ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.039.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 39

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. vasario 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 118/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles

1

 

*

2014 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 119/2014, kuriuo dėl chromu papildytų mielių, naudojamų maisto papildams gaminti, ir dėl chromo (III) laktato trihidrato, kuriuo papildomi maisto produktai, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 ( 1 )

44

 

*

2014 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 120/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklių, susijusių su Bendrijos etalonine genetiškai modifikuotų organizmų tyrimo laboratorija ( 1 )

46

 

*

2014 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 121/2014 dėl leidimo naudoti L-selenometioniną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

53

 

 

2014 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 122/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

56

 

 

2014 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 123/2014, kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2014 m. vasario 4 d. iki 3 d., taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2014 m. vasario mėnesiui

58

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/68/ES

 

*

2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Latvijas Banka išorės auditorių

59

 

 

2014/69/ES

 

*

2014 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Švedijai ir Jungtinei Karalystei leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 559)  ( 1 )

60

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/70/ES

 

*

2014 m. sausio 22 d. Komisijos rekomendacija dėl angliavandenilių (kaip antai skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu būtinųjų principų

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 118/2014

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 6 dalį, 16 straipsnio 4 dalį, 21 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 1 ir 4 dalis, 31 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 1 bei 5 dalis ir 35 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1560/2003 (2) priimtos kelios specialiosios priemonės, būtinos Tarybos reglamentui (EB) Nr. 343/2003 (3) taikyti;

(2)

2013 m. birželio mėn. priimtas Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 išdėstomas nauja redakcija. Norint efektyviai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, turėtų būti nustatytos ir kitos specialiosios priemonės;

(3)

kad sistema būtų veiksmingesnė, o nacionalinės institucijos glaudžiau bendradarbiautų, reikia iš dalies pakeisti taisykles, susijusias su prašymų perimti ir atsiimti siuntimu ir nagrinėjimu, informacijos prašymais, bendradarbiavimu siekiant palengvinti šeimos narių ir kitų giminaičių (nelydimų nepilnamečių ir priklausomų asmenų atveju) susijungimą ir perdavimą;

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1560/2003 nėra numatyta bendros atmintinės dėl Dublino / Eurodac, specialios atmintinės nelydimiems nepilnamečiams, standartinės keitimosi susijusia informacija apie nelydimus nepilnamečius formos, vienodų informacijos apie nepilnamečius ir priklausomus asmenis gavimo ir keitimosi ja sąlygų, standartinės keitimosi duomenimis prieš perdavimą formos, bendros sveikatos patikrinimo medicininės pažymos, keitimosi informacija apie asmens sveikatos duomenis prieš perdavimą vienodų sąlygų ir praktinės tvarkos. Todėl turėtų būti įtrauktos naujos nuostatos;

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 603/2013 (4) pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 (5) ir daroma Eurodac sistemos pakeitimų. Todėl reikėtų pritaikyti Reglamentą (EB) Nr. 1560/2003, kad būtų tinkamai išdėstytas Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytų procedūrų ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymo ryšys;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2008 (6) numatyta nustatyti Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymo supaprastinimo taisykles. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti vienodas prašymų perimti prašytojus rengimo ir teikimo sąlygas, kad būtų įtrauktos naudojimosi Vizų informacinės sistemos duomenimis taisyklės;

(7)

kad būtų laikomasi pakitusių taikytinų standartų, reikia techninio pritaikymo ir Reglamentu (EB) Nr. 1560/2003 sukurto elektroninio ryšių tinklo naudojimo praktinės tvarkos – tai padėtų įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013;

(8)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (7) turėtų būti taikoma pagal šį reglamentą vykdomam nagrinėjimui;

(9)

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. pateiktiems tarptautinės apsaugos prašymams. Todėl būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau, kad būtų galima visapusiškai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 604/2013 44 straipsnio 2 dalimi įsteigto komiteto nuomonę;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Jei Vizų informacinės sistemos (VIS) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2008 (8) 21 straipsnyje nustatyta tvarka perduoto pranešimo apie tarptautinės apsaugos prašytojo pirštų atspaudų palyginimo su pirštų atspaudais, paimtais ir nusiųstais į VIS minėto reglamento 9 straipsnyje nustatyta tvarka ir patikrintais to paties reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka, rezultatai yra teigiami (nustatyta atitiktis), VIS atsiųsti duomenys taip pat įtraukiami į prašymą.

(8)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).“"

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Prašymų atsiimti rengimas

Prašymai atsiimti rengiami laikantis standartinės III priede pateiktos formos, nurodant prašymo pobūdį, priežastis ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013 (9) nuostatas, kuriomis jis pagrįstas.

Prie prašymo taip pat atitinkamai pridedama:

a)

visų tiesioginių ir netiesioginių įrodymų, rodančių valstybės narės, į kurią kreipiamasi, atsakomybę už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, kopija, jei reikia, pridedant pastabas apie jų gavimo aplinkybes arba nurodant, kaip prašančioji valstybė narė vertina jų patikimumą, darant nuorodą į Reglamento (ES) Nr. 604/2013 22 straipsnio 3 dalyje nurodytus tiesioginių ir netiesioginių įrodymų sąrašus, kurie išdėstyti šio reglamento II priede;

b)

teigiamas rezultatas (atitiktis), kurį Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka perdavė Eurodac centrinis padalinys, palyginęs prašytojo pirštų atspaudus su anksčiau paimtais ir Centriniam padaliniui nusiųstais pirštų atspaudais minėto reglamento 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka ir patikrintais to paties reglamento 4 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

(9)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).“"

3.

8 straipsnyje įterpiama nauja dalis:

„3.   VI priede nustatyta standartinė forma naudojama perduodant atsakingai valstybei narei duomenis, būtinus asmens, kuris turi būti perduotas, teisėms užtikrinti ir būtiniausiems poreikiams patenkinti. Ši standartinė forma laikoma pranešimu, nustatytu 2 dalyje.“

4.

9 straipsnyje įterpiama nauja dalis:

„1   a. Jeigu perduodančiosios valstybės narės prašymu perdavimas atidedamas, perduodančioji ir atsakinga valstybė narė turi atnaujinti ryšį, kad kitas perdavimas būtų parengtas kuo greičiau, kaip nustatyta 8 straipsnyje, ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tada, kai valdžios institucijos sužino, kad nebėra vėlavimą arba atidėjimą sukėlusių aplinkybių. Tokiu atveju prieš vykdant perdavimą išsiunčiama atnaujinta duomenų perdavimo standartinė forma, kaip nustatyta VI priede.“

5.

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybė narė, kuri dėl vienos iš Reglamento (ES) Nr. 604/2013 29 straipsnio 2 dalyje išvardytų priežasčių negali įvykdyti perdavimo per įprastinį šešių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo prašymo perimti atitinkamą asmenį arba jį atsiimti arba nuo galutinio sprendimo dėl skundo arba peržiūros, dėl kurių vykdymas atidedamas, priėmimo, apie tai praneša atsakingai valstybei narei iki šio termino pabaigos. Kitaip atsakomybė už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą ir kitos Reglamente (ES) Nr. 604/2013 numatytos prievolės tenka prašančiajai valstybei narei to reglamento 29 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“

6.

11 straipsnyje įterpiama nauja dalis:

„6.   Jeigu prašytojas yra kitos valstybės narės teritorijoje nei ta, kurioje yra vaikas, brolis ir (arba) sesuo ar motina ir (arba) tėvas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 604/2013 16 straipsnio 1 dalyje, šios dvi valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir keičiasi informacija, kad nustatytų:

a)

patvirtintą prašytojo ir vaiko, brolio ir (arba) sesers ar motinos ir (arba) tėvo šeiminį ryšį;

b)

patvirtintą prašytojo ir vaiko, brolio ir (arba) sesers ar motinos ir (arba) tėvo priklausomumo ryšį;

c)

atitinkamo asmens gebėjimą pasirūpinti priklausomu asmeniu;

d)

prireikus aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad būtų įvertintas negalėjimas keliauti ilgą laiką.

Keičiantis pirmoje pastraipoje nurodyta informacija naudojama šio reglamento VII priede nustatyta standartinė forma.

Prašoma valstybė narė stengiasi atsakyti per keturias savaites nuo prašymo gavimo. Jeigu turima patikimų įrodymų, kad vykdant tolesnį tyrimą būtų gauta daugiau naudingos informacijos, prašoma valstybė narė informuoja prašančiąją valstybę narę, kad reikia dviejų papildomų savaičių.

Informacijos prašymas pagal šį straipsnį rengiamas visiškai laikantis terminų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalyje. Šiuo įsipareigojimu nedaroma poveikio Reglamento (ES) Nr. 604/2013 34 straipsnio 5 daliai.“

7.

12 straipsnyje įterpiamos šios dalys:

„3.   Kad būtų paprasčiau imtis tinkamų veiksmų siekiant nustatyti nelydimo nepilnamečio šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių tapatybę, valstybė narė, kuriai nelydimas nepilnametis pateikė tarptautinės apsaugos prašymą, pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 5 straipsnį surengusi asmeninį pokalbį, kuriame dalyvauja to reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas atstovas, ieško informacijos ir (arba) atsižvelgia į nepilnamečio pateiktą informaciją arba informaciją, gautą iš kitų patikimų šaltinių, kuriems žinoma nepilnamečio, jo šeimos, brolio ir (arba) sesers arba giminaičio padėtis ir nukeliautas maršrutas.

Valdžios institucijos, kurios vykdo už nelydimo nepilnamečio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, į ją kuo didesniu mastu įtraukia Reglamento (ES) Nr. 604/2013 6 straipsnio 2 dalyje nustatytą atstovą.

4.   Jeigu vykdydama Reglamento (ES) Nr. 604/2013 8 straipsnyje nustatytus įsipareigojimus valstybė narė, vykdanti už nelydimo nepilnamečio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą, turi informacijos, kuri leidžia pradėti šeimos nario, brolio ir (arba) sesers arba giminaičio tapatybės ir (arba) buvimo vietos nustatymą, ta valstybė narė atitinkamai konsultuojasi su kitomis valstybėmis narėmis ir keičiasi informacija, kad:

a)

nustatytų valstybių narių teritorijoje esančių šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių tapatybę;

b)

nustatytų įrodytus šeimos ryšius;

c)

įvertintų giminaičio gebėjimą pasirūpinti nelydimu nepilnamečiu, įskaitant atvejus, kai nelydimo nepilnamečio šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių yra daugiau kaip vienoje valstybėje narėje.

5.   Kai keičiantis 4 dalyje nurodyta informacija nustatoma, kad kitoje valstybėje narėje arba valstybėse narėse yra daugiau šeimos narių, brolių ir (arba) seserų arba giminaičių, valstybė narė, kurioje yra nelydimas nepilnametis, bendradarbiauja su atitinkama valstybe nare arba valstybėmis narėmis, kad nustatytų tinkamiausią asmenį, kuriam būtų patikėtas nepilnametis ir visų pirma, kad nustatytų:

a)

nepilnamečio ir valstybių narių teritorijoje nustatytų skirtingų asmenų šeimos ryšių tvirtumą;

b)

atitinkamų asmenų gebėjimą ir galimybes pasirūpinti nepilnamečiu;

c)

nepilnamečio interesus kiekvienu atveju.

6.   Keičiantis 4 dalyje nurodyta informacija naudojama šio reglamento VIII priede nustatyta standartinė forma.

Prašoma valstybė narė stengiasi atsakyti per keturias savaites nuo prašymo gavimo. Jeigu turima patikimų įrodymų, kad vykdant tolesnį tyrimą būtų gauta daugiau naudingos informacijos, prašoma valstybė narė informuos prašančiąją valstybę narę, kad reikia dviejų papildomų savaičių.

Informacijos prašymas pagal šį straipsnį rengiamas visiškai laikantis terminų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 604/2013 21 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalyje. Šiuo įsipareigojimu nedaroma poveikio Reglamento (ES) Nr. 604/2013 34 straipsnio 5 daliai.“

8.

15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybių narių tarpusavio prašymai, atsakymai ir visa rašytinė korespondencija, susijusi su Reglamento (ES) Nr. 604/2013 taikymu, siunčiama per šio reglamento II antraštinėje dalyje numatytą elektroninių ryšių tinklą „DubliNet“.“

9.

Įterpiamas naujas 15a straipsnis:

„15a straipsnis

Keitimosi sveikatos duomenimis prieš perdavimą vienodos sąlygos ir praktinė tvarka

Sveikatos duomenimis prieš perdavimą keičiamasi ir, svarbiausia, IX priede nustatytos sveikatos patikrinimo medicininės pažymos siunčiamos tik tarp valdžios institucijų, apie kurias per „DubliNet“ pranešta Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 604/2013 35 straipsnį.

Prašytoją perduodanti valstybė narė ir atsakinga valstybė narė, atsižvelgdamos į atvejo aplinkybes, visų pirma, į poreikį imtis skubių veiksmų po atvykimo, turi stengtis prieš sveikatos patikrinimo medicininės pažymos siuntimą susitarti dėl kalbos, kuria ši pažyma bus rengiama.“

10.

Įterpiamas naujas 16a straipsnis:

„16a straipsnis

Informacinės atmintinės tarptautinės apsaugos prašytojams

1.   X priede pateikiama bendra atmintinė, kurioje visiems tarptautinės apsaugos prašytojams teikiama informacija apie Reglamento (ES) Nr. 604/2013 nuostatas ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymą.

2.   XI priede pateikiama konkreti nelydimiems vaikams, kurie prašo tarptautinės apsaugos, skirta atmintinė.

3.   XII priede pateikiama informacija trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, sulaikytiems dėl neteisėto išorės sienos kirtimo.

4.   XIII priede pateikiama informacija trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie, kaip nustatyta, neteisėtai yra valstybėje narėje.“

11.

18 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

12.

19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Formos, kurių šablonai pateikiami I ir III prieduose, ir V, VI, VII, VIII ir IX prieduose pateiktos informacijos prašymo formos tarpusavyje siunčiamos vienų nacionalinių informacijos centrų kitiems Komisijos nurodytu formatu. Komisija praneša valstybėms narėms apie techninius reikalavimus.“

13.

20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienas duomenų siuntimas turi nuorodos numerį, pagal kurį galima aiškiai nustatyti bylą, kuriai šie duomenys priklauso, ir prašymą pateikusią valstybę narę. Pagal numerį taip pat turėtų būti įmanoma nustatyti, ar duomenų siuntimas susiję su perėmimu (1 tipas), atsiėmimu (2 tipas), informacijos prašymu (3 tipas), keitimusi informacija apie prašytojo vaiką, brolį ir (arba) seserį arba tėvą ir (arba) motiną, kurie nuo jo priklauso (4 tipas), keitimusi informacija apie nelydimo nepilnamečio šeimą, brolį ir (arba) seserį arba giminaitį (5 tipas), informacijos siuntimu prieš perdavimą (6 tipas) arba bendros sveikatos patikrinimo medicininės pažymos siuntimu (7 tipas).“

14.

20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei prašyme remiamasi iš Eurodac gautais duomenimis, pridedamas prašomos valstybės narės Eurodac nuorodos numeris.“

15.

21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei nacionalinis informacijos centras nusiuntė duomenis kitam nacionaliniam informacijos centrui, kurio darbas buvo nutrūkęs, centrinės ryšių infrastruktūros lygmens siuntimo registracinis įrašas laikomas siuntimo datos ir laiko įrodymu. Nutrūkus nacionalinio informacijos centro darbui, vis vien laikomasi Reglamente (ES) Nr. 604/2013 nustatytų prašymo arba atsakymo siuntimo terminų.“

16.

Priedai pakeičiami šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 180, 2013 6 29, p. 31.

(2)  2003 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (OL L 222, 2003 9 5, p. 3).

(3)  2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, 2003 2 25, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

(5)  2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (OL L 316, 2000 12 15, p. 1).

(6)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

(7)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).


PRIEDAS

I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

II PRIEDAS

(Nuorodos į Reglamento (ES) Nr. 604/2013 straipsnius)

A   SĄRAŠAS

ĮRODYMAI

I.   Valstybės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas

1.   Jei prašytojas yra nelydimas nepilnametis, šeimos nario arba giminaičio (tėvo, motinos, vaiko, brolio ar sesers, tetos, dėdės, senelio (-ės), už vaiką atsakingo suaugusio asmens, globėjo) buvimas (8 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

išrašai iš registrų,

šeimos nariui išduoti leidimai gyventi,

dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

jeigu dokumentų nėra prireikus – DNR ar kraujo tyrimas.

2.   Tarptautinės apsaugos gavėju pripažinto šeimos nario oficiali gyvenamoji vieta kurioje nors valstybėje narėje (9 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

rašytinis kitos valstybės narės pateiktų duomenų patvirtinimas,

išrašai iš registrų,

asmeniui, turinčiam pabėgėlio arba tarptautinės apsaugos statusą, išduoti leidimai gyventi,

dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

atitinkamų asmenų sutikimas.

3.   Šeimos nario, dėl kurio tarptautinės apsaugos prašymo vienoje iš valstybių narių dar nepriimtas pirmas sprendimas iš esmės, buvimas (10 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

rašytinis kitos valstybės narės patvirtinimas apie pateiktus duomenis,

išrašai iš registrų,

laikini leidimai gyventi, išduoti asmeniui jo prašymo svarstymo metu,

dokumentas, įrodantis asmenų ryšį (jei yra),

jeigu dokumentų nėra prireikus – DNR ar kraujo tyrimas,

atitinkamų asmenų sutikimas.

4.   Galiojantys teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai (12 straipsnio 1 ir 3 dalys) arba mažiau nei prieš 2 metus baigę galioti teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis))

Dokumentiniai įrodymai

teisę gyventi šalyje patvirtinantis dokumentas,

išrašai iš užsieniečių registro arba kitų panašių registrų,

teisę gyventi šalyje patvirtinantį dokumentą išdavusios valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas.

5.   Galiojančios vizos (12 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 6 mėnesius baigusios galioti vizos [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

išduota viza (galiojanti ar baigusi galioti, kaip tinkama),

išrašai iš užsieniečių registro arba kitų panašių registrų,

teigiamas rezultatas (atitiktis), perduotas VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 21 straipsnį,

vizą išdavusios valstybės narės pranešimas / duomenų patvirtinimas.

6.   Atvykimas į valstybės teritoriją teisėtai kertant išorės sieną (14 straipsnis)

Dokumentiniai įrodymai

atvykimo spaudas pase,

išvykimo iš šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

bilietai, įtikinamai įrodantys atvykimą kertant išorės sieną,

atvykimo spaudas arba atitinkamas įrašas pase.

7.   Neteisėtas atvykimas kertant išorės sieną (13 straipsnio 1 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

teigiama atitiktis, gauta iš Eurodac, palyginus prašytojo pirštų atspaudus, paimtus laikantis Eurodac reglamento 14 straipsnyje nustatytos tvarkos,

atvykimo spaudas netikrame arba suklastotame pase,

išvykimo iš šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

bilietai, įtikinamai įrodantys atvykimą kertant išorės sieną,

atvykimo spaudas arba atitinkamas įrašas pase.

8.   Gyvenimas valstybėje narėje ne mažiau kaip penkis mėnesius (13 straipsnio 2 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

leidimai, leidžiantys gyventi šalyje, išduoti, kol svarstomas prašymas išduoti leidimą gyventi,

neįvykdyti kas penkis arba daugiau mėnesių duodami raginimai išvykti, arba nurodymai išsiųsti asmenį atgal,

išrašai iš ligoninių, įkalinimo, arešto įstaigų.

9.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 2 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

išvykimo spaudas,

išrašai iš trečiosios šalies registrų (gyvenamosios vietos patvirtinimas),

bilietai, įtikinamai įrodantys išvykimą arba atvykimą kertant išorės sieną,

valstybės narės, iš kurios prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos, pranešimas / patvirtinimas,

trečiosios šalies, turinčios sieną su valstybe nare, spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta.

II.   Valstybės narės, atsakingos už prašymo nagrinėjimą, įsipareigojimai priimti atgal arba atsiimti prašytoją

1.   Atsakingos valstybės narės nustatymas vyksta toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prašymas (20 straipsnio 5 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

teigiama atitiktis, gauta iš Eurodac, palyginus prašytojo pirštų atspaudus, paimtus laikantis Eurodac reglamento 9 straipsnyje nustatytos tvarkos,

prašytojo pateikta forma,

valdžios institucijų parengtas oficialus pranešimas,

pirštų atspaudai, paimti pateikus prašymą,

išrašai iš atitinkamų registrų ir bylų,

valdžios institucijų raštiškas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad prašymas buvo pateiktas.

