ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.289.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. spalio 31d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2013/628/ES

 

*

2013 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos Susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo

2

 

 

2013/629/ES

 

*

2013 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

12

 

 

Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos Susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos

13

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1059/2013 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip penimų galvijų pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 492/2006 (leidimo turėtojas – bendrovė Prosol SpA) ( 1 )

30

 

*

2013 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1060/2013 dėl leidimo naudoti bentonitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

33

 

*

2013 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1061/2013 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip veršelių, ožiukų, kačių ir šunų pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1288/2004 (leidimo turėtoja – bendrovė DSM Nutritional Products Ltd., atstovaujama DSM Nutritional Products Sp. Z o. o) ( 1 )

38

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1062/2013 dėl statybos produktų Europos techninio įvertinimo formos

42

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1063/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, dėl lygiavertiškumo sistemos naudojimo cukraus sektoriuje

44

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1064/2013, kuriuo 2013–2014 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį

46

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1065/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas

48

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1066/2013, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

49

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1067/2013, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios teršalų dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos sausumos gyvūnų kepenyse iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

56

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1068/2013, kuriuo dėl difosfatų (E 450), trifosfatų (E 451) ir polifosfatų (E 452) naudojimo ruošiant šlapio sūdymo žuvis iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

58

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1069/2013, kuriuo dėl natrio fosfatų (E 339) naudojimo natūraliose žarnose dešroms kimšti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

61

 

 

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1070/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

63

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/630/ES

 

*

2013 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinami vieno biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra bromadiolono, autorizacijos apribojimai, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7034)

65

 

 

2013/631/ES

 

*

2013 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas dėl 2014 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7095)

68

 

 

2013/632/ES

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 patvirtinami 2012 kalendorinių metų keleivinių automobilių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos ( 1 )

71

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. spalio 22 d.

dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo

(2013/628/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą 2013/2/ES (1)2012 m. gruodžio 17 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (toliau – Susitarimas) su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas;

(3)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2), plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(4)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2013 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  OL L 3, 2013 1 8, p. 1.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/2


Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl vizų režimo supaprastinimo

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

ARMĖNIJOS RESPUBLIKA, toliau – Armėnija,

toliau – Šalys,

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, supaprastinant vizų režimą Armėnijos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į Šalių ketinimą sudaryti ES ir Armėnijos asociacijos susitarimą;

ATSIŽVELGDAMOS į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje ir 2011 m. rugsėjo 30 d. Varšuvoje įvykusių Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas, kuriomis pareikšta politinė parama vizų režimo liberalizavimui saugioje erdvėje;

PATVIRTINDAMOS ketinimą imtis laipsniškų priemonių, kad nustatytu laiku jos pradėtų taikyti viena kitos piliečiams bevizį režimą, su sąlyga, kad bus įgyvendintos gerai valdomo ir saugaus judumo sąlygos;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad nuo 2013 m. sausio 10 d. visiems Sąjungos piliečiams taikomas bevizis režimas vykstant į Armėniją ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Armėnijos teritoriją;

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Armėnija vėl imtų taikyti vizų režimą Sąjungos piliečiams ar tam tikrų kategorijų Sąjungos piliečiams, Armėnijos piliečiams pagal šį Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir Sąjungos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad toks vizų režimas gali būti vėl pradėtas taikyti tik visiems Sąjungos piliečiams arba tam kitų kategorijų Sąjungos piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos imigracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo Susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Armėnijos piliečiams.

2.   Jei Armėnija vėl imtų taikyti vizų režimą Sąjungos piliečiams ar tam tikrų kategorijų Sąjungos piliečiams, Armėnijos piliečiams pagal šį Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir Sąjungos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo Susitarimu numatomas vizų režimo supaprastinamas Armėnijos piliečiams taikomas tik tais atvejais, kai jiems taikomas vizų režimas pagal Sąjungos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį Susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šio Susitarimo nuostatose nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Armėnijos arba valstybių narių nacionalinė teisė arba Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Apibrėžtys šiame Susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Didžios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę;

b)   Sąjungos pilietis– valstybės narės, kaip apibrėžta a punkte, pilietis;

c)   Armėnijos pilietis– Armėnijos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta Armėnijos Respublikos teisės aktais;

d)   viza– valstybės narės išduotas leidimas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo atvykimo į valstybių narių teritoriją dienos;

e)   teisėtai gyvenantis asmuo– Armėnijos pilietis, Sąjungos teisės arba valstybės narės teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą patvirtinantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Armėnijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, – lankantiems Armėnijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, arba Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybės narės, kurios pilietybę jie turi, teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

b)

oficialių delegacijų nariams, taip pat nuolatiniams tokių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Armėnijai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos vienos iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

kompetentingos Armėnijos valdžios institucijos rašto, kuriuo patvirtinama, kad prašymą išduoti vizą teikiantis asmuo yra šios delegacijos narys (arba šios delegacijos nuolatinis narys), vykstantis į kitos Šalies teritoriją dalyvauti minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

c)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, kolegijos arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimų arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, pažymėjimų;

d)

dėl medicininių priežasčių vykstantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, kuriuo patvirtinama, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje ir būtinas lydintysis asmuo, taip pat pakankamų lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

e)

žurnalistams ir juos lydintiems techniniams darbuotojams, atliekantiems profesines pareigas:

profesinės organizacijos arba prašymą išduoti vizą teikiančio asmens darbdavio išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą, arba kad šis asmuo yra žurnalistą lydintis techninis darbuotojas, atliekantis profesines pareigas;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas:

priimančiosios organizacijos, valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų raštiško kvietimo;

g)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės organizacijos, biuro arba filialo, valstybių narių valstybinės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų vienos iš valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto raštiško kvietimo, patvirtinto kompetentingos valdžios institucijos pagal nacionalinės teisės aktus;

h)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

i)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams ir valstybėse narėse registruotų armėnų bendruomenės ne pelno organizacijų kviestiniams asmenims, vykstantiems dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, taip pat pagal mainų programas arba visos Armėnijos ir armėnų bendruomenės paramos programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas arba dalyvauja visos Armėnijos arba armėnų bendruomenės paramos veikloje ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybinės valdžios institucijos pagal nacionalinės teisės aktus;

j)

mokslo, akademinėje, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

k)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Armėnijoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Armėnijos nacionalinės vežėjų asociacijos (sąjungos), teikiančios tarptautinių pervežimų keliais paslaugas, prašymo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, maršrutas, trukmė ir dažnumas;

l)

susigiminiavusių miestų ir kitų savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijos vadovų (merų) arba savivaldos institucijų raštiško kvietimo;

m)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitokio ryšio įrodymo.

2.   Taikant šį straipsnį, raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens: vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, paso numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens: vardas, pavardė ir adresas;

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės arba organizacijos: visas pavadinimas, adresas ir,

jeigu kvietimą išduoda organizacija arba įstaiga, – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos,

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo arba įmonė, arba tokio juridinio asmens arba įmonės biuras ar filialas, įsteigtas valstybės narės teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto Šalių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda 5 metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

sutuoktiniams ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (įskaitant įvaikius) ir tėvams (įskaitant globėjus), lankantiems Armėnijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybėse narėse, arba Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybės narės, kurios pilietybę jie turi, teritorijoje;

b)

profesines pareigas atliekantiems nacionalinių ir regioninių Vyriausybių, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo teismo nariams, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

c)

nuolatiniams oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Armėnijai adresuotą kvietimą reguliariai turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos.

Kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, išimties tvarka išduodama daugkartinė viza, galiojanti tik atitinkamą laikotarpį, jeigu:

a punkte nurodytų asmenų atveju – teisėtai Sąjungoje gyvenantiems Armėnijos piliečiams išduoto leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmė,

b punkte nurodytų asmenų atveju – tarnybinių įgaliojimų terminas,

c punkte nurodytų asmenų atveju – nuolatinio oficialios delegacijos nario statuso galiojimo trukmė,

yra trumpesni nei penkeri metai.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda vienus metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams (su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą ir pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje):

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Armėnijai adresuotą kvietimą reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams ir valstybėse narėse registruotų armėnų bendruomenės ne pelno organizacijų kviestiniams asmenims, vykstantiems į valstybes nares dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, taip pat pagal mainų programas arba visos Armėnijos ir armėnų bendruomenės paramos programas;

c)

tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose dalyvaujantiems laisvųjų profesijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

d)

mokslo, kultūros arba meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

e)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

f)

susigiminiavusių miestų ir kitų savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

g)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis valstybėse narėse, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

h)

žurnalistams ir juos lydintiems techniniams darbuotojams, atliekantiems profesines pareigas;

i)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, reguliariai vykstantiems į valstybes nares;

j)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas;

k)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Armėnijoje registruotomis transporto priemonėmis.

Kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, nukrypstant nuo pirmo sakinio išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims išduoda nuo 2 iki 5 metų galiojančias daugkartines vizas, su sąlyga, kad per praėjusius 2 metus jie pasinaudojo vienus metus galiojančia daugkartine viza laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį – tuomet išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis

1.   Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis yra 35 EUR.

Pirmiau minėta suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nedarant poveikio šio straipsnio 3 daliai, nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

pensininkai;

b)

vaikai iki 12 metų;

c)

nacionalinių ir regioninių Vyriausybių, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo teismo nariai, jeigu jiems šiuo Susitarimu nėra nustatytas bevizis režimas;

d)

neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;

e)

Armėnijos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, arba Sąjungos piliečių, gyvenančių valstybės narės, kurios pilietybę jie turi, teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

f)

oficialių delegacijų nariams, taip pat nuolatiniams oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Armėnijai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos vienos iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

g)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

h)

žurnalistai ir juos lydintys techniniai darbuotojai, atliekantys profesines pareigas;

i)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, atliekantys profesines pareigas;

j)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai ir valstybėse narėse registruotų armėnų bendruomenės ne pelno organizacijų kviestiniai asmenys, vykstantys dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, taip pat pagal mainų programas arba visos Armėnijos ir armėnų bendruomenės paramos programas;

k)

mokslo, akademinėje, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

l)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį.

3.   Jei išduodama vizas valstybė narė bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju, jis gali imti aptarnavimo mokestį. Šis mokestis proporcingas išorės paslaugų teikėjo išlaidoms, patirtoms teikiant paslaugą, ir neviršija 30 EUR. Valstybės narės gali, kaip ir anksčiau, visiems prašymą išduoti vizą teikiantiems asmenims leisti teikti prašymus tiesiogiai jų konsulatuose.

Bendradarbiaudamas su Sąjunga išorės paslaugų teikėjas vykdo veiklą laikydamasis Vizų kodekso ir visų Armėnijos teisės aktų.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo procedūrų trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos sprendimą dėl prašymo išduoti vizą priima per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 2 arba mažiau darbo dienų.

4.   Jei reikalaujama, kad prašymai išduoti vizą būtų pateikiami susitarus dėl susitikimo, toks susitikimas paprastai turi įvykti per dvi savaites nuo tos dienos, kai jo buvo paprašyta. Pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Sąjungos ir Armėnijos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems būnant Armėnijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš Armėnijos arba valstybių narių teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Armėnijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Armėnijos piliečiams, kurie negali išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure arba humanitarinių priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Armėnijos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali atvykti į valstybių narių teritoriją, iš jos išvykti arba vykti per ją tranzitu be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti piliečiai valstybių narių teritorijoje be vizos gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines taisykles ir reglamentavimą dėl valstybių narių nacionalinio saugumo bei į Sąjungos taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Armėnijos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Sąjungos ir Armėnijos atstovų. Sąjungai atstovauja Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Visų pirma, komiteto užduotys yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas;

b)

siūlyti šio Susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio Susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Armėnijos susitarimais

Nuo įsigaliojimo dienos šis Susitarimas yra viršesnis už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Armėnijos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo Susitarimu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai Šalys pranešė viena kitai, kad atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis Susitarimas įsigalioja tik Europos Sąjungos ir Armėnijos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos yra atlikusios tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio Susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio Susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 17 d., dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir armėnų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


SUSITARIMO PROTOKOLAS

dėl valstybių narių, kurios taiko ne visą Šengeno acquis

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Atsižvelgiant į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 582/2008/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą tam tikrų dokumentų Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos vienašališku pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu (1), taikomos suderintos priemonės, siekiant supaprastinti Šengeno vizų ir leidimų gyventi turėtojų tranzitą per valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, teritoriją.


(1)  OL L 161, 2008 6 20, p. 30.


Bendra Deklaracija dėl 10 straipsnio, kuriuo reglamentuojami diplomatiniai pasai

Sąjunga arba Armėnija gali iš dalies sustabdyti Susitarimo, ypač 10 straipsnio taikymą pagal 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą procedūrą, jeigu kita Šalis pažeidžia 10 straipsnio taikymą arba jo taikymas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Jeigu 10 straipsnio įgyvendinimas sustabdomas, abi Šalys pradeda konsultacijas Susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, siekdamos išspręsti problemas, dėl kurių buvo sustabdytas įgyvendinimas.

Abi Šalys prioritetu laiko savo įsipareigojimus užtikrinti aukštą diplomatinių pasų saugumo lygį, ypač naudodamos biometrinius duomenis. Sąjunga tai užtikrins pagal reikalavimus, nustatytus 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (1).


(1)  OL L 385, 2004 12 29, p. 1.


Europos Sąjungos deklaracija dėl dokumentų, kuriuos reikia pateikti prašant trumpalaikės vizos

Europos Sąjunga aktyviau sieks iki Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo įsigaliojimo parengti būtiniausių reikalavimų sąrašą, siekdama užtikrinti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys Armėnijos piliečiai gautų suderintą ir vienodą pagrindinę informaciją pagal Vizų kodekso 47 straipsnio 1 dalies a punktą ir kad iš jų būtų reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, interneto svetainėse ir kitur).


Bendra deklaracija dėl Danijos

Šalys pažymi, kad šis Susitarimas netaikomas Danijos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Armėnijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Sąjungos ir Armėnijos susitarimu.


Bendra deklaracija dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos

Šalys pažymi, kad šis Susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Armėnijos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo.


Bendra deklaracija dėl Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Sąjungos ir Šveicarijos, Islandijos Lichtenšteino ir Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Šveicarijos, Islandijos Lichtenšteino, Norvegijos ir Armėnijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Sąjungos ir Armėnijos susitarimu.


Bendra deklaracija dėl bendradarbiavimo kelionių dokumentų klausimais

Šalys susitaria, kad pagal 12 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas prižiūrėdamas, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas, turėtų įvertinti atitinkamų kelionės dokumentų saugumo lygio poveikį šio Susitarimo veikimui. Todėl Šalys susitaria nuolatos informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi, siekiant, kad vienam asmeniui nebūtų išduodami keli kelionės dokumentai, ir kelionės dokumentų saugumo techniniams aspektams nustatyti, taip pat priemones, susijusias su kelionės dokumentų išdavimo personalizavimo procesu.


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/12


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. spalio 22 d.

dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2013/629/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį kartu su 218 straipsnio antros pastraipos 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos sprendimą 2013/156/ES (1)2013 m. balandžio 19 d. pasirašytas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos (toliau – Susitarimas) su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas;

(3)

Susitarimu įsteigiamas jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Sąjungos pozicijos priėmimo procedūrą;

(4)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius tos valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra joms privalomas ar taikomas;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Sąjungai jungtiniame readmisijos komitete, įsteigtame pagal Susitarimo 19 straipsnį.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2013 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  OL L 87, 2013 3 27, p. 1.

