ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.153.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. birželio 5d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 501/2013, kuriuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatyto galutinio antidempingo muito taikymas išplečiamas importuojamiems dviračiams, siunčiamiems iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės

1

 

*

2013 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 502/2013, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį atlikus tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 990/2011, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatomas galutinis antidempingo muitas

17

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

5.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 501/2013

2013 m. gegužės 29 d.

kuriuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatyto galutinio antidempingo muito taikymas išplečiamas importuojamiems dviračiams, siunčiamiems iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso ir deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (2) Taryba nustatė 30,6 % galutinį antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės dviračiams. Atlikus priemonių vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, šio muito taikymas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 (3) buvo išplėstas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims. Be to, remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalimi nuspręsta sukurti atleidimo nuo muito sistemą. Išsamesnė informacija apie šią sistemą pateikta Komisijos reglamente (EB) Nr. 88/97 (4).

(2)

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1524/2000 (5) nusprendė, kad minėtos priemonės turėtų būti toliau taikomos.

(3)

Atlikus tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (6) padidino galiojantį antidempingo muitą iki 48,5 %

(4)

2011 m. spalio mėn. atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį, Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 (7) nusprendė, kad minėtos priemonės turėtų būti toliau taikomos (toliau – galiojančios priemonės).

(5)

2012 m. kovo mėn. Komisija pranešimu (8) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė inicijuojanti tarpinę antidempingo priemonių, susijusių su KLR kilmės dviračių importu į Sąjungą, peržiūrą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį.

(6)

2013 m. gegužės mėn. Taryba Reglamentu (ES) Nr. 502/2013 (9), iš dalies pakeitė Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 990/2011, kuriuo, remiantis tarpine peržiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatomas galutinis antidempingo muitas.

(7)

2012 m. balandžio mėn. Komisija pranešimu (10) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 (11) 10 straipsnį inicijuojanti antisubsidijų tyrimą dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių importo į Sąjungą.

(8)

2012 m. lapkričio mėn. Komisija pranešimu (12) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė, kad šio tyrimo išvados gali būti naudojamos atliekant 7 konstatuojamojoje dalyje minėtą antisubsidijų tyrimą.

(9)

2013 m. gegužės mėn. Komisija Sprendimu 2013/227/ES (13) baigė 7 konstatuojamojoje dalyje nurodytą antisubsidijų tyrimą ir nenustatė priemonių.

1.2.   Prašymas

(10)

2012 m. rugpjūčio 14 d. Komisija gavo prašymą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų importuojamiems KLR kilmės dviračiams, vengimo tyrimą ir įpareigoti registruoti iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamus importuojamus dviračius, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės.

(11)

Prašymą trijų Sąjungos dviračių gamintojų (In CyclesMontagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. ir MAXCOM Ltd.) vardu pateikė Europos dviračių gamintojų asociacija (EBMA).

1.3.   Inicijavimas

(12)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, Komisija nusprendė ištirti galimą antidempingo priemonių, nustatytų importuojamiems KLR kilmės dviračiams, vengimą ir įpareigoti registruoti iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamus importuojamus dviračius, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės.

(13)

Tyrimas inicijuotas 2012 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 875/2012 (14) (toliau – inicijavimo reglamentas).

(14)

Pagal Komisijos turimus prima facie įrodymus 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 padidinus antidempingo muitą importuojamam nagrinėjamam produktui žymiai pasikeitė prekybos, susijusios su eksportu iš KLR, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso į Sąjungą, pobūdis. Panašu, kad prekybos pobūdžio pokytis įvyko be jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus padidintą muitą.

(15)

Prekybos pobūdis pasikeitė dėl to, kad KLR kilmės dviračiai į Sąjungą vežami juos perkraunant Indonezijoje, Malaizijoje, Šri Lankoje ir Tunise ir atliekant surinkimo operacijas Indonezijoje, Šri Lankoje ir Tunise.

(16)

Be to, yra įrodymų, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Didelis tiriamojo produkto kiekis pakeitė importuotą KLR kilmės nagrinėjamąjį produktą. Be to, buvo pakankamai įrodymų, kad tiriamasis produktas importuotas mažesne nei nežalinga kaina, nustatyta atlikus tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės.

(17)

Galiausiai buvo įrodymų, kad, palyginti su pirmiau nustatyta nagrinėjamojo produkto normaliąja verte, tiriamojo produkto kainos buvo dempingo lygio.

1.4.   Tyrimas

(18)

Komisija KLR, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso valdžios institucijoms, šių šalių gamintojams ir (arba) eksportuotojams, žinomiems susijusiems Sąjungos importuotojams ir Sąjungos pramonei oficialiai pranešė apie tyrimo inicijavimą.

(19)

Prašymo netaikyti priemonių formos nusiųstos Komisijos žinomiems Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso gamintojams ir (arba) eksportuotojams arba per Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso misijas Europos Sąjungoje. Klausimynai išsiųsti Komisijai žinomiems KLR gamintojams ir (arba) eksportuotojams arba per KLR misiją Europos Sąjungoje. Klausimynai taip pat išsiųsti žinomiems nesusijusiems Sąjungos importuotojams.

(20)

Suinteresuotosioms šalims suteikta galimybė per inicijavimo reglamente nustatytą terminą raštu pareikšti nuomonę ir prašyti būti išklausytoms. Visoms šalims pranešta, kad joms nebendradarbiaujant gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis ir išvados daromos remiantis turimais faktais.

(21)

Užpildytas prašymo netaikyti priemonių formas pateikė keturi gamintojai ir (arba) eksportuotojai Indonezijoje, vienas Malaizijoje, šeši Šri Lankoje ir du Tunise. Kinijos gamintojai ir (arba) eksportuotojai nebendradarbiavo. Trys nesusiję Sąjungos importuotojai pateikė klausimyno atsakymus.

(22)

Komisija surengė tikrinamuosius vizitus bendrovių patalpose:

P.T. Insera Sena, Buduran, Sidoarjo, Indonezija;

Wijaya Indonesia Makmur Bicycles Industries, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Indonezija;

P.T. Terang Dunia Internusa, Slipi, Jakarta Barat, Indonezija;

P.T. Chin Haur, Tangerang, Indonezija;

Tan Lan Venture Corporation Sdn Bhd, Kampar, Perak, Malaizija;

Asiabike Industrial Limited, Henamulla, Panadura, Šri Lanka;

BSH Ventures Limited, Colombo, Šri Lanka;

City Cycle Industries, Colombo, Šri Lanka;

Firefox Lanka (Pvt) Ltd, Weliketiya Pamunugama, Šri Lanka;

Kelani Cycles Pvt Ltd, Katunayake, Šri Lanka;

Samson Bikes (Pvt) Ltd, Colombo, Šri Lanka;

Mediterranean United Industries, Bouhajar Monastir, Tunisas;

euro Cycles, Sousse, Tunisas.

1.5.   Ataskaitinis laikotarpis ir tiriamasis laikotarpis

(23)

Tiriamasis laikotarpis – 2004 m. sausio 1 d.–2012 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – TL). Tiriamojo laikotarpio duomenys buvo renkami siekiant ištirti, inter alia, po 2005 m. antidempingo muito padidinimo tariamai pasikeitusį prekybos pobūdį. Siekiant išnagrinėti galimą galiojančių priemonių taisomojo poveikio mažinimą ir dempingą surinkta išsamesnių duomenų apie ataskaitinį laikotarpį (2011 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d., toliau – AL).

2.   TYRIMO REZULTATAI

2.1.   Bendrosios aplinkybės

(24)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi, priemonių vengimas vertintas paeiliui tiriant, ar pasikeitė prekybos tarp KLR, keturių nagrinėjamųjų šalių ir Sąjungos pobūdis, ar šis pokytis įvyko dėl praktikos, procesų ar veiklos, kurių negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi arba pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą, ar rasta žalos įrodymų arba įrodymų, kad muito taisomasis poveikis sumažėjo dėl tiriamojo produkto kainų ir (arba) kiekio, ir ar rasta dempingo įrodymų atsižvelgiant į pirmiau nustatytą normaliąją vertę, prireikus vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio nuostatomis.

2.2.   Nagrinėjamasis produktas ir tiriamasis produktas

(25)

Nagrinėjamasis produktas – Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius, bet išskyrus vienračius) be variklio, kurių KN kodai šiuo metu yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70 (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(26)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip minėtas pirmiau, tačiau siunčiamas iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, deklaruojant arba nedeklaruojant kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės; jo KN kodai šiuo metu yra tokie patys kaip nagrinėjamojo produkto (toliau – tiriamasis produktas).

(27)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad iš KLR į Sąjungą eksportuotiems pirmiau apibrėžtiems dviračiams ir iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso į Sąjungą siunčiamiems dviračiams būdingos tos pačios pagrindinės fizinės bei techninės savybės ir jų paskirtis ta pati, todėl pagal pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalį juos reikia laikyti panašiais produktais.

2.3.   Bendradarbiavimo lygis ir prekybos apimties nustatymas

2.3.1.   Indonezija

(28)

Keturioms Indonezijos bendrovėms, pateikusioms prašymą netaikyti priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, teko 91 % viso importo iš Indonezijos į Sąjungą per AL. Visa importo iš Indonezijos apimtis nustatyta pagal Comext  (15) duomenis.

(29)

Vienos bendrovės pateiktų duomenų buvo neįmanoma patikrinti, nes bendrovė teigė, kad ji nelaikė darbinių dokumentų, naudotų prašymo netaikyti priemonių formai užpildyti. Todėl bendrovė negalėjo paaiškinti ir įrodyti, kaip pateikti duomenys buvo gauti. Be to, bendrovės pateikti duomenys buvo nepatikimi, nes patikrinus ir perskaičiavus pateiktus duomenis pagal bendrovės patalpose laikomus apskaitos dokumentus nustatyta, kad jie buvo netikslūs (pvz., įsigijimo, gamybos apimties duomenys). Atlikus tyrimą taip pat paaiškėjo, kad bendrovės pardavimo vadovas iš tikrųjų tuo pačiu laikotarpiu dirbo Kinijos dviračių gamintojui – pagrindiniam Indonezijos bendrovės žaliavos (dviračių dalių) tiekėjui.

(30)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4 dalį bendrovei buvo pranešta, kad ketinama nepaisyti jos pateiktos informacijos, ir nustatytas terminas pastaboms pateikti.

(31)

Bendrovė teigė, kad ji aktyviai bendradarbiavo ir pateikė visus Komisijos prašomus dokumentus, išskyrus darbinius dokumentus, kurių tariamai anksčiau neprašyta. Tačiau pateikti darbinius dokumentus prašyta prieš patikrinimą vietoje bendrovei išsiųstame rašte. Be to, bendrovė teigė, kad gamybos ir įsigijimo vertės apskaičiuotos klaidingai dėl neteisingų darbuotojo paaiškinimų ir kad patikrinti eksporto sandoriai buvo tikslūs. Atsižvelgiant į tai, reikėtų pabrėžti, kad, nepaisant keleto darbuotojų pateiktų paaiškinimų, per patikrinimą vietoje nustatytų ir prašymo netaikyti priemonių formoje pateiktų duomenų galiausiai nebuvo įmanoma suderinti. Kalbant apie pardavimo eksportui vertę, duomenų suderinimas iš tiesų buvo tikslus. Be to, atliekant tikrinamąjį vizitą tikrinime dalyvavę darbuotojai negalėjo paaiškinti, iš kur gauti ir kaip surinkti prašymo netaikyti priemonių formoje pateikti duomenys. Bendrovė taip pat patvirtino, kad pardavimo vadovas tuo pačiu metu dirbo Kinijos dviračių gamintojui.

(32)

Todėl į minėtos bendrovės pateiktą informaciją nebuvo atsižvelgta.

(33)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados dėl šios bendrovės pagrįstos turimais faktais. Kitos trys bendrovės laikytos bendradarbiaujančiomis.

2.3.2.   Malaizija

(34)

Vienintelei Malaizijos bendrovei, pateikusiai prašymą netaikyti priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, teko 20–30 % viso importo iš Malaizijos į Sąjungą per AL. Bendra dviračių importo iš Malaizijos į Sąjungą apimtis nustatyta pagal Comext duomenis. Bendrovė laikyta bendradarbiaujančia.

2.3.3.   Šri Lanka

(35)

Šešioms Šri Lankos bendrovėms, pateikusioms prašymą netaikyti priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, teko 69 % viso importo iš Šri Lankos į Sąjungą per AL. Visa importo iš Šri Lankos apimtis nustatyta pagal Comext duomenis.

(36)

Tyrimo metu viena bendrovė atsiėmė savo prašymą netaikyti priemonių, nes ji Šri Lankoje nutraukė dviračių gamybą. Todėl į šios bendrovės duomenis nebuvo atsižvelgta.

(37)

Antrosios bendrovės bendradarbiavimas buvo nepakankamas. Pateiktų duomenų buvo neįmanoma patikrinti, nes nebuvo galima patikimai nustatyti bendrovės įsigytų Kinijos kilmės dalių vertės ir apimties. Be to, nebuvo galima patikrinti gamybos procese naudojamų dalių vertės ir apimties, nes jas įsigijo trečioji šalis ir tik išsiuntė į bendrovę surinkti.

(38)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4 dalį bendrovei buvo pranešta, kad ketinama nepaisyti jos pateiktos informacijos ir nustatytas terminas pastaboms pateikti. Bendrovė pastabų nepateikė.

(39)

Kitos bendrovės bendradarbiavimas taip pat laikytas nepakankamu. Pateiktos informacijos nebuvo galima patikrinti vietoje, nes bendrovė pagrindinės informacijos nepateikė. Konkrečiai, ji nepateikė kai kurios informacijos, kurios buvo specialiai paprašyta prieš atliekant patikrinimą vietoje, pvz., darbinių dokumentų arba jos susijusių bendrovių sąrašo, todėl nebuvo galima atlikti tinkamo patikrinimo. Kita vertus, nustatyta, kad bendrovės nurodyta vietinės kilmės dalių įsigijimo vertė buvo nepatikima; atlikus tyrimą atskleista, kad bendrovės ir jos dviračių dalių vietos tiekėjo ryšiai nebuvo įprasti pirkėjo ir pardavėjo santykiai, o bendrovė jų negalėjo paaiškinti.

(40)

Pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4 dalį bendrovei buvo pranešta, kad ketinama nepaisyti jos pateiktos informacijos ir nustatytas terminas pastaboms pateikti. Atsakydama bendrovė užginčijo išvadas ir pateikė papildomų duomenų ir paaiškinimų. Nebuvo galima priimti nė vieno iš naujai pateiktų įrodymų. Pirma, duomenys pateikti po tikrinamojo vizito, tad jų nebuvo įmanoma patikrinti. Daugeliu atvejų nustatyta, kad naujai pateikti įrodymai neatitinka vietoje gautų paaiškinimų ir įrodymų. Dėl pateiktų naujų paaiškinimų, nustatyta, kad jie yra nepakankami, nes juose neatsakyta į pagrindinius klausimus, konkrečiai nepateikta trūkstamos informacijos apie susijusias bendroves.

(41)

Todėl į minėtos bendrovės pateiktą informaciją nebuvo atsižvelgta.

(42)

Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados dėl šios bendrovės pagrįstos turimais faktais.

2.3.4.   Tunisas

(43)

Pagal Comext duomenis dviem Tuniso bendrovėms, kurios pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį pateikė prašymą netaikyti priemonių, teko visas importas iš Tuniso į Sąjungą per AL. Bendrovės laikytos bendradarbiaujančiomis.

2.3.5.   Kinijos Liaudies Respublika

(44)

Kaip minėta 21 konstatuojamoje dalyje nebendradarbiavo nė vienas Kinijos gamintojas ir (arba) eksportuotojas. Todėl pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį išvados dėl nagrinėjamojo produkto importo į Sąjungą ir išvados dėl KLR dviračių eksporto į Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą padarytos remiantis turimais faktais. Kalbant apie importą į Sąjungą, naudoti Comext importo duomenys. Kinijos nacionaliniai statistiniai duomenys buvo naudojami nustatant KLR eksporto į Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą apimtis.

2.4.   Prekybos pobūdžio pokytis

2.4.1.   Importas į Sąjungą iš KLR, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso

(45)

Nagrinėjamojo produkto importas iš KLR į Sąjungą nuo 2005 m., t. y. po to kai 2005 m. liepos mėn. buvo padidintos antidempingo priemonės, sumažėjo 38,2 % ir vėliau toliau mažėjo. Iš viso per TL importas iš KLR sumažėjo daugiau kaip 80 %

(46)

Tuo pat metu tiriamojo produkto importas iš Indonezijos į Sąjungą nuo 2005 m. didėjo ir 2006 m., palyginti su 2004 m., padidėjo daugiau kaip dvigubai. Importas nuolat didėjo, išskyrus 2009 m., nors gerokai viršijo 2004 m. lygį. Nuo 2009 m. iki AL importas vėl nuolat didėjo. Per AL, palyginti su 2004 m., importas iš Indonezijos padidėjo 157 %

(47)

Kalbant apie tiriamojo produkto importą iš Malaizijos į Sąjungą, iki antidempingo muito padidinimo 2005 m. liepos mėn. jis buvo visiškai nereikšmingas. 2005 m. jis žymiai padidėjo (daugiau nei du šimtus kartų), tačiau 2009 m. sumažėjo 46 %, o 2010 m. padidėjo 38 % Nors importas iš Malaizijos 2011 m. ir per AL vėl sumažėjo, importo iš Malaizijos lygis per AL vis dar gerokai viršijo buvusį 2004 m. (prieš padidinant antidempingo priemones), t. y. 185 158 dviračiai, palyginti su 10 749 vienetais 2004 m. (padidėjo 1 623 %).

(48)

Tiriamojo produkto importo iš Šri Lankos į Sąjungą importas ypač išaugo po antidempingo muitų padidėjimo 2005 m., vėliau nuolat didėjo (beveik 500 %) ir 2010 m. buvo didžiausias. 2011 m. ir per AL tiriamojo produkto importas iš Šri Lankos sumažėjo, nors vis dar gerokai viršijo buvusį 2004 m. (prieš padidinant antidempingo priemones), t. y. bendras importas iš Šri Lankos nuo 2004 m. iki AL padidėjo 282 %

(49)

Galiausiai, nagrinėjamojo produkto importas iš Tuniso į Sąjungą 2005 m. (t. y. padidinus antidempingo muitus), padidėjo beveik 30 %, o 2006 m. padidėjo daugiau nei 20 % 2006–2007 m. jis daugiau nei padvigubėjo ir 2007 m. buvo didžiausias. 2008–2010 m. importas mažėjo, 2011 m. vėl padidėjo ir galiausiai per AL šiek tiek sumažėjo. Per TL importas iš Tuniso padidėjo 200,3 %

(50)

1 lentelėje nurodytas 2004 m. sausio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d., t. y. per TL, iš KLR, Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso į Sąjungą importuotų dviračių kiekis.

1   lentelė

(vienetais)

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2011 09 01–2012 08 31 (AL)

KLR

2 550 775

1 575 452

995 715

986 514

941 522

597 339

627 066

584 303

411 642

Indeksas (2004 m. = 100)

100

61,8

39,0

38,7

36,9

23,4

24,6

22,9

16,1

Indonezija

237 648

282 045

500 623

593 769

634 623

437 023

551 847

614 798

612 448

Indeksas (2004 m. = 100)

100

118,7

210,7

249,9

267,0

183,9

232,2

258,7

257,7

Malaizija

10 749

229 354

497 974

475 463

360 871

193 102

266 164

177 306

185 158

Indeksas (2004 m. = 100)

100

2 133,7

4 632,7

4 423,3

3 357,3

1 796,5

2 476,2

1 649,5

1 722,6

Šri Lanka

249 491

352 078

534 413

574 153

749 358

1 016 523

1 237 406

975 297

953 169

Indeksas (2004 m. = 100)

100

141,1

214,2

230,1

300,4

407,4

496,0

390,9

382,0

Tunisas

167 137

212 257

251 054

549 848

527 209

529 734

414 488

519 217

501 853

Indeksas (2004 m. = 100)

100

127,0

150,2

329,0

315,4

316,9

248,0

310,7

300,3

Šaltinis:

Comext statistiniai duomenys.

2.4.2.   Eksportas iš KLR į Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą

(51)

Dviračių eksportas iš KLR į Indoneziją pirmiausia padidėjo 2008 m. (56,2 %). Nuo 2008 m. iki AL importas nuolat didėjo, išskyrus 2009 m. Per TL eksportas iš KLR į Indoneziją iš viso padidėjo 83,8 %

(52)

Dviračių eksportas iš KLR į Malaiziją 2005 m. (padidinus antidempingo priemones) padidėjo beveik 30 % ir nuolat didėjo, kol 2011 m. pasiekė aukščiausią ribą, t. y. padidėjo 110,8 %, palyginti su 2004 m. Per AL KLR eksportas į Malaiziją šiek tiek sumažėjo, tačiau buvo gerokai didesnis už 2004 m. lygį. Apskritai Kinijos eksportas į Malaiziją per TL padidėjo 99,6 %

(53)

2005 m. liepos mėn. padidinus antidempingo muitus dviračių eksportas iš KLR į Šri Lanką taip pat išaugo. Jis šiek tiek sumažėjo 2007 m., bet 2010 m. ir 2011 m., palyginti su 2004 m., padidėjo daugiau nei du kartus. Apskritai Kinijos eksportas į Šri Lanką per TL padidėjo 132,5 %

(54)

Galiausiai, prieš padidinant antidempingo muitus eksportas iš KLR į Tunisą buvo nereikšmingas. Nuo 2005 m. eksportas į Tunisą labai padidėjo ir 2008 m. pasiekė aukščiausią lygį (nuo 2 534 vienetų 2004 m. iki 389 445 vienetų 2008 m.). Nors KLR eksportas į Tunisą sumažėjo ir po 2008 m. išliko mažesnio lygio, bet jis buvo daug didesnis nei 2004 m. Apskritai Kinijos eksportas į Tunisą padidėjo nuo 2 534 dviračių 2004 m. iki 170 772 dviračių per AL.

(55)

2 lentelėje nurodytas 2004 m. sausio 1 d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. (t. y. per TL) KLR dviračių eksportas į Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą.

2   lentelė

(vienetais)

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2011 09 01–2012 08 31 (AL)

Indonezija

2 128 804

1 731 224

2 121 019

1 906 364

3 325 531

2 287 374

3 644 836

3 773 852

3 912 882

Indeksas (2004 m. = 100)

100

81,3

99,6

89,6

156,2

107,4

171,2

177,3

183,8

Malaizija

721 335

933 943

890 241

974 860

1 515 886

1 111 251

1 291 766

1 520 276

1 440 132

Indeksas (2004 m. = 100)

100

129,5

123,4

135,1

210,2

154,1

179,1

210,8

199,6

Šri Lanka

267 371

315 233

345 953

254 774

425 405

383 377

699 328

685 744

621 620

Indeksas (2004 m. = 100)

100

117,9

129,4

95,3

159,1

143,4

261,6

256,5

232,5

Tunisas

2 534

7 188

37 042

175 761

389 445

171 332

225 369

204 465

170 772

Indeksas (2004 m. = 100)

100

283,7

1 461,8

6 936,1

15 368,8

6 761,3

8 893,8

8 068,9

6 739,2

Šaltinis:

Kinijos statistiniai duomenys.

2.4.3.   Gamybos apimtis

(56)

Bendrovės Indonezijoje ir Tunise nuo 2009 m. iki AL pabaigos padidino savo gamybą atitinkamai 54 % ir 24 % Tačiau tuo pačiu metu Šri Lankos bendrovių pagamintas kiekis šiek tiek sumažėjo.

(57)

Kalbant apie Malaiziją, vienintelė bendradarbiavusi Malaizijos bendrovė pradėjo gaminti ir eksportuoti dviračius 2010 m. Kadangi jokia kita bendrovė nebendradarbiavo, nebuvo galima gauti informacijos apie tai, kiek šioje šalyje iš tikrųjų pagaminama tiriamojo produkto.

3   lentelė

Bendradarbiaujančių Indonezijos, Šri Lankos ir Tuniso bendrovių pagamintas dviračių kiekis

Gamybos apimtis vienetais

2009 m.

2010 m.

2011 m.

AL

Indonezija

1 217 664

1 631 459

1 877 067

1 877 381

Indeksas

100

134

154

154

Šri Lanka

737 632

886 191

688 059

692 454

Indeksas

100

120

93

94

Tunisas

430 022

483 135

575 393

532 425

Indeksas

100

112

134

124

2.5.   Išvada dėl prekybos pobūdžio pokyčio

(58)

2005 m. liepos mėn. padidinus antidempingo priemones bendrai sumažėjo eksportas iš KLR į Sąjungą ir tuo pačiu metu padidėjo Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso eksportas į Sąjungą ir KLR eksportas į Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą, todėl pasikeitė nagrinėjamųjų šalių ir Sąjungos prekybos pobūdis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje.

2.6.   Priemonių vengimo pobūdis

(59)

Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad prekybos pobūdžio pokytis būtų susijęs su praktika, procesu ar veikla, kurios negalima paaiškinti jokia kita pakankamai pagrįsta priežastimi ar pateisinančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, išskyrus muito nustatymą. Veiksmams, procesui ar veiklai priskiriamas, inter alia, produktų, kuriems taikomos galiojančios priemonės, siuntimas per trečiąsias šalis ir surinkimas iš dalių surinkimo operacijos metu Sąjungoje ar trečiojoje šalyje. Surinkimo operacija nustatoma kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje.

2.6.1.   Indonezija

(60)

Keturių pradžioje bendradarbiavusių Indonezijos bendrovių eksportas sudarė 91 % viso Indonezijos eksporto į Sąjungą per AL.

(61)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad trys iš keturių pradžioje bendradarbiavusių bendrovių perkrovos nevykdė.

