ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.164.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 164

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. birželio 18d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 550/2013, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Kategato sąsiauryje

1

 

*

2013 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 551/2013, kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

3

 

*

2013 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 552/2013, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

5

 

*

2013 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 553/2013, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias brosmes V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

7

 

*

2013 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 554/2013, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodadėmes menkes VIIb–k, VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse

9

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 555/2013, kuriuo dėl tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų iš Bosnijos ir Hercegovinos tranzito iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

11

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 556/2013, kuriuo dėl tam tikrų gyvūninių produktų vežimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 798/2008, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010 ir (ES) Nr. 28/2012 ( 1 )

13

 

*

2013 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos nuostatos dėl galimybės naudoti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 831/2002 ( 1 )

16

 

 

2013 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 558/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/290/ES

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl Kroatijos stojimo į ES iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/821/EB nuostatos dėl patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašų ir TRACES veterinarijos padalinių (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3474)  ( 1 )

22

 

 

2013/291/ES

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl tam tikrų gyvūninių produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, įvežtų į Kroatiją iš trečiųjų šalių iki 2013 m. liepos 1 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3475)  ( 1 )

25

 

 

2013/292/ES

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, vežimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3484)  ( 1 )

27

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojams – 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 550/2013

2013 m. birželio 11 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Kategato sąsiauryje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 39/2013, kuriuo ES laivams nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (2), nustatomos kvotos 2013 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2013 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2013 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 23, 2013 1 25, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

04/TQ39

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

COD/03AS.

Rūšis

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

Kategato sąsiauris

Data

2013 5 27


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 551/2013

2013 m. birželio 11 d.

kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2013 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, išnaudojo vidurinio laikotarpio kvotą, skirtą laikotarpiui iki 2013 m. liepos 1 d.;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą iki 2013 m. birželio 30 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytoms valstybėms narėms iki 2013 m. liepos 1 d. skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytų valstybių narių vėliavomis arba yra tose valstybėse narėse registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis iki 2013 m. birželio 30 d. imtinai. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų nurodytu laikotarpiu sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 23, 2013 1 25, p. 54.


PRIEDAS

Nr.

03/TQ40

Valstybė narė

Visos Europos Sąjungos valstybės narės

Ištekliai

RED/N3M

Rūšis

Paprastieji jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Draudimo laikotarpis

2013 5 3–2013 6 30


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 552/2013

2013 m. birželio 12 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1262/2012, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2013 m. ir 2014 m. (2), nustatomos kvotos 2013 m.;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2013 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2013 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 356, 2012 12 22, p. 22.


PRIEDAS

Nr.

05/DSS

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

ALF/3X14-

Rūšis

Paprastieji beriksai (Beryx spp.)

Zona

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2013 6 1


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 553/2013

2013 m. birželio 13 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias brosmes V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatomos kvotos 2013 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2013 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2013 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 23, 2013 1 25, p. 54.


PRIEDAS

Nr.

06/TQ40

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

USK/567EI.

Rūšis

Paprastoji brosmė (Brosme brosme)

Zona

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2013 6 1


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 554/2013

2013 m. birželio 13 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodadėmes menkes VIIb–k, VIII, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 39/2013, kuriuo ES laivams nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (2), nustatomos kvotos 2013 metams;

(2)

remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnaudojo 2013 metams skirtą kvotą;

(3)

todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2013 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma, draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 23, 2013 1 25, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

07/TQ39

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

HAD/7X7A34

Rūšis

Juodadėmė menkė (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

VIIb-k, VIII, IX ir X zonos bei CECAF 34.1.1 zonos ES vandenys

Data

2013 6 1


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 555/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo dėl tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų iš Bosnijos ir Hercegovinos tranzito iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (1), ypač į jo 41 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 42 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (2), nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės;

(2)

būtina nustatyti specialiąsias šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntų tranzito per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos sąlygas dėl geografinės padėties ir dėl būtinybės išlaikyti prieigą prie Kroatijos Pločės uosto po Kroatijos įstojimo į Sąjungą;

(3)

Komisijos sprendimu 2009/821/EB (3) sudarytas patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas, nustatytos tam tikros patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisyklės ir patvirtinti TRACES veterinarijos padaliniai. Kadangi atitinkamų šalutinių gyvūninių produktų siuntų tranzito per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos tvarka gali būti veiksminga tik naudojantis Kroatijos Nova Selos ir Pločės pasienio kontrolės postais, būtina įtraukti šiuos pasienio kontrolės postus į sąrašą Sprendimo 2009/821/EB I priede, kai tik bus įvykdytos jų patvirtinimui būtinos techninės sąlygos;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamente (ES) Nr. 142/2011 įterpiamas 29a straipsnis:

„29a straipsnis

Specialieji šalutinių gyvūninių produktų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, tranzito per Kroatiją reikalavimai

1.   Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės kontrolės posto, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

pasienio kontrolės postą prižiūrintis valstybinis veterinarijos gydytojas ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama gabenti tranzitu.

