ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.341.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 341

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 18d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/58/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų (Mokumas I) panaikinimo datos ( 1 )

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1351/2013/ES, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei

4

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

10

 

*

2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1353/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Liers vlaaike (SGN)]

32

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1354/2013, kuriuo ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose panaikinami tam tikri 2014 m. žvejybos pastangų apribojimai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą

34

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1355/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas ( 1 )

35

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1356/2013, kuriuo inicijuojamas galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeistus tinklinius stiklo pluošto audinius, tyrimas ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

43

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1357/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

47

 

 

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1358/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

50

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2013/63/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 2002/56/EB I ir II priedų nuostatos dėl būtiniausių reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėklinės bulvės ir sėklinių bulvių siuntos ( 1 )

52

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2013/768/BUSP dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

56

 

 

2013/769/ES

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Vengrijai neleidžiama pradėti taikyti specialios Greitojo reagavimo mechanizmo priemonės nukrypstant nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2004/858/EB

69

 

 

2013/771/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

DIREKTYVOS

18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2013/58/ES

2013 m. gruodžio 11 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų (Mokumas I) panaikinimo datos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB (2) nustatyta moderni, rizika pagrįsta Sąjungos draudimo ir perdraudimo įmonių reguliavimo ir priežiūros sistema. Ta sistema labai svarbi siekiant užtikrinti, kad draudimo sektorius būtų saugus ir patikimas, gebėtų teikti tvarius draudimo produktus ir paramą realiajai ekonomikai skatinant ilgalaikes investicijas ir didesnį stabilumą;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/89/ES (3) buvo padaryti tam tikri Direktyvos 2009/138/EB 212–262 straipsnių pakeitimai, kurie pradedami taikyti nuo 2013 m. birželio 10 d.;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/23/ES (4) iš dalies pakeitė Direktyvą 2009/138/EB nukeldama: perkėlimo į nacionalinę teisę datą iš 2012 m. spalio 31 d. į 2013 m. birželio 30 d., taikymo pradžios datą iš 2012 m. lapkričio 1 d. į 2014 m. sausio 1 d., o esamų draudimo ir perdraudimo direktyvų (5) (toliau bendrai – Mokumas I), panaikinimo datą iš 2012 m. lapkričio 1 d. į 2014 m. sausio 1 d.;

(4)

2011 m. sausio 19 d. Komisija priėmė pasiūlymą (toliau – Antrosios bendrosios direktyvos pasiūlymas) iš dalies pakeisti, inter alia, Direktyvą 2009/138/EB, kad būtų atsižvelgta į naują draudimo priežiūros sistemą, visų pirma į Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) (EDPPI) įsteigimą. Į Antrosios bendrosios direktyvos pasiūlymą taip pat įtrauktos nuostatos, kuriomis siekta atidėti Direktyvos 2009/138/EB perkėlimo į nacionalinę teisę datą ir taikymo pradžios datą ir Mokumas I panaikinimo datą ir jis naudojamas kaip priemonė pritaikyti Direktyvą 2009/138/EB prie įsigaliojusios Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, kuriomis Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo priemones, pakeičiant nuostatomis, kuriomis Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

(5)

atsižvelgiant į Antrosios bendrosios direktyvos pasiūlymo sudėtingumą kyla rizika, kad iki Direktyvos 2009/138/EB perkėlimo į nacionalinę teisę datos ir taikymo pradžios datos ji dar nebus įsigaliojusi. Nepakeitus tų datų, Direktyvą 2009/138/EB tektų įgyvendinti prieš įsigaliojant pereinamojo laikotarpio taisyklėms ir atitinkamiems pakeitimams, įskaitant tolesnį įgaliojimų priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, numatytų Antrosios bendrosios direktyvos pasiūlyme, išaiškinimą;

(6)

todėl siekiant išvengti pernelyg didelių valstybių narių teisėkūros pareigų pagal Direktyvą 2009/138/EB, o vėliau pagal naująją Antrosios bendrosios direktyvos pasiūlyme numatytą priežiūros sistemą, tinkama atidėti Direktyvos 2009/138/EB perkėlimo į nacionalinę teisę datą ir taikymo pradžios datą, suteikiant priežiūros institucijoms ir draudimo bei perdraudimo įmonėms pakankamai laiko pasirengti tos naujos sistemos taikymui;

(7)

iš chronologinės įvykių sekos akivaizdžiai matyti, kad atidėtos Direktyvos 2009/138/EB perkėlimo į nacionalinę teisę data ir taikymo pradžios data taip pat turėtų būti taikomos jos pakeitimams, padarytiems Direktyva 2011/89/EB;

(8)

dėl teisinio tikrumo reikėtų atitinkamai atidėti Mokumas I panaikinimo datą;

(9)

atsižvelgiant į labai trumpą iki Direktyvoje 2009/138/EB nustatytų atitinkamų datų likusį laikotarpį, ši direktyva turėtų įsigalioti nedelsiant;

(10)

todėl šiuo atveju pagrįstai galima taikyti skubos atvejams skirtą išimtį, numatytą Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, dėl šios direktyvos pasiūlymo perdavimo nacionaliniams parlamentams,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

1.

309 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje data „2013 m. birželio 30 d.“ pakeičiama data „2015 m. kovo 31 d.“;

b)

antroje pastraipoje data „2014 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2016 m. sausio 1 d.“

2.

310 straipsnio pirmoje pastraipoje data „2014 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2016 m. sausio 1 d.“

3.

311 straipsnio antroje pastraipoje data „2014 m. sausio 1 d.“ pakeičiama data „2016 m. sausio 1 d.“

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2013 m. gruodžio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(3)  2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/89/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl finansų konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros (OL L 326, 2011 12 8, p. 113).

(4)  2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/23/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB nuostatos dėl jos perkėlimo į nacionalinę teisę datos, taikymo pradžios datos ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos (OL L 249, 2012 9 14, p. 1).

(5)  1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 64/225/EEB dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimų panaikinimo perdraudimo bei retrocesijos srityse (OL 56, 1964 4 4, p. 878/64); 1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (OL L 228, 1973 8 16, p. 3); 1973 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 73/240/EEB, panaikinanti įsisteigimo laisvės apribojimus vykdant tiesioginį draudimą, išskyrus gyvybės draudimą (OL L 228, 1973 8 16, p. 20). 1976 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 76/580/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 73/239/EEB (OL L 189, 1976 7 13, p. 13); 1978 m. gegužės 30 d. Tarybos direktyva 78/473/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su Bendrijos bendruoju draudimu, derinimo (OL L 151, 1978 6 7, p. 25); 1984 m. gruodžio 10 d. Tarybos direktyva 84/641/EEB, iš dalies keičianti, pirmiausia dėl pagalbos turistams, Pirmąją direktyvą (73/239/EEB) (OL L 339, 1984 12 27, p. 21); 1987 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 87/344/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su teisinių išlaidų draudimu, derinimo (OL L 185, 1987 7 4, p. 77); 1988 m. birželio 22 d. Antroji Tarybos direktyva 88/357/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, apibrėžianti nuostatas, padedančias veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 172, 1988 7 4, p. 1); 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva) (OL L 228, 1992 8 11, p. 1); 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/78/EB dėl draudimo įmonių papildomos priežiūros draudimo grupėje (OL L 330, 1998 12 5, p. 1); 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo (OL L 110, 2001 4 20, p. 28); 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo (OL L 110, 2001 4 20, p. 28); 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1); 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).


SPRENDIMAI

18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/4


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1351/2013/ES

2013 m. gruodžio 11 d.

kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Sąjungos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės (toliau – Jordanija) santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika (toliau – EKP). 2002 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos asociaciją (2) (toliau – ES ir Jordanijos asociacijos susitarimas). Dvišalis politinis dialogas ir ekonominis bendradarbiavimas buvo toliau plėtojami įgyvendinant EKP veiksmų planus, kurių paskutinis apima 2010–2015 m. laikotarpį. 2010 m. Sąjunga suteikė Jordanijai aukštesnio lygio statuso partnerystę, kuri apima plačią abiejų šalių bendradarbiavimo sritį. 2013 m. ES ir Jordanijos asociacijos susitarimą papildė bendrasis Sąjungos ir Jordanijos susitarimas, kuriuo nustatomi Jordanijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sustiprinantis Sąjungos ir Jordanijos bendradarbiavimą;

(2)

nuo 2010 m. pabaigos Jordanijos ekonomikai didelį poveikį darė vietos įvykiai, susiję su įvykiais pietiniame Viduržemio jūros regione, žinomais kaip Arabų pavasaris, ir vykstantys neramumai regione, visų pirma kaimyniniuose Egipte ir Sirijoje. Visų pirma dėl didelio pabėgėlių iš Sirijos, kurie ieško prieglobsčio Jordanijoje, srauto daroma didelė žala Jordanijos ekonomikai. Dėl labai pablogėjusios ekonominės situacijos pasaulyje, nuolatinių gamtinių dujų iš Egipto tiekimo sutrikimų, privertusių Jordaniją vietoj iš Egipto importuojamų dujų elektros gamybai naudoti brangesnį kurą, ir dėl didelių finansinių išteklių, kurie reikalingi siekiant teikti humanitarinę pagalbą Jordanijos teritorijoje esantiems pabėgėliams iš Sirijos, susidarė didelės išorės ir biudžeto finansavimo spragos;

(3)

nuo Arabų pavasario pradžios Sąjunga įvairiomis progomis yra išreiškusi pasižadėjimą remti Jordaniją šiai įgyvendinant ekonominę ir politinę reformą. Tas pasižadėjimas buvo dar kartą patvirtintas 2012 m. gruodžio mėn. vykusio 10-ojo Sąjungos ir Jordanijos asociacijos tarybos susitikimo išvadose;

(4)

dėl savo geografinės padėties Jordanija yra ne tik strateginė šalis norint užtikrinti stabilumą ir saugumą Artimuosiuose Rytuose, bet taip pat labai neatspari išoriniams politiniams ir ekonominiams sukrėtimams šalis. Todėl svarbu suteikti tinkamą paramą Jordanijai ir stiprinti politinį ir ekonominį Sąjungos ir Jordanijos dialogą;

(5)

Jordanija ėmėsi įvairių politinių reformų: visų pirma 2011 m. rugsėjo mėn. Jordanijos parlamentas priėmė per 40 konstitucijos pataisų – tai reikšmingas žingsnis kuriant pilnavertę demokratinę sistemą. Politinė ir ekonominė Sąjungos parama Jordanijos reformų procesui atitinka Sąjungos politiką Viduržemio jūros pietinio regiono atžvilgiu, kaip nustatyta EKP kontekste;

(6)

remiantis bendru pareiškimu, kurį Europos Parlamentas ir Taryba priėmė kartu su Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES (3), Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų būti išskirtinė nesusietos ir netikslinės paramos užtikrinant mokėjimų balansą finansinė priemonė, kuria būtų siekiama atkurti pagalbą gaunančios šalies tvarią išorės finansavimo būklę ir kuri turėtų padėti įgyvendinti politikos programą, apimančią griežtas koregavimo ir struktūrinių reformų priemones, skirtas mokėjimų balanso būklei gerinti, visų pirma programos įgyvendinimo laikotarpiu, bei stiprinti atitinkamų susitarimų ir programų su Sąjunga įgyvendinimą;

(7)

2012 m. rugpjūčio mėn. Jordanijos valdžios institucijos ir Tarptautinis valiutos fondas (toliau – TVF) susitarė dėl neprevencinio trejų metų 1 364 mln. SST (specialiosios skolinimosi teisės) dydžio rezervinio susitarimo (toliau – TVF programa), skirto Jordanijos ekonominiam koregavimui ir reformų programai remti. TVF programos tikslai atitinka Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslą, t. y. siekį sušvelninti trumpalaikius mokėjimų balanso sunkumus, o griežtų koregavimo priemonių įgyvendinimas atitinka Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslą;

(8)

remdama Jordanijos ekonominių ir politinių reformų darbotvarkę 2011–2013 m. Sąjunga skyrė 293 mln. EUR subsidijų pagal savo įprastą bendradarbiavimo programą. Be to, 70 mln. EUR Jordanijai buvo skirta 2012 m. pagal „Paramos partnerystei, reformoms ir integraciniam augimui programą“ (SPRING) ir 10 mln. EUR – Sąjungos humanitarinės pagalbos lėšų Sirijos pabėgėliams remti;

(9)

2012 m. gruodžio mėn. Jordanija, atsižvelgdama į blogėjančią ekonominę padėtį ir perspektyvas, paprašė Sąjungos makrofinansinės pagalbos;

(10)

atsižvelgiant į tai, kad Jordanija yra šalis, kuriai taikoma EKP, turėtų būti daroma prielaida, kad jai gali būti skiriama Sąjungos makrofinansinė pagalba;

(11)

atsižvelgiant į tai, kad vis dar yra didelis Jordanijos mokėjimų balanso išorės finansavimo trūkumas, nepaisant TVF ir kitų daugiašalių institucijų suteiktų lėšų ir Jordanijoje įgyvendinamų griežtų ekonomikos stabilizavimo ir reformų programų, ir atsižvelgiant į Jordanijos išorės finansinės būklės jautrumą išoriniams sukrėtimams, dėl kurio reikia užtikrinti atitinkamą užsienio valiutos atsargų lygį, laikoma, kad Sąjungos makrofinansinė pagalba, kuri bus teikiama Jordanijai (toliau – Sąjungos makrofinansinė pagalba), esamomis išskirtinėmis aplinkybėmis yra tinkamas atsakas į Jordanijos prašymą paremti ekonomikos stabilizavimą kartu įgyvendinant TVF programą. Sąjungos makrofinansinė pagalba paremtų Jordanijos ekonomikos stabilizavimą ir struktūrinių reformų darbotvarkę, papildydama išteklius, gaunamus pagal TVF finansinį susitarimą;

(12)

Sąjungos makrofinansine pagalba turėtų būti siekiama remti Jordanijos tvarios išorės finansavimo būklės atkūrimą ir tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį vystymąsi;

(13)

nustatant Sąjungos makrofinansinės pagalbos sumą remiamasi visapusišku Jordanijos likutinio išorės finansavimo poreikių kiekybiniu įvertinimu ir atsižvelgiama į jos pajėgumą užtikrinti finansavimą nuosavais ištekliais, visų pirma panaudojant turimus tarptautinius išteklius. Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų papildyti TVF ir Pasaulio banko programas ir teikiamus išteklius. Nustatant pagalbos sumą taip pat atsižvelgiama į numatomus daugiašalių pagalbos teikėjų finansinius įnašus ir poreikį užtikrinti sąžiningą Sąjungos ir kitų pagalbos teikėjų dalijimąsi našta, taip pat į Jordanijoje jau įgyvendinamas Sąjungos kitas išorės finansavimo priemones bei viso Sąjungos dalyvavimo pridėtinę vertę;

(14)

Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė pagalba teisiškai ir iš esmės atitiktų pagrindinius principus, tikslus ir įvairiose išorės veiksmų srityse patvirtintas priemones bei kitą susijusią Sąjungos politiką;

(15)

Sąjungos makrofinansine pagalba turėtų būti remiama Sąjungos išorės politika Jordanijos atžvilgiu. Komisijos tarnybos ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų glaudžiai bendradarbiauti visą makrofinansinės pagalbos operacijos vykdymo laikotarpį, siekdamos koordinuoti Sąjungos išorės politiką ir užtikrinti jos nuoseklumą;

(16)

Sąjungos makrofinansine pagalba turėtų būti remiamas Jordanijos įsipareigojimas laikytis Sąjungos pripažįstamų vertybių, tokių kaip demokratija, teisinė valstybė, geras valdymas, pagarba žmogaus teisėms, darnus vystymasis ir skurdo mažinimas, bei atviros, taisyklėmis grindžiamos ir sąžiningos prekybos principų;

(17)

išankstinė Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Jordanija laikytųsi veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinę valstybę, ir užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslai turėtų didinti Jordanijos viešųjų finansų valdymo sistemos veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę bei skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskalinei konsolidacijai remti. Komisija turėtų nuolat stebėti ir išankstinės sąlygos, ir tų tikslų įgyvendinimą;

(18)

siekiant užtikrinti, kad su Sąjungos makrofinansine pagalba susiję Sąjungos finansiniai interesai būtų apsaugoti veiksmingai, Jordanija turėtų imtis tinkamų priemonių, susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, turėtų būti parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – auditą;

(19)

Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimas nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos įgaliojimams;

(20)

atidėjinių sumos, reikalingos makrofinansinei pagalbai teikti, turėtų derėti su daugiametėje finansinėje programoje numatytais biudžeto asignavimais;

(21)

Sąjungos makrofinansinę pagalbą turėtų valdyti Komisija. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija turėtų juos reguliariai informuoti apie su pagalba susijusius pokyčius ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus;

(22)

siekiant užtikrinti vienodas šio sprendimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (4);

(23)

Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų būti teikiama atsižvelgiant į ekonominės politikos sąlygas, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų derėtis su Jordanijos valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji procedūra paprastai turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kurie numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į pagalbos, kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, galimą svarbų poveikį, tikslinga, kad tą ribą viršijančioms operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos makrofinansinės pagalbos Jordanijai sumą, priimant susitarimo memorandumą ir atliekant bet kurį pagalbos sumažinimą, jos teikimo sustabdymą ar jos atšaukimą turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekdama paremti Jordanijos ekonomikos stabilizaciją ir reformas, Sąjunga suteikia Jordanijai makrofinansinę pagalbą (toliau – Sąjungos makrofinansinė pagalba), kurios maksimali suma – 180 mln. EUR. Ši pagalba padės padengti Jordanijos mokėjimų balanso poreikius, kaip nustatyta TVF programoje.

2.   Visa Sąjungos makrofinansinės pagalbos suma suteikiama Jordanijai paskolų forma. Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu kapitalo rinkose arba iš finansų įstaigų pasiskolinti reikalingus išteklius ir perskolinti juos Jordanijai. Paskolų grąžinimo terminas – ne ilgesnis kaip 15 metų.