(62)

Ketvirtajai bendrovei, kaip minėta 29–33 konstatuojamosiose dalyse, pagrįstai taikytas pagrindinio reglamento 18 straipsnis. Atlikus tyrimą nustatyta, kad bendrovė neturėjo pakankamai įrangos, kad būtų galima pateisinti eksporto į Sąjungą apimtis AL ir, nesant jokių kitų priežasčių, galima daryti išvadą, kad įmonė dalyvavo priemonių vengimo veikloje atlikdama perkrovą.

(63)

Kalbant apie likusį eksportą į Sąjungą, kaip nurodyta 29–33 konstatuojamosiose dalyse, bendradarbiaujama nebuvo.

(64)

Todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje nustatytą pasikeitusį Indonezijos ir Sąjungos prekybos pobūdį, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, išvadas dėl vienos Indonezijos bendrovės, kaip nurodyta 61 konstatuojamojoje dalyje, ir tai, kad ne visi Indonezijos gamintojai ir (arba) eksportuotojai pranešė apie save ir bendradarbiavo, patvirtinama, kad Kinijos kilmės produktai buvo perkraunami Indonezijoje.

(65)

Siekiant nustatyti, ar surinkimo operacijomis Indonezijoje vengiama galiojančių priemonių, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, buvo ištirti kiekvienos bendradarbiaujančios bendrovės žaliavų (dviračių dalių) šaltiniai ir gamybos sąnaudos. Trijų iš keturių pradžioje bendradarbiavusių bendrovių Kinijos kilmės žaliavų (dviračių dalių) vertė sudarė ne daugiau kaip 60 % visų surenkamo produkto sudedamųjų dalių vertės. Todėl nebuvo būtina tirti, ar atliekant surinkimo operaciją sukurta įvežtų dalių pridėtinė vertė buvo didesnė nei 25 % gamybos sąnaudų. Todėl nustatyta, kad šios trys bendrovės surinkimo operacijų nevykdė.

(66)

Kaip nurodyta 29–33 konstatuojamosiose dalyse, ketvirtajai bendrovei taikyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalis. Kadangi bendrovė negalėjo pateikti patikimų duomenų, buvo neįmanoma nustatyti, ar ji atliko surinkimo operacijas.

(67)

Todėl nebuvo nustatyta, kad vykdytos surinkimo operacijos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje.

2.6.2.   Malaizija

(68)

Vienintelės bendradarbiaujančios Malaizijos bendrovės eksportas sudarė 20–30 % bendro Malaizijos eksporto į Sąjungą per AL. Ši bendrovė nagrinėjamąjį produktą pradėjo gaminti ir eksportuoti į Sąjungą tik 2011 m. pabaigoje. Nenustatyta, kad bendrovė vykdė perkrovą. Kaip išdėstyta 34 konstatuojamojoje dalyje, kiti eksportuotojai į Sąjungą nebendradarbiavo.

(69)

Todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje nustatytą pasikeitusį Malaizijos ir Sąjungos prekybos pobūdį, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, ir tai, kad ne visi Malaizijos gamintojai ir (arba) eksportuotojai pranešė apie save ir bendradarbiavo, galima daryti išvadą, kad likęs, su šia bendrove nesusijęs eksportas gali būti laikomas perkrova.

(70)

Todėl patvirtinama, kad Kinijos kilmės produktai buvo perkraunami Malaizijoje.

(71)

Malaizijos atveju tyrimo aprėptis buvo išplėsta, į ją įtraukta ir kita atliekant tyrimą nustatyta vengimo veikla, t. y. surinkimo operacijos, kaip apibrėžta inicijavimo reglamento 12 konstatuojamojoje dalyje.

(72)

Vienintelės bendradarbiaujančios bendrovės duomenys išnagrinėti pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje pateiktus kriterijus siekiant nustatyti, ar surinkimo operacijomis Malaizijoje vengiama galiojančių priemonių. Atlikus tyrimą buvo padarytos šios išvados.

(73)

Bendrovė pradėjo veikti 2010 m., taigi po to, kai buvo padidintos KLR taikomos antidempingo priemonės. Nustatyta, kad pagrindinė bendrovės veikla susijusi su Sąjungos rinkai skirtu eksportu, nes tik nedidelė dalis buvo parduodama vidaus rinkoje ir kitoms trečiosioms šalims. Be to, gamybai naudojamos dalys daugiausia buvo pirktos iš KLR. Todėl laikyta, kad tenkinami 13 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti kriterijai.

(74)

Be to, išskyrus trijų rūšių dalis, ši bendrovė įsigijo išardytų dviračių rinkinius iš KLR. Šiuo atveju Kinijos kilmės žaliavos (dviračių dalys) sudarė daugiau nei 60 % visos galutinio produkto sudedamųjų dalių vertės. Be to, nustatyta, kad atliekant surinkimo operaciją sukurta įvežtų sudedamųjų dalių pridėtinė vertė nebuvo didesnė nei 25 % šios bendrovės gamybos sąnaudų. Todėl laikyta, kad tenkinami 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti kriterijai.

(75)

Be to, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis palyginus anksčiau nustatytą normaliąją vertę (žr. 98 konstatuojamąją dalį) ir bendrovės eksporto į Sąjungą kainas per AL, išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentine dalimi, nustatyta, kad bendrovė vykdė didelį tiriamojo produkto dempingą. Palyginta pagal kiekvieno tipo tiriamąjį produktą, eksportuotą į Sąjungą per AL. Be to, nustatyta, kad šios bendrovės eksporto kainos buvo gerokai mažesnės už pradiniame tyrime Sąjungos pramonei nustatytą žalos pašalinimo lygį. Skaičiavimas atliktas pagal pagrindinių produktų kategorijas, remiantis turima informacija. Todėl galiojančio muito taisomasis poveikis yra mažinamas kainų požiūriu. Remiantis tuo, kas išdėstyta, padaryta išvada, kad tenkinami 13 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti kriterijai.

(76)

Atsižvelgiant į tai nustatyta, kad bendrovė atliko surinkimo operacijas. Todėl patvirtinta, kad Malaizijoje atliktos surinkimo operacijos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje.

2.6.3.   Šri Lanka

(77)

Pradžioje bendradarbiavusių Šri Lankos bendrovių eksportas sudarė 69 % viso Šri Lankos eksporto į Sąjungą per AL. Atlikus tyrimą nustatyta, kad trys iš šešių pradžioje bendradarbiavusių bendrovių perkrovos nevykdė. Kalbant apie likusį eksportą į Sąjungą, kaip nurodyta 35–42 konstatuojamosiose dalyse, bendradarbiaujama nebuvo.

(78)

Todėl, atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje nustatytą pasikeitusį Šri Lankos ir Sąjungos prekybos pobūdį, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, ir tai, kad ne visi Šri Lankos gamintojai ir (arba) eksportuotojai pranešė apie save ir bendradarbiavo, galima daryti išvadą, kad šių gamintojų ir (arba) eksportuotojų eksportas gali būti laikomas perkrova.

(79)

Todėl patvirtinta, kad Kinijos kilmės produktai buvo perkraunami Šri Lankoje.

(80)

Siekiant nustatyti, ar surinkimo operacijomis Šri Lankoje vengiama galiojančių priemonių, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, buvo ištirti kiekvienos bendradarbiaujančios bendrovės žaliavų (dviračių dalių) šaltiniai ir gamybos sąnaudos.

(81)

Trijų iš šešių pradžioje bendradarbiavusių bendrovių Kinijos kilmės žaliavų (dviračių dalių) vertė sudarė ne daugiau kaip 60 % visų surenkamo produkto sudedamųjų dalių vertės. Todėl nebuvo būtina tirti, ar atliekant surinkimo operaciją sukurta įvežtų dalių pridėtinė vertė buvo didesnė nei 25 % gamybos sąnaudų. Tuo remiantis nustatyta, kad šios trys bendrovės surinkimo operacijų nevykdė.

(82)

Kitoms dviem bendrovėms taikyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalis, kaip paaiškinta 37–42 konstatuojamosiose dalyse, o dar viena bendrovė nutraukė bendradarbiavimą atliekant patikrinimą vietoje, kaip nurodyta 36 konstatuojamojoje dalyje. Todėl nebuvo nustatyta, kad vykdytos surinkimo operacijos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje.

2.6.4.   Tunisas

(83)

Bendradarbiaujančių Tuniso bendrovių eksportas sudarė visą importą iš Tuniso į Sąjungą per AL.

(84)

Surengus tikrinimus dviejose bendradarbiaujančiose bendrovėse Kinijos kilmės produktų perkrova Tunise nenustatyta.

(85)

Siekiant nustatyti, ar surinkimo operacijomis Tunise vengiama galiojančių priemonių, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, buvo ištirti kiekvienos bendradarbiaujančios bendrovės žaliavų (dviračių dalių) šaltiniai ir gamybos sąnaudos. Vienos bendradarbiaujančios bendrovės Kinijos kilmės žaliavos (dviračių dalių) vertė sudarė daugiau kaip 60 % visos surinkto produkto dalių vertės. Tačiau tyrime atskleista, kad atliekant surinkimo operaciją sukurta įvežtų sudedamųjų dalių pridėtinė vertė viršijo 25 % šios bendrovės gamybos sąnaudų. Atsižvelgiant į tai nustatyta, kad bendrovė surinkimo operacijų neatliko.

(86)

Kita Tuniso bendrovė išnagrinėta pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus. Atlikus tyrimą buvo padarytos šios išvados.

(87)

Bendrovė pradėjo veikti 2006 m., taigi po to, kai buvo padidintos KLR nustatytos antidempingo priemonės. Nustatyta, kad bendrovės pagrindinė veikla buvo susijusi su eksportu į Sąjungos rinką, nes tik nedidelė produktų dalis buvo parduodama vidaus rinkoje ir kitoms trečiosioms šalims. Be to, nustatyta, kad gamybai naudojamos dalys daugiausia buvo įsigytos iš KLR. Todėl manoma, kad tenkinami pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti kriterijai.

(88)

Taip pat nustatyta, kad šios bendrovės didžiausias akcininkas yra Kinijos dviračių gamintojas.

(89)

Be to, bendrovė įsigijo visas dalis iš KLR ir todėl Kinijos kilmės žaliavų (dviračių dalių) vertė sudarė daugiau nei 60 % visos galutinio produkto sudedamųjų dalių vertės. Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad vienintelis paslaugų teikėjas ir kiniškų dalių tiekėjas buvo susijęs su pagrindiniu bendrovės akcininku Kinijoje. Taip pat nustatyta, kad atliekant surinkimo operaciją bendrovės sukurta įvežtų dalių pridėtinė vertė neviršijo 25 % šios bendrovės gamybos sąnaudų. Tuo remiantis manoma, kad tenkinami pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti kriterijai.

(90)

Be to, patikrinus paaiškėjo, kad eksporto į Sąjungą per AL sandorių sąraše buvo daug klaidų, todėl remiantis atrinktomis pardavimo sąskaitomis faktūromis, susijusiomis su maždaug 25 % viso eksporto į Sąjungos rinką, parengtas naujas dokumentas. Todėl remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatomis nesant išsamios informacijos apie atitinkamos bendrovės eksporto į Sąjungą sandorius normalioji vertė ir eksporto kaina buvo palygintos remiantis anksčiau nustatyta vidutine svertine normaliąja verte (žr. 98 konstatuojamąją dalį) ir vidutine svertine šios bendrovės eksporto į Sąjungą kaina. Nustatyta, kad CIF kainos Sąjungos pasienyje procentine dalimi išreikštas dempingo skirtumas buvo didelis. Be to, nustatyta, kad vidutinės šios bendrovės eksporto kainos buvo gerokai mažesnės už pradinio tyrimo metu Sąjungos pramonei nustatytą žalos pašalinimo lygį. Apskaičiuota remiantis svertiniu vidurkiu. Taigi taisomasis muito poveikis mažinamas kainų požiūriu. Tuo remiantis padaryta išvada, kad tenkinami pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti kriterijai. Atsižvelgiant į tai nustatyta, kad bendrovė atliko surinkimo operacijas.

(91)

Todėl patvirtinta, kad Tunise atliktos surinkimo operacijos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje.

2.7.   Jokios kitos pakankamai pagrįstos priežasties ar pateisinančių ekonominių aplinkybių, išskyrus antidempingo muito nustatymą, nebuvimas

(92)

Atlikus tyrimą nenustatyta jokių kitų pagrįstų perkrovos ir surinkimo operacijų priežasčių ar pateisinančių ekonominių aplinkybių, išskyrus nagrinėjamajam produktui taikomų priemonių vengimą. Nenustatyta nieko, išskyrus muitą, ką būtų galima laikyti kompensacija už perkrovos ir surinkimo operacijas, ypač kiek tai susiję su KLR kilmės dviračių vežimu ir perkrova per Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą.

2.8.   Antidempingo muito taisomojo poveikio mažinimas

(93)

Siekiant įvertinti, ar dėl importuotų produktų kiekio ir kainos sumažėjo taisomasis galiojančių priemonių, taikomų importuojamam KLR kilmės nagrinėjamajam produktui, poveikis, tais atvejais, kai nebendradarbiaujančioms bendrovėms taikytas pagrindinio reglamento 18 straipsnis, naudoti Comext duomenys, kurie laikyti patikimiausiais turimais pradžioje bendradarbiavusių gamintojų ir (arba) eksportuotojų eksportuotų produktų kiekio ir kainos duomenimis. Jei taikytina, buvo naudojami vengimo veikloje dalyvavusių bendradarbiaujančių bendrovių nurodyti eksporto kiekiai ir kainos. Tokios nustatytos eksporto kainos buvo palygintos su paskutiniu, t. y. 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytoje 2005 m. baigtoje tarpinėje peržiūroje nustatytu Sąjungos gamintojams taikomu žalos pašalinimo lygiu.

(94)

Palyginus 2005 m. tarpinėje peržiūroje nustatytą žalos pašalinimo lygį ir vidutinę svertinę eksporto kainą per šio tyrimo AL nustatyta, kad kiekvienos iš keturių nagrinėjamųjų šalių atveju produktai buvo priverstinai parduoti daug mažesne kaina.

(95)

Kaip aptarta 2.4.1 dalyje (45–50 konstatuojamosios dalys), laikyta, kad importo iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso į Sąjungą kiekis labai padidėjo.

(96)

Todėl padaryta išvada, kad galiojančių priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainų požiūriu.

2.9.   Dempingo įrodymai

(97)

Galiausiai pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį buvo tiriama, ar pagal anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatytą normaliąją vertę yra įrodymų dėl dempingo.

(98)

3 konstatuojamojoje dalyje nurodytoje 2005 m. baigtoje tarpinėje peržiūroje normalioji vertė buvo nustatyta remiantis Meksikos, kuri atliekant minėtą tyrimą buvo pasirinkta kaip tinkama į KLR panaši rinkos ekonomikos šalis, kainomis (toliau – anksčiau nustatyta normalioji vertė).

2.9.1.   Indonezija

(99)

Nustatyta, kad didelę Indonezijos eksporto dalį sudarė faktiškai Indonezijoje pagaminti produktai, kuriuos eksportavo trys vengimo veikloje nedalyvavusios Indonezijos bendrovės, kaip nustatyta 61 ir 65 konstatuojamosiose dalyse. Dėl šios priežasties siekiant nustatyti su priemonių vengimu susijusias eksporto iš Indonezijos kainas nagrinėtas tik nebendradarbiaujančių gamintojų ir (arba) eksportuotojų eksportas. Šiuo tikslu remtasi geriausiai turimais faktais, o eksporto kainos nustatytos remiantis vidutine dviračių eksporto iš Indonezijos į Sąjungą per AL kaina pagal Comext duomenis.

(100)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Taigi koreguojant atsižvelgta į vežimo, draudimo ir pakavimo sąnaudas, kurias Sąjungos pramonė pateikė prašyme atlikti šį tyrimą.

(101)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis dempingas apskaičiuotas palyginus anksčiau nustatytos normaliosios vertės svertinį vidurkį ir Indonezijos eksporto kainų per AL svertinį vidurkį, išreikštus CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentinėmis dalimis.

(102)

Palyginus taip nustatytus normaliosios vertės svertinį vidurkį ir eksporto kainų svertinį vidurkį nustatytas dempingas.

2.9.2.   Malaizija

(103)

Dėl žemo tiriamojo produkto gamintojų Malaizijoje bendradarbiavimo lygio Malaizijos eksporto kaina turėjo būti nustatyta remiantis turimais faktais, t. y. vidutine dviračių eksporto kaina per AL pagal Comext duomenis.

(104)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Koreguojant buvo atsižvelgta į vežimo, draudimo bei pakavimo sąnaudų skirtumus. Atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiavimo lygis buvo žemas, koreguota remiantis informacija, kurią Sąjungos pramonė pateikė prašyme atlikti šį tyrimą.

(105)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis dempingas apskaičiuotas palyginus anksčiau nustatytos normaliosios vertės svertinį vidurkį ir Malaizijos eksporto kainų per AL svertinį vidurkį, išreikštus CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentinėmis dalimis.

(106)

Palyginus taip nustatytus normaliosios vertės svertinį vidurkį ir eksporto kainų svertinį vidurkį nustatytas dempingas.

2.9.3.   Šri Lanka

(107)

Šri Lankos bendradarbiavimo lygis buvo žemas, todėl eksporto kaina buvo nustatyta remiantis turimais faktais, t. y. vidutine dviračių eksporto kaina per AL pagal Comext duomenis, kuri buvo kryžmiškai patikrinta pagal turimus vengimo veikloje nedalyvavusių bendrovių eksporto duomenis.

(108)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo jokios kitos informacijos, atitinkamai koreguota pagal vežimo, draudimo ir pakavimo sąnaudas remiantis informacija, kurią Sąjungos pramonė pateikė prašyme atlikti šį tyrimą.

(109)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis dempingas apskaičiuotas palyginus anksčiau nustatytos normaliosios vertės svertinį vidurkį ir Šri Lankos eksporto kainų per AL svertinį vidurkį, išreikštus CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentinėmis dalimis.

(110)

Palyginus taip nustatytus normaliosios vertės svertinį vidurkį ir eksporto kainų svertinį vidurkį nustatytas dempingas.

2.9.4.   Tunisas

(111)

Eksporto kaina nustatyta remiantis vidutine dviračių eksporto kaina per AL pagal Comext duomenis, kuri buvo kryžmiškai patikrinta pagal turimus vengimo veikloje nedalyvavusios bendrovės eksporto duomenis.

(112)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui. Taigi buvo koreguojama atsižvelgiant į vežimo, draudimo ir pakavimo sąnaudas, kurias Sąjungos pramonė pateikė prašyme atlikti šį tyrimą.

(113)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalimis dempingas apskaičiuotas palyginus anksčiau nustatytos normaliosios vertės svertinį vidurkį ir Tuniso eksporto kainų per AL svertinį vidurkį, išreikštus CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą procentinėmis dalimis.

(114)

Palyginus taip nustatytus normaliosios vertės svertinį vidurkį ir eksporto kainų svertinį vidurkį nustatytas dempingas.

3.   PRIEMONĖS

(115)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad importuojamiems KLR kilmės dviračiams taikomų galutinių antidempingo muitų buvo vengiama atliekant perkrovą Indonezijoje, Malaizijoje, Šri Lankoje ir surinkimo operacijas Malaizijoje ir Tunise, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnyje.

(116)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmuoju sakiniu galiojančių priemonių importuojamam KLR kilmės nagrinėjamajam produktui taikymas turėtų būti išplėstas tam pačiam importuojamam produktui, siunčiamam iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės.

(117)

Priemonės, kurių taikymo sritis turi būti išplėsta, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 990/2011 1 straipsnio 2 dalyje, t. y. galutinis 48,5 % antidempingo muitas, taikomas neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą.

(118)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, kuriose numatoma, kad bet koks priemonės taikymo išplėtimas turėtų būti taikomas į Sąjungą įvežtiems ir pagal inicijavimo reglamentą registruotiems importuotiems produktams, muitai turėtų būti renkami už registruotus importuotus dviračius, siunčiamus iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso.

4.   PRAŠYMAI NETAIKYTI PRIEMONIŲ

4.1.   Indonezija

(119)

Keturios Indonezijos bendrovės, prašiusios netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, pateikė užpildytas prašymo netaikyti priemonių formas.

(120)

Kaip nurodyta 29–33 konstatuojamosiose dalyse, vienai bendrovei nuspręsta taikyti 18 straipsnį. Todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje pateiktas išvadas dėl prekybos pobūdžio pasikeitimo ir perkrovos šios bendrovės prašymo netaikyti priemonių negalima patenkinti.

(121)

Kaip nurodyta 65 konstatuojamojoje dalyje, nustatyta, kad kitos trys bendradarbiaujančios Indonezijos bendrovės, prašiusios netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, šiame tyrime nagrinėjamoje vengimo veikloje nedalyvavo. Be to, šie gamintojai įrodė, kad nėra susiję nei su vengimo veikloje dalyvaujančiais gamintojais ir (arba) eksportuotojais, nei su Kinijos dviračių gamintojais ir (arba) eksportuotojais. Todėl šias tris bendroves buvo galima atleisti nuo išplėstų priemonių taikymo.

4.2.   Malaizija

(122)

Viena Malaizijos bendrovė, prašiusi netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, pateikė užpildytą prašymo netaikyti priemonių formą.

(123)

Kaip nurodyta 72–76 konstatuojamosiose dalyse, nustatyta, kad bendrovė dalyvavo vengimo veikloje. Todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje pateiktas išvadas dėl prekybos pobūdžio pasikeitimo ir perkrovos šios bendrovės prašymo netaikyti priemonių negalima patenkinti.

4.3.   Šri Lanka

(124)

Šešios Šri Lankos bendrovės, prašiusios netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, pateikė užpildytas prašymo netaikyti priemonių formas.

(125)

Kaip nurodyta 36 konstatuojamojoje dalyje, tyrimo metu viena bendrovė atsiėmė savo prašymą netaikyti priemonių, todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje pateiktas išvadas dėl prekybos pobūdžio pasikeitimo ir perkrovos šios bendrovės prašymo netaikyti priemonių negalima patenkinti.

(126)

Kaip nurodyta 36–42 konstatuojamosiose dalyse, dviem bendrovėms nuspręsta taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje pateiktas išvadas dėl prekybos pobūdžio pasikeitimo ir perkrovos šios bendrovės prašymo netaikyti priemonių negalima patenkinti.

(127)

Kaip nurodyta 80 ir 81 konstatuojamosiose dalyse, nustatyta, kad kitos trys bendradarbiaujančios Šri Lankos bendrovės, prašiusios netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, šiame tyrime nagrinėjamoje vengimo veikloje nedalyvavo. Be to, šie gamintojai įrodė, kad nėra susiję nei su vengimo veikloje dalyvaujančiomis bendrovėmis, nei su Kinijos dviračių gamintojais ir (arba) eksportuotojais. Todėl šias tris bendroves buvo galima buvo galima atleisti nuo išplėstų priemonių taikymo.

4.4.   Tunisas

(128)

Dvi Tuniso bendrovės, prašiusios netaikyti galimai išplėstų priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, pateikė užpildytas prašymo netaikyti priemonių formas.

(129)

Nustatyta, kad viena bendrovė šiame tyrime nagrinėjamoje vengimo veikloje nedalyvavo. Be to, šis gamintojas įrodė, kad nėra susijęs nei su vengimo veikloje dalyvaujančiomis bendrovėmis, nei su Kinijos dviračių gamintojais ir (arba) eksportuotojais. Todėl šią bendrovę buvo galima atleisti nuo išplėstų priemonių taikymo.

(130)

Kaip nurodyta 89 konstatuojamojoje dalyje, nustatyta, kad antroji bendrovė dalyvavo vengimo veikloje. Todėl atsižvelgiant į 58 konstatuojamojoje dalyje pateiktas išvadas dėl prekybos pobūdžio pasikeitimo ir perkrovos prašymo netaikyti priemonių negalima patenkinti.

4.5.   Specialiosios priemonės

(131)

Manoma, kad šiuo atveju siekiant užtikrinti tinkamą atleidimo nuo priemonių taikymą būtinos specialiosios priemonės. Šios specialiosios priemonės – reikalavimas valstybių narių muitinėms pateikti galiojančias komercines sąskaitas faktūras, atitinkančias šio reglamento priede nurodytus reikalavimus. Be tokių sąskaitų faktūrų importuojamiems produktams turi būti taikomas išplėstasis antidempingo muitas.

4.6.   Naujos narės

(132)

Nepažeidžiant pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies, kitų Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso gamintojų, kurie atliekant šį tyrimą apie save nepranešė, per AL neeksportavo tiriamojo produkto į Sąjungą ir ketina pateikti prašymą netaikyti išplėsto taikymo antidempingo muito remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalimi ir 13 straipsnio 4 dalimi, bus paprašyta pateikti klausimyno atsakymus, kad Komisija galėtų įvertinti, ar galima patenkinti prašymą atleisti nuo išplėstų priemonių taikymo. Toks prašymas gali būti taikomas įvertinus tiriamojo produkto rinkos padėtį, gamybos pajėgumus ir pajėgumų naudojimą, viešuosius pirkimus, pardavimą, tikimybę, kad bus tęsiama nepateisinama arba ekonomiškai nepagrįsta veikla, ir dempingo įrodymus. Paprastai Komisija taip pat atliktų tikrinamąjį vizitą vietoje. Prašymą Komisijai reikėtų pateikti nedelsiant, nurodant visą svarbią informaciją, visų pirma apie visus bendrovės veiklos pokyčius, susijusius su gamyba ir pardavimu.

(133)

Patenkinus prašymą atleisti nuo išplėstų priemonių taikymogaliojančios priemonės atitinkamai iš dalies pakeičiamos. Vėliau bus stebima, kaip suteiktas atleidimas yra taikomas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų sąlygų.

5.   INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

(134)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriomis remiantis padarytos pirmiau minėtos išvados, ir jos buvo paragintos pateikti pastabas.

