gali patys sumontuoti prietaisą, komplektai ir įrenginiai, kuriuos radijo mėgėjai pritaikė savo reikmėms, nelaikomi rinkai tiekiamais įrenginiais.

3.   Jei I priede išdėstyti esminiai reikalavimai, taikomi 1 dalyje nurodytiems įrenginiams, yra visi arba dalis jų konkrečiau nustatyti kituose Sąjungos teisės aktuose, ši direktyva netaikoma arba nustojama taikyti tiems įrenginiams tokių reikalavimų atžvilgiu nuo tų Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo dienos.

4.   Ši direktyva neturi įtakos Sąjungos ar nacionalinės teisės aktų, reglamentuojančių įrenginių saugą, taikymui.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šioje direktyvoje taikomos šios terminų apibrėžtys:

1.   įrenginiai– aparatai arba stacionarieji įrenginiai;

2.   aparatas– pagamintas prietaisas ar prietaisų derinys, tiekiamas rinkai kaip atskiras funkcinis vienetas, skirtas galutiniam vartotojui ir galintis sukelti elektromagnetinius trikdžius, arba kurio veikimui tokie trikdžiai gali daryti poveikį;

3.   stacionarusis įrenginys– tam tikras keleto tipų aparatų ir, kai taikoma, kitų įtaisų derinys, kuris sumontuojamas, įrengiamas ir skirtas nuolatos naudoti iš anksto nustatytoje vietoje;

4.   elektromagnetinis suderinamumas– įrenginio geba patenkinamai veikti savo elektromagnetinėje aplinkoje, nesukeliant neleistinų elektromagnetinių trikdžių kitiems tos aplinkos įrenginiams;

5.   elektromagnetinis trikdys– bet kuris elektromagnetinis reiškinys, galintis pabloginti įrenginio veikimą; elektromagnetinis trikdys gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje sklidimo terpėje;

6.   atsparumas– įrenginio geba veikti pagal paskirtį be pablogėjimo esant elektromagnetiniams trikdžiams;

7.   saugos tikslai– žmogaus gyvybės arba nuosavybės saugumo užtikrinimo tikslai;

8.   elektromagnetinė aplinka– konkrečioje vietoje pastebimi visi elektromagnetiniai reiškiniai;

9.   tiekimas rinkai– aparato, skirto platinti, vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

10.   pateikimas rinkai– aparato tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

11.   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina aparatą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti aparatą ir parduoda tą aparatą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

12.   įgaliotasis atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

13.   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia aparatą iš trečiosios šalies;

14.   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai aparatą ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

15.   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

16.   techninė specifikacija– dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti įrenginys;

17.   darnusis standartas– darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje;

18.   akreditavimas– akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte;

19.   nacionalinė akreditacijos įstaiga– nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

20.   atitikties vertinimas– procesas, kuriuo nustatoma, ar aparatas atitinka esminius šios direktyvos reikalavimus;

21.   atitikties vertinimo įstaiga– įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

22.   atšaukimas– priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas aparatas;

23.   pašalinimas– priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aparato tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

24.   derinamieji Sąjungos teisės aktai– Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

25.   CE ženklas– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad aparatas atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

2.   Šioje direktyvoje aparatu laikomi:

1.

komponentai arba sudėtinės dalys, skirti tam, kad juos į aparatą įmontuotų galutinis naudotojas, kurie gali sukelti elektromagnetinius trikdžius arba kurių veikimui tokie trikdžiai gali daryti poveikį;

2.

judrieji įrenginiai, apibrėžiami kaip aparatų ir, kai taikoma, kitų įtaisų derinys, skirtas perkelti iš vietos į vietą ir veikti keliose skirtingose vietose.

4 straipsnis

Tiekimas rinkai ir (arba) pradėjimas eksploatuoti

Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad įrenginiai būtų tiekiami rinkai ir (arba) pradedami eksploatuoti tik tada, kai jie, tinkamai įrengti, prižiūrimi ir naudojami pagal paskirtį, atitinka šią direktyvą.

5 straipsnis

Laisvas įrenginių judėjimas

1.   Valstybės narės negali trukdyti tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti jų teritorijoje šią direktyvą atitinkančių įrenginių dėl priežasčių, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu.

2.   Šios direktyvos reikalavimai netrukdo bet kurioje valstybėje narėje taikyti šias specialias priemones, susijusias su įrenginių eksploatacijos pradžia ar naudojimu:

a)

priemones, skirtas įveikti esamą ar numatomą elektromagnetinio suderinamumo problemą konkrečioje vietoje;

b)

priemones, naudojamas saugos tikslams, kad būtų apsaugoti viešieji telekomunikacijų tinklai arba priėmimo ar perdavimo stotys, naudojamos saugos tikslams spektro atžvilgiu aiškiai apibrėžtose situacijose.

Nedarant poveikio 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 98/34/EB, nustatančiai informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (11), valstybės narės praneša apie tas specialias priemones Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Apie specialias priemones, kurioms buvo pritarta, Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Valstybės narės nesudaro jokių kliūčių, kad neatitinkantys šios direktyvos įrenginiai būtų eksponuojami ir (arba) demonstruojami prekių mugėse, parodose ar panašiuose renginiuose, jeigu matomas ženklas aiškiai parodo, kad tokie įrenginiai negali būti tiekiami rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti, kol jie neatitiks šios direktyvos. Demonstruoti juos galima tik tada, kai imtasi tinkamų priemonių išvengti elektromagnetinių trikdžių.

6 straipsnis

Esminiai reikalavimai

Įrenginiai turi atitikti I priede išdėstytus esminius reikalavimus.

2   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

7 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami aparatus rinkai gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis I priede išdėstytų esminių reikalavimų.

2.   Gamintojai parengia II arba III prieduose nurodytus techninius dokumentus ir atlieka 14 straipsnyje nurodytą atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Jeigu atlikus tą procedūrą nustatoma, kad aparatas atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi aparatą CE ženklu.

3.   Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po aparato pateikimo rinkai.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šiai direktyvai. Deramai atsižvelgiama į aparato projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama aparato atitiktis, pakeitimus.

5.   Gamintojai užtikrina, kad ant aparatų, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų tapatybę, arba, jeigu dėl aparato dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų pateikta ant pakuotės ar aparato lydimajame dokumente.

6.   Gamintojai ant aparato arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant jo pakuotės arba aparato lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

7.   Gamintojai užtikrina, kad prie aparato būtų pridėtos instrukcijos ir kita 18 straipsnyje nurodyta informacija, pateikiama vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

8.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas aparatas neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų kad būtų galima užtikrinti to aparato atitiktį, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei aparatas kelia pavojų, gamintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai aparatus, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad aparatas atitinka šią direktyvą. Tos institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti aparatų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

8 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliotas vykdyti 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas ir pareigą parengti techninius dokumentus, nurodytus 7 straipsnio 2 dalyje.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po aparato pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti tai institucijai visą informaciją ir dokumentus, būtinus aparato atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti aparatų, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimą, keliamą pavojų.

