ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.028.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. sausio 31d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/48/ES

 

*

2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. sausio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 81/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

2

 

*

2014 m. sausio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Montes de Granada (SKVN)]

15

 

*

2014 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 83/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

17

 

*

2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 84/2014 dėl leidimo naudoti preparatus Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 arba Pediococcus pentosaceus DSM 23689 kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

30

 

*

2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 85/2014, kuriuo dėl veikliosios medžiagos vario junginių patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

34

 

 

2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 86/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2014/49/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. sausio 28 d.

dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

(2014/48/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 28 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 753/2007 (1) dėl Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo (2) sudarymo (toliau – Susitarimas). Prie jo buvo pridėtas Protokolas, nustatantis Susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą (3) (toliau – dabartinis Protokolas). Dabartinio Protokolo galiojimas baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d.;

(2)

Sąjunga ir Danijos bei Grenlandijos Vyriausybės derėjosi dėl naujojo Susitarimo Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (toliau – Protokolas);

(3)

Protokolas buvo pasirašytas pagal Tarybos sprendimą 2012/653/ES (4) su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau ir jis laikinai taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.;

(4)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Protokolas, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (5).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia pranešimą pagal Protokolo 13 straipsnį.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. STOURNARAS


(1)  OL L 172, 2007 6 30, p. 1.

(2)  OL L 172, 2007 6 30, p. 4.

(3)  OL L 172, 2007 6 30, p. 9.

(4)  OL L 293, 2012 10 23, p. 4.

(5)  Protokolo tekstas kartu su sprendimu dėl jo pasirašymo buvo paskelbtas OL L 293, 2012 10 23, p. 5.


REGLAMENTAI

31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/2


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 81/2014

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 101/2011;

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priede pateikto sąrašo peržiūros rezultatais tame priede pateikti 45 asmenims skirti įrašai turėtų būti pakeisti ir turėtų būti nurodyti nauji jų įtraukimo į sąrašą motyvai;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL L 31, 2011 2 5, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Buvęs Tuniso prezidentas, gimęs 1936 m. rugsėjo 3 d., Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00354671.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1956 m. spalio 24 d. Tunise, Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00683530.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1944 m. kovo 4 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue de France - Radès Ben Arous, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05000799.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1980 m. sausio 7 d. Sabha-Lybie, Yamina SOUIEI sūnus, bendrovės vadovas, Inès LEJRI sutuoktinis, gyvenamosios vietos adresas: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04524472.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Société Tunisienne de Banque generaliniam direktoriui ir buvusiam Banque Nationale Agricole generaliniam direktoriui) piktnaudžiaujant pareigomis taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisietis, gimęs 1981 m. gruodžio 2 d. Tunise, Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04682068.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) neteisėtai pasisavinant Tuniso valstybės lėšas.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1987 m. sausio 16 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00299177.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1992 m. liepos 17 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, gyvenamosios vietos adresas: Palais Présidentiel, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 09006300.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1962 m. lapkričio 5 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00777029.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1948 m. birželio 24 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis, žemės ūkio bendrovės įgaliotasis vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00104253.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1953 m. vasario 19 d. Radise, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00403106.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 26 d. Tunise, Najia JERIDI sūnus, verslininkas, gyvenamosios vietos adresas: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417770.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1950 m. balandžio 26 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00178522.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1955 m. rugsėjo 25 d., Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05150331.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1958 m. gruodžio 27 d., Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė, komercijos direktorė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00166569.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisietis, gimęs 1959 m. gegužės 5 d. al Marsoje, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00046988.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1960 m. vasario 1 d., Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00235016.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisietis, gimęs 1957 m. kovo 5 d., Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis, nekilnojamojo turto vystytojas, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00547946.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1973 m. liepos 3 d. Tunise, Yamina SOUIEIE sūnus, bendrovės vadovas, nekilnojamojo turto vystytojas, gyvenamosios vietos adresas: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05411511.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisietė, gimusi 1975 m. birželio 25 d. Tunise, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesuo) dukra, bendrovės vadovė, Mourad MEHDOUI sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417907.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisietis, gimęs 1962 m. gegužės 3 d. Tunise, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05189459.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1976 m. rugsėjo 18 d., Najia JERIDI sūnus, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: housing estate Erriadh.2-Gammarth - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05412560.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1971 m. gruodžio 4 d., Yamina SOUIEI dukra, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 2 rue El Farrouj - La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05418095.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1965 m. gruodžio 20 d., Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis, „Tunisair“ biuro darbuotojas, gyvenamosios vietos adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00300638.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisietis, gimęs 1988 m. sausio 29 d., Kaouther Feriel HAMZA sūnus, bendrovės „Stafiem - Peugeot“ generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisietis, gimęs 1959 m. sausio 13 d., Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00400688.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant pareigomis taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1965 m. liepos 5 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589759.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1971 m. rugpjūčio 21 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marouene MABROUK sutuoktinė, dirba patarėja Užsienio reikalų ministerijoje, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05409131.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisietis, gimęs 1972 m. kovo 11 d. Tunise, Jaouida El BEJI sūnus, Sirine BEN ALI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04766495.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1963 m. kovo 8 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė, gydytoja, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589758.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisietis, gimęs 1960 m. rugpjūčio 13 d. Tunise, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00642271.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1949 m. lapkričio 22 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Vokietijoje dirbantis fotografas žurnalistas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02951793.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1947 m. kovo 13 d. Chamam Susoje, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: rue El Moez - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02800443.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1952 m. gegužės 16 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė, „Tunisair“ atstovė, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02914657.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1956 m. rugsėjo 18 d. Susoje, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė, įmonės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02804872.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1938 m. spalio 28 d., Selma HASSEN sūnus, pensininkas, Selma MANSOUR našlys, gyvenamosios vietos adresas: 255 cité El Bassatine - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 028106l4.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisietis, gimęs 1969 m. spalio 21 d. Tunise, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: avenue Hédi Nouira - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04180053.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. balandžio 29 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, įmonės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 83 Cap Marina - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04186963.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1972 m. spalio 12 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, gyvenamosios vietos adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04192479.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1980 m. kovo 8 d. Monastyre, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė, dirba sekretore bendrovėje, gyvenamosios vietos adresas: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 06810509.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1978 m. spalio 8 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590835.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1977 m. rugpjūčio 9 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590836.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietė, gimusi 1982 m. rugpjūčio 30 d. Monastyre, Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 08434380.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1970 m. sausio 13 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, gyvenamosios vietos adresas: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05514395.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1967 m. spalio 22 d. Chamam Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Transporto ministerijos specialusis patarėjas, gyvenamosios vietos adresas: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05504161.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1973 m. sausio 3 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05539378.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1966 m. spalio 27 d. Paryžiuje, Paulette HAZAT sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05515496 (dviguba pilietybė).

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Zine El Abidine Ben Ali) piktnaudžiaujant pareigomis taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniso ir Prancūzijos pilietybė; gimęs 1971 m. balandžio 6 d. (arba pagal jo Tuniso tapatybės kortelę – balandžio 16 d.) Le Petit Quevilly; Tijani BEN ALI, gimusio 1932 m. vasario 9 d., ir Paulette HAZET (ar HAZAT), gimusios 1936 m. vasario 23 d., sūnus; Amel SAIED (arba SAID) sutuoktinis; bendrovės vadovas; gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse pagal jo Tuniso nacionalinę tapatybės kortelę Nr. 00297112; gyvenamosios vietos adresas: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), pagal jo Prancūzijos nacionalinę tapatybės kortelę Nr. 111277501841.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 28 d. Tunise, Leila DEROUICHE sūnus, komercijos direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04622472

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.“


31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 82/2014

2014 m. sausio 28 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Montes de Granada (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Montes de Granada“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 417/2006 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 72, 2006 3 11, p. 8.

