ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.078.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 78

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 metai
2014m. kovo 17d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/143/ES

 

*

2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl to komiteto sprendimo Nr. 2/2003 pakeitimo

1

 

 

2014/144/ES

 

*

2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomo susitarimo priedo pakeitimo

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

6

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

16

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

2014 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. kovo 11 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl to komiteto sprendimo Nr. 2/2003 pakeitimo

(2014/143/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

šeštuoju Susitarimo straipsniu įsteigtas Žemės ūkio jungtinis komitetas (toliau – Komitetas), atsakingas už Susitarimo administravimą ir užtikrinantis sklandų jo taikymą;

(3)

remdamasis Susitarimo 6 straipsnio 4 dalimi, Nr. 1/2003 Komitetas patvirtino savo darbo tvarkos taisykles (2);

(4)

Remiantis Susitarimo 6 straipsnio 7 dalimi, buvo sudaryta keletas darbo grupių, reikalingų Susitarimo priedams administruoti, tarp kurių – darbo grupė dėl kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir geografinių nuorodų apsaugos (SGN) (toliau – SKVN ir SGN darbo grupė), ir Komiteto Sprendimu Nr. 2/2003 (3) patvirtinti šių grupių įgaliojimai. Remiantis šio sprendimo priedu, pagrindinė SKVN ir SGN darbo grupės užduotis – nagrinėti, kaip abi šalys užtikrina SKVN ir SGN apsaugą;

(5)

2011 m. Sąjunga ir Šveicarija sudarė susitarimą dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos (4), kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas, pridedant 12 priedą dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos;

(6)

SKVN ir SGN darbo grupė surengė posėdį, kad apsvarstytų visų pirma Sprendimo Nr. 2/2003 dalinį pakeitimą, susijusį su darbo grupės įgaliojimais, siekiant atsižvelgti į tą Susitarimo pakeitimą;

(7)

Dera nustatyti Sąjungos Komitete dėl Sprendimo Nr. 2/2003 dalinio pakeitimo;

(8)

Todėl Sąjungos pozicija Komitete turėtų būti pagrįsta Sprendimo projektu, kuris pridedamas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos pozicija Žemės ūkio jungtiniame komitete pagrįsta Komiteto sprendimo projektu, kuris pridedamas prie šio sprendimo.

Dėl techninių sprendimo projekto pakeitimų Sąjungos atstovai Komitete gali sutarti be tolesnio Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(2)  2003 m. spalio 21 d. Žemės ūkio jungtinio komiteto, įsteigto remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, sprendimas Nr. 1/2003 dėl darbo tvarkos taisyklių (OL L 303, 2003 11 21, p. 24).

(3)  2003 m. spalio 21 d. Žemės ūkio jungtinio komiteto, įsteigto remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, sprendimas Nr. 2/2003 dėl darbo grupių sudarymo ir šių grupių įgaliojimų priėmimo (OL L 303, 2003 11 21, p. 27).

(4)  Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 297, 2011 11 16, p. 3).


PROJEKTAS

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2014

… m. … … d.

dėl 2003 m. spalio 21 d. Žemės ūkio jungtinio komiteto, įsteigto remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, sprendimo Nr. 2/2003 dėl darbo grupių sudarymo ir šių grupių įgaliojimų priėmimo dalinio pakeitimo

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

Susitarimo 12 priedas susijęs su žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga;

(3)

remiantis Susitarimo 12 priedo 15 straipsnio 6 dalimi, SKVN ir SGN darbo grupė padeda Žemės ūkio jungtiniam komitetui (toliau – Komitetas) pastarojo prašymu;

(4)

Komiteto sprendimu Nr. 2/2003 buvo sudarytos darbo grupės ir patvirtinti šių grupių įgaliojimai;

(5)

2011 m. gruodžio 1 d. patvirtinus Susitarimą dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo į Susitarimą įtrauktas 12 priedas, reikėtų iš dalies pakeisti Komiteto sprendimą Nr. 2/2003, visų pirma nuostatas, susijusias su pagrindu pagal Susitarimą ir SKVN ir SGN darbo grupės įgaliojimais,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2003 m. spalio 21 d. Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimo Nr. 2/2003 dėl darbo grupių sudarymo ir šių grupių įgaliojimų priėmimo priedas, susijęs su SKVN ir SGN darbo grupe, iš dalies keičiamas taip:

(1)

dalis „SKVN / SGN darbo grupė“ pakeičiama taip:

SKVN / SGN darbo grupė

Pagrindas pagal Susitarimą (12 priedas)

12 priedo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos 15 straipsnio 6 pastraipa.