9 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius aparatus.

2.   Prieš pateikdami aparatą rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko 14 straipsnyje nurodytą atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą. Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, kad aparatas pažymėtas CE ženklu, kad prie jo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad aparatas neatitinka I priede išdėstytų esminių reikalavimų, jis nepateikia aparato rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei aparatas kelia pavojų, importuotojas tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Importuotojai ant aparato arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant jo pakuotės arba aparato lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie aparato būtų pridėtos instrukcijos ir 18 straipsnyje nurodyta informacija, pateikiama vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

5.   Kai atsakomybė už aparatą tenka importuotojams, jie užtikrina, kad aparato laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams reikalavimams.

6.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas aparatas neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų to aparato atitiktį, jį pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei aparatas kelia pavojų, importuotojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius aparatus, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

7.   Importuotojai 10 metų po aparato pateikimo rinkai dienos saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tų institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

8.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus aparato atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti aparatų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai aparatus, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami aparatą rinkai, platintojai patikrina, ar aparatas pažymėtas CE ženklu, ar prie jo pridėti reikiami valstybės narės, kurioje aparatas bus tiekiamas rinkai, vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir 18 straipsnyje nurodyta informacija, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad aparatas neatitinka I priede išdėstytų esminių reikalavimų, jis netiekia aparato rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei aparatas kelia pavojų, platintojas tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Kai atsakomybė už aparatą tenka platintojams, jie užtikrina, kad aparato laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektas aparatas neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių to aparato atitikčiai užtikrinti, jį pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei aparatas kelia pavojų, platintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius aparatus, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus aparato atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti aparatų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

11 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 7 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigas, jei aparatą rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą aparatą, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiai direktyvai.

12 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Rinkos priežiūros institucijų prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė aparatą;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė aparatą.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktas aparatas, ir 10 metų po to, kai jie pateikė aparatą.

3   SKYRIUS

ĮRENGINIO ATITIKTIS

13 straipsnis

Įrenginio atitikties prezumpcija

Jei įrenginys atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jis atitinka I priede nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

14 straipsnis

Aparatų atitikties vertinimo procedūros

Aparatų atitiktis esminiams reikalavimams, išdėstytiems I priede, įrodoma naudojant bet kurią iš šių atitikties vertinimo procedūrų:

a)

II priede nustatytą gamybos vidaus kontrolės procedūrą;

b)

ES tipo tyrimo procedūrą, po kurios atliekamas III priede nustatytas gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui vertinimas.

Gamintojas gali pasirinkti pirmos pastraipos b punkte nurodytą procedūrą taikyti tik esminių reikalavimų kai kurių aspektų atžvilgiu, su sąlyga, kad esminių reikalavimų kitų aspektų atžvilgiu būtų taikoma pirmos pastraipos a punkte nurodyta procedūra.

15 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti I priede nustatyti esminiai reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija turi atitikti IV priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiama II ir III prieduose aprašytuose atitinkamuose moduliuose nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje aparatas pateikiamas ar tiekiamas rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.   Jeigu aparatui taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Toje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengęs ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl aparato atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

16 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai

Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

17 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu taisyklės ir sąlygos

1.   Aparatas arba jo duomenų lentelė žymimi CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jeigu taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl aparato pobūdžio, CE ženklu žymima pakuotė ir lydimieji dokumentai.

2.   Aparatas CE ženklu pažymimas prieš pateikiant jį rinkai.

3.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą CE ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

18 straipsnis

Informacija apie aparato naudojimą

1.   Prie aparato pridedama informacija apie konkrečias atsargumo priemones, kurių reikia laikytis sumontuojant, įrengiant, prižiūrint ar naudojant aparatą, siekiant užtikrinti, kad, aparatą pradėjus eksploatuoti, jis atitiktų I priedo 1 punkte nustatytus esminius reikalavimus.

2.   Ant aparatų, kurių atitiktis esminiams reikalavimams, nustatytiems I priedo 1 punkte, nėra užtikrinta gyvenamose vietovėse, apie tokį jų naudojimo apribojimą turi būti aiškiai nurodyta, jei taikytina, taip pat ir ant pakuotės.

3.   Prie aparato pridedamoje instrukcijoje pateikiama informacija, reikalinga tinkamai naudotis aparatu pagal jo paskirtį.

19 straipsnis

Stacionarieji įrenginiai

1.   Aparatui, kuris tiekiamas rinkai ir gali būti įmontuotas į stacionarųjį įrenginį, taikomos visos atitinkamos šios direktyvos nuostatos, skirtos aparatams.

Tačiau 6–12 straipsnių ir 14–18 straipsnių reikalavimai nėra privalomi tuo atveju, kai aparatas yra skirtas įmontuoti į tam tikrą stacionarųjį įrenginį ir kitai paskirčiai rinkai netiekiamas.

Tokiais atvejais lydimuosiuose dokumentuose identifikuojami stacionarusis įrenginys bei jo elektromagnetinio suderinamumo charakteristikos ir nurodomos atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis įmontuojant aparatą į stacionarųjį įrenginį, kad nebūtų pažeista to įrenginio atitiktis. Be to, juose pateikiama 7 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.

I priedo 2 punkte nurodytos tinkamos inžinerijos taisyklės nustatomos dokumentuose ir tuos dokumentus saugo asmuo arba asmenys, atsakingi už jų pateikimą atitinkamoms nacionalinėms institucijoms kontrolės tikslais, tol, kol veikia stacionarusis įrenginys.

2.   Jei yra stacionariojo įrenginio neatitikties požymių, visų pirma, kai yra skundų dėl įrenginio sukeliamų trikdžių, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos gali paprašyti pateikti stacionariojo įrenginio atitikties įrodymus ir, tam tikrais atvejais, inicijuoti vertinimą.

Nustačius neatitiktį, kompetentingos institucijos nustato tinkamas priemones siekdamos užtikrinti, kad stacionarusis įrenginys atitiktų I priede nustatytus esminius reikalavimus.

3.   Valstybės narės nustato reikalingas nuostatas dėl asmens ar asmenų, atsakingų, kad stacionarusis įrenginys atitiktų atitinkamus esminius reikalavimus, tapatybės nustatymo.

4   SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGAS

20 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

21 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už procedūrų, būtinų atitikties vertinimo įstaigoms įvertinti ir pranešti apie jas bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenai, įskaitant 26 straipsnio laikymąsi, atlikti, nustatymą ir taikymą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis.

