ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.071.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 71

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 12d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 238/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/129/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą, veiklos skatinimo

3

 

*

2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/130/BUSP, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas

14

 

 

2014/131/ES

 

*

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1444)

18

 

 

2014/132/ES

 

*

2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos ( 1 )

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

12.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 238/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

78,5

TN

86,3

TR

92,8

ZZ

85,9

0707 00 05

MA

182,1

TR

157,2

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

39,1

TR

100,0

ZZ

69,6

0805 10 20

EG

46,8

IL

67,4

MA

50,0

TN

53,6

TR

61,4

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

68,0

ZZ

68,0

0808 10 80

CL

134,9

CN

111,8

MK

30,8

US

207,8

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

105,1

CL

188,7

CN

68,3

TR

158,2

US

132,7

ZA

99,5

ZZ

125,4


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

12.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/3


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/129/BUSP

2014 m. kovo 10 d.

dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą, veiklos skatinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – ES MNG neplatinimo strategija), kurios III skyriuje pateikiamas kovos su tokiu platinimu priemonių, kurių reikia imtis Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, sąrašas;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina ES MNG neplatinimo strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, pavyzdžiui, plėtoja būtinas struktūras Sąjungoje;

(3)

2008 m. gruodžio 8 d. Taryba priėmė išvadas ir dokumentą „Naujos Europos Sąjungos veiksmų kryptys kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu“ (toliau – naujos veiksmų kryptys), kuriame teigiama, kad MNG platinimas yra vienas iš didžiausių iššūkių saugumo srityje ir kad neplatinimo politika yra labai svarbi bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) dalis;

(4)

naujose veiksmų kryptyse Taryba ragina kompetentingų sudėčių tarybą ir organus, Komisiją, kitas institucijas ir valstybes nares imtis konkrečių tolesnių su tuo dokumentu susijusių veiksmų;

(5)

naujose veiksmų kryptyse Taryba pabrėžia, kad vykdydama veiksmus ginklų platinimo prevencijos srityje Sąjunga galėtų pasinaudoti nevyriausybinio ginklų neplatinimo tinklo parama, suburdama užsienio politikos institucijas ir mokslinių tyrimų centrus, kurie specializuojasi Sąjungos strateginėse srityse, ir tuo pat metu pasinaudodama naudingais jau veikiančiais tinklais. Toks tinklas galėtų apimti ir trečiosiose šalyse veikiančias institucijas, su kuriomis Sąjunga veda konkretų dialogą ginklų neplatinimo klausimais;

(6)

2005 m. gruodžio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategiją (toliau – ES SALW strategija), kurioje nustatytos Sąjungos veiksmų šaulių ir lengvųjų ginklų (SALW) srityje gairės. ES SALW strategijoje teigiama, kad neteisėtas SALW bei jų šaudmenų kaupimas ir prekyba jais kelia didelę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui;

(7)

ES SALW strategijoje nustatyta, kad vienas iš tikslų yra poreikis skatinti veiksmingą daugiašališkumą sukuriant tarptautinius, regioninius arba Sąjungos ir jos valstybių narių vidaus mechanizmus, nukreiptus prieš SALW bei jų šaudmenų tiekimą ir destabilizuojantį plitimą;

(8)

2010 m. liepos 26 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/430/BUSP (1), kuriuo sukurtas Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklas ir nustatyta, kad techninį to sprendimo įgyvendinimą turi atlikti ES konsorciumas masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais (toliau – konsorciumas);

(9)

konsorciumo pasirinkimas vieninteliu dotacijos gavėju šiuo atveju pateisinamas dėl Sąjungos pasiryžimo – pritariant valstybėms narėms – tęsti vaisingą bendradarbiavimą su Europos mokslinių institutų tinklu, kuriuo padedama kurti bendrą Europos ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo kultūrą, taip pat padėti Sąjungai plėtoti ir formuoti politiką šiose srityse ir padidinti Sąjungos matomumą. Šiuo atveju 100 % finansavimo reikia dėl paties konsorciumo pobūdžio – jis yra sukurtas Sąjungos ir visiškai priklausomas nuo Sąjungos paramos. Konsorciumas neturi jokių nepriklausomų finansinių išteklių ar teisinių įgaliojimų gauti kitų lėšų. Be to, konsorciumas, greta keturių valdymą vykdančių mokslinių institutų, yra sukūręs tinklą, į kurį suburta daugiau nei 60 mokslinių institutų ir mokslinių tyrimų centrų, kuriuose sukauptos beveik visos Sąjungos turimos nevyriausybinės ekspertinės žinios;

(10)

iki šiol konsorciumas yra surengęs du Sąjungos ekspertų seminarus 2011 m. gegužės mėn. ir 2013 m. birželio mėn. Briuselyje ir dvi svarbias tarptautines konferencijas neplatinimo klausimais 2012 m. vasario mėn. ir 2013 m. rugsėjo / spalio mėn. Briuselyje; be to jo interneto svetainėje paskelbtas 31 šios srities politikos dokumentas. Interneto svetainė (nonproliferation.eu) pradėjo veikti 2011 m. pavasarį ir nuo to laiko reguliariai atnaujinama, be kita ko, leidžiant kas du mėnesius pasirodantį el. naujienlaiškį. Nuo konsorciumo tinklo veiklos pradžios prie jo prisijungė daugiau nei 60 nepriklausomų mokslinių institutų;

(11)

Tarybos sprendimais 2010/799/BUSP (2) ir 2012/422/BUSP (3) konsorciumui buvo pavesta surengti du seminarus tema „Pasitikėjimo stiprinimo skatinimas ir proceso, kuriuo siekiama sukurti Artimųjų Rytų zoną be MNG bei jų siuntimo į taikinį priemonių, rėmimas“, kurie įvyko 2011 m. liepos mėn. ir 2012 m. lapkričio mėn. Briuselyje Be to, Tarybos sprendimu 2013/43/BUSP (4) konsorciumui patikėta surengti du uždarus seminarus siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai užbaigti derybas dėl Sutarties dėl prekybos ginklais 2013 m. kovo mėn. JT konferencijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekiant prisidėti prie ES MNG neplatinimo strategijos, kuri grindžiama veiksmingo daugiašališkumo, prevencijos ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principais, geresnio įgyvendinimo, Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo veiklos skatinimas ir parama šiai veiklai pratęsiami trejiems metams siekiant šių tikslų:

a)

skatinti politinį ir su saugumu susijusį dialogą bei ilgalaikę diskusiją dėl kovos su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu priemonių pilietinėse visuomenėse, konkrečiau tarp ekspertų, mokslininkų ir akademinės bendruomenės narių;

b)

sudaryti galimybę atitinkamų Tarybos parengiamųjų organų dalyviams konsultuotis su tinklu ginklų neplatinimo klausimais, o valstybių narių atstovams – dalyvauti tinklo posėdžiuose;

c)

būti naudingu pagrindu Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės veiksmams ginklų neplatinimo srityje, visų pirma teikiant ataskaitas ir (arba) rekomendacijas Sąjungos vyriausiojo įgaliotino užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau - vyriausiasis įgaliotinis) atstovams;

d)

prisidėti prie trečiųjų šalių informuotumo apie su ginklų platinimu susijusias problemas ir būtinybę dirbti bendradarbiaujant su Sąjunga ir daugiašaliuose forumuose, visų pirma Jungtinėse Tautose, didinimo, siekiant užkirsti kelią pasauliniu mastu susirūpinimą keliančioms ginklų platinimo programoms, atgrasyti nuo jų, sustabdyti jas ir, jei įmanoma, jas eliminuoti;

e)

prisidėti prie Sąjungos ir trečiųjų šalių mokslinių institutų ir vyriausybių ekspertinių žinių ir institucinių gebėjimų ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse plėtojimo.

2.   Atsižvelgiant į ES SALW strategiją, Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklas savo veikloje neapsiriboja klausimų, susijusių su MNG ir jų siuntimo į taikinius sistemų platinimo keliama grėsme, nagrinėjimu, bet taip pat svarsto klausimus, susijusius su įprastine ginkluote, įskaitant SALW. Įtraukus įprastinės ginkluotės klausimus į tinklo veiklos sritį atsiras puiki galimybė palaikyti dialogą ir teikti rekomendacijas dėl Sąjungos veiksmų šioje srityje atsižvelgiant į įgyvendinamą ES SALW strategiją ir Sąjungos politiką įprastinės ginkluotės srityje.