2.   Sąjungoje neleidžiama iškrauti tokių siuntų arba jas sandėliuoti, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Jis taikomas nuo Sprendimo 2009/821/EB pakeitimo, kuriuo į I priedą įterpiami Nova Selos ir Pločės įrašai, taikymo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 300, 2009 11 14, p. 1.

(2)  OL L 54, 2011 2 26, p. 1.

(3)  OL L 296, 2009 11 12, p. 1.


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 556/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo dėl tam tikrų gyvūninių produktų vežimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 798/2008, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010 ir (ES) Nr. 28/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninių produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 5 dalies trečią įtrauką, 9 straipsnio 2 dalies b punktą ir 9 straipsnio 4 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008 (2) nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai;

(2)

Komisijos Reglamente (ES) Nr. 206/2010 (3) nustatyti trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai;

(3)

Komisijos Reglamente (ES) Nr. 605/2010 (4) nustatytos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms;

(4)

Komisijos Reglamente (ES) Nr. 28/2012 (5) nustatyti tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai;

(5)

būtina nustatyti specialias naminių paukščių produktų, šviežios mėsos, žalio pieno ir pieno produktų ir tam tikrų sudėtinių produktų siuntų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos sąlygas dėl geografinės padėties ir dėl būtinybės išlaikyti prieigą prie Kroatijos Pločės uosto po Kroatijos įstojimo į Sąjungą;

(6)

Komisijos sprendimu 2009/821/EB (6) sudarytas patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas, nustatytos tam tikros patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisyklės ir patvirtinti TRACES veterinarijos padaliniai. Kadangi reglamentuose (EB) Nr. 798/2008, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010 ir (ES) Nr. 28/2012 nurodytų siuntų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos tvarka gali būti veiksminga tik naudojantis Kroatijos Nova Selos ir Pločės pasienio kontrolės postais, būtina įtraukti šiuos pasienio kontrolės postus į Sprendimo 2009/821/EB I priedo sąrašą, kai tik bus įvykdytos jų patvirtinimui būtinos techninės sąlygos;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 pakeitimai

Į Reglamentą (EB) Nr. 798/2008 įterpiamas toks 18a straipsnis:

„18a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 4 dalies, leidžiama tiesiogiai tranzitu keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto vežti naminių paukščių, Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos, smulkintos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, kiaušinių ir kiaušinių gaminių bei nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, jeigu:

a)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant prie siuntos pridedamų ir Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje nurodytų dokumentų kiekvieno puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 (7) 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Sąjungoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 206/2010 pakeitimai

Į Reglamentą (ES) Nr. 206/2010 įterpiamas toks 17a straipsnis:

„17a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.   Nukrypstant nuo 16 straipsnio, siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.“

3 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 605/2010 pakeitimai

Į Reglamentą (ES) Nr. 605/2010 įterpiamas toks 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio, siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Sąjungos teritorijoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.“

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 28/2012 pakeitimai

Į Reglamentą (ES) Nr. 28/2012 įterpiamas toks 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio, 3 straipsnyje nurodytų sudėtinių produktų siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste valstybinis veterinarijos gydytojas siuntą užplombuoja serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 136/2004 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Sąjungoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.“

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja įsigaliojus Kroatijos stojimo sutarčiai, jos įsigaliojimo dieną.

Jis taikomas nuo Sprendimo 2009/821/EB pakeitimų, kuriais į I priedą įtraukiami Nova Selos ir Pločės įrašai, taikymo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 226, 2008 8 23, p. 1.

(3)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.

(4)  OL L 175, 2010 7 10, p. 1.

(5)  OL L 12, 2012 1 14, p. 1.

(6)  OL L 296, 2009 11 12, p. 1.

