ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.089.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 89

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 25d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2014/161/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio

1

 

*

2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas 2014/162/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d.

3

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, įsigaliojimo

5

 

 

2014/163/ES

 

*

2013 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

6

 

 

2014/164/ES

 

*

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos Sąjungos vardu

7

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 294/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Lenteja de Tierra de Campos (SGN)]

28

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 295/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Antequera (SKVN)]

30

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 296/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Neufchâtel (SKVN)]

32

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 297/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Valençay (SKVN)]

34

 

*

2014 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 298/2014, kuriuo dėl magnio divandenilio difosfato, naudojamo kaip tešlos kildymo medžiaga ir rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas ( 1 )

36

 

 

2014 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 299/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

41

 

 

2014 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 300/2014, kuriuo panaikinamas cukraus produktų, kuriems skirtos tam tikros tarifinės kvotos, importo licencijos paraiškų teikimo sustabdymas

43

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/165/ES

 

*

2014 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais

44

 

 

2014/166/ES

 

*

2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2005/381/EB nuostatos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo ataskaitos klausimyno (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1726)  ( 1 )

45

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 56. Suvienodintos mopedų ir jais laikomų transporto priemonių priekinių žibintų patvirtinimo nuostatos

77

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (toliau – JT/EEK) taisyklė Nr. 82. Suvienodintos mopedų priekinių žibintų, kuriuose įrengtos kaitinamosios halogeninės lempos (HS2 lempos), patvirtinimo nuostatos

92

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklė Nr. 119 – Suvienodintos variklinių transporto priemonių posūkio apšvietimo žibintų patvirtinimo nuostatos

101

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

SPRENDIMAI

25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/161/ES

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2009/831/EB (2) Portugalijai leista iki 2013 m. gruodžio 31 d. taikyti lengvatinį akcizo tarifą Madeiroje, kaip atokiausiame regione, pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir Azorų salose, kaip atokiausiame regione, pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams. To sprendimo 2 straipsnyje nustatyta, kad minėta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik konkretiems produktams. Vadovaujantis tuo sprendimu Portugalija galėtų tiems produktams taikyti akcizų tarifą, mažesnį už visą alkoholiui taikomą tarifą, nustatytą Tarybos direktyvos 92/84/EEB (3) 3 straipsnyje, ir mažesnį už Direktyvoje 92/84/EEB alkoholiui nustatytą minimalų akcizų tarifą, tačiau ne daugiau kaip 75 % mažesnį už standartinį nacionalinį alkoholiui taikomą akcizų tarifą;

(2)

taikant mažesnį akcizų tarifą nustatomas diferencijuotas apmokestinimas, kuris yra palankus kai kurių vietos produktų gamybai. Tai yra valstybės pagalba, kurią turi patvirtinti Komisija;

(3)

Komisija patvirtino, kad turėtų būti leista toliau taikyti lengvatinį akcizų tarifą, kad būtų kompensuota Madeiroje ir Azorų salose pagamintų distiliuotų alkoholinių gėrimų nepalanki konkurencinė padėtis, susidaranti dėl didesnių gamybos ir prekybos sąnaudų, kurios atsiranda dėl šių dviejų atokiausių regionų specifinės struktūrinės, socialinės ir ekonominės padėties, kurią sunkina Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 straipsnyje nurodyti jų specialūs suvaržymai ir kuria jau anksčiau buvo grindžiama Sprendime 2009/831/EB nustatyta nukrypti leidžianti nuostata;

(4)

kadangi ta specifinė struktūrinė, socialinė ir ekonominė padėtis tuose atokiausiuose regionuose vis dar tebėra, būtina toliau pratęsti Sprendimo 2009/831/EB taikymo laikotarpį;

(5)

2013 m. birželio 28 d. Komisija priėmė 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gaires, kuriose nustatyta, kaip valstybės narės gali teikti pagalbą įmonėms siekdamos paremti palankių sąlygų neturinčių Europos regionų vystymąsi 2014–2020 m. Tos gairės, kurios įsigalios 2014 m. liepos 1 d., yra platesnės strategijos, kuria siekiama modernizuoti valstybės pagalbos kontrolę, dalis, o jų tikslas – skatinti augimą bendrojoje rinkoje remiant efektyvesnes pagalbos priemones ir Komisijos pastangas užtikrinti reikalavimų vykdymą sutelkiant į atvejus, kurie turi didžiausią poveikį konkurencijai;

(6)

Sprendimas 2009/831/EB buvo taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d. Todėl Sprendimo 2009/831/EB taikymo laikotarpį tikslinga pratęsti šešiems mėnesiams, kad jo galiojimo pabaigos data sutaptų su 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių įsigaliojimo data;

(7)

Tačiau reikėtų užtikrinti, kad minėtas lengvatas Portugalija galėtų be pertraukos taikyti nuo Sprendimu 2009/831/EB suteikto analogiško leidimo galiojimo pabaigos. Todėl prašomą naują leidimą reikėtų suteikti nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(8)

todėl Sprendimas 2009/831/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/831/EB 5 straipsnyje data „2013 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2014 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento nuomonė.

(2)  2009 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas 2009/831/EB, leidžiantis Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams (OL L 297, 2009 11 13, p. 9).

(3)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 29).


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/3


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/162/ES

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2004/162/EB, kiek tai susiję su jo taikymu Majotui nuo 2014 m. sausio 1 d.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2004/162/EB (2) Prancūzijos valdžios institucijoms leidžiama netaikyti mokesčio už naudojimąsi doku arba sumažinti tokį mokestį to sprendimo priede išvardytiems produktams, kurie yra pagaminami vietoje atokiausiuose Prancūzijos regionuose. Toks atleidimas nuo mokesčio ar jo sumažinimas yra konkrečios priemonės, kuriomis siekiama kompensuoti atokiausiems regionams tenkančius specialius suvaržymus, dėl kurių padidėja vietos įmonių gamybos sąnaudos ir jų produktams tampa sunku konkuruoti su tokiais pačiais iš žemyninės Prancūzijos ir kitų valstybių narių importuojamais produktais. Majoto padėtis yra tokia pati, kaip ir kitų atokiausių Prancūzijos regionų;

(2)

remiantis Europos Vadovų Tarybos sprendimu 2012/419/ES (3), nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotas tapo atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje. Todėl nuo tos dienos Majotui turėtų būti taikoma Sąjungos teisė;

(3)

Prancūzijos valdžios institucijos paprašė, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotui būtų taikomas Sprendimas 2004/162/EB, ir pateikė produktų, kuriems jos norėtų taikyti diferencijuotą apmokestinimą atsižvelgiant į tai, ar produktai pagaminti vietoje, ar ne, sąrašą;

(4)

šiuo sprendimu Prancūzijos valdžios institucijoms turėtų būti leista taikyti diferencijuotą mokestinę tvarką produktams, kurių atžvilgiu jos pateikė įrodymus, kad, pirma, tokie produktai gaminami vietoje; antra, įvežama daug prekių (taip pat iš žemyninės Prancūzijos ir kitų valstybių narių), todėl gali būti trukdoma tęsti vietos gamybą; trečia, vietos produktų gamybos sąnaudos yra didesnės, palyginti su iš išorės įvežamais produktais, todėl vietos produktai pabrangsta ir taip kenkiama vietoje gaminamų produktų konkurencingumui. Leidžiamas mokesčio tarifo skirtumas neturėtų būti didesnis už įrodytas didesnes gamybos sąnaudas. Tų principų taikymas ir Majoto kaip naujo atokiausio regiono specifinė socialinės ir ekonominės struktūros padėtis, kurią sunkina visiškai tokie patys specialūs suvaržymai, dėl kurių Sprendime 2004/162/EB kitiems atokiausiems Prancūzijos regionams buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata pagal SESV 349 straipsnį, pateisina siūlomas specialias priemones Majotui neviršijant to, kas būtina, ir nesuteikiant nepagrįsto pranašumo vietos produkcijai šiame naujame atokiausiame regione;

(5)

produktai, dėl kurių Prancūzijos valdžios institucijos pateikė šių trijų rūšių įrodymus, yra išvardyti Tarybos sprendimo 2004/162/EB priedo A, B ir C dalyse. Atitinkami produktai, išvardyti to priedo A dalyje (leidžiamas mokesčio tarifo skirtumas – 10 procentinių punktų), yra pipirai (0904 11 ir 0904 12 produktai (4)), vanilė (0905 produktas), šokoladas (1806 produktas), tam tikri produktai iš plastikų (3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 ir 3926 90 97 produktai), plytos (6901 ir 6902 produktai) ir dirbtiniaic dantys (9021 21 90 produktas);

(6)

atitinkami produktai, išvardyti priedo B dalyje (leidžiamas mokesčio tarifo skirtumas – 20 procentinių punktų), yra žuvys (0301, 0302, 0303, 0304 ir 0305 produktai), tam tikri medienos gaminiai (4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 ir 4421 produktai), tam tikri dirbiniai iš popieriaus arba kartono (4819 ir 4821 produktai), tam tikri spaudos ir leidybos sektoriaus gaminiai (4902, 4909, 4910 ir 4911 produktai), tam tikri plokščiojo stiklo produktai (7003 ir 7005 produktai), tam tikri produktai iš geležies (7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 ir 9406 00 38 produktai), tam tikri aliumininiai produktai (7606, 7610 10 ir 8310 produktai) ir tam tikri sėdimieji baldai (9401 69, 9401 90 30 ir 9403 40 produktai);

(7)

atitinkami produktai, išvardyti priedo C dalyje (leidžiamas mokesčio tarifo skirtumas – 30 procentinių punktų), yra pienas ir pieno produktai (0401, 0403 ir 0406 produktai), tam tikri gaminiai iš mėsos (1601 ir 1602 produktai), tam tikri duonos ir konditerijos produktai (1901 ir 1905 produktai), valgomieji ledai (2105 produktas), mineraliniai ir gazuotieji vandenys (2201 ir 2202 produktai), alus (2203 produktas), kvapiųjų kanangų (ylang-ylang) aliejai (3301 29 11 ir 3301 29 31 produktai), muilas ir plovikliai (3401 ir 3402 produktai) ir akytos gumos čiužiniai (9404 29 90 produktas);

(8)

todėl Sprendimas 2004/162/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

atsižvelgiant į skubų poreikį, kad Majotas, kaip naujas atokiausias regionas, kuo greičiau galėtų naudotis šiuo sprendimu nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, turėtų būti taikoma Protokolo Nr. 1, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV, dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatyto aštuonių savaičių laikotarpio išimtis;

(10)

kadangi 2014 m. sausio 1 d. Majotas tapo atokiausiu regionu ir siekiant išvengti bet kokio teisinio netikrumo, būtina, kad šis sprendimas būtų taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/162/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo Sutarties dėl Europos Sąjungos (toliau – SESV) veikimo 28, 30 ir 110 straipsnių, Prancūzijos institucijoms iki 2014 m. liepos 1 d. suteikiama teisė netaikyti mokesčio už naudojimąsi doku arba sumažinti tokį mokestį priede išvardytiems produktams, kurie yra pagaminami vietoje Gvadelupoje, Gvianoje, Martinikoje, Majote ir Reunjone, kurie yra atokiausi regionai, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje.“.

2)

priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis papildoma šiuo punktu:

„5.

– Majotas kaip atokiausias regionas

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.“;

b)

B dalis papildoma šiuo punktu:

„5.

– Majotas kaip atokiausias regionas

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.“;

c)

C dalis papildoma šiuo punktu:

„5.

– Majotas kaip atokiausias regionas

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  2014 m. vasario 24 d. Europos Parlamento nuomonė.

(2)  2004 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimas 2004/162/EB dėl mokesčio už naudojimąsi doku Prancūzijos užjūrio departamentuose ir pratęsiantis Sprendimo 89/688/EEB galiojimo laiką (OL L 52, 2004 2 21, p. 64).

(3)  2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2012/419/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu (OL L 204, 2012 7 31, p. 131).

(4)  Pagal Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros klasifikaciją.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/5


Pranešimas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, įsigaliojimo

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (1), įsigalios 2014 m. balandžio 6 d.


(1)  OL L 68, 2014 3 7, p. 2.


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 18 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

(2014/163/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2012 m. gruodžio 19 d. Sąjungos vardu buvo pasirašytas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolas dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas);

(2)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolas dėl Europos Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Jordanijos Hašimitų Karalystės dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (1) (toliau – Protokolas).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Protokolo 10 straipsnyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Protokolas buvo paskelbtas OL L 117, 2013 4 27, p. 2, kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.

(2)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


25.3.2014   

LT EN ES FR

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/7


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 11 d.

dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(2014/164/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Tarybai patvirtinus, Komisija Sąjungos vardu vedė derybas dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (toliau – Protokolas) elementų, priklausančių Sąjungos kompetencijai;

(2)

remiantis Tarybos sprendimu 2001/748/EB (1), Protokolas buvo pasirašytas 2002 m. sausio 16 d. su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas;

(3)

Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (2) sudarymas Sąjungos vardu buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 2004/579/EB (3) – tai yra būtina Sąjungos tapimo Protokolo šalimi sąlyga, kaip nurodyta tos Konvencijos 37 straipsnio 2 dalyje;

(4)

Protokole numatytos priemonės patenka į Sąjungos bendros prekybos politikos taikymo sritį. Priimta keletas Sąjungos teisės aktų, kuriais siekiama palengvinti įprastinių ginklų perdavimą vidaus rinkoje ir pašalinti jam kylančias kliūtis arba reglamentuoti ginklų eksportą į trečiąsias šalis;

(5)

teisiškai privalomas dokumentas dėl aukščiausių galimų bendrų tarptautinių ginklų perdavimo ir kontrolės standartų yra susijęs su klausimais, priklausančiais Sąjungos išimtinei kompetencijai, nes tie klausimai patenka į Sąjungos bendros prekybos politikos taikymo sritį, arba Sąjunga yra priėmusi bendrąsias taisykles, kurių taikymo sritis dėl Protokolo sudarymo gali pasikeisti;

(6)

tiek, kiek Protokolo nuostatos patenka į Sąjungai suteiktos kompetencijos sritį, Protokolas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu;

(7)

remiantis Protokolo 17 straipsnio 3 dalimi, deponuodama patvirtinimo dokumentą, Sąjunga taip pat turi deponuoti deklaraciją dėl Sąjungos kompetencijos Protokolu reglamentuojamais klausimais apimties;

(8)

šaunamųjų ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolę Sąjungoje bei šaunamųjų ginklų judėjimo valstybėse narėse formalumus reglamentuoja Tarybos direktyva 91/477/EEB (4);

(9)

su gynyba susijusių produktų perdavimo Sąjungoje taisykles ir procedūras reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB (5),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Protokolo 17 straipsnio 3 dalyje numatytą patvirtinimo dokumentą, kuriuo išreiškiamas Sąjungos sutikimas, kad Protokolas būtų jai privalomas (6), ir deklaraciją dėl kompetencijos.

Deklaracijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. VENIZELOS


(1)  2001 m. spalio 16 d. Tarybos sprendimas 2001/748/EB dėl Jungtinių Tautų Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, pridėto prie Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, pasirašymo Europos bendrijos vardu (OL L 280, 2001 10 24, p. 5).

(2)  Konvencijos tekstas pateiktas Sprendimo 2004/579/EB (OL L 261, 2004 8 6, p. 69).

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas 2004/579/EB dėl Jungtinių Tautų Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 261, 2004 8 6, p. 69).

(4)  1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo (OL L 256, 1991 9 13, p. 51).

(5)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1).

(6)  Protokolo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


DEKLARACIJA

dėl Europos Sąjungos kompetencijos protokolu prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančiu Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, reglamentuojamais klausimais

Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad regioninės ekonominės integracijos organizacijos ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumente turi būti pateikta deklaracija, kurioje nurodomi Protokolu reglamentuojami klausimai, dėl kurių valstybės narės, kurios yra Protokolo šalys, kompetenciją perdavė organizacijai.

Europos Sąjunga turi išimtinę kompetenciją prekybos politikos klausimais. Be to, ji dalijasi kompetencija dėl vidaus rinkos įgyvendinimo taisyklių ir turi išimtinę kompetenciją dėl Protokolo nuostatų, kurios gali daryti poveikį Sąjungos priimtoms bendrosioms taisyklėms ar pakeisti jų taikymo sritį. Sąjunga priėmė taisykles, reglamentuojančias, visų pirma, kovą su neteisėta šaunamųjų ginklų gamyba ir prekyba jais, valstybių narių prekybos politikos standartus ir procedūras, konkrečiai dėl registrų tvarkymo, šaunamųjų ginklų žymėjimo, šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo, eksporto, importo ir tranzito leidimų suteikimo sistemoms taikomų reikalavimų, kontrolės eksporto vietose didinimo ir tarpininkavimo veiklos.

Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamyba ir prekyba jais, atsižvelgiant į Sąjungai perduotą kompetenciją, taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Šios Sąjungos kompetencijos taikymo sritis ir naudojimasis ja dėl savo pobūdžio nuolat kinta ir prireikus Sąjunga papildys arba iš dalies pakeis šią deklaraciją pagal Protokolo 17 straipsnio 3 dalį.

PROTOCOL

against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

PREAMBLE

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

AWARE of the urgent need to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, owing to the harmful effects of those activities on the security of each State, region and the world as a whole, endangering the well-being of peoples, their social and economic development and their right to live in peace,

CONVINCED, therefore, of the necessity for all States to take all appropriate measures to this end, including international cooperation and other measures at the regional and global levels,

RECALLING General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition,

BEARING IN MIND the principle of equal rights and self-determination of peoples, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations,

CONVINCED that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition will be useful in preventing and combating those crimes,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

I.   GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1.   This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2.   The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3.   The offences established in accordance with Article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to promote, facilitate and strengthen cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a)

‘Firearm’ shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

(b)

‘Parts and components’ shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm;

(c)

‘Ammunition’ shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party;

(d)

‘Illicit manufacturing’ shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:

(i)

From parts and components illicitly trafficked;

(ii)

Without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or

(iii)

Without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with Article 8 of this Protocol;

Licensing or authorization of the manufacture of parts and components shall be in accordance with domestic law;

(e)

‘Illicit trafficking’ shall mean the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with Article 8 of this Protocol;

(f)

‘Tracing’ shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of States Parties in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking.

Article 4

Scope of application

1.   This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to the investigation and prosecution of offences established in accordance with Article 5 of this Protocol where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group.

2.   This Protocol shall not apply to state-to-state transactions or to state transfers in cases where the application of the Protocol would prejudice the right of a State Party to take action in the interest of national security consistent with the Charter of the United Nations.

Article 5

Criminalization

1.   Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct, when committed intentionally:

(a)

Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and ammunition;

(b)

Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(c)

Falsifying or illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by Article 8 of this Protocol.

2.   Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct:

(a)

Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit or participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(b)

Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 6

Confiscation, seizure and disposal

1.   Without prejudice to Article 12 of the Convention, States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of firearms, their parts and components and ammunition that have been illicitly manufactured or trafficked.

2.   States Parties shall adopt, within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to prevent illicitly manufactured and trafficked firearms, parts and components and ammunition from falling into the hands of unauthorized persons by seizing and destroying such firearms, their parts and components and ammunition unless other disposal has been officially authorized, provided that the firearms have been marked and the methods of disposal of those firearms and ammunition have been recorded.

II.   PREVENTION

Article 7

Record-keeping

Each State Party shall ensure the maintenance, for not less than ten years, of information in relation to firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition that is necessary to trace and identify those firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition which are illicitly manufactured or trafficked and to prevent and detect such activities. Such information shall include:

(a)

The appropriate markings required by Article 8 of this Protocol;

(b)

In cases involving international transactions in firearms, their parts and components and ammunition, the issuance and expiration dates of the appropriate licences or authorizations, the country of export, the country of import, the transit countries, where appropriate, and the final recipient and the description and quantity of the articles.

Article 8

Marking of firearms

1.   For the purpose of identifying and tracing each firearm, States Parties shall:

(a)

At the time of manufacture of each firearm, either require unique marking providing the name of the manufacturer, the country or place of manufacture and the serial number, or maintain any alternative unique user-friendly marking with simple geometric symbols in combination with a numeric and/or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture;

(b)

Require appropriate simple marking on each imported firearm, permitting identification of the country of import and, where possible, the year of import and enabling the competent authorities of that country to trace the firearm, and a unique marking, if the firearm does not bear such a marking. The requirements of this subparagraph need not be applied to temporary imports of firearms for verifiable lawful purposes;

(c)

Ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the appropriate unique marking permitting identification by all States Parties of the transferring country.

2.   States Parties shall encourage the firearms manufacturing industry to develop measures against the removal or alteration of markings.

Article 9

Deactivation of firearms

A State Party that does not recognize a deactivated firearm as a firearm in accordance with its domestic law shall take the necessary measures, including the establishment of specific offences if appropriate, to prevent the illicit reactivation of deactivated firearms, consistent with the following general principles of deactivation:

(a)

All essential parts of a deactivated firearm are to be rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification in a manner that would permit the firearm to be reactivated in any way;

(b)

Arrangements are to be made for deactivation measures to be verified, where appropriate, by a competent authority to ensure that the modifications made to a firearm render it permanently inoperable;

(c)

Verification by a competent authority is to include a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or a clearly visible mark to that effect stamped on the firearm.

Article 10

General requirements for export, import and transit licensing or authorization systems

1.   Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition.

2.   Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall verify:

(a)

That the importing States have issued import licences or authorizations; and

(b)

That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have no objection to the transit.

3.   The export and import licence or authorization and accompanying documentation together shall contain information that, at a minimum, shall include the place and the date of issuance, the date of expiration, the country of export, the country of import, the final recipient, a description and the quantity of the firearms, their parts and components and ammunition and, whenever there is transit, the countries of transit. The information contained in the import licence must be provided in advance to the transit States.

4.   The importing State Party shall, upon request, inform the exporting State Party of the receipt of the dispatched shipment of firearms, their parts and components or ammunition.

5.   Each State Party shall, within available means, take such measures as may be necessary to ensure that licensing or authorization procedures are secure and that the authenticity of licensing or authorization documents can be verified or validated.

6.   States Parties may adopt simplified procedures for the temporary import and export and the transit of firearms, their parts and components and ammunition for verifiable lawful purposes such as hunting, sport shooting, evaluation, exhibitions or repairs.

Article 11

Security and preventive measures

In an effort to detect, prevent and eliminate the theft, loss or diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall take appropriate measures:

(a)

To require the security of firearms, their parts and components and ammunition at the time of manufacture, import, export and transit through its territory; and

(b)

To increase the effectiveness of import, export and transit controls, including, where appropriate, border controls, and of police and customs transborder cooperation.

Article 12

Information

1.   Without prejudice to Articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant case-specific information on matters such as authorized producers, dealers, importers, exporters and, whenever possible, carriers of firearms, their parts and components and ammunition.

2.   Without prejudice to Articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a)

Organized criminal groups known to take part or suspected of taking part in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(b)

The means of concealment used in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and ways of detecting them;

(c)

Methods and means, points of dispatch and destination and routes customarily used by organized criminal groups engaged in illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; and

(d)

Legislative experiences and practices and measures to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

3.   States Parties shall provide to or share with each other, as appropriate, relevant scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to enhance each other’s abilities to prevent, detect and investigate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to prosecute the persons involved in those illicit activities.

4.   States Parties shall cooperate in the tracing of firearms, their parts and components and ammunition that may have been illicitly manufactured or trafficked. Such cooperation shall include the provision of prompt responses to requests for assistance in tracing such firearms, their parts and components and ammunition, within available means.

5.   Subject to the basic concepts of its legal system or any international agreements, each State Party shall guarantee the confidentiality of and comply with any restrictions on the use of information that it receives from another State Party pursuant to this article, including proprietary information pertaining to commercial transactions, if requested to do so by the State Party providing the information. If such confidentiality cannot be maintained, the State Party that provided the information shall be notified prior to its disclosure.

Article 13

Cooperation

1.   States Parties shall cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

2.   Without prejudice to Article 18, paragraph 13, of the Convention, each State Party shall identify a national body or a single point of contact to act as liaison between it and other States Parties on matters relating to this Protocol.

