ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.032.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. vasario 1d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/50/ES

 

*

2014 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 88/2014, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo I priedo keitimo tvarka ( 1 )

3

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 89/2014, kuriuo bis(N-cikloheksil-diazenium-dioksi)-varis (Cu-HDO) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 8-to tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

6

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 90/2014, kuriuo dekano rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 4-o, 18-o ir 19-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

9

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 91/2014, kuriuo s-metoprenas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

13

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 92/2014, kuriuo cinebas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

16

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 93/2014, kuriuo oktano rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 4-o ir 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

19

 

*

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 94/2014, kuriuo jodas (įskaitant polivinilpirolidonjodą) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 3-io, 4-to ir 22-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

23

 

 

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 95/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

2014 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 96/2014, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2014 m. vasario 1 d.

29

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/51/ES

 

*

2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189)

32

 

 

2014/52/ES

 

*

2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas (Konvencija Nr. 170)

33

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/53/ES

 

*

2014 m. sausio 29 d. Komisijos rekomendacija, Balsavimo teisės praradimas ES piliečiams naudojantis laisvo judėjimo teise. Pasekmės ir galimi sprendimai

34

 

 

GAIRĖS

 

 

2014/54/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo (ECB/2013/49)

36

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

TEISINGUMO TEISMO PAPILDOMAS REGLAMENTAS

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. sausio 20 d.

dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo

(2014/50/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 186 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Sprendimu 2000/742/EB (2) Taryba patvirtino Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir techninio bendradarbiavimo susitarimo (Susitarimas) sudarymą;

(2)

Susitarimo 12 straipsnio b punkte nustatyta, kad Susitarimas atnaujinamas bendru Šalių susitarimu papildomiems penkerių metų laikotarpiams. Sprendimu 2009/313/EB (3) Taryba pastarąjį kartą patvirtino Susitarimo atnaujinimą papildomam penkerių metų laikotarpiui;

(3)

atlikus bendrą Susitarimo peržiūrą, abi Šalys atkreipė dėmesį į nepriklausomų ekspertų rekomendaciją, kad dabartinis Susitarimas turėtų būti atnaujintas dar penkeriems metams;

(4)

Susitarimo šalių manymu, Susitarimo atnaujinimas atitiktų abiejų Šalių interesus;

(5)

atnaujinto Susitarimo turinys bus toks pats, kaip ir dabartinio Susitarimo, kuris baigia galioti 2014 m. vasario 20 d.;

(6)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir perėmė jos teises bei pareigas;

(7)

Susitarimo atnaujinimas turėtų būti patvirtintas Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas papildomam penkerių metų laikotarpiui.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu praneša Rusijos Federacijos Vyriausybei, kad Sąjunga baigė Susitarimo atnaujinimui būtinas vidaus procedūras pagal Susitarimo 12 straipsnio b punktą.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia šį pranešimą:

„2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir ją perėmė ir nuo tos dienos naudojasi visomis Europos bendrijos teisėmis ir perima visas jos pareigas. Todėl nuorodos į „Europos bendriją“ Susitarimo tekste, atitinkamai skaitomos kaip nuorodos į „Europos Sąjungą“.“

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  2000 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas 2000/742/EB dėl Europos Bendrijų ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir techninio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (OL L 299, 2000 11 28, p. 14).

(3)  2009 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas 2009/313/EB dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo (OL L 92, 2009 4 4, p. 3).


REGLAMENTAI

1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 88/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo I priedo keitimo tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 28 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4 ir 5 kategorijos yra tiksliai apibrėžtos, kad būtų galima padaryti tam tikras prielaidas dėl joms priskiriamų medžiagų savybių. Norint medžiagą priskirti to priedo 6 kategorijai, turi būti pateiktas duomenų rinkinys, kad būtų galima išsamiai įvertinti riziką, kylančią naudojant medžiagą numatoma paskirtimi. Visiems pareiškėjams turėtų būti taikoma skaidri ir vienoda bet kurios iš tų kategorijų keitimo, siekiant pareiškėjo prašymu joms priskirti veikliąsias medžiagas arba pakeisti toms kategorijoms priskirtoms medžiagoms taikomus apribojimus, tvarka. Todėl tą tvarką reikėtų patikslinti;

(2)

siekiant veikliąją medžiagą įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą turėtų būti reikalaujama pakankamai duomenų, kad būtų galima įsitikinti, jog medžiaga nekelia susirūpinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 28 straipsnio 2 dalį;

(3)

siekiant nuoseklumo, veikliosios medžiagos įrašymo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą paraiškos teikimo ir tvirtinimo tvarka turi būti lygiai tokia pati kaip veikliosios medžiagos patvirtinimo paraiškos teikimo ir tvirtinimo tvarka. Tačiau, jei pagal pirmąją būtų reikalaujama pateikti mažiau duomenų, atitinkamai turėtų būti pritaikyta ir vertinimo tvarka;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 82 straipsnio 1 dalyje nurodyto Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma tvarka, kurios turi būti laikomasi gavus paraišką iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą

a)

to priedo 1, 2, 3, 4, 5 ar 6 kategorijoms priskiriant veikliąsias medžiagas pagal to reglamento 28 straipsnio 1 dalį arba

b)

iš dalies keičiant atitinkamus toms kategorijoms priskirtoms medžiagoms taikomus apribojimus.

2 straipsnis

Paraiškoje pateiktini duomenys

1 straipsnyje nurodyto priskyrimo arba keitimo paraiškoje pateikiama šio reglamento priede nurodyta informacija.

3 straipsnis

Paraiškų teikimas ir tvirtinimas

1.   Teikiant šio reglamento 1 straipsnyje nurodyto priskyrimo arba keitimo paraišką, taikoma Reglamento (ES) Nr. 528/2012 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 7 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Jei prašoma medžiagą priskirti Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategorijai, paraiška vertinama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalies pirmos bei antros pastraipų ir 4 bei 5 dalių nuostatas.

4 straipsnis

Paraiškų vertinimas

1.   Vertinančioji kompetentinga institucija įvertina, ar turima įrodymų, kad medžiaga nekelia susirūpinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 28 straipsnio 2 dalį, ir, jei reikia, kokie apribojimai turėtų būti jai taikomi. Savo vertinimo ataskaitą ir vertinimo išvadas ji nusiunčia Europos cheminių medžiagų agentūrai, įsteigtai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2) (toliau – Agentūra). Jei teikiama priskyrimo Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4 ar 5 kategorijai paraiška, vertinimo ataskaita ir išvados pateikiamos per 180 dienų nuo tos dienos, kai sumokami to reglamento 7 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje nurodyti mokesčiai. Jei teikiama priskyrimo Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategorijai paraiška, vertinimo ataskaita ir išvados pateikiamos per 365 dienas nuo tos paraiškos patvirtinimo.

