ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.069.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 69

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

1

 

 

2014/122/ES

 

*

2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 214/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II, IV, XI, XII ir XVIII priedai ( 1 )

3

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės

65

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 216/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2075/2005, nustatantis specialiąsias oficialios Trichinella kontrolės mėsoje taisykles ( 1 )

85

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 217/2014, kuriuo dėl salmonelių kiaulių skerdenose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 ( 1 )

93

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 218/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005 priedai ( 1 )

95

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 219/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo nuostatos dėl specialių naminių kiaulių patikrinimo po skerdimo reikalavimų ( 1 )

99

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2014, kuriuo dėl nuorodų į Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą Europos Sąjungoje iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009

101

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 221/2014, kuriuo dėl preliminaraus pagal vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą teikiamos pagalbos paskirstymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 288/2009

102

 

 

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 222/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

105

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/123/ES

 

*

2014 m. vasario 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo nustatomos išsamiai vertinamos kredito įstaigos (ECB/2014/3)

107

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/124/ES

 

*

2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendacija dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą ( 1 )

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/1


Informacija apie Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojimo datą

2012 m. rugsėjo 18 d. pasirašius susitarimą, Danijos Vyriausybė, Grenlandijos Vietinė Vyriausybė ir Europos Sąjunga atitinkamai 2012 m. gruodžio 21 d., 2012 m. gruodžio 28 d. ir 2014 m. sausio 29 d. pranešė, kad užbaigtos jų vidaus procedūros žvejybos partnerystės susitarimui sudaryti.

Todėl, laikantis Protokolo13 straipsnio 1 dalies, jis įsigaliojo 2014 m. sausio 29 d.


8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 11 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

(2014/122/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 217 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Kroatijos Respublikos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 24 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Šveicarijos Konfederacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo pakeitimo susitariant dėl Protokolo dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai (toliau – Protokolas). Kroatijos Respublika įstojo į Europos Sąjungą 2013 m. liepos 1 d.;

(2)

derybos dėl Protokolo neseniai užbaigtos;

(3)

todėl Protokolas turėtų būti pasirašytas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu, su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidžiama Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo Protokolą dėl Susitariančiosios šalies stasuso suteikimo į Europos Sąjungą įstojusiai Kroatijos Respublikai, su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Protokolą Sąjungos ir jos valstybių narių vardu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. VENIZELOS


REGLAMENTAI

8.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 214/2014

2014 m. vasario 25 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II, IV, XI, XII ir XVIII priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (toliau – pagrindų direktyva) (1), ypač į jos 39 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2007/46/EB nustatyta suderinta visoms naujoms transporto priemonėms taikomų administracinių nuostatų ir bendrųjų techninių reikalavimų sistema. Visų pirma joje pateiktas norminių aktų, kuriais nustatomi techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti transporto priemonės, kad būtų galima suteikti transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, sąrašas. Be to, pagal Direktyvą 2007/46/EB specialios paskirties transporto priemonės atveju tapo privalu pateikti visos transporto priemonės EB tipo patvirtinimą pagal direktyvos XIX priede nustatytą tvarkaraštį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 661/2009 (2) nustatytos naujos transporto priemonių saugos savybės ir numatyta panaikinti kelias direktyvas ir jas pakeisti atitinkamomis Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėmis;

(3)

Direktyvos 2007/46/EB XI priede pateikiamas norminių teisės aktų, kuriais nustatomi specialios paskirties transporto priemonių EB tipo patvirtinimo reikalavimai, sąrašas bei tokioms transporto priemonėms taikomos specialios nuostatos. Siekiant atsižvelgti į pakeitimus, padarytus Reglamentu (EB) Nr. 661/2009, būtina pritaikyti XI priedą. Taikoma Reglamento (EB) Nr. 661/2009 taikymo data;

(4)

siekiant suderinti techninius reikalavimus, taikomus visos specialios paskirties transporto priemonių EB tipo patvirtinimui, būtina iš dalies pakeisti Direktyvos 2007/46/EB II priedą ir nustatyti griežtesnius reikalavimus greitosios pagalbos automobiliams ir neįgaliųjų vežimėliams pritaikytoms transporto priemonėms. Kad pramonė turėtų pakankamai laiko pritaikyti transporto priemones, šie griežtesni reikalavimai taikomi tik naujų tipų transporto priemonėms;

(5)

Direktyvos 2007/46/EB XVIII priedas buvo susijęs su specialios paskirties transporto priemonių registracija pagal nesukomplektuotas transporto priemones, kurių atveju išduotas nacionalinis tipo patvirtinimas. Kadangi EB tipo patvirtinimai pakeis nacionalinius tipo patvirtinimus pagal Direktyvos 2007/46/EB XIX priede nustatytą tvarkaraštį, pasibaigus Direktyvos 2007/46/EB XIX priede nustatytam pereinamajam laikotarpiui XVIII priedą tikslinga išbraukti;

(6)

Direktyvos 2007/46/EB IV priedo II dalyje išvardytos JT EEK taisyklės, pripažįstamos lygiavertėmis IV priedo I dalyje nurodytoms direktyvoms. Reglamentu (EB) Nr. 661/2009 nuo 2014 m. lapkričio 1 d. panaikinus daugelį šių direktyvų ir patvirtinus naują JT EEK taisyklę dėl pėsčiųjų saugos, tikslinga atnaujinti atitinkamus Direktyvos 2007/46/EB IV priedo II dalies įrašus. Be to, reikėtų ištaisyti keletą tos direktyvos IV priedo klaidų;

(7)

