ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.118.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 118

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. balandžio 30d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2013/206/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo XXI priedo (Statistika) pakeitimo

1

 

 

2013/207/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, pakeitimo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 392/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos dėl ekologinės gamybos kontrolės sistemos

5

 

*

2013 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 393/2013, kuriuo iš dalies keičiami reglamentuose (EB) Nr. 1120/2009 ir (EB) Nr. 1122/2009 numatyti tinkamumo kriterijai ir pranešimų įsipareigojimai, susiję su kanapių veislėmis įgyvendinant tiesioginės paramos schemas ūkininkams

15

 

*

2013 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 394/2013, kuriuo dėl medžiagos monepantelio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas ( 1 )

17

 

 

2013 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 395/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

19

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/208/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

21

 

 

2013/209/ES

 

*

2013 m. balandžio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2012 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/ES

 

*

2013 m. balandžio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2012 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/ES

 

*

2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/10)

37

 

 

GAIRĖS

 

 

2013/212/ES

 

*

2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2013 m. vasario 21 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Nr. 93/13/COL dėl koordinuotojo kontrolės plano, kuriuo siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 22 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo XXI priedo (Statistika) pakeitimo

(2013/206/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, jo XXI priedą;

(3)

EEE susitarimo XXI priede įtvirtintos konkrečios su statistika susijusios nuostatos ir priemonės;

(4)

į EEE susitarimą, su tam tikromis adaptacijomis Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui, turėtų būti įtrauktas 2012 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 555/2012, kuriuo dėl duomenims keliamų reikalavimų ir apibrėžčių atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (3);

(5)

todėl EEE susitarimo XXI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo XXI priedo (Statistika) pakeitimo grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2013 m. balandžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GILMORE


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(3)  OL L 166, 2012 6 27, p. 22.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2013

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXI priedas (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 555/2012, kuriuo dėl duomenims keliamų reikalavimų ir apibrėžčių atnaujinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XXI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XXI priedo 19s punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005) iš dalies keičiamas taip:

1.

pridedama ši įtrauka:

„—

32012 R 0555: 2012 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 555/2012 (OL L 166, 2012 6 27, p. 22).“;

2.

Adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„a)

I priedo 1 lentelės 1 ir 2 punktai netaikomi Norvegijai.

b)

I priedo 1 lentelė netaikoma Islandijai iki 2017 m. gegužės mėn.

c)

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) Nr. 555/2012 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja …, jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komitetovardu Sekretoriai


(1)  OL L 166, 2012 6 27, p. 22.

(2)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 22 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, pakeitimo

(2013/207/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 46 ir 48 straipsnius kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės erdvės susitarimas (2) (toliau – EEE susitarimas) įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, jo 31 protokolą;

(3)

EEE susitarimo 31 protokole išdėstytos specialios nuostatos ir priemonės dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis;

(4)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, įtraukiant veiksmus, kurie finansuojami pagal 2013 finansinių metų 04 01 04 08 ir 04 03 05 biudžeto eilutes;

(5)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, pakeitimo grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2013 m. balandžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. GILMORE


(1)  OL L 305, 1994 11 30, p. 6.

(2)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.


PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2013

… m. … … d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, įtraukiant laisvo darbuotojų judėjimo, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtų priemonių klausimus;

(2)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, kad išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2013 m. sausio 1 d.;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 5 straipsnio 5 ir 12 dalys iš dalies keičiamos taip:

Žodžiai „2012 m.“ pakeičiami „2012 ir 2013 m.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (1).

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

EEE jungtinio komiteto Sekretoriai


(1)  [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]


REGLAMENTAI

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 392/2013

2013 m. balandžio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos dėl ekologinės gamybos kontrolės sistemos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 38 straipsnio c ir d punktus,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 28 straipsnio 1 dalį ūkio subjektai, kurie gamina, ruošia, sandėliuoja, pateikia rinkai, importuoja arba eksportuoja produktus, pagamintus laikantis tame reglamente nustatytų gamybos taisyklių, turi leisti, kad jų įmonei būtų taikoma to reglamento 27 straipsnyje nurodyta kontrolės sistema. Išsamios tos kontrolės sistemos taikymo taisyklės nustatytos 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (2), IV antraštinėje dalyje;

(2)

pagal tą kontrolės sistemą ūkio subjektai turi pranešti kompetentingai institucijai apie savo įmonę (be kita ko, pateikti atitinkamos kontrolės įstaigos duomenis) ir pasirašyti pareiškimą, kad jie vykdo veiklą laikydamiesi pagrindinių taisyklių, įskaitant sutikimą užtikrinti priemonių vykdymą pažeidimų ir neatitikimų atvejais;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas pateikti informaciją apie neatitikimų ir pažeidimų atvejus, turinčius įtakos produkto ekologiniam statusui. Siekiant didinti veiksmingumą, ūkio subjektai turėtų pranešti savo kontrolės institucijoms ar kontrolės įstaigoms apie bet kokį neatitikimą ar pažeidimą, turintį įtakos jų produkto, įskaitant iš kitų ūkio subjektų gautus ekologiškus produktus, ekologiniam statusui;

(4)

atsižvelgiant į patirtį įgyvendinant kontrolės sistemą ir siekiant atitikti ekologinės gamybos sektoriaus interesus, tikslinga nustatyti mažiausią bandinių, kuriuos kasmet turi imti ir tirti kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos, skaičių remiantis bendru rizikos, galinčios kilti nesilaikant ekologinės gamybos taisyklių, vertinimu. Jei kontrolės institucijoms arba kontrolės įstaigoms kyla įtarimų, kad naudojami ekologinei gamybai neleistini produktai, jos turėtų paimti ir ištirti atitinkamų produktų bandinius. Tokiais atvejais neturėtų būti taikomas mažiausio bandinių skaičiaus reikalavimas. Kad nustatytų, ar nesilaikoma Sąjungos ekologinės gamybos taisyklių, kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos gali bet kuriuo kitu atveju paimti ir ištirti bandinius;

(5)

atsižvelgiant į patirtį įgyvendinant kontrolės sistemą ir siekiant atitikti ekologiško maisto sektoriaus interesus, tikslinga numatyti, kad susijusi informacija būtų perduodama tais atvejais, kai ūkio subjektą arba to ūkio subjekto subrangovus tikrina skirtingos kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos arba kai ūkio subjektai ar jų subrangovai pakeičia kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą. Turėtų būti numatyta galimybė tinkamai keistis informacija ir perduoti tų ūkio subjektų patikrinimų bylas, kad kontrolės sistema būtų valdoma laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, kaip nustatyta 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3). Ūkio subjektai turėtų sutikti, kad jų duomenys ir visa su jų veikla, kuriai taikoma kontrolės sistema, susijusi informacija būtų perduodami ir jais būtų keičiamasi;

(6)

siekiant užtikrinti, kad kontrolės sistema būtų taikoma vienodai ir būtų išvengta neaiškumo, Reglamente (EB) Nr. 889/2008 turėtų būti pateikta sąvokos „patikrinimų byla“ apibrėžtis;

(7)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad patvirtinamųjų dokumentų forma nustatoma atsižvelgiant į elektroninį sertifikavimą. Reikėtų patikslinti, kad elektroninio sertifikavimo atveju nereikalaujama parašu patvirtinti patvirtinamųjų dokumentų, jeigu šių dokumentų autentiškumas įrodomas apsaugą nuo klastojimo užtikrinančiu elektroniniu metodu;

(8)

tačiau, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtinas paaiškinimas dėl valstybių narių keitimosi informacija tais atvejais, kai valstybė narė nustato neatitikimus reikalavimams arba jų pažeidimus importuojant produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis arba pagal 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (4), 19 straipsnį;

(9)

be to, atsižvelgiant į geriausią praktiką, taikomą nuo 2009 m., reikėtų patikslinti valstybių narių keitimosi informacija darbo tvarką neatitikimų ar pažeidimų atvejais;

(10)

siekiant užtikrinti derėjimą su 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (5), 33 straipsnio 1 dalimi, svarbu patikslinti, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo agentūra gautų pakankamai informacijos apie atliktus patikrinimus, jeigu patikrinimų neatlieka ji pati;

(11)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (6) 44 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės privalo savo metinėje ataskaitoje nurodyti bet kokį daugiamečio nacionalinio kontrolės plano pakeitimą, siekiant atsižvelgti į, inter alia, naujus teisės aktus. Komisijai turėtų būti pateikti reikiami duomenys ir informacija apie valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomą su ekologine gamyba susijusią priežiūrą. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, siekdamos pateikti tos priežiūros duomenis, iš dalies pakeistų savo nacionalinį kontrolės planą ir metinėje ataskaitoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 882/2004 44 straipsnyje, praneštų apie tuos pakeitimus ir pateiktų susijusius ekologinės gamybos duomenis. Valstybėms narėms turėtų būti leista tuos ekologinės gamybos duomenis pateikti atskirame nacionalinio kontrolės plano ir metinės ataskaitos skyriuje;

(12)

be įpareigojimų, susijusių su Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatytomis kontrolės priemonėmis, Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje ir Reglamente (EB) Nr. 889/2008 nustatytos konkretesnės nuostatos dėl ekologinės gamybos sektoriaus kontrolės. Jeigu kompetentinga institucija kontrolės užduotis paveda privačioms kontrolės įstaigoms, taikytini Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatyti išsamesni reikalavimai ir įpareigojimai, kuriuos turi įvykdyti kiekviena kontrolės įstaiga;

(13)

atsižvelgiant į patirtį nustatyta, kad konkrečios ekologinės gamybos kontrolės nuostatos turi būti išsamesnės, visų pirma siekiant sustiprinti kompetentingų institucijų vykdomą kontrolės įstaigų, kurioms buvo pavestos kontrolės užduotys, priežiūrą. Tos nuostatos, kaip vienodi būtinieji reikalavimai, turėtų būti įtrauktos į valstybių narių kontrolės sistemą, sukurtą pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnį;

(14)

valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų nustatyti dokumentais įformintą darbo tvarką, taikytiną pavedant užduotis kontrolės įstaigoms ir jas prižiūrint, kad būtų laikomasi norminių reikalavimų;

(15)

turėtų būti tobulinamas keitimasis su kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra susijusia informacija valstybėse narėse, tarp valstybių narių, taip pat tarp valstybių narių ir Komisijos ir turėtų būti priimti vienodi būtinieji reikalavimai;

(16)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)

siekiant užtikrinti kontrolės priemonių veiksmingumą, šiuo reglamentu numatyti papildomi elementai, į kuriuos turi atsižvelgti įmonė, nurodyta pareiškime, kurį turi pasirašyti ūkio subjektas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 889/2008 63 straipsnio 2 dalyje, turėtų būti taikomi ir ūkio subjektams, pasirašiusiems tą pareiškimą prieš pradedant taikyti šį reglamentą;

(18)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo galiojančios kontrolės sistemos prie iš dalies pakeistos kontrolės sistemos, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(19)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 889/2008 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 889/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas tokiu s punktu:

„s)   patikrinimų byla– visa informacija ir dokumentai, kuriuos kontrolės sistemos tikslais valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba kontrolės institucijoms ir kontrolės įstaigoms perduoda ūkio subjektas, kuriam taikoma kontrolės sistema, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 28 straipsnyje, įskaitant visą su tuo ūkio subjektu arba to ūkio subjekto vykdoma veikla susijusią aktualią informaciją ir dokumentus, kuriuos turi kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos, išskyrus su sistemos taikymu nesusijusią informaciją ir dokumentus.“

2)

63 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa papildoma tokiais d–h punktais:

„d)

kai ūkio subjektą ir (arba) to ūkio subjekto subrangovus pagal atitinkamų valstybių narių nustatytą kontrolės sistemą tikrina skirtingos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, sutikti, kad tos institucijos arba įstaigos keistųsi informacija;

e)

kai ūkio subjektas ir (arba) to ūkio subjekto subrangovai pakeičia savo kontrolės instituciją arba kontrolės įstaigą, sutikti, kad jų patikrinimų bylos būtų perduotos paskesnei kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai;

f)

kai ūkio subjektas atsisako taikyti kontrolės sistemą, sutikti nedelsiant apie tai pranešti susijusiai kompetentingai institucijai ir kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai;

g)

kai ūkio subjektas nusprendžia nebetaikyti kontrolės sistemos, sutikti, kad patikrinimų byla būtų saugoma bent penkerius metus;

h)

sutikti nedelsiant pranešti susijusiai (-ioms) kontrolės institucijai (-oms) arba kontrolės įstaigai (-oms) apie bet kokį neatitikimą ar pažeidimą, turintį įtakos jų produkto arba iš kitų ūkio subjektų ar subrangovų gautų ekologiškų produktų ekologiniam statusui.“

3)

65 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kontrolės institucija ar įstaiga ima ir tiria bandinius, kad nustatytų, ar nenaudojami ekologinei gamybai neleistini produktai, ir kad patikrintų, ar gamybos būdai atitinka ekologinės gamybos taisykles, arba kad nustatytų galimą užteršimą ekologinei gamybai neleistinais produktais. Bandinių, kuriuos kasmet turi imti ir tirti kontrolės institucija ar įstaiga, skaičius turi atitikti bent 5 % viso jos kontroliuojamų ūkio subjektų skaičiaus. Ūkio subjektai, kurių bandiniai turi būti paimti, atrenkami remiantis bendru rizikos, galinčios kilti nesilaikant ekologinės gamybos taisyklių, vertinimu. Į šį bendrą vertinimą įtraukiami visi gamybos, paruošimo ir paskirstymo etapai.

