ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.112.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 112

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. balandžio 24d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 372/2013, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį atlikus dalinę tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1008/2011, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims nustatomas galutinis antidempingo muitas

1

 

*

2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 373/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Candida oleophila (O padermės) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

10

 

*

2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 374/2013 dėl leidimo Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparatą naudoti kaip viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, pašarų priedą (registracijos turėtoja – Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., kuriai atstovauja Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

13

 

*

2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 375/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga spiromezifenas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

15

 

 

2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 376/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) ir panaikinami Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP

22

 

 

2013/190/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl tam tikros privalomosios tarifinės informacijos galiojimo (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2297)

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 372/2013

2013 m. balandžio 22 d.

kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį atlikus dalinę tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1008/2011, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims nustatomas galutinis antidempingo muitas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnio 3, 5 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Ankstesni tyrimai ir galiojančios antidempingo priemonės

(1)

2005 m. liepos mėn. Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamiems rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau — KLR). Nustatytosios priemonės - 7,6-46,7 % ad valorem antidempingo muitas.

(2)

2008 m. liepos mėn. Reglamentu (EB) Nr. 684/2008 (3) Taryba, atlikusi tarpinę produkto apibrėžtosios srities peržiūrą, patikslino po pirminio tyrimo nustatytą produkto apibrėžtąją sritį.

(3)

2009 m. birželio mėn. Reglamentu (EB) Nr. 499/2009 (4) Taryba, atlikusi priemonių vengimo tyrimą, išplėtė Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 nustatyto galutinio antidempingo muito, taikomo „visoms kitoms bendrovėms“, taikymą rankinių padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, siunčiamoms iš Tailando ir deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Tailando kilmės.

(4)

2011 m. spalio mėn. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1008/2011 (5), pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą importuojamiems KLR kilmės rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims. Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1008/2011 taip pat paliktas galioti 3 konstatuojamojoje dalyje minėtas išplėstas muitas.

2.   Dalinės tarpinės peržiūros inicijavimas

(5)

Atlikdama priemonių galiojimo termino peržiūrą, Europos Komisija (toliau – Komisija) pastebėjo, kad nuo to laiko, kai buvo įvestos priemonės, Sąjungos rinkoje pasikeitė konkurencijos sąlygos. Iš tiesų eksportuojantis Kinijos gamintojas, kuriam taikomas mažiausias muito tarifas - ir kuriam pradiniame tyrime buvo nustatytas rinkos ekonomikos režimas (toliau - RER), sugebėjo iš esmės perimti labai didelę Sąjungos rinkos dalį ir labai padidino savo importo į Sąjungą dalį. Komisija taip pat turėjo abejonių, susijusių su pirminiu RER nustatymu, dėl prima facie įrodymų, susijusių su plieno rinkos iškraipymais KLR. Atsižvelgiant į tai nuspręsta, kad aplinkybės, kurių pagrindu nustatytos galiojančios priemonės, pasikeitė ir kad tie pokyčiai yra ilgalaikio pobūdžio.

(6)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija 2012 m. vasario 14 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą (6) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) apie dalinės tarpinės peržiūros, kuria tiriamas dempingas tik Kinijos eksportuojančių gamintojų atžvilgiu, inicijavimą ex officio pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

3.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(7)

Atliekant dempingo lygio tyrimą nagrinėtas 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

4.   Susijusios šalys

(8)

Komisija oficialiai pranešė eksportuojantiems gamintojams, žinomai suinteresuotiems nesusijusiems importuotojams, KLR valdžios institucijoms ir Sąjungos pramonei apie dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą terminą raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti.

(9)

Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą jas išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(10)

Atsižvelgiant į galimai didelį eksportuojančių gamintojų ir nesusijusių importuotojų skaičių, laikyta tikslinga, remiantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu, išnagrinėti, ar nereikėtų atlikti atrankos. Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves) pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį minėtų šalių prašyta per 15 dienų nuo peržiūros inicijavimo pranešti apie save ir Komisijai pateikti pranešime apie inicijavimą prašomą informaciją. Du eksportuojantys gamintojai ir aštuoni nesusiję importuotojai pasiūlė bendradarbiauti. Todėl nei eksportuojančių gamintojų, nei nesusijusių importuotojų atranka nebuvo būtina.

(11)

Komisija nusiuntė klausimynus ir RER prašymo formas visoms žinomoms susijusioms šalims ir toms šalims, kurios apie save pranešė per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį. Gauti vieno eksportuojančio Kinijos gamintojo, Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd (toliau - Noblelift), ir trijų nesusijusių importuotojų atsakymai.

(12)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga dempingui nustatyti. Tikrinamasis vizitas atliktas Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., Changxing, KLR patalpose.

(13)

Kadangi reikėjo nustatyti KLR eksportuojančių gamintojų, kuriems nebuvo taikomas RER, normaliąją vertę, buvo atliktas patikrinimas šio Brazilijos, kuri buvo pasirinkta kaip analogiška šalis, gamintojo patalpose:

Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, Sao Paulo (toliau – Paletrans).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(14)

Šioje peržiūroje nagrinėjamasis produktas – tai tas pats produktas, kuris buvo tiriamas pirminiame tyrime ir kurio apibrėžtoji sritis patikslinta atlikus tarpinę peržiūrą, – KLR kilmės rankiniai padėklų krautuvai ir jų pagrindinės dalys, t. y. važiuoklė ir hidraulinis mechanizmas, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00. Šiame reglamente rankiniai padėklų krautuvai yra ratiniai krautuvai su keliamosiomis šakėmis padėklams krauti, suprojektuoti taip, kad naudodamasis lanksčiąja rankena šalia stovintis operatorius galėtų juos rankiniu būdu stumti, traukti ir valdyti ant lygaus kieto paviršiaus. Rankiniai padėklų krautuvai suprojektuoti taip, kad nuleidžiant ir pakeliant rankeną jais būtų galima pakelti krovinį iki pakankamo aukščio, kad krovinį būtų galima perkelti, ir neturi jokių kitų papildomų funkcijų ar naudojimo paskirčių, tokių kaip, pvz., i) perkelti ir pakelti krovinius arba padėti sandėliuojant krovinius (rankiniai keltuvai); ii) sukrauti vieną padėklą ant kito (rietuvių krautuvai); iii) pakelti krovinį iki darbo lygio (žirkliniai keltuvai); arba iv) pakelti ir pasverti krovinius (sveriamieji keltuvai).

2.   Panašus produktas

(15)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad nagrinėjamasis produktas ir KLR vidaus rinkoje gaminamas ir parduodamas produktas, panašioje šalyje (Brazilijoje) gaminamas ir parduodamas produktas ir Sąjungoje Sąjungos gamintojų gaminamas ir parduodamas produktas turi tokias pačias pagrindines fizines ir technines savybes bei naudojimo paskirtį.

(16)

Todėl tie produktai yra laikomi panašiais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGAS

a)   Rinkos ekonomikos režimas (RER)

(17)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą antidempingo tyrimuose dėl KLR kilmės importuojamų produktų normalioji vertė vadovaujantis to straipsnio 1–6 dalimis nustatoma tiems gamintojams, kurie, kaip buvo nustatyta, atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, t. y. kai įrodoma, kad gaminant ir parduodant panašų produktą vyrauja rinkos ekonomikos sąlygos. Tik dėl aiškumo pateikiama šių kriterijų santrauka:

verslo sprendimai ir išlaidos daromi atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be ženklaus valstybės įsikišimo, o pagrindinės gamybos sąnaudos iš esmės atspindi rinkos vertę,

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos dokumentų, kurių nepriklausomas auditas buvo atliktas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie yra taikomi įvairiais tikslais, rinkinį,

nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,

bankroto ir nuosavybės įstatymais užtikrinamas teisinis tikrumas ir pastovumas,

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(18)

Noblelift kreipėsi dėl RER statuso pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą ir per nustatytą laikotarpį pateikė užpildytą RER prašymo formą.

(19)

Komisija surinko visą, jos nuomone, būtiną informaciją ir tiriamosios bendrovės patalpose patikrino visą prašyme taikyti RER pateiktą informaciją.

(20)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad kainos, kurias mokėjo Noblelift per PTL už Kinijos karšto valcavimo anglies plieną, kuris yra pagrindinė žaliava, sudaranti 25 % galutinio produkto kainos, buvo reikšmingai iškraipytos, nes jos buvo maždaug 24-31 % mažesnės už tarptautines kainas per tą patį laikotarpį. Tarptautinės kainos buvo pagrįstos Sąjungos ir Šiaurės Amerikos rinkų statistiniais duomenimis, gautais iš Steel Business Briefing  (7), taip pat COMEXT importo kainomis. Atsižvelgiant į tai, buvo nustatyta, kad Kinijos plieno kainos aiškiai neatitiko rinkos verčių. Be to, įprasta praktika, kad valstybė kišasi į žaliavų rinką. Kinijos dvyliktajame penkmečio plane (2011 - 2015 m.) dėl geležies ir plieno sektorių numatytos įvairios priemonės, kurios rodo, kad plieno pramonės įmonės neturi galimybės veikti kitaip nei pagal Kinijos Vyriausybės duotus nurodymus, nes Kinijos valstybė vykdo griežtą kontrolę. Todėl daroma išvada, kad Noblelift neatitinka pirmojo RER kriterijaus reikalavimų.

(21)

Be to, 2010 m. finansiniais metais susijusi bendrovė suteikė Noblelift banko garantiją dėl dviejų paskolų, kurios sudarė didelę dalį viso tos susijusios bendrovės ir Noblelift turto. Garantijos nebuvo parodytos nei Noblelift finansinėse ataskaitose, nei susijusiose bendrovės sąskaitose. Tai neatitinka TAS 24 (Susijusių šalių atskleidimas), o auditorius nenurodė jokios išlygos dėl šios praktikos. Atskleisti susijusios šalies sandorius finansinėse ataskaitose yra svarbu, nes taip atkreipiamas dėmesys į galimą poveikį bendrovės finansinei padėčiai. Šiuo atveju, neatskleidus reikšmingų įsipareigojimų, kaip antai aptariamų garantijų, negalima tinkamai įvertinti bendrovės veiklos ir visų pirma jos patiriamos rizikos ar turimų galimybių. Todėl manoma, kad bendrovės apskaitos dokumentai nebuvo tinkamai audituoti pagal tarptautinius apskaitos standartus ir todėl neatitinka antrojo kriterijaus reikalavimų.

(22)

Galiausiai Noblelift iš valstybės gavo lengvatų lengvatinio pelno mokesčio ir dotacijų forma, o tai iškraipė jos finansinę padėtį, todėl netenkinami trečiojo kriterijaus reikalavimai.

(23)

Susijusiam eksportuojančiam gamintojui ir Sąjungos pramonės įmonėms buvo suteikta galimybė teikti pastabas dėl pirmiau išdėstytų išvadų.

(24)

Atskleidus su RER susijusius nustatytus faktus, Noblelift paprašė pateikti daugiau duomenų apie plieno tarptautinės rinkos kainos apskaičiavimą. Bendrovė tvirtino, kad į žaliavos kainų iškraipymus turi būti atsižvelgiama koreguojant normaliąją vertę dempingo skaičiavimuose, o ne atmetant RER prašymą. Tačiau, pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktas labai aiškus ir reikalaujama, kad „pagrindinės sąnaudos iš esmės atitiktų rinkos kainą“. Taigi bet koks dempingo apskaičiavimo koregavimas dėl iškraipytų sąnaudų padarytų 2 straipsnio 7 dalies c punktą iš esmės beprasmišką. Todėl dėl pateiktų pastabų minėtos išvados negalėjo būti keičiamos.