3.   Todėl Sąjungos remiamais projektais vykdoma ši konkreti veikla:

a)

užtikrinama galimybė surengti tris kasmetinius konsultacinius susitikimus ir iki septynių ad hoc ekspertų ir specialistų seminarų įvairiais ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais, tiek neįprastinės, tiek įprastinės ginkluotės srityse, siekiant pateikti ataskaitas ir (arba) rekomendacijas vyriausiojo įgaliotinio atstovams;

b)

konsorciume sukuriama pagalbos tarnyba, kuri teikia ad hoc konsultacijas įvairiais ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais, tiek neįprastinės, tiek įprastinės ginkluotės srityse, atsakydama per dvi savaites;

c)

užtikrinama galimybė surengti tris pagrindines metines konferencijas su trečiosiomis šalimis ir pilietine visuomene ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais siekiant tarptautiniu mastu propaguoti ES MNG neplatinimo strategiją ir ES SALW strategiją, taip pat Sąjungos institucijų bei mokslinių institutų vaidmenį Sąjungoje šioje srityje, siekiant didinti Sąjungos politikos šioje srityje matomumą ir teikti ataskaitas ir (arba) rekomendacijas vyriausiojo įgaliotinio atstovams;

d)

užtikrinama galimybė valdyti ir plėtoti interneto platformą, kad tinklą sudarantys moksliniai institutai, analizuojantys su MNG ir įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, platinimo prevencija susijusius klausimus, turėtų palankesnes galimybes palaikyti ryšius ir būtų skatinamas jų dialogas mokslinių tyrimų klausimais, taip pat būtų rengiama nauja ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo ekspertų karta;

e)

užtikrinama galimybė didinti Sąjungos ir trečiųjų šalių mokslinių institutų ir vyriausybių informuotumą ir plėtoti jų ekspertines žinias bei institucinius gebėjimus ginklų neplatinimo srityje;

f)

vykdant bendrą konsorciumo mokslinių tyrimų veiklą nagrinėjamos valstybių narių ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) pasiūlytos temos.

Išsamus projektų aprašymas pateiktas priede.

2 straipsnis

1.   Už šio sprendimo įgyvendinimą atsako vyriausiasis įgaliotinis.

2.   1 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą apimančių projektų techninį įgyvendinimą vykdo ES konsorciumas masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais, kurį sudaro Strateginių mokslinių tyrimų fondas (la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)), Frankfurto taikos tyrimų institutas (HSFK/PRIF), Tarptautinis strateginių tyrimų institutas (IISS) ir Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų institutas (SIPRI). Konsorciumas vykdo šią užduotį vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir konsorciumas sudaro būtinus susitarimus.

3.   Valstybės narės ir EIVT siūlo prioritetus ir konkrečias juos dominančias temas, kurie turėtų būti įvertinti konsorciumo mokslinių tyrimų programose ir nagrinėjami darbiniuose dokumentuose ir seminaruose, laikantis Sąjungos politikos.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą apimantiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 3 600 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai tvarkomos. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimą su Konsorciumu. Susitarime numatoma, kad konsorciumas turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą atitinkamai pagal jo dydį.

4.   Komisija siekia, kad 3 dalyje nurodytas finansavimo susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo. Ji informuoja Tarybą apie sunkumus, kurie kyla minėto proceso metu, ir praneša susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

1.   Vyriausiasis įgaliotinis pateikia Tarybai šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, parengtą remiantis reguliariomis konsorciumo parengtomis ataskaitomis. Taryba šių ataskaitų pagrindu atlieka įvertinimą.

2.   Komisija teikia ataskaitas dėl 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų projektų finansinių aspektų.

5 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas nustoja galioti praėjus 36 mėnesiams po 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo.

Tačiau jis nustoja galioti po 6 mėnesių po jo įsigaliojimo, jei iki to laiko nesudaromas minėtas finansavimo susitarimas.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. VROUTSIS


(1)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/430/BUSP dėl Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo sukūrimo remiant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 202, 2010 8 4, p. 5).

(2)  2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas 2010/799/BUSP, kuriuo remiamas pasitikėjimo stiprinimo procesas siekiant sukurti Artimųjų Rytų zoną be masinio naikinimo ginklų bei jų siuntimo į taikinį priemonių įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 341, 2010 12 23, p. 27).

(3)  2012 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2012/422/BUSP, kuriuo remiamas procesas siekiant sukurti Artimųjų Rytų zoną be branduolinių ir visų kitų masinio naikinimo ginklų (OL L 196, 2012 7 24, p. 67).

(4)  2013 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/43/BUSP dėl tolesnės Sąjungos veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant derybas dėl Sutarties dėl prekybos ginklais (OL L 20, 2013 1 23, p. 53).


PRIEDAS

EUROPOS GINKLŲ NEPLATINIMO NEPRIKLAUSOMŲ MOKSLINIŲ INSTITUTŲ TINKLAS REMIANT ES KOVOS SU MASINIO NAIKINIMO GINKLŲ PLATINIMU STRATEGIJOS (ES MNG NEPLATINIMO STRATEGIJA) ĮGYVENDINIMĄ

1.   Tikslai

Šio sprendimo tikslas – patvirtinti ir toliau įgyvendinti 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos dokumente „Naujos Europos Sąjungos veiksmų kryptys kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu“ nustatytą politinę rekomendaciją. Kaip numatyta šiame dokumente, vykdydama veiksmus kovos su ginklų platinimu srityje Sąjunga galėtų pasinaudoti nevyriausybinio ginklų neplatinimo tinklo parama, suburdama užsienio politikos institucijas ir mokslinių tyrimų centrus, kurie specializuojasi Sąjungos strateginėse srityse, ir tuo pat metu pasinaudodama naudingais jau veikiančiais tinklais. Toks tinklas galėtų apimti ir trečiosiose šalyse veikiančias institucijas, su kuriomis Sąjunga veda konkretų dialogą ginklų neplatinimo klausimais.

Šis nepriklausomų ginklų neplatinimo mokslinių institutų tinklas toliau skatintų politinį ir su saugumu susijusį dialogą bei ilgalaikę diskusiją dėl priemonių, kaip kovoti su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu, ir tarpusavyje susijusiais nusiginklavimo klausimais pilietinėse visuomenėse, ypač tarp ekspertų, mokslininkų ir akademinės bendruomenės narių.

Tinklas savo darbe turi nagrinėti ir klausimus, susijusius su įprastine ginkluote, įskaitant šaulių ir lengvuosius ginklus (SALW), be kita ko, priemones, užtikrinančias nuolatinį ES kovos su neteisėtu SALW bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategijos įgyvendinimą. Kaip numatyta atitinkamoje ES strategijoje, tinklas padės plėtoti naujas Sąjungos veiksmų kryptis, apimančias saugumo klausimų, susijusių su įprastine ginkluote, įskaitant neteisėtą prekybą SALW bei jų šaudmenimis, prevencinius ir reagavimo aspektus. Neteisėtos ir nereguliuojamos prekybos įprastine ginkluote, įskaitant SALW, prevencija taip pat yra vienas iš Sąjungos prioritetų procese, kurio tikslas – Sutartis dėl prekybos ginklais.

Tinklas galėtų prisidėti prie trečiųjų šalių informuotumo apie problemas, susijusias su MNG platinimu ir įprastine ginkluote, įskaitant neteisėtą prekyba SALW bei jų šaudmenimis ir perteklinį jų kaupimą, ir būtinybę dirbti bendradarbiaujant su Sąjunga ir daugiašaliuose forumuose, visų pirma Jungtinėse Tautose, didinimo, siekiant pasauliniu mastu užkirsti kelią susirūpinimą keliančioms ginklų platinimo programoms ir neteisėtai prekybai SALW bei jų šaudmenimis ir pertekliniam jų kaupimui, atgrasyti nuo susijusių veiksmų, sustabdyti juos ir, jei įmanoma, juos eliminuoti.

Sąjunga nori remti šį tinklą taip:

rengiant reguliarius Sąjungos seminarus ir prireikus diplomatų ir akademinės bendruomenės ekspertų ad hoc susitikimus, kuriuose nagrinėjami svarbūs įvykiai ir klausimai MNG ir SALW neplatinimo ir nusiginklavimo srityje, siekiant pateikti ataskaitas ir (arba) rekomendacijas vyriausiojo įgaliotinio atstovams;

rengiant pagrindines metines konferencijas ir prireikus parengiamuosius susitikimus, siekiant pateikti ataskaitas ir (arba) rekomendacijas vyriausiojo įgaliotinio atstovams;

toliau palaikant, valdant ir plėtojant interneto platformą ir susijusius socialinius tinklus, kad ginklų neplatinimo mokslinių institutų tinkle būtų sudaromos palankesnės galimybės palaikyti ryšius ir būtų skatinamas dialogas mokslinių tyrimų klausimais;

sudarant palankesnes sąlygas įgyti kompetencijos ir perduoti praktinę patirtį, susijusią su ES ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo politika, visoje Sąjungoje ir į trečiąsias šalis.

2.   Tinklo veiklos organizavimas

Tinklas yra atviras visiems atitinkamiems Sąjungos ir asocijuotųjų valstybių moksliniams institutams ir mokslinių tyrimų institutams, o jo veikloje visiškai gerbiama Sąjungos nuomonių įvairovė.