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/13


Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos

SUSITARIANČIOS ŠALYS,

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

ARMĖNIJOS RESPUBLIKA, toliau – Armėnija,

PASIRYŽUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kad veiksmingiau kovotų su neteisėta imigracija,

NORĖDAMOS nustatyti, remdamosi šiuo susitarimu ir abipusiškumo principu, greitas ir veiksmingas asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Armėnijos ar vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo grąžinimo procedūras ir bendradarbiaudamos palengvinti tokių asmenų tranzitą,

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nedaromas poveikis Sąjungos, jos valstybių narių ir Armėnijos teisėms, įsipareigojimams ir atsakomybei, kylantiems iš tarptautinės teisės, visų pirma 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso, iš dalies pakeistos 1967 m. sausio 31 d. protokolu ir 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir Airija nedalyvaus taikant šį susitarimą, nebent pagal minėtą protokolą jos praneša apie pageidavimą dalyvauti,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Protokolą Nr. 22 dėl Danijos Karalystės pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, šio susitarimo, kuriam galioja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečios dalies V antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   Susitariančiosios Šalys– Armėnija ir Sąjunga;

b)   Armėnijos pilietis– Armėnijos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta Armėnijos teisės aktais;

c)   valstybės narės pilietis– asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip apibrėžiama Sąjungos tikslais;

d)   valstybė narė– Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai šis susitarimas yra privalomas;

e)   trečiosios šalies pilietis– asmuo, turintis kitą nei Armėnijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)   asmuo be pilietybės– bet kuris jokios pilietybės neturintis asmuo;

g)   leidimas gyventi– Armėnijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė gyventi jos teritorijoje. Šis terminas neapima laikino leidimo likti šiose teritorijose tol, kol nagrinėjamas prieglobsčio prašymas arba prašymas išduoti leidimą gyventi;

h)   viza– Armėnijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

i)   prašančioji valstybė– valstybė (Armėnija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 8 straipsnį arba tranzito paraišką pagal šio susitarimo 15 straipsnį;

j)   prašomoji valstybė– valstybė (Armėnija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 8 straipsnį arba tranzito paraiška pagal šio susitarimo 15 straipsnį;

k)   kompetentinga institucija– bet kuri Armėnijos arba vienos iš valstybių narių institucija, kuriai pagal šio susitarimo 20 straipsnio 1 dalies a punktą pavesta įgyvendinti šį susitarimą;

l)   tranzitas– trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, vykstant iš prašančiosios valstybės į paskirties šalį;

m)   pasienio ruožas– juosta, kuri tęsiasi iki 15 kilometrų nuo valstybių narių ir Armėnijos jūrų uostų teritorijų, įskaitant muitinių zonas, ir nuo tarptautinių oro uostų teritorijų.

2 straipsnis

Pagrindiniai principai

Stiprindamos bendradarbiavimą neteisėtos migracijos prevencijos ir kovos su ja klausimais, prašomoji ir prašančioji valstybė, taikydamos šį susitarimą asmenims, kurie patenka į susitarimo taikymo sritį, užtikrina, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laikosi joms šiuose svarbiuose tarptautiniuose dokumentuose nustatytų pareigų ir atsakomybės:

1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte;

1984 m. gruodžio 10 d. JT Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą;

1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. sausio 31 d. protokole dėl pabėgėlių statuso.

Prašomoji valstybė, laikydamasi minėtuose tarptautiniuose dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, visų pirma užtikrina į savo teritoriją priimtų atgal asmenų teisių apsaugą.

Prašančioji valstybė turėtų teikti pirmenybę savanoriškam, o ne priverstiniam grįžimui, jei nėra priežasčių manyti, kad tai pakenktų asmens grįžimui į prašomąją valstybę.

I   SKIRSNIS

ARMĖNIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

3 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Armėnija valstybės narės prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį asmenį, kuris neatitinka arba nebeatitinka prašančiosios valstybės narės teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis yra Armėnijos pilietis.

2.   Armėnija taip pat priima atgal:

1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi prašančiojoje valstybėje narėje arba kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi;

1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, arba sutuoktinius be pilietybės, jei jie turi arba įgyja teisę atvykti ir pasilikti Armėnijos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi prašančiojoje valstybėje narėje arba kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi.

3.   Armėnija taip pat priima atgal bet kurį asmenį, kuris, atvykęs į valstybės narės teritoriją, atsisakė Armėnijos pilietybės, nebent ta valstybė narė tokiam asmeniui bent jau pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Armėnijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Armėnijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, nepriklausomai nuo grąžintino asmens noro, nedelsdama nemokamai ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį 120 dienų. Jei per tris darbo dienas Armėnija neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji sutinka naudoti išsiuntimui nustatyto pavyzdžio ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių asmuo negali būti perduotas iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu, kompetentinga Armėnijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per tris darbo dienas nemokamai išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei per tris darbo dienas Armėnija neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji sutinka naudoti išsiuntimui nustatyto pavyzdžio ES kelionės dokumentą (2).

4 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Armėnija valstybės narės prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės, kuris neatitinka arba nebeatitinka prašančiosios valstybės narės teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad toks asmuo:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turi Armėnijos išduotą galiojančią vizą arba leidimą gyventi; arba

b)

neteisėtai ir tiesiogiai atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikęs Armėnijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jei trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės tik tranzitu vyksta per Armėnijos tarptautinį oro uostą.

3.   Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, Armėnijai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui skirtą nustatyto pavyzdžio ES kelionės dokumentą (3).

II   SKIRSNIS

SĄJUNGOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

5 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Armėnijos prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį asmenį, kuris neatitinka arba nebeatitinka Armėnijos teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis yra valstybės narės pilietis.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi Armėnijoje;

1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, arba sutuoktinius be pilietybės, jei jie turi arba įgyja teisę atvykti ir pasilikti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi Armėnijoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal bet kurį asmenį, kuris, atvykęs į Armėnijos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės, nebent Armėnija tokiam asmeniui bent jau pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, nepriklausomai nuo grąžintino asmens noro, nedelsdama nemokamai ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį 120 dienų.

5.   Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių asmuo negali būti perduotas iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per tris darbo dienas nemokamai išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

6 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Armėnijos prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės, kuris neatitinka arba nebeatitinka Armėnijos teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad toks asmuo:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turi prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba leidimą gyventi; arba

b)

neteisėtai ir tiesiogiai atvyko į Armėnijos teritoriją po to, kai buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jei trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės tik tranzitu vyksta per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą.

3.   1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas taikomas vizą arba leidimą gyventi išdavusiai valstybei narei. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas taikomas ilgiau galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas taikomas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia. Jeigu tokių dokumentų pateikti neįmanoma, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas taikomas valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo išvyko vėliausiai.

4.   Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Armėnija asmeniui, dėl kurio readmisijos sutarta, išduoda išsiuntimui skirtą kelionės dokumentą.

III   SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

7 straipsnis

Principai

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška siekiant perduoti grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 3–6 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Jei grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą arba asmens tapatybės kortelę, o trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės atveju – galiojančią prašomosios valstybės vizą arba leidimą gyventi, jis gali būti perduodamas prašančiajai valstybei nepateikus prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiškos arba rašytinio pranešimo, nurodyto 12 straipsnio 1 dalyje.

3.   Nedarant poveikio 2 daliai, jei asmuo, kuris, neteisėtai kirto sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio ruože, įskaitant oro uostus, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per dvi darbo dienas po to asmens sulaikymo (pagreitinta procedūra).

8 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Readmisijos paraiškoje turi būti kuo išsamiau nurodoma ši informacija:

a)

grąžintino asmens duomenys (pvz., vardai, pavardės, gimimo data ir, kai įmanoma, gimimo vieta bei paskutinė gyvenamoji vieta) ir nepilnamečių nesusituokusių vaikų ir (arba) sutuoktinio, jei tokių yra, asmens duomenys;

b)

savų piliečių atveju – priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba prima facie įrodymai dėl pilietybės, kaip atitinkamai nustatyta 1 ir 2 prieduose;

c)

trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atveju – priemonės, kuriomis bus pateikti trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės įrodymai dėl readmisijos sąlygų arba prima facie įrodymai, kaip atitinkamai nustatyta 3 ir 4 prieduose;

d)

grąžintino asmens nuotrauka.

2.   Readmisijos paraiškoje taip pat turi būti kuo išsamiau nurodoma ši informacija:

a)

patvirtinimas, kad grąžintinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros, jei asmuo aiškiai pritarė tokiam patvirtinimui;

b)

duomenys apie bet kokią kitą ypatingą apsaugos ar saugumo priemonę arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina jam perduoti.

3.   Naudotina bendra readmisijos paraiškos forma pateikiama šio susitarimo 5 priede.

4.   Readmisijos paraiška gali būti pateikiama bet kokiomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines.

9 straipsnis

Pilietybės įrodymo priemonės

1.   Pilietybės įrodymo priemone pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį visų pirma gali būti šio susitarimo 1 priede išvardyti dokumentai, įskaitant dokumentus, kurių galiojimas baigėsi ne daugiau kaip prieš šešis mėnesius. Jei tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Armėnija tarpusavyje pripažįsta pilietybę, nereikalaudamos papildomo tyrimo. Suklastoti dokumentai negali būti pilietybės įrodymo priemone.

2.   Kaip pilietybės prima facie įrodymai pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį visų pirma gali būti pateikiami šio susitarimo 2 priede išvardyti dokumentai, net jei jų galiojimas pasibaigęs. Jei tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Armėnija laiko, kad pilietybė nustatyta, nebent jos gali įrodyti priešingai. Suklastoti dokumentai negali būti pilietybės prima facie įrodymo priemone.

3.   Jei nė vieno iš 1 arba 2 prieduose išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, kompetentinga prašomosios valstybės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, gavusi prašančiosios valstybės prašymą, kuris pridedamas prie readmisijos paraiškos, nedelsdama ir ne vėliau kaip per penkias kalendorines dienas nuo readmisijos paraiškos gavimo pagal 11 straipsnio 2 dalį dienos apklausia grąžintiną asmenį, kad nustatytų jo pilietybę. Apklausų tvarka gali būti nustatoma šio susitarimo 20 straipsnyje numatytuose įgyvendinimo protokoluose.

10 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų įrodymo priemonės

1.   Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, išdėstytų 4 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, įrodymo priemonė visų pirma yra šio susitarimo 3 priede išvardyti dokumentai; tokia priemone negali būti suklastoti dokumentai. Valstybės narės ir Armėnija tarpusavyje pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą, nereikalaudamos papildomo tyrimo.

2.   Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, išdėstytų 4 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, prima facie įrodymo priemonė visų pirma yra šio susitarimo 4 priede išvardyti patvirtinamieji dokumentai; tokia priemone negali būti suklastoti dokumentai. Jei prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Armėnija laiko, kad sąlygos nustatytos, nebent jos gali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomas remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas yra ir prašančiosios valstybės pareiškimas, kad sulaikytas asmuo neturi reikalaujamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi.

11 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informacijos, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių ar faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakoma raštu:

per dvi darbo dienas, jei paraiška pateikta pagal pagreitintą procedūrą (7 straipsnio 3 dalis);

per dvylika kalendorinių dienų – visais kitais atvejais.

Terminas prasideda nuo tos dienos, kai gaunamas readmisijos prašymas. Jeigu per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

Atsakymas į readmisijos paraišką gali būti pateikiamas bet kokiomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines.

3.   Atsisakymo patenkinti readmisijos paraišką, priežastys turi būti pateikiamos raštu.

4.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus 2 dalyje nurodytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

12 straipsnis

Perdavimo tvarka ir transporto priemonės

1.   Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, prašančiosios valstybės kompetentingos institucijos prieš perduodamos asmenį bent prieš dvi darbo dienas raštu praneša prašomosios valstybės kompetentingoms institucijoms apie perdavimo datą, sienos perėjimo punktą, galimą palydą ir kitą su perdavimu susijusią informaciją.

2.   Gali būti naudojamas bet koks transportas, įskaitant oro. Grąžinant asmenį oro transportu, galima naudotis ne tik Armėnijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis, bet ir reguliariaisiais arba užsakomaisiais skrydžiais. Jeigu grąžinama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, su sąlyga, kad jie yra Armėnijos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

3.   Jei perdavimo operacija vyksta oro transportu, galima palyda atleidžiama nuo prievolės gauti būtinas vizas.

13 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kurį prašomosios valstybės grąžintą asmenį, jei per šešis mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 3–6 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir suteikiama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir pilietybę.

IV   SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

14 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Armėnija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Armėnija leidžia trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė leidžia trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu, jeigu to prašo Armėnija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes ir paskirties valstybė garantuoja readmisiją.

3.   Armėnija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei yra reali rizika, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl jo rasės, religijos, pilietybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų, arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos, arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos sumetimų arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Armėnija arba valstybė narė gali panaikinti išduotą leidimą, jei vėliau susidaro ar išaiškėja 3 dalyje nurodytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jei nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė per galimas tranzito valstybes arba readmisija į paskirties valstybę. Šiuo atveju prašančioji valstybė prireikus nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

15 straipsnis

Tranzito procedūra

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti teikiama raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti nurodyta ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro, jūrų ar sausumos transportas), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinės paskirties vieta;

b)

asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti naudojami vardai ir (arba) vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, kai įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatomas sienos perėjimo punktas, perdavimo laikas ir galima palyda;

d)

pareiškimas, kad, prašančiosios valstybės nuomone, yra laikomasi 14 straipsnio 2 dalies sąlygų ir nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 14 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito paraiškoms naudojama šio susitarimo 6 priede pateikta bendra forma.

Tranzito paraiška gali būti perduodama bet kokiomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines.

2.   Prašomoji valstybė per tris darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu praneša prašančiajai valstybei apie priėmimą ir patvirtina sienos perėjimo punktą bei numatomą priėmimo laiką, arba jai praneša apie atsisakymą priimti ir nurodo tokio atsisakymo priežastis. Jei per tris darbo dienas atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad tranzitui pritarta.

Atsakymas į tranzito paraišką gali būti pateikiamas bet kokiomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines.

3.   Jei tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į tarpusavio konsultacijas, padeda vykdyti tranzito operacijas, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis ir sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

5.   Asmenų tranzitas vykdomas per 30 dienų nuo pritarimo prašymui gavimo.

V   SKIRSNIS

IŠLAIDOS

16 straipsnis

Transporto ir tranzito išlaidos

Nedarant poveikio kompetentingų institucijų teisei susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš grąžintino asmens arba trečiųjų asmenų, visas transporto iki galutinės paskirties valstybės sienos išlaidas, patirtas pagal šį susitarimą vykdant readmisijos ir tranzito operacijas, apmoka prašančioji valstybė.