(7)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.“


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 557/2013

2013 m. birželio 17 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos nuostatos dėl galimybės naudoti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 831/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (1), ypač į jo 23 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 nustatyta teisinė Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistema, įskaitant bendrąsias konfidencialių duomenų apsaugos ir galimybių juos naudoti suteikimo sąlygas;

(2)

reikėtų kuo labiau padidinti Europos statistikai rengti renkamų duomenų naudą, inter alia, tyrėjams suteikiant daugiau galimybių konfidencialius duomenis naudoti mokslo reikmėms;

(3)

į daugelį ekonomikos, socialinių, aplinkos ir politinių mokslų srityse keliamų klausimų galima tinkamai atsakyti tik naudojant aktualius ir išsamius duomenis, kuriais remiantis galima atlikti nuodugnią analizę. Taigi svarbus moksliniais argumentais pagrįsto supratimo ir visuomenės valdysenos dėmuo yra moksliniams tyrimams naudojamos išsamios informacijos kokybė ir savalaikiškumas;

(4)

todėl, nepažeidžiant konfidencialiems statistiniams duomenims taikomų griežtų apsaugos reikalavimų, mokslinių tyrimų bendruomenė turėtų turėti daugiau galimybių analizei, kuria siekiama mokslo pažangos, naudoti konfidencialius duomenis, naudojamus Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

(5)

įstaigos, kurių tikslas – skatinti ir užtikrinti galimybes naudoti duomenis socialiniu ar politiniu atžvilgiu aktualiems moksliniams tyrimams, galėtų dalyvauti perduodant konfidencialius duomenis mokslo reikmėms ir sudaryti daugiau galimybių juos naudoti;

(6)

veiksmingiausias įvairesnių konfidencialių duomenų pateikimo mokslo reikmėms, kartu saugant respondentų ir statistinių vienetų konfidencialumą, būdas būtų taikyti rizikos valdymo metodą;

(7)

fizinė ir loginė konfidencialių duomenų apsauga turėtų būti užtikrinama reglamentavimo, administracinėmis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Šios priemonės neturėtų būti tokios griežtos, kad duomenys būtų mažiau tinkami naudoti mokslo reikmėms;

(8)

taigi, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, valstybės narės ir Komisija turėtų imtis tinkamų priemonių siekdamos užkirsti kelią bet kokiems statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimams ir bausti už juos;

(9)

šiuo reglamentu visų pirma užtikrinama, kad bus atsižvelgiama į privataus ir šeimos gyvenimo teisę ir į asmens duomenų apsaugą (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai);

(10)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3);

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (4) ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (5);

(12)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/2002 dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (6), turėtų būti panaikintas;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, kuriomis gali būti suteikiama galimybė mokslo reikmėms atliekamai statistinei analizei naudoti Komisijai (Eurostatui) perduotus konfidencialius duomenis, taip pat, siekiant palengvinti tokių duomenų naudojimą, nustatomos Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių statistikos institucijų bendradarbiavimo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys– duomenys, kuriais remiantis galima tik netiesiogiai nustatyti statistinius vienetus; tai gali būti saugaus naudojimo rinkmenos arba mokslinės paskirties rinkmenos;

2)   saugaus naudojimo rinkmenos– mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys, kuriems netaikyti jokie kiti statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodai;

3)   mokslinės paskirties rinkmenos– mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys, kuriems taikyti statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodai siekiant atsižvelgiant į geriausią patirtį iki tinkamo lygio ir sumažinti statistinio vieneto identifikavimo riziką;

4)   statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodai– metodai, kuriuos taikant siekiama sumažinti informacijos apie statistinius vienetus atskleidimo riziką ir kurie paprastai grindžiami skelbiamų duomenų kiekio ribojimu ar duomenų pakeitimu;

5)   prieigos infrastruktūra– mokslo reikmėms suteikiamos prieigos prie konfidencialių duomenų fizinė arba virtualioji aplinka ir jos sandaros nuostatos;

6)   nacionalinės statistikos institucijos– pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 paskirtos valstybių narių nacionalinės statistikos tarnybos ir kitos nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą.