3.   States Parties shall seek the support and cooperation of manufacturers, dealers, importers, exporters, brokers and commercial carriers of firearms, their parts and components and ammunition to prevent and detect the illicit activities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 14

Training and technical assistance

States Parties shall cooperate with each other and with relevant international organizations, as appropriate, so that States Parties may receive, upon request, the training and technical assistance necessary to enhance their ability to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, including technical, financial and material assistance in those matters identified in Articles 29 and 30 of the Convention.

Article 15

Brokers and brokering

1.   With a view to preventing and combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, States Parties that have not yet done so shall consider establishing a system for regulating the activities of those who engage in brokering. Such a system could include one or more measures such as:

(a)

Requiring registration of brokers operating within their territory;

(b)

Requiring licensing or authorization of brokering; or

(c)

Requiring disclosure on import and export licences or authorizations, or accompanying documents, of the names and locations of brokers involved in the transaction.

2.   States Parties that have established a system of authorization regarding brokering as set forth in paragraph 1 of this article are encouraged to include information on brokers and brokering in their exchanges of information under Article 12 of this Protocol and to retain records regarding brokers and brokering in accordance with Article 7 of this Protocol.

III.   FINAL PROVISIONS

Article 16

Settlement of disputes

1.   States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2.   Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3.   Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4.   Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 17

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.   This Protocol shall be open to all States for signature at United Nations Headquarters in New York from the thirtieth day after its adoption by the General Assembly until 12 December 2002.

2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3.   This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4.   This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 18

Entry into force

1.   This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2.   For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19

Amendment

1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2.   Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 20

Denunciation

1.   A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2.   A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 21

Depositary and languages

1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2.   The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

PROTOCOLO

contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

PREÁMBULO

LOS ESTADOS PARTE EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

CONSCIENTES de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz,

CONVENCIDOS, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial.

RECORDANDO la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

TENIENDO PRESENTES los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

CONVENCIDOS de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, será de utilidad para prevenir y combatir esos delitos,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

I.   DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1.   El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2.   Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutantis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3.   Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delito tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a)

por «arma de fuego» se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el Derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

b)

por «piezas y componentes» se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensables para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por un arma de fuego;

c)

por «municiones» se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que estos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;

d)

por «fabricación ilícita» se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i)

a partir de piezas y componente que hayan sido objeto de tráfico ilícito,

ii)

sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje, o

iii)

sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el Derecho interno;

e)

por «tráfico ilícito» se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Parte interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f)

por «localización» se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades componentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

1.   A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2.   El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5

Penalización

1.   Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas. Cuando se cometan intencionalmente:

a)

la fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b)

el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c)

la falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

2.   Cada Estado Parte adoptará, asimismo, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:

a)

con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado 1 del presente artículo o la participación de él como cómplice, y

b)

la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de delito tipificado con arreglo al apartado 1 del presente artículo.

Artículo 6

Decomiso, incautación y disposición

1.   A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2.   Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II.   PREVENCIÓN

Artículo 7

Registros

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá:

a)

las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

b)

en los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.

Artículo 8

Marcación de las armas de fuego

1.   A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte:

a)

en el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que esta sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;

b)

exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de esta, y permita, asimismo, a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c)

velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.

2.   Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9

Desactivación de las armas de fuego

Todo Estado Parte que, de conformidad con su Derecho interno, no reconozca como arma de fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desactivación:

a)

todas las piezas esenciales de un arma desactivadas se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;

b)

se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda, las medidas de desactivación, a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;

c)

la verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.

Artículo 10

Requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito

1.   Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.   Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

a)

los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones, y

b)

los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.

3.   La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de expiración, el país de exportación, el país de importación, el destino final, una descripción y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con antelación.

4.   El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que le hayan sido enviadas.

5.   Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.

6.   Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11

Medidas de seguridad y prevención

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:

a)

exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones en el curso de su fabricación, su importación y exportación y su tránsito a través de su territorio, y

b)

aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12

Información

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente para cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportista autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:

a)

los grupos delictivos organizados, efectiva o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b)

los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos;

c)

los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y

d)

experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3.   Los Estados Parte se facilitarán, según proceda, toda información científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y de enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.

4.   Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.

5.   Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13

Cooperación

1.   Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.

3.   Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 14

Capacitación y asistencia técnica

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15

Corredores y corretaje

1.   Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, con sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:

a)

exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;

b)

exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje, o

c)

exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.

2.   Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el apartado 1 del presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.

III.   DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

Solución de controversias

1.   Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2.   Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no ha podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3.   Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el apartado 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el apartado 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4.   El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el apartado 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándola al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1.   El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2.   El Presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica, siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

3.   El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4.   El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuente por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 18

Entrada en vigor

1.   El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente apartado, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2.   Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al apartado 1 del presente artículo, si esta es posterior.

Artículo 19

Enmienda

1.   Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2.   Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho a voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3.   Toda enmienda aprobada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4.   Toda enmienda refrendada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que este deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esta enmienda.

5.   Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20

Denuncia

1.   Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2.   Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21

Depositario e idiomas

1.   El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2.   El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

PROTOCOLE

contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSCIENTS qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque État, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix;

CONVAINCUS, par conséquent, qu’il est nécessaire que tous les États prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d’autres mesures aux niveaux régional et mondial;

RAPPELANT la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

AYANT À L’ESPRIT le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tel que consacré dans la charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations unies;

CONVAINCUS que le fait d’adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1.   Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.

2.   Les dispositions de la convention s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf disposition contraire dudit protocole.

3.   Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention.

Article 2

Objet

Le présent protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les États parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Article 3

Terminologie

Aux fins du présent protocole:

a)

l’expression «arme à feu» désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899;

b)

l’expression «pièces et éléments» désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu;

c)

le terme «munitions» désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l’État partie considéré;

d)

l’expression «fabrication illicite» désigne la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions:

i)

à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite;

ii)

sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’État partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou

iii)

sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l’article 8 du présent protocole.

Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont délivrées conformément au droit interne;

e)

l’expression «trafic illicite» désigne l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un État partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État partie si l’un des États parties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du présent protocole;

f)

le terme «traçage» désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des États parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.

Article 4

Champ d’application

1.   Le présent protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l’article 5 dudit protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

2.   Le présent protocole ne s’applique pas aux transactions entre États ou aux transferts d’État dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un État partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies.

Article 5

Incrimination

1.   Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a)

à la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

b)

au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

c)

à la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent protocole.

2.   Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale:

a)

sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre complice; et

b)

au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Confiscation, saisie et disposition

1.   Sans préjudice de l’article 12 de la convention, les États parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites.

2.   Les États parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.

II.   PRÉVENTION

Article 7

Conservation des informations

Chaque État partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l’identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes:

a)

les marques appropriées requises en vertu de l’article 8 du présent protocole;

b)

dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles.

Article 8

Marquage des armes à feu

1.   Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les États parties:

a)

au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les États d’identifier facilement le pays de fabrication;

b)

exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. Les conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importations temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables;

c)

assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’État en vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les États parties d’identifier le pays de transfert.

2.   Les États parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui empêchent d’enlever ou d’altérer les marques.

Article 9

Neutralisation des armes à feu

Un État partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après:

a)

rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée;

b)

prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable;

c)

prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

Article 10

Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit

1.   Chaque État partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État partie vérifie que:

a)

les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation; et

b)

les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.

3.   La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance aux États de transit.

4.   L’État partie importateur informe l’État partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.

5.   Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.

6.   Les États parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.

Article 11

Mesures de sécurité et de prévention

Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État partie prend les mesures appropriées:

a)

pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit par son territoire; et

b)

pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers.

Article 12

Information

1.   Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les États parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les États parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment:

a)

les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

b)

les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter;

c)

les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; et

d)

les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

3.   Les États parties se communiquent ou s’échangent, selon qu’il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.

4.   Les États parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce domaine.

5.   Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque État partie qui reçoit d’un autre État partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’État partie qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’État partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées.

Article 13

Coopération

1.   Les États parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

2.   Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la convention, chaque État partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres États parties pour les questions relatives au présent protocole.

3.   Les États parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14

Formation et assistance technique

Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la convention.

Article 15

Courtiers et courtage

1.   En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que:

a)

l’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire;

b)

l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage; ou

c)

l’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la transaction.

2.   Les États parties qui ont établi un système d’autorisations concernant le courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de l’article 12 du présent protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 du présent protocole.

III.   DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Règlement des différends

1.   Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole par voie de négociation.

2.   Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.

3.   Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4.   Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1.   Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l’Assemblée générale et jusqu’au 12 décembre 2002.

2.   Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

4.   Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Article 18

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2.   Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 19

Amendement

1.   À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, un État partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les États parties au présent protocole réunis en conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.

2.   Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4.   Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

5.   Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 20

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2.   Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie au présent protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.

Article 21

Dépositaire et langues

1.   Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.

2.   L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.


REGLAMENTAI

25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 294/2014

2014 m. kovo 20 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Lenteja de Tierra de Campos (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Lenteja Pardina de Tierra de Campos“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1485/2007 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 330, 2007 12 15, p. 13.

(3)  OL C 293, 2013 10 9, p. 10.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ISPANIJA

Lenteja de Tierra de Campos (SGN)


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 295/2014

2014 m. kovo 20 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Antequera (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Antequera“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 417/2006 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 72, 2006 3 11, p. 8.

(3)  OL C 299, 2013 10 15, p. 13.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.5 klasė.   Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

ISPANIJA

Antequera (SKVN)


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 296/2014

2014 m. kovo 20 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Neufchâtel (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Neufchâtel“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL C 316, 2013 10 30, p. 14.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė.   Sūriai

PRANCŪZIJA

Neufchâtel (SKVN)


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 297/2014

2014 m. kovo 20 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Valençay (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Valençay“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1437/2004 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 265, 2004 8 12, p. 3.

(3)  OL C 296, 2013 10 12, p. 4.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė.   Sūriai

PRANCŪZIJA

Valençay (SKVN)


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 298/2014

2014 m. kovo 21 d.

kuriuo dėl magnio divandenilio difosfato, naudojamo kaip tešlos kildymo medžiaga ir rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos maisto priedų, išvardytų Reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose, specifikacijos;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą Sąjungos sąrašas ir specifikacijos gali būti atnaujinti Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(4)

2011 m. balandžio 7 d. buvo pateiktas ir valstybėms narėms perduotas prašymas leisti naudoti magnio divandenilio difosfatą kaip tešlos kildymo medžiagą ir rūgštingumą reguliuojančią medžiagą tam tikrų kategorijų maisto produktuose;

(5)

fosforo rūgštį, fosfatus, di-, tri- ir polifosfatus (E 338–452) leidžiama naudoti smulkiuose konditerijos kepiniuose kaip tešlos kildymo medžiagas. Vietoj natrio aliuminio fosfato (E 541) galima naudoti difosfatus (E 450), kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 231/2013, tokiu būdu perdirbtuose maisto produktuose sumažėja aliuminio kiekis. Šiuo metu nurodyti difosfatai suteikia aitroką poskonį ir dėl jų gali padidėti bendras maisto produktuose esantis natrio kiekis;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede turėtų būti pateiktos magnio divandenilio difosfato specifikacijos, nes ši medžiaga galėtų būti naudojama vietoj kitų difosfatų, kad susilpnėtų aitrokas skonis ir nepadidėtų maisto produktuose esantis natrio kiekis. Todėl turėtų būti leidžiama naudoti magnio divandenilio difosfatą šių kategorijų maisto produktuose: 6.2.1 „Miltai“ (tik miltai su kepimo milteliais), 6.5 „Lakštiniai“, 6.6 „Plakta tešla“, 7.1 „Duona ir bandelės“ ir 7.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“. Magnio divandenilio difosfatui turėtų būti priskirtas numeris E 450 (ix);

(7)

šių kategorijų maisto produktuose jau leidžiama naudoti panašias medžiagas, kuriose esantis magnio divandenilio difosfato, ortofosforo rūgšties mono- ir dviprotonių magnio druskų (E341i, E343ii) kiekis yra toks pat arba didesnis. Įtraukus magnio divandenilio difosfatą į Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedą kaip pakaitinį difosfatą ir vėliau jį pradėjus naudoti maisto produktuose, su maistu suvartojamo fosforo arba magnio kiekis nepadidės. Todėl laikoma, kad magnio divandenilio difosfato (E 450 (ix)) specifikacijų sudarymas ir specialus leidimas jį naudoti kaip tešlos kildymo medžiagą ir rūgštingumą reguliuojančią medžiagą pavojaus saugai nekelia;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai. Kadangi laikoma, kad magnio divandenilio difosfato įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 priedą ir leidimas naudoti magnio divandenilio difosfatą (E 450 (ix) kaip tešlos kildymo medžiagą ir rūgštingumą reguliuojančią medžiagą pavojaus saugai nekelia, nebūtina prašyti Europos maisto saugos tarnybos nuomonės;

(9)

todėl reglamentai (EB) Nr. 1333/2008 ir (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

C dalies 1 punkto lentelė pakeičiama šia lentele:

„E numeris

Pavadinimas

E 338

Fosforo rūgštis

E 339

Natrio fosfatai

E 340

Kalio fosfatai

E 341

Kalcio fosfatai

E 343

Magnio fosfatai

E 450

Difosfatai (1)

E 451

Trifosfatai

E 452

Polifosfatai

2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalis iš dalies keičiama taip:

(a)

prie kategorijos 06.2.1 „Miltai“ po įrašo E 338–452 įterpiamas šis įrašas:

 

„E 450 (ix)

Magnio divandenilio difosfatas

15 000

(4)(81)

Tik miltai su kepimo milteliais

 

(81) bendras fosfatų kiekis neturi viršyti E 338–452 nustatyto didžiausio kiekio“

(b)

prie kategorijos 06.5 „Lakštiniai“ po įrašo E 338–452 įterpiamas šis įrašas:

 

„E 450 (ix)

Magnio divandenilio difosfatas

2 000

(4)(81)

 

 

(81) bendras fosfatų kiekis neturi viršyti E 338–452 nustatyto didžiausio kiekio“

(c)

prie kategorijos 06.6 „Plakta tešla“ po įrašo E 338–452 įterpiamas šis įrašas:

 

„E 450 (ix)

Magnio divandenilio difosfatas

12 000

(4)(81)

 

 

(81) bendras fosfatų kiekis neturi viršyti E 338–452 nustatyto didžiausio kiekio“

(d)

prie kategorijos 07.1 „Duona ir bandelės“ po įrašo E 338–452 įterpiamas šis įrašas:

 

„E 450 (ix)

Magnio divandenilio difosfatas

15 000

(4)(81)

Tik picos tešla (atšaldyta arba užšaldyta) ir „tortilla“ “

(e)

prie kategorijos 07.2 „Smulkūs konditerijos kepiniai“ po įrašo E 338–452 įterpiamas šis įrašas:

 

„E 450 (ix)

Magnio divandenilio difosfatas

15 000

(4)(81)

 

 

(81) bendras fosfatų kiekis neturi viršyti E 338–452 nustatyto didžiausio kiekio“


(1)  E 450 (ix) neįtrauktas“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede po maisto priedo E 450 (vii) specifikacijų įterpiamas toks įrašas:

E 450 (ix) MAGNIO DIVANDENILIO DIFOSFATAS

Sinonimai

Rūgštinis magnio pirofosfatas, monomagnio divandenilio pirofosfatas, magnio difosfatas, magnio pirofosfatas

Apibrėžtis

Magnio divandenilio difosfatas yra difosforo rūgšties rūgšti magnio druska. Ji gaminama į fosforo rūgštį lėtai dedant magnio hidroksido vandeninę dispersiją, kol pasiekiamas Mg ir P molinis santykis 1:2. Reakcijos metu palaikoma 60 °C temperatūra. Į mišinį, kuriame vyksta reakcija, įpilama apie 0,1 % vandenilio peroksido, vėliau tirštas mišinys užkaitinamas ir susmulkinamas.

EINECS

244-016-8

Cheminis pavadinimas

Monomagnio divandenilio difosfatas

Cheminė formulė

MgH2P2O7

Santykinė molekulinė masė

200,25

Analizės duomenys

P2O5 kiekis ne mažesnis kaip 68,0 % ir ne didesnis kaip 70,5 %, išreikštas kaip P2O5

MgO kiekis ne mažesnis kaip 18,0 % ir ne didesnis 20,5 %, išreikštas kaip MgO

Apibūdinimas

Balti kristalai arba milteliai

Identifikavimas

 

Tirpumas

Šiek tiek tirpsta vandenyje, beveik netirpsta etanolyje

Dalelių dydis

Vidutinis dalelių dydis įvairuoja nuo 10 iki 50 μm

Grynumas

 

Masės sumažėjimas kaitinant

Ne daugiau kaip 12 % (800 °C, 0,5 val.)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 20 mg/kg (išreiškiant fluoru)

Aliuminis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg“


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 299/2014

2014 m. kovo 24 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

58,9

TN

83,0

TR

94,5

ZZ

78,8

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

37,7

TR

98,4

ZZ

68,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

67,9

MA

57,3

TN

51,2

TR

53,5

ZZ

55,2

0805 50 10

TR

68,2

ZZ

68,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,4

CL

94,1

CN

116,8

MK

23,6

US

187,9

ZA

68,9

ZZ

96,5

0808 30 90

AR

97,0

CL

125,8

TR

127,0

ZA

92,0

ZZ

110,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 300/2014

2014 m. kovo 24 d.

kuriuo panaikinamas cukraus produktų, kuriems skirtos tam tikros tarifinės kvotos, importo licencijos paraiškų teikimo sustabdymas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (2), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 891/2009, nuo 2013 m. rugsėjo 27 d.2013 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 931/2013, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas nuo 2013 m. rugsėjo 8 d. iki 14 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas (3), buvo sustabdytas importo licencijos paraiškų, susijusių su eilės numeriu 09.4321, teikimas;

(2)

atsižvelgiant į gautus pranešimus apie nepanaudotas ir (arba) iš dalies panaudotas licencijas, vėl galima leisti importuoti tam tikrą cukraus produktų, kuriems suteiktas šis eilės numeris, kiekį. Todėl paraiškų teikimo sustabdymą reikėtų panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2013 m. rugsėjo 27 d. panaikinamas Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 931/2013 nustatytas importo licencijos paraiškų, susijusių su eilės numeriu 09.4321, teikimo sustabdymas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 254, 2009 9 26, p. 82.

(3)  OL L 255, 2013 9 27, p. 11.


SPRENDIMAI

25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/44


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. kovo 3 d.

kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais

(2014/165/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį ir 207 straipsnio 3 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2013 m. kovo 11 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl Jungtinių Tautų sutarties dėl prekybos ginklais (Sutartis) Sąjungos išimtinei kompetencijai priklausančiais klausimais;

(2)

2013 m. balandžio 2 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Sutarties tekstą. Generalinė Asamblėja taip pat paprašė, kad Generalinis sekretorius, kaip Sutartiesdepozitaras, ją pateiktų pasirašyti 2013 m. birželio 3 d. ir paragino visas valstybes apsvarstyti galimybę Sutartį pasirašyti ir po to, laikantis savo konstitucinių procedūrų, kuo anksčiau tapti Sutarties šalimis;

(3)

Sutarties tikslas yra nustatyti aukščiausius įmanomus bendrus tarptautinius standartus tarptautinei prekybai įprastine ginkluote reguliuoti arba gerinti tokį reguliavimą ir užkirsti kelią neteisėtai prekybai įprastine ginkluote, panaikinti ją ir užkirsti kelią jos patekimui į neteisėtos prekybos rinką. Valstybės narės išreiškė pasitenkinimą derybų rezultatais ir norą skubiai imtis Sutarties pasirašymo ir ratifikavimo;

(4)

kai kurios Sutarties nuostatos yra susijusios su Sąjungos išimtinei kompetencijai priklausančiais klausimais, nes jie patenka į bendrosios prekybos politikos taikymo sritį arba turi įtakos vidaus rinkos taisyklėms dėl įprastinės ginkluotės ir sprogmenų perdavimo;

(5)

Europos Sąjunga negali pasirašyti ir ratifikuoti Sutarties, nes jos šalimis gali būti tik valstybės;

(6)

2013 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/269/BUSP, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pasirašyti Sutartį dėl prekybos ginklais (1);

(7)

todėl, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2 straipsnio 1 dalimi, dėl Sąjungos išimtinei kompetencijai priklausančių klausimų Taryba turėtų įgalioti valstybės nares Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos išimtinei kompetencijai priklausančiais klausimais valstybės narės įgaliojamos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. MICHELAKIS


(1)  OL L 155, 2013 6 7, p. 9.


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/45


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2005/381/EB nuostatos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo ataskaitos klausimyno

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1726)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/166/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 21 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2003/87/EB 21 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės teiktų Komisijai tos direktyvos taikymo metines ataskaitas. Nuo Direktyvos 2003/87/EB priėmimo ji buvo iš esmės pakeista; Komisija priėmė įvairių teisės aktų, kuriais ji buvo toliau įgyvendinama;

(2)

Direktyva 2003/87/EB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (3), kuriomis atitinkamai į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą įtraukta aviacijos veikla ir patobulinta bei išplėsta Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 601/2012 (4) nustatytos taisyklės dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir veiklos duomenų stebėsenos ir ataskaitų teikimo, o Komisijos reglamentu (ES) Nr. 600/2012 (5) nustatytos taisyklės dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų patikros, vertintojų akreditavimo ir tarpusavio pripažinimo ir akreditacijos įstaigų tarpusavio vertinimo;

(3)

be to, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 389/2013 (6) nustatyti Sąjungos registro bendrieji, administravimo ir techninės priežiūros reikalavimai, o Komisijos sprendimu 2011/278/ES (7) nustatytos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės;

(4)

Komisijos sprendimu 2005/381/EB (8) nustatytas klausimynas, kurį turi naudoti valstybės narės rengdamos metines ataskaitas, kurių tikslas – pateikti išsamią Direktyvos 2003/87/EB taikymo ataskaitą. Komisijos sprendimu 2006/803/EB (9) tas klausimynas iš dalies pakeistas atsižvelgiant į valstybių narių ir Komisijos patirtį, įgytą jį naudojant;

(5)

iš dalies pakeistos Direktyvos 2003/87/EB taikymas, Komisijos priimti teisės aktai ir tolesnė valstybių narių bei Komisijos patirtis, įgyta naudojant tą klausimyną parodė, kad reikia didinti sinergiją ir pateikiamos informacijos suderinamumą;

(6)

visų pirma tame klausimyne nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti pakoreguoti pagal minėtus teisės aktus ir suderintai patobulinti, kad ataskaitų teikimo procesas taptų veiksmingesnis, o valstybių narių ataskaitose pateiktos informacijos kokybė – geresnė;

(7)

todėl Sprendimo 2005/381/EB priedą reikėtų iš dalies keisti;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 (10) 26 straipsnį įkurto Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/381/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Connie HEDEGAARD

Komisijos narė


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).

(3)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (OL L 140, 2009 6 5, p. 63).

(4)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).

(5)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 1).

(6)  2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL L 122, 2013 5 3, p. 1).

(7)  2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, 2011 5 17, p. 1).

(8)  2005 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas 2005/381/EB, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, taikymo ataskaitos klausimyną (OL L 126, 2005 5 19, p. 43).

(9)  2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas 2006/803/EB, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2005/381/EB, nustatantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, taikymo ataskaitos klausimyną (OL L 329, 2006 11 25, p. 38).

(10)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).


PRIEDAS

„PRIEDAS

DIREKTYVOS 2003/87/EB ĮGYVENDINIMO KLAUSIMYNAS

1.   Ataskaitą teikiančios institucijos duomenys

Organizacijos pavadinimas ir padalinys

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

Kontaktinio asmens pareigos

Adresas

Tarptautinis telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

2.   Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) atsakingos institucijos ir institucijų koordinavimas

Į šio skirsnio klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

2.1.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodykite kompetentingų institucijų, kurios jūsų valstybėje narėje yra susijusios su ES ATLPS įgyvendinimu įrenginių ir aviacijos srityse, pavadinimą, santrumpą ir kontaktinius duomenis. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Pavadinimas

Santrumpa

Kontaktiniai duomenys (1)

 

 

 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodykite nacionalinės akreditacijos įstaigos, paskirtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (2) 4 straipsnio 1 dalį, pavadinimą, santrumpą ir kontaktinius duomenis.

