ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.070.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 70

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 11d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

1

 

*

2014 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 225/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Höri Bülle (SGN)]

10

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 226/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Umbria (SKVN)]

12

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 227/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Hořické trubičky (SGN)]

14

 

*

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 228/2014, kuriuo dėl duomenų perdavimo formato ir tvarkos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 601/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

16

 

 

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 229/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. kovo 10 d. Komisijos direktyva 2014/38/ES, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB III priedo nuostatos dėl akustinės taršos ( 1 )

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/125/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

22

 

 

2014/126/BUSP

 

*

2014 m. vasario 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ES operacijų centras/1/2014 dėl bendros saugumo ir gynybos politikos misijoms ir operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro vadovo skyrimo

27

 

 

2014/127/ES

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše keičiamas Sprendimo 2014/211/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1386)  ( 1 )

28

 

 

2014/128/ES

 

*

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 šviesos diodų artimosios šviesos modulis E-Light patvirtinamas kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija ( 1 )

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, klaidų ištaisymas (OL L 66, 2014 3 6)

35

 

*

2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, klaidų ištaisymas (OL L 66, 2014 3 6)

36

 

*

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, klaidų ištaisymas (OL L 157, 2011 6 15)

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 224/2014

2014 m. kovo 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSPdėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 5 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (toliau – JT ST rezoliucija) 2127 (2013) ir 2014 m. sausio 28 d. JT ST rezoliucija 2134 (2014), Sprendimu 2013/798/BUSP, iš dalies pakeistu Tarybos sprendimu 2014/125/BUSP (2), nustatytas ginklų embargas Centrinės Afrikos Respublikai ir tam tikrų asmenų, kurie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

JT ST rezoliucijoje 2127 (2013) ir JT ST rezoliucijoje 2134 (2014) nustatytos tam tikros priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant visų pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, toms priemonėms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(3)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turi būti taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(4)

Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento I priedą, atsižvelgiant į Centrinės Afrikos Respublikos situacijos keliamą konkretų pavojų regiono tarptautinei taikai ir saugumui bei siekiant užtikrinti nuoseklumą su Sprendimo 2014/125/BUSP priedo dalinio pakeitimo ir peržiūros procesu,

(5)

šio reglamento I priedo sąrašo dalinio pakeitimo procedūra, turėtų apimti fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą priežasčių, perduotų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pagal JT ST rezoliuciją 2127 (2013) įsteigtam Sankcijų komitetui, nurodymą, tokiu būdu suteikiant jiems galimybę pareikšti pastabas. Kai pateikiamos pastabos ar pateikiami esminiai nauji įrodymai, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas, ir informuoti atitinkamai susijusį asmenį, subjektą ar įstaigą;

(6)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turėtų būti įšaldyti, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomenys turėtų būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB (4);

(7)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   tarpininkavimo paslaugos:–

i)

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii)

prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, esančių trečiojoje šalyje, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

b)   reikalavimas– kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii)

reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv)

priešieškinį;

v)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

c)   sutartis arba sandoris– neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d)   kompetentingos valdžios institucijos– valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

e)   ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

f)   ekonominių išteklių įšaldymas– draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

g)   lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

h)   lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas; ir

vii)

dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

i)   Sankcijų komitetas– Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 dalį;

j)   techninė pagalba– techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu;

k)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti:

(a)

asmenims, subjektams ar įstaigoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (5) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis ar su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

(b)

asmenims, subjektams arba įstaigoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių bei technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas;

(c)

techninę pagalbą, finansavimą ar finansinę paramą, tarpininkavimo paslaugas ar transporto paslaugas, susijusias su aprūpinimu ginkluotais samdiniais Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje;

3 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą ar tarpininkavimo paslaugas, skirtas tik Taikos įtvirtinimo Centrinės Afrikos Respublikoje misijai (MICOPAX), Afrikos vadovaujamai tarptautinei paramos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA), Jungtinių Tautų jungtinei taikos kūrimo tarnybai Centrinės Afrikos Respublikoje (BINUCA) bei jos apsauginiam padaliniui, Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF), Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuotoms Prancūzijos pajėgoms ir Europos Sąjungos operacijai Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR RCA) remti arba tik pastarųjų reikmėms naudoti.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, ir jeigu tokios techninės pagalbos ar tarpininkavimo paslaugų, finansavimo ar finansinės paramos teikimui iš anksto pritarė Sankcijų komitetas, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant:

(a)

techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais;

(b)

techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių ir technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu arba teikiant bet kokią susijusią techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybėje esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nesuteikiama galimybė tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų naudai.

3.   Į I priedą įtraukiami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kurie, kaip nurodė Sankcijų komitetas:

(a)

dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą;

(b)

savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 dalyje arba ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams Centrinės Afrikos Respublikoje tiesiogiai ar netiesiogiai tiekė, pardavė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, arba teikė techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų Centrinės Afrikos Respublikoje vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

(c)

yra susiję su planavimu ir atlikimu veiksmų arba vadovavimu veiksmams, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių srities teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą;

(d)

verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose Centrinės Afrikos Respublikoje ar jais naudojasi tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

(e)

teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus ir laukinės gamtos išteklius bei laukinės gamtos produktus, Centrinės Afrikos Respublikoje;

(f)

trukdo teikti Centrinės Afrikos Respublikai humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Centrinės Afrikos Respublikoje;

(g)

yra susiję su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant BINUCA, MISCA, EUFOR RCA ir kitas juos remiančias pajėgas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

(h)

yra Sankcijų komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai, tam subjektui teikė paramą arba jam atstovavo, arba veikė jo vardu ar jo nurodymu;

(i)

veikia a–h punktuose nurodytų asmenų, subjektų arba įstaigų arba jiems nuosavybės teise priklausančių ar jų kontroliuojamų subjektų vardu arba nurodymu.

6 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i)

būtini I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo minėtų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

ii)

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti arba

iii)

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti ir

b)

susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a) punkte nurodytą nutarimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nepateikė prieštaravimų dėl tokių veiksmų.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei susijusi kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, ir jei susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą sprendimą, o Sankcijų komitetas tai patvirtino.

