ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.346.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 20d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010

1

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006

7

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

12

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės

20

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką ( 1 )

27

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1373/2013, nustatantis išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles

29

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1374/2013, kuriuo dėl 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 2 )

38

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1375/2013, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 2 )

42

 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1376/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1377/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias gruodžio 2013 m. rugsėjo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

49

 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1378/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

51

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/777/BUSP

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUTM Somalia/1/2013 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos vado skyrimo

53

 

 

2013/778/ES

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/46/EB

54

 

 

2013/779/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/37/EB

58

 

 

2013/780/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei suteikiamas jos prašomas leidimas Anglijai, Škotijai ir Velsui taikyti Tarybos direktyvoje 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2002/757/EB nuostatos dėl reikalavimo pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinės medienos be žievės fitosanitarinį sertifikatą dėl kenksmingojo organizmo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t veld sp. nov. (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma, kad pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo bananų importo stabilizavimo priemonę nustatytos lengvatinės muito normos taikymas 2013 m. Peru kilmės importuojamiems bananams nėra laikinai nutraukiamas

73

 

 

2013/784/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyti Sąjungos vidaus prekybos skersti, penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis I, II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiai (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1363/2013, kuriuo dėl termino dirbtinai sukurtos nanomedžiagos apibrėžties iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2013 12 19 )

89

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1368/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

pagal Protokolą dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos (2) Bulgarija įsipareigojo iki 2002 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1 bei 2 blokus, o iki 2006 m. gruodžio 31 d. – 3 bei 4 blokus ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Laikydamasi savo įpareigojimų Bulgarija iki nustatytų terminų uždarė visus atitinkamus blokus;

(2)

pagal 2003 m. Stojimo akto Protokolą Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijoje I ir II blokų (3) Slovakija įsipareigojo iki 2006 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 bloką, o iki 2008 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Laikydamasi savo įpareigojimų Slovakija iki nustatytų terminų uždarė visus atitinkamus blokus;

(3)

laikydamosi savo įsipareigojimų pagal Stojimo sutartį, Bulgarija ir Slovakija su Sąjungos parama galutinai sustabdė Kozlodujaus ir Bohunicės V1 branduolines elektrines ir padarė didelę pažangą jų eksploatavimo nutraukimo srityje. Reikia toliau dirbti, kad būtų daroma tolesnė pažanga šiuo metu atliekant deaktyvavimą, išmontavimą, vykdant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo operacijas ir būtų įgyvendinamas nuolatinis procesas siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis atitinkamų eksploatavimo nutraukimo planų kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai. Remiantis turimais skaičiavimais, eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti reikės nemažai papildomų finansinių išteklių;

(4)

dėl dviejų Bohunicės V1 branduolinės elektrinės WWER 440 V 230 tipo reaktorių, kurių bendra galia 880 MW, pirmalaikio sustabdymo ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimo Slovakija, be socialinių ir energetinių pasekmių, patyrė didelę tiesioginių ir netiesioginių išlaidų finansinę naštą;

(5)

dėl keturių Kozlodujaus branduolinės elektrinės WWER 440 V 230 tipo reaktorių, kurių bendra galia 1 760 MW, pirmalaikio sustabdymo ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimo Bulgarijos piliečiai patyrė sunkią ilgalaikę naštą, susijusią su energetinėmis, ekonominėmis, aplinkosauginėmis ir socialinėmis pasekmėmis;

(6)

Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai ir Slovakijai pakelti šią itin didelę finansinę naštą, patirtą dėl nutraukimo proceso. Nuo pat pasirengimo stojimui laikotarpio Bulgarija ir Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. laikotarpio Kozlodujaus ir Bohunicės programas. Sąjungos finansinė parama pagal tas programas bus baigta teikti 2013 m.;

(7)

Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai pateikus prašymą dėl tolesnės finansinės paramos, į Komisijos pasiūlymą dėl kitos, 2014–2020 m. laikotarpio, daugiametės finansinės programos „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ buvo įtraukta nuostata, pagal kurią 700 mln. EUR suma iš Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama branduolinei saugai ir branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. kainomis, kas yra maždaug 553 mln. EUR dabartinėmis kainomis, numatyta naujai programai, pagal kurią bus toliau teikiama parama Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. laikotarpiu;

(8)

Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skirtų asignavimų sumos, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas Kozlodujaus, Bohunicės ir Ignalinos programoms gali būti peržiūrėtas remiantis tarpinio vertinimo ir galutinio vertinimo ataskaitų rezultatais;

(9)

teikiant paramą pagal šį reglamentą turėtų būti užtikrintas nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į priemones, skirtas įgyvendinti nuolatiniam procesui siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai, nes tokios priemonės suteikia didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, nors didžiausia atsakomybė dėl branduolinės saugos ir toliau tenka atitinkamoms valstybėms narėms. Šis reglamentas neturi įtakos jokių būsimų valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 ir 108 straipsnius, rezultatams;

(10)

šis reglamentas nedaro poveikio atitinkamų valstybių narių teisėms ir įpareigojimams pagal Stojimo sutartis, visų pirma pagal 1 ir 3 konstatuojamosiose dalyse nurodytus protokolus;

(11)

branduolinių elektrinių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į uždaromų blokų pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;

(12)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, kurios remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų atitikti taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę. Branduolinių elektrinių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas laikantis branduolinės saugos teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas (4), atliekų tvarkymo teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas (5), ir aplinkos teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES (7);

(13)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų būti grindžiamos naujausiu eksploatavimo nutraukimo planu, kuriame būtų nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, susijęs grafikas, išlaidos ir reikiami žmogiškieji ištekliai. Išlaidos turėtų būti apskaičiuotos remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais, pavyzdžiui, Tarptautine eksploatavimo nutraukimo išlaidų struktūra, kurią yra kartu paskelbusios Branduolinės energijos agentūra, Tarptautinė atominės energijos agentūra ir Europos Komisija;

(14)

veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos kontrolę turėtų užtikrinti Komisija, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą tenka atitinkamoms valstybėms narėms. Tai apima, be kita ko, veiksmingą veiklos rezultatų nustatymą ir įgyvendinant atitinkamą programą taikomų taisomųjų priemonių vertinimą;

(15)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, prireikus, sankcijas;

(16)

kadangi šio reglamento tikslų, visų pirma susijusių su tolesniam saugiam eksploatavimo nutraukimui reikalingų finansinių išteklių nustatymu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(17)

tam tikroms priemonėms pagal Kozlodujaus ir Bohunicės programas gali reikėti didelio finansavimo iš Sąjungos lėšų; tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais šiuo finansavimu gali būti dengiama visa lėšų suma. Tačiau turėtų būti visapusiškai stengiamasi tęsti bendro finansavimo praktiką, nustatytą teikiant pasirengimo narystei paramą ir teiktą paramą 2007–2013 m. Bulgarijos ir Slovakijos pastangoms nutraukti eksploatavimą, taip pat tam tikrais atvejais pritraukti bendrą finansavimą iš kitų šaltinių;

(18)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti metines darbo programas ir išsamias įgyvendinimo procedūras. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (8);

(19)

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 549/2007 (9) ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 647/2010 (10) turėtų būti panaikinti;

(20)

buvo tinkamai atsižvelgta į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 16/2011 dėl ES finansinės paramos atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui, joje pateiktas rekomendacijas ir Komisijos atsakymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma programa Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Kozlodujaus branduolinės elektrinės Bulgarijoje 1–4 blokų (toliau – Kozlodujaus programa) ir Bohunicės V1 branduolinės elektrinės Slovakijoje 1 ir 2 blokų (toliau – Bohunicės programa) eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti (toliau kartu – Kozlodujaus ir Bohunicės programos).

2 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrasis Kozlodujaus ir Bohunicės programų tikslas – padėti atitinkamoms valstybėms narėms įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 blokų ir Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis atitinkamų jų eksploatavimo nutraukimo planų, kartu išlaikant aukščiausią saugos lygį.

2.   Finansavimo laikotarpiais pagrindiniai konkretūs Kozlodujaus ir Bohunicės programų tikslai yra šie:

a)

Kozlodujaus programos:

i)

atlikti išmontavimo darbus 1–4 blokų turbinų salėse ir pagalbiniuose pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų skaičių ir tipą;

ii)

išmontuoti didelius komponentus ir įrenginius 1–4 blokų reaktorių pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų ir įrenginių skaičių ir tipą;

iii)

saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai vertinami pagal saugiai galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą.

b)

Bohunicės programos:

i)

atlikti išmontavimo darbus V1 reaktoriaus turbinų salėje ir pagalbiniuose pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų skaičių ir tipą;

ii)

išmontuoti didelius komponentus ir įrenginius V1 reaktoriaus pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų ir įrenginių skaičių ir tipą;

iii)

saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai vertinami pagal saugiai galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą.

3.   Kozlodujaus ir Bohunicės programos gali, be kita ko, apimti priemones aukštam blokų, kurių eksploatavimas nutraukiamas, saugumo lygiui užtikrinti, įskaitant paramą branduolinių elektrinių personalui.

3 straipsnis

Biudžetas

1.   Finansinis paketas Kozlodujaus ir Bohunicės programoms įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu yra 323 318 000 EUR dabartinėmis kainomis. Ta suma Kozlodujaus ir Bohunicės programoms paskirstoma taip:

a)

208 503 000 EUR Kozlodujaus programai 2014–2020 m. laikotarpiu;

b)

114 815 000 EUR Bohunicės programai 2014–2020 m. laikotarpiu.

Šis reglamentas neturi jokio poveikio finansiniams įsipareigojimams pagal būsimas daugiametes finansines programas.

2.   Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje, atlikdama 9 straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą, Komisija peržiūri Kozlodujaus ir Bohunicės programų įgyvendinimo rezultatus ir įvertina tų programų įgyvendinimo pažangą pagal 7 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo etapus ir tikslų įgyvendinimo užbaigimo datas. Remiantis to vertinimo rezultatais, Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skirtų asignavimų suma, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas Kozlodujaus ir Bohunicės programoms bei Ignalinos programai, kaip nustatyta Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1369/2013 (11), gali būti peržiūrėti siekiant atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant tas programas, ir užtikrinti, kad programavimas ir išteklių paskirstymas būtų pagrįsti faktiniu mokėjimų poreikiu ir gebėjimu įsisavinti gautas lėšas.

3.   Iš Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skirtų finansinių asignavimų taip pat gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, reikalinga kiekvienai programai valdyti ir jų tikslams siekti. Visų pirma gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant organizacinės komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos politiniais prioritetais, susietais su šio reglamento bendraisiais tikslais bei išlaidos, susijusios su IT tinklais, skirtais informacijai apdoroti ir ja keistis, taip pat su visa kita technine ir administracine pagalba susijusios išlaidos, kurias Komisija patiria Kozlodujaus ir Bohunicės programų valdymo metu.

Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skiri finansiniai asignavimai taip pat gali būti skiriami padengti techninės ir administracinės pagalbos išlaidoms, būtinoms užtikrinti perėjimą nuo pagal reglamentus (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010 priimtų priemonių prie tų programų.

4 straipsnis

Ex ante sąlygos

1.   Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. Bulgarija ir Slovakija imasi atitinkamų priemonių šioms ex ante sąlygoms įvykdyti:

a)

laikytis Euratomo sutarties acquis branduolinės saugos srityje, visų pirma tai susiję su direktyvų 2009/71/Euratomas ir 2011/70/Euratomas perkėlimu į nacionalinę teisę;

b)

nacionalinėje sistemoje patvirtinti finansavimo planą, kuriame būtų nustatyta bendra išlaidų suma ir numatyti finansavimo šaltiniai, reikalingi saugiai užbaigti branduolinių reaktorių blokų eksploatavimo nutraukimą, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, pagal šį reglamentą;

c)

pateikti Komisijai atnaujintą išsamų eksploatavimo nutraukimo planą, kuriame būtų atskirai išsamiai nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, įskaitant grafiką ir atitinkamą išlaidų struktūrą remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais.

2.   Vėliausiai nustatant 2014 m. biudžetinį įsipareigojimą Bulgarija ir Slovakija pateikia Komisijai visą reikalingą informaciją apie 1 dalyje nurodytų ex ante sąlygų įvykdymą.

3.   Komisija įvertina 2 dalyje nurodytą informaciją rengdama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 2014 m. metinę darbo programą. Jei Komisija pagrįstai mano, kad įvyksta pažeidimas pagal SESV 258 straipsnį dėl to, kad nesilaikyta 1 dalies a punkte nustatytos ex ante sąlygos, arba kad 1 dalies b arba c punkte nustatytos ex ante sąlygos neįvykdytos patenkinamai, sprendimas dėl visos ar dalies Sąjungos finansinės paramos sustabdymo priimamas laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Toks sprendimas turi atsispindėti priimant 2014 m. metinę darbo programą. Sustabdytos paramos suma apskaičiuojama remiantis 7 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytais kriterijais.

5 straipsnis

Įgyvendinimo būdai

1.   Kozlodujaus ir Bohunicės programos įgyvendinamos vienu ar keliais būdais, numatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (12), visų pirma skiriant dotacijas ir vykdant viešuosius pirkimus.

2.   Komisija gali patikėti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms įstaigoms įgyvendinti Sąjungos finansinę paramą pagal Kozlodujaus ir Bohunicės programas.

6 straipsnis

Metinės darbo programos

1.   Laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kiekvienų metų pradžioje Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtina Kozlodujaus ir Bohunicės programų bendrą metinę darbo programą ir joje nurodo kiekvienos programos tikslus, numatomus rezultatus, susijusius veiklos rodiklius ir lėšų panaudojimo tvarkaraštį pagal kiekvieną metinį finansinį įsipareigojimą.

2.   Kiekvienų metų pabaigoje Komisija parengia ankstesniais metais atlikto darbo įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ta pažangos ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir tampa pagrindu kitai bendrai metinei darbo programai priimti.

7 straipsnis

Išsamios įgyvendinimo procedūros

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros patvirtina išsamias Kozlodujaus ir Bohunicės programų įgyvendinimo procedūras visam jų trukmės laikotarpiui. Tuose įgyvendinimo aktuose išsamiau apibrėžiami tų programų tikslai, numatomi rezultatai, įgyvendinimo etapai, tikslų įgyvendinimo datos ir atitinkami veiklos rodikliai. Į juos taip pat įtraukiami atnaujinti 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, kuriais grindžiama pažangos ir numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku stebėsena.

8 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitų neteisėtų veiklų prevencijos priemones, atliekant veiksmingas patikras, o nustačius pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas ir, jei reikia, taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

2.   Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF), laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (13) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) 2185/96 (14) nustatytų procedūrų, gali atlikti ekonominės veiklos vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su Sąjungos finansavimu, patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar būta su susitarimu dėl dotacijos, sprendimu dėl dotacijos ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo susijusio sukčiavimo, korupcijos ar kitų neteisėtų veiklų atvejų, kai buvo pakenkta Sąjungos finansiniams interesams.

3.   Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis, susitarimuose dėl dotacijų, sprendimuose dėl dotacijų ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, turi būti nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF pagal atitinkamą jų kompetenciją aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tose dalyse nurodytą auditą, patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

9 straipsnis

Tarpinis vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia tarpinę visų su Kozlodujaus ir Bohunicės programomis susijusių priemonių tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio, išteklių naudojimo efektyvumo ir pridėtinės vertės Sąjungai vertinimo ataskaitą, siekdama priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamos ar sustabdomos tos priemonės. Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos galimybės pakeisti atitinkamai 2 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje apibūdintus konkrečius tikslus ir išsamias įgyvendinimo procedūras.

2.   Atliekant tarpinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiklos rodikliais grindžiamą pažangą.

3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

10 straipsnis

Galutinis vertinimas

1.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atlieka Kozlodujaus ir Bohunicės programų veiksmingumo ir rezultatyvumo, taip pat finansuojamų priemonių poveikio, išteklių panaudojimo ir pridėtinės vertės Sąjungai veiksmingumo ex post vertinimą.

2.   Atliekant galutinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiksmingumo rodikliais grindžiamą pažangą.

3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

11 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, laikoma, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprasta komiteto narių dauguma.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų projektų tęsimui ar pakeitimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol tie projektai bus užbaigti, arba finansinės paramos, kurią Komisija skyrė pagal reglamentus (Euratomas) Nr. 549/2007, (Euratomas) Nr. 647/2010 ar bet kuriuos kitus teisės aktus, taikomus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., kurie toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo, tęsimui ar pakeitimui.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010 panaikinami nuo 2014 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. MAZURONIS


(1)  2013 m. lapkričio 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 157, 2005 6 21, p. 29.

(3)  OL L 236, 2003 9 23, p. 954.

(4)  2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

(5)  2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).

(6)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).

(7)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

(8)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(9)  2007 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 549/2007 dėl Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų Protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijoje I ir II blokų įgyvendinimo (OL L 131, 2007 5 23, p. 1).

(10)  2010 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 647/2010 dėl Sąjungos finansinės pagalbos Bulgarijos Kozloduy atominės elektrinės 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti (Kozloduy programa) (OL L 189, 2010 7 22, p. 9).

(11)  2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1990/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 7).

(12)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(13)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(14)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/7


TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1369/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį ir Protokolą Nr. 4,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal 2003 m. Stojimo akto Protokolą Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje (1) (toliau – Protokolas Nr. 4) 2004 m. pripažinusi Sąjungos pasirengimą skirti adekvačią papildomą Sąjungos paramą Lietuvos pastangoms nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą ir pabrėžusi šią solidarumo išraišką, Lietuva įsipareigojo galutinai sustabdyti Ignalinos atominės elektrinės 1 bloką iki 2005 m., o tos elektrinės 2 bloką – ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d., ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Laikydamasi šių įsipareigojimų Lietuva iki nustatytų terminų uždarė abu atitinkamus blokus;

(2)

laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Stojimo sutartį, Lietuva su Sąjungos parama galutinai sustabdė Ignalinos atominę elektrinę ir padarė didelę pažangą jos eksploatavimo nutraukimo srityje. Reikia toliau dirbti, kad būtų daroma tolesnė pažanga šiuo metu atliekant deaktyvavimą, išmontavimą, vykdant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo operacijas ir būtų įgyvendinamas nuolatinis procesas siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis eksploatavimo nutraukimo plano kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai. Remiantis turimais skaičiavimais, eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti reikės nemažai papildomų finansinių išteklių;

(3)

Protokole Nr. 4, pripažinus, kad dviejų Ignalinos atominės elektrinės 1 500 mW galios RBMK tipo reaktorių, paveldėtų iš Sovietų Sąjungos, pirmalaikis sustabdymas ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimas neturi precedento ir yra išskirtinė, šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai, teigiama, kad Sąjungos pagalba pagal Ignalinos programą bus nenutrūkstamai tęsiama po 2006 m., kitų finansinių perspektyvų laikotarpiais;

(4)

Sąjunga įsipareigojo padėti Lietuvai pakelti šią itin didelę finansinę naštą, tenkančią dėl eksploatavimo nutraukimo proceso. Nuo pat pasirengimo stojimui laikotarpio Lietuva gauna didelę finansinę Sąjungos paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. laikotarpio Ignalinos programą. Sąjungos finansinė parama pagal tą programą bus baigta teikti 2013 m.;

(5)

pripažįstant Sąjungos įsipareigojimą pagal Protokolą Nr. 4 ir atsižvelgiant į Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos prašymą dėl tolesnės finansinės paramos, į Komisijos pasiūlymą dėl kitos, 2014–2020 m. laikotarpio, daugiametės finansinės programos „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ buvo įtraukta nuostata, pagal kurią 700 mln. EUR suma iš Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama branduolinei saugai ir branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui. Iš šios sumos 500 mln. EUR 2011 m. kainomis, kas yra maždaug 553 mln. EUR dabartinėmis kainomis, numatyta naujai programai, pagal kurią bus toliau teikiama parama Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų, Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. laikotarpiu;

(6)

Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunicės programoms skirtų asignavimų sumos, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas toms programoms gali būti peržiūrėtas remiantis tarpinio vertinimo ir galutinio vertinimo ataskaitų rezultatais;

(7)

teikiant paramą pagal šį reglamentą turėtų būti užtikrintas nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į priemones, skirtas įgyvendinti nuolatiniam procesui siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai, nes tokios priemonės suteikia didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, nors didžiausia atsakomybė dėl branduolinės saugos ir toliau tenka atitinkamai valstybei narei. Šis reglamentas neturi įtakos jokių būsimų valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 ir 108 straipsnius, rezultatams;

(8)

šio reglamentas nedaro poveikio atitinkamos valstybės narės teisėms ir įpareigojimams pagal Stojimo sutartį, visų pirma pagal Protokolą Nr. 4;

(9)

branduolinės elektrinės, kuriai taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į uždaromų blokų pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;

(10)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, kurios remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų atitikti taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę. Branduolinės elektrinės, kuriai taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas laikantis branduolinės saugos teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas (2), atliekų tvarkymo teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas (3), ir aplinkos teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB (4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES (5);

(11)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų būti grindžiamos naujausiu eksploatavimo nutraukimo planu, kuriame būtų nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, susijęs grafikas, išlaidos ir reikiami žmogiškieji ištekliai. Išlaidos turėtų būti apskaičiuotos remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais, pavyzdžiui, Tarptautine eksploatavimo nutraukimo išlaidų struktūra, kurią yra kartu paskelbusios Branduolinės energijos agentūra, Tarptautinė atominės energijos agentūra ir Europos Komisija;

(12)

veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos kontrolę turėtų užtikrinti Komisija, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą tenka atitinkamai valstybei narei. Tai apima veiksmingą veiklos rezultatų nustatymą ir įgyvendinant Ignalinos programą taikomų taisomųjų priemonių vertinimą;

(13)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, prireikus, sankcijas;

(14)

kadangi šio reglamento tikslų, visų pirma susijusių su tolesniam saugiam eksploatavimo nutraukimui reikalingų finansinių išteklių nustatymu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(15)

tam tikroms priemonėms pagal Ignalinos programą gali reikėti didelio finansavimo iš Sąjungos lėšų; tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais šiuo finansavimu gali būti dengiama visa lėšų suma. Tačiau turėtų būti visapusiškai stengiamasi tęsti bendro finansavimo praktiką, nustatytą teikiant pasirengimo narystei paramą ir teikiant paramą 2007–2013 m. Lietuvos pastangoms nutraukti eksploatavimą, taip pat tam tikrais atvejais pritraukti bendrą finansavimą iš kitų šaltinių;

(16)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti metines darbo programas ir išsamias įgyvendinimo procedūras. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (6);

(17)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 (7) turėtų būti panaikintas;

(18)

buvo tinkamai atsižvelgta į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 16/2011 dėl ES finansinės paramos atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui, joje pateiktas rekomendacijas ir Komisijos atsakymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma programa Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti (toliau – Ignalinos programa).