(135)

Viena Indonezijos bendrovė pakartojo 31 konstatuojamojoje dalyje minėtus teiginius, bet jokių kitų pagrįstų įrodymų nepateikė. Kaip nurodyta 29 konstatuojamojoje dalyje, bendrovės pateiktų duomenų nebuvo galima patikrinti, nes bendrovė neturėjo jokių darbinių dokumentų, kuriais būtų galima pagrįsti prašyme netaikyti priemonių pateiktus skaičius. Be to, nustatyta, kad remiantis bendrovės patalpose esančiais apskaitos dokumentais patikrinti ir perskaičiuoti įsigijimo ir gamybos apimties duomenys buvo netikslūs. Todėl šie teiginiai atmetami.

(136)

Viena Malaizijos bendrovė tvirtino, kad dėl to, kad Kinijos kilmės dalys sudarė tik šiek tiek daugiau nei 60 % dviračių gamybos sąnaudų Komisija neturėtų atmesti jos prašymo netaikyti priemonių. Be to, bendrovė pateikė tam tikras dalių pirkimo sąskaitas faktūras, kuriose tariamai buvo neteisingai nurodyta, kad įsigytos KLR kilmės dalys, nors iš tikrųjų jos buvo iš Indonezijos.

(137)

Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytos labai aiškios ribos ir todėl atsižvelgiama ne į tai, kiek Kinijos kilmės dalys dviračių gamybos sąnaudose viršija 60 % ribą, o į tai, kad Kinijos kilmės dalys turėtų sudaryti mažiau nei 60 % dviračių gamybos išlaidų. Be to, šių sąskaitų nebuvo galima atsekti bendrovės pateiktame įsigijimo sandorių sąraše, o pateiktų sąskaitų faktūrų vertė nebuvo reikšminga, kad pakeistų pradinį Komisijos vertinimą. Todėl šie teiginiai atmetami.

(138)

Be to, minėta bendrovė tvirtino, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo atmesti bendrovės prašymą netaikyti priemonių, nes išvados pagrįstos skaičiavimais, atliktais deramai neatsižvelgiant į šios bendrovės konkrečią padėtį. Atsakant į šį tvirtinimą bendrovei išsamiau paaiškinta 72–75 konstatuojamosiose dalyse pateikta analizė.

(139)

Be to, bendrovė tvirtino, kad bendrovės tiriamojo produkto importas padidėjo tuo pačiu metu, kai Malaizijai sušvelnintos bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos sąlygos, todėl bendrovės eksporto į Sąjungą 2010 m. padidėjimas nėra ekonominis KLR nustatytų antidempingo priemonių padidėjimo pateisinimas. Atsakant į šį argumentą buvo manoma, kad nors sušvelninus bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos taisykles bendrovės motyvacija eksportuoti į Sąjungą galėjo padidėti, tai nepaneigia išvados, kad bendrovė pradėjo veikti padidinus KLR nustatytas antidempingo priemones, o dalis ji daugiausia įsigijo iš KLR (žr. 73 konstatuojamąją dalį). Todėl argumentas buvo atmestas.

(140)

Ta pati bendrovė taip pat teigė, kad pateikti įsigytų ir panaudotų dviračių dalių vertės duomenys nebuvo tinkamai patikrinti, nes įsigytos ir panaudotos dalys nebuvo atskirtos. Šiuo atžvilgiu pažymima, kad remiantis bendrovės pateiktais duomenimis nustatyta, kad įsigytų ir panaudotų dalių vertės buvo vienodos. Be to, nurodyta 2011 m. įsigytų dalių vertė atitiko panaudotų dalių vertę, nurodytą 2011 m. metinėje bendrovės ataskaitoje. AL ir 2010 m. įsigytų ir panaudotų dalių duomenys buvo priimti tokie, kokius nurodė bendrovė. Todėl argumentas buvo atmestas.

(141)

Nagrinėjamoji bendrovė pateikė papildomą išlaidų suskirstymą pagal produkto modelius parodydama, kad tariamai laikomasi reikalavimo, pagal kurį dalys iš KLR turi sudaryti ne daugiau kaip 60 % visos surinkto produkto dalių vertės. Vietoje gauti ir patikrinti tam tikrų modelių išlaidų suskirstymo duomenys buvo priešingi – remiantis šiais duomenimis patvirtinta, kad bendrovė netenkino 60 % ribos kriterijaus. Šiuo klausimu bendrovės pateikta papildoma informacija nebuvo pagrįsta jokiais įrodymais ir iš esmės prieštaravo patikrintai informacijai. Dėl šios priežasties į informaciją neatsižvelgta.

(142)

Be to, bendrovė tvirtino, kad ji veikė sąžiningai, remdamasi tariama atitiktimi Komisijos reglamentui (EB) Nr. 1063/2010 (16), nustatančiam taikytinas kilmės taisykles. Šiomis aplinkybėmis pažymima, kad priemonių vengimo tyrimu nesiekiama patikrinti, ar laikomasi taikytinų kilmės taisyklių. Dabartiniame priemonių vengimo tyrime toks patikrinimas nebuvo atliktas, todėl tariamas kilmės taisyklių laikymasis šiuo atveju negali būti patvirtintas. Atsižvelgiant į tai, dėl tariamos atitikties kilmės taisyklėms neatmetama priemonių vengimo galimybė, apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje (17). Todėl šis argumentas buvo atmestas.

(143)

Galiausiai bendrovė pareiškė, kad dempingo skirtumas turėjo būti apskaičiuotas remiantis konkrečios bendrovės duomenis. Kaip nurodyta 75 konstatuojamojoje dalyje šis prašymas buvo priimtas ir bendrovei buvo apie tai pranešta.

(144)

Šri Lankos bendrovė suabejojo dokumentų, paprašytų atliekant tikrinamąjį vizitą, reikalingumu ir tvirtino, kad jos prašymas netaikyti priemonių neturėtų būti atmestas. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad į Sąjungą eksportuojamų dviračių surinkimui naudojamų dalių kilmės dokumentai yra labai svarbūs norint įvertinti, ar tenkinamos 13 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos sąlygos. Be to, kaip minėta 37 konstatuojamojoje dalyje, bendrovės pateiktų duomenų nebuvo įmanoma patikrinti. Be to, atliekant tikrinimą vietoje bendrovė pripažino, kad iš KLR įsigytos dalys iš tiesų nebuvo užregistruotos jos apskaitoje ir todėl nebuvo galima nustatyti, ar tenkinami pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai. Todėl šie teiginiai atmetami.

(145)

Kita Šri Lankos bendrovė teigė, kad jeigu ji būtų žinojusi, kad eksportui į Sąjungą iš Šri Lankos nuo tyrimo inicijavimo dienos gali būti taikomas Šri Lankai išplėstas antidempingo muitas, ji nebūtų atsiėmusi savo prašymo netaikyti priemonių. Tačiau pabrėžiama, kad prašymą netaikyti priemonių atsiimanti bendrovė yra laikoma informuota apie galimą išplėsto antidempingo muito taikymą nuo importo iš Šri Lankos į Sąjungą registracijos dienos, t. y. nuo vengimo tyrimo inicijavimo dienos. Bendrovei apie šias pasekmes pranešta tris kartus – inicijavimo reglamento 20 konstatuojamojoje dalyje, per klausymą tyrimo pradžioje ir atliekant tikrinamąjį vizitą. Todėl šio teiginio nebuvo galima priimti.

(146)

Kita Šri Lankos bendrovė pateikė naujos informacijos, kurią ji turėjusi pateikti iki tikrinamojo vizito, bet dėl vėlesnio tyrimo etapo šios informacijos nebebuvo galima patikrinti. Bendrovė taip pat teigė, kad ji pateikė visą reikalingą informaciją.

(147)

Kaip minėta 39 ir 40 konstatuojamosiose dalyse bendrovė nepateikė visos prašytos informacijos, kurią būtų galima patikrinti vietoje. Konkrečiai nustatyta, kad bendrovės nurodyta vietinės kilmės dalių įsigijimo vertė buvo nepatikima. Todėl nebuvo galima nustatyti atitikties pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje išdėstytiems kriterijams.

(148)

Be to, bendrovė nurodė tikrinimo vietoje pažeidimus, susijusius su tikrinimo trukme ir kalbos klausimais. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad bendrovė įsteigta neseniai, todėl tikrinimui vietoje numatyta tik viena diena. Patikra buvo atlikta per visą darbo dieną. Tikrinamojo vizito pabaigoje bendrovė nesikreipė dėl papildomos informacijos, kurios atliekant tikrinimą ji negalėjo pateikti, pateikimo.

(149)

Be to, prieš patikrinimą vietoje bendrovei buvo pranešta, kad tikrinimas vyks anglų kalba, ir šalis neprieštaravo. Be to, siekiant išvengti su kalba susijusių bendravimo problemų atliekant patikrinimą vietoje Komisijai talkino vertėjas žodžiu. Taip pat reikia pabrėžti, kad dauguma tikrinamojo vizito metu pateiktų dokumentų iš tiesų buvo anglų kalba, įskaitant su apskaita susijusius dokumentus.

(150)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, visi bendrovės teiginiai atmetami,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į šio reglamento tikslą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos dviračiams ir kitoms pedalinėms transporto priemonėms (įskaitant transportinius triračius, tačiau išskyrus vienračius) be variklio taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 990/2011 1 straipsnio 2 dalyje visoms kitoms bendrovėms nustatyto galutinio antidempingo muito taikymas išplečiamas importuojamiems dviračiams ir kitoms pedalinėms transporto priemonėms (įskaitant transportinius triračius, tačiau išskyrus vienračius) be variklio, siunčiamiems iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8712 00 30 ir ex 8712 00 70 (TARIC kodai 8712003010 ir 8712007091), išskyrus tuos, kuriuos gamina toliau nurodytos bendrovės:

Šalis

Bendrovė

Papildomas TARIC kodas

Indonezija

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonezija

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonezija

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonezija

B767

Šri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Šri Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Šri Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Šri Lanka

B770

Tunisas

euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisas

B771

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms konkrečioms bendrovėms arba bendrovėms, kurioms Komisija suteikė leidimą pagal šio reglamento 2 straipsnio 2 dalį, prašymai netaikyti priemonių tenkinami tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama šio reglamento priede nustatytus reikalavimus atitinkanti galiojanti komercinė sąskaita faktūra. Nepateikus tokios sąskaitos faktūros taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas antidempingo muitas.

3.   Surenkamas muitas, kurio taikymas išplėstas šio straipsnio 1 dalimi, mokėtinas už importuojamus produktus, siunčiamus iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso, deklaruojamus arba nedeklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės, ir užregistruotus pagal Reglamento (ES) Nr. 875/2012 2 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, išskyrus 1 dalyje išvardytų bendrovių pagamintus produktus.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

1.   Prašymai netaikyti muito, kurio taikymas išplėstas 1 straipsniu, pateikiami raštu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir turi būti pasirašyti prašymą teikiančio subjekto įgalioto asmens. Prašymą reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Faksas +32 22956505

2.   Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalimi Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, gali priimti sprendimą, kuriuo leidžiama bendrovių, nevengiančių Reglamentu (ES) Nr. 990/2011 nustatytų antidempingo priemonių, importuojamiems produktams netaikyti muito, kurio taikymas išplėstas šio reglamento 1 straipsniu.

3 straipsnis

Muitinėms pavedama nutraukti importuojamų produktų registraciją, nustatytą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 875/2012 2 straipsniu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. BRUTON


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 228, 1993 9 9, p. 1.

(3)  OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

(4)  OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

(5)  OL L 175, 2000 7 14, p. 39.

(6)  OL L 183, 2005 7 14, p. 1.

(7)  OL L 261, 2011 10 6, p. 2.

(8)  OL C 71, 2012 3 9, p. 10.

(9)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

(10)  OL C 122, 2012 4 27, p. 9.

(11)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(12)  OL C 346, 2012 11 14, p. 7.

(13)  OL L 136, 2013 5 23, p. 15.

(14)  OL L 258, 2012 9 26, p. 21.

(15)  Comext – išorės prekybos statistikos duomenų bazė, kurią tvarko Eurostatas.

(16)  OL L 307, 2010 11 23, p. 1.

(17)  Taip pat žr. ankstesnius atvejus, pvz., Tarybos reglamento (EB) Nr. 388/2008 (OL L 117, 2008 5 1, p. 1) 48 konstatuojamąją dalį.


PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti tokios formos komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo pasirašyta deklaracija:

1)

komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos;

2)

ši deklaracija: „Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų (nagrinėjamasis produktas) (papildomas TARIC kodas), parduodamų eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas, nagrinėjamosios šalies pavadinimas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“;

3)

data ir parašas.


5.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/17


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 502/2013

2013 m. gegužės 29 d.

kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį atlikus tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 990/2011, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 3, 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (2) Taryba importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR arba nagrinėjamoji šalis) kilmės dviračiams nustatė 30,6 % galutinį antidempingo muitą (toliau – pradinis tyrimas). Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį atlikus priemonių vengimo tyrimą šio muito taikymas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 (3) buvo išplėstas tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims. Be to, remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalimi nuspręsta sukurti atleidimo nuo muito sistemą. Išsamesnė informacija apie šią sistemą pateikta Komisijos reglamente (EB) Nr. 88/97 (4). Kad Sąjungos dviračių gamintojai būtų atleisti nuo išplėstojo muito, jie turi laikytis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies sąlygų, t. y. visų pirma, per surinkimo operacijas naudojamos Kinijos dviračių dalys turi sudaryti mažiau nei 60 % viso produkto arba per surinkimo operacijas visų įvežtų dalių pridėtinė vertė turi sudaryti daugiau nei 25 % gamybos sąnaudų. Iki šiol patenkinta daugiau nei 250 atleidimo nuo muito prašymų.

(2)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1524/2000 (5) nusprendė, kad minėtos priemonės turėtų būti toliau taikomos.

(3)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį atlikus tarpinę peržiūrą (toliau – tarpinė peržiūra, kuria padaryti daliniai pakeitimai) Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (6) nusprendė padidinti galiojantį antidempingo muitą iki 48,5 %.

(4)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 3 dalį atlikus priemonių vengimo peržiūrą Taryba Reglamentu (EB) Nr. 171/2008 (7) nusprendė, kad importuojamiems KLR kilmės dviračiams nustatytas antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas tam tikroms dviračių dalims iš KLR, turi būti toliau taikomas.

(5)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 (8) (toliau – ankstesnis tyrimas) nusprendė, kad minėtos priemonės turėtų būti toliau taikomos.

2.   Tyrimo inicijavimas ex-officio

(6)

2011 m. spalio mėn. pabaigusi priemonių galiojimo termino peržiūrą Komisija turėjo įrodymų, kad dempingo ir žalos atveju aplinkybės, kuriomis remiantis buvo nustatytos galiojančios priemonės, gali būti pasikeitusios ir kad šie pasikeitimai gali būti ilgalaikiai.

(7)

Iš Komisijos turimų prima facie įrodymų matyti, kad eksporto kvotų sistema, taikyta KLR dviračių gamintojams ir sutrukdžiusi per tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai, suteikti eksportuojantiems gamintojams rinkos ekonomikos statusą, buvo panaikinta 2011 m. sausio mėn.

(8)

Be to, įvyko Sąjungos pramonės struktūros pokyčių. Tiksliau keli Sąjungos gamintojai nuo baigtinio gamybos ciklo perėjo prie (dalinių) surinkimo operacijų naudojant importuotas dalis.

(9)

Be to, po 2004 ir 2007 m. Europos Sąjungos plėtros prie Sąjungos dviračių pramonės prisijungė daug gamintojų. Taip pat keli gamintojai, kurie buvo ES pramonės dalis prieš minėtus du plėtros etapus, perkėlė savo gamybos įrenginius į naujas valstybes nares arba pastatė ten naujas gamyklas. Todėl Sąjungos pramonės sąnaudų lygis galėjo pasikeisti.

(10)

Galiausiai dabartinis žalos pašalinimo lygis buvo apskaičiuotas remiantis iš plieno gaminamais dviračiais, tuo tarpu šiuo metu dauguma dviračių, atrodo, gaminami iš aliuminio lydinių.

(11)

Visi šie pokyčiai atrodė ilgalaikiai, todėl reikėjo iš naujo įvertinti išvadas dėl žalos ir dempingo.

(12)

Be to, atleidimo nuo antidempingo muito sistema besinaudojančių bendrovių skaičius sparčiai auga, tačiau pati sistema nebuvo keista nuo jos sukūrimo 1997 m. Taip pat nuo antidempingo priemonių atleistų dalių importo stebėsenos sistema tapo labai sudėtinga ir paini, o tai gali kelti pavojų jos veiksmingumui.

(13)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad esama pakankamai prima facie įrodymų, pagrindžiančių tyrimo pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį inicijavimą, Komisija 2012 m. kovo 9 d. pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (9) paskelbė apie importuojamiems KLR kilmės dviračiams taikomų antidempingo priemonių tarpinės peržiūros inicijavimą ex officio pagrindu (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

3.   Gretutinis priemonių vengimo tyrimas

(14)

2012 m. rugsėjo 25 d. Reglamentu (ES) Nr. 875/2012 (10) Komisija inicijavo tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 nustatytų importuojamiems KLR kilmės dviračiams, vengimo importuojant iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamus dviračius, deklaruojamus kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne, ir įpareigojo registruoti tokius importuojamus produktus (toliau – priemonių vengimo tyrimas).

(15)

2013 m. gegužės mėn. Taryba Reglamentu (ES) Nr. 501/2013 (11) (toliau – priemonių vengimo reglamentas) antidempingo priemonių importuojamiems KLR kilmės dviračiams taikymą išplėtė importuojamiems iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso siunčiamiems dviračiams, deklaruojamiems kaip Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso kilmės arba ne, nes buvo nustatyta, kad šiuo importu buvo vengiama priemonių gabenant ir (arba) atliekant surinkimo operacijas, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

4.   Gretutinis antisubsidijų tyrimas

(16)

2012 m. balandžio 27 d. Komisija pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (12) paskelbė apie antisubsidijų tyrimo dėl į Sąjungą importuojamų KLR kilmės dviračių inicijavimą (toliau – antisubsidijų tyrimas).

(17)

2012 m. lapkričio mėn. Komisija pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (13) paskelbė, kad priemonių vengimo tyrimo išvadomis galima naudotis atliekant antisubsidijų tyrimą, minėtą 14 ir 15 konstatuojamosiose dalyse.

(18)

2013 m. gegužės mėn. Komisija Sprendimu (2013/227/ES) (14) baigė antisubsidijų tyrimą nenustatydama priemonių.

5.   Su tyrimu susijusios šalys

(19)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė žinomiems Sąjungos gamintojams, žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms, žinomiems eksportuojantiems KLR gamintojams ir Kinijos gamintojų asociacijai, nagrinėjamosios šalies atstovams, žinomiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms, žinomiems Sąjungos dviračių dalių gamintojams ir jų asociacijoms ir žinomai naudotojų asociacijai. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti jas išklausyti iki pranešime apie inicijavimą nustatyto termino.

(20)

Atsižvelgiant į didelį eksportuojančių gamintojų, Sąjungos gamintojų ir nesusijusių importuotojų skaičių, kuris buvo akivaizdus, pranešime apie inicijavimą buvo numatyta, kad pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį gali būti vykdoma atranka. Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuojančių gamintojų ir jų žinomos asociacijos, visų Sąjungos gamintojų ir nesusijusių importuotojų prašyta Komisijai pranešti apie save ir pateikti, kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, pagrindinę informaciją apie savo veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu, nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

(21)

Kadangi tyrimą inicijuojant nagrinėjamosios šalies atstovai apie save nepranešė, Komisija susisiekė su apytikriai 70 Kinijos bendrovių, kurios Komisijos tarnyboms jau žinomos iš ankstesnio tyrimo. Vėliau, kai buvo inicijuotas 16 konstatuojamojoje dalyje minėtas antisubsidijų tyrimas, Komisija nustatė apie 300 papildomų eksportuojančių Kinijos gamintojų, su kuriais taip pat buvo susisiekta atliekant šią tarpinę peržiūrą.

(22)

Nepaisant Komisijos pastangų dėl bendradarbiavimo, apie save pranešė tik aštuonios eksportuojančių Kinijos gamintojų grupės, kurių tik keturios nurodė eksportavusios į Sąjungą per 37 konstatuojamojoje dalyje apibrėžtą peržiūros tiriamąjį laikotarpį (PTL) ir kurioms teko mažiau nei 4 % visos dviračių importo iš KLR apimties per PTL.

(23)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nuspręsta, kad nėra būtina vykdyti eksportuojančių KLR gamintojų atrankos.

(24)

Kaip nurodyta 63, 64 ir 131 konstatuojamosiose dalyse, Kinijos eksportuojančiai grupei Giant China reikėjo taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį. Todėl eksportuojančių Kinijos gamintojų bendradarbiavimas dar sumažėjo.

(25)

Kaip paaiškinta 32–35 konstatuojamosiose dalyse, buvo atrinkti Sąjungos gamintojai.

(26)

Kaip paaiškinta 36 konstatuojamojoje dalyje, nuspręsta, kad nėra būtina vykdyti nesusijusių importuotojų atrankos.

(27)

Komisija per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą nusiuntė klausimynus visoms žinomoms susijusioms šalims ir visoms kitoms šalims, kurios to prašė, tiksliau atrinktiems Sąjungos gamintojams, bendradarbiaujantiems eksportuojantiems KLR gamintojams, nesusijusiems importuotojams, kurie apie save pranešė, kaip aprašyta 36 konstatuojamojoje dalyje, ir žinomiems dviračių dalių gamintojams Sąjungoje.

(28)

Klausimyno atsakymus ir kitas pastabas atsiuntė keturios eksportuojančių Kinijos gamintojų grupės ir jų atstovas, aštuoni atrinkti Sąjungos gamintojai, viena naudotojų asociacija ir aštuonios Sąjungos gamintojų asociacijos, 53 dviračių dalių gamintojai ir viena dviračių dalių gamintojų asociacija. Klausimyno atsakymų nepateikė nė vienas iš nesusijusių importuotojų, su kuriais buvo susisiekta.

(29)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, kaip ji mano, buvo reikalinga norint padaryti išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos, priežastinio ryšio ir Sąjungos interesų, ir atliko tikrinimus toliau išvardytų bendrovių patalpose:

a)

Sąjungos dviračių gamintojai

Accell Hunland, Vengrija

Decathlon RGVS, Portugalija

Denver srl, Italija

SC Eurosport DHS, Rumunija

Koninklijke Gazelle, Nyderlandai

Maxcom Ltd, Bulgarija

MIFA, Vokietija

Sprick Rowery, Lenkija.

b)

Sąjungos dviračių dalių gamintojai

Chimsport, Rumunija

Telai Olagnero, Italija.

c)

Eksportuojantys KLR gamintojai

Ideal (Dong Guan) Bike Co.

Oyama Bicycles (Taicang) Co.

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co.

(30)

Kadangi eksportuojantiems KLR gamintojams, kuriems negali būti taikomas RER, reikia nustatyti normaliąją vertę, toliau nurodytų bendrovių patalpose buvo surengti tikrinamieji vizitai, siekiant nustatyti normaliąją vertę remiantis panašios šalies duomenimis:

Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. DE C.V., Mexico City, Meksika

Bicicletas Magistroni, Mexico City, Meksika

Bicicletas Mercurio SA DE CV, San Luis Potosi, Meksika.

(31)

Atskleidus pagrindinius faktus ir aplinkybes (toliau – atskleidimas) kai kurios šalys tvirtino, kad šalims skirtas nepakankamas laikotarpis pastaboms pateikti. Dėl to pažymima, kad šalims skirta pakankamai laiko pagal pagrindinio reglamento 20 straipsnio 5 dalį pastaboms pateikti. Todėl pastaba atmetama.

6.   Sąjungos gamintojų atranka

(32)

Pranešime apie inicijavimą Komisija paskelbė preliminariai atlikusi Sąjungos gamintojų atranką. Remiantis visų pirma didžiausia tipine gamybos ir pardavimo apimtimi, kurią būtų galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laikotarpį atsižvelgiant į geografinį pasiskirstymą, iš 380 iki tyrimo inicijavimo žinomų Sąjungos gamintojų atrinktos aštuonios bendrovės. Atrinktos pagal gamybos apimtį didžiausių produktą gaminančių šalių bendrovės. Kiekvienoje šių šalių atrinktos bendrovės buvo didžiausi tipiški bendradarbiaujantys gamintojai. Taip pat atrinkti didžiausių bendradarbiaujančių grupių subjektai. Ypatingas dėmesys šiuo atveju skirtas atrenkant vienodą bendrovių skaičių iš senųjų ir naujųjų valstybių narių.

(33)

Atrinktoms bendrovėms teko apie 25 % bendros apskaičiuotos Sąjungos gamybos ir pardavimo apimties per PTL. Suinteresuotosios šalys buvo paragintos susipažinti su byla ir per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos pateikti pastabas dėl šio pasirinkimo tinkamumo. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą jas išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(34)

Kai kurios suinteresuotosios šalys pateikė pastabų dėl atrinktų Sąjungos gamintojų. Jos teigė, kad: i) preliminariai atrinkti tik tam tikri juridiniai subjektai, priklausantys susijusių bendrovių grupėms, o ne visi juridiniai subjektai, sudarantys bendrą ekonominį vienetą, kuris gamina aptariamą produktą, ir ii) į pasiūlymą įtraukta bendrovė, kuri pastaruoju metu veikė nuostolingai, nors Sąjungos gamintojai per tą laikotarpį klestėjo. Be to, tvirtinta, kad šie nuostoliai nebuvo susiję su nagrinėjamuoju produktu.

(35)

Šie argumentai buvo atmesti dėl toliau nurodytų priežasčių. i) Didesnėms grupėms priklausantys subjektai, kurie, kaip nustatyta, veikė nepriklausomai nuo kitų tos pačios grupės patronuojamųjų bendrovių, laikyti tipiškomis Sąjungos pramonės įmonėmis, todėl visos grupės tirti bendrai nereikėjo. ii) Susijusi suinteresuotoji šalis nepagrindė teiginio, kad atrinkta bendrovė, kuri tariamai veikė nuostolingai, būtų netipiška Sąjungos pramonės bendrovė. Pagaliau tam, kad atrinktos bendrovės būtų tipiškos Sąjungos pramonės bendrovės, jos nebūtinai turi būti vienodos. Todėl šios šalies teiginį teko atmesti.

