ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.067.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 67

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 7d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 211/2014, kuriuo ištaisomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) tekstas slovakų kalba ( 1 )

1

 

*

2014 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 212/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios teršalo citrinino koncentracijos maisto papilduose, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai ( 1 )

3

 

 

2014 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 213/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2014/121/ES

 

*

2014 m. vasario 7 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 1/2014, kuriuo skiriami Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) vykdomosios valdybos nariai

7

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

7.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 211/2014

2014 m. vasario 27 d.

kuriuo ištaisomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) tekstas slovakų kalba

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 74 straipsnio 1 dalį ir 132 straipsnį,

kadangi:

(1)

reikėtų ištaisyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 340/2008 (2), iš dalies pakeisto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 254/2013 (3), III priedo 4 lentelėje slovakų kalbos tekste tris kartus pasikartojančią klaidą. Kitų kalbų versijose tokios klaidos nėra;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikoma tik tekstui slovakų kalba.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 107, 2008 4 17, p. 6).

(3)  2013 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 254/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 79, 2013 3 21, p. 7).


7.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 212/2014

2014 m. kovo 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios teršalo citrinino koncentracijos maisto papilduose, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiu didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius (2), nustatyta didžiausia leidžiamoji mikotoksinų koncentracija maisto produktuose;

(2)

2012 m. kovo 2 d. Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EMST) mokslinė grupė, nagrinėjanti teršalų maisto grandinėje klausimus (toliau – mokslinė grupė teršalų klausimais), Komisijos prašymu priėmė nuomonę dėl maisto produktuose ir pašaruose esančio citrinino keliamo pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai (3). Mokslinė grupė teršalų klausimais nusprendė remdamasi turimais duomenimis apie nefrotoksiškumą apibūdinti citrinino keliamą pavojų ir nustatė nefrotoksiškumo nepavojingumo lygį. Taikant neapibrėžtumo koeficientą 100 20 μg/kg kūno svorio per dieną nepastebėto neigiamo poveikio dydžiui (NNPD) nustatyta, kad nefrotoksiškumo nepavojingumo lygis žmonėms yra 0,2 μg/kg kūno svorio per dieną. Mokslinė grupė teršalų klausimais padarė išvadą, kad remiantis turimais duomenimis, vertinant su citrininu susijusį nefrotoksiškumo nepavojingumo lygį, negalima atmesti susirūpinimą keliančio genotoksiškumo ir kancerogeniškumo klausimo;

(3)

EMST Dietinių produktų, mitybos ir alergijos mokslinė grupė (toliau – DMA mokslinė grupė) Nyderlandų kompetentingos institucijos, kuri gavo Sylvan Bio Europe BV prašymą, prašymu 2013 m. sausio 24 d. priėmė nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su monakolinu K, esančiu SYLVAN BIO raudonosiomis mielėmis fermentuotuose ryžiuose, ir normalaus MTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymu pagrindimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 (4) 13 straipsnio 5 dalį. DMA mokslinė grupė padarė išvadą, kad nustatytas monakolino K, esančio raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminiuose, vartojimo ir normalaus MTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymo priežastinis ryšys. DMA mokslinė grupė mano, kad tokia formuluotė atitinka mokslinius įrodymus: „Iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaunamas monakolinas K padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje“; siekiant gauti deklaruojamą poveikį, kasdien reikėtų suvartoti 10 mg monakolino K, gaunamo iš raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminių. Tiriama tikslinė grupė yra plačiosios visuomenės suaugusieji. Sveikumo teiginys gali būti taikomas visiems rinkoje esantiems raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminiams;

(4)

monakoliną K gamina Monascus purpureus, kurios kai kurios padermės taip pat gamina citrininą. Remiantis turimais duomenimis apie citrininą tam tikruose raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminiuose nustatyta, kad šiuose gaminiuose citrinino koncentracijos yra didelės. Vartojant šiuos raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminius tokiais kiekiais, kad būtų pasiektas deklaruojamas poveikis, gali būti gerokai viršijamas citrinino nefrotoksiškumo nepavojingumo lygis. Todėl tikslinga nustatyti didžiausią leidžiamąją citrinino koncentraciją raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminiuose. Norint gauti būtiną monakolino K dozę, reikia vartoti 4–6 600 mg raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių kapsules. Siekiant užtikrinti, kad galimas citrinino, esančio raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminiuose, poveikis išliktų žymiai mažesnis nei 0,2 μg/kg kūno svorio suaugusiesiems nefrotoksiškumo lygis, nustatyta didžiausia 2 mg/kg citrinino, esančio raudonosiomis mielėmis fermentuotų ryžių gaminyje, koncentracija. Atsižvelgiant į tai, kad trūksta žinių apie citrininą kituose maisto produktuose ir dar nenustatytas citrinino kancerogeniškumas ir genotoksiškumas, tikslinga per dvejus metus persvarstyti didžiausią leidžiamąją koncentraciją, kai tik bus surinkta daugiau informacijos apie citrinino toksiškumą ir citrinino, esančio kituose maisto produktuose, daromą poveikį;

