ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.163.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 163

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. birželio 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 543/2013 dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą ( 1 )

1

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 544/2013 dėl leidimo naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – Biomin GmbH) ( 1 )

13

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 545/2013, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

15

 

*

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 546/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga eugenolis ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

17

 

 

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 547/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

21

 

 

2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 548/2013, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. birželio 16 d.

23

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/288/ES

 

*

2013 m. birželio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/30/ES dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3491)  ( 1 )

26

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2013/289/ES

 

*

2013 m. gegužės 29 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2013, kuriuo skiriami Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro (CTA) Vykdomosios valdybos nariai

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1098/2007, nustatančio Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 779/97, klaidų ištaisymas (OL L 248, 2007 9 22)

31

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojams – 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 543/2013

2013 m. birželio 14 d.

dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (1), ypač į jo 18 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 714/2009, ypač jo 15 straipsnyje, ir to reglamento I priede nustatytų gairių dėl tinklų sujungimo tarp nacionalinių sistemų turimų perdavimo pralaidumų valdymo ir paskirstymo 5 punkte nustatomi reikalavimai PSO skelbti duomenis apie tinklų prieinamumą, tarpvalstybinių jungiamųjų linijų pajėgumus ir generavimą, apkrovą ir tinklo nuotėkius;

(2)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (2) 4 straipsnio 4 dalyje pripažįstama, kad viešai neatskleistos informacijos skelbimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 arba pagal jį priimtas gaires reiškia vienalaikį, visišką ir iš tikrųjų viešą atskleidimą;

(3)

tokių duomenų paviešinimas yra būtinas, kad rinkos dalyviai galėtų priimti veiksmingus sprendimus dėl gamybos, vartojimo ir prekybos. Norint geriau integruoti rinką ir greičiau plėtoti tokių atsinaujinančiųjų energijos generavimo su pertrūkiais šaltinių kaip vėjas ir saulė panaudojimą, būtina pateikti išsamią, laiku prieinamą, aukštos kokybės ir lengvai suprantamą informaciją, susijusią su pasiūlos ir paklausos parametrais;

(4)

dėl laiku prieinamų išsamių pagrindinių parametrų duomenų rinkinių taip pat turėtų padidėti energijos tiekimo patikimumas. Tai sudarytų galimybę rinkos dalyviams tiksliai suderinti pasiūlą su paklausa ir taip sumažinti elektros tiekimo sutrikimų riziką. Dėl to PSO galėtų geriau valdyti tinklus ir juos eksploatuoti labiau nuspėjamomis ir saugesnėmis sąlygomis;

(5)

dabartinės skaidrumo priemonės nevisiškai atitinka šiuos kriterijus. Be to, svarbi rinkos informacija tarp rinkos dalyvių yra paskirstoma netolygiai – dideli, seniai įsitvirtinę rinkos dalyviai turi išskirtinę prieigą prie informacijos, susijusios su jų įrenginiais, todėl nauji rinkos dalyviai arba dalyviai, neturintys nuosavų įrenginių, atsiduria nepalankioje padėtyje;

(6)

rinkos dalyviams turėtų būti laiku pateikiama informacija apie numatomą suvartojimą. Ši informacija turėtų būti reguliariai atnaujinama ir pateikiama skirtingiems laikotarpiams. Faktiniai numatyto suvartojimo rezultatai taip pat turėtų būti pateikiami artimu realiajam laiku;

(7)

planuojamas ir neplanuotas elektros generavimo ir vartotojo objektų atjungimas yra vieni iš svarbiausių dalykų, kuriuos rinkos dalyviai turi žinoti apie paklausą ir pasiūlą. Rinkos dalyviai ir PSO turi gauti išsamią informaciją apie tai, kur, kada ir kodėl vartotojo objektai negali arba negalės generuoti arba vartoti energijos ir kada galima tikėtis, kad jie vėl pradės veikti. Tai taip pat turėtų padėti PSO geriau perskirstyti išteklius, sumažinant elektros tiekimo sutrikimų tikimybę;

(8)

rinkos dalyviai ir PSO taip pat turėtų gauti išsamią informaciją apie bendrą elektros energijos instaliuotąją generavimo galią, apytikslį visos planuojamos generuoti elektros kiekį, įskaitant atskirai generavimui su pertrūkiais, ir vieneto lygmens duomenis apie didesnių gamybos įmonių faktiškai generuojamos elektros energijos kiekį;

(9)

siekiant užtikrinti galimybę perduoti elektros energiją iš ten, kur jos yra, ten, kur jos labiausiai reikia, ir atitinkamai pakoreguoti paskyras, rinkai būtina gauti informaciją apie planuojamą ir neplanuotą esamos tarpvalstybinės perdavimo infrastruktūros atjungimą ir infrastruktūros plėtros planus. PSO taip pat turėtų teikti ir reguliariai atnaujinti planuojamų ir siūlomų tarpvalstybinio perdavimo pralaidumų skirtingais laikotarpiais duomenis bei informaciją, susijusią su pralaidumų paskirstymu ir naudojimu;

(10)

sparčiai perkeliant elektros generavimo su pertrūkiais šaltinius toliau nuo vartojimo centrų, perdavimo infrastruktūra didelėje Europos dalyje tampa vis labiau perkrauta. Siekdami tas perkrovas sumažinti, PSO vis dažniau įsikiša į rinkos veiklą, nurodydami rinkos dalyviams keisti energijos generavimo ir prekybos įsipareigojimus. Siekiant užtikrinti, kad rinka suprastų, kur ir kodėl prireikė perkrovų valdymo priemonių, PSO turi laiku pateikti išsamią ir pagrįstą informaciją apie savo veiksmus;

(11)

netgi kruopščiai viską suplanavę gamintojai, tiekėjai ir prekybininkai gali atsidurti disbalanso situacijoje ir jiems gali būti pritaikytas PSO balansavimo ir atsiskaitymo režimas. Siekiant optimaliai sumažinti disbalanso riziką, rinkos dalyviams reikalinga tiksli, aiški ir laiku pateikta informacija apie balansavimo rinkas. PSO šią informaciją turėtų pateikti tokiu formatu, kad ją būtų galima lyginti su informacija iš kitų valstybių, įskaitant tikslius duomenis apie rezervus, dėl kurių jie sudarė sutartis, sumokėtas kainas ir balansavimo tikslais aktyvuotą kiekį;

(12)

PSO dažnai yra pirminis aktualios svarbios informacijos šaltinis. Be to, jie yra įpratę sistemos eksploatavimo tikslais rinkti ir vertinti didelį kiekį informacijos. Siekdami pateikti bendrą visos svarbios informacijos apžvalgą visoje Sąjungoje, PSO turėtų palengvinti duomenų rinkimą, tikrinimą ir apdorojimą, o Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) turėtų šiuos duomenis paviešinti per centrinę informacijos skaidrumo platformą. Siekiant kuo geriau panaudoti esamus skaidrumo šaltinius, ENTSO-E turėtų turėti galimybę gauti skelbtiną informaciją iš trečiųjų šalių, kaip antai elektros energijos biržos ir skaidrumo platformos;

(13)

todėl Reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)

šis reglamentas priimtas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 714/2009, kurį jis papildo ir kurio neatsiejama dalis jis yra. Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 kituose teisės aktuose laikomos nuorodomis ir į šį reglamentą;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 714/2009 23 straipsnio 1 dalyje minimo Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

Šiuo reglamentu nustatomas minimalus bendras duomenų, susijusių su elektros generavimu, transportavimu ir vartojimu, rinkinys, kuris turi būti prieinamas rinkos dalyviams. Juo taip pat numatomas centralizuotas duomenų rinkimas ir skelbimas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 2 straipsnyje pateiktos apibrėžtys. Taip pat vartojamos šios apibrėžtys:

1.   balansavimo rezervai– visi perdavimo sistemos operatoriaus balansavimo tikslais naudojami elektros energijos ištekliai, kurie yra įsigyjami ex ante ar realiuoju laiku arba pagal teisės aktais nustatytus įpareigojimus;

2.   balansavimo laiko vienetas– laikotarpis, kuriam nustatytos balansavimo rezervų kainos;

3.   prekybos zona– didžiausia geografinė zona, kurioje rinkos dalyviai gali vykdyti energijos mainus be tinklų pralaidumų galių paskirstymo;

4.   pralaidumų galių paskirstymas– pralaidumų priskyrimas tarpzoniniams mainams;

5.   vartotojo objektas– šaltinis, kuris gauna elektros energiją savo vartojimui, išskyrus perdavimo sistemos operatorius ir skirstymo sistemos operatorius (SSO);

6.   kontrolės sritis– integrali sujungtos elektros energetikos sistemos dalis, kurią eksploatuoja vienintelis sistemos operatorius ir kuri apima prijungtas fizines apkrovas ir (arba) elektros energijos generavimo šaltinius, jei tokių yra;

