ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.286.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 286

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. spalio 29d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/531/ES

 

*

2013 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Sąjungos vidutinės trukmės prevencinės finansinės pagalbos Rumunijai skyrimo

1

 

 

2013/532/ES

 

*

2013 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl savitarpio pagalbos Rumunijai skyrimo

4

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

SPRENDIMAI

29.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. spalio 22 d.

dėl Sąjungos vidutinės trukmės prevencinės finansinės pagalbos Rumunijai skyrimo

(2013/531/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2013/532/ES (2) Taryba nusprendė teikti Rumunijai savitarpio pagalbą;

(2)

atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, t. y. nestabilų kapitalo judėjimą, visų pirma darantį poveikį besiformuojančioms rinkoms, makroekonominiam scenarijui kylančią riziką ir nepašalintą bankų sektoriaus pažeidžiamumą, pagal valstybėms narėms skirtą mokėjimų balanso priemonę derėtų teikti vidutinės trukmės prevencinę finansinę pagalbą Rumunijai. Nors dabartinėmis rinkos sąlygomis Rumunija neketina prašyti kurios nors pagalbos dalies išmokėjimo, tikėtina, kad prevencinė pagalba padės konsoliduoti makroekonominį, biudžeto ir finansinį stabilumą, o vykdant struktūrines reformas – didins Rumunijos ekonomikos atsparumą ir augimo potencialą;

(3)

susiklosčius nepalankioms aplinkybėms Rumunija gali būti nepajėgi savo išorės finansavimo poreikių tenkinti turimais finansavimo ištekliais. Ši rizika, bet kita ko, susijusi su reikšmingo dydžio išorės skola ir finansų sektoriaus permainomis, labai neigiama grynąja investicijų pozicija ir nepalankių euro zonos įvykių šalutiniais poveikiais. Nepalankiausių sąlygų scenarijaus atveju likusius finansavimo poreikius gali tekti padengti pasinaudojant prevencine vidutinės trukmės finansine pagalba;

(4)

Rumunijai reikėtų skirti iki 2 000 mln. EUR dydžio Sąjungos prevencinę paramą pagal vidutinės trukmės finansinės pagalbos valstybių narių mokėjimų balansui priemonę, sukurtą Reglamentu (EB) Nr. 332/2002. Ta pagalba turėtų būti teikiama kartu su 1 751,34 mln. SST (apie 2 000 mln. EUR, 170 % Rumunijos TVF kvotos) Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) parama taikant rezervinį susitarimą, patvirtintą 2013 m. rugsėjo 27 d.; šią pagalbą valdžios institucijos taip pat turi laikyti prevencine vidutinės trukmės finansine pagalba. Pasaulio bankas pagal vystymosi politiką suteikė 1 000 mln. EUR paskolą su galimybe atidėti pasinaudojimą ja iki 2015 m. gruodžio mėn. Be to, Pasaulio bankas turi toliau teikti anksčiau paskirtą 891 mln. EUR paramą, iš kurios dar liko išmokėti 514 mln. EUR;

(5)

prevencinę vidutinės trukmės finansinę pagalbą turėtų administruoti Komisija, kuri pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų komitetu (EFK), turi susitarti su Rumunijos valdžios institucijomis dėl konkrečių ekonominės politikos sąlygų, sietinų su ta pagalba. Tos sąlygos turėtų būti nustatytos susitarimo memorandume;

(6)

atsižvelgdama į prevencinį vidutinės trukmės finansinės pagalbos pobūdį, Rumunija neprašys, kad būtų išmokėta kuri nors Sąjungos paskolos dalis, nebent patirtų sunkumų, susijusių su jos einamųjų mokėjimų balansu arba kapitalo judėjimu. Tuo atveju, jei Rumunija pateiks Komisijai finansavimo prašymą, Komisija, pasikonsultavusi su EFK, turi priimti sprendimą dėl pasinaudojimo programa ir dėl pagalbos dalių dydžio bei išmokėjimo laiko. Su galimais išmokėjimais susijusios išsamios finansinės sąlygos turi būti išdėstytos Prevencinės paskolos priemonės susitarime;

(7)

prevencinė vidutinės trukmės finansinė pagalba turėtų būti teikiama siekiant padėti sėkmingai įgyvendinti vyriausybės ekonominės politikos programą, ir tokiu būdu turėtų remti Rumunijos mokėjimų balanso tvarumą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Sąjunga suteikia Rumunijai ne daugiau kaip 2 000 mln. EUR prevencinę vidutinės trukmės finansinę pagalbą. Jei priemone bus pasinaudota ir bus atliekami mokėjimai, ta pagalba teikiama paskolos pavidalu; ilgiausias vidutinis paskolos terminas yra aštuoneri metai.