2 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrasis Ignalinos programos tikslas – padėti atitinkamai valstybei narei įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant Ignalinos atominės elektrinės 1 ir 2 blokų visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis jos eksploatavimo nutraukimo plano, kartu išlaikant aukščiausią saugos lygį.

2.   Finansavimo laikotarpiu pagrindiniai konkretūs Ignalinos programos tikslai yra šie:

a)

iškrauti kurą iš 2 bloko reaktoriaus aktyviosios zonos ir iš 1 ir 2 blokų kuro baseinų į panaudoto branduolinio kuro sauso saugojimo įrenginius; rezultatai vertinami pagal iškrauto kuro rinklių skaičių;

b)

saugiai eksploatuoti reaktorius; rezultatai vertinami pagal užregistruotų incidentų skaičių;

c)

atlikti išmontavimo darbus turbinų salėje ir kituose pagalbiniuose pastatuose ir saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai vertinami pagal išmontuotų pagalbinių sistemų tipą bei skaičių ir saugiai galutinai apdorotų atliekų kiekį bei tipą.

3.   Ignalinos programa gali, be kita ko, apimti priemones aukštam blokų, kurių eksploatavimas nutraukiamas, saugumo lygiui užtikrinti, įskaitant paramą branduolinių elektrinių personalui.

3 straipsnis

Biudžetas

1.   Finansinis paketas Ignalinos programai įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu yra 229 629 000 EUR dabartinėmis kainomis. Šis reglamentas neturi jokio poveikio finansiniams įsipareigojimams pagal būsimas daugiametes finansines programas.

2.   Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje, atlikdama 9 straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą, Komisija peržiūri Ignalinos programos įgyvendinimo rezultatus ir įvertina jos įgyvendinimo pažangą pagal 7 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo etapus ir tikslų įgyvendinimo užbaigimo datas. Remiantis to vertinimo rezultatais, Ignalinos programai skirtų asignavimų suma, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas Ignalinos programai ir Kozlodujaus bei Bohunicės programoms, kaip nustatyta Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1368/2013 (8), gali būti peržiūrėti siekiant atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant tas programas, ir užtikrinti, kad programavimas ir išteklių paskirstymas būtų pagrįsti faktiniu mokėjimų poreikiu ir gebėjimu įsisavinti gautas lėšas.

3.   Iš Ignalinos programai skirtų finansinių asignavimų taip pat gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, reikalinga tai programai valdyti ir jos tikslams siekti. Visų pirma gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant organizacinės komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos politiniais prioritetais, susietais su šio reglamento bendraisiais tikslais, bei išlaidos, susijusios su IT tinklais, skirtais informacijai apdoroti ir ja keistis, taip pat su visa kita technine ir administracine pagalba susijusios išlaidos, kurias Komisija patiria Ignalinos programos valdymo metu.

Finansiniai asignavimai Ignalinos programai taip pat gali būti skiriami padengti techninės ir administracinės pagalbos išlaidoms, būtinoms užtikrinti perėjimą nuo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1990/2006 priimtų priemonių prie tos programos.

4 straipsnis

Ex ante sąlygos

1.   Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. Lietuva imasi atitinkamų priemonių šioms ex ante sąlygoms įvykdyti:

a)

laikytis Euratomo sutarties acquis branduolinės saugos srityje, visų pirma tai susiję su Direktyvos 2009/71/Euratomas ir Direktyvos 2011/70/Euratomas perkėlimu į nacionalinę teisę;

b)

nacionalinėje sistemoje patvirtinti finansavimo planą, kuriame būtų nustatyta bendra išlaidų suma ir numatyti finansavimo šaltiniai, reikalingi saugiai užbaigti branduolinių reaktorių blokų eksploatavimo nutraukimą, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, pagal šį reglamentą;

c)

pateikti Komisijai atnaujintą išsamų eksploatavimo nutraukimo planą, kuriame būtų atskirai išsamiai nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, įskaitant grafiką ir atitinkamą išlaidų struktūrą remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais.

2.   Ne vėliau kaip nustatant 2014 m. biudžetinį įsipareigojimą Lietuva pateikia Komisijai visą reikalingą informaciją apie 1 dalyje nurodytų ex ante sąlygų įvykdymą.

3.   Komisija įvertina 2 dalyje nurodytą informaciją rengdama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 2014 m. metinę darbo programą. Jei Komisija pagrįstai mano, kad įvyksta pažeidimas pagal SESV 258 straipsnį dėl to, kad nesilaikyta 1 dalies a punkte nustatytos ex ante sąlygos, arba kad 1 dalies b arba c punkte nustatytos ex ante sąlygos neįvykdytos patenkinamai, sprendimas dėl visos ar dalies Sąjungos finansinės paramos sustabdymo priimamas laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Toks sprendimas turi atsispindėti priimant 2014 m. metinę darbo programą. Sustabdytos paramos suma apskaičiuojama remiantis 7 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytais kriterijais.

5 straipsnis

Įgyvendinimo būdai

1.   Ignalinos programa įgyvendinama vienu ar keliais būdais, numatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (9), visų pirma skiriant dotacijas ir vykdant viešuosius pirkimus.

2.   Komisija gali patikėti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms įstaigoms įgyvendinti Sąjungos finansinę paramą pagal Ignalinos programą.

6 straipsnis

Metinės darbo programos

1.   Laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kiekvienų metų pradžioje Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtina Ignalinos programos metinę darbo programą ir joje nurodo tikslus, numatomus rezultatus, susijusius veiklos rodiklius ir lėšų panaudojimo tvarkaraštį pagal kiekvieną metinį finansinį įsipareigojimą.

2.   Kiekvienų metų pabaigoje Komisija parengia ankstesniais metais atlikto darbo įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ta pažangos ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir tampa pagrindu kitai metinei darbo programai priimti.

7 straipsnis

Išsamios įgyvendinimo procedūros

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros patvirtina išsamias Ignalinos programos įgyvendinimo procedūras visos jos trukmės laikotarpiui. Tuose įgyvendinimo aktuose išsamiau apibrėžiami Ignalinos programos tikslai, numatomi rezultatai, įgyvendinimo etapai, tikslų įgyvendinimo datos ir atitinkami veiklos rodikliai. Į jas taip pat įtraukiamas atnaujintas 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas išsamus eksploatavimo nutraukimo planas, kuriuo grindžiama pažangos ir numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku stebėsena.

8 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitų neteisėtų veiklų prevencijos priemones, atliekant veiksmingą patikrą, o nustačius pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas ir, jei reikia, taikant veiksmingas ir proporcingas atgrasomąsias sankcijas.

2.   Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF), laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (10) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (11) nustatytų procedūrų, gali atlikti ekonominės veiklos vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su Sąjungos finansavimu, patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar būta su susitarimu dėl dotacijos, sprendimu dėl dotacijos ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo susijusio sukčiavimo, korupcijos ar kitų neteisėtų veiklų atvejų, kai buvo pakenkta Sąjungos finansiniams interesams.

3.   Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis, susitarimuose dėl dotacijų, sprendimuose dėl dotacijų ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, turi būti nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF pagal atitinkamą jų kompetenciją aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tose dalyse nurodytą auditą, patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

9 straipsnis

Tarpinis vertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia tarpinę visų su Ignalinos programa susijusių priemonių tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio, išteklių naudojimo efektyvumo ir pridėtinės vertės Sąjungai vertinimo ataskaitą, siekdama priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamos ar sustabdomos tos priemonės. Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos galimybės pakeisti atitinkamai 2 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje apibūdintus konkrečius tikslus ir išsamias įgyvendinimo procedūras.

2.   Atliekant tarpinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiklos rodikliais grindžiamą pažangą.

3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

10 straipsnis

Galutinis vertinimas

1.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atlieka Ignalinos programos veiksmingumo ir rezultatyvumo, taip pat finansuojamų priemonių poveikio, išteklių panaudojimo ir pridėtinės vertės Sąjungai veiksmingumo ex post vertinimą.

2.   Atliekant galutinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiksmingumo rodikliais grindžiamą pažangą.

3.   Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

11 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, laikoma, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprasta komiteto narių dauguma.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų projektų tęsimui ar pakeitimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol tie projektai bus užbaigti, arba finansinės paramos, kurią Komisija skyrė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1990/2006 ar bet kuriuos kitus teisės aktus, taikomus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., ir kurie toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo, tęsimui ar pakeitimui.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. MAZURONIS


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 944.

(2)  2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

(3)  2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).

(4)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).

(5)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

(6)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(7)  2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1990/2006 dėl Protokolo Nr. 4 dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje prie Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto įgyvendinimo „Ignalinos programa“ (OL L 411, 2006 12 30, p. 10).

(8)  2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(9)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(10)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(11)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/12


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1370/2013

2013 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas“ nustatyti galimi bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri bus įgyvendinama po 2013 m., uždaviniai, tikslai ir kryptys. Atsižvelgiant į diskusijas dėl minėto komunikato, BŽŪP turėtų būti reformuota nuo 2014 m. sausio 1 d. Ta reforma turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP priemones, įskaitant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 (1). Atsižvelgiant į reformuotą reglamentavimo sistemą turėtų būti patvirtintos kainų, mokesčių, pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo priemonės;

(2)

siekiant aiškumo ir skaidrumo, nuostatos dėl valstybės intervencijos turėtų turėti bendrą struktūrą, tačiau kartu turėtų būti tęsiama kiekviename sektoriuje vykdoma politika. Tuo tikslu referencines ribines kainas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013 (2), tikslinga atskirti nuo intervencinių kainų ir pastarąsias apibrėžti. Tik valstybės intervencijos atveju taikomos intervencinės kainos atitinka taikomas nustatytas kainas, nurodytas PPO susitarimo dėl žemės ūkio 3 priedo 8 dalies (t. y. rinkos kainos parama) pirmajame sakinyje. Šiomis aplinkybėmis turėtų būti laikoma, kad intervencija į rinką gali būti valstybės intervencija, taip pat kitokia intervencija, kurią vykdant netaikomi ex-ante nustatyti kainų rodikliai;

(3)

reikėtų nustatyti valstybės intervencinių kainų, kuriomis supirkimas yra vykdomas nustatyta kaina arba konkurso tvarka, lygį, įskaitant atvejus, dėl kurių gali prireikti koreguoti valstybės intervencines kainas. Lygiai taip pat reikia imtis priemonių dėl kiekybinių apribojimų vykdant supirkimą nustatyta kaina. Abiem atvejais kainos ir kiekybiniai apribojimai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į praktiką ir įgytą patirtį, taikytą ir įgytą įgyvendinant ankstesnių laikotarpių bendrą rinkos organizavimą;

(4)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 kaip rinkos intervencijos priemonę numatyta teikti privataus sandėliavimo pagalbą. Reikia nustatyti pagalbos sumų nustatymo priemones. Atsižvelgiant į praktiką ir patirtį, taikytą ir įgytą įgyvendinant ankstesnių laikotarpių bendrą rinkos organizavimą, tikslinga numatyti nuostatą dėl pagalbos sumų nustatymo tiek iš anksto, tiek konkurso tvarka ir tam tikrus elementus, į kuriuos turi būti atsižvelgta nustatant pagalbos sumą iš anksto;

(5)

siekiant užtikrinti patikimą vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos biudžeto valdymą, reikėtų numatyti fiksuotą aukščiausią Sąjungos pagalbos ribą ir didžiausius bendro finansavimo procentinius dydžius. Siekiant sudaryti sąlygas visoms valstybėms narėms įgyvendinti ekonomiškai veiksmingą vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą, reikėtų nustatyti konkrečią mažiausią Sąjungos pagalbos sumą;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą pieno ir pieno produktų tiekimo vaikams švietimo įstaigose pagalbos veikimą ir tokios programos administravimo lankstumą, reikėtų nustatyti didžiausią pagalbos reikalavimus atitinkančio pieno produktų tiekimo pagalbos dydį, taip pat Sąjungos pagalbos sumą;

(7)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 kelių cukraus sektoriaus priemonių galiojimas baigsis 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigoje, kai bus panaikinta kvotų sistema;

(8)

šiame reglamente reikėtų numatyti gamybos mokesčio, kuriuo turi būti apmokestinamos cukraus sektoriui numatytos cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo kvotos, nustatymo priemones, taip pat kvotų sistemos galiojimo pratęsimą iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

(9)

siekiant užtikrinti veiksmingą tam tikrų cukraus sektoriaus produktų grąžinamųjų gamybos išmokų sistemą, reikėtų nustatyti tinkamas sąlygas, pagal kurias būtų nustatomas grąžinamosios gamybos išmokos dydis;

(10)

turėtų būti nustatyta standartinės kokybės, kuri turėtų būti apibrėžta, kvotinių runkelių mažiausia kaina, kad būtų užtikrintas deramas Sąjungos cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojų gyvenimo lygis;

(11)

siekiant išvengti grėsmės, kad cukraus rinkoje susidarys tokia padėtis, kai bus sukaupti dideli taikytinų sąlygų neatitinkantys cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo kiekiai, turėtų būti įvesta nuostata dėl pertekliaus mokesčio;

(12)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytas mechanizmas, kuriuo užtikrinamas pakankamas ir subalansuotas cukraus tiekimas Sąjungos rinkoms, suteikiant Komisijai galimybes šiuo tikslu imtis atitinkamų priemonių. Kadangi laikinai pakoreguotas importo muitas, mokėtinas už importuotą žaliavinį cukrų, taip pat mokestis, laikinai taikomas nekvotinei produkcijai, pateiktai į vidaus rinką pasiūlos pritaikymo prie paklausos tikslais, yra rinkos valdymo priemonės, skirtos tam, kad šis mechanizmas pradėtų veikti praktikoje, į šį reglamentą reikėtų įtraukti konkrečią nuostatą, kuria vadovaudamasi Komisija galėtų taikyti tokį mokestį ir nustatyti jo dydį;

(13)

siekiant užtikrinti tinkamą eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos veikimą, reikėtų nustatyti atitinkamas grąžinamųjų išmokų dydžio nustatymo priemones. Be to, grūdų ir ryžių sektoriuose reikėtų nustatyti atitinkamas priemones, kuriomis būtų nustatomos tikslinamosios sumos ir kuriomis grąžinamųjų išmokų dydis būtų pritaikomas prie intervencinių kainų lygio pokyčių;

(14)

siekiant užtikrinti veiksmingą kasdienį BŽŪP administravimą, šiame reglamente nustatytos pagalbos, grąžinamųjų išmokų ir kainų nustatymo priemonės turėtų būti susijusios tik su bendromis sąlygomis, pagal kurias leidžiama konkrečias sumas nustatyti kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tas sumas. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi padedant Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetui ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (3). Be to, siekiant užtikrinti, kad bus sparčiai reaguojama į greitai kintančią padėtį rinkoje, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti naujus grąžinamųjų išmokų dydžius, o grūdų ir ryžių sektoriuose, netaikant Reglamento (ES) Nr. 182/2011, pritaikyti tikslinamąsias sumas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos kainų, mokesčių, pagalbos ir kiekybinių apribojimų, susijusių su Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytu vienu bendru žemės ūkio rinkų organizavimu, nustatymo priemonės.

2 straipsnis

Valstybės intervencinės kainos

1.   Valstybės intervencinių kainų lygis:

a)

paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 7 straipsnyje nustatytas atitinkamas referencines ribines kainas, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti atitinkamų referencinių ribinių kainų, jei produktai superkami konkurso tvarka;

b)

sviesto kaina turi būti lygi 90 % Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 7 straipsnyje nustatytos referencinės ribinės kainos, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 90 % tos referencinės ribinės kainos, jei produktai superkami konkurso tvarka;

c)

galvijienos kaina neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto lygio.

2.   1 dalyje nurodytos paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių valstybės intervencinės kainos koreguojamos didinant arba mažinant jas remiantis pagrindiniais šiems produktams taikomais kokybės kriterijais.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, nustatančiais šio straipsnio 2 dalyje nurodytas didesnes arba mažesnes produktų valstybės intervencines kainas, laikydamasi toje dalyje nustatytų sąlygų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3 straipsnis

Supirkimo kainos ir taikytini kiekybiniai apribojimai

1.   Vykdant valstybės intervenciją, pradėtą taikyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalies a punktą, produktai superkami šio reglamento 2 straipsnyje nurodyta nustatyta kaina ir neviršijant tokių kiekybinių apribojimų kiekvienu laikotarpiu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 12 straipsnyje, atitinkamai:

a)

paprastųjų kviečių – 3 mln. tonų;

b)

sviesto – 50 000 tonų;

c)

nugriebto pieno miltelių – 109 000 tonų.

2.   Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalį:

a)

paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių, kai viršijami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti kiekybiniai apribojimai, atveju; ir

b)

kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir galvijienos atveju

produktai superkami konkurso tvarka siekiant nustatyti didžiausią supirkimo kainą.

Didžiausia supirkimo kaina neturi viršyti šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto lygio ir ji yra nustatoma įgyvendinimo aktais.

3.   Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais:

a)

konkursas apribojamas, kad jis būtų taikomas tik vienai valstybei narei ar jos regionui, arba

b)

atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalį nustatomos taikant valstybės intervenciją supirkimo kainos kiekvienai valstybei narei arba jos regionui pagal užregistruotas vidutines rinkos kainas.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytos paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių supirkimo kainos koreguojamos didinant arba mažinant jas remiantis pagrindiniais tiems produktams taikomais kokybės kriterijais.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokios didesnės arba mažesnės kainos.

5.   Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Netaikydama 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kurie būtini, kad:

a)

būtų laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų intervencijos apribojimų; ir

b)

būtų galima taikyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą konkurso tvarką siekiant supirkti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kiekybinius apribojimus viršijančius paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kiekius.

4 straipsnis

Privataus sandėliavimo pagalba

1.   Siekiant nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje išvardytų produktų privataus sandėliavimo pagalbos sumą, kai pagalba skiriama pagal to reglamento 18 straipsnio 2 dalį, skelbiamas konkursas tam tikram laikotarpiui arba pagalbos suma nustatoma iš anksto. Pagalba gali būti nustatyta vienai valstybei narei arba jos regionui.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais:

a)

tuo atveju, kai skelbiamas konkursas, nustatoma didžiausia privataus sandėliavimo pagalbos suma;

b)

tuo atveju, kai pagalbos suma nustatoma iš anksto, nustatoma pagalbos suma atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir (arba) kitus susijusius rinkos elementus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis

Vaisių ir daržovių tiekimo vaikams pagalba

1.   Vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktų vaikams tiekimo Sąjungos pagalbos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnyje, suma neturi:

a)

viršyti nei vienos iš šių ribų:

i)

150 mln. EUR per vienus mokslo metus;

ii)

75 % Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų tiekimo ir susijusių išlaidų arba 90 % tokių išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir Sutarties 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose; nei

b)

dengti kitų išlaidų nei Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalyje nurodytos tiekimo ir susijusios išlaidos.

