ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.303.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 303

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. lapkričio 14d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Europos Sąjungos pranešimas Šveicarijos Konfederacijai apie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, I priedo techninį pakeitimą dėl Kroatijos įstojimo į ES

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1139/2013, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

2

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1140/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas Riz de Camargue (SGN)

4

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1141/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (SKVN)]

6

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1142/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Chaource (SKVN)]

8

 

*

2013 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1143/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų, visų pirma siekiant į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Vokietija ( 1 )

10

 

*

2013 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1144/2013, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Tepertős pogácsa (GTG)]

17

 

 

2013 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1145/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

24

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/652/ES

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7145)  ( 1 )

26

 

 

2013/653/ES

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės paramos zoonozės sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo 2014 metais suderintam kontrolės planui (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/ES

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms (JRO paslaugoms) teikti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7491)  ( 1 )

48

 

 

2013/655/ES

 

*

2013 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tikslinami korekciniai koeficientai, kas mėnesį nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d. taikytini trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų darbo užmokesčiui

52

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2013 m. liepos 17 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 311/13/COL, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės erdvės susitarimo I priedo I skyriaus 1.2 dalies 39 punkte pateikiamas pasienio kontrolės punktų Islandijoje ir Norvegijoje, patvirtintų atlikti gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašas ir panaikinamas ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 131/13/COL

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/1


Europos Sąjungos pranešimas Šveicarijos Konfederacijai apie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, I priedo techninį pakeitimą dėl Kroatijos įstojimo į ES

Gerbiamasis pone,

turiu garbę priminti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, numatantį priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

Dėl Kroatijos įstojimo į ES reikia padaryti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, I priedo techninį pakeitimą Susitarimo 21 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytu būdu.

Susitarimo 21 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad kompetentingų institucijų sąrašas I priede gali būti keičiamas pateikiant pranešimą kitai Susitariančiajai Šaliai; Šveicarija praneša apie to priedo a punkte nurodytą instituciją, o Bendrija – apie kitas institucijas.

Sąjungos vardu pranešu, kad Kroatijos kompetentinga institucija yra:

Kroatijoje: Ministar financija arba įgaliotas atstovas.

Ši nuoroda turi būti pridėta Susitarimo I priedo ac punkte, po ab punkte nurodytų kompetentingų institucijų.

Šiame pranešime nustatytas techninis pakeitimas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos vardu

Heinz ZOUREK

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato generalinis direktorius


REGLAMENTAI

14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1139/2013

2013 m. lapkričio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2013 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2013 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2013 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 23, 2013 1 25, p. 54.


PRIEDAS

Nr.

64/TQ40

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

POK/04-N.

Rūšis

Ledjūrio menkė (Pollachius virens)

Zona

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

Data

2013 10 28


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1140/2013

2013 m. lapkričio 12 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas Riz de Camargue (SGN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Riz de Camargue“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1187/2000 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 133, 2000 6 6, p. 19.

(3)  OL C 127, 2013 5 4, p. 17.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži arba perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

PRANCŪZIJA

Riz de Camargue (SGN)


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1141/2013

2013 m. lapkričio 12 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Huile essentielle de lavande de Haute-Provence“ / „Essence de lavande de Haute-Provence“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) Nr. 828/2003 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

Prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL L 120, 2003 5 15, p. 3.

(4)  OL C 140, 2013 5 18, p. 29.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priedo I dalyje nurodyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai:

3.2 klasė.   Eteriniai aliejai

PRANCŪZIJA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (SKVN)


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1142/2013

2013 m. lapkričio 12 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Chaource (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Chaource“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) Nr. 1326/2008 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL L 345, 2008 12 23, p. 20.

(4)  OL C 159, 2013 6 5, p. 7.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė.   Sūriai

PRANCŪZIJA

Chaource (SKVN)


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1143/2013

2013 m. lapkričio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų, visų pirma siekiant į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Vokietija

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 3d straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

valstybės narės, nevykdančios 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (2) 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos bendros veiklos, gali paskirti savo aukciono platformą, kurioje jos parduotų savo dalį apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai. Tokią aukciono platformą galima paskirti tuo atveju, jei ji pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą yra įtraukta į to paties reglamento III priede pateikiamą aukciono platformų sąrašą;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 4 dalį Vokietija pranešė Komisijai apie savo sprendimą nedalyvauti bendroje veikloje, numatytoje to reglamento 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir paskirti savo aukciono platformą;

(3)

2013 m. kovo 15 d. Vokietija pranešė Komisijai apie savo ketinimą European Energy Exchange AG (toliau – EEX) paskirti aukciono platforma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje;

(4)

2013 m. kovo 20 d. Vokietija pateikė pranešimą Klimato kaitos komitetui, įsteigtam pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (3) 9 straipsnį;

(5)

siekiant užtikrinti, kad siūlomas EEX paskyrimas aukciono platforma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 30 straipsnio 1 dalyje, atitiktų minėto reglamento reikalavimus ir Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje išdėstytus tikslus, būtina EEX nustatyti tam tikras sąlygas ir įpareigojimus;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies b punkte numatyta, kad paskirtoji aukciono platforma turi užtikrinti visišką, sąžiningą ir nešališką galimybę MVĮ teikti pasiūlymus aukcione ir galimybę mažiesiems teršėjams teikti pasiūlymus aukcione. Todėl EEX tokioms MVĮ ir mažiesiems teršėjams turėtų suteikti skaidrią, išsamią ir naujausią informaciją apie galimybes dalyvauti EEX rengiamuose aukcionuose Vokietijoje, įskaitant visas reikiamas praktines gaires, kaip geriausiai tomis galimybėmis pasinaudoti. Tokia informacija turėtų būti viešai skelbiama EEX interneto svetainėje. Be to, EEX turėtų aukcionų stebėtojui, kuris bus paskirtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 24 straipsnio 2 dalį, teikti pasiektos aprėpties, įskaitant geografinę aprėptį, ataskaitas ir kuo labiau atsižvelgti į aukcionų stebėtojo rekomendacijas tuo klausimu bei įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal minėto reglamento 35 straipsnio 3 dalies a ir b punktus;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies e punkte numatyta, kad skirdama aukciono platformą valstybė narė turi atsižvelgti į tai, kokiu mastu kandidatuojanti aukciono platforma gali užtikrinti, kad būtų vengiama vidaus rinkos, įskaitant anglies dioksido rinką, konkurencijos iškraipymo. Visų pirma aukciono platforma neturi savo paskyrimo sutartimi pasinaudoti taip, kad pelnytų konkurencinio pranašumo kitos jos vykdomos veiklos, t. y. jos organizuojamos antrinės rinkos, atžvilgiu. Aukciono platforma turėtų potencialiems siūlymų teikėjams sudaryti sąlygas teikti pasiūlymus aukcionuose nereikalaudama, kad jie taptų jos organizuojamos antrinės rinkos arba bet kurios kitos prekyvietės, kurią valdo ji pati ar bet kuri kita trečioji šalis, nariais arba dalyviais;

(8)

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 35 straipsnio 3 dalies h punkte numatyta, kad valstybės narės, skirdamos aukciono platformas, turi atsižvelgti į tai, kokiu mastu užtikrinama, kad būtų taikomos tinkamos priemonės, kuriomis būtų reikalaujama, kad aukciono platforma perduotų ją pakeičiančiai aukciono platformai visą aukcionams vykdyti būtiną materialųjį ir nematerialųjį turtą. Tokios priemonės turėtų būti iš anksto aiškiai nustatytos pasitraukimo strategijoje, kurią turėtų peržiūrėti aukcionų stebėtojas. Ne tik Vokietijos paskirta EEX, bet visos aukcionų platformos turėtų parengti tokią pasitraukimo strategiją, kurioje būtų kuo labiau atsižvelgiama į aukcionų stebėtojo nuomonę apie tą strategiją;

(9)

atsižvelgiant į įgytą patirtį, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 nuostatas, susijusias su aukciono platformų ir aukcionų stebėtojų skyrimo viešojo pirkimo konkurso procedūromis ir su aukcionų rengimu;

(10)

kadangi apyvartiniai taršos leidimai turi būti pristatyti per penkias dienas po aukciono dienos ir kadangi apyvartiniai taršos leidimai yra prekiaujami produktai, aukcione įsigytas produktas neprivalo būti prekiaujamas produktas;

(11)

tokiu atveju aukciono platforma privalo pasikonsultuoti su aukcionų stebėtoju. Konsultuodamas aukcionų stebėtojas prisiima tam tikrą atsakomybę ir įsipareigojimus. Siekiant sumažinti jam tenkančią atsakomybę ir įsipareigojimus, ypač skubiais atvejais, reikėtų leisti konsultuojamai aukciono platformai imtis numatomos priemonės dar prieš aukcionų stebėtojui pateikiant nuomonę. Tačiau aukciono platforma turėtų būti ir toliau įpareigota kuo labiau atsižvelgti į aukcionų stebėtojo nuomonę, kai ji pateikiama;

(12)

taip pat reikėtų peržiūrėti aukcionų tvarkaraščių nustatymo tvarką. Pirma, aukcionų tvarkaraščius nustatyti prieš tai einančių metų vasario ar kovo mėnesį nei įmanoma, nei būtina. Antra, rugpjūčio mėn. aukcionuose turėtų būti parduodama perpus mažiau apyvartinių taršos leidimų negu kitais mėnesiais, o tai galima pasiekti surengiant mažiau aukcionų arba teikiant parduoti mažiau apyvartinių taršos leidimų. Trečia, Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnyje nustatyta, kiek aviacijai skirtų apyvartinių taršos leidimų turi būti parduodama aukcionuose ir kokią valstybės narės aviacijai skirtų apyvartinių taršos leidimų dalį jie turi sudaryti, todėl Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 nuostatoje dėl aukcionuose parduotinų metinio aviacijai skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus turėtų būti atsižvelgta į tam tikrų veiksnių, nuo kurių priklauso to skaičiaus dydis ir sudaroma bendro kiekio dalis, nepastovumą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad tarptautinių derybų rezultatas nėra aiškus, pagrįsta leisti atitinkamais kalendoriniais metais lanksčiau paskirstyti aukcionuose parduodamų aviacijai skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičių. Ketvirta, jei keli aukcionai atšaukiami iš eilės, apyvartinių taršos leidimų skaičių reikėtų paskirstyti per daugiau negu keturis po to rengiamus aukcionus. Galiausiai reglamentą reikėtų papildyti nuostatomis dėl aukcionų, kuriuos bendra aukciono platforma rengia valstybei narei, nusprendusiai nedalyvauti bendroje veikloje, tačiau besinaudojančiai bendra aukciono platforma iki turės savąją aukciono platformą, tvarkaraščio. Tokios nuostatos turėtų atitikti nuostatą dėl aukcionų tvarkaraščių, kuriuos nustato tokių valstybių narių paskirtos aukciono platformos;

(13)

turi būti leidžiama dalyvauti aukcionuose nereikalaujant, kad aukciono dalyviai taptų aukciono platformos organizuojamos antrinės rinkos arba bet kurios kitos prekyvietės, kurią valdo aukciono platforma ar bet kuri kita trečioji šalis, nariais arba dalyviais. Šis reikalavimas turėtų būti taikomas visoms aukciono platformoms – ne tik toms, kurias paskiria valstybės narės, nedalyvaujančios paskiriant bendrą aukciono platformą;

(14)

aukciono platforma gali suteikti vieną ar daugiau alternatyvių būdų dalyvauti jos aukcionuose, jei pagrindiniu būdu dėl kokių nors priežasčių būtų neįmanoma pasinaudoti, su sąlyga, kad tokie alternatyvūs būdai yra saugūs bei patikimi ir jais naudojantis nėra diskriminuojami pasiūlymų teikėjai. Siekiant išsklaidyti abejones, reikėtų aiškiau nustatyti, kad valstybės narės gali pareikalauti, kad aukciono platforma pasiūlytų tokių alternatyvių būdų;

(15)

laikytis valstybėms narėms nustatyto draudimo su aukcionų rengėjais dalytis bet kokia viešai neatskleista su aukcionais susijusia informacija gali būti neįmanoma arba tai gali turėti neigiamo poveikio paskirtojo aukcionų rengėjo arba aukcionų rengėjui dirbančių asmenų darbo efektyvumui. Aukcionų rengėjai atlieka tik tam tikrą ribotą vaidmenį organizuojant aukcionus ir yra įvairių kitų priemonių rizikai, kad bus pasinaudota viešai neatskleista informacija, sumažinti, pavyzdžiui, kitaip valdyti situacijas, kuriose aukcionų rengėjas arba aukcionų rengėjui dirbantys asmenys turėtų prieigą prie viešai neatskleistos informacijos. Šiuo atveju visiškas draudimas yra neproporcinga priemonė. Nepaisant to, valstybės narės turėtų būti atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta, jog paskirtas aukcionų rengėjas turės tinkamas neviešinamos informacijos apsaugos priemones prieš tai, kai valstybės narės jam suteiks tokios informacijos;

(16)

valstybės narės, nedalyvaujančios bendroje veikloje, susijusioje su bendros aukciono platformos skyrimu, pranešime apie jos numatytą paskirti aukciono platformą negali būti išsamaus aukcionų tvarkaraščio, tačiau tame pranešime turėtų būti tokios informacijos, kad aukcionų tvarkaraščius būtų galima sukoordinuoti vėliau;

(17)

persvarstant Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 turėtų būti atsižvelgiama į aukcionų stebėtojo parengtą 2014 m. aukcionų ataskaitą, kurios galima tikėtis paskesnių metų pradžioje;

(18)

Reglamente (ES) Nr. 1031/2010 nustatyta, kad aukciono platforma turi būti reguliuojama rinka. Siekiant pasinaudoti atitinkama patirtimi bei ekspertų nuomonėmis ir sušvelninti vykdant aukcionus kylančią riziką, derėtų paaiškinti, kad tai turi būti reguliuojama rinka, kurios veiklos vykdytojas organizuoja apyvartinių taršos leidimų ir jų išvestinių produktų rinką;

(19)

kadangi aukcionų stebėtojo atlyginimas gali būti mokamas iš aukciono pajamų, aukciono platforma gali norėti būti aukcionų stebėtojo išlaidų mokėjimo agente;

(20)

taikant ribotą viešojo pirkimo procedūrą nebuvo sudaryta nė viena aukciono stebėtojo paskyrimo sutartis, nes nė vienas kandidatas nepateikė prašymo dalyvauti šioje bendroje viešojo pirkimo procedūroje. Naujoje procedūroje reikės atsižvelgti į tokius sudėtingus ir greitai neišsprendžiamus klausimus kaip, pavyzdžiui, taikytina konkurso procedūra, sutarties forma ir tikslus užduočių aprašymas. Vis dėlto aukcionų stebėtojo nebuvimas nekelia tokios didelės rizikos aukcionams, kad juos reikėtų atidėti iki bus paskirtas stebėtojas;

(21)

aukciono platforma gali leisti pateikti elektroninius prašymus teikti pasiūlymus aukcione, tačiau turėtų būti leidžiama reikalauti tokius prašymus pateikti kaip popierinius dokumentus;

(22)

jei aukciono platforma, paskirta valstybės narės, nedalyvaujančios bendro viešojo pirkimo konkurso tvarka paskiriant bendras aukciono platformas, negali rengti aukcionų, atitinkama valstybė narė savo apyvartinių taršos leidimų dalį turėtų pardavinėti bendroje aukciono platformoje. Reikėtų patikslinti, kad bendros aukciono platformos ir tų valstybių narių paskirtų aukcionų rengėjų susitarimai turi būti sudaryti ne anksčiau nei prieš pradedant vykdyti aukcionus bendroje aukciono platformoje;

(23)

visos aukciono platformos turėtų nustatyti savo pasitraukimo strategiją ir dėl jos pasikonsultuoti su aukcionų stebėtoju. Šis įpareigojimas turėtų būti netaikomas tik aukciono platformoms, kurias paskiria bendroje veikloje, kuria paskiriama bendra aukciono platforma, nedalyvaujančios valstybės narės;

(24)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę;

(25)

2013 m. gruodžio mėn. baigia galioti Vokietijos ir EEX sutartis, pagal kurią EEX pereinamuoju laikotarpiu buvo Vokietijos alternatyva bendrai aukciono platformai. Siekiant užtikrinti, kad apie aukcionus būtų žinoma iš anksto ir jie būtų vykdomi laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti skubiai;

(26)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Apyvartiniai taršos leidimai parduodami per aukciono platformą kaip standartinės elektroninės sutartys (toliau – aukcione parduodamas produktas).“

2)

7 straipsnio 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„7.   Prieš aukciono pradžią aukciono platforma nustato 6 dalies taikymo metodiką, prieš tai pasikonsultavusi su aukcionų stebėtoju, jei jis paskirtas, ir pranešusi 56 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Tą metodiką atitinkama aukciono platforma gali keisti tarp dviejų pasiūlymų teikimo tai pačiai aukciono platformai laikotarpių. Apie tai ji nedelsdama informuoja aukcionų stebėtoją, jei jis paskirtas, ir 56 straipsnyje nurodytas kompetentingas nacionalines institucijas.