2.   Galimybė prašyti pasinaudoti prevencine vidutinės trukmės Sąjungos finansine pagalba ir jos išmokomis suteikiama iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

1.   Vidutinės trukmės finansinę pagalbą Komisija administruoja taip, kad būtų atsižvelgiama į Rumunijos įsipareigojimus ir Tarybos rekomendacijas, visų pirma susijusias su Rumunijos nacionalinės reformų programos ir kasmet atnaujinamos jos konvergencijos programos įgyvendinimu.

2.   Komisija, pasikonsultavusi su EFK, su Rumunijos valdžios institucijomis suderina su prevencine vidutinės trukmės finansine pagalba susietas specialias ekonominės politikos sąlygas, kaip nustatyta šio sprendimo 3 straipsnio 3 dalyje. Tos sąlygos išdėstomos susitarimo memorandume (SM), atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įsipareigojimus ir rekomendacijas. Išsamias finansines sąlygas Komisija išdėsto Prevencinės paskolos priemonės susitarime.

3.   Bendradarbiaudama su EFK, Komisija reguliariai tikrina, ar vykdomos su prevencine vidutinės trukmės finansine pagalba susietos ekonominės politikos sąlygos.

3 straipsnis

1.   Gavusi Rumunijos rašytinį prašymą, Komisija nagrinėja leidimo pasinaudoti Sąjungos prevencine vidutinės trukmės finansine pagalba klausimą. Komisija, pasikonsultavusi su EFK, sprendžia dėl leidimo pasinaudoti pagalba ir tokios pagalbos išmokų prašymo pagrįstumo, taip pat sprendžia dėl tokių išmokų dydžio ir išmokėjimo laiko. Jei tąpagalbą nutariama suteikti, lėšas galima išmokėti ne daugiau kaip dviem dalimis. Kiekviena dalis gali būti išmokama viena ar keliomis dalinėmis išmokomis.

2.   Nutarus suteikti prevencinę vidutinės trukmės finansinę pagalbą, dėl Sąjungos paskolos ar jos dalių išmokėjimo Komisija sprendžia gavusi EFK nuomonę.

3.   Bet koks mokėjimas atliekamas remiantis tinkamai vykdoma vyriausybės ekonomine programa, kuri bus įtraukta į konvergencijos programą ir nacionalinę reformų programą.

Be to, specialios ekonominės politikos sąlygos, išdėstytos SM, be kitų, yra šios:

(a)

biudžeto patvirtinimas ir politikos įgyvendinimas pagal fiskalinio konsolidavimo planą, atitinkantį Rumunijos įsipareigojimus pagal Stabilumo ir augimo paktą, kad būtų pasiektas ir vėliau palaikomas Rumunijos vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto tikslas ne vėliau kaip 2015 m.;

(b)

pagal dvi ankstesnes programas nustatytų priemonių pilnavertis vykdymas ir visų likusių neįvykdytų sąlygų įgyvendinimas;

(c)

tolesnis fiskalinio valdymo sistemos stiprinimas, taip pat įgyvendinant Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo, siekiant tinkamai įtvirtinti fiskalinio konsolidavimo rezultatą. Ypatingas dėmesys skiriamas daugiamečio biudžeto planavimo stiprinimui, veiksmingos biudžeto įsipareigojimų kontrolės sistemos įgyvendinimui, mokesčių surinkimo gerinimui ir kapitalo biudžeto sudarymo proceso tobulinimui;

(d)

veiksmų planų, patvirtintų atsižvelgiant į 2010–2011 m. Pasaulio banko atliktų funkcinių vertinimų išvadas, įgyvendinimas laiku ir centrinio vykdymo skyriaus įsteigimas, siekiant pagerinti vyriausybės lygmens politikos prioritizavimą;

(e)

įsiskolinimo panaikinimas ir biudžeto kontrolės mechanizmų stiprinimas sveikatos priežiūros sektoriuje, taikant veiksmingesnį ataskaitų teikimo metodą ir stebėjimo sistemas;

(f)

sveikatos priežiūros strateginio veiksmų plano įgyvendinimas, racionalizuojant ligoninių struktūrą ir plečiant pirminės priežiūros veiklą siekiant gerinti poveikį sveikatai;

(g)

valstybės skolos valdymo gerinimas, siekiant mažinti riziką, konsoliduoti valstybės skolą ir didinti jos pajamingumą;

(h)

tolesnis bankų ar investicinių įmonių pertvarkymo sistemos, Rumunijos centrinio banko nenumatytų atvejų planavimo ir indėlių garantijų fondo valdymo stiprinimas, taip pat priemonių, kuriomis spartinamas nacionalinių bankų balanso tvarkymo procesas ir bankų sektoriaus kreditavimo drausmės palaikymas, vykdymas;

(i)

su Finansų priežiūros institucija susijusių teisės aktų suderinimas su tarptautine gerąja praktika, siekiant stiprinti nebankinių finansų rinkos priežiūrą;

(j)

valstybės įmonių restruktūrizavimas, įskaitant kapitalo dalių pardavimą, ir valstybės įmonių valdymo stiprinimas;

(k)

tolesnis priemonių, kuriomis gerinama mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo aplinka, įskaitant joms tenkančios administracinės naštos mažinimą, ir didinamos jų galimybės gauti finansavimą, įgyvendinimas.