7.   koordinuotas grynasis pralaidumas– pralaidumo skaičiavimo metodas, grindžiamas didžiausių energijos mainų tarp gretimų prekybos zonų ex-ante vertinimo ir nustatymo principu;

8.   kritinis tinklo elementas– tinklo elementas prekybos zonoje arba tarp prekybos zonų, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant pralaidumą ir kuris riboja energijos, kuria galima apsikeisti, kiekį;

9.   balansavimas tarp kontrolės sričių– balansavimo sistema, kai PSO gali gauti aktyvavimo balansavimui siūlymus iš kitų perdavimo sistemos operatorių sričių. Į ją neįeina apkrovų perskirstymas ir elektros energijos tiekimas suteikiant pagalbą avariniais atvejais;

10.   tarpzoninis pralaidumas– sujungtos elektros energetikos sistemos gebėjimas užtikrinti energijos perdavimą tarp prekybos zonų;

11.   valiuta– euras, jei bent viena iš susijusių prekybos zonų iš dalies apima šalį, kurioje euras yra teisėta mokėjimo priemonė. Visais kitais atvejais tai yra vietos valiuta;

12.   patvirtinimo terminas– laiko momentas, iki kurio PSO turi patvirtinti rinkai visus pavedimus, kuriais sudaryti sandoriai. Patvirtinimo termino sąvoka taikoma ne tik kitos paros („dienos prieš“) ar dienos eigos rinkoms, bet ir skirtingoms rinkoms, kurios apima disbalanso koregavimus ir rezervų paskirstymą;

13.   kompensacinė prekyba– mainai tarp zonų, kuriuos iniciuoja sistemos operatoriai tarp dviejų prekybos zonų siekdami likviduoti fizinę tinklų perkrovą;

14.   duomenų teikėjas– subjektas, siunčiantis duomenis centrinei informacijos skaidrumo platformai;

15.   atsietas paskirstymas– tik tarpzoninio pralaidumo paskirstymas, neperduodant elektros energijos;

16.   srautu grindžiami parametrai– esminių tinklo elementų ribos ir su jomis susiję elektros energijos perdavimo pasiskirstymo tinkluose veiksniai;

17.   generavimo šaltinis– vienas elektros generatorius, priklausantis gamybos vienetui;

18.   susietas paskirstymas– perkrovų valdymo metodas, kuomet kartu su įsigyjama elektros energija suteikiamas tarpzoninis pralaidumas;

19.   rinkos laiko vienetas– laikotarpis, kuriam nustatyta rinkos kaina arba trumpiausias galimas dviem prekybos zonoms bendras laikotarpis, jei jų rinkos laiko vienetai skiriasi;

20.   siūlomas pralaidumas– tarpzoninis pralaidumas, kurį rinkai siūlo perdavimo pralaidumų skirstytojas;

21.   planuojamas– pirminio duomenų turėtojo iš anksto žinomas įvykis;

22.   energijos perdavimo pasiskirstymo veiksnys– fizinio srauto nustatymas kritiniame tinklo elemente, kurį nulėmė prekybos srities prekybos rezultatas;

23.   pirminis duomenų turėtojas– subjektas, kuris kuria duomenis;

24.   gamybos vienetas– elektros generavimo įrenginys, kurį sudaro vienas arba keli elektros energijos generavimo šaltiniai;

25.   profilis– geografinė riba tarp vienos prekybos zonos ir kelių kaimyninių prekybos zonų;

26.   apkrovų perskirstymas– priemonė, kurią aktyvuoja vienas arba keli sistemos operatoriai, pakeisdami generavimo ir (arba) apkrovos modelį, siekdami pakeisti fizinius srautus perdavimo sistemoje ir likviduoti fizinę tinklų perkrovą;

27.   bendroji apkrova (įskaitant nuostolius, bet neskaitant energijai kaupti sunaudotos energijos)– apkrova, lygi generuotam ir importuotam kiekiui energijos, atėmus eksportą ir energijai kaupti suvartotą elektros energiją;

28.   perdavimo pralaidumų skirstytojas– subjektas, kuriam PSO paveda valdyti tarpzoninių pralaidumų paskirstymą;

29.   vertikalioji apkrova– visas energijos srautas iš perdavimo tinklo į skirstymo tinklus tiesiogiai prijungtiems galutiniams klientams arba vartojančiajai generavimo daliai;

30.   kitiems metams prognozuojama riba– skirtumas tarp metinio prognozuojamo galimo panaudoti gamybos pajėgumo ir metinės prognozuojamos didžiausios bendros apkrovos atsižvelgiant į bendrą prognozuojamą gamybos pajėgumą, prognozuojamus galimus panaudoti gamybos pajėgumus ir prognozuojamus rezervus, dėl kurių sudarytos sutartys sistemos paslaugoms užtikrinti;

31.   laikas– Briuselio vietos laikas.

3 straipsnis

Centrinės informacijos skaidrumo platformos sukūrimas

1.   Centrinė informacijos skaidrumo platforma sukuriama ir efektyviai bei racionaliai eksploatuojama Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinkle (ENTSO-E). Centrinėje informacijos skaidrumo platformoje ENTSO-E skelbia visus duomenis, kuriuos perdavimo sistemos operatoriai pagal šį reglamentą privalo pateikti ENTSO-E.

Centrinė informacijos skaidrumo platforma yra nemokamai internetu prieinama visuomenei bent jau anglų kalba.

Duomenys yra atnaujinti, lengvai prieinami, gali būti parsisiunčiami ir pasiekiami ne mažiau kaip penkerius metus. Atnaujinti duomenys archyvuojami nurodant atnaujinimo datą, ir visuomenei suteikiama galimybė juos gauti.

2.   Per keturis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo ENTSO-E pateikia pasiūlymą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai („Agentūrai“) dėl centrinės informacijos skaidrumo platformos veikimo ir su juo susijusių išlaidų. Agentūra pateikia savo nuomonę per tris mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

3.   ENTSO-E užtikrina, kad centrinė informacijos skaidrumo platforma pradėtų veikti per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4 straipsnis

Duomenų teikimas ir skelbimas

1.   Pirminiai duomenų turėtojai pateikia duomenis PSO pagal 6–17 straipsnius. Jie užtikrina, kad duomenys, kuriuos jie pateikia PSO arba, kai tai numatyta pagal 2 dalį, duomenų teikėjams, būtų išsamūs, reikalaujamos kokybės ir pateikti taip, kad PSO ar duomenų teikėjai galėtų duomenis apdoroti ir perduoti ENTSO-E pakankamai anksti, kad ENTSO-E galėtų įvykdyti šiame reglamente nustatytus įsipareigojimus, susijusius su informacijos paskelbimo terminais.

PSO ir, kai reikia, duomenų teikėjai apdoroja gautus duomenis ir laiku pateikia juos ENTSO-E skelbti.

2.   Pirminiai duomenų turėtojai gali įvykdyti 1 dalyje nustatytą įsipareigojimą pateikdami duomenis tiesiogiai centrinei informacijos skaidrumo platformai, jei jie naudoja trečiąją šalį, kuri jų vardu veikia kaip duomenų teikėja. Tokiu būdu perduodant duomenis reikalingas išankstinis PSO, kurio kontrolės srityje yra pirminis duomenų turėtojas, sutikimas. Duodamas sutikimą PSO įvertina, ar duomenų teikėjas atitinka 5 straipsnio pirmos pastraipos b ir c punktuose nurodytus reikalavimus.

3.   16 ir 17 straipsnių tikslais PSO laikomi pirminiais duomenų turėtojais, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip.

4.   Kai prekybos zoną sudaro kelios kontrolės sritys skirtingose valstybėse narėse, ENTSO-E skelbia 1 dalyje nurodytus duomenis atskirai pagal atitinkamas valstybes nares.

5.   Nepažeidžiant 1 dalyje ir 3 straipsnyje nurodytų PSO ir ENTSO-E įsipareigojimų, duomenys gali būti taip pat skelbiami PSO ir kitų šalių interneto svetainėse.

6.   Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad pirminiai duomenų turėtojai, PSO ir duomenų teikėjai laikytųsi įsipareigojimų pagal šį reglamentą.

5 straipsnis

Procedūrų vadovas

ENTSO-E parengia vadovą, kuriame būtų nurodyta:

a)

4 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų aprašymas ir pateikimo formatas;

b)

standartizuoti pirminių duomenų turėtojų, PSO, duomenų teikėjų ir ENTSO-E bendravimo ir keitimosi informacija būdai ir formatai;

c)

techniniai ir veiklos kriterijai, kuriuos turi tenkinti duomenų teikėjai teikdami duomenis centrinei informacijos skaidrumo platformai;

d)

atitinkama 14 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų gamybos rūšių klasifikacija.

ENTSO-E parengia vadovą po atvirų ir skaidrių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis.

ENTSO-E užtikrina, kad vadovas būtų viešai prieinamas.