Atitinkama aukciono platforma kuo labiau atsižvelgia į aukcionų stebėtojo nuomonę, jei ji pateikiama.

8.   Jei vienas aukcionas ar daugiau aukcionų atšaukiamas (-i) vienas po kito pagal 5 arba 6 dalį, jame (juose) skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis paskirstomas tolygiai artimiausiems numatytiems tos pačios aukciono platformos aukcionams.

Apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, turi būti paskirstyti per keturis kartus daugiau aukcionų negu buvo atšaukta aukcionų.

Apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, turi būti paskirstyti per du kartus daugiau aukcionų negu buvo atšaukta aukcionų.“

3)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Išskirtinėmis aplinkybėmis bet kuri aukciono platforma, pasikonsultavusi su aukcionų stebėtoju, jei jis paskirtas, gali pakeisti bet kurį pasiūlymų teikimo laikotarpį, prieš tai įspėjusi visus asmenis, kuriems tai gali būti aktualu. Atitinkama aukciono platforma kuo labiau atsižvelgia į aukcionų stebėtojo nuomonę, jei ji pateikiama.“

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius ir kurie parduodami pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtoje aukciono platformoje, skaičius paskirstomas po lygiai visiems tų metų aukcionams, tačiau kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį parduoti teikiama perpus mažiau apyvartinių taršos leidimų negu visais kitais tų metų mėnesiais.

Apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius ir kurie parduodami pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtoje aukciono platformoje, skaičius iš esmės paskirstomas po lygiai visiems tų metų aukcionams, tačiau kiekvienų metų rugpjūčio mėnesį parduoti teikiama perpus mažiau apyvartinių taršos leidimų negu visais kitais tų metų mėnesiais.“

4)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti aukcionų

Nedarydama poveikio 58 straipsnyje nurodytų taisyklių taikymui, aukciono platforma prireikus gali atšaukti aukcioną, jei trukdoma arba gali būti sutrukdyta tinkamai jį įvykdyti. Jei atšaukiamas vienas aukcionas ar keli aukcionai vienas po kito, jame (juose) skirtų parduoti apyvartinių taršos leidimų kiekis paskirstomas tolygiai artimiausiems numatytiems tos pačios aukciono platformos aukcionams.

Apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, turi būti paskirstyti per keturis kartus daugiau aukcionų negu buvo atšaukta vienas po kito.

Apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, turi būti paskirstyti per du kartus daugiau aukcionų negu buvo atšaukta vienas po kito.“

5)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, iki kiekvienų ankstesnių metų rugsėjo 30 d. arba kai tik įmanoma po tos datos nustato ir skelbia kiekvienais kalendoriniais metais kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, skaičių, pasiūlymų teikimo laikotarpius, aukcionų datas ir aukcione parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.“

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kitų aukciono platformų, kurios nėra paskirtos pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, vykdomų atskirų aukcionų, kuriuose parduodami apyvartiniai taršos leidimai, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB III skyrius, tvarkaraštis nustatomas ir skelbiamas pagal šio reglamento 32 straipsnį.

32 straipsnis taip pat taikomas aukcionams, kuriuos pagal 30 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą vykdo aukciono platforma, paskirta pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį.“

6)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Metinis aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, skaičius

1.   Kasmet aukcione parduodama 15 % viso numatomo tais metais apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, skaičiaus. Jei kurių nors metų aukcionuose parduodama daugiau arba mažiau kaip 15 % faktiškai tais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, kitais metais parduodama atitinkamai daugiau arba mažiau apyvartinių taršos leidimų siekiant išlyginti skirtumą. Visi apyvartiniai taršos leidimai, kurie liko neparduoti aukcionuose pasibaigus paskutiniams prekybos laikotarpio metams, turi būti parduoti aukcionuose per pirmus keturis paskesnių metų mėnesius.

Kiekvieno prekybos laikotarpio paskutiniais metais aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičius nustatomas atsižvelgiant į specialiame rezerve, nurodytame Direktyvos 2003/87/EB 3f straipsnyje, likusį apyvartinių taršos leidimų skaičių.

2.   Kiekvienais atitinkamo prekybos laikotarpio kalendoriniais metais kiekvienai valstybei narei tenkantis aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, skaičius nustatomas pagal tos direktyvos 3d straipsnio 3 dalį.“

7)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos nuo 2013 m., pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę, iš esmės iki kiekvienų ankstesnių metų rugsėjo 30 d. arba kai tik įmanoma po tos datos nustato ir skelbia kiekvienais kalendoriniais metais kiekviename atskirame aukcione parduosimų apyvartinių taršos leidimų, kuriems taikomas Direktyvos 2003/87/EB II skyrius, skaičių, pasiūlymų teikimo laikotarpius, aukcionų datas ir aukcionuose parduodamo produkto rūšį, taip pat sumokėjimo ir apyvartinių taršos leidimų pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.“

b)

4 dalis papildoma šia antra pastraipa:

„32 straipsnis taip pat taikomas aukcionams, kuriuos pagal 30 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą vykdo aukciono platforma, paskirta pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį.“

8)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   Turi būti leidžiama dalyvauti aukcionuose nereikalaujant, kad aukciono dalyviai taptų aukciono platformos organizuojamos antrinės rinkos arba bet kurios kitos prekyvietės, kurią valdo aukciono platforma ar bet kuri kita trečioji šalis, nariais arba dalyviais.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Aukciono platforma gali pasiūlyti, o valstybės narės gali reikalauti, kad ji pasiūlytų vieną ar daugiau alternatyvių būdų dalyvauti jos aukcionuose, jei pagrindiniu būdu dėl kokių nors priežasčių nebūtų įmanoma pasinaudoti, tačiau tik jei tokie alternatyvūs būdai yra saugūs bei patikimi ir jais naudojantis nėra diskriminuojami pasiūlymų teikėjai.“

9)

18 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

veiklos vykdytojas arba orlaivio naudotojas, turintis veiklos vykdytojo sąskaitą arba orlaivio naudotojo sąskaitą, teikiantis pasiūlymą savo vardu, įskaitant bet kurią patronuojančiąją įmonę, patronuojamąją įmonę arba susijusią bendrovę, priklausančią tai pačiai įmonių grupei, kaip ir veiklos vykdytojas arba orlaivio naudotojas;“

10)

20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Prašymas teikti pasiūlymus pagal 1 dalį pateikiamas užpildant elektroninę paraišką. Elektroninę paraišką ir jos internetinę prieigą sukuria ir prižiūri atitinkama aukciono platforma.“

11)

22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybių narių, nedalyvaujančių 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytoje bendroje veikloje, atveju aukcionų rengėją paskiria valstybė narė, kad būtų galima sudaryti ir įgyvendinti reikiamus susitarimus su aukciono platformomis, paskirtomis pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį, įskaitant visas su jomis sujungtas tarpuskaitos sistemas arba atsiskaitymo sistemas, kuriais siekiama, kad aukciono rengėjas jį paskyrusios valstybės narės vardu galėtų parduoti apyvartinius taršos leidimus tokiose aukciono platformose pagal abipusiškai sutartas sąlygas, kaip numatyta 30 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje ir 30 straipsnio 8 dalies pirmoje pastraipoje.“

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės neviešintinos informacijos neatskleidžia aukcionų rengėjui dirbantiems asmenims, nebent asmuo, dirbantis valstybei narei arba veikiantis jos vardu, tos informacijos atskleidžia tiek, kiek būtina tiems asmenims vykdant įprastas profesines ar darbines pareigas, ir atitinkama valstybė narė įsitikina, kad aukciono rengėjas turi tinkamas neviešinamos informacijos apsaugos priemones, kaip numatyta 3 straipsnio 28 dalyje arba kaip uždrausta 38 straipsniu, taikomas visiems aukcionų rengėjui dirbantiems asmenims, neskaitant priemonių, numatytų 42 straipsnio 1 ir 2 dalyse.“

12)

24 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jei dėl force majeure priežasčių aukcionų stebėtojas negali vykdyti visų arba dalies su konkrečiu aukcionu susijusių savo užduočių, atitinkama aukciono platforma gali nuspręsti rengti tą aukcioną, jei ji imasi visų reikiamų priemonių, kad galėtų pati tinkamai stebėti aukcioną. Tai taip pat taikoma iki tol, kol pagal 2 dalį paskirtas pirmasis aukcionų stebėtojas pradeda stebėti atitinkamus aukcionus taip, kaip išsamiai nustatyta jo paskyrimo sutartyje.“

13)

25 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Aukcionų stebėtojas teikia nuomones pagal 7 straipsnio 7 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio 3 dalį, 31 straipsnio 1 dalį ir kaip numatyta III priede. Nuomonės pateikiamos per pagrįstą laikotarpį.“

14)

27 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Per tris mėnesius nuo paskyrimo dienos aukciono platforma Komisijai pateikia išsamią savo pasitraukimo strategiją, o Komisija dėl jos konsultuojasi su aukcionų stebėtoju. Per du mėnesius po to, kai aukciono platforma gauna aukcionų stebėtojo nuomonę pagal 25 straipsnio 6 dalį, ji peržiūri ir prireikus pataiso savo pasitraukimo strategiją kuo labiau atsižvelgdama į tą nuomonę.“

15)

30 straipsnio 6 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

aukcione parduodamą produktą ir visą kitą informaciją, kurios Komisijai reikia, kad galėtų įvertinti, ar siūlomas aukcionų tvarkaraštis atitinka esamą arba numatomą pagal 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtų aukciono platformų aukcionų tvarkaraštį bei kitus aukcionų tvarkaraščius, kuriuos pasiūlė kitos valstybės narės, nedalyvaujančios 26 straipsnyje numatytoje bendroje veikloje, bet pasirinkusios galimybę paskirti savo aukciono platformas;“

16)

31 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bet kuri aukciono platforma, paskirta pagal 30 straipsnio 1 dalį, atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir aukciono platforma, paskirta pagal 26 straipsnio 1 dalį, kaip numatyta 27 straipsnyje.

Tačiau pagal 30 straipsnio 1 dalį paskirtai aukciono platformai 27 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos netaikomos ir 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą pasitraukimo strategiją ji teikia ją paskyrusiai valstybei narei, kuri turi dėl šios strategijos pasikonsultuoti su aukcionų stebėtoju.“

17)

32 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   Pagal šio reglamento 30 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos iki prieš tai einančių metų spalio 31 d. arba kuo greičiau po to nustato ir skelbia su apyvartiniais taršos leidimais, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai ir kurie kiekvienais metais bus parduodami atskiruose aukcionuose, susijusius pasiūlymų teikimo laikotarpius, atskirus kiekius, aukcionų datas, taip pat aukcione parduodamų produktų rūšis, mokėjimo ir pristatymo datas. Atitinkamos aukciono platformos visa tai nustato ir skelbia tik po to, kai šiuos dalykus pagal šio reglamento 11 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį nustato ir paskelbia pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 arba 2 dalį paskirtos aukciono platformos, nebent tokia aukciono platforma dar būtų nepaskirta. Atitinkamos aukciono platformos visa tai nustato ir skelbia tik pasikonsultavusios su Komisija ir gavusios jos nuomonę. Atitinkamos aukciono platformos kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę.“

18)

33 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Aukcionų stebėtojui pateikus metinę konsoliduotą 2014 m. įvykdytų aukcionų ataskaitą, Komisija persvarsto šiame reglamente numatytą tvarką, įskaitant visų aukciono procesų veikimą.“

19)

35 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Aukcionai vykdomi tik aukciono platformoje, kuri yra patvirtinta kaip reguliuojama rinka, kurios operatorius organizuoja apyvartinių taršos leidimų arba jų išvestinių produktų rinką.“

20)

44 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Aukciono platforma, įskaitant su ja susietą tarpuskaitos sistemą (-as) arba atsiskaitymo sistemą (-as), perveda pasiūlymų teikėjų arba jų teisių perėmėjų sumokėtas sumas už aukcione parduotus apyvartinius taršos leidimus, kuriems taikomi Direktyvos 2003/87/EB II ir III skyriai, tuos apyvartinius taršos leidimus aukcione pardavusiems aukciono rengėjams, išskyrus sumą, kurios atžvilgiu jos paprašyta būti aukciono stebėtojo mokėjimo agente.“

21)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 302, 2010 11 18, p. 1.

(3)  OL L 49, 2004 2 19, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1031/2010 III priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1 dalyje po Vokietijos paskirtos aukciono platformos pavadinimo įrašoma ši eilutė:

 

„Teisinis pagrindas

30 straipsnio 2 dalis“

2 dalyje po Jungtinės Karalystės paskirtos aukciono platformos pavadinimo įrašoma ši eilutė:

 

„Teisinis pagrindas

30 straipsnio 1 dalis“

Įrašoma 3 dalis:

Vokietijos paskirtos aukciono platformos

3.

Aukciono platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Teisinis pagrindas

30 straipsnio 1 dalis

 

Paskyrimo laikotarpis

Ne anksčiau kaip nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki vėliausiai 2018 m. lapkričio 14 d., nepažeidžiant 30 straipsnio 5 dalies antros pastraipos.

 

Sąlygos

Turi būti leidžiama dalyvauti aukcionuose nereikalaujant, kad aukciono dalyviai taptų EEX organizuojamos antrinės rinkos arba bet kurios kitos prekyvietės, kurią valdo EEX ar bet kuri kita trečioji šalis, nariais arba dalyviais.

 

Prievolės

1.

Per du mėnesius nuo 2013 m. lapkričio 15 d. EEX pateikia Vokietijai savo pasitraukimo strategiją, kad ji galėtų dėl jos pasikonsultuoti su aukcionų stebėtoju. Pasitraukimo strategija turi nedaryti jokio poveikio EEX įsipareigojimams pagal sutartį, sudarytą su Komisija ir valstybėmis narėmis pagal 26 straipsnį, ir Komisijos bei tų valstybių narių teisėms, kurios joms suteiktos pagal tą sutartį.

2.

EEX sudaro ir savo interneto svetainėje nuolat skelbia išsamų naujausią narių, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus ir kurie yra licencijuoti teikti pasiūlymus MVĮ ir mažųjų teršėjų vardu, sąrašą ir suprantamas praktines gaires MVĮ ir mažiesiems teršėjams, kuriose paaiškinama, ką jie turi daryti, kad galėtų dalyvauti aukcionuose per tokius narius.

3.

Per šešis mėnesius po aukcionų pradžios arba per du mėnesius nuo aukcionų stebėtojo paskyrimo, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, EEX aukcionų stebėtojui pateikia pasiektos aprėpties, įskaitant geografinę aprėptį, ataskaitą ir kuo labiau atsižvelgia į tuo klausimu pateiktas aukcionų stebėtojo rekomendacijas, kad įgyvendintų savo įsipareigojimus pagal 35 straipsnio 3 dalies a ir b punktus.

4.