Taikant pirmos pastraipos a punkto ii papunktį, ,,mažiau išsivystę regionai“ reiškia tuos regionus, kurie apibrėžti kaip tokie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (4) 90 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte.

2.   Kiekvienai vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programoje dalyvaujančiai valstybei narei skiriama ne mažiau kaip 290 000 EUR Sąjungos pagalbos.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas preliminarus pagalbos kiekvienai valstybei narei paskirstymas remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 5 dalyje nurodytais kriterijais.

Komisija mažiausiai kas trejus metus įvertina, ar preliminarus paskirstymas tebeatitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus. Prireikus Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas naujas preliminarus paskirstymas.

Valstybėms narėms paprašius pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, Komisija kiekvienais metais priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas galutinis šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pagalbos dalyvaujančioms valstybėms narėms paskirstymas laikantis toje dalyje nustatytų sąlygų.

Šioje dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6 straipsnis

Pieno ir pieno produktų tiekimo vaikams pagalba

1.   Pieno ir pieno produktų tiekimo vaikams Sąjungos pagalba, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 26 straipsnyje, skiriama už didžiausią 0,25 litro pieno ekvivalento kiekį vienam vaikui per vieną mokslo dieną.

2.   Sąjungos pagalbos suma už visų rūšių pieną yra 18,15 EUR už 100 kg.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos paramos už pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančius kitus nei pienas pieno produktus sumos, atsižvelgdama visų pirma į atitinkamo produkto pieno komponentus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Cukraus sektoriaus gamybos mokestis

1.   Nustatomas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 128 straipsnyje nurodyto cukraus, inulino sirupo ir izogliukozės kvotų gamybos mokestis yra 12,00 EUR už toną cukraus ir inulino sirupo kvotoms. Izogliukozei nustatomas 50 % cukrui taikomo mokesčio dydžio gamybos mokestis.

2.   Visą gamybos mokesčio, mokamo pagal 1 dalį, sumą valstybė narė surenka iš jos teritorijoje esančių įmonių, atsižvelgdama į atitinkamais prekybos metais turimą kvotą.

Mokestį tos įmonės sumoka ne vėliau kaip iki atitinkamų prekybos metų vasario mėn. pabaigos.

3.   Sąjungos cukraus ir inulino sirupo gamybos įmonės gali reikalauti, kad cukrinių runkelių ar cukranendrių augintojai arba cikorijų tiekėjai padengtų iki 50 % atitinkamo gamybos mokesčio.

8 straipsnis

Cukraus sektoriaus grąžinamoji gamybos išmoka

Grąžinamąją gamybos išmoką už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 129 straipsnyje nurodytus cukraus sektoriaus produktus priimdama įgyvendinimo aktus nustato Komisija, atsižvelgdama į:

a)

importuojamo cukraus naudojimo išlaidas, kurias sektorius patirtų, jei cukrus būtų tiekiamas iš pasaulio rinkos; ir

b)

Sąjungos rinkoje esančio perteklinio cukraus kainą arba, jei toje rinkoje perteklinio cukraus nėra, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą referencinę ribinę cukraus kainą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis

Mažiausia runkelių kaina

1.   Nustatoma mažiausia Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 135 straipsnyje nurodytų kvotinių runkelių kaina yra 26,29 EUR už toną iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos.

2.   1 dalyje nurodyta mažiausia kaina taikoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo B dalyje apibrėžtos standartinės kokybės cukriniams runkeliams.

3.   Cukraus gamybos įmonės, perkančios į cukrų perdirbti tinkamus kvotinius runkelius, skirtus perdirbti į kvotinį cukrų, turi sumokėti bent mažiausią kainą, padidintą ar sumažintą atsižvelgiant į nukrypimus nuo standartinės kokybės. Tokias didesnes arba mažesnes kainas priimdama įgyvendinimo aktus nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Cukrinių runkelių, kurių kiekis lygus pramoninio cukraus arba perteklinio cukraus kiekiui, kuriam taikomas 11 straipsnyje numatytas pertekliaus mokestis, supirkimo kainą atitinkama cukraus gamybos įmonė koreguoja taip, kad ji būtų bent lygi mažiausiai kvotinių runkelių kainai.

10 straipsnis

Nacionalinių cukraus kvotų koregavimas

Taryba gali pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį, Komisijai pasiūlius, pakoreguoti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 XII priede nustatytas kvotas, kai tai susiję su valstybių narių pagal to reglamento 138 straipsnį priimtais sprendimais.

11 straipsnis

Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje

1.   Nustatomas toks pertekliaus mokestis, be kita ko, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 142 straipsnyje, kuris yra pakankamai didelis, tam, kad būtų išvengta tame straipsnyje nurodyto cukraus kiekių sukaupimo. Šį mokestį priimdama įgyvendinimo aktus nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   1 dalyje nurodytą pertekliaus mokestį valstybė narė renka iš jos teritorijoje esančių įmonių atsižvelgdama į toje dalyje nurodytos produkcijos kiekius, toms įmonėms nustatytus atitinkamiems prekybos metams.

12 straipsnis

Laikinas rinkos valdymo mechanizmas cukraus sektoriuje

Siekiant užtikrinti pakankamą ir subalansuotą cukraus tiekimą Sąjungos rinkai, iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos, nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 142 straipsnio, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktus, už reikiamą to reglamento 139 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos nekvotinės produkcijos kiekį bei reikiamam laikotarpiui laikinai taikyti pertekliaus mokestį.

Komisija, priimdama šiame straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus, nustato tokio mokesčio sumą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

13 straipsnis

Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 196 straipsnyje nustatytas sąlygas ir kaip nurodyta to reglamento 198 straipsnyje Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos eksporto grąžinamosios išmokos:

a)

reguliariais laiko tarpais – produktams iš Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 196 straipsnio 1 dalies sąrašo;

b)

skelbiant konkursus grūdų, ryžių, cukraus ir pieno bei pieno produktų atveju.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Nustatant eksporto grąžinamąją išmoką už produktą, atsižvelgiama į vieną ar kelis šiuos aspektus:

a)

esamą padėtį ir ateities tendencijas, susijusias su:

i)

to produkto kainomis ir jo įsigijimo galimybėmis Sąjungos rinkoje,

ii)

to produkto kainomis pasaulio rinkoje;

b)

bendro rinkos organizavimo tikslus, kurie yra – užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų bei prekybos raidą toje rinkoje;

c)

būtinybę išvengti trikdymų, dėl kurių ilgesniam laikui būtų sutrikdyta pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Sąjungos rinkoje;

d)

siūlomo eksporto ekonominį aspektą;

e)

pagal Sutartį sudarytais tarptautiniais susitarimais nustatytas ribas;

f)

poreikį užtikrinti Sąjungos pagrindinių produktų naudojimo gaminant perdirbtas prekes, skirtas eksportuoti į trečiąsias valstybes, ir trečiųjų valstybių produktų, įvežtų pagal perdirbimo susitarimus, naudojimo pusiausvyrą;

g)

mažiausias pardavimo išlaidas ir transporto iš Sąjungos rinkų į Sąjungos uostus ar kitas eksporto vietas bei išsiuntimo į paskirties šalis išlaidas;

h)

paklausą Sąjungos rinkoje;

i)

kiaulienos, kiaušinių ir paukštienos sektorių atžvilgiu, į Sąjungos kainų ir pasaulinės rinkos kainų už pašarinių grūdų kiekį, kurio reikia gaminant tų sektorių produktus Sąjungoje, skirtumą.

3.   Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, valstybės narės prašymu ar savo iniciatyva gali grąžinamosios išmokos sumą pakoreguoti, kai to reikia siekiant užtikrinti skubų atsaką į greitai besikeičiančią padėtį rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

14 straipsnis

Specialiosios javų ir ryžių eksporto grąžinamųjų išmokų priemonės

1.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tikslinamosios sumos, taikytinos grūdų ir ryžių sektorių eksporto grąžinamosioms išmokoms. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kai to reikia siekiant užtikrinti skubų atsaką į greitai besikeičiančią padėtį rinkoje, Komisija, netaikydama 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičiamos tokios tikslinamosios sumos.

Komisija šią dalį gali taikyti grūdų ir ryžių sektorių produktams, kurie pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1216/2009 (5) eksportuojami perdirbtų prekių pavidalu.

2.   Per pirmus tris prekybos metų mėnesius grąžinamoji išmoka, taikoma už ankstesnių prekybos metų pabaigoje sandėliuoto salyklo arba iš tuo metu turimų miežių pagaminto salyklo eksportą, yra tokia, kokia būtų buvusi taikoma konkrečios eksporto licencijos atžvilgiu eksportui per paskutinį ankstesnių prekybos metų mėnesį.

3.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 199 straipsnio 2 dalį nustatytą grąžinamąją išmoką už to reglamento I priedo I dalies a ir b punktuose išvardytus produktus Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali koreguoti atsižvelgdama į intervencinių kainų lygio pokyčius.

Pirma pastraipa gali būti visa arba iš dalies taikoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo I dalies c ir d punktuose išvardytiems produktams, taip pat to priedo I dalyje išvardytiems produktams, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1216/2009 eksportuojami perdirbtų prekių pavidalu. Tuo atveju Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, tikslina šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą koregavimą taikydama koeficientą, kuriuo išreiškiamas pagrindinio produkto kiekio ir jo kiekio, esančio eksportuojamame perdirbtame produkte arba panaudoto eksportuojamose prekėse, santykis.

Šioje dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

16 straipsnis

Atitikties lentelė

Nuorodos į atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, jį panaikinus Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento priede pateiktą atitikties lentelę.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

7–12 straipsniai taikomi iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. JUKNA


(1)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 20.12.2013, p. 671)

(3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 20.12.2013, p. 320)

(5)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1216/2009, nustatantis prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (OL L 328, 2009 12 15, p. 10).


PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

nurodyta 16 straipsnyje

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

Šis reglamentas

18 straipsnio 1 ir 3 dalys

2straipsnis

18 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalies b punktas

13 straipsnio 1 dalies d punktas

3 straipsnio 1 dalies c punktas

18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2a dalis

18 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 2b dalis

43aa straipsnis

3 straipsnio 3 dalis

31 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

103ga straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 1 dalis

103ga straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 2 dalis

102 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 1 dalis

102 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 2–3 dalys

51 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalis

51 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 2 dalis

51 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 3 dalis

97 straipsnis

8 straipsnis

49 straipsnis

9 straipsnis

64 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

64 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 2 dalis

164 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 ir 3 dalys

164 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 2 dalis

164 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 1 dalis

165 straipsnis

14 straipsnio 2 dalis

166 straipsnis

14 straipsnio 3 dalis


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/20


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1371/2013

2013 m. gruodžio 16 d.

kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2) (toliau – pradinis reglamentas) nustatė 62,9 % galutinį antidempingo muitą visų kitų bendrovių, išskyrus nurodytąsias to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje ir 1 priede, importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams. Šios priemonės – tai galiojančios priemonės, o tyrimas, po kurio buvo nustatytos priemonės – tai pradinis tyrimas.

(2)

Galiojančių priemonių taikymo sritis anksčiau Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 672/2012 (3) buvo išplėsta, kad aprėptų Malaiziją, o Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 21/2013 (4) – kad aprėptų Taivaną ir Tailandą.

1.2   Prašymas

(3)

2013 m. vasario 25 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį pateiktą prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikriems importuojamiems KLR kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo tyrimą ir įpareigoti registruoti tam tikrus iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus importuojamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indijos ir Indonezijos kilmės.

(4)

Prašymą pateikė keturi Sąjungos tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių gamintojai: „Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.“, „Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt.“, „Valmieras Stikla Skiedra AS“ ir „Vitrulan Technical Textiles GmbH“.

(5)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad nustačius galiojančias priemones labai pasikeitė su eksportu iš KLR, Indijos ir Indonezijos į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra jokios kitos pakankamai pagrįstos priežasties ar pateisinančios ekonominės aplinkybės, išskyrus galiojančių priemonių nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pokytį. Prekybos pobūdis tariamai pasikeitė dėl to, kad tam tikri KLR kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai siunčiami per Indiją ir Indoneziją ir (arba) neteisingai nurodoma Kinijos produktų kilmė.

(6)

Be to, buvo įrodymų, kad galiojančių priemonių taisomasis poveikis sumažėjo ir kiekio, ir kainos požiūriu. Remiantis įrodymais, didesnis produkto kiekis iš Indijos ir Indonezijos buvo importuojamas mažesne kaina, palyginti su nežalinga kaina, kuri nustatyta atlikus pradinį tyrimą.

(7)

Galiausiai pateikta įrodymų, kad buvo vykdomas iš Indijos ir Indonezijos siunčiamų tinklinių stiklo pluošto audinių kainų dempingas, palyginti su pradinio tyrimo metu panašiam produktui nustatyta normaliąja verte.

1.3   Inicijavimas

(8)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, Komisija Reglamentu (ES) Nr. 322/2013 (5) (toliau – inicijavimo reglamentas) inicijavo tyrimą. Remdamasi pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, Komisija inicijavimo reglamentu taip pat nurodė muitinėms registruoti tam tikrus iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus importuojamus tinklinius stiklo pluošto audinius.

1.4   Tyrimas

(9)

Komisija KLR, Indijos ir Indonezijos valdžios institucijoms, tų šalių gamintojams / eksportuotojams, žinomiems susijusiems Sąjungos importuotojams ir Sąjungos pramonei oficialiai pranešė apie tyrimo inicijavimą. Komisija išsiuntė klausimynus žinomiems arba per inicijavimo reglamento 15 konstatuojamojoje dalyje nurodytą laikotarpį apie save pranešusiems KLR, Indijos ir Indonezijos gamintojams / eksportuotojams. Klausimynai buvo išsiųsti ir Sąjungos importuotojams. Suinteresuotosioms šalims suteikta galimybė per inicijavimo reglamente nustatytą terminą raštu pareikšti nuomonę ir prašyti būti išklausytoms. Visos šalys buvo informuotos, kad joms nebendradarbiaujant gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis ir išvados daromos remiantis turimais faktais.

(10)

Apie save pranešė ir klausimyno atsakymus pateikė du eksportuojantys Indijos gamintojai ir vienas nesusijęs Sąjungos importuotojas. Vėliau Sąjungos importuotojas pranešė Komisijai, kad jis importavo kitus produktus ir kad anksčiau jis neimportavo tiriamojo produkto. Iš Indonezijos eksportuojančių gamintojų atsakymo negauta. Prašymus netaikyti priemonių pateikė šie Indijos eksportuojantys gamintojai:

„Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd.“ („Montex“), ir

„Urja Products Pvt.Ltd.“.

(11)

Vėliau „Urja Products Pvt.Ltd.“ pranešė Komisijai, kad ji negamina tiriamojo produkto, o jos produktų techninės savybės ir naudojimo paskirtis yra kitokia (jiems priskiriami kiti KN kodai). Todėl tikrinamasis vizitas surengtas tik „Montex“ patalpose.

1.5   Tiriamasis laikotarpis

(12)

Tiriamasis laikotarpis truko nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. (toliau – TL). Surinkti TL duomenys siekiant ištirti, inter alia, tariamą prekybos pobūdžio pokytį. Siekiant išnagrinėti galimą galiojančių priemonių taisomojo poveikio mažinimą ir dempingo buvimą surinkta išsamesnių duomenų apie ataskaitinį laikotarpį (2012 m. balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d., toliau – AL).

2.   TYRIMO REZULTATAI

2.1   Bendrosios aplinkybės

(13)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, priemonių vengimas vertintas paeiliui tiriant, ar pasikeitė prekybos tarp KLR, Indijos, Indonezijos ir Sąjungos pobūdis, ar tas pokytis įvyko dėl praktikos, procesų ar veiklos, kurių negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi arba pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą, ar rasta žalos įrodymų ar įrodymų, kad muito taisomasis poveikis sumažėjo tiriamojo produkto kainos ir (arba) kiekio požiūriu, ir ar rasta dempingo įrodymų atsižvelgiant į pradiniame tyrime nustatytą nagrinėjamojo produkto normaliąją vertę, prireikus vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio nuostatomis.

2.2   Nagrinėjamasis produktas ir tiriamasis produktas

(14)

Nagrinėjamasis produktas, kaip apibrėžta atliekant pradinį tyrimą, – tai KLR kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00.

(15)

Tiriamasis produktas, deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Indijos ir Indonezijos kilmės, yra toks pat kaip aprašytasis ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, tačiau siunčiamas iš Indijos ir Indonezijos.

(16)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad iš KLR į Sąjungą eksportuojamiems ir iš Indijos ir Indonezijos į Sąjungą siunčiamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams yra būdingos tos pačios pagrindinės fizinės ir techninės savybės, ir jie turi tą pačią paskirtį, todėl juos reikia laikyti panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

2.3   Bendradarbiavimo lygis

2.3.1   Indija

(17)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, tik dvi Indijos bendrovės pateikė prašymus netaikyti priemonių. Paaiškėjus, kad viena iš jų („Urja Products Pvt.Ltd.“) nėra tiriamojo produkto gamintoja, liko tik viena bendradarbiaujanti bendrovė „Montex“. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovei teko tik 1 % eksporto iš Indijos į Sąjungą, palyginti su visu eksporto iš Indijos kiekiu. Todėl buvo taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis, o išvados dėl Indijos buvo daromos remiantis turimais faktais.

2.3.2   Indonezija

(18)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, atsakymų į klausimyną nepateikė nei viena Indonezijos bendrovė. Indonezijos bendrovės nebendradarbiavo. Todėl buvo taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis, o išvados dėl Indonezijos buvo daromos remiantis turimais faktais.

2.3.3   KLR

(19)

Eksportuojantys Kinijos gamintojai nebendradarbiavo. Todėl buvo taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis, o išvados dėl KLR buvo daromos remiantis turimais faktais.

2.4   Prekybos pobūdžio pokytis

(20)

Siekiant nustatyti, ar pasikeitė prekybos pobūdis, buvo įvertintas iš Indijos ir Indonezijos į Sąjungą importuojamas tiriamasis produktas ir iš KLR į Indiją ir Indoneziją eksportuojamas tiriamasis produktas. Šio importo kiekis buvo nustatytas remiantis turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį, kadangi Indijos, Indonezijos ir Kinijos bendrovės bendradarbiavo palyginti mažai arba visai nebendradarbiavo (žr. pirmiau 2.3 skirsnį).

(21)

Šiuo tikslu atliekant analizę buvo naudojami COMEXT (6) statistiniai duomenys, Indijos ir Indonezijos prekybos statistiniai duomenys, gauti iš atitinkamų nacionalinių institucijų, ir „Global Trade Information Services“ (7) statistiniai duomenys. Norint taikyti 12 mėnesių laikotarpius buvo vadovaujamasi finansiniais metais, kurių pradžia balandžio 1 d., o pabaiga kovo 31 d.

(22)

COMEXT statistiniai duomenys apie importo apimtį aprėpia didesnę produktų grupę nei nagrinėjamasis produktas ir tiriamasis produktas. Vis dėlto, remiantis Sąjungos pramonės pateiktais įverčiais, galima nustatyti, kad didelė to importo apimties dalis yra susijusi su nagrinėjamuoju ir tiriamuoju produktu. Todėl pagal tuos duomenis galima buvo nustatyti prekybos pobūdžio pokytį.

2.4.1   Importas į Sąjungą

(23)

COMEXT statistiniai duomenys rodo, kad tiriamuoju laikotarpiu gerokai pasikeitė prekybos pobūdis (žr. 1 lentelę).

1   lentelė

Importo apimtis (mln. m2) (8)

2009 m. balandis/2010 m. kovas

2010 m. balandis/2011 m. kovas

2011 m. balandis/2012 m. kovas

2012 m. balandis/2013 m. kovas

KLR

288,40

385,85

110,30

85,93

Indija

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonezija

0,004

0,16

3,22

33,31

Šaltinis. COMEXT statistiniai duomenys.

Importas iš KLR

(24)

Remiantis COMEXT statistiniais duomenimis, 2011 m. vasario mėn. (9) nustačius laikinąsias priemones, o 2011 m. rugpjūčio mėn. (10) – galutines priemones, labai sumažėjo nagrinėjamojo produkto importas iš KLR į Sąjungą. 1 lentelė rodo, kad laikotarpiu nuo 2010/2011 m. iki 2011/2012 m. KLR importas į Sąjungą sumažėjo nuo 385,85 mln. m2 iki 110,30 mln. m2 (t. y. apie 70 %), o laikotarpiu nuo 2010/2011 m. iki 2012/2013 m. dar sumažėjo iki 85,9 mln. m2 (t. y. apie 80 %).

Importas iš Indijos

(25)

Remiantis COMEXT statistiniais duomenimis, 2009–2010 finansiniais metais iš Indijos į Sąjungą importuojamas kiekis sudarė 0,35 mln. m2, 2010–2011 m. jis sudarė 0,28 mln. m2, 2011–2012 m. ir 2012–2013 m. jis smarkiai padidėjo – 2012–2013 finansiniais metais jis siekė 13,13 mln. m2.