Kontrolės institucija ar įstaiga ima ir tiria bandinius kiekvienu atveju, kai įtariama, kad naudojami ekologinei gamybai neleistini produktai arba būdai. Tokiais atvejais netaikomas mažiausio bandinių, kurie turi būti paimti ir ištirti, reikalavimas.

Kad nustatytų, ar nenaudojami ekologinei gamybai neleistini produktai, ir kad patikrintų, ar gamybos būdai atitinka ekologinės gamybos taisykles, arba kad nustatytų galimą užteršimą ekologinei gamybai neleistinais produktais, kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos gali bet kuriuo kitu atveju paimti ir ištirti bandinius.“

4)

68 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Taikant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 29 straipsnio 3 dalyje nurodytą elektroninį sertifikavimą, nereikalaujama laukelyje Nr. 8 parašu patvirtinti patvirtinamųjų dokumentų, jeigu šių dokumentų autentiškumas įrodomas apsaugą nuo klastojimo užtikrinančiu elektroniniu metodu.“

5)

92 ir 92a straipsniai pakeičiami taip:

„92 straipsnis

Kontrolės institucijų, kontrolės įstaigų ir kompetentingų institucijų keitimasis informacija

1.   Kai ūkio subjekto ir (arba) to ūkio subjekto subrangovų patikrinimus atlieka skirtingos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos keičiasi susijusia informacija apie jų kontroliuojamą veiklą.

2.   Pasikeitus ūkio subjektų ir (arba) jų subrangovų kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai, kontrolės institucijos arba atitinkamos kontrolės įstaigos kompetentingai institucijai nedelsiant praneša apie pakeitimą.

Ankstesnioji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga paskesniajai kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai perduoda atitinkamo ūkio subjekto patikrinimų bylos aktualią informaciją ir 63 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas ataskaitas.

Naujoji kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad ūkio subjektas pašalintų arba mėgintų pašalinti ankstesnės kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos ataskaitoje nurodytus neatitikimus.

3.   Kai ūkio subjektas atsisako taikyti kontrolės sistemą, to ūkio subjekto kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga nedelsiant apie tai praneša kompetentingai institucijai.

4.   Kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, nustačiusi neatitikimus ar pažeidimus, turinčius įtakos produktų ekologiniam statusui, nedelsiant apie tai praneša valstybės narės, kuri ją paskyrė ir patvirtino pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnį, kompetentingai institucijai.

Ta kompetentinga institucija gali savo iniciatyva pareikalauti ir bet kokios kitos informacijos apie neatitikimus ar pažeidimus.

Kai nustatoma neatitikimų ar pažeidimų, susijusių su kitų kontrolės institucijų arba kontrolės įstaigų kontroliuojamais produktas, ji taip pat turi nedelsiant pranešti toms kontrolės institucijoms arba kontrolės įstaigoms.

5.   Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių ir parengia dokumentais įformintą darbo tvarką, kuria remiantis visos jų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnį paskirtos kontrolės institucijos ir (arba) visos jų patvirtintos kontrolės įstaigos galėtų keistis informacija, įskaitant tvarką, pagal kurią informacija keičiamasi siekiant tikrinti patvirtinamuosius dokumentus, kaip nurodyta to reglamento 29 straipsnio 1 dalyje.

6.   Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių ir parengia dokumentais įformintą darbo tvarką, padedančią užtikrinti, kad informacija apie patikrinimų ir tikrinimų vietoje, kaip nurodyta šio reglamento 65 straipsnyje, rezultatus būtų perduodama mokėjimo agentūrai pagal tos mokėjimo agentūros poreikius, kaip numatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 65/2011 (7) 33 straipsnio 1 dalyje.

92a straipsnis

Skirtingų valstybių narių ir Komisijos keitimasis informacija

1.   Valstybė narė, nustačiusi neatitikimų ar pažeidimų, susijusių su šio reglamento taikymu kitos valstybės narės produktui su nuorodomis, nustatytomis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 IV antraštinėje dalyje ir šio reglamento III antraštinėje dalyje ir (arba) XI priede, naudodamasi šio reglamento 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema nedelsiant apie tai praneša valstybei narei, paskyrusiai kontrolės instituciją arba patvirtinusiai kontrolės įstaigą, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

2.   Valstybė narė, nustačiusi neatitikimų ar pažeidimų, susijusių su produktų importo pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 arba 3 dalį reikalavimų, nustatytų tame reglamente arba Reglamente (EB) Nr. 1235/2008, laikymusi, naudodamasi šio reglamento 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema nedelsiant apie tai praneša valstybėms narėms ir Komisijai.

3.   Valstybė narė, nustačiusi neatitikimų ar pažeidimų, susijusių su produktų importo pagal Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 19 straipsnį reikalavimų, nustatytų tame reglamente arba Reglamente (EB) Nr. 834/2007, laikymusi, naudodamasi šio reglamento 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema nedelsiant apie tai praneša leidimą išdavusiai valstybei narei, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Pranešimas siunčiamas kitoms valstybėms narėms ir Komisijai tuo atveju, kai nustatomas neatitikimas arba pažeidimas, susijęs su produktais, kuriems valstybė narė išdavė Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 19 straipsnyje nurodytą leidimą.

4.   Valstybė narė, gavusi pranešimą, susijusį su reikalavimų neatitinkančiais produktais pagal 1 arba 3 pastraipas, arba valstybė narė, išdavusi Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 19 straipsnyje nurodytą leidimą produktui, su kuriuo susijęs nustatytas neatitikimas arba pažeidimas, išsiaiškina neatitikimų arba pažeidimų priežastis. Ji nedelsiant imasi atitinkamų veiksmų.

Atsakydama į pradinį pranešimą naudojant 94 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą, ji pranešimą pateikusiai valstybei narei, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikia tyrimo rezultatus ir nurodo, kokių priemonių imtasi. Atsakymas išsiunčiamas per 30 kalendorinių dienų nuo pradinio pranešimo pateikimo dienos.

5.   Jei reikia, pradinį pranešimą pateikusi valstybė narė gali paprašyti atsakymą teikiančios valstybės narės pateikti papildomos informacijos. Bet kuriuo atveju pradinį pranešimą pateikusi valstybė narė, gavusi atsakymą arba papildomos informacijos iš pranešimą gavusios valstybės narės, naudodama 94 straipsnio 1 dalyje nurodytą sistemą, įrašo reikiamus įrašus ir atnaujintą informaciją.

92b straipsnis

Informacijos skelbimas

Valstybės narės tinkamu būdu, įskaitant skelbimą internete, ir naudojant šio reglamento XII priede pateiktą pavyzdį pateikia visuomenei Reglamento (EB) Nr. 834/2007 28 straipsnio 5 dalyje nurodytus atnaujintus sąrašus, kuriuose išvardyti su kiekvienu ūkio subjektu susiję atnaujinti patvirtinamieji dokumentai, numatyti to reglamento 29 straipsnio 1 dalyje. Valstybės narės tinkamai laikosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų (8).

6)

IV antraštinėje dalyje įrašomas 9 skyrius:

9   SKYRIUS

Kompetentingų institucijų vykdoma priežiūra

92c straipsnis

Su kontrolės įstaigomis susijusi priežiūros veikla

1.   Kompetentingų institucijų, pavedančių kontrolės įstaigoms kontrolės užduotis pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 4 dalies b punktą, vykdomoje priežiūros veikloje daugiausia dėmesio skiriama tų kontrolės įstaigų veiklos rodiklių vertinimui atsižvelgiant į nacionalinės akreditacijos įstaigos darbo rezultatus, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 (9) 2 straipsnio 11 dalyje.

Ta priežiūros veikla apima kontrolės įstaigų vidaus kontrolės procedūrų vertinimą, patikrinimų bylų valdymą ir nagrinėjimą atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytus įpareigojimus ir tikrinimą, kaip šalinami neatitikimai ir nagrinėjamos apeliacijos bei skundai.

2.   Kompetentingos institucijos kreipiasi į kontrolės įstaigas prašydamos pateikti jų rizikos analizės procedūros dokumentus.

Rizikos analizės procedūra turi padėti užtikrinti, kad:

a)

remiantis rizikos analizės rezultatais būtų galima nustatyti metinių patikrinimų ir tikrinimų vietoje, apie kuriuos pranešama arba nepranešama, intensyvumą;

b)

būtų atliekami papildomi bent 10 % pagal sutartį veiklą vykdančių ūkio subjektų pagal 65 straipsnio 4 dalį atliekami atsitiktiniai patikrinimai vietoje pagal rizikos kategoriją;

c)

apie bent 10 % visų patikrinimų ir tikrinimų vietoje, atliekamų pagal 65 straipsnio 1 ir 4 dalis, nebūtų pranešama;

d)

ūkio subjektai, kuriuos numatyta patikrinti ir tikrinti vietoje apie tai nepranešus, būtų atrenkami remiantis rizikos analize ir kad tie patikrinimai ir tikrinimai vietoje būtų planuojami atsižvelgiant į rizikos lygį.

3.   Kompetentingos institucijos, kontrolės įstaigoms pavedančios kontrolės užduotis, tikrina, ar kontrolės įstaigų darbuotojai yra pakankamai gerai susipažinę su atitinkama sritimi, įskaitant žinias apie susijusius rizikos elementus, turinčius įtakos produktų ekologiniam statusui, ir ar jų kvalifikacija, parengimas ir patirtis, susiję su ekologine gamyba ir visų pirma su atitinkamomis Sąjungos taisyklėmis, yra pakankami; taip pat ar galioja atitinkamos inspektorių rotacijos taisyklės.

4.   Kompetentingos institucijos nustato dokumentais įformintą užduočių pavedimo kontrolės įstaigoms pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 5 dalį ir priežiūros pagal šio straipsnio nuostatas darbo tvarką, kuria išsamiai apibrėžiama, kokią informaciją turi pateikti kontrolės įstaigos.

92d straipsnis

Neatitikimų ir pažeidimų atvejais taikomų priemonių sąrašas

Kompetentingos institucijos tvirtina ir perduoda kontrolės įstaigoms, kurioms buvo pavestos kontrolės užduotys, sąrašą, kuriame išvardyti bent pažeidimai ir neatitikimai, turintys įtakos produktų ekologiniam statusui, bei atitinkamos priemonės, kurių turi imtis kontrolės įstaigos tuo atveju, kai nustatoma su jų kontroliuojamais ūkio subjektais, kurie dalyvauja ekologinėje gamyboje, susijusių pažeidimų arba neatitikimų.