7.   Nesusijusių importuotojų atranka

(36)

Pranešime apie inicijavimą taip pat numatyta nesusijusių importuotojų atranka. Inicijavus tyrimą susisiekta su visais žinomais nesusijusiais importuotojais. Atsižvelgiant į nedidelį atsakymų, kurie buvo gauti vykdant atranką, skaičių, bendrovės nebuvo atrinktos. Visi nesusiję importuotojai, kurie pranešė apie save, buvo pakviesti bendradarbiauti ir jiems buvo nusiųstas klausimynas. Nė vienas nesusijęs importuotojas nepateikė klausimyno atsakymų ir toliau per šį tyrimą nebendradarbiavo,

8.   Tiriamasis laikotarpis

(37)

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą nagrinėtas 2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas nagrinėtas laikotarpis nuo 2008 m. sausio mėn. iki PTL pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(38)

Šios peržiūros tyrimo produktas yra KLR kilmės dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius, tačiau išskyrus vienračius) be variklio (toliau – peržiūros produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70.

(39)

Ankstesniame tyrime dviračiai buvo priskirti šioms kategorijoms:

A) ATB (24 arba 26 colių ATB dviračiai, įskaitant kalnų dviračius),

B) 26 arba 28 colių kelionių/miesto/hibridiniai/VTC arba turistiniai dviračiai,

C) 16 ar 20 colių jaunimo (BMX) ir vaikiški dviračiai,

D) kiti dviračiai ir (arba) pedalinės transporto priemonės (išskyrus vienračius).

(40)

Visų pirmiau nurodytų rūšių dviračių pagrindinės fizinės ir techninės savybės yra tokios pačios. Be to, jie parduodami panašiais platinimo kanalais, pvz., per specializuotus mažmenininkus, sporto parduotuvių tinklus ir masinės prekybos tinklus Sąjungos rinkoje. Kadangi pagrindinės dviračių pritaikymo ir naudojimo paskirtys yra vienodos, iš esmės vienus dviračius galima pakeisti kitais, todėl skirtingų kategorijų dviračių modeliai konkuruoja vieni su kitais. Tuo remiantis padaryta išvada, kad visos kategorijos sudaro vieną produktą.

(41)

Viena šalis tvirtino, kad skirtingų rūšių dviračių savybės, numatoma paskirtis ir ypač kainos gerokai skiriasi, o vartotojų požiūriu šių skirtingų rūšių dviračių negalima pakeisti vieni kitais. Be to, tvirtinta, kad laikoma, jog plieno ir aliuminio dviračių negalima pakeisti vieni kitais ir kad jų kainos taip pat gerokai skiriasi.

(42)

Pagrįsdama savo argumentą ši šalis pateikė penkių skirtingų rūšių produktų pagrindinių fizinių ir techninių savybių ir naudojimo paskirties, taip pat galimybių juos pakeisti vieni kitais tyrimą. Pažymėtina, kad tyrimas tariamai pagrįstas 36 asmenų atsakymais, tačiau neaišku, kaip respondentai buvo atrinkti. Be to, panašu, kad tas tyrimas buvo parengtas būtent šiam tyrimui. Tyrime nepateikta jokių kiekybinių duomenų. Pažymima, kad to tyrimo turinys akivaizdžiai pagrįstas ne patikrinamais įrodymais, o vartotojų ir (arba) dviračių gamintojų pareiškimais. Todėl to tyrimo rezultatų tipiškumas yra abejotinas.

(43)

Šiam teiginiui pagrįsti šalis nepateikė jokių kitų įrodymų.

(44)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad visų pirmiau nurodytų rūšių dviračių pagrindinės fizinės ir techninės savybės yra tokios pačios. Tiksliau nustatyta, kad skirtingų žaliavų naudojimas neturi poveikio pagrindinėms dviračio savybėms. Nors plieno ir aliuminio kai kurios techninės savybės, pvz., svoris, skiriasi, pagrindinės dviračių, pagamintų iš plieno ir aliuminio, savybės yra panašios.

(45)

Panašiai šalis nepateikė konkrečių įrodymų, kad iš plieno pagamintų dviračių pagrindinės fizinės ir techninės savybės iš tiesų skirtųsi nuo iš aliuminio pagamintų dviračių savybių.

(46)

Kalbant apie konkretų pritaikymą, naudojimą ir vartotojų suvokimą, per šį tyrimą patvirtinta, kad visų dviračių pagrindinis pritaikymas yra toks pats ir jie visi iš esmės atlieka tą pačią funkciją. Skirtingų kategorijų produktai iš tiesų yra skirti skirtingiems galutinių naudotojų poreikiams tenkinti, tačiau galutiniai naudotojai tam tikros kategorijos dviratį dažniausiai naudoja įvairioms paskirtims.

(47)

Todėl sunku atskirti produktus pagal galutinių naudotojų ir vartotojų požiūrį į skirtingas kategorijas.

(48)

Be to, patys Sąjungos gamintojai dažnai neskiria skirtingoms kategorijoms priskiriamų dviračių gamybos, platinimo ir apskaitos požiūriu. Iš tiesų jie dažniausiai visų kategorijų dviračiams taiko tą patį gamybos procesą.

(49)

Tuo pačiu įvairių kategorijų dviračiai parduodami panašiais platinimo kanalais, pvz., per specializuotus mažmenininkus, sporto parduotuvių tinklus ir masinės prekybos tinklus Sąjungos rinkoje.

(50)

Tuo remiantis padaryta išvada, kad visos kategorijos sudaro vieną produktą.

(51)

Viena šalis nurodė, kad dabartinis tyrimas susijęs su dviem KN kodais, kaip nurodyta 38 konstatuojamojoje dalyje, o ankstesnis tyrimas, nurodytas 5 konstatuojamojoje dalyje, buvo susijęs su trimis KN kodais, t. y. ex 8712 00 10, 8712 00 30 ir ex 8712 00 80. Dėl to pažymima, kad kodai pakeisti dėl Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/2011 atliktų Kombinuotosios nomenklatūros dalinių pakeitimų, kurie įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 1 d. (15)

(52)

Šalis teigė, kad dviračiai be rutulinių guolių ir dviračiai su rutuliniais guoliais neturėtų būti laikomi vienu produktu. Tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad dviračių su rutuliniais guoliais ir dviračių be rutulinių guolių techninės savybės ir panaudojimas yra tokie patys. Be to, šalis nepagrindė savo tvirtinimo patvirtinančiais įrodymais, todėl tvirtinimas atmetamas.

(53)

Šalis taip pat tvirtino, kad labai skiriasi Eurostato užfiksuotos vidutinės importo kainos pagal du KN kodus, kurie priskiriami nagrinėjamajam produktui. Dėl to pabrėžiama, kad kaip nurodyta 157 konstatuojamojoje dalyje, dėl produkto asortimento vidutinė Eurostato užfiksuota kaina gali būti tik kainų tendencijos rodiklis, tačiau ji nėra naudinga lyginant įvairių šalių ir Sąjungos pardavimo kainas.

(54)

Po atskleidimo viena šalis pakartojo teiginį, kad šio tyrimo aprėpčiai priskiriami skirtingų rūšių dviračiai nėra panašūs produktai, ir teigė pateikusi teigiamų įrodymų tariamai esamiems skirtingų rūšių dviračių žaliavų, fizinių savybių, technologinių savybių ir galutinio panaudojimo skirtumams pagrįsti.

(55)

Dėl to pažymėtina, kad teigiami įrodymai, kuriuos šalis teigia pateikusi, iš tiesų yra tyrimas, kurį Komisija vertino 42 konstatuojamojoje dalyje. Tinkamai įvertinusi Komisija priėjo prie išvados, kad dėl 42 konstatuojamojoje dalyje minėtų priežasčių šio tyrimo rezultatų tipiškumas buvo abejotinas.

(56)

Šalys teigė, kad vaikiški dviračiai, kuriuos šalis apibūdino kaip dviračius, kurių rato dydis yra 16 colių arba mažesnis, neturėtų būti priskirti tyrimo produkto apibrėžtajai sričiai. Šie teiginiai pagrįsti prielaida, kad būtent dėl naudojimo trukmės ir paprastų savybių šie dviračiai aiškiai skyrėsi nuo kitų rūšių dviračių, kurie priskiriami šio tyrimo aprėpčiai.

(57)

Tačiau šie teiginiai laikyti nepakankamais, kad dviračiai 16 colių ir mažesnio dydžio ratais būtų išbraukti iš nagrinėjamojo produkto apibrėžties, nes teiginiai nebuvo pagrįsti įrodymais, kurių pakaktų dviračius 16 colių ir mažesnio dydžio ratais šiame tyrime aiškiai atskirti nuo kitų rūšių dviračių, kurie priskiriami šio tyrimo aprėpčiai. Iš tiesų, buvo nustatyta, kad pagrindinės dviračių 16 colių ir mažesnio dydžio ratais fizinės ir techninės savybės, kurios sutapo su nagrinėjamojo produkto savybėmis, t. y. žmogaus jėga ir pedalais varoma transporto priemonė, prie kurios rėmo pritvirtintas daugiau nei vienas ratas, buvo daug svarbesnės nei bet kuris skirtumas (t. y. iš esmės rato dydis). Be to, paaiškėjo, kad gamyba, pardavimo kanalai ir paslaugos vartotojams iš esmės nesiskyrė nuo kitų rūšių tyrime nagrinėjamų dviračių. Vien to, kad dviračiai 16 colių ir mažesnio dydžio ratais sudaro atskirą nagrinėjamojo produkto apibrėžtosios srities produktų pogrupį, nepakanka, kad tokie dviračiai nebūtų įtraukti į produkto apibrėžtąją sritį. Iš tiesų, nustatyta, kad sunku dviračius 16 colių ir mažesnio dydžio ratais ir nagrinėjamąjį produktą aiškiai atskirti ir kad yra pakankamai didelis dalinis sutapimas nagrinėjamojo produkto apibrėžtyje, t. y. kad tai žmogaus jėga ir pedalais varoma transporto priemonė su daugiau nei vienu ratu, iš esmės skirta važiuoti ir sportuoti. Dėl to atlikus tyrimą nustatyta, kad vienas bendradarbiaujantis eksportuojantis Kinijos gamintojas iš tiesų eksportavo į Sąjungą dviračius, kurių rato dydis yra 12 colių ir kurie nebūtinai laikyti vaikiškais dviračiais, o iš tiesų buvo sudedami dviračiai suaugusiems, kurių atveju svarbi dviračio savybė buvo jų laikymas.

(58)

Todėl prašymas dviračius, kurių ratų dydis yra 16 colių ir mažesnis, išbraukti iš tyrimo produkto apibrėžtosios srities atmetamas.

2.   Panašus produktas

(59)

Todėl dviračiai, kuriuos gamina Sąjungos pramonė ir parduoda Sąjungos rinkoje, panašios šalies rinkoje gaminami ir parduodami dviračiai ir į Sąjungos rinką importuojami KLR kilmės dviračiai pasižymi tomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis ir techninėmis savybėmis ir naudojami tai pačiai paskirčiai, todėl jie laikomi panašiais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGAS

1.   Rinkos ekonomikos režimas

1.1.   RER vertinimas

(60)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu, atliekant antidempingo tyrimus dėl importuojamų KLR kilmės produktų pagal minėto straipsnio 1–6 dalis normalioji vertė nustatoma tiems gamintojams, kurie, kaip nustatyta, atitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstytus kriterijus. Trumpai ir tik aiškumo sumetimais toliau pateikiami apibendrinti kriterijai:

verslo sprendimai priimami atsižvelgiant į rinkos sąlygas, be didelio valstybės kišimosi, o sąnaudos atitinka rinkos vertes,

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS) ir naudojami visiems tikslams, rinkinį,

nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina pastovumą ir teisinį tikrumą ir

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(61)

Atliekant šį tyrimą visos eksportuojančių bendrovių grupės, kurios pradžioje tyrime bendradarbiavo, kreipėsi dėl RER taikymo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą ir iki nustatyto termino pateikė užpildytas RER prašymo formas.

(62)

Komisija rinko visų eksportuojančių bendrovių grupių, kurios pradžioje tyrime bendradarbiavo, jos nuomone, reikalingą informaciją ir prašyme taikyti RER pateiktą informaciją patikrino šių grupių patalpose.

(63)

Grupės Giant China atsakymai laikyti labai neišsamiais, nes, nepaisant Komisijos pastangų iš grupės gauti reikiamą informaciją, nebuvo pateikta visos prašomos informacijos apie grupės struktūrą.

(64)

Kaip reikalaujama pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį, Giant China buvo pranešta apie galimą turimų faktų naudojimą jos atžvilgiu ir ji buvo paraginta pateikti pastabų. Kadangi Giant China vis dėlto atsisakė pateikti Komisijai reikalingą informaciją, buvo pritaikyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalis ir prašymas taikyti RER atmestas.

(65)

Be to, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad RER nebuvo galima taikyti nė vienai Kinijos bendrovių grupei, nes nė viena iš jų netenkino visų pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytų kriterijų dėl toliau nurodytų priežasčių:

1   kriterijus

(66)

Nė viena bendradarbiaujanti eksportuojanti grupė neįrodė, kad atitiktų 1 kriterijų, nes valstybė kišosi į sprendimus dėl pagrindinės žaliavos (plieno ir aliuminio). Bendradarbiaujančioms eksportuojančioms grupėms plieno ir aliuminio sąnaudos sudaro apie 20–25 % nagrinėjamojo produkto gamybos sąnaudų. Daug bendrovių yra visiškai vertikaliai integruotos, o tai reiškia, kad aliuminio liejinius ar plieną jos perka tam, kad pagamintų vamzdelius, kurie vėliau naudojami rėmui/šakėms ir galiausiai dviračiams gaminti.

(67)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad trys bendradarbiaujančios eksportuojančių Kinijos gamintojų grupės plieną ir aliuminį nagrinėjamojo produkto gamybai įsigijo Kinijos vidaus rinkoje.

(68)

Kainos yra pagrįstos valstybės kontroliuojamos Šanchajaus spalvotųjų metalų biržos (angl. Shanghai Non-ferrous Metal Exchange market, toliau – birža arba SHFE) aliuminio kaina. SHFE yra Kinijoje registruotoms bendrovėms ir Kinijos piliečiams skirta uždara birža, kurią kontroliuoja Valstybinė vertybinių popierių reguliavimo komisija (angl. State Securities Regulatory Commission). Kelios biržos veikimą reglamentuojančios taisyklės padeda užtikrinti nedidelį kitimą ir kainas, iš kurių nematyti SHFE rinkos vertės: dienos kaina negali svyruoti daugiau kaip 4 %, palyginti su ankstesnės prekybos dienos galutine kaina, prekyba vyksta nedažnai (iki kiekvieno mėnesio 15-os dienos), ateities sandorių trukmė apribota iki 12 mėnesių, o mokesčius už operacijas ima tiek birža, tiek brokeriai.

(69)

Be to, kalbant apie SHFE sandorius, produktas gali būti fiziškai pristatytas tik į patvirtintą KLR esantį sandėlį, kai tarptautinių biržų sandorių atveju produktas gali būti pristatytas į bet kurią pasaulio vietą. Be to, kadangi SHFE yra tik fizinės prekybos platforma (išvestinėmis priemonėmis neprekiaujama), Kinijos aliuminio rinka yra visiškai izoliuota. Dėl šios priežasties arbitražiniai sandoriai su pasauliniu orientyru, Londono metalo birža (angl. London Metals Exchange, toliau – LME) arba kitomis rinkomis praktiškai neįmanomas, o birža yra izoliuota nuo kitų pasaulio rinkų. Todėl tarp šių rinkų arbitražiniai sandoriai neįmanomi. Per PTL pirminio aliuminio kainos pagal kainas vietoje buvo apytikriai 7 % mažesnės SHFE (išskaičiavus PVM), palyginti su LME (taip pat išskaičiavus PVM).

(70)

Valstybė taip pat kišasi į SHFE kainų nustatymo mechanizmus, nes per Valstybės rezervo biurą ir kitas valstybės institucijas ji pirminį aliuminį ir parduoda, ir perka. Be to, pagal SHFE taisykles, kurias patvirtino valstybinis reguliuotojas – Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisija (toliau – CSRC), valstybė nustato dienos kainos ribas.

(71)

KLR remia aliuminio produktų gamybą taikydama dalinį PVM grąžinimą daugelio aliuminio produktų eksporto atveju (pvz., dviračių atveju norma yra 15 %); o eksportuojant pirminį aliuminį PVM negrąžinamas. Tai paskata Kinijos pramonei toliau perdirbti aliuminį, ir ji turi tiesioginio poveikio pirminio aliuminio pasiūlai ir kainoms vidaus rinkoje. Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad eksportui skirtam pirminiam aliuminiui taikomas 17 % mokestis, o dviračių eksportui eksporto mokestis netaikomas. Tai dar labiau pagrindžia išvadą, kad Kinijos valstybė kišasi į aliuminio vidaus rinką. Šiomis priemonėmis daromas poveikis mažinti kainą vidaus rinkoje ir vietos pramonė skatinama gaminti gatavas prekes, kurių sudėtyje būtų aliuminio (kaip antai nagrinėjamąjį produktą), tiek vidaus, tik eksporto rinkoms.

(72)

Dar vienas Kinijos valstybės lemiamas iškraipymas – Valstybės rezervo biuro (angl. State Reserves Bureau, toliau – SRB), kuris yra Nacionalinės vystymosi reformos komisijos (angl. National Development Reform Commission, toliau – NDRC) padalinys, kišimasis į rinką. 2008 m. pabaigoje ir 2009 m. pradžioje SRB iš Kinijos aliuminio lydyklų pradėjo supirkinėti pirminio aliuminio atsargas, kad galėtų stimuliuoti prekės kainą. Bloomberg  (16) duomenimis SRB pirminį aliuminį atgal į rinką pradėjo pardavinėti nuo 2010 m. lapkričio mėn. 2008 m. gruodžio mėn. naujienų agentūra Xinhua pranešė apie atsargų kaupimo priemones paaiškindama, kad planuota sukaupti 300 000 tonų aliuminio 10 % už rinkos kainą didesnėmis kainomis, taikant priemonę, skirtą kainoms padidinti (17). Pagal SRB atsargų kaupimo planą pirminį aliuminį numatyta pirkti iš kelių Kinijos lydyklų, nors apie pusę jo turėjo būti nupirkta iš Aluminium Corporation of China Ltd. Tai rodo, kad Kinijos valstybei tenka pagrindinis vaidmuo nustatant pirminio aliuminio kainas ir kad ji kišasi į rinką.

(73)

Faktas, kad didelis valstybės kišimasis yra tikslingas, inter alia, yra patvirtintas 12-ame aliuminio penkerių metų plėtros plane (2011–2015 m.), kuriame KLR Vyriausybė aiškiai nurodo ketinimą „nustatyti mokesčių ir eksporto mokesčių lengvatas bei kitus ekonominius svertus ir griežtai kontroliuoti visą pirminių produktų plėtros ir eksporto apimtį“. Šiuo planu tęsiama ankstesnio aliuminio plano politikos kryptis. Be to, tokie planai įgyvendinami jau daugelį metų, ir, kaip išdėstyta pirmiau, per PTL buvo taikytos kelios įgyvendinimo priemonės.

(74)

Taigi, daugybiniai valstybės skatinti Kinijos pirminio aliuminio kainų iškraipymai turi poveikio žaliavų kainoms. Be to, gamintojai naudojasi iškraipymų teikiamais privalumais, nes jie paprastai žaliavas perka iš vietos tiekėjų Kinijos rinkoje Kinijos vietos biržų (arba SHFE) kainomis. Per PTL šios kainos buvo apytikriai 7 % mažesnės už pasaulinės rinkos kainas. Teoriškai Kinijos bendrovės taip pat gali tam tikrą kiekį žaliavų pirkti LME kainomis, kai kainos Kinijos rinkoje dėl valstybės kišimosi yra didesnės, tačiau ne Kinijos subjektai Kinijos rinkoje žaliavų įsigyti negali.

(75)

Todėl padaryta išvada, kad Kinijos aliuminio rinka yra iškreipta dėl didelio valstybės kišimosi.

(76)

Kinijos valstybės kišimąsi į plieno sektorių rodo tai, kad didžioji dauguma didelių Kinijos plieno gamintojų priklauso valstybei, o įrengtiesiems plieno sektoriaus pajėgumams ir produkcijai turi poveikio įvairūs penkerių metų pramonės planai, visų pirma dabartinis 12-asis penkerių metų (2011–2015 m.) geležies ir plieno sektoriaus planas.

(77)

Valstybė iš esmės kontroliuoja ir žaliavų rinką. Koksui ir geležies rūdai (pagrindinės plieno gamybos žaliavos) taikomi kiekybiniai eksporto apribojimai ir 40 % eksporto muitas. Todėl galima daryti išvadą, kad Kinijos plieno rinka yra iškreipta dėl didelio valstybės kišimosi.

(78)

Per Komisijos atliktą antidempingo tyrimą (18) patvirtinta valstybės kišimosi svarba konkrečiame vamzdžių ir vamzdelių, kurie yra pagrindinė žaliava dviračių iš plieno gamyboje, sektoriuje.

(79)

Todėl padaryta išvada, kad Kinijos plieno rinka yra iškreipta dėl didelio valstybės kišimosi.

(80)

Tokiomis aplinkybėmis nė viena iš susijusių bendrovių nesugebėjo įrodyti, kad jų verslo sprendimai dėl žaliavų įsigijimo priimami be didelio valstybės kišimosi ir kad pagrindinės gamybos sąnaudos iš esmės atitinka rinkos kainą. Todėl jos negalėjo įrodyti, kad atitiktų 1 kriterijų.

(81)

Bendradarbiaujantys eksportuojantys Kinijos gamintojai įrodė atitinkantys kitus keturis kriterijus.

(82)

Atsižvelgiant į minėtas išvadas dėl 1 kriterijaus, pasitarus su Patariamuoju komitetu nuspręsta, kad RER neturėtų būti taikomas trims bendradarbiaujančioms eksportuojančių Kinijos gamintojų grupėms.

(83)

Komisija susijusioms KLR bendrovėms ir skundo pateikėjui oficialiai atskleidė su RER susijusius nustatytuosius faktus. Be to, jiems buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti juos išklausyti, jei tam būtų svarbių priežasčių.

1.2.   Šalių pastabos

(84)

Atskleidus išvadas dėl RER viena bendrovė tvirtino, kad atsisakymas taikyti RER pagrįstas visa Kinijos dviračių pramone, o ne atskiromis bendrovėmis. Dėl to pažymima, kad nors Komisija vertino Kinijos plieno ir aliuminio sektorius, esama aiškios sąsajos tarp KLR plieno ir aliuminio rinkų ir bendradarbiaujančių grupių plieno ir aliuminio produktų pirkimo kaip žaliavos.

(85)

Be to, tvirtinta, kad Kinijos dviračių gamintojų su plienu ir aliuminiu susijusių sąnaudų pranašumas yra nežymus, nes jis sudaro tik 1,4–1,75 %, kai pirminis aliuminis ir plienas sudaro 20–25 % dviračių gamybos sąnaudų, o LME ir SHFE kainų skirtumas per PTL buvo 7 %.

(86)

Dėl to pabrėžiama, kad pagrindinis analizės veiksnys – kokią gamybos sąnaudų dalį sudaro žaliavos (šiuo atveju ši dalis buvo didelė, nes ji buvo ne mažesnė kaip 20–25 % gamybos sąnaudų), ir tai, kad KLR žaliavų rinka yra iškraipyta. Tikslus kiekybinis iškraipymo poveikis bendrovės sąnaudoms nelaikomas lemiamu veiksniu.

(87)

Be to, tvirtinta, kad per kitą tyrimą Komisija analizavo ne pirminių žaliavų kainas, o tiesioginių žaliavų, naudotų nagrinėjamajam produktui gaminti, kainas, todėl šiuo atveju Komisija turėjo vertinti valstybės kišimąsi į tiesioginių žaliavų, t. y. aliuminio lydinių ekstruzijos, kainas, o ne pirminio aliuminio, kuris yra pirminė žaliava, kainas.

(88)

Dėl to pažymima, kad kiekvienas tyrimas atliekamas individualiai. Be to, tai, kad pirminio aliuminio rinką kontroliuoja valstybė, rodo, kad tarpinių aliuminio produktų rinka taip pat neveikia rinkos ekonomikos sąlygomis, t. y. atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą. Todėl šis tvirtinimas buvo atmestas.

(89)

Taip pat tvirtinta, kad dėl bet kokių pirminio aliuminio kainų SHFE ir LME skirtumų negali skirtis aliuminio lydinių gavybos kainos tarp atitinkamų rinkų, ir kad reikia atsižvelgti į tokius veiksnius kaip gamybos veiksmingumas, nepanaudoti pajėgumai ir įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos sąnaudos.

(90)

Dėl to pabrėžiama, kad šiam teiginiui pagrįsti nepateikta jokių įrodymų. Neturėdama pagrindžiančių įrodymų Komisija negalėjo šio teiginio analizuoti ir patikrinti, todėl jis buvo atmestas.

(91)

Be to, teigta, kad nepaisydama to, kad esama daug vėlesnių tarpinių produktų, Komisija nepaisė gatavų produktų – dviračių – kainai nustatyti būdingų faktinių savybių ir veiksnių. Visų pirma, dviratis parduodamas tiesiogiai galutiniam vartotojui (ne taip, kaip pirminis aliuminis), todėl ne žaliavų kaina, o kiti veiksniai lemia dviračių kainą, pvz., konkrečios dviračio techninės savybės ir vartotojų poreikiai.