Tinklas toliau sudarys palankesnes sąlygas nevyriausybiniams ekspertams, valstybių narių atstovams ir Sąjungos institucijoms palaikyti tarpusavio ryšius. Tinklas bus pasirengęs užmegzti ryšį su trečiųjų šalių nevyriausybiniais subjektais pagal ES MNG ir SALW strategijas, kurios grindžiamos daugiašališkumo ir tarptautinio bendradarbiavimo koncepcijomis. Tinklo įgaliojimai apima klausimus, susijusius su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų neplatinimu, nusiginklavimu ir su įprastine ginkluote, įskaitant SALW.

Atitinkamų Tarybos parengiamųjų organų (CODUN/CONOP/COARM ir t. t.) dalyviai galės su tinklu konsultuotis su ginklų neplatinimu, įprastine ginkluote, įskaitant SALW, susijusiais klausimais, o jų atstovai galės dalyvauti tinklo posėdžiuose. Jei įmanoma, tinklo posėdžiai gali būti rengiami prieš darbo grupių posėdžius arba iš karto po jų.

Tinklui toliau vadovaus konsorciumas, kurį sudaro FRS, HSFK/PRIF, IISS ir SIPRI ir kuriam bus pavesta vadovauti projektui glaudžiai bendradarbiaujant su vyriausiojo įgaliotinio atstovais.

ES konsorciumas masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais, konsultuodamasis su vyriausiojo įgaliotinio atstovais ir valstybėmis narėmis, pakvies dalyvius, turinčius ekspertinių žinių MNG ir įprastinės ginkluotės neplatinimo ir nusiginklavimo politikos srityse, į ekspertų seminarus ir pagrindines metines konferencijas, taip pat paprašys jų pasidalyti savo publikacijomis ir informacija apie savo veiklą tam skirtoje interneto svetainėje.

3.   Projektų aprašymas

3.1.   1 projektas. Trijų kasmetinių konsultacinių susitikimų ir iki septynių diplomatų ir akademinės bendruomenės ekspertų ad hoc seminarų, kuriuose parengiama ataskaita ir (arba) rekomendacijos, rengimas

3.1.1.   Projekto tikslas

Metinių konsultacinių susitikimų ir ad hoc seminarų tikslas – skatinti Sąjungos ekspertų, pareigūnų ir akademinės bendruomenės narių su saugumu susijusį dialogą apie esamus sunkumus MNG, jų siuntimo į taikinį sistemų ir įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Be to, seminarais turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas Sąjungos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų, kurie yra Sąjungos valstybėse narėse, tinkle.

3.1.2.   Projekto rezultatai

Politikos specialistų ir akademinės bendruomenės ekspertų iš valstybių narių, taip pat EIVT ir kitų Sąjungos institucijų specialistų, keitimasis informacija apie dabartines platinimo tendencijas ir jų analizė.

Diskusijos, kokiais būdais ir priemonėmis geriausia įgyvendinti Sąjungos kovos su ginklų platinimu politiką.

Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo veiklos skatinimas.

Nepriklausomų Sąjungos mokslinių institutų konstruktyvių atsiliepimų apie kovos su MNG ir SALW platinimu strategijas teikimas Sąjungai ir specialistų pasiūlymų dėl tolesniems moksliniams tyrimams skirtų aktualiausių politikos temų teikimas moksliniams institutams.

Politinėms ataskaitoms skirtų aktualių klausimų ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityje nustatymas.

Vyriausiojo įgaliotinio atstovams teiktinų politinių ataskaitų, taip pat rekomendacijų dėl veiksmų rengimas. Šios ataskaitos būtų išplatintos atitinkamoms Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms.

3.1.3.   Projekto aprašymas

Projektu numatoma suorganizuoti tris kasmetinius konsultacinius susitikimus bei iki septynių ad hoc ekspertų seminarų ir parengti atitinkamas ataskaitas ir (arba) rekomendacijas.

Šių renginių darbotvarkė bus parengta glaudžiai bendradarbiaujant su Tarybos BUSP darbo grupėmis ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo (CODUN/CONOP/CODUN Space), SALW ir įprastinės ginkluotės gabenimo (COARM ir COARM ATT) srityse. Seminaruose turėtų būti nagrinėjamos trumpojo ir vidutinio laikotarpio problemos, kylančios Sąjungos ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse, šių ginklų kategorijų atžvilgiu: MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių, įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, ir naujų rūšių ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų. Šiais susitikimais visų pirma turėtų būti sudaroma galimybė Sąjungos sprendimus priimantiems asmenims daugiausia dėmesio skirti ilgesnio laikotarpio uždaviniams ir tendencijoms šių ginklų srityje, taip pat kitiems klausimams, kurie peržengia jų įprastos kasdienės veiklos ribas.

Kasmetiniai konsultaciniai susitikimai trunka 1,5 dienos, ir numatoma, kad juose turėtų dalyvauti iki 100 asmenų iš Sąjungos mokslinių institutų, valstybių narių ir Sąjungos institucijų, kurių specializacija yra ginklų neplatinimo ir įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, klausimai. Šie seminarai turėtų būti rengiami pirmiausia siekiant sudaryti galimybę Sąjungos ginklų neplatinimo moksliniams institutams, Sąjungai bei jos valstybėms narėms konsultuotis tarpusavyje.

Ad hoc seminarai trunka iki 2 dienų, ir numatoma, kad juose turėtų dalyvauti iki 45 asmenų, dalyvių skaičių nustatant kiekvienu konkrečiu atveju. Šie seminarai turėtų būti rengiami pirmiausia siekiant sudaryti galimybę Sąjungos ginklų neplatinimo moksliniams institutams, Sąjungai bei jos valstybėms narėms ad hoc konsultuotis tarpusavyje, siekiant apsvarstyti pagrindinius įvykius ir Sąjungos politikos galimybes, taip pat jais turėtų būti sudaroma galimybė Sąjungos moksliniams institutams, valstybėms narėms ir Sąjungos institucijoms skleisti informaciją tikslinei auditorijai Sąjungoje ir už jos ribų.

Kasmetiniai konsultaciniai susitikimai turėtų vykti Briuselyje, o iki trijų ad hoc ekspertų seminarų galėtų būti surengta ne Sąjungoje.

3.2.   2 projektas. Pagrindinės metinės konferencijos (su ataskaita ir (arba) rekomendacijomis) organizavimas

3.2.1.   Projekto tikslas

Pagrindinėse metinėse ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo konferencijose, kuriose dalyvauja vyriausybių ekspertai ir nepriklausomi Sąjungos, asocijuotų valstybių bei trečiųjų šalių moksliniai institutai ir kiti akademinės bendruomenės specialistai, bus aptariamos bei nustatomos kovos su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu tolesnės priemonės, ir tarpusavyje susiję nusiginklavimo tikslai, taip pat nagrinėjamos su įprastine ginkluote susijusios problemos, įskaitant kovą su neteisėta prekyba SALW bei jų šaudmenimis ir pertekliniu jų kaupimu. Metine konferencija, kuri yra svarbiausias projekto renginys, bus atkreiptas didesnis tarptautinės bendruomenės dėmesys į ES MNG neplatinimo strategiją ir Sąjungos institucijų dedamas jos įgyvendinimo pastangas, taip pat į susijusį valstybių narių nepriklausomų mokslinių institutų ir akademinės bendruomenės ekspertų darbą.

Metinėmis konferencijomis taip pat bus padėta stiprinti Europos mokslinių institutų, kurie specializuojasi su ginklų neplatinimu susijusiose srityse, vaidmenį bei sanglaudą ir didinti jų ir kitų institucijų, be kita ko, nuodugnių ekspertinių žinių ginklų neplatinimo srityje neturinčiose pasaulio dalyse, pajėgumus.

Metinėse konferencijose ir visuose parengiamuosiuose susitikimuose bus sprendžiami su ginklų neplatinimu susiję klausimai, kurie yra itin aktualūs EIVT veiklai. Remiantis šių diskusijų ir konsorciumo prižiūrimo kito darbo rezultatais, bus parengtos vyriausiojo įgaliotinio atstovams skirtos politinės atskaitos ir rekomendacijos dėl veiksmų. Ataskaita būtų išplatinta atitinkamoms Sąjungos institucijoms bei valstybėms narėms ir paskelbta internete.

3.2.2.   Projekto rezultatai

Didelės svarbos Europos vadovaujamos tarptautinės ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo konferencijos, kuri taptų svarbiausia vieta, kurioje būtų skatinamos strateginės diskusijos dėl kovos su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu priemonių, ir tarpusavyje susijusių nusiginklavimo tikslų sprendžiant su įprastine ginkluote susijusias problemas, įskaitant kovą su neteisėta prekyba SALW bei jų šaudmenimis ir pertekliniu jų kaupimu, įsteigimas.

MNG ir SALW neplatinimo srities Sąjungos politikos ir cheminių, biologinių, radiologinių ar branduolinių (ChBRB) veiksmų matomumo tarp trečiųjų šalių vyriausybių pareigūnų, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovų ir jų informuotumo apie šią politiką ir veiksmus didinimas.