(3)  OL C 177, 2013 6 22, p. 24.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.5 klasė.   Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

ISPANIJA

Montes de Granada (SKVN)


31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 83/2014

2014 m. sausio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (2) nustatyti su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, kuriais pakeistas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 (3) III priedas, išskyrus Q skirsnį, susijusį su skrydžio laiko ir darbo laiko apribojimais ir poilsio reikalavimais;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 22 straipsnio 2 dalį į įgyvendinimo taisykles, susijusias su skrydžio ir darbo laiku ir poilsio reikalavimais, iš pradžių turėtų būti įtrauktos visos esminės Reglamento (EEB) Nr. 3922/1991 III priedo Q skirsnio nuostatos, atsižvelgiant į naujausius mokslinius ir techninius duomenis;

(3)

šis reglamentas yra Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8 straipsnio 5 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodyta įgyvendinimo priemonė, todėl, remiantis Reglamento (EB) Nr. 2016/2008 69 straipsnio 3 dalimi, Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnis turėtų būti išbrauktas. Vis dėlto Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnis turėtų būti taikomas iki baigsis šiame reglamente numatytas pereinamasis laikotarpis ir toliau būti taikomas toms operacijoms, kurioms nebus nustatyta jokių įgyvendinimo priemonių;

(4)

šis reglamentas nedaro poveikio Tarybos direktyva 2000/79/EB (4) jau nustatytoms riboms ir minimaliesiems standartams, visų pirma nuostatoms dėl darbo laiko ir poilsio dienų, kurių civilinės aviacijos mobilieji darbuotojai visada privalo laikytis. Šio reglamento nuostatos ir kitos pagal šį reglamentą patvirtintos nuostatos neskirtos jokiam esamos mobiliųjų darbuotojų apsaugos lygio mažinimui pateisinti. Šio reglamento nuostatomis valstybėms narėms netrukdoma priimti didesnę apsaugą užtikrinančius nacionalinius socialinės srities teisės aktus ar sudaryti kolektyvines darbo sutartis dėl darbo sąlygų ir sveikatos bei saugos darbe ir nedaroma jokio poveikio tokioms nuostatoms;

(5)

valstybės narės gali nukrypti atitinkamai nuo šio reglamento nuostatų arba nuo susijusių sertifikavimo specifikacijų, jei jos, siekdamos geriau atsižvelgti į konkrečius nacionalinius aspektus ar veiklos praktiką, taiko nuostatas, kuriomis užtikrinamas saugos lygis yra bent lygiavertis šiuo reglamentu užtikrinamam lygiui. Apie visas nukrypti nuo šio reglamento leidžiančias nuostatas ir nukrypimus turi būti pranešta ir jie daromi laikantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 ir 22 straipsnių nuostatų, kuriomis užtikrinama, kad remiantis objektyviais kriterijais būtų priimami skaidrūs ir nediskriminaciniai sprendimai;

(6)

Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – agentūra) parengė įgyvendinimo taisyklių projektą ir pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį pateikė jį Komisijai kaip nuomonę (5);

(7)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 turėtų būti iš dalies pakeistas, į jį įtraukiant skrydžio laiko ir darbo laiko apribojimus ir poilsio reikalavimus;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas šiuo 6 punktu:

„6)

oro taksi skrydis – nustatant skrydžio laiko ir darbo laiko apribojimus – nereguliarus užsakomasis komercinis skrydis lėktuvu, kurio didžiausia eksploatacinė keleivių krėslų konfigūracija (MOPSC) neviršija 19.“;

2.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Skrydžio laiko apribojimai

1.   Komerciniams oro transporto skrydžiams taikoma III priedo FTL dalis, kurioje išdėstyti skrydžio laiko apribojimai.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, lėktuvų vykdomiems oro taksi, greitosios medicinos pagalbos skrydžiams ir vienpiločių komercinių orlaivių skrydžiams taikoma Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 8 straipsnio 4 dalis ir Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnis, taip pat atitinkamos nacionalinės išimtys, grindžiamos kompetentingų institucijų atliktu saugos rizikos vertinimu.

3.   Sraigtasparniais vykdomi komerciniai oro transporto skrydžiai turi atitikti nacionalinius reikalavimus.“;

3.

Įterpiamas šis 9a straipsnis:

„9a straipsnis

Agentūra nuolat peržiūri II ir III priedų nuostatų dėl skrydžių laiko ir darbo laiko apribojimų bei poilsio reikalavimų veiksmingumą. Ne vėliau kaip 2019 m. vasario 18 d. agentūra pateikia pirmą peržiūros rezultatų ataskaitą.

Po reglamento taikymo datos vykdant ilgalaikę peržiūrą turi būti naudojamasi mokslininkų ekspertinėmis žiniomis ir remiamasi veiklos duomenimis, kuriuos padeda surinkti valstybės narės.

Vykdant 1 dalyje nurodytą peržiūrą vertinamas bent šių dalykų poveikis įgulos budrumui:

ilgesnės nei trylikos valandų trukmės darbo laiko palankiausiu paros metu;

ilgesnės nei dešimties valandų trukmės darbo laiko nepalankesniu paros metu;

ilgesnės nei vienuolikos valandų trukmės darbo laiko nežinomos aklimatizavimosi būsenos įgulos nariams;

darbo laiko, apimančio daug (daugiau kaip 6) sektorių;

darbo pagal iškvietimą, pvz., budėjimo arba buvimo atsargoje, po kurio vykdomi skrydžiai; taip pat

trikdomųjų tvarkaraščių.“;

4.

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

5.

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. vasario 18 d.

Nukrypdamos nuo antros dalies valstybės narės gali pasirinkti iki 2017 m. vasario17 d. netaikyti Reglamento (ES) Nr. 965/2012 III priedo ORO.FTL.205 dalies e punkto nuostatų ir vietoj jų taikyti galiojančias nacionalines nuostatas dėl poilsio skrydžio metu.

Valstybė narė, nusprendusi taikyti trečios dalies nuostatas, apie tai informuoja Komisiją bei agentūrą ir nurodo nukrypimo priežastis, trukmę ir pateikia įgyvendinimo programą, kurioje nurodomi suplanuoti veiksmai ir jų tvarkaraštis.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  OL L 296, 2012 10 25, p. 1.

(3)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

(4)  OL L 302, 2000 12 1, p. 57

(5)  2012 m. rugsėjo 28 d. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė „Opinion No 04/2012 for a Regulation establishing Implementing Rules on Flight and Duty Time Limitations and rest requirements (FTL) for commercial air transport (CAT) with aeroplanes“ (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedas papildomas šiomis ARO.OPS.230 ir ARO.OPS.235 dalimis:

ARO.OPS.230 Trikdomųjų tvarkaraščių nustatymas

Siekdama apriboti skrydžių laiką, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į III priedo ORO.FTL.105 dalyje pateiktas ankstyvojo tipo tvarkaraščio ir vėlyvojo tipo tvarkaraščio apibrėžtis, nustato, kuris iš šių dviejų trikdomųjų tvarkaraščių taikytinas visiems jos prižiūrimiems komercinio oro transporto (CAT) vežėjams.