Prireikus ENTSO-E vadovą atnaujina. Prieš skelbdama arba atnaujindama vadovą ENTSO-E pateikia jo projektą Agentūrai, kad ši per du mėnesius pateiktų savo nuomonę. Pirmos versijos projektas pateikiamas Agentūrai per keturis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis

Informacija apie bendrąją apkrovą

1.   Perdavimo sistemos operatoriai savo kontrolės srityse apskaičiuoja ir pateikia ENTSO-E šiuos duomenis apie kiekvieną prekybos zoną:

a)

bendrąją apkrovą, tenkančią vienam rinkos laiko vienetui;

b)

bendrosios apkrovos, tenkančios vienam rinkos laiko vienetui, prognozę kitai parai;

c)

bendrosios apkrovos prognozę kiekvienai kitos savaitės dienai, nurodant konkrečios dienos didžiausią ir mažiausią apkrovos vertę;

d)

bendrosios apkrovos prognozę kiekvienai kito mėnesio savaitei, nurodant konkrečios savaitės didžiausią ir mažiausią apkrovos vertę;

e)

bendrosios apkrovos prognozę kiekvienam kitų metų mėnesiui, nurodant konkretaus mėnesio didžiausią ir mažiausią apkrovos vertę.

2.   Informacija, nurodyta:

a)

1 dalies a punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą po eksploatavimo laikotarpio;

b)

1 dalies b punkte, skelbiama ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki kitos paros rinkos uždarymo prekybos zonoje ir atnaujinama įvykus svarbiems pokyčiams;

c)

1 dalies c punkte, skelbiama kiekvieną penktadienį ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki kitos paros rinkos uždarymo prekybos zonoje ir atnaujinama įvykus svarbiems pokyčiams;

d)

1 dalies d punkte, skelbiama ne vėliau kaip vieną savaitę prieš tiekimo mėnesį ir atnaujinama įvykus svarbiems pokyčiams;

e)

1 dalies e punkte, skelbiama ne vėliau kaip 15-tą kalendorinę mėnesio, einančio prieš metus, kurių duomenys teikiami, dieną.

3.   Generavimo šaltiniai, esantys PSO kontrolės srityje, teikia tam PSO visą susijusią informaciją, kuri reikalinga 1 dalies a punkte nurodytiems duomenims apskaičiuoti.

Generavimo šaltiniai laikomi susijusios informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

4.   Skirstymo sistemos operatoriai (SSO), esantys PSO kontrolės srityje, pateikia tam PSO visą aktualią informaciją, kuri reikalinga 1 dalies b–e punktuose nurodytiems duomenims apskaičiuoti.

SSO laikomi aktualios informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

7 straipsnis

Informacija, susijusi su vartotojo objektų atjungimu

1.   PSO pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

planuojamą 100 MW ar daugiau vartotojo objekto atjungimą, įskaitant 100 MW ar didesnį vartotojo objekto planuojamo atjungimo pokytį, kai tai trunka ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą, nurodant:

prekybos zoną,

esamus pralaidumus per kiekvieną rinkos laiko vienetą visą įvykio trukmę,

atjungimo priežastį,

numatomą prieinamumo pasikeitimo pradžios ir pabaigos datą (dieną ir valandą);

b)

100 MW ar didesnės vardinės galios vartotojo objekto su faktinio prieinamumo pokytį, nurodant

prekybos zoną,

esamus pralaidumus per kiekvieną rinkos laiko vienetą visą įvykio trukmę,

atjungimo priežastį,

prieinamumo pasikeitimo pradžios ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą).

2.   1 dalies a punkte nurodyta informacija skelbiama suvestine forma pagal prekybos zonas, nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą per kiekvieną rinkos laiko vienetą nurodytu laikotarpiu, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną valandą po to, kai priimamas sprendimas dėl planuojamo atjungimo.

1 dalies b punkte nurodyta informacija skelbiama suvestine forma pagal prekybos zonas, nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą per kiekvieną rinkos laiko vienetą nurodytu laikotarpiu, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną valandą po to, kai pasikeičia faktinis prieinamumas.

3.   Vartotojo objektai, esantys PSO kontrolės srityje, apskaičiuoja 1 dalyje nurodytus duomenis ir juos pateikia tam PSO.

Vartotojo objektai laikomi duomenų, kuriuos jie pateikė, pirminiais turėtojais.

8 straipsnis

Kitiems metams prognozuojama riba

1.   Savo kontrolės srityse perdavimo sistemos operatoriai atlieka skaičiavimus ir pateikia ENTSO-E kiekvienos prekybos zonos kitiems metams prognozuojamą ribą, įvertintą vietos rinkos laiko vienetu.

Informacija skelbiama savaitę prieš metinį pralaidumų galių paskirstymą, bet ne vėliau kaip 15-tą kalendorinę mėnesio, einančio prieš metus, kurių duomenys teikiami, dieną.

2.   Generavimo šaltiniai ir SSO, esantys PSO kontrolės srityje, pateikia tam PSO aktualią informaciją, kuri reikalinga 1 dalyje nurodytiems duomenims apskaičiuoti.

Generavimo šaltiniai ir SSO laikomi duomenų, kuriuos jie pateikė, pirminiais turėtojais.

9 straipsnis

Perdavimo infrastruktūra

1.   Perdavimo sistemos operatoriai nustato ir pateikia ENTSO-E informaciją apie būsimus tinklo elementų pasikeitimus ir jungiamųjų linijų projektus, įskaitant plėtrą arba išmontavimą savo elektros perdavimo tinkluose per ateinančius trejus metus. Ši informacija teikiama tik apie priemones, kurių tikėtinas poveikis tarpzoniniam pralaidumui tarp prekybos zonų arba profiliams ne mažiau kaip per vieną rinkos laiko vienetą yra ne mažesnis kaip 100 MW. Tokia informacija apima:

a)

atitinkamo įrenginio pavadinimą;

b)

vietą;

c)

įrenginio rūšį;

d)

poveikį jungiamųjų linijų pajėgumui kiekviena kryptimi tarp prekybos zonų;

e)

numatomą baigimo datą.

Informacija skelbiama savaitę prieš metinį pralaidumų galių paskirstymą, bet ne vėliau kaip 15-tą kalendorinę mėnesio, einančio prieš metus, kurių pajėgumai skirstomi, dieną. Informacija atnaujinama, įtraukiant aktualius pakeitimus, iki tų metų, kurių pralaidumai skirstomi, kovo mėn. pabaigos, birželio mėn. pabaigos ir rugsėjo mėn. pabaigos.

10 straipsnis

Informacija, susijusi su perdavimo infrastruktūros atjungimu

1.   PSO atlieka skaičiavimus ir teikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

planuojamą atjungimą, įskaitant planuojamo jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo tinklo atjungimo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą sumažėja 100 MW ar daugiau, nurodant:

atitinkamo įrenginio pavadinimą,

vietą,

įrenginio rūšį,

numatomą poveikį tarpzoniniam pralaidumui kiekviena kryptimi tarp prekybos zonų,

atjungimo priežastį,

numatomą prieinamumo pasikeitimo pradžios ir pabaigos datą (dieną ir valandą);

b)

faktinio jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo tinklo prieinamumo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą sumažėja 100 MW ar daugiau, nurodant:

atitinkamo įrenginio pavadinimą,

vietą,

įrenginio rūšį,

numatomą poveikį tarpzoniniam pralaidumui kiekviena kryptimi tarp prekybos zonų,

atjungimo priežastį,

prieinamumo pasikeitimo pradžią ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą);

c)

faktinio jėgainių tinklo jūroje infrastruktūros prieinamumo pokyčius, dėl kurių vėjo energijos tiekimas tinklui per ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą sumažėja 100 MW ar daugiau, nurodant:

atitinkamo įrenginio pavadinimą,

vietą,

įrenginio rūšį,

instaliuotąją vėjo energijos generavimo galią (MW), susietą su įrenginiu,

vėjo energiją (MW), paduodamą prieinamumo pokyčio metu,

atjungimo priežastį,

prieinamumo pasikeitimo pradžią ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą).

2.   Informacija, nurodyta 1 dalies a punkte, skelbiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl planuojamo atjungimo priėmimo.

3.   Informacija, nurodyta 1 dalies b ir c punktuose, skelbiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per valandą nuo faktinio prieinamumo pasikeitimo.

4.   Kalbant apie 1 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją, perdavimo sistemos operatoriai gali nuspręsti nenurodyti atitinkamo įrenginio pavadinimo ir jo vietos, jei jų valstybėse narėse tai laikoma neskelbtina informacija, susijusia su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 2008/114/EB (3) 2 straipsnio d punkte. Tai nepažeidžia kitų jų prievolių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

11 straipsnis

Informacija, susijusi su tarpzoninių pralaidumų įvertinimu ir pasiūlymu

1.   Perdavimo sistemos operatoriai arba, jei taikoma, perdavimo pralaidumų skirstytojai gerokai prieš paskirstymo procesą atlieka skaičiavimus ir pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

prognozuojamus ir siūlomus pralaidumus (MW) kiekviena kryptimi tarp prekybos zonų, kai koordinuotai paskirstomos grynąja pralaida grindžiamos pralaidumų galios, arba

b)

susijusius srautu grindžiamus parametrus, kai skirstomos srautu grindžiamos pralaidumų galios.

