ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.133.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 133

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gegužės 17d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gegužės 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 451/2013, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

1

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 452/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker (SGN)]

5

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 453/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Lakeland Herdwick (SKVN)]

7

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 454/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ail fumé d’Arleux (SGN)]

9

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 455/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (SKVN)]

11

 

*

2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 456/2013, kuriuo dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Reglamente (EB) Nr. 2535/2001 nustatytomis pieno importo kvotomis ir reglamentuose (EB) Nr. 412/2008 ir (EB) Nr. 431/2008 nustatytomis jautienos importo kvotomis

13

 

*

2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 457/2013, kuriuo dėl 2013 m. liepos 1 d.–2014 m. birželio 30 d. taikomų jautienos importo kvotų nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 412/2008 ir (EB) Nr. 431/2008

15

 

*

2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 458/2013, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

17

 

 

2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 459/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

2013 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 460/2013 dėl mažiausio cukraus muito, nustatytino vykdant trečią dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 36/2013

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. gegužės 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/219/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

22

 

 

2013/220/ES

 

*

2013 m. gegužės 2 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojams – 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 451/2013

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 753/2011;

(2)

2013 m. balandžio 16 d. ir 22 d. posėdžiuose Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, atnaujino ir iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. QUINN


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 1.


PRIEDAS

I.   Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktas sąrašas papildomas toliau pateiktu įrašu:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titulas: Maulavi. Gimimo data: a) 1970 m., b) 1972 m., c) 1971 m., d) 1973 m., e) 1974 m., f) 1975 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Adresas:Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Kita informacija: a) savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui, b) 2010 m. vidurio duomenimis – už Afganistano Badgiso provinciją atsakingas Talibano narys, c) buvęs Talibano narys, atsakingas už Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijas, d) būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, jis dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose, e) susijęs su Abdul Samad Achekzai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2013 4 16.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Khan Achekzai buvo įtrauktas į sąrašą 2013 m. balandžio 16 d. remiantis Rezoliucijos 2082 (2012) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Adam Khan Achekzai yra savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui. 2012 m. duomenimis, Adam pagamino savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir apmokė apie 150 savadarbių užtaisų gamintojų Talibano naudai. 2010 m. pabaigos duomenimis, Adam buvo Talibano karo vadas, kuris buvo atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir savižudžių sprogdintojų liemenių gamybą. Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojo Talibanui Abdul Samad Achekzai padėjėjas, kuris koordinavo tinklo įsigijimų veiklą.

Be to, kad Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojas, jis ėjo ir kitas vadovaujamas Talibano pareigas. 2010 m. viduryje Adam tapo Talibano vadovu Afganistano Badgiso provincijoje. Adam taip pat yra buvęs Talibano vadovas Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijose. Būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, Adam dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose.

II.   Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede išdėstytame sąraše su toliau nurodytais asmenimis susiję įrašai pakeičiami šiais įrašais:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo žemės ūkio ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Zurmat rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, b) Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Miram Shah šuros narys, b) nuo 2012 m. pabaigos – Talibano šešėlinis gubernatorius Logaro provincijoje, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Sahak genčiai (Ghilzai).

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. gegužės mėn. duomenimis Abdul Latif Mansur buvo Talibano „Miram Shah tarybos“ narys. 2009 m. jis buvo Afganistano Nangarharo provincijos Talibano šešėlinis gubernatorius, o 2009 m. viduryje – Talibano politinės komisijos vadovas. 2010 m. gegužės mėn. Abdul Latif Mansur buvo vyresnysis Talibano vadas Rytų Afganistane.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: a) Lakhi kaimas, Hazarjuft sritis, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Laki kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c) Lakari kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, d) Darvishan, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, e) De Luy Wiyalah kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. kovo mėn. – Talibano karo komisijos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. c) priklauso Barich genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Naim yra Talibano „Gerdi Jangal tarybos“ narys. Jis yra buvęs svarbaus Talibano vadovybės tarybos veikėjo Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed pavaduotojas. Mohammad Naim vadovauja karinei bazei Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titulas: Qari. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo planavimo ministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo ministras. Gimimo data: a) apie 1955 m., b)1969 1 1 (Iadena Mohammad vardu). Gimimo vieta: a) Shakarlab kaimas, Yaftali Pain rajonas, Badachšano provincija, Afganistanas, b) Badachšanas (Iadena Mohammad vardu). Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: OA 454044 (Iadena Mohammad vardu). Kita informacija: a) Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Tacharo ir Badachšano provincijas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 25.

4.