3.   Jeigu notifikuojančioji institucija įgalioja arba kitaip paveda atlikti 1 dalyje nurodytus vertinimą, notifikavimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinis subjektas, ta įstaiga turi būti juridinis asmuo ir turi mutatis mutandis atitikti 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, ji turi būti apsidraudusi su savo vykdoma veikla susijusią atsakomybę.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

22 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir institucija turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą dėl pranešimo apie atitikties vertinimo įstaigą priimtų kiti nei vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo informacijos, kurią ji gauna, konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiojoje institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

23 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo bei pranešimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.

Komisija tą informaciją skelbia viešai.

24 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.   Pranešimo tikslais, atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga yra įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos ar aparato.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų aparatų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų aparatų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintus aparatus, kurie yra būtini jos veiklai, arba tokius aparatus naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant tuos aparatus ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansiniams, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal III priedą ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai aparatų rūšiai ar kategorijai, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

a)

reikalingų darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

reikalingus procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c)

reikalingų procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo aparato technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.   Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitikties vertinimo veiklą, dėl kurios yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b)

turi pakankamai gerai išmanyti atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi turėti tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti I priede išdėstytus esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus bei atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d)

turi turėti gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimų atlikimo faktas.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinę teisę prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal III priedą arba bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie tą veiklą informuoti, bei tos grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus jos taiko kaip bendrąsias gaires.

25 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prezumpcija

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

26 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir subranga

1.   Kai notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucijai.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsteigti.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos saugo atitinkamus dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal III priedą atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

27 straipsnis

Pranešimo paraiška

1.   Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir aparato, kurį vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu atitinkama atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 24 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

28 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos pranešimus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

3.   Paskelbimo pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą aparatą ir atitinkamą kompetencijos atestaciją.

4.   Kai pranešimas nėra grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir toliau atitiks 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo, kai yra pateikiamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po pranešimo, kai akreditacijos pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga pagal šią direktyvą laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.   Notifikuojančioji įstaiga Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

29 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikaciniai numeriai ir sąrašai

1.   Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikacinį numerį.

Komisija suteikia tik vieną tokį identifikacinį numerį net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia pagal šią direktyvą notifikuotų įstaigų sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikacinius numerius bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

30 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.   Kai notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 24 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į tų reikalavimų nesilaikymo arba tų pareigų nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia savo veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios ir rinkos priežiūros institucijos.

31 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau atitinka jai nustatytus reikalavimus ir vykdo jai pavestas pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Kai Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jai taikomų pranešimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriuo notifikuojančiosios valstybės narės prašoma imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, pranešimo galiojimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

32 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.   Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimus pagal III priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.   Atitikties vertinimai atliekami laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams.

Atitikties vertinimo įstaigos veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo aparato technologijos sudėtingumo lygį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Taip pat jos atsižvelgia į griežtumo laipsnį ir apsaugos lygį, būtinus aparato atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti.

3.   Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda sertifikato.

4.   Jeigu po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad aparatas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių, ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

5.   Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta notifikuotųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

34 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.   Notifikuotosios įstaigos informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos paskelbimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

c)

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d)

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pranešime nurodytoje srityje, ir bet kokią kitą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių aparatų atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

35 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojami valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikuotųjų įstaigų skelbimo politiką, patirties mainai.

36 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina deramą pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas bei bendradarbiavimas tinkamai vyktų sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupės forma.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos paskelbė, tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvautų to forumo veikloje.

5   SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA IR Į SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ APARATŲ KONTROLĖ BEI SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

37 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių aparatų kontrolė

Aparatams taikoma Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

38 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių aparatų atveju taikoma procedūra

1.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą priežastį manyti, kad aparatas, kuriam taikoma ši direktyva, kelia pavojų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, požiūriu, jos atlieka su atitinkamu aparatu susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad aparatas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų aparato atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų aparatą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių aparatų, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas aparato tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad aparatas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Pateikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkančiam aparatui identifikuoti būtini duomenys, aparato kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

aparatas neatitinka reikalavimų, susijusių su visuomenės interesų apsaugos aspektais, patenkančiais į šios direktyvos taikymo sritį, arba

b)

13 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

6.   Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamo aparato neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo aparato atžvilgiu būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai aparatas būtų nedelsiant pašalintas iš rinkos.

39 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Jeigu užbaigus 38 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija sprendimą adresuoja visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis aparatas būtų pašalintas iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o aparato neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 38 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

40 straipsnis

Formali neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 38 straipsniui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 17 straipsnį;

b)

gaminys nepažymėtas CE ženklu;

c)

neparengta ES atitikties deklaracija;

d)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

e)

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

f)

7 straipsnio 6 dalyje arba 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga ar neišsami;

g)

neįvykdytas bet kuris kitas 7 ar 9 straipsnyje numatytas administracinis reikalavimas.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas aparato tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad aparatas būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

6   SKYRIUS

KOMITETO, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Elektromagnetinio suderinamumo komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos teisės aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas nagrinėja bet kurį kitą klausimą dėl šios direktyvos taikymo, kurį remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

42 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų ekonominės veiklos vykdytojams pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

43 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti įrenginį, kuriam taikoma Direktyva 2004/108/EB, kuris atitinka tą direktyvą ir kuris buvo pateiktas rinkai anksčiau nei 2016 m. balandžio 20 d.

44 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 dalies 9–25 punktų, 4 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 7–12 straipsnių, 15, 16 ir 17 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos, 20–43 straipsnių ir II, III bei IV priedų. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. balandžio 20 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

45 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2004/108/EB panaikinama nuo 2016 m. balandžio 20 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos, nurodytos V priede, perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

46 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnis, 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies 1–8 punktai, 3 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6 straipsnis, 13 straipsnis, 19 straipsnio 3 dalis ir I priedas taikomi nuo 2016 m. balandžio 20 d.

47 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 181, 2012 6 21, p. 105.

(2)  2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 390, 2004 12 31, p. 24.

(4)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

(7)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(8)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(9)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(10)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatai ir konvencija, priimta Papildomojoje įgaliotųjų atstovų konferencijoje (Ženeva, 1992), su pakeitimais, padarytais Įgaliotųjų atstovų konferencijoje (Kiotas, 1994).

(11)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.


I PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

1.   Bendrieji reikalavimai

Atsižvelgiant į technikos pasiekimų lygį, įrenginiai yra suprojektuojami ir pagaminami siekiant užtikrinti, kad:

a)

skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti pagal paskirtį;

b)

jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, kad jie galėtų veikti be neleistino pablogėjimo jų paskirties atžvilgiu.

2.   Specialūs reikalavimai stacionariesiems įrenginiams

Sudedamųjų dalių įrengimas ir paskirtis

Siekiant įvykdyti 1 punkte nustatytus esminius reikalavimus, stacionarusis įrenginys įrengiamas taikant tinkamas inžinerijos taisykles ir laikantis informacijos apie jo sudedamųjų dalių naudojimą pagal paskirtį.