4.   Jei to reikia paskolai finansuoti, leidžiama laikantis rizikos ribojimo principų naudoti palūkanų normų apsikeitimo sandorius su didžiausią kredito kokybės vertinimą turinčiomis sandorio šalimis. Komisija informuoja EFK apie galimą pasiskolintų lėšų refinansavimą arba finansinių sąlygų restruktūrizavimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Liuksemburge 2013 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  OL L 53, 2002 2 23, p. 1.

(2)  Žr. Oficialiojo leidinio p. 4.


29.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. spalio 22 d.

dėl savitarpio pagalbos Rumunijai skyrimo

(2013/532/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 143 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendaciją, pateiktą pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu,

kadangi:

(1)

Rumunija nuo 2009 m. įgyvendino esminę reformų programą. Pagal dvi mokėjimų balanso programas Rumunija iš esmės pakoregavo savo išorės makroekonominį disbalansą. Be to, 2013 m. birželio 21 d. Taryba Sprendimu 2013/318/ES (1) panaikino Sprendimą 2009/590/EB (2) dėl perviršinio deficito Rumunijoje. Fiskalinį konsolidavimą reikėtų toliau vykdyti, atsižvelgiant į Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, kad vidutinės trukmės laikotarpio tikslas būtų pasiektas 2015 m. Vyriausybei vėl atsirado galimybių gauti finansavimą rinkoje, o valiutos kursas nuo 2009 m. vidurio iš esmės buvo stabilus;

(2)

makroekonominis ir finansinis stabilumas turėtų būti sustiprintas vykdant riziką ribojančią politiką. Reikėtų toliau vykdyti pagal ankstesnes programas pradėtas struktūrines reformas ir prireikus jas sustiprinti, siekiant sumažinti pažeidžiamumą, sustiprinti būsimo ekonomikos augimo ir atsigavimo pagrindą;

(3)

Taryba turi reguliariai peržiūrėti Rumunijos įgyvendinamą ekonominę politiką: visų pirma kasmet peržiūrėti atnaujintą Rumunijos konvergencijos programą ir apžvelgti nacionalinės reformų programos įgyvendinimą, taip pat konvergencijos ataskaitoje reguliariai apžvelgti Rumunijos padarytą pažangą;

(4)

nors remiantis ekonominės programos pagrindiniu scenarijumi visi bendri finansavimo poreikiai iki 2015 m. pabaigos yra visiškai užtikrinti, o vyriausybė ir toliau turi galimybių gauti finansavimą rinkoje, su pagrindiniu scenarijumi susijusi rizika pagrindžia Rumunijos prašymą suteikti prevencinio pobūdžio finansinę pagalbą, kuria būtų pratęsta Tarybos sprendimais 2009/458/EB (3) ir 2011/289/ES (4) skirta pagalba;

(5)

Rumunijos valdžios institucijos iš Sąjungos ir kitų tarptautinių finansų įstaigų paprašė finansinės pagalbos mokėjimų balanso tvarumui paremti ir tarptautinių valiutos atsargų riziką ribojančiam lygiui užtikrinti, jei susiklostytų nepalankios ekonominės aplinkybės;

(6)

nepaisant Rumunijos einamosios sąskaitos padėties pagerėjimo, šalis išlieka jautri valiutos kursų svyravimui ir tarptautinio kapitalo judėjimo nestabilumui. Nepalankaus scenarijaus atveju, kai dabartinis didelis likvidumas gali sumažėti, gali susidaryti tokia padėtis, kai padidėtų Rumunijos finansavimo sąnaudos ir galbūt tai atsitiktų netikėtai. Be to, dėl nepalankių įvykių euro zonoje bankų sektoriui galėtų iškilti naujų sunkumų. Tolesnis pažeidžiamumas pateisina Sąjungos savitarpio pagalbos skyrimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjunga Rumunijai suteikia savitarpio pagalbą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2013 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas 2013/318/ES, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/590/EB dėl perviršinio deficito Rumunijoje (OL L 173, 2013 6 26, p. 50).

(2)  2009 m. liepos 7 d. Tarybos sprendimas 2009/590/EB dėl perviršinio deficito Rumunijoje (OL L 202, 2009 8 4, p. 48).

(3)  2009 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas 2009/458/EB dėl savitarpio pagalbos Rumunijai skyrimo (OL L 150, 2009 6 13, p. 6).

(4)  2011 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas 2011/289/ES dėl savitarpio pagalbos Rumunijai skyrimo (OL L 132, 2011 5 19, p. 18).