Perdavimo sistemos operatoriai arba, jei taikoma, perdavimo pralaidumų galių skirstytojai laikomi informacijos, kurią jie apskaičiuoja ir pateikia, pirminiais turėtojais.

2.   1 dalies a punkte nurodyta informacija skelbiama kaip nustatyta priede.

3.   Kalbant apie nuolatinės srovės jungtis, PSO pateikia ENTSO-E atnaujintą informaciją apie bet kokius esamų tarpvalstybinių pralaidumų naudojimo apribojimus, įskaitant pagaminamos energijos kiekio pokyčių apribojimus arba dienos perdavimo apribojimus, ne vėliau kaip per vieną valandą po to, kai tokia informacija buvo gauta.

Nuolatinės srovės jungčių operatoriai laikomi informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

4.   Perdavimo sistemos operatoriai arba, jei tinka, perdavimo pralaidumų skirstytojai pateikia ENTSO-E metinę ataskaitą, kurioje nurodoma:

a)

pagrindiniai esminiai tinklo elementai, ribojantys siūlomus pralaidumus;

b)

kontrolės sritis (-ys), kuriai (-ioms) priklauso esminiai tinklo elementai;

c)

kokiu mastu esminių tinklo elementų išlaisvinimas padidintų siūlomus pralaidumus;

d)

visos galimos priemonės, kurias būtų galima taikyti siekiant padidinti siūlomus pralaidumus, kartu su apytikslėmis jų išlaidomis.

Rengdami ataskaitą, perdavimo sistemos operatoriai gali nuspręsti nenurodyti atitinkamo įrenginio pavadinimo ir jo vietos, jei jų valstybėse narėse tai laikoma neskelbtina informacija, susijusia su ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga, kaip nustatyta Direktyvos 2008/114/EB 2 straipsnio d punkte.

Perdavimo sistemos operatoriai arba, jei taikoma, perdavimo pralaidumų skirstytojai laikomi ataskaitos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

12 straipsnis

Informacija, susijusi su tarpzoninių pralaidumų naudojimu

1.   PSO atlieka skaičiavimus ir pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

atsieto paskirstymo atveju kiekvieno rinkos laiko vieneto ir kiekvienos krypties tarp prekybos zonų:

pralaidumą (MW), kurio reikia rinkai,

pralaidumą (MW), kuris skirtas rinkai,

pralaidumo kainą (valiuta/MW),

aukciono pajamas (nurodytas valiuta) kiekvienai prekybos zonos sienai;

b)

kiekvieno rinkos laiko vieneto ir kiekvienos krypties tarp prekybos zonų bendrus skirtuosius pralaidumus;

c)

prieš kiekvieną pralaidumų galių paskirstymą ankstesnės skyrimo procedūros metu paskirtus bendrus pralaidumus kiekvienam rinkos laiko vienetui ir kiekvienai krypčiai;

d)

kitos paros kainas kiekvienam rinkos laiko vienetui kiekvienoje prekybos zonoje (valiuta/MWh);

e)

susieto paskirstymo atveju kiekvienam rinkos laiko vienetui kiekvienos prekybos zonos grynąsias pozicijas (MW) ir perkrovos pajamas (nurodytas valiuta) kiekvienai prekybos zonos sienai;

f)

numatytus kitos paros prekybinius mainus suvestine forma tarp prekybos zonų kiekvienai krypčiai ir rinkos laiko vienetui;

g)

fizinius srautus tarp prekybos zonų kiekvienam rinkos laiko vienetui;

h)

tarpzoninius pralaidumus, paskirstytus tarp prekybos zonų valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse kiekvienai krypčiai, kiekvienam paskirstytam produktui ir laikotarpiui.

2.   Informacija, numatyta:

a)

1 dalies a ir e punktuose, skelbiama ne vėliau kaip per valandą nuo kiekvieno pralaidumų galių paskirstymo;

b)

1 dalies b punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą nuo kiekvieno skyrimo raundo;

c)

1 dalies c punkte, skelbiama ne vėliau negu suėjus terminui, kai turi būti paskelbti siūlomo pralaidumo duomenys, kaip nurodyta priede;

d)

1 dalies d punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą nuo rinkos uždarymo;

e)

1 dalies f punkte, skelbiama kasdien, ne vėliau kaip per valandą po paskutinio patvirtinimo termino ir, jei taikoma, atnaujinama ne vėliau kaip per dvi valandas po kiekvieno tos dienos skyrimo proceso;

f)

1 dalies g punkte, skelbiama apie kiekvieną rinkos laiko vienetą kuo artimesniu realiajam laiku, bet ne vėliau kaip per valandą po eksploatavimo laikotarpio;

g)

1 dalies h punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą po paskirstymo.

3.   Perdavimo pralaidumų skirstytojai arba, kai tai taikoma, energijos biržos pateikia perdavimo sistemos operatoriams visą susijusią informaciją, kuri reikalinga 1 dalyje nurodytiems duomenims apskaičiuoti.

Perdavimo pralaidumų skirstytojai laikomi informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

Energijos biržos laikomos informacijos, kurią jos teikia, pirminiais turėtojais.

13 straipsnis

Informacija, susijusi su perkrovos valdymo priemonėmis

1.   Perdavimo sistemos operatoriai pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

informaciją, susijusią su apkrovų perskirstymu per kiekvieną rinkos laiko vienetą, nurodant:

kokių veiksmų buvo imtasi (t. y. padidinta arba sumažinta gamyba, padidinta arba sumažinta apkrova),

tinklo elementų, kuriems buvo taikyti tokie veiksmai, pavadinimą, vietą ir rūšį,

veiksmų priežastį,

pralaidumą, kuriam šie veiksmai turėjo poveikio (MW);

b)

informaciją, susijusią su kompensacine prekyba per kiekvieną rinkos laiko vienetą, nurodant:

veiksmus, kurių buvo imtasi (t. y. padidinti arba sumažinti mainai tarp zonų),

atitinkamas prekybos zonas,

veiksmų priežastį,

mainų tarp zonų pokytį (MW);

c)

išlaidas, patirtas konkretų mėnesį vykdant a ir b punktuose nurodytus veiksmus ir bet kokius kitus taisomuosius veiksmus.

2.   Informacija, numatyta:

a)

1 dalies a ir b punktuose skelbiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 valandą po eksploatavimo laikotarpio, išskyrus priežastis, kurios gali būti paskelbtos kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną dieną po eksploatavimo laikotarpio;

b)

1 dalies c punkte, skelbiama ne vėliau per vieną mėnesį nuo nurodyto mėnesio pabaigos.

14 straipsnis

Pagaminto energijos kiekio prognozės

1.   Perdavimo sistemos operatoriai atlieka skaičiavimus ir pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

gamybos pajėgumų (MW), įrengtų visuose esamuose gamybos vienetuose, kurių instaliuotoji generavimo galia sudaro 1 MW arba daugiau, sumą pagal kiekvieną gamybos rūšį;

b)

informaciją apie gamybos vienetus (esamus ir planuojamus), kurių instaliuotoji generavimo galia sudaro 100 MW arba daugiau. Ši informacija apima:

įrenginio pavadinimą,

instaliuotąją generavimo galią (MW),

vietą,

prisijungimo įtampos lygį,

prekybos zoną,

gamybos rūšį;

c)

apytikslį numatomą bendrą kiekvienos prekybos zonos generuojamos elektros kiekį (MW) per kiekvieną kitos dienos rinkos laiko vienetą;

d)

apytikslį numatomą bendrą kiekvienos prekybos zonos iš vėjo ir saulės generuojamos elektros kiekį (MW) per kiekvieną kitos dienos rinkos laiko vienetą.

2.   Informacija, numatyta:

a)

1 dalies a punkte, skelbiama kasmet, ne vėliau kaip likus savaitei iki metų pabaigos;

b)

1 dalies b punkte, skelbiama kasmet trejiems ateinantiems metams, ne vėliau kaip likus savaitei iki pirmų metų, kurių duomenys teikiami, pradžios;

c)

1 dalies c punkte, skelbiama ne vėliau kaip 18.00 val. Briuselio laiku, dieną prieš faktinį tiekimą;

d)

1 dalies d punkte, skelbiama ne vėliau kaip 18.00 val. Briuselio laiku, dieną prieš faktinį tiekimą. Informacija reguliariai atnaujinama ir skelbiama per dienos eigos prekybą – atnaujinta informacija skelbiama ne mažiau kaip vieną kartą, 8.00 val. Briuselio laiku, faktinio tiekimo dieną. Informacija teikiama apie visas prekybos zonas tik valstybėse narėse, kurių generuojamos vėjo arba saulės energijos tiekimas tinklui sudaro daugiau negu 1 % per metus, arba apie prekybos zonas, kurių generuojamos vėjo arba saulės energijos tiekimas tinklui sudaro daugiau negu 5 % per metus.