II PRIEDAS

A MODULIS: GAMYBOS VIDAUS KONTROLĖ

1.   Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties vertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo šio priedo 2, 3, 4 ir 5 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamas aparatas atitinka jam taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Elektromagnetinio suderinamumo vertinimas

Gamintojas, siekdamas įvykdyti I priedo 1 punkte nustatytus esminius reikalavimus, atlieka aparato elektromagnetinio suderinamumo vertinimo procedūrą, paremtą atitinkamų reiškinių vertinimu.

Atliekant elektromagnetinio suderinamumo vertinimą atsižvelgiama į visas įprastines numatyto veikimo sąlygas. Jeigu aparatas gali būti skirtingų konfigūracijų, atliekant elektromagnetinio suderinamumo vertinimą nustatoma, ar visos galimos aparato konfigūracijos pagal gamintojo nustatytą aparato naudojimą pagal paskirtį atitinka I priedo 1 punkte nustatytus esminius reikalavimus.

3.   Techniniai dokumentai

Gamintojas parengia techninius dokumentus. Dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima vertinti aparato atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir vertinimas.

Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima aparato projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

a)

bendras aparato aprašymas;

b)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

c)

tiems brėžiniams ir schemoms bei aparato veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

f)

bandymų ataskaitos.

4.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesas ir jo stebėsena užtikrintų gaminamų aparatų atitiktį šio priedo 3 punkte nurodytiems techniniams dokumentams ir I priedo 1 punkte nustatytiems esminiams reikalavimams.

5.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

5.1.

Gamintojas kiekvieną taikytinus šios direktyvos reikalavimus atitinkantį aparatą pažymi CE ženklu.

5.2.

Gamintojas parengia rašytinę aparato modelio ES atitikties deklaraciją ir kartu su techniniais dokumentais saugo ją 10 metų po aparato pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas aparatas, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.   Įgaliotasis atstovas

5 punkte nustatytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


III PRIEDAS

A   DALIS

B modulis: ES tipo tyrimas

1.

ES tipo tyrimas yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria techninį aparato projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis aparato projektas atitinka I priedo 1 punkte nustatytus esminius reikalavimus.

2.

Atliekant ES tipo tyrimą vertinamas aparato techninio projekto tinkamumas nagrinėjant 3 punkte nurodytus techninius dokumentus, o pavyzdys netiriamas (projekto tipas). Atliekant tyrimą gali būti apsiribota tam tikrais esminių reikalavimų aspektais, kuriuos nurodo gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

3.

Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškoje nurodomi esminių reikalavimų aspektai, dėl kurių prašoma tyrimo ir pateikiami:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima vertinti aparato atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir vertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima aparato projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

i)

bendras aparato aprašymas;

ii)

projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

iii)

tiems brėžiniams ir schemoms bei aparato veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaiškinimai;

iv)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams šios direktyvos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

v)

atliktų projektinių skaičiavimų, tyrimų ir kt. rezultatai;

vi)

bandymų ataskaitos.

4.

Notifikuotoji įstaiga išnagrinėja techninius dokumentus, kad įvertintų aparato techninio projekto tinkamumą esminių reikalavimų aspektų, dėl kurių buvo prašomas tyrimas, atžvilgiu.

5.

Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, nedarydama poveikio pareigoms, kurias ji turi notifikuojančiųjų institucijų atžvilgiu, visą tos ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

6.

Jeigu tipas atitinka atitinkamam aparatui taikytinus šios direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Tame sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, esminių reikalavimų aspektai, kuriems taikomas tyrimas, jo galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria remiantis būtų galima įvertinti pagamintų aparatų atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą.

Jei tipas neatitinka šios direktyvos taikytinų reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

7.

Notifikuotoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų šios direktyvos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga tai praneša gamintojui.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos aparato atitikčiai esminiams šios direktyvos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymas.

8.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją paskelbusią instituciją apie išduotus ir (arba) panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai arba gavusi ją paskelbusios institucijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios įstaigos turi teisę pateikusios prašymą gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Komisija ir valstybės narės turi teisę pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

9.

Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po aparato pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

10.

Įgaliotasis gamintojo atstovas gali pateikti 3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti 7 bei 9 punktuose nurodytas pareigas, jei jos nurodytos įgaliojime.

B   DALIS

C modulis: gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis

1.   Gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas ir užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami aparatai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų aparatų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir jiems taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

3.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

3.1.

Kiekvieną aparatą, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

3.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno aparato modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po aparato pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas aparato modelis, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

4.   Įgaliotasis atstovas

3 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


IV PRIEDAS

ES atitikties deklaracija (Nr. Xxxx)  (1)

1.

Aparato modelis/Gaminys (gaminys, tipas, partija ar serijos numeris):

2.

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4.

Deklaracijos objektas (aparato identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos jį galima atsekti; gali būti pateikiamas spalvotas atvaizdas, pakankamai aiškus, kad prireikus būtų galima aparatą identifikuoti):

5.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

6.

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos (įskaitant standarto datą) arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos (įskaitant specifikacijos datą):

7.

Kai taikytina, notifikuotoji įstaiga … (pavadinimas, numeris) atliko … (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą:

8.

Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(išdavimo vieta ir data):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):


(1)  Gamintojas gali pasirinkti atitikties deklaracijai suteikti numerį.


V PRIEDAS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai ir taikymo pradžios datos

(nurodyti 45 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Taikymo pradžios data

2004/108/EB

2007 m. sausio 20 d.

2007 m. liepos 20 d.


VI PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 2004/108/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis ir 2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies a-c punktai

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

2 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

2 straipsnio 1 dalies d punktas

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

2 straipsnio 1 dalies e punktas

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

2 straipsnio 1 dalies f punktas

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

2 straipsnio 1 dalies g punktas

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

2 straipsnio 1 dalies h punktas

3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

13 straipsnis

7 straipsnis

14 straipsnis

8 straipsnis

16 ir 17 straipsniai

9 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 6 dalis

9 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 4 dalis

18 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 5 dalis

18 straipsnio 3 dalis

10 ir 11 straipsniai

37, 38, ir 39 straipsniai

12 straipsnis

4 skyrius

13 straipsnis

19 straipsnis

14 straipsnis

45 straipsnis

15 straipsnis

43 straipsnis

16 straipsnis

44 straipsnis

17 straipsnis

46 straipsnis

18 straipsnis

47 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas ir IV priedo 1 punktas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedo 2 punktas

IV priedas

V priedas

16 ir 17 straipsniai

VI priedas

24 straipsnis

VII priedas

VI priedas


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamento manymu, tik kai ir tiek, kiek komitetų posėdžių metu aptariami įgyvendinimo aktai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, šie komitetai gali būti laikomi komitologijos komitetais, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių I priede. Todėl, kai ir tiek, tiek svarstomi kiti klausimai, komitetų posėdžiams taikomos Pagrindų susitarimo 15 punkto nuostatos.