Vokietija praneša Komisijai apie visus esminius sutartinių santykių su EEX, apie kuriuos pranešta Komisijai 2013 m. kovo 15 d. ir Klimato kaitos komitetui 2013 m. kovo 20 d., pasikeitimus.“


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1144/2013

2013 m. lapkričio 13 d.

kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Tepertős pogácsa (GTG)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (2);

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 8 straipsnio 2 dalį Vengrijos pateikta paraiška įregistruoti pavadinimą „Tepertős pogácsa“ buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį Vokietija ir Austrija pateikė Komisijai prieštaravimo pareiškimus. Pagal minėto straipsnio 3 dalį Komisija išnagrinėjo prieštaravimo pareiškimus ir juos pripažino priimtinais;

(4)

Vengrija nurodė, kad Vokietija ir Austrija sudarė susitarimą;

(5)

kiek tai susiję su Vokietija, dėl šio susitarimo buvo iš dalies pakeista registracijos paraiška – panaikintos reikalaujamų miltų kokybės rodiklių nuorodos (BL55 et BL80);

(6)

Austrija savo ruožtu sutiko su Vengrijos patvirtinimu, kad registracijos paraiškos tikslas yra tik apsaugoti Vengrijos garantuoto tradicinio gaminio „Tepertős pogácsa“ pavadinimą ir kad paraiška įregistruoti Vengrijos pavadinimą „Tepertős pogácsa“ nedaro jokio neigiamo poveikio gaminiams, kurių pavadinimas – „Grammelpogatsche“, ir nekenkia gaminių pavadinimu „Grammelpogatsche“ gamybai;

(7)

atsižvelgiant į tai, pavadinimą „Tepertős pogácsa“ verta įtraukti į garantuotų tradicinių gaminių registrą, todėl derėtų specifikaciją atnaujinti ir paskelbti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įregistruojamas šio reglamento I priede nurodytas pavadinimas.

2 straipsnis

Atnaujinta specifikacija pateikta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(3)  OL C 180, 2012 6 21, p. 16.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 I priedo II dalyje nurodyti žemės ūkio produktai ir maisto produktai:

2.3 klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

VENGRIJA

Tepertős pogácsa (GTG)


II PRIEDAS

1.   Specifikacija

1.1.   Registruotinas (-i) pavadinimas (-ai)

„Tepertős pogácsa“

Teikiant produktą rinkai, etiketėje gali būti nurodyta ši informacija: „magyar hagyományok szerint előállított“ (pagaminta laikantis Vengrijos tradicijų). Ši informacija bus išversta į kitas oficialiąsias kalbas.

1.2.   Pavadinimas

pats yra specifinis

turi specifinių žemės ūkio produkto arba maisto produkto ypatybių

Pavadinime esančiu būdvardžiu „tepertős“ apibūdinamas žodis „tepertő“ (kiaulienos traškučiai), kurie susidaro iškepus kiaulieną ir kuriuos susmulkinus iki kreminės tekstūros gaunama būdinga pagrindinė apvaliems pikantiškiems kepiniams naudojama medžiaga.

1.3.   Ar išimtinės pavadinimo naudojimo teisės siekiama pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalį

registravimas nustačius išimtinę pavadinimo naudojimo teisę

registravimas nenustačius išimtinės pavadinimo naudojimo teisės

1.4.   Produkto rūšis

2.3 klasė. Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai.

2.3 klasė. Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai.

1.5.   Žemės ūkio produkto ar maisto produkto, kuriam taikomas 3.1 punkte nurodytas pavadinimas, apibūdinimas

„Tepertős pogácsa“ – apvalus cilindro formos pikantiškas kepinys, pagardintas druska ir pipirais, jo skersmuo – 3–5 cm, o svoris – 25–50 g. Jame yra susmulkintų kiaulienos traškučių ir kiaulienos riebalų, jis kildinamas su mielėmis, o jo tekstūra gali būti trapi arba sluoksniuota (mille-feuille struktūra). Jo paviršius rausvai rudas, suskirstytas kvadratėliais. Apačia – plokščia, rausvai rudos spalvos. Jame tolygiai pasiskirstę kiaulienos traškučių gabaliukai. Trapusis sluoksnis gali būti padalytas į dalis, o sluoksniuotasis sluoksnis yra birios ir daugiasluoksnės struktūros. Šio gaminio skonis primena skrudintų kiaulienos traškučių skonį, su šiek tiek juntamu maloniu druskos ir pipirų prieskoniu. Sausosios medžiagos riebumas – 20–30 % masės, o gaminio miltuose yra 25–40 % masės kiaulienos traškučių. Kiaulienos traškučiai sudaro mažiausiai 60 % produkto riebumo.

Organoleptinės savybės

 

Trapieji „Tepertős pogácsa“

Sluoksniuotieji „Tepertős pogácsa“

Forma

Apvalūs, tolygiai cilindriški

Apvalūs, cilindriški, gali būti šiek tiek nelygūs

Plutelė

Paviršius blizgus, rausvai rudas ir smulkiai padalytas į kvadratėlius. Šonai – smėlio spalvos ir neblizgūs, o apačia – rausvai ruda ir neblizgi.

Vidaus struktūra

Tekstūra trapi, bet ne trupi. Traškučių gabaliukai rusvos spalvos ir tolygiai pasiskirstę.

Mille-feuille struktūra, rusvos spalvos sluoksniai gali būti atskirti, o juose matomi traškučių gabaliukai.

Skonis

Traškučiams būdingas maloniai sūrus ir šiek tiek juntamas pipirų skonis.

Aromatas

Būdingas traškučiams ir kiaulienos riebalams, pipirų.

Fizinės ir cheminės savybės

Riebumas: galutinio produkto sausosios medžiagos riebumas – 20–30 % masės (m/m).

Druskos masė: produkto sausosios medžiagos druskos masė – ne daugiau kaip 4,0 % masės (m/m).

1.6.   Žemės ūkio produkto ar maisto produkto, kuriam taikomas 3.1 punkte nurodytas pavadinimas, gamybos metodo apibūdinimas

Pradinės medžiagos

Kiaulienos traškučių kremas:

beodės kiaulienos traškučiai sudaro 70–75 % traškučių kremo, gabalas kepintų kiaulienos taukų, likęs pakepinus riebią kiaulieną su šiek tiek mėsos arba be jos,

kiaulių riebalai sudaro 25–30 % traškučių kremo, t. y. riebalai, likę iškepus riebią kiaulieną su šiek tiek mėsos arba be jos.

Tešlos ruošimas: kvietiniai miltai arba speltų miltai, kiaušinis, kiaušinio trynys, pienas, baltasis vynas arba actas, grietinė, druska ir pipirai.

Ruošiant „Tepertős pogácsa“ draudžiama naudoti bet kokius maisto priedus (pvz., keliančias medžiagas ar konservantus).

Gamybos būdas

Atsižvelgiant į gamybos būdą, „Tepertős pogácsa“ gali būti arba trapus, arba sluoksniuotas.

Trapaus „TEPERTŐS POGÁCSA“ gamyba

I etapas: traškučių kremo ruošimas

Švieži beodės kiaulienos traškučiai sutrupinami kočėlu, kad neliktų stambių ar aštrių gabaliukų, o skrudinti gabaliukai tolygiai paskirstomi kreme. Traškučiai gali būti malami mėsmale, tokiu atveju reikia naudoti smulkiausio malimo funkciją.

Kremas mediniu šaukštu ar maišytuvu sumaišomas su kiaulienos riebalais. Svarbu, kad ruošiant kremą nebūtų naudojama jokių priedų, konservantų, žąsienos traškučių, augalinių riebalų ar margarino, tik švieži beodės kiaulienos traškučiai.

Pramoniniu būdu gaminamam traškučių kremui taip pat taikomi traškučių kremo reikalavimai.

II etapas: tešlos ruošimas

250–400 gramų traškučių kremo sumaišoma su kilogramu kvietinių miltų, kad gautųsi vientisas mišinys. Traškučių kremas turi padengti miltus, tai būtina norint, kad tekstūra būtų trapi. Visos sudedamosios dalys, t. y. miltai, sumaišyti su traškučių kremu, 5 % vienam kilogramui miltų mielių, suaktyvintų piene, vienas kiaušinis, vienas kiaušinio trynys, 0,02 % baltojo vyno ar acto, 2,5 % druskos, 0,001 % maltų pipirų ir pakankamai grietinės, kad tešla būtų palyginti kieta, turi būti suminkytos viena su kita. Tešla minkoma tol, kol tampa vientisa. Jei tešla perminkoma, jos tekstūra praranda trapumą.

Dėl didelio gaminio riebumo tešla gaminama iš šaltų sudedamųjų dalių ir ji turi būti padėta vėsioje vietoje, kol jos temperatūra pasieks 26 °C. Atsižvelgiant į produkto ypatumus, taip pat galima tešlą dėti į + 5–8 °C temperatūros šaldytuvą ir ją ten laikyti bent tris valandas.

Pakilusi ir atvėsinta tešla iškočiojama piršto storio sluoksniu, o jos viršus padalijamas giliomis statmenomis linijomis. Tai galima daryti peiliais, vienas nuo kito sudėtais 3 mm atstumu. Paplotėliai išpjaunami 3–6 cm skersmens formelėmis. Paplotėlių formos turėtų būti kuo vienodesnės, cilindriškos. Galutinė forma pasiekiama delnu vyniojant tešlą. Paplotėliai, reikalingi užpildyti skardai, ant lentelės išdėstomi šalia vienas kito ir aptepami plaktu kiaušiniu, saugant, kad neprabėgtų pro kraštus. Kai kiaušiniu padengtas paviršius nudžiūna, paplotėliai tolygiai išdėstomi ant skardos. Beformiai gabalai gali būti vėl įminkyti daugiausia du kartus kuo mažiau juos liečiant, o tešlai pastovėjus, vėliau juos galima panaudoti.

Paplotėliai kildinami 50–55 minutes, tada 12–15 min. kepami iki 220–240 °C įkaitintoje orkaitėje. Tada jie gatavi.

Paplotėliai parduodami be pakuotės (atskirai) arba fasuoti.

Sluoksniuoto „TEPERTŐS POGÁCSA“ gamyba

I etapas: traškučių kremo ruošimas

Traškučių kremas gaminimas panašiai kaip ir trapiai tešlai. Vienintelis skirtumas – dedama ne tik beodės kiaulienos riebalų ir traškučių, bet ir druskos (maždaug 1,5 % miltų masės), ir smulkiai maltų pipirų (maždaug 0,001 % miltų masės). Šiame etape dedama druskos, kadangi, reikiamą druskos kiekį būdingam sūriam paplotėlių skoniui įmaišius tik ruošiant tešlą, tešla sutrūkinėtų ir nesusidarytų mille-feuille struktūra.

Šiuo atveju 50 %, t. y. pusė, traškučių kremo gamybai reikiamo riebalų kiekio dedama į traškučių kremą, o kita pusė – į tešlą.

II etapas: tešlos ruošimas

Vadinamoji pagrindinė tešla ruošiama panaudojant riebalus, kurie buvo atskirti gaminant traškučių kremą, druską (maždaug 1 % miltų svorio), 5 % vienam kilogramui miltų mielių, suaktyvintų piene, 0,02 % baltojo vyno ar acto, vieną kiaušinį, vieną kiaušinio trynį ir pakankamai grietinės, kad tešla būtų vidutinio elastingumo ir lengva kočioti.

Šios rūšies tešlai svarbu, kad traškučių kremo sudedamosios dalys būtų laikomos žemoje temperatūroje, kad lankstant pyragėlį traškučių kremu būtų galima atskirti tešlos sluoksnius. Riebalai, esantys tarp plonai iškočiotos tešlos sluoksnių, kepant ištirpsta ir neleidžia jiems sulipti. Tuo metu tešloje esantis vanduo ir riebalai tampa garais ir atskiria sluoksnius, kad iškeptą gaminį būtų galima padalyti į sluoksnius (feuilles).

Mille-feuille struktūra gaunama dviem būdais:

a)

Traškučių kremas tolygiai užtepamas ant plonai iškočiotos tešlos, po to tešla nuo galo vyniojama. Šis ritinėlis paliekamas stovėti 15–30 min., tada dar kartą kočiojamas ir sulankstomas 90 laipsnių kampu, palyginti su ankstesniu sluoksniu. Jeigu nesilaikoma šio lankstymo būdo, kepami paplotėliai praranda formą.

b)

Iškilusi pagrindinė tešla plonai iškočiojama, tada traškučių mišinys tepamas ant išorinių dalių tol, kol tešla visiškai sulankstoma. Šiuo atveju ji nevyniojama, o lankstoma (mažiausiai tris kartus).

Prieš paskutinį kartą kočiojant tešlą, galima ją palikti stovėti 15 min., po to ji iškočiojama piršto storio (1–2 cm) sluoksniu, viršus padalijamas giliomis statmenomis linijomis ir išpjaunami 3–6 cm skersmens paplotėliai. Paplotėliai, reikalingi užpildyti skardai, ant lentelės išdėstomi šalia vienas kito ir aptepami plaktu kiaušiniu, saugant, kad neprabėgtų pro kraštus.

Kai kiaušiniu padengtas paviršius nudžiūna, paplotėliai tolygiai išdėstomi ant kepimo skardos. Jie kildinami 40–45 minutes, tada 8–10 min. kepami iki 220–240 °C įkaitintoje orkaitėje. Tada jie gatavi.

Paplotėliai parduodami be pakuotės (atskirai) arba fasuoti.

1.7.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto ypatumai

„Tepertős pogácsa“ ypatumai užtikrinami taip:

pagrindine kiaulienos traškučių ir kiaulienos riebalų žaliava,

specialia tešlos ruošimo technika,

fizinėmis, cheminėmis ir organoleptinėmis savybėmis.

Pagrindinė kiaulienos traškučių žaliava, suteikianti ypatumų

„Tepertős pogácsa“ ypatumo suteikia traškučiai, kurie susidaro iškepus riebią kiaulieną su šiek tiek arba be jos. Traškučiuose yra 12–13 % baltymų ir 82–84 % riebalų, 60 % produkto riebumo sudaro traškučiai.

Speciali tešlos ruošimo technika

Naudojant traškučius galima paruošti ne tik trapią tešlą, bet ir ypatingą mille-feuille tekstūros tešlą, o dėl didelio tešlos riebumo 24–26 °C šaltą tešlą reikia ruošti specialiu būdu.

Fiziniai, cheminiai ir organoleptiniai ypatumai

Dėl 20–30 % riebumo, kuris susidaro naudojant kiaulienos traškučius ir riebalus, „tepertős pogácsa“ maistinė vertė didesnė, kepinys ne taip greitai džiūna ir galioja ilgiau nei kiti šiai kategorijai priskiriami gaminiai.

1.8.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto tradicinės savybės

Žodis „pogácsa“ (paplotėlis) pirmą kartą pavartotas 1395 m. ir iš pradžių reiškė pelenuose ir žarijose keptą duonos pyragą. Vengriškose liaudies pasakose jis populiariai vadinamas „hamuban sült pogácsa“ (pelenuose keptas paplotėlis). Iki XVIII a. duonos pyragui, valgomam kaip duonai, apibūdinti naudotas žodis paplotėlių duona. Dabartinė mažesnė cilindriška ir pjaustyta rūšis Vengrijoje tapo populiari Viduramžiais. Tai buvo populiariausias kepinys Vengrijos valstiečių virtuvėje, buvo gaminamos kelios jo rūšys, o jo populiarumas nuo tada nesumažėjo.

„Tepertős pogácsa“ gamybos vystymą nulėmė dvi sąlygos: riebalų išgavimas kepinant riebią kiaulieną tapo įprastu dalyku, o traškučiai tapo kasdieniu maistu. Remiantis vidutinės XVIII a. 8-ojo dešimtmečio kilmingos šeimos apibūdinimu, riebios kiaulienos kepimas ir traškučių gaminimas jau nuo XVIII a. tapo diduomenės namų ūkio dalimi. Šią išvadą patvirtina tai, kad, remiantis kilmingų šeimų turto inventoriumi, Didžiojoje lygumoje pradėjo rastis riebalų arba taukų statinaičių (Cegléd 1850–1900 m. Ceglédi Kossuth Múzeum kiadása (Cegléd Kossuth muziejaus leidinys) Ceglé, 1988 m., p. 28, 30. Szűcs). Galima manyti, kad valstiečių tradicija kepti riebalus ir vartoti kiaulienos riebalus kasdienėje mityboje ir apdirbant kiaulieną pradėjo populiarėti XIX a. viduryje dėl to, kad riebalų arba taukų statinaitės jau XIX a. 6-ajame dešimtmetyje buvo įtrauktos į teritorijos tarp Dunojaus ir Tisos upių valstiečių kulinarinius registrus.