Pavadinimas

Santrumpa

Kontaktiniai duomenys (1)

 

 

 

Ar buvo įsteigta nacionalinė sertifikavimo institucija vertintojams sertifikuoti pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 600/2012 (3) 54 straipsnio 2 dalį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite nacionalinės sertifikavimo institucijos pavadinimą, santrumpą ir kontaktinius duomenis pildydami lentelę toliau.

Pavadinimas

Santrumpa

Kontaktiniai duomenys (1)

 

 

 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodykite savo valstybės narės registro administratoriaus pavadinimą, santrumpą ir kontaktinius duomenis.

Pavadinimas

Santrumpa

Kontaktiniai duomenys (1)

 

 

 

2.2.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodykite, kuri kompetentinga institucija yra atsakinga už šias užduotis (pateikdami institucijos santrumpą). Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu toliau pateiktoje lentelėje laukelis pilkas, ta užduotis netaikoma arba įrenginių, arba aviacijos atveju.

Kompetentingos institucijos atsakomybės sritys

Įrenginiai

Aviacija

Leidimų išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas išdavimas

 

 

Nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimas stacionariems įrenginiams pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį

 

 

Nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 3e ir 3f straipsnius

 

 

Veikla, susijusi su aukcionais (aukciono rengėjas, paminėtas Komisijos reglamente (ES) Nr. 1031/2010) (OL L 302, 2010 11 18, p. 1)

 

 

Finansinės priemonės atsižvelgiant į netiesioginį anglies dioksido nutekėjimą

 

 

Apyvartinių taršos leidimų išdavimas

 

 

Stebėsenos plano patvirtinimas ir dideli stebėsenos plano pakeitimai

 

 

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų bei patikros ataskaitų gavimas ir vertinimas

 

 

Išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apytikslis konservatyvus vertinimas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 (OL L 181, 2012 7 12, p. 30) 70 straipsnį

 

 

Tobulinimo ataskaitų pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 69 straipsnį tvirtinimas

 

 

Veiklos vykdytojo prašymo, kad vertintojas nevyktų į veiklos vietą pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2012 31 straipsnio 1 dalį, tvirtinimas

 

 

Tikrinimas ir vykdymo užtikrinimas

 

 

Informacijos teikimas visuomenei

 

 

Vienašališko veiklos rūšių ir dujų įtraukimo administravimas pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį (4)

 

 

Įrenginių, kurie neįtraukiami pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį (5), administravimas

 

 

Kita (nurodykite):

 

 

2.3.

Jeigu jūsų valstybėje narėje yra paskirta daugiau kaip viena kompetentinga institucija pagal Direktyvos 2003/87/EB 18 straipsnį, kuri kompetentinga institucija yra pagrindinis veiklos centras, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 600/2012 69 straipsnio 2 dalyje? Atsakykite pateikdami atitinkamą santrumpą lentelėje toliau.

Kompetentingos institucijos, kuri yra Reglamento (ES) Nr. 600/2012 69 straipsnio 2 dalyje nurodytas pagrindinis veiklos centras, pavadinimas

Santrumpa

 

 

Jeigu jūsų valstybėje narėje paskirta daugiau kaip viena kompetentinga institucija veiklai pagal Reglamentą (ES) Nr. 601/2012 vykdyti, kokių priemonių imtasi siekiant koordinuoti šių kompetentingų institucijų darbą pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 10 straipsnį? Atsakykite pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Veiklos koordinavimas atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 601/2012 10 straipsnį

Taip / ne

Pastabos (neprivaloma)

Ar pagal nacionalinius teisės aktus reikalaujama, kad centrinė kompetentinga institucija peržiūrėtų išmetamųjų teršalų ataskaitas, stebėsenos planus ar pranešimus apie stebėsenos planų pakeitimus ir teiktų su jais susijusius privalomus nurodymus?

 

 

Ar centrinė kompetentinga institucija vadovauja vietos ir (arba) regiono kompetentingoms institucijoms, teikdama joms privalomus nurodymus ir gaires?

 

 

Ar centrinė kompetentinga institucija savanoriškai peržiūri išmetamųjų teršalų ataskaitas, stebėsenos planus ir pranešimus ir teikia su jais susijusias konsultacijas?

 

 

Ar organizuojamos reguliarios darbo grupės arba posėdžiai su kompetentingomis institucijomis?

 

 

Ar rengiami bendri mokymai, skirti visoms kompetentingoms institucijoms siekiant užtikrinti nuoseklų reikalavimų įgyvendinimą?

 

 

Ar siekiant užtikrinti bendrą požiūrį į stebėsenos ir ataskaitų teikimo klausimus yra naudojamos IT sistemos ar priemonės?

 

 

Ar įsteigta stebėsenos ir ataskaitų teikimo klausimus aptarianti ir bendrą požiūrį formuojanti koordinavimo grupė, kurioje dirba kompetentingos institucijos darbuotojai?

 

 

Ar vykdoma kitokia koordinavimo veikla? Jeigu atsakėte teigiamai, apibūdinkite:

2.4.

Kokia veiksminga nacionalinės akreditacijos įstaigos arba, jei taikoma, nacionalinės sertifikavimo institucijos ir kompetentingos institucijos informacijos mainų ir bendradarbiavimo sistema buvo sukurta pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2012 69 straipsnio 1 dalį? Atsakykite pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Veiklos koordinavimas atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 600/2012 69 straipsnio 1 dalį

Taip / ne

Pastabos (neprivaloma)

Ar organizuojami reguliarūs nacionalinės akreditacijos įstaigos ir (arba) nacionalinės sertifikavimo institucijos (jei taikoma) ir už koordinavimą atsakingos kompetentingos institucijos posėdžiai?

 

 

Ar įsteigta darbo grupė, kurioje nacionalinė akreditacijos įstaiga ir (arba) nacionalinė sertifikavimo institucija (jei taikoma), kompetentinga institucija ir vertintojai aptaria akreditavimo ir patikrų klausimus?

 

 

Ar akreditavimo veikloje kartu su nacionaline akreditacijos įstaiga stebėtojos teisėmis gali dalyvauti kompetentinga institucija?

 

 

Ar vyksta kitokia koordinavimo veikla? Jeigu atsakėte teigiamai, apibūdinkite:

3.   Veiklos rūšys, įrenginiai ir orlaivių naudotojai, kuriems taikoma sistema

Šiame skirsnyje į 3.1 punkto antros pastraipos klausimą ir į 3.2 punkto antros ir trečios pastraipos klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

3.A.   Įrenginiai

3.1.

Koks skaičius įrenginių vykdo Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytų rūšių veiklą ir išmeta jame nurodytas šiltnamio efektą sukeliančias dujas? Kiek iš šių įrenginių priklauso A, B ir C įrenginių kategorijoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 601/2012 19 straipsnio 2 dalyje? Kiek iš šių įrenginių išmeta mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 601/2012 47 straipsnio 2 dalyje? Atsakykite pildydami lentelę toliau.

Įrenginiai

Skaičius

Įrenginiai, iš kurių išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų

 

A kategorijos įrenginiai

 

B kategorijos įrenginiai

 

C kategorijos įrenginiai

 

Bendras įrenginių skaičius

 

Kokioms I priedo veiklos rūšims jūsų valstybė narė išdavė leidimus pagal Direktyvą 2003/87/EB? Atsakykite pildydami lentelę toliau.

I priedo veiklos rūšis

Taip / ne

Deginimo veikla, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Naftos perdirbimas

 

Kokso gamyba

 

Metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) deginimas arba kaitinimas, įskaitant granuliavimą

 

Luitinio ketaus ir plieno gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Juodųjų metalų gamyba ar perdirbimas, nurodytas Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Pirminė aliuminio gamyba

 

Antrinė aliuminio gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Spalvotųjų metalų gamyba ar perdirbimas, nurodytas Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Cemento klinkerio gamyba rotacinėse krosnyse, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Kalkių gamyba arba dolomito ar magnezito kalcinavimas, nurodytas Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Stiklo gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Keraminių gaminių gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Akmens vatos gamyba, naudojant stiklą, uolienas arba šlaką, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Gipso džiovinimas arba kalcinavimas, arba gipso plokščių ir kitų gipso produktų gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Celiuliozės gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Popieriaus ir kartono gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Suodžių gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Azoto rūgšties gamyba

 

Adipo rūgšties gamyba

 

Glioksilo ir glioksilo rūgšties gamyba

 

Amoniako gamyba

 

Biriųjų (didelio masto) organinių cheminių medžiagų gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Vandenilio (H2) ir sintezės dujų gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Natrio karbonato ((Na2CO3) ir natrio hidrokarbonato (NaHCO3) gamyba, nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinkimas iš įrenginių, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų transportavimas vamzdynais geologiniam saugojimui į saugyklą, patvirtintą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 114)

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų geologinis saugojimas saugykloje, patvirtintoje pagal Direktyvą 2009/31/EB

 

3.2.

Ar yra įrenginių, neįtrauktų į sistemą pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, užpildykite lentelę ir atsakykite į klausimus toliau.

Pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Bendras išmetamųjų teršalų kiekis iš įrenginių, kurie neįtraukiami į sistemą pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį

Įrenginių, kurie viršijo 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento ribą ir kuriuos vėl reikia įtraukti į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, skaičius

 

 

 

Kokios tikrinimo priemonės buvo įgyvendintos pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį? Nurodykite toliau.

Ar buvo nustatyti supaprastinti stebėsenos, ataskaitų teikimo ir patikros reikalavimai įrenginiams, kurių metinis patikrintas išmetamųjų teršalų kiekis 2008–2010 m. buvo mažesnis kaip 5 000 tonų CO2(e) per metus? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite kokie supaprastinti reikalavimai taikomi.

3.B.   Orlaivių naudotojai

3.3.

Koks skaičius orlaivių naudotojų vykdo Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytų rūšių veiklą, už kuriuos jūs esate atsakingi kaip administruojanti valstybė ir kurie pateikė stebėsenos planą? Kiek iš šių orlaivių naudotojų sudaro komerciniai orlaivių naudotojai ir nekomerciniai orlaivių naudotojai? Kiek bendro orlaivių naudotojų skaičiaus sudaro mažieji teršėjai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 601/2012 54 straipsnio 1 dalyje? Atsakykite pildydami lentelę toliau.

Orlaivių naudotojų rūšis

Skaičius

Komerciniai orlaivių naudotojai

 

Nekomerciniai orlaivių naudotojai

 

Bendras orlaivių naudotojų skaičius

 

Mažieji teršėjai

 

Ar jums žinomi papildomi orlaivių naudotojai, už kuriuos jūs atsakote kaip administruojanti valstybė narė ir kurie turėjo pateikti stebėsenos planą ir atitikti kitus Direktyvos 2003/87/EB reikalavimus? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite orlaivių naudotojų skaičių lentelėje toliau.

Bendras skaičius papildomų orlaivių naudotojų, kurie turėjo atitikti ES ATLPS reikalavimus

 

Jeigu norėtumėte pateikti pastabų, susijusių su papildomų orlaivių naudotojų skaičiumi, nurodykite jas toliau.

4.   Leidimų įrenginiams išdavimas

Į 4.1 klausimą ir į 4.2 klausimo pirmą dalį turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

4.1.

Ar Direktyvos 2003/87/EB 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodyti reikalavimai buvo integruoti į procedūras, reikalaujamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES (6)? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite, kokiu būdu jos buvo integruotos? Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (leidimas pagal ATLPS) ir leidimo pagal Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (leidimas pagal PITD) integravimas

Taip / ne

Pastabos (neprivaloma)

Ar leidimas pagal ATLPS yra leidimo pagal PITD dalis?

 

 

Ar leidimų išdavimo procedūros pagal PIT direktyvą ir ATLPS yra integruotos?

 

 

Ar PITD reguliuotojai tvirtina stebėsenos planus ir vertina išmetamųjų teršalų ataskaitas?

 

 

Ar PITD reguliuotojai tikrina veiklą, kuriai taikoma ES ATLPS?

 

 

Ar integravimas vykdomas kitu būdu? Jeigu atsakėte teigiamai, apibūdinkite:

Jeigu atsakėte neigiamai, lentelėje toliau nurodykite, kaip koordinuojamos sąlygos ir procedūros išduodant leidimus pagal ATLPS ir PITD. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Sąlygų ir procedūrų išduodant leidimus pagal ATLPS ir PITD koordinavimas

Taip / ne

Pastabos (neprivaloma)

PITD reguliuotojai patikrina, ar leidimas pagal ATLPS yra taikytinas ir būtinas, ir informuoja apie tai kompetentingą instituciją, atsakingą už veiklą, kuriai taikoma ES ATLPS

 

 

Teisiniai aktai, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama PIT direktyva, nenustato išmesto CO2 kiekio ar koncentracijos apribojimų

 

 

Leidimo išdavimo procedūros metu PITD reguliuotojai kompetentingai institucijai, atsakingai už apyvartinių taršos leidimų prekybą, teikia privalomus nurodymus

 

 

Leidimo išdavimo metu PITD reguliuotojai savanoriškai ir neprivalomai konsultuoja kompetentingą instituciją, atsakingą už apyvartinių taršos leidimų prekybą

 

 

Ar koordinavimas vykdomas kitu būdu? Jeigu atsakėte teigiamai, apibūdinkite:

4.2.

Kada pagal nacionalinius teisės aktus reikalaujama, kad leidimas būtų atnaujintas remiantis Direktyvos 2003/87/EB 6 ir 7 straipsniais? Išsamiai nurodykite nacionalinių teisės aktų nuostatas lentelėje toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Pakeitimų kategorija

Išsami informacija apie nacionalinių teisės aktų nuostatas

Kada kompetentinga institucija gali panaikinti leidimus?

 

Ar leidimas nustoja galioti pagal nacionalinius teisės aktus? Jeigu atsakėte teigiamai, kokiomis aplinkybėmis?

 

Kada leidimas keičiamas dėl padidėjusio pajėgumo?

 

Kada leidimas keičiamas dėl sumažėjusio pajėgumo?

 

Kada leidimas keičiamas dėl stebėsenos plano pakeitimų?

 

Ar leidimai gali būti atnaujinami kitais būdais? Jeigu atsakėte teigiamai, pateikite išsamią informaciją

 

Kiek kartų iš viso leidimai buvo atnaujinti ataskaitiniu laikotarpiu? Lentelėje toliau nurodykite, kiek kartų buvo atnaujinti leidimai pagal kompetentingos institucijos turimus duomenis.

Bendras atnaujintų leidimų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu

 

5.   Stebėsenos ir ataskaitų teikimo reglamento taikymas

5.A.   Bendrosios aplinkybės

Į 5.1, 5.2, 5.3 ir 5.4 klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

5.1.

Ar buvo įgyvendinta papildomų nacionalinių teisės aktų siekiant padėti taikyti Reglamentą (ES) Nr. 601/2012? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, toliau nurodykite, kokiose srityse buvo įgyvendinti papildomi nacionaliniai teisės aktai.

Ar buvo parengta papildomų nacionalinių gairių siekiant padėti suprasti Reglamentą (ES) Nr. 601/2012? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, toliau nurodykite, kokiose srityse buvo parengtos papildomos nacionalinės gairės.

5.2.

Kokių priemonių imtasi siekiant papildyti kitų esamų ataskaitų teikimo mechanizmų, pavyzdžiui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus ir Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro (angl. EPRTR), ataskaitų teikimo reikalavimus? Nurodykite toliau.

5.3.

Ar buvo sukurta valstybei narei pritaikytų elektroninių šablonų ar tam tikrų failų formatų, skirtų teikiant stebėsenos planus, metines išmetamųjų teršalų ataskaitas, patikros ataskaitas ir (arba) tobulinimo ataskaitas? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, užpildykite lenteles toliau.

 

Valstybei narei pritaikytas šablonas arba failų formatas (7)

Kokie šablono arba tam tikro failų formato elementai yra būdingi konkrečiai valstybei narei (8)?

Įrenginių stebėsenos planas

 

 

Įrenginių išmetamųjų teršalų ataskaita

 

 

Įrenginių patikros ataskaita

 

 

Įrenginių tobulinimo ataskaita

 

 

 

Valstybei narei pritaikytas šablonas arba failų formatas (9)

Kokie šablono arba tam tikro failų formato elementai yra būdingi konkrečiai valstybei narei (10)?

Orlaivių naudotojų stebėsenos planas

 

 

Orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų ataskaita

 

 

Orlaivių naudotojų patikros ataskaita

 

 

Orlaivių naudotojų tobulinimo ataskaita

 

 

Kokias priemones įgyvendinote siekdami atitikti Reglamento (ES) Nr. 601/2012 74 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus? Nurodykite toliau.

5.4.

Ar buvo sukurta automatizuota elektroninių veiklos vykdytojų arba orlaivių naudotojų ir kompetentingos institucijos bei kitų šalių duomenų mainų sistema? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite, kokias nuostatas įgyvendinote siekdami atitikti Reglamento (ES) Nr. 601/2012 75 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus.

5.B.   Įrenginiai

Į 5.7, 5.9 punktų klausimus, 5.17 punkto antros pastraipos klausimą ir 5.19 ir 5.20 punktų klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

5.5.

Lentelėje toliau pagal išvardytus kuro tipus įrašykite bendrą sunaudojamo kuro kiekį ir bendrą metinį išmetamų teršalų kiekį, remdamiesi veiklos vykdytojo pateiktos ataskaitinių metų išmetamųjų teršalų ataskaitos duomenimis.

Kuro tipo aprašymas

Bendras sunaudojamo kuro kiekis (TJ)

Bendras metinis išmetamų teršalų kiekis (t CO2)

Antracitas

 

 

Liginitas ir subbituminės akmens anglys

 

 

Durpės

 

 

Koksas

 

 

Gamtinės dujos

 

 

Koksavimo dujos

 

 

Aukštakrosnių dujos

 

 

Naftos perdirbimo įmonių dujos ir kitos dujos, gaunamos perdirbimo metu

 

 

Mazutas

 

 

Suskystintosios naftos dujos

 

 

Naftos koksas

 

 

Kitas iškastinis kuras (11)

 

 

5.6.

Remdamiesi veiklos vykdytojo pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 73 straipsnį pateiktų išmetamųjų teršalų ataskaitų duomenimis, lentelėje toliau pagal kiekvieną ataskaitose pateiktą Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos bendrosios ataskaitos formos (BAF) kategoriją įrašykite visą bendrąjį išmetamųjų teršalų kiekį.

BAF 1 kategorija

(energija)

BAF 2 kategorija

(gamybos proceso metu išmetami teršalai)

Bendras išmetamųjų teršalų kiekis

(t CO2(e))

Bendras degimo metu išmetamų teršalų kiekis

(t CO2(e))

Bendras gamybos proceso metu išmetamų teršalų kiekis

(t CO2(e))

 

 

 

 

 

5.7.

Lentelėje toliau nurodykite:

skaičių įrenginių, kuriems kompetentinga institucija patvirtino specialioje literatūroje pateikiamas vertes, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 601/2012 31 straipsnio 1 dalies c punkte,

vertę, kuro tipą, susijusį apskaičiavimo faktorių ir šių specialioje literatūroje pateikiamų verčių šaltinį bei jų pagrindimą,

skaičių įrenginių, kuriems kompetentinga institucija patvirtino I tipo numatytąsias vertes, t. y. vertes, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 601/2012 31 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose,

vertę, kuro tipą arba medžiagos tipą ir susijusį apskaičiavimo faktorių bei šių I tipo numatytųjų verčių šaltinį ir jų pagrindimą.

Vertės tipas (12)

Kuro ar medžiagos tipas

Apskaičiavimo faktorius (13)

Praktiškai naudojama vertė

Vertės šaltinis ir jos pagrindimas

Įrenginių, kuriems kompetentinga institucija patvirtino tą vertę, skaičius

Kiek I tipo numatytųjų verčių atitinka Reglamento (ES) Nr. 601/2012 VI priede išvardytas vertes, nurodytas to paties reglamento 31 straipsnio 1 dalies a punkte?

Bendras I tipo numatytųjų verčių, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 601/2012 31 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas vertes, skaičius

 

5.8.

Ar ėminių ėmimo planai buvo sudaryti visais pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 33 straipsnį privalomais atvejais? Taip / ne

Jeigu atsakėte neigiamai, toliau nurodykite atvejus, kai nebuvo sudarytas ėminių ėmimo planas, ir tokių atvejų priežastis.

Ar jums žinomos kokios nors konkrečios problemos ar klausimai, susiję su veiklos vykdytojų sudarytais ėminių ėmimo planais? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, toliau nurodykite iškilusias problemas ar klausimus.

5.9.

Lentelėje toliau nurodykite įrenginių, kurių atveju kompetentinga institucija leido taikyti kitą dažnį pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 35 straipsnio 2 dalies b punktą, skaičių ir patvirtinimą, kad tais atvejais ėminių ėmimo planas yra visapusiškai pagrįstas dokumentais ir kad jo laikomasi.

Kuro arba medžiagos pavadinimas

Įrenginių, kurių atveju kompetentinga institucija leido taikyti kitą dažnį, skaičius

Didžiųjų sukėliklių, kurių atveju taikomas kitas dažnis, skaičius

Patvirtinimas, kad ėminių ėmimo planas yra visapusiškai pagrįstas dokumentais ir kad jo laikomasi.

Taip / ne. Jeigu atsakėte neigiamai, nurodykite priežastį

 

 

 

 

5.10.

Jeigu C kategorijos įrenginių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 601/2012 19 straipsnio 2 dalies c punkte, didiesiems sukėlikliams netaikomi aukščiausios pakopos metodai, toliau lentelėje nurodykite kiekvieno tokio įrenginio susijusius sukėliklius, susijusį stebėsenos parametrą, aukščiausią pagal Reglamentą (ES) Nr. 601/2012 privalomą pakopą ir taikomą pakopą.

Įrenginio identifikavimo kodas (14)

Susijęs sukėliklis skaičiavimu grindžiamoje metodikoje

Susijęs taršos šaltinis matavimu grindžiamoje metodikoje

Susijęs stebėsenos parametras (15)

Aukščiausia pakopa, privaloma pagal Reglamentą (ES) Nr. 601/2012

Praktiškai naudojama pakopa

 

 

 

 

 

 

5.11.

Lentelėje toliau nurodykite B kategorijos įrenginių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 601/2012 19 straipsnio 2 dalies b punkte, kurių visiems didiesiems sukėlikliams ir visiems dideliems taršos šaltiniams (16) netaikoma aukščiausia pakopa pagal Reglamentą (ES) Nr. 601/2012, skaičių.

Stebėsenos metodika (17)

Pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Susijusių įrenginių skaičius

 

 

 

5.12.

Ar įrenginiams jūsų valstybėje narėje buvo taikomas alternatyvus metodas pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 22 straipsnį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, užpildykite lentelę toliau.

Įrenginio identifikavimo kodas (18)

Priežastis, dėl kurios taikomas alternatyvus metodas (19)

Parametras, kurio atveju nebuvo pasiekta bent 1 pakopa (20)

Apytiksliai apskaičiuotas išmetamųjų teršalų kiekis, kuriam taikomas šis parametras

 

 

 

 

5.13.

Lentelėje toliau nurodykite A, B ir C kategorijų įrenginius, kurių atveju buvo privaloma pateikti tobulinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 69 straipsnį ir ji faktiškai buvo pateikta. Informacija lentelėje toliau yra susijusi su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu.

Įrenginio kategorija

Pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Tobulinimo ataskaitos tipas (21)

Įrenginių, kurių atveju privaloma pateikti tobulinimo ataskaitą, skaičius

Įrenginių, kurių atveju faktiškai buvo pateikta tobulinimo ataskaita, skaičius

 

 

 

 

 

5.14.

Ar jūsų valstybėje narėje buvo perduotas būdingasis CO2 pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 48 straipsnį arba CO2 pagal to paties reglamento 49 straipsnį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, užpildykite lentelę toliau.

Įrenginio, perduodančio būdingąjį CO2 arba CO2 pagal 49 straipsnį, identifikavimo kodas (22)

Perdavimo tipas (23)

Įrenginio identifikavimo kodas (24)

Perduotas CO2 kiekis (25)

(t CO2)

Priimtas išmesto būdingojo CO2 kiekis

(t CO2)

Priimančio įrenginio tipas, kai perduodamas CO2 (49 straipsnis) (26)

Saugyklos leidimo numeris (leidimas pagal Direktyvą 2009/31/EB)

 

 

 

 

 

 

 

5.15.