3.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos mokėjimą valdo Komisija, laikydamasi TVF ir Jordanijos susitarimų ar susitarimo memorandumų ir pagrindinių ekonomikos reformų principų ir tikslų, išdėstytų ES ir Jordanijos asociacijos susitarime ir ES ir Jordanijos 2010–2015 m. veiksmų plane, suderintame pagal EKP. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, susijusius su Sąjungos makrofinansine pagalba, įskaitant jos išmokas, ir tinkamu metu pateikia toms institucijoms atitinkamus dokumentus.

4.   Sąjungos makrofinansinė pagalba teikiama dvejų metų laikotarpiu nuo pirmos dienos po 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo.

5.   Jei Sąjungos makrofinansinės pagalbos mokėjimo laikotarpiu Jordanijos finansavimo poreikiai gerokai sumažėja, palyginti su pirminiais skaičiavimais, Komisija, laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, sumažina pagalbos sumą, laikinai sustabdo arba nutraukia jos teikimą.

2 straipsnis

Išankstinė Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimo sąlyga yra ta, kad Jordanija laikytųsi veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinę valstybę, ir užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms. Komisija stebi, kaip šios išankstinės sąlygos laikomasi Sąjungos makrofinansinės pagalbos teikimo laikotarpiu. Šis straipsnis taikomas laikantis Tarybos sprendimo 2010/427/ES (5).

3 straipsnis

1.   Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija susitaria su Jordanijos valdžios institucijomis dėl Sąjungos makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai apibrėžtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skiriant struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, kurios turi būti išdėstytos susitarimo memorandume (toliau – susitarimo memorandumas). Susitarimo memorandumas apima tų sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštį. Susitarimo memorandume išdėstyta ekonominė politika ir finansinės sąlygos dera su 1 straipsnio 3 dalyje nurodytais susitarimais ar susitarimo memorandumais, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias remiama TVF įgyvendina Jordanija.

2.   Tomis sąlygomis siekiama visų pirma gerinti Jordanijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat ir naudojant Sąjungos makrofinansinę pagalbą. Planuojant politikos priemones deramai atsižvelgiama ir į pažangą, padarytą abipusio rinkos atvėrimo, taisyklėmis grindžiamos sąžiningos prekybos plėtojimo ir kitų Sąjungos išorės politikos prioritetų srityse. Komisija reguliariai stebi pažangą, padarytą siekiant tų tikslų.

3.   Išsamios Sąjungos makrofinansinės pagalbos finansinės sąlygos nustatomos paskolos susitarime, dėl kurio turi susitarti Komisija ir Jordanijos valdžios institucijos.

4.   Komisija reguliariai tikrina, ar toliau laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų, įskaitant, be kita ko, ir tai, ar Jordanijos ekonominė politika atitinka Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslus. Tai darydama Komisija glaudžiai koordinuoja veiksmus su TVF ir Pasaulio banku, o prireikus – su Europos Parlamentu ir Taryba.

4 straipsnis

1.   Laikydamasi 3 dalyje nustatytų sąlygų Komisija Sąjungos makrofinansinę pagalbą teikia dviem paskolos dalimis. Kiekvienos dalies dydis nustatomas susitarimo memorandume.

2.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos sumos prireikus nustatomos laikantis Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 (6).

3.   Komisija priima sprendimą dėl dalių mokėjimo, atsižvelgdama į tai, ar įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

2 straipsnyje nustatyta išankstinė sąlyga;

b)

toliau sėkmingai tęsiamas politikos programos, kuri apima griežtas koregavimo ir struktūrinių reformų priemones, įgyvendinimas, kartu laikantis TVF atsargumo principu neparemto susitarimo dėl kredito suteikimo; ir

c)

laikantis konkretaus tvarkaraščio įgyvendinamos ekonominės politikos ir finansinės sąlygos, sutartos susitarimo memorandume.

Antroji dalis išmokama ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po pirmosios dalies mokėjimo.

4.   Jei 3 dalyje nurodytos sąlygos neįvykdytos, Komisija laikinai sustabdo arba atšaukia Sąjungos makrofinansinės pagalbos išmokėjimą. Tokiais atvejais ji informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie to sustabdymo ar atšaukimo priežastis.

5.   Sąjungos makrofinansinė pagalba išmokama Jordanijos centriniam bankui. Remiantis susitarimo memorandumo nuostatomis, dėl kurių turi būti susitarta, įskaitant likutinio biudžeto finansavimo poreikių patvirtinimą, Sąjungos lėšos gali būti pervestos Jordanijos finansų ministerijai, kuri yra galutinis pagalbos gavėjas.

5 straipsnis

1.   Su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusios skolinimosi ir skolinimo operacijos atliekamos eurais, taikant tą pačią lėšų įskaitymo dieną, ir dėl jų Sąjunga neturi spręsti su paskolos mokėjimo terminų pasikeitimu susijusių klausimų arba patirti kokios nors valiutų kurso ar palūkanų normos rizikos arba kokios nors kitos komercinės rizikos.

2.   Esant palankioms aplinkybėms ir jei Jordanija to prašo, Komisija gali imtis būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad paskolos terminai ir sąlygos būtų papildyti išankstinio grąžinimo sąlyga, atitinkančia atitinkamą skolinimosi operacijų terminų ir sąlygų nuostatą.

3.   Jei esant palankioms aplinkybėms galima sumažinti paskolos palūkanų normą ir jei to prašo Jordanija, Komisija gali nuspręsti refinansuoti visą ar dalį jos pradinių pasiskolintų lėšų arba gali restruktūrizuoti atitinkamas finansines sąlygas. Refinansavimo arba restruktūrizavimo operacijos atliekamos laikantis 1 ir 4 dalių, ir dėl jų neturi būti pratęstas susijusio pasiskolintų lėšų grąžinimo terminas arba padidėti refinansavimo arba restruktūrizavimo operacijos dieną likusi mokėtino kapitalo suma.

4.   Visas Sąjungos išlaidas, susijusias su skolinimosi ir skolinimo operacijomis pagal šį sprendimą, padengia Jordanija.

5.   Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie 2 ir 3 dalyse nurodytų operacijų pokyčius.

6 straipsnis

1.   Sąjungos makrofinansinė pagalba įgyvendinama laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (7) ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 (8).

2.   Įgyvendinant Sąjungos makrofinansinę pagalbą taikomas tiesioginis valdymas.

3.   Susitarimo memorandume ir paskolos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Jordanijos valdžios institucijomis, pateikiamos nuostatos, kuriomis:

a)

užtikrinama, kad Jordanija reguliariai tikrintų, ar tinkamai panaudotas iš Sąjungos bendrojo biudžeto suteiktas finansavimas, imtųsi atitinkamų pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir prireikus imtųsi teisinių veiksmų neteisėtai pasisavintoms lėšoms, suteiktoms pagal šį sprendimą, išieškoti;

b)

užtikrinama Sąjungos finansinių interesų apsauga, visų pirma numatant konkrečias priemones, skirtas sukčiavimo, korupcijos ir visų kitų pažeidimų, darančių poveikį Sąjungos makrofinansinei pagalbai, prevencijai ir kovai su jais, pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (9), Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (11);

c)

Komisijai, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, arba jos atstovams aiškiai suteikiami įgaliojami atlikti patikrinimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje;

d)

Komisijai ir Audito Rūmams aiškiai suteikiami įgaliojimai Sąjungos makrofinansinės pagalbos teikimo laikotarpiu ir jam pasibaigus atlikti auditus, įskaitant dokumentų auditus ir auditus vietoje, pavyzdžiui, veiklos vertinimus;

e)

užtikrinama, kad nustačius, jog Sąjungos makrofinansinės pagalbos valdymo atžvilgiu Jordanija sukčiavo, ėmėsi korupcinių veiksmų arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, darančios neigiamą poveikį Sąjungos finansiniams interesams, Sąjunga turi teisę anksčiau laiko susigrąžinti paskolą.

4.   Sąjungos makrofinansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija atlieka veiklos vertinimus ir taip stebi, ar Jordanijos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros ir vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su pagalba, yra patikimi, taip pat, ar Jordanija laikosi suderinto tvarkaraščio.

7 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

8 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio sprendimo įgyvendinimo praėjusiais metais ataskaitą, įskaitant to įgyvendinimo vertinimą. Ataskaitoje:

a)

išnagrinėjama pažanga, padaryta įgyvendinant Sąjungos makrofinansinę pagalbą;

b)

įvertinama Jordanijos ekonominė padėtis ir perspektyvos, taip pat pažanga, padaryta įgyvendinant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas politikos priemones;

c)

nurodomas susitarimo memorandume nustatytų ekonominės politikos sąlygų, Jordanijos einamųjų ekonominių ir fiskalinių rezultatų ir Komisijos sprendimų mokėti Sąjungos makrofinansinės pagalbos dalis ryšys.

2.   Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 1 straipsnio 4 dalyje nurodyto pagalbos teikimo laikotarpio pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ex post įvertinimo ataskaitą, kurioje įvertinami suteiktos Sąjungos makrofinansinės pagalbos rezultatai ir veiksmingumas bei mastas, kokiu ja buvo prisidėta prie pagalbos tikslų.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2013 m. gruodžio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas.

(2)  Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją (OL L 129, 2002 5 15, p. 3).

(3)  2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (OL L 218, 2013 8 14, p. 15).

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(5)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).

(6)  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (OL L 145, 2009 6 10, p. 10).

(7)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(8)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

(9)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

(10)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(11)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1352/2013

2013 m. gruodžio 4 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 7 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 608/2013 nustatomos sąlygos ir procedūros, reglamentuojančios muitinės veiksmus tais atvejais, kai prekėms, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, yra arba turėjo būti taikomos muitinės priežiūros arba muitinio tikrinimo priemonės pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 (2);

(2)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 608/2013 reikiamai įgalioti asmenys ir subjektai kompetentingam muitinės padaliniui gali teikti prašymą, kad muitinė imtųsi veiksmų dėl šių prekių (prašymas imtis veiksmų), ir prašyti pratęsti laikotarpį, kuriuo muitinė turi imtis veiksmų pagal anksčiau patenkintą prašymą (prašymas pratęsti laikotarpį);

(3)

siekiant užtikrinti vienodas sąlygas teikti prašymą imtis veiksmų ir prašymą pratęsti laikotarpį, reikėtų nustatyti standartines formas;

(4)

šios standartinės formos turėtų pakeisti nustatytąsias Komisijos reglamente (EB) Nr. 1891/2004 (3), kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (4) ir kuris turėtų būti panaikintas Reglamentu (ES) Nr. 608/2013;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1891/2004 turėtų būti panaikintas;

(6)

Reglamentas (ES) Nr. 608/2013 taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 608/2013 34 straipsnio 1 dalyje nurodyto Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (ES) Nr. 608/2013 6 straipsnyje nurodytas prašymas, kad muitinė imtųsi veiksmų dėl prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė (prašymas imtis veiksmų), teikiamas naudojant šio reglamento I priede pateiktą formą.

2.   Reglamento (ES) Nr. 608/2013 12 straipsnyje nurodytas prašymas pratęsti laikotarpį, kuriuo muitinė turi imtis veiksmų (prašymas pratęsti laikotarpį), teikiamas naudojant šio reglamento II priede pateiktą formą.

3.   I ir II prieduose pateiktos formos pildomos pagal III priede pateiktas pildymo instrukcijas.

2 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 608/2013 5 straipsnio 6 dalies nuostatų, šio reglamento I ir II prieduose pateiktos formos prireikus gali būti įskaitomai pildomos ranka.

Formose negali būti išbrauktų, perrašytų žodžių ar kitų pakeitimų, jos sudaromos dviem egzemplioriais.

Jei formos pildomos ranka, rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1891/2004 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 181, 2013 6 29, p. 15.

(2)  1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

(3)  2004 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1891/2004, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės priežiūros priemonių, taikomų prekėms, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, įgyvendinimo nuostatas (OL L 328, 2004 10 30, p. 16).

(4)  2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises (OL L 196, 2003 8 2, p. 7).


I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

PILDYMO INSTRUKCIJA

I.   PAREIŠKĖJO PILDOMOS PRAŠYMO IMTIS VEIKSMŲ (PRAŠYMO TAIKYTI MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONES) FORMOS, PATEIKIAMOS I PRIEDE, LANGELIŲ SPECIFIKACIJOS

Žvaigždute (*) pažymėti laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Jeigu langelyje vienas ar daugiau laukų pažymėti pliuso ženklu (+), turi būti užpildytas bent vienas iš tų laukų.

Žyma „tarnybiniam naudojimui“ pažymėti langeliai nepildomi.

1 langelis.   Pareiškėjas

Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo duomenys, kaip antai pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), išsamus adresas, fiksuotojo ryšio telefono, mobiliojo telefono ir fakso numeriai. Jei tinkama, pareiškėjas gali nurodyti savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, bet kokį kitą nacionalinį registracijos numerį ir savo Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir indentifikavimo kodą (EORI kodą), kuris yra unikalus Sąjungos kodas, valstybės narės muitinės paskirtas ekonominės veiklos vykdytojams, vykdantiems su muitine susijusią veiklą. Jei turi, pareiškėjas taip pat gali pateikti savo e. pašto ir interneto svetainės adresą.

2 langelis.   Sąjungos/nacionalinis prašymas

Reikia pažymėti reikiamą langelį, siekiant nurodyti, ar prašymas yra nacionalinis, ar Sąjungos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 2 straipsnio 10 ir 11 dalyse.

3 langelis.   Pareiškėjo statusas

Reikia pažymėti reikiamą langelį, siekiant nurodyti pareiškėjo statusą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 3 straipsnyje. Prie prašymo pridedami dokumentai, kuriuose pateikiami įrodymai, pagal kuriuos kompetentingas muitinės padalinys galėtų įsitikinti, jog pareiškėjas turi teisę pateikti prašymą.

4 langelis.   Atstovas, teikiantis prašymą pareiškėjo vardu

Jeigu pareiškėjo prašymą teikia jo atstovas, šiame langelyje pateikiami atstovo duomenys. Prašyme turi būti pateikti jo įgaliojimų būti atstovu įrodymai pagal valstybės narės, kurioje teikiamas prašymas, teisės aktus, ir pažymėtas atitinkamas langelis.

5 langelis.   Intelektinės nuosavybės teisės (-ių), dėl kurios (-ių) pateikiamas prašymas, rūšis

Intelektinės nuosavybės teisė ar teisės, kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti, nurodoma (-os) pažymint atitinkamą langelį.

6 langelis.   Valstybė narė (Sąjungos prašymo atveju – valstybės narės), kurioje (-iose) prašoma imtis muitinės veiksmų (taikyti muitinės priežiūros priemones)

Valstybė narė (Sąjungos prašymo atveju – valstybės narės), kurioje (-iose) prašoma imtis muitinės veiksmų (taikyti muitinės priežiūros priemones), nurodoma (-os) pažymint atitinkamą langelį.

7 langelis.   Atstovas teisiniais klausimais

Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo paskirto už teisinius klausimus atsakingo atstovo duomenys.

8 langelis.   Atstovas techniniais klausimais

Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo paskirto už techninius klausimus atsakingo atstovo duomenys, jeigu už techninius klausimus atsakingas atstovas skiriasi nuo 7 langelyje nurodyto atstovo.

9 langelis.   Sąjungos prašymo atveju paskirto atstovo teisiniais ir techniniais klausimais duomenys

Sąjungos prašymo atveju pareiškėjo paskirto (-ų) už techninius ir teisinius klausimus atsakingo (-ų) atstovo (-ų) 6 langelyje nurodytose valstybėse narėse duomenys pateikiami atskirame priede, kuriame turi būti pateikta 7 ir 8 langeliuose prašoma informacija. Jeigu atstovas paskirtas daugiau nei vienai valstybei narei, turi būti aiškiai nurodyta, kurioms valstybėms narėms jis paskirtas.

10 langelis.   Smulkių siuntų procedūra

Jeigu pareiškėjas nori, kad būtų taikoma Reglamento (ES) Nr. 608/2013 26 straipsnyje nustatyta smulkiomis siuntomis vežamų prekių sunaikinimo procedūra, pažymimas šis langelis.

11 langelis.   Intelektinės nuosavybės teisių, dėl kurių pateiktas prašymas, sąrašas

Šiame langelyje pateikiama informacija apie teisę (-es), kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti.

Stulpelyje „Nr.“ kiekvienos intelektinės nuosavybės teisės, dėl kurios pateiktas prašymas, atveju, pateikiami eilės numeriai.

Stulpelyje „Teisės rūšis“ nurodoma INT rūšis naudojant atitinkamus 5 langelyje skliausteliuose nurodytus santrumpas.

Stulpelyje „Prekių, kurioms taikoma teisė, sąrašas“ nurodomos prekės, kurioms taikoma atitinkama INT ir kurių atžvilgiu pareiškėjas prašo muitinės atliekamo teisių vykdymo užtikrinimo.

12–28 langeliuose pateikiamas atskiras riboto naudojimo žymos langelis

Jeigu pareiškėjas nori, kad jo 12–28 langeliuose pateiktai informacijai būtų taikoma ribotos prieigos nuostata, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 31 straipsnio 5 dalyje, pažymimas šis langelis.

2 puslapis.   12–19 langeliuose pateikiama informacija apie autentiškas prekes

Pareiškėjas 12–19 langeliuose atitinkamais atvejais pateikia konkrečius techninius autentiškų prekių duomenis, informaciją, kurios reikia, kad muitinė galėtų lengvai atpažinti prekes, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, ir informaciją, svarbią muitinei analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) INT pažeidimo riziką;

12 langelis.   Informacija apie prekes

12 langelyje pateikiamas autentiškų prekių aprašymas, įskaitant apipavidalinimą ir grafinius simbolius, jų kombinuotosios nomenklatūros kodas ir jų vertė ES vidaus rinkoje. Prireikus pareiškėjas pateikia šių prekių atvaizdus. Ši informacija suskirstoma pagal skirtingas prekių rūšis arba skirtingą prekių asortimentą.

13 langelis.   Išskirtinės prekių savybės

13 langelyje pateikiama informacija apie tipines autentiškų prekių savybes, kaip antai ženklinimą, etiketes, apsauginius siūlelius, hologramas, sagas, prikabintas korteles ir brūkšninius kodus, ir nurodoma tiksli šių savybių vieta prekėje ir jų išvaizda.

14 langelis.   Gamybos vieta

14 langelyje pateikiama autentiškų prekių gamybos vietos informacija.