Remiantis žodiniais etnografiniais duomenimis, XIX–XX a. sandūroje centriniame Tisos regione valstiečių ūkiuose traškučiai naudoti muilui gaminti, jie vartoti pradėti laipsniškai. Paskerdus kiaulę, paplotėliai dažniausiai būdavo kepami su šviežiais nedideliais beodės kiaulienos traškučiais. XX a. 4-ojo dešimtmečio etnografinėje santraukoje teigiama, kad paplotėliai buvo gaminami iš nekildintos ir kildintos tešlos, be kitų sudedamųjų dalių, į juos buvo dedama traškučių (Bátky Zs.: Táplálkozás (Mityba): A magyarság néprajza (Vengrijos etnografija), Budapeštas, 1933 m., p. 100). Todėl galima teigti, kad XX a. pradžioje tapo įprasta įmaišyti keptų riebalų traškučius į kildintą tešlą.

Iki šiol „Tepertős pogácsa“ vaidmuo išlieka svarbus kasdienėje virtuvėje. Jis pateikiamas kaip antrasis patiekalas su pagrindinio patiekalo sriuba (guliašu, pupelių sriuba), taip pat juo vaišinami svečiai susitikimuose ir konferencijose. Patiekalą dažnai gamina namų šeimininkės, ypač per šeimos šventes (vestuves, krikštynas) ar tokias šventes kaip Kalėdos ir Velykos, taip pat kaimo turizmo srityje jis dažnai patiekiamas kaip užkandis prie vyno (Hagyományok Ízek Régiók (Tradiciniai regionų skoniai), I tomas, p. 145–147).

Šio kepinio gerą vardą patvirtino ir kelios nuo XIX a. 9-ojo dešimtmečio iki dabar išleistos receptų knygos. Dobos C. József: Magyar-Franczia szakácskönyv (Vengriškų ir prancūziškų receptų knyga), p. 784–785, 1881 m.; Rozsnyai Károly: Legújabb nagy házi cukrászat (Naujieji vietiniai konditerijos gaminiai), p. 350, 1905 m.; Kincses Váncza receptkönyv (Kincses Váncza receptų knyga), p. 21, 1920 m.; Az Új idők második receptkönyve (Antroji šiuolaikinių receptų knyga), p. 182, 1934 m.; Hajdú Ernőné: Jaj, mit főzzek (Ką gaminti?), p. 73, 1941 m.; Rudnay János: A magyar cukrászat remekei (Vengrijos konditerijos gaminių šedevrai) p. 89, 1973 m.

1.9.   Produkto specifinėms savybėms tikrinti taikomi būtiniausi reikalavimai ir procedūros

Ypatybės

Būtiniausi reikalavimai

Tikrinimo būdas ir dažnumas

Riebumas

20–30 % sausosios medžiagos svorio

galima naudoti tik kiaulienos riebalus

Remiantis 3,5 punkte esančiu produkto apibūdinimu, tikrinimai kas šešis mėnesius vykdomi laboratorijoje.

Traškučiai (kremas)

naudojami kiaulienos traškučiai

naudojami beodės kiaulienos traškučiai

Remiantis produkto dokumentais arba produkto aprašu, partijų dokumentais.

Sudedamosios dalys

atsižvelgiant į 3.6 punkte pateiktą produkto apibūdinimą (kiaulienos traškučiai, kiaulienos riebalai, kvietiniai miltai, kiaušinis, kiaušinio baltymas, pienas, mielės, baltasis vynas arba actas, grietinė, druska ir pipirai)

Remiantis produkto dokumentais arba produkto aprašu, partijų dokumentais.

Organoleptinės produkto savybės (sudėtis, skonis ir kvapas)

trapi arba sluoksniuota mille-feuille struktūra

būdingas traškučių ir švelnus pipirų skonis ir kvapas

Organoleptiniai tyrimai kiekvienoje pamainoje.

2.   Institucijos arba įstaigos, tikrinančios, ar laikomasi produkto specifikacijos reikalavimų

2.1.   Pavadinimas ir adresas

Pavadinimas: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (Centrinė žemės ūkio administravimo tarnyba, Maisto ir maisto saugos direktoratas)

Adresas:

Tel.: 456-30-10

Faks.: —

El. pašto adresas: oevi@oai.hu

☒ viešasis

 privatus

2.2.   Institucijos ar įstaigos konkrečios užduotys

Tikrinančioji institucija tikrina, ar produktas atitinka produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus.


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1145/2013

2013 m. lapkričio 13 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

44,1

MA

42,2

MK

28,7

ZZ

38,3

0707 00 05

AL

40,0

MK

56,9

TR

132,8

ZZ

76,6

0709 93 10

MA

85,3

TR

166,5

ZZ

125,9

0805 20 10

MA

66,6

ZA

148,2

ZZ

107,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

78,8

ZA

157,1

ZZ

104,3

0805 50 10

TR

68,6

ZA

74,0

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

251,7

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,2

US

340,0

ZZ

264,2

0808 10 80

BA

64,2

NZ

131,4

US

142,2

ZA

178,9

ZZ

129,2

0808 30 90

CN

65,8

TR

114,2

ZZ

90,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 12 d.

dėl zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7145)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/652/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičiančią Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir panaikinančią Tarybos direktyvą 92/117/EEB (1), ypač į jos 7 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2003/99/EB nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad atlikus stebėjimą būtų pateikti lyginamieji duomenys apie zoonozių sukėlėjų ir kitų visuomenės sveikatai pavojingų sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (toliau – AAM) atvejus;

(2)

Direktyvoje 2003/99/EB taip pat nustatyta, kad valstybės narės turi įvertinti AAM tendencijas ir šaltinius savo teritorijoje ir Komisijai kasmet pateikti ataskaitą, į kurią būtų įtraukti pagal tą direktyvą surinkti duomenys;

(3)

2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų planas“ (2) Komisija pasiūlė parengti penkerių metų kovos su AAM veiksmų planą, grindžiamą 12 svarbiausių veiksmų, įskaitant AAM stebėjimo sistemų stiprinimą;

(4)

2012 m. birželio 22 d. Tarybos išvadose „Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms poveikis žmonių sveikatos sektoriuje ir veterinarijos sektoriuje. Koncepcija „Viena sveikata“ (3) Taryba ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų pagal 2011 m. lapkričio 15 d. komunikatą ir priimti konkrečias iniciatyvas, skirtas tame komunikate nustatytiems 12 veiksmų įgyvendinti, taip pat glaudžiai bendradarbiauti su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (toliau – ECDC), Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) ir Europos vaistų agentūra (toliau – EMA) stiprinant su žmonėmis, gyvūnais ir maistu susijusių AAM atvejų nustatymą ir įvertinimą;

(5)

2012 m. gruodžio 11 d. plenariniame posėdyje Parlamentas priėmė pranešimą „Mikrobų keliamos problemos. Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamos grėsmės“ (4). Toje ataskaitoje Parlamentas pritaria Komisijos penkerių metų kovos su AAM veiksmų planui ir mano, kad tame plane rekomenduotas priemones reikia įgyvendinti kuo skubiau. Parlamentas visų pirma ragina Komisiją ir valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti ir labiau derinti antimikrobinėms medžiagoms atsparių patogeninių bakterijų žmonių, gyvūnų, žuvų organizme ir maiste ankstyvo nustatymo, įspėjimo apie jas ir suderinto reagavimo procedūras, kad AAM paplitimas ir raida būtų nepertraukiamai stebimi;

(6)

vykdydama Jungtinę FAO ir PSO maisto standartų programą Maisto kodekso komisija trisdešimt ketvirtojoje sesijoje Ženevoje priėmė Per maistą plintančio atsparumo antimikrobinėms medžiagoms rizikos analizės gaires (5), kuriose AAM įvardijamas kaip didelė pasaulinė visuomenės sveikatos ir maisto saugos problema. Antimikrobinių medžiagų naudojimas maistiniams gyvūnams ir javams yra potencialiai svarbus rizikos, kad AAM mikroorganizmai ir determinantai iš gyvūnų ir maistinių kultūrų žmonėms valgant atrankos būdu patenka į organizmą ir jame išplinta, veiksnys;

(7)

minėtose Kodekso gairėse, inter alia, padaryta išvada, kad per maistą plintančio AAM paplitimo stebėjimo programos suteikia informacijos, kuri svarbi visoms AAM rizikos analizės proceso dalims. Stebėjimo programų metodiką reikėtų kuo labiau suderinti tarptautiniu lygiu. Standartizuoti ir patvirtinti jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimo metodai ir suderinti aiškinimo kriterijai būtini, siekiant užtikrinti, kad tuos duomenis būtų galima palyginti;

(8)

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) (6) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso 6.7 skyriuje „Nacionalinių AAM priežiūros ir stebėjimo programų derinimas“ pabrėžiamas AAM stebėjimo poreikis, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti bakterijų AAM tendencijas ir šaltinius, aptikti naujus atsiradusius AAM mechanizmus, teikti duomenis, reikalingus rizikos analizei, kuri svarbi gyvūnų ir žmonių sveikatai, atlikti, suteikti pagrindą politinėms rekomendacijoms dėl gyvūnų ir žmonių sveikatos ir teikti informaciją, kuri padėtų įvertinti antimikrobinių medžiagų išrašymo praktiką ir parengti tinkamo naudojimo rekomendacijas;

(9)

2008 m. liepos 9 d. EFSA priėmė mokslinę nuomonę dėl per maistą plintančio atsparumo antimikrobinėms medžiagoms kaip biologinio pavojaus (7). 2009 m. spalio 28 d. ECDC, EFSA, EMA ir Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR) paskelbė bendrą mokslinę nuomonę dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, kurioje daugiausia dėmesio skirta infekcijoms, kuriomis žmonės užsikrečia nuo gyvūnų ir maisto (zoonozėms) (8). 2009 m. kovo 5 d. EFSA priėmė mokslinę nuomonę dėl meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (toliau – MRSA) poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo (9). 2011 m. liepos 7 d. EFSA priėmė mokslinę nuomonę dėl maiste ir maistiniuose gyvūnuose paplitusių bakterijų padermių, gaminančių plataus spektro beta laktamazes (toliau – ESBL) ir (arba) AmpC tipo beta laktamazes (toliau – AmpC), keliamų pavojų visuomenės sveikatai (10). 2011 m. spalio 3 d. EFSA priėmė techninę ataskaitą dėl EFSA požiūrio į atsparumo antimikrobinėms medžiagoms rizikos vertinimą, daugiausia dėmesio skiriant simbiotiniams organizmams (11). Visose šiose nuomonėse ir ataskaitose daroma ta pati svarbiausia išvada, kad atsižvelgiant į didėjantį susirūpinimą dėl AAM poveikio visuomenės sveikatai, būtina taikyti suderintus metodus ir epidemiologines ribines vertes, kad būtų užtikrintas duomenų palyginamumas bėgant laikui valstybės narės lygmeniu ir būtų paprasčiau palyginti AAM atvejus skirtingose valstybėse narėse;

(10)

2012 m. birželio 14 d. EFSA paskelbė mokslinę ataskaitą dėl per maistą perduodamų Salmonella, Campylobacter ir indikatorinių simbiotinių Escherichia coli ir Enterococcus spp. atsparumo antimikrobinėms medžiagoms suderinto stebėjimo ir ataskaitų teikimo techninių specifikacijų (12). 2012 m. spalio 5 d. EFSA paskelbė mokslinę ataskaitą dėl maistiniuose gyvūnuose ir maiste esančio meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) atsparumo antimikrobinėms medžiagoms suderinto stebėjimo ir ataskaitų teikimo (13). Tose mokslinėse ataskaitose rekomenduotos atsparių mikroorganizmų paplitimo maistiniuose gyvūnuose ir maiste suderinto stebėjimo ir ataskaitų teikimo išsamios taisyklės, visų pirma kiek tai susiję su būtinais įtraukti mikroorganizmais, mikroorganizmų izoliatų kilme, ištirtinų izoliatų skaičiumi, naudotinais jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimais, specialiu MRSA ir ESBL ar AmpC gaminančių bakterijų stebėjimu ir duomenų rinkimu bei teikimu. ECDC dalyvavimas šioje veikloje užtikrins galimybę palyginti maistinių gyvūnų ir maisto sektoriaus duomenis su žmonių sektoriaus duomenimis;

(11)

pagal šių ataskaitų ir nuomonių išvadas, apibrėžiant bakterijų rūšių, maistinių gyvūnų rūšių ir maisto produktų, kuriems turi būti taikomas suderintas AAM stebėjimas ir ataskaitų teikimas, derinius, svarbu didžiausią dėmesį skirti tiems deriniams, kurie svarbiausi visuomenės sveikatai. Siekiant sumažinti naštą, stebėjimas turėtų būti kuo labiau grindžiamas biologiniais mėginiais ir izoliatais, paimtais pagal jau vykdomas nacionalinės kontrolės programas;

(12)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 (14) nustatyta, kad valstybės narės turi sukurti nacionalinės kontrolės programas, į kurias turi būti įtrauktas mėginių ėmimas, skirtas Salmonella spp. įvairiais maisto grandinės etapais ištirti. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2073/2005 (15) nustatomi tam tikrų mikroorganizmų mikrobiologiniai kriterijai ir taisyklės, kurių turi laikytis maisto tvarkymo subjektai. Visų pirma kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad maisto tvarkymo subjektai laikytųsi taisyklių ir kriterijų, nustatytų tame reglamente pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 (16). Stebint Salmonella spp. AAM, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama izoliatams, gautiems vykdant nacionalinės kontrolės programas ir atliekant tyrimus bei tikrinant atitiktį, kurią nustatė kompetentinga institucija, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 1 straipsnyje;

(13)

Komisijos sprendime 2007/407/EB (17) nustatomos naminių paukščių, kalakutų ir skerstinų kiaulių Salmonella spp. AAM stebėjimo, kurį 2007–2012 m. turi vykdyti valstybės narės, išsamios taisyklės. Toks suderintas stebėjimas turėtų būti tęsiamas, kad būtų atsižvelgta į besikeičiančias tendencijas, ir išplėstas, kad būtų stebimas kitų patogenų ir simbiotinių bakterijų AAM, atsižvelgiant į didėjantį susirūpinimą dėl to, kokią įtaką šie mikroorganizmai daro visuomenės sveikatai ir kiek jie susiję su mokslinėse nuomonėse minima bendra AAM rizika. Todėl stebėjimas ir ataskaitų teikimas pagal Direktyvos 2003/99/EB 7 ir 9 straipsnius turėtų atitikti suderinto AAM stebėjimo ir ataskaitų teikimo, kuriais atsižvelgiama į EFSA ataskaitose pateiktas rekomendacijas, nuostatas ir techninius reikalavimus;

(14)

siekiant Sąjungos teisės aktų aiškumo Sprendimą 2007/407/EB reikėtų panaikinti;

(15)

kad valstybės narės galėtų pasirengti ir būtų lengviau suplanuoti šiame sprendime numatytą stebėjimą ir ataskaitų teikimą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame sprendime nustatomos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (toliau – AAM) suderinto stebėjimo ir ataskaitų teikimo, kuriuos valstybės narės turi vykdyti pagal Direktyvos 2003/99/EB 7 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 1 dalį ir jos II priedo B dalį bei IV priedą, išsamios taisyklės.

Stebėjimas ir ataskaitų teikimas apima toliau nurodomas bakterijas, gautas paėmus mėginius iš tam tikrų maistinių gyvūnų populiacijų ir tam tikro maisto:

a)

Salmonella spp.;

b)

Campylobacter jejuni ir Campylobacter coli (C. jejuni ir C. coli);

c)

indikatorinės simbiotinės Escherichia coli (E. coli);

d)

indikatorinės simbiotinės Enterococcus faecalis ir Enterococcus faecium (E. faecalis ir E. faecium).

2.   Šiuo sprendimu nustatomi Salmonella spp. ir E. coli, kurios tam tikrose maistinių gyvūnų populiacijose ir tam tikrame maiste gamina toliau nurodomus fermentus, suderinto stebėjimo ir ataskaitų teikimo konkretūs reikalavimai:

a)

plataus spektro beta laktamazes (toliau – ESBL);

b)

AmpC tipo beta laktamazes (toliau – AmpC);

c)

karbapenemazes.

2 straipsnis

Valstybių narių taikoma mėginių ėmimo tvarka ir izoliatų rinkimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad mėginių ėmimas AAM stebėjimo tikslu būtų vykdomas pagal priedo A dalyje nustatytus techninius reikalavimus.