Abdul Jabbar Omari (alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Baglano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Zabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2008 m. birželio mėn. duomenimis, Abdul Jabbar Omari buvo Amir Khan Haqqani pavaduotojas ir ginkluotos grupės vadas Zabulo provincijos Siuri rajone. 2008 m. birželio mėn., siekdama sustiprinti savo veiksmus tame rajone, Talibano vadovybė paskyrė jį šešėliniu Zabulo provincijos gubernatoriumi.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Samangano provincijos gubernatorius. Gimimo data: 1956–1957 m. Gimimo vieta: Charmistan kaimas, Tirin Kot rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2012 m. pabaigos duomenimis, Talibano šešėlinis gubernatorius Oruzgano provincijoje, b) priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

6.

Shahabuddin Delawar

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo pavaduojantis narys. Gimimo data: a) 1957 m., b) 1953 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Afganistano paso Nr. OA296623. Kita informacija: a) Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) vadovo pavaduotojas iki 1998 m. rugsėjo 25 d., b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Na′ib Amir (vado pavaduotojas). Adresas: a)Kela apylinkė / Danda apylinkė, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b)Manba′ul uloom Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas. Gimimo data: apie 1977–1978 m. Gimimo vieta: a) Danda, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Srana kaimas, Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, c) Neka rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas, d) Chosto provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2012 m. pabaigos duomenimis, vadovauja Haqqani tinklui, b) Jallaloudine Haqani sūnus, c) priklauso Afganistano Paktijos provincijos Garda Saray Zadran genties Sultan Khel pogenčiui, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2007 9 13.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani yra vienas iš žinomiausių, įtakingiausių, charizmatiškiausių ir labiausiai patyrusių vadovų Haqqani tinkle, kuris yra kovotojų, artimai susijusių tiek su Talibanu, tiek su „Al Kaida“, grupė; nuo 2004 m. šis asmuo yra vienas iš svarbiausių tinklo operacijų vadų.

Sirajuddin Haqqani daug galios ir valdžios įgijo savo tėvo Jalaluddin Haqqani, buvusio Talibano režimo ministro, kuris buvo Talibano karo vadas ir „Al Kaidos“ bei Talibano tarpininkas abipus Afganistano ir Pakistano sienos, dėka. Būdamas Talibano režimo ministru Jalaluddin Haqqani užmezgė labai artimus ryšius su „Al Kaida“.

Sirajuddin Haqqani yra labai artimai susijęs su Talibanu, kuris teikia finansavimą jo operacijoms. Be to, jis gauna finansavimą iš įvairių kitų grupių bei asmenų, įskaitant narkotikų kartelių vadovus. Jis yra vienas iš pagrindinių tarpininkų rengiant Afganistane vykdomus teroro aktus ir vykdant rėmimo veiklą Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. 2006 m. gegužės mėn. apie jo ryšius su Talibanu viešai paskelbė Mullah Dadullah, o po to – vienas iš svarbiausių Talibano karo vadų, pareiškęs, kad dirbo ir planavo operacijas su Sirajuddin Haqqani. Jis taip pat palaiko ryšius su Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktyviai dalyvauja planuojant ir vykdant išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas, Afganistano pareigūnus ir civilius, daugiausia rytiniame ir pietiniame Afganistano regionuose. Be to, jis nuolat verbuoja ir siunčia kovotojus į Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijas Afganistane.

Sirajuddin Haqqani dalyvavo 2007 m. birželio 18 d. Kabule įvykdytame savižudžių išpuolyje prieš Policijos akademijos autobusą; šio išpuolio metu žuvo 35 policijos pareigūnai.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud)

Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Sheykhan kaimas, Pirkowti sritis, Orgun rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) vienas iš pagrindinių Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo Haqqani tinklo vadų, b) 2010 m. pradžios duomenimis, Talibano šešėlinis Orgun rajono (Paktikos provincija) gubernatorius, c) vadovavo ne Afganistano kilmės kovotojų mokymo stovyklai Paktikos provincijoje, d) dalyvavo transportuojant ginklus į Afganistaną.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2011 10 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Aziz Abbasin yra vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupuotės, kurios veiklos centras – Rytų Afganistano ir Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose) vadų. 2010 m. pradžios duomenimis, Abbasin gaudavo Sirajuddin Haqqani nurodymus ir buvo jo paskirtas Orgun rajono (Paktikos provincija, Afganistanas) Talibano šešėliniu gubernatoriumi. Abbasin vadovauja Talibano kovotojų grupei ir padėjo organizuoti mokymo stovyklą užsienio kovotojams Paktikos provincijoje. Abbasin taip pat prisidėjo rengiant pasalas prieš Afganistano Vyriausybės pajėgas aprūpinančias transporto priemones ir transportuojant ginklus į Afganistaną.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titulas: Haji. Gimimo data: tarp 1975 m. ir 1976 m. Gimimo vieta: a) Minar kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Darweshan kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Afganistano nacionalinė tapatybė kortelė (tazkira) Nr. 57388, išduota Lashkar Gah rajone, Helmando provincijoje, Afganistane, b) nuolatinio gyventojo kortelė Nr. 665, Ayno Maina, Kandaharo provincija, Afganistanas. Adresas: a)Wesh, Spin Boldak rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b)Safaar Bazaar, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c)Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) Rahat Ltd. savininkas, b) dalyvauja tiekiant ginklus, įskaitant savadarbius sprogstamuosius užtaisus, Talibanui, c) 2013 m. sausio mėn. duomenimis, 2012 m. buvo sulaikytas ir kalinamas Afganistane, d) susijęs su Rahat Ltd.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 11 21.


