ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.087.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 87

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 22d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2014, kuriuo nustatomos taisyklės, taikomos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir taisyklės, taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų

1

 

*

2014 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 289/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios foramsulfurono, azimsulfurono, jodsulfurono, oksasulfurono, mezosulfurono, flazasulfurono, imazosulfurono, propamokarbo, bifenazato, chlorprofamo ir tiobenkarbo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

49

 

*

2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 290/2014 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautų iš Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, preparatą kaip naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimų kiaulių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1259/2004, (EB) Nr. 943/2005, (EB) Nr. 1206/2005 ir (EB) Nr. 322/2009 (leidimo turėtoja – bendrovė Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

84

 

*

2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 291/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1289/2004 nuostatos dėl pašarų priedo dekoginato išlaukos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos ( 1 )

87

 

*

2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 292/2014 dėl leidimo naudoti 6-fitazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 126897), preparatą kaip naminiams paukščiams, nujunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms skirtą pašarų priedą (leidimo turėtojas – bendrovė ROAL Oy) ( 1 )

90

 

 

2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 293/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

93

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas 2014/157/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje

95

 

 

2014/158/ES

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl papildomų asignavimų, skiriamų tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo siekiant konvergencijos tikslo, iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/594/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1707)

96

 

 

2014/159/ES

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl papildomų asignavimų, skiriamų tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo siekiant regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo, iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/593/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1708)

101

 

 

2014/160/ES

 

*

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo panaikinami trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, sąrašai, priimti remiantis Tarybos sprendimu 95/408/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1742)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

22.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 288/2014

2014 m. vasario 25 d.

kuriuo nustatomos taisyklės, taikomos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir taisyklės, taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų,

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (1), ypač į jo 96 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (2), ypač į jo 8 straipsnio 11 dalį,

pasikonsultavusi su Europos struktūrinių ir investicinių fondų koordinavimo komitetu, įsteigtu pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 150 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

būtina parengti du programų modelius: vieną – investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programoms, kitą – Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programoms. Kiekviename modelyje bus sudarytos vienodos informacijos pateikimo sąlygos kiekviename veiksmų arba bendradarbiavimo programos skirsnyje. To reikia siekiant užtikrinti, kad būtų pateikta nuosekli ir palyginama informacija, kurią prireikus būtų galima apibendrinti;

(2)

šio reglamento nuostatos glaudžiai susijusios, kadangi jomis įgyvendinamos su sanglaudos politikos programų turiniu susijusios nuostatos. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti tuo pačiu metu, nuoseklumą ir sudaryti geresnes sąlygas visiems Sąjungos gyventojams susidaryti išsamų jų vaizdą ir lengvai su jomis susipažinti, pageidautina sanglaudos politikos programų modeliams taikomas nuostatas, kurias reikia įtraukti į vieną įgyvendinimo reglamentą, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamentą (ES) Nr. 1299/2013;

(3)

modelių turinys ir jais remiantis pateiktos veiksmų programos ir bendradarbiavimo programos taps pagrindu plėtojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 4 dalyje. Todėl juose duomenis apie veiksmų programas ir bendradarbiavimo programas turėtų būti prašoma pateikti taip, kaip jie bus įvedami į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą. Tačiau tai neturėtų paveikti galutinio veiksmų programų ir bendradarbiavimo programų pristatymo nei teksto ir lentelių išdėstymo, kadangi į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą įvestus duomenis turės būti galima įvairiai struktūrinti ir pateikti;

(4)

veiksmų programų modelyje reikėtų laikytis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsniu nustatytos veiksmų programos struktūros, o bendradarbiavimo programų modelyje reikėtų laikytis Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnyje nustatytos bendradarbiavimo programos struktūros. Kad duomenys galėtų būti įvesti vienodomis sąlygomis, modeliuose turėtų būti nurodytos kiekvieno laukelio elektroninėje keitimosi duomenimis sistemoje techninės savybės. Be struktūrinių duomenų, modeliuose turėtų būti sudaryta galimybė pateikti nestruktūrintą informaciją privalomuose arba neprivalomuose prieduose. Šių priedų techninių savybių nustatyti nereikia;

(5)

siekiant užtikrinti teisingą Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 taikymą, modeliuose turėtų būti nurodyta, kokiai informacijai taikomas programą patvirtinantis Komisijos įgyvendinimo sprendimas. Be to, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modelyje taip pat turėtų būti nurodyta, kokie elementai gali būti pateikti tik partnerystės sutartyje, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 8 dalies;

(6)

taip pat būtina nurodyti tuos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modelio skirsnius, kurių valstybėms narėms pildyti nereikia, jei specialios veiksmų programos skirtos išimtinai techninei paramai arba jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 (3) 16 straipsnyje. Kadangi specialių veiksmų programų, susijusių su Europos investicijų banko įgyvendinamomis bendromis neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėmis priemonėmis, skirtoms labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (4), turinio reikalavimai papildo bendrus kitų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo programų turinio reikalavimus, būtina nurodyti, kurie atitinkamo modelio laukeliai turėtų būti įtraukti rengiant tokias specialias programas;

(7)

siekiant užtikrinti greitą šiame reglamente numatytų priemonių taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento I priede pateikiamas investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų rengimo modelis.

2.   Šio reglamento II priede pateikiamas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų rengimo modelis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 259.

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2014 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).

(4)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).


PRIEDAS I

INVESTICIJŲ Į EKONOMIKOS AUGIMĄ IR DARBO VIETŲ KŪRIMĄ TIKSLO VEIKSMŲ PROGRAMŲ MODELIS PRIE

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" “SME”>  (1)

Pavadinimas

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Versija

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Pirmieji metai

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Paskutinieji metai

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Tinkama finansuoti nuo

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Tinkama finansuoti iki

<0.7 type="D" input="G" "SME">

EK sprendimas Nr.

<0.8 type="S" input="G" "SME">

EK sprendimo data

<0.9 type="D" input="G" "SME">

VN iš dalies keičiantis sprendimas Nr.

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

VN iš dalies keičiančio sprendimo data

<0.11 type="D" input="M" "SME">

VN iš dallies keičiančio sprendimo įsigaliojimo data

<0.12 type="D" input="M" "SME">

NUTS regionai, kuriuose vykdoma veiksmų programa

<0.12 type="S" input="S"SME>

1   SKIRSNIS

STRATEGIJA, KAIP ĮGYVENDINANT VEIKSMŲ PROGRAMĄ PRISIDĖTI PRIE EUROPOS SĄJUNGOS PAŽANGAUS, TVARAUS IR INTEGRACINIO AUGIMO STRATEGIJOS IR EKONOMINĖS, SOCIALINĖS IR TERITORINĖS SANGLAUDOS TIKSLO

(Nuoroda: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio 1 dalis ir 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas) (2)

1.1.   Strategija, kaip įgyvendinant veiksmų programą prisidėti prie Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo

1.1.1.

Programos strategijos, kaip prisidėti prie Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo įgyvendinimo, aprašymas.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Teminių tikslų ir atitinkamų investavimo prioritetų, susijusių su partnerystės sutartimi, pasirinkimo pagrindimas, remiantis nustatytais regioniniais ir, kai tinkama, nacionaliniais poreikiais, įskaitant poreikį spręsti problemas, nustatytas atitinkamose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, priimtose pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį, ir atitinkamose Tarybos rekomendacijose, priimtose pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, atsižvelgiant į ex ante vertinimą.

1   lentelė

Pasirinktų teminių tikslų ir investavimo prioritetų pagrindimas

Pasirinktas teminis tikslas

Pasirinktas investavimo prioritetas

Pasirinkimo pagrindimas

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Finansinių asignavimų pagrindimas

Finansinių asignavimų (t. y. Sąjungos paramos) kiekvienam teminiam tikslui ir, kai tinkama, investavimo prioritetui, laikantis paramos telkimo pagal temas reikalavimų, pagrindimas, atsižvelgiant į ex ante vertinimą.

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>

2   lentelė

Veiksmų programos investavimo strategijos apžvalga

Prioritetinė kryptis

Fondas (ERPF (3), Sanglaudos fondas, ESF (4) arba JUI) (5)

Sąjungos parama (6)

(EUR)

Visos Sąjungos paramos dalis veiksmų programai (7)

Teminis tikslas (8)

Investavimo prioritetai (9)

Investavimo prioritetą atitinkantys konkretūs tikslai

Bendrieji ir konkrečios programos rezultato rodikliai, kuriems buvo nustatytos siektinos reikšmės

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N" input="G">

<1.2.4 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   SKIRSNIS

PRIORITETINĖS KRYPTYS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b ir c punktai)

2.A.   Prioritetinių krypčių, nesusijusių su technine parama, aprašymas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas)

2.A.1.    Prioritetinė kryptis (pakartoti kiekvienai prioritetinei krypčiai)

Prioritetinės krypties Nr.

<2A.1 type="N" input="G"“SME»>

Prioritetinės krypties pavadinimas

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME”>


Visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinta tik finansinėmis priemonėmis

<2A.3 type="C" input="M">

Visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinta tik Sąjungos lygmens finansinėmis priemonėmis

<2A.4 type="C" input="M" "SME">

Visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinta bendruomenės inicijuota vietos plėtra

<2A.5 type="C" input="M">

Dėl ESF visa prioritetinė kryptis skiriama socialinėms inovacijoms arba tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, arba abiems

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2.    Prioritetinės krypties, apimančios daugiau kaip vieną regionų kategoriją ar daugiau kaip vieną teminį tikslą, ar daugiau kaip vieną fondą, nustatymo pagrindimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 1 dalis)

<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3.    Fondas, regionų kategorija ir Sąjungos paramos skaičiavimo pagrindas

(pakartoti kiekvienam prioritetinės krypties deriniui)

Fondas

<2A.7 type="S" input="S"“SME”>

Regionų kategorija

<2A.8 type="S" input="S" "SME ">

Skaičiavimo pagrindas (visos tinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamos finansuoti viešosios išlaidos)

<2A.9 type="S" input="S"“SME”>

Atokiausių regionų arba retai apgyvendintų šiaurinių regionų kategorija (kai tinkama)

<2A.9 type="S" input="S">

2.A.4.    Investavimo prioritetas

(Pakartoti kiekvienam prioritetinės krypties investavimo prioritetui)

Investavimo prioritetas

<2A.10 type="S" input="S"“SME”>

2.A.5.    Investavimo prioritetą atitinkantys konkretūs tikslai ir tikėtini rezultatai

(pakartoti kiekvienam investavimo prioriteto konkrečiam tikslui)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto i ir ii papunkčiai)

Nr.

