ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.101.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 101

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. balandžio 10d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 322/2013 dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus

1

 

*

2013 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 323/2013, kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikras 2012 m. nepanaudotas žvejybos kvotų kiekis pridedamas prie 2013 m. kvotų

5

 

 

2013 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 324/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/173/ES

 

*

2013 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį Danijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiamos tam tikro tipo daugiatikslės žemės darbų mašinos (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1874)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/ES

 

*

2013 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 79 straipsnio 1 dalį sudaromas Sąjungos inspektorių sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1882)

31

 

 

2013/175/ES

 

*

2013 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų kontrolės Prancūzijos užjūrio departamentuose programai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 skiriamo 2013 m. Sąjungos finansinio įnašo (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1934)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 322/2013

2013 m. balandžio 9 d.

dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne, tyrimo inicijavimo ir įpareigojimo registruoti tokius importuojamus produktus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo tyrimą ir įpareigoti registruoti tam tikrus importuojamus iš Indijos ir Indonezijos siunčiamus tinklinius stiklo pluošto audinius, deklaruojamus kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne.

(2)

Prašymą 2013 m. vasario 25 d. pateikė keturi Sąjungos tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių gamintojai: Saint-Gobain Adfors CZ spol. s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó, Valmieras stikla šķiedra AS ir Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių, kaip įtariama, vengiama – Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(4)

Tiriamasis produktas yra toks pat kaip aprašytasis ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje, tačiau siunčiamas iš Indijos ir Indonezijos, nepriklausomai nuo to, ar jis deklaruojamas kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne; jo KN kodai šiuo metu yra tokie patys kaip ir nagrinėjamojo produkto (toliau – tiriamasis produktas).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama, yra antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vengiama tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatytų antidempingo priemonių, produktą siunčiant per Indiją ir Indoneziją.

(7)

Pateikti šie prima facie įrodymai.

(8)

Prašyme nurodyta, kad nagrinėjamajam produktui nustačius priemones labai pasikeitė su eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos ir Indonezijos į Sąjungą susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios ekonominės aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą.

(9)

Atrodo, kad šis pasikeitimas atsirado dėl to, kad tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai į Sąjungą siunčiami per Indiją ir Indoneziją.

(10)

Be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Panašu, kad vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis. Be to, esama pakankamai įrodymų, kad tiriamasis produktas importuojamas mažesnėmis kainomis nei nežalinga kaina, apskaičiuota atlikus tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės.

(11)

Galiausiai prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vykdomas tiriamųjų produktų kainų dempingas, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte.

(12)

Jeigu be pirmiau minėtų priemonių vengimo veiksmų, susijusių su produkto siuntimu per Indiją ir Indoneziją, atliekant tyrimą bus nustatyti kiti vengimo veiksmai, kuriems taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, šie veiksmai taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(13)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, kad esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį pagrįsti ir nustatyti, kad importuojamas tiriamasis produktas (deklaruojamas kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne) turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(14)

Siekdama gauti informacijos, kuri, kaip ji mano, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus žinomiems Indijos ir Indonezijos eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, žinomiems Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams ir (arba) gamintojams ir žinomoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, žinomiems Sąjungos importuotojams ir žinomoms importuotojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos bei Indonezijos valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Sąjungos pramonė.

(15)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą, kreiptis į Komisiją ir per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašyti klausimyno, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(16)

Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos ir Indonezijos valdžios institucijoms bus atitinkamai pranešta apie tyrimo inicijavimą.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(17)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių

(18)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas vengimu.

(19)

Kadangi galimas vengimas vyksta ne Sąjungoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie tinklinių stiklo pluošto audinių, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, Indijos ir Indonezijos gamintojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję (3) su jokiu gamintoju, kuriam taikomos galiojančios priemonės (4), ir kurie, kaip nustatyta, nevengia priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(20)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, importuojamam tiriamajam produktui turėtų būti taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad reikiamo dydžio antidempingo muitai galėtų būti taikomi nuo tos dienos, kai buvo nustatyta tokio iš Indijos ir Indonezijos siunčiamo importuojamo produkto registracija, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(21)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys galėtų pranešti apie save Komisijai, pareikšti nuomonę raštu ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Indijos ir Indonezijos gamintojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamą produktą arba netaikyti priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(22)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalys pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(23)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(24)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir gali būti remiamasi turimais faktais.

