ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.299.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 299

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. lapkričio 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1116/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, siekiant patikslinti, suderinti ir supaprastinti tam tikras specifines aviacijos saugumo priemones ( 1 )

1

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1117/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Arancia Rossa di Sicilia (SGN)]

18

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1118/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Miel de Corse – Mele di Corsica (SKVN)]

20

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1119/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Melva de Andalucía (SGN)]

22

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1120/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SKVN)]

24

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1121/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SKVN)]

26

 

*

2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1122/2013, kuriuo patvirtinamas nereikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (SGN)]

28

 

*

2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1123/2013 dėl teisių naudotis tarptautiniais kreditais nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ( 1 )

32

 

*

2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1124/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos bifenokso patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

34

 

 

2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1125/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

36

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/641/ES

 

*

2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7317)  ( 1 )

38

 

 

2013/642/ES

 

*

2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma Vizų informacinės sistemos (VIS) veikimo pradžios devintajame, dešimtajame ir vienuoliktajame regionuose data

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1116/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 185/2010, siekiant patikslinti, suderinti ir supaprastinti tam tikras specifines aviacijos saugumo priemones

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

iš patirties, įgytos įgyvendinant 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), paaiškėjo, kad būtina šiek tiek pakeisti tam tikrų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo sąlygas;

(2)

tam tikras specifines aviacijos saugumo priemones reikėtų patikslinti, suderinti arba supaprastinti siekiant padidinti teisinį aiškumą, standartizuoti vienodą teisės aktų aiškinimą ir toliau užtikrinti kuo geresnį bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimą;

(3)

pakeitimų tikslas – įgyvendinti ribotą skaičių priemonių, susijusių su patekimo kontrole, orlaivio saugumu, rankinio bagažo ir bagažo skyriuje vežamo bagažo tikrinimu, krovinių, pašto, orlaivio atsargų ir oro uosto atsargų saugumo kontrole, asmenų mokymu ir saugumo įranga;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 185/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 55, 2010 3 5, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

pridedamas 1.0.4 punktas:

„1.0.4.

Daiktai, kuriuos nešasi asmenys, išskyrus keleivius, – daiktai, skirti asmeniniam juos nešančio asmens naudojimui.“

b)

1.2.1.1 punkto pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Ekskursijos su gidu po oro uostą su įgaliotųjų asmenų palyda laikomos turinčiomis teisėtą priežastį.“

c)

1.2.2.1 punkto pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Ekskursijos su gidu po oro uostą su įgaliotųjų asmenų palyda laikomos turinčiomis teisėtą priežastį.“

d)

1.2.7.2 punkto pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Asmeniui gali būti netaikomas reikalavimas būti lydimam, jeigu tas asmuo turi matomoje vietoje pritvirtintą leidimą ir turi galiojantį oro uosto darbuotojo pažymėjimą.“

e)

Pridedamas 1.2.7.5 punktas:

„1.2.7.5.

Tais atvejais, kai keleivis nekeliauja pagal vežimo oro transportu sutartį, pagal kurią išduodamas įlaipinimo talonas arba jam prilygstantis dokumentas, šį keleivį lydinčiam įgulos nariui gali būti netaikomi 1.2.7 dalies 3 punkto a papunkčio reikalavimai.“

f)

1.3.1.5 punktas pakeičiamas taip:

„1.3.1.5.

Asmenų, išskyrus keleivius, nešamų daiktų patikrinimui taikomi 4.1.2 dalies 4–7 punktai ir 4.1.2 dalies 11 punktas.“

2.

3 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1.1.3 punktas pakeičiamas taip:

„3.1.1.3.

Į svarbiausią dalį iš trečiosios šalies, kuri neįtraukta į 3-B priedėlio sąrašą, atvykstančio orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas atliekamas bet kuriuo metu po to, kai keleiviai išlaipinami ir palieka tikrintiną zoną ir (arba) iškraunamas bagažo skyrius.“

b)

3.1.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

antra ir ketvirta įtraukos išbraukiamos;

ii)

trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

iš kur vykdytas ankstesnis skrydis.“

c)

3.2.1.1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

laikant jo išorines duris uždarytas. Tais atvejais, kai orlaivis yra svarbiausioje dalyje, nuo žemės asmeniui nepasiekiamos išorinės durys laikomos uždarytomis, jei patekimo į orlaivį įranga atitraukta ir pastatyta pakankamai toli nuo orlaivio, kad būtų pagrįstai užkirstas kelias į jį patekti; arba“

d)

3.2.2.1 punkto antras sakinys pakeičiamas taip:

„a punktas netaikomas durims, kurios asmeniui pasiekiamos nuo žemės.“

e)

3.2.2.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.2.2.

Tais atvejais, kai nuo durų, kurios asmeniui nepasiekiamos nuo žemės, atitraukta patekimo į orlaivį įranga, ta įranga pastatoma pakankamai toli nuo orlaivio, kad būtų pagrįstai užkirstas kelias į jį patekti.“

3.

3-B priedėlis pakeičiamas taip:

3-B   PRIEDĖLIS

ORLAIVIO SAUGUMAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT UŽJŪRIO ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOS PAGAL SUTARTĮ DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO TURI YPATINGŲ RYŠIŲ SU SĄJUNGA IR KURIOMS NETAIKOMA TOS SUTARTIES ANTRAŠTINĖ DALIS „TRANSPORTAS“, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS STANDARTAMS

Orlaivių saugumo srityje pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat užjūrio šalys ir teritorijos, kurios pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turi ypatingų ryšių su Sąjunga ir kurioms netaikoma tos Sutarties antraštinė dalis „Transportas“, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams standartams:

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas atitinkamų trečiojoje šalyje taikomų aviacijos saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms.“

4.

4 skyriaus 4.1.2.11 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.2.11.

Asmenys, tikrinantys rankinį bagažą naudodami rentgeno įrangą arba sprogmenų aptikimo sistemos įrangą, vaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas vaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas, tik kai peržiūrėtinų vaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

Už rankinio bagažo tikrintojus yra atsakingas vadovas, kuris užtikrina optimalią grupės sudėtį, darbo kokybę, mokymą, paramą ir vertinimą.“

5.

4-B priedėlis pakeičiamas taip:

4-B   PRIEDĖLIS

KELEIVIAI IR RANKINIS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT UŽJŪRIO ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOS PAGAL SUTARTĮ DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO TURI YPATINGŲ RYŠIŲ SU SĄJUNGA IR KURIOMS NETAIKOMA TOS SUTARTIES ANTRAŠTINĖ DALIS „TRANSPORTAS“, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS STANDARTAMS

Keleivių ir rankinio bagažo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat užjūrio šalys ir teritorijos, kurios pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turi ypatingų ryšių su Sąjunga ir kurioms netaikoma tos Sutarties antraštinė dalis „Transportas“, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams standartams:

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas atitinkamų trečiojoje šalyje taikomų aviacijos saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms.“

6.

5 skyriuje pridedamas 5.1.7 punktas:

„5.1.7.

Asmenys, tikrinantys bagažo skyriuje vežamą bagažą naudodami rentgeno įrangą arba sprogmenų aptikimo sistemos įrangą, vaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas vaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas, tik kai peržiūrėtinų vaizdų srautas yra nenutrūkstamas.

Už bagažo skyriuje vežamo bagažo tikrintojus yra atsakingas vadovas, kuris užtikrina optimalią grupės sudėtį, darbo kokybę, mokymą, paramą ir vertinimą.“

7.

5-A priedėlis pakeičiamas taip:

5-A   PRIEDĖLIS

BAGAŽO SKYRIUJE VEŽAMAS BAGAŽAS

TREČIOSIOS ŠALYS, TAIP PAT UŽJŪRIO ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOS PAGAL SUTARTĮ DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO TURI YPATINGŲ RYŠIŲ SU SĄJUNGA IR KURIOMS NETAIKOMA TOS SUTARTIES ANTRAŠTINĖ DALIS „TRANSPORTAS“, PRIPAŽINTOS TAIKANČIOMIS SAUGUMO STANDARTUS, LYGIAVERČIUS BENDRIESIEMS PAGRINDINIAMS STANDARTAMS

Bagažo skyriuje vežamo bagažo atžvilgiu pripažįstama, kad šios trečiosios šalys, taip pat užjūrio šalys ir teritorijos, kurios pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turi ypatingų ryšių su Sąjunga ir kurioms netaikoma tos Sutarties antraštinė dalis „Transportas“, taiko saugumo standartus, lygiaverčius bendriesiems pagrindiniams standartams:

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei Komisija turi informacijos, kad trečiojoje šalyje taikomi saugumo standartai, turintys didelį poveikį bendram aviacijos saugumo lygiui Sąjungoje, nebeatitinka Sąjungos bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms.

Jei Komisija turi informacijos apie veiksmus, įskaitant išlyginamąsias priemones, kuriuos vykdant atkurtas atitinkamų trečiojoje šalyje taikomų aviacijos saugumo standartų lygiavertiškumas, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms.“

8.

6 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

6.3.1.2 punkto c papunktyje, 6.3.1.2 punkto d papunktyje, 6.3.1.5 punkte, 6.4.1. 2 punkto c papunktyje, 6.4.1.2 punkto e papunktyje, 6.4.1.5 punkte, 6.8.1.4 punkte, 6.8.1.5 punkte, 6.8.4.1 punkte, 6.8.5.1 punkto 2 dalyje, 6.8.5.1 punkto 3 dalyje, 6.8.5.2 punkte, 6-A priedėlyje, 6-H1 priedėlyje, 11.6.4.1 punkte ir 11.6.4.3 punkte nuoroda „EB reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų duomenų bazė“ ir „Sąjungos reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų duomenų bazė“ pakeičiama nuoroda „Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazė“.

b)

pridedamas 6.2.1.4 punktas:

„6.2.1.4.

Asmenys, tikrinantys krovinius naudodami rentgeno įrangą arba sprogmenų aptikimo sistemos įrangą, vaizdus be pertraukos paprastai peržiūri ne ilgiau kaip 20 minučių. Kiekvieną kartą pasibaigus šiam laikui tikrintojas vaizdų neperžiūri bent 10 minučių. Šis reikalavimas taikomas, tik kai peržiūrėtinų vaizdų srautas yra nenutrūkstamas.“

c)

6.3.2.4 punktas pakeičiamas taip:

„6.3.2.4.

Atlikus šio reglamento 6.3.2 dalies 1–3 punktuose ir Komisijos sprendimo 2010/774/ES 6.3 skirsnyje nurodytą saugumo kontrolę, reguliuojamas subjektas užtikrina, kad:

a)

nelydimi prie šių siuntų galėtų patekti tik įgaliotieji asmenys, ir

b)

šių siuntų apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio iki jų perdavimo kitam reguliuojamam subjektui arba oro vežėjui. Svarbiausioje riboto patekimo zonos dalyje esančios krovinių ir pašto siuntos yra laikomos apsaugotomis nuo nesankcionuoto poveikio. Ne svarbiausiose riboto patekimo zonos dalyse esančios krovinių ir pašto siuntos laikomos reguliuojamo subjekto patalpų dalyse, į kurias patekimas yra kontroliuojamas, arba, kai laikomos ne tokiose dalyse, jos yra:

fiziškai apsaugotos, kad į jas nebūtų įdėta draudžiamų daiktų, arba

nepaliekamos be priežiūros ir patekti prie jų gali tik asmenys, saugantys ir tvarkantys krovinius.“

d)

6.3.2.6 punkto pabaigoje pridedamas toks sakinys:

„Reguliuojamas subjektas, pristatantis siuntas kitam reguliuojamam subjektui ar oro vežėjui, taip pat gali nuspręsti perduoti tik informaciją, kurios reikalaujama pagal a–e papunkčius ir g papunktį, ir visą skrydžio (-ių) laiką arba 24 valandas, žiūrint, kuris laikotarpis ilgesnis, turėti informaciją, kurios reikalaujama pagal f papunktį.“

e)

Pridedamas 6.3.2.9 punktas:

„6.3.2.9.

Reguliuojamas subjektas užtikrina, kad visi darbuotojai, vykdantys saugumo kontrolę, būtų pasamdyti ir parengti pagal 11 skyriaus reikalavimus, o visi darbuotojai, galintys patekti prie identifikuojamo oro transportu vežamo krovinio arba identifikuojamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė atlikta, būtų pasamdyti ir baigtų saugumo mokymo kursą pagal 11 skyriaus reikalavimus.“

f)

6.4.2.1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

visi darbuotojai, vykdantys saugumo kontrolę, būtų pasamdyti ir parengti pagal 11 skyriaus reikalavimus, o visi darbuotojai, galintys patekti prie identifikuojamo oro transportu vežamo krovinio arba identifikuojamo oro pašto, kurių reikalaujama saugumo kontrolė atlikta, būtų pasamdyti ir baigtų saugumo mokymo kursą pagal 11 skyriaus reikalavimus; ir“

g)

6.6.2 punkto pavadinimas pakeičiamas taip:

„6.6.2.   Krovinių ir pašto apsauga oro uostuose juos kraunant į orlaivį

h)

6.6.2.2 punktas pakeičiamas taip:

„6.6.2.2.