Direktyvos 2007/46/EB XII priedas buvo tą pačią dieną iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1229/2012 (3) ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1230/2012 (4), todėl gali kilti neaiškumų dėl transporto priemonėms, kurioms suteiktas mažų serijų tipo patvirtinimas, leidžiamo vienetų skaičiaus, nes Reglamentas (ES) Nr. 1229/2012 parengtas taip, kad būtų skelbiamas po Reglamento (ES) Nr. 1230/2012. Siekiant išvengti neaiškumų, tikslinga iš naujo paskelbti XII priedo su šiais dviem teisės aktais padarytais pakeitimais konsoliduotą versiją;

(8)

todėl Direktyva 2007/46/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Motorinių transporto priemonių techninio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)

II, IV, XI ir XII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą;

2)

XVIII priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. transporto priemonių atitikties liudijimus nacionalinės valdžios institucijos laiko nebegaliojančiais 26 straipsnio 1 dalies tikslu, išskyrus atvejus, kai tokie tipo patvirtinimai buvo atnaujinti atsižvelgiant į Direktyvos 2007/46/EB su šiuo reglamentu padarytais pakeitimais XI priedo reikalavimus.

Tačiau Direktyvos 2007/46/EB XI priedo 1 priedėlio papildomi reikalavimai dėl greitosios pagalbos automobilių patalpos, skirtos ligoniams, ir Direktyvos 2007/46/EB XI priedo 3 priedėlio papildomi neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų transporto priemonių vežimėlio pritvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemos bandymo reikalavimai taikomi nuo 2014 m. lapkričio 1 d. tik naujų tipų transporto priemonėms.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priedo 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnis ir 1 punkto a papunktis bei 2 punkto b papunkčio i dalis taikomi nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).

(3)  2012 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 1229/2012, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (toliau – pagrindų direktyva), IV ir XII priedai (OJ L 353, 2012 12 21, p. 1).

(4)  2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 1230/2012, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (OJ L 353, 2012 12 21, p. 31).


PRIEDAS

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1)

II priedo A dalyje:

a)

5.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

„5.3.

Greitosios pagalbos automobiliai

SC

M kategorijos transporto priemonės su specialia įranga ligoniams ar sužeistiesiems vežti.“

b)

įrašomi šie 5.11 ir 5.12 punktai:

„5.11.

Specialiems kroviniams vežti skirta variklinė transporto priemonė

SL

kelių traktorius arba N3 kategorijos puspriekabės traktoriaus įrenginys, atitinkantis visas nurodytas sąlygas:

a)

turintis daugiau nei dvi ašis ir ne mažiau kaip pusė ašių (dvi ašys iš trijų, jeigu transporto priemonė yra triašė, ir, mutatis mutandis, jeigu transporto priemonė yra penkiaašė) sukonstruotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

b)

suprojektuotas specialiems kroviniams vežti skirtai O4 kategorijos priekabai vilkti arba stumti;

c)

kurio minimali variklio galia – 350 kW ir

d)

kuriame gali būti įrengtas papildomas priekinis sukabinimo įtaisas sunkioms velkamoms masėms.

5.12.

Daugiafunkcė transporto priemonė

SM

N kategorijos visureigė transporto priemonė (kaip apibrėžta 2.3 punkte), suprojektuota ir sumontuota tam tikrai pakaitinei įrangai traukti, stumti, vežti ir paleisti,

a)

kurioje įrengtos ne mažiau kaip dvi šios įrangos montavimo vietos;

b)

su standartizuotomis, mechaninėmis, hidraulinėmis ir (arba) elektros jungtimis (pvz., galios kilimo) minėtai įrangai įkrauti ir paleisti bei

c)

atitinkanti ISO 3833-1977 3.1.4 skirsnio apibrėžtį (specialios paskirties transporto priemonė).

Jei transporto priemonėje įrengta pagalbinė krovinių platforma, jos didžiausias ilgis neturi viršyti:

a)

1,4 karto transporto priemonės priekinės arba galinės vėžės pločio, priklausomai nuo to, kuri iš jų dviašės transporto priemonės atveju yra ilgesnė, arba

b)

2 kartus transporto priemonės priekinės arba galinės vėžės pločio, priklausomai nuo to, kuri iš jų daugiau nei dvi ašis turinčios transporto priemonės atveju yra ilgesnė.“

2)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalis iš dalies keičiama taip:

i)

lentelėje 2 įrašas tampa 2A, o 38A įrašas iš dalies keičiamas taip:

„38A

Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 25

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

1 priedėlio 1 lentelėje įrašomi 3B ir 38A įrašai:

„3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 58

 

B“

„38A

Galvos atramos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 25

 

X“

iii)

1 priedėlio 2 lentelėje išbraukiamas 38 įrašas ir įrašomas 3B įrašas:

„3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 58

 

B“

b)

II dalis iš dalies keičiama taip:

i)

lentelėje išbraukiami 2–57 punktai;

ii)

įrašomas 58 punktas:

„58.

Pėsčiųjų apsauga

127

00

Stabdžiai (pagalbiniai stabdžiai)

13-H

00 (9 papildymas ir tolesni)“

3)

XI priedas pakeičiamas taip:

XI PRIEDAS

SPECIALIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO POBŪDIS IR NUOSTATOS

1 priedėlis

Varikliniai priekabiniai nameliai, greitosios pagalbos automobiliai ir katafalkai

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Leistinas triukšmo lygis

Direktyva 70/157/EEB

H

G+H

G+H

G+H

2

Lengvųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro 5 ir 6) ir (arba) informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Degalų bakai ir (arba) galiniai apsauginiai įtaisai

Direktyva 70/221/EEB

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Gaisro pavojaus prevencija (skystų degalų bakai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 58

X

X

X

X

4

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

Direktyva 70/222/EEB

X

X

X

X

4A

Galinio valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1003/2010

X

X

X

X

5

Vairavimo jėga

Direktyva 70/311/EEB

X

G

G

G

5A

Vairavimo mechanizmas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 79

X

G

G

G

6

Durų skląsčiai ir vyriai

Direktyva 70/387/EEB

B

G+B

 

