ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.091.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 91

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. balandžio 3d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES ( 1 )

1

 

*

2013 m. balandžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 306/2013 dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nujunkytiems paršeliams ir nujunkytiems kiaulinių šeimos gyvūnams, išskyrus Sus scrofa domesticus (leidimo turėtojas – Kemin Europa N.V.) ( 1 )

5

 

 

2013 m. balandžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 307/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

8

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/164/ES

 

*

2013 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo panaikinami sprendimai 2003/135/EB, 2004/832/EB ir 2005/59/EB, kuriais patvirtinami laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro išnaikinimo ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Vokietijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje planai (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1741)

10

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2013/165/ES

 

*

2013 m. kovo 27 d. Komisijos rekomendacija dėl toksinų T-2 ir HT-2 grūduose ir grūdų produktuose ( 1 )

12

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyvos 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, klaidų ištaisymas (OL L 77, 2013 3 20)

16

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

REGLAMENTAI

3.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2013

2012 m. lapkričio 26 d.

kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (1), ypač į jos 7 straipsnį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Direktyva 2010/40/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotuosius aktus dėl specifikacijų, būtinų intelektinių transporto sistemų (ITS) diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui užtikrinti;

(2)

pagal Direktyvos 2010/40/ES 3 straipsnio d punktą, sąveikios visos Europos e. skambučio sistemos suderintas užtikrinimas yra vienas iš prioritetinių veiksmų. Todėl Komisija turėtų priimti būtinas šios srities specifikacijas;

(3)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, (Universaliųjų paslaugų direktyva) (2) 26 straipsnyje reikalaujama, kad surinkus vieną Europos skubaus iškvietimo numerį „112“, į skambučius būtų tinkamai atsakoma ir būtų aptarnaujama pagal tinklų technologines galimybes taip, kad atitiktų nacionalinius pagalbos tarnybų sistemos, įskaitant reagavimo į skubios pagalbos iškvietas centrų (bendrųjų pagalbos centrų), organizacinius reikalavimus;

(4)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Metas diegti pagalbos iškvietos sistemą“ (3) numatytos naujos reguliavimo priemonės, kuriomis siekiama, kad Sąjungoje būtų sparčiau diegiama transporto priemonių pagalbos iškvietos sistema. Viena iš siūlomų priemonių – užtikrinti, kad bendrųjų pagalbos centrų infrastruktūros modernizavimas siekiant, kad būtų galima tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, būtų privalomas;

(5)

Komisijos rekomendacijoje 2011/750/ES dėl paramos elektroniniuose ryšių tinkluose diegiant visoje Europoje taikomą pagalbos iškvietos paslaugą siekiant perduoti automobilyje sumontuota pagalbos iškvietos įranga generuotus pagalbos skambučius naudojantis telefono numeriu 112 („pagalbos iškvieta“) (4) patariama, kad valstybės narės nurodytų pagalbos iškvietos „eCall“ BPC, kuriam turėtų būti nukreipiamos pagalbos iškvietos „eCall“, ir užtikrintų, kad judriojo ryšio tinklų operatoriai tinkamai tvarkytų pagalbos iškvietas „eCall“;

(6)

tikimasi, kad sąveiki europinė pagalbos iškvietos paslauga padės sumažinti skubios pagalbos tarnybų reagavimo laiką ir taip sumažins žūčių Sąjungoje skaičių ir sušvelnins sužalojimų kelių eismo įvykiuose pasekmes;

(7)

taip pat tikimasi, kad sąveiki europinė pagalbos iškvietos paslauga padės sumažinti dėl eismo įvykių visuomenei daromą ekonominę žalą, nes pagerės incidentų valdymas, sumažės spūsčių keliuose ir antrinių avarijų;

(8)

tvarkydami pagalbos iškvietas „eCall“, BPC, skubios pagalbos tarnybos ir tarnybų partneriai asmens duomenis tvarko pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (5) ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (6). Valstybės narės užtikrina, kad ši atitiktis būtų įrodyta nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms, taikant apriorinės kontrolės procedūras, tokias kaip išankstinis pranešimas, arba aposteriorinius patikrinimus, pvz., nagrinėjant skundus ar vykdant tyrimą;

(9)

sąveiki europinė pagalbos iškvietos sistema „eCall“ kuriama pagal 29 straipsnio darbo grupės rekomendacijas, pateiktas 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtame „Darbiniame dokumente dėl pagalbos iškvietos paslaugos iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir privatumui“ (1609/06/EN – Darbinis dokumentas 125). Turi būti neįmanoma sekti įprastai veikiančios transporto priemonės, kurioje yra pagalbos iškvietos „eCall“ įranga. Į būtinųjų duomenų, kuriuos siunčia transporto priemonėje esanti pagalbos iškvietos „eCall“ įranga (t. y. kai ji suaktyvinama), rinkinį įtraukiama minimali informacija, kuri būtina, kad būtų galima tinkamai reaguoti į pagalbos iškvietą;