<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">

Konkretus tikslas

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

Rezultatai, kuriuos valstybė narė nori pasiekti su Sąjungos parama

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">


3   lentelė

Konkrečios programos rezultato rodikliai pagal konkretų tikslą (ERPF ir Sanglaudos fondas)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis)

Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

Regionų kategorija (kai tinkama)

Pradinė reikšmė

Pradiniai metai

Siektina reikšmė (10) (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME">

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M" “SME”>

<2A.1.6 type="S" input="M" "SME">

<2A.1.7 type="S" input="S" "SME">

Kiekybinė <2A.1.8 type="N" input="M"“SME”>

Kokybinė <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" “SME”

<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">

Kiekybinė <2A.1.10 type="N" input="M">

Kokybinė <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" “SME”>

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M"“SME”>

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" “SME”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4   lentelė

Bendrieji rezultato rodikliai, kuriems nustatyta siektina reikšmė, ir konkrečios programos rezultato rodikliai, atitinkantys konkretų tikslą (pagal investavimo prioritetą ir regionų kategoriją) (ESF)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis)

Nr.

Rodiklis

Regionų kategorija

Rodiklio matavimo vienetas

Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę

Pradinė reikšmė

Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas

Pradiniai metai

Siektina reikšmė (11) (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

M

W

T

M

W

T

Konkrečios programos <2A.1.13 type="S" maxlength="5" input="M">

Bendrasis <2A.1.13 type="S" input="S">

Konkrečios programos <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Bendrasis <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Konkrečios programos <2A.1.16 type="S" input="M">

Bendrasis <2A.1.16 type="S" input="S">

Konkrečios programos <2A.1.17 type="S" input="M">

Bendrasis <2A.1.17 type="S" input="S">

Bendrasis produkto rodiklis <2A.1.18 type="S" input="S">

Kiekybinis <2A.1.19 type="S" input="M">

Bendrasis <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input="M">

Kiekybinė <2A.1.21 type="N" input="M">

Kokybinė <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4a   lentelė

JUI rezultato rodikliai ir konkrečios programos rezultato rodikliai, atitinkantys konkretų tikslą

(pagal prioritetinę kryptį arba prioritetinės krypties dalį)

(Nuoroda: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 19 straipsnio 3 dalis (12)

Nr.

Rodiklis

Rodiklio matavimo vienetas

Bendrasis produkto rodiklis, naudotas nustatant siektiną reikšmę

Pradinė reikšmė

Pradinės ir siektinos reikšmės matavimo vienetas

Pradiniai metai

Siektina reikšmė (13) (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

M

W

T

M

W

T

Konkrečios programos <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Bendrasis<2A.1.24 type="S" input="S">

Konkrečios programos <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Bendrasis <2A.1.25 type="S" input="S">

Konkrečios programos <2A.1.26 type="S" input="M">

Bendrasis <2A.1.26 type="S" input="S">

Konkrečios programos <2A.1.27 type="S" input="M">

Bendrasis <2A.1.27 type="S" input="S">

Bendrieji rezultato rodikliai <2A.1.28 type="S" input="S">

Kiekybinis <2A.1.29 type="S" input="M">

Bendrasis <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input="M">

Kiekybinė <2A.1.31 type="N" input="M">

Kokybinė <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.33 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6.    Veiksmai, remtini pagal investavimo prioritetą

(pagal investavimo prioritetą)

2.A.6.1.   Remtinų veiksmų rūšies ir pavyzdžių ir jų tikėtino indėlio siekiant konkrečių tikslų, aprašymas ir, kai tinkama, pagrindinių tikslinių grupių, konkrečių tikslinių teritorijų ir paramos gavėjų tipų nustatymas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2.   Pagrindiniai projektų atrankos principai

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3.   Planuojamas finansinių priemonių naudojimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4.   Planuojamas didelės apimties projektų naudojimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5.   Produkto rodikliai pagal investavimo prioritetą ir, kai tinkama, regionų kategoriją

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto iv papunktis)

5   lentelė

Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai

(pagal investavimo prioritetą, suskirstytą pagal ESF ir, kai tinkama, ERPF regionų kategoriją)

Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

Fondas

Regionų kategorija (kai tinkama)

Siektina reikšmė (2023 m.) (14)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

M

W

T

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME>

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME>

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Socialinės inovacijos, tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir įnašas siekiant 1–7 teminių tikslų  (15)

Konkrečios ESF skirtos nuostatos (16), kai taikoma (pagal prioritetinę kryptį ir, kai tinkama, regionų kategoriją): socialinės inovacijos, tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir ESF įnašas siekiant prisidėti prie 1–7 teminių tikslų.

Planuojamų prioritetinės krypties veiksmų aprašymas, siekiant prisidėti prie:

socialinių inovacijų (jei nepriskirta specialiai prioritetinei krypčiai);

tarpvalstybinio bendradarbiavimo (jei nepriskirta specialiai atitinkamai prioritetinei krypčiai);

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1–7 punktuose nurodytų teminių tikslų.

Prioritetinė kryptis

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8.    Veiklos rezultatų planas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto v papunktis)

6   lentelė

Prioritetinės krypties veiklos rezultatų planas

(pagal fondą ERPF ir ESF atveju ir regionų kategoriją) (17)

Prioritetinė kryptis

Rodiklio rūšis

(Pagrindinio įgyvendinimo etapo, finansinis, produkto arba, kai tinkama, rezultato rodiklis)

Nr.

Rodiklis arba pagrindinis įgyvendinimo etapas

Matavimo vienetas, kai tinkama

Fondas

Regionų kategorija

2018 m. orientyras (18)

Galutinis tikslas (2023 m.) (19)

Duomenų šaltinis

Rodiklio tinkamumo paaiškinimas, kai tinkama

M

W

T

M

W

T

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Įgyvendinimo etapas arba finansinis rodiklis<2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Produkto arba rezultato <2A.4.3 type="S" input="S">

Įgyvendinimo etapas arba finansinis rodiklis <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Produkto arba rezultato <2A.4.4 type="S" input="G" or “M”>

Įgyvendinimo etapas arba finansinis rodiklis<2A.4.5 type="S" input="M">

Produkto arba rezultato <2A.4.5 type="S" input="G" or “M”>

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Įgyvendinimo etapas arba finansinis <2A.4.9 type="S" input="M">

Produkto arba rezultato <2A.4.8 type="S" input="M">

Įgyvendinimo etapas arba finansinis rodiklis <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Produkto arba rezultato <2A.4.10 type="S" input=“M”>

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma kokybinė informacija apie veiklos rezultatų plano rengimą

(neprivaloma)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9.    Intervencijos kategorijos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis)

Intervencinių veiksmų, atitinkančių prioritetinės krypties turinį, kategorijos, pagrįstos Komisijos patvirtinta nomenklatūra, ir Sąjungos paramos preliminarus paskirstymas.

7–11   lentelės

Intervencinių veiksmų kategorijos  (20)

(pagal fondą ir regionų kategoriją, jei prioritetinė kryptis aprėpia daugiau nei vieną)

7   lentelė

1 matmuo. Intervencinių veiksmų sritis

Fondas

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

Regionų kategorija

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


8   lentelė

2 matmuo. Finansavimo forma

Fondas

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N>

Regionų kategorija

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


9   lentelė

3 matmuo. Teritorijos rūšis

Fondas

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N>

Regionų kategorija

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


10   lentelė

4 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonės

Fondas

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N>

Regionų kategorija

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


11   lentelė

6 matmuo. ESF antrinė tema  (21) (tik ESF atveju)

Fondas

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N>

Regionų kategorija

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.10.    Planuojamo techninės paramos panaudojimo santrauka, įskaitant, jei reikia, veiksmus, skirtus valdant ir kontroliuojant programas dalyvaujančių valdžios institucijų ir paramos gavėjų administraciniams gebėjimams stiprinti (kai tinkama)

(pagal prioritetinę kryptį)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies b punkto vii papunktis)

Prioritetinė kryptis

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B.   Prioritetinių krypčių, susijusių su technine parama, aprašymas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas)

2.B.1.    Prioritetinė kryptis (pakartoti kiekvienai techninės paramos prioritetinei krypčiai)

Prioritetinės krypties Nr.

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Prioritetinės krypties pavadinimas

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2.    Daugiau kaip vieną regionų kategoriją aprėpiančios prioritetinės krypties nustatymo pagrindimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 1 dalis)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3.    Fondas ir regionų kategorija (pakartoti kiekvienam prioritetinės krypties deriniui)

Fondas

<2B.0.4 type="S" input="S">

Regionų kategorija

<2B.0.5 type="S" input="S">

Skaičiavimo pagrindas (visos tinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamos finansuoti viešosios išlaidos)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4.    Konkretūs tikslai ir tikėtini rezultatai

(pakartoti kiekvienam prioritetinės krypties konkrečiam tikslui)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i ir ii papunkčiai)

Nr.

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Konkretus tikslas

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Rezultatai, kuriuos valstybė narė nori pasiekti su ES parama (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5.    Rezultato rodikliai  (23)

12   lentelė

Konkrečios programos rezultato rodikliai (pagal konkretų tikslą)

(ERPF arba ESF, arba Sanglaudos fondui) C(2011) 2367 galutinis

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis)

Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

Pradinė reikšmė

Pradiniai metai

Siektina reikšmė (24) (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

M

W

T

M

W

T

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kiekybinė <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Kiekybinė <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kokybinė <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6.    Remtini veiksmai ir tikėtinas jų indėlis siekiant konkrečių tikslų (pagal prioritetinę kryptį)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i ir iii papunkčiai)

2.B.6.1.   Remtinų veiksmų aprašymas ir tikėtinas jų indėlis siekiant konkrečių tikslų

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i ir iii papunkčiai)

Prioritetinė kryptis

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2.   Produkto rodikliai, kuriais tikimasi bus prisidėta siekiant rezultatų (pagal prioritetinę kryptį)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto iv papunktis)

13   lentelė

Produkto rodikliai (pagal prioritetinę kryptį)

(ERPF arba ESF, arba Sanglaudos fondui)

ID

Rodiklis

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė (2023 m.) (25)

(neprivaloma)

Duomenų šaltinis

M

W

T

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7.    Intervencinių veiksmų kategorijos (pagal prioritetinę kryptį)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto v papunktis)

Atitinkamos intervencinių veiksmų kategorijos, pagrįstos Komisijos patvirtinta nomenklatūra, ir Sąjungos paramos preliminarus paskirstymas.

