ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.065.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 65

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 5d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/27/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 204/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (SKVN)]

8

 

*

2014 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 205/2014, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1260/2013 dėl Europos demografinės statistikos duomenų skirstymo, terminų ir duomenų tikslinimo nuostatų įgyvendinimo sąlygos ( 1 )

10

 

*

2014 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2014, kuriuo dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 ( 1 )

27

 

 

2014 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 207/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/117/ES

 

*

2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

31

 

 

2014/118/ES

 

*

2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija dėl maisto produktuose esančių bromintų antipirenų ( 1 )

39

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

Darbo tvarkos taisyklės

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/27/ES

2014 m. vasario 26 d.

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sutarties 153 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba direktyvomis gali nustatyti būtiniausius reikalavimus, skatinančius sąlygų, pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad būtų užtikrinta geresnė darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga. Tokios direktyvos neturėtų varžyti mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimo ir plėtojimo bei jų darbo vietų kūrimo potencialo. Geros sveikatos apsaugos ir saugos standartai neturėtų būti laikomi suvaržymais, kadangi jie yra pagrindinės teisės ir turi būti be išimčių taikomi visiems darbo rinkos sektoriams ir visų tipų įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio;

(2)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (3) nustatyta nauja medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo Sąjungoje sistema, grindžiama tarptautine Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS);

(4)

Tarybos direktyvose 92/58/EEB (4), 92/85/EEB (5), 94/33/EB (6), 98/24/EB (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/37/EB (8) yra nuorodos į ankstesnę klasifikavimo ir ženklinimo sistemą. Todėl tos direktyvos turėtų būti iš dalies pakeistos, siekiant jas suderinti su Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatyta naująja sistema;

(5)

daliniai pakeitimai būtini, kad tos direktyvos ir toliau būtų veiksmingos. Šia direktyva nesiekiama keisti tų direktyvų taikymo srities. Šios direktyvos tikslas – išlaikyti apsaugos, kurią tos direktyvos suteikia darbuotojams, lygį, bet jo nesumažinti. Vis dėlto, atsižvelgiant į nuolatinę technologinę pažangą, tos direktyvos turėtų būti periodiškai persvarstomos pagal Tarybos direktyvos 89/391/EEB (9) 17a straipsnį siekiant užtikrinti teisės aktų nuoseklumą ir tinkamą sveikatos apsaugos ir saugos lygį tais atvejais, kai darbo aplinkoje yra pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tam tikrų profesijų darbuotojams, kurie dažnai dirba aplinkoje, kurioje esama pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių;

(6)

Direktyvos 92/85/EEB daliniuose pakeitimuose nenagrinėjamas klausimas dėl pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių, kurie gali turėti neigiamą poveikį nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų vaisingumui, nes šios direktyvos tikslas – tik atnaujinti šios direktyvos nuorodas ir terminus. Tačiau, atsižvelgdama į naujausius mokslinius įrodymus šiuo klausimu ir vis sudėtingesnį šio poveikio klasifikavimą, Komisija turėtų apsvarstyti tinkamiausias su tokiu poveikiu susijusių problemų sprendimo priemones;

(7)

Direktyvų 92/85/EEB ir 94/33/EB daliniais pakeitimais turėtų būti suderinamas tose direktyvose išdėstytas požiūris su Direktyvoje 98/24/EB jau patvirtinta formuluote, kai Direktyvos 92/85/EEB I priedo A skirsnio 3 punkto a papunktyje esantys žodžiai „medžiagos, (…) pažymėtos“ ir Direktyvos 94/33/EB priedo I skirsnio 3 punkto a papunktyje esantys žodžiai „medžiagos ir preparatai, (…) priskiriami“ keičiami formuluote: „cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys klasifikavimo kriterijus“. Pagal šią direktyvą darbdaviams nenustatoma prievolių dėl cheminių medžiagų ir mišinių, reglamentuojamų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Nepaisant to, ar medžiagos ar mišiniai pateikiami į rinką, darbdaviai turi atlikti visų pavojingų cheminių veiksnių rizikos vertinimą pagal Direktyvą 98/24/EB;

(8)

Direktyvos 94/33/EB priedo I skirsnio 2 punkte ir II skirsnio 1 punkte yra nuorodos į panaikintas Tarybos direktyvas 90/679/EEB (10) ir 90/394/EEB (11). Todėl tos nuorodos turėtų būti pakeistos nuorodomis į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB (12) ir Direktyvos 2004/37/EB atitinkamas nuostatas;

(9)

pagal Sutarties 154 straipsnį, Komisija konsultavosi su socialiniais partneriais dėl galimos Sąjungos veiksmų krypties šioje srityje, o jie savo ruožtu nurodė, kad būtų naudinga parengti aiškinamąsias gaires, ypač skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(10)

pasibaigus konsultacijoms Komisija nusprendė, kad tikslinga imtis Sąjungos veiksmų ir pagal Sutarties 154 straipsnį konsultavosi su socialiniais partneriais dėl numatomo pasiūlymo turinio;

(11)

pasibaigus šiam antrajam konsultacijų etapui socialiniai partneriai nepageidavo inicijuoti Sutarties 155 straipsnyje numatyto proceso, po kurio būtų galima sudaryti susitarimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/58/EEB daliniai pakeitimai

Direktyva 92/58/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ši direktyva netaikoma ženklams, kai rinkai pateikiamos pavojingos medžiagos ir mišiniai, taip pat gaminiai ir (arba) įrenginiai, nebent kitos Sąjungos nuostatos daro konkrečią nuorodą į ją.“

2.

I priedo 12 punktas pakeičiamas taip:

12.   Vietos, patalpos arba aptvarai, naudojami dideliems pavojingų medžiagų arba mišinių kiekiams sandėliuoti, turi būti pažymėti tinkamais įspėjimo ženklais pagal II priedo 3.2 punktą, arba kaip nustatyta III priedo 1 punkte, nebent atskirų pakuočių arba talpyklų ženklinimas tinka šiam tikslui.

Jei nėra II priedo 3.2 punkte nurodyto lygiaverčio įspėjimo apie pavojingas chemines medžiagas arba mišinius, turi būti naudojama atitinkama pavojaus piktograma, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (13) V priede.

3.

II priedo 3.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

įspėjamasis ženklas „Kenksminga arba dirginanti medžiaga“ išbraukiamas;

b)

papildoma šia su įspėjamuoju ženklu „Bendras pavojus“ siejama išnaša:

„***

Šis įspėjamasis ženklas nenaudojamas įspėjant apie pavojingas chemines medžiagas ar mišinius, išskyrus atvejus, kai įspėjamasis ženklas naudojamas pagal III priedo 5 punkto antrą pastraipą nurodant saugyklas, kuriose saugoma daug pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių.“

4.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Talpyklos, darbe naudojamos cheminėms medžiagoms ar mišiniams, klasifikuojamiems kaip pavojingiems pagal kriterijus, taikomus bet kuriai fizinio pavojaus ar pavojingumo sveikatai klasei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir talpyklos, naudojamos tokioms pavojingoms cheminėms medžiagoms arba mišiniams sandėliuoti, kartu su matomais vamzdžiais, kuriuose yra laikomos pavojingos cheminės medžiagos arba mišiniai arba kuriais tos medžiagos arba mišiniai transportuojami, privalo būti ženklinami atitinkamomis pavojaus piktogramomis pagal tą reglamentą.

Pirma pastraipa netaikoma nei talpykloms, naudojamoms darbe trumpą laiką, nei talpykloms, kurių turinys dažnai keičiamas, jeigu imamasi alternatyvių reikiamų priemonių, ypač informuojant ir (arba) apmokant, kad būtų užtikrintas toks pats apsaugos lygis.

Šio punkto pirmoje pastraipoje nurodomas ženklinimas gali būti:

pakeičiamas įspėjamaisiais ženklais, nustatytais II priede, naudojant tokias pačias piktogramas arba simbolius. Jei nėra II priedo 3.2 punkte nurodyto lygiaverčio įspėjamojo ženklo, turi būti naudojama atitinkama pavojaus piktograma, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 V priede,

papildomas tam tikra informacija, pavyzdžiui, nurodomas pavojingos cheminės medžiagos arba mišinio pavadinimas ir (arba) formulė bei pavojaus ypatumai,

darbo vietoje pervežant talpyklas, papildomas arba pakeičiamas ženklais, naudojamais visoje Sąjungoje pavojingoms cheminėms medžiagoms arba mišiniams pervežti.“

b)

5 punkto pirmoje ir antroje pastraipose žodis „pavojingų“ tekste lietuvių kalba nekeičiamas, o žodis „preparatų“ pakeičiamas žodžiu „mišinių“.

2 straipsnis

Direktyvos 92/85/EEB daliniai pakeitimai

Direktyvos 92/85/EEB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Biologiniai veiksniai

2, 3 ir 4 rizikos grupių biologiniai veiksniai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB (14) 2 straipsnio antros pastraipos 2, 3 ir 4 punktuose, jei yra žinoma, kad šie veiksniai arba terapinės priemonės, kurių reikia imtis dėl tokių veiksnių poveikio, sukelia pavojų nėščiųjų ir dar negimusio vaiko sveikatai, ir jei šie veiksniai dar neįtraukti į II priedą.

b)

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (15) nustatytus klasifikavimo kriterijus ir pagal juos priskiriami vienai ar kelioms iš toliau nurodytų pavojingumo klasių ir pavojingumo kategorijų, kurioms apibūdinti taikoma viena ar kelios pavojingumo frazės, jei šie veiksniai dar neįtraukti į II priedą:

mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A, 1B arba 2 kategorija (H340, H341),

kancerogeniškumas, 1A, 1B arba 2 kategorija (H350, H350i, H351),

toksinis poveikis reprodukcijai, 1A, 1B arba 2 kategorija arba papildoma kategorija, susijusi su poveikiu laktacijai ar vaikui per motinos pieną (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 arba 2 kategorija (H370, H371).

ii)

b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB (16) I priede nurodyti cheminiai veiksniai;

2.

B skirsnis pakeičiamas taip:

„B.   Procesai

Direktyvos 2004/37/EB I priede išvardyti gamybos procesai.“

3 straipsnis

Direktyvos 94/33/EB daliniai pakeitimai

Direktyvos 94/33/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

3 ir 4 rizikos grupių biologiniai veiksniai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB (17) 2 straipsnio antros pastraipos 3 ir 4 punktuose.

b)

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

cheminės medžiagos ir mišiniai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (18) nustatytus klasifikavimo kriterijus ir pagal juos priskiriami vienai ar kelioms iš toliau nurodytų pavojingumo klasių ir pavojingumo kategorijų, kurioms apibūdinti taikoma viena ar kelios pavojingumo frazės:

1, 2 ar 3 kategorijos ūmaus toksiškumo medžiagos (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

1A, 1B ar 1C kategorijos odą ėsdinančios medžiagos (H314),

1 arba 2 kategorijos degiosios dujos (H220, H221),

1 kategorijos degūs aerozoliai (H222),

1 arba 2 kategorijos degusis skystis (H224, H225),

kategorijos „nestabilios sprogiosios medžiagos“ sprogiosios medžiagos arba 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 poklasio sprogiosios medžiagos (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

A, B, C arba D tipo savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (H240, H241, H242),

A arba B tipo organiniai peroksidai (H240, H241),

1 arba 2 kategorijos specifinio toksiškumo konkrečiam organui po vienkartinio poveikio medžiagos (H370, H371),

1 arba 2 kategorijos specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio medžiagos (H372. H373),

1 kategorijos, 1A arba 1B pakategorės kvėpavimo takus jautrinančios medžiagos (H334),

1 kategorijos, 1A arba 1B pakategorės odą jautrinančios medžiagos (H317),

1A, 1B arba 2 kategorijos kancerogenai (H350, H350i, H351),

1A, 1B arba 2 kategorijos mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (H340, H341),

1A arba 1B kategorijos toksinis poveikis reprodukcijai (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

b papunktis išbraukiamas;

iii)

c papunktis išbraukiamas;

iv)

d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

medžiagos ir mišiniai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB (19) 2 straipsnio a punkto ii papunktyje;

2.

II skirsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Direktyvos 2004/37/EB I priede nurodyti darbo procesai.“

4 straipsnis

Direktyvos 98/24/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 98/24/EB iš dalies keičiama taip:

1.

2 straipsnio b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

bet koks cheminis veiksnys, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (20) nustatytus klasifikavimo kaip pavojingas kriterijus, taikomus priskiriant bet kuriai fizinio pavojaus ir (arba) pavojingumo sveikatai klasei, nepaisant to, ar tas cheminis veiksnys yra klasifikuojamas pagal tą reglamentą;

b)

ii papunktis išbraukiamas;

c)

iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

bet koks cheminis veiksnys, kuris, nors ir neatitinka klasifikavimo kaip pavojingas kriterijų, kaip nurodyta šio straipsnio b punkto i papunktyje, tačiau dėl savo fizinių-cheminių, cheminių arba toksikologinių savybių, naudojimo būdo arba buvimo darbo aplinkoje pobūdžio gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, įskaitant visus cheminius veiksnius, kuriems pagal 3 straipsnį yra nustatyta profesinio poveikio ribinė vertė.“

2.

4 straipsnio 1 dalies antroji įtrauka pakeičiama taip:

„—

informaciją apie saugą ir sveikatą, kurią pateikia tiekėjas (pvz., atitinkamuose saugos duomenų lapuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (21)),

3.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies ketvirtoji įtrauka pakeičiama taip:

„—

galėtų susipažinti su visais saugos duomenų lapais, parengtais tiekėjų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį,“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės gali imtis priemonių, reikalingų užtikrinti, kad darbdaviai galėtų paprašę gauti (geriausiai iš gamintojo arba tiekėjo) visą informaciją apie pavojingus cheminius veiksnius, kurios reikia taikant šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios informacijos gamintojas arba tiekėjas teikti neprivalo nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.“

5 straipsnis

Direktyvos 2004/37/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2004/37/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Asbestui, kuris reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB (22), šios direktyvos nuostatos taikomos tada, kai tik jos yra palankesnės sveikatos ir saugos darbe požiūriu.

2.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)   „kancerogenas“:

i)

medžiaga arba mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenas kriterijus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (23) I priede;

ii)

medžiaga, mišinys arba procesas, nurodytas šios direktyvos I priede, taip pat medžiaga arba mišinys, gautas tame priede nurodyto proceso metu;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)   „mutagenas“: medžiaga arba mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos lytinių ląstelių mutagenas kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede;“.

3.

4 straipsnio 1 dalyje žodis „preparatu“ pakeičiamas žodžiu „mišiniu“;

4.

5 straipsnio 2 dalyje žodis „preparatu“ pakeičiamas žodžiu „mišiniu“;

5.

6 straipsnio b punkte žodis „preparatų“ pakeičiamas žodžiu „mišinių“;

6.

I priedo pavadinime žodis „preparatų“ pakeičiamas žodžiu „mišinių“.

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. vasario 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 47.

(2)  2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(4)  1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 245, 1992 8 26, p. 23).

(5)  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, 1992 11 28, p. 1).

(6)  1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos (OL L 216, 1994 8 20, p. 12).

(7)  1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

(8)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).

(9)  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

(10)  1990 m. lapkričio 26 d. Tarybos direktyva 90/679/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 374, 1990 12 31, p. 1).

(11)  1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 196, 1990 7 26, p. 1).

(12)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 21).

(13)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“

(14)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 21).“;

(15)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;

(16)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).“

(17)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 262, 2000 10 17, p. 21).“

(18)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;

(19)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).“

(20)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“;

(21)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).“

(22)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28).“

(23)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).“


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 204/2014

2014 m. vasario 20 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Aceituna de Mallorca“ / „Aceituna Mallorquina“ / „Oliva de Mallorca“ / „Oliva Mallorquina“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Aceituna de Mallorca“ / „Aceituna Mallorquina“ / „Oliva de Mallorca“ / „Oliva Mallorquina“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 276, 2013 9 25, p. 17.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6. klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ISPANIJA

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (SKVN)


5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 205/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1260/2013 dėl Europos demografinės statistikos duomenų skirstymo, terminų ir duomenų tikslinimo nuostatų įgyvendinimo sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1260/2013 dėl Europos demografinės statistikos (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1260/2013 nustatoma bendra teisinė sistemingo Europos gyventojų ir natūralios gyventojų kaitos įvykių statistikos plėtros, rengimo ir sklaidos sistema;

(2)

norint užtikrinti, kad gyventojų ir natūralios gyventojų kaitos įvykių statistiniai duomenys, kuriuos valstybės narės teikia pagal Reglamentą (ES) Nr. 1260/2013, būtų aukštos kokybės, palyginami ir nuoseklūs, ir kad būtų galima rengti patikimas Sąjungos masto apžvalgas, šie duomenys turėtų būti suskirstyti;

(3)

todėl Komisijai turėtų būti teikiami pagal teritorinius vienetus, nustatytus 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (2), suskirstyti duomenys;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos vienodos duomenų, kuriuos būtina teikti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1260/2013, skirstymo, terminų ir tikslinimo sąlygos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Vartojami terminai, kurių apibrėžtys nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1260/2013. Kitų šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys yra šios:

a)   amžius tam tikrą datą (ataskaitinę datą ar įvykio datą)– laikotarpis nuo gimimo datos iki tam tikros datos, išreikštas sukakusių metų skaičiumi;

b)   asmens gimimo šalis– asmens motinos įprastinės gyvenamosios vietos šalis (taikant esamas jos ribas, jeigu yra atitinkamos informacijos) gimdymo metu arba, jei šios informacijos nėra, šalis (taikant esamas jos ribas, jeigu yra atitinkamos informacijos), kurioje asmuo gimė;

c)   motinos gimimo šalis– yra motinos gimimo šalis;

d)   pilietybė– ypatingas asmens ir jo valstybės teisinis ryšis, kuris atsiranda gimus ar dėl natūralizacijos, nesvarbu, ar tai įvyksta dėl pareiškimo, pasirinkimo, santuokos, ar pasinaudojus kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis;

e)   gimimo eiliškumas– gyvo gimusio kūdikio eilės tvarka, palyginti su visais kitais jo motinos gyvais pagimdytais kūdikiais;

f)   įvykio mėnuo– kalendorinis įvykio mėnuo;

g)   gimimo metai– kalendoriniai gimimo metai;

h)   valstybė narė– šalis, kuri ataskaitinių metų pabaigoje yra Europos Sąjungos narė.

3 straipsnis

Suskirstymas ir statistinių duomenų lentelės

Komisijai (Eurostatui) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1260/2013 teiktini duomenys skirstomi taip, kaip nurodyta I priede.

Komisijai (Eurostatui) teiktinos statistinių duomenų lentelės pateikiamos II priede.

4 straipsnis

Terminai

1.   Kiekvienais metais per šešis mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia išankstinius šalies bendro gyventojų skaičiaus, bendro gyvų gimusių kūdikių skaičiaus ir bendro mirusių asmenų skaičiaus duomenis, kaip apibūdinta II priedo 1 punkte.

2.   Kiekvienais metais per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia šalies ir regioninius duomenis, kaip apibūdinta II priedo 2 punkte, ir susijusius standartinius metaduomenis (laikydamiesi Euro SDMX metaduomenų struktūros).

3.   Kiekvienais metais iki ataskaitinių metų lapkričio 30 d. valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia išankstinius mėnesinius tų ataskaitinių metų bent pirmųjų šešių mėnesių bendro gyvų gimusių kūdikių skaičiaus ir bendro mirusių asmenų skaičiaus duomenis, kaip apibūdinta II priedo 3 punkte.

5 straipsnis

Duomenų tikslinimas

1.   Apie bet kokius planuojamus pagal 4 straipsnio 2 dalį pateiktų duomenų tikslinimus valstybės narės Komisijai (Eurostatui) praneša ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki patikslintų duomenų paskelbimo atitinkamoje valstybėje narėje.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) visus patikslintus duomenis ne vėliau kaip praėjus vienai savaitei po tų duomenų paskelbimo.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad visi Komisijai (Eurostatui) pateikti patikslinti duomenys atitiktų visą pagal 4 straipsnio 2 dalį pateiktų duomenų rinkinį.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 330, 2013 12 10, p. 39.

(2)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.


I PRIEDAS

DUOMENŲ SUSKIRSTYMAS

Statistiniai duomenys, kuriuos reikia pateikti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1260/2013, skirstomi kaip nurodyta toliau.

