ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.146.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 146

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gegužės 31d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 462/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Įstatymo galią turintys teisės aktai

REGLAMENTAI

31.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 462/2013

2013 m. gegužės 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 (4) reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros laikytųsi veiklos vykdymo taisyklių, siekiant sušvelninti galimus interesų konfliktus ir užtikrinti aukštą kredito reitingų ir reitingavimo proceso kokybę ir pakankamą skaidrumą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 513/2011 (5) padarius pakeitimus, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (toliau – EVPRI), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (6), buvo įgaliota registruoti ir prižiūrėti kredito reitingų agentūras. Šiuo reglamentu papildoma dabartinė kredito reitingų agentūrų reguliavimo sistema. Kai kurie iš svarbiausių klausimų, kaip antai interesų konfliktai dėl modelio „emitentas moka“ ir informacijos apie struktūrizuotas finansines priemones atskleidimas, buvo aptarti, o praėjus pagrįstos trukmės laikotarpiui sistemą reikės peržiūrėti ir įvertinti, ar ją taikant tie klausimai visapusiškai išspręsti. Tuo tarpu per dabartinę valstybės skolos krizę išryškėjo būtinybė peržiūrėti skaidrumo, procedūrinius ir paskelbimo laiko reikalavimus, ypač taikomus valstybės reitingams;

(2)

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamentas rezoliucijoje „Kredito reitingų agentūros: ateities perspektyvos“ (7) ragino sustiprinti kredito reitingų agentūrų reguliavimą. Savo neoficialiame 2010 m. rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. posėdyje Ecofin Taryba pripažino, kad reikėtų toliau stengtis spręsti tam tikras su kredito reitingavimo veikla susijusias problemas, įskaitant per didelio kliovimosi kredito reitingais riziką ir interesų konfliktų riziką, kylančią dėl atlygio kredito reitingų agentūroms modelio. 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad būtina užtikrinti pažangą mažinant per didelį kliovimąsi kredito reitingais;

(3)

tarptautiniu lygiu 2010 m. spalio 20 d. Finansinio stabilumo taryba (toliau – FST), kurios narys yra Europos Centrinis Bankas (toliau – ECB), patvirtino principus, kuriais siekiama mažinti valdžios institucijų ir finansų įstaigų kliovimąsi kredito reitingais (toliau – FST principai). FST principai patvirtinti 2010 m. lapkričio mėn. G 20 aukščiausiojo lygio susitikime Seule. Todėl tinkama, kad sektorių kompetentingos institucijos įvertintų rinkos dalyvių praktiką ir paskatintų tuos rinkos dalyvius mažinti tokios praktikos daromą įtaką. Sektorių kompetentingos institucijos turėtų nuspręsti, kokių skatinimo priemonių reikėtų imtis. EVPRI, prireikus bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (8), ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (9), turėtų imtis veiksmų, kad sudarytų palankias sąlygas priežiūros veiklos konvergencijai, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ir pagal šio reglamento nuostatas;

(4)

kredito reitingų agentūros turėtų supažindinti investuotojus su nepasitvirtinusių kredito reitingų ir reitingų perspektyvų tikimybe, paremta duomenimis apie ankstesnius veiklos rezultatus, kurie paskelbiami EVPRI įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje;

(5)

pagal FST principus „centriniai bankai turėtų patys vertinti finansinių priemonių, kurias jie priima rinkos operacijose kaip įkaitą ar vykdant tiesioginius (vienakrypčius) pardavimus, kredito kokybę. Vykdant centrinio banko politiką turėtų būti vengiama mechaniškumo, kuris gali be reikalo sutrikdyti finansinių priemonių atitiktį reikalavimams ir sąlygoti didelius šios atitikties reikalavimams pokyčius, ir įvertinimo mažesne nei rinkos verte lygius, kurie gali dar labiau pabloginti staigaus kritimo poveikį“. Be to, 2012 m. balandžio 2 d. nuomonėje ECB nurodė, kad jis įsipareigoja remti bendrą tikslą sumažinti per didelį kliovimąsi kredito reitingais. Tuo klausimu ECB reguliariai praneša apie įvairias priemones, kurių imasi Eurosistema, siekdama sumažinti per didelį kliovimąsi kredito reitingais. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 284 straipsnio 3 dalį, ECB Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, taip pat Europos Vadovų Tarybai, turi pateikti metinę Europos centrinių bankų sistemos (toliau – ECBS) veiklos ir pinigų politikos praėjusiais bei einamaisiais metais ataskaitą. ECB pirmininkas tą ataskaitą turi pateikti Europos Parlamentui, kuris dėl jo gali surengti bendras diskusijas, ir Tarybai. Po to ECB tokiose ataskaitose galėtų aprašyti, kaip jis įgyvendino FST principus ir savo naudojamas alternatyvias vertinimo priemones;

(6)

Sąjunga deda pastangas, siekdama, pirma, peržiūrėti, ar Sąjungos teisėje esančios nuorodos į kredito reitingus skatina išimtinai ar mechaniškai kliautis tokiais kredito reitingais arba gali paskatinti tą daryti, ir, antra, peržiūrėti visas nuorodas į kredito reitingus reguliavimo tikslais, siekdama ne vėliau kaip 2020 m. jas išbraukti su sąlyga, kad bus nustatytas ir įgyvendintas tinkamas alternatyvus kredito rizikos vertinimas;

(7)

reitingų perspektyvų tinkamumas investuotojams ir emitentams ir jų poveikis rinkoms yra palyginamas su kredito reitingų tinkamumu ir poveikiu. Todėl visi Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad reitingavimo veiksmai būtų tikslūs, skaidrūs ir nekeltų interesų konfliktų, taip pat turėtų būti taikomi reitingų perspektyvoms. Pagal dabartinę priežiūros praktiką daug to reglamento reikalavimų taikoma reitingų perspektyvoms. Šiuo reglamentu turėtų būti paaiškintos taisyklės ir užtikrintas teisinis tikrumas pateikiant reitingų perspektyvų apibrėžtį ir paaiškinant, kurios konkrečios nuostatos taikomos tokioms reitingų perspektyvoms. Reitingų perspektyvų apibrėžtis taip pat turėtų apimti nuomones apie tikėtiną kredito reitingų kitimo kryptį artimiausiu metu, paprastai vadinamas kredito stebėjimu (angl. credit watches);

(8)

vidutiniu laikotarpiu turėtų būti įvertinti tolesni veiksmai siekiant išbraukti nuorodas į kredito reitingus reguliavimo tikslais iš finansinio reglamento ir pašalinti turto rizikos įvertinimą kredito reitingų pagalba. Vis dėlto šiuo metu kredito reitingų agentūros yra svarbios finansų rinkų dalyvės. Todėl kredito reitingų agentūrų ir jų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumas ir sąžiningumas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti kredito reitingų agentūrų ir jų reitingų patikimumą rinkos dalyvių, ypač investuotojų ir kitų kredito reitingų naudotojų, atžvilgiu. Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 numatoma, kad kredito reitingų agentūros turi būti registruojamos ir prižiūrimos, nes jų paslaugos daro didelį poveikį visuomenės interesams. Kredito reitingai, skirtingai nei investiciniai tyrimai, yra ne tik nuomonės apie finansinės priemonės ar finansinio įsipareigojimo vertę ar kainą. Kredito reitingų agentūros yra ne tik finansų analitikai ar konsultantai investicijų klausimais. Kredito reitingai turi reguliuojamąją vertę reguliuojamiems investuotojams, pvz., kredito įstaigoms, draudimo bendrovėms ir kitiems instituciniams investuotojams. Nors paskatos per daug kliautis kredito reitingais mažinamos, kredito reitingai vis dar turi įtakos investiciniams sprendimams, visų pirma dėl informacijos asimetrijos ir veiksmingumo tikslais. Tomis aplinkybėmis kredito reitingų agentūros turi ne tik būti nepriklausomos, bet ir tokiomis turi būti laikomos rinkos dalyvių, o agentūrų atliekamo reitingavimo metodai turi būti skaidrūs ir turi būti laikomi skaidriais;

(9)

turėtų būti mažinamas per didelis kliovimasis kredito reitingais ir laipsniškai naikinamas visas automatinis kredito reitingų poveikis. Kredito įstaigos ir investicinės įmonės turėtų būti skatinamos nustatyti vidaus procedūras, pagal kurias pačios atliktų kredito rizikos vertinimą ir turėtų skatinti investuotojus deramai atsargiai vykdyti veiklą. Atsižvelgiant į tai, šiame reglamente numatoma, kad finansų įstaigos neturėtų išimtinai ir mechaniškai kliautis kredito reitingais. Taigi, tos įstaigos turėtų vengti sudaryti sutartis išimtinai ar mechaniškai pasikliaudamos kredito reitingais ir sutartyse vengti juos naudoti kaip vienintelį kriterijų siekdamos įvertinti investicijų kreditingumą arba nuspręsti investuoti ar investicijas likviduoti;

(10)

Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 jau numatytas pirmas priemonių rinkinys, skirtas kredito reitingų agentūrų ir jų kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo ir nepriklausomumo klausimui spręsti. Kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo užtikrinimo ir bet kokių galinčių kilti interesų konfliktų nustatymo, valdymo ir kuo didesnio vengimo tikslai jau sudarė to reglamento keleto nuostatų pagrindą. Kredito reitingų agentūrą renkasi ir jai atlygį moka reitinguojamas subjektas (modelis „emitentas moka“), todėl kyla interesų konfliktų problema. Pagal tą modelį yra paskatų kredito reitingų agentūroms suteikti emitentui palankius reitingus siekiant užsitikrinti ilgalaikius verslo santykius, garantuojančius pajamas, arba papildomą darbą ir pajamas. Be to, dėl kredito reitingų agentūrų akcininkų ir reitinguojamų subjektų ryšių gali kilti interesų konfliktų problema, kuri yra nepakankamai veiksmingai sprendžiama pagal esamas taisykles. Todėl pagal modelį „emitentas moka“ suteikiami kredito reitingai gali būti laikomi kredito reitingais, tenkinančiais emitentą, o ne kredito reitingais, kurių reikia investuotojui. Svarbu griežtinti kredito reitingų agentūroms taikomas nepriklausomumo sąlygas siekiant padidinti pagal modelį „emitentas moka“ suteikiamų kredito reitingų patikimumą;

(11)

kad būtų padidinta konkurencija rinkoje, kurioje dominuoja trys kredito reitingų agentūros, reikėtų imtis priemonių siekiant skatinti naudotis mažesnių kredito reitingų agentūrų paslaugomis. Pastaruoju metu emitentai ar susijusios trečiosios šalys paprastai siekdavo gauti dviejų ar daugiau kredito reitingų agentūrų kredito reitingus, todėl siekdamas gauti dviejų ar daugiau agentūrų kredito reitingus, emitentas ar susijusi trečioji šalis turėtų apsvarstyti, ar paskirti bent vieną kredito reitingo agentūrą, kuriai tenka ne didesnė nei 10 % bendra rinkos dalis ir kurią emitentas ar susijusi trečioji šalis galėtų įvertinti kaip galinčią reitinguoti atitinkamą emisiją ar subjektą;

(12)

kredito reitingų rinkoje matyti, kad tradiciškai kredito reitingų agentūros ir reitinguojami subjektai užmezga ilgalaikius santykius. Todėl kyla nepriimtino artimumo rizika, nes kredito reitingų agentūra gali tapti pernelyg palanki reitinguojamo subjekto norams. Tomis aplinkybėmis kredito reitingų agentūrų nešališkumas laikui bėgant galėtų tapti abejotinas. Iš tiesų emitento įmonės paskirtos ir apmokamos kredito reitingų agentūros skatinamos suteikti per daug palankius šio reitinguojamo subjekto arba jo skolos priemonių reitingus, kad išlaikytų verslo santykius su tokiu emitentu. Emitentai taip pat yra priklausomi nuo paskatų palaikyti ilgalaikius santykius, pvz., susaistymo efekto, kai emitentas susilaiko nuo kredito reitingų agentūros keitimo, nes dėl to galėtų kilti investuotojų susirūpinimas dėl emitento kreditingumo. Ši problema jau buvo identifikuota Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, pagal kurį reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros taikytų rotacijos mechanizmą, kuriuo užtikrinama laipsniška analitikų grupių ir kredito reitingų komitetų sudėties kaita, kad nekiltų pavojaus reitingų analitikų ir kredito reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumui. Vis dėlto tų taisyklių sėkmė labai priklausė nuo vidinių kredito reitingų agentūrų elgsenos sprendimų, būtent nuo faktinio kredito reitingų agentūros darbuotojų nepriklausomumo ir profesionalumo ir nuo pačios kredito reitingų agentūros komercinių interesų. Tos taisyklės nebuvo skirtos tam, kad trečiosioms šalims būtų pakankamai garantuota, jog interesų konfliktai, kylantys dėl ilgalaikių santykių, būtų veiksmingai švelninami arba jų būtų išvengta. Tai pasiekti būtų galima ribojant laikotarpį, kuriuo kredito reitingų agentūra galėtų nuolat teikti kredito reitingus tam pačiam emitentui arba jo skolos priemonėms. Nustačius maksimalią emitento, kuris yra reitinguojamas arba kuris išleido reitinguojamas skolos priemones, ir kredito reitingų agentūros sutartinių santykių trukmę turėtų būti pašalinta paskata suteikti palankius kredito reitingus to emitento atžvilgiu. Be to, pareikalavus kredito reitingų agentūrų rotacijos, kaip įprastinės ir nuolatinės rinkos praktikos, taip pat turėtų būti veiksmingai švelninama susaistymo efekto problema. Galiausiai kredito reitingų agentūrų rotacija turėtų daryti teigiamą poveikį kredito reitingų rinkai, nes naujiems dalyviams būtų lengviau patekti į rinką, o jau esančioms kredito reitingų agentūroms atsirastų galimybė išplėsti savo verslą į naujas sritis;