15 langelis.   Susijusios įmonės

15 langelyje pateikiama informacija apie įgaliotus importuotojus, tiekėjus, gamintojus, vežėjus, gavėjus arba eksportuotojus. Ši informacija suskirstoma pagal skirtingas prekių rūšis.

16 langelis.   Prekybininkai

16 langelyje pateikiama informacija apie asmenis arba subjektus, kuriems leista prekiauti produktais, kurių atžvilgiu naudojama (-os) intelektinės nuosavybės teisė (-ės), kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti. Pateiktina tokia informacija: tų asmenų arba subjektų vardas ir pavardė arba pavadinimas, adresas ir registracijos numeriai, kaip antai EORI kodas. Taip pat turi būti pateikta informacija apie tai, kaip licencijos turėtojai gali įrodyti, kad yra įgalioti naudoti atitinkamą (-as) intelektinės nuosavybės teisę (-es).

17 langelis.   Prekių įforminimo ir paskirstymo informacija

17 langelyje pateikiama su autentiškų prekių paskirstymo kanalais susijusi informacija, kaip antai informacija apie centrinius sandėlius, siuntimo padalinius, transporto priemones, transporto maršrutus ir pristatymą, taip pat muitinės procedūras ir įstaigas, kuriuose vykdomas autentiškų prekių įforminimas.

18 langelis.   Pakuotės

Šiame langelyje pateikiama autentiškų prekių pakuotės informacija, kaip antai:

a)

pakuotės rūšis, nurodoma naudojant reikiamus Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1) 38 priede nurodytus kodus;

b)

tipinės autentiškų prekių savybės (pavyzdžiui, ženklinimas, etiketės, apsauginiai siūleliai, hologramos, sagos, prikabintos kortelės ir brūkšniniai kodai), įskaitant tikslią šių savybių vietą pakuotėje;

c)

specialus pakuotės dizainas (spalva, pavidalas);

d)

kai tinkama, šių prekių atvaizdai.

19 langelis.   Lydimieji dokumentai

19 langelyje pateikiama informacija apie prie autentiškų prekių pridedamus dokumentus, kaip antai brošiūras, naudojimo instrukcijas, garantijos ir kitus panašius dokumentus.

3 puslapis.   20–27 langeliuose pateikiama informacija apie prekes, kuriomis pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės

20–27 langeliuose pareiškėjas atitinkamais atvejais pateikia informaciją, svarbią muitinei analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) INT pažeidimo riziką;

20 langelis.   Informacija apie prekes

20 langelyje pateikiamas prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, aprašymas, įskaitant apipavidalinimą ir grafinius simbolius. Pareiškėjas atitinkamais atvejais pateikia šių prekių atvaizdus. Ši informacija suskirstoma pagal skirtingas prekių rūšis arba skirtingą prekių asortimentą.

21 langelis.   Išskirtinės prekių savybės

21 langelyje pateikiama informacija apie tipines prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, savybes, kaip antai ženklinimą, etiketes, apsauginius siūlelius, hologramas, sagas, prikabintas korteles ir brūkšninius kodus, ir nurodoma tiksli šių savybių vieta prekėje ir jų išvaizda.

22 langelis.   Gamybos vieta

22 langelyje pateikiama informacija apie prekių, kuriomis pažeidžiama INT, žinomą arba įtariamą kilmės vietą, pagaminimo vietą ir pristatymo vietą.

23 langelis.   Susijusios įmonės

23 langelyje pateikiama informacija apie importuotojus, tiekėjus, gamintojus, vežėjus, gavėjus arba eksportuotojus, kurie įtariami pažeidę atitinkamas intelektinės nuosavybės teises.

24 langelis.   Prekybininkai

24 langelyje pateikiama informacija apie asmenis arba subjektus, kuriems neleista prekiauti produktais, kurių atžvilgiu naudojama (-os) intelektinės nuosavybės teisė (-(-ės), kurios (-ių) vykdymą prašoma užtikrinti, ir kurie anksčiau Sąjungoje prekiavo šiais produktais.

25 langelis.   Prekių paskirstymo informacija

25 langelyje pateikiama su prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, paskirstymo kanalais susijusi informacija, kaip antai informacija apie sandėlius, siuntimo padalinius, transporto priemones, transporto maršrutus ir pristatymo vietas, taip pat muitinės procedūras ir įstaigas, kuriose vykdomas prekių, kuriomis pažeidžiamos INT, įforminimas.

26 langelis.   Pakuotės

Šiame langelyje pateikiama prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, pakuotės informacija, kaip antai:

a)

pakuotės rūšis, nurodoma naudojant reikiamus Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 38 priede nurodytus kodus;

b)

tipinės pakuočių savybės (pavyzdžiui, ženklinimas, etiketės, hologramos, sagos, prikabintos kortelės ir brūkšniniai kodai), įskaitant tikslią šių savybių vietą pakuotėje;

c)

specialus pakuotės dizainas (spalva, pavidalas);

d)

kai tinkama, šių prekių atvaizdai.

27 langelis.   Lydimieji dokumentai

27 langelyje pateikiama informacija apie prie prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, pridedamus dokumentus, kaip antai brošiūras, naudojimo instrukcijas, garantijos ir kitus panašius dokumentus.

28 langelis.   Papildoma informacija

Pareiškėjas 28 langelyje gali pateikti bet kokią papildomą informaciją, svarbią muitinei analizuojant ir vertinant atitinkamos (-ų) INT pažeidimo riziką, kaip antai specialią informaciją apie planuojamą prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, pristatymą, įskaitant konkrečią ir išsamią informaciją apie transporto priemones, konteinerius ir susijusius asmenis.

29 langelis.   Įsipareigojimai

Šio langelio tekstas neturi būti keičiamas ir nieko jame pildyti nereikia.

30 langelis.   Parašas

30 langelyje pareiškėjas arba 4 langelyje nurodytas jo atstovas įrašo prašymo užpildymo vietą ir datą ir jį pasirašo. Pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė įrašomi didžiosiomis raidėmis.

II.   SPRENDIMO ADRESATO PILDOMOS PRAŠYMO PRATĘSTI LAIKOTARPĮ FORMOS, PATEIKIAMOS II PRIEDE, LANGELIŲ SPECIFIKACIJOS

Žvaigždute (*) pažymėti laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Jeigu langelyje vienas ar daugiau laukų pažymėti pliuso ženklu (+), turi būti užpildytas bent vienas iš tų laukų.

Žyma „tarnybiniam naudojimui“ pažymėti langeliai nepildomi.

1 langelis.   Sprendimo adresato duomenys

Šiame langelyje pateikiami sprendimo adresato duomenys.

2 langelis.   Prašymas pratęsti laikotarpį

Šiame langelyje pateikiamas prašymo registracijos numeris, nurodant pirmuosius du prašymą patenkinusios valstybės narės ISO kodo simbolius (ISO/alpha-2). Pažymėdamas reikiamą langelį sprendimo adresatas nurodo, ar prašo pakeisti prašyme pateiktą informaciją.

3 langelis.   Parašas

3 langelyje sprendimo adresatas arba sprendimo adresato atstovas įrašo prašymo užpildymo vietą ir datą ir jį pasirašo. Pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė įrašomi didžiosiomis raidėmis.


(1)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1353/2013

2013 m. gruodžio 9 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Liers vlaaike (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 50 straipsnio 2 dalies a punktu, Belgijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Liers vlaaike“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl pavadinimas „Liers vlaaike“ turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL C 177, 2013 6 22, p. 8.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priedo I dalyje nurodyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai:

2.4 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

BELGIJA

Liers vlaaike (SGN)


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1354/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose panaikinami tam tikri 2014 m. žvejybos pastangų apribojimai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (1), ypač į jo 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1098/2007 išdėstytos Baltijos jūros atlantinių menkių išteklių žvejybos pastangų apribojimų nustatymo nuostatos;

(2)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1098/2007, Tarybos reglamento (ES) Nr. 1180/2013 (2) II priede nustatyti žvejybos pastangų apribojimai Baltijos jūroje 2014 m.;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 29 straipsnio 2 dalį Komisija gali panaikinti tam tikrus žvejybos pastangų apribojimus ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose, jei per paskutinį ataskaitinį laikotarpį sužvejotų atlantinių menkių kiekis buvo mažesnis nei nustatytas ribinis kiekis;

(4)

atsižvelgiant į valstybių narių pateiktas ataskaitas ir remiantis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto rekomendacijomis, ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose 2014 m. tų žvejybos pastangų apribojimų reikėtų netaikyti;

(5)

Reglamentas (ES) Nr. 1180/2013 taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Kad būtų užtikrintas suderinamumas su tuo reglamentu, šį reglamentą taip pat reikėtų taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 straipsnio 1 dalies b punkto, 3, 4 ir 5 dalių nuostatos ICES 27 ir 28.2 pakvadračiams 2014 m. netaikomos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 248, 2007 9 22, p. 1.

(2)  2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1180/2013, kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (OL L 313, 2013 11 22, p. 4.).


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1355/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 669/2009 (2) nustatytos taisyklės dėl sustiprintos oficialios to reglamento I priede (toliau – sąrašas) išvardytų importuojamų negyvūninių pašarų ir maisto produktų kontrolės, kuri turi būti atliekama įvežimo į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 I priede nurodytas teritorijas punktuose;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 2 straipsnyje nustatyta, kad tas sąrašas turi būti persvarstomas reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atsižvelgiant bent į tame straipsnyje nurodytus informacijos šaltinius;

(3)

iš su maisto produktais susijusių incidentų, apie kuriuos pranešta naudojantis skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistema, skaičiaus ir svarbos, Maisto ir veterinarijos tarnybos misijų trečiosiose šalyse duomenų ir valstybių narių Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 669/2009 15 straipsnį pateiktų ketvirčio ataskaitų apie negyvūninių pašarų ir maisto produktų siuntas matyti, kad sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti;

(4)

visų pirma sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti išbraukiant įrašus, skirtus prekėms, kurios, remiantis turima informacija, iš esmės pakankamai atitinka Sąjungos teisės aktuose nustatytus susijusius saugos reikalavimus ir kurioms sustiprinta oficialioji kontrolė nebereikalinga. Todėl sąrašo įrašus, skirtus žemės riešutams iš Azerbaidžano, maciui, imbierui ir ciberžolei iš Indijos, maciui iš Indonezijos ir kopūstinėms daržovėms iš Tailando, reikėtų išbraukti;

(5)

siekiant nuoseklumo ir aiškumo Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedą tikslinga pakeisti šio reglamento priedo tekstu;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 669/2009 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/504/EB (OL L 194, 2009 7 25, p. 11).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Negyvūniniai pašarai ir maisto produktai, kuriems taikoma sustiprinta oficialioji kontrolė nustatytame įvežimo punkte

Pašarai ir maisto produktai

(numatoma paskirtis)

KN kodas (1)

TARIC subpozicija

Kilmės šalis

Pavojus

Fizinio ir atitikties tikrinimo dažnumas (%)

Džiovintos vynuogės (vynmedžio uogos)

0806 20

 

Afganistanas (AF)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Negliaudyti žemės riešutai

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

Aflatoksinai

10

Gliaudyti žemės riešutai

1202 42 00

 

Žemės riešutų sviestas

2008 11 10

 

Kitaip paruošti ar konservuoti žemės riešutai

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Pašarai ir maisto produktai)

 

 

 

 

 

Braškės ir žemuogės (sušaldytos)

0811 10

 

Kinija (CN)

Norovirusas ir hepatitas A

5

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea (kitos valgomosios kopūstinės daržovės, špinatiniai kopūstai) (2)

ex 0704 90 90

40

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (3)

20

(Maisto produktai – švieži ar atšaldyti)

 

 

 

 

 

Džiovinti lakštiniai

ex 1902 11 00;

ex 1902 19 10;

ex 1902 19 90;

ex 1902 20 10;

ex 1902 20 30;

ex 1902 20 91;

ex 1902 20 99;

ex 1902 30 10;

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kinija (CN)

Aliuminis

10

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Didieji greipfrutai

ex 0805 40 00

31; 39

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (4)

20

(Maisto produktai – švieži)

 

 

 

 

 

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

0902

 

Kinija (CN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (5)

10

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Baklažanai

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (6)

10

Raukšlėtasis svaidenis (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

 

 

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikos Respublika (DO)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (6)

20

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Apelsinai (švieži arba džiovinti)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Egiptas (EG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (7)

10

Braškės ir žemuogės

0810 10 00

 

(Maisto produktai – švieži vaisiai)

 

 

 

 

 

Paprikos (saldžiosios ir kitos) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Egiptas (EG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (8)

10

(Maisto produktai – švieži, atšaldyti ar sušaldyti)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Sveikos (Capsicum annuum)

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksinai

10

Grūstos arba maltos

Capsicum annuum

ex 0904 22 00

10

Nesmulkinti džiovinti Capsicum genties, išskyrus saldžiąsias paprikas (Capsicum annuum), vaisiai

0904 21 90

 

Karis (aitriųjų paprikų produktai)

0910 91 05

 

Muskatas (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

 

 

 

 

Muskatas (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

Aflatoksinai

20

(Maisto produktai – džiovinti prieskoniai)

 

 

 

 

 

Žirniai ankštyse (negliaudyti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (9)

10

Pupelės ankštyse (negliaudytos)

ex 0708 20 00

40

(Maisto produktai – švieži ir atšaldyti)

 

 

 

 

 

Mėtos

ex 1211 90 86

30

Marokas (MA)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (10)

10

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

 

 

 

Džiovintos pupelės

0713 39 00

 

Nigerija (NG)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (11)

50

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Arbūzų (Egusi, citrullus lanatus) sėklos ir jų produktai

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Siera Leonė (SL)

Aflatoksinai

50

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (12)

10

(Maisto produktai – švieži)

 

 

 

 

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (13)

10

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

Mėtos

ex 1211 90 86

30

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

 

 

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (14)

10

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

(Maisto produktai, švieži prieskoniniai augalai)

 

 

 

 

 

Smidrinio porūšio kininės pupuolės (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Tailandas (TH)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (14)

20

Baklažanai

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

 

 

 

 

Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum) Pomidorai

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turkija (TR)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (15)

10

(Maisto produktai – šviežios, atšaldytos ar sušaldytos daržovės)

 

 

 

 

 

Džiovintos vynuogės (vynmedžio uogos)

0806 20

 

Uzbekistanas (UZ)

Ochratoksinas A

50

(Maisto produktai)

 

 

 

 

 

Kalendros lapai

ex 0709 99 90

72

Vietnamas (VN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (16)

20

Bazilikas (siauralapis, kvapusis)

ex 1211 90 86

20

Mėtos

ex 1211 90 86

30

Petražolės

ex 0709 99 90

40

(Maisto produktai – švieži prieskoniniai augalai)

 

 

 

 

 

Valgomosios ybiškės

ex 0709 99 90

20

Vietnamas (VN)

Pesticidų likučiai, ištirti taikant daugiapakopį likučių nustatymo metodą, pagrįstą GC-MS ir LC-MS, arba atskiros medžiagos likučių nustatymo metodą (16)

20

Paprikos (išskyrus saldžiąsias) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Maisto produktai – švieži)

 

 

 

 

 


(1)  Jei turi būti tikrinami tik tam tikri produktai, kuriems priskirtas kuris nors KN kodas, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“.

(2)  Šios rūšys: Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Taip pat žinomos kaip Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese bare Mielan.

(3)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: chlorfenapiro, fipronilo (fipronilo + sulfono metabolito (MB46136), išreikšto kaip fipronilas, suma), karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), acetamiprido, dimetomorfo ir propikonazolo.

(4)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: triazofo, triadimefono ir triadimenolio (triadimefono ir triadimenolo suma), paration-metilo (paration-metilo ir paraokson-metilo suma, išreikšta kaip paration-metilas), fentoato, metidationo.

(5)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: buprofezino, imidakloprido, fenvalerato ir esfenvalerato (RS ir SR izomerų suma), profenofoso, trifluralino, triazofoso, triadimefono ir triadimenolo (triadimefono ir triadimenolo suma), cipermetrino (cipermetrino, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)).

(6)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: amitrazo (amitrazas, įskaitant metabolitus, kurių sudėtyje yra 2,4 -dimetilanilino dalis, išreikšta kaip amitrazas), acefato, aldikarbo (aldikarbo, jo sulfoksido ir jo sulfono suma, išreikšta kaip aldikarbas), karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), chlorfenapiro, chlorpirifoso, ditiokarbomatų (ditiokarbomatų, išreikštų kaip CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą ir ziramą), diafentiurono, diazinono, dichlorvoso, dikofolio (p, p' ir o,p' izomerų suma), dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), endosulfano (alfa ir beta izomerų ir endosulfano sulfato suma, išreikšta kaip endosulfanas), fenamidono, imidakloprido, malationo (malationo ir malaoksono suma, išreikšta kaip malationas), metamidofoso, metiokarbo (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido is sultono suma, išreikšta kaip metiokarbas), metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), monokrotofoso, oksamilo, profenofoso, propikonazolo, tiabendazolo, tiakloprido.

(7)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), ciflutrino (ciflutrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)) ciprodinilo, diazinono, dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), etiono, fenitrotiono, fenpropatrino, fludioksonilo, heksaflumurono, liambda-cihalotrino, metiokarbo (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido ir sultono suma, išreikšta kaip metopkarbas), metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), oksamilo, fentoato, metiltiofanato.

(8)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano (karbofurano ir 3-hidroksi-karbofurano suma, išreikšta kaip karbofuranas), chlorpirifoso, cipermetrino (cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)), ciprokonazolo, dikofolio (p, p' ir o,p' izomerų suma), difenokonazolo, dinotefurano, etiono, flusilazolio, folpeto, prochlorazo (prochlorazo ir jo metabolitų, kurių sudėtyje yra 2,4,6-trichlorofenolio dalis, suma, išreikšta kaip prochlorazas), profenofoso, propikonazolo, metiltiofanato ir triforino.

(9)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), chlorpirifoso, acefato, metamidofoso, metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), diafentiurono, indoksakarbo kaip S ir R izomerų suma.