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 452/2013

2013 m. gegužės 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 3 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012. Juo buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (2);

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Vokietijos paraiška įregistruoti pavadinimą Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL C 188, 2012 6 28, p. 6.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.2 klasė.   Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

VOKIETIJA

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker (SGN)


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2013

2013 m. gegužės 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Lakeland Herdwick (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 3 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012. Juo buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (2);

(2)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Jungtinės Karalystės paraiška įregistruoti pavadinimą Lakeland Herdwick paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL C 162, 2012 6 8, p. 16.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.1 klasė.   Šviežia mėsa (ir subproduktai)

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Lakeland Herdwick (SKVN)


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 454/2013

2013 m. gegužės 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ail fumé d’Arleux (SGN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 3 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012. Juo buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (2);

(2)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą Ail fumé d’Arleux paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL C 212, 2012 7 19, p. 6.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

PRANCŪZIJA

Ail fumé d’Arleux (SGN)


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 455/2013

2013 m. gegužės 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (SKVN)]

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2013 m. sausio 3 d. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012. Juo buvo panaikintas ir pakeistas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (2);

(2)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Graikijos paraiška įregistruoti pavadinimą Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3);

(3)

prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL C 155, 2012 6 1, p. 11.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdai

GRAIKIJA

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (SKVN)


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 456/2013

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, susijusios su Reglamente (EB) Nr. 2535/2001 nustatytomis pieno importo kvotomis ir reglamentuose (EB) Nr. 412/2008 ir (EB) Nr. 431/2008 nustatytomis jautienos importo kvotomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo sutartį, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Kroatijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. liepos 1 d. Kroatija įstoja į Europos Sąjungą, būtina numatyti pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su tam tikromis pieno ir jautienos sektorių importo kvotomis, kad Kroatijos importuotojai galėtų jomis pasinaudoti;

(2)

2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (1), 2 antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje numatyta, kad importo licencijų paraiškų teikėjus turi iš anksto patvirtinti valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, kompetentinga institucija. Siekiant užtikrinti, kad Kroatijos veiklos vykdytojai nuo 2014 m. sausio 1 d. galėtų naudotis Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 2 antraštinės dalies I skyriuje ir tos antraštinės dalies III skyriaus 2 skirsnyje numatytomis importo kvotomis, tiems veiklos vykdytojams turėtų būti leista prašymą ir būtiną atitinkamą įrodymą pateikti patvirtinti ne iki 2013 m. balandžio 1 d., o iki 2013 m. spalio 1 d. Apie patvirtinimo procedūros rezultatus Kroatijos institucijos turėtų informuoti paraiškų teikėjus ne iki 2013 m. gegužės 1 d., o iki 2013 m. lapkričio 1 d., o atitinkamus patvirtintų importuotojų sąrašus Komisijai atsiųsti ne iki 2013 m. gegužės 20 d., o iki 2013 m. lapkričio 15 d.;

(3)

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2), leidžiama pradėti kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. naudoti 63 703 tonų užšaldytos jautienos su kaulais, skirtos perdirbti Sąjungoje, metinę importo tarifinę kvotą. Pagal Reglamento (EB) Nr. 412/2008 5 straipsnio 1 dalį importo teisių paraiškas teikiantys subjektai turi įrodyti, kad jie yra patvirtinti kaip perdirbimo įmonės pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3), 4 straipsnį ir kad aktyviai užsiima perdirbtų produktų, kurių sudėtyje yra jautienos, gamyba kiekvienu iš 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006, nustatančio žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (4), 5 straipsnyje nurodytų dviejų referencinių laikotarpių. Atsižvelgiant į pirmą sąlygą, kad importo teisių paraiškas teikiantys Kroatijos subjektai 2013 m. liepos 1 d.–2014 m. birželio 30 d. galėtų vykdyti importą, jie turi įrodyti, kad yra patvirtinti kaip perdirbimo įmonės, turinčios teisę eksportuoti į Sąjungą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (5), 12 straipsnį. Kalbant apie reikalavimą, pagal kurį, norint pateikti importo teisių paraišką pagal Reglamentą (EB) Nr. 412/2008, reikia pateikti įrodymą apie praeityje vykdytą veiklą, Kroatijos atveju ši veikla – tai nacionalinės teisės aktų nuostatas atitinkanti perdirbtų produktų su jautiena gamyba Kroatijoje 2011 ir 2012 m.;