(10)

nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB, valstybės narės, diegdamos pagalbos iškvietos BPC infrastruktūrą, atsižvelgia į 2006 m. rugsėjo 26 d. priimtą 29 straipsnio darbo grupės „Darbinį dokumentą dėl pagalbos iškvietos paslaugos iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir privatumui“ (1609/06/EN – Darbinis dokumentas 125);

(11)

svarbu, kad visos valstybės narės turėtų parengti pagalbos iškvietos sistemos paslaugos diegimo bendrus techninius sprendimus ir praktiką. Bendrus techninius sprendimus turėtų rengti visų pirma Europos standartizacijos organizacijos, siekdamos palengvinti pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimą, užtikrinti paslaugos sąveikumą bei tęstinumą visoje ES ir sumažinti bendras jos įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas;

(12)

Europos standartizacijos organizacijos – ETSI ir CEN – parengė bendrus europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos diegimo standartus, į kuriuos daroma nuoroda šiame reglamente;

(13)

turėtų būti skirta pakankamai laiko modernizuoti jau įdiegtą infrastruktūrą, todėl šis reglamentas jai turėtų būti taikomas praėjus 12 mėnesių po įsigaliojimo.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   skubios pagalbos tarnyba– pagal nacionalinės teisės aktus valstybės narės pripažinta tarnyba, kuri tiesiogiai teikia skubią pagalbą tokiose situacijose, kai gresia, visų pirma, tiesioginis pavojus gyvybei ar sunkaus sužeidimo pavojus, pavojus asmens arba visuomenės sveikatai arba saugai, privačiam arba viešajam turtui arba aplinkai;

b)   bendrasis pagalbos centras (BPC)– fizinė vieta, kurioje pirmiausia priimami pagalbos skambučiai ir už kurią atsakinga valdžios institucija arba valstybės narės pripažinta privati organizacija;

c)   tinkamiausias BPC– atsakingų institucijų iš anksto nurodytas BPC, kuris reaguoja į pagalbos iškvietas, gaunamas iš tam tikros vietovės, arba į tam tikros rūšies pagalbos iškvietas;

d)   „eCall“ BPC– valdžios institucijų iš anksto nurodytas tinkamiausias BPC, kuris pirmiausia priima ir tvarko pagalbos iškvietas „eCall“;

e)   „eCall“ BPC operatorius– asmuo, kuris bendrajame pagalbos centre priima ir (arba) tvarko skubios pagalbos iškvietas;

f)   tarnybos partneris– viešoji arba nacionalinių institucijų pripažinta privati organizacija, kuri vaidina tam tikrą vaidmenį reaguojant į susijusius su pagalbos iškvieta „eCall“ incidentus (pvz., kelio eksploatuotojas, pagalbos tarnyba);

g)   transporto priemonės pagalbos iškvietos įranga– transporto priemonėje įrengta įranga, kuri teikia transporto priemonės duomenis, būtinus, kad būtų galima per viešąjį judriojo ryšio tinklą atlikti „eCall“ operaciją, arba kuri turi prieigą prie tokių duomenų;

h)   pagalbos iškvieta „eCall“ (Direktyvoje 2010/40/ES vadinama „sąveikia visos Europos e. skambučio sistema“)– skubios pagalbos iškvieta telefonu 112, kuri suaktyvinama automatiškai (naudojant transporto priemonėje įrengtus jutiklius) arba rankiniu būdu; iškvietoje pateikiamas standartizuotas būtinųjų duomenų rinkinys ir per viešąjį judriojo ryšio tinklą užmezgamas transporto priemonės ir „eCall“ BPC balso ryšys;

i)   „eCall“ operacija– judriojo ryšio per viešąjį judriojo ryšio tinklą užmezgimas, būtinųjų duomenų rinkinio perdavimas iš transporto priemonės į „eCall“ BPC ir garso kanalo tarp transporto priemonės ir to paties „eCall“ BPC nustatymas;

j)   būtinųjų duomenų rinkinys (BDR)– standarte „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos mažiausias duomenų rinkinys“ (EN 15722) apibrėžta informacija, kuri siunčiama į „eCall“ BPC;

k)   transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)– transporto priemonei gamintojo priskirtas raidžių ir skaitmenų kodas, kuriuo siekiama užtikrinti tinkamą kiekvienos transporto priemonės identifikavimą, kaip aprašyta ISO standarte 3779;