(10)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: chlorpirifoso, cipermetrino (cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)), dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), endosulfano (alfa ir beta izomerų ir endosulfano sulfato suma, išreikšta kaip endosulfanas), heksakonazolo, paration-metilo (paration-metilo ir paraokson-metilo, išreikšto kaip paration-metilas, suma), metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), flutriafolo, karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), flubendiamido, miklobutanilo, malationo (malationo ir malaoksono suma, išreikšta kaip malationas).

(11)  Visų pirma dichlorvoso likučiai.

(12)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano (karbofurano ir 3-hidroksi-karbofurano suma, išreikšta kaip karbofuranas), metomilo ir ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), triazofoso, malationo (malationo ir malaoksono suma, išreikšta kaip malationas), profenofoso, protiofoso, etiono, karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), triforino, procimidono, formetanato: formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas).

(13)  Etaloninis metodas EN/ISO 6579 arba metodas, kurio tinkamumas šiuo atveju patvirtintas, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 1) 5 straipsnyje.

(14)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: acefato, karbarilo, karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), karbofurano (karbofurano ir 3-hidroksi-karbofurano suma, išreikšta kaip karbofuranas), chlorpirifoso, metilchlorpirifoso, dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), etiono, malationo (malationo ir malaoksono suma, išreikšta kaip malationas), metalaksilo ir metalaksilo-M (metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma), mišinius), metamidofoso, metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), monokrotofoso, profenofoso, protiofoso, kvinalfoso, triadimefono ir triadimenolo (triadimefono ir triadimenolo suma), triazofoso, dikrotofoso, EPN, triforino.

(15)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), oksamilo, karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), klofentezino, diafentiurono, dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), formetanato: formetanato ir jo druskų suma, išreikšta kaip formetanatas (hidrochloridas), malationo (malationo ir malaoksono suma, išreikšta kaip malationas), procimidono, tetradifono, metiltiofanato.

(16)  Visų pirma šių medžiagų likučiai: karbofurano (karbofurano ir 3-hidroksi-karbofurano suma, išreikšta kaip karbofuranas), karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas), chlorpirifoso, profenofoso, permetrino (izomerų suma), heksakonazolo, difenokonazolo, propikonazolo, fipronilo (fipronilo + sulfono metabolito (MB46136) suma, išreikšta kaip fipronilas), propargito, flusilazolio, fentoato, cipermetrino (cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (izomerų suma)), metomilo ir tiodikarbo (metomilo ir tiodikarbo suma, išreikšta kaip metomilas), kvinalfoso, pencikurono, metidationo, dimetoato (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta kaip dimetoatas), fenbukonazolo.“


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1356/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo inicijuojamas galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeistus tinklinius stiklo pluošto audinius, tyrimas ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį pateiktą prašymą ištirti galimą antidempingo priemonių, nustatytų tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimą importuojant Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeistus tinklinius stiklo pluošto audinius, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti.

(2)

Prašymą 2013 m. lapkričio 6 d. pateikė keturi Sąjungos tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių gamintojai: „Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.“, „Tolnatext Fonalfeldolgozo“, „Valmieras Stikla Skiedra AS“ ir „Vitrulan Technical Textiles GmbH“.

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių, kaip įtariama, vengiama – tai tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(4)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip aprašytasis ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, tačiau šiuo metu jo KN kodas yra ex 7019 40 00 ir produktas yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės (toliau – tiriamasis produktas).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama – tai antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vengiama tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatytų antidempingo priemonių, nagrinėjamąjį produktą šiek tiek pakeitus, kad jį būtų galima deklaruoti nurodant muitinės kodus, kuriems priskiriamiesiems produktams paprastai netaikomos priemonės, ir kad dėl pakeitimo nepasikeičia pagrindinės nagrinėjamojo produkto savybės. Nežymus pakeitimas yra stiklo pluošto pusverpalių dalies tinkliniame audinyje padidinimas, kad jie pagal svorį vyrautų tiriamajame produkte ir dėl to tiriamasis produktas būtų klasifikuotinas kaip stiklo pluošto audiniai iš pusverpalių, priskiriant KN kodą 7019 40 00.

(7)

Pateikti šie prima facie įrodymai.

(8)

Prašyme nurodyta, kad nagrinėjamajam produktui Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustačius galutinį antidempingo muitą labai pasikeitė su eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra kitos pakankamai pagrįstos priežasties arba ekonominių aplinkybių, išskyrus muito nustatymą, kuriomis būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą.

(9)

Prekybos pobūdis, atrodo, pasikeitė dėl tiriamojo produkto importo į Sąjungą. Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad tiriamojo produkto pagrindinės savybės ir naudojimo paskirtis yra tokios pačios kaip nagrinėjamojo produkto.

(10)

Be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Panašu, kad vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis. Be to, esama pakankamai prima facie įrodymų, kad tiriamasis produktas importuojamas mažesne kaina, palyginti su nežalinga kaina, nustatyta atlikus tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės.

(11)

Galiausiai prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vykdomas tiriamųjų produktų kainų dempingas, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte.

(12)

Jeigu be pirmiau minėtų priemonių vengimo veiksmų atliekant tyrimą bus nustatyti kiti vengimo veiksmai, kuriems taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, šie veiksmai taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, jog esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį pagrįsti ir nustatyti, kad importuojamas tiriamasis produktas turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(14)

Kad gautų informacijos, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus žinomiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, žinomiems Sąjungos importuotojams bei žinomoms importuotojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Sąjungos pramonė.

(15)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą kreiptis į Komisiją ir per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašyti klausimyno, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(16)

Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(17)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių

(18)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas vengimu.

(19)

Kadangi galimas vengimas vyksta ne Sąjungoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie Kinijos Liaudies Respublikos tiriamojo produkto gamintojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję (3) su jokiu gamintoju, kuriam taikomos galiojančios priemonės (4), ir kurie, kaip nustatyta, nevengia priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(20)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad nuo tokio importuojamo produkto registracijos dienos galėtų būti taikomi reikiamo dydžio antidempingo muitai, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(21)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Kinijos Liaudies Respublikos gamintojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(22)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalys pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(23)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(24)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais.

(25)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

I.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(26)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

J.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(27)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

K.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(28)

Suinteresuotosios šalys gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

(29)

Visi prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti pateikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteikia galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų.

(30)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi inicijuojamas tyrimas siekiant nustatyti, ar Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, kurių KN kodas šiuo metu yra ex 7019 40 00 (TARIC kodai 7019400011, 7019400021 ir 7019400050), importuojami į Sąjungą vengiant Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustatytų priemonių.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti į Sąjungą importuojami produktai.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Sąjungą importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, atitinkantys atleidimo sąlygas.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jei nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Kinijos Liaudies Respublikos gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių, turi pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 37 dienų laikotarpį.

4.   Per tą patį 37 dienų terminą suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske (CD-R) arba universaliajame diske (DVD)) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Tačiau visi įgaliojimai, prie klausimyno atsakymų pridedami pasirašyti pažymėjimai ir bet kokia atnaujinta informacija privalo būti pateikti atspausdinti, t. y. išsiųsti paštu toliau nurodytu adresu arba įteikti asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji privalo nedelsdama apie tai pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir konfidencialų suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (6) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiama nekonfidenciali versija, paženklinta „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/020

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksas +32 2 22962219

E. paštas TRADE-OPEN-MESH-FABRICS-DUMPING@ec.europa.eu

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 204, 2011 8 9, p. 1.

(3)  Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) jie yra vienas kito verslo darbuotojai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba disponuotojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar pusiau tikri), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(4)  Tačiau net jei gamintojai yra susiję (pagal minėtą apibrėžtį) su bendrovėmis, kurioms taikomos galiojančios importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktams nustatytos priemonės (pradinės antidempingo priemonės), išimtis gali būti taikoma, jei nėra įrodymų, kad ryšiai su bendrovėmis, kurioms taikomos pradinės priemonės, buvo užmegzti arba jais naudotasi siekiant išvengti pradinių priemonių.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Be to, tai dokumentas, saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/47


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1357/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

nelengvatinės kilmės taisyklės turi būti taikomos visoms nelengvatinėms prekybos politikos priemonėms, įskaitant antidempingo ir kompensacinius muitus;

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 24 straipsnyje nustatytas pagrindinis principas, kad jeigu prekės buvo gaminamos ne vienoje šalyje, jos laikomos kilusiomis iš tos šalies, kurioje buvo atliekamas paskutinis esminis, ekonomiškai pagrįstas jų perdirbimo arba apdorojimo procesas tam tikslui įrengtoje įmonėje, o šio proceso metu buvo pagamintas naujas produktas arba atliktas svarbus to produkto gamybos etapas;

(3)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 513/2013 nustatyta, kad fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio ir jų pagrindinės sudėtinės dalys deklaruojami kaip išleidžiami į laisvą apyvartą tik sumokėjus laikinąjį antidempingo muitą (2);

(4)

siekiant užtikrinti, kad laikinasis antidempingo muitas būtų renkamas teisingai ir vienodai, reikia nustatyti išsamią Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 24 straipsnio principo aiškinimo taisyklę, kad būtų galima nustatyti produktų (t. y. fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio ir vienos iš jų pagrindinių sudėtinių dalių – fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio), kuriems taikomos šios priemonės, kilmę;

(5)

fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio gamybos procesas gali būti suskirstytas į šiuos pagrindinius etapus: silicio plokštelių gamyba, silicio plokštelių perdirbimas į fotovoltinius elementus iš kristalinio silicio, kelių fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio surinkimas į fotovoltinius modulius arba plokštes iš kristalinio silicio;

(6)

svarbiausias fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio gamybos etapas – silicio plokštelių perdirbimas į fotovoltinius elementus iš kristalinio silicio. Tai lemiamas gamybos etapas, kurio metu galutinai nustatomas plokštės arba modulio sudėtinių dalių panaudojimas ir jos įgauna savo konkrečias savybes;

(7)

todėl šis pakeitimas turėtų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 24 straipsnį būti laikomas paskutiniu esminiu pakeitimu fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio gamybos procese. Atitinkamai fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio gamybos šalis turėtų būti nelengvatinės fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio kilmės šalis;

(8)

Sprendimu 94/800/EB (3) Taryba patvirtino, inter alia, susitarimą dėl kilmės taisyklių (PPO-GATT 1994), pridedamą prie 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše pasirašyto baigiamojo akto. Remiantis tame susitarime dėl derinimo darbo programos nustatytais principais, nustatant šalį, kurioje įvykdytas paskutinis esminis prekių pakeitimas, visų pirma turėtų būti vadovaujamasi tuo, kurioje šalyje dėl gamybos proceso pasikeitė tarifų klasifikacija. Tik kai taikant šį kriterijų neįmanoma nustatyti paskutinio esminio pakeitimo gali būti naudojami kiti kriterijai, tokie kaip pridėtinės vertės kriterijus arba nustatoma konkreti perdirbimo operacija. ES muitinės srities teisės aktuose derėtų taikyti tuos pačius principus;

(9)

fotovoltiniai elementai iš kristalinio silicio klasifikuojami Suderintos sistemos (SS) 8541 pozicijoje. Fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio klasifikuojami toje pačioje pozicijoje. Žaliava – silicio plokštelės – klasifikuojamos SS 3818 pozicijoje. Tarifo pozicijos pasikeitimu grindžiama taisykle tinkamai atsižvelgiama į paskutinį esminį fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio pakeitimą. Ja taip pat užkertamas kelias galimybei, kad fotovoltinių plokščių arba modulių iš kristalinio silicio surinkimas iš elementų lemtų galutinio produkto kilmę, nes ir plokštės, ir elementai klasifikuojami toje pačioje pozicijoje;

(10)

pridėtine verte grindžiama kilmės taisyklė, kuri paprastai yra derinama su tarifo pozicijos pasikeitimo taisykle siekiant nustatyti produktus, kuriems paskutinis pakeitimas yra surinkimo operacija, netinka fotovoltinių modulių arba plokščių iš kristalinio silicio atveju, nes reikiamą nuspėjamumą ir teisinį tikrumą dėl tų konkrečių produktų galima geriau pasiekti nustatant patį svarbiausią gamybos etapą;

(11)

kai pirminė tarifo pozicijos pasikeitimo taisyklė neatitinkama, siekiant nustatyti fotovoltinių plokščių arba modulių iš kristalinio silicio kilmę reikia taikyti vadinamąją likutinę taisyklę. Šiuo atveju plokščių arba modulių kilmę turėtų lemti fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio kilmė arba didžiausia fotovoltinių elementų iš kristalinio silicio vertės dalis;

(12)

fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio tam tikromis sąlygomis gali būti klasifikuojami SS 8501 pozicijoje. Toms fotovoltinėms plokštėms arba moduliams iš kristalinio silicio taip pat turėtų būti nustatyta taisyklė, atitinkanti SS 8541 pozicijai taikomą taisyklę;

(13)

todėl Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (4) reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)

Muitinės kodekso komitetas nuomonės nepareiškė. Buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas pateikė jo projektą toliau svarstyti apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepareiškė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 11 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 513/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms) nustatomas laikinasis antidempingo muitas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2013, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti šiuos importuojamus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamus produktus (OL L 152, 2013 6 5, p. 5).

(3)  1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

(4)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 11 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Tarp įrašų, susijusių su KN kodais ex 8482 ir ex 8520 klasifikuojamais gaminiais, įterpiamas šis įrašas:

„Ex85 01

Fotovoltiniai moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus produkto poziciją ir 8541 poziciją.

Jeigu produktas gaminamas iš 8501 arba 8541 pozicijose klasifikuojamų medžiagų, tų medžiagų kilmė yra produkto kilmė.

Jeigu produktas gaminamas iš 8501 arba 8541 pozicijose klasifikuojamų daugiau nei vienos šalies kilmės medžiagų, didžiausios pagal vertę tų medžiagų dalies kilmė yra produkto kilmė.“

2.

Tarp įrašų, susijusių su KN kodais ex 8528 ir ex 8542 klasifikuojamais gaminiais, įterpiamas šis įrašas:

„Ex85 41

Fotovoltiniai elementai, moduliai arba plokštės iš kristalinio silicio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus produkto poziciją.

Jeigu produktas gaminamas iš 8541 pozicijoje klasifikuojamų medžiagų, tų medžiagų kilmė yra produkto kilmė.

Jeigu produktas gaminamas iš 8541 pozicijoje klasifikuojamų daugiau nei vienos šalies kilmės medžiagų, didžiausios pagal vertę tų medžiagų dalies kilmė yra produkto kilmė.“


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1358/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

55,3

IL

216,6

MA

74,1

TN

106,3

TR

89,0

ZZ

108,3

0707 00 05

AL

106,5

MA

158,2

TR

143,0

ZZ

135,9

0709 93 10

MA

136,8

TR

132,3

ZZ

134,6

0805 10 20

AR

26,3

MA

57,5

TR

64,1

UY

27,9

ZA

38,4

ZZ

42,8

0805 20 10

MA

54,6

ZZ

54,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

107,2

JM

139,0

TR

69,4

ZZ

105,2

0805 50 10

AR

102,8

TR

58,1

ZZ

80,5

0808 10 80

CN

77,6

MK

27,7

NZ

153,0

US

119,0

ZZ

94,3

0808 30 90

TR

121,5

US

158,4

ZZ

140,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


DIREKTYVOS

18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2013/63/ES

2013 m. gruodžio 17 d.

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 2002/56/EB I ir II priedų nuostatos dėl būtiniausių reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėklinės bulvės ir sėklinių bulvių siuntos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

nuo Direktyvos 2002/56/EB priėmimo buvo sukurta naujų bulvių veisimo metodų, patobulintos diagnostikos priemonės kenksmingiesiems organizmams nustatyti ir agronominiai kovos su kenksmingųjų organizmų išplitimu metodai;

(2)

dėl šios technologinės pažangos sėklinių bulvių auginimui galima taikyti griežtesnius reikalavimus nei nustatytieji Direktyvos 2002/56/EB I ir II prieduose. Be to, sukaupta žinių apie naujus ligų sukėlėjus, o gautos žinios apie esamas ligas parodė, kad kovai su tam tikromis ligomis reikia griežtesnių priemonių;

(3)

šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į šią technologinę ir mokslo pažangą, buvo pakeistas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) standartas dėl sėklinių bulvių prekybos ir komercinės kokybės tikrinimo (2);

(4)

atsižvelgiant į šią pažangą, turėtų būti atnaujinti tam tikri Direktyvos 2002/56/EB I ir II prieduose nustatyti būtiniausi reikalavimai ir leistini nuokrypiai, o į II priedą turėtų būti įtraukti apribojimai dėl rizoktoniozės, dulkingųjų rauplių ir sėklinių bulvių, kurios pernelyg dehidratavo ir suvyto;

(5)

nuo Direktyvos 2002/56/EB priėmimo gauta naujų mokslo žinių apie sėklinių bulvių reprodukcijų skaičiaus ir kenkėjų buvimo lygio sąsają. Reprodukcijų skaičiaus apribojimas yra būtina kenkėjų keliamos fitosanitarinės rizikos mažinimo priemonė. Toks apribojimas yra būtinas siekiant sumažinti riziką ir nėra jokių kitų ne tokių griežtų priemonių tam tikslui pasiekti. Daugiausia septyniomis superelitinių ir elitinių sėklinių bulvių reprodukcijomis užtikrinama pusiausvyra tarp būtinybės pakankamai padidinti sėklinių bulvių skaičių sertifikuotoms sėklinėms bulvėms auginti ir tarp jų sveikumo būklės apsaugos;

(6)

reikalavimai dėl kenksmingojo organizmo Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. turėtų būti išbraukti iš I priedo, nes, jei šių organizmų aptinkama sėklinėse bulvėse, taikoma Tarybos direktyva 69/464/EEB (3). Reikalavimai dėl kenksmingojo organizmo Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh, kurio pavadinimas pakeistas į Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., turėtų būti išbraukti iš I ir II priedų, nes, jei šių organizmų aptinkama sėklinėse bulvėse, taikoma Tarybos direktyva 93/85/EEB (4). Reikalavimai dėl kenksmingojo organizmo Heterodera rostochiensis Woll., kurio pavadinimas buvo pakeistas į Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, turėtų būti išbraukti iš II priedo, nes, jei šių organizmų aptinkama sėklinėse bulvėse, taikoma Tarybos direktyva 2007/33/EB (5). Reikalavimai dėl kenksmingojo organizmo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, kurio pavadinimas buvo pakeistas į Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., turėtų būti išbraukti iš II priedo, nes, jei šių organizmų aptinkama sėklinėse bulvėse, taikoma Tarybos direktyva 98/57/EB (6);

(7)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 2002/56/EB I ir II priedus;

(8)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/56/EB pakeitimai

Direktyvos 2002/56/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 60.