(25)

Atskleidus galutines išvadas, Noblelift pakartojo savo argumentus. Ji pareiškė, kad Komisija neatskleidė išsamios informacijos, t. y. visų duomenų, kurie reikalingi žaliavų kainų skirtumams apskaičiuoti.

(26)

Šiuo atžvilgiu pirmiausia pažymima, kad duomenų šaltinius, kuriais remiantis palygintos plieno kainos, Komisija nurodė keletą kartų. Komisija pakartojo anksčiau tyrimo metu pateiktus paaiškinimus, kad kainos pagal Steel Business Briefing buvo saugomos autorių teisių, nes paslauga teikiama užsiregistravus. Todėl Komisija neturi teisės viešai atskleisti tų duomenų tiesiogiai, tačiau duomenų bazė yra prieinama ir su jos duomenimis galima susipažinti sumokėjus tam tikrą mokestį. Nepaisant to, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir teisių į gynybą apsaugos, naudotus duomenis patikrino Išorės prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis pareigūnas, kuris patvirtino kainos skirtumo apskaičiavimą ir pateikė savo patikrinimo rezultatus Noblelift.

(27)

Be to, pažymima, kad Steel Business Briefing tiksliai apibūdinta naudota metodika (matmenys, storis, plotis, gabenimo punktai). Šie parametrai yra bendro pobūdžio ir taip pat rodo žaliavų kainų palyginimo, kuriuo siekiama nustatyti, ar pagrindinės sąnaudos iš esmės atitinka rinkos kainas, išsamumo lygį. Komisija rėmėsi Europos ir Šiaurės Amerikos kainomis.

(28)

Noblelift toliau tvirtino, kad per pradinį tyrimą skirtumai tarp plieno kainos KLR vidaus rinkoje ir tarptautinės plieno kainos nebuvo laikomi aplinkybe, dėl kurios bendrovė neatitinka pirmojo RER kriterijaus. Kaip nurodyta 2005 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 128/2005 (8), kuriuo atlikus pirminį tyrimą nustatytas laikinasis antidempingo muitas, 22 konstatuojamojoje dalyje, „buvo nustatyta, kad (…) visų keturių bendrovių (…) sąnaudos bei kainos atspindėjo rinkos vertes“. Iš tikrųjų pradiniame tyrime nebuvo nustatytas esminis kainų skirtumas tarp vietoje, t. y. KLR, įsigyjamų žaliavų ir tarptautinėmis kainomis įsigyjamų žaliavų. Tačiau ši išvada negali užkirsti kelio institucijoms nustatyti kainų skirtumo vėlesniame tyrime, jeigu aplinkybės skiriasi ir yra kainų skirtumas. Kaip toliau nurodyta 76 konstatuojamojoje dalyje, nuo 2004 m. (pirminio tyrimo atlikimo laikas) iki 2011 m. (šios peržiūros TL), t. y. per septynerių metų laikotarpį, aplinkybės labai pasikeitė. Šiuo atžvilgiu, ypač atliekant priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą 2010 m., buvo surinkti prima facie įrodymai, susiję su kainų iškraipymu KLR plieno rinkoje dėl valstybės kišimosi. Ši aplinkybė buvo viena iš priežasčių, dėl kurios ex-officio inicijuota dabartinė peržiūra, ir ji buvo patvirtinta atliekant šį tyrimą (žr. šio reglamento 20 konstatuojamąją dalį).

(29)

Toliau Noblelift pakartojo savo pastabas dėl nereikšmingo paskolų garantijų poveikio ar menko valstybės suteiktų lengvatų poveikio. Šiuo atžvilgiu pažymima, kad, pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktas yra aiškus ir jame nenurodomas esminis poveikis finansiniams rezultatams („įmonės turi vieną aiškų svarbiausių apskaitos dokumentų, kurių nepriklausomas auditas buvo atliktas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie yra taikomi visiems tikslams, rinkinį“). Bet kuriuo atveju, kaip pirmiau nurodyta 21 konstatuojamojoje dalyje, neatskleidus reikšmingų įsipareigojimų, kaip antai aptariamų paskolų garantijų, negalima tinkamai įvertinti bendrovės veiklos ir visų pirma bendrovės patiriamos rizikos ir turimų galimybių. Dėl valstybės lengvatų Komisija jau pateikė atsakymą šaliai tyrimo metu, kad tos lengvatos sudarė daugiau kaip 10 mln. RMB. Taigi su argumentais sutikti negalima.

(30)

Galiausiai Noblelift teigė, kad tyrimas turėjo būti nutrauktas dėl trijų mėnesių termino, per kurį turėjo būti nuspręsta dėl RER nustatymo, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte, pažeidimo. Šiuo atžvilgiu daroma nuoroda į pakeitimą, padarytą 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1168/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (9) ir atgalinio jo poveikio. Be to, pažymima, kad dėl RER nuspręsta praėjus daugiau nei trims mėnesiams po tyrimo pradžios dėl tyrimo procedūrinių aspektų ir laiko ribojimų. Iš tiesų trijų mėnesių termino buvo iš esmės neįmanoma laikytis, nes iškilo labai sudėtingų klausimų dėl RER vertinimo. Tačiau pažymima, kad nustatymo laikas neturėjo poveikio rezultatams.

(31)

Taigi, daroma išvada, kad pastabos, jog turėtų būti suteiktas RER, yra nepagrįstos.

(32)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą, nuspręsta Noblelift netaikyti RER.

b)   Normalioji vertė

(33)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą normalioji vertė ne rinkos ekonomikos šalims ir, jeigu RER negali būti taikomas, pereinamąjį laikotarpį išgyvenančioms šalims turi būti nustatoma pagal panašios šalies kainą arba apskaičiuotąją vertę.

(34)

Pirminiame tyrime siekiant nustatyti normaliąją vertę panašia šalimi buvo pasirinkta Kanada. Atsižvelgiant į tai, kad Kanadoje gamyba nutraukta, pranešime apie dabartinės peržiūros inicijavimą panašia šalimi buvo numatyta pasirinkti Braziliją.

(35)

Du eksportuojantys gamintojai ir vienas importuotojas prieštaravo pasiūlymui pasirinkti Braziliją panašia šalimi. Argumentai prieš Brazilijos pasirinkimą buvo tai, kad Brazilijos rankinių padėklų krautuvų rinkoje yra mažas konkurencijos lygis, nes labai mažas vietos gamintojų skaičius, todėl pardavimo kainos, pelnas bei gamybos sąnaudos Brazilijoje yra padidinti. Minėti eksportuojantys gamintojai panašia šalimi siūlė pasirinkti Indiją, Malaiziją arba Taivaną.

(36)

Atsižvelgdama į tas pastabas, Komisija susisiekė su 38 Indijos, trimis Taivano, dviem Malaizijos ir dviem Brazilijos žinomais rankinių padėklų krautuvų gamintojais ir nusiuntė jiems atitinkamą klausimyną. Bendradarbiauti buvo galima tik su vienu Brazilijos gamintoju - Paletrans.

(37)

Atskleidus galutines išvadas ir Komisijos pasiūlymą, šalys pakartojo savo pastabas, kad Brazilija nėra tinkamas panašios šalies pasirinkimas dėl to, kad konkurencija Brazilijos rinkoje nepakankama. Šalys teigė, kad bendradarbiaujančio panašios šalies gamintojo padėtis Brazilijos rinkoje buvo monopolinė, ją sustiprino dideli importo muitai. Kitos pastabos buvo susijusios su panašios šalies gamintojo nekonfidencialaus klausimyno atsakymų trūkumais. Galiausiai buvo teigiama, kad reikėtų padaryti patikslinimus, siekiant atsižvelgti į skirtumus tarp panašios šalies gamintojo ir eksportuojančio gamintojo nagrinėjamojoje šalyje.

(38)

Dėl Brazilijos, kaip panašios šalies, tinkamumo, reikia pažymėti, kad nors panašios šalies gamintojas yra pagrindinis gamintojas Brazilijos rinkoje, jis neturi monopolinės padėties toje rinkoje. Egzistuoja konkurencija su bent dviem vietos gamintojais ir dideliu importo kiekiu, o panašios šalies gamintojo pelno dydis pripažintas atitinkančiu atvirą rinką.

(39)

Kaip pirmiau minėta 36 konstatuojamojoje dalyje, atsižvelgdama į pradiniame tyrimo etape pateiktas pastabas dėl Brazilijos, kaip panašios šalies, netinkamumo, Komisija susisiekė su 45 gamintojais iš keturių skirtingų šalių, įskaitant bendroves, kurias pasiūlė Noblelift. Nepaisant pakartotinių ryšių telefonu ir e. paštu su šiomis bendrovėmis, tik vienas gamintojas iš Brazilijos pateikė prašomą informaciją ir bendradarbiavo atliekant tyrimą.

(40)

Kalbant apie tariamus trūkumus, reikia pažymėti, kad tik vienas panašios šalies gamintojas bendradarbiavo atliekant tyrimą. Tokia padėtis nėra neįprasta, tačiau kelia sunkumų, susijusių su duomenų atskleidimu. Kadangi dažnai sunku gauti sutikimą bendradarbiauti iš panašios šalies gamintojų, Komisija turi užtikrinti aukšto lygio konfidencialios informacijos apsaugą. Šiuo atveju pateikus nekonfidencialių duomenų kilo tam tikrų neaiškumų dėl tariamų trūkumų, bet jie buvo išsiaiškinti su šalimis. Visų pirma viena šalis teigė, kad dėl panašios šalies gamintojo atsakymų trūkumų Brazilija nebeturėtų būti panaši šalis ir tyrimas turėtų būti nutrauktas, nes Komisija negali nustatyti normaliosios vertės. Šiuo atžvilgiu pažymima, kad šiame tyrime Komisija turėjo visą būtiną informaciją dempingo apskaičiavimui atlikti.

(41)

Todėl negalima sutikti su argumentais, susijusiais su Brazilijos, kaip panašios šalies, tinkamumu.

(42)

Dėl prašymų atlikti koregavimus pažymima, kad į prekybos skirtumų lygį tarp Brazilijos gamintojo ir eksportuojančio Kinijos gamintojo buvo atsižvelgta koreguojant prekybos lygį (žr. toliau 59 konstatuojamąją dalį).

(43)

Galiausiai, viena šalis teigė, kad patikslinimas turėtų būti daromas siekiant atsižvelgti į tariamai iškraipantį 14 % importo muito panašioje šalyje poveikį. Šis argumentas negali būti priimtas, kadangi negalima nustatyti sąsajos tarp importo muito ir kainos lygio vidaus rinkoje.

(44)

Taigi, Brazilija yra laikoma tinkama panašia šalimi, nes egzistuoja pakankama konkurencija esant dviems gamintojams ir dideliam importo lygiui.

(45)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi, Komisija pirmiausia išnagrinėjo, ar nepriklausomiems pirkėjams Paletrans vidaus rinkoje parduotas panašaus produkto kiekis buvo tipiškas. Šiuo atžvilgiu buvo nustatyta, kad bendras tokio pardavimo kiekis sudarė ne mažiau kaip 5 % viso Noblelift eksporto į Sąjungą.