(26)

Kaip nurodyta 17 konstatuojamojoje dalyje, tiriamuoju laikotarpiu bendrovė „Montex“ į Sąjungą importavo labai mažą kiekį tiriamojo produkto – palyginti su visu eksportu iš Indijos 2012–2013 m. laikotarpiu jis sudaro 1 % Sąjungai skirto eksporto iš Indijos. Be to, buvo nustatyta, kad bendrovė „Montex“ tiriamąjį produktą eksportuoja jam priskirdama neteisingą KN kodą – 7019 52. Todėl jos eksportas turėjo būti įtrauktas į COMEXT statistinius duomenis, kaip parodyta pirmiau 1 lentelėje.

Importas iš Indonezijos

(27)

Remiantis COMEXT statistiniais duomenimis, 2009–2010 finansiniais metais iš Indonezijos į Sąjungą importuojamas kiekis sudarė 0,004 mln. m2, 2010–2011 m. jis sudarė 0,16 mln. m2, 2011–2012 m. ir 2012–2013 m. jis smarkiai padidėjo – atitinkamai nuo 3,22 mln. m2 iki 33,31 mln. m2.

2.4.2   Eksportas iš KLR į Indiją ir Indoneziją

(28)

Tuo pačiu laikotarpiu taip pat užfiksuotas didelis eksporto iš KLR į Indiją ir Indoneziją padidėjimas.

2   lentelė

Importo apimtis (mln. m2)

2009 m. balandis/2010 m. kovas

2010 m. balandis/2011 m. kovas

2011 m. balandis/2012 m. kovas

2012 m. balandis/2013 m. kovas

Indija

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonezija

5,78

4,01

8,94

11,54

Šaltinis. Kinijos muitinės statistiniai duomenys

Eksportas iš KLR į Indiją

(29)

Remiantis Kinijos muitinės statistiniais duomenimis, iš KLR į Indiją importuojamo tiriamojo produkto kiekis padidėjo nuo 4,8 mln. m2 2009–2010 finansiniais metais iki 29,3 mln. m2 2012–2013 finansiniais metais.

Eksportas iš KLR į Indoneziją

(30)

Remiantis Kinijos muitinės statistiniais duomenimis, iš KLR į Indiją importuojamo tiriamojo produkto kiekis padidėjo nuo 5,78 mln. m2 2009–2010 finansiniais metais iki 11,54 mln. m2 2012–2013 finansiniais metais.

2.4.3   Išvados dėl prekybos pobūdžio pokyčio

(31)

2011 m. vasario mėn. nustačius laikinąsias priemones ir 2011 m. rugpjūčio mėn. nustačius galutines priemones, dėl sumažėjusio bendro eksporto iš KLR į Sąjungą ir tuo pačiu metu padidėjusio eksporto iš Indijos ir Indonezijos į Sąjungą ir iš KLR į Indiją ir Indoneziją, pasikeitė tų šalių tarpusavio prekybos ir tų šalių eksporto į Sąjungą pobūdis.

2.5   Priemonių vengimo pobūdis

(32)

Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad prekybos pobūdžio pokytis būtų susijęs su praktika, procesu ar veikla, kurios negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą. Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalimi, praktika, procesas ar veikla apima, inter alia, produkto, kuriam taikomos galiojančios priemonės, siuntimą per trečiąsias šalis.

(33)

Tyrimo metu gauta įrodymų, kad per Indoneziją ir Indiją buvo vykdoma perkrova ir (arba) naudojami neteisingi kilmės sertifikatai. Pavyzdžiui, tam tikras susijusio į Sąjungą importuojamo produkto kiekis buvo perkraunamas Dubajuje arba Singapūre naudojant Indonezijos / Indijos kilmės sertifikatus, o tam tikros į Sąjungą importuojamo produkto dalies perkrovą atliko Indijos bendrovė, kuri tyrimo metu nebendradarbiavo. Tai, kad nei vienas tiriamojo produkto gamintojas (išskyrus „Montex“) nebendradarbiavo, taip pat rodo, kad Indonezijoje ir Indijoje iš tikrųjų neužsiimama gamyba, kuri galėtų pateisinti eksporto iš Indonezijos ir Indijos į Sąjungą mastą. Yra pagrindo manyti, kad jeigu būtų tikrųjų gamintojų, jie visų pirma dalyvautų šiame tyrime ir taip bandytų atsiriboti nuo priemonių vengimo veiklos. Be to, tyrimo metu negauta įrodymų dėl tikrosios gamybos susijusiose dviejose šalyse, išskyrus bendrovės „Montex“ atvejį. Todėl padidėjęs importas iš tų dviejų šalių rodo, kad Kinijos produktai gabenami į Sąjungą juos perkraunant Indijoje ir Indonezijoje ir (arba) naudojant neteisingus kilmės sertifikatus.

(34)

Todėl tai patvirtina, kad Kinijos kilmės produktai perkraunami Indijoje ir Indonezijoje.

2.6   Pakankamai pagrįstų priežasčių ar ekonominių motyvų, išskyrus antidempingo muito taikymą, nebuvimas

(35)

Atlikus tyrimą nenustatyta jokių kitų pagrįstų perkrovos priežasčių ar ją pateisinančių ekonominių aplinkybių, išskyrus nagrinėjamajam produktui galiojančių priemonių vengimą. Išskyrus muitą, daugiau nenustatyta nieko, kas galėtų kompensuoti tam tikrų KLR kilmės tinklinių stiklo pluošto audinių, atvežamų iš KLR, perkrovos Indijoje ir Indonezijoje išlaidas, visų pirma susijusias su transportavimu ir perkrovimu.

2.7   Antidempingo muito taisomojo poveikio mažinimas

(36)

Vėliau buvo įvertinta, ar į Sąjungą importuojamas tiriamasis produktas sumažino galiojančių priemonių taisomąjį poveikį kiekio ir kainų požiūriu. COMEXT duomenys buvo naudojami kaip geriausi turimi duomenys apie Indijos ir Indonezijos nebendradarbiaujančių bendrovių eksportuojamo produkto kiekį ir kainas. Šiuo būdu nustatytos kainos buvo palygintos su žalos pašalinimo lygiu, kuris Sąjungos gamintojams nustatytas pradinio reglamento 74 konstatuojamojoje dalyje.

(37)

Importo kiekis iš Indijos į Sąjungą smarkiai padidėjo – nuo 0,35 mln. m2 2009–2010 m. iki 13,10 mln. m2 ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su (labai mažu) importo iš Indijos kiekiu prieš nustatant laikinąsias priemones 2009–2010 m. Be to, importo kiekio iš Indonezijos į Sąjungą padidėjimas irgi laikytas dideliu – nuo 0,35 mln. m2 2009–2010 m. Iki 33,31 mln. m2 ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su (labai mažu) importo iš Indonezijos kiekiu prieš nustatant laikinąsias priemones 2009–2010 m.

(38)

Siekiant įvertinti, ar atsižvelgiant į kainas galiojančių priemonių taisomasis poveikis buvo sumažintas, iš Indonezijos ir Indijos importuojamo produkto kainos buvo palygintos su pradiniame reglamente nustatytu žalos pašalinimo lygiu. Pradiniame reglamente nustatytas žalos pašalinimo lygis buvo pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Vidutinė svertinė eksporto Iš Indijos ir Indonezijos kaina buvo pakoreguota atsižvelgiant į sąnaudas po importo ir pradiniame KLR importo tyrime nustatytą kokybės suderinimą. Palyginimas parodė gerokai mažesnes eksporto iš susijusių šalių į Sąjungą kainas. Todėl padaryta išvada, kad galiojančių priemonių taisomasis poveikis kiekio ir kainų atžvilgiu taip pat sumažėjo.

2.8   Dempingo įrodymai

(39)

Galiausiai pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį buvo ištirta, ar yra dempingo įrodymų.

(40)

Pradiniame reglamente normalioji vertė buvo nustatyta remiantis kainomis Kanadoje, kuri atliekant minėtą tyrimą buvo pasirinkta kaip tinkama rinkos ekonomikos šalis, panaši į KLR. Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi buvo naudojama per pradinį tyrimą nustatyta normalioji vertė.

(41)

Eksporto iš Indijos ir Indonezijos kainos buvo pagrįstos turimais faktais remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsniu. Kaip rodo COMEXT duomenys, eksporto kaina – tai ataskaitiniu laikotarpiu iš šių dviejų susijusių šalių eksportuojamų tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių vidutinė kaina. Į statistinius duomenis nebuvo įtrauktas Indijos bendrovės „Montex“ eksportas, nes jos produktai buvo neteisingai suklasifikuoti (žr. 25 konstatuojamąją dalį), tad duomenys apie šį eksportą nebuvo naudojami apskaičiuojant dempingo skirtumą.

(42)

Siekiant teisingai palyginti normaliąją vertę ir eksporto kainą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Koreguojant buvo atsižvelgta ir į transporto, draudimo bei pakavimo išlaidų skirtumus. Kadangi turimi duomenys neleido nustatyti atliktino koregavimo lygio, koregavimas turėjo būti nustatytas remiantis turimais geriausiais duomenimis. Todėl atliekant koregavimą remtasi pradinio tyrimo metu bendradarbiavusių Kinijos eksportuojančių gamintojų nurodyta visų transporto, draudimo ir pakavimo išlaidų procentine dalimi, palyginti su Sąjungos pardavimo sandorių CIF pristatymo sąlygomis verte.

(43)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis, dempingas buvo apskaičiuotas palyginus pradiniame reglamente nustatytą normaliosios vertės svertinį vidurkį ir dviejų nagrinėjamųjų šalių atitinkamų eksporto kainų per šio tyrimo AL svertinį vidurkį, išreikštus CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentais.

(44)

Dempingas nustatytas palyginus taip nustatytus normaliosios vertės svertinį vidurkį ir eksporto kainų svertinį vidurkį.

3.   PRIEMONĖS

(45)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad galutinių antidempingo muitų, taikomų tam tikrų KLR kilmės tinklinių stiklo pluošto audinių importui, buvo vengiama produktus perkraunant Indijoje ir Indonezijoje, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje.

(46)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmuoju sakiniu, importuojamam nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių priemonių taikymas turėtų būti išplėstas tam pačiam, bet iš Indijos ir Indonezijos siunčiamam importuojamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ir Indonezijos kilmės.

(47)

Priemonės, kurių taikymo sritis turi būti išplėsta, turėtų būti Reglamento (ES) Nr. 791/2011 1 straipsnio 2 dalyje nustatytos priemonės „visoms kitoms bendrovėms“, t. y. galutinis 62,9 % antidempingo muitas, taikomas neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą.

(48)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, kuriose nustatyta, kad importuojamiems produktams, kurie į Sąjungą buvo įvežti laikantis inicijavimo reglamentu nustatyto registravimo reikalavimo, turėtų būti taikoma bet kokia išplėsta priemonė, turėtų būti surinkti muitai, mokėtini už tam tikrus registruotus importuojamus tinklinius stiklo pluošto audinius, siunčiamus iš Indijos ir Indonezijos.

4.   PRAŠYMAI NETAIKYTI PRIEMONIŲ

4.1   Indija

(49)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, inicijavus tyrimą apie save pranešė du eksportuojantys gamintojai – „Montex“ ir „Urja Products“, jie pateikė klausimyno atsakymus ir paprašė, kad remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi jie būtų atleisti nuo priemonių.

(50)

Kaip nurodyta 11 konstatuojamojoje dalyje, buvo nustatyta, kad viena iš šių dviejų bendrovių („Urja Products“) negamina tiriamojo produkto. Ta bendrovė negali būti atleista nuo priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį.

(51)

Nustatyta, kad bendrovė „Montex“ šiame tyrime nagrinėjamoje vengimo veikloje nedalyvavo. Bendrovė įrodė, kad ji yra tikroji gamintoja, o jos gamybos pajėgumai viršija į Sąjungą eksportuoto tiriamojo produkto kiekį. Bendrovė pateikė išsamius duomenis ir buvo atliktas jos patikrinimas vietoje. Tokią išvadą apie bendrovę pagrindžia patikrinti duomenys, susiję su bendrovės įkūrimu, įrenginių pirkimų, gamybos procesu, pajėgumais, atsargomis, perkamomis žaliavomis ir gamybos sąnaudomis. Be to, ši gamintoja galėjo įrodyti, kad ji nėra susijusi su jokiais Kinijos gamintojais / eksportuotojais, kuriems taikomos galiojančios priemonės, arba su bendrovėmis, užsiimančiomis vengimo veikla. Todėl šią bendrovę buvo galima atleisti nuo išplėstų muitų taikymo.

4.2   Indonezija

(52)

Kaip nurodyta 10 konstatuojamojoje dalyje, nei vienas Indonezijos eksportuojantis gamintojas nepateikė prašymo netaikyti priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį. Atlikus tyrimą tikrųjų tiriamojo produkto gamintojų Indonezijoje nenustatyta.

4.3   Nauji dalyviai

(53)

Indijos ir Indonezijos gamintojai, kurie nedalyvavo šiame tyrime ir (arba) kurie ataskaitiniu laikotarpiu neeksportavo į Sąjungą tiriamojo produkto, gali prašyti, kad pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 13 straipsnio 4 dalį jiems nebūtų taikomas išplėstas antidempingo muitas. Jų bus paprašyta atsakyti į klausimyno klausimus, kad Komisija galėtų nustatyti, ar gali būti pagrindo juos atleisti nuo priemonių. Toks atleidimas nuo priemonių gali būti suteiktas įvertinus nagrinėjamojo produkto rinkos padėtį, gamybos pajėgumus ir pajėgumų naudojimą, viešuosius pirkimus, pardavimą, tikimybę, kad bus tęsiama nepateisinama arba ekonomiškai nepagrįsta veikla, ir dempingo įrodymus. Prašymą reikėtų pateikti Komisijai, nurodant visą svarbią informaciją, visų pirma apie visus bendrovės veiklos pokyčius, susijusius su gamyba ir pardavimu.

(54)

Jei atleidimas nuo priemonių yra pagrįstas, Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, atitinkamai pasiūlys iš dalies pakeisti galiojančias išplėstas priemones. Vėliau bus stebima, kaip suteiktas atleidimas yra taikomas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi sąlygų.

5.   INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

(55)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriomis remiantis padarytos pirmiau minėtos išvados, ir jos buvo paragintos pateikti pastabas. Buvo apsvarstytos žodžiu ir raštu šalių pateiktos pastabos. Nei dėl vieno iš pateiktų argumentų nebuvo pakeistos galutinės išvados,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visoms kitoms bendrovėms taikomo galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 791/2011 1 straipsnio 2 dalimi importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, taikymas išplečiamas iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (TARIC kodai – 7019510014, 7019510015, 7019590014 ir 7019590015), išimtis daroma „Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd.“ gaminamiems produktams (papildomas TARIC kodas B265).

2.   „Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd.“ atleidžiama nuo priemonių su sąlyga, kad valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti šio reglamento priede išdėstytus reikalavimus. Nepateikus tokios sąskaitos faktūros taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas antidempingo muitas.

3.   Surenkami muitai, kurių taikymas išplėstas šio straipsnio 1 dalimi, mokami už iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus importuojamus produktus, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indijos ir Indonezijos kilmės, užregistruotus pagal Reglamento (ES) Nr. 322/2013 2 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį bei 14 straipsnio 5 dalį.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

1.   Prašymai atleisti nuo muito, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu, pateikiami raštu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir turi būti pasirašyti asmens, įgalioto atstovauti netaikyti priemonių prašančiam subjektui. Prašymą reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Brussels

Belgium

Faksas (+32 2) 295 65 05.

2.   Bendrovių, nevengiančių Reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustatytų antidempingo priemonių, importuojamiems produktams muitas, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu, gali būti netaikomas pagal atitinkamas pagrindinio reglamento nuostatas.

3 straipsnis

Šiuo reglamentu muitinės įstaigoms nurodoma nutraukti importuojamo produkto registraciją, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 322/2013 2 straipsnį.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. JUKNA


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 204, 2011 8 9, p. 1.

(3)  OL L 196, 2012 7 24, p. 1.

(4)  OL L 101, 2013 1 16, p. 1.

(5)  OL L 101, 2013 4 10, p. 1.

(6)  Comext – išorės prekybos statistikos duomenų bazė, kurią tvarko Eurostatas.

(7)  „Global Trade Information Services“ – komerciniais tikslais teikiamų prekybos statistinių duomenų bazė.

(8)  Pagal Comext apimtis nurodoma metrinėmis tonomis ir išreiškiama kvadratiniais metrais pagal UI perskaičiavimo santykį, pvz., KN 70 195 100 atveju: 1 m2 = 0,05 kg, KN 70 195 900 atveju: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  OL L 43, 2011 2 17, p. 9.

(10)  OL L 204, 2011 8 9, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti toks komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo pasirašytas pareiškimas:

1.

Komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos;

2.

Šis pareiškimas: „Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų (nagrinėjamasis produktas) (papildomas TARIC kodas), parduotų eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas) (nagrinėjamosios šalies pavadinimas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga“;

3.

Data ir parašas.


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1372/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1),

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (2), ypač į jo 92 straipsnį,

kadangi:

(1)

valstybės narės pateikė prašymus Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 VIII ir XI priedus ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 1 ir 5 priedus, siekiant šiuos priedus suderinti su jų nacionalinės teisės aktų pokyčiais arba supaprastinti šių reglamentų taikymą;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 prieduose siekiama apžvelgti valstybes nares, kurios netaiko proporcingojo išmokos dydžio apskaičiavimo senatvės ir našių ir našlaičių pensijoms, ir specialias nuostatas dėl valstybių narių teisės aktų taikymo;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 987/2009 prieduose siekiama apžvelgti galiojančių ar pradedančių galioti dvišalių susitarimų įgyvendinimo nuostatas ir valstybes nares, kurios nustato didžiausią nedarbingumo pašalpos kompensavimo sumą pagal jų teisės aktuose nustatytų nedarbingumo išmokų ankstesniais kalendoriniais metais vidurkį;

(4)

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija pritarė prašomiems pakeitimams ir pateikė Komisijai atitinkamus pasiūlymus dėl Reglamento (EB) Nr. 987/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 priedų techninio pritaikymo;

(5)

Komisija gali sutikti įtraukti pasiūlymus dėl 4 konstatuojamojoje dalyje minimų priedų techninio pritaikymo;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

VIII priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

skirsnio „AUSTRIJA“ a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Senatvės pensijos ir jų pagrindu skaičiuojamos našlių ir našlaičių pensijos pagrįstos pensijų sąskaitų sistema pagal 2004 m. lapkričio 18 d. Bendrąjį pensijų aktą (APG);“;

b)

po skirsnio „BULGARIJA“ įterpiamas naujas skirsnis:

„ČEKIJOS RESPUBLIKA

Pensijos mokamos pagal antrosios pakopos schemą, įkurtą Aktu Nr. 426/2011 Rink. dėl pensijų kaupimo.“

2)

XI priedo skirsnyje „NYDERLANDAI“ po punkto f įterpiamas šis punktas fa):

„fa)

Asmuo, kuris, kaip nurodyta Zorgverzekeringswet (Sveikatos priežiūros draudimo akto) 69 straipsnio 1 dalyje, paskutinę mėnesio prieš tą mėnesį, kurį jam ar jai sukanka 65 metai, dieną gauna pensiją arba išmoką, kuri pagal šio skirsnio 1 pastraipos f dalį laikoma pagal Nyderlandų teisės sistemą mokama pensija, bus laikomas pareiškėju pensijai gauti, kaip nurodoma šio Reglamento 22 straipsnyje, kol jis arba ji sulauks pensinio amžiaus, kaip nurodyta Algemene Ouderdomswet (Bendrojo senatvės pensijų akto) 7 straipsnio a dalyje.“

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

skirsnis „DANIJA–PRANCŪZIJA“ išbraukiamas;

b)

skirsnis „DANIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

c)

skirsnis „GRAIKIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

d)

skirsnis „ISPANIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

e)

skirsnyje „PRANCŪZIJA–LIUKSEMBURGAS“:

i)

a ir b punktai išbraukiami;

ii)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„a)

1976 m. liepos 2 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas, kaip numatyta 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnio 2 dalyje

b)

1995 m. liepos 17 d. ir rugsėjo 20 d. Pasikeitimas laiškais dėl atsiskaitymų, susijusių su abipusiais reikalavimais pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 93, 95 ir 96 straipsnius, sąlygų“;

f)

skirsnyje „PRANCŪZIJA–NYDERLANDAI“:

i)

b ir c punktai išbraukiami;

ii)

a punktas pakeičiamas taip:

„1997 m. balandžio 28 d. Susitarimas dėl atsisakymo reikalauti kompensuoti administracinių patikrinimų ir sveikatos patikrinimų išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 105 straipsnį“;

g)

skirsnis „ITALIJA–NYDERLANDAI“ išbraukiamas;

h)

skirsnyje „NYDERLANDAI–JUNGTINĖ KARALYSTĖ“:

i)

b punktas išbraukiamas;

ii)

a punktas pakeičiamas taip:

„1956 m. birželio 12 d. Administracinio susitarimo dėl 1954 m. rugpjūčio 11 d. Konvencijos įgyvendinimo 3 straipsnio antras sakinys“.

