ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.068.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 7d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/115/ES

 

*

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo

1

 

 

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų

2

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

7.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 2 d.

dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, sudarymo

(2014/115/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

1999 m. sausio mėn. buvo pradėtos derybos dėl PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų (toliau – 1994 m. SVP) peržiūros, remiantis 1994 m. SVP XXIV straipsnio 7 dalies b ir c punktais;

(2)

derybas vedė Komisija, konsultuodamasi su specialiu komitetu, įsteigtu pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalį;

(3)

2011 m. gruodžio 15 d. 1994 m. SVP Šalys ministrų lygmeniu pasiekė politinį susitarimą dėl derybų rezultatų. Tas politinis susitarimas patvirtintas 2012 m. kovo 30 d. SVP komitetui priėmus sprendimą dėl derybų rezultatų. Tuo sprendimu, kuris apima Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – Protokolas), 1994 m. SVP Šalys patvirtino Protokolo tekstą ir pateikė jį joms patvirtinti;

(4)

Protokolas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti patvirtinimo dokumentą, kaip nustatyta Protokolo 3 dalyje ir 1994 m. SVP XXIV straipsnio 9 dalyje, siekiant išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Protokolo (1).

3 straipsnis

Protokolas nėra aiškinamas kaip suteikiantis teises ar nustatantis prievoles, kuriomis būtų galima tiesiogiai remtis Sąjungos ar valstybių narių teismuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GUSTAS


(1)  Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


7.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/2


VERTIMAS

PROTOKOLAS,

kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų

PROTOKOLAS, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA SUTARTIS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, priedas

I priedėlis Derybose dėl Sutarties dėl viešųjų pirkimų taikymo srities sutarties šalių pagal I priedėlį pateikti galutiniai pasiūlymai

Armėnijos Respublikos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Kanados galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

I priedėlyje nustatyti būsimi Europos Sąjungos įsipareigojimai (galutiniai)

Honkongo (Kinija) galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Islandijos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Izraelio galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Japonijos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Korėjos Respublikos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Lichtenšteino Kunigaikštystės galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Nyderlandų Karalystės galutinis pasiūlymas pagal I priedėlį dėl Arubos

Norvegijos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Singapūro galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Šveicarijos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

Taivano, Kinmeno, Macu ir Penghu atskirosios muitų teritorijos galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio*

Jungtinių Valstijų galutinis pasiūlymas dėl I priedėlio

II priedėlis

III priedėlis

IV priedėlis

1994 m. balandžio 15 d. Marakeše sudarytos SUTARTIES DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (toliau – 1994 m. Sutartis) ŠALYS,

SURENGUSIOS vėlesnes derybas pagal 1994 m. Sutarties XXIV straipsnio 7 dalies b ir c punktus,

SUSITARIA:

1.

1994 m. Sutarties preambulė, I–XXIV straipsniai ir papildymai panaikinami ir pakeičiami šio Protokolo priede pateiktomis nuostatomis.

2.

Šį Protokolą gali patvirtinti 1994 m. Sutarties šalys.

3.

Šis Protokolas 1994 m. Sutarties šalims, kurios deponavo atitinkamus jo patvirtinimo dokumentus, įsigalioja 30-ąją dieną po to, kai šiuos dokumentus deponuoja du trečdaliai 1994 m. Sutarties šalių. Vėliau šis Protokolas kiekvienai 1994 m. Sutarties šaliai, deponavusiai atitinkamą jo patvirtinimo dokumentą, įsigalioja 30-ąją dieną po to dokumento deponavimo.

4.

Šis Protokolas deponuojamas PPO generaliniam direktoriui, kuris nedelsdamas kiekvienai 1994 m. Sutarties šaliai pateikia patvirtintą šio Protokolo originalo kopiją ir pranešimą apie kiekvieną jo patvirtinimą.

5.

Šis Protokolas registruojamas pagal Jungtinių Tautų chartijos 102 straipsnio nuostatas.

Priimta Ženevoje du tūkstančiai dvyliktų metų kovo trisdešimtą dieną vienu egzemplioriumi anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis. Tekstas kiekviena kalba yra autentiškas, jei dėl priedėlių nenustatyta kitaip


PROTOKOLO, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA SUTARTIS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, PRIEDAS

PREAMBULĖ

ŠIOS SUTARTIES ŠALYS (toliau – Šalys),

PRIPAŽINDAMOS, kad siekiant labiau liberalizuoti bei plėtoti tarptautinę prekybą ir gerinti tarptautinės prekybos organizavimo sistemą turi būti sukurta veiksminga daugiašalė viešųjų pirkimų sistema;

PRIPAŽINDAMOS, kad viešiesiems pirkimams skirtos priemonės neturėtų būti rengiamos, priimamos ar taikomos siekiant apsaugoti vietinius tiekėjus, prekes ar paslaugas arba diskriminuoti užsienio tiekėjus, prekes ar paslaugas;

PRIPAŽINDAMOS, kad tinkamam ir veiksmingam viešųjų išteklių valdymui, Šalių ekonomikai ir daugiašalės prekybos sistemos veikimui labai svarbu, kad viešųjų pirkimų sistemos būtų vientisos ir prognozuojamos;

PRIPAŽINDAMOS, kad procedūriniai įsipareigojimai pagal šią Sutartį turėtų būti pakankamai lankstūs, kad būtų paisoma konkrečių kiekvienos Šalies ypatumų;

PRIPAŽINDAMOS, kad reikia atsižvelgti į besivystančių ir ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių vystymosi, finansų ir prekybos poreikius;

PRIPAŽINDAMOS, kad svarbu, jog viešiesiems pirkimams skirtos priemonės būtų skaidrios, viešieji pirkimai vyktų skaidriai bei nešališkai ir būtų vengiama interesų konfliktų bei korupcijos pagal galiojančius tarptautinius dokumentus, kaip antai Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją;

PRIPAŽINDAMOS, kad rengiant viešuosius pirkimus pagal šią Sutartį svarbu naudoti ir skatinti naudoti elektronines priemones;

NORĖDAMOS paskatinti PPO nares, kurios nėra šios Sutarties šalys, jai pritarti ir prie jos prisijungti,

SUSITARIA:

I straipsnis

Apibrėžtys

Šioje Sutartyje:

a)

komercinės prekės arba paslaugos – prekės arba paslaugos, kurios paprastai parduodamos arba siūlomos pirkti komercinėje rinkoje nevyriausybiniams pirkėjams nevalstybiniais tikslais arba paprastai yra jų perkamos;

b)

Komitetas – XXI straipsnio 1 dalimi įsteigtas Komitetas dėl viešųjų pirkimų;

c)

statybos paslauga – paslauga, kuria siekiama įvairiais būdais atlikti civilinės inžinerijos ar pastatų statybos darbus, nustatytus Jungtinių Tautų laikinojo svarbiausiojo produktų klasifikatoriaus (CPC) 51 skyriuje;

d)

valstybės sąvoka apima bet kurią atskirą muitų teritoriją, kuri yra šios Sutarties šalis. Kai Sutarties šalis yra atskira muitų teritorija, šioje Sutartyje vartojama sąvoka „nacionalinis (-ė)“ turi būti suprantama kaip taikoma tai muitų teritorijai, jei nenurodyta kitaip;

e)

dienos – kalendorinės dienos;

f)

elektroninis aukcionas – pasikartojantis procesas, vykdomas elektroninėmis priemonėmis, kuriomis naudodamiesi tiekėjai praneša apie naujas kainas arba naujas ne kainomis grindžiamų kiekybiškai įvertinamų pasiūlymų elementų vertes, susijusias su vertinimo kriterijais, arba ir viena, ir kita; pagal šias naujas kainas ir vertes nustatoma arba peržiūrima pasiūlymų eilės tvarka;

g)

raštu arba raštiškai – žodžiais arba skaitmenimis pateikta informacija, kuri gali būti perskaityta, atgaminta ir vėliau perduota. Ji gali apimti elektroninėmis priemonėmis perduodamą ir saugomą informaciją;

h)

ribotas konkursas – viešųjų pirkimų būdas, kai perkantysis subjektas susisiekia su pasirinktu (-ais) tiekėju (-ais);

i)

priemonė – bet koks įstatymas, kitas teisės aktas, procedūra, administracinės gairės ar praktika arba bet koks perkančiojo subjekto veiksmas, susijęs su viešuoju pirkimu, vykdomu pagal šią Sutartį;

j)

daugkartinis sąrašas – tiekėjų, perkančiojo subjekto laikomų atitinkančiais įtraukimo į sąrašą sąlygas, sąrašas, kuriuo perkantysis subjektas ketina naudotis daugiau kaip vieną kartą;

k)

pranešimas apie planuojamą pirkimą – perkančiojo subjekto paskelbtas pranešimas, kuriame suinteresuoti tiekėjai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti konkurse ir (arba) konkurso pasiūlymus;

l)

kompensacijos – bet kokios sąlygos ar įsipareigojimai, kuriais skatinama vietos plėtra arba gerinamas Šalies sąskaitų mokėjimų balansas, pavyzdžiui, vietinio turinio naudojimas, technologijos licencijavimas, investicijos, kompensacinė prekyba ir panašūs veiksmai arba reikalavimai;

m)

atviras konkursas – viešojo pirkimo būdas, kai pasiūlymus gali teikti visi suinteresuoti tiekėjai;

n)

asmuo – fizinis arba juridinis asmuo;

o)

perkantysis subjektas – Sutarties I priedėlio Šalies 1, 2 arba 3 prieduose nurodytas subjektas;

p)

tinkamas tiekėjas – tiekėjas, kurį perkantysis subjektas laiko atitinkančiu dalyvavimo sąlygas;

q)

atrankinis konkursas – viešojo pirkimo būdas, kai perkantysis subjektas teikti pasiūlymus kviečia tik tinkamus tiekėjus;

r)

paslaugos apima statybos paslaugas, jeigu nenurodyta kitaip;

s)

standartas – pripažintos institucijos patvirtintas dokumentas, kuriame nustatytos visuotiniam ir daugkartiniam naudojimui skirtos taisyklės, gairės ar produktų arba paslaugų savybės, arba atitinkami procesai bei gamybos būdai, kurių laikytis neprivaloma. Į standartą taip pat gali būti įtraukti arba jame pateikti tik terminijos, simbolių, pakuotės, žymėjimo ar ženklinimo reikalavimai, taikytini prekei, paslaugai, procesui ar gamybos būdui;

t)

tiekėjas – asmuo arba asmenų grupė, kurie tiekia ar gali tiekti prekes arba teikia ar gali teikti paslaugas;

u)

techninė specifikacija – konkurso taisyklė, kurioje:

i)

išdėstytos numatomų įsigyti prekių ar paslaugų savybės, įskaitant kokybę, veikimą, saugą ir matmenis, arba jų gamybos ar tiekimo procesai ir būdai; arba

ii)

nurodyti terminijos, simbolių, pakuotės, žymėjimo ar ženklinimo reikalavimai, taikytini prekei arba paslaugai.

II straipsnis

Taikymo sritis ir aprėptis

1.   Ši Sutartis taikoma visoms su viešaisiais pirkimais pagal ją susijusioms priemonėms, įskaitant tuos atvejus, kai naudojamos vien tik arba iš dalies naudojamos elektroninės priemonės.

2.   Viešasis pirkimas pagal šią Sutartį – tai viešasis pirkimas valstybės reikmėms:

a)

prekių, paslaugų ar bet kokio jų derinio:

i)

kaip nurodyta I priedėlyje pateiktuose kiekvienos Šalies prieduose; ir

ii)

kurių viešieji pirkimai rengiami ne komercinio pardavimo ar perpardavimo tikslais, arba nesiekiant jų naudoti prekėms gaminti ar tiekti arba paslaugoms teikti komercinio pardavimo ar perpardavimo tikslais;

b)

visomis sutartinėmis formomis, įskaitant pirkimą, nuomą, išperkamąją nuomą ir išsimokėtinį pirkimą, su galimybe pirkti arba be tokios galimybės;

c)

kurio vertė, nustatyta pagal šio straipsnio 6–8 dalis, pranešimo paskelbimo pagal VII straipsnį dieną yra lygi atitinkamai ribinei vertei, nurodytai I priedėlyje pateiktuose kiekvienos Šalies prieduose, arba ją viršija;

d)

kurį vykdo perkantysis subjektas; ir

e)

kuris nėra viešasis pirkimas, neįeinantis į Sutarties taikymo sritį pagal šio straipsnio 3 dalį arba I priedėlyje pateiktus Šalių priedus.

3.   Išskyrus atvejus, kai I priedėlyje pateiktuose kurios nors Šalies prieduose nurodyta kitaip, ši Sutartis netaikoma:

a)

žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto ar su juo susijusių teisių įsigijimui arba nuomai;

b)

nesutartiniams susitarimams ar bet kokios formos paramai, kurią teikia Šalis, įskaitant bendradarbiavimo susitarimus, dotacijas, paskolas, akcinio kapitalo injekcijas, garantijas ir mokestines paskatas;

c)

fiskalinės įstaigos ar depozitoriumo paslaugų, likvidavimo ir valdymo paslaugų, skirtų reguliuojamoms finansų įstaigoms, ar valstybės skolos vertybinių popierių, įskaitant paskolas ir vyriausybės obligacijas, vekselius ir kitus vertybinius popierius, pardavimo, išpirkimo ir platinimo paslaugų, viešajam pirkimui arba įsigijimui;

d)

valstybės tarnautojų darbo sutartims;

e)

viešiesiems pirkimams, vykdomiems:

i)

siekiant konkretaus tikslo teikti tarptautinę paramą, įskaitant paramą vystymuisi;

ii)

laikantis konkrečios tvarkos ar sąlygų, nustatytų tarptautiniame susitarime, susijusiame su karinių dalinių dislokavimu arba su pasirašiusiųjų valstybių bendru projekto įgyvendinimu; arba

iii)

laikantis tarptautinės organizacijos konkrečios tvarkos ar sąlygų arba gaunant finansavimą tarptautinėmis dotacijomis, paskolomis arba kita parama, jei taikytina tvarka ar sąlygos prieštarauja šios Sutarties nuostatoms.

4.   Kiekviena Šalis I priedėlyje pateiktuose savo prieduose nurodo šią informaciją:

a)

1 priede – centrinės valdžios subjektai, kurių viešiesiems pirkimams taikoma ši Sutartis;

b)

2 priede – vietinės ir regioninės valdžios subjektai, kurių viešiesiems pirkimams taikoma ši Sutartis;

c)

3 priede – visi kiti subjektai, kurių viešiesiems pirkimams taikoma ši Sutartis;

d)

4 priede – prekės, kurioms taikoma ši Sutartis;

e)

5 priede – paslaugos, išskyrus statybos paslaugas, kurioms taikoma ši Sutartis;

f)

6 priede – statybos paslaugos, kurioms taikoma ši Sutartis; ir

g)

7 priede – visos bendrosios pastabos.

5.   Jei perkantysis subjektas per viešąjį pirkimą pagal šią Sutartį reikalauja, kad I priedėlyje pateiktuose Šalių prieduose nenurodyti asmenys viešuosius pirkimus vykdytų laikydamiesi specialių reikalavimų, tokiems reikalavimams mutatis mutandis taikomas IV straipsnis.

6.   Apskaičiuodamas viešojo pirkimo vertę, kad nustatytų, ar viešajam pirkimui taikoma ši Sutartis, perkantysis subjektas:

a)

neskaido viešojo pirkimo į atskirus viešuosius pirkimus ir nepasirenka bei netaiko konkretaus viešojo pirkimo vertės nustatymo metodo siekdamas, kad viešajam pirkimui šios Sutarties nuostatos būtų visiškai ar iš dalies netaikomos; ir

b)

nurodo didžiausią apskaičiuotą bendrą viešojo pirkimo iš vieno ar daugiau tiekėjų vertę per visą viešojo pirkimo laikotarpį, atsižvelgdamas į visas atlyginimo formas, įskaitant:

i)

priemokas, honorarus, komisinius ir palūkanas; ir

ii)

jei vykdant viešąjį pirkimą numatyta galimybė pasirinkti – bendrą tokių pasirinkimo galimybių vertę.