(46)

Po to Komisija tikrino, ar yra vidaus rinkoje Paletrans parduodamo panašaus produkto rūšių, kurios būtų pakankamai panašios atsižvelgiant į funkcijas ir medžiagas, naudojamas eksportui į Sąjungą Noblelift parduodamai rūšiai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad kai kurios vidaus rinkoje Paletrans parduodamos rūšys yra pakankamai panašios į Noblelift į Sąjungą eksportuojamas rūšis.

(47)

Po to Komisija nagrinėjo, ar galima laikyti, kad kiekviena panašios šalies gamintojo panašaus produkto rūšis, parduodama vidaus rinkoje, yra parduodama įprastomis prekybos sąlygomis. Tai buvo atlikta nustatant kiekvienos rūšies produkto pelningai parduoto nepriklausomiems pirkėjams kiekio dalį vidaus rinkoje per PTL.

(48)

Kai produkto rūšies, parduotos už grynąją pardavimo kainą, lygią apskaičiuotoms jos gamybos sąnaudoms, arba už jas didesnę, buvo parduota daugiau nei 80 % viso parduoto tos rūšies produkto kiekio ir kai tos rūšies produkto svertinė vidutinė kaina buvo lygi jo gamybos sąnaudoms arba už jas didesnė, normalioji vertė buvo nustatoma pagal faktinę vidaus rinkos kainą. Taip buvo visų panašių rūšių atžvilgiu ir normalioji vertė buvo apskaičiuota kaip svertinis viso kiekvienos panašios rūšies pardavimo šalies vidaus rinkoje per PTL kainų vidurkis.

(49)

Nepanašių rūšių atveju normalioji vertė galėjo būti nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį, pridėjus gamybos sąnaudas, kurios prireikus buvo koreguojamos, pagrįstą vidaus pardavimo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų procentą bei pagrįstą pelno vidaus rinkoje skirtumą. Pardavimo, bendrosios ir administracinės išlaidos ir pelnas buvo pagrįsti faktiniais duomenimis apie panašios šalies gamintojo panašaus produkto gamybą ir pardavimą įprastomis prekybos sąlygomis. Reikėtų pažymėti, kad tuo remiantis apskaičiuota kaina buvo koreguojama, kaip nurodyta 59 konstatuojamojoje dalyje, ypač siekiant, kad būtų atsižvelgta į prekybos lygio skirtumą tarp Noblelift pardavimo eksportui ir panašios šalies gamintojo vidaus pardavimo.

(50)

Vienintelis bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas teigė, kad Komisija atliko dempingo apskaičiavimą, remdamasi „sutrumpintais gaminio kontrolės numeriais“, ir kad nepateikta paaiškinimų dėl parametrų, naudojamų palyginimui atlikti.

(51)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį dempingo skirtumas paprastai nustatomas lyginant normaliosios vertės svertinį vidurkį ir visų eksporto sandorių kainų svertinį vidurkį laikantis taikytinų nuostatų dėl teisingo palyginimo.

(52)

Dėl teisingo palyginimo pažymėtina, kad produkto kontrolės numeris yra tyrime naudojama priemonė, kuria siekiama susisteminti ir sutvarkyti didelį kiekį labai išsamių bendrovių pateiktų duomenų. Tai pagalbinė priemonė atliekant išsamesnę produkto, priklausančio nagrinėjamojo ir panašaus produktų kategorijai, įvairių savybių analizę.

(53)

Komisija surinko informaciją apie įvairius kriterijus (važiuoklės medžiagą, važiuoklės dažus, keliamąją galią, hidraulinės sistemos tipą, darbinį ilgį, šakes, plotį virš šakių, vairaračio medžiagą, apkrovos rato medžiagą, apkrovos rato tipą, stabdžių tipą), tačiau, kad būtų galima atsižvelgti į visus eksporto sandorius, buvo nuspręsta, kad pagrįsta ir įmanoma palyginimą šiuo atveju grįsti kai kuriais iš minėtų parametrų, kurie rodo svarbiausias savybes (važiuoklės medžiagą, važiuoklės dažus, vairaračio medžiagą, apkrovos rato medžiagą, apkrovos rato tipą).

(54)

Todėl palyginimas buvo pagrįstas svarbiausiomis savybėmis, siekiant pagerinti atitikimą ir užtikrinti teisingą palyginimą. Reikia pabrėžti, kad Komisija atsižvelgė į visą informaciją. Vis dėlto įprasta, kad kai kurie produkto kontrolės numeryje pateikti parametrai yra mažiau svarbūs ir kad konkretūs parametrai labiau nei kiti tinka teisingam palyginimui pagrįsti. Atliekant palyginimą neatmesti jokie produktai, nei dėl jų fizinių skirtumų, nei dėl kitų priežasčių, ir nebuvo sukurta jokia nauja produkto rūšis. Priešingai, į palyginimą įtraukti visi pardavimai. Nors pripažinta, kad kiti parametrai turėjo tam tikro poveikio kainoms, manyta, kad tikslingiau skaičiavimus grįsti penkiais reikšmingiausiais parametrais, nes taip pasiekiamas geriausias atitikimas.

(55)

Dėl palyginimo procedūros aspektų reikėtų pabrėžti, kad eksportuojantis gamintojas turėjo galimybę pateikti pastabų dėl šiuo atveju atliekamų skaičiavimų. Išsami informacija apie apskaičiavimus yra atskleista arba iš naujo atskleista.

(56)

Todėl minėtus teiginius teko atmesti.

c)   Eksporto kaina

(57)

Visas Kinijos eksportuojančio gamintojo pardavimas eksportui į Sąjungą buvo vykdomas tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams Sąjungoje. Todėl eksporto kainos buvo nustatytos pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį remiantis faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis nagrinėjamojo produkto kainomis.

(58)

Viena šalis teigė, kad į pardavimo eksportui skaičiavimą turėtų būti įtraukta važiuoklė ir hidraulinis mechanizmas. Tas teiginys buvo priimtas.

d)   Palyginimas

(59)

Vidutinė svertinė normalioji vertė buvo palyginta su vidutine svertine eksporto kaina remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis ir tuo pačiu prekybos lygmeniu. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalimi buvo atsižvelgta į veiksnių, kurie turėjo įtakos kainoms ir kainų palyginamumui, skirtumus. Šiuo tikslu koreguojant, prireikus ir pateisinamais atvejais, atsižvelgta į skirtumus dėl prekybos lygio (apskaičiuotą kainų skirtumą parduodant skirtingo tipo klientams panašios šalies vidaus rinkoje), transporto (įskaitant vidaus frachto išlaidas eksportuojančioje šalyje ir jūrų frachtą už gabenimą į Sąjungą), draudimo (jūrų draudimo išlaidos), tvarkymo, krovos ir papildomų išlaidų, komisinių (sumokėtų už pardavimą eksportui), banko mokesčių (sumokėtų už pardavimą eksportui), kredito išlaidų (remiantis suderintomis mokėjimo sąlygomis ir vyraujančia palūkanų norma) ir pakavimo išlaidų (naudojamų pakavimo medžiagų sąnaudos).

(60)

Pagal vienintelio bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo prašymą, į panašios šalies gamintojo ir nagrinėjamos šalies eksportuojančio gamintojo naudoto plieno storio skirtumus atsižvelgta pakoregavus normaliąją vertę, nes tai buvo pripažinta pagrįsta. Koregavimas buvo pagrįstas storio skirtumu atsižvelgiant į plieno reikšmę panašaus produkto, kuriuo Brazilijoje prekiavo panašios šalies gamintojas, kainai. Dėl to pasikeitė dempingo skirtumas (žr. toliau 73 konstatuojamąją dalį). Atskleidus papildomos informacijos (kviečiant teikti pastabas dėl koregavimo, susijusio su plieno storiu), viena šalis ginčijo koregavimą, kaip neturintį faktinio pagrindo. Ji taip pat nurodė, kad eksportuojančio gamintojo pateikta nekonfidenciali informacija, siekiant koregavimo, buvo netinkama ir taip pažeista kitų šalių teisė į gynybą. Komisija patikrino duomenis, kuriais remiantis buvo atliktas koregavimas dėl plieno storio, ir patvirtino, kad jis buvo pagrįstas.

(61)

Vienintelis bendradarbiaujantis eksportuotojas prašė atlikti kelis kitus patikslinimus dėl skirtingų efektyvumo ir našumo, inter alia, teigdamas, kad panašios šalies gamintojas buvo mažiau našus (jo produkcijos kiekis vienam darbuotojui mažesnis) bei vartojo daugiau žaliavų produkto vienetui.

(62)

Pirmiausia reikia pažymėti, kad, nors gali būti bendrovių efektyvumo ir našumo skirtumų, pagrindinis principas – užtikrinti galimybę palyginti eksporto kainas ir normaliąją vertę, o tam nebūtina, kad analogiškos šalies gamintojo ir ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojančio gamintojo aplinkybės būtų visiškai vienodos. Iš tiesų, koregavimą pagrindžia tik skirtumai, susiję su veiksniais, turinčiais įtakos kainoms ir kainų palyginamumui tarp panašios šalies gamintojo ir ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojančio gamintojo.

(63)

Tačiau reikia pažymėti, kad atlikus tyrimą nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, kurios rodytų, kad panašios šalies gamintojo gamybos procesas nebuvo pakankamai efektyvus.

(64)

Kalbant apie sąnaudų veiksnius (pvz., našumą), jie neturėtų būti atrenkami ir vertinami atskirai. Reikėtų išsamaus tyrimo siekiant įvertinti, ar pranašumai, susiję su vienu sąnaudų veiksniu (pvz., našumu), gali būti kompensuojami nepalankiais kitais veiksniais. Iš tiesų, mažesnį darbo jėgos panaudojimą dažnai lemia aukštesnis automatizavimo lygis, o tai savo ruožtu lemia didesnes sąnaudas kitose srityse (nusidėvėjimas, kapitalas, finansavimas, gamybos pridėtinės išlaidos). Tik išsami analizė galėtų atskleisti visus sąnaudų veiksnių skirtumus ir parodyti, ar daroma įtaka kainoms ir jų palyginamumui, kuri pagrįstų koregavimą. Todėl su teiginiais sutikti negalima.

(65)

Be to, teiginiai dėl koregavimo, susijusio su energijos, reikalingos vienam produkto vienetui, ir nusidėvėjimo bei gamybos pridėtinių išlaidų, skaičiuojamų vienam vienetui, skirtumu, buvo nepagrįsti. Visų pirma, dėl energijos vartojimo efektyvumo nebuvo paaiškinta, dėl kokių gamybos proceso elementų Brazilijos gamintojas yra neefektyvus palyginti su vieninteliu bendradarbiaujančiu eksportuojančiu gamintoju. Patikslinimo dydis buvo pagrįstas darbo sąnaudų, reikalingų vienam produkto vienetui, skirtumo (remiantis našumo skirtumu) ir darbo sąnaudų dalies visose sąnaudose santykiu. Ryšys tarp tokio santykio ir energijos vartojimo efektyvumo bei nusidėvėjimo ir gamybos pridėtinių išlaidų skirtumo nebuvo paaiškintas ir nebuvo suprantamas. Todėl šie argumentai atmesti.