(25)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

I.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(26)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

J.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(27)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

K.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(28)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

(29)

Visi prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti pateikiami raštu, nurodant prašymo priežastis. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteikia galimybę klausyme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų.

(30)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi inicijuojamas tyrimas siekiant nustatyti, ar tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, siunčiami iš Indijos ir Indonezijos deklaruojant kaip Indijos ir Indonezijos kilmės arba ne, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (TARIC kodai 7019510014, 7019510015, 7019590014 ir 7019590015), importuojami į Sąjungą vengiant Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustatytų priemonių.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti į Sąjungą importuojami produktai.

Registracija baigiama po devynių mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Sąjungą importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, atitinkantys atleidimo sąlygas.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jei nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 37 dienas nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Indijos ir Indonezijos gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 37 dienų terminą.

4.   Per tą patį 37 dienų terminą suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e. paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo kompaktiniame diske (CD-R) arba universaliajame diske (DVD)) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Tačiau visi įgaliojimai, pasirašyti sertifikatai ir atnaujintos jų formos, pridedamos prie klausimyno atsakymų, pateikiami atspausdinti, t. y. išsiunčiami paštu toliau nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir prašymų elektronine forma, ji privalo nedelsdama apie tai pranešti Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos generalinio direktorato svetainės tinklalapyje http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir konfidencialų suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (6) grifu ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiama nekonfidenciali versija, paženklinta „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Direktorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faksas + 32 22993704

E. paštas Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 204, 2011 8 9, p. 1.

(3)  Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143 straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) jie yra vienas kito verslo darbuotojai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba disponuotojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri arba pusiau tikri); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė. Šiuo atveju asmuo reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.

(4)  Tačiau net jei gamintojai yra susiję (pagal minėtą apibrėžtį) su bendrovėmis, kurioms taikomos galiojančios importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nagrinėjamajam produktui nustatytos priemonės, išimtis gali būti taikoma, jei nėra įrodymų, kad ryšiai su bendrovėmis, kurioms taikomos pradinės priemonės, buvo užmegzti arba jais naudotasi siekiant išvengti galiojančių priemonių.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimas) 6 straipsnį riboto naudojimo dokumentas yra konfidencialus dokumentas. Jis saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).


10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 323/2013

2013 m. balandžio 9 d.

kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikras 2012 m. nepanaudotas žvejybos kvotų kiekis pridedamas prie 2013 m. kvotų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės iki žvejybos kvotos taikymo metų spalio 31 d. gali prašyti Komisijos, kad ne daugiau kaip 10 % joms skirtos kvotos nebūtų išnaudota ir kad ta kvota būtų perkelta į kitus metus. Komisija prie atitinkamos kvotos turi pridėti neišnaudotą kiekį;

(2)

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m. (2), 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1256/2011, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1124/2010 (3), 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 5/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (4), 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 43/2012, kuriuo ES laivams nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (5), ir 2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (6), nustatomos tam tikrų išteklių žvejybos kvotos 2012 metams ir nurodoma, kuriems ištekliams gali būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 847/96 numatytos priemonės;

(3)

2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1262/2012, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2013 m. ir 2014 m. (7), 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1088/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės (8), 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1261/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (9), 2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 39/2013, kuriuo ES laivams nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos ir kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės (10), ir 2013 m. sausio 21 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 40/2013, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (11), nustatomos tam tikrų išteklių žvejybos kvotos 2013 metams;

(4)

kai kurios valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį iki 2012 m. spalio 31 d. paprašė leisti neišnaudoti joms skirtų 2012 m. kvotų dalies ir ją perkelti į kitus metus. Atsižvelgiant į tame reglamente nurodytus apribojimus, neišnaudota kvotų dalis turėtų būti pridėta prie 2013 m. kvotų;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentuose (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 1088/2012, (ES) Nr. 1261/2012, (ES) Nr. 39/2013 ir (ES) Nr. 40/2013 2013 metams nustatytos žvejybos kvotos padidinamos, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(2)  OL L 336, 2010 12 21, p. 1.

(3)  OL L 320, 2011 12 3, p. 3.

(4)  OL L 3, 2012 1 6, p. 1.

(5)  OL L 25, 2012 1 27, p. 1.

(6)  OL L 25, 2012 1 27, p. 55.