(4)

2008 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 431/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos galvijienos, kuriai priskirtas KN kodas 0202, bei produktų, kuriems priskirtas KN kodas 0206 29 91, importo tarifinę kvotą ir kuriuo numatomas jos administravimas (6), leidžiama pradėti kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. naudoti 53 000 tonų užšaldytos jautienos metinę importo tarifinę kvotą. Kalbant apie 2013 m. liepos 1 d.–2014 m. birželio 30 d. kvotos laikotarpį, reikėtų patikslinti, kad įrodymas, kurį turi pateikti Kroatijos veiklos vykdytojai, norėdami pateikti importo teisių paraiškas, neturėtų būti susijęs su importu iš valstybių narių;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001 susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 8 straipsnio, importo 2014 m. sausio 1 d.–birželio 30 d. pagal to reglamento 2 antraštinės dalies I skyriuje ir tos antraštinės dalies III skyriaus 2 skirsnyje nurodytas kvotas patvirtinimas suteikiamas tiems paraiškų teikėjams, kurie iki 2013 m. spalio 1 d. kompetentingoms Kroatijos, kurioje jie yra įsisteigę ir užsiregistravę kaip PVM mokėtojai, institucijoms pateikia įrodymą, kad 2011 ir 2012 m. jie į Kroatiją importavo arba iš jos eksportavo ne mažiau kaip 25 tonas Kombinuotosios nomenklatūros 04 skirsniui priskiriamų pieno produktų.

2.   Taikant 1 dalį, laikino įvežimo ir išvežimo perdirbti sandoriai nėra laikomi importu ir eksportu.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 9 straipsnio, Kroatijos kompetentinga institucija iki 2013 m. lapkričio 1 d. praneša paraiškų teikėjų patvirtinimo procedūros rezultatus ir atitinkamais atvejais jų patvirtinimo numerius. Patvirtinimas galioja iki 2014 m. birželio 30 d.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 10 straipsnio 1 dalies, kompetentinga Kroatijos institucija patvirtintų importuotojų sąrašus pagal to straipsnio 3 dalį iki 2013 m. lapkričio 15 d. atsiunčia Komisijai, kuri juos persiunčia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 11–14 straipsniais 2013 m. lapkričio 20–30 d. teikti importo 2014 m. sausio 1 d.–birželio 30 d. licencijų paraiškas leidžiama tik sąraše nurodytiems importuotojams.

2 straipsnis

Su Reglamentu (EB) Nr. 412/2008 susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 412/2008 5 straipsnio, importo teisių paraiškas teikiantys Kroatijos subjektai, norintys vykdyti importo veiklą 2013 m. liepos 1 d.–2014 m. birželio 30 d. importo tarifinės kvotos laikotarpiu, įrodo, kad jie patvirtinti kaip perdirbimo įmonės, turinčios teisę eksportuoti į Sąjungą pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 12 straipsnį, ir kompetentingoms Kroatijos institucijoms pateikia įrodymą, kad aktyviai užsiėmė Kroatijos teisės aktų nuostatas atitinkančia perdirbtų produktų su jautiena gamyba kiekvienu iš dviejų Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytų referencinių laikotarpių.

3 straipsnis

Su Reglamentu (EB) Nr. 431/2008 susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 431/2008 4 straipsnio 1 dalies, importo teisių paraiškas teikiantys Kroatijos subjektai, norintys vykdyti importo veiklą 2013 m. liepos 1 d. prasidedančiu kvotos laikotarpiu, įrodo kompetentingoms Kroatijos institucijoms, kad 2012 m. gegužės 1 d.–2013 m. balandžio 30 d. pagal atitinkamas Kroatijos muitinės nuostatas jie importavo tam tikrą jautienos, kuriai priskirti KN kodai 0201, 0202, 0206 10 95 arba 0206 29 91, kiekį (arba tas kiekis buvo importuotas jų vardu), išskyrus importą iš valstybių narių. Tas kiekis yra laikomas referenciniu kiekiu.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29.

(2)  OL L 125, 2008 5 9, p. 7.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(4)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(6)  OL L 130, 2008 5 20, p. 3.