VI   SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR SANTYKIS SU KITAIS TARPTAUTINIAIS ĮSIPAREIGOJIMAIS

17 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad konkrečiu atveju Armėnijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas Armėnijos teisės aktais, o kai duomenų valdytojas yra kompetentinga valstybės narės institucija – Direktyvos 95/46/EB ir šios valstybės narės remiantis ta direktyva priimtų teisės aktų nuostatomis. Be to, galioja šie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

asmens duomenys turi būti renkami konkrečiam, aiškiam bei teisėtam šio susitarimo įgyvendinimo tikslui, ir nei juos perduodanti, nei juos gaunanti institucija negali jų vėliau tvarkyti, taikydamos šio tikslo neatitinkantį metodą;

c)

asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir ne pernelyg išsamūs, palyginti su tikslais, dėl kurių jie renkami ir (arba) vėliau tvarkomi; gali būti perduodami tik šie asmens duomenys:

perduotino asmens duomenys (pvz., vardai, pavardės, galimi buvę asmens vardai, kiti asmens naudojami vardai ir (arba) vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai, lytis, civilinė būklė, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

pasas, asmens tapatybės kortelė arba vairuotojo pažymėjimas (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išdavusi institucija ir išdavimo vieta);

sustojimo vietos ir kelionės maršrutai;

kita informacija, reikalinga perduotino asmens tapatybei nustatyti arba šiame susitarime nustatytiems readmisijos reikalavimams išnagrinėti;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, kuri leidžia nustatyti asmens tapatybę, ir tik tiek laiko, kiek reikia tikslams, dėl kurių duomenys buvo renkami arba vėliau tvarkomi, pasiekti;

f)

duomenis perduodanti institucija ir juos gaunanti institucija imasi visų priemonių, kad būtų užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, kai tvarkymas neatitinka šio straipsnio nuostatų, visų pirma todėl, kad duomenys yra neadekvatūs, netinkami ir netikslūs arba kad jie yra pernelyg išsamūs, palyginti su tikslais, dėl kurių jie tvarkomi. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie duomenų taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

duomenis perdavusios institucijos prašymu duomenis gaunanti institucija jai praneša apie perduotų duomenų panaudojimą ir gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Norint vėliau duomenis perduoti kitoms įstaigoms, reikalingas išankstinis duomenis perdavusios institucijos sutikimas;

i)

pranešančioji ir perduodančioji institucijos yra įpareigotos surašyti protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

18 straipsnis

Santykis su kitais tarptautiniais įsipareigojimais

1.   Šiuo susitarimu nedaromas poveikis Sąjungos, jos valstybių narių ir Armėnijos teisėms, pareigoms ir atsakomybei, kylantiems iš tarptautinės teisės, įskaitant tarptautines konvencijas, kurių šalys jos yra, visų pirma iš 2 straipsnyje išvardytų tarptautinių dokumentų ir:

tarptautinių konvencijų, kuriomis nustatoma valstybė, atsakinga už pateiktų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą,

tarptautinių konvencijų dėl ekstradicijos ir tranzito,

daugiašalių tarptautinių konvencijų ir susitarimų dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Nė viena šio susitarimo nuostata neužkertamas kelias grąžinti asmenį pagal kitus formalius ar neformalius susitarimus.

VII   SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

19 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys padeda viena kitai taikyti ir aiškinti šį susitarimą. Šiuo tikslu jos įsteigia jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotys bus visų pirma šios:

a)

stebėti, kaip taikomas šis susitarimas, ir keistis atitinkama informacija, išskyrus asmens duomenis;

b)

spręsti klausimus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo;

c)

nuspręsti dėl įgyvendinimo nuostatų, reikalingų, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

d)

reguliariai keistis informacija apie atskirų valstybių narių ir Armėnijos pagal 20 straipsnį sudarytus įgyvendinimo protokolus;

e)

teikti rekomendacijas dėl šio susitarimo ir jo priedų pakeitimų.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Sąjungos ir Armėnijos atstovai.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

20 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Nedarant poveikio šio sprendimo tiesioginiam taikymui, valstybės narės arba Armėnijos prašymu Armėnija ir valstybė narė sudaro įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės, inter alia, dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir ryšių palaikymo centrų keitimosi informacija;

b)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzitą su palyda, sąlygų;

c)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–4 prieduose;

d)

readmisijos pagal pagreitintą procedūrą sąlygų;

e)

apklausų tvarkos.

2.   1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 19 straipsnyje nurodytam jungtiniam readmisijos komitetui.

3.   Armėnija sutinka taikyti bet kurią su viena iš valstybių narių sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarosios prašymu. Valstybės narės sutinka taikyti bet kurią vienos iš jų sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą ir savo santykiuose su Armėnija pastarosios prašymu, jei tokia nuostata gali būti praktiškai taikoma kitoms valstybėms narėms.

21 straipsnis

Ryšys su dvišaliais valstybių narių readmisijos susitarimais arba sutartimis

Šio susitarimo nuostatoms teikiama pirmenybė bet kurio dvišalio susitarimo ar sutarties dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos, kuris pagal 20 straipsnį buvo sudarytas arba gali būti sudarytas tarp atskirų valstybių narių ir Armėnijos, nuostatų atžvilgiu, jei jų nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos Sąjungos sutartis bei Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ir Armėnijos teritorijoje.

2.   Šis susitarimas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Airijos teritorijoje taikomas tik jei Europos Sąjunga Armėnijai pateikia apie tai pranešimą. Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

23 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys šį susitarimą ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmąją antrojo mėnesio, einančio po datos, kurią paskutinė Susitariančioji Šalis pranešė kitai Susitariančiajai Šaliai apie 1 dalyje nurodytų procedūrų užbaigimą, dieną.

3.   Šis susitarimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir Airijai taikomas pirmąją antrojo mėnesio, einančio po 22 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo datos, dieną.

4.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

5.   Šis susitarimas gali būti keičiamas abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu. Pakeitimai atliekami sudarant atskirus protokolus, kurie yra sudėtinė šio susitarimo dalis, ir įsigalioja šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

6.   Kiekviena Susitariančioji Šalis, iš anksto pasikonsultavusi su 19 straipsnyje nurodytu komitetu ir oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai, gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną nuo tokio pranešimo dienos.

7.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą, apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Susitarimas nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo dienos.

24 straipsnis

Priedai

1–6 priedai yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

Priimta Briuselyje, 2013 m. balandžio 19 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir armėnų kalbomis. Tekstas visomis šiomis kalbomis yra autentiškas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για της Δημοκρατίας της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għall-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


(1)  Atitinkantį 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nustatytą formą.

(2)  Ten pat.

(3)  Ten pat.


1 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 dalis)

bet kokios rūšies pasas (nacionalinis, diplomatinis, tarnybinis, kolektyvinis ir pakaitinis, įskaitant vaikų),

bet kokios rūšies asmens tapatybės kortelė (įskaitant laikinąsias ir negalutines),

pilietybės pažymėjimas ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar aiškiai nurodoma pilietybė.


2 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis)

1 priede nurodyti dokumentai, kurių galiojimas baigėsi daugiau nei prieš šešis mėnesius,

vieno iš dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopija,

vairuotojo pažymėjimas arba jo kopija,

gimimo liudijimas arba jo kopija,

įmonės darbuotojo kortelė arba jos kopija,

liudytojo parodymai,

asmens parodymai ir kalba, kuria jis kalba, patvirtinti, be kita ko, oficialaus testo rezultatais,

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti asmens pilietybę,

pirštų atspaudai,

prašomosios valstybės išduoti laissez-passer,

karo tarnybos knygelė ir karinės tapatybės kortelė,

jūrininko registracijos knygelė ir kapitono darbo kortelė,

tapatybės patvirtinimas atlikus paiešką Vizų informacinėje sistemoje (1),

jeigu valstybės narės nenaudoja Vizų informacinės sistemos, tapatybės nustatymas iš tų valstybių narių vizų paraiškų įrašų.


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).


3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis)

prašomosios valstybės išduota viza ir (arba) leidimas gyventi,

atvykimo/išvykimo spaudas ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo/išvykimo įrodymas (pvz., fotografinis).


4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 2 dalis)

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją,

tarptautinės organizacijos (pvz., UNHCR) pateikta informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu,

šeimos narių, bendrakeleivių ir t. t. pateikta/patvirtinta informacija,

atitinkamo asmens parodymai,

pirštų atspaudai,

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, vizito pas gydytoją/dantų gydytoją priminimo talonėliai, įėjimo į viešąsias/privačiąsias institucijas leidimai, automobilių nuomos sutartys, kreditinių kortelių kvitai ir kt.), iš kurių aiškiai matyti, kad asmuo pasiliko prašomosios valstybės teritorijoje,

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, iš kurių matyti atitinkamo asmens buvimas ir jo kelionės maršrutas prašomosios valstybės teritorijoje,

informacija, iš kurios matyti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis,

oficialūs parodymai, ypač sienos perėjimo punktų darbuotojų ir kitų liudininkų, kurie gali patvirtinti, kad asmuo kirto sieną,

oficialūs asmens parodymai teismo ar administracinio proceso metu.


5 PRIEDAS

Image

Image

Image


6 PRIEDAS

Image

Image


Bendra deklaracija dėl 3 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 3 dalies

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad pagal Armėnijos Respublikos ir valstybių narių pilietybės įstatymus iš Armėnijos Respublikos arba Europos Sąjungos piliečio negali būti atimta pilietybė.

Šalys susitaria laiku viena su kita konsultuotis, jei ši teisinė padėtis pasikeistų.


Bendra deklaracija dėl Islandijos Respublikos

Susitariančiosios Šalys pažymi glaudžius Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šios šalies asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Armėnijai ir Islandijos Respublikai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.


REGLAMENTAI

31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1059/2013

2013 m. spalio 29 d.

dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip penimų galvijų pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 492/2006 (leidimo turėtojas – bendrovė „Prosol SpA“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje numatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

pagal Direktyvą 70/524/EEB neterminuotas leidimas naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą kaip penimų galvijų pašarų priedą buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 492/2006 (3). Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šis preparatas įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatą taip pat leista naudoti dešimt metų paršavedėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 896/2009 (4), pieninėms karvėms ir arkliams – Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1119/2010 (5) ir nujunkytiems paršeliams – Komisijos reglamentu (ES) Nr. 170/2011 (6);

(4)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su minėto reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti preparatą kaip penimų galvijų pašarų priedą ir priskirti jį prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. kovo 13 d. (7) nuomonėje padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis preparatas Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir gali pagerinti galutinį kūno svorį, pašarų ir prieaugio santykį ir vidutinį paros prieaugį. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(7)

suteikus naują leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, reikėtų išbraukti Reglamento (EB) Nr. 492/2006 nuostatas dėl Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 492/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 492/2006 II priede išbraukiamas E 1710 įrašas, skirtas Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885.

3 straipsnis

Priede nurodytą preparatą ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio preparato, kurie buvo pagaminti ir paženklinti iki 2014 m. gegužės 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2013 m. lapkričio 19 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  2006 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 492/2006 dėl laikinų ir nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus (OL L 89, 2006 3 28, p. 6).

(4)  2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 896/2009 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip paršavedėms skirtą pašarų priedą (leidimo turėtojas – Prosol S.p.A.) pagal naują paskirtį (OL L 256, 2009 9 29, p. 6).

(5)  2010 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1119/2010 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip melžiamų karvių ir arklių pašarų priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1520/2007 (leidimo turėtojas – Prosol SpA) (OL L 317, 2010 12 3, p. 9).

(6)  2011 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 170/2011 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kaip nujunkytų paršelių pašaro priedą ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1200/2005 (leidimo turėtojas – Prosol SpA) (OL L 49, 2011 2 24, p. 8).

(7)  EFSA leidinys, 2013 m.; 11(4):3174.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1710

„Prosol S.p.A“

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Priedo sudėtis

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 preparatas,

kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip

miltelių: 1 × 109 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 gyvybingos ląstelės

 

Analizės metodas  (1)

Skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio gliukozės mielių ekstrakto agarą (EN15789:2009)

Identifikavimas: polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodas.

Penimi galvijai

4 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Mažiausias rekomenduojamas priedo kiekis vienam galvijui per dieną: 3,6 × 1010 KVS.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti saugos akinius ir pirštines.

2023 m. lapkričio 19 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1060/2013

2013 m. spalio 29 d.

dėl leidimo naudoti bentonitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje numatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

pagal Direktyvą 70/524/EEB neterminuotas leidimas naudoti bentonitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, priklausantį rišamųjų medžiagų, birumą gerinančių medžiagų ir koaguliantų grupei, buvo išduotas Komisijos direktyva 82/822/EEB (3). Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šis priedas buvo įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 7 straipsniu buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti bentonitą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, kaip rišamąją medžiagą ir birumą gerinančią medžiagą, ir pagal to reglamento 7 straipsnį pateiktas prašymas išduoti naują leidimą naudoti jį kaip taršos radionuklidais reguliavimo medžiagą visų rūšių gyvūnams. Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti bentonitą kaip pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagą visų rūšių gyvūnams. Tuose prašymuose prašoma priskirti šį priedą priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir kartu su jais pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2011 m. vasario 2 d. (4), 2011 m. birželio 14 d. (5) ir 2012 m. birželio 14 d. (6) priimtose nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis bentonitas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad jis gali būti veiksmingas kaip rišamoji medžiaga ir birumą gerinanti medžiaga, taip pat kaip taršos radionuklidais reguliavimo medžiaga visų rūšių gyvūnams. Taip pat pripažinta, kad bentonitas gali būti veiksmingas kaip aflatoksino rišamoji medžiaga pieninėms karvėms ir kad šią išvadą galima taikyti visiems atrajotojams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

kadangi pateikti in vitro tyrimai atitinka technologinių priedų veiksmingumo parodymo sąlygas, išdėstytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 429/2008 (7), visų pirma jo II priedo 4 punkte ir III priedo 1.4 punkte, ir pripažinta, kad jie pateikia aiškių aflatoksino B1 (Afb) surišimo įrodymų, be to, surišimo geba, susijusi tik su aflatoksinu B1, buvo apibrėžta kaip bentonito savybė, išvadą dėl jo veiksmingumo, kaip pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos, galima taikyti naminiams paukščiams ir kiaulėms;

(6)

bentonito vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento prieduose, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą priedą;

(7)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti bentonito, kaip rišamosios medžiagos ir birumą gerinančios medžiagos, leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prieduose nurodytą bentonitą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinėms grupėms „pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos“, „rišamosios medžiagos“, „birumą gerinančios medžiagos“ ir „taršos radionuklidais reguliavimo medžiagos“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tuose prieduose nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodytą pašarų priedą, priklausantį funkcinėms grupėms „rišamosios medžiagos“ ir „birumą gerinančios medžiagos“, ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2015 m. lapkričio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2013 m. lapkričio 19 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  1982 m. lapkričio 19 d. 41-oji Komisijos direktyva 82/822/EEB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 70/524/EEB dėl pašarų priedų priedus (OL L 347, 1982 12 7, p. 16).

(4)  EFSA leidinys, 2011 m.; 9(2):2007.

(5)  EFSA leidinys, 2011 m.; 9(6):2276.

(6)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(7):2787.

(7)  2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu. (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).


I PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiaga: aflatoksinas B1

1m558

Bentonitas

 

Priedo sudėtis

Bentonitas: ≥ 70 % smektito (dioktaedralio montmorilonitas)

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bentonitas: ≥ 70 % smektito (dioktaedralio montmorilonitas)

< 10 % opalo ir putnago

< 4 % kvarco ir kalcito

AfB1 -surišimo geba (BC AfB1 ) daugiau nei 90 %

 

Analizės metodas  (1)

Bentonitui pašarų priede nustatyti: rentgeno difrakcija (XRD).

Priedo BC AfB1 nustatyti: įgerties testas, atliekamas pH 5,0 buferiniame tirpale, kurio koncentracija yra 4mg/l – AfB1, ir 0,02 % (w/v) – pašarų priedui.

Atrajotojai

Naminiai paukščiai

Kiaulės

 

20 000

1.

Naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamuosius makrolidus“,

naminiai paukščiai: „Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamąjį robenidiną“.

2.

Naminiai paukščiai: naudojant su kokciodiostatais, išskyrus robenidiną, gali turėti kontraindikacijų, jeigu bentonito kiekis viršija 5 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

3.

Bendras bentonito kiekis neturi viršyti leidžiamo didžiausio 20 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

4.

Priedą galima naudoti pašaruose, atitinkančiuose Europos Sąjungos teisės aktus dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose.

5.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. lapkričio 19 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


II PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: rišamosios medžiagos

1m558i

Bentonitas

 

Priedo sudėtis

Bentonitas: ≥ 50 % smektito

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bentonitas: ≥ 50 % smektito

 

Analizės metodas  (1)

Bentonitui pašarų priede nustatyti: rentgeno difrakcija (XRD)

Visų rūšių gyvūnai

 

20 000

1.

Naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamuosius makrolidus“,

naminiai paukščiai: „Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamąjį robenidiną“.

2.

Naminiai paukščiai: naudojant su kokciodiostatais, išskyrus robenidiną, gali turėti kontraindikacijų, jeigu bentonito kiekis viršija 5 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

3.