Europos ginklų neplatinimo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo vaidmens ir sanglaudos, taip pat Sąjungos vaidmens šioje srityje propagavimas ir ginklų neplatinimo srities ekspertinių žinių skleidimas šalyse, kuriose jos nėra pakankamos, įskaitant trečiąsias šalis.

Politinių ataskaitų ir (arba) rekomendacijų dėl veiksmų, kurios sustiprintų ES MNG ir SALW strategijų įgyvendinimą ir būtų naudingas pagrindas Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės veiksmams, susijusiems su ginklų neplatinimu ir įprastine ginkluote, pateikimas.

Sąjungos institucijų, valstybių narių, pilietinės visuomenės ir trečiųjų šalių informuotumo ir žinių apie grėsmes, susijusias su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonėmis, didinimas, kad jie galėtų geriau numatyti šias grėsmes.

3.2.3.   Projekto aprašymas

Projektu numatoma suorganizuoti pagrindines metines konferencijas, prireikus ir parengiamuosius susitikimus, ir parengti atitinkamas ataskaitas ir (arba) rekomendacijas.

Kasmetinė 1,5 dienos trukmės konferencija Briuselyje, kurioje dalyvautų iki 300 ginklų neplatinimo, nusiginklavimo, ginklų kontrolės ir įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, srities ekspertų iš Sąjungos, asocijuotųjų valstybių ir trečiųjų šalių mokslinių institutų, akademinės bendruomenės ir vyriausybių.

Dėmesys naujos kartos specialistų, be kita ko, iš ne Europos ir Šiaurės Amerikos šalių, kurie bus pakviesti dieną prieš konferenciją arba dieną po konferencijos dalyvauti specializuotame mokyme ir apsilankyti atitinkamose ES institucijose, rengimui.

Politinės ataskaitos ir (arba) rekomendacijos dėl veiksmų, kurios paskatintų ES MNG ir SALW strategijų įgyvendinimą.

3.3.   3 projektas. Pagalbos tarnybos sukūrimas ir valdymas

3.3.1.   Projekto tikslas

Sukurti ir valdyti konsorciume pagalbos tarnybą, kuri teiktų ad hoc konsultacijas įvairiais ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais, tiek neįprastinės, tiek įprastinės ginkluotės srityse, ir kuri teiktų informaciją ir padėtų planuoti EIVT politikos veiksmus sprendžiant konkrečius ir skubius klausimus.

3.3.2.   Projekto rezultatai

EIVT pateiktų ad hoc mokslinių tyrimų prašymų konkrečiais klausimais, į kuriuos atsakoma per dvi savaites, tvarkymas.

Konsorciumo mokslinių institutų ir EIVT ad hoc dialogo konkrečiomis temomis skatinimas.

Galimybių sudarymas EIVT trumpą laiką ir kartais pateikiant klausimus remtis konsorciumo ad hoc konsultacijoms ir moksliniams tyrimams skirtais ištekliais.

3.3.3.   Projekto aprašymas

Projekte numatoma per dviejų savaičių laikotarpį EIVT prašymu pateikti iki dvidešimties 5–10 puslapių apimties ekspertų dokumentų einamaisiais ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais, remiantis esamos akademinės literatūros apžvalga (nenauji moksliniai tyrimai).

3.4.   4 projektas. Interneto platformos valdymas ir plėtojimas

3.4.1.   Projekto tikslas

Prižiūrint ir plėtojant interneto svetainę bus sudarytos palankesnės sąlygos palaikyti ryšius laikotarpiu tarp tinklo posėdžių ir bus skatinamas ginklų neplatinimo mokslinių institutų dialogas mokslinių tyrimų klausimais. Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms taip pat galėtų būti naudinga speciali svetainė, kurioje tinklo dalyviai galėtų laisvai keistis informacija, dalytis mintimis ir skelbti savo tyrimus MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo klausimais bei įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, klausimais. Svetainę ir toliau papildys el. naujienlaiškis. Projektu bus sudaryta galimybė internete stebėti tolesnę su renginiais susijusią veiklą ir Europoje vykdomus mokslinius tyrimus. Juo bus prisidedama prie veiksmingos mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos mokslinių institutų bendruomenėje ir tarp vyriausybių. Tai leis geriau numatyti ir atpažinti grėsmes, susijusias su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu bei įprastine ginkluote, įskaitant neteisėtą prekybą SALW bei jų šaudmenimis ir perteklinį jų kaupimą.

3.4.2.   Projekto rezultatai

Platformos, kurioje ginklų neplatinimo moksliniai institutai galėtų nuolat dalytis nepriklausomomis nuomonėmis ir MNG platinimo bei įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, klausimų analizės rezultatais, tvarkymas.

Esamo nepriklausomų mokslinių institutų tinklo plėtimas, valdymas ir atnaujinimas.

Geresnio pilietinės visuomenės supratimo apie Sąjungos kovos su MNG ir SALW platinimu strategijas skatinimas ir sąsajų tarp Sąjungos ir mokslinių institutų tinklo užtikrinimas.

Galimybės nuolat nemokamai parsisiųsti tinklo posėdžių dokumentus ir nepriklausomų mokslinių institutų, kurie pageidautų nemokamai dalytis savo mokslinių tyrimų rezultatais, dokumentus sudarymas.

Sąjungos institucijų, valstybių narių, pilietinės visuomenės ir trečiųjų šalių informuotumo ir žinių apie grėsmes, susijusias su įprastine ginkluote, MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonėmis, didinimas, kad jie galėtų geriau numatyti šias grėsmes.

3.4.3.   Projekto aprašymas

Galėtų būti plėtojama galimybė naudoti, jei įmanoma ir tikslinga, socialiniuose tinkluose naudojamos rūšies technologijas, siekiant tinklo dalyviams sudaryti sąlygas aktyviai palaikyti ryšius ir keistis informacija internetu pažįstamoje aplinkoje.

Projektui vadovaujantis konsorciumas bus atsakingas ir už žiniatinklio svetainės prieglobą, kūrimą ir tinklavietės techninę priežiūrą.

Bus reguliariai sekama ir atitinkamais dokumentais iliustruojama Sąjungos politika, susijusi su MNG platinimo ir įprastinės ginkluotės klausimais, įskaitant SALW.

Konkrečiais istoriniais įrašais bus propaguojami ir remiami ES konsorciumo masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais leidiniai.

Bus propaguojamos ir tinklavietėje pristatomos ES konsorciumo masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais organizuojamos konferencijos (informaciniai dokumentai, darbotvarkės, pranešimai, atitinkamais atvejais viešų posėdžių vaizdo įrašai).

Kas du mėnesius bus leidžiamas el. naujienlaiškis, kuriame bus pateikiamos Sąjungos su ginklų neplatinimu susijusios institucinės naujienos ir pristatomas tinklo mokslinių tyrimų centrų akademinis darbas.

Kiekvieną mėnesį bus skelbiamos specialios ataskaitos svarbiausiais klausimais, susijusiais su MNG platinimu ir įprastine ginkluote, įskaitant SALW.

3.5.   5 projektas. Leidiniai

3.5.1.   Projekto tikslas

Pateikti iki dvidešimties politikos dokumentų klausimais, susijusiais su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų ir SALW neplatinimu ir nusiginklavimu.

Teikti informaciją ir analizes, kuriomis galėtų būti remiamasi su politikos ir saugumo klausimais susijusiame dialoge dėl kovos su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu priemonių, visų pirma tarp ekspertų, mokslininkų ir akademinės bendruomenės narių.

Pateikti informacijos šaltinių, kuriais atitinkamų parengiamųjų Tarybos organų dalyviai galėtų naudotis diskusijoje dėl ES ginklų neplatinimo politikos ir praktikos.

Pateikti idėjų, informacijos ir analizės rezultatų, kurie gali būti naudingi rengiant Sąjungos lygio veiksmus ginklų neplatinimo srityje.

3.5.2.   Projekto rezultatai

Su politikos ir saugumo klausimais susijusio dialogo dėl kovos su MNG ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimu priemonių, visų pirma tarp ekspertų, mokslininkų ir akademinės bendruomenės narių, skatinimas.

Pilietinės visuomenės ir vyriausybių informuotumo, žinių apie klausimus, susijusius su ES ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo politika, ir jų supratimo didinimas.

Politinių ir (arba) veiklos politikos galimybių pateikimas vyriausiajam įgaliotiniui, Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms.

Idėjų, informacijos ir analizės rezultatų, kurie gali būti naudingi rengiant Sąjungos lygio veiksmus ginklų neplatinimo srityje, pateikimas.

3.5.3.   Projekto aprašymas

Projektu numatoma parengti ir paskelbti iki dvidešimties politikos dokumentų. Politikos dokumentus parengs konsorciumas arba jie bus parengti šio konsorciumo užsakymu, ir jie nebūtinai atspindės Sąjungos institucijų ar valstybių narių nuomonę.