(13)

vis dėlto, rotacijos mechanizmo įgyvendinimą svarbu numatyti tokiu būdu, kad mechanizmo naudingumas neabejotinai nusvertų jo galimus neigiamus padarinius. Pavyzdžiui, dėl dažnos rotacijos galėtų padidėti emitentų ir kredito reitingų agentūrų sąnaudos, nes su naujo subjekto arba finansinės priemonės reitingavimu susijusios sąnaudos paprastai yra didesnės už jau suteikto reitingo stebėsenos sąnaudas. Taip pat kredito reitingų agentūros įsteigimui reikia nemažai laiko ir išteklių, neatsižvelgiant į tai, ar ji steigiama kaip tam tikros rinkos nišos dalyvė, ar kaip visas turto klases vertinanti agentūra. Be to, nuolatinė kredito reitingų agentūrų rotacija galėtų daryti reikšmingą poveikį kredito reitingų kokybei ir nuoseklumui. Įgyvendinant rotacijos mechanizmą taip pat labai svarbu imtis pakankamų apsaugos priemonių, kad rinka galėtų palaipsniui prisitaikyti, o vėliau šį mechanizmą būtų galima sustiprinti. To būtų galima pasiekti nustatant, kad mechanizmas taikomas tik pakartotiniams pakeitimams vertybiniais popieriais, nes tai ribotas bankų finansavimo šaltinis, o kredito reitingai, kurie jau yra suteikti, galėtų būti toliau stebimi kaip užsakyti reitingai net ir tuomet, kai rotacija taps privaloma. Todėl paprastai rotacija turėtų daryti poveikį tik naujiems pakartotiniams pakeitimams vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas. Komisija turėtų peržiūrėti, ar tinkama palikti galioti ribotą rotacijos mechanizmą, ar nevertėtų jo taip pat taikyti kitoms turto klasėms ir, jei taip, ar pagrįsta kitoms turto klasėms nustatyti skirtingas sąlygas atsižvelgiant, pavyzdžiui, į ilgiausią sutartinių santykių trukmę. Jei rotacijos mechanizmas būtų nustatytas ir kitoms turto klasėms, Komisija turėtų įvertinti, ar reikia nustatyti kredito reitingų agentūrai pareigą ilgiausio sutartinių santykių laikotarpio pabaigoje pateikti perimančiajai kredito reitingų agentūrai informaciją apie emitentą ir apie reitinguotas finansines priemones (perdavimo bylą);

(14)

pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų rinkoje tinkama įvesti rotacijos principą. Pirma, tai yra Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos segmentas, kurio rezultatai, prasidėjus finansų krizei, palyginti blogi, todėl jame ypač svarbu spręsti interesų konfliktų klausimus. Antra, nors, pavyzdžiui, įmonių išleistų skolos priemonių kredito rizika labai susijusi su paties emitento skolos tvarkymo pajėgumais, pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito rizika paprastai yra skirtinga kiekvieno sandorio atveju. Taigi, kai sukuriamas pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais, samdant naują kredito reitingų agentūrą pavojus prarasti sukauptas žinias nėra didelis. Kitaip tariant, nors šiuo metu kredito reitingų rinkoje veikiančių pakartotinius pakeitimus vertybiniais popieriais reitinguojančių kredito reitingų agentūrų skaičius ribotas, ta rinka natūraliai atviresnė konkurencijai ir rotacijos mechanizmas galėtų paskatinti didesnius tos rinkos pokyčius. Galiausiai, pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų rinkoje vyrauja kelios didelės kredito reitingų agentūros, tačiau yra ir kitų šioje srityje žinių įgijusių subjektų;

(15)

vykdant reguliarią kredito reitingų agentūrų, suteikiančių pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingus, rotaciją kreditingumo vertinimas taptų įvairesnis. Įvairūs ir skirtingi kredito reitingų agentūrų požiūriai, perspektyvos ir metodai turėtų lemti įvairesnius kredito reitingus ir galiausiai pagerėtų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kreditingumo vertinimas. Kad tokia įvairovė darytų poveikį ir kad būtų išvengta ir iniciatorių, ir kredito reitingų agentūrų atsipalaidavimo, ilgiausias laikotarpis, per kurį kredito reitingų agentūrai leidžiama nustatyti to paties iniciatoriaus pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais reitingus, turi būti ribojamas tiek, kad būtų nuolat garantuojamas naujas kreditingumo vertinimas. Šie veiksniai, kartu su būtinybe užtikrinti tam tikrą požiūrio į kredito reitingus nuoseklumą, reiškia, kad ketverių metų laikotarpis yra tinkamas. Kai yra paskirtos bent keturios kredito reitingų agentūros, rotacijos reikalavimas neturėtų būti taikomas, nes rotacijos mechanizmo tikslai jau pasiekti. Norint užtikrinti, kad vyktų tikra konkurencija, tokia išimtis turėtų būti taikoma tik tuo atveju, jei bent keturios paskirtos kredito reitingų agentūros reitinguoja tam tikrą dalį apyvartoje esančių iniciatoriaus finansinių priemonių;

(16)

tinkama rotacijos mechanizmą pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais srityje susieti su iniciatoriumi. Pakartotinius pakeitimus vertybiniais popieriais išleidžia specialiosios paskirties įmonės, neturinčios didelių pajėgumų tvarkyti skolą. Todėl, jei rotacija bus susieta su emitentu, mechanizmas taps neveiksmingas. Jei rotacija bus susieta su rėmėju, priešingai – išimtis bus taikoma beveik visada;

(17)

rotacijos mechanizmas galėtų būti svarbi priemonė siekiant sumažinti kliūtis, trukdančias patekti į pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų rinką. Vis dėlto tuo pačiu metu naujiems rinkos dalyviams gali tapti sunkiau įsitvirtinti rinkoje, nes jiems nebus leista išlaikyti savo klientų. Taigi tinkama nustatyti atleidimą nuo rotacijos mechanizmo mažoms kredito reitingų agentūroms;

(18)

siekiant rotacijos mechanizmo veiksmingumo, jo turi būti patikimai laikomasi. Rotacijos reikalavimo tikslų pasiekti nepavyktų, jeigu pasitraukiančiajai kredito reitingų agentūrai būtų leista po pernelyg trumpo laikotarpio vėl reitinguoti to paties iniciatoriaus pakartotinius pakeitimus vertybiniais popieriais. Todėl svarbu nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį pasitraukiančiosios kredito reitingų agentūros negalima paskirti vėl reitinguoti to paties iniciatoriaus pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais. Tas laikotarpis turėtų būti pakankamai ilgas, kad perimančioji kredito reitingų agentūra galėtų veiksmingai teikti savo kredito reitingavimo paslaugas, siekiant užtikrinti, kad pakartotiniams pakeitimams vertybiniais popieriais iš tiesų būtų taikomas naujas tikrinimo metodas, ir garantuoti, kad naujos kredito reitingų agentūros suteikiamais kredito reitingais būtų užtikrintas pakankamas tęstinumas. Tuo pačiu metu norint, kad rotacijos mechanizmas tinkamai veiktų, turėtų būti nustatyta tokia laikotarpio trukmė, kad kredito reitingų agentūros spėtų įgyti pakankamai žinių pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais srityje. Todėl laikotarpio trukmė turėtų būti proporcinga ir paprastai turėtų prilygti pasitraukiančiosios kredito reitingų agentūros pasibaigusios sutarties trukmei, bet neturėtų viršyti ketverių metų;

(19)

reikalavimas nuolat rotuoti kredito reitingų agentūras yra proporcingas siekiamo tikslo atžvilgiu. Reikalavimas taikomas tik registruotoms kredito reitingų agentūroms, kurios yra reguliuojamos ir kurios teikia paslaugą, darančią poveikį visuomenės interesams (kredito reitingus, kuriuos galima naudoti reguliavimo tikslais) pagal modelį „emitentas moka“, ir susijusią su tam tikra turto klase (pakartotiniais pakeitimais vertybiniais popieriais). Dėl šios privilegijos teikti paslaugas, kurios būtų pripažįstamos kaip atliekančios svarbų vaidmenį reguliuojant finansinių paslaugų rinką, ir gauti patvirtinimą atlikti šią funkciją, atsiranda būtinybė laikytis tam tikrų pareigų siekiant visomis aplinkybėmis užtikrinti nepriklausomumą ir nepriklausomumo įvaizdį. Kredito reitingų agentūra, kuriai neleidžiama reitinguoti tam tikro iniciatoriaus pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, vis dar galėtų reitinguoti kitų iniciatorių pakartotinius pakeitimus vertybiniais popieriais ir kitų klasių turtą. Rinkos sąlygomis, kuriomis rotacijos taisyklė taikoma visiems dalyviams, atsiras naujų verslo galimybių, nes visos kredito reitingų agentūros turės laikytis rotacijos. Be to, kredito reitingų agentūros visada gali suteikti neužsakytus to paties iniciatoriaus pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingus, remdamosi savo patirtimi. Neužsakytiems kredito reitingams modelis „emitentas moka“ netaikomas, todėl jie teoriškai yra mažiau veikiami galimų interesų konfliktų. Ilgiausia sutartinių santykių su kredito reitingų agentūra trukmė ir reikalavimas samdyti daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą, kredito reitingų agentūrų klientams taip pat yra jų laisvės užsiimti savo verslu apribojimas. Vis dėlto tie apribojimai yra būtini dėl su visuomenės interesais susijusių priežasčių, atsižvelgiant į modelio „emitentas moka“ poveikį būtinam kredito reitingų agentūrų nepriklausomumui, siekiant garantuoti nepriklausomus kredito reitingus, kuriais investuotojai galėtų naudotis reguliavimo tikslais. Kartu tais apribojimais neviršijama to, kas būtina, todėl jie turėtų būti vertinami kaip didinantys pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kreditingumą kitų šalių ir galiausiai rinkos atžvilgiu;

(20)

kredito reitingų agentūrų nepriklausomumui nuo reitinguojamo subjekto taip pat turi įtakos galimi bet kurio iš jos didelių akcininkų interesų, susijusių su reitinguojamu subjektu, konfliktai. Kredito reitingų agentūros akcininkas galėtų būti reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo ar stebėtojų tarybos narys. Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 tokia situacija buvo aptariama tik reitingų analitikų, kredito reitingus tvirtinančių asmenų arba kitų kredito reitingų agentūrų darbuotojų interesų konfliktų atžvilgiu. Vis dėlto tame reglamente neužsimenama apie galimus kredito reitingų agentūrų akcininkų arba narių interesų konfliktus. Siekiant pagerinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo nuo reitinguojamų subjektų įvaizdį, būtų tikslinga išplėsti esamas tame reglamente nustatytas taisykles dėl interesų konfliktų, kylančių dėl kredito reitingų agentūrų darbuotojų, ir jas taikyti tiems interesų konfliktams, kurie kyla dėl akcininkų ar narių, kredito reitingų agentūroje užimančių svarbias pareigas. Taigi, kredito reitingų agentūra turėtų kurį laiką nesuteikti kredito reitingų arba turėtų atskleisti, kad kredito reitingai gali būti paveikti, kai akcininkas arba narys, turintis 10 % tos agentūros balsavimo teisių, yra ir reitinguojamo subjekto administracinio organo ar stebėtojų tarybos narys arba investuotojas, kai investicija siekia tam tikrą dydį. Be to, tai, kad akcininkas arba narys turintis bent 5 % tos kredito reitingų agentūros balsavimo teisių yra investavęs į reitinguojamą subjektą arba yra reitinguojamo subjekto administracinio organo ar stebėtojų tarybos narys, turėtų būti atskleista viešai bent tada, kai investicija siekia tam tikrą dydį. Be to, kai akcininkas arba narys turi galimybę daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, tas asmuo neturėtų teikti reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacinių ar patariamųjų paslaugų, susijusių su jų organizacine arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais ar veikla;

(21)

siekiant užtikrinti veiksmingą Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytų nepriklausomumo užtikrinimo ir interesų konfliktų prevencijos taisyklių taikymą ir siekiant išvengti, kad tos taisyklės taptų neveiksmingos, reikia turėti pakankamai daug kredito reitingų agentūrų, kurios nebūtų susijusios nei su rotacijos atveju pasitraukiančia kredito reitingų agentūra, nei su kredito reitingų agentūra, teikiančia kredito reitingų paslaugas lygiagrečiai tam pačiam emitentui. Tinkama reikalauti rotacijos atveju griežtai atskirti pasitraukiančiąją kredito reitingų agentūrą nuo perimančiosios kredito reitingų agentūros, taip pat dvi kredito reitingų agentūras, tuo pačiu metu teikiančias kredito reitingavimo paslaugas tam pačiam emitentui. Atitinkamos kredito reitingų agentūros neturėtų būti viena su kita susijusios kontrolės ryšiais, priklausyti tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, būti kitos agentūros akcininke ar nare, galėti pasinaudoti balsavimo teisėmis bet kurioje kitoje agentūroje arba galėti skirti bet kurios kitos kredito reitingų agentūros administracinių organų ar stebėtojų tarybų narius;

(22)

kredito reitingų agentūros turėtų sukurti, palaikyti, įgyvendinti ir patvirtinti dokumentais veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, skirtą politikos kryptims ir procedūroms įgyvendinti, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų ir juos kontroliuoti bei užtikrinti kredito reitingų, reitingų analitikų ir reitingų grupių nepriklausomumą akcininkų, administracijos ir valdymo organų bei pardavimo ir rinkodaros veiklos atžvilgiu. Turėtų būti įdiegtos standartinės veiklos procedūros (toliau – SVP) įmonių valdymo, organizavimo klausimų ir interesų konfliktų valdymo srityse. SVP turėtų būti periodiškai peržiūrimos ir stebimos siekiant įvertinti jų veiksmingumą ir nustatyti, ar jos neturėtų būti atnaujintos;

(23)

be to, kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo įvaizdžiui būtų itin pakenkta, jeigu tie patys akcininkai arba nariai investuotų į kitas kredito reitingų agentūras, nepriklausančias tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, bent tada, kai tokios investicijos siekia tam tikrą dydį, kuriam esant tie akcininkai arba nariai galėtų daryti tam tikrą įtaką kredito reitingų agentūros veiklai. Todėl, siekiant užtikrinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą (ir nepriklausomumo įvaizdį), tikslinga numatyti griežtesnes kredito reitingų agentūrų ir jų akcininkų ar narių ryšių taisykles. Dėl tos priežasties joks asmuo neturėtų tuo pačiu metu turėti 5 % arba daugiau akcijų daugiau nei vienoje kredito reitingų agentūroje, jeigu atitinkamos kredito reitingų agentūros nepriklauso tai pačiai grupei;

(24)

tikslas užtikrinti pakankamą kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą reikalauja, kad investuotojai tuo pačiu metu neturėtų 5 % arba daugiau investicijų daugiau nei vienoje kredito reitingų agentūroje. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (10) numato, kad asmenys, kontroliuojantys bent 5 % į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės balsavimo teisių, tą faktą atskleistų visuomenei, nes, inter alia, investuotojai yra suinteresuoti žinoti apie tokios bendrovės balsavimo struktūros pasikeitimus. Todėl 5 % dydis yra laikomas kontroline balsavimo teisių dalimi, suteikiančia galimybę daryti įtaką bendrovės balsavimo struktūrai. Todėl, siekiant apriboti galimybes tuo pačiu metu investuoti į daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą, tikslinga nustatyti 5 % dydį. Priemonės negalima laikyti neproporcinga, nes visos Sąjungoje registruotos kredito reitingų agentūros yra įmonės, kurios nėra įtrauktos į biržos sąrašus ir todėl joms netaikomos skaidrumo ir procedūrinės taisyklės, kurios taikomos į biržos sąrašus įtrauktoms Sąjungos bendrovėms pagal Direktyvą 2004/109/EB. Dažnai į biržos sąrašus neįtrauktos įmonės valdomos pagal akcininkų protokolus arba susitarimus, o akcininkų ar narių paprastai yra mažai. Todėl net mažumos pozicija į biržos sąrašus neįtrauktoje kredito reitingų agentūroje galėtų būti įtakinga. Vis dėlto, siekiant užtikrinti, kad vis dar būtų galimos išimtinai ekonominės investicijos į kredito reitingų agentūras, šios galimybės vienu metu investuoti į daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą ribojimas neturėtų būti išplėstas įtraukiant investicijas, nukreiptas per kolektyvinio investavimo schemas, valdomas trečiųjų šalių, nepriklausančių nuo investuotojo ir nuo investuotojo įtakos;