Prieš pateikdama savo išvadas Agentūrai, vertinančioji kompetentinga institucija suteikia galimybę pareiškėjui per 30 dienų pateikti pastabas raštu dėl vertinimo ataskaitos ir vertinimo išvadų. Priimdama galutinį sprendimą dėl vertinimo vertinančioji kompetentinga institucija deramai atsižvelgia į tas pastabas.

2.   Jei paaiškėja, kad vertinimui atlikti reikia papildomos informacijos, vertinančioji kompetentinga institucija paprašo pareiškėjo pateikti tokią papildomą informaciją per nustatytą laikotarpį ir apie tai informuoja Agentūrą. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti laikotarpiai sustabdomi nuo tokio prašymo pateikimo dienos iki tos dienos, kurią gaunama informacija. Terminas negali būti sustabdomas ilgesniam nei 180 dienų laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai tai pateisinama dėl prašomų duomenų pobūdžio arba išimtinėmis aplinkybėmis.

3.   Jei, gavus papildomų duomenų pagal 2 dalį, veikliosios medžiagos priskyrimo Reglamento (ES) Nr. 528/2012 1, 2, 3, 4 ar 5 kategorijai paraiška visiškai atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 6 straipsnio nuostatas, pareiškėjui pageidaujant

a)

tokia paraiška laikoma priskyrimo to reglamento I priedo 6 kategorijai paraiška ir

b)

tvirtinama pagal 3 straipsnio 2 dalį.

4.   Atsižvelgdama į vertinančiosios kompetentingos institucijos išvadas, Agentūra parengia ir Komisijai pateikia nuomonę, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 528/2012 28 straipsnyje: per 270 dienų nuo vertinimo išvadų gavimo, jei teikiama priskyrimo to reglamento I priedo 6 kategorijai paraiška, ir per 180 dienų nuo jų gavimo, jei teikiama įrašymo į 1, 2, 3, 4 ar 5 kategorijos skirsnį paraiška.

5 straipsnis

Agentūros nuomonės, kuriomis gali būti grindžiamas Komisijos sprendimas

Jei yra įrodymų, kad veiklioji medžiaga nekelia susirūpinimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 28 straipsnio 1 dalyje, Komisija gali pagal tą straipsnį priimti sprendimą, kuriuo to reglamento I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnyje, jei Agentūra yra pateikusi nuomonę pagal

a)

šio reglamento 4 straipsnio 4 dalį,

b)

Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnio 4 dalį arba

c)

vieną iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 89 straipsnio 1 dalyje numatytų aktų.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

Duomenys, kurie turi būti pateikti, kad veiklioji medžiaga būtų įrašyta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedą

A   SKIRSNIS

Duomenys, kurie turi būti pateikti, jei medžiaga įrašoma į 1, 2, 3, 4 ar 5 kategorijos medžiagų sąrašą

1.

Veikliosios medžiagos įrašymo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 1, 2, 3, 4 ar 5 kategorijos medžiagų sąrašą paraiškoje nurodoma atitinkama kategorija, medžiagos tapatumas ir numatoma produktų, kurių autorizacijos bus prašoma, naudojimo paskirtis, taip pat pateikiama įtikinamų įrodymų, kad:

a)

medžiaga atitinka tos kategorijos aprašymą;

b)

ekspertai iš esmės sutaria, kad medžiaga nekelia susirūpinimo pagal to reglamento 28 straipsnio 2 dalį.

B punkte nurodyti įrodymai apima visus susijusius literatūroje paskelbtus aptariamos medžiagos duomenis ir visus paties pareiškėjo gautus susijusius duomenis apie medžiagą. Jie taip pat gali apimti analogiškus cheminių analogų arba homologų duomenis, (kiekybinio) struktūros ir aktyvumo santykio nustatymo (Q)SAR) prognozes, esamų tyrimų duomenis, in vitro bandymų duomenis, ankstesnius duomenis apie žmones ar kitų reguliavimo institucijų padarytas ar pagal kitas sistemas gautas išvadas.

2.

Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, jei nėra įtikinamų įrodymų, kad ekspertai iš esmės sutaria dėl vieno ar kelių rezultatų, paraiškoje pateikiami visi papildomi duomenys, būtini įrodyti, kad medžiaga nekelia susirūpinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 28 straipsnio 2 dalį.

B   SKIRSNIS

Duomenys, kurie turi būti pateikti, jei medžiaga įrašoma į 6 kategorijos medžiagų sąrašą

Veikliosios medžiagos įrašymo į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo 6 kategorijos medžiagų sąrašą paraiškoje pateikiami to reglamento 6 straipsnyje nurodyti duomenys, kad būtų galima atlikti naujausiomis mokslo žiniomis grindžiamą rizikos vertinimą.


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 89/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo bis(N-cikloheksil-diazenium-dioksi)-varis (Cu-HDO) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 8-to tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra bis(N-cikloheksil-diazenium-dioksi)-varis (Cu-HDO);

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar Cu-HDO galima naudoti 8-to tipo produktams (medienos antiseptikams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 8-to tipo produktus, gaminti;

(3)

Austrija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2008 m. vasario 25 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą;

(5)

remiantis ta ataskaita galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 8-to tipo produktai ir kurių sudėtyje yra Cu-HDO, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus;

(6)

todėl Cu-HDO galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 8-to tipo biocidiniams produktams gaminti;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir prireikus Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bis(N-cikloheksil-diazenium-dioksi)-varis (Cu-HDO) patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 8-to tipo biocidiniams produktams gaminti, atsižvelgiant į priede nustatytas specifikacijas ir sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Cu-HDO

IUPAC pavadinimas:

bis(N-cikloheksil-diazenium-dioksi)-varis

EB Nr. nėra

CAS Nr. 312600-89-8

981 g/kg

2015 m. rugsėjo 1 d.

2025 m. rugpjūčio 31 d.

8

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1.

Pramonės naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktas naudojamas su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.

2.

