ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.052.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 52

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. vasario 21d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 157/2014 dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų

1

 

*

2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 158/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Daujėnų naminė duona (SGN)]

3

 

*

2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 159/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Patata dell’Alto Viterbese (SGN)]

5

 

*

2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 160/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Szentesi paprika (SGN)]

7

 

*

2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 161/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (SGN)]

9

 

*

2014 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 162/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Carota dell'Altopiano del Fucino (SGN)]

11

 

 

2014 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 163/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

 

2014 m. vasario 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 164/2014, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

15

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/101/ES

 

*

2014 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Čekijos Respublikai atstovaujantis narys

17

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 157/2014

2013 m. spalio 30 d.

dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį kartu su 60 straipsnio b punktu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 straipsnio 1 dalį statybos produktų gamintojai įpareigojami parengti eksploatacinių savybių deklaraciją, kai rinkai tiekiamam statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninį įvertinimą, kuris jam buvo išduotas. Šios deklaracijos kopija turėtų būti pateikta popierine forma arba naudojant elektronines priemones;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 3 dalį ir 60 straipsnio b punktą Komisijai suteikiami įgaliojimai nustatyti sąlygas, pagal kurias eksploatacinių savybių deklaracijos tvarkomos elektroninėmis priemonėmis, kad jas būtų galima paskelbti svetainėje. Tos eksploatacinių savybių deklaracijų paskelbimo svetainėje sąlygos leidžia naudotis naujomis informacinėmis technologijomis ir sumažinti statybos produktų gamintojų ir viso statybos sektoriaus patiriamas sąnaudas;

(3)

atsižvelgiant į galimus konkrečius statybos produktų gavėjų, ypač labai mažų įmonių, visų pirma dirbančių statybvietėse be prieigos prie interneto, poreikius šio deleguotojo akto taikymo sritis neturėtų būti išplėsta taip, kad darytų poveikį kuriai nors nuo Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 2 dalies nukrypti leidžiančiai nuostatai;

(4)

siekdami užtikrinti, kad konkretaus produkto eksploatacinių savybių deklaracijos elektroninė forma būtų lengvai identifikuojama, gamintojai turėtų susieti kiekvieną rinkai tiekiamą savo produktą arba to paties produkto siuntą su atitinkama eksploatacinių savybių deklaracija pagal produkto tipo unikalaus identifikavimo kodą, kuris pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą turėtų būti nurodomas eksploatacinių savybių deklaracijoje;

(5)

siekiant sumažinti administracinę naštą, patiriamą teikiant eksploatacinių savybių deklaracijas, kartu užtikrinant nuolatinį tokiose deklaracijose pateikiamos informacijos patikimumą, eksploatacinių savybių deklaracijos elektroninė forma neturėtų būti keičiama po to, kai ji paskelbiama internete, ir turėtų būti prieinama ne mažiau kaip dešimt metų po statybos produkto pateikimo rinkai ar kitą panašų laikotarpį, kuris gali būti taikomas pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

(6)

svetainė, kurioje paskelbiama eksploatacinių savybių deklaracija, turėtų būti stebima ir prižiūrima siekiant kiek įmanoma užtikrinti, kad ji būtų nuolatos prieinama ir nenustotų veikti dėl techninių nesklandumų;

(7)

svetaine, kurioje paskelbiama eksploatacinių savybių deklaracija, statybos produktų gavėjai turėtų naudotis nemokamai. Tiems gavėjams turėtų būti suteiktos instrukcijos, kaip prisijungti prie svetainės ir eksploatacinių savybių deklaracijos elektroninės formos;