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo išvardyti I priede, arba iki tos dienos, kurią dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos naudai;

d)

turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e)

apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

9 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai buvo nustatytas iki dienos, kurią tą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į sąrašą įtraukė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti;

b)

mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir

c)

atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti suteikti leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

10 straipsnis

1.   5 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į I priedo sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.   5 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į I priedą; arba

c)

pagal teismo, administracinį ar arbitražo pritaikytą turto suvaržymą ar sprendimą vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 8 straipsnyje; ir

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms valdžios institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 5 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su kompetentingomis valdžios institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2 ir 5 straipsniuose nurodytų priemonių.

13 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmais būtų nesilaikoma šiame reglamente nustatytų draudimų.

14 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

nurodyti į I priedą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b)

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

15 straipsnis

1.   Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a)

lėšas, įšaldytas pagal 5 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 6, 7 ir 8 straipsnius;

b)

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

16 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

17 straipsnis

1.   Jeigu jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą ir pateikia šio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

3.   Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies keisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

18 straipsnis

I priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

19 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

20 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų II priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir ją informuoja apie bet kokius vėlesnius dalinius pakeitimus.

3.   Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, šiais tikslais naudojamasi II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

21 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

22 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. VROUTSIS


(1)  OL L 352, 2013 12 24, p. 51.

(2)  2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/125/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).

(3)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(4)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(5)  OL C 69, 2010 3 18, p. 19.


I PRIEDAS

5 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

A.

Asmenys

B.

Subjektai


II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Užsienio politikos priemonių tarnyba, FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 225/2014

2014 m. vasario 28 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Höri Bülle (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Vokietijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Höri Bülle“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Höri Bülle“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 293, 2013 10 9, p. 16.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

VOKIETIJA

Höri Bülle (SGN)


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 226/2014

2014 m. kovo 7 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Umbria (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Umbria“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2325/97 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 322, 1997 11 25, p. 33.

(3)  OL C 262, 2013 9 11, p. 6.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.5 klasė.   Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

ITALIJA

Umbria (SKVN)


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 227/2014

2014 m. kovo 7 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Hořické trubičky (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Čekijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Hořické trubičky“, kuri buvo įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 989/2007 (2) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 192/2008 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 219, 2007 8 24, p. 7.

(3)  OL L 57, 2008 3 1, p. 11.

(4)  OL C 296, 2013 10 12, p. 11.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priedo I dalyje nurodyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai:

2.4 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

ČEKIJA

Hořické trubičky (SGN)


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 228/2014

2014 m. kovo 10 d.

kuriuo dėl duomenų perdavimo formato ir tvarkos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 601/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 601/2006 (2) buvo nustatytos įgyvendinimo taisyklės, reglamentuojančios Komisijai (Eurostatui) perduodamų reikiamų duomenų apie mokėjimų balansą, tarptautinę prekybą paslaugomis ir tiesiogines užsienio investicijas formatą ir tvarką, ir buvo apibrėžtos duomenų struktūros techninės specifikacijos;

(2)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 555/2012 (3) buvo atnaujinti duomenims keliami reikalavimai ir Reglamento (EB) Nr. 184/2005 apibrėžtys, kad būtų atsižvelgta į naujus tarptautinius standartus (Tarptautinio valiutos fondo (TVF) mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso vadovą, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tiesioginių užsienio investicijų pavyzdinę apibrėžtį ir Jungtinių Tautų (JT) tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos vadovą), kuriais nustatomos bendrosios tokių statistinių duomenų rinkimo taisyklės;

(3)

pagal tarptautinius standartus „Statistinių duomenų ir metaduomenų mainų standartas“ (SDMX) buvo nustatytas kaip bendras teikiamų duomenų formatas vykdant duomenų ir metaduomenų elektroninius mainus, daug tarptautinių organizacijų ir nacionalinių duomenis rengiančių institucijų jį yra patvirtinusios ar ketina patvirtinti. Todėl reikia nustatyti platesnę SDMX atitinkančių duomenų formatų apibrėžtį ir naują duomenų struktūros apibrėžtį, parengtą pagal šį standartą;

(4)

todėl turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 601/2006, kuriame duomenų formatą „Gesmes“ buvo reikalaujama naudoti kaip vienintelį būdą, kuriuo valstybės narės perduoda duomenis Komisijai (Eurostatui), kad šiame reglamente irgi būtų pateiktos nuorodos į SDMX;

(5)

duomenų struktūros techninės specifikacijos neturėtų būti teisiškai privalomos. Komisijos rekomenduojamos techninės specifikacijos turėtų būti įtrauktos į kasmet peržiūrimą Eurostato mokėjimų balanso vadovą (4). Reglamentas (EB) Nr. 601/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Mokėjimų balanso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 601/2006 iš dalies keičiamas taip:

(1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Duomenų formatas

Valstybės narės naudoja SDMX atitinkančius duomenų formatus. Komisija (Eurostatas) suteikia galimybę naudotis išsamia su šiais formatais susijusia dokumentacija ir teikia rekomendacijas, kaip įdiegti minėtus formatus laikantis šio reglamento reikalavimų.“

(2)

3 straipsnis išbraukiamas.

(3)

Priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.

(2)  2006 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 601/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl duomenų perdavimo formato ir tvarkos (OL L 106, 2006 4 19, p. 7).

(3)  2012 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 555/2012, kuriuo dėl duomenims keliamų reikalavimų ir apibrėžčių atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL L 166, 2012 6 27, p. 22).

(4)  Galima rasti per Europos Komisijos administravimo įstaigoms, įmonėms ir piliečiams skirto komunikacijos ir informacijos išteklių centro (CIRCABC) tiesioginį saitą


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 229/2014

2014 m. kovo 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

79,2

TN

103,5

TR

95,1

ZZ

92,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

182,1

TR

153,8

ZZ

175,0

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

45,6

TR

88,2

ZZ

66,9

0805 10 20

EG

47,7

IL

69,1

MA

50,7

TN

51,0

TR

56,1

ZZ

54,9

0805 50 10

TR

69,5

ZZ

69,5

0808 10 80

CN

111,8

MK

29,8

US

209,1

ZZ

116,9

0808 30 90

AR

103,5

CL

165,8

CN

68,3

TR

158,2

US

132,7

ZA

91,8

ZZ

120,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/20


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/38/ES

2014 m. kovo 10 d.

kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB III priedo nuostatos dėl akustinės taršos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 30 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

reikėtų vengti griežtesnių nacionalinių reikalavimų, susijusių su naujų ir modernizuotų riedmenų skleidžiamu triukšmu, nes tai turėtų neigiamos įtakos geležinkelių sistemos sąveikai. Todėl pagal Direktyvą 2008/57/EB priimtais Komisijos sprendimais 2008/232/EB (2) ir 2011/229/ES (3) nustatyti didžiausi leidžiami naujų greitųjų ir paprastųjų geležinkelių riedmenų skleidžiamo triukšmo lygiai;

(2)

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.4.4 punkte numatyta, kad eksploatuojant geležinkelių sistemą turi būti laikomasi esamų akustinės taršos taisyklių. Šis esminis reikalavimas yra būtinas Sprendimo 2011/229/ES priedo 4.2.1, 4.2.2 ir 4.2.3 punktuose ir Sprendimo 2008/232/EB 4.2.6.5.2, 4.2.6.5.3, 4.2.6.5.4 ir 4.2.7.6 punktuose nustatytiems pagrindiniams triukšmo parametrams apibrėžti;

(3)

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.4.4 punkte nurodomos esamos taisyklės, kurios tiksliau neapibrėžiamos. Todėl siekiant išvengti neaiškumo ir nustatyti siekiamą bendrąjį šios direktyvos su triukšmu susijusį tikslą tas punktas turėtų būti iš dalies pakeistas;

(4)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB III priedo 1.4.4. punktas pakeičiamas taip:

„1.4.4.

Geležinkelių sistema turi būti suprojektuota ir eksploatuojama taip, kad nebūtų viršytas leidžiamas jos skleidžiamo triukšmo lygis:

šalia infrastruktūros, apibrėžtos Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnyje, esančiose vietovėse ir

mašinisto kabinoje.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2015 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3.   Įpareigojimas šią direktyvą perkelti į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti netaikomas Kipro Respublikai ir Maltos Respublikai, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos „Geležinkelių riedmenų“ posistemiui skirtos sąveikos techninės specifikacijos (OL L 84, 2008 3 26, p. 132).

(3)  2011 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninių sąveikos specifikacijų (OL L 99, 2011 4 13, p. 1).


SPRENDIMAI

11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/22


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/125/BUSP

2014 m. kovo 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 23 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (CAR) (1);

(2)

2014 m. sausio 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2134 (2014);

(3)

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2134 (2014) reikalaujama, kad būtų imamasi priemonių dėl kelionių apribojimo ir lėšų bei turto įšaldymo taikymo asmenims ar subjektams, kuriuos pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 punktą įsteigtas Komitetas įtrauks į sąrašą, vadovaujantis JT ST rezoliucijoje 2134 (2014) išdėstytais kriterijais;

(4)

JT ST rezoliucijoje 2134 (2014) taip pat dar kartą patvirtinamas ir pratęsiamas JT ST rezoliucija 2127 (2013) nustatytas ginklų embargas. Be to, JT ST rezoliucijoje 2134 (2014) nustatyta, kad ginklų embargas netaikomas prekėms, skirtoms tiktai Europos Sąjungos operacijai CAR (EUFOR RCA) remti ar jos reikmėms naudoti;

(5)

be to, reikia iš dalies pakeisti nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su ginklų ir su jais susijusių reikmenų, skirtų Taikos Centrinės Afrikos Respublikoje sutvirtinimo misijai (MICOPAX), Afrikos vadovaujamai tarptautinei paramos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA), Jungtinių Tautų integruotam taikos kūrimo biurui Centrinės Afrikos Respublikoje (BINUCA) bei jo apsauginiam padaliniui, Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF), CAR dislokuotoms Prancūzijos pajėgoms ir EUFOR RCA remti arba pastarųjų reikmėms naudoti, pardavimu, tiekimu, perdavimu arba eksportu, taikymo sritį į ją įtraukiant techninės pagalbos ir finansinės paramos teikimą;

(6)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų;

(7)

todėl Sprendimas 2013/798/BUSP atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2013/798/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

tik Taikos Centrinės Afrikos Respublikoje sutvirtinimo misijai (MICOPAX), Afrikos vadovaujamai tarptautinei paramos misijai CAR (MISCA), Jungtinių Tautų integruotam taikos kūrimo biurui Centrinės Afrikos Respublikoje (BINUCA) bei jo apsauginiam padaliniui, Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF), Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuotoms Prancūzijos pajėgoms ir Europos Sąjungos operacijai Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR RCA) remti arba tik pastarųjų reikmėms naudoti skirtų ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusios techninės pagalbos ar finansavimo ir finansinės paramos teikimui.“.

2)

Įterpiami šie straipsniai:

„2a straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užkirsti kelią į jų teritoriją atvykti arba per ją vykti tranzitu pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 punktą įsteigto Komiteto (toliau – Komiteto) į sąrašą įtrauktiems asmenims, kadangi jie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam laikotarpiui procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus, įskaitant asmenis:

a)

kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 punkte ir šio sprendimo 1 straipsnyje, arba tiesiogiai ar netiesiogiai ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams CAR tiekė / teikė, pardavė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų CAR vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

b)

kurie yra susiję su veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu;

c)

kurie verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

d)

kurie teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus ir laukinės gamtos išteklius ir jų kilmės produktus, CAR;

e)

kurie trukdo teikti CAR humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti CAR;

f)

kurie yra susiję su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant BINUCA, MISCA, Europos Sąjungos operaciją (EUFOR RCA) ir kitas juos remiančias pajėgas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

g)

kurie yra Komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai, jam teikė paramą arba veikė jo naudai ar jo vardu ar jo nurodymu;

kurie yra išvardyti šio sprendimo priede.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai atvykimas ar tranzitas yra būtinas teisminiam procesui vykdyti.

4.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Komitetas konkrečiu atveju nustato, kad:

a)

kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas;

b)

taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo CAR bei stabilumo regione.

5.   Tais atvejais, kai pagal 3 arba 4 dalis valstybė narė leidžia priede nurodytam asmeniui atvykti į savo teritoriją ar per ją vykti tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tam asmeniui, kuriam jis suteiktas.