Bendras bentonito kiekis neturi viršyti leidžiamo didžiausio 20 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. lapkričio 19 d.

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: birumą gerinančios medžiagos

1m558i

Bentonitas

 

Priedo sudėtis

Bentonitas: ≥ 50 % smektito

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bentonitas: ≥ 50 % smektito

 

Analizės metodas  (1)

Bentonitui pašarų priede nustatyti: rentgeno difrakcija (XRD)

Visų rūšių gyvūnai

 

20 000

1.

Naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamuosius makrolidus“,

naminiai paukščiai: „Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamąjį robenidiną“.

2.

Naminiai paukščiai: naudojant su kokciodiostatais, išskyrus robenidiną, gali turėti kontraindikacijų, jeigu bentonito kiekis viršija 5 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

3.

Bendras bentonito kiekis neturi viršyti leidžiamo didžiausio 20 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

4.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. lapkričio 19 d.

Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: taršos radionuklidais reguliavimo medžiagos (134/137Cs)

1m558i

Bentonitas

 

Priedo sudėtis

Bentonitas: ≥ 50 % smektito

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bentonitas: ≥ 50 % smektito

 

Analizės metodas  (1)

Bentonitui pašarų priede nustatyti: rentgeno difrakcija (XRD)

Visų rūšių gyvūnai

 

1.

Naudojimo instrukcijose nurodyti:

„Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamuosius makrolidus“,

naminiai paukščiai: „Vengti tuo pačiu metu skirti ryjamąjį robenidiną“.

2.

Naminiai paukščiai: naudojant su kokciodiostatais, išskyrus robenidiną, gali turėti kontraindikacijų, jeigu bentonito kiekis viršija 5 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

3.

Įvairių šaltinių bentonito mišinys neturi viršyti leidžiamo didžiausio 20 000 mg kiekio kilograme visaverčio pašaro.

4.

Priedas gali būti naudojamas, kai pašaras užterštas radioaktyviuoju ceziu, siekiant kontroliuoti jo kiekį gyvūnuose ir jų produktuose.

5.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. lapkričio 19 d.


(1)  1 Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1061/2013

2013 m. spalio 29 d.

dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip veršelių, ožiukų, kačių ir šunų pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1288/2004 (leidimo turėtoja – bendrovė „DSM Nutritional Products Ltd.“, atstovaujama „DSM Nutritional Products Sp. Z o. o“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje numatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB (2);

(2)

neterminuotas leidimas naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą pagal Direktyvą 70/524/EEB kaip veršelių pašarų priedą išduotas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1288/2004 (3), kaip paršavedžių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1200/2005 (4), kaip paršelių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 252/2006 (5), kaip penimųjų kiaulių pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 943/2005 (6) ir kaip kačių ir šunų pašarų priedą – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 102/2009 (7). Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šis preparatas įtrauktas į pašarų priedų registrą kaip esamas produktas;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 361/2011 (8) šį preparatą taip pat leista naudoti mėsiniams viščiukams dešimt metų;

(4)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su minėto reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatą kaip veršelių, kačių ir šunų pašarų priedą ir suteikti leidimą pagal to reglamento 7 straipsnį jį naudoti pagal naują paskirtį ožiukams ir priskirti jį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“. Kartu su prašymu pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. sausio 29 d. (9) nuomonėse padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad jį naudojant pagerinamas auginti ir penėti skirtų veršelių galutinis svorio prieaugis ir (arba) dienos svorio prieaugis, ir kad tą pačią išvadą galima pritaikyti auginti ir penėti skirtiems ožiukams. Tarnyba taip pat pripažino, kad preparatas yra naudingas šunims, nes didina imunoglobulino (IgA) koncentraciją žarnyne arba serume. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėjimo po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

kadangi buvo pastebėtas nedidelis, bet reikšmingas poveikis kačių išmatų kokybei, jis buvo laikomas pakankamu patvirtinti jo veiksmingumą šiai gyvūnų rūšiai;

(7)

preparato Enterococcus faecium NCIMB 10415 vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą priedą;

(8)

suteikus naują leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003, reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 102/2009, o Reglamentą (EB) Nr. 1288/2004 – atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 102/2009 panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 102/2009 panaikinamas.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1288/2004 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1288/2004 I priede E 1705 įrašas, skirtas Enterococcus faecium NCIMB 10415, išbraukiamas.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytą preparatą, kiek tai susiję su jo naudojimu veršeliams, ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio preparato, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2014 m. gegužės 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2013 m. lapkričio 19 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

Priede nurodytą preparatą, kiek tai susiję su jo naudojimu katėms ir šunims, ir pašarus, kurių sudėtyje yra šio preparato, kurie buvo pagaminti ir paženklinti prieš 2015 m. lapkričio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2013 m. lapkričio 19 d., galima toliau pateikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų. (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

(3)  2004 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1288/2004 dėl ilgalaikio leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl laikino leidimo nauja paskirtimi naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (OL L 243, 2004 7 15, p. 10).

(4)  2005 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2005 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi (OL L 195, 2005 7 27, p. 6).

(5)  2006 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 252/2006 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo tam tikrus leidžiamus pašarų priedus naudoti pagal kitą paskirtį (OL L 44, 2006 2 15, p. 3).

(6)  2005 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 943/2005 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus (OL L 159, 2005 6 22, p. 6).

(7)  2009 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 102/2009 dėl nuolatinio leidimo naudoti pašarų priedą (OL L 34, 2009 2 4, p. 8).

(8)  2011 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 361/2011 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium NCIMB 10415 kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „DSM Nutritional products Ltd“, atstovaujamas „DSM Nutritional Products Sp. z o.o“), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 943/2005 (OL L 100, 2011 4 14, p. 22).

(9)  EFSA leidinys, 2013 m.; 11(2):3097 ir 3098.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1705

„DSM Nutritional Products Ltd“, atstovaujama „DSM Nutritional products Sp. Z o.o.“

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

 

Priedo sudėtis

Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatas,

kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: mikrokapsulių formos su šelaku ir kitos mikrokapsulių formos:

1 × 1010 KSV/g priedo;

nepadengtos granulių pavidalo formos:

3,5 × 1010 KSV/g priedo;

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Enterococcus faecium

NCIMB 10415 ląstelės

 

Analizės metodas  (1)

Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant tulžies eskulino azido agarą (EN 15788).

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Veršeliai

Ožiukai

1 × 109

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2023 m. lapkričio 19 d.

4b1705

„DSM Nutritional Products Ltd“, atstovaujama „DSM Nutritional products Sp. Z o.o.“

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 ląstelės

 

Priedo sudėtis

Enterococcus faecium NCIMB 10415 preparatas,

kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 5 × 109 KSV/g priedo;

mikrokapsulių formos (šelakas).

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Enterococcus faecium

NCIMB 10415 ląstelės

 

Analizės metodas  (1)

Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant tulžies eskulino azido agarą (EN 15788).

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Katės

7 × 109

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2023 m. lapkričio 19 d.

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (žarnyno floros gerinimas)

4b1705

„DSM Nutritional Products Ltd“, atstovaujama „DSM Nutritional products Sp. Z o.o.“

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 ląstelės

 

Priedo sudėtis

Enterococcus faecium

NCIMB 10415 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 5 × 109 KSV/g priedo;

mikrokapsulių formos (šelakas).

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Enterococcus faecium

NCIMB 10415 ląstelės

 

Analizės metodas  (1)

Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant tulžies eskulino azido agarą (EN 15788).

Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)

Šunys

2,5 × 109

 

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2023 m. lapkričio 19 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1062/2013

2013 m. spalio 30 d.

dėl statybos produktų Europos techninio įvertinimo formos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Statybos nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Europos techninis vertinimas yra būtinas, kad statybos produkto gamintojas galėtų parengti statybos produkto, kuriam netaikomas arba ne visiškai taikomas darnusis standartas, eksploatacinių savybių deklaraciją;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 26 straipsnio 2 dalyje nustatyti Europos techninio įvertinimo turiniui taikomi reikalavimai. Kadangi taikomos vidinės gamybos kontrolės principai turi būti nustatyti atitinkamame Europos vertinimo dokumente (EVD), Europos techniniame įvertinime turėtų būti nurodomi tik techniniai duomenys, kurie laikomi būtinais šiuose EVD nustatytuose principuose ir kurie turi būti apibrėžti tuo lygmeniu, kad būtų galima įgyvendinti eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą;

(3)

atsižvelgiant į didelę susijusių statybos produktų įvairovę, atitinkamo produkto techninis aprašas Europos techninio įvertinimo formoje turėtų būti apibrėžtas pakankamai lanksčiai;

(4)

Europos techniniame įvertinime taip pat turėtų būti galima pakankamai lanksčiai pristatyti produkto eksploatacines savybes, kad gamintojas šias savybes galėtų sklandžiai ir tiksliai nurodyti eksploatacinių savybių deklaracijoje, kuri grindžiama tuo vertinimu;

(5)

siekiant apsaugoti konfidencialią techninę informaciją apie produktą, gamintojas turėtų gebėti atsakingai techninio vertinimo įstaigai nurodyti, kurios produkto aprašo dalys yra konfidencialios ir negali būti atskleistos kartu su Europos techniniu įvertinimu. Konfidenciali informacija turėtų būti įtraukta į atskirus priedus, pateikiamus prie tų Europos techninių įvertinimų;

(6)

siekiant padidinti vidaus rinkos veiksmingumą ir viso Europos statybos sektoriaus konkurencingumą, turėtų būti įmanoma kuo skubiau išduoti Europos techninius įvertinimus jų prašantiems gamintojams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos techninio įvertinimo forma nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 88, 2011 4 4, p. 5.


PRIEDAS

EUROPOS TECHNINIS ĮVERTINIMAS

Nr. … [data] … [data]

Bendroji dalis

1.

Europos techninį įvertinimą išduodanti techninio vertinimo įstaiga:

2.

Statybos produkto prekės pavadinimas:

3.

Produktų grupė, kuriai priklauso statybos produktas:

4.

Gamintojas:

5.

Gamybos įmonė(s):

6.

Šiame Europos techniniame vertinime yra … psl., įskaitant … priedą (-us), kuris (-ie) yra neatsiejama šio vertinimo dalis.

… priede (-uose) yra konfidencialios informacijos ir jis (jie) nebus įtraukiamas (-i) į Europos techninį vertinimą, kai vertinimas bus skelbiamas viešai.

7.

Europos techninis vertinimas išduotas laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011, remiantis …

Specialiosios dalys

8.

Techninis produkto aprašymas:

9.

Paskirties specifikacija pagal atitinkamą Europos vertinimo dokumentą (toliau – EVD):

10.

Produkto eksploatacinės savybės ir joms įvertinti taikytų metodų pavadinimai:

11.

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, nurodant jos teisinį pagrindą:

12.

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemai įgyvendinti reikalingi techniniai duomenys pagal taikomą EVD:

Išduota … (vieta) …/… (data) 20….

(išduodančioji įstaiga)…

Priedas (-ai)


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1063/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, dėl lygiavertiškumo sistemos naudojimo cukraus sektoriuje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2) 74 priedo 3 punktu leidžiama naudoti žaliavinio cukranendrių cukraus (KN kodas 1701 11 90) ir žaliavinio runkelių cukraus (KN kodas 1701 12 90) lygiavertiškumo sistemą su sąlyga, kad bus gauti kompensaciniai produktai, klasifikuojami priskiriant KN kodą 1701 99 10 (baltasis cukrus);

(2)

tačiau Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 74 priedo 3 punktas negali būti tinkamai taikomas, nes Sąjungoje nėra žaliavinio runkelių cukraus rinkos;

(3)

reikėtų rasti sprendimą, kuriuo būtų užtikrintas teisinis tikrumas dėl lygiaverčių prekių naudojimo cukraus sektoriuje;

(4)

paprastai baltasis cukrus iš cukrinių runkelių gaunamas taikant nenutrūkstamą procesą. Per tą procesą žaliavinis runkelių cukrus nėra gaunamas kaip atskiras produktas, taigi negali būti tiekiamas rinkai. Todėl pageidautina kaip lygiavertę prekę leisti naudoti ne žaliavinį runkelių cukrų, o cukrinius runkelius;

(5)

žaliavinio cukranendrių cukraus išeiga turėtų būti apskaičiuojama pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (3) IV priedo B dalies III punkto 3 papunktį, nes tai specialus cukraus sektoriuje taikomas skaičiavimo metodas;

(6)

nuorodos į Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodus Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 74 priedo 3 punkte turėtų būti atnaujintos dėl KN pasikeitimų;

(7)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 74 priedo 3 punktą;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 74 priedo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.   Cukrus

Prekių lygiavertiškumą gali būti leidžiama taikyti ne Sąjungoje pagamintam žaliaviniam cukranendrių cukrui (KN kodai 1701 13 90 ir (arba) 1701 14 90) ir cukriniams runkeliams (KN kodas 1212 91 80) su sąlyga, kad bus gauti kompensaciniai produktai, klasifikuojami priskiriant KN kodą 1701 99 10 (baltasis cukrus).

Lygiavertis standartinės kokybės, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (4) IV priedo B dalies III punkte, žaliavinio cukranendrių cukraus kiekis apskaičiuojamas baltojo cukraus kiekį dauginant iš koeficiento 1,0869565.

Lygiavertis nestandartinės kokybės žaliavinio cukranendrių cukraus kiekis apskaičiuojamas baltojo cukraus kiekį dauginant iš koeficiento, gauto 100 padalijus iš žaliavinio cukranendrių cukraus išeigos. Žaliavinio cukranendrių cukraus išeiga apskaičiuojama taip, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalies III punkto 3 papunktyje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).“


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1064/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo 2013–2014 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1670/2006, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams (2), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad grąžinamosios išmokos skiriamos už patikrinimui pristatytą ir distiliavimui panaudotą grūdų kiekį, kuriam taikomi koeficientai, nustatomi kiekvienais metais visoms atitinkamoms valstybėms narėms. Šiuo koeficientu išreiškiamas viso eksportuoto nurodytų spiritinių gėrimų kiekio santykis su visu parduotu jų kiekiu, atsižvelgiant į šių kiekių pokyčio tendencijas per tam tikrą metų skaičių, kuris atitinka vidutinį atitinkamo spiritinio gėrimo brandinimo laikotarpį;

(2)

remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., vidutinis škotiško viskio brandinimo laikotarpis 2012 m. buvo septyneri metai;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 745/2012 (3) nebetinka, nes jame numatyti 2012–2013 m. taikytini koeficientai. Todėl reikėtų nustatyti koeficientus 2013 m. spalio 1 d.–2014 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui;

(4)

pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 3 protokolo 10 straipsnį neleidžiama suteikti grąžinamųjų išmokų už eksportą į Lichtenšteiną, Islandiją ir Norvegiją. Be to, Sąjunga su tam tikromis šalimis sudarė susitarimus, kuriais panaikinamos eksporto grąžinamosios išmokos. Todėl pagal Reglamento (EEB) Nr. 1670/2006 7 straipsnio 2 dalį į tai reikėtų atsižvelgti, apskaičiuojant koeficientus 2013–2014 metams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 4 straipsnyje numatyti koeficientai, taikytini 2013 m. spalio 1 d.–2014 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu grūdams, Jungtinėje Karalystėje naudojamiems škotiško viskio gamybai, yra nustatyti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 312, 2006 11 11, p. 33.

(3)  2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 745/2012, kuriuo 2012–2013 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį (OL L 219, 2012 8 17, p. 13).