(66)

Viena šalis taip pat tvirtino, kad koregavimas turėtų būti atliktas dėl kitų parametrų, kaip antai, keliamosios galios ir šakių. Šiuo atžvilgiu daroma nuoroda į pastabas dėl parametrų palyginimo (žr. 50 konstatuojamąją dalį), kuriomis pažymima, kad palyginimas grindžiamas svarbiausiais parametrais, kad būtų užtikrintas geriausias atitikimas. Bet kuriuo atveju teiginiai nebuvo pagrįsti.

(67)

Be to, teigta, kad koregavimas turėtų būti atliktas dėl to, kad eksportuojantis gamintojas naudoja patentuotą technologiją. Šis teiginys nebuvo išsamiau pagrįstas. Pažymėtina, kad eksportuojantis gamintojas nenurodė koregavimo dydžio. Vienintelė pateikta informacija buvo dokumentas, kuris, kaip teigta, buvo patentas. Vėliau pateiktose pastabose koregavimo dydis buvo iš dalies apibrėžtas, tačiau nepateikta jokių pagrindžiamųjų įrodymų. Todėl su tokiu argumentu negalima sutikti.

(68)

Be to, argumentas dėl koregavimo, susijusio su žaliavų vartojimo efektyvumu, buvo aptartas atliekant koregavimą dėl plieno storio (žr. 60 konstatuojamąją dalį), nes naudojant kitokio storio plieną gali sumažėti bendras plieno suvartojimas.

(69)

Galiausiai, eksportuojantis gamintojas pareiškė, kad jis prekiauja kitais prekybos kanalais nei panašios šalies gamintojas, ypač nefirminių produktų atveju, t. y. kaip OĮG (originalios įrangos gamintojas). Todėl buvo pateiktas prašymas dėl koregavimo atsižvelgiant į šį skirtumą. Kaip nurodyta pirmiau (žr. 59 konstatuojamąją dalį), buvo atliktas prekybos lygio koregavimas. Jis buvo pagrįstas apskaičiuotu kainų skirtumu, kai parduodama skirtingų tipų pirkėjams, įskaitant OĮG pardavimą, panašios šalies vidaus rinkoje. Dėl konfidencialumo priežasčių šio koregavimo dydis negalėjo būti atskleistas, nes taip išaiškėtų normalioji vertė, pagrįsta vienintelio panašios šalies gamintojo duomenimis. Todėl buvo padaryta išvada, kad į skirtumus, dėl kurių prašyta koregavimo, jau atsižvelgta.

(70)

Nepaisant to, reikia pabrėžti, kad eksportuojantis gamintojas nenurodė prašomo koregavimo dydžio. Jis tik nurodė 40 % koregavimą, nustatytą vykdant kitą tyrimą. Koregavimu, atliktu kitame tyrime (taigi susijusiu su tam tikromis kito tyrimo aplinkybėmis), negali būti remiamasi nustatant koregavimo dydį šiuo atveju.

(71)

Atskleidus papildomos informacijos (kviečiant teikti pastabas dėl koregavimo, susijusio su plieno storiu), eksportuojantis gamintojas pateikė papildomų argumentų dėl koregavimo (nesusijusių su koregavimu dėl plieno storio), t. y. dėl dangos, rankenos ir plieno kainų Brazilijoje.

(72)

Pirmiausia pažymima, kad argumentai buvo pateikti pasibaigus pastabų teikimo terminui ir todėl buvo oficialiai nepriimtini. Bet kuriuo atveju teikiant argumentus nebuvo pateiktas kiekybinis vertinimas arba jie nebuvo nepagrįsti. Bendrovė nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų jos argumentus, ir nepaaiškino, kaip buvo ar turėtų būti apskaičiuotas koregavimo dydis.

e)   Dempingo skirtumas

(73)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalimi, vidutinė svertinė normalioji vertė atsižvelgiant į tipą buvo lyginama su vidutine svertine aptariamo produkto eksporto kaina. Nustatyta, kad procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumas yra 70,8 %.

(74)

Visų kitų, išskyrus Noblelift, eksportuojančių gamintojų atveju dempingo skirtumo atliekant pradinį tyrimą vertė buvo 28,5-46,7 %. Atsižvelgiant į tai, kad atliekant šią peržiūrą bendradarbiavo tik Noblelift ir kad bendradarbiavimą galima laikyti dideliu, nes didžioji dalis Kinijos eksporto priklausė Noblelift, Komisija peržiūrėjo kitiems eksportuotojams taikomą dempingo skirtumą visos šalies mastu. Taigi dempingo skirtumas kitiems eksportuotojams turėtų būti nustatytas toks pats kaip ir Noblelift, t. y. 70,8 %.

(75)

Viena šalis teigė, kad visos šalies mastu taikomas muitas neturėtų būti nustatytas pagal vienintelio bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo dempingo skirtumą, nes nėra jokių įrodymų, kad didžioji dalis importo priklausė vieninteliam bendradarbiaujančiam eksportuotojui. Atsižvelgiant į tai, buvo patvirtinta, kad pagal statistinius duomenis didžioji dalis importo iš KLR priklausė vieninteliam bendradarbiaujančiam eksportuojančiam gamintojui. Todėl argumentas buvo atmestas.

D.   ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS

(76)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį taip pat buvo tiriama, ar pasikeitusios aplinkybės gali būti pagrįstai laikomos ilgalaikėmis.

(77)

Šiuo atžvilgiu pirminio tyrimo metu nebuvo nustatytas esminis skirtumas tarp žaliavų, kurias įsigijo Kinijos eksportuojantys gamintojai (įskaitant Noblelift) KLR vidaus rinkoje, kainų ir kainų tarptautinėse rinkose. Aplinkybės iš esmės pasikeitė nuo 2004 m. (pirminio tyrimo laikas) iki 2011 m. (PTL), kai karštai valcuoto plieno, pagrindinės žaliavos, kaina buvo 24-31 % mažesnė už tarptautines kainas. Jos neatspindėjo rinkos verčių, nes kainos KLR plieno rinkoje buvo iškraipytos (žr. 20 konstatuojamąją dalį). Iš tiesų, Kinijos plieno rinka iš esmės pasikeitė per šiuos septynerius metus ir KLR iš vien importuojančios plieną šalies tapo didele plieno gamintoja ir eksportuotoja visame pasaulyje ir šią aplinkybę galima pagrįstai laikyti ilgalaikio pobūdžio.

(78)

Be to, Kinijos aukštųjų technologijų įmonės, įskaitant Noblelift, nuo 2008 m. gauna valstybės lengvatų lengvatinio pelno mokesčio (15 %) forma. Pirminio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu, bendrovėms buvo taikomas standartinis 25 % tarifas. Šias pasikeitusias aplinkybes taip pat galima pagrįstai laikyti ilgalaikio pobūdžio.

(79)

Todėl laikyta, kad yra mažai tikėtina, kad aplinkybės, dėl kurių inicijuota ši tarpinė peržiūra, artimiausiu metu keistųsi taip, kad turėtų įtakos per tarpinę peržiūrą padarytoms išvadoms. Taigi daroma išvada, kad pasikeitusios aplinkybės yra ilgalaikės ir kad tolesnis dabartinio lygio priemonės taikymas nėra pagrįstas.

E.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(80)

Atsižvelgiant į šio peržiūros tyrimo rezultatus ir kadangi naujas 70,8 % dempingo skirtumas yra mažesnis už žalos panaikinimo lygį, kuris nustatytas atliekant pirminį tyrimą (žr. Reglamento (EB) Nr. 128/2005 120–123 konstatuojamąsias dalis), manoma, kad tikslinga iš dalies pakeisti antidempingo muitą, taikomą nagrinėjamojo produkto importui iš Noblelift ir iš visų kitų eksportuojančių gamintojų, ir nustatyti 70,8 % antidempingo muitą.

(81)

Viena šalis teigė, kad nustatytas naujas dempingo skirtumas neturėjo būti lyginamas su žalos panaikinimo lygiu, kuris buvo nustatytas atliekant pradinį tyrimą. Žalos panaikinimo lygis tariamai turėtų būti nustatytas kiekviename tyrime, net ir atliekant dalinę peržiūrą, kurioje nagrinėjami tik dempingo aspektai. Ta šalis tvirtino, kad tokia praktika, kai žala nevertinama, pažeidžia mažesnio muito taisyklę. Ši šalis taip pat teigė, kad turėjo būti pradėta išsami tarpinė peržiūra.

(82)

Šiuo klausimu reikėtų pažymėti, kad, kadangi Komisija inicijavo dalinę tarpinę peržiūrą, kurios metu nagrinėjami tik dempingo aspektai, žala negalėjo būti iš naujo vertinama. Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį tolesnis priemonių taikymas gali būti persvarstytas, jei reikia, Komisijos iniciatyva. Todėl Komisija nėra įpareigota ex officio pradėti tarpinės peržiūros, kurioje būtų nagrinėjamas ir dempingas, ir žala, bet kuriuo atveju tokios peržiūros poreikis turėtų būti pagrįstas. Šiuo atveju Komisijos turimos informacijos ir įrodymų pakako inicijuoti tarpinę peržiūrą, kurios taikymo sritis apribojama dempingu. Be to, jei atliekant tarpinę peržiūrą žala visada turėtų būti vertinama, galimybė atlikti dalinę tarpinę peržiūrą nagrinėjant tik dempingo aspektus, kaip numatyta pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalyje, netektų prasmės. Todėl šis argumentas turėjo būti atmestas. Tačiau primenama, kad atitinkama suinteresuotoji šalis turi galimybę prašyti iš dalies persvarstyti žalą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(83)

Mažesnio muito taisyklės buvo visiškai laikomasi ir nustatytas naujas dempingo skirtumas iš tikrųjų buvo palygintas su žalos panaikinimo lygiu, kuris buvo nustatytas atliekant pirminį tyrimą (paskutinė išvada dėl žalos).

(84)

Viena šalis teigė, kad minimali importo kaina šiuo atveju būtų tinkamesnė. Arba turėtų būti nustatytas nustatyto dydžio muitas.

(85)

Šiuo atžvilgiu pažymima, kad nei minimali importo kaina, nei nustatytasis muitas nėra tinkami tiems produktams, kurių yra daug įvairiomis kainomis parduodamų atskirų rūšių, kurios taip pat gali nuolat būti keičiamos ir tobulinamos. Įvairaus dydžio muitus būtų labai sudėtinga administruoti. Papildomas apribojimas šiuo atveju yra tai, kad minimali importo kaina turėtų būti pagrįsta normaliąja verte (nes muitas grindžiamas dempingu), kuri grindžiama vienos bendrovės, kuri veikia panašios šalies rinkoje, konfidencialiais duomenimis. Todėl šie argumentai atmesti.

(86)

Eksportuojantis gamintojas išreiškė suinteresuotumą dėl įsipareigojimo per teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Tačiau, oficialus pasiūlymas nebuvo pateiktas, todėl Komisija neturėjo galimybių jo toliau nagrinėti.

(87)

Suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriomis remiantis buvo ketinama iš dalies pakeisti eksportuojantiems gamintojams taikomas muito normas, ir suteikta galimybė pateikti pastabų.

(88)

Buvo apsvarstytos žodžiu ir raštu šalių pateiktos pastabos.

(89)

Pažymima, kad pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1008/2011 1 straipsnio 3 dalį 70,8 % antidempingo muitas, nustatytas „visoms kitoms bendrovėms“, pagal šį reglamentą taikomas rankiniams padėklų krautuvams ir jų pagrindinėms dalims, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1008/2011 1 straipsnio 1 dalyje, siunčiamoms iš Tailando ir deklaruojamoms kaip Tailando kilmės arba ne,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1008/2011 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau nurodytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą:

Bendrovė

Muito norma

(%)

Papildomas TARIC kodas

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, KLR

70,8

A603

Visos kitos bendrovės

70,8

A999“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2013 m. balandžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 189, 2005 7 21, p. 1.