(25)

šio reglamento nuostatose dėl interesų konfliktų, susijusių su akcininkų struktūra, turėtų būti nurodomi ne tik tiesiogiai, bet ir netiesiogiai valdomi akcijų paketai, nes kitaip tas taisykles būtų galima lengvai apeiti. Kredito reitingų agentūros turėtų dėti visas pastangas, kad sužinotų apie visus netiesioginius savo akcininkus ir taip išvengtų bet kokių galimų interesų konfliktų šioje srityje;

(26)

nepriklausomumo užtikrinimo ir interesų konfliktų prevencijos taisyklių, pagal kurias reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros tam pačiam emitentui neteiktų kredito reitingavimo paslaugų ilgą laiką, veiksmingumas galėtų sumažėti, jeigu kredito reitingų agentūroms būtų leidžiama būti didelėmis kitų kredito reitingų agentūrų akcininkėmis arba narėmis;

(27)

svarbu užtikrinti, kad dėl reitingavimo metodų pakeitimų tie metodai netaptų ne tokie griežti. Tuo tikslu emitentai, investuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų turėti galimybę teikti pastabas dėl bet kokių numatomų reitingavimo metodų pakeitimų. Tai jiems padės suprasti naujų metodų atsiradimo ir jų keitimo priežastis. Emitentų ir investuotojų pateiktos pastabos dėl metodų projektų gali būti vertinga informacija kredito reitingų agentūroms nustatant metodus. Apie numatomus pakeitimus turėtų būti pranešama ir EVPRI. Nors Reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 EVPRI suteikiami įgaliojimai tikrinti, ar kredito reitingo agentūros naudoja griežtus, sistemingus ir nuoseklius metodus ir ar juos tvirtina remdamosi ankstesne patirtimi, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą, tas patikrinimo procesas neturėtų suteikti EVPRI jokių įgaliojimų spręsti apie siūlomo metodo arba kredito reitingų, suteiktų taikant šiuos metodus, tinkamumą. Naudojant reitingavimo metodus prireikus turėtų būti atsižvelgiama į finansinę riziką, kylančią dėl grėsmės aplinkai;

(28)

dėl struktūrizuotų finansinių priemonių sudėtingumo kredito reitingų agentūroms ne visada pavykdavo užtikrinti pakankamai aukštą suteikiamų tokių priemonių kredito reitingų kokybę. Dėl to buvo prarastas rinkos pasitikėjimas šio tipo kredito reitingais. Siekiant susigrąžinti pasitikėjimą būtų tikslinga reikalauti, kad emitentai arba susijusios trečiosios šalys samdytų bent dvi skirtingas kredito reitingų agentūras struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingams teikti, nes taip būtų galima gauti skirtingus ir konkuruojančius vertinimus. Be to, taip būtų galima sumažinti per didelį kliovimąsi vienu kredito reitingu;

(29)

pasiūlyme dėl direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros ir pasiūlyme dėl reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kuriais bus pakeistos 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (11) ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (12), įvedamas reikalavimas kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms patiems vertinti subjektų ir finansinių priemonių, į kurias jie investuoja, kredito riziką, o ne vien kliautis kredito reitingais. Tas reikalavimas turėtų būti taikomas ir kitiems finansų rinkos dalyviams, kurie yra reglamentuojami Sąjungos teisėje, įskaitant investicijų valdytojus. Vis dėlto to reikalavimo taikymas visiems finansų rinkos dalyviams turėtų būti užtikrintas proporcingai, atsižvelgiant į atitinkamo dalyvio pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Valstybėms narėms nereikėtų suteikti teisės nustatyti arba palikti galioti taisykles, pagal kurias tiems investuotojams būtų leidžiama daugiau kliautis kredito reitingais;

(30)

be to, investuotojų gebėjimas atlikti kompetentingą struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumo vertinimą padidėtų, jeigu investuotojams būtų suteikiama pakankamai informacijos apie tas priemones. Pavyzdžiui, kadangi struktūrizuotų finansinių priemonių rizika didžiąja dalimi priklauso nuo pagrindinio turto kokybės ir rezultatų, investuotojams turėtų būti teikiama daugiau informacijos apie pagrindinį turtą. Dėl to sumažėtų investuotojų kliovimasis kredito reitingais. Be to, jei būtų atskleidžiama atitinkama informacija apie struktūrizuotas finansines priemones, tikėtina, kad padidėtų kredito reitingų agentūrų konkurencija, nes dėl to galėtų padaugėti neužsakytų kredito reitingų. Ne vėliau kaip 2016 m. sausio mėn. Komisija turėtų peržiūrėti ir parengti ataskaitą dėl to, ar tinkama išplėsti to atskleidimo reikalavimo taikymo sritį į ją įtraukiant kitus finansinius produktus. Pavyzdžiui, yra kitų finansinių produktų, tokių kaip antai padengtos obligacijos ir kitos įkaitu užtikrintos paskolos, kurių rizika didžiąja dalimi priklauso nuo įkaito pobūdžio, ir atsižvelgiant į tai būtų svarbu teikti investuotojams daugiau informacijos apie įkaitą;

(31)

investuotojai, emitentai ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų turėti galimybę centrinėje interneto svetainėje gauti naujausią reitingų informaciją. EVPRI turėtų įsteigti Europos reitingų platformą, kuri investuotojams turėtų suteikti galimybę lengvai palyginti visus konkrečiam reitinguojamam subjektui suteiktus kredito reitingus. Svarbu, kad Europos reitingų platformos interneto svetainėje būtų pateikti visi turimi kiekvienos priemonės kredito reitingai, kad prieš priimdami investicinį sprendimą investuotojai galėtų atsižvelgti į įvairias nuomones. Vis dėlto siekiant nesumenkinti kredito reitingų agentūrų gebėjimo veikti pagal modelį „investuotojas moka“, tokie kredito reitingai neturėtų būti įtraukiami į Europos reitingų platformą. Europos reitingų platforma turėtų padėti mažesnėms ir naujoms kredito reitingų agentūroms tapti žinomomis. Europos reitingų platforma turėtų apimti ir centrinę EVPRI duomenų saugyklą, siekiant sukurti vieną platformą visiems turimiems kiekvienos priemonės kredito reitingams ir informacijai apie ankstesnius veiklos rezultatus, paskelbtus centrinėje duomenų saugykloje. 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl kredito reitingų agentūrų pritarė tam, kad būtų nustatytas toks kredito reitingų skelbimas;

(32)

kredito reitingai, suteikiami reguliavimo arba kitais tikslais, turi reikšmingą poveikį investiciniams sprendimams ir emitentų įvaizdžiui bei finansiniam patrauklumui. Taigi kredito reitingų agentūros prisiima didelę atsakomybę investuotojų ir emitentų atžvilgiu užtikrindamos, kad jos laikosi Reglamento (EB) Nr. 1060/2009, ir taip garantuoja, kad jų kredito reitingai būtų nepriklausomi, objektyvūs ir tinkamos kokybės. Vis dėlto investuotojai ir emitentai ne visada turi galimybę priversti kredito reitingų agentūras vykdyti pareigas jų atžvilgiu. Gali būti itin sunku nustatyti kredito reitingų agentūros civilinę atsakomybę nesant kredito reitingų agentūros ir, pavyzdžiui, investuotojo arba emitento, kuriam suteikiami neužsakyti reitingai, sutartinių santykių. Be to, emitentams gali būti sunku priversti kredito reitingų agentūras prisiimti civilinę atsakomybę jų atžvilgiu net ir tada, kai juos su atitinkama kredito reitingų agentūra sieja sutartiniai santykiai: pavyzdžiui, kredito reitingo sumažinimas, dėl kurio sprendimas priimtas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pažeidimu, padarytu tyčia arba dėl didelio aplaidumo, gali turėti neigiamos įtakos emitento reputacijai ir finansavimo išlaidoms ir taip padaryti žalos tam emitentui, net jei tai nenumatyta pagal sutartinę atsakomybę. Todėl svarbu numatyti tinkamą teisę į žalos atlyginimą investuotojams, kurie pagrįstai pasikliovė kredito reitingu, suteiktu pažeidžiant Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, ir emitentams, kurie patiria žalą dėl kredito reitingo, suteikto pažeidžiant Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009. Investuotojas ir emitentas turėtų turėti galimybę laikyti kredito reitingų agentūrą atsakinga už žalą, patirtą dėl to reglamento pažeidimo, turėjusio poveikį reitingavimo rezultatui. Nors investuotojai ir emitentai, kuriuos su kredito reitingo agentūra sieja sutartiniai santykiai, pateikdami tai kredito reitingų agentūrai žalos atlyginimo reikalavimą gali pasirinkti šį reikalavimą pagrįsti sutarties pažeidimu, visiems investuotojams ir emitentams turėtų būti suteikta galimybė reikalauti žalos atlyginimo dėl Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pažeidimo, nepaisant to, ar šalis sieja sutartiniai santykiai;

(33)

turėtų būti galima kredito reitingų agentūras laikyti atsakingomis tik tada, kai jos tyčia arba dėl didelio aplaidumo pažeidžia Reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 joms nustatytas pareigas. Šis kaltės laipsnis yra tinkamas todėl, kad kredito reitingavimo veikla apima tam tikrą sudėtingų ekonominių veiksnių vertinimą ir kad taikant skirtingus metodus gali būti gauti skirtingi reitingavimo rezultatai ir nė vienas iš jų negali būti laikomas neteisingu. Be to, numatyti galimai neribotą kredito reitingų agentūrų atsakomybę derėtų tik tada, kai jos Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 pažeidžia tyčia arba dėl didelio aplaidumo;

(34)

investuotojas ar emitentas, reikalaujantis atlyginti žalą dėl to, kad buvo pažeistas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009, turėtų pateikti tikslią ir išsamią informaciją, kurioje nurodoma, kad kredito reitingų agentūra padarė tokį to reglamento pažeidimą. Tai turi įvertinti kompetentingas teismas, atsižvelgdamas į tai, kad investuotojas ar emitentas gali neturėti prieigos prie informacijos, kuri priklauso vien kredito reitingų agentūros sferai;

(35)

su kredito reitingų agentūros civiline atsakomybe susiję klausimai, kuriems šis reglamentas netaikomas arba kurie jame neapibrėžti, įskaitant priežastinį ryšį ir didelio aplaidumo sąvoką, turėtų būti reglamentuojami pagal taikomą nacionalinę teisę, nustatytą pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles. Visų pirma valstybės narės turėtų turėti galimybę palikti galioti nacionalines civilinės atsakomybės sistemas, kurios yra palankesnės investuotojams ar emitentams arba kurios nėra grindžiamos Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pažeidimu. Kompetentingas teismas, turintis priimti sprendimą dėl investuotojo ar emitento pareikšto ieškinio dėl civilinės atsakomybės, turėtų būti nustatytas pagal atitinkamas tarptautinės jurisdikcijos taisykles;

(36)

tai, kad instituciniai investuotojai, įskaitant investicijų valdytojus, privalo atlikti savo turto kreditingumo vertinimus, neturėtų trukdyti teismams pripažinti, kad dėl kredito reitingų agentūros padaryto Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pažeidimo buvo padaryta žala investuotojui, už kurią atsako ši kredito reitingų agentūra. Nors šiuo reglamentu bus padidintos investuotojų galimybės patiems atlikti rizikos vertinimą, jų galimybės gauti informaciją ir toliau bus labiau ribotos nei pačios kredito reitingų agentūros. Be to, visų pirma mažesniems investuotojams gali stigti gebėjimo kritiškai peržiūrėti kredito reitingų agentūros pateiktus kredito reitingus;

(37)

valstybės narės ir EVPRI turėtų užtikrinti, kad informacija apie visas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 skirtas sankcijas būtų viešai atskleista, tik kai toks viešas atskleidimas būtų proporcingas;

(38)

siekiant toliau švelninti interesų konfliktus ir palengvinti sąžiningą konkurenciją kredito reitingų rinkoje, svarbu užtikrinti, kad mokesčiai, kuriais kredito reitingų agentūros apmokestina klientus, nebūtų diskriminaciniai. Mokesčių už tos pačios rūšies paslaugą skirtumai turėtų būti pateisinami tik faktinių sąnaudų, patirtų teikiant šią paslaugą įvairiems klientams, skirtumu. Be to, mokesčiai už kredito reitingavimo paslaugas, suteiktas konkrečiam emitentui, neturėtų priklausyti nuo atlikto darbo rezultatų ar baigties arba susijusių (papildomų) paslaugų teikimo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai tų taisyklių priežiūrai, kredito reitingų agentūros EVPRI turėtų atskleisti informaciją apie mokesčius, gautus iš kiekvieno savo kliento, ir apie savo bendrą kainodaros politiką;

(39)

siekiant padėti suteikti atnaujintus ir patikimus valstybės reitingus ir padėti naudotojams juos suprasti, svarbu tuos reitingus nuolat peržiūrėti. Taip pat svarbu padidinti atliekamo tiriamojo darbo, informacijos apie darbuotojus, paskirtus rengti valstybės reitingus, ir prielaidų, kurias kredito reitingų agentūros naudoja rengdamos su valstybės skola susijusius kredito reitingus, skaidrumą;