 

6A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

 

 

6B

Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 11

B

G+B

 

 

7

Įspėjamasis garso signalas

Direktyva 70/388/EEB

X

X

X

X

7A

Garsinio įspėjimo įtaisai ir signalai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 28

X

X

X

X

8

Netiesioginio matymo įtaisai

Direktyva 2003/97/EB

X

G

G

G

8A

Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 46

X

G

G

G

9

Stabdžiai

Direktyva 71/320/EEB

X

G

G

G

9A

Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13-H

X (4)

G+ A1

 

 

9B

Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13

 

 

G (3)

G (3)

10

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

Direktyva 72/245/EEB

X

X

X

X

10A

Elektromagnetinis suderinamumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 10

X

X

X

X

12

Vidaus įranga

Direktyva 74/60/EEB

C

G+C

 

 

12A

Vidaus įranga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 21

C

G+C

 

 

13

Apsaugos nuo vagysčių priemonės ir imobilizatorius

Direktyva 74/61/EEB

X

G

G

G

13A

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 116

X

G

 

 

14

Vairo mechanizmo apsauginės savybės

Direktyva 74/297/EEB

X

G

 

 

14A

Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 12

X

G

 

 

15

Sėdynių tvirtumas

Direktyva 74/408/EEB

D

G+D

G+D

G+D

15A

Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos atramos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 80

 

 

X

X

16

Išorinės iškyšos

Direktyva 74/483/EEB

X – kabina; A+Z – likusi dalis

G – kabina; A+Z – likusi dalis

 

 

16A

Išorinės iškyšos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 26

X – kabina; A+Z – likusi dalis

G – kabina; A+Z – likusi dalis

 

 

17

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

Direktyva 75/443/EEB

X

X

X

X

17A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

17B

To be deleted

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 39

X

X

X

X

18

To be deleted

Direktyva 76/114/EEB

X

X

X

X

18A

Gamintojo identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

19

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

Direktyva 76/115/EEB

D

G+L

G+L

G+L

19A

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 14

D

G+L

G+L

G+L

20

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas

Direktyva 76/756/EEB

A+N

A+G+N – kabina; A+N – likusi dalis

A+G+N – kabina; A+N – likusi dalis

A+G+N – kabina; A+N – likusi dalis

20A

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 48

A+N

A+G+N – kabina; A+N – likusi dalis

A+G+N – kabina; A+N – likusi dalis

A+G+N – kabina; A+N – likusi dalis

21

Atšvaitai

Direktyva 76/757/EEB

X

X

X

X

21A

Variklinių transporto ir jų priekabų priemonių šviesogrąžiai atšvaitai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 3

X

X

X

X

22

Galinio kontūro gabaritiniai, priekiniai šoniniai gabaritiniai, galiniai šoniniai gabaritiniai, stabdymo signalo, dienos ir šoniniai gabaritiniai žibintai

Direktyva 76/758/EEB

X

X

X

X

22A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 7

X

X

X

X

22B

Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 87

X

X

X

X

22C

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 91

X

X

X

X

23

Posūkio rodiklio žibintai

Direktyva 76/759/EEB

X

X

X

X

23A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 6

X

X

X

X

24

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

Direktyva 76/760/EEB

X

X

X

X

24A

Įtaisai, skirti variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 4

X

X

X

X

25

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

Direktyva 76/761/EEB

X

X

X

X

25A

Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, skleidžiantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 31

X

X

X

X

25B

Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 37

X

X

X

X

25C

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 98

X

X

X

X

25D

Variklinių transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 99

X

X

X

X

25E

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų moduliais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 112

X

X

X

X

25F

Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 123

X

X

X

X

26

Priekiniai rūko žibintai

Direktyva 76/762/EEB

X

X

X

X

26A

Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 19

X

X

X

X

27

Vilkimo kabliai

Direktyva 77/389/EEB

E

E

E

E

27A

Vilkimo įtaisas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010

E

E

E

E

28

Galiniai rūko žibintai

Direktyva 77/538/EEB

X

X

X

X

28A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 38

X

X

X

X

29

Atbulinės eigos žibintai

Direktyva 77/539/EEB

X

X

X

X

29A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 23

X

X

X

X

30

Stovėjimo žibintai

Direktyva 77/540/EEB

X

X

X

X

30A

Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 77

X

X

X

X

31

Saugos diržai ir apsaugos sistemos

Direktyva 77/541/EEB

D

G+M

G+M

G+M

31A

Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 16

D

G+M

G+M

G+M

32

Priekinis matomumas

Direktyva 77/649/EEB

X

G

 

 

32A

Priekinis regos laukas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 125

X

G

 

 

33

Valdiklių, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas

Direktyva 78/316/EEB

X

X

X

X

33A

Rankinio valdymo įtaisų, kontrolės lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 121

X

X

X

X

34

Ledo nutirpdymas ir (arba) aprasojimo pašalinimas

Direktyva 78/317/EEB

X

G (5)

(5)

(5)

34A

Priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo pašalinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

35

Apliejimas ir (arba) valymas

Direktyva 78/318/EEB

X

G (6)

(6)

(6)

35 A

Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Šildymo sistemos

Direktyva 2001/56/EB

X

X

X

X

36A

Šildymo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 122

X

X

X

X

37

Ratų apsaugai

Direktyva 78/549/EEB

X

G

 

 

37A

Ratų apsaugai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1009/2010

X

G

 

 

38

Galvos atramos

Direktyva 78/932/EEB

D

G+D

 

 

38A

Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 25

D

G+D

A

A

41

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro IV ir V)

Direktyva 2005/55/EB

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro VI) ir informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Masė ir matmenys (automobilių)

Direktyva 92/21/EEB

X

X

 

 

44A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

X

X

 

 