Politikos dokumentuose bus aptariami klausimai, kuriuos pavesta spręsti konsorciumui. Kiekviename dokumente bus suformuluotos politinės ir (arba) veiklos politikos galimybės.

Politikos dokumentai bus rengiami tokiu formatu ir stiliumi, kad jie būtų prieinami tikslinei auditorijai ir lengvai suprantami.

Visi politikos dokumentai bus paskelbti konsorciumo interneto svetainėje.

3.6.   6 projektas. Švietimas

3.6.1.   Projekto tikslas

Didinti kitos kartos mokslininkų ir specialistų gebėjimus ginklų neplatinimo politikos ir programavimo srityje.

Sąjungoje ir trečiosiose šalyse gilinti išsamias žinias apie ES ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo politiką.

Kurti jaunų specialistų ir akademinės bendruomenės narių tinklus regioniniu lygiu ten, kur Sąjunga turi svarbių ginklų neplatinimo interesų.

Atnaujinti ir išplėsti ekspertines žinias MNG ir SALW klausimais Sąjungoje ir šalyse partnerėse.

Pateikti Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir ES ginklų neplatinimo tinklui naujų idėjų ir analizės rezultatų ginklų neplatinimo srityje.

3.6.2.   Projekto rezultatai

Pagrindai siekiant sukurti internetinę švietimo priemonę, kur būtų pateikta pavyzdinė mokymo programa ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais ir kuri galėtų pradėti veikti praėjus 24 mėnesiams po sutarties taikymo pradžios.

Kitos kartos mokslininkų ir specialistų gebėjimų ginklų neplatinimo politikos ir programavimo srityje didinimas.

išsamių žinių Sąjungoje ir trečiosiose šalyse apie ES ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo politiką gilinimas.

Jaunų specialistų ir akademinės bendruomenės narių tinklų kūrimas ir palankesnių sąlygų praktiniam bendradarbiavimui sudarymas.

Daugiau ekspertinių žinių MNG ir SALW neplatinimo bei nusiginklavimo klausimais Sąjungoje ir trečiosiose šalyse.

Naujų idėjų ginklų neplatinimo srityje teikimas Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms, šalims partnerėms ir ES ginklų neplatinimo tinklui.

3.6.3.   Projekto aprašymas

Projektu numatoma, kad konsorciumas organizuos stažuotę iki 48 pirmosios studijų pakopos studentų arba jaunų diplomatų laikotarpiu iki trijų mėnesių. Stažuotės metu vyks paskaitos, diskusijų sesijos, struktūrinis skaitymas ir bus dalyvaujama projekte, kurį vykdo mažiausiai du konsorciumo institutai. Mokymo programa apims ir trumpesnius modulius, kad prireikus būtų užtikrintas lankstumas. Visi studentai bus kviečiami dalyvauti konsorciumo rengiamose konferencijose ir seminaruose.

Galiausiai projektu bus siekiama padėti pagrindus tam, kad būtų sukurta internetinė švietimo priemonė, kur būtų pateikta pavyzdinė mokymo programa ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais. Internetinė švietimo priemonė turi apimti įvairius su įprastine ir neįprastine ginkluote susijusius klausimus ir turi būti pritaikoma įvairiai tikslinei auditorijai (jauniems diplomatams, žurnalistams, pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams iš Europos ir ne Europos).. Priklausomai nuo turinio jautrumo gali būti reikalaujama patikimumo patikrinimo. Taip pat turėtų būti užtikrinta galimybė integruoti internetinę švietimo priemonę į universitetų magistro programas ir ji turėtų būti įprastinės iš viso 15 pamokų trukmės. Tai atitinka vieno pirmosios pakopos studijų semestro kreditų skaičių ir, be to, tenkina kitai auditorijai keliamus reikalavimus.

4.   Trukmė

Bendra numatoma projektų įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

5.   Naudos gavėjai

5.1.   Tiesioginiai naudos gavėjai

Europos saugumo strategijoje ir ES kovos su MNG platinimu strategijoje nustatyta, kad Sąjungos saugumui potencialiai didžiausią grėsmę kelia tiek valstybių, tiek ne valstybių subjektų vykdomas MNG platinimas. Panašiai ir ES kovos su SALW platinimu strategijoje pripažinta, kad neteisėta prekyba SALW bei jų šaudmenimis ir perteklinis jų kaupimas kelia didelę grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui. Siūlomi projektai yra naudingi siekiant BUSP tikslų ir padeda įgyvendinti Europos saugumo strategijoje nustatytus strateginius tikslus.

5.2.   Netiesioginiai naudos gavėjai

Šių projektų netiesioginiai naudos gavėjai yra:

a)

Sąjungos ir trečiųjų šalių nepriklausomi moksliniai institutai ir akademinės bendruomenės nariai, kurie specializuojasi ginklų neplatinimo ir įprastinės ginkluotės, įskaitant SALW, klausimų srityje;

b)

Sąjungos institucijos, įskaitant švietimo institucijas, studentus ir visus kitus internetinės švietimo priemonės naudotojus;

c)

valstybės narės;

d)

trečiosios šalys.

6.   Dalyvaujančios trečiosios šalys

Projektai bus visiškai finansuojami pagal šį sprendimą. Tinklo ekspertai gali būti laikomi dalyvaujančia trečiąja šalimi. Jie dirbs laikydamiesi savo tipinių taisyklių.

7.   Procedūriniai aspektai, koordinavimas ir iniciatyvinis komitetas

Šio projekto iniciatyvinį komitetą sudarys vyriausiojo įgaliotinio atstovas ir šio priedo 8 punkte nurodytas projektą įgyvendinantis subjektas. Iniciatyvinis komitetas reguliariai, bent kartą per 6 mėnesius, peržiūrės šio sprendimo įgyvendinimą, be kita ko, pasitelkdamas elektronines ryšio priemones.

8.   Projektą įgyvendinantis subjektas

Šio sprendimo techninis įgyvendinimas bus pavestas konsorciumui; jis savo užduotį vykdys kontroliuojant vyriausiajam įgaliotiniui. Vykdydamas savo veiklą konsorciumas atitinkamais atvejais bendradarbiaus su vyriausiuoju įgaliotiniu, valstybėmis narėmis ir kitomis susitariančiomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis.


12.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/14


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/130/BUSP

2014 m. kovo 10 d.

kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sahelyje įgaliojimų terminas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. kovo 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/133/BUSP (1), kuriuo Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Sahelyje. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turi baigtis 2014 m. vasario 28 d.;

(2)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas papildomam 12 mėnesių laikotarpiui;

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų kliudyti pasiekti Sutarties 21 straipsnyje nustatytus Sąjungos išorės veiksmų tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

1.   ES specialiojo įgaliotinio Sahelyje Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON įgaliojimų terminas pratęsiamas nuo 2014 m kovo 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d. ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas gali būti nutrauktas anksčiau, jei Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymu taip nuspręs Taryba.

2.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo tikslais Sahelio regionas apibrėžiamas kaip apimantis ES strategijos saugumo ir vystymosi Sahelio regione srityje (toliau – strategija) svarbiausią objektą, t. y. Malį, Mauritaniją ir Nigerį. Spręsdamas klausimus, kurie svarbūs platesniam regionui, ES specialusis įgaliotinis prireikus bendradarbiauja su kitomis šalimis ir regioniniais ar tarptautiniais subjektais už Sahelio ribų.

3.   Atsižvelgiant į tai, kad dėl tarpusavyje susijusių problemų, su kuriomis susiduria regionas, reikia laikytis regioninio požiūrio, ES specialusis įgaliotinis Sahelyje dirba glaudžiai konsultuodamasis su kitais atitinkamais ES specialiaisiais įgaliotiniais, įskaitant ES specialųjį įgaliotinį pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims, ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais ir ES specialųjį įgaliotinį Afrikos Sąjungoje.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslu, susijusiu su Sahelio regionu, kuriuo siekiama aktyviai prisidėti prie veiksmų regioniniu ir tarptautiniu lygiu siekiant ilgalaikės taikos, saugumo ir vystymosi regione. ES specialusis įgaliotinis taip pat siekia gerinti įvairialypio Sąjungos dalyvavimo Sahelio regione kokybę, stiprinti jo intensyvumą ir poveikį.

2.   ES specialusis įgaliotinis padeda parengti ir įgyvendinti Sąjungos požiūrį, apimantį visus Sąjungos veiksmų aspektus, visų pirma politinėje, saugumo ir vystymosi srityse, įskaitant strategiją, ir padeda koordinuoti visas atitinkamas Sąjungos veiksmų priemones.

3.   Iš pradžių prioritetas teikiamas Maliui, jo ilgalaikei stabilizacijai ir jame vykstančio konflikto regioniniams aspektams.