Ne svarbiausioje riboto patekimo zonos dalyje esančios krovinių ir pašto siuntos laikomos reguliuojamo subjekto patalpų dalyse, į kurias patekimas yra kontroliuojamas, arba, kai laikomos ne tokiose dalyse, yra laikomos apsaugotomis nuo nesankcionuoto poveikio, jei:

a)

jos yra fiziškai apsaugotos, kad į jas nebūtų įdėta draudžiamų daiktų, arba

b)

jos nepaliekamos be priežiūros, o patekti prie jų gali tik asmenys, saugantys krovinius ir paštą ir kraunantys juos į orlaivį.“

i)

6.8.2.2 punkto pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Atitinkama institucija gali priimti trečiosios šalies subjekto, siekiančio paskyrimo ACC3 vežėju, ES aviacijos saugumo tvirtinimo ataskaitą tais atvejais, kai visas krovinių tvarkymo operacijas, įskaitant krovimą į orlaivio bagažo skyrių, tas subjektas vykdo ACC3 vežėjo vardu, o ES aviacijos saugumo tvirtinimo ataskaita apima visą tokią veiklą.“

j)

6.8.3.2 punktas pakeičiamas taip:

„6.8.3.2.

Iki 2014 m. birželio 30 d. tikrinimo reikalavimai atitinka bent Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) standartus. Vėliau į Sąjungą vežami kroviniai ir paštas tikrinami taikant vieną iš Sprendimo 2010/774/ES 6.2.1 punkte nurodytų būdų ar metodų taip, kad būtų galima pagrįstai įsitikinti, kad juose nėra draudžiamų daiktų.“

9.

6-B priedėlis pakeičiamas taip:

6-B   PRIEDĖLIS

REKOMENDACIJOS ŽINOMIEMS SIUNTĖJAMS

Šios rekomendacijos jums padės įvertinti jūsų taikomą saugumo tvarką ir palyginti ją su žinomiems siuntėjams taikomais kriterijais, aprašytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir jo įgyvendinamuosiuose aktuose. Jos turėtų padėti jums užtikrinti atitiktį reikalavimams prieš oficialaus tvirtinimo vietoje vizito pradžią.

Svarbu, kad tvirtintojas tvirtinimo vizito metu galėtų pasikalbėti su tinkamais žmonėmis (pavyzdžiui, asmenimis, atsakingais už saugumą ir už darbuotojų samdymą). Tvirtintojo vertinimui registruoti bus naudojamas ES kontrolinis sąrašas. Užpildžius kontrolinį tvirtinimo sąrašą, kontroliniame sąraše esanti informacija bus tvarkoma kaip įslaptinta informacija.

Prašom atkreipti dėmesį, kad ES kontroliniame sąraše yra dviejų tipų klausimai: 1) klausimai, į kuriuos atsakius neigiamai, tokie neigiami atsakymai automatiškai reikš, kad negalite būti pripažintas žinomu siuntėju, ir 2) klausimai, kuriais bus remiamasi susidarant bendrą nuomonę apie jūsų saugumo nuostatas, kad tvirtintojas galėtų padaryti bendrą išvadą. Sritys, kurioms automatiškai bus suteiktas neigiamas vertinimas, nurodytos paryškintu šriftu pateiktame reikalavimų apraše. Jei neigiamai bus įvertintas paryškintu šriftu pateiktų reikalavimų laikymasis, jums bus nurodytos priežastys ir patarta, kokių priemonių imtis, kad vertinimas būtų teigiamas.

Įvadas

Jūsų bendrovė turi paruošti krovinį toje teritorijoje, kuri bus tikrinama. Tai apima gamybą toje teritorijoje, taip pat paėmimo ir pakavimo operacijas, jei daiktai neidentifikuojami kaip oro transportu vežamas krovinys, kol jie atrenkami užsakymui įvykdyti. (Taip pat žr. pastabą).

Jums reikės nustatyti, kur krovinių arba pašto siunta tampa identifikuojama kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas, ir įrodyti, kad taikote reikalingas priemones jiems apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo. Tai apims informaciją apie gamybą, pakavimą, sandėliavimą ir (arba) išsiuntimą.

Organizacija ir pareigos

Jums reikės pateikti informaciją apie savo organizaciją (pavadinimą, PVM ar Prekybos rūmų kodą arba bendrovės registracijos numerį, jei taikytina), teritorijos, kuri turi būti patvirtinta, adresą ir pagrindinį organizacijos adresą (jei jis skiriasi nuo teritorijos, kuri turi būti patvirtinta, adreso). Reikia nurodyti ankstesnio tvirtinimo vizito datą ir naujausią unikalų raidinį skaitmeninį identifikavimo kodą (jei taikytina), taip pat verslo pobūdį, apytikrį teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičių, asmens, atsakingo už oru vežamo krovinio arba oro pašto saugumą, vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis.

Darbuotojų samdymo procedūra

Jums reikės nurodyti išsamią informaciją apie visų savo darbuotojų (nuolatinių darbuotojų, laikinų ar agentūrų darbuotojų, vairuotojų), kurie gali patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba oro pašto, samdymo procedūras. Samdymo procedūra turi apimti patikrinimą prieš įsidarbinimą arba asmens patikrinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.1 dalį. Per tvirtinimo vietoje vizitą bus apklaustas už darbuotojų samdymą atsakingas asmuo. Tas asmuo turės pateikti įrodymų (pvz., blankų), kad pagrįstų bendrovės procedūras. Tokia samdymo procedūra taikoma darbuotojams, pasamdytiems po 2010 m. balandžio 29 d.

Darbuotojų saugumo mokymo tvarka

Jums reikės įrodyti, kad visiems darbuotojams (nuolatiniams darbuotojams, laikiniems ar agentūrų darbuotojams, vairuotojams), kurie gali patekti prie oro transportu vežamo krovinio arba oro pašto, buvo surengtas tinkamas saugumo mokymas. Toks mokymas rengiamas pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.7 dalį. Kiekvieno asmens mokymo dokumentai turėtų būti saugomi byloje. Be to, jums reikės įrodyti, kad visiems susijusiems darbuotojams, vykdantiems saugumo kontrolę, buvo surengtas mokymas ar kartojamasis mokymas pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11 skyrių.

Fizinis saugumas

Jums reikės parodyti, kaip jūsų teritorija yra apsaugoma (pvz., fizine užtvara arba užkarda) ir kad taikomos reikiamos patekimo kontrolės procedūros. Kai taikytina, jums reikės pateikti informaciją apie bet kokią galimą signalizacijos ir (arba) apsauginę vaizdo stebėjimo (AVSS) sistemą. Svarbu, kad būtų kontroliuojamas patekimas į zoną, kurioje tvarkomi ar sandėliuojami oro transportu vežami kroviniai arba oro paštas. Visos durys, langai ir kitos patekimo prie oro transportu vežamų krovinių arba oro pašto vietos turi būti apsaugotos arba patekimas prie jų turi būti kontroliuojamas.

Gamyba (kai taikytina)

Jums reikės įrodyti, kad patekimas į gamybos zoną yra kontroliuojamas, o gamybos procesas prižiūrimas. Jei gaminamas produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys ar oro paštas, jums reikės įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių apsaugoti oro transportu vežamą krovinį arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Pakavimas (kai taikytina)

Jums reikės įrodyti, kad patekimas į pakavimo zoną yra kontroliuojamas, o pakavimo procesas prižiūrimas. Jei pakuojamas produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas, jums reikės įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių apsaugoti oro transportu vežamą krovinį arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Jums reikės pateikti išsamios informacijos apie pakavimo procesą ir įrodyti, kad visos gatavos prekės prieš pakuojant patikrinamos.

Jums reikės aprašyti galutinę išorinę pakuotę ir įrodyti, kad ji tvirta. Jums taip pat reikės įrodyti, kaip pasiekiama, kad galutinės išorinės pakuotės pažeidimus būtų lengva nustatyti, pavyzdžiui, naudojant numeruotas plombas, apsauginę juostą, specialius spaudus ar juosta sutvirtintas kartono dėžes. Jums taip pat reikia įrodyti, kad tais atvejais, kai tokie daiktai nenaudojami, jie laikomi saugiomis sąlygomis ir kad jų išdavimas kontroliuojamas.

Sandėliavimas (kai taikytina)

Jums reikės įrodyti, kad patekimas į sandėliavimo zoną yra kontroliuojamas. Jei sandėliuojamas produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas, jums reikės įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių apsaugoti oro transportu vežamą krovinį arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Galiausiai jums reikės įrodyti, kad gatavas ir supakuotas oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas prieš išsiunčiant patikrinamas.

Išsiuntimas (kai taikytina)

Jums reikės įrodyti, kad patekimas į išsiuntimo zoną yra kontroliuojamas. Jei produktas išsiuntimo metu gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys ar oro paštas, jums reikės įrodyti, kad šiame etape imamasi priemonių apsaugoti oro transportu vežamą krovinį arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Vežimas

Jums reikės pateikti išsamios informacijos apie krovinio ar pašto vežimo reguliuojamam subjektui būdą.

Jei naudojatės savo transportu, turėsite įrodyti, kad jūsų vairuotojai yra tinkamai parengti. Jei jūsų bendrovė naudojasi rangovo paslaugomis, turėsite užtikrinti, kad a) oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas yra jūsų užplombuotas arba supakuotas, kad būtų galima lengvai nustatyti bet kokį pažeidimą, b) vežėjas pasirašė vežėjo pareiškimą, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 6-E priedėlyje.

Jei esate atsakingi už oro transportu vežamo krovinio arba oro pašto vežimą, turėsite įrodyti, kad transporto priemonės gali būti apsaugotos naudojant plombas, jei įmanoma, arba bet kokiu kitu būdu. Tais atvejais, kai naudojamos numeruotos plombos, turėsite įrodyti, kad patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami; jei naudojami kiti būdai, turėsite nurodyti, kokiu būdu užtikrinama, kad būtų galima lengvai nustatyti krovinio ar pašto pažeidimus, ir (arba) kaip jis apsaugomas. Be to, jums reikės įrodyti, kad taikomos priemonės transporto priemonių, kuriomis paimamas jūsų paruoštas oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas, vairuotojų tapatybei nustatyti. Jums taip pat reikės įrodyti, kad įsitikinate, jog krovinys ar paštas yra patikimai apsaugotas jį išvežant iš patalpų. Turėsite įrodyti, kad oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas yra apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio juos vežant.

Jums nereikės pateikti įrodymų apie vairuotojų mokymą ar vežėjo pareiškimo kopijos, jei reguliuojamas subjektas taiko oro transportu vežamo krovinio arba oro pašto paėmimo iš jūsų patalpų procedūras.

Siuntėjo atsakomybė

Turėsite pareikšti, jog sutinkate, kad šių standartų taikymo stebėsenos tikslais atitinkamos institucijos inspektoriai atliktų netikėtus patikrinimus.

Taip pat turėsite pareikšti, kad kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų pateiksite [atitinkamos institucijos pavadinimas] reikalingos išsamios informacijos, jei:

a)

bendroji atsakomybė už saugumą suteikta ne nurodytam, o kuriam nors kitam asmeniui;

b)

yra kokių nors kitų patalpų ar procedūrų pokyčių, galinčių turėti didelės įtakos saugumui;

c)

jūsų bendrovė nutraukia veiklą, nebetvarko oro transportu vežamų krovinių arba oro pašto ar nebegali laikytis susijusių ES teisės aktų reikalavimų.

Galiausiai turėsite pareikšti, kad iki kito tvirtinimo vietoje vizito ir (arba) patikrinimo laikysitės saugumo standartų.

Tuomet turėsite prisiimti visą atsakomybę už pareiškimą ir pasirašyti tvirtinimo dokumentą.

PASTABOS

Sprogstamieji ir padegamieji įtaisai

Sumontuoti sprogstamieji ir padegamieji įtaisai gali būti vežami krovinių siuntose, jei visiškai laikomasi visų saugos taisyklių.

Siuntos iš kitų šaltinių

Žinomas siuntėjas gali perduoti reguliuojamam subjektui ne jo paruoštas siuntas, jei:

a)

tos siuntos atskirtos nuo jo paruoštų siuntų; ir

b)

ant siuntos ar lydimųjų dokumentų aiškiai nurodyta kilmė.

Visos tokios siuntos prieš jas pakraunant į orlaivį turi būti patikrintos.“

10.

6-C priedėlis pakeičiamas taip:

6-C   PRIEDĖLIS

ŽINOMŲ SIUNTĖJŲ TVIRTINIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

Pildymo pastabos:

Pildant šią formą, prašom atkreipti dėmesį, kad:

* pažymėtos vietos – privalomi duomenys ir jos TURI būti užpildytos.

Jei į paryškintu šriftu pateiktus klausimus atsakoma NE, tvirtinimas TURI būti įvertintas kaip NEIGIAMAS. Tai netaikoma tais atvejais, kai klausimai netaikytini.