2b straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklausantys asmenims arba subjektams, kuriuos Komitetas įtraukė į sąrašą, kadangi jie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam laikotarpiui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus, įskaitant asmenis ir subjektus:

a)

kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 punkte ir šio sprendimo 1 straipsnyje, arba tiesiogiai ar netiesiogiai ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams CAR tiekė (teikė), pardavė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų CAR vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

b)

kurie yra susiję su veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu;

c)

kurie verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

d)

kurie teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus ir laukinės gamtos išteklius ir jų kilmės produktus, CAR;

e)

kurie trukdo teikti CAR humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti CAR;

f)

kurie yra susiję su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant BINUCA, MISCA, Europos Sąjungos operaciją (EUFOR RCA) ir kitas juos remiančias pajėgas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

g)

kurie yra Komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai, tam subjektui teikė paramą arba jam atstovavo, arba veikė jo vardu ar jo nurodymu;

arba jų vardu ar jų nurodymu veikiantiems asmenims ar subjektams, arba nuosavybės teise jiems priklausantiems arba jų kontroliuojamiems subjektams, taip pat visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami minėtų asmenų ir subjektų.

Šioje dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2.   1 dalyje nurodytam bet kuriam asmeniui ar subjektui draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais arba lėšas, finansinį turtą ar ekonominius išteklius naudoti jų naudai.

3.   Valstybė narė gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti;

kai atitinkama valstybė narė Komitetui praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

4.   Valstybės narės taip pat gali leisti taikyti išimtis 1 ir 2 dalyse nurodytoms priemonėms, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Komitetui ir gavus jo pritarimą;

b)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti arba yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti iki 2014 m. sausio 28 d. ir nėra priimti šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Komitetui.

5.   1 dalis neužkerta kelio paskirtam asmeniui ar subjektui atlikti mokėjimą pagal sutartį, kurią toks asmuo ar subjektas sudarė iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas, ir po to, kai atitinkama valstybė narė pranešė Komitetui apie ketinimą atlikti ar priimti tokį mokėjimą arba leisti, kai taikoma, tokiu tikslu netaikyti užšaldymo tokioms lėšoms ar ekonominiams ištekliams, likus 10 dienų iki tokio leidimo suteikimo.

6.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams, kurie turi būti atlikti pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti šiame sprendime numatytos ribojamosios priemonės;

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

2c straipsnis

Taryba sudaro priede esantį sąrašą ir jį iš dalies keičia remdamasi tuo, ką nustato Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Komitetas.

2d straipsnis

1.   Jei Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą įtraukia į priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant to asmens arba subjekto įtraukimo į sąrašą priežastis, ir suteikia tam asmeniui arba subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

2e straipsnis

1.   Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Komitetas.

2.   Priede taip pat pateikiama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis arba subjektams identifikuoti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą bei pareigas ar profesiją. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.“.

3)

Papildoma priedu, kuris nustatytas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. VROUTSIS


(1)  2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (OL L 352, 2013 12 24, p. 51).


PRIEDAS

„PRIEDAS

2a straipsnyje nurodytų asmenų ir 2b straipsnyje nurodytų asmenų bei subjektų sąrašas

A.

Asmenys

B.

Subjektai.“


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/27


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS ES OPERACIJŲ CENTRAS/1/2014

2014 m. vasario 27 d.

dėl bendros saugumo ir gynybos politikos misijoms ir operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro vadovo skyrimo

(2014/126/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą 2012/173/BUSP dėl bendros saugumo ir gynybos politikos misijoms ir operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro veiklos pradžios (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

remiantis Tarybos sprendimo 2012/173/BUSP 3 straipsnio 1 dalimi, kapitonas (jūrų laivyno) Ad VAN DER LINDE paskirtas ES operacijų centro vadovu iki 2014 m. kovo 23 d.;

(2)

Taryba Sprendimu 2013/725/BUSP (2) iš dalies pakeitė Sprendimą 2012/173/BUSP. Vadovaujantis Tarybos sprendimo 2012/173/BUSP 3 straipsnio 1a dalimi, pagal Sutarties 38 straipsnį Politinis ir saugumo komitetas turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl kitų ES operacijų centro vadovų skyrimo;

(3)

2013 m. lapkričio 28 d. Ispanija pasiūlė skirti kapitoną (jūrų laivyno) Francisco CORNAGO naujuoju ES operacijų centro vadovu, kuris pakeistų kapitoną (jūrų laivyno) Ad VAN DER LINDE;

(4)

2013 m. gruodžio 19 d. ES karinis komitetas sutiko Politiniam ir saugumo komitetui rekomenduoti skirti kapitoną (jūrų laivyno) Francisco CORNAGO ES operacijų centro vadovu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kapitonas (jūrų laivyno) Francisco CORNAGO nuo 2014 m. kovo 24 d. skiriamas bendros saugumo ir gynybos politikos misijoms ir operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro vadovu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. kovo 24 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 27 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

W. STEVENS


(1)  OL L 89, 2012 3 27, p. 66.

(2)  2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimas 2013/725/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/173/BUSP dėl bendros saugumo ir gynybos politikos misijoms ir operacijoms Somalio pusiasalyje skirto ES operacijų centro veiklos pradžios ir pratęsiamas jo galiojimas (OL L 329, 2013 12 10, p. 39).


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 7 d.

kuriuo dėl Kinijos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše keičiamas Sprendimo 2014/211/ES I priedas

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1386)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/127/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB (1) A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją, ypač į jos 17 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (2), ypač į jos 12 straipsnio 1 ir 4 dalis, 19 straipsnio įžanginį sakinį ir a bei b punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamai, inter alia, arklinių šeimos gyvūnų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams. Tos sąlygos turi būti bent lygiavertės sąlygoms, kurios taikomos valstybių narių tarpusavio prekybai;

(2)

Direktyvoje 2009/156/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamiems gyviems arklinių šeimos gyvūnams. Joje nustatyta, kad į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnus leidžiama importuoti tik iš tų trečiųjų šalių, kurios laikosi tam tikrų gyvūnų sveikatos reikalavimų;

(3)

Komisijos sprendimu 2004/211/EB (3) nustatytas trečiųjų šalių arba, jei taikomas suskirstymas į regionus, jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes bei embrionus, sąrašas ir nurodomos kitos tokiam importui taikomos sąlygos. Tas sąrašas pateikiamas Sprendimo 2004/211/EB I priede;

(4)

tarptautinei žirginio sporto federacijai (FEI) rengiant pasaulio jojimo čempionatą 2013 m. spalio mėn., Kinijos kompetentingos institucijos pateikė prašymą pripažinti tiesiogiai iš netolimo tarptautinio oro uosto pasiekiamą Šanchajaus municipalinę sritį zona, kurioje nenustatyta arklinių šeimos gyvūnų ligų. Atsižvelgiant į tam tikslui įrengtų objektų EXPO 2010 automobilių stovėjimo aikštelėje laikiną pobūdį, būtų tikslinga numatyti laikiną šios zonos pripažinimą;