29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/107


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/31/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių (3) buvo iš esmės keičiama (4). Kadangi šią direktyvą reikia keisti dar kartą, dėl aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija;

(2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008, nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (5), nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(3)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (6) nustatoma bendra bendrųjų principų ir orientacinių nuostatų sistema, skirta sektorių teisės aktams, kad tuos teisės aktus iš dalies keičiant arba išdėstant nauja redakcija tai būtų daroma nuosekliai. Todėl Direktyva 2009/23/EB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(4)

ši direktyva taikoma neautomatinėms svarstyklėms, kurios yra Sąjungos rinkai naujos neautomatinės svarstyklės tuo metu, kai jos pateikiamos rinkai; tai reiškia, kad tai yra arba Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pagamintos naujos neautomatinės svarstyklės, arba iš trečiosios šalies importuotos neautomatinės svarstyklės, nepriklausomai nuo to, ar jos yra naujos, ar naudotos.

(5)

apsaugoti visuomenę nuo klaidingų rezultatų, kurie gaunami atliekant svėrimo operacijas neautomatinėmis svarstyklėmis naudojant jas pagal paskirtį, turėtų būti valstybių narių pareiga;

(6)

ši direktyva turėtų būti taikoma visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(7)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už neautomatinių svarstyklių atitiktį šiai direktyvai jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrintas aukštas visuomenės interesų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, apsaugos lygis bei sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(8)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visos jų rinkai tiekiamos neautomatinės svarstyklės atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(9)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir galutinių naudotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus papildomai be pašto adreso įtraukti interneto svetainės adresą;

(10)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti atitikties vertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga;

(11)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkančios neautomatinės svarstyklės atitiktų šią direktyvą, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę tinkamas tų neautomatinių svarstyklių atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog jų rinkai pateikiamos neautomatinės svarstyklės atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie nepateiktų rinkai tokių reikalavimų neatitinkančių arba pavojų keliančių neautomatinių svarstyklių. Taip pat reikėtų įtvirtinti nuostatą, kad importuotojai užtikrintų, jog buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad gamintojas paženklino neautomatines svarstykles ir parengė dokumentus, jog kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(12)

kiekvienas importuotojas, pateikdamas neautomatines svarstykles rinkai, turėtų ant jų nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Išimtis turėtų būti taikoma ir tuo atveju, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę tik tam, kad galėtų ant svarstyklių nurodyti savo pavadinimą ir adresą;

(13)

platintojas tiekia neautomatines svarstykles rinkai po to, kai jas rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl turi deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas neautomatines svarstykles nepadarytų neigiamo poveikio svarstyklių atitikčiai;

(14)

bet kuris ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis neautomatines svarstykles rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičiantis neautomatines svarstykles taip, kad gali pasikeisti jų atitiktis šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(15)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl ir jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūros darbą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą reikalingą informaciją apie atitinkamas neautomatines svarstykles;

(16)

jei užtikrinamas neautomatinių svarstyklių atsekamumas visoje tiekimo grandinėje, rinkos priežiūra tampa paprastesnė ir efektyvesnė. Efektyvi atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančias neautomatines svarstykles. Saugodami pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus veiklos vykdytojus, nereikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informaciją apie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė neautomatines svarstykles, arba kuriems jie patiekė neautomatines svarstykles;

(17)

šioje direktyvoje turėtų būti išdėstyti tik esminiai metrologijos ir veikimo reikalavimai neautomatinėms svarstyklėms. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį tiems esminiams metrologijos ir veikimo reikalavimams, būtina numatyti neautomatinių svarstyklių, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (7), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, ypač dėl metrologinių, projektinių ir konstrukcinių charakteristikų, atitikties prielaidą;

(18)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(19)

yra būtina įvertinti atitiktį atitinkamoms metrologinėms ir techninėms nuostatoms siekiant tinkamai apsaugoti naudotojus ir trečiąsias šalis.

(20)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, kad jų rinkai tiekiamos neautomatinės svarstyklės atitinka esminius reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti jų atitiktį esminiams reikalavimams, būtina numatyti atitikties įvertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc variantų, atitikties įvertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš šių modulių;

(21)

gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie neautomatinių svarstyklių atitiktį šios direktyvos ir kitų susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

(22)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(23)

CE ženklas ir papildomas metrologinis ženklas, kuriais nurodoma neautomatinių svarstyklių atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai ir jo ryšys su kitais ženklais yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu taisykles;

(24)

pagal šioje direktyvoje nustatytas atitikties vertinimo procedūras reikalaujama, kad vertinant atitiktį dalyvautų atitikties vertinimo įstaigos, apie kurias valstybės narės yra pranešusios Komisijai;

(25)

patirtis rodo, kad Direktyvoje 2009/23/EB nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti atitikties vertinimo įstaigos, kad apie jas būtų pranešta Komisijai, nėra pakankami, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodai aukštas notifikuotųjų įstaigų teikiamų paslaugų lygis. Vis dėlto labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios nori, kad apie jas būtų pranešta siekdamos teikti atitikties vertinimo paslaugas, reikia nustatyti privalomus reikalavimus;

(26)

jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitinkanti darniuosiuose standartuose nustatytus kriterijus, turėtų būti daroma prielaida, kad ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(27)

siekiant užtikrinti nuoseklų atitikties vertinimo kokybės lygį, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms institucijoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vertinant ir pranešant apie notifikuotąsias įstaigas ir vykdant jų stebėseną;

(28)

šioje direktyvoje nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditacijos sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir pranešimo tikslais;

(29)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrią akreditaciją, kuria užtikrinamas būtinas pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygis, nacionalinės institucijos visoje Sąjungoje turėtų laikyti pageidautinu atitikties vertinimo įstaigų techninės kompetencijos įrodymo būdu. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitiktį atitinkamiems norminiams reikalavimams;

(30)

dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant užtikrinti reikiamą rinkai pateikiamų neautomatinių svarstyklių apsaugos lygį, labai svarbu, kad subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų tuos pačius atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus kaip notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu, kad vertinant notifikuotinų įstaigų kompetenciją bei veiklos rezultatus ir atliekant notifikuotojų įstaigų stebėseną taip pat būtų vertinama subrangovų bei pavaldžių įstaigų veikla ir atliekama šios veiklos stebėsena;

(31)

būtina pasirūpinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksmingesnė ir skaidresnė ir visų pirma pritaikyti ją prie naujų technologijų, kad ją būtų galima atlikti internetu;

(32)

notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimą dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išnagrinėti visus abejonių ar susirūpinimą dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos keliančius klausimus prieš šioms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosioms įstaigoms;