7.   Jei dėl konkretaus viešajam pirkimui taikomo reikalavimo sudaroma daugiau kaip viena sutartis arba sutartys sudaromos keliais etapais (toliau – pasikartojantis pirkimas), didžiausia apskaičiuotina bendra vertė nustatoma remiantis:

a)

tokios pat rūšies prekės ar paslaugos pasikartojančio pirkimo sutarčių, sudarytų per paskutinius 12 mėnesių arba praėjusiaisiais perkančiojo subjekto finansiniais metais, verte, kai įmanoma, koreguota dėl numatomų perkamos prekės ar paslaugos kiekio arba vertės pokyčių per ateinančius 12 mėnesių; arba

b)

apskaičiuota tokios pat rūšies prekės ar paslaugos pasikartojančio pirkimo sutarčių, kurios bus sudarytos per 12 mėnesių po pradinės sutarties sudarymo arba per perkančiojo subjekto finansinius metus, verte.

8.   Kai viešasis pirkimas apima prekių arba paslaugų nuomą, išperkamąją nuomą ar išsimokėtinį pirkimą arba bendroji viešojo pirkimo kaina nėra nurodyta, vertė nustatoma pagal:

a)

kai sutartis yra terminuota:

i)

jei sutarties terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių – didžiausią apskaičiuotą bendrą vertę per visą terminą; arba

ii)

jei sutarties terminas yra ilgesnis kaip 12 mėnesių – didžiausią apskaičiuotą bendrą vertę, įskaitant bet kokią apskaičiuotą likutinę vertę;

b)

kai sutartis yra neterminuota – apskaičiuotą mėnesio sumą, padaugintą iš 48; ir

c)

kai neaišku, ar sutartis bus terminuota, ar neterminuota, taikomas b punktas.

III straipsnis

Saugumo užtikrinimo ir bendrosios išimtys

1.   Jokia šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip neleidžianti kuriai nors Šaliai imtis veiksmų arba neatskleisti kokios nors informacijos, kurią ji laiko būtina ginti savo svarbiausiems saugumo interesams, susijusiems su ginklų, šaudmenų arba karinės paskirties medžiagų viešaisiais pirkimais arba viešaisiais pirkimais, būtinais nacionaliniam saugumui ar nacionalinei gynybai užtikrinti.

2.   Atsižvelgiant į reikalavimą, kad Šalys, kuriose yra sudarytos vienodos sąlygos, negali tokių priemonių taikyti savavališkai arba nepateisinamai diskriminuodamos viena kitą, arba užslėptai ribodamos tarptautinę prekybą, nė viena šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip neleidžianti Šaliai nustatyti ar įgyvendinti priemonių, kurios yra:

a)

būtinos visuomenės dorovei apsaugoti, viešajai tvarkai palaikyti arba saugumui užtikrinti;

b)

būtinos žmogaus, gyvūnų ar augalų gyvybei ar sveikatai apsaugoti;

c)

būtinos intelektinei nuosavybei apsaugoti; arba

d)

susijusios su neįgaliųjų, labdaros įstaigų ar kalinių gaminamomis prekėmis arba teikiamomis paslaugomis.

IV straipsnis

Bendrieji principai

1.   Imdamasi bet kokių su viešaisiais pirkimais, vykdomais pagal šią Sutartį, susijusių priemonių, kiekviena Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, bet kurios kitos Šalies prekėms bei paslaugoms ir bet kurios kitos Šalies tiekėjams, siūlantiems bet kurios Šalies prekes ar paslaugas, nedelsdama ir besąlygiškai taiko ne mažiau palankų režimą negu tas, kurį ta Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, taiko:

a)

savo vidaus prekėms, paslaugoms ir tiekėjams; ir

b)

bet kurios kitos Šalies prekėms, paslaugoms ir tiekėjams.

2.   Imdamasi bet kokių su viešaisiais pirkimais, vykdomais pagal šią Sutartį, susijusių priemonių, Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus:

a)

savo teritorijoje įsisteigusiam tiekėjui netaiko mažiau palankaus režimo nei kitam savo teritorijoje įsisteigusiam tiekėjui dėl to, kad jį sieja tam tikri priklausomybės ar nuosavybės santykiai su užsienio asmeniu; ir

b)

nediskriminuoja savo teritorijoje įsisteigusio tiekėjo dėl to, kad to tiekėjo konkrečiam viešajam pirkimui siūlomos prekės arba paslaugos yra kurios nors kitos Šalies prekės arba paslaugos.

3.   Vykdydamas viešuosius pirkimus pagal šią Sutartį elektroninėmis priemonėmis, perkantysis subjektas:

a)

užtikrina, kad viešasis pirkimas vyktų naudojant informacinių technologijų sistemas ir programinę įrangą, įskaitant su informacijos autentiškumo patvirtinimu ir šifravimu susijusias sistemas bei programinę įrangą, kurios yra visuotinai prieinamos ir sąveikauja su kitomis visuotinai prieinamomis informacinių technologijų sistemomis bei programine įranga; ir

b)

taiko sistemas, kuriomis užtikrinamas dalyvavimo paraiškų ir pasiūlymų vientisumas, be kita ko, nustatomas jų gavimo laikas ir užkertamas kelias neleistinai prieigai prie jų.

4.   Perkantysis subjektas viešuosius pirkimus pagal šią Sutartį vykdo skaidriai ir nešališkai:

a)

laikydamasis šios Sutarties nuostatų, taikydamas tokius viešojo pirkimo būdus kaip atviras konkursas, atrankinis konkursas ir ribotas konkursas;

b)

vengdamas interesų konflikto; ir

c)

užkirsdamas kelią korupcijai.

5.   Vykdydama viešuosius pirkimus pagal šią Sutartį, nė viena Šalis negali iš kitos Šalies importuojamoms arba tiekiamoms prekėms ar jos paslaugoms taikyti kitokių kilmės taisyklių nei tos, kurias Šalis tuo pačiu metu taiko įprastomis prekybos sąlygomis iš tos kitos Šalies importuojamoms ar tiekiamoms prekėmis arba teikiamoms paslaugoms.

6.   Vykdydama viešuosius pirkimus pagal šią Sutartį, nė viena Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, nesiekia taikyti, nepaiso, nenustato ir nereikalauja taikyti jokių kompensacijų.

7.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos jokiems muitams ir mokesčiams, nustatytiems importui ar susijusiems su importu, tokių muitų ir mokesčių rinkimo būdui, taip pat kitoms importo taisyklėms ar formalumams ir priemonėms, darančioms poveikį prekybai paslaugomis, išskyrus priemones, nustatytas viešiesiems pirkimams, kuriems taikoma ši Sutartis.

V straipsnis

Besivystančios šalys

1.   Derėdamosi dėl prisijungimo prie šios Sutarties, jos įgyvendinimo ir administravimo, Šalys ypatingą dėmesį skiria besivystančių ir mažiausiai išsivysčiusių šalių (toliau bendrai – besivystančios šalys, jei nenurodyta kitaip) vystymosi, finansų bei prekybos poreikiams ir ypatumams, pripažindamos, kad įvairių šalių poreikiai gali būti labai skirtingi. Kaip numatyta šiame straipsnyje, taip pat atsižvelgdamos į prašymus, Šalys taiko specialias ir diferencijuotas sąlygas:

a)

mažiausiai išsivysčiusioms šalims; ir

b)

bet kuriai kitai besivystančiai šaliai tais atvejais, kai taikant tokias specialias ir diferencijuotas sąlygas tenkinami jos vystymosi poreikiai, tiek, kiek reikia šiems poreikiams tenkinti.

2.   Besivystančiai šaliai prisijungus prie šios Sutarties, kiekviena Šalis nedelsdama nustato tos šalies prekėms, paslaugoms ir tiekėjams palankiausią šios Sutarties taikymo sritį, kuri numatyta jos I priedėlio prieduose bet kuriai kitai šios Sutarties šaliai, atsižvelgdama į bet kokias savo derybomis su ta besivystančia šalimi nustatytas sąlygas, kad būtų išlaikyta tinkama pagal šią Sutartį teikiamų galimybių pusiausvyra.

3.   Besivystanti šalis, atsižvelgdama į savo vystymosi poreikius, Sutarties šalims pritariant, gali pereinamuoju laikotarpiu pagal savo atitinkamuose I priedėlio prieduose nustatytą tvarkaraštį priimti ar toliau taikyti vieną arba daugiau iš toliau išvardytų pereinamojo laikotarpio priemonių taip, kad nebūtų diskriminuojamos kitos Šalys:

a)

lengvatinių kainų programa, su sąlyga, kad:

i)

lengvata pagal ją taikoma tik tai pasiūlymo daliai, į kurią įtrauktos lengvatą taikančios besivystančios šalies kilmės prekės arba paslaugos, arba kitų besivystančių šalių kilmės prekės ar paslaugos, kurioms lengvatą taikanti besivystanti šalis įsipareigojo nustatyti nacionalinį režimą pagal lengvatinės prekybos susitarimą, su sąlyga, kad jei ta kita besivystanti šalis yra šios Sutarties Šalis, toks režimas turi atitikti visas Komiteto nustatytas sąlygas; ir

ii)

programa yra skaidri, o lengvata ir jos taikymas viešajam pirkimui yra aiškiai aprašyti pranešime apie planuojamą pirkimą;

b)

kompensacija, su sąlyga, kad apie bet kokį reikalavimą arba ketinimą taikyti kompensaciją būtų aiškiai nurodyta pranešime apie planuojamą pirkimą;

c)

laipsniškas tam tikrų subjektų arba sektorių įtraukimas; ir

d)

ribinė vertė, kuri yra aukštesnė už nuolatinę ribinę vertę.

4.   Derybose dėl prisijungimo prie šios Sutarties jos Šalys gali sutikti, kad bet kurio konkretaus įsipareigojimo pagal šią Sutartį, išskyrus IV straipsnio 1 dalies b punktą, taikymas prisijungiančiajai besivystančiai šaliai būtų atidėtas iki tol, kol ši šalis tą įsipareigojimą įvykdys. Jo įvykdymo laikotarpis yra:

a)

mažiausiai išsivysčiusiai šaliai – penkeri metai po jos prisijungimo prie šios Sutarties; ir

b)

bet kuriai kitai besivystančiai šaliai – ne ilgiau, negu reikia tam konkrečiam įsipareigojimui įvykdyti, ir ne daugiau kaip treji metai.

5.   Kiekviena besivystanti šalis, sutarusi dėl tam tikro savo įsipareigojimo įvykdymo laikotarpio pagal šio straipsnio 4 dalį, savo I priedėlio 7 priede nurodo sutartą įvykdymo laikotarpį, atitinkamą įsipareigojimą, kuriam šis laikotarpis skirtas, ir bet kokį tarpinį įsipareigojimą, kurio ji sutiko laikytis įvykdymo laikotarpiu.

6.   Po to, kai ši Sutartis įsigalioja besivystančiai šaliai, Komitetas, gavęs besivystančios šalies prašymą, gali:

a)

pratęsti pereinamąjį laikotarpį priemonei, priimtai arba toliau taikomai pagal šio straipsnio 3 dalį, arba bet kurį įvykdymo laikotarpį, dėl kurio susitarta pagal 4 dalį; arba

b)

išimtinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo numatytos prisijungimo prie Sutarties procese, pritarti, kad pagal šio straipsnio 3 dalį būtų priimta nauja pereinamojo laikotarpio priemonė.

7.   Besivystanti šalis, sutarusi dėl pereinamojo laikotarpio priemonės pagal 3 ar 6 dalį, įvykdymo laikotarpio pagal 4 dalį ar bet kokio pratęsimo pagal 6 dalį pereinamuoju arba įvykdymo laikotarpiais imasi priemonių, kurių gali būti reikalingos užtikrinti, kad pasibaigus tokiam laikotarpiui būtų tenkinami šios Sutarties reikalavimai. Besivystanti šalis nedelsdama praneša Komitetui apie kiekvieną tokią priemonę.

8.   Šalys deramai atsižvelgia į bet kokį besivystančios šalies prašymą teikti techninę pagalbą ir stiprinti gebėjimus, reikalingus tai šaliai prisijungiant prie šios Sutarties arba įgyvendinant šią Sutartį.

9.   Komitetas gali nustatyti šio straipsnio įgyvendinimo tvarką. Ši tvarka gali apimti nuostatas dėl balsavimo priimant sprendimus dėl prašymų, pateiktų pagal šio straipsnio 6 dalį.

10.   Komitetas kas penkeri metai peržiūri šio straipsnio taikymą ir veiksmingumą.

VI straipsnis

Informacija apie viešųjų pirkimų sistemą

1.   Kiekviena Šalis:

a)

nedelsdama paskelbia visus įstatymus, kitus teisės aktus, teismų sprendimus, visuotinai taikomus administracinius sprendimus, standartines sutarčių sąlygas, nustatytas įstatymu arba kitu teisės aktu arba minėtas pagal šią Sutartį vykdomų viešųjų pirkimų pranešimuose ir konkursų dokumentuose bei procedūrose, ir visus jų pakeitimus tam oficialiai skirtose elektroniniuose arba popieriniuose leidiniuose, kurie plačiai išplatinami ir yra lengvai prieinami visuomenei; ir

b)

bet kurios Šalies prašymu jai pateikia šių aktų paaiškinimus.

2.   Kiekviena Šalis:

a)

II priedėlyje pateikia elektroninių arba popierinių leidinių, kuriuose Šalis skelbia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, sąrašą;

b)

III priedėlyje pateikia elektroninių arba popierinių leidinių, kuriuose Šalis skelbia pagal VII straipsnį, IX straipsnio 7 dalį ir XVI straipsnio 2 dalį privalomus pranešimus, sąrašą; ir

c)

IV priedėlyje pateikia adresą arba adresus interneto svetainių, kuriose Šalis skelbia:

i)

savo viešųjų pirkimų statistiką pagal XVI straipsnio 5 dalį; arba

ii)

savo pranešimus apie sudarytas sutartis pagal XVI straipsnio 6 dalį.

3.   Kiekviena Šalis nedelsdama praneša Komitetui apie bet kokius II, III arba IV priedėliuose pateiktos informacijos pasikeitimus.

VII straipsnis

Pranešimai

1.   Vykdydamas kiekvieną viešąjį pirkimą pagal šią Sutartį, išskyrus XIII straipsnyje aprašytas aplinkybes, perkantysis subjektas III priedėlyje nurodytame atitinkamame popieriniame arba elektroniniame leidinyje paskelbia pranešimą apie numatomą pirkimą. Tokie leidiniai yra kuo plačiau išplatinami ir lengvai prieinami visuomenei bent tol, kol baigsis pranešime nustatytas terminas. Šie pranešimai:

a)

į 1 priedą įtrauktų perkančiųjų subjektų pranešimai nemokamai prieinami elektroninėmis priemonėmis vienoje prieigos vietoje ne trumpiau kaip III priedėlyje nurodytą atitinkamą trumpiausią terminą; ir

b)

į 2 ar 3 priedą įtrauktų perkančiųjų subjektų pranešimai, prieinami elektroninėmis priemonėmis, pateikiami naudojant bent prieigos prie jų skirtoje nemokamoje interneto svetainėje nuorodas.

Šalys, įskaitant jų 2 ir 3 prieduose nurodytus perkančiuosius subjektus, raginamos nemokamai skelbti savo pranešimus elektroninėmis priemonėmis vienoje prieigos vietoje.