ARO.OPS.235 Individualių skrydžio laiko specifikacijų schemų patvirtinimas

a)

Kompetentinga institucija patvirtina komercinio oro transporto vežėjų pasiūlytas skrydžio laiko specifikacijų schemas, jei vežėjas įrodo atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir šio reglamento III priedo FTL daliai.

b)

Jei vežėjo pasiūlyta skrydžio laiko specifikacijų schema nukrypsta nuo agentūros paskelbtų taikomų sertifikavimo specifikacijų, kompetentinga institucija taiko Reglamento (EB) Nr. 216/2008 22 straipsnio 2 dalyje aprašytą procedūrą.

c)

Jei vežėjo pasiūlyta skrydžio laiko specifikacijų schema nukrypsta nuo taikomų įgyvendinimo taisyklių, kompetentinga institucija taiko Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalyje aprašytą procedūrą.

d)

Pradėjus taikyti nukrypimus arba leidžiančias nukrypti nuostatas, įvertinama, ar tokius nukrypimus arba leidžiančias nukrypti nuostatas reikėtų patvirtinti ar pakeisti. Kompetentinga institucija ir agentūra atlieka nepriklausomą vertinimą remdamosi vežėjo pateikta informacija. Vertinimas turi būti proporcingas, skaidrus ir pagrįstas moksliniais principais bei žiniomis.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 965/2012 III priedas papildomas šia FTL dalimi:

„FTL DALIS

SKRYDŽIO LAIKO IR DARBO LAIKO APRIBOJIMAI IR POILSIO REIKALAVIMAI

1   SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

ORO.FTL.100 Taikymo sritis

Šioje dalyje nustatyti skrydžio laiko ir darbo laiko apribojimai ir poilsio reikalavimai, kurių turi laikytis vežėjas ir įgulos nariai.

ORO.FTL.105 Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   aklimatizavęsis– būsena, kai įgulos nario cirkadinis biologinis ritmas yra prisiderinęs prie laiko juostos, kurioje yra tas įgulos narys. Laikoma, kad įgulos narys yra aklimatizavęsis 2 valandų pločio laiko juostoje, apimančioje išvykimo vietos laiką. Jei vietos, kurioje įgulos narys pradeda darbą, laikas skiriasi daugiau kaip 2 valandom nuo vietos, kurioje jis pradės kitą darbą, laiko, skaičiuojant didžiausią paros darbo laiką laikoma, kad įgulos narys yra aklimatizavęsis pagal 1 lentelėje pateiktas vertes.

B– aklimatizavęsis pagal vietos laiką išvykimo vietos laiko juostoje,

D– aklimatizavęsis pagal vietos laiką vietoje, kurioje įgulos narys pradeda kitą darbą, ir

X– įgulos nario aklimatizavimosi būsena nežinoma.

2)   atskaitos laikas– vietos laikas pranešimo punkte, esančiame dviejų valandų pločio laiko juostos ruože, apimančiame vietos, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis, laiką;

3)   apgyvendinimo vieta– budintiems arba dirbantiems su pertraukomis įgulos nariams skirta rami ir patogi, pašaliniams neprieinama vieta, kurioje galima reguliuoti apšvietimą ir temperatūrą, yra įrengti įgulos nariui miegoti tinkami baldai, yra pakankamai vietos visiems dirbantiems įgulos nariams vienu metu apgyvendinti ir galima pavalgyti bei atsigerti;

4)   tinkama apgyvendinimo vieta– kiekvienam budinčiam, dirbančiam su pertraukomis ar besiilsinčiam įgulos nariui skirtas atskiras kambarys ramioje vietoje, kuriame yra lova, tinkama vėdinimo įranga, temperatūros ir apšvietimo intensyvumo reguliavimo prietaisas ir galima pavalgyti bei atsigerti;

5)   padidinta skrydžio įgula– skrydžio įgula, kurią sudaro daugiau narių nei orlaiviui valdyti būtinas mažiausias įgulos narių skaičius, kad kiekvienas skrydžio įgulos narys galėtų palikti jam paskirtą postą ir pailsėti skrydžio metu, o tuo metu jį pakeistų kitas tinkamos kvalifikacijos skrydžio įgulos narys;

6)   pertrauka– į tarnybinį skrydžio laiką įskaičiuojamas ir darbu laikomas už poilsio laiką trumpesnis laikotarpis, kurio metu įgulos narys nevykdo jokių užduočių;

7)   atidėta darbo pradžia– tvarkaraštyje numatyto tarnybinio skrydžio laiko atidėjimas vežėjo iniciatyva prieš įgulos nariui paliekant poilsio vietą;

8)   trikdomasis tvarkaraštis– toks įgulos nario tvarkaraštis, kai sutrikdoma galimybė miegoti optimaliu metu dėl numatyto tarnybinio skrydžio laiko (FDP) arba kelių FDP derinio, kuriame FDP trunka, prasideda arba baigiasi dienos ar nakties laiku, pagal kurį įgulos narys yra aklimatizavęsis; Tvarkaraštis gali būti trikdomasis, jei darbas prasideda anksti, baigiasi vėlai arba dirbama naktį.

a)ankstyvojo tipo trikdomasis tvarkaraštis:

i)

ankstyva darbo pradžia

darbo laikas, kuris prasideda tarp 5.00 val. ir 5.59 val. laiko juostoje, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis; ir

ii)

vėlyva darbo pabaiga

darbo laikas, kuris baigiasi tarp 23.00 val. ir 1.59 val. laiko juostoje, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis;

b)vėlyvojo tipo trikdomasis tvarkaraštis:

i)

ankstyva darbo pradžia

darbo laikas, kuris prasideda tarp 5.00 val. ir 6.59 val. laiko juostoje, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis, ir

ii)

vėlyva darbo pabaiga

darbo laikas, kuris baigiasi tarp 00.00 val. ir 1.59 val. laiko juostoje, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis.

9)   naktinis darbas– darbo laikas bet kuriuo metu tarp 2.00 val. ir 4.59 val. laiko juostoje, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis.

10)   darbas– bet kokia užduotis, kurią įgulos narys atlieka vežėjui, įskaitant skrydžio vykdymą, administracinį darbą, mokymo kursų rengimą arba dalyvavimą juose, taip pat patikrinimus, perkėlimą į kitą darbo vietą ir kai kuriuos budėjimo elementus;

11)   darbo laikas– laikas, kuris prasideda, kai vežėjo reikalavimu įgulos narys atvyksta į darbą arba pradeda vykdyti savo pareigas, ir baigiasi, kai jis baigia vykdyti pareigas, įskaitant užduotis, kurias reikia atlikti po skrydžio;

12)   tarnybinis skrydžio laikas (FDP)– laikas, kuris prasideda, kai įgulos narys privalo atvykti į darbą, ir kuris apima vieną sektorių ar kelis sektorius ir baigiasi tuomet, kai po paskutinio sektoriaus, kuriame įgulos narys vykdo įgulos nario pareigas, orlaivis galutinai sustoja ir išjungiami jo varikliai;

13)   (lėktuvų ir turistinių motorizuotųjų sklandytuvų) skrydžio laikas– laikas, skaičiuojamas nuo orlaivio pajudėjimo iš stovėjimo vietos pakilti iki sustojimo jam paskirtoje stovėjimo vietoje ir visų variklių arba oro sraigtų išjungimo;

14)   pagrindinė buvimo vieta– įgulos nariui oro vežėjo priskirta vieta, kurioje paprastai prasideda ir baigiasi jo darbo laikas arba darbo laikų seka, ir kurioje įprastomis aplinkybėmis oro vežėjas nėra atsakingas už atitinkamo įgulos nario apgyvendinimą;

15)   para vietos laiku– 24 valandų laikotarpis, prasidedantis 24.00 val. vietos laiku.