2)

5 priede po skirsnio „VOKIETIJA“ pridedamas naujas skirsnis „NYDERLANDAI“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1373/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

nustatantis išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 161 straipsnio 3 dalį, 170 straipsnio pirmą pastraipą ir 192 straipsnio 2 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2003 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1518/2003, nustatantis išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

reikėtų nustatyti konkrečias įgyvendinimo taisykles eksporto licencijoms kiaulienos sektoriuje, į kurias visų pirma būtų įtrauktos nuostatos dėl paraiškų padavimo ir informacijos pateikimo paraiškose ir licencijose, ir kurios papildytų taisykles, nustatytas 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 376/2008, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4);

(3)

siekiant užtikrinti tinkamą eksporto licencijų sistemos administravimą, reikėtų nustatyti užstato už eksporto licencijas pagal šią sistemą normą. Atsižvelgiant į pagal šią sistemą galimą perpardavinėjimo kiaulienos sektoriuje riziką, eksporto licencijos neturėtų būti perleidžiamos ir reikėtų nustatyti tikslias ūkio subjektų patekimo į šią sistemą sąlygas;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 169 straipsnį pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose susitarimuose dėl eksporto apimčių numatytų įsipareigojimų vykdymas turi būti užtikrinamas eksporto licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti išsamų paraiškų padavimo ir licencijų išdavimo planą;

(5)

be to, apie sprendimą dėl eksporto licencijos paraiškų turėtų būti pranešta tik praėjus svarstymo laikotarpiui. Šis laikotarpis turėtų sudaryti sąlygas Komisijai įvertinti kiekius, kurių prašoma, ir susijusias išlaidas bei atitinkamais atvejais imtis specialių priemonių, taikomų pirmiausia toms paraiškoms, dėl kurių dar nėra priimtas sprendimas. Ūkio subjektų labui reikėtų leisti atsiimti licencijos paraiškas po to, kai nustatomas priėmimo koeficientas;

(6)

komisijai reikėtų turėti tikslią informaciją apie licencijos paraiškas ir išduotų licencijų naudojimą, kad būtų sudarytos sąlygos licencijų sistemai valdyti. Siekiant veiksmingo administravimo, valstybės narės turėtų naudoti informacines sistemas pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (5);

(7)

jei paraiškose nurodomos 25 tonų ar mažesnis kiekis, eksporto licencija turėtų būti išduodama iškart, jei ūkio subjektai to prašo. Tokiu atveju licencijoms neturėtų būti taikomos jokios Komisijos nustatytos specialios priemonės;

(8)

siekiant užtikrinti, kad būtų tiksliai laikomasi kiekių, kurie turi būti eksportuoti, reikėtų nustatyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Reglamente (EB) Nr. 376/2008 nustatytą paklaidą reglamentuojančių taisyklių;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiaulienos sektoriaus produktų eksportas, už kurį prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, vykdomas pateikus eksporto licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka.

2 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja 90 dienų nuo faktinės jų išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalį dienos.

2.   Licencijos paraiškų ir licencijų 15 skiltyje pateikiamas produkto aprašymas, 16 skiltyje – 12 skaitmenų žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūros produkto kodas.

3.   Reglamento (EB) Nr. 376/2008 13 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų produktų kategorijos ir užstato už eksporto licencijas norma nustatomos šio reglamento I priede.

4.   Licencijos paraiškų ir licencijų 20 skiltyje įrašomas bent vienas iš II priede nurodytų įrašų.

3 straipsnis

1.   Eksporto licencijos paraiškos gali būti paduodamos kompetentingoms institucijoms kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

2.   Paraiškas dėl eksporto licencijų turi paduoti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie paraiškų padavimo metu valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu gali įrodyti, kad jau ne trumpiau nei 12 mėnesių jie vykdo prekybą kiaulienos produktais. Tačiau mažmeninės prekybos įmonės ar restoranai, parduodantys savo produktus galutiniam vartotojui, paraiškų negali paduoti.

3.   Eksporto licencijos išduodamos trečiadienį praėjus 1 dalyje minimam laikotarpiui, jei tuo metu Komisija nesiima jokių 4 dalyje paminėtų specialių priemonių.

4.   Kai išduodant eksporto licencijas būtų viršyta biudžete turima suma arba grėstų pavojus, kad ji gali būti viršyta, arba būtų išnaudotas maksimalus per atitinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 169 straipsnyje nurodytas ribas, eksportui su išmokamomis grąžintinomis išmokomis nustatytas kiekis, arba kai eksporto licencijų išdavimas neleistų užtikrinti eksporto tęstinumo per likusį minėto periodo laiką, Komisija gali:

a)

nustatyti bendrą priėmimo procentinį dydį, kuriuo remiantis bus priimami prašomi kiekiai;

b)

atmesti paraiškas, kurioms dar nėra išduotos eksporto licencijos;

c)

ne ilgiau nei penkioms darbo dienoms sustabdyti eksporto licencijų paraiškų padavimą. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta pratęsti sustabdymo laikotarpį.

Pirmos pastraipos c punkte numatytu atveju eksporto licencijos paraiškos, pateiktos sustabdymo laikotarpiu, nepriimamos.

Šios priemonės gali būti koreguojamos pagal produkto kategoriją ir paskirties vietą.

5.   4 dalyje numatytos priemonės taip pat gali būti pritaikytos, kai eksporto licencijų paraiškose viršijamas vienai paskirties vietai nustatytas kiekis arba gresia pavojus, kad jis gali būti viršytas, ir kai išdavus prašomas licencijas gali būti spekuliuojama, iškraipoma konkurencija tarp ūkio subjektų arba sutrikdomi mainai ar sutrikdoma vidaus rinka.

6.   Jei kiekiai, kurių prašoma, atmetami ar sumažinami, užstatas už visus kiekius, nurodytus paraiškoje, kuri buvo atmesta, nedelsiant grąžinamas.

7.   Nepaisant 3 dalies, nustačius mažesnį nei 80 % bendrą priėmimo procentinį dydį, licencija išduodama ne vėliau kaip iki 11 darbo dienos nuo to procentinio dydžio paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje. Per 10 dienų nuo jo paskelbimo ūkio subjektas gali:

a)

atsiimti savo paraišką, tokiu atveju nedelsiant grąžinamas užstatas, arba

b)

prašyti nedelsiant išduoti licenciją, tokiu atveju kompetentinga institucija ją išduoda nedelsdama, tačiau ne anksčiau nei įprastą atitinkamos savaitės išdavimo dieną.

8.   Nukrypdama nuo 3 dalies eksporto licencijoms išduoti, Komisija gali nustatyti kitą dieną nei trečiadienis, jei ši diena netinka.

4 straipsnis

1.   Ūkio subjekto prašymu licencijos paraiškoms, kuriose nurodomos ne daugiau kaip 25 tonos produktų, netaikomos jokios specialios priemonės, minimos 3 straipsnio 4 dalyje, o prašomos licencijos išduodamos nedelsiant.

Tokiais atvejais, nepaisant 2 straipsnio 1 dalies, licencijos galioja tik penkias darbo dienas nuo jų faktinio išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalį dienos, o licencijos paraiškų ir licencijų 20 skiltyje įrašomas vienas iš III priede nurodytų įrašų.

2.   Komisija prireikus gali sustabdyti šio straipsnio taikymą.

5 straipsnis

Eksporto licencijos neperleidžiamos.

6 straipsnis

1.   Eksportuotas Reglamento (EB) Nr. 376/2008 7 straipsnio 4 dalyje paminėtos paklaidos neviršijantis kiekis nesuteikia teisės gauti grąžinamąją išmoką.

2.   Licencijos 22 skiltyje įrašomas bent vienas iš įrašų nurodytų IV priede.

7 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip kiekvieną penktadienį valstybės narės Komisijai pateikia šią informaciją:

a)

eksporto licencijos paraiškas, minimas 1 straipsnyje, paduotas nuo tos pačios savaitės pirmadienio iki penktadienio, nurodydamos, ar jos tenkina 4 straipsnio taikymo sritį, ar netenkina;

b)

kiekius, nurodytus praėjusį trečiadienį išduotose eksporto licencijose, neįskaitant skubiai pagal 4 straipsnį išduotų licencijų;

c)

kiekius, nurodytus eksporto licencijos paraiškose, atsiimtose praėjusią savaitę pagal 3 straipsnio 7 dalį.

2.   Pranešime apie 1 dalies a punkte minimas paraiškas nurodomas:

a)

kiekvienos 2 straipsnio 3 dalyje minimos kategorijos produkto masė;

b)

kiekvienos kategorijos kiekio išskirstymas pagal paskirties vietą, kai grąžinamosios išmokos norma skiriasi pagal paskirties vietą;

c)

taikytina grąžinamosios išmokos norma;

d)

bendra už kiekvieną kategoriją iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos suma eurais.

3.   Valstybės narės kas mėnesį, pasibaigus eksporto licencijų galiojimo laikui, praneša Komisijai apie nepanaudotą eksporto licencijų kiekį.

4.   Šiame reglamente nurodyti pranešimai, taip pat pranešimai apie negautas paraiškas, teikiami remiantis Reglamentu (EB) Nr. 792/2009.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1518/2003 panaikinamas.

Nuorodos į paminėtą panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 217, 2003 8 29, p. 35.

(3)  Žr. V priedą.

(4)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(5)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.


I PRIEDAS

Žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūros kodas (1)

Kategorija

Užstato dydis (EUR/100 kg grynojo svorio)

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3846/87 6 sektorius (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).


II PRIEDAS

2 straipsnio 4 dalyje nurodyti įrašai

:

Bulgarų k.

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

Ispanų k.

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

Čekų k

:

Prováděcí nařízení (ES) č. […]

:

Danų k.

:

Gennemførelsesforordning (ES) nr. […]

:

Vokiečių k.

:

Durchführungsverordnung (ES) Nr. […]

:

Estų k.

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

Graikų k

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

Anglų k.

:

Implementing Regulation (ES) No […]

:

Prancūzų k.

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

Kroatų k.

:

Provedbena uredba (ES) br. […]

:

Italų k.

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

Latvių k.

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

Lietuvių k.

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

Vengrų k.

:

…/…/ES végrehajtási rendelet

:

Maltiečių k.

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

Olandų k.

:

Uitvoeringsverordening (ES) nr. […]

:

Lenkų k.

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

Portugalų k.

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

:

Romunų k.

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

Slovakų k.

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

Slovėnų k.

:

Izvedbena uredba (ES) št. […]

:

Suomių k.

:

Täytäntöönpanoasetus (ES) N:o […]

:

Švedų k.

:

Genomförandeförordning (ES) nr […]


III PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų k.

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

Ispanų k.

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

Čekų k.

:

Licence platná pět pracovních dní

:

Danų k.

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

Vokiečių k.

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

Estų k.

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

Graikų k.

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

Anglų k.

:

Licence valid for five working days

:

Prancūzų k.

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

Kroatų k.

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

Italų k.

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

Latvių k.

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

Lietuvių k.

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

Vengrų k.

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

Maltiečių k.

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

Olandų k.

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

Lenkų k.

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

Portugalų k.

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

Rumunų k.

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

Slovakų k.

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

Slovėnų k.

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

Suomių k.

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

Švedų k.

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


IV PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų k.

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

Ispanų k.

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

Čekų k.

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

Danų k.

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

Vokiečių k.

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

Estų k.

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

Graikų k

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

Anglų k.

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

Prancūzų k.

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

Kroatų k.:

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

Italų k.

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

Latvių k.

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

Lietuvių k.

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

Vengrų k.

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

Maltiečių k.

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

Olandų k.

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

Lenkų k.

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

Portugalų k.

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

Rumunų k.

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

Slovakų k.

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktorébola vydaná licencia).

:

Slovėnų k.

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

Suomių k.

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

Švedų k.

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


V PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1518/2003

(OL L 217, 2003 8 29, p. 35)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 130/2004

(OL L 19, 2004 1 27, p. 14)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1361/2004

(OL L 253, 2004 7 29, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1713/2006

(OL L 321, 2006 11 21, p. 11)

Tik 12 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2010

(OL L 159, 2010 6 25, p. 13)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2013

(OL L 158, 2013 6 10, p. 74)

Tik priedo 6 punkto G papunkčio 2 dalis


VI PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1518/2003

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 4 dalies nuo pirmos iki vienuoliktos įtraukos

II priedas

3 straipsnio 1–4 dalys

3 straipsnio 1–4 dalys

3 straipsnio 4a dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 8 dalis

4 ir 5 straipsniai

4 ir 5 straipsniai

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirma–vienuolikta įtraukos

IV priedas

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

Ia priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1374/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

kuriuo dėl 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

2013 m. gegužės 29 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Turto vertės sumažėjimas“ pataisas. Pataisų tikslas – paaiškinti, kad reikalavimas atskleisti informaciją apie turto atsiperkamąją vertę, jeigu ta suma pagrįsta tikrąja verte atėmus perleidimo išlaidas, taikomas tik sumažėjusios vertės turtui;

(3)

pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės techninių ekspertų grupe patvirtinama, kad 36-ojo TAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 36-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Turto vertės sumažėjimas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

36-asis TAS

36-ojo TAS

„Turto vertės sumažėjimas“ pataisos

Leidžiama atgaminti Europos ekonominėje erdvėje. Už Europos ekonominės erdvės ribų visos teisės, išskyrus teisę atgaminti asmeniniais ar kitokio tinkamo naudojimo tikslais, saugomos. Daugiau informacijos galima rasti TASV svetainėje www.iasb.org

36-ojo TAS „Turto vertės sumažėjimas“ pataisos

Informacijos apie nefinansinio turto atsiperkamąją vertę atskleidimas

Taisomi 130 ir 134 straipsniai ir antraštė virš 138 straipsnio ir įterpiamas 140J straipsnis.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

130.

Atskiro turto (įskaitant prestižą) arba pinigus kuriančio vieneto pripažinto vertės sumažėjimo nuostolių arba jų panaikinimo per ataskaitinį laikotarpį atveju ūkio subjektas turi atskleisti:

a)

...

e)

turto (pinigus kuriančio vieneto) atsiperkamąją vertę ir tai, ar turto (pinigus kuriančio vieneto) atsiperkamoji vertė yra jo tikroji vertė atėmus perleidimo išlaidas, ar jo naudojimo vertė;

f)

jeigu atsiperkamoji vertė yra tikroji vertė atėmus perleidimo išlaidas, ūkio subjektas turi atskleisti šią informaciją:

i)

tikrosios vertės hierarchijos lygį (žr. 13-ąjį TFAS), kuriam iš esmės priskiriama visa nustatyta turto (pinigus kuriančio vieneto) tikroji vertė (neatsižvelgiant į tai, ar galima stebėti „perleidimo išlaidas“);

ii)

nustatant tikrąją vertę, kuri priskiriama tikrosios vertės hierarchijos 2 ir 3 lygiams, vertinimo metodikos (-ų), taikomos (-ų) nustatant tikrąją vertę atėmus perleidimo išlaidas, aprašymą. Jei vertinimo metodika pasikeitė, ūkio subjektas turi atskleisti tokį pasikeitimą ir jo priežastį (-is); ir

iii)

nustatant tikrąją vertę, kuri priskiriama tikrosios vertės hierarchijos 2 ir 3 lygiams, kiekvieną esminę prielaidą, kuria vadovybė pagrindė tikrosios vertės atėmus perleidimo išlaidas nustatymą. Esminės prielaidos yra tos, kurios turto (pinigus kuriančio vieneto) atsiperkamajai vertei daro reikšmingą įtaką. Ūkio subjektas taip pat turi atskleisti diskonto normą (-as), naudojamą (-as) atliekant dabartinį vertinimą ir ankstesnį vertinimą, jei tikroji vertė atėmus perleidimo išlaidas nustatoma naudojant dabartinės vertės metodiką.

g)

Pinigus kuriančių vienetų, apimančių prestižą arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialųjį turtą, įvertinimai, naudojami atsiperkamųjų verčių skaičiavimui

134.

Ūkio subjektas apie kiekvieną pinigus kuriantį vienetą (vienetų grupę), kuriam (kuriems) priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto balansinė vertė, palyginti su ūkio subjekto bendra prestižo ar neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto balansine verte, yra reikšminga, turi atskleisti tokią a–f punktuose reikalaujamą informaciją:

a)

...

c)

vieneto (vienetų grupės) atsiperkamosios vertės nustatymo pagrindą (t. y. ar tai naudojimo vertė, ar tikroji vertė, atėmus perleidimo išlaidas);

d)

PEREINAMOJOSIOS LAIKOTARPIO NUOSTATOS IR ĮSIGALIOJIMO DATA

138.

...

140J

2013 m. gegužės mėn. pataisyti 130 ir 134 straipsniai ir antraštė virš 138 straipsnio. Šias pataisas ūkio subjektas turi taikyti retrospektyviai metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Tų pataisų ūkio subjektas netaiko ataskaitiniais laikotarpiais (įskaitant lyginamuosius laikotarpius), kuriais jis netaiko 13-ojo TFAS.


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1375/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.;

(2)

2013 m. birželio 27 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pataisas „Išvestinių finansinių priemonių novacija ir tolesnė apsidraudimo sandorių apskaita“. Šių pataisų tikslas – numatyti išimtį tais atvejais, kai apsidraudimo priemone laikomos išvestinės finansinės priemonės viena sandorio šalis dėl teisės aktų ar taisyklių yra pakeičiama pagrindine sandorio šalimi. Tokia išimtis reiškia, kad apsidraudimo sandorių apskaitą galima tęsti nepriklausomai nuo novacijos; nepadarius pataisos, tai nebūtų leidžiama;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 (3) reikalaujama, kad tam tikrų klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą atliktų pagrindinė sandorio šalis. Dėl to tam tikrų apsidraudimo priemonių sandorio šalys turėtų susitarti pakeisti savo pradinę apsidraudimo sandorio šalį pagrindine sandorio šalimi, atitinkančia to reglamento reikalavimus;

(4)

siekiant išvengti finansinės atskaitomybės naštos, susidarančios atliekant ne biržos išvestinių finansinių priemonių novaciją pasitelkus pagrindinę sandorio šalį dėl teisės aktų ar taisyklių arba priėmus teisės aktus ar taisykles, būtina numatyti išimtį, pagal kurią būtų netaikomi esami 39-ojo TAS reikalavimai dėl apsidraudimo sandorių apskaitos nutraukimo;

(5)

pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės techninių ekspertų grupe patvirtinama, kad 39-ojo TAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus;

(6)

todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede 39-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės 1 straipsnyje nurodytas pataisas taiko ne vėliau kaip nuo pirmų savo finansinių metų, prasidedančių 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau, pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

39-asis TAS

39-asis TAS

„Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“

„Leidžiama atgaminti Europos ekonominėje erdvėje. Už Europos ekonominės erdvės ribų visos teisės, išskyrus teisę atgaminti asmeniniais ar kitokio tinkamo naudojimo tikslais, saugomos. Daugiau informacijos galima rasti TASV svetainėje www.iasb.org“

39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pataisos

Išvestinių finansinių priemonių novacija ir tolesnė apsidraudimo sandorių apskaita

Taisomi 91 ir 101 straipsniai.

Tikrosios vertės apsidraudimo sandoriai

91.

Ūkio subjektas turi nutraukti 89 straipsnyje nurodytą apsidraudimo sandorių apskaitą, jeigu:

a)

baigiasi apsidraudimo priemonės galiojimo laikas, ji yra parduodama, panaikinama arba įvykdoma. Šuo atveju apsidraudimo priemonės pakeitimas arba pavertimas kita apsidraudimo priemone nėra jos galiojimo laiko pasibaigimas ar panaikinimas, jei toks pakeitimas ar pratęsimas yra ūkio subjekto dokumentuose nurodytos apsidraudimo strategijos dalis. Be to, šiuo atveju nelaikoma, kad baigėsi apsidraudimo priemonės galiojimo laikas arba kad ji yra panaikinta, jei:

i)

dėl teisės aktų ar taisyklių arba priėmus teisės aktus ar taisykles apsidraudimo priemonės sandorio šalys susitaria, kad viena ar daugiau tarpuskaitos sandorio šalių pakeičia pradinę sandorio šalį ir tampa nauja abiejų šalių sandorio šalimi. Šiuo atveju tarpuskaitą vykdanti sandorio šalis yra pagrindinė sandorio šalis (kartais vadinama „tarpuskaitos organizacija“ arba „tarpuskaitos agentūra“) arba ūkio subjektas ar ūkio subjektai, pavyzdžiui, tarpuskaitos organizacijos tarpuskaitos narys arba tarpuskaitos organizacijos tarpuskaitos nario klientas, veikiantys kaip sandorio šalis, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų atlikti tarpuskaitą. Tačiau kai apsidraudimo priemonės sandorio šalys savo pradines sandorio šalis pakeičia skirtingomis sandorio šalimis, šis straipsnis taikomas tik jei kiekviena iš šių šalių vykdo tarpuskaitą su ta pačia pagrindine sandorio šalimi;

ii)

kiti apsidraudimo priemonės pasikeitimai, jei tokių yra, apsiriboja pasikeitimais, kurie yra būtini tokiam sandorio šalies pakeitimui atlikti. Tokie pasikeitimai apsiriboja pasikeitimais, suderintais su sąlygomis, kurių būtų tikimasi, jei apsidraudimo priemonės tarpuskaita iš pradžių buvo atlikta su tarpuskaitos sandorio šalimi. Šie pasikeitimai apima užstato reikalavimus, teises atlikti gautinų ir mokėtinų sumų likučių užskaitą ir taikomus mokesčius;

b)

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai

101.