3 straipsnis

Bendrieji principai

Komisija (Eurostatas) gali suteikti teisę mokslo reikmėms naudoti jos turimus konfidencialius duomenimis, naudojamus Europos statistikai plėtoti, rengti ar skleisti, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 1 straipsnyje, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

teisės naudoti duomenis prašo pripažintas mokslinių tyrimų subjektas;

b)

pateiktas tinkamas mokslinio tyrimo pasiūlymas;

c)

nurodyta, kokios rūšies konfidencialių duomenų prašoma mokslo reikmėms;

d)

galimybę naudoti duomenis suteikia Komisija (Eurostatas) arba kita tokią teisę suteikti galinti Komisijos (Eurostato) akredituota įstaiga;

e)

atitinkama duomenis pateikusi nacionalinė statistikos institucija davė sutikimą.

4 straipsnis

Mokslinių tyrimų subjektai

1.   Mokslinių tyrimų subjektai pripažįstami remiantis kriterijais, susijusiais su:

a)

subjekto paskirtimi; subjekto paskirtis vertinama remiantis jo įstatais, misija ar kita skelbiama paskirtimi; subjekto paskirtis yra susijusi su moksliniais tyrimais;

b)

patvirtintais atsiliepimais apie subjektą, kaip įstaigą, vykdančią ir viešai skelbiančią aukštos kokybės mokslinius tyrimus, ar jo pripažinta reputacija; subjekto patirtis įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus vertinama remiantis, inter alia, turimais publikacijų ir mokslinių tyrimų, kuriuose subjektas dalyvavo, projektų sąrašais;

c)

vidine organizacine mokslinių tyrimų vykdymo tvarka; mokslinių tyrimų subjektas yra atskira organizacija, turinti teisinį subjektiškumą, daugiausia dėmesio skirianti moksliniams tyrimams, arba organizacijos mokslinių tyrimų skyrius; mokslinių tyrimų subjektas turi būti nepriklausomas ir savarankiškai rengti mokslines nuomones, be to, jis turi būti nesusijęs su įstaigos, kuriai priklauso, politikos sritimis;

d)

įdiegtomis apsaugos priemonėmis, kuriomis užtikrinamas duomenų saugumas; mokslinių tyrimų subjektas tenkina techninius ir infrastruktūros duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimus.

2.   Tinkamai paskirtas mokslinių tyrimų subjekto atstovas pasirašo konfidencialumo įsipareigojimo dokumentą, privalomą visiems subjekto tyrėjams, kurie galės konfidencialius duomenis naudoti mokslo reikmėms; šiame dokumente nurodomos duomenų naudojimo sąlygos, tyrėjų prievolės, statistinių duomenų konfidencialumo saugojimo priemonės ir prievolių nevykdant taikomos sankcijos.

3.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su Europos statistikos sistemos komitetu (toliau – ESS komitetas), parengia mokslinių tyrimų subjektų vertinimo gaires, įskaitant 4 straipsnio 2 dalyje paminėtą konfidencialumo įsipareigojimą. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija (Eurostatas) atnaujina tas gaires ESS komiteto patvirtinta tvarka.

4.   Mokslinių tyrimų subjektų vertinimo ataskaitos pateikiamos nacionalinėms statistikos institucijoms.

5.   Komisija (Eurostatas) savo interneto svetainėje tvarko ir skelbia atnaujinamą pripažintų mokslinių tyrimų subjektų sąrašą.

6.   Komisija (Eurostatas) į tą sąrašą įtrauktus mokslinių tyrimų subjektus reguliariai pakartotinai vertina.

5 straipsnis

Mokslinio tyrimo pasiūlymas

1.   Mokslinio tyrimo pasiūlyme pakankamai išsamiai nurodoma:

a)

teisėtas mokslinio tyrimo tikslas;

b)

paaiškinimas, kodėl šio tikslo negalima pasiekti naudojant nekonfidencialius duomenis;

c)

galimybės naudoti duomenis prašantis subjektas;

d)

tyrėjai, turėsiantys galimybę naudoti duomenis;

e)

taikytina prieigos infrastruktūra;

f)

duomenų rinkiniai, kurie bus naudojami, ir jų analizės metodai;

g)

numatomi mokslinio tyrimo rezultatai, kurie bus skelbiami ar kitaip skleidžiami.

2.   Su mokslinio tyrimo pasiūlymu pateikiami kiekvieno tyrėjo, kuris turės galimybę naudoti duomenis, pasirašyti konfidencialumo pareiškimai.

3.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su ESS komitetu, parengia mokslinių tyrimų pasiūlymų vertinimo gaires. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija (Eurostatas) atnaujina tas gaires ESS komiteto patvirtinta tvarka.