Darbo grupės įgaliojimai pagal 15 straipsnį

1.

Nagrinėti visus su 12 priedu ir jo įgyvendinimu susijusius klausimus.

2.

Periodiškai nagrinėti šalių vidaus įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų 12 priede nurodytose srityse, pokyčius.

3.

Jungtiniam komitetui teikti 12 priedo priedėlių pritaikymo ir atnaujinimo pasiūlymus.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. … …

Priimta …

Žemės ūkio jungtinio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Šveicarijos delegacijos vadovas

Komiteto sekretorius


2014 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. kovo 11 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomo susitarimo priedo pakeitimo

(2014/144/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

šeštuoju susitarimo straipsniu įsteigtas Žemės ūkio jungtinis komitetas (toliau – Komitetas), atsakingas už susitarimo administravimą ir užtikrinantis sklandų jo taikymą;

(3)

2007 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojo Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei (2) (toliau – papildomas susitarimas);

(4)

remiantis papildomo susitarimo 2 straipsnio 2 dalimi, Komitetas gali iš dalies keisti papildomo susitarimo priedą pagal susitarimo 6 ir 11 straipsnius;

(5)

papildomo susitarimo priedą reikia iš dalies pakeisti, siekiant atnaujinti Lichtenšteino kompetentingos valstybinės įstaigos duomenis ir atspindėti susitarimo 7 bei 12 priedų dalinius pakeitimus;

(6)

todėl Sąjungos pozicija Komitete turėtų būti pagrįsta pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos pozicija Žemės ūkio jungtiniame komitete pagrįsta Komiteto sprendimo projektu, kuris pridedamas prie šio sprendimo.

Dėl techninių sprendimo projekto pakeitimų Sąjungos atstovai Komitete gali sutarti be tolesnio Tarybos sprendimo.

2 straipsnis

Komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(2)  OL L 270, 2007 10 13, p. 6.


PROJEKTAS

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2014

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomą susitarimą, numatantį Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.;

(2)

2007 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojo Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei (toliau – papildomas susitarimas);

(3)

papildomo susitarimo priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant atnaujinti Lichtenšteino valstybinės įstaigos, kompetentingos klausimais, kuriuos kantonuose sprendžia žemės ūkio institucijos, adresą, siekiant atspindėti 2012 m. gegužės 4 d. įsigaliojusį Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimą Nr. 1/2012 dėl 7 priedo dėl prekybos vyno sektoriaus produktais dalinio pakeitimo, ir papildyti Lichtenšteino žemės ūkio ir maisto produktų kilmės nuorodų bei geografinių nuorodų sąrašą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Papildomo susitarimo priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antra dalies „Principas“ pastraipa pakeičiama taip:

„Šveicarijos kantonų valdžios institucijoms numatytos pareigos, įpareigojimai ir įgaliojimai Lichtenšteine skiriami kompetentingoms valstybinėms įstaigoms. Klausimams, kuriuos kantonuose sprendžia žemės ūkio institucijos, spręsti skiriamas Aplinkos tarnybos žemės ūkio skyrius (Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduzas, o klausimams, kuriuos kantonuose sprendžia veterinarijos ir maisto institucijos, – Maisto inspekcijos ir veterinarijos reikalų tarnyba (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen), Postplatz 2, FL-9494 Šanas.“

2)

Įrašo „7 priedas. Dėl prekybos vyno sektoriaus produktais“ paantraštė „Saugomi Lichtenšteino kilmės vyno produktų pavadinimai (kaip apibrėžta 7 priedo 6 straipsnyje)“ pakeičiama paantrašte:

„Saugomi Lichtenšteino kilmės vyno produktų pavadinimai (pagal 7 priedo 5 straipsnį)“.