2.   Prašymas nagrinėjamas arba buvo pateiktas anksčiau (18 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai)

Dokumentiniai įrodymai

teigiama atitiktis, gauta iš Eurodac, palyginus prašytojo pirštų atspaudus, paimtus laikantis Eurodac reglamento 9 straipsnyje nustatytos tvarkos,

prašytojo pateikta forma,

valdžios institucijų parengtas oficialus pranešimas,

pirštų atspaudai paimti pateikus prašymą,

išrašai iš atitinkamų registrų ir bylų,

valdžios institucijų raštiškas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad prašymas buvo pateiktas.

3.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (20 straipsnio 5 dalis, 19 straipsnio 2 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

išvykimo spaudas,

išrašai iš trečiosios šalies registrų (gyvenamosios vietos patvirtinimas),

trečios šalies, turinčios sieną su valstybe nare, išvykimo spaudas, atkreipiant dėmesį į prašytojo kelionės maršrutą ir datą, kada siena kirsta,

valdžios institucijų raštiškas patvirtinimas, kad užsienietis iš tikrųjų išsiųstas.

4.   Išsiuntimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 3 dalis)

Dokumentiniai įrodymai

valdžios institucijų raštiškas patvirtinimas, kad užsienietis iš tikrųjų išsiųstas,

išvykimo spaudas,

duomenų, susijusių su trečiosios šalies įvykdytu išsiuntimu, patvirtinimas.

B   SĄRAŠAS

NETIESIOGINIAI ĮRODYMAI

I.   Valstybės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymas

1.   Nelydimo nepilnamečio prašytojo šeimos nario (tėvo, motinos, globėjo) buvimas (8 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai  (1)

prašytojo pateikti duomenys, kuriuos galima patikrinti,

susijusių šeimos narių pareiškimai,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas.

2.   Pabėgėliu arba tarptautinės apsaugos gavėju pripažinto šeimos nario oficiali gyvenamoji vieta valstybėje narėje (9 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo pateikti duomenys, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas.

3.   Šeimos nario, dėl kurio tarptautinės apsaugos prašymo vienoje iš valstybių narių dar nepriimtas pirmas sprendimas iš esmės, buvimas (10 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo pateikti duomenys, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas.

4.   Galiojantys teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai (12 straipsnio 1 ir 3 dalys) arba mažiau nei prieš 2 metus baigę galioti teisę gyventi šalyje patvirtinantys dokumentai [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis))

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

5.   Galiojančios vizos (12 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir mažiau nei prieš 6 mėnesius baigusios galioti vizos [ir įsigaliojimo data] (12 straipsnio 4 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

valstybės narės, kuri neišdavė leidimo gyventi, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

6.   Atvykimas į valstybės teritoriją teisėtai kertant išorės sieną (14 straipsnis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės arba trečiosios šalies pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

7.   Atvykimas į valstybės teritoriją neteisėtai kertant išorės sieną (13 straipsnio 1 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės arba trečiosios šalies pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

8.   Gyvenimas valstybėje narėje ne mažiau kaip penkis mėnesius (13 straipsnio 2 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

nevyriausybinės organizacijos, pvz., organizacijos, apgyvendinančios asmenis, kuriems reikia būsto, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

pažymėjimai, leidžiantys patekti į visuomenines arba privačias valstybių narių įstaigas,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

9.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 2 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas,

žr. 19 straipsnio 2 dalį: išvykimo spaudas, kai atitinkamas prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausiai 3 mėnesiams,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

apsilankymo trečiojoje šalyje pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

II.   Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, įsipareigojimai priimti atgal arba atsiimti prašytoją

1.   Atsakingos valstybės narės nustatymas vyksta toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas prašymas (20 straipsnio 5 dalis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas.

2.   Tarptautinės apsaugos prašymas nagrinėjamas arba buvo pateiktas anksčiau (18 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas.

3.   Išvykimas iš valstybių narių teritorijos (20 straipsnio 5 dalis ir 19 straipsnio 2 dalis)

Orientaciniai įrodymai

išsamūs prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

kitos valstybės narės pranešimai / duomenų patvirtinimas,

išvykimo spaudas, kai atitinkamas prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausiai 3 mėnesiams,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

apsilankymo trečiojoje šalyje pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

4.   Išsiuntimas iš valstybių narių teritorijos (19 straipsnio 3 dalis)

Orientaciniai įrodymai

prašytojo paaiškinimai, kuriuos galima patikrinti,

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, UNHCR, pranešimai / duomenų patvirtinimas,

išvykimo spaudas, kai atitinkamas prašytojas išvyko iš valstybių narių teritorijos mažiausiai 3 mėnesiams,

šeimos narių, kelionės draugų ir t. t. pranešimai / duomenų patvirtinimas,

pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai valdžios institucijos juos paėmė užsieniečiui kirtus išorės sieną.

Šiais atvejais, tai dokumentinis įrodymas, apibrėžtas A sąraše,

bilietai,

viešbučio sąskaitos,

apsilankymo pas gydytojus, odontologus ir t. t. kortelės,

duomenys, liudijantys, kad prašytojas naudojosi kurjerių arba kelionių agentūros paslaugomis,

kiti panašaus pobūdžio netiesioginiai įrodymai.

III PRIEDAS

Image

Image

IV PRIEDAS

Image

V PRIEDAS

Image

VI PRIEDAS

Image

Image

VII PRIEDAS

Image

Image

VIII PRIEDAS

Image

Image

Image

IX PRIEDAS

Image

Image

X PRIEDAS

A   DALIS

INFORMACIJA APIE DUBLINO REGLAMENTĄ TARPTAUTINĖS APSAUGOS PRAŠYTOJAMS PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 604/2013 4 STRAIPSNĮ (2)

Paprašėte mūsų, kad jus apsaugotume, nes manote, kad buvote priverstas palikti savo šalį dėl persekiojimo, karo ar didelės žalos pavojaus. Pagal teisės aktus tai vadinama tarptautinės apsaugos prašymu, o jūs esate prašytojas. Apsaugos prašantys žmonės dažnai vadinami prieglobsčio prašytojais.

Tai, kad paprašėte prieglobsčio čia, negarantuoja, kad čia išnagrinėsime jūsų prašymą. Jūsų prašymą nagrinėsianti šalis nustatoma pagal Europos Sąjungos teisės akto, žinomo kaip Dublino reglamentas, nustatytą procedūrą. Pagal šį teisės aktą už jūsų prašymo nagrinėjimą atsako tik viena šalis.

Šis teisės aktas taikomas geografiniame regione, apimančiame 32 šalis (3). Šioje atmintinėje mes šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.

Jeigu ko nors šioje atmintinėje nesuprantate, kreipkitės į mūsų valdžios institucijas.

Prieš pradėdami svarstyti jūsų prieglobsčio prašymą turime nustatyti, ar už jo nagrinėjimą atsakingi mes, ar kita šalis – tai vadiname Dublino procedūra. Dublino procedūra nesusijusi su priežastimi, dėl kurios prašote prieglobsčio. Ja tebus sprendžiamas klausimas, kuri šali privalo priimti sprendimą dėl jūsų prieglobsčio prašymo.

Kiek laiko užtruks nuspręsti, kuri šalis nagrinės mano prašymą?

Kiek laiko užtruks išnagrinėti mano prašymą?

Jei mūsų valdžios institucijos nutars, kad dėl jūsų prieglobsčio prašymo turime spręsti mes, tai reikš, kad galėsite likti šioje šalyje, o jūsų prašymas bus nagrinėjamas čia. Tada nedelsiant prasidės jūsų prašymo nagrinėjimo procesas.

Jei nutarsime, kad už jūsų prašymą atsakinga kita šalis, sieksime kuo greičiau jus išsiųsti į tą šalį, kad jūsų prašymas galėtų būti svarstomas ten. Visa Dublino procedūra iki jūsų perkėlimo į tą šalį įprastomis aplinkybėmis gali užtrukti iki 11 mėnesių. Tada jūsų prieglobsčio prašymas bus nagrinėjamas atsakingoje šalyje. Jei slėpsitės nuo valdžios institucijų, būsite įkalintas ar sulaikytas arba apskųsite sprendimą dėl perdavimo, šis laikotarpis gali būti kitoks. Jei kai kurios iš šių aplinkybių jums taikomos, gausite konkrečią informaciją apie tai, koks laikotarpis jums taikomas. Jeigu būsite sulaikytas, jus informuos apie sulaikymo priežastis ir jums prieinamas teisių gynimo priemones.

Kaip nusprendžiama, kuri šalis atsakinga už mano prašymą?

Teisės aktuose numatyta įvairių priežasčių, dėl kurių šalis gali būti atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Šios priežastys teisės aktuose vertinamos pagal svarbą, pradedant nuo to, ar toje Dublino šalyje turite šeimos narių; ar turite ar praeityje turėjote kurios nors Dublino šalies vizą ar leidimą gyventi; ar esate teisėtai ar neteisėtai vykęs į kitą Dublino šalį arba per ją.

Jei turite šeimos narių kitoje Dublino šalyje, svarbu, kad mums kuo greičiau apie tai praneštumėte. Jei jūsų vyras, žmona ar vaikas yra prieglobsčio prašytojas arba jam buvo suteikta tarptautinė apsauga kitoje Dublino šalyje, ta šalis gali būti atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

Galime nuspręsti nagrinėti jūsų prašymą šioje šalyje, net jei toks nagrinėjimas pagal Dublino reglamente nustatytus kriterijus mums nepriklauso. Neišsiųsime jūsų į šalį, jei nustatyta, kad joje gali būti pažeistos jūsų žmogaus teisės.

O jei į kitą šalį vykti nenoriu?

Turite galimybę pasakyti, kad nesutinkate su sprendimu būti išsiųstas į kitą Dublino šalį, ir galite šį sprendimą apskųsti teisme ar tribunole. Taip pat iki jūsų skundo išnagrinėjimo ar peržiūros pabaigos galite prašyti likti šioje šalyje.

Jeigu atsisakysite savo prieglobsčio prašymo ir išvyksite į kitą Dublino šalį, tikėtina, kad būsite perduotas atgal į šią šalį arba į kitą atsakingą šalį.

Todėl svarbu, kad jums paprašius prieglobsčio, liktumėte čia, kol nuspręsime: 1) kas atsakingas už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą ir (arba) 2) nagrinėti jūsų prieglobsčio prašymą šioje šalyje.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu laikysime, kad galite bandyti nuo mūsų pabėgti ar pasislėpti dėl to, kad nenorite, jog išsiųstume jus į kitą šalį, galite būti sulaikytas (uždarame centre). Tokiu atveju turėsite teisę į teisinį atstovą, o mes jus informuosime apie kitas jūsų teises, įskaitant teisę apskųsti sulaikymą.

Kodėl manęs prašoma leisti paimti pirštų atspaudus?

Jums teikiant prieglobsčio prašymą, jei jums yra ne mažiau kaip 14 metų, bus paimti jūsų pirštų atspaudai, kurie bus perduoti į pirštų atspaudų duomenų bazę, vadinamą „Eurodac“. Privalote šią procedūrą vykdyti – teisės aktai jus įpareigoja leisti paimti pirštų atspaudus.

Jei jūsų pirštų atspaudai bus nekokybiški, taip pat ir dėl to, kad tyčia susižalojote pirštus, pirštų atspaudai ateityje bus paimti pakartotinai.

Jūsų pirštų atspaudai bus patikrinti Eurodac siekiant išsiaiškinti, ar esate prašęs prieglobsčio anksčiau, arba sužinoti, ar anksčiau pasienyje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai. Tai padeda nustatyti, kuri Dublino šalis atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą.

Jūsų pirštų atspaudai taip pat gali būti patikrinti Vizų informacinėje sistemoje (VIS), kuri yra informacijos, susijusios su Šengeno erdvėje išduotomis vizomis, duomenų bazė. Jeigu dabar turite ar anksčiau turėjote kitos Dublino šalies vizą, galite būti ten išsiųsti jūsų tarptautinės apsaugos prašymo svarstymui.

Kadangi pateikėte prieglobsčio prašymą, jūsų pirštų atspaudų duomenys Eurodac bus saugomi 10 metų; po 10 metų jie bus automatiškai ištrinti iš Eurodac. Jei jūsų prieglobsčio prašymas bus patenkintas, jūsų pirštų atspaudai duomenų bazėje liks, kol bus automatiškai ištrinti. Jums tapus Dublino šalies piliečiu, jūsų pirštų atspaudai bus ištrinti tuo metu. Jūsų pirštų atspaudai ir duomenys apie jūsų lytį bus saugomi Eurodac; jūsų vardas, pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į Eurodac duomenų bazę nesiunčiami, tačiau gali būti saugomi nacionalinėje duomenų bazėje.

Bet kada ateityje galite mūsų paprašyti su jumis susijusių duomenų, kuriuos įrašėme Eurodac. Jei manote, kad duomenys netikslūs arba kad jie neturėtų būti saugomi, galite prašyti juos pataisyti ar ištrinti. Informacijos apie valdžios institucijas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą (arba kontrolę) šioje šalyje, ir atitinkamas valdžios institucijas, atsakingas už duomenų apsaugos priežiūrą, galima rasti [xx p.]

Eurodac valdo Europos Sąjungos agentūra, vadinama „eu-LISA“. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose apibrėžtais tikslais. Jūsų duomenis gaus tik Eurodac centrinė sistema. Jei ateityje prašysite prieglobsčio kitoje Dublino šalyje, jūsų pirštų atspaudai bus nusiųsti patikrinti į tą šalį. Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita Dublino sistemai nepriklausančia šalimi ar organizacija.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. jūsų pirštų atspaudų galės ieškoti tokios institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas), kurios galės prašyti prieigos prie Eurodac duomenų bazės siekdamos užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui, juos nustatyti ir ištirti.

Kokios yra mano teisės, kol sprendžiama, kuri šalis atsakinga už mano prieglobsčio prašymą?

Turite teisę pasilikti šioje šalyje, jeigu už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingi mes, arba, jei atsakinga kita šalis, kol būsite ten perkeltas. Jei už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakinga ši šalis, turite teisę pasilikti čia mažiausiai iki tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl jūsų prieglobsčio prašymo. Jūs taip pat turite teisę į materialines priėmimo sąlygas, pvz., apgyvendinimą, maistą ir t. t., taip pat pirminę sveikatos priežiūrą ir būtinąją medicinos pagalbą. Jums bus sudaryta galimybė pateikti mums informaciją apie jūsų padėtį ir šeimos narių buvimą Dublino šalių teritorijoje žodžiu ir (arba) raštu ir tai padaryti jūsų gimtąja kalba arba kita kalba, kuria gerai kalbate (arba prireikus pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis). Taip pat gausite sprendimo perduoti jus kitai šaliai raštišką kopiją. Taip pat turite teisę kreiptis į mus dėl papildomos informacijos ir (arba) kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (UNHCR) biurą šioje šalyje.

Jei manysime, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą gali būti atsakinga kita šalis, gausite išsamesnės informacijos apie tą procedūrą ir kokį ji daro poveikį jums ir jūsų teisėms (4).

Informacija ryšiams, visų pirma: (įrašyti konkrečios valstybės narės informaciją)

prieglobsčio institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros įstaigos duomenys;

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybė;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

vietos UNHCR biuro (jei yra) duomenys ryšiams;

teisinės pagalbos teikėjų arba pabėgėlių paramos organizacijų kontaktiniai duomenys;

TMO kontaktiniai duomenys.

B   DALIS

DUBLINO PROCEDŪRA. INFORMACIJA TARPTAUTINĖS APSAUGOS PRAŠYTOJAMS, KURIEMS TAIKOMA DUBLINO PROCEDŪRA, PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 604/2013 4 STRAIPSNĮ (5)

Šią atmintinę gavote todėl, kad šioje šalyje arba kitoje Dublino šalyje paprašėte tarptautinės apsaugos (prieglobsčio), ir mūsų institucijos turi pagrindo manyti, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą gali būti atsakinga kita šalis.

Kuri šalis yra atsakinga, nustatysime pagal Europos Sąjungos teisės nustatytą procedūrą, reglamentuojamą Dublino reglamento. Ši procedūra žinoma kaip Dublino procedūra. Šia atmintine siekiama atsakyti į dažniausius klausimus apie šią procedūrą, kurie jums gali kilti.

Jei ko nors joje nesuprantate, kreipkitės į valdžios institucijas.

Kodėl dalyvauju Dublino procedūroje?

Dublino reglamentas taikomas geografiniame regione, apimančiame 32 šalis. „Dublino šalys“ yra: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir 4 Dublino reglamento asocijuotosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija).

Dublino procedūra nustatoma, kuri viena šalis atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tai reiškia, kad galite būti šios šalies perduotas kitai šaliai, kuri atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą.

Dublino procedūra siekiama dviejų tikslų:

užtikrinti, kad jūsų prieglobsčio prašymas pasiektų už jo nagrinėjimą atsakingos šalies valdžią;

užtikrinti, kad nepateiktumėte keleto prieglobsčio prašymų keliose šalyse, siekdamas pratęsti savo buvimą Dublino šalyse.

Kol nenuspręsta, kuri šalis turi priimti sprendimą dėl jūsų prašymo, valdžios institucijos detaliai nesvarstys jūsų prašymo.

SVARBU. Negalite persikelti į kitą Dublino šalį. Jei persikelsite į kitą Dublino šalį, būsite sugrąžinti čia arba į šalį, kurioje anksčiau prašėte prieglobsčio. Jei atsisakysite savo čia pateikto prašymo, atsakinga šalis nepasikeis. Jei slėpsitės ar bėgsite, taip pat rizikuojate būti sulaikytas.

Jeigu praeityje esate buvęs vienoje iš Dublino šalių ir prieš atvykdamas į šią šalį buvote išvykęs iš Dublino šalių regiono, privalote mums pasisakyti apie tai. Tai svarbu, nes tai gali nulemti, kuri šalis bus atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Jūsų gali būti paprašyta įrodyti ne Dublino šalyse praleistą laiką, pavyzdžiui, spaudu pase, sprendimu dėl sugrąžinimo arba išsiuntimo arba oficialiais dokumentais, iš kurių matytųsi, kad gyvenote ar dirbote ne Dublino šalyse.

Kokią informaciją būtinai turiu atskleisti valdžios institucijoms? Kaip galiu paaiškinti šią informaciją valdžios institucijoms?

Tikėtina, kad siekiant nustatyti, kuri šalis atsakinga už jūsų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, su jumis bus pasikalbėta. Šio pokalbio metu paaiškinsime Dublino procedūrą. Turėtumėte pateikti mums visą turimą informaciją apie galimą šeimos narių ar giminaičių buvimą kurioje nors iš Dublino šalių, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri, jūsų manymu, galėtų būti reikšminga nustatant atsakingą šalį (toliau išsamiai paaiškinta, kokia informacija yra svarbi). Taip pat turėtumėte pateikti visus turimus dokumentus, kuriuose esama svarbios informacijos.

Atskleiskite mums visą svarbią informaciją, kad padėtumėte nustatyti, kuri šalis atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą.

Pokalbis vyks kalba, kurią suprantate arba turėtumėte pakankamai suprasti ir sugebėti susikalbėti.

Jei nesuprantate vartojamos kalbos, galite paprašyti, kad susikalbėti jums padėtų vertėjas žodžiu. Vertėjas žodžiu privalo versti tik tai, ką sakote jūs ir sako jūsų pašnekovas. Vertėjas negali pridėti savo asmeninės nuomonės. Jeigu vertėjo nesuprantate, privalote pasakyti mums ir (arba) pasikalbėti su savo advokatu.

Šis pokalbis bus konfidencialus. Tai reiškia, kad jokia jūsų pateikta informacija, įskaitant jūsų prieglobsčio prašymo faktą, nebus perduota asmenims ar institucijoms jūsų kilmės šalyje, kurie galėtų kaip nors pakenkti jums ar jūsų kilmės šalyje tebesantiems jūsų šeimos nariams.

Teisė į pokalbį jums gali būti nesuteikta tik tuo atveju, jei jau esate pateikęs šią informaciją kitomis priemonėmis, po to, kai buvote informuotas apie Dublino procedūrą ir jo pasekmes jūsų padėčiai. Jeigu su jumis nebuvo pasikalbėta, galite paprašyti pateikti papildomos raštiškos informacijos, kuri yra svarbi nustatant atsakingą šalį.

Kaip valdžios institucijos nustatys už mano prašymo nagrinėjimą atsakingą šalį?

Yra įvairių priežasčių, dėl kurių šalis gali būti atsakinga už jūsų prašymo nagrinėjimą. Šios priežastys taikomos teisės aktų suteiktos svarbos tvarka. Jei viena priežastis neaktuali, atsižvelgiama į kitą, ir taip toliau.