3.   Gamybos vienetai, esantys PSO kontrolės srityje, teikia tam PSO visą atitinkamą informaciją, kuri reikalinga 1 dalyje nurodytiems duomenims apskaičiuoti.

Gamybos vienetai laikomi atitinkamos informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

15 straipsnis

Informacija, susijusi su generavimo šaltinių ir gamybos vienetų atjungimu

1.   Perdavimo sistemos operatoriai pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

planuojamą 100 MW ar daugiau generavimo šaltinių atjungimą, įskaitant 100 MW ar didesnį planuojamo generavimo šaltinių prieinamumo pokytį, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus, nurodant:

gamybos vieneto pavadinimą,

generavimo šaltinio pavadinimą,

vietą,

prekybos zoną,

instaliuotąją generavimo galią (MW),

gamybos rūšį,

įvykio metu esamus pajėgumus,

atjungimo priežastį,

prieinamumo pasikeitimo pradžios ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą);

b)

generavimo šaltinio 100 MW arba didesnį faktinio prieinamumo pokytį, kuris, kaip tikėtina, gali trukti ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą, nurodant:

gamybos vieneto pavadinimą,

generavimo šaltinio pavadinimą,

vietą,

prekybos zoną,

instaliuotąją generavimo galią (MW),

gamybos rūšį,

įvykio metu esamus pralaidumus,

atjungimo priežastį ir

prieinamumo pasikeitimo pradžios ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą);

c)

planuojamą, tačiau nepaskelbtą pagal a punktą, 200 MW ar daugiau gamybos vieneto atjungimą, įskaitant 100 MW ar didesnį planuojamo to gamybos vieneto prieinamumo pokytį, kai tikėtina, jog jis truks ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus, nurodant:

gamybos vieneto pavadinimą,

vietą,

prekybos zoną,

instaliuotąją generavimo galią (MW),

gamybos rūšį,

įvykio metu esamus pralaidumus,

atjungimo priežastį,

prieinamumo pasikeitimo pradžios ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą);

d)

gamybos vieneto, kurio instaliuotoji generavimo galia sudaro 200 MW arba daugiau, 100 MW arba didesnius faktinio prieinamumo pokyčius, kurie nepaskelbti pagal b punktą ir kurie gali trukti ne mažiau kaip vieną rinkos laiko vienetą, nurodant:

gamybos vieneto pavadinimą,

vietą,

prekybos zoną,

instaliuotąją generavimo galią (MW),

gamybos rūšį,

įvykio metu esamus pralaidumus,

atjungimo priežastį ir

prieinamumo pasikeitimo pradžios ir numatomą pabaigos datą (dieną ir valandą).

2.   Informacija, nurodyta 1 dalies a ir c punktuose, skelbiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per valandą nuo sprendimo dėl planuojamo atjungimo priėmimo.

Informacija, nurodyta 1 dalies b ir d punktuose, skelbiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per valandą nuo faktinio prieinamumo pasikeitimo.

3.   Generavimo šaltiniai, esantys PSO kontrolės srityje, pateikia 1 dalyje nurodytus duomenis tam PSO.

Generavimo šaltiniai laikomi duomenų, kuriuos jie teikia, pirminiais turėtojais.

16 straipsnis

Faktinis pagamintos energijos kiekis

1.   Perdavimo sistemos operatoriai atlieka skaičiavimus ir pateikia ENTSO-E tokią savo kontrolės sričių informaciją:

a)

kiekvieno 100 MW ar daugiau instaliuotosios generavimo galios generavimo šaltinio faktinį per rinkos laiko vienetą pagamintos energijos kiekį (MW);

b)

kiekvienos gamybos rūšies suminį per rinkos laiko vienetą pagamintos energijos kiekį;

c)

faktinį arba apskaičiuotąjį per rinkos laiko vienetą pagamintą vėjo ir saulės energijos kiekį (MW) kiekvienoje prekybos zonoje;

d)

kiekvienos prekybos zonos suminę savaitės vidutinę visų vandens rezervuarų ir vandens saugyklų įrenginių užpildymo normą (MWh), įskaitant ankstesnių metų tos pačios savaitės duomenis.

2.   Informacija, numatyta:

a)

1 dalies a punkte, skelbiama per penkias dienas po eksploatavimo laikotarpio;

b)

1 dalies b punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą po eksploatavimo laikotarpio;

c)

1 dalies c punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą po eksploatavimo laikotarpio ir atnaujinama pagal išmatuotas vertes, kai tik jos gaunamos. Informacija teikiama apie visas prekybos zonas tik valstybėse narėse, kurių generuojamos vėjo arba saulės energijos tiekimas tinklui sudaro daugiau negu 1 % per metus, arba apie prekybos zonas, kurių generuojamos vėjo arba saulės energijos tiekimas tinklui sudaro daugiau negu 5 % per metus;

d)

1 dalies d punkte, skelbiama trečią darbo dieną po savaitės, kurios duomenys teikiami. Informacija teikiama apie visas prekybos zonas tik valstybėse narėse, kurių generuojamos šios rūšies energijos tiekimas sudaro daugiau negu 10 % per metus, arba apie prekybos zonas, kurių generuojamos šios rūšies energijos tiekimas į tinklą sudaro daugiau negu 30 % per metus.

3.   Generavimo šaltiniai ir gamybos vienetai, esantys PSO kontrolės srityje, teikia tam PSO visą susijusią informaciją, kuri reikalinga 1 dalyje nurodytiems duomenims apskaičiuoti.

Generavimo šaltiniai ir gamybos vienetai laikomi atitinkamos informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

17 straipsnis

Balansavimas

1.   Perdavimo sistemų operatoriai ar, kur tinka, balansavimo rinkų (kur tokios rinkos egzistuoja) operatoriai pateikia ENTSO-E tokią informaciją:

a)

balansavimo taisykles, be kita ko, nurodydami:

procesus, kaip įsigyjama skirtingų tipų balansavimo rezervų ir balansavimo energijos,

atlyginimo už rezervų suteikimą ir už aktyvuotos balansavimui skirtos energijos suteikimą metodiką,

disbalanso mokesčių apskaičiavimo metodiką,

jei taikoma, aprašymą, kaip vykdomas tarpvalstybinis balansavimas tarp dviejų ar daugiau kontrolės sričių, ir generatorių bei apkrovos panaudojimo sąlygas;

b)

balansavimo rezervų kiekį (MW), dėl kurio PSO sudarė sutartį, nurodant:

rezervo šaltinį (generavimą ar apkrovą),

rezervo tipą (pavyzdžiui, dažnio stabilumo palaikymo rezervą, dažnio atnaujinimo rezervą, pakaitos rezervą),

laiko tarpą, kuriam rezervai užsakomi sutartimi (pavyzdžiui, valanda, diena, savaitė, mėnuo, metai ir t. t.);

c)

PSO sumokėtas kainas už kiekvieną suteikto balansavimo rezervo tipą ir už kiekvieną pirkimo laikotarpį (valiuta/MW/laikotarpis);

d)

priimtus suminius pasiūlymus kiekvienam balansavimo laiko vienetui (atskirai kiekvienam balansavimo rezervo tipui);

e)

aktyvuotos balansavimo energijos kiekį (MW) kiekvienam balansavimo laiko vienetui ir kiekvienam rezervo tipui;

f)

PSO sumokėtas kainas už aktyvuotą balansavimo energiją kiekvienam balansavimo laiko vienetui ir kiekvienam rezervo tipui; atskirai teikiama reguliavimo aukštyn ir reguliavimo žemyn kainų informacija;

g)

disbalanso kainas kiekvienam balansavimo laiko vienetui;

h)

suminę disbalanso apimtį kiekvienam balansavimo laiko vienetui;

i)

mėnesinį finansinį kontrolės srities balansą nurodant:

rezervų pirkimui ir balansavimo energijos aktyvavimui PSO patirtas išlaidas,

PSO grynąsias pajamas po atsiskaitymo už balansavimą su šalimis, atsakingomis už balansavimą;

j)

jei taikoma, informaciją apie balansavimą tarp kontrolės sričių kiekvienam balansavimo laiko vienetui, nurodant:

pasikeistų pirkimo ir pardavimo pasiūlymų apimtis per pirkimo laiko vienetą,

pasikeistų pirkimo ir pardavimo pasiūlymų didžiausias ir mažiausias kainas per pirkimo laiko vienetą,

atitinkamose kontrolės srityse aktyvuotos balansavimo energijos apimtis.