(5)

medžiagų dėjimas į maisto produktus arba jų naudojimas maisto produktuose, kaip ir produktų priskyrimas maisto produktams arba vaistams, reglamentuojamas specialiais Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Didžiausios leidžiamosios tokios medžiagos ar produkto koncentracijos nustatymu nesuteikiama teisė teikti rinkai medžiagą, kurios leidžiamoji koncentracija nustatyta, priimti sprendimą naudoti medžiagą maisto produktuose ar klasifikuoti tam tikrą produktą kaip maisto produktą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 2 skirsnį įterpiami šie 2.8 ir 2.8.1 įrašai:

Maisto produktai (1)

Didžiausia leidžiamoji koncentracija (μg/kg)

„2.8

Citrininas

 

2.8.1

Maisto papildai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai

2 000 (5)

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  EMST mokslinė grupė, nagrinėjanti teršalų maisto grandinėje klausimus (CONTAM). Mokslinė nuomonė dėl maisto produktuose ir pašaruose esančio citrinino keliamo pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai. EMST leidinys 2012 m.; 10(3):2605 [82 p.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. Galima rasti adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  EMST Dietinių produktų, mitybos ir alergijos mokslinė grupė (DMA). Mokslinė nuomonė dėl sveikumo teiginio, susijusio su monakolinu K, esančiu SYLVAN BIO raudonosiomis mielėmis fermentuotuose ryžiuose, ir normalaus MTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymu, pagrindimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį. EMST leidinys 2013 m. 11(2):3084 [13 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3084. Galima rasti adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Didžiausia leidžiamoji koncentracija turi būti peržiūrėta iki 2016 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į informaciją apie citrinino, esančio kituose maisto produktuose, daromą poveikį ir į naujausią informaciją apie citrinino toksiškumą, visų pirma kiek tai susiję su kancerogeniškumu ir genotoksiškumu.“


7.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 213/2014

2014 m. kovo 6 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

63,8

TN

73,8

TR

101,4

ZZ

79,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

158,1

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,1

TR

111,3

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

48,0

IL

66,9

MA

49,2

TN

50,6

TR

60,8

ZZ

55,1

0805 50 10

TR

64,2

ZZ

64,2

0808 10 80

MK

30,8

US

189,9

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

112,8

CL

162,8

CN

68,3

TR

156,2

US

226,5

ZA

130,3

ZZ

142,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

7.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/7


AKR IR ES AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2014

2014 m. vasario 7 d.

kuriuo skiriami Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) vykdomosios valdybos nariai

(2014/121/ES)

AKR IR ES AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), pirmą kartą iš dalies pakeistą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (2), o antrą kartą – 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (3), ypač į jo III priedo 2 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 20 d. AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimą Nr. 8/2005 dėl Įmonių plėtojimo centro statuto ir darbo tvarkos taisyklių (4), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu Nr. 8/2005 priimto Įmonių plėtojimo centro statuto ir darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnyje nustatyta, kad vykdomosios valdybos narius skiria ambasadorių komitetas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui;

(2)

Įmonių plėtojimo centro vykdomosios valdybos trijų ES atstovaujančių narių, paskirtų AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimu Nr. 3/2013 (5), kadencija baigsis 2014 m. kovo 6 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nedarant poveikio vėlesniems sprendimams, kuriuos Komitetui gali tekti priimti atsižvelgiant į jo prerogatyvas, Įmonių plėtojimo centro vykdomosios valdybos trijų ES atstovaujančių narių kadencija pratęsiama šešių mėnesių laikotarpiui.

Todėl ĮPC vykdomosios valdybos narių sudėtis bus tokia:

Adebayo AKINDEINDE

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

Vera VENCLIKOVA,

kurių kadencija baigsis 2014 m. rugsėjo 6 d., ir

John Atkins ARUHURI

Maria MACHAILO-ELLIS

Félix MOUKO,

kurių kadencija baigsis 2018 m. rugsėjo 6 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis bet kuriuo metu gali būti patikslintas atsižvelgiant į Centro padėtį.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 7 d.

AKR ir ES ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkas

Th. N. SOTIROPOULOS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (OL L 209, 2005 8 11, p. 27).

(3)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(4)  OL L 66, 2006 3 8, p. 16.

(5)  OL L 263, 2013 10 5, p. 18