3)

Į Šveicarijos geografinių nuorodų, kurių geografinė vietovė apima ir Lichtenšteino teritoriją, saugomų pagal Susitarimo 12 priedo 1 priedėlį, sąrašą įtraukiama ši geografinė nuoroda:

„Werdenberger Sauerkäse / Liechtensteiner Sauerkäse / Bloderkäse (SKVN)“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. … … d.

Priimta …

Žemės ūkio jungtinio komiteto vardu

Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Šveicarijos delegacijos vadovas

Komiteto sekretorius


REGLAMENTAI

2014 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/6


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 269/2014

2014 m. kovo 17 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Sąjungos valstybių narių ar vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą neišprovokuotą Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą ir paragino Rusijos Federaciją nedelsiant išvesti karines pajėgas į jų nuolatinio dislokavimo vietas, remiantis atitinkamais susitarimais. Jie paragino Rusijos Federaciją nedelsiant suteikti galimybę atvykti tarptautiniams stebėtojams. Valstybių ar vyriausybių vadovai laikosi nuomonės, kad Krymo Autonominės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas sprendimas surengti referendumą dėl teritorijos būsimo statuso prieštarauja Ukrainos Konstitucijai ir todėl yra neteisėtas;

(2)

valstybių ar vyriausybių vadovai nusprendė imtis veiksmų, įskaitant tuos, kuriuos Taryba numatė 2014 m. kovo 3 d., t. y. sustabdyti dvišales derybas su Rusijos Federacija vizų klausimais ir derybas su Rusijos Federacija dėl išsamaus naujo susitarimo, kuriuo būtų pakeistas esamas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas;

(3)

valstybių ar vyriausybių vadovai pabrėžė, kad krizės sprendimas turėtų būti surastas vedant Ukrainos ir Rusijos Federacijos vyriausybių derybas, įskaitant galimų daugiašalių mechanizmų panaudojimą, ir kad per trumpą laikotarpį nepasiekus rezultatų Sąjunga nuspręs dėl papildomų priemonių, pvz., draudimo keliauti, turto įšaldymo bei ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo atšaukimo;

(4)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP, kuriuo nustatomi kelionių apribojimai, skirti tam tikriems asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, įskaitant Ukrainos Konstitucijai prieštaraujančius veiksmus dėl bet kurios teritorijos dalies būsimo statuso, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, ir įšaldomas jų turtas ir ekonominiai ištekliai. Tie fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos išvardyti to sprendimo priede;

(5)

kai kurios iš tų priemonių patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(6)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, visų pirma tie, kurie pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas paisant šių teisių ir principų;

(7)

Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento I priedą, atsižvelgiant į sudėtingą politinę padėtį Ukrainoje bei siekiant užtikrinti nuoseklumą su Sprendimo 2014/145/BUSP priedo dalinio pakeitimo ir peržiūros procesu;

(8)

šio reglamento I priedo sąrašo dalinio pakeitimo procedūra turėtų apimti fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų įtraukimo į sąrašą priežasčių nurodymą, tokiu būdu suteikiant jiems galimybę pareikšti pastabas. Kai pateikiamos pastabos ar pateikiami esminiai nauji įrodymai, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą, atsižvelgdama į tas pastabas, ir informuoti atitinkamai susijusį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar įstaigą;

(9)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turėtų būti įšaldyti, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomeny turi būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (3);

(10)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   reikalavimas– kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki arba po šios datos 2014 m. kovo 17 d. ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii)

reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv)

priešieškinį;

v)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b)   sutartis arba sandoris– neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c)   kompetentingos institucijos– valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

d)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

e)   ekonominių išteklių įšaldymas– draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

f)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant bet kokius kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

g)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v)

paskolas, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, konosamentus, perdavimo aktus ir

vii)

dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

h)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, su jais susijusiems subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Nesuteikiama galimybė I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, su jais susijusiems subjektams ar įstaigoms tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų naudai.

3 straipsnis

1.   I priede išvardijami fiziniai asmenys, kuriuos Taryba, vadovaudamasi Sprendimo 2014/145/BUSP 2straipsniu, pripažino atsakingais už veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, ir su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos.