Bendrasis vertinimas gali būti vertinamas kaip TEIGIAMAS tik tuo atveju, jei siuntėjas pasirašė įsipareigojimų pareiškimą paskutiniame puslapyje.

Originalus įsipareigojimų pareiškimas turi būti saugomas atitinkamoje institucijoje arba jai pateiktas iki tvirtinimo galiojimo pabaigos. Pareiškimo kopija turėtų būti pateikta ir siuntėjui.

1   DALIS

Organizacija ir pareigos

1.1.   

Patvirtinimo data*

Prašom naudoti tikslų datos formatą, pvz., 2010 01 10

metai-mėnuo-diena

 

1.2.   

Ankstesnio patvirtinimo data ir unikalus identifikavimo kodas, kai taikytina.

metai-mėnuo-diena

 

UNI

 

1.3   

Tvirtinamos organizacijos pavadinimas *

Pavadinimas

PVM/Prekybos rūmų kodas/Bendrovės registracijos numeris (jei taikytina)

1.4.   

Tvirtinamos teritorijos adresas *

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto kodas

 

Šalis

 

1.5.   

Pagrindinis organizacijos adresas (kai skiriasi nuo tvirtinamos teritorijos, jei yra toje pačioje šalyje)

Numeris/skyrius/pastatas

 

Gatvė

 

Miestas

 

Pašto kodas

 

Šalis

 

1.6.

Verslo pobūdis – tvarkomų krovinių rūšys

1.7.   

Ar pareiškėjas atsakingas už…?

a)

gamybą

b)

pakavimą

c)

sandėliavimą

d)

išsiuntimą

e)

kita, prašom nurodyti

 

1.8.

Apytikris teritorijoje dirbančių darbuotojų skaičius

1.9.   

Už oro transportu vežamo krovinio arba oro pašto saugumą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

1.10.   

Kontaktinis telefono numeris

Tel.

 

1.11.   

El. pašto adresas *

El. paštas

 

2   DALIS

Identifikuojami oro transportu vežami kroviniai arba identifikuojamas oro paštas („nustatymas“)

Tikslas. Nustatyti momentą (arba vietą), kai krovinys arba paštas tampa identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas. Nustatymas yra galėjimas įvertinti, kada arba kur krovinys arba paštas identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas.

2.1.

Patikrinę gamybos, pakavimo, sandėliavimo, atrinkimo, išsiuntimo ir kitas susijusias zonas, nustatykite kur ir kaip oro transportu vežamų krovinių arba oro pašto siunta tampa identifikuojama kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas.

Aprašykite:

NB. Išsami informacija apie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto apsaugą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo turėtų būti pateikta 5–8 dalyse.

3   DALIS

Darbuotojų samdymas ir mokymas

Tikslas. Užtikrinti, kad būtų atliktas visų darbuotojų (nuolatinių darbuotojų, laikinų ar agentūrų darbuotojų, vairuotojų), kurie gali patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto, tinkamas patikrinimas prieš įsidarbinimą ir (arba) asmens patikrinimas, taip pat kad jie būtų parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 11.2.7 dalį. Taip pat užtikrinti, kad visi darbuotojai, vykdantys atsargų saugumo kontrolę, būtų parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11 skyrių.

Tai, ar 3.1 ir 3.2 klausimai pateikti paryškintu šriftu, ar ne (taigi atsakymai NE turi būti vertinami kaip neigiamas įvertinimas), priklauso nuo valstybėje, kurioje yra ta teritorija, galiojančių nacionalinių taisyklių. Tačiau bent vienas iš šių dviejų klausimų turi būti pateiktas paryškintu šriftu, taip pat turi būti leidžiama tais atvejais, kai atliktas asmens patikrinimas, nereikalauti patikrinimo prieš įsidarbinimą. Asmeniui, atsakingam už saugumo kontrolės vykdymą, visuomet taikomas asmens patikrinimo reikalavimas.

3.1.   

Ar nustatyta visų darbuotojų, kurie gali patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto, samdymo tvarka, apimanti patikrinimą prieš įsidarbinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.1 dalies 4 punktą? Tai taikoma darbuotojams, pasamdytiems po [dienos, nuo kurios pradedamas taikyti Reglamentas (EB) Nr. 300/2008].

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kokia

 

3.2.   Ar tokia samdymo tvarka taip pat apima asmens patikrinimą, įskaitant teistumo (neteistumo) patikrinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.1 dalies 3 punktą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, kokia

 

3.3.   Ar asmens, kuris nurodytas kaip atsakingas už saugumo kontrolės įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą teritorijoje, paskyrimo procesas apima reikalavimą atlikti asmens patikrinimą, įskaitant teistumo (neteistumo) patikrinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.1 dalies 3 punktą?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite.

 

3.4.   Ar darbuotojams, galintiems patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto, prieš suteikiant jiems leidimą patekti prie tokių krovinių ar pašto, rengiamas saugumo mokymas pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.7 dalį? Ar darbuotojams, vykdantiems atsargų saugumo kontrolę, rengiamas mokymas pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11 skyrių?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite.

 

3.5.   Ar darbuotojams (kaip nurodyta pirmiau) rengiamas kartojamasis mokymas šiam mokymui nustatytu dažnumu?

TAIP arba NE

 

3.6.   Vertinimas. Ar yra pakankamai priemonių užtikrinti, kad visi darbuotojai, galintys patekti prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių arba identifikuojamo oro pašto, būtų tinkamai pasamdyti ir parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11 skyrių?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

4   DALIS

Fizinis saugumas

Tikslas. Nustatyti, ar (fizinio) saugumo lygis teritorijoje arba patalpose yra pakankamas apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio.

4.1.   

Ar teritorija apsaugota fizine užtvara ar užkarda?

TAIP arba NE

 

4.2.   

Ar visose patekimo į teritoriją vietose vykdoma patekimo kontrolė?

TAIP arba NE

 

4.3.   

Jei TAIP, ar patekimo vietos kontroliuojamos…?

darbuotojų

 

rankiniu būdu

 

automatiškai

 

elektroniniu būdu

kitais būdais (nurodykite)

4.4.   

Ar pastatas yra tvirtos konstrukcijos?

TAIP arba NE

 

4.5.   

Ar pastate yra veiksminga signalizacijos sistema?

TAIP arba NE

 

4.6.   

Ar pastate įrengta veiksminga AVSS sistema?

TAIP arba NE

 

4.7.   

Jei taip, ar AVSS vaizdai įrašomi?

TAIP arba NE

 

4.8.   

Ar visos durys, langai ir kitos patekimo prie identifikuojamų oro transportu vežamų krovinių ar identifikuojamo oro pašto vietos yra saugios arba patekimas prie jų kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

4.9.

Jei ne, nurodykite priežastis

4.10.   Vertinimas. Ar priemonės, kurių imasi organizacija, yra pakankamos, kad būtų užkirstas kelias nesankcionuotam patekimui į tas teritorijos dalis ir patalpas, kuriose tvarkomi ar sandėliuojami identifikuojami oro transportu vežami kroviniai arba identifikuojamas oro paštas?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

5   DALIS

Gamyba

Tikslas. Apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba identifikuojamą oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus tais atvejais, kai gamybos procese produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas.

5.1.   

Ar patekimas į gamybos zoną kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

5.2.

Jei TAIP, kaip?

5.3.   

Ar gamybos procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

5.4.

Jei TAIP, kaip?

5.5.   

Ar įdiegtos kontrolės priemonės, užkertančios kelią pažeidimams gamybos etape?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, aprašykite.

5.6.   Vertinimas. Ar priemonės, kurių imasi organizacija, yra pakankamos apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba identifikuojamą oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo gamybos metu?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

6   DALIS

Pakavimas

Tikslas. Apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba identifikuojamą oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus tais atvejais, kai pakavimo procese produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas.

6.1.   

Ar pakavimo procesas prižiūrimas?

TAIP arba NE

 

6.2.

Jei TAIP, kaip?

6.3.   

Prašom apibūdinti galutinę išorinę pakuotę:

a)   

Ar galutinė išorinė pakuotė tvirta?

TAIP arba NE

 

Aprašykite:

 

b)   

Ar galutinė išorinė pakuotė yra tokia, kad būtų galima lengvai nustatyti jos pažeidimus?

TAIP arba NE

 

Aprašykite:

 

6.4. a)   

Ar naudojamos numeruotos plombos, apsauginė juosta, specialūs spaudai arba juosta sutvirtintos kartoninės dėžės, leidžiantys lengvai nustatyti, kad oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas yra pažeistas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP:

 

6.4. b)   

Ar nenaudojamos plombos, apsauginė juosta ar specialūs spaudai laikomi saugiomis sąlygomis?

TAIP arba NE

 

Aprašykite:

 

6.4. c)   

Ar numeruotų plombų, apsauginės juostos ir (arba) spaudų išdavimas kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

Aprašykite:

 

6.5.

Jei į 6.4 a klausimą atsakėte TAIP, kaip tai kontroliuojama?

6.6.   Vertinimas. Ar taikant pakavimo procedūras identifikuojami oro transportu vežami kroviniai arba identifikuojamas oro paštas pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

7   DALIS

Sandėliavimas

Tikslas. Apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba identifikuojamą oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus tais atvejais, kai sandėliavimo procese produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas.

7.1.   

Ar gatavi ir supakuoti oro transportu vežami kroviniai arba oro paštas sandėliuojami saugiai ir ar patikrinama, ar jie nepažeisti?

TAIP arba NE

 

7.2.   Vertinimas. Ar taikant sandėliavimo procedūras identifikuojami oro transportu vežami kroviniai arba identifikuojamas oro paštas pakankamai apsaugomi nuo nesankcionuoto poveikio ir (arba) pažeidimo?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

8   DALIS

Išsiuntimas

Tikslas. Apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba identifikuojamą oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

Atsakykite į šiuos klausimus tais atvejais, kai išsiuntimo procese produktas gali būti identifikuojamas kaip oro transportu vežamas krovinys arba oro paštas.

8.1.   

Ar patekimas į išsiuntimo zoną kontroliuojamas?

TAIP arba NE

 

8.2.

Jei TAIP, kaip?

8.3.   

Kas gali patekti į išsiuntimo zoną?

Darbuotojai?

TAIP arba NE

 

Vairuotojai?

TAIP arba NE

 

Lankytojai?

TAIP arba NE

 

Rangovai?

TAIP arba NE

 

8.4.   Vertinimas. Ar apsauga yra pakankama, kad oro transportu vežami kroviniai arba oro paštas būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo išsiuntimo zonoje?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

8A   DALIS

Siuntos iš kitų šaltinių

Tikslas. Nustatyti neapsaugotų siuntų tvarkymo procedūras.

Atsakykite į šiuos klausimus tik jei siuntos, kurios bus vežamos oro transportu, priimamos iš kitų bendrovių.

8A.1.   Ar bendrovė priima iš kitų bendrovių krovinių siuntas, skirtas vežti oro transportu?

TAIP arba NE

 

8A.2.

Jei TAIP, kaip tos siuntos atskiriamos nuo bendrovės krovinių ir kaip jas identifikuoja reguliuojamas subjektas arba vežėjas?

9   DALIS

Vežimas

Tikslas. Apsaugoti identifikuojamus oro transportu vežamus krovinius arba identifikuojamą oro paštą nuo nesankcionuoto poveikio ar pažeidimo.

9.1.   

Kaip oro transportu vežami kroviniai arba oro paštas perduodami reguliuojamam subjektui?

a)   

Tai atlieka reguliuojamas subjektas arba tai daroma jo vardu?

TAIP arba NE

 

b)   

Siuntėjo nuosavu transportu?

TAIP arba NE

 

c)   

Siuntėjas naudojasi rangovo paslaugomis?

TAIP arba NE

 

9.2.   Jei siuntėjas naudojasi rangovo paslaugomis:

TAIP arba NE

 

Atsakykite į šiuos klausimus tik tais atvejais, kai taikomi 9.1 b arba 9.1 c punktai

9.3.   

Ar transporto priemonės krovinių skyrius gali būti apsaugotas?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, patikslinkite, kaip...

9.4. a)   

Tais atvejais, kai transporto priemonės krovinių skyrius gali būti apsaugotas, ar naudojamos numeruojamos plombos?

TAIP arba NE

 

9.4. b)   

Tais atvejais, kai naudojamos numeruojamos plombos, ar patekimas prie plombų kontroliuojamas, o numeriai registruojami juos išduodant?

TAIP arba NE

 

Jei TAIP, patikslinkite, kaip…

 

9.5.   

Tais atvejais, kai transporto priemonės krovinių skyrius negali būti apsaugotas, ar oro transportu vežamų krovinių arba oro pašto pažeidimus galima lengvai nustatyti?

TAIP arba NE

9.6.

Jei TAIP, aprašykite pažeidimams nustatyti naudojamas priemones.

9.7.

Jei NE, kaip kroviniai apsaugomi?

9.8.   Vertinimas. Ar pakanka priemonių oro transportu vežamiems kroviniams arba oro paštui apsaugoti nuo nesankcionuoto poveikio vežant?