Būtina imtis reikiamų rizikos mažinimo priemonių siekiant apsaugoti dirvožemio komponentą. Visų pirma, autorizuotų produktų etiketėse ir, jei numatyta, saugos duomenų lapuose nurodoma, kad produktas pramonės reikmėms turi būti naudojamas izoliuotame plote arba ant nepralaidaus kieto pagrindo su apsauginiais barjerais, kad ką tik apdorota mediena būtų laikoma po stogu arba ant nepralaidaus kieto pagrindo arba ir po stogu, ir ant nepralaidaus kieto pagrindo, kad būtų išvengta tiesioginio nutekėjimo į dirvožemį arba vandenį, o bet koks nutekėjęs produkto kiekis turi būti surinktas ir pakartotinai panaudojamas arba pašalinamas.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 90/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo dekano rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 4-o, 18-o ir 19-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra dekano rūgštis;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar oktano rūgštį galima naudoti 4-o tipo produktams (maisto ir pašarų dezinfektantams), 18-o tipo produktams (insekticidams, akaricidams ir kitiems nariuotakojų kontrolės produktams) ir 19-o tipo produktams (repelentams ir masalams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 4-o, 18-o ir 19-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Austrija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2010 m. gruodžio 7 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitas ir rekomendacijas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitas. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į dvi vertinimo ataskaitas;

(5)

remiantis tomis ataskaitomis galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 4-o, 18-o ir 19-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra dekano rūgšties, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus;

(6)

todėl dekano rūgštį galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 4-o, 18-o ir 19-o produktų tipo biocidiniams produktams gaminti;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

vertinant, ar dekano rūgštį galima naudoti 4-o tipo produktams gaminti, nebuvo įvertintas biocidinių produktų, kuriuose yra dekano rūgšties, naudojimas žaliavose ir gaminiuose, skirtuose tiesiogiai arba netiesiogiai liestis su maistu, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 (4) 1 straipsnio 1 dalyje. Tokioms medžiagoms gali reikėti nustatyti „specifinius migracijos į maisto produktus lygius“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies e punkte. Todėl patvirtinimas tokioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, nebent Komisija nustatytų tokius lygius arba pagal tą reglamentą būtų nustatyta, kad tokių lygių nustatyti nereikia;

(9)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir, jei reikia, Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dekano rūgštis patvirtinama kaip veiklioji medžiaga, skirta 4-o, 18-o ir 19-o tipo biocidiniams produktams gaminti, atsižvelgiant į priede nustatytas specifikacijas ir sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(4)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Dekano rūgštis

IUPAC pavadinimas:

n-dekano rūgštis

EB Nr. 206–376–4

CAS Nr.: 334–48–5

985 g/kg

2015 m. rugsėjo 1 d.

2025 m. rugpjūčio 31 d.

4

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis toliau išvardytų sąlygų.

 

Pramonės arba profesionaliems naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktas naudojamas su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.

 

Jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4) ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami.

 

Produktai, kuriuose yra dekano rūgšties, negali būti naudojami žaliavose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 1 straipsnio 1 dalyje, nebent Komisija nustato specifinius dekano rūgšties migracijos į maisto produktus lygius arba pagal tą reglamentą nustatoma, kad tokių lygių nustatyti nereikia.

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis toliau išvardytų sąlygų.

 

Neprofesionalams naudoti skirtų produktų autorizacijos liudijimai išduodami tik tuo atveju, jei tų produktų pakuotėmis kiek įmanoma sumažinamas tų produktų poveikis naudotojui, nebent produkto autorizacijos liudijimo paraiškoje gali būti įrodyta, kad pavojų žmonių sveikatai iki priimtino lygio galima sumažinti kitomis priemonėmis.

 

Jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009 arba Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami.

19

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 91/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo s-metoprenas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra s-metoprenas;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar S-metopreną galima naudoti 18-o tipo produktams (insekticidams, akaricidams ir kitiems nariuotakojų kontrolės produktams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 18-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Airija paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2010 m. spalio 29 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą;

(5)

remiantis ta ataskaita galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 18-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra s-metopreno, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus;

(6)

todėl s-metopreną galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 18-o produktų tipo biocidiniams produktams gaminti;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir prireikus Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

S-metoprenas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, laikantis priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

S-metoprenas

IUPAC pavadinimas:

Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate

EC Nr.: nėra duomenų

CAS Nr.: 65733–16–6

950 g/kg

2015 m. rugsėjo 1 d.

2025 m. rugpjūčio 31 d.

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami, jei laikomasi šių sąlygų:

jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4) ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16. p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16. p. 1).


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 92/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo cinebas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra cinebas (zinebas);

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar cinebą galima naudoti 21-o tipo produktams, kurie apibrėžti tos direktyvos V priede (puvimą stabdantys produktai) ir atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 21-o tipo produktus (nuo apaugimo apsaugančius produktus), gaminti;

(3)

Airija paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2011 m. kovo 29 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą;

(5)

remiantis ta ataskaita galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 21-to tipo produktai ir kurių sudėtyje yra cinebo, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei laikomasi šio reglamento priede nustatytų sąlygų. Todėl cinebą galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti;

(6)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(7)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir prireikus Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Cinebas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti, laikantis priede nustatytų specifikacijų ir sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Mažiausias veikliosios medžiagos grynumo laipsnis (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Cinebas

IUPAC pavadinimas:

cinko etilenbisditiokarbamatas (polimeras)

EC Nr. 235–180–1

CAS Nr. 12122–67–7

940 g/kg

2016 m. sausio 1 d.

2025 m. gruodžio 31 d.

21

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Asmenys, pateikiantys rinkai neprofesionaliems naudotojams skirtus produktus, kuriuose yra cinebo, užtikrina, kad su produktais būtų pateikiamos tinkamos pirštinės.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1)

Pramonės arba profesionaliems naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktas naudojamas su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.

2)

Etiketėse ir, jei yra, naudojimo instrukcijose nurodoma, kad apdorojami paviršiai, kol išdžius, turi būti neprieinami vaikams.

3)

Autorizuotų produktų etiketėse ir, jei yra, saugos duomenų lapuose nurodoma, kad produkto naudojimo, techninės priežiūros ir remonto veikla vykdoma apribotoje erdvėje, ant nepralaidaus kieto pagrindo su apsauginiais barjerais arba ant nepralaidžia medžiaga uždengto grunto, kad produktas nepatektų į aplinką, ir kad visi produkto likučiai ir atliekos, kuriose yra cinebo, turi būti surenkami ir pakartotinai panaudojami arba pašalinami.

4)

Jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4) ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršyti.

Jei gaminys buvo apdorotas cinebu arba jo sudėtyje specialiai naudojamas cinebas, prireikus, kai yra tikimybė, kad jis liesis su oda arba kad įprastai naudojant gaminį cinebo pateks į aplinką, asmuo, atsakingas už apdoroto gaminio teikimą rinkai, užtikrina, kad gaminio etiketėje būtų informacija apie odos jautrinimo riziką bei informacija, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 58 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje.