4.   Mokslinių tyrimų vertinimo ataskaitos pateikiamos nacionalinėms statistikos institucijoms, Komisijai (Eurostatui) perdavusioms atitinkamus konfidencialius duomenis.

6 straipsnis

Nacionalinių statistikos institucijų pozicija

1.   Prieš suteikiant galimybę naudoti duomenis dėl kiekvieno mokslinio tyrimo pasiūlymo gaunamas atitinkamus duomenis perdavusios nacionalinės statistikos institucijos sutikimas. Nacionalinė statistikos institucija savo poziciją Eurostatui pateikia per keturias savaites nuo dienos, kurią nacionalinė statistikos institucija gavo atitinkamą mokslinio tyrimo pasiūlymo vertinimo ataskaitą.

2.   Atitinkamus konfidencialius duomenis perdavusios nacionalinės statistikos institucijos ir Komisija (Eurostatas) visais galimais atvejais susitaria dėl konsultavimosi tvarkos supaprastinamo ir trumpesnių terminų.

7 straipsnis

Mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys

1.   Galimybė naudoti saugaus naudojimo rinkmenas gali būti suteikta, jei mokslinio tyrimo rezultatai neskelbiami prieš tai nepatikrinus, ar skelbiant rezultatus neatskleidžiami konfidencialūs duomenys. Naudoti saugaus naudojimo rinkmenas gali būti leidžiama tik per Komisijos (Eurostato) prieigos infrastruktūrą arba kitą prieigos infrastruktūrą, kuri Komisijos (Eurostato) akredituota kaip tinkama prieigos prie saugaus naudojimo rinkmenų infrastruktūra.

2.   Galimybė naudoti mokslinės paskirties rinkmenas gali būti suteikta, jei prieigos prašantis mokslinių tyrimų subjektas yra įdiegęs tinkamas apsaugos priemones. Komisija (Eurostatas) skelbia informaciją apie reikalaujamas apsaugos priemones.

3.   Bendradarbiaudama su nacionalinėmis statistikos institucijomis Komisija (Eurostatas) parengia moksliniams tyrimams skirtų duomenų rinkinius, kuriuos sudaro įvairių rūšių konfidencialūs duomenys, skirti naudoti mokslo reikmėms. Rengdama moksliniams tyrimams skirtų duomenų rinkinius Komisija (Eurostatas) ir nacionalinės statistikos institucijos atsižvelgia į neteisėto konfidencialių duomenų atskleidimo riziką ir poveikį.

8 straipsnis

Prieigos infrastruktūra

1.   Konfidencialius duomenis gali būti leidžiama naudoti mokslo reikmėms per Komisijos (Eurostato) akredituotą prieigos infrastruktūrą.

2.   Prieigos infrastruktūra įdiegiama nacionalinėse statistikos institucijose. Taikant išimtį, prieigos infrastruktūra gali būti ne nacionalinėse statistikos institucijose, tačiau tokiu atveju reikia aiškaus nacionalinių statistikos institucijų, pateikusių atitinkamus duomenis, sutikimo.

3.   Prieigos infrastruktūros akreditacija grindžiama kriterijais, susijusiais su prieigos infrastruktūros paskirtimi, organizacine struktūra ir duomenų apsaugos bei valdymo standartais.

4.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su ESS komitetu, parengia prieigos infrastruktūros vertinimo gaires. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija (Eurostatas) atnaujina tas gaires ESS komiteto patvirtinta tvarka.

5.   Prieigos infrastruktūros vertinimo ataskaitos teikiamos nacionalinėms statistikos institucijoms. Ataskaitose pateikiama rekomendacija, kokios rūšies konfidencialūs duomenys gali būti gaunami per atitinkamą prieigos infrastruktūrą. Prieš priimdama sprendimą dėl prieigos infrastruktūros akreditavimo Komisija (Eurostatas) konsultuojasi su ESS komitetu.

6.   Tinkamai paskirtas prieigos infrastruktūros ar organizacijos, kurioje įdiegta prieigos infrastruktūra, atstovas ir Europos Komisija (Eurostatas) pasirašo sutartį, kuria nustatomos prieigos infrastruktūrai taikomos prievolės dėl konfidencialių duomenų apsaugos ir organizacinių priemonių. Komisija (Eurostatas) reguliariai informuojama apie prieigos infrastruktūros naudojimą.