(33)

dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams reikia užtikrinti, kad atitikties vertinimo procedūros būtų taikomos techniškai nuosekliai. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(34)

valstybės narės turėtų imtis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad neautomatines svarstykles būtų galima pateikti rinkai tik tuomet, jei jos tinkamai laikomos, naudojamos pagal numatytą paskirtį arba sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugai. Neautomatinės svarstyklės turėtų būti laikomos neatitinkančios šioje direktyvoje nustatytų esminių reikalavimų tik naudojimo sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas atsirastų dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio;

(35)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia patikslinti, kad neautomatinėms svarstyklėms, kurioms taikoma ši direktyva, taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(36)

Direktyvoje 2009/23/EB jau yra numatyta apsaugos procedūra, kurią taikydama Komisija gali nagrinėti, ar priemonė, kurią kuri nors valstybė narė nustato jos manymu reikalavimų neatitinkančioms neautomatinėms svarstyklėms, yra pagrįsta. Kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti esamą apsaugos procedūrą, kad ji taptų efektyvesnė ir būtų pasiremta valstybių narių turimomis ekspertinėmis žiniomis;

(37)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl matavimo priemonių, keliančių pavojų su šioje direktyvoje nurodyta visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu. Be to, ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų tokių neautomatinių svarstyklių atžvilgiu imtis ankstesniame etape;

(38)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomų priemonių pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai gaminys reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(39)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais Komisija turėtų naudotis pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (8);

(40)

patariamoji procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui, kuriais reikalaujama, kad notifikuojančiosios valstybės narės imtųsi korekcinių priemonių notifikuotųjų įstaigų, kurios neatitinka arba nebeatitinka pranešimo apie jas reikalavimų, atžvilgiu;

(41)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktų priėmimui dėl reikalavimus atitinkančių neautomatinių svarstyklių, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams;

(42)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis savo darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(43)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(44)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybės narės priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančių neautomatinių svarstyklių atžvilgiu, yra pateisinamos;

(45)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtus nacionalinius teisės aktus, skyrimo taisykles ir užtikrinti tų taisyklių vykdymą. Nustatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(46)

reikia numatyti pagrįstą pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią nereikalaujant atitikties tolesniems reikalavimams, kurie taikomi gaminiams, būtų galima rinkai tiekti ir (arba) pradėti eksploatuoti neautomatines svarstykles, kurios rinkai jau pateiktos pagal Direktyvą 2009/23/EB anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taikymo pradžios datą. Todėl platintojai turėtų galėti anksčiau nei nacionalinių priemonių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama šį direktyva, taikymo pradžios datą, tiekti neautomatines svarstykles, kurios jau buvo pateiktos rinkai, t. y. jų atsargas, jau esančias platinimo grandinėje;

(47)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti, kad rinkoje esančios neautomatinės svarstyklės atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas visuomenės interesų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, apsaugos lygis, tuo pačiu metu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(48)

pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo ankstesnės direktyvos nuostatų. Prievolė perkelti nepakeistas nuostatas buvo nustatyta ankstesniąja direktyva;

(49)

ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų, nurodytų V priedo B dalyje perkėlimo į nacionalinę teisę terminais ir taikymo pradžios datomis,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma visoms neautomatinėms svarstyklėms.

2.   Šios direktyvos taikymo tikslais išskiriamos šios neautomatinių svarstyklių naudojimo kategorijos:

a)

masei nustatyti sudarant komercinius sandorius;

b)

masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, tarifus, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;

c)

masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teisminio proceso metu pateikti;

d)

masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;

e)

masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;

f)

kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;

g)

kitos naudojimo sritys, išskyrus išvardytas a–f punktuose.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   svarstyklės– matavimo priemonė kūno masei nustatyti pagal kūną veikiančią sunkio jėgą. Svarstyklės taip pat gali būti naudojamos kitiems su mase susijusiems dydžiams, kiekiams, parametrams ar charakteristikoms nustatyti;

2.   neautomatinės svarstyklės arba svarstyklės– svėrimo priemonė, kurią sveriant valdo operatorius;

3.   tiekimas rinkai– svarstyklių, skirtų platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

4.   pateikimas rinkai– svarstyklių tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

5.   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina svarstykles arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti svarstykles ir parduoda tas svarstykles savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

6.   įgaliotasis atstovas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

7.   importuotojas– Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia svarstykles iš trečiosios šalies;

8.   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai svarstykles ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

9.   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

10.   techninė specifikacija– dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti neautomatinės svarstyklės;

11.   darnusis standartas– darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

12.   akreditavimas– akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte;

13.   nacionalinė akreditacijos įstaiga– nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

14.   atitikties vertinimas– procesas, kuriuo nustatoma, ar svarstyklės atitinka šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus;

15.   atitikties vertinimo įstaiga– įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

16.   atšaukimas– priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintos galutiniam naudotojui jau pateiktos svarstyklės;

17.   pašalinimas– priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią svarstyklių tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

18.   derinamieji Sąjungos teisės aktai– Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

19.   CE ženklas– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad svarstyklės atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

3 straipsnis

Tiekimas rinkai ir pradėjimas eksploatuoti

1.   Valstybės narės imasi visų priemonių siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės būtų tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos atitinka taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės nebūtų pradedamos eksploatuoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, jei jos neatitinka šios direktyvos reikalavimų.

3.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės, pradėtos eksploatuoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, svarstyklės toliau atitiktų taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

4 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais naudojamos ar skirtos naudoti svarstyklės privalo atitikti esminius reikalavimus, nustatytus I priede.

Kai svarstykles sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami ar nėra skirti naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, tokiems įtaisams netaikomi tie esminiai reikalavimai.

5 straipsnis

Laisvas svarstyklių judėjimas

1.   Valstybės narės netrukdo tiekti rinkai svarstyklių, kurios atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.   Valstybės narės netrukdo pradėti eksploatuoti svarstyklių, atitinkančių šios direktyvos reikalavimus 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais.

2   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

6 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami rinkai svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir pagamintos laikantis I priede išdėstytų esminių reikalavimų.

2.   Gamintojai parengia II priede nurodytus svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, techninius dokumentus ir atlieka atitinkamą 13 straipsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Jeigu atlikus tą atitikties vertinimo procedūrą nustatoma, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi jas CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu.

3.   Gamintojai saugo svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po jų pateikimo rinkai.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šios direktyvos reikalavimams. Deramai atsižvelgiama į svarstyklių projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama svarstyklių atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, keliamą pavojų, gamintojai tiria rinkai tiekiamų svarstyklių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias ir atšauktas svarstykles, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

5.   Gamintojai užtikrina, kad ant svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų tapatumą, kaip nustatyta III priede.

Svarstykles, naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai pažymi III priedo 1 punkte numatytais užrašais.

Svarstykles, nenaudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai pažymi III priedo 2 punkte numatytais užrašais.