Kompetentingos institucijos savo iniciatyva gali į sąrašą įtraukti kitą aktualią informaciją.

92e straipsnis

Metinis kontrolės įstaigų patikrinimas

Kompetentingos institucijos organizuoja kontrolės įstaigų, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 4 dalies b punktą buvo pavestos kontrolės užduotys, metinį patikrinimą. Metinio patikrinimo tikslais kompetentinga institucija atsižvelgia į nacionalinės akreditavimo įstaigos darbo rezultatus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 dalyje. Patikrinimą atliekanti kompetentinga institucija visų pirma patikrina:

a)

ar laikomasi kontrolės įstaigos standartinės kontrolės procedūros, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 6 dalies a punktą kontrolės įstaiga pateikė kompetentingai institucijai;

b)

ar kontrolės įstaiga turi pakankamai tinkamos kvalifikacijos ir patyrusių darbuotojų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 5 dalies b punkte, ir ar surengti mokymai, susiję su rizika, turinčia įtakos produktų ekologiniam statusui;

c)

ar kontrolės įstaiga yra nustačiusi dokumentais įformintą darbo tvarką ir šablonus ir ar jų laikosi, kai vykdoma tokia veikla:

i)

metinė rizikos analizė pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 3 dalį;

ii)

su rizika susijusios imties strategijos rengimas, mėginių ėmimas ir analizė;

iii)

keitimasis informacija su kitomis kontrolės įstaigomis ir kompetentinga institucija;

iv)

jos kontroliuojamų ūkio subjektų pradiniai ir papildomi patikrinimai;

v)

priemonių, taikomų pažeidimų arba neatitikimų atvejais, sąrašo naudojimas ir papildymas;

vi)

jos kontroliuojamų ūkio subjektų asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymasis, kaip nustato valstybės narės, kuriose kompetentinga institucija vykdo veiklą, ir pagal Direktyvą 95/46/EB.

92f straipsnis

Daugiamečiame nacionaliniame kontrolės plane ir metinėje ataskaitoje pateikiami ekologinės gamybos duomenys

Valstybės narės užtikrina, kad į jų daugiamečius nacionalinius kontrolės planus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 882/2004 41 straipsnyje, būtų įtraukta pagal šį reglamentą vykdomos ekologinės gamybos kontrolės funkcijų priežiūra, o konkretūs tos priežiūros duomenys (toliau – ekologinės gamybos duomenys) būtų nurodyti Reglamento (EB) Nr. 882/2004 44 straipsnyje numatytoje metinėje ataskaitoje. Ekologinės gamybos duomenys pateikiami pagal šio reglamento XIIIb priede išvardytas temas.

Ekologinės gamybos duomenys pateikiami remiantis informacija, susijusia su kontrolės įstaigų ir (arba) kontrolės institucijų vykdoma kontrole ir kompetentingos institucijos atliekamais auditais.

Duomenys pateikiami naudojantis šio reglamento XIIIc priede pateiktais šablonais nuo 2015 m. už 2014 metus.

Valstybės narės gali ekologinės gamybos duomenis pateikti atskirame savo nacionalinio kontrolės plano ir metinės ataskaitos ekologinės gamybos duomenų skyriuje.

7)

Pridedami XIIIb ir XIIIc priedai, kurių tekstai pateikiami šio reglamento priede.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Reglamento (EB) Nr. 889/2008 63 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d–h punktų nuostatos, įtrauktos šio reglamento 1 straipsnio 2 punktu, taikomos ir ūkio subjektams, pasirašiusiems Reglamento (EB) Nr. 889/2008 63 straipsnio 2 dalyje nurodytą pareiškimą prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(2)  OL L 250, 2008 9 18, p. 1.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(4)  OL L 334, 2008 12 12, p. 25.

(5)  OL L 25, 2011 1 28, p. 8.

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(7)  OL L 25, 2011 1 28, p. 8.

(8)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.“

(9)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.“


PRIEDAS

XIIIb PRIEDAS

Temos, pagal kurias nacionalinė kompetentinga institucija pateikia 92f straipsnyje nurodytus ekologinės gamybos duomenis

1.   Ekologinės gamybos auditus atliekančios kompetentingos institucijos duomenys

kuri įstaiga yra kompetentinga institucija,

šaltiniai, kuriais gali remtis kompetentinga institucija,

kompetentingos institucijos atliekamų auditų aprašas (kaip atlikta, kas atliko),

kompetentingos institucijos taikoma dokumentais įforminta procedūra

2.   Ekologinės gamybos kontrolės sistemos aprašas

kontrolės įstaigų ir (arba) kontrolės institucijų taikoma sistema,

registruoti ūkio subjektai, kuriems taikoma kontrolės sistema (mažiausias metinių patikrinimų skaičius),

kaip taikomas rizika pagrįstas principas

3.   Kontrolės įstaigų ir (arba) institucijų duomenys

kontrolės įstaigų ir (arba) institucijų sąrašas,

kontrolės įstaigoms deleguotos ir (arba) kontrolės institucijoms pavestos užduotys,

deleguotų kontrolės įstaigų priežiūra (kas ir kaip vykdo),

veiklos, kurią vykdo daugiau nei viena kontrolės įstaiga ir (arba) institucija, koordinavimas,

kontrolės funkcijas vykdančių darbuotojų mokymas,

patikrinimai ir tikrinimai vietoje, apie kuriuos pranešama ir (arba) nepranešama

XIIIc PRIEDAS

92f straipsnyje nurodyti ekologinės gamybos duomenų šablonai

Ekologinės gamybos sektoriaus oficialiosios kontrolės ataskaita

Šalis:

Metai:

1)   Informacija apie ūkio subjektų kontrolę

Kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos kodas

Registruotų ūkio subjektų skaičius vienai kontrolės įstaigai ar kontrolės institucijai

Registruotų ūkio subjektų skaičius

Metinių patikrinimų skaičius

Papildomų rizika grindžiamų tikrinimų vietoje skaičius

Bendras patikrinimų ir (arba) tikrinimų vietoje skaičius

Žemės ūkio produktų gamintojai (1)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (2)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (3)

Žemės ūkio produktų gamintojai (1)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (2)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (3)

Žemės ūkio produktų gamintojai (1)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (2)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (3)

Žemės ūkio produktų gamintojai (1)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (2)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (3)

Valstybė narė-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos kodas arba kompetentingos institucijos pavadinimas

Registruotų ūkio subjektų skaičius

Ištirtų bandinių skaičius

Bandinių, kuriuos tiriant nustatytas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 pažeidimas, skaičius

Žemės ūkio produktų gamintojai (4)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (5)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (6)

Žemės ūkio produktų gamintojai (4)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (5)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (6)

Žemės ūkio produktų gamintojai (4)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (5)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (6)

Valstybė narė-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos kodas

Registruotų ūkio subjektų skaičius

Nustatytų neatitikimų arba pažeidimų skaičius (10)

Priemonių, taikytų partijai arba gamybos linijai, skaičius (11)

Priemonių, taikytų ūkio subjektui, skaičius (12)

Žemės ūkio produktų gamintojai (7)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (8)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (9)

Žemės ūkio produktų gamintojai (7)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (8)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (9)

Žemės ūkio produktų gamintojai (7)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (8)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (9)

Žemės ūkio produktų gamintojai (7)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (8)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (9)

Valstybė narė-EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė-EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė-EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Priežiūros ir auditų informacija

Kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos kodas

Registruotų ūkio subjektų skaičius vienai kontrolės įstaigai ar kontrolės institucijai

Registruotų ūkio subjektų skaičius

Dokumentų peržiūra ir biuro auditas (16)

(Ūkio subjektų patikrinimo bylų skaičius)

Apžvalginių auditų skaičius (17)

Tiesioginio stebėjimo būdu vykdomų auditų skaičius (18)

Žemės ūkio produktų gamintojai (13)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (14)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (15)

Žemės ūkio produktų gamintojai (13)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (14)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (15)

Žemės ūkio produktų gamintojai (13)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (14)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (15)

Žemės ūkio produktų gamintojai (13)

Akvakultūros gyvūnų gamybos vienetai

Perdirbėjai (14)

Importuotojai

Eksportuotojai

Kiti ūkio subjektai (15)

Valstybė narė -EKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė -EKO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė narė -EKO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Ekologinės gamybos kontrolės sistemos taikymo išvados

Kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos kodas

Patvirtinimo panaikinimas

Priemonės, kurių imamasi siekiant užtikrinti veiksmingą ekologinės gamybos kontrolės sistemos taikymą (priemonių vykdymo užtikrinimas)

Taip/Ne

Nuo

(data)

Iki

(data)

Valstybė narė -EKO-01

 

 

 

 

Valstybė narė -EKO-02

 

 

 

 

Valstybė narė -EKO-…

 

 

 

 

Bendrų ekologinės gamybos kontrolės sistemos taikymo rezultatų suvestinė


(1)  Žemės ūkio produktų gamintojai – tai tik žemės ūkio produktų gamintojai, gamintojai, kurie yra ir perdirbėjai, gamintojai, kurie yra ir importuotojai, kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti gamintojai.

(2)  Perdirbėjai – tai tik perdirbėjai, perdirbėjai, kurie yra ir importuotojai, ir kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti perdirbėjai.

(3)  Kiti ūkio subjektai – tai prekiautojai (didmenininkai, mažmenininkai) ir kiti niekur kitur nepriskirti ūkio subjektai.

(4)  Žemės ūkio produktų gamintojai – tai tik žemės ūkio produktų gamintojai, gamintojai, kurie yra ir perdirbėjai, gamintojai, kurie yra ir importuotojai, kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti gamintojai.

(5)  Perdirbėjai – tai tik perdirbėjai, perdirbėjai, kurie yra ir importuotojai, ir kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti perdirbėjai.

(6)  Kiti ūkio subjektai – tai prekiautojai (didmenininkai, mažmenininkai) ir kiti niekur kitur nepriskirti ūkio subjektai.

(7)  Žemės ūkio produktų gamintojai – tai tik žemės ūkio produktų gamintojai, gamintojai, kurie yra ir perdirbėjai, gamintojai, kurie yra ir importuotojai, kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti gamintojai.

(8)  Perdirbėjai – tai tik perdirbėjai, perdirbėjai, kurie yra ir importuotojai, ir kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti perdirbėjai.

(9)  Kiti ūkio subjektai – tai prekiautojai (didmenininkai, mažmenininkai) ir kiti niekur kitur nepriskirti ūkio subjektai.

(10)  Nurodyti tik neatitikimus ir pažeidimus, kurie turi įtakos ekologiniam statusui ir (arba) dėl kurių taikoma priemonė.

(11)  Jeigu nustatomas neatitikimas, susijęs su šiame reglamente nustatytų reikalavimų laikymusi, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga užtikrina, kad nebūtų pateiktos jokios su ekologinės gamybos metodu susijusios nuorodos ženklinant ir reklamuojant visą produktų partiją ar gamybos liniją, kurioms šis neatitikimas turi poveikį, jeigu tai būtų proporcinga pažeisto reikalavimo svarbai, neteisėtos veiklos pobūdžiui ir konkrečioms aplinkybėms (kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje).

(12)  Jeigu nustatomas rimtas pažeidimas arba pažeidimas, sukeliantis ilgalaikes pasekmes, kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga laikotarpiui, dėl kurio turi būti susitarta su valstybės narės kompetentinga institucija, uždraudžia atitinkamam ūkio subjektui prekiauti produktais, kuriuos ženklinant ir reklamuojant naudojamos su ekologinės gamybos metodu susijusios nuorodos (kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje).

(13)  Žemės ūkio produktų gamintojai – tai tik žemės ūkio produktų gamintojai, gamintojai, kurie yra ir perdirbėjai, gamintojai, kurie yra ir importuotojai, kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti gamintojai.

(14)  Perdirbėjai – tai tik perdirbėjai, perdirbėjai, kurie yra ir importuotojai, ir kiti įvairūs niekur kitur nepriskirti perdirbėjai.