TAIP arba NE

 

Jei NE, nurodykite priežastis

 

Įsipareigojimų pareiškimas

Pareiškiu, kad:

Aš leisiu atitinkamos institucijos inspektoriams atlikti netikėtus patikrinimus šių standartų taikymo stebėsenos tikslais. Jei inspektorius nustatys kokių nors didelių saugumo pažeidimų, mano, žinomo siuntėjo, statusas galės būti panaikintas.

Kuo skubiau ir bent per dešimt darbo dienų aš pateiksiu [atitinkamos institucijos pavadinimas] reikalingos išsamios informacijos, jei:

bendroji atsakomybė už saugumą suteikta kuriam nors kitam, o ne 1.9 punkte nurodytam asmeniui;

yra kokių nors kitų patalpų ar procedūrų pokyčių, galinčių turėti labai didelės įtakos saugumui; ir

bendrovė nutraukia veiklą, nebetvarko oro transportu vežamų krovinių ar oro pašto arba nebegali laikytis susijusių ES teisės aktų reikalavimų.

Aš laikysiuosi saugumo standartų iki kito tvirtinimo vietoje vizito ir (arba) patikrinimo.

Aš prisiimu visą atsakomybę už šį pareiškimą.

Pasirašyta

Pareigos bendrovėje

 

Vertinimas (ir pranešimas)

Neigiamas įvertinimas/teigiamas įvertinimas

 

Tais atvejais, kai bendras vertinimas neigiamas, toliau išvardykite sritis, kuriose siuntėjui nepavyko pasiekti reikalaujamo saugumo standarto arba kuriose jis turi konkrečių trūkumų. Patarkite, kaip siuntėjas galėtų ištaisyti trūkumus, kad galėtų pasiekti reikalaujamą standartą ir gauti teigiamą įvertinimą.

Pasirašyta

(Tvirtintojo vardas, pavardė)

11.

6-C3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

Žodžiai „Nuoroda: 6.8.3.1 punktas“ 4 dalies penktoje pastraipoje išbraukiami.

b)

5 dalies septinta pastraipa pakeičiama taip:

„Nuoroda: 6.8.3 punktas.“

c)

7 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Nuoroda: 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3, taip pat 6.2.1 ir 6.7 punktai.“

d)

11 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tikslas. Įvertinęs dešimt ankstesnių šio kontrolinio sąrašo dalių, ES aviacijos saugumo tvirtintojas turi nuspręsti, ar jo atliktas patikrinimas vietoje atitinka oro vežėjo saugumo programos dalies, kurioje aprašomos į ES arba EEE oro transportu vežamiems kroviniams arba oro paštui skirtos priemonės, turinį, taip pat ar atliekant saugumo kontrolę tinkamai įgyvendinami šiame kontroliniame sąraše išvardyti tikslai.“

12.

6-F Priedėlio 6-Fiii punktas pakeičiamas taip:

„6-Fiii

TREČIŲJŲ ŠALIŲ, TAIP PAT UŽJŪRIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ, KURIOS PAGAL SUTARTĮ DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO TURI YPATINGŲ RYŠIŲ SU SĄJUNGA IR KURIOMS NETAIKOMA TOS SUTARTIES ANTRAŠTINĖ DALIS „TRANSPORTAS“, TVIRTINIMO VEIKLA, PRIPAŽĮSTAMA LYGIAVERTE ES AVIACIJOS SAUGUMO TVIRTINIMUI

13.

8-B priedėlio pirmos įtruktos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

užtikrins, kad asmenys, galintys patekti prie orlaivio atsargų, prieš gaudami tokią teisę baigtų bendrąjį saugumo mokymo kursą pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.7 dalį. Be to, užtikrins, kad orlaivio atsargas tikrinantys asmenys būtų parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.3 dalies 3 punktą, o asmenys, vykdantys kitokią orlaivio atsargų saugumo kontrolę, būtų parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.3 dalies 10 punktą; ir“

14.

9 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

9.0.2 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

„oro uosto atsargos“ – visi daiktai, kuriuos ketinama parduoti, naudoti arba pateikti bet kokiu tikslu ar bet kokiai veiklai oro uostų riboto patekimo zonose, išskyrus daiktus, kuriuos nešasi asmenys, išskyrus keleivius;“

b)

9.1.1.1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

reikalaujamą atsargų saugumo kontrolę atliko žinomas tiekėjas arba reguliuojamas tiekėjas ir atsargos buvo saugomos nuo nesankcionuoto poveikio nuo tos kontrolės atlikimo iki pristatymo į riboto pateikimo zoną.“

15.

9-A priedėlio pirmos įtraukos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

užtikrins, kad asmenys, galintys patekti prie oro uosto atsargų, prieš gaudami tokią teisę baigtų bendrąjį saugumo mokymo kursą pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.7 dalį. Be to, užtikrins, kad oro uosto atsargas tikrinantys asmenys būtų parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.3 dalies 3 punktą, o asmenys, vykdantys kitokią oro uosto atsargų saugumo kontrolę, būtų parengti pagal Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11.2.3 dalies 10 punktą; ir“

16.

11 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

11.1.5 punktas pakeičiamas taip:

„11.1.5.

Asmens patikrinimas arba patikrinimas prieš įsidarbinimą atliekami prieš asmeniui pradedant dalyvauti saugumo mokymo kurse, kuriame pateikiama viešai neprieinama informacija. Asmens patikrinimas pakartotinai atliekamas reguliariais, ne ilgesniais kaip penkerių metų tarpsniais.“

b)

11.2.3.7 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

žinių apie orlaivio užplombavimo procedūras, jei taikytina mokomam asmeniui;“

c)

11.2.3.9 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Asmenys, vykdantys krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, baigę mokymą, turi įgyti šios kompetencijos:“

d)

11.2.6.1 punkto pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Atitinkama institucija dėl objektyvių priežasčių gali leisti netaikyti šio mokymo reikalavimo asmenims, jeigu jie turi leidimą patekti tik į keleiviams prieinamas terminalo zonas.“

e)

11.3.1 punkto pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„Asmenims, kurie atlieka 11.2.3.3 punkte išvardytas užduotis, gali būti netaikomi šie reikalavimai, jeigu jiems leidžiama vykdyti tik apžiūrimąją kontrolę ir (arba) apieškoti rankomis“.

f)

11.5.3 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

turi 11.5.4 punkte nurodytų žinių ir kompetencijos; ir“

g)

11.5.4 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Kad būtų atestuotas kaip instruktorius, turintis reikiamą kvalifikaciją teikti 11.2.3.1–11.2.3.5 punktuose ir 11.2.4 punkte (išskyrus, kai tai yra vadovų, išimtinai prižiūrinčių 11.2.3.6–11.2.3.10 punktuose nurodytų asmenų darbą, mokymas) bei 11.2.5 punkte nurodytas mokymo paslaugas, asmuo turi turėti žinių apie darbo aplinką susijusioje aviacijos saugumo srityje, taip pat kvalifikaciją ir kompetenciją šiose srityse:“

17.

12 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

12.1.2.2 punktas pakeičiamas taip:

„12.1.2.2.

Visa SMAĮ, kuri naudojama tik asmenims, išskyrus keleivius, tikrinti, atitinka bent 1-ą standartą.“

b)

Pridedami 12.5.1.4 ir 12.5.1.5 punktai:

„12.5.1.4.

pavojingų daiktų vaizdo projektavimo programos (PDVPP) sistemos konfigūracijos tvarkymą atsakingas PDVPP administratorius.

12.5.1.5.

Atitinkama institucija reguliariai tikrina, ar teisingai taikomos PDVPP sistemos, ir užtikrina, kad sistemos būtų teisingai konfigūruotos, be kita ko, projektuotų realius ir tinkamus daiktų vaizdus, atitiktų reikalavimus ir jų vaizdų rinkiniai būtų atnaujinti.“

c)

12.8.2 punktas pakeičiamas taip:

„12.8.2.

Prieš planuojamą įdiegimą suinteresuota valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms raštu praneša apie siūlomą naują patikrinimo metodą, kurį ji rengiasi leisti taikyti, ir prideda vertinimą, kuriame nurodo, kaip ji užtikrins, kad naujo metodo taikymas atitiktų 12.8 skirsnio 1 punkto b papunktyje nustatytą reikalavimą. Pranešime taip pat pateikiama išsami informacija apie vietą (-as), kurioje (-iose) patikrinimo metodas bus taikomas, ir numatoma vertinimo laikotarpio trukmė.“

d)

Pridedamas 12.10 punktas:

„12.10.   METALO APTIKIMO ĮRANGA (MAĮ)

Išsamios metalo aptikimo įrangos naudojimo nuostatos išdėstytos atskirame Komisijos sprendime.“


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1117/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Arancia Rossa di Sicilia (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (2);

(2)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Italijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Arancia Rossa di Sicilia“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(3)

šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalyje. Prieštaravimo pareiškimų pagal minėto reglamento 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(4)  OL C 369, 2012 11 29, p. 16.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

ITALIJA

Arancia Rossa di Sicilia (SGN)


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1118/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Miel de Corse – Mele di Corsica (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Miel de Corse – Mele di Corsica“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1187/2000 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 133, 2000 6 6, p. 19.

(3)  OL C 134, 2013 5 14, p. 39.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.4 klasė.   Kiti gyvūninės kilmės produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.)

PRANCŪZIJA

Miel de Corse – Mele di Corsica (SKVN)


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1119/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Melva de Andalucía (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (E) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Melva de Andalucía“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 289/2009 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 94, 2009 4 8, p. 15.

(3)  OL C 60, 2013 3 1, p. 15.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.7 klasė.   Šviežia žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai bei iš jų pagaminti produktai

ISPANIJA

Melva de Andalucía (SGN)


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1120/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Piment d’Espelette“/„Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1495/2002 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 225, 2002 8 22, p. 11.

(3)  OL C 57, 2013 2 27, p. 11.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.8 klasė.   Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

PRANCŪZIJA

Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (SKVN)


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1121/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Volaille de Bresse“„Poulet de Bresse“„Poularde de Bresse“„Chapon de Bresse“, kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) Nr. 1509/2000 (3), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

paraiška siekiama iš dalies pakeisti specifikaciją ir patikslinti produkto pavadinimą, aprašymą, kilmės vietos įrodymą, gamybos būdą, ženklinimą etiketėmis, nacionalinius reikalavimus ir gamintojų grupės bei kontrolės įstaigų duomenis;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies nuostatas šis pakeitimas yra reikšmingas, todėl pakeitimo paraišką Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), kaip reikalaujama minėto reglamento 50 straipsnio 2 dalies a punkte;

(4)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį Komisija negavo, todėl šis specifikacijos pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimas patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL L 176, 2000 7 13, p. 7.

(4)  OL C 102, 2013 4 9, p. 12.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.1 klasė.   Šviežia mėsa (ir subproduktai)

PRANCŪZIJA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (SKVN)


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/28


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1122/2013

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo patvirtinamas nereikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa, Komisija išnagrinėjo Graikijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Κονσερβολιά Στυλίδας“ („Konservolia Stylidas“), kuri įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1263/96 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką;

(2)

paraiška pateikta dėl specifikacijų su antraštėmis „Aprašymas“ ir „Gamybos būdas“ pakeitimo, konkrečiai papildomos komercinės rūšies – alyvuogių be kauliukų – pridėjimo;

(3)

Komisija išnagrinėjo šį pakeitimą ir nusprendė, kad jis pagrįstas. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalį pakeitimas yra nereikšmingas, todėl Komisija gali jį patvirtinti netaikydama minėto reglamento 50–52 straipsniuose nurodytos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Κονσερβολιά Στυλίδας“ („Konservolia Stylidas“) specifikacija iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Suvestinis bendrasis dokumentas, kuriame nustatyti pagrindiniai specifikacijos duomenys, pateikiamas šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 163, 1996 7 2, p. 19.


I PRIEDAS

Patvirtinamas toks saugomos kilmės vietos nuorodos „Κονσερβολιά Στυλίδας“ („Konservolia Stylidas“) specifikacijos pakeitimas:

1.

Produkto aprašymas

Aprašymas iš dalies pakeistas į „Konservolia Stylidas“ produktų asortimentą įtraukiant nesmulkintas alyvuoges be kauliukų. Dėl rinkos poreikių ir kintančių vartotojų įpročių prireikė įvairinti rinkai tiekiamas komercines rūšis.

Alyvuogių be kauliukų savybės (skonis, spalva, kvapas) visai nesiskiria nuo „Konservolia Stylidas“ alyvuogių su kauliukais savybių, nes kauliukai išimami po to, kai alyvuogės įgyja galutines juslines savybes, todėl ryšys su produkto geografine vietove nepakis. Be to, alyvuogėms be kauliukų naudojamo sūrymo, kuris paprastai pakeičia produkto skonį, sudėtis yra lygiai tokia pat, kaip ir alyvuogėms su kauliukais naudojamo sūrymo.

2.