(1)  Šioje skiltyje nurodytas grynumas – tai mažiausias veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, grynumo laipsnis. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti to paties arba kito grynumo, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 93/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo oktano rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 4-o ir 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra oktano rūgštis;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar oktano rūgštį galima naudoti 4-o tipo produktams (maisto ir pašarų dezinfektantams) ir 18-o tipo produktams (insekticidams, akaricidams ir kitiems nariuotakojų kontrolės produktams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 4-o ir 18-o tipo produktus, gaminti;

(3)

Austrija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2010 m. gruodžio 7 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitas ir rekomendacijas, kaip numatyta Reglamento Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitas. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į dvi vertinimo ataskaitas;

(5)

remiantis tomis ataskaitomis galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 4-o ir 18-o tipo produktai ir kurių sudėtyje yra oktano rūgšties, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus;

(6)

todėl oktano rūgštį galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 4-o ir 18-o produktų tipo biocidiniams produktams gaminti;

(7)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(8)

vertinant, ar oktano rūgštį galima naudoti 4-o tipo produktams gaminti, nebuvo įvertintas biocidinių produktų, kuriuose yra oktano rūgšties, naudojimas žaliavose ir gaminiuose, skirtuose tiesiogiai arba netiesiogiai liestis su maistu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 (4) 1 straipsnio 1 dalyje. Tokioms medžiagoms gali reikėti nustatyti „specifinius migracijos į maisto produktus lygius“, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies e punkte. Todėl patvirtinimas tokioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, nebent Komisija nustatytų tokius lygius arba pagal tą reglamentą būtų nustatyta, kad tokių lygių nustatyti nereikia;

(9)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir prireikus Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Oktano rūgštis patvirtinama kaip veiklioji medžiaga, skirta 4-o ir 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti, atsižvelgiant į priede nustatytas specifikacijas ir sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(4)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas

Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Oktano rūgštis

IUPAC pavadinimas:

n-oktano rūgštis

EB Nr. 204–677–5

CAS Nr. 124–07–2

993 g/kg

2015 m. rugsėjo 1 d.

2025 m. rugpjūčio 31 d.

4

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1.

pramonės arba profesionaliems naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktas naudojamas su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis;

2.

jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4) ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami;

3.

produktai, kuriuose yra oktano rūgšties, negali būti naudojami žaliavose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 1 straipsnio 1 dalyje, nebent Komisija nustato specifinius oktano rūgšties migracijos į maisto produktus lygius arba pagal tą reglamentą nustatoma, kad tokių lygių nustatyti nereikia.

 

 

 

 

 

18

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1.

neprofesionalams naudoti skirtų produktų autorizacijos liudijimai išduodami tik tuo atveju, jei tų produktų pakuotėmis kiek įmanoma sumažinamas tų produktų poveikis naudotojui, nebent produkto autorizacijos liudijimo paraiškoje gali būti įrodyta, kad pavojų žmonių sveikatai iki priimtino lygio galima sumažinti kitomis priemonėmis;

2.

jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009 arba Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 94/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo jodas (įskaitant polivinilpirolidonjodą) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 3-io, 4-to ir 22-o tipo biocidiniams produktams gaminti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 89 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (3) I, IA arba IB priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra jodas;

(2)

pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta, ar jodą galima naudoti 1-o tipo produktams (asmens higienos biocidiniams produktams), 3-io tipo produktams (veterinarinės higienos biocidiniams produktams), 4-to tipo produktams (maisto ir pašarų dezinfekantams) ir 22-to tipo produktams (balzamavimo ir taksiderminiams skysčiams), apibrėžtiems tos direktyvos V priede ir atitinkantiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede apibrėžtus 1-o, 3-io, 4-to ir 22-o tipo produktus, gaminti;

(3)

įvertinus pateiktus duomenis padarytos išvados ir apie polivinilpirolidono jodą;

(4)

Švedija buvo paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare ir 2011 m. balandžio 20 d. Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendacijas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14 straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(5)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2013 m. gruodžio 13 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą;

(6)

remiantis ataskaita galima daryti išvadą, kad biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip 1-o, 3-io, 4-to ir 22-o tipo produktai ir kuriuose yra jodo, turėtų atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus, jei tenkinamos šio reglamento priede nurodytos sąlygos;

(7)

todėl jodą (įskaitant polivinilpirolidonjodą) galima patvirtinti kaip veikliąją medžiagą, skirtą 1-o. 3-io, 4-to ir 22-o tipo biocidiniams produktams gaminti;

(8)

kadangi į vertinimą nebuvo įtrauktos nanomedžiagos, patvirtinimas šioms medžiagoms netaikomas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 4 dalyje;

(9)

atliekant vertinimą nebuvo įvertintas biocidinių produktų, kuriuose yra jodo, naudojimas žaliavose ir gaminiuose, skirtuose tiesiogiai arba netiesiogiai liestis su maistu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 (4) 1 straipsnio 1 dalyje. Tokioms medžiagoms gali reikėti nustatyti specifinius migracijos į maisto produktus lygius, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies e punkte. Todėl patvirtinimas tokioms medžiagoms neturėtų būti taikomas, nebent Komisija nustatytų tokius lygius arba pagal tą reglamentą būtų nustatyta, kad tokių lygių nustatyti nereikia;

(10)

veiklioji medžiaga turėtų būti patvirtinta praėjus tinkamam laikotarpiui, per kurį valstybės narės, suinteresuotosios šalys ir prireikus Komisija galėtų pasirengti laikytis naujų dėl medžiagos patvirtinimo atsiradusių reikalavimų;

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Jodas (įskaitant polivinilpirolidonjodą) patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 3-io, 4-to ir 22-o tipo biocidiniams produktams gaminti, atsižvelgiant į priede nustatytas specifikacijas ir sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (OL L 325, 2007 12 11, p. 3).

(3)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(4)  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).


PRIEDAS

Bendrinis pavadinimas

IUPAC pavadinimas Identifikacijos numeriai

Minimali veikliosios medžiagos koncentracija (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Produkto tipas

Specialiosios sąlygos (2)

Jodas (įskaitant polivinilpirolidonjodą)

IUPAC pavadinimas:

Jodas

EB Nr. 231–442–4

CAS Nr. 7553–56–2

IUPAC pavadinimas:

Polivinilpirolidonjodas

EB Nr. nėra,

CAS Nr. 25655–41–8

995 g/kg jodo

Polivinilpirolidonjodo atveju jodo koncentracija turi būti 995 g/kg

2015 m. rugsėjo 1 d.

2025 m. rugpjūčio 31 d.

1

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

3

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

Jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (4) ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami.

4

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

1.