45

Saugusis stiklas

Direktyva 92/22/EEB

J

G+J

G+J

G+J

45A

Saugiosios įstiklinimo medžiagos ir jų naudojimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 43

J

G+J

G+J

G+J

46

Padangos

Direktyva 92/23/EEB

X

G

G

G

46A

Padangų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 458/2011

X

G

G

G

46B

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 30

X

G

 

 

46C

Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 54

G

G

G

46D

Padangų riedėjimo triukšmas, sukibimas su šlapia danga ir pasipriešinimas riedėjimui (C1, C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 117

X

G

G

G

46E

Laikinojo naudojimo atsarginis ratas su padanga, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema ir oro slėgio padangose kontrolės sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 64

X

G

 

 

47

Greičio ribotuvai

Direktyva 92/24/EEB

 

 

X

X

47A

Transporto priemonių greičio ribojimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 89

 

 

X

X

48

Masė ir matmenys (išskyrus 44 punkte nurodytas transporto priemones)

Direktyva 97/27/EB

 

 

X

X

48A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

 

 

X

X

50

Sukabintuvai

Direktyva 94/20/EB

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 55

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Degumas

Direktyva 95/28/EB

 

 

 

G – kabina; X – likusi dalis

51A

Tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 118

 

 

 

G – kabina; X – likusi dalis

52

Miesto ir tarpmiestiniai autobusai

Direktyva 2001/85/EB

 

 

A

A

52A

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 107

 

 

A

A

52B

Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 66

 

 

A

A

53

Priekinis smūgis

Direktyva 96/79/EB

netaikoma

netaikoma

 

 

53A

Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 94

netaikoma

netaikoma

 

 

54

Šoninis smūgis

Direktyva 96/27/EB

netaikoma

netaikoma

 

 

54A

Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 95

netaikoma

netaikoma

 

 

58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

X

netaikoma.

Tačiau bet kokia su transporto priemone pateikiama priekinės apsaugos sistema turi atitikti reikalavimus ir būti paženklinta

 

 

59

Galimybė perdirbti

Direktyva 2005/64/EB

netaikoma

netaikoma

 

 

61

Oro kondicionavimo sistema

Direktyva 2006/40/EB

X

G (14)

 

 

62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

X

X

X

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Pavarų perjungimo indikatoriai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 65/2012

X

G

 

 

65

Pažangioji staigaus stabdymo sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 347/2012

 

 

netaikoma (16)

netaikoma (16)

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 351/2012

 

 

netaikoma (17)

netaikoma (17)

67

Tam tikri komponentai, skirti suskystintoms naftos dujoms (SNG) naudoti, ir jų įrengimas variklinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 67

X

X

X

X

68

Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 97

X

G

 

 

69

Elektros sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 100

X

X

X

X

70

Tam tikri komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) naudoti, ir jų įrengimas variklinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 110

X

X

X

X

Papildomi reikalavimai greitosios pagalbos automobiliams

Ligoniams skirta greitosios pagalbos automobilių patalpa atitinka EN 1789:2007 +A1:2010 +A2: 2014 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“ reikalavimus, išskyrus 6.5 skirsnį „Įrangos sąrašas“. Atitikties įrodymai pateikiami kartu su technikos tarnybos bandymo ataskaita. Jei numatyta vieta neįgaliųjų vežimėliams, taikomi 3 priedėlio reikalavimai, susiję su neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemomis.

2 priedėlis

Šarvuotosios transporto priemonės

Punktas

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Leidžiamas triukšmo lygis

Direktyva 70/157/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Lengvųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro 5 ir 6) ir (arba) informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Degalų bakai ir (arba) galiniai apsauginiai įtaisai

Direktyva 70/221/EEB

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Gaisro pavojaus prevencija (skystų degalų bakai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

Direktyva 70/222/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Galinio valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Vairavimo jėga

Direktyva 70/311/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Vairavimo mechanizmas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Durų skląsčiai ir vyriai

Direktyva 70/387/EEB

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Įspėjamasis garso signalas

Direktyva 70/388/EEB

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Garsinio įspėjimo įtaisai ir signalai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Netiesioginio matymo įtaisai

Direktyva 2003/97/EB

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Stabdžiai

Direktyva 71/320/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Stabdžiai (keleivinių automobilių)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

Direktyva 72/245/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetinis suderinamumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Vidaus įranga

Direktyva 74/60/EEB

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Vidaus įranga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Apsaugos nuo vagysčių priemonės ir imobilizatorius

Direktyva 74/61/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Vairo mechanizmo apsauginės savybės

Direktyva 74/297/EEB

netaikoma

 

 

netaikoma

 

 

 

 

 

 

14A

Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 12

netaikoma

 

 

netaikoma

 

 

 

 

 

 

15

Sėdynių tvirtumas

Direktyva 74/408/EEB

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos atramos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Išorinės iškyšos

Direktyva 74/483/EEB

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Išorinės iškyšos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

Direktyva 75/443/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Spidometro mechanizmas ir jo montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Identifikavimo plokštelės

Direktyva 76/114/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Gamintojo identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

Direktyva 76/115/EEB

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas

Direktyva 76/756/EEB

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Atšvaitai

Direktyva 76/757/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Variklinių transporto ir jų priekabų priemonių šviesogrąžiai atšvaitai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Galinio kontūro gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

Direktyva 76/758/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Posūkio rodiklio žibintai

Direktyva 76/759/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

Direktyva 76/760/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Įtaisai, skirti variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

Direktyva 76/761/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, skleidžiantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Variklinių transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų moduliais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Priekiniai rūko žibintai

Direktyva 76/762/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Vilkimo kabliai

Direktyva 77/389/EEB

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Vilkimo įtaisas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Galiniai rūko žibintai

Direktyva 77/538/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Atbulinės eigos žibintai

Direktyva 77/539/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Stovėjimo žibintai