2.   I priede pateikiamos į sąrašą įtrauktų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų įtraukimo priežastys.

3.   I priede pateikiama informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei jos nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi I priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo tų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams mokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą mokėti arba

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į I priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungos priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai tenkinant reikalavimus, kurie buvo užtikrinti tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c)

sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos naudai; ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

6 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba pagal įsipareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai buvo nustatytas iki dienos, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į I priedą, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti ir

b)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

7 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanoms arba kitoms su šiomis sąskaitomis susijusioms pajamoms;

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į I priedą; arba

c)

mokėjimams pagal valstybėje narėje priimtus ar atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

8 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai ir

b)

bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, kai tokia informacija tikrinama.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

9 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2 dalyje nurodytų priemonių.

10 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

11 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, įtraukti į I priedą;

b)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

12 straipsnis

1.   Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a)

lėšas, įšaldytas pagal 2 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 4, 5 ir 6 straipsnius;

b)

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali būti svarbi veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

13 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies pakeisti II priedą.

14 straipsnis

1.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai taikyti 2 straipsnyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įrašymo priežastis, taip suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai pateikti savo pastabas.

3.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar įstaigą.

4.   I priede pateiktas sąrašas peržiūrimas nuolat, ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

15 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus II priede išvardytų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.   Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

17 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 16.

(2)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).


I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Gim. data: 1972 11 26

2014 m. vasario 27 d. S. V. Aksyonov Krymo Aukščiausiosios Rados buvo išrinktas Krymo „Ministru Pirmininku“ dalyvaujant Rusijai palankiems ginkluotiems asmenims. Kovo 1 d. jo „išrinkimą“ Oleksandr Turchynov dekretu paskelbė nekonstituciniu. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad kovo 16 d. įvyktų „referendumas“.

2014 3 17

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Gim.data: 1967 03 19

Eidamas Krymo Autonominės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pareigas V. A. Konstantinov atliko svarbų vaidmenį Aukščiausiajai Radai priimant sprendimus dėl „referendumo”, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ragino balsuotojus balsuoti už Krymo nepriklausomybę.

2014 3 17

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Gim.data: 1976 08 15

Eidamas Krymo Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas R. I. Temirgaliev atliko svarbų vaidmenį Aukščiausiajai Radai priimant sprendimus dėl „referendumo”, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad Krymas būtų integruotas į Rusijos Federaciją.

2014 3 17

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Gim.data: 1974 07 15

2014 m. kovo 1 d. D. V. Berezovskiy buvo paskirtas Ukrainos karinio jūrų laivyno vadu ir prisiekė Krymo ginkluotosioms pajėgoms, taip sulaužydamas savo priesaiką. Ukrainos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą prieš jį dėl valstybės išdavimo.

2014 3 17

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Gim.data: 1961 06 13

2014 m. vasario 23 d. A. M. Chaliy tapo „Sevastopolio meru” gavęs liaudies pritarimą ir sutiko su „šio balsavimo rezultatais“. Jis vykdė aktyvią kampaniją, kad Sevastopolis taptų atskiru Rusijos Federacijos vienetu po 2014 m. kovo 16 d. referendumo.

2014 3 17

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

2014 m. kovo 3 d. P. A. Zima „Ministro Pirmininko“ S. V. Aksyonov buvo paskirtas naujuoju Krymo saugumo tarnybos vadovu ir jis sutiko su šiuo paskyrimu. Rusijos žvalgybos tarnybai jis suteikė svarbios informacijos, įskaitant duomenų bazę. Tai apėmė informaciją apie Euromaidano aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus Kryme. Jis atliko svarbų vaidmenį užkertant kelią Ukrainos valdžios institucijoms kontroliuoti Krymo teritoriją.

2014 m. kovo 11 d. Krymo buvę Rusijos žvalgybos tarnybos pareigūnai paskelbė apie nepriklausomos Krymo saugumo tarnybos suformavimą.

2014 3 17

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krymo Aukščiausiosios Rados pirmininko patarėjas, vienas iš pagrindinių 2014 m. kovo 16 d.„referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, organizatorių.