2.   Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, kiekviename pranešime apie numatomą pirkimą nurodoma:

a)

perkančiojo subjekto pavadinimas ir adresas bei kita informacija, būtina norint susisiekti su perkančiuoju subjektu ir gauti visus su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus, prireikus jų kaina ir mokėjimo sąlygos;

b)

viešojo pirkimo apibūdinimas, kuriame nurodytas prekių ar paslaugų, kurias numatoma pirkti, pobūdis ir kiekis arba, jei kiekis nežinomas, apytikris kiekis;

c)

kai perkama pakartotinai, jei įmanoma, nurodomas apytikris vėlesnių pranešimų apie numatomą pirkimą paskelbimo laikas;

d)

bet kokių pasirinkimo galimybių, jei yra, apibūdinimas;

e)

prekių tiekimo ar paslaugų teikimo terminai arba sutarties galiojimo trukmė;

f)

pasirinktas viešojo pirkimo būdas ir informacija apie tai, ar vyks derybos arba elektroninis aukcionas;

g)

kai tinka, paraiškų dalyvauti viešajame pirkime pateikimo adresas ir bet koks galutinis terminas;

h)

pasiūlymų teikimo adresas ir galutinis terminas;

i)

kalba ar kalbos, kuria (-iomis) galima teikti pasiūlymus arba paraiškas dalyvauti viešajame pirkime, jei pasiūlymus arba paraiškas leidžiama teikti kita kalba, kuri nėra oficiali perkančiojo subjekto Šalies kalba;

j)

visų tiekėjams taikomų dalyvavimo sąlygų sąrašas ir trumpas aprašas, įskaitant bet kokius reikalavimus, susijusius su konkrečiais dokumentais arba pažymomis, kuriuos tiekėjai turi pateikti, nebent tokie reikalavimai yra nustatyti konkurso dokumentuose, kurie visiems suinteresuotiems tiekėjams pateikiami tuo pačiu metu kaip ir pranešimas apie numatomą pirkimą;

k)

jei pagal IX straipsnį perkantysis subjektas ketina atrinkti ribotą tinkamų tiekėjų, kurie bus kviečiami dalyvauti konkurse, skaičių, nurodomi būsimi jų atrankos kriterijai ir, kai tinka, didžiausias tiekėjų, kuriems bus leista dalyvauti konkurse, skaičius; ir

l)

pastaba, kad viešasis pirkimas vykdomas pagal šią Sutartį.

3.   Kiekvieno numatomo viešojo pirkimo atveju perkantysis subjektas viena iš PPO kalbų paskelbia sutrumpintą pranešimą, kuris turi būti lengvai prieinamas ir skelbiamas tuo pačiu metu kaip ir pranešimas apie numatomą pirkimą. Sutrumpintame pranešime turi būti pateikta bent tokia informacija:

a)

viešojo pirkimo objektas;

b)

galutinis pasiūlymų pateikimo terminas arba, kai tinka, bet koks paraiškų dalyvauti viešajame pirkime arba įtraukti į daugkartinį sąrašą galutinis terminas; ir

c)

adresas, kuriuo gali būti prašoma siųsti su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus.

4.   Perkantieji subjektai raginami kiekvienais finansiniais metais kuo anksčiau paskelbti pranešimą apie būsimus planuojamus pirkimus (toliau – pranešimas apie planuojamą pirkimą) III priedėlyje nurodytame atitinkamame popieriniame ar elektroniniame leidinyje. Pranešime apie planuojamą pirkimą turėtų būti nurodytas viešojo pirkimo objektas ir planuojama pranešimo apie numatomą pirkimą paskelbimo data.

5.   2 arba 3 priede nurodytas perkantysis subjektas pranešimu apie planuojamą pirkimą gali remtis kaip pranešimu apie numatomą pirkimą, su sąlyga, kad pranešime apie planuojamą pirkimą pateikiama visa subjekto turima informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, ir pareiškimas, kad suinteresuoti tiekėjai perkančiajam subjektui turėtų pranešti apie savo susidomėjimą pirkimu.

VIII straipsnis

Dalyvavimo sąlygos

1.   Perkantysis subjektas taiko tik tokias dalyvavimo viešajame pirkime sąlygas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti, kad tiekėjui pakaktų teisinių bei finansinių išteklių ir komercinių bei techninių galimybių dalyvauti tame viešajame pirkime.

2.   Nustatydamas dalyvavimo sąlygas perkantysis subjektas:

a)

nenustato sąlygos, kad tiekėjas, norintis dalyvauti viešajame pirkime, turi būti anksčiau sudaręs vieną ar daugiau sutarčių su tam tikros Šalies perkančiuoju subjektu; ir

b)

gali reikalauti, kad tiekėjas turėtų anksčiau įgytos patirties, kuri yra būtina viešojo pirkimo reikalavimams įvykdyti.

3.   Vertindamas, ar tiekėjas atitinka dalyvavimo sąlygas, perkantysis subjektas:

a)

įvertina tiekėjo finansines, komercines ir technines galimybes, atsižvelgdamas į tiekėjo verslo veiklą tiek perkančiojo subjekto Šalies teritorijoje, tiek už jos ribų; ir

b)

atlikdamas vertinimą remiasi sąlygomis, savo iš anksto nurodytomis pranešimuose arba konkurso dokumentuose.

4.   Jei yra tai patvirtinančių įrodymų, Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, gali neleisti tiekėjui dalyvauti viešajame pirkime dėl tokių priežasčių kaip:

a)

bankrotas;

b)

melagingi pareiškimai;

c)

dideli arba nuolatiniai trūkumai vykdant bet kokius esminius reikalavimus ar įsipareigojimus pagal ankstesnę (-es) sutartį (-is);

d)

galutiniai nuosprendžiai bylose dėl įvykdytų sunkių nusikaltimų ar kitų rimtų teisės pažeidimų;

e)

profesiniai nusižengimai arba veiksmai ar neveikimas, dėl kurių galima abejoti tiekėjo verslo patikimumu; arba

f)

vengimas mokėti mokesčius.

IX straipsnis

Tiekėjų tinkamumo vertinimas

1.   Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, gali taikyti tiekėjų registravimo sistemą, kurioje suinteresuoti tiekėjai privalo užsiregistruoti ir pateikti tam tikrą informaciją.

2.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad:

a)

jos perkantieji subjektai stengtųsi kuo labiau sumažinti savo tinkamumo vertinimo procedūrų skirtumus; ir

b)

registravimo sistemas taikantys perkantieji subjektai stengtųsi kuo labiau sumažinti savo registravimo sistemų skirtumus.

3.   Jokia Šalis nei jos perkantieji subjektai nepriima ir netaiko jokių registravimo sistemų ar tinkamumo vertinimo procedūrų, kuriomis būtų siekiama sudaryti nereikalingų kliūčių kitos Šalies tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose arba dėl kurių tokios kliūtys būtų sudarytos.

4.   Jei perkantysis subjektas ketina rengti atrankinį konkursą, jis:

a)

į pranešimą apie numatomą pirkimą įtraukia bent VII straipsnio 2 dalies a, b, f, g, j, k ir l punktuose nurodytą informaciją ir pakviečia tiekėjus teikti paraišką dalyvauti viešajame pirkime; ir

b)

tinkamiems tiekėjams, kuriems jis apie tai praneša, kaip nustatyta XI straipsnio 3 dalies b punkte, iki konkurso pradžios pateikia bent VII straipsnio 2 dalies c, d, e, h ir i punktuose nurodytą informaciją.

5.   Perkantysis subjektas leidžia dalyvauti konkrečiame viešajame pirkime visiems tinkamiems tiekėjams, nebent perkantysis subjektas pranešime apie numatomą pirkimą nustato ribotą tiekėjų, kuriems bus leista dalyvauti konkurse, skaičių ir kriterijus, pagal kuriuos atrenkamas ribotas tiekėjų skaičius.

6.   Jei konkurso dokumentai nėra viešai prieinami šio straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo dieną, perkantysis subjektas užtikrina, kad visi pagal šio straipsnio 5 dalį atrinkti tinkami tiekėjai tuos dokumentus gautų vienu metu.

7.   Perkantysis subjektas gali turėti daugkartinį tiekėjų sąrašą, su sąlyga, kad kvietimas suinteresuotiems subjektams teikti prašymus įtraukti į sąrašą būtų:

a)

skelbiamas kiekvienais metais; ir

b)

kai kvietimas skelbiamas elektroninėmis priemonėmis, jis būtų nuolatos prieinamas,

III priedėlyje nurodytoje atitinkamoje priemonėje.

8.   Pagal 7 dalį skelbiamame kvietime turi būti pateikta:

a)

prekių arba paslaugų, kurias perkant bus galima naudotis sąrašu, ar jų kategorijų apibūdinimas;

b)

dalyvavimo sąlygos, kurias turi atitikti į sąrašą įtraukiami tiekėjai, ir metodai, kuriais perkantysis subjektas tikrins, ar tiekėjas atitinka šias sąlygas;

c)

perkančiojo subjekto pavadinimas bei adresas ir kita informacija, reikalinga norint susisiekti su subjektu ir gauti visus su sąrašu susijusius dokumentus;

d)

sąrašo galiojimo trukmė ir būdai jį atnaujinti arba panaikinti arba, jei galiojimo trukmė nenurodoma, informacija apie pranešimo apie sąrašo galiojimo nutraukimą metodą; ir

e)

pastaba, kad tas sąrašas gali būti naudojamas vykdant viešuosius pirkimus pagal šią Sutartį.

9.   Nepaisant šio straipsnio 7 dalies, jei daugkartinis sąrašas galioja trejus metus arba trumpiau, perkantysis subjektas 7 dalyje nurodytą kvietimą gali paskelbti tik vieną kartą sąrašo galiojimo laikotarpio pradžioje su sąlyga, kad:

a)

kvietime nurodomas sąrašo galiojimo laikotarpis ir kad daugiau kvietimų nebus skelbiama; ir

b)

kvietimas skelbiamas elektroninėmis priemonėmis ir prie jo galima prieiti visą laiką tol, kol jis galioja.

10.   Perkantysis subjektas leidžia tiekėjams bet kada pateikti prašymą įtraukti į daugkartinį sąrašą ir per priimtinai trumpą laiką į sąrašą įtraukia visus tinkamus tiekėjus.

11.   Kai į daugkartinį sąrašą neįtrauktas tiekėjas pateikia paraišką dalyvauti viešajame pirkime pagal daugkartinį sąrašą ir visus reikiamus dokumentus per XI straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, perkantysis subjektas privalo išnagrinėti jo paraišką. Perkantysis subjektas negali neleisti tiekėjui dalyvauti viešajame pirkime dėl to, kad jam nepakanka laiko tiekėjo paraiškai išnagrinėti, nebent išimtiniais atvejais, kai dėl viešojo pirkimo procedūros sudėtingumo subjektas negali išnagrinėti paraiškos per nustatytą pasiūlymų pateikimo terminą.

12.   Į 2 arba 3 priedą įtrauktas perkantysis subjektas kvietimą tiekėjams teikti prašymus įtraukti į daugkartinį sąrašą gali naudoti kaip pranešimą apie planuojamą pirkimą, jeigu:

a)

kvietimas skelbiamas atsižvelgiant į šio straipsnio 7 dalį ir jame pateikiama pagal 8 dalį privaloma informacija, jei turima pagal VII straipsnio 2 dalį privaloma informacija, bei pareiškimas, kad tai yra pranešimas apie numatomą pirkimą arba kad vėlesnius pranešimus apie viešuosius pirkimus pagal daugkartinį sąrašą gaus tik daugkartiniame sąraše nurodyti tiekėjai; ir

b)

subjektas nedelsdamas pateikia susidomėjimą jo rengiamu viešuoju pirkimu pareiškusiems tiekėjams pakankamai informacijos, kad jie galėtų įvertinti, ar tas viešasis pirkimas juos domina, įskaitant visą kitą turimą informaciją, privalomą pagal VII straipsnio 2 dalį.

13.   Į 2 arba 3 priedą įtrauktas perkantysis subjektas pagal šio straipsnio 10 dalį gali prašymą įtraukti į daugkartinį sąrašą pateikusiam tiekėjui leisti pateikti paraišką dalyvauti tam tikrame viešajame pirkime, jei perkančiajam subjektui pakanka laiko išnagrinėti, ar tiekėjas atitinka dalyvavimo sąlygas.

14.   Perkantysis subjektas nedelsdamas informuoja visus paraišką dalyvauti viešajame pirkime arba prašymą įtraukti į daugkartinį sąrašą pateikusius tiekėjus apie savo sprendimą dėl tiekėjo paraiškos ar prašymo.

15.   Kai perkantysis subjektas tiekėjo paraišką dalyvauti viešajame pirkime arba prašymą įtraukti į daugkartinį sąrašą atmeta, nebelaiko tiekėjo tinkamu arba tiekėją išbraukia iš daugkartinio sąrašo, jis apie tai nedelsdamas praneša tiekėjui ir tiekėjo prašymu nedelsdamas raštu paaiškina savo sprendimo priežastis.

X straipsnis

Techninės specifikacijos ir konkurso dokumentai

1.   Perkantysis subjektas nerengia, nepriima ir netaiko jokių techninių specifikacijų ir nenustato jokių atitikties vertinimo procedūrų, kuriomis būtų siekiama sudaryti nereikalingų kliūčių tarptautinei prekybai arba dėl kurių tokios kliūtys būtų sudarytos.

2.   Nustatydamas perkamų prekių arba paslaugų technines specifikacijas, perkantysis subjektas prireikus:

a)

išdėsto technines specifikacijas dėl rezultatų apibūdinimo ir funkcinių reikalavimų, o ne dėl dizaino ar aprašomųjų savybių; ir

b)

pagrindžia technines specifikacijas tarptautiniais standartais, jei tokių esama; kitais atvejais jos rengiamos remiantis nacionaliniais techniniais reglamentais, pripažintais nacionaliniais standartais arba statybos standartais.

3.   Jei techninėse specifikacijose pateikiamos dizaino arba aprašomosios savybės, perkantysis subjektas prireikus turėtų nurodyti, kad pasiūlymus dėl lygiaverčių prekių ar paslaugų, kurios akivaizdžiai atitinka to viešojo pirkimo reikalavimus, jis nagrinės, konkurso dokumentuose vartodamas „arba lygiavertis“ ar panašius žodžius.

4.   Perkantysis subjektas nenustato techninių specifikacijų, pagal kurias būtų privalomi arba nurodomi konkretūs prekių ženklai ar pavadinimai, patentai, autorių teisės, dizainas ar tipas, konkreti kilmė, gamintojas arba tiekėjas, nebent nėra jokio kito būdo pakankamai tiksliai ar suprantamai apibūdinti viešųjų pirkimų reikalavimus; tokiais atvejais subjektas konkurso dokumentuose turi įrašyti „arba lygiavertis“ ar panašius žodžius.

5.   Perkantysis subjektas jokiu konkurenciją trikdančiu būdu neprašo ir nepriima konsultacijų, kuriomis būtų galima remtis rengiant ar patvirtinant bet kokias konkretaus viešojo pirkimo technines specifikacijas, iš asmens, galinčio turėti su tuo pirkimu susijusių komercinių interesų.

6.   Dėl didesnio aiškumo reikia pažymėti, kad bet kuri Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, gali laikydamasi šio straipsnio nuostatų parengti, priimti arba taikyti technines specifikacijas, kuriomis padedama tausoti gamtos išteklius arba saugoti aplinką.