(15)  Kiti ūkio subjektai – tai prekiautojai (didmenininkai, mažmenininkai) ir kiti niekur kitur nepriskirti ūkio subjektai.

(16)  Bendro pobūdžio dokumentų, kuriuose aprašoma kontrolės įstaigos struktūra, funkcijų vykdymas ir kokybės valdymas, peržiūra. Kontrolės įstaigos biurų auditas, įskaitant ūkio subjekto bylų tikrinimą, taip pat tikrinimą, kaip šalinami neatitikimai ir nagrinėjami skundai, įskaitant minimalų kontrolės dažnumą, rizika pagrįsto principo taikymą, tikrinimus vietoje, apie kuriuos nepranešama ir kurie vykdomi kaip tolesnis tikrinimas vietoje, bandinių ėmimo politiką ir keitimąsi informacija su kitomis kontrolės įstaigomis ir kontrolės institucijomis.

(17)  Apžvalginis auditas – ūkio subjekto patikrinimas, kurį atlieka kompetentinga institucija, kad patikrintų, ar laikomasi kontrolės įstaigos darbo tvarkos reikalavimų, ir įvertintų jos veiksmingumą.

(18)  Tiesioginio stebėjimo būdu vykdomas auditas – kompetentingos institucijos vykdomas patikrinimo, kurį atlieka kontrolės įstaigos inspektorius, stebėjimas.


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 393/2013

2013 m. balandžio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiami reglamentuose (EB) Nr. 1120/2009 ir (EB) Nr. 1122/2009 numatyti tinkamumo kriterijai ir pranešimų įsipareigojimai, susiję su kanapių veislėmis įgyvendinant tiesioginės paramos schemas ūkininkams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 39 straipsnio 2 dalį ir 142 straipsnio h punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad plotai, naudojami kanapėms auginti, atitinka tiesioginės paramos skyrimo reikalavimus tik tuo atveju, jeigu auginamų veislių kanapėse yra ne daugiau kaip 0,2 % tetrahidrokanabinolio. Reglamento (EB) Nr. 73/2009 124 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad to reglamento 39 straipsnis taip pat taikomas plotams pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą naujosiose valstybėse narėse;

(2)

2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1120/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, III antraštinėje dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymo taisyklės (2), 10 straipsnyje nustatyta, kad teisės į išmokas už kanapių plotus nustatomos atsižvelgiant į Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų veislių, išskyrus Finola ir Tiborszállási, šiuo metu tinkamumo kriterijus atitinkančias tik Suomijoje ir Vengrijoje, sėklos naudojimą;

(3)

remiantis kai kurių valstybių narių pranešimais ir atsižvelgiant į tai, kad jau numatyta tam tikrų veislių išbraukimo valstybių narių lygmeniu procedūra, Sąjungos lygmeniu schemą būtų galima supaprastinti išbraukiant nuostatą, pagal kurią plotai, kuriuose naudojamos Finola ir Tiborszállási veislės, atitinka kriterijus tam tikroje valstybėje narėje;

(4)

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (3), 40 straipsnyje nustatyta tvarka, taikoma tais atvejais, kai konkrečios veislės kanapių mėginių tetrahidrokanabinolio kiekis viršija Reglamento (EB) Nr. 73/2009 39 straipsnio 1 dalyje nustatytą kiekį;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi visą informaciją, kad galėtų prašyti Komisijos leidimo uždrausti prekybą tam tikros kanapių veislės, kurių tetrahidrokanabinolio kiekis didesnis, nei nustatyta Reglamento (EB) Nr. 73/2009 39 straipsnio 1 dalyje ir nustatyti, kad tokia veislė neatitinka tiesioginių išmokų skyrimo kriterijų, schema gali būti dar labiau supaprastinta išbraukiant reikalavimą pateikti tos veislės mėginių tetrahidrokanabinolio kiekio ataskaitas;

(6)

todėl reglamentai (EB) Nr. 1120/2009 ir (EB) Nr. 1122/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1120/2009 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Kanapių auginimas

Taikant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 39 straipsnį, teisės į išmokas už kanapių plotus nustatomos atsižvelgiant į tų metų, už kuriuos skiriama išmoka, kovo 15 d. pagal Tarybos direktyvos 2002/53/EB (4) 17 straipsnį paskelbtame Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge pateiktų veislių sėklos naudojimą. Sėkla sertifikuojama vadovaujantis Tarybos direktyva 2002/57/EB (5).

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, p. 1.

(3)  OL L 316, 2009 12 2, p. 65.

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74.“


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 394/2013

2013 m. balandžio 29 d.

kuriuo dėl medžiagos monepantelio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiamoji koncentracija (toliau – DLK) turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009;

(2)

farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir DLK gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede;

(3)

monepantelis šiuo metu yra įtrauktas į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę kaip medžiaga, leidžiama naudoti avims ir ožkoms (taikoma raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti;

(4)

Europos vaistų agentūrai pateiktas prašymas dabartinį monepantelio įrašą papildyti įtraukiant avių pieną;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 5 straipsnį Europos vaistų agentūra turi svarstyti, ar konkrečiam maisto produktui nustatytą farmakologiškai aktyvių medžiagų DLK galima taikyti kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūnų, arba vienai ar kelioms gyvūnų rūšims nustatytą farmakologiškai aktyvių medžiagų DLK – kitoms gyvūnų rūšims. Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti monepantelio DLK avių pienui ir ekstrapoliuoti avims nustatytą monepantelio DLK (taikoma pienui) ožkoms (taikoma pienui);

(6)

todėl Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje pateiktas monepantelio įrašas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų įtraukta DLK avims ir ožkoms (taikoma pienui);

(7)

tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį susijusiems subjektams imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujos nustatytos DLK;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. birželio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje monepantelio įrašas pakeičiamas taip:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Monepantelis

Monepantelio sulfonas

Avys, ožkos

700 μg/kg

Raumenys

 

Antiparazitinės veikliosios medžiagos ir (arba) veikliosios medžiagos, veikiančios endoparazitus“

7 000 μg/kg

Riebalai

5 000 μg/kg

Kepenys

2 000 μg/kg

Inkstai

170 μg/kg

Pienas


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 395/2013

2013 m. balandžio 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/21


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 22 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(2013/208/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 148 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 145 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės ir Sąjunga turi veikti siekdamos plėtoti suderintą užimtumo strategiją, ypač ugdydamos kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą bei darbo rinkas, prisitaikančias prie ekonomikos pokyčių, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatyti tikslai;

(2)

Komisijos siūloma strategija „Europa 2020“ Sąjungai sudaromos galimybės savo ekonomiką orientuoti į pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir kartu užtikrinti aukštą užimtumo, produktyvumo ir socialinės sanglaudos lygį. 2010 m. liepos 13 d. Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl bendrų valstybių narių ir Sąjungos ekonominės politikos gairių (3). Be to, 2010 m. spalio 21 d. Taryba priėmė Sprendimą 2010/707/ES dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (4) (toliau – užimtumo gairės). Tie gairių rinkiniai sudaro integruotas gaires strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti. Penki pagrindiniai atitinkamose integruotose gairėse išvardyti tikslai sudaro bendrus uždavinius, kuriais grindžiama valstybių narių veikla, atsižvelgiant į jų atitinkamas pradines pozicijas ir nacionalines sąlygas, taip pat į Sąjungos pozicijas ir sąlygas. Europos užimtumo strategijai tenka pagrindinis vaidmuo įgyvendinant strategijoje „Europa 2020“ numatytus tikslus užimtumo ir darbo rinkos srityse;

(3)

integruotosios gairės atitinka 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas. Jose valstybėms narėms pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti nacionalines reformų programas ir įgyvendinti reformas. Užimtumo gairės turėtų būti pagrindas rengiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias Taryba gali teikti valstybėms narėms pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, ir valstybėms narėms skirtas konkrečioms šalims pritaikytas rekomendacijas pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį. Be to, užimtumo gairių pagrindu turėtų būti rengiama bendroji užimtumo ataskaita, kurią Taryba ir Komisija kasmet pateikia Europos Vadovų Tarybai;

(4)

iš bendrosios užimtumo ataskaitos, kurią Taryba patvirtino 2013 m. vasario 28 d., pateiktos valstybių narių nacionalinių reformų programų projektų analizės matyti, kad valstybės narės turėtų toliau dėti visas pastangas šiose prioritetinėse srityse – didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir mažinti struktūrinį nedarbą, ugdyti kvalifikuotą darbo jėgą, prisitaikančią prie darbo rinkos poreikių, ir skatinti gerą darbo kokybę bei mokymąsi visą gyvenimą, gerinti visų lygių švietimo ir mokymo sistemų veikimą ir didinti dalyvavimą tretinio mokslo sistemoje, puoselėti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu;

(5)

2010 m. priimtos užimtumo gairės turėtų nesikeisti iki 2014 m., kad daugiausia dėmesio būtų galima skirti jų įgyvendinimui. Iki 2014 m. pabaigos užimtumo gairės turėtų būti atnaujinamos ir toliau labai nedaug. 2011 m. ir 2012 m. užimtumo gairės buvo toliau taikomos. Jos turėtų būti toliau taikomos 2013 m.;

(6)

valstybės narės turėtų išnagrinėti galimybes naudotis Europos socialiniu fondu užimtumo gairėms įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2010/707/ES priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2013 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2013 m. balandžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  2013 m. vasario 6 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2013 m. vasario 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 191, 2010 7 23, p. 28.

(4)  OL L 308, 2010 11 24, p. 46.


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 26 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2012 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2444)

(2013/209/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 27, 30 ir 33 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis sąskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija ir sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo sertifikatas bei sertifikavimo įstaigų ataskaitos, tvirtina minėto reglamento 6 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas;

(2)

pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (2), 5 straipsnį EŽŪGF sąskaitų finansiniai metai prasideda N-1 metų spalio 16 d. ir baigiasi N metų spalio 15 d. Tvirtinant 2012 finansinių metų sąskaitas, siekiant suderinti EŽŪFKP išlaidų atskaitinį laikotarpį su EŽŪGF išlaidų atskaitiniu laikotarpiu, reikėtų atsižvelgti į 2011 m. spalio 16 d. – 2012 m. spalio 15 d. laikotarpiu valstybių narių patirtas išlaidas;

(3)

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (3), 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodoma, kad remiantis minėto reglamento 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos nustatomos išskaičiuojant konkrečių finansinių metų tarpines išmokas iš tų pačių finansinių metų pagal 1 dalį pripažintų išlaidų. Komisija tą sumą išskaičiuoja iš kitos tarpinės išmokos arba prie jos prideda;

(4)

Komisija patikrino valstybių narių pateiktą informaciją ir iki 2013 m. kovo 31 d. joms pranešė apie tikrinimų rezultatus bei būtinus pakeitimus;

(5)

Komisija, remdamasi metinėmis sąskaitomis ir kartu su jomis pateiktais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų metinių sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. I priede nurodytos patvirtintos sumos pagal valstybes nares ir iš valstybių narių susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos;

(6)

kai kurių kitų mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia patikslinti, todėl šiuo sprendimu jų sąskaitų patvirtinti negalima. II priede nurodytos atitinkamos mokėjimo agentūros;

(7)

Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 27 straipsniu, gali sumažinti arba laikinai sustabdyti tarpinius mokėjimus valstybėms narėms. Ji atitinkamai informuoja valstybę narę. Siekiant išvengti ankstyvo arba laikino tokių sumų kompensavimo, šiame sprendime jos neturėtų būti pripažintos ir turėtų būti toliau tikrinamos taikant atitikties patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnį;