Ar, be Reglamento (ES) Nr. 601/2012 49 straipsnyje leidžiamų technologijų, dar yra numatyta kitų inovacinių technologijų, kurias būtų galima taikyti nuolatiniam saugojimui ir į kurias jūs norėtumėte atkreipti Komisijos dėmesį dėl jų svarbos ateityje keičiant Reglamentą (ES) Nr. 601/2012?

5.16.

Ar jūsų valstybėje narėje yra įrenginių, kuriuose taikomas nuolatinio išmetamųjų teršalų matavimo metodas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 40 straipsnį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite kiekvieno įrenginio bendrą išmetamųjų teršalų kiekį, išmetamųjų teršalų, kuriems taikomas nuolatinis išmetamųjų teršalų matavimo metodas, kiekį ir ar matuojamų dujų sudėtyje yra iš biomasės išsiskyrusio CO2.

Įrenginio, išmetančio CO2, identifikavimo kodas (27)

Įrenginio, išmetančio N2O, identifikavimo kodas (28)

Bendras metinis išmetamųjų teršalų kiekis

(t CO2(e))

Išmetamųjų teršalų kiekis, kuriam taikomas nuolatinis matavimas

(t CO2(e))

Ar matuojamų kaminų dujų sudėtyje yra deginant biomasę susidarančių išmetamųjų teršalų?

Taip / ne

 

 

 

 

 

5.17.

Lentelėje toliau pagal kiekvieną Direktyvos 2003/87/EB I priede nurodytą pagrindinės veiklos rūšį nurodykite:

A, B ir C kategorijų įrenginių, naudojančių biomasę, skaičių,

naudojant biomasę susidarantį bendrą išmetamųjų teršalų kiekį, kuriam taikomas nulinis faktorius, t. y. kai tvarumo kriterijai netaikomi arba kai tvarumo kriterijų laikomasi,

naudojant biomasę susidarantį bendrą išmetamųjų teršalų kiekį, kuriam nėra taikomas nulinis faktorius, t. y. kai tvarumo kriterijai taikomi, bet jų nesilaikoma,

biomasės, kuriai taikomas nulinis išmetamųjų teršalų faktorius, energijos kiekį ir

biomasės, kuriai nėra taikomas nulinis išmetamųjų teršalų faktorius, energijos kiekį.

Pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Įrenginio kategorija

Naudojant biomasę išmetami teršalai, kai tvarumo kriterijai taikomi ir jų laikomasi, ir naudojant biomasę išmetami teršalai, kai tvarumo kriterijai netaikomi

(t CO2(e))

Naudojant biomasę išmetami teršalai, kai tvarumo kriterijai taikomi, bet jų nebuvo laikomasi

(t CO2(e))

Nulinio faktoriaus biomasės energijos kiekis

(TJ)

Nenulinio faktoriaus biomasės energijos kiekis

(TJ)

 

 

 

 

 

 

Kokie metodai apskritai taikomi jūsų valstybėje narėje, siekiant įrodyti atitiktį tvarumo kriterijams? Jeigu įrodant atitiktį pasitelkiamos nacionalinės sistemos, toliau apibūdinkite pagrindinius jų elementus.

5.18.

Naudojant atliekas kaip kurą arba žaliavas, koks buvo bendras iškastinio kuro CO2 kiekis pagal kiekvieną atliekų tipą, kaip nurodė veiklos vykdytojai savo patikrintoje išmetamųjų teršalų ataskaitoje? Atsakykite pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Atliekų tipas

Išmetamieji teršalai (t CO2)

 

 

5.19.

Ar jūsų valstybė narė leido naudoti supaprastintus stebėsenos planus pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 13 straipsnio 2 dalį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite, koks rizikos vertinimas buvo atliktas ir pagal kokius principus jis buvo parengtas.

Rizikos vertinimo tipas (29)

Bendrieji rizikos vertinimo principai

 

 

5.20.

Ar įrenginiams, iš kurių išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 601/2012 47 straipsnio 2 dalyje, buvo taikomi nauji būdai siekiant supaprastinti jų atitiktį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite pagal kiekvieną punktą lentelėje toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Nauji būdai atitikčiai supaprastinti

Taip / ne

Specialios gairės, šablonai ir (arba) konkretūs pavyzdžiai

 

Seminarai, skirti konkrečiai įrenginiams, iš kurių išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų

 

Supaprastintas stebėsenos planų šablonas

 

Kita (nurodykite):

5.C.   Orlaivių naudotojai

Į 5.26 ir 5.27 klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

5.21.

Koks orlaivių naudotojų skaičius taiko A arba B metodus sunaudojamam degalų kiekiui nustatyti? Atsakykite pildydami lentelę toliau.

Metodas sunaudojamų degalų kiekiui nustatyti

Orlaivių naudotojų skaičius

Mažųjų teršėjų, nustatančių sunaudojamų degalų kiekį, dalis (procentais) (bendro antroje grafoje nurodytų orlaivių naudotojų skaičiaus)

A metodas

 

 

B metodas

 

 

A ir B metodai

 

 

5.22.

Lentelėje toliau nurodykite visų skrydžių ir vietinių skrydžių, kuriuos ataskaitiniu laikotarpiu vykdė jūsų valstybės narės administruojami orlaivių naudotojai, visą bendrąjį išmetamų teršalų kiekį.

Bendras skrydžių, kuriuos vykdė jūsų valstybės narės administruojami orlaivių naudotojai, išmetamų teršalų kiekis (t CO2)

Bendras vietinių skrydžių, kuriuos vykdė jūsų valstybės narės administruojami orlaivių naudotojai, išmetamų teršalų kiekis (t CO2)

 

 

5.23.

Lentelėje toliau nurodykite:

biodegalus naudojančių orlaivių naudotojų skaičių,

naudojant biodegalus išmetamą bendrą teršalų kiekį, kuriam yra taikomas nulinis faktorius, t. y. kai laikomasi tvarumo kriterijų,

naudojant biodegalus išmetamą bendrą teršalų kiekį, kuriam nėra taikomas nulinis faktorius, t. y. kai tvarumo kriterijai taikomi, bet jų nesilaikoma,

biodegalų, kuriems taikomas nulinis išmetamųjų teršalų faktorius, energijos kiekį ir

biodegalų, kuriems nėra taikomas nulinis išmetamųjų teršalų faktorius, energijos kiekį.

Biodegalus naudojančių orlaivių naudotojų skaičius

Naudojant biodegalus išmetamų teršalų kiekis, kai tvarumo kriterijai taikomi ir jų laikomasi

(t CO2)

Naudojant biodegalus išmetamų teršalų kiekis, kai tvarumo kriterijai taikomi, bet jų nebuvo laikomasi

(t CO2)

Nulinio faktoriaus biodegalų energijos kiekis

(TJ)

Nenulinio faktoriaus biodegalų energijos kiekis

(TJ)

 

 

 

 

 

5.24.

Lentelėje toliau nurodykite:

mažųjų teršėjų, taikančių mažiesiems teršėjams skirtą priemonę (MTSP) degalų suvartojimui nustatyti, skaičių,

mažųjų teršėjų, kurių išmetamųjų teršalų ataskaita grindžiama MTSP ir parengta taikant ES ATLPS pagalbinę priemonę, neatsižvelgiant į orlaivių naudotojo pateiktus duomenis, skaičių,

orlaivių naudotojų, taikančių alternatyvų metodą neįvykusių skrydžių išmetamųjų teršalų kiekiui nustatyti, skaičių ir

orlaivių naudotojų, taikančių mažiesiems teršėjams skirtą priemonę neįvykusių skrydžių išmetamųjų teršalų kiekiui nustatyti pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 65 straipsnio 2 dalį, skaičių.

Mažųjų teršėjų, taikančių mažiesiems teršėjams skirtą priemonę (MTSP) degalų sunaudojimui nustatyti, skaičius

 

Mažųjų teršėjų, kurių išmetamųjų teršalų ataskaita grindžiama MTSP ir parengta taikant ES ATLPS pagalbinę priemonę, neatsižvelgiant į orlaivių naudotojo pateiktus duomenis, skaičius

 

Orlaivių naudotojų, taikančių alternatyvų metodą neįvykusių skrydžių išmetamųjų teršalų kiekiui nustatyti, skaičius

 

Orlaivių naudotojų, taikančių Reglamento (ES) Nr. 601/2012 54 straipsnio 2 dalyje nurodytą priemonę neįvykusių skrydžių išmetamųjų teršalų kiekiui nustatyti, skaičius

 

5.25.

Lentelėje toliau nurodykite orlaivių naudotojų, kurie turėjo pateikti tobulinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 69 straipsnį ir faktiškai ją pateikė, skaičių. Lentelėje toliau prašoma informacija yra susijusi su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu.

Orlaivių naudotojų, kurie turėjo pateikti tobulinimo ataskaitą, skaičius

Orlaivių naudotojų, kurie faktiškai pateikė tobulinimo ataskaitą, skaičius

 

 

5.26.

Ar jūsų valstybė narė leido naudoti supaprastintus stebėsenos planus pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 13 straipsnio 2 dalį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite, koks rizikos vertinimas buvo atliktas ir pagal kokius principus jis buvo parengtas.

Rizikos vertinimo tipas (30)

Bendrieji rizikos vertinimo principai

 

 

5.27.

Ar mažiesiems teršėjams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 601/2012 54 straipsnio 1 dalyje, buvo taikomi nauji būdai siekiant supaprastinti jų atitiktį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, nurodykite pagal kiekvieną punktą lentelėje toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Nauji būdai atitikčiai supaprastinti

Taip / ne

Specialios gairės ir konkretūs pavyzdžiai

 

Seminarai, konkrečiai skirti mažiesiems teršėjams

 

Supaprastintas stebėsenos planų šablonas

 

Kita (nurodykite):

6.   Patikros tvarka

6.A.   Bendrosios aplinkybės

6.1.

Lentelėje toliau nurodykite vertintojų, akredituotų tam tikrai akreditavimo srities veiklai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2012 I priede, skaičių. Jei pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2012 54 straipsnio 2 dalį valstybės narės leido sertifikuoti vertintojus, kurie yra fiziniai asmenys, taip pat nurodykite tam tikrai Reglamento (ES) Nr. 600/2012 I priede nurodytai sertifikavimo srities veiklai sertifikuotų vertintojų, kurie yra fiziniai asmenys, skaičių.

Akreditavimo arba sertifikavimo sritis, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 600/2012 I priede

Akredituotų vertintojų skaičius jūsų valstybėje narėje

Sertifikuotų vertintojų skaičius jūsų valstybėje narėje

 

 

 

6.2.

Lentelėje toliau pateikite informaciją apie Reglamento (ES) Nr. 600/2012 VI skyriuje nurodytų informacijos mainų reikalavimų taikymą.

Informacija apie Reglamento (ES) Nr. 600/2012 VI skyriuje nurodytų informacijos mainų reikalavimų taikymą

Kitos valstybės narės nacionalinės akreditacijos įstaigos akredituotų vertintojų, atlikusių patikrą jūsų valstybėje narėje, skaičius

Įrenginių atveju

Aviacijos atveju

 

 

Kitos valstybės narės nacionalinės sertifikavimo institucijos sertifikuotų vertintojų, atlikusių patikrą jūsų valstybėje narėje, skaičius (jei taikoma)

Įrenginių atveju

Aviacijos atveju

 

 

Jūsų valstybės narės akredituotiems vertintojams nustatytų administracinių priemonių skaičius

Sustabdymas

Akreditavimo panaikinimas

Srities apribojimas

 

 

 

Jūsų valstybės narės sertifikuotiems vertintojams nustatytų administracinių priemonių skaičius (jei taikoma)

Sustabdymas

Akreditavimo panaikinimas

Srities apribojimas

 

 

 

Atvejų, kai jūsų valstybės narės nacionalinė akreditacijos įstaiga paprašė kitos valstybės narės nacionalinės akreditacijos įstaigos atlikti priežiūrą jos vardu pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2012 49 straipsnio 5 dalį, skaičius

 

Skundų, pateiktų dėl jūsų valstybės narės akredituotų vertintojų, skaičius ir išspręstų skundų skaičius

Pateiktų skundų skaičius

Išspręstų skundų skaičius

 

 

Skundų, pateiktų dėl jūsų valstybės narės sertifikuotų vertintojų, skaičius ir išspręstų skundų skaičius

Pateiktų skundų skaičius

Išspręstų skundų skaičius

 

 

Vertintojų nepašalintų neatitikčių, apie kurias buvo pranešta per informacijos mainų sistemą, skaičius ir išspręstų neatitikčių skaičius

Neatitikčių skaičius

Išspręstų neatitikčių skaičius

 

 

6.B.   Įrenginiai

6.3.

Kurių įrenginių atveju kompetentinga institucija atliko išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apytikslį konservatyvų vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 70 straipsnio 1 dalį? Atsakykite pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Įrenginio identifikavimo kodas (31)

Įrenginio išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų bendras metinis kiekis (t CO2)

(t CO2(e))

Priežastis, dėl kurios atliekamas apytikslis konservatyvus vertinimas (32)

Apytiksliai konservatyviu būdu vertinama įrenginio išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalis (proc.)

Metodas, naudojamas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui apytiksliai įvertinti konservatyviu būdu

Tolesni veiksmai, kurių buvo imtasi arba pasiūlyta imtis (33)

 

 

 

 

 

 

6.4.

Ar kurioje nors patikros ataskaitoje buvo neesminių netikslumų, neatitikčių, dėl kurių nebuvo pareikšta neigiama patikros išvada, Reglamento (ES) Nr. 601/2012 nesilaikymo atvejų arba patobulinimo rekomendacijų? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, pateikite informaciją lentelėje toliau:

Pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Aptiktos problemos tipas (34)

Įrenginių skaičius

Pagrindinės aptiktos (-ų) problemos (-ų) priežastys (bendrai) (35)

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurių atveju kompetentinga institucija atliko išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apytikslį konservatyvų vertinimą, dalis (proc.)

 

 

 

 

 

6.5.

Ar kompetentinga institucija atliko kokius nors patikrintų išmetamųjų ataskaitų patikrinimus? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, pildydami lentelę toliau nurodykite, kokie patikrinimai buvo atlikti:

Patikrintų patikros ataskaitų patikrinimai

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurių atveju buvo tikrintas jų išsamumas ir vidinis suderinamumas, dalis

%

 

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurių atveju buvo tikrintas jų suderinamumas su stebėsenos planu, dalis

%

 

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo patikrintos kryžminiu būdu, jų duomenis palyginant su apyvartinių taršos leidimų paskirstymo duomenimis, dalis

%

 

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo patikrintos kryžminiu būdu, jų duomenis palyginant su kitais duomenimis, dalis

Trečioje grafoje pateikite informaciją, su kokiais kitais duomenimis buvo palyginami duomenys kryžminiu būdu

%

 

Išsamiai išanalizuotų išmetamųjų teršalų ataskaitų dalis

Trečioje grafoje pateikite informaciją apie kriterijus, taikytus atrenkant išmetamųjų teršalų ataskaitas išsamiai analizei (36)

%

 

Įrenginių patikrinimų, kuriuos atliko kompetentinga institucija apsilankydama vietoje, skaičius

 

 

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo atmestos dėl neatitikties Reglamentui (ES) Nr. 601/2012, skaičius

 

 

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo atmestos dėl kitų priežasčių, skaičius

Trečioje grafoje nurodykite išmetamųjų teršalų ataskaitų atmetimo priežastis

 

 

Veiksmai, kurių buvo imtasi dėl patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų atmetimo

 

Kiti veiksmai, kurių buvo imtasi dėl patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų patikrinimų

 

6.6.

Ar buvo atsisakyta apsilankyti įrenginių, išmetančių daugiau negu 25 000 CO2(e) per metus, veiklos vietoje? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite įrenginių, kurių atveju buvo atsisakyta apsilankyti jų veiklos vietoje dėl konkrečios sąlygos, skaičių. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Atsisakymo apsilankyti vietoje sąlyga (37)

Pagrindinė I priedo veiklos rūšis

Įrenginių skaičius

 

 

 

Ar buvo atsisakyta apsilankyti įrenginių, iš kurių išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 601/2012 47 straipsnio 2 dalyje, veiklos vietoje? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite įrenginių, kurių veiklos vietoje buvo atsisakyta apsilankyti, skaičių.

Bendras atvejų, kai buvo atsisakyta apsilankyti įrenginių, iš kurių išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, vietoje, skaičius

 

6.C.   Orlaivių naudotojai

6.7.

Kurių orlaivių naudotojų atveju kompetentinga institucija atliko išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apytikslį konservatyvų vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 70 straipsnio 1 dalį? Atsakykite pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas (38)

Bendras metinis orlaivių naudotojo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

(t CO2(e))

Priežastis, dėl kurios atliekamas apytikslis konservatyvus vertinimas (39)

Apytiksliai konservatyviu būdu vertinama orlaivių naudotojo išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalis (proc.)

Metodas, naudojamas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui apytiksliai įvertinti konservatyviu būdu

Tolesni veiksmai, kurių buvo imtasi arba pasiūlyta imtis (40)

 

 

 

 

 

 

6.8.

Ar kurioje nors patikros ataskaitoje buvo neesminių netikslumų, neatitikčių, dėl kurių nebuvo pareikšta neigiama patikros išvada, Reglamento Nr. 601/2012 nesilaikymo atvejų arba patobulinimo rekomendacijų? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, pateikite informaciją lentelėse toliau atitinkamai pagal išmetamųjų teršalų ir tonkilometrių duomenis:

Lentelė duomenims, susijusiems su išmetamųjų teršalų ataskaitomis

Aptiktos problemos tipas (41)

Orlaivių naudotojų skaičius

Pagrindinės aptiktos (-ų) problemos (-ų) priežastys (bendrai) (42)

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurių atveju kompetentinga institucija atliko išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apytikslį konservatyvų vertinimą, dalis (proc.)

 

 

 

 

Lentelė duomenims, susijusiems su tonkilometrių ataskaitomis

Aptiktos problemos tipas (43)

Orlaivių naudotojų skaičius

Pagrindinės aptiktos (-ų) problemos (-ų) priežastys (bendrai) (44)

 

 

 

6.9.

Ar kompetentinga institucija atliko kokius nors patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų patikrinimus? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėse toliau nurodykite, kokie patikrinimai buvo atlikti atitinkamai pagal išmetamųjų teršalų ir tonkilometrių duomenis.

Lentelė duomenims, susijusiems su išmetamųjų teršalų ataskaitomis

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų patikrinimai

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurių atveju buvo tikrintas jų išsamumas ir vidinis suderinamumas, dalis

%

 

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurių atveju buvo tikrintas jų suderinamumas su stebėsenos planu, dalis

%

 

Išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo patikrintos kryžminiu būdu, jų duomenis palyginant su kitais duomenimis, dalis

Trečioje grafoje pateikite informaciją, su kokiais kitais duomenimis buvo palyginami duomenys kryžminiu būdu

%

 

Išsamiai išanalizuotų išmetamųjų teršalų ataskaitų dalis

Trečioje grafoje pateikite informaciją apie kriterijus, taikytus atrenkant išmetamųjų teršalų ataskaitas išsamiai analizei (45)

%

 

Atliktų orlaivių naudotojų patikrinimų skaičius

 

 

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo atmestos dėl Reglamento (ES) Nr. 601/2012 nesilaikymo, skaičius

 

 

Patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų, kurios buvo atmestos dėl kitų priežasčių, skaičius

Trečioje grafoje nurodykite išmetamųjų teršalų ataskaitų atmetimo priežastis

 

 

Veiksmai, kurių buvo imtasi dėl patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų atmetimo

 

Kiti veiksmai, kurių buvo imtasi dėl patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų patikrinimų

 

Lentelė duomenims, susijusiems su tonkilometrių ataskaitomis

Tonkilometrių ataskaitų patikrinimai

Tonkilometrių ataskaitų, kurių atveju buvo tikrintas jų išsamumas ir vidinis suderinamumas, dalis

%

 

Tonkilometrių ataskaitų, kurių atveju buvo tikrintas jų suderinamumas su stebėsenos planu, dalis

%

 

Tonkilometrių ataskaitų, kurios buvo patikrintos kryžminiu būdu, jų duomenis palyginant su kitais duomenimis, dalis

Trečioje grafoje pateikite informaciją, su kokiais kitais duomenimis buvo palyginami duomenys kryžminiu būdu

%

 

Išsamiai išanalizuotų tonkilometrių ataskaitų dalis

Trečioje grafoje pateikite informaciją apie kriterijus, taikytus atrenkant tonkilometrių ataskaitas išsamiai analizei (46)

%

 

Atliktų orlaivių naudotojų patikrinimų skaičius

 

 

Patikrintų tonkilometrių ataskaitų, kurios buvo atmestos dėl Reglamento (ES) Nr. 601/2012 nesilaikymo, skaičius

 

 

Patikrintų tonkilometrių ataskaitų, kurios buvo atmestos dėl kitų priežasčių, skaičius

Trečioje grafoje nurodykite tonkilometrių ataskaitų atmetimo priežastis

 

 

Veiksmai, kurių buvo imtasi dėl patikrintų tonkilometrių ataskaitų patikrinimų

 

6.10.

Ar buvo atsisakyta apsilankyti mažųjų teršėjų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 601/2012 54 straipsnio 1 dalyje, veiklos vietoje? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite mažųjų teršėjų, kurių atveju buvo atsisakyta apsilankyti jų veiklos vietoje, skaičių.

Bendras atvejų, kaip buvo atsisakyta apsilankyti mažųjų teršėjų veiklos vietoje, skaičius

 

7.   Registrai

7.1.

Pridėkite savo valstybės narės konkrečių sąlygų ir reikalavimų, kuriuos turi pasirašyti sąskaitos turėtojas, kopiją.

7.2.

Visais atvejais, kai sąskaita buvo uždaryta dėl to, kad nebuvo pagrindo manyti, jog įrenginių veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas atsisakys daugiau apyvartinių taršos leidimų, lentelėje toliau nurodykite, kodėl nebuvo pagrindo taip manyti, ir pateikite sąskaitoje likusių leidimų kiekį. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Įrenginio arba orlaivių naudotojo identifikavimo kodas (47)

Orlaivių naudotojo pavadinimas

Įrenginio pavadinimas

Sąskaitoje likusių apyvartinių taršos leidimų skaičius

Pagrindo nebuvimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Kiek buvo atvejų per ataskaitinių metų laikotarpį, kai orlaivių naudotojai pasinaudojo įgaliojimu, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013 (48) 17 straipsnio 3 dalyje? Toliau nurodykite atvejų skaičių.

Atvejų, kai buvo pasinaudota įgaliojimu ataskaitiniu laikotarpiu, skaičius

 

Kurie orlaivių naudotojai pasinaudojo įgaliojimu ataskaitiniu laikotarpiu, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 389/2013 17 straipsnio 3 dalyje? Pateikite informaciją pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas (49)

Orlaivių naudotojo pavadinimas

 

 

8.   Apyvartinių taršos leidimų paskirstymas

8.1.

Lentelėje toliau nurodykite su įrenginiais ir jų apyvartiniais taršos leidimais susijusių pokyčių, įvykusių prasidėjus trečiajam prekybos laikotarpiui ir per ataskaitinį laikotarpį, skaičių

 

Per ataskaitinį laikotarpį

Nuo trečiojo prekybos laikotarpio pradžios

Apyvartinių taršos leidimų paskirstymo pokyčių priežastis

Pokyčių skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Apyvartinių taršos leidimų kiekis, atitinkantis visus pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Pokyčių skaičius nuo trečiojo prekybos laikotarpio pradžios

Apyvartinių taršos leidimų kiekis, atitinkantis visus pokyčius nuo trečiojo prekybos laikotarpio pradžios

Apyvartinių taršos leidimų paskirstymas naujiems įrenginiams arba naujoms įrenginio technologinio proceso dalims, kaip nurodyta Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES (OL L 130, 2011 5 17, p. 1) 19 straipsnyje

 

 

 

 

Didelis pajėgumo išplėtimas, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 20 straipsnyje

 

 

 

 

Veiklos nutraukimas, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio 1 dalies a–d punktuose

 

 

 

 

Veiklos nutraukimas, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio 1 dalies e punkte

 

 

 

 

Didelis pajėgumo sumažinimas, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 21 straipsnyje

 

 

 

 

Dalinis veiklos nutraukimas, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 23 straipsnyje

 

 

 

 

8.2.