Balansavimo rinkų operatoriai laikomi informacijos, kurią jie teikia, pirminiais turėtojais.

2.   Informacija, numatyta:

a)

1 dalies b punkte, skelbiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki kito pirkimo proceso pradžios;

b)

1 dalies c punkte, skelbiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vieną valandą po pirkimo proceso pabaigos;

c)

1 dalies d punkte, skelbiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vieną valandą po eksploatavimo laikotarpio;

d)

1 dalies f punkte, skelbiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 30 minučių po eksploatavimo laikotarpio; jei duomenys yra preliminarūs, skaičiai atnaujinami tuomet, kai gaunami duomenys;

e)

1 dalies f punkte, skelbiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vieną valandą po eksploatavimo laikotarpio;

f)

1 dalies g punkte, skelbiama kuo greičiau;

g)

1 dalies h punkte, skelbiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 30 minučių po eksploatavimo laikotarpio; jei duomenys yra preliminarūs, skaičiai atnaujinami tuomet, kai gaunami duomenys;

h)

1 dalies i punkte, skelbiama ne vėliau kaip per tris mėnesius po eksploatavimo mėnesio; jei atsiskaitymas preliminarus, skaičiai atnaujinami po galutinio atsiskaitymo;

i)

1 dalies j punkte, skelbiama ne vėliau kaip per valandą po eksploatavimo laikotarpio.

18 straipsnis

Atsakomybė

Pagal šį reglamentą atsakomybė tenka pirminiam duomenų turėtojui, duomenų teikėjui ir ENTSO-E tik didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejais. Bet kuriuo atveju jie neatsakingi už kompensavimą duomenis naudojusiam asmeniui dėl negauto pelno, prarastų verslo galimybių ar bet kokios rūšies kitų netiesioginių, atsitiktinių, specialiųjų ar su tuo susijusių nuostolių, padarytų tiems asmenims neįvykdžius reglamente nurodytų prievolių.

19 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 714/2009 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedo 5.5–5.9 punktai panaikinami 2015 m. sausio 5 d.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnio 1 dalis taikoma praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 211, 2009 8 14, p. 15.

(2)  OL L 326, 2011 12 8, p. 1.

(3)  OL L 345, 2008 12 23, p. 75.


PRIEDAS

11 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos skelbimas

Pralaidumų galių paskirstymo laikotarpis

Skelbtini prognozuojami tarpzoniniai pralaidumai

Skelbtini siūlomi pralaidumai

Metų

Savaitę iki metinio paskirstymo proceso, bet ne vėliau kaip gruodžio 15 d., visiems ateinančių metų mėnesiams

Savaitę iki metinio paskirstymo proceso, bet ne vėliau kaip gruodžio 15 d.

Mėnesio

Dvi darbo dienas iki mėnesinio paskirstymo proceso visoms ateinančio mėnesio dienoms

Dvi darbo dienas iki mėnesinio paskirstymo proceso

Savaitės

Kiekvieną penktadienį visoms ateinančios savaitės dienoms

Vieną dieną iki savaitinio paskirstymo proceso

Dieną prieš

 

1 valandą iki neatidėliotinų sandorių rinkos uždarymo kiekvienam rinkos laiko vienetui

Dienos eigos

 

1 valandą iki pirmo dienos eigos paskirstymo ir tada realiuoju laiku kiekvienam rinkos laiko vienetui


15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 544/2013

2013 m. birželio 14 d.

dėl leidimo naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Biomin GmbH“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo išdavimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatą kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. lapkričio 14 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojant šį preparatą gali pagerėti mėsinių viščiukų produktyvumas. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

atlikus Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(12):2965.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV (1) kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1890

„Biomin GmbH“

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913

 

Priedo sudėtis

Preparatas, kuris yra toliau nurodytų medžiagų mišinys:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, kurios sudėtyje yra mažiausiai 3 × 109 KSV/g priedo

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, kurios sudėtyje yra mažiausiai 1 × 109 KSV/g priedo

 

Enterococcus faecium DSM 21913, kurios sudėtyje yra mažiausiai 6 × 109 KSV/g priedo

Kietas preparatas (santykis 3:1:6)

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ir Enterococcus faecium DSM 21913 gyvybingos ląstelės

 

Analizės metodai  (2)

Skaičiavimas:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15785)

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15787)

 

Enterococcus faecium DSM 21913: paskleidimo ant plokštelės metodas (EN 15788)

Identifikavimas:

impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).

Mėsiniai viščiukai

1 × 108

1 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Priedą galima naudoti su pašarais, kurių sudėtyje yra šių kokcidiostatų: amonio maduramicino, diklazurilo arba robenidino hidrochlorido.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, dėvėti akinius ir mūvėti pirštines.

2023 m. liepos 5 d.


(1)  Bendrame mišinio kiekyje.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 545/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo dėl kvapiosios medžiagos 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) patvirtintas kvapiųjų medžiagų sąrašas ir įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(2)

šis sąrašas gali būti atnaujintas pagal įprastą Reglamente (EB) Nr. 1331/2008 nustatytą procedūrą Komisijos iniciatyva arba pateikus paraišką valstybei narei arba suinteresuotajai šaliai;

(3)

kvapioji medžiaga 3-acetil-2,5-dimetiltiofenas (FL Nr. 15.024) įtraukta į sąrašą kaip kvapioji medžiaga, kurios vertinimo procedūra nebaigta ir reikalauja papildomų mokslinių duomenų. Pareiškėjas šiuos duomenis pateikė;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba įvertino pateiktus duomenis ir 2013 m. gegužės 15 d. pateikė išvadą, kad 3-acetil-2,5-dimetiltiofenas yra mutageninis ir in vitro, ir in vivo, todėl jo kaip kvapiosios medžiagos naudojimas kelia susirūpinimą sauga (4);

(5)

todėl 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno naudojimas neatitinka kvapiųjų medžiagų naudojimo bendrųjų sąlygų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 4 straipsnio a dalyje. Dėl to ši medžiaga turi būti nedelsiant išbraukta iš sąrašo siekiant apsaugoti žmonių sveikatą;

(6)

medžiagai, kurios naudojimas kelia susirūpinimą sauga, iš Sąjungos sąrašo pašalinti Komisija turi pasinaudoti skubos procedūra;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 30 straipsnį į Sąjungos sąrašą neįtrauktos kvapiosios medžiagos gali būti pateiktos į rinką ir naudojamos maisto produktuose arba ant jų iki 2014 m. spalio 22 d. Šis pereinamasis laikotarpis neturėtų būti taikomas 3-acetil-2,5-dimetiltiofenui;

(8)

3-acetil-2,5-dimetiltiofenas naudojamas labai mažais kiekiais ir kasmet į Europos Sąjungos maisto produktus jo įdedama mažai, todėl dėl šios medžiagos buvimo maiste nereikia imtis skubių veiksmų saugai užtikrinti. Todėl atsižvelgiant ir į technines bei ekonomines priežastis, reikia nustatyti maisto produktų, kuriuose naudota kvapioji medžiaga 3-acetil-2,5-dimetiltiofenas, pateikimo į rinką arba įvežimo į Sąjungą iš trečiųjų šalių pereinamuosius laikotarpius iki šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama taip, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

1.   Draudžiama pateikti į rinką kvapiąją medžiagą 3-acetil-2,5-dimetiltiofeną ir naudoti šią medžiagą maisto produktuose arba ant jų.

2.   Draudžiama pateikti į rinką maisto produktus, kuriuose yra kvapiosios medžiagos 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno.

3.   Draudžiama importuoti kvapiąją medžiagą 3-acetil-2,5-dimetiltiofeną ir maisto produktus, kuriuose yra kvapiosios medžiagos 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 2 dalies nuostatų, maisto produktais, kuriuose yra kvapiosios medžiagos 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno ir kurie teisėtai pateikti į rinką iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, gali būti prekiaujama iki jiems nurodytos „tinka vartoti iki“ datos arba minimalaus galiojimo laiko pabaigos.

2.   2 straipsnis netaikomas maisto produktų, kuriuose yra kvapiosios medžiagos 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno, siuntoms, jeigu šių maisto produktų importuotojas gali įrodyti, kad jie buvo išsiųsti iš atitinkamos trečiosios šalies ir buvo vežami į Sąjungą prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 267, 2012 10 2, p. 1.