Gamybos būdas

Šis skirsnis iš dalies pakeistas įtraukiant alyvuoges be kauliukų. Sveikos alyvuogės be kauliukų – tai daugiausia žalios „Konservolia Stylidas“ alyvuogės, fermentuotos – tad produktas jau įgijęs galutines fizines, chemines ir juslines savybes. Kauliukas pašalinamas specialiu tam skirtu įrenginiu, visuomet pagal ilgosios alyvuogės ašies kryptį (pagal trumposios ašies kryptį kauliuko pašalinti neįmanoma). Vėliau alyvuogės merkiamos į 7–9 % sūrymą, lygiai kaip ir „Konservolia Stylidas“ alyvuogės su kauliukais. Dėl šio proceso fizinės, cheminės ir juslinės „Konservolia Stylidas“ savybės nepakinta.


II PRIEDAS

Suvestinis bendrasis dokumentas

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1)

„ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ“ („KONSERVOLIA STYLIDAS“)

EB Nr.: EL-PDO-0117–0345–01.01.2012

SGN ( ) SKVN (X)

1.   Pavadinimas

„Κονσερβολιά Στυλίδας“ („Konservolia Stylidas“)

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Graikija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.6 klasė.

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

3.2.   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas

Tai valgomosios „Konservolia“ veislės alyvuogės, su kauliukais arba be. Produktas pasižymi vaisių skoniu ir tvirtu minkštimu, kuris lengvai atsiskiria nuo kauliuko ir išlaiko formą. Juodųjų alyvuogių spalva varijuoja nuo juodos iki labai juodos, o žaliųjų – nuo žalios iki šiaudų geltonumo. Vidutinis vaisiaus svoris – 7 g. Kauliuko ir vaisiaus dydžio santykis – 6 prie 1. Alyvuogės turi būti nepažeistos alyvmedžių musių, neapdaužytos, be nešvarumų. Laikantis tarptautinio standarto alyvuogės skirstomos pagal dydį taip:

Prekės pavadinimas

Alyvuogių skaičius viename kilograme

Super super mamouth

70–90

Super mamouth

91–100

Mamouth

101–110

Super colossal

111–120

Colossal

121–140

Giants

141–160

Extra jumbo

161–180

Juμβο

181–200

Εχτra large

201–230

Large

231–260

Superior

261–290

Brilliants

291–320

Fiνε

321–350

Bullets

351–380

3.3.   Žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

3.4.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams)

3.5.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

„Konservolia Stylidas“ turi būti auginamos ir apdorojamos tik nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.6.   Specialios pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.7.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Gamybos vietovė yra Ftiotidės provincijos Ftiotidės nomo Glifos, Vatikilo, Pelasgijos, Milų, Spartijos, Achladžio, Rachių, Peleokerasijos, Achino, Karavomilo, Anidro, Neraidos, Stilidos, Avlakio, Agia Marinos, Limogardžio ir Longicio savivaldybių administracinėje teritorijoje.

5.   Ryšys su geografine vietove

5.1.   Geografinės vietovės ypatumai

Ftiotidės nomui būdingas švelnus Viduržemio jūros klimatas. Pastarųjų penkerių metų meteorologiniai duomenys:

 

vidutinė temperatūra 16,5 °C,

 

santykinis drėgnis 65–70 %,

 

krituliai 589 mm per metus,

 

saulėtumas 210 valandų per metus.

Lygumų ir nuožulnių vietų dirvožemį daugiausia sudaro liesasis molis.

5.2.   Produkto ypatumai

Produktas pasižymi vaisių skoniu ir tvirtu minkštimu, kuris lengvai atsiskiria nuo kauliuko ir išlaiko formą. Juodųjų alyvuogių spalva varijuoja nuo juodos iki labai juodos, o žaliųjų – nuo žalios iki šiaudų geltonumo. Dėl puikių fizinių, cheminių ir juslinių savybių „Stylida“ valgomosios alyvuogės yra gerai žinomos Graikijos ir tarptautinėje rinkose. Už jas skirta daugybė Graikijos ir tarptautinių mugių apdovanojimų.

5.3.   Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys

Minėtoje geografinėje vietovėje jau nuo antikos laikų auginami „Konservolia“ veislės alyvmedžiai, kurių išskirtinės valgomosios alyvuogės žinomos dėl puikių fizinių, cheminių ir juslinių savybių. „Konservolia Stylidas“ alyvmedžiai auginami Ftiotidės nomo vietovėse, kurios pasižymi švelniomis žiemomis ir vėsiomis vasaromis. Šios veislės alyvmedžiai puikiai prisitaikė prie dirvožemio ir klimato, kurie kartu su tradiciniais auginimo, skynimo ir apdorojimo metodais lemia išskirtines galutinio produkto savybes.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 5 straipsnio 7 dalis)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prodiagrafes_konserbopolis_stilidas200313.pdf


(1)  OL L 93, 2006 3 31. Pakeistas 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1123/2013

2013 m. lapkričio 8 d.

dėl teisių naudotis tarptautiniais kreditais nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 11a straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos protokole (Kioto protokole) nustatomi du tarptautinių kreditų, kuriais Šalys gali naudotis išmetamam CO2 kiekiui kompensuoti, įgijimo mechanizmai. Bendro įgyvendinimo (BĮ) mechanizme numatyti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (TMV, angl. ERU), o Švarios plėtros mechanizme (ŠPM) – patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (PTMV, angl. CER);

(2)

valstybių narių nacionaliniuose paskirstymo planuose, priimtuose pagal Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnį, numatyta, kad veiklos vykdytojai, siekdami laikytis savo 2008–2012 m. laikotarpio įsipareigojimo atsisakyti apyvartinių taršos leidimų pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnį, gali panaudoti tam tikrą TMV ir PTMV skaičių;

(3)

Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnyje numatyta, kad pagal Kioto protokolą įsigytus TMV ir PTMV galima toliau naudoti Direktyva 2003/87/EB nustatytoje apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir 2013–2020 m. laikotarpiu; be to, nustatyta, kokiu mastu skirtingų kategorijų veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai gali jais naudotis siekdami laikytis savo prievolių, susijusių su apyvartinių taršos leidimų grąžinimu, pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnį. 11a straipsnio 8 dalyje nustatytos tam tikros minimalios procentiniu lygiu išreikštos veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų teisės naudotis tarptautiniais kreditais nuo 2008 m. iki 2020 m. ir numatomos tikslių procentinių ribų nustatymo priemonės;

(4)

Kioto protokole numatyti projektiniai mechanizmai Direktyva 2003/87/EB susieti su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema siekiant išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinti mažesnėmis sąnaudomis. Atsižvelgiant į apyvartinių taršos leidimų, išduotų pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir galiojančių 2013–2020 m. laikotarpiu, skaičių, teises naudotis tarptautiniais kreditais reikėtų nustatyti tokias, kaip 11a straipsnio 8 dalyje nustatyti minimalūs lygiai. Taigi bus laikomasi bendros Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 8 dalies penktoje pastraipoje nustatytos tarptautinių kreditų naudojimo ribos ir nebus taikoma Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 8 dalies antra pastraipa ir ketvirtos pastraipos antras sakinys. Likusius 2012 m. įgytus tarptautinius kreditus orlaivių naudotojai gali panaudoti taip, kaip numatyta Direktyvos 2003/87/EB 11a straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse;

(5)

stacionarių įrenginių veiklos vykdytojai, labai padidinę įrenginio pajėgumus pagal 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES 20 straipsnį, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (2) 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, turėtų turėti teisę būti laikomi arba esamais veiklos vykdytojais, arba naujais rinkos dalyviais;

(6)

čia nustatytų teisių naudoti tarptautinius kreditus ribų įgyvendinimo praktiniai aspektai nustatyti 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir (ES) Nr. 1193/2011 (3), 58–61 straipsniuose;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekvienas stacionaraus įrenginio veiklos vykdytojas, gavęs nemokamų apyvartinių taršos leidimų arba teisę naudoti tarptautinius kreditus laikotarpiu 2008–2012 m., turi teisę 2008–2020 m. laikotarpiu panaudoti tiek tarptautinių kreditų, kiek jam leista jų panaudoti 2008–2012 m. laikotarpiu arba tokį kiekį, kuris atitinka ne daugiau kaip 11 % jam skirtų apyvartinių taršos leidimų 2008–2012 m. laikotarpiu, pasirenkant didesnį dydį.

2.   Kiekvienas stacionaraus įrenginio veiklos vykdytojas, negavęs nei nemokamų apyvartinių taršos leidimų, nei teisės naudoti tarptautinius kreditus laikotarpiu 2008–2012 m., ir, nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, taip pat kiekvienas stacionaraus įrenginio veiklos vykdytojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/87/EB 3 straipsnio h punkto pirmose dviejose įtraukose, turi teisę 2008–2020 m. laikotarpiu panaudoti tokį kiekį tarptautinių kreditų, kuris atitinka ne daugiau kaip 4,5 % jo patvirtintų išmetamųjų teršalų kiekio 2013–2020 m. laikotarpiu.

3.   Kiekvienas stacionaraus įrenginio veiklos vykdytojas, labai padidinęs įrenginio pajėgumus pagal Sprendimo 2011/278/ES 20 straipsnį, turi teisę 2008–2020 m. laikotarpiu panaudoti tiek tarptautinių kreditų, kiek jam leista jų panaudoti 2008–2012 m. laikotarpiu arba tokį kiekį, kuris atitinka ne daugiau kaip 11 % jam skirtų apyvartinių taršos leidimų 2008–2012 m. laikotarpiu, arba tokį kiekį, kuris atitinka ne daugiau kaip 4,5 % jo patvirtintų išmetamųjų teršalų kiekio 2013–2020 m. laikotarpiu, pasirenkant didžiausią dydį.

4.   Kiekvienas stacionaraus įrenginio veiklos vykdytojas, už 2008–2012 m. laikotarpį gavęs nemokamų apyvartinių taršos leidimų ir vykdantis veiklą, neįtrauktą į Direktyvos 2003/87/EB I priedą su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (4), bet įtrauktą į Direktyvos 2003/87/EB I priedą su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (5), turi teisę 2008–2020 m. laikotarpiu panaudoti tiek tarptautinių kreditų, kiek jam leista jų panaudoti 2008–2012 m. laikotarpiu arba tokį kiekį, kuris atitinka ne daugiau kaip 11 % jam skirtų apyvartinių taršos leidimų 2008–2012 m. laikotarpiu arba tokį kiekį, kuris atitinka ne daugiau kaip 4,5 % jo patvirtintų išmetamųjų teršalų kiekio 2013–2020 m. laikotarpiu, pasirenkant didžiausią dydį.

5.   Kiekvienas orlaivio naudotojas turi teisę panaudoti tokį tarptautinių kreditų kiekį, kuris atitinka ne daugiau kaip 1,5 % jo patvirtintų išmetamųjų teršalų kiekio 2013–2020 m. laikotarpiu, nedarant poveikio nuo 2012 m. likusioms jo teisėms naudoti tarptautinius kreditus.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės apskaičiuoja ir paskelbia, kiek tarptautinių kreditų gali panaudoti kiekvienas tos valstybės narės veiklos vykdytojas pagal 1 straipsnio 1 dalį, bei apie tai praneša Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 389/2013 59 straipsnį per vieną mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo.

2.   Kiekvienam iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų veiklos vykdytojų ir 1 straipsnio 5 dalyje nurodytų orlaivių naudotojų teisės naudoti tarptautinius kreditus apskaičiuojamos pagal jų patvirtintą išmetamųjų teršalų skaičių ir kasmet atnaujinamos. 1 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų veiklos vykdytojų atveju atnaujintos teisės naudoti tarptautinius kreditus bus apskaičiuojamos pagal tai, kurios teisės – apskaičiuotos pagal 1 straipsnio 1 dalį ar 4,5 % 2013–2020 m. laikotarpio patvirtintų išmetamųjų teršalų kiekio – yra didesnės. Patvirtinusios patikrintą išmetamųjų teršalų skaičių valstybės narės praneša Komisijai apie teisių naudoti tarptautinius kreditus pakeitimus pagal Reglamento (ES) Nr. 389/2013 59 straipsnį.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  OL L 130, 2011 5 17, p. 1.

(3)  OL L 122, 2013 5 3, p. 1.

(4)  OL L 87, 2009 3 31, p. 109.

(5)  OL L 140, 2009 6 5, p. 63.


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1124/2013

2013 m. lapkričio 8 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos bifenokso patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje numatytą pirmą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2008/66/EB (2) bifenoksas buvo įtrauktas į veikliųjų medžiagų sąrašą Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priede;

(2)

veikliosios medžiagos, įrašytos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, yra laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir išvardytomis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje; (4)

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą Belgija Komisijai pateikė prašymą peržiūrėti bifenokso patvirtinimą, atsižvelgiant į naujas mokslo ir technikos žinias, pareiškėjui pateikus informaciją minėtai valstybei narei pagal to reglamento 56 straipsnio 1 dalį. Minėta informacija yra susijusi su nitrofeno susidarymu naudojant bifenoksą;

(4)

Belgija įvertino pareiškėjo pateiktą informaciją. 2013 m. kovo 21 d. ji kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba), pateikė savo įvertinimą kaip priedėlį prie vertinimo ataskaitos projekto;

(5)

atsižvelgdama į šią informaciją, Komisija nusprendė, kad yra požymių, kad bifenoksas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nurodytų patvirtinimo kriterijų;

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti pastabas;

(7)

Komisija padarė išvadą, kad tam tikromis aplinkos sąlygomis naudojant bifenoksą gali susidaryti nitrofeno, todėl kyla pavojus aplinkai, kurio būtų galima išvengti tik nustačius papildomus apribojimus;

(8)

patvirtinta, kad veiklioji medžiaga bifenoksas turi būti laikoma patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009. Vertindamos paraiškas įregistruoti augalų apsaugos produktus, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį nitrofeno susidarymo naudojant bifenoksą rizikai ir, kai taikoma, apriboti naudojimo sąlygas;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2008 m. birželio 30 d. Komisijos direktyva 2008/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas bifenoksą, diflufenikaną, fenoksapropą-P, fenpropidiną ir kvinoklaminą (OL L 171, 2008 7 1, p. 9).