Jei produktų liekanų gali likti maiste arba pašaruose, turi būti įvertinta, ar reikia pakeisti esamus arba nustatyti naujus didžiausius leistinus liekanų kiekius (DLLK) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009 arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 ir turi būti imamasi tinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant užtikrinti, kad taikomi DLLK nebūtų viršijami.

2.

Produktai, kuriuose yra jodo, negali būti naudojami žaliavose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maistu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 1 straipsnio 1 dalyje, nebent Komisija nustato specifinius jodo migracijos į maisto produktus lygius arba pagal tą reglamentą nustatoma, kad tokių lygių nustatyti nereikia.

22

Vertinant produktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas poveikiui, rizikai ir veiksmingumui, susijusiems su tokiais naudojimo būdais, kurie yra įtraukti į autorizacijos liudijimo paraišką, bet nebuvo įvertinti atliekant veikliosios medžiagos Sąjungos lygmens rizikos vertinimą.

Autorizacijos liudijimai išduodami, jei laikomasi šių sąlygų:

Pramonės naudotojams nustatomos saugaus darbo procedūros ir tinkamos organizacinės priemonės. Jei poveikio negalima sumažinti iki priimtino lygio kitomis priemonėmis, produktas naudojamas su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.


(1)  Šioje skiltyje nurodyta koncentracija – tai minimali veikliosios medžiagos, naudotos atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 8 straipsnį, koncentracija. Rinkai pateikiamame produkte esanti veiklioji medžiaga gali būti tokios pačios arba kitokios koncentracijos, jei įrodyta, kad ji yra techniškai lygiavertė įvertintai veikliajai medžiagai.

(2)  Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 95/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

62,3

MA

49,8

SN

151,7

TN

92,7

TR

91,9

ZZ

89,7

0707 00 05

MA

158,2

TR

126,8

ZZ

142,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,8

TR

134,3

ZZ

94,6

0805 10 20

EG

48,5

IL

67,0

MA

57,2

TN

53,8

TR

75,7

ZZ

60,4

0805 20 10

CN

72,7

IL

140,3

MA

76,8

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

21,7

IL

101,4

JM

118,0

KR

142,8

MA

118,8

PK

34,5

TR

80,1

ZZ

84,6

0805 50 10

TR

75,9

ZZ

75,9

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

202,8

ZZ

98,7

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

118,8

ZZ

99,8


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 96/2014

2014 m. sausio 31 d.

kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2014 m. vasario 1 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir konkrečios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (paprastieji kviečiai, skirti sėjai), ex 1001 99 00 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00 nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau tas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos;

(2)

reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (paprastieji kviečiai, skirti sėjai), ex 1001 99 00 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka;

(4)

reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2014 m. vasario 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji;

(5)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų paskelbimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2014 m. vasario 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2014 m. vasario 1 d.

KN kodas

Prekių aprašymas

Importo muitas (1)

(EUR už toną)

1001 19 00

1001 11 00

Aukštos kokybės kietieji KVIEČIAI

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

ex 1001 91 20

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 99 00

Paprastieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalimi, importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūros uostas (už Gibraltaro sąsiaurio ribų) arba Juodosios jūros uostas ir jei prekės atgabenamos Atlanto vandenynu arba per Sueco kanalą;

2 EUR ų toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje ir jei prekės atgabenamos Atlanto vandenynu;

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR už toną suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

17.1.2014-30.1.2014

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukštos kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

178,81

123,92

FOB kaina JAV

269,30

259,30

239,30

Meksikos įlankos priemoka

132,96

25,42

Didžiųjų ežerų priemoka

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Vežimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas:

18,21 EUR/t

Vežimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas:

— EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR už toną priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR už toną nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR už toną nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. sausio 28 d.

kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189)

(2014/51/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 153 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija ragina ratifikuoti tarptautines darbo konvencijas, kurias Tarptautinė darbo organizacija laiko atitinkančiomis šiandienos reikalavimus ir kuriose darbuotojų darbo sąlygų apsauga ir gerinimas yra svarbūs aspektai, ir taip prisidėti prie Europos Sąjungos pastangų propaguoti deramą darbą tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų;

(2)

dauguma 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijos Nr. 189 dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (toliau – Konvencija) taisyklių jau iš esmės yra įtrauktos į tokių sričių kaip socialinė politika, kova su diskriminacija, teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir prieglobstis bei imigracija Sąjungos acquis;

(3)

Konvencijos nuostatos dėl namų ūkio darbuotojų migrantų apsaugos gali daryti poveikį laisvam darbuotojų judėjimui – sričiai, kurioje Sąjunga turi išimtinę kompetenciją;

(4)

dėl to tam tikros Konvencijos dalys priklauso Sąjungos kompetencijai ir valstybės narės negali prisiimti su šiomis dalimis susijusių įsipareigojimų nedalyvaujant Sąjungos institucijoms;

(5)

Europos Sąjunga Konvencijos ratifikuoti negali, nes tik valstybės narės gali būti jos šalimis;

(6)

šiomis aplinkybėmis valstybės narės ir Sąjungos institucijos privalo bendradarbiauti dėl Konvencijos ratifikavimo;

(7)

todėl Taryba turėtų įgalioti valstybes nares, kurios įpareigotos laikytis Sąjungos teisės aktų dėl minimalių darbo sąlygų srities reikalavimų, ratifikuoti Konvenciją Sąjungos interesų labui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės įgaliojamos ratifikuoti 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189) dalis, kurios pagal Sutartis priklauso Sąjungos kompetencijai.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/33


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. sausio 28 d.

kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas (Konvencija Nr. 170)

(2014/52/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija ragina ratifikuoti tarptautines darbo konvencijas, kurias Tarptautinė darbo organizacija laiko atitinkančiomis šiandienos reikalavimus, ir taip prisidėti prie Europos Sąjungos pastangų propaguoti deramą darbą – darbuotojų sveikatos ir saugos apsauga ir gerinimas yra svarbūs jo aspektai – tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų;

(2)

1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) konvencijos Nr. 170 dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas (toliau – Konvencija) III dalyje pateiktos taisyklės iš esmės yra įtrauktos į Sąjungos acquis dėl klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinės praktikos derinimo, kuris plėtojamas nuo 1967 m. ir toliau konsoliduojamas;

(3)

dėl to tam tikros Konvencijos dalys priklauso Sąjungos kompetencijai ir valstybės narės negali dėl šių dalių prisiimti įsipareigojimų nedalyvaujant Sąjungos institucijoms;

(4)

Europos Sąjunga Konvencijos ratifikuoti negali, nes tik valstybės narės gali būti jos šalimis;

(5)

šiomis aplinkybėmis valstybės narės ir Sąjungos institucijos privalo bendradarbiauti dėl Konvencijos ratifikavimo;

(6)

todėl Taryba turėtų įgalioti valstybes nares, kurios įpareigotos laikytis Sąjungos teisės aktų dėl klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinės praktikos derinimo, ratifikuoti Konvenciją Sąjungos interesų labui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės įgaliojamos ratifikuoti 1990 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl saugumo darbe naudojant chemines medžiagas (Konvencija Nr. 170) dalis, kurios pagal Sutartis priklauso Sąjungos kompetencijai.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


REKOMENDACIJOS

1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/34


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. sausio 29 d.