(5)

atsižvelgdama į Kinijos valdžios institucijų pateiktą informaciją ir garantijas ir siekdama leisti pagal Komisijos sprendimo 93/195/EEB (4) reikalavimus ribotą laikotarpį pakartotiniai įvežti registruotus arklius po jų laikino eksporto iš Kinijos teritorijos dalies Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą 2013/259/ES (5), kuriuo regionas CN-2 buvo laikinai patvirtintas;

(6)

jojimo renginys dėl techniniu priežasčių buvo atidėtas iki 2014 m. birželio 6–8 d. ir gyvūnų sveikatos sąlygos nepakito, todėl būtina atitinkamai priderinti datą Sprendimo 2004/211/EB I priedo lentelės 15 stulpelyje CN-2 regionui skirtoje eilutėje;

(7)

todėl Sprendimas 2004/211/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/211/EB I priedo lentelės 15 stulpelyje Kinijos CN-2 regionui skirtoje eilutėje žodžiai „Galioja nuo 2013 m. rugsėjo 24 d. iki spalio 24 d.“ pakeičiami žodžiais: „Galioja nuo 2014 m. gegužės 30 d. iki birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

(3)  2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis Sprendimus 93/195/EEB ir 94/63/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(4)  1993 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (OL L 86, 1993 4 6, p. 1).

(5)  2013 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/259/ES, kuriuo dėl Bahreino ir Kinijos įrašų trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (OL L 150, 2013 6 4, p. 28).


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 šviesos diodų artimosios šviesos modulis „E-Light“ patvirtinamas kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/128/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 12 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. liepos 9 d. tiekėjas „Automotive Lighting Reutlingen GmbH“ (toliau – pareiškėjas) pateikė paraišką patvirtinti šviesos diodų (LED) artimosios šviesos modulį „E-Light“ kaip naujovišką technologiją. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 (2) 4 straipsnį įvertinta, ar paraiška išsami. Nustatyta, kad paraiška išsami, ir Komisijos atliekamo paraiškos vertinimo laikotarpis pradėtas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai paraiška buvo oficialiai gauta, t. y. nuo 2013 m. liepos 10 d.;

(2)

paraiška įvertinta pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnį, Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 725/2011 ir paraiškų pripažinti naujoviškas technologijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 rengimo technines gaires (toliau – Techninės gairės) (3);

(3)

paraiška susijusi su LED artimosios šviesos moduliu „E-Light“, kuris yra apšvietimo technologija, grindžiama vadinamąja lūžio ir atspindžio sistema. „E-Light“ modulyje nedidelio skaičiaus LED lempų šviesa sutelkiama lęšiais, panaudojant šviesos atspindžio ir lūžio principus. Ši technologija labai skiriasi nuo LED apšvietimo sistemos, kuri kaip ekologinė naujovė patvirtinta Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/128/ES (4). Taip pat reikėtų pažymėti, kad „Automotive Lighting“ paraiška grindžiama Techninėse gairėse aprašytu supaprastintu metodu, o anksčiau patvirtinta paraiška buvo grindžiama visapusišku metodu;

(4)

Komisijos nuomone, iš paraiškoje pateiktos informacijos matyti atitiktis Įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 725/2011 2 ir 4 straipsniuose nurodytoms sąlygoms ir kriterijams;

(5)

pareiškėjas įrodė, kad „E-Light“ modulis buvo naudojamas ne daugiau kaip 3 % atskaitos metais (2009 m.) užregistruotų naujų lengvųjų automobilių. Pareiškėjas šį teiginį pagrindė remdamasis Techninėmis gairėmis, kuriose pateikta Automobilių pramonės tiekėjų asociacijos (CLEPA) ataskaitos „Light Sight SAFEty“ santrauka. Pareiškėjas naudojo iš anksto nustatytas funkcijas ir vidutinius duomenis pagal Techninėse gairėse nustatytą supaprastintą metodą;

(6)

pareiškėjas pagal Techninėse gairėse aprašytą supaprastintą metodą rėmėsi halogeniniu apšvietimu kaip bazine technologija, kad įrodytų, jog naudojant „E-Light“ modulį galima sumažinti išmetamo CO2 kiekį;

(7)

pareiškėjas pateikė metodiką išmetamo CO2 kiekio sumažinimui nustatyti, kurioje naudojamos formulės, atitinkančios Techninėse gairėse aprašytas supaprastinto metodo formules, taikomas apšvietimo funkcijoms. Komisija mano, kad pagal bandymo metodiką bus gaunami bandymų rezultatai, kuriuos galima patikrinti, pakartoti ir palyginti ir kad ją taikant galima, remiantis statistiškai labai reikšmingais duomenimis, praktiškai įrodyti, kaip taikant naujovišką technologiją sumažės išmetamo CO2 kiekis, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 6 straipsnyje;

(8)

atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija mano, kad pareiškėjas įrodė, jog išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas naudojant naujovišką technologiją yra ne mažesnis nei 1 g CO2/km;

(9)

atliekant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 (5) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 692/2008 (6) nurodytą išmetamo CO2 kiekio patvirtinimo bandymą įjungti artimosios šviesos apšvietimo prietaisus nereikalaujama, todėl Komisija įsitikinusi, kad aptariamoms apšvietimo funkcijoms standartinis bandymų ciklas netaikomas;

(10)

nagrinėjamas apšvietimo funkcijas būtina aktyvinti, kad transporto priemonė būtų naudojama saugiai, todėl tai nepriklauso nuo vairuotojo pasirinkimo. Tuo remdamasi Komisija mano, kad išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą lemia gamintojo naudojami LED;

(11)

Komisija nustatė, kad patikros ataskaitą parengė nepriklausoma sertifikuota įstaiga FAKT S.r.l. ir kad ataskaita patvirtina paraiškoje išdėstytas išvadas;

(12)

atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija mano, kad neturėtų būti prieštaraujama dėl nagrinėjamos naujoviškos technologijos pripažinimo;

(13)

visi gamintojai, norintys, kad dėl šiuo sprendimu patvirtintos naujoviškos technologijos naudojimo būtų sumažintas jų vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis siekiant savitosios teršalų išmetimo normos, turėtų pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 11 straipsnio 1 dalį nurodyti šį sprendimą atitinkamų savo transporto priemonių EB tipo patvirtinimo sertifikato paraiškoje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   LED artimosios šviesos modulis „E-Light“, skirtas naudoti M1 kategorijos transporto priemonėse, pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnį patvirtinamas kaip naujoviška technologija.