PRIEDAS

Jungtinei Karalystei taikomi koeficientai

Taikymo laikotarpis

Taikomas koeficientas

į salyklą perdirbtiems miežiams, naudojamiems škotiško viskio gamybai

grūdams, naudojamiems grūdų viskio gamybai

nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

0,667

0,515


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1065/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (1), ypač į jo 17 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Peru Respublika kreipėsi dėl Pisco geografinės nuorodos registravimo Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede pagal to reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą; Pisco yra vaisių spiritas, Peru gaminamas iš vynuogių tradiciniu fermentavimo ir distiliavimo būdu;

(2)

prieštaravimų procedūros pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 6 dalį tikslais pagrindinės Pisco techninės bylos specifikacijos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Kadangi Komisija negavo prieštaravimų pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 17 straipsnio 7 dalį, pavadinimą Pisco reikėtų užregistruoti kaip geografinę nuorodą to reglamento III priede;

(3)

pagal Susitarimą, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, patvirtinta Tarybos sprendimu 2002/979/EB (3), Pisco yra saugoma spiritinių gėrimų, kurių kilmės šalis Čilė, nuoroda. Todėl reikėtų patikslinti, kad Pisco geografinės nuorodos apsaugą taikant produktams, kurių kilmės šalis Peru, nebūtų trukdoma šio pavadinimo naudoti produktams, kurių kilmės šalis Čilė;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede produkto kategorija „9. Vaisių spiritas“ papildoma šiuo įrašu:

 

Pisco  (4)

Peru

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(2)  OL C 141, 2011 5 12, p. 16.

(3)  OL L 352, 2002 12 30, p. 1.

(4)  Pagal šį reglamentą taikant saugomą Pisco geografinę nuorodą nedaromas poveikis pavadinimo Pisco naudojimui produktams, kurių kilmės šalis Čilė, saugomiems pagal 2002 m. Sąjungos ir Čilės asociacijos susitarimą.“


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1066/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 maisto produktų sveikumo teiginiai draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 taip pat nustatyta, kad paraiškas leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginius maisto tvarkymo subjektai gali teikti valstybės narės nacionalinei kompetentingai institucijai. Nacionalinė kompetentinga institucija turi perduoti reikalavimus atitinkančias paraiškas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) (toliau – Tarnyba) moksliniam vertinimui atlikti ir Komisijai bei valstybėms narėms susipažinti;

(3)

Tarnyba pateikia nuomonę dėl atitinkamo sveikumo teiginio;

(4)

Komisija, atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, sprendžia dėl leidimo vartoti sveikumo teiginius suteikimo;

(5)

gavus Béres Pharmaceuticals Ltd. paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukozamino poveikiu ir sąnarių funkcijos palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2011–00907) (2). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gliukozaminas padeda apsaugoti sąnario kremzlę, veikiamą per intensyvaus judėjimo ar itin didelės apkrovos, ir padeda pagerinti sąnarių judesių diapazoną“;

(6)

2011 m. gruodžio 5 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp gliukozamino vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(7)

gavus Merck Consumer Healthcare paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su gliukozamino poveikiu ir normalios sąnario kremzlės funkcijos palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2011–01113) (3). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Gliukozaminas padeda palaikyti normalią sąnario kremzlės funkciją“;

(8)

2012 m. gegužės 16 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp gliukozamino vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(9)

gavus Extraction Purification Innovation France paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su kviečių poliarinių lipidų ekstrakto vartojimu ir odos apsauga nuo dehidratacijos (klausimas Nr. EFSA–Q-2011–01122) (4). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda pagerinti odos hidrataciją“;

(10)

2012 m. liepos 5 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp kviečių polinių lipidų ekstrakto vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(11)

gavus Lesaffre International/Lesaffre Human Care paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 poveikiu ir virškinimo trakto diskomforto jausmo mažinimu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00271) (5). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 padeda palaikyti virškinamojo trakto komforto jausmą“;

(12)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(13)

gavus dvi Nutrilinks Sarl paraiškas, pateiktas pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su tiamino, riboflavino, niacino, pantoteno rūgšties, piridoksolio, biotino D ir moliūgų sėklų aliejaus (Cucurbita pepo L.) mišinio poveikiu ir normalios plaukų būklės palaikymu (klausimas Nr. EFSA-Q-2012–00334 ir EFSA-Q-2012–00335) (6). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda didinti plaukų vešlumą“;

(14)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp tiamino, riboflavino, niacino, pantoteno rūgšties, piridoksino, D-biotino ir moliūgų sėklų aliejaus (Cucurbita pepo L.) mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(15)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Rhodiola rosea L. ekstrakto poveikiu ir psichinio nuovargio mažinimu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00336) (7). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda mažinti nuovargį dėl streso“;

(16)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Rhodiola rosea L. ekstrakto vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(17)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su linų sėmenų aliejaus ir vitamino E mišinio poveikiu ir apsauginės odos funkcijos palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00337) (8). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda palaikyti apsauginę odos funkciją“;

(18)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp linų sėmenų aliejaus ir vitamino E mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(19)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Opti EFAX™ poveikiu ir normalaus MTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00339) (9). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Opti EFAX™ padeda palaikyti normalų MTL cholesterolio kiekį kraujyje“;

(20)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Opti EFAX™ vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(21)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Opti EFAX™ poveikiu ir normalaus DTL cholesterolio kiekio kraujyje palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00340) (10). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Opti EFAX™ padeda palaikyti normalų DTL cholesterolio kiekį kraujyje“;

(22)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Opti EFAX™ vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(23)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su KF2BL20, kuris yra keratino, vario, cinko, nikotino rūgšties, pantoteno rūgšties, piridoksino ir D-biotino mišinys, poveikiu ir normalios plaukų būklės palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00381) (11). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda išlaikyti plaukus stiprius“;

(24)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp KF2BL20 vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(25)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su hialurono rūgšties poveikiu ir odos apsauga nuo dehidratacijos (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00382) (12). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda palaikyti tinkamą odos hidrataciją“;

(26)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp hialurono rūgšties vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(27)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Opti EFAX™ poveikiu ir normalaus trigliceridų kiekio kraujyje palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00383) (13). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Opti EFAX™ padeda palaikyti normalų trigliceridų kiekį kraujyje“;

(28)

2012 m. liepos 17 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Opti EFAX™ vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(29)

gavus Vivatech paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Transitech® poveikiu ir su virškinimo gerinimu bei ilgalaikiu sureguliavimu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00296) (14). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Gerina virškinimą ir jį ilgam sureguliuoja“;

(30)

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Transitech® vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(31)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Femilub® poveikiu ir makšties drėgnumo palaikymu (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00571) (15). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda mažinti makšties sausumą“;

(32)

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Femilub® vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(33)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su likopeno, vitamino E, liuteino ir seleno mišinio poveikiu ir odos apsauga nuo žalingo ultravioletinių spindulių poveikio (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00592) (16). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda iš vidaus paruošti jautrią odą geriau toleruoti saulę“;

(34)

2012 m. rugsėjo 27 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp likopeno, vitamino E, liuteino ir seleno mišinio vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(35)

gavus Glanbia Nutritionals plc paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Prolibra® poveikiu ir kūno riebalų masės mažinimu išlaikant raumenų masę (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00001) (17). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys suformuluotas taip: „Padeda mažinti kūno riebalų masę išlaikant raumenų masę“;

(36)

2012 m. lapkričio 8 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje, remiantis pateiktais duomenimis, padaryta išvada, kad tarp Prolibra® vartojimo ir deklaruojamo poveikio priežastinio ryšio nėra. Kadangi teiginys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų reikalavimų, jo nereikėtų leisti vartoti;

(37)

gavus Nutrilinks Sarl paraišką, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalį, Tarnyba paprašyta pateikti nuomonę dėl sveikumo teiginio, susijusio su Eff EXT™ poveikiu ir sąnario funkcijos palaikymu išlaikant žemą plazmos C reaktyviojo baltymo lygį (klausimas Nr. EFSA–Q-2012–00386) (18). Pareiškėjo pasiūlytas teiginys, be kita ko, suformuluotas taip: „Padeda palaikyti sąnario funkciją išlaikydamas žemą plazmos C reaktyviojo baltymo lygį“;

(38)

2012 m. rugsėjo 27 d. Komisija ir valstybės narės gavo Tarnybos mokslinę nuomonę, kurioje pažymima, kad teiginys susijęs su uždegimo mažinimu dėl žemesnio plazmos C reaktyviojo baltymo lygio, ir remiantis pateiktais duomenimis padaryta išvada, kad uždegimo mažinimas sergant tokiomis ligomis, kaip osteartritas arba reumatoidinis artritas, yra terapinis tikslas, susijęs su ligos gydymu;

(39)

Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 papildyti 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (19) bendrieji principai. Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad ženklinant nė vienam maisto produktui neturi būti priskiriamos gydomosios arba profilaktinės savybės arba daroma nuoroda į jas. Kadangi maisto produktams gydomąsias savybes priskirti draudžiama, su Eff EXT™ poveikiu susijusio teiginio nereikėtų leisti vartoti;

(40)

sveikumo teiginys, susijęs su Eff EXT™ poveikiu ir teiginiu „Padeda palaikyti sąnario funkciją išlaikydamas žemą plazmos C reaktyviojo baltymo lygį“, yra sveikumo teiginys, kuriuo apibūdinamam maisto produktui priskiriamos gydomosios savybės, todėl jį vartoti maisto produktams draudžiama;

(41)

sveikumo teiginys, susijęs su Prolibra® poveikiu ir kūno riebalų masės mažinimu išlaikant raumenų masę, priskiriamas prie Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų teiginių, kuriems taikomas to reglamento 28 straipsnio 6 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis. Tačiau paraiška nebuvo pateikta iki 2008 m. sausio 19 d., todėl to reglamento 28 straipsnio 6 dalies b punkto sąlyga neįvykdyta ir šiam teiginiui negali būti taikomas tame straipsnyje nustatytas pereinamasis laikotarpis;

(42)

kiti sveikumo teiginiai, kuriems taikomas šis reglamentas, priskiriami prie Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų teiginių, kuriems taikomas to reglamento 28 straipsnio 5 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis iki leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašo patvirtinimo, jei jie atitinka to reglamento nuostatas;

(43)

leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašas sudarytas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 432/2012 (20) ir taikomas nuo 2012 m. gruodžio 14 d. Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 5 dalyje nurodytiems teiginiams, kurių iki 2012 m. gruodžio 14 d. Tarnyba nebuvo baigusi vertinti arba Komisija nebuvo baigusi svarstyti ir kurie pagal šį reglamentą neįtraukiami į leidžiamų vartoti sveikumo teiginių sąrašą, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo juos vis dar galima vartoti, siekiant, kad maisto tvarkymo subjektai ir kompetentingos nacionalinės institucijos prisitaikytų prie tų teiginių vartojimo draudimo;

(44)

nustatant šiame reglamente pateiktas priemones, apsvarstytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 16 straipsnio 6 dalį Komisijos gautos pareiškėjų ir visuomenės atstovų pastabos;

(45)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede išvardyti sveikumo teiginiai neįtraukiami į Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių sąrašą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį.

2.   Tačiau 1 dalyje nurodytus sveikumo teiginius, vartotus iki šio reglamento įsigaliojimo, galima toliau vartoti ne ilgiau kaip šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2)  EFSA leidinys (2011 m.), 9(12):2476.

(3)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(5):2691.

(4)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2773.

(5)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2801.

(6)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2807.

(7)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2805.

(8)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2819.

(9)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2802.

(10)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2803.

(11)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2808.

(12)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2806.

(13)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(7):2804.

(14)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(9):2887.

(15)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(9):2888.

(16)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(9):2890.

(17)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(11):2949.

(18)  EFSA leidinys (2012 m.); 10(9):2889.

(19)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(20)  OL L 136, 2012 5 25, p. 1.


PRIEDAS

Atmesti sveikumo teiginiai

Paraiška ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatos

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija

Teiginys

EMST nuomonės nuoroda

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozaminas

Gliukozaminas padeda apsaugoti sąnario kremzlę, veikiamą per intensyvaus judėjimo ar itin didelės apkrovos, ir padeda pagerinti sąnarių judesių diapazoną

Q-2011–00907

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Gliukozaminas

Gliukozaminas padeda palaikyti normalią sąnario kremzlės funkciją

Q-2011–01113

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Kviečių polinių lipidų ekstraktas

Padeda pagerinti odos hidrataciją

Q-2011–01122

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-3799 padeda palaikyti virškinamojo trakto komforto jausmą

Q-2012–00271

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Tiamino, riboflavino, niacino, pantoteno rūgšties, piridoksino, D-biotino ir moliūgų sėklų aliejaus (Cucurbita pepo L.) mišinys

Padeda didinti plaukų vešlumą

Q-2012–00334 & Q-2012–00335

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Rhodiola rosea L. ekstraktas

Padeda mažinti nuovargį dėl streso

Q-2012–00336

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Linų sėmenų aliejaus ir vitamino E mišinys

Padeda palaikyti apsauginę odos funkciją

Q-2012–00337

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Opti EFAX

Opti EFAX™ padeda palaikyti normalų MTL cholesterolio kiekį kraujyje

Q-2012–00339

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Opti EFAX

Opti EFAX™ padeda palaikyti normalų DTL cholesterolio kiekį kraujyje

Q-2012–00340

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

KF2BL20

Padeda išlaikyti plaukus stiprius

Q-2012–00381

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Hialurono rūgštis

Padeda palaikyti tinkamą odos hidrataciją

Q-2012–00382

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Opti EFAX

Opti EFAX™ padeda palaikyti normalų trigliceridų kiekį kraujyje

Q-2012–00383

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Transitech®

Gerina virškinimą ir jį ilgam sureguliuoja

Q-2012–00296

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Femilub®

Padeda mažinti makšties sausumą

Q-2012–00571

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Likopeno, vitamino E, liuteino ir seleno mišinys

Padeda iš vidaus paruošti jautrią odą geriau toleruoti saulę

Q-2012–00592

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Prolibra®

Padeda mažinti kūno riebalų masę išlaikant raumenų masę

Q-2012–00001

13 straipsnio 5 dalies sveikumo teiginys, kuris grindžiamas naujausiais moksliniais duomenimis ir (arba) prie kurio pridedamas prašymas užtikrinti nuosavybės teise priklausančių duomenų apsaugą

Eff EXT

Padeda palaikyti sąnario funkciją išlaikydamas žemą plazmos C reaktyviojo baltymo lygį

Q-2012–00386


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1067/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios teršalų dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos sausumos gyvūnų kepenyse iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiu didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (2), nustatyta didžiausia leidžiamoji dioksinų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų (PCB) koncentracija tam tikruose maisto produktuose, įskaitant tam tikrų sausumos gyvūnų kepenis;

(2)

2011 m. liepos 5 d. Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EFSA) mokslinė grupė, nagrinėjanti teršalų maisto grandinėje klausimus (toliau – mokslinė grupė), Komisijos prašymu priėmė nuomonę dėl pavojaus visuomenės sveikatai, susijusio su didele dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracija avių ir elnių kepenyse (3);

(3)

Komisija paprašė šioje nuomonėje nurodyti, ar gali padidėti pavojus vartotojų, priklausančių gyventojų, vartojančių tokius produktus, pogrupiams (pvz., nuolatinių vartotojų, tam tikros dietos besilaikančių žmonių ir pan.), sveikatai. Nuomonėje taip pat turėtų būti ištirta, kodėl avių ir elnių kepenyse nustatoma didelė dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracija, ir pateikti moksliniai įrodymai, ar ateityje būtų tikslinga teisės aktais nustatyti koncentraciją kepenyse pagal produktą, o ne pagal riebalus;

(4)

mokslinė grupė padarė išvadą, kad reguliariai vartojant avių kepenis dioksinų ir dioksinų tipo PCB poveikis vidutiniškai gali padidėti apie 20 % Kai kada vartojant avių kepenis didelis šių teršalų kiekis gali viršyti leidžiamą savaitės normą (toliau – LSN). Mokslinė grupė padarė išvadą, kad dažnai vartojant avių kepenis – ypač vaikams ir reprodukcinio amžiaus moterims – gali kilti sveikatos problemų;