Kategorijai „Nežinomas“ priskiriama ne daugiau kaip 5 proc. tos pačios duomenų grupės kategorijos „Iš viso“ atvejų.

1.   Amžius

Amžius

Nedetalus suskirstymas

Detalus suskirstymas

Identifikacija

AGE.L

AGE.H

(0)

Iš viso

Iš viso

(1)

Iki 5 metų

 

(1.1)

 

Iki 1 metų

(1.2)

 

1 metai

(1.3)

 

2 metai

(1.4)

 

3 metai

(1.5)

 

4 metai

(2)

5–9 metai

 

(2.1)

 

5 metai

(2.2)

 

6 metai

(2.3)

 

7 metai

(2.4)

 

8 metai

(2.5)

 

9 metai

(3)

10–14 metų

 

(3.1)

 

10 metų

(3.2)

 

11 metų

(3.3)

 

12 metų

(3.4)

 

13 metų

(3.5)

 

14 metų

(4)

15–19 metų

 

(4.1)

 

15 metų

(4.2)

 

16 metų

(4.3)

 

17 metų

(4.4)

 

18 metų

(4.5)

 

19 metų

(5)

20–24 metai

 

(5.1)

 

20 metų

(5.2)

 

21 metai

(5.3)

 

22 metai

(5.4)

 

23 metai

(5.5)

 

24 metai

(6)

25–29 metai

 

(6.1)

 

25 metai

(6.2)

 

26 metai

(6.3)

 

27 metai

(6.4)

 

28 metai

(6.5)

 

29 metai

(7)

30–34 metai

 

(7.1)

 

30 metų

(7.2)

 

31 metai

(7.3)

 

32 metai

(7.4)

 

33 metai

(7.5)

 

34 metai

(8)

35–39 metai

 

(8.1)

 

35 metai

(8.2)

 

36 metai

(8.3)

 

37 metai

(8.4)

 

38 metai

(8.5)

 

39 metai

(9)

40–44 metai

 

(9.1)

 

40 metų

(9.2)

 

41 metai

(9.3)

 

42 metai

(9.4)

 

43 metai

(9.5)

 

44 metai

(10)

45–49 metai

 

(10.1)

 

45 metai

(10.2)

 

46 metai

(10.3)

 

47 metai

(10.4)

 

48 metai

(10.5)

 

49 metai

(11)

50–54 metai

 

(11.1)

 

50 metų

(11.2)

 

51 metai

(11.3)

 

52 metai

(11.4)

 

53 metai

(11.5)

 

54 metai

(12)

55–59 metai

 

(12.1)

 

55 metai

(12.2)

 

56 metai

(12.3)

 

57 metai

(12.4)

 

58 metai

(12.5)

 

59 metai

(13)

60–64 metai

 

(13.1)

 

60 metų

(13.2)

 

61 metai

(13.3)

 

62 metai

(13.4)

 

63 metai

(13.5)

 

64 metai

(14)

65–69 metai

 

(14.1)

 

65 metai

(14.2)

 

66 metai

(14.3)

 

67 metai

(14.4)

 

68 metai

(14.5)

 

69 metai

(15)

70–74 metai

 

(15.1)

 

70 metų

(15.2)

 

71 metai

(15.3)

 

72 metai

(15.4)

 

73 metai

(15.5)

 

74 metai

(16)

75–79 metai

 

(16.1)

 

75 metai

(16.2)

 

76 metai

(16.3)

 

77 metai

(16.4)

 

78 metai

(16.5)

 

79 metai

(17)

80–84 metai

 

(17.1)

 

80 metų

(17.2)

 

81 metai

(17.3)

 

82 metai

(17.4)

 

83 metai

(17.5)

 

84 metai

(18)

85–89 metai

 

(18.1)

 

85 metai

(18.2)

 

86 metai

(18.3)

 

87 metai

(18.4)

 

88 metai

(18.5)

 

89 metai

(19)

90–94 metai

 

(19.1)

 

90 metų

(19.2)

 

91 metai

(19.3)

 

92 metai

(19.4)

 

93 metai

(19.5)

 

94 metai

(20)

95–99 metai

 

(20.1)

 

95 metai

(20.2)

 

96 metai

(20.3)

 

97 metai

(20.4)

 

98 metai

(20.5)

 

99 metai

(21)

100 metų ir vyresni (1)

 

(21.1)

 

100 metų

(21.2)

 

101 metai

(21.3)

 

102 metai

(21.4)

 

103 metai

(21.5)

 

104 metai

(21.6)

 

105 metai

(21.7)

 

106 metai

(21.8)

 

107 metai

(21.9)

 

108 metai

(21.10)

 

109 metai

(21.11)

 

110 metų ir vyresni (2)

Kategorija „Nežinomas“ nenaudojama. Tais atvejais, kai amžius nežinomas, duomenys perskirstomi pagal tiksliausius nacionalinius įverčius.

2.   Motinos amžius

Motinos amžius

Nedetalus suskirstymas

Detalus suskirstymas

Identifikacija

AGM.L

AGM.H

(0)

Iš viso

Iš viso

(1)

14 metų ir jaunesnės

14 metų ir jaunesnės

(2)

15–19 metų

 

(2.1)

 

15 metų

(2.2)

 

16 metų

(2.3)

 

17 metų

(2.4)

 

18 metų

(2.5)

 

19 metų

(3)

20–24 metai

 

(3.1)

 

20 metų

(3.2)

 

21 metai

(3.3)

 

22 metai

(3.4)

 

23 metai

(3.5)

 

24 metai

(4)

25–29 metai

 

(4.1)

 

25 metai

(4.2)

 

26 metai

(4.3)

 

27 metai

(4.4)

 

28 metai

(4.5)

 

29 metai

(5)

30–34 metai

 

(5.1)

 

30 metų

(5.2)

 

31 metai

(5.3)

 

32 metai

(5.4)

 

33 metai

(5.5)

 

34 metai

(6)

35–39 metai

 

(6.1)

 

35 metai

(6.2)

 

36 metai

(6.3)

 

37 metai

(6.4)

 

38 metai

(6.5)

 

39 metai

(7)

40–44 metai

 

(7.1)

 

40 metų

(7.2)

 

41 metai

(7.3)

 

42 metai

(7.4)

 

43 metai

(7.5)

 

44 metai

(8)

45–49 metai

 

(8.1)

 

45 metai

(8.2)

 

46 metai

(8.3)

 

47 metai

(8.4)

 

48 metai

(8.5)

 

49 metai

(9)

50 metų ir vyresnės

50 metų ir vyresnės

(99)

Nežinomas

Nežinomas

3.   Gimimo šalis

Gimimo šalis

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

COB.M

(0)

Iš viso

(1)

Gimęs duomenis teikiančioje šalyje

(2)

Gimęs kitoje šalyje

(2.1)

Gimęs kitoje

valstybėje narėje

(2.2)

Gimęs ne ES

(9)

Nežinoma

4.   Motinos gimimo šalis

Motinos gimimo šalis

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

CBM

(0)

Iš viso

(1)

Gimusi duomenis teikiančioje šalyje

(2)

Gimusi kitoje šalyje

(2.1)

Gimusi kitoje

valstybėje narėje

(2.2)

Gimusi ne ES

(9)

Nežinoma

5.   Pilietybė

Pilietybė

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

COC.M

(0)

Iš viso

(1)

Duomenis teikiančios šalies pilietybė

(2)

Kitos šalies pilietybė

(2.1)

Kitos valstybės narės pilietybė

(2.2)

Šalies, kuri nėra ES valstybė narė, pilietybė

(3)

Be pilietybės

(9)

Nežinoma

Dvi pilietybes ar daugiau pilietybių turintis asmuo priskiriamas tik vienai pilietybės šaliai, kuri nustatoma tokia pirmumo tvarka:

duomenis teikiančios šalies pilietybė arba

jei asmuo neturi duomenis teikiančios šalies pilietybės: kita valstybė narė, arba

jei asmuo neturi kitos valstybės narės pilietybės: kita šalis, kuri nėra ES valstybė narė.

Dvigubos pilietybės atvejais, kai abi šalys priklauso ES, bet nė viena iš jų nėra duomenis teikianti šalis, valstybės narės nusprendžia, kurios pilietybę priskirti.

6.   Motinos pilietybė

Motinos pilietybė

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

CCM

(0)

Iš viso

(1)

Duomenis teikiančios šalies pilietybė

(2)

Kitos šalies pilietybė

(2.1)

Kitos valstybės narės pilietybė

(2.2)

Šalies, kuri nėra ES valstybė narė, pilietybė

(3)

Be pilietybės

(9)

Nežinoma

Tokios pat techninės specifikacijos kaip ir temai „Pilietybė“.

7.   Geografinė vietovė

Geografinė vietovė

Nedetalus suskirstymas

Vidutiniškai detalus suskirstymas

Detalus suskirstymas

Identifikacija

GEO.L

GEO.M

GEO.H

Klasifikatorius NUTS

NUTS 0 lygis (šalies teritorija)

Visos NUTS 2 lygio geografinės vietovės

arba statistiniai regionai

Visos NUTS 3 lygio geografinės vietovės

arba statistiniai regionai

(99999)

 

Nežinoma

Nežinoma

Remiamasi ataskaitinių metų pabaigoje galiojančia klasifikatoriaus NUTS versija arba tuo metu galiojančiais statistiniais regionais.

8.   Gimimo eiliškumas (biologinis)

Gimimo eiliškumas

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

LBO

(0)

Iš viso

(1)

Pirmas

(2)

Antras

(3)

Trečias

(4)

Ketvirtas ir paskesnis

(9)

Nežinomas

Jei pagimdomas daugiau nei vienas kūdikis, kiekvienas gyvas gimęs kūdikis skaičiuojamas atskirai. Skaičiuojant neįtraukiami vaisiaus mirties atvejai ir neatsižvelgiama į tai, ar visi gyvi gimę kūdikiai pagimdyti santuokoje, ar esamoje arba buvusioje teisinėje sąjungoje, ar gimę gyvi kūdikiai yra gyvi ataskaitinę datą, ar jie gyvena su motina, ar ne.

9.   Įvykio mėnuo

Įvykio mėnuo

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

MOC

(0)

Iš viso

(1)

Sausis.

(2)

Vasaris

(3)

Kovas

(4)

Balandis

(5)

Gegužė

(6)

Birželis

(7)

Liepa

(8)

Rugpjūtis

(9)

Rugsėjis

(10)

Spalis

(11)

Lapkritis

(12)

Gruodis

(99)

Nežinomas

10.   Lytis

Lytis

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

SEX

(0)

Iš viso

(1)

Vyras

(2)

Moteris

Kategorija „Nežinoma“ nenaudojama. Tais atvejais, kai lytis nežinoma, duomenys perskirstomi pagal tiksliausius nacionalinius įverčius.

11.   Gimimo metai

Gimimo metai

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

YOB.H

(0)

Iš viso

(1)

Ataskaitiniai metai

(2)

Ataskaitiniai metai – 1

(3)

Ataskaitiniai metai – 2

(4)

Ataskaitiniai metai – 3

(5)

Ataskaitiniai metai – 4

(6)

Ataskaitiniai metai – 5

(7)

Ataskaitiniai metai – 6

(8)

Ataskaitiniai metai – 7

(9)

Ataskaitiniai metai – 8

(10)

Ataskaitiniai metai – 9

(11)

Ataskaitiniai metai – 10

(12)

Ataskaitiniai metai – 11

(13)

Ataskaitiniai metai – 12

(14)

Ataskaitiniai metai – 13

(15)

Ataskaitiniai metai – 14

(16)

Ataskaitiniai metai – 15

(17)

Ataskaitiniai metai – 16

(18)

Ataskaitiniai metai – 17

(19)

Ataskaitiniai metai – 18

(20)

Ataskaitiniai metai – 19

(21)

Ataskaitiniai metai – 20

(22)

Ataskaitiniai metai – 21

(23)

Ataskaitiniai metai – 22

(24)

Ataskaitiniai metai – 23

(25)

Ataskaitiniai metai – 24

(26)

Ataskaitiniai metai – 25

(27)

Ataskaitiniai metai – 26

(28)

Ataskaitiniai metai – 27

(29)

Ataskaitiniai metai – 28

(30)

Ataskaitiniai metai – 29

(31)

Ataskaitiniai metai – 30

(32)

Ataskaitiniai metai – 31

(33)

Ataskaitiniai metai – 32

(34)

Ataskaitiniai metai – 33

(35)

Ataskaitiniai metai – 34

(36)

Ataskaitiniai metai – 35

(37)

Ataskaitiniai metai – 36

(38)

Ataskaitiniai metai – 37

(39)

Ataskaitiniai metai – 38

(40)

Ataskaitiniai metai – 39

(41)

Ataskaitiniai metai – 40

(42)

Ataskaitiniai metai – 41

(43)

Ataskaitiniai metai – 42

(44)

Ataskaitiniai metai – 43

(45)

Ataskaitiniai metai – 44

(46)

Ataskaitiniai metai – 45

(47)

Ataskaitiniai metai – 46

(48)

Ataskaitiniai metai – 47

(49)

Ataskaitiniai metai – 48

(50)

Ataskaitiniai metai – 49

(51)

Ataskaitiniai metai – 50

(52)

Ataskaitiniai metai – 51

(53)

Ataskaitiniai metai – 52

(54)

Ataskaitiniai metai – 53

(55)

Ataskaitiniai metai – 54

(56)

Ataskaitiniai metai – 55

(57)

Ataskaitiniai metai – 56

(58)

Ataskaitiniai metai – 57

(59)

Ataskaitiniai metai – 58

(60)

Ataskaitiniai metai – 59

(61)

Ataskaitiniai metai – 60

(62)

Ataskaitiniai metai – 61

(63)

Ataskaitiniai metai – 62

(64)

Ataskaitiniai metai – 63

(65)

Ataskaitiniai metai – 64

(66)

Ataskaitiniai metai – 65

(67)

Ataskaitiniai metai – 66

(68)

Ataskaitiniai metai – 67

(69)

Ataskaitiniai metai – 68

(70)

Ataskaitiniai metai – 69

(71)

Ataskaitiniai metai – 70

(72)

Ataskaitiniai metai – 71

(73)

Ataskaitiniai metai – 72

(74)

Ataskaitiniai metai – 73

(75)

Ataskaitiniai metai – 74

(76)

Ataskaitiniai metai – 75

(77)

Ataskaitiniai metai – 76

(78)

Ataskaitiniai metai – 77

(79)

Ataskaitiniai metai – 78

(80)

Ataskaitiniai metai – 79

(81)

Ataskaitiniai metai – 80

(82)

Ataskaitiniai metai – 81

(83)

Ataskaitiniai metai – 82

(84)

Ataskaitiniai metai – 83

(85)

Ataskaitiniai metai – 84

(86)

Ataskaitiniai metai – 85

(87)

Ataskaitiniai metai – 86

(88)

Ataskaitiniai metai – 87

(89)

Ataskaitiniai metai – 88

(90)

Ataskaitiniai metai – 89

(91)

Ataskaitiniai metai – 90

(92)

Ataskaitiniai metai – 91

(93)

Ataskaitiniai metai – 92

(94)

Ataskaitiniai metai – 93

(95)

Ataskaitiniai metai – 94

(96)

Ataskaitiniai metai – 95

(97)

Ataskaitiniai metai – 96

(98)

Ataskaitiniai metai – 97

(99)

Ataskaitiniai metai – 98

(100)

Ataskaitiniai metai – 99

(101)

Ataskaitiniai metai – 100

(102)

Ataskaitiniai metai – 101

(103)

Ataskaitiniai metai – 102

(104)

Ataskaitiniai metai – 103

(105)

Ataskaitiniai metai – 104

(106)

Ataskaitiniai metai – 105

(107)

Ataskaitiniai metai – 106

(108)

Ataskaitiniai metai – 107

(109)

Ataskaitiniai metai – 108

(110)

Ataskaitiniai metai – 109

(111)

Ataskaitiniai metai – 110

arba ankstesni (3)

Kategorija „Nežinomi“ nenaudojama. Tais atvejais, kai gimimo metai nežinomi, duomenys perskirstomi pagal tiksliausius nacionalinius įverčius.

12.   Motinos gimimo metai

Motinos gimimo metai

Vieno lygio suskirstymas

Identifikacija

YBM

(0)

Iš viso

(1)

Ataskaitiniai metai – 14

arba vėlesni

(2)

Ataskaitiniai metai – 15

(3)

Ataskaitiniai metai – 16

(4)

Ataskaitiniai metai – 17

(5)

Ataskaitiniai metai – 18

(6)

Ataskaitiniai metai – 19

(7)

Ataskaitiniai metai – 20

(8)

Ataskaitiniai metai – 21

(9)

Ataskaitiniai metai – 22

(10)

Ataskaitiniai metai – 23

(11)

Ataskaitiniai metai – 24

(12)

Ataskaitiniai metai – 25

(13)

Ataskaitiniai metai – 26

(14)

Ataskaitiniai metai – 27

(15)

Ataskaitiniai metai – 28

(16)

Ataskaitiniai metai – 29

(17)

Ataskaitiniai metai – 30

(18)

Ataskaitiniai metai – 31

(19)

Ataskaitiniai metai – 32

(20)

Ataskaitiniai metai – 33

(21)

Ataskaitiniai metai – 34

(22)

Ataskaitiniai metai – 35

(23)

Ataskaitiniai metai – 36

(24)

Ataskaitiniai metai – 37

(25)

Ataskaitiniai metai – 38

(26)

Ataskaitiniai metai – 39

(27)

Ataskaitiniai metai – 40

(28)

Ataskaitiniai metai – 41

(29)

Ataskaitiniai metai – 42

(30)

Ataskaitiniai metai – 43

(31)

Ataskaitiniai metai – 44

(32)

Ataskaitiniai metai – 45

(33)

Ataskaitiniai metai – 46

(34)

Ataskaitiniai metai – 47

(35)

Ataskaitiniai metai – 48

(36)

Ataskaitiniai metai – 49

(37)

Ataskaitiniai metai – 50

arba ankstesni

(99)

Nežinomi


(1)  Duomenis, suskirstytus pagal penkerių metų intervalą (AGE.L), reikia pateikti iki kategorijos „100 metų ir vyresni“, tačiau Eurostatas tokius duomenis (šalies ir NUTS 3 lygio) pateiks tik iki kategorijos „90 metų ir vyresni“.

(2)  Duomenis, suskirstytus pamečiui (AGE.H), reikia pateikti iki kategorijos „110 metų ir vyresni“, tačiau Eurostatas tokius duomenis (šalies ir NUTS 2 lygio) pateiks tik iki kategorijos „100 metų ir vyresni“.

(3)  Duomenis pagal gimimo metus reikia pateikti suskirstytus pamečiui (YOB.H) iki kategorijos „Ataskaitiniai metai – 110 arba ankstesni“, tačiau Eurostatas pateiks tokius duomenis (šalies ir NUTS 2 lygio) tik iki kategorijos „Ataskaitiniai metai – 100 arba ankstesni“.