(8)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 8 dalį, jeigu sumos neišieškomos iki kaimo plėtros programos pabaigos per 4 metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per 8 metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, arba programai besibaigiant, jeigu minėti terminai baigiasi anksčiau nei programos įgyvendinimas, 50 % finansinių padarinių dėl neišieškotų sumų dengia atitinkama valstybė narė. Minėto reglamento 33 straipsnio 4 dalimi valstybės narės įpareigojamos kartu su metinėmis sąskaitomis Komisijai pateikti dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų suvestinę ataskaitą. Reglamente (EB) Nr. 885/2006 nustatytos išsamios valstybių narių įpareigojimo pranešti apie išieškotinas sumas taikymo taisyklės. Minėto reglamento III priede pateikta lentelė, kurią valstybės narės turėjo pateikti 2013 m. Komisija, remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, turėtų nuspręsti dėl atitinkamai daugiau kaip 4 arba 8 metus neišieškotų sumų finansinių padarinių. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems sprendimams dėl atitikties pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 5 dalį;

(9)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 7 dalimi, pasibaigus kaimo plėtros programai valstybės narės gali nuspręsti išieškojimo nevykdyti. Toks sprendimas gali būti priimtas tik tuo atveju, jei patirtos arba numatomos išieškojimo išlaidos yra didesnės nei išieškotina suma arba jei išieškoti neįmanoma dėl skolininko arba už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal nacionalinės teisės aktus. Jei toks sprendimas priimamas per 4 metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per 8 metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 100 % finansinių padarinių dėl neišieškotų sumų turėtų būti padengta iš ES biudžeto. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 4 dalyje nurodytoje suvestinėje ataskaitoje nurodomos sumos, kurių valstybė narė nusprendė neišieškoti, ir tokio sprendimo priežastys. Tokios sumos nėra susigrąžinamos iš atitinkamų valstybių narių, todėl jos padengiamos iš ES biudžeto. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems sprendimams dėl atitikties pagal minėto reglamento 33 straipsnio 5 dalį;

(10)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šis sprendimas neturi poveikio vėliau Komisijos priimamiems sprendimams, pagal kuriuos Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos, patirtos nesilaikant Europos Sąjungos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos valstybių narių mokėjimo agentūrų, išskyrus 2 straipsnyje nurodytas mokėjimo agentūras, 2012 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 8 dalį, yra nurodytos I priede.

2 straipsnis

II priede nurodytų valstybių narių mokėjimo agentūrų 2012 finansinių metų sąskaitos, susijusios su EŽŪFKP finansuojamomis išlaidomis pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, atskiriamos nuo šio sprendimo, ir joms bus taikomas vėlesnis sprendimas dėl sąskaitų patvirtinimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


I PRIEDAS

PATVIRTINTOS EŽŪFKP IŠLAIDOS PAGAL KAIMO PLĖTROS PROGRAMAS IR PRIEMONES 2012 FINANSINIAIS METAIS

Pagal kiekvieną programą iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

Patvirtintos programos, kurių EŽŪFKP išlaidos deklaruotos

EUR

Valstybė narė

CCI

2012 m. išlaidos

Korekcijos

Iš viso

Vienkartinės sumos

Už 2012 finansinius metus patvirtinta priimta suma

Už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


II PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2012 FINANSINIAI METAI – EŽŪFKP

Mokėjimo agentūrų ir programų, kurių sąskaitos atskirtos, todėl joms bus taikomas kitas sprendimas dėl patvirtinimo, sąrašas

Valstybė narė

Mokėjimo agentūra

Programa

Danija

DAFA

2007DK06RPO001

Vokietija

Badenas-Viurtembergas

2007DE06RPO003

Tiuringija

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Prancūzija

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumunija

PARDF

2007RO6RPO001

Ispanija

Andalūzija

2007ES06RPO001


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 26 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2012 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2454)

(2013/210/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 32 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis sąskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija ir sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo sertifikatas bei sertifikavimo įstaigų ataskaitos, tvirtina minėto reglamento 6 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas;

(2)

pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (2), 5 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą atsižvelgiama į 2012 finansinių metų valstybių narių išlaidas, patirtas nuo 2011 m. spalio 16 d. iki 2012 m. spalio 15 d.;

(3)

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (3), 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, kad remiantis minėto reglamento 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos nustatomos išskaičiuojant atitinkamų finansinių metų (t. y. 2012 m.) mėnesines išmokas iš tų finansinių metų pagal 1 dalį pripažintų išlaidų. Komisija tą sumą išskaičiuoja iš kitos mėnesinės išmokos, susijusios su antrojo mėnesio po sprendimo dėl sąskaitų patvirtinimo priėmimo išlaidomis, arba prie jos prideda;

(4)

Komisija patikrino valstybių pateiktą informaciją ir iki 2013 m. kovo 31 d. joms pranešė apie patikrinimų rezultatus bei būtinus pakeitimus;

(5)

Komisija, remdamasi metinėmis sąskaitomis ir kartu su jomis pateiktais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų metinių sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. I priede nurodytos patvirtintos sumos pagal valstybes nares ir iš valstybių narių susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos;

(6)

kai kurių kitų mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia patikslinti, todėl šiuo sprendimu jų sąskaitų patvirtinti negalima. II priede nurodytos atitinkamos mokėjimo agentūros;

(7)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsnio 4 dalimi, sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo turi būti atsižvelgiama į bet kokį terminų nesilaikymą rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Tam tikros kai kurių valstybių narių per minėtus 2012 m. mėnesius deklaruotos išlaidos buvo patirtos pasibaigus nustatytam terminui. Todėl šiame sprendime turėtų būti nustatytas atitinkamas sumažinimas;

(8)

remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsniu, Komisija jau sumažino arba sustabdė keletą mėnesinių išmokų, kai jos buvo įrašomos į 2012 finansinių metų išlaidų sąskaitas. Siekiant išvengti ankstyvo arba laikino tokių sumų kompensavimo, šiame sprendime jos neturėtų būti pripažintos ir turėtų būti toliau tikrinamos taikant atitikties patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnį;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, jeigu sumos neišieškomos per 4 metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per 8 metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 50 % finansinių padarinių dėl neišieškotų sumų dengia atitinkama valstybė narė. Minėto reglamento 32 straipsnio 3 dalyje valstybės narės įpareigojamos kartu su metinėmis sąskaitomis Komisijai pateikti dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų suvestinę ataskaitą. Reglamente (EB) Nr. 885/2006 nustatytos išsamios valstybių narių įpareigojimo pranešti apie išieškotinas sumas taikymo taisyklės. Minėto reglamento III priede pateikta lentelė, kurią valstybės narės turėjo pateikti 2013 m. Komisija, remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, turėtų nuspręsti dėl atitinkamai daugiau kaip 4 arba 8 metus neišieškotų sumų finansinių padarinių. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems sprendimams dėl atitikties pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 8 dalį;

(10)

remdamosi Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 6 dalimi, valstybės narės gali nuspręsti išieškojimo nevykdyti. Toks sprendimas gali būti priimtas tik tada, jei patirtos arba numatomos patirti išlaidos yra didesnės nei siekiama išieškoti suma arba jei išieškojimas neįmanomas dėl skolininko arba teisiškai už pažeidimą atsakingų asmenų nemokumo, kuris buvo užregistruotas ir pripažintas pagal nacionalinį teisės aktą. Jei toks sprendimas priimamas per 4 metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per 8 metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 100 % finansinių padarinių dėl neišieškotų sumų turėtų būti padengta iš ES biudžeto. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 3 dalyje nurodytoje suvestinėje ataskaitoje nurodomos sumos, kurių valstybė narė nusprendė neišieškoti, ir tokio sprendimo priežastys. Tokios sumos nėra susigrąžinamos iš atitinkamų valstybių narių, todėl jos padengiamos iš ES biudžeto. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal minėto reglamento 32 straipsnio 8 dalį;

(11)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šis sprendimas neturi poveikio vėliau Komisijos priimamiems sprendimams, pagal kuriuos Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos išlaidos, patirtos nesilaikant Europos Sąjungos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamos valstybių narių mokėjimo agentūrų, išskyrus 2 straipsnyje nurodytas mokėjimo agentūras, 2012 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, yra nustatytos I priede.

2 straipsnis

II priede nurodytų valstybių narių mokėjimo agentūrų 2012 finansinių metų sąskaitos, susijusios su EŽŪGF finansuojamomis išlaidomis, atskiriamos nuo šio sprendimo, ir joms bus taikomas vėlesnis sprendimas dėl sąskaitų patvirtinimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2012 FINANSINIAI METAI

Iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

Pastaba. 2013 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 6701, 6702

Valstybė narė

 

Išlaidos (asignuotosios pajamos), 2012 m. patirtos mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažinimai ir sustabdymai visais finansiniais metais (1)

Sumažinimai pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnį

Iš viso įskaitant sumažinimus ir sustabdymus

Už finansinius metus valstybei narei íšmokėtos sumos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma (2)

patvirtinamos

atskirtos

= metinėje deklaracijoje nurodytos išlaidos/asignuotosios pajamos

= visos mėnesinėse deklaracijose nurodytos išlaidos/asignuotosios pajamos

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


Valstybė narė

 

Išlaidos (3)

Asignuotosios pajamos (3)

32 straipsnis (= e)

Iš viso (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Nurodyti sumažinimai ir sustabdymai yra tie, į kuriuos buvo atsižvelgta mokėjimo sistemoje, ir prie kurių visų pirma buvo pridėtos konkrečios korekcijos dėl mokėjimo terminų, nustatytų 2012 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėn., nesilaikymo ir korekcijos dėl atsargų pertekliaus.

(2)  Siekiant apskaičiuoti sumą, kuri turi būti susigrąžinta iš valstybės narės arba jai sumokėta, atsižvelgiama į visą metinėje deklaracijoje nurodytą sumą, jei išlaidos patvirtinamos (a skiltis), arba į visą mėnesio deklaracijoje nurodytą sumą, jei sąskaitos atskiriamos (b skiltis).

Taikomas keitimo kursas: Reglamento (EB) Nr. 883/2006 7 straipsnio 2 dalis.

(3)  Jei asignuotųjų pajamų dalis priklauso valstybei narei, ji turi būti deklaruota 05 07 01 06 skiltyje.

Pastaba. 2013 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 6701, 6702


II PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2012 FINANSINIAI METAI – EŽŪGF

Mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos atskirtos ir kurioms bus taikomas kitas sprendimas dėl patvirtinimo, sąrašas

Valstybė narė

Mokėjimo agentūra

Vokietija

Hamburg-Jonas

Vokietija

Helaba

Belgija

BIRB


30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/37


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 19 d.

dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos

(nauja redakcija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant apimti būsimas eurų banknotų serijas, reikia išplėsti 2003 m. kovo 20 d. Sprendimo ECB/2003/4 dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (1) taikymo sritį. Todėl reikia padaryti nemažai Sprendimo ECB/2003/4 techninių pakeitimų. Be to, atsižvelgiant į Sprendimo ECB/2003/4 taikymo ir aiškinimo patirtį, būtina paaiškinti bei patobulinti tam tikras taisykles ir procedūras. Taigi, siekiant padaryti minėtus dalinius pakeitimus, taip pat siekiant aiškumo ir skaidrumo, Sprendimas ECB/2003/4 turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Šiose nuostatose taip pat numatyta, kad tokius banknotus gali išleisti ECB ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau – NCB). Pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (2) 10 straipsnį ECB ir NCB išleidžia į apyvartą eurų banknotus;

(3)

Europos pinigų institutas (EPI) atliko parengiamąjį darbą dėl eurų banknotų gaminimo ir išleidimo ir, atsižvelgdamas į konkrečius Europos banknotų naudotojų asociacijų vaizdinius ir techninius reikalavimus, ypač dėl eurų banknotų dizaino, palengvino naudotojų uždavinį atpažinti ir priimti naujus eurų banknotų nominalus ir specifikacijas;

(4)

kaip EPI tęsėjui, ECB priklauso autorių teisės į eurų banknotų dizainą, kurios anksčiau priklausė EPI. ECB ir NCB, veikdami ECB vardu, gali ginti šias autorių teises dėl kopijų, išleistų ar išplatintų pažeidžiant autorių teises, pavyzdžiui, inter alia, dėl tokių kopijų, kurios gali pakenkti eurų banknotų įvaizdžiui;