(40)

labai svarbu, kad investuotojai turėtų tinkamą informaciją valstybių narių kreditingumui vertinti. Vykdydama valstybių narių ekonominės ir fiskalinės politikos priežiūrą Komisija renka ir apdoroja duomenis apie visų valstybių narių ekonominę, finansinę ir fiskalinę padėtį bei jų veiklos rezultatus ir daugelį šių duomenų skelbia, todėl juos gali naudoti investuotojai, norėdami įvertinti potencialų valstybių narių kreditingumą. Kai tinkama ir įmanoma, taip pat laikydamasi atitinkamų konfidencialumo taisyklių, taikytinų vykdant valstybių narių ekonominės ir fiskalinės politikos priežiūrą, Komisija turėtų papildyti esamas valstybių narių ekonominės veiklos ataskaitas galimais papildomais veiksniais ar rodikliais, kurie galėtų padėti investuotojams įvertinti valstybių narių kreditingumą. Tie veiksniai turėtų būti viešai skelbiami, papildant jau skelbtus duomenis ir kitą viešai atskleistą informaciją, siekiant pateikti investuotojams daugiau duomenų ir taip padėti jiems įvertinti valstybinių subjektų kreditingumą ir informaciją apie jų skolą. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų išnagrinėti galimybę sukurti Europos kreditingumo vertinimą, kad sudarytų sąlygas investuotojams atsižvelgiant į konkrečią valstybių narių ekonominę ir socialinę raidą atlikti nešališką ir objektyvų jų kreditingumo vertinimą. Prireikus Komisija turėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(41)

dabartinėse taisyklėse numatyta, kad apie kredito reitingus turi būti pranešama reitinguojamam subjektui prieš 12 valandų iki jų paskelbimo. Siekiant išvengti, kad toks pranešimas būtų teikiamas ne darbo valandomis, ir palikti reitinguojamam subjektui pakankamai laiko patikrinti kredito reitingą pagrindžiančių duomenų teisingumą, reitinguojamas subjektas turėtų būti informuojamas prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo. Asmenų, turinčių teisę gauti tokį pranešimą sąrašas turėtų būti ribotas ir reitinguojamo subjekto turėtų būti aiškiai nustatytas;

(42)

atsižvelgiant į valstybės reitingų specifiką ir siekiant sumažinti nepastovumo riziką, būtų tikslinga ir proporcinga reikalauti, kad kredito reitingų agentūros tuos reitingus skelbtų tik pasibaigus Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų darbo dienai ir likus bent valandai iki jų atidarymo. Remiantis tuo pačiu pagrindu, taip pat tinkama ir proporcinga, kad gruodžio mėn. pabaigoje kredito reitingų agentūros paskelbtų kitų 12 mėnesių tvarkaraštį, nurodydamos valstybių kredito reitingų paskelbimo datas ir prireikus jas atitinkančias susijusių reitingų perspektyvų paskelbimo datas. Tos datos turėtų būti penktadieniai. Tik neužsakytų valstybės reitingų skelbimų skaičius tvarkaraštyje turėtų būti apribotas dviem–trim skelbimais. Kredito reitingų agentūroms turėtų būti leidžiama nukrypti nuo jų paskelbto tvarkaraščio tais atvejais, kai jos turi vykdyti savo teisines pareigas ir tokiais atvejais jos išsamiai paaiškina tokio nukrypimo priežastis. Vis dėlto, toks nukrypimas neturėtų tapti įprastiniu;

(43)

atsižvelgdama į rinkos pokyčius, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje nagrinėjama, ar reikėtų remti Europos viešąją kredito reitingų agentūrą, skirtą valstybių narių valstybės skolos kreditingumui įvertinti, ir (arba) Europos kredito reitingų fondą, skirtą visiems kitiems kredito reitingams nustatyti, ir kokiomis priemonėmis tai daryti. Prireikus Komisija turėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

(44)

atsižvelgiant į valstybės reitingų ypatumus ir siekiant išvengti išplitimo į visą Sąjungą rizikos, pareiškimai, kuriais pranešama apie tam tikros valstybių grupės reitingų pakeitimą, turėtų būti uždrausti, jei kartu nepateikiamos atskirų valstybių ataskaitos. Be to, siekiant padidinti kredito reitingų agentūrų viešuose skelbimuose apie galimus valstybės skolinimosi reitingų pakeitimus (kurie nėra kredito reitingai, reitingų perspektyvos ir pridedami pranešimai spaudai) nurodomų informacijos šaltinių pagrįstumą ir prieinamumą, tokie pranešimai visada turėtų būti grindžiami reitinguojamo subjekto sferoje esančia informacija, kuri buvo atskleista sutikus reitinguojamam subjektui, nebent tą informaciją galima sužinoti iš bendrai prieinamų šaltinių. Kai reitinguojamą subjektą reglamentuojančiame teisiniame pagrinde numatyta, kad reitinguojamas subjektas negali atskleisti tokios informacijos, kaip antai – viešai neatskleista informacija, kaip apibrėžta 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (13) 1 straipsnio 1 punkte), reitinguojamas subjektas negali duoti savo sutikimo;

(45)

siekdamos užtikrinti skaidrumą, kredito reitingų agentūros, viešai skelbdamos savo valstybės kredito reitingus, pranešimuose spaudai arba ataskaitose turėtų paaiškinti pagrindinius tuos kredito reitingus pagrindžiančius veiksnius. Vis dėlto valstybės reitingų skaidrumas neturėtų daryti lemiamos įtakos nacionalinės politikos (ekonomikos, darbo ar kitos politikos) krypčiai. Taigi, nors tomis politikos kryptimis kredito reitingų agentūra, vertindama valstybinio subjekto ar jo išleistų finansinių priemonių kreditingumą, gali remtis kaip vienu iš veiksnių ir ji gali juos naudoti aiškindama pagrindines valstybės reitingų nustatymo priežastis, kredito reitingų agentūroms neturėtų būti leidžiama valstybiniams subjektams teikti tiesioginių ar akivaizdžių reikalavimų arba rekomendacijų dėl šių politikos krypčių. Kredito reitingų agentūros neturėtų teikti jokių tiesioginių ar akivaizdžių rekomendacijų dėl valstybinių subjektų politikos krypčių;

(46)

techniniais standartais finansinių paslaugų srityje turėtų būti užtikrinta tinkama indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI, kaip itin specializuotų žinių turinčiai institucijai;

(47)

Komisija turėtų priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus dėl: informacijos, kurią turi suteikti emitentai apie struktūrizuotas finansines priemones, turinio, pateikimo dažnumo ir išdėstymo; informacijos, kurią kredito reitingų agentūros turėtų atskleisti EVPRI Europos reitingų platformos atžvilgiu, pateikimo, įskaitant struktūrą, formą, metodą ir pranešimo laiką; taip pat EVPRI vykdomos priežiūros tikslais periodiškai teikiamų duomenų apie kredito reitingų agentūrų imamus mokesčius turinio ir formos. Komisija turėtų priimti tuos standartus priimdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius;

(48)

Reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 leidžiama trečiųjų valstybių suteiktus kredito reitingus naudoti reguliavimo tikslais, jei juos suteikė pagal tą reglamentą sertifikuotos kredito reitingų agentūros arba pagal tą reglamentą patvirtino Sąjungoje įsteigtos kredito reitingų agentūros. Sertifikuojant reikalaujama, kad Komisija būtų priėmusi lygiavertiškumo sprendimą dėl trečiosios valstybės kredito reitingų agentūroms taikomos reguliavimo sistemos, o patvirtinimas gali būti suteiktas su sąlyga, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros veikla atitiktų reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti kaip atitinkamos Sąjungos taisyklės. Tam tikros šiuo reglamentu įtraukiamos nuostatos neturėtų būti taikomos atliekant lygiavertiškumo ir patvirtinimo vertinimus. Tai nuostatos, kuriomis nustatomi reikalavimai, taikomi tik emitentams, o ne kredito reitingų agentūroms. Be to, šiame kontekste nereikėtų atsižvelgti į nuostatas, kuriomis reglamentuojama Sąjungos kredito reitingų rinkos struktūra, o ne nustatomos kredito reitingų agentūrų veiklos vykdymo taisyklės. Siekiant suteikti trečiosioms valstybėms pakankamai laiko, kad jos galėtų peržiūrėti savo reguliavimo sistemas atsižvelgdamos į naujas esmines nuostatas, pastarosios nuostatos atliekant vertinimus lygiavertiškumo ir patvirtinimo tikslais turėtų būti taikomos tik nuo 2018 m. birželio 1 d. Šiuo atžvilgiu svarbu prisiminti, kad trečiosios valstybės reguliavimo sistemos taisyklės neturi būti identiškos šiame reglamente nustatytoms taisyklėms. Kaip jau numatyta Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, kad trečiosios valstybės reguliavimo tvarka būtų pripažinta lygiaverte Sąjungos reguliavimo tvarkai arba tokia pat griežta, turėtų pakakti, kad ją taikant praktiškai būtų pasiekti tie patys tikslai ir užtikrintas tas pats poveikis;

(49)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą, skatinti patikimus kredito reitingavimo procesus ir metodus, mažinti su valstybės reitingais susijusią riziką, mažinti per didelio rinkos dalyvių kliovimosi kredito reitingais riziką ir užtikrinti teisę į žalos atlyginimą investuotojams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl kredito reitingavimo veiklos, kuri bus prižiūrima, Sąjungos masto struktūros ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(50)

Komisija ne vėliau kaip 2013 m. pabaigoje turėtų pateikti ataskaitą dėl galimybės įsteigti mažesnių kredito reitingų agentūrų tinklą, siekiant padidinti konkurenciją rinkoje. Toje ataskaitoje turėtų būti įvertinta galimybė teikti Sąjungos finansinę ir nefinansinę paramą ir numatyti tokio tinklo steigimo paskatas, atsižvelgiant į interesų konfliktus, galinčius kilti dėl tokio viešojo finansavimo;

(51)

vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (14) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę (15);

(52)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris į kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo, skaidrumo, atsakingumo, gero valdymo ir nepriklausomumo didinimą gerinant Sąjungoje suteiktų kredito reitingų kokybę ir sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu siekiant aukšto vartotojų ir investuotojų apsaugos lygio. Juo nustatomos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir kredito reitingų agentūrų, įskaitant jų akcininkus ir narius, organizavimo bei veiklos taisyklės, siekiant skatinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą, išvengti interesų konfliktų ir padidinti vartotojų ir investuotojų apsaugą.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomos Sąjungoje įsteigtų emitentų, iniciatorių ir rėmėjų pareigos dėl struktūrizuotų finansinių priemonių.“;

2.

2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 1 dalies m punkte, 4 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalies įžanginėje dalyje, 4 straipsnio 4 dalies pirmoje ir antroje pastraipose, 5 straipsnio 1 dalies įžanginėje dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje ir II priedo 1 punkte žodis „Bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

3.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   reitingo perspektyva – nuomonė apie tikėtiną kredito reitingo kitimo kryptį artimiausiu, vidutinės trukmės laikotarpiu arba abiem laikotarpiais;

   neužsakytas kredito reitingas ir neužsakytas valstybės reitingas – atitinkamai kredito reitingas arba valstybės reitingas, kurį kredito reitingų agentūra nustato negavusi atitinkamo prašymo;

   kreditų vertinimo balas – kreditingumo matas, gautas apibendrinus ir išreiškus duomenis remiantis vien iš anksto nustatyta statistine sistema arba modeliu, nenaudojant reitingų analitiko pateiktų papildomų esminių specifinių reitingavimo analitinių duomenų;

   reguliuojama rinka – reguliuojama rinka, kuri įsteigta Sąjungoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

   pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais – pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 40a punkte.“;

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)   reguliavimo tikslai– kredito reitingų naudojimas konkrečiam tikslui, t. y. siekiant laikytis Sąjungos teisės arba Sąjungos teisės, kuri įgyvendinama valstybių narių nacionalinės teisės aktais“;

ii)

įterpiami šie punktai:

„pa)   kredito įstaiga– kredito įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 punkte;

pb)   investicinė įmonė– investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

pc)   draudimo įmonė– draudimo įmonė, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (16) 13 straipsnio 1 punkte;

pd)   perdraudimo įmonė– perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;

pe)   įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą– įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/41/EB 6 straipsnio a punkte;

pf)   valdymo įmonė– valdymo įmonė, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVS), derinimo (17) 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

pg)   investicinė bendrovė– investicinė bendrovė, kuriai išduotas leidimas laikantis Direktyvos 2009/65/EB;

ph)   alternatyvaus investavimo fondų valdytojas– AIFV, kaip apibrėžta 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (18) 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

pi)   pagrindinė sandorio šalis– pagrindinė sandorio šalis, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (19) 2 straipsnio 1 punkte ir įgaliota pagal to reglamento 14 straipsnį;

pj)   prospektas– prospektas, paskelbtas pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004;

iii)

q ir r punktai pakeičiami taip:

„q)   sektorių teisės aktai– pa–pj punktuose nurodyti Sąjungos teisėkūros procedūra priimami aktai;

r)   sektorių kompetentingos institucijos– nacionalinės kompetentingos institucijos, pagal atitinkamus sektorių teisės aktus paskirtos prižiūrėti kredito įstaigas, investicines įmones, draudimo įmones, perdraudimo įmones, įstaigas, atsakingas už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmones, investicines bendroves, alternatyvaus investavimo fondų valdytojus, pagrindines sandorio šalis ir prospektus.“;

   emitentas – emitentas, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte;

   iniciatorius – iniciatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 41 punkte;

   rėmėjas – rėmėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 42 punkte;

   valstybės reitingas yra:

iv)

papildoma šiais punktais:

„s)

t)

u)

v)

i)

kredito reitingas, kai reitinguojamas subjektas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija;

ii)

kredito reitingas, kai skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emitentas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija, arba valstybės arba regioninės ar vietos valdžios institucijos specialiosios paskirties įmonė;

iii)

kredito reitingas, kai emitentas yra dviejų arba daugiau valstybių įsteigta tarptautinė finansų įstaiga, kurios tikslas – teikti finansavimą ir teikti finansinę paramą tos tarptautinės finansų įstaigos nariams, kurie patiria didelių finansinių problemų arba kuriems jos gresia;

w)

x)

y)

z)

aa)

b)

įterpiama ši dalis:

„3.   Šio reglamento tikslais terminas „akcininkas“ apima tikruosius savininkus, kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (20) 3 straipsnio 6 punkte.

4.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys reguliavimo tikslais gali naudotis kredito reitingais tik tuo atveju, jeigu juos suteikė Sąjungoje įsisteigusios ir pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros.

Kai prospekte pateikiama nuoroda į kredito reitingą ar kredito reitingus, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis būti įtrauktu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad prospekte taip pat būtų pateikiama informacija, kuria aiškiai ir pastebimai nurodoma, ar tokius kredito reitingus suteikė Sąjungoje įsisteigusi ir laikantis šio reglamento įregistruota kredito reitingų agentūra.“;

b)

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kredito reitingų agentūra patikrino ir bet kuriuo metu Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI)), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (21), gali įrodyti, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros vykdoma kredito reitingavimo veikla, kurios rezultatas – kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimas, atitinka reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji 6–12 straipsniuose ir I priede, išskyrus 6a, 6b, 8a, 8b, 8c ir 11a straipsnius, I priedo B skirsnio 3 punkto ba papunktį ir 3a ir 3b punktus.

5.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

6 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

tos trečiosios valstybės kredito reitingų agentūroms taikomos teisiškai privalomos taisyklės, lygiavertės nustatytosioms 6–12 straipsniuose ir I priede, išskyrus 6a, 6b, 8a, 8b, 8c ir 11a straipsnius, I priedo B skirsnio 3 punkto ba papunktį ir 3a ir 3b punktus, ir“;

b)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   20, 23b ir 24 straipsniai taikomi pagal 5 straipsnio 3 dalį sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms ir jų suteiktiems kredito reitingams.“;

6.