(3)  1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).

(4)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies 180 eilutėje, kurioje nurodytas bifenoksas, skiltis „Konkrečios nuostatos“ pakeičiama taip:

„A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bifenokso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. kovo 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

a)

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose prireikus būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

b)

bifenokso likučių gyvūninės kilmės produktuose ir sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose poveikiui vartotojams per maistą;

c)

aplinkos sąlygoms, kuriomis gali susidaryti nitrofeno.

Valstybės narės nustato naudojimo sąlygų apribojimus, jeigu tinkama, atsižvelgdamos į c punktą.“


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1125/2013

2013 m. lapkričio 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

36,9

MA

42,5

MK

33,9

ZZ

37,8

0707 00 05

AL

45,1

EG

177,3

MK

59,9

TR

144,2

ZZ

106,6

0709 93 10

AL

48,7

MA

88,1

TR

154,7

ZZ

97,2

0805 20 10

AU

136,9

MA

63,3

ZA

148,2

ZZ

116,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

80,2

UY

92,8

ZA

154,1

ZZ

101,6

0805 50 10

TR

73,0

ZA

74,0

ZZ

73,5

0806 10 10

BR

247,5

LB

239,8

PE

271,8

TR

165,1

US

324,1

ZZ

249,7

0808 10 80

BA

64,2

CL

210,3

NZ

138,3

US

133,2

ZA

174,4

ZZ

144,1

0808 30 90

CN

65,8

TR

113,5

ZZ

89,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 7 d.

kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7317)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/641/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas tokiems gaminiams, kurie per visą gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta, kad kiekvienai gaminių grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijai;

(3)

kadangi vandens suvartojimas yra svarbi gyvenamųjų ir kitų pastatų poveikio aplinkai dalis, tikslinga nustatyti ES ekologinio ženklo suteikimo gaminių grupei „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ kriterijus. Šiais kriterijais visų pirma turėtų būti skatinama rinktis efektyviai vandenį naudojančius gaminius, kurie padeda mažinti vandens suvartojimą ir turi kitų privalumų, pvz., padeda mažinti energijos suvartojimą;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šią gaminių grupę „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ sudaro klozetų ir pisuarų įranga, kaip apibrėžta 2 straipsnyje. Gaminių grupei priklauso namų ūkio ir ne namų ūkio reikmėms naudojami gaminiai.

2.   Gaminių grupei „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ nepriklauso:

a)

unitazo sėdynės ir dangčiai tais atvejais, kai jie pateikti rinkai arba parduodami atskirai nuo klozetų arba pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos;

b)

klozeto įranga, kurioje vanduo nenaudojamas, klozeto įranga, kurioje nuplovimui naudojamas cheminis produktas ir vanduo, ir klozetai, kurių nuplovimo vandeniu sistemai veikti reikalinga elektros energija.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   klozeto įranga– klozeto komplektas, unitazas arba nuplovimo vandeniu sistema;

2)   klozeto komplektas– sanitarinis įrenginys, kurį sudaro nuplovimo vandeniu sistema ir unitazas, sujungti į funkcinį vienetą, skirtą žmonių šlapimui ir išmatoms surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

3)   unitazas– sanitarinis įrenginys, skirtas žmonių šlapimui ir išmatoms surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

4)   pisuaro įranga– pisuaro komplektas, pisuaras, pisuaras be nuplaunamojo vandens arba pisuaro nuplovimo vandeniu sistema;

5)   pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įranga– pisuaro komplektas, pisuaras arba pisuaro nuplovimo vandeniu sistema;

6)   pisuaro komplektas– sanitarinis įrenginys, kurį sudaro nuplovimo vandeniu sistema ir pisuaras, sujungti į funkcinį vienetą, skirtą šlapimui surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

7)   pisuaras– sanitarinis įrenginys, skirtas šlapimui bei nuplauti naudotam vandeniui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

8)   lovelinis pisuaras– iš griovelio grindyse ir prie sienos pritvirtinto lovelio arba plokštės sudarytas sanitarinis įrenginys su nuplovimo vandeniu sistema arba be jos, skirtas šlapimui bei nuplauti naudotam vandeniui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

9)   pisuaras be nuplaunamojo vandens– be vandens veikiantis sanitarinis įrenginys, skirtas šlapimui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;

10)   nuplovimo vandeniu sistema– (tiek klozeto, tiek pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įrangos atveju) nuplaunamojo vandens bakas su įmontuotu vandens pertekliaus nutekėjimo lataku arba bent lygiaverčio veiksmingumo įtaisas ir vandens prievadai bei (arba) nutekinimo įtaisai arba slėginis vandens nuleidimo vožtuvas;

11)   vandens taupymo įtaisas– nuplovimo vandeniu įtaisas, kuris leidžia išskirti tik dalį viso nuplaunamojo vandens ir veikia kaip dvifunkcis mechanizmas (vandens nuleidimo ir jo pertraukimo) arba dvigubos kontrolės mechanizmas (dvejopo nuleidimo);

12)   visas nuplaunamojo vandens tūris– visas vandens, kurį per vieną nuplovimo vandeniu ciklą išskiria nuplovimo vandeniu sistema, tūris;

13)   sumažintas nuplaunamojo vandens tūris– viso vandens, kurį per vieną nuplovimo vandeniu ciklą išskiria nuplovimo vandeniu sistema, tūrio dalis, ne didesnė nei du trečdaliai viso tūrio;

14)   vidutinis nuplaunamojo vandens tūris– vieno viso nuplaunamojo vandens tūrio ir trijų sumažintų nuplaunamojo vandens tūrių aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas pagal priedo 1 priedėlyje nustatytą metodą;

15)   pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolė– sanitariniame įrenginyje įmontuotas nuplovimo vandeniu įtaisas, kurį naudotojas gali valdyti rankiniu būdu rankenėle, svertu, mygtuku, kojiniu pedalu arba lygiaverčiu nuplovimo vandeniu vykdikliu arba kuris valdomas jutikliu, fiksuojančiu sanitarinio įrenginio panaudojimą;

16)   koregavimo įtaisas– įtaisas, kuris leidžia koreguoti visą nuplovimo vandeniu sistemos išskiriamo vandens tūrį ir, jei reikia, sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį.

3 straipsnis

Kriterijai, kuriais remiantis prie šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtos gaminių grupės „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ priklausančiam gaminiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 galima suteikti ES ekologinį ženklą, taip pat susiję vertinimo bei patikros reikalavimai nustatyti priede.

4 straipsnis

Priede nustatyti kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja ketverius metus nuo 2013 m. lapkričio 7 d.

5 straipsnis

„Administravimo tikslais gaminių grupei „klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“ priskiriamas 41 kodas.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


PRIEDAS

ES EKOLOGINIO ŽENKLO SUTEIKIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO REIKALAVIMAI

Kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu:

1.

Vandens naudojimo efektyvumas

2.

Gaminio veiksmingumas

3.

Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai

4.

Kaip žaliava naudojama tvariai tvarkoma mediena

5.

Gaminio ilgaamžiškumas

6.

Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis

7.

Instaliavimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija

8.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

1 lentelėje nurodoma, kokie kriterijai taikomi kiekvienos kategorijos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangai.

Kiekvieno kriterijaus apraše nurodyti konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad paraiškos teikėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimus, bandymų ataskaitas ar kitus atitikties pagal kriterijus įrodymus, visi šie dokumentai gali būti parengti paraiškos teikėjo arba jo tiekėjo, arba abiejų.

Jeigu įmanoma, bandymus turėtų atlikti Europos standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus atitinkančios laboratorijos.

Tam tikrais atvejais leidžiama taikyti ir kitus, nei nustatyta, kiekvieno kriterijaus bandymo metodus, tačiau jų lygiavertiškumą turi patvirtinti paraišką nagrinėjanti kompetentinga institucija.

Tam tikrais atvejais kompetentingos institucijos gali pareikalauti patvirtinamųjų dokumentų ir gali atlikti nepriklausomas patikras.

Pareiškėjas turi deklaruoti, kad gaminys atitinka visus šalies (šalių), kurioje (kuriose) jį ketinama pateikti rinkai, teisinius reikalavimus.

Bandymų standartuose klozetų komplektai, unitazai, pisuarai ir vandens nuleidimo sistemos skirstomi pagal klasę ar tipą arba ir klasę, ir tipą. Atitinkama (-os) gaminio klasė (-ės) arba tipas (-ai) deklaruojami paraišką vertinančiai kompetentingai institucijai, o visi reikiami bandymai atliekami kiekvienai pareiškėjo deklaruotai klasei ir (arba) tipui laikantis atitinkamo standarto.

1   lentelė

Kriterijai, taikomi kiekvienos kategorijos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangai

Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įranga

Kriterijai

Klozetų komplektai

Unitazai

Klozetų nuplovimo vandeniu sistemos

Pisuarų komplektai

Pisuarai

Pisuarai be nuplaunamojo vandens

Pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos

1a.

Viso nuplaunamojo vandens tūris

x

x

x

x

x

 

x

1b.

Vandens taupymas

x

x

x

x

x

 

x

1c.

Vidutinis nuplaunamojo vandens tūris

x

x

x

 

 

 

 

1d.

Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas

x

 

x

x

 

 

x

2a.

Nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai

x

 

x

x

 

 

x

2b.

Nuplovimo vandeniu veiksmingumas

x

x

 

x

x

 

 

2c.

Pisuarų be nuplaunamojo vandens reikalavimai

 

 

 

 

 

x

 

3a.

Pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai

x

x

x

x

x

x

x

3b.

Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) 59 straipsnio 1 dalį

x

x

x

x

x

x

x

4.

Kaip žaliava naudojama tvariai tvarkoma mediena

x

x

x

x

x

x

x

5a.

Galimybė taisyti ir įsigyti atsarginių dalių

x

x

x

x

x

x

x

5b.

Garantija

x

x

x

x

x

x

x

6.

Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis

x

x

x

x

x

x

x

7.

Instaliavimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija

x

x

x

x

x

x

x

8.

ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

x

x

x

x

x

x

x

1 kriterijus.   Vandens naudojimo efektyvumas

a)   Visas nuplaunamojo vandens tūris

Rinkai pateiktos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos visas nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, neviršija 2 lentelėje nurodyto dydžio.

2   lentelė

Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos viso nuplaunamojo vandens tūrio didžiausia riba

Gaminys

Visas nuplaunamojo vandens tūris (litrais per vieną nuplovimą)

Klozeto įranga

6,0

Pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įranga

1,0

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir nurodo gaminio nominalųjį visą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 3 lentelę), rezultatus. Lovelinių pisuarų atveju nustatant visą nuplaunamojo vandens tūrį matuojamas vandens, plaunančio daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio, kiekis.

3   lentelė

EN standartai, skirti išmatuoti klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos visą nuplaunamojo vandens tūrį

Gaminys

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų komplektai ir unitazai

EN 997

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

Pisuarų komplektai ir pisuarai

EN 13407

Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

Nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš nuplaunamojo vandens bako

EN 14055

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

Nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš rankinio slėginio vandens nuleidimo vožtuvo

EN 12541

Santechnikos įtaisai. Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10

Nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš bekontakčio slėginio vandens nuleidimo vožtuvo

EN 15091

Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

b)   Vandens taupymas

Klozetų komplektai, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra didesnis nei 4 litrai, ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemos turi vandens taupymo įtaisą. Rinkai pateikto gaminio sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant vandens taupymo įtaisui, neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio.

Unitazai pritaikyti prie tokių vandens taupymo įtaisų, kad sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant tam įtaisui, neviršytų 3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio.

Pisuarų komplektai ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos turi atskiras pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcijas. Loveliniai pisuarai su nuplovimo vandeniu sistema turi atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją.

Pisuarai pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją. Loveliniai pisuarai be nuplovimo vandeniu sistemos pritaikyti taip, kad atskiros pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcija apimtų ne daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio.