(3)  OL L 192, 2008 7 19, p. 1.

(4)  OL L 151, 2009 6 16, p. 1.

(5)  OL L 268, 2011 10 13, p. 1.

(6)  OL C 41, 2012 2 14, p. 14.

(7)  www.steelbb.com/steelprices/

(8)  OL L 25, 2005 1 28, p. 16.

(9)  OL L 344, 2012 12 14, p. 1.


24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 373/2013

2013 m. balandžio 23 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Candida oleophila (O padermės) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Candida oleophila (O padermės) atveju Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos yra įvykdytos Komisijos sprendimu 2007/380/EB (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2006 m. liepos 12 d. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės „Bionext sprl“ paraišką įtraukti veikliąją medžiagą Candida oleophila (O padermės) į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Sprendimu 2007/380/EB patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja vertinimo ataskaitos projektą pateikė 2011 m. lapkričio 15 d.;

(4)

valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projektą. 2012 m. spalio 24 d. Tarnyba pateikė Komisijai veikliosios medžiagos Candida oleophila (O padermės) keliamos rizikos vertinimo peržiūros išvadas (4). Vertinimo ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2013 m. kovo 15 d. buvo galutinai parengtas vertinimo ataskaitos projektas kaip Komisijos peržiūros ataskaita dėl Candida oleophila (O padermės);

(5)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra Candida oleophila (O padermės), gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo ištirti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga patvirtinti Candida oleophila (O padermės);

(6)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, nustatytų patvirtinus veikliąją medžiagą;

(7)

tačiau, nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, atsiradusių patvirtinus medžiagą, atsižvelgiant į tam tikrą padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateiktos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis po patvirtinimo, per kurį jos peržiūrėtų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra Candida oleophila (O padermės), registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai pataisyti, pakeisti arba panaikinti registracijas. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas atnaujintas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(8)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (5) 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles, nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant ateityje išvengti tų sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis šios direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų įpareigojimų, palyginti su nustatytaisiais iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (6), priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

I priede nurodyta veiklioji medžiaga Candida oleophila (O padermės) patvirtinama pagal šiame priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 valstybės narės prireikus iki 2014 m. kovo 31 d. iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos Candida oleophila (O padermės), registracijas.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis šios direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d. iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje Candida oleophila (O padermės) yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, taikydamos vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

prireikus ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 31 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje Candida oleophila (O padermės) yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją arba

b)

iki 2015 m. kovo 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, nurodytos atitinkamame teisės akte ar teisės aktuose, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą, prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje Candida oleophila (O padermės) yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 141, 2007 6 2, p. 78.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(11):2944. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu.

(5)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

(6)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1.


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

Candida oleophila (O padermės)

Rinkinio Nr. MUCL40654

Netaikoma

Vardinis kiekis: 3 × 1010 KSV/g sauso produkto

Intervalas: 6 × 109 – 1 × 1011 KSV/g sauso produkto

2013 m. spalio 1 d.

2023 m. rugsėjo 30 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Candida oleophila (O padermės) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2013 m. kovo 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„37

Candida oleophila (O padermės)

Rinkinio Nr. MUCL40654

Netaikoma

Vardinis kiekis: 3 × 1010 KSV/g sauso produkto

Intervalas: 6 × 109 – 1 × 1011 KSV/g sauso produkto

2013 m. spalio 1 d.

2023 m. rugsėjo 30 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Candida oleophila (O padermės) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2013 m. kovo 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.“


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.


24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 374/2013

2013 m. balandžio 23 d.

dėl leidimo Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparatą naudoti kaip viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, pašarų priedą (registracijos turėtoja – „Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd.“, kuriai atstovauja „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 903/2009 (2) dešimt metų buvo leidžiama naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą, o Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 373/2011 (3) – kaip antraeilių rūšių paukščių (išskyrus dedeklius paukščius), nujunkytų paršelių ir (nujunkytų) antraeilių rūšių kiaulių pašarų priedą;

(3)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsniu, buvo pateikta paraiška naujam Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparato naudojimui viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės, prašant, kad priedas būtų klasifikuojamas priedų kategorijoje „zootechniniai priedai“;

(4)

kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį, ir atitinkami duomenys prašymui pagrįsti;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m. gruodžio 11 d. nuomonėje (4) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparatai nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad šis priedas gali būti naudingas viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą kaip nurodyta šio reglamento priede;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 256, 2009 9 29, p. 26.

(3)  OL L 102, 2011 4 16, p. 10.

(4)  EFSA leidinys, 2013 m.; 11(1):3040.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Registracijos turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Registracijos galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1830

„Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd.“, kuriai atstovauja „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.“

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Priedo sudėtis

Clostridium butyricum (FERM BP-2789) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 × 108 KSV/g kieto pavidalo priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Clostridium butyricum FERM BP-2789 sporos.

 

Analizės metodas  (1)

Kiekybinis vertinimas: išpylimo ant plokštelės metodas pagal ISO 15213 standartą.

Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezės (PFGE) metodas.

Viščiukai, iš kurių auginamos dedeklės

2,5 × 108

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Gali būti naudojamas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: natrio monenzino, diklazurilo, natrio salinomicino ar natrio lazalocido.

3.

Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugą ir saugos akinius.

2023 m. gegužės 14 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Europos Sąjungos pašarų priedų etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 375/2013

2013 m. balandžio 23 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga spiromezifenas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi būti taikoma veikliųjų medžiagų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas pagal šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalį iki 2011 m. birželio 14 d., patvirtinimo tvarkai ir sąlygoms. Spiromezifeno atveju Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio 1 dalies a punkto sąlygos yra įvykdytos Komisijos sprendimu 2003/105/EB (3);

(2)

pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2002 m. balandžio 18 d. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės „Bayer CropScience AG“ paraišką įtraukti veikliąją medžiagą spiromezifeną į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Sprendimu 2003/105/EB patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį būtų galima laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus;

(3)

šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja vertinimo ataskaitos projektą pateikė 2004 m. kovo 9 d. Valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projektą, o 2007 m. balandžio 26 d. surengtos galutinės diskusijos. 2007 m. birželio 13 d. Tarnyba pateikė Komisijai veikliosios medžiagos spiromezifeno keliamos rizikos vertinimo peržiūros išvadas (4);

(4)

savo išvadose Tarnyba neatsižvelgė į visą informaciją, kurią pareiškėjas pateikė iki 2007 m. balandžio 26 d. Komisija paprašė Tarnybos peržiūrėti savo išvadas ir atsižvelgti į visą pateiktą informaciją;

(5)

paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja įvertino visą papildomą informaciją ir 2009 m. rugsėjo 28 d. pateikė vertinimo ataskaitos projekto priedėlį;

(6)

valstybės narės ir Tarnyba peržiūrėjo vertinimo ataskaitos projekto priedėlį. 2012 m. rugsėjo 19 d. Tarnyba pateikė Komisijai veikliosios medžiagos spiromezifeno keliamos rizikos vertinimo peržiūros antras išvadas (5). Atnaujintą vertinimo ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadas valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2013 m. kovo 15 d. buvo galutinai parengtas vertinimo ataskaitos projektas kaip Komisijos peržiūros ataskaita dėl spiromezifeno;

(7)

atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra spiromezifeno, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose ir 5 straipsnio 3 dalyje, visų pirma dėl naudojimo atvejų, kurie buvo ištirti ir išsamiai pateikti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga spiromezifeną patvirtinti;

(8)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(9)

prieš patvirtinant veikliąją medžiagą turėtų būti nustatytas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų reikalavimų, nustatytų patvirtinus veikliąją medžiagą;

(10)

tačiau, nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų įpareigojimų, atsiradusių patvirtinus medžiagą, atsižvelgiant į specifinę padėtį, susidariusią dėl perėjimo nuo Direktyvos 91/414/EEB prie Reglamento (EB) Nr. 1107/2009, turėtų būti taikomos toliau pateiktos nuostatos. Valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių nuo medžiagos patvirtinimo laikotarpis, per kurį jos peržiūrėtų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra spiromezifeno, registraciją. Valstybės narės turėtų atitinkamai pataisyti, pakeisti arba panaikinti registracijas. Nukrypstant nuo to termino, turėtų būti nustatytas ilgesnis laikotarpis, per kurį, kaip nustatyta Direktyvoje 91/414/EEB ir taikant vienodus principus, turėtų būti pateiktas ir įvertintas III priede nustatytas atnaujintas išsamus kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys, parengtas pagal kiekvieną numatomą naudojimo paskirtį;

(11)

patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukiant veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (6) 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles, nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančios registracijos turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl, siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos turėtojas gali naudotis šios direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau, jas aiškiau apibrėžus, valstybėms narėms ar registracijos turėtojams naujų įpareigojimų, palyginti su nustatytaisiais iki šiol priimtomis direktyvomis, kuriomis iš dalies keičiamas minėtos direktyvos I priedas, arba reglamentais, kuriais patvirtinamos veikliosios medžiagos, neatsirastų;

(12)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 4 dalį 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (7), priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veikliosios medžiagos patvirtinimas

Pagal I priede nustatytas sąlygas patvirtinama tame priede nurodyta veiklioji medžiaga spiromezifenas.

2 straipsnis

Pakartotinis augalų apsaugos produktų vertinimas

1.   Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės narės iki 2014 m. kovo 31 d. prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos spiromezifeno, registraciją.

Iki tos datos jos pirmiausia patikrina, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų sąlygų, išskyrus to priedo konkrečių nuostatų skiltyje nustatytas sąlygas, ir ar registracijos turėtojas turi dokumentų rinkinį, atitinkantį Direktyvos 91/414/EEB II priedo reikalavimus, arba gali juo naudotis vadovaudamasis tos direktyvos 13 straipsnio 1–4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 62 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d. iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje spiromezifenas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, taikydamos vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, vadovaudamosi Direktyvos 91/414/EEB III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į šio reglamento I priedo konkrečių nuostatų skiltį. Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės nustato, ar produktas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

Nustačiusios, ar produktas atitinka minėtas sąlygas, valstybės narės:

a)

prireikus ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 31 d. iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje spiromezifenas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją arba

b)

iki 2015 m. kovo 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, nurodytos atitinkamame teisės akte ar teisės aktuose, kuriais atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą, prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje spiromezifenas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  OL L 43, 2003 2 18, p. 45.

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 105, 1–69. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(10):2873. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu.

(6)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

(7)  OL L 153, 2011 6 11, p. 1.


I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

Spiromezifenas

CAS Nr. 283594-90-1

CIPAC Nr. 747

3-mezitil-2-okso-1-oksaspiro[4,4]non-3-en-4-il 3,3-dimetilbutiratas

≥ 965 g/kg (racematas)

Priemaiša N,N-dimetilacetamidas yra reikšmingas toksikologiniu požiūriu ir jo kiekis privalo neviršyti 4 g/kg techninės medžiagos.

2013 m. spalio 1 d.