14–16   lentelės

Intervencinių veiksmų kategorijos  (26)

14   lentelė

1 matmuo. Intervencinių veiksmų sritis

Regionų kategorija: <type="S" input="S">

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


15   lentelė

2 matmuo. Finansavimo forma

Regionų kategorija: <type="S" input="S">

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


16   lentelė

3 matmuo. Teritorijos rūšis

Regionų kategorija: <type="S" input="S">

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3   SKIRSNIS

FINANSAVIMO PLANAS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas)

3.1.   Finansiniai asignavimai iš kiekvieno fondo ir veiklos lėšų rezervui skirtos sumos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto i papunktis)

17   lentelė

 

Fondas

Regionų kategorija

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

 

 

 

Pagrindinis asignavimas (27)

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

Pagrindinis asignavimas

Veiklos lėšų rezervas

 

<3.1.1 type="S" input="G" “SME”>

<3.1.2 type="S" input="G"“SME”>

<3.1.3 type="N" input="M" "SME">

<3.1.4 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type="N" input="M" "SME">

<3.1.6 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type="N" input="M" "SME">

<3.1.8 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type="N" input="M" "SME">

<3.1.10 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type="N" input="M" "SME">

<3.1.12 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type="N" input="M" "SME">

<3.1.14 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type="N" input="M" "SME">

<3.1.16 type="N" input="M"

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.17 type="N" input="G" "SME">

<3.1.18 type="N" input="G"

TA - “NA” YEI –“NA”>

1)

ERPF

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

Pereinamojo laikotarpio regionuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

Labiau išsivysčiusiuose regionuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

Bendrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

ESF  (28)

Mažiau išsivysčiusiuose regionuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

Pereinamojo laikotarpio regionuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

 

Labiau išsivysčiusiuose regionuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

 

Bendrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

Specialus asignavimas JUI

Netaikoma

 

Netaikoma

 

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

10)

Sanglaudos fondas

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

ERPF

Specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas (EUR)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis)

1.

Lentelėje pateikiamas finansavimo planas pagal prioritetinę kryptį.

2.

Jei prioritetinė kryptis apima daugiau kaip vieną fondą, Sąjungos parama ir nacionalinis įnašas suskirstomi pagal fondą, nurodant atskirą kiekvieno fondo prioritetinės krypties bendro finansavimo normą.

3.

Jei prioritetinė kryptis apima daugiau kaip vieną regionų kategoriją, Sąjungos parama ir nacionalinis įnašas suskirstomi pagal regionų kategoriją, nurodant atskirą kiekvienos regionų kategorijos prioritetinės krypties bendro finansavimo normą.

4.

EIB įnašas pateikiamas prioritetinės krypties lygmeniu.

18a   lentelė

Finansavimo planas

Prioritetinė kryptis

Fondas

Regionų kategorija

Sąjungos paramos skaičiavimo pagrindas

(Visos tinkamos finansuoti išlaidos arba viešosios tinkamos finansuoti išlaidos)

Sąjungos parama

Nacionalinis įnašas

Nacionalinio įnašo preliminarus paskirstymas

Visas finansavimas

Bendro finansavimo norma

Informacijai

EIB įnašai

Pagrindinis asignavimas (visas finansavimas atėmus veiklos lėšų rezervą)

Veiklos lėšų rezervas

Veiklos lėšų rezervo suma kaip visos Sąjungos paramos dalis

Nacionalinis viešasis finansavimas

Nacionalinis privatus finansavimas (29)

Sąjungos parama

Nacionalinis įnašas

Sąjungos parama

Nacionalinis įnašas (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type="S" input="G" “SME”>

<3.2.A.2 type="S" input="G"“SME”>

<3.2.A.3 type="S" input="G" “SME”>

<3.2.A.4 type="S" input="G"“SME”>

<3.2.A.5 type="N" input="M"“SME”>

<3.2.A.6 type="N“SME” " input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M"“SME”>

<3.2.A.8 type="N" input="M"“SME”>

<3.2.A.9 type="N" input="G“SME” ">

<3.2.A.10 type="P" input="G"“SME”>

<3.2.A.11 type="N" input="M"“SME”>

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - “NA” YEI –“NA”>

1 prioritetinė kryptis

ERPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 prioritetinė kryptis

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 prioritetinė kryptis

JUI (32)

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

4 prioritetinė kryptis

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUI (33)

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

5 prioritetinė kryptis

Sanglaudos fondas

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ERPF

Mažiau išsivystę

 

Atitinka 17 lentelės (1) sumą iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ERPF

Pereinamojo laikotarpio

 

Atitinka 17 lentelės (2) sumą iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ERPF

Labiau išsivystę

 

Atitinka 17 lentelės (3) sumą iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ERPF

Specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

 

Atitinka 17 lentelės (11) sumą iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ESF (34)

Mažiau išsivystę

 

Ši suma neatitinka 17 lentelės (5) sumos iš viso, nes į pastarąją įtraukta atitinkama ESF parama JUI (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ESF (36)

Pereinamojo laikotarpio

 

Ši suma neatitinka 17 lentelės (6) sumos iš viso, nes į pastarąją įtraukta atitinkama ESF parama JUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ESF (37)

Labiau išsivystę

 

Ši suma neatitinka 17 lentelės (7) sumos iš viso, nes į pastarąją įtraukta atitinkama ESF parama JUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

JUI (38)

Netaikoma

 

Ši suma neatitinka 17 lentelės (9) sumos iš viso, nes pastarąją sudaro tik specialus asignavimas JUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

Sanglaudos fondas

Netaikoma

 

Atitinka 17 lentelės (10) sumą iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

 

 

 

Atitinka 17 lentelės (12) sumą iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18b   lentelė

Jaunimo užimtumo iniciatyva. ESF ir -specialus asignavimas JUI  (41) (kai tinkama)

 

Fondas (42)

Regionų kategorija

Sąjungos paramos skaičiavimo pagrindas

(Visos tinkamos finansuoti išlaidos arba viešosios tinkamos finansuoti išlaidos)

Sąjungos parama (a)

Nacionalinis įnašas

Formula

Nacionalinio įnašo preliminarus paskirstymas

Visas finansavimas

Formula

Bendro finansavimo norma

Formula  (40)

Nacionalinis viešasis finansavimas

(c)

Nacionalinis privatus finansavimas

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1

Specialus asignavimas JUI

Netaikoma

 

 

0

 

 

 

100 %

2

Atitinkama ESF parama

Mažiau išsivystę

 

 

 

 

 

 

 

3

Atitinkama ESF parama

Pereinamojo laikotarpio

 

 

 

 

 

 

 

4

Atitinkama ESF parama

Labiau išsivystę

 

 

 

 

 

 

 

5.

IŠ VISO: JUI prioritetinė kryptis [prioritetinės krypties dalis]

[Turi atitikti 3 prioritetinę kryptį [arba jos dalį]

 

Suma (1:4)

Suma (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

ESF paramos paskirstymo santykis mažiau išsivysčiusiems regionams

2/suma (2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

7.

 

 

ESF paramos paskirstymo santykis pereinamojo laikotarpio regionams

3/suma (2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

8.

 

 

ESF paramos paskirstymo santykis labiau išsivysčiusiems regionams

4/suma (2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


18c   lentelė

Finansavimo plano suskirstymas pagal prioritetinę kryptį, fondą, regionų kategoriją ir teminį tikslą

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto ii papunktis)

Prioritetinė kryptis

Fondas (43)

Regionų kategorija

Teminis tikslas

Sąjungos parama

Nacionalinis įnašas

Visas finansavimas

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 


19   lentelė

Kovos su klimato kaita tikslams skirtos paramos preliminarus dydis

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio 6 dalis) (44)

Prioritetinė kryptis

Kovos su klimato kaita tikslams skirtos paramos preliminarus dydis (EUR)

Viso asignavimo veiksmų programai dalis (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Iš viso

 

 

4   SKIRSNIS

INTEGRUOTAS POŽIŪRIS Į TERITORINĮ VYSTYMĄSI

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 3 dalis)

Integruoto požiūrio į teritorinį vystymąsi, atsižvelgiant į veiksmų programos turinį ir tikslus, susijusio su partnerystės sutartimi, aprašymas, parodant, kaip ta veiksmų programa padedama siekti jos tikslų ir tikėtinų rezultatų

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1.   Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 3 dalies a punktas)

Požiūris į bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonių naudojimą ir principai, kuriais remiantis nustatomos sritys, kuriose jos bus įgyvendinamas

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2.   Tvarios miestų plėtros integruoti veiksmai (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 3 dalies b punktas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 7 straipsnio 2 ir 3 dalys (45))

Kai tinkama, tvarios miestų plėtros integruotiems veiksmams, įgyvendintiniems laikantis Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 7 straipsnio 2 dalies nuostatų, ERPF paramos preliminarus dydis ir ESF paramos preliminarus asignavimas integruotiems veiksmams.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

20   lentelė

Tvarios miestų plėtros integruoti veiksmai. Preliminarus ERPF ir ESF paramos dydis

Fondas

ERPF ir ESD parama (preliminari)

(EUR)

Viso asignavimo iš fondo programai dalis

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Iš viso iš ERPF

 

 

Iš viso iš ESF

 

 

IŠ VISO iš ERPF ir iš ESF

 

 

4.3.   Integruotos teritorinės investicijos (ITI) (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 3 dalies c punktas)

Požiūris į integruotų teritorinių investicijų (ITI) naudojimą (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 36 straipsnyje), išskyrus 4 skirsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, ir joms skirtas preliminarus finansinis asignavimas iš kiekvienos prioritetinės krypties.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

21   lentelė

Preliminarus finansinis asignavimas ITI, nenurodytoms 4.2 punkte

(bendra suma)

Prioritetinė kryptis

Fondas

Preliminarus finansinis asignavimas (Sąjungos parama) (EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y>

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

4.4.   Tarpregioninių ir tarpvalstybinių veiksmų, vykdant veiksmų programą drauge su paramos gavėjais, įsisteigusiais bent vienoje kitoje valstybėje narėje, įgyvendinimo tvarka (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 3 dalies d punktas)

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5.   Pagal programą planuojamų veiksmų indėlis į makroregionines strategijas ir jūros baseino strategijas, priklausomai nuo programos įgyvendinimo teritorijos poreikių, kuriuos nustato valstybė narė (kai tinkama)

(Kai valstybė narė ir regionai dalyvauja įgyvendinant makroregionines strategijas ir jūros baseino strategijas)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 3 dalies e punktas)

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

5   SKIRSNIS

GEOGRAFINIŲ VIETOVIŲ, KURIOS YRA LABIAUSIAI PAVEIKTOS SKURDO, ARBA TIKSLINIŲ GRUPIŲ, KURIOS PATIRIA DIDŽIAUSIĄ DISKRIMINAVIMO ARBA SOCIALINĖS ATSKIRTIES RIZIKĄ, SPECIFINIAI POREIKIAI (KAI TINKAMA)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 4 dalies a punktas)