Jutikliais grindžiama nuplovimo vandeniu kontrolės sistema yra apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja, kad gaminys atitinka tuos reikalavimus, ir pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma gaminyje naudojama technologija ar įtaisas. Klozeto įrangos atveju pareiškėjas nurodo gaminio nominalųjį sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 4 lentelę), rezultatus. Gaminių, turinčių jutikliais grindžiamą nuplovimo vandeniu kontrolės sistemą, atveju pareiškėjas pateikia trumpą gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis apsaugomas nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

4   lentelė

EN standartas, skirtas išmatuoti klozetų įrangos sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį

Gaminys

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų komplektai ir unitazai

EN 997

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

Klozetų nuplovimo vandeniu sistemos, sudarytos iš nuplaunamojo vandens bako

EN 14055

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

c)   Vidutinis nuplaunamojo vandens tūris

Rinkai pateiktos klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris, apskaičiuotas pagal 1 priedėlyje nustatytą metodą, neviršija 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba mažesnis, šis reikalavimas netaikomas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir nurodo gaminio vidutinį nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis 1 priede nustatyto metodo, rezultatus.

d)   Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas

Nuplovimo vandeniu sistemos turi koregavimo įtaisą, kuriuo įrangą montuojantis asmuo gali koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį atsižvelgdamas į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, klozeto įrangos atveju neviršija 6 litrų per vieną nuplovimą (arba 4 litrų per vieną nuplovimą, jei klozeto komplektas neturi vandens taupymo įtaiso), o pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu atveju – 1 litro per vieną nuplovimą. Sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, klozeto įrangos atveju neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą.

Jei nuplovimo vandeniu sistemą sudaro nuplaunamojo vandens bakas, didžiausias visas nuplaunamojo vandens tūris po pakoregavimo nurodomas ant bako vandens lygio linija arba žyme.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja, kad gaminys atitinka tuos reikalavimus, ir pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma gaminyje naudojama technologija ar įtaisas.

2 kriterijus.   Gaminio veiksmingumas

a)   Nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai

Nuplovimo vandeniu sistemos atitinka 5 lentelėje nurodyto atitinkamo EN standarto reikalavimus. Atitinkamų 5 lentelėje nurodytų EN standartų poskyriams, susijusiems su visu ir sumažintu nuplaunamojo vandens tūriais, šis kriterijus netaikomas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 5 lentelę), rezultatus.

5   lentelė

Nuplovimo vandeniu sistemoms taikomas EN standartas

Nuplovimo vandeniu sistema

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų ir pisuarų nuplaunamojo vandens bakeliai

EN 14055

Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai

Klozetų ir pisuarų rankiniai slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

EN 12541

Santechnikos įtaisai. Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10

Klozetų ir pisuarų bekontakčiai slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

EN 15091

Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

b)   Nuplovimo vandeniu veiksmingumas

Klozetų ir pisuarų komplektų, unitazų ir pisuarų nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 6 lentelėje išvardytų atitinkamų EN standartų reikalavimus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia bandymų, atliktų laikantis atitinkamuose EN standartuose nurodytos šios rūšies gaminių bandymų procedūros (žr. 6 lentelę), rezultatus. Klozetų komplektų ir unitazų, kuriems netaikomas joks EN standartas, nuplovimo vandeniu veiksmingumo lygis yra panašus į lygiavertės klasės ir tipo įrangos, kuriai taikomas standartas EN 997. Tokiu atveju pareiškėjas pateikia bandymų, atliktų laikantis standarte EN 997 nurodytos lygiavertės klasės ir tipo gaminių bandymų procedūros, rezultatus. Pisuarų komplektų ir pisuarų, kuriems netaikomas joks EN standartas, nuplovimo vandeniu veiksmingumo lygis yra panašus į lygiavertės klasės ir tipo įrangos, kuriai taikomas standartas EN 13407. Tokiu atveju pareiškėjas pateikia bandymų, atliktų laikantis standarte EN 13407 nurodytos lygiavertės klasės ir tipo gaminių bandymų procedūros, rezultatus.

6   lentelė

Gaminio nuplovimo vandeniu veiksmingumui taikomas EN standartas

Gaminys

Standartas

Standarto pavadinimas

Klozetų komplektai ir unitazai

EN 997

Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu

Pisuarų komplektai ir pisuarai

EN 13407

Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai

c)   Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi reikalavimai

Pisuarai be nuplaunamojo vandens atitinka 2 priedėlyje apibrėžtus reikalavimus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia bandymų, atliktų laikantis 2 priedėlyje nustatytos bandymų procedūros, rezultatus. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas, kuriuo įrodoma atitiktis 2 priedėlyje nustatytiems reikalavimams.

3 kriterijus.   Draudžiamos ar ribojamos cheminės medžiagos ir mišiniai

a)   Pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo 6 straipsnio 6 dalį ES ekologinis ženklas negali būti suteiktas nei produktams, nei jo gaminiams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 dalyje, ar vienalytėms jo dalims, jei juose yra cheminių medžiagų, kurios atitinka priskyrimo 7 lentelėje nurodytoms pavojingumo frazėms ar rizikos frazėms kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (2) arba Tarybos direktyvą 67/548/EB (3), arba Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų. Jei cheminės medžiagos arba mišinio priskyrimo pavojingumo klasei riba skiriasi nuo priskyrimo rizikos frazei ribos, galioja pirmoji. 7 lentelėje nurodytos rizikos frazės paprastai taikomos cheminėms medžiagoms. Tačiau, jei informacijos apie medžiagas gauti negalima, taikomos mišinių klasifikavimo taisyklės. Cheminėms medžiagoms arba mišiniams, kuriuos apdorojus jų savybės pasikeičia ir jie tampa biologiškai nebeprieinami arba įvyksta cheminių pakitimų taip, kad pirmiau nustatytas pavojus išnyksta, 3a kriterijus netaikomas.

7   lentelė

Pavojingumo ir rizikos frazės

Pavojingumo frazė

Rizikos frazė

H300 Mirtina prarijus

R28

H301 Toksiška prarijus

R25

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

R65

H310 Mirtina susilietus su oda

R27

H311 Toksiška susilietus su oda

R24

H330 Mirtina įkvėpus

R23/26

H331 Toksiška įkvėpus

R23

H340 Gali sukelti genetinius defektus

R46

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

R68

H350 Gali sukelti vėžį

R45

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

R49

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

H360F Gali pakenkti vaisingumui

R60

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R61

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/61/60–61

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/63

H360Df Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R61/62

H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R62

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R63

H361fd Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R62–63

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

R64

H370 Kenkia organams

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Gali pakenkti organams

R68/20/21/22

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/25/24/23

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/20/21/22

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R50

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

R53

EUH059 Pavojinga ozono sluoksniui

R59

EUH029 Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R29

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

R31

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

R32

EUH070 Toksiška patekus į akis

R39–41

Cheminių medžiagų ir mišinių, kuriems gali būti arba yra pritaikyta kuri nors 7 lentelėje nurodytų pavojingumo arba rizikos frazių ir kurie atitinka priskyrimo pavojingumo klasėms arba kategorijoms kriterijus, taip pat cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a, b arba c punkte nustatytus kriterijus, koncentracijos ribos neviršija bendrųjų arba konkrečių koncentracijos ribų, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį. Jeigu nustatytos konkrečios koncentracijos ribos, jos taikomos vietoje bendrųjų koncentracijos ribų.

Cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio d, e arba f punkte nustatytus kriterijus, koncentracijos riba neviršija 0,1 % pagal masę.

Galutinio gaminio pavojingumo fraze ženklinti nereikia.

Klozetų ir pisuarų įrangos atveju 8 lentelėje nurodytoms cheminėms medžiagoms ir (arba) sudedamosioms dalims Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalyje nustatytas įpareigojimas netaikomas remiantis to paties reglamento 6 straipsnio 7 dalimi.

8   lentelė

Cheminės medžiagos ir (arba) sudedamosios dalys, kurioms taikoma nukrypti leidžianti nuostata

Cheminė medžiaga ir (arba) sudedamoji dalis

Pavojingumo ir rizikos frazės

Gaminiai, kurių svoris mažesnis nei 25 g

Visos pavojingumo ir rizikos frazės

Sudėtinio gaminio vienalytės dalys, kurių svoris mažesnis nei 25 g

Visos pavojingumo ir rizikos frazės

Nikelis visų rūšių nerūdijančiame pliene

H351, H372 ir R40/48/23

Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos elektroninės sudedamosios dalys, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus (4)

Visos pavojingumo ir rizikos frazės

Vertinimas ir patikra. Paraiškos teikėjas pateikia produkto ir kiekvieno jo gaminio ar bet kurios jo vienalytės dalies atitikties 3a kriterijui deklaraciją, taip pat susijusius dokumentus, kaip antai tiekėjų pasirašytos atitikties deklaracijos, kuriuose nurodoma, kad kiekviena cheminė medžiaga ar medžiaga nepriskiriama jokiai su 7 lentelėje nurodytomis pavojingumo frazėmis susijusiai pavojaus klasei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, kiek tai galima nustatyti (bent) pagal informaciją, kuri atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede išvardytus reikalavimus. Prie šios deklaracijos pateikiama informacijos apie atitinkamas su 7 lentelėje nurodytomis pavojingumo frazėmis susijusias charakteristikas santrauka, kurios išsamumo lygis atitinka nurodytąjį Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo 10, 11 ir 12 skirsniuose.

Informaciją apie būdingas savybes galima gauti ir kitomis priemonėmis nei bandymai, pavyzdžiui, naudojant alternatyvius metodus, tokius kaip in vitro metodai, kiekybinius struktūros ir aktyvumo santykio modelius arba naudojant grupavimo arba analogijos metodą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedą. Primygtinai raginama dalytis atitinkamais duomenimis visais tiekimo grandinės etapais.

Teikiama informacija yra susijusi su tokiomis cheminės medžiagos arba mišinių formomis arba fizinėmis būsenomis, kokiomis jie naudojami galutiniame gaminyje.

Kad cheminės medžiagos, kurios išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IV ir V prieduose ir kurioms pagal to reglamento 2 straipsnio 7 dalies a ir b punktus netaikomi registravimo įpareigojimai, būtų laikomos atitinkančiomis 3a kriterijų, pakanka atitinkamos deklaracijos.

b)   Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį

Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalies draudimo išimtis netaikoma cheminėms medžiagoms, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą ir kurios įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (5) 59 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą, esančioms mišiniuose, gaminiuose ar kurioje nors sudėtinio gaminio vienalytėje dalyje didesnės kaip 0,1 % koncentracijos. Jeigu koncentracija mažesnė kaip 0,1 %, taikomos konkrečios koncentracijos ribos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį.

Vertinimas ir patikra. Remiamasi paraiškos pateikimo dieną galiojančiu cheminių medžiagų, kurios laikomos keliančiomis labai didelį susirūpinimą, sąrašu. Paraiškos teikėjas pateikia atitikties pagal 3b kriterijų deklaraciją ir susijusius dokumentus, įskaitant medžiagų tiekėjų pasirašytas atitikties deklaracijas ir susijusių cheminių medžiagų ar mišinių saugos duomenų lapų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, kopijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį parengtuose cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapuose nurodomos koncentracijos ribos.

4 kriterijus.   Tvariai tvarkoma mediena

Klozetuose arba pisuaruose su nuplaunamuoju vandeniu naudojama mediena arba mediena, iš kurios pagamintos jų dalys, gali būti perdirbta arba pirminė.

Pirminei medienai suteikti galiojantys tvarios miškotvarkos ir kilmės patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., FSC, PEFC arba lygiavertę sistemą.

Tačiau, jeigu pagal sertifikavimo sistemas produkte arba gamybos linijoje leidžiama sertifikuotą žaliavą maišyti su nesertifikuota, nesertifikuotos žaliavos dalis turi būti ne didesnė kaip 50 %. Tokiai nesertifikuotai žaliavai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad žaliava būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus jai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

Tvarios miškotvarkos ir (arba) kilmės patvirtinimo sertifikatus išduodančios sertifikavimo įstaigos akredituojamos (pripažįstamos) pagal tą sertifikavimo sistemą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas pateikia atitinkamus dokumentus, kuriuose nurodoma klozetuose arba pisuaruose su nuplaunamuoju vandeniu naudojamos medienos arba medienos, iš kurios pagamintos jų dalys, rūšis, kiekis ir kilmė.

Jei naudojama pirminė mediena, gaminiui suteikti galiojantys tvarios miškotvarkos ir kilmės patvirtinimo sertifikatai, išduoti pagal nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimo sistemą, pvz., PEFC, FSC arba lygiavertę sistemą. Jeigu gaminyje arba gamybos linijoje naudojama nesertifikuota žaliava, turi būti pateikti įrodymai, kad nesertifikuotos žaliavos dalis yra mažesnė kaip 50 % ir kad jai taikoma patikros sistema, kuria užtikrinama, kad žaliava būtų gauta iš teisėto šaltinio ir atitiktų visus kitus jai taikomus sertifikavimo sistemos reikalavimus.

5 kriterijus.   Gaminio ilgaamžiškumas

a)   Galimybė taisyti ir įsigyti atsarginių dalių

Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad keičiamas jo sudedamąsias dalis galutinis naudotojas arba profesionalus technikas prireikus galėtų nesunkiai pakeisti. Informacija apie tai, kurie elementai gali būti keičiami, turi būti aiškiai nurodyta spausdintame arba elektroniniame (arba abiejų formatų) informaciniame lape. Paraiškos teikėjas taip pat turi pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis vadovaudamasis galutinis naudotojas arba profesionalus specialistas prireikus galėtų atlikti pagrindinius taisymo darbus.