Kai svarstykles, skirtas naudoti bet kuriuo iš 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytu tikslu, sudaro arba jos yra sujungtos su įtaisais, kurie nenaudojami 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, gamintojai kiekvieną tokį įtaisą žymi riboto naudojimo simboliu, kaip numatyta 18 straipsnyje ir III priedo 3 punkte.

6.   Gamintojai ant svarstyklių nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

7.   Gamintojai užtikrina, kad prie svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, būtų pridėtos instrukcijos ir informacija, ir kad jos būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

8.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktos svarstyklės neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti tų svarstyklių atitiktį, jas pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, gamintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokias svarstykles, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad svarstyklės atitinka šios direktyvos reikalavimus. Šios institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

7 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas ir pareigą rengti techninius dokumentus, nurodytus 6 straipsnio 2 dalyje.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po svarstyklių pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus svarstyklių atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

8 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančias svarstykles.

2.   Prieš pateikdami rinkai svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, importuotojai įsitikina, ar gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 13 straipsnyje. Jie įsitikina, ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar ant svarstyklių yra CE ženklas ir papildomas metrologinis ženklas, ar prie jų pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, neatitinka I priede išdėstytų esminių reikalavimų, jis nepateikia svarstyklių rinkai, kol nėra užtikrinama jų atitiktis. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, importuotojas tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, importuotojai užtikrina, kad gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

3.   Importuotojai ant svarstyklių nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Jei dėl to reikėtų atidaryti pakuotę, tą informaciją galima pateikti ant pakuotės ir svarstyklių lydimajame dokumente. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, būtų pridėtos instrukcijos ir informacija, ir kad jos būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

5.   Kai atsakomybė už svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, tenka importuotojams, jie užtikrina, kad laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams reikalavimams.

6.   Kai to reikia atsižvelgiant į svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, keliamą pavojų, importuotojai tiria rinkai tiekiamų svarstyklių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias ir atšauktas svarstykles, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

7.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktos svarstyklės neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tų svarstyklių atitiktį, jas pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, importuotojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kurioje jie tiekė rinkai tokias svarstykles, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.   Importuotojai 10 metų po svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, pateikimo rinkai dienos saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus svarstyklių atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, kurias jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

9 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai svarstykles, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami rinkai svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, platintojai patikrina, ar svarstyklės pažymėtos CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, ar prie jų pridėti reikiami valstybės narės, kurioje svarstyklės bus tiekiamos rinkai, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir informacija, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, neatitinka I priede nurodytų esminių reikalavimų, jis netiekia svarstyklių rinkai, kol nėra užtikrinama jų atitiktis. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, platintojas tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, platintojai patikrina, ar gamintojas įvykdė atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Kai atsakomybė už svarstykles, skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, tenka platintojams, jie užtikrina, kad laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiektos svarstyklės neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių tų svarstyklių atitikčiai užtikrinti, jas pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei svarstyklės kelia pavojų, platintojai nedelsdami tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokias svarstykles, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus svarstyklių atitikčiai įrodyti. Šios institucijos paprašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti svarstyklių, kurias jie tiekė rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 6 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigas, jei svarstykles rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktas svarstykles, kad gali pasikeisti jų atitiktis šiai direktyvai.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, atveju rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė svarstykles;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė svarstykles.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktos svarstyklės, ir 10 metų po to, kai jie pateikė svarstykles.

3   SKYRIUS

SVARSTYKLIŲ ATITIKTIS

12 straipsnis

Svarstyklių atitikties prezumpcija

Jei svarstyklės atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jos atitinka I priede nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

13 straipsnis

Atitikties vertinimo procedūros

1.   Svarstyklių atitiktis esminiams reikalavimams, išdėstytiems I priede, gali būti nustatyta bet kuria iš gamintojo pasirinktų toliau išvardytų atitikties vertinimo procedūrų:

a)

B modulis, kaip nustatyta II priedo 1 punkte, po kurio seka arba D modulis, kaip nustatyta II priedo 2 punkte, arba F modulis, kaip nustatyta II priedo 4 punkte.

Tačiau B modulis yra neprivalomas svarstyklėms, kuriose nėra elektroninių įtaisų ir kurių svėrinio masės matavimo įtaise nėra spyruoklės svėrinio pusiausvyrai nustatyti. Toms svarstyklėms taikomas ne B modulis, o D1 modulis, kaip nustatyta II priedo 3 punkte, arba F1 modulis, kaip nustatyta II priedo 5 punkte;

b)

G modulis, kaip nustatyta II priedo 6 punkte.

2.   Su 1 dalyje nurodytomis atitikties vertinimo procedūromis susiję dokumentai rengiami ir susirašinėjimas vyksta viena iš oficialiųjų valstybės narės, kurioje atliekamos tos procedūros, kalbų arba pagal 19 straipsnį notifikuotai įstaigai priimtina kalba.

14 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti I priede nustatyti esminiai reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija atitinka IV priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiama atitinkamuose II priede aprašytuose moduliuose nurodyta informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje svarstyklės pateikiamos ar tiekiamos rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

3.   Jeigu svarstyklėms taikomi keli Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Tokioje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengdamas ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl svarstyklių atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

15 straipsnis

Atitikties žymėjimas

Svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, atitiktis šiai direktyvai žymima ant matavimo priemonės CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kaip nurodyta 16 straipsnyje.

16 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu principai

1.   Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

2.   Papildomą metrologinį ženklą sudaro didžioji raidė „M“ ir stačiakampis su įrašytais dviem paskutiniais ženklo pritvirtinimo metų skaitmenimis. Stačiakampio aukštis turi būti lygus CE ženklo aukščiui.

3.   Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje nustatyti bendrieji principai mutatis mutandis taikomi ženklinant papildomu metrologiniu ženklu.

17 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu, papildomu metrologiniu ženklu ir kitų žymėjimų taisyklės ir sąlygos

1.   Svarstyklės arba jų duomenų lentelė žymimi CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu taip, kad šie ženklai būtų matomi, įskaitomi ir neištrinami.

2.   Svarstyklės CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu pažymimos prieš pateikiant jas rinkai.

3.   Papildomas metrologinis ženklas žymimas iš karto po CE ženklo.

4.   Po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos ar notifikuotųjų įstaigų, dalyvaujančių atliekant gamybos kontrolę, kaip nustatyta II priede, identifikacinis numeris ar numeriai.

Svarstykles notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi pati notifikuotoji įstaiga arba jos nurodymu tai padaro gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

5.   Prie CE ženklo, papildomo metrologinio ženklo ir notifikuotosios įstaigos ar notifikuotųjų įstaigų identifikacinio numerio ar numerių gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar naudojimo atvejį.