Ar buvo numatyta ar įvykdyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 24 straipsnyje nurodytų įrenginio pajėgumo, veiklos lygio arba eksploatacijos pokyčių, apie kuriuos nebuvo pranešta kompetentingai institucijai? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite su pokyčiais susijusių įrenginių skaičių ir kaip tie pokyčiai buvo nustatyti.

Įrenginių, apie kurių numatomus ar jau įvykusius pokyčius nebuvo pranešta, skaičius

Kaip buvo nustatyti numatomi ar jau įvykę pokyčiai

 

 

8.3.

Ar taikėte Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau pateikite ataskaitiniu laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį išduotų apyvartinių taršos leidimų bendrą skaičių ir bendrą įvykdytų investicijų vertę.

 

Per ataskaitinį laikotarpį

Bendras apyvartinių taršos leidimų, išduotų pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį, skaičius

 

Bendra investicijų pagal Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsnį vertė

 

9.   Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TEMV) ir patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (PTEMV) naudojimas Bendrijos sistemoje

Į 9.1 klausimą turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

9.1.

Kokių priemonių imtasi prieš išduodant projekto patvirtinimo raštą siekiant užtikrinti, kad vykdant elektros gamybos naudojant hidroenergiją projektus, kurių gamybos pajėgumai viršija 20 MW, bus laikomasi atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, įskaitant nurodytąsias Pasaulinės užtvankų komisijos (PUK) 2000 m. galutinėje ataskaitoje? Atsakykite pildydami lentelę toliau. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, įskaitant nurodytąsias PUK galutinėje ataskaitoje

Taip / ne

Pastabos

Projekto dalyviai yra teisiškai įpareigoti laikytis atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, įskaitant nurodytąsias Pasaulinės užtvankų komisijos 2000 m. lapkričio mėn. ataskaitoje „Užtvankos ir plėtra. Nauja sprendimų priėmimo sistema“

 

 

Patikrinta, ar laikomasi atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, įskaitant nurodytąsias Pasaulinės užtvankų komisijos 2000 m. lapkričio mėn. ataskaitoje „Užtvankos ir plėtra. Nauja sprendimų priėmimo sistema“. Jeigu atsakėte teigiamai, komentarų grafoje nurodykite atitinkamą instituciją, t. y. kompetentingą instituciją arba paskirtąją nacionalinę instituciją (PNI)

 

 

Tvirtindama elektros gamybos naudojant hidroenergiją projekto, kai gamybos pajėgumai viršija 20 MW, veiklą, PNI arba kita atitinkama institucija privalo laikytis suderintų gairių dėl Direktyvos 2003/87/EB 11b straipsnio 6 dalies taikymo, dėl kurių valstybės narės susitarė Klimato kaitos komitete

 

 

Remdamiesi suderintomis gairėmis, projekto siūlytojai turi pateikti patvirtintą atitikties 11b straipsnio 6 daliai ataskaitą. Jeigu atsakėte teigiamai, komentarų grafoje pateikite atitinkamus dokumentus ar interneto nuorodas

 

 

Patvirtinti atitikties 11b straipsnio 6 daliai ataskaitą turi teisę ne tik paskirtieji veiklos subjektai (PVS), bet ir kiti subjektai. Jeigu atsakėte teigiamai, komentarų grafoje nurodykite, kokie tai subjektai

 

 

Projekto veikla yra patvirtinta remiantis suderintomis gairėmis. Jeigu atsakėte teigiamai, komentarų grafoje nurodykite patvirtintų projekto veiklų skaičių

 

 

Plačioji visuomenė turi prieigą prie informacijos apie elektros gamybos naudojant hidroenergiją projekto veiklą, patvirtintą jūsų valstybėje narėje remiantis Direktyvos 2003/87/EB 11b straipsnio 6 dalimi. Jeigu atsakėte teigiamai, komentarų grafoje pateikite informaciją apie šią prieigą, įskaitant interneto nuorodas, jei yra

 

 

Kita (nurodykite):

 

 

10.   Mokesčiai ir rinkliavos

Į 10.1, 10.2 ir 10.3 klausimus turi būti atsakyta tik ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

10.A.   Įrenginiai

10.1.

Ar veiklos vykdytojams taikomi mokesčiai? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau pateikite išsamią informaciją apie mokesčius, taikomus už leidimų išdavimą ir atnaujinimą bei už stebėsenos planų patvirtinimą ir atnaujinimą.

Mokesčio priežastis ir (arba) apibūdinimas

Suma eurais

Leidimo išdavimas ir (arba) stebėsenos plano patvirtinimas

 

Leidimo atnaujinimas

 

Leidimo perdavimas

 

Leidimo atsisakymas

 

Prašymas pasinaudoti naujiems rinkos dalyviams skirtu rezervu

 

Kita (nurodykite):

 

Jeigu atsakėte teigiamai, pildydami lentelę toliau pateikite išsamią informaciją apie metinius administravimo mokesčius

Mokesčio priežastis ir (arba) apibūdinimas

Suma eurais

Metinis administravimo mokestis

 

Kita, nurodykite

 

10.B.   Orlaivių naudotojai

10.2.

Ar orlaivių naudotojams taikomi mokesčiai? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau pateikite išsamią informaciją apie mokesčius, taikomus už stebėsenos planų patvirtinimą ir atnaujinimą.

Mokesčio priežastis ir (arba) apibūdinimas

Suma eurais

Išmetamųjų teršalų stebėsenos plano patvirtinimas

 

Išmetamųjų teršalų stebėsenos plano pakeitimo patvirtinimas

 

Tonkilometrių duomenų stebėsenos plano patvirtinimas

 

Tonkilometrių duomenų stebėsenos plano pakeitimo patvirtinimas

 

Stebėsenos plano perdavimas

 

Stebėsebos plano atsisakymas

 

Kita, nurodykite

 

Jei atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite metinius administravimo mokesčius.

Mokesčio priežastis ir (arba) apibūdinimas

Suma eurais

Metinis administravimo mokestis

 

Kita, nurodykite

 

10.C.   Įrenginiai ir orlaivių naudotojai

10.3.

Lentelėse toliau nurodykite vienkartinius ir metinius mokesčius, kuriuos veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai turi mokėti už registro sąskaitas

Vienkartinių mokesčių lentelė

Mokesčio priežastis ir (arba) apibūdinimas

Suma eurais

 

 

 

 

Metinių mokesčių lentelė

Mokesčio priežastis ir (arba) apibūdinimas

Suma eurais

 

 

 

 

11.   Klausimai, susiję su ATLPS direktyvos laikymusi

11.A.   Įrenginiai

Į 11.1 ir 11.2 klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

11.1.

Lentelėje toliau nurodykite, kokių priemonių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad veiklos vykdytojai laikytųsi leidimų sąlygų, Reglamento (ES) Nr. 601/2012 ir Reglamento (ES) Nr. 600/2012 reikalavimų. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti atitiktį

Taip / ne

Patikros vietoje ir patikrinimai, kaip įrenginiuose įgyvendinami stebėsenos planai ir laikomasi reglamentų (ES) Nr. 601/2012 bei (ES) Nr. 600/2012 nuostatų

 

Reguliarūs susitikimai su pramonės atstovais ir (arba) vertintojais

 

Užtikrinimas, kad apyvartinių taršos leidimų pardavimas būtų draudžiamas tais atvejais, kai yra pažeidimų

 

Veiklos vykdytojų, kurie nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012, pavadinimų skelbimas

 

Kita (nurodykite):

11.2.

Lentelėse toliau nurodykite nuobaudas už Reglamento (ES) Nr. 601/2012, Reglamento (ES) Nr. 600/2012 ir nacionalinių teisės aktų, priimtų pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 1 dalį, pažeidimus. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Pažeidimo rūšis

Baudos eurais

Laisvės atėmimas mėnesiais

Kita

Min.

Maks.

Min.

Maks.

 

Veikla neturint leidimo

 

 

 

 

 

Nesilaikyta leidimo sąlygų

 

 

 

 

 

Nepasirūpinta, kad kompetentinga institucija patvirtintų stebėsenos planą

 

 

 

 

 

Nepateikti patvirtinamieji dokumentai pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 12 straipsnio 1 dalį

 

 

 

 

 

Nepasirūpinta, kad kompetentinga institucija patvirtintų privalomą (-us) ėminių ėmimo planą (-us)

 

 

 

 

 

Neatlikti stebėsenos veiksmai pagal patvirtintą stebėsenos planą ir Reglamentą (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Matavimo įrangos kokybės užtikrinimas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Neįgyvendintos procedūros, privalomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Nepranešta apie stebėsenos plano pokyčius, o stebėsenos planas neatnaujintas pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 14–16 straipsnius

 

 

 

 

 

Laiku nepateikta patikrinta išmetamųjų teršalų ataskaita

 

 

 

 

 

Nepateikta (-os) tobulinimo ataskaita (-os) pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 69 straipsnį

 

 

 

 

 

Vertintojui nepateikta informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2012 10 straipsnį

 

 

 

 

 

Patikrinta išmetamųjų teršalų ataskaita neatitinka Reglamento (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Iki ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 d. nepranešta apie numatytus ar jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos lygio arba eksploatacijos pokyčius pagal Reglamento 2011/278/ES 24 straipsnį

 

 

 

 

 

Kita, nurodykite

 

 

 

 

 

11.3.

Lentelėje toliau nurodykite ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pažeidimus ir paskirtas nuobaudas pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 1 dalį. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Pažeidimo rūšis

Faktiškai paskirta nuobaudų

Ar yra su nuobaudų paskyrimu susijusių vykstančių teismo procesų?

Taip / ne

Ar nuobauda buvo įvykdyta?

Taip / ne

Baudos eurais

Laisvės atėmimas mėnesiais

Kita

Pažeidimo rūšį reikėtų pasirinkti iš 11.2 klausime pateikto sąrašo. Apie kiekvieną paskirtą nuobaudą informuokite atskira eilute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.

Lentelėje toliau nurodykite veiklos vykdytojų, kuriems pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 3 dalį už išmestą didesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį paskirtos nuobaudos, pavadinimus.

Įrenginio identifikavimo kodas (50)

Veiklos vykdytojo pavadinimas

 

 

11.B.   Orlaivių naudotojai

Į 11.5, 11.6 ir 11.9 klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

11.5.

Lentelėje toliau nurodykite, kokių priemonių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad orlaivių naudotojai laikytųsi Reglamento (ES) Nr. 601/2012 ir Reglamento (ES) Nr. 600/2012 reikalavimų. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Priemonės, kurių buvo imtasi

Taip / ne

Patikros vietoje ir patikrinimai, kaip orlaivių naudotojai įgyvendina stebėsenos planus ir laikosi reglamentų (ES) Nr. 601/2012 bei (ES) Nr. 600/2012 nuostatų

 

Reguliarūs susitikimai su orlaivių naudotojais ir (arba) vertintojais

 

Užtikrinimas, kad apyvartinių taršos leidimų pardavimas būtų draudžiamas tais atvejais, kai yra pažeidimų

 

Orlaivių naudotojų, kurie nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012, pavadinimų skelbimas

 

Kita (nurodykite):

11.6.

Lentelėse toliau nurodykite nuobaudas už Reglamento (ES) Nr. 601/2012, Reglamento (ES) Nr. 600/2012 ir nacionalinių teisės aktų pažeidimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 1 dalį. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Pažeidimo rūšis

Baudos eurais

Laisvės atėmimas mėnesiais

Kita

Min.

Maks.

Min.

Maks.

 

Nepasirūpinta, kad kompetentinga institucija patvirtintų stebėsenos planą

 

 

 

 

 

Nepateikti patvirtinamieji dokumentai pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 12 straipsnio 1 dalį

 

 

 

 

 

Neatlikti stebėsenos veiksmai pagal patvirtintą stebėsenos planą ir Reglamentą (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Neįgyvendintos procedūros, privalomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Nepranešta apie stebėsenos plano pokyčius, o stebėsenos planas neatnaujintas pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 14–16 straipsnius

 

 

 

 

 

Neištaisyti ataskaitoje pateiktų skrydžių išsamumo duomenų neatitikimai

 

 

 

 

 

Laiku nepateikta patikrinta išmetamųjų teršalų ataskaita

 

 

 

 

 

Nepateikta (-os) tobulinimo ataskaita (-os) pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 69 straipsnį

 

 

 

 

 

Vertintojui nepateikta informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2012 10 straipsnį

 

 

 

 

 

Patikrinta išmetamųjų teršalų ataskaita neatitinka Reglamento (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Patikrinta tonkilometrių ataskaita neatitinka Reglamento (ES) Nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Kita (nurodykite):

 

 

 

 

 

11.7.

Lentelėje toliau nurodykite ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pažeidimus ir paskirtas nuobaudas pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 1 dalį. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Pažeidimo rūšis

Faktiškai paskirta nuobaudų

Ar yra su nuobaudų paskyrimu susijusių vykstančių teismo procesų?

Taip / ne

Ar nuobauda buvo įvykdyta?

Taip / ne

Baudos eurais

Laisvės atėmimas mėnesiais

Kita

Pažeidimo rūšį reikėtų pasirinkti iš 11.6 klausime pateikto sąrašo. Apie kiekvieną paskirtą nuobaudą informuokite atskira eilute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.

Lentelėje toliau nurodykite orlaivių naudotojų, kuriems pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 3 dalį už išmestą didesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį paskirtos nuobaudos, pavadinimus.

Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas (51)

Orlaivių naudotojo pavadinimas

 

 

11.9.

Kokios priemonės turi būti įvykdytos jūsų valstybėje narėje prieš jūsų valstybei narei pateikiant Komisijai prašymą dėl draudimo vykdyti veiklą pagal Direktyvos 2003/87/EB 16 straipsnio 10 dalį? Toliau nurodykite priemonių tipus.

12.   Apyvartinių taršos leidimų teisinis pobūdis ir apmokestinimo tvarka

Į 12.1, 12.2, 12.3 ir 12.4 klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

12.1.

Koks apyvartinio taršos leidimo teisinis pobūdis jūsų valstybėje narėje?

12.2.

Kokia apskaita taikoma apyvartiniams taršos leidimams įmonių metinėse finansinėse ataskaitose, remiantis jūsų valstybės narės apskaitos standartais?

12.3.

Ar išduodant apyvartinius taršos leidimus mokėtinas PVM? Taip / ne

Ar antrinėje rinkoje atliekant sandorius, susijusius su apyvartiniais taršos leidimais, mokėtinas PVM? Taip / ne

Ar jūsų valstybė narė taiko atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą vidaus sandoriams, susijusiems su apyvartiniais taršos leidimais? Taip / ne

12.4.

Ar apyvartiniai taršos leidimai apmokestinami? Taip / ne

Jeigu atsakėte teigiamai, lentelėje toliau nurodykite taikomo mokesčio rūšį ir mokesčio tarifus. Prireikus pridėkite papildomų eilučių.

Mokesčio rūšis

Taikomas mokesčio tarifas

 

 

 

 

13.   Sukčiavimas

Į 13.1 ir 13.2 klausimus turi būti atsakyta ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 2014 m. birželio 30 d., ir vėlesnėse ataskaitose, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyko pokyčių.

13.1.

Lentelėje toliau nurodykite, kokių esama priemonių dėl nesąžiningos veiklos, susijusios su nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymu.

Priemonės dėl nesąžiningos veiklos

Išsami informacija apie nacionalinių teisės aktų priemones ir procedūras

Kokių (ar) esama priemonių, leidžiančių veiklos vykdytojams, orlaivių naudotojams ar trečioms šalims išreikšti susirūpinimą dėl galimai nesąžiningos veiklos, susijusios su nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymu?

 

Kokių esama priemonių, leidžiančių ištirti atvejus, kai buvo išreikštas susirūpinimas dėl galimai nesąžiningos veiklos, susijusios su nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymu?

 

Kokių esama priemonių, leidžiančių patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl nesąžiningos veiklos, susijusios su nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymu?

 

Kokios yra didžiausios bausmės baudžiamojo persekiojimo dėl nesąžiningos veiklos atveju? Apibūdinkite baudas ir laisvės atėmimo bausmės sąlygas.

 

13.2.

Lentelėje toliau nurodykite, kokių (ar) esama priemonių, kad kompetentingos institucijos, susijusios su ES ATLPS įgyvendinimu, būtų informuojamos apie nesąžiningą veiklą.

Priemonės, susijusios su kompetentingos institucijos informavimu apie nesąžiningą veiklą

Išsami informacija apie priemones ir procedūras

Kokių (ar) esama priemonių, kad kompetentinga institucija būtų informuojama apie nesąžiningos veiklos tyrimus?

 

Kokių (ar) esama priemonių, kad kompetentinga institucija būtų informuojama apie teismą pasiekusias bylas dėl nesąžiningos veiklos?

 

Kokių (ar) esama priemonių, kad kompetentinga institucija būtų informuojama apie teismo bylas dėl nesąžiningos veiklos, kurios buvo išspręstos neteisminio susitarimo būdu?

 

Kokių (ar) esama priemonių, kad kompetentinga institucija būtų informuojama apie teismo bylų dėl nesąžiningos veiklos nuosprendžius?

 

13.3.

Jeigu jūsų valstybės narės kompetentingai institucijai, susijusiai su ES ATLPS įgyvendinimu, yra žinoma apie nesąžiningą veiklą, lentelėje toliau nurodykite tokią informaciją:

ataskaitiniu laikotarpiu atliktų tyrimų skaičių (įskaitant nebaigtus),

ataskaitiniu laikotarpiu teismą pasiekusių bylų skaičių,

ataskaitiniu laikotarpiu bylų, pasibaigusių be apkaltinamojo nuosprendžio ir išspręstų neteisminiu būdu, skaičių ir išteisinamuoju nuosprendžiu pasibaigusių bylų skaičių ir

bylų, pasibaigusių apkaltinamuoju nuosprendžiu dėl įvykdytos nesąžiningos veiklos, ataskaitiniu laikotarpiu skaičių.

Informacija apie nesąžiningą veiklą

Skaičius

Sukčiavimo arba nesąžiningos veiklos rūšis

Atliktų tyrimų skaičius

 

 

Teismą pasiekusių bylų skaičius

 

 

Bylų, pasibaigusių be apkaltinamojo nuosprendžio, skaičius ir bylų, pasibaigusių išteisinamuoju nuosprendžiu, skaičius

 

 

Bylų, pasibaigusių apkaltinamuoju nuosprendžiu dėl įvykdytos nesąžiningos veiklos, ataskaitiniu laikotarpiu skaičius

 

 

14.   Kiti pastebėjimai

14.1.

Lentelėje toliau pateikite išsamią informaciją apie problemas, keliančias susirūpinimą jūsų valstybėje narėje, arba bet kokią kitą norimą pateikti atitinkamą informaciją.

Skirsnis

Kita susijusi informacija ar rūpimos problemos

Bendrosios aplinkybės

 

2 skirsnis

 

3 skirsnis

 

4 skirsnis

 

5 skirsnis

 

6 skirsnis

 

7 skirsnis

 

8 skirsnis

 

9 skirsnis

 

10 skirsnis

 

11 skirsnis

 

12 skirsnis

 

13 skirsnis

 

14.2.

Ar atsakėte į visus atskirus šio klausimyno klausimus ir atitinkamais atvejais atnaujinote atsakymus į tuos klausimus? Taip / ne

Jeigu atsakėte neigiamai, sugrįžkite prie susijusio klausimo.“


(1)  Nurodykite telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą.

(2)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(3)  OL L 181, 2012 7 12, p. 1.

(4)  Šį laukelį reikia pildyti tik tada, jei valstybė narė įtraukė veiklos rūšis arba dujas pagal Direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį.

(5)  Šį laukelį reikia pildyti tik tada, jei valstybė narė neįtraukė įrenginių pagal Direktyvos 2003/87/EB 27 straipsnį.

(6)  OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

(7)  Pasirinkite valstybei narei pritaikytą šabloną arba failų formatą.

(8)  Palyginti su Komisijos paskelbtų šablonų ir tam tikrų failų formatų reikalavimais.

(9)  Pasirinkite valstybei narei pritaikytą šabloną arba failų formatą.

(10)  Palyginti su Komisijos paskelbtų šablonų ir tam tikrų failų formatų reikalavimais.

(11)  Atkreipkite dėmesį, kad šis klausimas neapima biomasės (įskaitant netvarųjį biokurą ir skystuosius bioproduktus). Informacija, susijusi su biomase, biokuru ir skystaisiais bioproduktais, pateikiama 5.17 klausime.

(12)  Prie vertės tipo pasirinkite su kompetentinga institucija suderintą specialioje literatūroje pateikiamą vertę arba I tipo numatytąją vertę. Reglamento (ES) Nr. 601/2012 31 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos specialioje literatūroje pateikiamos vertės yra susijusios su apskaičiavimo faktoriais pagal kuro tipą.

(13)  Prie apskaičiavimo faktoriaus pasirinkite grynojo šilumingumo vertę, išmetamųjų teršalų faktorių, oksidacijos koeficientą, konversijos koeficientą, anglies kiekį arba biomasės dalį.

(14)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal 2013 m. gegužės 2 d. Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(15)  Prie susijusio stebėsenos parametro pasirinkite kuro kiekį, medžiagos kiekį, grynojo šilumingumo vertę, išmetamųjų teršalų faktorių, preliminarų išmetamųjų teršalų faktorių, oksidacijos koeficientą, konversijos koeficientą, anglies kiekį, biomasės dalį; arba matavimu grindžiamos metodikos atveju – metinį vidutinį valandinį iš taršos šaltinio išmetamų teršalų kiekį (kg/h).

(16)  Taršos šaltiniai, išmetantys daugiau negu 5 000 tonų CO2(e) per metus, arba kurių išmetami teršalai sudaro daugiau negu 10 % įrenginio bendro metinio išmetamųjų teršalų kiekio, priklausomai nuo to, kuri vertė yra didesnė pagal absoliutinį išmetamųjų teršalų kiekį.

(17)  Pasirinkite skaičiavimu grindžiamą metodiką arba matavimu grindžiamą metodiką.

(18)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(19)  Pasirinkite:

a)

taikyti 1 pakopą vieno didžiojo sukėliklio atveju yra techniškai neįmanoma arba tam prireiktų nepagrįstai didelių išlaidų;

b)

taikyti 1 pakopą vieno mažojo sukėliklio atveju yra techniškai neįmanoma arba tam prireiktų nepagrįstai didelių išlaidų;

c)

taikyti 1 pakopą daugiau negu vienam didžiųjų arba mažųjų sukėliklių yra techniškai neįmanoma arba tam prireiktų nepagrįstai didelių išlaidų;

d)

taikyti 1 pakopą pagal matavimu grindžiamą metodą yra techniškai neįmanoma arba tam prireiktų nepagrįstai didelių išlaidų pagal Reglamento (ES) Nr. 601/2012 22 straipsnį.

(20)  Pasirinkite kuro kiekį, medžiagos kiekį, grynojo šilumingumo vertę, išmetamųjų teršalų faktorių, preliminarų išmetamųjų teršalų faktorių, oksidacijos koeficientą, konversijos koeficientą, anglies kiekį, biomasės dalį; arba matavimu grindžiamos metodikos atveju – metinį vidutinį valandinį iš taršos šaltinio išmetamų teršalų kiekį (kg/h).

(21)  Pasirinkite tobulinimo ataskaitą pagal 69 straipsnio 1 dalį, tobulinimo ataskaitą pagal 69 straipsnio 3 dalį arba tobulinimo ataskaitą pagal 69 straipsnio 4 dalį.

(22)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(23)  Pasirinkite būdingojo CO2 perdavimą (48 straipsnis) arba CO2 perdavimą (49 straipsnis).

(24)  Pateikite arba įrenginio, priimančio būdingąjį CO2, identifikavimo kodą, arba įrenginių, priimančių CO2 pagal 49 straipsnį, identifikavimo kodą.

(25)  Pateikite perduoto būdingojo CO2 arba pagal 49 straipsnį perduoto CO2 kiekį.