16)   naktis vietos laiku– aštuonių valandų laikotarpis nuo 22.00 val. iki 8.00 val. vietos laiku;

17)   dirbantis įgulos narys– įgulos narys, vykdantis pareigas orlaivyje sektoriaus metu;

18)   perkėlimas į kitą darbo vietą– nedirbančio įgulos nario perkėlimas iš vienos vietos į kitą oro vežėjo paliepimu, į kurį neįskaičiuojama:

kelionės laikas iš privačios poilsio vietos į paskirtą atvykimo į darbą vietą, esančią pagrindinėje buvimo vietoje, ir analogiškos grįžimo kelionės laikas, taip pat

laikas vietoje nuvykti iš poilsio vietos į darbo pradžios vietą ir analogiškas grįžimo laikas;

19)   poilsio priemonė– gultas arba krėslas su kojų ir pėdų atrama, tinkamas įgulos nariams miegoti orlaivyje.

20)   atsarga– laikotarpis, per kurį įgulos narys vežėjo reikalavimu turi būti pasirengęs gauti FDP pavedimą, būti perkeltas į kitą darbo vietą ar vykdyti kitą darbą, apie kurį pranešama bent prieš 10 valandų;

21)   poilsio laikas– tęstinis nepertraukiamas apibrėžtas laikas po darbo arba prieš jį, kai įgulos narys yra laisvas nuo visų pareigų, įskaitant budėjimą ir buvimą atsargoje;

22)   rotacija– darbas arba darbų seka, įskaitant bent vieną tarnybinį skrydį ir poilsio laiką ne pagrindinėje buvimo vietoje, kurie prasideda pagrindinėje buvimo vietoje ir baigiasi, kai grįžtama poilsio į pagrindinę buvimo vietą, kurioje vežėjas nebėra atsakingas už įgulos nario apgyvendinimą;

23)   viena laisva diena– laikantis Tarybos direktyvos 2000/79/EB (1), laisvas nuo bet kokių pareigų ir budėjimo laikas, kurį sudaro viena diena ir dvi naktys vietos laiku ir apie kurį pranešama iš anksto. Poilsio laikotarpis gali būti vienos laisvos dienos sudedamoji dalis;

24)   sektorius– FDP segmentas nuo orlaivio pajudėjimo kilti iki sustojimo nutūpus jam paskirtoje stovėjimo vietoje;

25)   budėjimas– iš anksto nurodytas ir apibrėžtas laikotarpis, kuriuo oro vežėjo reikalavimu įgulos narys turi būti pasirengęs gauti pavedimą skristi, būti perkeltas į kitą darbo vietą arba vykdyti kitą darbą be tarpinio poilsio laikotarpio;

26)   budėjimas oro uoste– oro uoste atliekamas budėjimas;

27)   budėjimas kitoje vietoje– budėjimas namuose arba tinkamoje apgyvendinimo vietoje;

28)   cirkadinio ritmo mažo aktyvumo intervalas (WOCL)– laikas nuo 2.00 val. iki 5.59 val. laiko juostoje, kurioje įgulos narys yra aklimatizavęsis.

ORO.FTL.110 Vežėjo pareigos

Vežėjas:

a)

iš anksto paskelbia darbo grafikus, kad įgulos nariai galėtų tinkamai planuoti poilsį;

b)

užtikrina, kad tarnybinis skrydžio laikas būtų planuojamas taip, kad įgulos nariai nebūtų pavargę ir galėtų bet kokiomis aplinkybėmis pakankamai saugiai naudoti orlaivį;

c)

nurodo tokį atvykimo į darbą laiką, kad liktų pakankamai laiko antžeminėms pareigoms vykdyti;

d)

atsižvelgia į tarnybinių skrydžio laikų ir poilsio laikų dažnio ir išsidėstymo tarpusavio sąveiką ir bendrą ilgų darbo valandų, derinamų su trumpiausiais poilsio laikais, poveikį;

e)

darbo laiką skirsto taip, kad nebūtų smarkiai trikdomas įprastas miego ir darbo režimas, pvz., kaitaliojant dieninį ir naktinį darbą;

f)

laikosi ARO.OPS.230 nuostatų dėl trikdomųjų tvarkaraščių;

g)

nustato pakankamos trukmės poilsio laikotarpius, kad įgulos nariams praeitų ankstesnio darbo poveikis ir kad kito tarnybinio skrydžio laiko pradžioje jie būtų pailsėję;

h)

planuoja periodinius pailgintus poilsio laikotarpius ir iš anksto apie juos praneša įgulos nariams;

i)

skrydžius planuoja taip, kad neviršytų leistinos tarnybinio skrydžio laiko trukmės, atsižvelgdamas į laiką, reikalingą pasirengti skrydžiui, sektoriaus laiką ir darbų atlikimo punkte laiką.

j)

jei daugiau nei 33 % tvarkaraštyje numatytų suplanuoto sezono skrydžių faktinis darbo laikas viršija didžiausią tarnybinį skrydžio laiką, pakeičia tvarkaraštį ir (arba) įgulos darbo tvarką.

ORO.FTL.115 Įgulos narių pareigos

Įgulos nariai:

a)

laikosi IV priedo (CAT dalies) CAT.GEN.MPA.100 dalies b punkto; taip pat

b)

kuo geriau naudojasi turimomis poilsio galimybėmis ir priemonėmis bei tinkamai planuoja poilsio laiką ir jį išnaudoja.

ORO.FTL.120 Nuovargio rizikos valdymas (FRM)

a)

Kai pagal šį skyrių arba taikomas sertifikavimo specifikacijas reikalaujama valdyti nuovargio riziką, vežėjas nustato, įgyvendina ir prižiūri nuovargio rizikos valdymą kaip neatsiejamą savo valdymo sistemos dalį. Nuovargio rizikos valdymu turi būti užtikrinamas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priedo 7 punkto f ir g papunkčiuose ir 8 punkto f papunktyje nustatytų esminių reikalavimų vykdymas. Nuovargio rizikos valdymas aprašomas skrydžių vykdymo vadove.

b)

Nustatytu, įgyvendintu ir prižiūrimu nuovargio rizikos valdymu siekiama nuolat gerinti nuovargio rizikos valdymo veiksmingumą ir jis apima:

(1)

vežėjo nuovargio rizikos valdymo filosofijos ir principų, vadinamosios nuovargio rizikos valdymo strategijos, aprašą;

(2)

nuovargio rizikos valdymo procesų dokumentavimą, įskaitant darbuotojų informavimą apie jų atsakomybę ir šių dokumentų keitimo tvarkos nustatymą;

(3)

mokslinius principus ir žinias;

(4)

pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo procesą, suteikiantį galimybę nuolat valdyti vežėjo veiklos riziką, kylančią dėl įgulos narių nuovargio;

(5)

rizikos mažinimo procesą, kuriame numatomi skubūs taisomieji veiksmai, būtini norint veiksmingai sumažinti vežėjo riziką, kylančią dėl įgulos narių nuovargio, ir nuolatinė stebėsena bei reguliarus vertinimas, kaip šiais veiksmais pavyksta sumažinti nuovargio riziką;

(6)

nuovargio rizikos valdymo saugos užtikrinimo procesus;

(7)

nuovargio rizikos valdymo skatinimo procesus.

c)

Nuovargio rizikos valdymas turi atitikti skrydžio laiko specifikacijų schemą, vežėjo dydį ir jo veiklos pobūdį bei sudėtingumą, atsižvelgiant į šiai veiklai būdingus pavojus ir susijusią riziką, taip pat taikomą skrydžio laiko specifikacijų schemą.

d)

Jei įgyvendinant nuovargio rizikos valdymo saugos užtikrinimo procesą paaiškėja, kad reikiamas saugos lygis neužtikrinamas, vežėjas imasi rizikos mažinimo veiksmų.