7.   Perkantysis subjektas tiekėjams pateikia konkurso dokumentus su visa reikiama informacija, kad tiekėjai galėtų parengti ir pateikti tinkamus pasiūlymus. Išskyrus atvejus, kai tai jau nurodyta pranešime apie numatomą pirkimą, tokiuose dokumentuose išsamiai aprašoma:

a)

pirkimo objektas, nurodant prekių ar paslaugų, kurias numatoma pirkti, pobūdį ir kiekį arba, jei kiekis nežinomas, apytikrį kiekį, taip pat visus privalomus reikalavimus, įskaitant bet kokias technines specifikacijas, atitikties įvertinimo patvirtinimą, planus, brėžinius arba instrukcijas;

b)

visos tiekėjų dalyvavimo sąlygos, įskaitant su dalyvavimo sąlygomis susijusios informacijos ir dokumentų, kuriuos teikėjai privalo pateikti, sąrašą;

c)

visi vertinimo kriterijai, kuriais remdamasis subjektas sudarys sutartį, ir (išskyrus atvejus, kai vienintelis kriterijus yra kaina) santykinė tokių kriterijų svarba;

d)

jei perkantysis subjektas viešąjį pirkimą ketina vykdyti elektroninėmis priemonėmis, visi informacijos autentiškumo patvirtinimo ir šifravimo reikalavimai arba kiti reikalavimai dėl informacijos pateikimo elektroninėmis priemonėmis;

e)

jei perkantysis subjektas ketina rengti elektroninį aukcioną, tokio aukciono vykdymo taisyklės, įskaitant taisykles, pagal kurias nustatomi su vertinimo kriterijais susiję pasiūlymo elementai;

f)

jei vokai su pasiūlymais atplėšiami viešai, vokų atplėšimo procedūros data, laikas ir vieta ir, kai tinka, įgalioti dalyvauti asmenys;

g)

visos kitos sąlygos, įskaitant atsiskaitymo sąlygas ir bet kokius apribojimus, susijusius su pasiūlymų pateikimo būdais, pavyzdžiui, ar pasiūlymai turi būti teikiami raštu, ar elektroninėmis priemonėmis; ir

h)

visi prekių pristatymo arba paslaugų suteikimo terminai.

8.   Nustatydamas bet kokį perkamų prekių pristatymo arba paslaugų suteikimo terminą perkantysis subjektas atsižvelgia į tokius veiksnius, kaip antai viešojo pirkimo procedūros sudėtingumas, numatomas subrangos mastas ir kiek realiai laiko reikia prekėms pagaminti, sukomplektuoti ir išvežti iš tiekimo vietos arba paslaugoms suteikti.

9.   Pranešime apie numatomą pirkimą arba konkurso dokumentuose nustatyti vertinimo kriterijai gali apimti, be kita ko, kainas ir kitus su sąnaudomis susijusius veiksnius, kokybę, techninę vertę, aplinkosaugos aspektus ir pristatymo sąlygas.

10.   Perkantysis subjektas nedelsdamas:

a)

pateikia konkurso dokumentus, kad suinteresuotiems tiekėjams pakaktų laiko tinkamiems pasiūlymams pateikti;

b)

paprašius pateikia konkurso dokumentus bet kuriam suinteresuotam tiekėjui; ir

c)

atsako į visus priimtinus bet kurio suinteresuoto ar dalyvaujančio tiekėjo prašymus suteikti susijusios informacijos, su sąlyga, kad žinodamas tą informaciją tiekėjas neįgytų pranašumo prieš kitus tiekėjus.

11.   Jei prieš sudarydamas sutartį perkantysis subjektas pakeičia pranešime apie numatomą pirkimą arba viešajame pirkime dalyvaujantiems tiekėjams pateiktuose konkurso dokumentuose nurodytus kriterijus ar reikalavimus arba iš dalies pakeičia ar pakartotinai paskelbia pranešimą arba konkurso dokumentus, jis apie visus tokius pakeitimus arba pakeistą ar pakartotinai paskelbtą pranešimą arba konkurso dokumentus praneša raštu:

a)

visiems tiekėjams, kurie informacijos keitimo arba pakartotinio paskelbimo metu dalyvauja viešajame pirkime, jei šie tiekėjai subjektui yra žinomi, ir visais kitais atvejais tuo pačiu būdu, kuriuo informacija buvo pateikta iš pradžių; ir

b)

pakankamai anksti, kad prireikus tiekėjai galėtų pakeisti ir pakartotinai pateikti iš dalies pakeistus pasiūlymus.

XI straipsnis

Terminai

1.   Perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į pagrįstus savo poreikius, suteikia tiekėjams pakankamai laiko parengti ir pateikti paraiškas dalyvauti viešajame pirkime bei tinkamus pasiūlymus, atsižvelgdamas į tokius veiksnius kaip:

a)

viešojo pirkimo pobūdis ir sudėtingumas;

b)

numatomas subrangos mastas; ir

c)

laikas, kurio reikės pasiūlymams perduoti ne elektroninėmis priemonėmis iš užsienio šalių, taip pat savo šalies vietovių tais atvejais, kai elektroninės priemonės nenaudojamos.

Tokie terminai ir bet kokie jų pratęsimai turi būti vienodi visiems viešuoju pirkimu suinteresuotiems ar jame dalyvaujantiems tiekėjams.

2.   Perkantysis subjektas, rengiantis atrankinį konkursą, nustato galutinę paraiškų dalyvauti konkurse teikimo datą, kuri iš esmės yra ne ankstesnė nei 25 dienos nuo pranešimo apie numatomą pirkimą paskelbimo dienos. Kai dėl perkančiojo subjekto tinkamai pagrįsto skubos atvejo šis terminas yra neįmanomas, terminas gali būti sutrumpintas iki ne mažiau kaip 10 dienų.

3.   Išskyrus 4, 5, 7 ir 8 dalyse nurodytus atvejus, perkantysis subjektas nustato galutinį pasiūlymų pateikimo terminą, kuris yra ne trumpesnis kaip 40 dienų nuo:

a)

atviro konkurso atveju – pranešimo apie numatomą pirkimą paskelbimo dienos; arba

b)

atrankinio konkurso atveju – dienos, kurią subjektas praneša tiekėjams, kad jie bus kviečiami teikti pasiūlymus, neatsižvelgiant į tai, ar subjektas naudojasi daugkartiniu sąrašu.

4.   Perkantysis subjektas gali sutrumpinti pagal 3 dalį nustatytą pasiūlymų teikimo terminą iki ne mažiau kaip 10 dienų, jeigu:

a)

perkantysis subjektas paskelbė VII straipsnio 4 dalyje aprašytą pranešimą apie planuojamą pirkimą ne anksčiau kaip 40 dienų ir ne vėliau kaip 12 mėnesių iki pranešimo apie planuojamą pirkimą paskelbimo dienos ir jeigu pranešime apie planuojamą pirkimą pateikta:

i)

viešojo pirkimo apibūdinimas;

ii)

apytikriai galutiniai konkurso pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminai;

iii)

pareiškimas, kad suinteresuoti tiekėjai turėtų pareikšti perkančiajam subjektui savo susidomėjimą viešuoju pirkimu;

iv)

adresas, kuriuo galima gauti su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus; ir

v)

kuo daugiau turimos informacijos, kurią pagal VII straipsnio 2 dalį yra privaloma pateikti pranešime apie numatomą pirkimą;

b)

pakartotinio pirkimo atveju perkantysis subjektas pradiniame pranešime apie planuojamą pirkimą nurodo, kad vėlesniuose pranešimuose konkursų terminai bus nurodomi remiantis šia dalimi; arba

c)

dėl perkančiojo subjekto tinkamai pagrįsto skubos atvejo pagal 3 dalį nustatyti pasiūlymų teikimo terminai yra neįmanomi.

5.   Perkantysis subjektas gali sutrumpinti pagal 3 dalį nustatytą pasiūlymų teikimo terminą penkiomis dienomis kiekvienu iš šių atvejų:

a)

pranešimas apie numatomą pirkimą skelbiamas elektroninėmis priemonėmis;

b)

visi konkurso dokumentai pateikiami elektroninėmis priemonėmis nuo pranešimo apie numatomą pirkimą paskelbimo dienos; ir

c)

subjektas leidžia pasiūlymus teikti elektroninėmis priemonėmis.

6.   Taikant 5 dalį kartu su 4 dalimi, pagal 3 dalį nustatytas pasiūlymų teikimo terminas jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo pranešimo apie numatomą pirkimą paskelbimo dienos.

7.   Nepaisant kitų šio straipsnio nuostatų, jei perkantysis subjektas perka komercines prekes ar paslaugas arba bet kokį jų derinį, jis gali pagal 3 dalį nustatytą pasiūlymų teikimo terminą sutrumpinti iki ne mažiau kaip 13 dienų, su sąlyga, kad jis tuo pačiu metu elektroninėmis priemonėmis paskelbia pranešimą apie numatomą pirkimą ir konkurso dokumentus. Be to, jei subjektas leidžia teikti komercinių prekių ar paslaugų pasiūlymus elektroninėmis priemonėmis, pagal 3 dalį nustatytą terminą jis gali sutrumpinti iki ne mažiau kaip 10 dienų.

8.   Jei 2 ar 3 priede nurodytas perkantysis subjektas atrinko visus arba tam tikrą skaičių tinkamų tiekėjų, konkurso terminas gali būti nustatytas bendru perkančiojo subjekto ir atrinktų tiekėjų sutarimu. Jei nesusitariama, terminas yra ne trumpesnis kaip 10 dienų.

XII straipsnis

Derybos

1.   Šalis savo perkantiesiems subjektams gali numatyti galimybę surengti derybas:

a)

kai subjektas apie savo ketinimą surengti derybas paskelbia pranešime apie numatomą pirkimą, kurį privaloma pateikti pagal VII straipsnio 2 dalį; arba

b)

kai atlikus vertinimą paaiškėja, kad pagal konkrečius vertinimo kriterijus, nustatytus pranešime apie numatomą pirkimą arba konkurso dokumentuose, nė vienas pasiūlymas nėra akivaizdžiai pranašesnis už visus kitus.

2.   Perkantysis subjektas:

a)

užtikrina, kad kai tiekėjams neleidžiama dalyvauti derybose, tai būtų daroma vadovaujantis pranešime apie numatomą pirkimą arba konkurso dokumentuose nustatytais kriterijais; ir

b)

pasibaigus deryboms, visiems jose dalyvavusiems tiekėjams nustato bendrą naujų ar pakeistų pasiūlymų pateikimo terminą.

XIII straipsnis

Ribotas konkursas

1.   Su sąlyga, kad šia nuostata nebus naudojamasi siekiant išvengti tiekėjų konkurencijos arba diskriminuojant kurios nors kitos Šalies tiekėjus ar teikiant apsaugą vietos tiekėjams, perkantysis subjektas gali surengti ribotą konkursą ir nuspręsti netaikyti VII–IX straipsnių, X straipsnio 7–11 dalių, taip pat XI, XII, XIV ir XV straipsnių tik tokiomis aplinkybėmis:

a)

kai:

i)

nepateikta nė vieno pasiūlymo arba nė vienas tiekėjas nepateikė paraiškos dalyvauti viešajame pirkime;

ii)

nepateikta nė vieno pasiūlymo, atitinkančio pagrindinius konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus;

iii)

nė vienas tiekėjas neatitiko dalyvavimo sąlygų; arba

iv)

pasiūlymai buvo pateikti remiantis slaptu tiekėjų sutarimu,

su sąlyga, kad konkurso dokumentuose nustatyti reikalavimai nėra iš esmės keičiami;

b)

kai prekes tiekti arba paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas ir nėra tinkamų alternatyvių ar pakaitinių prekių arba paslaugų dėl bet kurios iš šių priežasčių:

i)

reikia sukurti meno kūrinį;

ii)

dėl patentų, autorių teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos; arba

iii)

dėl techninių priežasčių nesusidarius konkurencijai;

c)

jei pirmasis tiekėjas tiekia papildomas prekes ar teikia papildomas paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į pradinį viešąjį pirkimą, kai:

i)

tokių prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo negalima pakeisti dėl ekonominių ar techninių priežasčių, pavyzdžiui, kai reikia užtikrinti tarpusavio sukeičiamumą arba sąveikumą su esama įranga, programine įranga, paslaugomis arba įrenginiais, įsigytais per pradinį viešąjį pirkimą; ir

ii)

tokį prekių tiekėją ar paslaugų teikėją pakeitus, perkančiajam subjektui kiltų didelių nepatogumų arba labai padidėtų jo išlaidos;

d)

jei tai tikrai būtina, kai dėl itin didelės skubos priežasčių, atsiradusių dėl įvykių, kurių perkantysis subjektas negalėjo numatyti, prekių arba paslaugų nebūtų galima įsigyti laiku atviro ar atrankinio konkurso tvarka;

e)

prekėms, įsigytoms biržoje;

f)

jei perkantysis subjektas įsigyja prototipą arba pirmąją prekę ar paslaugą, kurie perkančiojo subjekto prašymu buvo sukurti vykdant ar rengiantis vykdyti konkrečią tyrimų, bandymų, studijų ar kūrimo sutartį. Pirmosios prekės ar paslaugos sukūrimas gali apimti ribotą gamybą ar tiekimą siekiant atsižvelgti į bandymų rezultatus ir įrodyti, kad prekė ar paslauga yra tinkama gamybai ar tiekimui tokiais kiekiais, kokie atitinka priimtinus kokybės standartus, tačiau neapima gamybos ar tiekimo tokiais kiekiais, kokiais siekiama įtvirtinti komercinį pajėgumą arba padengti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąnaudas;

g)

pirkimams, atliekamiems išskirtinai palankiomis sąlygomis, susidariusiomis per labai trumpą laiką, kai prekės išparduodamos neįprastomis sąlygomis, pavyzdžiui, likvidavimo, bankroto ir turto perdavimo valdyti administratoriams atvejais, o ne įprasto pirkimo iš nuolatinių tiekėjų būdu; arba

h)

kai sutartis sudaroma su projekto konkurso nugalėtoju, su sąlyga, kad:

i)

konkursas surengtas šios Sutarties principus ir ypač reikalavimus dėl pranešimo apie numatomą pirkimą atitinkančiu būdu; ir

ii)

dalyvius vertinami nepriklausomos komisijos, siekiant sudaryti projektavimo sutartį su nugalėtoju.

2.   Perkantysis subjektas parengia pranešimą raštu apie kiekvieną pagal šio straipsnio 1 dalį sudarytą sutartį. Šiame pranešime nurodoma perkančiojo subjekto pavadinimas, perkamų prekių ar paslaugų vertė ir rūšis, taip pat pažymima, kuriomis iš 1 dalyje nurodytų aplinkybių ir sąlygų remiantis buvo surengtas ribotas konkursas.

XIV straipsnis

Elektroniniai aukcionai

Jei perkantysis subjektas ketina vykdyti viešąjį pirkimą pagal šią Sutartį elektroninio aukciono būdu, prieš pradėdamas elektroninį aukcioną subjektas kiekvienam dalyviui praneša:

a)

automatinio vertinimo metodą, įskaitant matematinę formulę, pagrįstą konkurso dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais, kuris bus taikomas aukciono metu automatiškai nustatant arba keičiant pasiūlymų eilės tvarką;

b)

bet kokio jo pasiūlymo elementų pirminio vertinimo rezultatus, kai sutartis turi būti sudaryta atsižvelgiant į naudingiausią pasiūlymą; ir

c)

visą kitą su aukciono vykdymu susijusią informaciją.

XV straipsnis

Pasiūlymų nagrinėjimas ir sutarčių sudarymas

1.   Perkantysis subjektas visus pasiūlymus gauna, vokus su jais atplėšia ir juos nagrinėja tokia tvarka, kuria užtikrinamas sąžiningas ir nešališkas viešojo pirkimo procesas ir pasiūlymų konfidencialumas.

2.   Perkantysis subjektas nesudaro sunkumų tiekėjui, kurio pasiūlymas gaunamas po nustatyto pasiūlymų gavimo termino, jei vėluojama tik dėl perkančiojo subjekto netinkamo pasiūlymų tvarkymo.

3.   Jei perkantysis subjektas nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo iki sutarties sudarymo tiekėjui suteikia galimybę ištaisyti netyčines formos klaidas, perkantysis subjektas tokią pačią galimybę suteikia visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams.