6.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą „CE“ ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

18 straipsnis

Riboto naudojimo simbolis

6 straipsnio 5 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytas ir III priedo 3 punkte nustatytas simbolis tvirtinamas ant įtaiso taip, kad būtų aiškiai matomas ir neištrinamas.

4   SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGAS

19 straipsnis

Paskelbimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

20 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už procedūrų, skirtų atitikties vertinimo įstaigoms įvertinti ir pranešti apie jas bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenai, įskaitant 25 straipsnio laikymąsi, atlikti, nustatymą ir taikymą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėjimą vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis.

3.   Jeigu notifikuojančioji institucija paveda arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą, skelbimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinė institucija, ši įstaiga turi būti juridinis asmuo ir mutatis mutandis atitikti reikalavimus, nustatytus 21 straipsnyje. Be to, ji turi būti apsidraudusi su savo vykdoma veikla susijusią atsakomybę.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

21 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir institucija turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą dėl pranešimo apie atitikties vertinimo įstaigą priimtų kiti nei vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiojoje institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

22 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.

Komisija šią informaciją skelbia viešai.

23 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.   Pranešimo tikslais, atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga yra įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir yra juridinis asmuo.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos ar svarstyklių.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų svarstyklių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų svarstyklių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintas svarstykles, kurios yra būtinos jos veiklai, arba tokias svarstykles naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant šias svarstykles ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo veiklą vykdančios atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansiniams, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal II priedą ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai svarstyklių rūšiai ar kategorijai, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, atitikties vertinimo įstaiga turi reikalingų:

a)

darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c)

procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų svarstyklių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.   Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b)

pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi reikiamų žinių ir išmano I priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d)

turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimo atlikimo faktas.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal II priedą arba bet kurią nacionalinės teisės aktų nuostatą, kuria jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Nuosavybės teisės yra saugomos.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų apie šią veiklą informuoti, bei šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus jos taiko kaip bendrąsias gaires.

24 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prezumpcija

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

25 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir subranga

1.   Kai notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucijai.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsteigti.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos įvertinimu ir jų pagal II priedą atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

26 straipsnis

Pranešimo paraiška

1.   Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių svarstyklių, kurias vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 23 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

27 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos pranešimus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

3.   Paskelbimo pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamas svarstykles ir atitinkamą kompetencijos patvirtinimą.

4.   Kai pranešimas nėra grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 26 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir atitiks 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo apie notifikuotąją įstaigą, kai yra pateikiamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po pranešimo apie notifikuotąją įstaigą, kai akreditacijos pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga pagal šią direktyvą laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.   Notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

28 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikaciniai numeriai ir sąrašai

1.   Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikacinį numerį.

Komisija suteikia tik vieną identifikacinį numerį net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikacinius numerius bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

29 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.   Kai notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo arba pareigų nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios institucijos ir rinkos priežiūros institucijos.

30 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau vykdo jai nustatytus reikalavimus ir pavestas pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Kai Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jai taikomų pranešimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriuo notifikuojančiosios valstybės narės prašoma imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, pranešimo galiojimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

31 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.   Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimą pagal II priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.   Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų svarstyklių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Vis dėlto jos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia svarstyklių atitikčiai šiai direktyvai užtikrinti.

3.   Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė I priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties sertifikato.

4.   Jeigu po sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga vykdydama atitikties stebėseną nustato, kad svarstyklės nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir jei būtina laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

5.   Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

32 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta notifikuotųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.   Notifikuotosios įstaigos informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos paskelbimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

c)

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d)

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pagal suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pvz., tarpvalstybiniu mastu vykdytą veiklą ir subrangą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių svarstyklių atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

34 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojami valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikuotųjų įstaigų skelbimo politiką, patirties mainai.

35 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina deramą pagal šią direktyvą notifikuotų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas ir bendradarbiavimas tinkamai vyktų konkretaus sektoriaus ar sektorių notifikuotųjų įstaigų grupėje ar grupėse.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos notifikavo, tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus dalyvautų tokios grupės ar tokių grupių veikloje.

5   SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, SVARSTYKLIŲ, PATENKANČIŲ Į SĄJUNGOS RINKĄ, KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

36 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių svarstyklių kontrolė

Svarstyklėms, patenkančioms į šios direktyvos 1 straipsnio taikymo sritį, taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

37 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliančių svarstyklių atveju taikoma procedūra

1.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamai priežasčių teigti, kad svarstyklės, kurioms taikoma ši direktyva, kelia pavojų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, požiūriu, jos atlieka su atitinkamomis svarstyklėmis susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad svarstyklės neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų svarstyklių atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų svarstykles iš rinkos arba jas atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų reikalavimu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių svarstyklių, kurias jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas svarstyklių tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad svarstyklės būtų pašalintos iš rinkos arba atšauktos.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Pateikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkančioms svarstyklėms identifikuoti būtini duomenys, svarstyklių kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

svarstyklės neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, susijusių su visuomenės interesų apsaugos aspektais; arba

b)

12 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prezumpcija, turi trūkumų.

6.   Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamų svarstyklių neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamų svarstyklių atžvilgiu būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai svarstyklės būtų nedelsiant pašalintos iš rinkos.

38 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Kai užbaigus 37 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija nusprendžia, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, kad reikalavimų neatitinkančios svarstyklės būtų pašalintos iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o svarstyklių neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 37 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

39 straipsnis

Pavojų keliančios reikalavimus atitinkančios svarstyklės

1.   Kai valstybė narė, kuri pagal 37 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šią direktyvą atitinkančios svarstyklės vis dėlto kelia pavojų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktos svarstyklės nebekeltų pavojaus, pašalintų svarstykles iš rinkos arba jas atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių svarstyklių, kurias jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma nurodomi susijusioms svarstyklėms identifikuoti būtini duomenys, svarstyklių kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, kai tai būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

40 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 37 straipsnio taikymui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

svarstyklės CE ženklu ar papildomu metrologiniu ženklu pažymėtos pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 17 straipsnį;

b)

svarstyklės nepažymėtos CE ženklu ar papildomu metrologiniu ženklu;

c)

svarstyklės nepažymėtos 6 straipsnio 5 dalyje nustatytais užrašais arba jais pažymėtos pažeidžiant 6 straipsnio 5 dalį;

d)

svarstyklės notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, pažymėtos pažeidžiant 17 straipsnį arba nepažymėtos;

e)

neparengta ES atitikties deklaracija;

f)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

g)

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

h)

6 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, neteisinga ar neišsami;

i)

neįvykdytas bet kuris kitas 6 ar 8 straipsnyje nustatytas administracinis reikalavimas.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas svarstyklių tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad svarstyklės būtų atšauktos ar pašalintos iš rinkos.

6   SKYRIUS

KOMITETAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Neautomatinių svarstyklių komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas nagrinėja bet kur