(5)

mokslinė grupė taip pat padarė išvadą, kad dioksinai ir PCB natūraliai kaupiasi dirvožemyje ir nuosėdose. Dioksinų ir PCB iš dirvožemio į augalą per šaknis paprastai patenka nedaug. Pastaraisiais metais keliuose avių kepenų mėginiuose iš įvairių Europos šalių buvo nustatyta didelė dioksinų ir PCB koncentracija, nors mėginiai nebuvo susiję su konkrečiais taršos šaltiniais. Avių ganymas yra pirminis poveikio avims veiksnys. Ganomos avys gali gauti dirvožemio per ant daržovių nusėdusias daleles arba tiesiogiai misdamos ganyklų žole, kuri yra arti žemės paviršiaus. Dirvožemio suvartojama labai įvairiai ir priklausomai nuo sezono: pranešta, kad suvartojamo dirvožemio kiekio mediana yra apie 8 % sausosios medžiagos kiekio. Apskritai suvartojamas dirvožemio kiekis gali labai prisidėti prie dioksinų ir PCB poveikio avims. Turima nedaug duomenų apie dioksinų ir (arba) PCB patekimą į avių kepenis iš pašarų. Priklausomai nuo konkrečių polichlorintų dibenzo-p-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) ir PCB giminingų junginių, patekimo koeficientai, apie kuriuos buvo pranešta, buvo nuo 5 iki 175, ir kepenų atveju buvo maždaug 4 kartus didesni nei mėsos arba inkstų audinių atveju;

(6)

EFSA taip pat padarė išvadą, kad avių kepenys – svarbus dioksinų ir PCB kaupimo organas. Atsižvelgiant į metabolizmo skirtumus, galima iš dalies paaiškinti, kodėl, palyginti su galvijų kepenimis, avių kepenyse susikaupia santykinai daug dioksinų ir susijusių junginių;

(7)

EFSA padarė išvadą, kad net jei yra galimybė, kad kepenyse vyksta sekvestracija ir dioksinai ir PCB nėra visiškai susiję su kepenų riebalais, tai neturėtų jokio poveikio rezultatams, išreikštiems riebalais arba gyvuoju svoriu, nes visi dioksinai ir PCB ekstrahuojami atliekant analizę nepriklausomai nuo kepenų dalies, kurioje jie yra;

(8)

Komisija paprašė Europos Sąjungos etaloninės dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose laboratorijos (toliau – ESEL) ištirti, kaip skirtingi ekstrahavimo metodai turi poveikio dioksinų ir PCB koncentracijai avių kepenyse, kai analizės rezultatai pateikiami riebalų pagrindu arba drėgno svorio pagrindu. ESEL padarė išvadą, kad dioksinų ir PCB koncentracija buvo žymiai didesnė ją nustačius riebalų pagrindu, palyginti su drėgno svorio pagrindu nustatoma koncentracija. Dioksinų ir PCB koncentracija, nustatyta riebalų pagrindu, avių kepenyse priklausė nuo taikyto ekstrahavimo metodo arba tirpiklių, taigi – nuo gauto riebalų kiekio. Lyginant rezultatus, gautus drėgno svorio pagrindu, dioksinų ir PCB koncentracija buvo pakankamai panaši;

(9)

todėl, siekiant užtikrinti rezultatų, susijusių su dioksinų ir PCB koncentracijos sausumos gyvūnų kepenyse nustatymu, palyginamumą ir vienodą požiūrį į reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, tikslinga nustatyti didžiausią leidžiamą koncentraciją remiantis drėgnu svoriu, kaip jau nustatyta žuvų kepenims ir jų šalutinių produktų gaminiams;

(10)

tikslinga nustatyti, kad didžiausia leidžiamoji koncentracija nebūtų taikoma maisto produktams, kurie teisėtai pateikti rinkai iki taikymo dienos;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Keitimo nuostatos

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo 5.2 punktas pakeičiamas taip:

„5.2

5.1 punkte nurodytų sausumos gyvūnų kepenys, išskyrus avis ir jų šalutinių produktų gaminius

0,30 pg/g drėgno svorio

0,50 pg/g drėgno svorio

3,0 ng/g drėgno svorio

 

Avių kepenys ir jų šalutinių produktų gaminiai

1,25 pg/g drėgno svorio

2,00 pg/g drėgno svorio

3,0 ng/g drėgno svorio“

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas netaikomas produktams, kurie buvo pateikti rinkai anksčiau nei iki 2014 m. sausio 1 d., laikantis tuo metu taikomų nuostatų.

2.   Įrodyti, kada produktai buvo pateikti rinkai, privalo maisto ūkio subjektas.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5.

(3)  EFSA mokslinė grupė, nagrinėjanti teršalų maisto grandinėje klausimus (CONTAM). Mokslinė nuomonė dėl pavojaus visuomenės sveikatai, susijusio su didele dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracija avių ir elnių kepenyse. EFSA leidinys, 2011 m.; 9(7):2297. [71 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal.


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1068/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo dėl difosfatų (E 450), trifosfatų (E 451) ir polifosfatų (E 452) naudojimo ruošiant šlapio sūdymo žuvis iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

šis sąrašas gali būti iš dalies pakeistas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1331/2008, nustatančiame maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), nurodytą procedūrą;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalį Sąjungos maisto priedų sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(4)

2009 m. birželio 19 d. pateikta ir valstybėms narėms perduota paraiška dėl leidimo naudoti difosfatus (E 450), trifosfatus (E 451) ir polifosfatus (E 452) ruošiant šlapio sūdymo žuvis;

(5)

žuvys gali būti konservuojamos ir apsaugomos nuo gedimo į žaliavą pridėjus didelį kiekį druskos. Anksčiau sūdymo procesą sudarydavo vienas etapas, dabar tai – daugybės pakopų procesas, apimantis išankstinį sūdymą, dėl kurio sūdymo laikas yra trumpesnis, o druskos koncentracija žuvies raumenyse pakankamai tolygi. Todėl žuvys pirmiausia iš anksto sūdomos įšvirkščiant paruošto sūrymo ir (arba) užpilant sūrymu, kurio druskos koncentracija patikrinta. Po to žuvys apdorojamos sauso sūdymo būdu (t. y. sūdoma), kad galutiniame produkte druskos koncentracija būtų tinkama;

(6)

dėl šio ilgo konservavimo proceso gali įvykti oksidacija, ypač žuvies raumenyse esančių lipidų. Dėl jos gali pakisti žuvies spalva ir kvapas. Oksidaciją spartina metalo jonai, esantys žuvies raumenyse ir naudojamoje druskoje. Įrodyta, kad difosfatai (E 450), trifosfatai (E 451) ir polifosfatai (E 452) yra veiksmingiausi siekiant apsaugoti sūdytas žuvis nuo oksidacijos, nes jie sudaro cheminius junginius su metalo jonais. Dauguma pridėtų fosfatų ir druska pašalinami prieš vartojimą žuvis pamirkius vandenyje. Dėl šio fosfatų naudojimo vandens kiekis galutiniame šlapio sūdymo produkte nepadidėja. Pirminę spalvą ir skonį išsaugojusios sūdytos žuvys itin paklausios Ispanijos, Italijos ir Graikijos rinkose;

(7)

pagal 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (3) 3 straipsnį kartu su 6 straipsnio 4 dalimi fosfatai, naudoti ruošiant šlapio sūdymo žuvis, turi būti nurodyti etiketės sudedamųjų dalių sąraše. Maisto ūkio subjektai taip pat gali nurodyti ant savo produktų, kad polifosfatai naudoti nebuvo;

(8)

kadangi dauguma pridėtų fosfatų pašalinami mirkant produktą vandenyje, fosfatų poveikis vartotojui bus minimalus, todėl nėra tikėtina, kad jų naudojimas darys poveikį žmonių sveikatai. Todėl tikslinga leisti naudoti difosfatus (E 450), trifosfatus (E 451) ir polifosfatus (E 452) šlapio sūdymo žuvims konservuoti;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai. Kadangi leidimas naudoti difosfatus (E 450), trifosfatus (E 451) ir polifosfatus (E 452) šlapio sūdymo žuvims konservuoti reiškia, kad tas sąrašas atnaujinamas, ir nėra tikėtina, kad tai darys poveikį žmonių sveikatai, nebūtina prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę;

(10)

portugališkos menkės („bacalhau“) gaminamos papildomai džiovinant šlapio sūdymo žuvis. Polifosfatų naudojimas galėtų turėti įtakos šiam džiovinimo procesui. Be to, tai taip galėtų būti kliūtis portugališkoms menkėms būdingai spalvai ir skoniui atsirasti. Todėl sūdytos apdorotos fosfatais žuvys nebus paklausios tarp tradicinių portugališkų menkių gamintojų. Siekiant sudaryti sąlygas tų tradicinių menkių gamintojams prisitaikyti prie galimo būsimo fosfatais apdorotų žuvų tiekimo rinkai, reikėtų pasiūlyti nustatyti pereinamąjį laikotarpį. Šiuo laikotarpiu tradicinių portugališkų menkių gamintojai gali susitarti su tiekėjais ir prisitaikyti prie analitinių metodų, kurie gali būti naudojami siekiant kontroliuoti į žuvis pridedamus fosfatus;

(11)

siekdama geriau įvertinti pakitusios šlapio sūdymo žuvų pasiūlos poveikį menkių gamintojams, Komisija trejus metus stebės polifosfatų naudojimą pagrindinėse sūdytas menkes gaminančiose šalyse;

(12)

remiantis tuo, kas išdėstyta, Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalyje maisto kategorijoje 09.2 „Perdirbtos žuvys ir žuvininkystės produktai, įskaitant moliuskus ir vėžiagyvius“ po E 392 įrašo įterpiami šis įrašai:

 

„E 450

Difosfatai

5 000

(4), (79)

Tik sūdytos Gadidae šeimai priklausančios žuvys, iš anksto pasūdytos įšvirkščiant ir (arba) užpilant sūrymo, kurio sudėtyje yra bent 18 % druskos tirpalo, ir po to dažnai sūdomos sausai

Taikymo laikotarpis –

nuo 2013 m. gruodžio 31 d.

 

E 451

Trifosfatai

5 000

(4), (79)

Tik sūdytos Gadidae šeimai priklausančios žuvys, iš anksto pasūdytos įšvirkščiant ir (arba) užpilant sūrymo, kurio sudėtyje yra bent 18 % druskos tirpalo, ir po to dažnai sūdomos sausai

Taikymo laikotarpis –

nuo 2013 m. gruodžio 31 d.

 

E 452

Polifosfatai

5 000

(4), (79)

Tik sūdytos Gadidae šeimai priklausančios žuvys, iš anksto pasūdytos įšvirkščiant ir (arba) užpilant sūrymo, kurio sudėtyje yra bent 18 % druskos tirpalo, ir po to dažnai sūdomos sausai

Taikymo laikotarpis –

nuo 2013 m. gruodžio 31 d.

 

(4):

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

(79):

Didžiausias kiekis taikomas E 450, E 451 ir E 452, naudojamų atskirai ar kartu, sumai.“


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/61


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1069/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo dėl natrio fosfatų (E 339) naudojimo natūraliose žarnose dešroms kimšti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

šis sąrašas gali būti iš dalies pakeistas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1331/2008, nustatančio maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(3)

2010 m. rugpjūčio 26 d. pateikta ir valstybėms narėms perduota paraiška dėl natrio fosfatų (E 339) naudojimo kaip rūgštingumą reguliuojančios medžiagos natūraliose žarnose dešroms kimšti;

(4)

natrio fosfatai (E 339) įtraukti į Sąjungos maisto priedų sąrašą ir juos leidžiama naudoti tam tikruose maisto produktuose, tačiau ne natūraliose žarnose dešroms kimšti;

(5)

svarbios mechaninės natūralių žarnų savybės lemia žarnų plyšimą kimšimo metu ir mažesnį jų slankumą (padidėjusį kibumą) ant dešrų kimšimo antgalio; tai mažina gamybos veiksmingumą ir kelia problemų dešrų gamybos pramonėje;

(6)

įrodyta, kad natrio fosfatai (E 339), naudojami kaip rūgštingumą reguliuojanti medžiaga, yra tinkami natūralių žarnų slankumo savybėms pagerinti – juos naudojant palengvinamas dešrų kimšimo procesas ir sumažinama maksimali jėga bei plyšimą lemianti apkrova žarnose;

(7)

Maisto mokslinio komiteto nustatyta didžiausia leidžiamoji fosfatų paros dozė (3) yra 70 mg/kg kūno masės. Didžiausia pareiškėjo pasiūlyta dozė yra 12 600 mg/kg žarnų, o tai reiškia, kad didžiausias iš žarnų į galutinį dešros produktą patenkantis fosfatų kiekis būtų 250 mg/kg. Didžiausias galimas fosfatų kiekis apdorotose natūraliose žarnose sudarys 2,1 % didžiausios leidžiamosios paros dozės. Todėl tikslinga leisti naudoti natrio fosfatus kaip rūgštingumą reguliuojančią medžiagą, siekiant pagerinti mechanines žarnų, skirtų dešroms kimšti, savybes;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 2 dalį Komisija, siekdama atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, turi prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai atnaujinus minėtą sąrašą nedaromas poveikis žmonių sveikatai. Kadangi leidimas natrio fosfatus (E 339) naudoti mechaninėms žarnų, skirtų dešroms kimšti, savybėms pagerinti reiškia to sąrašo atnaujinimą ir nėra tikėtina, kad tai darys poveikį žmonių sveikatai, nebūtina prašyti Europos maisto saugos tarnybos pateikti nuomonę;

(9)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  Maisto mokslinio komiteto ataskaitos, dvidešimt penktoji serija (p. 13), 1991 m., pateiktos http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo E dalyje maisto kategorijoje 08.2.3 „Mėsos apvalkalai, dangalai ir papuošimai“ po E 338–452 įrašo įterpiamas šis įrašas:

 

„E 339

Natrio fosfatai

12 600

(4) (80)

Tik natūralios žarnos dešroms kimšti

 

 

(4):

Didžiausias kiekis išreiškiamas P2O5.