Paraiškos teikėjas taip pat užtikrina, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip dešimt metų po pirkimo datos.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia gaminio spausdinto arba elektroninio (arba abiejų formatų) informacinio lapo pavyzdį (-džius).

b)   Garantija

Gaminiui suteikiama ne trumpesnė kaip penkerių metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia garantijos sąlygų pavyzdį.

6 kriterijus.   Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis

Plastiko dalys, kurių svoris 25 g arba didesnis, pažymimos pagal EN ISO 11469 standarto reikalavimus, kad būtų žinoma, jog gyvavimo ciklo pabaigoje medžiagas galima perdirbti, panaudoti arba pašalinti.

Pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamas arba biologiškai skaidus skystis arba skystis visai nenaudojamas.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja gaminio atitiktį tiems reikalavimams. Be to, pisuarų be nuplaunamojo vandens atveju pareiškėjas pateikia dokumentus, kuriuose aprašoma gaminyje naudojama technologija ir, jei naudojamas skystis, bandymų ataskaitą, įrodančią skysčio lengvą biologinį skaidumą, laikantis apibrėžties ir bandymų metodų, numatytų gairėse „Guidance on the Application of the CLP Criteria“ (6) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

7 kriterijus.   Instaliavimo instrukcijos ir vartotojams pateikiama informacija

Kartu su gaminiu pateikiama atitinkama įrengimo ir naudojimo informacija, kuri apima visas technines instrukcijas, reikalingas gaminiui tinkamai įrengti, ir rekomendacijas, kaip gaminį tinkamai ir nekenkiant aplinkai naudoti ir prižiūrėti. Įrengimo ir naudojimo informacijoje pateikiamos tokios būtiniausios spausdintinio (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose dokumentuose) ir (arba) elektroninio formato instrukcijos ir informacija:

a)

tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant:

atskirai rinkai pateiktų unitazų, pisuarų ir nuplovimo vandenių sistemų atveju informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turėtų būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą,

informaciją apie tai, kokiai (-ioms) klasei (-ėms) arba tipui (-ams) skirti bandymai buvo taikomi gaminiui,

informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas,

informaciją apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms (pagal standartą EN 12056) tinka šis gaminys,

informaciją apie tai, kaip koreguoti nuplaunamojo vandens tūrius ir tokio koregavimo poveikį nuotekų lygiui ir pripildymo lygiui,

pastabą apie būtinybę prieš įrengiant gaminį susipažinti su atitinkamais nacionaliniais ir vietos nurodymais;

b)

informacija apie tai, kad pagrindinis poveikis aplinkai yra susijęs su vandens suvartojimu, ir patarimai, kaip racionaliai juo naudojantis galima sumažinti poveikį aplinkai, visų pirma, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų suvartojama kuo mažiau vandens;

c)

informacija apie tai, kad gaminiui suteiktas ES ekologinis ženklas, ir, papildant prie ES ekologinio ženklo pateiktą bendrąją informaciją, trumpas konkretus paaiškinimas, ką tas ženklas reiškia;

d)

visas nuplaunamojo vandens tūris (litrais per vieną nuplovimą) (nustatytas bandymais, kaip nurodyta 1a kriterijuje);

e)

klozeto įrangos su vandens taupymo įtaisu (arba kuriai galima pritaikyti vandens taupymo įtaisą) atveju – sumažintas ir vidutinis nuplaunamojo vandens tūriai (litrais per vieną nuplovimą) (nustatyti bandymais, kaip nurodyta atitinkamai 1b ir 1c kriterijuose);

f)

atskirai rinkai pateiktų unitazų ir pisuarų atveju – informacija apie tai, kad gaminys turi būti derinamas su tinkama ekologiniu ženklu paženklinta nuplovimo vandeniu sistema, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą, visų pirma nurodoma, koks turi būti visas nuplovimo vandeniu sistemos nuplaunamojo vandens tūris ir, jei taikoma, sumažintas bei vidutinis tūriai;

g)

atskirai rinkai pateiktų nuplovimo vandeniu sistemų atveju – informacija apie tai, kad gaminys turi būti derinamas su tinkamu ekologiniu ženklu paženklintu unitazu ir (arba) pisuaru, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą, visų pirma nurodoma, koks turi būti visas unitazo ir (arba) pisuaro nuplaunamojo vandens tūris ir, jei taikoma, sumažintas ir vidutinis tūriai;

h)

rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, pateikiant visus susijusius nurodymus, visų pirma:

patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius,

informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti,

nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį,

patarimus, kaip ir kokiomis priemonėmis ir valymo medžiagomis valyti gaminį, kad nebūtų pažeistas jo paviršius;

i)

pisuarų be nuplaunamojo vandens atveju – priežiūros tvarkos instrukcijos, įskaitant, jei taikoma, informaciją apie tai, kaip saugoti ir prižiūrėti keičiamą kasetę, kaip ir kada ją keisti, ir reguliarios priežiūros paslaugų tiekėjų sąrašą;

j)

pisuarų be nuplaunamojo vandens atveju – reikiamos rekomendacijos dėl keičiamų kasečių šalinimo, visų pirmą informacija apie esamas panaudotų kasečių surinkimo schemas;

k)

rekomendacijos dėl tinkamo gaminio pašalinimo naudojimo ciklo pabaigoje.

Vertinimas ir patikra. Paraiškos teikėjas deklaruoja gaminio atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia vartotojui teikiamos informacijos pavyzdį ar pavyzdžius arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta tokia informacija, arba ir tą, ir tą.

8 kriterijus.   ES ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Neprivaloma etiketė, kurioje yra teksto langelis su tokiu įrašu:

Didelis vandens naudojimo efektyvumas ir mažesnis nuotekų kiekis.

Naudodami šį ekologiniu ženklu paženklintą gaminį, taupote vandenį ir pinigus.

Mažesnis nebenaudojimo gaminio poveikis.

Neprivalomos etiketės su teksto langeliu naudojimo gairės pateikiamos „ES ekologinės etiketės logotipo naudojimo gairėse“, kurios paskelbtos interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja atitiktį šiems reikalavimams ir pateikia etiketės pavyzdį.


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(4)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

1 priedėlis

Vidutinio nuplaunamojo vandens tūrio išmatavimo ir apskaičiavimo metodas

1.   Bandymo metodai

Sumontuokite klozetą arba įrangą pagal gamintojo pateiktas surinkimo instrukcijas. Unitazo atveju įranga sumontuojama su bandomąja nuplovimo vandeniu sistema, kaip nurodyta atitinkamuose EN standartuose.

Įtaisykite sumontuotą įrangą ant tvirto plokščio horizontalaus arba vertikalaus paviršiaus, kaip nurodyta.

Prijunkite vandens įleidimo vožtuvą prie vandentiekio, kurio statiškas vandens slėgis yra (0,2 ± 0,01) MPa ((2 ± 0,1 bar) ir atidarykite vandentiekio vožtuvą. Vandentiekį palikite atidarytą per visus bandymus.

Iki galo paleiskite nuplaunamojo vandens mechanizmo kontrolę, surinkite išskirtą vandenį ir išpilkite jį.

1.1.   Viso nuplaunamojo vandens tūrio įvertinimas

Iki galo paleiskite nuplaunamojo vandens mechanizmo kontrolę, surinkite išskirtą vandenį.

Išmatuokite tūrį naudodami graduotą talpyklą.

Užregistruokite išmatuotą tūrį.

Bandymą atlikite tris kartus.

Jei tūrio rezultatai skiriasi, visą nuplaunamojo vandens tūrį (Vv) nustatykite išvesdami aritmetinį trijų užregistruotų tūrių vidurkį.

1.2.   Sumažinto nuplaunamojo vandens tūrio įvertinimas

Paleiskite sumažintą nuplaunamojo vandens mechanizmo kontrolę, surinkite išskirtą vandenį.

Išmatuokite tūrį naudodami graduotą talpyklą.

Užregistruokite išmatuotą tūrį.

Bandymą atlikite tris kartus.

Jei tūrio rezultatai skiriasi, sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį (Vs) nustatykite išvesdami aritmetinį trijų užregistruotų tūrių vidurkį.

2.   Vidutinio nuplaunamojo vandens tūrio apskaičiavimas

Apskaičiuokite vidutinį nuplaunamojo vandens tūrį (Vvid) pagal šią formulę:

Formula

2 priedėlis

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pisuarai be nuplaunamojo vandens, ir bandymų metodai

1.   Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi reikalavimai

Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi visi šie bandymai:

atsparumo svoriui bandymas,

nutekėjimo bandymas,

sandarumo bandymas ir

nešvaraus oro ir vandens atgalinio išskyrimo prevencijos bandymas.

2.   Pisuarams be nuplaunamojo vandens taikomi bandymų metodai

2.1.   Atsparumo svoriui bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais atsparumo svoriui bandymą, jei jie atitinka atsparumo svoriui reikalavimus, išlaikę statiško svorio bandymą, panašų į apibrėžtus EN 13407. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

2.2.   Nutekėjimo bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais nutekėjimo bandymą, jei jie atitinka vandens nutekėjimo reikalavimus, išlaikę vandens nutekėjimo bandymą, panašų į apibrėžtus EN 14688. Kadangi EN 14688 bandymas nustatytas prausimosi kriauklėms, galima bandymą pakoreguoti, kad jis tiktų pisuarų be nuplaunamojo vandens bandymui. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

2.3.   Sandarumo bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais sandarumo bandymą, jei užtikrinama, kad į juos pilamas skystis išbėga tik per nutekinimo jungtį. Siekiant lengviau aptikti potencialų protėkį, šiam bandymui naudojamas spalvotas vanduo. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais sandarumo bandymą ir tuomet, jei jie atitinka vandens sugėrimo reikalavimus, išlaikę vandens sugėrimo nustatymo bandymą, panašų į apibrėžtus EN 13407. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.

2.4.   Nešvaraus oro ir vandens atgalinio išskyrimo prevencijos bandymas

Pisuarai be nuplaunamojo vandens laikomi išlaikiusiais nešvaraus oro ir vandens atgalinio išskyrimo prevencijos bandymą, jei jie atitinka sandarumo kvapams ir vandens plombos atsparumo slėgiui reikalavimus, panašius į apibrėžtus EN 1253-1, išlaikę, atitinkamai, sandarumo kvapams ir vandens plombos atsparumo slėgiui bandymus, panašius į apibrėžtus EN 1253-2. Tinka ir bet koks kitas lygiavertis metodas.


9.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/52


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 8 d.

kuriuo nustatoma Vizų informacinės sistemos (VIS) veikimo pradžios devintajame, dešimtajame ir vienuoliktajame regionuose data

(2013/642/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (1), ypač jo 48 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2012 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/274/ES nustatyti antrą regionų, kuriuose pradės veikti Vizų informacinė sistema (VIS), grupę (2) į devintąjį regioną, kuriame reikėtų pradėti rinkti su visais prašymais susijusius duomenis ir juos perduoti į VIS, įeina Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas; į dešimtąjį regioną įeina Birma/Mianmaras, Brunėjus, Filipinai, Indonezija, Kambodža, Laosas, Malaizija, Singapūras, Tailandas ir Vietnamas; į vienuoliktąjį regioną įeina Okupuotoji Palestinos Teritorija;

(2)

valstybės narės pranešė Komisijai, kad jos parengė būtinas technines ir teisines priemones VIS reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims, susijusiems su visais šių regionų prašymais, surinkti ir perduoti į VIS, įskaitant priemones duomenims rinkti ir (arba) perduoti kitos valstybės narės vardu;

(3)

įvykdžius VIS reglamento 48 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje išdėstytas sąlygas, Komisija turi nustatyti VIS veikimo pradžios devintajame, dešimtajame ir vienuoliktajame regionuose datą;

(4)

atsižvelgiant į poreikį kuo greičiau nustatyti VIS veikimo pradžios datą, šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad VIS reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, Danija pranešė apie VIS reglamento įgyvendinimą savo nacionalinėje teisėje pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsnį. Todėl Danija pagal tarptautinę teisę privalo įgyvendinti šį sprendimą;

(6)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3). Todėl Jungtinei Karalystei jis nėra privalomas ar taikomas;

(7)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4). Todėl Airijai jis nėra privalomas ar taikomas;

(8)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (6) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį;

(9)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (7), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (8) 3 straipsniu;

(10)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (9), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (10) 3 straipsniu;

(11)

Kipro atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje;

(12)

Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje;

(13)

Kroatijos atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs, kaip apibrėžta 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vizų informacinė sistema devintajame, dešimtajame ir vienuoliktajame regionuose, kurie nustatyti Įgyvendinimo sprendime 2012/274/ES, pradeda veikti 2013 m. lapkričio 14 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas pagal sutartis.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(2)  OL L 134, 2012 5 24, p. 20.

(3)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(4)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(9)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(10)  OL L 160, 2011 6 18, p. 19.