Šios priežastys susijusios su šiais veiksniais (svarbos tvarka):

turite šeimos narį (vyrą ar žmoną, vaikų iki 18 metų), kuriam buvo suteikta tarptautinė apsauga arba kuris yra prieglobsčio prašytojas kitoje Dublino šalyje;

Todėl svarbu, kad informuotumėte mus, jei turite šeimos narių kitoje Dublino šalyje, iki bus priimtas pirmas sprendimas dėl jūsų prieglobsčio prašymo. Jeigu norite susijungti toje pačioje šalyje, jūs ir jūsų šeimos narys turės išreikšti šį norą raštu;

jums anksčiau buvo išduota kitos Dublino šalies viza arba leidimas gyventi;

kitoje Dublino šalyje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai (ir išsaugoti Europos duomenų bazėje Eurodac (6));

esama įrodymų, kad lankėtės kitoje Dublino šalyje arba vykote per ją, net jei ten nebuvo paimti jūsų pirštų atspaudai.

O jeigu esu priklausomas nuo kieno nors priežiūros arba kas nors yra priklausomas nuo manęs?

Jūs galite susijungti toje pačioje šalyje su jūsų motina, tėvu, vaiku, broliu arba seserimi, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

jie teisėtai gyvena vienoje iš Dublino šalių;

viena iš jūsų yra nėščia arba turi naujagimį arba sunkiai serga ar turi sunkią negalią arba yra senas (-a);

vienas iš jūsų yra priklausomas nuo kito, kuris juo gali pasirūpinti, priežiūros.

Šalis, kurioje gyvena jūsų vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina, paprastai turėtų prisiimti atsakomybę už jūsų prašymo nagrinėjimą, jeigu turėjote šeimyninių ryšių jūsų kilmės šalyje. Taip pat jūsų bus prašoma raštu nurodyti, kad abu norite susijungimo.

Šios galimybės galite prašyti, jeigu jau esate šalyje, kurioje yra jūsų vaikas, brolis ir (arba) sesuo arba tėvas ir (arba) motina, arba jeigu esate kitoje šalyje nei ta, kurioje gyvena jūsų giminaičiai. Pastaruoju atveju tai reikš, kad turėsite vykti į tą šalį, nebent dėl sveikatos būklės negalite ilgai keliauti.

Be šios galimybės, visada prieglobsčio procedūros metu galite prašyti, kad patektumėte ten, kur yra giminaičių, dėl humanitarinių, šeimyninių ar kultūrinių priežasčių. Jei prašymas patenkinamas, jums gali tekti persikelti į šalį, kurioje yra jūsų giminaitis. Tokiu atveju jūsų taip pat būtų prašoma duoti sutikimą raštu. Svarbu, kad praneštumėte mums apie galimas humanitarines priežastis nagrinėti jūsų prašymą čia arba kitoje šalyje.

Iškėlus santykių, priklausomybės arba humanitarinius klausimus, jūsų gali būti paprašyta pateikti paaiškinimų arba jūsų teiginių įrodymų.

Kas, jeigu sergu arba turiu ypatingų poreikių?

Kad galėtų jums suteikti atitinkamą medicininę priežiūrą arba gydymą, mūsų valdžios institucijos turi žinoti apie jūsų ypatingus poreikius, įskaitant sveikatą, visų pirma, jei jūs:

esate neįgalus;

esate nėščia;

sunkiai sergate;

patyrėte kankinimus, prievartavimą ar kitą sunkių formų psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą.

Jei atskleisite mums medicininius duomenis apie save ir bus nutarta jus išsiųsti į kitą šalį, prašysime jūsų leidimo pasidalyti jūsų medicininiais duomenimis su šalimi, į kurią esate siunčiamas. Jei su tuo nesutiksite, bus sukliudyta išsiųsti medicininę informaciją, bet nebus sukliudyta perduoti jus atsakingai šaliai. Atminkite, kad jei nesutiksite leisti mums nusiųsti kitai šaliai jūsų medicininę informaciją, ta šalis negalės pasirūpinti ypatingais jūsų poreikiais.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų medicininę informaciją visada griežtai konfidencialiai tvarkys profesionalai, kuriems taikomi slaptumo įpareigojimai.

Kiek laiko užtruks nuspręsti, kuri šalis nagrinės mano prašymą? Kiek laiko užtruks išnagrinėti mano prašymą?

Jei šios šalies institucijos nutars, kad jūsų prieglobsčio prašymą turime nagrinėti mes, tai reikš, kad galėsite likti šioje šalyje, o jūsų prašymas bus nagrinėjamas čia.

Kas nutiks, jei bus nustatyta, kad už mano prašymo nagrinėjimą atsakinga kita šalis nei ta, kurioje esu?

Jei manysime, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą atsakinga kita šalis, paprašysime tos šalies prisiimti atsakomybę per 3 mėnesius nuo jūsų prašymo šioje šalyje pateikimo dienos.

Tačiau jeigu kitos šalies atsakomybė bus nustatyta remiantis jūsų pirštų atspaudų duomenimis, prašymas kitai šaliai bus išsiųstas per 2 mėnesius nuo tada, kai bus gauti rezultatai iš Eurodac.

Jei prieglobsčio Dublino šalyje dabar prašote pirmą kartą, bet yra priežasčių manyti, kad jūsų prašymą turėtų nagrinėti kita Dublino šalis, prašysime, kad ta kita šalis perimtų jūsų bylą savo žinion .

Šalis, kuriai nusiunčiame prašymą, privalo atsakyti per 2 mėnesius nuo jo gavimo. Jei ta šalis per šį laikotarpį neatsako, tai reiškia, kad ji prisiėmė atsakomybę už jūsų prašymą.

Jeigu jau paprašėte prieglobsčio kitoje Dublino šalyje nei ta, kurioje esate dabar, prašysime tos kitos šalies, kad ji jus atsiimtų.

Šalis, kuriai nusiunčiame tokį prašymą, turi atsakyti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo arba per 2 savaites, jei prašymas pagrįstas Eurodac duomenimis. Jei ta šalis per šį laikotarpį neatsako, tai reiškia, kad ji prisiėmė atsakomybę už jūsų prašymą ir sutinka jus atsiimti.

Tačiau jei neprašėte prieglobsčio šioje šalyje, o ankstesnis jūsų prieglobsčio prašymas kitoje šalyje galutiniu sprendimu buvo atmestas, galime pasirinkti siųsti prašymą atsakingai šaliai jus atsiimti arba tęsti jūsų grąžinimą į kilmės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį ar į saugią trečiąją šalį (7).

Jeigu kita šalis sutiks, kad už jūsų prašymo nagrinėjimą atsakinga ji, būsite informuotas apie mūsų sprendimą:

nenagrinėti jūsų prieglobsčio prašymo šioje šalyje ir

perduoti jus atsakingai šaliai.

Jūsų perdavimas įvyks per 6 mėnesius nuo dienos, kai kita šalis prisiėmė atsakomybę, arba, jeigu norite apskųsti šį sprendimą, per 6 mėnesius nuo tada, kai teismas arba tribunolas nuspręs, kad jūs galite būti išsiųstas į tą šalį. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pabėgsite nuo mūsų valdžios institucijų arba jeigu būsite įkalintas.

Jeigu šioje šalyje pagal Dublino procedūrą esate sulaikytas (laikomas uždarame centre), taikomi trumpesni terminai (dėl papildomos informacijos žr. konkretų skyrių apie įkalinimą).

Atsakinga šalis jus traktuos kaip prieglobsčio prašytoją ir galėsite naudotis visomis susijusiomis teisėmis. Jeigu anksčiau toje šalyje niekada neprašėte prieglobsčio, atvykus jums bus suteikta galimybė tai padaryti.

O jeigu nesutiksiu su sprendimu išsiųsti mane į kitą šalį?

Turite galimybę pasakyti, kad nesutinkate su sprendimu išsiųsti jus į kitą Dublino šalį. Tai vadinama skundu arba peržiūra.

Taip pat galite prašyti, kad skundo nagrinėjimo arba peržiūros laikotarpiu perdavimas būtų sustabdytas.

Informacijos apie tai, į kurias valdžios institucijas kreiptis norint apskųsti sprendimą šioje šalyje, galite rasti šios atmintinės pabaigoje.

Kai iš valdžios institucijų gausite oficialų sprendimą dėl perdavimo, turėsite [x dienų  (8)] skundui pateikti [apeliacinės institucijos pavadinimas  (9)]. Labai svarbu, kad skundą arba peržiūros prašymą pateiktumėte per nurodytą laiką.

Kol nagrinėjamas jūsų skundas ar peržiūros prašymas, galite likti šioje šalyje. Arba  (10)

Jūsų perdavimas bus sustabdytas [y dienų  (11)] iki teismas ar tribunolas nuspręs, ar jums saugu būti atsakingoje šalyje kol nagrinėjamas jūsų skundas. Arba

Turite [y dienų  (12)] paprašyti, kad jūsų perdavimas būtų sustabdytas iki bus išnagrinėtas jūsų skundas. Sprendimą dėl šio prašymo artimiausiu metu priims teismas arba tribunolas. Jei sustabdyti perdavimą bus atsisakyta, jums bus nurodytos tokio atsisakymo priežastys.

Šios procedūros metu turite teisę į teisinę ir, jei reikia, kalbinę pagalbą. Teisinė pagalba reiškia, kad turite teisę turėti advokatą, kuris parengs jūsų dokumentus ir atstovaus jums teisme.

Jei negalite sau leisti tokios pagalbos išlaidų, galite prašyti, kad ji būtų suteikta nemokamai. Informacijos apie teisinę pagalbą teikiančias organizacijas galima rasti šios atmintinės pabaigoje.

Ar galiu būti sulaikytas?

Gali būti ir kitų jūsų sulaikymo priežasčių, tačiau pagal Dublino procedūrą galite būti sulaikytas tik jeigu mūsų valdžios institucijos mano, kad yra didelis pavojus, jog nenorėdamas būti išsiųstas į kitą Dublino šalį pabėgsite.

Ką tai reiškia?

Jei valdžios institucijos manys, kad yra didelis pavojus, jog bėgsite nuo mūsų – pavyzdžiui, todėl, kad taip jau esate padaręs arba todėl, kad nesilaikote įpareigojimų registruotis ar pan. – jos bet kuriuo Dublino procedūros vykdymo metu gali jus sulaikyti. Priežastys, dėl kurių galite būti sulaikytas, išdėstytos teisės aktuose. Negalite būti sulaikytas remiantis kitomis priežastimis nei nustatytosios teisės aktuose.

Turite teisę būti raštu informuotas apie jūsų sulaikymo priežastis bei galimybes apskųsti nurodymą sulaikyti. Taip pat turite teisę į teisinę pagalbą, jei norite apskųsti nurodymą sulaikyti.

Jei jus sulaikys Dublino procedūros metu, šios procedūros trukmė jūsų atžvilgiu bus tokia:

paprašysime kitos šalies, kad ji prisiimtų atsakomybę, per 1 mėnesį nuo jūsų prieglobsčio prašymo pateikimo;

šalis, kuriai nusiunčiame prašymą, privalo atsakyti per 2 savaites nuo jo gavimo;

jūsų perdavimas turėtų įvykti per 6 savaites nuo tada, kai atsakinga šalis priėmė prašymą. Jeigu sprendimą dėl perdavimo apskųsite, 6 savaitės bus skaičiuojamos nuo tada, kai valdžios institucijos arba teismas ar tribunolas nutars, kad jus išsiųsti į atsakingą šalį, kol nagrinėjamas jūsų skundas, yra saugu;

Jeigu pažeisime prašymo išsiuntimo arba jūsų perdavimo įvykdymo terminus, jūsų sulaikymas perdavimo pagal Dublino reglamentą tikslu pasibaigs. Tokiu atveju galios įprastiniai terminai, nurodyti pirmiau.

Kas nutiks mano pateiktai asmeninei informacijai? Kaip man žinoti, kad ji nebus naudojama netinkamai?

Dublino šalių valdžios institucijos gali keistis duomenimis, kuriuos Dublino procedūros metu jiems pateikiate, tik tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Dublino ir Eurodac reglamentus. Visos Dublino procedūros metu turite teisę į visų jūsų asmens duomenų ir jūsų apie save, savo šeiminę padėtį ir t. t. pateiktos informacijos apsaugą. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose apibrėžtais tikslais.

Turėsite teisę susipažinti:

su duomenimis, susijusiais su jumis. Turite teisę prašyti, kad tokie duomenys, įskaitant Eurodac duomenis, būtų pataisyti, jei jie netikslūs, arba ištrinti, jei jie buvo tvarkomi neteisėtai;

su informacija, kaip prašyti, kad jūsų duomenys, įskaitant Eurodac duomenis, būtų pataisyti ar ištrinti. Jai priskiriami už Dublino procedūrą atsakingų kompetentingų valdžios institucijų ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų, atsakingų už su asmens duomenų apsauga susijusių prašymų nagrinėjimą, kontaktiniai duomenys.

XI PRIEDAS

NELYDIMIEMS VAIKAMS, KURIE PRAŠO TARPTAUTINĖS APSAUGOS, SKIRTA INFORMACIJA PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 604/2013  (13) 4 STRAIPSNĮ

Duodame tau šią atmintinę, nes pranešei, kad tau reikia apsaugos ir, tavo teigimu, esi jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Jei esi jaunesnis nei 18 metų, laikoma, kad esi vaikas. Valdžios institucijos taip pat vadins tave nepilnamečiu – tai tas pats, kas vaikas. Valdžios institucijos yra žmonės, atsakingi už sprendimo dėl tavo apsaugos prašymo priėmimą.

Jeigu prašai apsaugos, nes savo šalyje jauti baimę, tai vadinama prieglobsčio prašymu. Prieglobstis yra vieta, kurioje teikiama apsauga ir yra saugu.

Kai oficialiai prašai valdžios institucijų prieglobsčio, teisiškai tai vadinama tarptautinės apsaugos prašymu. Asmuo, kuris prašo apsaugos, vadinamas prašytoju. Kartais žmonės vadins tave prieglobsčio prašytoju.

Tavo tėvai turėtų būti kartu su tavimi, bet jei jų nėra arba jeigu pakeliui tave nuo jų atskyrė, esi nelydimas nepilnametis.

Tokiu atveju SUTEIKSIME TAU SUAUGUSĮ ATSTOVĄ, KURIS PADĖS TAU PROCEDŪROS METU. JIS PADĖS TAU PARENGTI PRAŠYMĄ IR GALI LYDĖTI TAVE, KAI TAU REIKĖS BENDRAUTI SU VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS. SU SAVO ATSTOVU GALĖSI PASIKALBĖTI APIE SAVO SUNKUMUS IR BAIMES. TAVO ATSTOVAS UŽTIKRINS, KAD TAVO INTERESAI BŪTŲ SVARBIAUSI, TAI YRA, KAD BŪTŲ ATSIŽVELGIAMA Į TAVO POREIKIUS, SAUGĄ, GEROVĘ, SOCIALINĘ RAIDĄ IR TAVO NUOMONĘ. TAVO ATSTOVAS TAIP PAT ATSIŽVELGS Į ŠEIMOS SUSIJUNGIMO GALIMYBES.

JEIGU KAŽKO NESUPRANTI, PAKLAUSK SAVO ATSTOVO ARBA MŪSŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ, KAD TAU PADĖTŲ!

NORS PAPRAŠEI PRIEGLOBSČIO ŠIOJE ŠALYJE, GALI BŪTI, KAD TAVO APSAUGOS PRAŠYMĄ TURĖS NAGRINĖTI KITA ŠALIS.

Tavo apsaugos prašymą gali nagrinėti tik viena šalis. Tai nustatyta teisės aktu, kuris vadinamas Dublino reglamentu. Pagal šį teisės aktą turime nustatyti, ar esame atsakingi už tavo prašymo nagrinėjimą ar už tai atsako kita šalis – tai vadinama Dublino procedūra.

Šis teisės aktas galioje geografiniame regione, kuris apima 32 šalis (14). Šioje atmintinėje šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.

NEBĖK NUO VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ ARBA Į KITĄ Dublino ŠALĮ. KAI KURIE ŽMONĖS GALI TAU SAKYTI, KAD TAI YRA GERIAUSIAS SPRENDIMAS. JEIGU KAŽKAS SAKO TAU BĖGTI Arba SIŪLO IŠVYKTI KARTU, NEDELSDAMAS PRANEŠK APIE TAI SAVO ATSTOVUI ARBA VALDŽIOS INSTITUCIJOMS.

KUO GREIČIAU PRANEŠK VALDŽIOS INSTITUCIJOMS, JEIGU:

esi vienas ir manai, kad tavo motina, tėvas, brolis arba sesuo, teta  (15), dėdė  (16), senelė arba senelis gali būti vienoje iš 32 Dublino šalių, kurios pavaizduotos XX puslapyje pateiktame žemėlapyje;

jeigu taip, ar nori su jais gyventi kartu;

atvykai į šią šalį kartu su kažkuo, jei taip, su kuo;

jau esi buvęs vienoje iš išvardytų 32 Dublino šalių;

kitoje Dublino šalyje buvo paimti tavo pirštų atspaudai: pirštų atspaudai yra tavo pirštų vaizdas, kuris padeda nustatyti tavo tapatybę;

jau prašei prieglobsčio kitoje Dublino šalyje.

LABAI SVARBU, KAD BENDRADARBIAUTUM SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS IR KAD VISADA SAKYTUM JOMS TIESĄ.

Dublino sistema gali padėti tau, jeigu tuomet, kai prašai apsaugos, tavęs nelydi nė vienas iš tavo tėvų.

Jeigu turėsime apie juos pakankamai informacijos, ieškosime Dublino šalyse tavo tėvų arba giminių. Jeigu mums pavyks juos surasti, bandysime jus sujungti toje šalyje, kurioje yra tavo tėvai arba giminės. Ta šalis bus atsakinga už tavo apsaugos prašymo nagrinėjimą.

Jeigu esi vienas ir kitoje Dublino šalyje nėra tavo šeimos narių arba giminių, labai tikėtina, kad tavo prašymas bus nagrinėjamas šioje šalyje.

Taip pat galime nuspręsti nagrinėti tavo prašymą šioje šalyje net tuo atveju, jeigu pagal teisės aktus atsakinga gali būti kita šalis. Tai gali būti dėl humanitarinių, šeimos arba kultūrinių priežasčių.

Šios procedūros metu visada vadovausimės tavo interesais ir neišsiųsime tavęs į šalį, kurioje, kaip nustatyta, gali būti pažeistos tavo žmogaus teisės.

Ką reiškia, kad visada turime vadovautis tavo interesais? Tai reiškia, kad turime:

patikrinti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima vienoje šalyje;

užtikrinti, kad esi saugus ir apsaugotas, visų pirma nuo žmonių, kurie gali blogai su tavimi elgtis ir (arba) pakenkti tau;

užtikrinti, kad augtum saugiai ir sveikai, turėtum maisto bei prieglobstį ir kad būtų užtikrinti tavo socialinio vystymosi poreikiai;

atsižvelgti į tavo nuomonę, pavyzdžiui, dėl to, ar norėtum pasilikti su savo giminaičiu ar pageidautum to nedaryti.

TAVO AMŽIUS

Vyresni kaip 18 metų amžiaus asmenys yra suaugę. Jiems taikoma kita tvarka nei vaikams arba paaugliams (nepilnamečiams).

Prašom pasakyti tiesą apie savo amžių.

Jeigu turi su savimi dokumentą, kuriame matyti tavo amžius, parodyk jį valdžios institucijų atstovams. Jeigu valdžios institucijos abejoja dėl tavo amžiaus, gali būti, kad tave apžiūrės gydytojas, kad nustatytų, ar esi jaunesnis ar vyresnis nei 18 metų. Kad būtų galima atlikti medicininį patikrinimą, būtinas tavo ir (arba) tavo atstovo sutikimas.

TOLIAU PASISTENGSIME ATSAKYTI Į BENDRIAUSIUS KLAUSIMUS, KURIE GALI KILTI DĖL DUBLINO PROCEDŪROS, KAIP JI GALI TAU PADĖTI IR KO TU TURĖTUM TIKĖTIS.

PIRŠTŲ ATSPAUDAI. Kas tai? Kodėl jie imami?

Kai prašai prieglobsčio, jeigu tau 14 metų arba daugiau, bus padaryta tavo pirštų vaizdo kopija (vadinama pirštų atspaudais) ir išsiųsta į pirštų atspaudų duomenų bazę pavadinimu „Eurodac“. Turi bendradarbiauti, kai bus vykdoma ši procedūra – teisės aktais reikalaujama, kad pirštų atspaudai būtų paimami iš visų prieglobsčio prašančių asmenų.

Tavo pirštų atspaudai tam tikru momentu gali būti patikrinti, kad būtų nustatyta, ar esi prašęs prieglobsčio anksčiau arba ar tavo pirštų atspaudai buvo paimti prie sienos. Jeigu bus nustatyta, kad jau esi prašęs prieglobsčio kitoje Dublino šalyje, gali būti išsiųstas į tą šalį, jeigu išvykimas į tą šalį atitinka tavo interesus. Ši šalis bus atsakinga už tavo tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą.