l)   belaidžio judriojo ryšio tinklas– belaidžio ryšio tinklas, kuriame užtikrinamas ryšio vientisumas pereinant nuo vieno tinklo prieigos punkto prie kito;

m)   viešasis belaidžio judriojo ryšio tinklas– pagal Direktyvą 2002/22/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB (7) visuomenei prieinamo belaidžio judriojo ryšio tinklas;

n)   skubios pagalbos valdymo centras– infrastruktūra, kuria viena arba daugiau skubios pagalbos tarnybų naudojasi tvarkydamos pagalbos iškvietas;

o)   neapdorotas BDR– perduotų būtinųjų duomenų rinkinys prieš juos suprantama forma pateikiant „eCall“ BPC operatoriui.

3 straipsnis

„eCall“ BPC reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visi „eCall“ BPC būtų pasirengę tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“ ir priimti transporto priemonės BDR iš transporto priemonės pagalbos iškvietos įrangos pagal standartus „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos europinės sistemos veikimo reikalavimai“ (EN 16072) ir „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos aukšto lygmens taikomosios programos protokolo reikalavimai“ (EN 16062).

2.   „eCall“ BPC tvarko pagalbos iškvietas „eCall“ taip pat greitai ir veiksmingai, kaip bet kurį kitą skambutį bendruoju Europos pagalbos telefono numeriu 112. „eCall“ BPC tvarko pagalbos iškvietas „eCall“ pagal nacionalinių skubios pagalbos iškvietų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

3.   „eCall“ BPC turi turėti galimybę priimti BDR duomenis ir aiškiai bei suprantamai pateikti juos „eCall“ BPC operatoriui.

4.   „eCall“ BPC suteikiama prieiga prie tinkamos geografinės informacinės sistemos (GIS) arba lygiavertės sistemos, kad „eCall“ BPC operatorius pagal BDR koordinates galėtų nustatyti transporto priemonės vietą ir kursą ne mažesniu kaip EN 15722 apibrėžtu tikslumu.

5.   Minėtais reikalavimais užtikrinama, kad „eCall“ BPC atitinkamai (-oms) skubios pagalbos tarnybai (-oms) arba tarnybos partneriui (-ams) galėtų pateikti vietos, pagalbos iškvietos „eCall“ suaktyvinimo tipo (rankiniu būdu ar automatiškai) ir kitus svarbius duomenis.

6.   „eCall“ BPC (iš pradžių gavęs pagalbos iškvietą „eCall“) užmezga garsinį ryšį su transporto priemone ir tvarko pagalbos iškvietos „eCall“ duomenis; prireikus „eCall“ BPC nacionalinės institucijos nustatyta tvarka gali nukreipti iškvietą ir BDR duomenis kitam BPC, skubios pagalbos valdymo centrui ar tarnybos partneriui. Toks nukreipimas gali būti atliktas duomenų arba garsiniu ryšiu arba, pageidautina, ir vienu, ir kitu.

7.   Prireikus „eCall“ BPC ir atitinkamai (-oms) skubios pagalbos tarnybai (-oms) arba tarnybos partneriui (-ams), atsižvelgiant į nacionalinę tvarką ir teisės aktus, gali būti suteikta teisė sužinoti transporto priemonės charakteristikas, nurodytas nacionalinėse duomenų bazėse ir (arba) kituose susijusiuose šaltiniuose, kad jie galėtų gauti informaciją, būtiną tinkamai reaguoti į pagalbos iškvietą „eCall“, visų pirma interpretuoti transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN) ir pateikti tam tikrą papildomą informaciją, visų pirma apie transporto priemonės tipą ir modelį.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

Valstybės narės paskiria institucijas, kurios yra kompetentingos vertinti „eCall“ BPC veiklos atitiktį 3 straipsnyje išvardytiems reikalavimams, ir praneša apie jas Komisijai. Atitiktis vertinama pagal standarto „Intelektinės transporto sistemos. El. sauga. Visos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ atitikties bandymai“ (EN 16454) dalį, susijusią su BPC atitiktimi europinės pagalbos iškvietos „eCall“ reikalavimams.

5 straipsnis

Įpareigojimai, susiję su „eCall“ BPC infrastruktūros diegimu

Valstybės narės užtikrina, kad, diegiant „eCall“ BPC infrastruktūrą sąveikios europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugai teikti laikantis Direktyvos 2010/40/ES II priede išdėstytų specifikacijų ir diegimo principų, būtų taikomas šis reglamentas. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant jokios valstybės narės teisės spręsti dėl „eCall“ BPC infrastruktūros, kuri bus naudojama sąveikiai europinei pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugai teikti, diegimo savo teritorijoje. Šia teise naudojamasi nepažeidžiant jokių pagal Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą priimtų teisės aktų.