4.   Kad būtų svarstoma galimybė sudaryti sutartį, pasiūlymas turi būti pateiktas raštu, vokų atplėšimo metu turi atitikti pagrindinius pranešimuose ir konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus ir turi būti gautas iš dalyvavimo sąlygas atitinkančio tiekėjo.

5.   Išskyrus tuos atvejus, kai perkantysis subjektas, atsižvelgdamas į visuomenės interesus, nusprendžia nesudaryti sutarties, subjektas sutartį sudaro su tuo tiekėju, kuris, perkančiojo subjekto nuomone, gali įvykdyti sutarties sąlygas ir, vertinant tik pagal pranešimuose ir konkurso dokumentuose nustatytus kriterijus:

a)

pateikė naudingiausią pasiūlymą; arba

b)

jei vienintelis kriterijus yra kaina, pasiūlė mažiausią kainą.

6.   Jei perkančiajam subjektui pateikiamas pasiūlymas, kuriame siūloma kaina yra neįprastai mažesnė nei kituose pateiktuose pasiūlymuose nurodytos kainos, jis gali patikrinti, ar tiekėjas atitinka dalyvavimo sąlygas ir ar jis gali įvykdyti sutarties sąlygas.

7.   Perkantysis subjektas nesinaudoja galimybėmis rinktis, neatšaukia viešojo pirkimo ir nekeičia sudarytų sutarčių taip, kad išvengtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

XVI straipsnis

Informacijos apie viešuosius pirkimus skaidrumas

1.   Perkantysis subjektas nedelsdamas, o tiekėjui paprašius – raštu, informuoja viešajame pirkime dalyvaujančius tiekėjus apie savo sprendimus sudaryti sutartis. Pagal XVII straipsnio 2 ir 3 dalis perkantysis subjektas konkurso nelaimėjusio tiekėjo prašymu paaiškina priežastis, kodėl jis nepasirinko to tiekėjo pasiūlymo, ir nurodo santykinius laimėjusio tiekėjo pasiūlymo pranašumus.

2.   Ne vėliau kaip per 72 dienas po kiekvienos sutarties sudarymo pagal šią Sutartį perkantysis subjektas paskelbia pranešimą III priedėlyje nurodytame atitinkamame popieriniame arba elektroniniame leidinyje. Jei subjektas skelbia pranešimą tik elektroniniame leidinyje, ši informacija turi būti lengvai prieinama pakankamai ilgą laiką. Pranešime turi būti pateikta bent tokia informacija:

a)

pirktų prekių ar paslaugų apibūdinimas;

b)

perkančiojo subjekto pavadinimas ir adresas;

c)

konkursą laimėjusio tiekėjo pavadinimas ir adresas;

d)

konkursą laimėjusio pasiūlymo vertė arba brangiausi ir pigiausi pasiūlymai, į kuriuos buvo atsižvelgta sudarant sutartį;

e)

sutarties sudarymo data; ir

f)

taikytas viešojo pirkimo būdas, o kai surengtas ribotas konkursas pagal

3.   Kiekvienas perkantysis subjektas bent trejus metus po sutarties sudarymo saugo:

a)

viešųjų pirkimų pagal šią Sutartį konkursų ir sutarčių sudarymo dokumentus bei pranešimus, įskaitant pagal XIII straipsnį privalomus teikti pranešimus; ir

b)

duomenis, kuriais užtikrinamas reikiamas viešųjų pirkimų, kuriems taikoma ši Sutartis, procesų atsekamumas elektroninėmis priemonėmis.

4.   Kiekviena Šalis renka ir pateikia Komitetui savo sudarytų sutarčių, kurioms taikoma ši Sutartis, statistinius duomenis. Šiuo tikslu per dvejus metus po ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateikiami metiniai pranešimai, kuriuose turi būti tokia informacija:

a)

į 1 priedą įtrauktų perkančiųjų subjektų:

i)

visų tokių subjektų sudarytų sutarčių, kurioms taikoma ši Sutartis, skaičius ir bendra vertė;

ii)

visų kiekvieno tokio subjekto sudarytų sutarčių, kurioms taikoma ši Sutartis, skaičius ir bendra vertė, nurodyti pagal prekių ir paslaugų kategorijas, nustatytas pagal tarptautiniu mastu pripažintą suderintą klasifikavimo sistemą; ir

iii)

visų kiekvieno tokio subjekto riboto konkurso tvarka sudarytų sutarčių, kurioms taikoma ši Sutartis, skaičius ir bendra vertė;

b)

visų į 2 ir 3 priedus įtrauktų perkančiųjų subjektų sudarytų sutarčių, kurioms taikoma ši Sutartis, skaičius ir bendra vertė, nurodyti pagal kiekvieną priedą; ir

c)

kai tokių duomenų pateikti neįmanoma – apytikriai duomenų, kuriuos reikia pateikti pagal a ir b papunkčius, skaičiavimai su paaiškinimu, pagal kokią metodiką jie gauti.

5.   Kai Šalis savo statistinius duomenis skelbia oficialioje interneto svetainėje laikydamasi šio straipsnio 4 dalies reikalavimų, ji gali, užuot teikusi Komitetui pranešimą, jam pranešti svetainės, kurioje skelbiami 4 dalyje nurodyti duomenys, adresą ir pateikti reikiamus nurodymus, kaip gauti ir naudoti tokius statistinius duomenis.

6.   Kai Šalis reikalauja, kad pranešimai apie sudarytas sutartis pagal šio straipsnio 2 dalį būtų skelbiami elektroniniu būdu, ir kai tokie pranešimai yra prieinami visuomenei vienoje duomenų bazėje tokia forma, kad būtų galima analizuoti sutartis, kurioms taikoma ši Sutartis, ta Šalis gali, užuot teikusi Komitetui pranešimą, jam pranešti svetainės, kurioje skelbiami 4 dalyje nurodyti duomenys, adresą ir pateikti reikiamus nurodymus, kaip gauti ir naudoti tokius duomenis.

XVII straipsnis

Informacijos atskleidimas

1.   Bet kurios kitos Šalies prašymu Šalis nedelsdama pateikia visą informaciją, kurios reikia norint nustatyti, ar viešasis pirkimas buvo atliktas skaidriai, nešališkai ir laikantis šios Sutarties nuostatų, įskaitant informaciją apie konkursą laimėjusio pasiūlymo ypatumus ir santykinius pranašumus. Tais atvejais, kai tokios informacijos atskleidimas pažeistų konkurenciją būsimuose konkursuose, informaciją gavusi Šalis jos neatskleidžia jokiems tiekėjams, išskyrus atvejus, kai su informaciją pateikusia Šalimi buvo dėl to tartasi ir buvo gautas jos sutikimas.

2.   Nepaisant jokios kitos šios Sutarties nuostatos, Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, jokiam tiekėjui neteikia informacijos, kuri gali pakenkti sąžiningai tiekėjų konkurencijai.

3.   Jokia šios Sutarties nuostata neaiškinama taip, kad Šalis, įskaitant jos perkančiuosius subjektus, valdžios ir priežiūros institucijas, atskleistų konfidencialią informaciją, kurią atskleidus:

a)

būtų sutrukdyta vykdyti įstatymus;

b)

galėtų būti pakenkta sąžiningai tiekėjų konkurencijai;

c)

būtų pažeisti konkrečių asmenų teisėti komerciniai interesai, įskaitant intelektinės nuosavybės apsaugą; arba

d)

būtų kitaip pažeisti visuomenės interesai.

XVIII straipsnis

Nacionalinės peržiūros procedūros

1.   Kiekviena Šalis nustato ir laiku taiko veiksmingas, skaidrias ir nediskriminacines administracines arba teismines peržiūros procedūras, kuriomis remdamasis tiekėjas gali ginčyti:

a)

šios Sutarties pažeidimą; arba

b)

jei pagal Šalies nacionalinę teisę tiekėjas neturi teisės tiesiogiai ginčyti šios Sutarties nuostatų pažeidimo, Šalies priemonių, kuriomis įgyvendinama ši Sutartis, netaikymą,

kai vykdomas viešasis pirkimas pagal šią Sutartį ir tiekėjas yra arba buvo pareiškęs susidomėjimą tuo pirkimu. Visiems ginčams taikomos procedūrinės taisyklės yra nustatomos raštu ir visuotinai prieinamos.

2.   Jei tiekėjas pateikia su viešuoju pirkimu pagal šią Sutartį, dėl kurio jis yra arba buvo pareiškęs susidomėjimą, susijusį skundą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pažeidimo arba priemonių netaikymo, viešąjį pirkimą vykdančio perkančiojo subjekto Šalis savo perkantįjį subjektą ir tiekėją ragina skundą išspręsti per konsultacijas. Perkantysis subjektas nešališkai ir laiku svarsto bet kokį gautą skundą taip, kad tiekėjui nesutrukdytų dalyvauti vykstančiame ar vyksiančiame viešajame pirkime arba nebūtų pažeista jo teisė administracinės ar teisminės peržiūros tvarka siekti, kad būtų imtasi reikiamų taisomųjų veiksmų.

3.   Kiekvienam tiekėjui suteikiamas pakankamas laikotarpis skundui parengti ir pateikti, kuris bet kokiu atveju yra ne trumpesnis kaip 10 dienų ir skaičiuojamas nuo tada, kai tiekėjas sužinojo arba pagrįstai turėjo sužinoti apie aplinkybes, dėl kurių teikia skundą.

4.   Kiekviena Šalis įsteigia arba paskiria bent vieną nešališką administracinę ar teisminę instituciją, nepriklausomą nuo jos perkančiųjų subjektų, kuri priimtų ir nagrinėtų tiekėjų skundus dėl viešųjų pirkimų pagal šią Sutartį.

5.   Jei skundą pirmiausia nagrinėja ne šio straipsnio 4 dalyje nurodyta institucija, o kita įstaiga, Šalis užtikrina, kad tiekėjas jos pirminį sprendimą galėtų apskųsti nešališkai administracinei arba teisminei institucijai, nepriklausomai nuo perkančiojo subjekto, dėl kurio viešojo pirkimo pateiktas skundas.

6.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad jei peržiūros institucija nėra teisminė, jos sprendimai būtų peržiūrimi teisme arba būtų nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad:

a)

perkantysis subjektas pateiktų raštišką atsakymą dėl skundo ir peržiūros įstaigai pateiktų visus susijusius dokumentus;

b)

proceso dalyviai (toliau – dalyviai) turėtų teisę būti išklausyti prieš peržiūros įstaigai priimant sprendimą dėl skundo;

c)

dalyviai turėtų teisę būti atstovaujami ir lydimi;

d)

dalyviams būtų leidžiama dalyvauti visuose posėdžiuose;

e)

dalyviai turėtų teisę prašyti, kad procesas vyktų viešai ir kad jame galėtų dalyvauti liudytojai; ir

f)

peržiūros įstaiga laiku priimtų savo sprendimus arba rekomendacijas ir juos pateiktų raštu, paaiškindama, kuo pagrįstas kiekvienas sprendimas arba rekomendacija.

7.   Kiekviena Šalis priima arba toliau taiko procedūras, kuriomis:

a)

imamasi skubių laikinų priemonių, kad tiekėjas galėtų dalyvauti tame viešajame pirkime. Dėl tokių laikinų priemonių gali būti sustabdytas viešojo pirkimo procesas. Pagal procedūras gali būti numatyta, kad priimant sprendimą dėl tokių priemonių taikymo galima atsižvelgti į svarbiausias neigiamas pasekmes atitinkamiems interesams, įskaitant visuomenės interesus. Pagrįsta priežastis, dėl kurios nusprendžiama priemonių netaikyti, nurodoma raštu; ir

b)

jei peržiūros įstaiga nustato, kad buvo pažeistos nuostatos arba netaikytos priemonės, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, imamasi taisomųjų veiksmų arba skiriama kompensacija už patirtus nuostolius ar patirtą žalą, kuriais gali būti laikomos tik pasirengimo konkursui išlaidos arba tik su skundu susijusios išlaidos, arba ir viena, ir kita.

XIX straipsnis

Sutarties taikymo srities pakeitimai ir pataisos

1.   Kiekviena Šalis praneša Komitetui apie bet kokią savo siūlomą pataisą, subjekto perkėlimą iš vieno priedo į kitą, subjekto išbraukimą iš priedų ar kitokį I priedėlyje pateiktų savo priedų keitimą (toliau bet kuris iš šių veiksmų – pakeitimas). Pakeitimą siūlanti Šalis (toliau – keičianti Šalis) savo pranešime pateikia šią informaciją:

a)

kai, naudodamasi savo teisėmis, siūlo išbraukti iš I priedėlyje savo pateiktų priedų kurį nors subjektą dėl to, kad vyriausybės kontrolė ar įtaka to subjekto pirkimams, kuriems taikoma Sutartis, buvo iš esmės panaikinta, – įrodymą, kad ta kontrolė ar įtaka buvo panaikinta; arba

b)

kai siūlo atlikti bet kokį kitokį pakeitimą – informaciją apie tikėtinas to pakeitimo pasekmes tarpusavyje sutartai šios Sutarties taikymo sričiai.

2.   Bet kuri Šalis, kurios teisės pagal šią Sutartį gali būti pažeistos siūlomu pakeitimu, apie kurį pranešta pagal šio straipsnio 1 dalį, gali pranešti Komitetui apie bet kokį savo prieštaravimą siūlomam pakeitimui. Tokie prieštaravimai, nurodant jų priežastis, turi būti pateikti per 45 dienas nuo pranešimo apie siūlomą pakeitimą išplatinimo Šalims dienos.

3.   Keičianti Šalis ir kiekviena Šalis, prieštaraujanti pakeitimui (toliau – prieštaraujanti Šalis), visomis išgalėmis stengiasi išspręsti tarpusavio prieštaravimą per konsultacijas. Per konsultacijas keičianti Šalis ir prieštaraujanti Šalis apsvarsto siūlomą pakeitimą:

a)

kai pranešimas pateiktas pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą – atsižvelgdamos į bet kokius orientacinius pagal 8 dalies b punktą nustatytus kriterijus, rodančius, kad vyriausybės kontrolė arba įtaka subjekto pirkimams, kuriems taikoma ši Sutartis, buvo iš esmės panaikinta; ir

b)

kai pranešimas pateiktas pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą – atsižvelgdamos į bet kokius pagal 8 dalies c punktą nustatytus kriterijus dėl kompensacinių priemonių, siūlomų taikyti dėl tokių pakeitimų, kad būtų išlaikyta teisių ir įsipareigojimų pusiausvyra bei panaši tarpusavyje sutarta šios Sutarties taikymo sritis, dydžio.

4.   Kai keičianti Šalis ir bet kuri prieštaraujanti Šalis išsprendžia tarpusavio prieštaravimą per konsultacijas ir keičianti Šalis, atsižvelgdama į šias konsultacijas, peržiūri siūlomą pakeitimą, ji apie tai pagal šio straipsnio 1 dalį praneša Komitetui ir bet koks taip peržiūrėtas pakeitimas įsigalioja tik tada, kai įvykdomi šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai.

5.   Siūlomas pakeitimas įsigalioja tik tada, kai:

a)

jokia Šalis Komitetui nepateikia prieštaravimo raštu siūlomam pakeitimui per 45 dienas nuo tos dienos, kurią buvo išplatintas pranešimas apie siūlomą pakeitimą pagal šio straipsnio 1 dalį;

b)

visos prieštaraujančios šalys Komitetui praneša, kad siūlomam pakeitimui nebeprieštarauja; arba

c)

praėjus 150 dienų nuo tos dienos, kurią buvo išplatintas pranešimas apie siūlomą pakeitimą pagal šio straipsnio 1 dalį, keičianti Šalis raštu praneša Komitetui apie savo ketinimą įgyvendinti šį pakeitimą.