(92)

Tačiau dėl šių savybių ir veiksnių nepateikta jokių konkrečių duomenų, į kuriuos derėtų atsižvelgti, todėl Komisija dėl jų negalėjo pateikti pastabų.

(93)

Taip pat teigta, kad Komisija neteisingai įvertino SHFE veikimo principus. Tvirtinta, kad CSRC reguliuoja SHFE funkcijas panašiai kaip Autorité des marchés financiers (AMF) Prancūzijoje ar Financial Services Authority (FSA) Jungtinėje Karalystėje ir kad CSRS vaidmuo ir konkrečios reglamentavimo / priežiūros priemonės atitinka G20 principus. Dėl to RER išvados, pagrįstos CSRS vaidmeniu ir SHFE veikla yra nevertingos.

(94)

Pažymima, kad bendrovė neatsižvelgė į tai, kad FSA (19) ir AMF (20) yra nepriklausomos nevyriausybinės įstaigos, o CSRS yra ministerijos lygmens padalinys, tiesiogiai atskaitingas Valstybės tarybai (21). Valstybės taryba yra aukščiausias valstybės valdžios vykdomasis organas, taip pat aukščiausias valstybės administracijos organas (22). Tai dar vienas valstybės aktyvaus vaidmens reguliuojant KLR aliuminio rinką pavyzdys. Dėl atitikties G20 principams, bendrovė tik pateikė tvirtinimą ir nepaaiškino, kokius principus ji turėjo omenyje. Todėl šis argumentas atmestas.

(95)

Be to, viena bendrovė nesutiko su Komisijos vertinimu, kad arbitražiniai sandoriai su pasauliniu orientyru, LME ar kitomis rinkomis ir SHFE kainomis yra praktiškai neįmanomi ir dėl to SHFE yra izoliuota nuo kitų pasaulio rinkų.

(96)

Pažymima, kad tai neatitinka bendrovės sutikimo su kainų skirtumu tarp SHFE ir LME tuo laikotarpiu, kai SHFE kaina buvo didesnė už LME kainas, tvirtinant, kad per tą laikotarpį Kinijos gamintojai už aliuminio produktus mokėjo daugiau nei Sąjungos gamintojai.

(97)

Be to, bendrovė teigė, kad nuo 2010 m. SHFE leido aliuminį fiziškai pristatyti į muitinės sandėlius Šanchajaus laisvojoje prekybos zonoje. Reiškia, kad šis tvirtinimas ne prieštarauja, o patvirtinta Komisijos vertinimą, kad fiziškai prekes pristatyti galima tik į sandėlį KLR, kurį patvirtina SHFE, tuo tarpu tarptautinių biržų sandorių atveju prekė gali būti pristatyta į bet kurią pasaulio vietą.

(98)

Taip pat tvirtinta, kad SHFE yra ateities sandorių rinka ir aliuminio ateities sandoriais SHFE prekiaujama nuo 1991 m., todėl Komisijos vertinimas, kad SHFE neparduodamos išvestinės priemonės, yra neteisingas.

(99)

Iš tiesų, SHFE yra ateities sandorių rinka. Tačiau, ateities sandoriai, kuriais prekiaujama SHFE, yra tvarkomi produktą fiziškai pristatant. Išvestiniai produktai be fizinio pristatymo, t. y. kuriais dar nesinaudojama, bet kuriais prekiaujama iki jų pristatymo dienos, KLR yra ribojami, todėl SHFE yra tik fizinės prekybos platforma, kuri izoliuoja Kinijos aliuminio rinką.

(100)

Tvirtinta, kad Komisijos aiškinimas, susijęs su pirminio aliuminio PVM/mokesčių priemonių ir atsargų priemonių poveikiu dviračių kainodarai, yra ekonomiškai abejotinas ir nepakankamai pagrįstas.

(101)

Tačiau bendrovė nepaaiškino, ko trūksta Komisijos analizėje ir nepagrindė savo tvirtinimo, todėl Komisija negalėjo dėl jo pateikti pastabų.

(102)

Taip pat tvirtinta, kad KLR pramonės politika panaši į ES politiką ir kad Komisija neįrodė, kad KLR pramonės politika turėtų tiesioginio ar didelio poveikio sprendimams dėl žaliavų, dviračių gamybai ar eksportuojančių Kinijos dviračių gamintojų pardavimo operacijoms.

(103)

Dėl to pažymima, kad nebuvo tiksliai nurodyta, kokią ES politiką bendrovė turėjo omenyje, todėl Komisija negali pateikti pastabų dėl šio teiginio. Be to, dėl tvirtinimo, kad nebuvo įrodyta, kad KLR pramonės politika turėtų didelio poveikio sprendimams dėl žaliavų, eksportuojančių Kinijos dviračių gamintojų gamybai arba pardavimui, pažymima, kad KLR penkerių metų aliuminio sektoriaus planai ir aliuminio, kuriuo prekiaujama izoliuotoje biržoje ir kuris sudaro 20–25 % dviračio gamybos sąnaudų, kainų iškraipymai rodo, kad yra akivaizdi KLR pramonės politikos ir sprendimų dėl žaliavų, eksportuojančių Kinijos dviračių gamintojų gamybos ir pardavimo sąsaja.

(104)

Taip pat tvirtinta, kad Komisija pažeidė pagrindiniame reglamente nustatytą trijų mėnesių terminą. Dėl to pažymima, kad Kinijos eksportuotojų bendradarbiavimo lygis buvo labai žemas, todėl Komisija dėjo papildomų pastangų dėl bendradarbiavimo ir susisiekė su daugeliu papildomų eksportuotojų, kurie atliekant tyrimą buvo vėliau nustatyti. Dėl to nebuvo įmanoma per nurodytą laikotarpį priimti sprendimo dėl RER taikymo. Be to, primenama, kad Bendrasis Teismas (23) neseniai nustatė, kad vien to, kad sprendimas dėl RER nepriimamas per tris mėnesius, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte, nepakanka, kad būtų panaikintas reglamentas, kuriuo nustatomos antidempingo priemonės. Taip pat pažymima, kad tuo tarpu pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalis buvo iš dalies pakeista, nurodant, kad Komisija sprendimus dėl RER taikymo priima tik atrinktoms bendrovėms ir kad toks sprendimams paprastai priimamas per septynis mėnesius, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per aštuonis mėnesius nuo tyrimo inicijavimo (24). Šis pakeitimas taikomas visiems naujiems ir vykdomiems tyrimams, įskaitant šį tyrimą. Sprendimai priimti per aštuonis mėnesius nuo inicijavimo dienos.

(105)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, argumentas dėl trijų mėnesių termino pažeidimo atmetamas.

1.3.   Šalių prašymas

(106)

Viena šalis prašė taip pat nagrinėti KLR gamintojų, kurie į Sąjungą nebeeksportuoja, rinkos ekonomikos režimo (RER) taikymo prašymus. Teigta, kad tie gamintojai į Sąjungą nustojo eksportuoti tik dėl antidempingo muitų, kurie taikomi nuo 2005 m.

(107)

Dėl to pažymima, kad išvados dėl dempingo ir žalos yra susijusios su peržiūros tiriamuoju laikotarpiu (PTL), kuris buvo nustatytas pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalį. Tai reiškia, kad iš eksportuojančių gamintojų surinkti duomenys normaliajai vertei ir eksporto kainai nustatyti taip pat griežtai susiję tik su tuo laikotarpiu. RER nagrinėjimas atliekamas nustatant eksportuojančių KLR gamintojų normaliąją vertę, kuri vėliau lyginama su eksporto kaina per tą patį laikotarpį. Jei gamintojas nagrinėjamojo produkto per PTL neeksportuoja, neįmanoma nustatyti eksporto kainos ir apskaičiuoti dempingo skirtumo. Todėl nėra priežasčių nagrinėti RER taikymo gamintojui, kuris nagrinėjamojo produkto per PTL neeksportavo. Vis dėlto primenama, kad visi eksportuojantys gamintojai turi galimybę prašyti atlikti tarpinę jų padėties peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį arba eksportuojantys gamintojai, kurie nagrinėjamojo produkto per tiriamąjį laikotarpį, kuriuo pagrįstos priemonės, neeksportavo, turi galimybę prašyti atlikti naujojo eksportuotojo peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį.

(108)

Be to, prašyme šalis taip pat paminėjo Teismo Brosmann sprendimą (25) ir, panašu, juo remdamosi teigė, kad KLR gamintojams turėtų būti leista RER prašymo formas pateikti net jei jie nagrinėjamojo produkto neeksportavo į Sąjungą per dabartinį tiriamąjį laikotarpį. Pažymima, kad sprendime nenagrinėjama padėtis, susijusi su eksportuojančių gamintojų, kurie per tiriamąjį laikotarpį neeksportavo, RER prašymais, todėl jis su šio tyrimo aplinkybėmis nesusijęs.

(109)

Taigi prašymas buvo atmestas.

(110)

Taip pat tvirtinta, kad bendrovių, kurios per PTL į Sąjungą neeksportavo, eksporto kainos turėtų būti nustatytos remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalimi, t. y. bet kuriuo kitu priimtinu būdu.

(111)

Dėl to pažymima, kad pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalimi nėra visiškai nustatoma, kad eksporto kaina nagrinėjamosios šalies gamintojams apskaičiuojama tuo atveju, kai jie jokio produkto kiekio neeksportavo į Sąjungą. Priešingai, pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad importuoto produkto perpardavimo kaina yra pagrindas eksporto kainai apskaičiuoti ir koregavimams atsižvelgiant į visas nuo importo iki perpardavimo patirtas išlaidas atlikti, o tai reiškia, kad į Sąjungą faktiškai importuota. Šios nuostatos pirmajame sakinyje teiginys „bet kuriuo kitu priimtinu būdu“ reiškia konkrečius atvejus, kai neįmanoma taikyti kitų toje straipsnio dalyje minėtų metodų. Tai nesumenkina to, kad minėtame straipsnyje kalbama apie importą į Sąjungą per PTL.

1.4.   Išvada

(112)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, nė viena iš Kinijos grupių, kurios prašė taikyti RER, negalėjo įrodyti, kad atitiktų pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus. Todėl buvo padaryta išvada, kad visoms šioms grupėms RER neturėtų būti taikomas.

2.   Individualus režimas

(113)

2012 m. rugsėjo 6 d. įsigaliojusiu Reglamentu (ES) Nr. 765/2012 (26) Europos Parlamentas ir Taryba iš dalies pakeitė pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį. Reglamento (ES) Nr. 765/2012 2 straipsnyje nurodyta, kad pakeitimas turi būti taikomas tik tyrimams, kurie inicijuoti po reglamento įsigaliojimo dienos. Taigi, kadangi šis tyrimas inicijuotas 2012 m. kovo 9 d., pakeitimas šiam tyrimui netaikomas.

(114)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, prireikus muitas visos šalies mastu nustatomas šalims, kurioms taikoma pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalis, išskyrus tuos atvejus, kai pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį bendrovės gali įrodyti, kad jų eksporto kainos ir apimtis bei pardavimo sąlygos yra nustatomi laisvai, kad valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą ir kad valstybė nesikiša tiek, kad būtų galima vengti priemonių, jei eksportuotojams nustatomos skirtingos muitų normos.

(115)

Trys bendradarbiaujančios eksportuotojų grupės, kurios prašė taikyti RER, taip pat prašė taikyti individualų nagrinėjimą, jei joms nebūtų taikomas RER. Remiantis turima informacija nustatyta, kad visos trys KLR grupės atitinka visus individualaus režimo kriterijus.

3.   Normalioji Vertė

3.1.   Panaši šalis

(116)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems nesuteiktas RER, normalioji vertė turi būti nustatyta remiantis vidaus rinkos kainomis arba apskaičiuotąja normaliąja verte panašioje šalyje.

(117)

Pranešime apie inicijavimą Komisija panašia šalimi pasiūlė Meksiką, kuri panašia šalimi buvo ankstesniuose tyrimuose, susijusiuose su KLR.

(118)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl panašios šalies pasirinkimo.

(119)

Viena šalis teigė, kad Meksika nėra geriausias panašios šalies pasirinkimas ir kad Taivanas būtų geriau, nes Taivanas yra didelis dviračių gamintojas, turi daugiau panašumų su KLR nei Meksika, todėl veikiausiai būtų galima nustatyti patikimesnę normaliąją vertę.

(120)

Komisija 15 šalių, tiksliau Bangladeše, Kanadoje, Kambodžoje, Indijoje, Indonezijoje, Malaizijoje, Meksikoje, Norvegijoje, Filipinuose, Šri Lankoje, Taivane, Tailande, Tunise, Turkijoje ir JAV, siekė rasti gamintojų, kurie sutiktų bendradarbiauti.

(121)

Klausimyno atsakymus Komisijai pateikė tik trys Meksikos dviračių gamintojai, kurie taip pat sutiko, kad jų patalpose būtų patikrinti jų atsakymai. Nė viena kita bendrovė iš išvardytų šalių nebendradarbiavo. Šių trijų gamintojų pardavimas vidaus rinkoje sudarė daugiau kaip 30 % Meksikos rinkos, o 2011 m. tai buvo apie 1,7 mln. vienetų. Nustatyta, kad konkurencingoje aplinkoje veikė daugiau kaip 14 gamintojų ir keli importuotojai. 2011 m. importuoti dviračiai buvo daugiausia KLR (daugiau kaip 60 %) ir Taivano (20 %) kilmės. Šis importas sudarė apie 5 % vidaus rinkos (šaltinis: metinė Meksikos dviračių gamintojų asociacijos ANAFABI ataskaita).

(122)

Remiantis Meksikos nagrinėjamojo produkto rinkos profiliu, veiklos vykdytojų skaičiumi, vidaus konkurencija ir gamybos procesų ypatumais patvirtinama, kad Meksika vis dar yra tinkama panaši šalis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Meksikos rinką galima laikyti tipiška ir konkurencinga. Todėl padaryta išvada, kad Meksika yra tinkama panaši šalis.

3.2.   Normaliosios vertės nustatymas panašioje šalyje

(123)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą normalioji vertė nustatyta remiantis iš panašios šalies gamintojų gauta patikrinta informacija, kaip nurodyta toliau.

(124)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad Meksikos vidaus rinkoje parduodas tipiškas nagrinėjamojo produkto kiekis.

(125)

Taip pat nagrinėta, ar tokį pardavimą vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalimi galima laikyti pardavimu įprastomis prekybos sąlygomis. Tai buvo atlikta nustatant kiekvienos rūšies produkto pelningo pardavimo nepriklausomiems pirkėjams dalį vidaus rinkoje per PTL.

(126)

Jeigu tam tikros rūšies produkto, kuris buvo parduotas už grynąją pardavimo kainą, lygią apskaičiuotoms gamybos sąnaudoms arba už jas didesnę, parduotas kiekis sudarė daugiau kaip 80 % viso tos rūšies produkto parduoto kiekio ir jeigu tos rūšies produkto vidutinė svertinė kaina buvo lygi gamybos sąnaudoms arba už jas didesnė, normalioji vertė buvo nustatoma remiantis faktine vidaus rinkos kaina. Ši kaina buvo apskaičiuota kaip viso tos rūšies produkto pardavimo vidaus rinkoje per PTL kainų svertinis vidurkis, neatsižvelgiant į tai, ar toks pardavimas buvo pelningas, ar ne.

(127)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningai parduotas kiekis sudarė ne daugiau kaip 80 % viso tos rūšies produkto parduoto kiekio arba jeigu tos rūšies produkto vidutinė svertinė kaina buvo mažesnė už gamybos sąnaudas, normalioji vertė buvo nustatoma remiantis faktine vidaus rinkos kaina, apskaičiuota kaip tik tos rūšies produkto pelningo pardavimo svertinis vidurkis.

(128)

Be to, atlikus tyrimą nenustatyta jokios rūšies produkto, kurio dalis nebūtų parduota pelningai.

4.   Eksporto kaina

(129)

Visais atvejais, kai nagrinėjamasis produktas buvo eksportuotas nepriklausomiems Sąjungos pirkėjams, eksporto kaina buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį, t. y. remiantis faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis eksporto kainomis.

(130)

Tais atvejais, kai parduota per susijusį importuotoją ar prekiautoją, eksporto kainos apskaičiuotos pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį remiantis to susijusio importuotojo perpardavimo pirmiesiems nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje kainomis. Koreguotos visos sąnaudos, patirtos nuo importo iki perpardavimo, įskaitant pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas ir pelną. Nustatant pelno dydį naudotas nagrinėjamojo produkto importuotojo ir (arba) prekiautojo gautas pelnas, nes faktinis susijusio importuotojo ir (arba) prekiautojo pelnas laikytas nepatikimu dėl eksportuojančių gamintojų ir susijusio importuotojo ir (arba) prekiautojo ryšių.

(131)

Kaip nurodyta 63 ir 64 konstatuojamosiose dalyse, grupė Giant China nesutiko Komisijos tarnyboms pateikti reikiamos informacijos apie grupės struktūrą ir esminės informacijos apie gamybą, nagrinėjamojo produkto pardavimo eksportui į Sąjungą apimtį ir kainas per PTL, susijusias su Jinshan Development and Construction Ltd grupės (Jinshan grupė) bendrovėmis, kurios buvo susijusios su nagrinėjamojo produkto gamyba ir pardavimu KLR, todėl nustatant eksporto kainą taikyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalis.

(132)

Giant China nesutiko su pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies taikymu tiek atsisakant taikyti RER, tiek eksporto kainai apskaičiuoti naudojant turimus faktus. Ji tvirtino, kad Komisijos prašoma informacija dempingo skirtumui apskaičiuoti nebuvo reikalinga. Dėl to Giant China tvirtino, kad iš KLR įsikūrusios Jinshan grupės prašoma informacija nebuvo susijusi su RER vertinimu ar eksporto kainos skaičiavimais, nes minėta grupė buvo tik labai netiesiogiai susijusi su Giant China ir jos susijusiomis bendrovėmis (Giant grupė).

(133)

Tačiau atlikus tyrimą patvirtinta, kad viena Giant grupės patronuojamųjų bendrovių, kuri per dalį PTL aktyviai gamino ir eksportavo į Sąjungą nagrinėjamąjį produktą, tiksliau Shanghai Giant & Phoenix Bicycles Co Ltd (toliau – GP), buvo susijusi bendrais akcininkų, struktūriniais ir valdymo ryšiais su Jinshan grupe, ir kad ta grupė buvo susijusi su nagrinėjamojo produkto gamyba ir pardavimu. Kadangi Jinshan grupės bendrovės, kurios buvo susijusios su nagrinėjamojo produkto gamyba ir pardavimu KLR, nepildė RER prašymo formos ir nepateikė antidempingo klausimyno atsakymų, nebuvo galima įvertinti, kokiu mastu Jinshan grupės nagrinėjamojo produkto gamyba ir pardavimas turėjo poveikio nustatant eksporto kainą GP atžvilgiu ir dėl to visai Giant grupei. Nebuvo galima toliau nagrinėti, ar įvykdytos pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto sąlygos. Kadangi šiuo klausimu nebendradarbiauta, Giant China teiginius teko atmesti.

(134)

Be to, Giant China tvirtino, jog skaičiuojant eksportuojančio gamintojo individualų skirtumą nereikia atsižvelgti į kainų informaciją, susijusią su kitais eksportuojančiais gamintojais, nebent Giant grupė ir Jinshan grupė yra vienas subjektas, atsižvelgiant į glaudžius finansinius, prekybinius ir valdymo ryšius.

(135)

Turimais įrodymais patvirtinama išvada, kad GP ir Jinshan grupė yra susijusios glaudžiais akcininkų, struktūriniais ir valdymo ryšiais. Neturint išsamios informacijos apie visas su GP susijusias šalis, ypač apie dviračius eksportuojančius Kinijos gamintojus, kurie yra Jinshan grupės patronuojamosios bendrovės, neįmanoma išsamiai ir patikimai apskaičiuoti eksporto kainos ir nustatyti individualaus skirtumo GP ir atitinkamai visai Giant grupei.

(136)

Taip pat teigta, kad dėl prašomos informacijos Giant China teko nepagrįsta našta ir kad ji stengėsi kuo geriau bendradarbiauti per tyrimą. Dėl to pažymėtina, kad iki pastabų po galutinio atskleidimo nepateikta jokių įrodymų, iš kurių būtų matyti, kad Giant China būtų dėjusi pastangų surinkti RER prašymo formai ir antidempingo klausimynui būtinos informacijos apie Jinshan grupės bendroves, susijusias su nagrinėjamojo produkto gamyba ir pardavimu. Atliekant tyrimą Giant China teigė, kad prašomos informacijos pateikti nebuvo būtina, tačiau nepažymėjo, kad tokią informaciją gauti būtų nepagrįstai sunku. Giant China tariamų pastangų įrodymų pateikė tik po galutinio atskleidimo, t. y. tokiu etapu, kai tokios informacijos jau nebebuvo galima patikrinti. Todėl į ją nebebuvo galima atsižvelgti.

(137)

Giant China teigė, kad bet kokiu atveju nebuvo jokio pavojaus, kad bet kokių galimų antidempingo priemonių būtų vengiama, pvz., gamybą perkėlinėjant tarp dviejų grupių, nes vienintelis ryšys tarp dviejų grupių, t. y. bendrovė GP, 2011 m. rugsėjo mėn. nutraukė veiklą. Dėl to pažymėtina, kad PTL pabaigoje GP vis dar veikė kaip subjektas, kaip tą patvirtino ir Giant China. Todėl gamybą ši bendrovė gali bet kuriuo metu ateityje atnaujinti, taigi tai, kad GP 2011 m. rugsėjo mėn. tariamai nutraukė veiklą, yra neaktualu. Be to, Giant China tvirtino, kad priemonių vengimo pavojų būtų galima mažinti kitu būdu, pvz., taikant stebėsenos išlygą, kaip minima 276 ir 277 konstatuojamosiose dalyse. Dėl to pažymėtina, kad stebėsenos išlyga taikoma tik nesusijusioms bendrovėms, nes susijęs pavojus yra kitokio pobūdžio ir negalima taikyti tų pačių taisomųjų priemonių.

(138)

Be to, Giant China tvirtino, kad GP patalpose KLR reikėjo atlikti patikrinimą vietoje ir nagrinėti GP gamybos ir pardavimo veiklą po 2011 m. rugsėjo mėn. Dėl to pažymėtina, kad tai, ar GP nutraukė veiklą po 2011 m. rugsėjo mėn., nelaikyta aktualiu dalyku. Iš tiesų, net jei taip ir būtų buvę, GP galėjo bet kuriuo metu atnaujinti dviračių gamybą ir pardavimą ir atlikus patikrinimą vietoje toks pavojus nebūtų sumažintas.

(139)

Giant China taip pat pateikė tam tikrų įrodymų, kad Giant grupės turėtos GP akcijos buvo parduotos 2013 m. kovo 30 d. Tačiau pažymėtina, kad šis sandoris įvyko po PTL, todėl jau pažengusiame tyrimo etape šios informacijos negalima patikrinti, be to, ji nėra susijusi su šiuo tyrimu. Taigi, jei Giant paprašytų atlikti jų padėties pardavus akcijas peržiūrą, šį prašymą būtų galima svarstyti tinkamu metu pagal pagrindinio reglamento nuostatas.

(140)

Su tomis pačiomis pastabomis Giant China pateikė kitus paaiškinimus dėl Komisijos vertinimo, kuriuo užtikrinamas pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies taikymas. Tačiau dėl šių paaiškinimų Komisijos pradinio vertinimo keisti nereikėjo.

(141)

Todėl patvirtinamos išvados dėl pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies taikymo Giant grupei.

5.   Palyginimas

(142)

Normalioji vertė ir eksporto kaina palygintos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Prireikus atlikti koregavimai, atsižvelgiant į netiesioginius mokesčius, nuolaidas, prekybos lygį, taip pat transporto, draudimo, tvarkymo ir papildomas išlaidas, pakavimo, kreditų ir banko mokesčius bei komisinius, jei jie, kaip nustatyta, visais atvejais buvo pagrįsti, tikslūs ir paremti įrodymais.

6.   Dempingo skirtumas

6.1.   Bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams

(143)

Dempingo skirtumai trims bendradarbiaujančioms bendrovėms nustatyti bendradarbiavusiems Meksikos gamintojams nustatytą vidutinę svertinę normaliąją vertę lyginant su kiekvienos bendrovės vidutine svertine eksporto į Sąjungą kaina, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalyse.

(144)

Procentais išreikšti CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumai yra tokie:

Bendrovė

Dempingo skirtumas

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

20,9 %

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

6.2.   Visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams

(145)

Kadangi, kaip nurodyta 22 ir 24 konstatuojamosiose dalyse, KLR bendradarbiavimo lygis buvo labai žemas, išvadų dėl bendradarbiaujančių bendrovių negalima laikyti tipiškomis visai šaliai. Todėl dempingo skirtumo visos šalies mastu, taikomo visiems kitiems eksportuojantiems KLR gamintojams, negalima patikslinti.

(146)

Todėl dempingo skirtumas visos šalies mastu nekeičiamas ir paliekamas toks, koks nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, t. y. 48,5 %.

D.   SĄJUNGOS PRAMONĖS APIBRĖŽTIS

(147)

Apskaičiuota, kad panašų produktą Sąjungoje gamina apie 380 žinomų gamintojų. Be to, apie save pranešė šešios nacionalinės Sąjungos gamintojų asociacijos.

(148)

Sąjungos gamybai apskaičiuoti naudota visa turima informacija, įskaitant iš Sąjungos gamintojų ir nacionalinių asociacijų surinktus duomenis ir Komisijos turimus gamybos statistinius duomenis, ir nustatyta, kad per PTL pagaminta apie 11 mln. dviračių.

(149)

Remiantis pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalimi ir 5 straipsnio 4 dalimi, Sąjungos pramonei priskiriami Sąjungos gamintojai, kurie pagamina visą Sąjungos produkciją ir kurie toliau vadinami Sąjungos pramone.