(4)  2013 m. EMST leidinys, 11(5):3227.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalyje išbraukiamas šis įrašas FL 15.024:

„15.024

3-acetil-2,5-dimetiltiofenas

2530–10–1

1051

11603

 

 

2

EMST“


15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 546/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga eugenolis ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos eugenoliui įvykdytos Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/266/ES (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2008 m. kovo 7 d. Jungtinė Karalystė gavo „Eden Research PLC“ paraišką įtraukti veikliąją medžiagą eugenolį į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Įgyvendinimo sprendimu 2011/266/ES patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja 2011 m. birželio 30 d. pateikė vertinimo ataskaitos projektą;

(4)

valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projektą; 2012 m. spalio 15 d. Tarnyba pateikė Komisijai veikliosios medžiagos eugenolio keliamos rizikos vertinimo peržiūros išvadas (4). Vertinimo ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2013 m. gegužės 17 d. pateikė kaip Komisijos peržiūros ataskaitą dėl eugenolio;

(5)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra eugenolio, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl naudojimo, kuris buvo ištirtas ir išsamiai pateiktas Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga patvirtinti eugenolį;

(6)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(7)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, atsirasiančių patvirtinus veikliąją medžiagą;

(8)

tačiau, nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, atsiradusių patvirtinus medžiagą, atsižvelgiant į specifinę padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateiktos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis po medžiagos patvirtinimo, per kurį jos peržiūrėtų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra eugenolio, registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai pataisyti, pakeisti arba panaikinti registraciją. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas atnaujintas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(9)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (5) 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles, nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis šios direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų įpareigojimų, palyginti su nustatytaisiais iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(10)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (6), priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga eugenolis patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 valstybės narės prireikus iki 2014 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos eugenolio, registracijas.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis tos direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje eugenolis yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą ne vėliau kaip 2013 m. lapkričio 30 d., taikydamos vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

jei būtina, ne vėliau kaip 2015 m. gegužės 31 d. iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje eugenolis yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją arba

b)

iki 2015 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, nurodytos atitinkamame teisės akte ar teisės aktuose, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą, prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje eugenolis yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 114, 2011 5 4, p. 3.

(4)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(11):2914. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu.

(5)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

(6)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1.


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Eugenolis CAS Nr. 97-53-0

CIPAC Nr. 967

4-alil-2-metoksifenolis

≥ 990 g/kg

Svarbios priemaišos: techninėje medžiagoje metileugenolio maksimalus kiekis –0,1 %

2013 m. gruodžio 1 d.

2023 m. lapkričio 30 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į eugenolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2013 m. gegužės 17 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

su medžiaga dirbančių asmenų, darbuotojų, pašalinių asmenų ir gyventojų saugai, užtikrindamos, kad prireikus naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

požeminio vandens apsaugai, jei medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose dirvožemis ir (arba) klimatas yra jautrūs taršai,

vandens organizmams kylančiai rizikai,

vabzdžiaėdžiams paukščiams kylančiai rizikai.

Prireikus naudojimo sąlygose nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją apie:

a)

apibrėžtos sudėties produkto laikymo trukmę (2 metai) aplinkos temperatūroje;

b)

eugenolio ir metileugenolio gamtinio foninio poveikio aplinkybių ir eugenolio, naudojamo kaip augalų apsaugos produktas, poveikio palyginamuosius duomenis. Šie duomenys apima poveikį žmonėms ir poveikį paukščiams bei vandens organizmams;

c)

galimų eugenolio metabolitų, ypač metileugenolio, poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

Šią informaciją pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai pateikia iki 2015 m. lapkričio 30 d.


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„45

Eugenolis CAS Nr. 97-53-0

CIPAC Nr. 967

4-alil-2-metoksifenolis

≥ 990 g/kg

Svarbios priemaišos: techninėje medžiagoje metileugenolio maksimalus kiekis –0,1 %

2013 m. gruodžio 1 d.

2023 m. lapkričio 30 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į eugenolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2013 m. gegužės 17 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

su medžiaga dirbančių asmenų, darbuotojų, pašalinių asmenų ir gyventojų saugai, užtikrindamos, kad prireikus naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

požeminio vandens apsaugai, jei medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose dirvožemis ir (arba) klimatas yra jautrūs taršai,

vandens organizmams kylančiai rizikai,

vabzdžiaėdžiams paukščiams kylančiai rizikai.

Prireikus naudojimo sąlygose nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją apie:

a)

apibrėžtos sudėties produkto laikymo trukmę (2 metai) aplinkos temperatūroje;

b)

eugenolio ir metileugenolio gamtinio foninio poveikio aplinkybių ir eugenolio, naudojamo kaip augalų apsaugos produktas, poveikio palyginamuosius duomenis. Šie duomenys apima poveikį žmonėms ir poveikį paukščiams bei vandens organizmams;

c)

galimų eugenolio metabolitų, ypač metileugenolio, poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

Šią informaciją pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai pateikia iki 2015 m. lapkričio 30 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/21


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 547/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

49,2

TR

65,0

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

138,6

ZZ

82,9

0709 93 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0805 50 10

AR

103,4

TR

115,2

ZA

108,6

ZZ

109,1

0808 10 80

AR

170,9

BR

107,2

CL

132,8

CN

96,1

NZ

134,3

US

145,7

ZA

116,9

ZZ

129,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,2

ZZ

271,8

0809 29 00

TR

419,5

US

793,4

ZZ

606,5

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,2

IL

308,9

ZA

104,8

ZZ

188,3


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 548/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. birželio 16 d.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir konkrečios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (paprastieji kviečiai, skirti sėjai), ex 1001 99 00 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00 nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau tas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos;

(2)

reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (paprastieji kviečiai, skirti sėjai), ex 1001 99 00 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka;

(4)

reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji;

(5)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų paskelbimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2013 m. birželio 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 187, 2010 7 21, p. 5.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2013 m. birželio 16 d.

KN kodas

Prekių aprašymas

Importo muitas (1)

(EUR už toną)

1001 19 00

1001 11 00

Aukštos kokybės kietieji KVIEČIAI

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

ex 1001 91 20

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 99 00

Paprastieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalimi, importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūros uostas (už Gibraltaro sąsiaurio ribų) arba Juodosios jūros uostas ir jei prekės atgabenamos Atlanto vandenynu arba per Sueco kanalą;

2 EUR ų toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje ir jei prekės atgabenamos Atlanto vandenynu;

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR už toną suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

31.5.2013-13.6.2013

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukštos kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

241,96

196,60

FOB kaina JAV

258,01

248,01

228,01

Meksikos įlankos priemoka

28,60

Didžiųjų ežerų priemoka

32,01

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Vežimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas:

16,03 EUR/t

Vežimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas:

49,48 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR už toną priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR už toną nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR už toną nuolaida (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/30/ES dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3491)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/288/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB (1), ypač į jos 46 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2011/30/ES (2) auditoriams ir audito subjektams iš to sprendimo priede išvardytų trečiųjų šalių ir teritorijų leista Sąjungoje tęsti veiklą, susijusią su audito išvadomis dėl 2010 m. liepos 2 d.–2012 m. liepos 31 d. prasidedančių finansinių metų metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų;

(2)

Komisija įvertino Sprendimo 2011/30/ES priede išvardytų trečiųjų šalių ir teritorijų auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas. Vertinimus padėjo atlikti Europos auditorių priežiūros institucijų grupė. Tų trečiųjų šalių ir teritorijų auditoriams ir audito subjektams taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos įvertintos pagal Direktyvos 2006/43/EB 29, 30 ir 32 straipsniuose nustatytus kriterijus, kuriais remiantis reglamentuojamos valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos. Pagrindinis valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo tikslas auditoriams ir audito subjektams taikant viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas turėtų būti įgyti abipusį pasitikėjimą viena kitos priežiūros sistemomis, remiantis jų lygiavertiškumu;

(3)

atlikus tokius vertinimus paaiškėjo, kad Abu Dabis, Brazilija, Dubajaus tarptautinis finansų centras, Gernsis, Indonezija, Meno Sala, Džersis, Malaizija, Taivanas ir Tailandas turi auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas, kurios veikia pagal taisykles, panašias į pateiktas Direktyvos 2006/43/EB 29, 30 ir 32 straipsniuose. Todėl šių trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas reikėtų laikyti lygiavertėmis valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomoms viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemoms;

(4)

Bermuda, Kaimanų Salos, Egiptas, Mauricijus, Naujoji Zelandija, Rusija ir Turkija įdiegė arba šiuo metu diegia auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas. Tačiau informacijos apie tokių sistemų veikimą ir jas reglamentuojančias taisykles nepakanka, norint įvertinti lygiavertiškumą. Siekiant atlikti tolesnį vertinimą, kad būtų galima priimti galutinį sprendimą dėl tokių sistemų lygiavertiškumo, iš tų trečiųjų šalių ir teritorijų būtina gauti papildomos informacijos, kad būtų galima geriau suprasti jų sistemą. Todėl reikėtų pratęsti pereinamąjį laikotarpį, Sprendimu 2011/30/ES suteiktą auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl tose trečiosiose šalyse ir teritorijose įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų;