Tavo pirštų atspaudai bus saugomi 10 metų. Po 10 metų jie bus automatiškai ištrinti iš duomenų bazės. Jeigu tavo apsaugos prašymas bus patenkintas, tavo pirštų atspaudai liks duomenų bazėje, kol bus automatiškai ištrinti. Jeigu vėliau tapsi vienos iš Dublino šalių piliečiu, tavo pirštų atspaudai bus ištrinti. Eurodac sistemoje bus saugomi tik tavo pirštų atspaudai ir lytis. Tavo vardas ir pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į sistemą nebus siunčiami ir joje saugomi. Tačiau šie duomenys gali būti saugomi mūsų nacionalinėje duomenų bazėje, Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso Dublino šalims.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. tavo pirštų atspaudų galės ieškoti tokios institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas). Jos gali ieškoti pirštų atspaudų ir prašyti suteikti prieigą prie Eurodac duomenų bazės, kad užkirstų kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui, juos nustatytų ir tirtų.

Kokią informaciją apie savo padėtį būtina pranešti valdžios institucijoms?

Gali būti, jog tam, kad būtų nustatyta, kuri šalis yra atsakinga už tavo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, su tavimi bus surengtas pokalbis. Per šį pokalbį mūsų valdžios institucijų atstovai išaiškins tau Dublino procedūrą ir bandys sužinoti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima kitoje Dublino šalyje.

Jeigu žinai, kad tavo tėvai, broliai ir (arba) seserys arba giminės yra kitoje Dublino šalyje, nepamiršk to paminėti asmeniui, kuris kalbės su tavimi. Pateik kuo daugiau informacijos, kad galėtume rasti tavo šeimą: vardus, adresus, telefono numerius ir t. t.

Pokalbio metu tavęs gali paklausti, ar esi buvęs kitose Dublino šalyse. Prašom sakyti tiesą.

Tavo atstovas gali lydėti tave į pokalbį, padėti tau, remti tave ir siekti tau geriausio. Jeigu yra priežasčių, dėl kurių nenorėtum, kad tavo atstovas būtų ten su tavimi, turėtum apie tai pranešti valdžios institucijoms.

POKALBIO PRADŽIOJE POKALBĮ RENGIANTIS ASMUO IR TAVO ATSTOVAS IŠAIŠKINS TAU PROCEDŪRAS IR TAVO TEISES. JEIGU YRA KAŽKAS, KO NESUPRANTI, ARBA TURI KITŲ KLAUSIMŲ, KLAUSK JŲ!

Tu turi teisę į pokalbį, kuris yra svarbi tavo prašymo dalis.

Pokalbis vyks tau suprantama kalba. Jeigu nesupranti vartojamos kalbos, gali prašyti, kad tau padėtų bendrauti vertėjas žodžiu. Vertėjas žodžiu turi versti tik tai, ką sakai tu ir pokalbio rengėjas. Vertėjas žodžiu neturi reikšti savo asmeninės nuomonės. Jeigu tau sunku suprasti, ką sako vertėjas žodžiu, turi mums apie tai pasakyti ir (arba) pakalbėti su savo atstovu.

Pokalbis bus konfidencialus. Tai reiškia, kad jokia informacija, kurią pateiksi, įskaitant tai, kad esi prašęs apsaugos mūsų šalyje, nebus siunčiama asmenims arba institucijoms, kurios gali pakenkti tau arba tavo šeimos nariams, kurie vis dar yra tavo gimtojoje šalyje.

SVARBU, KAD TU IR TAVO ATSTOVAS ŽINOTUMĖT DUBLINO PROCEDŪROS TERMINUS!

Perskaityk toliau pateikiamus atsakymus.

Kiek užtruks sužinoti, ar tau teks vykti į kitą šalį ar galėsi pasilikti čia?

Kas atsitiks, jeigu bus nustatyta, kad už tavo prašymo nagrinėjimą atsako kita šalis?

Jeigu tai tavo pirmasis prieglobsčio prašymas Dublino šalyje, tave išsiųs į kitą šalį dėl to, kad joje yra tavo motina, tėvas, brolis, sesuo, teta, dėdė, senelis arba senelė, tu prisijungsi prie jų toje šalyje ir jūs būsite joje kartu, kai bus nagrinėjamas tavo prieglobsčio prašymas  (17).

Jeigu čia neprašei prieglobsčio, bet anksčiau prašei jo kitoje Dublino šalyje, gali būti išsiųstas į tą šalį, kad jos valdžios institucijos išnagrinėtų tavo prieglobsčio prašymą  (18).

Abiem atvejais sprendimui perduoti tave kitai šaliai priimti gali prireikti iki penkių mėnesių nuo to momento, kai paprašei prieglobsčio, arba nuo tada, kai sužinome, kad prašei tarptautinės apsaugos kitoje Dublino šalyje. Valdžios institucijos kuo greičiau praneš tau apie savo sprendimą, kai jis bus priimtas.

Jeigu šioje šalyje prieglobsčio neprašei, o kitoje šalyje pateiktas prieglobsčio prašymas buvo atmestas jį išsamiai išnagrinėjus, turime prašyti tos kitos šalies tave atsiimti arba imtis veiksmų, kad grąžintume tave į tavo kilmės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba į saugią trečiąją šalį.

Jeigu nusprendžiame, kad už tavo prieglobsčio prašymą atsakinga kita šalis, kai šalis, kurios prašoma prisiimti atsakomybę, sutinka tai padaryti, gausi oficialią informaciją, kad nenagrinėsime tavo tarptautinės apsaugos prašymo, o perduosime tave atsakingai šaliai.

Tave perduosime per šešis mėnesius nuo to momento, kai ta kita šalis prisiims atsakomybę už tave arba bus priimtas galutinis sprendimas dėl skundo arba peržiūros tuo atveju, jeigu nesutinki arba nusprendi apskųsti šį sprendimą (žr. tolesnį skyrių, kuriame tai išaiškinama). Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams, jeigu esi įkaltintas, arba iki 18 mėnesių, jeigu pabėgsi.

Kas atsitiks, jeigu nenorėsi vykti į kitą šalį?

PAKALBĖK APIE TAI SU SAVO ATSTOVU!

Jeigu nusprendžiame, kad turėtum vykti į kitą šalį, kad tavo prašymas būtų nagrinėjamas joje ir tu tam prieštarauji, turi galimybę perdavimo sprendimą apskųsti. Tai vadinama skundu arba peržiūra.

Gavęs valdžios institucijų sprendimą, turi [x dienų  (19)], kad pateiktum skundą [apeliacinei institucijai  (20)]. Labai svarbu, kad skundą pateiktum per šį laikotarpį. Tą padaryti tau padės tavo atstovas.

Kol tavo skundas nagrinėjamas, gali pasilikti šioje šalyje. Arba  (21)

Tavo perdavimas bus laikinai [y dienoms  (22)] sustabdytas, kol teismas arba tribunolas priims sprendimą, ar tau saugu būti atsakingoje šalyje, kol tavo skundas nagrinėjamas. Arba

Turi [y dienų  (23)], kad paprašytum, jog tavo perdavimas būtų laikinai sustabdytas, kol nagrinėjamas skundas. Teismas arba tribunolas netrukus priims sprendimą dėl šio prašymo. Jei jis atsisako laikinai sustabdyti perdavimą, tau bus praneštos to priežastys.

Atmintinės pabaigoje pateikta informacija apie valdžios instituciją, su kuria reikia susisiekti, norint pateikti skundą šioje šalyje.

Skundo nagrinėjimo procedūros metu tau bus suteikta galimybė naudotis teisine pagalba ir prireikus vertėjo žodžiu arba raštu kalbine pagalba. Jeigu neturi pinigų sumokėti už teisinę pagalbą, gali prašyti, kad ji būtų suteikta nemokamai. Atmintinės pabaigoje pateikta organizacijų, kurios teikia teisinę pagalbą ir gali padėti tau dėl tavo skundo, kontaktiniai duomenys.

SULAIKYMAS

Žmonės, kurie negali keliauti, kur pageidauja, ir yra laikomi uždarame pastate, iš kurio negali išeiti, yra sulaikytieji.

Jeigu esi nelydimas nepilnametis, gali būti, kad gyvensi vietoje, kurioje nustatytos taisyklės, kad privalai būti viduje naktį arba kai lauke yra tamsu, arba taisyklės, kad turi pranešti tavimi besirūpinantiems žmonėms, kad išeini ir kada ketini sugrįžti. Šiomis taisyklėmis siekiama tave apsaugoti. Tai nereiškia, kad esi sulaikymo vietoje.

VAIKAI BEVEIK NIEKADA NĖRA SULAIKOMI!

Ar esi sulaikytas? Jeigu nesi tikras, ar esi sulaikytas, kuo greičiau paklausk valdžios institucijų, savo atstovo arba savo patarėjo teisės klausimais (24). Taip pat gali su jais apie savo padėti ir, jeigu esi sulaikytas, apie galimybę apskųsti sprendimą sulaikyti!

Gali būti, kad vykstant Dublino procedūrai būsi sulaikytas. Dažniausiai taip atsitinka, kai valdžios institucijos netiki, kad esi jaunesnis nei 18 metų ir bijo, kad gali pabėgti ir pasislėpti nuo jų, nes bijai būti išsiųstas į kitą šalį.

Turi teisę raštu gauti informaciją, kodėl esi sulaikytas ir kaip gali apskųsti sprendimą sulaikyti. Taip pat turi teisę į teisinę pagalbą, jeigu nori apskųsti sprendimą sulaikyti, todėl, jeigu nesi patenkintas savo padėtimi, pakalbėk su savo atstovu arba patarėju teisės klausimais.

Jeigu Dublino procedūros metu esi sulaikytas, procedūros laikotarpis bus toks: per vieną mėnesį nuo tavo prieglobsčio prašymo pateikimo turėsime paprašyti kitą šalį prisiimti už tave atsakomybę. Prašoma šalis turi atsakyti per dvi savaites nuo prašymo. Galiausiai, jeigu toliau būsi laikomas sulaikytas, turėtum būti perduotas per šešias savaites nuo tos dienos, kai atsakinga šalis prašymą patenkins.

Jeigu būdamas sulaikytas nuspręsi apskųsti perdavimo sprendimą, valstybės valdžios institucijos neprivalo perduoti tavęs per šešias savaites. Tuomet valstybės valdžios institucijos praneš tau apie variantus, iš kurių galėsi rinktis.

Jeigu valstybės valdžios institucijos nesilaiko nustatytų prašymo kitai šaliai prisiimti atsakomybę už tave teikimo terminų, tavo sulaikymas dėl perdavimo pagal Dublino reglamentą bus nutrauktas. Tokiu atveju bus taikomi įprastiniai terminai, surašyti skyriuje „Kas atsitiks, jeigu bus nustatyta, kad už tavo prašymo nagrinėjimą atsako kita šalis?“.

Kokios yra tavo teisės laikotarpiu, kol priimame sprendimą dėl atsakomybės už tave?

Turi teisę pasilikti šioje šalyje, jeigu esame atsakingi už tavo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, arba, jeigu atsakinga kita šalis, kol būsi ten perduotas. Jeigu šalis, kurioje dabar esi, yra atsakinga už tavo prašymo nagrinėjimą, turi teisę pasilikti čia bent tol, kol bus priimtas pirmas sprendimas dėl tavo prieglobsčio prašymo. Taip pat turi teisę į materialines priėmimo sąlygas, t. y. būstą, maistą ir t. t., ir bazinę medicinos priežiūrą bei skubiąją medicinos pagalbą. Taip pat turi teisę lankyti mokyklą.

Tau bus sudaryta galimybė informuoti mus žodžiu ir (arba) raštu apie savo padėtį ir šeimos narių buvimą Dublino šalių teritorijoje. Tam gali vartoti savo gimtąją kalbą arba kitą kalbą, kuria gerai kalbi (arba prireikus pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis). Taip pat gausi raštišką sprendimo perduoti tave kitai šaliai kopiją. Taip pat turi teisę susisiekti su mumis, kad gautum daugiau informacijos ir (arba) susisiektum su šios šalies Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) biuru.

Tavo atstovas ir valstybės institucijos suteiks tau daugiau informacijos apie tavo teises!

Kas atsitiks su tavo suteikta asmenine informacija? Kaip būti tikram, kad ji nebus panaudota netinkamiems tikslams?

Dublino šalių valdžios institucijos gali keistis informacija, kurią joms pateiki Dublino procedūros metu, tik tam, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Dublino reglamentą.

Turėsi teisę susipažinti:

su informacija, kuri susijusi su tavimi. Turi teisę prašyti, kad duomenys būtų pakeisti, jei jie neteisingi arba klaidingi, arba ištrinti, jei jie buvo tvarkomi neteisėtai;

su informacija, kuria paaiškinama, kaip prašyti ištaisyti arba ištrinti tavo duomenis, įskaitant konkrečių kompetentingų institucijų, kurios, kaip nustatyta, yra atsakingos už tau taikomą Dublino procedūrą, ir nacionalinių duomenų apsaugos valdžios institucijų, atsakingų už prašymų dėl asmens duomenų apsaugos, nagrinėjimą, kontaktinius duomenis.

KUR GALI KREIPTIS PAGALBOS? (Įrašoma konkreti valstybės narės informacija, visų pirma:)

prieglobsčio institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

nelydimiems nepilnamečiams atstovaujančių organizacijų pavadinimai, adresai ir kontaktiniai duomenys;

už vaikų apsaugą atsakingos nacionalinės institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

atsakingos Dublino procedūrą vykdančios institucijos adresas ir kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros institucijos duomenys;

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybės;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

„Raudonasis kryžius“ ir jo vaidmuo;

vietos UNHCR biuro kontaktiniai duomenys ir šio biuro vaidmuo;

teisinės pagalbos teikėjų / pabėgėlius / vaikus remiančių organizacijų kontaktiniai duomenys;

TMO kontaktiniai duomenys ir jos vaidmuo.

XII PRIEDAS

INFORMACIJA, TEIKIAMA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS ARBA ASMENIMS BE PILIETYBĖS, SULAIKYTIEMS DĖL NETEISĖTO IŠORĖS SIENOS KIRTIMO, PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 603/2013 29 STRAIPSNIO 3 DALĮ

Jeigu jums 14 metų arba daugiau ir jūs sulaikomas neteisėtai kertant sieną, bus paimti jūsų pirštų atspaudai, kurie bus perduoti į pirštų atspaudų duomenų bazę Eurodac. Turite sutikti atlikti šią procedūrą – duoti pirštų atspaudus privalote pagal teisės aktą.

Jeigu jūsų pirštų atspaudų kokybė nėra gera, įskaitant atvejus, kai pirštai sąmoningai sužaloti, ateityje pirštų atspaudai gali būti imami pakartotinai.

Jeigu ateityje vėl prašysite prieglobsčio, bus vėl imami jūsų pirštų atspaudai. Jeigu prašote prieglobsčio kitoje šalyje nei ta, kurioje anksčiau buvo paimti jūsų pirštų atspaudai, galite būti išsiųstas atgal į pirmąją šalį, kurioje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai.

Jūsų pirštų atspaudai bus saugomi 18 mėn. Po 18 mėn. jie bus automatiškai ištrinti iš duomenų bazės. Eurodac bus saugomi tik jūsų pirštų atspaudai ir lytis. Jūsų vardas ir pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į duomenų bazę nesiunčiami ir joje nesaugomi.

Ateityje bet kada galėsite paprašyti šalies, kuri ima jūsų pirštų atspaudus, atsiųsti jums su jumis susijusius į Eurodac įrašytus duomenis. Galite paprašyti duomenis ištaisyti arba ištrinti. Jie turėtų būti ištrinti, pavyzdžiui, jeigu tapote ES arba asocijuotosios šalies piliečiu arba jeigu gavote leidimą gyventi vienoje iš šių šalių ir jūs neprašėte prieglobsčio.

Eurodac tvarko Europos Sąjungos agentūra „eu-LISA“. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose nustatytais tikslais. Jūsų duomenys bus išsiųsti tik į Eurodac centrinę sistemą. Jeigu ateityje kitoje ES šalyje arba asocijuotojoje šalyje (25) prašysite prieglobsčio, jūsų pirštų atspaudai bus siunčiami tai šaliai patikrinti. Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso ES ir asocijuotosiomis šalims.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. jūsų pirštų atspaudų galės ieškoti tokios valdžios institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas), kurie galės prašyti prieigos prie Eurodac duomenų bazės, siekdamos užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir teroro aktams, juos nustatyti ir tirti.

Kontaktiniai duomenys (įrašyti konkrečios valstybės narės informaciją)

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybė;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros institucijos (duomenų apsauga) duomenys.

XIII PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS ARBA ASMENIMS BE PILIETYBĖS, KURIE, KAIP NUSTATYTA, NETEISĖTAI YRA VALSTYBĖJE NARĖJE, TEIKIAMA INFORMACIJA PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 603/2013 29 STRAIPSNIO 3 DALĮ

Jeigu nustatyta, kad neteisėtai esate Dublino reglamentą taikančioje šalyje (26), valdžios institucijos gali paimti jūsų pirštų atspaudus ir perduoti juos į pirštų atspaudų duomenų bazę Eurodac. Tai daroma tik siekiant patikrinti, ar esate anksčiau prašęs prieglobsčio. Jūsų pirštų atspaudų duomenys nebus įtraukiami į Eurodac duomenų bazę, bet jeigu anksčiau esate prašę prieglobsčio kitoje šalyje, galite būti išsiųstas atgal į tą šalį.

Jeigu jūsų pirštų atspaudų kokybė nėra gera, įskaitant atvejus, kai pirštai sąmoningai sužaloti, ateityje pirštų atspaudai gali būti imami pakartotinai.

Eurodac tvarko Europos Sąjungos agentūra „eu-LISA“. Jūsų duomenys gali būti naudojami tik teisės aktuose nustatytais tikslais. Jūsų duomenys bus išsiųsti tik į Eurodac centrinę sistemą. Jeigu ateityje prašysite prieglobsčio kitoje Dublino reglamentą taikančioje šalyje, iš jūsų taip pat bus paimti pirštų atspaudai, kad būtų perduoti Eurodac. Eurodac saugomais duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso ES ir asocijuotosiomis šalims.

Kontaktiniai duomenys (įrašyti konkrečios valstybės narės informaciją)

Eurodac duomenų valdytojo ir jo atstovo tapatybė;

duomenų valdytojo institucijos kontaktiniai duomenys;

nacionalinės priežiūros institucijos (duomenų apsauga) duomenys.

Jeigu valdžios institucijos mano, kad galbūt prašėte tarptautinės apsaugos kitoje šalyje, kuri gali būti atsakinga už to prašymo nagrinėjimą, jums bus suteikta išsami informacija apie tolesnę procedūrą ir kokį poveikį tai turės jūsų teisėms (27).

(1)  Prie šių orientacinių įrodymų visada turi būti pridedami A sąraše nurodyti dokumentiniai įrodymai.

(2)  Ši atmintinė skirta tik informacijai. Ja siekiama tarptautinės apsaugos prašytojams suteikti aktualios informacijos apie Dublino procedūrą. Ja savaime nesukuriamos ar nesuteikiamos teisės ar teisiniai įsipareigojimai. Valstybių ir asmenų teisės ir įsipareigojimai yra išdėstyti Reglamente (ES) Nr. 604/2013.

(3)  Dublino šalys yra visos 28 Europos Sąjungos šalys (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir 4 Dublino reglamento asocijuotosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija). xx puslapyje rasite šio regiono žemėlapį.

(4)  Pateikiama informacija, numatyta šio priedo B dalyje.

(5)  Ši atmintinė skirta tik informacijai. Ja siekiama tarptautinės apsaugos prašytojams suteikti aktualios informacijos apie Dublino procedūrą. Ja savaime nesukuriamos ar nesuteikiamos teisės ar teisiniai įsipareigojimai. Valstybių ir asmenų teisės ir įsipareigojimai pagal Dublino procedūrą yra išdėstyti Reglamente (ES) Nr. 604/2013.

(6)  Daugiau informacijos apie Eurodac pateikiama A dalyje, skyriuje „Kodėl manęs prašoma leisti paimti pirštų atspaudus?“

(7)  Šios pastraipos nėra atmintinėje, skirtoje valstybėms narėms, netaikančioms Grąžinimo direktyvos.

(8)  Užpildo kiekviena valstybė narė pagal konkrečias nacionalinės teisės nuostatas.

(9)  Užpildo kiekviena valstybė narė.

(10)  Viena iš trijų galimybių, kurias turi pasirinkti kiekviena valstybė narė, priklausomai nuo jos pasirinktos veiksmingos teisių gynimo sistemos.

(11)  Užpildo kiekviena valstybė narė pagal konkrečias nacionalinės teisės nuostatas.