Ūkio subjektas turi perspektyviai nutraukti 95–100 straipsniuose aprašytų apsidraudimo sandorių apskaitą, jeigu atsiranda bent viena iš šių aplinkybių:

a)

baigiasi apsidraudimo priemonės galiojimo laikas, ji yra parduodama, panaikinama arba įvykdoma. Šiuo atveju sukauptas apsidraudimo priemonės pelnas arba nuostolis, pripažinti kitų bendrųjų pajamų dalimi nuo to ataskaitinio laikotarpio, kada apsidraudimas buvo veiksmingas (žr. 95 straipsnio a punktą), turi ir toliau būti atskira nuosavybe tol, kol bus įvykdytas prognozuojamas sandoris. Sandorį įvykdžius, taikomas 97, 98 ar 100 straipsnis. Taikant šį straipsnį apsidraudimo priemonės pakeitimas arba pavertimas kita apsidraudimo priemone nėra jos galiojimo laiko pasibaigimas ar panaikinimas, jei toks pakeitimas ar pratęsimas yra ūkio subjekto dokumentuose nurodytos apsidraudimo strategijos dalis. Be to, taikant šį straipsnį nelaikoma, kad baigėsi apsidraudimo priemonės galiojimo laikas arba kad ji yra panaikinta, jei:

i)

dėl teisės aktų ar taisyklių arba priėmus teisės aktus ar taisykles apsidraudimo priemonės sandorio šalys susitaria, kad viena ar daugiau tarpuskaitos šalių pakeičia pradinę sandorio šalį ir tampa nauja abiejų šalių sandorio šalimi. Šiuo atveju tarpuskaitą vykdanti sandorio šalis yra pagrindinė sandorio šalis (kartais vadinama „tarpuskaitos organizacija“ arba „tarpuskaitos agentūra“) arba ūkio subjektas ar ūkio subjektai, pavyzdžiui, tarpuskaitos organizacijos tarpuskaitos narys arba tarpuskaitos organizacijos tarpuskaitos nario klientas, veikiantys kaip sandorio šalis, kad pagrindinė sandorio šalis galėtų atlikti tarpuskaitą. Tačiau kai apsidraudimo priemonės sandorio šalys savo pradines sandorio šalis pakeičia skirtingomis sandorio šalimis, šis straipsnis taikomas tik jei kiekviena iš šių šalių vykdo tarpuskaitą su ta pačia pagrindine sandorio šalimi;

ii)

kiti apsidraudimo priemonės pasikeitimai, jei tokių yra, apsiriboja pasikeitimais, kurie yra būtini tokiam sandorio šalies pakeitimui atlikti. Tokie pasikeitimai apsiriboja pasikeitimais, suderintais su sąlygomis, kurių būtų tikimasi, jei apsidraudimo priemonės tarpuskaita iš pradžių buvo atlikta su tarpuskaitos sandorio šalimi. Šie pasikeitimai apima užstato reikalavimus, teises atlikti gautinų ir mokėtinų sumų likučių užskaitą ir taikomus mokesčius;

b)

Pridedamas 108D straipsnis, o A priede – TN113A straipsnis.

Įsigaliojimo data ir pereinamosios nuostatos

108D

2013 m. birželio mėnesį paskelbtu dokumentu Išvestinių finansinių priemonių novacija ir tolesnė apsidraudimo sandorių apskaita (39-ojo TAS pataisos) pataisyti 91 ir 101 straipsniai ir įterptas TN113A straipsnis. Ūkio subjektas tuos straipsnius turi taikyti metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau. Ūkio subjektas šias pataisas turi taikyti retrospektyviai pagal 8-ąjį TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas taiko šias pataisas ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti šį faktą.

Apsidraudimo efektyvumo vertinimas

TN113A

Siekiant išvengti abejonių, pradinės sandorio šalies pakeitimo tarpuskaitos sandorio šalimi ir susijusių pasikeitimų, kaip aprašyta 91 straipsnio a punkto ii papunktyje ir 101 straipsnio a punkto ii papunktyje, poveikis turi atsispindėti apsidraudimo priemonės vertinime, taigi ir apsidraudimo efektyvumo kokybiniame ir kiekybiniame vertinime.


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1376/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

72,6

TN

99,8

TR

107,5

ZZ

110,4

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

139,1

ZZ

134,6

0709 93 10

MA

98,4

TR

171,8

ZZ

135,1

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

57,5

ZA

44,9

ZZ

46,6

0805 20 10

MA

57,5

ZZ

57,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

35,9

IL

96,3

JM

133,9

MA

69,9

TR

73,1

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

102,8

TR

70,7

ZZ

86,8

0808 10 80

CN

77,6

MK

34,4

NZ

153,0

US

124,5

ZZ

97,4

0808 30 90

TR

120,5

US

155,6

ZZ

138,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/49


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1377/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias gruodžio 2013 m. rugsėjo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

2014 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias gruodžio 2013 m. rugsėjo mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2014 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. gruodžio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 47.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.1.2014–31.3.2014 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

1

09.4410

0,250375

2

09.4411

0,253228

3

09.4412

0,267952

4

09.4420

0,26178

6

09.4422

0,262743


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/51


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1378/2013

2013 m. gruodžio 19 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leista naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje.

(2)

2014 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias 2013 m. gruodžio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2014 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 533/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. gruodžio 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 125, 2007 5 15, p. 9.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

2014 1 1–2014 3 31 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

P1

09.4067

1,302094

P3

09.4069

0,270933


SPRENDIMAI

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/53


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUTM SOMALIA/1/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos vado skyrimo

(2013/777/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 38 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimą 2010/96/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Sprendimo 2010/96/BUSP 5 straipsnio 1 dalį Taryba Politiniam ir saugumo komitetui (toliau – PSK) suteikė įgaliojimus priimti sprendimus dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos vado skyrimo;

(2)

2013 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/44/BUSP (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/96/BUSP ir pratęsiamas jo galiojimas, ir kuriuo brigados generolas Gerald AHERNE skiriamas ES misijos vadu;

(3)

Italijos Respublika pasiūlė, kad brigados generolas Massimo MINGIARDI pakeistų brigados generolą Gerald AHERNE kaip naujas ES misijos vadas;

(4)

ES karinis komitetas pritaria tam pasiūlymui;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant gynybinio pobūdžio Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Brigados generolas Massimo MINGIARDI skiriamas Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos vadu nuo 2014 m. vasario 15 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. vasario 15 d.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

W. STEVENS


(1)  OL L 44, 2010 2 19, p. 16.

(2)  2013 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/44/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/96/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo ir pratęsiamas jo galiojimas (OL L 20, 2013 1 23, p. 57).


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/54


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 13 d.

kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/46/EB

(2013/778/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 58/2003 Komisijai suteikiama teisė perduoti įgaliojimus vykdomosioms įstaigoms jos vardu ir atsakomybe įgyvendinti Sąjungos programą ar projektą arba jų dalį;

(2)

pavedant vykdomosioms įstaigoms programos įgyvendinimo užduotis siekiama sudaryti sąlygas Komisijai didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai ir funkcijoms, kurių ji negali deleguoti trečiosioms šalims neperleisdama veiklos, kurią vykdo minėtos vykdomosios įstaigos, kontrolės ir galutinės atsakomybės už ją;

(3)

kad su programos įgyvendinimu susijusias užduotis būtų galima perduoti vykdomajai įstaigai, būtina aiškiai atskirti programavimo etapus, t. y. Komisijos atliekamą politiniais sumetimais grindžiamų sprendimų priėmimą turint plačią veiksmų laisvę, ir programos įgyvendinimą, kuris turėtų būti pavestas vykdomajai įstaigai;

(4)

Sprendimu 2008/46/EB (2) Komisija įsteigė Mokslinių tyrimų vykdomąją įstaigą (toliau – įstaiga) ir jai pavedė mokslinių tyrimų srityje vykdomų Bendrijos veiksmų valdymą, kad būtų vykdomos užduotys, susijusios su įgyvendinimu Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) specialiosios programos „Žmonės“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (3), specialiosios programos „Pajėgumai“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (4), ir specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (5) (toliau – Septintoji bendroji programa) (6);

(5)

įstaiga savo veikla įrodė, kad užduočių perdavimas vykdomajai įstaigai yra labai tinkamas būdas padidinti išlaidų veiksmingumą, ir suteikė Komisijai galimybę valdyti didėjantį biudžetą, nors bendro darbuotojų skaičiaus didinimas nebuvo proporcingas. Atskyrus Komisijos politikos formavimo užduotis ir įstaigai perduotas programos įgyvendinimo užduotis, abiem šalims suteikta galimybė geriau vykdyti savo pagrindines pareigas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 25 straipsnį atlikus įstaigos išorės vertinimą padaryta išvada, kad įstaiga veiksmingai ir efektyviai valdė su MVĮ susijusius veiksmus pagal specialiąją programą „Pajėgumai“, programą „Marie Curie veiksmai“, vykdomą pagal specialiąją programą „Žmonės“, kosmoso ir saugumo srities mokslinių tyrimų veiksmus pagal specialiąją programą „Bendradarbiavimas“ ir veiksmingai ir efektyviai teikė administracinės ir logistinės paramos paslaugas visose specialiųjų programų „Žmonės“, „Pajėgumai“ ir „Bendradarbiavimas“ srityse. Apskaičiuota, kad užduotis pavedus įstaigai 2009–2013 m. sutaupyta maždaug 106 mln. EUR;

(6)

2011 m. birželio 29 d. Komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ (7) Komisija pasiūlė visapusiškiau naudotis vykdomųjų įstaigų paslaugomis įgyvendinant pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (toliau – DFP) vykdysimas Sąjungos programas;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalį atlikus sąnaudų ir naudos analizę nustatyta, kad įstaigos veiksmų efektyvumas didesnis nei Komisijos. Naujos perduotos programos temų atžvilgiu atitinka dabartinius įstaigos įgaliojimus ir misiją ir yra dabar jos vykdomų veiksmų tąsa. Įstaiga jau sukaupė šioms programoms reikalingą valdymo patirtį, įgūdžius ir gebėjimus. Įstaiga yra pasirengusi toliau valdyti mokslinių tyrimų programas pagal 2014–2020 m. DFP. Programų valdymą perdavus įstaigai, programų naudos gavėjai būtų užtikrinti dėl veiklos tęstinumo, nes įstaiga sukaupė reikiamą patirtį ir gebėjimus, daugiausia dėmesio skirdama mokslo bendruomenei. Apskaičiuota, kad perleidus programos valdymą įstaigai 2014–2024 m. bus sutaupyta 158 mln. EUR, palyginti su scenarijumi, jei programą valdytų Komisijos tarnybos;

(8)

kad užtikrintų vykdomųjų įstaigų veiklos nuoseklumą, Komisija nustatydama naujus jų įgaliojimus, kiek įmanoma, padalijo veiklą pagal temines politikos sritis;

(9)

įstaigai turėtų būti pavesta valdyti šias specialiosios programos, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (8), dalis:

I dalį „Pažangus mokslas“, kuria pratęsiami pagal 2007–2013 m. DFP Komisijos valdomi panašūs veiksmai, kurių projektams būdingas didelis vienodų ir standartizuotų operacijų skaičius,

II dalį „Pramonės pirmavimas“, kuria pratęsiami pagal 2007–2013 m. DFP įstaigos iš dalies jau valdomi panašūs veiksmai, kurių valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija,

III dalį „Visuomenės uždaviniai“, kuria pratęsiami pagal 2007–2013 m. DFP Komisijos valdomi panašūs veiksmai, kurių valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija,

IIIa dalį „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“, kuria pratęsiami pagal 2007–2013 m. DFP Komisijos valdomi panašūs veiksmai, kurių valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija,

IIIb dalį „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“, kuria pratęsiami pagal 2007–2013 m. DFP Komisijos valdomi panašūs veiksmai, kurių valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija;

(10)

įstaiga turėtų toliau įgyvendinti ankstesnes Septintosios bendrosios programos dalis, kurios jai jau perduotos pagal 2007–2013 m. DFP;

(11)

įstaiga turėtų būti atsakinga už administracinės ir logistinės paramos paslaugų teikimą, pirmiausia tais atvejais, kai tokių paramos paslaugų centralizavimas leistų papildomai sutaupyti ir užtikrintų masto ekonomiją;

(12)

kad būtų užtikrintas nuoseklus šio sprendimo ir susijusių programų įgyvendinimas tinkamu laiku, būtina užtikrinti, kad įstaiga su šių programų įgyvendinimu susijusias užduotis vykdytų nuo programų įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad jos įsigalios;

(13)

reikėtų įsteigti Mokslinių tyrimų vykdomąją įstaigą. Ji turėtų pakeisti Sprendimu 2008/46/EB įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perimti jos teises ir įsipareigojimus. Ji turėtų veikti laikydamasi Reglamente (EB) Nr. 58/2003 nustatytų bendrųjų įstatų;

(14)

todėl Sprendimas 2008/46/EB turėtų būti panaikintas ir išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas

Įsteigiama 2014 m. sausio 1 d.–2024 m. gruodžio 31 d. veiksianti Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (toliau – įstaiga), ji pakeičia Sprendimu 2008/46/EB įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perima jos teises ir įsipareigojimus, o jos įstatai grindžiami Reglamentu (EB) Nr. 58/2003.

2 straipsnis

Vieta

Įstaiga įsteigiama Briuselyje.

3 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.   Pagal specialiąją programą, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), įstaigai pavedama įgyvendinti tam tikras dalis:

a)

I dalies „Pažangus mokslas“;

b)

II dalies „Pramonės pirmavimas“;

c)

III dalies „Visuomenės uždaviniai“;

d)

IIIa dalies „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“;

e)

IIIb dalies „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“.

Ši pastraipa taikoma su sąlyga, kad įsigalios specialioji programa, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), ir nuo jos įsigaliojimo dienos.

2.   Pagal Septintąją bendrąją programą įstaigai pavedama įgyvendinti tam tikras dalis šių ankstesnių programų:

a)

specialiosios programos „Pajėgumai“ veiksmus „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ ir „MVĮ asociacijoms skirti moksliniai tyrimai“;

b)

specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temas „Kosmosas“ ir „Saugumas“;

c)

specialiosios programos „Žmonės“.

3.   Įstaiga vykdo šias su 1 ir 2 dalyse minimų Sąjungos programų dalių įgyvendinimu susijusias užduotis:

a)

valdo kai kuriuos programų įgyvendinimo etapus ir kai kuriuos konkrečių projektų etapus, remdamasi Komisijos priimtomis susijusiomis darbo programomis, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

b)

nustato biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo priemones ir įgyvendina visus programai valdyti būtinus veiksmus, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

c)

padeda įgyvendinti programą, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus.

4.   Įstaiga atsakinga už administracinės ir logistinės paramos paslaugų teikimą, kaip apibrėžta įgaliojimų suteikimo akte. Šios paslaugos teikiamos programas įgyvendinančioms įstaigoms, laikantis įgaliojimų suteikimo akte nurodytų programų taikymo srities.

4 straipsnis

Skyrimo trukmė

1.   Valdymo komiteto nariai skiriami dvejiems metams.

2.   Direktorius skiriamas ketveriems metams.

5 straipsnis

Priežiūra ir ataskaitų teikimo reikalavimas

Komisija prižiūri įstaigą, o ši, laikydamasi įgaliojimų suteikimo akte nustatytos tvarkos, reguliariai teikia jai pavestų programų ar jų dalių įgyvendinimo pažangos ir administracinės ir logistinės paramos paslaugų ataskaitą.

6 straipsnis

Veiklos biudžeto vykdymas

Savo veiklos biudžetą įstaiga vykdo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1653/2004 (9) nuostatas.

7 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Sprendimas 2008/46/EB panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

2.   Įstaiga laikoma Sprendimu 2008/46/EB įsteigtos vykdomosios įstaigos teisių perėmėja.

3.   Nepažeidžiant komandiruotų pareigūnų kategorijos peržiūros, numatytos įgaliojimų perdavimo akte, nuostatų, šiuo sprendimu nedaroma įtakos įstaigos darbuotojų, įskaitant jos direktorių, teisėms ir pareigoms.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 11, 2008 1 15, p. 9.

(3)  OL L 54, 2007 2 22, p. 91.

(4)  OL L 54, 2007 2 22, p. 101.

(5)  OL L 54, 2007 2 22, p. 30.

(6)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(7)  COM(2011) 500 galutinis.

(8)  OL L 347, 2013 12 20, p. 965.

(9)  OL L 297, 2004 9 22, p. 6..


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/58


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/37/EB

(2013/779/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 58/2003 Komisijai suteikiama teisė perduoti įgaliojimus vykdomosioms įstaigoms jos vardu ir atsakomybe įgyvendinti Sąjungos programą ar projektą arba jų dalį;

(2)

pavedant vykdomosioms įstaigoms programos įgyvendinimo užduotis siekiama sudaryti sąlygas Komisijai didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai ir funkcijoms, kurių ji negali deleguoti trečiosioms šalims neperleisdama veiklos, kurią vykdo minėtos vykdomosios įstaigos, kontrolės ar galutinės atsakomybės už ją;

(3)

pagal specialiosios programos, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (2), (toliau – specialioji programa, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“) 6 straipsnį Komisija turi įsteigti Europos mokslinių tyrimų tarybą (toliau – EMTT). EMTT turi perimti teises ir įsipareigojimus Europos mokslinių tyrimų tarybos, įsteigtos Komisijos sprendimu 2007/134/EB (3) įgyvendinant 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą 2006/972/EB (4) (toliau – specialioji programa „Idėjos“). EMTT turi sudaryti nepriklausoma Mokslo taryba (toliau – EMTT Mokslo taryba) ir speciali įgyvendinimo struktūra (vykdomoji įstaiga);

(4)

kad su programos įgyvendinimu susijusias užduotis būtų galima perduoti vykdomajai įstaigai, būtina aiškiai atskirti programavimo etapus, kuriuos nustato EMTT Mokslo taryba ir patvirtina Komisija, ir pagal EMTT Mokslo tarybos nustatytus principus ir metodiką vykdomą programos įgyvendinimą, kuris turėtų būti pavestas vykdomajai įstaigai;

(5)

Komisijos sprendimu 2008/37/EB (5) Komisija įsteigė Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomąją įstaigą (toliau – įstaiga) ir jai pavedė mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų srityje vykdomų Bendrijos veiksmų valdymą, kad būtų įgyvendinta specialioji programa „Idėjos“;

(6)

Sprendimu 2008/37/EB įsteigta įstaiga įgijo didelį Europos ir viso pasaulio mokslininkų bendruomenės pasitikėjimą. Jos vaidmuo ypač svarbus vykdant Sąjungos mokslinių tyrimų finansavimą, ją gerai žino ir vertina išorės suinteresuotieji subjektai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 25 straipsnį atlikus įstaigos išorės vertinimą padaryta išvada, kad įstaigos įsteigimas buvo naudingas dėl jos mokslinės specializacijos ir kokybiškesnių paslaugų (ji glaudžiai bendradarbiauja su naudos gavėjais, gerina programų viešinimą ir matomumą ir užtikrina spartesnį atsiskaitymą). Apskaičiuota, kad užduotis pavedus įstaigai 2009–2012 m. sutaupyta maždaug 45 mln. EUR;

(7)

2011 m. birželio 29 d. Komunikate „Strategijos „Europa 2020“ (6) biudžetas“ Komisija pasiūlė visapusiškiau naudotis vykdomųjų įstaigų paslaugomis įgyvendinant pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vykdysimas Sąjungos programas;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalį atlikus sąnaudų ir naudos analizę nustatyta, kad Komisija turėtų įstaigai pavesti įgyvendinti specialiosios programos, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“, I dalies „Pažangus mokslas“ specialųjį tikslą – stiprinti mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų tarybos veikla. Įstaiga pasižymi aukšta programos valdymo ir paslaugų teikimo kokybe, matomumu ir sukurtais veiksmingais ryšių ir informavimo kanalais. Specialusis tikslas – stiprinti mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų tarybos veikla – atitinka dabartinius įstaigos tikslus ir užduotis. Pasinaudojus įstaigos sukaupta patirtimi ir praktika būtų sutaupyta lėšų. Be to, pati Komisija šios programos niekada nevaldė, tad ją perdavus Komisijai būtų sutrikdytas veiklos tęstinumas ir truktų praktinės patirties. Be to, perleidus programos valdymą įstaigai tikimasi 2014–2024 m. sutaupyti 79 mln. EUR, palyginti su scenarijumi, jei programą valdytų Komisija;

(9)

įstaigai turėtų būti pavesta įgyvendinti specialiosios programos, kuria įgyvendinama programa „Horizontas 2020“, I dalies „Pažangus mokslas“ specialųjį tikslą – stiprinti mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų tarybos veikla – ir vykdyti veiksmus, panašius į tuos, kuriuos įstaiga jau vykdė pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą ir kurie apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija;

(10)

įstaiga turėtų toliau įgyvendinti specialiąją programą „Idėjos“, kuri jai buvo perduota pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą;

(11)

kad būtų užtikrintas nuoseklus šio sprendimo ir susijusių programų įgyvendinimas tinkamu laiku, būtina užtikrinti, kad įstaiga su šių programų įgyvendinimu susijusias užduotis vykdytų nuo programų įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad jos įsigalios;

(12)

reikėtų įsteigti įstaigą. Ji turėtų pakeisti Sprendimu 2008/37/EB įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perimti jos teises ir įsipareigojimus. Ji turėtų veikti laikydamasi Reglamente (EB) Nr. 58/2003 nustatytų bendrųjų įstatų;

(13)

todėl Sprendimas 2008/37/EB turėtų būti panaikintas ir išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(14)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas

Įsteigiama 2014 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d. veiksianti Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (toliau – įstaiga), ji pakeičia Komisijos sprendimu 2008/37/EB įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perima jos teises ir įsipareigojimus, o jos įstatai grindžiami Reglamentu (EB) Nr. 58/2003.