(7)  OL L 356, 2012 12 22, p. 22.

(8)  OL L 323, 2012 11 22, p. 2.

(9)  OL L 356, 2012 12 22, p. 19.

(10)  OL L 23, 2013 1 25, p. 1.

(11)  OL L 23, 2013 1 25, p. 54.


PRIEDAS

Šalies kodas

Išteklių kodas

Rūšis

Zonos pavadinimas

Galutinė 2012 m. kvota (1)

(tonomis)

2012 m. sužvejotas kiekis

(tonomis)

Taikant specialiąją sąlygą 2012 m. sužvejotas kiekis

(tonomis)

Galutinės kvotos dalis

(%)

Perkeltas kiekis

(tonomis)

BEL

ANF/07.

Velniažuvės

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Menkės

VII a

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Menkės

VII d

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Juodadėmės menkės

VII b–k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Megrimai

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIII a ir b

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rombinės rajos

VII d zonos ES vandenys

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Velniažuvės

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Melsvosios molvos

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Juodosios kalavijos

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Menkės

Kategato sąsiauris

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a; III b, c, d zonos ES vandenys

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a, 22–32 pakvadračių ES vandenys

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Melsvosios molvos

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Menkės

Kategato sąsiauris

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų ES vandenys, V b ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Jūrinės lydekos

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a; III b, c, d zonos ES vandenys

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

III zonos ES ir tarptautiniai vandenys

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Rombinės rajos

III a zonos ES vandenys

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Ančiuviai

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Velniažuvės

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonos ES vandenys, V b ir VI zonos ES ir tarptautiniai vandenys

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Megrimai

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Norveginiai omarai

VIII c

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Raudonpelekiai pagelai

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Žydrieji merlangai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Paprastosios silkės

28.1 pakvadratis

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Paprastosios silkės

30–31 pakvadračiai

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Velniažuvės

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Velniažuvės

VIII a, b, d ir e

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Juodosios kalavijos

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Menkės

VII a

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Menkės

VII d

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Juodieji paltusai

II a ir IV zonų ES vandenys, V b ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Megrimai

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIII a, b, d ir e

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Norveginiai omarai

VIII c

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Norveginiai omarai

VIII a, b, d ir e

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Jūrinės plekšnės

VII f ir g

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Europiniai jūrų liežuviai

VIII a ir b

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rombinės rajos

VII d zonos ES vandenys

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Velniažuvės

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Juodosios kalavijos

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Menkės

VII a

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Menkės

VII d

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

I, II, III ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Paprastosios silkės

VII a

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Megrimai

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56–14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Paprastosios molvos

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Jūrinės plekšnės

VII h, j ir k

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

I, II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Europiniai jūrų liežuviai

VII d

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Europiniai jūrų liežuviai

VII e

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rombinės rajos

VII d zonos ES vandenys

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Paprastosios brosmės

I, II ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII a

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Velniažuvės

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Melsvosios molvos

II ir IV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Melsvosios molvos

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Menkės

VII a

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Juodadėmės menkės

V b ir VI a zonų ES ir tarptautiniai vandenys

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Juodadėmės menkės

VI b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Paprastosios silkės

VII a

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Paprastosios silkės

VII b ir c; VI aS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Jūrinės lydekos

VI ir VII; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Megrimai

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Megrimai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Norveginiai omarai

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Norveginiai omarai

VII (Porcupine pakrantė – 16 padalinys)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Ledjūrio menkės

VI; V b, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Europiniai jūrų liežuviai

VII a

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Europiniai jūrų liežuviai

VII f ir g

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Sidabrinės jūrinės lydekos

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

V b, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Velniažuvės

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Velniažuvės

II a ir IV zonų ES vandenys

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Velniažuvės

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Atlantinė argentina

I ir II zonų ES ir tarptautiniai vandenys

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Atlantinė argentina

III ir IV zonų ES vandenys

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Atlantinė argentina

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Menkės

VII d

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos, CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Juodadėmės menkės

VII a

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Juodadėmės menkės

VII b–k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Paprastosios silkės

V b, VI b ir VI aN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Paprastosios silkės

VII b ir c; VI aS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Paprastosios silkės