(12)  Užpildo kiekviena valstybė narė pagal konkrečias nacionalinės teisės nuostatas.

(13)  Ši atmintinė skirta tik informacijai. Ja siekiama suteikti tarptautinės apsaugos prašytojams atitinkamą informaciją apie Dublino procedūrą. Atmintinė nesukuria ir (arba) nesuteikia teisių, ja nenustatoma ir neprisiimama teisinių įsipareigojimų. Valstybių ir asmenų teisės ir pareigos Dublino procedūros aplinkybėmis nustatytos Reglamente (ES) Nr. 604/2013.

(14)  Dublino šalys – tai 28 Europos Sąjungos šalys (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) ir 4 asocijuotosios Dublino reglamento šalys (Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas). xx puslapyje pateiktas šio regiono žemėlapis.

(15)  Tavo motinos sesuo arba tėvo sesuo.

(16)  Tavo motinos brolis arba tėvo brolis.

(17)  Tai kartais vadinama perimti savo žinion.

(18)  Tai kartais vadinama atsiimti.

(19)  Pildo kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių nacionalinės teisės nuostatų.

(20)  Pildo kiekviena valstybė narė.

(21)  Vienas iš trijų variantų, kuriuos gali rinktis kiekviena valstybė narė, priklausomai nuo veiksmingos teisių gynimo priemonės pasirinkimo.

(22)  Pildo kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių nacionalinės teisės nuostatų.

(23)  Pildo kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių nacionalinės teisės nuostatų.

(24)  Asmuo, kurį valdžios institucijos pripažįsta kaip asmenį, atstovaujantį tavo interesams teisiniais klausimais. Tavo atstovas ir (arba) valdžios institucijos turėtų patarti, ar tau jo reikia, bet ir pats gali jų paprašyti duoti tokiam asmeniui nurodymus tavo vardu. Atmintinės pabaigoje nurodytos organizacijos, kurios gali pasiūlyti tau teisinį atstovą.

(25)  Jūsų pirštų atspaudų duomenimis gali būti dalijamasi (tais atvejais, kai tai leidžiama teisės aktais) su 28 ES valstybėmis narėmis ir 4 asocijuotosiomis valstybėmis – Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinu.

(26)  Jis taikomas visoje Europos Sąjungoje (Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje) ir 4 Dublino konvencijos asocijuotosiose šalyse (Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine).

(27)  Suteikta informacija atitinka nustatytąją X priedo B dalyje.


8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 119/2014

2014 m. vasario 7 d.

kuriuo dėl chromu papildytų mielių, naudojamų maisto papildams gaminti, ir dėl chromo (III) laktato trihidrato, kuriuo papildomi maisto produktai, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (2), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA),

kadangi:

(1)

Direktyvos 2002/46/EB II priede nustatytas vitaminų ir mineralinių medžiagų, kurie gali būti naudojami maisto papildams gaminti, sąrašas. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1170/2009 (3) pakeisti Direktyvos 2002/46/EB I ir II priedai. Direktyvos 2002/46/EB II priedas buvo iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1161/2011 (4);

(2)

pagal Direktyvos 2002/46/EB 14 straipsnį nuostatos dėl vitaminų ir mineralinių medžiagų maisto papilduose, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, priimamos pasitarus su EFSA;

(3)

2012 m. spalio 31 d. EFSA priėmė mokslinę nuomonę dėl ChromoPrecise® mielių, kuriose yra su ląstelėmis sujungto chromo, pridedamų mitybiniu tikslu kaip chromo šaltinis į maisto papildus, ir dėl chromo iš šio šaltinio biologinio įsisavinamumo (5);

(4)

EFSA pabrėžė, kad jos nuomonėje išdėstytos išvados taikomos tik mielėms su chromu ChromoPrecise®, o ne kitoms chromu papildytoms mielėms. Be to, jos nuomone, į mielių su chromu ChromoPrecise® specifikacijas turėtų būti įtrauktos specifikacijos dėl nuodžiūvio ir dėl didžiausio chromo (VI) kiekio;

(5)

remiantis 2012 m. spalio 31 d. EFSA priimta nuomone, mielių su chromu ChromoPrecise® naudojimas maisto papildams nekelia abejonių dėl saugos, jei laikomasi tam tikrų nuomonėje išdėstytų sąlygų;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priede nustatytas vitaminų ir mineralinių medžiagų, kuriais galima papildyti maisto produktus, sąrašas;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 3 straipsnio 3 dalį to reglamento II priede nurodyto sąrašo pakeitimai turi būti priimami atsižvelgiant į EFSA nuomonę;

(8)

2012 m. rugsėjo 13 d. EFSA priėmė mokslinę nuomonę dėl chromo (III) laktato trihidrato kaip chromo (III), kuriuo mitybiniu tikslu papildomi maisto produktai, šaltinio (6);

(9)

remiantis 2012 m. rugsėjo 13 d. EFSA priimta nuomone, maisto papildymas chromo (III) laktato trihidratu nekelia abejonių dėl saugos, jei laikomasi tam tikrų nuomonėje išdėstytų sąlygų;

(10)

medžiagos, dėl kurių EFSA išreiškė palankią nuomonę, turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 2002/46/EB II priede ir Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priede pateiktus sąrašus;

(11)

su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamojoje grupėje ir į jų pateiktas pastabas atsižvelgta;

(12)

todėl Direktyva 2002/46/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/46/EB II priedo B dalyje, po įrašo „chromo (III) chloridas“ įterpiamas toks įrašas:

„chromu papildytos mielės (7).

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 II priedo 2 dalyje, po įrašo „chromo pikolinatas“ įterpiamas toks įrašas:

„chromo (III) laktato trihidratas“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

(2)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

(3)  OL L 314, 2009 12 1, p. 36.

(4)  OL L 296, 2011 11 15, p. 29.

(5)  EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė; mokslinė nuomonė dėl ChromoPrecise® mielių, kuriose yra su ląsteliena sujungto chromo, pridedamų maistiniais tikslais kaip chromo šaltinis į maisto papildus, ir dėl chromo iš šio šaltinio biologinio įsisavinamumo; EFSA leidinys, 2012 m.; 10(11):2951.

(6)  EFSA maisto priedų ir į maistą dedamų maistinių medžiagų specialistų grupė; mokslinė nuomonė dėl chromo (III) laktato trihidrato kaip chromo (III), kuriuo maistiniais tikslais papildomi maisto produktai, šaltinio; EFSA leidinys, 2012 m.; 10(10):2881.


8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 120/2014

2014 m. vasario 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklių, susijusių su Bendrijos etalonine genetiškai modifikuotų organizmų tyrimo laboratorija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 32 straipsnio antrą ir penktą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1981/2006 (2) su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 503/2013 (3), buvo išdėstytos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnio įgyvendinimo taisyklės. Šias taisykles būtina atnaujinti, ypač dėl leidimų prašytojų mokėtino mokesčio, kad būtų atsižvelgta į išlaidų, patirtų atliekant nustatymo metodų išbandymą ir patvirtinimą, bei į užduočių paskirstymo valstybėse narėse pokyčius;

(2)

šiuo reglamentu taip pat reikėtų atsižvelgti į didėjantį skaičių GMO, kuriuose yra sukauptų transformacijos įvykių su vis didesniu pavienių transformacijos įvykių deriniu;

(3)

būtina atnaujinti sąrašą nacionalinių etaloninių laboratorijų, talkinančių Bendrijos etaloninei laboratorijai (BEL), nurodytai Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 32 straipsnyje vykdant nustatymo metodų išbandymą ir patvirtinimą, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių paskirtų nacionalinių etaloninių laboratorijų pokyčius ir kad būtų įtrauktos neseniai į Sąjungą įstojusių valstybių narių laboratorijos;

(4)

reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, kad leidimų prašytojai, kurie, prieš įsigaliojant šiam reglamentui, iš nacionalinės kompetentingos institucijos yra gavę patvirtinimą dėl gauto leidimo prašymo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003, jiems tenkantį mokestį galėtų sumokėti vadovaudamiesi Reglamentu (EB) Nr. 1981/2006;

(5)

reikėtų deramai atsižvelgti į ES įsisteigusias viešąsias mokslinių tyrimų institucijas, kurių teikiami prašymai dėl GMO leidimų yra susiję su daugiausia viešojo sektoriaus finansuojamais projektais, todėl tokiais atvejais reikėtų numatyti mažesnę mokesčio sumą;

(6)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 1981/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1981/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

„visapusiška patvirtinimo procedūra“ –

i)

metodo taikymo kriterijų, kuriuos leidimo prašytojas nurodė kaip atitinkančius dokumento „GMO tyrimo analizės metodų būtiniausių veiksmingumo reikalavimų nustatymas“ (4) reikalavimus, vertinimas, laikantis tarptautinių standartų atliekant tarplaboratorinį tyrimą, kuriame dalyvauja nacionalinės etaloninės laboratorijos, nurodant:

maistui ir pašarams skirtų genetiškai modifikuotų augalų, maisto produktų ar pašarų, kuriuose ar kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų augalų, ir maisto produktų, pagamintų iš sudedamųjų dalių, pagamintų iš genetiškai modifikuotų augalų, arba savo sudėtyje turinčių tokių sudedamųjų dalių, ar pašarų, pagamintų iš genetiškai modifikuotų augalų, atveju – Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 503/2013 (5) III priedo 3.1.C.4 punktą;

visais kitais atvejais – Reglamento (EB) Nr. 641/2004 I priedo 1 dalies b punktą;

ir

ii)

leidimo prašytojo nurodyto metodo tikslumo ir patikimumo vertinimas.

(4)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf, Europos etaloninė laboratorija (BEL) ir Europos GMO laboratorijų tinklas, 2008 m. spalio 13 d."

(5)  OL L 157, 2013 6 8, p. 1.“"

2)

2 straipsnis papildomas šiomis apibrėžtimis:

„e)   „GMO, kuriame yra vienas transformacijos įvykis“– GMO, gautas po vieno transformacijos proceso;

f)   „GMO, kuriame yra sukauptų transformacijos įvykių“– GMO, kuriame yra daugiau nei vienas transformacijos įvykis, gautas įprastinio kryžminimo, kotransformacijos ar retransformacijos būdu.“

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Mokesčiai

1.   Už kiekvieną prašymą išduoti leidimą GMO, kuriame yra vienas transformacijos įvykis, BEL leidimo prašytojas turi sumokėti vienodą 40 000 EUR dydžio mokesnį.

2.   BEL prašo leidimo prašytojo papildomai sumokėti 65 000 EUR įnašą, jeigu GMO, kuriame yra vienas transformacijos įvykis, būtina taikyti visapusišką metodo nustatymo ir identifikavimo patvirtinimo procedūrą, laikantis toliau nurodytų nuostatų:

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 503/2013 III priedo, kai leidimo prašymas teikiamas dėl:

i)

genetiškai modifikuotų augalų, naudojamų maistui ar pašarams;

ii)

maisto produktų ar pašarų, kuriuose ar kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų augalų;

iii)

maisto produktų, pagamintų iš sudedamųjų dalių, pagamintų iš genetiškai modifikuotų augalų, arba savo sudėtyje turinčių tokių sudedamųjų dalių, ar pašarų, pagamintų iš tokių augalų; arba

b)

kitais atvejais – Reglamento (EB) Nr. 641/2004 I priedo.

3.   Už kiekvieną prašymą išduoti leidimą GMO, kuriame yra sukauptų transformacijos įvykių, kai kiekvieno pavienio GMO transformacijos įvykio nustatymo ir identifikavimo metodą BEL jau yra patvirtinusi (arba patvirtinimo laukiama), vienodo mokesčio suma priklauso nuo pavienių GMO transformacijos įvykių skaičiaus (N) ir apskaičiuojama pagal formulę 20 000 EUR + (N × 5 000 EUR). Ši formulė taikoma tik GMO, kuriuose yra sukauptų transformacijos įvykių su daugiausia pavienių transformacijos įvykių.

4.   Už kiekvieną prašymą išduoti leidimą GMO, kuriame yra sukauptų transformacijos įvykių iš vieno ar daugiau pavienių transformacijos įvykių, kurių nustatymo ir identifikavimo metodo BET nėra patvirtinusi (ir patvirtinimo nėra laukiama), mokesčio suma apskaičiuojama taip: 3 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos pavieniui (-iams) transformacijos įvykiui (-iams), kuriam (-iems) patvirtinto metodo nėra; 3 straipsnio 3 dalis taikoma GMO, kuriuose yra sukauptų transformacijos įvykių; N atitinka GMO sudarančių pavienių transformacijos įvykių, kuriems patvirtintas metodas egzistuoja, skaičių.

5.   BEL mažina 2 dalyje nurodytą papildomo mokesčio sumą, atsižvelgdama į sutaupytų išlaidų dalį:

a)

jeigu visapusiškai patvirtinimo procedūrai reikalingą medžiagą parūpino pats leidimo prašytojas ir (arba)

b)

jeigu leidimo prašytojas pateikia įrodymų, kad tam tikrus modulius, pvz., DNR ekstrahavimo protokolus ir rūšims specifines orientacines sistemas, jau patvirtino ir paskelbė BEL.

6.   Jeigu tvirtinant leidimo prašytojo pasiūlytą nustatymo ir identifikavimo metodą išlaidos bent 50 % viršija 1–3 dalyse nurodytas mokesčių sumas, prašoma sumokėti tolesnį mokestį. Tolesnis mokestis turi padengti 50 % išlaidų, viršijančių 1–3 dalyse nurodytų mokesčių sumas.

7.   Jei prašytojas atmeta prašymą, vis tiek reikia sumokėti 1–6 dalyse nustatytus mokesčius, nepažeidžiant 5 straipsnio 3 dalies.“

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei leidimo prašytojas yra MVĮ, jos pagrindinė buveinė yra įsteigta besivystančioje šalyje, arba jei prašytojas yra ES viešoji mokslinių tyrimų institucija, kurios prašymas yra susijęs su daugiausia viešojo sektoriaus finansuojamu projektu, 3 straipsnio 1–4 dalyse nurodyti mokesčiai sumažinami 50 %.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   3 straipsnio 6 dalis netaikoma 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems leidimų prašytojams.“

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Leidimo prašytojas, pristatydamas maisto bei pašarų ir jų kontrolės mėginius BEL pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 3 dalies j punktą arba 17 straipsnio 3 dalies j punktą, turi pateikti įrodymų, kad BEL sumokėjo mokestį, kuris nurodytas 3 straipsnio 1, 3 ir (arba) 4 dalyje.

2.   Jeigu, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje, būtina taikyti visapusišką patvirtinimo procedūrą, apie tai BEL, prieš pradėdama patvirtinimo procedūros 4 etapą (tarplaboratorinį bandymą), turi raštu pranešti leidimo prašytojui ir reikalauti šia nuostata numatytos mokėtinos sumos.

3.   Jeigu, kaip numatyta 3 straipsnio 6 dalyje, spėjama, kad tvirtinant leidimo prašytojo siūlomą nustatymo metodą išlaidos bent 50 % viršys 3 straipsnio 1–4 dalyse nurodytas mokesčių sumas, BEL turi raštu pranešti leidimo prašytojui numatomą tolesnę išlaidų sumą.

Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo datos leidimo prašytojas atmeta prašymą, 3 straipsnio 6 dalyje nurodytas tolesnis mokestis nėra imamas.

Patvirtinusi nustatymo metodą, BEL raštu praneša leidimo prašytojui faktines ir tinkamai pagrįstas išlaidas, patirtas tvirtinant nustatymo metodą, ir reikalauja sumokėti 3 straipsnio 6 dalyje nustatytą mokestį.“

b)

5 dalis išbraukiama.

c)

7 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2 ir 3 dalyse numatytus mokesčius leidimo prašytojas turi sumokėti per 45 dienas nuo pranešimo gavimo. Patvirtinimo procedūros 4 etapas (tarplaboratorinis bandymas) atliekamas tik gavus šiuos mokesčius.“

6)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama šiomis 2 ir 3 dalimis:

„2.   II priede nurodytos nacionalinės etaloninės laboratorijos atsitiktinės atrankos būdu atrenkamos dalyvauti tarptautiniame tarplaboratoriniame patvirtinimo bandyme ir BEL joms sumoka 2 400 EUR mokestį, prisidėdama prie jų dalyvavimo išlaidų. 4 straipsnio 1 dalies atveju ši suma proporcingai sumažinama.

3.   BEL ir tos II priede nurodytos nacionalinės etaloninės laboratorijos, kurios dalyvauja atliekant patvirtinimo tyrimą, turi sudaryti rašytinį susitarimą, kuriuo būtų apibrėžti jų tarpusavio santykiai, visų pirma finansų klausimais.“

7)

I priedo a punktas pakeičiamas taip:

„a)

būti akredituotos pagal EN ISO/IEC 17025 „Bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai“ arba atitinkamus tarptautinius standartus, užtikrinančius, kad laboratorijos turi:

tinkamai kvalifikuotus darbuotojus su reikalaujamu pasirengimu analizės metodų, taikomų nustatant ir identifikuojant GMO ir GM maistą bei pašarus, srityje,

įrangą, reikalingą atlikti reikiamą analizę,

tinkamą administracinę infrastruktūrą,

pakankamus duomenų tvarkymo pajėgumus, leidžiančius rengti technines ataskaitas ir užtikrinančius greitą ryšį su kitomis laboratorijomis, dalyvaujančiomis tikrinant ir tvirtinant nustatymo metodus.

Šio reglamento II priede nurodytos laboratorijos, kurios dar nėra akredituotos, tyrimuose gali dalyvauti iki 2014 m. gruodžio 31 d., jei atitinkama laboratorija nurodo, kad jos atžvilgiu vykdomas akreditavimo procesas ir BEL pateikia techninės kompetencijos įrodymą.“

8.

II priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Reglamento (EB) Nr. 1981/2006 3–5 straipsniai dėl finansinių įnašų ir toliau taikomi leidimų prašytojams, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dar prieš šio reglamento įsigaliojimą iš nacionalinės kompetentingos institucijos yra gavę patvirtinimą dėl gauto leidimo prašymo.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  OL L 368, 2006 12 23, p. 99.

(3)  OL L 157, 2013 6 8, p. 1.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje nurodytos nacionalinės etaloninės laboratorijos, padedančios BEL bandyti ir tvirtinti nustatymo metodus

Belgique/België

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W),

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Bulgaria

Национален цeнтър по обществено здраве и анaлизи (НЦОЗА), София, Сектор ГМО;

Česká republika

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering (1),

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, Sektion for Plantediagnostik, Ringsted;

Deutschland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg,

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ),

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin,

Landeslabor Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Oder,

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg,

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel,

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover,

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier,

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer,

Landesamt für Verbraucherschutz — Abteilung D Veterinärmedizinische, mikro- und molekularbiologische Untersuchungen, Saarland,

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Geschäftsbereich Labore Landwirtschaft, Sachsen,

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA),

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit,

Landeslabor Schleswig-Holstein,

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV),

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR),

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL);

Eesti

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) geenitehnoloogia instituut, DNA analüüsi labor;

Éire

Food and Environment Research Agency (FERA) Sand Hutton, York;

Elláda

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός „ΔΗΜΗΤΡΑ“, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης, Αθήνα,

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων; Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CNA-AESAN),

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (LAA-MAGRAMA);

France

Groupement d’Intérêt Public — Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES),

Laboratoire du Service Commun des Laboratoires (SCL) d’Illkirch-Graffenstaden,

Laboratoire de la Santé des Végétaux (ANSES), Angers;

Hrvatska

Odsjek za kvantifikaciju GMO i procjenu rizika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

Italia

Centro di Ricerca per la Sperimentazione in Agricoltura, Centro di Sperimentazione e Certificazione delle Sementi (CRA-SCS), Sede di Tavazzano — Laboratorio,

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare — Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina (ISS-DSPVSA),

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ);

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR“;

Lietuva

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius;

Luxembourg

Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH);

Malta

LGC Limited UK;

Nederland

RIKILT — Wageningen UR,

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für Lebensmittelsicherheit Wien, Abteilung für Molekular- und Mikrobiologie (AGES — MOMI),

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie,

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin,

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy, Puławy,

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

Portugal

Laboratório de OGM, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal (UEIS-SAFSV);

România

Laboratorul Național de Referință pentru OMG din alimente și furaje, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București;

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana,

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana;

Slovensko

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie NRL Bratislava,

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (State Veterinary and Food Institute Dolný Kubín);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio,

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira;

Sverige

Livsmedelsverket (SLV);

United Kingdom

Food and Environment Research Agency (FERA),

LGC Limited (LGC),

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA)“.


(1)  Iki 2014 m. sausio 1 d.