5.1.   Geografinės vietovės, kurios yra labiausiai paveiktos skurdo arba tikslinės grupės, kurios patiria didžiausią diskriminavimo arba socialinės atskirties riziką

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2.   Strategija, skirta patenkinti geografinių teritorijų, kurios yra labiausiai paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią diskriminavimo arba socialinės atskirties riziką, specifinius poreikius ir, kai tinkama, indėlis į partnerystės sutartyje nustatytą integruotą požiūrį

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

22   lentelė

Veiksmai, skirti patenkinti geografinių teritorijų, kurios yra labiausiai paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria didžiausią diskriminavimo arba socialinės atskirties riziką, specifinius poreikius  (46)

Tikslinė grupė arba geografinė teritorija

Laikantis integruoto požiūrio planuojamo veiksmo pagrindinės rūšys

Prioritetinė kryptis

Fondas

Regionų kategorija

Investavimo prioritetas

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y>

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y>

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y>

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y>

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y>

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   SKIRSNIS

GEOGRAFINIŲ TERITORIJŲ, KURIOS TURI DIDELIŲ IR NUOLATINIŲ GAMTINIŲ ARBA DEMOGRAFINIŲ TRŪKUMŲ, SPECIFINIAI POREIKIAI (KAI TINKAMA)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 4 dalies b punktas)

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

7   SKIRSNIS

VALDŽIOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS, ATSAKINGOS UŽ VALDYMĄ, KONTROLĘ IR AUDITĄ, IR ATITINKAMŲ PARTNERIŲ VAIDMUO

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 5 dalis)

7.1.   Atitinkamos valdžios institucijos ir įstaigos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 5 dalies a ir b punktai)

23   lentelė

Atitinkamos valdžios institucijos ir įstaigos

Institucija arba įstaiga

Institucijos arba įstaigos pavadinimas ir departamentas ar skyrius

Institucijos arba įstaigos vadovas (pozicija arba pareigos)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME”>

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME”>

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N “SME”>

Vadovaujančioji institucija

 

 

Tvirtinančioji institucija, kai tinkama

 

 

Audito institucija

 

 

Subjektas, kuriam Komisija perves mokėjimus

 

 

7.2.   Atitinkamų partnerių dalyvavimas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 5 dalies c punktas)

7.2.1.    Veiksmai, kurių imtasi siekiant į veiksmų programos rengimą įtraukti atitinkamus partnerius, ir tų partnerių vaidmuo įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2.    Visuotinės dotacijos (ESF atveju, kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 6 straipsnio 1 dalis)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3.    Sumos asignavimas gebėjimams stiprinti (ESF atveju, kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 6 straipsnio 2 ir 3 dalys)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

8   SKIRSNIS

FONDŲ, EŽŪFKP IR EJRŽF KOORDINAVIMAS IR KOORDINAVIMAS SU KITOMIS SĄJUNGOS BEI NACIONALINĖMIS FINANSAVIMO PRIEMONĖMIS IR EIB

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 6 dalies a punktas)

Priemonės, kuriomis užtikrinamas fondų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) koordinavimas ir koordinavimas su kitomis Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo priemonėmis ir Europos investicijų banku (EIB), atsižvelgiant į susijusias nuostatas, nustatytas Bendroje strateginėje programoje.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

9   SKIRSNIS

EX ANTE SĄLYGOS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 6 dalies b punktas)

9.1.    Ex ante sąlygos

Informacija apie ex ante sąlygų taikymo ir įvykdymo vertinimą (neprivaloma)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

24   lentelė

Taikytinos ex ante sąlygos ir jų įvykdymo vertinimas

Ex ante sąlygos

Prioritetinės kryptys, kurioms taikomos sąlygos

Ar įvykdytos ex ante sąlygos (Taip, ne arba iš dalies)

Kriterijai

Ar patenkinti kriterijai (Taip arba ne)

Nuoroda

(Nuoroda į strategijas, teisės aktus ar kitus susijusius dokumentus, taip pat į jų skirsnius, straipsnius ar pastraipas, drauge su interneto nuorodomis arba galimybe susipažinti su visu tekstu)

Paaiškinimai

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME" >

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y “SME” >

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y “SME” >

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME” >

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME” >

 

 

 

 

 

 

 

9.2.   Veiksmų, kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, aprašymas, atsakingos įstaigos ir tvarkaraštis  (47)

25   lentelė

Veiksmai, skirti taikomoms bendrosioms ex ante sąlygoms įvykdyti

Bendrosios ex ante sąlygos

Nepatenkinti kriterijai

Veiksmai, kurių reikia imtis

Terminas (data)

Atsakingos įstaigos

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME”>

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME”>

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME”>

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y “SME”>

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26   lentelė

Veiksmai, skirti taikomoms teminėms ex ante sąlygoms įvykdyti

Teminės ex ante sąlygos

Nepatenkinti kriterijai

Veiksmai, kurių reikia imtis

Terminas (data)

Atsakingos įstaigos

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y “SME”

TA- “NA”>

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y “SME”

TA- “NA”>

<9.2.4 type="D" input="M " PA=Y “SME”

TA- “NA”>

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y “SME”

TA- "NA">

1. X

 

1 veiksmas

1 veiksmo terminas

 

 

2 veiksmas

2 veiksmo terminas

 

10   SKIRSNIS

PARAMOS GAVĖJŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 6 dalies c punktas)

Paramos gavėjų administracinės naštos įvertinimo santrauka ir, jei reikalinga, administracinei naštai sumažinti planuojami veiksmai, ir preliminarus tvarkaraštis

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

11   SKIRSNIS

HORIZONTALIEJI PRINCIPAI

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 7 dalis)

11.1.   Darnus vystymasis

Konkrečių priemonių, kuriomis atrenkant projektus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, efektyvų išteklių naudojimą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, atsparumą nelaimėms ir rizikos prevenciją ir valdymą, aprašymas

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2.   Lygios galimybės ir nediskriminavimas

Konkrečių priemonių, kuriomis rengiant, planuojant ir įgyvendinant veiksmų programą skatinamos lygios galimybės, užkertamas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, ypač galimybių naudotis finansavimu, atsižvelgiant į įvairių tikslinių grupių, kurios patiria tokio diskriminavimo riziką, poreikius ir reikalavimų užtikrinti prieinamumą neįgaliesiems srityse, aprašymas.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3.   Moterų ir vyrų lygybė

Veiksmų programos indėlio skatinant moterų ir vyrų lygybę, ir, jei tinkama, tvarkos, kuria užtikrinamas lyčių lygybės aspekto integravimas veiksmų programos ir projekto lygmenimis, aprašymas.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

12   SKIRSNIS

PAVIENIAI ELEMENTAI

12.1.   Didelės apimties projektai, įgyvendintini programavimo laikotarpiu

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 2 dalies e punktas)

27   lentelė

Didelės apimties projektų sąrašas

Projektas

Planuojama pranešimo arba pateikimo data

(metai, ketvirtis)

Planuojama įgyvendinimo pradžia

(metai, ketvirtis)

Planuojama pabaigos data

(metai, ketvirtis)

Prioritetinės kryptys arba investavimo prioritetai

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N>

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N>

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N>

<12.1.5 type="S" input="S" decision=N>

 

 

 

 

 

12.2.   Veiksmų programos veiklos rezultatų planas

28   lentelė

Veiklos rezultatų planas pagal fondą ir regionų kategoriją (apibendrinamoji lentelė)

Prioritetinė kryptis

Fondas

Regionų kategorija

Rodiklis arba pagrindinis įgyvendinimo etapas

Matavimo vienetas, kai tinkama

2018 m. orientyras

Galutinis tikslas (2023 m.) (48)

M

W

T

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Atitinkami partneriai, įtraukti rengiant programą

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

PRIEDAI (pavieniui įkelti į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą):

Ex ante vertinimo ataskaitos projektas ir jo santrauka (privaloma)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnio 2 dalis)

Ex ante sąlygų taikymo ir įvykdymo vertinimo dokumentai (kai tinkama)

Nacionalinių už lygias galimybes atsakingų įstaigų nuomonė dėl 11 skirsnio 2 ir 3 punktų (kai tinkama) Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 7 dalis)

Veiksmų programos santrauka piliečiams (kai tinkama)


(1)  Laukelių savybių paaiškinimas

tipas (angl. type):

N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox) P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean)

sprendimas (angl. decision):

N = nėra Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama veiksmų programa, dalis

įvestis (angl. input):

M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvestis (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

"maxlength" =

didžiausias ženklų su tarpais skaičius

PA – Y =

elementas, kuris gali būti pateiktas tik partnerystės sutartyje

TA – NA =

netaikoma specialioms veiksmų programoms, skirtoms tik techninei paramai

YEI – NA =

netaikoma specialioms veiksmų programoms, skirtoms tik Jaunimo užimtumo iniciatyvai

SME =

taip pat taikoma specialioms programoms, skirtoms EIB įgyvendinamoms bendroms neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėmis priemonėms, skirtoms MVĮ.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  Europos regioninės plėtros fondas.

(4)  Europos socialinis fondas.

(5)  Jaunimo užimtumo iniciatyva.

(6)  Visa Sąjungos parama (įskaitant pagrindinį asignavimą ir veiklos lėšų rezervą).

(7)  Informacija pagal fondą ir prioritetinę kryptį.

(8)  Teminio tikslo pavadinimas (netaikoma techninei paramai).

(9)  Investavimo prioriteto pavadinimas (netaikoma techninei paramai).

(10)  ERPF ir Sanglaudos fondo siektinos reikšmės gali būti kokybinės arba kiekybinės.

(11)  Šiame sąraše pateikiami bendrieji rezultato rodikliai, kuriems buvo nustatyta siektina reikšmė, ir visi konkrečios programos rezultato rodikliai. Bendrųjų rezultato rodiklių siektinos reikšmės turi būti kiekybinės, o konkrečios programos rezultato rodiklių reikšmės gali būti kokybinės arba kiekybinės. Siektinos reikšmės gali būti nurodytos bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstytos pagal lytį; pradinės reikšmės gali būti atitinkamai patikslintos. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(12)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2014 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).