ORO.FTL.125 Skrydžio laiko specifikacijų schemos

a)

Vežėjai nustato, įgyvendina ir prižiūri skrydžio laiko specifikacijų schemas, atitinkančias jų vykdomą veiklą ir Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, šią dalį ir kitus taikomus teisės aktus, įskaitant Direktyvą 2000/79/EB.

b)

Prieš pradedant įgyvendinti skrydžio laiko specifikacijų schemas, įskaitant, jei reikalaujama, atitinkamą nuovargio rizikos valdymą, jas turi patvirtinti kompetentinga institucija.

c)

Siekdamas įrodyti atitiktį Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir šiai daliai, vežėjas taiko agentūros patvirtintas taikomas sertifikavimo specifikacijas. Kitu atveju, jei vežėjas nori nukrypti nuo tų sertifikavimo specifikacijų pagal Reglamento (EB) NR. 216/2008 22 straipsnio 2 dalį, prieš įgyvendindamas tą nukrypimą jis turi kompetentingai institucijai pateikti išsamų numatomo nukrypimo aprašą. Apraše nurodomi vadovų arba procedūrų patikslinimai, kurie gali būti svarbūs, ir įvertinimas, kuriuo įrodoma, kad Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir šios dalies reikalavimai įvykdyti.

d)

Taikant ARO.OPS.235 dalies d punktą, per 2 metus nuo nukrypimo ar nukrypti leidžiančios nuostatos įgyvendinimo vežėjas surenka duomenis apie leistą nukrypimą ar nukrypti leidžiančią nuostatą ir juos išanalizuoja pagal mokslinius principus siekdamas įvertinti nukrypimo poveikį įgulos nuovargiui. Tokia analizė pateikiama kaip ataskaita kompetentingai institucijai

2   SKIRSNIS

Komercinio oro transporto vežėjai

ORO.FTL.200 Pagrindinė buvimo vieta

Vežėjas kiekvienam įgulos nariui tam tikrą vietą priskiria kaip jo pagrindinę buvimo vietą.

ORO.FTL.205 Tarnybinis skrydžio laikas (FDP)

a)

Vežėjas:

(1)

atsižvelgdamas į ORO.FTL.110 dalies c punktą, kiekvienam atskiram skrydžiui nustato tinkamą atvykimo į darbą laiką;

(2)

nustato procedūras, kuriose nustatyta, kaip orlaivio vadas, susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių įgulos nariai gali pervargti, ir pasikonsultavęs su jais, sutrumpina faktinį FDP ir (arba) pailgina poilsio laiką, kad nekiltų pavojaus skrydžio saugai.

b)

Pagrindinis didžiausias FDP per parą.

(1)

Įgulos narių, kurie yra aklimatizavęsi, didžiausias FDP per parą be pratęsimų turi atitikti šioje lentelėje nurodytas vertes:

2   lentelė

Didžiausias FDP per parą. Aklimatizavęsi įgulos nariai

FDP pradžia atskaitos laiku

1–2 sektoriai

3 sektoriai

4 sektoriai

5 sektoriai

6 sektoriai

7 sektoriai

8 sektoriai

9 sektoriai

10 sektorių

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

(2)

Didžiausias FDP per parą, kai įgulos narių aklimatizavimosi būsena nežinoma, turi atitikti šioje lentelėje nurodytas vertes:

3   lentelė

Įgulos nariai, kurių aklimatizavimosi būsena nežinoma

Didžiausias FDP per parą pagal sektorius

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

(3)

Didžiausias FDP per parą, kai įgulos narių aklimatizavimosi būsena nežinoma ir vežėjas įgyvendino nuovargio rizikos valdymo sistemą, turi atitikti šioje lentelėje nurodytas vertes:

4   lentelė

Įgulos nariai, kurių aklimatizavimosi būsena nežinoma, kai nuovargio rizika valdoma

Vežėjas gali laikytis toliau pateiktoje lentelėje nurodytų verčių, jei jo nuovargio rizikos valdymo sistema visuomet užtikrinamas reikiamas saugos lygis.


Didžiausias FDP per parą pagal sektorius

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

FDP, kai skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos atvykimo į darbą laikas skiriasi.

Kai prieš tą patį sektorių arba sektorių seką keleivių salono įgulos instruktažui prieš skrydį reikia daugiau laiko nei skrydžio įgulos instruktažui, keleivių salono įgulos FDP galima pailginti tiek, kiek keleivių salono įgulos atvykimo į darbą laikas skiriasi nuo skrydžio įgulos atvykimo į darbą laiko. Šis skirtumas neturi viršyti 1 valandos. Didžiausias keleivių salono įgulos FDP per parą skaičiuojamas nuo to laiko, kai skrydžio įgula atvyksta į darbą ir prasideda jų FDP, bet FDP skaičiuojamas nuo to laiko, kai į darbą atvyksta keleivių salono įgula.

d)

Didžiausias aklimatizavusių įgulos narių FDP per parą, kai darbo laikas pailginamas nenumatant poilsio skrydžio metu.

(1)

Didžiausias FDP per parą gali būti pailgintas ne daugiau kaip viena valanda ne daugiau kaip du kartus per septynias dienas iš eilės. Tokiu atveju:

i)

trumpiausias poilsio laikas prieš skrydį ir po jo pailginamas dviem valandomis; arba

ii)

poilsio laikas po skrydžio pailginamas keturiomis valandomis.

(2)

Kai pailginami du FDP iš eilės, 1 dalyje numatyti papildomi poilsio laikotarpiai prieš skrydį ir po skrydžio tarp dviejų pailgintų FDP eina vienas po kito.

(3)

Pailginimas planuojamas iš anksto ir apribojamas iki:

i)

penkių sektorių, kai jis nesikerta su WOCL, arba

ii)

keturių sektorių, kai jis kertasi su WOCL ne daugiau kaip dviem valandomis, arba

iii)

dviejų sektorių, kai jis kertasi su WOCL daugiau nei dviem valandomis.

(4)

Pailginant didžiausią pagrindinį pamainos FDP per parą ir neskiriant laiko poilsiui skrydžio metu jos darbo laiko negalima ilginti dėl poilsiui skrydžio metu skirto laiko arba darbo su pertraukomis.

(5)

Skrydžio laiko specifikacijų schemose pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas nurodomi didžiausio pagrindinio FDP per parą pailginimo apribojimai, atsižvelgiant į:

i)

skrendamų sektorių skaičių; taip pat

ii)

kirtimąsi su WOCL.

e)

Didžiausias FDP per parą, kai darbo laikas pailginamas dėl poilsio skrydžio metu

Skrydžio laiko specifikacijų schemose pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas nurodomos didžiausio pagrindinio FDP per parą, kai skiriama poilsio skrydžio metu, pailginimo sąlygos, atsižvelgiant į:

i)

skrendamų sektorių skaičių;

ii)

trumpiausią kiekvienam įgulos nariui skirtą poilsio laiką skrydžio metu;

iii)

poilsio priemonių, kuriomis galima naudotis skrydžio metu, tipą ir taip pat

iv)

pagrindinės skrydžio įgulos padidinimą.

f)

Nenumatytos aplinkybės vykdant skrydžių operacijas. Orlaivio vado veikimas savo nuožiūra

(1)

Orlaivio vadas, laikydamasis toliau nurodytų reikalavimų, gali pakeisti skrydžio laiko, darbo laiko ir poilsio laiko apribojimus, jei, vykdant skrydžių operacijas, atvykimo į darbą metu arba po atvykimo į darbą susiklosto nenumatytos aplinkybės:

i)

didžiausias FDP per parą, nustatytas pritaikius ORO.FTL.205 dalies b ir e punktus arba ORO.FTL.220 dalį, negali būti ilginamas daugiau kaip dviem valandomis, nebent būtų padidinta skrydžio įgula; tokiu atveju didžiausią tarnybinį skrydžio laiką galima pailginti ne daugiau kaip trimis valandomis;

ii)

jei paskutinio FDP sektoriaus metu dėl nenumatytų aplinkybių, susiklosčiusių orlaiviui jau pakilus, viršijama leistina pailginimo riba, skrydį galima tęsti į suplanuotą paskirties vietą arba nukreipti į kitą aerodromą; taip pat

iii)

poilsio laiką po FDP galima sutrumpinti, bet jis jokiu atveju negali būti trumpesnis nei dešimt valandų.