į I antraštinę dalį įterpiami šie straipsniai:

„5a straipsnis

Finansų įstaigų per didelis kliovimasis kredito reitingais

1.   4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti subjektai vertindami subjekto arba finansinės priemonės kreditingumą patys atlieka kredito rizikos vertinimą ir išimtinai ar mechaniškai nesikliauja kredito reitingais.

2.   Sektorių kompetentingos institucijos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų subjektų priežiūrą, atsižvelgdamos į jų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, stebi jų kredito rizikos vertinimo procesų tinkamumą, vertina, kaip jie naudojasi sutartinėmis nuorodomis į kredito reitingus, ir prireikus juos skatina mažinti tokių nuorodų daromą įtaką, siekdamos, kad būtų mažiau išimtinai ir mechaniškai pasikliaunama kredito reitingais vadovaujantis specifiniais sektorių teisės aktais.

5b straipsnis

Europos priežiūros institucijų ir Europos sisteminės rizikos valdybos kliovimasis kredito reitingais

1.   Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija (toliau – EBI)), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (22), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (toliau – EDPPI)), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (23), ir EVPRI savo gairėse, rekomendacijose ir techninių standartų projektuose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti kompetentingas institucijas, sektorių kompetentingas institucijas, 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus subjektus ar kitus finansų rinkos dalyvius išimtinai ar mechaniškai kliautis kredito reitingais. Atitinkamai ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. EBI, EDPPI ir EVPRI peržiūri visas tokias nuorodas į kredito reitingus esamose gairėse bei rekomendacijose ir prireikus jas išbraukia.

2.   Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (24), savo įspėjimuose ir rekomendacijose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti išimtinai ar mechaniškai kliautis kredito reitingais.

5c straipsnis

Per didelis kliovimasis kredito reitingais Sąjungos teisėje

Nedarant poveikio Komisijos turimai iniciatyvos teisei, ji toliau peržiūri, ar Sąjungos teisėje esančios nuorodos į kredito reitingus skatina kompetentingas institucijas, sektorių kompetentingas institucijas, 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus subjektus ar kitus finansų rinkos dalyvius išimtinai ar mechaniškai kliautis kredito reitingais arba gali jas paskatinti tą daryti, siekdama ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. išbraukti visas Sąjungos teisėje esančias nuorodas į kredito reitingus reguliavimo tikslais, jei bus nustatytas ir įgyvendintas tinkamas alternatyvus kredito rizikos vertinimas.

7.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kredito reitingų agentūra imasi visų būtinų veiksmų siekdama užtikrinti, kad kredito reitingo ar reitingo perspektyvos suteikimui neturėtų įtakos jokie esami ar galimi interesų konfliktai ar komerciniai santykiai, kurių dalyviai yra kredito reitingą ar reitingo perspektyvą suteikianti kredito reitingų agentūra, jos akcininkai, valdytojai, reitingų analitikai, darbuotojai ar visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, arba kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susiję kontrolės ryšiais.“;

b)

3 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.   Kredito reitingų agentūros prašymu EVPRI gali atleisti kredito reitingų agentūrą nuo I priedo A skirsnio 2, 5, 6 ir 9 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad dėl jos veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo bei dėl kredito reitingų suteikimo pobūdžio ir įvairovės, tie reikalavimai yra neproporcingi ir kad:“;

c)

papildoma šia dalimi:

„4.   Kredito reitingų agentūros sukuria, palaiko, įgyvendina ir patvirtina dokumentais veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, skirtą politikos kryptims ir procedūroms įgyvendinti, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų ir juos švelninti bei užtikrinti kredito reitingų, reitingų analitikų ir reitingų nustatymo grupių nepriklausomumą akcininkų, administracijos ir valdymo organų bei pardavimo ir rinkodaros veiklos atžvilgiu. Kredito reitingų agentūros nustato standartines veiklos procedūras (toliau - SVP), taikomas bendrovių valdymui, veiklos organizavimui ir interesų konfliktų valdymui. Jos periodiškai stebi ir peržiūri tas SVP, siekdamos įvertinti jų veiksmingumą ir nustatyti, ar nereikėtų jų atnaujinti.“;

8.

įterpiami šie straipsniai:

„6a straipsnis

Interesų konfliktai dėl investicijų į kredito reitingų agentūras

1.   Kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, turinčiam bent 5 % tos kredito reitingų agentūros arba bendrovės, kuri turi įgaliojimus kontroliuoti tą kredito reitingų agentūrą ar daryti jai lemiamą įtaką, kapitalo arba balsavimo teisių, draudžiama:

a)

turėti 5 % arba daugiau kitos kredito reitingų agentūros kapitalo;

b)

turėti teisę arba įgaliojimus kitoje kredito reitingų agentūroje naudotis 5 % arba daugiau balsavimo teisių;

c)

turėti teisę arba įgaliojimus skirti arba atleisti kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos narius;

d)

būti kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos nariu;

e)

kontroliuoti bet kurią kitą kredito reitingų agentūrą ar daryti jai lemiamą įtaką arba turėti įgaliojimų jai daryti lemiamą įtaką ar ją kontroliuoti.

Pirmos pastraipos a punkte nurodytas draudimas netaikomas investicijoms į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomus fondus, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, jeigu dėl investicijų į tokias schemas akcininkas ar kredito reitingų agentūros narys neįgyja galimybės daryti reikšmingą įtaką tų schemų verslo veiklai.

2.   Šis straipsnis netaikomas investicijoms į kitas kredito reitingų agentūras, priklausančias tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei.

6b straipsnis

Ilgiausias sutartinių santykių su kredito reitingų agentūra laikotarpis

1.   Kai kredito reitingų agentūra sudaro sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo, ji daugiau negu ketverius metus neteikia naujų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, kredito reitingų.

2.   Kai kredito reitingų agentūra sudaro sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais reitingavimo, ji prašo, kad emitentas:

a)

nustatytų kredito reitingų agentūrų, kurias sieja sutartiniai santykiai dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, padengtų to paties iniciatoriaus pagrindiniu turtu, kredito reitingų suteikimo, skaičių;

b)

apskaičiuotų visų apyvartoje esančių reitinguotų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas ir kurių kredito reitingą nustato kiekviena kredito reitingo agentūra atskirai, procentinę dalį.

Kai bent kaip keturios kredito reitingų agentūros atskirai nustato daugiau nei 10 % visų apyvartoje esančių reitinguotų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais reitingą, 1 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi.

Antroje pastraipoje nustatyta išimtis toliau taikoma bent iki tol, kol kredito reitingų agentūra sudarys naują sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, reitingavimo. Jei sudarant tokią sutartį antroje pastraipoje nustatyti kriterijai neįvykdyti, 1 dalyje nurodytas laikotarpis skaičiuojamas nuo naujos sutarties sudarymo dienos.

3.   Baigus galioti sutarčiai pagal 1 dalį, kredito reitingų agentūra nesudaro naujos sutarties dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, kredito reitingų laikotarpiui, kuris prilygsta pasibaigusios sutarties trukmei, tačiau neviršija ketverių metų.

Pirma pastraipa taip pat taikoma:

a)

kredito reitingų agentūrai, priklausančiai tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, kaip 1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra;

b)

kredito reitingų agentūrai, kuri yra 1 dalyje nurodytos kredito reitingų agentūros akcininkė arba narė;

c)

kredito reitingų agentūrai, kurios akcininkė arba narė yra 1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra.

4.   Neatsižvelgiant į 1 dalį, kai pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais kredito reitingas suteikiamas nepasibaigus 1 dalyje nurodytam ilgiausiam sutartinių santykių laikotarpiui, kredito reitingų agentūra, pateikus prašymą, gali toliau stebėti ir atnaujinti tuos kredito reitingus visą pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais galiojimo laikotarpį.

5.   Šis straipsnis netaikomas kredito reitingų agentūroms, kurios turi mažiau kaip 50 darbuotojų, kurie dalyvauja kredito reitingavimo veikloje grupės lygiu, arba kurių metinė apyvarta iš kredito reitingavimo veiklos yra mažesnė kaip 10 mln. EUR grupės lygiu.

6.   Jei kredito reitingų agentūra sudaro sutartį dėl pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo anksčiau nei 2013 m. birželio 20 d., 1 dalyje nurodytas laikotarpis skaičiuojamas nuo tos datos.“;

9.

7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Kredito reitingų suteikimo ar reitingų perspektyvų tvirtinimo veikloje dalyvaujančių darbuotojų ir kredito reitingus arba reitingų perspektyvas tvirtinančių asmenų atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio.“;

10.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kredito reitingų agentūra priima, įgyvendina ir taiko tinkamas priemones, siekdama užtikrinti, kad jos suteikti kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga pagal jos taikomus reitingavimo metodus, analize. Ji imasi visų būtinų priemonių, kad kredito reitingų ir reitingų perspektyvų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės ir gauta iš patikimų šaltinių. Kredito reitingų agentūra suteikia kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kuriose nurodo, kad reitingas yra agentūros nuomonė, ir kad ja turėtų būti pasikliaujama tam tikru lygiu.

2a.   Kredito reitingai keičiami remiantis kredito reitingų agentūros paskelbtais reitingavimo metodais.“;

b)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės reitingai peržiūrimi bent kas šešis mėnesius.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„5a.   Kredito reitingų agentūra, ketinanti iš esmės keisti esamus arba taikyti naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, kurie galėtų turėti įtakos kredito reitingui, siūlomus esminius pakeitimus arba siūlomus naujus reitingavimo metodus skelbia savo interneto svetainėje kartu su išsamiais siūlomų esminių pakeitimų ar siūlomų naujų reitingavimo metodų priežasčių ir pasekmių paaiškinimais ir kviečia suinteresuotuosius subjektus per vieną mėnesį teikti pastabas.“;

d)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„6.   Kai pagal 14 straipsnio 3 dalį pakeičiami kredito reitingavimo veikloje naudojami reitingavimo metodai, modeliai ar pagrindinės reitingavimo prielaidos, kredito reitingų agentūra:“;

ii)

įterpiami šie punktai:

„aa)

nedelsdama praneša EVPRI ir savo interneto svetainėje skelbia konsultacijų rezultatus ir naujus reitingavimo metodus kartu su išsamiu jų paaiškinimu, taip pat jų taikymo pradžios datą;

ab)

savo interneto svetainėje nedelsdama skelbia atsakymus, gautus per 5a dalyje nurodytas konsultacijas, išskyrus atvejus, kai konsultacijų respondentas prašo laikytis konfidencialumo;“;

e)

papildoma šia dalimi:

„7.   Sužinojusi apie savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas, kredito reitingų agentūra nedelsdama:

a)

apie tas klaidas praneša EVPRI ir visiems paveiktiems reitinguojamiems subjektams, paaiškindama poveikį savo reitingams, įskaitant poreikį atlikti suteiktų reitingų peržiūrą;

b)

jei klaidos daro poveikį jos kredito reitingams, skelbia tas klaidas savo interneto svetainėje;

c)

ištaiso tas reitingavimo metodų klaidas ir

d)

taiko 6 dalies a, b ir c punktuose nurodytas priemones.“;

11.

įterpiami šie straipsniai:

„8a straipsnis

Valstybės reitingai

1.   Valstybės reitingai nustatomi tokiu būdu, kuris užtikrina, kad būtų išanalizuotos atitinkamos valstybės narės individualios ypatybės. Pareiškimas, kuriuo pranešama apie tam tikros valstybių grupės reitingų pakeitimą, draudžiamas, jei kartu su juo nepateikiamos atskirų valstybių ataskaitos. Tokios ataskaitos skelbiamos viešai.

2.   Su galimais valstybės reitingų pakeitimais susiję vieši skelbimai, kurie nėra kredito reitingai, reitingų perspektyvos ar pridedami pranešimai spaudai ar ataskaitos, kaip nurodyta I priedo D skirsnio I dalies 5 punkte, neturi būti grindžiami reitinguojamo subjekto sferoje esančia informacija, kuri buvo atskleista be reitinguojamo subjekto sutikimo, nebent ją galima gauti naudojantis bendrai prieinamais šaltiniais arba jei nėra teisėtų priežasčių, dėl kurių reitinguojamas subjektas galėtų neduoti savo sutikimo atskleisti informaciją.

3.   Kredito reitingų agentūra, atsižvelgdama į 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, laikydamasi I priedo D skirsnio III dalies 3 punkto, kiekvienų metų gruodžio mėn. pabaigoje savo interneto svetainėje skelbia ir teikia EVPRI kitų 12 mėnesių tvarkaraštį, kuriame nurodomos ne daugiau kaip trys neužsakytų valstybės reitingų ir susijusių reitingų perspektyvų paskelbimo datos ir nurodomos užsakytų valstybės reitingų ir susijusių reitingų perspektyvų paskelbimo datos. Tokios datos turi būti penktadieniai.

4.   Nukrypti nuo valstybės reitingų ar susijusių reitingų perspektyvų tvarkaraščio skelbimo galima tik kai tai yra būtina, kad kredito reitingų agentūra įvykdytų savo pareigas pagal 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį, kartu pateikiant išsamų nukrypimo nuo paskelbto tvarkaraščio priežasčių paaiškinimą.

8b straipsnis

Informacija apie struktūrizuotas finansines priemones

1.   Sąjungoje įsisteigęs struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas pagal 4 dalį EVPRI sukurtoje svetainėje kartu skelbia informaciją apie struktūrizuotos finansinės priemonės pagrindinio turto kredito kokybę ir rezultatus, pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio struktūrą, pinigų srautus ir bet kokią užtikrinimo priemonę, kuria padengiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, taip pat bet kokią informaciją, kurios reikia išsamiems ir gerai pagrįstiems grynųjų pinigų srautų ir užtikrinimo priemonių, kuriomis padengiamos pagrindinės pozicijos, verčių testavimams nepalankiausiomis sąlygomis atlikti.

2.   Pareiga skelbti informaciją pagal 1 dalį netaikoma, kai dėl tokio paskelbimo būtų pažeista nacionalinė arba Sąjungos teisė, pagal kurią reglamentuojama informacijos šaltinių konfidencialumo apsauga arba asmens duomenų tvarkymas.

3.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a)

informaciją, kurią 1 dalyje nurodyti asmenys turi skelbti siekdami vykdyti pareigą, kylančią pagal 1 dalį, laikydamiesi 2 dalies;

b)

kaip dažnai turi būti atnaujinama a punkte nurodyta informacija;

c)

a punkte nurodytos informacijos pateikimą pagal standartizuotą atskleidimo pavyzdį.