VII g, h, j ir k

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Jūrinės lydekos

II a ir IV zonų ES vandenys

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Jūrinės lydekos

VIII a, b, d ir e

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Megrimai

II a ir IV zonų ES vandenys

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Norveginiai omarai

II a ir IV zonų ES vandenys

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Norveginiai omarai

VI; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Jūrinės plekšnės

VII a

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Jūrinės plekšnės

VII d ir e

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Europiniai jūrų liežuviai

II ir IV zonų ES vandenys

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Europiniai jūrų liežuviai

VII h, j ir k

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rombinės rajos

II a ir IV zonų ES vandenys

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Sidabrinės jūrinės lydekos

VII b, c, d, e, f, g, h, j ir k

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Ančiuviai

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Velniažuvės

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Juodosios kalavijos

CECAF 34.1.2 rajono ES ir tarptautiniai vandenys

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

X ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Jūrinės lydekos

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

VIII c

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Megrimai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Paprastosios molvos

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Norveginiai omarai

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Raudonpelekiai pagelai

IX zonos ES ir tarptautiniai vandenys

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Raudonpelekiai pagelai

X zonos ES ir tarptautiniai vandenys

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Rombinės rajos

VI a, b ir VII a–c, e–k zonų ES vandenys

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rombinės rajos

VIII ir IX zonų ES vandenys

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Žydrieji merlangai

VIII c, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Menkės

25–32 pakvadračių ES vandenys

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Paprastosios silkės

30–31 pakvadračiai

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Jūrinės lydekos

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

II a ir IV a zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIII a, b, d ir e; V b zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Paprastosios molvos

III a; III b, c, d zonų ES vandenys

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Norveginiai omarai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Šiaurinės paprastosios krevetės

II a ir IV zonų ES vandenys

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Paprastieji tobiai

II a, III a ir IV zonų ES vandenys

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Europiniai jūrų liežuviai

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Paprastosios brosmės

IV zonos ES vandenys

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Paprastosios brosmės

III a; 22–32 pakvadračių ES vandenys

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Valstybėms narėms atitinkamais žvejybos galimybių reglamentais skirtos žvejybos kvotos, atsižvelgus į žvejybos galimybių apsikeitimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 (OL L 358, 2002 12 31, p. 59) 20 straipsnio 5 dalį, kvotų perkėlimą pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį ir (arba) žvejybos galimybių perskirstymus ir išskaitymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1) 37 ir 105 straipsnius.


10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 324/2013

2013 m. balandžio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 8 d.

dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnį Danijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiamos tam tikro tipo daugiatikslės žemės darbų mašinos

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1874)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/173/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (1), ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2006/42/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką Danijos institucijos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešė apie priemonę, susijusią su bendrovės „C.S.F. Srl.“ (via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse, Vičenca, Italija) gaminamomis „Multione S630“ tipo mašinomis. Šios mašinos buvo paženklintos CE ženklu, prie jų buvo pridedama EB atitikties deklaracija pagal Direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, Komisijos direktyvą 2004/108/EB (2) dėl elektromagnetinio suderinamumo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB (3) dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo;

(2)

„Multione S630“ yra daugiatikslės žemės darbų mašinos, prie kurių gali būti tvirtinami įvairūs įtaisai skirtingoms su miškininkyste, žemės ūkiu, sodininkyste, želdinimu, kelių priežiūra ir statyba susijusioms funkcijoms atlikti;

(3)

Danijos priemonė motyvuojama tuo, kad mašinos neatitinka esminių sveikatos ir saugos reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2006/42/EB I priedo 3.4.4 punkte, pagal kurį reikalaujama, kad, kai yra rizika, kad ant savaeigių mašinų su jose esančiais operatoriais gali nukristi daiktų ar medžiagų, mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos atsižvelgiant į šią riziką ir, jei yra vietos, jose turi būti įtaisyta atitinkama apsauginė konstrukcija;

(4)

Danijos institucijos nurodė, kad, nors dėl kelių numatytų mašinų funkcijų jose esantiems operatoriams kyla rizika, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų, mašinos rinkai teikiamos be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų. Danijos institucijos paprašė gamintojo imtis taisomųjų priemonių. Prašymas neįvykdytas, todėl Danijos institucijos uždraudė tiekti rinkai mašinas „Multione S630“ be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų ir nurodė gamintojui imtis taisomųjų veiksmų dėl rinkai jau pateiktų mašinų;

(5)