2.   Valstybės narės renka toliau nurodomų bakterijų reprezentatyvius izoliatus pagal priedo A dalyje nustatytus techninius reikalavimus:

a)

Salmonella spp.;

b)

C. jejuni;

c)

indikatorinių simbiotinių E. coli ir

d)

ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių Salmonella spp. ir E. coli.

3.   Valstybės narės gali rinkti toliau nurodomų bakterijų reprezentatyvius izoliatus su sąlyga, kad jos tai daro pagal priedo A dalyje nustatytus techninius reikalavimus:

a)

C. coli;

b)

indikatorinių simbiotinių E. faecalis ir E. faecium.

3 straipsnis

Maisto tvarkymo subjektų gauti Salmonella spp. izoliatai

Tais atvejais, kai dėl nedidelio bakterijų paplitimo ar mažo epidemiologinių vienetų skaičiaus valstybėje narėje kompetentingos institucijos per oficialią kontrolę pagal priedo A dalies 1 punkto a papunktį surinktų Salmonella spp. izoliatų minimalus skaičius yra nepakankamas, kad būtų pasiektas minimalus reikalaujamas izoliatų, kuriuos reikia ištirti dėl jautrumo antimikrobinėms medžiagoms, skaičius, kompetentinga institucija gali naudoti izoliatus, kuriuos gavo maisto tvarkymo subjektai su sąlyga, kad tuos izoliatus jie gavo laikydamiesi toliau nurodomų nuostatų:

a)

nacionalinės kontrolės programos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 5 straipsnyje;

b)

proceso higienos kriterijų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2 skyriaus 2.1.3, 2.1.4 ir 2.1.5 punktuose.

4 straipsnis

Nacionalinių etaloninių laboratorijų atliekama analizė

1.   Nacionalinės etaloninės AAM laboratorijos atlieka toliau nurodomą analizę:

a)

izoliatų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą, kaip nustatyta priedo A dalies 2 ir 3 punktuose;

b)

ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių Salmonella spp. ir E. coli specialų stebėjimą, kaip nustatyta priedo A dalies 4 punkte.

2.   Kompetentinga institucija gali paskirti laboratorijas, kurios nėra nacionalinės etaloninės AAM laboratorijos pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnį, atlikti 1 dalyje nurodytą analizę.

5 straipsnis

Vertinimas ir ataskaitų teikimas

Valstybės narės vertina AAM stebėjimo, nurodyto 2 ir 3 straipsniuose, rezultatus ir tą vertinimą įtraukia į zoonozių, zoonozių sukėlėjų ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tendencijų ir šaltinių ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2003/99/EB 9 straipsnio 1 dalyje.

6 straipsnis

Duomenų skelbimas ir konfidencialumas

Europos maisto saugos tarnyba, laikydamasi Direktyvos 2003/99/EB 9 straipsnio 2 dalies, skelbia nacionalinius izoliatais pagrįstus kiekybinius atsparumo antimikrobinėms medžiagoms duomenis ir analizių, atliktų pagal 4 straipsnį, rezultatus.

7 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2007/407/EB panaikinamas.

8 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 31.

(2)  COM(2011) 748 galutinis.

(3)  OL C 211, 2012 7 18, p. 2.

(4)  OL C 77 E, 2013 3 15, p. 20.

(5)  CAC/GL 77–2011.

(6)  http://www.oie.int

(7)  EFSA leidinys (2008) 765, p. 1–87.

(8)  EFSA leidinys, 2009 m.; 7(11):1372.

(9)  EFSA leidinys (2009) 993, p. 1–73.

(10)  EFSA leidinys, 2011 m.; 9(8):2322.

(11)  EFSA leidinys, 2011 m.; 9(10):196.

(12)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(6):2742.

(13)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(10):2897.

(14)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1).

(15)  2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1).

(16)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(17)  2007 m. birželio 12 d. Komisijos sprendimas 2007/407/EB dėl suderintos Salmonella antimikrobinio atsparumo naminiuose paukščiuose ir kiaulėse stebėsenos (OL L 153, 2007 6 14, p. 26).


PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

A   DALIS

MĖGINIŲ ĖMIMO TVARKA IR ANALIZĖ

1.   Izoliatų kilmė

Valstybės narės AAM stebėjimo tikslu renka reprezentatyvius izoliatus, išskirtus bent iš kiekvienos toliau nurodomos gyvūnų populiacijos ir maisto kategorijos:

a)

Salmonella spp. izoliatus, išskirtus iš:

i)

kiekvienos vištų dedeklių, broilerių ir mėsinių kalakutų populiacijos, kurių mėginiai paimti vykdant nacionalinės kontrolės programas, parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 5 straipsnio 1 dalį;

ii)

broilerių ir mėsinių kalakutų skerdenų, kurių mėginiai paimti vykdant tyrimą ir atitikties patikrinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2 skyriaus 2.1.5 punktą;

iii)

penimųjų kiaulių skerdenų, kurių mėginiai paimti vykdant tyrimą ir atitikties patikrinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2 skyriaus 2.1.4 punktą;

iv)

jaunesnių nei vienerių metų galvijų (kai tos galvijienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus) skerdenų, kurių mėginiai paimti vykdant tyrimą ir atitikties patikrinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo 2 skyriaus 2.1.3 punktą;

b)

C. jejuni izoliatus, išskirtus iš aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant broilerius ir mėsinius kalakutus, kai kalakutienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

c)

indikatorinių simbiotinių E. coli izoliatus, išskirtus iš:

i)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant broilerius ir mėsinius kalakutus, kai kalakutienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

ii)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant penimąsias kiaules ir jaunesnius nei vienerių metų galvijus, kai tos galvijienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

d)

ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančios E. coli izoliatus, išskirtus iš:

i)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant broilerius ir mėsinius kalakutus, kai kalakutienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

ii)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant penimąsias kiaules ir jaunesnius nei vienerių metų galvijus, kai tos galvijienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

iii)

šviežios broilerių mėsos, kiaulienos ir galvijienos mėginių, surinktų mažmeninės prekybos vietose;

e)

tais atvejais, kai valstybė narė nutaria ištirti C. coli pagal 2 straipsnio 3 dalies a punktą, izoliatus, išskirtus iš:

i)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant broilerius;

ii)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant penimąsias kiaules;

f)

tais atvejais, kai valstybė narė nutaria ištirti E. faecalis ir E. faecium pagal 2 straipsnio 3 dalies b punktą, izoliatus, išskirtus iš:

i)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant broilerius ir mėsinius kalakutus, kai kalakutienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

ii)

aklosios žarnos mėginių, paimtų skerdžiant penimąsias kiaules ir jaunesnius nei vienerių metų galvijus, kai tos galvijienos gamyba valstybėje narėje sudaro daugiau kaip 10 000 tonų skerdenų per metus;

Valstybės narės gautus izoliatus, kurių kilmė yra kita, nei nurodyta a–f punktuose, kompetentinga institucija dėl AAM gali tirti savanoriškai ir, teikdama ataskaitą pagal priedo B dalies 2 punktą, tokių izoliatų tyrimo rezultatus nurodo atskirai. Tačiau vykdant tokį AAM tyrimą taikomi specialūs 3, 4 ir 5 punktuose nustatyti techniniai reikalavimai.

2.   Mėginių ėmimo dažnis, dydis ir sistema

2.1.   Mėginių ėmimo dažnis

Valstybės narės kas dvejus metus vykdo kiekvieno bakterijų rūšies ir gyvūnų populiacijų ar maisto kategorijų, išvardytų šios dalies 1 punkte, mėginio tipo derinio mėginių ėmimą, rinkimą ir jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą, nurodytus 2–4 straipsniuose, ir ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių Salmonella spp. ir E. coli specialų stebėjimą pagal šios dalies 4 punktą, laikydamosi toliau nurodomo rotacijos principo:

a)

2014 m.., 2016 m.., 2018 m.. ir 2020 m.. – vištų dedeklių, broilerių ir šviežios jų mėsos, taip pat mėsinių kalakutų. Tačiau ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių indikatorinių simbiotinių E. coli specialus stebėjimas pagal 4.1 punktą 2014 m.. neprivalomas;

b)

2015 m.., 2017 m.. ir 2019 m.. – kiaulių, jaunesnių nei vienerių metų galvijų, kiaulienos ir galvijienos.

2.2.   Imties dydis

Atlikdamos jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą, valstybės narės ištiria 170 kiekvieno bakterijų rūšies ir gyvūnų populiacijos ar maisto kategorijos, išvardytos 1 punkto a, b, c, e ir f papunkčiuose, mėginio tipo derinio izoliatų. Tačiau valstybės narės, kurių paukštienos gamyba sudaro mažiau kaip 100 000 tonų skerdenų per metus, o kiaulienos gamyba – mažiau kaip 100 000 tonų skerdenų per metus (1), ištiria ne 170, o 85 kiekvieno atitinkamo konkretaus derinio izoliatus.

Tose valstybėse narėse, kuriose bet kuriais konkrečiais metais galima surinkti didesnį skaičių kai kurių bakterijų rūšies ir gyvūnų populiacijos ar maisto kategorijos, išvardytos 1 punkto a, b, c, e ir f papunkčiuose, mėginio tipo derinių izoliatų, į jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą įtraukiami visi izoliatai arba reprezentatyvus atsitiktine tvarka atrinktų izoliatų skaičius, kuris lygus pagal pirmą pastraipą reikalaujamam izoliatų skaičiui arba už jį didesnis.

Tose valstybėse narėse, kuriose dėl nedidelio bakterijų paplitimo ar mažo epidemiologinių vienetų skaičiaus bet kuriais konkrečiais metais negalima surinkti pagal pirmą pastraipą reikalaujamo tam tikrų bakterijų rūšies ir gyvūnų populiacijos ar maisto kategorijos, išvardytos 1 punkto a, b, c, e ir f papunkčiuose, mėginio tipo derinių izoliatų skaičiaus, į jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą įtraukiami visi stebėjimo laikotarpio pabaigoje turimi izoliatai.

Vykdydamos ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių indikatorinių simbiotinių E. coli specialų stebėjimą pagal 4.1 punktą, valstybės narės analizuoja 300 kiekvienos gyvūnų populiacijos ir maisto kategorijos, išvardytos 1 punkto d papunktyje, mėginių. Tačiau valstybės narės, kurių paukštienos gamyba sudaro mažiau kaip 100 000 tonų skerdenų per metus, kiaulienos gamyba – mažiau kaip 100 000 tonų skerdenų per metus, o galvijienos gamyba – mažiau kaip 50 000 tonų skerdenų per metus (2), analizuoja ne 300, o 150 kiekvieno atitinkamo konkretaus derinio mėginių.

2.3.   Mėginių ėmimo sistema

Dėl jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tiriami izoliatai, kaip nustatyta 2 straipsnyje, gaunami vykdant stebėjimo programas ir remiantis randomizuota mėginių ėmimo sistema. 2 straipsnyje nurodytų bakterijų izoliatai turi būti gauti iš atsitiktinai atrinktų epidemiologinių vienetų arba atsitiktinai atrinkti skerdyklose. Tais atvejais, kai mėginiai imami iš ligotų gyvūnų, teikiant ataskaitą pagal B dalies 2 punktą jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimo rezultatai nurodomi atskirai.

Kompetentinga institucija užtikrina mėginių ėmimo schemos randomizaciją ir jos tinkamą įgyvendinimą.

Jeigu mėginiai imami skerdyklose, kaip nurodyta A dalies 1 punkte, mėginių ėmimas vykdomas skerdyklose, kurios skerdžia bent 60 % konkrečios naminių gyvūnų populiacijos valstybėje narėje, ir pirmiausia mėginiai imami tose skerdyklose, kurių produkcijos kiekis didžiausias.

Į šiame sprendime nustatytą stebėjimą per metus įtraukiamas ne daugiau kaip vienas kiekvienos bakterijų rūšies izoliatas, išskirtas iš to paties epidemiologinio vieneto. Vištų dedeklių, broilerių ir mėsinių kalakutų epidemiologinis vienetas yra pulkas. Penimųjų kiaulių ir jaunesnių nei vienerių metų galvijų epidemiologinis vienetas yra ūkis.

2.3.1.   Skerdžiant paimtų mėginių reprezentatyvioji imtis

Atsitiktinio mėginių ėmimo planas išskirstomas skerdykloms, nustatant mėginių, kuriuos reikia surinkti vienoje skerdykloje iš vietoje užaugintų gyvūnų, skaičių, kuris yra proporcingas metiniam skerdyklos produkcijos kiekiui.

Skerdykloje surinkti mėginiai tolygiai išdėstomi per kiekvieną metų mėnesį, kad būtų įtraukti skirtingi metų laikai.

Grupavimo tikslu renkama tik po vieną kiekvieno epidemiologinio vieneto aklosios žarnos turinio reprezentatyvų mėginį, gautą iš vienos skerdenos arba iš kelių skerdenų. Priešingu atveju mėginių ėmimas grindžiamas atsitiktine atranka, pasirenkant kiekvieno mėnesio mėginių ėmimo dienas ir pasirenkant, iš kurių partijų imti mėginius pasirinktą mėginių ėmimo dieną.

Biologinių mėginių, kurie turi būti surinkti pagal A dalies 1 punkto a, b, c, e ir f papunkčius, skaičius nustatomas toks, kad būtų surinktas reikalaujamas izoliatų skaičius, kad būtų atsižvelgta į stebimų bakterijų rūšių paplitimą.

2.3.2.   Reprezentatyvių Salmonella spp. izoliatų, surinktų susijusiose gyvūnų populiacijose vykdant Salmonella spp. nacionalinės kontrolės programas ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 2073/2005, rinkimas

Per metus vykdomas ne daugiau kaip vieno kiekvieno Salmonella serologinio tipo, priklausančio tam pačiam epidemiologiniam vienetui, izoliato jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimas.

Tais atvejais, kai Salmonella izoliatų, kurie per metus surinkti vienoje valstybės narės gyvūnų populiacijoje, skaičius yra didesnis nei izoliatų skaičius, kurio reikalaujama pagal 2.2. punktą, atliekama bent 170 arba 85 izoliatų iš per metus valstybėje narėje surinktų prieinamų izoliatų atsitiktinė atranka, kuri vykdoma taip, kad būtų užtikrintas geografinis tipiškumas ir tolygus mėginių ėmimo datų išdėstymas per metus. Jei, atvirkščiai, paplitimas nedidelis, tiriamas visų turimų Salmonella izoliatų jautrumas.

2.3.3.   Mėginių rinkimas mažmeninės prekybos vietose

Valstybės narės mažmeninės prekybos vietose ima atsitiktinius šviežios broilerių mėsos, kiaulienos ir galvijienos mėginius, iš anksto neatrinkdamos mėginių pagal maisto kilmę.

3.   Jautrumo tyrime naudojamos antimikrobinės medžiagos, epidemiologinės ribinės vertės ir koncentracijos ribos, naudotinos atliekant izoliatų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą

Valstybės narės tiria antimikrobines medžiagas ir aiškina rezultatus, taikydamos epidemiologines ribines vertes ir koncentracijos ribas, nustatytas 1, 2 ir 3 lentelėse, kad nustatytų Salmonella spp., C. coli, C. jejuni, indikatorinių simbiotinių E. coli, E. faecalis ir E. faecium jautrumą.

Skiedimo metodai taikomi pagal Europos antimikrobinio jautrumo tyrimo komiteto (EUCAST) ir Klinikinių ir laboratorinių standartų instituto (CLSI) aprašytus metodus, priimtus kaip tarptautinis standartinis metodas (ISO standartas 20776–1:2006).