Direktyva 77/540/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Saugos diržai ir apsaugos sistemos

Direktyva 77/541/EEB

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Priekinis matomumas

Direktyva 77/649/EEB

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Priekinis regos laukas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Valdiklių, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas

Direktyva 78/316/EEB

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Rankinio valdymo įtaisų, kontrolės lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Ledo nutirpdymas ir (arba) aprasojimo pašalinimas

Direktyva 78/317/EEB

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo pašalinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Apliejimas ir (arba) valymas

Direktyva 78/318/EEB

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Šildymo sistemos

Direktyva 2001/56/EB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Šildymo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Ratų apsaugai

Direktyva 78/549/EEB

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Ratų apsaugai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Galvos atramos

Direktyva 78/932/EEB

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro IV ir V)

Direktyva 2005/55/EB

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro VI) ir informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Šoninė apsauga

Direktyva 89/297/EEB

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Purslų slopinimo sistemos

Direktyva 91/226/EEB

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Purslų slopinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masė ir matmenys (automobilių)

Direktyva 92/21/EEB

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Saugusis stiklas

Direktyva 92/22/EEB

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

45A

Saugiosios įstiklinimo medžiagos ir jų naudojimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 43

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

46

Padangos

Direktyva 92/23/EEB

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Padangų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Padangų riedėjimo triukšmas, sukibimas su šlapia danga ir pasipriešinimas riedėjimui (C1, C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Laikinojo naudojimo atsarginis ratas su padanga, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema ir oro slėgio padangose kontrolės sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Greičio ribotuvai

Direktyva 92/24/EEB

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Transporto priemonių greičio ribojimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masė ir matmenys (išskyrus 44 punkte nurodytas transporto priemones)

Direktyva 97/27/EB

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabinų išorinės iškyšos

Direktyva 92/114/EEB

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Sukabintuvai

Direktyva 94/20/EB

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSĮ); patvirtinto TSĮ tipo įrengimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Degumas

Direktyva 95/28/EB

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Miesto ir tarpmiestiniai autobusai

Direktyva 2001/85/EB

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Priekinis smūgis

Direktyva 96/79/EB

netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 94

netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Šoninis smūgis

Direktyva 96/27/EB

netaikoma

 

 

netaikoma

 

 

 

 

 

 

54A

Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 95

netaikoma

 

 

netaikoma

 

 

 

 

 

 

55

(tuščia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

Direktyva 98/91/EB

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Priekinė apsauga nuo palindimo

Direktyva 2000/40/EB

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Priekinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (PAPĮ) ir jų montavimas; priekinė apsauga nuo palindimo (PAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

netaikoma

 

 

netaikoma

 

 

 

 

 

 

59

Galimybė perdirbti

Direktyva 2005/64/EB

netaikoma

 

 

netaikoma

 

 

 

 

 

60

(tuščia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Oro kondicionavimo sistemos

Direktyva 2006/40/EB

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Pavarų perjungimo indikatoriai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Pažangioji staigaus stabdymo sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Tam tikri komponentai, skirti suskystintoms naftos dujoms (SNG) naudoti, ir jų įrengimas variklinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Elektros sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Tam tikri komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) naudoti, ir jų įrengimas variklinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3 priedėlis

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytos transporto priemonės

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

M1

1

Leidžiamas triukšmo lygis

Direktyva 70/157/EEB

G+W0

2

Lengvųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro 5 ir 6) ir (arba) informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

G+W1

3

Degalų bakai ir (arba) galiniai apsauginiai įtaisai

Direktyva 70/221/EEB

X+W2

3A

Gaisro pavojaus prevencija (skystų degalų bakai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 34

X+W2

3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 58

X

4

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

Direktyva 70/222/EEB

X

4A

Galinio valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1003/2010

X

5

Vairavimo jėga

Direktyva 70/311/EEB

G

5A

Vairavimo mechanizmas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 79

G

6

Durų skląsčiai ir vyriai

Direktyva 70/387/EEB

X

6A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

6B

Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 11

X

7

Įspėjamasis garso signalas

Direktyva 70/388/EEB

X

7A

Garsinio įspėjimo įtaisai ir signalai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 28

X

8

Netiesioginio matymo įtaisai

Direktyva 2003/97/EB

X

8A

Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 46

X

9

Stabdžiai

Direktyva 71/320/EEB

G

9B

Stabdžiai (keleivinių automobilių)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13-H

G+A1

10

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

Direktyva 72/245/EEB

X

10A

Elektromagnetinis suderinamumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 10

X

12

Vidaus įranga

Direktyva 74/60/EEB

G+C

12A

Vidaus įranga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 21

G+C

13

Apsaugos nuo vagysčių priemonės ir imobilizatorius

Direktyva 74/61/EEB

X

13B

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 116

X

14

Vairo mechanizmo apsauginės savybės

Direktyva 74/297/EEB

G

14A

Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 12

G

15

Sėdynių tvirtumas

Direktyva 74/408/EEB

G+W3

15A

Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos atramos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 17

G+W3

16

Išorinės iškyšos

Direktyva 74/483/EEB

G+W4

16A

Išorinės iškyšos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 26

G+W4

17

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

Direktyva 75/443/EEB

X

17A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

17B

Spidometro mechanizmas ir jo montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 39

X

18

Identifikavimo plokštelės

Direktyva 76/114/EEB

X

18A

Gamintojo identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 19/2011

X

19

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

Direktyva 76/115/EEB

X+W5

19A

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 14

X+W5

20

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas

Direktyva 76/756/EEB

X

20A

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 48

X

21

Atšvaitai

Direktyva 76/757/EEB

X

21A

Variklinių transporto ir jų priekabų priemonių šviesogrąžiai atšvaitai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 3