Komisija raštu paragino gamintoją pateikti pastabas dėl Danijos priimtos priemonės. Gamintojas atsakė manantis, kad apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų pritvirtinti nereikia, jeigu mašinos tiekiamos funkcijoms, kurias vykdant nėra rizikos, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų. Tačiau gamintojas taip pat pranešė Komisijai, kad Danijos institucijoms priėmus priemonę, imtasi veiksmų užtikrinti, kad prie visų Danijos rinkai tiekiamų mašinų būtų pritvirtina apsauginė konstrukcija nuo krintančių objektų;

(6)

Direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nustatyta, kad mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad visas operacijas atliekant ne tik gamintojo numatytomis sąlygomis, bet ir pagrįstai numanomu netinkamo jų naudojimo atveju, jos vykdytų savo funkcijas ir nekeltų pavojaus jas valdantiems, derinantiems ir prižiūrintiems asmenims. Naudojamų priemonių tikslas – siekti, kad būtų išvengta bet kokių nelaimingų atsitikimų pavojaus per visą numatytą mašinos naudojimo laiką, įskaitant mašinos transportavimo, surinkimo, išardymo, padarymo netinkama ir pavertimo į atliekas etapus;

(7)

tokių daugiatikslių žemės darbų mašinų kaip „Multione S630“ atveju, net jeigu mašinos iš pradžių tiekiamos funkcijoms, kurias vykdant nėra rizikos, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų, tikėtina, kad ilgainiui jos bus naudojamos kitoms numatytoms funkcijoms, dėl kurių operatoriams galėtų kilti rizika. Todėl projektuojant ir surenkant mašinas reikia atsižvelgti į riziką, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų;

(8)

išnagrinėjus Danijos institucijų pateiktus įrodymus ir gamintojo pateiktas pastabas patvirtinama, kad „Multione S630“ tipo mašinos be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų neatitinka Direktyvos 2006/42/EB I priedo 3.4.4 punkte nustatytų esminių sveikatos ir saugos reikalavimų ir todėl jose esantiems operatoriams kyla didelė rizika, kad gali nukristi daiktų ar medžiagų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Danijos institucijų priemonė, pagal kurią uždrausta tiekti rinkai „Multione S630“ tipo mašinas be apsauginės konstrukcijos nuo krintančių objektų ir reikalaujama, kad gamintojas imtųsi taisomųjų veiksmų dėl rinkai jau pateiktų mašinų, yra pagrįsta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(2)  OL L 337, 2004 11 13, p. 13.

(3)  OL L 162, 2000 7 3, p. 1.


10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 8 d.

kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 79 straipsnio 1 dalį sudaromas Sąjungos inspektorių sąrašas

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1882)

(2013/174/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (1), ypač į jo 79 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 nustatoma Bendrijos kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistema, kad būtų užtikrintas bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis. Reglamente (EB) Nr. 1224/2009 nustatyta, kad nepažeisdami pakrantės valstybių narių tiesioginės atsakomybės Sąjungos inspektoriai gali atlikti inspektavimus pagal tą reglamentą Sąjungos vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivuose ne Sąjungos vandenyse. Sąjungos inspektorių sąrašas turi būti nustatytas pagal Reglamente (EB) Nr. 1224/2009 nustatytą procedūrą;

(2)

2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (2), nustatomos išsamios Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 nustatytos Europos Sąjungos kontrolės sistemos taikymo taisyklės;

(3)

Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 404/2011 nustatyta, kad Sąjungos inspektorių sąrašas turi būti priimamas remiantis valstybių narių ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pranešimais;

(4)

pirmasis Sąjungos inspektorių sąrašas priimtas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/883/ES (3). Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011 120 straipsnyje nustatyta, kad sudarius pirminį sąrašą valstybės narės ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra iki spalio mėn. praneša apie bet kokį sąrašo pakeitimą, kurį jos nori padaryti kitais kalendoriniais metais, o Komisija atitinkamai pakeičia sąrašą iki gruodžio 31 d.;

(5)

kai kurios valstybės narės pateikė visus savo atitinkamų inspektorių sąrašus. Todėl tikslinga pakeisti Įgyvendinimo sprendimu 2011/883/ES nustatytą sąrašą ir, remiantis šiais pranešimais bei iš valstybių narių gautais pranešimais apie pirminio sąrašo pakeitimus, šio sprendimo priede pateikti naują Sąjungos inspektorių sąrašą;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos inspektorių sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2011/883/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Maria DAMANAKI

Komisijos narė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 112, 2011 4 30, p. 1.