2023 m. rugsėjo 30 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į spiromezifeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2013 m. kovo 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

ilgalaikę riziką, kylančią vandenyje gyvenantiems bestuburiams gyvūnams,

riziką, kylančią apdulkinantiems plėviasparniams (hymenoptera) ir netiksliniams nariuotakojams, jeigu poveikis yra reikšmingas,

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su požeminiame vandenyje esančios numatytosios koncentracijos (angl. PECGW) perskaičiavimu, FOCUS GW scenarijų pritaikius prie siūlomų naudojimo atvejų, naudojant Q10 vertę, kuri yra 2,58.

Šią informaciją pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai pateikia iki 2015 m. rugsėjo 30 d.


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.


II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalis papildoma šiuo įrašu:

Numeris

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„41

Spiromezifenas

CAS Nr. 283594-90-1

CIPAC Nr. 747

3-mezitil-2-okso-1-oksaspiro[4,4]non-3-en-4-il 3,3-dimetilbutiratas

≥ 965 g/kg (racematas)

Priemaiša N,N-dimetilacetamidas yra reikšmingas toksikologiniu požiūriu ir jo kiekis privalo neviršyti 4 g/kg techninės medžiagos.

2013 m. spalio 1 d.

2023 m. rugsėjo 30 d.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į spiromezifeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2013 m. kovo 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

ilgalaikę riziką, kylančią vandenyje gyvenantiems bestuburiams gyvūnams,

riziką, kylančią apdulkinantiems plėviasparniams (hymenoptera) ir netiksliniams nariuotakojams, jeigu poveikis yra reikšmingas,

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai.

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.

Pareiškėjas pateikia patvirtinamąją informaciją, susijusią su požeminiame vandenyje esančios numatytosios koncentracijos (angl. (PECGW) perskaičiavimu, FOCUS GW scenarijų pritaikius prie siūlomų naudojimo atvejų, naudojant Q10 vertę, kuri yra 2,58.

Šią informaciją pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir Tarnybai pateikia iki 2015 m. rugsėjo 30 d.“


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.


24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 376/2013

2013 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

58,1

TN

81,5

TR

101,9

ZZ

80,5

0707 00 05

MA

99,6

TR

134,3

ZZ

117,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

107,5

ZZ

99,4

0805 10 20

EG

55,4

IL

71,6

MA

52,7

TN

69,6

TR

63,4

US

84,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

91,6

ZA

116,4

ZZ

104,0

0808 10 80

AR

109,1

BR

93,0

CL

114,3

CN

79,3

MK

30,8

NZ

142,4

US

196,8

ZA

109,4

ZZ

109,4

0808 30 90

AR

113,2

CL

120,8

CN

72,9

ZA

122,9

ZZ

107,5


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/22


TARYBOS SPRENDIMAS 2013/189/BUSP

2013 m. balandžio 22 d.

kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) ir panaikinami Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 42 straipsnio 4 dalį bei 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/575/BUSP, įsteigiančius Europos saugumo ir gynybos koledžą (ESGK) (1). Tie bendrieji veiksmai buvo pakeisti 2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/550/BUSP, įsteigiančiais Europos saugumo ir gynybos koledžą (ESGK) (2);

(2)

2008 m. gruodžio 1 d. ESGK Iniciatyvinis komitetas (toliau – komitetas), vadovaudamasis Bendrųjų veiksmų 2008/550/BUSP 13 straipsniu, susitarė dėl rekomendacijų dėl ESGK ateities perspektyvų;

(3)

2008 m. gruodžio 8 d. išvadose Taryba patvirtino komiteto rekomendacijas. Todėl Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP turėtų būti pakeisti nauju teisės aktu, kuriame būtų atspindėtos šios rekomendacijos;

(4)

mokymo veikla ESGK sistemoje turėtų būti vykdoma bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje, įskaitant konfliktų sprendimo ir stabilizavimo sritis;

(5)

tikslinga, kad laikotarpiu, kuriam taikomas šis sprendimas, ESGK veiklą vykdytų tik komandiruotas personalas;

(6)

vadovaujantis 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimu 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (3) (EIVT), EIVT teikia ESGK paramą, kurią anksčiau jam teikė Tarybos Generalinis sekretoriatas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

ĮSTEIGIMAS, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 straipsnis

Įsteigimas

Šiuo sprendimu įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK).

2 straipsnis

Misija

ESGK teikia mokymą Sąjungos bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) kontekste strateginiu lygiu, siekiant plėsti ir ugdyti bendrą civilinio ir karinio personalo supratimą apie BSGP bei nustatyti ir per jo mokymo veiklą (toliau –ESGK mokymo veikla) platinti geriausią praktiką, susijusią su įvairiais BSGP klausimais.

3 straipsnis

Tikslai

ESGK tikslai yra šie:

a)

toliau plėtoti bendrą Europos saugumo ir gynybos kultūrą BSGP;

b)

skatinti geresnį BSGP – vienos iš esminių BUSP dalies – supratimą;

c)

Sąjungos institucijas, įstaigas ir kitus organus aprūpinti kompetentingais darbuotojais, galinčiais veiksmingai dirbti sprendžiant visus BSGP klausimus;

d)

valstybių narių administracijas ir personalą aprūpinti kompetentingais darbuotojais, susipažinusiais su Sąjungos politikos kryptimis, institucijomis bei procedūromis BUSP srityje;

e)

remti Sąjungos partnerystę BSGP srityje, ypač partnerystę su tomis šalimis, kurios dalyvauja BSGP misijose;

f)

padėti skatinti ESGK mokymo veiklos dalyvių (toliau – dalyviai) profesinius santykius bei ryšius.

Kai tinkama, dėmesys bus skiriamas užtikrinti suderinamumą su kita Sąjungos veikla.

4 straipsnis

Uždaviniai

1.   Pagrindiniai ESGK uždaviniai atitinka jo misiją bei tikslus organizuoti ir vykdyti ESGK mokymo veiklą BSGP srityje.

2.   ESGK mokymo veikla apima:

a)

BSGP aukšto lygio kursą;

b)

BSGP orientacinius kursus;

c)

BSGK kursus specialistų auditorijai arba kursus specialiomis temomis.

8 straipsnyje nurodytam Iniciatyviniam komitetui (toliau – komitetas) nusprendus, vykdoma kita mokymo veikla.

3.   Papildomai prie 2 dalyje nurodytos veiklos, ESGK visų pirma:

a)

remia santykius, kuriuos turi užmegzti 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti institutai, veikiantys toje dalyje nurodytame tinkle (toliau – tinklas);

b)

eksploatuoja ir toliau plėtoja internetinę nuotolinio mokymosi (INM) sistemą mokymo veiklai BSGP srityje remti;

c)

rengia ir tiekia mokymo medžiagą Sąjungos mokymui BSGP srityje, taip pat naudodamasis jau parengta atitinkama medžiaga;

d)

tarpininkauja ankstesnių dalyvių tinkle;

e)

remia valstybių narių mokymo institutų mainų programas BSGP srityje;

f)

prisideda prie metinės Sąjungos mokymo programos BSGP srityje;

g)

remia mokymo konfliktų prevencijos ir civilinio krizių valdymo srityje valdymą;

h)

rengia ir veda kasmetinę dalyvių tinklo konferenciją, kurioje kartu susitinka BSPG srities civiliniai ir kariniai ekspertai iš valstybių narių mokymo institutų ir ministerijų bei prireikus atitinkami su mokymu susiję išorės subjektai, ir

i)

kasmet peržiūri savo veiklos rezultatus, siekiant 3 straipsnyje išvardintų tikslų.

4.   ESGK mokymo veikla vykdoma per tinklą.

5.   Tinklui priklausantis Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (ES SSI) remia ESGK mokymo veiklą, pirmiausia ES SSI publikacijomis, organizuodamas ES SSI mokslo darbuotojų vedamas paskaitas ir prisidėdamas prie ESGK internetinės nuotolinio mokymosi (INM) sistemos.

II   SKYRIUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

5 straipsnis

Tinklas

1.   ESGK organizuojamas kaip civilinius ir karinius institutus, koledžus, akademijas, universitetus, institucijas bei kitus subjektus, kurie susiję su saugumo ir gynybos politikos klausimais Sąjungoje, kuriuos nurodo valstybės narės, ir ES SSI (toliau – institutai) jungiantis tinklas, skirtas mokymo veiklos BSGP srityje vykdymui remti.

2.   ESGK užmezga glaudžius ryšius su Sąjungos institucijomis ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis, visų pirma su Europos policijos koledžu (CEPOL).

3.   Bendra atsakomybė už ESGK veiklą tenka Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis).

6 straipsnis

Teisnumas ir veiksnumas

1.   ESGK turi teisnumą ir veiksnumą, kuris būtinas tam, kad jis galėtų atlikti savo užduotis ir pasiekti savo tikslus, sudaryti sutartis ir administracinius susitarimus, kurie būtini siekiant užtikrinti jo veikimą, inter alia, vykdyti darbuotojų komandiravimą, įsigyti įrangą, visų pirma mokymo įrangą, turėti banko sąskaitas ir būti teismo proceso šalimi.

2.   Visi įsipareigojimai, kurie gali kilti pagal ESGK sudarytas sutartis, padengiami iš lėšų, gautų pagal 14, 15 ir 16 straipsnius.

7 straipsnis

Struktūra

Nustatoma ši ESGK struktūra:

a)

komitetas, atsakingas už bendrą ESGK mokymo veiklos koordinavimą ir vadovavimą jai;

b)

Vykdomoji akademinė valdyba (toliau – valdyba), atsakinga už ESGK mokymo veiklos kokybės ir nuoseklumo užtikrinimą;

c)

ESGK vadovas, atsakingas už ESGK finansinį ir administracinį valdymą; jis taip pat atsakingas už pagalbą komitetui ir valdybai organizuojant ir valdant ESGK veiklą;

d)

ESGK sekretoriatas (toliau – sekretoriatas), kuris padeda ESGK vadovui atlikti jo užduotis.

8 straipsnis

Iniciatyvinis komitetas

1.   Komitetas, kurį sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą atstovą, yra ESGK sprendimus priimantis organas. Kiekvienam komiteto nariui atstovauti ar jį lydėti gali pakaitinis narys.

2.   Komiteto narius į komiteto posėdžius gali lydėti ekspertai.

3.   Komitetui pirmininkauja vyriausiojo įgaliotinio atstovas, kuris turi atitinkamą patirtį. Jo posėdžiai vyksta bent du kartus per metus.

4.   Į Sąjungą stojančiųjų šalių atstovai gali dalyvauti komitete kaip aktyvūs stebėtojai.

5.   ESGK vadovas, valdybos pirmininkas ir atitinkamais atvejais įvairių valdybos sudėčių pirmininkai, taip pat Komisijos atstovas dalyvauja komiteto posėdžiuose be teisės balsuoti.