6.   Įsigaliojus pakeitimui pagal šio straipsnio 5 dalies c punktą, kiekviena jam prieštaraujanti Šalis gali panaikinti iš esmės lygiavertę Sutarties taikymo sritį. Nepaisant IV straipsnio 1 dalies b punkto, panaikinimas pagal šią dalį gali būti taikomas tik keičiančiai Šaliai. Kiekviena prieštaraujanti Šalis raštu praneša Komitetui apie tokį panaikinimą likus ne mažiau kaip 30 dienų iki jo įsigaliojimo. Panaikinimas pagal šią dalį turi atitikti bet kokius kriterijus dėl kompensacinių priemonių dydžio, Komiteto nustatytus pagal šio straipsnio 8 dalies c punktą.

7.   Kai Komitetas, siekdamas padėti išspręsti prieštaravimus, taiko arbitražo procesą pagal šio straipsnio 8 dalį, keičianti Šalis ar bet kuri prieštaraujanti Šalis gali pradėti arbitražo procesą per 120 dienų po to, kai išplatinamas pranešimas apie siūlomą pakeitimą:

a)

jei nė viena Šalis nepradeda arbitražo proceso per nustatytą laikotarpį:

i)

nepaisant šio straipsnio 5 dalies c punkto, siūlomas pakeitimas įsigalioja praėjus 130 dienų nuo tos dienos, kurią buvo išplatintas pranešimas apie siūlomą pakeitimą pagal 1 dalį, ir po to, kai keičianti Šalis praneša Komitetui apie savo ketinimą įgyvendinti tą pakeitimą; ir

ii)

nė viena prieštaraujanti Šalis negali panaikinti taikymo srities pagal šio straipsnio 6 dalį.

b)

jei keičianti Šalis arba prieštaraujanti Šalis pradeda arbitražo procesą:

i)

nepaisant šio straipsnio 5 dalies c punkto, siūlomas pakeitimas neįsigalioja iki arbitražo proceso pabaigos;

ii)

arbitražo procese dalyvauja kiekviena prieštaraujanti Šalis, ketinanti užtikrinti savo teisę į kompensaciją arba panaikinti iš esmės lygiavertę taikymo sritį pagal 6 straipsnį;

iii)

keičianti Šalis, įgyvendindama bet kokį pakeitimą pagal šio straipsnio 5 dalies c punktą, turėtų atsižvelgti į arbitražo proceso rezultatus; ir

iv)

kai keičianti Šalis, įgyvendindama bet kokį pakeitimą pagal šio straipsnio 5 dalies c punktą, neatsižvelgia į arbitražo proceso rezultatus, kiekviena prieštaraujanti Šalis gali panaikinti iš esmės lygiavertę Sutarties taikymo sritį pagal 6 dalį su sąlyga, kad toks panaikinimas būtų atliktas remiantis arbitražo proceso rezultatu.

8.   Komitetas nustato:

a)

arbitražo procesą, padedantį išspręsti prieštaravimus pagal šio straipsnio 2 dalį;

b)

orientacinius kriterijus, rodančius, kad vyriausybės kontrolė arba įtaka subjekto pirkimams, kuriems taikoma ši Sutartis, buvo iš esmės panaikinta; ir

c)

kriterijus, pagal kuriuos nustatomas kompensacinių priemonių, siūlomų taikyti dėl pakeitimų pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, dydis ir iš esmės lygiavertė taikymo sritis pagal 6 dalį.

XX straipsnis

Konsultacijos ir ginčų sprendimas

1.   Kiekviena Šalis palankiai atsižvelgia į bet kokį kitos Šalies pateiktą pareiškimą bet kokiu su šios Sutarties taikymu susijusiu klausimu ir suteikia tinkamą galimybę konsultuotis.

2.   Jei, kurios nors Šalies nuomone, pagal šią Sutartį jai tiesiogiai ar netiesiogiai tenkanti nauda yra panaikinama ar sumažinama arba siekti bet kurio šios Sutarties tikslo yra trukdoma dėl to, kad:

a)

kita Šalis ar Šalys neįvykdė įsipareigojimų pagal šią Sutartį; arba

b)

kita Šalis ar Šalys taikė tam tikrą priemonę, nepriklausomai nuo to, ar priemonė prieštarauja, ar ne, šios Sutarties nuostatoms,

ji gali, siekdama visas Šalis tenkinančio sprendimo, taikyti PPO susitarimo dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos (toliau – Susitarimas dėl ginčų sprendimo) nuostatas.

3.   Susitarimas dėl ginčų sprendimo taikomas konsultacijoms ir ginčų sprendimui pagal šią Sutartį, išskyrus tai, kad nepaisant Susitarimo dėl ginčų sprendimo 22 straipsnio 3 dalies, jokie ginčai, kylantys pagal bet kurią Susitarimo dėl ginčų sprendimo 1 priede paminėtą sutartį, išskyrus šią Sutartį, nesustabdo šioje Sutartyje nustatytų nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymo, ir joks pagal šią Sutartį kylantis ginčas nesustabdo nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal bet kurią kitą sutartį, nurodytą Susitarimo dėl ginčų sprendimo 1 priede, taikymo.

XXI straipsnis

Institucijos

1.   Įsteigiamas Komitetas dėl viešųjų pirkimų, sudarytas iš kiekvienos Šalies atstovų. Šis Komitetas renka savo pirmininką ir posėdžiauja prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, suteikdamas Šalims galimybę tartis bet kokiais klausimais, susijusiais su šios Sutarties taikymu ar jos tikslų įgyvendinimu, taip pat atlikdamas kitas funkcijas, kurias Šalys gali jam paskirti.

2.   Komitetas gali sudaryti darbo grupes ir kitus papildomus organus, kurie atlieka tokias funkcijas, kurias jiems gali paskirti Komitetas.

3.   Komitetas kasmet:

a)

peržiūri šios Sutarties įgyvendinimą ir taikymą; ir

b)

praneša Generalinei tarybai apie savo veiklą pagal Marakeše pasirašytos Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties (toliau – PPO steigimo sutartis) IV straipsnio 8 dalį ir apie pokyčius, susijusius su šios Sutarties įgyvendinimu bei taikymu.

4.   Bet kuri PPO narė, kuri nėra šios Sutarties šalis, gali dalyvauti Komiteto darbe kaip stebėtoja, apie tai Komitetui pranešusi raštu. Bet kuris PPO stebėtojas gali pateikti Komitetui raštišką prašymą leisti dalyvauti jo darbe kaip stebėtojui ir gali įgyti stebėtojo statusą Komitete.

XXII straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Ši Sutartis įsigalioja 1996 m. sausio 1 d. toms vyriausybėms  (1) , kurių sutarta taikymo sritis yra įtraukta į šios Sutarties I priedėlio priedus ir kurios pasirašydamos patvirtino Sutartį 1994 m. balandžio 15 d. arba iki tos dienos pasirašė Sutartį, ketindamos ją ratifikuoti, ir vėliau ją ratifikavo iki 1996 m. sausio 1 d.

2.   Bet kuri PPO narė gali prisijungti prie šios Sutarties tokiomis sąlygomis, dėl kurių ji susitaria su Sutarties šalimis; šios sąlygos nustatomos Komiteto sprendimu. Prisijungimas įvyksta, kai PPO generaliniam direktoriui deponuojamas prisijungimo dokumentas, kuriame nurodytos sutartos sąlygos. Ši Sutartis prie jos prisijungiančiai narei įsigalioja 30-ąją dieną po tos dienos, kurią buvo deponuotas prisijungimo dokumentas.

3.   Jokių išlygų dėl šios Sutarties nuostatų Šalys daryti negali.

4.   Kiekviena Šalis ne vėliau kaip iki šios Sutarties įsigaliojimo jai dienos užtikrina savo įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių procedūrų, taip pat savo perkančiųjų subjektų taikomų taisyklių, procedūrų ir praktikos atitiktį šios Sutarties nuostatoms.

5.   Kiekviena Šalis praneša Komitetui apie bet kokius savo įstatymų ir kitų teisės aktų, svarbių šiai Sutarčiai, pakeitimus ir apie tokių įstatymų bei kitų teisės aktų administravimo pakeitimus.

6.   Kiekviena Šalis siekia vengti diskriminacinių atvirą pirkimą iškraipančių priemonių nustatymo ar tolesnio tokių priemonių taikymo.

7.   Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams po 2012 m. kovo 30 d. priimto Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, įsigaliojimo ir vėliau reguliariai Šalys veda tolesnes derybas siekdamos tobulinti šią Sutartį, laipsniškai mažinti bei panaikinti diskriminacines priemones ir kuo plačiau viena kitai taikyti šią Sutartį laikydamosi abipusiškumo principo ir atsižvelgdamos į besivystančių šalių poreikius.

8.

a)

Komitetas toliau stengiasi palengvinti šios Sutarties įgyvendinimą ir šio straipsnio 7 dalyje numatytas derybas, priimdamas šių sričių darbo programas:

i)

mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikomos tvarkos;

ii)

statistinių duomenų rinkimo ir platinimo;

iii)

tvarių viešųjų pirkimų tvarkos;

iv)

Šalių prieduose nustatytų išimčių ir apribojimų; ir

v)

tarptautinių viešųjų pirkimų saugos standartų.

b)

Komitetas:

i)

gali priimti sprendimą dėl papildomų sričių darbo programų sąrašo, kurį būtų galima reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti; ir

ii)

priima sprendimą dėl darbo, kuris turi būti atliekamas pagal kiekvieną konkrečią a punkte nurodytą darbo programą ir kiekvieną pagal b punkto ipapunktį priimtą darbo programą.

9.   Kai parengiama darbo programa dėl prekių kilmės taisyklių suderinimo pagal PPO sutarties 1A priede esančią Sutartį dėl kilmės taisyklių ir užbaigiamos derybos dėl prekybos paslaugomis, Šalys, iš dalies keisdamos IV straipsnio 5 dalį, tinkamai atsižvelgia į tos darbo programos ir minėtų derybų rezultatus.

10.   Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Sutartis dėl viešųjų pirkimų, įsigaliojimo Komitetas patikrina XX straipsnio 2 dalies b punkto taikymą.

11.   Šalys gali iš dalies keisti šią Sutartį. Sprendimas atlikti dalinį keitimą ir pateikti jį Šalims patvirtinti priimamas bendru sutarimu. Pakeitimas įsigalioja:

a)

išskyrus b punkte nustatytus atvejus, pakeitimui pritariančioms Šalims jis įsigalioja tada, kai jam pritaria du trečdaliai Šalių, ir vėliau kiekvienai kitai jam pritarusiai Šaliai;

b)

visoms Šalims, kai pakeitimui pritaria du trečdaliai Šalių, jei tas pakeitimas, bendru Komiteto sutarimu, yra tokio pobūdžio, kad Šalių teisės ir pareigos nesikeičia.

12.   Kiekviena Šalis gali pasitraukti iš šios Sutarties. Pasitraukimas įsigalioja po 60 dienų nuo tos dienos, kai PPO generalinis direktorius gauna pranešimą raštu apie pasitraukimą. Kiekviena Šalis po tokio pranešimo gali prašyti surengti skubų Komiteto posėdį.

13.   Jei šios Sutarties šalis nustoja būti PPO nare, ji tą pačią dieną nustoja būti ir šios Sutarties šalimi.

14.   Bet kurios dvi Šalys šios Sutarties netaiko viena kitai, jei kuri nors iš jų tuo metu, kai priima šią Sutartį arba prie jos prisijungia, nesutinka su tokiu taikymu.

15.   Šios Sutarties priedėliai yra neatsiejama jos dalis.

16.   Šią Sutartį administruoja PPO sekretoriatas.

17.   Ši Sutartis yra deponuojama PPO generaliniam direktoriui, kuris nedelsdamas kiekvienai Šaliai pateikia šios Sutarties, kiekvieno jos pataisymo ar pakeitimo pagal XIX straipsnį, taip pat kiekvieno jos pakeitimo pagal šio straipsnio 11 dalį, patvirtintą originalo kopiją, taip pat pranešimą apie kiekvieną prisijungimą prie jos pagal šio straipsnio 2 dalį ir apie kiekvieną pasitraukimą iš jos pagal šio straipsnio 12 ar 13 dalis.

18.   Ši Sutartis registruojama pagal Jungtinių Tautų chartijos 102 straipsnio nuostatas.


(1)  Šioje sutartyje sąvoka „vyriausybė“ apima ir kompetentingas Europos Sąjungos institucijas.

I Priedėlis

DERYBOSE DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARTIES TAIKYMO SRITIES SUTARTIES ŠALIŲ PATEIKTI GALUTINIAI PASIŪLYMAI DĖL I PRIEDĖLIO  (1)

ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS GALUTINIS PASIŪLYMAS DĖL I PRIEDĖLIO

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

1 PRIEDAS

CENTRINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Ribinės vertės:

Prekės

130 000 SST

Paslaugos

130 000 SST

Statybos paslaugos

5 000 000 SST

Subjektų sąrašas

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (Note 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (Note 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (Note 3)

30.

State Security Service of the RA (Note 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (Note 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

1 priedo pastabos

– 1.

Į šį sąrašą įtraukti visi centrinės valdžios subjektai ir jiems pavaldžios organizacijos, kuriems taikomas Armėnijos Respublikos (AR) viešųjų pirkimų įstatymas.

– 2.

AR centrinis bankas: ši Sutartis netaikoma Armėnijos Respublikos centrinio banko viešiesiems pirkimams ar įsigijimams, susijusiems su valstybės skolos vertybinių popierių, įskaitant paskolas ir vyriausybės obligacijas, vekselius ir kitus vertybinius popierius, pardavimu, išpirkimu ir platinimu.

– 3.

AR gynybos ministerija, AR nacionalinio saugumo tarnyba, AR valstybės saugumo tarnyba ir AR policija: šiems subjektams Sutartis taikoma tik vykdant toliau nurodytų kategorijų viešuosius pirkimus, kaip nustatyta Armėnijos Respublikos pagal III straipsnio 1 dalį:

FSC

22

Geležinkelio įranga

23

Variklinės transporto priemonės, priekabos, motociklai ir dviračiai (išskyrus autobusus (2310))

24

Traktoriai

25

Transporto priemonių įrangos dalys

26

Padangos ir padangų kameros

29

Variklių priedai

30

Mechaninė galios perdavimo įranga

32

Medžio apdirbimo mašinos ir įranga

34

Metalo apdirbimo mašinos

35

Paslaugų ir prekybos įranga

36

Specialios pramoninės mašinos

37

Žemės ūkio technika ir įranga

38

Statybos, kasybos, kasinėjimo ir greitkelių priežiūros įranga

39

Medžiagų gabenimo įranga

40

Virvės, trosai, grandinės ir jungtys

41

Šaldymo ir oro kondicionavimo įranga

42

Gaisrų gesinimo, gelbėjimo ir saugos įranga

43

Siurbliai ir kompresoriai

44

Krosnys, garo katilai, džiovinimo įranga ir branduoliniai reaktoriai

45

Santechnikos, šildymo ir sanitarinė įranga

FSC

46

Vandens gryninimo ir nuotekų valymo įranga

47

Vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jungtys

48

Vožtuvai

49

Techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įranga

53

Techninė įranga ir šlifavimo priemonės

54

Surenkamosios konstrukcijos ir pastoliai

55

Pjautinė mediena, frezuoti medžio gaminiai, sluoksniuota klijuotinė mediena ir

56

Konstrukcinės ir statybinės medžiagos

61

Elektros laidai, energijos tiekimo ir skirstymo įranga

62

Apšvietimo įtaisai ir lempos

63

Perspėjimo apie pavojų ir signalinės sistemos

65

Medicinos, odontologijos ir veterinarijos įranga ir reikmenys

66

Prietaisai ir laboratorinė įranga

67

Fotografijos įranga

68

Cheminės medžiagos ir cheminiai produktai

69

Mokymo priemonės ir įrenginiai

70

Bendros paskirties automatinio duomenų apdorojimo įranga, programinė

71

Baldai

72

Buitiniai ir komerciniai patalpų apstatymo reikmenys ir prietaisai

73

Maisto ruošimo ir patiekimo įranga

74

Įstaigos mašinos, vaizdo įrašymo įranga ir automatinio duomenų apdorojimo

75

Raštinės reikmenys ir priemonės

FSC

76

Knygos, žemėlapiai ir kiti leidiniai

77

Muzikos instrumentai, fonografai ir buitiniai radijo imtuvai

78

Poilsio ir sporto įranga

79

Valymo įranga ir reikmenys

80

Teptukai, dažai, sandarikliai ir rišikliai

81

Tara, pakuotės ir pakavimo reikmenys

85

Tualetiniai reikmenys

87

Žemės ūkio atsargos

88

Gyvi gyvūnai

91

Degalai, tepalai, alyvos ir vaškai

93

Nemetaliniai gaminiai

94

Nemetalinės žaliavos

96

Rūdos, mineralai ir jų pirminiai produktai

99

Įvairios prekės

2 PRIEDAS

VIETINĖS IR REGIONINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Ribinės vertės:

Prekės

200 000 SST

Paslaugos

200 000 SST

Statybos paslaugos

5 000 000 SST

Subjektų sąrašas

1.