(26)  Pasirinkite:

įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų rinkimas siekiant jas transportuoti ir geologiškai saugoti saugykloje, patvirtintoje pagal Direktyvą 2009/31/EB,

šiltnamio efektą sukeliančių dujų transportavimas vamzdynais siekiant jas geologiškai saugoti saugykloje, patvirtintoje pagal Direktyvą 2009/31/EB, arba

šiltnamio efektą sukeliančių dujų geologinis saugojimas saugykloje, patvirtintoje pagal Direktyvą 2009/31/EB.

(27)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(28)  Pasirinkite būdingojo CO2 perdavimą (48 straipsnis) arba CO2 perdavimą (49 straipsnis).

(29)  Pasirinkite kompetentingos institucijos atliktą rizikos vertinimą arba veiklos vykdytojo atliktą rizikos vertinimą.

(30)  Pasirinkite kompetentingos institucijos atliktą rizikos vertinimą arba veiklos vykdytojo atliktą rizikos vertinimą.

(31)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(32)  Nurodykite: išmetamųjų teršalų ataskaita nepateikta iki kovo 31 d.; dėl esminių netikslumų nepateikta teigiama patikros išvada; dėl srities siaurumo nepateikta teigiama patikros išvada (Reglamento (ES) Nr. 600/2012 27 straipsnio 1 dalies c punktas); nepateikta teigiama patikros išvada dėl Reglamento (ES) Nr. 600/2012 27 straipsnio 1 dalies d punkto; išmetamųjų teršalų ataskaita atmesta, kadangi neatitiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012, arba išmetamųjų teršalų ataskaita nepatikrinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2012.

(33)  Nurodykite, kurio iš toliau nurodytų veiksmų buvo imtasi ar pasiūlyta imtis: veiklos vykdytojams išsiųstas priminimas arba formalus įspėjimas dėl skirtinų sankcijų, veiklos vykdytojo sąskaitos blokavimas, baudų skyrimas ar kita (nurodykite). Galima imtis įvairių veiksmų vienu metu.

(34)  Nurodykite: neesminiai netikslumai, neatitiktys, dėl kurių nebuvo pareikšta neigiama patikros išvada, Reglamento (ES) Nr. 601/2012 nesilaikymo atvejai, patobulinimo rekomendacijos.

(35)  Reikėtų įrašyti tik svarbiausią informaciją apie pagrindines priežastis. Nebūtina pateikti išsamios informacijos apie kiekvieną netikslumą, neatitiktį, nesilaikymo atvejį ar rekomendaciją.

(36)  Pasirinkite: rizika grindžiamas vertinimas, įrenginių %, visi C kategorijos įrenginiai, atsitiktinė atranka ar kita (jei kita, patikslinkite).

(37)  Pasirinkite sąlygą (-as), paminėtą (-as) Komisijos pagrindinių gairių II.5 rekomendacijos dėl apsilankymų įrenginių veiklos vietoje 3 skirsnyje: I sąlyga, II sąlyga, III sąlyga arba IV sąlyga.

(38)  Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(39)  Pasirinkite: išmetamųjų teršalų ataskaita nepateikta iki kovo 31 d.; dėl esminių netikslumų nepateikta teigiama patikros išvada; dėl srities siaurumo nepateikta teigiama patikros išvada (Reglamento (ES) Nr. 600/2012 27 straipsnio 1 dalies c punktas); nepateikta teigiama patikros išvada dėl Reglamento (ES) Nr. 600/2012 27 straipsnio 1 dalies d punkto; išmetamųjų teršalų ataskaita atmesta, kadangi neatitiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012, išmetamųjų teršalų ataskaita nepatikrinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 600/2012.

(40)  Nurodykite, kurio veiksmo buvo imtasi ar pasiūlyta imtis: orlaivių naudotojams išsiųstas priminimas arba formalus įspėjimas dėl skirtinų sankcijų, orlaivių naudotojo sąskaitos blokavimas, baudų skyrimas ar kita (nurodykite). Galima imtis įvairių veiksmų vienu metu.

(41)  Pasirinkite: neesminiai netikslumai, neatitiktys, dėl kurių nebuvo pareikšta neigiama patikros išvada, Reglamento (ES) Nr. 601/2012 nesilaikymo atvejai, patobulinimo rekomendacijos.

(42)  Reikėtų įrašyti tik svarbiausią informaciją apie pagrindines priežastis. Nebūtina pateikti išsamios informacijos apie kiekvieną netikslumą, neatitiktį, nesilaikymo atveją ar rekomendaciją.

(43)  Pasirinkite: neesminiai netikslumai, neatitiktys, dėl kurių nebuvo pareikšta neigiama patikros išvada, Reglamento (ES) Nr. 601/2012 nesilaikymo atvejai, patobulinimo rekomendacijos.

(44)  Reikėtų įrašyti tik svarbiausią informaciją apie pagrindines priežastis. Nebūtina pateikti išsamios informacijos apie kiekvieną netikslumą, neatitiktį, nesilaikymo atveją ar rekomendaciją.

(45)  Pasirinkite: rizika grindžiamas vertinimas, orlaivių naudotojų %, visi dideli orlaivių naudotojai, atsitiktinė atranka, arba kita (jei kita, patikslinkite).

(46)  Pasirinkite: rizika grindžiamas vertinimas, orlaivių naudotojų %, dideli orlaivių naudotojai, atsitiktinė atranka arba kita (jei kita, patikslinkite).

(47)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(48)  OL L 122, 2013 5 3, p. 1.

(49)  Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(50)  Įrenginio identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.

(51)  Orlaivių naudotojo identifikavimo kodas, pripažintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/77


Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 56. „Suvienodintos mopedų ir jais laikomų transporto priemonių priekinių žibintų patvirtinimo nuostatos“

Įtrauktas visas galiojantis tekstas iki:

01 serijos pakeitimų; įsigaliojimo data – 2001 m. rugsėjo 12 d.

TURINYS

TAISYKLĖ

1.

Taikymo sritis

2.

„Tipo“ apibrėžtis

3.

Patvirtinimo paraiška

4.

Ženklinimas

5.

Patvirtinimas

6.

Bendrosios specifikacijos

7.

Specialiosios specifikacijos

8.

Nuostatos dėl spalvotų sklaidytuvų ir filtrų

9.

Gamybos atitiktis

10.

Sankcijos už gamybos neatitiktį

11.

Priekinio žibinto tipo patvirtinimo pakeitimas ir patvirtinto tipo išplėtimas

12.

Visiškas gamybos nutraukimas

13.

Už patvirtinimo bandymų atlikimą atsakingų technikos tarnybų ir administracijos padalinių pavadinimai ir adresai

14.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

PRIEDAI

1 priedas –

Pranešimas dėl priekinio žibinto tipo patvirtinimo, patvirtinto tipo išplėtimo, atsisakymo suteikti patvirtinimą, patvirtinimo panaikinimo arba visiško gamybos nutraukimo pagal Taisyklę Nr. 56

2 priedas –

Patvirtinimo žymenų išdėstymas

3 priedas –

Fotometriniai matavimai

4 priedas –

Būtiniausi gamybos kontrolės procedūrų atitikties reikalavimai

5 priedas –

Būtiniausi inspektoriaus atliekamos bandinių atrankos reikalavimai

1.   TAIKYMO SRITIS

Ši taisyklė taikoma tvirtinant priekinius žibintus, kuriuose naudojamos kaitinamosios lempos, spinduliuojančios vieną artimosios šviesos spindulį, kurie tiekiami kaip mopedų (1) ir jais laikomų transporto priemonių įranga.

2.   „TIPO“ APIBRĖŽTIS

Skirtingų „tipų“ priekiniai žibintai– priekiniai žibintai, kurie skiriasi šiomis esminėmis ypatybėmis:

3.   PATVIRTINIMO PARAIŠKA

Patvirtinimo paraišką teikia prekės pavadinimo ar ženklo turėtojas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas. Prie kiekvienos paraiškos pridedama:

3.1.

pakankamai išsamūs brėžiniai (trimis egzemplioriais), kad būtų galima nustatyti tipą. Brėžiniuose turi matytis numatyta patvirtinimo ženklo vieta, priekinio žibinto vaizdas iš priekio ir skersinis (vertikalusis) pjūvis su sklaidytuvo optinių įpjovų ir prizmių schema;

3.2.

trumpas techninis aprašas, kuriame visų pirma būtų nurodyta pateiktos kaitinamosios lempos klasė;

3.3.

du įtaisai su bespalviais sklaidytuvais (2).

3.4.

Prieš suteikdama tipo patvirtinimą kompetentinga institucija patikrina, ar naudojamos tinkamos priemonės veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti.

4.   ŽENKLAI

4.1.

Ant tvirtinti pateikiamų priekinių žibintų turi būti aiškiai, įskaitomai ir nenutrinami įrašyti:

4.1.1.

pareiškėjo prekės pavadinimas arba ženklas;

4.1.2.

pateikiamos kaitinamosios lempos kategorija;

4.2.

Be to, ant sklaidytuvo ir ant pagrindinio korpuso (atšvaitą laikant pagrindiniu korpusu) (3) turi būti paliktas pakankamo dydžio tarpas, kad tilptų patvirtinimo ženklas; šie tarpai turi būti parodyti 3.1 dalyje nurodytuose brėžiniuose.

5.   PATVIRTINIMAS

5.1.

Patvirtinimas suteikiamas, jeigu vadovaujantis 3 dalimi pateikti prietaisai atitinka šios taisyklės reikalavimus.

5.2.

Kiekvienam patvirtintam tipui paskiriamas patvirtinimo numeris. Jo pirmieji du skaitmenys (šiuo metu pradinė taisyklės redakcija žymima skaičiais 00) žymi pakeitimų, į kuriuos įtrauktas suteikiant patvirtinimą padarytas naujausias ir svarbiausias taisyklės techninis pakeitimas, seriją. Ta pati susitariančioji šalis negali to paties numerio priskirti kitam priekinių žibintų tipui.

5.3.

Apie pagal šią taisyklę suteiktą priekinio žibinto tipo patvirtinimą, patvirtinto tipo išplėtimą arba atsisakymą patvirtinti priekinio žibinto tipą turi būti pranešta šią taisyklę taikančioms 1958 m. Susitarimo šalims taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio blanku.

5.4.

Ant kiekvieno priekinio žibinto, atitinkančio pagal šią taisyklę patvirtintą tipą, be 4.1 dalyje nustatytų ženklų 4.2 dalyje nurodytoje vietoje turi būti:

5.4.1.

tarptautinis patvirtinimo ženklas (4), kurį sudaro:

5.4.1.1.

apskritimas apie E raidę, po kurios nurodomas patvirtinimą suteikusios šalies skiriamasis numeris (5);

5.4.1.2.

patvirtinimo numeris.

5.5.

5.4 dalyje nurodyti ženklai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami.

5.6.

Šios taisyklės 2 priede pateiktas patvirtinimo ženklo išdėstymo pavyzdys.

6.   BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

6.1.

Kiekvienas prietaisas turi atitikti šios taisyklės 7 dalyje nurodytas specifikacijas.

6.2.

Priekiniai žibintai projektuojami ir konstruojami taip, kad nežiūrint galimos vibracijos įprastinio naudojimo sąlygomis jie ir toliau veiktų tinkamai ir pasižymėtų šioje taisyklėje nustatytomis charakteristikomis.

6.3.

Sudedamosios dalys, kuriomis kaitinimo lempa tvirtinama prie atšvaito, turi būti pagamintos taip, kad net ir tamsoje kaitinimo lempa galėtų būti įtaisyta tik tinkamoje padėtyje.

7.   SPECIALIOSIOS SPECIFIKACIJOS

7.1.

Taisyklinga sklaidytuvo padėtis optinės sistemos atžvilgiu turi būti aiškiai pažymėta ir apsaugota taip, kad naudojamas sklaidytuvas nepasisuktų.

7.2.

Priekinio žibinto sukuriamam apšvietimui matuoti turi būti naudojamas matavimo ekranas, aprašytas šios taisyklės 3 priede, ir standartinė kaitinamoji lempa su lygia ir bespalve kolba pagal Taisyklės Nr. 37 S3 kategoriją.

Standartinė kaitinamoji lempa turi būti sureguliuota taikytinam atskaitos šviesos srautui, vadovaujantis Taisyklėje Nr. 37 nustatytomis šių lempų vertėmis.

7.3.

Spindulio riba turi būti pakankamai aiški, kad būtų galima spindulį tinkamai sureguliuoti. Ši riba turi būti iš esmės horizontali ir kuo tiesesnė, ne mažesnio kaip ± 900 mm horizontalaus ilgio, išmatuoto 10 m atstumu.

Nukreipti pagal 3 priedą priekiniai žibintai turi atitikti jame nurodytus reikalavimus.

7.4.

Spindulio forma neturi turėti jokių šoninių nuokrypių, kenkiančių geram matomumui.

7.5.

7.2 dalyje nurodyto ekrano apšviestumo vertės matuojamos fotoreceptoriumi, kurio naudingasis plotas yra kvadratas su 65 mm kraštine.

8.   NUOSTATOS DĖL SPALVOTŲ SKLAIDYTUVŲ IR FILTRŲ

8.1.   Patvirtinti gali būti priekiniai žibintai, skleidžiantys bespalvę arba pasirinkto atspalvio geltoną šviesą su nespalvota lempa. Atitinkamos kolorimetrinės geltonų stiklų ar filtrų charakteristikos, išreikštos CIE trispalvėmis koordinatėmis, yra šios:

Pasirinkto geltono atspalvio filtras (ekranas arba sklaidytuvas)

riba raudonos spalvos kryptimi

y ≥

0,138 + 0,58 x

riba žalios spalvos kryptimi

y ≤

1,29 x – 0,1

riba baltos spalvos kryptimi

y ≤

– x + 0,966

riba spektrinės vertės kryptimi

y ≤

– x + 0,992

tai galima išreikšti ir taip:

vyraujantis bangų ilgis

575 - 585 nm

grynumo koeficientas

0,90 - 0,98

Praleidimo koeficientas turi būti ≥ 0,78

Praleidimo koeficientas nustatomas naudojant šviesos šaltinį, kurio spalvinė temperatūra yra 2 854 °K (ir kuris atitinka Tarptautinės apšvietimo komisijos (CIE) A klasės apšvietimo įtaisą).

8.2.   Filtras turi būti priekinio žibinto dalis ir turi būti prie jo pritvirtintas taip, kad naudotojas negalėtų filtro pašalinti netyčia arba tyčia, naudodamas įprastus įrankius.

8.3.   Pastaba dėl spalvos

Kadangi pagal šią taisyklę, vadovaujantis 8.1 dalimi, priekinio žibinto, skleidžiančio bespalvę arba pasirinkto atspalvio geltoną šviesą, tipui suteikiamas bet koks patvirtinimas, susitarimo, prie kurio pridedama ši taisyklė, 3 straipsnis nekliudo susitariančiosioms šalims jų įregistruotose transporto priemonėse drausti priekinius žibintus, skleidžiančius nenuspalvintą ar pasirinkto atspalvio geltoną šviesą.

9.   GAMYBOS ATITIKTIS

9.1.

Pagal šią taisyklę patvirtinti žibintai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų tipą, kuris patvirtintas laikantis 7 ir 8 dalyse nustatytų reikalavimų.

9.2.

Siekiant patikrinti, ar laikomasi 9.1 dalyje nustatytų reikalavimų, turi būti atliekama tinkama gamybos kontrolė.

9.3.

Patvirtinimo turėtojas pirmiausia turi:

9.3.1.

užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos gaminių kokybės kontrolės procedūros;

9.3.2.

turėti galimybę naudoti visų patvirtintų tipų atitikčiai patikrinti būtiną kontrolės įrangą;

9.3.3.

užtikrinti, kad būtų registruojami bandymų rezultatų duomenys ir kad tam tikrą laiką, suderintą su administravimo tarnyba, būtų galima naudotis susijusiais dokumentais;

9.3.4.

analizuoti kiekvieno tipo bandymų rezultatus, siekiant patikrinti ir užtikrinti gaminio savybių pastovumą, pramoninei gamybai taikant tam tikrą leidžiamą nuokrypį;

9.3.5.

užtikrinti, kad su visais produkto tipais būtų atliekami bent šios taisyklės 4 priede nustatyti bandymai;

9.3.6.

užtikrinti, kad atlikus nustatyto tipo bandymą su atrinktais bandiniais ir nustačius neatitiktį, būtų atliekama papildoma atranka ir papildomas bandymas. Turi būti imtasi visų būtinų veiksmų, kad gamyba vėl atitiktų reikalavimus.

9.4.

Tipo patvirtinimą suteikusi kompetentinga institucija bet kuriuo metu gali patikrinti kiekvienam produkcijos vienetui taikomus atitikties kontrolės metodus.

9.4.1.

Per visus patikrinimus tikrinančiam pareigūnui pateikiami bandymų įrašų žurnalai ir produkcijos patikrinimo įrašai.

9.4.2.

Inspektorius gali atsitiktine tvarka pasirinkti bandinius, kurie bus išbandyti gamintojo laboratorijoje. Mažiausias bandinių skaičius gali būti nustatytas atsižvelgiant į paties gamintojo atliktų patikrų rezultatus.

9.4.3.

Nustatęs, kad kokybės lygis nepakankamas arba kad būtina patikrinti bandymų, atliktų pagal 9.4.2 dalį, patikimumą, inspektorius, vadovaudamasis 5 priede nurodytais kriterijais, atrenka bandinius, kurie bus perduoti technikos tarnybai, atlikusiai tipo patvirtinimo bandymus.

9.4.4.

Kompetentinga institucija gali atlikti bet kurį šioje taisyklėje nustatytą bandymą. Šie bandymai atliekami su bandiniais, atsitiktine tvarka atrinktais nepažeidžiant gamintojo teikimo įsipareigojimų ir laikantis 5 priede nustatytų kriterijų.

9.4.5.

Kompetentinga institucija siekia, kad patikros būtų atliekamos ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Tačiau tokį sprendimą kompetentinga institucija priima savo nuožiūra, atsižvelgdama į veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti skirtas priemones. Jeigu buvo užregistruota neigiamų rezultatų, kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad kuo greičiau būtų imtasi visų gamybos atitikčiai iš naujo užtikrinti būtinų veiksmų.

9.5.

Į priekinius žibintus su akivaizdžiais trūkumais neatsižvelgiama.

10.   BAUSMĖS UŽ REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIĄ GAMYBĄ

10.1.

Pagal šią taisyklę suteiktas priekinio žibinto tipo patvirtinimas gali būti panaikintas, jei nesilaikoma pirmiau išdėstytų reikalavimų arba jei patvirtinimo ženklą turintis priekinis žibintas neatitinka patvirtinto tipo.

10.2.

Jeigu šią taisyklę taikanti 1958 m. susitarimo šalis panaikina patvirtinimą, kurį buvo anksčiau suteikusi, kitas šią taisyklę taikančias susitariančiąsias šalis apie tai nedelsdama informuoja naudodama blanką, atitinkantį šios taisyklės 1 priede pateiktą pavyzdį.

11.   PRIEKINIO ŽIBINTO TIPO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS IR PATVIRTINTO TIPO IŠPLĖTIMAS

11.1.

Apie kiekvieną transporto priemonės tipo pakeitimą pranešama administracijos padaliniams, suteikusiems priekinio žibinto tipo patvirtinimą. Tuomet šis padalinys gali:

11.1.1.

laikyti, kad pakeitimai greičiausiai neturi pastebimo neigiamo poveikio ir kad bet kokiu atveju priekinio žibinto tipas vis dar atitinka reikalavimus, arba

11.1.2.

pareikalauti, kad už bandymus atsakinga technikos tarnyba pateiktų papildomą bandymų ataskaitą.

11.2.

Pranešimas, kuriame apibrėžiami pakeitimai, apie patvirtinimą arba atsisakymą suteikti patvirtinimą šią taisyklę taikančioms Susitarimo šalims perduodamas 5.3 dalyje nurodyta tvarka.

11.3.

Patvirtinimą išplečianti kompetentinga institucija suteikia išplėtimo serijos numerį ir praneša apie tai kitoms šią taisyklę taikančioms 1958 m. Susitarimo šalims, naudodama šios taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio pranešimo blanką.

12.   VISIŠKAS GAMYBOS NUTRAUKIMAS

Jeigu patvirtinimo turėtojas visiškai nustoja gaminti pagal šią taisyklę patvirtintą priekinį žibintą, jis turi pranešti apie tai patvirtinimą suteikusiai institucijai. Tokį pranešimą gavusi institucija, naudodama šios taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio pranešimo blanką, informuoja kitas šią taisyklę taikančias 1958 m. Susitarimo šalis.

13.   UŽ PATVIRTINIMO BANDYMUS ATSAKINGŲ TECHNIKOS TARNYBŲ IR ADMINISTRAVIMO PADALINIŲ PAVADINIMAI BEI ADRESAI

Šią taisyklę taikančios 1958 m. Susitarimo šalys Jungtinių Tautų Sekretoriatui praneša už patvirtinimo bandymus atsakingų technikos tarnybų ir patvirtinimą suteikiančių administracijos padalinių, kuriems siunčiamas kitose šalyse išduodamas patvirtinimas ar patvirtinto tipo išplėtimas, atsisakymas suteikti patvirtinimą ar patvirtinimo panaikinimas, pavadinimus ir adresus.

14.   PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

14.1.

Praėjus šešiems mėnesiams nuo Taisyklės Nr. 113 oficialios įsigaliojimo dienos, šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys nustoja teikusios EEK patvirtinimus pagal šią taisyklę.

14.2.

Šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys neturi atsisakyti suteikti patvirtinto tipo išplėtimo pagal šios taisyklės 01 serijos pakeitimus.

14.3.

Iki Taisyklės Nr. 113 įsigaliojimo dienos pagal šią taisyklę suteikti patvirtinimai ir visi patvirtinto tipo išplėtimai, įskaitant vėlesnius patvirtinto tipo išplėtimus pagal šios taisyklės pradinę redakciją, lieka galioti neribotą laiką.

14.4.

Šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys ir toliau suteikia patvirtinimus priekiniams žibintams pagal šios taisyklės 01 serijos pakeitimus arba pradinę redakciją, jeigu priekiniai žibintai yra numatyti naudoti kaip pakaitinės dalys, skirtos įrengti naudojamose transporto priemonėse.

14.5.

Nuo Taisyklės Nr. 113 oficialios įsigaliojimo dienos nė viena šią taisyklę taikanti susitariančioji šalis negali drausti naujo tipo transporto priemonėse įrengti pagal Taisyklę Nr. 113 patvirtintus priekinius žibintus.

14.6.

Šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys ir toliau leidžia tam tikro tipo arba atskirose transporto priemonėse įrengti pagal šią taisyklę patvirtintus priekinius žibintus.

14.7.

Šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys ir toliau leidžia naudojamoje transporto priemonėje įrengti arba naudoti priekinį žibintą, patvirtintą pagal pirminę šios taisyklės redakciją, jeigu priekinis žibintas yra numatytas naudoti kaip pakaitinė dalis.


(1)  Kaip apibrėžta 1968 m. Konvencijos dėl kelių eismo I skirsnio 1 straipsnio m dalyje (E/CONF.56/16/Rev.1).

(2)  Jei priekinį žibintą ketinama gaminti su spalvotais sklaidytuvais, tik spalvos patikrinimui papildomai turi būti pateikti du spalvotų sklaidytuvų bandiniai.

(3)  Jeigu sklaidytuvo negalima atskirti nuo pagrindinio korpuso (atšvaitą laikant pagrindiniu korpusu), užtenka palikti tokį tarpą ant sklaidytuvo.

(4)  Jeigu skirtingų tipų priekiniai žibintai turi tapatų sklaidytuvą arba tapatų atšvaitą, sklaidytuvas ir atšvaitas gali būti paženklinti įvairiais tų tipų priekinių žibintų patvirtinimo ženklais, su sąlyga, kad nedviprasmiškai galima nustatyti pateiktam konkrečiam tipui suteiktą patvirtinimo numerį.

(5)  Skiriamieji 1958 m. Susitarimo šalių numeriai yra nurodyti Suvestinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos (R.E.3) 3 priede, dokumentas TRANS/WP.29/78/Rev.2./Amend.1.