X

22

Galinio kontūro gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

Direktyva 76/758/EEB

X

22A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 7

X

22B

Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 87

X

22C

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 91

X

23

Posūkio rodiklio žibintai

Direktyva 76/759/EEB

X

23A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 6

X

24

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

Direktyva 76/760/EEB

X

24A

Įtaisai, skirti variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 4

X

25

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

Direktyva 76/761/EEB

X

25A

Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, skleidžiantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 31

X

25B

Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 37

X

25C

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 98

X

25D

Variklinių transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 99

X

25E

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų moduliais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 112

X

25F

Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 123

X

26

Priekiniai rūko žibintai

Direktyva 76/762/EEB

X

26A

Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 19

X

27

Vilkimo kabliai

Direktyva 77/389/EEB

E

27A

Vilkimo įtaisas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010

E

28

Galiniai rūko žibintai

Direktyva 77/538/EEB

X

28A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 38

X

29

Atbulinės eigos žibintai

Direktyva 77/539/EEB

X

29A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 23

X

30

Stovėjimo žibintai

Direktyva 77/540/EEB

X

30A

Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 77

X

31

Saugos diržai ir apsaugos sistemos

Direktyva 77/541/EEB

X+W6

31A

Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 16

X+W6

32

Priekinis matomumas

Direktyva 77/649/EEB

G

32A

Priekinis regos laukas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 125

G

33

Valdiklių, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas

Direktyva 78/316/EEB

X

33A

Rankinio valdymo įtaisų, kontrolės lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 121

X

34

Ledo nutirpdymas ir (arba) aprasojimo pašalinimas

Direktyva 78/317/EEB

G (5)

34A

Priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo pašalinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 672/2010

G(5)

35

Apliejimas ir (arba) valymas

Direktyva 78/318/EEB

G(6)

35A

Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010

G(6)

36

Šildymo sistemos

Direktyva 2001/56/EB

X

36A

Šildymo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 122

X

37

Ratų apsaugai

Direktyva 78/549/EEB

G

37A

Ratų apsaugai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1009/2010

G

38

Galvos atramos

Direktyva 78/932/EEB

X

38A

Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 25

X

41

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro IV ir V)

Direktyva 2005/55/EB

X+W1 (8)

41A

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro VI) ir informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

X+W1 (9)

44

Masė ir matmenys (automobilių)

Direktyva 92/21/EEB

X+W8

44A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

X+W8

45

Saugusis stiklas

Direktyva 92/22/EEB

G

45A

Saugiosios įstiklinimo medžiagos ir jų naudojimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 43

G

46

Padangos

Direktyva 92/23/EEB

X

46A

Padangų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 458/2011

X

46B

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 30

X

46D

Padangų riedėjimo triukšmas, sukibimas su šlapia danga ir pasipriešinimas riedėjimui (C1, C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 117

X

46E

Laikinojo naudojimo atsarginis ratas su padanga, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema ir oro slėgio padangose kontrolės sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 64

G (9A)

50

Sukabintuvai

Direktyva 94/20/EB

X (10)

50A

Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 55

X (10)

53

Priekinis smūgis

Direktyva 96/79/EB

netaikoma

53A

Keleivių apsauga priekinio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 94

netaikoma

54

Šoninis smūgis

Direktyva 96/27/EB

netaikoma

54A

Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 95

netaikoma

58

Pėsčiųjų apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 78/2009

G

59

Galimybė perdirbti

Direktyva 2005/64/EB

netaikoma

61

Oro kondicionavimo sistemos

Direktyva 2006/40/EB

G

62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

X

63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

X (15)

64

Pavarų perjungimo indikatoriai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 65/2012

G

67

Tam tikri komponentai, skirti suskystintoms naftos dujoms (SNG) naudoti, ir jų įrengimas variklinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 67

X

68

Transporto priemonių apsauginės signalizacijos sistemos (TPASS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 97

X

69

Elektrinė sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 100

X

70

Tam tikri komponentai, skirti suslėgtoms gamtinėms dujoms (SGD) naudoti, ir jų įrengimas variklinėse transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 110

X

Papildomi neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemos bandymo reikalavimai

Pastaba:

taikomas 1 skirsnis ir 2 arba 3 skirsnis.

0.   Sąvokų apibrėžtys

0.1.

Pakaitinis vežimėlis (SWC) yra tvirtas, tinkamas pakartotinai naudoti bandymo vežimėlis, kaip apibrėžta ISO 10542-1:2012 3 dalyje.

0.2.

Taškas P yra vežimėlyje sėdinčio keleivio klubų padėtis jam sėdint SWC, kaip apibrėžta ISO 10542-1:2012 3 dalyje.

1.   Bendrieji reikalavimai

1.1.

Kiekvienoje neįgaliųjų vežimėliui skirtoje vietoje įrengiami tvirtinimo įtaisai, prie kurių tvirtinamos neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemos (WTORS).

1.2.

Vežimėlyje sėdinčiojo keleivio apatinis diržų tvirtinimo įtaisas įrengiamas pagal JT EEK taisyklės 14–07 5.4.2.2 punktą, pagal SWC P tašką atsižvelgiant į gamintojo numatytą važiavimo padėtį. Faktinis (-iai) viršutinis (-iai) tvirtinimo įtaisas (-ai) įrengiamas (-i) bent 1 100 mm aukštyje virš horizontalios plokštumos, išvestos per SWC galinių padangų ir transporto priemonės grindų sąlyčio taškus. Ši sąlyga tebėra tenkinama atlikus 2 punkte nurodytą bandymą.

1.3.

Atliekamas WTORS keleivio diržo atitikties JT EEK taisyklės 16-06 8.2.2–8.2.2.4. ir 8.3.1–8.3.4 punktams vertinimas.

1.4.