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4.   EVPRI sukuria interneto svetainę informacijai apie struktūrizuotas finansines priemones, kaip nurodyta 1 dalyje, skelbti.

8c straipsnis

Dvigubi struktūrizuotų finansinių priemonių reitingai

1.   Kai emitentas arba susijusi trečioji šalis ketina prašyti suteikti struktūrizuotos finansinės priemonės kredito reitingą, ji paskiria bent dvi kredito reitingų agentūras pateikti kredito reitingus nepriklausomai vienai nuo kitos.

2.   1 dalyje nurodytas emitentas arba susijusi trečioji šalis užtikrina, kad jų paskirtos kredito reitingų agentūros atitiktų šias sąlygas:

a)

jos nepriklauso tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei;

b)

jos nėra jokios kitos kredito reitingų agentūros akcininkės arba narės;

c)

jos neturi teisės arba įgaliojimų jokioje kitoje kredito reitingų agentūroje naudotis balsavimo teisėmis;

d)

jos neturi teisės arba įgaliojimų paskirti jokios kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos narius arba juos atleisti;

e)

nė vienas iš jų administracinio organo arba stebėtojų tarybos narių nėra jokios kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys;

f)

jos nekontroliuoja jokios kitos kredito reitingų agentūros ar nedaro jai lemiamos įtakos arba neturi įgaliojimų daryti lemiamą įtaką bet kokiai kitai kredito reitingų agentūrai ar ją kontroliuoti.

8d straipsnis

Kelių kredito reitingų agentūrų naudojimas

1.   Kai emitentas ar susijusi trečioji šalis ketina paskirti bent dvi kredito reitingų agentūras nustatyti tos pačios emisijos ar subjekto kredito reitingus, emitentas ar susijusi trečioji šalis turi apsvarstyti galimybę paskirti bent vieną kredito reitingo agentūrą, kuriai tenka ne didesnė nei 10 % bendra rinkos dalis, kurią emitentas ar susijusi trečioji šalis gali įvertinti kaip galinčią reitinguoti atitinkamą emisiją ar subjektą, jeigu, remiantis 2 dalyje nurodytu EVPRI sąrašu, esama tokios kredito reitingų agentūros, kuri galėtų reitinguoti konkrečią emisiją ar subjektą. Kai emitentas ar susijusi trečioji šalis nepaskiria bent vienos kredito reitingų agentūros, kuriai tenka ne didesnė nei 10 % bendra rinkos dalis, tai turi būti patvirtinta dokumentais.

2.   Siekdama palengvinti emitento ar susijusios trečiosios šalies pagal 1 dalį vykdomą vertinimą, EVPRI savo interneto svetainėje kasmet paskelbia registruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą, kuriame nurodo joms tenkančią bendrą rinkos dalį ir suteikiamų kredito reitingų tipus, ir kuriuo emitentas gali naudotis pradėdamas vykdyti vertinimą.

3.   Šio straipsnio tikslais bendra rinkos dalis matuojama darant nuorodą į metinę apyvartą, susidariusia vykdant kredito reitingavimo veiklą ir teikiant papildomas paslaugas grupės lygiu.“;

12.

10 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Kredito reitingų agentūra be atrankos ir laiku atskleidžia bet kokį kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, taip pat bet kokį sprendimą nebevykdyti kredito reitingavimo. Priėmus sprendimą nutraukti kredito reitingavimą, atskleistoje informacijoje turi būti nurodytos visos sprendimo priėmimo priežastys.

Pirma pastraipa taip pat taikoma kredito reitingams, kurie platinami abonentams.

2.   Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pateikiami ir tvarkomi laikantis I priedo D skirsnyje nustatytų reikalavimų ir kad nebūtų pateikiama su kredito reitingais nesusijusių veiksnių.

2a.   Kol viešai neatskleidžiami kredito reitingai, reitingų perspektyvos ir su jais susijusi informacija, jie laikomi viešai neatskleista informacija kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/6/EB bei laikantis jos nuostatų.

Tos direktyvos 6 straipsnio 3 dalis taikoma mutatis mutandis kredito reitingų agentūroms jų konfidencialumo pareigos ir jų pareigos turėti asmenų, kurie turi prieigą prie jų kredito reitingų, reitingų perspektyvų ar susijusios informacijos prieš jos atskleidimą, sąrašą klausimais.

Asmenų, kuriems kredito reitingai, reitingų perspektyvos ir su jais susijusi informacija pranešami prieš juos atskleidžiant, sąrašas apsiriboja asmenimis, kuriuos tuo tikslu nurodo kiekvienas reitinguojamas subjektas.“;

13.

10 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„5.   Kai kredito reitingų agentūra suteikia neužsakytą kredito reitingą, ji, naudodama aiškiai atskiriamą įvairių spalvų kodą kredito reitingų kategorijoms žymėti, kredito reitinge aiškiai nurodo, ar reitinguojamas subjektas ar susijusi trečioji šalis dalyvavo kredito reitingavimo procese ir ar kredito reitingų agentūra turėjo prieigą prie reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies sąskaitų, valdymo ir kitų svarbių vidaus dokumentų.“;

14.

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Registruota ar sertifikuota kredito reitingų agentūra pateikia EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie anksčiau suteiktus kredito reitingus ir jų pokyčius. Tokia kredito reitingų agentūra informaciją tai saugyklai teikia standartine forma, kaip nurodo EVPRI. EVPRI viešai paskelbia tą informaciją ir kasmet skelbia informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.“;

15.

įterpiamas šis straipsnis:

„11a straipsnis

Europos reitingų platforma

1.   Registruota ar sertifikuota kredito reitingų agentūra, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, EVPRI pateikia reitingų informaciją, įskaitant reitinguojamos priemonės kredito reitingą ir reitingo perspektyvą, informaciją apie kredito reitingo tipą, reitingavimo veiksmo tipą ir reitingo skelbimo datą bei valandą.

2.   EVPRI svetainėje („Europos reitingų platforma“) skelbia atskirus kredito reitingus, kurie jai pateikti pagal 1 dalį.

11 straipsnio 2 dalyje nurodyta centrinė duomenų saugykla turi būti įtraukta į Europos reitingų platformą.

3.   Šis straipsnis netaikomas kredito reitingams arba reitingų perspektyvoms, kurie už mokestį rengiami ir atskleidžiami tik investuotojams.“;

16.

14 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nedarant poveikio antrai pastraipai, kredito reitingų agentūra, pagal 8 straipsnio 5a dalį savo interneto svetainėje paskelbusi siūlomus atlikti esminius reitingavimo metodų pakeitimus arba siūlomus naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, apie numatomus pakeitimus ir siūlomus naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas praneša EVPRI. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui kredito reitingų agentūra EVPRI praneša apie visus dėl konsultacijų įvykdytus pakeitimus.“;

17.

18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   EVPRI Komisijai, EBI ir EDPPI, kompetentingoms institucijoms ir sektoriaus kompetentingoms institucijoms praneša apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnį.“;

18.

19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal 2 dalyje nurodytą Komisijos reglamentą. Tais mokesčiais visiškai padengiamos EVPRI būtinos išlaidos, susijusios su kredito reitingų agentūrų registracija, sertifikavimu bei priežiūra, ir kompensuojamos išlaidos, kurių gali susidaryti kompetentingoms institucijoms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusios su bet kokių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį.“;

19.

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„4.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus dėl:“;

ii)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

reitingų duomenų, kuriuos registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinio ir formos.“;

iii)

po e punkto įterpiamos šios pastraipos:

„Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

b)

įterpiamos šios dalys:

„4a.   EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a)

informacijos, kurią kredito reitingų agentūros turi atskleisti EVPRI pagal 11a straipsnio 1 dalį, turinį ir pateikimo standartus, įskaitant struktūrą, formą, metodą ir pranešimo laiką, ir

b)

kredito reitingų agentūrų taikomų mokesčių duomenis, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinį ir formą.

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4b.   EVPRI ataskaitoje nurodo, ar yra galimybė sudaryti vieną ar daugiau pagal 11a straipsnio 1 dalį pateiktų kredito reitingų priskyrimų sistemų, ir tą ataskaitą pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. birželio 21 d. Toje ataskaitoje visų pirma vertinami:

a)

vienos ar daugiau priskyrimų sistemų sudarymo galimybė, sąnaudos ir nauda;

b)

galimybė taip sudaryti vieną ar daugiau priskyrimų sistemų, kad atsižvelgiant į skirtingus kredito reitingavimo metodus reitingai nebūtų iškraipomi;

c)

poveikis, kurį priskyrimo sistemos galėtų turėti pagal 21 straipsnio 4a dalies a ir b punktus jau parengtiems techniniams reguliavimo standartams.

EVPRI pirmos pastraipos a ir b punktų klausimais konsultuojasi su EBI ir EDPPI.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   EVPRI skelbia metinę šio reglamento taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje, visų pirma, vertinama, kaip pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros įgyvendina I priedą ir kaip taikomas 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas patvirtinimo mechanizmas.“;

20.

22a straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Atitikties reikalavimams, kurie keliami metodams, nagrinėjimas“;

21.

25a straipsnis pakeičiamas taip:

„25a straipsnis

Sektorių kompetentingos institucijos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies ir 5a, 8b, 8c ir 8d straipsnių taikymo priežiūrą ir įvykdymo užtikrinimą

Sektorių kompetentingos institucijos atsako už 4 straipsnio 1 dalies ir 5a, 8b, 8c ir 8d straipsnių taikymo priežiūrą ir įvykdymo užtikrinimą pagal atitinkamus sektorių teisės aktus.“;

22.

įterpiama ši antraštinė dalis:

„IIIA   ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGŲ AGENTŪRŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

35a straipsnis

Civilinė atsakomybė

1.   Kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl didelio aplaidumo padaro kurį nors iš III priede išvardytų pažeidimų, turintį poveikį kredito reitingui, investuotojas ar emitentas gali pareikalauti, kad kredito reitingų agentūra atlygintų žalą, kurią jis patyrė dėl to pažeidimo.

Investuotojas gali reikalauti atlyginti žalą pagal šį straipsnį, jei jis įrodo, kad priimdamas sprendimą investuoti į finansinę priemonę, kuriai taikomas tas kredito reitingas, ją laikyti arba jos atsisakyti, pagrįstai kliovėsi tuo kredito reitingu pagal 5a straipsnio 1 dalį arba kitaip deramai atsargiai elgdamasis.

Emitentas gali reikalauti atlyginti žalą pagal šį straipsnį, jei jis įrodo, kad tas kredito reitingas taikomas jam ar jo finansinei priemonei ir kad pažeidimas įvyko ne dėl emitento kredito reitingų agentūrai tiesiogiai ar naudojantis viešai prieinama informacija pateiktos klaidinančios ir netikslios informacijos.

2.   Investuotojui ar emitentui tenka atsakomybė pateikti tikslią ir išsamią informaciją, iš kurios galima suprasti, kad kredito reitingų agentūra padarė šio reglamento pažeidimą ir kad tas pažeidimas turėjo poveikį suteiktam kredito reitingui.

Kompetentingas nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad investuotojas ar emitentas gali neturėti prieigos prie informacijos, kuri yra tik kredito reitingų agentūros sferoje, įvertina, kas yra tiksli ir išsami informacija.

3.   1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūros civilinė atsakomybė iš anksto ribojama tik tuo atveju, jei tas ribojimas:

a)

yra pagrįstas ir proporcingas ir

b)

leidžiamas pagal taikytiną nacionalinę teisę, kaip nustatyta 4 dalyje.

Bet koks civilinės atsakomybės ribojimas, kuris neatitinka pirmos pastraipos, ar bet koks panaikinimas neturi teisinės galios.

4.   Šiame straipsnyje vartojami, tačiau neapibrėžti terminai „žala“, „ketinimas“, „didelis aplaidumas“, „pagrįstas kliovimasis“, „deramas atsargumas“, „poveikis“, „pagrįstas“ ir „proporcingas“ aiškinami ir taikomi laikantis taikytinos nacionalinės teisės, kaip nustatyta atitinkamose tarptautinės privatinės teisės taisyklėse. Su kredito reitingų agentūros civiline atsakomybe susiję klausimai, kuriems šis reglamentas netaikomas, reglamentuojami pagal taikytiną nacionalinę teisę, kaip nustatyta atitinkamose tarptautinės privatinės teisės taisyklėse. Teismas, turintis kompetenciją priimti sprendimą dėl investuotojo ar emitento pareikšto ieškinio dėl civilinės atsakomybės, nustatomas pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles.

5.   Šis straipsnis nedraudžia pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.

6.   Šiame straipsnyje nustatyta teisė į žalos atlyginimą netrukdo EVPRI visapusiškai vykdyti savo įgaliojimų, nustatytų 36a straipsnyje.“;

23.

36a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

už III priedo I skirsnio 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26a–26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 ir 55–62 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 500 000 EUR ir ne didesnės kaip 750 000 EUR baudos;

b)

už III priedo I skirsnio 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 42a, 42b, 45–49a, 52, 53 ir 54 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 300 000 EUR ir ne didesnės kaip 450 000 EUR baudos;“;

b)

d ir e punktai pakeičiami taip:

„d)

už III priedo II skirsnio 1, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 50 000 EUR ir ne didesnės kaip 150 000 EUR baudos;

e)

už III priedo II skirsnio 2, 3a–5 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 25 000 EUR ir ne didesnės kaip 75 000 EUR baudos;“;

c)

h punktas pakeičiamas taip:

„h)

už III priedo I skirsnio 20a punkto, III priedo III skirsnio 4–4c, 6, 8 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 90 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;“;

24.

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 3 dalys išbraukiamos;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„4.   Komisija, gavusi EVPRI technines rekomendacijas, peržiūri struktūrizuotų finansinių priemonių padėtį kredito reitingų rinkoje, visų pirma pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų rinkoje. Po tos peržiūros Komisija ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prireikus kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurioje visų pirma įvertinama:

a)

pakankamo pasirinkimo galimybė siekiant laikytis 6b ir 8c straipsniuose nustatytų reikalavimų;

b)

ar tikslinga sutrumpinti ar prailginti 6b straipsnio 1 dalyje nurodytą ilgiausią sutartinių santykių trukmę ir 6b straipsnio 3 dalyje nurodytą trumpiausią laikotarpį, po kurio kredito reitingų agentūra vėl gali sudaryti sutartį su emitentu arba susijusia trečiąja šalimi, dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo;

c)

ar tikslinga iš dalies keisti 6b straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą išimtį.