2 straipsnis

Vieta

Įstaigos buveinė yra Briuselyje.

3 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.   Įstaiga yra Europos mokslinių tyrimų tarybos speciali įgyvendinimo struktūra ir ji atsako už administracinio įgyvendinimo ir programos vykdymo aspektus.

2.   Įstaigai pavedama įgyvendinti specialiosios programos, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), I dalies „Pažangus mokslas“ specialųjį tikslą – stiprinti mažai tirtų sričių mokslinius tyrimus Europos mokslinių tyrimų tarybos veikla. Ši pastraipa taikoma su sąlyga, kad įsigalios specialioji programa, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), ir nuo jos įsigaliojimo dienos.

3.   Pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (7) įstaigai pavedama įgyvendinti ankstesnę specialiąją programą „Idėjos“.

4.   Įstaiga vykdo šias su 2 ir 3 dalyse minimų Sąjungos programų dalių įgyvendinimu susijusias užduotis:

a)

valdo programos įgyvendinimą ir konkrečius projektus, remdamasi Europos mokslinių tyrimų tarybos Mokslo tarybos (toliau – EMTT Mokslo taryba) parengtomis ir Komisijos priimtomis susijusiomis darbo programomis, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

b)

nustato biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo priemones ir įgyvendina visus programai valdyti būtinus veiksmus, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

c)

padeda įgyvendinti programą, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

d)

padeda EMTT Mokslo tarybai atlikti visas jos užduotis.

4 straipsnis

Skyrimo trukmė

1.   Valdymo komiteto nariai skiriami dvejiems metams.

2.   Direktorius skiriamas ketveriems metams, atsižvelgus į EMTT Mokslo tarybos nuomonę.

3.   Įstaigos aukščiausioji vadovybė skiriama atsižvelgus į EMTT Mokslo tarybos nuomonę.

5 straipsnis

Priežiūra ir ataskaitų teikimo reikalavimas

Komisija prižiūri įstaigą, o ši, laikydamasi įgaliojimų suteikimo akte nustatytos tvarkos ir periodiškumo, reguliariai teikia jai pavestų programų ar jų dalių įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

6 straipsnis

Veiklos biudžeto vykdymas

Savo veiklos biudžetą įstaiga vykdo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1653/2004 (8) nuostatas.

7 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Sprendimas 2008/37/EB panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

2.   Įstaiga laikoma Sprendimu 2008/37/EB įsteigtos vykdomosios įstaigos teisių perėmėja.

3.   Nepažeidžiant komandiruotų pareigūnų kategorijos peržiūros, numatytos įgaliojimų perdavimo akte, nuostatų, šiuo sprendimu nedaroma įtakos įstaigos darbuotojų, įskaitant jos direktorių, teisėms ir pareigoms.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 965.

(3)  2007 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 2007/134/EB, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba (OL L 57, 2007 2 24, p. 14).

(4)  2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/972/EB dėl specialiosios programos Idėjos, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 244).

(5)  2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas 2008/37/EB, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga specialiosios Bendrijos programos Idėjos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiklai valdyti (OL L 9, 2008 1 12, p. 15).

(6)  COM(2011) 500 galutinis.

(7)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(8)  2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1653/2004, nustatantis vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 297, 2004 9 22, p. 6).


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/61


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9166)

(2013/780/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/29/EB numatytos apsaugos priemonės nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių;

(2)

Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinė mediena be žievės, kuriai priskiriamas vienas iš KN kodų ir kurios aprašymai pateikti Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, negali būti įvežama į Sąjungą, jei prie jos nepridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nustatyta tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte;

(3)

Direktyva 2000/29/EB leidžiama nukrypti nuo 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl medienos, jei lygiavertė apsauga yra užtikrinta alternatyviais dokumentais ar žymėjimo priemonėmis;

(4)

Komisija, remdamasi Jungtinių Amerikos Valstijų pateikta informacija, pažymėjo, kad JAV žemės ūkio departamento Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnyba patvirtino Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programą, kurią vykdys JAV nacionalinė pjautinės kietmedžio medienos asociacija (angl. NHLA);

(5)

Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programa užtikrinama, kad JAV patvirtinti kietmedžio apdorojimo įrenginiai veiktų pagal pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje standartą. Šiuo standartu užtikrinama, kad visos pagal šią programą eksportuojamos pjautinės kietmedžio medienos dalys būtų džiovinamos kameroje, ir drėgmė, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudarytų mažiau nei 20 % masės, ir mediena būtų be žievės;

(6)

šiuo standartu taip pat užtikrinama, kad prie visų kameroje džiovintos kietmedžio medienos ryšulių būtų pritvirtinama NHLA plieninė atpažinimo apkaba, pažymėta „NHLA – KD“ ir unikaliu ryšulio numeriu. Visi numeriai yra išvardyti atitinkamame pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikate („Medienos džiovinimo kameroje sertifikatas“);

(7)

todėl valstybės narės turėtų leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės, jei prie jos pridedamas medienos džiovinimo kameroje sertifikatas kaip fitosanitarinio sertifikato alternatyva, jei įvykdomos tam tikros sąlygos;

(8)

Komisija turėtų užtikrinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pateiktų visą techninę informaciją, reikalingą įvertinti minėtos programos efektyvumą. Be to, valstybės narės turėtų nuolat tikrinti, kaip naudojamos NHLA atpažinimo apkabos, ir vertinti susijusį medienos džiovinimo kameroje sertifikatą;

(9)

šiuo sprendimu suteikiama nukrypti leidžianti nuostata turėtų nustoti galioti, jei nustatoma, kad specialių šiame sprendime nustatytų sąlygų nepakanka, kad būtų užkirstas kelias kenksmingųjų organizmų įvežimui į Sąjungą, arba šių sąlygų nebuvo laikomasi arba jei yra įrodymų, kad programa nėra veiksminga;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės. Šiai medienai priskiriamas vienas iš KN kodų, aprašymai pateikti tos direktyvos V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, jei tokia mediena atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės raštu informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 1 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą.

Nukrypti leidžiančią nuostatą taikiusios valstybės narės iki kiekvienų metų liepos 15 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją ir nurodo praėjusiais metais pagal šio sprendimo 1 straipsnį importuotų siuntų skaičių ir pateikia išsamią ataskaitą apie visus siuntos sulaikymo atvejus, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

2.   Valstybės narės ne vėliau nei per dvi darbo dienas praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie siuntos, įvežtos į jų teritoriją pagal 1 straipsnį, kuri neatitinka priede nustatytų sąlygų, sulaikymą.

3.   Komisija paprašo Jungtinių Amerikos Valstijų pateikti jai reikalingą techninę informaciją, kad Komisija galėtų įvertinti Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programos veikimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas nustoja galioti 2016 m. lapkričio 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.


PRIEDAS

I   DALIS

1 straipsnyje nurodytos sąlygos

1 straipsnyje nurodytos sąlygos, pagal kurias valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinę medieną be žievės, kuriai priskiriamas vienas iš KN kodų ir kurios aprašymai pateikti Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalies I skirsnio 6 dalyje, kartu nepateikiant fitosanitarinio sertifikato, yra tokios:

1.

Mediena pagaminama lentpjūvėse arba apdorojama JAV nacionalinės pjautinės kietmedžio medienos asociacijos (angl. NHLA) patvirtintose ir Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programoje (toliau – programa) dalyvauti keliamus reikalavimus atitinkančiose patalpose.

2.

Mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gaminant sudaro mažiau nei 20 % masės.

3.

Įvykdžius 2 punkte išdėstytą sąlygą, 1 punkte nurodytos lentpjūvės paskirtasis pareigūnas arba šio pareigūno prižiūrimas asmuo prie kiekvieno ryšulio pritvirtina standartinę plieninę atpažinimo apkabą. Kiekviena NHLA plieninė atpažinimo apkaba pažymima „NHLA – KD“ ir unikaliu pakuotės numeriu.

4.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, mediena patikrinama vadovaujantis sistema, nustatyta pagal programą, ir kuri apima patikrinimą prieš išsiuntimą ir stebėseną patvirtintose lentpjūvėse, kuriuos atlieka šiam tikslui kvalifikuoti ir patvirtinti nepriklausomi trečiosios šalies auditoriai. JAV žemės ūkio departamento Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnyba kartkartėmis tikrina paruoštas siųsti medienos siuntas ir kas šešis mėnesius atlieka su programa susijusių NHLA įrašų ir procedūrų, nepriklausomų trečiųjų šalių auditorių, programos dalyvių lentpjūvių ir kitų atitinkamų patalpų auditą.

5.

Prie medienos pridedamas standartinis medienos džiovinimo kameroje sertifikatas, atitinkantis šio priedo II dalyje pateiktą modelį ir išduotas asmens arba asmenų, kuriems leista dalyvauti programoje ir kurį (-iuos) patvirtino NHLA inspektorius. Medienos džiovinimo kameroje sertifikatas užpildomas ir jame nurodomas pjautinės medienos be žievės tūris lentos pėdomis ir kubiniais metrais. Sertifikate taip pat nurodomas bendras ryšulių skaičius ir kiekvienas tiems ryšuliams priskirtas atpažinimo apkabos numeris.

II   DALIS

Medienos džiovinimo kameroje sertifikato pavyzdys

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei suteikiamas jos prašomas leidimas Anglijai, Škotijai ir Velsui taikyti Tarybos direktyvoje 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9167)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2013/781/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (1), ypač jos III priedo 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

jei valstybė narė vienam hektarui numato per metus panaudoti kitokį mėšlo kiekį nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 dalies antros pastraipos pirmame sakinyje ir tos pastraipos a punkte, tas mėšlo kiekis turi būti toks, kad netrukdytų siekti minėtos direktyvos 1 straipsnyje nustatytų tikslų ir būtų pagrįstas objektyviais kriterijais, tokiais kaip ilgas pasėlių vegetacinis laikotarpis ir daug azoto įsisavinantys pasėliai;

(2)

2009 m. gegužės 29 d. Komisija priėmė Sprendimą 2009/431/EB, kuriuo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei suteikiamas leidimas taikyti Anglijai, Škotijai ir Velsui Tarybos direktyvoje 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą (2); tuo sprendimu tam tikromis sąlygomis leidžiama naudoti tiek gyvulių mėšlo, kad jame esančio azoto per metus tektų ne daugiau kaip 250 kg/ha, vadovaujantis veiksmų programomis, skirtomis Anglijai (2008 m. Reglamentas Nr. 2349), Škotijai (2008 m. Reglamentas Nr. 298 su pakeitimais) ir Velsui (2008 m. Reglamentas Nr. 3143), kurios nustoja galioti 2012 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Sprendimu 2009/431/EB suteikta leidžianti nukrypti nuostata 2010 m. buvo taikoma 433 ūkiams (425 – Anglijoje, 6 – Škotijoje ir 2 – Velse), 2011 m. – 404 ūkiams (396 – Anglijoje, 7 – Škotijoje ir 1 – Velse) ir 2012 m. – 390 ūkių (385 – Anglijoje, 4 – Škotijoje ir 1 – Velse). Sprendimu 2009/431/EB suteikta leidžianti nukrypti nuostata 2009–2012 m. Didžiojoje Britanijoje buvo taikoma maždaug 110 000 galvijų (0,9 % viso jų skaičiaus), 45 000 hektarų ganyklų (0,4 % viso jų ploto) ir 5 000 hektarų ariamosios žemės (0,1 % viso jos ploto);

(4)

2012 m. gruodžio 20 d. Jungtinė Karalystė Komisijai pateikė prašymą pagal Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 dalies trečią pastraipą pratęsti leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą laikantis tų pačių sąlygų, kaip nustatyta Sprendime 2009/431/EB;

(5)

vadovaudamasi Direktyvos 91/676/EEB 5 straipsniu Jungtinė Karalystė nustatė 2013–2016 m. veiksmų programas, kurias sudaro šie teisės aktai: Anglijai skirtas 2008 m. Taršos nitratais prevencijos reglamentas (angl. Nitrate Pollution Prevention Regulations) (SI 2008/2349) ir reglamentai SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 ir SI 2013/2619, kuriais jis keičiamas; Škotijai skirta 2008 m. Nitratais pažeidžiamų zonų reglamento įgyvendinimo veiksmų programa (angl. Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations) (Škotijos SI 2008/298) ir reglamentas Škotijos SI 2013/123, kuriuo ji keičiama; Velsui skirtas 2013 m. Taršos nitratais (Velse) prevencijos reglamentas (angl. Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations) (SI 2013/2506 (W. 245));

(6)

remiantis Anglijai skirtu Reglamentu SI 2013/2619, Škotijai skirtais 2002 m. teisės aktais Nr. 276 ir Nr. 546 ir Velsui skirtu Reglamentu SI 2013/2506 (W. 245), taršai jautrios zonos, kurioms taikomos veiksmų programos, apima 58 % viso Anglijos ploto, 14 % viso Škotijos ploto ir 2,3 % viso Velso ploto;

(7)

pateikti vandens kokybės duomenys rodo, kad Anglijoje 85 % gruntinio vandens telkinių vidutinė nitratų koncentracija mažesnė nei 50 mg/l, 60 % tokių telkinių nitratų koncentracija mažesnė nei 25 mg/l. Velse daugiau kaip 95 % gruntinio vandens telkinių vidutinė nitratų koncentracija mažesnė nei 50 mg/l, o 87 % tokių telkinių – mažesnė nei 25 mg/l. Škotijoje daugiau kaip 87 % gruntinio vandens telkinių vidutinė nitratų koncentracija mažesnė nei 50 mg/l, o 62 % tokių telkinių – mažesnė nei 25 mg/l. Kalbant apie paviršiaus vandenį, Anglijoje 59 % stebėjimo vietų vidutinė nitratų koncentracija mažesnė nei 25 mg/l, o 8 % tokių vietų – didesnė nei 50 mg/l. Škotijoje ir Velse daugiau kaip 95 % stebėjimo vietų vidutinė nitratų koncentracija mažesnė nei 25 mg/l. Škotijoje nė vienoje stebėjimo vietoje nenustatyta didesnė kaip 50 mg/l nitratų koncentracija, o Velse didesnė kaip 50 mg/l nitratų koncentracija užregistruota 1 % stebėjimo vietų;

(8)

Komisija, išnagrinėjusi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymą ir atsižvelgdama į Sprendimu 2009/431/EB nustatytos leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo patirtį, mano, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės siūlomas mėšlo kiekis, iš kurio per metus tektų 250 kg/ha azoto, netrukdys siekti Direktyvos 91/676/EEB tikslų, jeigu bus laikomasi tam tikrų griežtų sąlygų;

(9)

remiantis Jungtinės Karalystės pateiktais patvirtinamaisiais dokumentais, siūlymas ganykliniuose ūkiuose naudoti ganomų gyvulių mėšlą, iš kurio per metus tektų 250 kg/ha azoto, yra pagrįstas objektyviais kriterijais, kaip antai didelis bendras kritulių kiekis, ilgas vegetacinis periodas ir didelis kiekis žolės, įsisavinančios daug azoto;

(10)

Sprendimo 2009/431/EB galiojimo pabaigos data yra 2012 m. gruodžio 31 d. Siekiant užtikrinti, kad suinteresuotiems galvijų augintojams ši leidžianti nukrypti nuostata būtų toliau taikoma, Sprendimo 2009/431/EB galiojimą reikėtų pratęsti;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/676/EEB 9 straipsniu įkurto Nitratų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis 2012 m. gruodžio 20 d. rašte pateiktu prašymu, Jungtinei Karalystei suteikiamas leidimas, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Anglijai, Škotijai ir Velsui taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, pagal kurią leidžiama nustatyti didesnį gyvulių mėšlo kiekį nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 dalies antros pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   ganykliniai ūkiai– ūkiai, kurių 80 % arba didesnį žemės ūkio paskirties žemės, tinkamos tręšti mėšlu, plotą sudaro ganyklos;

b)   ganomi gyvuliai– tai galvijai (išskyrus veršelius), avys, elniai, ožkos ir arkliai;

c)   žolė– nuolatinės arba laikinos ganyklos (laikinose ganyklose žolė auga mažiau kaip ketverius metus);

d)   sklypas– atskiras, pagal pasėlius, dirvožemio tipą ir tręšimo praktiką vienarūšis laukas (arba laukų grupė).

3 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas pavieniams ganykliniams ūkiams, kurie turi laikytis 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Kasmetinė paraiška ir įsipareigojimas

1.   Ūkininkai, pageidaujantys pasinaudoti šiame sprendime numatyta išimtimi, kompetentingoms institucijoms kasmet pateikia paraišką.

2.   Pateikdami 1 dalyje nurodytą kasmetinę paraišką jie raštu įsipareigoja vykdyti 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Mėšlo ir kitų trąšų naudojimas

1.   Laikantis šio straipsnio 2–7 dalyse nustatytų sąlygų, ganomų gyvulių mėšlo kiekis, kiekvienais metais įterptas į ganyklinių ūkių dirvą, įskaitant pačių gyvulių paliekamą mėšlą, neviršija mėšlo kiekio, iš kurio į dirvą patenka 250 kg azoto vienam hektarui.

2.   Bendras į dirvą patenkančio azoto kiekis, įskaitant iš dirvožemio įsisavinamą kiekį, turi neviršyti numatomo konkretiems pasėliams reikalingo maistinių medžiagų kiekio ir didžiausių ūkiui taikomų tręšimo normatyvų, nustatytų Nitratų veiksmų programoje.

3.   Kiekvienas ūkis turi turėti tręšimo planą, kuriame apibūdinama žemės ūkio paskirties žemės sėjomaina ir planuojamas mėšlo bei kitų trąšų naudojimas. Toks planas turi būti ūkyje ne vėliau kaip nuo kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. Tręšimo plane turi būti nurodyta bent:

a)

sėjomainos planas, kuriame turi būti nurodyti sklypų su žole ir sklypų su kitais pasėliais plotai, įskaitant scheminį žemėlapį, kuriame nurodomas atskirų laukų išdėstymas;

b)

gyvulių skaičius, laikymo ir saugojimo sistemos apibūdinimas, taip pat mėšlo saugyklos talpa;

c)

azoto ir fosforo kiekio ūkyje pagamintame mėšle apskaičiavimas;

d)

už ūkio ribų arba ūkiui tiekiamo mėšlo kiekis, tipas ir savybės;

e)

numatomas augalams reikalingas azoto ir fosforo kiekis kiekviename sklype;

f)

azoto ir fosforo kiekio dirvožemyje tyrimo rezultatai;

g)

naudojamų trąšų pobūdis;

h)

kiekviename sklype planuojamas naudoti mėšle esančio azoto ir fosforo apskaičiuotas kiekis;

i)

kiekviename sklype planuojamas naudoti cheminėse ir kitokiose trąšose esančio azoto ir fosforo apskaičiuotas kiekis.

Siekiant užtikrinti planų ir realios žemės ūkio praktikos nuoseklumą, planai peržiūrimi ne vėliau kaip per septynias dienas nuo bet kokių žemės ūkio praktikos pasikeitimų.