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 457/2013

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo dėl 2013 m. liepos 1 d.–2014 m. birželio 30 d. taikomų jautienos importo kvotų nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 412/2008 ir (EB) Nr. 431/2008

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2), leidžiama pradėti kasmet laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., suskirstytu į keturias dalis, naudoti 63 703 tonų užšaldytos jautienos su kaulais, skirtos perdirbti Sąjungoje, metinę importo tarifinę kvotą. Importo šiuo tarifinės kvotos laikotarpiu teisių paraiškas galima pateikti per pirmas septynias mėnesio, einančio prieš kiekvienos to laikotarpio dalies pradžią, dienas. Tačiau bendrą metinį kiekį galima išnaudoti jau pirmuoju ketvirčiu;

(2)

2008 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 431/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos galvijienos, kuriai priskirtas KN kodas 0202, bei produktų, kuriems priskirtas KN kodas 0206 29 91, importo tarifinę kvotą ir kuriuo numatomas jos administravimas (3), leidžiama pradėti kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. naudoti 53 000 tonų užšaldytos jautienos metinę importo tarifinę kvotą. Importo šiuo tarifinės kvotos laikotarpiu teisių paraiškas galima pateikti birželio mėnesio, einančio prieš importo tarifinės kvotos laikotarpio pradžią, 1 d.;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. liepos 1 d. Kroatija įstoja į Europos Sąjungą, reikėtų leisti Kroatijos importuotojams pasinaudoti tomis importo kvotomis. Todėl būtina numatyti nuo reglamentų (EB) Nr. 412/2008 ir (EB) Nr. 431/2008 nukrypti leidžiančias nuostatas dėl paraiškų teikimo laikotarpių. Tačiau šios nukrypti leidžiančios nuostatos neturėtų daryti neigiamo poveikio nei valstybių narių veiklos vykdytojams, nei veiksmingam tų kvotų valdymui;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 412/2008

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 412/2008 6 straipsnio 2 dalies, importo 2013 m. liepos 1 d.– 2013 m. rugsėjo 30 d. teisių paraiškos pateikiamos 2013 m. liepos 1–5 d., bet ne vėliau kaip 2013 m. liepos 5 d. 13.00 val. Briuselio laiku.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 431/2008

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 431/2008 5 straipsnio 1 dalies, importo 2013 m. liepos 1 d. prasidedančiu importo tarifinės kvotos laikotarpiu teisių paraiškos pateikiamos birželio 24 d.–liepos 5 d., bet ne vėliau kaip 2013 m. liepos 5 d. 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 431/2008 5 straipsnio 3 dalies, valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip 2013 m. liepos 12 d. 13.00 val. Briuselio laiku praneša, kokio bendro kiekio prašoma importo 2013 m. liepos 1 d. prasidedančiu importo tarifinės kvotos laikotarpiu teisių paraiškose.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 125, 2008 5 9, p. 7.

(3)  OL L 130, 2008 5 20, p. 3.


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 458/2013

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio d punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 589/2008 (2) nustatytos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų. To reglamento 1 straipsnyje pateiktos „siuntos“ apibrėžties formuluotė turėtų būti išaiškinta siekiant išvengti skirtingų aiškinimų ir užtikrinti, kad valstybėse narėse nebūtų taikoma skirtinga praktika;

(2)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 589/2008 turėtų būti atitinkamai ištaisytas;

(3)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 589/2008 1 straipsnio antros pastraipos i punktas pakeičiamas taip:

„i)   siunta– kiaušiniai pakuotėse arba nesupakuoti kiaušiniai iš tos pačios gamybos vietos arba pakavimo centro, esančių vienoje vietoje, ant kurių nurodyta tokia pat padėjimo data, toks pats tinkamumo vartoti trumpiausias terminas arba tokia pat pakavimo data, toks pat auginimo būdas ir, jei kiaušiniai yra rūšiuoti, ta pati kokybės klasė ir svorio kategorija;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 163, 2008 6 24, p. 6.


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/18


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 459/2013

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

48,5

TN

95,6

TR

81,4

ZZ

75,2

0707 00 05

AL

36,9

MK

29,8

TR

132,0

ZZ

66,2

0709 93 10

TR

135,2

ZZ

135,2

0805 10 20

EG

54,7

IL

62,9

MA

71,8

TR

59,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

113,5

TR

116,2

ZA

94,6

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

129,7

BR

91,6

CL

115,2

CN

71,7

MK

55,3

NZ

153,6

US

187,5

ZA

117,2

ZZ

115,2


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 460/2013

2013 m. gegužės 16 d.

dėl mažiausio cukraus muito, nustatytino vykdant trečią dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 36/2013

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 186 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 36/2013 (2) paskelbtas 2012–2013 prekybos metų cukraus, kurio KN kodai 1701 14 10 ir 1701 99 10, importo taikant sumažintą muitą nuolatinis konkursas;

(2)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 36/2013 6 straipsnį Komisija, atsižvelgdama į gautas dalinio konkurso paraiškas, turi nuspręsti, ar mažiausią muitą nustatyti kiekvienam aštuonženkliam KN kodui;

(3)

atsižvelgiant į paraiškas, gautas trečiam konkrečiam konkursui, mažiausias muitas turėtų būti nustatytas cukrui, kurio KN kodai 1701 14 10 ir 1701 99 10;

(4)

siekiant kuo greičiau informuoti rinką ir užtikrinti veiksmingą priemonės taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 36/2013 pradėtą konkurso procedūrą vykdant trečią dalinį konkursą, kurio paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi 2013 m. gegužės 15 d., cukrui, kurio KN kodai 1701 14 10 ir 1701 99 10, nustatytas šio reglamento priede nustatytas mažiausias muitas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 16, 2013 1 19, p. 7.