6 straipsnis

Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės

1.   BPC, įskaitant „eCall“ BPC, laikomi duomenų valdytojais, kaip apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d punkte. Jei „eCall“ duomenys pagal 3 straipsnio 5 dalį turi būti siunčiami kitiems skubios pagalbos valdymo centrams arba tarnybos partneriams, pastarieji taip pat laikomi duomenų valdytojais. Valstybės narės užtikrina, kad BPC, skubios pagalbos tarnybos ir tarnybos partneriai, tvarkydami pagalbos iškvietas „eCall“, asmens duomenis tvarkytų pagal direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB ir kad ši atitiktis būtų įrodyta nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms.

2.   Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys nebūtų naudojami netinkamai, įskaitant neteisėtą prieigą prie duomenų, jų pakeitimą arba praradimą, ir kad tinkamu lygmeniu būtų nustatyti asmens duomenų saugojimo, laikymo trukmės, apdorojimo ir apsaugos protokolai ir kad tų protokolų būtų tinkamai laikomasi.

7 straipsnis

Atsakomybės taisyklės

1.   „eCall“ BPC turi būti pajėgūs kompetentingoms institucijoms įrodyti, kad jie atitinka visus nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje išvardytų pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ standartų atitikties reikalavimus, taikomus jų suprojektuotai (-oms) ir (arba) valdomai (-oms) sistemos daliai (-ims). Pagal galiojančią nacionalinę tvarką jie atsako tik už tą pagalbos iškvietos „eCall“ etapą, kuris prasideda, kai pagalbos iškvieta „eCall“ pasiekia „eCall“ BPC.

2.   Tuo tikslu, be kitų jau taikomų priemonių (visų pirma susijusių su skambučių telefono numeriu 112 tvarkymu), ir pagalbos iškvietoje „eCall“ gautas neapdorotas BDR, ir „eCall“ operatoriui pateiktas BDR turinys saugomi laikotarpį, nustatytą pagal nacionalines taisykles. Tokie duomenys saugomi pagal Direktyvos 95/46/EB 6, 13 ir 17 straipsnius.

8 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. spalio 23 d. Komisijai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamas bent kompetentingų institucijų, vertinančių „eCall“ BPC veiklos atitiktį, sąrašas, „eCall“ BPC sąrašas ir geografinė aprėptis, kitų dvejų metų diegimo tvarkaraštis, atitikties bandymų aprašas ir privatumo bei duomenų apsaugos protokolų aprašas.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas infrastruktūrai, kuri diegiama po šio reglamento įsigaliojimo dienos. Nuo 2014 m. balandžio 23 d. jis taikomas infrastruktūrai, kuri šio reglamento įsigaliojimo dieną jau buvo įdiegta.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 207, 2010 8 6, p. 1.

(2)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(3)  COM(2009) 434 galutinis.

(4)  OL L 303, 2011 11 22, p. 46.

(5)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(6)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(7)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.


3.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 306/2013

2013 m. balandžio 2 d.

dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nujunkytiems paršeliams ir nujunkytiems kiaulinių šeimos gyvūnams, išskyrus Sus scrofa domesticus (leidimo turėtojas – „Kemin Europa N.V.“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas leisti naudoti preparatą Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pagal naują paskirtį. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis PTA-6737 (ATCC PTA-6737) pagal naują paskirtį kaip nujunkytų paršelių ir nujunkytų kiaulinių šeimos gyvūnų, išskyrus Sus scrofa domesticus, pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“;

(4)

preparatą Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) Komisijos reglamentu (ES) Nr. 107/2010 (2) buvo leista dešimt metų naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 885/2011 (3) kaip viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, mėsinių ančių, putpelių, fazanų, kurapkų, perlinių vištų, karvelių, mėsinių žąsų ir stručių pašarų priedą;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) savo 2012 m. balandžio 25 d. nuomonėje (4) patvirtino savo ankstesnes išvadas, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis preparatas Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) yra laikomas saugiu visų rūšių gyvūnams, produktų, pagamintų iš bet kokių šį priedą vartojusių gyvūnų, vartotojams ir aplinkai. Nors pareiškėjui atlikus tris bandymus nustatytas mažiausiai vieno rodmens žymus pagerėjimas, palyginti su kontrolės grupėmis, Tarnyba dėl prieštaringų tyrimų rezultatų, gautų naudojant skirtingas dozes, negalėjo nustatyti mažiausios veiksmingos dozės kaip siūlė pareiškėjas. Dviejų bandymų rezultatai buvo daug geresni naudojant 1 × 107 KSV/kg dozę, tačiau nebuvo geresni naudojant 5 × 107 KSV/kg dozę. Tarnyba nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(6)

atlikus preparato Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą kaip nurodyta šio reglamento priede;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 36, 2010 2 9, p. 1.