(2)

Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių įgulos nariai gali pervargti, orlaivio vadas sutrumpina faktinį tarnybinį skrydžio laiką ir (arba) pailgina poilsio laiką, kad nekiltų pavojus skrydžio saugai.

(3)

Prieš nuspręsdamas dėl 1 ir 2 dalyje numatytų pakeitimų, orlaivio vadas su visais įgulos nariais aptaria jų budrumo lygį.

(4)

Orlaivio vadas, savo nuožiūra pailginęs FDP arba sutrumpinęs poilsio laiką, pateikia ataskaitą vežėjui.

(5)

Kai FDP pailginamas arba poilsio laikas sutrumpinamas daugiau kaip viena valanda, per 28 dienas po įvykio vežėjas kompetentingai institucijai išsiunčia pranešimo kopiją su savo pastabomis.

(6)

Vežėjas parengia ir skrydžių vykdymo vadove aprašo nebaudžiamąjį šioje nuostatoje aprašyto veikimo savo nuožiūra procesą.

g)

Nenumatytos aplinkybės vykdant skrydžių operacijas. Atidėta darbo pradžia

Vežėjas pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas skrydžių vykdymo vadove nustato darbo pradžios atidėjimo dėl nenumatytų aplinkybių procedūras.

ORO.FTL.210 Skrydžio laikas ir darbo laikas

a)

Visas įgulos nario darbo laikas neturi viršyti:

(1)

60 darbo valandų 7 dienas iš eilės;

(2)

110 darbo valandų 14 dienų iš eilės; taip pat

(3)

190 darbo valandų, kuo tolygiau paskirstytų per 28 dienas iš eilės.

b)

Visas sektorių, kuriuose dirba įgulos narys, laikas neturi viršyti:

(1)

100 skrydžio laiko valandų 28 dienas iš eilės;

(2)

900 skrydžio laiko valandų per kalendorinius metus; taip pat

(3)

1 000 skrydžio laiko valandų per dvylika kalendorinių mėnesių iš eilės.

c)

Po skrydžio vykdomos užduotys skaičiuojamos kaip darbo laikas. Vežėjas skrydžių vykdymo vadove nurodo trumpiausią laiką, kuris turi būti skiriamas užduotims po skrydžio.

ORO.FTL.215 Perkėlimas į kitą darbo vietą

Jei vežėjas įgulos narį perkelia į kitą darbo vietą, taikomi šie reikalavimai:

a)

perkėlimas į kitą darbo vietą po atvykimo į darbą, bet prieš pradedant vykdyti skrydžio įgulos nario pareigas, įskaičiuojamas į FDP, bet ne į sektoriaus laiką;

b)

Visas persikeliant į kitą darbo vietą sugaištas laikas skaičiuojamas kaip darbo laikas.

ORO.FTL.220 Darbas su pertrauka

Pagrindinio didžiausio FDP per parą pailginimo dėl pertraukos ant žemės sąlygoms taikomi šie reikalavimai:

a)

skrydžio laiko specifikacijų schemose pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas nurodomi šie darbo su pertrauka elementai:

(1)

mažiausia pertraukos ant žemės trukmė; taip pat

(2)

galimybė pailginti FDP, kaip numatyta ORO.FTL.205 dalies b punkte, atsižvelgiant į pertraukos ant žemės trukmę, įgulos nariui suteiktas poilsio priemones ir kitus svarbius veiksnius.

b)

Visa pertrauka ant žemės įskaitoma į FDP.

c)

Darbo su pertraukomis negalima skirti po sutrumpinto poilsio laiko.

ORO.FTL.225 Budėjimas ir darbas oro uoste

Jei vežėjas paskiria įgulos narius budėti arba atlikti kokį nors darbą oro uoste, pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas taikomi šie reikalavimai:

a)

budėjimas ir bet koks darbas oro uoste įtraukiamas į darbo grafiką, budėjimo pradžios ir pabaigos laikas nustatomas ir apie jį iš anksto pranešama atitinkamiems įgulos nariams, kad jie galėtų tinkamai planuoti poilsį.

b)

Laikoma, kad įgulos narys budi oro uoste nuo tada, kai jis atvyksta į atvykimo punktą, iki iš anksto numatyto budėjimo oro uoste pabaigos.

c)

Taikant ORO.FTL.210 ir ORO.FTL.235 dalis, visas budėjimas oro uoste skaičiuojamas kaip darbo laikas.

d)

Visas budėjimo oro uoste laikas įskaitomas į darbo laiką, o FDP skaičiuojamas nuo tada, kai atvykstama budėti oro uoste.

e)

Oro uoste budinčiam įgulos nariui oro vežėjas suteikia apgyvendinimo vietą.

f)

Skrydžio laiko specifikacijų schemose nurodomi šie elementai:

(1)

didžiausia bet kokio budėjimo trukmė;

(2)

budint praleisto laiko poveikis didžiausiam FDP, kuris gali būti paskirtas, atsižvelgiant į įgulos nariui suteiktas poilsio priemones ir kitus svarbius veiksnius, kaip antai:

ar įgulos narys privalo būti nedelsiant pasiruošęs vykdyti užduotis,

ar budėjimas trukdo miegoti,

pakankamą informavimą siekiant išsaugoti galimybę miegoti tarp iškvietimo į tarnybą ir paskirto FDP;

(3)

trumpiausią poilsio laiką po budėjimo, po kurio nepaskiriamas FDP;

(4)

kaip budint, išskyrus budėjimą oro uoste, praleidžiamas laikas įskaitomas į bendrą darbo laiką.

ORO.FTL.230 Atsarga

Jei vežėjas įgulos narius paskiria būti atsargoje, pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas taikomi šie reikalavimai:

a)

buvimo atsargoje laikas nurodomas darbo grafike;

b)

skrydžio laiko specifikacijų schemose nurodomi šie elementai:

(1)

didžiausia kiekvieno atskiro atsargos laikotarpio trukmė;

(2)

kiek atsargos dienų iš eilės gali būti paskiriama įgulos nariui.

ORO.FTL.235 Poilsio laikas

a)

Trumpiausias poilsio laikas pagrindinėje buvimo vietoje.

1)

Trumpiausias poilsio laikas, suteikiamas prieš FDP, kai išvykstama iš pagrindinės buvimo vietos, turi trukti bent tiek, kiek prieš tai trukęs darbo laikas, arba 12 valandų, pasirenkant ilgesnį laiką.