(150)

Kaip nurodyta pirmiau, atsižvelgiant į didelį bendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų skaičių, atrinkti aštuoni Sąjungos gamintojai, kuriems tenka apie 25 % visos panašaus produkto Sąjungos pramonės gamybos ir pardavimo apimties per PTL. Visi Sąjungos gamintojai naudojosi 1 konstatuojamojoje dalyje aprašyta atleidimo sistema.

E.   PADĖTIS SĄJUNGOS RINKOJE

1.   Sąjungos suvartojimas

(151)

Sąjungos pramonės pardavimas buvo vertinamas remiantis duomenimis, surinktais iš gamintojų atsakymų atrankos formose, ir duomenimis, surinktais iš įvairių Sąjungos dviračių gamintojų asociacijų.

(152)

Sąjungos suvartojimas nustatytas remiantis visos Sąjungos pramonės parduotu kiekiu Sąjungos rinkoje, kaip apskaičiuota 151 konstatuojamojoje dalyje, ir Eurostato pateiktais duomenimis apie importą iš visų šalių.

(153)

Sąjungos suvartojimas sumažėjo nuo 22 459 062 vnt. 2008 m. iki 20 116 602 vnt. per PTL, t. y. 10 % per nagrinėjamąjį laikotarpį. Iš esmės taip atsitiko dėl 8 % sumažėjimo 2008–2009 m, laikotarpiu, o po to suvartojimas nesikeitė ir tik šiek tiek sumažėjo per PTL (2 %). 2009 m. rinkai ypač didelio poveikio turėjo ekonomikos krizė, nuo to laiko rinka neatsigavo. 2011 m. suvartojimas toliau mažėjo daugiausia dėl to, kad esant tokioms ekonominėms aplinkybėms vartotojai ir toliau atsargiai išlaidavo.

1   lentelė

Suvartojimas

 

2008

2009

2010

2011

Apimtis (vienetais)

 

 

 

 

+

Iš viso importuota

10 017 616

8 974 906

9 734 143

8 840 362

+

Sąjungos produkcija, parduota Sąjungos rinkoje

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

=

Suvartojimas

22 459 062

20 578 978

20 681 018

20 116 602

Indeksas (2008 m. = 100)

100

92

92

90

Šaltinis.

Eurostatas, klausimyno atsakymai

2.   Importas iš KLR

2.1.   KLR kilmės dviračių importo dempingo kaina apimtis ir rinkos dalis

(154)

KLR kilmės nagrinėjamojo produkto importo apimtis nustatyta remiantis Eurostato pateikta statistine informacija. Importo iš KLR apimtis gerokai sumažėjo 2008–2009 m. laikotarpiu – nuo 941 522 vnt. iki 597 339 vnt. atitinkamai, t. y. 37 %. 2010 m. importo apimtis didėjo, tačiau per PTL vėl sumažėjo ir buvo 581 459 vnt. Didelis importo iš Kinijos apimties sumažėjimas sutapo su ekonomikos krize ir vėliau nebuvo pasiektas buvęs lygis. Apskritai per nagrinėjamąjį laikotarpį importas iš Kinijos sumažėjo 38 %.

(155)

Kinijos rinkos dalis atitinkamai sumažėjo nuo 4,2 % 2008 m. iki 2,9 % per PTL. Rinkos dalies sumažėjimą iš dalies kompensavo sumažėjęs Sąjungos suvartojimas.

(156)

Tačiau reikia pabrėžti, kad palyginti nedidelę ir mažėjančią importo iš Kinijos rinkos dalį reikia vertinti atsižvelgiant į išvadas, kurios padarytos per 14 ir 15 konstatuojamosiose dalyse minėtą gretutinį priemonių vengimo tyrimą (žr. 223 ir 224 konstatuojamąsias dalis).

2   lentelė

Importas iš KLR

 

2008

2009

2010

PTL

Importo iš nagrinėjamosios šalies apimtis (vienetais)

941 522

597 339

627 120

581 459

Indeksas (2008 m. = 100)

100

63

67

62

Importo iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis (%)

4,2

2,9

3,0

2,9

Šaltinis.

Eurostatas

3.   Nagrinėjamojo produkto importo kainos

3.1.   Kainų raida

(157)

Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1095/2005, importo dempingo kaina kainų tendencijoms nustatyti laikotarpiu nuo 2008 m. iki PTL Eurostato duomenis buvo galima naudoti tik iš dalies dėl toliau nurodytų priežasčių.

(158)

Importo kainose, pagrįstose Eurostato duomenimis, neatsižvelgiama į įvairias produkto rūšis ir didelius kainų skirtumus tarp skirtingų nagrinėjamojo produkto rūšių. Šalies vidutinėms kainoms didelę įtaką daro kiekvienos šalies produktų asortimentas. Be to, lyginant bendradarbiaujančių eksportuotojų importuojamus produktus pagal modelius nustatyta, kad net tų pačių produkto rūšių ir modelių kaina labai skiriasi, priklausomai nuo dviračių sudedamųjų dalių. Todėl šiame tyrime Eurostato kainos yra nepatikimos. Toliau indeksu nurodomos Eurostato KLR importo kainos gali būti naudojamos tik kaip kainų tendencijų rodiklis, tačiau jos nėra naudingos lyginant skirtingų šalių ir Sąjungos pardavimo kainas.

(159)

Pagal Eurostato duomenis per nagrinėjamąjį laikotarpį labai padidėjo vidutinės svertinės importo iš KLR kainos (toliau nurodomos indeksuota forma), kaip parodyta 3 lentelėje. Tačiau nežinant, kokių rūšių dviračiai buvo importuojami iš KLR, ir ar produkto asortimentas keitėsi kiekvienais metais, negalima padaryti išvados.

3   lentelė

Importo iš KLR kaina

 

2008

2009

2010

PTL

Importo iš KLR kaina

 

 

 

 

Indeksas (2008 m. = 100)

100

173

217

214

Šaltinis.

Eurostatas

3.2.   Priverstinis kainų mažinimas

(160)

Bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų, kurie, kaip nustatyta, taikė dempingą, vykdomas priverstinis kainų mažinimas apskaičiuotas remiantis jų faktine patikrinta eksporto kaina (CIF Sąjungos pasienyje) su antidempingo muitu ir be antidempingo muito. Atitinkamomis Sąjungos pramonės pardavimo kainomis pasirinktos pardavimo nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje kainos, prireikus pakoreguotos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Remiantis klausimyne apibrėžtais skirtingų rūšių produktais per PTL tik vienam eksportuojančiam gamintojui nustatytas priverstinis kainų mažinimas, kuris sudarė 61 % be antidempingo muito ir 44 % su antidempingo muitu.

(161)

Atsižvelgiant į tai, kad eksportuojančių Kinijos gamintojų bendradarbiavimo lygis buvo labai žemas, ir į tai, kad išvados dėl bendradarbiaujančių bendrovių negali būti laikomos tipiškomis visai šaliai, taip pat į tai, kad vidutinės Eurostato kainos negalima laikyti patikima, manyta, kad per paskutinę priemonių galiojimo termino peržiūrą, kuri atlikta 3 konstatuojamojoje dalyje minėtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, nustatyti priverstinio kainų mažinimo lygiai turėtų būti panaudoti kaip nuoroda nustatant KLR priverstinį kainų mažinimą visos šalies mastu, nes nebuvo jokios kitos patikimos informacijos, t. y. 53 % išskaičius antidempingo muitą ir 39 % neišskaičius antidempingo muito.

4.   Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

(162)

Kaip nurodyta 8–10 konstatuojamosiose dalyse, per šį tyrimą analizuota, ar pasikeitė Sąjungos pramonės padėtis ir ar dėl tokio pasikeitimo reikėtų iš naujo vertinti išvadas dėl žalos, padarytas per tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai. Atlikus tyrimą patvirtinta, kad: i) pagal pasaulinę tendenciją dviračių gamybą Sąjungoje daugiausia sudaro darbo jėgos imlios dviračio dalių, kurios kuriamos ir tiekiamos iš įvairių šaltinių pagal vartotojų specifikacijas, surinkimo operacijos; ii) per tyrimą nustatyta, kad norėdama sumažinti gamybos sąnaudas Sąjungos pramonė toliau stengėsi automatizuoti ir supaprastinti surinkimo operacijas. Be to, kai kurie Sąjungos gamintojai naudojosi gerokai mažesnėmis darbo sąnaudomis Centrinėje ir Rytų Europoje, palyginti su tarpinės peržiūros, kuria padaryti daliniai pakeitimai, tiriamuoju laikotarpiu. Komisijos turimi gamybos statistiniai duomenys patvirtina šią tendenciją; iii) tyrimu patvirtinta, kad daugiau renkamasi aliuminio lydinius kaip žaliavą, tačiau plienas išliko pagrindine paprastesnių modelių ir vaikiškų dviračių žaliava. Atsižvelgiant į šiuos pasikeitimus Sąjungos pramonės ekonominė padėtis nagrinėta, kaip aprašyta toliau.

(163)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius Sąjungos pramonės padėčiai įtakos turinčius ekonominius veiksnius ir rodiklius.

(164)

Žalai nagrinėti nustatyti šie žalos rodikliai:

visų Sąjungos gamintojų makroekonominiai rodikliai (gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas, pardavimo apimtis, rinkos dalis, užimtumas, našumas, augimas, dempingo skirtumų dydis ir atsigavimas nuo buvusio dempingo poveikio) įvertinti visos Sąjungos gamybos lygiu, remiantis iš nacionalinių Sąjungos gamintojų asociacijų ir pavienių Sąjungos gamintojų gauta informacija. Šie veiksniai buvo sutikrinti kryžminiu būdu, jei įmanoma, su bendra informacija, gauta iš susijusių oficialių statistinių duomenų,

atrinktų Sąjungos gamintojų mikroekonominiai rodikliai (atsargos, vidutinė vieneto kaina, gamybos sąnaudos, grynųjų pinigų srautas, pelningumas, investicijų grąža, pajėgumas padidinti kapitalą, investicijos ir darbo užmokestis) įvertinti remiantis tų gamintojų pateikta informacija.

a)   Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

(165)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos pramonės gamybos apimtis nuolatos mažėjo ir mažėjo greičiau nei Sąjungos suvartojimas, kaip parodyta 153 konstatuojamosios dalies 1 lentelėje. Taigi, gamybos apimtis sumažėjo nuo 13 541 244 vnt. 2008 m. iki 11 026 646 vnt. per PTL, t. y. 19 %.

4   lentelė

Bendra Sąjungos gamyba

 

2008

2009

2010

PTL

Apimtis (vienetais)

 

 

 

 

Gamyba

13 541 244

12 778 305

11 682 329

11 026 646

Indeksas (2008 m. = 100)

100

94

86

81

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, susiję oficialūs statistiniai duomenys

(166)

Gamybos pajėgumai nuo 2008 m. iki PTL sumažėjo 5 %, o tai iš dalies kompensavo 19 % gamybos apimties sumažėjimo poveikį pajėgumų naudojimo normai. Pastaroji norma per tą patį laikotarpį sumažėjo 14 procentinių punktų ir per PTL buvo 74 %.

5   lentelė

Gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas

 

2008

2009

2010

PTL

Apimtis (vienetais)

 

 

 

 

Gamybos pajėgumai

15 804 000

15 660 000

15 150 000

15 000 000

Indeksas (2008 m. = 100)

100

99

96

95

Pajėgumų naudojimas (%)

86

82

77

74

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

90

86

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, susiję oficialūs statistiniai duomenys

b)   Pardavimo apimtis

(167)

Apskritai Sąjungos pramonės pardavimo apimtis Sąjungos rinkoje sumažėjo panašiai kaip Sąjungos suvartojimas – 9 % per nagrinėjamąjį laikotarpį, t. y. nuo 12 441 446 vnt. 2008 m. iki 11 276 240 vnt. per PTL. Tačiau 2009–2010 m. pardavimo apimtis toliau mažėjo, nors suvartojimas nesikeitė, todėl Sąjungos pramonė prarado rinkos dalį 2010 m., kaip parodyta 168 konstatuojamosios dalies 7 lentelėje. Per PTL pardavimo apimtis vėl padidėjo, tačiau 2008 m. lygio nepasiekė.

6   lentelė

Sąjungos pramonės pardavimas Sąjungoje

 

2008

2009

2010

PTL

Apimtis (vienetais)

12 441 446

11 604 072

10 946 875

11 276 240

Indeksas (2008 m. = 100)

100

93

88

91

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, susiję oficialūs statistiniai duomenys

c)   Rinkos dalis

(168)

Sąjungos pramonės rinkos dalis padidėjo nuo 55,4 % 2008 m. iki 56,1 % per PTL, t. y. per PTL padidėjo 0,7 procentinio punkto. Nedideliam 0,7 procentinio punkto padidėjimui per nagrinėjamąjį laikotarpį priskiriamas didelis sumažėjimas nuo 56,4 % 2009 m. iki 52,9 %. 2010 m. Bendrą Sąjungos pramonės rinkos dalies padidėjimą mažėjant pardavimo apimčiai (žr. 167 konstatuojamąją dalį) galima paaiškinti tuo, kad apskritai sumažėjo suvartojimas (žr. 153 konstatuojamąją dalį).

7   lentelė

Sąjungos pramonės rinkos dalis

 

2008

2009

2010

PTL

Sąjungos rinkos dalis (%)

55,4

56,4

52,9

56,1

Indeksas (2008 m. = 100)

100

102

96

101

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, susiję oficialūs statistiniai duomenys

d)   Užimtumas ir našumas

(169)

Tiesioginis užimtumas sumažėjo 17 % – nuo 14 197 darbuotojų 2008 m. iki 11 783 darbuotojų per PTL. Užimtumas mažėjo mažėjant gamybos apimčiai.

(170)

Bendrai nagrinėjamuoju laikotarpiu našumas sumažėjo 2 %. Dėl gamybos apimties mažėjimo 2008–2009 m. ir nekintančio užimtumo lygio tuo pačiu laikotarpiu 2008–2009 m. sumažėjo našumas. Po to 2009–2010 m. našumas didėjo, nes tuo pačiu laikotarpiu pramonė vykdė restruktūrizavimą ir investicijas į efektyvesnius gamybos procesus. Toliau mažėjant gamybos apimčiai per PTL ir ne taip smarkiai mažėjant užimtumui, našumas per PTL dar labiau sumažėjo.

8   lentelė

Bendras Sąjungos užimtumas ir našumas

 

2008

2009

2010

PTL

Darbuotojų skaičius

14 197

14 147

12 067

11 783

Indeksas (2008 m. = 100)

100

100

85

83

Našumas (vienetai per metus)

954

903

968

936

Indeksas (2008 m. = 100)

100

95

102

98

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai, susiję oficialūs statistiniai duomenys

e)   Augimas

(171)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu suvartojimas sumažėjo 10 % Sąjungos pramonės rinkos dalis buvo palyginti pastovi (šiek tiek padidėjo, t. y. + 0,7 procentinio punkto per nagrinėjamąjį laikotarpį, kaip minėta 168 konstatuojamojoje dalyje). Mažėjanti Sąjungos rinka rodo, kad Sąjungos gamintojai negalėjo pasinaudoti jokiu augimu.

f)   Dempingo skirtumo dydis

(172)

KLR ir per PTL vykdė dempingą, kaip paaiškinta 143–145 konstatuojamosiose dalyse. Atsižvelgiant į didelius nepanaudotus pajėgumus KLR (žr. 203 konstatuojamąją dalį) ir nustatytą priemonių vengimo praktiką (žr. 223 ir 224 konstatuojamąsias dalis), faktinių dempingo skirtumų poveikio Sąjungos pramonei negalima laikyti nereikšmingu.

g)   Atsigavimas po buvusio dempingo

(173)

Buvo nagrinėjama, ar Sąjungos pramonė atsigavo nuo buvusio dempingo. Padaryta išvada, kad Sąjungos pramonė nuo ankstesnio dempingo poveikio neatsigavo, kaip tai matyti ypač iš ilgalaikio mažo pelningumo ir sumažėjusio pajėgumų naudojimo. Sąjungos pramonei atsigauti trukdė ir nustatyta priemonių vengimo praktika (žr. 223 ir 224 konstatuojamąsias dalis).

h)   Atsargos

(174)

Sąjungos gamintojų dviračių atsargos PTL pabaigoje sudarė 517 977 vnt., jos buvo gana stabilios, palyginti su 2008 m., nepaisant 25 % sumažėjimo 2008–2009 m.

(175)

Kai kurie Sąjungos gamintojai turėjo labai nedaug atsargų, nes visą savo produkciją parduodavo susijusioms savo grupės bendrovėms. Be to, buvo nustatyta, kad Sąjungos gamintojai daugiausia gamina pagal vartotojų užsakymus. Visi šie veiksniai per nagrinėjamąjį laikotarpį iškraipė atsargų pokyčius, todėl šio rodiklio negalima laikyti reikšmingu.

9   lentelė

Atsargos

 

2008

2009

2010

PTL

Apimtis (vienetais)

 

 

 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos atsargos

519 832

390 398

522 779

517 977

Indeksas (2008 m. = 100)

100

75

101

100

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

i)   Pardavimo kainos ir sąnaudos

(176)

Vidutinės Sąjungos pardavimo kainos EXW sąlygomis per nagrinėjamąjį laikotarpį nesikeitė, o 2008–2009 m. padidėjo 3 % Pardavimo kaina per PTL vėl nukrito iki 2008 m. lygio.

10   lentelė

Vieneto pardavimo kaina Sąjungoje

 

2008

2009

2010

PTL

Vieneto pardavimo kaina ES (EUR)

144

149

146

144

Indeksas (2008 m. = 100)

100

103

102

100

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

(177)

Gamybos sąnaudos buvo apskaičiuotos remiantis Sąjungos gamintojų pagamintų visų rūšių panašių produktų svertiniu vidurkiu. Gamybos sąnaudos per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo vos 2 %, kaip parodyta 11 lentelėje.

11   lentelė

Vieneto gamybos sąnaudos

 

2008

2009

2010

PTL

Vieneto gamybos sąnaudos (EUR už vienetą)

141

147

146

145

Indeksas (2008 m. = 100)

100

104

103

102

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

j)   Pelningumas

(178)

Pelningumas buvo apskaičiuotas remiantis pardavimu nesusijusiems pirkėjams. Sąjungos pramonė nuo 2010 m. iki PTL buvo praktiškai subalansavusi pelną ir nuostolius. Apskritai pelningumas per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo nuo 1,9 % 2008 m. iki – 0,1 % per PTL.

12   lentelė

Pelningumas

 

2008

2009

2010

PTL

Sąjungos pardavimo pelningumas (%)

1,9

1,6

0,3

–0,1

Indeksas (2008 m. = 100)

100

100

98

98

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

k)   Investicijos ir investicijų grąža

(179)

Investicijos per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo net 16 % – nuo 7 952 150 EUR 2008 m. iki 9 263 184 EUR per PTL. Tai rodo, kad Sąjungos pramonė ir toliau stengėsi didinti gamybos procesų veiksmingumą ir išlikti konkurencinga.

(180)

Investicijų grąža atitiko pelningumo tendenciją. 2008 m. investicijų grąža buvo teigiama (14 %), tačiau per PTL sumažėjo iki – 1 %.

13   lentelė

Investicijos ir investicijų grąža

 

2008

2009

2010

PTL

Investicijos (tūkst. EUR)

7 952 150

9 421 745

19 288 284

9 263 184

Indeksas (2008 m. = 100)

100

118

243

116

Investicijų grąža (%)

14

11

2

–1

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

l)   Grynųjų pinigų srautas ir pajėgumas padidinti kapitalą

(181)

Grynųjų pinigų tendencija atitiko pelningumo tendenciją, tačiau per visą nagrinėjamąjį laikotarpį buvo teigiama. Ji parodyta 14 lentelėje kaip apyvartos procentas.

(182)

Tik didesnėms grupėms priklausantys Sąjungos gamintojai nenurodė jokių konkrečių problemų kapitalui padidinti. Didesnėms grupėms nepriklausantys Sąjungos gamintojai nurodė, kad didėja spaudimas jų grynųjų pinigų srautui dėl mažo pelningumo ir verslo santykių blogėjimo tiek su tiekėjais, tiek su vartotojais. Gebėjimui padidinti kapitalą trukdė ir bankų nenoras finansuoti dviračių rinką dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis.

14   lentelė

Grynųjų pinigų srautas

 

2008

2009

2010

PTL

Grynųjų pinigų srautas (%)

3,2

3,1

1,8

1,3

Indeksas (2008 m. = 100)

100

97

99

98

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

m)   Darbo užmokestis

(183)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį darbo užmokesčio sąnaudos vienam darbuotojui iš esmės nesikeitė, padidėjimo būta tik 2009 m. Taip yra daugiausia dėl darbuotojų mažinimo poveikio bendrovių atlyginimų skalėms, išlaikant kvalifikuotus darbuotojus našumui ir kokybei užtikrinti.

15   lentelė

Darbo užmokestis

 

2008

2009

2010

PTL

Darbo užmokesčio sąnaudos vienam darbuotojui (EUR)

15 747

17 393

17 383

16 581

Indeksas (2008 m. = 100)

100

110

110

105

Šaltinis.

Klausimyno atsakymai

5.   Išvada dėl žalos

(184)

Nepaisant galiojančių priemonių dauguma su Sąjungos pramonės veikla susijusių žalos rodiklių per nagrinėjamąjį laikotarpį pablogėjo. Ypač pablogėjo makroekonominiai rodikliai, kai antai gamybos apimtis (– 19 %), gamybos pajėgumai (– 5 %), pajėgumų naudojimo norma (– 14 %) ir užimtumas (– 17 %). Be to, per nagrinėjamąjį laikotarpį pablogėjo su pelnu susiję mikroekonominiai rodikliai, o pelningumas per PTL buvo – 0,1 %.

(185)

Tai rodo, kad Sąjungos pramonės padėtis yra nestabili, pelnas mažėja ir artėja nuo 2010 m. iki PTL susidariusi padėtis, kai buvo subalansuotas pelnas ir nuostoliai. Be to, augimo ir pelno galimybių sumažėjo dėl importo dempingo kaina iš KLR daromo poveikio ir importo vengiant priemonių (žr. 223 ir 224 konstatuojamąsias dalis).

(186)

Nepaisant to Sąjungos pramonei pavyko išlaikyti ir šiek tiek padidinti rinkos dalį mažėjančioje rinkoje. Iš padidėjusių investicijų per nagrinėjamąjį laikotarpį (+ 16 %) matyti, kad Sąjungos pramonė deda pastangas norėdama išlikti konkurencinga. Visa tai kartu su naujausiomis Sąjungos pramonės inovacijomis, kurios aprašytos 248 konstatuojamojoje dalyje, rodo jos gyvybingumą ir ekonominį pajėgumą.

(187)

Tuo remiantis daroma išvada, kad Sąjungos pramonei buvo toliau daroma materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnyje, ir ji išliko pažeidžiama.

(188)

Po atskleidimo šalys, nurodydamos Mandarinų konservų bylą (27), tvirtino, kad Komisija privalėjo imtis priemonių dėl tam tikros informacijos trūkumo, kuris atsirado dėl žemo eksportuojančių Kinijos gamintojų bendradarbiavimo lygio, o to nepadariusi Komisija pažeidė procedūrinius įsipareigojimus pagal pagrindinį reglamentą. Be to, šalys siūlė naudoti Kinijos eksporto statistiką, kurioje, priešingai nei Eurostato statistikoje, duomenys skirstomi pagal pagrindines į ES rinką eksportuotų dviračių rūšis, arba pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 3 ir 4 dalis prašyti didžiausių importuojančių valstybių narių nacionalinių muitinių atlikti skirtingų iš KLR importuojamų dviračių rūšių analizę.

(189)

Kaip minėta 19 ir 21 konstatuojamosiose dalyse, Komisija oficialiai pranešė apie tyrimo inicijavimą žinomiems eksportuojantiems KLR gamintojams, Kinijos gamintojų asociacijai ir nagrinėjamosios šalies atstovams. Komisija susisiekė su apytikriai 70 Kinijos bendrovių, kurios Komisijai jau buvo žinomos iš ankstesnio tyrimo, ir vėlesniu etapu, kai buvo inicijuotas 16 konstatuojamojoje dalyje minėtas antisubsidijų tyrimas, Komisija nustatė apie 300 papildomų eksportuojančių Kinijos gamintojų, su kuriais taip pat buvo susisiekta atliekant šią tarpinę peržiūrą. Be to, nagrinėjamosios šalies atstovams inicijuojant tyrimą buvo pranešta, kad jei eksportuojantys gamintojai bendradarbiaus nepakankamai, Komisija savo išvadas pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį gali pagrįsti turimais faktais. Pabrėžta, kad turimais faktais pagrįsta išvada susijusiai šaliai gali būti mažiau palanki.

(190)

Mandarinų konservų byloje teismas nagrinėjo, kiek pastangų turėtų dėti Komisija, kad gautų reikiamą informaciją, susijusią su normaliosios vertės skaičiavimu remiantis rinkos ekonomikos trečiosios šalies vidaus rinkos gamintojų kaina ar apskaičiuotąja verte, stengdamasi užtikrinti nustatytų galimų panašių rinkų bendradarbiavimą.

(191)

Šiame tyrime informacijos trūksta dėl to, kad šalių, kurios iš tiesų yra šio tyrimo šalys, bendradarbiavimo lygis yra labai žemas. Kaip minėta 186 konstatuojamojoje dalyje, šalys pakartotinai kviestos bendradarbiauti, tačiau to nepadarė. Taigi, priešingai nei Mandarinų konservų byloje, Komisija susijusias šalis aktyviai ir pakartotinai kvietė bendradarbiauti. Todėl Mandarinų konservų bylos lyginimas su šiuo tyrimu yra nepagrįstas.