(13)  Šiame sąraše pateikiami bendrieji rezultato rodikliai, kuriems buvo nustatyta siektina reikšmė, ir visi konkrečios programos rezultato rodikliai. Bendrųjų rezultato rodiklių siektinos reikšmės turi būti kiekybinės, o konkrečios programos rezultato rodiklių reikšmės gali būti kokybinės arba kiekybinės. Visi Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 II priede nurodyti rezultato rodikliai, naudotini JUI įgyvendinimui stebėti, turi būti susieti su kiekybinėmis siektinomis reikšmėmis. Siektinos reikšmės gali būti nurodytos bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstytos pagal lytį; pradinės reikšmės gali būti atitinkamai patikslintos. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(14)  ESF atveju šiame sąraše pateikiami tie bendrieji produkto rodikliai, kuriems buvo nustatyta siektina reikšmė. Siektinos reikšmės gali būti nurodytos bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstytos pagal lytį. ERPF ir Sanglaudos fondo atveju suskirstymas pagal lytį dažniausiai nereikalingas. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(15)  Tik iš ESF remiamoms programoms.

(16)  ESF atveju šiame sąraše pateikiami bendrieji produkto rodikliai, kuriems buvo nustatyta siektina reikšmė, ir visi konkrečios programos produkto rodikliai.

(17)  Jei JUI įgyvendinama kaip prioritetinės krypties dalis, JUI nustatyti orientyrai ir tikslai turi būti atskirti nuo kitų prioritetinės krypties orientyrų ir tikslų, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 22 straipsnio 7 dalies penktoje pastraipoje nurodytų įgyvendinimo aktų, kadangi JUI ištekliai (specialus asignavimas ir atitinkama ESF parama) neįtraukti į veiklos lėšų rezervą.

(18)  Orientyrai gali būti nurodyti bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstyti pagal lytį. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(19)  Siektinos reikšmės gali būti nurodytos bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstytos pagal lytį. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(20)  Į sumas įtraukta visa Sąjungos parama (pagrindinis asignavimas ir asignavimas iš veiklos lėšų rezervo).

(21)  Įrašyti, kai tinkama, kiekybinę informaciją apie ESF įnašą siekiant prisidėti prie Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmos pastraipos 1–7 punktuose nurodytų teminių tikslų.

(22)  Nurodyti, kai Sąjungos parama programos techninei paramai viršija 15 mln. EUR.

(23)  Nurodyti, kai objektyviai pateisinama, atsižvelgiant į veiksmo turinį, ir kai Sąjungos parama programos techninei paramai viršija 15 mln. EUR.

(24)  Siektinos reikšmės gali būti kokybinės arba kiekybinės. Siektinos reikšmės gali būti nurodytos bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstytos pagal lytį; pradinės reikšmės gali būti atitinkamai patikslintos. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(25)  Techninės paramos produkto rodiklių siektinos reikšmės nėra privalomos. Siektinos reikšmės gali būti nurodytos bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstytos pagal lytį. "M" = vyrai, "W" = moterys, "T" = bendrai.

(26)  Į sumas įtraukta visa Sąjungos parama (pagrindinis asignavimas ir asignavimas iš veiklos lėšų rezervo).

(27)  Visas asignavimas (Sąjungos parama) atėmus asignavimą veiklos lėšų rezervui.

(28)  Visas asignavimas iš ESF, įskaitant atitinkamą ESF paramą JUI. Veiklos lėšų rezervo stulpeliuose neįtraukta atitinkama ESF parama JUI, nes ji neįtraukiama į veiklos lėšų rezervą.

(29)  Pildyti tik tais atvejais, kai prioritetinės kryptys nurodytos kaip visos išlaidos.

(30)  Ši norma gali būti suapvalinta iki artimiausio sveiko skaičiaus lentelėje. Tiksli norma, naudojama mokėjimams kompensuoti, yra santykis (f).

(31)  Nacionalinis įnašas yra proporcingai paskirstytas pagrindiniam asignavimui ir veiklos lėšų rezervui.

(32)  Ši prioritetinė kryptis apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(33)  Ši prioritetinės krypties dalis apima specialų asignavimą JUI ir atitinkamą ESF paramą.

(34)  ESF asignavimas be atitinkamos paramos JUI.

(35)  Visos ESF paramos mažiau išsivysčiusiems, pereinamojo laikotarpio ir labiau išsivysčiusiems regionams suma ir 18a lentelėje nurodyti JUI skirti ištekliai lygūs visai ESF paramos mažiau išsivysčiusiems, pereinamojo laikotarpio ir labiau išsivysčiusiems regionams sumai ir 17 lentelėje nurodytam specialiam asignavimui JUI.

(36)  ESF asignavimas be atitinkamos paramos JUI.

(37)  ESF asignavimas be atitinkamos paramos JUI.

(38)  Įtrauktas specialus asignavimas JUI ir atitinkama ESF parama.

(39)  Pildyti tik tais atvejais, kai prioritetinės kryptys nurodytos kaip visos išlaidos.

(40)  Ši norma gali būti suapvalinta iki artimiausio sveiko skaičiaus lentelėje. Tiksli norma, naudojama mokėjimams kompensuoti, yra santykis (f).

(41)  Pildyti kiekvienai prioritetinei krypčiai (ar jos daliai), pagal kurią įgyvendinama JUI.

(42)  JUI (specialus asignavimas ir atitinkama ESF parama) laikoma fondu ir nurodoma atskiroje eilutėje, net jei ji sudaro prioritetinės krypties dalį.

(43)  Šioje lentelėje JUI (specialus asignavimas ir atitinkama ESF parama) laikoma fondu.

(44)  Ši lentelė sukurta automatiškai, pasinaudojus intervencinių veiksmų kategorijų pagal kiekvieną prioritetinę kryptį lentelėmis.

(45)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).

(46)  Jeigu programa aprėpia daugiau kaip vieną regionų kategoriją, gali prireikti suskirstyti kategorijomis.

(47)  25 ir 26 lentelės skirtos tik taikomoms bendrosioms ir teminėms ex ante sąlygoms, kurios programos pateikimo metu visiškai neįvykdytos arba įvykdytos iš dalies (žr. 24 lentelę).

(48)  Siektina reikšmė gali būti nurodyta bendrai (vyrams ir moterims) arba suskirstyta pagal lytį.


II PRIEDAS

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ MODELIS

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Pavadinimas

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versija

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Pirmieji metai

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Paskutinieji metai

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Tinkama finansuoti nuo

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Tinkama finansuoti iki

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

EK sprendimas Nr.

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>

EK sprendimo data

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>

VN iš dalies keičiantis sprendimas Nr.

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>

VN iš dalies keičiančio sprendimo data

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>

VN iš dalies keičiančio sprendimo įsigaliojimo data

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>

NUTS regionai, kuriuose vykdoma bendradarbiavimo programa

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>

1   SKIRSNIS

STRATEGIJA, KAIP ĮGYVENDINANT BENDRADARBIAVIMO PROGRAMĄ PRISIDĖTI PRIE EUROPOS SĄJUNGOS PAŽANGAUS, TVARAUS IR INTEGRACINIO AUGIMO STRATEGIJOS IR EKONOMINĖS, SOCIALINĖS IR TERITORINĖS SANGLAUDOS TIKSLO

(Nuoroda: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (2) 27 straipsnio 1 dalis ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 (3) 8 straipsnio 2 dalies a punktas)

1.1.   Strategija, kaip įgyvendinant bendradarbiavimo programą prisidėti prie Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo

1.1.1.

Bendradarbiavimo programos strategijos, kuria prisidedama prie Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo įgyvendinimo, aprašymas.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Pasirinktų teminių tikslų ir atitinkamų investavimo prioritetų pagrindimas, atsižvelgiant į Bendrą strateginę programą, remiantis poreikių visoje programos įgyvendinimo teritorijoje analize bei kaip atsakas tokiems poreikiams pasirinkta strategija, kurioje prireikus aptariami trūkstami tarpvalstybinės infrastruktūros ryšiai ir atsižvelgiama į ex ante vertinimo rezultatus

1   lentelė

Pasirinktų teminių tikslų ir investavimo prioritetų pagrindimas

Pasirinktas teminis tikslas

Pasirinktas investavimo prioritetas

Pasirinkimo pagrindimas

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2.   Finansinių asignavimų pagrindimas

Finansinių asignavimų (t. y. Sąjungos paramos) kiekvienam teminiam tikslui ir, kai tinkama, investavimo prioritetui, laikantis paramos telkimo pagal temas reikalavimų, pagrindimas, atsižvelgiant į ex ante vertinimą.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2   lentelė

Bendradarbiavimo programos investavimo strategijos apžvalga

Prioritetinė kryptis

ERPF parama (EUR)

Visos Sąjungos paramos dalis (%) bendradarbiavimo programai (pagal fondą) (4)

Teminis tikslas (5)

Investavimo prioritetai (6)

Investavimo prioritetus atitinkantys konkretūs tikslai

Rezultato rodikliai, atitinkantys konkretų tikslą

ERPF (7)

EKP (8) (kai tinkama)

PNPP (9) (kai tinkama)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   SKIRSNIS

PRIORITETINĖS KRYPTYS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b ir c punktai)

2.A.   Prioritetinių krypčių, nesusijusių su technine parama, aprašymas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punktas)

2.A.1.    Prioritetinė kryptis (pakartoti kiekvienai prioritetinei krypčiai)

Prioritetinės krypties Nr.

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Prioritetinės krypties pavadinimas

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinta tik finansinėmis priemonėmis

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinta tik Sąjungos lygmens finansinėmis priemonėmis

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Visa prioritetinė kryptis bus įgyvendinta bendruomenės inicijuota vietos plėtra

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Prioritetinės krypties, apimančios daugiau kaip vieną teminį tikslą, nustatymo pagrindimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 1 dalis)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3.    Fondas ir Sąjungos paramos skaičiavimo pagrindas (pakartoti kiekvienam fondui ir prioritetinei krypčiai)

Fondas

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Skaičiavimo pagrindas (visos tinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamos finansuoti viešosios išlaidos)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4.    Investavimo prioritetas (pakartoti kiekvienam prioritetinės krypties investavimo prioritetui)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Investavimo prioritetą atitinkantys konkretūs tikslai ir tikėtini rezultatai (pakartoti kiekvienam investavimo prioriteto konkrečiam tikslui)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčiai)

Nr.

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Konkretus tikslas

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultatai, kuriuos valstybės narės nori pasiekti su ES parama

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


3   lentelė

Konkrečios programos rezultato rodikliai (pagal konkretų tikslą)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis)

Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

Pradinė reikšmė

Pradiniai metai

Siektina reikšmė (2023 m.) (10)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Kiekybinė <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Kiekybinė <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Kokybinė <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

Kokybinė <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Veiksmai, remtini pagal investavimo prioritetą (iš investavimo prioriteto)

2.A.6.1.   Remtinų veiksmų rūšies ir pavyzdžių ir jų tikėtino indėlio siekiant konkrečių tikslų, aprašymas ir, kai tinkama, pagrindinių tikslinių grupių, konkrečių tikslinių teritorijų ir paramos gavėjų tipų nustatymas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Pagrindiniai projektų atrankos principai

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Planuojamas finansinių priemonių naudojimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Planuojamas didelės apimties projektų naudojimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis)

Investavimo prioritetas

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Produkto rodikliai (pagal investavimo prioritetą)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis)

4   lentelė

Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai

Nr.