8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/53


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 121/2014

2014 m. vasario 7 d.

dėl leidimo naudoti L-selenometioniną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti L-selenometioniną. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti L-selenometionino – seleno organinį junginį – kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. gegužės 2 d. nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis L-selenometioninas neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojamas šis preparatas gali būti veiksmingas seleno šaltinis visų rūšių gyvūnams. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašaruose esančio pašarų priedo analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus L-selenometionino vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą.

(6)

Tarnyba padarė išvadą, kad papildymo organiniu selenu apribojimas turėtų būti taikomas seleno organiniams junginiams, taigi ir L-selenometioninui. Taigi, jeigu į pašarus taip pat pridėta skirtingų seleno junginių, organinio seleno priedų kiekis neturėtų viršyti 0,2 mg/kg visaverčio pašaro;

(7)

pareiškėjas pateikė papildomos informacijos, susijusios su prieš tai minėta Tarnybos nuomone, kad įrodytų priedo stabilumą, kai jis yra premikso, kurio sudėtyje yra mikroelementų junginių, sudėtyje;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2013; 11(5):3219.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Selenas mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

3b815

L-selenometioninas

 

Priedo apibūdinimas

Kietas L-selenometionino preparatas, kurio sudėtyje yra < 40 g/kg seleno

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Organinis selenas L-selenometionino forma (2-amino-4-metilselanil-butano rūgštis) iš cheminė sintezės

Cheminė formulė: C5H11NO2Se

CAS numeris: 3211–76–5

Kristaliniai milteliai su > 97 % L-selenometionino it

> 39 % seleno

 

Analizės metodas  (1)

Siekiant nustatyti L-selenometionino kiekį pašaro priede naudojama efektyvioji skysčių chromatografija kartu su didelės skyros indukcinės plazmos masių spektrometrija (HPLC-ICPMS) po trigubo proteolitinio skaidymo.

Siekiant nustatyti visą seleno kiekį pašaro priede naudojama didelės skyros indukcinė plazmos masių spektrometrija (ICPMS) arba induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP–AES).

Siekiant nustatyti visą seleno kiekį premiksuose, mikroelementų junginiuose ir pašarinėse žaliavose naudojama hidrido generavimo atominės sugerties spektroskopija (HGAAS) po skaidymo mikrobangomis (EN 16159:2012).

Visos rūšys

 

0,50 (iš viso)

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Naudotojų sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

3.

Kai ruošiant priedą naudojami technologiniai priedai arba pašarinės žaliavos naudojami, turi būti užtikrintas birumas < 0,2 mg seleno/m3 oro.

4.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo ir stabilumo sąlygas.

5.

Didžiausias organinio seleno kiekis kaip priedo:

0,20 mg Se/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %.

6.

Jei preparato sudėtyje yra technologinio priedo arba pašarinių žaliavų, kurių didžiausias kiekis yra nustatytas arba kurioms taikomi kiti ribojimai, pašarų priedo gamintojas pateikia šią informaciją vartotojams.

2024 m. vasario 28 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje:

http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx


8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/56


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 122/2014

2014 m. vasario 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

85,7

MA

52,0

TN

74,1

TR

93,5

ZZ

76,3

0707 00 05

TR

123,0

ZZ

123,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

39,1

TR

120,6

ZZ

79,9

0805 10 20

EG

50,1

MA

53,1

TN

54,3

TR

73,6

ZZ

57,8

0805 20 10

IL

121,4

MA

74,6

ZZ

98,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,3

IL

128,7

JM

113,2

KR

144,2

MA

142,6

PK

55,3

TR

98,5

ZZ

106,1

0805 50 10

TR

78,1

ZZ

78,1

0808 10 80

CN

95,7

MK

35,4

US

163,7

ZZ

98,3

0808 30 90

CL

123,5

CN

46,0

TR

122,0

US

134,7

ZA

119,7

ZZ

109,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 123/2014

2014 m. vasario 7 d.

kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2014 m. vasario 4 d. iki 3 d., taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2014 m. vasario mėnesiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 188 straipsnį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo (3), steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo Nr. 1 (4) 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis pradedamos taikyti nulinio tarifo tarifinės kvotos importuoti neperdirbtam alyvuogių aliejui, kurio KN kodai yra 1509 10 10 ir 1509 10 90 ir kuris visas buvo pagamintas Tunise ir tiesiai iš tos šalies vežamas į Europos Sąjungą, šiame reglamente nustatytomis sąlygomis;

(2)

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1918/2006, atidarančio Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatančio jos administravimą (5), 2 straipsnio 2 dalyje nustatytos importo licencijas išduodant taikomos mėnesiui skiriamo kiekio ribos;

(3)

laikantis Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalies, kompetentingoms institucijoms pateiktose importo licencijų paraiškose bendras prašomas kiekis viršija minėto reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą vasario mėnesio ribą;

(4)

susidarius tokioms aplinkybėms, Komisija privalo nustatyti paskirstymo koeficientą, pagal kurį būtų galima išduoti importo licencijas proporcingai turimam kiekiui;

(5)

vasario mėnesio riba pasiekta, importo licencijų šiam mėnesiui išduoti nebegalima,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalį nuo 2014 m. vasario 4 d. iki 3 d. pateiktoms importo licencijoms taikomas 20,275606 % paskirstymo koeficientas.

Po 2014 m. vasario 5 d. paprašytam kiekiui importo licencijos 2014 m. vasario mėn. nebeišduodamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. vasario 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 97, 1998 3 30, p. 57.

(4)  OL L 97, 1998 3 30, p. 2.

(5)  OL L 365, 2006 12 21, p. 84.


SPRENDIMAI

8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/59


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. sausio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Latvijas Banka išorės auditorių

(2014/68/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 27.1 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. lapkričio 15 d. Europos Centrinio Banko rekomendaciją ECB/2013/42 Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditorių (1),

kadangi:

(1)

Europos Centrinio Banko (ECB) ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą turi atlikti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba;

(2)

pagal Tarybos sprendimo 2013/387/ES (2) 1 straipsnį Latvija atitinka būtinas euro įvedimo sąlygas, o Latvijai taikoma išimtis, nurodyta 2003 m. Stojimo akto (3) 4 straipsnyje, panaikinama nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(3)

ECB valdančioji taryba rekomendavo Latvijas Banka išorės auditoriumi 2014 finansiniams metams skirti SIA Ernst & Young Baltic;

(4)

tikslinga vadovautis ECB valdančiosios tarybos rekomendacija ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (4),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnis papildomas šia dalimi:

„18.   SIA Ernst & Young Baltic patvirtinama Latvijas Banka išorės auditoriumi 2014 finansiniams metams.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Europos Centriniam Bankui.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL C 342, 2013 11 22, p. 1.

(2)  2013 m. liepos 9 d. Tarybos sprendimas 2013/387/ES dėl euro įvedimo Latvijoje 2014 m. sausio 1 d. (OL L 195, 2013 7 18, p. 24).

(3)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(4)  1999 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių (OL L 22, 1999 1 29, p. 69).


8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. vasario 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Švedijai ir Jungtinei Karalystei leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 559)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/69/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 14 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

kai kurios valstybės narės prašė leisti taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, numatytų taisyklėse, kuriomis įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 216/2008. Vadovaudamosi to reglamento 14 straipsnio 6 dalimi, Komisijos tarnybos, remdamosi EASA rekomendacijomis, įvertino prašomų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo poreikį ir jomis užtikrinamos apsaugos lygį. Komisija padarė išvadą, kad šiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis užtikrinamas apsaugos lygis būtų lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant bendrąsias aviacijos saugos taisykles, jei būtų laikomasi tam tikrų sąlygų. Kiekvienos nukrypti leidžiančios nuostatos vertinimas ir jų taikymo sąlygos aprašytos atskiruose šio sprendimo, kuriuo leidžiama taikyti šias nukrypti leidžiančias nuostatas, prieduose;

(2)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 7 dalimi, apie vienai valstybei narei leistą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pranešama visoms valstybėms narėms ir joms taip pat suteikiama teisė taikyti tą nukrypti leidžiančią nuostatą. Todėl šis sprendimas turėtų būti skirtas visoms valstybėms narėms. Kiekviena nukrypti leidžianti nuostata ir jos taikymo sąlygos turėtų būti aprašytos taip, kad tokioje pačioje padėtyje esančios kitos valstybės narės galėtų taikyti tą priemonę be papildomo Komisijos pritarimo. Nepaisant to, valstybės narės turėtų pranešti apie nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą, nes tai gali turėti pasekmių ir už tos valstybės narės ribų;

(3)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Švedijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės gali tvirtinti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 216/2008 įgyvendinimo taisyklių, kaip nurodyta šio sprendimo prieduose.

2 straipsnis

Teisė taikyti 1 straipsnyje nurodytas priemones suteikiama visoms valstybėms narėms, kaip nurodyta šio sprendimo prieduose. Valstybės narės praneša apie tai Komisijai, agentūrai ir nacionalinėms aviacijos institucijoms.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.


I PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011  (1) nuostatų dėl kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisių

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

FCL dalies FCL.905.SFI nuostatos a dalyje nustatyta, kad SFI turi teisę vykdyti kompleksinio skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu mokymą: a) kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama IR, jei jis turi atitinkamos kategorijos orlaivio IR ir yra baigęs IRI mokymo kursą.

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė raštu, Komisijos gautu 2012 m. lapkričio 27 d., pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) FCL.905.SFI nuostatos a dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 (pagrindinis reglamentas) 14 straipsnio 6 dalimi.

JK pasiūlė atskirti reikalavimą dėl IRI kurso ir teisę vykdyti mokymą, būtiną pradinei IR įgyti, nuo kitų SFI skirtų reikalavimų ir leisti IRI mokymo nebaigusiam SFI vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Šiuo metu nepakanka skrydžio instruktorių, turinčių kvalifikaciją, kurios reikia mokymo kursams vykdyti, taip pat nėra patvirtinta pakankamai IRI kursų, kuriuos baigę reikiamą kvalifikaciją galėtų įgyti būsimi SFI. JK kompetentinga institucija pabrėžė, kad dėl reikalavimo būti lankius IRI kursą kyla nenumatytų sunkumų, nes nepakanka skrydžio instruktorių. Šią problemą galima išspręsti leidžiant IRI mokymo kurso nebaigusiems SFI vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti. Agentūros nuomone, JK pakankamai įrodė poreikį nukrypti nuo FCL.905.SFI reikalavimų.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

Kaip rašoma FCL dalyje, reikalavimas baigti IRI kursą yra bendras ir taikomas visoms su IR susijusioms SFI mokymo teisėms. Taigi jis taikomas ir siekiant įgyti teisę vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti, ir papildomą teisę vykdyti mokymą, būtiną pradinei IR įgyti.

JK pabrėžė, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, nes šia nukrypti leidžiančia nuostata būtų atkurtas JAR-FCL standartas.

Be to, JK pasiūlė reikalavimą dėl IRI kurso taikyti tik siekiant įgyti teisę vykdyti mokymą, būtiną pradinei IR įgyti, o šio kurso nebaigusių SFI mokymo teises apriboti leidžiant vykdyti tik mokymą, būtiną tipo kvalifikacijai, įskaitant konkretaus tipo IR, pratęsti ar atnaujinti. JK pasiūlė leisti viso IRI kurso nebaigusiam SFI vykdyti šį mokymą tuo atveju, jei jis per pastaruosius 12 mėnesių yra išlaikęs atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijos, įskaitant skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos, patikrinimo egzaminą. Šią kvalifikaciją turintis, tačiau viso IRI kurso nebaigęs SFI nevykdo mokymo, būtino pradinei skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai įgyti arba skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti, jei tai nesusiję su tipo kvalifikacijos pratęsimu ar atnaujinimu.

Agentūra, peržiūrėjusi iš dalies pakeistą prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, padarė išvadą, kad JK yra teisi sakydama, kad FCL dalyje nurodytos SFI teisės, palyginti su JAR-FCL, yra pasikeitusios. Naujasis reikalavimas, kuriuo SFI, norinčio vykdyti su IR susijusį mokymą, prašoma baigti IRI kursą, buvo pridėtas kaip papildoma sąlyga, nes manyta, kad tai būtina teisėms papildyti.

Agentūra sutinka su JK vertinimu, kad siūloma leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį, nes, taikant šią nuostatą, šiai konkrečiai SFI grupei nebus leidžiama nelankius IRI kurso vykdyti mokymo, būtino bendrai IR pratęsti ir atnaujinti; jiems bus leidžiama vykdyti tik mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.905.SFI nuostatos a dalies, leisti IRI mokymo nebaigusiems SFI vykdyti mokymą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Šią kvalifikaciją turintis, tačiau IRI kurso nelankęs SFI nevykdo mokymo, būtino bendrai IR pratęsti ir atnaujinti.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


(1)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).


II PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE) teisių

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

FCL.1005.SFE nuostatos a dalies 2 punkte nurodoma, kad lėktuvo ar jėgainės keliamo orlaivio SFE turi teisę viso skrydžio imituoklyje (FFS) vykdyti: <...> IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, jei SFE įvykdė FCL.1010.IRE dalyje nurodytus atitinkamos kategorijos orlaiviui taikomus reikalavimus.

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė raštu, Komisijos gautu 2012 m. lapkričio 27 d., pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) FCL.1005.SFE nuostatos a dalies 2 punkto remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 (pagrindinis reglamentas) 14 straipsnio 6 dalimi.

JK pasiūlė sukurti naują SFE kategoriją, kurios atstovai turėtų teisę vykdyti egzaminą, būtiną IR pratęsti ir atnaujinti, kai tai susiję su tipo kvalifikacija, atskiriant IRI ir IRE skirtus reikalavimus nuo kitų SFE skirtų reikalavimų ir suteikiant tik teisę pratęsti ar atnaujinti tipo kvalifikaciją, įskaitant konkretaus tipo IR.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Šiuo metu nėra patvirtinta pakankamai kursų, kuriuos baigę būsimi SFE galėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją. JK pabrėžė, kad dėl šio reikalavimo kils nenumatytų sunkumų, nurodydama, kad šiuo metu nėra tinkamai parengtų išteklių. Šią problemą galima išspręsti leidžiant IRE skirtų reikalavimų neatitinkantiems SFE vykdyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti. Agentūros nuomone, JK pakankamai įrodė poreikį nukrypti nuo FCL.1005.SFE reikalavimų.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

JK pagrindė ketinamą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nurodydama lygiavertį JAR-FCL reikalavimą, nustatydama, kaip reikėtų keisti šios kategorijos egzaminuotojų teises, ir nurodydama sąlygas, kurias turėtų tenkinti prašymo teikėjas. JK pabrėžė, kad pagal JAR sistemą daugelis nacionalinių institucijų leido kompleksinio skrydžio egzaminuotojams (SFE) vykdyti egzaminą, būtiną skrydžio pagal prietaisus teisėms, susijusioms su tipo kvalifikacija, pratęsti ar atnaujinti, t. y. tipo kvalifikacijai kartu su konkretaus tipo skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija (IR) pratęsti ar atnaujinti. SEF nebuvo leidžiama vykdyti egzaminų, susijusių su bendra, ne konkretaus tipo IR, ar egzaminų, būtinų pradinėms konkretaus tipo IR teisėms įgyti.

JK taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad SFE suteikta daugiau teisių, FCL dalyje reikalaujama, kad SFE atitiktų skrydžio pagal prietaisus egzaminuotojui (IRE) taikomus reikalavimus, į kuriuos įeina reikalavimas turėti skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) pažymėjimą. Kaip rašoma FCL dalyje, šis reikalavimas yra bendra būtinoji sąlyga, todėl yra taikomas visoms su IR susijusioms SFE egzaminų vykdymo teisėms. Jis taikomas siekiant įgyti ir teisę pratęsti bei atnaujinti konkretaus tipo IR, ir naują teisę vykdyti egzaminą, būtiną bet kuriai pradinei IR įgyti.

JK pabrėžė, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, nes šia nukrypti leidžiančia nuostata būtų atkurtas JAR-FCL standartas.

Agentūra, peržiūrėjusi prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, padarė išvadą, kad JK yra teisi sakydama, kad FCL.1005.SFE reikalavimu SFE iš tiesų nenumatyta teisė FFS vykdyti įgūdžių patikrinimo egzaminą, būtiną pradinei IR suteikti, o tik teisė pratęsti ir atnaujinti IR (žr. a dalies 2 punktą). Be to, JK teisingai nurodė, kad pagal JAR-FCL SFE buvo suteikta teisė vykdyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus IR pratęsti ar atnaujinti. JK taip pat buvo teisi nurodydama, kad pagal JAR-FCL nebuvo reikalaujama, kad SFE atitiktų ir IRE bei IRI skirtus reikalavimus. SFE teisės, palyginti su JAR-FCL, iš tiesų yra pasikeitusios.

JK pasiūlė suteikti IRE reikalavimų neatitinkančiam SFE teisę vykdyti egzaminą, būtiną tipo kvalifikacijai kartu su IR pratęsti ar atnaujinti, tuo atveju, jei jis per pastaruosius 12 mėnesių yra išlaikęs atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijos, įskaitant skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos, patikrinimo egzaminą. Šią kvalifikaciją turintis SFE nevykdo egzamino, būtino pradinei skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai įgyti arba skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti, jei tai nesusiję su tipo kvalifikacijos pratęsimu ar atnaujinimu.

Remdamasi atlikta peržiūra, agentūra pritarė JK vertinimui, kad siūloma leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį, nes, taikant šią nuostatą, šiai konkrečiai SFE grupei nebus leidžiama vykdyti egzamino, būtino IR pratęsti ir atnaujinti, bet bus suteikta teisė vykdyti egzaminą, būtiną konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.1005.SFE nuostatos a dalies 2 punkto, leisti skrydžio pagal prietaisus egzaminuotojui (IRE) taikomų reikalavimų, į kuriuos įeina reikalavimas turėti skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) pažymėjimą, neatitinkantiems SFE vykdyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, būtinus konkretaus tipo IR pratęsti ir atnaujinti.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Šią kvalifikaciją turintis SFE nevykdo egzamino, būtino pradinei skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai įgyti arba skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai pratęsti ar atnaujinti, jei tai nesusiję su tipo kvalifikacijos pratęsimu ar atnaujinimu.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


III PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisių apribojimo ir dėl būdų, kuriais gali būti panaikinti šie apribojimai

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

FCL.910.SFI nuostatos b dalyje nurodoma, kad, norėdamas įgyti papildomų teisių mokyti skrydžio kitus orlaivio tipus atitinkančiais imituokliais, SFI turi išlaikyti tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) vykdomą egzaminą. FCL dalyje nėra numatyta galimybė egzaminą, kurį išlaikęs SFI įgytų papildomą teisę vykdyti su kitais orlaivio tipais susijusius mokymus, vykdyti konkretaus tipo kvalifikaciją turinčiam SFE.

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė raštu, gautu 2012 m. lapkričio 27 d., pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) FCL.910.SFI nuostatos b dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 (pagrindinis reglamentas) 14 straipsnio 6 dalimi.

JK paprašė leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, kad SFE galėtų vykdyti ne tik egzaminus, būtinus pradiniam SFI pažymėjimui išduoti, bet ir turėtų papildomą teisę vykdyti SFI skirtus papildomų orlaivio tipų kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Būtina SFE leisti vykdyti ne tik egzaminus, būtinus pradiniam SFI pažymėjimui išduoti, bet ir suteikti jam papildomą teisę vykdyti SFI skirtus papildomų orlaivio tipų kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, nes priešingu atveju dėl kvalifikuoto personalo stokos šis sektorius susidurs su nereikalingais sunkumais. Agentūra pritarė JK pateiktam poreikio taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą pagrindimui.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

JK pagrindė ketinamą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nurodydama, kad suteikus šią papildomą teisę apsaugos lygis nenukentės.

Atlikusi peržiūrą, agentūra pritarė JK vertinimui, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis, nes FCL dalyje jau numatyta galimybė SFE vykdyti SFI skirtus egzaminus, per kuriuos tikrinama pradiniame SFI pažymėjime nurodyto orlaivio tipo kvalifikacija.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.910.SFI nuostatos b dalies, leisti SFE vykdyti ne tik egzaminus, susijusius su pradiniu SFI pažymėjimu, bet ir suteikti jam papildomą teisę vykdyti SFI skirtus papildomų orlaivio tipų kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

SFI gali būti suteikiama papildoma teisė mokyti skrydžio kitus tos pačios kategorijos orlaivio tipus atitinkančiais FSTD, jei SFI pažymėjimo turėtojas:

pakankamai gerai baigė atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai įgyti būtino kurso dalį, per kurią naudojamas imituoklis, ir

prižiūrimas atitinkamą kvalifikaciją turinčio TRI arba SFE, šiam priimtinu būdu vedė visą atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijai įgyti būtiną kursą, per kurį atitinkamo tipo orlaiviu įvykdė bent 3 valandų skrydžio mokymą, susijusį su SFI pareigomis.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


IV PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisių ir jam taikomų sąlygų

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo FCL.905.SFI nuostata nustatomos kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) teisės; ja SFI nesuteikiama teisė teikti mokymo SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams. FCL dalyje teisė vykdyti šį mokymą suteikta tik tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) pažymėjimo turėtojams, turintiems ne mažesnę kaip trejų metų TRI darbo patirtį (FCL.905.TRI nuostatos b punktas).