2014 3 17

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Gim. data: 1953 03 28

Aukščiausiosios Rados vicepirmininkas; S. P. Tsekov kartu su Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą Krymo Autonominės Respublikos (KAR) vyriausybės atstatydinimą. Į tai jis įtraukė Vladimir Konstantinov, grasindamas jam atleidimu iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad Krymo Parlamento nariai inicijavo Rusijos karių pakvietimą užimti Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo vienas iš pirmųjų Krymo vadovų, viešai paprašiusių aneksuoti Krymą prie Rusijos.

2014 3 17

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Gim. data: 1958 01 05 Gim. vieta: Abakan, Khakassia

Rusijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Gim. data: 1952 09 29

Rusijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Gim. data: 1972 11 09 Gim. vieta: Sverdlovsk (Sverdlovskas)

Rusijos Federacijos Tarybos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešais pareiškimais A. A. Klishas siekė pateisinti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje pareikšdamas, kad „Ukrainos Prezidentas pritaria Krymo valdžios institucijų Rusijos Federacijos Prezidentui pateiktam prašymui suteikti visa apimančią pagalbą Krymo piliečiams ginti “.

2014 3 17

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Gim.data: 1929 09 28 Gim. vieta: Duleevka, Donetsk region (Donecko regionas), Ukrainos TSR

Rusijos Federacijos Tarybos Federalinių klausimų, regioninės politikos ir Šiaurės komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Gim. data: 1958 10 04 Gim. vieta: Lopatino, Sergachiisky regionas, RTFSR

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. E. V. Bushmin Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Gim. data: 1957 03 03 Gim. vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia (Šiaurės Osetija)

Rusijos Federacijos Tarybos Kultūros, mokslo ir informacijos komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Gim. data: 1952 07 21 Gim. vieta: Zhitnikovskoe, Kurgan regionas

Parlamentinių klausimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. O. E. Panteleev Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Gim. data: 1953 02 14 Gim. vieta: Pushkin, Leningrad (Leningrado) regionas

Valstybės Dūmos Tarybos narys; „Teisingosios Rusijos“ frakcijos Rusijos Federacijos Dūmoje vadovas.

Įstatymo, kuriuo Rusijos Federacijai Rusijos piliečių apsaugos pretekstu leidžiama į savo sudėtį priimti užsienio valstybės teritorijas be tos šalies sutikimo arba be sutikimo tarptautine sutartimi, iniciatorius.

2014 3 17

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Gim. data: 1970 07 30 Gim. vieta: St Petersburg (Sankt Peterburgas) (buvęs Leningradas)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai remia Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

2014 3 17

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Gim. data: 1968 01 04 Gim. vieta: Моscow (Maskva)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) komiteto pirmininkas (Rusijos liberalų demokratų partijos narys).

Aktyviai remia Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą.

2014 3 17

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Gim. data: 1961 09 13 Gim. vieta: Vitebsk (Vitebskas) (Baltarusijos TSR)

Juodosios jūros laivyno vadas, viceadmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2014 3 17

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Vadas, Rusijos vakarų karinė apygarda, kurios padaliniai yra dislokuoti Kryme.

Rusijos vakarų karinės apygardos, kurios padaliniai yra dislokuoti Kryme, vadas. Jis yra atsakingas už tą Rusijos karinių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia Ukrainos suverenitetui ir padėjo Krymo valdžios institucijoms užkirsti kelią viešoms demonstracijoms prieš veiksmus siekiant surengti referendumą ir prieš integraciją į Rusiją.

2014 3 17

21.

Galkin, Aleksandr

 

Rusijos pietų karinė apygarda, kurios pajėgos yra Kryme; A. Galkin vadovauja Juodosios jūros laivynui; didelė pajėgų dalis į Krymą įvesta per Pietų karinę apygardą.

Rusijos pietų karinės apygardos (PKA) vadas. PKA pajėgos yra dislokuotos Kryme. Jis yra atsakingas už tą Rusijos karinių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia Ukrainos suverenitetui ir padėjo Krymo valdžios institucijoms užkirsti kelią viešoms demonstracijoms prieš veiksmus siekiant surengti referendumą ir prieš integraciją į Rusiją. Be to, Juodosios jūros laivyną kontroliuoja ši apygarda.