1 PRIEDAS

PRANEŠIMAS

(Didžiausias leidžiamas formatas: A4 (210 × 297 mm))

Image


2 PRIEDAS

PATVIRTINIMO ŽENKLO IŠDĖSTYMAS

Image

a ≥ 5 mm

Priekinis žibintas, paženklintas šiuo patvirtinimo ženklu, patvirtintas Nyderlanduose (E4); jam suteiktas patvirtinimo numeris 00243. Pirmieji du patvirtinimo numerio skaitmenys rodo, kad patvirtinimas buvo suteiktas pagal pradinės taisyklės redakcijos reikalavimus.

Pastaba

Patvirtinimo numeris turi būti pritvirtintas prie apskritimo, virš E raidės arba po ja, į kairę arba į dešinę nuo jos. Patvirtinimo numerio skaitmenys turi būti vienoje E raidės pusėje ir išdėstyti ta pačia kryptimi. Turėtų būti vengiama romėniškų skaitmenų, kad jie nebūtų painiojami su kitais simboliais.


3 PRIEDAS

FOTOMETRINIAI MATAVIMAI

1.

Matuojant matavimo ekranas turi būti 10 m atstumu priešais priekinį žibintą, statmenai lempos kaitinamąjį siūlą ir HV tašką jungiančiai linijai; H-H linija turi būti horizontali. Lempose, kurių kaitinamasis siūlas yra įtaisytas skersai, šio siūlo padėtis matuojant turi būti kuo horizontalesnė.

2.

Horizontaliai priekiniai žibintai turi būti nukreipti taip, kad spindulys V-V linijos atžvilgiu būtų kuo simetriškesnis.

3.

Vertikaliai priekinis žibintas turi būti nukreiptas taip, kad HV taške apšviestumas būtų 2 lx. Šiomis sąlygomis riba turi būti tarp H-H linijos ir H-100 mm linijos.

4.

Nukreipus priekinius žibintus vadovaujantis 2 ir 3 dalimis, apšviestumas turi atitikti šias vertes:

4.1.

ant H-H linijos ir aukščiau: maks. 2 lx;

4.2.

ant linijos, esančios 300 mm žemiau H-H ir 900 mm plotyje iš abiejų vertikaliosios linijos V-V pusių: ne mažiau kaip 8 lx;

4.3.

ant linijos, esančios 600 mm žemiau linijos H-H ir 900 mm plotyje iš abiejų vertikaliosios linijos V-V pusių: ne mažiau kaip 4 lx.

Matavimo ekranas

Image

(matmenys mm, matuojant 10 m atstumą)


4 PRIEDAS

BŪTINIAUSI GAMYBOS ATITIKTIES KONTROLĖS TVARKOS REIKALAVIMAI

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

Mechaniniu ir geometriniu požiūriu atitikties reikalavimų laikomasi, jeigu skirtumai neviršija įprastų gamybos nuokrypių, atitinkančių šios taisyklės reikalavimus.

1.2.

Kalbant apie fotometrines charakteristikas, masiniu būdu gaminamų galinių ženklų atitiktis neginčijama, jeigu tikrinant atsitiktine tvarka pasirinkto priekinio ženklo fotometrines charakteristikas nė vienas išmatuotųjų verčių nuokrypis į blogąją pusę neviršija 20 proc. šioje taisyklėje nurodytų verčių.

1.3.

Jei anksčiau aprašytų bandymų rezultatai neatitinka reikalavimų, priekinio žibinto bandymai turi būti pakartoti naudojant kitą standartinę kaitinamąją lempą.

1.4.

Į priekinius žibintus su akivaizdžiais trūkumais neatsižvelgiama.

1.5.

Priekiniame žibinte įtaisius kaitinamąją lempą, kurios spalvinė temperatūra atitinka A standartą, turi būti laikomasi reikalavimų dėl pagrindinių spalvių koordinačių.

Pasirinkto geltono atspalvio šviesą skleidžiančio priekinio žibinto su bespalve kaitinamąja lempa fotometrinės savybės turi atitikti šioje taisyklėje nustatytas vertes, padaugintas iš 0,84.

2.   BŪTINIAUSI GAMINTOJO ATLIEKAMOS ATITIKTIES PATIKROS REIKALAVIMAI

Patvirtinimo ženklo turėtojas nustatytu laiku turi atlikti bent toliau nurodytus kiekvieno priekinių žibintų tipo bandymus. Bandymai atliekami pagal šios taisyklės nuostatas.

Jeigu atrinkti bandiniai neatitinka konkretaus bandymo tipo, turi būti atlikta papildoma atranka ir bandymai. Gamintojas turi imtis priemonių, kuriomis užtikrinama atitinkamų gaminių atitiktis.

2.1.   Bandymų pobūdis

Vadovaujantis šia taisykle, gamybos atitikties bandymai turi būti susiję su fotometrinėmis charakteristikomis.

2.2.   Bandymų metodai

2.2.1.

Bandymai paprastai atliekami taikant šioje taisyklėje nustatytus metodus.

2.2.2.

Gamintojui atliekant bet kurį atitikties bandymą gali būti taikomi lygiaverčiai metodai, jeigu sutinka už patvirtinimo bandymus atsakinga kompetentinga institucija. Gamintojas turi įrodyti, kad taikomi metodai yra lygiaverčiai šioje taisyklėje nustatytiems metodams.

2.2.3.

Taikant 2.2.1 ir 2.2.2 dalis, bandymų įrangą būtina reguliariai kalibruoti ir reguliuoti, kad ji atitiktų kompetentingos institucijos atliktus matavimus.

2.2.4.

Visais atvejais šioje taisyklėje nustatyti metodai laikomi pamatiniais, visų pirma atliekant administracinę patikrą ir bandinių atranką.

2.3.   Bandinių atrankos pobūdis

Priekinių žibintų pavyzdžiai atsitiktine tvarka atrenkami iš vienodų gaminių partijos. Vienodų gaminių partija – tai to paties tipo priekinių žibintų rinkinys, apibrėžtas pagal gamintojo gamybos metodus.

Paprastai vertinami vienoje gamykloje pagaminti serijiniai gaminiai. Tačiau gamintojas gali grupuoti duomenis apie to paties tipo įtaisą iš kelių gamyklų, jeigu jose taikoma ta pati kokybės sistema ir kokybės valdymas.

2.4.   Išmatuotosios ir užfiksuotosios fotometrinės charakteristikos

Su atrinktu priekiniu žibintu atliekami fotometriniai matavimai taisyklėje nurodytuose taškuose; rodmenys registruojami tik taškuose HV, LH, RH, L 600 ir R600.

2.5.   Priimtinumo kriterijai

Gamintojas atsakingas už bandymų rezultatų statistinį apdorojimą ir, kartu su kompetentinga institucija, – už gaminių priimtinumo kriterijų apibrėžimą, kad būtų laikomasi šios taisyklės 9.1 dalyje nustatytų atitikties patikros reikalavimų.

Priimtinumo kriterijai turi būti tokie, kad esant 95 % patikimumo lygiui, mažiausia tikimybė įveikti atrankinį patikrinimą pagal 5 priedą (pirmasis bandinių atrinkimas) būtų 0,95.


5 PRIEDAS

BŪTINIAUSI INSPEKTORIAUS ATLIEKAMOS BANDINIŲ ATRANKOS REIKALAVIMAI

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.

Šios taisyklės tvarka mechaniniai ir geometriniai atitikties reikalavimai laikomi patenkinamais, jei nustatyti skirtumai nėra didesni nei neišvengiami gamybos neatitikimai.

1.2.

Kalbant apie fotometrines charakteristikas, masiniu būdu gaminamų priekinių žibintų atitiktis neginčijama, jeigu tikrinant atsitiktine tvarka pasirinkto priekinio žibinto, kuriame įtaisyta standartinė kaitinamoji lempa, fotometrines charakteristikas nė vienas išmatuotųjų verčių nuokrypis į blogąją pusę neviršija 20 proc. šioje taisyklėje nurodytų verčių.

1.3.

Priekiniame žibinte įtaisius kaitinamąją lempą, kurios spalvinė temperatūra atitinka A standartą, turi būti laikomasi reikalavimų dėl pagrindinių spalvių koordinačių.

Priekinio žibinto su bespalve kaitinimo lempa, spinduliuojančio pasirinktą geltoną šviesą, fotometrinės charakteristikų vertės turi būti padaugintos iš 0,84.

2.   PIRMOJI BANDINIŲ ATRANKA

Pirmą kartą atrenkant bandinius, atsitiktine tvarka pasirenkami keturi priekiniai žibintai. Pirmasis bandinys, kurį sudaro du įtaisai, pažymimas A raide, antrasis bandinys, kurį sudaro du įtaisai, B raide.

2.1.   Neginčijama atitiktis

2.1.1.   Atlikus šio priedo 1 paveiksle pavaizduotą bandinių atrankos procedūrą, masinės gamybos priekinių žibintų atitiktis neginčijama, jeigu priekinių žibintų išmatuotųjų verčių nuokrypiai į blogąją pusę yra tokie:

2.1.1.1.   A bandinys

A1:

vieno priekinio žibinto

0 proc.

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

A2:

abiejų priekinių žibintų – daugiau kaip

0 proc.

bet ne daugiau kaip

20 proc.

pereinama prie B bandinio;

2.1.1.2.   B bandinys

B1:

abiejų priekinių žibintų

0 proc.

2.2.   Ginčijama atitiktis

2.2.1.   Atlikus šio priedo 1 paveiksle parodytą bandinių atrankos procedūrą, serijinės gamybos priekinių žibintų atitiktis ginčijama ir reikalaujama, kad gamintojo gaminiai atitiktų reikalavimus (suderinimas), jeigu priekinių žibintų išmatuotųjų verčių nuokrypiai yra tokie:

2.2.1.1.   A bandinys

A3:

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

20 proc.

bet ne daugiau kaip

30 proc.

2.2.1.2.   B bandinys

B2:

A2 atveju,

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

0 proc.

bet ne daugiau kaip

20 proc.

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

B3:

A2 atveju,

vieno priekinio žibinto

0 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

20 proc.

bet ne daugiau kaip

30 proc.

2.3.   Patvirtinimo panaikinimas

Atitiktis ginčijama ir taikoma 10 dalis, jeigu atlikus šio priedo 1 paveiksle pavaizduotą bandinių atrankos procedūrą, priekinių žibintų išmatuotųjų verčių nuokrypiai yra:

2.3.1.   A bandinys

A4:

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

30 proc.

A5:

abiejų priekinių žibintų – daugiau kaip

20 proc.

2.3.2.   B bandinys

B4:

A2 atveju,

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

0 proc.

bet ne daugiau kaip

20 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

20 proc.

B5:

A2 atveju,

abiejų priekinių žibintų – daugiau kaip

20 proc.

B6:

A2 atveju,

vieno priekinio žibinto

0 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

30 proc.

3.   PAKARTOTINĖ BANDINIŲ ATRANKA

A3, B2 ir B3 atvejais per du mėnesius nuo pranešimo būtina atlikti pakartotinę bandinių atranką; šiuo tikslu imamas trečiasis bandinys C, sudarytas iš dviejų priekinių žibintų, ir ketvirtasis bandinys D, sudarytas iš dviejų priekinių žibintų, atrinktų iš gaminių, pagamintų užtikrinus atitiktį.

3.1.   Neginčijama atitiktis

3.1.1.   Atlikus šio priedo 1 paveiksle parodytą bandinių atrankos procedūrą, serijinės gamybos būdu pagamintų priekinių žibintų atitiktis neginčijama, jeigu įrenginių išmatuotųjų verčių nuokrypiai yra tokie:

3.1.1.1.   C bandinys

C1:

vieno priekinio žibinto

0 proc.

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

C2:

abiejų priekinių žibintų – daugiau kaip

0 proc.

bet ne daugiau kaip

20 proc.

pereinama prie D bandinio;

3.1.1.2.   D bandinys

D1:

C2 atveju,

abiejų priekinių žibintų

0 proc.

3.2.   Ginčijama atitiktis

3.2.1.   Atlikus šio priedo 1 paveiksle parodytą bandinių atrankos procedūrą, serijinės gamybos priekinių žibintų atitiktis ginčijama ir iš gamintojo reikalaujama, kad jo gaminiai atitiktų reikalavimus (suderinimas), jeigu įrenginių išmatuotųjų verčių nuokrypiai yra tokie:

3.2.1.1.   D bandinys

D2:

C2 atveju,

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

0 proc.

bet ne daugiau kaip

20 proc.

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

3.3.   Patvirtinimo panaikinimas

Atitiktis ginčijama ir taikoma 10 dalis, jeigu atlikus šio priedo 1 paveiksle pavaizduotą bandinių atrankos procedūrą, priekinių žibintų išmatuotųjų verčių nuokrypiai yra:

3.3.1.   C bandinys

C3:

vieno priekinio žibinto – ne daugiau kaip

20 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

20 proc.

C4:

abiejų priekinių žibintų – daugiau kaip

20 proc.

3.3.2.   D bandinys

D3:

C2 atveju,

vieno priekinio žibinto – 0 arba daugiau kaip

0 proc.

vieno priekinio žibinto – daugiau kaip

20 proc.

Image


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/92


Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (toliau – JT/EEK) taisyklė Nr. 82. Suvienodintos mopedų priekinių žibintų, kuriuose įrengtos kaitinamosios halogeninės lempos (HS2 lempos), patvirtinimo nuostatos

Įtrauktas visas galiojantis tekstas iki:

01 serijos pakeitimų; įsigaliojimo data – 2001 m. rugsėjo 12 d.

TURINYS

TAISYKLĖ

1.

Taikymo sritis

2.

„Tipo“ apibrėžtis

3.

Patvirtinimo paraiška

4.

Ženklinimas

5.

Patvirtinimas

6.

Bendrosios specifikacijos

7.

Specialiosios specifikacijos

8.

Gamybos atitiktis

9.

Baudos už gamybos neatitiktį

10.

Priekinio žibinto tipo patvirtinimo pakeitimas ir patvirtinto tipo išplėtimas

11.

Visiškas gamybos nutraukimas

12.

Už patvirtinimo bandymų atlikimą atsakingų technikos tarnybų ir administracijos padalinių pavadinimai ir adresai

13.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

PRIEDAI

1 priedas.

Pranešimas dėl priekinio žibinto tipo patvirtinimo, patvirtinto tipo išplėtimo, atsisakymo suteikti patvirtinimą, patvirtinimo panaikinimo arba visiško gamybos nutraukimo pagal taisyklę Nr. 82

2 priedas.

Patvirtinimo ženklo išdėstymas

3 priedas.

Fotometriniai bandymai

4 priedas.

Skleidžiamos šviesos spalva

1.   TAIKYMO SRITIS

Ši taisyklė taikoma priekinių žibintų, kuriuose įrengtos kaitinamosios halogeninės lempos (HS2 lempos), tiekiamų mopedų ir jais laikomų transporto priemonių įrangai, patvirtinimui.

2.   „TIPO“ APIBRĖŽTIS

Skirtingų „tipų“ priekiniai žibintai– priekiniai žibintai, kurie skiriasi šiomis esminėmis ypatybėmis:

3.   PATVIRTINIMO PARAIŠKA

3.1.

Patvirtinimo paraišką teikia prekės pavadinimo ar ženklo turėtojas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas.

3.2.

Su kiekviena patvirtinimo paraiška turi būti pateikiama:

3.2.1.

trys egzemplioriai brėžinių, kurie turi būti pakankamai išsamūs, kad būtų galima nustatyti tipą (žr. 4.2 ir 5.3 dalis) ir matytųsi priekinio žibinto skersinis (vertikalusis) pjūvis ir priekinis vaizdas su sklaidytuvo išlankstymais, jei yra;

3.2.2.

trumpas techninis aprašas;

3.2.3.

bandiniai:

3.2.3.1.

du bandiniai su bespalviais sklaidytuvais;

3.2.3.2.

spalvoto filtro arba spalvoto ekrano (arba spalvotų sklaidytuvų) bandymui: du žibintų bandiniai.

3.3.

Prieš suteikdama tipo patvirtinimą kompetentinga institucija patikrina, ar naudojamos tinkamos priemonės veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti.

4.   ŽENKLAI (1)

4.1.

Pateikti patvirtinti priekinių žibintų bandiniai turi būti su gamintojo prekės pavadinimu arba ženklu; šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami.

4.2.

Ant kiekvieno priekinio žibinto sklaidytuvo ir ant pagrindinio korpuso turi būti paliktas pakankamo dydžio tarpas, kad tilptų patvirtinimo ženklas (1); šie tarpai turi būti pavaizduoti 3.3.1 dalyje aukščiau nurodytuose brėžiniuose.

5.   PATVIRTINIMAS

5.1.

Jeigu visi pagal 3.3.3 dalį pateikti priekinio žibinto tipo pavyzdžiai atitinka šios taisyklės nuostatas, suteikiamas patvirtinimas.

5.2.

Kiekvienam patvirtintam tipui paskiriamas patvirtinimo numeris. Jo pirmieji du skaitmenys (šiuo metu pradinę taisyklės redakciją nurodo skaičiai 00) rodo pakeitimų, į kuriuos įtraukti prieš patvirtinimo išdavimą padaryti naujausi taisyklės techniniai pakeitimai, serijos numerį. Taip paskirto numerio ta pati Susitariančioji Šalis negali paskirti kito tipo priekiniam žibintui, kuriam taikoma ši taisyklė (2).

5.3.

Apie pagal šią taisyklę suteiktą priekinio žibinto tipo patvirtinimą, patvirtinto tipo išplėtimą arba atsisakymą patvirtinti priekinio žibinto tipą turi būti pranešta šią taisyklę taikančioms 1958 m. Susitarimo šalims taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio forma.

5.4

Be 4.1 dalyje nurodyto ženklo, kiekvieno priekinio žibinto, atitinkančio pagal šią taisyklę patvirtintą tipą, vietose, nurodytose 4.2 dalyje, nurodomas tarptautinis patvirtinimo ženklas (3), kurį sudaro:

5.4.1.

apskritimas, kurio viduje įrašyta E raidė, o po jos – patvirtinimą suteikusios šalies skiriamasis numeris (4);

5.4.2.

patvirtinimo numeris;

5.5.

5.4 punkte aukščiau nurodyti patvirtinimo ženklai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami.

5.6.

Šios taisyklės 2 priede pateikiami aukščiau nurodytų patvirtinimo ženklų išdėstymo pavyzdžiai.

6.   BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

6.1.

Kiekvienas bandinys turi atitikti 7 dalyje pateiktus techninius reikalavimus.

6.2.

Priekiniai žibintai projektuojami ir konstruojami taip, kad nežiūrint galimos vibracijos įprastinio naudojimo sąlygomis jie ir toliau veiktų tinkamai ir pasižymėtų šioje taisyklėje nustatytomis charakteristikomis.

6.3.

Sudedamosios dalys, kuriomis halogeninė lempa tvirtinama prie atšvaito, turi būti pagamintos taip, kad net ir tamsoje kaitinimo lempa galėtų būti įtaisyta tik tinkamoje padėtyje.

7.   SPECIALIOSIOS SPECIFIKACIJOS

7.1.

Taisyklinga sklaidytuvo padėtis optinės sistemos atžvilgiu turi būti aiškiai pažymėta ir apsaugota nuo pasukimo.

7.2.

Priekinių žibintų sukuriamam apšvietimui matuoti turi būti naudojamas matavimo ekranas, aprašytas šios taisyklės 3 priede, ir standartinė halogeninė kaitinamoji lempa su lygia ir bespalve kolba pagal taisyklės Nr. 37 HS2 kategoriją.

Standartinė halogeninė kaitinamoji lempa turi būti sureguliuota taikytinam atskaitos šviesos srautui, vadovaujantis Taisyklės Nr. 37 šioms lempoms priskirtoms vertėms esant vardinei šešių voltų įtampai.

Artimosios šviesos spindulio riba turi būti pakankamai aiški, kad jo pagalba būtų galima pasiekti patenkinamą nukreipimą.

7.3

Ši riba turi būti kaip įmanoma tiesesnė ir horizontalesnė, ne mažesnio kaip ± 2,250 mm horizontalaus ilgio, išmatuoto 25 m atstumu.

Nukreipti (5) pagal 3 priedą priekiniai žibintai turi atitikti jame nurodytus reikalavimus.

7.4.

Spindulio forma neturi turėti jokių šoninių nuokrypių, kenkiančių geram matomumui.

7.5.

Ekrano apšviestumo vertės matuojamos fotoreceptoriumi, kurio naudingasis plotas neviršija 65 kvadratinių milimetrų.

8.   GAMYBOS ATITIKTIS

8.1.

Kiekvienas pagal šią taisyklę patvirtinimo ženklu pažymėtas priekinis žibintas turi atitikti patvirtintą tipą ir šios taisyklės reikalavimus.

8.2.

Nepaisant to, jei įtaisas atsitiktinai parenkamas iš serijinės produkcijos, skleidžiamos šviesos didžiausio ir mažiausio intensyvumo (matuojant su standartiniu halogeniniu žibintu, kaip nurodyta 7.2 dalyje) reikalavimai atitinkamai sumažinami iki 80 % nurodytų mažiausiųjų verčių ir padidinami iki 120 % 3 priede nurodytų didžiausiųjų verčių.

9.   BAUDOS UŽ GAMYBOS NEATITIKTĮ

9.1.

Pagal šią taisyklę suteiktas priekinio žibinto tipo patvirtinimas gali būti panaikintas, jei nesilaikoma pirmiau išdėstytų reikalavimų.

9.2.

Jeigu šią taisyklę taikanti Susitariančioji Šalis panaikina patvirtinimą, kurį buvo anksčiau suteikusi, kitas šią taisyklę taikančias Susitariančiąsias Šalis apie tai nedelsdama informuoja šios taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio forma.

10.   PRIEKINIO ŽIBINTO TIPO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS IR PATVIRTINTO TIPO IŠPLĖTIMAS

10.1.

Apie kiekvieną priekinio žibinto tipo pakeitimą pranešama priekinio žibinto tipo patvirtinimą suteikusiam administracijos padaliniui. Tuomet šis padalinys gali:

10.1.1.

laikyti, kad pakeitimai greičiausiai neturi pastebimo neigiamo poveikio ir kad bet kokiu atveju priekinis žibintas vis dar atitinka reikalavimus, arba

10.1.2.

pareikalauti, kad už bandymus atsakinga technikos tarnyba pateiktų papildomą bandymų ataskaitą.

10.2.

Pranešimas, kuriame apibrėžiami pakeitimai, apie patvirtinimą arba atsisakymą suteikti patvirtinimą šią taisyklę taikančioms Susitarimo šalims perduodamas 5.3 punkte nurodyta tvarka.

10.3.

Patvirtintą tipą išplečianti kompetentingoji institucija suteikia išplėtimo serijos numerį ir praneša apie tai kitoms šią taisyklę taikančioms 1958 m. Susitarimo šalims, naudodama šios taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio pranešimo blanką.

11.   VISIŠKAS GAMYBOS NUTRAUKIMAS

Jeigu patvirtinimo turėtojas visiškai nutraukia pagal šią taisyklę patvirtinto tipo priekinių žibintų gamybą, jis turi apie tai informuoti patvirtinimą suteikusią instituciją. Tokį pranešimą gavusi institucija, naudodama šios taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio pranešimo blanką, informuoja kitas šią taisyklę taikančias 1958 m. Susitarimo šalis.

12.   UŽ PATVIRTINIMO BANDYMUS ATSAKINGŲ TECHNIKOS TARNYBŲ IR ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ PAVADINIMAI BEI ADRESAI

Šią taisyklę taikančios 1958 m. susitarimo šalys Jungtinių Tautų Sekretoriatui praneša už patvirtinimo bandymus atsakingų technikos tarnybų ir patvirtinimą suteikiančių administracijos padalinių, kuriems siunčiami pranešimai, liudijantys apie kitose šalyse suteiktą patvirtinimą ar patvirtinto tipo išplėtimą, ar atsisakymą suteikti patvirtinimą ar jo panaikinimą, pavadinimus ir adresus.

13.   PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

13.1.

Praėjus šešiems mėnesiams nuo Taisyklės Nr. 113 oficialios įsigaliojimo dienos, šią taisyklę taikančios Susitariančiosios Šalys nustoja teikusios EEK patvirtinimus pagal šią taisyklę.

13.2.