(3)  OL L 229, 2011 9 6, p. 3.

(4)  EFSA leidinys, 2012 m.; 10(5):2671.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis

(ATCC PTA-6737)

 

Priedo sudėtis

preparatas Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Gyvybingos Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sporos.

 

Analizės metodas  (1)

 

Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant triptono sojos agarą iš anksto karščiu apdorojus pašaro ėminius.

 

Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezės (PFGE) metodas.

(Nujunkyti) paršeliai ir (nujunkyti) kiaulinių šeimos gyvūnai, išskyrus Sus scrofa domesticus

1 × 107

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, saugojimo trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Naudoti (nujunkytiems) paršeliams maždaug iki 35 kg svorio.

2023 m. balandžio 23 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


3.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 307/2013

2013 m. balandžio 2 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 157, 2011 6 15, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

69,7

TN

99,6

TR

126,7

ZZ

98,7

0707 00 05

JO

194,1

TR

145,4

ZZ

169,8

0709 93 10

MA

46,3

TR

107,4

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

54,1

IL

65,2

MA

57,6

TN

58,7

TR

69,0

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

71,9

ZZ

71,9

0808 10 80

AR

108,9

BR

93,3

CL

131,0

CN

78,7

MK

27,7

US

180,6

ZA

111,6

ZZ

104,5

0808 30 90

AR

117,1

CL

145,2

TR

208,9

US

158,2

ZA

129,2

ZZ

151,7


(1)  Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


SPRENDIMAI

3.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. kovo 27 d.

kuriuo panaikinami sprendimai 2003/135/EB, 2004/832/EB ir 2005/59/EB, kuriais patvirtinami laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro išnaikinimo ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Vokietijoje, Prancūzijoje ir Slovakijoje planai

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1741)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų, vokiečių ir slovakų kalbomis)

(2013/164/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį, 20 straipsnio 2 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro Vokietijos federalinėse Žemutinės Saksonijos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reino krašto-Pfalco ir Saro krašto žemėse (2), 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos sprendimas 2004/832/EB, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Šiaurės Vogėzuose, Prancūzijoje planą (3), ir 2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas 2005/59/EB, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Slovakijoje planą (4), buvo priimti atitinkamai tam tikruose Vokietijos, Prancūzijos ir Slovakijos regionuose patvirtinus laukinių kiaulių klasikinį kiaulių marą. Šiais sprendimais buvo patvirtinti tų valstybių narių laukinių kiaulių klasikinio maro išnaikinimo ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo tos ligos planai;

(2)

2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimu 2012/761/ES, kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2013 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktos tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatomas Europos Sąjungos finansinis įnašas (5), patvirtinamos, inter alia, Vokietijos ir Slovakijos pateiktos klasikinio kiaulių maro kontrolės ir stebėsenos programos;

(3)

2011 m. Prancūzija ir Slovakija pranešė Komisijai ir valstybėms narėms apie palankią klasikinio kiaulių maro padėtį jų teritorijoje. Remiantis pateikta informacija, laukinių kiaulių klasikinis kiaulių maras paveiktose tų valstybių narių vietovėse buvo sėkmingai išnaikintas. Be to, 2012 m. Vokietija pranešė Komisijai ir valstybėms narėms, kad laukinių kiaulių klasikinis kiaulių maras paveiktose šios valstybės narės vietovėse buvo sėkmingai išnaikintas;

(4)

remiantis Vokietijos, Prancūzijos ir Slovakijos pateikta informacija, neatidėliotina laukinių kiaulių vakcinacija buvo sustabdyta. Be to, pirmiau ligos paveiktos vietovės dabar yra atidžiai prižiūrimos vykdant Įgyvendinimo sprendimu 2012/761/ES patvirtintas programas. Todėl toms valstybėms narėms patvirtinti laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro išnaikinimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro planai nebereikalingi;

(5)

todėl, siekiant Sąjungos teisės aktų aiškumo ir nuoseklumo, sprendimai 2003/135/EB, 2004/832/EB ir 2005/59/EB turėtų būti panaikinti;

(6)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimai 2003/135/EB, 2004/832/EB ir 2005/59/EB yra panaikinami.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai, Prancūzijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5.

(2)  OL L 53, 2003 2 28, p. 47.

(3)  OL L 359, 2004 12 4, p. 62.