4.   Kiekvienas ūkininkas saugo parengtas tręšimo ataskaitas, įskaitant informaciją apie azoto ir fosforo, patekusių į dirvožemį, kontrolę. Kiekvienais kalendoriniais metais šios ataskaitos pateikiamos kompetentingai institucijai.

5.   Kalbant apie kiekvieną ganyklinį ūkį, kuriam taikoma išimtis, ūkininkas sutinka, kad 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta paraiška, tręšimo planas ir tręšimo ataskaitos gali būti patikrinti.

6.   Kiekvienas ūkininkas, kuriam leista taikyti išimtį, reguliariai atlieka azoto ir fosforo dirvožemyje tyrimą, kad tręšimas būtų tikslus.

Visuose ūkių vienarūšiuose plotuose mėginiai imami ir analizė atliekama mažiausiai kartą per ketverius metus, atsižvelgiant į sėjomainą ir dirvožemio ypatybes.

Kiekviename ūkio penkių hektarų dirbamosios žemės plote atliekama bent viena analizė.

Su azoto ir fosforo dirvožemyje tyrimo rezultatais turi būti įmanoma susipažinti ūkyje, kuriam taikoma leidžianti nukrypti nuostata.

7.   Gyvulių mėšlu netręšiama rudenį prieš žolės sėją.

6 straipsnis

Žemės tvarkymas

1.   80 % ar didesniame mėšlu tręšiamame plote turi būti auginama žolė.

2.   Ūkininkai, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, imasi šių priemonių:

a)

suarti pavasarį laikinas smėlingas dirvos ganyklas;

b)

suarus bet kokios rūšies dirvos ganyklas iš karto sodinti pasėlius, įsisavinančius didelį azoto kiekį;

c)

į pasėlių sėjomainą neįtraukiami ankštiniai arba kiti augalai, kaupiantys atmosferos azotą.

3.   Tačiau 2 dalies c punktas netaikomas ganyklų dobilams, jei tose ganyklose dobilai sudaro mažiau kaip 50 % kitų kartu su žole pasėtų ankštinių augalų.

7 straipsnis

Stebėsena

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų parengti ir kasmet atnaujinami kiekvienos savivaldybės žemėlapiai, kuriuose parodytos ganyklinių ūkių, gyvulių ir žemės ūkio paskirties žemės, kuriai taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, procentinės dalys, ir vietos žemės naudojimo žemėlapiai.

2.   Turi būti stebimas dirvožemis, paviršinis ir gruntinis vanduo, kad būtų surinkta duomenų apie azoto ir fosforo koncentraciją dirvožemio vandenyje, mineralinį azotą dirvožemio sluoksnyje bei azoto koncentraciją gruntiniame ir paviršiniame vandenyje, neatsižvelgiant į tai, taikoma leidžianti nukrypti nuostata ar ne. Turi būti stebimas ūkio laukas ir žemės ūkio drenažas. Stebėjimo vietoms turi būti būdingi pagrindinių tipų dirvožemiai, tręšimo praktika ir augalai.

3.   Netoli itin pažeidžiamų vandens telkinių esančiose žemės ūkio zonose vykdoma sustiprinta vandens stebėsena.

4.   Ūkiuose, kurioms taikomos individualios leidžiančios nukrypti nuostatos, atliekami žemės naudojimo, sėjomainos ir žemės ūkio praktikos tyrimai. Surinkta informacija ir maistinių medžiagų tyrimo duomenimis, kaip nurodyta 5 straipsnio 6 dalyje, taip pat šio straipsnio 2 dalyje nurodyta stebėsena naudojamasi atliekant modeliu grindžiamą skaičiavimą, kiek azoto ir fosforo, remiantis moksliniais principais, nuteka iš ūkių, kuriems taikoma leidžianti nukrypti nuostata.

8 straipsnis

Kontrolė

1.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų atliekama visų prašymų leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą administracinė patikra. Jei kontroliuojant paaiškėja, kad 5 ir 6 straipsniuose nustatytos sąlygos nevykdomos, apie tai informuojamas pareiškėjas. Tokiu atveju prašymas laikomas atmestu.

2.   Remiantis rizikos analize, ankstesnių metų kontrolės rezultatais ir Direktyvos 91/676/EEB įgyvendinimo teisės aktų bendrosios atsitiktinės kontrolės rezultatais, sudaroma patikrinimų vietoje programa. Pagal šio sprendimo 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas patikrinimai vietoje aprėpia bent 5 % ūkių, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Kai atliekant kontrolę aptinkama, kad nesilaikoma reikalavimų, apie tai informuojamas ūkininkas. Šiuo atveju paraiška leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą kitais metais laikoma atmesta.

3.   Kompetentingoms institucijoms suteikiami įgaliojimai ir priemonės, reikalingi patikrinti, ar laikomasi pagal šį sprendimą suteiktos leidžiančios nukrypti nuostatos.

9 straipsnis

Ataskaitos

Kiekvienais metais iki birželio mėn. kompetentingos institucijos pateikia ataskaitą, kurioje yra ši informacija:

a)

pagal 7 straipsnio 1 dalį – kiekvienos savivaldybės žemėlapis, kuriame parodytos ūkių, gyvulių ir žemės ūkio paskirties žemės, kuriai taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, procentinės dalys; taip pat vietos žemės naudojimo žemėlapiai;

b)

pagal 7 straipsnio 2 dalį – nitratų koncentracijos gruntiniame ir paviršiniame vandenyje stebėsenos rezultatai, įskaitant informaciją apie vandens kokybės tendencijas, neatsižvelgiant į tai, taikoma leidžianti nukrypti nuostata ar ne, taip pat leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo poveikis vandens kokybei;

c)

pagal 7 straipsnio 2 dalį – azoto ir fosforo koncentracija dirvožemio vandenyje, duomenys apie mineralinį azotą dirvožemio sluoksnyje, neatsižvelgiant į tai, taikoma leidžianti nukrypti nuostata ar ne;

d)

7 straipsnio 3 dalyje nurodytose sustiprinto stebėsenos vietose gautų duomenų santrauka ir vertinimas;

e)

7 straipsnio 4 dalyje nurodytų vietinio žemės naudojimo, sėjomainos ir žemės ūkio praktikos tyrimų rezultatai;

f)

pagal 7 straipsnio 4 dalį – modeliu grindžiamo skaičiavimo, kiek azoto ir fosforo, remiantis moksliniais principais, nuteka iš ūkių, kuriems taikoma leidžianti nukrypti nuostata, rezultatai;

g)

leidžiančios nukrypti nuostatos sąlygų laikymosi vertinimas, grindžiamas ūkio kontrole ir informacija apie sąlygų neatitinkančius ūkius, remiantis 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos administracinės kontrolės ir patikrinimų vietoje rezultatais.

10 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas kartu su reglamentais, kuriais nustatomos pažeidžiamos zonos Anglijoje (SI 2013/2619), Škotijoje (Škotijos SI 2002 Nr. 276 ir Škotijos SI 2002 Nr. 546) ir Velse (SI 2013/2506 (W. 245)), taip pat su reglamentais, kuriais įgyvendinama veiksmų programa Anglijoje (SI 2008/2349 ir reglamentai SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 ir SI 2013/2619, kuriais jis keičiamas), Škotijoje (Škotijos SI 2008/298 ir reglamentas Škotijos SI 2013/123, kuriuo jis keičiamas) ir Velse (SI 2013/2506 (W. 245)).

Šis sprendimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.

11 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

(2)  OL L 141, 2009 6 6, p. 48.


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2002/757/EB nuostatos dėl reikalavimo pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinės medienos be žievės fitosanitarinį sertifikatą dėl kenksmingojo organizmo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t veld sp. nov.

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9181)

(2013/782/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2002/757/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės priimtų priemones, reikalingas apsisaugoti nuo Direktyvos 2000/29/EB I ir II prieduose neišvardyto kenksmingojo organizmo Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t veld sp. nov. įvežimo į jas ir nuo šio kenksmingojo organizmo išplitimo Sąjungoje;

(2)

Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinė mediena be žievės negali būti įvežama į Sąjungą, jei prie jos nepridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nustatyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte ir Sprendimo 2002/757/EB priedo 2 dalyje;

(3)

Komisija, remdamasi Jungtinių Amerikos Valstijų pateikta informacija, pažymėjo, kad JAV žemės ūkio departamento Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnyba patvirtino Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programą, kurią vykdys JAV nacionalinė pjautinės kietmedžio medienos asociacija (angl. NHLA);

(4)

Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programa užtikrinama, kad JAV patvirtinti kietmedžio apdorojimo įrenginiai veiktų pagal pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje standartą. Šiuo standartu užtikrinama, kad visos pagal šią programą eksportuojamos pjautinės kietmedžio medienos dalys būtų džiovinamos kameroje, ir drėgmė, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, sudarytų mažiau nei 20 % masės, ir mediena būtų be žievės;

(5)

šiuo standartu taip pat užtikrinama, kad prie visų kameroje džiovintos kietmedžio medienos ryšulių būtų pritvirtinama NHLA plieninė atpažinimo apkaba, pažymėta „NHLA – KD“ ir unikaliu ryšulio numeriu. Visi numeriai yra išvardyti atitinkamame pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikate („Medienos džiovinimo kameroje sertifikatas“);

(6)

todėl turėtų būti taikoma nukrypti leidžianti nuostata, leidžianti įvežti į Sąjungą Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinę medieną be žievės, jei prie jos pridedamas medienos džiovinimo kameroje sertifikatas kaip fitosanitarinio sertifikato alternatyva, jei įvykdomos tam tikros sąlygos;

(7)

Komisija turėtų užtikrinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pateiktų visą techninę informaciją, reikalingą įvertinti programos efektyvumą. Be to, valstybės narės turėtų nuolat tikrinti, kaip naudojamos NHLA atpažinimo apkabos ir vertinti susijusį medienos džiovinimo kameroje sertifikatą;

(8)

Sprendimo 2002/757/EB su pakeitimais, padarytais šiuo sprendimu, 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma iki 2016 m. lapkričio 30 d., kad ją būtų galima suderinti su Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/780/ES (3) reikalavimais;

todėl Sprendimas 2002/757/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/757/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Neatsparius augalus ir neatsparią medieną į Sąjungos teritoriją galima įvežti tik tada, jei ji atitinka šio sprendimo I priedo 1a dalyje ir 2 dalyje nustatytas nepaprastąsias fitosanitarines priemones, jei laikomasi Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatytos tvarkos ir jei, laikantis minėtos tvarkos, atliekamas tyrimas dėl kenksmingojo organizmo neeuropinių izoliatų ir nustatoma, kad neatspariuose augaluose ir neatsparioje medienoje kenksmingojo organizmo nėra.

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, iki 2016 m. lapkričio 30 d. Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinę medieną be žievės galima įvežti į Sąjungą nesilaikant šio sprendimo I priedo 2 dalyje nustatytų sąlygų, jei laikomasi šio sprendimo II priede nurodytų sąlygų.“

2.

3 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 5 straipsnio 1 dalyje žodžiai „šio sprendimo priedo“ pakeičiami žodžiais „šio sprendimo I priedo“ ir dėl šio pakeitimo nereikia atlikti jokių gramatinių pataisymų.

3.

Įterpiamas 6 a straipsnis:

„6a straipsnis

1.   Valstybės narės raštu informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą.

Nukrypti leidžiančią nuostatą taikiusios valstybės narės iki kiekvienų metų liepos 15 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją ir nurodo praėjusiais metais pagal šio sprendimo 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą importuotų siuntų skaičių ir pateikia išsamią ataskaitą apie visus siuntos sulaikymo atvejus kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

2.   Valstybės narės ne vėliau nei per dvi darbo dienas praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie siuntos, įvežtos į jų teritoriją pagal 3 straipsnio 1 dalį, neatitinkančios II priede nustatytų sąlygų, sulaikymą.

3.   Komisija paprašo Jungtinių Amerikos Valstijų pateikti jai reikalingą techninę informaciją, kad Komisija galėtų įvertinti Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programos veikimą.“

4.

Priedas pervadinamas I priedu.

5.

Pridedamas II priedas, kurio tekstas išdėstytas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas 2002/757/EB laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (OL L 252, 2002 9 20, p. 37).

(3)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/780/ES, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 61).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

I   DALIS

3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos sąlygos

3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos sąlygos, pagal kurias galima leisti įvežti į Sąjungą Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinę medieną be žievės, neatitinkant I priedo 2 dalyje nustatytų sąlygų, yra tokios:

1)

mediena pagaminama lentpjūvėse arba apdorojama JAV nacionalinės pjautinės kietmedžio medienos asociacijos (angl. NHLA) patvirtintose ir Pjautinės kietmedžio medienos džiovinimo kameroje sertifikavimo programoje (toliau – programa) dalyvauti keliamus reikalavimus atitinkančiose patalpose;

2)

mediena išdžiovinta kameroje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gaminant sudaro mažiau nei 20 % masės;

3)

įvykdžius 2 punkte išdėstytą sąlygą, 1 punkte nurodytos lentpjūvės paskirtasis pareigūnas arba šio pareigūno prižiūrimas asmuo prie kiekvieno ryšulio pritvirtina standartinę plieninę atpažinimo apkabą. Kiekviena NHLA plieninė atpažinimo apkaba pažymima „NHLA – KD“ ir unikaliu pakuotės numeriu;

4)

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, mediena patikrinama vadovaujantis sistema, nustatyta pagal programą, ir kuri apima patikrinimą prieš išsiuntimą ir stebėseną patvirtintose lentpjūvėse, kuriuos atlieka šiam tikslui kvalifikuoti ir patvirtinti nepriklausomi trečiosios šalies auditoriai. JAV žemės ūkio departamento Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos tarnyba kartkartėmis tikrina paruoštas siųsti medienos siuntas ir kas šešis mėnesius atlieka su programa susijusių NHLA įrašų ir procedūrų, nepriklausomų trečiųjų šalių auditorių, programos dalyvių lentpjūvių ir kitų atitinkamų patalpų auditą;

5)

prie medienos pridedamas standartinis medienos džiovinimo kameroje sertifikatas, atitinkantis šio priedo II dalyje pateiktą modelį ir išduotas asmens arba asmenų, kuriems leista dalyvauti programoje ir kurį (-iuos) patvirtino NHLA inspektorius. Medienos džiovinimo kameroje sertifikatas užpildomas ir jame nurodomas pjautinės medienos be žievės tūris lentos pėdomis ir kubiniais metrais. Sertifikate taip pat nurodomas bendras ryšulių skaičius ir kiekvienas tiems ryšuliams priskirtas atpažinimo apkabos numeris.

II   DALIS

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07–8100–1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 Memphis, TN 38184–0518 | Ph. 901–377–1818 | Faks. 901–347–0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/73


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatoma, kad pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo bananų importo stabilizavimo priemonę nustatytos lengvatinės muito normos taikymas 2013 m. Peru kilmės importuojamiems bananams nėra laikinai nutraukiamas

(2013/783/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

bananų importo stabilizavimo priemonė nustatyta Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarime, kuris Kolumbijai ir Peru laikinai įsigaliojo atitinkamai 2013 m. rugpjūčio 1 d. ir 2013 m. kovo 1 d.;

(2)

pagal šią priemonę ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 19/2013 15 straipsnio 2 dalimi, jeigu viršijama nustatyta ribinė šviežių bananų (Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros 0803 90 10 pozicija) importo iš Kolumbijos arba Peru apimtis, Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo ji gali arba laikinai nutraukti lengvatinės muito normos taikymą iš Kolumbijos arba Peru importuojamiems bananams, arba nustatyti, kad toks nutraukimas yra netinkamas;

(3)

Komisija sprendimą priima pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (2) 8 straipsnį kartu su to reglamento 4 straipsniu;

(4)

2013 m. lapkričio mėn. paaiškėjo, kad šviežių bananų importo iš Peru apimtis viršijo minėtame prekybos susitarime nustatytą ribinę vertę;

(5)

todėl vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 19/2013 15 straipsnio 3 dalimi Komisija išnagrinėjo atitinkamo importo poveikį Europos Sąjungos bananų rinkos padėčiai atsižvelgdama į, inter alia, atitinkamo importo poveikį Sąjungos kainų lygiui, importo iš kitų šaltinių pokyčiams ir bendram Sąjungos rinkos stabilumui;

(6)

šviežių bananų importas iš Peru 2012 m. spalio mėn.–2013 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu sudarė tik 1,8 % viso šviežių bananų importo į Europos Sąjungą (remiantis Eurostato duomenimis);

(7)

šviežių bananų importo iš kitų tradicinių importo šalių, kaip antai Kolumbijos, Kosta Rikos ir Panamos, apimtis iš esmės buvo mažesnė už ribines vertes, kurios tokiam importui nustatytos pagal panašias stabilizavimo priemones, be to, per pastaruosius trejus metus šio importo tendencijos ir vienetų kiekis buvo panašūs;

(8)

nenustatyta pastebimų 2013 m. lapkričio mėn. vidutinės didmeninės bananų kainos (0,99 EUR/kg) Sąjungos rinkoje pokyčių, palyginti su vidutinėmis bananų kainomis ankstesniais mėnesiais;

(9)

be to, nėra požymių, kad nustatytą metinę ribinę importo apimtį viršijanti šviežių bananų importo iš Peru apimtis veiktų Sąjungos rinkos stabilumą ar turėtų didelio poveikio ES gamintojų padėčiai;

(10)

remdamasi minėtu nagrinėjimu Komisija priėjo prie išvados, kad lengvatinės muito normos taikymo importuojamiems Peru kilmės bananams nereikia nutraukti. Komisija toliau atidžiai stebės bananų importą iš Peru,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lengvatinės muito normos taikymas Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros pozicijai 0803 90 10 priskiriamiems importuojamiems Peru kilmės šviežiems bananams 2013 m. nėra laikinai nutraukiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 17, 2013 1 19, p. 1.

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/75


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyti Sąjungos vidaus prekybos skersti, penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis I, II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiai

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9208)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/784/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 91/68/EEB nustatytos gyvūnų sveikatos sąlygos, kuriomis reglamentuojama Sąjungos vidaus prekyba avimis ir ožkomis. Ja be kita ko nustatyta, kad avys ir ožkos į paskirties vietą turi būti vežamos tik su sveikatos sertifikatu, atitinkančiu tos direktyvos E priedo I, II arba III pavyzdį;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001 (2) nustatytos galvijų, avių ir ožkų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. To reglamento VII priede nustatytos USE kontrolės ir likvidavimo priemonės. Be to, to reglamento VIII priedo A skyriuje nustatytos Sąjungos vidaus prekybos gyvais gyvūnais, sperma ir embrionais sąlygos. Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priedo A skyrius neseniai iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 630/2013 (3);

(3)

siekiant atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su Sąjungos vidaus prekyba penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 630/2013, Direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyti II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiai neseniai iš dalies pakeisti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/445/ES (4);

(4)

atliekant šiuos pakeitimus per klaidą praleista nuostata dėl galimybės tam tikromis sąlygomis įvežti veisti skirtas avis ir ožkas į valstybes nares, kuriose įgyvendinama patvirtinta klasikinės skrepio ligos kontrolės programa. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyto Sąjungos vidaus prekybos veisti skirtomis avimis ir ožkomis III sveikatos sertifikato pavyzdžio II dalies II.9 punktą;

(5)

be to, kad būtų išvengta dviprasmybių, Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktuose Sąjungos vidaus prekybos penėti skirtomis avimis ir ožkomis II sveikatos sertifikato pavyzdyje ir Sąjungos vidaus prekybos veisti skirtomis avimis ir ožkomis III sveikatos sertifikato pavyzdyje reikia peržiūrėti tam tikras nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 999/2001;

(6)

todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 91/68/EEB E priede nustatytus II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžius, kad jie atitiktų Sąjungos vidaus prekybos penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 999/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 630/2013;

(7)

be to, kad visuose Direktyvos 91/68/EEB E priede pateiktuose Sąjungos vidaus prekybos avimis ir ožkomis sveikatos sertifikatų pavyzdžiuose terminai būtų vartojami nuosekliai, juos reikėtų pakeisti šio sprendimo priede nustatytais I, II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiais;

(8)

todėl Direktyva 91/68/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/68/EEB E priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.

(2)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

(3)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 630/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, priedai (OL L 179, 2013 6 29, p. 60).

(4)  2013 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/445/ES, kuriuo dėl Sąjungos vidaus prekybos avimis ir ožkomis sveikatos sertifikatų pavyzdžių ir su skrepio liga susijusių sveikatos reikalavimų iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedas (OL L 233, 2013 8 31, p. 48).


PRIEDAS

„E PRIEDAS

I   PAVYZDYS

Image

Image

Image

II   PAVYZDYS

Image

Image

Image

Image

III   PAVYZDYS

Image

Image

Image

Image

Image


Klaidų ištaisymas

20.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 346/89


2013 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1363/2013, kuriuo dėl termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžties iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 343, 2013 m. gruodžio 19 d. )

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1363/2013 paskelbimas pripažįstamas negaliojančiu.