(5)

ECB ir NCB kartais išleis naujas eurų banknotų, turinčių patobulintus apsaugos požymius, atspindinčius banknotų technologijos srityje nuo pirmosios serijos išleidimo pasiektą pažangą, serijas;

(6)

ECB ir NCB teisė išleisti eurų banknotus apima įgaliojimus imtis visų reikiamų teisinių priemonių siekiant apsaugoti eurų banknotų kaip mokėjimo priemonės vientisumą. Siekdamas užtikrinti, kad visuomenė galėtų atskirti kopijas nuo eurų banknotų, kuriuos išleido ECB ir NCB bei kurie nėra padirbti banknotai pagal 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (3), 2 straipsnio a punktą (toliau – tikri eurų banknotai), ECB turėtų imtis priemonių, kad būtų nustatytas minimalus apsaugos lygis visose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro. Todėl būtina nustatyti bendrąsias taisykles, pagal kurias bus leidžiama atkurti eurų banknotus;

(7)

šis sprendimas neturėtų daryti poveikio baudžiamosios teisės taikymui, ypač padirbinėjimo srityje;

(8)

elektroninės eurų banknotų kopijos turėtų būti laikomos teisėtomis tik tuo atveju, kai jų kūrėjas naudoja pakankamas technines priemones, kurios neleidžia atspausdinti eurų banknotų taip, kad visuomenė galėtų supainioti atspausdintus eurų banknotus su tikraisiais;

(9)

teisė imtis tikrų eurų banknotų kaip mokėjimo priemonės vientisumo apsaugos priemonių apima įgaliojimus nustatyti bendrą tvarką, pagal kurią NCB yra pasirengę keisti sugadintus tikrus eurų banknotus. Pagal šią tvarką yra nurodytos tam tikros eurų banknotų kategorijos, kuriuos pateikus keisti NCB turėtų sulaikyti;

(10)

tikro eurų banknoto daliai, kurią reikia pateikti, kad banknotas būtų pakeistas kitu, taikomi minimalūs matmenų reikalavimai. Šie matmenys turėtų būti išreikšti tikro eurų banknoto paviršiaus ploto iki jo sugadinimo procentine dalimi, kad matmenys neišsikraipytų, pavyzdžiui, tais atvejais, kai eurų banknotas sugadinamas jam susitraukus;

(11)

Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 reikalaujama, kad kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai, kiek jų veikla susijusi su mokėjimo operacijomis, bei visos kitos įstaigos, kurių veikla susijusi su banknotų ir monetų tvarkymu ir platinimu visuomenei, užtikrintų eurų banknotų ir monetų, kuriuos jie gavo ir ketina pakartotinai išleisti į apyvartą, autentiškumo patikrinimą ir padirbtų pinigų aptikimą;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad vykdant ar kėsinantis įvykdyti nusikaltimą tikrus eurų banknotus gali sugadinti apsaugos nuo vagysčių įranga, turi būti užtikrinta, kad tokiais atvejais banknotus galėtų prašyti pakeisti tik nuo tokio nusikaltimo ar pasikėsinimo įvykdyti nusikaltimą nukentėjęs asmuo;

(13)

siekiant paskatinti visas Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas įstaigas ir kitus ūkio subjektus tinkamai naudotis apsaugos nuo vagysčių įranga, tikslinga, kad NCB iš banknotų tvarkytojų imtų mokestį, kompensuojantį tyrimo, atlikto dėl tikrų eurų banknotų, kuriuos sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga, keitimo, išlaidas;

(14)

šis mokestis neturėtų būti imamas, kai banknotai sugadinami dėl įvykdyto apiplėšimo ar vagystės arba pasikėsinimo juos įvykdyti, ir, siekiant išvengti nedidelių mokesčių, turėtų būti imamas tik tuo atveju, jei keisti pateikiamas minimalus sugadintų tikrų eurų banknotų kiekis;

(15)

jei to reikalauja NCB, tikri eurų banknotai, kurių didelis kiekis buvo sugadintas aktyvavus apsaugos nuo vagysčių įrangą, turėtų būti pateikiami keisti komplektais, kuriuos sudaro minimalus eurų banknotų skaičius;

(16)

siekiant palaikyti pastangas didinti grynųjų pinigų ciklo saugumą ir išvengti baudimo už apsaugos nuo vagysčių įrangos naudojimą, tikslinga, kad Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai, pateikę keisti tikrus eurų banknotus, netyčia sugadintus apsaugos nuo vagysčių įranga, būtų kredituoti tokių banknotų gavimo dieną, panašiai kaip įprastų grynųjų pinigų įdėjimų atveju;

(17)

siekiant palaikyti Europos Sąjungos vykdomą finansų sistemos apsaugą nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, tikslinga, kad Eurosistema nustatytų, kaip elgtis su bet kokio pareiškėjo prašymu pakeisti sugadintus tikrus eurų banknotus, kurių vertė 7 500 eurų arba daugiau. Tokios taisyklės nedaro poveikio jokiems griežtesniems tapatybės nustatymo ir atskaitomybės reikalavimams, kuriuos valstybės narės nustatė į nacionalinę teisę perkeldamos 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (4);

(18)

ECB išimtinė teisė duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus apima įgaliojimus išimti eurų banknotus iš apyvartos ir nustatyti bendrą tvarką, pagal kurią ECB ir NCB gali atlikti šį išėmimą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nominalai ir specifikacijos

1.   Yra septyni eurų banknotų nominalai nuo penkių iki 500 eurų, kuriuose vaizduojama tema „Europos amžiai ir stiliai“ ir kurių pagrindinės specifikacijos yra tokios:

Nominalioji vertė

(EUR)

Matmenys (pirmoji serija)

Matmenys (antroji serija)

Vyraujanti spalva

Dizainas

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pilka

Klasikinis

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Raudona

Romaninis

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Mėlyna

Gotikos

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranžinė

Renesanso

100

147 × 82 mm

Bus nuspręsta vėliau

Žalia

Baroko ir rokoko

200

153 × 82 mm

Bus nuspręsta vėliau

Gelsvai ruda

Plieno ir stiklo architektūra

500

160 × 82 mm

Bus nuspręsta vėliau

Violetinė

Modernioji XX a. architektūra

2.   Septynių eurų banknotų serijos nominalų priekinėje pusėje (averse) vaizduojami vartai ir langai, o antrojoje pusėje (reverse) – tiltai. Visiems septyniems nominalams būdingi skirtingi pirmiau nurodyti Europos meno laikotarpiai. Kiti dizaino elementai:

a)

Europos Sąjungos simbolis;

b)

valiutos pavadinimas lotynų ir graikų abėcėlės raidėmis, o ant antrosios serijos eurų banknotų – valiutos pavadinimas dar ir kirilicos abėcėlės raidėmis;

c)

ECB pavadinimo santrumpa Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis; ant pirmosios serijos eurų banknotų ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais penkiais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, EZB, EKT ir EKP, o ant antrosios serijos eurų banknotų ECB pavadinimo santrumpa papildomai pateikiama šiais devyniais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ir EBC;

d)

© simbolis, nurodantis, kad autorių teisės priklauso ECB, ir

e)

ECB pirmininko parašas.

2 straipsnis

Eurų banknotų atkūrimo taisyklės

1.   Kopija – tai bet koks materialus ar nematerialus atvaizdas, kuriame naudojamas visas eurų banknotas ar jo dalis, kaip nurodyta 1 straipsnyje, arba atskiros jo dizaino elementų dalys, pavyzdžiui, inter alia, spalva, matmenys, raidės ar simboliai, kurių atvaizdas gali būti panašus į tikrą eurų banknotą ar suteikti bendrą tikro eurų banknoto įspūdį, nepaisant to:

a)

koks atvaizdo dydis; arba

b)

kokia medžiaga (-os) ar technika (-os) buvo naudojama (-os) jam pagaminti; arba

c)

ar buvo pakeisti ar pridėti eurų banknoto dizaino elementai, pavyzdžiui, raidės ar simboliai.

2.   Kopijos, kurias visuomenė gali supainioti su tikrais eurų banknotais, laikomos neteisėtomis.

3.   Kopijos, kurios atitinka toliau nurodytus kriterijus, laikomos teisėtomis, nes nėra rizikos, kad visuomenė gali jas supainioti su tikrais eurų banknotais:

a)

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto vienpusės kopijos, jei kopijos dydis yra 125 % ar dar didesnis arba 75 % ar dar mažesnis už 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto ilgį ir plotį; arba

b)

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto dvipusės kopijos, jei kopijos dydis yra 200 % ar dar didesnis arba 50 % ar dar mažesnis už 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto ilgį ir plotį; arba

c)

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto atskirų dizaino elementų kopijos, jei toks dizaino elementas nėra vaizduojamas į banknotą panašiame fone; arba

d)

vienpusės kopijos, vaizduojančios eurų banknoto priekinės pusės arba antrosios pusės dalį, jei tokia dalis yra mažesnė nei vienas trečdalis 1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto tikros priekinės pusės arba antrosios pusės; arba

e)

kopijos, padarytos iš medžiagos, kuri aiškiai skiriasi nuo popieriaus, ir kuri atrodo aiškiai besiskirianti nuo banknotams naudojamos medžiagos; arba

f)

nematerialios kopijos, elektroniniu būdu prieinamos interneto svetainėse, perduodant laidais ar bevieliu ryšiu arba bet kuriomis kitomis priemonėmis, ir kurios sudaro galimybę visuomenės nariams prieiti prie šių nematerialių kopijų jų pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, jei:

įstrižai kopijos Arial šriftu arba šriftu, panašiu į Arial, uždėtas žodis SPECIMEN (pavyzdys), ir

elektroninės kopijos skiriamoji geba esant 100 % jos dydžio neviršija 72 taškų colyje.

4.   3 dalies f punkte nurodytų kopijų atveju:

žodžio SPECIMEN ilgis turi būti ne mažesnis kaip 75 % kopijos ilgio, ir

žodžio SPECIMEN aukštis turi būti ne mažesnis kaip 15 % kopijos pločio, ir

žodis SPECIMEN turi būti neskaidrios (nepermatomos) spalvos, kontrastuojančios su 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto vyraujančia spalva.

5.   Gavę rašytinį prašymą, ECB ir NCB patvirtina, kad kopijos, neatitinkančios 3 dalyje nustatytų kriterijų, tačiau kurių visuomenė negali supainioti su 1 straipsnyje nurodytu tikru eurų banknotu, taip pat yra teisėtos. Jei kopija yra pagaminta tik vienos valstybės narės, kurios valiuta yra euro, teritorijoje, pirmiau nurodyti prašymai adresuojami tos valstybės narės NCB. Visais kitais atvejais tokie prašymai adresuojami ECB.

6.   Eurų banknotų atkūrimo taisyklės taip pat taikomos eurų banknotams, kurie pagal šį sprendimą buvo pašalinti iš apyvartos arba prarado teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

3 straipsnis

Sugadintų tikrų eurų banknotų keitimas

1.   Gavę prašymą ir laikydamiesi 2 dalyje bei 6 straipsnyje nurodytame atitinkamame Valdančiosios tarybos sprendime nustatytų sąlygų, NCB keičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jei:

a)

pateikiama daugiau kaip 50 % eurų banknoto arba

b)

pateikiama 50 % arba mažiau eurų banknoto, jei pareiškėjas įrodo, kad trūkstamos dalys sunaikintos.