2)

Nukrypstant nuo 1 punkto, b punkte nurodytas trumpiausias poilsio laikas taikomas, jei vežėjas įgulos nariui suteikia tinkamą apgyvendinimo vietą pagrindinėje buvimo vietoje.

b)

Trumpiausias poilsio laikas ne pagrindinėje buvimo vietoje

Trumpiausias poilsio laikas, suteikiamas prieš FDP, kai išvykstama ne iš pagrindinės buvimo vietos, turi trukti bent tiek, kiek prieš tai trukęs darbo laikas, arba 10 valandų, pasirenkant ilgesnį laiką. Šis laikotarpis apima 8 valandas miegui ir kelionei bei fiziologiniams poreikiams skirtą laiką.

c)

Sutrumpintas poilsio laikas

Nukrypstant nuo a ir b punktų, skrydžio laiko specifikacijų schemose pagal atitinkamo tipo skrydžiui taikomas sertifikavimo specifikacijas gali būti nurodyti trumpesni poilsio laikotarpiai, atsižvelgiant į toliau nurodytus elementus:

(1)

trumpiausią sutrumpintą poilsio laiką,

(2)

kito poilsio laiko pailginimą; taip pat

(3)

po sutrumpinto poilsio laiko prasidedančio FDP sutrumpinimą.

d)

Periodiniai pailginti poilsio laikotarpiai

Skrydžio laiko specifikacijų schemose nurodomi periodiniai pailginti poilsio laikotarpiai, skirti pailsėti nuo susikaupusio nuovargio. Trumpiausias periodinis pailgintas poilsio laikotarpis yra 36 valandos, įskaitant dvi vietos naktis; bet kokiu atveju nuo vieno periodinio pailginto poilsio laikotarpio pabaigos iki kito periodinio pailginto poilsio laikotarpio pradžios negali praeiti daugiau kaip 168 valandos. Periodinis pailgintas poilsio laikotarpis du kartus per mėnesį pailginamas iki dviejų parų vietos laiku.

e)

Skrydžio laiko specifikacijų schemose pagal taikomas sertifikavimo specifikacijas nurodomi papildomi poilsio laikotarpiai, kuriais kompensuojama:

(1)

laiko juostų skirtumų ir FDP pailginimo poveikis;

(2)

papildomas nuovargis, susikaupęs dirbant pagal trikdomuosius tvarkaraščius, taip pat

(3)

pagrindinės buvimo vietos pasikeitimas.

ORO.FTL.240 Maitinimas

a)

FDP metu įgulos narys turi turėti galimybę pavalgyti ir atsigerti, kad neprastėtų jo darbo kokybė, ypač jei FDP yra ilgesnis nei šešios valandos.

b)

Vežėjas skrydžių vykdymo vadove nurodo, kaip užtikrinamas įgulos narių maitinimas FDP metu.

ORO.FTL.245 Įrašai apie pagrindinę buvimo vietą, skrydžio laiką, darbo laiką ir poilsio laiką

a)

Vežėjai 24 mėnesius saugo:

(1)

atskirus įrašus apie kiekvieną įgulos narį, įskaitant:

i)

skrydžio laikus;

ii)

kiekvieno darbo laiko ir FDP pradžią, trukmę ir pabaigą;

iii)

poilsio laikotarpius ir laisvas dienas; taip pat

iv)

priskirtą pagrindinę buvimo vietą.

(2)

Pranešimus apie pailgintą tarnybinį skrydžio laiką ir sutrumpintą poilsio laiką.

b)

Paprašytas vežėjas atskirų įrašų apie skrydžio, darbo ir poilsio laiką kopijas pateikia:

(1)

atitinkamam įgulos nariui; taip pat

(2)

kitam vežėjui apie įgulos narį, kuris yra arba tampa to vežėjo įgulos nariu.

c)

CAT.GEN.MPA.100 dalies b punkto 5 papunktyje nurodyti įrašai, susiję su daugiau nei vienam vežėjui dirbančiais įgulos nariais, saugomi 24 mėnesius.

ORO.FTL.250 Nuovargio valdymo mokymas

a)

Vežėjas rengia pirminius ir kartotinius nuovargio valdymo mokymo kursus įgulos nariams, įgulos darbo grafikus sudarantiems darbuotojams ir atitinkamiems vadovybės darbuotojams.

b)

Šie mokymo kursai rengiami pagal vežėjo parengtą ir skrydžių vykdymo vadove aprašytą mokymo programą. Į mokymo programą įtraukiami galimų nuovargio priežasčių ir padarinių bei nuovargio šalinimo priemonių klausimai.“


(1)  OL L 302, 2000 12 1, p. 57.


31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 84/2014

2014 m. sausio 30 d.

dėl leidimo naudoti preparatus Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 arba Pediococcus pentosaceus DSM 23689 kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 7 dalyje kartu su 10 straipsnio 1–4 dalimis nustatytos specialios nuostatos dėl produktų, kurie pradėjus taikyti šį reglamentą Sąjungoje naudojami kaip siloso priedai, įvertinimo;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktą Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688, Pediococcus pentosaceus DSM 23689 preparatai buvo įtraukti į Pašarų priedų registrą kaip esami produktai, priklausantys siloso priedų funkcinei grupei, skirti visų rūšių gyvūnams;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su 7 straipsniu buvo pateikti prašymai išduoti leidimą naudoti šiuos preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir juos priskirti prie kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

2013 m. birželio 18 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) nuomonėje (2) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis atmainų naudojimas siloso gamyboje laikomas saugiu gyvūnų rūšims, produktų iš gyvūnams šeriamo apdoroto siloso vartotojams ir aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad naudojant visus tris preparatus galima pagerinti siloso gamybą sumažinus pH ir padidinus pieno rūgšties koncentraciją; tokiu būdu būtų padidinamas sausosios medžiagos išlaikymas pašarų rūšyse, kurias lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

šių preparatų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtus preparatus;

(6)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytus preparatus ir pašarus, kurių sudėtyje yra šių preparatų, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2014 m. rugpjūčio 20 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2014 m. vasario 20 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA leidinys, 2013 m.; 11(7):3284.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg šviežios medžiagos

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k1009

Pediococcus pentosaceus (DSM 14021)

 

Priedo sudėtis

Preparatas Pediococcus pentosaceus DSM 14021, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 1 × 1011 KSV/g priedo.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Pediococcus pentosaceus DSM 14021 gyvybingos ląstelės.

 

Analizės metodas  (1)

Pašarų priedo skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786).

Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2).

3.

Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.

2024 m. vasario 20 d.

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus (DSM 23688)

 

Priedo sudėtis

Preparatas Pediococcus pentosaceus DSM 23688, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 1 × 1011 KSV/g priedo.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Pediococcus pentosaceus DSM 23688 gyvybingos ląstelės.

 

Analizės metodas  (1)

Pašarų priedo skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786).

Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

 

 

 

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2).

3.

Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus (DSM 23689)

 

Priedo sudėtis

Preparatas Pediococcus pentosaceus DSM 23689, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 1 × 1011 KSV/g priedo.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Pediococcus pentosaceus DSM 23689 gyvybingos ląstelės.

 

Analizės metodas  (1)

Pašarų priedo skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786).

Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Visų rūšių gyvūnai

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas.

2.

Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1 × 108 KSV/kg šviežios medžiagos, kurią lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2).

3.

Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.

2024 m. vasario 20 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Pašarai, kuriuos lengva silosuoti: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje. Pašarai, kuriuos vidutiniškai sunku silosuoti: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje. Reglamentas (EB) Nr. 429/2008 OL L 133, 2008 5 22, p. 1.


31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 85/2014

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos vario junginių patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos, laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliosios medžiagos vario junginių patvirtinimas nustos galioti 2016 m. lapkričio 30 d. Dėl šios veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo atnaujinimo pateikta paraiška. Kadangi šiai veikliajai medžiagai taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 844/2012 (3) nustatyti reikalavimai, pareiškėjams būtina suteikti pakankamai laiko užbaigti atnaujinimo procedūrą pagal minėtą reglamentą. Dėl šios priežasties tos veikliosios medžiagos patvirtinimas veikiausiai nustos galioti prieš priimant sprendimą dėl jo atnaujinimo. Todėl reikia pratęsti jos patvirtinimo galiojimą;

(3)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 ne vėliau kaip 30 mėnesių iki šio reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos nepateikiamas joks papildomų dokumentų rinkinys, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir buvo prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus kita po jos einanti anksčiausia data;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas neatnaujinamas, nes nėra patenkinti patvirtinimo kriterijai, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą, kuri bus tokia pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kuri bus reglamento dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo neatnaujinimo įsigaliojimo data, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje, šeštoje skiltyje (patvirtinimo galiojimo pabaiga), 277 eilutėje (vario junginiai) 2016 m. lapkričio 30 d. data pakeičiama 2018 m. sausio 31 d. data.