1   lentelė

Antimikrobinių medžiagų, įtrauktinų į AAM stebėjimą, grupė, EUCAST nustatytos atsparumo ribos ir koncentracijos ribos, kurias reikia ištirti Salmonella spp. ir indikatorinių simbiotinių E. coli bakterijose (Pirmoji grupė)

Antimikrobinė medžiaga

Rūšis

AAM aiškinamosios ribos

(mg/L)

Koncentracijos ribos (mg/L)

(šaltinių skaičius nurodytas skliausteliuose)

ECOFF (3)

Klinikinis trūkio taškas (4)

Ampicilinas

Salmonella

> 8

> 8

1–64 (7)

E. coli

> 8

> 8

Cefotaksimas

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25–4 (5)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidimas

Salmonella

> 2

> 4

0,5–8 (5)

E. coli

> 0,5

> 4

Meropenemas

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03–16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Nalidikso rūgštis

Salmonella

> 16

N. D.

4–128 (6)

E. coli

> 16

N. D.

Ciprofloksacinas

Salmonella

> 0,064

> 1

0,015–8 (10)

E. coli

> 0,064

> 1

Tetraciklinas

Salmonella

> 8

N. D.

2–64 (6)

E. coli

> 8

N. D.

Kolistinas

Salmonella

> 2

> 2

1–16 (5)

E. coli

> 2

> 2

Gentamicinas

Salmonella

> 2

> 4

0,5–32 (7)

E. coli

> 2

> 4

Trimetoprimas

Salmonella

> 2

> 4

0,25–32 (8)

E. coli

> 2

> 4

Sulfametoksazolas

Salmonella

N. D.

N. D.

8–1 024 (8)

E. coli

> 64

N. D.

Chloramfenikolis

Salmonella

> 16

> 8

8–128 (5)

E. coli

> 16

> 8

Azitromicinas

Salmonella

N. D.

N. D.

2–64 (6)

E. coli

N. D.

N. D.

Tigeciklinas

Salmonella

> 1 (5)

> 2 (5)

0,25–8 (6)

E. coli

> 1

> 2

N. D.: nėra duomenų.


2   lentelė

Antimikrobinių medžiagų, įtrauktinų į AAM stebėjimą, grupė, EUCAST nustatytos aiškinamosios atsparumo ribos ir koncentracijos ribos, kurias reikia ištirti C. jejuni ir C. coli bakterijose

Antimikrobinė medžiaga

Rūšis

AAM aiškinamosios ribos

(mg/L)

Koncentracijos ribos (mg/L)

(šaltinių skaičius nurodytas skliausteliuose)

ECOFF (6)

Klinikinis trūkio taškas (7)

Eritromicinas

C. jejuni

> 4

> 4

1–128 (8)

C. coli

> 8

> 8

Ciprofloksacinas

C. jejuni

> 0,5

> 0,5

0,12–16 (8)

C. coli

> 0,5

> 0,5

Tetraciklinas

C. jejuni

> 1

> 2

0,5–64 (8)

C. coli

> 2

> 2

Gentamicinas

C. jejuni

> 2

N. D.

0,12–16 (8)

C. coli

> 2

N. D.

Nalidikso rūgštis

C. jejuni

> 16

N. D.

1–64 (7)

C. coli

> 16

N. D.

Streptomicinas (8)

C. jejuni

> 4

N. D.

0,25–16 (7)

C. coli

> 4

N. D.

N. D.: nėra duomenų.


3   lentelė

Antimikrobinių medžiagų, įtrauktinų į AAM stebėjimą, grupė, EUCAST nustatytos atsparumo ribos ir koncentracijos ribos, kurias reikia ištirti E. faecalis ir E. faecium bakterijose

Antimikrobinė medžiaga

Rūšis

AAM aiškinamosios ribos

(mg/L)

Koncentracijos ribos (mg/L)

(šaltinių skaičius nurodytas skliausteliuose)

ECOFF (9)

Klinikinis trūkio taškas (10)

Gentamicinas

E. faecalis

> 32

N. D.

8–1 024 (8)

E. faecium

> 32

N. D.

Chloramfenikolis

E. faecalis

> 32

N. D.

4–128 (6)

E. faecium

> 32

N. D.

Ampicilinas

E. faecalis

> 4

> 8

0,5–64 (8)

E. faecium

> 4

> 8

Vankomicinas

E. faecalis

> 4

> 4

1–128 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Teikoplaninas

E. faecalis

> 2

> 2

0,5–64 (8)

E. faecium

> 2

> 2

Eritromicinas

E. faecalis

> 4

N. D.

1–128 (8)

E. faecium

> 4

N. D.

Kvinupristinas/ dalfopristinas

E. faecalis

N. D.

N. D.

0,5–64 (8)

E. faecium

> 1

> 4

Tetraciklinas

E. faecalis

> 4

N. D.

1–128 (8)

E. faecium

> 4

N. D.

Tigeciklinas

E. faecalis

> 0,25

> 0,5

0,03–4 (8)

E. faecium

> 0,25

> 0,5

Linezolidas

E. faecalis

> 4

> 4

0,5–64 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Daptomicinas

E. faecalis

> 4

N. D.

0,25–32 (8)

E. faecium

> 4

N. D.

Ciprofloksacinas

E. faecalis

> 4

N. D.

0,12–16 (8)

E. faecium

> 4

N. D.

N. D.: nėra duomenų.

4.   ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių Salmonella ir E. coli specialus stebėjimas

4.1.   ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių E. coli aptikimo broileriuose, mėsiniuose kalakutuose, penimosiose kiaulėse, jaunesniuose nei vienerių metų galvijuose ir šviežioje broilerių mėsoje, kiaulienoje ir galvijienoje metodas

Siekiant nustatyti, kokią visų iš broilerių, mėsinių kalakutų, penimųjų kiaulių, jaunesnių nei vienerių metų galvijų, šviežios broilerių mėsos, kiaulienos ir galvijienos pagal šios dalies 1 punkto d papunktį surinktų aklosios žarnos mėginių proporcinę dalį sudaro mėginiai, kuriuose yra ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių E. coli, taikomas toliau nurodomas metodas.

Siekiant aptikti ESBL ar AmpC gaminančias E. coli, metodas taikomas taip: pirmiausia atliekamas įsotinimas, po to inokuliavimas į McConkey agarą, kuriame yra trečiosios kartos cefalosporino, kurio atrankioji koncentracija nustatyta pagal Europos Sąjungos etaloninės atsparumo antimikrobinėms medžiagoms laboratorijos išsamaus protokolo dėl standartizavimo (11) naujausią versiją. Mikrobų rūšis E. coli nustatoma taikant reikiamą metodą.

Valstybės narės gali nuspręsti, remdamosi epidemiologinėmis aplinkybėmis, kartu atlikti papildomą pasėjimo į selektyviąją terpę, kuri neleidžia augti AmpC gaminančioms E. coli, tyrimą, kad būtų lengviau aptikti konkrečias ESBL gaminančias E. coli. Kai naudojamasi šia galimybe, papildomo pasėjimo į selektyviąją terpę, kuri neleidžia augti AmpC gaminančioms E. coli, tyrimo rezultatai teikiant ataskaitą pagal B dalies 2 punktą nurodomi atskirai.

Pagal Europos Sąjungos etaloninės AAM laboratorijos išsamaus protokolo dėl standartizavimo (12) naujausią versiją valstybės narės gali nuspręsti karbapenemazę gaminančių mikroorganizmų ieškoti naudodamos selektyvųjį įsotinimą ir po to pasėjimą į selektyviąją terpę, kurioje yra karbapenemazės.

Vienas spėjamas ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančios E. coli izoliatas, gautas iš kiekvieno teigiamo aklosios žarnos mėginio ir mėsos mėginio, tiriamas naudojant pirmosios grupės antimikrobines medžiagas pagal 1 lentelę ir tada pateikiamas išplėstiniam jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimui, kaip nustatyta 4.2 punkte, jei, remiantis 1 lentelėje išvardytais aiškinimo kriterijais (epidemiologinėmis ribinėmis vertėmis), jis atsparus cefotaksimui, ceftazidimui arba meropenemui.

4.2.   Salmonella spp. ir E. coli izoliatų, atsparių trečios kartos cefalosporinams ar meropenemui, tolesnio apibūdinimo ir klasifikavimo metodas

Visi spėjami ESBL ar AmpC arba karbapenemazę gaminančių E. coli izoliatai, aptikti pritaikius pasėjimą į selektyviąją terpę, aprašytą 4.1 punkte, taip pat visi atsitiktine tvarka atrinkti Salmonella spp. ir E. coli izoliatai, kurie ištyrus naudojant pirmosios grupės antimikrobines medžiagas pagal 1 lentelę yra atsparūs cefotaksimui, ceftazidimui arba meropenemui, toliau tiriami naudojant antrosios grupės antimikrobines medžiagas pagal 4 lentelę. Šioje grupėje įtrauktas cefoksitino, cefepimo, taip pat cefotaksimo ir klavulanato sinergijos tyrimas bei ceftazidimo ir klavulanato sinergijos tyrimas, siekiant aptikti ESBL ar AmpC gamybą. Be to, į antrąją grupę taip pat įtrauktas imipenemas, meropenemas ir ertapenemas, kad būtų galima fenotipiškai patikrinti spėjamus karbapenemazės gamintojus.

4   lentelė

Antimikrobinių medžiagų grupė, EUCAST epidemiologinės ribinės vertės (ECOFF) ir klinikiniai atsparumo trūkio taškai, taip pat koncentracijos ribos, kurias reikia naudoti tiriant tik Salmonella spp. ir indikatorinių simbiotinių E. coli izoliatus, atsparius cefotaksimui, ceftazidimui arba meropenemui (Antroji grupė)

Antimikrobinė medžiaga

Rūšis

AAM aiškinamosios ribos

(mg/L)

Koncentracijos ribos (mg/L)

(šaltinių skaičius nurodytas skliausteliuose)

ECOFF (13)

Klinikinis trūkio taškas (14)

Cefoksitinas

Salmonella

> 8

N. D.

0,5–64 (8)

E. coli

> 8

N. D.

Cefepimas

Salmonella

N. D.

N. D.

0,06–32 (10)

E. coli

> 0,125

> 4

Cefotaksimas + klavulano rūgštis (15)

Salmonella

N. D. (16)

N. D. (16)

0,06–64 (11)

E. coli

N. D. (16)

N. D. (16)

Ceftazidimas + klavulano rūgštis (15)

Salmonella

N. D. (16)

N. D. (16)

0,125–128 (11)

E. coli

N. D. (16)

N. D. (16)

Meropenemas

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03–16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Temocilinas

Salmonella

N. D.

N. D.

0,5–64 (8)

E. coli

N. D.

N. D.

Imipenemas

Salmonella

> 1

> 8

0,12–16 (8)

E. coli

> 0,5

> 8

Ertapenemas

Salmonella

> 0,06

> 1

0,015–2 (8)

E. coli

> 0,06

> 1

Cefotaksimas

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25–64 (9)

E. coli

> 0,25

> 2

Ceftazidimas

Salmonella

> 2

> 4

0,25–128 (10)

E. coli

> 0,5

> 4

N. D.: nėra duomenų.

4.3.   ESBL arba AmpC gaminančių E. coli proporcijos įvertinimo kiekybinis metodas

Valstybės narės, ypač tos, kurios aptiko didelį ESBL arba AmpC gaminančių E. coli paplitimą, pritaikiusios 4.1 punkte nustatytą aptikimo metodą, gali apibūdinti ESBL arba AmpC gaminančių E. coli proporciją visoje E. coli populiacijoje.

Tai atliekama išskaičiuojant ESBL arba AmpC gaminančias E. coli ir visas mėginyje esančias E. coli, naudojant skiedimo metodus ir po to pasėjimą į selektyviąją terpę ir į neselektyviąją terpę pagal Europos Sąjungos etaloninės AAM laboratorijos išsamaus protokolo dėl standartizavimo (17) naujausią versiją.

5.   Kokybės kontrolė ir izoliatų laikymas

Laboratorijų, kurias kompetentinga institucija paskyrė atlikti jautrumo antimikrobinėms medžiagoms izoliatų tyrimą, įtrauktą į suderinto stebėjimo programą, vykdomas bakterijų, įtrauktų į AAM suderintą stebėjimą, identifikavimo, tipo nustatymo ir jautrumo tyrimas grindžiamas kokybės užtikrinimo sistema, įskaitant nacionaliniu arba Sąjungos lygmeniu nustatytą kvalifikacijos tikrinimą.

Izoliatai laikomi nacionalinėse etaloninėse AAM laboratorijose – 80 °C temperatūroje mažiausiai penkerius metus. Gali būti naudojami kiti laikymo metodai, jeigu jais užtikrinamas gyvybingumas ir nepakitusios padermės savybės.

B   DALIS

ATASKAITŲ TEIKIMAS

1.   Duomenų teikimo bendrosios nuostatos

Tais atvejais, kai kompetentinga institucija atlieka AAM stebėjimą izoliatuose, kuriuos tam tikra kompetentinga institucija gavo kituose maisto grandinės etapuose nei tie, kurie nurodyti A dalies 1 punkte, bet pagal A dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas technines specifikacijas, AAM stebėjimo rezultatų ataskaita teikiama pagal šios dalies 2 punktą, bet ji teikiama atskirai ir dėl to izoliatų, kuriuos reikia ištirti pagal A dalies 2 punktą, skaičius nepasikeičia.

2.   Apie kiekvieną atskirą mėginį pateikiama informacija

Ataskaitos parengiamos taip, kad 2.1–2.6 punktuose nurodyta informacija būtų pateikiama apie kiekvieną atskirą izoliatą, atskirai apsvarstant kiekvieną bakterijų rūšies bei gyvūnų populiacijos derinį ir bakterijų rūšies bei maisto derinį, nurodytą A dalies 1 punkte.

Valstybės narės teikia šiame sprendime nurodyto suderinto AAM stebėjimo rezultatus pateikdamos neapdorotus izoliatais pagrįstus duomenis ir naudodamos EFSA pateiktą duomenų žodyną ir elektronines rinkimo formas (18).

2.1.   Bendras AAM stebėjimo įgyvendinimo aprašymas

Kiekvienos gyvūnų populiacijos ir maisto kategorijos mėginių ėmimo sistemos, stratifikacijos ir randomizacijos procedūrų aprašymas

2.2.   Bendra informacija

Izoliato identifikatorius arba kodas

Bakterijos rūšis

Serologinis tipas (Salmonella spp.)

Salmonella Enteriditis ir Salmonella Typhimurium fagotipas (neprivaloma)

2.3.   Konkreti informacija apie mėginių ėmimą

Maistinių gyvūnų populiacija arba maisto kategorija

Mėginių ėmimo etapas

Mėginio tipas

Mėginių ėmėjas

Mėginių ėmimo strategija

Mėginių ėmimo data

Izoliavimo data

2.4.   Konkreti informacija apie atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą

Izoliato identifikatorius arba kodas, kurį suteikė izoliato jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimą atliekanti laboratorija

Jautrumo tyrimo data

Antimikrobinė medžiaga

2.5.   Konkreti informacija dėl skiedimo metodų rezultatų

Mažiausios inhibitorinės koncentracijos vertė (mg/L)

2.6.   Sinergijos tyrimo rezultatai

Ceftazidimo sinergijos tyrimas su klavulano rūgštimi

Cefotaksimo sinergijos tyrimas su klavulano rūgštimi


(1)  Remiantis naujausiais Eurostato turimais duomenimis (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  EUCAST epidemiologinės ribinės vertės.

(4)  EUCAST klinikiniai atsparumo trūkio taškai.

(5)  EUCAST turimi duomenys apie Salmonella Enteriditis, Typhimurium, Typhi ir Paratyphi.

N. D.: nėra duomenų.

(6)  EUCAST epidemiologinės ribinės vertės.

(7)  EUCAST klinikiniai atsparumo trūkio taškai.

(8)  Savanoriškai.

N. D.: nėra duomenų.

(9)  EUCAST epidemiologinės ribinės vertės.

(10)  EUCAST klinikiniai atsparumo trūkio taškai.

N. D.: nėra duomenų.

(11)  www.crl-ar.eu

(12)  Žr. 3 išnašą.

(13)  EUCAST epidemiologinės ribinės vertės.

(14)  EUCAST klinikiniai atsparumo trūkio taškai.

N. D.: nėra duomenų.

(15)  4 m.g/L klavulano rūgšties.

(16)  Šios vertės lyginamos su cefotaksimo ir ceftazidimo vertėmis ir aiškinamos pagal CLSI arba EUCAST gaires dėl sinergijos tyrimo.

(17)  Žr. 3 išnašą.