(2)  JT EEK STANDARTAS S-1 dėl sėklinių bulvių prekybos ir komercinės kokybės tikrinimo, 2011 m. leidimas, Niujorkas.

(3)  1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/464/EEB dėl bulvių vėžio kontrolės (OL L 323, 1969 12 24, p. 1).

(4)  1993 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės (OL L 259, 1993 10 18, p. 1).

(5)  2007 m. birželio 11 d. Tarybos direktyva 2007/33/EB dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės, panaikinanti Direktyvą 69/465/EEB (OL L 156, 2007 6 16, p. 12).

(6)  1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/57/EB dėl Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolės, (OL L 235, 1998 8 21, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 2002/56/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1.

Elitinės sėklinės bulvės atitinka šiuos būtiniausius reikalavimus:

a)

atliekant oficialų augančių augalų patikrinimą, juodąja kojele užsikrėtusių augalų skaičius neviršija 1,0 %;

b)

iš visų augančių augalų tų, kurie ne visiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,1 %, o tiesioginio progeno augalų skaičius neviršija 0,25 %;

c)

tiesioginio progeno augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 4,0 %;

d)

atliekant oficialius augančių augalų patikrinimus, augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai, ir augalų, kuriems būdingi lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius iš viso neviršija 0,8 %.

2.

Sertifikuotos sėklinės bulvės atitinka šiuos minimalius reikalavimus:

a)

atliekant oficialų augančių augalų patikrinimą, juodąja kojele užsikrėtusių augalų skaičius neviršija 4,0 %;

b)

iš visų augančių augalų tų, kurie ne visiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,5 %, o tiesioginio progeno augalų skaičius neviršija 0,5 %;

c)

tiesioginio progeno augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 10,0 %;

d)

atliekant oficialius augančių augalų patikrinimus, augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai, ir augalų, kuriems būdingi lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 6,0 %.“

b)

3 punktas išbraukiamas.

c)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Pagal 1 dalies c ir d punktus ir pagal 2 dalies c ir d punktus leidžiamieji nuokrypiai taikomi tik tuo atveju, jei virusines ligas sukelia Europoje paplitę virusai.“

d)

5 ir 6 punktai išbraukiami.

e)

Pridedamas toks punktas:

„7.

Didžiausias elitinių bulvių reprodukcijų skaičius yra keturios, o kombinuotų superelitinių bulvių lauke ir elitinių bulvių reprodukcijų skaičius yra septynios reprodukcijos.

Didžiausias sertifikuotų sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius yra dvi reprodukcijos.

Jei reprodukcija nenurodyta oficialioje etiketėje, laikoma, kad atitinkamų bulvių reprodukcijų skaičius atitinka didžiausią atitinkamoje kategorijoje leidžiamų reprodukcijų skaičių.“

2)

II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

BŪTINIAUSI KOKYBĖS REIKALAVIMAI, KELIAMI SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTOMS

Leidžiamieji nuokrypiai dėl sėklinių bulvių žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

1)

žemėtumas ir pašalinės medžiagos: 1,0 % elitinių sėklinių bulvių masės ir 2,0 % sertifikuotų sėklinių bulvių masės;

2)

sausasis ir šlapiasis puvinys, išskyrus atvejus, kai jo sukėlėjas yra Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus arba Ralstonia solanacearum: 0,5 % masės (0,2 % sudaro šlapiasis puvinys);

3)

rizoktoniozė, pvz., išsigimę ar pažeisti gumbai: 3,0 % masės;

4)

paprastosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei trečdalį gumbų paviršiaus: 5,0 % masės;

5)

rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10,0 % gumbų paviršiaus: 5,0 % masės;

6)

dulkingosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei 10,0 % gumbų paviršiaus: 3,0 % masės;

7)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai: 1,0 % masės;

Bendras 2–7 dalių leidžiamasis nuokrypis: 6,0 % elitinių sėklinių bulvių masės ir 8,0 % sertifikuotų sėklinių bulvių masės.“


SPRENDIMAI

18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/56


TARYBOS SPRENDIMAS 2013/768/BUSP

2013 m. gruodžio 16 d.

dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 6 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją 61/89 pavadinimu „Siekiant sudaryti Sutartį dėl prekybos ginklais. Bendrų tarptautinių įprastinės ginkluotės importo, eksporto ir perdavimo standartų nustatymas“ ir taip pradėjo JT Sutarties dėl prekybos ginklais procesą (toliau – SPG procesas). 2009 m. gruodžio 2 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją 64/48 pavadinimu „Sutartis dėl prekybos ginklais“, kuria ji nusprendė 2012 m. sušaukti JT konferenciją dėl Sutarties dėl prekybos ginklais, kad būtų parengtas teisiškai privalomas dokumentas dėl kuo aukštesnių bendrų tarptautinių standartų, taikomų įprastinės ginkluotės perdavimui;

(2)

atsižvelgiant į į tai, kad 2012 m. liepos mėn. sušauktoje JT konferencijoje dėl Sutarties dėl prekybos ginklais nepavyko susitarti dėl baigiamojo dokumento per tam nustatytą laikotarpį, ir įgyvendinant 2012 m. gruodžio 24 d. JT Generalinės Asamblėjos priimtą Rezoliuciją 67/234 A, baigiamoji JT konferencija dėl Sutarties dėl prekybos ginklais buvo sušaukta 2013 m. kovo mėn. Joje buvo parengtas subalansuotas ir plačiu požiūriu grindžiamas Sutarties tekstas, dėl kurio vis dėlto nepavyko pasiekti bendro sutarimo, nes jam prieštaravo trys JT valstybės narės. Todėl šis klausimas buvo perduotas svarstyti JT Generalinei Asamblėjai, kuri 2013 m. balandžio 2 d. didele dauguma balsų priėmė Sutartį dėl prekybos ginklais balsuodama dėl Rezoliucijos A/RES/67/234 B. Po to ši Sutartis buvo pateikta pasirašyti 2013 m. birželio 3 d.; ji įsigalios 50-ai valstybei ją ratifikavus. Šią Sutartį pasirašė visos Sąjungos valstybės narės;

(3)

Taryba 2006 m. gruodžio 11 d., 2007 m. gruodžio 10 d., 2010 m. liepos 12 d. ir 2012 m. birželio 25 d. išvadose pareiškė esanti tvirčiausiai įsipareigojusi remti naują teisiškai privalomą tarptautinį dokumentą, kuriuo būtų nustatyti kuo aukštesni bendri tarptautiniai standartai teisėtai prekybai įprastine ginkluote reguliuoti ir kuris būtų svarbus visoms valstybėms ir todėl galėtų būti visuotinis;

(4)

siekdama didinti SPG proceso įtraukumą ir svarbą Taryba priėmė Sprendimą 2009/42/BUSP (1) ir Sprendimą 2010/336/BUSP (2), kuriuose remiami, inter alia, įvairūs regioniniai seminarai visame pasaulyje. Po 2012 m. liepos mėn. įvykusios ir apčiuopiamų rezultatų nedavusios JT konferencijos Sąjungos tolesnė veikla remiant Sutartį dėl prekybos ginklais buvo papildyta Tarybos sprendimu 2013/43/BUSP (3);

(5)

šiuo metu prioritetas yra remti ankstyvą Sutarties įsigaliojimą ir visapusišką įgyvendinimą. Laikydamasi ankstyvame etape pareikšto įsipareigojimo remti SPG procesą, Sąjunga gali gerokai prisidėti siekiant to tikslo, visų pirma remdamasi savo ilgalaike patirtimi finansuojant pagalbą eksporto kontrolės srityje ir informavimo veiklą. Kadangi ginkluotės ir dvejopo naudojimo objektų licencijavimas ES tebepriklauso nacionalinei kompetencijai, dalijimąsi eksporto kontrolės ekspertinėmis žiniomis, remiant Sąjungos finansuojamas pagalbos ir informavimo veiklos programas, didžia dalimi užtikrina valstybės narės. Todėl Sąjungos eksporto kontrolės pagalbos ir informavimo veiklos sėkmei lemiamai svarbu, kad valstybės narės skirtų ekspertų, kurie palaikys Sąjungos programas;

(6)

ginkluotės eksporto kontrolės srityje Sąjungos pagalba buvo teikiama ir informavimo veikla vykdoma pagal Tarybos bendruosius veiksmus 2008/230/BUSP (4) ir Tarybos sprendimus 2009/1012/BUSP (5) ir 2012/711/BUSP (6). Vykdyta veikla buvo skirta artimos Sąjungos kaimynystės trečiosioms šalims, kad būtų sustiprintos jų ginkluotės kontrolės sistemos ir pasiekta didesnė atsakomybė ir skaidrumas;

(7)

Sąjunga taip pat ilgą laiką teikia pagalbą dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės srityje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1717/2006 (7), kuriuo nustatyta stabilumo priemonė, kurioje numatyta teisinės sistemos ir institucinių gebėjimų vystymo pagalba siekiant sukurti veiksmingą dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolę ir užtikrinti jos vykdymą, įskaitant regioninio bendradarbiavimo priemones. 2004 m. balandžio 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1540 (2004) (toliau – JT ST rezoliucija 1540 (2004)), kuria suteikiami įgaliojimai veiksmingai su masinio naikinimo ginklais susijusių prekių perdavimo kontrolei vykdyti. Sąjunga rėmė JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimą, visų pirma Tarybos bendraisiais veiksmais 2006/419/BUSP (8), Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/368/BUSP (9) ir Tarybos sprendimu 2013/391/BUSP (10), o JT ST rezoliucijos 1540 (2004) eksporto kontrolės aspekto atžvilgiu – dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės pagalbos programomis;

(8)

tokia kontrole, išvystyta siekiant įgyvendinti JT ST rezoliuciją 1540 (2004) ir vykdant Sąjungos dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės pagalbos programas, greta konkrečios pagalbos ginkluotės eksporto kontrolės srityje, prisidedama prie bendro gebėjimo veiksmingai įgyvendinti Sutartį dėl prekybos ginklais, nes daugeliu atveju dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės teisės aktai, administracinės procedūros ir atsakingos įstaigos apima ir įprastinės ginkluotės eksporto kontrolės sritį. Todėl dvejopo naudojimo prekių srityje teikiama pagalba remiami ginkluotės eksporto kontrolės gebėjimai. Taigi lemiamai svarbu užtikrinti glaudų dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės veiklos ir paramos Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimui veiklos derinimą;

(9)

atsižvelgiant į šį pageidautino kitose atitinkamose srityse teikiamos eksporto kontrolės pagalbos koordinavimo siekį, šiuo sprendimu remiamos veiklos tikslas – stiprinti ginkluotės perdavimo kontrolės gebėjimus šalyse paramos gavėjose, kad būtų remiamas veiksmingas ir kompetentingas Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimas. Kadangi Sutarties poveikis priklausys nuo to, kaip visuotinai ji taikoma ir kiek jos laikomasi, turėtų būti taip pat remiama informavimo bei informuotumo didinimo veikla, siekiant stiprinti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir kitų trečiųjų šalių paramą Sutarčiai ir skatinti suinteresuotumą jos įgyvendinimu;

(10)

techninį sprendimų 2009/1012/BUSP ir 2012/711/BUSP įgyvendinimą Taryba patikėjo Vokietijos federalinei ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnybai (toliau – BAFA). Ji sėkmingai baigė organizuoti visą Tarybos sprendime 2009/1012/BUSP numatytą veiklą. Be to, BAFA yra dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės projektų, finansuojamų pagal stabilumo priemonę įgyvendinimo agentūra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, pasirinkimas skirti BAFA Sąjungos veiklos, kuria remiamas Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimas trečiosiose šalyse, įgyvendinimo agentūra yra pagrįstas dėl jos sėkmingos patirties, kvalifikacijos ir būtinų ekspertinių žinių visose atitinkamos Sąjungos eksporto kontrolės veiklos srityse, susijusiose tiek su dvejopo naudojimo objektais, tiek su ginkluotės eksporto kontrole. Pasirinkus BAFA bus sudarytos palankesnės sąlygos nustatyti dvejopo naudojimo objektų eksporto ir su ginkluote susijusios eksporto kontrolės veiklos sričių sinergiją siekiant užtikrinti, kad su Sutarties dėl prekybos ginklais susijusi pagalba tinkamai papildytų jau suteiktą pagalbą pagal galiojančias dvejopo naudojimo objektų ir ginkluotės eksporto kontrolės pagalbos programas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekdama remti ankstyvą Sutarties dėl prekybos ginklais (SPG) įsigaliojimą ir įgyvendinimą, Sąjunga vykdo veiklą, kuria siekiama šių tikslų:

remti valstybes, kurios paprašo stiprinti jų ginkluotės perdavimo kontrolės sistemas, kad jos galėtų įgyvendinti SPG;

nacionaliniu ir regioniniu lygiais didinti atitinkamų nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų informuotumą apie SPG ir politinę atsakomybę, kad jie toliau dalyvautų įgyvendinant SPG.

2.   Siekdama įgyvendinti 1 dalyje nurodytus tikslus, Sąjunga vykdo tokią projektų veiklą:

a)

padeda šalims paramos gavėjoms atitinkamais atvejais rengti, atnaujinti ir įgyvendinti atitinkamus teisės aktus ir administracines priemones, kuriomis siekiama sukurti ir vystyti veiksmingą ginkluotės perdavimo kontrolės sistemą pagal SPG reikalavimus;

b)

gilina šalių paramos gavėjų licencijavimo ir vykdymo užtikrinimo pareigūnų ekspertines žinias ir stiprina jų gebėjimus visų pirma dalydamasi geriausios praktikos pavyzdžiais, rengdama mokymus ir suteikdama prieigą prie atitinkamų informacijos šaltinių, kad būtų užtikrintas tinkamas ginkluotės perdavimo kontrolės įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas;

c)

skatina tarptautinės prekybos ginklais skaidrumą, remdamasi SPG skaidrumo reikalavimais;

d)

skatina šalis paramos gavėjas nenutrūkstamai lakytis SPG, įtraukiant atitinkamus nacionalinius ir regioninius suinteresuotuosius subjektus, pavyzdžiui, nacionalinius parlamentus, kompetentingas regionines organizacijas ir pilietinės visuomenės atstovus, kurių ilgalaikis interesas – stebėti, kad SPG būtų įgyvendinama veiksmingai;

e)

siekdama remti visuotinį SPG taikymą, skatina platesnį suinteresuotumą SPG dirbdama su šalimis, kurios nesiėmė jokių veiksmų prisijungti prie SPG.

Išsamus šioje dalyje nurodytos projektų veiklos aprašas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) yra atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytos projektų veiklos techninį įgyvendinimą atlieka Vokietijos federalinė ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnyba (BAFA).

3.   BAFA savo užduotį atlieka vyriausiojo įgaliotinio atsakomybe. Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis ir BAFA sudaro būtinus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytos projektų veiklos įgyvendinimui skiriama orientacinė finansavimo suma yra 5 200 000 EUR. Bendras numatomas viso projekto biudžetas yra 6 445 000 EUR. Ta numatomo biudžeto dalis, kuri nėra dengiama orientacine suma, dengiama Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės bendru finansavimu.

2.   1 dalyje nurodyta orientacinė suma finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai tvarkomos. Šiuo tikslu ji sudaro dotacijos susitarimą su BAFA. Tame susitarime numatoma, kad BAFA turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.

4.   Komisija siekia, kad 3 dalyje nurodytas dotacijos susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus, su kuriais susiduriama tame procese, ir dotacijos susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

1.   Vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikia šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, parengtą remiantis reguliariai teikiamomis BAFA ataskaitomis. Ataskaitos yra Tarybos atliekamo vertinimo pagrindas.

2.   Komisija teikia informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos projektų įgyvendinimo veiklos finansinius aspektus.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis nustoja galioti praėjus 36 mėnesiams nuo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto dotacijos susitarimo sudarymo dienos. Tačiau jis nustoja galioti 2014 m. birželio 17 d., jeigu prieš tą dieną nebuvo sudarytas toks dotacijos susitarimas.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimas 2009/42/BUSP dėl paramos ES veiklai siekiant trečiosiose šalyse pagal Europos saugumo strategiją remti procesą, kurio tikslas – Sutartis dėl prekybos ginklais (OL L 17, 2009 1 22, p. 39).

(2)  2010 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas 2010/336/BUSP dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais sudarymą (OL L 152, 2010 6 18, p. 14).

(3)  2013 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/43/BUSP dėl tolesnės Sąjungos veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant derybas dėl Sutarties dėl prekybos ginklais (OL L 20, 2013 1 23, p. 53).

(4)  2008 m. kovo 17 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/230/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir ES elgesio kodekse ginklų eksporto srityje nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi (OL L 75, 2008 3 18, p. 81).

(5)  2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2009/1012/BUSP dėl paramos ES veiklai, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi (OL L 348, 2009 12 29, p. 16).

(6)  2012 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas 2012/711/BUSP dėl Sąjungos veiklos, kuria siekiama trečiosiose šalyse skatinti ginklų eksporto kontrolę ir Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytų principų bei kriterijų laikymąsi, rėmimo (OL L 321, 2012 11 20, p. 62).

(7)  2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006 nustatantis stabilumo priemonę (OL L 327, 2006 11 24, p. 1).

(8)  2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/419/BUSP, kuriais remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1540 (2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 165, 2006 6 17, p. 30).

(9)  2008 m. gegužės 14 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/368/BUSP, kuriais remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (OL L 127, 2008 5 15, p. 78).

(10)  2013 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2013/391/BUSP, kuriuo remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimas praktikoje (OL L 198, 2013 7 23, p. 40).


PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTA PROJEKTŲ VEIKLA

1.   Bendra informacija ir pagal BUSP teikiamos paramos tikslingumo paaiškinimas

Šis sprendimas grindžiamas ankstesniais Tarybos sprendimais, skirtais remti JT procesą, kurio tikslas – Sutartis dėl prekybos ginklais, ir propaguoti atsakingesnes ir skaidresnes ginkluotės eksporto kontrolės sistemas trečiosiose šalyse (1). Šią Sutartį 2013 m. balandžio 2 d. priėmė JT Generalinė Asamblėja; ji buvo pateikta pasirašyti 2013 m. birželio 3 d.

Šios Sutarties skelbiamas tikslas – nustatyti kuo aukštesnius bendrus tarptautinius standartus tarptautinei prekybai įprastine ginkluote reguliuoti arba tokiam reguliavimui gerinti siekiant užkirsti kelią neteisėtai prekybai įprastine ginkluote, ją panaikinti ir užkirsti kelią jos nukreipimui. Jos skelbiamas siekis – prisidėti užtikrinant taiką, saugumą ir stabilumą tarptautiniu ir regioniniu lygiu, mažinant žmonių kančias ir skatinant Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, skaidrumą ir atsakingus veiksmus tarptautinės prekybos įprastine ginkluote srityje, taip didinant Susitariančiųjų Šalių tarpusavio pasitikėjimą. Sutarties tikslas ir siekis atitinka bendrą Sąjungos užmojį užsienio ir saugumo politikos srityje, įtvirtintą Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje, ir išsamiau išdėstytą Europos saugumo strategijoje.

JT Generalinei asamblėjai priėmus Sutartį dėl prekybos ginklais, Sąjunga nustatė tris pagrindinius su ja susijusius uždavinius: užtikrinti jos ankstyvą įsigaliojimą, veiksmingą įgyvendinimą ir, galiausiai, siekti jos visuotinio taikymo. Sprendžiant tuos uždavinius lemiama yra eksporto kontrolės pagalba ir informavimo veikla, todėl tai yra šio sprendimo kertiniai elementai.

Kalbant apie eksporto kontrolės pagalbą, šiame sprendime numatyta sukurti tam tikrą skaičių tikslinių pagalbos programų, kurias vykdant šalims paramos gavėjoms bus padedama, taikant individualizuotą ir toli siekiantį metodą, įvykdyti SPG reikalavimus. Pagalba bus teikiama pagal pagalbos veiksmų planą, dėl kurio bus susitarta su šalimis paramos gavėjomis ir kuriame bus nurodyti veiksmų prioritetai, užtikrinta vietos politinė atsakomybė ir nurodytas įsipareigojimas siekti Sutarties ratifikavimo.

Be tikslinių pagalbos programų, šiame sprendime numatyta ad hoc pagalbos veikla, kuria bus papildomos tikslinės pagalbos programos sprendžiant kitų šalių paramos gavėjų, turinčių ribotus ir aiškiai apibrėžtus poreikius, problemas. Ta ad hoc pagalbos veikla sudarys galimybes Sąjungai lanksčiai ir reaktyviai tenkinti pagalbos prašymus.

Siekiant prisidėti prie šalių paramos gavėjų ginkluotės perdavimo kontrolės pastangų ilgalaikio tvarumo, šiuo sprendimu siekiama įtraukti suinteresuotuosius subjektus, pavyzdžiui, nacionalinius parlamentus, kompetentingas regionines organizacijas ir pilietinės visuomenės atstovus, kurių ilgalaikis interesas – stebėti, kad SPG būtų įgyvendinama veiksmingai.

Galiausiai, kalbant apie visuotinio SPG taikymo uždavinį, šis sprendimas apima informavimo veiklos aspektą, kad būtų dirbama su visomis atitinkamomis šalimis. Pasirinkta informuoti tas šalis pasitelkiant kompetentingas regionines organizacijas, kurioms jos priklauso ir kurios vykdo veiklą, susijusią su ginkluotės perdavimo kontrole.

Todėl šiuo sprendimu numatoma visapusiška pagalbos ir informavimo veiklos sistema, kad būtų tinkamai sprendžiami trys nustatyti uždaviniai. Aktyvi veikla sprendžiant tuos uždavinius atitinka ilgalaikę ir tvirtą Sąjungos ir jos valstybių narių paramą Sutarčiai dėl prekybos ginklais.

2.   Bendri tikslai

Pagrindinis šio sprendimo tikslas – remti valstybes, kurios paprašo stiprinti jų ginkluotės perdavimo kontrolės sistemas, kad galėtų veiksmingai įgyvendinti SPG. Pagal šią sistemą parengti veiksmai būtų vėliau nagrinėjami platesniame atitinkamų suinteresuotųjų subjektų įtraukimo ir kitų šalių informavimo veiklos kontekste. Konkrečiai kalbant, Sąjungos veiksmais bus užtikrintas:

a)

šalių paramos gavėjų ginkluotės perdavimo kontrolės gebėjimų sustiprinimas;

b)

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, kompetentingų regioninių organizacijų, nacionalinių parlamentų ir pilietinės visuomenės atstovų, kurie ilgesniu laikotarpiu suinteresuoti Sutarties įgyvendinimo veiksmingumu, informuotumo ir politinės atsakomybės didinimas;

c)

kitų šalių informavimo veikla siekiant remti visuotinį Sutarties taikymą.

3.   Projektų veiklos aprašymas

3.1.   Ekspertų grupės įsteigimas

3.1.1.   Projekto tikslas

Ekspertų grupės įsteigimo tikslas – įgyvendinimo agentūrai suteikti aiškiai nustatytą, kompetentingą ir patikimą išteklių, skirtą tinkamai reaguoti į pagalbos prašymus ir remti vėliau vykdomą pagalbos veiklą. Steigiant tokią grupę taip pat siekiama skatinti valstybių narių eksporto kontrolės institucijas paskirti atitinkamus ekspertus, nes galimybė juos pasitelkti ir jų dalyvavimas pagalbos veikloje bus lemiamai svarbūs minėtos veiklos įgyvendinamumui.

3.1.2.   Projekto aprašymas

Įgyvendinimo agentūra įsteigs ekspertų grupę. Tie ekspertai vykdys pagalbos šalims paramos gavėjoms veiklą, parengtą pagal savo kompetencijos sritis ir šalių paramos gavėjų bei su jomis nustatytus poreikius.

Rinkdamasi ekspertus, įgyvendinimo agentūra turėtų užtikrinti kuo platesnį geografinį atstovavimą. Ji turėtų pasitelkti atitinkamus ir galinčius dalyvauti ekspertus iš kitų Sąjungos eksporto kontrolės agentūrų. Taip pat ji turėtų skatinti dalyvauti ekspertus iš šalių, kurios neseniai sėkmingai sukūrė nacionalines ginkluotės perdavimo kontrolės sistemas, įskaitant tas, kurios sukurtos remiantis gauta tarptautine pagalba.

Suburtos ekspertų grupės bendros žinios turėtų aprėpti visą ginkluotės perdavimo kontrolės nacionalinės sistemos taikymo sritį; visų pirma teisinius aspektus, licencijavimą, muitinę / vykdymo užtikrinimą, informuotumą, persekiojimą / sankcijas, ataskaitų teikimą / skaidrumą.

3.2.   Pagal pagalbos veiksmų planą vykdomos individualizuotos nacionalinės pagalbos programos

3.2.1.   Projekto tikslas

Tikslinių pagalbos programų ir jų atitinkamų veiksmų planų tikslas – stiprinti šalių paramos gavėjų gebėjimus, siekiant pasauliniu mastu ir tvariai įvykdyti SPG reikalavimus. Veiksmų planu šaliai paramos gavėjai bus užtikrintas nuspėjamumas dėl to, kas planuojama pagalbos srityje, ir bus suplanuoti patobulinimai, kurių galima tikėtis jos ginkluotės perdavimo kontrolės srityje.

3.2.2.   Projekto aprašymas

Nacionalinės pagalbos programos bus sukurtos ne daugiau kaip dvylikai šalių paramos gavėjų. Per pirmus dvejus sprendimo įgyvendinimo metus bus pradėta vykdyti ne daugiau kaip dešimt įgyvendinimo pagalbos programų, kad Sąjunga galėtų reaguoti į vėlesniame etape pateiktus papildomus pagalbos prašymus.

Tikslinės pagalbos programos turėtų būti rengiamos tokia tvarka:

a)

(įgyvendinimo agentūrai trečiosios šalies pateiktas) pagalbos prašymas siekiant įgyvendinti SPG. Šis prašymas turėtų būti kuo labiau pagrįstas, idealiu atveju jau iškart nustatant konkrečias tikslines sritis pagalbai gauti. Atitinkamais atvejais prašančioji šalis turėtų taip pat nurodyti iš kitų pagalbos teikėjų anksčiau gautą ir gaunamą pagalbą ir informuoti apie savo nacionalinę SPG įgyvendinimo strategiją;

b)

atsižvelgdamas į prašymo pagrindimo lygį ir 5.1 skirsnyje išdėstytus kriterijus, vyriausiasis įgaliotinis, bendradarbiaudamas su Tarybos Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupe (COARM) ir įgyvendinimo agentūra, nuspręs dėl prašančios šalies atitikties reikalavimams;

c)

jei pagalbos prašymas priimamas palankiai, įgyvendinimo agentūra surengs ekspertų įvertinimo vizitą. Vizitas turėtų būti rengiamas įgyvendinimo agentūrai ir pagalbos prašančiai trečiajai šaliai glaudžiai bendradarbiaujant, jame turėtų dalyvauti kai kurie kompetentingiausi ekspertai, pakviesti iš 3.1 skirsnyje nurodytos ekspertų grupės.

Ekspertų įvertinimo vizitas, kai įmanoma, gali būti rengiamas naudojant klausimynus ir renkant esamą informaciją; jo metu bus atliktas pirminis pagalbos prašančios šalies poreikių ir prioritetų įvertinimas. Visų pirma šiuo vizitu bus sudaryta galimybė su pagalba prašančia šalimi pasitikslinti, ko reikia veiksmingam SPG įgyvendinimui, ir palyginti tuos reikalavimus su šalies turimais ginkluotės perdavimo kontrolės ištekliais. Per šį pirminį ekspertų įvertinimo vizitą susirinks visos atitinkamos tos šalies agentūros ir suinteresuotieji subjektai ir bus nustatyti motyvuoti ir patikimi vietos partneriai.

d)

remdamasi ekspertų įvertinimo vizito rezultatais, įgyvendinimo agentūra parengs pagalbos veiksmų planą. Rengdama tokį pagalbos veiksmų planą įgyvendinimo agentūra atsižvelgs į su SPG susijusią pagalbą, kurią galimai teikia kitos organizacijos. Jeigu pagalbos prašanti šalis jau yra parengusi SPG nacionalinę įgyvendinimo strategiją, įgyvendinimo agentūra taip pat užtikrins, kad Sąjungos pagalbos veiksmų planas ją atitiktų;

e)

teikiant šio sprendimo 3 straipsnyje nustatytas finansines ir aprašomąsias ataskaitas, Komisijai teikiamos konkrečios ataskaitos apie ekspertų įvertinimo vizito rezultatus ir jais remiantis parengtą pagalbos veiksmų plano projektą;

f)

pagalbos veiksmų plano projektas bus pateiktas šaliai paramos gavėjai, kad būtų patvirtintas. Veiksmų planas bus individualizuotas šaliai paramos gavėjai ir jame bus nustatyti pagalbos prioritetai;

g)

veiksmų planas bus įgyvendinamas dalyvaujant atitinkamiems ekspertams iš ekspertų grupės ir prireikus kitiems suinteresuotiesiems subjektams.

Atsižvelgiant į konkrečius atitinkamos šalies paramos gavėjos poreikius, sudarant veiksmų planą vadovaujamasi įprastiniu penkių ramsčių metodu, kuris tradiciškai naudojamas teikiant paramą strateginės prekybos kontrolės srityje (teisiniai klausimai; licencijavimas; muitinės / vykdymo užtikrinimas; informuotumas; sankcijos / persekiojimas). Be šių penkių įprastinių sričių, itin daug dėmesio bus skiriama ataskaitų teikimui ir skaidrumui.

Pagalbos priemonių spektras visų pirma apims teisines peržiūras, mokymo seminarus, praktinius užsiėmimus, mokymosi vizitus ir internetinių įrankių bei informacijos šaltinių naudojimą. Įgyvendinimo agentūra šias priemones parinks pagal konkrečius poreikius ir prioritetus, nustatytus per ekspertų vizitą, laikydamasi sutarto veiksmų plano. Pagalbos priemonės, pasirinktos siekiant tinkamai patenkinti pagalbos prašymą, turėtų būti aiškiai nurodytos ir pagrįstos pagalbos veiksmų plane.

3.3.   Individualios pagalbos ad hoc praktiniai užsiėmimai

3.3.1.   Projekto tikslas

Individualios pagalbos ad hoc praktinių užsiėmimų tikslas – sustiprinti šalių paramos gavėjų ginkluotės perdavimo kontrolės gebėjimus, siekiant tikslingai ir tinkamai įgyvendinti SPG reikalavimus. Tokia ad hoc pagalbos veikla suteiks galimybę ES lanksčiai ir reaktyviai tenkinti pagalbos prašymus, kuriuose nurodytas konkretus su veiksmingu SPG įgyvendinimu susijęs poreikis.

3.3.2.   Projekto aprašymas

Numatyta iki dešimties atskiroms šalims paramos gavėjoms skirtų dvidienių praktinių užsiėmimų, kurie bus rengiami atsižvelgiant į tikslinius pagalbos prašymus ir pareikštą susidomėjimą patobulinti vieną ar kelias konkrečias ginkluotės perdavimo kontrolės sistemos sritis.

Per tuos praktinius užsiėmimus bus suteikta ribotos apimties individuali ir individualizuota pagalba; juose bus nagrinėjamas (-i) konkretus (-ūs) prašymą pateikusios šalies iškeltas (-i) klausimas (-ai), pavyzdžiui, perdavimo kontrolės teisės aktų peržiūra; geriausia praktika ataskaitų teikimo srityje; informacijos šaltiniai, svarbūs taikant SPG rizikos įvertinimo kriterijus; galutinio naudotojo kontrolė ir dokumentai; kt. Jie bus rengiami šalyse paramos gavėjose, o savo žiniomis dalysis ekspertai iš 3.1 skirsnyje nurodytos ekspertų grupės.

Įgyvendinimo agentūra bus atsakinga už pagalbos prašymų priėmimą ir pranešimą apie juos vyriausiajam įgaliotiniui, kuris, pasikonsultavęs su COARM, nuspręs, kaip į juos reaguoti. Atlikdamas vertinimą vyriausiasis įgaliotinis visų pirma vadovausis 5.1 skirsnyje išdėstytais kriterijais, atsižvelgs į prašymo konkretumą, į tai, kaip jame identifikuojama (-os) aktuali (-ios) problema (-os), taip pat į geografinę pusiausvyrą.

3.4.   Galimybė tikslinėms pagalbos programoms skirtus išteklius perkelti pagalbos ad hoc praktiniams užsiėmimams

Tuo atveju, jeigu 3.2 skirsnyje numatytas maksimalus visaverčių tikslinių pagalbos programų skaičius nėra iki galo įgyvendintas, 3.3 skirsnyje numatytų praktinių užsiėmimų skaičius gali būti padidintas iki dvidešimties.

Vyriausiasis įgaliotinis ir Komisija, palaikydami ryšius su Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupe (COARM), kas šešis mėnesius peržiūrės su tikslinėmis pagalbos programomis susijusią esamą padėtį, siekdami įvertinti galimybes individualios pagalbos praktinių užsiėmimų skaičių padidinti proporcingai tikslinių pagalbos programų neįgyvendinimo mastui.

3.5.   Šalių, gaunančių su SPG susijusią pagalbą, konferencija

3.5.1.   Projekto tikslas

Konferencijos tikslas – didinti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, kompetentingų regioninių organizacijų, nacionalinių parlamentų ir pilietinės visuomenės atstovų, kurie ilgesniu laikotarpiu yra suinteresuoti Sutarties įgyvendinimo veiksmingumu, informuotumą ir politinę atsakomybę.

3.5.2.   Projekto aprašymas

Projektas bus įgyvendinamas kaip dviejų dienų konferencija, kuri turi būti surengta artėjant šio Sprendimo įgyvendinimo laikotarpio pabaigai. Šioje konferencijoje susirinks šalių, kurios buvo paramos gavėjos vykdant 3.2 skirsnyje nurodytas tikslines pagalbos programas ir 3.3 skirsnyje nurodytą ad hoc pagalbos veiklą, atitinkami atstovai.

Konferencija sudarys palankesnes sąlygas šalims paramos gavėjoms keistis patirtimi, informuoti apie savo poziciją SPG atžvilgiu ir SPG ratifikavimo bei įgyvendinimo padėtį, taip pat suteiks galimybę pasidalyti atitinkama informacija su nacionalinių parlamentų ir pilietinės visuomenės atstovais.

Todėl konferencijoje turėtų taip pat dalyvauti:

diplomatinis ir karinis / gynybos personalas iš šalių paramos gavėjų, visų pirma valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinę politiką dėl SPG;

techninis ir teisėsaugos personalas iš šalių paramos gavėjų, visų pirma licencijuojančių institucijų, muitinių ir teisėsaugos pareigūnai;

nacionalinių, regioninių ir tarptautinių organizacijų, dalyvaujančių teikiant pagalbą, atstovai, taip pat šalių, suinteresuotų teikti arba gauti pagalbą strateginės prekybos kontrolės srityje, atstovai;

atitinkamų tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO), analitinių centrų, nacionalinių parlamentų ir pramonės atstovai.

Numatoma, kad seminare dalyvaus iki 80 dalyvių. Dėl jos vietos ir galutinio pakviestų šalių bei organizacijų sąrašo nuspręs vyriausiasis įgaliotinis konsultuodamasis su COARM, remdamasis įgyvendinimo agentūros pateiktu pasiūlymu.

3.6.   Regioniniai seminarai

3.6.1.   Projekto tikslas

Regioniniai seminarai suteiks galimybę informuoti kitas šalis, siekiant remti visuotinį Sutarties taikymą. Juos rengiant taip pat bus remiamas atrinktų regioninių organizacijų įsitraukimas į SPG įgyvendinimą ir suinteresuotumas propaguoti SPG visose jų atitinkamose valstybėse narėse.