6.   Komiteto uždaviniai yra:

a)

nustatyti ESGK metinę akademinę programą, remiantis ESGK mokymo koncepcija;

b)

nustatyti bendras valdybos darbo gaires;

c)

patvirtinti ir reguliariai peržiūrėti ESGK mokymo koncepciją, kurioje atspindimi ESGK mokymo reikalavimai, dėl kurių buvo susitarta;

d)

atrinkti valstybę (-es) narę (-es), kuri (-ios) bus ESGK mokymo veiklos priimančioji (-iosios) šalis (-ys), ir institutus, kurie vykdys mokymą;

e)

parengti visos ESGK mokymo veiklos planus ir dėl jų susitarti;

f)

susipažinti su kursų įvertinimo ataskaitomis ir patvirtinti ESGK mokymo veiklos bendrąją metinę ataskaitą, kurios vėliau persiunčiamos atitinkamiems Tarybos organams;

g)

paskirti valdybos pirmininkus ir patvirtinti įvairias jos sudėtis bent dvejų akademinių metų laikotarpiui;

h)

priimti būtinus sprendimus dėl ESGK veikimo, jeigu sprendimai nėra skirti kitiems organams;

i)

patvirtinti metinį biudžetą ir visus taisomuosius biudžetus, remiantis ESGK vadovo pasiūlymais;

j)

patvirtinti metines finansines ataskaitas ir patvirtinti, kad ESGK vadovas biudžetą įvykdė;

k)

patvirtinti papildomas taisykles, taikytinas ESGK administruojamoms išlaidoms;

l)

patvirtinti visus finansavimo susitarimus ir (arba) techninius susitarimus su Komisija, EIVT ar valstybe nare dėl ESGK išlaidų finansavimo ir (arba) įvykdymo;

m)

patvirtinti taisykles, taikomas į ESGK komandiruojamam personalui;

n)

nuspręsti pradėti konkrečią ESGK mokymo veiklą dalyvaujant trečiosioms šalims, atsižvelgiant į Politinio ir saugumo komiteto nustatytą bendrą politinę sistemą.

7.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8.   Komitetas sprendimus priima kvalifikuota balsų dauguma, kaip apibrėžta prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų II antraštinėje dalyje.

9 straipsnis

Vykdomoji akademinė valdyba

1.   Valdybą sudaro civiliniams ir kariniams institutams bei kitiems valstybių narių nurodytiems subjektams, kurie remia ESGK mokymo veiklą, atstovaujantys vyresnieji pareigūnai. Kai vienai valstybei narei atstovauja keli atstovai, jie sudaro vieną bendrą delegaciją.

2.   Valdybos pirmininką iš jos narių skiria komitetas.

3.   Valdybos posėdžiuose dalyvauti kviečiami Komisijos ir EIVT atstovai.

4.   Dalyvauti valdybos posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami mokslo ekspertai ir nacionalinių bei Sąjungos institucijų vyresnieji pareigūnai.

5.   Valdybos uždaviniai yra:

a)

teikti akademines konsultacijas ir rekomendacijas komitetui;

b)

per tinklą įgyvendinti sutartą metinę akademinę programą;

c)

prižiūrėti INM sistemą;

d)

remiantis sutartais mokymo planais, rengti išsamius visos ESGK mokymo veiklos srityje planus;

e)

užtikrinti bendrą visų institutų vykdomos ESGK mokymo veiklos koordinavimą;

f)

peržiūrėti praėjusiais akademiniais metais vykdytos ESGK mokymo veiklos standartus;

g)

komitetui teikti pasiūlymus dėl ESGK mokymo veiklos ateinančiais akademiniais metais;

h)

užtikrinti sistemingą visos ESGK mokymo veiklos vertinimą ir patvirtinti kursų įvertinimo ataskaitas;

i)

prisidėti prie ESGK veiklos bendrosios metinės ataskaitos projekto rengimo.

6.   Vykdydama savo užduotis valdyba gali posėdžiauti įvairia konkrečius projektus atitinkančia sudėtimi. Valdyba parengia taisykles ir priemones šių sudėčių sudarymui ir veikimui reglamentuoti; šioms sudėtims turės pritarti komitetas.

7.   Valdybos darbo tvarkos taisykles priima komitetas.

10 straipsnis

ESGK vadovas

1.   ESGK vadovas yra atsakingas už ESGK mokymo veiklos organizavimą ir valdymą. ESGK vadovas remia komiteto ir valdybos darbą šioje srityje ir atstovauja ESGK ESGK mokymo veiklos klausimais tinklo viduje ir už tinklo ribų. ESGK vadovas visų pirma:

a)

imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas veiksmingas ESGK veiklos vykdymas, be kita ko, priima vidaus administracines taisykles ir skelbia pranešimus;

b)

rengia ESGK metinės ataskaitos preliminarų projektą ir jo darbo programos preliminarų projektą, kurie turi būti pateikti komitetui, remiantis valdybos pateiktais pasiūlymais;

c)

koordinuoja ESGK darbo programos įgyvendinimą;

d)

palaiko ryšius su atitinkamomis valstybių narių valdžios institucijomis;

e)

palaiko ryšius su atitinkamais išorės subjektais, vykdančiais mokymo veiklą BSGP srityje;

f)

prireikus sudaro techninius susitarimus dėl ESGK mokymo veiklos su atitinkamomis valdžios institucijomis ir subjektais, vykdančiais mokymo veiklą BSGP srityje;

g)

atlieka visas kitas užduotis, kurias jam paskiria komitetas.

2.   ESGK vadovas yra atsakingas už ESGK finansinį ir administracinį valdymą, visų pirma:

a)

rengia visus biudžeto projektus ir pateikia juos komitetui;

b)

priima biudžetus juos patvirtinus komitetui;

c)

yra ESGK biudžetą priimantis pareigūnas;

d)

atidaro vieną ar kelias sąskaitas ESGK vardu;

e)

derasi dėl visų finansavimo susitarimų ir (arba) techninių susitarimų su Komisija, EIVT ar valstybe nare dėl ESGK išlaidų finansavimo ir (arba) įvykdymo, pateikia juos komitetui ir sudaro juos;

f)

veda derybas ir pasirašo ESGK vardu keičiantis laiškais dėl sekretoriato personalo komandiravimo į ESGK;

g)

apskritai atstovauja ESGK visų teisės aktų, turinčių finansinių pasekmių, tikslais;

h)

pateikia komitetui ESGK metines ataskaitas.

3.   ESGK vadovą skiria vyriausiasis įgaliotinis, prieš tai pasikonsultavęs su komitetu. Jo skyrimo laikotarpiu, jis skiriamas kaip EIVT personalo narys. Valstybės narės gali pateikti kandidatūras ESGK vadovo pozicijai, ir Sąjungos institucijų ir EIVT personalas gali pateikti savo kandidatūras šiai pozicijai pagal galiojančias taisykles.

4.   ESGK vadovas už savo veiklą atsiskaito komitetui.

11 straipsnis

ESGK sekretoriatas

1.   Sekretoriatas padeda ESGK vadovui atlikti jo užduotis.

2.   ESGK vadovas, padedamas atrankos grupės, yra atsakingas už sekretoriato darbuotojų atranką.

3.   Sekretoriatas padeda komitetui, valdybai ir institutams organizuojant ESGK mokymo veiklą.

4.   Kiekvienas institutas skiria ryšių su sekretoriatu kontaktinį punktą, kad būtų sprendžiami organizaciniai bei administraciniai klausimai, susiję su ESGK mokymo veiklos organizavimu.

5.   Sekretoriatas glaudžiai bendradarbiauja su Komisija ir EIVT.

12 straipsnis

ESGK darbuotojai

1.   ESGK darbuotojus sudaro:

a)

darbuotojai, kuriuos į ESGK komandiravo Sąjungos institucijos, EIVT ir Sąjungos agentūros;

b)

nacionaliniai ekspertai, kuriuos į ESGK komandiravo valstybės narės.

2.   ESGK gali priimti stažuotojus ir atvykstančius stipendininkus.

3.   Komitetas, vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu, prireikus nustato sąlygas, taikomas stažuotojams ir atvykstantiems stipendininkams.

4.   Valstybių narių į ESGK komandiruotiems nacionaliniams ekspertams mutatis mutandis taikomas 2011 m. kovo 23 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai sprendimas, kuriuo nustatomos taisyklės, taikytinos į Europos išorės veiksmų tarnybą komandiruotiems nacionaliniams ekspertams (4).

III   SKYRIUS

FINANSAVIMAS

13 straipsnis

Nepiniginiai įnašai į ESGK mokymo veiklą

1.   Kiekviena valstybė narė, Sąjungos institucija, Sąjungos agentūra ir kiekvienas institutas ir EIVT, padengia visas išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu ESGK veikloje, įskaitant atlyginimus, išmokas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su organizacine ir administracine parama ESGK mokymo veiklai.

2.   Kiekvienas dalyvis padengia visas su savo dalyvavimu susijusias išlaidas.

14 straipsnis

EIVT parama

1.   EIVT padengia ESGK vadovo ir sekretoriato priėmimo savo infrastruktūroje išlaidas, įskaitant su informacinėmis technologijomis, ESGK vadovo komandiravimu ir vieno sekretoriato darbuotojo asistento komandiravimu susijusias išlaidas.

2.   EIVT suteikia ESGK administracinę paramą, būtiną jam siekiant įdarbinti ir valdyti savo personalą, taip pat vykdyti savo biudžetą.

3.   ESGK vadovas susidera dėl techninio susitarimo su EIVT dėl jos teikiamos paramos; šį susitarimą patvirtina komitetas.

15 straipsnis

Savanoriški įnašai

1.   Konkrečios veiklos finansavimo tikslu ESGK gali gauti savanoriškus įnašus iš valstybių narių ir institutų bei kitų donorų. Tokius įnašus ESGK administruoja kaip konkrečiam tikslui paskirtas įplaukas.

2.   ESGK vadovas susidera dėl techninių susitarimų dėl 1 dalyje nurodytų įnašų, o susitarimus patvirtina komitetas.

16 straipsnis

Sąjungos biudžeto įnašas

1.   ESGK kasmet iš Sąjungos bendrojo biudžeto gauna įnašą. Tokiu įnašu gali būti visų pirma finansuojamos išlaidos, skirtos ESGK mokymo veiklai remti ir valstybių narių į ESGK komandiruotiems nacionaliniams ekspertams.

2.   Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti pirmuosius 12 mėnesių po 3 dalyje minėto finansavimo susitarimo sudarymo, yra 535 000 EUR. Sprendimus dėl orientacinių finansavimo sumų, skirtų ESGK išlaidoms padengti vėlesniais laikotarpiais, priima Taryba.

3.   Atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą Tarybos priimtą sprendimą, dėl finansavimo susitarimo su Komisija derasi ESGK vadovas ir jį patvirtina komitetas.

17 straipsnis

Finansinės taisyklės

ESGK finansuojamoms išlaidoms ir tokių išlaidų finansavimui taikomos priede pateiktos finansavimo taisyklės.

IV   SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Dalyvavimas ESGK mokymo veikloje

1.   Visų valstybių narių ir stojančiųjų valstybių piliečiai gali dalyvauti bet kurioje ESGK mokymo veikloje. Organizuojantys ir vykdantys institutai užtikrina, kad šis principas būtų taikomas be išimčių.

Iš esmės ESGK mokymo veikloje taip pat gali dalyvauti šalių, kurios yra kandidatės stoti į Sąjungą, piliečiai ir atitinkamais atvejais kitų trečiųjų šalių piliečiai.

2.   Dalyviai turi būti civilinio ar karinio personalo nariai, kurie sprendžia su strateginiais aspektais susijusius klausimus BSGP srityje, ir ekspertai, kurie dalyvaus BSGP misijose ir operacijose.

Dalyvauti ESGK mokymo veikloje gali būti kviečiami, inter alia, tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, akademinių institucijų bei žiniasklaidos atstovai ir verslo bendruomenės nariai.