II PRIEDAS

STATISTINIŲ DUOMENŲ LENTELĖS

1.   4 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys

Lentelė

Pavadinimas

Kryžmiškai skirstomi duomenys

POPDB

Gyventojų skaičius

GEO.L

LVBDB

Gyvų gimusių kūdikių skaičius

GEO.L

DTHDB

Mirusių asmenų skaičius

GEO.L

2.   4 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys

Lentelė

Pavadinimas

Kryžmiškai skirstomi duomenys

POP01

Gyventojų skaičius pagal amžių, lytį ir gyvenamosios vietos regioną (2 lygio)

GEO.M, AGE.H, SEX

POP02

Gyventojų skaičius pagal amžių, lytį ir gyvenamosios vietos regioną (3 lygio)

GEO.H, AGE.L, SEX

LVB01

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal įvykio mėnesį

GEO.L, MOC

LVB02

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal motinos amžių, motinos gimimo metus ir motinos gyvenamosios vietos regioną (2 lygio)

GEO.M, AGM.H, YBM

LVB03

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal motinos amžių ir motinos gyvenamosios vietos regioną (3 lygio)

GEO.H, AGM.L

LVB04

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal motinos amžių, motinos gimimo metus ir motinos gimimo šalį

GEO.L, AGM.H, YBM, CBM

LVB05

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal motinos amžių, motinos gimimo metus ir motinos pilietybę

GEO.L, AGM.H, YBM, CCM

LVB06

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal motinos amžių, motinos gimimo metus ir gimimo eiliškumą

GEO.L, AGM.H, YBM, LBO

LVB07

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal motinos amžių, motinos gimimo metus ir kūdikio lytį

GEO.L, AGM.H, YBM, SEX

DTH01

Mirusių asmenų skaičius pagal įvykio mėnesį

GEO.L, MOC

DTH02

Mirusių asmenų skaičius pagal lytį, amžių, gimimo metus ir gyvenamosios vietos regioną (2 lygio)

GEO.M, SEX, AGE.H, YOB.H

DTH03

Mirusių asmenų skaičius pagal lytį, amžių ir gyvenamosios vietos regioną (3 lygio)

GEO.H, SEX, AGE.L

DTH04

Mirusių asmenų skaičius pagal lytį, amžių, gimimo metus ir gimimo šalį

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COB.M

DTH05

Mirusių asmenų skaičius pagal lytį, amžių, gimimo metus ir pilietybę

GEO.L, SEX, AGE.H, YOB.H, COC.M

3.   4 straipsnio 3 dalyje nurodyti duomenys

Lentelė

Pavadinimas

Kryžmiškai skirstomi duomenys

LVBNC

Gyvų gimusių kūdikių skaičius pagal įvykio mėnesį

GEO.L, MOC

DTHNC

Mirusių asmenų skaičius pagal įvykio mėnesį

GEO.L, MOC


5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 (2) VI priede nustatomas kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialas;

(2)

siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) gairės dėl nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje priimtame Sprendime 15/CP.17 (3) nustatoma, kad nuo 2015 m. iki tol, kol bus priimtas kitas JTBKKK šalių konferencijos sprendimas, iš taršos šaltinių išmetamų ir absorbentais šalinamų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų anglies dioksido ekvivalentui apskaičiuoti šalys naudoja Sprendimo 15/CP.17 III priede nustatytas visuotinio atšilimo potencialo vertes;

(3)

kad būtų užtikrinta atitinkamų Sąjungos teisės aktų atitiktis pagal JTBKKK procesą taikomoms metodikoms, Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 turėtų būti iš dalies pakeistas;

(4)

pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 1 dalį nuo 2013 m. sausio 1 d. išduodami apyvartiniai taršos leidimai turi galioti aštuonerių metų prekybos laikotarpį, prasidedantį minėtą dieną. Nuo 2013 m. sausio 1 d. išduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekio koregavimas pagal tos direktyvos 9a straipsnio 1 dalį atliekamas atsižvelgiant į JTBKKK šalių konferencijos sprendimo 15/CP.17 III priede nustatytas visuotinio atšilimo potencialo vertes. Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d., todėl, kad būtų užtikrintas per visą aštuonerių metų prekybos laikotarpį pranešamų duomenų apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuoseklumas, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo minėtos dienos;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 601/2012 VI priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, p. 23.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 601/2012 VI priedo 6 lentelė pakeičiama taip:

„6 lentelė:   Visuotinio atšilimo potencialo vertės

Dujos

Visuotinio atšilimo potencialas

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6


5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 207/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

64,0

TN

96,6

TR

87,8

ZZ

82,8

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

159,4

ZZ

175,1

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,6

TR

89,7

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

48,3

IL

66,7

MA

47,5

TN

45,8

TR

72,1

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

69,0

ZZ

69,0

0808 10 80

CN

115,7

MK

25,2

US

150,2

ZZ

97,0

0808 30 90

AR

99,8

CL

200,9

CN

73,6

TR

156,2

US

120,7

ZA

100,0

ZZ

125,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


REKOMENDACIJOS

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/31


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. kovo 3 d.

dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

(2014/117/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

gamintojų organizacijos savo kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms turi pateikti gamybos ir prekybos planus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (1) (toliau – BRO reglamentas) 28 straipsnį, kad padėtų siekti bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo tikslų;

(2)

gamybos ir prekybos planai gamintojų organizacijoms yra privaloma priemonė;

(3)

siekiant skatinti vienodą gamybos ir prekybos planų įgyvendinimą būtina, kad Komisija pateiktų išsamesnes rekomendacijas dėl Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1418/2013 (2) bendrais bruožais nusakytų formos, struktūros ir terminų, kad valstybėms narėms ir gamintojų organizacijoms būtų pateiktos aiškios ir išsamios gairės;

(4)

siekiant padėti gamintojų organizacijoms prisidėti prie bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo tikslų, Komisija gamintojų organizacijoms turėtų pateikti rekomendacijas, kaip pateikti savo norimą gamybos ir rinkos reikalavimų suderinimo strategiją, visų pirma nurodant sukursimą gamybos programą ir prekybos strategiją;

(5)

Komisija taip pat turėtų pateikti įvairių priemonių, kurias gamintojų organizacijos galėtų įgyvendinti, pavyzdžių, iliustruojančių, kokiu konkrečiu būdu jos galėtų padėti siekti įvairių Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 straipsnyje nurodytų gamintojų organizacijų tikslų, kurie bus numatyti gamybos ir prekybos planuose;

(6)

turėtų būti rekomenduota naudoti atitinkamus rodiklius, kurie gamintojų organizacijoms palengvintų gamybos ir prekybos planų įgyvendinimo stebėseną ir leistų kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms įvertinti įvairių gamybos ir prekybos planų priemonių indėlį siekiant bendro rinkos organizavimo tikslų ir įgalintų jas patikrinti, ar gamintojų organizacijos laikosi įpareigojimų, susijusių su tų planų įgyvendinimu;

(7)

turėtų būti rekomenduojama į gamybos ir prekybos planus įtraukti finansinį grafiką, kad gamintojų organizacijoms ir kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms būtų lengviau apskaičiuoti finansinius poreikius, susijusius su priemonių, įtrauktų į gamybos ir prekybos planus, įgyvendinimu;

(8)

kad kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos galėtų įvertinti, kaip gamintojų organizacijos įgyvendina gamybos ir prekybos planus, Komisija turėtų rekomenduoti į gamintojų organizacijų teikiamą metinę ataskaitą įtraukti atitinkamus rodiklius, kurių pagrindu būtų vertinamas suplanuotų priemonių įgyvendinimas ir nustatomas jų indėlis siekiant gamintojų organizacijų tikslų;

(9)

ši rekomendacija prireikus bus iš dalies pakeista arba peržiūrėta, visų pirma atsižvelgiant į būsimo Sąjungos teisės akto, kuriuo nustatomos finansinės paramos jūrų reikalų ir žuvininkystės politikai 2014–2020 m. laikotarpiu sąlygos, priėmimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms laikytis:

a)

šios rekomendacijos dėl gamybos ir prekybos planų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnio 1 dalyje (toliau – planai), A dalyje nustatytos formos ir struktūros;

b)

šios rekomendacijos B dalyje pateiktų išsamių nurodymų dėl terminų ir metinės ataskaitos procedūros, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnio 5 dalyje (toliau – metinė ataskaita).

Kai šioje rekomendacijoje minimos gamintojų organizacijos, kartu turimos omenyje ir gamintojų organizacijų asociacijos.

A   DALIS

GAMYBOS IR PREKYBOS PLANŲ FORMA IR STRUKTŪRA

Į nacionalinėms institucijoms pateiktus žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų planus turėtų būti įtraukta taip išdėstyta informacija:

1.   Bendra informacija apie gamintojų organizaciją

Pavadinimas

Pilnas gamintojų organizacijos pavadinimas.

Tipas

Akvakultūros produktų gamintojų organizacija arba žvejybos produktų gamintojų organizacija.

Identifikavimo kodas

Nacionalinis identifikavimo kodas.

Vieta

Vieta, kurioje gamintojų organizacija oficialiai registruota (pvz., miestas ar uostas), ir jos kompetencijos zona nurodant susijusį NUTS (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros) vienetą.

Narių skaičius

Gamintojų organizacijoje oficialiai registruotų gamintojų skaičius.

Apyvarta (išsamiai apie kiekvieną rūšį)

Lentelė, rodanti gamintojų organizacijos paskutinių trejų metų bendrą apyvartą, taip pat pateikiant atskirų rūšių apyvartą.

Apyvarta turėtų būti apskaičiuojama arba kaip pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos vidutinė metinė vertė paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba – naujai pripažintų gamintojų organizacijų atveju – kaip kiekvienos gamintojų organizacijos narės pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos suma tuo pačiu laikotarpiu.

Sužvejotų ir surinktų žuvų kiekis (išsamiai apie kiekvieną rūšį)

Lentelė, kurioje išsamiai pateikiamas kiekvienos rūšies sužvejotų arba surinktų žuvų kiekis ir vertė paskutinių trejų metų laikotarpiu tonomis ir eurais per metus.

Gamintojų organizacijos pagrindinių parduodamų žuvų rūšių nustatymas [ex. 2.1]

Nustatant pagrindines parduodamų žuvų rūšis, rekomenduojama naudoti ankstesniame poskirsnyje aprašytą lentelę. Pagrindinės komercinės rūšys turėtų atspindėti kiekvienos gamintojų organizacijos pagrindinę produkcijos dalį pagal sužvejotų žuvų ir išaugintų rūšių apyvartą ir kiekį. Reikėtų remtis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2508/2000 (3) 2 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

2.   Gamybos programa ir prekybos strategija

2.1.   Įvadas

Gamintojų organizacija turėtų paaiškinti bendrą ketinamų įgyvendinti priemonių ir plano tikslų suderinamumą.

Planai turėtų būti grindžiami gamintojų organizacijos turto, galimybių, grėsmių ir trūkumų įvertinimu ir pateikti pristatant gamintojų organizacijos numatomą strategiją, pagal kurią jos gamyba būtų plėtojama ir derinama pagal rinkos poreikius, remiantis BRO reglamento 3 ir 7 straipsniuose gamintojų organizacijoms numatytais tikslais.

Šiame pristatyme turėtų būti aiškiai nustatyta sąsaja tarp gamybos programos ir prekybos strategijos, kurią įgyvendins gamintojų organizacija.

2.2.   Gamybos programa

Gamybos programą turėtų sudaryti orientacinis tiekimo grafikas, paskirstytas per metus ir pagrįstas sezoninėmis rinkos tendencijomis (kaina, gamyba ir paklausa). Visų pirma jame turėtų būti atsižvelgta į šiuos elementus:

2.2.1.   taikoma visoms gamintojų organizacijoms

gamybos veiklos planavimą,

veiklos koordinavimą su kitais gamintojais;

taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms:

gamintojų organizacijos narių žvejybos teisių ir prieigos valdymą remiantis gamybos planavimu,

įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą ir valdymą;

2.2.2.   taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

tausių akvakultūros metodų plėtojimą.

2.3.   Prekybos strategija

Prekybos strategijoje turėtų būti aprašyta, kaip gamintojų organizacija ketina užtikrinti tiekimo adekvatumą pagal rinkos poreikius kokybės, kiekio ir pateikimo atžvilgiu.Visų pirma joje turėtų būti atsižvelgta į šiuos elementus:

rinkos poreikių (kokybės, kiekio ir pateikimo) nustatymą,

naujų rinkų ir kitų komercinių galimybių nustatymą,

koordinavimą ir dialogą su kitais tiekimo grandinės veiklos vykdytojais.

3.   Priemonės, skirtos BRO reglamento 7 straipsnyje nustatytiems tikslams įgyvendinti

3.1.   Taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms

3.1.1.   Skatinti tausią žvejybos veiklą  (4)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

vykdyti kolektyvinį gamintojų organizacijos narių žvejybos teisių ir prieigos valdymą, pagrįstą galiojančiomis įvairių išteklių, jų žvejybos ir žvejybos zonų valdymo taisyklėmis,

koordinuoti dialogą ir bendradarbiavimą su susijusiomis mokslo organizacijomis žuvininkystės srityje ir bendradarbiauti rengiant mokslines rekomendacijas, skirtas žuvų išteklių valdymo sprendimams paremti,

rengti ir valdyti mokslines ir technines kampanijas, kurių tikslas – pagerinti žinias resursų, poveikio ekosistemai ir tausių žvejybos metodų plėtros klausimais,

atlikti poveikio tyrimus, susijusius su naujų valdymo priemonių taikymu,

nustatyti pavojus, susijusius su sauga darbe ir sauga jūroje, ir imtis kolektyvinės prevencijos priemonių,

gamintojų organizacijoms teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su žuvininkystės reglamentavimu, tausių žvejybos metodų propagavimu ar saugumu laive,

veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų žuvininkystės valdymo įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis,

koordinuoti gamintojų organizacijų, įskaitant organizacijas iš skirtingų valstybių narių, dialogą.

3.1.2.   Vengti nepageidaujamos priegaudos ir ją mažinti  (5)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti ir skatinti žvejybos metodus, padedančius išvengti nepageidaujamos priegaudos arba ją sumažinti,

kurti ir įgyvendinti planus ir kolektyvinius veiksmus, kurių tikslas – išvengti nepageidaujamos priegaudos arba ją sumažinti,

nustatyti geriausius tokios priegaudos panaudojimo būdus (6).

3.1.3.   Padėti didinti žvejybos produktų atsekamumą ir gerinti vartotojų galimybes gauti aiškią ir išsamią informaciją

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

gerinti atsekamumo metodus,

įvertinti komunikacijos poreikius ir vartotojų informavimo veiklą,

pagerinti produktų ženklinimą, įskaitant sertifikavimo procesų vykdymą, siekiant pagrįsti privalomą ir papildomą savanoriškai teikiamą informaciją, kaip nurodyta BRO reglamento 38 ir 39 straipsniuose,

parengti ir įgyvendinti komunikacijos ir vartotojų informavimo veiklą.

3.1.4.   Padėti panaikinti neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybos praktiką

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

mokyti ir šviesti gamintojus,

vykdyti stebėsenos programas ir gamintojų organizacijų narių veiklos kontrolę.

3.1.5.   Gerinti savo narių žvejybos produktų pateikimo rinkai sąlygas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti rinkas produkcijos pardavimui ir tarpininkauti tiekiant savo narių produkciją,

nustatyti strategijas, kaip geriau parduoti produkciją, įskaitant produktų sertifikavimą,

plėtoti sertifikavimo procesus, tarp jų mitybos ir kokybės srityse,

remti papildomą savanoriškai teikiamą informaciją pagal BRO reglamento 39 straipsnį,

kurti ir plėtoti naujus metodus ir naujas prekybos priemones,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su rinkodaros metodais,

dalyvauti prekybos mugėse nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių produkciją.

3.1.6.   Didinti ekonominę grąžą

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir stebėti mokslines ir technines kampanijas, kurių tikslas – sumažinti veiklos sąnaudas,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su žvejybos verslo valdymu,

gamintojų organizacijos nariams kurti paslaugas, susijusias su sąnaudų apskaita.

3.1.7.   Stabilizuoti rinkas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

padėti gerinti sektoriaus rinkos informacinę bazę,

gerinti gamintojų organizacijų narių žinias apie pagrindinius ekonominius veiksnius tiekimo grandinėje,

teikti praktinę paramą gamintojams siekiant geriau koordinuoti informacijos mainus su klientais ir kitais dalyviais (visų pirma perdirbėjais, mažmenininkais ir aukcionų dalyviais).

3.1.8.   Prisidėti prie maisto tiekimo ir propaguoti aukštus maisto produktų kokybės bei saugos standartus, kartu prisidedant prie užimtumo pakrantės regionuose ir kaimo vietovėse

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama skatinti su prekybos standartais (kokybe, dydžiu ar svoriu, pakavimu, pateikimu ir ženklinimu) susijusias iniciatyvas,

rengti ir vykdyti kampanijas siekiant propaguoti naujas rūšis, kurios gali būti tausiai naudojamos,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama kurti naujus procesus ir produktus,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti žvejybos produktus,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama skatinti užimtumą žuvininkystės sektoriuje.

3.1.9.   Mažinti žvejybos poveikį aplinkai, be kita ko, taikant priemones, kuriomis siekiama gerinti žvejybos įrankių selektyvumą

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentines programas, kuriomis siekiama įvertinti ir sumažinti žvejybos veiklos poveikį aplinkai,

rengti ir vykdyti eksperimentines programas, kuriomis siekiama kurti žvejybos įrankius, mažinančius poveikį aplinkai,

teikti mokymus ir paramą gamintojams siekiant sudaryti palankesnes sąlygas taikyti tokius žvejybos metodus ir naudoti tokius įrankius, kurie mažina poveikį aplinkai.

3.2.   Taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

3.2.1.   Skatinti tausią akvakultūros veiklą  (7)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir valdyti mokslines ir technines kampanijas siekiant pagerinti žinias rūšių ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai srityse ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą,

koordinuoti dialogą ir bendradarbiavimą su susijusiomis mokslo organizacijomis akvakultūros srityje ir bendradarbiauti rengiant mokslines rekomendacijas, skirtas akvakultūros valdymo sprendimams paremti,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su tausiais akvakultūros metodais,

nustatyti pavojus, susijusius su sauga darbe, ir imtis kolektyvinės prevencijos priemonių,

veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis,

koordinuoti gamintojų organizacijų, įskaitant organizacijas iš skirtingų valstybių narių, dialogą.

3.2.2.   Nustatyti, ar jų narių veikla atitinka nacionalinius strateginius planus  (8)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius planus,

rengti tausiu būdu pagamintų pašarų sertifikavimo schemas.

3.2.3.   Siekti užtikrinti, kad akvakultūros pašarams naudojami žuvų kilmės produktai būtų tiekiami tausiai valdomos žvejybos

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

dalyvauti kuriant atsekamumo procedūras,

rengti tausiu būdu pagamintų pašarų sertifikavimo schemas.

3.2.4.   Gerinti savo narių akvakultūros produktų pateikimo rinkai sąlygas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti pardavimo rinkas ir (arba) tarpininkauti tiekiant savo narių produkciją,

nustatyti strategijas, kaip geriau parduoti produkciją, įskaitant produktų sertifikavimą,

remti papildomą savanoriškai teikiamą informaciją pagal BRO reglamento 39 straipsnį,

plėtoti sertifikavimo procesus, tarp jų mitybos ir kokybės srityse,

kurti ir plėtoti naujus metodus ir naujas prekybos priemones,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su rinkodaros metodais,

dalyvauti prekybos mugėse nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių produkciją.

3.2.5.   Didinti ekonominę grąžą

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir stebėti mokslines ir technines kampanijas, kurių tikslas – sumažinti veiklos sąnaudas,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su akvakultūros verslo valdymu,

gamintojų organizacijos nariams kurti paslaugas, susijusias su sąnaudų apskaita.

3.2.6.   Stabilizuoti rinkas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

koordinuoti skirtingų gamintojų organizacijų ekonominės informacijos, susijusios su gamintojų organizacijų narių gamyba, įskaitant įveisimo informaciją ir pirmojo pardavimo kainas, rinkimą, tvarkymą, mainus ir naudojimą,

padėti gerinti sektoriaus rinkos informacinę bazę,

gerinti gamintojų organizacijos narių žinias apie pagrindinius ekonominius veiksnius tiekimo grandinėje,

teikti praktinę paramą gamintojams siekiant geriau koordinuoti informacijos mainus su perdirbėjais.

3.2.7.   Prisidėti prie maisto tiekimo ir propaguoti aukštus maisto produktų kokybės bei saugos standartus, kartu prisidedant prie užimtumo pakrantės regionuose ir kaimo vietovėse

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama vystyti su prekybos standartais (kokybe, dydžiu ar svoriu, pakavimu, pateikimu ir ženklinimu) susijusias iniciatyvas,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama skatinti užimtumą akvakultūros sektoriuje,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus.

4.   Priemonės, skirtos tam tikrų rūšių tiekimui koreguoti  (9)

Šiame skirsnyje į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti žvejybos produktus, kurių pardavimo sunkumų patiriama tam tikrais metų laikotarpiais,

parengti specialias gamybos bei pardavimo strategijas ir priemones.

5.   Sankcijos ir kontrolės priemonės

Pagal BRO reglamento 8 straipsnio 1 dalies d punktą šiame skirsnyje turėtų būti aprašytos sankcijos, taikomos nariams, pažeidžiantiems sprendimus, priimtus siekiant įgyvendinti planus (10), ir priemonės, kurias gamintojų organizacija įgyvendins siekdama kontroliuoti, kad jų narių veikla atitiktų jų nustatytas taisykles (11). Šiame skirsnyje į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

parengti sankcijų, proporcingų gamintojų organizacijų narių padarytiems pažeidimams, sistemą,

parengti strategijas ir programas, užtikrinančias gamintojų organizacijos priimtų taisyklių vykdymą,

vykdyti rizikos vertinimus, susijusius su gamintojų organizacijos priimtų taisyklių įgyvendinimu,

parengti ir vykdyti kontrolės operacijas, užtikrinančias gamintojų organizacijos priimtų taisyklių vykdymą,

mokyti stebėtojus ir tikrintojus,

sukurti ir išplatinti gaires, pagal kurias įgyvendinami:

a)

reglamentai, parengti atsižvelgiant į bendrą žuvininkystės politiką;

b)

gamintojų organizacijos priimtos taisyklės ir valdymo priemonės.