3.6.2.   Projekto aprašymas

Projektas bus įgyvendinamas kaip penki dvidieniai seminarai, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama SPG įsigaliojimo proceso padėčiai ir susijusiems įgyvendinimo klausimams.

Seminarai suteiks galimybę šalims, gaunančioms pagalbą ginkluotės perdavimo kontrolės srityje, pasidalyti nuomonėmis bei patirtimi ir įvertinti, kaip tokia pagalba yra susijusi su atitinkamos regioninės organizacijos vykdoma veikla. Juose taip pat bus skiriamas ypatingas dėmesys:

Pietų–Pietų bendradarbiavimo, kuriant ir plėtojant ginkluotės perdavimo kontrolės sistemas, patirčiai ir galimybėms;

SPG ir kitų atitinkamų JT priemonių, visų pirma JT programos dėl neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais visais jos aspektais prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo, tarpusavio papildomumui.

Seminarai bus surengti per pirmuosius aštuoniolika Tarybos sprendimo įgyvendinimo mėnesių ir bus skirti šioms regioninėms organizacijoms bei jų atitinkamoms valstybėms narėms:

Jungtinių Tautų regioniniam taikos ir nusiginklavimo Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse centrui (UNRCPD);

Jungtinių Tautų regioniniam taikos ir nusiginklavimo Afrikoje centrui (UNREC);

Jungtinių Tautų regioniniam taikos, nusiginklavimo ir plėtros Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalyse centrui (UNLIREC);

Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (VAVEB);

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO).

Jei įmanoma, pageidautina, kad seminarai būtų rengiami šalyje, gaunančioje pagalbą pagal tikslinę pagalbos programą. Jei paaiškėtų, kad tai neįmanoma, seminaro vietą turėtų nustatyti vyriausiasis įgaliotinis konsultuodamasis su COARM.

Regioniniuose seminaruose taip pat turėtų dalyvauti:

a)

diplomatinis ir karinis / gynybos personalas iš regiono šalių, visų pirma valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinę politiką dėl SPG;

b)

techninis ir teisėsaugos personalas iš regiono šalių, visų pirma licencijuojančių institucijų, muitinių ir teisėsaugos pareigūnai;

c)

tarptautinių ir regioninių organizacijų, regioninių NVO, analitinių centrų, nacionalinių parlamentų ir vietos / regionų pramonės atstovai;

d)

nacionaliniai ir tarptautiniai įprastinės ginkluotės perdavimo kontrolės klausimų techniniai ekspertai, įskaitant Sąjungos ekspertus ir pramonės atstovus.

Numatoma, kad kiekviename iš seminarų dalyvaus iki 70 dalyvių.

4.   Ryšys su kita pagalbos veikla, susijusia su eksporto kontrole

4.1.   Koordinavimas su kita Sąjungos pagalbos veikla eksporto kontrolės srityje

Remiantis ankstesnės veiklos patirtimi ir šiuo metu vykdoma pagalbos veikla tiek dvejopo naudojimo prekių, tiek įprastinės ginkluotės eksporto kontrolės srityje, teikiant su SPG susijusią pagalbą trečiosioms šalims turėtų būti siekiama kuo didesnės sinergijos ir papildomumo, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos veikla būtų kuo veiksmingesnė bei nuoseklesnė ir kad ją vykdant nebūtų be reikalo dubliuojami veiksmai.

4.2.   Koordinavimas su kita susijusia pagalbos veikla

Įgyvendinimo agentūra turėtų itin atidžiai atsižvelgti į su SPG susijusią veiklą, vykdomą pagal JT programą dėl neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais visais jos aspektais prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo, jos Įgyvendinimo paramos sistemą (PoA-ISS), JT STR 1540 (2004) ir JT pasitikėjimo priemonę bendradarbiavimui ginkluotės reguliavimo srityje remti (UNSCAR). Įgyvendinimo agentūra atitinkamais atvejais turėtų palaikyti ryšius su šiais paramos teikėjais, kad būtų išvengta pastangų dubliavimo ir būtų užtikrintas kuo didesnis nuoseklumas bei papildomumas.

4.3.   Pietų–Pietų bendradarbiavimo eksporto kontrolės srityje skatinimas atitinkamomis Sąjungos priemonėmis

Projektu turėtų būti siekiama didinti šalių, gaunančių pagalbą pagal šį sprendimą, informuotumą apie Sąjungos priemones, kuriomis gali būti remiamas Pietų–Pietų bendradarbiavimas eksporto kontrolės srityje. Šiuo atžvilgiu, vykdant 3.2 ir 3.3 skirsniuose numatytą paramos veiklą, turėtų būti informuojama apie turimas priemones, pavyzdžiui, ES ChBRB kompetencijos centrų iniciatyvą, ir skatinama jomis naudotis.

5.   Paramos gavėjai

5.1.   Paramos gavėjai SPG srities tikslinių pagalbos programų ir ad hoc pagalbos praktinių užsiėmimų atveju

Vykdant 3.2 ir 3.3 skirsniuose nurodytą projektų veiklą parama gali būti teikiama valstybėms, kurios prašo pagalbos siekdamos įgyvendinti SPG, ir kurios bus atrinktos remiantis, inter alia, šiais kriterijais:

SPG pasirašymas ir šaliai taikomų tarptautinių dokumentų, susijusių su prekyba ginklais ir ginkluotės perdavimo kontrole, įgyvendinimo padėtis;

tikimybė, kad pagalbos veikla duos sėkmingų rezultatų siekiant SPG ratifikavimo;

galimos jau gautos arba planuojamos pagalbos dvejopo naudojimo objektų ir ginkluotės perdavimo kontrolės srityje įvertinimas;

šalies svarba pasaulinės prekybos ginklais požiūriu;

šalies svarba Sąjungos saugumo interesų požiūriu;

atitiktis oficialios pagalbos vystymuisi (OPV) reikalavimams.

5.2.   Paramos gavėjai regioninių seminarų atveju

Regioninių seminarų atveju paramos gavėjos gali būti valstybės, priklausančios 3.6.2 skirsnyje nurodytoms regioninėms organizacijoms arba patenkančios į jų veiklos sritį.

Šalis, kviečiamas dalyvauti kiekviename seminare, ir seminarų dalyvius galutinai atrinks vyriausiasis įgaliotinis, pasikonsultavęs su Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupe (COARM), remdamasis įgyvendinimo agentūros pateiktu pasiūlymu.

6.   Įgyvendinantis subjektas

Šio Tarybos sprendimo įgyvendinimas bus pavestas BAFA. Atitinkamais atvejais BAFA partneriai bus valstybių narių eksporto kontrolės agentūros, atitinkamos regioninės ir tarptautinės organizacijos, analitiniai centrai, mokslinių tyrimų institutai ir NVO.

BAFA turi didžiausios patirties, susijusios su pagalbos perdavimo kontrolės srityje teikimu ir informavimo veiklos vykdymu. Ji yra sukaupusi tokią patirtį visose strateginės perdavimo kontrolės srityse, susijusiose su ChBRB aspektais, dvejopo naudojimo objektais ir ginkluote.

Kalbant apie pagalbą ginkluotės perdavimo kontrolės srityje ir informavimo veiklą, BAFA sėkmingai baigė įgyvendinti Sprendimą 2009/1012/BUSP. Šiuo metu BAFA yra atsakinga už Sprendimo 2012/711/BUSP įgyvendinimą; šiuo sprendimu tęsiama pagal Sprendimą 2009/1012/BUSP vykdyta veikla ir siekiama stiprinti šalių paramos gavėjų ginkluotės eksporto kontrolės sistemas, didinant jų skaidrumą ir atitiktį atsakomybės principui, kaip numatyta pagal Bendrąją poziciją 2008/944/BUSP nustatytoje Sąjungos sistemoje.

Kalbant apie dvejopo naudojimo ir ChBRB srities prekes, BAFA yra pagal stabilumo priemonę finansuojamos dabartinės programos, skirtos pagalbai ir informavimo veiklai dvejopos paskirties eksporto kontrolės srityje, įgyvendinimo agentūra ir vykdydama šią funkciją yra išsamiai susipažinusi su šalių, kurias ši programa apima, perdavimo kontrolės sistemomis. Šios žinios toliau gilinamos toliau įgyvendinant su perdavimo kontrole susijusius projektus pagal stabilumo priemonę, kurioje BAFA dalyvauja, pavyzdžiui, ES ChBRB kompetencijos centrų iniciatyvą.

Bendras rezultatas yra tas, kad BAFA turi išskirtinių galimybių identifikuoti šalių, kurios galėtų gauti naudos iš šiame sprendime nustatytos paramos SPG įgyvendinimui veiklos, perdavimo kontrolės sistemų privalumus ir trūkumus. Todėl ji geriausiai gali sudaryti palankias sąlygas įvairių pagalbos programų sinergijai ir išvengti bereikalingo dubliavimo.

Kadangi dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės teisės aktai, administracinės procedūros, vykdymo užtikrinimo ištekliai ir administracinės įstaigos apima ir įprastinės ginkluotės eksporto sritį, pagrindinė užduotis vykdant su SPG susijusią pagalbos veiklą bus atsižvelgti į jau teikiamą pagalbą dvejopos paskirties prekių ir ChBRB rizikos švelninimo srityse. Pasirinkus BAFA, padedama užtikrinti, kad su SPG susijusi parama tinkamai papildytų paramą, jau teikiamą pagal esamas pagalbos programas, susijusias su dvejopo naudojimo objektais, ChBRB rizikos švelninimu ir ginkluotės eksporto kontrole.

7.   Sąjungos matomumas ir galimybė gauti pagalbinę medžiagą

Pagal projektą parengtoje medžiagoje bus užtikrintas Sąjungos matomumas, visų pirma naudojant logotipą ir grafinę formą, dėl kurių susitarta Sprendimo 2012/711/BUSP įgyvendinimo tikslais.

Šiame sprendime nustatytos su SPG susijusios pagalbos veiklos tikslais bus propaguojamas Sprendime 2012/711/BUSP numatytas interneto portalas, kuris šiuo metu kuriamas.

Todėl įgyvendinimo agentūra interneto portale turėtų informuoti apie atitinkamą jos vykdomą pagalbos veiklą ir skatinti naudotis portalo techniniais ištekliais informacijai gauti. Propaguodama interneto portalą ji turėtų užtikrinti Sąjungos matomumą.

8.   Poveikio vertinimas

Užbaigus visą šiame sprendime nustatytą veiklą turėtų būti techniškai įvertintas jo poveikis. Remdamasis įgyvendinimo agentūros pateikta informacija ir ataskaitomis, poveikio vertinimą atliks vyriausiasis įgaliotinis, bendradarbiaudamas su Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupe (COARM) ir atitinkamais atvejais su Sąjungos delegacijomis šalyse paramos gavėjose ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Šalių, gavusių paramą pagal tikslines pagalbos programas, atveju atliekant poveikio vertinimą ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas SPG ratifikavusių šalių skaičiui ir jų ginkluotės perdavimo kontrolės gebėjimų plėtotei. Toks šalių paramos gavėjų ginkluotės perdavimo kontrolės gebėjimų įvertinimas turėtų visų pirma apimti atitinkamų nacionalinių taisyklių rengimą ir priėmimą, gebėjimą teikti ataskaitas apie ginkluotės eksportą bei importą ir įgaliojimų suteikimą atitinkamai už ginkluotės perdavimo kontrolę atsakingai administracijai.

9.   Ataskaitų teikimas

Įgyvendinimo agentūra reguliariai rengs ataskaitas (įskaitant po kiekvienos iš veiklų užbaigimo parengiamą ataskaitą). Ataskaitos turėtų būti pateiktos vyriausiajam įgaliotiniui ne vėliau kaip per šešias savaites nuo atitinkamos veiklos užbaigimo.


(1)  Žiūrėti: Sprendimas 2010/336/BUSP; Sprendimas 2013/43/BUSP; Sprendimas 2009/1012/BUSP; ir Sprendimas 2012/711/BUSP.


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 11 d.

kuriuo Vengrijai neleidžiama pradėti taikyti specialios Greitojo reagavimo mechanizmo priemonės nukrypstant nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9007)

(Tekstas autentiškas tik vengrų kalba)

(2013/769/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 199b straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. lapkričio 27 d. Komisija užregistravo pranešimą, kuriame Vengrija paprašė leidimo nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio pradėti taikyti specialią Greitojo reagavimo mechanizmo priemonę;

(2)

kaip nurodyta pranešime, nacionalinės valdžios institucijos nustatė, kad daugelis prekybininkų slėpė mokesčius ir nemokėjo kompetentingoms mokesčių institucijoms pridėtinės vertės mokesčio;

(3)

taikant prašomą priemonę su prekių, šiuo atveju cukraus, tiekimu susijusį PVM privalo mokėti ne prekių tiekėjas, bet apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamos prekės;

(4)

2013 m. gruodžio 4 d. Komisija pranešė valstybėms narėms, kad ji turi visą prašymui įvertinti reikalingą informaciją;

(5)

remiantis Vengrijos pateiktais išsamiais duomenimis apie sukčiavimą šiame sektoriuje, akivaizdu, kad 2011 ir 2012 m. šiame sektoriuje buvo didelio masto sukčiavimo atvejų;

(6)

todėl nustatyta, kad nustatytas sukčiavimas nėra staigaus pobūdžio, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/112/EB 199b straipsnyje;

(7)

todėl prašymas leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą turėtų būti atmestas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vengrija negali pradėti taikyti prašomos specialios Greitojo reagavimo mechanizmo priemonės, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vengrijai.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/69


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo įsteigiama Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2004/858/EB

(2013/770/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 58/2003 Komisijai suteikiama teisė perduoti įgaliojimus vykdomosioms įstaigoms jos vardu ir atsakomybe įgyvendinti Sąjungos programą ar projektą arba jų dalį;

(2)

pavedant vykdomosioms įstaigoms programos įgyvendinimo užduotis siekiama sudaryti sąlygas Komisijai didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai ir funkcijoms, kurių ji negali deleguoti trečiosioms šalims neperleisdama veiklos, kurią vykdo minėtos vykdomosios įstaigos, kontrolės ir galutinės atsakomybės už ją;

(3)

kad su programos įgyvendinimu susijusias užduotis būtų galima perduoti vykdomajai įstaigai, būtina aiškiai atskirti programavimo etapus, t. y. Komisijos atliekamą politiniais sumetimais grindžiamų sprendimų priėmimą turint plačią veiksmų laisvę, ir programos įgyvendinimą, kuris turėtų būti pavestas vykdomajai įstaigai;

(4)

Sprendimu 2004/858/EB (2) Komisija įsteigė Visuomenės sveikatos programos vykdomąją įstaigą (toliau – įstaiga) ir jai pavedė 2003 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. valdyti Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB (3);

(5)

vėliau Komisija kelis kartus keitė įstaigos įgaliojimus, kad įtrauktų naujų projektų ir programų valdymą. Komisijos sprendimu 2008/544/EB (4) Visuomenės sveikatos programos vykdomoji įstaiga pakeista Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja agentūra, jos veiklos laikotarpis pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir išplėsti įgaliojimai, kad būtų įtrauktas 2008–2013 m. visuomenės sveikatos programos, priimtos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1350/2007/EB (5), 2007–2013 m. vartotojų programos, priimtos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1926/2006/EB (6), ir mokymo apie maisto saugą priemonių, nustatytų Tarybos direktyva 2000/29/EB (7) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (8), įgyvendinimas. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/740/ES (9) išplėsta įstaigos veiklos sritis ir į ją įtrauktos ne valstybėse narėse įgyvendinamos mokymo priemonės, jai taip pat pavesta valdyti mokymo apie maisto saugą priemones, nustatytas Komisijos sprendimu C(2012) 1548 (10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1905/2006 (11) 22 straipsnio 1 ir 3 dalimis. Komisija įstaigai taip pat pavedė administruoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 (12) grindžiamą susitarimą su Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociacija (ANEC);

(6)

Sprendimu 2004/858/EB įsteigta įstaiga įrodė esanti veiksminga ir efektyvi. Išorės konsultantai atliko Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos (nuo 2008 m. liepos mėn. – Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra) tarpinį vertinimą. 2010 m. gruodžio mėn. galutinėje ataskaitoje nurodyta, kad Visuomenės sveikatos programos įgyvendinimo užduotis įstaiga galėtų vykdyti veiksmingiau, o bendrą minėtų Bendrijos programų ir priemonių valdymą turėtų užtikrinti Komisija;

(7)

2011 m. birželio 29 d. Komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ (13) Komisija pasiūlė visapusiškiau naudotis vykdomųjų įstaigų paslaugomis įgyvendinant pagal kitą daugiametę finansinę programą vykdysimas Sąjungos programas;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalį atlikus sąnaudų ir naudos analizę (14) padaryta išvada, kad pavesti įstaigai su Vartotojų programa, Visuomenės sveikatos programa ir mokymo apie maisto saugą priemonėmis susijusias programų įgyvendinimo užduotis būtų kokybiškai ir kiekybiškai gerokai naudingiau, palyginti su scenarijumi, jei visus naujų programų aspektus valdytų viena Komisija. Trys ankstesnes programas pratęsiančios programos atitinka dabartinius įstaigos įgaliojimus ir misiją ir yra dabar jos vykdomų veiksmų tąsa. Per kelerius metus išaugo įstaigos programų valdymo patirtis, įgūdžiai ir gebėjimai. Komisijai ir programos naudos gavėjams bus naudinga įstaigos sukaupta programų valdymo patirtis ir praktika ir su tuo susijęs didesnis našumas, visų pirma aukšta programos valdymo kokybė, paprastesnės procedūros ir kokybiškesnės paslaugos, t. y. greitesnis sutarčių sudarymas ir spartesnis atsiskaitymas. Ilgainiui įstaiga sukūrė veiksmingus būdus, kaip užtikrinti glaudžius ryšius su naudos gavėjais ir atkreipti visų dėmesį į Sąjungos remiamas atitinkamas programas. Programų valdymą perdavus įstaigai, programų, kurios jau perduotos įstaigai, naudos gavėjai ir visi suinteresuotieji subjektai būtų užtikrinti dėl veiklos tęstinumo. Taigi programų valdymo grąžinimas Komisijai turėtų neigiamą poveikį. Apskaičiuota, kad perleidus programos valdymą įstaigai 2014–2024 m. bus sutaupyta 14 mln. EUR, palyginti su scenarijumi, jei programą valdytų Komisija;

(9)

kad užtikrintų vykdomųjų įstaigų veiklos nuoseklumą, Komisija nustatydama naujus jų įgaliojimus, kiek įmanoma, padalijo veiklą pagal temines politikos sritis;

(10)

Sprendimu Nr. 1350/2007/EB priimtos 2008–2013 m. visuomenės sveikatos programos, Sprendimu Nr. 1926/2006/EB priimtos 2007–2013 m. vartotojų programos, Direktyva 2000/29/EB, Reglamentu (EB) Nr. 882/2004, Reglamentu (EB) Nr. 1905/2006 ir Sprendimu C(2012) 1548 nustatytų mokymo apie maisto saugą priemonių valdymas ir Reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 grindžiamo susitarimo su ANEC administravimas (t. y. programos, kurias įstaiga jau įgyvendina), taip pat 2014–2020 m. vartotojų programos (15), 2014–2020 m. visuomenės sveikatos programos (16) ir Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 bei Direktyva 2000/29/EB nustatytų mokymo apie maisto saugą priemonių valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija;

(11)

įstaiga turėtų būti atsakinga už administracinės ir logistinės paramos paslaugų teikimą, pirmiausia tais atvejais, kai tokių paramos paslaugų centralizavimas leistų papildomai sutaupyti ir užtikrintų masto ekonomiją;

(12)

kad būtų užtikrintas nuoseklus šio sprendimo ir susijusių programų įgyvendinimas tinkamu laiku, būtina užtikrinti, kad įstaiga su šių programų įgyvendinimu susijusias užduotis vykdytų nuo programų įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad jos įsigalios;

(13)

reikėtų įsteigti Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą. Ji turėtų pakeisti Sprendimu 2004/858/EB įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perimti jos teises ir įsipareigojimus. Ji turėtų veikti laikydamasi Reglamente (EB) Nr. 58/2003 nustatytų bendrųjų įstatų;

(14)

todėl Sprendimas 2004/858/EB turėtų būti panaikintas ir išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(15)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas

Įsteigiama 2014 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d. veiksianti Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (toliau – įstaiga), ji pakeičia Sprendimu 2004/858/EB įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perima jos teises ir įsipareigojimus, o jos įstatai grindžiami Reglamentu (EB) Nr. 58/2003.