(192)

Komisija įvertino kitų šaltinių, įskaitant Kinijos eksporto statistiką, naudingumą. Padaryta išvada, kad kiti šaltiniai buvo netinkami šiam tyrimui, nes duomenys nebuvo pakankamai išsamūs, kad būtų galima apskaičiuoti naujus skirtumus. Be to, nustatyta, kad Kinijos statistika yra nesuderinama su Eurostato statistika, nes, pvz., Kinijos statistikoje nurodomas gerokai didesnis importo lygis nei Eurostato statistikoje. Todėl siūlytų kitų šaltinių nebuvo galima naudoti. Kai kurios šalys taip pat siūlė Komisijai prašyti didžiausių importuojančių valstybių narių nacionalinių muitinių bendradarbiauti ir atlikti skirtingų iš KLR importuojamų produktų kategorijų analizę. Dėl to manoma, kad praktiškai tai neįmanoma, o net jei tokie duomenys ir būtų surinkti, jais nebūtų išspręstas dėl nebendradarbiavimo atsiradęs informacijos trūkumas. Taip yra visų pirma dėl to, kad atsižvelgiant į analizės lygmenį nepakanka paprasčiausiai remtis sąskaitomis faktūromis, neturint tokio produkto rūšies aprašymo, kokio reikia pagrįstam palyginimui pagal produkto rūšis atlikti.

(193)

Kai kurios šalys taip pat tvirtino, kad Komisija neanalizavo iš KLR importuojamų produktų asortimento ir importuojamų produktų teisingai nepalygino su Sąjungoje gaminamais dviračiais, kad išvados dėl žalos ir priverstinio kainų mažinimo būtų pagrįstos objektyviu ir teisingu palyginimu. Be to, šalys tvirtino, kad Komisija nurodė per 5 konstatuojamojoje dalyje atliktą ankstesnį tyrimą nustatytą priverstinio kainų mažinimo dydį, kuris buvo apskaičiuotas remiantis vidutinėmis Eurostato kainomis ir nežinant faktinės importo sudėties. Taip pat tvirtinta, kad Komisija nedėjo pastangų nustatyti, ar importuoti produktai buvo iš tiesų panašūs į Sąjungoje gaminamus dviračius, todėl Komisijos atlikta nebendradarbiaujančių gamintojų vykdomo priverstinio kainų mažinimo analizė yra neišsami. Dėl šių priežasčių šalys tvirtino, kad taip pat reikia pripažinti, kad Komisija neatliko objektyvaus vertinimo ir nepateikė tinkamo išvados, kad Sąjungos pramonei toliau daroma materialinė žala, paaiškinimo.

(194)

Dėl to pažymėtina, kad, kaip minėta 160 konstatuojamojoje dalyje, bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų, kurie, kaip nustatyta, vykdė dempingą, priverstinis kainų mažinimas apskaičiuotas remiantis jų faktine patikrinta eksporto kaina (CIF Sąjungos pasienyje) tiek įskaičiavus antidempingo muitą, tiek jį išskaičiavus, atsižvelgiant į jų per PTL eksportuotų produktų asortimentą. Tačiau eksportuojančių Kinijos gamintojų bendradarbiavimo lygis buvo labai žemas, todėl, kaip minėta 145 konstatuojamojoje dalyje, su bendradarbiaujančiais eksportuojančiais Kinijos gamintojais susijusios išvados negalėjo būti laikomos tipiškomis visai KLR ir priverstinio kainų mažinimo dydžio, nustatyto per 3 konstatuojamojoje dalyje minėtą tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai, nebuvo galima keisti.

(195)

Dėl žemo bendradarbiavimo lygio Komisija, nustatydama dempingo visos šalies mastu, priverstinio kainų mažinimo ir žalos pašalinimo lygius, turėjo remtis turimais faktais. Tokiomis aplinkybėmis Komisija svarstė remtis kitais informacijos šaltiniais, kurių dėl 192–194 konstatuojamosiose dalyse nurodytų priežasčių nebuvo galima naudoti. Todėl, neturint priešingų nustatytų faktų, atliekant šį tyrimą remtasi per 3 konstatuojamojoje dalyje minėtą tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai, nustatytais dempingo visos šalies mastu, priverstinio kainų mažinimo ir žalos pašalinimo lygiais.

(196)

Patvirtinama, kad priešingai, nei teigė šalys, remtasi lygiais, nustatytais per priemonių galiojimo termino peržiūrą, kuri buvo baigta 3 konstatuojamojoje dalyje minėtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, o ne lygiais, nustatytais per priemonių galiojimo termino peržiūrą, kuri buvo baigta Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011.

(197)

Be to, tvirtinta, kad Komisija neanalizavo tariamų nacionalinių muitinių klaidų, todėl negalėjo teisingai palyginti Kinijos importo kainų. Primenama, kad per šį tyrimą nebuvo galima atlikti pagrįsto kainų palyginimo, nes bendradarbiavimo lygis buvo labai žemas, todėl tokiomis aplinkybėmis teiginys laikytas nesusijusiu.

F.   ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS IR DEMPINGO BEI ŽALOS TESIMOSI TIKIMYBĖ

1.   Dempingas

(198)

Remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi nagrinėta, ar dempingo ir žalos aplinkybės stipriai pasikeitė ir ar šis pasikeitimas galėtų pagrįstai būti vadinamas ilgalaikiu.

(199)

Trims bendradarbiaujantiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams per ankstesnį tyrimą buvo nustatytas muitas visoms kitoms bendrovėms, o per šį tyrimą jiems buvo apskaičiuotos individualios muito normos. Kaip minėta 113 ir 115 konstatuojamosiose dalyse, visi trys eksportuojantys KLR gamintojai atitinka visus individualaus režimo reikalavimus. Neturėta informacijos, kad susijusių bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų padėtis artimiausioje ateityje galėtų pasikeisti.

(200)

Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad KLR Vyriausybė panaikino Kinijos eksporto kvotų sistemą, kuri buvo taikoma per tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai, ir ji veikiausiai nebus atnaujinta, ypač atsižvelgiant į tai, kad dviračių sektoriuje taikoma į eksportą orientuota Vyriausybės politika, aptarta 203 konstatuojamojoje dalyje. Taip pat atlikus tyrimą negauta jokių įrodymų, kad šių trijų bendrovių eksporto kainodara artimiausioje ateityje labai keistųsi.

(201)

Todėl manoma, kad pasikeitusios aplinkybės, dėl kurių trims bendradarbiaujantiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams perskaičiuoti dempingo skirtumai, yra ilgalaikio pobūdžio.

(202)

Atlikus tyrimą nenustatyta jokių pasikeitusių aplinkybių, susijusių su muitu KLR visos šalies mastu, todėl siūloma palikti tą patį muito lygį, kuris buvo nustatytas per tarpinę peržiūrą, kuria padaryti daliniai pakeitimai.

(203)

Taip pat nagrinėta, ar dar reikia taikyti priemones dempingui kompensuoti. Kinijos dviračių asociacijos teigimu 2011 m. KLR iš viso pagaminta 83,45 mln. dviračių, o tai yra 2,3 % daugiau nei 2010 m. Be to, Kinijos dviračių pramonė išlieka orientuota į eksportą. Taigi 2011 m. KLR eksportavo 55,72 mln. dviračių arba 67 % visos produkcijos, o tai yra 4,2 % mažiau nei 2010 m. Vidaus rinkoje 2011 m. parduota apie 23,73 mln. vienetų. Svarbiausias KLR gamybos regionas yra Tiandzinas, kuriame 2011 m. pagaminta apie pusę visos produkcijos. Pagal Tiandzino savivaldybės lengvosios pramonės ir tekstilės pramonės plėtros planą 12-ajam penkerių metų planui šiame regione rengiamasi įkurti naujus pramonės parkus, kurių specializacija būtų dviračių gamyba. Reiškia iki 2015 m. dviračių gamybos pajėgumai Tiandzino regione turėtų pasiekti 55 mln. dviračių, t. y. 44 % daugiau nei 2011 m., o apie pusę produkcijos bus eksportuojama (daugiau kaip visas dviračių suvartojimas Sąjungoje per PTL).

(204)

Be to, trys bendradarbiaujančios bendrovės nurodė, kad per PTL pajėgumų naudojimo norma buvo 72–81 %. Ekstrapoliuojant galima nustatyti, kad nepanaudoti Kinijos pramonės pajėgumai yra 25 mln. dviračių, o tai yra daugiau nei du kartus daugiau už Sąjungos pramonės visą gamybos apimtį per PTL ir 24 % daugiau nei visas Sąjungos suvartojimas. Dviračių gamyba yra darbo jėgos imli gamyba, tad dėl palyginti pigios darbo jėgos KLR Kinijos gamintojai veikiausiai gali gana greitai įsteigti naujus pajėgumus.

(205)

Be to, kiekio prasme Sąjungos rinka yra antra didžiausia pasaulio rinka po Kinijos rinkos, taigi Sąjunga yra labai patraukli galimos paklausos prasme.

(206)

Tyrimo dėl priemonių vengimo (žr. 14 konstatuojamąją dalį) išvadomis patvirtinama, kad Sąjungos rinka lieka patrauklia rinka eksportuojantiems Kinijos gamintojams ir jeigu priemonės nebus taikomos jie veikiausiai didelį produkto kiekį nukreiptų eksportui į Sąjungą.

(207)

Be to, kitose potencialiose svarbiose KLR eksporto rinkose taikomos antidempingo priemonės (Kanadoje (28)), dėl to sumažėja potencialių trečiųjų šalių rinkų Kinijos eksportui be muitų.

(208)

Primenama, kad JAV anksčiau gamino vidaus rinkoje dviračius ir taikė antidempingo muitus KLR. Tačiau paskutiniojo dešimtmečio pabaigoje panaikinus antidempingo muitus JAV rinką masiškai užplūdo importas iš Kinijos. Vėlesniais metais gamyba vidaus rinkoje praktiškai išnyko. 2011 m. buvo įvertinta, kad 99 % JAV parduodamų dviračių yra importuoti; 93 % importuoti iš KLR, o 6 % – iš Taivano. Paskaičiuota, kad vidaus rinkoje JAV pagaminama apie 56 000 vnt. per metus, o metinis suvartojimas – apie 16 mln. dviračių. Visa JAV dviračių rinka (įskaitant susijusių dalių ir priedų pardavimą) 2011 m. įvertinta 6 mlrd. JAV dolerių.

(209)

Taigi, Kinijos dviračių pramonė yra orientuota į eksportą ir jau anksčiau taikė nesąžiningą kainodarą keliose kitose pasaulio rinkose. Be to, tyrimo dėl priemonių vengimo išvadomis patvirtinta, kad Kinijos eksportuotojai nenustojo domėtis Sąjungos rinka. Tokia elgsena taip pat rodo, kad panaikinus priemones į Sąjungos rinką produktas veikiausiai būtų importuojamas iš Kinijos mažomis kainomis, siekiant perimti vidaus rinką. Todėl galima daryti išvadą, kad būtina toliau taikyti priemones, kad būtų kompensuotas dempingo poveikis.

(210)

Po atskleidimo tvirtinta, kad analizuojant neatsižvelgta į tai, kad gamybos augimą KLR riboja darbo jėgos trūkumas ir kad KLR privalumas, susijęs su darbo jėgos sąnaudomis, mažėja, palyginti su kitomis Pietų Azijos šalimis, kurios veikia pagal lengvatinius prekybos susitarimus. Kadangi nebendradarbiauta, šio tvirtinimo nebuvo galima patikrinti, todėl į jį neatsižvelgta.

2.   Žala

(211)

Dėl ex officio tarpinės peržiūros inicijavimo pagrindimo atliekant tyrimą nagrinėti toliau išvardyti ES dviračių pramonės struktūros pokyčiai: i) perėjimas nuo baigtinio gamybos ciklo prie (dalinių) surinkimo operacijų naudojant importuotas dalis; ii) sąnaudų lygio pasikeitimas dėl plėtros ir įrenginių perkėlimo ar naujų gamybos įrenginių eksploatavimo Centrinėje ir Rytų Europoje; iii) dažnesnis lydinių kaip žaliavos naudojimas vietoje plieno atsižvelgiant į vartojimo tendencijas. Atsižvelgiant į 162 konstatuojamojoje dalyje nustatytus faktus, minėti pokyčiai tebevyksta, jie yra globalūs ir todėl mažai tikėtina, kad artimiausioje ateityje pasikeistų.

(212)

Dėl žalos tęsimosi tikimybės vertinimo, atsižvelgiant į jau nestabilią Sąjungos pramonės padėtį, aprašytą 184–187 konstatuojamosiose dalyse, taip pat tikėtina, kad Sąjungos gamintojai negalėtų atsilaikyti prieš didesnį kainų spaudimą, kurį darytų importas dempingo kaina iš Kinijos, dėl to jie veikiausiai būtų priversti palikti Sąjungos rinką, taigi sumažėtų užimtumas ir investicijos, technologijų plėtra ir praktinė patirtis (žr. 247 ir 248 konstatuojamąsias dalis). Todėl galima daryti išvadą, kad yra tikimybė, kad žala tęstųsi, jei priemonės šiuo atveju būtų panaikintos.

(213)

Kai kurios šalys tvirtino, kad Sąjungos pramonei materialinė žala nedaroma, nes iš viešos informacijos matyti, kad jos finansinė padėtis yra gera. Pažymėtina, kad Sąjungos pramonės finansinė padėtis vertinama remiantis per tyrimą iš atrinktų tipiškų Sąjungos gamintojų surinkta ir patikrinta informacija. Šio vertinimo negalima pakeisti vieša prieinama informacija, susijusia su kai kuriais Sąjungos gamintojais, net jei jų gamybos ir pardavimo vertė yra tariamai didelė. Todėl 162–187 konstatuojamosiose dalyse nagrinėti tyrimo nustatyti faktai prieštarauja šių šalių pateiktai informacijai. Todėl jų argumentai laikyti nepagrįstais.

(214)

Taip pat tvirtinta, kad tolesnis antidempingo priemonių KLR taikymas būtų diskriminacinis, nes iš kitų trečiųjų šalių tariamai importuojama dempingo kaina ir daroma žala, ypač iš Šri Lankos, nors importui iš šių šalių antidempingo priemonės netaikomos. Atlikus tyrimą dėl priemonių vengimo antidempingo priemonių taikymas išplėstas dviračių importui, inter alia, iš Šri Lankos. Be to, nepateikta įrodymų, kad tikri nagrinėjamosios šalies gamintojai būtų vykdą dempingą. Todėl šalies argumentas laikytas nepagrįstu ir buvo atmestas.

G.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

1.   Įvadas

(215)

Remiantis pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 ir 7 dalimis nagrinėta, ar Sąjungos pramonei materialinę žalą padarė nagrinėjamasis importas dempingo kaina. Taip pat nagrinėti kiti, su importu dempingo kaina nesusiję žinomi veiksniai, galėję tuo pačiu metu daryti žalą Sąjungos pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kurią galėjo padaryti tie veiksniai, nebūtų priskirta importui dempingo kaina. Ypač nagrinėti tyrimo dėl priemonių vengimo rezultatai.

2.   Importo iš Kinijos dempingo kaina poveikis

(216)

Importo iš Kinijos apimtis per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo ir per PTL sudarė 2,9 % rinkos dalies. Palyginti nedidelė ir mažėjanti rinkos dalis turi būti vertinama atsižvelgiant į tai, kad importuota vengiant priemonių iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso (žr. 223 ir 224 konstatuojamąsias dalis).

(217)

Kaip minėta 160 konstatuojamojoje dalyje, padaryta išvada, kad dėl importo iš KLR buvo toliau priverstinai ženkliai mažinamos Sąjungos pramonės pardavimo kainos Sąjungos rinkoje, taip darant didelį spaudimą kainų lygiui Sąjungos rinkoje.

(218)

Tuo pačiu metu dauguma žalos rodiklių blogėjo, ypač gamybos (– 19 %), pardavimo apimties (– 9 %), pajėgumų (– 5 %) ir pajėgumų naudojimo (– 14 %).

(219)

Sąjungos pramonės pelningumas per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo ir Sąjungos pramonė beveik subalansavo pelną ir nuostolius dėl Kinijos spaudimo kainoms. Dėl to Sąjungos pramonė negalėjo padidinti kainų iki pelningo lygio neprarasdama didelės rinkos dalies.

(220)

Todėl daroma išvada, kad dviračių importo dempingo kaina daromas spaudimas turėjo lemiamo poveikio dabartinei nestabiliai Sąjungos pramonės ekonominei padėčiai.

(221)

Po atskleidimo tvirtinta, kad mažėjančio gamybos apimties lygio ir pajėgumų naudojimo svarba nebuvo tinkamai pagrįsta, ypač atsižvelgiant į tai, kad laikyta, jog gamybos apimties mažėjimas neturi poveikio pelningumui. Pažymima, kad vertinant ekonominę Sąjungos pramonės padėtį yra svarbūs visi žalos rodikliai, nepaisant to, ar konkrečiu atveju jie turi poveikio pelningumo lygiui, ar ne. Kaip paaiškinta 237 konstatuojamojoje dalyje, pelningumo ir kiti su pelnu susiję rodikliai mažėjo ne todėl, kad traukėsi rinka, o todėl, kad dėl importo dempingo kaina iš Kinijos toliau darytas spaudimas. Todėl šis argumentas atmestas.

(222)

Ta pati šalis taip pat teigė, kad netinkamai analizuotas importui iš Kinijos tenkančios rinkos dalies pasikeitimas, nes analizuojant neatsižvelgta į didelį importo apimties sumažėjimą per nagrinėjamąjį laikotarpį. Be to, tvirtinta, kad analizuojant priežastinį ryšį neatsižvelgta į šio eksporto didėjančios kainos tendencijas. Dėl šio argumento primenama, kad mažėjančią importo iš Kinijos apimtį reikia vertinti atsižvelgiant į gretutinio priemonių vengimo tyrimo išvadas (žr. 216 konstatuojamąją dalį). Remiantis Eurostatu nustatyta importo iš Kinijos kainų tendencija nėra patikima, nes neatsižvelgiama į Kinijos dviračių importo per priemonių vengiančias šalis kainų pokyčius. Todėl tuo remiantis argumentas atmestas.

3.   Importo vengiant priemonių poveikis

(223)

Kaip minėta 15 konstatuojamojoje dalyje, per tyrimą dėl priemonių vengimo nustatyta, KLR taikomų priemonių buvo vengiama vykdant surinkimo operacijas ir gabenant per Indoneziją, Malaiziją, Šri Lanką ir Tunisą. Remiantis tomis išvadomis, skirtumas tarp iš aptariamų šalių importuojamo kiekio, kurį nurodė Eurostatas, ir žinomų tikrų gamintojų, t. y. tų, kurie buvo atleisti nuo išplėstų priemonių dėl Reglamente (ES) Nr. 501/2013 nurodytų priežasčių, eksportuojamo kiekio laikytas importu vengiant galiojančių priemonių.

(224)

Analizuojant priežastinį ryšį šis importas laikytas Kinijos kilmės, todėl turėtų būti vertinamas kartu su tiesioginiu importu iš Kinijos. Tuo remiantis nustatyta, kad importo iš Kinijos apimtis per PTL buvo 1 904 761 vnt. 2008 m. importuoti 2 321 240 vnt. Importo apimtis 2009 m. sumažėjo iki 1 802 101 vnt., t. y. 22 %, o 2010 m. padidėjo beveik iki tokio paties lygio kaip 2008 m., ir užėmė 10,6 % rinkos. Pagaliau per PTL importo apimtis vėl sumažėjo 13 %, o rinkos dalis buvo 9,5 %. Nagrinėjamuoju laikotarpiu importo apimtis sumažėjo 18 %. Mažėjant rinkai (žr. 153 konstatuojamąją dalį) dėl aprašytos sumažėjusios importo apimties užimama rinkos dalis itin nesumažėjo – per nagrinėjamąjį laikotarpį ji sumažėjo tik 0,8 %. Kadangi iš KLR importuojamo produkto asortimentas ir importuojamas produktas vengiant priemonių nežinomas, nėra prasmės lyginti šio importo kainų su Sąjungos pramonės kainomis Sąjungos rinkoje.

16   lentelė

Importas iš KLR kartu su importu vengiant priemonių iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso

 

2008

2009

2010

PTL

Importo apimtis (vienetais)

2 321 240

1 802 101

2 194 354

1 904 761

Indeksas (2008 m. = 100)

100

78

95

82

Rinkos dalis (%)

10,3

8,8

10,6

9,5

Šaltinis.

Eurostatas

(225)

Po atskleidimo kai kurios šalys tvirtino, kad neišsamiai analizuotas importo vengiant priemonių poveikis, nes remtasi tik tokio importo apimties poveikiu ir nelygintos kainos remiantis produkto asortimento analize. Teigta, kad tokia analizė neatlikta dėl procedūrinių trikdžių, nes produkto asortimento analizė neatlikta nepaisant nagrinėjamųjų šalių eksportuojančių gamintojų bendradarbiavimo. Be to, teigta, kad importas iš šių šalių į Sąjungą yra susijęs su mažų sąnaudų vaikiškais ar kitais dviračiais, kurie nekonkuruoja su Sąjungoje pagamintais dviračiais. Dėl šio argumento pažymima, kad produkto asortimento nebuvo galima analizuoti dėl 192 konstatuojamojoje dalyje nurodytų priežasčių. Be to, didžioji dalis importo vengiant priemonių – perkrova, kai nebuvo jokios informacijos apie produkto asortimentą. Pagaliau pažymima, kad nustatyta, jog Sąjungos gamintojai gamina visų segmentų produktus; todėl teiginys dėl tariamo nekonkuruojančio vaikiškų dviračių ir pigių dviračių importo pripažintas nepagrįstu.

4.   Kitų veiksnių poveikis

4.1.   Importas iš kitų šalių

(226)

Iš kitų trečiųjų šalių per PTL iš viso importuoti 6 931 333 vnt. Šis importas per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 1 %.

(227)

Mažėjant Sąjungos suvartojimui importo iš kitų trečiųjų šalių rinkos dalis iš esmės nesikeitė ir per PTL sudarė 34 %.

(228)

Taivanas liko pagrindine į Sąjungą eksportuojančia šalimi, kurios užimama rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį palyginti nesikeitė ir per PTL sudarė 14 % Sąjungos suvartojimo.

(229)

Tailandas yra antra pagal dydį į Sąjungą eksportuojanti šalis. Jos užimama rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo 2 procentiniais punktais, t. y. nuo 7 % 2008 m. iki 5 % per PTL.

(230)

Kaip nurodyta 157 konstatuojamojoje dalyje, Eurostato kainų duomenyse neatsižvelgiama į skirtingą kiekvienos šalies produkto asortimentą, todėl kainų tendencijoms parodyti naudojami tik indeksai. Kadangi iš kitų trečiųjų šalių importuojamo produkto asortimentas nežinomas, nėra prasmės lyginti šio importo kainų su Sąjungos pramonės kainomis Sąjungos rinkoje.

(231)

Tačiau pažymėtina, kad tik iš Taivano importuota daugiau nei iš Kinijos (įskaitant importą vengiant priemonių). Dėl to reikėtų pažymėti, kad iš Taivano importuojami dviračiai paprastai skirti brangesnių produktų rinkai ir nepateikta priešingų įrodymų. Taigi, daroma išvada kad šio importo negalima laikyti žalos Sąjungos pramonei priežastimi.

(232)

Kai kurios šalys tvirtino, kad iš kitų trečiųjų šalių importuota mažesnėmis kainomis nei iš Kinijos, todėl importas iš Kinijos nepadarė materialinės žalos Sąjungos pramonei. Šio argumento nebuvo galima priimti, nes vidutinių importo kainų remiantis Eurostato duomenimis nebuvo galima nustatyti dėl 157 konstatuojamojoje dalyje nurodytų priežasčių, todėl tuo remiantis nebuvo galima padaryti jokios išvados.

(233)

Kita šalis teigė, kad dėl bendrosios lengvatų sistemos nuo 2011 m. sausio 1 d. importo iš trečiųjų šalių (Kambodžos ir Bangladešo) apimtis turėtų padidėti. Tačiau iš anksto negalima įvertinti poveikio importo kainoms ir kiekiui ir poveikio Sąjungos rinkai. Be to, neturėta informacijos apie šių šalių galimybes padidinti gamybos pajėgumus ir pardavimo į Sąjungos rinką apimtį. Todėl tuo remiantis negalima padaryti tvirtos išvados ir šį tvirtinimą teko atmesti.

(234)

Po atskleidimo šalys teigė, kad nepakankamai atsižvelgta į importo iš trečiųjų šalių, kurioms taikomi lengvatinės prekybos susitarimai, poveikio analizę, nes teigta, kad iš šių šalių importuoti dideli kiekiai, palyginti su importu iš Kinijos, o kai kurio tokio importo kainos taip pat buvo gerokai mažesnės. Dėl to primenama, kad KLR yra antras pagal dydį importuotojas į Sąjungą. Visa importo iš kitų trečiųjų šalių apimtis buvo mažesnė už Kinijos dviračių importo apimtį. Be to, nebuvo pateikta įtarimų dėl šių šalių vykdomo dempingo. Todėl padaryta išvada, kad importo iš šių šalių poveikis negalėjo būti toks, kad galėtų nutraukti nustatytą didelės importo dempingo kaina iš Kinijos apimties, kuri sutapo su toliau Sąjungos pramonei daroma materialine žala, priežastinį ryšį. Tuo remiantis argumentas atmestas.

17   lentelė

Importas iš kitų trečiųjų šalių  (29)

 

2008

2009

2010

PTL

 

Vienetai

Rinkos dalis

Kaina

(EUR/vnt.)

Vienetai

Rinkos dalis

Kaina

(EUR/vnt.)

Vienetai

Rinkos dalis

Kaina

(EUR/vnt.)

Vienetai

Rinkos dalis

Kaina

(EUR/vnt.)