PRIEDAS

Mažiausi muitai

(EUR/tona)

Aštuonženklis KN kodas

Mažiausias muitas

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

mažiausias muitas nenustatytas (atmesti visi pasiūlymai)

(X)

pasiūlymų nėra


SPRENDIMAI

17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/22


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/219/BUSP

2013 m. gegužės 16 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (1), ypač į jo 5 straipsnį ir 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/486/BUSP;

(2)

2013 m. balandžio 16 d. ir balandžio 22 d. posėdžiuose Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, atnaujino ir iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;

(3)

todėl Sprendimo 2011/486/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/486/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. QUINN


(1)  OL L 199, 2011 8 2, p. 57.


PRIEDAS

I.   Sprendimo 2011/486/BUSP priede pateiktas sąrašas papildomas toliau išdėstytu įrašu:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titulas: Maulavi. Gimimo data: a) 1970 m., b) 1972 m., c) 1971 m., d) 1973 m., e) 1974 m., f) 1975 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Adresas:Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Kita informacija: a) savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui, b) 2010 m. vidurio duomenimis – už Afganistano Badgiso provinciją atsakingas Talibano narys, c) buvęs Talibano narys, atsakingas už Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijas, d) būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, jis dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose, e) susijęs su Abdul Samad Achekzai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2013 4 16.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Khan Achekzai buvo įtrauktas į sąrašą 2013 m. balandžio 16 d. remiantis Rezoliucijos 2082 (2012) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Adam Khan Achekzai yra savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui. 2012 m. duomenimis, Adam pagamino savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir apmokė apie 150 savadarbių užtaisų gamintojų Talibano naudai. 2010 m. pabaigos duomenimis, Adam buvo Talibano karo vadas, kuris buvo atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir savižudžių sprogdintojų liemenių gamybą. Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojo Talibanui Abdul Samad Achekzai padėjėjas, kuris koordinavo tinklo įsigijimų veiklą.

Be to, kad Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojas, jis ėjo ir kitas vadovaujamas Talibano pareigas. 2010 m. viduryje Adam tapo Talibano vadovu Afganistano Badgiso provincijoje. Adam taip pat yra buvęs Talibano vadovas Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijose. Būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, Adam dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose.

II.   Sprendimo 2011/486/BUSP priede išdėstytame sąraše su toliau nurodytais asmenimis susiję įrašai pakeičiami šiais įrašais:

A.   Su Talibanu susiję asmenys

1.

Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo žemės ūkio ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Zurmat rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas; b) Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Miram Shah šuros narys, b) nuo 2012 m. pabaigos – Talibano šešėlinis gubernatorius Logaro provincijoje, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Sahak genčiai (Ghilzai).

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. gegužės mėn. duomenimis Abdul Latif Mansur buvo Talibano „Miram Shah tarybos“ narys. 2009 m. jis buvo Afganistano Nangarharo provincijos Talibano šešėlinis gubernatorius, o 2009 m. viduryje – Talibano politinės komisijos vadovas. 2010 m. gegužės mėn. Abdul Latif Mansur buvo vyresnysis Talibano vadas Rytų Afganistane.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad)

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: a) Lakhi kaimas, Hazarjuft sritis, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Laki kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c) Lakari kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, d) Darvishan, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, e) De Luy Wiyalah kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. kovo mėn. – Talibano karo komisijos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Barich genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Naim yra Talibano „Gerdi Jangal tarybos“ narys. Jis yra buvęs svarbaus Talibano vadovybės tarybos veikėjo Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed pavaduotojas. Mohammad Naim vadovauja karinei bazei Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

3.

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titulas: Qari. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo planavimo ministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo ministras. Gimimo data: a) apie 1955 m.; b) 1969 1 1 (Iadena Mohammad vardu). Gimimo vieta: a) Shakarlab kaimas, Yaftali Pain rajonas, Badachšano provincija, Afganistanas, b) Badachšanas (Iadena Mohammad vardu). Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: OA 454044 (Iadena Mohammad vardu). Kita informacija: a) Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Tacharo ir Badachšano provincijas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 25.

4.