2 straipsnis

Vieta

Įstaigos buveinė yra Liuksemburge.

3 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.   Įstaigai pavedama įgyvendinti tam tikras dalis šių Sąjungos programų ir veiksmų:

a)

2014–2020 m. vartotojų programos;

b)

2014–2020 m. visuomenės sveikatos programos;

c)

mokymo apie maisto saugą priemonių, nustatytų Direktyva 2000/29/EB ir Reglamentu (EB) Nr. 882/2004.

Pirmoji pastraipa taikoma nuo kiekvienos iš šių programų įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad jos įsigalios.

2.   Įstaigai pavedama įgyvendinti šias ankstesnes programas ir veiksmus:

a)

2007–2013 m. vartotojų programą;

b)

2008–2013 m. visuomenės sveikatos programą;

c)

mokymo apie maisto saugą priemones, nustatytas Direktyva 2000/29/EB, Reglamentu (EB) Nr. 882/2004, Reglamentu (EB) Nr. 1905/2006 ir Sprendimu C(2012) 1548;

d)

įstaiga administruoja Reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 grindžiamą susitarimą su Europos vartotojų atstovavimo standartizacijos srityje koordinavimo asociacija (ANEC).

3.   Įstaiga vykdo šias su 1 ir 2 dalyse minimų Sąjungos programų ir veiksmų dalių įgyvendinimu susijusias užduotis:

a)

valdo visus programos įgyvendinimo etapus arba jų dalį ir visus konkrečių projektų etapus arba jų dalį, remdamasi Komisijos priimtomis susijusiomis darbo programomis, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

b)

nustato biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo priemones ir įgyvendina visus programai valdyti būtinus veiksmus, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

c)

padeda įgyvendinti programą, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus.

4.   Įstaiga gali būti atsakinga už administracinės ir logistinės paramos paslaugų teikimą programą įgyvendinančioms įstaigoms, jei taip nustatyta įgaliojimų suteikimo akte ir laikomasi tame akte nurodytų programų taikymo srities.

4 straipsnis

Skyrimo trukmė

1.   Valdymo komiteto nariai skiriami dvejiems metams.

2.   Direktorius skiriamas ketveriems metams.

5 straipsnis

Priežiūra ir ataskaitų teikimo reikalavimas

Komisija prižiūri įstaigą, o ši, laikydamasi įgaliojimų suteikimo akte nustatytos tvarkos ir periodiškumo, reguliariai teikia jai pavestų programų ar jų dalių įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

6 straipsnis

Veiklos biudžeto vykdymas

Savo veiklos biudžetą įstaiga vykdo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1653/2004 (17) nuostatas.

7 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Sprendimas 2004/858/EB nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinamas. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

2.   Įstaiga laikoma Sprendimu 2004/858/EB įsteigtos vykdomosios įstaigos teisių perėmėja.

3.   Nepažeidžiant komandiruotų pareigūnų kategorijos peržiūros, numatytos įgaliojimų perdavimo akte, nuostatų, šiuo sprendimu nedaroma įtakos įstaigos darbuotojų, įskaitant jos direktorių, teisėms ir pareigoms.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas 2004/858/EB, įsteigiantis, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Visuomenės sveikatos programos vykdomoji įstaiga“, atsakingą už Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje valdymą (OL L 369, 2004 12 16, p. 73).

(3)  2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1786/2002/EB, patvirtinantis Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (2003–2008 m.) (OL L 271, 2002 10 9, p. 1).

(4)  2008 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimas 2008/544/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2004/858/EB, siekiant Visuomenės sveikatos programos vykdomąją įstaigą pakeisti Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja agentūra (OL L 173, 2008 7 3, p. 27).

(5)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 m.) (OL L 301, 2007 11 20, p. 3).

(6)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų politikos srityje sukūrimo (2007–2013 m.) (OL L 404, 2006 12 30, p. 39).

(7)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(8)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(9)  2012 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/740/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimu 2008/544/EB iš dalies pakeistas Sprendimas 2004/858/EB, įsteigiantis, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąją agentūrą (OL L 331, 2012 12 1, p. 50).

(10)  2012 m. kovo 15 d. Komisijos sprendimas C(2012) 1548, kuriuo priimama 2012 m. darbo programa, prilygstanti išorės prekybos santykių, įskaitant patekimą į ne Europos Sąjungos valstybių narių rinkas ir su prekyba susijusios pagalbos iniciatyvas, projektų finansavimo sprendimui.

(11)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (OL L 378, 2006 12 27, p. 41).

(12)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(13)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, COM(2011) 500 galutinis.

(14)  Sąjungos programų įgyvendinimo 2014–2020 m. tam tikrų užduočių perdavimo vykdomosioms įstaigoms sąnaudų ir naudos analizė (2013 m. rugpjūčio 19 d. Galutinė ataskaita).

(15)  2011 m. lapkričio 9 d. Komisijos pasiūlymas COM(2011) 707 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014–2020 m.

(16)  2011 m. lapkričio 9 d. Komisijos pasiūlymas COM(2011) 709 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“.

(17)  2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1653/2004, nustatantis vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 297, 2004 9 22, p. 6).


18.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/73


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB

(2013/771/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 58/2003 Komisijai suteikiama teisė perduoti įgaliojimus vykdomosioms įstaigoms jos vardu ir atsakomybe įgyvendinti Sąjungos programą ar projektą arba jų dalį;

(2)

pavedant vykdomosioms įstaigoms programos įgyvendinimo užduotis siekiama sudaryti sąlygas Komisijai didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai ir funkcijoms, kurių ji negali deleguoti trečiosioms šalims neperleisdama veiklos, kurią vykdo minėtos vykdomosios įstaigos, kontrolės ir galutinės atsakomybės už ją;

(3)

kad su programos įgyvendinimu susijusias užduotis būtų galima perduoti vykdomajai įstaigai, būtina aiškiai atskirti programavimo etapus, t. y. Komisijos atliekamą politiniais sumetimais grindžiamų sprendimų priėmimą turint plačią veiksmų laisvę ir programos įgyvendinimą, kuris turėtų būti pavestas vykdomajai įstaigai;

(4)

Sprendimu 2004/20/EB (2) Komisija įsteigė Pažangios energetikos vykdomąją įstaigą (toliau – įstaiga) ir jai pavedė atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse vykdomų Bendrijos veiksmų valdymą;

(5)

vėliau Sprendimu 2007/372/EB (3) Komisija pakeitė įstaigos įgaliojimus, kad įtrauktų naujų inovacijų, verslininkystės ir judumo srities projektų ir programų valdymą ir pakeistų jos pavadinimą į Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąją įstaigą;

(6)

Sprendimu 2004/20/EB įsteigta įstaiga – įrodymas, kad konkrečių veiklos programų valdymą delegavę trečiosioms šalims jas parengę generaliniai direktoratai gali daugiausia dėmesio skirti politiniams tų programų aspektams. Dėl tebetaikomų ES biudžeto apribojimų ekonomiškiau užduotis perduoti vykdomajai įstaigai. Per du įstaigos tarpinius vertinimus paaiškėjo, kad ji iš esmės veikia gerai ir veiksmingai bei efektyviai vykdo jai pavestas iniciatyvas;

(7)

2011 m. birželio 29 d. Komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ (4) Komisija pasiūlė visapusiškiau naudotis vykdomųjų įstaigų paslaugomis įgyvendinant pagal kitą daugiametę finansinę programą vykdysimas Sąjungos programas;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalį atlikus sąnaudų ir naudos analizę (5) nustatyta, kad planuojamos išlaidos būtų 295 mln. EUR, palyginti su 399 mln. EUR, jei programą valdytų Komisija. Kalbant apie naudą, programos valdymą perdavus įstaigai tikimasi sutaupyti 104 mln. EUR, palyginti su scenarijumi, jei programą valdytų Komisija. Be to, suteikti aiškesni programų portfeliai labiau atitiks įstaigos pagrindinę kompetenciją ir profilį, o tai duos didelės kokybinės naudos. Iš analizės matyti, kad toje pačioje įstaigoje sutelkus Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) (6) (toliau – programa „Horizontas 2020“), 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (7) (toliau – programa COSME) ir Aplinkos ir klimato politikos programos (8) (toliau – LIFE) valdymą bus užtikrintos jų sąsajos, bus paprasčiau jas valdyti ir bus sutaupyta lėšų. Be to, sutelkus visus programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės aspektus, galimi naudos gavėjai galės naudotis vienu prieigos punktu ir bus užtikrintos nuoseklios paslaugos. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (9) (toliau – EJRŽF) suplanuoti integruotos jūrų politikos srities veiksmai ypač gerai atitinka dabartinį įstaigos profilį, grindžiamą inovacijomis ir konkurencingumu. Be to, ankstesnės programos „Marco Polo“ (2007–2013 m.) valdymą perdavus Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai, transporto infrastruktūros programų valdymas bus sutelktas minėtoje įstaigoje, todėl naudos gavėjai dėl finansavimo galės kreiptis į vieną prieigos punktą;

(9)

kad užtikrintų vykdomųjų įstaigų veiklos nuoseklumą, Komisija nustatydama naujus jų įgaliojimus, kiek įmanoma, padalijo veiklą pagal temines politikos sritis;

(10)

įstaigai turėtų būti pavesta valdyti programą LIFE, kuria pratęsiama ankstesnė programa „LIFE+“ – ją pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą valdo Komisija. LIFE valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija. LIFE projektams būdingas didelis vienodų ir standartizuotų operacijų skaičius;

(11)

įstaigai turėtų būti pavesta valdyti tam tikras dalis programos COSME, kuria pratęsiamos pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (2007–2013 m.) (10) (toliau – KIP) vykdomos Verslininkystės ir inovacijų programos dalys, kurias šiuo metu iš dalies valdo įstaiga ir iš dalies pati Komisija. Programos COSME tam tikrų dalių valdymas, kuris bus perduotas įstaigai, apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija. Kai kurių programos COSME dalių projektams taip pat būdingas didelis vienodų ir standartizuotų operacijų skaičius;

(12)

įstaigai turėtų būti pavesta valdyti tam tikras integruotos jūrų politikos (IJP), kontrolės ir mokslinių rekomendacijų bei žinių srities EJRŽF dalis, kuriomis pratęsiami pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą Komisijos dabar valdomi panašūs veiksmai. EJRŽF valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija;

(13)

įstaigai turėtų būti pavesta valdyti šias programos „Horizontas 2020“ dalis:

a)

tam tikras II dalies „Pramonės pirmavimas“ dalis, kurių projektams būdingas didelis vienodų ir standartizuotų operacijų skaičius;

b)

tam tikras III dalies „Visuomenės uždaviniai“ dalis, kurių valdymas apima techninių projektų, dėl kurių nereikia priimti politinių sprendimų, įgyvendinimą ir per visą projekto gyvavimo trukmę būtina aukšto lygio techninė ir finansinė kompetencija;

(14)

įstaigai turėtų būti pavesta valdyti ankstesnius veiksmus, kurie jai jau perduoti kaip KIP dalis pagal 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą: „Pažangi energetika Europai“, „Europos įmonių tinklas“, portalas „Jūsų Europa. Verslas“, Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyba, Ekologinių inovacijų iniciatyva ir projektas „IPorta“;

(15)

įstaiga turėtų būti atsakinga už administracinės ir logistinės paramos paslaugų teikimą, pirmiausia tais atvejais, kai tokių paramos paslaugų centralizavimas leistų papildomai sutaupyti ir užtikrintų masto ekonomiją;

(16)

reikėtų įsteigti Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąją įstaigą. Ji turėtų pakeisti Sprendimu 2004/20/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/372/EB, įsteigtą įstaigą ir perimti jos teises ir įsipareigojimus. Ji turėtų veikti laikydamasi Reglamente (EB) Nr. 58/2003 nustatytų bendrųjų įstatų;

(17)

todėl Sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB turėtų būti panaikinti ir išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(18)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigimas

Įsteigiama 2014 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d. veiksianti Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (toliau – įstaiga), ji pakeičia Sprendimu 2004/20/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/372/EB, įsteigtą vykdomąją įstaigą ir perima jos teises ir įsipareigojimus, o jos įstatai grindžiami Reglamentu (EB) Nr. 58/2003.

2 straipsnis

Vieta

Įstaigos buveinė yra Briuselyje.

3 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.   Įstaigai pavedama įgyvendinti tam tikras dalis šių Sąjungos programų:

a)

2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programos (COSME) (11);

b)

Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) (2014–2020 m.) (12);

c)

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (13), įskaitant integruotą jūrų politiką (IJP), kontrolę ir mokslines rekomendacijas bei žinias;

d)

Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (14) (2014–2020 m.) II dalies „Pramonės pirmavimas“ ir III dalies „Visuomenės uždaviniai“ tam tikras dalis.

Pirmoji pastraipa taikoma nuo šių programų įsigaliojimo dienos su sąlyga, kad jos įsigalios.

2.   Įstaigai pavedama įgyvendinti šiuos ankstesnius veiksmus pagal KIP:

a)

„Pažangi energetika Europai“;

b)

Ekologinių inovacijų iniciatyvą;

c)

„Europos įmonių tinklas“;

d)

portalą „Jūsų Europa. Verslas“;

e)

Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybą;

f)

projektą „IPorta“.

3.   Įstaiga vykdo šias su 1 ir 2 dalyse minimų Sąjungos programų dalių įgyvendinimu susijusias užduotis:

a)

valdo tam tikrus arba visus programos įgyvendinimo etapus ir tam tikrus arba visus konkrečių projektų etapus, remdamasi Komisijos priimtomis susijusiomis darbo programomis, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

b)

nustato biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo priemones ir įgyvendina visus programai valdyti būtinus veiksmus, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;

c)

padeda įgyvendinti programą, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus.

4.   Įstaiga gali būti atsakinga už administracinės ir logistinės paramos paslaugų teikimą programą įgyvendinančioms įstaigoms, jei taip nustatyta įgaliojimų suteikimo akte ir laikomasi tame akte nurodytų programų taikymo srities.

4 straipsnis

Skyrimo trukmė

1.   Valdymo komiteto nariai skiriami dvejiems metams.

2.   Direktorius skiriamas penkeriems metams.

5 straipsnis

Priežiūra ir ataskaitų teikimo reikalavimas

Komisija prižiūri įstaigą, o ši, laikydamasi įgaliojimų suteikimo akte nustatytos tvarkos ir periodiškumo, reguliariai teikia jai pavestų programų ar jų dalių įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

6 straipsnis

Veiklos biudžeto vykdymas

Savo veiklos biudžetą įstaiga vykdo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1653/2004 (15) nuostatas.

7 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinami. Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

2.   Įstaiga laikoma Sprendimu 2004/20/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/372/EB, įsteigtos vykdomosios įstaigos teisių perėmėja.

3.   Nepažeidžiant komandiruotų pareigūnų kategorijos peržiūros, numatytos įgaliojimų perdavimo akte, nuostatų, šiuo sprendimu nedaroma įtakos įstaigos darbuotojų, įskaitant jos direktorių, teisėms ir pareigoms.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 5, 2004 1 9, p. 85.

(3)  OL L 140, 2007 6 1, p. 52.

(4)  COM(2011) 500 galutinis.

(5)  2013 m. rugpjūčio 19 d. Sąjungos programų įgyvendinimo 2014–2020 m. tam tikrų užduočių perdavimo vykdomosioms įstaigoms sąnaudų ir naudos analizė (Galutinė ataskaita).

(6)  COM(2011) 809 galutinis.

(7)  COM(2011) 834 galutinis.

(8)  COM(2011) 874 galutinis.

(9)  COM(2011) 804 galutinis.

(10)  OL L 310, 2006 11 9, p. 15.

(11)  COM(2011) 834 galutinis.

(12)  COM(2011) 874 galutinis.

(13)  COM(2011) 804 galutinis.

(14)  COM(2011) 809 galutinis.

(15)  OL L 297, 2004 9 22, p. 6.