6.   Išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti

6.1.   Finansavimo planas

Gamintojų organizacijoms rekomenduojama į savo planus įtraukti finansavimo planą, išsamiai informuojantį apie kiekvieną ketinamą įgyvendinti priemonę, sąnaudas, išlaidas ir numatomus finansinius išteklius.

Finansavimo plane reikėtų išskirti dviejų tipų veiklą:

a)

pasirengimo, stebėsenos ir iniciatyvinę veiklą, susijusią su planuojamomis priemonėmis („projekto savininko veiklą“), ir

b)

veiklą, susijusią su kiekvienos planuojamos konkrečios priemonės realizavimu („projekto valdymo veiklą“).

6.2.   Projekto savininko veikla

Projekto savininko veiklos išlaidas visų pirma turėtų sudaryti išlaidos, susijusios su rinkos tyrimais, vertinimo tyrimais, projekto planu, rizikos analize ir bet kuria galimybių studija, atlikta prieš taikant priemonę, susijusią su vieno iš plano tikslų įgyvendinimu. Tas išlaidas taip pat turėtų sudaryti išlaidos, susijusios su stebėsenos ir kontrolės veikla, kurią gamintojų organizacija atliko įgyvendindama konkrečią priemonę.

Aptariamosios išlaidos gali apimti įvairias kategorijas, kaip antai darbą, paslaugų teikimą ar prekių įsigijimą.

6.3.   Projekto valdymo veikla

Projekto valdymo veiklos išlaidas visų pirma turėtų sudaryti išlaidos tiems įgyvendintų priemonių elementams, kurie nėra visiškai susiję su projekto savininko veikla, kaip antai moksliniai ir techniniai eksperimentai, reklamos kampanijos, naujų techninių priemonių, skirtų selektyvumui didinti, pirkimas ir įdiegimas, atsekamumo sukūrimas arba tausių akvakultūros metodų skatinimas.

7.   Įgyvendinimo grafikas

Į planus turėtų būti įtrauktas planuojamų priemonių ir susijusių išlaidų grafikas, suskirstytas pagal metines įmokų dalis, jei planai daugiamečiai.

Grafike turėtų būti nurodyti kiekvienos priemonės išdirbio ir rezultatų rodikliai, kaip rekomenduojama 8 skirsnyje.

8.   Rodikliai

Kaip rekomenduojama 7 skirsnyje, turėtų būti pateikiami kiekvienos suplanuotos priemonės išdirbio ir rezultatų rodikliai, kad gamintojų organizacijos ir kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų kontroliuoti jų įgyvendinimą. Šiuos rodiklius reikėtų naudoti teikiant metinę ataskaitą, numatytą BRO reglamento 28 straipsnio 5 dalyje. Šiais rodikliais reikėtų vertinti strateginių plano tikslų įgyvendinimą atsižvelgiant į plano įvadinėje dalyje nustatytą pradinę padėtį.

Atsižvelgiant į įvairias suplanuotas priemones pagal poreikį reikėtų naudoti šiuos rodiklius:

8.1.   Išdirbio rodikliai, taikomi vertinant suplanuotų priemonių įgyvendinimą

8.1.1.   Taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti išdirbio rodikliai, kurių pagrindu vertinama atitiktis:

numatytai laivų veiklai, kuri išreikšta, inter alia, dienų jūroje skaičiumi, sužvejotų tikslinių rūšių kiekiais,

preliminariam grafikui, kuris skirtas produktų prekybai pagal rūšis ir pateikimą,

numatytų veiksmų planui, kuriuo siekiama nustatyti rinkos galimybes,

numatytų veiksmų planui, kuris skirtas produktų sertifikavimui ir (arba) ženklinimui,

preliminariam grafikui, kuris skirtas žvejybos pastangoms ir (arba) pajėgumui pagal žvejybos zonas valdyti,

numatytų priemonių planui, kuriuo siekiama sumažinti nepageidaujamą priegaudą,

mokymų apie atitiktį, taisykles, informavimą ir gamintojų kontrolę grafikui.

Šie išdirbio rodikliai taip pat turėtų parodyti:

nustatytas produktų pardavimo ciklų prognozes,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų atitiktį numatomam pajamų lygiui.

8.1.2.   Taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti išdirbio rodikliai, kurių pagrindu vertinama atitiktis:

numatytam auginamų rūšių įveisimui ir surinkimui,

preliminariam grafikui, kuris skirtas produktų prekybai pagal rūšis ir pateikimą,

numatytų veiksmų planui, kuriuo siekiama nustatyti rinkos galimybes,

numatytų veiksmų planui, kuris skirtas produktų sertifikavimui ir (arba) ženklinimui,

planui, kuriuo siekiama mažinti ekosistemų, susijusių su akvakultūros veikla, taršą,

planui, kuris skirtas įdiegti auginamų žuvų šėrimo tausios gamybos pašarais metodus,

mokymų apie atitiktį, taisykles, informavimą ir kontrolę grafikui.

Šie išdirbio rodikliai taip pat turėtų parodyti:

nustatytas produktų pardavimo ciklų prognozes,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų atitiktį numatomam pajamų lygiui.

8.2.   Rezultatų rodikliai, taikomi vertinant taikytų priemonių indėlį siekiant gamybos ir pardavimo planų tikslų

8.2.1.   Taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti rezultatų rodikliai, kurių pagrindu vertinama:

sužvejotų arba parduotų žuvų kiekis ir (arba) vertė,

sužvejotų arba parduotų žuvų vidutinis dydis,

pardavimo augimas pagal rūšis ir (arba) produktą palyginti su ex ante padėtimi,

parduotų naujų produktų skaičius ir kiekis ir (arba) vertė palyginti su praėjusiais metais,

žvejybos pastangų ir (arba) pajėgumo pokyčiai,

iškrautų žuvų kiekių pagal rūšis ir (arba) nepageidaujamos priegaudos kiekio pokyčiai,

iškrautos ar surinktos produkcijos įvertinimo „vienam gyventojui“ pokyčiai,

gamybos sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

pardavimo sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų pokyčiai,

neparduotų produktų kiekio pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

„jautrių“ produktų vertės pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

nelaimingų atsitikimų (su sužalojimais ir žūtimis) skaičius,

gamintojų organizacijos taisyklių registruotų pažeidimų skaičiaus pokyčiai.

8.2.2.   Taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti rezultatų rodikliai, kurių pagrindu vertinama:

surinktų arba parduotų žuvų kiekis ir (arba) vertė,

pardavimo augimas pagal rūšis ir (arba) produktą palyginti su ex ante padėtimi,

parduotų naujų produktų skaičius ir kiekis ir (arba) vertė palyginti su praėjusiais metais,

surinktos produkcijos įvertinimo „vienam gyventojui“ pokyčiai,

auginamoms žuvims naudojamų pašarų, gautų iš tvarių arba atsinaujinančių išteklių, dalies pokyčiai,

užterštų atliekų ir nuotekų kiekių pokyčiai,

gamybos sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

pardavimo sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų pokyčiai,

neparduotų produktų kiekio pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

„jautrių“ produktų vertės pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

nelaimingų atsitikimų (su sužalojimais ir žūtimis) skaičius,

gamintojų organizacijos taisyklių registruotų pažeidimų skaičiaus pokyčiai.

B   DALIS

METINĖS ATASKAITOS PATEIKIMAS IR TURINYS

Įgyvendinusios planus gamintojų organizacijos turėtų pateikti metinę ataskaitą. Jeigu planas daugiametis, ataskaitą reikėtų teikti kasmet.

Į metinę ataskaitą turėtų būti įtraukti išdirbio ir rezultatų rodikliai, kaip numatyta planų, pateiktų tvirtinti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, įgyvendinimo grafike.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Maria DAMANAKI

Komisijos narė


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL L 353, 2013 12 28, p. 40).

(3)  2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2508/2000, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles (OL L 289, 2000 11 16, p. 8).

(4)  Skatinti tausią savo narių žvejybos veiklą, suteikiant jiems galimybes plėstis visapusiškai laikantis išteklių išsaugojimo politikos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (OL L 354, 2013 12 28, p. 22) (Reglamentas dėl bendros žuvininkystės politikos) ir aplinkosaugos teisės aktuose, ir kartu atsižvelgiant į socialinę politiką.

(5)  Kiek įmanoma vengti nepageidaujamos komercinių išteklių priegaudos bei ją mažinti ir, jei būtina, kuo geriau panaudoti tokią priegaudą nesukuriant rinkos toms sužvejotoms žuvims, kurios yra mažesnės už mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio žuvis pagal Bendrosios žuvininkystės politikos reglamento 15 straipsnį.

(6)  Nesukuriant rinkos toms sužvejotoms žuvims, kurios yra mažesnės už mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio žuvis.

(7)  Skatinti tausią savo narių akvakultūros veiklą, suteikiant jiems galimybes plėstis visapusiškai laikantis išteklių išsaugojimo politikos, nustatytos Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos ir aplinkosaugos teisės aktuose, ir kartu atsižvelgiant į socialinę politiką.

(8)  Nurodyta Bendros žuvininkystės politikos reglamento 34 straipsnyje.

(9)  BRO reglamento 28 straipsnio 2 dalies d punkte nurodoma į „rūšis, kurios paprastai yra sunkiai parduodamos atitinkamais metais“.

(10)  Sankcijos, numatytos BRO reglamento 28 straipsnio 2 dalies e punkte.

(11)  Priemonės, numatytos BRO reglamento 8 straipsnio 1 dalies d punkte.


5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/39


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. kovo 3 d.

dėl maisto produktuose esančių bromintų antipirenų

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/118/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

brominti antipirenai yra organiniai bromo junginiai, kuriais veikiami produktai, kad kilus gaisrui būtų sustabdytas arba sulėtintas degių medžiagų užsidegimas. Jie įprastai naudojami įvairiose vartojimo prekėse, pvz., elektronikoje, automobiliuose, balduose ir statybinėse medžiagose, kad sumažėtų šių prekių degumas. Brominti antipirenai gali išsiskirti arba išgaruoti iš produktų, kuriuose jie yra naudojami. Kadangi panaudotos vartojimo prekės vėliau yra išmetamos, ilgainiui šios medžiagos užteršė aplinką ir maisto grandinę;

(2)

tačiau daugelis bromintų antipirenų yra patvarios, bioakumuliacinės ir tiek žmonėms, tiek aplinkai toksiškos medžiagos. Manoma, kad jie turi poveikio nervų sistemai ir elgsenai, trikdo endokrininės sistemos veiklą ir jų buvo aptikta aplinkos biotoje;

(3)

todėl Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) parengti mokslinę nuomonę dėl maisto produktuose esančių bromintų antipirenų keliamos rizikos visuomenės sveikatai;

(4)

2010 m. rugsėjo–2012 m. rugsėjo mėn. EFSA mokslininkų grupė maisto teršalų klausimais patvirtino šešias mokslines nuomones (1) dėl skirtingoms klasėms priskiriamų bromintų antipirenų;

(5)

daugeliu atvejų EFSA rekomendavo, kad turėtų būti toliau renkami duomenys apie maisto produktuose ir žmonių organizmuose esančią koncentraciją;

(6)

gyvūniniame maiste esančių bromintų antipirenų koncentracija galėtų būti siejama su pašaruose esančiomis šiomis medžiagomis, todėl, remiantis 2014 m. maisto produktų stebėsenos pirmaisiais rezultatais, 2015 m. galėtų būti parengta kita rekomendacija dėl pašarų stebėsenos,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

2014 ir 2015 m. valstybės narės turėtų atlikti stebėseną dėl maiste esančių bromintų antipirenų. Stebėsena turėtų aprėpti įvairius atskirus maisto produktus, atspindinčius vartojimo įpročius, kad būtų galima tiksliai įvertinti poveikį, ir skirtingi maisto produktai turėtų būti vertinami pagal skirtingoms klasėms priskiriamus bromintus antipirenus.

2.

Valstybės narės turėtų laikytis ėminių ėmimo procedūrų, nustatytų Komisijos reglamento (ES) Nr. 252/2012 (2) II priede, siekiant užtikrinti, kad iš partijų imami ėminiai būtų reprezentatyvūs.

3.

Valstybės narės turėtų atlikti skirtingoms klasėms priskiriamų bromintų antipirenų analizę siekiant nustatyti, ar atitinkamuose maisto produktuose yra šių medžiagų:

a)

polibromintų difenileterių (PBDE) klasės atveju: 2,2’,4-tribromdifenileteris (BDE-28, CAS Nr. 41318–75–6); 2,2’,4,4’-tetrabromdifenileteris (BDE-47, CAS Nr. 5436–43–1); 2,2’,4,5’-tetrabromdifenileteris (BDE-49, CAS Nr. 243982–82–3); 2,2’,4,4’,5-pentabromdifenileteris (BDE-99, CAS Nr. 60348–60–9); 2,2’,4,4’,6-pentabromdifenileteris (BDE-100, CAS Nr. 189084–64–8); 2,2’,3,4,4’,5’-heksabromdifenileteris (BDE-138, CAS Nr. 67888–98–6); 2,2’,4,4’,5,5’-heksabromdifenileteris (BDE-153, CAS Nr. 68631–49–2); 2,2’,4,4’,5,6’-heksabromdifenileteris (BDE-154, CAS Nr. 207122–15–4); 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromdifenileteris (BDE-183, CAS Nr. 207122–16–5) ir 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-dekabromdifenileteris (BDE-209, CAS Nr. 1163–19–5) kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose, piene ir pieno produktuose, mėsoje ir mėsos produktuose, gyvūniniuose ir augaliniuose riebaluose ir aliejuje, žuvyje ir kitose jūros gėrybėse, konkrečios mitybos paskirties produktuose ir kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose, kai naudojami analizės metodai laikantis ne didesnės kaip 0,01 ng/g drėgnos masės kiekybinio nustatymo ribos;

b)

heksabromciklododekanų (HBCDD) klasės atveju: (+/–)-α-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabrom-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-ciklododekanas, CAS Nr. 134237–50–6); (+/–)-β-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabrom-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-ciklododekanas, CAS Nr. 134237–51–7) ir (+/–)-γ-HBCD (1,2,5,6,9,10-heksabrom-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-ciklododekanas, CAS Nr. 134237–52–8) žuvyje ir kitose jūros gėrybėse, mėsoje ir mėsos produktuose, piene ir pieno produktuose, kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose ir pradinio maitinimo bei tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose. Naudojant analizės metodus skirtus HBCDD nustatyti, nustatomi stereoizomerai, naudojant šiuos metodus turėtų būti laikomasi ne didesnės kaip 0,01 ng/g drėgnos masės kiekybinio nustatymo ribos;

c)

tetrabrombisfenolio A ir jo darinių klasės atveju: tetrabrombisfenolis A (TBBPA, CAS Nr. 79–94–7) ir galimai TBBPA bismetileteris (TBBPA-bME, CAS Nr. 70156–79–5); TBBPA bis(2-hidroksietil)eteris (TBBPA-bOHEE, CAS Nr. 4162–45–2); TBBPA bisalileteris (TBBPA-bAE, CAS Nr. 25327–89–3); tetrabrombisfenol A bis(glicidileteris) (TBBPA-bGE, CAS Nr. 3072–84–2) ir TBBPA bis(2,3-dibrompropil)eteris (TBBPA-bDiBPrE, CAS Nr. 21850–44–2) žuvyje ir kitose jūros gėrybėse, mėsoje ir mėsos produktuose, piene ir pieno produktuose, kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose. Naudojant analizės metodus tetrabrombisfenoliui A ir jo dariniams nustatyti turėtų būti laikomasi ne didesnės kaip 0,1 ng/g drėgnos masės kiekybinio nustatymo ribos;

d)

bromintų fenolių ir jų darinių klasės atveju: 2,4,6-tribromfenolis (2,4,6-TBP, CAS Nr. 118–79–6); 2,4-dibromfenolis (2,4 DBP, CAS Nr. 615–58–7); 4-bromfenolis (4-BP, CAS Nr. 106–41–2); 2,6-dibromfenolis (2,6-DBP, CAS Nr. 608–33–3); tetrabromintas bisfenolis S (TBBPS, CAS Nr. 39635–79–5); tetrabrombisfenol S bismetileteris (TBBPS-BME, CAS Nr. 70156–79–5) žuvyje ir kitose jūros gėrybėse. Naudojant analizės metodus bromintiems fenoliams ir jų dariniams nustatyti turėtų būti laikomasi ne didesnės kaip 0,1 ng/g drėgnos masės kiekybinio nustatymo ribos;

e)

neseniai pasirodžiusių ir naujų bromintų antipirenų atveju: tris(2,3-dibrompropil) fosfatas (TDBPP, CAS Nr. 126–72–7); N,N’-etilenbis(tetrabromftalimidas) (EBTEBPI, CAS Nr. 32588–76–4); heksabromciklodekanas (HBCYD, CAS Nr. 25495–98–1); bis(2-etilheksil) tetrabromftalatas (BEH-TEBP, CAS Nr. 26040–51–7); 2-etilheksil 2,3,4,5-tetrabrombenzoatas (EH-TBB, CAS Nr. 183658–27–7) ir dibromneopentilglikolis (DBNPG, CAS Nr. 3296–90–0) žuvyje ir kitose jūros gėrybėse, mėsoje ir mėsos produktuose (įskaitant valgomus subproduktus), gyvūniniuose ir augaliniuose riebaluose ir aliejuje, piene ir pieno produktuose, kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose, kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose. Naudojant analizės metodus neseniai pasirodžiusiems ir naujiems bromintiems antipirenams nustatyti turėtų būti laikomasi ne didesnės kaip 1 ng/g drėgnos masės kiekybinio nustatymo ribos;

4.

Valstybės narės turėtų atlikti neseniai pasirodžiusių ir naujų bromintų antipirenų analizę vadovaudamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (3) III priedu ir taikydamos analizės metodą, kuris, kaip buvo įrodyta, leidžia gauti patikimus rezultatus.

5.

Valstybės narės turėtų reguliariai teikti EFSA stebėsenos duomenis, išreikštus pagal bendrą masę arba pagal riebalų kiekį, kartu su informacija EFSA nustatyto formato elektronine forma, kad duomenis būtų galima įvesti į vieną duomenų bazę. Kad būtų galima stebėti poveikio tendencijas, jos taip pat turėtų pateikti turimus ankstesnių metų duomenis, naudojant analizės metodą, kuris, kaip buvo įrodyta, leidžia gauti patikimus rezultatus.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food. EFSA Journal 2010; 8(10):1789. [151 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789.

Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food. EFSA Journal 2011; 9(5):2156. [274 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food. EFSA Journal 2011; 9(7):2296. [118 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food. EFSA Journal 2011; 9(12):2477. [61 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and their Derivatives. EFSA Journal 2012; 10(4):2634. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

Scientific Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food. EFSA Journal 2012; 10(10):2908. [125 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

(2)  2012 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 252/2012, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant oficialią dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1883/2006 (OL L 84, 2012 3 23, p. 1).

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/41


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

ĮVADAS

Regionų komitetas, vadovaudamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 306 straipsnio antrąja pastraipa, 2014 m. sausio 31 d. priėmė šias savo Darbo tvarkos taisykles.

ĮVADINĖ PASTABA

Šiose Darbo tvarkos taisyklėse vartojami pareigybių ir pareigų pavadinimai taikomi tiek vyriškajai, tiek moteriškajai giminei.

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMITETO NARIAI IR ORGANAI

1   SKYRIUS

Komiteto organai

1   straipsnis

Komiteto organai

Komiteto organus sudaro plenarinė asamblėja, pirmininkas, biuras, pirmininkų sueiga ir komisijos.

2   SKYRIUS

Komiteto nariai

2   straipsnis

Narių ir pakaitinių narių statusas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 300 straipsnį Komiteto nariai ir jų pakaitiniai nariai yra regionų ir vietos valdžios institucijų atstovai. Jie turi regiono ar vietos valdžios rinkėjų mandatą arba yra politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai. Eidami savo pareigas, Komiteto nariai negali būti varžomi jokių įpareigojančių mandatų. Vykdydami savo funkcijas, jie yra visiškai nepriklausomi ir vadovaujasi bendru Sąjungos interesu.