4.   Malio atžvilgiu Sąjungos politikos tikslais siekiama skatinti, suderintai ir veiksmingai naudojant visas jos priemones, kad Malis ir jo gyventojai grįžtų į taikos, susitaikymo, saugumo ir vystymosi kelią. Tinkamai dėmesio taip pat bus skirta ir Burkina Fasui ir Nigeriui, visų pirma laukiant tose šalyse įvyksiančių rinkimų.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti Sąjungos politikos tikslai, susiję su Sahelio regionu, ES specialusis įgaliotinis įgaliojamas:

a)

aktyviai prisidėti prie visa apimančio Sąjungos požiūrio į regiono krizę įgyvendinimo, koordinavimo ir tolesnio plėtojimo remiantis jos strategija, siekiant didinti Sąjungos veiklos Sahelio regione, visų pirma Malyje, bendrą nuoseklumą bei veiksmingumą;

b)

bendradarbiauti su visais atitinkamais suinteresuotaisiais regiono subjektais, vyriausybėmis, regioninės valdžios institucijomis, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir diasporomis, siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus ir prisidėti prie to, kad būtų geriau suvokiamas Sąjungos vaidmuo Sahelio regione;

c)

atstovauti Sąjungai atitinkamuose regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose, įskaitant Tolesnės veiklos ir paramos Maliui grupėje, ir užtikrinti Sąjungos paramos krizių valdymui ir konfliktų prevencijai matomumą, įskaitant Europos Sąjungos karinę misiją siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ir Europos Sąjungos BSGP misiją Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger);

d)

glaudžiai bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis (JT), visų pirma su Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu Vakarų Afrikai, ir Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu Maliui, Afrikos Sąjunga (AS), visų pirma AS vyriausiuoju įgaliotiniu Maliui ir Saheliui, Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija (VAVEB) ir kitais pagrindiniais nacionaliniais, regioniniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kitus specialiuosius pasiuntinius Sahelyje, taip pat atitinkamomis įstaigomis Magrebo teritorijoje;

e)

atidžiai stebėti regioninį ir tarpvalstybinį krizės aspektą, įskaitant terorizmą, organizuotą nusikalstamumą, ginklų kontrabandą, prekybą žmonėmis, prekybą narkotikais, pabėgėlių ir migrantų srautus bei susijusius finansinius srautus; glaudžiai bendradarbiaujant su ES kovos su terorizmu koordinatoriumi, prisidėti prie tolesnio ES kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo;

f)

palaikyti reguliarius aukšto lygio politinius ryšius su regiono šalimis, susiduriančiomis su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir išsamus požiūris ir esminis Sąjungos vaidmuo tarptautiniu lygiu kovojant su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Tai apima Sąjungos aktyvią paramą regioniniam saugumo sektoriaus pajėgumų vystymui ir užtikrinimą, kad būtų tinkamai kovojama su pagrindinėmis terorizmo ir tarptautinio nusikalstamumo Sahelio regione priežastimis;

g)

atidžiai stebėti humanitarinių krizių regione politines ir saugumo pasekmes;

h)

Malio atžvilgiu prisidėti prie regioninių ir tarptautinių pastangų sudaryti palankesnes sąlygas krizei Malyje išspręsti, visų pirma visiškai sugrįžti prie normalios konstitucinės padėties ir valdymo visoje teritorijoje ir įgyvendinti patikimą bei visą apimantį nacionalinį dialogą, vedantį prie tvaraus politinio sprendimo;

i)

skatinti institucijų stiprinimą, saugumo sektoriaus reformą ir ilgalaikės taikos sudarymą bei susitaikymą Malyje;

j)

bendradarbiaujant su ES specialiuoju įgaliotiniu žmogaus teisių klausimais, prisidėti prie Sąjungos žmogaus teisių politikos, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų bei ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija, ir Sąjungos politikos, susijusios su moterimis, taika ir saugumu, įgyvendinimo regione, be kita ko, vykdant stebėseną ir teikiant ataskaitas dėl pokyčių, taip pat formuluojant rekomendacijas šiuo klausimu, taip pat palaikyti nuolatinius ryšius su atitinkamomis valdžios institucijomis Malyje ir regione, Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro tarnyba, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnyba ir žmogaus teisių gynėjais ir stebėtojais regione;

k)

vykdyti tolesnę veiklą ir teikti ataskaitas dėl atitinkamų JT Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijų, visų pirma JT ST rezoliucijų 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) ir 2100 (2013), laikymosi.

2.   Siekdamas įvykdyti savo įgaliojimus, ES specialusis įgaliotinis, inter alia:

a)

teikia patarimus ir ataskaitas dėl Sąjungos pozicijų regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose, kai reikia, apibrėžimo, kad būtų aktyviai propaguojamas ir stiprinamas visapusiškas Sąjungos požiūris į krizę Sahelio regione;

b)

apžvelgia visą Sąjungos veiklą ir glaudžiai bendradarbiauja su visomis atitinkamomis Sąjungos delegacijomis.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba ES specialusis įgaliotinis bendrauja pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal įgaliojimus, nedarydamas poveikio vyriausiojo įgaliotinio atsakomybei.

3.   ES specialusis įgaliotinis savo veiksmus glaudžiai koordinuoja su Europos išorės veiksmų tarnyba (toliau – EIVT) ir jos atitinkamais padaliniais, visų pirma su Vakarų Afrikos direktoratu.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 350 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę, neviršydamas ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos ir saugumo srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nedelsdamas praneša Tarybai ir Komisijai apie darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės, Sąjungos institucijos ir EIVT gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kurie komandiruoti ES specialiajam įgaliotiniui, moka atitinkama valstybė narė, atitinkama Sąjungos institucija arba EIVT. Valstybių narių į Sąjungos institucijas arba EIVT komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei, Sąjungos institucijai ar EIVT ir vykdo savo pareigas bei veikia vadovaudamiesi ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymo interesais.

4.   ES specialiojo įgaliotinio darbuotojai dislokuojami kartu su atitinkamais EIVT departamentais arba Sąjungos delegacijomis, kad būtų užtikrintas atitinkamos jų veiklos suderinamumas ir nuoseklumas.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų privilegijos ir imunitetai

Dėl privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų, būtinų ES specialiojo įgaliotinio misijai užbaigti ir sklandžiai vykdyti, taip pat būtinų jo darbuotojams, atitinkamai susitariama su priimančiosiomis šalimis. Valstybės narės ir EIVT tuo tikslu suteikia visą būtiną paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir ES specialiojo įgaliotinio darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų Tarybos sprendimu 2013/488/ES (2).

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija, EIVT ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus Sąjungos delegacijos ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už Sąjungos ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį geografinėje atsakomybės srityje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai jam pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas konkretų saugumo planą, grindžiamą EIVT pateiktomis gairėmis, įskaitant konkrečias fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, kuriuo reglamentuojamas saugaus personalo atvykimo į geografinę teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymas, taip pat saugumo incidentų valdymas ir nenumatytų atvejų planas bei evakuacijos planas;

b)

užtikrindamas, kad visi už Sąjungos ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl geografinėje teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į geografinę teritoriją būtų organizuotas visų darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už Sąjungos ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į rizikos lygį toje teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios pažangos ataskaitos ir įgaliojimų vykdymo ataskaitos dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   ES specialusis įgaliotinis vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas. Be to, ES specialusis įgaliotinis prireikus teikia ataskaitas Tarybos darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos platinamos per sistemą COREU. ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Užsienio reikalų tarybai. Pagal Sutarties 36 straipsnį ES specialusis įgaliotinis gali dalyvauti informuojant Europos Parlamentą.

2.   Derindamas su Sąjungos delegacijomis regione, ES specialusis įgaliotinis teikia ataskaitas apie geriausius Sąjungos iniciatyvų įgyvendinimo būdus, pavyzdžiui, apie Sąjungos indėlį į reformas, įskaitant atitinkamų Sąjungos vykdomų vystymo projektų politinius aspektus.

12 straipsnis

Veiksmų derinimas su kitais Sąjungos subjektais

1.   Laikydamasis strategijos ES specialusis įgaliotinis prisideda prie Sąjungos politinių ir diplomatinių veiksmų vieningumo, nuoseklumo bei veiksmingumo ir padeda užtikrinti, kad visos Sąjungos priemonės ir valstybių narių veiksmai būtų naudojami suderintai siekiant Sąjungos politikos tikslų.

2.   ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Sąjungos delegacijų ir Komisijos veikla bei kitų regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja regione esančias valstybių narių atstovybes ir Sąjungos delegacijas.