(8)

siekiant užtikrinti viso Europos statybos sektoriaus veiksmingumą ir konkurencingumą, eksploatacinių savybių deklaracijas teikiantys ūkinės veiklos vykdytojai, norintys pasinaudoti naujomis informacinėmis technologijomis, kad tokias deklaracijas būtų lengviau teikti, turėtų kuo greičiau turėti šią galimybę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Ūkinės veiklos vykdytojai gali paskelbti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą eksploatacinių savybių deklaraciją svetainėje, remdamiesi nuo Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančia nuostata, jeigu jie laikosi visų šių sąlygų:

a)

užtikrina, kad eksploatacinių savybių deklaracijos turinys nepakistų ją paskelbus svetainėje;

b)

užtikrina, kad svetainė, kurioje paskelbiamos statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, būtų stebima ir prižiūrima tam, kad svetainė ir eksploatacinių savybių deklaracijos būtų nuolatos prieinamos statybos produktų gavėjams;

c)

užtikrina, kad statybos produktų gavėjai galėtų naudotis eksploatacinių savybių deklaracija nemokamai dešimt metų po statybos produkto pateikimo rinkai ar kitą panašų laikotarpį, kuris gali būti taikomas pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

d)

suteikia instrukcijas statybos produktų gavėjams, kaip prisijungti prie svetainės ir toje svetainėje paskelbtų tokių statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijų.

2.   Gamintojai užtikrina, kad kiekvienas rinkai tiekiamas jų produktas arba to paties produkto siunta būtų susieti su atitinkama eksploatacinių savybių deklaracija pagal produkto tipo unikalaus identifikavimo kodą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 158/2014

2014 m. vasario 13 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Daujėnų naminė duona (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 (1) dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Lietuvos paraiška įregistruoti pavadinimą „Daujėnų naminė duona“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Daujėnų naminė duona“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Janusz LEWANDOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 251, 2013 8 31, p. 8.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priedo I dalyje išvardyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai:

2.4 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

LIETUVA

Daujėnų naminė duona (SGN)


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 159/2014

2014 m. vasario 13 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Patata dell’Alto Viterbese (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Italijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Patata dell’Alto Viterbese“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Patata dell’Alto Viterbese“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Janusz LEWANDOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 239, 2013 8 20, p. 2.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ITALIJA

Patata dell’Alto Viterbese (SGN)


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 160/2014

2014 m. vasario 13 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Szentesi paprika (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Vengrijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Szentesi paprika“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Szentesi paprika“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Janusz LEWANDOWSKI

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 237, 2013 8 15, p. 31.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

VENGRIJA

Szentesi paprika (SGN)


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 161/2014

2014 m. vasario 18 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Vokietijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Bayerische Breze“/„Bayerische Brezn“/„Bayerische Brez’n“/„Bayerische Brezel“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Bayerische Breze“/„Bayerische Brezn“/„Bayerische Brez’n“/„Bayerische Brezel“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 262, 2013 9 11, p. 13.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priedo I dalyje nurodyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai:

2.4 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

VOKIETIJA

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (SGN)


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 162/2014

2014 m. vasario 19 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Carota dell'Altopiano del Fucino (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Carota dell’Altopiano del Fucino“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2007 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 46, 2007 2 16, p. 14.

(3)  OL C 272, 2013 9 20, p. 11.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ITALIJA

Carota dell'Altopiano del Fucino (SGN)


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 163/2014

2014 m. vasario 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 164/2014

2014 m. vasario 20 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos (2) reglamentu (EB) Nr. 1484/95 buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui;

(2)

iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad reikia iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1484/95;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

120

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Kiaušinių tryniai

458,0

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


SPRENDIMAI

21.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 18 d.

kuriuo skiriamas Regionų komiteto Čekijos Respublikai atstovaujantis narys

(2014/101/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 305 straipsnį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2009 m. gruodžio 22 d. ir 2010 m. sausio 18 d. Taryba priėmė sprendimus 2009/1014/ES (1) ir 2010/29/ES (2) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2015 m. sausio 25 d.;

(2)

pasibaigus Bohuslav SVOBODA kadencijai taps laisva Regionų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2015 m. sausio 25 d. Regionų komiteto nariu skiriamas:

Tomáš HUDEČEK, Primátor hl. města Prahy.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 348, 2009 12 29, p. 22.

(2)  OL L 12, 2010 1 19, p. 11.