(5)

auditoriai ir audito subjektai, kurie teikia audito išvadas dėl Honkonge, Indijoje ir Izraelyje įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, pasinaudojo Sprendimu 2011/30/ES suteiktu pereinamuoju laikotarpiu. Nuo tada tose trečiosiose šalyse ar teritorijose nebuvo įsteigta nepriklausoma viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistema. Tos šalys nepateikė informacijos apie savo audito reguliavimo ir priežiūros sistemas. Šiomis aplinkybėmis manoma, kad tos trečiosios šalys ar teritorijos nesiėmė reikiamų priemonių, kad Komisija pripažintų jų audito reguliavimo sistemą lygiaverte valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomoms viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemoms. Todėl Sprendimu 2011/30/ES joms suteikto pereinamojo laikotarpio, taikomo auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl tose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, pratęsti nereikėtų;

(6)

siekiant apsaugoti investuotojus, auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, galimybė pereinamuoju laikotarpiu tęsti audito veiklą Sąjungoje jų neregistruojant pagal Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnį turėtų būti suteikta tik tuo atveju, jei jie pateikia reikalaujamą informaciją. Jei tie auditoriai ir audito subjektai pateikia informaciją, jie turėtų turėti galimybę tęsti veiklą, susijusią su audito išvadomis dėl finansinių metų, prasidedančių nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. liepos 31 d., metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų. Šis sprendimas neturėtų daryti įtakos valstybių narių teisei taikyti tokiems auditoriams ir audito subjektams savo tyrimų ir sankcijų sistemas;

(7)

todėl Sprendimas 2011/30/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2006/43/EB 48 straipsnio 1 dalį įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/30/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas antra pastraipa:

„Taikant Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 1 dalį, toliau išvardytų trečiųjų šalių ir teritorijų auditoriams ir audito subjektams taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos laikomos lygiavertėmis valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomoms viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemoms, vykdant audito veiklą, susijusią su finansinių metų, prasidedančių nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., metinėmis ar konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis:

1)

Abu Dabis

2)

Brazilija

3)

Dubajaus tarptautinis finansų centras

4)

Gernsis

5)

Indonezija

6)

Meno Sala

7)

Džersis

8)

Malaizija

9)

Taivanas

10)

Tailandas“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įžanginėje frazėje žodžiai „priede“ pakeičiami žodžiais „I priede“;

b)

2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valstybės narės netaiko Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl įmonių, įsteigtų šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse ir teritorijose, nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2015 m. liepos 31 d. prasidedančių finansinių metų metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kaip nurodyta tos direktyvos 45 straipsnio 1 dalyje, jei atitinkamas auditorius ar audito subjektas valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia visą toliau nurodytą informaciją:

a)

auditoriaus ar audito subjekto vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą ir informaciją apie jo teisinę struktūrą;

b)

tinklo aprašą, jeigu auditorius arba audito subjektas priklauso tinklui;

c)

audito standartus ir nepriklausomumo reikalavimus, taikytus atitinkamo audito metu;

d)

audito subjekto vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašą;

e)

ar atlikta ir kada atlikta paskutinė auditoriaus ar audito subjekto kokybės užtikrinimo peržiūra ir būtiną informaciją apie tos peržiūros rezultatus, jei šios informacijos neteikia trečiosios šalies kompetentinga institucija. Kai būtina informacija apie paskutinės kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatus nėra viešai prieinama, valstybių narių kompetentingos institucijos tokią informaciją laiko konfidencialia.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų pateikti auditorių ir audito subjektų, kurie teikia audito išvadas dėl šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, vardai ir pavardės (pavadinimai) bei adresai ir informacija, kad tų trečiųjų šalių ir teritorijų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos dar nepripažintos lygiavertėmis pagal Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 2 dalį. Siekdamos tų tikslų Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnyje nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat gali registruoti auditorius ir audito subjektus, kurie atlieka šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.

4.   Nepaisant 2 dalies, valstybės narės gali taikyti savo tyrimų ir sankcijų sistemas auditoriams ir audito subjektams, kurie atlieka II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.“;

c)

pridedama 5 dalis:

„5.   2 dalis neturi įtakos bendradarbiavimo susitarimams dėl kokybės užtikrinimo peržiūros, kuriuos sudaro valstybės narės kompetentingos institucijos ir II priede nurodytos trečiosios šalies kompetentingos institucijos, jeigu tie susitarimai atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

pagal tokį susitarimą kokybės užtikrinimo peržiūra atliekama vadovaujantis lygiateisiškumo principu;

b)

apie susitarimą iš anksto pranešama Komisijai;

c)

susitarimas netrukdo priimti bet kokį Komisijos sprendimą pagal Direktyvos 2006/43/EB 47 straipsnį.“;

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1 straipsnio pirmos dalies 10 punktas nuo 2013 m. liepos 31 d. nebetaikomas.“;

4)

priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedu;

5)

pridedamas II priedas, kaip nurodyta šio sprendimo II priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Michel BARNIER

Komisijos narys


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

(2)  OL L 15, 2011 1 20, p. 12.


I PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR TERITORIJŲ SĄRAŠAS

 

Abu Dabis

 

Brazilija

 

Dubajaus tarptautinis finansų centras

 

Gernsis

 

Honkongas

 

Indija

 

Indonezija

 

Meno Sala

 

Izraelis

 

Džersis

 

Malaizija

 

Taivanas

 

Tailandas


II PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

 

Bermuda

 

Kaimanų Salos

 

Egiptas

 

Mauricijus

 

Naujoji Zelandija

 

Rusija

 

Turkija


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/30


AKR IR ES AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2013

2013 m. gegužės 29 d.

kuriuo skiriami Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro (CTA) Vykdomosios valdybos nariai

(2013/289/ES)

AKR IR ES AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), pirmą kartą iš dalies pakeistą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (2), o antrą kartą – 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (3), ypač į jo III priedo 3 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 27 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimą Nr. 4/2006 dėl Žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo techninio centro (CTA) statuto ir darbo tvarkos taisyklių (4), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro Vykdomosios valdybos, kurios sudėtis buvo keista AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimu Nr. 2/2011 (5), dabartinių narių kadencija baigsis 2013 m. gegužės 21 d.;

(2)

todėl reikia priimti naują sprendimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro Vykdomosios valdybos dabartinių narių kadencija pratęsiama trijų mėnesių laikotarpiui, kuris baigsis 2013 m. rugpjūčio 21 d.

CTA Vykdomosios valdybos narių sudėtis yra tokia:

dr. Daoussa BICHARA CHERIF (Čadas)

Kahijoro KAHUURE (Namibija)

dr. Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa)

prof. Raul BRUNO DE SOUSA (Portugalija)

prof. Eric TOLLENS (Belgija)

Edwin Anthony VOS (Nyderlandai)

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 29 d.

AKR ir ES ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkas

S. O. OUTLULE


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (OL L 209, 2005 8 11, p. 27).

(3)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(4)  OL L 350, 2006 12 12, p. 10.

(5)  OL L 110, 2011 4 29, p. 35.


Klaidų ištaisymas

15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/31


2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1098/2007, nustatančio Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 779/97, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 248, 2007 m. rugsėjo 22 d. )

10 puslapis, II priedas. Nacionalinių kontrolės veiksmų programų turinys, 2 punktas:

yra:

„Sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 13, 14, 15 ir 18 straipsnių laikymąsi, aprašymas.“,

turi būti:

„Sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 12, 13, 14 ir 17 straipsnių laikymąsi, aprašymas.“

10 puslapis, II priedas. Nacionalinių kontrolės veiksmų programų turinys, 3 punktas:

yra:

„Atitinkamais atvejais uostų, kurie pagal 19 straipsnį patvirtinti menkėms iškrauti, sąrašas.“,

turi būti:

„Atitinkamais atvejais uostų, kurie pagal 18 straipsnį patvirtinti menkėms iškrauti, sąrašas.“

10 puslapis, II priedas. Nacionalinių kontrolės veiksmų programų turinys, 4 punktas:

yra:

„Sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 17 straipsnio laikymąsi, aprašymas.“,

turi būti:

„Sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 16 straipsnio laikymąsi, aprašymas.“

10 puslapis, II priedas. Nacionalinių kontrolės veiksmų programų turinys, 5 punktas:

yra:

„Priemonių ir (arba) sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 12, 16, 20, 22 ir 23 straipsnių nuostatų laikymąsi, aprašymas.“,

turi būti:

„Priemonių ir (arba) sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 11, 15, 19, 21 ir 22 straipsnių nuostatų laikymąsi, aprašymas.“


15.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo

Pagal 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (OL L 69, 2013 3 13, p. 1) nuo 2013 m. liepos 1 d. tik Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas yra laikomas autentišku ir turi teisinę galią.

Jei Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo paskelbti neįmanoma dėl nenumatytų ar išimtinių aplinkybių, spausdintinis leidimas yra autentiškas ir turi teisinę galią pagal Reglamento (ES) Nr. 216/2013 3 straipsnyje išdėstytas sąlygas.