3.   Vietos lygiu glaudus ryšys palaikomas su Sąjungos delegacijų vadovais ir valstybių narių atstovybių vadovais. ES specialusis įgaliotinis, glaudžiai bendradarbiaudamas su atitinkamomis Sąjungos delegacijomis, EUCAP Sahel Niger misijos vadovui ir EUTM Mali misijos vadui teikia politines gaires vietos lygiu. ES specialusis įgaliotinis, EUTM Mali misijos vadas ir EUCAP Sahel Niger civilinis operacijų vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šio sprendimo įgyvendinimas ir jo suderinamumas su kita Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. ES specialusis įgaliotinis iki 2014 m. birželio 30 d. pateikia Tarybai, vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2014 m. lapkričio 30 d. pabaigos – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. kovo 1 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. VROUTSIS


(1)  2013 m. kovo 18 d. Tarybos Sprendimas 2013/133/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Sahelyje (OL L 75, 2013 3 19, p. 29).

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).


12.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 10 d.

dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1444)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2014/131/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Finansinio reglamento 84 straipsnį ir 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (2) 94 straipsnį (toliau – taikymo taisyklės) prieš prisiimdamos įsipareigojimą dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto institucija arba jos įgaliotos valdžios įstaigos priima finansavimo sprendimą, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusio veiksmo elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo specialiųjų veterinarijos priemonių, taip pat ir skubių, išlaidoms atlyginti teikimo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. To paties sprendimo 3 straipsnio 6 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kokia valstybių narių patirtų išlaidų dalis privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (3), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2008 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimu 2008/444/EB dėl Bendrijos finansinės paramos skubioms kovos su mėlynojo liežuvio liga Vokietijoje 2007 m. priemonių išlaidoms padengti (4) nustatytas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su mėlynojo liežuvio liga priemonių Vokietijoje 2007 m. išlaidoms atlyginti. 2008 m. birželio 6 d. Vokietija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje nustatyta tvarka Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įvykdyta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

Sprendimu 2008/444/EB nustatyta, kad pirmoji išmokos dalis 950 000,00 EUR turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis, ir 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/800/ES dėl Sąjungos finansinio įnašo išlaidoms, patirtoms 2007 m. Vokietijoje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (5) nustatyta, kad antroji išmokos dalis 1 950 000,00 EUR turėtų būti išmokėta kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis;

(7)

atsižvelgiant į kompetentingos audito tarnybos, atlikusios auditą vietoje, patikrų ir kontrolės rezultatus ir į preliminarius rezultatus, dabar turėtų būti nustatyta trečioji Sąjungos finansinės paramos išmokos dalis, kuria būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2007 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Vokietijoje;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietijai kaip Sąjungos finansinio įnašo dalis išmokama trečioji išmokos dalis 1 000 000,00 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 84 straipsnyje, ir skiriamas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(4)  OL L 156, 2008 6 14, p. 18.

(5)  OL L 320, 2011 12 3, p. 49.


12.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/132/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentą) (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 549/2004 reikalaujama, kad būtų nustatytas oro navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas. Konkrečiai jame reikalaujama, kad Komisija priimtų visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius saugos, aplinkos, pajėgumo ir ekonominio efektyvumo pagrindinėse veiklos srityse. Papildomos taisyklės dėl šių tikslinių rodiklių nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 390/2013 (2);

(2)

dabar reikėtų nustatyti antrojo ataskaitinio laikotarpio, apimančio 2015–2019 kalendorinius metus, visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 11 straipsnio 2 dalį ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 691/2010 (3) 3 straipsnį 2010 m. liepos 29 d. Komisija paskyrė veiklos rezultatų vertinimo įstaigą, kuri padės jai įgyvendinti veiklos rezultatų planą ir visų pirma nustatyti visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius;

(4)

kad būtų lengviau priimti antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius, veiklos rezultatų vertinimo įstaiga, padedama Komisijos, konsultavosi su visomis Reglamento (EB) Nr. 549/2004 10 straipsnio 3 dalyje išvardytomis suinteresuotosiomis šalimis dėl visos Sąjungos tikslinių veiklos rodiklių nustatymo metodo, procesų ir orientacinių ribų, kuriose jie turėtų būti nustatyti. Šios konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis vyko 2013 m. sausio 25 d. – liepos 3 d. Jose dalyvavo Komisijos sprendimu 98/500/EB (4) įsteigtas sektorių dialogo komitetas, o visos Europos darbuotojams atstovaujančios civilinės aviacijos sektoriaus profesinės organizacijos turėjo galimybę pateikti savo pastabas;

(5)

atsižvelgdama į konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis rezultatus, veiklos rezultatų vertinimo įstaiga pasiūlė visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius ir 2013 m. rugsėjo 27 d. ataskaitoje pateikė juos Komisijai. Ataskaitoje išdėstytos prielaidos, pagrindžiami siūlomi tiksliniai rodikliai ir nurodoma oro navigacijos paslaugų teikėjų arba funkcinių oro erdvės blokų, kurių veiklos ir ekonominė aplinka yra panašios, grupių sudėtis;

(6)

šiame sprendime pateikti visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai atitinka Reglamento (EB) Nr. 549/2004 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 reikalavimus. Juos parengti padėjo veiklos rezultatų vertinimo įstaiga. Atsižvelgta į konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 551/2004 (5) 6 straipsniu ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 677/2011 (6) 3 straipsniu įsteigto tinklo valdytojo, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) ir nacionalinių priežiūros institucijų nuomones. Tiksliniai rodikliai grindžiami Komisijos ir veiklos rezultatų vertinimo įstaigos 2013 m. gruodžio 17 d. turėta informacija;

(7)

visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai grindžiami valstybių narių, Norvegijos ir Šveicarijos duomenimis;

(8)

šiuo sprendimu nustatomi visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai saugos pagrindinėje veiklos srityje parengti bendradarbiaujant su EASA. Priimdama tinkamas atitikties užtikrinimo priemones ir gaires pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013, EASA turi išsamiau paaiškinti rizikos analizės priemonės kategorijų apibrėžtis, visų pirma C kategorijos apibrėžtį (gebėjimas teikti saugias, bet prastesnes OEV paslaugas), siekiant užtikrinti, kad visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai saugos pagrindinėje veiklos srityje būtų taikomi suderintai. Siekiant užtikrinti derėjimą su svarbiausiais saugos tikslais, su EASA konsultuotasi ir dėl visos Sąjungos tikslinių veiklos rodiklių kitose pagrindinėse veiklos srityse;

(9)

visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai aplinkos pagrindinėje veiklos srityje turi būti nustatyti pagal veiklos rezultatų vertinimo įstaigos apskaičiuotą bazinį veiklos rezultatų lygį, pasiektą 2012 m., būtent 3,17 % vidutinį faktinės trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumą ir 5,15 % vidutinį paskutinio pateiktojo skrydžio plano trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumą;

(10)

kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais visos Sąjungos tikslinis veiklos rodiklis pajėgumo pagrindinėje veiklos srityje, matuojamas kaip vidutinis oro eismo srautų valdymo (ATFM) maršrutinis užlaikymas, turėtų atitikti visos Sąjungos 2014 m. tikslinį veiklos rodiklį, atsižvelgiant į antrojo ataskaitinio laikotarpio eismo prognozę;

(11)

visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais turėtų būti išreiškiami realiąja 2009 m. verte (EUR2009), kad, inter alia, būtų galima palyginti su ankstesnio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatais;

(12)

geresnis ekonominis efektyvumas, kurį tikimasi pasiekti per antrąjį ataskaitinį laikotarpį, turėtų būti matuojamas pagal 2014 m. nustatytas 6,242 mln. EUR sąnaudas (7) (EUR2009 verte). Remiantis naujausiomis 2014 m. eismo prielaidomis (8), nustatytų vieneto sąnaudų bazinė vertė turėtų būti 58,09 EUR (EUR2009 verte). Todėl, nustatant ekonominio efektyvumo tikslinį rodiklį, reikėtų numatyti, kad per antrąjį ataskaitinį laikotarpį nustatytos vieneto sąnaudos mažės 3,3 % per metus. 58,09 EUR (EUR2009 verte) bazinė vertė yra didesnė už 2014 m. nustatytą 53,92 EUR (EUR2009 verte) visos Sąjungos tikslinį veiklos rodiklį, nes 2014 m. numatoma mažesnė nei iš pradžių Komisijos sprendime 2011/121/ES (9) numatytoji eismo apimtis;

(13)

antrojo ataskaitinio laikotarpio eismo prielaidos paimtos iš 2013 m. rugsėjo 30 d. paskelbtos STATFOR naujausios prognozės blogiausio atvejo scenarijaus, kuriame nurodytas 1,2 % vidutinis metinis eismo apimties augimas. Tačiau dėl ilgo prognozės laikotarpio (iki 2019 m. pabaigos) esama tam tikro neapibrėžtumo. Todėl Komisija, rengdama ataskaitą Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 18 straipsnio 4 dalyje nurodytam Bendro dangaus komitetui, iki 2016 m. turėtų peržiūrėti šias eismo prielaidas, atsižvelgdama į naujausią STATFOR prognozę. Remdamasi minėta peržiūra, Komisija pagal to reglamento 17 straipsnio 1 dalies a punktą gali nuspręsti prireikus persvarstyti 2017–2019 kalendorinių metų visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius;

(14)

prognozuojama, kad orientacinės antrojo ataskaitinio laikotarpio nustatytos sąnaudos mažės vidutiniškai 2,1 % per metus;

(15)

be visos Sąjungos tikslinių veiklos rodiklių, turėtų būti nustatytos įspėjamosios ribos, kurias peržengus gali būti pradėtos taikyti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 390/2013 nurodytos įspėjimo priemonės;

(16)

pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 vietos tiksliniai rodikliai nebūtinai turi atitikti visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius. Jie turėtų derėti su šiais visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais ir juos įgyvendinant turėtų būti tinkamai prisidedama prie šių rodiklių siekimo. Į šį suderinamumą ir tinkamą įnašą turėtų būti atsižvelgiama rengiant veiklos rezultatų planą, kuris pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013 turi būti parengtas funkcinių oro erdvės blokų lygmeniu;

(17)

siekiant sudaryti palankesnes veiklos rezultatų planų rengimo pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 II skyrių sąlygas, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną;

(18)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai saugos pagrindinėje veiklos srityje

1.   Nustatomi 2 ir 3 dalyse nurodyti antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai saugos pagrindinėje veiklos srityje.