2014 3 17


II PRIEDAS

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu


SPRENDIMAI

2014 3 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/16


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/145/BUSP

2014 m. kovo 17 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Sąjungos valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą Ukrainos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimą, kuris nebuvo išprovokuotas, ir paragino Rusijos Federaciją nedelsiant sugrąžinti savo karines pajėgas į jų nuolatinio dislokavimo vietas, laikantis atitinkamų susitarimų. Jie paragino Rusijos Federaciją nedelsiant užtikrinti galimybę dalyvauti tarptautiniams stebėtojams. Valstybių arba vyriausybių vadovai laikėsi nuomonės, kad Krymo Autonominės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sprendimas surengti referendumą dėl būsimo teritorijos statuso prieštarauja Ukrainos konstitucijai ir todėl yra neteisėtas;

(2)

valstybių arba vyriausybių vadovai nusprendė imtis veiksmų, įskaitant 2014 m. kovo 3 d. Tarybos susitikime numatytas priemones – visų pirma, sustabdyti dvišales derybas su Rusijos Federacija vizų klausimais, taip pat derybas su Rusijos Federacija dėl naujo visaapimančio susitarimo, kuris pakeistų dabartinį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą;

(3)

valstybių arba vyriausybių vadovai pabrėžė, kad išeitis iš krizės turėtų būti rasta Ukrainos ir Rusijos Federacijos vyriausybių derybomis, įskaitant galimus daugiašalius mechanizmus, ir kad jei per ribotą laiką nebus pasiekta rezultatų, Sąjunga nuspręs dėl tokių papildomų priemonių, kaip draudimas keliauti, turto įšaldymas bei ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo atšaukimas;

(4)

dabartinėmis aplinkybėmis draudimas keliauti ir turto įšaldymas turėtų būti nustatytas asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais siekiama pakenkti arba keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, įskaitant Ukrainos konstitucijai prieštaraujančius veiksmus dėl būsimo bet kokios jos teritorijos dalies statuso, taip pat su jais susijusiems asmenims, subjektams bei organizacijoms;

(5)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykimui į jų teritorijas ar vykimui per jas tranzitu fiziniams asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais siekiama pakenkti arba keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, taip pat su jais susijusiems fiziniams asmenims, išvardytiems priede.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų; arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali išimties tvarka netaikyti 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pagrindžiama skubiu humanitariniu poreikiu arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose ir susitikimuose, kuriuos remia ar rengia Sąjunga, arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, jeigu jų metu vedamas politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami ribojamųjų priemonių politiniai tikslai, įskaitant paramą Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.

7.   Valstybė narė, ketinanti taikyti išimtis pagal 6 dalį, raštu informuoja Tarybą. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, išskyrus atvejus, kai vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti taikyti siūlomą išimtį.

8.   Kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, tas leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis suteiktas atitinkamam asmeniui.

2 straipsnis

1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso, kuriuos turi, valdo ar kontroliuoja priede išvardyti fiziniai asmenys, atsakingi už veiksmus, kuriais siekiama pakenkti arba keliama grėsmė Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei, ir su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, yra įšaldomi.

2.   Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maistą, nuomą ar hipotekos paskolą, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai praneša ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, garantuotiems tokiu sprendimu, patenkinti arba tokiame sprendime yra pripažinti teisėtais, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c)

sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai; ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai politikai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.   1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija.

6.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms;

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės; arba

c)

mokėjimams pagal teisminių institucijų, administracinius arba arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nusprendžia sudaryti priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies pakeisti.

2.   Taryba tiesiogiai, jeigu adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša apie 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja tą asmenį, subjektą arba organizaciją.

4 straipsnis

1.   Priede nurodomi 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų įtraukimo į sąrašą pagrindai.

2.   Be to, priede pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių, subjektų arba organizacijų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų atveju tokia informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

5 straipsnis

Kad 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į nustatytąsias šiame sprendime.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. rugsėjo 17 d.