3   straipsnis

Kadencijos trukmė

1.

Narys ar pakaitinis narys įgaliojimus įgyja nuo tos dienos, kai įsigalioja Tarybos sprendimas, kuriuo jis buvo paskirtas.

2.

Nario ar pakaitinio nario įgaliojimai nutrūksta jam atsistatydinus, pasibaigus mandato, kuriuo remiantis jis buvo paskirtas, laikui arba nariui mirus.

3.

Atsistatydinantis narys apie savo atsistatydinimą raštu praneša Komiteto pirmininkui nurodydamas atsistatydinimo datą. Pirmininkas apie tai praneša Tarybai, kuri patvirtina laisvą vietą ir pradeda naujo nario skyrimo procedūrą.

4.

Narys ar pakaitinis narys, kurio mandato, kuriuo remiantis jis buvo paskirtas, laikas baigiasi, nedelsdamas apie tai raštu praneša Komiteto pirmininkui.

5.

3 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais Taryba likusiam kadencijos laikotarpiui paskiria naują narį.

4   straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Nariai ir jų tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai, eidami savo pareigas, naudojasi privilegijomis ir imunitetais, apibrėžtais Europos Sąjungos protokole dėl privilegijų ir imunitetų.

5   straipsnis

Narių ir pakaitinių narių dalyvavimas posėdžiuose

1.

Kiekvienam nariui, kuris negali dalyvauti plenarinėje sesijoje, gali atstovauti pakaitinis narys iš nario nacionalinės delegacijos, net jei nariui atstovauti reikėtų tik tam tikromis plenarinės sesijos dienomis. Visi nariai ir tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai privalo pasirašyti dalyvių sąraše.

2.

Kiekvienam nariui, kuris negali dalyvauti komisijos ar bet kuriame kitame biuro patvirtintame posėdyje, gali atstovauti kitas narys arba pakaitinis narys iš jo nacionalinės delegacijos, politinės frakcijos ar tarpregioninės grupės. Visi nariai ir tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai privalo pasirašyti dalyvių sąraše.

3.

Narys arba į darbo grupės, sudarytos pagal 37 ar 62 straipsnius, pavaduojančiųjų narių sąrašą įtrauktas pakaitinis narys gali pakeisti bet kurį savo politinės frakcijos narį.

4.

Pakaitinam arba pavaduojančiajam nariui gali būti perduoti tik vieno nario įgaliojimai. Toks pakaitinis arba pavaduojantysis narys atitinkamo posėdžio metu įgyja visas jį įgaliojusio nario teises ir įgaliojimus. Apie balsavimo teisės perdavimą pagal pranešimams taikomus reikalavimus turi būti pranešta generaliniam sekretoriatui, kuris pranešimą turi gauti ne vėliau kaip paskutinę dieną prieš posėdį.

5.

Išlaidos už dalyvavimą plenarinėje sesijoje atlyginamos tik vienam asmeniui – nariui arba jo pakaitiniam nariui. Biuras šią nuostatą patikslina taisyklėse dėl kelionės išlaidų ir dienpinigių.

6.

Pranešėju paskirtas pakaitinis narys gali dalyvauti plenarinės sesijos posėdyje, į kurio darbotvarkę įtrauktas nuomonės projektas, už kurį jis yra atsakingas, ir gali jį pristatyti, net jeigu tame posėdyje dalyvauja narys, kurį jis pakeičia. Narys balsavimo teisę pakaitiniam nariui gali perduoti visam nuomonės projekto svarstymo laikotarpiui. Apie balsavimo teisės perdavimą prieš sesiją turi būti raštu pranešta generaliniam sekretoriui.

7.

Nepažeidžiant 23 straipsnio 1 dalies, balsavimo teisės perdavimas netenka galios, kai posėdyje negalintis dalyvauti narys nustoja būti Regionų komiteto nariu.

6   straipsnis

Balsavimo teisės perdavimas

Balsavimo teisė negali būti perduota, išskyrus 5 ir 31 straipsniuose numatytus atvejus.

7   straipsnis

Nacionalinės delegacijos ir politinės frakcijos

Nacionalinės delegacijos ir politinės frakcijos visapusiškai prisideda prie Komiteto darbo organizavimo.

8   straipsnis

Nacionalinės delegacijos

1.

Vienos valstybės narės nariai ir pakaitiniai nariai sudaro nacionalinę delegaciją. Kiekviena nacionalinė delegacija nustato savo vidaus taisykles ir išsirenka pirmininką, kurio vardas ir pavardė oficialiai pranešami Komiteto pirmininkui.

2.

Generalinis sekretorius Komiteto administracijos struktūroje imasi priemonių, kad nacionalinės delegacijos gautų pagalbą. Šios priemonės kiekvienam nacionalinės delegacijos nariui taip pat užtikrina galimybę asmeniškai gauti informaciją ir pagalbą savo oficialia kalba. Šių priemonių imasi atskira iš Regionų komiteto pareigūnų ir kitų tarnautojų sudaryta tarnyba, kuri rūpinasi, kad nacionalinėms delegacijoms būtų sudarytos tinkamos sąlygos naudotis Komiteto materialine baze. Generaliniam sekretoriui taip pat pavesta nacionalinėms delegacijoms sudaryti tinkamas sąlygas rengti posėdžius prieš pat plenarinę sesiją arba jos metu.

3.

Nacionalinėms delegacijoms talkina ir nacionaliniai koordinatoriai, kurie nėra generalinio sekretoriato darbuotojai. Jie padeda nariams eiti savo pareigas Komitete.

4.

Generalinis sekretorius teikia nacionaliniams koordinatoriams reikalingą pagalbą ir visų pirma sudaro jiems sąlygas visapusiškai naudotis Komiteto materialine baze.

9   straipsnis

Politinės frakcijos ir joms nepriklausantys nariai

1.

Nariai ir pakaitiniai nariai gali jungtis į politines frakcijas pagal savo politines pažiūras. Priėmimo kriterijus nustato kiekvienos politinės frakcijos vidaus taisyklės.

2.

Politinei frakcijai sudaryti reikia ne mažiau kaip aštuoniolikos narių ar pakaitinių narių, atstovaujančių ne mažiau kaip penktadaliui valstybių narių ir ne mažiau kaip pusė jų turi būti Komiteto nariai. Narys ar pakaitinis narys gali priklausyti tik vienai politinei frakcijai. Politinė frakcija paleidžiama, kai neturi tiek narių, kiek reikia jai sudaryti.

3.

Apie politinės frakcijos sudarymą, paleidimą ir bet kokį kitą jos pasikeitimą pareiškimu pranešama Komiteto pirmininkui. Pareiškime apie politinės frakcijos sudarymą nurodomas jos pavadinimas, nariai ir biuro sudėtis.

4.

Kiekviena politinė frakcija turi savo sekretoriatą, kurio darbuotojai priklauso generalinio sekretoriato personalui. Politinė frakcija gali teikti pasiūlymus pareigūnus skiriančiai institucijai dėl frakcijos sekretoriato darbuotojų atrankos, įdarbinimo, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar sutarčių su jais pratęsimo. Pareigūnus skirianti institucija savo sprendimą priima išklausiusi atitinkamos politinės frakcijos pirmininką.

5.

Generalinis sekretorius politinėms frakcijoms ir jų organams skiria reikiamas lėšas posėdžiams rengti, taip pat jų veiklai, publikacijoms ir sekretoriatų darbui užtikrinti. Kiekvienos politinės frakcijos lėšos numatomos biudžete. Politinės frakcijos ir jų sekretoriatai gali pagal savo poreikius naudotis Komiteto materialine baze.

6.

Politinės frakcijos ir jų biurai gali rengti posėdžius prieš pat plenarinę sesiją arba jos metu. Du kartus per metus politinės frakcijos gali surengti neeilinį posėdį. Šiuose posėdžiuose dalyvaujančio pakaitinio nario kelionės išlaidos atlyginamos ir dienpinigiai mokami tik tuo atveju, jeigu jis atstovauja savo politinės frakcijos nariui.

7.

Politinėms frakcijoms nepriklausantiems nariams teikiama administracinio pobūdžio pagalba. Jos teikimo tvarką nustato biuras remdamasis generalinio sekretoriaus siūlymu.

10   straipsnis

Tarpregioninės grupės

Nariai ir pakaitiniai nariai gali sudaryti tarpregionines grupes. Apie grupės sudarymą jie praneša Komiteto pirmininkui. Tarpregioninė grupė tinkamai sudaroma biuro sprendimu.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMITETO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

1   SKYRIUS

Komiteto sušaukimas ir sudarymas

11   straipsnis

Pirmojo posėdžio sušaukimas

Pasibaigus kiekvienam penkerių metų laikotarpiui, Komitetą sušaukia kadenciją baigiantis pirmininkas, jeigu jo nėra – kadenciją baigiantis pirmasis pirmininko pavaduotojas, jeigu jo nėra – vyriausias pagal amžių kadenciją baigiantis pirmininko pavaduotojas, o jo nesant tai atlieka vyriausias pagal amžių narys.

Narys, kuris pagal šio straipsnio pirmąją pastraipą laikinai eina pirmininko pareigas, atstovauja Komitetui pereinamuoju laikotarpiu, toliau rūpinasi einamaisiais reikalais ir pirmininkauja pirmajam posėdžiui.

Jis kartu su Komiteto generaliniu sekretoriumi ir keturiais jauniausiais pagal amžių nariais sudaro laikinąjį biurą.

12   straipsnis

Komiteto sudarymas ir įgaliojimų patikrinimas

1.

Per pirmąjį naujai paskirto Komiteto posėdį laikinai einantis pirmininko pareigas narys supažindina Komitetą su Tarybos pranešimu apie narių paskyrimą ir atsiskaito, kaip jis atstovavo Regionų komitetui ir rūpinosi einamaisiais reikalais. Jeigu paprašoma, laikinai einantis pirmininko pareigas narys, prieš paskelbdamas naujos Komiteto kadencijos pradžią, gali atlikti narių paskyrimo ir įgaliojimų patikrinimo procedūrą.

2.

Laikinasis biuras tęsia savo darbą, kol paskelbiami biuro narių rinkimų rezultatai.

2   SKYRIUS

Plenarinė asamblėja

13   straipsnis

Plenarinės asamblėjos funkcijos

Komitetas renkasi į plenarinę asamblėją. Svarbiausios plenarinės asamblėjos funkcijos yra šios:

a)

priimti nuomones, pranešimus ir rezoliucijas;

b)

priimti Komiteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;

c)

kiekvienos kadencijos pradžioje priimti Komiteto politinę programą;

d)

išrinkti pirmininką, pirmąjį pirmininko pavaduotoją ir kitus biuro narius;

e)

sudaryti komisijas;

f)

priimti Komiteto darbo tvarkos taisykles ir jas persvarstyti;

g)

remiantis Komiteto pirmininko arba kompetentingos komisijos, veikiančios pagal 58 ir 59 straipsnius, pasiūlymu, priimti sprendimą pateikti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teismui arba prašymą įstoti į bylą, jei atsižvelgiant į 21 straipsnio 1 dalies 1 sakinį nustatyta, kad kvorumas yra ir „už“ balsuoja dauguma balsavusiųjų. Priėmus tokį sprendimą, Komiteto pirmininkas Komiteto vardu pateikia ieškinį.

14   straipsnis

Plenarinės asamblėjos sušaukimas

1.

Komiteto pirmininkas sušaukia plenarinę asamblėją ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Biuras plenarinių sesijų tvarkaraštį turi sudaryti trečiąjį prieš tai einančių metų ketvirtį. Plenarinės sesijos posėdžiai gali trukti vieną ar keletą dienų.

2.

Ne mažiau kaip ketvirtadaliui narių pateikus raštišką prašymą, pirmininkas privalo sušaukti neeilinę plenarinę sesiją, kuri turi įvykti ne anksčiau kaip po savaitės ir ne vėliau kaip po mėnesio nuo prašymo pateikimo dienos. Prašyme nurodomas klausimas, kuris bus svarstomas neeilinės plenarinės sesijos metu. Į jos darbotvarkę negali būti įtraukiamas joks kitas klausimas.

15   straipsnis

Plenarinės sesijos darbotvarkė

1.

Biuras parengia preliminarų darbotvarkės projektą, į kurį įtraukiamas preliminarus nuomonių, pranešimų ar rezoliucijų projektų, numatomų svarstyti plenarinėje sesijoje, kuri bus rengiama po artimiausios plenarinės sesijos, sąrašas, taip pat visi kiti dokumentai, skirti sprendimui priimti.

2.

Ne vėliau kaip prieš dvidešimt vieną darbo dieną iki plenarinės sesijos pradžios nariams ir jų pakaitiniams nariams elektroninėmis priemonėmis kiekvieno jų oficialia kalba pateikiamas darbotvarkės projektas ir jame nurodyti dokumentai sprendimui priimti.

3.

Nuomonių, pranešimų ir rezoliucijų projektai paprastai įtraukiami į darbotvarkę ta tvarka, kuria juos priėmė komisijos arba kuria jie buvo pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių reikalavimus ir atsižvelgiant į darbotvarkės punktus, susijusius su atitinkama tema.

4.

Tinkamai pagrįstais išskirtiniais atvejais, kai neįmanoma laikytis 2 dalyje nustatyto termino, pirmininkas į darbotvarkės projektą sprendimui priimti skirtą dokumentą gali įtraukti tik tuo atveju, jeigu jis nariams ir pakaitiniams nariams buvo pateiktas jų oficialia kalba ne vėliau kaip prieš savaitę iki plenarinės sesijos pradžios. Dokumento antraštiniame puslapyje pirmininkas nurodo, dėl kokių priežasčių jis laikosi šios tvarkos.

5.

Rašytiniai darbotvarkės projekto pakeitimai generaliniam sekretoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki plenarinės sesijos pradžios.

6.

Biuras paskutiniame posėdyje prieš plenarinę sesiją patvirtina galutinį darbotvarkės projektą. Šio posėdžio metu biuras dviejų trečdalių balsavusiųjų dauguma gali į darbotvarkę įtraukti ypač skubius ar aktualius klausimus, kurių svarstymas negali būti atidėtas vėlesnei plenarinei sesijai.

7.

Komiteto pirmininko, politinės frakcijos arba 32 narių siūlymu prieš pradedant balsuoti dėl pakeitimų biuras arba plenarinė asamblėja gali nuspręsti:

sprendimui priimti skirto dokumento nagrinėjimą perkelti į kitą sesiją

arba

grąžinti sprendimui priimti skirtą dokumentą kompetentingai komisijai pakartotinai svarstyti.

Ši nuostata netaikoma, jei dėl Tarybos, Komisijos ar Europos Parlamento nustatyto termino sprendimui priimti skirto dokumento priėmimo negalima atidėti.

Į kitą plenarinės asamblėjos posėdį perkeltas sprendimui priimti skirtas dokumentas perkeliamas kartu su jam pagal nustatytus reikalavimus pateiktais pakeitimais. Nepažeidžiant 24 straipsnio 2 dalies a punkto, balsavimo atidėjimas nereiškia, kad nustatomas naujas pakeitimų pateikimo terminas.

Dokumentą grąžinus kompetentingai komisijai, visi dokumento pakeitimai atšaukiami, o pranešėjas, atsižvelgdamas į jų turinį, nusprendžia, kad:

dokumentą reikia prieš tai persvarstyti atsižvelgiant į jo galutinį terminą

ir (arba)

pranešėjas gali pateikti pakeitimų komisijos nustatyta pakeitimų teikimo tvarka.

Dokumentas įtraukiamas į komisijos darbotvarkę sprendimui priimti.

16   straipsnis

Plenarinės sesijos pradžia

Komiteto pirmininkas pradeda plenarinę sesiją ir teikia tvirtinti galutinį darbotvarkės projektą.

17   straipsnis

Viešumas, svečiai ir kviestieji kalbėtojai; aktualijų valanda

1.

Plenarinės asamblėjos sesijos yra viešos, išskyrus tuos atvejus, kai ji dėl visos sesijos arba konkretaus darbotvarkės punkto priima kitokį sprendimą.

2.

Plenarinėje sesijoje gali dalyvauti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos atstovai. Jie gali būti kviečiami į sesiją sakyti kalbą.

3.

Savo iniciatyva arba biuro prašymu pirmininkas gali kviesti svečius dalyvauti ir kalbėti plenarinėje sesijoje. Kalboms pasibaigus, gali vykti bendra diskusija, kuriai taikomos nuostatos dėl kalbėjimo laiko.

4.

Pagal 15 straipsnio 1 ir 6 dalis biuras gali pasiūlyti plenarinei asamblėjai surengti bendro pobūdžio diskusiją aktualiais politikos klausimais, kurie daro poveikį regionų ir vietos gyvenimui („aktualijų valanda“). Rengiant šią diskusiją, taikomos bendrosios nuostatos dėl kalbėjimo laiko.

18   straipsnis

Elgesio normos ir kalbėjimo laikas

1.

Nepažeidžiant žodžio laisvės narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir pagrindiniuose Europos Sąjungos dokumentuose apibrėžtomis vertybėmis bei principais, pagarba Komitetui ir neturi trukdyti sklandžiam Komiteto ir jo organų darbui ar trikdyti ramybės visose Komiteto patalpose.

2.

Plenarinės sesijos pradžioje plenarinė asamblėja biuro siūlymu kiekvienam darbotvarkės punktui svarstyti nustato kalbėjimo laiką. Plenarinės sesijos metu pirmininkas savo iniciatyva ar nario prašymu gali nuspręsti apriboti kalbėjimo laiko trukmę.

3.

Biuro siūlymu pirmininkas gali pasiūlyti plenarinei asamblėjai, diskutuojant bendro pobūdžio klausimais ar konkrečiomis temomis, paskirstyti numatomą kalbėjimo laiką politinėms frakcijoms ir nacionalinėms delegacijoms.

4.

Laikas, skirtas pastaboms dėl posėdžio protokolo, procedūrų, galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų, paprastai neviršija vienos minutės.

5.

Jei kalbėtojas viršija jam skirtą laiką, pirmininkas, įspėjęs, gali nutraukti jo kalbą.

6.

Narys gali pateikti prašymą nutraukti diskusijas; šį pasiūlymą pirmininkas teikia balsuoti.

19   straipsnis

Kalbėtojų sąrašas

1.

Norintys kalbėti nariai į kalbėtojų sąrašą įrašomi prašymo pateikimo eilės tvarka. Pirmininkas žodį suteikia pagal šį sąrašą. Jis, kiek įmanoma, rūpinasi, kad vienas po kito kalbėtų skirtingų politinių pažiūrų ir skirtingų nacionalinių delegacijų atstovai.

2.

Tačiau kompetentingos komisijos pranešėjo, politinių frakcijų ir nacionalinių delegacijų atstovų prašymu, žodis jiems gali būti suteikiamas pirmumo tvarka, jei jie pageidauja išsakyti visos frakcijos ar delegacijos nuomonę.

3.

Be pirmininko leidimo nė vienas kalbėtojas tuo pačiu klausimu negali kalbėti daugiau kaip du kartus. Tačiau atitinkamų komisijų pirmininkai ir pranešėjai, paprašę, gali kalbėti tiek, kiek leidžia pirmininkas.

20   straipsnis

Siūlymas dėl procedūros

1.

Nariui, norinčiam pareikšti nuomonę dėl procedūros arba atkreipti pirmininko dėmesį į Darbo tvarkos taisyklių nepaisymą, žodį suteikti privaloma. Siūlymas dėl procedūros turi būti susijęs su svarstomu klausimu arba su darbotvarke.

2.

Prašymui pateikti siūlymą dėl procedūros teikiama pirmenybė visų kitų prašymų suteikti žodį atžvilgiu.

3.

Pirmininkas dėl procedūros siūlymų nedelsdamas priima sprendimą pagal Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir savo sprendimą paskelbia iš karto po to, kai iškeliamas Darbo tvarkos taisyklių klausimas. Dėl pirmininko sprendimo nebalsuojama.

21   straipsnis

Kvorumas

1.