7.   Komisija (Eurostatas) savo interneto svetainėje tvarko ir skelbia akredituotos prieigos infrastruktūros sąrašą.

9 straipsnis

Organizaciniai klausimai

1.   Komisija (Eurostatas) reguliariai informuoja ESS komitetą apie administracines, technines ir organizacines priemones, kurių imtasi norint užtikrinti fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą, stebėti neteisėto atskleidimo ar bet kokio naudojimo kitais negu leista tikslais riziką ir užkirsti tokiai rizikai kelią.

2.   Komisija (Eurostatas) savo interneto svetainėje skelbia:

a)

mokslinių tyrimų subjektų, mokslinių tyrimų pasiūlymų ir prieigos infrastruktūros vertinimo gaires;

b)

pripažintų mokslinių tyrimų subjektų sąrašą;

c)

akredituotos prieigos infrastruktūros sąrašą;

d)

duomenų rinkinių, naudojamų mokslinių tyrimų reikmėms, sąrašas, nurodant atitinkamus dokumentus ir galimus prieigos būdus.

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 831/2002 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(5)  OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

(6)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7.


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 558/2013

2013 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

49,2

TR

57,0

ZZ

53,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

142,5

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 50 10

AR

93,4

TR

102,5

ZA

84,7

ZZ

93,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

113,2

CL

133,4

CN

95,9

NZ

138,6

US

145,5

ZA

88,2

ZZ

125,0

0809 10 00

IL

342,4

TR

216,8

ZZ

279,6

0809 29 00

TR

411,1

US

660,1

ZZ

535,6

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,0

IL

308,9

ZA

104,7

ZZ

188,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo dėl Kroatijos stojimo į ES iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/821/EB nuostatos dėl patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašų ir TRACES veterinarijos padalinių

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3474)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/290/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 50 straipsnį,

kadangi:

(1)

2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimo 2009/821/EB sudaryti patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašą, nustatyti tam tikras patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisykles ir patvirtinti TRACES veterinarijos padalinius (1) I priede nustatytas pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB (2) ir 97/78/EB (3) patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas, o jo II priede nustatytas integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos (TRACES) centrinių, regioninių ir vietos padalinių sąrašas;

(2)

Komisijos patvirtintas Sprendimas 2009/821/EB galioja ir po 2013 m. liepos 1 d., todėl jį reikia pritaikyti prie Kroatijos stojimo į ES; Kroatijos Stojimo akte (4) būtini pakeitimai nenumatyti, todėl juos iki stojimo reikia priimti šiuo sprendimu, kuris bus taikomas nuo įstojimo dienos;

(3)

dėl plėtros proceso naujos Sąjungos teritorijos siena su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis smarkiai pasikeis: bus išplėsta pakrančių siena, įtraukta daugiau Viduržemio jūros kranto ir įtrauktas vienas tarptautinis oro uostas;

(4)

pasienio kontrolės postais su trečiosiomis šalimis pasiūlytas vietas Kroatijoje tikrino Komisijos audito tarnyba (anksčiau vadinta Komisijos kontrolės tarnyba) ir Maisto ir veterinarijos tarnyba (MVT); laikoma, kad tam tikros iš šių vietų atitiks ES reikalavimus iki stojimo Manoma, kad šios vietos iki stojimo bus užbaigtos ir atitiks ES reikalavimus; Todėl į Sprendimo 2009/821/EB I priede nustatytą patvirtintų pasienio kontrolės postų valstybėse narėse sąrašą reikėtų įtraukti pasiūlytas vietas Kroatijoje;

(5)

nuo tos pačios dienos dėl Kroatijos įstojimo kai kurios valstybės narės, konkrečiai Vengrija ir Slovėnija, nebeturės sienų su trečiosiomis šalimis. Todėl kai kurie kelių pasienio kontrolės postai šiose valstybėse narėse taps nebereikalingi. Taigi Sprendimo 2009/821/EB I priede nustatytą patvirtintų pasienio kontrolės postų šiose dviejose valstybėse narėse sąrašas turi būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

be to, dėl plėtros proceso Kroatijoje prie sistemos TRACES naudojamų vietos veterinarijos padalinių bus prijungta naujų. Todėl šie vietos padaliniai turi būti įtraukti į Sprendimo 2009/821/EB II priede nustatytą TRACES vietos padalinių valstybėse narėse sąrašą;

(7)

todėl Sprendimas 2009/821/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai iš dalies pakeičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šiame priede nustatyti daliniai pakeitimai įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Kroatijos Respublikos stojimo sutartis, jos įsigaliojimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 296, 2009 11 12, p. 1.