Šios vietos valdžios institucijos, kaip apibrėžta 1995 m. lapkričio 7 d. AR įstatyme Nr. N-062-I dėl administracinio teritorinio suskirstymo:

1.

Municipality of Yerevan

2.

Municipality of Ashtarak,

3.

Municipality of Aparan

4.

Municipality of Talin

5.

Municipality of Artashat

6.

Municipality of Ararat

7.

Municipality of Masis

8.

Municipality of Vedi

9.

Municipality of Armavir

10.

Municipality of Vagharshapat

11.

Municipality of Mecamor

12.

Municipality of Gavar

13.

Municipality of Chambarak

14.

Municipality of Martuni

15.

Municipality of Sevan

16.

Municipality of Vardenis

17.

Municipality of Vanadzor

18.

Municipality of Alaverdi

19.

Municipality of Akhtala

20.

Municipality of Tumanyan

21.

Municipality of Spitak

22.

Municipality of Stepanavan

23.

Municipality of Tashir

24.

Municipality of Hrazdan

25.

Municipality of Abovyan

26.

Municipality of Byureghavan

27.

Municipality of Eghvard

28.

Municipality of Tsakhkadzor

29.

Municipality of Nor Hachn

30.

Municipality of Charentsavan

31.

Municipality of Gyumri

32.

Municipality of Artik

33.

Municipality of Maralik

34.

Municipality of Kapan

35.

Municipality of Agarak

36.

Municipality of Goris

37.

Municipality of Dastakert

38.

Municipality of Megri

39.

Municipality of Sisian

40.

Municipality of Qajaran

41.

Municipality of Eghegnadzor

42.

Municipality of Jermuk

43.

Municipality of Vayq

44.

Municipality of Ijevan

45.

Municipality of Berd

46.

Municipality of Dilijan

47.

Municipality of Noyemberyan

3 PRIEDAS

VISI KITI PAGAL ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS VYKDANTYS SUBJEKTAI

Ribinės vertės:

Prekės

400 000 SST

Paslaugos

400 000 SST

Statybos paslaugos

5 000 000 SST

Visi juridiniai asmenys (valdžios institucijos, įstaigos ir fondai), kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, visų pirma:

1.

Valstybės ar bendruomenių nekomercinės (ne pelno) organizacijos.

2.

Komercinės organizacijos, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso valstybei ar bendruomenėms.

3.

Viešųjų paslaugų teikėjai, įskaitant komunalinių paslaugų sektoriaus įmones, kurių viešuosius pirkimus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas.

3 priedo pastaba

Šis juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, sąrašas skelbiamas oficialiame viešųjų pirkimų elektroniniame biuletenyje adresu http://www.procurement.am.

4 PRIEDAS

PREKĖS

Jei nenurodyta kitaip, ši Sutartis taikoma visoms prekėms, kurias perka 1–3 prieduose nurodyti subjektai.

5 PRIEDAS

PASLAUGOS

Ši Sutartis taikoma visoms paslaugoms, nustatytoms remiantis Jungtinių Tautų laikinuoju svarbiausiuoju produktų klasifikatoriumi (CPC), pateiktu dokumente MTN.GNS/W/120.

6 PRIEDAS

STATYBOS PASLAUGOS

Ribinė vertė:

5 000 000 SST pagal 1, 2 ir 3 priedus.

Siūlomų statybos paslaugų sąrašas

Visos CPC 51 skyriuje išvardytos paslaugos.

7 PRIEDAS

BENDROSIOS PASTABOS

Toliau pateikta bendroji pastaba be išimčių taikoma šiai Sutarčiai, įskaitant 1–6 priedus.

1.

Ši Sutartis netaikoma žemės ūkio produktų, pagamintų pagal paramos žemės ūkiui ir žmonių maitinimo programas, viešiesiems pirkimams.

KANADOS GALUTINIS PASIŪLYMAS DĖL I PRIEDĖLIO

(Tekstas autentiškas anglų ir prancūzų kalbomis)

1 PRIEDAS

FEDERALINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Jei nenurodyta kitaip, ši Sutartis taikoma šiame priede nurodytų subjektų viešiesiems pirkimams, neviršijantiems šių ribinių verčių:

Ribinės vertės

:

130 000 SST

Prekės

130 000 SST

Paslaugos

5 000 000 SST

Statybos paslaugos

Subjektų sąrašas

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

1 priedo pastaba

Nė vienas iš 1 priede išvardytų subjektų neturi galios steigti jam pavaldžių subjektų.

2 PRIEDAS

VIETINĖS IR REGIONINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Jei nenurodyta kitaip, ši Sutartis taikoma šiame priede nurodytų subjektų viešiesiems pirkimams, neviršijantiems šių ribinių verčių:

Ribinės vertės

:

355 000 SST

Prekės

355 000 SST

Paslaugos

5 000 000 SST

Statybos paslaugos

Subjektų sąrašas

*†ALBERTA

Visos Albertos provincijos ministerijos ir agentūros (visi vyriausybės departamentai ir provincijos agentūros, valdybos, tarybos, komitetai ir komisijos).

Į šį priedą neįtraukiama:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITŲ KOLUMBIJA

Visos Britų Kolumbijos provincijos ministerijos, valdybos, komisijos, agentūros ir komitetai.

Į šį priedą neįtraukiamas Įstatymų leidžiamasis susirinkimas (Legislative Assembly).

†MANITOBA

Visi Manitobos provincijos departamentai, valdybos, komisijos ir komitetai.

†NAUJASIS BRANSVIKAS

Į šį priedą įtraukiami šie Naujojo Bransviko provincijos subjektai:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NIUFAUNDLANDAS IR LABRADORAS

Visi šios provincijos departamentai.

†ŠIAURĖS VAKARŲ TERITORIJOS

Visi Šiaurės Vakarų teritorijų departamentai ir agentūros.

Šis priedas netaikomas viešiesiems pirkimams pagal Šiaurės Vakarų teritorijų verslo skatinimo politiką.

*†NAUJOJI ŠKOTIJA

Visi Naujosios Škotijos provincijos departamentai ir įstaigos, įsteigti pagal Valstybės tarnybos įstatymą (Public Service Act).

Į šį priedą neįtraukiami Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (Emergency Health Services), kuri yra Sveikatos departamento (Department of Health) padalinys, viešieji pirkimai, susiję su greitosios medicinos pagalbos sausumos transportu, įskaitant telekomunikacijas greitosios medicinos pagalbos tikslais.

†NUNAVUTAS

Visi Nunavuto teritorijos departamentai ir agentūros.

Šis priedas netaikomas viešiesiems pirkimams pagal NNI politiką (Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti), nei sutartims pagal Nunavuto žemės nuosavybės susitarimo (Nunavut Land Claims) 24 straipsnį.

ONTARIJAS

Visos Ontarijo provincijos ministerijos.

Į šį priedą įtraukiamos šios agentūros:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†PRINCO EDVARDO SALA

Visi šios provincijos departamentai ir agentūros.

Šis priedas netaikomas greitkelių tiesimui ir priežiūrai naudojamų statybinių medžiagų viešiesiems pirkimams.

*KVEBEKAS

Visi Kvebeko provincijos departamentai.

Į šį priedą įtraukiamos šios viešosios įstaigos:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Šis priedas netaikomas viešiesiems pirkimams:

a)

kultūros ar meno prekių ir paslaugų;

b)

sėjinukų auginimo paslaugų;

c)

darbų, kuriuos nekilnojamojo turto objekte atlieka rangovas pagal garantijos, suteiktos dėl to nekilnojamojo turto ar iš pradžių atliktų darbų, nuostatas;

d)

statybinio plieno (taip pat pagal subrangos sutartims keliamus reikalavimus); ir

e)

kuriuos vykdo ne pelno organizacija.

Ši Sutartis netaikoma jokiai kultūros ar kultūros pramonės srityje Kvebeko priimamai arba taikomai priemonei.

*†SASKAČEVANAS

Visos Saskačevano provincijos ministerijos.

Į šį priedą įtraukiamos šios valdybos ir agentūros:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Į šį priedą neįtraukiamos įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos (Legislative Branch Entities).

*†JUKONAS

Visi Jukono teritorijos departamentai ir agentūros.

2 priedo pastabos

1.

Šiame priede išvardytose provincijose ir teritorijose ši Sutartis netaikoma lengvatoms ar apribojimams, susijusiems su greitkelių projektais.

2.

Šiame priede išvardytose provincijose ir teritorijose ši Sutartis netaikoma lengvatoms ar apribojimams, susijusiems su programomis, kuriomis siekiama skatinti nuskurdusių regionų vystymąsi.

3.

Ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams, kuriais siekiama skatinti Manitobos, Niufaundlando ir Labradoro, Naujojo Bransviko, Princo Edvardo salos ir Naujosios Škotijos provincijų, Nunavuto ar Jukono teritorijų arba Šiaurės Vakarų teritorijų ekonominę plėtrą.

4.

Žvaigždute ( * ) pažymėtose provincijose ir teritorijose ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams:

a)

kai prekės perkamos reprezentaciniams ar reklamos tikslams; arba

b)

kai paslaugos arba statybos paslaugos reprezentaciniams ar reklamos tikslams perkamos už atitinkamos provincijos arba teritorijos ribų.

5.

Kryželiu (†) pažymėtose provincijose ir teritorijose ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams, kai prekės, paslaugos arba statybos paslaugos yra perkamos mokyklų taryboms ir lygiaverčiams organams, valstybės finansuojamoms akademinėms institucijoms, socialines paslaugas teikiantiems subjektams ar ligoninėms arba kai šioms institucijoms leidžiama savo nuožiūra naudotis šiomis prekėmis, paslaugomis ar statybos paslaugomis.

6.

Nė viena šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti kokiam nors provincijos ar teritorijos subjektui taikyti apribojimus, kuriais siekiama gerinti bendrą tos provincijos arba teritorijos aplinkos būklę, su sąlyga, kad tokie apribojimai nėra užslėpti tarptautinės prekybos apribojimai.

7.

Ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams, vykdomiems subjekto, kuriam taikoma ši Sutartis, kito subjekto, kuriam ši Sutartis netaikoma, vardu.

8.

Ši Sutartis netaikoma provincijų ir teritorijų valstybinėms įmonėms (Crown Corporations).

9.

Ši Sutartis netaikoma Islandijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimui šiame priede išvardytų subjektų viešuosiuose pirkimuose.

3 PRIEDAS

VALSTYBĖS ĮMONĖS

Jei nenurodyta kitaip, ši Sutartis taikoma šiame priede išvardytų subjektų viešiesiems pirkimams, neviršijantiems šių ribinių verčių:

Ribinės vertės

:

355 000 SST

Prekės

355 000 SST

Paslaugos

5 000 000 SST

Statybos paslaugos

Federalinių įmonių sąrašas

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

3 priedo pastabos

1.

Dėl didesnio aiškumo reikia pažymėti, kad Kanados geležinkelio įmonės Via Rail Canada Inc. ir Kanados karališkosios monetų kalyklos Royal Canadian Mint viešiesiems pirkimams taikomas XVII straipsnis dėl teikiamos informacijos komercinio konfidencialumo apsaugos.

2.

Kanados 1 priedėlis netaikomas jokiems viešiesiems pirkimams, kai Kanados karališkosios monetų kalykla Royal Canadian Mint perka tiesiogines žaliavas arba jos vardu perkamos tiesioginės žaliavos, skirtos naudoti gaminant ką nors kita nei monetas, Kanadoje turinčias teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

3.

Ši Sutartis netaikoma Europos Sąjungos, Islandijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimui šiame priede išvardytų subjektų viešuosiuose pirkimuose.

4 PRIEDAS

PREKĖS

1.

Jei nenurodyta kitaip ir atsižvelgiant į 2 dalį, ši Sutartis taikoma visoms prekėms.

2.

Taikant šios Sutarties III straipsnio 1 dalį, Valstybės gynybos departamentui (Department of National Defence), Kanados karališkajai raitajai policijai (Royal Canadian Mounted Police), Kanados pakrančių apsaugos tarnybai (Canadian Coast Guard) prie Žuvininkystės ir vandenynų departamento (Department of Fisheries and Oceans) ir provincijų policijos pajėgoms vykdant viešuosius pirkimus, ši Sutartis taikoma tik Federalinio viešųjų pirkimų klasifikatoriaus (Federal Supply Classification, FSC) apibūdintoms prekėms, kurios išvardytos toliau:

FSC

22.

Geležinkelio įranga

FSC

23.

Variklinės transporto priemonės, priekabos, motociklai ir dviračiai (išskyrus autobusus (2310), išskyrus karinius sunkvežimius ir priekabas (2320 ir 2330), vikšrines kovines, atakos ir taktines transporto priemones (2350) ir ratines kovines, atakos ir taktines transporto priemones (2355, buvusi pozicija 2320))

FSC

24.

Traktoriai

FSC

25.

Transporto priemonių įrangos dalys

FSC

26.

Padangos ir padangų kameros

FSC

29.

Variklių priedai

FSC

30.

Mechaninė galios perdavimo įranga

FSC

32.

Medžio apdirbimo mašinos ir įranga

FSC

34.

Metalo apdirbimo mašinos

FSC

35.

Paslaugų ir prekybos įranga

FSC

36.

Specialios pramoninės mašinos

FSC

37.

Žemės ūkio technika ir įranga

FSC

38.

Statybos, kalnakasybos, kasimo ir greitkelių priežiūros įranga

FSC

39.

Medžiagų gabenimo įranga

FSC

40.

Virvės, trosai, grandinės ir jungtys

FSC

41.

Šaldymo ir oro kondicionavimo įranga

FSC

42.

Gaisrų gesinimo, gelbėjimo ir saugos įranga (išskyrus 4220 – Jūrinė gelbėjimo ir nardymo įranga ir 4230 – Nukenksminimo ir impregnavimo įranga)

FSC

43.

Siurbliai ir kompresoriai

FSC

44.

Krosnys, garo katilai, džiovinimo įranga ir branduoliniai reaktoriai

FSC

45.

Santechnikos, šildymo ir sanitarinė įranga

FSC

46.

Vandens gryninimo ir nuotekų valymo įranga

FSC

47.

Vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jungtys

FSC

48.

Vožtuvai

FSC

49.

Techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įranga

FSC

52.

Matuokliai

FSC

53.

Techninė įranga ir šlifavimo priemonės

FSC

54.

Surenkamosios konstrukcijos ir pastoliai

FSC

55.