Plenarinės asamblėjos kvorumas yra tada, kai dalyvauja dauguma jos narių. Kvorumas tikrinamas nario prašymu, jei ne mažiau kaip penkiolika narių balsuoja už prašymą patikrinti kvorumą. Jei kvorumo patikrinti neprašoma, visi balsavimo rezultatai galioja nepaisant dalyvaujančiųjų skaičiaus. Prieš pradėdamas tikrinti kvorumą, pirmininkas gali nuspręsti sustabdyti sesiją ne ilgiau kaip dešimt minučių. Šio patikrinimo paprašę nariai yra įtraukiami į dalyvaujančių narių skaičių, net jeigu tuo metu jų jau nėra salėje. Jei dalyvaujančių narių yra mažiau kaip penkiolika, pirmininkas gali priimti sprendimą, kad kvorumo nėra.

2.

Nustačius, kad kvorumo nėra, visi darbotvarkės klausimai, dėl kurių reikia balsuoti, perkeliami į kitos dienos posėdį, kurio metu plenarinė asamblėja gali balsuoti dėl perkeltųjų punktų, ir šis balsavimo rezultatas galioja nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Galioja visi prieš kvorumo patikrinimą posėdyje priimti sprendimai ar balsavimai.

22   straipsnis

Balsavimas

1.

Plenarinė asamblėja sprendimus priima balsavusiųjų balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta kitaip.

2.

Balsai yra išreiškiami taip: už, prieš, susilaikau. Daugumai nustatyti skaičiuojami tik balsai „už“ ir „prieš“. Jei balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad balsuoti pateiktas dokumentas ar pasiūlymas atmestas.

3.

Balsavimo teisė yra asmens teisė. Nariai balsuoja tik individualiai ir asmeniškai.

4.

Jei balsavimo rezultatas apskundžiamas, pirmininkas gali nurodyti balsuoti pakartotinai arba to gali paprašyti narys, jei už prašymą balsuoti pakartotinai balsavo ne mažiau kaip penkiolika narių.

5.

Pirmininkui, politinei frakcijai arba 32 nariams prieš galutinės darbotvarkės tvirtinimą pateikus pasiūlymą, plenarinė asamblėja gali nuspręsti dėl vieno ar keleto darbotvarkės punktų balsuoti vardiniu būdu, o balsavimo rezultatai bus įtraukti į plenarinės sesijos protokolą. Jei plenarinė asamblėja nenusprendžia kitaip, vardinis balsavimas netaikomas balsuojant dėl pakeitimų.

6.

Pirmininko, politinės frakcijos arba 32 narių siūlymu, gali būti nuspręsta dėl sprendimų, susijusių su asmenimis, balsuoti slaptu balsavimu.

7.

Pirmininkas bet kuriuo metu gali nuspręsti, kad balsavimas vyks elektroninėmis balsavimo priemonėmis.

Po plenarinės sesijos elektroninio balsavimo rezultatų protokolas skelbiamas viešai.

23   straipsnis

Pakeitimų teikimas

1.

Tik nariai ir tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai - ir nuomonės pranešėju paskirtas neįgaliotas pakaitinis narys, pristatydamas savo parengtą pranešimą - laikydamiesi nustatytos pakeitimų teikimo tvarkos, gali teikti dokumentų, dėl kurių reikia priimti sprendimą, pakeitimus.

Teisę teikti pakeitimus plenarinei sesijai turi narys arba jo tinkamai įgaliotas pakaitinis narys. Tinkamai pateikti pakeitimai, kuriuos narys ar pakaitinis narys pateikė prieš tai, kai neteko Komiteto nario mandato, suteikė įgaliojimus ar juos atsiėmė, lieka galioti.

2.

Nepažeidžiant 27 straipsnio 1 dalies, dokumento, dėl kurio reikia priimti sprendimą, pakeitimą turi teikti politinė frakcija arba ne mažiau kaip šeši nariai, nurodydami savo pavardę, ar tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai. Nacionalinė delegacija, kurią sudaro mažiau kaip šeši nariai, gali teikti pakeitimus, jei juos teikia visi delegacijos nariai ar tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai, nurodydami savo pavardes.

3.

Pakeitimai turi būti pateikti iki vienuoliktos darbo dienos iki plenarinės sesijos pradžios 15.00 val. Kai tik pakeitimai išverčiami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus keturioms darbo dienoms iki plenarinės sesijos pradžios, turi būti sudaryta galimybė su jais susipažinti elektroninėmis priemonėmis.

Pakeitimai pirmumo tvarka išverčiami ir perduodami pranešėjui, kad jis galėtų pateikti pranešėjo pakeitimus generaliniam sekretoriatui mažiausiai prieš tris darbo dienas iki plenarinės sesijos pradžios. Šie pranešėjo pakeitimai turi būti aiškiai susiję su vienu ar keletu 1 dalyje nurodytų pakeitimų ir juos pranešėjas turi nurodyti. Su pranešėjo pakeitimais galima susipažinti likus vienai dienai iki pirmosios plenarinės sesijos dienos.

Kai taikomos 15 straipsnio 4 dalies nuostatos, pirmininkas gali nuspręsti sutrumpinti galutinį pakeitimų pateikimo terminą iki mažiausiai trijų darbo dienų iki plenarinės sesijos pradžios. Terminas taip pat netaikomas pagal 15 straipsnio 6 dalį teikiamiems skubos tvarka svarstomų klausimų pakeitimams.

4.

Nariai su visais pakeitimais supažindinami iki plenarinės sesijos pradžios.

24   straipsnis

Pakeitimų nagrinėjimo tvarka

1.

Taikoma ši balsavimo procedūra:

a)

Pirmiausia balsuojama dėl dokumento projekto pakeitimų. Pakeitimams teikiama pirmenybė teksto, su kuriuo jie susiję, atžvilgiu.

b)

Po to balsuojama dėl viso teksto su pakeitimais arba be jų.

2.

Balsavimui taikomi principai:

a)

Kompromisiniai pakeitimai

Jei pateikta vienas ar keletas dokumento, dėl kurio reikia priimti sprendimą, dalies pakeitimų, pirmininkas, pranešėjas ar šių pakeitimų autoriai gali išimties tvarka pateikti kompromisinius pakeitimus. Dėl šių kompromisinių pakeitimų balsuojama pirmiausia.

Jeigu pranešėjas arba bet kuris iš pirminio pakeitimo autorių prieštarauja siūlomam kompromisiniam pakeitimui, dėl šio pakeitimo nebalsuojama.

b)

Jungtinis balsavimas

Prieš priimant ar atmetant konkretų pakeitimą pirmininkas gali nuspręsti, kad dėl keleto kitų panašaus turinio arba panašų tikslą turinčių pakeitimų balsuojama kartu (jungtinis balsavimas). Šie pakeitimai gali būti susiję su skirtingomis originalaus teksto dalimis.

c)

Balsavimas dėl pakeitimų paketo

Pranešėjas gali sudaryti jo parengtam nuomonės projektui pateiktų pakeitimų, kuriuos jis siūlo priimti, sąrašą. Jei pateikiamas siūlymas balsuoti, pirmininkas gali nuspręsti balsuoti vienu metu dėl tam tikrų siūlomų pakeitimų (balsavimas dėl pakeitimų paketo). Bet kuris narys gali prieštarauti tokiam balsavimui; tuo atveju jis turi nurodyti, dėl kurių pakeitimų reikia balsuoti atskirai.

d)

Balsavimas dalimis

Jei tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų ar nuorodų, jei jis susijęs su dviem ar daugiau klausimų arba jei tekstą galima padalyti į dvi ar daugiau dalių, turinčių aiškią prasmę ir (arba) savarankišką norminę vertę, pranešėjas, politinė frakcija, nacionalinė delegacija arba bet kuris iš pakeitimą pateikusių narių gali paprašyti balsuoti dalimis.

Prašymą reikėtų pateikti ne vėliau kaip prieš valandą iki plenarinės sesijos pradžios, nebent pirmininkas nustatytų kitokį terminą. Gavęs prašymą, pirmininkas priima sprendimą.

Balsuoti dalimis negalima kompromisinio pakeitimo arba pranešėjo pakeitimo atveju.

3.

Balsavimas dėl pakeitimų:

Pakeitimai teikiami balsuoti tokia tvarka, kokia visame tekste išdėstyti siūlomi keisti punktai, ir laikantis šios sekos:

kompromisiniai pakeitimai, jeigu tam neprieštarauja kuris nors iš pirminių pakeitimų autorių,

pranešėjo pakeitimai,

kiti pakeitimai.

Priėmus pranešėjo ir kompromisinius pakeitimus, atšaukiami visi pirminiai pakeitimai, kuriuos jie pakeičia.

Kai skirtingi autoriai pateikia du ar daugiau vienodų pakeitimų, dėl jų balsuojama kaip dėl vieno pakeitimo.

4.

Jei pateikiama du ar daugiau vienas kitam prieštaraujančių tos pačios teksto dalies pakeitimų, pirmenybė teikiama tam pakeitimui, kuris yra labiausiai nutolęs nuo pirminio teksto, ir dėl jo turi būti balsuojama pirmumo tvarka.

5.

Jei pakeitimas, dėl kurio bus balsuojama, paneigia vieną ar keletą kitų tą patį tekstą keičiančių pakeitimų arba jiems prieštarauja, pirmininkas prieš balsavimą praneša, kad priėmus tokį pakeitimą panaikinami kiti pakeitimai. Pakeitimas laikomas negaliojančiu, jeigu jis prieštarauja ankstesnio balsavimo dėl tos pačios nuomonės rezultatams. Jei pakeitimą pateikę autoriai užginčytų pirmininko sprendimą šiuo klausimu, plenarinė asamblėja turi nuspręsti, ar balsuoti dėl šio pakeitimo.

6.

Jeigu visas tekstas nesurenka balsų daugumos per galutinį balsavimą, plenarinė asamblėja sprendžia, ar nuomonės projektą grąžinti kompetentingai komisijai, ar jo atsisakyti. Nuomonė laikoma negaliojančia, jei institucijų darbotvarkėje nebėra laiko tolesniam svarstymui. Komiteto pirmininkas apie tai praneša prašymą pateikusiai institucijai.

Jei nuomonės projektas grąžinamas kompetentingai komisijai, ji privalo nuspręsti, ar:

pateikti nuomonės projektą pakartotiniam svarstymui su pakeitimais, priimtais plenarinės sesijos metu,

paskirti naują pranešėją ir iš naujo pradėti rengti nuomonę,

atsisakyti rengti nuomonę.

25   straipsnis

Galutinio teksto nuoseklumas

Jei įvykus balsavimui dėl pakeitimų, kurie nebuvo paskelbti negaliojančiais pagal 24 straipsnio 5 dalį, arba priėmus pakeitimą, dėl kurio reikia iš dalies pakeisti atitinkamas teksto dalis, galutinis tekstas nėra nuoseklus, administracija, pasitarusi su politinėmis frakcijomis, pranešėju ir atitinkamų pakeitimų autoriumi, padaro pakeitimus, kurie suteikia galutiniam tekstui nuoseklumo. Nuoseklumui užtikrinti turi būti daromi tik patys būtiniausi pakeitimai. Nariai informuojami apie bet kokius pakeitimus.

26   straipsnis

Skubos tvarka priimamos nuomonės

Skubos atveju, kai taikant įprastą procedūrą neįmanoma laikytis Tarybos, Komisijos ar Europos Parlamento nustatyto termino ir kai kompetentinga komisija vieningai priima savo nuomonės projektą, pirmininkas šį projektą perduoda Tarybai, Komisijai ar Europos Parlamentui susipažinti. Nuomonės projektas teikiamas priimti be pakeitimų kitoje plenarinės asamblėjos sesijoje. Visi su tuo tekstu susiję dokumentai turi patvirtinti, kad nuomonė turi būti priimta skubos tvarka.

27   straipsnis

Supaprastintos procedūros

1.

Nuomonės ar pranešimų projektai, kuriuos vieningai priėmė komisija, teikiami plenarinei asamblėjai priimti be pakeitimų, išskyrus atvejus, kai ne mažiau kaip trisdešimt du nariai arba tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai, arba politinė frakcija pateikia pakeitimus pagal 23 straipsnio 3 dalies pirmojo sakinio nuostatas. Tuo atveju plenarinė asamblėja pakeitimus svarsto. Plenariniame posėdyje pranešėjas pristato nuomonės arba pranešimo projektą, kuris gali būti svarstomas. Projektas perduodamas nariams kartu su darbotvarkės projektu.

2.

Jeigu komisija, kuriai biuras pavedė parengti dokumentą, mano, kad priežasčių, dėl kurių Komitetas galėtų dėl jo pateikti pastabų ar pakeitimų, nėra, ji gali siūlyti dėl to dokumento nepareikšti jokių prieštaravimų. Siūlymas teikiamas plenarinei asamblėjai priimti be svarstymo.

28   straipsnis

Plenarinės sesijos pabaiga

Baigiantis plenarinei sesijai pirmininkas praneša, kur ir kada įvyks kita plenarinė sesija ir kokie klausimai jau yra įtraukti į jos darbotvarkę.

29   straipsnis

Simboliai

1.

Regionų komitetas pripažįsta ir naudoja šiuos Sąjungos simbolius:

a)

vėliavą – dvylika apskritimu išdėstytų aukso spalvos žvaigždučių mėlyname fone;

b)

himną – Liudviko van Bethoveno Devintosios simfonijos ištrauką „Odė džiaugsmui“;

c)

šūkį „Suvienyti įvairovėje“.

2.

Gegužės 9 dieną Regionų komitetas mini Europos dieną.

3.

Vėliava iškeliama visuose Regionų komiteto pastatuose ir kai vyksta oficialūs renginiai.

4.

Himnas atliekamas naujos kadencijos pirmojo posėdžio pradžioje ir per kitus iškilmingus posėdžius, pavyzdžiui, priimant valstybių ar vyriausybių vadovus arba sveikinant naujus Komiteto narius į Europos Sąjungą įstojus naujai valstybei narei.

3   SKYRIUS

Biuras ir pirmininkas

30   straipsnis

Biuro sudėtis

Biurą sudaro:

a)

pirmininkas;

b)

pirmasis pirmininko pavaduotojas;

c)

po vieną pirmininko pavaduotoją iš kiekvienos valstybės narės;

d)

dvidešimt aštuoni kiti nariai;

e)

politinių frakcijų pirmininkai.

Biuro narių pasiskirstymas pagal nacionalines delegacijas (neskaitant pirmininko, pirmojo pirmininko pavaduotojo ir politinių frakcijų pirmininkų) turėtų būti toks:

trys vietos: Vokietijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Lenkijai, Jungtinei Karalystei,

dvi vietos: Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Čekijai, Danijai, Graikijai, Airijai, Lietuvai, Vengrijai, Nyderlandams, Austrijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai, Suomijai, Švedijai,

viena vieta: Estijai, Kiprui, Latvijai, Liuksemburgui, Maltai, Slovėnijai.

31   straipsnis

Biuro narių atstovai

1.

Kiekviena nacionalinė delegacija iš savo narių paskiria narį arba pakaitinį narį, kuris atstovauja jai priklausančiam biuro nariui, išskyrus pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją, ad personam.

2.

Kiekviena politinė frakcija iš savo narių paskiria narį arba pakaitinį narį, kuris atstovauja jos pirmininkui ad personam.

3.

Atstovas ad personam turi teisę dalyvauti posėdžiuose, kalbėti ir balsuoti tik tuo atveju, kai atstovauja minėtajam biuro nariui. Apie balso teisės perdavimą generaliniam sekretoriui turi būti pranešta prieš konkretų posėdį laikantis nustatytos informavimo tvarkos.

32   straipsnis

Rinkimų tvarka

1.

Biurą dvejų su puse metų kadencijai renka plenarinė asamblėja.

2.

Rinkimai vyksta pirmininkaujant laikinai einančiam pirmininko pareigas 11 ir 12 straipsniuose nustatyta tvarka. Kandidatūros generaliniam sekretoriui turi būti pateiktos raštu ne vėliau kaip likus valandai iki plenarinės sesijos pradžios. Rinkimai gali vykti tik patikrinus, ar yra 21 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nurodytas kvorumas.

33   straipsnis

Pirmininko ir pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimai

1.

Prieš rinkimus kandidatai į pirmininko ir pirmojo pirmininko pavaduotojo pareigas gali pasakyti trumpą kalbą plenarinei asamblėjai. Laikinai einantis pirmininko pareigas jiems visiems nustato vienodą kalbėjimo laiką.

2.

Pirmininko ir pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimai vyksta atskirai. Kandidatas laikomas išrinktu, jei už jį balsuoja dauguma visų balsavusiųjų.

3.

Balsai yra išreiškiami taip: už ir susilaikau. Tikrinant, ar surinkta dauguma, skaičiuojami tik balsai „už“.

4.

Jei per pirmąjį rinkimų turą nė vienas kandidatas nesurenka daugumos, rengiamas antras rinkimų turas, kuriame išrinktu laikomas daugiausiai balsų gavęs kandidatas. Jei balsų surenkama po lygiai, traukiami burtai.

34   straipsnis

Biuro narių rinkimai

1.

Gali būti sudarytas bendras nacionalinių delegacijų, kurios teikia tik po vieną kandidatą į kiekvieną biure jiems skiriamą vietą, kandidatų sąrašas. Šį sąrašą galima priimti per vieną rinkimų turą, jei už jį balsuoja dauguma balsavusiųjų.

Jei bendras sąrašas nepriimamas arba į nacionalinei delegacijai skirtas biuro narių vietas siūloma daugiau kandidatų nei yra vietų, rinkimai į kiekvieną vietą vyksta atskirai; šiuo atveju taikomos pirmininko ir pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimų taisyklės, nustatytos 32 straipsnyje ir 33 straipsnio 2–4 dalyse.

2.

Politinių frakcijų išsirinkti pirmininkai yra ir biuro nariai.

35   straipsnis

Atstovų rinkimai

Išrinkus kandidatą į biuro narius, automatiškai išrenkamas ir jo atstovas ad personam.

36   straipsnis

Rinkimai į laisvą biuro nario vietą

Narystę Komitete nutraukęs arba iš biuro atsistatydinęs biuro narys ar jo atstovas ad personam likusiam kadencijos laikotarpiui pakeičiamas pagal 30–35 straipsniuose nustatyta tvarka. Rinkimai į laisvą biuro nario vietą vyksta plenarinėje asamblėjoje pirmininkaujant pirmininkui arba jo atstovui pagal 39 straipsnio 3 dalies nuostatas.

37   straipsnis

Biuro funkcijos

Biuro funkcijos:

a)

kadencijos pradžioje parengti ir pristatyti plenarinei asamblėjai savo politinę programą ir prižiūrėti, kaip ji vykdoma. Kadencijos pabaigoje jis pateikia plenarinei asamblėjai politinės programos įgyvendinimo atskaitą;

b)

organizuoti ir koordinuoti plenarinės asamblėjos ir komisijų darbą;

c)

komisijų siūlymu priimti jų metinę darbo programą;

d)

tvarkyti bendruosius finansinius, organizacinius ar administracinius reikalus, susijusius su nariais ir pakaitiniais nariais; Komiteto ir jo generalinio sekretoriato organizacinę struktūrą, įskaitant etatų planą ir Komiteto organus;

e)

biuras gali:

iš biuro narių ar kitų Komiteto narių sudaryti darbo grupes, kurios jį konsultuotų konkrečiais klausimais; tokios darbo grupės gali turėti ne daugiau kaip dvylika narių,

kviesti į biuro posėdžius kitus Komiteto narius, atsižvelgdamas į jų kompetenciją ar pareigas, arba Komitetui nepriklausančius asmenis;

f)

priimti į darbą generalinį sekretorių ir kitus pareigūnus bei tarnautojus, nurodytus 73 straipsnyje;

g)

teikti plenarinei asamblėjai Komiteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą pagal 75 straipsnį;

h)

duoti leidimą rengti posėdžius ne įprastinėje darbo vietoje;

i)

priimti nuostatas dėl darbo grupių, jungtinių komitetų, sudarytų su šalimis kandidatėmis, ir kitų politinių organizacijų, kurių veikloje dalyvauja Komiteto nariai, sudėties ir funkcionavimo.

Jungtiniai konsultaciniai komitetai sudaromi su paraišką pateikusių valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų atstovais remiantis stabilizacijos ir asociacijos susitarimo nuostatomis.

Jungtinių konsultacinių komitetų narius iš paraišką pateikusių valstybių oficialiai skiria tų šalių vyriausybės, kad būtų atstovaujama jų vietos ir regionų valdžios institucijoms. Sprendimai jungtiniuose konsultaciniuose komitetuose priimami kartu su partnerių atstovais, o posėdžiams kartu pirmininkauja Regionų komitetas ir paraišką pateikusi valstybė.