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jo galiojimas atitinkamai pratęsiamas arba jis iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Gim. data: 1972 11 26

2014 m. vasario 27 d. S. V. Aksyonov Krymo Aukščiausiosios Rados buvo išrinktas Krymo „Ministru Pirmininku“ dalyvaujant Rusijai palankiems ginkluotiems asmenims. Kovo 1 d. jo „išrinkimą“ Oleksandr Turchynov dekretu paskelbė nekonstituciniu. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad kovo 16 d. įvyktų „referendumas“.

2014 3 17

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Gim.data: 1967 03 19

Eidamas Krymo Autonominės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pareigas V. A. Konstantinov atliko svarbų vaidmenį Aukščiausiajai Radai priimant sprendimus dėl „referendumo”, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, ir ragino balsuotojus balsuoti už Krymo nepriklausomybę.

2014 3 17

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Gim.data: 1976 08 15

Eidamas Krymo Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas R. I. Temirgaliev atliko svarbų vaidmenį Aukščiausiajai Radai priimant sprendimus dėl „referendumo”, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą. Jis vykdė aktyvią lobistinę veiklą, kad Krymas būtų integruotas į Rusijos Federaciją.

2014 3 17

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Gim.data: 1974 07 15

2014 m. kovo 1 d. D. V. Berezovskiy buvo paskirtas Ukrainos karinio jūrų laivyno vadu ir prisiekė Krymo ginkluotosioms pajėgoms, taip sulaužydamas savo priesaiką. Ukrainos generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą prieš jį dėl valstybės išdavimo.

2014 3 17

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Gim.data: 1961 06 13

2014 m. vasario 23 d. A. M. Chaliy tapo „Sevastopolio meru” gavęs liaudies pritarimą ir sutiko su „šio balsavimo rezultatais“. Jis vykdė aktyvią kampaniją, kad Sevastopolis taptų atskiru Rusijos Federacijos vienetu po 2014 m. kovo 16 d. referendumo.

2014 3 17

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

2014 m. kovo 3 d. P. A. Zima „Ministro Pirmininko“ S. V. Aksyonov buvo paskirtas naujuoju Krymo saugumo tarnybos vadovu ir jis sutiko su šiuo paskyrimu. Rusijos žvalgybos tarnybai jis suteikė svarbios informacijos, įskaitant duomenų bazę. Tai apėmė informaciją apie Euromaidano aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus Kryme. Jis atliko svarbų vaidmenį užkertant kelią Ukrainos valdžios institucijoms kontroliuoti Krymo teritoriją.

2014 m. kovo 11 d. Krymo buvę Rusijos žvalgybos tarnybos pareigūnai paskelbė apie nepriklausomos Krymo saugumo tarnybos suformavimą.

2014 3 17

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krymo Aukščiausiosios Rados pirmininko patarėjas, vienas iš pagrindinių 2014 m. kovo 16 d.„referendumo“, nukreipto prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, organizatorių.

2014 3 17

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Gim. data: 1953 03 28

Aukščiausiosios Rados vicepirmininkas; S. P. Tsekov kartu su Sergey Aksyonov inicijavo neteisėtą Krymo Autonominės Respublikos (KAR) vyriausybės atstatydinimą. Į tai jis įtraukė Vladimir Konstantinov, grasindamas jam atleidimu iš pareigų. Jis viešai pripažino, kad Krymo Parlamento nariai inicijavo Rusijos karių pakvietimą užimti Krymo Aukščiausiąją Radą. Jis buvo vienas iš pirmųjų Krymo vadovų, viešai paprašiusių aneksuoti Krymą prie Rusijos.

2014 3 17

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Gim. data: 1958 01 05 Gim. vieta: Abakan, Khakassia

Rusijos Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. V. A. Ozerov Federacijos Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Gim. data: 1952 09 29

Rusijos Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. V. M. Dzhabarov Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų komiteto vardu Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Gim. data: 1972 11 09 Gim. vieta: Sverdlovsk (Sverdlovskas)

Rusijos Federacijos Tarybos Konstitucinės teisės komiteto pirmininkas.