 

 

(80):

Į galutinį produktą patenkantis kiekis neviršija 250 mg/kg.“


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/63


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1070/2013

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

41,5

MA

43,1

MK

43,1

TR

75,3

ZZ

50,8

0707 00 05

EG

207,6

MK

69,6

TR

139,0

ZZ

138,7

0709 93 10

TR

112,3

ZZ

112,3

0805 50 10

AR

12,9

CL

81,7

TR

76,3

ZA

55,9

ZZ

56,7

0806 10 10

BR

220,8

TR

170,3

ZZ

195,6

0808 10 80

CL

216,7

NZ

142,8

US

154,3

ZA

141,7

ZZ

163,9

0808 30 90

CN

76,9

TR

120,5

ZZ

98,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. spalio 29 d.

kuriuo patvirtinami vieno biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra bromadiolono, autorizacijos apribojimai, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7034)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2013/630/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 98/8/EB I priede pateiktas veikliųjų medžiagų, kurias Sąjungos lygmeniu leidžiama naudoti biocidiniuose produktuose, sąrašas. Komisijos direktyva 2009/92/EB (2), veiklioji medžiaga bromadiolonas įrašyta kaip naudojama 14-o tipo produktams (rodenticidams), kaip apibrėžta Direktyvos 98/8/EB V priede;

(2)

bromadiolonas yra antikoaguliantinis rodenticidas, keliantis atsitiktinių vaikų apsinuodijimo atvejų riziką, taip pat riziką netiksliniams gyvūnams ir aplinkai. Nustatyta, kad ši medžiaga gali būti patvari, linkusi biologiškai kauptis ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir labai linkusi biologiškai kauptis (vPvB);

(3)

vis dėlto dėl visuomenės sveikatos ir higienos priežasčių nuspręsta, kad pagrįsta bromadioloną ir kitus antikoaguliantinius rodenticidus įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I priedą ir taip suteikti galimybę valstybėms narėms leisti naudoti produktus, kurių veiklioji medžiaga yra bromadiolonas. Tačiau Direktyva 2009/92/EB reikalaujama, kad valstybės narės, išduodamos produktų, kurių sudėtyje yra bromadiolono, autorizacijos liudijimus, užtikrintų, kad būtų sumažintas pirminis ir antrinis poveikis žmonėms, netiksliniams gyvūnams ir aplinkai, parenkant ir taikant visas tinkamas ir prieinamas rizikos mažinimo priemones. Todėl Direktyvoje 2009/92/EB minimos rizikos mažinimo priemonės apima, greta kitų priemonių, apribojimą, kuriuo produktą leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams;

(4)

bendrovė „Lipha Tech S.A.S.“ (toliau – pareiškėjas) pateikė paraišką Nyderlandams pagal Direktyvos 98/8/EB 8 straipsnį dėl vieno rodenticido, kurio sudėtyje yra bromadiolono, (toliau – produktas) autorizacijos liudijimo išdavimo. Šio produkto pavadinimas ir numeriai Biocidinių produktų registre (R4BP) nurodyti šio sprendimo priede;

(5)

Nyderlandai autorizacijos liudijimą suteikė 2012 m. lapkričio 2 d. Produktą leista naudoti su apribojimais, taip užtikrinant, kad Nyderlanduose būtų laikomasi Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio sąlygų. Tarp šių apribojimų nebuvo apribojimo produktus leisti naudoti tik kvalifikuotiems arba licenciją turintiems profesionaliems naudotojams;

(6)

2012 m. gruodžio 20 d. pareiškėjas Vokietijai pateikė išsamią paraišką dėl abipusio šio produkto pirmojo autorizacijos liudijimo pripažinimo;

(7)

2013 m. balandžio 10 d. Vokietija pranešė Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui apie savo pasiūlymą apriboti pirmąją autorizaciją pagal Direktyvos 98/8/EB 4 straipsnio 4 dalį. Vokietija pasiūlė leisti šį produktą naudoti tik kvalifikuotiems arba licenciją turintiems profesionaliems naudotojams;

(8)

Komisija paragino kitas valstybes nares ir pareiškėją per 90 dienų raštu pateikti pastabas dėl šio pranešimo pagal Direktyvos 98/8/EB 27 straipsnio 1 dalį. Per nustatytą terminą pastabų nepateikta. Komisija ir valstybių narių biocidinių produktų kompetentingos institucijos minėtą pranešimą taip pat aptarė 2013 m. gegužės 14 d. vykusiame Produktų autorizacijos ir abipusio pripažinimo koordinavimo grupės posėdyje;

(9)

pagal Direktyvą 2009/92/EB biocidinių produktų, kuriuose yra bromadiolono, autorizacijos liudijimuose turi būti numatytos visos tinkamos ir prieinamos rizikos mažinimo priemonės, įskaitant ir reikalavimą, kad produktus naudotų tik profesionalūs naudotojai. Atlikus mokslinį vertinimą, po kurio buvo priimta Direktyva 2009/92/EB, padaryta išvada, kad tik iš profesionalių naudotojų galima tikėtis, kad jie laikysis antrinio netikslinių gyvūnų apnuodijimo rizikos mažinimo nurodymų ir naudos produktus taip, kad nevyktų atranka ir nedidėtų atsparumas veikliajai medžiagai. Todėl apribojimas, kuriuo produktą leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams, iš esmės turėtų būti laikomas tinkama rizikos mažinimo priemone, visų pirma tose valstybėse narėse, kuriose pasitaiko atsparumo bromadiolonui atvejų;

(10)

kadangi nėra jokių paneigiančių įrodymų, Vokietijoje autorizuojant produktus, kuriuose yra bromadiolono, nustatomas apribojimas, kuriuo produktą leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams, yra tinkama ir prieinama rizikos mažinimo priemonė. Šią išvadą patvirtina ir Vokietijos pateikti argumentai, kad aptikta bromadiolonui atsparių žiurkių ir manoma, kad jų šalyje daugėja. Be to, Vokietijoje gerai veikia kvalifikuotų kenkėjų naikinimo operatorių ir licenciją turinčių profesionalų, pavyzdžiui, tinkamą profesinį mokymą įgijusių ūkininkų, sodininkų ir miškininkų, infrastruktūra, vadinasi, siūlomu apribojimu nebus kliudoma infekcijų prevencijai;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietija gali apriboti pagal Direktyvos 98/8/EB 4 straipsnį šio sprendimo priede nurodyto produkto autorizaciją nustatydama, kad minėtą produktą leidžiama naudoti tik kvalifikuotiems arba licenciją turintiems specialistams.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/92/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą bromadioloną (OL L 201, 2009 8 1, p. 43).


PRIEDAS

Produktas, kurio autorizaciją, suteiktą pagal Direktyvos 98/8/EB 4 straipsnį, Vokietija gali apriboti nustatydama, kad minėtą produktą leidžiama naudoti tik kvalifikuotiems arba licenciją turintiems profesionaliems naudotojams:

Produkto pavadinimas Nyderlanduose

Nyderlandų paraiškos numeris Biocidinių produktų registre

Produkto pavadinimas Vokietijoje

Vokietijos paraiškos numeris Biocidinių produktų registre

„Maki Pat’“

2011/4329/10506/NL/AA/20379

„Maki Pat’“

2011/4329/10506/DE/MA/20799


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/68


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. spalio 29 d.

dėl 2014 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7095)

(2013/631/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentą) (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 (2) nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Bendroji mokesčių sistema pasitelkiama siekiant veiklos rezultatų plano tikslų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 11 straipsniu ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 390/2013 (4);

(2)

Komisijos sprendimu 2011/121/ES (5) nustatyti 2012–2014 m. visos Europos Sąjungos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų tikslai, įskaitant ekonominio efektyvumo tikslą. 2012 m. liepos 19 d. ir 2012 m. gruodžio 17 d. raštais Komisija informavo valstybes nares, kad jų peržiūrėti veiklos rezultatų planai ir tikslai atitinka ir deramai papildo priimtus visos Europos Sąjungos veiklos rezultatų tikslus. Ekonominio efektyvumo tikslai išreiškiami nustatytais vienetiniais tarifais;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies c punkte numatyta, kad Komisija įvertina 2014 m. mokesčių zonų vienetinius tarifus, kuriuos Komisijai iki 2013 m. birželio 1 d. valstybės narės pateikė vykdydamos šio reglamento 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus. Įvertinant tikrinama 2014 m. vienetinių tarifų atitiktis įgyvendinimo reglamentams (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(4)

Komisija 2014 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų įvertinimą atliko padedama veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos ir Eurokontrolės centrinės maršruto mokesčių tarnybos ir naudodamasi valstybių narių iki 2013 m. birželio mėn. pateiktais duomenimis bei papildoma informacija. Vertinant taip pat atsižvelgta į pateiktus paaiškinimus ir korekcijas, padarytas iki 2013 m. birželio 26 d. pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 9 straipsnio 1 dalį surengto konsultacijų posėdžio, taip pat į vėlesnį Komisijos ir Danijos, Estijos, Airijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Maltos, Nyderlandų, Rumunijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės susirašinėjimą;

(5)

Danija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai ir Rumunija pasiūlė iš dalies arba visiškai kompensuoti Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 numatytus koregavimus, taip sumažinant vienetinį tarifą ar išlaikant tam tikrą jo dydį oro erdvės naudotojų labui. Todėl vėlesniais metais šios sumos neturėtų būti susigrąžinamos;

(6)

Komisija pažymi, kad Ispanija, remdamasi Komisijos reglamento (ES) Nr. 1191/2010 (6) 2 straipsniu, ketina taikyti pereinamojo laikotarpio nuostatą. Komisija patikrino Ispanijos šiuo klausimu pateiktą informaciją ir sutinka, kad Ispanija atitinka Komisijos reglamento (ES) Nr. 1191/2010 2 straipsnio sąlygas ir gali nuspręsti netaikyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1794/2006 (7) 11a straipsnio 3 dalies nustatytoms oro navigacijos paslaugų teikėjų sąnaudoms. Vadinasi, su eismu susijusios rizikos pasidalijimo mechanizmas, pagal kurį oro navigacijos paslaugų teikėjai ir oro erdvės naudotojai pajamas ir nuostolius dėl faktinio paslaugos vienetų ir numatyto paslaugos vienetų skaičiaus skirtumo dalijasi santykiu 30 ir 70, turėtų būti taikomas viršijus 0 % skirtumą, o ne 2 % skirtumą. Pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1191/2010 2 straipsnį ir Ispanijos sprendimą sumažinti 2012 m. vienetinį tarifą ši išimtis taikoma tik su eismu susijusios rizikos pasidalijimui, susijusiam su tų metų pajamomis. Ispanija ketina paskirstyti susidariusias perkeliamas sumas kitiems metams, pradėdama nuo 2015 m.;

(7)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsnio 1 dalies d punkte numatyta, kad Komisija praneša atitinkamoms valstybėms narėms, jog vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013;

(8)

pranešimu, kad vienetiniai tarifai atitinka Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013, neturėtų būti pažeidžiamas Reglamento (EB) Nr. 550/2004 16 straipsnis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikti 2014 m. mokesčių zonų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013.

2 straipsnis

Pranešimu, kad mokesčių zonų vienetiniai tarifai atitinka įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013, nepažeidžiamas Reglamento (EB) Nr. 550/2004 16 straipsnis.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (OL L 128, 2013 5 9, p. 31).

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

(4)  2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (OL L 128, 2013 5 9, p. 1).

(5)  2011 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2011/121/ES dėl 2012–2014 m. visos Europos Sąjungos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų tikslų ir įspėjamųjų ribų nustatymo (OL L 48, 2011 2 23, p. 16).

(6)  2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1191/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (OL L 333, 2010 12 17, p. 6).

(7)  2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (OL L 341, 2006 12 7, p. 3).


PRIEDAS

Mokesčių zona

2014 m. maršruto vienetinis tarifas

nacionaline valiuta (1)

(ISO kodas)

Belgija ir Liuksemburgas

72,04 EUR

Bulgarija

73,50 BGN

Čekija

1 198,16 CZK

Danija

537,56 DKK

Vokietija

77,32 EUR

Estija

23,97 EUR

Airija

30,62 EUR

Graikija

34,53 EUR

Ispanija (žemyninė dalis)

71,69 EUR

Ispanija (Kanarų salos)

58,36 EUR

Prancūzija

65,77 EUR

Italija

78,83 EUR

Kipras

38,41 EUR

Latvija

19,99 LVL

Lietuva

162,08 LTL

Vengrija

13 190,76 HUF

Мalta

27,61 EUR

Nyderlandai

66,47 EUR

Austrija

73,39 EUR

Lenkija

148,89 PLN

Portugalija (Lisabona)

38,74 EUR

Rumunija

168,83 RON

Slovėnija

67,46 EUR

Slovakija

60,04 EUR

Suomija

52,06 EUR

Švedija

638,85 SEK

Jungtinė Karalystė

70,46 GBP


(1)  Į šiuos vienetinius tarifus neįtraukti administraciniai vienetiniai tarifai, nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 18 straipsnyje ir taikomi valstybėms, kurios yra Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys.


31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/71


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. spalio 30 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 patvirtinami 2012 kalendorinių metų keleivinių automobilių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/632/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą ir 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad Komisija kasmet patvirtintų kiekvieno Sąjungos keleivinių automobilių gamintojo ir kiekvieno pagal to reglamento 7 straipsnio 1 dalį sudaryto bendro gamintojų fondo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir savitąją teršalų išmetimo normą. Remdamasi tuo patvirtinimu, Komisija turi nustatyti, ar gamintojai ir bendri fondai laikėsi to reglamento 4 straipsnio reikalavimų;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 4 straipsnį normos gamintojams ir bendriems fondams privalomos nuo 2012 m. Gamintojų 2012 m. vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai pagal to paties straipsnio antrą pastraipą apskaičiuojami atsižvelgiant į 65 % tais metais užregistruotų konkretaus gamintojo naujų keleivinių automobilių;

(3)

duomenys, pagal kuriuos turi būti skaičiuojami vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis ir savitoji teršalų išmetimo norma, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 443/2009 II priedo A dalies 1 punkte ir C dalyje ir yra grindžiami valstybėse narėse per praėjusius kalendorinius metus užregistruotų naujų automobilių duomenimis. Duomenys imami iš gamintojų išduodamų atitikties liudijimų arba kitų dokumentų, kuriuose pateikiama lygiavertė informacija, kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1014/2010 (2) 3 straipsnio 1 dalyje;

(4)

visos valstybės narės 2012 m. duomenis Komisijai pateikė laiku – iki 2013 m. vasario 28 d., kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 2 dalyje. Jei tikrinant duomenis Komisijai buvo akivaizdu, kad tam tikrų duomenų trūksta arba jie yra aiškiai neteisingi, ji susisiekė su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir, jei jos sutiko, atitinkamai patikslino arba papildė duomenis. Jei susitarimo su valstybe nare pasiekti nepavyko, tos valstybės narės preliminarūs duomenys netaisyti;

(5)

2013 m. balandžio 30 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 8 straipsnio 4 dalį Komisija paskelbė preliminarius duomenis ir 85-iems gamintojams pranešė preliminarius 2012 m. jų vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio ir jų savitosios teršalų išmetimo normos skaičiavimo rezultatus. Gamintojų paprašyta patikrinti duomenis ir per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo Komisijai pranešti visas pastebėtas klaidas, kaip numatyta to reglamento 8 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje ir Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje. Aštuoni gamintojai sutiko su preliminariais duomenimis, o 40 gamintojų per nustatytą laikotarpį pranešė apie klaidas;

(6)

likusiems 37 gamintojams, kurie apie klaidas duomenų rinkiniuose nepranešė ir nepateikė jokio kito atsakymo, preliminarūs duomenys ir apskaičiuotos preliminarios vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio ir savitosios teršalų išmetimo normos vertės turėtų būti patvirtintos netaisytos;

(7)

Komisija patikrino gamintojų pateiktus pataisymus ir atitinkamą Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais klaidų kodais išreikštą jų pagrindimą ir atliko reikiamus duomenų rinkinio pataisymus;

(8)

tais atvejais, kai gamintojai klaidingą įrašą pažymėjo B kodu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje, būtina atsižvelgti į tai, kad gamintojai negali deramai patikrinti arba pataisyti įrašų, nes automobilio identifikacijos parametrų nėra arba jie neteisingi. Taigi išmetamo CO2 kiekio ir masės vertėms taikytinos vertinimo paklaidos;

(9)

vertinimo paklaida turėtų būti apskaičiuojama kaip skirtumas tarp atotrūkių nuo savitosios teršalų išmetimo normos, nustatytų vidutinį išmetamo CO2 kiekį atėmus iš savitosios teršalų išmetimo normos verčių, kurių viena apskaičiuota įtraukiant užregistruotus automobilius, kurių duomenų negali patikrinti gamintojai, o kita – tokių automobilių neįtraukiant. Nepaisant to, ar skirtumas yra teigiamas, ar neigiamas, dėl vertinimo paklaidos gamintojo atotrūkis nuo normos visada turėtų būti mažinamas;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 10 straipsnio 2 dalį turėtų būti laikoma, kad gamintojas laikosi jam nustatytos savitosios teršalų išmetimo normos, nurodytos to reglamento 4 straipsnyje, jei šiame sprendime nurodytas vidutinis išmetamo CO2 kiekis yra mažesnis negu savitoji teršalų išmetimo norma ir tai išreikšta kaip neigiamas atotrūkis nuo normos. Jei vidutinis išmetamo CO2 kiekis viršija savitąją teršalų išmetimo normą, turėtų būti nustatytas mokestis už viršytą taršos normą pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 9 straipsnį, nebent atitinkamam gamintojui taikoma nukrypti leidžianti nuostata arba jis yra bendro fondo narys, kaip numatyta to reglamento 7 straipsnyje, ir bendras fondas jam nustatytos savitosios teršalų išmetimo normos neviršijo;

(11)

turėtų būti patvirtintos vidutinė 2012 m. įregistruotų keleivinių automobilių savitoji išmetamo CO2 kiekio vertė, savitosios teršalų išmetimo normos ir tų dviejų verčių skirtumas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos šios priede nurodytos kiekvieno keleivinių automobilių gamintojo ir kiekvieno gamintojų bendro fondo 2012 kalendorinių metų vertės:

a)

savitoji teršalų išmetimo norma;

b)

vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, prireikus pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamą vertinimo paklaidą;

c)

a ir b punktuose nurodytų verčių skirtumas;

d)

visų Sąjungoje užregistruotų naujų keleivinių automobilių vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis;

e)

visų Sąjungoje užregistruotų naujų keleivinių automobilių masės vidurkis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 dėl naujų keleivinių automobilių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 293, 2010 11 11, p. 15).