Jungtiniai konsultaciniai komitetai turėtų priimti ataskaitą ir rekomendacijas tose srityse, kurios aktualios vietos valdžios institucijoms plėtros proceso metu. Ataskaitos gali būti skirtos ir asociacijos tarybai;

j)

remiantis Komiteto pirmininko arba kompetentingos komisijos, veikiančios pagal 58 ir 59 straipsnius, pasiūlymu, priimti sprendimą pateikti ieškinį Europos Sąjungos Teisingumo Teismui arba įstoti į bylą šiame teisme, kai šio sprendimo per nustatytą laikotarpį negali priimti plenarinė asamblėja, jei atsižvelgiant į 38 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį nustatyta, kad kvorumas yra ir „už“ balsuoja dauguma balsavusiųjų. Priėmus tokį sprendimą, Komiteto pirmininkas Komiteto vardu pateikia ieškinį ir kitoje sesijoje prašo plenarinės asamblėjos priimti sprendimą dėl šio ieškinio palaikymo. Jei pagal 21 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį nustatoma, kad kvorumas yra, ir plenarinė asamblėja 13 straipsnio g punkte nustatyta dauguma priima sprendimą nepateikti ieškinio, Komiteto pirmininkas ieškinį atsiima.

38   straipsnis

Biuro sušaukimas, kvorumas ir sprendimų priėmimas

1.

Biurą sušaukia pirmininkas ir, suderinęs su pirmuoju pirmininko pavaduotoju, nustato posėdžio datą ir darbotvarkę. Biuro posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba ne mažiau kaip ketvirtadaliui narių pateikus raštišką prašymą, per keturiolika dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

2.

Biuro kvorumas yra, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė jo narių. Kvorumas tikrinamas nario prašymu, jei ne mažiau kaip šeši nariai balsuoja už prašymą patikrinti kvorumą. Jei kvorumo patikrinti neprašoma, visi balsavimo rezultatai galioja nepaisant dalyvaujančiųjų skaičiaus. Nustačius, kad kvorumo nėra, biuras gali tęsti svarstymą, tačiau balsavimas perkeliamas į kitą posėdį.

3.

Sprendimai priimami balsavusiųjų balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta kitaip. Taikomos 22 straipsnio 2 ir 6 dalių nuostatos.

4.

Nepažeidžiant 40 straipsnio 4 dalies b punkto rengdamas biuro sprendimus, pirmininkas gali pavesti generaliniam sekretoriui parengti dokumentus svarstyti ir rekomenduojamus priimti sprendimus kiekvienu nagrinėjamu klausimu; visi tie dokumentai ir rekomendacijos pridedami prie darbotvarkės projekto.

5.

Nariams šie dokumentai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip likus dešimt dienų iki posėdžio pradžios. Atsižvelgiant į pakeitimų teikimo nuostatas, biuro dokumentų pakeitimus generalinis sekretorius turi gauti ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki biuro posėdžio ir, kai tik jie išverčiami, turi būti sudaryta galimybė su jais susipažinti elektroninėmis priemonėmis.

6.

Išskirtinėmis aplinkybėmis pirmininkas gali pasinaudoti rašytine procedūra sprendimui, nesusijusiam su asmenimis, priimti. Pirmininkas pasiūlymą dėl sprendimo perduoda nariams ir prašo jų per penkias darbo dienas jam raštu pranešti savo prieštaravimus. Jeigu sprendimui prieštarauja mažiau kaip šeši nariai, jis laikomas priimtu.

39   straipsnis

Pirmininkas

1.

Pirmininkas vadovauja Komiteto darbui.

2.

Pirmininkas atstovauja Komitetui. Jis turi teisę perduoti savo įgaliojimus.

3.

Jeigu pirmininko nėra arba jis negali dalyvauti, jam atstovauja pirmasis pirmininko pavaduotojas; jeigu nėra pirmojo pirmininko pavaduotojo arba jis negali dalyvauti, pirmininkui atstovauja vienas iš kitų pirmininko pavaduotojų.

40   straipsnis

Finansų ir administracinių reikalų komisija

1.

Biuras, remdamasis 37 straipsnio nuostatomis, sudaro patariamąją Finansų ir administracinių reikalų komisiją, kuriai pirmininkauja biuro narys.

2.

Komisijos posėdžio datą ir darbotvarkę nustato jos pirmininkas suderinęs su pirmuoju pirmininko pavaduotoju.

3.

Finansų ir administracinių reikalų komisija gali iš savo narių paskirti atstovą, kuris padėtų jos pirmininkui atsiskaityti biurui už jam pavestų pareigų vykdymą.

4.

Finansų ir administracinių reikalų komisija atlieka šias funkcijas:

a)

pagal 75 straipsnio nuostatas nagrinėja ir tvirtina generalinio sekretoriaus pateiktą pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;

b)

rengia biuro įgyvendinimo nuostatų ir sprendimų finansų, organizaciniais ir administravimo klausimais, taip pat su nariais ir pakaitiniais nariais susijusiais klausimais, projektus.

Šie dokumentai kartu su Finansų ir administracinių reikalų komisijos sprendimų santrauka siunčiami biuro nariams pagal 38 straipsnio 4 ir 5 dalį;

c)

pataria svarbiais klausimais, kai gali kilti grėsmė patikimam asignavimų valdymui arba nustatytų tikslų įgyvendinimui, visų pirma dėl asignavimų panaudojimo prognozių;

d)

pataria einamųjų metų biudžeto vykdymo, asignavimų perkėlimo, su etatų planais susijusių procedūrų, administracinių asignavimų ir veiklos vykdant su pastatais susijusius projektus klausimais ir juos vertina.

5.

Finansų ir administracinių reikalų komisijos pirmininkas atstovauja Komitetui Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijose.

Nuomonės, pranešimai ir rezoliucijos. Biuro vidinės procedūros

41   straipsnis

Nuomonės. Teisinis pagrindas

Komitetas savo nuomones priima pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 307 straipsnį:

a)

Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu suteikti konsultaciją sutartyse numatytais atvejais ir visais kitais atvejais, ypač susijusiais su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu, arba kai viena iš šių institucijų mano, kad tai reikalinga;

b)

savo iniciatyva, kai, Komiteto manymu, tai reikalinga:

i)

remiantis kitos Europos Sąjungos institucijos Komitetui susipažinti perduotu komunikatu, ataskaita arba teisėkūros pasiūlymu arba remiantis valstybės narės, kuri pirmininkauja arba perims pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai, prašymu

arba

ii)

vien savo iniciatyva visais kitais atvejais;

c)

kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 304 straipsnį konsultuojamasi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Komitetas mano, kad klausimas yra aktualus regionams.

42   straipsnis

Nuomonės. Kompetentingos komisijos paskyrimas

1.

Gavęs Tarybos, Komisijos ar Europos Parlamento dokumentą, pirmininkas jį priskiria atsakingai komisijai ir artimiausiame posėdyje praneša apie tai biurui.

2.

Jei nuomonės tema apima daugiau negu vienos komisijos kompetenciją, pirmininkas paskiria už dokumentą atsakingą komisiją ir, prireikus, gali siūlyti biurui sudaryti darbo grupę iš atitinkamų komisijų atstovų.

3.

Komisija, kuri nesutinka su pirmininko pagal 42 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtu sprendimu, gali per savo pirmininką prašyti biuro priimti sprendimą.

43   straipsnis

Pagrindinio pranešėjo skyrimas

1.

Jei kompetentinga komisija negali parengti nuomonės projekto iki nustatyto termino, biuras gali pasiūlyti plenarinei asamblėjai paskirti pagrindinį pranešėją, įpareigotą pateikti savo nuomonės projektą tiesiogiai plenarinei asamblėjai.

2.

Jei dėl nustatyto termino plenarinei asamblėjai nelieka laiko paskirti pagrindinį pranešėją, jį paskirti gali pirmininkas; plenarinei asamblėjai apie tai pranešama artimiausiame posėdyje.

3.

Pagrindinis pranešėjas yra atitinkamos komisijos narys.

4.

Ir vienu, ir kitu atveju kompetentinga komisija, jei įmanoma, sušaukia posėdį ir surengia bendro pobūdžio svarstymą dėl nuomonės arba pranešimo.

44   straipsnis

Nuomonės savo iniciatyva

1.

Prašymą parengti nuomonę savo iniciatyva pagal 41 straipsnio b punkto ii papunktį biurui gali pateikti trys biuro nariai, komisija per savo pirmininką arba trisdešimt du Komiteto nariai. Prašymai su paaiškinimais turi būti biurui pateikti kartu su kitais 38 straipsnio 4 dalyje numatytais svarstytinais dokumentais, jei įmanoma, prieš priimant metinę veiklos programą.

2.

Sprendimą dėl prašymo parengti nuomonę savo iniciatyva pagal 41 straipsnio b punkto ii papunktį biuras priima trijų ketvirtadalių balsų dauguma. Parengti nuomonę pagal 42 straipsnį pavedama komisijai, kurios kompetencijai yra priskirtas nagrinėjamas klausimas. Pirmininkas informuoja plenarinę asamblėją apie visus biuro sprendimus rengti šias nuomones savo iniciatyva ir jas priskirti.

45   straipsnis

Rezoliucijų teikimas

1.

Į darbotvarkę įtraukiamos tik tos rezoliucijos, kuriose aptariami su Europos Sąjungos veiklos sritimis susiję aktualūs klausimai, keliantys didelį regionų ir vietos valdžios institucijų susirūpinimą.

2.

Pasiūlymą dėl rezoliucijos arba prašymą parengti rezoliuciją Komitetui gali pateikti ne mažiau kaip trisdešimt du nariai arba politinė frakcija. Visi pasiūlymai ir prašymai biurui turi būti pateikti raštu; turi būti nurodytos juos remiančių narių pavardės arba politinės frakcijos pavadinimas. Generalinį sekretorių jie turi pasiekti ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki biuro posėdžio pradžios.

3.

Biuras, nusprendęs, kad Komitetas turi parengti rezoliucijos projektą arba patenkinti prašymą parengti rezoliuciją, gali:

a)

įrašyti rezoliucijos projektą į preliminarų plenarinės sesijos darbotvarkės projektą pagal 15 straipsnio 1 dalį;

b)

pagal 15 straipsnio 6 dalies antrąjį sakinį įrašyti rezoliucijos projektą į artimiausios plenarinės sesijos darbotvarkę. Projekto tekstas yra svarstomas antrąją posėdžio dieną.

4.

Rezoliucijos, kuria reaguojama į nenumatytą įvykį, įvykusį po 45 straipsnio 2 dalyje nurodyto termino (skubios rezoliucijos), ir kuri atitinka 45 straipsnio 1 dalies nuostatas, projektas gali būti pateiktas biuro posėdžio pradžioje. Biurui nusprendus, kad pasiūlymas yra susijęs su svarbiausiais Komiteto uždaviniais, jis šį klausimą sprendžia pagal 45 straipsnio 3 dalies c punktą. Plenarinėje asamblėjoje kiekvienas narys gali pateikti skubių rezoliucijų pakeitimų.

46   straipsnis

Nuomonių, pranešimų ir rezoliucijų sklaida

Biuras įpareigotas viešinti Komiteto priimtas nuomones, pranešimus ir rezoliucijas. Jis taip pat parengs gaires dėl su nuomonėmis susijusiai tolesnei veiklai taikomos tvarkos, laikantis 56 straipsnio nuostatų.

4   SKYRIUS

Pirmininkų sueiga

47   straipsnis

Sudėtis

Pirmininkų sueigą sudaro pirmininkas, pirmasis pirmininko pavaduotojas ir politinių frakcijų pirmininkai. Politinių frakcijų pirmininkams gali atstovauti kitas jų frakcijos narys.

48   straipsnis

Įgaliojimai

Pirmininkų sueiga aptaria visus jai pirmininko pateiktus klausimus ir parengia bei padeda ieškoti politinio konsensuso dėl sprendimų, kuriuos turės priimti kiti Komiteto organai.

Pirmininkas, teikdamas pirmininkų sueigos informaciją biurui, turėtų informuoti apie pirmininkų sueigoje vykusias diskusijas.

5   SKYRIUS

Komisijos

49   straipsnis

Sudėtis ir įgaliojimai

1.

Kiekvienos penkerių metų kadencijos pradžioje plenarinė asamblėja sudaro komisijas, atsakingas už darbo parengimą. Ji, biuro siūlymu, priima sprendimą dėl komisijų sudėties ir įgaliojimų.

2.

Komisijų sudėtis turi atspindėti Komitete atstovaujamas valstybes nares.

3.

Kiekvienas Komiteto narys turi priklausyti bent vienai, bet ne daugiau kaip dviem komisijoms. Biuras gali daryti išimčių nacionalinių delegacijų, turinčių mažiau narių nei yra komisijų, nariams.

50   straipsnis

Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai

1.

Per pirmąjį posėdį kiekviena komisija iš savo narių išsirenka pirmininką, pirmąjį pirmininko pavaduotoją ir, jeigu reikia, ne daugiau kaip dar du pirmininko pavaduotojus. Jie renkami dvejų su puse metų laikotarpiui.

2.

Jei kandidatų skaičius atitinka laisvų vietų skaičių, kandidatą arba kandidatus galima išrinkti vieningu pritarimu, be balsavimo. Kitu atveju arba šeštadalio komisijos narių prašymu dėl kandidatų balsuojama pagal 33 straipsnio 2–4 dalių nuostatas, reglamentuojančias Komiteto pirmininko ir pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimų tvarką.

3.

Komisijos pirmininkui arba pirmininko pavaduotojui nutraukus narystę Komitete arba atsistatydinus iš savo komisijos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo pareigų, naujas narys į laisvą vietą renkamas šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

51   straipsnis

Komisijų funkcijos

1.

Komisijos, remdamosi įgaliojimais, kuriuos joms pagal 49 straipsnį suteikia plenarinė asamblėja, svarsto Sąjungos politiką. Pagrindinė komisijų užduotis – rengti nuomonių, pranešimų ir rezoliucijų projektus ir teikti plenarinei asamblėjai priimti.

2.

Komisijos sprendimą dėl nuomonių rengimo priima vadovaudamosi:

41 straipsnio a punktu,

41 straipsnio b punkto i papunkčiu,

41 straipsnio c punktu.

3.

Jos parengia savo metinę veiklos programą atsižvelgdamos į Komiteto politikos prioritetus ir pateikia biurui tvirtinti.

52   straipsnis

Komisijų sušaukimas ir darbotvarkė

1.

Komisijos posėdžio datą ir darbotvarkę nustato jos pirmininkas suderinęs su pirmuoju pirmininko pavaduotoju.

2.

Komisiją sušaukia jos pirmininkas. Kvietimą į eilinį posėdį kartu su darbotvarke nariai turi gauti ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki nustatytos posėdžio dienos.

3.

Ne mažiau kaip ketvirtadaliui narių pateikus raštišką prašymą, pirmininkas privalo sušaukti neeilinį komisijos posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip po keturių savaičių nuo prašymo pateikimo dienos. Neeilinio posėdžio darbotvarkę sudaro prašymą pateikę nariai. Ji nusiunčiama nariams kartu su pranešimu apie posėdį.

4.

Visus nuomonių projektus ir kitus svarstytinus dokumentus, kuriuos reikia išversti, reikia nusiųsti į komisijos sekretoriatą ne vėliau kaip likus penkioms savaitėms iki nustatytos posėdžio dienos. Šie dokumentai nariams elektroninėmis priemonėmis perduodami ne vėliau kaip likus dvylikai darbo dienų iki posėdžio pradžios. Išskirtiniais atvejais pirmininkas gali minėtus terminus keisti.

5.

Dokumentai sekretoriatui siunčiami elektroniniu paštu laikantis biuro patvirtintos standartinės formos. Dokumente pateikiamos politinės rekomendacijos neturi būti ilgesnės kaip 10 puslapių (15 000 ženklų) su ne didesne nei 10 proc. paklaida, leistina dėl kalbinių priežasčių. Nepaisant to, išimtiniais atvejais, kai nagrinėjamas klausimas turi būti nuodugniau apsvarstytas, komisijos pirmininkas gali padaryti išimtį.

53   straipsnis

Dalyvavimas ir viešumas

1.

Visi posėdyje dalyvaujantys nariai ir pakaitiniai nariai pasirašo dalyvių sąraše už kiekvieną posėdžio dieną.

2.

Komisijų posėdžiai yra atviri ir vieši, išskyrus tuos atvejus, kai jos dėl viso posėdžio arba konkretaus darbotvarkės punkto priima kitokį sprendimą.

3.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos atstovai ir kiti asmenys gali būti kviečiami dalyvauti komisijų posėdžiuose ir atsakyti į narių klausimus.

54   straipsnis

Nuomonių parengimo terminai

1.

Komisijos pateikia savo nuomonių projektus laikydamosi institucijų tvarkaraštyje nustatytų terminų. Nuomonės projektui išnagrinėti skiriami ne daugiau kaip du posėdžiai; pirmasis posėdis, kuriame organizuojamas dokumentų rengimo darbas, neįskaičiuojamas.

2.

Išskirtiniais atvejais biuras gali leisti surengti papildomų posėdžių nuomonės projektui svarstyti arba gali atidėti nustatytą jo pateikimo terminą.

55   straipsnis

Nuomonių turinys

1.

Komiteto nuomonėje pateikiamas Komiteto požiūris ir rekomendacijos svarstomu klausimu, o prireikus kartu pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip reikėtų keisti svarstomą dokumentą.

2.

Komiteto nuomonėse dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų tose srityse, kurios nepriklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai, įvertinama, ar pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus.

Kitose Komiteto nuomonėse, prireikus ir kai tinkama, galima aptarti subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą.

3.

Šiose nuomonėse taip pat kiekvieną kartą esant galimybei vertinamas tikėtinas dokumento poveikis administravimui ir regionų ir vietos finansinėms lėšoms.

4.

Komiteto nuomonėse dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų būti pateiktos rekomendacijos, kaip pakeisti Europos Komisijos dokumentą.

5.

Prireikus parengiamas aiškinamasis raštas, už kurio parengimą atsako pranešėjas. Dėl aiškinamojo rašto nebalsuojama. Tačiau jis turi derėti su nuomonės, dėl kurios balsuojama, tekstu.

6.

Prie nuomonės projekto, kuriame siūloma nauja finansinį poveikį turėsianti Komiteto veikla, pridedamas priedas, kuriame pateikiama tos veiklos sąnaudų sąmata. Biuras priima šio straipsnio įgyvendinimo nuostatas.

56   straipsnis

Tolesni veiksmai Komitetui priėmus nuomonę

Priėmus nuomonę, pranešėjas ir komisijos, kuriai buvo pavesta parengti tos nuomonės projektą, pirmininkas, generalinio sekretoriato padedami, stebi tolesnę Komiteto patariamosios procedūros eigą ir imasi visos kitos reikiamos veiklos nuomonėje priimtai Komiteto pozicijai propaguoti, tinkamai atsižvelgdami į institucinio darbo tvarkaraštį.

57   straipsnis

Pataisytos nuomonės

1.

Ši komisija, siekdama atsižvelgti į tolesnę atitinkamos teisėkūros procedūros, susijusios su Komiteto patariamąja funkcija, eigą kitose institucijose, prireikus savo nuožiūra gali prašyti biuro leisti jai tuo pačiu klausimu parengti pataisytą nuomonės projektą, kurį, jei tai įmanoma, rengtų tas pats pranešėjas. Jei procedūra yra taip pažengusi į priekį, kad biurui nebelieka laiko priimti sprendimą, pirmininkas gali leisti rengti pataisytą nuomonę ir kitame biuro posėdyje apie tai informuoti biurą.

2.

Komisija, jei įmanoma, susirenka į posėdį, apsvarsto ir priima pataisytą nuomonės projektą ir pateikia jį artimiausiai plenarinei sesijai.

3.

Jei procedūra, susijusi su Komiteto patariamąja funkcija, yra taip pažengusi į priekį, kad komisijai nebelieka laiko priimti pataisytą nuomonės projektą, komisijos pirmininkas apie tai nedelsdamas praneša Komiteto pirmininkui, kad būtų galima taikyti 43 straipsnyje numatytą pagrindinio pranešėjo skyrimo procedūrą.

58   straipsnis

Ieškinys dėl subsidiarumo principo pažeidimo

1.