Rodiklis (rodiklio pavadinimas)

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Veiklos rezultatų planas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 II priedas)

5   lentelė

Prioritetinės krypties veiklos rezultatų planas

Prioritetinė kryptis

Rodiklio rūšis

(Pagrindinis įgyvendinimo etapas, finansinis, produkto arba, kai tinkama, rezultato rodiklis)

Nr.

Rodiklis arba pagrindinis įgyvendinimo etapas

Matavimo vienetas, kai tinkama

2018 m. orientyras

Galutinis tikslas (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Rodiklio tinkamumo paaiškinimas, kai tinkama

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Įgyvendinimo etapo arba finansinis <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Produkto arba rezultato <2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Įgyvendinimo etapo arba finansinis <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Produkto arba rezultato <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Įgyvendinimo etapo arba finansinis <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Produkto arba rezultato <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Produkto arba rezultato <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Produkto arba rezultato <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma kokybinė informacija apie veiklos rezultatų plano rengimą

(neprivaloma)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Intervencinių veiksmų kategorijos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto vii papunktis)

Intervencinių veiksmų, atitinkančių prioritetinės krypties turinį, kategorijos, pagrįstos Komisijos patvirtinta nomenklatūra, ir Sąjungos paramos preliminarus paskirstymas

6–9   lentelės

Intervencinių veiksmų kategorijos

6   lentelė

1 matmuo. Intervencinių veiksmų sritis

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


7   lentelė

2 matmuo. Finansavimo forma

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


8   lentelė

3 matmuo. Teritorijos tipas

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


9   lentelė

6 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonės

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    Planuojamo techninės paramos panaudojimo santrauka, įskaitant, jei reikia, veiksmus, skirtus valdant ir kontroliuojant programas dalyvaujančių valdžios institucijų ir paramos gavėjų administraciniams gebėjimams stiprinti ir, jei reikia, veiksmus, skirtus atitinkamų partnerių administraciniams gebėjimams stiprinti, kad jie galėtų dalyvauti įgyvendinant programas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkto vi papunktis)

Prioritetinė kryptis

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Prioritetinių krypčių, susijusių su technine parama, aprašymas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punktas)

2.B.1.    Prioritetinė kryptis

Nr.

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Pavadinimas

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2.    Fondas ir Sąjungos paramos skaičiavimo pagrindas (pakartoti kiekvienam prioritetinės krypties fondui)

Fondas

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Skaičiavimo pagrindas (visos tinkamos finansuoti išlaidos arba tinkamos finansuoti viešosios išlaidos)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Konkretūs tikslai ir tikėtini rezultatai

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punkto i ir ii papunkčiai)

Konkretus tikslas (pakartoti kiekvienam konkrečiam tikslui)

Nr.

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Konkretus tikslas

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultatai, kuriuos valstybės narės nori pasiekti su ES parama (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Rezultato rodikliai  (12)

10   lentelė

Konkrečios programos rezultato rodikliai (pagal konkretų tikslą)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis)

Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

Pradinė reikšmė

Pradiniai metai

Siektina reikšmė (13) (2023 m.)

Duomenų šaltinis

Ataskaitų teikimo dažnumas

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=„M“>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Kiekybinė <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Kiekybinė <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Kokybinė <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Remtini veiksmai ir tikėtinas jų indėlis siekiant konkrečių tikslų (pagal prioritetinę kryptį)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis)

2.B.5.1.   Remtinų veiksmų aprašymas ir tikėtinas jų indėlis siekiant konkrečių tikslų

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis)

Prioritetinė kryptis

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2.   Produkto rodikliai, kuriais tikimasi bus prisidėta siekiant rezultatų (pagal prioritetinę kryptį)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis)

11   lentelė

Produkto rodikliai

Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė (2023 m.)

(neprivaloma)

Duomenų šaltinis

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Intervencinių veiksmų kategorijos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis)

Atitinkamos intervencinių veiksmų kategorijos, pagrįstos Komisijos patvirtinta nomenklatūra, ir Sąjungos paramos preliminarus paskirstymas.

12–14   lentelės

Intervencinių veiksmų kategorijos

12   lentelė

1 matmuo. Intervencinių veiksmų sritis

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


13   lentelė

2 matmuo. Finansavimo forma

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


14   lentelė

3 matmuo. Teritorijos tipas

Prioritetinė kryptis

Kodas

Suma (EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3   SKIRSNIS

FINANSAVIMO PLANAS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies d punktas)

3.1.   Finansiniai asignavimai iš ERPF (EUR)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis)

15   lentelė

Fondas

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

ERPF

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

Suma PNPP (kai tinkama)

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma EKP (kai tinkama)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A.    Visi finansiniai asignavimai iš ERPF ir nacionalinis bendras finansavimas (EUR)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis)

1.

Finansinėje lentelėje išdėstytas bendradarbiavimo programos pagal prioritetinę kryptį finansavimo planas. Kai atokiausių regionų programose derinami tarpvalstybiniai ir tarptautiniai asignavimai, kiekvieniems jų nustatomos atskiros prioritetinės kryptys.

2.

Finansinėje lentelėje informavimo tikslais nurodomas bet koks trečiosios šalies, dalyvaujančios bendradarbiavimo programoje, įnašas (išskyrus EKP ir PNPP įnašus).

3.

EIB (14) įnašas turėtų būti paskirstytas pagal prioritetines kryptis.

16   lentelė

Finansavimo planas

Prioritetinė kryptis

Fondas

Sąjungos paramos skaičiavimo pagrindas

(Visos tinkamos finansuoti išlaidos arba viešosios tinkamos finansuoti išlaidos)

Sąjungos parama (a)

Nacionalinis įnašas

Formula

Nacionalinio įnašo preliminarus paskirstymas

Visas finansavimas

Formula

Bendro finansavimo norma

Formula  (16)

Informavimo tikslais

 

 

 

 

Nacionalinis viešas finansavimas (c)

Nacionalinis privatus finansavimas (d) (15)

 

 

Trečiųjų šalių įnašas

EIB įnašai

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

1 prioritetinė kryptis

ERPF (galima įtraukti iš EKP ir PNPP perkeltas sumas) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKP

 

 

 

 

 

 

 

PNPP

 

 

 

 

 

 

 

N prioritetinė kryptis

ERPF (galima įtraukti iš EKP ir PNPP perkeltas sumas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKP

 

 

 

 

 

 

 

PNPP

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

ERPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKP

 

 

 

 

 

 

 

PNPP

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

Iš viso iš visų fondų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Paskirstymas pagal prioritetinę kryptį ir teminį tikslą

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis)

17   lentelė

Prioritetinė kryptis

Teminis tikslas

Sąjungos parama

Nacionalinis įnašas

Visas finansavimas

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 


18   lentelė

Kovos su klimato kaita tikslams skirtos paramos preliminarus dydis

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio 6 dalis) (18)

Prioritetinė kryptis

Kovos su klimato kaita tikslams skirtos paramos preliminarus dydis (EUR)

Bendro asignavimo programai dalis (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N>

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N>

 

 

 

Iš viso

 

 

4   SKIRSNIS

INTEGRUOTAS POŽIŪRIS Į TERITORINĮ VYSTYMĄSI

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 3 dalis)

Integruoto požiūrio į teritorinį vystymąsi aprašymas, atsižvelgiant į bendradarbiavimo programos turinį ir tikslus, taip pat SESV 174 straipsnio 3 dalyje nurodytų regionų ir teritorijų atžvilgiu, atsižvelgiant į dalyvaujančių valstybių narių partnerystės sutartis, ir nurodant, kodėl laikantis šio požiūrio, prisidedama prie programos tikslų ir tikėtinų rezultatų įgyvendinimo

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (kai tinkama)

Požiūris į bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonių naudojimą ir principai, kuriais remiantis nustatomos sritys, kuriose jos bus įgyvendinamos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 3 dalies a punktas)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

4.2.   Tvarios miestų plėtros integruoti veiksmai (kai tinkama)

Principai, kuriais remiantis nustatomos miestų vietovės, kuriose turės būti įgyvendinti tvarios miestų plėtros integruoti veiksmai, ir preliminarūs ERPF paramos tokiems veiksmams asignavimai

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 3 dalies b punktas)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

19   lentelė

Tvarios miestų plėtros integruoti veiksmai. ERPF paramos preliminarus dydis

Fondas

ERPF paramos preliminarus dydis

(EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

ERPF

 

4.3.   Integruotos teritorinės investicijos (ITI) (kai tinkama)

Požiūris į integruotų teritorinių investicijų (ITI) naudojimą (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 36 straipsnyje), išskyrus 4 skirsnio 2 punkte nurodytus atvejus, ir joms skirtas preliminarus finansinis asignavimas iš kiekvienos prioritetinės krypties

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 3 dalies c punktas)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’>

20   lentelė

Preliminarus finansinis asignavimas ITI, nenurodytas 4 skirsnio 2 punkte (bendra suma)

Prioritetinė kryptis

Preliminarus finansinis asignavimas (Sąjungos parama) (EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Iš viso

 

4.4.   Planuojamų intervencijų indėlis į makroregionines strategijas ir jūros baseino strategijas priklausomai nuo atitinkamos valstybės narės nustatytų programos įgyvendinimo teritorijos poreikių ir, kai taikoma, atsižvelgiant į strategiškai svarbius projektus, nurodytus tose strategijose (kai tinkama)

(Kai valstybės narės ir regionai dalyvauja įgyvendinant makroregionines strategijas ir jūros baseino strategijas)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 3 dalies d punktas)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

5   SKIRSNIS

BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalis)

5.1.   Atitinkamos valdžios institucijos ir įstaigos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalis)

21   lentelė

Programos institucijos

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktis)

Institucija arba įstaiga

Institucijos arba įstaigos pavadinimas ir departamentas ar skyrius

Institucijos arba įstaigos vadovas (pozicija arba pareigos)

Vadovaujančioji institucija

. <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

. <5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Tvirtinančioji institucija, kai tinkama

. <5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

. <5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Audito institucija

. <5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

. <5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Įstaiga, kuriai Komisija perves mokėjimus, yra

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies b punktas)

vadovaujančioji institucija

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

tvirtinančioji institucija

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


22   lentelė

Įstaiga (-os), atliekanti (-čios) kontrolės ir audito užduotis

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies a punkto ii ir iii papunkčiai)

Institucija arba įstaiga

Institucijos arba įstaigos pavadinimas ir departamentas ar skyrius

Institucijos arba įstaigos vadovas (pozicija arba pareigos)