2.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 1 skirsnio 1.1 punkto a papunktyje nurodyto saugos valdymo veiksmingumo visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai:

a)

ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. nacionalinės priežiūros institucijos pasiekia visų valdymo tikslų („saugos politika ir tikslai“, „saugos rizikos valdymas“, „saugos užtikrinimas“, „saugos skatinimas“ ir „saugos kultūra“) bent C lygį (10);

b)

ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. oro navigacijos paslaugų teikėjai pasiekia valdymo tikslų „saugos politika ir tikslai“, „saugos rizikos valdymas“, „saugos užtikrinimas“ ir „saugos skatinimas“ bent D lygį ir valdymo tikslo „saugos kultūra“ bent C lygį.

3.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 1 skirsnio 1.1 punkto b papunktyje nurodyto pavojingumo klasifikacijos taikymo visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai:

a)

iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir kiekvienais paskesniais metais iki antrojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos valstybės narės, pasitelkdamos savo nacionalines priežiūros institucijas, užtikrina, kad būtų renkami duomenys ir EASA būtų pranešama apie „OEV bendrą“ pavojingumo lygį, nustatomą pagal rizikos analizės priemonės metodiką klasifikuojant bent 80 % per metus užregistruotų skirstymo minimumų pažeidimų ir įsibrovimų į kilimo ir tūpimo taką, t. y. priskiriant juos A (pavojingi incidentai), B (dideli incidentai) ir C (svarbūs incidentai) kategorijoms (11);

b)

ne vėliau kaip 2017 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. valstybės narės, pasitelkdamos savo nacionalines priežiūros institucijas, užtikrina, kad būtų renkami duomenys ir EASA būtų pranešama apie „OEV bendrą“ pavojingumo lygį, nustatomą pagal rizikos analizės priemonės metodiką klasifikuojant atitinkamai bent 80 % ir 100 % per metus užregistruotų su OEV susijusių incidentų, t. y. priskiriant juos AA (visiškas negalėjimas teikti saugias OEV paslaugas), A (esminis negalėjimas teikti saugias OEV paslaugas), B (dalinis negalėjimas teikti saugias OEV paslaugas) ir C (galėjimas teikti saugias, bet prastesnes OEV paslaugas) kategorijoms;

c)

ne vėliau kaip 2017 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. oro navigacijos paslaugų teikėjai nacionalinėms priežiūros institucijoms praneša apie „OEV žemėje“ pavojingumo lygį, nustatomą pagal rizikos analizės priemonės metodiką klasifikuojant atitinkamai bent 80 % ir 100 % per metus užregistruotų skirstymo minimumų pažeidimų ir įsibrovimas į kilimo ir tūpimo taką, t. y. priskiriant juos A (pavojingi incidentai), B (dideli incidentai) ir C (svarbūs incidentai) kategorijoms;

d)

ne vėliau kaip 2017 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. oro navigacijos paslaugų teikėjai nacionalinėms priežiūros institucijoms praneša apie „OEV žemėje“ pavojingumo lygį, nustatomą pagal rizikos analizės priemonės metodiką klasifikuojant atitinkamai bent 80 % ir 100 % per metus užregistruotų su OEV susijusių incidentų, t. y. priskiriant juos AA (visiškas negalėjimas teikti saugias OEV paslaugas), A (esminis negalėjimas teikti saugias OEV paslaugas), B (dalinis negalėjimas teikti saugias OEV paslaugas) ir C (galėjimas teikti saugias, bet prastesnes OEV paslaugas) kategorijoms.

2 straipsnis

Visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai aplinkos pagrindinėje veiklos srityje

Nustatomi šie antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai aplinkos pagrindinėje veiklos srityje:

1.

bent 2,6 % vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 1 skirsnio 2.1 punkto a papunktyje, 2019 m.;

2.

bent 4,1 % vidutinis paskutinio pateiktojo skrydžio plano trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 1 skirsnio 2.1 punkto b papunktyje, 2019 m.

3 straipsnis

Visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai pajėgumo pagrindinėje veiklos srityje

Antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai pajėgumo pagrindinėje veiklos srityje yra ne ilgesnis kaip 0,5 minutės vienam skrydžiui tenkantis oro eismo srautų valdymo (OESV) maršrutinis užlaikymas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 1 skirsnio 3.1 punkte, pasiektinas kiekvienais kalendoriniais metais.

4 straipsnis

Visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje

Antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje yra šios vidutinės Sąjungos mastu nustatytos maršrutinių oro navigacijos paslaugų vieneto sąnaudos, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 I priedo 1 skirsnio 4.1 punkto a papunktyje, išreikštos realiąja EUR2009 verte: 2015 m. – 56,64 EUR, 2016 m. – 54,95 EUR, 2017 m. – 52,98 EUR, 2018 m. – 51,00 EUR, 2019 m. – 49,10 EUR.

5 straipsnis

Prielaidos

Šis sprendimas grindžiamas priede išdėstytomis prielaidomis.

6 straipsnis

Įspėjamosios ribos

1.   Kai veiklos rezultatų vertinimo įstaigos užregistruota faktinė eismo apimtis tam tikrais kalendoriniais metais nukrypsta nuo priede pateiktų eismo prielaidų bent 10 %, gali būti pradėta taikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta Sąjungos masto įspėjimo priemonė.

2.   Kai veiklos rezultatų vertinimo įstaigos užregistruota faktinė eismo apimtis tam tikrais kalendoriniais metais nukrypsta nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 III skyriuje nurodytame atitinkamame veiklos rezultatų plane nustatytų eismo prognozių bent 10 %, gali būti pradėta taikyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta vietos lygmens įspėjimo priemonė.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(3)  2010 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 201, 2010 8 3, p. 1).

(4)  1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas 98/500/EB dėl sektorių dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygiu, įkūrimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 27).

(5)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (OL L 96, 2004 3 31, p. 20).

(6)  2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės (OL L 185, 2011 7 15, p. 1).

(7)  Įskaitant Kroatijos, kuri į pirmo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų planą neįtraukta, sąnaudas ir patikslinus visų valstybių narių duomenis atsižvelgiant į numatomą sumažinimą dėl neapmokestinamų skrydžių pagal VST.

(8)  107 439 000 maršrutinių paslaugų vienetų (šaltinis – STATFOR, blogiausio atvejo prognozė, 2013 m. rugsėjo mėn.).

(9)  2011 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2011/121/ES dėl 2012–2014 m. visos Europos Sąjungos veiklos rezultatų tikslų ir įspėjamųjų ribų nustatymo (OL L 48, 2011 2 23, p. 16).

(10)  C ir D lygiai apibrėžti EASA tinkamose atitikties užtikrinimo priemonėse ir gairėse, kurios taikomos įgyvendinant ir matuojant saugos pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 7 straipsnyje.

(11)  AA, A, B, C, D ir E kategorijos apibrėžtos EASA tinkamose atitikties užtikrinimo priemonėse ir gairėse, kurios taikomos įgyvendinant ir matuojant saugos pagrindinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 7 straipsnyje.


PRIEDAS

1.

Sąjungos masto eismo prielaidos maršrutinių paslaugų vienetais

Maršrutinių paslaugų vienetai

2015

2016

2017

2018

2019

108 541 000

110 196 000

111 436 000

112 884 000

114 305 000

2.

Sąjungos masto orientacinių nustatytų išlaidų maršrutinėms oro navigacijos paslaugoms prognozė

Nustatytos išlaidos (EUR2009)

2015

2016

2017

2018

2019

6 147 905 000

6 055 686 000

5 904 294 000

5 756 687 000

5 612 769 000