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė 2012 m. lapkričio 27 d. raštu pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo šios Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (orlaivių įgulos reglamentas) nuostatos remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalimi.

JK pasiūlė suteikti SFI pažymėjimo turėtojams teisę teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams, netaikant reikalavimo turėti ne mažesnę kaip trejų metų TRI darbo patirtį.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

JK informavo, kad anksčiau jie aiškino JAR-FCL kaip suteikiantį SFI galimybę būti SFI kursų mokytojais prieš tai baigus specialų mokytojų rengimo kursą, po kurio laikomas gebėjimų vertinimo egzaminas. Toliau JK rašė, kad įsigaliojus FCL daliai ir patikslinus formuluotę, teisė teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams suteikta tik tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) pažymėjimo turėtojams, turintiems trejų metų TRI darbo patirtį. Daugelis JK SFI, kuriems pažymėjimus išdavė JK ir kurie teikia mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams negali įvykdyti reikalavimo tapti 3 metų darbo patirtį turinčiu TRI. Todėl jie nebegalės būti SFI kursų mokytojais. JK taip pat patikslino, kad daugelis dabartinių kompleksinio skrydžio instruktorių TRI skirtų reikalavimų negalėtų įvykdyti dėl medicininių priežasčių.

Įvertinusi dabartinę padėtį JK padarė išvadą, kad TRI yra nepakankamai, kad būtų galima teikti mokymus pakankamai SFI pažymėjimą norinčių gauti prašymų teikėjų ir patenkinti šio sektoriaus mokymosi poreikius. Todėl pristigs kvalifikuotų šį mokymą galinčių vykdyti instruktorių, o tai būtų didelis smūgis pilotų rengimo sistemai, ypač verslo klasės orlaivių srityje. Todėl būtina reikalavimo turėti bent trejų metų TRI darbo patirties neatitinkantiems SFI suteikti teisę teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams. Agentūra pritarė JK pateiktam poreikio taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą pagrindimui.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

Be to, JK FCL dalyje nustatė esant prieštarą, nes kompleksinio skrydžio egzaminuotojas (SFE), kuris privalo turėti SFI pažymėjimą, turės teisę vykdyti gebėjimų vertinimo egzaminus, būtinus SFI pažymėjimui išduoti, pratęsti ar atnaujinti, tačiau tuo pat metu jam nebus leidžiama rengti šių SFI. Tai, kad SFE, kuris kartu yra ir SFI, negali rengti piloto tapti SFI, tačiau gali egzaminuoti SFI, nurodoma kaip FCL dalyje esanti prieštara, nes pagal FCL dalies sistemą visi egzaminuotojai turi teisę vykdyti mokymus, būtinus tiems pažymėjimams, kvalifikacijai ir licencijoms gauti, su kuriais susijusius egzaminus jiems leista vykdyti.

FCL dalis atspindi JAR-FCL sistemą, pagal kurią teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams turėjo galėti tik TRI. Peržvelgusi JK pasiūlymus, kuriuose numatoma, kaip būtų galima papildomai parengti SFI tokiai užduočiai, agentūra pritarė JK vertinimui, kad ketinama taikyti leidžiančia nukrypti nuostata užtikrinamas apsaugos lygis būtų lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį, ypač taikant JK pasiūlytus papildomus mokymo ir tikrinimo reikalavimus.

Kita vertus, reikėtų pabrėžti, kad šį specialų mokytojų rengimo kursą JK numato ir tokį mokymą norintiems vykdyti TRI. Ši teisė norintiems vykdyti mokymą, būtiną SFI pažymėjimui gauti, TRI jau suteikta FCL dalyje su sąlyga, kad TRI atitinka reikalavimą turėti trejų metų darbo patirtį, todėl TRI neprivalo baigti tokio specialaus mokytojų rengimo kurso. Todėl šie kursai turėtų būti rengiami tik SFI.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo FCL.905.SFI nuostatos, suteikti teisę reikalavimo turėti bent trejų metų TRI darbo patirtį neatitinkantiems SFI suteikti teisę teikti mokymą SFI pažymėjimą norintiems gauti prašymų teikėjams.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Toks SFI turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų SFI darbo patirtį, būti baigęs specialų dviejų dienų SFI mokytojo dėstomą SFI mokytojų rengimo kursą ir būti išlaikęs gebėjimų patikrinimo egzaminą.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos pridedamos sąlygos.


V PRIEDAS

Jungtinės Karalystės nuostata, leidžianti nukrypti nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatų dėl skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) pratęsimo ir atnaujinimo

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalis) FCL.625 nuostatos c ir d dalyse nustatyta:

c)   Atnaujinimas. Jei IR baigia galioti, prašymo teikėjas, norėdamas atnaujinti savo teises, privalo:

1)

ATO baigti kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad pasiektų tokį kvalifikacijos lygį, koks reikalingas norint išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzamino skrydžio pagal prietaisus elementą pagal šios dalies 9 priedėlį; ir

2)

išlaikyti atitinkamos kategorijos orlaivio valdymo kvalifikacijos patikrinimą pagal šios dalies 9 priedėlį.

d)   Jei IR nebuvo pratęsta ar atnaujinta per 7 paskutinius metus, jos turėtojas privalo perlaikyti skrydžio pagal prietaisus teorijos egzaminą ir įgūdžių patikrinimo egzaminą.“

Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė 2013 m. kovo 18 d. raštu pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo šios Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 nuostatos remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalimi.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų turėtojams, turintiems ICAO standartus atitinkančią IR, patvirtintą trečiosios šalies išduotu pažymėjimu, turi būti leista išlaikyti įgytas teises neperlaikant teorijos žinių egzaminų. Orlaivių įgulos reglamente šis klausimas nėra sprendžiamas, todėl pažymėjimų turėtojams kyla nereikalingų sunkumų.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

JK mano, kad FCL.625 nuostatos d dalies reikalavimai buvo sukurti tam atvejui, kai pažymėjimo turėtojas septynerius metus neskraidė pagal skrydžio pagal prietaisus taisykles (SPT). Nustatant šią taisyklę nebuvo atsižvelgta į galimybę, kad licencijos turėtojas per tuos septynerius metus galėjo skraidyti pagal SPT turėdamas trečiosios šalies išduotu pažymėjimu patvirtintą IR, kuri tuo laikotarpiu buvo atnaujinta, todėl tebėra galiojanti.

Agentūra, peržiūrėjusi prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, pritarė JK, kad nėra proporcinga reikalauti piloto, kuris turi galiojančią arba neseniai nustojusią galioti trečiosios šalies suteiktą IR, atitinkančią ICAO 1 priedą, perlaikyti teorijos žinių egzaminus, būtinus atnaujinti europietiškai IR, kuri negaliojo daugiau nei septynerius metus; t. y. nederėtų pilotui, turinčiam nesenos SPT patirties, taikyti tokių pačių reikalavimų, kaip ir pilotui, kuris neskraidė pagal SPT daugiau kaip septynerius metus.

Agentūra pritaria JK pateiktiems argumentams. Nustatant šią taisyklę nebuvo atsižvelgta į galimybę, kad licencijos turėtojas per tuos septynerius metus galėjo skraidyti pagal SPT turėdamas trečiosios šalies išduotu pažymėjimu patvirtintą IR, kuri tuo laikotarpiu buvo atnaujinta, todėl tebėra galiojanti. Ketinama taikyti leidžianti nukrypti nuostata galiotų pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų, kuriais, be kita ko, patvirtinama ICAO standartus atitinkanti IR, turėtojams. Jei tokie pilotai po tam tikro laiko nustoja skrydžiams naudoti tą pažymėjimą, tačiau ir toliau skraido naudodami trečiosios šalies pagal ICAO standartus išduotą pažymėjimą, kuriuo, be kita ko, patvirtinama IR, ir po kurio laiko paprašo atnaujinti europietišku pažymėjimu patvirtintą IR, jie turėtų atitikti tik FCL.625 nuostatos b dalyje nustatytus pratęsimo kriterijus, atsižvelgiant į jų tuo metu turimą galiojančią trečiosios šalies suteiktą IR. Tai reiškia, kad kvalifikacijos turėtojas privalo išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, tačiau neprivalo baigti mokymo ar perlaikyti teorijos žinių egzamino. Jei pilotas turi trečiosios šalies suteiktą IR, kuri šiuo metu nebegalioja, tačiau buvo pratęsta ar atnaujinta per pastaruosius septynerius metus, kvalifikacijos turėtojas turi atitikti FCL.625 nuostatos c dalyje nustatytus atnaujinimo reikalavimus, tačiau taip pat neprivalo perlaikyti teorijos žinių egzamino. Agentūra mano, kad tuo užtikrinamas apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kuris užtikrinamas taikant FCL dalį.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Jungtinė Karalystė gali, nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo (FCL dalis) FCL.625 nuostatos c ir d dalių, leisti pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų turėtojams išlaikyti įgytas teises, susijusias su IR, kuri patvirtinta trečiosios šalies išduotu pažymėjimu, neperlaikant teorijos žinių egzaminų.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma pagal FCL dalį išduotų pažymėjimų turėtojams su sąlyga, kad trečiosios šalies išduotu pažymėjimu patvirtinta IR atitinka ICAO standartus.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


VI PRIEDAS

Švedijos nuostata, leidžianti nukrypti nuo dabartinių Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012  (1) nuostatų dėl importuotų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo

1.   PRAŠYMO APRAŠYMAS

Pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalis) 21.A.174 dalies b punkto 3 papunkčio ii papunktį, prie visų paraiškų išduoti iš trečiosios šalies importuotų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimą pridedamas valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimas, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį.

Švedijos transporto agentūra 2011 m. sausio 24 d. raštu pranešė Komisijai ir EASA apie ketinimą nukrypti nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 (2) (panaikinto Reglamentu (ES) Nr. 748/2012) nuostatų ir nereikalauti pridėti tokio pareiškimo.

2.   PRAŠYMO VERTINIMAS

2.1.   Poreikis

Švedija nustatė poreikį nukrypti nuo šios taisyklės, nes kai kuriais atvejais tokio pareiškimo neturima ir neįmanoma gauti.

2.2.   Apsaugos lygio lygiavertiškumas

Reikalavimo importavus orlaivį į EASA valstybę pateikti valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimą, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį, tikslas yra įsitikinti, kad orlaivis atitinka tipo konstrukciją, patvirtintą EASA tipo pažymėjimu, taip pat kad bet kokie papildomi tipo pažymėjimai, pakeitimai arba remontas buvo patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalis) ir kad buvo įgyvendintos taikytinos tinkamumo skraidyti direktyvos.

Švedijos Vyriausybės siūlymu nereikalaujant pridėti tokio pareiškimo, gali būti užtikrinamas apsaugos lygis, lygiavertis tam, kuris nurodomas taikytinose Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priede (21 dalis) nustatytose įgyvendinimo taisyklėse, susijusiose su dokumentais, kurie turi būti pateikti, kad būtų galima išduoti iš ne ES valstybės importuoto naudoto orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimą, jei būtų naudojamos kitos priemonės reikalaujamam tikrumui užtikrinti. Tos priemonės aprašomos 4 dalyje.

3.   NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS APRAŠYMAS

Švedija gali priimti paraiškas išduoti iš trečiosios šalies importuotų orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimą be valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, kompetentingos institucijos pareiškimo, kuriame nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būklė atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant orlaivį.

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki tol, kol, atliekant taisyklių nustatymo procedūrą RMT.0020, bus priimtas ir pradėtas taikyti šiam klausimui spręsti skirtas Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalis) H poskyrio („Tinkamumo skraidyti pažymėjimai ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimai“) dalinis pakeitimas.

4.   LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS TAIKYMO SĄLYGOS

Kompetentinga institucija patikrina orlaivio dokumentus ir apžiūri orlaivį, kad įsitikintų, jog:

ankstesni orlaivio dokumentai yra išsamūs ir jų pakanka gamybos ir modifikavimo standartui nustatyti,

orlaivis buvo pagamintas pagal tipo konstrukciją, nurodytą EASA tipo pažymėjime. Šiuo tikslu prie ankstesnių dokumentų turi būti pridėta pirmo tinkamumo skraidyti pažymėjimo kopija arba naujam orlaiviui išduoto eksporto pažymėjimo kopija. Arba paraiškos išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą teikėjas gali pateikti projektavimo valstybės patvirtintą tipo pažymėjimo turėtojo pareiškimą dėl gamybos būsenos,

orlaivis atitinka tipo konstrukciją, patvirtintą tipo pažymėjimu,

bet kokie papildomi tipo pažymėjimai, pakeitimai arba remontas buvo patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalis),

buvo įgyvendintos taikytinos tinkamumo skraidyti direktyvos.

Galiausiai kompetentinga institucija konstatuoja, kad jos atlikto tyrimo rezultatai atitinka organizacijos, atliekančios tinkamumo skraidyti patikrą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 (3) I priedą (M dalis), atlikto tyrimo rezultatus.

5.   VISUOTINIS NUKRYPTI LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS TAIKYMAS

Šią nukrypti leidžiančią nuostatą gali taikyti visos valstybės narės, jei tenkinamos 4 dalyje aprašytos sąlygos.


(1)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).

(2)  2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (OL L 243, 2003 9 27, p. 6).

(3)  2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 315, 2003 11 28, p. 1).


REKOMENDACIJOS

8.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/72


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. sausio 22 d.

dėl angliavandenilių (kaip antai skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu būtinųjų principų

(2014/70/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

valstybės narės turi teisę nustatyti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, tačiau jos turi būti suderinamos su poreikiu išsaugoti, apsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę;

(2)

dabartiniame technologijų raidos etape angliavandenilių (kaip antai skalūnų dujų) žvalgybai ir gavybai hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu turi būti naudojamas kartu su kryptiniu (visų pirma horizontaliuoju) gręžimu, o Sąjungoje dar turima labai mažai šių metodų naudojimo tokiu mastu ir intensyvumu patirties. Su minėtuoju hidraulinio ardymo metodu yra susiję tam tikri, visų pirma žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, uždaviniai;

(3)

2012 m. lapkričio 21 d. rezoliucijose Europos Parlamentas pabrėžė, kad skalūnų dujų ir alyvos gamyba gali būti labai naudinga, ir paragino Komisiją sukurti Sąjungos netradicinio iškastinio kuro žvalgybos ir gavybos rizikos valdymo sistemą, taip užtikrinant, kad visose valstybėse narėse būtų taikomos vienodos žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuostatos;

(4)

2013 m. gegužės 22 d. išvadose Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad būtina įvairinti Europos energijos tiekimą ir plėtoti vietinius energijos išteklius, ir taip užsitikrinti saugų energijos tiekimą, sumažinti Sąjungos energetinę priklausomybę nuo išorės šaltinių ir paskatinti ekonomikos augimą. Taryba palankiai įvertino Komisijos ketinimą įvertinti galimybes sistemingiau naudoti vietos energijos išteklius siekiant saugiai, tvariai ir ekonomiškai efektyviai juos eksploatuoti, kartu paliekant teisę valstybėms narėms spręsti dėl savo energijos rūšių derinio;

(5)

Komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl angliavandenilių (kaip antai skalūnų dujų) žvalgybos ir gavybos didžiatūrio hidraulinio ardymo metodu ES (1) Komisija išdėstė su netradicine angliavandenilių gavyba Sąjungoje susijusias naujas galimybes ir galimas problemas, taip pat pagrindinius elementus, laikomus būtinais šio metodo saugai užtikrinti. Komunikate daroma išvada, kad reikia parengti rekomendaciją, kurioje būtų nustatyti būtinieji principai, kuriais remdamosi valstybės narės galėtų žvalgyti ir išgauti gamtines dujas iš skalūnų telkinių ir kurie kartu užtikrintų aplinkos ir klimato apsaugą, efektyvų išteklių naudojimą ir visuomenės informavimą;

(6)

tarptautiniu mastu Tarptautinė energetikos agentūra yra parengusi saugios netradicinės dujų gavybos rekomendacijas. Šiose „auksinėse taisyklėse“ raginama nustatyti nuoseklią ir tinkamą reguliavimo tvarką, atidžiai parinkti vietas, tinkamai suplanuoti projektą, atlikti požeminės rizikos apibūdinimą, nustatyti griežtas gręžinio projektavimo taisykles, skaidriai vykdyti veiklą ir stebėti susijusį poveikį, tinkamai naudoti vandenį, tvarkyti atliekas ir mažinti į orą išmetamų teršalų bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

(7)

angliavandenilių žvalgybai ir gavybai hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu taikomi Sąjungos bendro pobūdžio ir aplinkos teisės aktai. Visų pirma, Tarybos direktyva 89/391/EEB (2), kuria nustatomos darbuotojų sveikatos ir saugos nuostatos, įvedamos priemonės, kuriomis skatinama gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbe; Tarybos direktyva 92/91/EEB (3), kuria nustatomos naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais nuostatos, nustatomi būtiniausi naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB (4) dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų reikalaujama leidimus išduoti nediskriminuojant; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB (5), kuria nustatomi vandens politikos pagrindai, reikalaujama, kad ūkio subjektas gautų leidimą imti vandenį, ir draudžiama teršalus išleisti tiesiai į požeminį vandenį; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB (6), kuria nustatomos strateginio aplinkosauginio vertinimo nuostatos, reikalaujama įvertinti energetikos, pramonės, atliekų tvarkymo, vandentvarkos, transporto ir žemės naudojimo planų bei programų poveikį; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB (7), kuria nustatomos atsakomybės už aplinkos apsaugą nuostatos, taikoma profesinei veiklai, apimančiai ir tokią veiklą kaip atliekų tvarkymas ir vandens ėmimas; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB (8), kuria nustatomos kasybos atliekų tvarkymo nuostatos, reglamentuojamas antžeminių ir požeminių atliekų, susidarančių žvalgant ir išgaunant angliavandenilius hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu, tvarkymas; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB (9), kuria nustatomos požeminio vandens apsaugos nuostatos, valstybės narės įpareigojamos imtis priemonių, kad teršalai nepatektų į požeminį vandenį arba jų patektų kuo mažiau; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (10) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (11) dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo taikomi cheminėms medžiagoms ir biocidiniams produktams, kurie gali būti naudojami ardymui; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (12), kuria nustatomi atliekų tvarkymo pagrindai, nustatomos skysčių, kurie iškyla į paviršių po hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu ir gavybos metu, pakartotinio naudojimo sąlygos; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (13) dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB (14) dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. taikomi nevaldomiems metano išmetamiesiems teršalams; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (15), kuria nustatomos nuostatos dėl pramoninių išmetamų teršalų, taikoma įrenginiams, kuriuose vykdoma tos direktyvos I priede išvardytų rūšių veikla; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES (16), kuria nustatomos poveikio aplinkai vertinimo nuostatos, reikalaujama įvertinti komercinės naftos ir gamtinių dujų gavybos projektų poveikį aplinkai, jei per dieną išgaunama daugiau kaip 500 tonų naftos arba 500 000 m3 dujų, ir atlikti giluminio gręžimo projektų ir paviršinių naftos bei dujų išgavimo įrenginių patikrinimą; Tarybos direktyva 96/82/EB (17) dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, o nuo 2015 m. birželio 1 d. ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES (18) veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose yra daugiau pavojingų medžiagų negu apibrėžta tų direktyvų I priede, yra įpareigoti imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų išvengta didelių avarijų ir būtų sumažintas jų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Tai, be kita ko, taikoma cheminio ir terminio apdorojimo operacijoms ir su jomis susijusių medžiagų saugojimui vykdant naudingųjų iškasenų gavybą kasyklose ir karjeruose, taip pat sausumos požeminėms dujų saugykloms;

(8)

tačiau Sąjungos aplinkos teisės aktai buvo rengiami tada, kai hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu Europoje dar nenaudotas. Todėl tam tikri aplinkos aspektai, susiję su angliavandenilių žvalgyba ir gavyba taikant minėtąjį metodą, dabartiniuose Sąjungos teisės aktuose nėra išsamiai reglamentuoti. Tai visų pirma pasakytina apie strateginį planavimą, požeminės rizikos vertinimą, gręžinio vientisumą, pradinę ir operacijų stebėseną, metano išmetamųjų teršalų sugavimą ir informacijos apie kiekviename gręžinyje naudotas chemines medžiagas atskleidimą;

(9)

todėl reikia nustatyti būtinuosius principus, į kuriuos turėtų atsižvelgti valstybės narės, taikydamos arba pritaikydamos su hidrauliniu ardymu dideliu skysčio kiekiu susijusios veiklos taisykles. Taisyklių rinkinys visiems veiklos vykdytojams užtikrintų vienodas sąlygas, padidintų investuotojų pasitikėjimą ir pagerintų bendrosios energijos rinkos veikimą. Aiškios ir skaidrios taisyklės taip pat padėtų išsklaidyti plačiosios visuomenės abejones ir galbūt sumažintų priešinimąsi skalūnų dujų plėtrai. Tai, kad nustatomas šių taisyklių rinkinys, nereiškia, kad valstybės narės įpareigojamos vykdyti angliavandenilių žvalgybą ar gavybą hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu, jei jos nusprendžia to nedaryti, lygiai kaip šios taisyklės netrukdo valstybėms narėms palikti galioti arba nustatyti išsamesnes priemones, atitinkančias nacionalines, regionines arba vietos sąlygas;

(10)

Sąjunga neturi angliavandenilių gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu leidimų išdavimo patirties ir tik šiek tiek žvalgybos leidimų išdavimo patirties. Todėl būtina stebėti Sąjungos teisės aktų ir šios rekomendacijos taikymą valstybėse narėse. Atsižvelgiant į technikos pažangą, prireikus spręsti angliavandenilių žvalgybos ir gavybos kitais būdais nei hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu keliamos rizikos ar daromo poveikio klausimus, iškilus nenumatytoms problemoms taikant Sąjungos teisės aktus arba nusprendus angliavandenilių žvalgybą ir gavybą hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu vykdyti jūroje, gali reikėti atnaujinti šią rekomendaciją arba parengti teisiškai privalomas nuostatas;

(11)

todėl šiuo metu ši rekomendacija, kuria nustatomi būtinieji principai, taikytini visur, kur vykdomos žvalgybos ir gavybos hidrauliniu ardymu dideliu skysčio kiekiu operacijos, yra būtina. Ji papildo galiojančius Sąjungos teisės aktus, taikomus projektams, kuriuos įgyvendinant naudojamas hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu, ir valstybės narės ją turėtų įgyvendinti per 6 mėnesius;

(12)

šioje rekomendacijoje paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų, visų pirma teisės į gyvybę, teisės į asmens neliečiamybę, saviraiškos ir informacijos laisvės, teisės užsiimti verslu, teisės į nuosavybę ir teisės į aukšto lygio sveikatos bei aplinkos apsaugą. Ši rekomendacija turi būti įgyvendinta remiantis tomis teisėmis ir principais,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.   TIKSLAS IR DALYKAS

1.1.