Viena arba kelios institucijos, kurioms pavesta vykdyti kontrolės užduotis

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Viena arba kelios institucijos, paskirtos atsakingomis už audito užduočių vykdymą

5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

5.2.   Jungtinio sekretoriato steigimo tvarka

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies a punkto iv papunktis)

<5.2. type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.3.   Valdymo ir kontrolės priemonių aprašo santrauka

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies a punkto v papunktis)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4.   Atsakomybės paskirstymas tarp dalyvaujančių valstybių narių tuo atveju, kai vadovaujančioji institucija arba Komisija nustato finansines pataisas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies a punkto vi papunktis)

<5.4. type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>

5.5.   Euro naudojimas (kai tinkama)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 28 straipsnis)

Pasirinktas ne euro valiuta patiriamų išlaidų perskaičiavimo metodas

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6.   Partnerių dalyvavimas

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 4 dalies c punktas)

Veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant į bendradarbiavimo programos rengimą įtraukti partnerius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnyje, ir tų partnerių vaidmuo rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo programą, taip pat jų dalyvavimas stebėsenos komiteto veikloje

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

6   SKIRSNIS

KOORDINAVIMAS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 5 dalies a punktas)

Priemonės, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ERPF, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo koordinavimas tarpusavyje ir su kitomis Sąjungos bei nacionalinėmis finansavimo priemonėmis, įskaitant koordinavimą ir galimą derinimą su Europos infrastruktūros tinklų priemone, EKP, Europos plėtros fondu (EPF) ir PNPP, taip pat EIB, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 I priede pateiktas Bendrosios strateginės programos nuostatas. Kai valstybės narės ir trečiosios šalys dalyvauja bendradarbiavimo programose, pagal kurias naudojami ERPF asignavimai atokiausiems regionams ir EPF lėšos, atitinkamo lygmens koordinavimo priemonės, kad būtų lengviau veiksmingai koordinuoti tų išteklių panaudojimą

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

7   SKIRSNIS

PARAMOS GAVĖJŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 5 dalies b punktas (19))

Paramos gavėjų administracinės naštos įvertinimo santrauka ir, jei reikia, planuojami veiksmai su preliminariu administracinės naštos mažinimo tvarkaraščiu.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>

8   SKIRSNIS

HORIZONTALIEJI PRINCIPAI

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 7 dalis)

8.1.   Darnus vystymasis  (20)

Konkrečių priemonių, kuriomis atrenkant projektus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, efektyvų išteklių naudojimą, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, atsparumą nelaimėms ir rizikos prevenciją ir valdymą, aprašymas.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Lygios galimybės ir nediskriminavimas  (21)

Konkrečių priemonių, kaip rengiant, planuojant ir įgyvendinant bendradarbiavimo programą skatinti lygias galimybes, užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, ypač galimybių naudotis finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių tikslinių diskriminavimo rizikos grupių poreikius ir ypač į poreikį daugiau galimybių suteikti neįgaliesiems.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Moterų ir vyrų lygybė

Bendradarbiavimo programos indėlio skatinant moterų ir vyrų lygybę, ir, jei tinkama, tvarkos, kuria užtikrinamas lyčių lygybės aspekto integravimas programos ir projekto lygmenimis, aprašymas.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

9   SKIRSNIS

PAVIENIAI ELEMENTAI

9.1.   Didelės apimties projektai, kurie bus įgyvendinami programavimo laikotarpiu

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 2 dalies e punktas)

23   lentelė

Didelės apimties projektų sąrašas (22)

Projektas

Planuojama pranešimo arba pateikimo data

(metai, ketvirtis)

Planuojama įgyvendinimo pradžia

(metai, ketvirtis)

Planuojama pabaigos data

(metai, ketvirtis)

Prioritetinės kryptys arba investavimo prioritetai

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S’ decision=‘N’>

 

 

 

 

 

9.2.   Bendradarbiavimo programos veiklos rezultatų planas

24   lentelė

Veiklos rezultatų planas (apibendrinamoji lentelė)

Prioritetinė kryptis

Rodiklis arba pagrindinis įgyvendinimo etapas

Matavimo vienetas, kai tinkama

2018 m. orientyras

Galutinis tikslas (2023 m.)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3.   Atitinkami partneriai, dalyvaujantys rengiant bendradarbiavimo programą

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4.   Taikytinos programos įgyvendinimo sąlygos, reglamentuojančios finansų valdymą, trečiųjų šalių dalyvavimo tarptautinėse ir tarpregioninėse programose programavimą, stebėseną, vertinimą ir kontrolę, prisidedant EKP ir PNPP lėšomis

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 26 straipsnis)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

PRIEDAI (pavieniui įkelti į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą):

Ex ante vertinimo ataskaitos projektas ir jo santrauka (privaloma)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 55 straipsnio 2 dalis)

Sutikimo su bendradarbiavimo programos turiniu patvirtinimas raštu (privaloma)

(Nuoroda: Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 8 straipsnio 9 dalis)

Bendradarbiavimo programos įgyvendinimo teritorijos žemėlapis (kai tinkama)

Bendradarbiavimo programos santrauka piliečiams (kai tinkama)


(1)  Paaiškinimas:

tipas (angl. type):

N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox) P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean)

sprendimas (angl. decision):

N = nėra Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama bendradarbiavimo programa, dalis

įvestis (angl. input):

M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvestis (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)

“maxlength” = didžiausias ženklų su tarpais skaičius

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

(3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 259).

(4)  Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir pasirengimo narystei pagalbos priemonei (PNPP) skirtas sumas atitinkančių dalių pateikimas priklauso nuo pasirinktos valdymo galimybės.

(5)  Teminio tikslo pavadinimas (netaikoma techninei paramai).

(6)  Investavimo prioriteto pavadinimas (netaikoma techninei paramai).

(7)  Europos regioninės plėtros fondas.

(8)  Europos kaimynystės priemonė.

(9)  Pasirengimo narystei pagalbos priemonė.

(10)  Siektinos reikšmės gali būti kokybinės arba kiekybinės.

(11)  Nurodyti, kai Sąjungos parama bendradarbiavimo programos techninei paramai viršija 15 mln. EUR.

(12)  Nurodyti, kai tai objektyviai pateisinama, atsižvelgiant į veiksmų turinį ir kai Sąjungos parama bendradarbiavimo programos techninei paramai viršija 15 mln. EUR.

(13)  Siektinos reikšmės gali būti kokybinės arba kiekybinės.

(14)  Europos investicijų bankas.

(15)  Pildyti tik tais atvejais, kai prioritetinės kryptys nurodytos kaip visos išlaidos.

(16)  Ši norma gali būti suapvalinta iki artimiausio sveiko skaičiaus lentelėje. Tiksli norma, naudojama mokėjimams kompensuoti, yra santykis (f).

(17)  Iš EKP ir PNPP perkeltų sumų pateikimas priklauso nuo pasirinktos valdymo galimybės.

(18)  Ši lentelė sukurta automatiškai, pasinaudojus intervencinių veiksmų kategorijų pagal kiekvieną prioritetinę kryptį lentelėmis.

(19)  Nepildyti dėl INTERACT ir ESPON.

(20)  Netaikoma URBACT, INTERACT ir ESPON.

(21)  Netaikoma URBACT, INTERACT ir ESPON.

(22)  Netaikoma INTERACT ir ESPON.


22.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 289/2014

2014 m. kovo 21 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios foramsulfurono, azimsulfurono, jodsulfurono, oksasulfurono, mezosulfurono, flazasulfurono, imazosulfurono, propamokarbo, bifenazato, chlorprofamo ir tiobenkarbo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą, 18 straipsnio 1 dalies b punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji foramsulfurono, azimsulfurono, jodsulfurono, oksasulfurono, mezosulfurono, flazasulfurono ir imazosulfurono likučių koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Propamokarbo DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi (2) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos foramsulfurono DLK. Tarnyba rekomendavo tam tikriems produktams padidinti arba taikyti tokią pačią DLK, arba nustatyti Tarnybos nustatyto lygio DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie kukurūzų grūdams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi pavojaus vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedu turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto lygio DLK minėtame produkte. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos azimsulfurono DLK (3). Ji rekomendavo sumažinti ryžiams nustatytą DLK;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos jodsulfurono DLK (4). Ji pasiūlė pakeisti likučių apibrėžtį. Ji rekomendavo sumažinti miežių grūdams, kukurūzų grūdams, rugių grūdams ir kviečių grūdams nustatytas DLK vertes. Sėmenų atveju ji rekomendavo palikti esamą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie sėmenų ir kukurūzų pašarams nustatytas DLK vertes ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi pavojaus vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedu turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto lygio DLK minėtuose produktuose. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos oksasulfurono DLK (5). Ji rekomendavo sumažinti sojų pupelėms nustatytas DLK vertes;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos mezosulfurono DLK (6). Ji pasiūlė pakeisti likučių apibrėžtį. Ji rekomendavo tam tikriems produktams padidinti arba taikyti tokią pačią DLK, arba nustatyti Tarnybos nustatyto lygio DLK;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos flazasulfurono DLK (7). Ji rekomendavo sumažinti citrusiniams vaisiams, valgomosioms vynuogėms ir vynuogėms vynui gaminti nustatytas DLK vertes. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie valgomosioms alyvuogėms ir aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms nustatytas DLK vertes ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi pavojaus vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedu turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto lygio DLK minėtuose produktuose. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos imazosulfurono DLK (8). Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie miežių grūdams, ryžių grūdams, rugių grūdams ir kviečių grūdams nustatytas DLK vertes ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi pavojaus vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedu turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto lygio DLK minėtuose produktuose. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos propamokarbo DLK (9). Ji pasiūlė pakeisti likučių apibrėžtį. Tarnyba, pateikusi pirmame sakinyje nurodytą nuomonę apie sėjamąsias gražgarstes (rucola) ir porus, vėliau pateikė dar vieną nuomonę apie DLK vertes (10). Tikslinga atsižvelgti į minėtą nuomonę;

(10)

Tarnyba nurodė, kad dėl įvertinto propamokarbo naudojimo poruose ir dėl salotoms nustatytos DLK gali kilti vartotojų apsaugos problemų. Todėl Tarnyba rekomendavo sumažinti salotoms nustatytas DLK vertes. Porams skirta DLK turėtų būti nustatyto lygio arba tai turėtų būti numatytoji DLK, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(11)