Taivanas

3 428 043

15 %

 

2 949 433

14 %

 

3 458 448

17 %

 

2 864 114

14 %

 

Indeksas

100

100

100

86

94

126

101

110

125

84

93

151

Tailandas

1 522 209

7 %

 

1 384 410

7 %

 

1 234 123

6 %

 

993 952

5 %

 

Indeksas

100

100

100

91

99

118

81

88

114

65

73

113

Kitos

2 746 124

12 %

66

2 838 962

14 %

73

2 847 164

14 %

80

3 077 535

15 %

80

Indeksas

100

100

100

103

113

111

104

113

122

112

125

121

Iš viso

7 696 376

34 %

99

7 172 805

35 %

116

7 539 735

36 %

122

6 935 601

34 %

132

Indeksas

100

100

100

93

102

118

98

106

124

90

101

134

Šaltinis.

Eurostatas

4.2.   Suvartojimo raida

(235)

Kaip minėta 153 konstatuojamojoje dalyje, nuo 2008 m. iki PTL suvartojimas sumažėjo 10 %. Tačiau Sąjungos pramonė išlaiko ir net šiek tiek padidino užimamą rinkos dalį (žr. 168 konstatuojamąją dalį). Todėl mažėjanti rinka negali būti žalos priežastimi.

4.3.   Ekonomikos krizės ir klimatinės sąlygos

(236)

Kai kurios šalys teigė, kad vyraujančios nepalankios ekonominės sąlygos nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungoje turėjo poveikio vartotojų pirkimo įpročiams. Taip pat teigta, kad blogos oro sąlygos Sąjungoje 2011 m. bent iš dalies turėjo poveikio Sąjungos pramonės padėčiai. Dėl šių veiksnių tariamai apskritai sumažėjo dviračių suvartojimas Sąjungoje.

(237)

Iš tiesų atlikus tyrimą nustatyta, kad Sąjungos suvartojimas per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo. Tačiau, kaip minėta 234 konstatuojamojoje dalyje, sumažėjusi rinka negali būti laikoma žalos priežastimi.

(238)

Šios šalys taip pat teigė, kad gamyba ir užimtumas sumažėjo tik todėl, kad tokia buvo suvartojimo tendencija, o ne dėl importo dempingo kaina. Tačiau dviračių pramonė neturi didelių fiksuotų sąnaudų, todėl gamybos sumažėjimas poveikio Sąjungos dviračių pramonės pelningumui neturėjo. Tuo tarpu užimtumas sumažėjo dėl Sąjungos pramonės vykdomos restruktūrizacijos. Bet kuriuo atveju šiais pokyčiais negalima paaiškinti neigiamos kitų žalos rodiklių tendencijos.

4.4.   Importas ne dempingo kainomis

(239)

Importas ne dempingo kainomis iš vieno bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo buvo nežymus, t. y. sudarė praktiškai 0 % viso importo iš KLR, todėl jis negalėjo daryti pastebimo poveikio Sąjungos pramonės padėčiai.

4.5.   Elektriniai dviračiai

(240)

Tvirtinta, kad Sąjungos pramonei žala daryta dėl elektrinių dviračių, kurie tariamai keitė nagrinėjamąjį produktą, plėtojimo. Tačiau elektriniai dviračiai pradėti plėtoti visai neseniai, per PTL jų pardavimo apimtis buvo nežymi. Todėl jie negalėjo turėti poveikio Sąjungos pramonės padėčiai.

4.6.   Struktūrinių pokyčių poveikis

(241)

Po atskleidimo viena šalis tvirtino, kad analizuodama žalą ir priežastinį ryšį Komisija nenagrinėjo pripažintų struktūrinių rinkos ir Sąjungos pramonės pokyčių poveikio. Kaip pavyzdys nurodyta tai, kad analizuodama gamybos sąnaudas Komisija neatsižvelgė į gamybos perkėlimo į Rytų Europos šalis poveikį. Dėl to pažymima, kad ilgalaikio pobūdžio pokyčiai buvo analizuoti (žr. 162 konstatuojamąją dalį) ir kad padaryta išvada, jog pokyčiai buvo ilgalaikiai (žr. 211 konstatuojamąją dalį). Dėl to remiantis Sąjungos gamintojais, atrinktais struktūriniams pokyčiams atskleisti, atlikta nauja žalos analizė. Todėl manoma, kad analizuojant žalą ir priežastinį ryšį į tokių pokyčių poveikį tinkamai atsižvelgta. Todėl šis argumentas atmestas.

4.7.   Išvada

(242)

Nepaisant mažėjančio Sąjungos suvartojimo, nustatyta, kad į Sąjungos rinką buvo tiesiogiai arba vengiant priemonių importuojamas didelis dviračių kiekis iš Kinijos. Palyginti nekintanti ir didelė šiam importui tenkanti rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį sutapo su besitęsiančiu Sąjungos pramonės ekonominio nestabilumo laikotarpiu (žr. 184–187 konstatuojamąsias dalis). Todėl daroma išvada, kad yra importo iš KLR (tiesioginio ir vengiant priemonių) ir Sąjungos pramonei padarytos materialinės žalos priežastinis ryšys.

(243)

Svarstyti kiti veiksniai, kaip antai importo iš kitų trečiųjų šalių poveikis, suvartojimo pokyčiai, ekonomikos krizė ir klimatinės sąlygos, importas ne dempingo kaina, elektrinių dviračių plėtojimas. Nustatyta, kad nė vienas iš tų veiksnių nebuvo toks, kad nutrauktų nustatytą importo iš Kinijos dempingo kaina ir padarytos materialinės žalos priežastinį ryšį.

(244)

Remiantis minėtu nagrinėjimu, kurį atliekant buvo tinkamai nustatytas ir atskirtas visų žinomų veiksnių poveikis Sąjungos pramonės padėčiai nuo žalingo eksporto dempingo kaina poveikio, padaryta išvada, kad dėl importo iš KLR dempingo kaina ir importo vengiant priemonių Sąjungos pramonei padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

H.   SĄJUNGOS INTERESAI

1.   Įvadas

(245)

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu nagrinėta, ar nepaisant išvados dėl žalingo dempingo yra įtikinamų priežasčių aiškiai daryti išvadą, kad antidempingo priemonių toliau nustatytomis normomis taikymas importui iš KLR neprieštarautų Sąjungos interesams (žr. 279 konstatuojamąją dalį).

(246)

Reikėtų priminti, kad ankstesniuose tyrimuose priemonių nustatymas buvo laikomas neprieštaraujančiu Sąjungos interesams. Be to, šis tyrimas yra tarpinė peržiūra pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir jį atliekant analizuojama padėtis jau po antidempingo priemonių nustatymo, todėl galima įvertinti bet kokį netinkamą neigiamą poveikį, kurį šios galiojančios antidempingo priemonės daro nagrinėjamosioms šalims.

(247)

Nustatant Sąjungos interesus įvertinti visi susiję, t. y. Sąjungos pramonės, dviračių dalių gamintojų, nesusijusių importuotojų ir naudotojų, interesai.

2.   Sąjungos pramonės interesai

(248)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad padėtis vis dar nestabili. Atsižvelgiant į didelę importo dempingo kaina iš KLR apimtį ir dempingo ir žalos tęsimosi tikimybę labai tikėtina, kad Sąjungos gamyba išnyktų, jei priemonės nebebūtų taikomos.

(249)

Sąjungos pramonė daug prisideda prie technologinių naujovių ir šalutinių produktų kūrimo, kaip antai neseniai sukurtų EPAC (dviračiai su elektros pavara) ir elektrinių dviračių, o tai nebūtų ekonomiškai įgyvendinama Sąjungoje neturint dviračių pramonės. Be to, Sąjungos pramonė prisideda prie aplinkosaugos tikslų, kaip antai ekologiškas transportas ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas.

(250)

Be to, Sąjungos pramonė yra susijusių pramonės šakų, kaip antai dviračių dalių ir priedų gamyba ir susijusios paslaugos, varomoji jėga. Iš viso Sąjungos pramonė tiesiogiai ir netiesiogiai sukūrusi 60 000–70 000 darbo vietų Sąjungos rinkoje.

(251)

Sąjungos pramonė deda pastangas restruktūrizuoti gamybą ir investuoti į inovacijas, šios pastangos prapultų, jei Sąjungos pramonė išnyktų. Priešingai, taikant priemones Sąjungos pramonė galėtų išlaikyti ir net padidinti pardavimo apimtį ir taip užsitikrinti reikiamą investicijų grąžą, kuri leistų jai toliau investuoti į naująsias technologijas ir inovacijas.

(252)

Atsižvelgiant į 184–187 konstatuojamosiose dalyse pateiktas išvadas dėl Sąjungos pramonės padėties Sąjungos pramonės padėtis netaikant priemonių veikiausiai gerokai pablogėtų ir galiausiai iškiltų pavojus nutraukti gamybą. Todėl antidempingo priemonės Sąjungos pramonės interesams neprieštarauja.

3.   Dviračių galių gamintojų interesai

(253)

Atliekant tyrimą apie save pranešė Dviračių dalių gamintojų asociacija (COLIPED). Ji pateikė informacijos, kad Sąjungoje yra apie 370 bendrovių, kurios tiekia detales dviračių gamintojams ir yra įdarbinusios apie 16 000 darbuotojų. Tiekėjų pramonė priklauso nuo dviračių gamybos tęsimo Sąjungoje.

(254)

53 dviračių dalių gamintojai pritarė priemonių taikymui, jų apyvarta sudaro 39 % visos apskaičiuotos 1,2 mlrd. EUR dviračių dalių pramonės apyvartos. Dviračių dalių gamintojams yra naudingas galiojančių priemonių taikymo išplėtimas pagrindinėms dviračių dalims (žr. 1 konstatuojamąją dalį). Galiojanti atleidimo sistema (žr. 1 konstatuojamąją dalį) skatina dviračių dalių vietos gamybą, nes pagal ją nustatyta, kad Kinijos dviračių dalys turi sudaryti mažiau nei 60 % bendros vertės. Dėl taikomų priemonių Sąjungos pramonei pavyko vykdyti plėtrą ir investuoti į naujus projektus siekiant atnaujinti tam tikrų pagrindinių dalių gamybą Sąjungoje.

(255)

Dėl to nustatyta, kad netaikant priemonių ir dėl galimo dviračių gamybos Sąjungoje nutraukimo dviračių dalių pramonei Sąjungoje taip pat bus padarytas neigiamas poveikis, nes ji praras pirkėjus. Todėl daroma išvada, kad antidempingo priemonių nustatymas atitiktų dviračių dalių pramonės interesus.

4.   Naudotojų ir vartotojų interesai

(256)

Europos dviratininkų federacija (ECF), kuriai priklauso Europos nacionalinės dviratininkų asociacijos Europoje, pritarė tolesniam galiojančių antidempingo priemonių taikymui. ECF tvirtino, kad vartotojams aktuali vietinė gamyba, nes taip užtikrinama kokybė ir sauga, taip pat specializuotos paslaugos pirkėjams.

(257)

ECF teigė, kad padidėjus importo iš KLR apimčiai būtų padarytas neigiamas poveikis aukštiems kokybės ir saugos standartams Sąjungoje vartotojų sąskaita.

(258)

Antidempingo muitų poveikis vartotojų kainai neturėtų būti labai didelis, nes dauguma Sąjungos dviračių gamintojų veikia pagal atleidimo sistemą, pagal kurią pagrindinės dviračių dalys gali būti importuojamos iš KLR be muito, jei jos sudaro ne daugiau kaip 60 % bendros naudojamų dalių vertės.

(259)

Primenama, kad ankstesniuose tyrimuose buvo nustatyta, kad naudotojams/vartotojams priemonės neturėtų didelio poveikio. Nepaisant galiojančių priemonių, galima tiekti dviračius iš KLR ir šalių, kurioms netaikomos priemonės. Todėl daroma išvada, kad antidempingo priemonės neturi didelio neigiamo poveikio naudotojams Sąjungoje.

(260)

Po atskleidimo viena šalis tvirtino, kad analizuojant neatsižvelgta į neigiamą priemonių poveikį papildomų sąnaudų, kurios susidaro dėl priemonių, naudotojams forma. Pažymima, kad vartotojams atstovaujanti ECF pareiškė pritarianti priemonėms dėl kokybės ir saugos priežasčių (žr. 255 konstatuojamąją dalį). Be to, dėl atleidimo sistemos vartotojai jau naudojasi sumažinta tam tikrų dviračių dalių kaina (žr. 257 konstatuojamąją dalį). Todėl argumentas pripažintas nepagrįstu.

5.   Nesusijusių importuotojų interesai

(261)

Šiame tyrime nebendradarbiavo nė vienas nesusijęs importuotojas. Todėl buvo neįmanoma įvertinti priemonių poveikio per PTL. Be to, reikėtų priminti, kad antidempingo priemonėmis siekiama ne užkirsti kelią importui, bet atstatyti sąžiningą prekybą ir užtikrinti, kad nebūtų importuojama žalingomis dempingo kainomis.

(262)

Primenama, kad yra kitų importo šaltinių ir apie 45 % dviračių suvartojimo iš tiesų sudaro importuoti dviračiai.

(263)

Kadangi į Sąjungos rinką būtų leidžiama importuoti sąžiningos kainos produktus iš KLR, be to, būtų toliau importuojama iš trečiųjų šalių, todėl veikiausiai tradicinis importuotojų verslas būtų toliau vykdomas, net jei KLR taikomos antidempingo priemonės nebūtų panaikintos. Trims bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams iš dalies pakeistos antidempingo priemonės padidintų importo iš KLR galimybes taikant 0 % arba sumažintą muito normą. Todėl daroma išvada, kad antidempingo priemonės neturi didelio poveikio nesusijusiems importuotojams Sąjungoje.

6.   Priemonių veiksmingumas

(264)

Viena šalis tvirtino, kad priemonės nebūtų veiksmingos, nes Sąjungos pramonė vis tiek patiria žalą, nors antidempingo priemonės taikomos jau beveik 20 metų. Pažymima, kad nepaisant galiojančių priemonių patvirtinta, kad eksportuojantys Kinijos gamintojai priemonių vengė produktą importuodami per kitas trečiąsias šalis, o tai bent iš dalies paaiškina Sąjungos pramonės padėtį per PTL. Todėl argumentas buvo atmestas.

(265)

Po atskleidimo kai kurios šalys tvirtino, kad daugiau nei dvidešimt trejus metus galiojančių priemonių negalima pateisinti nei teisiniu, nei prekybos politikos pagrindu. Dėl šio teiginio pažymima, kad priemonių galiojimui netaikomi jokie apribojimai, jei įvykdomos priemonių nustatymo ar pratęsimo sąlygos. Be to, šiuo atveju priemonės yra pagrįstos, nes išvadomis patvirtinta, kad vykdomas žalingas dempingas. Be to, Sąjungos pramonės padėčiai toliau kenkiama vengiant priemonių. Todėl argumentas atmetamas.

7.   Išvada

(266)

Tolesnis priemonių taikymas importuojamiems KLR kilmės dviračiams aiškiai atitiktų Sąjungos pramonės ir Sąjungos dviračių dalių tiekėjų interesus. Tai sudarytų sąlygas Sąjungos pramonei augti ir pagerinti savo padėtį, kuriai poveikio turėjo importas dempingo kaina. Be to, importuotojams nebūtų padarytas didelis poveikis, nes iš KLR ir kitų trečiųjų šalių būtų galima ir toliau importuoti į rinką sąžiningos kainos dviračius. Taip pat dėl aktyvaus Sąjungos pramonės galiojančios atleidimo sistemos naudojimo daroma išvada, kad galiojančios priemonės neturėjo didelio neigiamo poveikio naudotojams / vartotojams. Priešingai, panaikinus priemones Sąjungos dviračių gamintojai veikiausiai nutrauktų gamybą ir iškiltų pavojus Sąjungos dviračių dalių gamintojų išlikimui.

(267)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad remiantis turima informacija apie Sąjungos interesus nėra įtikinamų priežasčių, dėl kurių importuojamam KLR kilmės nagrinėjamajam produktui nereikėtų nustatyti 279 konstatuojamojoje dalyje nurodytų normų dydžio priemonių.

I.   SIŪLOMI MUITAI

1.   Žalos pašalinimo lygis

(268)

Atsižvelgiant į išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos ir Sąjungos interesų, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 990/2011 nustatytos galiojančios priemonės turėtų būti toliau taikomos išskyrus kaip nurodyta toliau.

(269)

Nustatant šių priemonių dydį buvo atsižvelgta į nustatytus dempingo skirtumus ir muito dydį, kurio reikia Sąjungos gamintojų patiriamai žalai pašalinti.

(270)

Nustatytos priemonės turėtų būti pakankamo dydžio, kad būtų pašalinta aptariamu importu padaryta žala, neviršijant nustatyto dempingo skirtumo. Skaičiuojant muito dydį, būtiną žalingo dempingo poveikiui panaikinti, laikytasi nuomonės, kad priemonės turėtų padėti Sąjungos pramonei padengti gamybos sąnaudas ir gauti tokį ikimokestinį pelną, kurį tokios rūšies pramonė pagrįstai galėtų uždirbti šiame sektoriuje normalioms konkurencijos sąlygoms, t. y. kai nėra importo dempingo kaina, panašų produktą parduodama Sąjungoje. Šiam skaičiavimui naudotas ikimokestinio pelno dydis – 8 % dviračių pardavimo apyvartos. Šis dydis yra toks pat kaip ir ankstesniame tyrime, nes nenustatyta požymių, kad jis turėtų būti pakeistas.

(271)

Kadangi, kaip nurodyta 22 ir 24 konstatuojamosiose dalyse, KLR bendradarbiavimo lygis buvo labai žemas, išvadų dėl bendradarbiaujančių bendrovių negalima laikyti tipiškomis visai šaliai. Taigi, žalos skirtumas visos šalies mastu nekeičiamas ir paliekamas toks, koks nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 1095/2005.

(272)

Dviem bendradarbiaujantiems eksportuotojams, kurie, kaip nustatyta, vykdė dempingą, žalos skirtumai apskaičiuoti remiantis jų eksporto kainomis, kurios tuo pačiu prekybos lygiu palygintos su nežalingomis Sąjungos pramonės kainomis už atitinkamos rūšies produktą. Trečiajai bendrovei, kuri, kaip nustatyta, nevykdė dempingo, žalos skirtumas neskaičiuotas. Bendrovei Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. žalos skirtumas nenustatytas. Tačiau už dempingo skirtumą gerokai didesnis žalos skirtumas nustatytas bendrovei Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

(273)

Po atskleidimo viena šalis tvirtino, kad 8 % tikslinio pelno dydis nustatytas rinkos sąlygomis, kurios neatitinka dabartinės padėties, o Komisija nepateikė tinkamo paaiškinimo, kodėl 5 konstatuojamojoje dalyje minėtame ankstesniame tyrime nustatytas tikslinis pelnas tebėra pagrįstas. Pažymima, kad atliekant šią peržiūrą nenustatyta požymių, kad tikslinio pelno normą reikėtų keisti. Susijusi šalis nepateikė jokių pagrįstų kito naudotino tikslinio pelno dydžio skaičiavimų. Todėl argumentas buvo atmestas.

2.   Galutinės priemonės

(274)

Trims bendradarbiaujančioms Kinijos eksportuotojų grupėms remiantis šio tyrimo išvadomis nustatytos individualioms bendrovėms taikomos antidempingo muito normos, nurodytos šiame reglamente. Taigi, jos atitinka šių grupių padėtį, nustatytą atliekant tyrimą. Šios muito normos (kitaip nei visos šalies mastu nustatytas muitas, taikomas visoms kitoms bendrovėms) taikomos tik tiems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktams, kuriuos pagamino minėtos grupės, t. y. nurodyti konkretūs juridiniai asmenys. Importuojamiems produktams, pagamintiems bet kurios kitos grupės, kuri konkrečiai nepaminėta šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, negali būti taikomos šios normos – jiems taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(275)

Visi prašymai taikyti šias bendrovėms individualiai nustatytas antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įkūrus naują gamybos arba prekybos subjektą) turi būti nedelsiant siunčiami Komisijai (30), pateikiant visą susijusią informaciją, ypač apie bendrovės veiklos pasikeitimus, kaip, pvz., gamyba, prekyba vidaus rinkoje ir eksportas, susijusius su šiuo pavadinimo arba gamybos ir prekybos subjektų pasikeitimu. Prireikus reglamentas bus atitinkamai iš dalies pakeistas, atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą.

(276)

Siekiant užtikrinti tinkamą antidempingo muito taikymą, kitoms bendrovėms nustatyto dydžio muitas turėtų būti taikomas ne tik nebendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, bet ir tiems gamintojams, kurie per PTL nevykdė eksporto į Sąjungą.

(277)

Siekiant sumažinti priemonių vengimo riziką, kylančią dėl didelio muito normų skirtumo, manoma, kad šiuo atveju būtinos specialios priemonės, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas antidempingo muitų taikymas. Taikomos toliau išvardytos specialios priemonės. Valstybių narių muitinei pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti šio reglamento priede išdėstytus reikalavimus. Prekėms, kurios importuojamos be tokios sąskaitos faktūros, turi būti taikomas antidempingo muitas, nustatytas visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams.

(278)

Jeigu nustačius susijusias priemones labai padidėtų vienos iš bendrovių, kuriai taikomos mažesnės individualios muito normos, eksporto apimtis, tokį padidėjimą būtų galima laikyti prekybos pobūdžio pasikeitimu dėl nustatytų priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje. Tokiomis aplinkybėmis ir jeigu laikomasi sąlygų, gali būti inicijuojamas priemonių vengimo tyrimas. Atliekant šį tyrimą galima, inter alia, nagrinėti, ar būtina panaikinti individualias muito normas ir nustatyti visos šalies mastu taikomą muitą.

(279)

Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalį bendradarbiaujantiems eksportuotojams nustatytos tokios muito normos, kokių reikia Sąjungos pramonei daromai žalai pašalinti. Bendrovėms Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd ir Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd muito normos pagrįstos dempingo skirtumais, kurie nustatyti atlikus tyrimą, nes jie yra mažesni už žalos skirtumus. Bendrovei Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. nustatytas žalos skirtumas buvo mažesnis už dempingo skirtumą, todėl muitas nustatytas pagal žalos skirtumo dydį.

(280)

PTL apskaičiuotos individualios muito normos yra šios:

Bendrovė

Galutinis muitas

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

Visos kitos bendrovės

48,5 %

(281)

Pažymima, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 71/97 2 straipsnio 1 dalį šiuo reglamentu visoms kitoms bendrovėms nustatytas 48,5 % antidempingo muitas (žr. 279 konstatuojamąją dalį) taip pat taikomas importuojamoms KLR kilmės pagrindinėms dviračių dalims, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 71/97 1 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams ir kitoms pedalinėms transporto priemonėms (įskaitant transportinius triračius, tačiau išskyrus vienračius) be variklio, kurių KN kodai yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70 (TARIC kodai 8712007091 ir 8712007099), nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Galutinio antidempingo muito normos, taikomos 1 dalyje aprašytų ir toliau išvardytų bendrovių pagamintų produktų neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra nurodytos toliau.

Bendrovė

Galutinis muitas

Papildomas TARIC kodas

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

B774

Visos kitos bendrovės

48,5 %

B999

3.   Individualios muito normos, nustatytos 2 dalyje nurodytoms bendrovėms, taikomos tik tuo atveju, jei valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti priede išdėstytus reikalavimus. Jeigu minėta sąskaita faktūra nepateikiama, taikomas visoms kitoms bendrovėms nustatytas muitas.

4.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatyto antidempingo muito taikymo išplėtimas Reglamentu (EB) Nr. 71/97 importuojamoms tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmėms dviračių dalims lieka galioti.

Reglamento (EB) Nr. 71/97 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas galutinis dempingo muitas yra antidempingo muitas visoms kitoms bendrovėms, nustatytas šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. BRUTON


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 228, 1993 9 9, p. 1.

(3)  OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

(4)  OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

(5)  OL L 175, 2000 7 14, p. 39.

(6)  OL L 183, 2005 7 14, p. 1.

(7)  OL L 55, 2008 2 28, p. 1.

(8)  OL L 261, 2011 10 6, p. 2.

(9)  OL C 71, 2012 3 9, p. 10.

(10)  OL L 258, 2012 9 26, p. 21.

(11)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(12)  OL C 122, 2012 4 27, p. 9.

(13)  OL C 346, 2012 11 14, p. 7.

(14)  OL L 136, 2013 5 23, p. 15.

(15)  OL L 282, 2011 10 28, p. 1.

(16)  www.bloomberg.com

(17)  http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm

(18)  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 627/2011, kuriuo nustatomi laikinieji antidempingo muitai (OL L 169, 2011 6 29, p. 1), ir Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1331/2011, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 336, 2011 12 20, p. 6).

(19)  http://www.fsa.gov.uk/about/who

(20)  http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lesmissionsamf.htm&lang=en&Id_Tab=0

(21)  http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/

(22)  http://english.gov.cn/links/statecouncil.htm

(23)  2012 m. rugsėjo 18 d. Bendrojo Teismo sprendimo Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd prieš Tarybą, T-156/11, 167 punktas (dar nepaskelbta) ir 2012 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimo Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd prieš Tarybą, T-150/09, 53 punktas (dar nepaskelbta).

(24)  2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1168/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 344, 2012 12 14, p. 1).

(25)  Byla C-249/10 P.

(26)  OL L 237, 2012 9 3, p. 1.

(27)  2012 m. kovo 22 d. byla C-338/10.

(28)  SIMA – Pranešimas apie pakartotinio tyrimo išvadas – dviračiai. 2011 m.

(29)  Importas iš Indonezijos, Malaizijos, Šri Lankos ir Tuniso vengiant priemonių neįskaičiuotas.

Šaltinis.

Eurostatas

(30)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgija.


PRIEDAS

1 straipsnio 3 dalyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti tokios formos komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo pasirašyta deklaracija:

1)

komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos;

2)

ši deklaracija:

„Patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų dviračių (papildomas TARIC kodas), parduodamų eksportui į Europos Sąjungą, pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas) (nagrinėjamosios šalies pavadinimas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

Data ir parašas”.