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(4)  OL L 112, 2012 4 24, p. 21.


PRIEDAS

Sprendimo 2009/821/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

po Prancūzijai skirtos dalies įterpiama ši Kroatijai skirta dalis:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CROATIA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN

Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Nova Sela

HR MET 3

R

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Ploče

HR PLE 1

P

 

HC, NHC

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC, NHC

 

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O“

b)

Vengrijai skirtoje dalyje pašalinami įrašai apie Gyékényes geležinkelio postą ir Lentenye kelio postą;

c)

Slovėnijai skirtoje dalyje pašalinami įrašai apie Dobova geležinkelio postą ir Gruškovje, Jelšane ir Obrežje kelio postą;

2)

II priede po Prancūzijai skirtos dalies įterpiama ši Kroatijai skirta dalis:

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА - VIETINIAI VIENETAI - MÍSTNÍ JEDNOTKA - HELYI EGYSÉGEK - LOKALE ENHEDER - UNITA’ LOKALI - ÖRTLICHE EINHEITEN - LOKALE EENHEDEN - KOHALIK ASUTUS - JEDNOSTKA LOKALNA - ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - UNIDADES LOCAIS - LOCAL UNITS - UNITĂȚI LOCALE - UNIDADES LOCALES - MIESTNA JEDNOTKA - UNITÉS LOCALES - LOKALNE JEDINICE - OBMOĆNA ENOTA - UNITÀ LOCALI - PAIKALLISET YKSIKÖT - LOKĀLĀ VIENĪBA - LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB“


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/25


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl tam tikrų gyvūninių produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, įvežtų į Kroatiją iš trečiųjų šalių iki 2013 m. liepos 1 d.

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3475)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/291/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kroatija turėtų įstoti į Sąjungą 2013 m. liepos 1 d. Gyvūniniams produktams bus taikomi 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), reikalavimai. Tačiau tam tikri gyvūniniai produktai, įvežti į Kroatiją iki minėtos dienos, neatitinka tame reglamente išdėstytų atitinkamų taisyklių;

(2)

dalis šių produktų buvo išleisti į laisvą apyvartą Kroatijoje, kiti produktai, kuriems dar neatliktos muitinės procedūros, vis dar prižiūrimi muitinės;

(3)

siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinės tvarkos Kroatijoje prie tvarkos, atsirandančios dėl Sąjungos teisės aktų taikymo, tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones dėl prekybos minėtais produktais;

(4)

tie produktai turėtų būti pateikiami Kroatijos vietos rinkai pagal atitinkamas sąlygas. Visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad dabartinė atsekamumo sistema nėra pakankama, minėti reikalavimų neatitinkantys produktai neturėtų būti perdirbami įmonėse, kurios turi leidimus vežti savo produktus į kitas valstybes nares;

(5)

produktai, kurie neatitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimų, neturėtų būti įvežami į kitas valstybes nares. Siekiant užtikrinti, kad nagrinėjamais produktais nebūtų prekiaujama Sąjungos viduje, valstybės narės turėtų vykdyti tinkamus patikrinimus pagal 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (2);

(6)

tokių produktų eksportas į trečiąsias šalis turėtų atitikti atitinkamą tvarką ir turėtų būti vykdomas pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (3);

(7)

produktai, kurie, praėjus vieniems metams po įstojimo datos, nebuvo išleisti į laisvą apyvartą ir pateikti rinkai Kroatijoje arba eksportuoti, ir liko sandėliuose prižiūrimi muitinės, turėtų būti sunaikinti;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis Sprendimas taikomas gyvūniniams produktams, kurie atitinka šias sąlygas:

a)

jie patenka į Reglamento (EB) Nr. 853/2004 taikymo sritį;

b)

jie neatitinka Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimų;

c)

jie buvo įvežti į Kroatiją iš trečiųjų šalių iki 2013 m. liepos 1 d.

2 straipsnis

Gyvūniniai produktai, išleisti į laisvą apvartą Kroatijoje iki 2013 m. liepos 1 d.