Tarnyba rekomendavo sumažinti bulvėms, ridikams, svogūnams, pomidorams, pipirams, baklažanams, agurkams, kornišonams, cukinijoms, moliūgams, brokoliams, briuseliniams kopūstams, gūžiniams kopūstams, kininiams kopūstams, ropiniams kopūstams ir salotoms nustatytas DLK vertes. Ji rekomendavo tam tikriems produktams padidinti arba taikyti tokią pačią DLK, arba nustatyti Tarnybos nustatyto lygio DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie žiediniams kopūstams, sultenėms, salotinėms trūkažolėms, pipirnėms, barborytėms, sėjamosioms gražgarstėms (rucola), raukšlėtiesiems bastučiams, Brassica spp. (lapams ir daigams), šviežioms prieskoninėms žolėms, kiaulėms (raumenims, riebalams, inkstams), galvijams (raumenims, riebalams, inkstams), avims (raumenims, riebalams, inkstams), ožkoms (raumenims, riebalams, inkstams), pienui (galvijų, avių, ožkų), naminiams paukščiams (raumenims, riebalams, kepenims) ir paukščių kiaušiniams nustatytas DLK vertes ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi pavojaus vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedu turėtų būti nustatyta šiuo metu taikomo arba Tarnybos nustatyto lygio DLK minėtuose produktuose. Šios DLK vertės bus peržiūrėtos; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją. Kitų produktų atveju ji rekomendavo padidinti arba taikyti tokias pačias DLK vertes;

(12)

dėl produktų, apie kurių atitinkamas registracijas ir importo leidžiamąjį nuokrypį neturima duomenų Sąjungos lygiu ir kurių DLK vertės nėra nustatytos Kodekse (Codex), Tarnyba padarė išvadą, kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Atsižvelgiant į dabartines mokslines ir technines žinias, šiems produktams nustatytos DLK turėtų būti nustatyto lygio arba numatytoji DLK, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(13)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos tiobenkarbo DLK (11). Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytų bifenazato ir chlorprofamo DLK verčių (12)  (13). Ji pasiūlė pakeisti likučių apibrėžtį. Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos nustatė, kad rinkoje nėra pamatinių etalonų, skirtų Tarnybos pasiūlytoms likučių apibrėžtims. Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede turėtų būti nustatytos bifenazato ir chlorprofamo likučių apibrėžtys, o Reglamento (EB) Nr. 396/2005 V priede turėtų būti nustatyta tiobenkarbo likučių apibrėžtis. Šios likučių apibrėžtys bus peržiūrėtos; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo gautą informaciją;

(14)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, tam tikri DLK verčių pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(15)

per Pasaulio prekybos organizaciją buvo konsultuotasi dėl naujų DLK verčių su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas buvo atsižvelgta;

(16)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

prieš pradedant taikyti pakeistas DLK vertes turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK verčių pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(18)

šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti prieš pakeičiant DLK vertes ir kurie, remiantis turima informacija, užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, kad šiais produktais būtų galima įprastai prekiauti, juos perdirbti ir vartoti;

(19)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo teisėtai pagaminti iki 2014 m. balandžio 11 d.:

1)

kai veikliosios medžiagos foramsulfuronas, azimsulfuronas, jodsulfuronas, oksasulfuronas, mezosulfuronas, flazasulfuronas, imazosulfuronas, bifenazatas, chlorprofamas ir tiobenkarbas naudojamos visuose produktuose ir ant jų;

2)

kai veiklioji medžiaga propamokarbas naudojama visuose produktuose ir ant jų, išskyrus salotas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau jis taikomas nuo 2014 m. spalio 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios foramsulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(1):2962. [28 pp.].

(3)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios azimsulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(10):2941. [24 pp.].

(4)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios jodsulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(11):2974. [28 pp.].

(5)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios oksasulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(10):2942. [28 pp.].

(6)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios mezosulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(11):2976. [27 pp.].

(7)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios flazasulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(11):2958. [25 pp.].

(8)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios imazosulfurono koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(12):3010. [26 pp.].

(9)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios propamokarbo koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2013; 11(4):2903. [72 pp.].

(10)  European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek (Europos maisto saugos tarnyba, Sėjamosioms gražgarstėms ir porams nustatytų propamokarbo DLK verčių pakeitimas) EFSA Journal 2013; 11(6):3255. [32 pp.].

(11)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios tiobenkarbo koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2011; 9(8):2341. [17 pp.].

(12)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios bifenazato koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2011; 9(10):2484. [35 pp.].

(13)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Europos maisto saugos tarnyba, Nustatytos didžiausios leidžiamosios chlorprofamo koncentracijos (DLK) peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį). EFSA Journal 2012; 10(2):2584. [53 pp.].


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

foramsulfuronui, azimsulfuronui, jodsulfuronui, oksasulfuronui, mezosulfuronui, flazasulfuronui ir imazosulfuronui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Azimsulfuronas

Flazasulfuronas

Foramsulfuronas

Imazosulfuronas

Jodsulfuron-metilas (jodsulfuron-metilo ir jo druskų suma, išreikšta kaip jodsulfuron-metilas)

Mezosulfuron-metilas

Oksasulfuronas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,11  (2)

0,11  (2)

 

 

 

 

0,11  (2)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

 

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

 

0110010

Greipfrutai (Didysis greipfrutas, saldusis greipfrutas (sweetie), tangelas (išskyrus mineolą), tangelas ugli ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotė, aitrusis apelsinas (karčiavaisio apelsinmedžio vaisius), mirtalapio apelsino vaisius (chinotto) ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrinos (Citronas, citrina, pirštuotavaisio cintrinmedžio vaisius (C. medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinas, tikrasis mandarinas, mineola ir kiti hibridai karališkasis mandarinas (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai

 

 

0,12  (2)

0,12  (2)

0,12 (2)

0,12  (2)

 

0120010

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Lazdyno riešutas)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

 

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

 

0130010

Obuoliai (Miškinės obels vaisius)

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninė kriaušė)

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Šliandros

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Lokvos

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

 

0140010

Abrikosai

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnė, vyšnia)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Persikai (Nektarinas ir panašūs hibridai)

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Slyvos (Aitrioji slyva, renklodas, mirabelė, dygioji slyva, paprastasis zizifas (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Gervuogės

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti Rubus veislių hibridai)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglė avietė, šiaurinė katuogė (Rubus arcticus), nektarinė gervuogė (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės (Mėlynė)

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknė (paprastoji bruknė, V.vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų Ribes veislių hibridus)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginis arbutas)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Aktinidija (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, naminių šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

(+)

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanai (Japoninis kinkanas, kiaušininis kinkanas, puscitrinė (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinė karambola)

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Persimonai

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos (Eugenia uniflora) vaisiai)

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeris rambutanas, paprastasis rambutanas, longanas, mangostaninė garcinija, lansija, salakpalmės vaisius)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Gelčiai

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki) (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananai (Mažasis bananas, tikrasis bananas)

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangai

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papajos

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinė anona, žvynuotoji anona, baltoji anona (Annona diversifolia) ir kiti vidutinio dydžio Annonaceae šeimos augalų vaisiai)

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisis kertuotis/banguotasis kertuotis (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambusis duonvaisis)

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durijai

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0211000

a)

Bulvės

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manijokai (Valgomoji kolokazija, strėlialapė ksantosoma (tannia))

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos (Tikroji gumbapupė (ropinė gumbapupė), meksikinė gumbapupė)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, šakniagumbiai ir stiebagumbiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Krienai (Šventagaršvės/skudučių šaknys, vaistinės gelsvės šaknys, gencijono šaknys)

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambai (Gumbuotoji notra)

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ridikai (Juodasis ridikas, japoninis ridikas, ridikėlis ir panašios veislės, valgomoji viksvuolė (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomoji gelteklė, ispaninis auksadagis, didžioji varnalėša)

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0220010

Česnakai

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Svogūnai (Kiti valgomieji svogūnai baltieji svogūnai)

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Smulkieji svogūnai

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai ir tuščialaiškiai česnakai (Kiti žalieji svogūnai ir panašios veislės)

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšninis pomidoras, Physalis, dygliuotojo ožekšnio uogos, kininio ožekšnio uogos (Lycium barbarum ir L. chinense), stambiavaisė basovija)

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprikos (Aštrioji paprika)

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Baklažanai (Kiauliauogė, gelsvasis baklažanas (S. macrocarpon))

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukinijos (Kiaušininis agurotis, patisonas, paprastasis ilgmoliūgis (lauki) (Lagenaria siceraria), valgomasis čajotas, raukšlėtasis svaidenis (sopropo),

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melionai (Raguotasis melionas)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Moliūgai (Didysis moliūgas (naujesnis varietetas))

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai (Jaunų kukurūzų burbuolės)

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokolinis kopūstas, gausiažiedis bastutis, špinatinis kopūstas)

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžis kopūstas, raudongūžis kopūstas, savojinis kopūstas, baltagūžis kopūstas)

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Pekininiai kopūstai (Sareptinis bastutis, kininis kopūstas (pak choi), skrotelinis kopūstas (tai goo choi, choi sum), pekininis kopūstas (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotasis kopūstas, lapinis kopūstas, portugalinis lapinis kopūstais, portugalinis gūžinis kopūstas)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0251010

Sultenės (Italinė sultenė)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Sėjamoji salota (Gūžinė salota (iceberg), raudonoji salota (lollo rosso), romaninė salota)

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Laukinė trūkažolė, raudonlapė trūkažolė (radicchio), garbanotoji trūkažolė, paprastoji trūkažolė (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), kiaulpienės lapai)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Sėjamoji pipirnė (Spindulinės pupuolės daigai, liucernos daigai)

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Laukinis šatrainis (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Brassica spp. daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių ūglius (Japoninė garstyčia (mizuna), žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų), ropinio kopūsto lapai )

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0252010

Daržiniai špinatai (Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis (pak-khom, tampara), ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawiri))

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapė kleitonija, didžialapė portulaka, paprastoji portulaka, valgomoji rūgštynė, smiltyninė druskė, paprastoji druskė (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Burokėlių lapai (Burokėlių lapai)

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Kita

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (Baltoji bazelė, banano lapai, vijoklinė akacija (Acacia pennata))

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0254000

d)

Rėžiukai (Vandeninio sukučio (Ipomea aquatica) vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0,11 (2)

0,11  (2)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,12 (2)

0,12  (2)

0,12  (2)

0,12  (2)

0,12 (2)

0,12  (2)

0,12  (2)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinės kalendros lapai, krapų lapai, kmynų lapai, vaistinės gelsvės, šventagaršvės/skudučių, kvapiosios garduoklės ir kitų Apiacea šeimos augalų lapai, kvapioji zunda)

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petražolės (Šakninės petražolės lapai)

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalninis dašis, daržinis dašis, vaistinės agurklės (Borago officinalis) lapai)