Mažiausio ISOFIX vaiko sėdynės tvirtinimo įtaisų skaičiaus nebūtina nurodyti. Jei atliekamas pakopinis tipo patvirtinimas ir ISOFIX tvirtinimo sistema buvo keičiama, pakartotinai atliekamas sistemos bandymas arba tvirtinimo įtaisai nebenaudojami. Pastaruoju atveju ISOFIX etiketės pašalinamos, o transporto priemonės pirkėjui pateikiama atitinkama informacija.

2.   Statinis bandymas transporto priemonėje

2.1.   Vežimėlyje sėdinčio keleivio apsaugos tvirtinimo įtaisai

2.1.1.

Vežimėlyje sėdinčio keleivio apsaugos tvirtinimo įtaisai atsparūs JT EEK taisyklėje 14-07 nurodytoms keleivio apsaugos tvirtinimo įtaisus veikiančioms statinėms jėgoms bei statinėms neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo įtaisus veikiančioms jėgoms, nurodytoms 2.2 punkte.

2.2.   Neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo įtaisai

Neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo įtaisai turi likti atsparūs šioms jėgoms ne trumpiau kaip 0,2 sekundės, taikant SWC (arba tinkamam pakaitiniam neįgaliųjų vežimėliui, kurio bazė, kėdės aukštis ir tvirtinimo įtaisų tvirtinimo vietos atitinka SWC specifikacijas) 300 ± 100 mm aukštyje nuo paviršius, ant kurio stovi SWC:

2.2.1.

jei tai yra į priekį atsuktas neįgaliųjų vežimėlis, tuo pačiu metu taikoma jėga, atitinkanti vežimėlyje sėdinčio keleivio apsaugos tvirtinimo įtaisams taikomą 24,5 kN jėgą, ir

2.2.2.

per antrąjį bandymą taikoma 8,2 kN statinė jėga, nukreipta link transporto priemonės galo;

2.2.3.

jei tai yra atgal atsuktas neįgaliųjų vežimėlis, tuo pačiu metu taikoma jėga, atitinkanti vežimėlyje sėdinčio keleivio apsaugos tvirtinimo įtaisams taikomą 8,2 kN jėgą, ir

2.2.4.

per antrąjį bandymą taikoma 24,5 kN statinė jėga, nukreipta link transporto priemonės priekio;

2.3.   Sistemos komponentai

2.3.1.

Visi WTORS komponentai turi atitikti atitinkamus ISO 10542-1:2012 reikalavimus. Tačiau ISO 10542-1:2012 A priede ir 5.2.2 bei 5.2.3 punktuose nurodytas dinaminis bandymas atliekamas su sukomplektuota WTORS, vietoje ISO 10542-1: 2012 A priede nurodytos bandymo geometrijos taikant transporto priemonės tvirtinimo įtaisų geometriją. Tai gali būti atliekama pagal transporto priemonės konstrukciją arba pakaitinę konstrukciją, atitinkančią transporto priemonės WTORS tvirtinimo įtaisų geometriją. Kiekvieno tvirtinimo įtaiso vieta atitinka JT EEK taisyklės Nr. 16-06 7.7.1 punkte nustatytas ribas.

2.3.2.

Kai WTORS keleivio apsaugos dalis yra patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 16-06, atliekamas 2.3.1 punkte nurodytas dinaminis visos WTORS bandymas, tačiau laikoma, kad ISO10542-1:2012 5.1, 5.3 ir 5.4 punktų reikalavimų yra paisoma.

3.   Dinaminis bandymas transporto priemonėje

3.1.

Visa WTORS sistemos sąranka tikrinama atliekant dinaminį bandymą transporto priemonėje pagal ISO 10542-1:2012 A priedą ir 5.2.2 ir 5.2.3 punktus, vienu metu atliekant visų komponentų ir (arba) tvirtinimo įtaisų bandymą, naudojant parengtą transporto priemonės konstrukciją prieš sumontuojant keičiamas dalis arba atitinkamą konstrukciją.

3.2.

WTORS komponentų dalys turi atitikti ISO10542-1:2012 5.1, 5.3 ir 5.4 punktus. Laikoma, kad šie keleivio apsaugos reikalavimai yra įvykdyti, jei apsauga patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 16-06.

4 priedėlis

Kitos specialios paskirties transporto priemonės (įskaitant specialią grupę, daugiafunkces transporto priemones ir gyvenamąsias priekabas)

Kiek įmanoma laikomasi IV priedo reikalavimų: paraiška dėl išimties patenkinama tik tuo atveju, jeigu gamintojas įrodo patvirtinimą suteikiančiai institucijai, kad transporto priemonė dėl savo funkcijos ypatumų negali atitikti visų reikalavimų.

Punktas

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Leidžiamas triukšmo lygis

Direktyva 70/157/EEB

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Lengvųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro 5 ir 6) ir (arba) informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Degalų bakai ir (arba) galiniai apsauginiai įtaisai

Direktyva 70/221/EEB

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Gaisro pavojaus prevencija (skystų degalų bakai)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Galinės apsaugos nuo palindimo įtaisai (GAPĮ) ir jų montavimas; galinė apsauga nuo palindimo (GAP)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

Direktyva 70/222/EEB

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Galinio valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Vairavimo jėga

Direktyva 70/311/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Vairavimo mechanizmas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Durų skląsčiai ir vyriai

Direktyva 70/387/EEB

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Durų skląsčiai ir durų laikymo sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Įspėjamasis garso signalas

Direktyva 70/388/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Garsinio įspėjimo įtaisai ir signalai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Netiesioginio matymo įtaisai

Direktyva 2003/97/EB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Netiesioginio matymo įtaisai ir jų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Stabdžiai

Direktyva 71/320/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Transporto priemonių ir priekabų stabdžiai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+ U1 (3)

X+ U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Stabdžiai (keleivinių automobilių)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 13-H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

Direktyva 72/245/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnetinis suderinamumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Apsaugos nuo vagysčių priemonės ir imobilizatorius