Abdul Jabbar Omari (alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Baglano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Zabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2008 m. birželio mėn. duomenimis, Abdul Jabbar Omari buvo Amir Khan Haqqani pavaduotojas ir ginkluotos grupės vadas Zabulo provincijos Siuri rajone. 2008 m. birželio mėn., siekdama sustiprinti savo veiksmus tame rajone, Talibano vadovybė paskyrė jį šešėliniu Zabulo provincijos gubernatoriumi.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Samangano provincijos gubernatorius. Gimimo data: 1956–1957 m. Gimimo vieta: Charmistan kaimas, Tirin Kot rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2012 m. pabaigos duomenimis, Talibano šešėlinis gubernatorius Oruzgano provincijoje, b) priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

6.

Shahabuddin Delawar

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo pavaduojantis narys. Gimimo data: a) 1957 m., b) 1953 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Afganistano paso Nr. OA296623. Kita informacija: a) Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) vadovo pavaduotojas iki 1998 m. rugsėjo 25 d., b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Na′ib Amir (vado pavaduotojas). Adresas: a) Kela apylinkė / Danda apylinkė, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Manba′ul uloom Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas. Gimimo data: apie 1977–1978 m. Gimimo vieta: a) Danda, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Srana kaimas, Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, c) Neka rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas, d) Chosto provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2012 m. pabaigos duomenimis, vadovauja Haqqani tinklui, b) Jallaloudine Haqani sūnus, c) priklauso Afganistano Paktijos provincijos Garda Saray Zadran genties Sultan Khel pogenčiui, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2007 9 13.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani yra vienas iš žinomiausių, įtakingiausių, charizmatiškiausių ir labiausiai patyrusių vadovų Haqqani tinkle, kuris yra kovotojų, artimai susijusių tiek su Talibanu, tiek su „Al Kaida“, grupė; nuo 2004 m. šis asmuo yra vienas iš svarbiausių tinklo operacijų vadų.

Sirajuddin Haqqani daug galios ir valdžios įgijo savo tėvo Jalaluddin Haqqani, buvusio Talibano režimo ministro, kuris buvo Talibano karo vadas ir „Al Kaidos“ bei Talibano tarpininkas abipus Afganistano ir Pakistano sienos, dėka. Būdamas Talibano režimo ministru Jalaluddin Haqqani užmezgė labai artimus ryšius su „Al Kaida“.

Sirajuddin Haqqani yra labai artimai susijęs su Talibanu, kuris teikia finansavimą jo operacijoms. Be to, jis gauna finansavimą iš įvairių kitų grupių bei asmenų, įskaitant narkotikų kartelių vadovus. Jis yra vienas iš pagrindinių tarpininkų rengiant Afganistane vykdomus teroro aktus ir vykdant rėmimo veiklą Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. 2006 m. gegužės mėn. apie jo ryšius su Talibanu viešai paskelbė Mullah Dadullah, o po to – vienas iš svarbiausių Talibano karo vadų, pareiškęs, kad dirbo ir planavo operacijas su Sirajuddin Haqqani. Jis taip pat palaiko ryšius su Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktyviai dalyvauja planuojant ir vykdant išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas, Afganistano pareigūnus ir civilius, daugiausia rytiniame ir pietiniame Afganistano regionuose. Be to, jis nuolat verbuoja ir siunčia kovotojus į Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijas Afganistane.

Sirajuddin Haqqani dalyvavo 2007 m. birželio 18 d. Kabule įvykdytame savižudžių išpuolyje prieš Policijos akademijos autobusą; šio išpuolio metu žuvo 35 policijos pareigūnai.

8.

Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud)

Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Sheykhan kaimas, Pirkowti sritis, Orgun rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) vienas iš pagrindinių Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo Haqqani tinklo vadų, b) 2010 m. pradžios duomenimis, Talibano šešėlinis Orgun rajono (Paktikos provincija) gubernatorius, c) vadovavo ne Afganistano kilmės kovotojų mokymo stovyklai Paktikos provincijoje, d) dalyvavo transportuojant ginklus į Afganistaną.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2011 10 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Aziz Abbasin yra vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupuotės, kurios veiklos centras – Rytų Afganistano ir Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose) vadų. 2010 m. pradžios duomenimis, Abbasin gaudavo Sirajuddin Haqqani nurodymus ir buvo jo paskirtas Orgun rajono (Paktikos provincija, Afganistanas) Talibano šešėliniu gubernatoriumi. Abbasin vadovauja Talibano kovotojų grupei ir padėjo organizuoti mokymo stovyklą užsienio kovotojams Paktikos provincijoje. Abbasin taip pat prisidėjo rengiant pasalas prieš Afganistano Vyriausybės pajėgas aprūpinančias transporto priemones ir transportuojant ginklus į Afganistaną.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titulas: Haji. Gimimo data: tarp 1975 ir 1976 m. Gimimo vieta: a) Minar kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Darweshan kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Afganistano nacionalinė tapatybė kortelė (tazkira) Nr. 57388, išduota Lashkar Gah rajone, Helmando provincijoje, Afganistane, b) nuolatinio gyventojo kortelė Nr. 665, Ayno Maina, Kandaharo provincija, Afganistanas. Adresas: a) Wesh, Spin Boldak rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Safaar Bazaar, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) Rahat Ltd. savininkas, b) dalyvauja tiekiant ginklus, įskaitant savadarbius sprogstamuosius užtaisus, Talibanui, c) 2013 m. sausio mėn. duomenimis, 2012 m. buvo sulaikytas ir kalinamas Afganistane, d) susijęs su Rahat Ltd.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 11 21.