PRIEDAS

1   lentelė

Pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 10 straipsnį patvirtintos su gamintojų veiklos rezultatais susijusios vertės

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Gamintojo pavadinimas

Fondai ir nukr. leidž. nuostatos

Užreg. autom. skaičius

Pakoreguotas vid. CO2 kiekis (65 %)

Savitoji terš. išmetimo norma

Atotrūkis nuo normos

Pakoreguotas atotrūkis nuo normos

Vid. masė

Vid. CO2 kiekis (100 %)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO., KG

 

459

156,768

152,125

4,643

4,643

1 856,13

183,037

ARTEGA AUTOMOBIL GMBH E CO., KG

 

4

223,000

126,024

96,976

96,976

1 285,00

223,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 549

296,355

320,000

–23,645

–23,645

1 774,48

321,944

AUDI AG

P12

657 068

122,411

139,473

–17,062

–17,110

1 579,29

137,786

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

11 241

137,324

133,613

3,711

3,573

1 451,07

149,057

AUTOMOBILES CITROEN

 

654 993

108,718

129,703

–20,985

–20,985

1 365,51

122,566

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

773 864

107,648

130,413

–22,765

–22,765

1 381,03

121,489

AVTOVAZ JSC

P8

2 298

207,903

125,748

82,155

82,155

1 278,96

213,899

BENTLEY MOTORS LTD

P12

1 992

310,230

181,440

128,790

128,790

2 497,60

338,040

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

762 027

123,643

138,696

–15,053

–15,111

1 562,28

137,515

BMW M GMBH

P1

6 375

231,079

151,103

79,976

78,034

1 833,77

247,941

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P12

2

539,000

156,689

382,311

382,311

1 956,00

539,000

CATERHAM CARS LIMITED

D

139

174,178

210,000

–35,822

–35,822

704,32

188,921

CECOMP S.P.A.

 

1 001

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

4 948

110,000

114,681

–4,681

–4,681

1 036,80

110,284

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 034

177,442

159,650

17,792

17,295

2 020,79

192,882

CNG-TECHNIK GMBH

P4

75

113,938

118,091

–4,153

–4,153

1 111,40

113,960

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

232 256

125,132

126,664

–1,532

–1,534

1 299,01

136,899

DAIHATSU MOTOR CO LTD

P11

3 397

131,952

120,887

11,065

11,065

1 172,58

148,590

DAIMLER AG

P2

631 475

123,873

139,576

–15,703

–15,716

1 581,53

142,842

DONGFENG MOTOR CORPORATION

 

2

184,000

118,758

65,242

65,242

1 126,00

187,000

DR MOTOR COMPANY SRL

 

645

126,489

122,520

3,969

3,969

1 208,33

141,574

FERRARI S.P.A

D

2 330

298,539

303,000

–4,461

–4,461

1 733,67

316,739

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A

P3

686 449

109,841

118,886

–9,045

–9,171

1 128,80

117,233

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

166

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD-WERKE GMBH

P4

917 725

116,480

127,832

–11,352

–11,359

1 324,57

128,685

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

29 381

150,266

164,616

–14,350

–14,350

1 561,77

160,599

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

2 673

130,061

154,444

–24,383

–24,383

1 906,87

253,869

GM ITALIA SRL

P5

2

119,000

123,968

–4,968

–4,968

1 240,00

119,000

GM KOREA COMPANY

P5

161 153

124,248

131,444

–7,196

–7,196

1 403,59

141,050

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

D

309

168,000

195,000

–27,000

–27,000

1 184,23

169,049

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO., LTD

P6

17 668

123,408

119,912

3,496

3,496

1 151,26

124,855

HONDA MOTOR CO., LTD

P6

71 717

121,571

130,995

–9,424

–9,424

1 393,77

138,965

HONDA TURKIYE AS

P6

2 207

154,787

128,725

26,062

26,062

1 344,10

157,874

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

40 779

139,093

136,324

2,769

2,769

1 510,38

156,169

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

416 987

118,808

128,266

–9,458

–9,458

1 334,05

132,203

IVECO S.P.A

P3

6

143,333

224,310

–80,977

–80,977

3 435,67

146,667

JAGUAR

ND; P10

22 621

150,844

178,025

–27,181

–27,409

1 910,74

168,970

JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD

 

39

144,480

130,348

14,132

14,132

1 379,62

147,897

KIA MOTORS CORPORATION

 

329 474

114,489

127,175

–12,686

–12,686

1 310,18

129,464

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

D

18

180,000

200,000

–20,000

–20,000

875,00

183,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A

P12

413

343,683

144,315

199,368

199,021

1 685,23

364,295

LAND ROVER

ND; P10

98 731

167,445

178,025

–10,580

–10,583

2 123,81

190,922

LOTUS CARS LIMITED

D

335

163,447

280,000

– 116,553

– 116,553

1 181,82

185,857

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

84 045

118,669

120,317

–1,648

–1,654

1 160,12

128,118

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

64

179,000

205,000

–26,000

–26,000

1 915,08

182,234

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

21 574

101,217

109,891

–8,674

–8,674

931,97

102,884

MASERATI S.P.A

P3

883

343,492

158,286

185,206

184,578

1 990,95

351,072

MAZDA MOTOR CORPORATION

 

113 565

128,793

129,494

–0,701

–0,701

1 360,93

141,779

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

335

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 511,50

279,475

MERCEDES-AMG GMBH

P2

2 939

177,053

151,465

25,588

25,305

1 841,70

222,641

MG MOTOR UK LIMITED

D

755

176,147

184,000

–7,853

–7,853

1 585,69

178,914

MIA ELECTRIC S.A.S

 

494

0,000

107,916

– 107,916

– 107,916

888,76

0,000

MICRO-VETT S.P.A

 

5

0,000

130,091

– 130,091

– 130,091

1 374,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

48 688

126,281

140,924

–14,643

–15,397

1 611,04

151,332

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

18 604

117,601

118,511

–0,910

–0,981

1 120,59

126,014

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

15

97,778

123,575

–25,797

–26,331

1 231,40

125,667

MORGAN MOTOR CO LTD

D

398

156,050

180,000

–23,950

–23,950

1 120,11

184,078

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

423 818

122,253

131,177

–8,924

–8,924

1 397,75

137,341

OMCI SRL

 

21

148,000

116,656

31,344

31,344

1 080,00

156,667

ADAM OPEL AG

P5

814 229

119,708

133,821

–14,113

–14,114

1 455,62

133,002

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

 

372

136,934

113,647

23,287

23,287

1 014,16

140,785

DR ING HCF PORSCHE AG

P12

42 299

187,954

152,535

35,419

35,419

1 865,10

205,379

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

D

206

146,511

185,000

–38,489

–38,489

1 311,58

154,942

QUATTRO GMBH

P12

3 904

219,136

147,404

71,732

70,977

1 752,84

243,966

RADICAL MOTORSPORT LTD

 

6

229,000

106,145

122,855

122,855

850,00

229,000

RENAULT S.A.S

P8

800 674

105,396

126,744

–21,348

–21,353

1 300,76

120,796

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

417

317,376

181,976

135,400

135,377

2 509,34

329,930

SAAB AUTOMOBILE AB

 

1 297

151,696

144,382

7,314

7,314

1 686,71

170,266

SEAT SA

P12

252 173

114,757

127,124

–12,367

–12,521

1 309,07

127,191

SECMA S.A.S

 

40

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

131,000

SHIJIAZHUANG SHUANGHUAN AUTOMOBILE COMPANY

 

10

269,667

154,130

115,537

115,537

1 900,00

269,800

SKODA AUTO AS

P12

460 603

120,028

126,655

–6,627

–7,026

1 298,81

132,247

SPYKER AUTOMOBIELEN BV

D

2

340,000

340,000

0,000

0,000

1 730,00

340,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

4 967

167,641

180,000

–12,359

–12,359

1 812,62

186,532

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9

46 255

131,108

124,115

6,993

6,891

1 243,22

148,213

TATA MOTORS LIMITED

ND; P10

592

134,367

178,025

–43,658

–43,658

1 336,03

141,978

TESLA MOTORS LTD

 

159

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

THINK

 

52

0,000

118,360

– 118,360

– 118,360

1 117,29

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P11

515 028

103,613

127,912

–24,299

–24,371

1 326,30

121,862

VEHICULES ELECTRIQUES PININFARINA-BOLLORE S.A.S.

 

542

0,000

123,282

– 123,282

– 123,282

1 225,00

0,000

VOLKSWAGEN AG

P12

1 535 755

119,343

131,203

–11,860

–11,952

1 398,32

132,965

VOLVO CAR CORPORATION

 

204 539

121,944

144,736

–22,792

–22,792

1 694,44

142,116

WIESMANN GMBH

D

53

284,294

274,000

10,294

10,294

1 490,38

289,566

ZHEJIANG ZOTYE AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD

 

2

0,000

128,172

– 128,172

– 128,172

1 332,00

75,000


2   lentelė

Pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 10 straipsnį patvirtintos su bendrų fondų veiklos rezultatais susijusios vertės

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Bendro fondo pavadinimas

Bendras fondas

Užreg. automobilių skaičius

Pakoreguotas vid. CO2 kiekis (65 %)

Savitoji teršalų išmetimo norma

Atotrūkis nuo normos

Pakoreguotas atotrūkis nuo normos

Vid. masė

Vid. CO2 kiekis (100 %)

BMW GROUP

P1

768 819

123,824

138,822

–14,998

–15,052

1 565,05

138,535

DAIMLER AG

P2

634 414

123,949

139,630

–15,681

–15,694

1 582,73

143,212

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

744 372

110,597

122,056

–11,459

–11,468

1 198,18

123,307

FORD-WERKE GMBH

P4

917 800

116,479

127,832

–11,353

–11,361

1 324,55

128,684

GENERAL MOTORS

P5

983 005

119,853

133,391

–13,538

–13,539

1 446,21

134,536

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

132 371

125,014

131,120

–6,106

–6,106

1 396,5

142,697

MITSUBISHI MOTORS

P7

67 307

122,126

134,725

–12,599

–13,121

1 475,39

144,328

POOL RENAULT

P8

1 035 228

109,427

126,724

–17,297

–17,301

1 300,32

124,615

SUZUKI

P9

151 874

115,511

119,993

–4,482

–4,498

1 153,02

130,654

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10

121 944

162,825

178,025

–15,200

–15,307

2 080,46

186,612

TOYOTA -DAIHATSU GROUP

P11

518 425

103,694

127,865

–24,171

–24,239

1 325,29

122,037

VW GROUP PC

P12

2 965 450

120,108

132,353

–12,245

–12,508

1 423,48

134,841

1 ir 2 lentelių paaiškinimai

A   skiltis:

1 lentelė. Gamintojo pavadinimas – gamintojo pavadinimas, kurį jis pranešė Komisijai, arba, jei gamintojas savo pavadinimo Komisijai nepranešė, pavadinimas, užregistruotas valstybės narės registravimo institucijoje.

2 lentelė. Bendro fondo pavadinimas – bendro fondo valdytojo praneštas bendro fondo pavadinimas.

B   skiltis:

Raidė „D“ reiškia, kad, remiantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnio 3 dalimi, nuo 2012 m. taikoma nukrypti leidžianti nuostata dėl mažais kiekiais gaminančių gamintojų.

Raidės „ND“ reiškia, kad, remiantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 11 straipsnio 4 dalimi, nuo 2012 m. taikoma nukrypti leidžianti nuostata dėl tam tikro rinkos segmento gamintojų.

Raidė „P“ reiškia, kad gamintojas yra pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 7 straipsnį sudaryto bendro fondo (nurodyto 2 lentelėje) narys ir kad 2012 kalendoriniais metais galiojo susivienijimo sutartis.

C   skiltis:

Užregistruotų automobilių skaičius– bendras naujų valstybėje narėje kalendoriniais metais užregistruotų automobilių skaičius, neįskaitant tų, kurių įrašuose trūksta masės ir (arba) CO2 kiekio duomenų, ir tų, kurių gamintojas nepripažįsta (pažymėtų klaidos kodu C, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje). Kitu atveju valstybės narės nurodytas užregistruotų automobilių skaičius negali būti keičiamas.

D   skiltis:

Pakoreguotas (65 %) vidutinis išmetamo CO2 kiekis– vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas pagal 65 % mažiausiai CO2 išmetančių gamintojo automobilių duomenis ir vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 4 straipsnio antros pastraipos pirma įtrauka bei Komisijos komunikato COM(2010) 657 galutinis 4 punktu. Kai taikoma, vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamo gamintojo Komisijai pateiktus pataisymus. Apskaičiuojama remiantis įrašais, kuriuose nurodytos tinkamos masės ir išmetamo CO2 kiekio vertės.

E   skiltis:

Savitoji teršalų išmetimo norma– teršalų išmetimo norma, apskaičiuota pagal vidutinę visų gamintojui priskirtų automobilių masę, pritaikius Reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priede nurodytą formulę.

F   skiltis:

Atotrūkis nuo normos– vidutinio savitojo išmetamo CO2 kiekio, nurodyto D skiltyje, ir savitosios teršalų išmetimo normos, nurodytos E skiltyje, skirtumas. Jei F skiltyje pateikta vertė yra teigiama, reiškia, kad vidutinis išmetamo CO2 kiekis viršija normą.

G   skiltis:

Pakoreguotas atotrūkis nuo normos– jei šioje skiltyje pateikiamos vertės skiriasi nuo F skilties verčių, reiškia, kad tos vertės pakoreguotos atsižvelgiant į vertinimo paklaidą. Vertinimo paklaida taikoma tik jei gamintojas pranešė Komisijai apie klaidingus įrašus, nurodydamas klaidos kodą B, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1014/2010 9 straipsnio 3 dalyje. Vertinimo paklaida apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Formula.

AC1= vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas įskaitant nenustatytus automobilius (nurodytas D skiltyje);

TG1= savitoji teršalų išmetimo norma, apskaičiuota įskaitant nenustatytus automobilius (nurodyta E skiltyje);

AC2= vidutinis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas neįskaitant nenustatytų automobilių;

TG2= savitoji teršalų išmetimo norma, nustatyta neįskaitant nenustatytų automobilių.

I   skiltis:

Vidutinis išmetamo CO2 kiekis (100 %)– vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas pagal visų (100 %) gamintojui priskiriamų automobilių duomenis. Kai taikoma, vidutinis savitasis išmetamo CO2 kiekis pakoreguotas atsižvelgiant į atitinkamo gamintojo Komisijai pateiktus pataisymus. Apskaičiuojama remiantis įrašais, kuriuose nurodytos galiojančios masės ir išmetamo CO2 kiekio vertės, tačiau neatsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 443/2009 5 straipsnyje nurodytus ypatinguosius kreditus.