2.   Greta 1 dalyje nustatytų sąlygų, sugadintų tikrų eurų banknotų keitimui taikomos šios papildomos sąlygos:

a)

jei abejojama dėl pareiškėjo teisės į eurų banknotus: pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentus ir įrodymus, kad pareiškėjas yra jų savininkas arba yra teisėtas pareiškėjas;

b)

jei abejojama dėl eurų banknotų autentiškumo: pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentus;

c)

jei pateikiami tikri eurų banknotai yra sutepti rašalu, suteršti ar įmirkyti: pareiškėjas pateikia rašytinį paaiškinimą dėl dėmės, suteršimo ar įmirkymo pobūdžio;

d)

jei tikrus eurų banknotus sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga: pareiškėjas pateikia rašytinį pareiškimą dėl neutralizavimo priežasties;

e)

jei apsaugos nuo vagysčių įranga sugadino tikrus eurų banknotus dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo arba pasikėsinimo juos įvykdyti: banknotai keičiami tik savininko ar kito teisėto pareiškėjo prašymu, kuris yra nusikaltimo ar pasikėsinimo įvykdyti nusikaltimą, dėl kurio buvo sugadinti banknotai, auka;

f)

jei tikrus eurų banknotus sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga ir juos pateikė Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai: tos įstaigos ir ūkio subjektai pateikia rašytinį pareiškimą dėl neutralizavimo priežasties, taip pat apsaugos nuo vagysčių įrangos pavadinimą ir savybes, sugadintus banknotus pateikiančio subjekto duomenis ir jų pateikimo datą;

g)

jei, aktyvavus apsaugos nuo vagysčių įrangą, buvo sugadintas didelis tikrų eurų banknotų kiekis: kiek tai įmanoma ir jei to reikalauja NCB, jie pateikiami komplektais po 100 eurų banknotų, jei pateikiamų eurų banknotų skaičiaus pakanka tokiems komplektams sudaryti;

h)

jei Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai vienu ar daugiau sandorių pateikia keisti sugadintus tikrus eurų banknotus, kurių vertė yra 7 500 eurų arba daugiau: tos įstaigos ir ūkio subjektai pateikia dokumentus dėl banknotų kilmės ir kliento tapatybės duomenis arba, jei taikytina, Direktyvoje 2005/60/EB apibrėžto tikrojo savininko tapatybės duomenis. Ši prievolė taikoma ir tuomet, jei abejojama, ar pasiekta 7 500 eurų vertės riba. Šioje dalyje nustatytos taisyklės nedaro poveikio jokiems griežtesniems tapatybės nustatymo ir atskaitomybės reikalavimams, kuriuos valstybės narės nustatė į nacionalinę teisę perkeldamos Direktyvą 2005/60/EB.

3.   Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau:

a)

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad tikri eurų banknotai buvo sugadinti tyčia, siekdami sukliudyti grąžinti tokius eurų banknotus į apyvartą arba sukliudyti pareiškėjui pateikti keisti juos kitam NCB, jie atsisako keisti eurų banknotus ir juos sulaiko. Tačiau NCB keičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jeigu jie turi žinių arba pagrįstai mano, kad pareiškėjai yra sąžiningi, arba jeigu pareiškėjai gali įrodyti, kad jie yra sąžiningi. Eurų banknotai, kurie yra sugadinti nežymiai, pavyzdžiui, kai ant jų yra užrašytos trumpos pastabos, skaičiai ar trumpi sakiniai, iš principo nebus laikomi tyčia sugadintais eurų banknotais, ir

b)

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad buvo įvykdytas nusikaltimas, jie atsisako keisti sugadintus tikrus eurų banknotus ir juos sulaiko bei, gavę patvirtinimą apie jų gavimą, pateikia juos kaip įrodymą kompetentingoms institucijoms pradėti arba paremti vykstantį baudžiamąjį tyrimą. Jeigu kompetentingos institucijos nenusprendžia kitaip, pasibaigus tyrimui tikri eurų banknotai gali būti pakeisti laikantis 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų;

c)

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad sugadinti tikri eurų banknotai yra taip suteršti, kad kelia pavojų sveikatai ir saugumui, jie pakeičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jei pareiškėjas gali pateikti kompetentingų institucijų atliktą sveikatos ir saugumo įvertinimą.

4 straipsnis

Mokesčio už apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintų tikrų eurų banknotų keitimą nustatymas

1.   Kai Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai vadovaudamiesi 3 straipsniu prašo NCB pakeisti apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintus tikrus eurų banknotus, NCB ima iš jų mokestį.

2.   Mokestis yra 10 euro centų už sugadintą eurų banknotą.

3.   Mokestis imamas tik tuomet, jeigu keičiama bent 100 sugadintų eurų banknotų. Mokestis imamas už visus keičiamus eurų banknotus.

4.   Mokestis neimamas, jei eurų banknotai buvo sugadinti dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo įvykdymo ar pasikėsinimo juos įvykdyti.

5 straipsnis

Apsaugos nuo vagysčių įrangos atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų, kurie buvo pateikti keisti, vertės kreditavimas

1.   Tą dieną, kai buvo gauti apsaugos nuo vagysčių įrangos atsitiktinai sugadinti tikri eurų banknotai, NCB kredituoja Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms ir ūkio subjektams, turintiems sąskaitą atitinkamame NCB, tokių banknotų vertę, jei:

a)

eurų banknotai nebuvo sugadinti dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo įvykdymo;

b)

NCB gali nedelsdamas patikrinti, kad prašoma suma bent apytikriai atitinka pateiktų banknotų vertę, ir

c)

buvo pateikta visa kita NCB reikalaujama informacija.

2.   Bet koks po apdorojimo nustatytas skirtumas tarp keisti pateiktų atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų vertės ir sumos, kuri buvo kredituota prieš apdorojimą, atitinkamai debetuojamas arba kredituojamas pateikusiai įstaigai ar ūkio subjektui.

3.   4 straipsnyje nurodyti mokesčiai apskaičiuojami atsižvelgiant į NCB apdorotą faktinį atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų skaičių.

6 straipsnis

Eurų banknotų išėmimas iš apyvartos

Eurų banknoto tipo ar serijos išėmimą iš apyvartos reglamentuoja Valdančiosios tarybos sprendimas, kuris kaip bendroji informacija skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Šis sprendimas būtinai turi apimti tokius dalykus:

iš apyvartos išimamo eurų banknoto tipas ar serija ir

keitimo laikotarpio trukmė, ir

data, kada eurų banknoto tipas ar serija praras teisėtos mokėjimo priemonės statusą, ir

kaip elgiamasi su eurų banknotais, pateiktais pasibaigus išėmimo iš apyvartos laikotarpiui ir (arba) jiems praradus teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.   Sprendimas ECB/2003/4 panaikinamas.

2.   Nuorodos į Sprendimą ECB/2003/4 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

3.   Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. balandžio 19 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 78, 2003 3 25, p. 16.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

(3)  OL L 181, 2001 7 4, p. 6.

(4)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.


PRIEDAS

STRAIPSNIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas ECB/2003/4

Šis sprendimas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis


GAIRĖS

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/43


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2013 m. balandžio 19 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos

(ECB/2013/11)

(2013/212/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. balandžio 19 d. Sprendimą ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (1),

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į patirtį taikant ir aiškinant 2003 m. kovo 20 d. Gaires ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (2) ir siekiant nuoseklumo vartojant „sugadintų ar apgadintų tikrų eurų banknotų kaip teisėtos mokėjimo priemonės“ sąvoką, tikslinga vartoti tik terminą „sugadintas“, kuris jau apima termino „apgadintas“ reikšmę;

(2)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2003/5,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Gairių ECB/2003/5 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Sugadintų eurų banknotų keitimas

1.   NCB tinkamai įgyvendina Sprendimą ECB/2013/10 (3).

2.   Įgyvendindami Sprendimą ECB/2013/10 ir atsižvelgdami į bet kokius teisinius apribojimus, NCB gali sunaikinti bet kokius sugadintus eurų banknotus arba bet kurias jų dalis, išskyrus atvejus, kai yra teisinis pagrindas juos išsaugoti arba sugrąžinti pareiškėjui.

3.   Sprendimo ECB/2013/10 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais atvejais NCB paskiria vieną organą ar įstaigą priimti sprendimus dėl sugadintų eurų banknotų keitimo ir atitinkamai informuoja ECB.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2013 m. balandžio 19 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 37

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 20.

(3)  OL L 118, 2013 4 30, p. 37.“


III Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

30.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/44


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS REKOMENDACIJA Nr. 93/13/COL

2013 m. vasario 21 d.

dėl koordinuotojo kontrolės plano, kuriuo siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 109 straipsnį ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į teisės aktą, nurodytą EEE susitarimo II priedo XII skyriaus 54zzzi punkte (2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių), su pataisymais ir pakeitimais, ypač į jo 53 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. vasario 19 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimą 75/13/COL, kuriuo kompetentingas Kolegijos narys įgaliojamas priimti galutinę rekomendaciją, patvirtintą ELPA veterinarijos ir fitosanitarijos komiteto (Dok. Nr. 663341),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 53 straipsniu ELPA priežiūros institucija (Priežiūros institucija) įgaliojama sudaryti koordinuotuosius kontrolės planus, kai manoma, kad tai būtina, sudaromus ad hoc pagrindu, visų pirma siekiant nustatyti pavojaus pašarams, maisto produktams ar gyvūnams mastą;

(2)

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo nustatytos visiems maisto produktams (1) taikomos EEE maisto produktų ženklinimo taisyklės;

(3)

pagal Direktyvą 2000/13/EB ženklinimas ir ženklinimo būdai neturi klaidinti pirkėjų visų pirma dėl maisto produkto charakteristikų, ypač jo pobūdžio ir tapatybės. Be to, jei nėra konkrečių EEE arba nacionalinių taisyklių, parduodant produktą turėtų būti vartojamas įprastinis jo pavadinimas, paplitęs EEE valstybėje, kurioje šis produktas yra parduodamas, arba maisto produkto aprašas, kuris turi būti pakankamai aiškus, kad pirkėjai suvoktų tikrąją jo prigimtį;

(4)

taip pat galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms skirtų fasuotų maisto produktų etiketėse turi būti nurodyti visi ingredientai. Visų pirma tų maisto produktų, kuriuose yra mėsos ir kurie skirti galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms, pakuotėse arba prie jų pritvirtintose etiketėse turi būti nurodyta mėsos kilmės gyvūno rūšis. Jeigu ingredientas nurodytas maisto produkto pavadinime, jo procentinė dalis turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kad vartotojui nebūtų pateikta klaidinanti informacija apie maisto produkto tapatybę ir sudėtį;

(5)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), nustatyti papildomi konkrečių maisto produktų ženklinimo reikalavimai. Jame visų pirma nustatyta, kad ant pakuočių, kuriose smulkinta – be kita ko – neporakanopių mėsa tiekiama galutiniam vartotojui, turi būti užrašas, kad šiuos produktus prieš vartojant reikėtų išvirti, jeigu toks reikalavimas numatytas valstybės narės, kurios teritorijoje produktas tiekiamas rinkai, nacionalinėse taisyklėse ir jo laikomasi pagal tas taisykles;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo III skirsnyje nustatyta, kad skerdyklas eksploatuojantys maisto ūkio subjektai turi prašyti, gauti ir tikrinti maisto grandinės informaciją apie visus gyvūnus, kurie yra vežami arba vežtini į skerdyklą, išskyrus laukinius medžiojamuosius gyvūnus, ir, atsižvelgdami į tą informaciją, imtis veiksmų. Atitinkama maisto grandinės informacija visų pirma turi apimti gyvūnų gydymą veterinariniais vaistais per atitinkamą laikotarpį (išlauka – didesnė nei nulis), taip pat vaistų davimo datas ir išlauką. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 854/2004, nustatančiame specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (3), reikalaujama, inter alia, kad oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas atliktų auditą ir patikrinimus. Pirmiausia, atlikdamas patikrinimus prieš skerdimą ir po skerdimo, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi patikrinti ir išanalizuoti skerstinų gyvūnų kilmės ūkiuose esančiuose įrašuose pateiktą atitinkamą informaciją (įskaitant maisto grandinės informaciją) ir atsižvelgti į dokumentuose įtvirtintus šio patikrinimo ir analizės rezultatus;

(7)