1 straipsnyje nurodyti gyvūniniai produktai, kurie buvo išleisti į laisvą apvartą Kroatijoje iki 2013 m. liepos 1 d., gali būti toliau pateikiami rinkai Kroatijos teritorijoje vienus metus nuo tos dienos, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie neturi būti perdirbami įmonėse, kurios turi leidimus vežti savo produktus į kitas valstybes nares;

b)

jie turi būti paženklinti nacionaliniu ženklu, kaip nustatyta pagal Kroatijos nacionalines taisykles laisvo išleidimo į apyvartą dieną, kuris skiriasi nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 (4) I priedo I skirsnio III skyriuje nurodyto sveikumo ženklo ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje nurodyto atpažinties ženklo.

3 straipsnis

Gyvūniniai produktai, įvežti, bet neišleisti į laisvą apyvartą Kroatijoje iki 2013 m. liepos 1 d.

1 straipsnyje nurodyti gyvūniniai produktai, kurie buvo įvežti į Kroatiją iki 2013 m. liepos 1 d., bet iki tos dienos neišleisti į laisvą apyvartą, gali būti išleisti į laisvą apyvartą Kroatijoje ir pateikti rinkai Kroatijos teritorijoje tik iki 2014 m. birželio 30 d., jeigu jie atitinka 2 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Draudimas vežti gyvūninius produktus iš Kroatijos į kitas valstybes nares

1.   1 straipsnyje nurodyti produktai nevežami iš Kroatijos į kitas valstybes nares.

2.   Pagal Tarybos direktyvą 89/662/EEB, ypač jos 3 straipsnį, valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnyje nurodytais produktais nebūtų prekiaujama tarp valstybių narių.

5 straipsnis

Eksportas į trečiąsias šalis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2004 m. liepos 1 d. 1 straipsnyje nurodytus produktus galima eksportuoti iš Kroatijos į trečiąsias šalis, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

turi būti eksportuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 12 straipsnį;

b)

kiekviena siunta iš Kroatijos teritorijos turi būti išvežama tiesiogiai, prižiūrint kompetentingai institucijai, ir neturi kirsti kitų valstybių narių teritorijos;

c)

kiekviena siunta turi būti gabenama kompetentingos institucijos užplombuota transporto priemone; plombos turi būti patikrintos išvežimo iš Kroatijos vietoje.

6 straipsnis

Muitinės prižiūrimų siuntų sunaikinimas 2014 m. liepos 1 d.

1 straipsnyje nurodytų produktų siuntos, kurias vis dar prižiūri muitinė, 2014 m. liepos 1 d. sunaikinamos, kontroliuojant kompetentingai institucijai.

Visas tų siuntų sunaikinimo sąnaudas padengia siuntų savininkai.

7 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jeigu įsigalioja Kroatijos stojimo sutartis, nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(3)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo dėl tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, vežimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3484)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/292/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 5 dalies trečią įtrauką, 9 straipsnio 2 dalies b punktą ir 9 straipsnio 4 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/777/EB (2) nustatomi gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimai ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžiai;

(2)

būtina nustatyti specialias mėsos produktų siuntų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos sąlygas dėl geografinės padėties ir dėl būtinybės išlaikyti prieigą prie Kroatijos Pločės uosto po Kroatijos įstojimo į Sąjungą;

(3)

Komisijos sprendimu 2009/821/EB (3) sudarytas patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas, nustatytos tam tikros patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisyklės ir patvirtinti TRACES veterinarijos padaliniai. Kadangi mėsos produktų siuntų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos tvarka gali būti veiksminga tik naudojantis Kroatijos Nova Selos ir Pločės pasienio kontrolės postais, būtina įtraukti šiuos pasienio kontrolės postus į Sprendimo 2009/821/EB I priedo sąrašą, kai tik bus įvykdytos jų patvirtinimui būtinos techninės sąlygos;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Į Sprendimą 2007/777/EB įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste valstybinis veterinarijos gydytojas siuntą užplombuoja serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 (4) 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Sąjungoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 312, 2007 11 30, p. 49.

(3)  OL L 296, 2009 11 12, p. 1.

(4)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.“


18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo

Pagal 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (OL L 69, 2013 3 13, p. 1) nuo 2013 m. liepos 1 d. tik Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas yra laikomas autentišku ir turi teisinę galią.

Jei Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo paskelbti neįmanoma dėl nenumatytų ar išimtinių aplinkybių, spausdintinis leidimas yra autentiškas ir turi teisinę galią pagal Reglamento (ES) Nr. 216/2013 3 straipsnyje išdėstytas sąlygas.