(18)  www.efsa.europa.eu


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/40


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 12 d.

dėl Sąjungos finansinės paramos zoonozės sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo 2014 metais suderintam kontrolės planui

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7289)

(2013/653/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 66 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2) (toliau – Finansinis reglamentas), ypač į jo 84 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004, be kita ko, nustatytos procedūros, reglamentuojančios Sąjungos finansinę paramą, skirtą priemonėms, būtinoms užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 882/2004 taikymą, įgyvendinti;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/99/EB (3) numatyta, kad valstybės narės užtikrina, kad atlikus stebėjimą būtų pateikti lyginamieji duomenys apie zoonozių sukėlėjų ir kitų visuomenės sveikatai pavojingų sukėlėjų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (toliau – AAM) atvejus;

(3)

tos direktyvos 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija nustato atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo įgyvendinimo išsamias taisykles;

(4)

keliose Europos maisto saugos tarnybos paskelbtose mokslinėse nuomonėse ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) paskelbtose ataskaitose raginama vykdyti gyvūnuose arba maiste esančių zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms suderintą stebėjimą. Todėl Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/652/ES (4) Komisija nustatė valstybių narių vykdytino suderinto AAM stebėjimo ir ataskaitų teikimo pagal Direktyvos 2003/99/EB 7 straipsnio 3 dalį išsamias taisykles;

(5)

suderintą stebėjimą būtina vykdyti pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 3 straipsnį, užtikrinant, kad oficiali kontrolė būtų vykdoma reguliariai, atsižvelgiant į riziką ir pakankamai dažnai, kad būtų pasiekti to reglamento tikslai ir atsižvelgta į nustatytus pavojus, susijusius su gyvūnais, pašarais arba maistu, pašarų arba maisto tvarkymo subjektais, pašarų arba maisto arba bet kurių procesų, medžiagų, veiklos arba operacijų, kurios gali turėti įtakos pašarų arba maisto saugai, gyvūnų sveikatai arba gyvūnų gerovei, naudojimu;

(6)

siekdama sudaryti sąlygas sklandžiai ir sparčiai vykdyti šį stebėjimą, Sąjunga turėtų finansiškai paremti valstybes nares, kurios jį įgyvendina tinkamiausiu lygmeniu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 66 straipsnio 1 dalies c punkte;

(7)

pagal Finansinio reglamento 84 straipsnį ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 (5) 94 straipsnį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(8)

priemonės, kurioms galima skirti Sąjungos finansinę paramą, apibrėžtos šiame įgyvendinimo sprendime;

(9)

Sąjungos finansinė parama turėtų būti suteikta su sąlyga, kad buvo atlikti tyrimai ir analizės pagal šį įgyvendinimo sprendimą ir Įgyvendinimo sprendimą 2013/652/ES ir kad kompetentingos institucijos per šiame įgyvendinimo sprendime nustatytą terminą pateikė visą būtiną informaciją;

(10)

siekiant administracinio veiksmingumo, visos išlaidos, dėl kurių prašoma Sąjungos finansinės paramos, turėtų būti nurodytos eurais ir turėtų būti nustatytas perskaičiavimo kursas išlaidoms, išreikštoms kita valiuta nei euras,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Sąjunga skiria finansinę paramą valstybių narių išlaidoms, patirtoms pagal Įgyvendinimo sprendimą 2013/652/ES vykdant atsparumo antimikrobinėms medžiagoms suderintą stebėjimą remiantis iš naminių paukščių 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. paimtais mėginiais, padengti, neviršijant 1 407 585 EUR sumos, finansuojamos pagal 17 04 07 01 eilutę.

2 straipsnis

Tinkamos finansuoti išlaidos

Sąjungos finansinė parama

a)

sudaro 50 % kiekvienos valstybės narės išlaidų, patirtų kompetentingai institucijai įgyvendinant Įgyvendinimo sprendimo 2013/652/ES 1 straipsnyje nurodytą stebėjimą;

b)

neviršija šių sumų:

i)

8 EUR – su vienu aklosios žarnos mėginiu susijusioms išlaidoms darbuotojams;

ii)

11 EUR – vienam E. coli izoliavimui ir identifikavimui;

iii)

21,5 EUR – vienam Campylobacter izoliavimui ir identifikavimui;

iv)

15 EUR – vienam kiekvieno Salmonella ar E.coli izoliato jautrumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimui (angl. antimicrobial susceptibility testing, toliau – AST);

v)

15 EUR – vienam kiekvieno Campylobacter izoliato AST;

vi)

17,5 EUR – vienam Salmonella ar E.coli izoliatų, atsparių trečios kartos cefalosporinams ir meropenemui, apibūdinimui ir klasifikavimui;

vii)

22 EUR – vienam Salmonella serotipo nustatymui;

viii)

I priede nurodytų didžiausių sumų;

c)

finansuoti tinkamos tik II priede nurodytos išlaidos.

3 straipsnis

Tinkamumo finansuoti taisyklės

1.   Sąjungos parama teikiama, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

valstybės narės iki 2015 m. gegužės 31 d. Europos maisto saugos tarnybai, kurią Komisija įgaliojo atlikti šią užduotį, pateikė techninę ataskaitą, į kurią įtraukta bent jau Įgyvendinimo sprendimo 2013/652/ES priedo B dalyje prašoma informacija;

b)

valstybės narės iki 2015 m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu pateikė Komisijai šio sprendimo III priede nurodytos formos finansinę ataskaitą. Kad būtų tinkamos finansuoti, patirtos išlaidos turi būti sumokėtos prieš pateikiant prašymą. Patvirtinamieji dokumentai, kuriais įrodomos visos finansinėje ataskaitoje nurodytos išlaidos, išsiunčiami Komisijai tik jai paprašius.

2.   Komisija, atsižvelgdama į neatitikties pobūdį bei mastą ir galimus Sąjungos finansinius nuostolius, gali sumažinti I priede nurodytą paramos sumą, jeigu nėra įvykdytos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.

4 straipsnis

Išlaidoms taikomas perskaičiavimo kursas

Siekiant administracinio veiksmingumo, visos išlaidos, dėl kurių prašoma Sąjungos finansinės paramos, turėtų būti nurodytos eurais. Jei valstybės narės išlaidos yra nurodytos kita valiuta nei eurais, valstybė narė ją konvertuoja į eurus taikydama naujausią valiutos kursą, kurį Europos centrinis bankas nustatė iki to mėnesio, kurį susijusi valstybė narė pateikė prašymą, pirmos dienos.

5 straipsnis

Šis sprendimas laikomas finansavimo sprendimu, kaip apibrėžta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 84 straipsnyje.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(3)  2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(4)  2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/652/ES dėl zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26).

(5)  2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).


I PRIEDAS

1   lentelė

Valstybės narės

Skaičius

Aklosios žarnos mėginiai

Izoliavimas/Identifikavimas ir AST

Salmonella AST

Salmonella serotipo nustatymas

Atsparių izoliatų apibūdinimas ir klasifikavimas

Campylobacter

E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

Iš viso

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


2   lentelė

Valstybės narės

Didžiausias finansavimas (EUR)

Aklosios žarnos mėginiai

E. coli izoliavimas ir identifikavimas

Campylobacter izoliavimas ir identifikavimas

Salmonella serotipo nustatymas

AST

Atsparių izoliatų apibūdinimas ir klasifikavimas

Iš viso

Įskaitant pridėtines išlaidas (7 %)

Salmonella + E. coli

Campylobacter

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

Iš viso

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


II PRIEDAS

TINKAMUMO FINANSUOTI TAISYKLĖS

1.   Laboratorinės išlaidos

Išlaidos darbuotojams negali viršyti faktinių darbo jėgai priskiriamų išlaidų (atlyginimai, socialiniai mokesčiai ir pensijos), patirtų įgyvendinant Įgyvendinimo sprendimą 2013/652/ES. Šiuo tikslu privaloma pildyti darbo apskaitos žiniaraščius.

Vartojimo reikmenų įsigijimo išlaidos atlyginamos remiantis valstybių narių faktinėmis išlaidomis, patirtomis atliekant tyrimus kompetentingos institucijos paskirtoje laboratorijoje.

Tyrimų rinkinių, reagentų ir visų kitų vartojimo reikmenų įsigijimo išlaidos atlyginamos tik tokiu atveju, jei jie naudoti atliekant šiuos tyrimus:

i)

E. coli izoliavimas ir identifikavimas;

ii)

Campylobacter izoliavimas ir identifikavimas;

iii)

Salmonella ir E. coli izoliatų AST;

iv)

Campylobacter izoliatų AST;

v)

Salmonella ir E.coli izoliatų, atsparių trečios kartos cefalosporinams ir meropenemui, apibūdinimas ir klasifikavimas;

vi)

Salmonella serotipo nustatymas.

2.   Mėginių ėmimo išlaidos

Mėginių ėmimo išlaidos negali viršyti faktinių skerdyklos darbo jėgai priskiriamų išlaidų (atlyginimai, socialiniai mokesčiai ir pensijos), patirtų įgyvendinant Įgyvendinimo sprendimą 2013/652/ES. Šiuo tikslu privaloma pildyti darbo apskaitos žiniaraščius.

3.   Pridėtinės išlaidos

Galima prašyti skirti vienodo dydžio išmoką, kuri sudaro 7 % tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų.

4.   Valstybių narių pateiktos išlaidos, dėl kurių prašoma Sąjungos skirti finansinę paramą, nurodomos eurais ir į jas neįtraukiamas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir visi kiti mokesčiai.


III PRIEDAS

3 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTE NURODYTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ ŠABLONAS

Ataskaitinis laikotarpis: 2014 m.

Valstybė narė: …

Komisijos įgyvendinimo sprendimo, pagal kurį teikiama Sąjungos finansinė parama, nuorodos numeris: 2013/653/ES

Laboratorinės išlaidos (iš viso faktinių tinkamų finansuoti išlaidų)

E. coli izoliavimas ir identifikavimas

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartojimo reikmenys (aprašymas)

Kiekis

Vieneto kaina (EUR)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras tyrimų skaičius:

 

Vienos atliktos analizės kaina (EUR)

 

Campylobacter izoliavimas ir identifikavimas

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartojimo reikmenys (aprašymas)

Kiekis

Vieneto kaina (EUR)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras tyrimų skaičius:

 

Vienos atliktos analizės kaina (EUR)

 

Salmonella ir E. coli izoliatų AST

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartojimo reikmenys (aprašymas)

Kiekis

Vieneto kaina (EUR)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras tyrimų skaičius:

 

Vienos atliktos analizės kaina (EUR)

 

Campylobacter izoliatų AST

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartojimo reikmenys (aprašymas)

Kiekis

Vieneto kaina (EUR)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras tyrimų skaičius:

 

Vienos atliktos analizės kaina (EUR)

 

Atsparių izoliatų apibūdinimas ir klasifikavimas

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartojimo reikmenys (aprašymas)

Kiekis

Vieneto kaina (EUR)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras tyrimų skaičius:

 

Vienos atliktos analizės kaina (EUR)

 

Salmonella serotipo nustatymas

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartojimo reikmenys (aprašymas)

Kiekis

Vieneto kaina (EUR)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras tyrimų skaičius:

 

Vienos atliktos analizės kaina (EUR)

 


Mėginių ėmimo išlaidos (iš viso faktinių tinkamų finansuoti išlaidų)

Darbuotojų kategorija

Darbo valandų skaičius

Užmokestis (EUR per valandą)

Iš viso (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (EUR)

 

Bendras mėginių skaičius:

 

Vieno mėginio kaina (EUR)

 


Iš viso išlaidų, skirtų suderintai kontrolės programai (faktinės išlaidos be PVM) (EUR):

Paramos gavėjo deklaracija

Patvirtiname, kad

nurodytos išlaidos patirtos atliekant Įgyvendinimo sprendime 2013/652/ES nustatytas užduotis ir tiesiogiai susijusios su suderinto kontrolės plano, kuriam pagal Įgyvendinimo sprendimą 2013/653/ES suteikta finansinė parama, įgyvendinimu;

šios išlaidos faktiškai patirtos, sumokėtos iki šio prašymo pateikimo datos, tiksliai užfiksuotos apskaitoje ir tinkamos finansuoti pagal Įgyvendinimo sprendimo 2013/653/ES nuostatas;

visi patvirtinamieji dokumentai, kuriais pagrįstos šios išlaidos, yra saugomi audito tikslais;

šiam suderintam kontrolės planui įgyvendinti nebuvo prašyta skirti kitos Sąjungos paramos.

Data: …

Atsakingas asmuo: …

Parašas: …


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms (JRO paslaugoms) teikti

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7491)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/654/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimą dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimo 2008/294/EB (2) priede nustatomos techninės ir eksploatacijos sąlygos, būtinos, kad orlaivyje būtų galima naudoti GSM;

(2)

remiantis technine pažanga sukūrus geresnes ryšio priemones, visiems piliečiams būtų pagerintos galimybės nuolat naudotis ryšiu. Tai taip pat padėtų siekti Europos skaitmeninės darbotvarkės (3) ir strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(3)

kad būtų pasirengta naudoti naujausias turimas technologijas ir dažnius JRO paslaugoms teikti, 2011 m. spalio 5 d. Komisija pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (CEPT) įvertinti orlaiviuose naudojamų UMTS sistemų ir kitų technologijų, kurias įmanoma naudoti orlaiviuose, kaip antai LTE ar WiMax, dažnių juostose, pvz., 2 GHz ir 2,6 GHz juostose, ir radijo ryšio paslaugų, kurios gali būti paveiktos naudojant šias technologijas, techninį suderinamumą;

(4)

vykdydama šį įgaliojimą, 2013 m. kovo 8 d. CEPT pateikė savo ataskaitą. 48-oje CEPT ataskaitoje padaryta išvada, kad, laikantis atitinkamų techninių sąlygų, būtų galima pradėti naudoti UMTS ir LTE technologijas atitinkamai 2 100 MHz ir 1 800 MHz juostose. Todėl, remiantis 48-os CEPT ataskaitos rezultatais, Komisijos sprendimo 2008/294/EB priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtrauktos šios technologijos ir būtų leista jas naudoti orlaiviuose;

(5)

šis sprendimas turėtų būti taikomas kuo anksčiau atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje vis dažniau naudojamos LTE ir UMTS technologijos;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą esamų radijo ryšio paslaugų, kurios gali būti paveiktos naudojant šias technologijas, apsaugą, turėtų būti apribota JRO paslaugų siuntimo galia. Tačiau, kadangi modernizuotas tinklo valdymo blokas (TVB) 2,6 GHz dažnių juostoje būtų pradėtas naudoti tik tada, kai atitinkamos aviacijos sertifikavimo institucijos susitars dėl techninių apribojimų, kad būtų galima pradėti gaminti TVB, ir kai bus užbaigtas kiekvieno tipo orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimas, TVB parametrų taikymą 2,6 GHz dažnių juostoje būtų galima atidėti iki 2017 m. sausio 1 d.;

(7)

JRO techninės specifikacijos turėtų ir toliau būti derinamos prie technologijų pažangos;

(8)

todėl Sprendimas 2008/294/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/294/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šio sprendimo priedo 3 lentelėje nustatytos vertės 2 570–2 690 MHz juostoje taikomos nuo 2017 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio sprendimo įsigaliojimo, valstybės narės suteikia galimybę naudoti priedo 1 lentelėje išvardytas dažnių juostas JRO paslaugoms teikti be trukdžių ir be apsaugos, jei tokios paslaugos atitinka priede nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

Valstybės narės nustato mažiausią aukštį virš žemės paviršiaus, kuriame veikiančios JRO sistemos gali siųsti signalus pagal priedo 3 skirsnį.

Valstybės narės gali nustatyti didesnį mažiausią JRO paslaugų naudojimo aukštį, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į nacionalines topografines ir antžeminių tinklų diegimo sąlygas. Ši informacija, tinkamai pagrįsta, per keturis mėnesius po šio sprendimo priėmimo pranešama Komisijai ir paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  2008 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų (OL L 98, 2008 4 10, p. 19).

(3)  COM(2010) 245 galutinis.