(3)  OL L 343, 2011 12 23, p. 123.


PRIEDAS

PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1224/2009 79 STRAIPSNIO 1 DALĮ SUDARYTAS SĄJUNGOS INSPEKTORIŲ SĄRAŠAS

Šalis

Inspektoriai

Belgija

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgarija

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Čekija

Netaikoma

Danija

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Vokietija

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estija

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Airija

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Graikija

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Ispanija

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Prancūzija

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Italija

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticó, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Kipras

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Latvija

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalějs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Roland

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Lietuva

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Liuksemburgas

Netaikoma

Vengrija

Netaikoma

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

GATT, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Nyderlandai

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Austrija

Netaikoma

Lenkija

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugalija

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Rumunija

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovėnija

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovakija

Netaikoma

Suomija

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Švedija

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Jungtinė Karalystė

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Europos Komisija

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, PETRA

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 8 d.

dėl augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų kontrolės Prancūzijos užjūrio departamentuose programai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 skiriamo 2013 m. Sąjungos finansinio įnašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1934)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų kalba)

(2013/175/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirmąjį sakinį,

kadangi:

(1)

2012 m. lapkričio 12 d. Prancūzijos valdžios institucijos Komisijai pateikė 2013 m. programą, kurioje numatytos augalų sveikatos priemonės Prancūzijos užjūrio departamentuose. Šioje programoje apibrėžiami siektini tikslai, tikėtini rezultatai, priemonės, kurių reikia imtis, jų trukmė ir sąnaudos atsižvelgiant į galimą Sąjungos finansinį įnašą;

(2)

minėtoje programoje numatytos priemonės atitinka reikalavimus, išdėstytus 2007 m. rugsėjo 10 d. Komisijos sprendime 2007/609/EB dėl augalams ir augalų produktams kenksmingų organizmų kontrolės Prancūzijos užjūrio departamentuose, Azorų salose ir Madeiroje programų priemonių, kurios atitinka reikalavimus Bendrijos finansavimui gauti, apibrėžties (2);

(3)

programoje išdėstytas priemones įvertino Komisija ir 2012 m. lapkričio 22–23 d. aptarė Augalų sveikatos nuolatinis komitetas. Patikslinta finansinė lentelė pateikta 2013 m. vasario 15 d. Todėl Komisija mano, kad minėta programa ir jos tikslai atitinka Reglamento (EB) Nr. 247/2006 17 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 17 straipsnio 3 dalį turėtų būti nustatytas didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, o išmokos turėtų būti mokamos pagal Prancūzijos pateiktus dokumentus;

(5)

remiantis 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (3) 3 straipsnio 2 dalies a punktu, Sąjungos finansiniai įnašai augalų sveikatos priemonėms turi būti mokami iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Vykdant šių priemonių finansinę kontrolę taikomi šio reglamento 9, 36 ir 37 straipsniai;

(6)

remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) 75 straipsniu ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (5), 90 straipsnio 1 dalimi, prieš išlaidų iš Sąjungos biudžeto įsipareigojimą įgaliotoji institucija arba valdžios įstaigos turi priimti finansavimo sprendimą, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(7)

2012 m. lapkričio 12 d. Prancūzijos valdžios institucijų pateikta programa ir numatytos priemonės yra susiję su 2013 kalendoriniais metais. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 112 straipsnyje nustatyta, kad dotacija gali būti skirta jau prasidėjusiam veiksmui tik tais atvejais, kai pareiškėjas gali įrodyti, jog veiksmą pradėti būtina prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijos. Prancūzija įrodė būtinybę pradėti šią programą nuo 2013 m. pradžios, užtikrindama tinkamą šių priemonių finansavimą ir vykdymo pradžią prieš skiriant šiame sprendime nurodytą Sąjungos finansinį įnašą;

(8)

šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 75 straipsnyje dėl bendro finansavimo paraiškoje nurodytų išlaidų didžiausių leistinų sumų, nustatytų Prancūzijos pateiktoje programoje;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzijai skiriamas Sąjungos finansinis įnašas augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų kontrolės Prancūzijos užjūrio departamentuose oficialiai 2013 m. programai įgyvendinti, kaip nurodyta priedo A dalyje.