5.   Komisija, gavusi EVPRI technines rekomendacijas, peržiūri padėtį kredito reitingų rinkoje. Po tos peržiūros Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prireikus kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurioje visų pirma įvertinama:

a)

ar yra poreikis išplėsti 8b straipsnyje nurodytų pareigų taikymo sritį, kad ji apimtų visus kitus finansinius kredito produktus;

b)

ar 6, 6a ir 7 straipsniuose nurodytais reikalavimais pakankamai sumažinti interesų konfliktai;

c)

ar 6b straipsnyje nurodyto rotacijos mechanizmo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų kitas turto klases, ir ar tikslinga skirtingų klasių turtui taikyti diferencijuotos trukmės laikotarpius;

d)

naudojamų ir alternatyvių atlygio modelių tinkamumas;

e)

ar yra poreikis įgyvendinti kitas konkurenciją kredito reitingų rinkoje skatinančias priemones;

f)

papildomų iniciatyvų, skirtų konkurencijai kredito reitingų rinkoje skatinti, tinkamumas sektoriaus struktūros raidos sąlygomis;

g)

ar yra poreikis siūlyti priemones, skirtas sutartinio pernelyg didelio kliovimosi kreditų reitingais klausimui spręsti;

h)

rinkos koncentracijos lygiai, rizika, kylanti dėl didelės koncentracijos, ir poveikis bendram finansų sektoriaus stabilumui.

6.   Komisija bent kartą per metus Europos Parlamentui ir Tarybai praneša apie visus naujus 5 straipsnio 6 dalyje nurodytus sprendimus dėl lygiavertiškumo, kurie buvo priimti ataskaitiniu laikotarpiu.“;

25.

39a straipsnis pakeičiamas taip:

„39a straipsnis

EVPRI personalas ir ištekliai

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI įvertina savo personalo ir išteklių poreikius, atsiradusius dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“;

26.

Įterpiamas šis straipsnis:

„39b straipsnis

Ataskaitų teikimo pareigos

1.   Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie:

a)

veiksmus, kurių imtasi siekiant išbraukti nuorodas į kredito reitingus, kuriomis skatinama arba gali būti skatinama išimtinai ar mechaniškai jais kliautis, ir

b)

alternatyvias priemones, kurios investuotojams suteikia galimybę atlikti savarankišką emitentų ir finansinių priemonių kredito rizikos vertinimą,

siekdama ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. išbraukti visas Sąjungos teisėje esančias nuorodas į kredito reitingus reguliavimo tikslais, jei bus nustatytos ir įgyvendintos atitinkamos alternatyvos. Pagal šios dalies nuostatas EVPRI teikia Komisijai technines rekomendacijas.

2.   Komisija, atsižvelgdama į padėtį rinkoje, ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Europos valstybių skolos kreditingumo vertinimo sukūrimo tinkamumo.

Komisija, atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje pateiktus duomenis ir padėtį rinkoje, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Europos kredito reitingų agentūros, skirtos valstybių narių valstybės skolos kreditingumui įvertinti, ir (arba) Europos kredito reitingų fondo, skirto visiems kitiems kredito reitingams nustatyti, įsteigimo tinkamumo ir įgyvendinamumo.

3.   Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl galimybės įsteigti mažesnių kredito reitingų agentūrų tinklą, siekiant padidinti konkurenciją rinkoje. Toje ataskaitoje įvertinama finansinės ir nefinansinės paramos tokio tinklo steigimui galimybė, atsižvelgiant į interesų konfliktus, kurie galėtų kilti dėl tokio viešojo finansavimo. Komisija, atsižvelgdama į toje ataskaitoje pateikiamus duomenis ir į EVPRI technines rekomendacijas, gali iš naujo įvertinti ir pasiūlyti iš dalies pakeisti 8d straipsnį.“;

27.

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

28.

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Neatsižvelgiant į pirmą pastraipą:

1.

šio reglamento 1 straipsnio 7 punkto a papunktis, 9 ir 10 punktai ir 11 punktas Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8d straipsnio atžvilgiu ir 12 ir 27 punktai taikomi nuo 2018 m. birželio 1 d. atliekant vertinimą, nurodytą:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 4 straipsnio 3 dalies b punkte, siekiant nustatyti, ar trečiosios valstybės reikalavimai yra bent tokie pat griežti, kaip nurodytieji tame punkte, ir

b)

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 5 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkte, siekiant nustatyti, ar trečiosiose valstybėse kreditų reitingų agentūroms taikomos teisiškai privalomos taisyklės, lygiavertės nurodytosioms tame punkte;

2.

šio reglamento 1 straipsnio 8 punktas Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 6a straipsnio 1 dalies a punkto atžvilgiu taikomas nuo 2014 m. birželio 21 d., kiek tai susiję su bet kokiu kredito reitingų agentūros akcininku ar nariu, kuris 2011 m. lapkričio 15 d. turėjo daugiau nei vienos kredito reitingų agentūros 5 % arba daugiau kapitalo;

3.

1 straipsnio 15 punktas taikomas nuo 2015 m. birželio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. gegužės 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. CREIGHTON


(1)  OL C 167, 2012 6 13, p. 2.

(2)  OL C 181, 2012 6 21, p. 68.

(3)  2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(5)  OL L 145, 2011 5 31, p. 30.

(6)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(7)  OL C 380 E, 2012 12 11, p. 24.

(8)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(9)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(10)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(11)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(12)  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

(13)  OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

(14)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(15)  OL C 139, 2012 5 15, p. 6.

(16)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(17)  OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

(18)  OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

(19)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.“;

(20)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.“;

(21)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“;

(22)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(23)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(24)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.“;


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Kredito reitingų agentūra nustato, šalina arba valdo ir aiškiai bei akivaizdžiai atskleidžia esamus arba galimus interesų konfliktus, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, analizei ir vertinimams.“;

b)

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„3.

Kredito reitingų agentūra nesuteikia kredito reitingo arba reitingo perspektyvos toliau išdėstytomis aplinkybėmis arba nedelsdama atskleidžia, jei kredito reitingas arba reitingo perspektyva jau egzistuoja, kai kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimui buvo daroma įtaka:“;

ii)

po a papunkčio įterpiamas šis papunktis:

„aa)

kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčiam 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba galinčiam kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, priklauso 10 % ar daugiau reitinguojamo subjekto, susijusios trečiosios šalies kapitalo arba balsavimo teisių ar kitų to reitinguojamo subjekto ar trečiosios šalies turtinių teisių, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas ir valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, dėl kurių jis neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos schemos verslo veiklai;“

iii)

po b papunkčio įterpiamas šis papunktis:

„ba)

kredito reitingas yra suteiktas reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai, kurie turi 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių;“;

iv)

po c papunkčio įterpiamas šis papunktis:

„ca)

kredito reitingų agentūros akcininkas arba narys, kuris turi 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba gali kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys;“;

v)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kredito reitingų agentūra taip pat nedelsdama įvertina, ar yra priežasčių suteikti naują arba panaikinti jau esamą kredito reitingą arba kredito reitingo perspektyvą.“;

c)

įterpiami šie punktai:

„3a.

Kredito reitingų agentūra paskelbia, kai esamam kredito reitingui arba reitingo perspektyvai įtakos galėjo daryti bet kuri iš šių aplinkybių:

a)

kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, kuris turi 5 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba galinčiam kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, priklauso 5 % ar daugiau reitinguojamo subjekto, susijusios trečiosios šalies kapitalo arba balsavimo teisių ar kitų to reitinguojamo subjekto ar trečiosios šalies turtinių teisių. Tai neapima investicijų į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas ir valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondai ar gyvybės draudimas, dėl kurių jis neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos schemos verslo veiklai;

b)

kredito reitingų agentūros akcininkas arba narys, kuris turi 5 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba gali kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys.

3b.

Su sąlyga, kad kredito reitingų agentūra žino ar turėjo žinoti šią informaciją, 3 punkto aa, ba ir ca papunkčiuose ir 3a punkte nustatytos pareigos taip pat susijusios su:

a)

netiesioginiais akcininkais, kuriems taikomas Direktyvos 2004/109/EB 10 straipsnis, ir

b)

bendrovėmis, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar daro lemiamą įtaką kredito reitingų agentūrai, ir kurioms taikomas Direktyvos 2004/109/EB 10 straipsnis.

3c.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad jos klientams taikomi mokesčiai už reitingavimo ir papildomas paslaugas būtų nediskriminaciniai ir grindžiami faktinėmis išlaidomis. Mokesčiai už reitingavimo paslaugas nepriklauso nuo kredito reitingų agentūros suteikto kredito reitingo lygio arba bet kokio kito atlikto darbo rezultato arba baigties.“;

d)

4 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.

Nei kredito reitingų agentūra, nei joks asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai turintis bent 5 % kredito reitingų agentūros kapitalo ar balsavimo teisių arba turintis galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, neteikia reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacinių ar patariamųjų paslaugų, susijusių su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies organizacine arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais arba veikla.“;

e)

7 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

kiekvieno sprendimo dėl kredito reitingo ir reitingo perspektyvos suteikimo duomenys apie kredito analitikų, kurie dalyvavo suteikiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tapatybę, duomenys apie asmenų, kurie patvirtino kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tapatybę, informacija apie tai, ar kredito reitingo buvo prašyta, ar ne, ir data, kada atlikta kredito reitingavimo veikla;“;

ii)

d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

dokumentai, pagrindžiantys nustatytas procedūras ir reitingavimo metodus, kuriais remiasi kredito reitingų agentūra, nustatydama kredito reitingus ir reitingų perspektyvas;“;

iii)

e papunktis pakeičiamas taip:

„e)

vidaus dokumentai ir bylos, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiami bet kurie priimami sprendimai dėl kredito reitingo ir reitingo perspektyvos;“;

2.

C skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkto įžanginė dalis pakeičiama taip:

„2.

1 punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti ar kitaip daryti įtakos nustatant bet kurio reitinguojamo subjekto kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, jei tas asmuo:“;

b)

3 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

neteiktų jokios informacijos apie kredito reitingų agentūros kredito reitingus, galimus kredito reitingus ateityje arba reitingų perspektyvas, išskyrus reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai;“;

c)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

1 punkte nurodytas asmuo negali užimti pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje šešis mėnesius nuo kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimo dienos.“;

d)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Taikant 7 straipsnio 4 dalį:

a)

kredito reitingų agentūros užtikrina, kad pagrindiniai reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip ketverius metus;

b)

kredito reitingų agentūros, nepaskirtos emitento arba susijusios trečiosios šalies, ir visos kredito reitingų agentūros, suteikiančios valstybės reitingus, užtikrina, kad:

i)

reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip penkerius metus;

ii)

kredito reitingus tvirtinantys asmenys dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip septynerius metus.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyti asmenys negali dalyvauti nurodytoje kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, dvejus metus pasibaigus tuose punktuose nustatytiems laikotarpiams.“;

3.

D skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Kredito reitingų ir reitingų perspektyvų teikimo taisyklės“;

4.

D skirsnio I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitinge ir reitingo perspektyvoje būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodytas pagrindinio reitingų analitiko, vykdančio atitinkamą kredito reitingavimo veiklą, vardas, pavardė ir pareigos bei asmens, kuris buvo visų pirma atsakingas už kredito reitingo arba reitingo perspektyvos patvirtinimą, vardas, pavardė ir pareigos.“;

b)

2 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

būtų nurodyti visi rengiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą naudoti turinio prasme svarbūs šaltiniai, įskaitant reitinguojamą subjektą arba atitinkamais atvejais susijusią trečiąją šalį, kartu nurodant, ar kredito reitingas arba reitingo perspektyva atskleisti tam reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai ir ar po šio atskleidimo jie buvo pakeisti prieš juos paskelbiant;“;

ii)

d ir e papunkčiai pakeičiami taip:

„d)

būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodyta data, kurią kredito reitingas, įskaitant bet kokią reitingo perspektyvą, pirmą kartą buvo paskelbtas ir kada paskutinį kartą buvo atnaujintas;

e)

suteikiama informacija apie tai, ar kredito reitingas susijęs su naujai priimtomis finansinėmis priemonėmis ir ar kredito reitingų agentūra finansines priemones reitinguoja pirmą kartą, ir

f)

reitingo perspektyvos atveju būtų pateikiamas laikotarpis, kuriuo tikimasi kredito reitingo pokyčio.

Kredito reitingų agentūros, skelbdamos kredito reitingus ar reitingo perspektyvą, pateikia taip pat ir informaciją apie ankstesnius įsipareigojimų nevykdymo lygius, paskelbtus EVPRI pagal 11 straipsnio 2 dalį, kartu su šių įsipareigojimų nevykdymo lygių paaiškinimu.“;

c)

įterpiamas šis punktas:

„2a.

Kredito reitingų agentūra, atskleisdama reitingavimo metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kartu pateikia gaires, kuriose paaiškinamos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, susiję su modeliais ir reitingavimo metodais, naudojamais kredito reitingams nustatyti, įskaitant nepalankiausių sąlygų atvejus, pagal kuriuos kredito reitingų agentūra nustato kredito reitingus, kredito reitingų informaciją apie pinigų srautų analizę, kurią ji atliko arba kuria vadovaujasi, ir, jei taikoma, tikėtiną kredito reitingo pokytį. Tokios gairės yra aiškios ir lengvai suprantamos.“;

d)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Kredito reitingų agentūra informuoja reitinguojamą subjektą reitinguojamo subjekto darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo. Ta informacija apima pagrindines priežastis, kuriomis pagrįstas kredito reitingas arba reitingo perspektyva, siekiant reitinguojamam subjektui suteikti galimybę atkreipti kredito reitingų agentūros dėmesį į bet kokias faktines klaidas.“;

e)

4 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.

Atskleisdama kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, kredito reitingų agentūra aiškiai ir akivaizdžiai nurodo visus kredito reitingo arba reitingo perspektyvos požymius ir ribas. Atskleisdama bet kokį kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, visų pirma kredito reitingų agentūra aiškiai nurodo, ar, jos nuomone, turimos informacijos apie reitinguojamą subjektą kokybė yra pakankama ir kokiu mastu ji patikrino reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. Jei kredito reitingas arba reitingo perspektyva suteikiami subjektui arba finansinei priemonei, apie kuriuos turima nedaug ankstesnių duomenų, kredito reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai nurodo tokias ribas.“;

f)

5 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„5.

Skelbdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, kredito reitingų agentūra savo pranešimuose spaudai arba ataskaitose paaiškina esminius kredito reitingą arba reitingo perspektyvą grindžiančius veiksnius.“;

g)

papildoma šiuo punktu:

„6.

Savo interneto svetainėje kredito reitingų agentūra nuolat skelbia informaciją apie visus subjektus arba skolos priemones, pateiktus jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui, ir praneša EVPRI. Ši informacija atskleidžiama neatsižvelgiant į tai, ar emitentai sudaro sutartį su kredito reitingų agentūra dėl galutinio reitingo, ar nesudaro.“;

5.

išbraukiami D skirsnio II dalies 3 ir 4 punktai;

6.

D skirsnis papildomas šia dalimi:

„III.   Papildomos pareigos, susijusios su valstybės reitingais

1.