PRIEDAS

1.   DAŽNIŲ JUOSTOS IR SISTEMOS, KURIAS LEIDŽIAMA NAUDOTI JRO PASLAUGOMS TEIKTI

1   lentelė

Rūšis

Dažnis

Sistema

GSM 1 800

1 710–1 785 MHz (aukštynkryptė linija) ir 1 805–1 880 MHz (žemynkryptė linija)

GSM, atitinkanti ETSI paskelbtus GSM standartus, ypač EN 301 502, EN 301 511 ir EN 302 480, arba lygiavertes specifikacijas

UMTS 2 100

(dažninio atskyrimo dvipusis ryšys)

1 920–1 980 MHz (aukštynkryptė linija) 2 110–2 170 MHz (žemynkryptė linija)

UMTS, atitinkanti ETSI paskelbtus UMTS standartus, ypač EN 301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 ir EN 301 908-11, arba lygiavertes specifikacijas

LTE 1 800

(dažninio atskyrimo dvipusis ryšys)

1 710–1 785 MHz (aukštynkryptė linija) ir 1 805–1 880 MHz (žemynkryptė linija)

LTE, atitinkanti ETSI paskelbtus LTE standartus, visų pirma EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 ir EN 301 908-15, arba lygiavertes specifikacijas

2.   UŽTIKRINIMAS, KAD GALINIAI JUDRIOJO RYŠIO ĮRENGINIAI NESIJUNGTŲ PRIE ANTŽEMINIŲ TINKLŲ

Kai orlaivyje leidžiama naudotis JRO paslaugomis, turi būti užtikrinama, kad judriojo ryšio galiniai įrenginiai, priimantys signalus 2 lentelėje išvardytose dažnių juostose, nesijungtų prie antžeminių judriojo ryšio tinklų.

2   lentelė

Dažnių juosta (MHz)

Antžeminės sistemos

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805–1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110–2 170

UMTS, LTE

2 570–2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620–2 690

UMTS, LTE

3.   TECHNINIAI PARAMETRAI

a)   TVB arba orlaivio BSPS ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e. i. r. p.) už orlaivio ribų

3   lentelė

TVB, orlaivio BSPS arba B mazgo bendra e. i. r. p. už orlaivio ribų neturi viršyti:

Aukštis virš žemės

(m)

Didžiausias TVB, orlaivio BSPS arba B mazgo skleidžiamos e. i. r. p. tankis už orlaivio ribų

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

2 570–2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Orlaivyje esančio galinio įrenginio ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e. i. r. p.) už orlaivio ribų

4   lentelė

Judriojo ryšio galinio įrenginio bendra e. i. r. p. už orlaivio ribų neturi viršyti:

Aukštis virš žemės

(m)

GSM judriojo ryšio galinio įrenginio didžiausia e. i. r. p. už orlaivio ribų, dBm/200 kHz

LTE judriojo ryšio galinio įrenginio didžiausia e. i. r. p. už orlaivio ribų, dBm/5 MHz

UMTS judriojo ryšio galinio įrenginio didžiausia e. i. r. p. už orlaivio ribų, dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Naudojimo reikalavimai

I.

Mažiausias aukštis, kuriame veikianti JRO sistema gali siųsti signalus, turi būti 3 000 metrų virš žemės paviršiaus.

II.

Veikianti orlaivio BSPS visais ryšio etapais, įskaitant pirminį prisijungimą, turi apriboti visų GSM judriojo ryšio galinių įrenginių, veikiančių 1 800 MHz juostoje, signalų siuntimo galią iki nominaliosios 0 dBm/200 kHz vertės.

III.

Veikiantis orlaivio B mazgas visais ryšio etapais turi apriboti visų LTE judriojo ryšio galinių įrenginių, veikiančių 1 800 MHz juostoje, signalų siuntimo galią iki vardinės 5 dBm/5 MHz vertės.

IV.

Veikiantis orlaivio B mazgas visais ryšio etapais turi apriboti visų UMTS judriojo ryšio galinių įrenginių, veikiančių 2 100 MHz juostoje, signalų siuntimo galią iki vardinės – 6 dBm/3,84 MHz vertės ir didžiausias naudotojų skaičius turi neviršyti 20.


14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 13 d.

kuriuo tikslinami korekciniai koeficientai, kas mėnesį nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d. taikytini trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų darbo užmokesčiui

(2013/655/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į jų X priedo 13 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos turimi statistiniai duomenys rodo, kad nuo tada, kai paskutinį kartą buvo nustatyti trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų darbo užmokesčiui, mokamam darbo vietos šalies valiuta, taikytini korekciniai koeficientai, tam tikrose trečiosiose šalyse pragyvenimo išlaidų, apskaičiuotų pagal korekcinį koeficientą ir atitinkamą valiutos kursą, pokytis viršijo 5 %;

(2)

tokiu atveju pagal Tarnybos nuostatų X priedo 13 straipsnio antrą pastraipą šie korekciniai koeficientai turi būti tikslinami ir atitinkamai kas mėnesį taikomi nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2013 m. sausio 1 d., vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Trečiosiose šalyse dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų darbo užmokesčiui, mokamam darbo vietos šalies valiuta, taikomi korekciniai koeficientai tikslinami kaip nurodyta šio sprendimo priede. Priede pateikiama dešimt mėnesinių lentelių, kuriose nurodomos šalys, kurioms taikomas šis sprendimas, ir kiekvienai iš šių šalių taikytinos įsigaliojimo datos.

Darbo užmokesčiui apskaičiuoti naudojami valiutos kursai nustatomi remiantis išsamiomis Finansinio reglamento (2) įgyvendinimo taisyklėmis ir atitinka priedo lentelėse nurodytas atitinkamas datas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(2)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


PRIEDAS

2012 m. rugpjūčio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2012 m. rugpjūčio mėn.

Valiutos kursas 2012 m. rugpjūčio mėn. (1)

Korekciniai koeficientai 2012 m. rugpjūčio mėn. (2)

Sudanas (Chartumas)

4,584

6,20915

73,8


2012 m. spalio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2012 m. spalio mėn.

Valiutos kursas 2012 m. spalio mėn. (3)

Korekciniai koeficientai 2012 m. spalio mėn. (4)

Nepalas

84,89

110,170

77,1


2012 m. lapkričio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2012 m. lapkričio mėn.

Valiutos kursas 2012 m. lapkričio mėn. (5)

Korekciniai koeficientai 2012 m. lapkričio mėn. (6)

Kongo Demokratinė Respublika (Kinšasa)

2,057 USD

1,29620 USD

158,7

Liberija

1,528 USD

1,29620 USD

117,9

Malavis

216,6

404,926

53,5


2012 m. gruodžio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2012 m. gruodžio mėn.

Valiutos kursas 2012 m. gruodžio mėn. (7)

Korekciniai koeficientai 2012 m. gruodžio mėn. (8)

Venesuela

6,090

5,58047

109,1


2013 m. sausio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2013 m. sausio mėn.

Valiutos kursas 2013 m. sausio mėn. (9)

Korekciniai koeficientai 2013 m. sausio mėn. (10)

Baltarusija

6 723

11 320,0

59,4

Gvinėja (Konakris)

6 716

9 250,40

72,6

Sudanas (Chartumas)

4,916

7,56599

65,0


2013 m. vasario mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2013 m. vasario mėn.

Valiutos kursas 2013 m. vasario mėn. (11)

Korekciniai koeficientai 2013 m. vasario mėn. (12)

Kongas (Brazavilis)

792,1

655,957

120,8

Kuba

0,9438

1,35410

69,7

Jordanija

0,9175

0,960057

95,6

Serbija (Belgradas)

82,53

111,934

73,7

Rytų Timoras

1,583

1,35410

116,9

Uzbekistanas

1 396

2 706,60

51,6

Venesuela

6,429

5,81539

110,6

Zambija

6,630

7,18680

92,3


2013 m. kovo mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2013 m. kovo mėn.

Valiutos kursas 2013 m. kovo mėn. (13)

Korekciniai koeficientai 2013 m. kovo mėn. (14)

Angola

168,2

126,516

132,9

Kosovas (Priština)

0,7227

1,00000

72,3

Kirgizija

48,69

62,3897

78,0

Malavis

238,5

479,834

49,7

Rusija

46,33

40,0240

115,8

Siera Leonė

6 785

5 663,73

119,8

Pietų Afrika

6,746

11,6220

58,0

Sudanas (Chartumas)

5,331

7,43654

71,7


2013 m. balandžio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2013 m. balandžio mėn.

Valiutos kursas 2013 m. balandžio mėn. (15)

Korekciniai koeficientai 2013 m. balandžio mėn. (16)

Kinija

7,903

7,96000

99,3

Džibutis

222,3

227,572

97,7

Gana

2,025

2,48950

81,3

Japonija

149,8

120,870

123,9

Pietų Korėja

1 534

1 425,03

107,6

Uzbekistanas

1 467

2 611,71

56,2


2013 m. gegužės mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2013 m. gegužės mėn.

Valiutos kursas 2013 m. gegužės mėn. (17)

Korekciniai koeficientai 2013 m. gegužės mėn. (18)

Baltarusija

7 086

11 230,0

63,1

Centrinės Afrikos Respublika

671,7

655,957

102,4

Indija

49,37

71,0370

69,5

Tunisas

1,381

2,09250

66,0

Venesuela

6,839

8,25083

82,9


2013 m. birželio mėn.

DARBO VIETOS ŠALIS

Ekonominiai paritetai 2013 m. birželio mėn.

Valiutos kursas 2013 m. birželio mėn. (19)

Korekciniai koeficientai 2013 m. birželio mėn. (20)

Australija

1,439

1,34930

106,6

Belizas

1,859

2,61469

71,1

Gambija

31,18

47,5800

65,5

Nikaragva

18,39

31,8519

57,7

Turkija

2,242

2,42740

92,4

Uzbekistanas

1 545

2 694,41

57,3

Vanuatu

145,8

122,435

119,1

Venesuela

7,195

8,14449

88,3


(1)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(2)  Briuselis = 100.

(3)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(4)  Briuselis = 100.

(5)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(6)  Briuselis = 100.

(7)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(8)  Briuselis = 100.

(9)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(10)  Briuselis = 100.

(11)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(12)  Briuselis = 100.

(13)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(14)  Briuselis = 100.

(15)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(16)  Briuselis = 100.

(17)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(18)  Briuselis = 100.

(19)  1 EUR = x vienetų vietine valiuta, išskyrus šias šalis, kuriose naudojami USD: Kuba, Salvadoras, Ekvadoras, Liberija, Panama, Kongo Demokratinė Respublika ir Rytų Timoras.

(20)  Briuselis = 100.


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

14.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 303/56


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 311/13/COL

2013 m. liepos 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės erdvės susitarimo I priedo I skyriaus 1.2 dalies 39 punkte pateikiamas pasienio kontrolės punktų Islandijoje ir Norvegijoje, patvirtintų atlikti gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašas ir panaikinamas ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 131/13/COL (1)

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į EEE susitarimo I priedo I skyriaus įvadinės dalies 4 straipsnio B dalies 1 ir 3 punktus ir 5 punkto b papunktį,

atsižvelgdama į EEE susitarimo I priedo I skyriaus 1.1 dalies 4 punkte nurodytą aktą (1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą) (2), iš dalies pakeistą ir suderintą su EEE susitarimu minėto susitarimo I priede pateiktais sektoriniais pakeitimais, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Kolegijos sprendimą Nr. 295/13/COL, kuriuo kompetentingam Kolegijos nariui suteikiama teisė priimti šį sprendimą,

kadangi:

2013 m. birželio 6 d. raštu Norvegijos maisto saugos tarnyba (toliau – NMST) pranešė Institucijai apie jos padarytus Norvegijos pasienio kontrolės punktų (PKP) sąrašo pakeitimus. Šie pokyčiai atlikti atsižvelgiant į tam tikras rekomendacijas, kurias Norvegijai Institucija pateikė 2013 m. sausio 21–30 d. atlikusi importo kontrolės patikrą, visų pirma būtinybę turėti tinkamą įrangą ir patalpas produktams, kuriems patvirtinti PKP, tvarkyti (3).

Atsižvelgdama į rekomendaciją ir siekdama užtikrinti savo importo kontrolės sistemos atitiktį EEE reikalavimams, NMST nusprendė pakeisti kategorijų, kurioms patvirtinti šie PKP, sąrašą:

OSLO oro uostas (TRACES kodas NO OSL4)

OSLO uostas (TRACES kodas NO OSL 1)

BORGO uostas (TRACES kodas NO BRG1)

NMST paprašė Institucijos pakeisti patvirtintų pasienio kontrolės punktų sąrašą taip:

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Todėl Institucija privalo pakeisti pasienio kontrolės punktų Islandijoje ir Norvegijoje sąrašą ir paskelbti naują sąrašą, kuriame būtų atsižvelgta į nacionalinių sąrašų pokyčius.

2013 m. liepos 10 d. Sprendimu Nr. 295/13/COL Institucija perdavė šį klausimą ELPA priežiūros institucijai padedančiam ELPA veterinarijos komitetui. Komitetas vienbalsiai patvirtino siūlomus sąrašo pakeitimus. Todėl šiame sprendime numatytos priemonės atitinka bendrą ELPA priežiūros institucijai padedančio ELPA veterinarijos komiteto nuomonę ir galutinis priemonių tekstas nekeičiamas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Keičiamos produktų kategorijos, kurioms patvirtinti Oslo oro uosto, Oslo uosto ir Borgo uosto PKP ir kurios nurodytos Europos ekonominės erdvės susitarimo I priedo I skyriaus 1.2 dalies 39 punkte pateiktame sąraše. PKP dabar yra patvirtinti tik pakuotiems produktams.

2 straipsnis

Iš trečiųjų šalių į Islandiją ir Norvegiją įvežamų gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų veterinarinius patikrinimus vykdo kompetentingos nacionalinės institucijos patvirtintuose pasienio kontrolės punktuose, kurių sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

3 straipsnis

2013 m. kovo 18 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 131/18/COL panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Islandijai ir Norvegijai.

6 straipsnis

Šis sprendimas yra autentiškas anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 17 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Kolegijos narys

Xavier LEWIS

Direktorius


(1)  OL L 175, 2013 6 27, p. 76 ir EEE priedas Nr. 36, 2013 6 27, p. 1.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(3)  Žr. 2013 m. gegužės 3 d. Institucijos ataskaitą apie 2013 m. sausio 21–30 d. misiją į Norvegiją dėl EEE teisės aktų, susijusių su importo ir (arba) tranzito kontrolės sistemomis ir pasienio kontrolės punktais, taikymo.


PRIEDAS

PATVIRTINTŲ PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ SĄRAŠAS

1

=

Pavadinimas

2

=

TRACES kodas

3

=

Tipas

A

=

Oro uostas

F

=

Geležinkelių transportas

P

=

Uostas

R

=

Kelių transportas

4

=

Kontrolės centras

5

=

Produktai

HC

=

Visi žmonėms vartoti skirti produktai

NHC

=

Kiti produktai

NT

=

Nėra temperatūros reikalavimų

T

=

Užšaldyti ir (arba) atšaldyti produktai

T(FR)

=

Užšaldyti produktai

T(CH)

=

Atšaldyti produktai

6

=

Gyvi gyvūnai

U

=

Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiai

E

=

Registruoti arkliniai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB

O

=

Kiti gyvūnai

5-6

=

Specialiosios pastabos

(1)

=

Patikrinimas vykdomas remiantis Komisijos sprendime 93/352/EEB, priimtame vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 dalį, išdėstytais reikalavimais

(2)

=

Tik supakuoti produktai

(3)

=

Tik žuvininkystės produktai

(4)

=

Tik gyvūniniai baltymai

(5)

=

Tik vilnos kailiai ir odos

(6)

=

Tik skysti riebalai, aliejai ir žuvų taukai

(7)

=

Islandijos žemaūgiai arkliai (tik balandžio–spalio mėn.)

(8)

=

Tik arkliniai

(9)

=

Tik tropinės žuvys

(10)

=

Tik katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai ir ne Ratitae genties paukščiai

(11)

=

Tik birūs pašarai

(12)

=

Neporakanopių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą; kitų gyvūnų atveju tik vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai

(13)

=

Nagylak HU: tai pasienio kontrolės punktas (produktams) ir vežimo punktas (gyviems gyvūnams), esantis Vengrijos ir Rumunijos pasienyje, kuriam taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl produktų ir gyvų gyvūnų, kaip suderėta ir įtvirtinta Stojimo sutartyje. Žr. Komisijos sprendimą 2003/630/EB

(14)

=

Skirta tam tikrų į Rusiją arba iš Rusijos gabenamų žmonėms vartoti skirtų gyvūninės kilmės produktų siuntų tranzitui per Europos bendriją pagal specialias Bendrijos teisėje nustatytas procedūras

(15)

=

Tik akvakultūros gyvūnai

(16)

=

Tik žuvų miltai

Šalis: Islandija

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Šalis: Norvegija

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC (2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)