Šis finansinis įnašas neturi viršyti 60 % visų tinkamų finansuoti išlaidų, kaip nurodyta priedo B dalyje, jis negali būti didesnis kaip 219 000 EUR (be PVM).

2 straipsnis

1.   Išankstinė 100 000 EUR išmoka išmokama per 60 dienų po Prancūzijos mokėjimo prašymo gavimo dienos.

2.   Sąjungos finansinio įnašo likutis išmokamas, jei ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 15 d. Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikiama programos galutinio įgyvendinimo ataskaita ir po to, kai Komisija šią ataskaitą patvirtina.

Toje ataskaitoje pateikiami bent:

a)

glaustas techninis visos programos, įskaitant fizinių ir kokybinių tikslų pasiekimo laipsnį, vertinimas. Šiame vertinime susiejami pradinėje Prancūzijos programoje išdėstyti tikslai su pasiektais rezultatais, išreikštais tikėtinais rezultatais ir veiklos baigimo etapais. Jame pristatoma padaryta pažanga ir įvertinamas įgyvendintų priemonių tiesioginis fitosanitarinis ir ekonominis poveikis ir

b)

finansinė išlaidų ataskaita, kurioje pateikiamos išmokėtos išlaidos, patirtos 2013 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d., suskirstytos pagal paprogramius ir priemones. Prie šios ataskaitos pridedami išlaidų apmokėjimo įrodymai, pateikiant atitinkamus dokumentus, kaip antai sąskaitas faktūras arba kvitus.

3.   Dėl priedo B dalyje nurodyto preliminaraus biudžeto paskirstymo Prancūzija gali pakoreguoti skirtingų to paties paprogramio priemonių finansavimą, neviršydama 15 % Sąjungos finansinio įnašo, skirto šiam paprogramiui, jei neviršijama visa programoje numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma ir jei dėl to nekyla rizika pagrindiniams programos tikslams.

Apie visus atliktus koregavimus Prancūzija praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1.

(2)  OL L 242, 2007 9 15, p. 20.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


PRIEDAS

PROGRAMA IR PRELIMINARUS BIUDŽETO PASKIRSTYMAS 2013 M.

A   DALIS

Programa

Programą sudaro du paprogramiai:

1)

visų užjūrio departamentų bendradarbiavimo paprogramis:

1.

1.1 priemonė. Karantininių kenkėjų ir ligų prioritizavimo priemonė užjūrio departamentams, pagal kurią galima klasifikuoti kenksmingus organizmus ir atitinkamus jų nustatymo metodus.

2.

1.2 priemonė. Naujoviškų Xanthomonas axonopodis pv. alii, Xanthomonas citri pv. citri ir Solanaceae begomovirusų nustatymo metodų kūrimas.

3.

1.3 priemonė. Citrusams kenksmingų organizmų (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus ir C.L. americanus, citrusų greito sunykimo viruso, citrusų margosios chlorozės, citrusų mozaikos viruso, citrusų psorozės viruso bei citrusų tatter lapų viruso ir susijusių virusų) nustatymo metodų pritaikymas ir patvirtinimas.

2)

Martinikos departamentui skirtas paprogramis:

Priemonė. Ekologinių ūkių tinklo steigimas, priežiūra ir augalų sveikatos stebėjimas.

B   DALIS

Preliminarus biudžeto paskirstymas (EUR), nurodant įvairius tikėtinus rezultatus

Paprogramiai

Rezultatai (S: paslaugų teikimas, R: moksliniai tyrimai arba studija)

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Nacionalinis finansinis įnašas (40 %)

Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas (60 %)

Visų užjūrio departamentų bendradarbiavimo paprogramis

 

1 priemonė

Karantininių kenkėjų ir ligų prioritizavimo priemonė, skirta užjūrio departamentams (S)

62 000

24 800

37 200

2 priemonė

Naujoviški kenksmingų organizmų nustatymo metodai (R)

120 000

48 000

72 000

3 priemonė

Citrusams kenksmingų organizmų nustatymo metodai (R)

97 000

38 800

58 200

Tarpinė suma

 

279 000

111 600

167 400

Martinika

 

Priemonė

Ekologinių ūkių tinklas (S)

86 000

34 400

51 600

Tarpinė suma

 

86 000

34 400

51 600

Iš viso

 

365 000

146 000

219 000