Direktyva 74/61/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13 B

Variklinių transporto priemonių apsauga nuo neteisėto pasinaudojimo

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Vairo mechanizmo apsauginės savybės

Direktyva 74/297/EEB

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Vairuotojo apsauga nuo vairo mechanizmo susidūrus su kliūtimi

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Sėdynių tvirtumas

Direktyva 74/408/EEB

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sėdynės, jų tvirtinimo įtaisai ir bet kokios galvos atramos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Didelių keleivinių transporto priemonių sėdynės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

Direktyva 75/443/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Įlipimas į transporto priemonę ir jos manevringumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Spidometro mechanizmas ir jo montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Identifikavimo plokštelės

Direktyva 76/114/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Gamintojo identifikavimo plokštelė ir transporto priemonės identifikavimo numeris

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

Direktyva 76/115/EEB

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai, ISOFIX tvirtinimo sistemos ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas

Direktyva 76/756/EEB

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Atšvaitai

Direktyva 76/757/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Variklinių transporto ir jų priekabų priemonių šviesogrąžiai atšvaitai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Galinio kontūro gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

Direktyva 76/758/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo žibintai ir galinio kontūro gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Variklinių transporto priemonių dieniniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų šoniniai gabaritiniai žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Posūkio rodiklio žibintai

Direktyva 76/759/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

Direktyva 76/760/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Įtaisai, skirti variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklui apšviesti

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

Direktyva 76/761/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Variklinių transporto priemonių vientisieji priekiniai žibintai, skleidžiantys europinį asimetrinį trumposios ir (arba) tolimosios šviesos srautą

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Kaitinamosios lempos, naudojamos patvirtintuose variklinių transporto priemonių ir jų priekabų žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai su dujų išlydžio šviesos šaltiniais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Variklinių transporto priemonių dujų išlydžio šviesos šaltiniai, naudojami patvirtintuose dujų išlydžio žibintų mazguose

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Variklinių transporto priemonių priekiniai žibintai, skleidžiantys asimetriškus artimosios arba tolimosios šviesos spindulius, arba abu šiuos spindulius, su kaitinamosiomis lempomis ir (arba) šviesos diodų moduliais

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Variklinių transporto priemonių adaptyviosios priekinio apšvietimo sistemos (APAS)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Priekiniai rūko žibintai

Direktyva 76/762/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Variklinių transporto priemonių priekiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Vilkimo kabliai

Direktyva 77/389/EEB

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Vilkimo įtaisas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Galiniai rūko žibintai

Direktyva 77/538/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų galiniai rūko žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Atbulinės eigos žibintai

Direktyva 77/539/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Stovėjimo žibintai

Direktyva 77/540/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30 A

Variklinių transporto priemonių stovėjimo žibintai

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Saugos diržai ir apsaugos sistemos

Direktyva 77/541/EEB

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Saugos diržai, apsaugos sistemos, vaiko apsaugos sistemos, ISOFIX vaiko apsaugos sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Valdiklių, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas

Direktyva 78/316/EEB

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Rankinio valdymo įtaisų, kontrolės lempučių ir rodytuvų padėtis ir identifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Ledo nutirpdymas ir (arba) aprasojimo pašalinimas

Direktyva 78/317/EEB

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Priekinio stiklo ledo nutirpdymo ir aprasojimo pašalinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Apliejimas ir (arba) valymas

Direktyva 78/318/EEB

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Priekinio stiklo valymo ir apliejimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Šildymo sistemos

Direktyva 2001/56/EB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Šildymo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Galvos atramos, integruojamos į transporto priemonės sėdynes arba neintegruojamos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro IV ir V)

Direktyva 2005/55/EB

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Sunkiųjų transporto priemonių išmetami teršalai (Euro VI) ir informacijos prieiga

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Šoninė apsauga

Direktyva 89/297/EEB

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Krovininių transporto priemonių šoninė apsauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Purslų slopinimo sistemos

Direktyva 91/226/EEB

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Purslų slopinimo sistemos

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Saugusis stiklas

Direktyva 92/22/EEB

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Saugiosios įstiklinimo medžiagos ir jų naudojimas transporto priemonėse

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Padangos

Direktyva 92/23/EEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Padangų montavimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Variklinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C1 klasė)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinės padangos (C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Padangų riedėjimo triukšmas, sukibimas su šlapia danga ir pasipriešinimas riedėjimui (C1, C2 ir C3 klasės)

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Laikinojo naudojimo atsarginis ratas su padanga, nebliūkštančiosios padangos, važiavimo nebliūkštančiosiomis padangomis sistema ir oro slėgio padangose kontrolės sistema

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Greičio ribotuvai

Direktyva 92/24/EEB

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Transporto priemonių greičio ribojimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masė ir matmenys (išskyrus 44 punkte nurodytas transporto priemones)

Direktyva 97/27/EB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masė ir matmenys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Reglamentas (ES) Nr. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabinų išorinės iškyšos

Direktyva 92/114/EEB

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Komercinės transporto priemonės ir jų išorinės iškyšos, esančios prieš galinę kabinos plokštę

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Sukabintuvai

Direktyva 94/20/EB

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Autotraukiniams skirtos mechaninių sukabinimo įtaisų sudedamosios dalys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Trumpieji sukabinimo įtaisai (TSĮ); patvirtinto TSĮ tipo įrengimas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Degumas

Direktyva 95/28/EB

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Miesto ir tarpmiestiniai autobusai

Direktyva 2001/85/EB

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Apkrovą laikančios didelių keleivinių kelių transporto priemonių kėbulų konstrukcijos stiprumas

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Šoninis smūgis

Direktyva 96/27/EB

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Keleivių apsauga šoninio susidūrimo atveju

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

JT EEK taisyklė Nr. 95

 

 

A