(4)  OL L 24, 2005 1 27, p. 46.

(5)  OL L 336, 2012 12 8, p. 83.


REKOMENDACIJOS

3.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/12


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2013 m. kovo 27 d.

dėl toksinų T-2 ir HT-2 grūduose ir grūdų produktuose

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/165/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

toksinas T-2 ir toksinas HT-2 yra įvairių Fusarium rūšių gaminami mikotoksinai. Toksinas T-2 greitai suskaidomas į daug produktų, o toksinas HT-2 yra pagrindinis metabolitas;

(2)

Europos maisto saugos tarnybos (EMST) Mokslinė grupė, nagrinėjanti maisto grandinės teršalų klausimus, (CONTAM) Komisijos prašymu priėmė nuomonę dėl pavojaus gyvūnų ir visuomenės sveikatai, susijusio su toksinais T-2 ir HT-2 maiste ir pašaruose (1);

(3)

CONTAM mokslinė grupė nustatė 100 ng/kg kūno masės bendro toksinų T-2 ir HT-2 kiekio leidžiamąją paros dozę (LPD). Vidutinis lėtinis su maistu suvartojamo bendro toksinų T-2 ir HT-2 kiekio poveikis, remiantis turimais paplitimo duomenimis, yra mažesnis nei visų amžiaus grupių populiacijų LPD, todėl tiesioginio pavojaus sveikatai nėra;

(4)

vertindama pavojų gyvūnų sveikatai CONTAM grupė padarė išvadą, kad galima laikyti, jog dabartinis toksinų T-2 ir HT-2 poveikis atrajotojų, kiškių ir žuvų sveikatai nepavojingas. Įvertinus toksinų T-2 ir HT-2 poveikį kiaulėms, naminiams paukščiams, arkliams ir šunims mažai tikėtina, kad jų sveikatai bus padarytas nepageidaujamas poveikis. Katės priklauso vienai iš jautriausių gyvūnų rūšių. Atsižvelgiant į tai, kad turėta nepakankamai duomenų, ir į sunkų nepageidaujamą poveikį sveikatai esant mažoms dozėms, nebuvo galima nustatyti nei nepastebėto neigiamo poveikio ribos (NOAEL), nei žemiausios pastebėto neigiamo poveikio ribos (LOAEL). Todėl ši rekomendacija turi būti netaikoma kačių ėdalui; jam bus nustatytos griežtesnės priemonės;

(5)

CONTAM grupė taip pat padarė išvadą, kad toksinų T-2 ir HT-2 pernaša iš pašarų į gyvūninius maisto produktus yra nedidelė, ir dėl tokios pernašos toksinų poveikis žmonėms yra nežymus;

(6)

atsižvelgiant į mokslinėje nuomonėje padarytas išvadas ir į didelį metinį toksinų T-2 ir HT-2 kiekio svyravimą, tikslinga surinkti daugiau duomenų apie toksinus T-2 ir HT-2 grūduose ir grūdų produktuose ir gauti daugiau informacijos apie maisto perdirbimo (pvz., virimo) ir agronominių veiksnių poveikį toksinų T-2 ir HT-2 buvimui. Kad būtų galima nustatyti priemones, kurių reikėtų imtis, kad į grūdus ir grūdų produktus nepatektų toksinų T-2 ir HT-2 arba jų būtų mažiau, taip pat būtina gauti daugiau informacijos apie įvairius veiksnius, dėl kurių grūduose ir grūdų produktuose atsiranda santykinai didelis toksinų T-2 ir HT-2 kiekis. Siekiant gauti daugiau informacijos apie veiksnius, dėl kurių grūduose ir grūdų produktuose atsiranda santykinai didelis toksinų T-2 ir HT-2 kiekis, ir apie pašarų ir maisto perdirbimo poveikį, reikia atlikti tyrimus. Pagal turimus duomenis T-2 ir HT-2 nepasitaiko arba pasitaiko tik labai mažais kiekiais ryžiuose ir ryžių produktuose, todėl tikslinga šių produktų neįtraukti į šios rekomendacijos taikymo sritį;

(7)

vertinant toksinų T-2 ir HT-2 poveikio žmonėms ir gyvūnams pokyčius ir tendencijas bus remiamasi grūdų ir grūdų produktų stebėsenos rezultatais. Todėl tikslinga naudoti pakankamai tikslius analizės metodus;

(8)

siekiant nurodyti, kokiais atvejais būtų tikslinga atlikti tokius tyrimus, reikėtų numatyti orientacines vertes, kurias viršijus toks tyrimas taptų tikslingas. Nustatant tokias orientacines vertes buvo remtasi EMST duomenų bazėje esančiais paplitimo duomenimis. Atliekant tokius tyrimus yra itin svarbus atsekamumas;