Šią taisyklę taikančios Susitariančiosios Šalys neturi atsisakyti suteikti patvirtinto tipo išplėtimo pagal 01 serijos pakeitimus arba pradinę šios taisyklės redakciją.

13.3.

Iki Taisyklės Nr. 113 įsigaliojimo dienos pagal šią taisyklę suteikti patvirtinimai ir visi patvirtinto tipo išplėtimai, įskaitant vėlesnius patvirtinto tipo išplėtimus pagal šios taisyklės pradinę redakciją, lieka galioti neribotą laiką.

13.4.

Šią taisyklę taikančios Susitariančiosios Šalys ir toliau suteikia patvirtinimus priekiniams žibintams pagal 01 serijos pakeitimus arba pradinę šios taisyklės redakciją, jeigu priekiniai žibintai yra numatyti naudoti kaip pakaitinės dalys, skirtos įrengti naudojamose transporto priemonėse.

13.5.

Nuo Taisyklės Nr. 113 oficialios įsigaliojimo dienos nė viena šią taisyklę taikanti Susitariančioji Šalis negali drausti naujo tipo transporto priemonėse įrengti pagal Taisyklę Nr. 113 patvirtintą priekinį žibintą.

13.6.

Šią taisyklę taikančios šalys ir toliau leidžia tam tikro tipo arba atskirose transporto priemonėse įrengti pagal šią taisyklę patvirtintą priekinį žibintą.

13.7.

Šią taisyklę taikančios Susitariančiosios Šalys ir toliau leidžia naudojamoje transporto priemonėje įrengti arba naudoti priekinį žibintą, patvirtintą pagal pradinę šios taisyklės redakciją, jeigu priekinis žibintas yra numatytas naudoti kaip pakaitinė dalis.


(1)  Jeigu sklaidytuvo negalima atskirti nuo pagrindinio korpuso, pakanka palikti tarpą ant sklaidytuvo.

(2)  Priekinių žibintų skleidžiamų spindulių spalvos pokytis, kai kitos savybės nekinta, nelaikomas priekinio žibinto tipo pasikeitimu. Todėl tokiems priekiniams žibintams atitinkamai turi būti suteiktas tas pats patvirtinimo numeris (žr. 2.3 dalį).

(3)  Jeigu skirtingų tipų priekiniai žibintai turi tapatų sklaidytuvą arba tapatų atšvaitą, sklaidytuvas ir atšvaitas gali būti paženklinti įvairiais tų tipų priekinių žibintų patvirtinimo ženklais, su sąlyga, kad nedviprasmiškai galima nustatyti pateiktam konkrečiam tipui suteiktą patvirtinimo numerį.

(4)  Skiriamieji 1958 m. Susitarimo šalių numeriai yra nurodyti Suvestinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos (R.E.3) 3 priede, dokumentas TRANS/WP.29/78/Rev.2./Amend.1.

(5)  Turi būti įmanoma reguliuoti vertikalųjį priekinio žibinto kampą.


1 PRIEDAS

PRANEŠIMAS

(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

Image


2 PRIEDAS

PATVIRTINIMO ŽENKLO IŠDĖSTYMAS

Image

a ≥ 12 mm

Priekinis žibintas, paženklintas šiuo patvirtinimo ženklu, patvirtintas Nyderlanduose (E4), remiantis Taisykle Nr. 82; jam suteiktas patvirtinimo numeris 00243. Pirmieji du patvirtinimo numerio skaitmenys rodo, kad patvirtinimas buvo suteiktas pagal šios taisyklės pradinės redakcijos reikalavimus.


3 PRIEDAS

FOTOMETRINIAI BANDYMAI

1.   Matuojant matavimo ekranas turi būti 25 m atstumu nuo priekinio žibinto priekio, statmenai lempos kaitinamąjį siūlą ir H-V tašką jungiančiai linijai; H-H linija turi būti horizontali.

2.   Horizontaliai priekinis žibintas turi būti nukreiptas taip, kad spindulio centras būtų ant vertikaliosios V-V linijos.

3.   Vertikaliai priekinis žibintas turi būti nukreiptas taip, kad spindulio „riba“ būtų 250 mm žemiau už liniją H-H. Ji turi būti kuo horizontalesnė.

4.   Pagal 2 ir 3 dalį nukreiptas priekinis žibintas turi atitikti šias sąlygas:

Matavimo taškas

Apšviestumas E, liuksais

Bet kuris taškas linijoje H-H ir virš jos

≤ 0,7

Bet kuris taškas linijoje 35L–35R, išskyrus 35V

≥ 1

Taškas 35 V

≥ 2

Kiekviename linijos 25 L-25 R taške

≥ 2

Kiekviename linijos 15 L-15 R taške

≥ 0,5

5.   Matavimo ekranas

Image

(matmenys mm 25 m atstumui)


4 PRIEDAS

SKLEIDŽIAMOS ŠVIESOS SPALVA

1.

Priekiniai žibintai gali skleisti baltą arba pasirinkto atspalvio geltoną šviesą.

2.

Pasirinkto atspalvio geltonos spalvos pagrindinių spalvių koordinatės yra šios:

riba raudonos spalvos kryptimi

y ≥ 0,138 + 0,580 x

riba žalios spalvos kryptimi

y ≤ 1,29 x – 0,100

riba baltos spalvos kryptimi

y ≥ – x + 0,966

riba spektro vertės atžvilgiu:

y ≥ – x + 0,992

3.

Baltos spalvos pagrindinių spalvių koordinatės yra šios:

riba mėlynos spalvos atžvilgiu

x ≥ 0,310

riba geltonos spalvos kryptimi

x ≤ 0,500

riba žalios spalvos kryptimi

y ≤ 0,150 + 0,640 x

riba žalios spalvos kryptimi

y ≤ 0,440

riba violetinės spalvos kryptimi

y ≥ 0,050 + 0,750 x

riba raudonos spalvos kryptimi

y ≥ 0,382

Pastaba:

Susitarimo, prie kurio pridedama ši taisyklė, 3 straipsnis nekliudo Susitariančiosioms Šalims drausti jų patvirtintose transporto priemonėse priekinius žibintus, skleidžiančius baltą arba pasirinkto atspalvio geltoną šviesą.


25.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/101


Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę statusą nurodančio JT EEK dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklė Nr. 119 – Suvienodintos variklinių transporto priemonių posūkio apšvietimo žibintų patvirtinimo nuostatos

Įtrauktas visas galiojantis tekstas iki:

01 serijos pakeitimų 3 papildymas – įsigaliojimo data: 2013 m. lapkričio 3 d.

TURINYS

REGLAMENTAS

Taikymo sritis

1.

Apibrėžtys

2.

Patvirtinimo paraiška

3.

Ženklinimas

4.

Patvirtinimas

5.

Bendrieji techniniai reikalavimai

6.

Spinduliuojamos šviesos stipris

7.

Bandymo procedūra

8.

Spinduliuojamos šviesos spalva

9.

Gamybos atitiktis

10.

Baudos už gamybos neatitiktį

11.

Visiškas gamybos nutraukimas

12.

Už patvirtinimo bandymus atsakingų techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų pavadinimai bei adresai

13.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

PRIEDAI

1.

Pranešimas apie posūkio apšvietimo žibinto tipo patvirtinimą, išplėtimo patvirtinimą, atsisakymą suteikti patvirtinimą ar patvirtinimo panaikinimą arba visišką gamybos nutraukimą remiantis Taisykle Nr. 119.

2.

Atitikties ženklų išdėstymo pavyzdžiai

3.

Fotometriniai matavimai

4.

Baltos šviesos spalva

5.

Būtinieji gamybos kontrolės procedūrų atitikties reikalavimai

6.

Būtinieji inspektoriaus atliekamos bandinių atrankos reikalavimai

TAIKYMO SRITIS

Taisyklė taikoma M, N ir T kategorijos transporto priemonių posūkio apšvietimo žibintams (1).

1.   APIBRĖŽTYS

1.1

Posūkio apšvietimo žibintas – žibintas, naudojamas papildomai apšviesti kelio dalį prie priekinio transporto priemonės kampo toje pusėje, į kurią transporto priemonė rengiasi sukti.

1.2

Įvairių tipų posūkio apšvietimo žibintai – žibintai, kurie skiriasi šiais pagrindiniais požymiais:

a)

prekės pavadinimu arba ženklu;

b)

optinės sistemos charakteristikomis (šviesos stipriu, šviesos sklaidos kampais, kaitinamosios lempos kategorija, šviesos šaltinio moduliu ir kt.).

Kaitinamosios lempos spalvos arba kurio nors filtro spalvos pakeitimas nelaikomas tipo pakeitimu.

1.3

Šioje taisyklėje vartojamos Taisyklėje Nr. 48 ir teikiant tipo patvirtinimo paraišką galiojančios serijos pakeitimuose pateiktos spinduliuojamos šviesos spalvos apibrėžtys.

1.4

Šioje taisyklėje pateiktos nuorodos į standartinę (-es) (etaloninę (-es)) kaitinamąją (-ąsias) lempą (-as) ir į Taisyklę Nr. 37 laikomos nuorodomis į Taisyklę Nr. 37 ir į teikiant tipo patvirtinimo paraišką galiojančios jos serijos pakeitimus.

2.   PATVIRTINIMO PARAIŠKA

2.1

Patvirtinimo paraišką teikia prekės pavadinimo arba ženklo turėtojas arba jo tinkamai įgaliotas atstovas.

2.2

Prie paraiškos dėl kiekvieno tipo posūkio apšvietimo žibinto pridedama:

2.2.1.

pakankamai išsamūs brėžiniai (3 egzemplioriai), kad būtų galima atpažinti posūkio apšvietimo žibinto tipą, kuriuose nurodoma žibinto geometrinė (s) padėtis (–ys), kurioje (–se) jis gali būti pritvirtintas prie transporto priemonės, atliekant bandymus atskaitos ašimi laikoma stebėjimo ašis (horizontalusis kampas H = 0°, vertikalusis kampas V = 0°) ir taškas, kuris atliekant minėtus bandymus laikomas atskaitos centru; brėžiniuose turi būti nurodyta vieta, skirta patvirtinimo numeriui ir papildomam simboliui, atsižvelgiant į patvirtinimo ženklo apskritimą;

2.2.2.

trumpas techninis aprašas, kuriame visų pirma nurodoma (išskyrus tuos atvejus, kai žibintai yra su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais):

a)

nustatytosios (-ųjų) kaitinamosios (-ųjų) lempos (-ų) kategorija arba kategorijos; minėta kaitinamosios lempos kategorija turi atitikti vieną iš Taisyklėje Nr. 37 su jos serijų pakeitimais, galiojančiais teikiant tipo patvirtinimo paraišką. ir (arba)

b)

nustatytojo (-ųjų) šviesos šaltinio (-ių) diodo (-ų) kategorija arba kategorijos; šviesos šaltinio diodo kategorija turi atitikti vieną iš Taisyklėje Nr. 128 ir teikiant tipo patvirtinimo paraišką galiojančios serijos pakeitimuose nurodytų kategorijų ir (arba)

c)

specialųs šviesos šaltinio modulio atpažinties kodas;

2.2.3.

du bandiniai. Jei patvirtinimas taikomas įtaisams, kurie nėra vienodi, tačiau simetriški ir tinkami įrengti po vieną iš abiejų transporto priemonės pusių, gali būti pateikiami vienodi bandiniai, tinkami įrengti tik dešinėje arba tik kairėje transporto priemonės pusėje.

3.   ŽENKLINIMAS

Tvirtinti pateiktų posūkio apšvietimo žibintų bandiniai turi būti:

3.1

su nurodytu pareiškėjo prekės pavadinimu arba ženklu; šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami;

3.2

aiškiai, įskaitomai ir nenutrinamai paženklinti (išskyrus žibintus su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais), nurodant:

a)

nustatytą šviesos šaltinio (-ų) kategoriją arba kategorijas; ir (arba)

b)

specialųjį šviesos šaltinio modulio atpažinties kodą;

3.3

turintys pakankamo dydžio vietą patvirtinimo ženklui ir 4.3 punkte nurodomiems papildomiems simboliams; ši vieta nurodoma 2.2.1 punkte minėtuose brėžiniuose.

3.4

paženklinti vardinės įtampos arba įtampos intervalo ir didžiausios vardinės galios ženklais, jeigu žibintai yra su elektroniniu šviesos šaltinio valdymo įtaisu ir (arba) su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais, ir (arba) šviesos šaltinio moduliu (–iais);

3.5

Toliau nurodoma, kas turi būti ant šviesos šaltinio modulio (–ių), jeigu tai yra žibintai su šviesos šaltinio moduliu (–iais).

3.5.1.

Pareiškėjo prekės pavadinimas ir ženklas; šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami;

3.5.2.

specialusis modulio atpažinties kodas; šis ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas. Šio specialiojo atpažinties kodo pirmosios raidės turi būti MD (nuo žodžio MODULIS), po kurių turi būti patvirtinimo ženklas be apskritimo, kaip nustatyta 4.3.1.1 punkte, taip pat papildomi simboliai ar ženklai, jeigu naudojama keletas netapačių šviesos šaltinių modulių; šis specialusis atpažinties kodas nurodomas 2.2.1 punkte minėtuose brėžiniuose.

Patvirtinimo ženklas neturi atitikti ant žibinto, kuriame naudojamas modulis, naudojamo ženklo, tačiau abu ženklai turi būti to paties pareiškėjo;

3.5.3.

Vardinės įtampos ir vardinės galios ženklai.

3.6

Žibintai, įjungus lempos dalimi nesantį elektroninį šviesos šaltinio valdymo įtaisą, veikiantys ne 6 V, 12 V ar 24 V vardinės nominaliosios įtampos, o kitokios įtampos sąlygomis, taip pat turi būti paženklinti ženklu, žyminčiu antrinę konstrukcinę vardinę įtampą.

3.7

Ant elektroninio šviesos šaltinio valdymo įtaiso, kuris priklauso žibintui, bet yra sumontuotas ne žibinto korpuse, nurodomas gamintojo pavadinimas ir jo atpažinties kodas.

4.   PATVIRTINIMAS

4.1

Patvirtinimas suteikiamas, jeigu abu posūkio apšvietimo žibintų bandiniai atitinka šios taisyklės reikalavimus.

4.2

Kiekvienam patvirtintam tipui suteikiamas patvirtinimo numeris. Ta pati Susitariančioji Šalis negali to paties numerio paskirti kito tipo posūkio apšvietimo žibintui, kuriam taikoma ši taisyklė. Pranešimas apie posūkio apšvietimo žibinto tipo patvirtinimą, tipo išplėtimo patvirtinimą, atsisakymą suteikti patvirtinimą, patvirtinimo panaikinimą arba visišką gamybos nutraukimą pagal šią taisyklę perduodamas šią taisyklę taikančioms 1958 m. Susitarimo šalims naudojant šios taisyklės 1 priede pateikto pavyzdžio blanką.

4.3

Be 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4 punkte nurodyto ženklo ir duomenų, kiekvieno posūkio apšvietimo žibinto, atitinkančio pagal šią taisyklę patvirtintą tipą, vietoje, kuri paminėta 3.3 punkte, nurodoma:

4.3.1.

tarptautinis patvirtinimo ženklas, kurį sudaro:

4.3.1.1.

apskritimo aplink E raidę, po kurios nurodomas skiriamasis patvirtinimą suteikusios šalies numeris (2); ir

4.3.1.2.

patvirtinimo numeris;

4.3.2.

papildomo simbolio iš K raidės, kaip parodyta šios taisyklės 2 priede.

4.3.3.

pirmieji du patvirtinimo ženklo skaitmenys, žymintys naujausią šios taisyklės pakeitimų seriją, gali būti dedami šalia papildomojo simbolio – raidės K.

4.4

Kai tą patį sugrupuotųjų, kombinuotųjų arba tarpusavyje sujungtų žibintų mazgą sudaro du ar daugiau žibintų, patvirtinimas suteikiamas tik tuo atveju, jeigu kiekvienas iš šių žibintų atitinka šios taisyklės arba kitos taisyklės reikalavimus. Kurios nors iš šių taisyklių nuostatų neatitinkantys žibintai negali priklausyti minėtam sugrupuotųjų, kombinuotųjų arba tarpusavyje sujungtų žibintų mazgui.

4.4.1.

Jeigu sugrupuoti, kombinuoti arba vienas į kitą integruoti žibintai atitinka keleto taisyklių reikalavimus, gali būti naudojamas vienas tarptautinis patvirtinimo ženklas, kurį sudaro apskritimas aplink raidę E, po kurios nurodomas patvirtinimą suteikusios šalies skiriamasis numeris, patvirtinimo numeris ir, jeigu būtina, reikiama rodyklė. Šis patvirtinimo ženklas gali būti ant bet kurios sugrupuotų, kombinuotų arba vienas į kitą integruotų žibintų vietos, jei:

4.4.1.1.

jis yra matomas juos sumontavus;

4.4.1.2.

jokios sugrupuotųjų, kombinuotųjų ar tarpusavyje sujungtų žibintų sudedamosios šviesą skleidžiančios dalies nebūtų galima nuimti kartu nenuimant patvirtinimo ženklo.

4.4.2.

Kiekvieno žibinto, atitinkančio kiekvieną taisyklę, pagal kurią buvo suteiktas patvirtinimas, atpažinties simbolis kartu su atitinkamos pakeitimų, apimančių suteikiant patvirtinimą atliktus naujausius svarbius techninius taisyklės pakeitimus, serijos numeriu nurodomi:

4.4.2.1.

ant atitinkamo šviesą spinduliuojančio paviršiaus arba

4.4.2.2.

jei tai yra vienas įrenginys, taip, kad būtų galima aiškiai atpažinti visus žibintus, priklausančius sugrupuotųjų, kombinuotųjų arba tarpusavyje sujungtų žibintų mazgui (žr. 2 priede parodytus galimus pavyzdžius).

4.4.3.

Bendro patvirtinimo ženklo sudedamųjų dalių dydis neturi būti mažesnis nei mažiausias atskirų mažiausių ženklų dydis, kaip reikalaujama taisyklėje, pagal kurią buvo suteiktas patvirtinimas.

4.4.4.

Kiekvienam patvirtintam tipui suteikiamas patvirtinimo numeris. Ta pati susitariančioji šalis negali to paties numerio suteikti kitam sugrupuotų, kombinuotų arba vienas į kitą integruotų žibintų, kuriems taikoma ši taisyklė, tipui.

4.5

ir 4.3.2 punktuose nurodytas ženklas ir simboliai turi būti nenutrinami ir aiškiai įskaitomi net tuomet, kai posūkio apšvietimo žibintas įrengtas transporto priemonėje.

4.6

2 priede pateikiami vientiso žibinto (1 brėž.) ir sugrupuotųjų, kombinuotųjų arba tarpusavyje sujungtų žibintų (2 brėž.) su visais pirmiau nurodytais papildomais simboliais patvirtinimo ženklų, kuriuose K raidė rodo posūkio stovėjimo žibintą, pavyzdžiai.

4.7

Patvirtinimo ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas. Jis gali būti tvirtinamas prie įtaiso, kuris negali būti atskirtas nuo šviesą spinduliuojančio įtaiso skaidriosios dalies, vidinės arba išorinės dalies (skaidrios arba neskaidrios). Įtaisą sumontavus transporto priemonėje arba atidarius slankiąją dalį, kaip antai variklio dangtį, bagažinę arba dureles, ženklas turi būti visuomet matomas.

5.   BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5.1

Kiekvienas žibinto bandinys turi atitikti tolesnėse dalyse pateiktus techninius reikalavimus.

5.2

Posūkio apšvietimo žibintai projektuojami ir konstruojami taip, kad, nežiūrint galimos vibracijos įprastinio naudojimo sąlygomis, jie ir toliau veiktų tinkamai ir turėtų šioje taisyklėje nustatytas charakteristikas.

5.3

Jeigu tai yra šviesos šaltinio moduliai, patikrinama, ar:

5.3.1.

šviesos šaltinio modulis (-iai) sukonstruotas (-i) taip, kad:

a)

kiekvieno šviesos šaltinio modulio įrengimo padėtis gali būti tik nustatyta teisingoji padėtis ir jį būtų galima pašalinti tik naudojant įrankį (-ius);

b)

jeigu įtaiso korpuse naudojamas daugiau nei vienas šviesos šaltinio modulis, skirtingas charakteristikas turintys šviesos šaltinio moduliai negali būti pakeičiami vienas kitu tame pačiame žibinto korpuse;

5.3.2.

Šviesos šaltinio modulis (-iai) turi būti apsaugomas (-i) nuo sugadinimo.

5.3.3.

Šviesos šaltinio modulis suprojektuojamas taip, kad net ir naudojant įrankį (-ius) jo nebūtų įmanoma mechaniškai pakeisti patvirtintu keičiamuoju šviesos šaltiniu.

5.4

Jei tai nekeičiamieji šviesos šaltiniai:

5.4.1.

Bet kokios kategorijos ar kategorijų šviesos šaltinis (-iai), patvirtintas (-i) pagal taisyklę Nr. 37 ir Taisyklę Nr. 128 (arba) gali būti naudojami, jei nenustatyta jokių naudojimo apribojimų taisyklėje Nr. 37 ir jos pakeitimų serijoje, galiojančioje teikiant tipo patvirtinimą arba Taisyklėje Nr. 128 su jos serijų pakeitimais, galiojančiais teikiant tipo patvirtinimo paraišką.

5.4.2.

įtaisas turi būti sukonstruotas taip, kad šviesos šaltinio tvirtinimo padėtis galėtų būti tik teisingoji padėtis.

5.4.3.

Šviesos šaltinio laikiklis turi atitikti Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) leidinyje 60061 pateiktas charakteristikas. naudojamas laikiklio duomenų lapas, susijęs su naudojamos kategorijos šviesos šaltiniu.

6.   SPINDULIUOJAMOS ŠVIESOS STIPRIS

6.1

Spinduliuojamos šviesos stipris kiekvieno iš dviejų pavyzdžių neturi būti mažesnis už toliau nurodytą mažiausią stiprio vertę ir ne didesnis kaip didžiausias intensyvumas, nurodyta 6.2 ir 6.3 punktuose. Intensyvumas matuojamas toliau nurodytomis kryptimis nuo atskaitos ašies (išreiškiamas susidariusio su atskaitos ašimi kampo laipsniais) Bandymo taškai pateikiami žibintui, tvirtinamam ant transporto priemonės kairiojoje pusėje, L tampa R taškais žibintui, tvirtinamam dešinėje transporto priemonės pusėje.

6.2

Kairiajam įtaisui mažiausias šviesos stipris nurodytuose matavimo taškuose yra toks:

1)

2,5D – 30L: 240 cd

2)

2,5D – 45L: 400 cd

3)

2,5D – 60L: 240 cd

Tos pačios vertės taikomos atitinkamai simetriškai dešiniajam įtaisui. (Nurodyta 3 priede)

6.3

Šviesos, spinduliuojamos visomis kryptimis, stipris turi būti ne didesnis kaip:

a)

300 cd virš 1,0U taško, L ir R linija;

b)

600 cd tarp horizontalios plokštumos ir 1,0U taško, L ir R linija; ir

c)

14 000 cd virš 0,57D taško, L ir R linija.

6.4

Jeigu vientisas žibintas turi daugiau nei vieną šviesos šaltinį, sugedus vienam iš jų, žibintas turi atitikti privalomus mažiausiojo stiprio reikalavimus, o įjungus visus šviesos šaltinius negali būti viršijamos didžiausiosios stiprio vertės.

7.   BANDYMO PROCEDŪRA

7.1

Jeigu žibintai yra su keičiamuoju šviesos šaltiniu ir jei jie yra be elektroninio šviesos šaltinio valdymo įtaiso, naudojama standartinis bespalvis arba spalvotas šviesos šaltinis, įtaisui skirtos kategorijos, kur tiekiamos srovės įtampa:

a)

kaitinamosios (-ųjų) lempos (-ų) atveju, tokia, kuri būtina gauti atskaitinį šviesos srautą, atsižvelgiant į kaitinamosios lempos kategoriją,

b)

šviesos šaltinio diodo atveju 6,75 V, 13,5 V ar 28,0 V; šviesos srauto vertės tikslinamos. Pataisinis koeficientas– atskaitinio šviesos srauto ir vidutinės šviesos srauto vertės santykis esant tam tikrai įtampai.

7.2