Pjautinė mediena, frezuoti medžio gaminiai, sluoksniuota klijuotinė mediena ir fanera

FSC

56.

Konstrukcinės ir statybinės medžiagos

FSC

61.

Elektros laidai, energijos tiekimo ir skirstymo įranga

FSC

62.

Apšvietimo įtaisai ir lempos

FSC

63.

Perspėjimo apie pavojų ir signalinės sistemos

FSC

65.

Medicinos, odontologijos ir veterinarijos įranga ir reikmenys

FSC

66.

Prietaisai ir laboratorinė įranga (išskyrus 6615 – Autopiloto mechanizmai ir orlaivių giroskopiniai komponentai ir 6665 – Pavojaus nustatymo instrumentai ir aparatai)

FSC

67.

Fotografijos įranga

FSC

68.

Cheminės medžiagos ir cheminiai produktai

FSC

69.

Mokymo priemonės ir įrenginiai

FSC

70.

Bendros paskirties automatinio duomenų apdorojimo įranga, programinė įranga, reikmenys ir pagalbinė įranga (išskyrus 7010 – Automatinio duomenų apdorojimo įrangos (ADAI) konfigūracija)

FSC

71.

Baldai

FSC

72.

Buitiniai ir komerciniai patalpų apstatymo reikmenys ir prietaisai

FSC

73.

Maisto ruošimo ir patiekimo įranga

FSC

74.

Įstaigos mašinos, tekstų apdorojimo sistemos ir vaizdo įrašymo įranga

FSC

75.

Raštinės reikmenys ir priemonės

FSC

76.

Knygos, žemėlapiai ir kiti leidiniai (išskyrus brėžinius ir specifikacijas (7650))

FSC

77.

Muzikos instrumentai, fonografai ir buitiniai radijo imtuvai

FSC

78.

Poilsio ir sporto įranga

FSC

79.

Valymo įranga ir reikmenys

FSC

80.

Teptukai, dažai, sandarikliai ir rišikliai

FSC

81.

Tara, pakuotės ir pakavimo reikmenys

FSC

85.

Tualetiniai reikmenys

FSC

87.

Žemės ūkio atsargos

FSC

88.

Gyvi gyvūnai

FSC

91.

Degalai, tepalai, alyvos ir vaškai

FSC

93.

Nemetaliniai gaminiai

FSC

94.

Nemetalinės žaliavos

FSC

96.

Rūdos, mineralai ir jų pirminiai produktai

FSC

99.

Įvairios prekės

5 PRIEDAS

PASLAUGOS

1.

Jei nenurodyta kitaip, ši Sutartis taikoma 2 ir 3 dalyse nurodytoms paslaugoms. Šios paslaugos nustatomos pagal Jungtinių Tautų laikinąjį svarbiausiąjį produktų klasifikatorių (CPC), paskelbtą internete adresu http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Įgyvendindama šios Sutarties nuostatas, taikomas federaliniams subjektams ir įmonėms, Kanada remsis bendrąja klasifikavimo sistema (Common Classification System).

2.

Ši Sutartis taikoma toliau išvardytoms paslaugoms, perkamoms 1 priede nurodytų federalinės valdžios subjektų ir 3 priede nurodytų federalinių įmonių:

861

Teisinės paslaugos (tik konsultavimo, susijusio su užsienio ir tarptautine teise, paslaugos)

862

Apskaitos, audito ir buhalterinės paslaugos

863

Apmokestinimo paslaugos (išskyrus teisines paslaugas)

86503

Rinkodaros valdymo konsultavimo paslaugos

8671

Architektūros paslaugos

8672

Inžinerinės paslaugos

8673

Kompleksinės inžinerinės paslaugos (išskyrus 86731 – Kompleksinės inžinerinės paslaugos vykdant transporto infrastruktūros galutinius projektus)

3.

Ši Sutartis taikoma toliau išvardytoms paslaugoms, perkamoms 1 priede nurodytų federalinės valdžios subjektų, 2 priede nurodytų vietinės ir regioninės valdžios subjektų ir 3 priede nurodytų federalinių įmonių:

633

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymo paslaugos

641

Viešbučių ir kitos apgyvendinimo paslaugos

642–643

Maitinimo ir gėrimų, skirtų vartoti vietoje, pardavimo paslaugos

7471

Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų paslaugos

7512

Komercinės pasiuntinių paslaugos (įskaitant daugiarūšio vežimo paslaugas)

7523

Keitimasis elektroniniais duomenimis (EDI)

7523

Elektroninis paštas

7523

Pagreitinto ir (arba) papildomos naudos fakso paslaugos, įskaitant saugojimą ir siuntimą, saugojimą ir paiešką; kodų ir protokolų konvertavimas

7523

Informacijos paieška internete ir duomenų bazėse

7523

Balso paštas

821

Nekilnojamojo turto paslaugos, susijusios su nuosavu arba nuomojamu nekilnojamuoju turtu

822

Nekilnojamojo turto paslaugos už mokestį ar pagal sutartį

tik 83106–83109

Mašinų ir įrenginių be operatoriaus išperkamosios nuomos ar nuomos paslaugos

tik 83203–83209

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų išperkamosios nuomos ar nuomos paslaugos

841

Kompiuterių aparatinės įrangos įrengimo konsultavimo paslaugos

842

Programinės įrangos įdiegimo paslaugos, įskaitant sistemų ir programinės įrangos konsultavimo paslaugas, sistemų analizės ir projektavimo, programavimo ir sistemų priežiūros paslaugas

843

Duomenų apdorojimo paslaugos, įskaitant duomenų apdorojimo, tabuliavimo ir priemonių valdymo paslaugas

843

Informacijos skelbimas internete ir (arba) duomenų tvarkymas (įskaitant sandorių tvarkymą) internetu

844

Duomenų bazių paslaugos

845

Įstaigos mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterius, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

849

Kitos su kompiuteriais susijusios paslaugos

86501

Bendro pobūdžio valdymo konsultavimo paslaugos

86504

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultavimo paslaugos

86505

Gamybos valdymo konsultavimo paslaugos

8660

Su valdymo konsultavimu susijusios paslaugos (išskyrus 86602 – Arbitražo ir taikinimo paslaugos)

8674

Miesto planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos

8676

Techninio bandymo ir analizės paslaugos, įskaitant kokybės kontrolės ir tikrinimo paslaugas (išskyrus tai, kas susiję su FSC 58 pozicija ir transportavimo įranga)

874

Pastatų valymo paslaugos

876

Pakavimo paslaugos

8814

Paslaugos, susijusios su miškininkyste ir medienos ruoša, įskaitant miškų tvarkymą

883

Paslaugos, susijusios su kasyba, įskaitant gręžimo ir lauko darbų paslaugas

8861–8864 ir 8866

Gaminių iš metalo, mašinų ir įrenginių remonto paslaugos

940

Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinės ir panašios paslaugos

5 priedo pastabos

1.

Ši Sutartis taikoma laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) Kanados įsipareigojimų sąrašo nuostatų ir sąlygų.

2.

Ši Sutartis taikoma tik toms Kanados telekomunikacijų paslaugoms, kurios yra pagerintos arba papildomos naudos duodančios paslaugos ir kurioms teikti reikalingos telekomunikacijų priemonės išperkamosios nuomos būdu nuomojamos iš viešųjų telekomunikacijų tinklų paslaugų teikėjų.

3.

Ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams:

a)

valstybinių objektų arba privačių objektų, naudojamų valstybės reikmėms, be kita ko, federalinėmis lėšomis finansuojamiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, valdymo ir eksploatavimo paslaugų;

b)

komunalinių paslaugų;

c)

su aerodromų, ryšių ir raketų įrenginiais susijusių architektūros ir inžinerinių paslaugų;

d)

laivų statybos ir remonto ir susijusių architektūros bei inžinerinių paslaugų;

e)

visų paslaugų, susijusių su Valstybės gynybos departamento (Department of National Defence), Kanados karališkosios raitosios policijos (Royal Canadian Mounted Police), Kanados pakrančių apsaugos tarnybos (Canadian Coast Guard) prie Žuvininkystės ir vandenynų departamento (Department of Fisheries and Oceans), taip pat provincijų policijos pajėgų perkamomis prekėmis, kurioms ši Sutartis netaikoma; ir

f)

paslaugų, kurios perkamos užsienyje dislokuotoms karinėms pajėgoms remti.

6 PRIEDAS

STATYBOS PASLAUGOS

1.

Jei nenurodyta kitaip ir atsižvelgiant į 2 dalį, ši Sutartis taikoma visoms Jungtinių Tautų laikinojo svarbiausiojo produktų klasifikatoriaus (CPC), paskelbto internete adresu http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51, 51 skyriuje nurodytoms statybos paslaugoms.

2.

Ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams:

a)

dugno gilinimo paslaugų; ir

b)

statybos paslaugų, perkamų federalinio Transporto departamento (Department of Transport) arba jo vardu.

7 PRIEDAS

BENDROSIOS PASTABOS

Jei nenurodyta kitaip, toliau pateiktos bendrosios pastabos taikomos šiai Sutarčiai, įskaitant jos 1–6 priedus.

1.

Ši Sutartis netaikoma viešiesiems pirkimams, susijusiems su:

a)

laivų statyba ir remontu;

b)

miesto geležinkelio ir miesto transporto įranga, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir jų sudėtyje esančiomis medžiagomis, taip pat visomis pagal projektus naudojamomis medžiagomis iš geležies arba plieno;

c)

FSC 58 pozicija (ryšių, aptikimo ir koherentinės spinduliuotės įranga); ir

d)

žemės ūkio produktais, pagamintais pagal paramos žemės ūkiui programas arba žmonių maitinimo programas.

2.

Ši Sutartis netaikoma mažosioms ir mažumoms priklausančioms įmonėms skirtoms specialiosioms priemonėms.

3.

Ši Sutartis netaikoma jokiai dėl čiabuvių tautų priimamai arba taikomai priemonei. Ji nedaro poveikio jokioms čiabuvių teisėms arba sutartyse įtvirtintoms teisėms, kurias turi Kanados čiabuvių tautos, kaip nustatyta 1982 m. Konstitucijos (Constitution Act) 35 straipsnyje.

4.

Kanados viešieji pirkimai pagal šią Sutartį apibrėžiami kaip tokie sutartiniai sandoriai, kai įsigyjamos prekės ar paslaugos yra tiesiogiai naudingos vyriausybei arba jomis naudojasi vyriausybė. Viešojo pirkimo procesas – tai procesas, kuris prasideda subjektui nustačius savo pirkimo poreikius ir baigiasi sudarius pirkimo sutartį. Jis neapima atvejų, kai vienas valdžios subjektas arba valstybės įmonė perka iš kito valdžios subjekto arba valstybės įmonės.

5.

Ši Sutartis netaikoma transporto paslaugų, kurios yra įtrauktos į viešojo pirkimo sutartį arba su ja susijusios, pirkimui.

6.

Konkrečiai Šaliai ši Sutartis 5 priede nurodytoms paslaugoms ir 6 priede nurodytoms statybos paslaugoms taikoma tik su sąlyga, kad ta Šalis yra suteikusi tokią pačią galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su atitinkamomis paslaugomis.

7.

Kai ši Sutartis netaikoma tam tikrai subjekto sudaromai sutarčiai, ši Sutartis negali būti aiškinama kaip taikoma kuriai nors prekei ar paslaugai pagal tą sutartį.

8.

Ši Sutartis netaikoma sutartims, kurios sudaromos pagal tarptautinį susitarimą siekiant bendrai įgyvendinti projektą arba juo bendrai naudotis.

9.

Bet kokia pagal 1, 2 arba 3 priedą federalinės valdžios subjektams, vietinės ir regioninės valdžios subjektams ar įmonėms konkrečiai taikoma arba bendroji išimtis taip pat bus taikoma kiekvienam atitinkamą subjektą pakeitusiam kitam subjektui ar subjektams ir kiekvienai atitinkamą įmonę pakeitusiai kitai įmonei arba įmonėms taip, kad šio pasiūlymo vertė nepasikeis.

I priedėlyje nustatyti būsimi europos sąjungos įsipareigojimai (galutiniai)

1 PRIEDAS

CENTRINĖS VALDŽIOS SUBJEKTAI

Prekės

Ribinės vertės: 130 000 SST

Paslaugos (Nurodytos 5 priede)

Ribinės vertės: 130 000 SST

Darbai (Nurodyti 6 priede)

Ribinės vertės: 5 000 000 SST

1.   EUROPOS SĄJUNGOS SUBJEKTAI

1.

Europos Sąjungos Taryba

2.

Europos Komisija

3.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

2.   ES VALSTYBIŲ NARIŲ CENTRINĖS VALDŽIOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS

a)

Lichtenšteino, Šveicarijos, Islandijos, Norvegijos, Nyderlandų (Arubos) prekėms, paslaugoms, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams yra atviri visų ES valstybių narių centrinės valdžios perkančiųjų organizacijų viešieji pirkimai. Pateiktasis sąrašas yra neišsamus.

b)

Izraelio prekėms, paslaugoms, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams yra atviri toliau išvardytų centrinės valdžios perkančiųjų organizacijų viešieji pirkimai.

c)

Jungtinių Valstijų, Kanados, Japonijos, Honkongo (Kinija), Singapūro, Korėjos, Armėnijos, taip pat Taivano, Kinmeno, Macu ir Penghu atskirosios muitų teritorijos prekėms, paslaugoms, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams yra atviri toliau išvardytų centrinės valdžios perkančiųjų organizacijų, kurios nėra pažymėtos žvaigždute, viešieji pirkimai.

d)

Nepažeidžiant c punkto, Jungtinių Valstijų, Japonijos, taip pat Taivano, Kinmeno, Macu ir Penghu atskirosios muitų teritorijos prekėms, paslaugoms, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams yra atviri toliau išvardytų ES valstybių narių centrinės valdžios perkančiųjų organizacijų, kurios yra pažymėtos dviem žvaigždutėmis, viešieji pirkimai.

BELGIJA

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULGARIJA

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция "Архиви" (State Agency "Archives")

37.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция "Митници" (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")

64.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

65.

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")

66.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")

67.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")

68.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")

69.

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")

70.

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")

71.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")

72.

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**

99.

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**

100.

Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**

101.

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*

105.

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба "Военна информация" (Military Information Service)**

108.

Служба "Военна полиция" (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

ČEKIJA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DANIJA

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

VOKIETIJA

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTIJA

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRAIKIJA

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

ISPANIJA

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

PRANCŪZIJA

1.   Ministères

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Etablissements publics nationaux

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Institutions, autorités et juridictions indépendantes

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Autre organisme public national

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

AIRIJA

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

ITALIJA

I.

Perkančiosios organizacijos:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)

6.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)

7.

Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)

8.

Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)

9.

Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)

10.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)

11.

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministry of Environment, Land and Sea)

12.

Ministero delle Infrastrutture (Ministry of Infrastructure)

13.

Ministero dei Trasporti (Ministry of Transport)

14.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministry of Labour, Social Policy and Social Security)

15.

Ministero della Solidarietà sociale (Ministry of Social Solidarity)

16.

Ministero della Salute (Ministry of Health)

17.

Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministry of Education, University and Research)

18.

Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministry of Heritage and Culture, including its subordinated entities)

II.

Kitos nacionalinės viešosios įstaigos:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (3)

KIPRAS

1.

(a)

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

(b)

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Office of the Coordinator for Harmonisation)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service)

12.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

13.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

14.

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner)

15.

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid)

16.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body)

17.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority)

18.

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body)

19.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

20.

(a)

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

(b)

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

(c)

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

(d)

Τμήμα Δασών (Forest Department)

(e)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

(f)

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

(g)

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

(h)

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

(i)

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

(j)

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

(k)

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

21.

(a)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

(b)

Αστυνομία (Police)

(c)

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

(d)

Τμήμα Φυλακών (Prison Department)