Balsavimo teisės praradimas ES piliečiams naudojantis laisvo judėjimo teise. Pasekmės ir galimi sprendimai

(2014/53/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

Lisabonos sutartimi sustiprintas Europos Sąjungos piliečių politinis vaidmuo, sukurtas glaudus piliečių tarpusavio ryšys, užtikrinama galimybė piliečiams naudotis savo politinėmis teisėmis ir dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta, kad Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija ir kad kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalyje, kurioje įtvirtinami šie principai, nustatyta, kad piliečiai Sąjungos lygiu yra tiesiogiai atstovaujami Europos Parlamente ir kad valstybių ar Vyriausybių vadovai ir Vyriausybės, kurios atstovauja valstybėms narėms Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje, pačios yra demokratiškai atskaitingos savo nacionaliniams parlamentams ar savo piliečiams;

(2)

pagal SESV 20 straipsnį Sąjungos pilietybė papildo valstybės pilietybę;

(3)

SESV 21 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 45 straipsniu ES piliečiams suteikta pagrindinė teisė laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje;

(4)

šios rekomendacijos tikslas – sustiprinti ES piliečių, pasinaudojusių savo teise laisvai judėti Sąjungoje, teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos ir valstybių narių gyvenime;

(5)

kaip pabrėžiama 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (1), viena iš problemų, kurias atlikdami savo politinį vaidmenį patiria Sąjungos piliečiai iš tam tikrų valstybių narių, yra tai, kad tam tikrą laiką pagyvenę kitoje valstybėje narėje jie netenka teisės balsuoti savo gimtosios šalies nacionaliniuose rinkimuose;

(6)

šiuo metu nė viena valstybė narė nevykdo bendros politikos, pagal kurią teisė balsuoti nacionaliniuose rinkimuose būtų suteikiama kitų valstybių narių piliečiams. Todėl balsavimo teisės netekę ES piliečiai paprastai negali balsuoti jokios valstybės narės nacionaliniuose rinkimuose;

(7)

galima sakyti, kad esama padėtis yra nesuderinama su esmine Sąjungos pilietybės idėja, t. y. kad ji papildo nacionalinę pilietybę ir turėtų suteikti Sąjungos piliečiams dar daugiau teisių – o nagrinėjamais atvejais pasinaudojus teise laisvai judėti galima netekti teisės dalyvauti politiniame gyvenime;

(8)

be to, nors tokiu būdu balsavimo teisės netekę Sąjungos piliečiai išsaugo teisę rinkti Europos Parlamento narius, jie negali dalyvauti nacionaliniuose šalies Vyriausybės formavimo procesuose, o Vyriausybės nariai sudaro Tarybą, vieną iš ES teisės aktų leidyboje dalyvaujančių institucijų;

(9)

Sąjungos piliečių nuomone, toks teisės balsuoti savo pilietybės šalies nacionaliniuose rinkimuose praradimas dėl to, kad jie pasinaudojo teise persikelti į kitą ES šalį, yra jų politinių teisių spraga;

(10)

2013 m. ES pilietybės ataskaitoje „ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis“ (2) Komisija pabrėžė, kad visapusis Sąjungos piliečių dalyvavimas visų lygmenų demokratiniame Sąjungos gyvenime yra pati Sąjungos pilietybės esmė. Komisija pranešė pasiūlysianti konstruktyvių priemonių, kurios leistų kitoje valstybėje narėje gyvenantiems ES piliečiams visapusiškai dalyvauti demokratiniame ES gyvenime kartu išsaugant teisę balsuoti savo kilmės šalies nacionaliniuose rinkimuose;

(11)

balsavimo teisė yra pagrindinė pilietinė teisė. Europos žmogaus teisių teismas pripažino, kad teisė balsuoti – ne privilegija. Bet koks bendras, automatinis ir nediferencijuotas nukrypimas nuo visuotinių rinkimų principo kelia grėsmę taip išrinktos teisėkūros institucijų ir jų leidžiamų įstatymų demokratiniam teisėtumui (3). Todėl demokratinė valstybė turi mąstyti vadovautis įtraukumo principais. Be to, Teismas padarė išvadą, kad vyrauja aiški tendencija leisti šalyje negyvenantiems piliečiams balsuoti, nors bendro europinio požiūrio šiuo klausimu dar nėra;

(12)

šiuo metu tam tikrose valstybėse narėse taikomos nuostatos yra tokios, kad kitoje valstybėje narėje gyvenantys Sąjungos piliečiai gali prarasti balsavimo teisę vien dėl to, kad tam tikrą laiką gyvena užsienyje. Jos grindžiamos prielaida, kad tam tikrą laiką pagyvenęs užsienyje, asmuo atitrūksta nuo savo gimtosios šalies politinių procesų. Tačiau ši prielaida pasitvirtina ne visais atvejais. Todėl reikėtų suteikti piliečiams, kuriems gresia netekti balsavimo teisės, galimybę įrodyti, kad jie toliau domisi politiniu gyvenimu valstybėje narėje, kurios pilietybę turi;

(13)

kitoje valstybėje narėje gyvenantys Sąjungos piliečiai gali visą gyvenimą išlaikyti glaudžius ryšius su savo kilmės šalimi ir toliau justi išrinktų įstatymų leidėjų priimamų teisės aktų poveikį. Dėl plačiai paplitusios tarptautinės prieigos prie televizijos programų, galimybės naudotis internetu ir kitomis tinklo ir mobiliojo ryšio technologijomis pasidarė kaip niekad paprasta atidžiai sekti gimtosios valstybės narės socialinį ir politinį gyvenimą ir jame dalyvauti;

(14)

politikos, dėl kurios iš piliečių atimamos balsavimo teisės, pagrindus reikėtų iš naujo įvertinti atsižvelgiant į technologijų pokyčius, esamą Europos integracijos padėtį ir vyraujančias tendencijas skatinti visuotinį dalyvavimą politiniame gyvenime, taip pat į tai, kad teisė dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir teisė laisvai judėti yra nepaprastai svarbios;

(15)