2.   Išmetamo CO2 kiekio sumažinimas dėl 1 dalyje nurodyto LED artimosios šviesos modulio „E-Light“ naudojimo nustatomas pagal priede pateiktą metodiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(2)  2011 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011, kuriuo nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir patvirtinimo sistema (OL L 194, 2011 7 26, p. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  2013 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/128/ES dėl šviesos diodų tam tikroms M1 kategorijos transporto priemonės apšvietimo funkcijoms naudojimo kaip naujoviškos technologijos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekiui mažinti patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 70, 2013 3 14, p. 7).

(5)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(6)  2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).


PRIEDAS

IŠMETAMO CO2 KIEKIO SUMAŽINIMO NAUDOJANT LED ARTIMOSIOS ŠVIESOS MODULĮ „E-LIGHT“ M1 TRANSPORTO PRIEMONĖJE NUSTATYMO METODIKA

1.   Įvadas

Kad būtų galima nustatyti išmetamo CO2 kiekio sumažinimą dėl LED artimosios šviesos modulio „E-Light“ naudojimo M1 transporto priemonėje, reikia nustatyti:

a)

bandymo sąlygas;

b)

bandymo procedūrą;

c)

išmetamo CO2 kiekio sumažinimo apskaičiavimo formules;

d)

standartinio nuokrypio apskaičiavimo formules;

e)

išmetamo CO2 kiekio sumažinimo nustatymo procedūrą, kurią sertifikavimo tikslais taikys tipo patvirtinimo institucijos.

2.   Bandymo sąlygos

Taikomi JT EEK taisyklės Nr. 112 (1) dėl vienodų nuostatų dėl transporto priemonių priekinių žibintų, skleidžiančių asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų (LED) moduliais, patvirtinimo reikalavimai. Nustatant elektros energijos sunaudojimą remiamasi JT EEK taisyklės Nr. 112 6.1.4 punktu ir jos 10 priedo 3.2.1 ir 3.2.2 punktais.

Be to, bandomas įrenginys 30 minučių šildomas, tiekiant jam 0,78 A srovę esant 13,4 V įtampai. Bandomasis įrenginys sudarytas iš LED lempos elektroninio valdymo įtaiso ir artimosios šviesos modulio.

3.   Bandymo procedūra

Visi matavimai turi būti atliekami kaip pavaizduota pavyzdyje. Naudojama įranga:

Du skaitmeniniai multimetrai: vienas nuolatinei srovei, kitas – nuolatinei įtampai matuoti.

Maitinimo šaltinis.

Image

Pavyzdys

Bandymo schema (A – ampermetras, EVĮ – LED lempos elektroninis valdymo įtaisas)

Iš viso atliekama dešimt matavimų esant šioms įtampos vertėms: 9,0 V; 10,0 V; 11,0 V; 12,0 V; 13,0 V; 13,2 V; 13,4 V; 14,0 V; 15,0 V; 16,0 V (čia 13,2 V ir 13,4 V – tipinės keleivinių automobilių elektros sistemos įtampos vertės).

Išmatuojama kiekvieną įtampos vertę atitinkanti srovė.

Dešimt tūkstantųjų tikslumu registruojama tiksli faktinė įtampos vertė ir išmatuota srovės vertė.

4.   Formulės

Siekiant nustatyti išmetamo CO2 kiekio sumažinimą ir ar viršijama 1 g CO2/km slenkstinė vertė, atliekami šie veiksmai:

1 veiksmas.

:

Apskaičiuojama galios ekonomija;

2 veiksmas.

:

Apskaičiuojamas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas;

3 veiksmas.

:

Apskaičiuojama išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida;

4 veiksmas.

:

Patikrinama slenkstinės vertės sąlyga.

4.1.   Galios ekonomijos apskaičiavimas

Sudauginant faktinę įtampos ir išmatuotą srovės vertes apskaičiuojama kiekvieną iš 10 matavimų atitinkanti vartojamoji galia. Taip gaunama 10 verčių. Kiekviena vertė išreiškiama dešimt tūkstantųjų tikslumu. Tada apskaičiuojama vidutinė vartojamosios galios vertė, t. y. 10 galios verčių suma padalijama iš 10.

Vartojamosios galios ekonomija apskaičiuojama pagal formulę:

1 formulė Formula

Čia:

ΔP

galios ekonomija W;

Pbaseline

bazinė galia, 137 W;

Peco-innovation

taikant ekologinę naujovę gaunama vidutinė vartojamosios galios vertė, W.

4.2.   Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo apskaičiavimas

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas taikant ekologinę naujovę apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Benzininės transporto priemonės:

2 formulė Formula

 

Dyzelinės transporto priemonės:

3 formulė Formula

Šiose formulėse CO2 – išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas g CO2/km.

2 ir 3 formulių pradiniai duomenys:

ΔP

elektrinės galios sumažėjimas vatais, apskaičiuotas atliekant 1 veiksmą;

UF

artimosios šviesos lempos naudojimo koeficientas, 0,33;

v

vidutinis transporto priemonės važiavimo greitis pagal naująjį Europos važiavimo ciklą, 33,58 km/h;

VPe-P

benzininės transporto priemonės efektyviosios energijos sąnaudos, 0,264 l/kWh;

VPe-D

dyzelinės transporto priemonės efektyviosios energijos sąnaudos, 0,22 l/kWh;

ηΑ

kintamosios srovės generatoriaus naudingumo koeficientas, 0,67;

CFP

benzino perskaičiavimo koeficientas, 2 330 g CO2/l;

CFD

dyzelino perskaičiavimo koeficientas, 2 640 g CO2/l.

4.3.   Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo statistinės paklaidos apskaičiavimas

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo statistinė paklaida nustatoma dviem etapais. Pirmu etapu nustatoma galios paklaidos vertė, kaip standartinis nuokrypis, atitinkantis 68 % pasikliovimo intervalą.

Ši vertė skaičiuojama pagal 4 formulę.

4 formulė Formula

Čia:

Formula

aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis [W];

xi

išmatuota vertė [W];

Formula

aritmetinis vidurkis [W];

n

matavimų skaičius, 10.

Tada, taikant paplitimo dėsnį, pagal 5 formulę nustatoma išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida.