3.   ESGK kursą pabaigusiam dalyviui išduodamas vyriausiojo įgaliotinio pasirašytas pažymėjimas. Pažymėjimo išdavimo sąlygas reguliariai peržiūri komitetas. Šį pažymėjimą pripažįsta valstybės narės ir Sąjungos institucijos.

19 straipsnis

Bendradarbiavimas

ESGK bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais, pavyzdžiui, trečiųjų šalių nacionaliniais mokymo institutais, ir remiasi jų praktine patirtimi.

20 straipsnis

Saugumo nuostatai

ESGK taikomas 2011 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (5).

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Tęstinumas

Taisyklės ir reglamentai, kurie buvo priimti siekiant įgyvendinti Bendruosius veiksmus 2008/550/BUSP, tebegalioja šio sprendimo įgyvendinimo tikslais, jeigu jie suderinami su šiuo sprendimu, kol bus iš dalies pakeisti arba panaikinti.

22 straipsnis

Panaikinimas

Šiuo sprendimu panaikinami Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP.

23 straipsnis

Peržiūra, įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d. Jis atitinkamai peržiūrimas ir, bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki jo galiojimo pabaigos.

2.   Šis sprendimas nustoja galioti praėjus ketveriems metams nuo 16 straipsnio 3 dalyje minėto finansavimo susitarimo sudarymo dienos.

Priimta Liuksemburge 2013 m. balandžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 194, 2005 7 26, p. 15.

(2)  OL L 176, 2008 7 4, p. 20.

(3)  OL L 201, 2010 8 3, p. 30.

(4)  OL C 12, 2012 1 14, p. 8.

(5)  OL L 141, 2011 5 27, p. 17.


PRIEDAS

Finansinės taisyklės, taikomos ESGK finansuojamoms išlaidoms ir jo finansavimui

1 straipsnis

Biudžeto principai

1.   ESGK biudžetas yra aktas, kuriame kiekvieniems finansiniams metams nustatomos ir leidžiamos visos ESGK pajamos ir visos ESGK finansuojamos išlaidos.

2.   Biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.   Pajamos arba ESGK finansuojamos išlaidos gali būti įvykdytos tik įtraukus jas į biudžeto išlaidų kategoriją.

2 straipsnis

Biudžetų priėmimas

1.   Kiekvienais metais ESGK vadovas parengia biudžeto projektą kitiems finansiniams metams, kurie prasideda tų pačių metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Į biudžeto projektą įtraukiami asignavimai, laikomi būtinais siekiant padengti ESGK finansuotinas išlaidas tuo laikotarpiu, ir pajamų, kuriomis turėtų būti padengtos tokios išlaidos, prognozė.

2.   Asignavimai prireikus suklasifikuojami pagal rūšį ar tikslą į skyrius ir straipsnius. Projekte pateikiami išsamūs komentarai dėl kiekvieno straipsnio.

3.   Pajamas sudaro valstybių narių savanoriški įnašai, metinis įnašas iš Europos Sąjungos biudžeto ir kitos pajamos.

4.   ESGK vadovas pateikia išsamią biudžeto ataskaitą dėl einamųjų ir praėjusiųjų finansinių metų ir pasiūlo biudžeto projektą komitetui iki spalio 31 d. Komitetas patvirtina biudžeto projektą iki gruodžio 31 d.

5.   Nenumatytų aplinkybių atveju ir esant rimtam poreikiui, ESGK vadovas gali pasiūlyti taisomąjį biudžetą. Visi taisomojo biudžeto projektai ir biudžetas, skirtas pirmiesiems metams po šio sprendimo priėmimo, pasiūlomi, patvirtinami ir priimami pagal tą pačią procedūrą, kuri taikoma metiniam biudžetui, išskyrus tai, kad terminai, taikomi metiniams biudžetui, netaikomi.

3 straipsnis

Asignavimų perkėlimas

ESGK vadovas gali atlikti asignavimų perkėlimą biudžete gavęs komiteto pritarimą.

4 straipsnis

Asignavimų perkėlimai į kitus metus

1.   Asignavimai, būtini atlikti mokėjimus, susijusius su teisiniais įsipareigojimais, kurie prisiimami iki finansinių metų gruodžio 31 d., perkeliami į kitus finansinius metus.

2.   ESGK vadovas gali kitus biudžeto asignavimus perkelti į kitus finansinius metus gavęs komiteto pritarimą.

3.   Kiti asignavimai panaikinami finansinių metų pabaigoje.

5 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir darbuotojų valdymas

Biudžeto vykdymo ir darbuotojų valdymo tikslu ESGK kuo plačiau naudojasi esamomis Sąjungos administracinėmis struktūromis, visų pirma EIVT.

6 straipsnis

ESGK banko sąskaitos

1.   Bet kuri ESGK banko sąskaita atidaroma patikimoje finansų įstaigoje, kurios centrinė būstinė yra valstybėje narėje; tai yra einamoji sąskaita arba terminuotos trukmės sąskaita eurais.

2.   ESGK sąskaita negali būti pereikvojama.

7 straipsnis

Mokėjimai

Bet kuriems mokėjimams iš ESGK banko sąskaitos atlikti reikalingi ESGK vadovo ir kito ESGK personalo nario parašai.

8 straipsnis

Apskaita

1.   ESGK vadovas užtikrina, kad ESGK pajamų, išlaidų ir turto inventoriaus sąskaitos būtų tvarkomos laikantis tarptautiniu mastu pripažintų apskaitos standartų, taikomų viešajam sektoriui.

2.   ESGK vadovas pateikia komitetui atitinkamų finansinių metų metines ataskaitas ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d.

3.   Būtinos apskaitos paslaugos gali būti užsakomos.

9 straipsnis

Auditas

1.   Kasmet atliekamas ESGK ataskaitų auditas.

2.   Užsakomos būtinos audito paslaugos.

3.   Komisijai pareikalavus, pateikiamos audito ataskaitos.

10 straipsnis

Patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas

1.   Komitetas, remdamasis metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atsižvelgdamas į metinę audito ataskaitą, nusprendžia, ar patvirtinti, kad ESGK vadovas įvykdė ESGK biudžetą.

2.   ESGK vadovas imasi visų reikiamų veiksmų, kad komitetas galėtų patvirtinti, kad jis įvykdė biudžetą, ir atsižvelgia į visas sprendimuose, kuriais patvirtinama, kad jis biudžetą įvykdė, pateiktas pastabas, jeigu jų pateikta.


24.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 112/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 22 d.

dėl tam tikros privalomosios tarifinės informacijos galiojimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2297)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2013/190/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 12 straipsnio 5 dalies a punkto iii papunktį ir 248 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekdama užtikrinti vienodą Kombinuotosios nomenklatūros taikymą, Komisija priėmė 2007 m. vasario 15 d. Reglamentą (EB) Nr. 160/2007 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (3), kuriame produktas – skaidrus, tamsiai rudos spalvos, aromatingas, žolelėmis kvepiantis ir kartų žolelių skonį turintis skystis, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, sudaro 43 % tūrio ir kurį sudaro 32 vaistažolių ekstraktų, karamelės ekstrakto, vandens ir alkoholio mišinys – suklasifikuotas priskyrus KN kodą 2208 90 69;

(2)

toks klasifikavimas buvo pasirinktas dėl šių priežasčių: „Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 30 skirsnio 1 papildomosios pastabos b punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais. Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 30 skirsniui. Nei etiketėje, nei pridėtoje vartojimo instrukcijoje, nei ant pakuotės nepateikta jokios informacijos apie aktyviosios (-iųjų) medžiagos (-ų) rūšį ir koncentraciją. Nurodyti tik produktui gaminti panaudotų augalų arba augalų dalių kiekiai ir rūšys. Todėl produktas neatitinka 30 skirsnio 1 papildomosios pastabos b punkte nurodytų sąlygų. Produktas laikytinas spiritiniu gėrimu, priskiriamu 2208 pozicijai, turinčiu maisto papildų savybių, skirtu gerai sveikatai ar savijautai palaikyti ir daugiausia sudarytu iš augalų ekstraktų (žr. Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų trečiosios pastraipos 16 punktą)“;

(3)

2007 m. vasario 20 d. paskelbus minėtą reglamentą, visa valstybių narių anksčiau suteikta privalomoji tarifinė informacija (PTI), pagal kurią atitinkami produktai klasifikuojami kaip 3004 pozicijai priskiriami medikamentai, nustojo galioti;

(4)

vėliau valstybių narių suteiktoje PTI dėl tokių produktų jie priskirti 2208 pozicijai;

(5)

tačiau Austrija suteikė priede nurodytą PTI, kad panašus produktas klasifikuojamas priskiriant KN kodą 3004 90 00. Tokiu būdu Austrija neatsižvelgė į tai, kad klasifikavimo reglamentu nustatoma, kaip bendra taisyklė taikoma konkrečiu atveju ir pateikia nurodymą, kaip aiškinti taisyklę, kurią atsakinga valdžios institucija gali taikyti klasifikuodama tapatų arba panašų produktą;

(6)

priede nurodyta PTI apie produktą, kuris yra skaidrus, gelsvai rudos spalvos, specifinio aromatingo kvapo ir kartaus, aštriai aromatingo skonio skystis. Produkto faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, sudaro 43,4 % tūrio, o jo sudėtis – kamparo bei kitų 26 vaistažolių ekstraktų ir eterinių aliejų, maisto dažiklių bei alkoholio mišinys. Tas produktas yra pakankamai panašus į Reglamente (EB) Nr. 160/2007 aprašytą produktą;

(7)

30 skirsnio 1 papildomosios pastabos b punkto sąlygų nesilaikoma, nes etiketėje tiksliai nenurodyta kiekybinė sudėtis. Produktą, aprašytą Austrijos suteiktoje PTI, sudaro alkoholinis kamparo ir skirtingų žolelių ekstraktų mišinys. Tačiau aiškaus paaiškinimo, kodėl maišomos visos šios žolelės, nepateikta. Produktas negydo ir nepadeda išvengti jokių konkrečių ligų ar negalavimų. Kai kurios indikacijos yra susijusios su aiškiai neapibrėžta patofiziologine būkle;

(8)

siekiant užtikrinti lygias veiklos vykdytojų teises ir vienodą KN taikymą, priede nurodyta PTI turi netekti galios. Todėl tokią informaciją suteikusi muitinės administracija turėtų ją kuo greičiau atšaukti ir apie tai pranešti Komisijai;

(9)

pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalį turėtojui turėtų būti suteikta galimybė tam tikrą laikotarpį naudotis privalomąja tarifine informacija, kuri neteko galios vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Priede pateiktos lentelės 1 skiltyje nurodyta privalomoji tarifinė informacija, kurią suteikė 2 skiltyje nurodyta muitinės įstaiga dėl 3 skiltyje nurodyto tarifinio klasifikavimo, netenka galios.

2.   Priedo lentelės 2 skiltyje nurodyta muitinės įstaiga kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo apie šį sprendimą atšaukia 1 skiltyje nurodytą privalomąją tarifinę informaciją.

3.   Privalomąją tarifinę informaciją atšaukusi muitinės įstaiga apie tai informuoja Komisiją.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalį priede nurodyta privalomąja tarifine informacija galima naudotis dar šešis mėnesius su sąlyga, kad laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 14 straipsnio 1 dalies sąlygų.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, 1 p.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, 1 p.

(3)  OL L 51, 2007 2 20, 3 p.


PRIEDAS

Privalomoji tarifinė informacija

Registracijos numeris

Muitinė

Tarifų klasifikacija

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000