įtraukesnis ir proporcingas požiūris reikštų, kad piliečiams, kurie naudojasi savo teise laisvai judėti ir gyventi Sąjungoje, būtų užtikrinta galimybė išsaugoti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose įrodžius, kad jie toliau domisi politiniu gyvenimu valstybėje narėje, kurios pilietybę turi;

(16)

aktyvus asmens veiksmas, pavyzdžiui, prašymas užregistruoti jį kilmės valstybės narės rinkėjų sąraše turėtų būti laikomas tinkamu kriterijumi – ir paprasčiausia priemone įrodyti, kad asmuo toliau domisi šalies politiniu gyvenimu, tačiau valstybės narės taip pat gali reikalauti tokius prašymus po nustatyto laiko atnaujinti, taip patvirtinant savo interesų tęstinumą;

(17)

kad užsienyje esantys piliečiai patirtų kuo mažesnę naštą, prašymus užregistruoti rinkėjų sąraše arba palikti jame turėtų būti leidžiama pateikti elektroninėmis priemonėmis;

(18)

svarbu užtikrinti, kad į kitą valstybę narę persikeliantys ar ten gyvenantys piliečiai būtų laiku ir tinkamai informuojami apie sąlygas, kuriomis jie gali išsaugoti savo balsavimo teises, ir apie praktinius veiksmus, kurių tam reikia imtis,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

Valstybės narės, kurių politika riboja jų piliečių teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose remiantis vien tik gyvenamosios vietos sąlyga, piliečiams, kurie naudojasi savo teise į laisvą judėjimą ir gyvenimą Sąjungoje, turėtų leisti įrodyti, kad jie toliau domisi politiniu gyvenimu savo pilietybės valstybėje narėje, taip pat pateikdami prašymą palikti juos rinkėjų sąraše, taip išsaugodami savo balsavimo teisę.

2.

Valstybės narės, leidžiančios kitoje valstybėje narėje gyvenantiems savo piliečiams išsaugoti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose pateikus prašymą palikti juos rinkėjų sąraše, gali nustatyti proporcingas papildomas priemones, kaip antai reikalavimą kas kažkiek laiko tokį prašymą atnaujinti.

3.

Valstybės narės, leidžiančios kitoje valstybėje narėje gyvenantiems savo piliečiams išsaugoti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose pateikus prašymą užregistruoji juos rinkėjų sąraše arba palikti juos jame, turėtų užtikrinti, kad visus tokius prašymus būtų leidžiama pateikti elektroninėmis priemonėmis.

4.

Valstybės narės, kurių piliečiai, gyvenantys kitoje valstybėje narėje, gali prarasti teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, turėtų laiku ir tinkamai juos informuoti apie tai, kokias sąlygas jie turi tenkinti ir kokių praktinių veiksmų imtis, kad išsaugotų teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Pirmininko pavaduotoja


(1)  COM(2010) 603.

(2)  COM(2013) 269.

(3)  2013 m. gegužės 7 d. Europos žmogaus teisių teismo sprendimas byloje Shindler.


GAIRĖS

1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/36


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo

(ECB/2013/49)

(2014/54/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 16 d. Gairių ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo (1) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viena Eurosistemos pirkimo procedūra (single Eurosystem tender procedure, SETP) turėjo būti pradėta ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d.;

(2)

Gairių ECB/2004/18 2 straipsnio 1 dalis buvo iš dalies pakeista 2011 m. kovo 18 d. Gairėmis ECB/2011/3, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo (2), ir kuriose nustatyta, kad SETP pradedama ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d., nebent Valdančioji taryba priima sprendimą dėl kitos pradžios datos;

(3)

pagal Gairių ECB/2004/18 21 straipsnį Valdančioji taryba peržiūri Gaires ECB/2004/18 2008 m. pradžioje, o paskui kas dvejus metus;

(4)

Valdančioji taryba, vykdydama naujausią Gairių ECB/2004/18 peržiūrą, nusprendė nustatyti vėlesnę SETP pradžios datą, nes pasikeitė numatytos SETP pradžios datos nustatymo prielaidos;

(5)

todėl Gairės ECB/2004/18 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Gairių ECB/2004/18 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Viena Eurosistemos pirkimo procedūra pradedama Valdančiosios tarybos sprendimu nustatytą dieną.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. gruodžio 18 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 320, 2004 10 21, p. 21.

(2)  OL L 86, 2011 4 1, p. 77.


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

1.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/37


TEISINGUMO TEISMO PAPILDOMAS REGLAMENTAS

Turinys

I skyrius. Teismo pavedimai (1–3 straipsniai)

II skyrius. Nemokama teisinė pagalba (4 ir 5 straipsniai)

III skyrius. Pranešimas apie liudytojų ir ekspertų priesaikos pažeidimus (6 ir 7 straipsniai)

Baigiamosios nuostatos (8 ir 9 straipsniai)

I priedas. 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąrašas

II priedas. 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąrašas

III priedas. 6 straipsnyje nurodytas sąrašas

TEISINGUMO TEISMAS,

atsižvelgdamas į Procedūros reglamento (1) 207 straipsnį,

atsižvelgdamas į Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (2) 46 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pritaikomųjų pataisų (3) 45 straipsnį,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 25 d. Teisingumo Teismas priėmė naują Procedūros reglamentą, kurio struktūra ir turinys pakeisti, palyginti su ankstesniu juo panaikintu reglamentu. Šie pakeitimai pirmiausia susiję su naujajame Procedūros reglamente vartojamais terminais ir su procedūra, taikoma nemokamos teisinės pagalbos skyrimo atveju. Todėl būtina, kad šie pakeitimai atsispindėtų Papildomo reglamento tekste;

(2)

kelioms valstybėms narėms paskyrus naujas institucijas, kompetentingas spręsti Papildomo reglamento 2, 4 ir 6 straipsniuose nurodytus klausimus, ir Bulgarijos Respublikai, Rumunijai ir Kroatijai atitinkamai 2007 m. sausio 1 d. ir 2013 m. liepos 1 d. įstojus į Europos Sąjungą, taip pat iškilo būtinybė atnaujinti trijuose šio reglamento prieduose pateikiamus sąrašus;

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybai patvirtinus,

PRIIMA ŠĮ PAPILDOMĄ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

Teismo pavedimai

1 straipsnis

1.   Teismo pavedimas duodamas priimant nutartį, kurioje nurodomi liudytojų arba ekspertų pavardės, vardai, statusas ir adresas, faktai, dėl kurių liudytojai arba ekspertai turi būti apklausti, šalys, jų atstovai, advokatai arba patarėjai, jų adresai dokumentams įteikti, taip pat trumpai išdėstomas ginčo dalykas.