(9)

informacija, gauta pagal šią rekomendaciją, turėtų būti įvertinta 2015 m. Įgyvendinant šią rekomendaciją sukaupti stebėsenos duomenys leis geriau suprasti metinį toksinų T-2 ir HT-2 kiekio svyravimą ir šių toksinų buvimą daugelyje grūdų produktų, veiksnius, dėl kurių atsiranda didelis šių toksinų kiekis, ir tai, kokių priemonių (taip pat atsižvelgiant į agronominius veiksnius ir perdirbimą), būtų galima imtis, kad į tokius produktus nepatektų toksinų T-2 ir HT-2 arba jų būtų kuo mažiau,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

(1)

Valstybės narės, aktyviai bendradarbiaudamos su pašarų ir maisto ūkio subjektais, turėtų stebėti, ar grūduose ir grūdų produktuose nėra toksinų T-2 ir HT-2. Šioje rekomendacijoje ryžiai nelaikomi grūdais, o ryžių produktai – grūdų gaminiais.

(2)

Valstybės narės turėtų raginti vienu metu atlikti tyrimus, ar ėminiuose nėra T-2 ir HT-2 bei kitų Fusarium toksinų, tokių kaip deoksinivalenolis, zearalenonas ir fumonizinas B1 + B2, kad būtų galima nustatyti, kaip dažnai jie pasitaiko kartu.

Jeigu analizės metodas leidžia, būtų tikslinga ištirti ir maskuotus mikotoksinus, visų pirma mono- ir diglikozilintus toksinų T-2 ir HT-2 konjugatus.

(3)

Reikėtų atlikti žmonėms vartoti skirtų grūdų ir grūdų produktų ėminių ėmimą ir analizę, laikantis 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006, nustatančio ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (2), nuostatų, kaip antai:

I priedo B dalies nuostatų dėl grūdų ir grūdų produktų ėminių ėmimo,

II priedo 4.3.1 punkto g papunkčio nuostatų dėl toksinų T-2 ir HT-2 analizės metodo taikymo kriterijų. Toksinų T-2 ir HT-2 (atskirai) aptikimo riba turėtų būti ne didesnė kaip 5 μg/kg, išskyrus neperdirbtus grūdus, kuriuose toksinų T-2 ir HT-2 (atskirai) aptikimo riba turėtų būti ne didesnė kaip 10 μg/kg. Jeigu taikomas analitinės atrankinės patikros metodas, toksinų T-2 ir HT-2 (bendras kiekis) aptikimo riba neturėtų būti didesnė kaip 25 μg/kg.

Maisto ūkio subjektų taikoma ėminių ėmimo procedūra gali nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatų, tačiau ji turi būti reprezentatyvi atrankinei partijai.

(4)

Reikėtų atlikti pašarams ir kombinuotiesiems pašarams skirtų grūdų ir grūdų produktų ėminių ėmimą ir analizę, laikantis 2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009, nustatančio oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos ėminių ėmimo ir analizės metodus (3), nuostatų. Toksinų T-2 ir HT-2 (atskirai) aptikimo riba turėtų būti ne didesnė kaip 10 μg/kg. Jeigu taikomas analitinės atrankinės patikros metodas, toksinų T-2 ir HT-2 (bendras kiekis) aptikimo riba neturėtų būti didesnė kaip 25 μg/kg.

Pašarų ūkio subjektų taikoma ėminių ėmimo procedūra gali nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 152/2009 nuostatų, tačiau ji turi būti reprezentatyvi atrankinei partijai.

(5)

Valstybės narės, aktyviai bendradarbiaudamos su pašarų ir maisto ūkio subjektais, turėtų atlikti tyrimus, kad nustatytų veiksnius, dėl kurių viršijamas orientacinis kiekis, ir priemones, kurių reikia imtis, kad toksinų nebūtų arba jų būtų mažiau. Tokius tyrimus reikėtų atlikti ypač tokiais atvejais, kai per tam tikrą laikotarpį šios rekomendacijos priede nurodytuose grūduose ir grūdų produktuose pakartotinai nustatomas toksinų T-2 ir HT-2 kiekis, viršijantis orientacinį. Siekiant gauti daugiau informacijos apie įvairius veiksnius (įskaitant agronominius), dėl kurių grūduose ir grūdų produktuose atsiranda santykinai didelis toksinų T-2 ir HT-2 kiekis, turėtų būti atliekami pirminio perdirbimo grūdų ir grūdų produktų ėminių ėmimas ir analizė.