2014 m. kovo 1 d. A. A. Klishas Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje. Viešais pareiškimais A. A. Klishas siekė pateisinti Rusijos karinę intervenciją Ukrainoje pareikšdamas, kad „Ukrainos Prezidentas pritaria Krymo valdžios institucijų Rusijos Federacijos Prezidentui pateiktam prašymui suteikti visa apimančią pagalbą Krymo piliečiams ginti “.

2014 3 17

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Gim.data: 1929 09 28 Gim. vieta: Duleevka, Donetsk region (Donecko regionas), Ukrainos TSR

Rusijos Federacijos Tarybos Federalinių klausimų, regioninės politikos ir Šiaurės komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. N. I. Ryzhkov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Gim. data: 1958 10 04 Gim. vieta: Lopatino, Sergachiisky regionas, RTFSR

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininko pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. E. V. Bushmin Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Gim. data: 1957 03 03 Gim. vieta: Ordzhonikidze, North Ossetia (Šiaurės Osetija)

Rusijos Federacijos Tarybos Kultūros, mokslo ir informacijos komiteto narys.

2014 m. kovo 1 d. A. B. Totoonov Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Gim. data: 1952 07 21 Gim. vieta: Zhitnikovskoe, Kurgan regionas

Parlamentinių klausimų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

2014 m. kovo 1 d. O. E. Panteleev Federacijos Taryboje viešai pritarė Rusijos pajėgų dislokavimui Ukrainoje.

2014 3 17

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Gim. data: 1953 02 14 Gim. vieta: Pushkin, Leningrad (Leningrado) regionas

Valstybės Dūmos Tarybos narys; „Teisingosios Rusijos“ frakcijos Rusijos Federacijos Dūmoje vadovas.

Įstatymo, kuriuo Rusijos Federacijai Rusijos piliečių apsaugos pretekstu leidžiama į savo sudėtį priimti užsienio valstybės teritorijas be tos šalies sutikimo arba be sutikimo tarptautine sutartimi, iniciatorius.

2014 3 17

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Gim. data: 1970 07 30 Gim. vieta: St Petersburg (Sankt Peterburgas) (buvęs Leningradas)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas.

Aktyviai remia Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą. Asmeniškai vadovavo demonstracijai, kuria remiamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimas Ukrainoje.

2014 3 17

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Gim. data: 1968 01 04 Gim. vieta: Моscow (Maskva)

Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) komiteto pirmininkas (Rusijos liberalų demokratų partijos narys).

Aktyviai remia Rusijos ginkluotųjų pajėgų panaudojimą Ukrainoje ir Krymo aneksavimą.

2014 3 17

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Gim. data: 1961 09 13 Gim. vieta: Vitebsk (Vitebskas) (Baltarusijos TSR)

Juodosios jūros laivyno vadas, viceadmirolas.

Atsakingas už vadovavimą Rusijos pajėgoms, kurios okupavo suverenią Ukrainos teritoriją.

2014 3 17

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Vadas, Rusijos vakarų karinė apygarda, kurios padaliniai yra dislokuoti Kryme.

Rusijos vakarų karinės apygardos, kurios padaliniai yra dislokuoti Kryme, vadas. Jis yra atsakingas už tą Rusijos karinių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia Ukrainos suverenitetui ir padėjo Krymo valdžios institucijoms užkirsti kelią viešoms demonstracijoms prieš veiksmus siekiant surengti referendumą ir prieš integraciją į Rusiją.

2014 3 17

21.

Galkin, Aleksandr

 

Rusijos pietų karinė apygarda, kurios pajėgos yra Kryme; A. Galkin vadovauja Juodosios jūros laivynui; didelė pajėgų dalis į Krymą įvesta per Pietų karinę apygardą.

Rusijos pietų karinės apygardos (PKA) vadas. PKA pajėgos yra dislokuotos Kryme. Jis yra atsakingas už tą Rusijos karinių pajėgų Kryme dalį, kuri kenkia Ukrainos suverenitetui ir padėjo Krymo valdžios institucijoms užkirsti kelią viešoms demonstracijoms prieš veiksmus siekiant surengti referendumą ir prieš integraciją į Rusiją. Be to, Juodosios jūros laivyną kontroliuoja ši apygarda.

2014 3 17