Kai kredito reitingų agentūra suteikia valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, prie kredito reitingo arba reitingo perspektyvos ji prideda išsamią tyrimo ataskaitą, kurioje paaiškina visas prielaidas, parametrus, ribas ir neaiškumus ir pateikia bet kokią kitą informaciją, į kurią atsižvelgė nustatydama tą valstybės reitingą arba reitingo perspektyvą. Ta ataskaita yra viešai prieinama, aiški ir lengvai suprantama.

2.

Į viešai prieinamą tyrimo ataskaitą, pridedamą keičiant ankstesnį valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, įtraukiama bent ši informacija:

a)

išsamus kiekybinės prielaidos, kuria pagrindžiamos reitingo keitimo priežastys ir jų santykinis svoris, pakeitimų vertinimas. Į išsamų vertinimą turėtų būti įtraukiamas šis aprašas: pajamos vienam gyventojui, BVP augimas, infliacija, fiskalinis balansas, išorės balansas, išorės skola, ekonominės raidos rodiklis, įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis ir bet koks kitas taikytinas veiksnys, į kurį atsižvelgta. Šie duomenys turėtų būti papildomi santykiniu kiekvieno veiksnio svoriu;

b)

išsamus kokybinės prielaidos, kuria pagrindžiamos reitingo keitimo priežastys ir jų santykinis svoris, pakeitimų vertinimas;

c)

išsamus su reitingo keitimu susijusios rizikos, ribų ir neaiškumų aprašas ir

d)

reitingų komiteto posėdžio, kuriame nuspręsta keisti reitingą, protokolo santrauka.

3.

Nedarant poveikio I priedo D skirsnio I dalies 3 punktui, kai kredito reitingų agentūra suteikia valstybės reitingus arba susijusias reitingų perspektyvas, ji pagal 8a straipsnį juos paskelbia pasibaigus reguliuojamų rinkų darbo dienai ir likus bent valandai iki jų atidarymo.

4.

Nedarant poveikio I priedo D skirsnio I dalies 5 punktui, pagal kurį kredito reitingų agentūra, skelbdama kredito reitingą, savo pranešimuose spaudai arba ataskaitose turi paaiškinti esminius kredito reitingą grindžiančius veiksnius, ir nors nacionalinė politika gali būti veiksnys, kuriuo grindžiami valstybės reitingai, į valstybės reitingus arba reitingų perspektyvas neturi būti įtrauktos politikos rekomendacijos, nurodymai ar gairės reitinguojamiems subjektams, įskaitant valstybes ar valstybių regionines ar vietos institucijas.“;

7.

E skirsnio I dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

kredito reitingų agentūros politika dėl kredito reitingų skelbimo ir kitos susijusios informacijos, įskaitant reitingų perspektyvas, teikimo;“;

8.

E skirsnio II dalies 2 punkto pirmos pastraipos a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

mokesčių, kurie taikomi kiekvienam klientui už atskirus kredito reitingus ir bet kokią papildomą paslaugą, sąrašą;

aa)

savo kainodaros politiką, įskaitant mokesčių struktūrą ir kainodaros kriterijus, taikomus įvairių klasių turto kredito reitingams;“;

9.

E skirsnio III dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

jos darbuotojų paskirstymo naujų kredito reitingų teikimui, kredito reitingų peržiūroms, metodų ar modelių vertinimui ir priskyrimo vyresniajai vadovybei, taip pat darbuotojų paskirstymo reitingavimo veiklai, susijusiai su įvairiomis turto klasėmis (įmonės, struktūrizuotų finansinių priemonių arba valstybės), statistiką;“;

b)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

finansinę informaciją apie kredito reitingų agentūros pajamas, įskaitant bendrą apyvartą, suskirstytas į mokesčius už kredito reitingavimą ir papildomas paslaugas, išsamiai aprašant kiekvieną iš jų, taip pat įskaitant pajamas, gautas iš kredito reitingavimo paslaugų klientams suteiktų papildomų paslaugų, ir mokesčių paskirstymą pagal įvairių turto klasių kredito reitingus. Informacija apie bendrą apyvartą taip pat turi apimti tos apyvartos geografinį paskirstymą į pajamas, gautas Sąjungoje, ir pajamas, gautas pasaulio mastu;“.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

19–22 punktai pakeičiami taip:

„19.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 1 punktu, nenustatydama, nešalindama arba nevaldydama ir aiškiai ar akivaizdžiai neatskleisdama esamų arba galimų interesų konfliktų, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingų veikloje, ar asmenų, tvirtinančių kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, analizei ar vertinimams.

20.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto pirma pastraipa, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą bet kuriomis aplinkybėmis, nustatytomis to punkto pirmoje pastraipoje, arba, jeigu jau yra kredito reitingas arba reitingo perspektyva, nedelsiant nepaskelbdama, kad kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimui galėjo būti daroma įtaka tomis aplinkybėmis.

20a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3a punktu, neatskleisdama, kad esamam kredito reitingui arba reitingo perspektyvai galėjo būti daroma įtaka bet kuria iš to punkto a ir b papunkčiuose nustatyta aplinkybe.

21.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto antra pastraipa, nedelsiant neįvertindama, ar yra priežasčių suteikti naują arba panaikinti jau esamą kredito reitingą arba reitingo perspektyvą.

22.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto pirma pastraipa, reitinguodama subjektus, kai pati kredito reitingo agentūra ar bet kuris asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai turintis bent 5 % kredito reitingų agentūros kapitalo ar balsavimo teisių arba turintis galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, teikia tam reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacines ar patariamąsias paslaugas, susijusias su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies organizacine arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais arba veikla.“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„22a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6a straipsnio 1 dalį, kai vienas iš jos akcininkų ar narių, turinčių bent 5 % tos kredito reitingų agentūros ar įmonės, turinčios įgaliojimus vykdyti kontrolę ar turinčios lemiamą įtaką tai kredito reitingų agentūrai, kapitalo ar balsavimo teisių, pažeidžia vieną iš tos dalies a–e punktuose nustatytų draudimų, išskyrus a punkte nustatytą draudimą, taikomą investicijoms į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomus fondus, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, jeigu dėl investicijų į tokias schemas kredito reitingų agentūros akcininkas ar narys neįgyja galimybės daryti reikšmingą įtaką tų schemų verslo veiklai.“;

c)

įterpiami šie punktai:

„26a.

Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 1 dalį, suteikdama kredito reitingus dėl naujų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, ilgesniam nei ketverių metų laikotarpiui.

26b.

Kredito reitingų agentūra, kuri sudarė sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 3 dalį, sudarydama naują sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, kredito reitingų suteikimo laikotarpiui, prilygstančiam 6b straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytai pasibaigusios sutarties trukmei, bet neviršijančiam ketverių metų.“;

d)

33 punktas pakeičiamas taip:

„33.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 2 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo nedalyvautų ir kitaip nedarytų įtakos nustatant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, kaip nustatyta to skirsnio 2 punkte.“;

e)

36 punktas pakeičiamas taip:

„36.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neužimtų pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje šešis mėnesius nuo kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimo dienos.“;

f)

38, 39 ir 40 punktai pakeičiami taip:

„38.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto pirmos pastraipos b punkto i papunkčiu, neužtikrindama, kad, jai teikiant neužsakytus kredito reitingus arba valstybės reitingus, reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip penkerius metus.

39.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto pirmos pastraipos b punkto ii papunkčiu, neužtikrindama, kad, jai teikiant neužsakytus kredito reitingus arba valstybės reitingus, kredito reitingus tvirtinantis asmuo dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip septynerius metus.

40.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto antra pastraipa, neužtikrindama, kad to punkto pirmos pastraipos a ir b papunkčiuose nurodytas asmuo nedalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuose punktuose nurodytais reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, dvejus metus nuo tuose papunkčiuose nustatytų laikotarpių pabaigos.“;

g)

42 punktas pakeičiamas taip:

„42.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2 dalį, nepriimdama arba neįgyvendindama tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog jos suteikiami kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga jos analizei pagal taikomus reitingavimo metodus, analize, taip pat neužtikrindama šių priemonių vykdymo.“;

h)

įterpiami šie punktai:

„42a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2 dalį naudodama informaciją, kuriai netaikoma 8 straipsnio 2 dalis.

42b.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2a dalį suteikdama kredito reitingų pakeitimus, kurie neatitinka jos paskelbtų reitingavimo metodų.“;

i)

46 punktas pakeičiamas taip:

„46.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį, nestebėdama savo kredito reitingų, išskyrus valstybės reitingus, ar nuolat arba bent kartą per metus neperžiūrėdama savo kredito reitingų, išskyrus valstybės reitingus arba reitingavimo metodus.“;

j)

įterpiamas šis punktas:

„46a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, skaitomą kartu su 8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu, nestebėdama savo valstybės reitingų ar nuolat arba bent kartą per šešis mėnesius neperžiūrėdama savo valstybės reitingų.“;

k)

įterpiamas šis punktas:

„49a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies c punktą, skaitomą kartu su 8 straipsnio 7 dalies c punktu, iš naujo nesuteikdama kredito reitingo, kai reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidos turi įtakos tam kredito reitingui.“;

l)

papildoma šiais punktais:

„55.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 3 dalį, jei pagal I priedo D skirsnio III dalies 3 punkto reikalavimus, kiekvienų metų gruodžio mėn. pabaigoje savo interneto svetainėje nepaskelbia ar nepateikia EVPRI kitų 12 mėnesių tvarkaraščio, kuriame nurodomos ne daugiau kaip trys neužsakytų valstybės reitingų ir susijusių kredito reitingų perspektyvų paskelbimo datos, kurios būtinai yra penktadieniai, taip pat nurodomos užsakytų valstybės reitingų ir susijusių kredito reitingų perspektyvų paskelbimo datos.

56.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 4 dalį, nesilaikydama paskelbto tvarkaraščio, kai to nereikia siekiant vykdyti savo pareigas pagal 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 1 dalį arba 11 straipsnio 1 dalį, arba nepateikdama išsamaus nukrypimo nuo paskelbto tvarkaraščio priežasčių paaiškinimo.

57.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio III dalies 3 punktu, paskelbdama valstybių reitingą ar susijusią reitingo perspektyvą, susijusią su valstybės reitingais, reguliuojamų rinkų darbo valandomis arba likus mažiau kaip valandai iki jų atidarymo.

58.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio III dalies 4 punktu, pateikdama, kaip valstybės reitingų arba susijusios reitingo perspektyvos dalį, politikos rekomendacijas, nurodymus ar gaires reitinguojamiems subjektams, įskaitant valstybes ar valstybių regionines ar vietos valdžios institucijas.

59.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 2 dalį, savo viešus skelbimus, kurie susiję su valstybės reitingų pakeitimais ir kurie nėra kredito reitingai, reitingų perspektyvos ar pridedami pranešimai spaudai, kaip nurodyta I priedo D skirsnio I dalies 5 punkte, pagrįsdama reitinguojamo subjekto sferoje esančia informacija, jei tokia informacija buvo atskleista be reitinguojamo subjekto sutikimo, nebent ją galima gauti naudojantis bendrai prieinamais šaltiniais arba jei nėra teisėtų priežasčių, dėl kurių reitinguojamas subjektas galėtų neduoti savo sutikimo atskleisti šią informaciją.

60.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 1 dalį, neparengdama viešai prieinamų atskirų šalių ataskaitų, kai praneša apie tam tikros šalių grupės tikrinimą.

61.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia I priedo D skirsnio III dalies 1 punktą, suteikdama valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, kartu nepateikdama išsamios tyrimo ataskaitos, kurioje paaiškinamos visos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, taip pat bet kokia kita informacija, į kurią atsižvelgta nustatant tą valstybės reitingą arba reitingo perspektyvą, arba neužtikrindama, kad ta ataskaita būtų viešai prieinama, aiški ir lengvai suprantama.

62.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia I priedo D skirsnio III dalies 2 punktą, neparengdama viešai prieinamos tyrimo ataskaitos, pridedamos keičiant ankstesnį valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, arba neįtraukdama į tą ataskaitą bent informacijos, nurodytos I priedo D skirsnio III dalies 2 punkto a–d papunkčiuose.“;

2.

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiami šie punktai:

„3a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, nepranešdama EVPRI apie numatomus esamų reitingavimo metodų, modelių arba pagrindinių reitingavimo prielaidų esminius pasikeitimus arba siūlomus naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, kai ji paskelbia reitingavimo metodus pagal 8 straipsnio 5a dalį savo interneto svetainėje.

3b.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5a dalies pirmą pastraipą nepaskelbdama savo interneto svetainėje siūlomų naujų reitingavimo metodų ar siūlomų reitingavimo metodų esminių pakeitimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito reitingams, kartu su pakeitimų priežasčių ir pasekmių paaiškinimu.

3c.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies a punktą, nepranešdama EVPRI apie aptiktas savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas arba nepaaiškindama jų poveikio savo kredito reitingams, įskaitant poreikį peržiūrėti suteiktus kredito reitingus.“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„4a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11a straipsnio 1 dalį, nesuteikdama galimybės gauti reikalingą informaciją arba nepateikdama tos informacijos reikalaujama forma, kaip nurodyta toje dalyje.“;

c)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 23b straipsnio 1 dalį, nepateikdama informacijos atsakant į sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 23b straipsnio 3 dalį, arba pateikdama neteisingą arba klaidinančią informaciją atsakant į paprastą informacijos prašymą arba sprendimą.“;

d)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 23c straipsnio 1 dalies c punktą, nepateikdama paaiškinimo arba pateikdama neteisingus arba klaidinančius paaiškinimus apie faktus ar dokumentus, susijusius su patikrinimo dalyku ir tikslu.“;

3.

III skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiami šie punktai:

„4a.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies aa punktą, kai ketina naudoti naujus reitingavimo metodus, neinformuodama EVPRI arba savo interneto svetainėje iškart nepaskelbdama konsultacijų rezultatų ir tų naujų reitingavimo metodų kartu su išsamiu jų paaiškinimu, taip pat jų taikymo pradžios datos.

4b.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies a punktą, nepranešdama poveikį patyrusiems reitinguojamiems subjektams apie aptiktas savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas arba nepaaiškindama jų poveikio savo kredito reitingams, įskaitant poreikį peržiūrėti suteiktus kredito reitingus.

4c.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies b punktą, savo interneto svetainėje neskelbdama apie aptiktas savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas, kai tokios klaidos turi poveikį kredito reitingų agentūros kredito reitingams.“;

b)

6 ir 7 punktai pakeičiami taip:

„6.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 1 ar 2 punktu, 4 punkto pirma pastraipa arba 5 ar 6 punktu arba su I priedo D skirsnio II arba III dalimi, nepateikdama informacijos, kurios pagal tas nuostatas reikalaujama pateikiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą.

7.

Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 3 punktu, neinformuodama reitinguojamo subjekto jo darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo.“