Šioje rekomendacijoje nustatomi būtinieji principai, kurių reikia valstybėms narėms, norinčioms užsiimti angliavandenilių žvalgyba ir gavyba hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu, ir kuriais kartu užtikrinama klimato bei aplinkos apsauga, našus išteklių naudojimas ir visuomenės informavimas.

1.2.

Taikydamos dabartines savo nuostatas, kuriomis įgyvendinami atitinkami Sąjungos teisės aktai, arba pritaikydamos tas nuostatas prie angliavandenilių žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu poreikių, valstybės narės raginamos laikytis šių principų, susijusių su planavimu, įrenginio vertinimu, leidimų išdavimu, veiklos ir aplinkosaugos rodikliais ir uždarymu, visuomenės dalyvavimu ir informacijos sklaida.

2.   APIBRĖŽTYS

Šioje rekomendacijoje:

a)

hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu – 1 000 m3 arba daugiau vandens įšvirkštimas į gręžinį kiekvienoje ardymo pakopoje arba 10 000 m3 arba daugiau vandens įšvirkštimas į gręžinį per visą ardymo procesą;

b)

sąvoka „įrenginys“ taip pat apima visas susijusias požemines struktūras, skirtas angliavandenilių žvalgybai ar gavybai hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu.

3.   STRATEGINIS PLANAVIMAS IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

3.1.

Prieš išduodamos angliavandenilių žvalgybos ir (arba) gavybos, kurių metu gali būti naudojamas hidraulinis ardymas dideliu skysčio kiekiu, licencijas, valstybės narės atlieka strateginį aplinkosauginį vertinimą, kad būtų išvengta poveikio ir rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai arba tas poveikis būtų valdomas ir mažinamas. Toks vertinimas atliekamas remiantis Direktyvos 2001/42/EB reikalavimais.

3.2.

Valstybės narės parengia aiškias taisykles dėl galimų veiklos apribojimų, pavyzdžiui, saugomose, potvynių užliejamose ar seisminėse vietovėse, taip pat nustato minimalų atstumą nuo leidžiamų operacijų vykdymo vietos iki gyvenamųjų vietovių ir vandens apsaugos teritorijų. Jos taip pat turėtų nustatyti minimalaus gylio apribojimus nuo vietos, kuri bus ardoma, iki gruntinio vandens.

3.3.

Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų atliktas pagal Direktyvos 2011/92/ES reikalavimus.

3.4.

Susijusiai visuomenei valstybės narės turėtų iš anksto suteikti realias galimybes dalyvauti rengiant 3.1 punkte nurodytą strategiją ir 3.3 punkte nurodytą vertinimą.

4.   ŽVALGYBOS IR GAVYBOS LEIDIMAI

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad leidimų išdavimo sąlygos ir tvarka pagal taikomus Sąjungos teisės aktus būtų visiškai koordinuojamos, jei:

a)

už reikiamą (-us) leidimą (-us) atsakinga daugiau kaip viena kompetentinga institucija;

b)

veiklą vykdo daugiau kaip vienas subjektas;

c)

konkrečiam projekto etapui reikia daugiau kaip vieno leidimo;

d)

pagal nacionalinės arba Sąjungos teisės aktus reikia daugiau kaip vieno leidimo.

5.   ŽVALGYBOS IR GAVYBOS VIETOS PASIRINKIMAS

5.1.

Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad angliavandeniliams žvalgyti ir išgauti hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu pasirinktos vietos geologiniai dariniai būtų tam tinkami. Jos turėtų užtikrinti, kad veiklos vykdytojai atliktų galimos žvalgybos ir gavybos vietos ir jos apylinkių (tiek žemės paviršiuje, tiek po žeme) apibūdinimą ir įvertintų riziką.

5.2.

Rizikai įvertinti turėtų būti pasitelkta pakankamai duomenų, kad būtų galima apibūdinti galimą žvalgybos ir gavybos vietą ir nustatyti visus galimus poveikio būdus. Tokiu būdu būtų galima įvertinti gręžimo skysčių, hidraulinio ardymo skysčių, gamtinių medžiagų, angliavandenilių ir dujų nuotėkio arba migracijos iš gręžinio arba eksploatuojamo darinio riziką bei seisminių įvykių sukėlimo riziką.

5.3.

Atliekant rizikos vertinimą:

a)

reikėtų remtis geriausiais esamais metodais ir atsižvelgti į svarbius Komisijos organizuojamų informacijos mainų tarp valstybių narių, susijusių pramonės įmonių ir aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų rezultatus;

b)

prognozuoti, kokie pokyčiai gali įvykti eksploatuojamame darinyje, tarp telkinio ir požeminio vandens esančiuose geologiniuose sluoksniuose arba esamuose gręžiniuose ar kitose žmogaus sukurtose struktūrose, juos veikiant dideliu slėgiu ir įšvirkščiant didelius skysčio kiekius, kaip būdinga hidrauliniam ardymui dideliu skysčio kiekiu;

c)

turi būti laikomasi minimalaus vertikalaus atstumo tarp zonos, kurią numatoma suardyti, ir požeminio vandens;

d)

kai vykdant operacijas gaunama naujų duomenų, rizikos vertinimas atnaujinamas.

5.4.

Vieta pasirenkama tik jei pagal 5.1, 5.2 ir 5.3 punktus atlikus rizikos vertinimą paaiškėja, kad dėl hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu tiesiogiai į požeminį vandenį nebus išmesta teršalų ir jokiai kitai veiklai aplink įrenginį nebus padaryta jokios žalos.

6.   ESAMOS PADĖTIES TYRIMAS

6.1.

Prieš pradedant hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu operacijas valstybės narės turėtų užtikrinti, kad:

a)

veiklos vykdytojas nustatytų esamą įrenginio vietos ir jos apylinkių (tiek žemės paviršiuje, tiek po žeme), kurioms jo veikla galėtų padaryti poveikį, aplinkos būklę (esama padėtis);

b)

esama padėtis būtų tinkamai apibūdinta ir pranešta kompetentingai institucijai prieš operacijų pradžią.

6.2.

Nustatoma šių elementų esama padėtis:

a)

paviršinio ir požeminio vandens kokybės ir srauto charakteristikų;

b)

vandens kokybės geriamojo vandens ėmimo vietose;

c)

oro kokybės;

d)

dirvos būklės;

e)

ar vandenyje yra metano ir kitų lakiųjų organinių junginių;

f)

seismingumo;

g)

žemės naudojimo paskirties;

h)

biologinės įvairovės;

i)

infrastruktūros ir pastatų būklės;

j)

esamų gręžinių ir apleistų struktūrų.

7.   ĮRENGINIO PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įrenginys būtų pastatytas taip, kad būtų užkirstas kelias paviršiaus nuotėkiui ir teršalų išmetimui į dirvožemį, vandenį ar orą.

8.   GAVYBOS VIETOS INFRASTRUKTŪRA

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad:

a)

veiklos vykdytojai arba jų grupės gavybos vietą vystytų integruotai, siekdami nepadaryti poveikio ir nesukelti rizikos aplinkai ir žmonių – tiek darbuotojų, tiek plačiosios visuomenės – sveikatai bei tokį poveikį mažinti;

b)

prieš pradedant gavybą būtų nustatyti tinkami įrenginio pagalbinės infrastruktūros reikalavimai. Jei pagrindinė įrenginio paskirtis – išgauti alyvą hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu, turėtų būti įrengta speciali gamtinių dujų surinkimo ir transportavimo infrastruktūra.

9.   VEIKLOS REIKALAVIMAI

9.1.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad veiklos vykdytojai taikytų geriausius esamus metodus, atsižvelgdami į svarbius Komisijos organizuojamų informacijos mainų tarp valstybių narių, susijusių pramonės įmonių ir aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų rezultatus, taip pat sektoriaus gerąją patirtį, siekdami išvengti su angliavandenilių žvalgybos ir gavybos projektais susijusio poveikio ir rizikos, juos valdyti ir mažinti.

9.2.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad veiklos vykdytojai:

a)

konkrečiam projektui parengtų vandens tvarkymo planus, kuriais būtų užtikrinama, kad per visą projektą vanduo bus naudojamas efektyviai. Veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti vandens srautų atsekamumą. Vandens tvarkymo plane turėtų būti atsižvelgta į sezoninius vandens kiekio svyravimus ir stengiamasi nenaudoti tų vandens šaltinių, kuriuose stinga vandens;

b)

parengtų transportavimo valdymo planus, kad apskritai į orą būtų išmetama kuo mažiau teršalų, tačiau visų pirma būtų daromas kuo mažesnis poveikis vietos bendruomenėms ir biologinei įvairovei;

c)

surinktų dujas vėlesniam naudojimui, degintų kuo mažiau fakelų ir vengtų išleisti dujas į orą slėgiui sumažinti. Visų pirma, veiklos vykdytojai turėtų užtikrinti, kad žvalgybos ir gavybos etape išsiskiriančios dujos būtų surenkamos tolesniam naudojimui ir kuo mažiau jų būtų išmetama į orą. Metanas ir kiti oro teršalai į orą gali būti išleidžiami tik itin išskirtinėmis veiklos sąlygomis dėl saugos priežasčių;

d)

hidraulinį ardymą dideliu skysčio kiekiu vykdytų kontroliuojamai ir tinkamai valdytų slėgį, kad suskiltų tik telkinio uolienos ir nebūtų sukelta seisminių įvykių;

e)

užtikrintų gręžinio vientisumą tinkamai jį projektuodami, statydami ir atlikdami vientisumo bandymus. Vientisumo bandymų rezultatus turėtų peržiūrėti nepriklausoma ir kvalifikuota trečioji šalis siekiant užtikrinti gręžinio eksploatacines savybes, saugą aplinkai ir žmonių sveikatai visais projekto vykdymo etapais ir po gręžinio uždarymo;

f)

parengtų rizikos valdymo planus ir priemones, būtinas poveikiui išvengti ir (arba) sumažinti, taip pat reagavimo priemones;

g)

sustabdytų operacijas ir nedelsdami imtųsi reikiamų taisomųjų veiksmų, jei gręžinys praranda vientisumą arba teršalai netyčia išmetami į požeminį vandenį;

h)

nedelsdami praneštų kompetentingai institucijai apie bet kokį incidentą ar avariją, kuri turės padarinių žmonių sveikatai arba aplinkai. Tokiame pranešime nurodomos incidento arba avarijos priežastys, padariniai ir taisomosios priemonės, kurių imtasi. Kaip atskaitos taškas naudojamas pagal 6.1 ir 6.2 punktus reikalaujamas esamos padėties tyrimas.

9.3.

Valstybės narės turėtų skatinti hidrauliniam ardymui dideliu skysčio kiekiu vandens išteklius naudoti atsakingai.

10.   CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR VANDENS NAUDOJIMAS HIDRAULINIAM ARDYMUI DIDELIU SKYSČIO KIEKIU

10.1.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad:

a)

hidrauliniam ardymui dideliu skysčio kiekiu naudojamų cheminių medžiagų gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, vykdydami savo pareigas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, nurodytų „hidraulinis ardymas“;

b)

hidrauliniam ardymui dideliu skysčio kiekiu naudotų kuo mažiau cheminių medžiagų;

c)

renkantis, kurias chemines medžiagas naudoti, būtų apsvarstoma galimybė išvalyti po hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu į paviršių iškylantį skystį.

10.2.

Valstybės narės turėtų skatinti veiklos vykdytojus taikyti tokius ardymo metodus, kuriems reikia kuo mažiau vandens ir kurių atliekų srautai yra kuo mažesni, taip pat nenaudoti pavojingų cheminių medžiagų, jei tik tai techniškai įmanoma ir pagrįsta žmonių sveikatos, aplinkos ir klimato atžvilgiu.

11.   STEBĖSENOS REIKALAVIMAI

11.1.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad veiklos vykdytojas vykdytų reguliarią įrenginio ir jo apylinkių (tiek žemės paviršiuje, tiek po žeme), kurioms poveikį gali padaryti žvalgybos ir gavybos etapo operacijos, stebėseną, ypač prieš hidraulinį ardymą dideliu skysčio kiekiu, jo metu ir po jo.

11.2.

Tolesnės stebėsenos atskaitos taškas yra pagal 6.1 ir 6.2 punktus reikalaujamas esamos padėties tyrimas.

11.3.

Valstybės narės užtikrina, kad, be esamos padėties tyrime nustatytų aplinkosaugos parametrų, veiklos vykdytojas vykdytų šių veiklos parametrų stebėseną:

a)

tikslios kiekviename gręžinyje ardymui naudojamo skysčio sudėties;

b)

kiekviename gręžinyje ardymui naudojamo vandens kiekį;

c)

atliekant hidraulinį ardymą dideliu skysčio kiekiu naudojamo slėgio;

d)

skysčių, kurie iškyla į paviršių po hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu: iš kiekvieno gręžinio iškylančio skysčio santykinę dalį, tūrį, savybes, pakartotinai panaudoto ir (arba) išvalyto skysčio kiekius;

e)

į orą išmetamo metano, kitų lakiųjų organinių junginių ir kitų dujų, kurios tikėtinai padarys žalos žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, kiekį.

11.4.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad veiklos vykdytojai vykdytų hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu poveikio gręžinių ir kitų žmogaus pastatytų struktūrų, esančių apylinkėse tiek žemės paviršiuje, tiek po žeme, kurias gali paveikti atliekamos operacijos, vientisumui stebėseną.

11.5.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad stebėsenos rezultatai būtų pranešami kompetentingoms institucijoms.

12.   ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ APLINKAI IR FINANSINĖ GARANTIJA

12.1.

Valstybės narės atsakomybės už žalą aplinkai nuostatas taiko visai įrenginio vietoje vykdomai veiklai, įskaitant ir tą, kuriai Direktyva 2004/35/EB šiuo metu netaikoma.

12.2.

Valstybės narės užtikrina, kad prieš pradėdamas hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu operacijas, veiklos vykdytojas pateiktų finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, apimantį leidime nustatytas sąlygas ir galimą atsakomybę už žalą aplinkai.

13.   ADMINISTRACINIAI GEBĖJIMAI

13.1.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos turėtų pakankamai žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių savo pareigoms vykdyti.

13.2.

Valstybės narės turėtų stengtis, kad nekiltų interesų konfliktas tarp kompetentingų institucijų atliekamos reguliavimo funkcijos ir jų funkcijos, susijusios su išteklių ekonomine plėtra.

14.   UŽDARYMO ĮPAREIGOJIMAI

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad po kiekvieno įrenginio uždarymo būtų atliekamas tyrimas siekiant įrenginio vietos ir jos apylinkių (tiek žemės paviršiuje, tiek po žeme), kurios galėjo būti paveiktos vykdant operacijas, aplinkos būklę palyginti su būkle prieš operacijų pradžią, kuri nustatyta atliekant esamos padėties tyrimą.

15.   INFORMACIJOS SKLAIDA

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad:

a)

veiklos vykdytojas viešai skelbtų informaciją apie hidrauliniam ardymui dideliu skysčio kiekiu ketinamas naudoti ir apie galiausiai jam panaudotas chemines medžiagas bei vandens kiekius. Teikiant tokią informaciją nurodomi visų cheminių medžiagų pavadinimai ir CAS (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos) numeriai, pateikiami saugos duomenų lapai, jei yra, ir nurodoma didžiausia medžiagos koncentracija hidraulinio ardymo skystyje;

b)

kompetentingos institucijos per 6 mėnesius nuo šios rekomendacijos paskelbimo ir po to ne rečiau kaip kas 12 mėnesių viešoje internetinėje svetainėje turėtų skelbti šią informaciją:

i)

užbaigtų gręžinių skaičių ir suplanuotų projektų, kuriuose numatoma naudoti hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu technologiją, skaičių;

ii)

išduotų leidimų skaičių, susijusių veiklos vykdytojų pavadinimus ir leidimų sąlygas;

iii)

pagal 6.1 ir 6.2 punktus atlikto esamos padėties tyrimo ir pagal 11.1, 11.2 ir 11.3 punkto b–e papunkčius atliktos stebėsenos rezultatus;

c)

be to, kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja visuomenę apie:

i)

incidentus ir avarijas, nurodytus 9.2 punkto f papunktyje;

ii)

patikrinimų rezultatus, reikalavimų neatitikimus ir sankcijas.

16.   PERŽIŪRA

16.1.

Valstybės narės, nusprendusios žvalgyti ir išgauti angliavandenilius naudodamos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu technologiją, raginamos nuo 2014 m. liepos 28 d. laikytis šioje rekomendacijoje išdėstytų būtinųjų principų ir kasmet (pirmą kartą – iki 2014 m. gruodžio mėn.) informuoti Komisiją apie priemones, kurių jos imasi laikydamosi šios rekomendacijos.

16.2.

Komisija atidžiai stebės, kaip laikomasi rekomendacijos, ir lygins padėtį valstybėse narėse viešai prieinamoje rezultatų suvestinėje.

16.3.

Praėjus 18 mėnesių po rekomendacijos paskelbimo Komisija peržiūrės jos veiksmingumą.

16.4.

Atliekant peržiūrą bus įvertintas rekomendacijos taikymas, apsvarstyti informacijos apie geriausias esamas technologijas mainai ir atitinkamų GPGB informacinių dokumentų taikymas, taip pat ar reikia atnaujinti kurias nors rekomendacijos nuostatas. Komisija nuspręs, ar būtina pateikti teisėkūros procedūra priimamo akto, kurio nuostatos būtų teisiškai įpareigojančios, pasiūlymą dėl angliavandenilių žvalgybos ir gavybos hidraulinio ardymo dideliu skysčio kiekiu metodu.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 22 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  COM(2014) 23.

(2)  1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1).

(3)  1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse (vienuoliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, 1992 11 28, p. 9).

(4)  1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (OL L 164, 1994 6 30, p. 3).

(5)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

(6)  2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).

(7)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 2004 4 30, p. 56).

(8)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB (OL L 102, 2006 4 11, p. 15).

(9)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19).

(10)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(11)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(12)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, kuria panaikinamos tam tikros direktyvos (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(13)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

(14)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136).

(15)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

(16)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

(17)  1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (OL L 10, 1997 1 14, p. 13).

(18)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (OL L 197, 2012 7 24, p. 1).