5 formulė Formula

Čia:

ΔCCO2

bendra vidutinė išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida (gCO2/km)

∂ CCO2 /∂P

apskaičiuoto išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo jautrumas pradinei vertei xi;

ePi

pradinės vertės paklaida (W).

Į 5 formulę įstatę 2-ą formulę, benzininėms transporto priemonėms gauname:

6 formulė Formula

Čia:

ΔCCO2

:

išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida (g CO2/km);

eP

:

vartojamosios galios paklaida (W).

Į 5 formulę įstatę 2-ą formulę, dyzelininėms transporto priemonėms gauname:

7 formulė Formula

Čia:

ΔCCO2

išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida (g CO2/km);

eP

vartojamosios galios paklaida (W).

4.4.   Slenkstinės vertės sąlygos patikrinimas

Slenkstinės vertės sąlyga tikrinama pagal 8 formulę. Mažiausia slenkstinė vertė – 1,0 g CO2/km.

8 formulė Formula

Čia:

MT

mažiausias slenkstis (g CO2/km);

CCO2

bendras išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (g CO2/km, dešimt tūkstantųjų tikslumu);

Formula

bendra vidutinė išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo paklaida (g CO2/km, dešimt tūkstantųjų tikslumu).

5.   Ekologinės naujovės kodas, nurodytinas tipo patvirtinimo dokumentuose

Bendrajam ekologinės naujovės kodui, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (2) I, VIII ir IX priedus turi būti nurodomas atitinkamuose tipo patvirtinimo dokumentuose, nustatyti šiuo sprendimu pripažįstamai naujoviškai technologijai suteikiamas individualus kodas „5“.

Pvz., ekologinės naujovės kodas, kurį Vokietijos tipą patvirtinančioji institucija naudos patvirtindama dėl ekologinės naujovės gaunamą išmetamo CO2 kiekio sumažinimą, yra „e1 5“.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 2013 m. sausio 9 d.

(2)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus ( Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1)


Klaidų ištaisymas

11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/35


2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 66, 2014 m. kovo 6 d. )

29 puslapis, 12 įrašas, Serhii Petrovych Kliuiev, skiltis „Identifikuojamoji informacija“:

yra:

„gimęs 1969 m. rugpjūčio 12 d., verslininkas, Andrii K1iuiev brolis“,

turi būti:

„gimęs 1969 m. rugpjūčio 19 d., verslininkas, Andrii Kliuiev brolis“.


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/36


2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 66, 2014 m. kovo 6 d. )

4 puslapis, 12 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„1.   Komisija ir valstybės narės trijų mėnesių intervalais viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą <…>“,

turi būti:

„1.   Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą <…>“;

7 puslapis, I priedas, 12 įrašas, Serhii Petrovych Kliuiev, skiltis „Identifikuojamoji informacija“:

yra:

„gimęs 1969 m. rugpjūčio 12 d., verslininkas, Andrii K1iuiev brolis“,

turi būti:

„gimęs 1969 m. rugpjūčio 19 d., verslininkas, Andrii Kliuiev brolis“.


11.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/37


2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 157, 2011 m. birželio 15 d. )

7 puslapis, 4 straipsnio 1 dalies e punktas:

yra:

„produktai, parduodami kaip valgomieji briuseliniai kopūstai, kurie sudygus augalų sėkloms priskiriami vaisiams ir daržovėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio 1 dalies i punktą ir I priedo IX dalį.“,

turi būti:

„produktai, parduodami kaip maistui skirti daigai, kurie išauginti iš augalų, priskiriamų vaisiams ir daržovėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio 1 dalies i punktą ir I priedo IX dalį, sėklų“;

8 puslapis, 4 straipsnio 7 dalis:

yra:

„Kompetentingai valstybės narės institucijai turi pateikiami įrodymai, kad produktai, kuriems taikomas 1 dalies a punktas ir 2 dalis, atitinka nustatytas sąlygas, visų pirma susijusias su jų numatyta paskirtimi.“,

turi būti:

„Kompetentingai valstybės narės institucijai turi būti pateikiami įrodymai, kad produktai, kuriems taikomas 1 dalies a punktas ir 2 dalis, atitinka nustatytas sąlygas, visų pirma susijusias su jų numatyta paskirtimi“;

8 puslapis, 5 straipsnio 3 dalis:

yra:

„Jei sudaromos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB (1) 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuotolinės prekybos sutartys, laikantis prekybos standartų galimybė susipažinti su informaciniais duomenimis turi būti sudaryta prieš perkant produktą.“,

turi būti:

„Jei sudaromos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB (1) 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuotolinės prekybos sutartys, atitiktis prekybos standartams užtikrinama pateikiant informacinius duomenis iki pirkimo sandorio užbaigimo.“;

11 puslapis, 11 straipsnio 1 dalies e punktas:

yra:

„vieta, kurioje atliekama patikra, visų pirma, jei tai pirmojo įvežimo Sąjungą punktas arba vieta, kurioje produktai pakuojami ar kraunami;“,

turi būti:

„vieta, kurioje atliekama patikra, visų pirma, jei tai pirmojo įvežimo į Sąjungą punktas arba vieta, kurioje produktai pakuojami ar kraunami;“;

56 puslapis, I priedo B dalies 1 dalies II skyriaus C dalies pirmos pastraipos ii punkto ketvirtos pastraipos šešta įtrauka:

yra:

„labai nežymus rūdėtumas (3), pvz.:“,

turi būti:

„nežymus rūdėtumas (3), pvz.:“;

57 puslapis, I priedo B dalies 1 dalies II skyriaus C dalies pirmos pastraipos iii punkto trečios pastraipos šeštos įtraukos trečia įtrauka:

yra:

„ryškus rūdėtumas, neviršijantis 1/30 viso vaisiaus paviršiaus, o“,

turi būti:

„ryškus rūdėtumas, neviršijantis 1/3 viso vaisiaus paviršiaus, o“;

59 puslapis, I priedo B dalies 1 dalies V skyriaus A dalies trečia pastraipa:

yra:

„Tačiau labai skirtingų veislių obuolius galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą veislę, – vienodos kilmės.“,

turi būti:

„Tačiau labai skirtingų veislių obuolius galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės vaisiai – ir vienodos kilmės.“;

74 puslapis, I priedo B dalies 2 dalies III skyriaus B dalies pirmos pastraipos a punkto pirmas sakinys:

yra:

„Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžų skirtumas neturi viršyti:“,

turi būti:

„Siekiant užtikrinti vienodą produktų dydį, toje pačioje pakuotėje esančių produktų dydžių skirtumas neturi viršyti:“;

77 puslapis, I priedo B dalies 2 dalies VI skyriaus B dalies trečios įtraukos antra įtrauka:

yra:

„Klementinai – „Klementinai“; po šios nuorodos gali būti nurodyta veislė ir, prireikus, nuoroda „besėkliai“ (jei tai besėkliai klementinai arba klementinai su 1–10 sėklų) arba „su sėklomis“ (jei tai klementinai su daugiau kaip 10 sėklų);“,

turi būti:

„Klementinai – „Klementinai“; po šios nuorodos gali būti nurodyta veislė ir, prireikus, nuoroda „besėkliai“, jei tai besėkliai klementinai (be sėklų), klementinai (su 1–10 sėklų), arba klementinai „su sėklomis“ (jei tai klementinai su daugiau kaip 10 sėklų);“;

82 puslapis, I priedo B dalies 4 dalies II skyriaus A dalies pirmos pastraipos aštunta įtrauka:

yra:

„neužmezgusios sėklų,“,

turi būti:

„be žiedynstiebių,“;

84 puslapis, I priedo B dalies 4 dalies V skyriaus A dalies antra pastraipa:

yra:

„Tačiau labai skirtingų veislių, prekinių tipų ir (arba) spalvų salotas ir (arba) trūkažoles galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą veislę, prekinį tipą ir (arba) spalvą – vienodos kilmės.“,

turi būti:

„Tačiau labai skirtingų veislių, prekinių tipų ir (arba) spalvų salotas ir (arba) trūkažoles galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės, prekinio tipo ir (arba) spalvos daržovės – ir vienodos kilmės“;

87 puslapis, I priedo B dalies 5 dalies III skyriaus ketvirta pastraipa:

yra:

„Šių nuostatų nėra privaloma taikyti II klasės vaisiams.“,

turi būti:

„Toliau išdėstytos nuostatos neprivalomos II klasės vaisiams.“;

93 puslapis, I priedo B dalies 6 dalies V skyriaus A dalies trečia pastraipa:

yra:

„Tačiau labai skirtingų veislių kriaušes galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą veislę, – vienodos kilmės.“,

turi būti:

„Tačiau labai skirtingų veislių kriaušes galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės vaisiai – ir vienodos kilmės.“;

98 puslapis, I priedo B dalies 7 dalies II skyriaus A dalies pirmos pastraipos septinta įtrauka:

yra:

„su taurelėmis (išskyrus miško žemuoges); taurelė ir kotelis (jei jie yra) turi būti švieži ir žali,“,

turi būti:

„su taurelėmis (išskyrus žemuoges); taurelė ir kotelis (jei jie yra) turi būti švieži ir žali,“;

98 puslapis, I priedo B dalies 7 dalies III skyriaus trečia pastraipa:

yra:

„Miško žemuogėms mažiausio dydžio reikalavimai netaikomi.“,

turi būti:

„Žemuogėms mažiausio dydžio reikalavimai netaikomi.“;

99 puslapis, I priedo B dalies 7 dalies V skyriaus A dalies antra pastraipa:

yra:

„Ekstra klasės braškių, išskyrus miško žemuoges, prisirpimas, spalva ir dydis turi būti ypač vienodi. I klasės braškės ir žemuogės gali būti nevisiškai vienodo dydžio.“,

turi būti:

„Ekstra klasės braškių, išskyrus žemuoges, prisirpimas, spalva ir dydis turi būti ypač vienodi. I klasės braškės ir žemuogės gali būti nevisiškai vienodo dydžio.“;

102 puslapis, I priedo B dalies 8 dalies V skyriaus A dalies antra pastraipa:

yra:

„Tačiau labai skirtingų prekinių tipų ir (arba) spalvų produktų mišinį galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą prekinį tipą ir (arba) spalvą, – vienodos kilmės.“,

turi būti:

„Tačiau labai skirtingų prekinių tipų ir (arba) spalvų saldžiąsias paprikas galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės, o kiekvieno atitinkamo prekinio tipo ir (arba) spalvos vaisiai – ir vienodos kilmės.“;

103 puslapis, I priedo B dalies 8 dalies VI skyriaus D dalies ketvirta įtrauka:

yra:

„ „Aštrios“ arba lygiavertis užrašas, jei taikoma.“,

turi būti:

„ „Aitraus skonio“ arba lygiavertis užrašas, jei taikoma.“;

105 puslapis, I priedo B dalies 9 dalies II skyriaus C dalies pirmos pastraipos iii punkto ketvirtos pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„labai nedidelės tik odelę paveikusio saulės nudeginimo žymės.“,

turi būti:

„nedidelės tik odelę paveikusio saulės nudeginimo žymės.“;

106 puslapis, I priedo B dalies 9 dalies V skyriaus A dalies trečia įtrauka:

yra:

„Tačiau labai skirtingų veislių valgomąsias vynuoges galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą veislę, – vienodos kilmės.“,

turi būti:

„Tačiau labai skirtingų veislių valgomąsias vynuoges galima pakuoti kartu vienoje pakuotėje, jei jos yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės kekės – ir vienodos kilmės.“;

112 puslapis, I priedo B dalies 10 dalies V skyriaus A dalies trečia įtrauka:

yra:

„Tačiau labai skirtingų spalvų, veislių ir (arba) prekinių tipų pomidorų mišinį galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės ir, atsižvelgiant į kiekvieną atitinkamą spalvą, veislę ir (arba) prekinį tipą, – vienodos kilmės.“,

turi būti:

„Tačiau labai skirtingų veislių, prekinių tipų ir (arba) spalvų pomidorus galima pakuoti kartu vienoje prekinėje pakuotėje, jei jie yra vienodos kokybės, o kiekvienos atitinkamos veislės, prekinio tipo ir (arba) spalvos vaisiai – ir vienodos kilmės.“;

115 puslapis, III priedo sertifikato 8 punktas:

yra:

„Pakuotės (skaičius ir rūšis)“,

turi būti:

„Pakuotės (kiekis ir rūšis)“;

115 puslapis, III priedo sertifikato 12 punkto antras dėmuo:

yra:

„Numatyta muitinė“,

turi būti:

„Numatyta muitinės įstaiga“.