2.   Nutartį šalims įteikia Teismo kancleris.

2 straipsnis

1.   Teismo kancleris nusiunčia nutartį valstybės narės, kurios teritorijoje turi būti apklausti liudytojai arba ekspertai, kompetentingai institucijai, nurodytai I priede. Prireikus nutartis siunčiama kartu su vertimu į tos valstybės narės, kuriai ji skirta, oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as).

2.   1 dalyje nurodyta institucija perduoda nutartį pagal nacionalinę teisę kompetentingai teisminei institucijai.

3.   Kompetentinga teisminė institucija Teismo pavedimą vykdo vadovaudamasi savo nacionalinės teisės nuostatomis. Įvykdžiusi pavedimą, kompetentinga teisminė institucija perduoda 1 dalyje nurodytai institucijai nutartį dėl pavedimo, su įvykdymu susijusius dokumentus ir išlaidų sąrašą. Šie dokumentai siunčiami Teismo kancleriui.

4.   Dokumentų vertimu į proceso kalbą pasirūpina Teismo kancleris.

3 straipsnis

Teismas apmoka su Teismo pavedimu susijusias išlaidas, bet nepraranda teisės prireikus nurodyti šalims jas padengti.

II   SKYRIUS

Nemokama teisinė pagalba

4 straipsnis

1.   Teismas nutartyje, kuria nusprendžia, kad suinteresuotasis asmuo turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, nurodo, kad jam atstovauti būtų paskirtas advokatas.

2.   Jeigu asmuo nenurodo pasirinkto advokato arba jeigu Teismas mano, kad jo pasirinkto asmens negalima patvirtinti, Teismo kancleris nutartį ir prašymo suteikti nemokamą teisinę pagalbą kopiją nusiunčia II priede nurodytai kompetentingai suinteresuotosios valstybės institucijai.

3.   Teismas, susipažinęs su šios institucijos pasiūlymais, savo iniciatyva paskiria advokatą atstovauti suinteresuotajam asmeniui.

5 straipsnis

Teismas priima sprendimą dėl advokato išlaidų ir honorarų; gavus prašymą gali būti išmokėtas šioms išlaidoms ir honorarams padengti skirtas avansas.

III   SKYRIUS

Pranešimas apie liudytojų ir ekspertų priesaikos pažeidimus

6 straipsnis

Teismas, išklausęs generalinį advokatą, gali nuspręsti pranešti valstybės narės, kurios teisminės institucijos yra kompetentingos baudžiamojo persekiojimo srityje, III priede nurodytai kompetentingai institucijai apie melagingus Teismui priesaiką davusių liudytojo parodymus ar eksperto pareiškimus.

7 straipsnis

Teismo sprendimo perdavimu pasirūpina Teismo kancleris. Sprendime išdėstomi faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas pranešimas.

Baigiamosios nuostatos

8 straipsnis

Šiuo papildomu reglamentu pakeičiamas 1974 m. gruodžio 4 d. Papildomas reglamentas (OL L 350, 1974 12 28, p. 29), paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2006 m. vasario 21 d. (OL L 72, 2006 3 11, p. 1).

9 straipsnis

1.   Šis papildomas reglamentas, autentiškas Procedūros reglamento 36 straipsnyje nurodytomis kalbomis, skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. sausio 14 d.

 


(1)  OL L 265, 2012 9 29, p. 1, iš dalies pakeistas 2013 m. birželio 18 d. (OL L 173, 2013 6 26, p. 65).

(2)  OL L 157, 2005 6 21, p. 203.

(3)  OL L 112, 2012 4 24, p. 21.


I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąrašas

Belgija

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgarija

Министър на правосъдието

Čekijos Respublika

Ministr spravedlnosti

Danija

Justitsministeriet

Vokietija

Bundesministerium der Justiz

Estija

Justiitsministeerium

Airija

Minister for Justice and Equality

Graikija

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ispanija

Ministerio de Justicia

Prancūzija

Ministère de la justice

Kroatija

Ministarstvo pravosuđa

Italija

Ministero della Giustizia

Kipras

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Latvija

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lietuva

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Liuksemburgas

Parquet général

Vengrija

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Avukat Ġenerali

Nyderlandai

Minister van Veiligheid en Justitie

Austrija

Bundesministerium für Justiz

Lenkija

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugalija

O Ministro da Justiça

Rumunija

Ministerul Justiției

Slovėnija

Ministrstvo za pravosodje

Slovakija

Minister spravodlivosti

Suomija

Oikeusministeriö

Švedija

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Jungtinė Karalystė

Secretary of State for the Home Department


II PRIEDAS

4 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąrašas

Belgija

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgarija

Министър на правосъдието

Čekijos Respublika

Česká advokátní komora

Danija

Justitsministeriet

Vokietija

Bundesrechtsanwaltskammer

Estija

Justiitsministeerium

Airija

Minister for Justice and Equality

Graikija

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ispanija

Consejo General de la Abogacía Española

Prancūzija

Ministère de la justice

Kroatija

Ministarstvo pravosuđa

Italija

Ministero della Giustizia

Kipras

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Latvija

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lietuva

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Liuksemburgas

Ministère de la justice

Vengrija

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja

Nyderlandai

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Austrija

Bundesministerium für Justiz

Lenkija

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugalija

O Ministro da Justiça

Rumunija

Uniunea Națională a Barourilor din România

Slovėnija

Ministrstvo za pravosodje

Slovakija

Slovenská advokátska komora

Suomija

Oikeusministeriö

Švedija

Sveriges advokatsamfund

Jungtinė Karalystė

The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)

The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)

The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)


III PRIEDAS

6 straipsnyje nurodytas sąrašas

Belgija

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgarija

Върховна касационна прокуратура на Република България

Čekijos Respublika

Nejvyšší státní zastupitelství

Danija

Justitsministeriet

Vokietija

Bundesministerium der Justiz

Estija

Riigiprokuratuur

Airija

The Office of the Attorney General

Graikija

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ispanija

Consejo General del Poder Judicial

Prancūzija

Ministère de la justice

Kroatija

Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika

Italija

Ministero della Giustizia

Kipras

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Latvija

Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Lietuva

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Liuksemburgas

Parquet général

Vengrija

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Avukat Ġenerali

Nyderlandai

Minister van Veiligheid en Justitie

Austrija

Bundesministerium für Justiz

Lenkija

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portugalija

O Ministro da Justiça

Rumunija

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Slovėnija

Ministrstvo za pravosodje

Slovakija

Minister spravodlivosti

Suomija

Keskusrikospoliisi

Švedija

Åklagarmyndigheten

Jungtinė Karalystė

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in England or Wales)

Her Majesty’s Advocate General (for witnesses or experts residing in Scotland)

Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in Northern Ireland)