Komiteto pirmininkas arba komisija, kuriai buvo pavesta parengti nuomonės projektą, gali pasiūlyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikti ieškinį arba prašymą įstoti į bylą dėl subsidiarumo principo pažeidimo, susijusio su teisės aktu, dėl kurio priėmimo reikia konsultuotis su Komitetu pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

2.

Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo dauguma balsavusiųjų, prieš tai pagal 64 straipsnio 1 dalį patikrinus, ar yra kvorumas. Komisijos pasiūlymas pagal 13 straipsnio g punktą teikiamas plenarinei asamblėjai arba 37 straipsnio j punkte numatytais atvejais – biurui sprendimui priimti. Komisija savo pasiūlymą argumentuoja pateikdama išsamų pareiškimą, kuriame prireikus nurodoma, kad pagal 37 straipsnio j punktą priimtą sprendimą būtina įgyvendinti skubos tvarka.

59   straipsnis

Neįvykdytas privalomas reikalavimas konsultuotis su Komitetu

1.

Jei su Komitetu nebuvo konsultuojamasi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatytais atvejais, Komiteto pirmininkas arba komisija pagal 13 straipsnio g punktą gali pasiūlyti plenarinei asamblėjai arba 37 straipsnio j punkte numatytais atvejais – biurui pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ieškinį arba prašymą įstoti į bylą.

2.

Komisijos sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo dauguma balsavusiųjų, prieš tai pagal 64 straipsnio 1 dalį patikrinus, ar yra kvorumas. Komisija savo pasiūlymą argumentuoja pateikdama išsamų pareiškimą, kuriame prireikus nurodoma, kad pagal 37 straipsnio j punktą priimtą sprendimą būtina įgyvendinti skubos tvarka.

60   straipsnis

Ataskaita dėl nuomonių poveikio

Generalinis sekretoriatas ne rečiau kaip kartą per metus plenarinei asamblėjai pateikia ataskaitą dėl Komiteto nuomonių poveikio, kuri, be kita ko, rengiama atsižvelgiant į Komitetui kiekvienos kompetentingos komisijos šiuo klausimu pateiktą ir iš atitinkamų institucijų surinktą informaciją.

61   straipsnis

Pranešėjai

1.

Nuomonės projektui parengti kiekviena komisija, jos pirmininko teikimu, iš savo narių ar tinkamai įgaliotų pakaitinių narių paskiria vieną arba, tinkamai pagrįstais atvejais, du pranešėjus.

2.

Kiekviena komisija skiria pranešėjus taip, kad nuomonių rengimo darbas būtų teisingai ir tolygiai paskirstytas.

3.

Skubos atveju komisijos pirmininkas, skirdamas pranešėją, gali pasinaudoti rašytine procedūra. Pirmininkas prašo komisijos narių per tris darbo dienas jam raštu pranešti savo prieštaravimus dėl siūlomo pranešėjo paskyrimo. Jei yra prieštaraujančių, pirmininkas ir pirmasis pirmininko pavaduotojas priima sprendimą bendru sutarimu.

4.

Jei pranešėju skiriamas pirmininkas arba vienas jo pavaduotojų, pirmininkavimas posėdžiui, kol nagrinėjamas jų nuomonės projektas, perduodamas pirmininko pavaduotojui arba vyriausiam pagal amžių posėdyje dalyvaujančiam nariui.

5.

Pranešėjui netekus Komiteto nario arba pakaitinio nario mandato, prireikus šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka iš tai pačiai politinei frakcijai priklausančių komisijos narių skiriamas kitas pranešėjas.

62   straipsnis

Komisijų darbo grupės

1.

Tinkamai pagrįstais atvejais komisijos, biurui pritarus, sudaro darbo grupes. Darbo grupėms taip pat gali priklausyti nariai iš kitos komisijos.

2.

Posėdyje negalintį dalyvauti darbo grupės narį gali pakeisti kitas tos pačios politinės frakcijos narys, įtrauktas į atitinkamos darbo grupės pavaduojančiųjų narių sąrašą. Jeigu nė vienas iš sąraše nurodytų pavaduojančių narių posėdyje dalyvauti negali, narį gali pakeisti bet kuris jo politinės frakcijos narys arba pakaitinis narys.

3.

Kiekviena darbo grupė gali iš savo narių išsirinkti pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

4.

Darbo grupės gali priimti išvadas ir jas pateikti savo komisijoms.

63   straipsnis

Pranešėjo ekspertai

1.

Kiekvienam pranešėjui gali talkinti ekspertas.

2.

Pranešėjų ekspertams ir komisijų pakviestiems ekspertams atlyginamos kelionės išlaidos ir mokami dienpinigiai.

3.

Ekspertai nėra Komiteto atstovai ir nekalba jo vardu.

64   straipsnis

Kvorumas

1.

Komisijos kvorumas yra, kai dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

2.

Kvorumas tikrinamas nario prašymu, jei ne mažiau kaip dešimt narių balsuoja už prašymą patikrinti kvorumą. Jei kvorumo patikrinti neprašoma, visi balsavimo rezultatai galioja nepaisant dalyvaujančiųjų skaičiaus. Prieš pradėdamas tikrinti kvorumą, pirmininkas gali nuspręsti sustabdyti komisijos posėdį ne ilgiau kaip dešimt minučių. Šio patikrinimo paprašę nariai yra įtraukiami į dalyvaujančių narių skaičių, net jeigu tuo metu jų jau nėra salėje. Jei dalyvaujančių narių yra mažiau kaip dešimt, pirmininkas gali priimti sprendimą, kad kvorumo nėra.

3.

Nustačius, kad kvorumo nėra, komisija gali tęsti darbotvarkės klausimų, dėl kurių nereikia balsuoti, nagrinėjimą, tačiau kitų darbotvarkės klausimų svarstymas ir balsavimas perkeliamas į kitą posėdį. Galioja visi prieš kvorumo patikrinimą posėdyje priimti sprendimai ar balsavimai.

65   straipsnis

Balsavimas

Sprendimai priimami balsavusiųjų balsų dauguma. Taikomos 22 straipsnio 2 dalies nuostatos.

66   straipsnis

Pakeitimai

1.

Pakeitimai turi būti pateikti ne vėliau kaip devintos darbo dienos prieš posėdžio dieną 15.00 val. Išskirtiniais atvejais šį terminą pirmininkas gali pakeisti.

Pakeitimus komisijai gali teikti tik tos komisijos nariai arba, atsižvelgiant į 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, nariai bei tinkamai įgalioti pakaitiniai nariai ir įgaliojimų neturintis, tačiau konkrečios nuomonės pranešėju paskirtas pakaitinis narys, pristatydamas savo parengtą nuomonę.

Teisę teikti pakeitimus komisijos posėdžiui turi tik tos komisijos narys arba tinkamai įgaliotas kitas narys arba pakaitinis narys. Tinkamai pateikti pakeitimai, kuriuos narys ar pakaitinis narys pateikė prieš tai, kai neteko Komiteto nario mandato, suteikė įgaliojimus ar juos atsiėmė, lieka galioti.

Pakeitimai išverčiami pirmumo tvarka ir perduodami pranešėjui, kad jis ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki posėdžio pradžios galėtų pateikti pranešėjo pakeitimus generaliniam sekretoriatui. Pranešėjo pakeitimai turi būti aiškiai susiję su vienu ar keletu 1 dalyje nurodytų pakeitimų. Kai tik šie pranešėjo pakeitimai išverčiami, turi būti sudaryta galimybė su jais susipažinti elektroninėmis priemonėmis, o spausdinti pakeitimai turi būti išdalyti ne vėliau kaip pačioje posėdžio pradžioje.

24 straipsnio 1–6 dalių nuostatos taikomos mutatis mutandis.

2.

Pakeitimai teikiami balsuoti tokia tvarka, kokia svarstomo nuomonės projekto tekste išdėstyti siūlomi keisti punktai.

3.

Galutinis balsavimas vyksta dėl viso teksto su priimtais jo pakeitimais, jeigu jų būta. Jei nuomonė nesurenka balsavusiųjų balsų daugumos, komisija gali nuspręsti:

pateikti nuomonės projektą pakartotinai svarstyti ir priimti su komisijos priimtais pakeitimais, atsižvelgiant į 54 straipsnio nuostatas,

paskirti naują pranešėją ir iš naujo pradėti rengti nuomonę arba

atsisakyti rengti nuomonę.

4.

Komisijai priėmus nuomonę, komisijos pirmininkas perduoda šį dokumentą Komiteto pirmininkui.

67   straipsnis

Sprendimas nerengti nuomonės

1.

Atsakingai komisijai nusprendus, kad jai pagal 41 straipsnio a punktą pavesta konsultacija nėra aktuali vietos arba regionų lygmeniui arba nėra politinio pobūdžio, ji gali nuspręsti nuomonės nerengti. Generalinis sekretorius apie šį sprendimą praneša atitinkamoms Europos institucijoms.

2.

Atsakingai komisijai nusprendus, kad konsultacija, dėl kurios kreiptasi pagal 41 straipsnio a punktą, yra svarbi, tačiau, atsižvelgiant į prioritetus ir (arba) į tai, kad Komitetas neseniai atitinkamu klausimu jau yra parengęs nuomonių, manoma, kad naujos nuomonės rengti nebūtina, atsakinga komisija gali nuspręsti nuomonės nerengti. Šiuo atveju Komitetas gali nuspręsti motyvuotą atsakymą Europos Sąjungos institucijoms pateikti parengęs atskirą raštą, kurį pasirašo Komiteto pirmininkas. Raštą rengia atsakingos komisijos pirmininkas pasikonsultavęs su ankstesnes nuomones tuo pačiu klausimu rengusiais pranešėjais.

68   straipsnis

Rašytinė procedūra

1.

Išskirtiniais atvejais komisijos pirmininkas gali pasinaudoti rašytine procedūra sprendimui dėl komisijos veiklos priimti.

2.

Pirmininkas pasiūlymą dėl sprendimo pateikia nariams ir prašo jų per tris darbo dienas jam raštu pranešti savo prieštaravimus.

3.

Jeigu sprendimui prieštarauja mažiau kaip šeši nariai, jis laikomas priimtu.

69   straipsnis

Komisijoms taikomos nuostatos

11 straipsnis, 12 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 1–3 dalys ir 20 straipsnis taikomi mutatis mutandis.

6   SKYRIUS

Komiteto administracija

70   straipsnis

Generalinis sekretoriatas

1.

Komitetui padeda generalinis sekretoriatas.

2.

Generaliniam sekretoriatui vadovauja generalinis sekretorius.

3.

Biuras, remdamasis generalinio sekretoriaus siūlymu, nustato tokią generalinio sekretoriato organizacinę struktūrą, kuri užtikrintų veiksmingą Komiteto ir jo organų funkcionavimą ir padėtų nariams eiti savo pareigas. Kokias paslaugas generalinis sekretoriatas turi teikti nariams, nacionalinėms delegacijoms, politinėms frakcijoms ir joms nepriklausantiems nariams, nustatoma darbo eigos metu.

4.

Generalinis sekretoriatas užtikrina Komiteto organų posėdžių protokolavimą.

71   straipsnis

Generalinis sekretorius

1.

Generalinis sekretorius yra atsakingas už tai, kad biuro ar pirmininko priimti sprendimai būtų vykdomi pagal šias Darbo tvarkos taisykles ir taikomas teisės normas. Jis dalyvauja biuro posėdžiuose patariamojo balso teise ir užtikrina posėdžio protokolavimą.

2.

Generalinis sekretorius eina savo pareigas vadovaujamas pirmininko, kuris atstovauja biurui. Generalinis sekretorius kasmet pateikia biurui savo veiklos ataskaitą, atsižvelgdamas į tai, kad jis yra įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, ir prireikus pateikia šios ataskaitos santrauką svarstyti.

72   straipsnis

Generalinio sekretoriaus priėmimas į pareigas

1.

Biuras generalinį sekretorių priima į pareigas dviejų trečdalių balsavusiųjų daugumos sprendimu; prieš tai pagal 38 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį patikrinamas kvorumas.

2.

Generalinis sekretorius įdarbinamas penkeriems metams. Biuras, vadovaudamasis Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio ir kitomis susijusiomis nuostatomis, nustato konkrečias generalinio sekretoriaus darbo sutarties sąlygas.

Generalinio sekretoriaus įgaliojimai gali būti pratęsti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip penkeriems metams.

Generalinio sekretoriaus pareigas jam nesant ar negalint jų atlikti, vykdo biuro paskirtas direktorius.

3.

Įgaliojimus, kuriuos institucijai, turinčiai teisę sudaryti darbo sutartis, suteikia Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, įdarbinant generalinį sekretorių įgyvendina biuras.

73   straipsnis

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1.

Įgaliojimai, kuriuos pareigūnus skiriančiai institucijai suteikia Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, įgyvendinami taip:

AD kategorijos 5–12 lygio pareigūnus ir AST kategorijos pareigūnus skiria generalinis sekretorius,

kitus tarnautojus skiria biuras generalinio sekretoriaus siūlymu.

2.

Įgaliojimai, kuriuos institucijai, turinčiai teisę sudaryti darbo sutartis, suteikia Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, įgyvendinami taip:

AD kategorijos 5–12 lygio laikinųjų darbuotojų ir AST kategorijos laikinųjų darbuotojų darbo sutartis sudaro generalinis sekretorius,

kitų laikinųjų darbuotojų darbo sutartis sudaro biuras generalinio sekretoriaus siūlymu,

kitų laikinųjų pirmininko arba pirmojo pirmininko pavaduotojo kabineto darbuotojų darbo sutartis sudaro:

AD kategorijos 5–12 lygio ir AST kategorijos darbuotojų – generalinis sekretorius pirmininko siūlymu,

kitų AD kategorijos lygių darbuotojų – biuras pirmininko siūlymu.

Laikinieji darbuotojai pirmininko arba pirmojo pirmininko pavaduotojo kabinete įdarbinami iki pirmininko arba pirmojo jo pavaduotojo kadencijos pabaigos:

sutartininkus, specialiuosius patarėjus ir vietinį personalą įdarbina generalinis sekretorius remdamasis kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis.

3.

Biuras, pirmininkas ir generalinis sekretorius gali perduoti įgaliojimus, kuriuos jiems suteikia šis straipsnis.

Įgaliojimų aktuose numatyta suteikiamų įgaliojimų apimtis, ribos bei laikotarpis nurodant, ar šių įgaliojimų turėtojai gali juos perduoti tretiesiems asmenims.

74   straipsnis

Uždaras posėdis

Biuras sprendimus pagal 72 ir 73 straipsnius priima uždarame posėdyje.

75   straipsnis

Biudžetas

1.

Finansų ir administracinių reikalų komisija pateikia biurui preliminarų kitų finansinių metų Komiteto išlaidų ir pajamų sąmatos projektą. Biuras pateikia preliminarų Komiteto išlaidų ir pajamų sąmatos projektą plenarinei asamblėjai tvirtinti.

Pirmininkas, pasitaręs su pirmininkų sueiga, pateikia biurui bendras strategines gaires, kurios bus teikiamos Finansų ir administracinių reikalų komisijai, kad ji parengtų n+2 metų biudžetą.

2.

Plenarinė asamblėja priima preliminarų Komiteto išlaidų ir pajamų sąmatos projektą ir pateikia jį Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamentui tinkamu laiku laikydamasi finansinėse nuostatose nustatytų terminų.

3.

Finansų ir administracinių reikalų komisijos pavedimu išlaidų ir pajamų atskaitomybę vykdo Komiteto pirmininkas arba paveda ją vykdyti pagal biuro priimtas vidaus finansų taisykles. Jis šią funkciją atlieka pagal Finansinį reglamentą, taikomą bendram Europos Sąjungos biudžetui.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS NUOSTATOS

1   SKYRIUS

Bendradarbiavimas, siuntimas ir skelbimas

76   straipsnis

Bendradarbiavimo susitarimai

Biuras, remdamasis generalinio sekretoriaus pasiūlymu, gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kurie padėtų Komitetui įgyvendinti Sutartyse jam suteiktus įgaliojimus arba pagerintų politinį bendradarbiavimą.

77   straipsnis

Nuomonių ir rezoliucijų siuntimas ir skelbimas

1.

Komiteto nuomonės, taip pat pranešimai dėl supaprastintos procedūros taikymo pagal 27 straipsnio nuostatas arba dėl atsisakymo parengti nuomonę pagal 67 straipsnio nuostatas siunčiami Tarybai, Komisijai ir Europos Parlamentui. Šiuos dokumentus ir rezoliucijas siunčia pirmininkas.

2.

Nuomonės ir rezoliucijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2   SKYRIUS

Viešumas, skaidrumas ir narių finansinių interesų deklaravimas

78   straipsnis

Visuomenės galimybė susipažinti su dokumentais

1.

Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis ir fizinis ar juridinis asmuo, nuolat gyvenantis arba įsisteigęs valstybėje narėje, pagal Europos Sąjungos veikimo sutarties nuostatas turi teisę susipažinti su Regionų komiteto dokumentais laikydamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išdėstytų principų, sąlygų ir apribojimų ir Komiteto biuro nustatytų nurodymų. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims teisė susipažinti su dokumentais, esant galimybei, suteikiama tokiu pat būdu.

2.

Komitetas sudaro Komiteto dokumentų registrą. Biuras priima vidaus taisykles, reglamentuojančias susipažinimo su dokumentais sąlygas ir sudaro tiesiogiai prieinamų dokumentų sąrašą.

79   straipsnis

Narių finansinių interesų deklaravimas

Pradėję eiti pareigas Komitete, nariai užpildo biuro patvirtintos formos finansinių interesų deklaraciją, kuri turi būti nuolat atnaujinama ir prieinama visuomenei.

3   SKYRIUS

Kalbų vartojimas

80   straipsnis

Vertimo žodžiu kalbų režimas

Pagal galimybes bus imtasi visų priemonių, kad būtų įgyvendintas šis vertimo žodžiu kalbų režimas:

a)

Komiteto diskusijose galima kalbėti oficialiomis kalbomis, išskyrus atvejus, kai biuras nusprendžia kitaip.

b)

Visi nariai plenarinių sesijų metu turi teisę kalbėti bet kuria pačių pasirinkta oficialia kalba. Narių kalbos, sakomos viena kuria oficialia kalba, sinchroniškai verčiamos į kitas oficialias kalbas ir į bet kurią kitą kalbą, į kurią, biuro nuomone, versti yra būtina. Tai taip pat taikoma kalboms, kurioms ši galimybė yra numatyta Komiteto administraciniuose susitarimuose su įvairiomis valstybėmis narėmis.

c)

Biuro, komisijų ir darbo grupių posėdžių metu žodžiu verčiama į tas kalbas ir iš tų kalbų, kurias vartoja nariai, patvirtinę savo dalyvavimą posėdyje.

4   SKYRIUS

Stebėtojai

81   straipsnis

Stebėtojai

1.

Jei su valstybe pasirašoma stojimo į Europos Sąjungą sutartis, pirmininkas, gavęs biuro sutikimą, gali paprašyti stojančiosios valstybės vyriausybės į Komitetą paskirti tiek stebėtojų, kiek ateityje tai valstybei Komitete bus skirta vietų.

2.

Iki tol, kol įsigalios stojimo sutartis, šie stebėtojai dalyvauja visuose arba tik kai kuriuose Komiteto darbuose ir turi teisę kalbėti jo organuose.

Jie neturi teisės balsuoti arba būti kandidatais į renkamas Komiteto pareigas. Jų dalyvavimas neturi teisinio poveikio Komiteto darbui.

3.

Tokiomis pat teisėmis kaip ir nariai jie gali naudotis Komiteto patalpomis ir įranga ir turi teisę į išlaidų, kurias jie patiria dėl savo, kaip stebėtojų, veiklos, atlyginimą, atsižvelgiant į tai, kiek finansinių išteklių šiam tikslui yra skirta atitinkamoje biudžeto eilutėje.

5   SKYRIUS

Darbo tvarkos taisyklės

82   straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių persvarstymas

1.

Plenarinė asamblėja narių balsų dauguma nusprendžia, ar Darbo tvarkos taisykles reikia keisti iš dalies ar pakeisti visiškai.

2.

Ji sudaro ad hoc komisiją parengti pranešimo ir teksto projektą, kuriuo remdamasi savo narių balsų dauguma ji priima naujas taisykles. Naujosios taisyklės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

83   straipsnis

Biuro nurodymai

Nepažeisdamas šių Darbo tvarkos taisyklių, biuras gali duoti nurodymus dėl jų įgyvendinimo tvarkos.

84   straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių įsigaliojimas

Šios Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.