2012 m. gruodžio mėn. atlikus oficialią kontrolę keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse paaiškėjo, kad tam tikruose fasuotuose produktuose rasta arklienos, nenurodytos ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje pateiktame ingredientų sąraše. Kai kurių iš šių maisto produktų pavadinime ir (arba) prie jų pridėtame ingredientų sąraše buvo klaidinančiai nurodyta tik jautiena;

(8)

vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (4), 17 straipsniu, maisto ir pašarų ūkio subjektai visais su jų kontroliuojamu verslu susijusiais gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapais užtikrina, kad maistas arba pašarai atitiktų su jų veikla susijusius maisto produktus reglamentuojančių įstatymų reikalavimus, ir tikrina, kad šių reikalavimų būtų laikomasi;

(9)

arkliai priklauso gyvūnų, kurie gali būti ir maistiniai, ir nemaistiniai, rūšiai. Fenilbutazonas yra veterinarinis vaistas, kurį pagal 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (5) leidžiama naudoti tik nemaistiniams gyvūnams. Vadinasi, nemaistiniai arkliai, kurie kada nors buvo gydyti fenilbutazonu, negali patekti į maisto grandinę. Atsižvelgiant į nesąžiningą veiklą, kai tam tikruose maisto produktuose buvo etiketėse nenurodytos arklienos, prevenciniais sumetimais tikslinga patikrinti, ar į maisto grandinę nepateko fenilbutazonu gydyti nemaistiniai arkliai;

(10)

todėl Priežiūros institucija turi rekomenduoti Norvegijai ir Islandijai vieną mėnesį vykdyti koordinuotąjį kontrolės planą, siekiant nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais;

(11)

rekomenduojamas kontrolės planas turėtų būti sudarytas iš dviejų veiksmų;

(12)

pirmas veiksmas turėtų būti atitinkama mažmeninės prekybos kontrolė, t. y. turėtų būti tikrinami galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms skirti maisto produktai, parduodami ir (arba) paženklinti nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos. Tokią kontrolę būtų galima atlikti ir kitose įmonėse (pvz., šaldymo sandėliuose). Tokios kontrolės tikslas būtų nustatyti, ar tokiuose produktuose yra arklienos, kuri nėra tinkamai nurodyta ant pakuotės, arba, jei produktai nefasuoti, ar vartotojams arba viešojo maitinimo įstaigoms pateikta informacija, kad produkte yra tokios mėsos. Tokia kontrolė turėtų būti atliekama paėmus reprezentatyvųjį ėminį;

(13)

esama patikimų metodų, kuriais galima pakankamai tiksliai nustatyti, ar ėminyje yra nedeklaruotos rūšies gyvūninių baltymų. Europos Sąjungos etaloninė gyvūninių baltymų pašaruose laboratorija gali teikti naudingų konsultacijų apie tokius metodus ir jų taikymą. Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos raginamos pasikliauti minėtos laboratorijos konsultacijomis dėl metodų, kuriuos galima taikyti;

(14)

antras veiksmas turėtų būti atitinkama kontrolė, atliekama įmonėse, kuriose tvarkoma žmonėms vartoti skirta arkliena, įskaitant trečiųjų šalių kilmės maisto produktus, siekiant nustatyti fenilbutazono likučius. Tokia kontrolė taip pat turėtų būti atliekama paėmus reprezentatyvųjį ėminį, atsižvelgiant į gamybos ir importo kiekį. Tokiu atveju tikslinga naudoti metodus, nustatytus Komisijos sprendime 2002/657/EB dėl Tarybos direktyvos 96/23/EB nuostatų dėl analizės metodų tinkamumo ir rezultatų aiškinimo įgyvendinimo (6);

(15)

Norvegija ir Islandija turėtų reguliariai pranešti Priežiūros institucijai apie tokios kontrolės rezultatus, kad būtų įvertinti nustatyti faktai ir parengtas tinkamas veiksmų planas. Šie rezultatai bus perduoti Europos Komisijai.

Šioje rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka Priežiūros institucijai padedančio ELPA veterinarijos ir fitosanitarijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Norvegija ir Islandija turėtų vykdyti koordinuotąjį kontrolės planą, vadovaudamosi šios rekomendacijos priedu, o plane turėtų būti numatyti šie veiksmai:

a)

atliekama oficiali galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms skirtų maisto produktų, parduodamų ir (arba) paženklintų nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos, kontrolė, taip pat

b)

atliekama oficiali žmonėms vartoti skirtos arklienos kontrolė, siekiant nustatyti fenilbutazono likučius.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 21 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Kolegijos narys

Xavier LEWIS

Direktorius


(1)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo II priedo XII skyriaus 18 punkte.

(2)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo I priedo I skyriaus 6.1.17 punkte.

(3)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo I priedo I skyriaus 1.1.12 punkte.

(4)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo II priedo XII skyriaus 54zzzc punkte.

(5)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo II priedo XIII skyriaus 13 punkte.

(6)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7.2.19 punkte.


PRIEDAS

Koordinuotas kontrolės planas, kuriuos siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą

I.   KOORDINUOTOJO KONTROLĖS PLANO VEIKSMAI IR APRĖPTIS

Koordinuotasis kontrolės planas turėtų būti sudarytas iš dviejų veiksmų:

1 VEIKSMAS.   Maisto produktų, parduodamų ir (arba) paženklintų nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos, kontrolė

A.   Produkto apibrėžtoji sritis

1.

Maisto produktai, parduodami ir (arba) paženklinti nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos (pvz., smulkinta mėsa, mėsos gaminiai ir mėsos pusgaminiai), priskiriami šioms kategorijoms:

a)

galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms skirti fasuoti maisto produktai, paženklinti nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos;

b)

maisto produktai, siūlomi parduoti galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms nefasuoti, ir maisto produktai, supakuoti pardavimo patalpose vartotojo prašymu arba sufasuoti siekiant tiesiogiai parduoti, kurie parduodami ir (arba) paženklinti ar kitaip pažymėti nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos.

2.

Vykdant šį koordinuotąjį kontrolės planą taikoma Direktyvos 2000/13/EB 1 straipsnio 3 dalies b punkte nustatyta apibrėžtis „fasuotas maisto produktas“.

3.

Vykdant šį koordinuotąjį kontrolės planą taikomos Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.13, 1.15 ir 7.1 punktuose nustatytos apibrėžtys „smulkinta mėsa“, „mėsos pusgaminiai“ ir „mėsos gaminiai“.

B.   Tikslas

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos, vadovaudamosi EEE teise ir prireikus nacionalinėmis nuostatomis, turėtų atlikti oficialią kontrolę, kad nustatytų, ar A punkte nurodytuose produktuose yra arklienos, kuri nėra tinkamai nurodyta ant pakuotės, arba, jei produktai nefasuoti, – ar vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms yra pateikta informacija, kad produkte yra tokios mėsos.

C.   Ėminių ėmimo vietos ir tvarka

1.

Turėtų būti imami susijusių produktų reprezentatyvūs ėminiai, atspindintys produktų įvairovę.

2.

Produktų ėminiai turėtų būti imami mažmeninėje prekyboje (pvz., prekybos centruose, nedidelėse parduotuvėse, mėsinėse); jie galėtų būti imami ir kitose įmonėse (pvz., šaldymo sandėliuose).

D.   Ėminių skaičius ir ėmimo sąlygos

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas orientacinis rekomenduojamas mažiausias ėminių, kurie turi būti paimti per II skirsnyje nurodytą laikotarpį, skaičius. Jei įmanoma, Norvegijos ir Islandijos kompetentingoms institucijoms rekomenduojama paimti daugiau ėminių. Ėminių skaičius kiekvienoje šalyje nustatytas remiantis gyventojų skaičiumi – ne mažiau kaip 10 susijusių produktų ėminių per mėnesį kiekvienoje šalyje, kaip nurodyta II skirsnyje.

Maisto produktai, parduodami ir (arba) paženklinti nurodant, kad jų sudėtyje yra jautienos

Šalis, kurioje parduodama

Orientacinis rekomenduojamas ėminių skaičius per mėnesį

Norvegija

50

Islandija

10

E.   Metodai

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos turėtų pirmiausiai naudoti Europos Sąjungos etaloninės gyvūninių baltymų pašaruose laboratorijos rekomenduojamą (-us) metodą (-us).

2 VEIKSMAS.   Žmonėms vartoti skirtos arklienos kontrolė

A.   Produkto apibrėžtoji sritis

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta, klasifikuojama priskiriant Kombinuotosios nomenklatūros kodą 0205 ir skirta vartoti žmonėms.

B.   Tikslas

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos turėtų vykdyti oficialią kontrolę, kad nustatytų, ar A punkte nurodytuose produktuose nėra fenilbutazono likučių.

C.   Ėminių ėmimo vietos ir tvarka

Produktų ėminiai turėtų būti imami įmonėse ar įstaigose, kuriose tvarkomi A punkte nurodyti produktai (pvz., skerdyklose, pasienio kontrolės postuose).

D.   Ėminių skaičius ir ėmimo sąlygos

Rekomenduojamas mažiausias ėminių, kurie turi būti paimti per II skirsnyje nurodytą laikotarpį, skaičius turėtų būti po 1 ėminį iš 50 tonų A punkte nurodytų produktų, imant ne mažiau kaip 5 ėminius kiekvienoje šalyje.

E.   Metodai

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos turėtų naudoti metodus, kurie buvo patvirtinti pagal Komisijos sprendimą 2002/657/EB. Tokie metodai, skirti nustatyti Direktyvos 96/23/EB (1) I priedo A grupės 5 punkte ir B grupės 2 punkto a, b ir e papunkčiuose išvardytų medžiagų likučiams, yra aprašyti Europos veterinarinių vaistų ir gyvūninės kilmės maisto priemaišų likučių etaloninės laboratorijos tinklalapyje.

II.   KOORDINUOTOJO KONTROLĖS PLANO TRUKMĖ

Koordinuotasis kontrolės planas turėtų būti vykdomas vieną mėnesį nuo šios rekomendacijos priėmimo dienos arba ne vėliau kaip nuo 2013 m. kovo 1 d.

III.   REZULTATŲ ATASKAITA

1.

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos turėtų pateikti informacijos apie kiekvieną iš šio priedo I skirsnyje nurodytų veiksmų santrauką:

a)

kiekvienos produktų kategorijos paimtų ėminių skaičių;

b)

naudotą (-us) analizės metodą (-us) ir atliktos analizės rūšį;

c)

teigiamų rezultatų skaičių;

d)

tais atvejais, kai nustatytas arklienos kiekis yra didesnis nei 1 %, – informaciją apie kontrolę, atliktą gavus teigiamus 1 veiksmo A punkte nurodytų produktų tyrimų rezultatus;

e)

informaciją apie kontrolę, atliktą gavus teigiamus 2 veiksmo A punkte nurodytų produktų tyrimų rezultatus;

f)

papildomai atliktos kontrolės rezultatus;

g)

gavus teigiamus 2 veiksmo A punkte nurodytų produktų tyrimų rezultatus – šalį, kurioje atitinkamas gyvūnas buvo patvirtintas kaip tinkamas skersti.

Ataskaita Priežiūros institucijai turėtų būti pateikta per 15 dienų nuo II skirsnyje nurodyto vieno mėnesio laikotarpio pabaigos.

Ataskaita turėtų būti pateikta Priežiūros institucijos nustatyta forma.

2.

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos turėtų nedelsdamos pranešti Priežiūros institucijai apie visus oficialios kontrolės, atliktos pagal I skirsnyje nurodytus veiksmus (1 ir 2 veiksmas), teigiamus rezultatus, naudodamosi Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema.

3.

Norvegijos ir Islandijos kompetentingos institucijos taip pat turėtų pranešti Priežiūros institucijai apie bet kokius savarankiškų patikrinimų, kuriuos maisto ūkio subjektai atliko jų prašymu, rezultatus. Prie tokios informacijos turėtų būti pridedami išsamūs 1 punkte nurodyti duomenys, pateikiami Priežiūros institucijos nustatyta forma.


(1)  Teisės aktas, nurodytas EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7.1 dalies 2 punkte