(6)

Valstybės narės, aktyviai bendradarbiaudamos su pašarų ir maisto ūkio subjektais, turėtų atlikti tyrimus, kad nustatytų pašarų ir maisto perdirbimo poveikį toksinų T-2 ir HT-2 buvimui. Tokius tyrimus reikėtų atlikti ypač tokiais atvejais, kai per tam tikrą laikotarpį grūdų produktuose pakartotinai nustatomas toksinų T-2 ir HT-2 kiekis, viršijantis orientacinį.

(7)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad analizių rezultatai būtų reguliariai siunčiami EMST, kuri juos kaups vienoje duomenų bazėje, ir kad tyrimų rezultatai būtų kasmet pateikiami Europos Komisijai, – pirmą kartą iki 2013 m. gruodžio mėn. Siekiant užtikrinti vienodą šios rekomendacijos taikymą ir tyrimų rezultatų palyginamumą bus parengtos gairės,

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  EMST Mokslinė grupė, nagrinėjanti teršalų maisto grandinėje klausimus, (CONTAM); Mokslinė nuomonė dėl pavojaus gyvūnų ir visuomenės sveikatai, susijusio su toksinais T-2 ir HT-2 maiste ir pašaruose. EFSA leidinys, 2011 m.; 9(12):2481. p. 187, doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  OL L 70, 2006 3 9, p. 12.

(3)  OL L 54, 2009 2 26, p. 1.


PRIEDAS

Orientacinis kiekis grūduose ir grūdų produktuose  (1)  (2)

 

Orientacinis bendras T-2 ir HT-2 kiekis (μg/kg), kurį viršijus turėtų būti atliekami tyrimai ypač jei kiekis viršijamas pakartotinai (1)

1.   Neperdirbti grūdai  (3)

1.1.

miežiai (įskaitant salyklinius miežius) ir kukurūzai

200

1.2.

avižos (su lukštais)

1 000

1.3.

kviečiai, rugiai ir kiti grūdai

100

2.   Tiesiogiai žmonėms vartoti skirti grūdai  (4)

2.1.

avižos

200

2.2.

kukurūzai

100

2.3.

kiti grūdai

50

3.   Žmonėms vartoti skirti grūdų produktai

3.1.

avižų sėlenos ir avižų dribsniai

200

3.2.

grūdų sėlenos, išskyrus avižų sėlenas, avižų malimo produktai, išskyrus avižų sėlenas ir avižų dribsnius, ir kukurūzų malimo produktai

100

3.3.

kiti grūdų malimo produktai

50

3.4.

pusryčių dribsniai, įskaitant suformuotus grūdų dribsnius

75

3.5.

duona (įskaitant kepinius), švieži konditerijos gaminiai, sausainiai, grūdiniai užkandžiai, makaronų gaminiai

25

3.6.

grūdiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams

15

4.   Pašarams ir kombinuotiesiems pašarams skirti grūdų produktai  (5)

4.1.

avižų malimo produktai (lukštai)

2 000

4.2.

kiti grūdų produktai

500

4.3.

kombinuotieji pašarai, išskyrus ėdalą katėms

250


(1)  Šiame priede nurodyti kiekiai yra orientaciniai, ir nustačius, kad jie viršyti (ypač, jeigu tie kiekiai viršijami pakartotinai), turėtų būti atliekami veiksnių, lemiančių toksinų T-2 ir TH-2 buvimą, arba pašarų ir maisto perdirbimo poveikio tyrimai. Orientaciniai kiekiai nustatyti remiantis EMST duomenų bazėje esančiais paplitimo duomenimis, pateiktais EMST nuomonėje. Orientaciniai kiekiai nėra pašarų ir maisto saugos kiekiai.

(2)  Šioje rekomendacijoje ryžiai nelaikomi grūdais, o ryžių produktai – grūdų gaminiais.

(3)  Neperdirbti grūdai – grūdai, neapdoroti fiziniu ar terminiu būdu, išskyrus džiovinimą, valymą ir rūšiavimą.

(4)  Žmonėms vartoti skirti grūdai – išdžiovinti, išvalyti, nulukštenti ir išrūšiuoti grūdai, kurie nebebus valomi ir rūšiuojami iki juos perdirbant maisto grandinėje.

(5)  Orientaciniai toksinų kiekiai pašarams ir kombinuotiesiems pašarams skirtuose grūduose ir grūdų produktuose siejami su pašarais, kurių drėgnis yra 12 %.


Klaidų ištaisymas

3.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/16


2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyvos 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 77, 2013 m. kovo 20 d. )

21 puslapis, 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Su cheminės medžiagos aerozolių balionėliais susijusias nuostatas jos taiko nuo 2014 m. birželio 19 d.“