31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 86/2014

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

31.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 28/38


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/49/BUSP

2014 m. sausio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. sausio 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/72/BUSP (1);

(2)

Sprendime 2011/72/BUSP išdėstytos ribojamosios priemonės taikomos iki 2014 m. sausio 31 d. Remiantis to sprendimo peržiūros rezultatais, tų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2015 m. sausio 31 d.;

(3)

Sprendimo 2011/72/BUSP priede pateikti 45 asmenims skirti įrašai turėtų būti pakeisti ir turėtų būti nurodyti nauji jų įtraukimo į sąrašą motyvai;

(4)

todėl Sprendimas 2011/72/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/72/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. sausio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“;

2)

priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. sausio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 28, 2011 2 2, p. 62).


PRIEDAS

„PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Buvęs Tuniso prezidentas, gimęs 1936 m. rugsėjo 3 d., Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00354671.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1956 m. spalio 24 d. Tunise, Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00683530.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1944 m. kovo 4 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue de France - Radès Ben Arous, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05000799.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1980 m. sausio 7 d. Sabha-Lybie, Yamina SOUIEI sūnus, bendrovės vadovas, Inès LEJRI sutuoktinis, gyvenamosios vietos adresas: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04524472.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Société Tunisienne de Banque generaliniam direktoriui ir buvusiam Banque Nationale Agricole generaliniam direktoriui) piktnaudžiaujant pareigomis taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisietis, gimęs 1981 m. gruodžio 2 d. Tunise, Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04682068.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) neteisėtai pasisavinant Tuniso valstybės lėšas.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1987 m. sausio 16 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00299177.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1992 m. liepos 17 d. Tunise, Leïla TRABELSI dukra, gyvenamosios vietos adresas: Palais Présidentiel, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 09006300.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1962 m. lapkričio 5 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00777029.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1948 m. birželio 24 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis, žemės ūkio bendrovės įgaliotasis vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00104253.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1953 m. vasario 19 d. Radise, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00403106.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 26 d. Tunise, Najia JERIDI sūnus, verslininkas, gyvenamosios vietos adresas: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417770.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1950 m. balandžio 26 d. Tunise, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00178522.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1955 m. rugsėjo 25 d., Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05150331.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1958 m. gruodžio 27 d., Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė, komercijos direktorė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00166569.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisietis, gimęs 1959 m. gegužės 5 d. al Marsoje, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00046988.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1960 m. vasario 1 d., Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00235016.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisietis, gimęs 1957 m. kovo 5 d., Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis, nekilnojamojo turto vystytojas, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00547946.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1973 m. liepos 3 d. Tunise, Yamina SOUIEIE sūnus, bendrovės vadovas, nekilnojamojo turto vystytojas, gyvenamosios vietos adresas: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05411511.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisietė, gimusi 1975 m. birželio 25 d. Tunise, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesuo) dukra, bendrovės vadovė, Mourad MEHDOUI sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi -Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05417907.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisietis, gimęs 1962 m. gegužės 3 d. Tunise, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 41 rue Garibaldi - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05189459.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1976 m. rugsėjo 18 d., Najia JERIDI sūnus, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: housing estate Erriadh.2-Gammarth - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05412560.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietė, gimusi 1971 m. gruodžio 4 d., Yamina SOUIEI dukra, bendrovės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: 2 rue El Farrouj - La Marsa, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05418095.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisietis, gimęs 1965 m. gruodžio 20 d., Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis, „Tunisair“ biuro darbuotojas, gyvenamosios vietos adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00300638.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisietis, gimęs 1988 m. sausio 29 d., Kaouther Feriel HAMZA sūnus, bendrovės „Stafiem - Peugeot“ generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisietis, gimęs 1959 m. sausio 13 d., Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00400688.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant pareigomis taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1965 m. liepos 5 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589759.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1971 m. rugpjūčio 21 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marouene MABROUK sutuoktinė, dirba patarėja Užsienio reikalų ministerijoje, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05409131.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisietis, gimęs 1972 m. kovo 11 d. Tunise, Jaouida El BEJI sūnus, Sirine BEN ALI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04766495.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1963 m. kovo 8 d. Bardo, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė, gydytoja, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00589758.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisietis, gimęs 1960 m. rugpjūčio 13 d. Tunise, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis, generalinis direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 00642271.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1949 m. lapkričio 22 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN sūnus, Vokietijoje dirbantis fotografas žurnalistas, gyvenamosios vietos adresas: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02951793.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1947 m. kovo 13 d. Chamam Susoje, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: rue El Moez - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02800443.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1952 m. gegužės 16 d. Chamam Susoje, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė, „Tunisair“ atstovė, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02914657.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1956 m. rugsėjo 18 d. Susoje, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė, įmonės vadovė, gyvenamosios vietos adresas: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 02804872.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1938 m. spalio 28 d., Selma HASSEN sūnus, pensininkas, Selma MANSOUR našlys, gyvenamosios vietos adresas: 255 cité El Bassatine - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 028106l4.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,

Tunisietis, gimęs 1969 m. spalio 21 d. Tunise, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: avenue Hédi Nouira - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04180053.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. balandžio 29 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, įmonės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 83 Cap Marina - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04186963.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1972 m. spalio 12 d. Monastyre, Selma MANSOUR sūnus, viengungis, prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, gyvenamosios vietos adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04192479.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietė, gimusi 1980 m. kovo 8 d. Monastyre, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė, dirba sekretore bendrovėje, gyvenamosios vietos adresas: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 06810509.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1978 m. spalio 8 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590835.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietis, gimęs 1977 m. rugpjūčio 9 d. Chamam Susoje, Hayet BEN ALI sūnus, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05590836.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisietė, gimusi 1982 m. rugpjūčio 30 d. Monastyre, Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė, gyvenamosios vietos adresas: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 08434380.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1970 m. sausio 13 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, gyvenamosios vietos adresas: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05514395.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1967 m. spalio 22 d. Chamam Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Transporto ministerijos specialusis patarėjas, gyvenamosios vietos adresas: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05504161.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisietis, gimęs 1973 m. sausio 3 d. Susoje, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis, bendrovės vadovas, gyvenamosios vietos adresas: 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Hammam - Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05539378.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1966 m. spalio 27 d. Paryžiuje, Paulette HAZAT sūnus, bendrovės direktorius, gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 05515496 (dviguba pilietybė).

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminį tyrimą dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Zine El Abidine Ben Ali) piktnaudžiaujant pareigomis taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tuniso ir Prancūzijos pilietybė; gimęs 1971 m. balandžio 6 d. (arba pagal jo Tuniso tapatybės kortelę – balandžio 16 d.) Le Petit Quevilly; Tijani BEN ALI, gimusio 1932 m. vasario 9 d., ir Paulette HAZET (ar HAZAT), gimusios 1936 m. vasario 23 d., sūnus; Amel SAIED (arba SAID) sutuoktinis; bendrovės vadovas; gyvenamosios vietos adresas: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse pagal jo Tuniso nacionalinę tapatybės kortelę Nr. 00297112; gyvenamosios vietos adresas: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), pagal jo Prancūzijos nacionalinę tapatybės kortelę Nr. 111277501841.

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisietis, gimęs 1974 m. rugpjūčio 28 d. Tunise, Leila DEROUICHE sūnus, komercijos direktorius, gyvenamosios vietos adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, nacionalinės tapatybės kortelės Nr. 04622472

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teisminius tyrimus dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir bendrininkavimo darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.“