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. gegužės 2 d.

dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo

(ECB/2013/13)

(2013/220/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1, 6.3.2 ir 6.4.2 skirsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. kovo 20 d. Gaires ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (2), ypač į jų 1 straipsnio 3 dalį, 5 ir 7 straipsnius,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo standartiniai kriterijai yra nustatyti Gairių ECB/2011/14 I priede;

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jiems taikomus griežtų standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

Kipro Respublikos išleistos arba visapusiškai garantuotos antrinę rinką turinčios skolos priemonės šiuo metu neatitinka antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomų Eurosistemos minimalių reikalavimų dėl kredito kokybės minimalių ribų, kurie nustatyti Gairių ECB/2011/14 I priede;

(4)

Valdančioji taryba atsižvelgė į Kipro Respublikos ir Europos Komisijos sudarytą Supratimo memorandumą, atspindintį Kiprui skirtą ekonomikos ir finansų koregavimo programą, kuriam pritarė valstybės narės;

(5)

Valdančioji taryba laiko šią programą tinkama, kad Kipro Respublikos išleistos arba visapusiškai garantuotos antrinę rinką turinčios skolos priemonės atitiktų kokybės standartą, pakankamą užtikrinti jų tinkamumą būti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, nepaisant jokio išorinio kredito vertinimo;

(6)

todėl Valdančioji taryba nusprendė Kipro Respublikos išleistas arba visapusiškai garantuotas antrinę rinką turinčias skolos priemones vėl laikyti tinkamomis Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, kai tokioms priemonėms taikomi specialūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte, kurie skiriasi nuo nurodytųjų Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.4.2 skirsnyje;

(7)

vadovaujantis Gairių ECB/2013/4 7 straipsniu, Eurosistemos kredito kokybės minimali riba netaikoma antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, kurias išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybių narių, kurioms taikoma Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programa, centrinės Vyriausybės, nebent Valdančioji taryba nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė nevykdo finansinės paramos ir (arba) makroekonominės programos sąlygų. Tačiau pagal tų pačių gairių 1 straipsnio 3 dalį, taikant jų 5 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį, tik Airija, Graikijos Respublika ir Portugalijos Respublika laikomos euro zonos valstybėmis narėmis, vykdančiomis Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programą. Todėl, kad Eurosistemos kredito kokybės minimali riba būtų netaikoma Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, reikalingas papildomas Valdančiosios tarybos sprendimas;

(8)

ši išimtinė priemonė bus taikoma laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad pinigų politikos operacijoms vėl galima taikyti įprastą Eurosistemos tinkamumo kriterijų ir rizikos kontrolės sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tam tikrų Gairių ECB/2011/14 nuostatų suspendavimas ir Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumas

1.   Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms suspenduojami Eurosistemos minimalūs reikalavimai dėl kredito kokybės, nurodyti Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje nustatytose Eurosistemos kredito vertinimo pagrindų taisyklėse tam tikram antrinę rinką turinčiam turtui. Taigi taikant Gairių ECB/2013/4 5 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį, Kipro Respublika laikoma euro zonos valstybe nare, vykdančia Europos Sąjungos / Tarptautinio valiutos fondo programą.

2.   Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi šio sprendimo priede nustatyti specialūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte.

3.   Esant bet kokiam šio sprendimo ir nacionaliniu lygiu NCB įgyvendintų gairių ECB/2011/14 bei ECB/2013/4 neatitikimui vadovaujamasi šiuo sprendimu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. gegužės 9 d.

Priimta Bratislavoje 2013 m. gegužės 2 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 95, 2013 4 5, p. 23.


PRIEDAS

Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

Vyriausybės obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Vyriausybės garantuotos bankų obligacijos ir Vyriausybės garantuotos nefinansinių bendrovių obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


17.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo

Pagal 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (OL L 69, 2013 3 13, p. 1) nuo 2013 m. liepos 1 d. tik Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas yra laikomas autentišku ir turi teisinę galią.

Jei Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo paskelbti neįmanoma dėl nenumatytų ar išimtinių aplinkybių, spausdintinis leidimas yra autentiškas ir turi teisinę galią pagal Reglamento (ES) Nr. 216/2013 3 straipsnyje išdėstytas sąlygas.